ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.201.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 201

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
1. augusta 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 695/2009 z 31. júla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 696/2009 z 31. júla 2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. augusta 2009

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 697/2009 z 31. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1913/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve, pokiaľ ide o rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa programu podpory konzumácie ovocia v školách, a ktorým sa ustanovuje výnimka z tohto nariadenia

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 698/2009 z 31. júla 2009, ktorým sa v súvislosti s informačnými a propagačnými programami na podporu mlieka a mliečnych výrobkov zacielenými na vnútorný trh ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 501/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 699/2009 z 31. júla 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu halibuta tmavého vo vodách ES zón IIa a IV; vo vodách ES a v medzinárodných vodách zóny VI plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

9

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/66/ES z 13. júla 2009 o riadiacich zariadeniach kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) ( 1 )

11

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/76/ES z 13. júla 2009 o hladine hluku vnímanej vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) ( 1 )

18

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/79/ES z 13. júla 2009 o držadlách pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách (kodifikované znenie) ( 1 )

29

 

*

Smernica Komisie 2009/90/ES z 31. júla 2009, ktorou sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a sledovanie stavu vôd ( 1 )

36

 

*

Smernica Komisie 2009/91/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tetraboritan sodný ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

39

 

*

Smernica Komisie 2009/92/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť bromadiolón ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

43

 

*

Smernica Komisie 2009/93/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť alfachloralózu ako aktívnu látku do prílohy I k smernici ( 1 )

46

 

*

Smernica Komisie 2009/94/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť kyselinu trihydrogenboritú ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

50

 

*

Smernica Komisie 2009/95/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fosfid hlinitý ako aktívnu látku do prílohy I k smernici ( 1 )

54

 

*

Smernica Komisie 2009/96/ES z 31. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tetrahydrát oktaboritanu disodného ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

58

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/583/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. júla 2009, ktorým sa vymenúva jeden maďarský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

62

 

 

Komisia

 

 

2009/584/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. júla 2009, ktorým sa zriaďuje Riadiaca skupina na vysokej úrovni pre SafeSeaNet [oznámené pod číslom K(2009) 5924]  ( 1 )

63

 

 

2009/585/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 31. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/965/ES o finančnej pomoci Spoločenstva určitým referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a živých zvierat na rok 2009 [oznámené pod číslom K(2009) 5947]

65

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 695/2009

z 31. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

27,8

XS

31,8

ZZ

29,8

0707 00 05

MK

25,2

TR

100,7

ZZ

63,0

0709 90 70

TR

98,7

ZZ

98,7

0805 50 10

AR

57,8

UY

54,4

ZA

63,0

ZZ

58,4

0806 10 10

EG

146,9

MA

136,8

TR

87,6

ZA

127,1

ZZ

124,6

0808 10 80

AR

74,7

BR

76,7

CL

89,2

CN

81,7

NZ

101,3

US

105,4

ZA

89,2

ZZ

88,3

0808 20 50

AR

83,2

CL

77,9

TR

153,3

ZA

106,6

ZZ

105,3

0809 20 95

CA

324,1

TR

267,9

US

318,6

ZZ

303,5

0809 30

TR

159,0

ZZ

159,0

0809 40 05

BA

39,5

ZZ

39,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 696/2009

z 31. júla 2009,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. augusta 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clo na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002, ex 1005 okrem hybridných osív a ex 1007, okrem hybridov na siatie, je rovnaké ako intervenčná cena platná pre takéto výrobky pri dovoze zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 daného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 1. augusta 2009 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novo stanovené clá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 1. augusta 2009 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 1. augusta 2009

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

65,86

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

33,54

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

33,54

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

70,85


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

16.7.2009-30.7.2009

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

169,99

88,81

Cena FOB USA

170,60

160,60

140,60

71,58

Prémia – Záliv

18,56

Prémia – Veľké jazerá

6,22

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

21,11 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

19,59 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 697/2009

z 31. júla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1913/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve, pokiaľ ide o rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa programu podpory konzumácie ovocia v školách, a ktorým sa ustanovuje výnimka z tohto nariadenia

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2799/98 z 15. decembra 1998, ktoré stanovuje poľnohospodárske menové dojednania pre euro (1), a najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

Nariadením Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (2) a nariadením Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (3), ktoré sú zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 13/2009 (4), sa ustanovuje program podpory konzumácie ovocia v školách, ktorý spolufinancuje Spoločenstvo.

(2)

Rozdelenie pomoci Spoločenstva uvedené v nariadení Komisie (ES) č. 288/2009 zo 7. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom vo vzdelávacích zariadeniach v rámci programu podpory konzumácie ovocia v školách (5), je vyjadrené v eurách. Je preto potrebné ustanoviť rozhodujúcu skutočnosť pre výmenné kurzy mien členských štátov, ktoré neprijali euro.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 1913/2006 (6) sa ustanovujú rozhodujúce skutočnosti pre výmenné kurzy uplatniteľné v právnych predpisoch Spoločenstva vzťahujúcich sa na vykonávanie spoločnej poľnohospodárskej politiky. Je vhodné ustanoviť rozhodujúce skutočnosti, ktoré sú konkrétne spojené s vykonávaním programu podpory konzumácie ovocia v školách. Konkrétna rozhodujúca skutočnosť by sa však mala ustanoviť len na obdobie od 1. augusta 2009 do 31. júla 2010.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1913/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do nariadenia (ES) č. 1913/2006 sa za článok 5 vkladá tento článok 5a:

„Článok 5a

Výška a platby pomoci spojené s vykonávaním programu podpory konzumácie ovocia v školách

Na pomoc poskytnutú na dodávky ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov deťom, ako sa uvádza v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 288/2009 (7), je rozhodujúcou skutočnosťou pre výmenný kurz 1. január pred obdobím uvedeným v článku 4 ods. 1 uvedeného nariadenia.

Článok 2

Odchylne od článku 5a nariadenia (ES) č. 1913/2006 zmeneného a doplneného týmto nariadením je na obdobie od 1. augusta 2009 do 31. júla 2010 rozhodujúcou skutočnosťou ustanovenou v uvedenom článku 31. máj 2009.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 349, 24.12.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2009, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 38.

(6)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 52.

(7)  Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009, s. 38.“


1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 698/2009

z 31. júla 2009,

ktorým sa v súvislosti s informačnými a propagačnými programami na podporu mlieka a mliečnych výrobkov zacielenými na vnútorný trh ustanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 501/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 1 a jeho článok 15,

keďže:

(1)

V článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 3/2008 sa ustanovuje, že pri určovaní toho, ktoré odvetvia alebo výrobky môžu byť predmetom informačných a propagačných akcií, ktoré sú plne alebo čiastočne financované z rozpočtu Spoločenstva, sa zohľadňuje najmä nutnosť čeliť špecifickým alebo konjunkturálnym ťažkostiam v určitom odvetví.

(2)

Odvetvie mlieka a mliečnych výrobkov prechádza v súčasnosti obdobím vážnych hospodárskych problémov, ktoré môžu ohroziť hospodárske prežitie mnohých prevádzok.

(3)

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť by bolo vhodné umožniť odborným organizáciám v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov, aby využili spolufinancovanie Spoločenstvom v rámci nariadenia (ES) č. 3/2008 a aby na tento účel predložili informačné a propagačné programy v priebehu nadchádzajúcich týždňov príslušným vnútroštátnym orgánom s cieľom výberu a prípadného schválenia týchto programov Komisiou ešte pred koncom tohto roka, čo by znamenalo odchýlku od ročného cyklu schvaľovania programov a od bežného harmonogramu ustanoveného v článkoch 8 a 11 nariadenia Komisie (ES) č. 501/2008 (2).

(4)

V prípade informačných a propagačných programov na podporu mlieka a mliečnych výrobkov zacielených na vnútorný trh by sa preto mala na rok 2009 stanoviť odchýlka od ustanovení článku 11 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 501/2008.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý bežný ročný harmonogram ustanovený v nariadení (ES) č. 501/2008, sa v súvislosti s informačnými a propagačnými programami na podporu mlieka a mliečnych výrobkov zacielenými na vnútorný trh, ktoré predkladajú odborné organizácie z uvedeného odvetvia členským štátom do 15. októbra 2009, ustanovujú tieto odchýlky od uvedeného harmonogramu:

a)

odchylne od článku 11 ods. 1 prvého pododseku členské štáty oznámia Komisii predbežný zoznam vybraných programov najneskôr do 31. októbra;

b)

odchylne od článku 11 ods.3 druhého pododseku Komisia rozhodne najneskôr 15. decembra, ktoré programy môže spolufinancovať.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 147, 6.6.2008, s. 3.


1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 699/2009

z 31. júla 2009,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu halibuta tmavého vo vodách ES zón IIa a IV; vo vodách ES a v medzinárodných vodách zóny VI plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 43/2009 zo 16. januára 2009, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2009.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta ustanovená na rok 2009.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z tejto zásoby, ako aj ponechávanie úlovkov z nej na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2009 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu zo zásoby uvedenej v tejto prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Lov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v danej prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje tieto úlovky ulovené týmito plavidlami z tejto zásoby ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. EÚ L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Č.

4/T&Q

Členský štát

Španielsko

Zásoba

GHL/2A-C46

Druh

halibut grónsky (Reinhardtius hippoglossoides)

Zóna

vody ES zón IIa a IV; vody ES a medzinárodné vody zóny VI

Dátum

15. júna 2009


SMERNICE

1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/11


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/66/ES

z 13. júla 2009

o riadiacich zariadeniach kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 75/321/EHS z 20. mája 1975 o aproximácii právnych predpisov členských krajín týkajúcich sa riadiacich zariadení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (3) bola viackrát podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 75/321/EHS je jednou zo samostatných smerníc typového schvaľovania ES stanoveného smernicou Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorá bola nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (5), a stanovujú technické požiadavky na dizajn a konštrukciu kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov, čo sa týka ich riadiacich zariadení. Tieto technické požiadavky súvisia s aproximáciou právnych predpisov členských štátov, aby sa umožnilo uplatňovanie systému typového schvaľovania ES, ktoré bolo stanovené smernicou 2003/37/ES, na každý typ traktora. Následne sa ustanovenia stanovené smernicou 2003/37/ES o poľnohospodárskych lesných traktoroch, ich prípojných vozidlách a ťahaných vymeniteľných strojoch spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami uplatňujú na túto smernicu.

(3)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   „Poľnohospodársky alebo lesný traktor“ je každé motorové vozidlo vybavené kolesami alebo pásmi, ktoré má aspoň dve nápravy, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila a ktoré je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve. Môže byť vybavené na prepravu nákladu a cestujúcich.

2.   Táto smernica sa vzťahuje iba na traktory definované v odseku 1, ktoré sú vybavené pneumatikami a ich maximálna konštrukčná rýchlosť je 6 až 40 km/h.

Článok 2

1.   Členské štáty nemôžu odmietnuť udeliť typové schválenie ES, odmietnuť vydať doklad podľa článku 2 písm. u) smernice 2003/37/ES ani odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie typu traktora z dôvodov týkajúcich sa riadiaceho zariadenia, ak toto zariadenie spĺňa požiadavky stanovené v prílohe I.

2.   Členské štáty nemôžu vydať doklad podľa článku 2 písm. u) smernice 2003/37/ES, pokiaľ ide o typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky tejto smernice.

Členské štáty môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ ide o typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky tejto smernice.

Článok 3

Členský štát nemôže odmietnuť registráciu ani zakázať predaj, uvedenie do prevádzky alebo používanie traktorov z dôvodov týkajúcich sa riadiaceho zariadenia, ak toto zariadenie spĺňa požiadavky stanovené v prílohe I.

Článok 4

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek prílohy I technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 20 ods. 3 smernice 2003/37/ES.

Článok 5

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Smernica 75/321/EHS zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe II časti A sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 7

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Článok 8

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 38.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 (Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 73) a rozhodnutie Rady z 22. júna 2009.

(3)  Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 24.

(4)  Pozri prílohu II časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

1.   VYMEDZENIE POJMOV

1.1.   Riadiace zariadenie

Pojem „riadiace zariadenie“ predstavuje celé zariadenie, ktorého účelom je meniť smer pohybu traktora.

Riadiace zariadenie môže obsahovať:

ovládanie riadenia,

mechanizmus riadenia,

riadené kolesá,

tam, kde je to praktické, špeciálne zariadenie vytvárajúce prídavnú alebo nezávislú energiu.

1.1.1.   Ovládanie riadenia

Pojem „ovládanie riadenia“ predstavuje tú časť, ktorú priamo ovláda vodič pri riadení traktora.

1.1.2.   Mechanizmus riadenia

Pojem „mechanizmus riadenia“ predstavuje všetky prvky medzi ovládaním riadenia a riadenými kolesami s výnimkou špeciálneho zariadenia definovaného v bode 1.1.4. Mechanizmus riadenia môže byť mechanický, hydraulický, pneumatický, elektrický alebo môže byť kombináciou týchto druhov.

1.1.3.   Riadené kolesá

Pojem „riadené kolesá“ predstavuje:

kolesá, pri ktorých nastavenie osí možno priamo alebo nepriamo meniť vzhľadom na os traktora s cieľom dosiahnuť zmenu v smere pohybu traktora,

všetky kolesá kĺbových traktorov,

kolesá na tej istej náprave, ktorých rýchlosť možno meniť s cieľom dosiahnuť zmenu v smere pohybu traktora,

Samostatne vedené vychyľovacie kolesá nie sú riadené kolesá.

1.1.4.   Špeciálne zariadenie

Pojem „špeciálne zariadenie“ predstavuje tú časť riadenia, ktorou sa vytvára prídavná alebo nezávislá sila. Prídavnú alebo nezávislú silu možno vytvárať ľubovoľným mechanickým, hydraulickým, pneumatickým alebo elektrickým systémom alebo ľubovoľnou kombináciou týchto systémov (napríklad olejovým čerpadlom, kompresorom, batériou atď.).

1.2.   Rôzne typy riadiacich zariadení

1.2.1.

V závislosti od zdroja energie, ktorá je potrebná na vychyľovanie riadených kolies, sú určené nasledujúce typy riadiacich zariadení:

1.2.1.1.

Ručné riadenie, v ktorom sa sila potrebná na riadenie vytvára iba silou svalov vodiča;

1.2.1.2.

Riadenie s posilňovačom, v ktorom sa sila potrebná na riadenie vytvára tak silou svalov vodiča, ako aj v špeciálnom zariadení spomínanom v bode 1.1.4.

Riadiace zariadenie, v ktorom sa sila potrebná na riadenie vytvára za normálnych podmienok iba v špeciálnom zariadení definovanom v bode 1.1.4, ale ktoré v prípade poruchy špeciálneho zariadenia umožňuje, aby sa na riadenie využila sila svalov vodiča, sa považuje za „riadenie s posilňovačom“;

1.2.1.3.

Strojové riadenie, v ktorom sa sila potrebná na riadenie vytvára iba v špeciálnom zariadení spomínanom v bode 1.1.4.

1.3.   Námaha vynaložená na riadenie

Pojem „námaha vynaložená na riadenie“ predstavuje silu, ktorou vodič pri riadení traktora pôsobí na ovládanie riadenia.

2.   POŽIADAVKY NA KONŠTRUKCIU, VYBAVENIE A KONTROLY

2.1.   Všeobecné požiadavky

2.1.1.

Riadenie musí zabezpečovať ľahké a bezpečné ovládanie traktora a musí vyhovovať podrobným požiadavkám uvedeným v bode 2.2.

2.2.   Podrobné požiadavky

2.2.1.   Ovládanie riadenia

2.2.1.1.

Ovládanie riadenia sa musí dať ľahko používať a uchopiť. Musí byť skonštruované takým spôsobom, aby umožňovalo postupné vychyľovanie. Smer pohybu ovládania riadenia musí zodpovedať žiadanej zmene smeru traktora.

2.2.1.2.

Námaha vynaložená na riadenie, ktorá sa vyžaduje na dosiahnutie kruhu otáčania s polomerom 12 m, počnúc z priameho smeru vpred, nesmie prekročiť 25 daN. Ak v prípade riadenia s posilňovačom, ktorý nie je spojený s iným zariadením, zlyhá pomocný zdroj energie, požadovaná námaha vynaložená na riadenie nesmie prekročiť 60 daN.

2.2.1.3.

Kvôli kontrole plnenia požiadavky uvedenej v bode 2.2.1.2 traktor opíše špirálový pohyb pri rýchlosti 10 kilometrov za hodinu, počnúc z priameho smeru vpred, na suchom, plochom povrchu vozovky, ktorý poskytuje dobrú priľnavosť pneumatík. Zaznamená sa námaha vynaložená na ovládanie riadenia do okamihu, keď sa riadenie dostane do polohy zodpovedajúcej začiatku pohybu traktora po kruhu otáčania s polomerom 12 m. Dĺžka trvania tohto manévru (časový interval od okamihu, v ktorom sa prvý raz pohlo ovládaním riadenia, do okamihu, keď ovládanie riadenia dosiahne polohu, v ktorej sa robia merania) nesmie prekročiť päť sekúnd v normálnych prípadoch a osem sekúnd v prípade poruchy špeciálneho zariadenia. Jeden manéver sa musí urobiť doľava a jeden doprava.

Na účely skúšky musí byť traktor naložený až po jeho technicky povolenú maximálnu hmotnosť; tlaky v pneumatikách a rozloženie hmotnosti na nápravy musia vyhovovať pokynom výrobcu.

2.2.2.   Mechanizmus riadenia

2.2.2.1.

Riadenie nemusí obsahovať ani elektrický, ani plne pneumatický mechanizmus riadenia.

2.2.2.2.

Mechanizmus riadenia musí byť skonštruovaný tak, aby plnil akékoľvek prevádzkové požiadavky. Musí byť ľahko prístupný pre potreby údržby a kontroly.

2.2.2.3.

V prípade mechanizmu riadenia, ktorý nie je plne hydraulický, musí byť možné riadiť traktor aj v prípade poruchy hydraulických alebo pneumatických prvkov mechanizmu riadenia.

2.2.2.4.

Mechanizmus riadenia, ktorý sa ovláda len hydraulicky a má špeciálne zariadenie definované v bode 1.1.4, musí plniť nasledujúce požiadavky:

2.2.2.4.1.

Celý okruh alebo jeho časť musia byť chránené proti nadmernému tlaku jedným alebo viacerými obmedzovačmi tlaku;

2.2.2.4.2.

Obmedzovače tlaku musia byť nastavené tak, aby nebol prekročený tlak T rovnajúci sa maximálnemu pracovnému tlaku, ktorý uvádza výrobca;

2.2.2.4.3.

Charakteristiky a rozmery potrubí musia byť také, aby rúrky odolali štvornásobku tlaku T (povolenému obmedzovačmi tlaku), a musia byť chránené na miestach a usporiadané tak, aby sa nebezpečenstvo poškodenia nárazom alebo rušivým zásahom zmenšilo na minimum a aby bolo možné považovať nebezpečenstvo poškodenia trením za zanedbateľné.

2.2.3.   Riadené kolesá

2.2.3.1.

Všetky kolesá môžu byť riadené.

2.2.4.   Špeciálne zariadenie

2.2.4.1.

Špeciálne zariadenie definované v bode 1.1.4, používané v typoch riadenia spomínaných v bodoch 1.2.1.2 a 1.2.1.3, je prijateľné za nasledujúcich okolností:

2.2.4.1.1.

Ak je traktor vybavený, musí byť možné riadiť ho aj v prípade poruchy riadením s posilňovačom podľa definície v bode 1.2.1.2 špeciálneho zariadenia, ako sa už uviedlo v bode 2.2.1.2. Ak riadenie s posilňovačom nemá vlastný zdroj energie, musí byť vybavené zásobníkom energie. Tento zásobník energie možno nahradiť autonómnym zariadením zabezpečujúcim dodávku energie riadeniu, ktoré má prednosť pred inými systémami, ktoré sú pripojené k spoločnému zdroju energie. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice Rady 76/432/EHS zo 6. apríla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa brzdových zariadení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (1) týkajúce sa bŕzd, ak je medzi hydraulickým mechanizmom riadenia a hydraulickým brzdovým systémom hydraulická väzba a ak sa oba systémy napájajú z toho istého zdroja energie, nesmie v prípade zlyhania oboch systémov sila potrebná na uvedenie mechanizmu riadenia do činnosti presiahnuť 40 daN. Ak je zdrojom energie stlačený vzduch, zásobník vzduchu musí byť chránený spätným ventilom.

Tam, kde energiu na riadenie za normálnych okolností dodáva iba špeciálne zariadenie definované v bode 1.1.4, musí byť riadenie s prídavnou energiou vybavené takým zariadením, ktoré v prípade, že pri poruche špeciálneho zariadenia prekročí námaha vynaložená na riadenie 25 daN, musí vydať viditeľným alebo zvukovým signálom výstrahu o vzniku takejto poruchy.

2.2.4.1.2.

Ak je traktor vybavený servoriadením definovaným v bode 1.2.1.3 a ak má toto zariadenie len hydraulický prevod, musí byť v prípade, že toto osobitné zariadenie alebo motor zlyhajú, možné vykonať s pomocou osobitného prídavného zariadenia dva manévre určené v bode 2.2.1.3. Tým špeciálnym prídavným zariadením môže byť zásobník stlačeného vzduchu alebo plynu. Olejové čerpadlo alebo kompresor možno použiť ako špeciálne prídavné zariadenie, ak sa toto zariadenie poháňa otáčaním kolies traktora a ak ho nemožno odpojiť od kolies. V prípade poruchy špeciálneho zariadenia musí byť vizuálnym alebo zvukovým signálom daná výstraha o vzniku takejto poruchy;

2.2.4.1.2.1.

Ak je špeciálne zariadenie pneumatické, musí byť vybavené zásobníkom stlačeného vzduchu chráneným spätným ventilom. Objem zásobníka stlačeného vzduchu sa musí vypočítať tak, aby bolo možné urobiť prinajmenšom sedem úplných otáčok (od jedného uzavretia po druhé uzavretie), kým tlak v zásobníku klesne na polovicu hodnoty pracovného tlaku; skúška sa musí vykonať tak, že riadené kolesá sú bez kontaktu so zemou.


(1)  Ú. v. ES L 122, 8.5.1976, s. 1.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 6)

Smernica Rady 75/321/EHS

(Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 24).

 

Smernica Rady 82/890/EHS

(Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 45).

Iba pokiaľ ide o odkazy na smernicu 75/321/EHS v článku 1 ods. 1.

Smernica Komisie 88/411/EHS

(Ú. v. ES L 200, 26.7.1988, s. 30).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES

(Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 24).

Iba pokiaľ ide o odkazy na smernicu 75/321/EHS v prvej zarážke článku 1.

Smernica Komisie 98/39/ES

(Ú. v. ES L 170, 16.6.1998, s. 15).

 

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 6)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

75/321/EHS

22. november 1976

82/890/EHS

22. jún 1984

88/411/EHS

30. september 1988 (1)

97/54/ES

22. september 1998

23. september 1998

98/39/ES

30. apríl 1999 (2)


(1)  Podľa článku 2 smernice 88/411/EHS:

„1.   Od 1. októbra 1988 členské štáty nesmú:

odmietnuť, pokiaľ ide o typ traktora, udeliť typové schválenie EHS, odmietnuť vydať dokument podľa poslednej zarážky článku 10 ods. 1 smernice 74/150/EHS alebo odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie, alebo

zakázať uvedenie traktorov do prevádzky,

ak mechanizmus riadenia toho typu traktora alebo traktorov je v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

2.   Od 1. októbra 1989 členské štáty

nevydajú dokument podľa poslednej zarážky článku 10 ods. 1 smernice 74/150/EHS pre typ traktora, ktorého mechanizmus riadenia nie je v súlade s ustanoveniami tejto smernice,

môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie pre typ traktora, ktorého mechanizmus nie je v súlade s ustanoveniami tejto smernice.“

(2)  Podľa článku 2 smernice 98/39/ES:

„1.   Od 1. mája 1999 členské štáty nesmú:

odmietnuť pre typ traktora udeliť typové schválenie ES, odmietnuť vydať doklad podľa tretej zarážky článku 10 ods. 1 smernice Rady 74/150/EHS alebo odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie, alebo

zakázať uvedenie traktorov do prevádzky,

ak tieto traktory plnia požiadavky smernice 75/321/EHS v znení tejto smernice

2.   Od 1. októbra 1999 členské štáty

nesmú vydať dokument podľa tretej zarážky článku 10 ods. 1 smernice 74/150/EHS pre akýkoľvek typ traktora, ktorý neplní požiadavky smernice 75/321/EHS v znení tejto smernice,

môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie pre typ traktora, ktorý neplní požiadavky smernice 75/321/EHS v znení tejto smernice.“


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Smernica 75/321/EHS

Smernica 98/39/ES

Táto smernica

článok 1

 

článok 1

 

článok 2

článok 2

články 3 a 4

 

články 3 a 4

článok 5 ods. 1

 

článok 5 ods. 2

 

článok 5

 

článok 6

 

článok 7

článok 6

 

článok 8

príloha

 

príloha I

 

príloha II

 

príloha III


1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/18


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

z 13. júla 2009

o hladine hluku vnímanej vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 77/311/EHS z 29. marca 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hladine hluku vnímanej vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (3) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 77/311/EHS je jednou zo samostatných smerníc typového schvaľovania ES stanoveného smernicou Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorá bola nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (5), a ktorou sa stanovujú technické požiadavky na dizajn a konštrukciu kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, čo sa týka hladiny hluku vnímanej vodičom. Tieto technické požiadavky súvisia s aproximáciou právnych predpisov členských štátov, aby sa umožnilo uplatňovanie systému typového schvaľovania ES, ktorý bol stanovený smernicou 2003/37/ES, na každý typ traktora. Z tohto dôvodu sa ustanovenia smernice 2003/37/ES o poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch, ich prípojných vozidlách a ťahaných vymeniteľných strojoch, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, uplatňujú na túto smernicu.

(3)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe IV časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Na účely tejto smernice je „traktor“ (poľnohospodársky alebo lesný) každé motorové vozidlo, vybavené kolesami alebo pásmi, ktoré má aspoň dve nápravy, ktorého hlavná funkcia spočíva v ťažnej sile a ktoré je osobitne konštruované na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve. Môže byť vybavené na prepravu nákladu a cestujúcich.

2.   Táto smernica sa vzťahuje iba na traktory definované v odseku 1, ktoré sú vybavené pneumatikami s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 6 až 40km/h.

Článok 2

1.   Členské štáty nemôžu odmietnuť udeliť typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie typu traktora z dôvodu, ktorý sa týka hladiny hluku vnímanej vodičom, ak je táto hladina v rámci nasledujúcich hodnôt:

90 dB(A) podľa prílohy I

alebo

86 dB(A) podľa prílohy II.

2.   Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto smernice a z dôvodov týkajúcich sa predmetu úpravy tejto smernice, členské štáty:

neudelia typové schválenie ES,

môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie.

3.   Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky tejto smernice a z dôvodov týkajúcich sa predmetu úpravy tejto smernice, členské štáty:

považujú osvedčenia o zhode, ktoré sú priložené k novým vozidlám v súlade so smernicou 2003/37/ES, za neplatné na účely článku 7 ods. 1 uvedenej smernice,

môžu odmietnuť registráciu, predaj alebo uvedenie týchto nových vozidiel do prevádzky.

4.   Členské štáty nemôžu odmietnuť registráciu, zakázať predaj ani uvedenie do prevádzky, ani používanie traktorov z dôvodu, ktorý sa týka hladiny hluku vnímanej vodičom, ak je táto hladina v rámci nasledujúcich hodnôt:

90 dB(A) podľa prílohy I,

alebo

86 dB(A) podľa prílohy II.

Článok 3

Na účely tejto smernice je „kabína“ každá konštrukcia zhotovená z pevných komponentov, ktorá je priehľadná alebo nepriehľadná a ktorá úplne obklopuje vodiča a izoluje ho od vonkajšieho priestoru a počas prevádzky môže byť trvale uzavretá.

Článok 4

Členské štáty vykonajú všetky potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa pri predvádzaní pri predaji a pri reklame nevyskytlo nič, čo by naznačovalo, že traktory majú také vlastnosti týkajúce sa hladiny hluku vnímanej vodičom, ktoré v skutočnosti nemajú.

Článok 5

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek príloh I, II a III technickému pokroku, sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 20 ods. 3 smernice 2003/37/ES.

Článok 6

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 7

Smernica 77/311/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe IV časti A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe IV časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe V.

Článok 8

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Článok 9

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 120, 16.5.2008, s. 15.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. februára 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 25. júna 2009.

(3)  Ú. v. ES L 105, 28.4.1977, s. 1.

(4)  Pozri prílohu IV časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

PRÍSTROJE, PODMIENKY A METÓDY MERANIA

1.   JEDNOTKA MERANIA A MERACÍ PRÍSTROJ

1.1.   Jednotka merania

Hladina hluku LA sa meria v dB s použitím A – váhovej krivky a je vyjadrená ako dB(A).

1.2.   Merací prístroj

Hladina hluku vnímaná vodičom sa meria pomocou zvukomeru, ako je opísané v publikáci Medzinárodnej elektrotechnickej komisie č. 179, prvé vydanie z roku 1965.

V prípade premenného hluku sa musí brať do úvahy priemer maximálnych hodnôt.

2.   PODMIENKY MERANIA

Merania sa vykonávajú za týchto podmienok:

2.1.

Traktor musí byť nezaťažený, t. j. bez prídavných zariadení, ale s chladiacou zmesou, mazivom, plnou palivovou nádržou, náradím a vodičom. Vodič nesmie mať oblečené neobvykle hrubé oblečenie, šál alebo klobúk. Na traktore nesmie byť žiaden predmet, ktorý by ovplyvňoval hladinu hluku.

2.2.

Pneumatiky musia byť nahustené na tlak odporúčaný výrobcom. Motor, prevodovka a hnacie nápravy musia mať normálnu prevádzkovú teplotu a žalúzie chladiča, ak je nimi traktor vybavený, musia byť počas meraní otvorené.

2.3.

Počas vykonávaných meraní nesmie byť v činnosti ďalšie vybavenie, ktoré je poháňané motorom alebo je poháňané vlastným motorom, ktoré by mohlo ovplyvniť hladinu hluku, napríklad stierače čelného skla, ventilátor kúrenia alebo vývodový hriadeľ. Zariadenia, ktoré sú normálne v činnosti súčasne s motorom, ako napríklad chladiaci ventilátor motora, musia byť počas vykonávaných meraní v prevádzke.

2.4.

Skúšobnou oblasťou musí byť otvorené a dostatočne tiché miesto, môže mať napríklad podobu otvoreného priestoru s polomerom 50 m, ktorého stredná časť má polomer aspoň 20 m, je takmer rovinatá, alebo vodorovný úsek s pevnou dráhou s čo najrovnejším povrchom a čo najmenším množstvom výmoľov. Dráha musí byť čo najčistejšia a najsuchšia (napríklad bez štrku, lístia, snehu atď.). Sklony a nepravidelnosti sú prijateľné len vtedy, keď nimi spôsobené odchýlky hladiny hluku ležia v rozmedzí tolerancie chyby meracieho zariadenia.

2.5.

Povrch dráhy musí byť taký, aby nespôsoboval nadmerný hluk pneumatík.

2.6.

Počasie musí byť pekné a suché s miernym vetrom alebo bez vetra. Vodičom vnímaná hladina hluku pozadia spôsobená vetrom alebo inými zdrojmi hluku musí byť aspoň 10 dB(A) pod hladinou hluku traktora.

2.7.

Ak sa na meranie používa vozidlo, toto musí byť ťahané alebo poháňané v dostatočnej vzdialenosti od traktora, aby sa zabránilo akémukoľvek rušivému vplyvu. Počas merania nesmie byť v okruhu 20 m z každej strany skúšobnej dráhy a menej ako 20 m od prednej a zadnej časti traktora žiaden predmet, ktorý môže rušivo ovplyvňovať meranie alebo ktorý má reflexný povrch. Táto podmienka sa môže považovať za splnenú, ak takto spôsobené odchýlky hladiny hluku zostávajú v tolerancii chyby meracieho zariadenia. Ak to tak nie je, meranie sa musí počas rušivého vplyvu prerušiť.

2.8.

Všetky merania v danej sérii sa musia vykonať na rovnakej dráhe.

3.   METÓDA MERANIA

3.1.

Mikrofón musí byť umiestnený 250 mm bočne od stredovej roviny sedadla, pričom sa vyberie tá strana, na ktorej je hladina hluku vyššia.

Membrána mikrofónu musí smerovať dopredu a stred mikrofónu musí byť 790 mm nad a 150 mm pred referenčným bodom sedadla, ako je opísané v prílohe III. Musí sa zabrániť nadmernej vibrácii mikrofónu.

3.2.

Maximálna hladina hluku v dB(A) sa stanoví takto:

3.2.1.

Všetky otvory (napr. dvere, okná) v traktoroch, ktoré majú sériovo vyrábanú uzatvorenú konštrukciu kabíny, musia byť počas prvej série meraní zatvorené.

3.2.1.1.

Počas druhej série meraní musia byť otvorené za predpokladu, že v tomto stave nepredstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku, ale sklopné čelné sklá musia ostať zatvorené.

3.2.2.

Hluk sa musí merať s použitím pomalého nastavenia rýchlosti indikátora meracieho prístroja pri zaťažení zodpovedajúcom maximálnemu hluku, so zaradeným prevodovým stupňom umožňujúcim doprednú rýchlosť čo najviac sa približujúcu k hodnote 7,5 km/h.

Regulátor otáčok motora musí byť v polohe plných otáčok, rozjazd musí byť bez zaťaženia, použité zaťaženie sa musí zvyšovať, až kým sa nenameria maximálna hladina hluku. Po každom zvýšení zaťaženia treba pred meraním poskytnúť určitý čas na stabilizovanie hladiny hluku.

3.2.3.

Hluk sa musí merať s použitím pomalého nastavenia rýchlosti indikátora meracieho prístroja pri zaťažení zodpovedajúcom maximálnemu hluku, so zaradeným prevodovým stupňom iným, ako je uvedené v bode 3.2.2, pri ktorom je zaznamenaná hladina hluku najmenej 1 dB(A) nad hladinou hluku zaznamenanou pri prevodovom stupni uvedenom v bode 3.2.2.

Regulátor otáčok motora musí byť v polohe plných otáčok, rozjazd je bez zaťaženia, použité zaťaženie sa musí zvyšovať, až kým sa nenameria maximálna hladina hluku. Po každom zvýšení zaťaženia treba pred meraním poskytnúť určitý čas na stabilizovanie hladiny hluku.

3.2.4.

Hluk sa musí merať pri maximálnej konštrukčnej rýchlosti nezaťaženého traktora.

3.3.

Protokol o skúške obsahuje merania hladiny hluku vykonané podľa nasledujúcich podmienok:

3.3.1.

pri prevodovom stupni umožňujúcom rýchlosť čo najviac sa približujúcu hodnote 7,5 km/h;

3.3.2.

pri akomkoľvek prevodovom stupni, ak sú splnené podmienky opísané v bode 3.2.3;

3.3.3.

pri maximálnej konštrukčnej rýchlosti.

4.   HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Merania opísané v bodoch 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, a 3.2.4 nesmú presiahnuť hodnoty stanovené v článku 2.


PRÍLOHA II

PRÍSTROJE, PODMIENKY A METÓDA MERANIA

1.   JEDNOTKA MERANIA A MERACÍ PRÍSTROJ

1.1.   Jednotka merania

Hladina hluku LA sa meria v dB s použitím A – váhovej krivky, je vyjadrená ako dB(A).

1.2.   Merací prístroj

Hladina hluku vnímaná vodičom sa meria pomocou zvukomera, ako je opísané v publikácii Medzinárodnej elektrotechnickej komisie č. 179, prvé vydanie z roku 1965.

V prípade kolísajúcich odčítaných hodnôt sa berie do úvahy priemer maximálnych hodnôt.

2.   PODMIENKY MERANIA

Merania sa vykonávajú za týchto podmienok:

2.1.

Traktor musí byť nezaťažený t. j. bez prídavných zariadení, ale s chladiacou zmesou, mazivom, plnou palivovou nádržou, náradím a vodičom. Vodič nesmie mať oblečené neobvykle hrubé oblečenie, šál alebo klobúk. Na traktore nesmie byť žiaden predmet, ktorý by ovplyvňoval hladinu hluku.

2.2.

Pneumatiky musia byť nahustené na tlak odporúčaný výrobcom. Motor, prevodovka a nápravy musia mať normálnu prevádzkovú teplotu, a ak má motor žalúzie, tieto musia byť celkom otvorené.

2.3.

Počas vykonávaných meraní nesmie byť v činnosti ďalšie vybavenie, ktoré je poháňané motorom alebo je poháňané vlastným motorom, ktoré by mohlo ovplyvniť hladinu hluku, ako napríklad stierače čelného skla, ventilátor kúrenia alebo vývodový hriadeľ. Zariadenia, ktoré sú normálne v činnosti súčasne s motorom, ako napríklad chladiaci ventilátor motora, musia byť počas vykonávaných meraní v prevádzke.

2.4.

Skúšobnou oblasťou musí byť otvorené a dostatočne tiché miesto, môže mať napríklad podobu otvoreného priestoru s polomerom 50 m, ktorého stredná časť má polomer aspoň 20 m, je takmer rovinatá, alebo vodorovný úsek s pevnou dráhou s čo najrovnejším povrchom a čo najmenším množstvom výmoľov. Dráha musí byť čo najčistejšia a najsuchšia (napríklad bez štrku, lístia, snehu atď.). Sklony a nepravidelnosti sú prijateľné len vtedy, keď nimi spôsobené odchýlky hladiny hluku sú v rozmedzí tolerancie chyby meracieho zariadenia.

2.5.

Povrch dráhy musí byť taký, aby nespôsoboval nadmerný hluk pneumatík.

2.6.

Počasie musí byť pekné a suché, s miernym vetrom alebo bez vetra.

Vodičom vnímaná okolitá hladina hluku pozadia spôsobená vetrom alebo inými zdrojmi hluku musí byť aspoň 10 dB(A) pod hladinou hluku traktora.

2.7.

Ak sa na meranie používa vozidlo, toto musí byť ťahané alebo poháňané v dostatočnej vzdialenosti od traktora, aby sa zabránilo akémukoľvek rušivému vplyvu. Počas merania nesmie byť v okruhu 20 m z každej strany skúšobnej dráhy a menej ako 20 m od prednej a zadnej časti traktora žiaden predmet, ktorý môže rušivo ovplyvňovať meranie alebo ktorý má reflexný povrch. Táto podmienka sa považuje za splnenú, ak takto spôsobené odchýlky hladiny hluku zostávajú v tolerancii chyby meracieho zariadenia. Ak to tak nie je, meranie sa musí počas rušivého vplyvu prerušiť.

2.8.

Všetky merania v danej sérii sa musia vykonať na rovnakej dráhe.

3.   METÓDA MERANIA

3.1.

Mikrofón musí byť umiestnený 250 mm bočne od stredovej roviny sedadla, pričom sa vyberie tá strana, na ktorej je hladina hluku vyššia.

Membrána mikrofónu musí smerovať dopredu a stred mikrofónu musí byť 790 mm nad a 150 mm pred referenčným bodom sedadla, ako je opísané v prílohe III. Musí sa zabrániť nadmernej vibrácii mikrofónu.

3.2.

Maximálna hladina hluku sa stanoví takto:

3.2.1.

Traktor musí prejsť aspoň trikrát pozdĺž úseku rovnakou skúšobnou rýchlosťou počas aspoň 10 sekúnd.

3.2.2.

Všetky otvory (napr. dvere, okná) v traktoroch, ktoré majú sériovo vyrábanú uzatvorenú konštrukciu kabíny, musia byť počas prvej série meraní zatvorené.

3.2.2.1.

Počas druhej série meraní musia byť otvorené za predpokladu, že v tomto stave nepredstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku, ale sklopné čelné sklá musia ostať zatvorené.

3.2.3.

Hluk sa musí merať s použitím pomalého nastavenia rýchlosti indikátora meracieho prístroja, t. j. so zaradeným prevodovým stupňom umožňujúcim rýchlosť čo najviac sa približujúcu hodnote 7,5 km/h pri menovitých otáčkach. Traktor musí byť počas merania nezaťažený.

4.   HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Merania opísané v bodoch 3.2.2 a 3.2.3 nesmú presiahnuť hodnoty stanovené v článku 2.


PRÍLOHA III

URČENIE REFERENČNÉHO BODU SEDADLA

1.   DEFINÍCIA

1.1.

Referenčný bod (S) sedadla je bod v strednej pozdĺžnej rovine sedadla, v ktorom sa pretína tangenciálna rovina spodnej časti operadla s horizontálnou rovinou. Táto horizontálna rovina pretína spodný povrch sedacej časti sedadla 150 mm pred referenčným bodom sedadla.

2.   URČENIE REFERENČNÉHO BODU SEDADLA

2.1.

Referenčný bod sa získa pomocou zariadenia zobrazeného na obrázkoch 1 a 2 v dodatku k tejto prílohe, ktoré umožňuje simuláciu zaťaženia človekom.

2.2.

Sedadlo sa musí nastaviť do strednej polohy rozsahu, ktorý umožňuje vertikálne nastavenie, toto nastavenie je nezávislé od horizontálneho nastavenia. Na účely určenia umiestnenia mikrofónu podľa bodu 3 v prílohe I a II sa sedadlo musí nachádzať v strede alebo v najbližšej možnej polohe ku stredu horizontálneho rozsahu nastavenia.

3.   OPIS ZARIADENIA

3.1.

Zariadenie opísané v bode 2.1 pozostáva z dosky sedacej časti a dvoch dosiek operadla.

3.2.

Spodná doska operadla je pripojená v oblasti sedacích kostí (A) a bedier, kĺb (B) je výškovo nastaviteľný (pozri obrázok 2) na úrovni (B).

4.   NASTAVENIE ZARIADENIA

Zariadenie sa nastaví takto:

4.1.

zariadenie sa umiestni na sedadlo;

4.2.

potom sa zaťaží silou 550 N v bode 50 mm pred kĺbom (A) a dve dosky operadla sa ľahko tangenciálne tlačia proti operadlu;

4.3.

ak nie je možné určiť presne dotyk so spodnou časťou plochy operadla, musí sa spodná doska operadla vo vertikálnej polohe ľahko tlačiť proti operadlu;

4.4.

v prípade sedadiel so závesom nastaviteľným podľa hmotnosti sa musí záves nastaviť tak, aby bolo sedadlo v strednej polohe rovnako vzdialené od svojich dvoch krajných polôh.

Doplnok

Image

Image


PRÍLOHA IV

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 7)

Smernica Rady 77/311/EHS

(Ú. v. ES L 105, 28.4.1977, s. 1).

 

Smernica Rady 82/890/EHS

(Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 45).

Iba odkazy v článku 1 ods. 1 na smernicu 77/311/EHS.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES

(Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 24).

Iba odkazy v článku 1 prvej zarážke na smernicu 77/311/EHS.

Rozhodnutie Komisie 96/627/ES

(Ú. v. ES L 282, 1.11.1996, s. 72).

 

Rozhodnutie Komisie 2000/63/ES

(Ú. v. ES L 22, 27.1.2000, s. 66).

 

Smernica Komisie 2006/26/ES

(Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 22).

Iba článok 2 a príloha II.

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 7)

Právny akt

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

77/311/EHS

1. október 1978

82/890/EHS

22. jún 1984

97/54/ES

22. september 1998

23. september 1998

96/627/ES

29. september 1999

200/63/ES

30. september 2001

2006/26/ES

31. december 2006 (1)


(1)  V súlade s článkom 5 smernice 2006/26/ES:

„1.   Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré spĺňajú požiadavky stanovené smernicami 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS v znení tejto smernice, nesmú členské štáty z dôvodov týkajúcich sa predmetu úpravy príslušnej smernice s účinnosťou od 1. januára 2007:

a)

odmietnuť udeliť typové schválenie ES ani vnútroštátne typové schválenie;

b)

zakázať registráciu, predaj ani uvedenie takéhoto vozidla do prevádzky.

2.   Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené smernicami 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS v znení tejto smernice a z dôvodov týkajúcich sa predmetu úpravy príslušnej smernice, členské štáty s účinnosťou od 1. júla 2007:

a)

nesmú už naďalej udeľovať typové schválenie ES;

b)

môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie.

3.   Pokiaľ ide o vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené smernicami 74/151/EHS, 78/933/EHS, 77/311/EHS a 89/173/EHS v znení tejto smernice a z dôvodov týkajúcich sa predmetu úpravy príslušnej smernice, členské štáty s účinnosťou od 1. júla 2009:

a)

považujú osvedčenia o zhode, ktoré sú priložené k novým vozidlám v súlade s ustanoveniami smernice 2003/37/ES, za neplatné na účely článku 7 ods. 1;

b)

môžu odmietnuť registráciu, predaj alebo uvedenie týchto nových vozidiel do prevádzky.“


PRÍLOHA V

Tabuľka zhody

Smernica 77/311/EHS

Smernica 2006/26/ES

Táto smernica

článok 1

 

článok 1

článok 2 ods. 1 prvý pododsek

 

článok 2 ods. 1 a 4

článok 2 ods. 1 druhý pododsek

 

článok 2 ods. 2

 

 

článok 5 ods. 2

článok 2 ods. 2

 

článok 5 ods. 3

článok 2 ods. 3

články 3, 4 a 5

 

články 3, 4 a 5

článok 6 ods. 1

 

článok 6 ods. 2

 

článok 6

 

článok 7

 

článok 8

článok 7

 

článok 9

príloha I

 

príloha I

príloha II

 

príloha II

príloha III

 

príloha III

 

príloha IV

 

príloha V


1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/29


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/79/ES

z 13. júla 2009

o držadlách pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 93/32/EHS zo 14. júna 1993 o držadlách pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách (3) bola podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 93/32/EHS je jednou zo samostatných smerníc postupu ES typového schválenia ustanoveného smernicou Rady 92/61/EHS z 30. júna 1992 o typovom schválení dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel, ktorá bola nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel (5), a ustanovuje technické požiadavky na dizajn a konštrukciu dvojkolesových motorových vozidiel týkajúce sa ich držadiel pre spolucestujúcich. Tieto technické predpisy súvisia s aproximáciou právnych predpisov členských štátov, aby sa umožnilo uplatňovanie systému ES typového schválenia, ktoré bolo ustanovené smernicou 2002/24/ES, na každý typ vozidla. Z toho dôvodu ustanovenia smernice 2002/24/ES týkajúce sa systémov vozidla, komponentov a samostatných technických jednotiek platia pre túto smernicu.

(3)

Keďže cieľ tejto smernice, a to udelenie ES typového schválenia komponentu z hľadiska držadiel pre spolucestujúcich pre typ dvojkolesového motorového vozidla, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov plánovanej činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(4)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, uvedených v prílohe II časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa uplatňuje na držadlá pre spolucestujúcich všetkých typov dvojkolesových motorových vozidiel uvedených v článku 1 smernice 2002/24/ES.

Článok 2

Postup udelenia ES typového schválenia komponentu z hľadiska držadiel pre spolucestujúcich pre typ dvojkolesového motorového vozidla a podmienky voľného pohybu takýchto vozidiel sú stanovené v kapitolách II a III smernice 2002/24/ES.

Článok 3

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek prílohy I technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 smernice 2002/24/ES.

Článok 4

1.   Členské štáty nesmú z dôvodov týkajúcich sa držadiel pre spolucestujúcich:

odmietnuť udeliť typu dvojkolesového vozidla ani typu držadla pre spolucestujúceho ES typové schválenie,

zakázať registráciu, predaj ani uvedenie do prevádzky dvojkolesových motorových vozidiel, ani predaj, ani uvedenie do prevádzky držadiel pre spolucestujúcich,

ak držadlá pre spolucestujúcich spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2.   Členské štáty odmietnu udeliť ES typové schválenie akémukoľvek typu dvojkolesového motorového vozidla z dôvodov týkajúcich sa držadiel pre spolucestujúcich alebo akémukoľvek typu držadiel pre spolucestujúcich, ak nie sú splnené požiadavky tejto smernice.

3.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Smernica 93/32/EHS, zmenená a doplnená smernicou uvedenou v prílohe II časti A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc uvedených v prílohe II časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 6

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Článok 7

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 234, 30.9.2003, s. 19.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 (Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 65) a rozhodnutie Rady zo 7. júla 2009.

(3)  Ú. v. ES L 188, 29.7.1993, s. 28.

(4)  Pozri prílohu II časť A.

(5)  Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1.


PRÍLOHA I

1.   VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Ak je možná preprava spolucestujúceho, musí byť vozidlo vybavené držadlovým systémom pre spolucestujúceho, ktorý musí byť vo forme popruhu alebo rukoväte alebo rukovätí.

1.1.   Popruh

Popruh sa musí na sedadlo alebo na iné časti spojené s rámom namontovať tak, aby ho mohol cestujúci ľahko použiť. Popruh a jeho pripevnenie musia byť konštruované tak, aby bez pretrhnutia odolali vertikálnej ťažnej sile 2 000 N pôsobiacej staticky na stred povrchu popruhu pri maximálnom tlaku 2 Mpa.

1.2.   Rukoväť

Ak sa používa rukoväť, musí byť v blízkosti sedadla a musí byť symetrická k strednej pozdĺžnej rovine vozidla.

Táto rukoväť musí byť konštruovaná tak, aby bola schopná bez vytrhnutia odolať vertikálnej ťažnej sile 2 000 N, pôsobiacej staticky na stred povrchu rukoväte pri maximálnom tlaku 2 MPa.

Ak sa použijú dve rukoväte, musia sa namontovať symetricky každá na jednu stranu.

Tieto rukoväte musia byť konštruované tak, aby každá z nich bola schopná bez vytrhnutia odolať vertikálnej ťažnej sile 1 000 N, pôsobiacej staticky na stred povrchu rukoväte pri maximálnom tlaku 1 MPa.

Dodatok 1

Informačný dokument vzhľadom na držadlá pre spolucestujúcich pre typ dvojkolesového motorového vozidla

(priloží sa k žiadosti o ES typové schválenie komponentu, ak sa predkladá oddelene od žiadosti o ES typové schválenie vozidla)

Poradové číslo (pridelené žiadateľom): …

Žiadosť o ES typové schválenie komponentu vzhľadom na držadlá pre spolucestujúcich pre typ dvojkolesového motorového vozidla musí obsahovať informácie stanovené v nasledujúcich bodoch prílohy II k smernici 2002/24/ES:

časť 1 oddiel A body:

0.1,

0.2,

0.4 až 0.6,

časť 1 oddiel B body:

1.4 až 1.4.2.

Dodatok 2

Názov orgánu

Osvedčenie o ES typovom schválení komponentu vzhľadom na zadržiavacie zariadenie pre typ dvojkolesového motorového vozidla

VZOR

Protokol č. … technickej služby … dátum …

ES typové schválenie komponentu č.: … Rozšírenie č.: …

1.

Obchodná značka alebo názov vozidla: …

2.

Typ vozidla: …

3.

Meno a adresa výrobcu: …

4.

Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je): …

5.

Dátum predvedenia vozidla na skúšku: …

6.

ES typové schválenie komponentu udelené/zamietnuté (1)

7.

Miesto: …

8.

Dátum: …

9.

Podpis: …


(1)  Nehodiace sa prečiarknuť.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 5)

Smernica Rady 93/32/EHS

(Ú. v. ES L 188, 29.7.1993, s. 28).

Smernica Komisie 1999/24/ES

(Ú. v. ES L 104, 21.4.1999, s. 16).

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 5)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

93/32/EHS

14. december 1994

14. jún 1995 (1)

1999/24/ES

31. december 1999

1. január 2000 (2)


(1)  V súlade s článkom 4 ods. 1 tretím pododsekom smernice 93/32/EHS:

„Od dátumu uvedeného v prvom pododseku nesmú členské štáty, z dôvodov týkajúcich sa držadiel pre spolucestujúcich, zakázať prvýkrát uviesť do prevádzky vozidlá, ktoré sú v súlade s touto smernicou.“

Uvedený dátum je 14. december 1994; pozri článok 4 ods. 1 prvý pododsek smernice 93/32/EHS.

(2)  V súlade s článkom 2 smernice 1999/24/ES:

„1.   S účinnosťou od 1. januára 2000 nesmú členské štáty z dôvodov týkajúcich sa držadiel pre spolucestujúcich:

odmietnuť udeliť typu dvojkolesového vozidla ani typu držadla pre spolucestujúceho ES typové schválenie,

zakázať registráciu, predaj ani uvedenie do prevádzky dvojkolesových motorových vozidiel, ani predaj, ani uvedenie do prevádzky držadiel pre spolucestujúcich,

ak držadlá pre spolucestujúcich spĺňajú požiadavky smernice Rady 93/32/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.

2.   S účinnosťou od 1. júla 2000 členské štáty odmietnu udeliť ES typové schválenie akémukoľvek typu dvojkolesového motorového vozidla z dôvodov týkajúcich sa držadiel pre spolucestujúcich alebo akémukoľvek typu držadiel pre spolucestujúcich, ak nie sú splnené požiadavky smernice 93/32/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.“


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Smernica 93/32/EHS

Smernica 1999/24/ES

Táto smernica

články 1, 2 a 3

 

články 1, 2 a 3

článok 4 ods. 1

 

 

článok 2 ods. 1

článok 4 ods. 1

 

článok 2 ods. 2

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 2

 

článok 4 ods. 3

 

článok 5

 

článok 6

článok 5

 

článok 7

príloha

 

príloha I

dodatok 1

 

dodatok 1

dodatok 2

 

dodatok 2

 

príloha II

 

príloha III


1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/36


SMERNICA KOMISIE 2009/90/ES

z 31. júla 2009,

ktorou sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a sledovanie stavu vôd

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (1), a najmä na jej článok 8 ods. 3,

keďže:

(1)

Je potrebné zabezpečiť kvalitu a porovnateľnosť výsledkov analýz z laboratórií, ktoré príslušné orgány členských štátov určili na vykonávanie sledovania stavu vôd a chemického stavu v súlade s článkom 8 smernice 2000/60/ES. V norme EN ISO/IEC-17025 o všeobecných požiadavkách na kompetencie skúšobných a kalibračných laboratórií sú uvedené príslušné medzinárodné normy na overovanie použitých analytických metód.

(2)

S cieľom splniť požiadavky na overenie musia všetky analytické metódy, ktoré členské štáty uplatňujú na účely programov chemického sledovania stavu vôd, spĺňať určité minimálne pracovné kritériá vrátane pravidiel neistoty meraní a limitov kvantifikácie metód. S cieľom zabezpečiť porovnateľnosť výsledkov chemického sledovania sa musí limit kvantifikácie určiť v súlade so spoločne odsúhlasenou definíciou.

(3)

V prípadoch, kde neexistujú metódy, ktoré spĺňajú minimálne pracovné kritériá, by sa malo sledovanie opierať o najlepšie dostupné techniky, ktoré nespôsobujú prílišné zvyšovanie nákladov.

(4)

Pri kalkulácii stredných hodnôt by sa mali zohľadniť výsledky meraní, ktoré nepresahujú limit kvantifikácie analytických metód. K dispozícii by mali byť pravidlá, ktoré sa v tejto súvislosti majú uplatňovať.

(5)

Technické opatrenia na zabezpečenie kvality a porovnateľnosti výsledkov analýz by sa mali pridržiavať postupov v rámci systému riadenia kvality prijatých na medzinárodnej úrovni. Na uvedené účely sú vhodné postupy stanovené v norme EN ISO/IEC-17025. Je vhodné zabezpečiť, aby laboratóriá vykonávajúce chemické analýzy preukázali svoju spôsobilosť účasťou v programoch testovania odbornosti uznaných na medzinárodnej alebo vnútroštátnej úrovni a používaním dostupných referenčných materiálov. S cieľom harmonizácie postupov na úrovni Spoločenstva by sa mala organizácia programov testovania odbornosti opierať o príslušné medzinárodné normy. Vhodným usmernením na tieto účely je pokyn ISO/IEC 43-1 o testovaní odbornosti prostredníctvom medzilaboratórnych porovnávacích testov – Časť 1: vypracovanie a prevádzka systémov testovania odbornosti. Výsledky týchto programov by sa mali vyhodnotiť na základe systémov bodovania uznaných na medzinárodnej úrovni. V tejto súvislosti sú vhodné normy uvedené v norme ISO-13528 o štatistických metódach používaných pri testovaní odbornosti prostredníctvom medzilaboratórnych porovnávacích testov.

(6)

Dňa 15. mája 2008 sa uskutočnili konzultácie s výborom uvedeným v článku 21 ods. 1 smernice 2000/60/ES, ktorý poskytol kladné stanovisko k návrhu smernice Komisie, ktorou sa v súlade so smernicou 2000/60/ES ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a sledovanie stavu vôd. Komisia 6. júna 2008 predložila uvedený návrh na preskúmanie Európskemu parlamentu a Rade. Európsky parlament v rámci stanoveného termínu nenamietal proti navrhnutým opatreniam. Rada bola proti prijatiu tohto návrhu Komisiou, pričom uviedla, že navrhované opatrenia presahujú realizačné kompetencie ustanovené v smernici 2000/60/ES. V dôsledku toho Komisia neprijala navrhované opatrenia a predložila výboru uvedenému v článku 21 ods. 1 smernice 2000/60/ES zmeny a doplnenia návrhu príslušnej smernice. Uskutočnili sa konzultácie s výborom, ktoré sa začali písomným postupom 28. januára 2009 a skončili sa predložením kladného stanoviska.

(7)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 21 ods. 1 smernice 2000/60/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

V tejto smernici sa stanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a sledovanie stavu vôd v súlade s článkom 8 ods. 3 smernice 2000/60/ES. V uvedenej smernici sa stanovujú minimálne pracovné kritériá analytických metód uplatňovaných členskými štátmi pri sledovaní stavu vôd, sedimentov a živých organizmov, ako aj pravidlá preukazovania kvality výsledkov analýz.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

1.

„limit detekcie“ znamená takú hodnotu výstupného signálu alebo koncentrácie, nad ktorou sa dá so stanovenou úrovňou spoľahlivosti potvrdiť, že vzorka sa líši od slepej vzorky, ktorá neobsahuje činitele záujmu;

2.

„limit kvantifikácie“ znamená stanovený násobok limitu detekcie pri hodnote koncentrácie determinantu, ktorý sa dá primerane určiť s prijateľnou presnosťou a precíznosťou. Limit kvantifikácie sa dá vypočítať s použitím príslušnej normy alebo vzorky a dá sa získať na základe najnižšieho kalibračného bodu na kalibračnej krivke s výnimkou slepej vzorky;

3.

„neistota merania“ znamená nezáporný parameter, ktorý charakterizuje rozptyl kvantitatívnych hodnôt prisudzovaných meranej veličine na základe použitých informácií.

Článok 3

Metódy analýzy

Členské štáty zabezpečia, aby všetky metódy analýzy vrátane laboratórnych, terénnych a on-line testov používaných na účely programov sledovania chemických látok, uskutočňovaných v súlade so smernicou 2000/60/ES, boli overené a dokumentované v súlade s normou EN ISO/IEC-17025 alebo inými zodpovedajúcimi normami uznanými na medzinárodnej úrovni.

Článok 4

Minimálne pracovné kritériá analytických metód

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa minimálne pracovné kritériá všetkých používaných analytických metód opierali o hodnotu neistoty merania 50 % alebo nižšiu (k = 2) odhadovanej na úrovni príslušných noriem kvality životného prostredia a limit kvantifikácie rovný alebo nižší ako 30 % v príslušných normách kvality životného prostredia.

2.   Ak v prípade daného parametra neexistuje príslušná norma kvality životného prostredia alebo ak neexistuje analytická metóda spĺňajúca minimálne pracovné kritériá stanovené v odseku 1, zabezpečia členské štáty, aby sa sledovanie uskutočňovalo s použitím najlepších dostupných techník, ktoré nespôsobujú prílišné zvyšovanie nákladov.

Článok 5

Kalkulácia stredných hodnôt

1.   V prípade, že množstvá fyzikálno-chemických alebo chemických meraných veličín v danej vzorke sú menšie ako limit kvantifikácie, výsledky merania sa majú nastaviť na polovicu hodnoty príslušného limitu kvantifikácie na kalkuláciu stredných hodnôt.

2.   V prípade, že vypočítaná stredná hodnota výsledkov merania uvedená v odseku 1 je nižšia ako limity kvantifikácie, táto hodnota sa bude označovať ako hodnota „nižšia ako limit kvantifikácie“.

3.   Odsek 1 sa nevzťahuje na merané veličiny, ktoré predstavujú celkové sumy danej skupiny fyzikálno-chemických parametrov alebo chemických meraných veličín vrátane ich príslušných metabolitov, produktov degradácie a reakcie. V uvedených prípadoch sa výsledky menšie ako limit kvantifikácie jednotlivých látok nastavia na nulu.

Článok 6

Zabezpečovanie a kontrola kvality

1.   Členské štáty zabezpečia, aby laboratóriá alebo zmluvné strany, s ktorými laboratóriá na tento účel uzavreli zmluvu, uplatňovali postupy na základe systému riadenia kvality v súlade s normou EN ISO/IEC-17025 alebo inými zodpovedajúcimi normami uznanými na medzinárodnej úrovni.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby laboratóriá alebo zmluvné strany, s ktorými laboratóriá na tento účel uzavreli zmluvu, preukázali nasledujúcim spôsobom svoju spôsobilosť na analyzovanie príslušných fyzikálno-chemických alebo chemických meraných veličín:

a)

účasť na programoch testovania odbornosti, ktoré zahŕňajú analytické metódy uvedené v článku 3 tejto smernice v súvislosti s meranými veličinami na úrovni koncentrácií, ktoré reprezentujú programy sledovania chemických látok uskutočňované podľa smernice 2000/60/ES, a

b)

analýza dostupných referenčných materiálov, ktoré reprezentujú zozbierané vzorky obsahujúce príslušné úrovne koncentrácií vzhľadom na príslušné normy kvality životného prostredia uvedené v článku 4 ods. 1.

3.   Programy testovania odbornosti uvedené v odseku 2 písm. a) musia organizovať akreditované organizácie alebo organizácie uznané na medzinárodnej alebo vnútroštátnej úrovni, ktoré spĺňajú požiadavky pokynu ISO/IEC 43-1 alebo iných zodpovedajúcich noriem uznaných na medzinárodnej úrovni.

Výsledky účasti na týchto programoch by sa mali vyhodnotiť na základe systémov bodovania stanovených v pokyne ISO/IEC 43-1 alebo v norme ISO-13528 alebo v iných zodpovedajúcich normách uznaných na medzinárodnej úrovni.

Článok 7

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dvoch rokov po jej nadobudnutí účinnosti. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.


1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/39


SMERNICA KOMISIE 2009/91/ES

z 31. júla 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tetraboritan sodný ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa tetraboritan sodný.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa tetraboritan sodný hodnotil v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES na využívanie vo výrobkoch typu 8, ktorými sú prostriedky na ochranu dreva, ako sa vymedzuje v prílohe V k smernici 98/8/ES.

(3)

Holandsko určené ako spravodajský členský štát predložilo Komisii 7. júla 2006 v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia preskúmali uvedenú správu príslušného orgánu. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania začlenili do hodnotiacej správy 20. februára 2009 v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky.

(5)

Z vykonaných preskúmaní vyplýva, že sa dá očakávať, že biocídne výrobky používané ako prostriedky na ochranu dreva a obsahujúce tetraboritan sodný vyhovujú požiadavkám ustanoveným v článku 5 smernice 98/8/ES. Je preto vhodné, aby sa tetraboritan sodný zaradil do prílohy I a aby sa tým v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES vo všetkých členských štátoch zabezpečila možnosť vydávať, upravovať alebo rušiť povolenia na biocídne výrobky používané ako prostriedky na ochranu dreva a obsahujúce tetraboritan sodný.

(6)

V prípade miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí a v prípade ošetreného dreva vystaveného vplyvom počasia sa však zistili neprijateľné riziká. Preto by sa povolenia na uvedené použitia nemali vydávať, kým sa na základe zaslaných údajov nepotvrdí, že uvedené výrobky sa môžu používať bez toho, aby predstavovali neprijateľné riziko pre životné prostredie.

(7)

Na úrovni Spoločenstva sa nehodnotili všetky možné použitia. Preto je vhodné, aby členské štáty posúdili tieto riziká pre prostredia a populácie, ktoré sa na úrovni Spoločenstva reprezentatívne nezahrnuli do hodnotenia rizika, a pri vydávaní povolení výrobkom zabezpečili prijatie vhodných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok s cieľom zmierniť zistené riziká na prijateľnú úroveň.

(8)

Vzhľadom na závery hodnotiacej správy je vhodné vyžadovať, aby sa pri povoľovaní výrobkov obsahujúcich tetraboritan sodný a používaných ako prostriedky na ochranu dreva uplatňovali osobitné opatrenia na zmiernenie možného rizika. Mali by sa predovšetkým prijať primerané opatrenia zamerané na ochranu pôdneho a vodného prostredia, keďže sa počas hodnotenia zistilo, že tieto výrobky predstavujú pre uvedené prostredia neprijateľné riziko. Výrobky by sa takisto mali používať s vhodnými ochrannými prostriedkami, ak sa riziko, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre profesijných alebo priemyselných používateľov, nemôže znížiť iným spôsobom.

(9)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku tetraboritan sodný a aby sa uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami vo všeobecnosti.

(10)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členským štátom a iným zainteresovaným stranám umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek, ktoré zo zaradenia vyplynú, a aby sa zabezpečilo, že žiadatelia s pripravenou dokumentáciou budú mať možnosť úplne využiť desaťročné obdobie ochrany údajov, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť dňom zaradenia aktívnej látky do prílohy.

(11)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na vydávanie, upravovanie alebo zrušenie povolení na biocídne výrobky vo výrobkoch typu 8 obsahujúce tetraboritan sodný s cieľom zabezpečiť ich súlad so smernicou 98/8/ES.

(12)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. augusta 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Uvedené ustanovenia uplatňujú od 1. septembra 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

V prílohe I k smernici 98/8/ES sa vkladá táto položka „č. 24“:

Číslo

Všeobecný názov

Názov podľa IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„24

tetraboritan sodný

tetraboritan sodný

č. EC: 215-540-4

č. CAS (bezvodý): 1330-43-4

č. CAS (pentahydrát): 12267-73-1

č. CAS. (dekahydrát): 1303-96-4

990 g/kg

1. septembra 2011

31. augusta 2013

31. augusta 2021

8

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI posudzujú členské štáty, ak je to v prípade konkrétneho výrobku relevantné, populácie, ktoré môžu byť vystavené výrobku, a použitie alebo expozičné scenáre, ktoré sa na úrovni Spoločenstva reprezentatívne nezahrnuli do hodnotenia rizika.

Pri vydávaní povolení výrobkom posúdia členské štáty riziká a následne zabezpečia prijatie vhodných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok s cieľom zmierniť zistené riziká.

Povolenie sa môže vydať, ak sa na základe žiadosti preukáže, že riziká možno znížiť na prijateľné úrovne.

Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenia udeľovali iba za týchto podmienok:

1.

Výrobky schválené na priemyselné a profesijné využitie sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o povolenie výrobku nepreukáže, že riziko, ktoré tieto výrobky predstavujú pre priemyselných a/alebo profesijných používateľov, možno znížiť na prijateľnú úroveň iným spôsobom.

2.

Vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa výrobky nepovoľujú na účely miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí alebo dreva vystaveného vplyvom počasia okrem prípadov, keď sa predložia údaje na preukázanie toho, že výrobok spĺňa podmienky podľa článku 5 a prílohy VI, pričom sa v prípade potreby uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika. Najmä na etiketách a/alebo kartách bezpečnostných údajov výrobkov povolených na priemyselné využitie sa uvádza, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať chránené pred zrážkami a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na internetovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/43


SMERNICA KOMISIE 2009/92/ES

z 31. júla 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť bromadiolón ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa stanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, I A alebo I B k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa bromadiolón.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa bromadiolón posudzoval v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES na použitie vo výrobkoch typu 14, rodenticídoch, podľa prílohy V k smernici 98/8/ES.

(3)

Švédsko bolo určené ako spravodajský členský štát a v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 predložilo 30. júna 2006 Komisii správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Správu príslušného orgánu preskúmali členské štáty a Komisia. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa predmetné zistenia v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky začlenili 30. mája 2008 do hodnotiacej správy.

(5)

Zo skúmaní vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov používaných ako rodenticídy a obsahujúcich bromadiolón sa dá očakávať, že nebudú predstavovať riziko pre ľudí okrem náhodných nehôd detí. Riziko sa zistilo v prípade necieľových organizmov a životného prostredia. Cieľové hlodavce sú však škodcovia a predstavujú nebezpečenstvo pre verejné zdravie. Okrem toho zatiaľ nie je jasné, či pre bromadiolón existujú primerané alternatívy, ktoré sú rovnako účinné a menej škodlivé pre životné prostredie. Vzhľadom na body 63 a 96 prílohy VI k smernici 98/8/ES je preto vhodné, aby sa bromadiolón zaradil na obmedzené obdobie do prílohy I s cieľom zabezpečiť, aby všetky členské štáty mohli udeľovať, meniť alebo rušiť povolenia na biocídne výrobky používané ako rodenticídy a obsahujúce bromadiolón v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES.

(6)

Vzhľadom na výsledky hodnotiacej správy je vhodné požadovať uplatňovanie osobitných opatrení na zmiernenie rizika v procese udeľovania povoľovania výrobkom obsahujúcim bromadiolón a používaným ako rodenticídy. Uvedené opatrenia by sa mali zamerať na obmedzenie vystavenia ľudí a necieľových organizmov prvotnému a druhotnému riziku, ako aj dlhodobé pôsobenie látky na životné prostredie.

(7)

Vzhľadom na zistené riziká a vlastnosti bromadiolónu, ktoré spôsobujú jeho potenciálnu perzistenciu, bioakumuláciu a toxicitu alebo veľkú perzistentnosť a veľkú bioakumulatívnosť, by sa táto látka mala zaradiť do prílohy I len na obdobie piatich rokov a mala by podliehať porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s článkom 10 ods. 5 bodom i) druhým pododsekom smernice 98/8/ES predtým, než sa obnoví jej zaradenie do prílohy.

(8)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku bromadiolón a aby sa vo všeobecnosti uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami.

(9)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členské štáty aj ďalšie zainteresované strany stihli pripraviť na plnenie nových požiadaviek, ktoré zo zaradenia vyplynú, a aby žiadatelia, ktorí si pripravili dokumentáciu, mali možnosť úplne využiť 10-ročné obdobie ochrany údajov, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť od dátumu zaradenia aktívnej látky do prílohy.

(10)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na udelenie, zmenu alebo zrušenie povolení pre biocídne výrobky typu 14 obsahujúce bromadiolón v záujme zabezpečenia ich súladu so smernicou 98/8/ES.

(11)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

So Stálym výborom pre biocídne výrobky sa konzultovalo 30. mája 2008 a tento výbor doručil kladné stanovisko k návrhu smernice Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici 98/8/ES, pokiaľ ide o zaradenie bromadiolónu ako aktívnej látky. 11. júna 2008 Komisia predložila uvedený návrh na preskúmanie Európskemu parlamentu a Rade. Európsky parlament v stanovenej časovej lehote nevzniesol námietky proti navrhnutým opatreniam. Rada sa vyslovila proti prijatiu návrhu Komisiou a uviedla, že navrhované opatrenia prekračujú výkonné právomoci ustanovené v smernici 98/8/ES. V dôsledku toho Komisia neprijala navrhované opatrenia a predložila zmenený a doplnený návrh príslušnej smernice Stálemu výboru pre biocídne výrobky. So stálym výborom sa o uvedenom návrhu konzultovalo 20. februára 2009.

(13)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a najneskôr do 30. júna 2010 uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Uvedené opatrenia sa uplatňujú od 1. júla 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa vkladá táto položka č. 17:

Číslo

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Konečný termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa konečný termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„17

bromadiolón

3-[3-(4’-bróm [1,1’-bifenyl]-4-yl)-1-fenyl-3-hydroxypropyl]-4-hydroxybenzopyrán-2-ón

EC č.: 249-205-9

CAS č.: 28772-56-7

969 g/kg

1. júla 2011

30. júna 2013

30. júna 2016

14

Vzhľadom na skutočnosť, že vlastnosti aktívnej látky bromadiolón ju robia potenciálne perzistentnou, bioakumulatívnou a jedovatou alebo veľmi perzistentnou a veľmi bioakumulatívnou, podlieha táto aktívna látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s článkom 10 ods. 5 bodom i) druhým pododsekom smernice 98/8/ES predtým, než sa obnoví jej zaradenie do prílohy.

Členské štáty zabezpečia, aby udeľovanie povolení podliehalo týmto podmienkam:

1.

Nominálna koncentrácia aktívnej látky vo výrobkoch nepresahuje 50 mg/kg a povoľujú sa len výrobky pripravené na použitie.

2.

Výrobky obsahujú averzívne činidlo a v prípade potreby farbivo.

3.

Výrobky sa nepoužívajú ako sledovací prášok.

4.

Prvotné a druhotné vystavenie ľudí, necieľových zvierat a životného prostredia účinkom sa minimalizuje tým, že sa zvažujú a uplatňujú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne využitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na internetovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/46


SMERNICA KOMISIE 2009/93/ES

z 31. júla 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť alfachloralózu ako aktívnu látku do prílohy I k smernici

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa stanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, I A alebo I B k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa alfachloralózu.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa alfachloralóza v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES posudzovala na použitie vo výrobkoch typu 14, rodenticídoch, podľa prílohy V k smernici 98/8/ES.

(3)

Portugalsko bolo určené ako spravodajský členský štát a v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 predložilo 14. novembra 2006 Komisii správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Správu príslušného orgánu preskúmali členské štáty a Komisia. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa predmetné zistenia v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky začlenili 30. mája 2008 do hodnotiacej správy.

(5)

Z vykonaných preskúmaní vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov používaných ako rodenticídy a obsahujúcich alfachloralózu sa dá očakávať, že budú spĺňať požiadavky stanovené v článku 5 smernice 98/8/ES. Je preto vhodné, aby sa alfachloralóza zaradila do prílohy I s cieľom zabezpečiť, aby všetky členské štáty mohli udeľovať, meniť alebo rušiť povolenia na biocídne výrobky používané ako rodenticídy a obsahujúce alfachloralózu v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES.

(6)

Na úrovni Spoločenstva sa nehodnotili všetky možnosti použitia. Je preto vhodné, aby členské štáty posúdili tieto riziká pre tie zložky životného prostredia a populácie, ktoré sa v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva reprezentatívne neposúdili, a aby pri udeľovaní povolení výrobkom zabezpečili prijímanie primeraných opatrení alebo zavádzanie špecifických podmienok s cieľom zmierniť určené riziká na prijateľnú úroveň.

(7)

Vzhľadom na závery hodnotiacej správy je vhodné požadovať uplatňovanie osobitných opatrení na zmiernenie rizika v procese udeľovania povoľovania výrobkom obsahujúcim alfachloralózu a používaným ako rodenticídy. Uvedené opatrenia by sa mali zamerať na obmedzenie rizika prvotného a druhotného vystavenia ľudí, necieľových zvierat, ako aj dlhodobých účinkov látky na životné prostredie.

(8)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku alfachloralózu a aby sa vo všeobecnosti uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami.

(9)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členské štáty aj ďalšie zainteresované strany stihli pripraviť na plnenie nových požiadaviek, ktoré zo zaradenia vyplynú, a aby žiadatelia, ktorí si pripravili dokumentáciu, mali možnosť úplne využiť desaťročné obdobie ochrany údajov, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť od dátumu zaradenia aktívnej látky do prílohy.

(10)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na udelenie, zmenu alebo zrušenie povolení na biocídne výrobky typu 14 obsahujúce alfachloralózu v záujme zabezpečenia ich súladu so smernicou 98/8/ES.

(11)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

So Stálym výborom pre biocídne výrobky sa konzultovalo 30. mája 2008 a tento výbor doručil kladné stanovisko k návrhu smernice Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici 98/8/ES, pokiaľ ide o zaradenie alfachloralózy ako aktívnej látky. 11. júna 2008 predložila Komisia uvedený návrh na preskúmanie Európskemu parlamentu a Rade. Európsky parlament v stanovenej časovej lehote nevzniesol námietky proti navrhnutým opatreniam. Rada sa vyslovila proti prijatiu návrhu Komisiou a uviedla, že navrhované opatrenia prekračujú výkonné právomoci ustanovené v smernici 98/8/ES. V dôsledku toho Komisia neprijala navrhované opatrenia a predložila zmenený a doplnený návrh príslušnej smernice Stálemu výboru pre biocídne výrobky. So stálym výborom sa o uvedenom návrhu konzultovalo 20. februára 2009.

(13)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a najneskôr do 30. júna 2010 uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Uvedené opatrenia sa uplatňujú od 1. júla 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa vkladá táto položka č. 15:

Číslo

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Konečný termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa konečný termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„15

alfachloralóza

(R)-1,2-O-(2,2,2-trichlóretylidén)-α-D-glukofuranóza

EC č.: 240-016-7

CAS č.: 15879-93-3

825 g/kg

1. júla 2011

30. júna 2013

30. júna 2021

14

Pri hodnotení žiadosti o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI členské štáty vyhodnocujú v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu výrobku, a tie scenáre použitia alebo vystavenia, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.

Pri udeľovaní povolení výrobkom členské štáty posudzujú riziká a následne zabezpečujú prijímanie primeraných opatrení alebo zavádzanie špecifických podmienok s cieľom zmierniť určené riziká.

Povolenie výrobku možno udeliť iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká možno znížiť na prijateľnú úroveň.

Výrobok sa nemôže povoliť najmä na vonkajšie používanie, pokiaľ sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené v článku 5 a prílohe VI, v prípade potreby uplatňovaním primeraných opatrení na zníženie rizika.

Členské štáty zabezpečia, aby udeľovanie povolení podliehalo týmto podmienkam:

1.

Nominálna koncentrácia aktívnej látky vo výrobkoch nepresahuje 40 g/kg.

2.

Výrobky obsahujú averzívnu prísadu a farbivo.

3.

Povoľujú sa len výrobky na použitie v bezpečných obaloch na návnady chránené proti poškodeniu.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na internetovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/50


SMERNICA KOMISIE 2009/94/ES

z 31. júla 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť kyselinu trihydrogenboritú ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, I A alebo I B k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa kyselinu trihydrogenboritú.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa kyselina trihydrogenboritá hodnotila v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES na využívanie vo výrobkoch typu 8, ktorými sú prostriedky na ochranu dreva, ako sa vymedzuje v prílohe V k smernici 98/8/ES.

(3)

Holandsko určené ako spravodajský členský štát predložilo Komisii 7. júla 2006 v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia preskúmali uvedenú správu príslušného orgánu. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania začlenili do hodnotiacej správy 20. februára 2009 v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky.

(5)

Z vykonaných preskúmaní vyplýva, že sa dá očakávať, že biocídne výrobky používané ako prostriedky na ochranu dreva a obsahujúce kyselinu trihydrogenboritú vyhovujú požiadavkám ustanoveným v článku 5 smernice 98/8/ES. Je preto vhodné, aby sa kyselina trihydrogenboritá zaradila do prílohy I a aby sa tým v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES vo všetkých členských štátoch zabezpečila možnosť vydávať, upravovať alebo rušiť povolenia na biocídne výrobky používané ako prostriedky na ochranu dreva a obsahujúce kyselinu trihydrogenboritú.

(6)

V prípade miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí a v prípade ošetreného dreva vystaveného vplyvom počasia sa však zistili neprijateľné riziká. Preto by sa povolenia na uvedené použitia nemali vydávať, kým sa na základe zaslaných údajov nepotvrdí, že uvedené výrobky sa môžu používať bez toho, aby predstavovali neprijateľné riziko pre životné prostredie.

(7)

Na úrovni Spoločenstva sa nehodnotili všetky možné použitia. Preto je vhodné, aby členské štáty posúdili tieto riziká pre prostredia a populácie, ktoré sa na úrovni Spoločenstva reprezentatívne nezahrnuli do hodnotenia rizika, a pri vydávaní povolení výrobkom zabezpečili prijatie vhodných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok s cieľom zmierniť zistené riziká na prijateľnú úroveň.

(8)

Vzhľadom na závery hodnotiacej správy je vhodné vyžadovať, aby sa pri povoľovaní výrobkov obsahujúcich kyselinu trihydrogenboritú a používaných ako prostriedky na ochranu dreva uplatňovali osobitné opatrenia na zmiernenie možného rizika. Mali by sa predovšetkým prijať primerané opatrenia zamerané na ochranu pôdneho a vodného prostredia, keďže počas hodnotenia sa zistilo, že tieto výrobky predstavujú pre uvedené prostredia neprijateľné riziko. Výrobky by sa takisto mali používať s vhodnými ochrannými prostriedkami, ak sa riziko, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre profesijných alebo priemyselných používateľov, nemôže znížiť iným spôsobom.

(9)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku kyselinu trihydrogenboritú a aby sa uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami vo všeobecnosti.

(10)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členským štátom a iným zainteresovaným stranám umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek, ktoré zo zaradenia vyplynú, a aby sa zabezpečilo, že žiadatelia s pripravenou dokumentáciou budú mať možnosť úplne využiť desaťročné obdobie ochrany údajov, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť dňom zaradenia aktívnej látky do prílohy.

(11)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na vydávanie, upravovanie alebo zrušenie povolení na biocídne výrobky vo výrobkoch typu 8 obsahujúce kyselinu trihydrogenboritú s cieľom zabezpečiť ich súlad so smernicou 98/8/ES.

(12)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. augusta 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Uvedené ustanovenia sa uplatňujú od 1. septembra 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

V prílohe I k smernici 98/8/ES sa vkladá táto položka č. 22:

Číslo

Všeobecný názov

Názov podľa IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Konečný termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„22

kyselina trihydrogenboritá

kyselina trihydrogenboritá

EC č.: 233-139-2

CAS č.: 10043-35-3

990 g/kg

1. septembra 2011

31. augusta 2013

31. augusta 2021

8

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI členské štáty posudzujú, ak je to v prípade konkrétneho výrobku relevantné, populácie, ktoré môžu byť vystavené výrobku, a použitie alebo expozičné scenáre, ktoré sa na úrovni Spoločenstva reprezentatívne nezahrnuli do hodnotenia rizika.

Pri vydávaní povolení výrobkom členské štáty posúdia riziká a následne zabezpečia prijatie vhodných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok s cieľom zmierniť zistené riziká.

Povolenie sa môže vydať, ak sa na základe žiadosti preukáže, že riziká možno znížiť na prijateľné úrovne.

Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenia udeľovali iba za týchto podmienok:

1.

Výrobky schválené na priemyselné a profesné využitie sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o povolenie výrobku nepreukáže, že riziko, ktoré tieto výrobky predstavujú pre priemyselných a/alebo profesných používateľov, možno znížiť na prijateľnú úroveň iným spôsobom.

2.

Vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa výrobky nepovoľujú na účely miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí alebo dreva vystaveného vplyvom počasia okrem prípadov, keď sa predložia údaje na preukázanie toho, že výrobok spĺňa podmienky podľa článku 5 a prílohy VI, pričom sa v prípade potreby uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika. Najmä na etiketách a/alebo kartách bezpečnostných údajov výrobkov povolených na priemyselné využitie sa uvádza, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať chránené pred zrážkami a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na internetovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/54


SMERNICA KOMISIE 2009/95/ES

z 31. júla 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fosfid hlinitý ako aktívnu látku do prílohy I k smernici

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze 10-ročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa stanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa fosfid hlinitý.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa fosfid hlinitý v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES posudzoval na použitie vo výrobkoch typu 14, rodenticídoch, podľa prílohy V k smernici 98/8/ES.

(3)

Nemecko bolo určené ako spravodajský členský štát a v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 predložilo 19. júla 2006 Komisii správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Správu príslušného orgánu preskúmali členské štáty a Komisia. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa predmetné zistenia v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky začlenili 30. mája 2008 do hodnotiacej správy.

(5)

Z vykonaných preskúmaní vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov používaných ako prostriedky na ochranu dreva a obsahujúcich fosfid hlinitý sa dá očakávať, že budú spĺňať požiadavky stanovené v článku 5 smernice 98/8/ES. Je preto vhodné, aby sa fosfid hlinitý zaradil do prílohy I s cieľom zabezpečiť, aby všetky členské štáty mohli udeľovať, meniť alebo rušiť povolenia pre biocídne výrobky používané ako rodenticídy a obsahujúce fosfid hlinitý v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES.

(6)

Na úrovni Spoločenstva neboli hodnotené všetky možnosti použitia. Je preto vhodné, aby členské štáty tieto riziká posúdili pre tie zložky životného prostredia a populácie, ktoré v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva neboli reprezentatívne posúdené, a aby pri udeľovaní povolení pre výrobky zabezpečili prijímanie primeraných opatrení alebo zavádzanie špecifických podmienok s cieľom zmierniť určené riziká na prijateľnú úroveň.

(7)

Vzhľadom na závery hodnotiacej správy je vhodné požadovať, aby sa výrobky obsahujúce fosfid hlinitý a používané ako rodenticídy povolili iba v prípade, ak ich budú používať školení odborníci v súlade s článkom 10 ods. 2 bodom i) písm. e) smernice 98/8/ES a aby sa vykonávali osobitné opatrenia na zmiernenie možného rizika v procese udeľovania povoľovania takýmto výrobkom. Uvedené opatrenia by sa mali zamerať na obmedzenie rizika vystavenia ľudí a necieľových zvierat fosfidu hlinitému na prijateľnú úroveň.

(8)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku fosfid hlinitý a aby sa vo všeobecnosti uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami.

(9)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členské štáty aj ďalšie zainteresované strany stihli pripraviť na plnenie nových požiadaviek, ktoré zo zaradenia vyplynú, a aby žiadatelia, ktorí si pripravili dokumentáciu, mali možnosť úplne využiť desaťročné obdobie ochrany údajov, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť od dátumu zaradenia aktívnej látky do prílohy.

(10)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na udelenie, zmenu alebo zrušenie povolení pre biocídne výrobky typu 14 obsahujúce fosfid hlinitý v záujme zabezpečenia ich súladu so smernicou 98/8/ES.

(11)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

So Stálym výborom pre biocídne výrobky sa konzultovalo 30. mája 2008 a tento výbor doručil kladné stanovisko k návrhu smernice Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici 98/8/ES, pokiaľ ide o zaradenie fosfidu hlinitého ako aktívnej látky. Dňa 11. júna 2008 predložila Komisia uvedený návrh na preskúmanie Európskemu parlamentu a Rade. Európsky parlament v stanovenej časovej lehote nevzniesol námietky proti navrhnutým opatreniam. Rada sa vyslovila proti prijatiu návrhu Komisiou a uviedla, že navrhované opatrenia prekračujú výkonné právomoci ustanovené v smernici 98/8/ES. V dôsledku toho Komisia neprijala navrhované opatrenia a predložila zmenený a doplnený návrh príslušnej smernice Stálemu výboru pre biocídne výrobky. So stálym výborom sa o uvedenom návrhu konzultovalo 20. februára 2009.

(13)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty príjmu a najneskôr do 31. augusta 2010 uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Uvedené opatrenia sa uplatňujú od 1. septembra 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa vkladá táto položka „č. 20“.

č.

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Konečný termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa konečný termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„20

fosfid hlinitý uvoľňujúci fosfín

fosfid hlinitý

EC číslo: 244-088-0

CAS číslo: 20859-73-8

830 g/kg

1. septembra 2011

31. augusta 2013

31. augusta 2021

14

Členské štáty pri hodnotení žiadosti o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI vyhodnocujú v prípade potreby pre konkrétny výrobok tie populácie, ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu výrobku, a tie scenáre použitia alebo vystavenia, ktoré neboli reprezentatívne posúdené v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva.

Pri udeľovaní povolení pre výrobky posudzujú členské štáty riziká a následne zabezpečujú prijímanie primeraných opatrení alebo zavádzanie špecifických podmienok s cieľom zmierniť určené riziká.

Povolenie výrobku možno udeliť iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň. Výrobok sa nemôže povoliť najmä na používanie v uzavretých priestoroch, pokiaľ sa nepredložia údaje, ktorými sa preukáže, že výrobok spĺňa požiadavky ustanovené v článku 5 a prílohe VI, v prípade potreby uplatňovaním primeraných opatrení na zníženie rizika.

Členské štáty zabezpečia, aby udeľovanie povolení podliehalo týmto podmienkam:

1.

Výrobky možno predať len použitie pre osobitne školených odborníkov.

2.

Vzhľadom na riziká, ktorým sú vystavení prevádzkovatelia, sa musia uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, používanie aplikátorov a používanie výrobku spôsobom určeným na zníženie vystavenia prevádzkovateľa na prijateľnú úroveň.

3.

Vzhľadom na riziká, ktorým sú vystavené pozemné necieľové organizmy, musia sa uplatňovať primerané opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia, okrem iného, zahŕňajú neošetrovanie oblastí, v ktorých sa nachádzajú iné hrabavé cicavce.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na internetovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/58


SMERNICA KOMISIE 2009/96/ES

z 31. júla 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť tetrahydrát oktaboritanu disodného ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa tetrahydrát oktaboritanu disodného.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa tetrahydrát oktaboritanu disodného hodnotil v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES na využívanie vo výrobkoch typu 8, ktorými sú prostriedky na ochranu dreva, ako sa vymedzuje v prílohe V k smernici 98/8/ES.

(3)

Holandsko určené ako spravodajský členský štát predložilo Komisii 7. júla 2006 v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia preskúmali uvedenú správu príslušného orgánu. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania začlenili do hodnotiacej správy 20. februára 2009 v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky.

(5)

Z vykonaných preskúmaní vyplýva, že sa dá očakávať, že biocídne výrobky používané ako prostriedky na ochranu dreva a obsahujúce tetrahydrát oktaboritanu disodného vyhovujú požiadavkám ustanoveným v článku 5 smernice 98/8/ES. Je preto vhodné, aby sa tetrahydrát oktaboritanu disodného zaradil do prílohy I a aby sa tým v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES vo všetkých členských štátoch zabezpečila možnosť vydávať, upravovať alebo rušiť povolenia na biocídne výrobky používané ako prostriedky na ochranu dreva a obsahujúce tetrahydrát oktaboritanu disodného.

(6)

V prípade miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí a v prípade ošetreného dreva vystaveného vplyvom počasia sa však zistili neprijateľné riziká. Preto by sa povolenia na uvedené použitia nemali vydávať, kým sa na základe zaslaných údajov nepotvrdí, že uvedené výrobky sa môžu používať bez toho, aby predstavovali neprijateľné riziko pre životné prostredie.

(7)

Na úrovni Spoločenstva sa nehodnotili všetky možné použitia. Preto je vhodné, aby členské štáty posúdili tieto riziká pre prostredia a populácie, ktoré sa na úrovni Spoločenstva reprezentatívne nezahrnuli do hodnotenia rizika, a pri vydávaní povolení výrobkom zabezpečili prijatie vhodných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok s cieľom zmierniť zistené riziká na prijateľnú úroveň.

(8)

Vzhľadom na závery hodnotiacej správy je vhodné vyžadovať, aby sa pri povoľovaní výrobkov obsahujúcich tetrahydrát oktaboritanu disodného a používaných ako prostriedky na ochranu dreva uplatňovali osobitné opatrenia na zmiernenie možného rizika. Mali by sa predovšetkým prijať primerané opatrenia zamerané na ochranu pôdneho a vodného prostredia, keďže sa počas hodnotenia zistilo, že tieto výrobky predstavujú pre uvedené prostredia neprijateľné riziko. Výrobky by sa takisto mali používať s vhodnými ochrannými prostriedkami, ak sa riziko, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre profesijných alebo priemyselných používateľov, nemôže znížiť iným spôsobom.

(9)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku tetrahydrát oktaboritanu disodného a aby sa uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami vo všeobecnosti.

(10)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členským štátom a iným zainteresovaným stranám umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek, ktoré zo zaradenia vyplynú, a aby sa zabezpečilo, že žiadatelia s pripravenou dokumentáciou budú mať možnosť úplne využiť desaťročné obdobie ochrany údajov, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť dňom zaradenia aktívnej látky do prílohy.

(11)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na vydávanie, upravovanie alebo zrušenie povolení na biocídne výrobky vo výrobkoch typu 8 obsahujúce tetrahydrát oktaboritanu disodného s cieľom zabezpečiť ich súlad so smernicou 98/8/ES.

(12)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. augusta 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Uvedené ustanovenia uplatňujú od 1. septembra 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

V prílohe I k smernici 98/8/ES sa vkladá táto položka „č. 25“:

Číslo

Všeobecný názov

Názov podľa IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„25

tetrahydrát oktaboritanu disodného

tetrahydrát oktaboritanu disodného

EC č.: 234-541-0

CAS č.: 12280-03-4

975 g/kg

1. septembra 2011

31. augusta 2013

31. augusta 2021

8

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI posudzujú členské štáty, ak je to v prípade konkrétneho výrobku relevantné, populácie, ktoré môžu byť vystavené výrobku, a použitie alebo expozičné scenáre, ktoré sa na úrovni Spoločenstva reprezentatívne nezahrnuli do hodnotenia rizika.

Pri vydávaní povolení výrobkom posúdia členské štáty riziká a následne zabezpečia prijatie vhodných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok s cieľom zmierniť zistené riziká.

Povolenie sa môže vydať, ak sa na základe žiadosti preukáže, že riziká možno znížiť na prijateľné úrovne.

Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenia udeľovali iba za týchto podmienok:

1.

Výrobky schválené na priemyselné a profesné využitie sa musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o povolenie výrobku nepreukáže, že riziko, ktoré tieto výrobky predstavujú pre priemyselných a/alebo profesijných používateľov, možno znížiť na prijateľnú úroveň iným spôsobom.

2.

Vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa výrobky nepovoľujú na účely miestneho ošetrovania dreva vo vonkajšom prostredí alebo dreva vystaveného vplyvom počasia okrem prípadov, keď sa predložia údaje na preukázanie toho, že výrobok spĺňa podmienky podľa článku 5 a prílohy VI, pričom sa v prípade potreby uplatnia primerané opatrenia na zmiernenie rizika. Najmä na etiketách a/alebo kartách bezpečnostných údajov výrobkov povolených na priemyselné využitie sa uvádza, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať chránené pred zrážkami a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na internetovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/62


ROZHODNUTIE RADY

z 27. júla 2009,

ktorým sa vymenúva jeden maďarský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

(2009/583/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 259,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 167,

so zreteľom na rozhodnutie 2006/524/ES, Euratom (1),

so zreteľom na návrh maďarskej vlády,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

keďže v dôsledku úmrtia pána Istvána GARAIA sa uvoľnilo miesto člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pán József NAGY, Various Interest Group (GROUP III), sa týmto vymenúva za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2010.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 27. júla 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. EÚ L 207, 28.7.2006, s. 30.


Komisia

1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/63


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 31. júla 2009,

ktorým sa zriaďuje Riadiaca skupina na vysokej úrovni pre SafeSeaNet

[oznámené pod číslom K(2009) 5924]

(Text s významom pre EHP)

(2009/584/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/59/ES z 27. júna 2002, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu (1), a najmä na bod 2.2 jej prílohy III,

keďže:

(1)

V spolupráci s členskými štátmi Komisia na politickej úrovni zodpovedá za riadenie a vývoj systému SafeSeaNet, ako aj za dohľad nad ním.

(2)

V bode 2.2 prílohy III k smernici 2002/59/ES sa ustanovuje, že Komisia vytvorí riadiacu skupinu na vysokej úrovni s cieľom pomôcť riadiť systém SafeSeaNet.

(3)

Z tohto dôvodu by sa mala zriadiť riadiaca skupina na vysokej úrovni a mali by sa vymedziť jej úlohy a zloženie.

(4)

Riadiaca skupina na vysokej úrovni by mala byť zložená zo zástupcov členských štátov a Komisie.

(5)

Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) je v spolupráci s členskými štátmi a Komisiou zodpovedná za technickú implementáciu systému SafeSeaNet v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (2), z tohto dôvodu by mala byť úzko zapojená do práce v riadiacej skupine na vysokej úrovni.

(6)

Takisto sa zdá nevyhnutné riešiť strategické otázky týkajúce sa budúceho vývoja systému SafeSeaNet, najmä pri zohľadnení cieľov integrovanej námornej politiky Európskej únie a cieľov európskej politiky v oblasti námornej dopravy do roku 2018 stanovených v oznámení Komisie o strategických cieľoch a odporúčaniach pre EÚ v oblasti námornej dopravy do roku 2018 (3),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Riadiaca skupina na vysokej úrovni pre SafeSeaNet

Týmto sa zriaďuje riadiaca skupina na vysokej úrovni pre SafeSeaNet (ďalej len „skupina“).

Článok 2

Úlohy

Komisia môže viesť konzultácie s touto skupinou o akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa súčasného a budúceho vývoja systému SafeSeaNet vrátane svojho príspevku k námornej kontrole z holistického pohľadu.

Úlohou skupiny je:

a)

dávať odporúčania na zlepšenie účinnosti a bezpečnosti systému SafeSeaNet;

b)

poskytovať primerané usmernenia pri vývoji systému SafeSeaNet;

c)

pomáhať Komisii pri kontrole fungovania systému SafeSeaNet;

d)

schvaľovať kontrolný dokument o rozhraní a funkciách uvedený v bode 2.3 prílohy III k smernici 2002/59/ES, ako aj všetky jeho zmeny a doplnenia.

Článok 3

Členstvo a menovanie

1.   Skupina sa skladá z jedného zástupcu každého členského štátu a jedného zástupcu Komisie.

2.   Členské štáty vymenujú svojich zástupcov v skupine a ich náhradníkov na funkčné obdobie 3 rokov, ktoré je možné obnoviť. Ich pracovné zaradenie je vyšší úradník.

3.   Členovia skupiny, ktorých menuje Komisia, sú vyšší úradníci.

4.   Zástupcovia Európskej námornej bezpečnostnej agentúry (EMSA) sa zúčastňujú zasadnutí skupiny ako pozorovatelia. EMSA je zastúpená na vysokej úrovni.

5.   Zástupcovia členov Európskeho hospodárskeho priestoru sa môžu zúčastňovať zasadnutí skupiny ako pozorovatelia.

6.   Členovia svoju funkciu vykonávajú dovtedy, kým nebudú nahradení alebo im neuplynie funkčné obdobie.

7.   Členov, ktorí už nemôžu účinne prispievať k rokovaniu skupiny, alebo ktorí sa vzdajú funkcie, je možné vymeniť.

Článok 4

Pracovný postup

1.   Predsedom skupiny je zástupca Komisie.

2.   Po dohode s Komisiou sa môžu vytvoriť podskupiny s cieľom preskúmať špecifické otázky za podmienok stanovených skupinou. Tieto podskupiny zanikajú hneď, ako splnia svoje mandáty.

3.   V prípade, že je to prínosné alebo potrebné, môže predsedajúci zástupca Komisie prizvať odborníkov s osobitnou odbornou spôsobilosťou v predmetnej problematike k účasti na rokovaniach skupiny alebo podskupiny.

4.   Informácie získané v rámci účasti na rokovaniach skupiny alebo podskupiny nemožno uverejniť, ak sa podľa názoru Komisie týkajú dôverných otázok.

5.   Skupina a jej podskupiny sa zvyčajne stretávajú v priestoroch Komisie v súlade s postupmi a harmonogramom stanovenými Komisiou. Sekretariát skupiny zabezpečí Komisia.

6.   Skupina prijme svoj rokovací poriadok na základe vzorového rokovacieho poriadku prijatého Komisiou.

7.   Komisia môže zverejniť akékoľvek zhrnutie, záver, čiastočný záver alebo pracovný dokument skupiny.

Článok 5

Výdavky na zasadnutia

V súvislosti s činnosťou skupiny Komisia hradí cestovné náklady a v prípade potreby náklady na stravu a ubytovanie členom, expertom a pozorovateľom v súvislosti s činnosťou skupiny, a to v súlade s ustanoveniami Komisie o náhrade pre expertov.

Členovia skupiny nedostávajú za poskytovanie svojich služieb honorár.

Výdavky na zasadnutia sa uhradia v rámci ročného rozpočtu, ktorý skupine pridelili príslušné útvary Komisie.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 10.

(2)  Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.

(3)  KOM(2009) 8 v konečnom znení.


1.8.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 201/65


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 31. júla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/965/ES o finančnej pomoci Spoločenstva určitým referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a živých zvierat na rok 2009

[oznámené pod číslom K(2009) 5947]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2009/585/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/470/ES z 25. mája 2009 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 31 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (2), a najmä na jeho článok 32 ods. 7,

keďže:

(1)

Podľa článku 31 ods. 1 rozhodnutia 2009/470/ES sa referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a živých zvierat môže poskytnúť pomoc Spoločenstva.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2008/965/ES (3) sa laboratóriu Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Spojené kráľovstvo, ktoré je referenčným laboratóriom Spoločenstva pre vtáčiu chrípku, udelila finančná pomoc Spoločenstva na pracovný program na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2009, ktorá predstavuje 100 % oprávnených nákladov, a to v maximálnej výške 400 000 EUR, ako je stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 1754/2006 z 28. novembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva referenčným laboratóriám Spoločenstva na krmivo, potraviny a sektor zdravia zvierat (4).

(3)

V schválenom pracovnom programe príslušného referenčného laboratória Spoločenstva pre vtáčiu chrípku sa predpokladá, že vzhľadom na výskyt chrípky u vtákov a ostatných zvierat je nevyhnutné priebežne skúmať možný zoonotický dosah rizika týchto vírusov chrípky.

(4)

Nový vírus chrípky A/H1N1 nedávno zaznamenaný u ľudí v Mexiku, Spojených štátoch amerických a následne v iných častiach sveta obsahuje genetický materiál chrípkových vírusov ošípaných, vtákov a ľudí, zjavne je však odlišný od ostatných vírusov H1N1, o ktorých je známe, že sa vyskytujú u ošípaných. Objavenie nového chrípkového vírusu A/H1N1 v stáde ošípaných v Kanade je prvým zaregistrovaným prípadom možného prenosu tohto konkrétneho nového podtypu vírusu z človeka na zviera. Avšak plné pochopenie významu týchto zistení a posúdenie vedeckou obcou bude možné až po sprístupnení dostatočných vedeckých údajov.

(5)

Preskúmanie dynamiky infekcie, patogenézy, citlivosti hostiteľa a prenosnosti tohto nového chrípkového vírusu A/H1N1 na rozličné druhy zvierat, a najmä na ošípané, bude podstatné pre poskytnutie potrebných vedeckých dôkazov na účely posúdenia veterinárneho rizika. Kľúčovým výstupom príslušného skúmania bude vyvinutie súboru činidiel a materiálu na laboratórnu diagnostiku.

(6)

Tento výskum by mal byť súčasťou ročného pracovného programu príslušného referenčného laboratória Spoločenstva pre vtáčiu chrípku na rok 2009, ktoré už vyvinulo modely na skúmanie parametrov infekcie a uskutočnilo niekoľko testov s chrípkovými vírusmi pochádzajúcimi z rozličných zdrojov. Cieľom doplnkového skúmania na ošípaných bude prostredníctvom kombinácie meraní viacerých faktorov poskytnúť údaje o citlivosti ošípaných na nový chrípkový vírus A/H1N1 a o potenciálnych dôsledkoch takejto infekcie ošípaných. Všetky pokusy (na zvieratách aj v laboratóriu) sa uskutočnia za dôsledného dodržiavania podmienok biologickej bezpečnosti, ktoré sa v príslušnom referenčnom laboratóriu Spoločenstva pre vtáčiu chrípku už uplatňujú.

(7)

V nariadení (ES) č. 1754/2006 sa stanovuje, že finančná pomoc Spoločenstva sa má udeliť, ak sa efektívne uskutočnia schválené pracovné programy a príjemcovia predložia všetky potrebné informácie v určitých termínoch.

(8)

Komisia posúdila zmenený a doplnený pracovný program a príslušný zmenený a doplnený odhad rozpočtu, ktoré predložilo príslušné referenčné laboratórium Spoločenstva pre vtáčiu chrípku.

(9)

Dodatočná finančná pomoc Spoločenstva by sa preto mala udeliť príslušnému referenčnému laboratóriu Spoločenstva pre vtáčiu chrípku s cieľom uskutočniť doplnkové skúmanie nového chrípkového vírusu A/H1N1.

(10)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (5) sa programy zamerané na eradikáciu a kontrolu chorôb zvierat (veterinárne opatrenia) financujú z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF). Navyše v článku 13 druhom odseku uvedeného nariadenia sa stanovuje, že v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch sa výdavky týkajúce sa administratívnych a personálnych nákladov, vzniknuté členským štátom a prijímateľom pomoci z EPZF v rámci opatrení a programov, ktoré patria do pôsobnosti rozhodnutia Rady 90/424/EHS (6), hradia z fondu a v tomto prípade sa navrhované výdavky kvalifikujú za opodstatnené. Články 9, 36 a 37 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uplatňujú na účely finančnej kontroly.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 13 druhom odseku rozhodnutia 2008/965/ES sa suma „400 000 EUR“ nahrádza sumou „530 000 EUR“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené laboratóriu Veterinary Laboratories Agency (VLA), Weybridge, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Spojené kráľovstvo; Ian Brown, tel. +44 1932357339.

V Bruseli 31. júla 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 344, 20.12.2008, s. 112.

(4)  Ú. v. EÚ L 331, 29.11.2006, s. 8.

(5)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.