ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.198.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 198

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
30. júla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 686/2009 z 29. júla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 687/2009 z 29. júla 2009, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 877/2008, (ES) č. 878/2008 a (ES) č. 879/2008, ktorými sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Maďarska, Slovenska, Švédska a Talianska

3

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/58/ES z 13. júla 2009 o spojovacom zariadení a spätnom chode pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) ( 1 )

4

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/59/ES z 13. júla 2009 o spätných zrkadlách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) ( 1 )

9

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/60/ES z 13. júla 2009 o maximálnej konštrukčnej rýchlosti a nákladných plošinách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) ( 1 )

15

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/62/ES z 13. júla 2009 o mieste na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (kodifikované znenie) ( 1 )

20

 

*

Smernica Komisie 2009/85/ES z 29. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť kumatetralyl ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

28

 

*

Smernica Komisie 2009/86/ES z 29. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fenpropimorf ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici ( 1 )

31

 

*

Smernica Komisie 2009/87/ES z 29. júla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť indoxakarb ako aktívnu látku do prílohy I k tejto smernici ( 1 )

35

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/574/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 28. novembra 2008 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom, Belize, Konžskou republikou, Republikou Pobrežie Slonoviny, Republikou fidžijských ostrovov, Guyanskou kooperatívnou republikou, Jamajkou, Kenskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawijskou republikou, Maurícijskou republikou, Mozambickou republikou, Federáciou Svätý Krištof a Nevis, Surinamskou republikou, Svazijským kráľovstvom, Tanzánijskou zjednotenou republikou, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwianskou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobia 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a na dodacie obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009 a o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na rovnaké dodacie obdobia

39

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom, Belize, Konžskou republikou, Republikou Pobrežie Slonoviny, Republikou Fidžijských ostrovov, Guyanskou kooperatívnou republikou, Jamajkou, Kenskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawijskou republikou, Maurícijskou republikou, Mozambickou republikou, Federáciou Svätý Krištof a Nevis, Surinamskou republikou, Svazijským kráľovstvom, Tanzánijskou zjednotenou republikou, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwianskou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobia 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a na dodacie obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009

41

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobia 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a na dodacie obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009

48

 

 

2009/575/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. júla 2009, ktorým sa vymenúva jeden rumunský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

54

 

 

2009/576/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. júla 2009, ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov za Spojené kráľovstvo

55

 

 

2009/577/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. júla 2009, ktorým sa vymenúva španielsky člen Výboru regiónov

56

 

 

Komisia

 

 

2009/578/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. júla 2009, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva turistickej ubytovacej službe [oznámené pod číslom K(2009) 5619]  ( 1 )

57

 

 

2009/579/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júla 2009, ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť dočasné povolenia udelené na nové účinné látky acechinocyl, aminopyralid, kyselinu askorbovú, benalaxyl-M, mandipropamid, novalurón, prochinazid, spirodiklofén a spiromezifén [oznámené pod číslom K(2009) 5582]  ( 1 )

80

 

 

2009/580/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júla 2009, ktorým sa upravuje rozhodnutie 2006/433/ES, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami na boj proti klasickému moru ošípaných v Nemecku v roku 2002 [oznámené pod číslom K(2009) 5866]

82

 

 

2009/581/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júla 2009 o finančnom príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Cloppenburgu, Nemecko, v decembri 2008 a januári 2009 [oznámené pod číslom K(2009) 5869]

83

 

 

2009/582/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júla 2009 o financovaní osobitných núdzových opatrení na ochranu Spoločenstva pred besnotou

85

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 595/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003, ktorým sa stanovujú poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 43, s. 333)

87

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 686/2009

z 29. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

27,8

XS

31,8

ZZ

29,8

0707 00 05

MK

23,0

TR

100,7

ZZ

61,9

0709 90 70

TR

97,3

ZZ

97,3

0805 50 10

AR

63,1

UY

48,3

ZA

64,0

ZZ

58,5

0806 10 10

EG

147,0

MA

186,8

TR

130,8

ZA

114,6

ZZ

144,8

0808 10 80

AR

77,3

BR

89,3

CL

89,7

CN

81,7

NZ

87,6

US

105,4

ZA

90,8

ZZ

88,8

0808 20 50

AR

90,9

CL

77,9

TR

138,6

ZA

109,7

ZZ

104,3

0809 10 00

TR

154,2

ZZ

154,2

0809 20 95

CA

324,1

TR

252,9

US

270,6

ZZ

282,5

0809 30

TR

152,8

ZZ

152,8

0809 40 05

BA

39,5

ZZ

39,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 687/2009

z 29. júla 2009,

ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 877/2008, (ES) č. 878/2008 a (ES) č. 879/2008, ktorými sa vyhlasuje stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Maďarska, Slovenska, Švédska a Talianska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. d) spolu s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadeniami Komisie (ES) č. 877/2008 (2), (ES) č. 878/2008 (3) a (ES) č. 879/2008 (4) sa vyhlásila stála verejná súťaž na ďalší predaj cukru na trhu Spoločenstva, ďalší predaj cukru na priemyselné využitie a ďalší predaj cukru na vývoz v držbe intervenčných agentúr Belgicka, Českej republiky, Írska, Maďarska, Slovenska, Švédska a Talianska.

(2)

Na ďalší predaj bolo k dispozícii maximálne 345 539 ton cukru v držbe intervenčných agentúr. Po ďalšom predaji po verejnej súťaži prebiehajúcej od 1. októbra 2008 zostalo 34 081 nepredaných ton cukru.

(3)

V prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 983/2008 z 3. októbra 2008, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v rozpočtovom roku 2009 majú vyúčtovať členským štátom na dodávku potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve (5), sa ustanovilo stiahnutie celkovo 119 687 ton cukru z intervenčných skladov Spoločenstva na účely ich distribúcie najodkázanejším osobám v Spoločenstve.

(4)

Vzhľadom na plán distribúcie potravín najodkázanejším osobám na rok 2010 presahujú množstvá, o ktoré členské štáty žiadajú, množstvo cukru, ktoré je momentálne k dispozícii. Z tohto dôvodu je vhodné zachovať všetky zostávajúce zásoby intervenčného cukru a ukončiť stále verejné súťaže na ďalší predaj intervenčného cukru.

(5)

Nariadenia (ES) č. 877/2008, (ES) č. 878/2008 a (ES) č. 879/2008 by sa preto mali zrušiť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenia (ES) č. 877/2008, (ES) č. 878/2008 a (ES) č. 879/2008 sa týmto zrušujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 8.

(4)  Ú. v. EÚ L 241, 10.9.2008, s. 13.

(5)  Ú. v. EÚ L 268, 9.10.2008, s. 3.


SMERNICE

30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/4


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/58/ES

z 13. júla 2009

o spojovacom zariadení a spätnom chode pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 79/533/EHS zo 17. mája 1979 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa spojovacieho zariadenia a spätného chodu pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (3) bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 79/533/EHS je jednou zo samostatných smerníc systému typového schvaľovania ES stanoveného smernicou Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorá bola nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (5), a ktorou sa stanovujú technické požiadavky na dizajn a konštrukciu kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, čo sa týka ich spojovacích zariadení a spätného chodu. Tieto technické požiadavky súvisia s aproximáciou právnych predpisov členských štátov, aby sa umožnilo uplatňovanie systému typového schvaľovania ES, ktorý bol stanovený smernicou 2003/37/ES, na každý typ traktora. Z tohto dôvodu sa ustanovenia smernice 2003/37/ES o poľnohospodárskych a lesných traktoroch, ich prípojných vozidlách a ťahaných vymeniteľných strojoch, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, uplatňujú na túto smernicu.

(3)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Na účely tejto smernice je „traktor“ (poľnohospodársky alebo lesný) každé motorové vozidlo vybavené kolesami alebo pásmi, ktoré má aspoň dve nápravy, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila a ktoré je osobitne konštruované na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve. Môže byť vybavené na prepravu nákladu a cestujúcich.

2.   Táto smernica sa uplatňuje iba na traktory definované v odseku 1, ktoré sú vybavené pneumatikami s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 6 až 40 km/h.

Článok 2

1.   Členské štáty nemôžu odmietnuť udeliť typové schválenie ES, odmietnuť vydať doklad podľa článku 2 písm. u) smernice 2003/37/ES ani odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie typu traktora z dôvodu, ktorý sa týka spojovacieho zariadenia a spätného chodu, ak spĺňajú požiadavky uvedené v prílohách I a II.

2.   Členské štáty nemôžu vydať doklad podľa článku 2 písm. u) smernice 2003/37/ES, pokiaľ ide o typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky tejto smernice.

Členské štáty môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ ide o typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky tejto smernice.

Článok 3

Členské štáty nesmú odmietnuť registráciu ani zakázať predaj, prvé uvedenie do prevádzky ani používanie traktorov z dôvodu, ktorý sa týka spojovacieho zariadenia a spätného chodu, ak tieto spĺňajú požiadavky uvedené v prílohách I a II.

Článok 4

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek príloh I a II technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 20 ods. 3 smernice 2003/37/ES.

Článok 5

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Smernica 79/533/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe III časti A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 7

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Článok 8

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 10, 15.1.2008, s. 21.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 11. decembra 2007 (Ú. v. EÚ C 323 E, 18.12.2008, s. 57) a rozhodnutie Rady z 22. júna 2009.

(3)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1979, s. 20.

(4)  Pozri prílohu III časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

SPOJOVACIE ZARIADENIE

1.   Počet

Každý traktor musí mať špeciálne zariadenie, ku ktorému musí byť možné na účely vlečenia pripojiť spojovací prostriedok, ako je vlečná tyč alebo vlečné lano.

2.   Umiestnenie

Zariadenie musí byť namontované na prednej časti traktora, ktorý musí byť vybavený spojovacím čapom.

3.   Konštrukcia

Zariadenie musí mať drážkované čeľuste. Rozovretie v strede poistného čapu je 60 mm + 0,5/– 1,5 mm a hĺbka čeľuste meraná od stredu čapu je 62 mm ± 0,5 mm.

Spojovací čap musí mať priemer 30 + 1,5 mm a musí byť vybavený zariadením, ktoré zabráni jeho vysunutiu z lôžka pri používaní. Zabezpečovacie zariadenie musí byť neodpojiteľné.

Vyššie spomínaná tolerancia + 1,5 mm by sa nemala považovať za výrobnú toleranciu, ale za prípustnú odchýlku menovitých rozmerov pre čapy rôznych konštrukcií.


PRÍLOHA II

SPÄTNÝ CHOD

Všetky traktory musia byť vybavené zariadením pre spätný chod, ktoré môže byť obsluhované z miesta vodiča.


PRÍLOHA III

Časť A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 6)

Smernica Rady 79/533/EHS

(Ú. v. ES L 145, 13.6.1979, s. 20).

 

Smernica Rady 82/890/EHS

(Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 45).

Iba pokiaľ ide o odkazy v článku 1 ods. 1 na smernicu 79/533/EHS.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES

(Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 24).

Iba pokiaľ ide o odkazy v článku 1 prvej zarážke na smernicu 79/533/EHS.

Smernica Komisie 1999/58/ES

(Ú. v. ES L 148, 15.6.1999, s. 37).

 

Časť B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 6)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

79/533/EHS

21. november 1980

82/890/EHS

21. jún 1984

97/54/ES

22. september 1998

23. september 1998

1999/58/ES

30. jún 2000 (1)


(1)  V súlade s článkom 2 smernice 1999/58/ES:

„1.   Od 1. júla 2000 členské štáty nesmú:

odmietnuť udeliť typové schválenie ES a vydať dokument podľa článku 10 ods. 1 tretej zarážky smernice 74/150/EHS ani udeliť vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ ide o typ traktora, ani

zakázať uvedenie traktorov do prevádzky,

ak tieto traktory spĺňajú požiadavky smernice 79/533/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.

2.   Od 1. januára 2001 členské štáty:

už nesmú vydávať dokument podľa článku 10 ods. 1 tretej zarážky smernice 74/150/EHS, pokiaľ ide o typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky smernice 79/533/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou,

môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ ide o typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky smernice 79/533/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.“


PRÍLOHA IV

TABUĽKA ZHODY

Smernica 79/533/EHS

Smernica 1999/58/ES

Táto smernica

Článok 1

 

Článok 1

 

Článok 2

Článok 2

Článok 3

 

Článok 3

Článok 4

 

Článok 4

Článok 5 ods. 1

 

Článok 5 ods. 2

 

Článok 5

 

Články 6 a 7

Článok 6

 

Článok 8

Príloha I

 

Príloha I

Príloha II

 

Príloha II

 

Príloha III

 

Príloha IV


30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/9


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/59/ES

z 13. júla 2009

o spätných zrkadlách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 74/346/EHS z 25. júna 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na spätné zrkadlá pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (3) bola viackrát podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 74/346/EHS je jednou zo samostatných smerníc typového schvaľovania ES stanoveného smernicou Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorá bola nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (5), a stanovuje technické požiadavky na dizajn a konštrukciu kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov, čo sa týka ich spätných zrkadiel. Tieto technické požiadavky súvisia s aproximáciou právnych predpisov členských štátov, aby sa umožnilo uplatňovanie systému typového schvaľovania ES, ktoré bolo stanovené smernicou 2003/37/ES, na každý typ traktora. Z tohto dôvodu sa ustanovenia smernice 2003/37/ES o poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch, ich prípojných vozidlách a ťahaných vymeniteľných strojoch, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami, uplatňujú na túto smernicu.

(3)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   „Poľnohospodársky alebo lesný traktor“ je každé motorové vozidlo vybavené kolesami alebo pásmi, ktoré má aspoň dve nápravy, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila a ktoré je špeciálne navrhnuté pre ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve. Môže byť vybavené na prepravu nákladu a cestujúcich.

2.   Táto smernica sa vzťahuje iba na traktory definované v odseku 1, ktoré sú vybavené pneumatikami a ich maximálna konštrukčná rýchlosť je 6 až 40 km/h.

Článok 2

1.   Členské štáty nemôžu odmietnuť udeliť typové schválenie ES, odmietnuť vydať doklad podľa článku 2 písm. u) smernice 2003/37/ES ani odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie typu traktora z dôvodu, ktorý sa týka spätných zrkadiel, ak tieto spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe I.

2.   Členské štáty nemôžu vydať doklad podľa článku 2 písm. u) smernice 2003/37/ES, pokiaľ ide o typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky tejto smernice.

Členské štáty môžu zamietnuť žiadosť o vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ ide o typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky tejto smernice.

Článok 3

Členské štáty nemôžu odmietnuť registráciu ani zakázať predaj, uvedenie do prevádzky ani používanie traktorov z dôvodu, ktorý sa týka spätných zrkadiel, ak tieto spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe I.

Článok 4

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek prílohy I technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 20 ods. 3 smernice 2003/37/ES.

Článok 5

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Smernica 74/346/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe II časti A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 7

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Článok 8

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

Predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 27.10.2007, s. 31.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 (Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 67) a rozhodnutie Rady z 22. júna 2009.

(3)  Ú. v. ES L 191, 15.7.1974, s. 1.

(4)  Pozri prílohu II časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

1.   VYMEDZENIE POJMOV

1.1.

„Spätné zrkadlo“ je každé zariadenie, ktoré má poskytovať vo výhľade, geometricky definovanom v nižšie uvedenom bode 2.5, zreteľný pohľad dozadu, ktorý nie je v prijateľnej miere obmedzený súčiastkami traktora alebo vodičom traktora a spolujazdcami. Prídavné spätné zrkadlá a spätné zrkadlá určené na sledovanie pripojeného náradia pri práci na poli nemusia bezpodmienečne podliehať typovému schváleniu komponentu, ale musia byť umiestnené v súlade s požiadavkami nastavenia obsiahnutými v bodoch 2.3.3 až 2.3.5.

1.2.

„Vnútorné spätné zrkadlo“ je zariadenie definované v bode 1.1, ktoré je namontované vnútri kabíny alebo na ráme traktora.

1.3.

„Vonkajšie spätné zrkadlo“ je zariadenie definované v bode 1.1, ktoré je namontované na akejkoľvek časti vonkajšieho povrchu traktora.

1.4.

„Trieda spätného zrkadla“ sú všetky spätné zrkadlá, ktoré majú jeden alebo viac spoločných charakteristík alebo funkcií. Vnútorné spätné zrkadlá sú zoskupené v triede I. Vonkajšie spätné zrkadlá sú v triede II.

2.   POŽIADAVKY NA MONTÁŽ

2.1.   Všeobecné

2.1.1.

Traktory môžu byť vybavené iba spätnými zrkadlami triedy I a II, ktoré nesú značku schválenia typu ES, ako je ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/97/ES z 10. novembra 2003 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na typové schválenie zariadení pre nepriamy výhľad a vozidiel vybavených takými zariadeniami, o zmene a doplnení smernice 70/156/EHS a o zrušení smernice 71/127/EHS (1).

2.1.2.

Spätné zrkadlá musia byť pripevnené takým spôsobom, aby počas obvyklých jazdných podmienok zostali stabilné.

2.2.   Počet

Všetky traktory musia byť vybavené aspoň jedným vonkajším spätným zrkadlom pripevneným na ľavej strane traktora v členských štátoch s pravostrannou premávkou a na pravej strane traktora v členských štátoch s ľavostrannou premávkou.

2.3.   Umiestnenie

2.3.1.

Vonkajšie spätné zrkadlo musí byť umiestnené tak, aby vodič, ktorý sedí na sedadle vodiča v obvyklej polohe, mal jasný výhľad na tú časť cesty, ktorá je definovaná v bode 2.5.

2.3.2.

Vonkajšie spätné zrkadlo musí byť viditeľné cez tú časť čelného skla, ktorá je stieraná stieračom čelného skla alebo cez bočné okná, ak je nimi traktor vybavený.

2.3.3.

Spätné zrkadlo nesmie prečnievať za vonkajší obrys karosérie traktora alebo súpravy traktora a prívesu o viac, ako je nevyhnutné na dosiahnutie výhľadu uvedeného v bode 2.5.

2.3.4.

Keď sa spodný okraj vonkajšieho spätného zrkadla zaťaženého traktora nachádza menej ako 2 m nad zemou, nesmie takéto spätné zrkadlo prečnievať viac ako 0,20 m cez celkovú šírku traktora alebo súpravu traktora a prívesu, meranú bez spätných zrkadiel.

2.3.5.

Ak sú splnené požiadavky bodov 2.3.3 a 2.3.4, môžu spätné zrkadlá prečnievať cez povolenú maximálnu šírku traktora.

2.4.   Nastavenie

2.4.1.

Vodič musí byť schopný nastaviť každé vnútorné spätné zrkadlo zo svojho sedadla.

2.4.2.

Vodič musí byť schopný nastaviť vonkajšie spätné zrkadlo bez toho, aby opustil sedadlo vodiča. Poloha zrkadla však môže byť zaistená zvonka.

2.4.3.

Požiadavky bodu 2.4.2 sa nevzťahujú na vonkajšie spätné zrkadlá, ktoré sa po sklopení automaticky vrátia do svojej pôvodnej polohy alebo sa môžu znovu nastaviť do svojej pôvodnej polohy bez použitia nástrojov.

2.5.   Výhľad

2.5.1.   Členské štáty s pravostrannou premávkou

Výhľad ľavým vonkajším spätným zrkadlom musí byť taký, aby vodič mohol vidieť dozadu aspoň tú rovnú časť cesty až k obzoru, ktorá je naľavo od roviny rovnobežnej s vertikálnou pozdĺžnou stredovou rovinou a ktorá prechádza najkrajnejším ľavým bodom celkovej šírky traktora alebo súpravy traktora a prívesu.

2.5.2.   Členské štáty s ľavostrannou premávkou

Výhľad pravým vonkajším spätným zrkadlom musí byť taký, aby vodič mohol vidieť dozadu aspoň tú rovnú časť cesty až k obzoru, ktorá je napravo od roviny rovnobežnej s vertikálnou pozdĺžnou stredovou rovinou a ktorá prechádza najkrajnejším pravým bodom celkovej šírky traktora alebo súpravy traktora a prívesu.


(1)  Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2004, s. 1.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 6)

Smernica Rady 74/346/EHS

(Ú. v. ES L 191, 15.7.1974, s. 1).

 

Smernica Rady 82/890/EHS

(Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 45).

Iba pokiaľ ide o odkazy v článku 1 ods. 1 na smernicu 74/346/EHS.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES

(Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 24).

Iba pokiaľ ide o odkazy v článku 1 prvej zarážke na smernicu 74/346/EHS.

Smernica Komisie 98/40/ES

(Ú. v. ES L 171, 17.6.1998, s. 28).

 

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 6)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

74/346/EHS

2. január 1976

82/890/EHS

22. jún 1984

97/54/ES

22. september 1998

23. september 1998

98/40/ES

30. apríl 1999 (1)


(1)  Podľa článku 2 smernice 98/40/ES:

„1.   Od 1. mája 1999 členské štáty nesmú:

odmietnuť, pokiaľ ide o typ traktora, udeliť typové schválenie ES a vydať dokument, uvedený v článku 10 ods. 1 tretej zarážke smernice 74/150/EHS, ani vnútroštátne typové schválenie, ani

zakázať uvedenie traktorov do prevádzky, ak tieto traktory spĺňajú požiadavky smernice 74/346/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.

2.   Od 1. októbra 1999 členské štáty:

už nesmú vydávať dokument podľa článku 10 ods. 1 tretej zarážky smernice 74/150/EHS pre typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky smernice 74/346/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou,

môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie pre typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky smernice 74/346/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.“


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Smernica 74/346/EHS

Smernica 98/40/ES

Táto smernica

článok 1

 

článok 1

 

článok 2

článok 2

články 3 a 4

 

články 3 a 4

článok 5 ods. 1

 

článok 5 ods. 2

 

článok 5

 

článok 6

 

článok 7

článok 6

 

článok 8

príloha

 

príloha I

 

príloha II

 

príloha III


30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/15


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/60/ES

z 13. júla 2009

o maximálnej konštrukčnej rýchlosti a nákladných plošinách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 74/152/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o maximálnej konštrukčnej rýchlosti a nákladných plošinách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (3) bola viackrát podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 74/152/EHS je jednou zo samostatných smerníc typového schvaľovania ES stanoveného smernicou Rady 74/150/EHS zo 4. marca 1974 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorá bola nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami (5), a stanovuje technické požiadavky na dizajn a konštrukciu kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov, čo sa týka ich riadiacich zariadení. Tieto technické požiadavky súvisia s aproximáciou právnych predpisov členských štátov, aby sa umožnilo uplatňovanie systému typového schvaľovania ES, ktoré bolo stanovené smernicou 2003/37/ES, na každý typ traktora. Následne sa ustanovenia stanovené smernicou 2003/37/ES o poľnohospodárskych a lesných traktoroch, ich prípojných vozidlách a ťahaných vymeniteľných strojoch, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami uplatňujú na túto smernicu.

(3)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   „Poľnohospodársky alebo lesný traktor“ znamená akékoľvek motorové vozidlo vybavené kolesami alebo nekonečnými pásmi najmenej s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila a ktoré je osobitne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve. Môže byť vybavené na prepravovanie nákladu a cestujúcich.

2.   Táto smernica sa uplatňuje iba pre traktory definované v odseku 1, ktoré sú vybavené vzduchovými pneumatikami s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 6 až 40 km/h.

Článok 2

1.   Členské štáty nemôžu odmietnuť udeliť typové schválenie ES, odmietnuť vydať doklad podľa článku 2 písm. u) smernice 2003/37/ES ani odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie typu traktora z dôvodu, ktorý sa týka maximálnej konštrukčnej rýchlosti alebo nákladných plošín, ak spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe I.

2.   Členské štáty nemôžu vydať doklad podľa článku 2 písm. u) smernice 2003/37/ES pre typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky tejto smernice.

Členské štáty môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ ide o typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky tejto smernice.

Článok 3

Členské štáty nemôžu odmietnuť registráciu ani zakázať predaj, uvedenie do prevádzky, ani používanie traktorov z dôvodu, ktorý sa týka maximálnej konštrukčnej rýchlosti alebo nákladných plošín, ak tieto spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe I.

Článok 4

1.   Žiaden členský štát nemôže zakázať, aby bol traktor vybavený nákladnými plošinami, ani vyžadovať, aby bol vybavený jednou alebo viacerými takýmito plošinami.

2.   Žiaden členský štát nemôže zakázať prepravu na nákladných plošinách pre výrobky, ktoré je povolené prepravovať na prívesoch používaných v poľnohospodárstve a lesníctve v rámci obmedzení, ktoré sú dané výrobcom. Je dovolené maximálne zaťaženie najmenej 80 % hmotnosti traktora v prevádzkovom stave.

Článok 5

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek prílohy I technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 20 ods. 3 smernice 2003/37/ES.

Článok 6

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 7

Smernica 74/152/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe II časti A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 8

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Článok 9

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 13.7.2007, s. 37.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 (Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 74) a rozhodnutie Rady z 22. júna 2009.

(3)  Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 33.

(4)  Pozri prílohu II časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

1.   Maximálna konštrukčná rýchlosť

1.1.

Pre skúšky na účely typového schválenia sa priemerná rýchlosť meria na rovnej dráhe, ktorú traktor musí prejsť v oboch smeroch z letmého štartu. Pôda dráhy je pevná; dráha je rovná a aspoň 100 metrov dlhá; môže však obsahovať svahy so sklonom nie viac ako 1,5 %.

1.2.

Počas skúšky je traktor nezaťažený a v prevádzkovom stave bez prídavných záťaží alebo osobitného vybavenia a tlak v pneumatikách je taký, ako je predpísané pre cestnú prevádzku.

1.3.

Pri skúškach musí byť traktor vybavený novými pneumatikami, ktoré majú najväčší valivý polomer uvažovaný výrobcom pre traktor.

1.4.

Počas skúšky je prevodový pomer taký, aby bola dosiahnutá maximálna rýchlosť vozidla, a plyn je otvorený naplno.

1.5.

Vzhľadom na rôzne neodstrániteľné chyby spôsobené najmä meracou technikou a nárastom otáčok motora pri čiastočnom zaťažení je prijateľné, keď nameraná rýchlosť presiahne hodnotu maximálnej konštrukčnej rýchlosti o 3 km/h.

1.6.

Aby orgány zodpovedné za typové schválenie traktorov mohli vypočítať ich maximálnu teoretickú rýchlosť, výrobca ako návod špecifikuje prevodový pomer, aktuálny pohyb hnacích kolies dopredu zodpovedajúci jednej úplnej otáčke a otáčky za minútu pri maximálnom výkone úplne otvoreným regulátorom plynu a regulátorom otáčok, ak je ním traktor vybavený, nastaveným tak, ako je predpísané výrobcom.

2.   Nákladné plošiny

2.1.

Ťažisko plošiny je umiestnené medzi nápravami.

2.2.

Rozmery plošiny sú také, aby:

dĺžka nepresahovala viac ako 1,4-krát predný alebo zadný rozchod traktora, podľa toho, ktorý je väčší,

šírka nepresahovala maximálnu celkovú šírku traktora bez výbavy.

2.3.

Plošina je navrhnutá symetricky k pozdĺžnej stredovej rovine traktora.

2.4.

Výška nákladnej plošiny nad zemou nie je väčšia ako 150 cm.

2.5.

Typ plošiny a spôsob upevnenia je taký, aby pri obvyklom zaťažení zostalo zorné pole vodiča primerané a rôzne povinné svetlá a svetelné signalizačné zariadenia mohli plniť nepretržite svoju funkciu.

2.6.

Nákladná plošina sa dá odmontovať; je pripojená k traktoru takým spôsobom, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku pri náhodnom odpojení.


PRÍLOHA II

Časť A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 7)

Smernica Rady 74/152/EHS

(Ú. v. ES L 84, 28.3.1974, s. 33).

 

Smernica Rady 82/890/EHS

(Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 45).

Iba pokiaľ ide o odkazy v článku 1 ods. 1 na smernicu 74/152/EHS.

Smernica Komisie 88/412/EHS

(Ú. v. ES L 200, 26.7.1988, s. 31).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES

(Ú. v. ES L 277, 10.10.1997, s. 24).

Iba pokiaľ ide o odkazy v článku 1 prvej zarážke na smernicu 74/152/EHS.

Smernica Komisie 98/89/ES

(Ú. v. ES L 322, 1.12.1998, s. 40).

 

Časť B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 7)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

74/152/EHS

8. september 1975

82/890/EHS

22. jún 1984

88/412/EHS

30. september 1988 (1)

97/54/ES

22. september 1998

23. september 1998

98/89/ES

31. december 1999 (2)


(1)  Podľa článku 2 smernice 88/412/EHS:

„1.   Od 1. októbra 1988 nesmie žiadny členský štát:

odmietnuť poskytnúť pridelenie typového schválenia ES, vydanie dokumentu uvádzaného v článku 10 ods. 1 poslednej zarážke smernice 74/150/EHS ani poskytnutie vnútroštátneho typového schválenia, ani

zakázať uvedenie traktorov do prevádzky,

pokiaľ maximálna konštrukčná rýchlosť a nakladacie plošiny tohto typu traktora spĺňajú opatrenia tejto smernice.

2.   Od 1. októbra 1989 členské štáty:

nevydajú dokument uvedený v článku 10 ods. 1 poslednej zarážke smernice 74/150/EHS týkajúci sa typu traktora, ktorého maximálna konštrukčná rýchlosť a nakladacie plošiny nezodpovedajú opatreniam tejto smernice,

môžu odmietnuť poskytnúť vnútroštátne typové schválenie, pokiaľ ide o typ traktora, ktorého maximálna konštrukčná rýchlosť a nakladacie plošiny nezodpovedajú tejto smernici.“

(2)  Podľa článku 2 smernice 98/89/ES:

„1.   Od 1. januára 2000 členské štáty nesmú:

odmietnuť, pokiaľ ide o typ traktora, udeliť ES typové schválenie, odmietnuť vydať doklad podľa článku 10 ods. 1 poslednej zarážky smernice 74/150/EHS, ani odmietnuť udeliť národné typové schválenie, ani

zakázať uvedenie traktorov do prevádzky,

ak tieto traktory spĺňajú požiadavky smernice 74/152/EHS v znení tejto smernice.

2.   Od 1. októbra 2004 členské štáty:

nesmú ďalej vydávať doklad podľa článku 10 ods. 1 poslednej zarážky smernice 74/150/EHS pre typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky smernice 74/152/EHS v znení tejto smernice,

môžu odmietnuť udeliť národné typové schválenie, pokiaľ ide o typ traktora, ktorý nespĺňa požiadavky smernice 74/152/EHS v znení tejto smernice.“


PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

Smernica 74/152/EHS

Smernica 98/89/ES

Táto smernica

článok 1

 

článok 1

 

článok 2

článok 2

články 3 až 5

 

články 3 až 5

článok 6 ods. 1

 

článok 6 ods. 2

 

článok 6

 

článok 7

 

článok 8

článok 7

 

článok 9

príloha

 

príloha I

 

príloha II

 

príloha III


30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/20


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/62/ES

z 13. júla 2009

o mieste na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 93/94/EHS z 29. októbra 1993 o mieste na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (3) bola podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Smernica 93/94/EHS je jednou zo samostatných smerníc systému typového schválenia ES zavedeného smernicou Rady 92/61/EHS z 30. júna 1992 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorá bola nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel (5), a ustanovuje technické požiadavky na dizajn a konštrukciu dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel týkajúce sa miesta na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky. Uvedené technické požiadavky súvisia s aproximáciou právnych predpisov členských štátov, aby sa umožnilo uplatňovanie systému typového schválenia ES, ktoré bolo ustanovené smernicou 2002/24/ES, na príslušné typy motorových vozidiel. Z toho dôvodu ustanovenia smernice 2002/24/ES týkajúce sa vozidiel, komponentov a samostatných technických jednotiek platia pre túto smernicu.

(3)

Cieľom tejto smernice nie je harmonizovať rozmery registračných tabuliek používaných v rôznych členských štátoch. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby vyčnievajúce registračné tabuľky nepredstavovali nebezpečenstvo pre užívateľov, avšak bez toho, aby si to vyžadovalo akékoľvek modifikácie vzhľadom na konštrukciu vozidla.

(4)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa uplatňuje na miesto na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky pre všetky typy motorových vozidiel definovaných v článku 1 smernice 2002/24/ES.

Článok 2

Pre udelenie typového schválenia komponentu ES vzhľadom na miesto na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla a pre podmienky voľného pohybu takýchto vozidiel sa použije postup, ktorý je stanovený v kapitolách II a III smernice 2002/24/ES.

Článok 3

Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie požiadaviek prílohy I technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 smernice 2002/24/ES.

Článok 4

1.   Členské štáty nemôžu z dôvodov týkajúcich sa miesta na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky:

odmietnuť udeliť typu dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla typové schválenie ES,

zakázať registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel,

ak miesto na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky spĺňa požiadavky tejto smernice.

2.   Členské štáty odmietnu udeliť typové schválenie ES akémukoľvek typu dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla z dôvodov týkajúcich sa miesta na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky, ak nie sú splnené požiadavky tejto smernice.

3.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Smernica 93/94/EHS, zmenená a doplnená smernicou uvedenou v prílohe II časti A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 6

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2010.

Článok 7

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. ERLANDSSON


(1)  Ú. v. EÚ C 324, 30.12.2006, s. 11.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 (Ú. v. EÚ C 219 E, 28.8.2008, s. 66) a rozhodnutie Rady z 22. júna 2009.

(3)  Ú. v. ES L 311, 14.12.1993, s. 83.

(4)  Pozri prílohu II časť A.

(5)  Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1.


PRÍLOHA I

1.   ROZMERY

Rozmery miesta na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (1) sú tieto:

1.1.   Mopedy a ľahké štvorkolky bez karosérie

1.1.1.

Šírka: 100 mm;

1.1.2.

Výška: 175 mm

alebo

1.1.3.

Šírka: 145 mm;

1.1.4.

Výška: 125 mm.

1.2.   Motocykle, trojkolky s maximálnym výkonom do 15 kW a štvorkolky, iné ako ľahké štvorkolky, bez karosérie

1.2.1.

Šírka: 280 mm;

1.2.2.

Výška: 210 mm.

1.3.   Trojkolky s maximálnym výkonom nad 15 kW, ľahké štvorkolky vybavené karosériou a štvorkolky, iné než ľahké štvorkolky, vybavené karosériou

1.3.1.

Platia ustanovenia pre osobné automobily uvedené v smernici Rady 70/222/EHS (2).

2.   BEŽNÉ UMIESTNENIE

2.1.

Miesto na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky musí byť umiestnené v zadnej časti vozidla tak, aby:

2.1.1.

mohla byť tabuľka umiestnená medzi pozdĺžnymi rovinami prechádzajúcimi najkrajnejšími bodmi vozidla.

3.   SKLON

3.1.

Zadná registračná tabuľka:

3.1.1.

musí so strednou pozdĺžnou rovinou vozidla zvierať pravý uhol;

3.1.2.

môže byť odklonená od vertikály maximálne 30° u nezaťaženého vozidla, keď je plocha s registračným číslom obrátená smerom hore;

3.1.3.

môže byť odklonená od vertikály maximálne 15° u nezaťaženého vozidla, keď je plocha s registračným číslom obrátená smerom dole.

4.   MAXIMÁLNA VÝŠKA

4.1.

Žiadny bod miesta na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky nesmie byť u nezaťaženého vozidla vyššie než 1,5 m nad zemou.

5.   MINIMÁLNA VÝŠKA

5.1.

Žiadny bod miesta na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky nesmie byť u nezaťaženého vozidla nižšie než 0,20 m nad zemou, ani nižšie, než je polomer kolies nad zemou, ak je tento menší než 0,20 m.

6.   GEOMETRICKÁ VIDITEĽNOSŤ

6.1.

Miesto na inštalovanie tabuľky musí byť viditeľné v priestore ohraničenom dvomi dvojicami rovín. Jedna dvojica je vyznačená dvomi rovinami prechádzajúcimi cez horný a dolný okraj tabuľky v mieste jej inštalácie. Tieto roviny zvierajú s horizontálou uhly podľa znázornenia na obrázku 1. Druhá je vyznačená dvomi rovinami prechádzajúcimi bočnými okrajmi tabuľky, ktoré s vertikálnou rovinou, vo vzťahu k strednej pozdĺžnej rovine vozidla, zvierajú uhly podľa znázornenia na obrázku 2.

Image Image


(1)  V prípade mopedov je to akákoľvek registračná a/alebo identifikačná tabuľka.

(2)  Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 25.

Dodatok 1

Informačný dokument vzhľadom na miesto na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky typu dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla

(priloží sa k žiadosti o typové schválenie komponentu ES, ak sa predkladá oddelene od žiadosti o typové schválenie vozidla ES)

Poradové číslo (pridelené žiadateľom):

Žiadosť o typové schválenie komponentu ES vzhľadom na miesto na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky typu dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla musí obsahovať informácie uvedené v prílohe II k smernici 2002/24/ES, v časti 1 oddiele A bodoch:

0.1,

0.2,

0.4 až 0.6,

2.2,

2.2.1,

9.6,

9.6.1.

Doplnok 2

Osvedčenie o typovom schválení komponentu vzhľadom na miesto na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky pre typ dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla

VZOR

Protokol č … technickej služby … dátum …

Typové schválenie komponentu č … Rozšírenie č …

1.

Obchodná značka alebo názov vozidla …

2.

Typ vozidla …

3.

Meno a adresa výrobcu …

4.

Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je) …

5.

Dátum odovzdania vozidla na testy: …

6.

Typové schválenie komponentu udelené/zamietnuté (1).

7.

Miesto: …

8.

Dátum: …

9.

Podpis: …


(1)  Nehodiace sa prečiarknuť.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 5)

Smernica Rady 93/94/EHS

(Ú. v. ES L 311, 14.12.1993, s. 83).

Smernica Komisie 1999/26/ES

(Ú. v. ES L 118, 6.5.1999, s. 32).

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie

(v zmysle článku 5)

Smernica

Lehota na transpozíciu

Dátum uplatňovania

93/94/EEC

30. apríla 1995

1. novembra 1995 (1)

1999/26/EC

31. decembra 1999

1. januára 2000 (2)


(1)  Podľa článku 4 smernice 93/94/EHS:

„Od [1. mája 1995] nesmú členské štáty z dôvodov spojených s miestom na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky zakázať prvýkrát uviesť do prevádzky vozidlá, ktoré sú v súlade s touto smernicou.“

(2)  Podľa článku 2 smernice 1999/26/ES:

„1.   S účinnosťou od 1. januára 2000 nesmú členské štáty z dôvodov týkajúcich sa miesta na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky:

zamietnuť udeliť typu dvoj- alebo trojkolesového vozidla typové schválenie ES,

zakázať registráciu, predaj ani uvedenie do prevádzky dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel,

ak miesto na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky spĺňa požiadavky smernice 93/94/EHS, zmenené a doplnené touto smernicou.

2.   S účinnosťou od 1. júla 2000 členské štáty musia zamietnuť udeliť typové schválenie ES akémukoľvek typu dvoj- alebo trojkolesového motorového vozidla z dôvodov týkajúcich sa miesta na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky, ak nie sú splnené požiadavky smernice 93/94/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.“


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Smernica 93/94/EHS

Smernica 1999/26/ES

Táto smernica

články 1, 2 a 3

 

články 1, 2 a 3

 

článok 2 ods. 1

článok 4 ods. 1

 

článok 2 ods. 2

článok 4 ods. 2

článok 4 ods. 1

 

článok 4 ods. 2

 

článok 4 ods. 3

 

článok 5

 

článok 6

článok 5

 

článok 7

príloha

 

príloha I

 

príloha II

 

príloha III


30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/28


SMERNICA KOMISIE 2009/85/ES

z 29. júla 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť kumatetralyl ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článku 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa kumatetralyl.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa kumatetralyl posudzoval v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES na použitie vo výrobkoch typu 14, rodenticídoch, podľa prílohy V k smernici 98/8/ES.

(3)

Dánsko bolo určené ako spravodajský členský štát a 29. septembra 2005 v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 predložilo Komisii správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia preskúmali uvedenú správu príslušného orgánu. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania začlenili do hodnotiacej správy 20. februára 2009 v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky.

(5)

Zo skúmaní vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov používaných ako rodenticídy a obsahujúcich kumatetralyl sa dá očakávať, že nebudú predstavovať riziko pre ľudí okrem náhodných nehôd detí. Riziko sa zistilo v prípade necieľových zvierat a životného prostredia. Kumatetralyl sa však momentálne považuje za nevyhnutný z dôvodu verejného zdravia a hygieny. Je preto odôvodnené, aby sa kumatetralyl na obmedzené obdobie zaradil do prílohy I a zabezpečilo sa tým, že všetky členské štáty budú udeľovať povolenia pre biocídne výrobky používané ako rodenticídy a obsahujúce kumatetralyl, ako aj meniť tieto povolenia alebo ich rušiť v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES.

(6)

Na základe zistení v hodnotiacej správe je vhodné vyžadovať uplatňovanie osobitných opatrení na zmiernenie rizika v procese udeľovania povolení pre výrobky obsahujúce kumatetralyl a používané ako rodenticídy. Uvedené opatrenia by sa mali zamerať na obmedzenie rizika prvotného a druhotného vystavenia ľudí a necieľových zvierat. Z uvedeného dôvodu by sa vo všeobecnom meradle mali zaviesť určité obmedzenia, ako je maximálna koncentrácia, zákaz predaja aktívnej látky vo výrobkoch, ktoré nie sú pripravené na použitie, a používanie averzívnych činidiel, zatiaľ čo členské štáty by v jednotlivých prípadoch mali určiť ďalšie podmienky.

(7)

Vzhľadom na zistené riziká by sa kumatetralyl mal zaradiť do prílohy I len na obdobie piatich rokov a mal by podliehať porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s článkom 10 ods. 5 bodom i) druhým pododsekom smernice 98/8/ES pred tým, ako sa obnoví jeho zaradenie do prílohy I.

(8)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa zabezpečilo, že s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku kumatetralyl sa bude zaobchádzať na každom trhu rovnako, a aby sa vo všeobecnosti uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami.

(9)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členské štáty aj ďalšie zainteresované strany stihli pripraviť na plnenie nových uložených požiadaviek a aby žiadatelia, ktorí predložili dokumentáciu, mali možnosť plne využiť desaťročné obdobie, počas ktorého sú informácie chránené a ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť od dátumu zaradenia do prílohy.

(10)

Po zaradení do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na udelenie, zmenu alebo zrušenie povolení biocídnych výrobkov vo výrobkoch typu 14 obsahujúcich kumatetralyl v záujme zabezpečenia ich súladu so smernicou 98/8/ES.

(11)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Uvedené ustanovenia uplatňujú od 1. júla 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Spôsob uvedenia tohto odkazu určia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 29. júla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa vkladá táto položka č. 28:

Číslo

Všeobecný názov

Názov podľa IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa lehota na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom rozhodnutí o zaradení do prílohy venovanému týmto aktívnym látkam)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Druh výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„28

kumatetralyl

kumatetralyl

č. EC: 227-424-0

č. CAS: 5836-29-3

980 g/kg

1. júla 2011

30. júna 2013

30. júna 2016

14

Vzhľadom na zistené riziká, ktoré predstavuje pre necieľové zvieratá, podlieha uvedená aktívna látka porovnávaciemu hodnoteniu rizika v súlade s článkom 10 ods. 5 bodom i) druhým pododsekom smernice 98/8/ES pred tým, ako sa obnoví jej zaradenie do prílohy.

Členské štáty zabezpečujú, aby povolenia podliehali týmto podmienkam:

1.

Nominálna koncentrácia aktívnej látky vo výrobkoch s výnimkou sledovacieho prášku nepresahuje 375 mg/kg a povoľujú sa len výrobky pripravené na použitie.

2.

Výrobky obsahujú averzívne činidlo a v prípade potreby farbivo.

3.

Prvotné a druhotné vystavenie ľudí, necieľových zvierat a životného prostredia sa minimalizuje tým, že sa zvažujú a uplatňujú všetky vhodné a dostupné opatrenia na zníženie rizika. Tieto opatrenia okrem iného zahŕňajú obmedzenie len na profesionálne využitie, obmedzenie veľkosti balenia a stanovenie povinnosti používať bezpečné obaly na návnady chránené proti poškodeniu.“


(1)  V záujme vykonávania spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na webovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/31


SMERNICA KOMISIE 2009/86/ES

z 29. júla 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť fenpropimorf ako aktívnu látku do prílohy I k uvedenej smernici

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 16 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1451/2007 zo 4. decembra 2007 o druhej fáze desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (2) sa ustanovuje zoznam aktívnych látok, ktoré sa majú posúdiť na účely ich prípadného zaradenia do prílohy I, IA alebo IB k smernici 98/8/ES. Tento zoznam zahŕňa fenpropimorf.

(2)

Podľa nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa fenpropimorf hodnotil v súlade s článkom 11 ods. 2 smernice 98/8/ES na využívanie vo výrobkoch typu 8, ktorými sú prostriedky na ochranu dreva, ako sa vymedzuje v prílohe V k smernici 98/8/ES.

(3)

Španielsko určené ako spravodajský členský štát predložilo Komisii 4. decembra 2006 v súlade s článkom 14 ods. 4 a 6 nariadenia (ES) č. 1451/2007 správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(4)

Členské štáty a Komisia preskúmali uvedenú správu príslušného orgánu. V súlade s článkom 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1451/2007 sa výsledky preskúmania začlenili do hodnotiacej správy 20. februára 2009 v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky.

(5)

Z vykonaných preskúmaní vyplýva, že sa dá očakávať, že biocídne výrobky používané ako prostriedky na ochranu dreva a obsahujúce fenpropimorf vyhovujú požiadavkám ustanoveným v článku 5 smernice 98/8/ES. Je preto vhodné, aby sa fenpropimorf zaradil do prílohy I a aby sa tým v súlade s článkom 16 ods. 3 smernice 98/8/ES vo všetkých členských štátoch zabezpečila možnosť vydávať, upravovať alebo rušiť povolenia na biocídne výrobky používané ako prostriedky na ochranu dreva a obsahujúce fenpropimorf.

(6)

Vzhľadom na závery hodnotiacej správy je vhodné vyžadovať, aby sa pri povoľovaní výrobkov obsahujúcich fenpropimorf a používaných ako prostriedky na ochranu dreva uplatňovali na ne opatrenia na zmiernenie možného rizika s cieľom zabezpečiť zníženie rizík na prijateľnú úroveň v súlade s článkom 5 smernice 98/8/ES a prílohou VI k uvedenej smernici. Mali by sa predovšetkým prijať primerané opatrenia zamerané na ochranu pôdneho a vodného prostredia, keďže sa počas hodnotenia zistilo, že tieto výrobky predstavujú pre uvedené prostredia neprijateľné riziko. Výrobky určené na priemyselné využitie by sa mali používať s vhodnými ochrannými prostriedkami, ak sa riziko, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre priemyselných používateľov, nemôže znížiť iným spôsobom.

(7)

Na úrovni Spoločenstva sa neposúdili všetky potenciálne použitia. Je preto vhodné, aby členské štáty posúdili tie riziká, ktoré tieto výrobky predstavujú pre jednotlivé zložky životného prostredia a populácie a ktoré sa v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva neposúdili reprezentatívnym spôsobom, a aby pri udeľovaní povolení na výrobky zabezpečili prijímanie primeraných opatrení alebo zavádzanie špecifických podmienok s cieľom zmierniť zistené riziká na prijateľnú úroveň.

(8)

Je dôležité uplatňovať ustanovenia tejto smernice súbežne vo všetkých členských štátoch, aby sa na trhu zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s biocídnymi výrobkami obsahujúcimi aktívnu látku fenpropimorf a aby sa uľahčilo riadne fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami vo všeobecnosti.

(9)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by uplynúť primerané obdobie, aby sa členským štátom a iným zainteresovaným stranám umožnilo pripraviť sa na plnenie nových požiadaviek, ktoré zo zaradenia vyplynú, a aby sa zabezpečilo, že žiadatelia s pripravenou dokumentáciou budú mať možnosť úplne využiť desaťročné obdobie ochrany údajov, ktoré v súlade s článkom 12 ods. 1 písm. c) bodom ii) smernice 98/8/ES začína plynúť dňom zaradenia aktívnej látky do prílohy.

(10)

Po zaradení aktívnej látky do prílohy by členské štáty mali mať k dispozícii primerané obdobie na implementáciu článku 16 ods. 3 smernice 98/8/ES, a najmä na vydávanie, upravovanie alebo zrušenie povolení na biocídne výrobky vo výrobkoch typu 8 obsahujúce fenpropimorf s cieľom zabezpečiť ich súlad so smernicou 98/8/ES.

(11)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Uvedené ustanovenia uplatňujú od 1. júla 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 29. júla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa vkladá táto položka č. 21:

Číslo

Všeobecný názov

Názov podľa IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia platnosti zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„21

fenpropimorf

(+/-)-cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolín

EC č.: 266-719-9

CAS č.: 67564-91-4

930 g/kg

1. júl 2011

30. jún 2013

30. jún 2021

8

Ak je to v prípade konkrétneho výrobku vhodné, členské štáty pri posudzovaní žiadosti o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI posudzujú populácie, ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu výrobku, a tie scenáre použitia alebo expozičné scenáre, ktoré sa v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva neposúdili reprezentatívnym spôsobom.

Pri vydávaní povolení výrobkom posúdia členské štáty riziká a následne zabezpečia prijatie vhodných opatrení alebo zavedenie osobitných podmienok s cieľom zmierniť zistené riziká.

Povolenie sa môže vydať, ak sa na základe žiadosti preukáže, že riziká možno znížiť na prijateľné úrovne.

Členské štáty zabezpečia, aby sa povolenia udeľovali iba za týchto podmienok:

1.

Vzhľadom na predpoklady, ku ktorým sa dospelo počas hodnotenia rizík, sa výrobky povolené na priemyselné využitie musia používať s vhodnými osobnými ochrannými prostriedkami, ak sa v žiadosti o povolenie výrobku nepreukáže, že riziko, ktoré tieto výrobky predstavujú pre priemyselných používateľov, možno znížiť na prijateľnú úroveň iným spôsobom.

2.

Vzhľadom na riziká, ktoré podľa zistení tieto výrobky predstavujú pre pôdne a vodné prostredie, sa na účely ich ochrany musia prijať vhodné opatrenia na zmiernenie možného rizika. Najmä na etiketách a/alebo kartách bezpečnostných údajov výrobkov povolených na priemyselné využitie sa uvádza, že čerstvo ošetrené drevo sa po ošetrení musí skladovať chránené pred zrážkami a/alebo na nepriepustnom tvrdom povrchu, aby sa predišlo priamym únikom do pôdy alebo vody, a že všetky úniky sa musia zachytiť na účely opätovného použitia alebo likvidácie.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na internetovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/35


SMERNICA KOMISIE 2009/87/ES

z 29. júla 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť indoxakarb ako aktívnu látku do prílohy I k tejto smernici

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 11 ods. 4,

keďže:

(1)

Spojenému kráľovstvu (UK) bola 12. decembra 2005 doručená žiadosť spoločnosti DuPont de Nemours S.A. podľa článku 11 ods. 1 smernice 98/8/ES o zaradenie aktívnej látky indoxakarb do prílohy I alebo IA k tejto smernici na použitie vo výrobkoch typu 18, insekticídoch, akaricídoch a prostriedkoch na ochranu proti ostatným článkonožcom, ako je definované v prílohe V k smernici 98/8/ES. Indoxakarb nebol na trhu v čase uvedenom v článku 34 ods. 1 smernice 98/8/ES ako aktívna látka žiadneho biocídneho výrobku.

(2)

Po vyhodnotení predložilo UK 5. marca 2007 Komisii správu príslušného orgánu spolu s odporúčaním.

(3)

Správu príslušného orgánu preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre biocídne výrobky 28. mája 2008 a zistenia z preskúmania boli zapracované do hodnotiacej správy.

(4)

Zo skúmaní vyplýva, že v prípade biocídnych výrobkov, ktoré obsahujú indoxakarb a používajú sa ako insekticídy, akaricídy alebo na ochranu proti iným článkonožcom sa dá očakávať, že budú vyhovovať požiadavkám ustanoveným v článku 5 smernice 98/8/ES. Z týchto dôvodov je preto vhodné zahrnúť indoxakarb do prílohy I.

(5)

Na úrovni Spoločenstva sa neposúdili všetky potenciálne použitia. Je preto vhodné, aby členské štáty posúdili tie riziká, ktoré tieto výrobky predstavujú pre jednotlivé zložky životného prostredia a populácie a ktoré sa v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva neposúdili reprezentatívnym spôsobom, a aby pri udeľovaní povolení na výrobky zabezpečili prijímanie primeraných opatrení alebo zavádzanie špecifických podmienok s cieľom zmierniť zistené riziká na prijateľnú úroveň.

(6)

Vzhľadom na výsledky hodnotiacej správy je taktiež vhodné v procese povoľovania používania výrobkov obsahujúcich indoxakarb požadovať uplatňovanie osobitných opatrení na zmiernenie rizika pri ich využívaní v insekticídoch, akaricídoch alebo prípravkoch na ochranu proti ostatným článkonožcom.

(7)

Takéto opatrenia by sa mali zamerať na obmedzenie rizík pre necieľové druhy a vodné prostredie. Z týchto dôvodov je potrebné stanoviť určité podmienky, aby sa zabezpečilo, že výrobky sa nebudú umiestňovať na miesta prístupné deťom a spoločenským zvieratám a nedostanú sa do kontaktu s vodou.

(8)

Kým sa aktívna látka zaradí do prílohy I, malo by sa ponechať primerané obdobie, aby sa členským štátom umožnilo uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na splnenie podmienok tejto smernice.

(9)

Smernica 98/8/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

So Stálym výborom pre biocídne výrobky sa konzultovalo 30. mája 2008 a tento výbor doručil kladné stanovisko k návrhu smernice Komisie, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici 98/8/ES, pokiaľ ide o zaradenie indoxakarbu ako aktívnej látky. Komisia 11. júna 2008 predložila uvedený návrh na preskúmanie Európskemu parlamentu a Rade. Európsky parlament v stanovenej časovej lehote nevzniesol námietky proti navrhnutým opatreniam. Rada sa vyslovila proti prijatiu návrhu Komisiou a uviedla, že navrhované opatrenia presahujú výkonné právomoci ustanovené v smernici 98/8/ES. V dôsledku toho Komisia neprijala navrhované opatrenia a predložila zmenený a doplnený návrh príslušnej smernice Stálemu výboru pre biocídne výrobky. So stálym výborom sa o uvedenom návrhu konzultovalo 20. februára 2009.

(11)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 98/8/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia potrebné zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia na zosúladenie s touto smernicou najneskôr do 6 mesiacov po nadobudnutí jej účinnosti.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 29. júla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 98/8/ES sa vkladá táto položka č. 19:

Číslo

Bežný názov

Názov IUPAC

Identifikačné čísla

Minimálna čistota aktívnej látky v biocídnom výrobku uvedenom na trh

Dátum zaradenia do prílohy

Konečný termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3

(okrem výrobkov obsahujúcich viac ako jednu aktívnu látku, pre ktoré sa konečný termín na dosiahnutie súladu s článkom 16 ods. 3 vymedzí v poslednom z rozhodnutí o zaradení ich aktívnych látok do prílohy)

Dátum ukončenia zaradenia do prílohy

Typ výrobku

Osobitné ustanovenia (1)

„19

Indoxakarb (enantiometrická reakčná zmes S:R 75:25)

Reakčná zmes metylyester (S)-7-chlóro-3-[metoxykarbonyl-(4-trifluórometoxy-fenyl)-karbamoyl]-2,5-dihydro-indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazín-4a(3H)-karboxylovej kyseliny (Táto položka zahŕňa reakčnú zmes enantiomérov S a R v pomere 75:25.)

EC číslo: nie je k dispozícii

CAS číslo: S-enantiomér: 173584-44-6 a R-enantiomér: 185608-75-7)

796 g/kg

1. januára 2010

nedostupné

31. decembra 2019

18

Ak je to v prípade konkrétneho výrobku vhodné, členské štáty pri posudzovaní žiadosti o povolenie výrobku v súlade s článkom 5 a prílohou VI posudzujú populácie, ktoré môžu byť vystavené pôsobeniu výrobku, a tie scenáre použitia alebo vystavenia, ktoré sa v hodnotení rizík na úrovni Spoločenstva neposúdili reprezentatívnym spôsobom.

Pri udeľovaní povolení pre výrobky posudzujú členské štáty riziká a následne zabezpečujú prijímanie primeraných opatrení alebo zavádzanie špecifických podmienok s cieľom zmierniť určené riziká.

Povolenie výrobku možno udeliť iba v prípade, ak sa v žiadosti preukáže, že riziká je možné znížiť na prijateľnú úroveň.

Členské štáty zabezpečia, aby udeľovanie povolení podliehalo týmto podmienkam:

Náležité minimalizovanie rizika potenciálneho vystavenia účinkom ľudí, necieľových druhov a vodného prostredia. Najmä na štítkoch a/alebo na kartách bezpečnostných údajov schválených výrobkov musí byť uvedené, že:

1.

Výrobky sa nesmú umiestňovať na miesta prístupné deťom a spoločenským zvieratám.

2.

Výrobky sa musia umiestňovať mimo zvodov odpadovej vody.

3.

Nepoužité výrobky sa musia náležite zneškodniť a nesmú sa vypúšťať do kanalizácie.

Na neprofesionálne použitie sa povoľujú len výrobky upravené na priame použitie.“


(1)  V záujme implementácie spoločných princípov uvedených v prílohe VI sú obsah a závery hodnotiacich správ k dispozícii na internetovej stránke Komisie: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/39


ROZHODNUTIE RADY

z 28. novembra 2008

o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom, Belize, Konžskou republikou, Republikou Pobrežie Slonoviny, Republikou fidžijských ostrovov, Guyanskou kooperatívnou republikou, Jamajkou, Kenskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawijskou republikou, Maurícijskou republikou, Mozambickou republikou, Federáciou Svätý Krištof a Nevis, Surinamskou republikou, Svazijským kráľovstvom, Tanzánijskou zjednotenou republikou, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwianskou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobia 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a na dodacie obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009 a o uzavretí dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na rovnaké dodacie obdobia

(2009/574/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Uplatňovanie protokolu 3 o cukre z krajín AKT pripojeného k prílohe V k Dohode o partnerstve krajín AKT – ES (1) a Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Indickou republikou o trstinovom cukre (2) sa uskutočňuje v súlade s článkom 1 ods. 2 každej z uvedených dohôd v rámci riadenia spoločnej organizácie trhu s cukrom.

(2)

Je vhodné schváliť uvedené Dohody formou výmen listov medzi Spoločenstvom a na jednej strane štátmi uvedenými v protokole a na strane druhej Indickou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobia 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a na dodacie obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom, Belize, Konžskou republikou, Republikou Pobrežie Slonoviny, Republikou fidžijských ostrovov, Guyanskou kooperatívnou republikou, Jamajkou, Kenskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawijskou republikou, Maurícijskou republikou, Mozambickou republikou, Federáciou Svätý Krištof a Nevis, Surinamskou republikou, Svazijským kráľovstvom, Tanzánijskou zjednotenou republikou, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwianskou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobia 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a na dodacie obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009 a Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobia 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a na dodacie obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009 sa týmto v mene Spoločenstva schvaľujú.

Texty týchto dohôd sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohody s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. novembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 190, 23.7.1975, s. 36.


DOHODA

vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom, Belize, Konžskou republikou, Republikou Pobrežie Slonoviny, Republikou Fidžijských ostrovov, Guyanskou kooperatívnou republikou, Jamajkou, Kenskou republikou, Madagaskarskou republikou, Malawijskou republikou, Maurícijskou republikou, Mozambickou republikou, Federáciou Svätý Krištof a Nevis, Surinamskou republikou, Svazijským kráľovstvom, Tanzánijskou zjednotenou republikou, Republikou Trinidad a Tobago, Ugandskou republikou, Zambijskou republikou a Zimbabwianskou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobia 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a na dodacie obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009

V Bruseli 2. júla 2009

Vážený pán,

zástupcovia krajín AKT uvedených v Protokole 3 o cukre z krajín AKT pripojenom k prílohe V k Dohode o partnerstve štátov AKT – ES a Komisie, konajúcej v mene Európskeho spoločenstva, sa na základe ustanovení daného protokolu dohodli takto:

Na dodacie obdobie od 1. júla 2006 do 30. júna 2007 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 protokolu o cukre na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 uvedeného protokolu stanovujú takto:

a)

surový cukor: 496,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 631,9 EUR za tonu.

Na dodacie obdobie od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 protokolu o cukre na účely intervencie na základe podmienok článku 6 uvedeného protokolu stanovujú takto:

a)

surový cukor: 496,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 631,9 EUR za tonu.

Na dodacie obdobie od 1. júla 2008 do 30. júna 2009 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 protokolu o cukre na účely intervencie na základe podmienok článku 6 uvedeného protokolu stanovujú takto:

— 1.

od 1. júla 2008 do 30. septembra 2008:

a)

surový cukor: 496,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 631,9 EUR za tonu,

— 2.

od 1. októbra 2008 do 30. júna 2009:

a)

surový cukor: 448,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 541,5 EUR za tonu.

Na dodacie obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 protokolu o cukre na účely intervencie na základe podmienok článku 6 uvedeného protokolu stanovujú takto:

a)

surový cukor: 448,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 541,5 EUR za tonu.

Tieto ceny sa týkajú cukru bežnej kvality vymedzenej v právnych predpisoch Spoločenstva, nebaleného, CIF, franko z európskych prístavov Spoločenstva. Zavedením týchto cien nie sú dotknuté príslušné pozície zmluvných strán, pokiaľ ide o zásady týkajúce sa stanovenia garantovaných cien.

Bol by som Vám vďačný, keby ste mi mohli potvrdiť, že ste tento list prijali a že tento list a Vaša odpoveď predstavujú dohodu medzi Vašou vládou a Spoločenstvom.

S úctou,

Za Európske spoločenstvo

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

V Bruseli 2. júla 2009

Vážený pán,

je mi cťou potvrdiť prijatie Vášho listu s dnešným dátumom tohto znenia:

„Zástupcovia krajín AKT uvedených v protokole 3 o cukre z krajín AKT pripojenom k prílohe V k Dohode o partnerstve štátov AKT – ES a Komisie, konajúcej v mene Európskeho spoločenstva, sa na základe ustanovení daného protokolu dohodli takto:

Na obdobie dodávok od 1. júla 2006 do 30. júna 2007 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 protokolu o cukre na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 daného protokolu stanovujú takto:

a)

surový cukor: 496,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 631,9 EUR za tonu.

Na obdobie dodávok od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 protokolu o cukre na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 daného protokolu stanovujú takto:

a)

surový cukor: 496,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 631,9 EUR za tonu.

Na obdobie dodávok od 1. júla 2008 do 30. júna 2009 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 protokolu o cukre na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 daného protokolu stanovujú takto:

— 1.

od 1. júla 2008 do 30. septembra 2008:

a)

surový cukor: 496,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 631,9 EUR za tonu,

— 2.

od 1. októbra 2008 do 30. júna 2009:

a)

surový cukor: 448,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 541,5 EUR za tonu.

Na obdobie dodávok od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 protokolu o cukre na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 daného protokolu stanovujú takto:

a)

surový cukor: 448,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 541,5 EUR za tonu.

Tieto ceny sa týkajú cukru bežnej kvality vymedzenej v právnych predpisoch Spoločenstva, nebaleného, CIF, franko z európskych prístavov Spoločenstva. Zavedením týchto cien nie sú dotknuté príslušné pozície zmluvných strán, pokiaľ ide o zásady týkajúce sa stanovenia garantovaných cien.

Bol by som Vám vďačný, keby ste mi mohli potvrdiť, že ste tento list prijali a že tento list a Vaša odpoveď predstavujú dohodu medzi našou vládou a Spoločenstvom.“

Je mi cťou potvrdiť, že naša vláda súhlasí s obsahom tohto listu.

S úctou,

Za vlády príslušných krajín AKT uvedených v protokole 3

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For the Government of Barbados

Image

For the Government of Belize

Image

Pour le gouvernement de la République du Congo

Image

Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

Image

For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Image

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

Image

For the Government of Jamaica

Image

For the Government of the Republic of Kenya

Image

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Image

For the Government of the Republic of Malawi

Image

Pour le gouvernement de la République de Maurice

Image

For the Government of the Republic of Mozambique

Image

For the Government of Saint Kitts and Nevis

Image

For the Government of the Republic of Suriname

Image

For the Government of the Kingdom of Swaziland

Image

For the Government of the United Republic of Tanzania

Image

For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

Image

For the Government of the Republic of Uganda

Image

For the Government of the Republic of Zambia

Image

For the Government of the Republic of Zimbabwe

Image

 


DOHODA

vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o garantovaných cenách trstinového cukru na dodacie obdobia 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a na dodacie obdobie od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009

Vážený pán,

zástupcovia Indie a Komisie, konajúcej v mene Európskeho spoločenstva, sa v rámci rokovaní uvedených v článku 5 ods. 4 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o trstinovom cukre dohodli takto:

Na obdobie dodávok od 1. júla 2006 do 30. júna 2007 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 dohody o cukre stanovujú na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 uvedenej dohody takto:

a)

surový cukor: 496,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 631,9 EUR za tonu.

Na obdobie dodávok od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 dohody o cukre stanovujú na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 uvedenej dohody takto:

a)

surový cukor: 496,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 631,9 EUR za tonu.

Na obdobie dodávok od 1. júla 2008 do 30. júna 2009 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 dohody o cukre stanovujú na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 uvedenej dohody takto:

— 1.

od 1. júla 2008 do 30. septembra 2008:

a)

surový cukor: 496,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 631,9 EUR za tonu,

— 2.

od 1. októbra 2008 do 30. júna 2009:

a)

surový cukor: 448,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 541,5 EUR za tonu.

Na obdobie dodávok od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 dohody o cukre stanovujú na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 uvedenej dohody takto:

a)

surový cukor: 448,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 541,5 EUR za tonu.

Tieto ceny sa týkajú cukru bežnej kvality vymedzenej v právnych predpisoch Spoločenstva, nebaleného, CIF, franko z európskych prístavov Spoločenstva. Zavedením týchto cien nie sú dotknuté príslušné pozície zmluvných strán, pokiaľ ide o zásady týkajúce sa stanovenia garantovaných cien.

Bol by som Vám vďačný, keby ste mi mohli potvrdiť, že ste tento list prijali a že tento list a Vaša odpoveď predstavujú dohodu medzi Vašou vládou a Spoločenstvom.

S úctou,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

Vážený pán,

je mi cťou potvrdiť prijatie Vášho listu s dnešným dátumom tohto znenia:

„Zástupcovia Indie a Komisie, konajúcej v mene Európskeho spoločenstva, sa v rámci rokovaní uvedených v článku 5 ods. 4 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Indickou republikou o trstinovom cukre, dohodli takto:

Na obdobie dodávok od 1. júla 2006 do 30. júna 2007 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 dohody o cukre stanovujú na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 uvedenej dohody takto:

a)

surový cukor: 496,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 631,9 EUR za tonu.

Na obdobie dodávok od 1. júla 2007 do 30. júna 2008 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 dohody o cukre stanovujú na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 uvedenej dohody takto:

a)

surový cukor: 496,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 631,9 EUR za tonu.

Na obdobie dodávok od 1. júla 2008 do 30. júna 2009 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 dohody o cukre stanovujú na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 uvedenej dohody takto:

— 1.

od 1. júla 2008 do 30. septembra 2008:

a)

surový cukor: 496,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 631,9 EUR za tonu,

— 2.

od 1. októbra 2008 do 30. júna 2009:

a)

surový cukor: 448,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 541,5 EUR za tonu.

Na obdobie dodávok od 1. júla 2009 do 30. septembra 2009 sa garantované ceny uvedené v článku 5 ods. 4 dohody o cukre stanovujú na účely intervencie v zmysle podmienok článku 6 uvedenej dohody takto:

a)

surový cukor: 448,8 EUR za tonu;

b)

biely cukor: 541,5 EUR za tonu.

Tieto ceny sa týkajú cukru bežnej kvality vymedzenej v právnych predpisoch Spoločenstva, nebaleného, CIF, franko z európskych prístavov Spoločenstva. Zavedením týchto cien nie sú dotknuté príslušné pozície zmluvných strán, pokiaľ ide o zásady týkajúce sa stanovenia garantovaných cien.

Bol by som Vám vďačný, keby ste mohli potvrdiť, že ste tento list prijali a že tento list a Vaša odpoveď predstavujú dohodu medzi Vašou vládou a Spoločenstvom.“.

Je mi cťou potvrdiť súhlas mojej vlády s obsahom Vášho listu.

S úctou,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmula fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli dnia

Feito em Bruxelas,

Adoptat la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

За правителството на Република Индия

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

For regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας

For the Government of the Republic of India

Pour le gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Republica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República Índia

Pentru Guvernul Republicii India

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Indiens regering

Image

 


30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/54


ROZHODNUTIE RADY

z 27. júla 2009,

ktorým sa vymenúva jeden rumunský člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

(2009/575/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 259,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 167,

so zreteľom na rozhodnutie 2007/3/ES, Euratom (1),

so zreteľom na návrh rumunskej vlády,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

keďže v dôsledku odstúpenia pána Mariusa PETCUA sa uvoľnilo miesto člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pán Sorin Cristian STAN, Employees Group (Group II), sa týmto vymenúva za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2010.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 27. júla 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2007, s. 6.


30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/55


ROZHODNUTIE RADY

z 27. júla 2009,

ktorým sa vymenúva náhradník Výboru regiónov za Spojené kráľovstvo

(2009/576/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh vlády Spojeného kráľovstva,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku odstúpenia pána Roberta NEILLA sa uvoľnilo miesto náhradníka Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za náhradníka Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, vymenúva:

pán Roger EVANS, Assembly Member for Havering & Redbridge, England (vymenovaný v mene Greater London Assembly).

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 27. júla 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/56


ROZHODNUTIE RADY

z 27. júla 2009,

ktorým sa vymenúva španielsky člen Výboru regiónov

(2009/577/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh španielskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku odstúpenia pána Manuela CHAVESA GONZÁLESA sa uvoľnilo miesto člena Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za člena Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, vymenúva:

pán José Antonio GRIŇÁN MARTÍNEZ, Presidente de la Junta de Andalucía.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 27. júla 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komisia

30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/57


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva turistickej ubytovacej službe

[oznámené pod číslom K(2009) 5619]

(Text s významom pre EHP)

(2009/578/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde Spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 druhý pododsek,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 sa environmentálna značka Spoločenstva môže udeliť výrobku, ktorého vlastnosti umožňujú podstatne prispievať k zlepšeniu, pokiaľ ide o kľúčové aspekty životného prostredia.

(2)

V nariadení (ES) č. 1980/2000 sa ustanovuje, že na základe kritérií navrhnutých Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie treba vypracovať špecifické kritériá pre environmentálne značky podľa skupín výrobkov.

(3)

V tomto nariadení sa takisto ustanovuje, že preskúmanie kritérií pre environmentálne značky, ako aj požiadaviek na posudzovanie a overovanie týchto kritérií sa uskutoční s dostatočným predstihom pred skončením obdobia platnosti kritérií stanovených pre danú skupinu výrobkov.

(4)

Podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 sa vykonalo včasné preskúmanie ekologických kritérií, ako aj súvisiacich požiadaviek na posudzovanie a overovanie ustanovených rozhodnutím Komisie 2003/287/ES zo 14. apríla 2003, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva turistickej ubytovacej službe (2). Tieto ekologické kritériá a súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie sú platné do 31. októbra 2009.

(5)

S cieľom zohľadniť vývoj v oblasti vedy a vývoj na trhu je so zreteľom na uvedené preskúmanie vhodné upraviť vymedzenie skupiny výrobkov a zaviesť nové ekologické kritériá.

(6)

Ekologické kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie by mali platiť do štyri roky odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

(7)

V prípade turistickej ubytovacej služby by sa ekologické kritériá mali rozdeliť na povinné a nepovinné kritériá.

(8)

Pokiaľ ide o poplatky za žiadosti a používanie environmentálnej značky mikropodnikmi, ako sa vymedzujú v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6 mája 2003 o vymedzení mikro-, malých a stredných podnikov (3), je vhodné k zníženiam, ktoré sa ustanovujú v nariadení (ES) č. 1980/2000 a článkoch 1 a 2 rozhodnutia Komisie 2000/728/ES z 10. novembra 2000 ustanovujúceho poplatky za prihlášku environmentálnej značky Spoločenstva a ročné poplatky za environmentálnu značku Spoločenstva (4), ustanoviť v súlade s článkom 5 rozhodnutia 2000/728/ES dodatočné zníženia s cieľom zohľadniť obmedzené zdroje mikropodnikov a ich osobitnú dôležitosť v tejto skupine výrobkov.

(9)

Rozhodnutie 2003/287/ES by sa preto malo nahradiť.

(10)

Poskytovateľom služieb, ktorých služby majú udelenú environmentálnu značku na turistickú ubytovaciu službu na základe kritérií obsiahnutých v rozhodnutí 2003/287/ES, by sa malo poskytnúť prechodné obdobie, aby mali dostatok času na prispôsobenie svojich služieb tak, aby spĺňali revidované kritériá a požiadavky. Poskytovateľom služieb by sa taktiež malo povoliť predkladať žiadosti vypracované na základe kritérií uvedených v rozhodnutí 2003/287/ES alebo podľa kritérií uvedených v tomto rozhodnutí až do ukončenia účinnosti rozhodnutia 2003/287/ES.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 17 nariadenia (ES) č. 1980/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Skupina výrobkov „turistická ubytovacia služba“ obsahuje poskytovanie nocľahu v krytých ubytovacích zariadeniach za poplatok, v náležite vybavených izbách, ktoré sú vybavené aspoň posteľou, ktoré sa turistom, cestujúcim a nocľažníkom ponúkajú ako hlavná služba.

Poskytovanie nocľahu v krytých ubytovacích zariadeniach môže zahŕňať poskytovanie stravovacích služieb, činností zameraných na fitnes a voľný čas a/alebo zelených plôch.

2.   Na účely tohto rozhodnutia stravovacie služby zahŕňajú raňajky, činnosti/zariadenia zamerané na fitnes a voľný čas zahŕňajú sauny, bazény a všetky ostatné takéto zariadenia, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch ubytovacieho zariadenia, a zelené plochy zahŕňajú parky a záhrady, ktoré sú sprístupnené hosťom.

3.   Na účely tohto rozhodnutia sa za mikropodniky považujú mikropodniky, ako sa vymedzujú v odporúčaní 2003/361/ES.

Článok 2

1.   Aby sa turistickej ubytovacej službe mohla na základe nariadenia (ES) č. 1980/2000 udeliť environmentálna značka Spoločenstva (ďalej len „environmentálna značka“), turistická ubytovacia služba musí spĺňať všetky tieto podmienky:

a)

patrí do skupiny výrobkov „turistická ubytovacia služba“;

b)

spĺňa všetky kritériá ustanovené v oddiele A prílohy k tomuto rozhodnutiu;

c)

spĺňa dostatočný počet kritérií uvedených v oddiele B prílohy k tomuto rozhodnutiu, aby získala požadovaný počet bodov, ako sa uvádza v odsekoch 2 a 3.

2.   Na účely ustanovení písmena c) odseku 1 musí turistická ubytovacia služba získať aspoň: 20 bodov za hlavnú službu.

3.   Ak sa uvádzané služby poskytujú pod tým istým vedením alebo v tom istom vlastníctve ako turistické ubytovacie služby, počet bodov uvedený v odseku 2 sa zvyšuje o ďalšie body za tieto služby:

a)

tri body za stravovacie služby;

b)

tri body za zelené/vonkajšie plochy dostupné pre hostí;

c)

tri body za činnosti zamerané na voľný čas/fitnes alebo päť bodov, ak sa činnosť zameraná na voľný čas/fitnes vykonáva vo wellness centre.

Článok 3

1.   Odchylne od článku 1 ods. 3 rozhodnutia 2000/728/ES sa poplatok za žiadosť zníži o 75 %, a to bez možnosti ďalšieho zníženia v prípade, že žiadateľom o udelenie environmentálnej značky je mikropodnik.

2.   Odchylne od článku 2 ods. 5 prvej vety rozhodnutia 2000/728/ES je minimálny ročný poplatok mikropodniku za užívanie environmentálnej značky 100 EUR.

3.   Ročný objem tržieb za všetky turistické ubytovacie služby sa vypočíta tak, že sa dodávateľská cena vynásobí počtom prenocovaní a výsledný súčin sa zníži o 50 %. Za dodávateľskú cenu sa považuje priemerný poplatok, ktorý návštevník zaplatí za jedno prenocovanie vrátane všetkých služieb, ktoré sa osobitne nespoplatňujú.

4.   Uplatňujú sa zníženia minimálneho ročného poplatku ustanovené v odsekoch 6 až 10 článku 2 rozhodnutia 2000/728/ES.

Článok 4

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov „turistická ubytovacia služba“, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie platia štyri roky odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 5

Na administratívne účely sa skupine výrobkov „turistická ubytovacia služba“ prideľuje číselný kód „025“.

Článok 6

Rozhodnutie 2003/287/ES sa zrušuje.

Článok 7

1.   Žiadosti o environmentálnu značku, ktoré patria do skupiny výrobkov „turistická ubytovacia služba“, predložené predo dňom prijatia tohto rozhodnutia sa posudzujú v súlade s podmienkami ustanovenými v rozhodnutí 2003/287/ES.

2.   Žiadosti o environmentálnu značku, ktoré patria do skupiny výrobkov „turistická ubytovacia služba“, predložené odo dňa prijatia tohto rozhodnutia, ale najneskôr 31. októbra 2009, sa môžu zakladať na kritériách ustanovených v rozhodnutí 2003/287/ES alebo na kritériách ustanovených v tomto rozhodnutí.

Tieto žiadosti sa posudzujú v súlade s kritériami, na ktorých sa zakladajú.

3.   Ak sa environmentálna značka udelí na základe žiadosti posúdenej podľa kritérií uvedených v rozhodnutí 2003/287/ES, táto environmentálna značka sa môže používať 12 mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 8

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. júla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 102, 24.4.2003, s. 82.

(3)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

(4)  Ú. v. ES L 293, 22.11.2000, s. 18.


PRÍLOHA

RÁMEC

Účel týchto kritérií

Tieto kritériá sú zamerané na stanovenie obmedzení hlavných environmentálnych vplyvov troch fáz životného cyklu turistickej ubytovacej služby (nákup, poskytovanie služby a odpad). Ich účelom je najmä:

obmedziť spotrebu energie,

obmedziť spotrebu vody,

obmedziť tvorbu odpadu,

uprednostniť používanie obnoviteľných zdrojov a látok, ktoré sú menej nebezpečné pre životné prostredie,

podporovať ekologickú osvetu a výchovu.

Požiadavky na posudzovanie a overovanie

Osobitné požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú bezprostredne pod každým kritériom ustanoveným v oddieloch A a B. Ak je to vhodné, môžu sa použiť testovacie metódy a normy iné ako testovacie metódy a normy uvedené pre každé kritérium, ak ich rovnocennosť odsúhlasil príslušný orgán, ktorý posudzuje žiadosť. Ak sa od žiadateľa požaduje predloženie vyhlásení, dokumentácie, analýz, správ z testovania alebo iných dôkazov na preukázanie splnenia kritérií, predpokladá sa, že môžu podľa potreby pochádzať od žiadateľa, prípadne jeho dodávateľa(-ov) atď.

Príslušné orgány vykonajú pred udelením licencie kontroly na mieste.

V prípade potreby si príslušné orgány môžu vyžiadať podpornú dokumentáciu a môžu vykonať nezávislé overovania. Príslušné orgány monitorujú počas obdobia platnosti licencie dodržiavanie kritérií.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby pri posudzovaní žiadostí a monitorovaní dodržiavania kritérií zohľadnili implementáciu uznávaných systémov environmentálneho manažérstva, ako sú napríklad EMAS alebo ISO 14001. (Poznámka: implementácia takýchto systémov manažérstva sa nevyžaduje.)

Všeobecné požiadavky

Na to, aby žiadateľ mohol požiadať o udelenie environmentálnej značky, musí spĺňať požiadavky Spoločenstva, vnútroštátne alebo miestne právne požiadavky. Musí byť najmä zaručené, že:

1.

Fyzická stavba je vybudovaná legálne a spĺňa ustanovenia všetkých príslušných zákonov alebo predpisov týkajúce sa územia, na ktorom je vybudovaná, najmä ustanovenia, ktoré sa týkajú ochrany krajiny a biodiverzity.

2.

Fyzická stavba spĺňa ustanovenia Spoločenstva, vnútroštátnych a miestnych zákonov a predpisov týkajúce sa zachovania energie, vodných zdrojov, úpravy vody a likvidácie odpadových vôd, zberu a likvidácie odpadu, údržby a servisu zariadení, bezpečnosti a zdravia.

3.

Podnik je v prevádzke a je zaregistrovaný v súlade s vnútroštátnymi a/alebo miestnymi zákonmi a jeho zamestnanci sú legálne zamestnaní a poistení.

ODDIEL A

POVINNÉ KRITÉRIÁ UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1

ENERGIA

1.   Elektrická energia z obnoviteľných zdrojov

Najmenej 50 % elektrickej energie používanej na všetky účely pochádza z obnoviteľných zdrojov, ako sa vymedzujú v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2001/77/ES (1).

Toto kritérium sa neuplatňuje na turistické ubytovacie zariadenia, ktoré nemajú prístup na trh, na ktorom sa ponúka elektrická energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie.

Záväzné zmluvné obmedzenia (ako je udelenie pokút) v trvaní aspoň 2 rokov v prípade zmeny dodávateľa energie sa môžu považovať za „neumožnený prístup“ na trh, na ktorom sa ponúka elektrická energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie dodávateľa (alebo zmluvu s dodávateľom) elektrickej energie, pričom uvedie povahu obnoviteľného(-ých) zdroja(-ov) energie, percentuálny podiel dodávanej elektrickej energie, ktorá pochádza z obnoviteľného zdroja, prípadne dokumentáciu o používaných kotloch (generátoroch tepla) a maximálny percentuálny podiel energie, ktorá sa takto môže dodať. Podľa smernice 2001/77/ES znamenajú obnoviteľné zdroje energie obnoviteľné nefosílne zdroje energie (vietor, slnko, geotermálna energia, vlny, príliv, vodná energia, biomasa, plyn zo skládok, plyn z čistiarní odpadových vôd a bioplyny). V prípade, že turistické ubytovacie zariadenie nemá prístup na trh, na ktorom sa ponúka energia z obnoviteľných zdrojov energie, musí sa predložiť dokumentácia, ktorá dokladá žiadosť o obnoviteľnú energiu.

2.   Uhlie a ťažké oleje

Ako zdroj energie sa nepoužívajú ťažké oleje s obsahom síry vyšším ako 0,1 % ani uhlie. Uhlie do dekoratívnych kozubov je z tohto kritéria vylúčené.

Toto kritérium sa uplatňuje iba na turistické ubytovacie zariadenia, ktoré majú nezávislý systém kúrenia.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení uvedeného kritéria, v ktorom uvedie druh použitých zdrojov energie.

3.   Účinnosť a tvorba tepla

Ak sa nainštaluje nové zariadenie zvyšujúce kapacitu tvorby tepla počas platnosti environmentálnej značky, musí ísť o vysoko účinnú kogeneračnú jednotku (ako sa vymedzuje v článku 3 a prílohe III k smernici 2004/8/ES Európskeho parlamentu a Rady (2), tepelné čerpadlo alebo účinný kotol. V prípade kotla je účinnosť takéhoto kotla 4 hviezdičky (približne 92 % pri teplote 50 °C a 95 % pri teplote 70 °C) meraná podľa smernice Rady 92/42/EHS (3) alebo podľa príslušných výrobkových noriem a predpisov pre tie kotly, na ktoré sa uvedená smernica nevzťahuje.

Existujúce teplovodné kotly na kvapalné alebo plynné palivá vymedzené v smernici 92/42/EHS musia byť v súlade s normami účinnosti zodpovedajúcimi aspoň trom hviezdičkám, ako sa uvádza v uvedenej smernici. Existujúce kogeneračné jednotky vyhovujú vymedzeniu vysokej účinnosti v smernici 2004/8/ES. Účinnosť kotlov vylúčených zo smernice 92/42/EHS (4) je v súlade s pokynmi výrobcu a vnútroštátnymi a miestnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa účinnosti, avšak v prípade takýchto existujúcich kotlov (s výnimkou kotlov na biomasu) sa neakceptuje účinnosť nižšia ako 88 %.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od subjektov zodpovedných za predaj a/alebo údržbu kotla s uvedením účinnosti.

4.   Klimatizácia

Akékoľvek klimatizačné zariadenie pre domácnosť zakúpené počas platnosti udelenej environmentálnej značky má energetickú účinnosť najmenej triedy A, ako sa ustanovuje v smernici Komisie 2002/31/ES (5), alebo má zodpovedajúcu energetickú účinnosť.

Poznámka: Toto kritérium sa neuplatňuje na klimatizačné zariadenia, ktoré sú buď spotrebiče, ktoré môžu využívať aj iné zdroje energie, alebo spotrebiče na báze vzduch – voda a voda – voda, alebo jednotky s výkonom (chladiaci výkon) vyšším ako 12 kW.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od výrobcu alebo profesionálnych technikov zodpovedných za inštaláciu, predaj a/alebo údržbu klimatizačného systému.

5.   Energetická účinnosť budov

Turistické ubytovacie zariadenie dodržiava vnútroštátne právne predpisy a miestne predpisy pre budovy týkajúce sa energetickej účinnosti a energetickej hospodárnosti budov.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží energetický certifikát podľa smernice 2002/91/ES Európskeho parlamentu a Rady (6) alebo v prípade, že nie je k dispozícii vo vnútroštátnom implementačnom systéme, výsledky energetického auditu energetickej hospodárnosti budov vykonaného nezávislým expertom.

6.   Izolácia okien

Všetky okná vo vykurovaných a/alebo klimatizovaných izbách a spoločných priestoroch majú primeraný stupeň tepelnej izolácie podľa miestnych predpisov a klimatických podmienok a poskytujú primeraný stupeň zvukovej izolácie.

Všetky okná vo vykurovaných a/alebo klimatizovaných izbách a spoločných priestoroch pridané alebo renovované po získaní environmentálnej značky Spoločenstva spĺňajú ustanovenia smernice 2002/91/ES (články 4, 5 a 6) a smernice Rady 89/106/EHS (7) a príslušných vnútroštátnych technických predpisov na ich vykonávanie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie profesionálneho technika, ktorým sa dokladuje splnenie tohto kritéria a v ktorom sa uvádzajú hodnoty tepelnej priepustnosti (U-hodnoty). V prípade okien, ktoré spĺňajú ustanovenia smernice 2002/91/ES, žiadateľ predloží energetický certifikát alebo, ak nie je k dispozícii vo vnútroštátnom implementačnom systéme, vyhlásenie staviteľa.

7.   Vypínanie kúrenia alebo klimatizácie

Ak sa pri otvorení okien kúrenie a/alebo klimatizácia automaticky nevypínajú, na ľahko dostupnom mieste sa umiestni upozornenie, ktoré hosťom pripomína, aby zatvorili okno(-á), keď sú kúrenie alebo klimatizácia zapnuté. Jednotlivé systémy kúrenia/klimatizácie nadobudnuté po certifikácii environmentálnou značkou Spoločenstva sú vybavené automatickým vypínaním pri otvorení okien.

Toto kritérium sa uplatňuje iba na turistické ubytovacie zariadenia, ktoré majú kúrenie a/alebo klimatizáciu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu so znením upozornenia pre hostí (ak sa uplatňuje).

8.   Zhasínanie svetiel

Ak sa v izbách svetlo automaticky nevypína, na ľahko dostupnom mieste sa pre hostí umiestni upozornenie, v ktorom sa žiadajú, aby pri odchode z izby vypli svetlá.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s upozornením pre hostí.

9.   Energeticky úsporné svetelné žiarovky

a)

Najmenej 80 % všetkých svetelných žiaroviek v turistickom ubytovacom zariadení má energetickú účinnosť triedy A, ako sa vymedzuje v smernici Komisie 98/11/ES (8). Toto sa nevzťahuje na svetelné zariadenia, ktorých fyzikálne vlastnosti neumožňujú používať v nich energeticky úsporné svetlené žiarovky.

b)

100 % svetelných žiaroviek, ktoré sa nachádzajú na miestach, kde je pravdepodobnosť, že budú používané viac ako päť hodín denne, má energetickú účinnosť triedy A, ako sa vymedzuje v smernici 98/11/ES. Toto sa nevzťahuje na svetelné zariadenia, ktorých fyzikálne vlastnosti neumožňujú používať v nich energeticky úsporné svetlené žiarovky.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení oboch častí tohto kritéria a uvedie aj triedu energetickej účinnosti rôznych použitých žiaroviek.

10.   Vonkajšie vykurovacie zariadenia

Turistické ubytovacie zariadenie používa iba prístroje poháňané obnoviteľnými zdrojmi energie na vykurovanie vonkajších priestorov, ako sú fajčiarske kútiky alebo vonkajšie jedálenské priestory.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria, v ktorom sa uvádza charakter energetických zdrojov používaných v prípade prístrojov poháňaných obnoviteľnými zdrojmi energie.

VODA

11.   Prietok vody z kohútikov a spŕch

Priemerný prietok vody z kohútikov a sprchovacích hlavíc s výnimkou kohútikov v kuchyni a vaňových kohútikov nepresahuje 9 litrov za minútu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom a príslušnú dokumentáciu, vrátane vysvetlenia o tom, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium.

12.   Odpadkové koše na záchodoch

Na každom záchode je vhodný odpadkový kôš a hosť je požiadaný, aby na odhadzovanie odpadkov používal kôš, a nie záchod.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom spolu s príslušnou dokumentáciou týkajúcou sa informácií pre hostí.

13.   Splachovanie pisoárov

Všetky pisoáre sú vybavené buď automatickými (časovanými) alebo ručnými splachovacími systémami tak, aby voda netiekla stále.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou o inštalovaných pisoároch.

14.   Výmena uterákov a plachiet

Hostia sú informovaní o environmentálnej politike turistického ubytovacieho zariadenia pri príchode. Tieto informácie vysvetľujú, že uteráky a plachty na izbách sa vymieňajú na požiadanie alebo pravidelne s frekvenciou stanovenou na základe environmentálnej politiky turistického ubytovacieho zariadenia alebo požadovanou na základe právnych predpisov a/alebo vnútroštátnych nariadení. Toto sa vzťahuje iba na turistické ubytovacie zariadenia, v ktorých služby zahŕňajú aj poskytovanie uterákov a/alebo plachiet.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou dokladujúcou spôsob informovania hostí a spôsobu plnenia žiadostí hostí turistickým ubytovacím zariadením.

15.   Správne nakladanie s odpadovou vodou

Turistické ubytovacie zariadenie informuje hostí a zamestnancov o správnom vypúšťaní odpadovej vody s cieľom zabrániť úniku látok, ktoré by mohli zabrániť čisteniu odpadovej vody v súlade s miestnym plánom pre odpadovú vodu a nariadeniami Spoločenstva. Ak nie je k dispozícii miestny plán pre odpadovú vodu, turistické ubytovacie zariadenie poskytne všeobecný zoznam látok, ktoré sa nemôžu odstraňovať spolu s odpadovou vodou podľa smernice 2006/118/ES Európskeho parlamentu a Rady (9).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria a príslušnú dokumentáciu (plán pre odpadovú vodu, ak je k dispozícii, a oznámenie pre hostí a zamestnancov).

ČISTIACE A DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY

16.   Dezinfekčné prostriedky

Dezinfekčné prostriedky sa používajú iba vtedy, ak sú nevyhnutné na dodržanie hygienických požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria a uvedie, kde a kedy sa dezinfekčné prostriedky používajú.

ODPAD

17.   Triedenie odpadu hosťami

Hostia sú informovaní o tom, ako a kde môžu triediť odpad podľa najlepších miestnych alebo vnútroštátnych systémov v oblasti, do ktorej patrí turistické ubytovacie zariadenie. Vhodné nádoby na triedenie odpadu sú k dispozícii na izbách alebo v ľahko dosiahnuteľnej vzdialenosti.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou o informáciách pre hostí a s vysvetlením, kde v turistickom ubytovacom zariadení sa nádoby nachádzajú.

18.   Triedenie odpadu

Odpad sa triedi podľa kategórií, s ktorými môžu miestne alebo vnútroštátne zariadenia na spracovanie odpadu nakladať oddelene s osobitnou starostlivosťou venovanou nebezpečným odpadom, ktoré sa triedia, zbierajú a likvidujú tak, ako sa uvádza v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES (10) a zabezpečí sa vhodná likvidácia. Tento zoznam zahŕňa tonery, atramenty, chladiace a elektrické zariadenia, batérie, energeticky úsporné žiarovky, liečivá, tuky/oleje a elektrické prístroje, ako sa uvádzajú v smernici 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady (11) a smernici 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady (12).

Ak miestna správa neponúka separovaný zber odpadu a/alebo zneškodňovania, turistické ubytovacie zariadenie im písomne vyjadrí svoju ochotu triediť odpad a vyjadrí svoje znepokojenie nad chýbajúcim separovaným zberom a/alebo zneškodňovaním. Ak miestne orgány nezabezpečujú likvidáciu nebezpečného odpadu, žiadateľ poskytne každý rok vyhlásenie miestnych orgánov o tom, že nemajú zavedený žiaden systém na likvidáciu nebezpečného odpadu.

Žiadosť miestnym orgánom o zabezpečenie separovaného zberu a/alebo likvidácie odpadu sa podáva každý rok.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s uvedením rôznych kategórií odpadu prijímaných miestnymi orgánmi a/alebo príslušné zmluvy so súkromnými agentúrami. Ak je to vhodné, žiadateľ predloží každý rok príslušné vyhlásenie miestnym orgánom.

19.   Výrobky na jedno použitie

Pokiaľ sa to nevyžaduje v právnych predpisoch, toaletné potreby na jedno použitie (ktoré sa nedajú opäť naplniť), ako sú šampón a mydlo a iné výrobky (znovu nepoužiteľné), ako sú sprchovacie čiapky, kefy, pilníky na nechty atď., sa nepoužívajú. Ak sa takéto jednorazové výrobky vyžadujú na základe právnych predpisov, žiadateľ ponúka hosťom obidve riešenia a prostredníctvom vhodných oznámení ich nabáda, aby používali výrobky, ktoré nie sú určené na jedno použitie.

Nádoby na pitie (šálky a poháre), taniere a príbory na jedno použitie sa používajú iba vtedy, ak sú vyrobené z obnoviteľných surovín a sú biologicky rozložiteľné a kompostovateľné podľa normy EN 13432.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou vysvetľujúcou, ako sa toto kritérium plní (vrátane všetkých právnych predpisov, v ktorých sa vyžaduje používanie výrobkov na jedno použitie), a dôslednou dokumentáciou týkajúcou sa opätovne naplniteľných výrobkov a/alebo informácií poskytovaných hosťom, ktorými sa nabádajú na používanie výrobkov, ktoré nie sú určené na jedno použitie (ak sú k dispozícii).

S cieľom ukázať, že nádoby na pitie (šálky a poháre), taniere a príbory na jedno použitie spĺňajú toto kritérium, musí sa predložiť dôkaz o dodržaní normy EN 13432.

20.   Raňajkové balenia

S výnimkou prípadov, keď sa to vyžaduje v právnych predpisoch, v prípade raňajok alebo iných stravovacích služieb sa nepoužívajú žiadne jednoporciové balenia s výnimkou nátierok z mliečnych tukov (ako sú maslo, margarín a tavený syr), čokoládových nátierok, nátierok z arašidového masla a diétnych alebo diabetických džemov a zaváranín.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží vyhlásenie o splnení tohto kritéria a podrobné objasnenie tohto, ako ho ubytovacie zariadenie spĺňa, spolu so zoznamom používaných výrobkov balených v jednoporciových baleniach a s právnymi predpismi, v ktorých sa ich používanie vyžaduje.

INÉ SLUŽBY

21.   Zákaz fajčenia v spoločných priestoroch

Vo všetkých vnútorných spoločných priestoroch je k dispozícii priestor pre nefajčiarov.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria.

22.   Verejná doprava

Pre hostí a zamestnancov sú ľahko dostupné informácie o využívaní verejnej dopravy do turistického ubytovacieho zariadenia a z neho prostredníctvom jeho hlavných komunikačných prostriedkov. Ak neexistuje žiadna vhodná verejná doprava, sú k dispozícii aj informácie o iných ekologickejších dopravných prostriedkoch.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s kópiami informačných materiálov, ktoré sú k dispozícii.

CELKOVÝ SYSTÉM RIADENIA

Žiadatelia s environmentálnym systémom riadenia zaregistrovaným podľa nariadenia (ES) č. 761/2001 Európskeho parlamentu a Rady (13) alebo certifikovaným podľa ISO 14001 automaticky spĺňajú nasledujúce kritériá celkového systému riadenia s výnimkou kritérií 27, 28 a 29 (zber údajov a informácií). V takýchto prípadoch je prostriedkom overenia splnenia týchto kritérií registrácia EMAS alebo certifikácia podľa ISO 14001.

23.   Údržba a servis kotlov a klimatizačných systémov

Údržbu a servis kotlov a klimatizačných systémov vykonávajú primerane kvalifikovaní odborníci podľa noriem CEI alebo vnútroštátnych noriem, kde sa uplatňujú, či podľa pokynov výrobcu, a to aspoň raz do roka alebo častejšie, ak sa to vyžaduje podľa právnych predpisov alebo potreby.

V prípade klimatizačných systémov sa údržba (kontrola netesností a oprava) musí vykonávať v súlade s nariadením (ES) č. 842/2006 Európskeho parlamentu a Rady (14) podľa množstva F- (fluórovaného skleníkového) plynu obsiahnutého v zariadení takto:

aspoň raz za dvanásť mesiacov v prípade zariadení obsahujúcich 3 kg alebo viac Fplynov (to sa nevzťahuje na zariadenia s hermeticky uzavretými systémami, ktoré sú označené ako také a obsahujú menej ako 6 kg fluórovaných skleníkových plynov),

aspoň raz za šesť mesiacov v prípade zariadení obsahujúcich 30 kg alebo viac Fplynov,

aspoň raz za tri mesiace v prípade zariadení obsahujúcich 300 kg alebo viac Fplynov.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení všetkých častí tohto kritéria spolu s opisom kotlov a programom ich údržby a podrobnosťami o osobách/spoločnostiach vykonávajúcich údržbu, ako aj o predmete kontroly počas údržby.

V prípade klimatizačných systémov obsahujúcich 3 kg alebo viac F-plynov žiadateľ predloží záznamy o inštalovanom množstve a type F-plynov, pridaných množstvách a množstvách rekuperovaných počas údržby, servisu a záverečnej likvidácie, ako aj údaje o spoločnosti alebo technikovi, ktorí vykonali servis alebo údržbu, dátumy a výsledky z kontrol netesností a príslušné informácie, v ktorých sa výslovne uvádzajú samostatné stacionárne zariadenia s viac ako 30 kg F-plynov.

24.   Určenie politiky a environmentálneho programu

Vedenie zariadenia musí mať environmentálnu politiku a vypracuje k nej jednoduché vyhlásenie o environmentálnej politike a presný akčný program na zabezpečenie uplatňovania environmentálnej politiky.

V akčnom pláne sa určia ciele environmentálneho správania, pokiaľ ide o energiu, vodu, chemické látky a odpad. Ciele sa určujú každé dva roky, pričom sa zohľadňujú nepovinné kritériá a získané údaje, ak sú k dispozícii. Uvedie sa v ňom osoba, ktorá bude konať ako environmentálny manažér turistického ubytovacieho zariadenia a ktorá bude zodpovedná za vykonávanie potrebných opatrení a dosiahnutie cieľov. Environmentálna politika je k dispozícii verejnosti na konzultáciu. Zohľadňujú sa pripomienky a spätná väzba hostí získané prostredníctvom dotazníkov alebo kontrolného zoznamu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom spolu s kópiou environmentálnej politiky alebo vyhlásenia o tejto politike a akčného programu, ako aj s postupmi na zohľadnenie príspevkov od hostí.

25.   Odborná príprava zamestnancov

Turistické ubytovacie zariadenie poskytuje zamestnancom informácie a školenie vrátane písomných postupov alebo príručiek na zabezpečenie uplatňovania environmentálnych opatrení a na zvýšenie povedomia o environmentálne zodpovednom správaní. Zohľadnia sa najmä tieto záležitosti:

 

Pokiaľ ide o úspory energie:

Zamestnanci sú poučení o spôsoboch šetrenia energiou.

 

Pokiaľ ide o úspory vody:

Zamestnanci sú poučení, aby každý deň skontrolovali výskyt viditeľných netesností a podľa potreby vykonali potrebné opatrenia.

Kvety a vonkajšie plochy sa zvyčajne polievajú predtým, ako slnko vystúpi najvyššie, alebo po západe slnka, ak sú na to vhodné regionálne alebo klimatické podmienky.

Zamestnanci sú informovaní o politike turistického ubytovacieho zariadenia týkajúcej sa kritéria 14 o výmene uterákov a sú poučení o tom, ako ho dodržiavať.

 

Pokiaľ ide o chemické látky:

Zamestnanci sú poučení, aby neprekračovali odporúčané množstvo čistiaceho a dezinfekčného prostriedku uvedeného na obale.

 

Pokiaľ ide o odpad:

Zamestnanci sú poučení, aby zbierali, triedili a vhodne likvidovali odpad podľa kategórií, s ktorými môžu miestne alebo vnútroštátne zariadenia na spracovanie odpadu nakladať oddelene, ako sa vymedzuje v kritériu 18.

Zamestnanci sú poučení, aby zbierali, triedili a vhodne likvidovali nebezpečný odpad, ako sa uvádza v rozhodnutí 2000/532/ES a ako sa vymedzuje v kritériu 18.

Všetci noví pracovníci sa primerane zaškolia do štyroch týždňov od uzatvorenia pracovného pomeru a všetci zamestnanci sa školia aspoň raz ročne.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s podrobnosťami o programe odbornej prípravy a jej obsahu a uvedie, ktorí pracovníci boli zaškolení, aký bol obsah školenia a kedy sa školenie uskutočnilo. Žiadateľ poskytne aj kópie postupov a oznámení pre zamestnancov týkajúcich sa všetkých uvedených záležitostí.

26.   Informácie pre hostí

Turistické ubytovacie zariadenie poskytuje hosťom vrátane účastníkov konferencií informácie o svojej environmentálnej politike vrátane aspektov týkajúcich sa bezpečnosti a požiarnej bezpečnosti, pričom ich vyzýva, aby prispievali k ich implementácii. Informácie poskytnuté hosťom sa odvolávajú na opatrenia prijaté v mene jeho environmentálnej politiky a poskytujú informácie o environmentálnej značke Spoločenstva. Tieto informácie sa hosťom aktívne poskytujú na recepcii spolu s dotazníkom, ktorý sa vzťahuje na ich názory na environmentálne aspekty turistického ubytovacieho zariadenia. Oznámenia, ktoré vyzývajú hostí podporiť environmentálne ciele, sú na dobre viditeľných miestach pre hostí, najmä v spoločných priestoroch a na izbách.

Osobitné opatrenia v rôznych oblastiach sú:

 

Pokiaľ ide o energiu:

Ak je to uplatniteľné, informácie pre hostí o vypínaní kúrenia/klimatizácie a svetiel podľa kritérií č. 7 a 8.

 

Pokiaľ ide o vodu a odpadovú vodu:

V kúpeľniach sa poskytujú príslušné informácie hosťovi o tom, ako môže napomôcť turistickému ubytovaciemu zariadeniu pri úspore vody.

Hosť je požiadaný, aby o akýchkoľvek netesnostiach informoval zamestnancov.

Na toaletách sú značky, ktorými sa od hostí vyžaduje, aby odhadzovali odpadky do smetných košov a nie do toaliet.

 

Pokiaľ ide o odpad:

Hostia sú informovaní o politike znižovania tvorby odpadov turistického ubytovacieho zariadenia a používaní kvalitných alternatívnych produktov namiesto výrobkov na jedno použitie a jednoporciových výrobkov a mali by sa podnecovať, aby používali výrobky, ktoré nie sú na jedno použitie, v prípade, keď sa v právnych predpisoch vyžaduje použitie výrobkov na jedno použitie.

Hostia sú informovaní o tom, ako a kde môžu triediť odpad podľa miestnych alebo vnútroštátnych systémov v priestoroch patriacich turistickému ubytovaciemu zariadeniu a kde môžu odhadzovať nebezpečné látky.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s kópiami informačných nápisov a oznámení pre hostí a uvedie aj postupy rozširovania a zberu informácií a dotazník, ako aj postupy zohľadňovania spätnej väzby.

27.   Údaje o spotrebe energie a vody

Turistické ubytovacie zariadenie má zavedené postupy zberu a monitorovania údajov o celkovej spotrebe energie (kWh), elektrickej energie a iných zdrojov energie (kWh), ako aj o spotrebe vody (litre).

Údaje sa v prípade možnosti zbierajú mesačne alebo aspoň raz za rok za obdobie, keď je turistické ubytovacie zariadenie otvorené, a vyjadrujú sa aj ako spotreba na prenocovanie a na meter štvorcový vnútornej plochy.

Turistické ubytovacie zariadenie predloží raz ročne správu o výsledkoch príslušnému orgánu, ktorý posudzuje žiadosť.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s opisom príslušných postupov. Pri predkladaní žiadosti poskytne žiadateľ údaje o uvedených spotrebách za obdobie najmenej šiestich predchádzajúcich mesiacov (ak sú dostupné) a následne poskytuje tieto údaje raz ročne vždy za predchádzajúci rok alebo predchádzajúce prevádzkové obdobie.

28.   Zber ďalších údajov

V turistickom ubytovacom zariadení sú zavedené postupy zberu a monitorovania údajov o spotrebe chemických látok vyjadrenej v kilogramoch a/alebo litroch s uvedením, či ide o koncentrovaný výrobok alebo nie, ako aj s uvedením množstva vytvoreného odpadu (v litroch a/alebo kilogramoch netriedeného odpadu).

V prípade možnosti sa údaje zbierajú každý mesiac alebo aspoň raz ročne a sú vyjadrené aj ako spotreba alebo produkcia na prenocovanie a na meter štvorcový vnútornej plochy.

Turistické ubytovacie zariadenie predloží raz ročne správu o výsledkoch príslušnému orgánu, ktorý posudzuje žiadosť.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s opisom príslušných postupov. Pri predkladaní žiadosti poskytne žiadateľ údaje o uvedených spotrebách za obdobie najmenej šiestich predchádzajúcich mesiacov (ak sú dostupné) a následne poskytuje tieto údaje raz ročne vždy za predchádzajúci rok alebo predchádzajúce prevádzkové obdobie. Žiadateľ špecifikuje ponúkané služby, ako aj skutočnosť, či sa špinavá bielizeň perie priamo v priestoroch zariadenia.

29.   Informácie uvádzané na environmentálnej značke

Kolónka 2 environmentálnej značky obsahuje tento text:

„Toto turistické ubytovacie zariadenie aktívne prijíma opatrenia s cieľom využívať obnoviteľné zdroje energie, šetriť energiou a vodou, znížiť produkciu odpadu a zlepšiť miestne životné prostredie.“

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vzor environmentálnej značky, ktorú bude používať, spolu s vyhlásením o splnení tohto kritéria.

ODDIEL B

NEPOVINNÉ KRITÉRIÁ UVEDENÉ V ČLÁNKU 2 ODS. 1 A 2

Každému z kritérií uvedených v tomto oddiele sa prisúdila hodnota vyjadrená v bodoch alebo zlomkoch bodov. Na to, aby sa turistickým ubytovacím zariadeniam udelila environmentálna značka, musia dosiahnuť minimálne 20 bodov.

Ak sa pod vedením alebo vo vlastníctve turistických ubytovacích zariadení, ponúkajú doplnkové služby, celkový požadovaný počet bodov sa zvýši o 3 body za každú z týchto ponúkaných doplnkových služieb:

stravovacie služby (vrátane raňajok),

činnosti zamerané na voľný čas/fitnes, medzi ktoré patria sauny, bazény a všetky ostatné takéto zariadenia, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch ubytovacieho zariadenia. Ak činnosti zamerané na voľný čas/fitnes predstavuje wellness centrum, požadovaný počet bodov sa zvýši namiesto 3 bodov o 5 bodov,

zelené/vonkajšie plochy vrátane parkov a záhrad, ktoré sú prístupné hosťom.

ENERGIA

30.   Výroba elektrickej energie prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie (najviac 4 body)

Turistické ubytovacie zariadenie vyrába elektrickú energiu systémom fotočlánkov (solárny panel) alebo miestnym hydroelektrickým systémom, alebo z geotermálneho zdroja, biomasy alebo veternej energie, ktorou zabezpečuje alebo bude zabezpečovať aspoň 20 % z celkovej spotreby elektrickej energie za rok (2 body).

Turistické ubytovacie zariadenie dodáva do siete čisté množstvo elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (2 body).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o dodržaní tohto kritéria spolu s dokumentáciou o systéme výroby elektrickej energie pomocou fotočlánkov, hydroelektrického systému, geotermálnej energie, biomasy alebo veternej energie a údaje o jeho potenciálnom a skutočnom výkone, ako aj dokumentáciu týkajúcu sa tokov elektrickej energie zo siete a do siete ako dôkaz o každom čistom príspevku elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie do siete.

31.   Energia z obnoviteľných energetických zdrojov (najviac 2 body)

Aspoň 70 % celkovej energie použitej na vykurovanie alebo chladenie izieb a na zohrievanie teplej úžitkovej vody pochádza z obnoviteľných zdrojov energie (1,5 bodu, 2 body v prípade, ak 100 % energie použitej v turistickom ubytovacom zariadení na uvedené účely pochádza z obnoviteľných zdrojov energie).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom spolu s údajmi o spotrebovanej energii pri vykurovaní miestností a zohrievaní teplej úžitkovej vody a dokumentáciu, ktorá dokazuje, že aspoň 70 % alebo 100 % tejto energie pochádza z obnoviteľných zdrojov energie.

32.   Energetická účinnosť kotlov (1,5 bodu)

Turistické ubytovacie zariadenie má kotly so štyrmi hviezdičkami, ako sa vymedzuje v smernici 92/42/EHS.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou.

33.   Emisie NOx z kotlov (1,5 bodu)

Kotly sú triedy 5 podľa normy EN 297 prA3, na základe ktorej sa regulujú emisie NOx, a emituje menej ako 60 mg NOx/kWh (plynové kondenzačné kotly) alebo 70 mg NOx/kWh (plynové nekondenzačné kotly až do nominálneho výkonu 120 kW).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu so správou alebo technickou špecifikáciou odborných technikov zodpovedných za predaj a/alebo údržbu kotla.

34.   Diaľkové kúrenie (1,5 bodu)

Vykurovanie turistického ubytovacieho zariadenia sa zabezpečuje účinným diaľkovým kúrením na účely environmentálnej značky vymedzenej takto.

Výroba tepla sa uskutočňuje buď vo vysokoúčinných kogeneračných jednotkách, ako sa vymedzuje v smernici 2004/8/ES a akýchkoľvek aktov Komisie prijatých na základe uvedenej smernice, alebo iba v tepelných kotloch s účinnosťou, ktorá zodpovedá alebo prekračuje uplatniteľnú referenčnú hodnotu stanovenú v rozhodnutí Komisie 2007/74/ES (15);

a okrem toho:

potrubia v distribučnej sieti pre diaľkové kúrenie spĺňajú požiadavky stanovené v uplatniteľných normách CEN pre takéto potrubia.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s dokumentáciou dokladajúcou pripojenie na diaľkové kúrenie.

35.   Kombinácia tepla a elektrickej energie – (kogenerácia) (1,5 bodu)

Elektrická energia a kúrenie v turistickom ubytovacom zariadení sa zabezpečujú prostredníctvom vysokoúčinnej kogeneračnej jednotky podľa smernice 2004/8/ES. Ak turistická ubytovacia služba má nainštalovanú takúto kogeneračnú jednotku, jej produkcia tepla a elektrickej energie zabezpečuje aspoň 70 % celkovej spotreby tepla a elektrickej energie na mieste. Dodávka sa vypočíta podľa metodiky uvedenej v smernici 2004/8/ES.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s dokumentáciou o kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie.

36.   Tepelné čerpadlo (najviac 2 body)

Turistické ubytovacie zariadenie má tepelné čerpadlo zabezpečujúce teplo a/alebo klimatizáciu (1,5 bodu). Turistické ubytovacie zariadenie musí mať tepelné čerpadlo s environmentálnou značkou Spoločenstva alebo inou environmentálnou značkou typu I podľa noriem radu ISO (2 body).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s dokumentáciou o tomto tepelnom čerpadle.

37.   Rekuperácia tepla (najviac 1,5 bodu)

Turistické ubytovacie zariadenie má systém na rekuperáciu tepla pre 1 (1 bod) alebo 2 (1,5 bodu) z týchto kategórií: chladiace systémy, vzduchotechnické zariadenia, práčky, umývačky riadu, bazén(-y), odpadová voda zo sanitárnych zariadení.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s dokumentáciou o systémoch rekuperácie tepla.

38.   Termoregulácia (1,5 bodu)

Teplota vo všetkých spoločných priestoroch a izbách sa reguluje osobitne.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s dokumentáciou o systémoch regulácie tepla.

39.   Audity energetickej hospodárnosti budov (1,5 bodu)

Turistické ubytovacie zariadenie sa každé dva roky podrobí auditu energetickej hospodárnosti, ktorý vykonáva nezávislý expert, a implementuje aspoň dve odporúčania na zlepšenie energetickej hospodárnosti vyplývajúce z auditu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží správu z auditu energetickej hospodárnosti a poskytne podrobnú dokumentáciu o tom, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium.

40.   Klimatizácia (najviac 2 body)

Všetky klimatizačné zariadenia pre domácnosť v turistickom ubytovacom zariadení majú energetickú účinnosť o 15 % vyššiu, ako je hranica na zaradenie do triedy A uvedená v smernici 2002/31/ES (1,5 bodu). Všetky klimatizačné zariadenia pre domácnosť v turistickom ubytovacom zariadení majú energetickú účinnosť 30 % alebo vyššiu ako je hranica na zaradenie do triedy A uvedená v smernici 2002/31/ES (2 body).

Toto kritérium sa nevzťahuje na spotrebiče, ktoré môžu využívať aj iné zdroje energie, spotrebiče na báze vzduch – voda a voda – voda, alebo jednotky s výkonom (chladiaci výkon) vyšším ako 12 kW.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušnú dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie tohto kritéria.

41.   Systémy automatického vypínania klimatizácie a kúrenia (1,5 bodu)

V turistickom ubytovacom zariadení je automatický systém, ktorým sa po otvorení okien vypne klimatizácia a kúrenie v izbách.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne technickú špecifikáciu od odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, predaj a/alebo údržbu klimatizačného systému.

42.   Bioklimatická architektúra (3 body)

Turistické ubytovacie zariadenie je postavené v súlade so zásadami bioklimatickej architektúry.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou dokumentáciou.

43.   Energeticky účinné chladničky (1 bod), rúry (1 bod), umývačky riadu (1 bod), práčky (1 bod), sušiče/bubnové sušičky (1 bod) a kancelárske zariadenie (1 bod) – (spolu najviac 3 body)

a)

(1 bod): Všetky chladničky pre domácnosť majú účinnosť triedy A + alebo A++ v súlade so smernicou Komisie 94/2/ES (16), a všetky chladiace bary alebo minibary majú účinnosť aspoň triedy B.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne dokumentáciu, v ktorej sa uvádza energetická trieda všetkých chladničiek a chladiacich barov alebo minibarov.

b)

(1 bod): Všetky rúry pre domácnosť majú energetickú účinnosť triedy A podľa smernice Komisie 2002/40/ES (17).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne dokumentáciu, v ktorej sa uvádza energetická trieda všetkých elektrických rúr pre domácnosť.

Poznámka: Kritérium sa neuplatňuje na rúry nenapájané elektrickou energiou, alebo na ktoré sa inak nevzťahuje smernica Komisie 2002/40/ES (napr. priemyselné pece).

c)

(1 bod): Všetky umývačky riadu pre domácnosť majú energetickú účinnosť triedy A, ako sa ustanovuje v smernici Komisie 97/17/ES (18).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne dokumentáciu, v ktorej sa uvádza energetická trieda všetkých umývačiek riadu.

Poznámka: Toto kritérium sa neuplatňuje na umývačky riadu, na ktoré sa nevzťahuje smernica 97/17/ES (napr. priemyselné umývačky riadu).

d)

(1 bod): Všetky práčky pre domácnosť majú energetickú účinnosť triedy A, ako sa ustanovuje v smernici Komisie 95/12/ES (19).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne dokumentáciu, v ktorej sa uvádza energetická trieda všetkých práčok.

Poznámka: Toto kritérium sa neuplatňuje na práčky, na ktoré sa nevzťahuje smernica 95/12/ES (napr. priemyselné práčky).

e)

(1 bod): Aspoň 80 % kancelárskych zariadení (počítače, monitory, faxy, tlačiarne, skenery, fotokopírky) je oprávnených na energetickú hviezdičku, ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008 (20) a rozhodnutí Komisie 2003/168/ES (21).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží dokumentáciu, v ktorej sa uvádza oprávnenie kancelárskych zariadení na energetickú hviezdičku.

f)

(1 bod): Všetky elektrické bubnové sušičky majú energetickú účinnosť triedy A, ako sa ustanovuje v smernici Komisie 95/13/ES (22).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne dokumentáciu, v ktorej sa uvádza energetická trieda všetkých elektrických bubnových sušičiek.

Poznámka: Toto kritérium sa neuplatňuje na elektrické bubnové sušičky, na ktoré sa nevzťahuje smernica 95/13/ES (napr. priemyselné bubnové sušičky).

44.   Elektrické sušiče rúk a vlasov so snímačom vzdialenosti (najviac 2 body)

Všetky elektrické sušiče rúk (1 bod) a vlasov (1 bod) majú snímače vzdialenosti alebo im bola udelená environmentálna značka typu I podľa noriem radu ISO.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží príslušnú podpornú dokumentáciu o tom, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium.

45.   Umiestnenie chladničiek (1 bod)

Chladničky v kuchyni, reštaurácií a bare sú umiestnené a regulované podľa zásad úspory energie s cieľom znížiť plytvanie elektrickou energiou.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium.

46.   Automatické vypínanie osvetlenia v izbách (1,5 bodu)

Aspoň v 95 % izieb v turistickom ubytovacom zariadení je nainštalovaný automatický systém, ktorý vypne svetlo potom, ako hosť opustí izbu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, a/alebo údržbu týchto systémov.

47.   Časové spínanie v saune (1 bod)

Všetky sauny a parné sauny majú časový spínač alebo postup pre zamestnancov, ktorým sa reguluje zapínanie a vypínanie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, a/alebo údržbu týchto systémov.

48.   Vykurovanie bazénov obnoviteľnými zdrojmi energie (najviac 1,5 bodu)

Energia využívaná na vykurovanie vody v bazéne pochádza z obnoviteľných zdrojov energie. Aspoň 50 %: 1 bod, 100 %: 1,5 bodu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s údajmi o energii spotrebovanej na vykurovanie vody v bazéne a dokumentáciou dokladajúcou množstvo využitej energie, ktoré pochádza z obnoviteľných zdrojov energie.

49.   Automatické vypínanie vonkajších svetiel (1,5 bodu)

Vonkajšie osvetlenie, ktoré nie je potrebné z bezpečnostných dôvodov, sa po vymedzenom čase automaticky vypína alebo sa aktivuje na základe snímača vzdialenosti.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od odborných technikov zodpovedných za inštaláciu, a/alebo údržbu týchto systémov.

VODA

50.   Využitie zrážkovej vody (2 body) a recyklovanej vody (2 body)

a)

(2 body): Zrážková voda sa zachytáva a využíva na účely iné ako v sanitárnych zariadeniach a ako na pitie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie o tom, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou a príslušnými zárukami, že dodávky úžitkovej a pitnej vody sú úplne oddelené.

b)

(2 body): Recyklovaná voda sa zachytáva a používa na účely iné ako v sanitárnych zariadeniach a ako na pitie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie o tom, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou a príslušnými zárukami, že dodávky úžitkovej a pitnej vody sú úplne oddelené.

51.   Automatické zavlažovacie systémy pre vonkajšie plochy (1,5 bodu)

V turistickom ubytovacom zariadení sa využíva automatický systém na optimalizáciu času zavlažovania a spotreby vody na zavlažovanie vonkajšieho porastu/zelene.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

52.   Prietok vody z kohútikov a sprchovacích hlavíc (1,5 bodu)

Priemerný prietok vody zo všetkých kohútikov a sprchovacích hlavíc s výnimkou kohútikov vo vani nepresahuje 8 litrov za minútu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

53.   Splachovanie WC (1,5 bodu)

Aspoň 95 % WC má spotrebu šesť litrov na spláchnutie alebo menej.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

54.   Spotreba vody v umývačke riadu (1 bod)

Spotreba vody v umývačkách riadu (vyjadrená ako W(merný)) je nižšia alebo sa rovná hranici vymedzenej v uvedenej rovnici s použitím tej istej testovacej metódy EN 50242 a toho istého programového cyklu, ktoré sa zvolili na účely smernice 97/17/ES:

W(merný) ≤ (0,625 × S) + 9,25

kde:

W(merný)= nameraná spotreba vody v umývačke riadu v litroch na cyklus, vyjadrená na prvé desatinné miesto,

S= počet štandardných súprav riadu použiteľný v umývačke riadu.

Kritérium sa uplatňuje iba na umývačky riadu pre domácnosti.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od odborných technikov zodpovedných za výrobu, predaj alebo údržbu umývačiek riadu alebo preukáže, že umývačkám riadu bola udelená environmentálna značka Spoločenstva.

55.   Spotreba vody v práčke (1 bod)

Práčky používané v turistickom ubytovacom zariadení hosťami a zamestnancami alebo práčky používané prevádzkovateľom práčovne v turistickom ubytovacom zariadení nespotrebujú viac ako 12 litrov vody na kg bielizne, čo sa meria podľa EN 60456 pri použití toho istého štandardného programu na bavlnenú bielizeň pri teplote 60 °C, ktorý sa zvolil na účely smernice 95/12/ES.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží technickú špecifikáciu od odborných technikov zodpovedných za výrobu, predaj alebo údržbu práčok alebo preukáže, že práčkam bola udelená environmentálna značka Spoločenstva. Vedenie turistického ubytovacieho zariadenia predloží technickú dokumentáciu od svojho prevádzkovateľa práčovne dokladajúcu, že ich práčky vyhovujú tomuto kritériu.

56.   Teplota a prietok vody z kohútikov (1 bod)

U najmenej 95 % kohútikov sa dá presne a okamžite regulovať teplota a prietok vody.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

57.   Časové spínanie spŕch (1,5 bodu)

Všetky sprchy v zariadeniach pre zamestnancov, vonkajších a spoločných priestoroch majú časový spínač/snímač vzdialenosti, ktorým sa preruší prúd vody po vymedzenom čase alebo v prípade, že sa voda nepoužíva.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

58.   Kryt bazénu (1 bod)

V noci, alebo ak sa bazén naplnený vodou nepoužíva dlhšie ako jeden deň, sa bazén zakryje, aby sa zabránilo ochladeniu vody v bazéne a znížilo sa jej odparovanie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

59.   Odstraňovanie zľadovateného povrchu (najviac 1,5 bodu)

Ak je potrebné odstraňovanie ľadu z povrchu vozoviek, použijú sa mechanické prostriedky alebo posyp pieskom/štrkom, aby boli komunikácie v priestoroch turistického ubytovacieho zariadenia bezpečné, keď mrzne alebo padá sneh (1,5 bodu).

Ak sa zľadovatený povrch odstraňuje chemicky, použijú sa látky s obsahom najviac 1 % chloridových iónov (Cl-) (1 bod) alebo rozmrazovače, ktorým bola udelená environmentálna značka Spoločenstva, prípadne iné národné či regionálne environmentálne značky typu I podľa noriem radu ISO (1,5 bodu).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

60.   Uvádzanie tvrdosti vody (najviac 2 body)

V blízkosti práčovní/práčok/umývačiek riadu sú rozmiestnené informácie o tvrdosti miestnej vody (1 bod), čo umožňuje hosťom a zamestnancom lepšie používať čistiace prostriedky alebo sa používa systém automatického dávkovania (1 bod) podľa tvrdosti vody na optimalizáciu spotreby čistiacich prostriedkov.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou dokumentáciou dokladajúcou spôsob informovania hostí.

61.   Pisoáre úsporné na vodu (1,5 bodu)

Vo všetkých pisoároch sa používa suchý systém alebo majú ručný/elektronický splachovací systém, ktorým sa umožňuje, aby sa každý pisoár splachoval samostatne, a to len ak bol použitý.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží podrobnú podpornú dokumentáciu o tom, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium.

62.   Použitie pôvodných druhov na novú výsadbu vonkajších plôch (1 bod)

Výsadba vonkajších plôch stromami a živými plotmi pozostáva z pôvodných druhov vegetácie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušnú špecifikáciu o tom, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou od experta.

ČISTIACE A DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY

63.   Čistiace prostriedky (najviac 3 body)

Aspoň 80 hmotnostných percent čistiacich prostriedkov na ručné umývanie riadu a/alebo čistiacich prostriedkov pre umývačky riadov a/alebo čistiacich prostriedkov na pranie bielizne a/alebo univerzálnych čistiacich prostriedkov a/alebo sanitárnych čistiacich prostriedkov a/alebo mydiel a šampónov, ktoré sa používajú v turistickom ubytovacom zariadení, má pridelenú environmentálnu značku Spoločenstva alebo iné národné alebo regionálne environmentálne značky typu I podľa noriem radu ISO (1 bod za každú z týchto kategórií čistiacich prostriedkov a najviac 3 body).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne údaje a dokumentáciu (vrátane príslušných faktúr) s uvedením použitého množstva týchto výrobkov a počtu z nich, ktoré majú environmentálnu značku.

64.   Vnútorné a vonkajšie náterové farby a laky (najviac 2 body)

Aspoň 50 % vnútorných a/alebo vonkajších náterov v turistickom ubytovacom zariadení sa vykonalo vnútornými a/alebo vonkajšími náterovými farbami a lakmi, ktoré majú pridelenú environmentálnu značku Spoločenstva alebo iné národné alebo regionálne environmentálne značky typu I podľa noriem radu ISO (1 bod za náterové farby a laky na vnútorné použitie, 1 bod za náterové farby a laky na vonkajšie použitie).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne údaje a dokumentáciu (vrátane príslušných faktúr) s uvedením použitého množstva týchto výrobkov a počtu z nich, ktoré majú environmentálnu značku.

65.   Podpora alternatív k umelým prostriedkom na zapálenie ohňa v griloch (1 bod)

Vylúčia sa umelé prostriedky na zapálenie ohňa v griloch alebo krboch a v priestoroch turistického ubytovacieho strediska sa predávajú alebo ponúkajú alternatívne výrobky, napríklad repkový olej, konopné výrobky.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria.

66.   Bazény: dávkovanie dezinfekčných prostriedkov (1 bod) alebo prírodné/ekologické bazény (1 bod)

Bazén má automatický systém dávkovania používajúci minimálne množstvo dezinfekčného prostriedku na príslušné hygienické účely (1 bod).

Alebo:

bazén je bazén ekologického/prírodného typu s výhradne prírodnými prvkami, ktoré zaručujú hygienu a bezpečnosť kúpajúcich sa (1 bod).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne technickú dokumentáciu týkajúcu sa automatického systému dávkovania alebo typu ekologického/prírodného bazénu a jeho údržby.

67.   Mechanické čistenie (1 bod)

Turistické ubytovacie zariadenie má presné postupy na vykonávanie čistenia bez použitia chemikálií, ako je používanie výrobkov z mikrovlákien alebo iných materiálov na čistenie bez použitia chemikálií alebo na vykonávanie činností s podobnými účinkami.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou, ak je to relevantné.

68.   Ekologické záhradkárstvo (2 body)

Vonkajšie plochy sa obhospodarujú buď bez použitia pesticídov alebo v súlade so zásadami ekologického poľnohospodárstva, ako sa ustanovuje v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 (23), alebo ako sa ustanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo v uznávaných vnútroštátnych ekologických systémoch.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou, ak je to relevantné.

69.   Odpudzovače hmyzu a škodcov (najviac 2 body)

Architektonickým návrhom ubytovacieho zariadenia a hygienickými postupmi (napríklad stavaním budov na zvýšených pätkách, aby sa do priestorov nedostali potkany, používaním sietí a pascí na hmyz) sa používanie odpudzovačov hmyzu a hlodavcov v turistickom ubytovacom zariadení udržuje na striktnom minime (1 bod).

Ak sa vôbec použijú odpudzovače hmyzu a hlodavcov, použijú sa iba látky, ktoré sú povolené v ekologickom poľnohospodárstve (ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 834/2007), alebo látky, ktorým bola udelená environmentálna značka Spoločenstva, prípadne iné národné alebo regionálne environmentálne značky typu I podľa noriem radu ISO (1 bod).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou, ak je to relevantné.

ODPAD

70.   Kompostovanie (najviac 2 body)

Turistické ubytovacie zariadenie triedi príslušný organický odpad (záhradný odpad 1 bod, kuchynský odpad 1 bod) a zabezpečuje jeho kompostovanie v súlade s usmerneniami miestneho orgánu (napr. miestnou samosprávou, podomácky alebo súkromnou agentúrou).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou, ak je to relevantné.

71.   Nádoby na pitie na jedno použitie (2 body)

V priestoroch vo vlastníctve alebo pod priamym vedením turistického ubytovacieho zariadenia sa neponúkajú nádoby na pitie na jedno použitie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria a uvedie prípadné výrobky na jedno použitie, ktoré sa používajú, a právne predpisy, ktoré to vyžadujú.

72.   Likvidácia tuku/oleja (najviac 2 body)

Inštalujú sa zachytávače tuku a tuky/oleje na bežnú tepelnú úpravu a tuky/oleje na fritovanie sa zhromažďujú a vhodným spôsobom likvidujú (1 bod).

Hosťom sa prípadne ponúkne náležitý spôsob likvidácie tukov/olejov, ktoré použili (napr. v apartmánoch) (1 bod).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

73.   Použitý textil, nábytok a iné výrobky (najviac 2 body)

Použitý nábytok, textil a iné výrobky, ako sú elektronické zariadenia, sa poskytnú na charitu v súlade s politikou turistického ubytovacieho zariadenia (2 body) alebo predajú (1 bod) iným združeniam, ktoré zbierajú a opätovne distribuujú takéto tovary.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou od združení.

INÉ SLUŽBY

74.   Záhradná úprava striech (2 body)

Minimálne 50 % budov turistického ubytovacieho zariadenia, ktoré majú vhodné strechy (rovné strechy alebo strechy s malým uhlom sklonu) a nevyužívajú sa na iné účely, sú zatrávnené alebo sa na nich pestujú rastliny.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

75.   Environmentálna osveta a výchova (najviac 3 body)

Turistické ubytovacie zariadenie je v rámci environmentálnej osvety a výchovy hostí vybavené výveskami o miestnej biodiverzite, opatreniach na ochranu krajiny a prírody (1,5 bodu). Zábava pre hostí zahŕňa aj prvky environmentálnej výchovy (1,5 bodu).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

76.   Zákaz fajčenia v spoločných priestoroch a na izbách (najviac 1,5 bodu)

Fajčenie nie je povolené vo vnútorných spoločných priestoroch (100 %) a aspoň v 70 % izieb (1 bod) alebo aspoň v 95 % (1,5 bodu) izieb.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ uvedie počet a charakter týchto priestorov a uvedie, v ktorých z nich je fajčenie zakázané.

77.   Bicykle (1,5 bodu)

Hostia majú k dispozícii bicykle (aspoň 3 bicykle na každých 50 izieb).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium.

78.   Služby odvozu (1 bod)

Turistické ubytovacie zariadenie ponúka hosťom, ktorí cestujú verejnou dopravou, službu odvozu pri príchode ekologickými dopravnými prostriedkami, ako sú elektrické automobily alebo konské povozy.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, a príklad toho, ako sa o ňom informujú hostia.

79.   Vratné alebo znovu naplniteľné fľaše (najviac 3 body)

Turistické ubytovacie zariadenie ponúka nápoje vo vratných/znovu naplniteľných fľašiach: nealkoholické nápoje (1 bod), pivo (1 bod), vodu (1 bod).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou od dodávateľov fliaš.

80.   Používanie nabíjateľných výrobkov (najviac 2 body)

Turistické ubytovacie zariadenie používa iba nabíjateľné batérie pre diaľkové ovládače televízorov (1 bod) a/alebo renovovateľné náplne do tonerov tlačiarní a kopírok (1 bod).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou od dodávateľov batérií a/alebo spoločností renovujúcich náplne do tonerov.

81.   Výrobky z papiera (najviac 3 body)

Aspoň 80 % používaného toaletného papiera/papierových vreckoviek a/alebo kancelárskeho papiera a/alebo hlavičkového papiera má udelenú environmentálnu značku Spoločenstva alebo iné národné alebo regionálne environmentálne značky typu I podľa noriem radu ISO (1 bod za každú z týchto troch kategórií výrobkov z papiera).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne údaje a dokumentáciu (vrátane príslušných faktúr) s uvedením použitého množstva týchto výrobkov a počtu tých z nich, ktoré majú environmentálnu značku.

82.   Trvanlivý tovar (najviac 3 body)

Aspoň 30 % z každej kategórie trvanlivého tovaru (napr. posteľná bielizeň, uteráky, obrusy, osobné počítače, prenosné počítače, televízory, matrace, nábytok, práčky, umývačky riadu, chladničky, vysávače, podlahové krytiny, žiarovky), ktoré sa nachádzajú v turistickom ubytovacom zariadení, vrátane prenajímaných ubytovacích zariadení, má udelenú environmentálnu značku Spoločenstva alebo iné národné alebo regionálne environmentálne značky typu I podľa noriem radu ISO (1 bod za každú kategóriu z troch kategórií trvanlivého tovaru).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne údaje a dokumentáciu s uvedením množstva týchto výrokov v jeho vlastníctve a počtu tých z nich, ktoré majú environmentálnu značku.

83.   Miestne potravinové výrobky (najviac 3 body)

Pri každom jedle vrátane raňajok sa ponúkajú aspoň dva potravinové výrobky z miestnych zdrojov a dopestované v sezóne (čerstvé ovocie a zelenina) (1,5 bodu).

V prípade potreby sa zakazuje konzumovanie miestnych ohrozených druhov, napríklad zvláštnych druhov rýb a kôrovcov, „mäsa z buša“ a kreviet z mangrovových lesov, ohrozujúce ich rozvíjanie (1,5 bodu).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

84.   Ekologické potraviny (najviac 2 body)

Hlavné prísady aspoň dvoch jedál (1 bod) alebo celej ponuky vrátane raňajok (2 body) boli získané metódami ekologického poľnohospodárstva, ako sa ustanovujú v nariadení (ES) č. 834/2007, alebo vyrobené podľa environmentálnej značky typu I podľa noriem radu ISO.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

85.   Kvalita vzduchu vo vnútorných priestoroch (najviac 4 body)

Turistické ubytovacie zariadenie zabezpečuje optimálnu kvalitu vzduchu vo vnútorných priestoroch prostredníctvom jedného alebo obidvoch z týchto opatrení:

Izby a spoločné priestory zodpovedajú požiadavkám ustanoveným v prílohe I bode 3 smernice 89/106/EHS a obsahujú iba maliarske, dekoratívne, nábytkárske a iné materiály certifikované európskou environmentálnou značkou alebo inou rovnocennou environmentálnou značkou typu I podľa noriem radu ISO pre produkty s nízkymi emisiami (2 body).

Izby a spoločné priestory sú bez vôní, plachty, uteráky a textílie sa perú čistiacimi prostriedkami bez vône (1 bod) a čistenie sa vykonáva prostriedkami bez vône (1 bod).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou. Pokiaľ ide o požiadavku týkajúcu sa neprítomnosti vône, zoznam zložiek/prísad pre pranie a čistenie bez vône sa považuje za dostatočný.

CELKOVÝ SYSTÉM RIADENIA

86.   Registrácia EMAS (3 body), certifikácia ISO (2 body) turistického ubytovacieho zariadenia

Turistické ubytovacie zariadenie je registrované podľa schémy Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (3 body) alebo má certifikát podľa noriem ISO 14001 (2 body).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušný dôkaz o registrácii EMAS alebo certifikácii podľa ISO 14001.

87.   Registrácia EMAS (1,5 bodu) alebo certifikácia dodávateľov podľa ISO (1 bod)

Aspoň jeden z hlavných dodávateľov alebo poskytovateľov služieb turistického ubytovacieho zariadenia je registrovaný v EMAS (1,5 bodu) alebo má certifikát podľa ISO 14001 (1 bod).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne príslušný dôkaz o registrácii EMAS alebo certifikácii podľa ISO 14001 v prípade aspoň jedného zo svojich hlavných dodávateľov.

88.   Dodržanie povinných kritérií subdodávateľmi (najviac 4 body)

V prípade, že doplnkové stravovacie služby alebo činnosti zamerané na voľný čas/fitnes zabezpečujú subdodávatelia, tieto služby spĺňajú všetky povinné kritériá uvedené v tejto prílohe, ktoré sa uplatňujú na tieto osobitné služby (2 body za každú službu v oblasti stravovania a podávania nápojov a/alebo zariadenia pre voľný čas/fitnes, ktoré sa poskytujú v turistickom ubytovacom zariadení).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne náležitú dokumentáciu o zmluvných dohodách so subdodávateľmi, pokiaľ ide o ich dodržanie povinných kritérií.

89.   Elektromery a vodomery (1 bod)

Turistické ubytovacie zariadenie má nainštalované doplňujúce elektromery a vodomery tak, aby sa umožnil zber údajov o spotrebe rôznych činností a/alebo prístrojov, ako sú izby, služby práčovne a kuchyne a/alebo konkrétne prístroje ako chladničky, práčky atď.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne podrobné vysvetlenie k tomu, ako turistické ubytovacie zariadenie spĺňa toto kritérium, spolu s analýzou zozbieraných údajov (ak sú už dostupné).

90.   Ďalšie environmentálne opatrenia (maximálne 3 body)

Buď:

a)

Ďalšie environmentálne opatrenia (najviac 1,5 bodu za každé opatrenie, spolu maximálne 3 body): Vedenie turistického ubytovacieho zariadenia prijme k opatreniam ustanoveným prostredníctvom kritérií v tomto oddiele alebo oddiele A opatrenia navyše, aby tak zlepšilo výsledky turistického ubytovacieho zariadenia v oblasti životného prostredia. Príslušný orgán posudzujúci žiadosť pridelí týmto opatreniam počet bodov, ktorý nepresiahne 1,5 bodu na opatrenie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o splnení tohto kritéria spolu s úplným opisom každého ďalšieho opatrenia, ktoré chce mať zohľadnené.

Alebo:

b)

Udelenie environmentálnej značky (3 body): Turistickému ubytovaciemu zariadeniu sa udelí národná alebo regionálna environmentálna značka typu I podľa noriem radu ISO.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne náležitý dôkaz o tom, že mu bola udelená environmentálna značka.


(1)  Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 52, 21.2.2004, s. 50.

(3)  Ú. v. ES L 167, 22.6.1992, s. 17.

(4)  Z článku 3 smernice č. 92/42/EHS sú vyňaté tieto kotly: Teplovodné kotly, ktoré sa môžu vykurovať rôznymi palivami vrátane tuhého paliva; zariadenia na okamžitú prípravu teplej vody; kotly určené na vykurovanie palivami, ktorých vlastnosti sa značne líšia od vlastností kvapalných a plynných palív bežne predávaných na trhu (plyn z priemyselného odpadu, bioplyn atď.); variče a prístroje určené hlavne na vykurovanie priestorov, v ktorých sú nainštalované, a doplnkovo aj na dodávku teplej vody pre ústredné kúrenie a teplej úžitkovej vody.

(5)  Ú. v. ES L 86, 3.4.2002, s. 26.

(6)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 65.

(7)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

(8)  Ú. v. ES L 71, 10.3.1998, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19.

(10)  Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3.

(11)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24.

(12)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(13)  Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(15)  Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2007, s. 183.

(16)  Ú. v. ES L 45, 17.2.1994, s. 1.

(17)  Ú. v. ES L 128, 15.5.2002, s. 45.

(18)  Ú. v. ES L 118, 7.5.1997, s. 1.

(19)  Ú. v. ES L 136, 21.6.1995, s. 1.

(20)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 1.

(21)  Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2003, s. 22.

(22)  Ú. v. ES L 136, 21.6.1995, s. 28.

(23)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.


30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/80


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. júla 2009,

ktorým sa členským štátom povoľuje predĺžiť dočasné povolenia udelené na nové účinné látky acechinocyl, aminopyralid, kyselinu askorbovú, benalaxyl-M, mandipropamid, novalurón, prochinazid, spirodiklofén a spiromezifén

[oznámené pod číslom K(2009) 5582]

(Text s významom pre EHP)

(2009/579/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola v marci 2001 Spojenému kráľovstvu doručená žiadosť od spoločnosti Makhteshim Agan Ltd. o zaradenie účinnej látky novalurón do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V rozhodnutí Komisie 2001/861/ES (2) sa potvrdila úplnosť dokumentácie a bolo možné skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k uvedenej smernici.

(2)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola v auguste 2001 Holandsku doručená žiadosť od spoločnosti Bayer AG, Nemecko o zaradenie účinnej látky spirodiklofén do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V rozhodnutí Komisie 2002/593/ES (3) sa potvrdila úplnosť dokumentácie a bolo možné skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k uvedenej smernici.

(3)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola vo februári 2002 Portugalsku doručená žiadosť od spoločnosti ISAGRO IT o zaradenie účinnej látky benalaxyl-M do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V rozhodnutí Komisie 2003/35/ES (4) sa potvrdila úplnosť dokumentácie a bolo možné skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k uvedenej smernici.

(4)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola v apríli 2002 Spojenému kráľovstvu doručená žiadosť od spoločnosti Bayer AG o zaradenie účinnej látky spiromezifén do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V rozhodnutí Komisie 2003/105/ES (5) sa potvrdila úplnosť dokumentácie a bolo možné skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k uvedenej smernici.

(5)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola v marci 2003 Holandsku doručená žiadosť od spoločnosti Agro-Kanesho Co. Ltd o zaradenie účinnej látky acechinocyl do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V rozhodnutí Komisie 2003/636/ES (6) sa potvrdila úplnosť dokumentácie a bolo možné skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k uvedenej smernici.

(6)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola v januári 2004 Spojenému kráľovstvu doručená žiadosť od spoločnosti DuPont (UK) Ltd o zaradenie účinnej látky prochinazid do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V rozhodnutí Komisie 2004/686/ES (7) sa potvrdila úplnosť dokumentácie a bolo možné skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k uvedenej smernici.

(7)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola v septembri 2004 Holandsku doručená žiadosť od spoločnosti Citrex Nederland BV o zaradenie účinnej látky kyselina askorbová do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V rozhodnutí Komisie 2005/751/ES (8) sa potvrdila úplnosť dokumentácie a bolo možné skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k uvedenej smernici.

(8)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola v septembri 2004 Spojenému kráľovstvu doručená žiadosť od spoločnosti Dow AgroSciences o zaradenie účinnej látky aminopyralid do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V rozhodnutí Komisie 2005/778/ES (9) sa potvrdila úplnosť dokumentácie a bolo možné skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k uvedenej smernici.

(9)

V súlade s článkom 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS bola v decembri 2005 Rakúsku doručená žiadosť od spoločnosti Syngenta Limited o zaradenie účinnej látky mandipropamid do prílohy I k smernici 91/414/EHS. V rozhodnutí Komisie 2006/589/ES (10) sa potvrdila úplnosť dokumentácie a bolo možné skonštatovať, že v zásade spĺňa požiadavky na údaje a informácie stanovené v prílohách II a III k uvedenej smernici.

(10)

Potvrdenie úplnosti dokumentačných súborov bolo potrebné na to, aby bolo možné podrobne preskúmať uvedené účinné látky, ako aj umožniť členským štátom, aby udelili dočasné povolenia na obdobia najviac troch rokov pre prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú uvedené účinné látky, v súlade s podmienkami stanovenými v článku 8 ods. 1 smernice 91/414/EHS a predovšetkým s podmienkou súvisiacou s podrobným posúdením účinnej látky a prípravku na ochranu rastlín vzhľadom na požiadavky ustanovené v uvedenej smernici.

(11)

V súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 a 4 smernice 91/414/EHS sa posúdili účinky uvedených účinných látok na ľudské zdravie a životné prostredie v prípade spôsobov použitia, ktoré navrhli žiadatelia. Príslušné spravodajské členské štáty predložili Komisii návrhy hodnotiacich správ 21. novembra 2003 (benalaxyl-M), 9. marca 2004 (spiromezifén), 21. apríla 2004 (spirodiklofén), 8. marca 2005 (acechinocyl), 14. marca 2006 (prochinazid), 22. augusta 2006 (aminopyralid), 30. novembra 2006 (mandipropamid), 12. januára 2007 (novalurón) a 10. septembra 2007 (kyselina askorbová).

(12)

Po predložení návrhu hodnotiacej správy príslušným spravodajským členským štátom Komisia uznala za potrebné požiadať všetkých žiadateľov o ďalšie informácie a spravodajské členské štáty o preskúmanie týchto informácií a predloženie svojich posúdení. Preto sa dokumentačné súbory ešte stále preskúmavajú a nebude možné ukončiť ich hodnotenie v lehote ustanovenej v smernici 91/414/EHS, a to v prípade novalurónu v spojení s rozhodnutím Komisie 2007/404/ES (11), spirodiklofénu, spiromezifénu a benalaxylu-M interpretovaných v spojení s rozhodnutím Komisie 2007/333/ES (12) a prochinazidu v spojení s rozhodnutím Komisie 2008/56/ES (13).

(13)

Keďže sa hodnoteniami doteraz nezistili žiadne dôvody na bezprostredné znepokojenie, v súlade s ustanoveniami článku 8 smernice 91/414/EHS by sa členským štátom malo umožniť predĺženie dočasných povolení udelených na prípravky na ochranu rastlín s obsahom príslušných účinných látok o 24 mesiacov s cieľom umožniť pokračovanie preskúmavania dokumentačných súborov. Očakáva sa, že hodnotenie a rozhodovací proces v súvislosti s rozhodnutím o možnom zaradení účinných látok acechinocyl, aminopyralid, kyselina askorbová, benalaxyl-M, mandipropamid, novalurón, prochinazid, spirodiklofén a spiromezifén do prílohy I k uvedenej smernici sa ukončia v období 24 mesiacov.

(14)

Zároveň by sa mali zrušiť rozhodnutia 2007/333/ES, 2007/404/ES a 2008/56/ES, pretože sa stali zastaranými.

(15)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty môžu predĺžiť dočasné povolenia výrobkov na ochranu rastlín s obsahom acechinocylu, aminopyralidu, kyseliny askorbovej, benalaxylu-M, mandipropamidu, novalurónu, prochinazidu, spirodiklofénu a spiromezifénu o obdobie, ktoré sa skončí najneskôr 29. júla 2011.

Článok 2

Rozhodnutia 2007/333/ES, 207/404/ES a 2008/56/ES sa zrušujú.

Článok 3

Toto rozhodnutie stráca účinnosť 29. júla 2011.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. júla 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 321, 6.12.2001, s. 34.

(3)  Ú. v. ES L 192, 20.7.2002, s. 60.

(4)  Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 52.

(5)  Ú. v. EÚ L 43, 18.2.2003, s. 45.

(6)  Ú. v. EÚ L 221, 4.9.2003, s. 42.

(7)  Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 21.

(8)  Ú. v. EÚ L 282, 26.10.2005, s. 18.

(9)  Ú. v. EÚ L 293, 9.11.2005, s. 26.

(10)  Ú. v. EÚ L 240, 2.9.2006, s. 9.

(11)  Ú. v. EÚ L 151, 13.6.2007, s. 45.

(12)  Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 27.

(13)  Ú. v. EÚ L 14, 17.1.2008, s. 26.


30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/82


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. júla 2009,

ktorým sa upravuje rozhodnutie 2006/433/ES, ktorým sa stanovuje finančný príspevok Spoločenstva na výdavky vzniknuté v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami na boj proti klasickému moru ošípaných v Nemecku v roku 2002

[oznámené pod číslom K(2009) 5866]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(2009/580/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

V rozhodnutí 90/424/EHS sa ustanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Spoločenstva na špecifické veterinárne opatrenia vrátane mimoriadnych opatrení.

(2)

Rozhodnutím Komisie 2003/745/ES (2) udelilo Spoločenstvo Nemecku finančný príspevok na pokrytie nákladov vzniknutých pri prijímaní mimoriadnych opatrení na boj proti klasickému moru ošípaných v Nemecku v roku 2002.

(3)

V rozhodnutí Komisie 2006/433/ES (3) sa stanovila výška celkového finančného príspevku Spoločenstva na výdavky spojené s eradikáciou klasického moru ošípaných v roku 2002.

(4)

Uvedený príspevok sa zakladal na žiadosti, ktorú v súlade s rozhodnutím 2003/745/ES predložili nemecké orgány 19. novembra 2003. Táto žiadosť obsahovala odkaz na niektoré dovtedy ešte stále otvorené prípady. Tieto prípady sa vyriešili až 27. decembra 2007. Nemecké orgány uskutočnili výslednú platbu 8. januára 2008. Vzhľadom na výslovnú zmienku o otvorených prípadoch v pôvodnej žiadosti sa Komisia domnieva, že čas potrebný na ich uzavretie treba považovať za riadne odôvodnené oneskorenie platby, čo oprávňuje uplatnenie nulového zníženia podľa článku 4 ods. 1 posledného pododseku rozhodnutia 2003/745/ES.

(5)

Dňa 19. júna 2008 Nemecko predložilo dodatočnú oficiálnu žiadosť o úhradu podľa článku 5 ods. 1 rozhodnutia 2003/745/ES. Sumy v dodatočnej žiadosti sa vzťahujú na výdavky, ktoré nemecké orgány pôvodne neuhradili.

(6)

Rozhodnutie 2003/745/ES, a najmä jeho článok 2 písm. b) a c) a článok 4 sa na túto dodatočnú žiadosť uplatňujú podľa potreby.

(7)

Vzhľadom na uvedené úvahy by sa mala upraviť výška celkového finančného príspevku uvedeného v rozhodnutí 2006/433/ES.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Text článku 1 rozhodnutia 2006/433/ES sa nahrádza týmto textom:

„Článok 1

Celkový finančný príspevok Spoločenstva na výdavky spojené s eradikáciou klasického moru ošípaných v Nemecku v roku 2002 podľa rozhodnutia 2003/745/ES je 970 167,31 EUR.

Keďže už boli vyplatené dve splátky vo výške 460 000 EUR a 465 808,47 EUR, zostatok finančného príspevku Spoločenstva predstavuje 44 358,84 EUR.“

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 29. júla 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  Ú. v. EÚ L 269, 21.10.2003, s. 18.

(3)  Ú. v. EÚ L 173, 27.6.2006, s. 27.


30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/83


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. júla 2009

o finančnom príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na boj proti vtáčej chrípke v Cloppenburgu, Nemecko, v decembri 2008 a januári 2009

[oznámené pod číslom K(2009) 5869]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(2009/581/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a článok 3a ods. 1,

keďže:

(1)

Vtáčia chrípka je infekčné vírusové ochorenie hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí, ktoré má vážny dosah na ziskovosť chovu hydiny a ktoré spôsobuje narušenie vnútorného obchodu Spoločenstva a vývozu do tretích krajín.

(2)

V prípade výskytu ohniska vtáčej chrípky vzniká riziko, že by sa pôvodca ochorenia mohol rozšíriť na iné hospodárstva s chovom hydiny v rámci členského štátu, ale prostredníctvom obchodu so živou hydinou alebo výrobkami z nej aj do iných členských štátov a do tretích krajín.

(3)

V smernici Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (2) sa stanovujú opatrenia, ktoré majú členské štáty bezodkladne uplatniť v prípade výskytu ohniska ako núdzové opatrenia na prevenciu ďalšieho šírenia vírusu.

(4)

Rozhodnutím 90/424/EHS sa ustanovujú postupy, ktorými sa riadi finančný príspevok Spoločenstva na špecifické veterinárne opatrenia vrátane núdzových opatrení. Podľa článku 3a uvedeného rozhodnutia dostávajú členské štáty finančný príspevok na pokrytie nákladov na určité opatrenia zamerané na eradikáciu vtáčej chrípky.

(5)

V článku 3a ods. 3 prvej a druhej zarážke rozhodnutia 90/424/EHS sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa percentuálneho podielu nákladov vynaložených členským štátom, na ktoré sa môže vzťahovať finančný príspevok Spoločenstva.

(6)

Vyplatenie finančného príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na eradikáciu vtáčej chrípky podlieha pravidlám stanoveným v nariadení Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúcom pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat, uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (3).

(7)

V decembri 2008 a januári 2009 sa v Cloppenburgu v Nemecku vyskytli ohniská vtáčej chrípky. Nemecko prijalo opatrenia na boj proti týmto ohniskám v súlade so smernicou 2005/94/ES.

(8)

Nemecko v plnej miere splnilo svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 3 rozhodnutia 90/424/EHS a v článku 6 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(9)

Dňa 5. februára 2009 a 6. marca 2009 Nemecko predložilo odhad nákladov vzniknutých v súvislosti s prijímaním opatrení na eradikáciu vtáčej chrípky.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Spoločenstva pre Nemecko

Nemecku môže byť udelený finančný príspevok Spoločenstva na pokrytie nákladov vynaložených týmto členským štátom v decembri 2008 a januári 2009 v Cloppenburgu pri prijímaní opatrení uvedených v článku 3a ods. 2 a 3 rozhodnutia 90/424/EHS na boj proti vtáčej chrípke.

Článok 2

Spôsob vyplatenia finančného príspevku

Prvá tranža vo výške 2 000 000 EUR sa vypláca ako časť finančného príspevku Spoločenstva ustanoveného v článku 1.

Článok 3

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 29. júla 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.


30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/85


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. júla 2009

o financovaní osobitných núdzových opatrení na ochranu Spoločenstva pred besnotou

(2009/582/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže:

(1)

V rozhodnutí 90/424/EHS sa ustanovuje, že ak výskyt alebo vývoj choroby uvedenej v prílohe k danému rozhodnutiu na území tretej krajiny priamo ohrozuje členský štát, môže sa prijať akékoľvek vhodné opatrenie vrátane udelenia finančného príspevku Spoločenstva určeného na opatrenia považované za osobitne potrebné z hľadiska úspechu prijatých krokov.

(2)

Besnota je choroba zvierat, ktorá postihuje najmä voľne žijúce a domáce mäsožravce a má vážne dôsledky na verejné zdravie. Besnota je uvedená v prílohe k rozhodnutiu 90/424/EHS.

(3)

Za posledné roky sa vďaka programom spolufinancovaným Spoločenstvom zameraným na orálnu imunizáciu voľne žijúcich mäsožravcov, ktoré sú zdrojom choroby, dospelo vo väčšine členských štátov k veľmi priaznivej situácii, a to k výraznému zníženiu počtu prípadov choroby u voľne žijúcich a domácich zvierat a k vymiznutiu prípadov tejto choroby u ľudí.

(4)

Územie Kaliningradskej oblasti, exkláva Ruska obklopená územím EÚ, susedí s členskými štátmi, ktoré sú v konečnej fáze svojho úsilia o úplnú eradikáciu choroby.

(5)

Litva a Poľsko oznámili Komisii, že prítomnosť sylvatickej besnoty v Kaliningradskej oblasti v súčasnosti predstavuje priame ohrozenie úspešného zavŕšenia ich programov eradikácie besnoty.

(6)

V Kaliningradskej oblasti je nutné okamžite konať, aby prípady zavlečenia choroby z jej územia naďalej neohrozovali pokrok dosiahnutý v oblasti zdravia ľudí a zvierat v susedných členských štátoch.

(7)

Je potrebné osobitné opatrenie na zabránenie neustálej reinfekcii susedných členských štátov z Kaliningradu. Vzhľadom na relatívnu veľkosť územia Kaliningradu je vhodnejšie a nákladovo-efektívnejšie podporiť úsilie o eradikáciu besnoty v Kaliningrade, než vytvoriť na území členských štátov prostredníctvom vakcinácie ochrannú zónu, ktorá by sa musela udržovať neobmedzene.

(8)

Podľa článku 110 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (2) sú granty predmetom ročného programu. Uvedený ročný pracovný program sa vykonáva prostredníctvom uverejnenia výziev na predloženie návrhov, s výnimkou riadne odôvodnených mimoriadnych a naliehavých prípadov. Podľa článku 168 ods. 1 písm. b) podrobných pravidiel vykonávania nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 určeného nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 (3) sa môže Komisia vo výnimočných a riadne odôvodnených mimoriadnych prípadoch rozhodnúť udeliť granty bez výzvy na predloženie návrhov.

(9)

Dňa 21. októbra 2008 predložilo Rusko Komisii plán eradikácie besnoty v Kaliningradskej oblasti a o tomto pláne sa skonštatovalo, že je prijateľný, pokiaľ ide o cieľ ochrany Spoločenstva proti besnote. Kroky, ktoré sa v pláne predpokladajú, sú kľúčové z hľadiska ochrany záujmu Spoločenstva, a preto je vhodné, aby Spoločenstvo financovalo určité opatrenia. Z tohto dôvodu by sa mal v roku 2009 udeliť finančný príspevok Spoločenstva na vykonávanie uvedeného plánu.

(10)

Toto rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 75 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002, článku 90 podrobných pravidiel vykonávania nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a článku 15 o vnútorných pravidlách plnenia všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev (4).

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Týmto sa schvaľuje 36-mesačný plán eradikácie besnoty v Kaliningradskej oblasti („plán eradikácie besnoty“) predložený Ruskom.

2.   Činnosť založená na tomto rozhodnutí sa vzťahuje na tieto špecifické operácie:

nákup vakcinačných návnad na orálnu imunizáciu voľne žijúcich mäsožravcov,

distribúcia vakcinačných návnad uvedených v predchádzajúcom bode na území Kaliningradskej oblasti.

Článok 2

Maximálna výška príspevku Spoločenstva sa stanovila na 1 800 000 EUR, ktoré sa majú financovať z rozpočtovej položky 17 04 03 01 všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na rok 2009.

Článok 3

1.   Schvaľuje sa udelenie individuálneho grantu veterinárnej a štátnej veterinárnej kontrolnej službe Kaliningradskej oblasti Ruskej federácie (Служба ветеринарии и госветинспекции Калининградской области).

2.   Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, sa môžu financovať až do výšky 100 % zodpovedajúcich oprávnených nákladov pod podmienkou, že časť celkových nákladov na činnosť hradí veterinárna a štátna veterinárna kontrolná služba Kaliningradskej oblasti Ruskej federácie (Служба ветеринарии и госветинспекции Калининградской области), alebo sa uhrádza z iných príspevkov, ako je príspevok Spoločenstva.

V Bruseli 29. júla 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(4)  Rozhodnutie Komisie zo 6. apríla 2009 [K(2009) 2105].


Korigendá

30.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 198/87


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 595/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003, ktorým sa stanovujú poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

( Úradný vestník Európskej únie L 94 z 31. marca 2004 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 43, s. 333)

Na strane 338 v článku 22 ods. 3:

namiesto:

„Každý výrobca …“

má byť:

„Každý nákupca …“