ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.206.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 206

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
8. augusta 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 724/2009 zo 7. augusta 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 725/2009 zo 7. augusta 2009, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Pan de Cruz de Ciudad Real (CHZO)]

11

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/603/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. augusta 2009 týkajúce sa ustanovenia požiadaviek na registráciu výrobcov batérií a akumulátorov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES [oznámené pod číslom K(2009) 6054]  ( 1 )

13

 

 

2009/604/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. augusta 2009 o finančnom príspevku Spoločenstva na rok 2009 určenom na dvojročný pilotný projekt v oblasti kvality ovzdušia v budovách škôl

16

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/605/SZBP zo 7. augusta 2009, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2009/137/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Kosove

20

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

8.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 723/2009

z 25. júna 2009

o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 171 a článok 172 prvý odsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (3),

keďže:

(1)

Podľa článku 171 zmluvy môže Spoločenstvo zakladať spoločné podniky alebo iné štruktúry potrebné pre účinné vykonanie výskumných, rozvojových a demonštračných programov Spoločenstva.

(2)

Podpora a rozvoj výskumných infraštruktúr v Európe predstavuje dlhodobý cieľ Spoločenstva, ako to bolo naposledy vyjadrené v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (4), a najmä v rozhodnutí Rady 2006/974/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Kapacity (5).

(3)

Zatiaľ čo tradičná podpora pre využitie a rozvoj európskych výskumných infraštruktúr má v podstate formu grantov v prospech už zriadených výskumných infraštruktúr v členských štátoch, za posledné roky sa ukázala nutnosť ďalšieho úsilia na stimulovanie rozvoja nových štruktúr prostredníctvom vytvorenia vhodného právneho rámca, ktorý by uľahčil ich zriaďovanie a prevádzku na úrovni Spoločenstva.

(4)

Túto nutnosť vyjadrili pri mnohých príležitostiach tak členské štáty a inštitúcie Spoločenstva na politickej úrovni, ako aj mnohí aktéri európskeho výskumu, ako sú podniky, výskumné centrá a univerzity, a najmä Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach (ESFRI).

(5)

Zatiaľ čo ústredná úloha infraštruktúr vedeckého výskumu svetovej triedy z hľadiska dosiahnutia cieľov Spoločenstva v oblasti výskumu a technického rozvoja stanovených v článku 163 zmluvy bola už dávno uznaná v rámci rámcových programov Spoločenstva v oblasti výskumu a technického rozvoja, pravidlá, ktorými sa riadi zriaďovanie, financovanie a prevádzka týchto štruktúr, sú stále roztrieštené a líšia sa podľa regiónov. Vzhľadom na to, že európske výskumné infraštruktúry súťažia s výskumnými štruktúrami partnerov Spoločenstva vo svete, ktorí významne investujú a budú investovať do rozsiahlych moderných výskumných infraštruktúr, a že tieto infraštruktúry sa stávajú stále zložitejšími a drahšími, čím sa často dostávajú mimo dosah jednotlivého členského štátu alebo dokonca kontinentu, je v súčasnosti nutné v plnom rozsahu využiť a rozvinúť možnosti článku 171 zmluvy tým, že sa vytvorí rámec stanovujúci postupy a podmienky pre zriaďovanie a prevádzku európskych výskumných infraštruktúr na úrovni Spoločenstva, ktoré sú potrebné pre efektívnu realizáciu programov Spoločenstva v oblasti výskumu a technického rozvoja. Tento nový rámec by dopĺňal ostatné právne formy ustanovené v rámci vnútroštátneho práva, medzinárodného práva alebo práva Spoločenstva.

(6)

Na rozdiel od spoločných technologických iniciatív (STI) vytvorených ako spoločné podniky, ktorých je Spoločenstvo členom a ktorým poskytuje finančné príspevky, Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ďalej len „ERIC“) by sa nemalo chápať ako orgán Spoločenstva v zmysle článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (6) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), ale ako právny subjekt, pričom Spoločenstvo nemusí byť nevyhnutne jeho členom a neposkytuje mu finančné príspevky v zmysle článku 108 ods. 2 písm. f) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(7)

Vzhľadom na úzku spoluprácu členských štátov a Spoločenstva pri komplementárnej tvorbe programov a realizácii svojich výskumných činností, ako je to ustanovené v článkoch 164 a 165 zmluvy, by členské štáty, ktoré majú záujem, mali samostatne alebo v spolupráci s inými kvalifikovanými subjektami definovať svoje potreby, pokiaľ ide o zriadenie výskumných infraštruktúr v tejto právnej forme, na základe svojich činností v oblasti výskumu a technického rozvoja a podľa požiadaviek Spoločenstva. Z rovnakých dôvodov by členstvo v ERIC malo byť otvorené pre členské štáty, ktoré majú záujem, s možnou účasťou krajín pridružených k rámcovému programu v oblasti výskumu a technického rozvoja (ďalej len „pridružené štáty“) a tretích krajín, ktoré spĺňajú požadované podmienky, ako aj špecializovaných medzivládnych organizácií. Okrem plného členstva by členské štáty mali mať možnosť stať sa pozorovateľmi v ERIC za podmienok uvedených v jeho stanovách.

(8)

Hlavnou úlohou konzorcia ERIC zriadeného na základe tohto nariadenia by malo byť vytvorenie a prevádzka výskumnej infraštruktúry na nekomerčnom základe a tejto hlavnej úlohe by malo venovať podstatnú časť svojich zdrojov. S cieľom podporiť inováciu a prenos poznatkov a technológií by sa malo konzorciu ERIC umožniť, aby za určitých podmienok vykonávalo isté obmedzené hospodárske činnosti, ak sú úzko prepojené s jeho hlavnou úlohou a nebránia jej plneniu. Zriadenie výskumných infraštruktúr so štatútom ERIC nevylučuje možnosť, aby výskumné infraštruktúry celoeurópskeho záujmu, ktoré majú inú právnu formu, boli takisto uznané za infraštruktúry, ktoré prispievajú k pokroku v európskom výskume, a to aj k plneniu plánu, ktorý vypracovalo fórum ESFRI. Komisia by mala zabezpečiť, aby členovia ESFRI a iné zainteresované strany boli informovaní o týchto alternatívnych právnych formách.

(9)

Výskumné infraštruktúry by mali prostredníctvom účinnej podpory európskych výskumných činností prispieť na základe strednodobých a dlhodobých predpovedí k zachovaniu európskej vedeckej excelentnosti a hospodárskej konkurencieschopnosti Spoločenstva. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by mali byť skutočne otvorené pre európske výskumné komunity v širšom slova zmysle v súlade s pravidlami stanovenými v ich stanovách a mali by mať za cieľ rozvoj európskych vedeckých spôsobilostí nad rámec súčasného stavu, a tým by mali prispieť k rozvoju Európskeho výskumného priestoru.

(10)

Aby postup zriaďovania ERIC bol efektívny, je potrebné, aby subjekty, ktoré ho chcú zriadiť, podali žiadosť Komisii, ktorá by mala za pomoci nezávislých expertov, medzi ktoré môže patriť ESFRI, zhodnotiť, či je navrhovaná výskumná infraštruktúra v súlade s týmto nariadením. Takáto žiadosť by mala obsahovať vyhlásenie hostiteľského členského štátu o uznaní konzorcia ERIC za medzinárodnú organizáciu na účely uplatňovania smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (7) a smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (8). ERIC by mal ako medzinárodná organizácia tiež využívať určité oslobodenia na účely uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (9), v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci.

(11)

Rozhodnutie o zriadení ERIC by malo byť z dôvodov transparentnosti uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Z rovnakých dôvodov by sa k takýmto rozhodnutiam mali pripojiť základné prvky stanov ERIC.

(12)

Aby konzorcium ERIC mohlo vykonávať svoje činnosti čo najefektívnejším spôsobom, malo by mať odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o zriadení právnu subjektivitu a čo najrozsiahlejšiu právnu spôsobilosť. Aby bolo možné určiť uplatniteľné právo, konzorcium ERIC by malo mať svoje štatutárne sídlo na území jedného zo svojich členov, ktorý je členským štátom alebo pridruženou krajinou.

(13)

Členmi konzorcia ERIC by mali byť aspoň tri členské štáty; môžu sa k nim pripojiť pridružené krajiny a tretie krajiny, ktoré nie sú pridruženými krajinami, ale spĺňajú požadované podmienky, ako aj špecializované medzivládne organizácie.

(14)

Vzhľadom na to, že toto nariadenie má rozmer Spoločenstva, by na zhromaždení členov konzorcia ERIC mali mať členské štáty spolu väčšinu hlasov.

(15)

Na účely uplatňovania tohto rámca je potrebné, aby sa v stanovách uviedli podrobnejšie ustanovenia, na základe ktorých by Komisia mala preskúmať súlad žiadostí s rámcom ustanoveným v tomto nariadení.

(16)

Je potrebné zabezpečiť na jednej strane, aby konzorcium ERIC malo potrebnú voľnosť meniť a dopĺňať svoje stanovy, a na druhej strane, aby si Spoločenstvo ako zriaďovateľ konzorcia ERIC ponechalo kontrolu nad určitými základnými prvkami. Ak sa zmena a doplnenie týka základného prvku stanov pripojených k rozhodnutiu o zriadení konzorcia ERIC, mala by ju pred tým, ako nadobudne účinnosť, schváliť Komisia rozhodnutím prijatým rovnakým postupom, akým sa zriadilo toto konzorcium ERIC. Akúkoľvek inú zmenu a doplnenie je potrebné oznámiť Komisii, ktorá by mala mať možnosť podať námietku, ak usúdi, že zmena a doplnenie je v rozpore s týmto nariadením.

(17)

Je potrebné, aby si konzorcium ERIC vytvorilo svoje vlastné orgány na účinné riadenie svojich činností. V stanovách sa určí spôsob, akým budú tieto orgány konzorcium ERIC zákonne zastupovať.

(18)

Je potrebné, aby sa konzorcium ERIC vzhľadom na svoju finančnú zodpovednosť pri svojich činnostiach pridŕžalo zásad riadneho rozpočtového hospodárenia.

(19)

Konzorcium ERIC sa môže financovať v súlade s hlavou VI nariadenia o rozpočtových pravidlách. Bolo by možné aj financovanie v rámci politiky súdržnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva.

(20)

S cieľom splniť svoje úlohy čo najefektívnejším spôsobom a ako logický dôsledok svojej právnej subjektivity by konzorcium ERIC malo niesť zodpovednosť za svoje dlhy. S cieľom umožniť členom nájsť vhodné riešenie, pokiaľ ide o ich zodpovednosť, by malo byť možné ustanoviť v stanovách rôzne režimy zodpovednosti, ktoré presahujú rámec zodpovednosti obmedzenej na príspevky každého člena.

(21)

Keďže konzorcium ERIC je zriadené podľa práva Spoločenstva, malo by sa okrem práva štátu, v ktorom má svoje štatutárne sídlo, riadiť právom Spoločenstva. Konzorcium ERIC však môže vykonávať svoju činnosť aj v inom štáte. Právo tohto iného štátu by sa malo uplatňovať v špecifických otázkach vymedzených v stanovách ERIC. Okrem toho by sa konzorcium ERIC malo riadiť pravidlami uplatňovania, ktoré sú v súlade s jeho stanovami.

(22)

Členské štáty môžu uplatniť alebo prijať akýkoľvek zákon, nariadenie alebo správne opatrenie, ak nie je v rozpore s rozsahom pôsobnosti alebo cieľmi tohto nariadenia.

(23)

Aby sa zabezpečila dostatočná kontrola súladu s týmto nariadením, konzorcium ERIC by malo zasielať Komisii a príslušným verejným orgánom svoju výročnú správu, ako aj akékoľvek informácie o okolnostiach, ktoré by mohli vážne ohroziť plnenie jeho úloh. Ak Komisia na základe výročnej správy alebo iným spôsobom nadobudne podozrenie, že konzorcium ERIC svojím konaním závažne porušuje toto nariadenie alebo iný uplatniteľný právny predpis, mala byť požiadať konzorcium ERIC a/alebo jej členov o vysvetlenie a/alebo prijatie opatrení. V mimoriadnych prípadoch a ak nebude prijaté nápravné opatrenie, Komisia by mohla zrušiť rozhodnutie o zriadení konzorcia ERIC, čím sa začne proces jeho likvidácie.

(24)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie rámca pre európske výskumné infraštruktúry zriadené viacerými členskými štátmi, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov v rámci ich národných ústavných systémov, ale z dôvodu nadnárodného charakteru tohto problému ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(25)

Keďže toto nariadenie sa ustanovuje najmä na účely efektívnej realizácie programov Spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností a vzhľadom na to, že opatrenia potrebné na jeho vykonanie sú predovšetkým riadiace opatrenia, tieto opatrenia by sa mali prijať v súlade s riadiacim postupom ustanoveným v článku 4 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (10),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovuje právny rámec stanovujúci požiadavky a postupy na zriadenie Konzorcia pre konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (ďalej len „ERIC“) a jeho účinky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„výskumná infraštruktúra“ sú zariadenia, zdroje a súvisiace služby, ktoré využíva vedecká komunita na uskutočňovanie výskumu na vysokej úrovni vo svojich príslušných odboroch. Toto vymedzenie zahŕňa základné vedecké vybavenie alebo súbory nástrojov, zdroje poznatkov, akými sú zbierky, archívy alebo štruktúrované vedecké informácie, ktoré umožňujú také infraštruktúry založené na informačných a komunikačných technológiách, ako sú siete GRID, hardvér, softvér a nástroje komunikácie; akýkoľvek iný subjekt jedinečnej povahy, ktorý je podstatný pre dosiahnutie špičkovej úrovne. Takéto výskumné infraštruktúry môžu byť sústredené na jednom mieste alebo „distribuované“ (organizovaná sieť zdrojov);

b)

„tretia krajina“ je štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie;

c)

„pridružená krajina“ je tretia krajina, ktorá s Európskym spoločenstvom uzavrela medzinárodnú dohodu, na základe ktorej plne alebo čiastočne peňažne prispieva na výskumné, technicko-rozvojové a demonštračné programy Spoločenstva.

Článok 3

Úloha a iné činnosti

1.   Hlavnou úlohou ERIC je zriadiť a prevádzkovať výskumnú infraštruktúru.

2.   ERIC plní svoju hlavnú úlohu ako nezisková organizácia. Môže však vykonávať obmedzené hospodárske činnosti za predpokladu, že sú úzko späté s jeho hlavnou úlohou a neohrozia jej dosiahnutie.

3.   ERIC zaznamenáva oddelene náklady a príjmy späté s jeho hospodárskymi činnosťami a účtuje za ne trhové ceny, alebo ak ich nie je možné určiť, celkové náklady plus primeranú maržu.

Článok 4

Požiadavky na infraštruktúru

Výskumná infraštruktúra, ktorú má ERIC zriadiť, spĺňa tieto požiadavky:

a)

je potrebná na realizáciu európskych výskumných programov a projektov, ako aj na efektívne vykonávanie výskumných, technicko-rozvojových a demonštračných programov Spoločenstva;

b)

predstavuje pridanú hodnotu v rámci posilnenia a štrukturácie Európskeho výskumného priestoru (EVP) a významné zlepšenie na medzinárodnej úrovni v príslušnom vedeckom a technologickom odbore;

c)

v súlade s pravidlami stanovenými v jej stanovách poskytuje skutočný prístup výskumným pracovníkom z členských štátov a pridružených krajín;

d)

prispieva k mobilite znalostí a/alebo výskumných pracovníkov v rámci Európskeho výskumného priestoru (EVP) a zvyšuje využitie intelektuálneho potenciálu všetkých členských štátov Únie a

e)

prispieva k šíreniu a optimalizácii výsledkov činností v oblasti výskumu, technologického rozvoja a demonštračných činností Spoločenstva.

Článok 5

Žiadosť o zriadenie ERIC

1.   Subjekty, ktoré žiadajú o zriadenie ERIC (ďalej len „žiadatelia“), predložia žiadosť Komisii. Žiadosť sa predloží písomne v jednom z úradných jazykov inštitúcií Únie a bude obsahovať:

a)

žiadosť o zriadenie ERIC adresovanú Komisii;

b)

návrh stanov ERIC uvedených v článku 10;

c)

technický a odborný opis výskumnej infraštruktúry, ktorú má ERIC zriadiť a prevádzkovať, najmä so zreteľom na požiadavky stanovené v článku 4;

d)

vyhlásenie hostiteľského členského štátu o uznaní konzorcia ERIC odo dňa jeho zriadenia za medzinárodnú organizáciu v zmysle článku 143 písm. g) a článku 151 ods. 1 písm. b) smernice 2006/112/ES a za medzinárodnú organizáciu v zmysle článku 23 ods. 1 druhej zarážky smernice 92/12/EHS. Rozsah a podmienky oslobodení uvedených v týchto ustanoveniach sa ustanovia v dohode medzi členmi ERIC.

2.   Komisia vyhodnotí žiadosť v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení. Pri posudzovaní musí požiadať o stanovisko nezávislých expertov najmä v odbore zamýšľaných činností ERIC. Výsledok takého posúdenia sa oznámi žiadateľom, ktorí budú v prípade potreby vyzvaní, aby žiadosť doplnili alebo upravili.

Článok 6

Rozhodnutie o žiadosti

1.   Komisia po zohľadnení výsledkov posúdenia uvedeného v článku 5 ods. 2 a v súlade s postupom uvedeným v článku 20:

a)

prijme rozhodnutie o zriadení ERIC, ak dospeje k záveru, že sú splnené požiadavky stanovené v tomto nariadení, alebo

b)

zamietne žiadosť, ak dospeje k záveru, že nie sú splnené požiadavky stanovené tomto nariadení, a to aj vtedy, keď chýba vyhlásenie uvedené v článku 5 ods. 1 písm. d).

2.   Rozhodnutie o žiadosti sa oznámi žiadateľom. V prípade zamietnutia sa rozhodnutie musí žiadateľom jasne a presne vysvetliť.

Rozhodnutie o zriadení ERIC sa tiež uverejní v sérii L Úradného vestníka Európskej únie.

3.   K rozhodnutiu o zriadení ERIC sa pripoja základné prvky stanov uvedené v článku 10 písm. b) až f) a článku 10 písm. g) bodoch i) až vi) a obsiahnuté v žiadosti.

Článok 7

Stanovy ERIC

1.   ERIC má právnu subjektivitu odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o jeho zriadení.

2.   ERIC má v každom členskom štáte najrozsiahlejšiu právnu spôsobilosť, akú vnútroštátne právo daného členského štátu priznáva právnickým osobám. Môže najmä nadobúdať, vlastniť a nakladať s hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom a duševným vlastníctvom, uzatvárať zmluvy a byť účastníkom súdnych konaní.

3.   ERIC je medzinárodnou organizáciou v zmysle článku 15 písm. c) smernice 2004/18/ES.

Článok 8

Sídlo a názov

1.   ERIC má štatutárne sídlo, ktoré sa nachádza na území jedného z členov, ktorý je členským štátom alebo krajinou pridruženou k výskumnému, technicko-rozvojovému a demonštračnému programu Spoločenstva.

2.   ERIC má názov obsahujúci skratku „ERIC“.

Článok 9

Podmienky členstva

1.   Členmi ERIC sa môžu stať tieto subjekty:

a)

členské štáty;

b)

pridružené krajiny;

c)

iné tretie krajiny ako pridružené krajiny;

d)

medzivládne organizácie.

2.   Členmi ERIC sú aspoň tri členské štáty. Ďalšie členské štáty môžu k ERIC pristúpiť ako členovia kedykoľvek za rovnakých a primeraných podmienok uvedených v stanovách a ako pozorovatelia bez hlasovacích práv za podmienok uvedených v stanovách. Ďalšie pridružené krajiny a iné tretie krajiny ako pridružené krajiny, ako aj medzivládne organizácie môžu tiež pristúpiť k ERIC za podmienky, že s tým súhlasí zhromaždenie členov uvedené v článku 12 písm. a) a v súlade s podmienkami a postupmi nadobudnutia postavenia člena ustanovenými v stanovách.

3.   Členské štáty majú na zhromaždení členov spoločne väčšinu hlasovacích práv.

4.   Pokiaľ ide o uplatňovanie stanovených práv a plnenie stanovených záväzkov člena ERIC, členský štát, pridružená krajina alebo tretia krajina môžu byť zastúpené jedným alebo viacerými verejnými subjektmi vrátane regiónov alebo súkromných subjektov s úlohou poskytovania verejných služieb.

5.   Pridružené krajiny, ktoré pristúpia k ERIC, ako aj tretie krajiny a medzivládne organizácie, ktoré chcú zriadiť ERIC alebo žiadajú o členstvo v ERIC, uznávajú, že ERIC má právnu subjektivitu a spôsobilosť v súlade s článkom 7 ods. 1 a 2 a že podlieha pravidlám určeným v súlade s článkom 15.

6.   Pridružené krajiny a tretie krajiny, ktoré chcú zriadiť ERIC alebo žiadajú o členstvo v niektorom ERIC, zaobchádzajú s ERIC spôsobom rovnocenným tomu, ktorý vyplýva z článku 5 ods. 1 písm. d) a článku 7 ods. 3.

Článok 10

Stanovy

Stanovy ERIC obsahujú aspoň tieto údaje:

a)

zoznam členov, pozorovateľov a podľa potreby subjektov, ktoré zastupujú členov, a podmienky a postup pre zmeny v zložení ERIC a zastúpenia v ňom v súlade s článkom 9;

b)

úlohy a činnosti ERIC;

c)

štatutárne sídlo v súlade s článkom 8 ods. 1;

d)

názov ERIC v súlade s článkom 8 ods. 2;

e)

čas trvania ERIC a postup pri likvidácii v súlade s článkom 16;

f)

režim zodpovednosti podľa článku 14 ods. 2;

g)

základné zásady zahŕňajúce:

i)

politiku prístupu užívateľov;

ii)

politiku vedeckého hodnotenia;

iii)

politiku šírenia informácií;

iv)

politiku práv duševného vlastníctva;

v)

politiku zamestnanosti vrátane rovnosti príležitostí;

vi)

politiku obstarávania, rešpektujúcu zásady transparentnosti, nediskriminácie a hospodárskej súťaže;

vii)

postup prípadného vyradenia z prevádzky;

viii)

dátovú politiku;

h)

práva a povinnosti členov vrátane povinnosti prispievať k vyváženému rozpočtu a hlasovacích práv;

i)

orgány ERIC, ich úlohy, povinnosti, zloženie a rozhodovacie postupy, najmä pokiaľ ide o zmeny a doplnenia stanov, v súlade s článkami 11 a 12;

j)

pracovné jazyky;

k)

odkazy na pravidlá uplatňovania stanov.

Stanovy musia byť verejne dostupné na webovej stránke ERIC a v jej štatutárnom sídle.

Článok 11

Zmeny a doplnenia stanov

1.   Akúkoľvek zmenu a doplnenie stanov, ktorá sa týka záležitostí uvedených v článku 10 písm. b) až f) a článku 10 písm. g) bodoch i) až vi) predkladá ERIC na schválenie Komisii. Takáto zmena a doplnenie nesmie nadobudnúť účinnosť pred nadobudnutím účinnosti rozhodnutia poskytujúceho súhlas. Komisia mutatis mutandis uplatňuje článok 5 ods. 2 a článok 6.

2.   Akúkoľvek inú zmenu a doplnenie stanov, ako je uvedená v odseku 1, predloží ERIC Komisii do desiatich dní od jej prijatia.

3.   Komisia môže vzniesť námietku voči takejto zmene a doplneniu do šesťdesiatich dní od predloženia, pričom uvedie dôvody, prečo zmena a doplnenie nespĺňa požiadavky tohto nariadenia.

4.   Zmena a doplnenie nadobudne účinok uplynutím obdobia na predloženie námietok, alebo ak sa Komisia zriekne možnosti namietať, alebo stiahnutím vznesenej námietky.

5.   Žiadosť o zmenu a doplnenie obsahuje:

a)

navrhované prípadne prijaté znenie zmeny a doplnenia vrátane dátumu nadobudnutia účinnosti;

b)

zmenenú a doplnenú konsolidovanú verziu stanov.

Článok 12

Organizácia ERIC

V stanovách sa ustanovia aspoň nasledujúce orgány, ktoré majú tieto právomoci:

a)

zhromaždenie členov ako orgán s plnou rozhodovacou právomocou vrátane schvaľovania rozpočtu;

b)

riaditeľ alebo správna rada vymenovaní zhromaždením členov ako výkonný orgán a právny zástupca ERIC.

V stanovách sa uvádza spôsob, akým členovia správnej rady právne zastupujú ERIC.

Článok 13

Rozpočtové zásady, účtovné výkazy a audit

1.   Do predbežných kalkulácií, ktoré sa zostavujú pre každý rozpočtový rok a uvádzajú v rozpočte, sa zahŕňajú všetky položky príjmov a výdajov ERIC. Rozpočtové príjmy a výdavky sú v rovnováhe.

2.   Členovia ERIC zabezpečia, aby sa rozpočtové prostriedky používali v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia.

3.   Rozpočet sa zostavuje a plní a účtovné výkazy sa zostavujú v súlade so zásadou transparentnosti.

4.   K účtovným výkazom ERIC sa pripojí správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení počas roka.

5.   ERIC podlieha požiadavkám uplatniteľného vnútroštátneho práva v súvislosti s prípravou, evidenciou, auditom a zverejnením účtovných výkazov.

Článok 14

Zodpovednosť a poistenie

1.   ERIC zodpovedá za svoje dlhy.

2.   Členovia zodpovedajú za dlhy ERIC do výšky ich príslušných príspevkov poskytnutých ERIC. Členovia môžu uviesť v stanovách, že preberajú pevne stanovenú zodpovednosť nad rámec svojich príslušných príspevkov alebo neobmedzenú zodpovednosť.

3.   Za predpokladu, že finančná zodpovednosť členov nie je neobmedzená, ERIC uzavrie príslušné poistenia na krytie rizík spojených s budovaním a fungovaním infraštruktúry.

4.   Spoločenstvo nezodpovedá za žiaden dlh ERIC.

Článok 15

Rozhodné právo a súdna právomoc

1.   Zriadenie a vnútorné fungovanie ERIC sa spravuje:

a)

právom Spoločenstva, najmä týmto nariadením a rozhodnutiami uvedenými v článku 6 ods. 1 písm. a) a v článku 11 ods. 1;

b)

právom štátu, v ktorom má ERIC štatutárne sídlo, v prípade záležitostí, ktoré nie sú, alebo sú len čiastočne upravované zákonmi uvedenými v písmene a);

c)

stanovami a ich vykonávacími predpismi.

2.   Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc rozhodovať súdne spory medzi členmi, pokiaľ ide o ERIC, medzi členmi a ERIC a akékoľvek súdne spory, ktorých účastníkom je Spoločenstvo.

3.   Na spory medzi ERIC a tretími stranami sa vzťahujú právne predpisy Spoločenstva o súdnej právomoci. V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú právne predpisy Spoločenstva, sa súd s právomocou rozhodovať takéto spory určuje podľa práva štátu, v ktorom má ERIC svoje štatutárne sídlo.

Článok 16

Likvidácia a platobná neschopnosť

1.   Stanovy určujú postup, ktorý sa uplatní v prípade likvidácie ERIC po rozhodnutí zhromaždenia členov. Likvidácia môže viesť k prenosu činností na iný právny subjekt.

2.   ERIC informuje Komisiu o prijatí rozhodnutia o likvidácii zhromaždením členov bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich dní od prijatia. Komisia uverejní príslušný oznam v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

3.   ERIC informuje Komisiu o ukončení postupu likvidácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich dní od ukončenia. Komisia uverejní príslušný oznam v sérii C Úradného vestníka Európskej únie. ERIC zaniká dňom uverejnenia oznamu.

4.   Vždy, keď ERIC nie je schopné splácať svoje dlhy, ihneď o tom informuje Komisiu. Komisia uverejní príslušný oznam v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 17

Podávanie správ a vykonávanie kontrol

1.   ERIC vypracuje výročnú správu o činnosti, v ktorej zhrnie najmä svoje vedecké, prevádzkové a finančné činnosti, ktoré sú uvedené v článku 3. Túto správu musí schváliť zhromaždenie členov a musí sa zaslať Komisii, ako aj príslušným orgánom verejnej moci do šiestich mesiacov od konca príslušného rozpočtového roku. Táto správa sa zverejní.

2.   ERIC a dotknuté členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré by mohli vážne ohroziť riadne plnenie úloh ERIC alebo narušiť jeho schopnosť spĺňať podmienky stanovené v tomto nariadení.

3.   Ak sa Komisia môže opodstatnene obávať, že ERIC vážne porušuje toto nariadenie alebo rozhodnutia prijaté na základe tohto nariadenia alebo iného uplatniteľného právneho predpisu, požiada ERIC a/alebo jeho členov o vysvetlenie.

4.   Ak Komisia po tom, ako ERIC a/alebo jeho členom poskytne primeranú lehotu na vyjadrenie, dospeje k záveru, že ERIC svojím konaním vážne porušuje toto nariadenie alebo rozhodnutia prijaté na základe tohto nariadenia alebo iného uplatniteľného právneho predpisu, môže ERIC a jeho členom navrhnúť nápravné opatrenia.

5.   Ak sa neprijme žiadne nápravné opatrenie, Komisia môže zrušiť rozhodnutie o zriadení ERIC v súlade s postupom ustanoveným v článku 20. Toto rozhodnutie sa oznámi ERIC a uverejní v sérii L Úradného vestníka Európskej únie. Jeho dôsledkom je likvidácia ERIC.

Článok 18

Príslušné ustanovenia

Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 19

Podávanie správ a preskúmanie

Najneskôr 27. júla 2014 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o jeho uplatňovaní a v prípade potreby návrhy na jeho zmeny a doplnenia.

Článok 20

Výbor

1.   Komisii pomáha riadiaci výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 25. júna 2009

Za Radu

predseda

L. MIKO


(1)  Stanovisko z 19. februára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko zo 14. januára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ C 76, 31.3.2009, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 54, 22.2.2007, s. 101.

(6)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(10)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


8.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 724/2009

zo 7. augusta 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 8. augusta 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. augusta 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

29,6

XS

23,3

ZZ

26,5

0707 00 05

MK

25,2

TR

103,3

ZZ

64,3

0709 90 70

TR

103,3

ZZ

103,3

0805 50 10

AR

63,9

TR

92,6

UY

61,1

ZA

67,6

ZZ

71,3

0806 10 10

EG

153,7

MA

103,9

TR

143,0

ZA

127,8

ZZ

132,1

0808 10 80

AR

90,8

BR

67,5

CL

81,0

CN

96,2

NZ

86,6

US

85,7

ZA

79,6

ZZ

83,9

0808 20 50

AR

131,4

AU

112,1

CL

101,7

TR

146,6

ZA

90,8

ZZ

116,5

0809 20 95

CA

365,6

TR

275,1

US

335,1

ZZ

325,3

0809 30

TR

144,2

ZZ

144,2

0809 40 05

IL

138,0

ZZ

138,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


8.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 725/2009

zo 7. augusta 2009,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Pan de Cruz de Ciudad Real (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4,

keďže:

(1)

Žiadosť Španielska o zápis názvu „Pan de Cruz de Ciudad Real“ bola na základe článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie. (2)

(2)

Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. augusta 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. C 324, 19.12.2008, s. 26.


PRÍLOHA

Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 510/2006:

Trieda 2.4.   Chlieb, pečivo, koláče, cukrovinky, sušienky a ostatné pekárske výrobky

ŠPANIELSKO

Pan de Cruz de Ciudad Real (CHZO)


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

8.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/13


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. augusta 2009

týkajúce sa ustanovenia požiadaviek na registráciu výrobcov batérií a akumulátorov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES

[oznámené pod číslom K(2009) 6054]

(Text s významom pre EHP)

(2009/603/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (1), a najmä na jej článok 17,

keďže:

(1)

Smernicou 2006/66/ES sa ustanovuje registrácia výrobcov batérií a akumulátorov. S cieľom vyhnúť sa zbytočnému administratívnemu zaťažovaniu týchto výrobcov je potrebné ustanoviť procedurálne požiadavky, ktoré sú uplatniteľné v rámci Spoločenstva.

(2)

Je vhodné určiť, ktoré informácie by výrobcovia batérií a akumulátorov mali poskytovať, keď žiadajú o registráciu, aby sa zabránilo prekrývaniu s požiadavkami týkajúcimi sa iných registračných postupov.

(3)

Všetky registračné poplatky by mali byť primerané a vychádzajúce z nákladov s cieľom vyhnúť sa zbytočným administratívnym nákladom pre dotknutých výrobcov.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 18 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Požiadavky na registráciu

Registrácia výrobcov batérií a akumulátorov, za ktorú sú zodpovedné vnútroštátne orgány alebo organizácie národného výrobcu poverené členskými štátmi, ďalej len registračné orgány, sa uskutoční v tlačenej alebo elektronickej podobe.

Registračný postup môže byť súčasťou registračného postupu iného výrobcu.

Výrobcovia batérií a akumulátorov sa musia zaregistrovať iba raz v členskom štáte, v ktorom umiestnia batérie a akumulátory na trh členského štátu po prvý raz v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a pri registrácii dostanú registračné číslo.

Článok 2

Informácie, ktoré majú poskytovať výrobcovia

Výrobcovia batérií a akumulátorov poskytnú registračným orgánom informácie uvedené v prílohe.

Za účelom registrácie uvedenej v článku 1 druhom odseku výrobcovia batérií a akumulátorov nie sú povinní poskytovať žiadne iné informácie okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe.

Článok 3

Registračný poplatok

Registračné orgány môžu požiadať o zaplatenie registračného poplatku iba za podmienky, že tento poplatok vychádza z nákladov a je primeraný.

Registračné orgány, ktoré požadujú registračný poplatok, informujú príslušné vnútroštátne orgány o metodike výpočtu poplatku.

Článok 4

Zmena registračných údajov

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade zmeny údajov poskytnutých výrobcami v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu informovali o tom výrobcovia príslušný registračný orgán, a to najneskôr mesiac po zmene.

Článok 5

Zrušenie registrácie

Keď výrobcovia prestanú byť výrobcami v členskom štáte, zrušia svoju registráciu tak, že o tom informujú príslušný registračný orgán.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. augusta 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.


PRÍLOHA

INFORMÁCIE, KTORÉ TREBA PREDLOŽIŤ PRI REGISTRÁCII

1.

Názov výrobcu a názvy značiek (ak existujú), ktoré sa používajú v členskom štáte.

2.

Adresy výrobcu: poštové smerovacie číslo a miesto, názov ulice a číslo domu, krajina, internetová adresa, telefónne číslo, ako aj číslo faxu kontaktnej osoby a e-mailová adresa výrobcu, ak je k dispozícii.

3.

Označenie typu batérií a akumulátorov, s ktorými výrobca obchoduje na trhu: prenosné batérie a akumulátory, priemyselné batérie a akumulátory alebo automobilové batérie a akumulátory.

4.

Informácie o tom, ako výrobca plní svoje povinnosti jednotlivo alebo súhrnne.

5.

Dátum žiadosti o registráciu.

6.

Národný identifikačný kód výrobcu, ako aj Európske daňové číslo alebo národné daňové číslo výrobcu (nepovinné).

7.

Vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že poskytnuté informácie sú pravdivé.


8.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/16


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. augusta 2009

o finančnom príspevku Spoločenstva na rok 2009 určenom na dvojročný pilotný projekt v oblasti kvality ovzdušia v budovách škôl

(2009/604/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a najmä na jeho článok 49 ods. 6 písm. a) a b) a článok 75 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2), a najmä na jeho článok 90,

keďže:

(1)

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2009 obsahuje rozpočtovú položku 17 03 09 – Pilotný projekt zameraný na komplexný výskum o zdraví, životnom prostredí, doprave a zmene klímy (HETC) – Zlepšenie kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia.

(2)

Podľa článku 49 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“) sa pred tým, ako možno použiť rozpočtové prostriedky zahrnuté do rozpočtu na akékoľvek opatrenie Spoločenstiev alebo Európskej únie, musí prijať základný právny akt.

(3)

Podľa článku 49 ods. 6 písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa odchylne od článku 49 ods. 1 môžu rozpočtové prostriedky na pilotné programy experimentálneho charakteru zamerané na overenie uskutočniteľnosti opatrenia a jeho užitočnosti a rozpočtové prostriedky na prípravné opatrenia v oblasti uplatňovania Zmluvy o ES zamerané na prípravu návrhov určených na prijímanie opatrení v budúcnosti vykonávať bez základného právneho aktu, ak opatrenia, ktoré majú financovať, patria do právomoci Spoločenstiev alebo Európskej únie.

(4)

Podľa článku 75 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách musí viazaniu výdavku predchádzať rozhodnutie o financovaní, ktoré prijíma príslušná inštitúcia alebo orgány, na ktoré príslušná inštitúcia delegovala právomoci.

(5)

Podľa článku 90 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23 (ďalej len „podrobné pravidlá vykonávania nariadenia o rozpočtových pravidlách“) v prípade, že sa vykonávanie zodpovedajúcich rozpočtových prostriedkov stanovuje v ročnom pracovnom programe, ktorý predstavuje dostatočne podrobný rámec, pracovný program sa má považovať za rozhodnutie o financovaní grantov a príslušných zmlúv o verejnom obstarávaní.

(6)

Rozpočtový orgán vyčlenil v rozpočte EÚ na rok 2009 osobitné financovanie, konkrétne rozpočtovú položku 17 03 09, určené na Pilotný projekt zameraný na komplexný výskum o zdraví, životnom prostredí, doprave a zmene klímy (HETC) – Zlepšenie kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia.

(7)

Je vhodné prijať ročný pracovný program Pilotného projektu zameraného na komplexný výskum o zdraví, životnom prostredí, doprave a zmene klímy (HETC) – Zlepšenie kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia, ktorý bude predstavovať rozhodnutie o financovaní tohto projektu v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 90 podrobných pravidiel vykonávania rozpočtového rozhodnutia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pracovný program stanovený v prílohe sa schvaľuje a financuje prostredníctvom rozpočtovej položky 17 03 09 všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 do maximálnej výšky 4 000 000 EUR.

Článok 2

Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 90 podrobných pravidiel vykonávania nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Za jeho vykonávanie zodpovedá generálny riaditeľ pre zdravie a spotrebiteľov.

V Bruseli 7. augusta 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.


PRÍLOHA

Pilotný projekt zameraný na komplexný výskum o zdraví, životnom prostredí, doprave a zmene klímy (HETC) – Zlepšenie kvality vnútorného a vonkajšieho ovzdušia (rozpočtová položka 17 03 09)

1.   ÚVOD

1.1.   Rozpočtová položka: 17 03 09

1.2.   Základný právny akt

Pilotný projekt v zmysle článku 49 ods. 6 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), naposledy zmeneného a doplneného nariadením č. 1525/2007 (2).

1.3.   Všeobecné ciele pilotného programu

Rozpočtový orgán poskytol Komisii rozpočtové prostriedky na financovanie pilotného projektu, ktorého cieľom je rozšíriť naše vedomosti o kvalite vnútorného ovzdušia v budovách škôl a zariadeniach pre starostlivosť o deti.

Kvalite vnútorného ovzdušia sa v minulosti venovalo menej pozornosti, pokiaľ ide o jej výskum, než kvalite vonkajšieho ovzdušia, i keď výskum vonkajšieho ovzdušia je v niektorých prípadoch uplatniteľný na vnútorné ovzdušie. Existuje už takisto komplexný rámec právnych predpisov týkajúcich sa vonkajšieho ovzdušia, zatiaľ čo právna úprava týkajúca sa vnútorného ovzdušia pozostáva zo sporadických iniciatív a legislatívnych dokumentov. Kvalita vnútorného ovzdušia v budovách škôl bola okrem toho predmetom oveľa menej štúdií, než kvalita vnútorného ovzdušia v iných typoch vnútorného prostredia. Keďže približne 20 % obyvateľstva EÚ trávi každý deň veľa času v školách a výskyt astmy a iných chorôb dýchacieho ústrojenstva v Európe rýchlo narastá (hlavne u detí), projekt má za cieľ:

určiť a analyzovať problémy s ovzduším v budovách škôl so zameraním na vetranie, konštrukciu budovy, údržbu a upratovanie,

zhodnotiť účinnosť primeraného vetrania s cieľom zredukovať znečistenie okolitého ovzdušia v prostredí škôl,

posúdiť vplyv zmeny klímy v školách (zvýšená frekvencia horúčav, chladných období a znečisťujúcich látok v okolitom ovzduší) na zdravie detí,

posúdiť vplyvy opatrení na zníženie znečistenia vonkajšieho ovzdušia vrátane opatrení prijatých v krátkej dobe, ktoré sa týkajú kvality ovzdušia v budovách škôl a vystaveniu detí v prostredí škôl,

poskytnúť vhodné odporúčania na riešenie problémov s kvalitou vnútorného ovzdušia v prostredí škôl.

1.4.   Špecifické priority na rok 2009

1.

Vykonať merania v budovách škôl s cieľom získať nové údaje o koncentráciách hlavných znečisťujúcich látok vo vnútri škôl.

2.

Posúdiť súvislosť medzi dopravou (premávkou) a vplyvom zmeny klímy na prostredie škôl.

3.

Posúdiť vplyvy vystavenia účinkom znečisťujúcich látok vo vnútornom ovzduší na zdravie detí a odporučiť opatrenia na predchádzanie chorobám dýchacieho ústrojenstva a znižovanie ich výskytu zlepšením kvality prostredia škôl a inými súvisiacimi opatreniami.

4.

Urobiť systematické kvantitatívne rozdelenie zdrojov znečisťujúcich látok vo vnútornom ovzduší škôl. Určenie hlavných zdrojov by pomohlo ich zmierniť. V tejto súvislosti je prioritou lepšie pochopiť emisie chemických látok zo spotrebiteľských výrobkov a stavebných materiálov.

5.

Skúmať mechanizmy chemickej a biochemickej interakcie v zmesiach vnútorného ovzdušia, ktoré sa obyčajne nachádzajú v školách a v rôznych zemepisných šírkach, a vypracovať metodiku na lepšiu informovanosť v procese posudzovania zdravotných rizík o vplyve takýchto interakcií na konečné zdravotné riziko.

6.

Na základe uvedených priorít vypracovať európske usmernenia pre zdravé prostredie európskych škôl.

Komisia a Parlament už v minulosti podporili dva projekty s tou istou témou.

V roku 2001 Komisia podporila projekt zameraný na respiračné zdravie v školách v piatich európskych mestách v Dánsku, Francúzsku, Taliansku, Nórsku a Švédsku. Zistenia projektu odhalili spoločné problémy, akými sú slabé vetranie, vysoký výskyt častíc, plesní a alergénov. V závere projektu sa konštatuje, že podobná štúdia, ktorá by zahrnula všetky členské štáty, by bola nesmierne užitočná (3).

V roku 2008 bol oficiálne predložený pilotný projekt zameraný na vystavenie účinkom chemických látok vo vnútornom ovzduší a možné zdravotné riziká, ktorý financoval Európsky parlament. V jeho analýze boli zahrnuté tiež základné a materské školy v mestách vybraných členských štátov EÚ. V hlavných zisteniach projektu sa zdôrazňuje potreba ďalšieho výskumu v záujme riešenia záťaže, ktorú predstavuje znečistenie vnútorného ovzdušia na verejné zdravie (najmä v interiéroch, kde sa často zdržujú deti, napr. v budovách základných a materských škôl) v Európskej únii (4).

V roku 2009 sa s ohľadom na dostupný rozpočet skonštatovalo, že pilotný projekt by mal mať širší geografický záber v členských štátoch EÚ, s osobitným dôrazom na nové členské štáty. Mali by sa zahrnúť takisto kandidátske krajiny a krajiny východnej Európy. Cieľom je vypracovať usmernenia k nápravným opatreniam, aby sa obsiahla širšia paleta situácií v Európe.

Tento pilotný projekt by mal vychádzať z predchádzajúcich projektov a vytvoriť synergiu so súčasnými projektmi v tejto oblasti (napr. HITEA) (5).

2.   DRUH FINANČNEJ PODPORY: VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK

2.1.   Rozdelenie zdrojov medzi líniami/opatreniami, ktoré sa majú vykonať (pozri ďalej uvedené body)

Celková suma k dispozícii: 4 000 000 EUR. Na základe výsledkov výzvy na predloženie ponúk sa udelí jediná zmluva na globálnu službu.

2.2.   Očakávané výsledky opatrení, ktoré sa majú podporiť

Cieľom výzvy je získať viac vedomostí o kvalite vnútorného ovzdušia v školách, keďže deti, ktoré sú osobitne citlivé na znečisťujúce látky, trávia väčšinu času v prostredí škôl. Okrem toho má štúdia za cieľ získať vedomosti o rozmanitých situáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť v prostredí škôl v celej Európe. Štúdia ďalej poskytne usmernenie pokrývajúce rôzne situácie s cieľom vytvoriť v školách zdravé prostredie.

2.3.   Predbežný časový rozpis

Výzva na predloženie ponúk

do konca 1. semestra roku 2009

Výber a podpis zmluvy

do konca roka 2009


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 27.12.2007, s. 9.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Vplyvy znečisťujúcich látok vo vnútornom prostredí na zdravie: Integrovanie mikrobiologických, toxikologických a epidemiologických prístupov: http://www.hitea.eu/


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

8.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/20


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/605/SZBP

zo 7. augusta 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2009/137/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Kosove (1)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 16. februára 2009 prijala jednotnú akciu 2009/137/SZBP (2), ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Kosove.

(2)

Článkom 5 ods. 1 jednotnej akcie 2009/137/SZBP sa ustanovilo, že finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ do 28. februára 2010 je 645 000 EUR. Táto finančná referenčná suma by sa mala zvýšiť o 102 000 EUR, aby pokryla výdavky spojené s posilneným styčným miestom v Belehrade.

(3)

Jednotná akcia 2009/137/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Článku 5 ods. 1 jednotnej akcie 2009/137/SZBP sa nahrádza takto:

„1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ na obdobie od 1. marca 2009 do 28. februára 2010 je 747 000 EUR.“

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. augusta 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1244 (1999).

(2)  Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2009, s. 69.