ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.200.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 200

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
31. júla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 662/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje postup pre vedenie rokovaní a uzatváranie dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami o špecifických otázkach, ktoré sa týkajú rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky

25

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky

31

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 664/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovuje postup pre vedenie rokovaní a uzatváranie dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú právomoci, uznávania a výkonu rozsudkov a rozhodnutí v manželských veciach, vo veciach rodičovských práv a povinností a vo veciach týkajúcich sa vyživovacej povinnosti, ako aj rozhodného práva vo veciach vyživovacej povinnosti

46

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009)

52

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

31.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 661/2009

z 13. júla 2009

o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Vnútorný trh pozostáva z územia bez vnútorných hraníc, v ktorom sa zabezpečuje voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Preto existuje komplexný systém Spoločenstva pre typové schvaľovanie motorových vozidiel zavedený smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (3).

(2)

Toto nariadenie je samostatným nariadením na účely postupu typového schvaľovania Spoločenstva stanoveného v smernici 2007/46/ES. Prílohy IV, VI, XI a XV k uvedenej smernici by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté jednostupňové a zmiešané postupy typového schvaľovania vozidiel ustanovené v článku 6 smernice 2007/46/ES.

(4)

Technické požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel so zreteľom na množstvo bezpečnostných a environmentálnych prvkov, boli harmonizované na úrovni Spoločenstva s cieľom predísť situácii, kedy by sa požiadavky v jednotlivých členských štátoch navzájom líšili, a s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia na území Spoločenstva.

(5)

Účelom tohto nariadenia je preto aj zvýšenie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu Spoločenstva, pričom zároveň umožní členským štátom, aby vykonávali efektívny dohľad nad trhom, či sa dodržiavajú požiadavky týkajúce sa podrobného typového schvaľovania ustanovené v tomto nariadení, pokiaľ ide o uvádzanie dotknutých výrobkov na trh.

(6)

Je vhodné stanoviť požiadavky na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ako aj na environmentálne vlastnosti pneumatík, z dôvodu dostupnosti systémov monitorovania tlaku v pneumatikách, ktoré zvýšia bezpečnosť a zároveň zlepšia environmentálne vlastnosti pneumatík.

(7)

Na základe žiadosti Európskeho parlamentu sa do právnych predpisov Spoločenstva o motorových vozidlách zaviedol nový regulačný prístup. V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť iba základné ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti vozidiel a CO2 a hlukových emisií z pneumatík, zatiaľ čo technické špecifikácie by sa mali ustanoviť vo vykonávacích opatreniach prijatých v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(8)

Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená stanoviť špecifické postupy, skúšky a požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, komponentov a samostatných technických jednotiek, presnejšie vymedziť vlastnosti, ktoré musí spĺňať pneumatika, aby bola definovaná ako „pneumatika na špeciálne použitie“, „špeciálna terénna pneumatika“, „zosilnená pneumatika“, „pneumatika určená pre nadmernú záťaž“, „pneumatika pre jazdu na snehu“, „rezervná pneumatika na dočasné použitie typu T“ alebo „trakčná pneumatika“, ustanoviť osobitné bezpečnostné požiadavky pre vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečného tovaru v členských štátoch alebo medzi nimi, vyňať určité vozidlá alebo triedy vozidiel v kategóriách M2, M3, N2 a N3 z povinnosti inštalovať zdokonalené systémy núdzového brzdenia a systémy výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu, zmeniť limitné hodnoty valivého odporu a hluku valenia pre pneumatiky na základe zmien v skúšobných postupoch bez toho, aby došlo k znižovaniu ochrany životného prostredia, ustanoviť postup určovania hladiny hluku pneumatík, skrátiť lehotu na dopredaj pneumatík, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené v tomto nariadení a v jeho vykonávacích opatreniach, a zmeniť a doplniť prílohu IV tak, aby zahŕňala predpisy Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN), ktoré sú záväzné podľa rozhodnutia Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej Komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a časti, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách a podmienok pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov (5). Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(9)

Okrem prebiehajúcej iniciatívy Komisie, ktorej cieľom je definovať systém klasifikácie ciest, by Komisia mala do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia predložiť návrh klasifikácie ciest v Európskej únii podľa toho, koľko hluku sa na nich vytvára, ktorým sa doplní monitorovanie hluku pri preprave prostredníctvom motorových vozidiel, s cieľom stanoviť vhodné priority a požiadavky na povrch vozoviek a určiť maximálne limitné hodnoty hluku v cestnej premávke.

(10)

Technický pokrok v oblasti systémov zdokonalenej bezpečnosti vozidla ponúka nové možnosti, čo sa týka zníženia počtu obetí dopravných nehôd. S cieľom znížiť v maximálnej miere počet obetí týchto nehôd, je potrebné zaviesť niektoré z príslušných nových technológií.

(11)

Povinné a dôsledné využívanie najmodernejších technológií výroby pneumatík a používanie pneumatík s nízkym valivým odporom je nevyhnutné na zníženie podielu emisií skleníkových plynov v cestnej premávke v rámci odvetvia dopravy, pričom zároveň sa majú podporovať inovácie, zamestnanosť a konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu.

(12)

Aby bolo možné zjednodušiť právne predpisy týkajúce sa typového schvaľovania tak, aby boli v súlade s odporúčaniami konečnej správy Skupiny na vysokej úrovni CARS 21, je vhodné zrušiť niekoľko smerníc bez toho, aby sa znížila úroveň ochrany účastníkov cestnej premávky. Požiadavky stanovené v tých smerniciach by sa mali preniesť do tohto nariadenia a tam, kde je to potrebné, nahradiť odkazmi na príslušné predpisy EHK OSN tak, ako boli začlenené do práva Spoločenstva v súlade s rozhodnutím 97/836/ES. Na zníženie administratívneho zaťaženia procesu typového schvaľovania je vhodné, aby sa výrobcom vozidiel umožnila získať typové schválenie na účely tohto nariadenia, v prípade potreby prostredníctvom získania schválenia v súlade s príslušným predpisom EHK OSN v zmysle prílohy IV tohto nariadenia.

(13)

Je vhodné stanoviť, aby boli vozidlá navrhnuté, skonštruované a zmontované tak, aby minimalizovali riziko zranenia pasažierov a ostatných účastníkov cestnej premávky. Na tento účel je potrebné, aby výrobcovia zabezpečili, aby vozidlá spĺňali príslušné požiadavky stanovené v tomto nariadení a v jeho vykonávacích opatreniach. Tieto ustanovenia by mali okrem iného obsahovať požiadavky týkajúce sa integrity konštrukcie, systémov slúžiacich na pomoc vodičovi pri ovládaní vozidla, systémov, ktoré zabezpečujú vodičovi viditeľnosť a poskytujú mu informácie o stave vozidla a okolia, svetelné systémy vozidla, systémy ochrany pasažierov vozidla, exteriér vozidla a príslušenstvo, hmotnosť vozidla a rozmery, pneumatiky vozidla a zdokonalené systémy vozidla a rôzne iné doplnky. Okrem toho je potrebné, aby boli vozidlá v súlade so špecifickými ustanoveniami týkajúcimi sa vozidiel a ich prípojných vozidiel prepravujúcich určitý tovar, alebo prípadne so špecifickými ustanoveniami týkajúcimi sa autobusov.

(14)

Pri zavedení harmonogramu nových špecifických požiadaviek na typové schvaľovanie vozidiel by sa mala vziať do úvahy technická realizovateľnosť týchto požiadaviek. Vo všeobecnosti by sa požiadavky mali zo začiatku uplatňovať iba na nové typy vozidiel. Pre existujúce typy vozidiel by sa mala poskytnúť dodatočná lehota na splnenie požiadaviek. Okrem toho povinná montáž systémov monitorovania tlaku v pneumatikách by sa spočiatku mala uplatňovať iba na osobné autá. Povinná montáž ostatných zdokonalených bezpečnostných prvkov by sa zo začiatku mala uplatňovať iba na ťažké nákladné vozidlá.

(15)

Komisia by mala pokračovať v hodnotení technickej a ekonomickej realizovateľnosti a trhovej zrelosti iných zdokonalených bezpečnostných prvkov a predložiť správu, ak je to vhodné vrátane návrhov na zmenu a doplnenie tohto nariadenia, do 1. decembra 2012, a potom každé tri roky.

(16)

Komisia by mala zhodnotiť uskutočniteľnosť rozšírenia povinnej montáže systémov monitorovania tlaku v pneumatikách, systémov výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu a zdokonalených systémov núdzového brzdenia na ďalšie kategórie vozidiel a v prípade potreby navrhnúť zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

(17)

Komisia by mala zhodnotiť uskutočniteľnosť sprísnenia požiadaviek na priľnavosť pneumatík na mokrom povrchu a v prípade potreby navrhnúť zmenu a doplnenie tohto nariadenia. Členské štáty by mali zaručiť efektívny dohľad nad trhom.

(18)

Plný potenciál zvyšovania bezpečnosti, znižovania emisií CO2 a zmenšovania hluku premávky možno dosiahnuť iba v kombinácii so systémom označovania zameraného na informovanie spotrebiteľov o vlastnostiach pneumatík.

(19)

Je vhodné implementovať opatrenia uvedené v oznámení Komisie zo 7. februára 2007 s názvom Výsledky preskúmania stratégie Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel, zamerané na zníženie emisií CO2 z pneumatík. Toto zníženie by sa malo dosiahnuť prostredníctvom kombinácie pneumatík s nízkou hodnotou valivého odporu a použitím systémov monitorovania tlaku v pneumatikách. Zároveň je vhodné stanoviť požiadavky na zníženie hluku pneumatiky pri kontakte s vozovkou a požiadavky na adhéziu na mokrom povrchu, aby sa zabezpečilo, že sa zachová úroveň bezpečnosti pneumatík. Príslušný harmonogram implementácie by mal odrážať stupeň náročnosti plnenia týchto požiadaviek. Najmä z dôvodu náročnosti splnenia požiadaviek na hluk valenia a vzhľadom na čas, ktorý výrobcovia v tomto odvetví priemyslu potrebujú, aby nahradili existujúce série pneumatík, je vhodné, s ohľadom na nové pneumatiky už existujúcich typov, poskytnúť dlhšiu lehotu na implementáciu požiadaviek týkajúcich sa hluku valenia.

(20)

Niektoré kategórie pneumatík vrátane pneumatík typu „profesionálna terénna pneumatika“, ktoré podliehajú rýchlostným obmedzeniam, a pneumatík určených iba pre vozidlá zaregistrované pred rokom 1990, sa pravdepodobne budú vyrábať len vo veľmi malých množstvách. Preto je vhodné, aby sa tieto kategórie pneumatík vyňali z uplatňovania niektorých požiadaviek stanovených v tomto nariadení a v jeho vykonávacích opatreniach, ak sú takéto požiadavky nezlučiteľné s ich použitím, alebo ak je dodatočné zaťaženie spôsobené týmito požiadavkami neúmerné.

(21)

Pokiaľ ide o protektorované pneumatiky, Komisia by mala vykonať riadne posúdenie tohto odvetvia so zapojením všetkých zúčastnených strán a zhodnotiť, či je potrebná úprava regulačného rámca.

(22)

Je vhodné ustanoviť tolerancie, pokiaľ ide o limitné hodnoty valivého odporu a hluku valenia pre niektoré osobitné kategórie pneumatík, aby sa zohľadnili ich dizajnové a výkonové charakteristiky Tieto tolerancie je vhodné stanoviť najmä pre pneumatiky, ktoré boli navrhnuté s cieľom zlepšiť trakciu a brzdný účinok za nepriaznivých snehových podmienok.

(23)

Pneumatiky na špeciálne použitie sa používajú na vozidlách vstupujúcich na miesta, kde sa vykonáva ťažba dreva alebo banské činnosti, a ich hlavným účelom je preto poskytovať v teréne lepšie vlastnosti ako pneumatiky určené len na použitie na vozovke. Na tento účel sú vyrobené z materiálov, vďaka ktorým sú odolnejšie voči poškodeniu než bežné pneumatiky, a majú blokový dezén. Keďže následkom oboch týchto nevyhnutných charakteristík je skutočnosť, že pneumatiky na špeciálne použitie spôsobujú viac hluku než bežné pneumatiky, malo by sa povoliť, aby mohli byť hlučnejšie než bežné pneumatiky.

(24)

Elektronické systémy riadenia stability, zdokonalené systémy núdzového brzdenia a systémy výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu majú v sebe potenciál značne znížiť počet obetí dopravných nehôd. Komisia by preto mala v súlade s predpismi EHK OSN stanoviť požiadavky na takéto systémy pre tie kategórie vozidiel, pri ktorých je ich použitie vhodné a pre ktoré existujú dôkazy, že zvýšia celkovú úroveň bezpečnosti. Pred začatím vykonávania týchto požiadaviek by sa malo zabezpečiť dostatočné prípravné obdobie, aby sa mohli prijať vykonávacie opatrenia a potom aj vývoj a montáž týchto zložitých technológií do vozidiel.

(25)

S účinnosťou od roku 2011 pre nové typové schválenia a od roku 2014 pre nové vozidlá by implementačné lehoty pre povinné vybavovanie elektronickými systémami riadenia stability pre ťažké úžitkové vozidlá mali nasledovať dátumy ustanovené v tomto nariadení.

(26)

Do zavedenia elektronických systémov riadenia stability by mala Komisia prijať opatrenia a rozbehnúť kampane na poskytnutie informácií o ich efektívnosti a na podporu ich predaja. Okrem toho by mala Komisia monitorovať vývoj cien, aby sa zamedzilo neprimeranému zvyšovaniu cien nových vozidiel v dôsledku ich vybavovania technológiami na splnenie nových bezpečnostných noriem.

(27)

Budúce opatrenia navrhované na základe tohto nariadenia alebo postupy, ktoré sa majú využívať pri jeho uplatňovaní, by mali byť v súlade so zásadami stanovenými v oznámení Komisie zo 7. februára 2007 o konkurenčnom regulačnom rámci pre automobilový priemysel pre 21. storočie. Konkrétne, na účely lepšej právnej regulácie a zjednodušenia a s cieľom zabrániť neustálej aktualizácii existujúcich právnych predpisov Spoločenstva o otázkach technických špecifikácií, by sa v tomto nariadení mali uvádzať odkazy na existujúce medzinárodné normy a predpisy bez toho, aby sa opakovali v právnom rámci Spoločenstva.

(28)

Je dôležité, aby náhradné diely pre systémy, ktoré patria do rámca tohto nariadenia, podliehali rovnocenným bezpečnostným požiadavkám a schvaľovacím postupom. Preto je vhodné zabezpečiť schvaľovanie náhradných komponentov a samostatných technických jednotiek.

(29)

Členské štáty by mali ustanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť ich vykonávanie. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

(30)

Toto nariadenie súvisí s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 Európskeho parlamentu a Rady z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (6), a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009 ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (7). Najmä opatrenia tohto nariadenia súvisiace so znižovaním emisií CO2 by mali byť podľa možnosti prepojené s dodatočnými opatreniami na dosiahnutie ďalšieho zníženia CO2 o 10 g na základe cieľa emisií CO2 na úrovni 130 g.

(31)

Komisia by mala vo vhodnom čase navrhnúť ako integrovanejší prístup ďalšie zmeny a doplnenia tohto nariadenia alebo predložiť iné návrhy v súlade s komplexným hodnotením vplyvu, ktoré sa zaoberá všetkými možnými dodatočnými opatreniami na dosiahnutie želaných cieľov v súvislosti s emisiami CO2 a vzťahuje sa na iné dostupné technológie na trhu vrátane technológií na zachovanie tlaku v pneumatikách, zlepšenia povrchu vozoviek a akýchkoľvek ďalších nových relevantných technológií, ako aj požiadaviek týkajúcich sa účinnosti klimatizácie, ktoré už majú alebo by mohli mať jednoznačný vplyv na valivý odpor pneumatík alebo ekonomizáciu používania paliva vo vozidlách a emisie CO2.

(32)

Pri riešení problému hluku v cestnej premávke by sa mal uplatňovať koherentný a komplexný prístup. Vzhľadom na to, že povrch vozoviek vo významnej miere prispieva k hluku v cestnej premávke, v súčasnosti prebieha revízia normy ISO 10844, ktorá by sa mala v tejto súvislosti posudzovať s prihliadnutím na cieľ ďalšej optimalizácie povrchu vozoviek. Členské štáty by mali v záujme zlepšenia kvality povrchu svojich vozoviek investovať viac v rámci existujúcich noriem ISO. Navyše by sa mala vypracovať komplexná politika emisií hluku týkajúca sa všetkých dopravných systémov, ktorá by sa okrem hluku v rámci cestnej premávky vzťahovala aj na hluk v oblasti leteckej a železničnej dopravy.

(33)

S účinnosťou od dátumov uplatňovania príslušných požiadaviek na nové vozidlá, nové komponenty a samostatné technické jednotky stanovených v tomto nariadení, by sa mali zrušiť tieto smernice:

smernica Rady 70/221/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o nádržiach na kvapalné palivá a o zadných ochranných zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (8),

smernica Rady 70/222/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o miestach na inštalovanie a pripevnenie zadných registračných tabuliek na motorových a ich prípojných vozidlách (9),

smernica Rady 70/311/EHS z 8. júna 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa mechanizmu riadenia motorových a ich prípojných vozidiel (10),

smernica Rady 70/387/EHS z 27. júla 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dverí motorových a ich prípojných vozidiel (11),

smernica Rady 70/388/EHS z 27. júla 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zvukových výstražných zariadeniach motorových vozidiel (12),

smernica Rady z 71/320/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o brzdových zariadeniach určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (13),

smernica Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o rádiovom odrušení vozidiel (elektromagnetická kompatibilita) (14),

smernica Rady 74/60/EHS zo 17. decembra 1973 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vnútorného vybavenia motorových vozidiel (15),

smernica Rady 74/61/EHS zo 17. decembra 1973 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zariadeniach na ochranu proti neoprávnenému použitiu motorových vozidiel (16),

smernica Rady 74/297/EHS zo 4. júna 1974 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa vnútorného vybavenia motorových vozidiel (chovanie riadiaceho mechanizmu v prípade nárazu) (17),

smernica Rady 74/408/EHS z 22. júla 1974, ktorá sa týka motorových vozidiel vzhľadom na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky (18),

smernica Rady 74/483/EHS zo 17. septembra 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o vonkajších výčnelkoch motorových vozidiel (19),

smernica Rady 75/443/EHS z 26. júna 1975 o aproximácii zákonov členských štátov, týkajúca sa zariadenia pre spätný chod a rýchlomerného zariadenia motorových vozidiel (20),

smernica Rady 76/114/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o povinných štítkoch a nápisoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ich umiestnení a spôsobe ich pripevnenia (21),

smernica Rady 76/115/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kotvových úchytiek bezpečnostných pásov motorových vozidiel (22),

smernica Rady 76/756/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osvetlenia a svetelných signalizačných zariadení na motorových a ich prípojných vozidlách (23),

smernica Rady 76/757/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o odrazových sklách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (24),

smernica Rady 76/758/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú doplnkových obrysových svetiel, predných obrysových svetiel, zadných obrysových svetiel, brzdových svetiel, denných prevádzkových svetiel a bočných obrysových svetiel motorových a ich prípojných vozidiel (25),

smernica Rady 76/759/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o smerových svetlách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (26),

smernica Rady 76/760/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o osvetlení zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (27),

smernica Rady 76/761/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o predných svetlometoch motorových vozidiel, ktoré slúžia ako hlavné diaľkové a/alebo stretávacie svetlá, a o svetelných zdrojoch (žiarovkách a ostatných) určených pre schválené sústavy svetlometov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (28),

smernica Rady 76/762/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o predných svetlách do hmly pre motorové vozidlá (29),

smernica Rady 77/389/EHS zo 17. mája 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení na odtiahnutie motorových vozidiel (30),

smernica Rady 77/538/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zadných svetlách do hmly pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (31),

smernica Rady 77/539/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o spätných svetlách pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (32),

smernica Rady 77/540/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o parkovacích svetlách motorových vozidiel (33),

smernica Rady 77/541/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o bezpečnostných pásoch a zadržiavacích systémoch motorových vozidiel (34),

smernica Rady 77/649/EHS z 27. septembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výhľadu vodičov motorových vozidiel (35),

smernica Rady 78/316/EHS z 21. decembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa vnútorného vybavenia motorových vozidiel (označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov) (36),

smernica Rady 78/317/EHS z 21. decembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa systémov odmrazovania a odhmlievania zasklených povrchov motorových vozidiel (37),

smernica Rady 78/318/EHS z 21. decembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o stieračoch a ostrekovačoch motorových vozidiel (38),

smernica Rady 78/549/EHS z 12. júna 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa krytov kolies motorových vozidiel (39),

smernica Rady 78/932/EHS zo 16. októbra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hlavových opierkach sedadiel motorových vozidiel (40),

smernica Rady 89/297/EHS z 13. apríla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bočnej ochrany (bočných ochranných zariadení) určitých motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (41),

smernica Rady 91/226/EHS z 27. marca 1991 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o systémoch zabraňujúcich rozstrekovaniu pri určitých kategóriách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (42),

smernica Rady 92/21/EHS z 31. marca 1992 o hmotnostiach a rozmeroch motorových vozidiel kategórie M1  (43),

smernica Rady 92/22/EHS z 31. marca 1992 o bezpečnostnom zasklení a zasklievacích materiáloch na motorových a ich prípojných vozidlách (44),

smernica Rady 92/23/EHS z 31. marca 1992 o pneumatikách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a ich montáži (45),

smernica Rady 92/24/EHS z 31. marca 1992, ktorá sa týka zariadení alebo podobných rýchlosť obmedzujúcich palubných systémov určitých kategórií motorových vozidiel (46),

smernica Rady 92/114/EHS zo 17. decembra 1992, ktorá sa týka vonkajších výčnelkov zadného dielu kabíny motorových vozidiel kategórie N (47),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/20/ES z 30. mája 1994 o mechanických spájacích zariadeniach motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o ich pripevnení k takým vozidlám (48),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/28/ES z 24. októbra 1995 o horľavosti materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel (49),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/27/ES z 20. mája 1996 o ochrane cestujúcich v motorových vozidlách v prípade bočného nárazu a o zmene a doplnení smernice 70/156/EHS (50),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/79/ES zo 16. decembra 1996 o ochrane cestujúcich v motorových vozidlách v prípade bočného nárazu a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS (51),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/27/ES z 22. júla 1997 týkajúca sa hmotností a rozmerov určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS (52),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/91/ES zo 14. decembra 1998, týkajúca sa motorových a ich prípojných vozidiel určených na cestnú prepravu nebezpečného tovaru, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS týkajúca sa typového schválenia motorových a ich prípojných vozidiel (53),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/40/ES z 26. júna 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prednej ochrane motorových vozidiel proti podbehnutiu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (54),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/56/ES z 27. septembra 2001 o vykurovacích systémoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS a ruší smernica Rady 78/548/EHS (55),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001 týkajúca sa osobitných ustanovení pre vozidlá, používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel, okrem sedadla pre vodiča a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS a smernica 97/27/ES (56),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/97/ES z 10. novembra 2003 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na typové schválenie zariadení pre nepriamy výhľad a vozidiel vybavených takými zariadeniami, o zmene a doplnení smernice 70/156/EHS a o zrušení smernice 71/127/EHS (57).

(34)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to dosiahnutie vnútorného trhu prostredníctvom zavedenia spoločných technických požiadaviek týkajúcich bezpečnosti a environmentálnych vlastností motorových vozidiel a pneumatík, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, a z hľadiska jeho rozsahu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú požiadavky na:

1.

typové schvaľovanie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá so zreteľom na ich bezpečnosť,

2.

typové schvaľovanie motorových vozidiel, pokiaľ ide o systémy monitorovania tlaku v pneumatikách, ich bezpečnosť, palivovú účinnosť, emisie CO2, a pokiaľ ide o ukazovatele radenia prevodových stupňov, ich palivovú účinnosť a emisie CO2, a

3.

typové schvaľovanie novo vyrobených pneumatík so zreteľom na ich bezpečnosť, hodnoty valivého odporu a emisie hluku valenia.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na vozidlá kategórii M, N a O a systémy, komponenty a samostatné technické jednotky pre ne určené v zmysle oddielu A prílohy II smernice 2007/46/ES podľa článkov 5 až 12 tohto nariadenia.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v článku 3 smernice 2007/46/ES.

Okrem toho sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„elektronické riadenie stability“ je elektronická funkcia riadenia stability vozidla, ktorá zlepšuje dynamickú stabilitu vozidla;

2.

„vozidlo kategórie I M2 alebo M3“ je vozidlo kategórie M2 alebo M3 s kapacitou presahujúcou 22 cestujúcich okrem vodiča, konštruované s plochami pre stojacich cestujúcich, tak aby boli možné časté pohyby cestujúcich;

3.

„vozidlo kategórie A M2 alebo M3“ je vozidlo kategórie M2 alebo M3 s kapacitou presahujúcou 22 cestujúcich okrem vodiča, konštruované s plochami pre stojacich cestujúcich; a má sedadlá a miesta pre stojacich cestujúcich;

4.

„systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu“ je systém, ktorý varuje vodiča pred neúmyselným vybočením z jazdného pruhu;

5.

„zdokonalený systém núdzového brzdenia“ je systém, ktorý môže automaticky rozpoznať núdzovú situáciu a uviesť do činnosti brzdový systém vozidla s cieľom spomaliť vozidlo a predísť kolízii alebo ju zmierniť;

6.

„index nosnosti“ je jedno alebo dve čísla, udávajúce zaťaženie, ktoré môže jedna pneumatika na jednoduchom alebo zdvojenom kolese zniesť pri rýchlosti zodpovedajúcej priradenej rýchlostnej kategórii a pri prevádzke, ktorá je v súlade s požiadavkami špecifikovanými výrobcom;

7.

„systém monitorovania tlaku v pneumatikách“ je systém namontovaný vo vozidle, schopný vyhodnotiť tlak v pneumatikách alebo zmenu tlaku v časovom intervale a preniesť príslušné informácie používateľovi počas prevádzky vozidla;

8.

„pneumatika na špeciálne použitie“ je pneumatika určená na použitie na vozovke i v teréne alebo v iných špeciálnych podmienkach;

9.

„špeciálna terénna pneumatika“ je podskupinou pneumatiky na špeciálne použitie používanej predovšetkým v teréne za nepriaznivých podmienok;

10.

„zosilnená pneumatika“ alebo „pneumatika na mimoriadne zaťaženie“ je konštrukcia pneumatiky triedy C1, ktorej kostra plášťa je určená na väčšie zaťaženie, než je zaťaženie príslušnej štandardnej pneumatiky;

11.

„pneumatika pre jazdu na snehu“ je pneumatika, ktorej vzor dezénu, zloženie alebo štruktúra dezénu sú navrhnuté v prvom rade tak, aby táto pneumatika mala v snehových podmienkach lepší výkon ako normálna pneumatika, pokiaľ ide schopnosť uviesť vozidlo do pohybu alebo ho udržať v pohybe;

12.

„rezervná pneumatika na dočasné použitie typu T“ je rezervná pneumatika na dočasné použitie navrhnutá na použitie pri hustiacom tlaku, ktorý je vyšší ako je stanovený pre štandardné alebo zosilnené pneumatiky;

13.

„trakčná pneumatika“ je pneumatika triedy C2 alebo C3 s označením M + S alebo M.S alebo M&S a určená na montáž na hnaciu nápravu alebo nápravy vozidla;

14.

„nechránený účastník cestnej premávky“ je chodec, cyklista alebo motocyklista;

15.

„ukazovateľ radenia prevodových stupňov“ alebo „GSI“ je viditeľný ukazovateľ, ktorý vodičovi odporúča preradiť rýchlosť;

16.

„manuálna prevodovka“ je prevodovka, ktorú je možné ovládať v takom režime, že radenie medzi všetkými alebo niektorými prevodovými stupňami je okamžitým dôsledkom činnosti vodiča, bez ohľadu na spôsob, akým sa to fyzicky vykoná; toto nezahŕňa systémy, v ktorých môže vodič len vopred určiť stratégiu radenia prevodových stupňov alebo obmedziť počet prevodových stupňov, a kde radenie prevodových stupňov sa spúšťa nezávisle od rozhodnutia vodiča podľa určitých vzoriek jazdy.

KAPITOLA II

POVINNOSTI VÝROBCOV

Článok 4

Všeobecné povinnosti

1.   Výrobcovia preukazujú, že všetky nové vozidlá, ktoré sa predávajú, registrujú alebo uvádzajú do prevádzky v rámci Spoločenstva, sú typovo schválené v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

2.   Výrobcovia sa môžu rozhodnúť, že požiadajú o typové schválenie, pokiaľ ide o všetky systémy a inštaláciu všetkých komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktorých sa týka toto nariadenie, alebo o typové schválenie, pokiaľ ide o jeden alebo viacero systémov, inštaláciu jedného alebo viacerých komponentov a jednej alebo viacero samostatných technických jednotiek, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Typové schválenie v súlade s predpismi EHK OSN uvedenými v prílohe IV sa považuje za typové schválenie ES v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

3.   Výrobcovia preukazujú, že všetky nové systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sa predávajú alebo uvádzajú do prevádzky v rámci Spoločenstva, sú typovo schválené v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

Článok 5

Všeobecné požiadavky a skúšky

1.   Výrobcovia zabezpečia, že vozidlá sú navrhnuté, skonštruované a zmontované tak, aby minimalizovali riziko zranenia pasažierov vo vozidle a ostatných účastníkov cestnej premávky.

2.   Výrobcovia zabezpečia, že vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sú v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a jeho vykonávacích opatreniach vrátane požiadaviek týkajúcich sa:

a)

celistvosti (neporušenosti) karosérie vozidla vrátane nárazových skúšok;

b)

systémov slúžiacich na pomoc vodičovi pri ovládaní vozidla vrátane systémov riadenia, brzdenia a elektronických systémov riadenia stability;

c)

systémov, ktoré zabezpečujú vodičovi viditeľnosť a poskytujú mu informácie o stave vozidla a okolia vrátane zasklenia, zrkadiel a informačných systémoch pre vodiča;

d)

svetelných systémov vozidla;

e)

ochrany osôb vo vozidle vrátane vnútorného vybavenia, opierok hlavy, bezpečnostných pásov, kotvových úchytiek „ISOFIX“ alebo zabudovaných detských zadržiavacích systémov a dverí vozidla;

f)

exteriéru vozidla a príslušenstva;

g)

elektromagnetickej kompatibility;

h)

zvukových výstražných zariadení;

i)

vykurovacích systémov;

j)

zariadení zabraňujúcim neoprávnenému použitiu vozidla;

k)

identifikačných systémov vozidla;

l)

hmotnosti a rozmerov;

m)

bezpečnosti elektrických prístrojov a zariadení;

n)

ukazovateľov radenia prevodových stupňov.

3.   Požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vzťahujú na vozidlá a systémy, komponenty a samostatné technické jednotky pre ne určené, uvedené v prílohe I.

Článok 6

Osobitné požiadavky na určité vozidlá kategórií N a O

1.   Okrem požiadaviek obsiahnutých v článkoch 5, 8, 9, 10 a 12 a ich vykonávacích opatreniach musia vozidlá v kategóriách N a O podľa potreby spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku a jeho vykonávacích opatreniach.

2.   Vozidlá kategórií N2 a N3 musia byť skonštruované tak, aby sa v prípade čelnej zrážky s iným vozidlom, minimalizovalo riziko zranenia osoby vo vozidle z dôvodu podbehnutia.

3.   Vozidlá kategórií N2, N3, O3 a O4 musia byť skonštruované tak, aby sa zabezpečilo, že v prípade bočného nárazu do vozidla nechráneným účastníkom cestnej premávky sa riziko zranenia nechráneného účastníka cestnej premávky z dôvodu podbehnutia minimalizuje.

4.   Kabína vozidla alebo priestor pre vodiča a cestujúcich musí byť dostatočne pevná na to, aby poskytla cestujúcim ochranu v prípade nárazu, berúc do úvahy predpis EHK OSN č. 29.

5.   Vozidlá kategórií N2, N3, O3 a O4 musia byť skonštruované tak, aby sa minimalizoval vplyv rozstreku vodnej peny z vozidla na viditeľnosť z ostatných vozidiel.

Článok 7

Osobitné požiadavky na vozidlá kategórií M2 a M3

1.   Okrem požiadaviek obsiahnutých v článkoch 5, 8, 9, 10 a 12 a ich vykonávacích opatreniach musia vozidlá kategórií M2 a M3 spĺňať požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku a jeho vykonávacích opatreniach.

2.   Nosnosť vozidla vrátane sediacich a stojacich osôb a používateľov invalidných vozíkov musí zodpovedať hmotnosti, veľkosti a usporiadaniu vozidla.

3.   Karosérie vozidiel musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby umožnili bezpečné a stabilné ovládanie aj plne naloženého vozidla. Prijmú sa vhodné ustanovenia na zabezpečenie bezpečného vstupu do vozidla a výstupu z neho, najmä v prípade núdze.

4.   Vozidlá triedy I musia umožniť vstup pre ľudí so zníženou pohyblivosťou vrátane používateľov invalidných vozíkov.

5.   Materiály použité pri konštrukcii vnútornej časti karosérie autobusu a autokaru musia v maximálnej miere zabrániť alebo aspoň spomaliť šírenie ohňa s cieľom umožniť osobám opustiť vozidlo v prípade požiaru.

Článok 8

Klasifikácia pneumatík

1.   Typy pneumatík sa klasifikujú takto:

a)   pneumatiky triedy C1– pneumatiky určené najmä pre vozidlá kategórií M1, N1, O1 a O2;

b)   pneumatiky triedy C2– pneumatiky určené najmä pre vozidlá kategórií M2, M3, N, O3 a O4 s indexom nosnosti pre jednoduché koleso ≤ 121 a so symbolom rýchlostnej kategórie ≥ „N“;

c)   pneumatiky triedy C3– pneumatiky určené najmä pre vozidlá kategórií M2, M3, N, O3 a O4 s jedným z týchto indexov nosnosti:

Typ pneumatiky môže byť klasifikovaný vo viac ako jednej triede za predpokladu, že spĺňa všetky príslušné požiadavky každej triedy, v ktorej je schválený.

2.   Uplatňuje sa zoznam indexov nosnosti a ich príslušných hmotností, obsiahnutých v predpisoch EHK OSN č. 30 a 54.

Článok 9

Osobitné ustanovenia týkajúce sa pneumatík vozidla, montáže pneumatík a systémov monitorovania tlaku v pneumatikách

1.   Všetky pneumatiky, ktoré tvoria súčasť vybavenia vozidla vrátane, podľa potreby, akýchkoľvek rezervných pneumatík, musia byť vhodné na použitie na vozidle, na ktoré sú určené, najmä so zreteľom na ich rozmery a na ich vlastnosti týkajúce sa rýchlostných a záťažových výkonnostných charakteristík.

2.   Vozidlá kategórie M1 musia byť vybavené presným systémom monitorovania tlaku v pneumatikách, schopným v prípade potreby vo vnútri vozidla upozorniť vodiča na stratu tlaku v ktorejkoľvek pneumatike, a to v záujme optimálnej spotreby paliva a bezpečnosti cestnej premávky. Na dosiahnutie tohto cieľa sa stanovia primerané limitné hodnoty v technických špecifikáciách, ktoré navyše umožnia technologicky neutrálny a z hľadiska nákladov efektívny prístup k rozvoju presných systémov monitorovania tlaku v pneumatikách.

3.   Všetky pneumatiky triedy C1 musia spĺňať požiadavky na adhéziu na mokrom povrchu obsiahnuté v časti A prílohy II.

4.   Všetky pneumatiky musia spĺňať požiadavky na odpor valenie obsiahnuté v časti B prílohy II.

5.   Všetky pneumatiky musia spĺňať požiadavky na hluk valenia obsiahnuté v časti C prílohy II.

6.   Odseky 3, 4 a 5 sa neuplatňujú na:

a)

pneumatiky s rýchlostnou kategóriou menšou než 80 km/h;

b)

pneumatiky, ktorých menovitý priemer ráfika nepresahuje 254 mm alebo je rovný alebo väčší než 635 mm;

c)

rezervné pneumatiky na dočasné použitie typu T;

d)

pneumatiky určené na montáž len na vozidlá registrované prvýkrát pred 1. októbrom 1990;

e)

pneumatiky vybavené dodatočnými zariadeniami na zlepšenie trakčných vlastností.

7.   Požiadavky na odpor a hluk valenia stanovené v častiach B a C prílohy II sa neuplatňujú na špeciálne terénne pneumatiky.

Článok 10

Zdokonalené systémy vozidla

1.   S ohľadom na výnimky ustanovené v súlade s článkom 14 ods. 3 písm. a) musia byť vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 vybavené zdokonaleným systémom núdzového brzdenia, ktorý musí spĺňať požiadavky tohto nariadenia a jeho vykonávacích opatrení.

2.   S ohľadom na výnimky ustanovené v súlade s článkom 14 ods. 3 písm. a) musia byť vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 vybavené systémom výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu, ktorý musí spĺňať požiadavky tohto nariadenia a jeho vykonávacích opatrení.

Článok 11

Ukazovatele preradenia prevodových stupňov

Vozidlá kategórie M1 s referenčnou hmotnosťou nepresahujúcou 2 610 kg a vozidlá, ktorých typové schválenie je predĺžené v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007, ktoré sú vybavené manuálnou prevodovkou, musia byť vybavené ukazovateľom preradenia prevodových stupňov v súlade s požiadavkami tohto nariadenia a jeho vykonávacích predpisov.

Článok 12

Elektronické systémy riadenia stability

1.   Vozidlá kategórií M1 a N1 musia byť vybavené elektronickým systémom riadenia stability, ktorý spĺňa požiadavky tohto nariadenia a jeho vykonávacích opatrení.

2.   S výnimkou terénnych vozidiel ustanovených v prílohe II oddiel A body 4.2 a 4.3 smernice 2007/46/ES musia byť tieto vozidlá vybavené elektronickým systémom riadenia stability, ktorý spĺňa požiadavky tohto nariadenia a jeho vykonávacích opatrení:

a)

vozidlá kategórií M2 a M3, okrem tých, ktoré majú viac ako tri nápravy, kĺbové autobusy a autokary, a autobusy triedy I alebo triedy A;

b)

vozidlá kategórií N2 a N3, okrem tých, ktoré majú viac ako tri nápravy, návesové ťahače s celkovou hmotnosťou vozidla od 3,5 do 7,5 tony, a vozidlá na špeciálne účely v zmysle prílohy II oddiel A body 5.7 a 5.8 smernice 2007/46/ES;

c)

vozidlá kategórií O3 a O4 vybavené pneumatickým zavesením, okrem tých, ktoré majú viac ako tri nápravy, prívesov na nadrozmerný náklad a prívesov s plochami pre stojacich cestujúcich.

KAPITOLA III

POVINNOSTI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 13

Typové schvaľovanie vozidiel, komponentov a samostatných technických jednotiek

1.   S účinnosťou od 1. novembra 2011 vnútroštátne orgány odmietnu udeliť z dôvodov súvisiacich s elektronickými systémami riadenia stability typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie novým typom vozidiel kategórií M1 a N1, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

V nadväznosti na dátumy implementácie stanovené v tabuľke 1 prílohy V odmietnu vnútroštátne orgány udeliť z dôvodov súvisiacich s elektronickými systémami riadenia stability typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie novým typom vozidiel kategórií M2, M3, N2, N3, O3 a O4, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

2.   S účinnosťou od 1. novembra 2012 vnútroštátne orgány odmietnu udeliť z dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou vozidiel a s pneumatikami, na ktoré sa vzťahujú články 5 až 8, článok 9 ods. 2 a článok 11:

a)

typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie novým typom vozidiel kategórií špecifikovaných v uvedených článkoch a v ich vykonávacích opatreniach, pokiaľ tieto vozidlá nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami; a

b)

typové schválenie ES novému komponentu/samostatnej technickej jednotke súvisiacej s novými typmi komponentov alebo samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ tieto nové komponenty alebo samostatné technické jednotky nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

3.   S účinnosťou od 1. novembra 2012 vnútroštátne orgány odmietnu udeliť z dôvodov súvisiacich s pneumatikami, na ktoré sa vzťahuje článok 9 ods. 1, 3 a 7 a príloha II, s výnimkou limitných hodnôt valivého odporu stanovených v tabuľke 2 časti B prílohy II, typové schválenie ES komponentu/samostatnej technickej jednotke, pokiaľ ide o nové druhy pneumatík, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

S účinnosťou od 1. novembra 2013 vnútroštátne orgány odmietnu udeliť z dôvodov súvisiacich s pneumatikami, na ktoré sa vzťahuje článok 9 ods. 1 a 3 až 7 a príloha II, s výnimkou limitných hodnôt valivého odporu stanovených v tabuľke 2 časti B prílohy II, typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie novým typom vozidiel kategórií M, N a O, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

4.   Po dátumoch implementácie stanovených v tabuľke 2 prílohy V vnútroštátne orgány z dôvodov súvisiacich s elektronickými systémami riadenia stability nepovažujú na účely článku 26 smernice 2007/46/ES osvedčenia o zhode pre nové vozidlá kategórií M2, M3, N2, N3, O3 a O za platné, a zakážu registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky, pokiaľ tieto vozidlá nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

5.   S účinnosťou od 1. novembra 2014 a z dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou vozidiel a s pneumatikami, na ktoré sa vzťahujú články 5, 6, 7 a 8, článok 9 ods. 1 až ods. 4, článok 11, článok 12 ods. 1 a časti A a B prílohy II, s výnimkou limitných hodnôt valivého odporu pre pneumatiky triedy C3 a limitných hodnôt stanovených v tabuľke 2 časti B prílohy II, vnútroštátne orgány:

a)

nebudú považovať osvedčenia o zhode pre nové vozidlá z kategórií špecifikovaných v uvedených článkoch za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES a zakážu registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky, pokiaľ tieto vozidlá nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami; a

b)

zakážu predaj a uvedenie do prevádzky nových komponentov alebo samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ tieto nové komponenty alebo samostatné technické jednotky nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

6.   S účinnosťou od 1. novembra 2016 a z dôvodov súvisiacich s hlukom valenia pneumatík a v prípade pneumatík triedy C3 tiež z dôvodov súvisiacich s valivým odporom pneumatík, s výnimkou limitných hodnôt valivého odporu stanovených v tabuľke 2 časti B prílohy II, vnútroštátne orgány:

a)

nebudú považovať osvedčenia o zhode pre nové vozidlá kategórií M, N a O za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ESa zakážu registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky, pokiaľ tieto vozidlá nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami; a

b)

zakážu predaj a uvedenie do prevádzky nových pneumatík určených pre tieto vozidlá, pokiaľ tieto pneumatiky nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

7.   S účinnosťou od 1. novembra 2016 vnútroštátne orgány odmietnu udeliť z dôvodov súvisiacich s valivým odporom pneumatík typové schválenie ES komponentom/samostatným technickým jednotkám týkajúce sa nových typov pneumatík, ktoré nie sú v súlade s limitnými hodnotami valivého odporu stanovenými v tabuľke 2 časti B prílohy II.

8.   S účinnosťou od 1. novembra 2016 vnútroštátne orgány odmietnu udeliť z dôvodov súvisiacich s valivým odporom pneumatík typové schválenie ES alebo vnútroštátne schválenie novým typom vozidiel kategórií M, N a O, ktoré nie sú v súlade s limitnými hodnotami valivého odporu stanovenými v tabuľke 2 časti B prílohy II.

9.   S účinnosťou od 1. novembra 2018 vnútroštátne orgány:

a)

nebudú považovať z dôvodov súvisiacich s limitnými hodnotami valivého odporu pneumatík tried C1 a C2 stanovených v tabuľke 2 časti B prílohy II osvedčenia o zhode pre nové vozidlá kategórií M, N a O za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES a zakážu registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky, pokiaľ tieto vozidlá nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami; a

b)

zakážu predaj a uvedenie do prevádzky nových pneumatík určených pre tieto vozidlá, pokiaľ tieto pneumatiky nie sú v súlade s limitnými hodnotami valivého odporu stanovenými v tabuľke 2 časti B prílohy II.

10.   S účinnosťou od 1. novembra 2020 vnútroštátne orgány:

a)

nebudú považovať z dôvodov súvisiacich s limitnými hodnotami valivého odporu pneumatík triedy C3 stanovených v tabuľke 2 časti B prílohy II osvedčenia o zhode pre nové vozidlá kategórií M, N a O za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES a zakážu registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky, pokiaľ tieto vozidlá nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami, a

b)

zakážu predaj a uvedenie do prevádzky nových pneumatík určených pre tieto vozidlá, pokiaľ tieto pneumatiky nie sú v súlade s limitnými hodnotami valivého odporu stanovenými v tabuľke 2 časti B prílohy II.

11.   Pneumatiky tried C1, C2 a C3 vyrobené pred dátumami stanovenými v odsekoch 5, 6, 9 a 10 a nie sú v súlade s požiadavkami prílohy II je možné predávať počas obdobia nepresahujúceho 30 mesiacov od týchto dátumov.

12.   S účinnosťou od 1. novembra 2013 vnútroštátne orgány odmietnu udeliť z dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou vozidiel, na ktoré sa vzťahuje článok 10, typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie novým typom vozidiel kategórií M2, M3, N2 a N3, pokiaľ také vozidlá nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

13.   S účinnosťou od 1. novembra 2015 vnútroštátne orgány nebudú považovať z dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou vozidiel, na ktoré sa vzťahuje článok 10, osvedčenia o zhode pre nové vozidlá kategórií M2, M3, N2 a N3 za platné na účely článku 26 smernice 2007/46/ES a zakážu registráciu, predaj a uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky, pokiaľ tieto vozidlá nie sú v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

14.   Vnútroštátne orgány povolia predaj vozidiel, komponentov a samostatných technických jednotiek a ich uvedenie do prevádzky, ktoré boli typovo schválené pred dátumami uvedenými v odsekoch 1, 2 a 3 a budú naďalej udeľovať predĺženie schválenia na tie vozidlá, komponenty a samostatné technické jednotky v zmysle podmienok regulačného aktu, podľa ktorého boli pôvodne udelené, pokiaľ požiadavky, ktoré sa uplatňujú na takéto vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky neboli týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami zmenené alebo doplnené o ďalšie požiadavky.

Vnútroštátne orgány povolia predaj náhradných dielov a samostatných technických jednotiek a ich uvedenie do prevádzky a budú naďalej udeľovať predĺženie ich typového schválenia ES, s výnimkou náhradných pneumatík určených pre vozidlá typovo schválené pred dátumom uvedeným v odsekoch 1, 2 a 3 v zmysle podmienok regulačného aktu, podľa ktorého boli pôvodne udelené.

15.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 až 14 tohto článku a za podmienky nadobudnutia účinnosti vykonávacích opatrení uvedených v článku 14, ak o to výrobca požiada, vnútroštátne orgány nesmú z dôvodov súvisiacich s bezpečnosťou vozidiel a s pneumatikami uvedenými v článkoch 5 až 12:

a)

odmietnuť udelenie typového schválenia ES alebo vnútroštátneho typového schválenia pre nový typ vozidla alebo nový typ komponentu/samostatnej technickej jednotky alebo zakázať registráciu, predaj alebo uvedenie nového vozidla do prevádzky, pokiaľ je príslušné vozidlo, komponent alebo samostatná technická jednotka v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami, alebo

b)

zakázať predaj alebo uvedenie nového komponentu alebo samostatnej technickej jednotky do prevádzky, pokiaľ je príslušné vozidlo, komponent alebo samostatná technická jednotka v súlade s týmto nariadením a jeho vykonávacími opatreniami.

KAPITOLA IV

VYKONANIE

Článok 14

Vykonávacie opatrenia

1.   Komisia prijme tieto vykonávacie opatrenia:

a)

podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných postupov, skúšok a technických požiadaviek na typové schvaľovanie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a komponentov a samostatných technických jednotiek so zreteľom na ustanovenia článkov 5 až 12;

b)

podrobné pravidlá týkajúce sa osobitných bezpečnostných požiadaviek pre vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečného nákladu v členských štátoch alebo medzi nimi, zohľadňujúc predpis EHK OSN č. 105;

c)

presnejšie vymedzenie fyzikálnych vlastností a výkonnostných požiadaviek, ktoré musí pneumatika spĺňať, aby bola definovaná ako „pneumatika na špeciálne použitie“, „špeciálna terénna pneumatika“, „zosilnená pneumatika“, „pneumatika na mimoriadne zaťaženie“, „pneumatika pre jazdu na snehu“, „rezervná pneumatika na dočasné použitie typu T“ alebo „trakčná pneumatika“ v súlade s bodmi 8 až 13 druhého odseku článku 3;

d)

opatrenia na zmenu a doplnenie limitných hodnôt valivého odporu a hluku valenia ustanovených v prílohe II časti B a C v rozsahu potrebnom v dôsledku zmien v skúšobných postupoch a bez toho, aby došlo k zníženiu ochrany životného prostredia;

e)

podrobné predpisy týkajúce sa postupu merania hladiny hluku uvedené v bode 1 časti C prílohy II;

f)

opatrenia na zmenu a doplnenie prílohy IV, aby táto zahŕňala predpisy EHK OSN, ktoré sú záväzné podľa článku 4 ods. 4 rozhodnutia 97/836/ES.

2.   Opatrenia uvedené v odseku 1 s výnimkou tých, ktoré sa týkajú ustanovení článku 10, budú prijaté do 31. decembra 2010.

Opatrenia týkajúce sa článku 10 budú prijaté do 31. decembra 2011.

3.   Komisia môže prijať tieto vykonávacie opatrenia:

a)

opatrenia na vylúčenie určitých vozidiel alebo triedy vozidiel kategórií M2, M3, N2 a N3 z povinnosti inštalovať zdokonalené systémy uvedené v článku 10, ak sa v nadväznosti na analýzu nákladov a prínosov a pri zohľadnení všetkých relevantných bezpečnostných aspektov preukáže, že inštalácia týchto systémov nie je primeraná pre dotknuté vozidlá alebo triedy vozidiel;

b)

do 31. decembra 2010 na základe analýzy nákladov a prínosov opatrenia na skrátenie obdobia ustanoveného v článku 13 ods. 11, ktoré je možné diferencovať podľa príslušnej triedy alebo kategórie dotknutých pneumatík.

4.   Opatrenia uvedené v tomto článku, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 15 ods. 2

Článok 15

Výbor

1.   Komisii pomáha Technický výbor – motorové vozidlá zriadený článkom 40 ods. 1 smernice 2007/46/ES.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Sankcie za nedodržiavanie povinností

1.   Členské štáty stanovia pravidlá o sankciách uplatniteľných pri porušení ustanovení tohto nariadenia a jeho vykonávacích opatrení výrobcami a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do 20. februára 2011, alebo prípadne najneskôr do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti príslušného vykonávacieho opatrenia, a bezodkladne jej oznámia každú ich následnú zmenu a doplnenie.

2.   Druhy porušení, ktoré sú predmetom sankcií, zahŕňajú aspoň tieto porušenia:

a)

nepravdivé vyhlásenia počas postupu typového schválenia alebo postupu vedúceho k zrušeniu;

b)

falšovanie výsledkov skúšok na účely typového schválenia;

c)

neposkytnutie údajov alebo technických špecifikácií, ktoré by mohli viesť k zrušeniu alebo odobratiu typového schválenia.

Článok 17

Predkladanie správ

Do 1. decembra 2012 a potom každé tri roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu vrátane, v prípade potreby, návrhov na zmenu tohto nariadenia alebo iných príslušných právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa začlenenia ďalších nových bezpečnostných prvkov.

Článok 18

Zmeny a doplnenia smernice 2007/46/ES

Prílohy IV, VI, XI a XV k smernici 2007/46/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

Článok 19

Zrušovacie ustanovenie

1.   Smernice 70/221/EHS, 70/222/EHS, 70/311/EHS, 70/387/EHS, 70/388/EHS, 71/320/EHS, 72/245/EHS, 74/60/EHS, 74/61/EHS, 74/297/EHS, 74/408/EHS, 74/483/EHS, 75/443/EHS, 76/114/EHS, 76/115/EHS, 76/756/EHS, 76/757/EHS, 76/758/EHS, 76/759/EHS, 76/760/EHS, 76/761/EHS, 76/762/EHS, 77/389/EHS, 77/538/EHS, 77/539/EHS, 77/540/EHS, 77/541/EHS, 77/649/EHS, 78/316/EHS, 78/317/EHS, 78/318/EHS, 78/549/EHS, 78/932/EHS, 89/297/EHS, 91/226/EHS, 92/21/EHS, 92/22/EHS, 92/24/EHS, 92/114/EHS, 94/20/ES, 95/28/ES, 96/27/ES, 96/79/ES, 97/27/ES, 98/91/ES, 2000/40/ES, 2001/56/ES, 2001/85/ES, 2003/97/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. novembra 2014.

2.   Smernica 92/23/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 1. novembra 2017.

3.   Odkazy na zrušené smernice sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 20

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. novembra 2011.

Článok 13 ods. 15, článok 14 a príloha III bod 1 písm. a) bod iii), bod 1 písm. b) bod iii) a iv), bod 2 písm. c), bod 3 písm. a) bod iii), bod 3 písm. b) bod iii), bod 3 písm. c) bod iii), bod 3 písm. d) bod iii), bod 3 písm. e) bod iii) a bod 3 písm. f) bod i) sa uplatňujú od 20. augusta 2009.

Príloha III bod 1 písm. a) bod i), bod 1 písm. b) bod i), bod 2 písm. a), bod 3 písm. a) bod i), bod 3 písm. b) bod i), bod 3 písm. c) bod i), bod 3 písm. d) bod i), bod 3 písm. e) bod i) a bod 3 písm. f) bod ii) sa uplatňujú od 1. novembra 2014.

Príloha III bod 1 písm. a) bod ii), bod 1 písm. b) bod ii), bod 2 písm. b), bod 3 písm. a) bod ii), bod 3 písm. b) bod ii), bod 3 písm. c) bod ii), bod 3 písm. d) bod ii), bod 3 písm. e) bod ii) a bod 4 sa uplatňujú od 1. novembra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Stanovisko zo 14. januára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. marca 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. júna 2009.

(3)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78.

(6)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 23.

(9)  Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 25.

(10)  Ú. v. ES L 133, 18.6.1970, s. 10.

(11)  Ú. v. ES L 176, 10.8.1970, s. 5.

(12)  Ú. v. ES L 176, 10.8.1970, s. 12.

(13)  Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 37.

(14)  Ú. v. ES L 152, 6.7.1972, s. 15.

(15)  Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, s. 2.

(16)  Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, s. 22.

(17)  Ú. v. ES L 165, 20.6.1974, s. 16.

(18)  Ú. v. ES L 221, 12.8.1974, s. 1.

(19)  Ú. v. ES L 266, 2.10.1974, s. 4.

(20)  Ú. v. ES L 196, 26.7.1975, s. 1.

(21)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 1.

(22)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 6.

(23)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 1.

(24)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 32.

(25)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 54.

(26)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 71.

(27)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 85.

(28)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 96.

(29)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 122.

(30)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 41.

(31)  Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 60.

(32)  Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 72.

(33)  Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 83.

(34)  Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 95.

(35)  Ú. v. ES L 267, 19.10.1977, s. 1.

(36)  Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s. 3.

(37)  Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s. 27.

(38)  Ú. v. ES L 81, 28.3.1978, s. 49.

(39)  Ú. v. ES L 168, 26.6.1978, s. 45.

(40)  Ú. v. ES L 325, 20.11.1978, s. 1.

(41)  Ú. v. ES L 124, 5.5.1989, s. 1.

(42)  Ú. v. ES L 103, 23.4.1991, s. 5.

(43)  Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, s. 1.

(44)  Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, s. 11.

(45)  Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, s. 95.

(46)  Ú. v. ES L 129, 14.5.1992, s. 154.

(47)  Ú. v. ES L 409, 31.12.1992, s. 17.

(48)  Ú. v. ES L 195, 29.7.1994, s. 1.

(49)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 1.

(50)  Ú. v. ES L 169, 8.7.1996, s. 1.

(51)  Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 7.

(52)  Ú. v. ES L 233, 25.8.1997, s. 1.

(53)  Ú. v. ES L 11, 16.1.1999, s. 25.

(54)  Ú. v. ES L 203, 10.8.2000, s. 9.

(55)  Ú. v. ES L 292, 9.11.2001, s. 21.

(56)  Ú. v. ES L 42, 13.2.2002, s. 1.

(57)  Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2004, s. 1.


PRÍLOHA I

Rozsah uplatňovania požiadaviek uvedených v článku 5 ods. 1 a 2

Predmet

Uplatniteľnosť

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Palivové nádrže/zadné ochranné zariadenie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zadná tabuľka s evidenčným číslom

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ovládacia sila

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zámky a závesy dverí

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Zvukový výstražný signál

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Zariadenia na nepriamy výhľad

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Brzdenie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rádiové rušenie (elektromagnetická kompatibilita)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vnútorné vybavenie

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zariadenie proti krádeži a imobilizér

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Bezpečnostný mechanizmus riadenia

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Pevnosť sedadiel

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Vonkajšie výčnelky

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tachometer

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Označenia (povinné)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kotvové úchytky bezpečnostných pásov

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spätné odrazky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Doplnkové obrysové, predné (bočné) obrysové, zadné (bočné) obrysové, brzdové svietidlá, denné svietidlá

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Smerové svietidlá

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svietidlá osvetľujúce zadnú tabuľku s evidenčným číslom

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Svetlomety (vrátane žiaroviek)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Predné hmlové svetlomety

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Ťažné háky

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Zadné hmlové svietidlá

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spätné svetlomety

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Parkovacie svietidlá

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Výhľad dopredu

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikácia ovládačov, oznamovačov a ukazovateľov

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Odmrazovanie/odhmlievanie

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

Ostrekovanie/stieranie

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

Systémy vykurovania

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kryty kolies

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opierky hlavy

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bočná ochrana

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Systémy zabraňujúce rozstreku

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Bezpečnostné zasklenie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pneumatiky

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zariadenia obmedzujúce rýchlosť

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Hmotnosti a rozmery

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vonkajšie výčnelky kabín

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Spojenia

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

Horľavosť

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Autobusy a autokary

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Čelný náraz

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bočný náraz

X (5)

 

 

X (5)

 

 

 

 

 

 

Vozidlá určené na prepravu nebezpečného tovaru

 

 

 

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

Predná ochrana proti podbehnutiu vozidla

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 


(1)  Vozidlá tejto kategórie sú vybavené primeraným zariadením na odmrazovanie a odhmlievanie čelného skla.

(2)  Vozidlá tejto kategórie sú vybavené primeraným zariadením na ostrekovanie a stieranie čelného skla.

(3)  Uplatňuje sa iba na vozidlá vybavené spojovacími zariadeniami.

(4)  Nepresahuje 2,5 tony technicky prípustnej najväčšej naloženej hmotnosti.

(5)  Uplatňuje sa len pre vozidlá, kde „referenčný bod sedenia (bod R)“ najnižšie umiestneného sedadla nepresahuje 700 mm nad zemou. Bod R je definovaný v predpise EHK OSN č. 95.

(6)  Uplatňuje sa, iba ak sa výrobca uchádza o typové schválenie vozidla určeného na prepravu nebezpečného tovaru.


PRÍLOHA II

Požiadavky na pneumatiky týkajúce sa adhézie na mokrom povrchu, valivého odporu a hluku valenia

ČASŤ A –   POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA ADHÉZIE NA MOKROM POVRCHU

Pneumatiky triedy C1 musia spĺňať tieto požiadavky:

Kategória použitia

Index adhézie na mokrom povrchu (G)

pneumatika pre jazdu na snehu s rýchlostným symbolom („Q“ alebo nižšie okrem „H“) s maximálnou povolenou rýchlosťou do 160 km/h

≥ 0,9

pneumatika pre jazdu na snehu s rýchlostným symbolom („R“ alebo vyšším vrátane „H“) s maximálnou povolenou rýchlosťou nad 160 km/h

≥ 1,0

normálny (cestný typ) pneumatiky

≥ 1,1

ČASŤ B –   POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA VALIVÉHO ODPORU

Maximálne hodnoty pre koeficient valivého odporu pre každý typ pneumatiky, zmeraný v súlade s ISO 28580, nesmú prekročiť tieto hodnoty:

Tabuľka 1

Trieda pneumatík

Max. hodnota (kg/tona)

1. stupeň

C1

12,0

C2

10,5

C3

8,0


Tabuľka 2

Trieda pneumatík

Max. hodnota (kg/tona)

2. stupeň

C1

10,5

C2

9,0

C3

6,5

V prípade pneumatík pre jazdu na snehu sa limitné hodnoty uvedené v tabuľke 2 zvyšujú o 1 kg/t.

ČASŤ C –   POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA HLUKU VALENIA

1.   Hladiny hluku stanovené v súlade s postupom špecifikovaným vo vykonávacích opatreniach k tomuto opatreniu nesmú prekročiť limity určené v bodoch 1.1 alebo 1.2. Tabuľky v bodoch 1.1 a 1.2 predstavujú zmerané hodnoty upravené na teplotu, okrem pneumatík kategórie C3, a odchýlku prístroja, a zaokrúhlené nadol na najbližšiu celú hodnotu.

1.1.   Pneumatiky triedy C1 s odkazom na menovitú šírku prierezu pneumatiky, ktorá bola odskúšaná:

Trieda pneumatík

Menovitá šírka prierezu (mm)

Limitné hodnoty v dB (A)

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

V prípade pneumatík pre jazdu na snehu, pneumatík na mimoriadne zaťaženie či zosilnených pneumatík alebo v prípade ich kombinácie sa uvedené limitné hodnoty zvyšujú o 1 dB(A).

1.2.   Trieda pneumatík C2 a C3 s odkazom na kategóriu použitia konkrétneho radu pneumatík:

Trieda pneumatík

Kategória použitia

Limitné hodnoty v dB (A)

C2

Bežné pneumatiky

72

Trakčné pneumatiky

73

C3

Bežné pneumatiky

73

Trakčné pneumatiky

75

V prípade pneumatík na špeciálne použitie sa uvedené limitné hodnoty zvyšujú o 2 dB (A). Ďalšie 2 dB (A) sa povoľujú v prípade pneumatík pre jazdu na snehu v kategórii trakčných pneumatík C2. V prípade všetkých ostatných kategórií pneumatík C2 a C3 je povolené zvýšenie o ďalší 1 dB(A) pre pneumatiky pre jazdu na snehu.


PRÍLOHA III

Zmeny a doplnenia smernice 2007/46/ES

Smernica 2007/46/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

časť I prílohy IV sa mení a dopĺňa takto:

a)

tabuľka sa mení a dopĺňa takto:

i)

body 3 až 10, 12 až 38, 42 až 45 a 47 až 57 sa vypúšťajú;

ii)

bod 46 sa vypúšťa;

iii)

dopĺňa sa tento riadok:

Položka

Predmet

Odkaz na regulačný akt

Odkaz na Úradný vestník

Uplatniteľnosť

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

b)

doplnok sa mení a dopĺňa takto:

i)

body 3 až 10, 12 až 37, 44, 45 a 50 až 54 tabuľky sa vypúšťajú;

ii)

bod 46 tabuľky sa vypúšťa;

iii)

do tabuľky sa dopĺňa tento riadok:

 

Predmet

Odkaz na regulačný akt

Odkaz na úradný vestník

M1

„63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (ES) č. 661/2009

Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1.

P/A“

iv)

do „kľúča“ sa vkladá tento text:

„P/A: Toto nariadenie je čiastočne uplatniteľné. Presne vymedzený rozsah uplatňovania je stanovený vo vykonávacích opatreniach k tomuto nariadeniu.“;

2.

v doplnku k prílohe VI sa tabuľka mení a dopĺňa takto:

a)

body 3 až 10, 12 až 38, 42 až 45 a 47 až 57 sa vypúšťajú;

b)

bod 46 sa vypúšťa;

c)

dopĺňa sa tento riadok:

 

Predmet

Odkaz na regulačný akt (1)

Zmenený a doplnený

Platí pre verzie

„63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (ES) č. 661/2009“

 

 

3.

príloha XI sa mení a dopĺňa takto:

a)

v doplnku 1 sa tabuľka mení a dopĺňa takto:

i)

body 3 až 10, 12 až 38, 44, 45 a 47 až 54 sa vypúšťajú;

ii)

bod 46 sa vypúšťa;

iii)

dopĺňa sa tento riadok:

Položka

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

„63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (ES) č. 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A“

b)

v doplnku 2 sa tabuľka mení a dopĺňa takto:

i)

body 3 až 10, 12 až 38, 42 až 45 a 47 až 57 sa vypúšťajú;

ii)

bod 46 sa vypúšťa;

iii)

dopĺňa sa tento riadok:

Položka

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (ES) č. 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A“

c)

v doplnku 3 sa tabuľka mení a dopĺňa takto:

i)

body 3 až 10, 12 až 37, 44, 45 a 50 až 54 sa vypúšťajú;

ii)

bod 46 sa vypúšťa;

iii)

dopĺňa sa tento riadok:

Položka

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M1

„63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (ES) č. 661/2009

P/A“

d)

v doplnku 4 sa tabuľka mení a dopĺňa takto:

i)

body 3 až 10, 13 až 36, 42 až 45 a 47 až 57 sa vypúšťajú;

ii)

bod 46 sa vypúšťa;

iii)

dopĺňa sa tento riadok:

Položka

Predmet

Odkaz na regulačný akt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (ES) č. 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A“

e)

v doplnku 5 sa tabuľka mení a dopĺňa takto:

i)

body 3 až 10, 12 až 36, 42 až 45 a 47 až 57 sa vypúšťajú;

ii)

bod 46 sa vypúšťa;

iii)

dopĺňa sa tento riadok:

Položka

Predmet

Odkaz na regulačný akt

Pojazdný žeriav kategórie N 3

„63

Všeobecná bezpečnosť

Nariadenie (ES) č. 661/2009

P/A“

f)

„význam písmen“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmená C, U, W5, a W6 sa vypúšťajú;

ii)

dopĺňa sa tento text:

„P/A: Tento regulačný akt je čiastočne uplatniteľný. Presne vymedzený rozsah uplatňovania je stanovený vo vykonávacích opatreniach nariadenia.“;

4.

v prílohe XV sa v tabuľke bod 46 vypúšťa.


PRÍLOHA IV

Zoznam predpisov EHK OSN, ktoré sa povinne uplatňujú


PRÍLOHA V

Dátumy implementácie požiadaviek na elektronické systémy riadenia stability pre vozidlá v kategóriách M2, M3, N2, N3, O3 a O4

Tabuľka 1 –   Dátumy implementácie pre nové typy vozidiel

Kategória vozidla

Dátum implementácie

M2

11. júl 2013

M3 (trieda III)

1. november 2011

M3 < 16 ton (pneumatický prenos)

1. november 2011

M3 (trieda II a B) (hydraulický prenos)

11. júl 2013

M3 (trieda III) (hydraulický prenos)

11. júl 2013

M3 (trieda III) (pneumatický prenos ovládania a hydraulický prenos ovládania)

11. júl 2014

M3 (trieda II) (pneumatický prenos ovládania a hydraulický prenos ovládania)

11. júl 2014

M3 (iné ako vyššie uvedené)

1. november 2011

N2 (hydraulický prenos)

11. júl 2013

N2 (pneumatický prenos ovládania a hydraulický prenos ovládania)

11. júl 2014

N2 (iné ako vyššie uvedené)

11. júl 2012

N3 (dvojnápravové návesové ťahače)

1. november 2011

N3 [dvojnápravové návesové ťahače s pneumatickým prenosom ovládania (ABS)]

1. november 2011

N3 [3 nápravy s elektrickým prenosom ovládania (EBS)]

1. november 2011

N3 [2 a 3 nápravy s pneumatickým prenosom ovládania (ABS)]

11. júl 2012

N3 (iné ako vyššie uvedené)

1. november 2011

O3 (kombinované zaťaženie nápravy 3,5 až 7,5 t)

11. júl 2012

O3 (iné ako vyššie uvedené)

1. november 2011

O4

1. november 2011


Tabuľka 2 –   Dátumy implementácie pre nové vozidlá

Kategória vozidla

Dátum implementácie

M2

11. júl 2015

M3 (trieda III)

1. november 2014

M3 < 16 ton (pneumatický prenos)

1. november 2014

M3 (trieda II a B) (hydraulický prenos)

11. júl 2015

M3 (trieda III) (hydraulický prenos)

11. júl 2015

M3 (trieda III) (pneumatický prenos ovládania a hydraulický prenos ovládania)

11. júl 2016

M3 (trieda II) (pneumatický prenos ovládania a hydraulický prenos ovládania)

11. júl 2016

M3 (iné ako vyššie uvedené)

1. november 2014

N2 (hydraulický prenos)

11. júl 2015

N2 (pneumatický prenos ovládania a hydraulický prenos ovládania)

11. júl 2016

N2 (iné ako vyššie uvedené)

1. november 2014

N3 (dvojnápravové návesové ťahače)

1. november 2014

N3 [dvojnápravové návesové ťahače s pneumatickým prenosom ovládania (ABS)]

1. november 2014

N3 [3 nápravy s elektrickým prenosom ovládania (EBS)]

1. november 2014

N3 [2 a 3 nápravy s pneumatickým prenosom ovládania (ABS)]

1. november 2014

N3 (iné ako vyššie uvedené)

1. november 2014

O3 (kombinované zaťaženie nápravy 3,5 až 7,5 t)

1. november 2014

O3 (iné ako vyššie uvedené)

1. november 2014

O4

1. november 2014


31.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/25


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 662/2009

z 13. júla 2009,

ktorým sa ustanovuje postup pre vedenie rokovaní a uzatváranie dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami o špecifických otázkach, ktoré sa týkajú rozhodného práva pre zmluvné a mimozmluvné záväzky

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 61 písm. c), článok 65 a článok 67 ods. 5,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Hlava IV tretej časti zmluvy predstavuje právny základ pre prijímanie právnych predpisov v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach.

(2)

Justičná spolupráca v občianskych veciach medzi členskými štátmi a tretími krajinami sa tradične riadi dohodami medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Tieto dohody, ktorých je veľké množstvo, často odrážajú osobitné väzby medzi členským štátom a treťou krajinou a ich účelom je poskytnúť primeraný právny rámec na naplnenie osobitných potrieb zainteresovaných strán.

(3)

Podľa článku 307 zmluvy sú členské štáty povinné prijať všetky opatrenia potrebné na odstránenie akýchkoľvek rozporov medzi acquis Spoločenstva a medzinárodnými dohodami uzavretými medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Toto môže zahŕňať potrebu opätovného prerokovania takýchto dohôd.

(4)

V záujme poskytnutia primeraného právneho rámca na naplnenie osobitných potrieb určitého členského štátu v jeho vzťahoch s treťou krajinou môže zároveň existovať zjavná potreba uzavrieť nové dohody s tretími krajinami, ktoré by sa týkali oblastí spravodlivosti v občianskych veciach patriacich do rozsahu pôsobnosti hlavy IV tretej časti zmluvy.

(5)

Súdny dvor Európskych spoločenstiev potvrdil vo svojom stanovisku 1/03 zo 7. februára 2006 v súvislosti s uzavretím nového Luganského dohovoru, že Spoločenstvo získalo výlučnú právomoc uzavrieť medzinárodnú dohodu, akou je Luganský dohovor, s tretími krajinami v otázkach, ktoré majú vplyv na pravidlá stanovené v nariadení Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (2) (Brusel I).

(6)

Je úlohou Spoločenstva, aby podľa článku 300 zmluvy uzavieralo dohody medzi Spoločenstvom a tretími krajinami v otázkach, ktoré patria do výlučnej právomoci Spoločenstva.

(7)

V článku 10 zmluvy sa vyžaduje, aby členské štáty uľahčili splnenie úloh Spoločenstva a aby sa zdržali akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov zmluvy. Táto povinnosť lojálnej spolupráce sa uplatňuje vo všeobecnosti a nezávisí od toho, či je právomoc Spoločenstva výlučná, alebo nie.

(8)

Pokiaľ ide o dohody s tretími krajinami o konkrétnych otázkach spravodlivosti v občianskych veciach, ktoré patria do výlučnej právomoci Spoločenstva, mal by sa vytvoriť zladený a transparentný postup na povoľovanie členskému štátu meniť a dopĺňať existujúcu dohodu alebo rokovať o novej dohode a uzavrieť ju, najmä keď samotné Spoločenstvo nenaznačilo úmysel uplatniť svoju vonkajšiu právomoc na uzavretie dohody existujúcim alebo zamýšľaným mandátom na rokovania. Týmto postupom by nemala byť dotknutá výlučná právomoc Spoločenstva a ustanovenia článkov 300 a 307 zmluvy. Malo by ísť o výnimočné opatrenie, ktorého rozsah a doba platnosti by mali byť obmedzené.

(9)

Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať, ak Spoločenstvo už s dotknutou treťou krajinou uzavrelo dohodu s rovnakým predmetom úpravy. Dve dohody by sa mali považovať za dohody, ktoré sa týkajú rovnakého predmetu úpravy, len vtedy a v takom rozsahu, pokiaľ upravujú v podstate rovnaké špecifické právne otázky. Ustanovenia, ktoré len vyhlasujú všeobecný zámer spolupracovať v takýchto otázkach, by sa nemali považovať za také, ktoré sa týkajú rovnakého predmetu úpravy.

(10)

Vo výnimočných prípadoch by sa toto nariadenie malo vzťahovať aj na niektoré regionálne dohody medzi niekoľkými členskými štátmi a niekoľkými tretími krajinami, napríklad dvoma alebo tromi, ktoré majú za cieľ riešiť lokálne situácie a ktoré nie sú otvorené na pristúpenie iným štátom.

(11)

Aby sa zabezpečilo, že dohoda zamýšľaná členským štátom nebude mať za následok neúčinnosť práva Spoločenstva a nenaruší riadne fungovanie systému vytvoreného týmto právom alebo že nenaruší politiku Spoločenstva v oblasti vonkajších vzťahov určenú Spoločenstvom, malo by sa od dotknutého členského štátu vyžadovať, aby svoje úmysly oznámil Komisii na účely získania povolenia na začatie formálnych rokovaní o dohode alebo na pokračovanie v takýchto rokovaniach, ako aj na uzavretie dohody. Takéto oznámenie by sa malo vykonať listom alebo elektronickými prostriedkami. Malo by obsahovať všetky relevantné informácie a dokumenty, ktoré umožnia Komisii posúdiť možný vplyv výsledku rokovaní na právo Spoločenstva.

(12)

Malo by sa zhodnotiť, či existuje dostatočný záujem Spoločenstva na uzavretí dvojstrannej dohody medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou alebo prípadne na nahradení existujúcej dvojstrannej dohody medzi členským štátom a treťou krajinou dohodou Spoločenstva. Na tento účel by mali byť všetky členské štáty informované o každom oznámení doručenom Komisii týkajúcom sa dohody zamýšľanej členským štátom s cieľom umožniť im prejaviť záujem o pristúpenie k tejto iniciatíve oznamujúceho členského štátu. Ak z tejto výmeny informácií vyplynie dostatočný záujem Spoločenstva, Komisia by mala zvážiť navrhnutie mandátu na rokovania s cieľom uzavrieť dohodu medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou.

(13)

Ak Komisia požiada členský štát o dodatočné informácie v súvislosti s posudzovaním, či sa má tomuto členskému štátu povoliť začatie rokovaní s treťou krajinou, takáto žiadosť by nemala mať vplyv na lehoty, v ktorých má Komisia vydať o žiadosti tohto členského štátu rozhodnutie s odôvodnením.

(14)

Pri povolení začať formálne rokovania by Komisia v prípade potreby mala mať možnosť navrhnúť usmernenia na rokovania alebo požiadať o začlenenie niektorých konkrétnych doložiek do zamýšľanej dohody. Komisia by mala byť počas jednotlivých štádií rokovaní plne informovaná pokiaľ ide o otázky, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia, a vo vzťahu k týmto otázkam by mala mať možnosť zúčastniť sa na rokovaniach ako pozorovateľ.

(15)

Členské štáty by pri oznámení svojho úmyslu začať rokovania s treťou krajinou mali mať povinnosť informovať Komisiu iba o prvkoch, ktoré sú relevantné na posúdenie Komisiou. Povolenie Komisie a akékoľvek prípadné usmernenia na rokovania alebo odmietnutie povolenia zo strany Komisie by sa mali týkať iba otázok, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia.

(16)

Všetky členské štáty by mali byť informované o každom oznámení Komisii týkajúcom sa zamýšľaných alebo dojednaných dohôd a o každom rozhodnutí Komisie podľa tohto nariadenia. Tieto informácie by však mali byť v úplnom súlade s prípadnými požiadavkami dôvernosti.

(17)

Európsky parlament, Rada a Komisia by mali zabezpečiť, že s akýmikoľvek informáciami označenými ako dôverné sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (3).

(18)

Ak má Komisia na základe svojho posúdenia v úmysle nepovoliť začatie formálnych rokovaní alebo uzavretie dojednanej dohody, mala by pred vydaním rozhodnutia s odôvodnením poskytnúť dotknutému členskému štátu stanovisko. V prípade nepovolenia uzavretia dojednanej dohody by sa toto stanovisko malo tiež predložiť Európskemu parlamentu a Rade.

(19)

S cieľom zabezpečiť, aby dojednaná dohoda nepredstavovala prekážku vykonávania vonkajšej politiky Spoločenstva v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach, dohoda by mala umožňovať buď jej úplné, alebo čiastočné vypovedanie v prípade uzavretia neskoršej dohody medzi Spoločenstvom alebo Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a tou istou treťou krajinou na druhej strane s rovnakým predmetom úpravy, alebo priame nahradenie príslušných ustanovení dohody ustanoveniami takejto neskoršej dohody.

(20)

Mali by sa stanoviť prechodné ustanovenia, ktoré sa uplatnia v prípadoch, keď v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia členský štát už začal rokovať o dohode s treťou krajinou alebo rokovania ukončil, ale zatiaľ nevyjadril svoj súhlas, na základe ktorého by bol dohodou viazaný.

(21)

Aby sa zabezpečilo zhromaždenie dostatočných skúseností s uplatňovaním tohto nariadenia, Komisia by mala predložiť správu o jeho uplatňovaní najskôr osem rokov od prijatia tohto nariadenia. Vykonávajúc svoje právomoci, Komisia by v tejto správe mala potvrdiť dočasný charakter tohto nariadenia alebo preskúmať, či by sa toto nariadenie nemalo nahradiť novým nariadením, ktoré by malo rovnaký predmet úpravy alebo by zahŕňalo tiež špecifické otázky, ktoré patria do výlučnej právomoci Spoločenstva a ktoré sa riadia inými nástrojmi Spoločenstva, ktoré sú uvedené v odôvodnení 5.

(22)

Ak správa predložená Komisiou potvrdí dočasný charakter tohto nariadenia, členské štáty by mali mať aj po predložení tejto správy možnosť informovať Komisiu o prebiehajúcich alebo už oznámených rokovaniach s cieľom získať povolenie na začatie formálnych rokovaní.

(23)

V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 zmluvy toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie svojho cieľa.

(24)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili svoju vôľu podieľať sa na prijímaní a uplatňovaní tohto nariadenia.

(25)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nepodieľa na prijímaní tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovuje postup, ktorým sa členským štátom povoľuje zmeniť alebo doplniť existujúcu dohodu, alebo viesť rokovania a uzavrieť novú dohodu s treťou krajinou za podmienok stanovených v tomto nariadení.

Tento postup nemá vplyv na právomoci Spoločenstva a členských štátov.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na dohody, ktoré sa týkajú špecifických otázok, ktoré patria úplne alebo čiastočne do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II) (5).

3.   Toto nariadenie sa neuplatní, ak Spoločenstvo už s dotknutou treťou krajinou uzavrelo dohodu s rovnakým predmetom úpravy.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia pojem „dohoda“ označuje:

a)

dvojstrannú dohodu medzi členským štátom a treťou krajinou;

b)

regionálnu dohodu medzi obmedzeným počtom členských štátov a tretích krajín susediacich s týmito členskými štátmi, ktorá má za cieľ riešiť lokálne situácie a ktorá nie je otvorená na pristúpenie iným štátom.

2.   V kontexte regionálnych dohôd uvedených v odseku 1 písm. b) sa každý odkaz v tomto nariadení na členský štát alebo tretiu krajinu chápe ako odkaz na dotknuté členské štáty alebo tretie krajiny.

Článok 3

Oznámenie Komisii

1.   Ak má členský štát v úmysle začať rokovania s cieľom zmeniť alebo doplniť existujúcu dohodu alebo uzavrieť novú dohodu patriacu do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, písomne oznámi svoj úmysel Komisii čo najskôr pred očakávaným začatím formálnych rokovaní.

2.   K oznámeniu v prípade potreby pripojí kópiu existujúcej dohody, návrh dohody alebo koncept návrhu a akúkoľvek ďalšiu príslušnú dokumentáciu. Členský štát popíše predmet rokovaní a uvedie otázky, ktoré sa majú riešiť v zamýšľanej dohode, alebo označí ustanovenia existujúcej dohody, ktoré sa majú zmeniť alebo doplniť. Členský štát môže poskytnúť akékoľvek ďalšie dodatočné informácie.

Článok 4

Posúdenie Komisiou

1.   Komisia po prijatí oznámenia uvedeného v článku 3 posúdi, či členský štát smie začať formálne rokovania.

2.   Komisia v rámci tohto posúdenia najprv overí, či sa v nasledujúcich 24 mesiacoch osobitne neplánuje príprava relevantného mandátu na rokovania zamerané na uzavretie dohody medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou. Ak tomu tak nie je, Komisia posúdi, či sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

dotknutý členský štát poskytol informácie preukazujúce, že má osobitný záujem na uzavretí dohody z dôvodu existencie hospodárskych, geografických, kultúrnych, historických, sociálnych alebo politických väzieb medzi členským štátom a dotknutou treťou krajinou;

b)

na základe informácií poskytnutých členským štátom je zrejmé, že zamýšľaná dohoda nemá za následok neúčinnosť práva Spoločenstva a nenaruší riadne fungovanie systému vytvoreného týmto právom, a

c)

zamýšľaná dohoda neohrozí predmet a účel politiky Spoločenstva v oblasti vonkajších vzťahov určených Spoločenstvom.

3.   Ak informácie, ktoré poskytol členský štát, nie sú dostatočné na účely posúdenia, Komisia môže požiadať o ďalšie informácie.

Článok 5

Povolenie začať formálne rokovania

1.   Ak zamýšľaná dohoda spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 2, Komisia vydá o žiadosti členského štátu rozhodnutie s odôvodnením do 90 dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 3, ktorým členskému štátu povolí začať formálne rokovania o danej dohode.

V prípade potreby môže Komisia navrhnúť usmernenia na rokovania a môže požiadať o zahrnutie určitých konkrétnych doložiek do zamýšľanej dohody.

2.   Zamýšľaná dohoda obsahuje doložku, ktorou sa stanoví buď:

a)

úplné alebo čiastočné vypovedanie dohody v prípade uzavretia neskoršej dohody s rovnakým predmetom úpravy medzi Spoločenstvom alebo Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a tou istou treťou krajinou na druhej strane alebo

b)

priame nahradenie príslušných ustanovení dohody ustanoveniami neskoršej dohody s rovnakým predmetom úpravy uzavretej medzi Spoločenstvom alebo Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a tou istou treťou krajinou na druhej strane.

Doložka uvedená v prvom pododseku písm. a) by mala znieť takto: „(Názov členského štátu/názvy členských štátov) úplne alebo čiastočne vypovie/vypovedia túto dohodu v prípade, ak Európske spoločenstvo alebo Európske spoločenstvo a jeho členské štáty uzavrú dohodu s (názov tretej krajiny alebo názvy tretích krajín) v rovnakých otázkach justičnej spolupráce v občianskych veciach, ako upravuje táto dohoda“.

Doložka uvedená v prvom pododseku písm. b) by mala znieť takto: „Táto dohoda alebo určité ustanovenia tejto dohody sa prestanú uplatňovať dňom nadobudnutia platnosti dohody medzi Európskym spoločenstvom alebo Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a (názov tretej krajiny/názvy tretích krajín) na druhej strane vo vzťahu k predmetu upravenému v neskoršej dohode“.

Článok 6

Odmietnutie povolenia začať formálne rokovania

1.   Ak má Komisia na základe svojho posúdenia podľa článku 4 v úmysle nepovoliť začatie formálnych rokovaní o zamýšľanej dohode, poskytne dotknutému členskému štátu stanovisko do 90 dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 3.

2.   Dotknutý členský štát môže do 30 dní od doručenia stanoviska Komisie požiadať Komisiu, aby s ním začala diskusiu s cieľom nájsť riešenie.

3.   Ak dotknutý členský štát v lehote stanovenej v odseku 2 nepožiada Komisiu, aby s ním začala diskusiu, Komisia vydá o žiadosti členského štátu rozhodnutie s odôvodnením do 130 dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 3.

4.   V prípade diskusie uvedenej v odseku 2 Komisia vydá o žiadosti členského štátu rozhodnutie s odôvodnením do 30 dní od skončenia diskusie.

Článok 7

Účasť Komisie na rokovaniach

Komisia sa môže zúčastniť na rokovaniach medzi členským štátom a treťou krajinou ako pozorovateľ, pokiaľ ide o otázky patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Ak sa Komisia na rokovaniach nezúčastňuje ako pozorovateľ, je počas jednotlivých štádií rokovaní informovaná o ich priebehu a výsledkoch.

Článok 8

Povolenie uzavrieť dohodu

1.   Dotknutý členský štát pred podpísaním dojednanej dohody oznámi Komisii výsledok rokovaní a poskytne jej znenie dohody.

2.   Po doručení tohto oznámenia Komisia posúdi, či dojednaná dohoda:

a)

spĺňa podmienku stanovenú v článku 4 ods. 2 písm. b);

b)

spĺňa podmienku stanovenú v článku 4 ods. 2 písm. c), pokiaľ v súvislosti s touto podmienkou existujú nové a výnimočné okolnosti, a

c)

spĺňa požiadavku podľa článku 5 ods. 2.

3.   Ak dojednaná dohoda spĺňa podmienky a požiadavky uvedené v odseku 2, Komisia vydá o žiadosti členského štátu rozhodnutie s odôvodnením do 90 dní od doručenia oznámenia uvedeného v odseku 1, ktorým členskému štátu povolí uzavretie danej dohody.

Článok 9

Odmietnutie povoliť uzavretie dohody

1.   Ak Komisia na základe svojho posúdenia podľa článku 8 ods. 2 má v úmysle nepovoliť uzavretie dojednanej dohody, poskytne dotknutému členskému štátu ako aj Európskemu parlamentu a Rade stanovisko do 90 dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 8 ods. 1.

2.   Dotknutý členský štát môže do 30 dní od doručenia stanoviska Komisie požiadať Komisiu, aby s ním začala diskusiu s cieľom nájsť riešenie.

3.   Ak dotknutý členský štát v lehote stanovenej v odseku 2 nepožiada Komisiu, aby s ním začala diskusiu, Komisia vydá o žiadosti členského štátu rozhodnutie s odôvodnením do 130 dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 8 ods. 1.

4.   V prípade diskusie uvedenej v odseku 2 Komisia vydá o žiadosti členského štátu rozhodnutie s odôvodnením do 30 dní od skončenia diskusie.

5.   Komisia oznámi svoje rozhodnutie Európskemu parlamentu a Rade do 30 dní od prijatia rozhodnutia.

Článok 10

Dôvernosť

Pri poskytovaní informácií Komisii podľa článku 3, článku 4 ods. 3 a článku 8 môže členský štát uviesť, či sa niektorá z týchto informácií má považovať za dôvernú a či sa poskytnuté informácie môžu zdieľať s ostatnými členskými štátmi.

Článok 11

Poskytovanie informácií členským štátom

Komisia zašle členským štátom oznámenia doručené podľa článkov 3 a 8 a podľa potreby aj sprievodné dokumenty, ako aj všetky svoje rozhodnutia s odôvodnením podľa článkov 5, 6, 8 a 9, pričom sa musia dodržiavať požiadavky dôvernosti.

Článok 12

Prechodné ustanovenia

1.   V prípade, že členský štát v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia už začal rokovania o dohode s treťou krajinou, uplatnia sa články 3 až 11.

Ak to umožňuje stav rokovaní, Komisia môže navrhnúť usmernenia na rokovania alebo požadovať začlenenie niektorých konkrétnych doložiek uvedených v druhom pododseku článku 5 ods. 1 a v článku 5 ods. 2.

2.   V prípade, že členský štát v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia už ukončil rokovania o dohode s treťou krajinou, ale dohodu ešte neuzavrel, uplatní sa článok 3, článok 8 ods. 2 až 4 a článok 9.

Článok 13

Preskúmanie

1.   Najskôr 13. júla 2017 Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

2.   Táto správa buď:

a)

potvrdí, že je vhodné, aby platnosť tohto nariadenia uplynula v deň určený podľa článku 14 ods. 1, alebo

b)

odporučí, aby bolo toto nariadenie od uvedeného dňa nahradené novým nariadením.

3.   Ak táto správa odporučí nahradenie tohto nariadenia podľa odseku 2 písm. b), musí sa k nej pripojiť vhodný legislatívny návrh.

Článok 14

Uplynutie platnosti

1.   Platnosť tohto nariadenia uplynie tri roky po predložení správy Komisie uvedenej v článku 13.

Lehota troch rokov uvedená v prvom pododseku začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po predložení správy buď Európskemu parlamentu, alebo Rade podľa toho, komu sa predloží neskôr.

2.   Bez ohľadu na uplynutie platnosti nariadenia v deň určený podľa odseku 1 všetky rokovania prebiehajúce v tento deň, ktoré začal členský štát podľa tohto nariadenia, môžu pokračovať a možno ich ukončiť v súlade s týmto nariadením.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. júla 2009.

(2)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(4)  Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.

(5)  Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 40.


31.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/31


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 663/2009

z 13. júla 2009,

ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 156 a článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Európske hospodárstvo čelí následkom finančnej krízy prudkému poklesu. Na vyrovnanie sa s touto vážnou a bezprecedentnou situáciou je potrebné mimoriadne a okamžité úsilie. S cieľom obnoviť dôveru aktérov na trhu je potrebné bezodkladne dopracovať opatrenia ovplyvňujúce hospodárstvo.

(2)

Zároveň je jasné, že dlhodobá sila a udržateľnosť európskeho hospodárstva závisí od jeho preformovania do podoby schopnej čeliť požiadavkám energetickej bezpečnosti a potrebe znižovať emisie skleníkových plynov. Tento záver posilňujú zvyšujúce sa obavy o zabezpečenie spoľahlivých dodávok plynu.

(3)

Vzhľadom na tieto obavy Európska rada 11. a 12. decembra 2008 vo svojich záveroch schválila plán na oživenie európskeho hospodárstva (ďalej len „plán na oživenie“), predstavený Komisiou 26. novembra 2008, v ktorom sa vymedzuje, ako členské štáty a Európska únia môžu koordinovať svoje politiky a poskytnúť európskemu hospodárstvu nový stimul, pričom tento stimul bude zameraný na dlhodobé ciele Spoločenstva.

(4)

Dôležitou súčasťou plánu na oživenie je návrh na zvýšenie výdavkov Spoločenstva vo vymedzených strategických sektoroch, ktoré by vyriešili nedostatok dôvery medzi investormi a pomohli rozvíjať cestu k silnejšiemu hospodárstvu pre budúcnosť. Európska rada požiadala Komisiu, aby predložila zoznam osobitných projektov, pričom zohľadní primeranú geografickú rovnováhu, s cieľom posilniť investície do rozvoja, predovšetkým v oblasti projektov infraštruktúry.

(5)

Na zabezpečenie účinnosti plánu na oživenie je dôležité financovanie opatrení, ktoré urýchlene riešia hospodársku krízu, ako aj naliehavé energetické potreby Spoločenstva. Osobitný program ustanovený týmto nariadením by však žiadnym spôsobom nemal vytvárať precedens pre mieru spolufinancovania v oblasti investícií do infraštruktúry v budúcnosti.

(6)

Aby uvedené opatrenia mali hmatateľný a podstatný vplyv, mali by sa zameriavať na niekoľko osobitných sektorov, kde by akcia zreteľne prispela k cieľom bezpečnosti dodávok energie a k zníženiu emisií skleníkových plynov; existujú veľké dostatočne pripravené projekty schopné efektívne a účinne využiť veľké sumy finančnej pomoci a podnietiť významné sumy investícií z ostatných zdrojov vrátane investícií z Európskej investičnej banky a činnosť na európskej úrovni by predstavovala pridanú hodnotu. Uvedené kritériá spĺňajú oblasti infraštruktúry v plynárstve a elektroenergetike, veternej energie na mori a zachytávania a ukladania uhlíka. Voľba uvedených oblastí odzrkadľuje zvláštne podmienky plánu na oživenie a nemala by spochybňovať vysokú prioritu priznávanú energetickej účinnosti a podpore energií z obnoviteľných zdrojov, ktorými sa zaoberal plán na oživenie.

(7)

V prípade, ak by nebolo možné vyčleniť všetky prostriedky do konca roka 2010, Komisia deklarovala svoj zámer navrhnúť v prípade potreby pri predkladaní správy o vykonávaní tohto nariadenia opatrenia, ktoré umožnia financovanie projektov v súlade s plánom na oživenie, napríklad projektov v oblastiach energetickej účinnosti a energií z obnoviteľných zdrojov.

(8)

V prípade infraštruktúry v plynárstve a elektroenergetike vznikali v posledných rokoch niektoré problémy. Nedávne plynové krízy (v zime 2006 a 2009) a zvyšovanie cien ropy až do polovice roka 2008 ukázali zraniteľnosť Európy. Domáce zdroje energie – plyn a ropa – sa míňajú v takom rozsahu, že Európa je čoraz väčšmi závislá od dovozu energie. V tejto súvislosti hrá najdôležitejšiu úlohu energetická infraštruktúra.

(9)

Vykonávanie projektov v oblasti energetickej infraštruktúry však ovplyvňuje súčasná hospodárska a finančná kríza. Niektoré významné projekty, vrátane projektov v záujme Spoločenstva, môžu čeliť vážnym meškaniam vo vykonávaní pre nedostatok finančných prostriedkov. Preto je vhodné urýchlene vykonať opatrenia na podporu investícií do energetickej infraštruktúry. Keďže plánovanie a následné vykonanie takýchto projektov si vyžaduje veľa času, je dôležité, aby Spoločenstvo okamžite investovalo do tejto infraštruktúry a urýchlilo predovšetkým vývoj projektov, ktoré sú mimoriadne dôležité pre bezpečnosť dodávok energie v rámci Spoločenstva. Toto bude životne dôležité pre zaistenie bezpečnosti dodávok energie Spoločenstva za konkurenčné ceny, keď sa hospodárstvo spamätáva a zvyšuje sa globálny dopyt po energii.

(10)

Z projektov v oblasti energetickej infraštruktúry je potrebné vybrať tie, ktoré sú dôležité na fungovanie vnútorného trhu, bezpečnosť dodávok energie a ktoré prispievajú aj k oživeniu hospodárstva.

(11)

V prípadoch zachytávania a ukladania uhlíka, a najmä veternej energie na mori by toto nariadenie malo vychádzať z Európskeho strategického plánu energetických technológií, predloženého Komisiou 22. novembra 2007, v ktorom sa požaduje vytvorenie spoločného strategického plánu energetického výskumu a inovačného úsilia, ktorý by bol v súlade s cieľmi energetickej politiky EÚ, a požaduje sa tiež záväzok zriadiť šesť európskych priemyselných iniciatív. Európska rada vo svojich záveroch zo 16. októbra 2008 vyzvala Komisiu, aby významným spôsobom urýchlila vykonávanie Európskeho strategického plánu energetických technológií. Program iniciuje financovanie projektov na zachytávanie a ukladanie uhlíka a veternej energie na mori bez toho, aby bolo dotknuté budúce vytvorenie šiestich priemyselných iniciatív na energetické demonštračné projekty uvedené v Európskom strategickom pláne energetických technológií.

(12)

Ak má toto nariadenie dosiahnuť okamžitý vplyv na hospodársku krízu, je dôležité, aby obsahovalo zoznam projektov, ktoré môžu dostať okamžitú finančnú pomoc, ak budú spĺňať kritériá, ktoré zabezpečujú efektívnosť a účinnosť, a ak budú v medziach finančného krytia.

(13)

V prípade projektov v oblasti infraštruktúry v plynárstve a elektroenergetike by sa mal zostaviť zoznam podľa príspevku projektu k cieľom bezpečnosti a diverzifikácie dodávok vymedzeným v nedávnom Druhom strategickom prieskume energetiky z 13. novembra 2008 a schváleným Európskym parlamentom v jeho uznesení z 3. februára 2009 a Radou v jej záveroch z 19. februára 2009. Vyberať by sa mali také projekty, ktoré zohľadňujú priority uvedené v tomto prieskume, dosiahli primeraný stupeň vyzretosti a prispievajú k bezpečnosti a diverzifikácii zdrojov a dodávok energie, k optimalizácii kapacity siete a integrácii vnútorného trhu s energiou, najmä projekty, ktoré sa týkajú cezhraničných úsekov, k rozvoju siete na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti znížením izolácie najviac znevýhodnených regiónov alebo ostrovov Spoločenstva, k zapojeniu obnoviteľných zdrojov energie, k bezpečnosti, spoľahlivosti a interoperabilite prepojených sietí a k solidarite medzi členskými štátmi. Vykonávanie uvedených projektov si vyžiada záväzok národných, regionálnych a miestnych orgánov urýchliť administratívne postupy a schvaľovanie. Ak nedôjde k tomuto urýchleniu, mnohé projekty nedostanú podporu v stanovenom časovom rámci.

(14)

V prípade veternej energie na mori by mal zoznam obsahovať projekty, ktoré možno na základe informácií získaných od zainteresovaných strán v rámci európskej technologickej platformy pre veternú energiu, z priemyselných zdrojov a iných zdrojov považovať za schválené a pripravené na vykonávanie, za inovačné a zároveň vychádzajúce z osvedčených koncepcií, za schopné urýchlene reagovať na finančný stimul, za projekty s cezhraničným významom, za veľké a zároveň schopné preukázať efektívne šírenie výsledkov technologického pokroku z hľadiska cieľov a štruktúr schválených Európskym strategickým plánom energetických technológií. Finančná pomoc by mala smerovať k tým projektom, ktorých stav umožňuje výrazne pokročiť s vývojom projektu v rokoch 2009 a 2010.

(15)

V prípade zachytávania a ukladania uhlíka by mal byť zoznam zostavený hlavne na základe informácií získaných od zainteresovaných strán v rámci fóra pre fosílne palivá, technologickej platformy pre elektrárne využívajúce fosílne palivá s nulovými emisiami a z iných zdrojov. Finančná pomoc by mala smerovať k tým projektom, ktorých stav umožňuje výrazne pokročiť s vývojom projektu v rokoch 2009 a 2010. Pripravenosť by sa mala hodnotiť na základe existencie zrelej a uskutočniteľnej koncepcie priemyselného zariadenia vrátane jeho zložky na zachytávanie uhlíka, existencie vyzretej a uskutočniteľnej koncepcie prepravy a ukladania CO2 a jasného záväzku miestnych orgánov podporiť projekt. Projekty by mali tiež preukazovať spôsob efektívneho šírenia technologických noviniek a urýchlenia dosiahnutia cieľov vymedzených v Európskom strategickom pláne energetických technológií.

(16)

Z oprávnených návrhov bude potrebné urobiť výber. Takýto výber by mal okrem iného zaistiť v každom členskom štáte podporu najviac jednému návrhu v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka s cieľom zabezpečiť prešetrenie širokej palety geologických podmienok ukladania a podporiť cieľ stimulovať oživenie hospodárstva v celej Európe.

(17)

Financovanie Spoločenstva by nemalo príliš narúšať hospodársku súťaž ani fungovanie vnútorného trhu s osobitným prihliadnutím na pravidlá prístupu tretích strán a možné výnimky týkajúce sa tohto prístupu. Akékoľvek financovanie okrem financovania Spoločenstvom by malo zohľadňovať predpisy o poskytovaní štátnej pomoci. Bez ohľadu na formu by sa finančná pomoc Spoločenstva mala poskytovať v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3) (nariadenie o rozpočtových pravidlách) a nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4), okrem prípadov, v ktorých sa ustanovenia tohto nariadenia výslovne odchyľujú od uvedených pravidiel.

(18)

Z dôvodu naliehavej potreby riešiť hospodársku krízu a naliehavé energetické potreby Spoločenstva toto nariadenie už obsahuje podrobné ustanovenia týkajúce sa dojednaní pre finančnú pomoc vrátane zoznamu oprávnených projektov. Okrem toho by sa vzhľadom na naliehavú potrebu stimulu mali do konca roka 2010 prijať všetky právne záväzky, na základe ktorých sa budú plniť rozpočtové záväzky prijaté v rokoch 2009 a 2010.

(19)

Pri vykonávaní akcií financovaných podľa tohto nariadenia by sa mali ochraňovať finančné záujmy Spoločenstva prostredníctvom uplatňovania opatrení na predchádzanie podvodom, korupcii a akejkoľvek inej protiprávnej činnosti formou účinných kontrol a vymáhania neoprávnene vyplatených súm a v prípade zistenia nezrovnalostí uplatňovaním účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (5), nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (6), a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (7).

(20)

So zreteľom na charakter problematiky obsiahnutej v podprogramoch môžu Komisii pri výbere návrhov ponechaných na financovanie a pri určovaní výšky financovania poskytnutého v rámci každého čiastkového programu pomáhať rôzne výbory.

(21)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (8).

(22)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to pomôcť oživeniu hospodárstva v rámci Spoločenstva, čeliť potrebám energetickej bezpečnosti a znížiť emisie skleníkových plynov zvýšeným čerpaním finančných prostriedkov v definovaných strategických sektoroch, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a charakteru sektorov a vybraných projektov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(23)

Z dôvodu naliehavej potreby riešiť hospodársku krízu a naliehavé energetické potreby Spoločenstva by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovuje nástroj financovania s názvom Európsky energetický program pre oživenie (ďalej len „EEPO“) na prípravu projektov Spoločenstva v oblasti energetiky, ktoré prostredníctvom finančného stimulu prispejú k oživeniu hospodárstva, bezpečnosti dodávok energie a zníženiu emisií skleníkových plynov.

Na rýchlejšie dosiahnutie týchto cieľov sa v tomto nariadení ustanovujú podprogramy v oblastiach:

a)

infraštruktúry v plynárstve a elektroenergetike;

b)

veternej energie na mori a

c)

zachytávania a ukladania uhlíka.

V tomto nariadení sú určené projekty, ktoré sa majú financovať v rámci každého podprogramu, a stanovené kritériá prijímania a vykonávania akcií na realizáciu týchto projektov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„zachytávanie a ukladanie uhlíka“ je zachytávanie oxidu uhličitého (CO2) z priemyselných zariadení, jeho preprava na úložisko a vtláčanie do vhodných podzemných geologických jednotiek na účely trvalého uloženia;

b)

„oprávnené náklady“ majú rovnaký význam ako v nariadení (ES, Euratom) č. 2342/2002;

c)

„infraštruktúra v plynárstve a elektroenergetike“ znamená:

i)

všetky vedenia vysokého napätia s výnimkou vedení distribučných sietí a podmorské prepojenia, ak sa táto infraštruktúra používa na medziregionálny alebo medzinárodný prenos alebo prepojenie;

ii)

vysokotlakové plynovody s výnimkou plynovodov distribučných sietí;

iii)

podzemné zásobníky, ktoré sú napojené na vysokotlakové plynovody uvedené v bode ii);

iv)

zariadenia na príjem, zásobníky a zariadenia na spätné splynovanie skvapalneného zemného plynu (LNG) a

v)

akékoľvek zariadenia alebo inštalácie nevyhnutné na to, aby infraštruktúra uvedená v bodoch i), ii), iii) alebo iv) správne fungovala, vrátane ochranného, monitorovacieho a riadiaceho systému;

d)

„súčasť projektu“ je každá činnosť, ktorá je finančne, technicky alebo časovo nezávislá a ktorá prispieva k dokončeniu projektu;

e)

„investičná fáza“ je fáza projektu, v priebehu ktorej sa uskutočňuje výstavba a dochádza k vzniku kapitálových nákladov;

f)

„veterná energia na mori“ je elektrická energia vyrobená veternými turbínami nachádzajúcimi sa na mori, či už blízko, alebo ďaleko od pobrežia;

g)

„fáza plánovania“ je fáza projektu, ktorá predchádza investičnú fázu, v priebehu ktorej sa pripravuje vykonávanie projektu vrátane prípadného posúdenia uskutočniteľnosti, prípravných a technických štúdií, získavania licencií a povolení a vynaloženia kapitálových nákladov.

Článok 3

Rozpočet

1.   Finančné krytie na vykonávanie EEPO v rokoch 2009 a 2010 je 3 980 000 000 EUR, ktoré sú rozdelené takto:

a)

projekty infraštruktúry v plynárstve a elektroenergetike: 2 365 000 000 EUR;

b)

projekty v oblasti veternej energie na mori: 565 000 000 EUR;

c)

projekty v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka: 1 050 000 000 EUR.

2.   Jednotlivé právne záväzky, na základe ktorých sa plnia rozpočtové záväzky prijaté v roku 2009 a 2010, sa prijmú do 31. decembra 2010.

KAPITOLA II

PODPROGRAMY

ODDIEL 1

Projekty infraštruktúry v plynárstve a elektroenergetike

Článok 4

Ciele

Spoločenstvo podporuje projekty infraštruktúry v plynárstve a elektroenergetike, ktoré predstavujú pre Spoločenstvo najvyššiu pridanú hodnotu a prispievajú k dosahovaniu týchto cieľov:

a)

zabezpečenie a diverzifikácia zdrojov, trás a dodávok energie;

b)

optimalizácia kapacity energetickej siete a integrácia vnútorného trhu s energiou, najmä pokiaľ ide o cezhraničné úseky;

c)

rozvoj siete na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti znížením izolácie najviac znevýhodnených regiónov alebo ostrovov Spoločenstva;

d)

prepojenie a integrácia obnoviteľných zdrojov energie a

e)

bezpečnosť, spoľahlivosť a interoperabilita vzájomne prepojených energetických sietí vrátane schopnosti použitia mnohosmerných tokov plynu, ak je to potrebné.

Článok 5

Priority

Účelom EEPO je urýchlene prispôsobiť a rozvíjať energetické siete s osobitným významom pre Spoločenstvo v prospech fungovania vnútorného trhu s energiou, a najmä zvýšiť kapacitu prepojení, bezpečnosť a diverzifikáciu dodávok a prekonať environmentálne, technické a finančné prekážky. Osobitná podpora Spoločenstva je potrebná na intenzívnejší rozvoj energetických sietí a na urýchlenie ich výstavby najmä v prípadoch, kde je nízka diverzifikácia trás a zdrojov dodávok.

Článok 6

Poskytovanie finančnej pomoci Spoločenstva

1.   Finančná pomoc Spoločenstva v rámci EEPO (ďalej len „pomoc EEPO“) na projekty infraštruktúry v plynárstve a elektroenergetike sa poskytuje na akcie, ktorými sa vykonávajú projekty uvedené v časti A prílohy alebo súčasti takých projektov a ktoré prispievajú k plneniu cieľov stanovených v článku 4.

2.   Komisia vyzve na predkladanie návrhov s cieľom určiť akcie uvedené v odseku 1 a posúdi súlad uvedených návrhov s kritériami oprávnenosti stanovenými v článku 7 a s kritériami výberu a poskytovania pomoci stanovenými v článku 8.

3.   Komisia informuje prijímateľov o každej dodatočnej pomoci EEPO, ktorá sa im poskytne.

Článok 7

Oprávnenosť

1.   Návrhy sa považujú za oprávnené na pomoc EEPO, iba ak sa prostredníctvom nich vykonávajú projekty uvedené v časti A prílohy, neprekračujú najvyššiu hranicu pomoci EEPO stanovenú v prílohe a spĺňajú kritériá výberu a poskytovania pomoci uvedené v článku 8.

2.   Návrhy môže predkladať:

a)

jeden alebo niekoľko členských štátov, ktoré konajú spoločne;

b)

so súhlasom všetkých členských štátov, ktorých sa predmetný projekt priamo dotýka:

i)

jeden alebo niekoľko verejných alebo súkromných podnikov, ktoré konajú spoločne;

ii)

jedna alebo niekoľko medzinárodných organizácií, ktoré konajú spoločne, alebo

iii)

spoločný podnik.

3.   Návrhy predložené fyzickými osobami nie sú oprávnené.

Článok 8

Kritériá výberu a poskytovania pomoci

1.   Komisia v rámci posudzovania návrhov predložených na základe výzvy na predkladanie návrhov uvedenej v článku 6 ods. 2 uplatňuje tieto kritériá výberu:

a)

primeranosť a technickú vhodnosť koncepcie;

b)

primeranosť finančného balíka určeného na celú investičnú fázu akcie.

2.   Komisia v rámci posudzovania návrhov predložených na základe výzvy na predkladanie návrhov uvedenej v článku 6 ods. 2 uplatňuje tieto kritériá poskytovania pomoci:

a)

pripravenosť definovanú ako dosiahnutie investičného štádia a vynaloženie podstatných kapitálových výdavkov do konca roka 2010;

b)

rozsah, v akom neprístupnosť finančných prostriedkov odďaľuje vykonávanie akcie;

c)

rozsah, v akom bude pomoc EEPO stimulovať financovanie z verejných a súkromných zdrojov;

d)

sociálno-hospodárske vplyvy;

e)

environmentálne vplyvy;

f)

príspevok ku kontinuite a interoperabilite energetickej siete, ako aj k optimalizácii jej kapacity;

g)

príspevok k zvýšeniu kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti poskytovaných služieb;

h)

príspevok k budovaniu dobre integrovaného trhu s energiami.

Článok 9

Podmienky financovania

1.   Pomoc EEPO prispieva na výdavky spojené s vykonávaním projektu, ktoré vynaložia prijímatelia alebo tretie strany zodpovedné za vykonávanie projektu.

2.   Pomoc EEPO nesmie byť vyššia ako 50 % oprávnených nákladov.

Článok 10

Nástroje

1.   Komisia na základe výzvy na predkladanie návrhov uvedenej v článku 6 ods. 2, konajúc v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 26 ods. 2, vyberie návrhy, ktorým sa má poskytnúť pomoc EEPO, a stanoví výšku poskytnutej pomoci EEPO. Komisia stanoví podmienky a spôsoby vykonávania návrhov.

2.   Pomoc EEPO sa poskytuje na základe rozhodnutí Komisie.

Článok 11

Finančná zodpovednosť členských štátov

1.   Členské štáty v úzkej spolupráci s Komisiou vykonávajú technické monitorovanie a finančnú kontrolu projektov a vydajú osvedčenie o výške výdavkov, ktoré sa vynaložili na projekty alebo súčasti projektov, a o ich súlade s týmto nariadením. Členské štáty môžu požadovať účasť Komisie na kontrolách na mieste.

2.   Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach prijatých podľa odseku 1, a najmä poskytujú opis kontrolných, riadiacich a monitorovacích systémov zriadených s cieľom zabezpečiť úspešné dokončenie projektov.

ODDIEL 2

Projekty v oblasti veternej energie na mori

Článok 12

Poskytovanie pomoci EEPO

1.   Pomoc EEPO na projekty v oblasti veternej energie na mori sa poskytuje na základe výzvy na predkladanie návrhov, ktorá sa vzťahuje iba na akcie, prostredníctvom ktorých sa vykonávajú projekty uvedené v časti B prílohy.

2.   Komisia zverejní výzvy na predkladanie návrhov s cieľom identifikovať akcie uvedené v odseku 1 a posúdi súlad týchto návrhov s kritériami oprávnenosti uvedenými v článku 13 a kritériami výberu a poskytovania pomoci uvedenými v článku 14.

3.   Komisia informuje prijímateľov o každej dodatočnej pomoci EEPO, ktorá sa im poskytne.

Článok 13

Oprávnenosť

1.   Návrhy sa považujú za oprávnené na pomoc EEPO, iba ak sa prostredníctvom nich vykonávajú projekty uvedené v časti B prílohy, neprekračujú najvyššiu sumu pomoci EEPO stanovenú v prílohe a spĺňajú kritériá výberu a poskytovania pomoci uvedené v článku 14. Uvedené projekty vedie obchodný podnik.

2.   Návrhy môže predkladať jeden alebo viacero podnikov, ktoré konajú spoločne.

3.   Návrhy predložené fyzickými osobami nie sú oprávnené.

Článok 14

Kritériá výberu a poskytovania pomoci

1.   Komisia v rámci posudzovania návrhov predložených na základe výzvy na predkladanie návrhov uvedenej v článku 12 ods. 1 uplatňuje tieto kritériá výberu:

a)

primeranosť a technickú vhodnosť koncepcie;

b)

primeranosť finančného balíka určeného na celú investičnú fázu projektu.

2.   Komisia v rámci posudzovania návrhov predložených na základe výzvy na predkladanie návrhov uvedenej v článku 12 ods. 1 uplatňuje tieto kritériá poskytovania pomoci:

a)

pripravenosť definovanú ako dosiahnutie investičného štádia a vynaloženie podstatných kapitálových výdavkov do konca roka 2010;

b)

rozsah, v akom neprístupnosť finančných prostriedkov odďaľuje vykonávanie akcie;

c)

rozsah, v akom projekt upraví alebo zvýši počet zariadení a infraštruktúry, ktorých výstavba už prebieha alebo sa nachádzajú ešte vo fáze plánovania;

d)

rozsah, v akom projekt zahŕňa výstavbu kompletných priemyselných zariadení a infraštruktúry a v akom zohľadňuje predovšetkým:

i)

vyrovnanie výkyvov vo výrobe elektrickej energie z vetra prostredníctvom integračných systémov;

ii)

existenciu rozsiahlych systémov skladovania;

iii)

riadenie veterných elektrární ako virtuálnych elektrární (viac ako 1 GW);

iv)

existenciu turbín umiestnených ďalej od brehu alebo vo vodách hlbších ako súčasný štandard (20 až 50 m);

v)

nové formy mikroštruktúry alebo

vi)

postupy ich montáže, inštalácie, prevádzky, vyraďovania a testovania v rámci týchto reálnych projektov;

e)

inovačné prvky projektu a rozsah, v akom sa preukáže uplatnenie takýchto prvkov;

f)

vplyv projektu a jeho prínos k budovaniu siete Spoločenstva na využívanie veternej energie na mori vrátane jeho potenciálu využitia v iných oblastiach;

g)

záväzok prijímateľov pomoci šíriť výsledky projektu v oblasti technologického pokroku medzi ostatnými európskymi prevádzkovateľmi spôsobom, ktorý je v súlade s právom Spoločenstva, a najmä s cieľmi a štruktúrami uvedenými v Európskom strategickom pláne energetických technológií.

Článok 15

Podmienky financovania

1.   Pomoc EEPO sa poskytuje na výdavky súvisiace s vykonávaním projektu.

2.   Pomoc EEPO nesmie byť vyššia ako 50 % oprávnených nákladov.

Článok 16

Nástroje

1.   Komisia po zverejnení výzvy na predkladanie návrhov uvedenej v článku 12 ods. 1, konajúc v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 26 ods. 2, vyberie návrhy, ktorým sa má poskytnúť pomoc EEPO, a stanoví výšku poskytnutých finančných prostriedkov. Komisia stanoví podmienky a spôsoby vykonávania návrhov.

2.   Pomoc EEPO sa poskytuje na základe dohôd o grante.

ODDIEL 3

Projekty v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka

Článok 17

Poskytovanie pomoci EEPO

1.   Pomoc EEPO na projekty v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka sa poskytuje na akcie, ktorými sa vykonávajú projekty uvedené v časti C prílohy.

2.   Komisia vyzve na predkladanie návrhov identifikovania akcií uvedených v odseku 1 tohto článku a posúdi súlad týchto návrhov s kritériami oprávnenosti stanovenými v článku 18 a s kritériami výberu a poskytovania pomoci stanovenými v článku 19.

3.   Ak niekoľko návrhov projektov, ktoré sa nachádzajú v tom istom členskom štáte, spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v článku 18 a kritériá výberu stanovené v článku 19 ods. 1, Komisia na základe kritérií poskytovania pomoci stanovených v článku 19 ods. 2 vyberie z týchto návrhov na poskytovanie finančnej podpory maximálne jeden návrh na jeden členský štát.

4.   Komisia informuje prijímateľov o každej dodatočnej pomoci EEPO, ktorá sa im poskytne.

Článok 18

Oprávnenosť

1.   Návrhy sa považujú za oprávnené na pomoc EEPO, iba ak sa prostredníctvom nich vykonávajú projekty uvedené v časti C prílohy a spĺňajú kritériá výberu a poskytovania pomoci uvedené v článku 19 a tieto podmienky:

a)

projekty preukážu, že môžu zachytávať najmenej 80 % CO2 v priemyselných zariadeniach a prepravovať a bezpečne geologicky ukladať tento CO2 pod zemou;

b)

preukáže sa schopnosť zachytávať CO2 v zariadeniach na výrobu elektriny s elektrickým výkonom najmenej 250 MW alebo jeho ekvivalentom;

c)

promotéri projektu záväzne vyhlásia, že všeobecné vedomosti získané prostredníctvom demonštračných elektrární budú sprístupnené širokému priemyslu a Komisii s cieľom prispieť k Európskemu strategickému plánu energetických technológií.

2.   Návrhy predkladá podnik alebo viacero podnikov, ktoré konajú spoločne.

3.   Návrhy predložené fyzickými osobami nie sú oprávnené.

Článok 19

Kritériá výberu a poskytovania pomoci

1.   Komisia v rámci posudzovania návrhov predložených na základe výzvy na predkladanie návrhov uvedenej v článku 17 ods. 2 uplatňuje tieto kritériá výberu:

a)

primeranosť a technickú vhodnosť koncepcie;

b)

pripravenosť definovanú ako dosiahnutie investičného štádia, čo zahŕňa aj prieskum a vývoj možností na ukladanie, a vynaloženie podstatných výdavkov, ktoré súvisia s investíciami, na projekt do konca roka 2010;

c)

primeranosť finančného balíka určeného na celú investičnú fázu projektu;

d)

uvedenie všetkých potrebných povolení na výstavbu a prevádzkovanie projektu na navrhnutých miestach a stratégiu zabezpečenia týchto povolení.

2.   Komisia v rámci posudzovania návrhov predložených na základe výzvy na predkladanie návrhov uvedenej v článku 17 ods. 2 uplatňuje tieto kritériá poskytovania pomoci:

a)

rozsah, v akom neprístupnosť finančných prostriedkov odďaľuje vykonávanie akcie;

b)

zníženie požadovaného financovania na jednu tonu CO2 v priebehu prvých piatich rokov uskutočňovania projektu;

c)

komplexnosť projektu a úroveň inovácie celého zariadenia vrátane ďalších výskumných činností, ako aj záväzok prijímateľov pomoci šíriť výsledky projektu v oblasti technologického pokroku medzi ostatnými európskymi prevádzkovateľmi v súlade s právom Spoločenstva, a najmä s cieľmi a štruktúrami uvedenými v Európskom strategickom pláne energetických technológií;

d)

primeranosť a vhodnosť plánu riadenia aj vzhľadom na vedecké, prevádzkové a technické informácie a údaje, ktoré tento plán obsahuje, dokumentujúce pripravenosť navrhovanej koncepcie dosiahnuť funkčnosť projektu do 31. decembra 2015.

Článok 20

Podmienky financovania

1.   Pomoc EEPO prispieva len na náklady, ktoré súvisia s fázou vykonávania projektu a ktoré zodpovedajú zachytávaniu, preprave a ukladaniu uhlíka, s prihliadnutím na prípadné prevádzkové výhody.

2.   Pomoc EEPO nesmie byť vyššia ako 80 % celkových oprávnených investičných nákladov.

Článok 21

Nástroje

1.   Komisia po zverejnení výzvy na predkladanie návrhov uvedenej v článku 17 ods. 2, konajúc v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 26 ods. 2, vyberie návrhy, ktorým sa má poskytnúť pomoc EEPO, a stanoví výšku poskytnutej pomoci EEPO. Komisia stanoví podmienky a spôsoby vykonávania návrhov.

2.   Pomoc EEPO sa poskytuje na základe dohôd o grante.

KAPITOLA III

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Iná pomoc EEPO a nástroje

1.   Časť pomoci Spoločenstva na projekty uvedené v prílohe sa môže udeliť prostredníctvom príspevku na príslušný nástroj zo zdrojov Európskej investičnej banky. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 500 000 000 EUR.

2.   Náklady Spoločenstva na nástroj záruk za úvery alebo iný nástroj financovania vrátane správnych poplatkov a ostatných oprávnených nákladov sú obmedzené na sumu príspevku Spoločenstva na tento nástroj, pričom pre všeobecný rozpočet Európskej únie nesmie vyplynúť nijaký ďalší záväzok.

3.   Konajúc v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 26 ods. 2, Komisia rozhodne o výške pomoci EEPO, ktorá sa má poskytnúť na uvedený nástroj. Komisia a Európska investičná banka prijmú memorandum o porozumení, v ktorom budú uvedené podmienky a spôsoby výkonu tohto rozhodnutia.

Článok 23

Ustanovenia o plánovaní a vykonávaní

1.   Výzvy na predkladanie návrhov zverejňuje priamo Komisia na základe rozpočtových možností uvedených v článku 3 ods. 1 a na základe príslušnej oprávnenosti, kritérií výberu a poskytovania pomoci podľa kapitoly II.

2.   Pomoc EEPO sa vzťahuje iba na výdavky v súvislosti s projektom, ktoré vzniknú prijímateľom, a pokiaľ ide o projekty podľa článku 9, tiež tretím osobám zodpovedným za vykonávanie projektu. Výdavky môžu byť oprávnené od dátumu uvedeného v článku 29.

3.   DPH okrem nenávratnej DPH nie je oprávnený výdavok.

4.   Projekty a akcie financované podľa tohto nariadenia sa realizujú v súlade s právom Spoločenstva a zohľadňujú všetky príslušné politiky Spoločenstva, najmä v oblasti hospodárskej súťaže vrátane platných predpisov o štátnej pomoci, ochrany životného prostredia, zdravia, trvalo udržateľného rozvoja a verejného obstarávania.

Článok 24

Všeobecné povinnosti členských štátov

V rámci svojej právomoci členské štáty vynaložia všetko úsilie na vykonávanie projektov, na ktoré bola poskytnutá pomoc EEPO, a to najmä prostredníctvom účinných administratívnych postupov a postupov schvaľovania a licenčných a certifikačných procesov.

Článok 25

Ochrana finančných záujmov Európskych spoločenstiev

1.   Komisia zabezpečí, aby sa pri vykonávaní akcií financovaných podľa tohto nariadenia ochraňovali finančné záujmy Spoločenstva prostredníctvom uplatňovania opatrení na predchádzanie podvodom, korupcii a akejkoľvek inej protiprávnej činnosti formou účinných kontrol a vymáhania neoprávnene vyplatených súm a v prípade zistenia nezrovnalostí uplatňovaním účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 2988/95, nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 a nariadením (ES) č. 1073/1999.

2.   Pokiaľ ide o akcie Spoločenstva financované podľa tohto nariadenia, pojem nezrovnalosť uvedený v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 znamená akékoľvek porušenie ustanovenia práva Spoločenstva alebo akékoľvek porušenie zmluvnej povinnosti vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskym subjektom, ktoré ako neopodstatnená výdavková položka negatívne ovplyvnilo alebo by mohlo negatívne ovplyvniť všeobecný rozpočet Európskej únie alebo rozpočty ňou spravované.

3.   Všetky vykonávacie opatrenia vyplývajúce z tohto nariadenia ustanovia najmä dohľad a finančnú kontrolu vykonávanú Komisiou alebo ňou ustanoveným zástupcom a auditmi Európskeho dvora audítorov, a ak je to potrebné, auditmi priamo na mieste.

KAPITOLA IV

VYKONÁVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

Výbory

1.   Komisii pomáhajú tieto výbory:

a)

pokiaľ ide o projekty infraštruktúry v plynárstve a elektroenergetike, výbor ustanovený článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 z 20. júna 2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí (9);

b)

pokiaľ ide o projekty v oblasti veternej energie na mori, výbor ustanovený článkom 8 rozhodnutia Rady 2006/971/ES z 19. decembra 2006 o osobitnom programe Spolupráca, ktorým sa vykonáva siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (10);

c)

pokiaľ ide o projekty v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka, výbor ustanovený článkom 8 rozhodnutia 2006/971/ES.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je jeden mesiac.

Článok 27

Hodnotenie

1.   Komisia vykoná hodnotenie EEPO do 31. decembra 2011 s cieľom posúdiť jeho prínos pre efektívne využívanie rozpočtových prostriedkov.

2.   Komisia môže požadovať, aby členský štát, ktorému sa poskytla pomoc, predložil osobitné hodnotenie projektov financovaných na základe oddielu 1 kapitoly II tohto nariadenia alebo v prípade potreby poskytol informácie a potrebnú pomoc na vyhodnotenie takýchto projektov.

3.   Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov hodnotiacu správu o výsledkoch EEPO.

Článok 28

Informácie pre Európsky parlament a Radu

Komisia monitoruje vykonávanie tohto nariadenia. Každoročne počas predkladania predbežného návrhu rozpočtu Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní EEPO.

Ak sa v správe zistia vážne riziká pre vykonávanie prioritných projektov, Komisia navrhne opatrenia na ich odstránenie a v prípade potreby navrhne ďalšie také projekty v súlade s plánom oživenia.

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Stanovisko z 13. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 7. júla 2009.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(7)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Ú. v. EÚ L 162, 22.6.2007, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 86.


PRÍLOHA

OPRÁVNENÉ PROJEKTY

A.   Projekty v oblasti infraštruktúry v plynárstve a elektroenergetike

1.   Prepojenia v plynárstve

Projekt

Poloha podporovaného projektu

Plánovaný príspevok Spoločenstva

(v miliónoch EUR)

Južný koridor na prepravu plynu

Nabucco

Rakúsko, Maďarsko, Bulharsko, Nemecko, Rumunsko

200

ITGI – Poseidon

Taliansko, Grécko

100

Baltské prepojenie

Skanled/Baltický plynovod

Poľsko, Dánsko, Švédsko

150

Sieť LNG

Terminál na skvapalnený zemný plyn na poľskom pobreží v prístave Świnoujście

Poľsko

80

Stredná a juhovýchodná Európa

Slovensko-maďarské prepojenie (Veľký Krtíš – Vecsés)

Slovensko, Maďarsko

30

Prepravná sieť pre plyn v Slovinsku medzi rakúskou hranicou a Ľubľanou (okrem úseku Rogatec – Kidričevo)

Slovinsko

40

Prepojenie Bulharska a Grécka (Stara Zagora – Dimitrovgrad-Komotini)

Bulharsko, Grécko

45

Rumunsko-maďarské plynové prepojenie

Rumunsko, Maďarsko

30

Rozšírenie kapacity skladovania plynu v českých huboch

Česká republika

35

Infraštruktúra a zariadenia umožňujúce reverzný tok plynu v prípade krátkodobého prerušenia dodávok

Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko

80

Slovensko-poľské prepojenie

Slovensko, Poľsko

20

Maďarsko-chorvátske prepojenie

Maďarsko

20

Bulharsko-rumunské prepojenie

Bulharsko, Rumunsko

10

Stredomorie

Posilnenie francúzskej siete plynovodov na osi Afrika – Španielsko – Francúzsko

Francúzsko

200

GALSI (plynovod medzi Alžírskom a Talianskom)

Taliansko

120

Plynárske prepojenie „Západná os“, vetva Larrau

Španielsko

45

Oblasť Severného mora

Plynovod Nemecko – Belgicko – Spojené kráľovstvo

Belgicko

35

Francúzsko-belgické prepojenie

Francúzsko, Belgicko

200

SPOLU

 

1 440


2.   Elektroenergetické prepojenia

Projekt

Poloha podporovaného projektu

Plánovaný príspevok Spoločenstva

(v miliónoch EUR)

Baltské prepojenie

Estlink-2

Estónsko, Fínsko

100

Prepojenie medzi Švédskom a baltskými štátmi a posilnenie siete v baltských štátoch

Švédsko, Lotyšsko, Litva

175

Stredná a juhovýchodná Európa

Halle/Saale – Schweinfurt

Nemecko

100

Viedeň – Györ

Rakúsko, Maďarsko

20

Stredomorie

Posilnenie portugalsko-španielskeho prepojenia

Portugalsko

50

Francúzsko-španielske prepojenie (Baixas – Sta Llogaia)

Francúzsko, Španielsko

225

Nové 380 kV podmorské vedenie striedavého prúdu medzi Sicíliou a kontinentálnym Talianskom (Sorgente – Rizziconi)

Taliansko

110

Oblasť Severného mora

500 MW prepojenie oblastí Írsko/Wales (Meath-Deeside)

Írsko, Spojené kráľovstvo

110

Prepojenie elektrických sietí Malty a Talianska

Malta, Taliansko

20

SPOLU

 

910


3.   Projekty na malých ostrovoch

Iniciatívy pre malé izolované ostrovy

Cyprus

10

Malta

5

SPOLU

 

15

B.   Projekty v oblasti veternej energie na mori

Projekt

Kapacita

Poloha podporovaného projektu

Plánovaný príspevok Spoločenstva

(v miliónoch EUR)

1.   

Integrácia veternej energie na mori do siete

1.1.

Pobaltsko – Kriegers Flak I, II, III

Opierať sa o projekty v štádiu vývoja. Financovanie zamerané na zabezpečenie mimoriadnych nákladov na zaistenie spoločných sieťových prepojení.

1,5 GW

Dánsko, Švédsko, Nemecko, Poľsko

150

1.2.

Sieť v Severnom mori

Modulárny rozvoj príbrežnej siete, demonštrácia virtuálnej elektrárne využívajúcej veternú energiu na mori a integrácia s existujúcou sieťou na pevnine

1 GW

Spojené kráľovstvo, Holandsko, Nemecko, Írsko, Dánsko, Belgicko, Francúzsko, Luxembursko

165

2.   

Nové turbíny, štruktúry a zložky, optimalizácia výrobných kapacít

2.1.

Borkum West II – Bard 1 – Severné more, východ – Global Tech I

Nová generácia turbín s výkonom viacerých megawattov (5 MW – 7 MW) a inovatívne štruktúry umiestnené ďaleko od pobrežia (až 100 km) v hlbších vodách (až 40 m).

1,6 GW

Nemecko

200

2.2.

Veterná farma na mori v Aberdeene (európske testovacie stredisko)

Opierať sa o projekt, ktorý je v súčasnosti v štádiu vývoja – testovanie multi-MW turbín. Vývoj inovatívnych štruktúr a podštruktúr vrátane optimalizácie výrobných kapacít zariadení na výrobu elektriny z veternej energie na mori. Dá sa rátať so zvýšením o 100 MW.

0,25 GW

Spojené kráľovstvo

40

2.3.

Thornton Bank

Opierať sa o projekt, ktorý je v súčasnosti v štádiu vývoja. Poučiť sa z projektu týkajúceho sa smeru vetra (spolufinancovaného v rámci FP6). Umiestniť turbíny (5 MW) zariadení v smere vetra do hlbokých vôd (až do 30 m) vo väčšej vzdialenosti s malým vizuálnym vplyvom (až do 30 km).

90 MW

Belgicko

10

SPOLU

 

 

565

C.   Projekty v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka

Názov projektu/Poloha

Plánovaný príspevok Spoločenstva

(v miliónoch EUR)

Palivo

Kapacita

Technika zachytávania

Koncepcia ukladania

Huerth

Nemecko

180

uhlie

450 MW

IGCC (integrované splyňovanie uhlia v kombinovanom cykle)

slaná vodonosná vrstva

Jaenschwalde

 

 

uhlie

500 MW

kyslíkové spaľovanie (Oxyfuel)

ložiská ropy/zemného plynu

Eemshaven

Holandsko

180

uhlie

1 200 MW

IGCC

ložiská ropy/zemného plynu

Rotterdam

uhlie

1 080 MW

PC

ložiská ropy/zemného plynu

Rotterdam

uhlie

800 MW

PC

ložiská ropy/zemného plynu

Bełchatów

Poľsko

180

uhlie

858 MW

PC

slaná vodonosná vrstva

Compostilla

(León)

Španielsko

180

uhlie

500 MW

kyslíkové spaľovanie (Oxyfuel)

slaná vodonosná vrstva

Kingsnorth

Spojené kráľovstvo

180

uhlie

800 MW

PC

ložiská ropy/zemného plynu

Longannet

uhlie

3 390 MW

PC

slaná vodonosná vrstva

Tilbury

uhlie

1 600 MW

PC

ložiská ropy/zemného plynu

Hatfield

(Yorkshire)

uhlie

900 MW

IGCC (integrované splyňovanie uhlia v kombinovanom cykle)

ložiská ropy/zemného plynu

Porto Tolle

Taliansko

100

uhlie

660 MW

PC

 

Projekt priemyselného zachytávania uhlíka

Florange

Francúzsko

50

doprava CO2 z priemyselného zariadenia (oceliareň) do podzemného zásobníka (slaná vodonosná vrstva)

SPOLU

1 050


VYHLÁSENIE KOMISIE

Komisia zdôrazňuje, že energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje energií sú kľúčovými prioritami energetickej politiky EÚ z dôvodov súvisiacich so životných prostredím i bezpečnosťou dodávok. Nariadenie v tejto súvislosti prispeje k týmto prioritám tým, že podstatne podporí projekty v oblasti veternej energie na mori.

Komisia pritom pripomína rôzne iné iniciatívy podporujúce energetickú účinnosť a obnoviteľné zdroje energií, ktoré navrhla najmä vo svojom pláne hospodárskej obnovy, ktorý Európska rada schválila v decembri 2008. Patria k nim:

Úprava nariadenia o EFRR s cieľom povoliť investície do výšky 8 miliárd EUR v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti vo všetkých členských štátoch.

Súkromno-verejné partnerstvá v iniciatíve európskych energeticky účinných budov na podporu ekologických technológií a vývoja energeticky účinných materiálov v nových a renovovaných budovách. Odhadovaný balík pre túto akciu je 1 miliarda EUR: 500 miliónov EUR z existujúceho rozpočtu FP7 Spoločenstva na roky 2010 až 2013 a 500 miliónov EUR od priemyslu.

Iniciatíva EIB na financovanie udržateľnej energetiky EÚ. Jej cieľom je uľahčiť investície do projektov v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných energií v mestských podmienkach. Komisia financuje nástroj technickej pomoci z programu Inteligentná energia – Európa (na rok 2009 vyčlenených 15 miliónov EUR). Tento nástroj, ktorý riadi EIB, uľahčí prístup k úverom EIB so značným pákovým efektom.

Vytvorenie trhovo orientovaného akciového fondu inštitucionálnymi investormi z EÚ na čele s EIB s názvom Marguerite: Európsky fondu pre energetiku, zmenu klímy a infraštruktúru na rok 2020. Tento fond bude investovať do oblasti energetiky a zmeny klímy (TEN-E, trvalo udržateľná výroba, obnoviteľné energie, nové technológie, investície do energetickej účinnosti, bezpečnosť dodávok a environmentálna infraštruktúra). Komisia túto iniciatívu podporuje.

Komisia ďalej predloží do konca novembra 2009 revíziu akčného plánu energetickej účinnosti, ako žiadala Rada (závery Európskej rady z marca 2009) a Parlament [uznesenie EP P6_TA(2009)0064].

Odborníci sa zhodujú v tom, že energetická účinnosť je najlacnejším dostupným prostriedkom na zníženie emisií skleníkových plynov. Komisia poskytne do konca novembra 2009 podrobnú analýzu prekážok, ktoré bránia väčším investíciám do energetickej účinnosti. Predovšetkým preskúma, či existuje potreba vyšších finančných stimulov vo forme pôžičiek s nízkymi úrokmi a/alebo grantov, ako by sa na to dal využiť rozpočet EÚ a do nového nástroja EÚ pre energetickú bezpečnosť a infraštruktúru, ktorého návrh má predložiť v roku 2010, začlení okrem iného, ak to bude vhodné, ďalšie fondy na financovanie energetickej účinnosti.

Pri revízii akčného plánu energetickej účinnosti Komisia upriami pozornosť najmä na rozmer prvku susedstva v energetickej účinnosti. Rozanalyzuje, ako by mohla poskytnúť finančné a regulačné stimuly susedným krajinám na zvýšenie ich investícií do energetickej účinnosti.

Ak Komisia pri predkladaní správy o vykonávaní nariadenia podľa článku 28 v roku 2010 zistí, že nebude možné do konca roku 2010 vyčleniť časť prostriedkov pre projekty uvedené v prílohe k nariadeniu, navrhne, ak to bude vhodné a geograficky vyváženým spôsobom, ako doplnok k uvedeným iniciatívam zmenu a doplnenie nariadenia, ktorá umožní financovanie projektov v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energií, vrátane kritérií oprávnenosti, ako kritériá, ktoré sa uplatňujú na projekty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Vyhlásenie Portugalska

Portugalsko hlasuje za návrh, hoci by sa podľa jeho názoru pri revízii programu podľa článku 28 malo zvážiť začlenenie projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energií a energetickej účinnosti, najmä projektov súvisiacich s mikrovýrobou energie a projektov inteligentných sústav a meracích zariadení, s cieľom napomôcť dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 4 písm. a) a b) nariadenia.


31.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/46


NARIADENIE RADY (ES) č. 664/2009

zo 7. júla 2009,

ktorým sa ustanovuje postup pre vedenie rokovaní a uzatváranie dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú právomoci, uznávania a výkonu rozsudkov a rozhodnutí v manželských veciach, vo veciach rodičovských práv a povinností a vo veciach týkajúcich sa vyživovacej povinnosti, ako aj rozhodného práva vo veciach vyživovacej povinnosti

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 61 písm. c), článok 65, článok 67 ods. 2 a 5,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Hlava IV tretej časti zmluvy poskytuje právny základ pre prijímanie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach.

(2)

Justičná spolupráca v občianskych veciach medzi členskými štátmi a tretími krajinami sa tradične spravuje dohodami medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Takéto dohody, ktorých je veľké množstvo, často odrážajú osobitné väzby medzi členským štátom a treťou krajinou a ich cieľom je poskytnúť primeraný právny rámec na naplnenie osobitných potrieb zainteresovaných strán.

(3)

Podľa článku 307 zmluvy sú členské štáty povinné prijať všetky opatrenia potrebné na odstránenie akýchkoľvek rozporov medzi acquis Spoločenstva a medzinárodnými dohodami uzavretými medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Toto môže zahŕňať potrebu opätovného prerokovania takýchto dohôd.

(4)

V záujme poskytnutia primeraného právneho rámca na naplnenie osobitných potrieb určitého členského štátu v jeho vzťahoch s treťou krajinou môže zároveň existovať zjavná potreba uzavrieť nové dohody s tretími krajinami, ktoré by sa týkali oblastí spravodlivosti v občianskych veciach patriacich do rozsahu pôsobnosti hlavy IV tretej časti zmluvy.

(5)

Súdny dvor Európskych spoločenstiev potvrdil vo svojom stanovisku 1/03 zo 7. februára 2006 v súvislosti s uzavretím nového Luganského dohovoru, že Spoločenstvo získalo výlučnú právomoc uzatvoriť medzinárodnú dohodu, akou je Luganský dohovor, s tretími krajinami v otázkach, ktoré majú vplyv na pravidlá stanovené v nariadení Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (2) („Brusel I“).

(6)

Je úlohou Spoločenstva, aby podľa článku 300 zmluvy uzavieralo dohody medzi Spoločenstvom a tretími krajinami v otázkach, ktoré patria do výlučnej právomoci Spoločenstva.

(7)

V článku 10 zmluvy sa vyžaduje, aby členské štáty uľahčili splnenie úloh Spoločenstva a aby sa zdržali akýchkoľvek opatrení, ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov zmluvy. Táto povinnosť lojálnej spolupráce sa uplatňuje vo všeobecnosti a nezávisí od toho, či je právomoc Spoločenstva výlučná, alebo nie.

(8)

Pokiaľ ide o dohody s tretími krajinami o konkrétnych otázkach spravodlivosti v občianskych veciach, ktoré patria do výlučnej právomoci Spoločenstva, mal by sa vytvoriť zladený a transparentný postup na povoľovanie členskému štátu meniť a dopĺňať existujúcu dohodu alebo rokovať o novej dohode a uzavrieť ju, najmä keď samotné Spoločenstvo nenaznačilo úmysel uplatniť svoju vonkajšiu právomoc na uzavretie dohody existujúcim alebo zamýšľaným mandátom na rokovania. Týmto postupom by nemala byť dotknutá výlučná právomoc Spoločenstva a ustanovenia článkov 300 a 307 zmluvy. Malo by ísť o výnimočné opatrenie, ktorého rozsah a doba platnosti by mali byť obmedzené.

(9)

Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať, ak Spoločenstvo už s dotknutou treťou krajinou uzavrelo dohodu s rovnakým predmetom úpravy. Dve dohody by sa mali považovať za dohody, ktoré sa týkajú rovnakého predmetu úpravy, len vtedy a v takom rozsahu, pokiaľ upravujú v podstate rovnaké špecifické právne otázky. Ustanovenia, ktoré len vyhlasujú všeobecný zámer spolupracovať v takýchto otázkach, by sa nemali považovať za také, ktoré sa týkajú rovnakého predmetu úpravy.

(10)

Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na niektoré regionálne dohody uvedené v existujúcich právnych aktoch Spoločenstva.

(11)

Aby sa zabezpečilo, že dohoda zamýšľaná členským štátom nebude mať za následok neúčinnosť práva Spoločenstva a nenaruší riadne fungovanie systému vytvoreného týmto právom, alebo že nenaruší politiku Spoločenstva v oblasti vonkajších vzťahov určenú Spoločenstvom, malo by sa od dotknutého členského štátu vyžadovať, aby svoje úmysly oznámil Komisii na účely získania povolenia na začatie formálnych rokovaní o dohode alebo na pokračovanie v takýchto rokovaniach, ako aj na uzatvorenie dohody. Takéto oznámenie by sa malo vykonať listom alebo elektronickými prostriedkami. Malo by obsahovať všetky relevantné informácie a dokumenty, ktoré Komisii umožnia posúdiť možný vplyv výsledku rokovaní na právo Spoločenstva.

(12)

Malo by sa zhodnotiť, či existuje dostatočný záujem Spoločenstva na uzavretí dvojstrannej dohody medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou alebo prípadne na nahradení existujúcej dvojstrannej dohody medzi členským štátom a treťou krajinou dohodou Spoločenstva. Na tento účel by mali byť všetky členské štáty informované o každom oznámení doručenom Komisii týkajúcom sa dohody zamýšľanej členským štátom s cieľom umožniť im prejaviť záujem o pristúpenie k takejto iniciatíve oznamujúceho členského štátu. Ak z takejto výmeny informácií vyplynie dostatočný záujem Spoločenstva, Komisia by mala zvážiť navrhnutie mandátu na rokovania s cieľom uzavrieť dohodu medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou.

(13)

Ak Komisia požiada členský štát o dodatočné informácie v súvislosti s posudzovaním, či sa má tomuto členskému štátu povoliť začatie rokovaní s treťou krajinou, takáto žiadosť by nemala mať vplyv na lehoty, v ktorých má Komisia vydať o žiadosti tohto členského štátu rozhodnutie s odôvodnením.

(14)

Pri povolení začať formálne rokovania by Komisia v prípade potreby mala mať možnosť navrhnúť usmernenia na rokovania alebo požiadať o začlenenie niektorých konkrétnych doložiek do zamýšľanej dohody. Komisia by mala byť počas jednotlivých štádií rokovaní plne informovaná pokiaľ ide o otázky, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia, a vo vzťahu k týmto otázkam by mala mať možnosť zúčastniť sa na rokovaniach ako pozorovateľ.

(15)

Členské štáty by pri oznámení svojho úmyslu začať rokovania s treťou krajinou mali mať povinnosť informovať Komisiu iba o prvkoch, ktoré sú relevantné na posúdenie Komisiou. Povolenie Komisie a akékoľvek prípadné usmernenia na rokovania alebo odmietnutie povolenia zo strany Komisie by sa mali týkať iba otázok, ktoré patria do pôsobnosti tohto nariadenia.

(16)

Všetky členské štáty by mali byť informované o každom oznámení Komisii týkajúcom sa zamýšľaných alebo dojednaných dohôd a o každom rozhodnutí Komisie podľa tohto nariadenia. Tieto informácie by však mali byť v úplnom súlade s prípadnými požiadavkami dôvernosti.

(17)

Európsky parlament, Rada a Komisia by mali zabezpečiť, že s akýmikoľvek informáciami označenými ako dôverné sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (3).

(18)

Ak má Komisia na základe svojho posúdenia v úmysle nepovoliť začatie formálnych rokovaní alebo uzavretie dojednanej dohody, mala by Komisia pred vydaním rozhodnutia s odôvodnením predložiť dotknutému členskému štátu stanovisko. V prípade nepovolenia uzavretia dojednanej dohody by sa toto stanovisko malo tiež predložiť Európskemu parlamentu a Rade.

(19)

S cieľom zabezpečiť, aby dojednaná dohoda nepredstavovala prekážku vykonávania vonkajšej politiky Spoločenstva v oblasti justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach, dohoda by mala umožňovať buď jej úplné alebo čiastočné vypovedanie v prípade uzavretia neskoršej dohody medzi Spoločenstvom alebo Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a tou istou treťou krajinou na druhej strane s rovnakým predmetom úpravy, alebo priame nahradenie príslušných ustanovení dohody ustanoveniami takejto neskoršej dohody.

(20)

Mali by sa stanoviť prechodné ustanovenia, ktoré sa uplatnia v prípadoch, keď v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia členský štát už začal rokovať o dohode s treťou krajinou alebo rokovania ukončil, ale zatiaľ nevyjadril svoj súhlas, na základe ktorého by bol dohodou viazaný.

(21)

Aby sa zabezpečilo zhromaždenie dostatočných skúseností s uplatňovaním tohto nariadenia, Komisia by mala predložiť správu o jeho uplatňovaní najskôr osem rokov od prijatia tohto nariadenia. Vykonávajúc svoje právomoci, Komisia by v tejto správe mala potvrdiť dočasný charakter tohto nariadenia alebo preskúmať, či by sa toto nariadenie nemalo nahradiť novým nariadením, ktoré by malo rovnaký predmet úpravy alebo by zahŕňalo tiež iné otázky, ktoré patria do výlučnej právomoci Spoločenstva a sú upravené inými nástrojmi Spoločenstva.

(22)

Ak správa predložená Komisiou potvrdí dočasný charakter tohto nariadenia, členské štáty by mali mať aj po predložení správy možnosť informovať Komisiu o prebiehajúcich alebo už oznámených rokovaniach s cieľom získať povolenie na začatie formálnych rokovaní.

(23)

V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 zmluvy toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie svojho cieľa.

(24)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Spojené kráľovstvo a Írsko oznámili svoju vôľu zúčastniť sa na prijímaní a uplatňovaní tohto nariadenia.

(25)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovuje postup, ktorým sa členskému štátu povoľuje zmeniť alebo doplniť existujúcu dohodu, alebo viesť rokovania a uzavrieť novú dohodu s treťou krajinou za podmienok stanovených v tomto nariadení.

Tento postup nemá vplyv na právomoci Spoločenstva a členských štátov.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje na dohody o otázkach, ktoré patria úplne alebo čiastočne do pôsobnosti nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (4) a nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 z 18. decembra 2008 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (5) v rozsahu, v ktorom tieto otázky patria do výlučnej právomoci Spoločenstva.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia pojem „dohoda“ označuje:

a)

dvojstrannú dohodu medzi členským štátom a treťou krajinou;

b)

regionálne dohody uvedené v článku 59 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 2201/2003 bez toho, aby bol dotknutý článok 59 ods. 2 písm. c) a článok 59 ods. 3 uvedeného nariadenia, a v článku 69 ods. 3 nariadenia (ES) č. 4/2009.

2.   V kontexte regionálnych dohôd uvedených v odseku 1 písm. b) sa každý odkaz v tomto nariadení na členský štát alebo tretiu krajinu chápe ako odkaz na dotknuté členské štáty alebo tretie krajiny.

Článok 3

Oznámenie Komisii

1.   Ak má členský štát v úmysle začať rokovania s cieľom zmeniť a doplniť existujúcu dohodu alebo uzavrieť novú dohodu patriacu do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, písomne oznámi svoj úmysel Komisii čo najskôr pred očakávaným začatím formálnych rokovaní.

2.   K oznámeniu v prípade potreby pripojí kópiu existujúcej dohody, návrh dohody alebo koncept návrhu a akúkoľvek ďalšiu príslušnú dokumentáciu. Členský štát popíše predmet rokovaní a uvedie otázky, ktoré sa majú riešiť v zamýšľanej dohode, alebo označí ustanovenia existujúcej dohody, ktoré sa majú zmeniť alebo doplniť. Členský štát môže poskytnúť akékoľvek ďalšie dodatočné informácie.

Článok 4

Posúdenie Komisiou

1.   Komisia po prijatí oznámenia uvedeného v článku 3 posúdi, či členský štát smie začať formálne rokovania.

2.   Komisia v rámci tohto posúdenia najskôr overí, či sa v nasledujúcich 24 mesiacoch osobitne neplánuje príprava relevantného mandátu na rokovania zamerané na uzavretie dohody medzi Spoločenstvom a dotknutou treťou krajinou. Ak tomu tak nie je, Komisia posúdi, či sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

dotknutý členský štát poskytol informácie preukazujúce, že má osobitný záujem na uzavretí dohody z dôvodu existencie hospodárskych, geografických, kultúrnych, historických, sociálnych alebo politických väzieb medzi členským štátom a dotknutou treťou krajinou;

b)

na základe informácií poskytnutých členským štátom je zrejmé, že zamýšľaná dohoda nemá za následok neúčinnosť práva Spoločenstva a nenaruší riadne fungovanie systému vytvoreného týmto právom, a

c)

zamýšľaná dohoda neohrozí predmet a účel politiky Spoločenstva v oblasti vonkajších vzťahov určených Spoločenstvom.

3.   Ak informácie, ktoré poskytol členský štát, nie sú dostatočné na účely posúdenia, Komisia môže požiadať o ďalšie informácie.

Článok 5

Povolenie začať formálne rokovania

1.   Ak zamýšľaná dohoda spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 2, Komisia vydá o žiadosti členského štátu rozhodnutie s odôvodnením do 90 dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 3, ktorým členskému štátu povolí začať formálne rokovania o danej dohode.

V prípade potreby môže Komisia navrhnúť usmernenia na rokovania a môže požiadať o zahrnutie konkrétnych doložiek do zamýšľanej dohody.

2.   Zamýšľaná dohoda obsahuje doložku, ktorou sa stanoví buď:

a)

úplné alebo čiastočné vypovedanie dohody v prípade uzavretia neskoršej dohody s rovnakým predmetom úpravy medzi Spoločenstvom alebo Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a tou istou treťou krajinou na druhej strane alebo

b)

priame nahradenie príslušných ustanovení dohody ustanoveniami neskoršej dohody s rovnakým predmetom úpravy uzavretej medzi Spoločenstvom alebo Spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej stranou a tou istou treťou krajinou na druhej strane.

Doložka uvedená v písmene a) prvého pododseku by mala znieť takto: „(názov členského štátu alebo názvy členských štátov) úplne alebo čiastočne vypovie (vypovedia) túto dohodu v prípade, ak Európske spoločenstvo alebo Európske spoločenstvo a jeho členské štáty uzavrú s (názov tretej krajiny alebo názvy tretích krajín) dohodu v rovnakých otázkach justičnej spolupráce v občianskych veciach, ako upravuje táto dohoda“.

Doložka uvedená v písmene b) prvého pododseku by mala znieť takto: „Táto dohoda alebo určité ustanovenia tejto dohody sa prestanú uplatňovať dňom nadobudnutia platnosti dohody medzi Európskym spoločenstvom alebo Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a (názov tretej krajiny alebo názvy tretích krajín) na druhej strane vo vzťahu k predmetu upravenému v neskoršej dohode.“

Článok 6

Odmietnutie povolenia začať formálne rokovania

1.   Ak má Komisia na základe svojho posúdenia podľa článku 4 v úmysle nepovoliť začatie formálnych rokovaní o zamýšľanej dohode, poskytne dotknutému členskému štátu stanovisko do 90 dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 3.

2.   Dotknutý členský štát môže do 30 dní od doručenia stanoviska Komisie požiadať Komisiu, aby s ním začala diskusiu s cieľom nájsť riešenie.

3.   Ak dotknutý členský štát v lehote stanovenej v odseku 2 nepožiada Komisiu, aby s ním začala diskusiu, Komisia vydá o žiadosti členského štátu rozhodnutie s odôvodnením do 130 dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 3.

4.   V prípade diskusie uvedenej v odseku 2 Komisia vydá o žiadosti členského štátu rozhodnutie s odôvodnením do 30 dní od ukončenia diskusie.

Článok 7

Účasť Komisie na rokovaniach

Komisia sa môže zúčastniť na rokovaniach medzi členským štátom a treťou krajinou ako pozorovateľ, pokiaľ ide o otázky patriace do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Ak sa Komisia na rokovaniach nezúčastňuje ako pozorovateľ, je počas jednotlivých štádií rokovaní informovaná o ich priebehu a výsledkoch.

Článok 8

Povolenie uzavrieť dohodu

1.   Dotknutý členský štát pred podpísaním dojednanej dohody oznámi Komisii výsledok rokovaní a poskytne jej znenie dohody.

2.   Po doručení tohto oznámenia Komisia posúdi, či dojednaná dohoda:

a)

spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 písm. b);

b)

spĺňa podmienku stanovenú v článku 4 ods. 2 písm. c), pokiaľ v súvislosti s touto podmienkou existujú nové a výnimočné okolnosti, a

c)

spĺňa požiadavku podľa článku 5 ods. 2.

3.   Ak dojednaná dohoda spĺňa podmienky a požiadavky uvedené v odseku 2, Komisia vydá o žiadosti členského štátu rozhodnutie s odôvodnením do 90 dní od doručenia oznámenia uvedeného v odseku 1, ktorým členskému štátu povolí uzavretie danej dohody.

Článok 9

Odmietnutie povoliť uzavretie dohody

1.   Ak Komisia na základe svojho posúdenia podľa článku 8 ods. 2 má v úmysle nepovoliť uzavretie dojednanej dohody, poskytne dotknutému členskému štáte ako aj Európskemu parlamentu a Rade stanovisko do 90 dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 8 ods. 1.

2.   Dotknutý členský štát môže do 30 dní od doručenia stanoviska Komisie požiadať, aby s ním Komisia začala diskusiu s cieľom nájsť riešenie.

3.   Ak dotknutý členský štát v lehote stanovenej v odseku 2 nepožiada Komisiu, aby s ním začala diskusiu, Komisia vydá o žiadosti členského štátu rozhodnutie s odôvodnením do 130 dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 8 ods. 1.

4.   V prípade diskusie uvedenej v odseku 2 Komisia vydá o žiadosti členského štátu rozhodnutie s odôvodnením do 30 dní od skončenia diskusie.

5.   Komisia oznámi svoje rozhodnutie Európskemu parlamentu a Rade do 30 dní od prijatia rozhodnutia.

Článok 10

Dôvernosť

Pri poskytovaní informácií Komisii podľa článku 3, článku 4 ods. 3 a článku 8 môže členský štát uviesť, či sa niektorá z týchto informácií má považovať za dôvernú a či sa poskytnuté informácie môžu zdieľať s ostatnými členskými štátmi.

Článok 11

Poskytovanie informácií členským štátom

Komisia zašle členským štátom oznámenia doručené podľa článkov 3 a 8 a podľa potreby aj sprievodné dokumenty, ako aj všetky svoje rozhodnutia s odôvodnením podľa článkov 5, 6, 8 a 9, pričom sa musia dodržiavať požiadavky dôvernosti.

Článok 12

Prechodné ustanovenia

1.   V prípade, že členský štát v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia už začal rokovania o dohode s treťou krajinou, uplatnia sa články 3 až 11.

Ak to umožňuje stav rokovaní, Komisia môže navrhnúť usmernenia na rokovania alebo požadovať začlenenie niektorých konkrétnych doložiek uvedených v druhom pododseku článku 5 ods. 1 a v článku 5 ods. 2.

2.   V prípade, že členský štát v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia už ukončil rokovania o dohode s treťou krajinou, ale dohodu ešte neuzavrel, uplatní sa článok 3, článok 8 ods. 2 až 4 a článok 9.

Článok 13

Preskúmanie

1.   Najskôr 7. júla 2017 Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

2.   Táto správa buď:

a)

potvrdí, že je vhodné, aby platnosť tohto nariadenia uplynula v deň určený podľa článku 14 ods. 1, alebo

b)

odporučí, aby bolo toto nariadenie od uvedeného dňa nahradené novým nariadením.

3.   Ak táto správa odporučí nahradenie tohto nariadenia podľa odseku 2 písm. b), musí sa k nej pripojiť vhodný legislatívny návrh.

Článok 14

Uplynutie platnosti

1.   Platnosť tohto nariadenia uplynie tri roky po predložení správy Komisie uvedenej v článku 13.

Lehota troch rokov uvedená v prvom pododseku začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po predložení správy buď Európskemu parlamentu, alebo Rade, podľa toho, komu sa predloží neskôr.

2.   Bez ohľadu na uplynutie platnosti nariadenia v deň určený podľa odseku 1 všetky rokovania prebiehajúce v tento deň, ktoré začal členský štát podľa tohto nariadenia, môžu pokračovať a možno ich ukončiť v súlade s týmto nariadením.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 7. júla 2009

Za Radu

predseda

A. BORG


(1)  Stanovisko zo 7. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(4)  Ú. v. EÚ L 338, 23.12.2003, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2009, s. 1.


Korigendá

31.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 200/52


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES

( Úradný vestník Európskej únie L 188 z 18. júla 2009 )

1.

Na strane 1 v názve:

namiesto:

„… o oprave a údržbe vozidiel, a ktorým sa mení a dopĺňa…“

má byť:

„… o oprave a údržbe vozidiel, ktorým sa mení a dopĺňa…“.

2.

Na strane 9 v článku 18 druhom odseku prvej vete:

namiesto:

„Uplatňuje sa od 7. augusta 2009.“

má byť:

„Uplatňuje sa od 31. decembra 2012.“