ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.192.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 192

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
24. júla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 645/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 646/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa spoločného využívania zdrojov v rámci domácností na rok 2010

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 647/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Brněnské pivo alebo Starobrněnské pivo (CHZO)]

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 648/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa stanovuje konečná výška pomoci na sušené krmivo na hospodársky rok 2008/2009

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 649/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa upravujú určité rybolovné kvóty na rok 2009 v súvislosti s medziročným riadením rybolovných kvót

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 650/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

42

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 651/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

44

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 652/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore vajec

45

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 653/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady v sektore hydinového mäsa

47

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 654/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore hovädzieho mäsa

49

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 655/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore bravčového mäsa

53

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 656/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

55

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

57

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 658/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena masla pre 9. jednotlivú výzvu na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 186/2009

59

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 659/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena sušeného odstredeného mlieka pre 7. jednotlivé výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 310/2009

60

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 660/2009 z 23. júla 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu molvy modrej vo vodách Spoločenstva a vo vodách zón VI a VII, na ktoré sa nevzťahuje suverenita alebo jurisdikcia tretích krajín, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

61

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/558/SZBP zo 16. marca 2009 o uzavretí Dohody o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností medzi Európskou úniou a Izraelom

63

Dohoda o bezpečnostných postupoch pri výmene utajovaných skutočností medzi Európskou úniou a Izraelom

64

 

 

2009/559/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/6/2009 z 22. júla 2009 o vymenovaní veliteľa ozbrojených síl Európskej únie pre vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)

68

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 645/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

26,0

ZZ

26,0

0707 00 05

TR

100,7

ZZ

100,7

0709 90 70

TR

98,9

ZZ

98,9

0805 50 10

AR

59,7

UY

48,0

ZA

61,6

ZZ

56,4

0806 10 10

EG

151,7

MA

167,7

TR

124,8

US

141,6

ZA

126,4

ZZ

142,4

0808 10 80

AR

85,2

BR

71,9

CL

86,8

CN

97,8

NZ

89,5

US

91,3

ZA

91,5

ZZ

87,7

0808 20 50

AR

106,3

CL

82,2

NZ

138,3

ZA

118,8

ZZ

111,4

0809 10 00

TR

161,4

ZZ

161,4

0809 20 95

TR

280,0

US

401,2

ZZ

340,6

0809 30

TR

153,5

ZZ

153,5

0809 40 05

IL

167,2

ZZ

167,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 646/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa spoločného využívania zdrojov v rámci domácností na rok 2010

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 2 písm. f),

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1177/2003 sa stanovil spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistiky Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach, ktorá zahŕňa porovnateľné a aktuálne prierezové a dlhodobé údaje o príjmoch, ako aj o úrovni a štruktúre chudoby a sociálneho vylúčenia na vnútroštátnej a európskej úrovni.

(2)

Podľa článku 15 ods. 2 písm. f) nariadenia (ES) č. 1177/2003 sú na to, aby bol zoznam cieľových sekundárnych oblastí a premenných každý rok zaradený do prierezovej zložky EU-SILC, potrebné vykonávacie opatrenia. Na rok 2010 by sa mal stanoviť zoznam cieľových sekundárnych premenných zahrnutých do modulu o spoločnom využívaní zdrojov v rámci domácností, ako aj zodpovedajúce kódy premenných a vymedzenia pojmov.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistické programy zriadeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zoznam cieľových sekundárnych premenných, kódy premenných a vymedzenia pojmov pre modul o spoločnom využívaní zdrojov v rámci domácností na rok 2010, ktoré sa zaraďujú do prierezovej zložky štatistiky Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU–SILC), sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2009

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.


PRÍLOHA

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto jednotky, spôsoby zberu údajov, referenčné obdobia a spôsoby zasielania údajov.

1.   Jednotky

Sedem povinných premenných, ktoré sa týkajú režimu financovania domácnosti a hospodárenia s financiami, sa zisťuje na úrovni domácností.

Všetky ostatné premenné zahrnuté v tomto module sa zisťujú na úrovni jednotlivcov, pričom ich referenčným obdobím je súčasná situácia. Týkajú sa dvoch odlišných typov jednotiek.

Premenné týkajúce sa prispievania do spoločného rozpočtu domácnosti, prístupu k bankovému účtu, možnosti rozhodovať o výdavkoch, využívania času a výdavkov sa poskytujú za každého súčasného člena domácnosti alebo prípadne za všetkých vybraných respondentov vo veku 16 rokov a viac žijúcich v domácnosti, v ktorej sú aspoň dve osoby vo veku 16 rokov a viac.

Premenné súvisiace s rozhodovaním (o osobitných otázkach aj všeobecne) a s dĺžkou spolužitia partnerov sa poskytujú za každého súčasného člena domácnosti alebo prípadne za všetkých vybraných respondentov vo veku 16 rokov a viac, ktorí žijú s partnerom.

2.   Spôsoby zberu údajov

V prípade premenných zisťovaných na úrovni domácností (oddiel 1 nižšie uvedeného zoznamu) sa údaje zbierajú prostredníctvom osobného rozhovoru s respondentom za domácnosť.

V prípade premenných zisťovaných na úrovni jednotlivcov (oddiely 2 a 3 nižšie uvedeného zoznamu) sa údaje zbierajú prostredníctvom osobného rozhovoru so všetkými súčasnými členmi domácnosti vo veku 16 rokov a viac alebo prípadne s vybraným respondentom za domácnosť.

Vzhľadom na povahu informácií, ktoré sa majú zbierať, sa povoľujú len osobné rozhovory (rozhovor so zástupcom je výnimkou v prípade osôb nachádzajúcich sa dočasne mimo domácnosti alebo osôb neschopných podať informácie).

3.   Referenčné obdobie

Referenčným obdobím pre všetky cieľové premenné je súčasná situácia.

4.   Zasielanie údajov Eurostatu

Cieľové sekundárne premenné, ktoré sa týkajú „spoločného využívania zdrojov v rámci domácností“, sa zašlú Eurostatu po cieľových primárnych premenných buď v súbore údajov o domácnosti (H), alebo v súbore osobných údajov (P).

OBLASTI A ZOZNAM CIEĽOVÝCH PREMENNÝCH

Modul 2010

Spoločné využívanie zdrojov v rámci domácností

Názov premennej

Kód

Cieľová premenná

1.    Údaje zisťované na úrovni domácností – povinné

HA010

 

Režim financovania domácnosti

1

Všetky príjmy považujeme za spoločné prostriedky

2

Niektoré príjmy považujeme za spoločné prostriedky a ostatné za súkromné prostriedky

3

Všetky príjmy považujeme za súkromné prostriedky osoby, ktorá ich dostáva

4

V domácnosti nedostávame žiadny príjem

HA010_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-4

Jednočlenná domácnosť alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

HA020

 

Hospodárenie so spoločnými financiami domácnosti

1

Jeden alebo viac členov domácnosti

2

Do hospodárenia so spoločnými financiami domácnosti je zapojená aspoň jedna osoba v rámci domácnosti a aspoň jedna osoba mimo domácnosti

3

Do hospodárenia so spoločnými financiami domácnosti je zapojená aspoň jedna osoba mimo domácnosti, ale žiadna osoba v rámci domácnosti

4

Domácnosť nemá spoločné financie

HA020_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-4

Jednočlenná domácnosť alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

HA030

 

IČ 1. osoby, ktorá hospodári s financiami domácnosti

ID číslo

Identifikačné číslo 1. osoby

HA030_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-2

HA020≠1,2

HA040

 

IČ 2. osoby, ktorá hospodári s financiami domácnosti

ID číslo

Identifikačné číslo 2. osoby

HA040_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-2

HA020≠1,2, alebo do hospodárenia s financiami domácnosti sú v rámci domácnosti zapojené menej ako dve osoby

HA050

 

IČ 3. osoby, ktorá hospodári s financiami domácnosti

ID číslo

Identifikačné číslo 3. osoby

HA050_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-2

HA020≠1,2, alebo do hospodárenia s financiami domácnosti sú v rámci domácnosti zapojené menej ako tri osoby

HA060

 

IČ 4. osoby, ktorá hospodári s financiami domácnosti

ID číslo

Identifikačné číslo 4. osoby

HA060_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-2

HA020≠1,2, alebo do hospodárenia s financiami domácnosti sú v rámci domácnosti zapojené menej ako štyri osoby

HA070

 

IČ 5. osoby, ktorá hospodári s financiami domácnosti

ID číslo

Identifikačné číslo 5. osoby

HA070_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-2

HA020≠1,2, alebo do hospodárenia s financiami domácnosti je v rámci domácnosti zapojených menej ako päť osôb

2.    Údaje zisťované na úrovni jednotlivcov – povinné

PA010

 

Podiel osobného príjmu nevkladaného do spoločného rozpočtu domácnosti

1

Celý môj osobný príjem

2

Viac ako polovica môjho osobného príjmu

3

Približne polovica môjho osobného príjmu

4

Menej ako polovica môjho osobného príjmu

5

Žiadny

6

Respondent nemá osobný príjem

PA010_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

PA020

 

Prístup k bankovému účtu

1

Áno

2

Nie

PA020_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

PA030

 

Rozhodovanie o každodenných nákupoch

1

Viac ja

2

Vyvážené

3

Viac môj partner

PA030_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-2

Respondent nie je súčasťou páru, ktorý žije v domácnosti (RB240_F=-2)

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

PA040

 

Rozhodovanie o dôležitých výdavkoch na dieťa (deti)

1

Viac ja

2

Vyvážené

3

Viac môj partner

PA040_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-2

Respondent nie je súčasťou páru, ktorý žije v domácnosti (RB240_F=-2), alebo pár nie je zodpovedný za deti (starí rodičia, osamelý rodič, ktorý žije s párom)

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť, domácnosť bez detí mladších ako 16 rokov alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

PA050

 

Rozhodovanie o drahých nákupoch tovaru dlhodobej spotreby a nábytku

1

Viac ja

2

Vyvážené

3

Viac môj partner

4

Nikdy k tomu nedošlo

PA050_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-2

Respondent nie je súčasťou páru, ktorý žije v domácnosti (RB240_F=-2)

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

PA060

 

Rozhodovanie o požičaní si peňazí

1

Viac ja

2

Vyvážené

3

Viac môj partner

4

Nikdy k tomu nedošlo

PA060_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-2

Respondent nie je súčasťou páru, ktorý žije v domácnosti (RB240_F=-2)

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

PA070

 

Rozhodovanie o využití úspor

1

Viac ja

2

Vyvážené

3

Viac môj partner

4

Nemáme (spoločné) úspory

5

Nikdy k tomu nedošlo

PA070_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-2

Respondent nie je súčasťou páru, ktorý žije v domácnosti (RB240_F=-2)

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

PA080

 

Rozhodovanie vo všeobecnosti

1

Viac ja

2

Vyvážené

3

Viac môj partner

PA080_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-2

Respondent nie je súčasťou páru, ktorý žije v domácnosti (RB240_F=-2)

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

PA090

 

Možnosť rozhodovať o výdavkoch na vlastnú osobnú spotrebu, aktivity voľného času a záľuby

1

Áno, vždy alebo takmer vždy

2

Áno, niekedy

3

Nikdy alebo skoro nikdy

PA090_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

PA100

 

Možnosť rozhodovať o nákupoch pre potreby detí (vrátane vreckového pre deti)

1

Áno, vždy alebo takmer vždy

2

Áno, niekedy

3

Nikdy alebo skoro nikdy

PA100_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť, domácnosť bez detí mladších ako 16 rokov alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

PA110

 

Dĺžka spolužitia partnerov

0-99

Počet rokov

PA110_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-2

Údaj nie je k dispozícii (bez partnera alebo partner nie je členom domácnosti)

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

3.    Údaje zisťované na úrovni jednotlivcov – nepovinné

PA120

 

Čas strávený cestou do práce a z práce

0-99

Počet hodín za týždeň

PA120_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-2

Údaj nie je k dispozícii (PL030≠1,2)

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

-5

Nezisťovalo sa

PA130

 

Čas strávený aktivitami voľného času

0-99

Počet hodín za týždeň

PA130_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

-5

Nezisťovalo sa

PA140

 

Čas strávený prácou v domácnosti, starostlivosťou o deti a ďalšie závislé osoby

0-99

Počet hodín za týždeň

PA140_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

-5

Nezisťovalo sa

PA150

 

Mesačné výdavky na vlastnú potrebu

0+

V národnej mene za mesiac

PA150_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

-5

Nezisťovalo sa

PA160

 

Mesačné výdavky opýtanej osoby na deti

0+

V národnej mene za mesiac

PA160_F

1

Údaj je vyplnený

-1

Chýba

-3

Nevybraný respondent

-4

Jednočlenná domácnosť, domácnosť bez detí mladších ako 16 rokov alebo domácnosť, v ktorej žijú menej ako dve osoby vo veku 16 rokov a viac

-5

Nezisťovalo sa


24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 647/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Brněnské pivo alebo Starobrněnské pivo (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť o zápis názvu „Brněnské pivo“ alebo „Starobrněnské pivo“ do registra, ktorú predložila Česká republika, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 310, 5.12.2008, s. 25.


PRÍLOHA

Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 510/2006:

Trieda 2.1.   Pivo

ČESKÁ REPUBLIKA

Brněnské pivo alebo Starobrněnské pivo (CHZO)


24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 648/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa stanovuje konečná výška pomoci na sušené krmivo na hospodársky rok 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 90 písm. c) spolu s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 88 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa stanovuje výška pomoci na sušené krmivo, ktorá sa má vyplatiť spracovateľským podnikom v rámci maximálne zaručeného množstva uvedeného v článku 89 uvedeného nariadenia.

(2)

V súlade s článkom 33 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia Komisie (ES) č. 382/2005 zo 7. marca 2005 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom (2) oznámili členské štáty Komisii množstvá sušeného krmiva, na ktoré sa uznalo právo na pomoc na hospodársky rok 2008/2009. Z týchto oznámení vyplýva, že sa neprekročilo maximálne zaručené množstvo sušeného krmiva.

(3)

Výška pomoci na sušené krmivo v súlade s článkom 88 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 teda predstavuje 33 EUR na tonu.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Konečná výška pomoci na sušené krmivo na hospodársky rok 2008/2009 sa stanovuje na 33 EUR na tonu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 61, 8.3.2005, s. 4.


24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 649/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa upravujú určité rybolovné kvóty na rok 2009 v súvislosti s medziročným riadením rybolovných kvót

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Keď Komisia zistí, že členský štát prekročil rybolovné možnosti, ktoré mu boli pridelené, zníži v súlade s článkom 23 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 budúce rybolovné možnosti pre tento členský štát.

(2)

V článku 5 nariadenia (ES) č. 847/96 sa ustanovujú kritériá a podmienky, na základe ktorých môže Komisia uplatňovať takéto odpočty.

(3)

V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 môže členský štát do 31. októbra roku, v ktorom sa uplatňuje daná kvóta, požiadať Komisiu o vyňatie maximálne 10 % z tejto kvóty s cieľom previesť ju do nasledujúceho roku. Komisia vyňaté množstvo pripočíta k príslušnej kvóte.

(4)

V nariadení Rady (ES) č. 2015/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa na roky 2007 a 2008 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o niektoré zásoby hlbokomorských rýb (3), nariadení Rady (ES) č. 1404/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa na rok 2008 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia rybích populácií uplatniteľné v Baltskom mori (4), nariadení Rady (ES) č. 1579/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa na rok 2008 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Čiernom mori (5), a nariadení Rady (ES) č. 40/2008 zo 16. januára 2008, ktorým sa na rok 2008 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (6), sa na rok 2008 stanovujú kvóty pre určité populácie rýb a špecifikujú sa populácie rýb, na ktoré sa môžu vzťahovať opatrenia uvedené v nariadení (ES) č. 847/96.

(5)

V nariadení Rady (ES) č. 1139/2008 z 10. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú možnosti rybolovu a s nimi súvisiace podmienky pre určité zásoby rýb v Čiernom mori v roku 2009 (7), nariadení Rady (ES) č. 1359/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa na roky 2009 a 2010 stanovujú rybolovné možnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva, pokiaľ ide o určité populácie hlbokomorských rýb (8), v nariadení Rady (ES) č. 1322/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia rybích populácií uplatniteľné v Baltskom mori (9), a v nariadení Rady (ES) č. 43/2009 zo 16. januára 2009, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (10), sa stanovujú kvóty pre určité populácie rýb na rok 2009.

(6)

Nariadením Komisie (ES) č. 147/2007 z 15. februára 2007, ktorým sa prispôsobujú určité rybné kvóty na obdobie rokov 2007 – 2012 v súlade s clánkom 23 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v ramci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (11), a nariadením Komisie (ES) č. 635/2008 z 3. júla 2008, ktorým sa upravujú kvóty výlovu tresky škvrnitej pridelené Poľsku v Baltskom mori (podoblasti 25 – 32, vody ES) od roku 2008 do roku 2011 podľa nariadenia Rady (ES) č. 338/2008 (12), sa niektoré kvóty pridelené Spojenému kráľovstvu a Írsku a Poľsku na rok 2009 upravujú.

(7)

Určité členské štáty pred 31. októbrom 2008 požiadali v zmysle článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96, aby sa časť ich kvót na rok 2008 vyňala a previedla na nasledujúci rok. V rozsahu obmedzení uvedených v uvedenom nariadení by sa vyňaté množstvá mali zahrnúť do kvót na rok 2009.

(8)

Na základe článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 847/96 by sa z vnútroštátnych kvót na rok 2009 mali odpočítať množstvá na totožnej úrovni ako sú množstvá, o ktoré sa prekročili povolené úlovky. Na základe článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 by sa v prípade nadmerného výlovu určitých zásob vzhľadom na povolené vykládky v roku 2008 stanovené v nariadeniach (ES) č. 2015/2006, (ES) č. 1404/2007, (ES) č. 1579/2007 a (ES) č. 40/2008 mali vykonať vážené odpočty z vnútroštátnych kvót na rok 2009.

(9)

V prípade určitých členských štátov sú uplatniteľné odpočty vyššie ako ich príslušné kvóty na rok 2009. So zreteľom na pravidlá ustanovené v článku 23 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002, s ohľadom na rovnaké zaobchádzanie s členskými štátmi a s cieľom v čo najvyššej možnej miere účinným spôsobom prispieť k ochrane zdrojov kompenzáciou za nadmerný výlov v minulosti je vhodné, aby sa aj v uvedených prípadoch odpočítalo celé množstvo. Preto by sa plavidlám z týchto členských štátov nemalo umožniť loviť dotknuté druhy v príslušných oblastiach v roku 2009 a zostávajúce množstvá, ktoré by sa mali odpočítať, by sa mali odpočítať v nasledujúcich rokoch. Komisia by preto v súlade s postupom uvedeným v článku 23 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 mala odpočítať zostávajúce množstvo z príslušnej kvóty na rok 2010 poprípade na nasledujúce roky.

(10)

Členským štátom by sa malo umožniť kompenzovať množstvá zostávajúce na odpočet, a to tak, že počas roku 2009 získajú v súvislosti s dotknutými populáciami ďalšie rybolovné možnosti prostredníctvom výmeny kvót na základe článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002, a tým predídu odpočtu uvedených množstiev z ich rybolovných možností na rok 2010 alebo nasledujúce roky.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Kvóty stanovené v nariadeniach (ES) č. 1139/2008, (ES) č. 1322/2008, (ES) č. 1359/2008 a (ES) č. 43/2009 sa zvyšujú, ako sa uvádza v prílohe I, alebo sa znižujú, ako sa uvádza v prílohe II.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté zníženia ustanovené v nariadeniach (ES) č. 147/2007 a (ES) č. 635/2008.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2009

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 28.

(4)  Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2008, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 308, 19.11.2008, s. 3.

(8)  Ú. v. EÚ L 352, 31.12.2008, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2009, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 46, 16.2.2007, s. 10.

(12)  Ú. v. EÚ L 176, 4.7.2008, s. 8.


PRÍLOHA I

PREVOD KVÓT NA ROK 2009

Členský štát

Kód populácie

Druh

Zóna

Konečná kvóta 2008

Výlov 2008

Výlov za OP 2008

Konečná kvóta v %

Prevedené množstvo

Pôvodná kvóta 2009

Upravená kvóta 2009

Nový kód 2009

BEL

ANF/07.

čertovité

VII

2 345

515,0

129,8

27,5

234,50

2 595

2 830

 

BEL

ANF/8ABDE.

čertovité

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

70

65,9

0

94,1

4,10

0

4

 

BEL

COD/07A.

treska

VIIa

69

22,9

0

33,2

6,90

12

19

 

BEL

COD/7X7A34

treska

VIIb až k, VIII, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

209

201,0

0

96,2

8,00

167

173

COD/7XAD34

72

74

COD/07D.

BEL

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody ES zón Vb a VIa

9

0,0

 

0,0

0,90

4

5

 

BEL

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

VIb, XII a XIV

17

0,0

0

0,0

1,70

13

15

 

BEL

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody ES zón IIa a IV

85

55,8

0

65,6

8,50

26

35

 

BEL

HKE/571214

merlúza európska

VI, VII; vody ES zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

231

7,0

0

3,0

23,10

265

288

 

BEL

HKE/8ABDE.

merlúza európska

VIIIa, b, d, e

10

3,0

0

30,0

1,00

9

10

 

BEL

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

VII

494

137,1

0

27,8

49,40

494

543

 

BEL

LEZ/8ABDE.

kalkany rodu Lepidorhombus

VIIIa, b, d, e

6

5,3

0

88,3

0,60

0

1

 

BEL

LIN/04.

molva veľká

vody ES zóny IV

17

13,4

0

78,8

1,70

18

20

 

BEL

LIN/6X14.

molva veľká

vody ES a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

70

49,0

0

70,0

7,00

40

47

 

BEL

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody ES zón IIa a IV

556

197,0

0

35,4

55,60

1 299

1 355

 

BEL

PLE/07A.

platesa veľká

VIIa

626

135,9

0

21,7

62,60

37

100

 

BEL

PLE/7FG.

platesa veľká

VIIf a VIIg

236

165,7

0

70,2

23,60

59

83

 

BEL

SOL/07A.

solea európska

VIIa

493

204,6

0

41,5

49,30

237

286

 

BEL

SOL/07D.

solea európska

VIId

1 965

1 253,4

0

63,8

196,50

1 420

1 617

 

BEL

SOL/24.

solea európska

vody ES zón II a IV

1 380

1 354,0

0

98,1

26,00

1 159

1 185

 

BEL

SOL/7FG.

solea európska

VIIf a VIIg

654

423,2

0

64,7

65,40

621

686

 

BEL

SOL/7HJK.

solea európska

VIIh, VIIj a VIIk

54

8,1

0

15,0

5,40

46

51

 

BEL

SOL/8AB.

solea európska

VIIIa a b

323

313,4

0

97,0

9,60

54

64

 

BEL

T/B/2AC4-C

kalkan veľký a kalkan hladký

vody ES zón IIa a IV

361

287,1

0

79,5

36,10

386

422

 

DNK

USK/3EI.

mieň lemovaný

vody ES zóny III

14

0,4

 

2,9

1,40

14

15

USK/03-C.

DNK

USK/4EI.

mieň lemovaný

vody ES zóny IV

62

0,3

 

0,5

6,20

62

68

USK/04-C.

DNK

COD/03AS.

treska

Kattegat

465

274,6

 

59,1

46,50

312

359

 

DNK

HKE/3A/BCD

merlúza európska

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

1 655

511,2

 

30,9

165,50

1 430

1 596

 

DNK

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody ES zón IIa a IV

1 210

507,5

 

41,9

121,00

1 045

1 166

 

DNK

WHB/1X14

treska belasá

ES a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

13 774

12 867,2

 

93,4

906,80

11 307

12 214

 

DNK

LIN/1/2.

molva veľká

vody ES a medzinárodné vody zón I a II

10

0,0

 

0,0

1,00

10

11

 

DNK

LIN/03.

molva veľká

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

64

56,0

 

87,5

6,40

57

63

 

DNK

LIN/04.

molva veľká

vody ES zóny IV

286

33,0

 

11,5

28,60

286

315

 

DNK

LIN/05.

molva veľká

vody ES a medzinárodné vody zóny V

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

DNK

LIN/6X14.

molva veľká

vody ES a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, VII a XIV

6

0,0

 

0,0

0,60

7

8

 

DNK

NEP/3A/BCD

homár štíhly

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

4 039

3 211,2

 

79,5

403,90

3 800

4 204

 

DNK

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody ES zón IIa a IV

1 520

546,3

 

35,9

152,00

1 299

1 451

 

DNK

T/B/2AC4-C

kalkan veľký a kalkan hladký

vody ES zón IIa a IV

884

434,4

 

49,1

88,40

825

913

 

DNK

SOL/3A/BCD

solea európska

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

869

608,3

 

70,0

86,90

671

758

 

DNK

SOL/24.

solea európska

vody ES zón II a IV

677

492,2

 

72,7

67,70

530

598

 

DNK

DGS/2AC4-C

ostroň bieloškvrný

vody ES zón IIa a IV

57

18,7

 

32,8

5,70

26

32

 

DNK

JAX/578/14

stavrida

VI, VII a VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

6 810

3 766,5

 

55,3

681,00

15 056

15 737

 

DNK

HER/1/2.

sleď

vody ES a medzinárodné vody zón I a II

31 243

31 127,8

 

99,6

115,20

36 647

36 762

 

DNK

BLI/03-

molva modrá

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zóny III

7

0,1

 

1,4

0,70

5

6

 

DNK

BLI/245.

molva modrá

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón II, IV a V

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

DNK

HER/3BC + 24

sleď

podoblasti 22 – 24

9 391

6 497,6

 

69,2

939,10

3 809

4 748

 

DNK

COD/3BC + 24

treska

podoblasti 22 – 24

10 963

9 519,9

 

86,8

1 096,30

7 230

8 326

 

DNK

PLE/3BCD-C

platesa veľká

vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

2 590

1 508,8

 

58,3

259,00

2 179

2 438

 

DEU

ANF/07.

čertovité

VII

309

168,2

0

54,4

30,90

289

320

 

DEU

COD/03AS.

treska

IIIa Kattegat

9

1,4

0

15,6

0,90

6

7

 

DEU

DGS/15X14

ostroň bieloškvrný

vody ES a medzinárodné vody zón I, V až VIII, XII, XIV

31

0,0

0

0,0

3,10

16

19

 

DEU

DGS/2AC4-C

ostroň bieloškvrný

vody ES zón IIa a IV

10

3,0

0

30,0

1,00

5

6

 

DEU

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody ES zón Vb a VIa

11

0,0

0

0,0

1,10

5

6

 

DEU

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody ES a medzinárodné vody zón VIb, XII a XIV

20

0,0

0

0,0

2,00

16

18

 

DEU

HER/1/2.

sleď

vody ES a medzinárodné vody zón I a II

8 092

3 904,1

4 176,2

99,9

11,70

6 418

6 430

 

DEU

HER/5B6ANB

sleď

vody ES a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

2 557

2 527,0

0

98,8

30,00

2 359

2 389

 

DEU

HER/7G-K.

sleď

VIIg, VIIh, VIIj, VIIk

193

192,0

0

99,5

1,00

66

67

 

DEU

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody ES zón IIa a IV

137

122,4

0

89,3

13,70

120

134

 

DEU

JAX/578/14

stavrida

vody ES a medzinárodné vody zón VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe a Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

19 178

11 454,3

0

59,7

1 917,80

12 035

13 953

 

DEU

LIN/03.

molva veľká

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

7

1,3

0

18,6

0,70

7

8

 

DEU

LIN/04.

molva veľká

vody ES zóny IV

177

18,8

0

10,6

17,70

177

195

 

DEU

LIN/05.

molva veľká

vody ES a medzinárodné vody zóny V

6

0,0

0

0,0

0,60

6

7

 

DEU

LIN/1/2.

molva veľká

vody ES a medzinárodné vody zón I a II

10

0,3

0

3,0

1,00

10

11

 

DEU

LIN/6X14.

molva veľká

vody ES a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, VII a XIV

147

43,8

0

29,8

14,70

147

162

 

DEU

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody ES zón IIa a IV

718

242,3

0

33,7

71,80

19

91

 

DEU

NEP/3A/BCD

homár štíhly

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

28

20,7

0

73,9

2,80

11

14

 

DEU

SOL/24.

solea európska

vody ES zón II a IV

516

494,2

0

95,8

21,80

927

949

 

DEU

SOL/3A/BCD

solea európska

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

50

34,4

0

68,8

5,00

39

44

 

DEU

SRX/2AC4-C

rajotvaré

vody ES zón IIa a IV

23

9,9

0

43,0

2,30

14

16

 

DEU

T/B/2AC4-C

kalkan veľký a kalkan hladký

vody ES zón IIa a IV

286

229,5

0

80,2

28,60

211

240

 

DEU

USK/4EI.

mieň lemovaný

vody ES a medzinárodné vody zón I, II a XIV

19

0,6

0

3,2

1,90

7

9

USK/1214EI

DEU

USK/3EI.

mieň lemovaný

vody ES zóny III

7

0,0

0

0,0

0,70

7

8

USK/03-C.

DEU

WHB/1X14

treska belasá

vody ES a medzinárodné vody zón I až VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII, XIV

24 563

24 559,0

0

100,0

4,00

4 396

4 400

 

DEU

WHG/561214

treska merlang

VI; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

4

5

 

DEU

HER/3BC + 24

sleď

podoblasti 22 – 24

25 254

20 860,6

0

82,6

2 525,40

14 994

17 519

 

DEU

COD/3BC + 24

treska

podoblasti 22 – 24

5 822

5 491,0

0

94,3

331,00

3 487

3 818

 

DEU

PLE/3BCD-C

platesa veľká

vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

288

251,0

0

87,2

28,80

242

271

 

DEU

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

32 563

26 654,0

0

81,9

3 256,30

24 994

28 250

 

ESP

ANE/9/3411

sardela európska

IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

3 826

2 963,3

0

77,5

382,60

3 826

4 209

 

ESP

ANF/07.

čertovité

VII

2 291

2 043,2

0

89,2

229,10

1 031

1 260

 

ESP

ANF/8ABDE.

čertovité

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

1 267

1 121,6

0

88,5

126,70

1 206

1 333

 

ESP

ANF/8C3411

čertovité

VIIIc, IX, X, vody ES zóny CECAF 34.1.1

1 570

1 564,2

0

99,6

5,80

1 467

1 473

 

ESP

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody ES zón Vb a VIa

25

10,4

0

41,6

2,50

0

3

 

ESP

HKE/571214

merlúza európska

VI, VII; vody ES zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

12 286

11 164,0

0

90,9

1 122,00

8 513

9 635

 

ESP

HKE/8ABDE.

merlúza európska

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

7 709

6 385,0

0

82,8

770,90

5 926

6 697

 

ESP

HKE/8C3411

merlúza európska

VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

4 432

4 427,0

0

99,9

5,00

5 186

5 191

 

ESP

JAX/578/14

stavrida

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

3 195

2 838,8

0

88,9

319,50

16 435

16 755

 

ESP

JAX/8C9.

stavrida

VIIIc a IX

31 443

31 421,6

0

99,9

21,40

31 069

31 090

 

ESP

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

VII

5 490

4 562,1

0

83,1

549,00

5 490

6 039

 

ESP

LEZ/561214

kalkany rodu Lepidorhombus

VI; vody ES zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

295

233,0

0

79,0

29,50

318

348

 

ESP

LEZ/8ABDE.

kalkany rodu Lepidorhombus

VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe

1 301

532,2

0

40,9

130,10

1 176

1 306

 

ESP

LEZ/8C3411

kalkany rodu Lepidorhombus

VIIIc, IX, X, vody ES zóny CECAF 34.1.1

1 351

1 197,1

0

88,6

135,10

1 320

1 455

 

ESP

LIN/6X14.

molva veľká

vody ES a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, VII a XIV

2 969

1 387,1

0

46,7

296,90

2 969

3 266

 

ESP

NEP/07.

homár štíhly

VII

1 644

465,9

0

28,3

164,40

1 479

1 643

 

ESP

NEP/08C.

homár štíhly

VIIIc

111

54,3

0

48,9

11,10

108

119

 

ESP

NEP/5BC6.

homár štíhly

VI; vody ES zóny Vb

44

1,2

0

2,7

4,40

38

42

 

ESP

NEP/8ABDE.

homár štíhly

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

60

0,8

0

1,3

6,00

246

252

 

ESP

NEP/9/3411

homár štíhly

IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

111

83,5

0

75,2

11,10

94

105

 

ESP

WHB/8C3411

treska belasá

VIIIc, IX, X, vody ES zóny CECAF 34.1.1

30 053

19 415,0

0

64,6

3 005,30

12 124

15 129

 

ESP

ALF/3X14-

beryxy

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

74

72,2

0

97,6

1,80

74

74

 

ESP

BSF/8910-

stuhochvost čierny

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón VIII, IX a X

14

8,8

0

62,9

1,40

11

12

 

ESP

DWS/56789-

hlbokomorské žraloky

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón V, VI, VII, VIII a IX

202

195,2

0

96,6

6,80

93

100

 

ESP

DWS/12-

hlbokomorské žraloky

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zóny XII

41

0,0

0

0,0

4,10

17

21

 

ESP

GFB/89-

mieňovce

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón VIII a IX

222

218,6

0

98,5

3,40

242

245

 

ESP

ORY/06-

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zóny VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

ESP

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón VIII, IX, X, XII a XIV

5 777

3 502,0

0

60,6

577,70

3 734

4 312

 

ESP

SBR/678-

pagel bledý

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón VI, VII a VIII

191

173,8

0

91,0

17,20

204

221

 

ESP

SBR/09-

pagel bledý

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zóny IX

935

72,6

0

7,8

93,50

722

816

 

ESP

SBR/10-

pagel bledý

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zóny X

11

0,0

0

0,0

1,10

10

11

 

FRA

ANF/07.

čertovité

VII

17 372

11 987,2

0

69,0

1 737,20

16 651

18 388

 

FRA

ANF/8ABDE.

čertovité

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

7 447

5 720,7

0

76,8

744,70

6 714

7 459

 

FRA

ANF/8C3411

čertovité

VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

35

29,9

0

85,4

3,50

1

5

 

FRA

COD/07A.

treska

VIIa

50

3,0

0

6,0

5,00

33

38

 

FRA

COD/7X7A34

treska

VIIb až k, VIII, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

3 372

3 289,7

0

97,6

82,30

2 735

2 789

COD/7XAD34

1 409

1 437

COD/07D.

FRA

DGS/15X14

ostroň bieloškvrný

vody ES a medzinárodné vody zón I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

614

263,8

0

43,0

61,40

309

370

 

FRA

DGS/2AC4-C

ostroň bieloškvrný

vody ES zón IIa a IV

18

2,3

0

12,8

1,80

37

39

 

FRA

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody ES zón Vb a VIa

421

118,1

0

28,1

42,10

194

236

 

FRA

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody ES a medzinárodné vody zón VIb, XII a XIV

812

1,1

0

0,1

81,20

649

730

 

FRA

HER/5B6ANB

sleď

vody ES a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

561

560,0

0

99,8

1,00

446

447

 

FRA

HER/7G-K.

sleď

VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

526

517,4

0

98,4

8,60

365

374

 

FRA

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody ES zón IIa a IV

597

539,8

0

90,4

57,20

231

288

 

FRA

HKE/571214

merlúza európska

VI a VII; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

12 676

6 271,7

0

49,5

1 267,60

13 147

14 415

 

FRA

HKE/8ABDE.

merlúza európska

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

14 590

6 680,7

0

45,8

1 459,00

13 309

14 768

 

FRA

JAX/578/14

stavrida

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

16 131

10 575,1

0

65,6

1 613,10

7 952

9 565

 

FRA

JAX/8C9.

stavrida

VIIIc a IX

435

101,5

0

23,3

43,50

393

437

 

FRA

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

VII

6 663

1 571,3

0

23,6

666,30

6 663

7 329

 

FRA

LEZ/561214

kalkany rodu Lepidorhombus

VI; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

818

169,1

0

20,7

81,80

1 240

1 322

 

FRA

LEZ/8ABDE.

kalkany rodu Lepidorhombus

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

1 054

514,5

0

48,8

105,40

949

1 054

 

FRA

LEZ/8C3411

kalkany rodu Lepidorhombus

VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 31.1.1

37

12,0

0

32,4

3,70

66

70

 

FRA

LIN/05.

molva veľká

vody ES zóny V

8

7,3

0

91,3

0,70

6

7

 

FRA

LIN/1/2.

molva veľká

vody ES a medzinárodné vody zón I a II

10

4,6

0

46,0

1,00

10

11

 

FRA

LIN/6X14.

molva veľká

vody ES a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, VII a XIV

3 166

2 429,7

0

76,7

316,60

3 166

3 483

 

FRA

NEP/07.

homáre

VII

6 741

2 385,9

0

35,4

674,10

5 994

6 668

 

FRA

NEP/08C.

homáre

VIIIc

28

10,7

0

38,2

2,80

4

7

 

FRA

NEP/2AC4-C

homáre

vody ES zón IIa a IV

44

0,1

0

0,2

4,40

38

42

 

FRA

NEP/5BC6.

homáre

VI; vody ES zóny Vb

179

0,0

0

0,0

17,90

153

171

 

FRA

NEP/8ABDE.

homáre

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

4 705

2 925,3

0

62,2

470,50

3 858

4 329

 

FRA

PLE/07A.

platesa veľká

VIIa

23

0,5

0

2,2

2,30

16

18

 

FRA

PLE/7BC.

platesa veľká

VIIb a VIIc

20

11,6

0

58,0

2,00

19

21

 

FRA

PLE/7FG.

platesa veľká

VIIf a VIIg

139

124,3

0

89,4

13,90

107

121

 

FRA

PLE/7HJK.

platesa veľká

VIIh, VIIj a VIIk

37

27,9

0

75,4

3,70

16

20

 

FRA

SOL/07A.

solea európska

VIIa

5

0,2

0

4,0

0,50

3

4

 

FRA

SOL/07D.

solea európska

VIId

3 919

2 094,3

0

53,4

391,90

2 840

3 232

 

FRA

SOL/24.

solea európska

vody ES zón II a IV

919

796,4

0

86,7

91,90

232

324

 

FRA

SOL/7BC.

solea európska

VIIb a VIIc

10

7,3

0

73,0

1,00

10

11

 

FRA

SOL/7FG.

solea európska

VIIf a VIIg

70

59,4

0

84,9

7,00

62

69

 

FRA

SOL/7HJK.

solea európska

VIIh, VIIj a VIIk

118

69,1

0

58,6

11,80

92

104

 

FRA

SOL/8AB.

solea európska

VIIIa a b

4 235

3 808,8

0

89,9

423,50

4 024

4 448

 

FRA

SRX/2AC4-C

rajotvaré

vody ES zón IIa a IV

72

68,8

0

95,6

3,20

43

46

 

FRA

T/B/2AC4-C

kalkan veľký a kalkan hladký

vody ES zón IIa a IV

99

37,5

0

37,9

9,90

99

109

 

FRA

USK/1214EI

mieň lemovaný

vody ES a medzinárodné vody zón I, II a XIV

7

4,8

0

68,6

0,70

7

8

 

FRA

USK/4EI.

mieň lemovaný

vody ES zóny IV

44

15,1

0

34,3

4,40

44

48

USK/04-C.

FRA

USK/567EI.

mieň lemovaný

vody ES a medzinárodné vody zón V, VI a VII

335

319,8

0

95,5

15,20

254

269

 

FRA

WHB/1X14

treska belasá

ES a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

16 382

14 232,9

0

86,9

1 638,20

7 869

9 507

 

FRA

WHG/07A.

treska merlang

VIIa

10

0,4

0

4,0

1,00

7

8

 

FRA

WHG/561214

treska merlang

VI; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

90

2,2

0

2,4

9,00

70

79

 

FRA

ALF/3X14-

beryxy

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

33

23,2

0

70,3

3,30

20

23

 

FRA

BLI/245-

molva modrá

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón II, IV a V

49

36,9

0

75,3

4,90

28

33

 

FRA

BLI/67-

molva modrá

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón VI a VII

1 979

1 689,8

0

85,4

197,90

1 518

1 716

 

FRA

BSF/1234-

stuhochvost čierny

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón II, III a IV

6

0,0

0

0,0

0,60

4

5

 

FRA

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón V, VI, VII a XII

2 880

2 717,4

0

94,4

162,60

2 189

2 352

 

FRA

BSF/8910-

stuhochvost čierny

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón VIII, IX a X

42

33,6

0

80,0

4,20

28

32

 

FRA

DWS/56789-

hlbokomorské žraloky

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón V, VI, VII, VIII a IX

1 007

857,7

0

85,2

100,70

339

440

 

FRA

DWS/12-

hlbokomorské žraloky

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zóny XII

11

0,0

0

0,0

1,10

6

7

 

FRA

GFB/1234-

mieňovce

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón II, III a IV

11

0,3

0

2,7

1,10

9

10

 

FRA

GFB/567-

mieňovce

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón V, VI a VII

972

729,4

0

75,0

97,20

356

453

 

FRA

GFB/89-

mieňovce

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón VIII a IX

43

35,3

0

82,1

4,30

15

19

 

FRA

GFB/1012-

mieňovce

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón X a XII

11

0,0

0

0,0

1,10

9

10

 

FRA

ORY/06-

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zóny VI

25

5,1

0

20,4

2,50

11

14

ORY/06-C.

FRA

ORY/07-

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zóny VII

108

84,7

0

78,4

10,80

50

61

ORY/07-C.

FRA

ORY/1X14-

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII a XIV

23

14,0

0

60,9

2,30

9

11

ORY/1CX14C

FRA

RNG/1245A-

dlhochvost tuponosý

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón I, II, IV a Va

15

0,3

0

2,0

1,50

11

13

 

FRA

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón Vb, VI a VII

4 204

1 698,8

0

40,4

420,40

3 222

3 642

 

FRA

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón VIII, IX, XII a XIV

222

7,7

0

3,5

22,20

172

194

 

FRA

SBR/678-

pagel bledý

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón VI, VII a VIII

79

75,0

0

94,9

4,00

10

14

 

FIN

HER/30/31.

sleď

Botnický záliv (podoblasti 30 – 31))

79 625

61 020,8

0

76,6

7 962,50

67 777

75 740

 

FIN

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody ES podoblastí 22 – 32

25 292

24 560,5

0

97,1

731,50

20 652

21 384

 

FIN

COD/3BC + 24

treska

vody ES podoblastí 22 – 24

165

160,3

0

97,2

4,70

140

145

 

LTU

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

24 773

13 479,5

0

54,4

2 477,30

20 652

23 129

 

LTU

JAX/578/14

stavrida

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

6 144

2 725,0

0

44,4

614,40

0

614

 

LTU

WHB/1X14

treska belasá

ES a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

5 346

5 332,0

0

99,7

14,00

0

14

 

NLD

ANF/07.

čertovité

VII

207

5,8

 

2,8

20,70

336

357

 

NLD

COD/07A.

treska

VIIa

5

0,0

 

0,0

0,50

3

4

 

NLD

COD/7X7A34

treska

VIIb až k, VIII, IX, X, vody ES zóny CECAF 34.1.1

35

27,4

 

78,3

3,50

1

1

COD/7XAD34

42

46

COD/07D.

NLD

DGS/2AC4-C

ostroň bieloškvrný

vody ES zón IIa a IV

15

9,5

 

63,3

1,50

7

9

 

NLD

DGS/15X14

ostroň bieloškvrný

vody ES a medzinárodné vody zón I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

6

5,0

 

83,3

0,60

1

2

 

NLD

HER/1/2.

sleď

vody ES a medzinárodné vody zón I a II

30 020

28 845,1

 

96,1

1 174,90

13 115

14 290

 

NLD

HER/5B6ANB.

sleď

vody ES a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

4 322

4 087,2

 

94,6

234,80

2 359

2 594

 

NLD

HER/6AS7BC

sleď

VIaS, VIIb a VIIc

287

286,3

 

99,8

0,70

847

848

 

NLD

HER/7G-K.

sleď

VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

420

381,0

 

90,7

39,00

365

404

 

NLD

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody ES zón IIa a IV

121

120,3

 

99,4

0,70

60

61

 

NLD

JAX/578/14

stavrida

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

65 621

43 144,1

 

65,7

6 562,10

57 415

63 977

 

NLD

LIN/04.

molva veľká

vody ES zóny IV

6

0,3

 

5,0

0,60

6

7

 

NLD

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody ES zón IIa a IV

1 546

674,4

 

43,6

154,60

669

824

 

NLD

PLE/07A.

platesa veľká

VIIa

14

0,0

 

0,0

1,40

11

12

 

NLD

PLE/7HJK.

platesa veľká

VIIh, VIIj a VIIk

76

0,0

 

0,0

7,60

32

40

 

NLD

SOL/24.

solea európska

vody ES zón II a IV

9 974

9 422,5

 

94,5

551,50

10 466

11 018

 

NLD

SOL/3A/BCD

solea európska

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

74

2,6

 

3,5

7,40

65

72

 

NLD

SOL/7HJK.

solea európska

VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

87

0,0

 

0,0

8,70

74

83

 

NLD

T/B/2AC4-C

kalkan veľký a kalkan hladký

vody ES zón IIa a IV

2 864

2 174,5

 

75,9

286,40

2 923

3 209

 

IRL

ANF/07.

čertovité

VII

2 969

2 465,6

0

83,0

296,90

2 128

2 425

 

IRL

COD/07A

treska

VIIa

624

605,8

 

97,1

18,20

592

610

 

IRL

COD/7X7A34

treska

VIIb až k, VIII, IX, X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

739

705,2

0

95,4

33,80

825

859

COD/7XAD34

IRL

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody ES zón Vb a VIa

1 106

878,9

0

79,5

110,60

576

687

 

IRL

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

VIb, XII a XIV

761

721,1

0

94,8

39,90

463

503

 

IRL

HER/1/2.

sleď

vody ES a medzinárodné vody zón I a II

8 535

6 856,0

1 200,3

94,4

478,7

9 487

9 669

 

IRL

HER/5B6ANB

sleď

vody ES a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

3 064

2 840,4

0

92,7

223,60

3 187

3 411

 

IRL

HER/07A/MM

sleď

VIIa

9

5,0

0

55,6

0,90

1 250

1 251

 

IRL

HER/6AS7BC

sleď

VIaS, VIIb a VIIc

12 732

10 491,0

0

82,4

1 273,20

8 467

9 740

 

IRL

HER/7G-K.

sleď

VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

7 602

6 797,8

0

89,4

760,20

5 115

5 875

 

IRL

HKE/571214

merlúza európska

VI, VII; vody ES zóny Vb, medzinárodné vody zón XII a XIV

1 833

1 400,9

0

76,4

183,30

1 593

1 776

 

IRL

JAX/578/14

stavrida

VI, VII a VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

42 483

35 895,5

0

84,5

4 248,30

39 179

43 427

 

IRL

LIN/6X14.

molva veľká

vody ES a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

778

521,3

0

67,0

77,80

793

871

 

IRL

LEZ/561214

kalkany rodu Lepidorhombus

VI; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

276

239,6

0

86,8

27,60

363

391

 

IRL

LEZ/07.

kalkany rodu Lepidorhombus

VII

3 029

1 512,2

0

49,9

302,90

3 029

3 332

 

IRL

NEP/5BC6.

homár štíhly

VI; vody ES zóny Vb

307

57,3

0

18,7

30,70

255

286

 

IRL

NEP/07.

homár štíhly

VII

9 412

9 160,4

0

97,3

251,60

9 091

9 343

 

IRL

PLE/07A.

platesa veľká

VIIa

654

101,2

0

15,5

65,40

934

999

 

IRL

PLE/7BC

platesa veľká

VIIb a VIIc

88

20,8

0

23,6

8,80

75

84

 

IRL

PLE/7HJK

platesa veľká

VIIh, VIIj a VIIk

132

72,6

0

55,0

13,20

184

197

 

IRL

SOL/07A.

solea európska

VIIa

86

64,4

0

74,9

8,60

80

89

 

IRL

SOL/7BC.

solea európska

VIIb a VIIc

49

31,6

0

64,5

4,90

40

45

 

IRL

SOL/7FG.

solea európska

VIIf a VIIg

30

28,2

0

94,0

1,80

31

33

 

IRL

SOL/7HJK.

solea európska

VIIh, VIIj a VIIk

283

72,1

0

25,5

28,30

249

277

 

IRL

DGS/15X14

ostroň bieloškvrný

vody ES a medzinárodné vody zón I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

390

124,3

0

31,9

39,00

195

234

 

IRL

USK/567E1

mieň lemovaný

vody ES a medzinárodné vody zón V, VI a VII

7

5,6

0

80,0

0,70

25

26

 

IRL

WHB/1X14

treska belasá

ES a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

23 732

22 855,1

0

96,3

876,90

8 756

9 633

 

IRL

WHG/561214

treska merlang

VI; vody ES zóny Vb: medzinárodné vody zón XII a XIV

164

92,4

0

56,3

16,40

171

187

 

IRL

WHG/07A.

treska merlang

VIIa

150

67,6

0

45,1

15,00

120

135

 

IRL

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón V, VI, VII a XII

8

0,0

0

0,0

0,80

78

79

 

IRL

DWS/56789-

hlbokomorské žraloky

vody Spoločenstva a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón V, VI, VII a VIII

10

0,4

0

4,0

1,00

55

56

 

IRL

GFB/567-

mieňovce

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón V, VI a VII

60

48,1

0

80,2

6,00

260

266

 

IRL

ORY/06-

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zóny VI

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

ORY/1X14-

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII a XIV

5

0,0

0

0,0

0,50

2

3

 

IRL

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón Vb, VI a VIII

331

0,1

0

0,0

33,10

254

287

 

IRL

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón VIII, IX, X, XII a XIV

10

0,0

0

0,0

1,00

7

8

 

POL

HER/3BC + 24

sleď

vody ES podoblastí 22 – 24

6 441

4 551,7

 

70,7

644,10

3 536

4 180

 

POL

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody ES podoblastí 22 – 32

141 549

49 991,4

 

35,3

14 154,90

117 424

131 579

 

POL

PLE/3BCD-C

platesa veľká

vody ES podoblastí 22 – 32

480

29,0

 

6,0

48,00

456

504

 

SWE

COD/3BC + 24

treska

vody ES podoblastí 22 – 24

3 039

2 756,6

 

90,7

282,40

2 541

2 823

 

SWE

HER/3BC + 24

sleď

vody ES podoblastí 22 – 24

8 557

7 265,3

 

84,9

855,70

4 835

5 691

 

SWE

HER/30/31.

sleď

podoblasti 30 – 31

17 326

3 918,7

 

22,6

1 732,60

14 892

16 625

 

SWE

PLE/3BCD-C

platesa veľká

vody ES podoblastí 22 – 32

182

155,9

 

85,7

18,20

164

182

 

SWE

SPR/3BCD-C

šprota severná

vody ES podoblastí 22 – 32

92 745

86 134,7

 

92,9

6 610,30

76 270

82 880

 

SWE

USK/3EI.

mieň lemovaný

vody ES zóny III

7

1,0

 

14,3

0,70

7

8

USK/03-C.

SWE

USK/4EI.

mieň lemovaný

vody ES zóny IV

6

0,0

 

0,0

0,60

6

7

 

SWE

COD/03AS.

treska

Kattegat

199

166,0

 

83,4

19,90

187

207

 

SWE

HKE/3A/BCD

merlúza európska

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

139

103,5

 

74,5

13,90

122

136

 

SWE

WHB/1X14

treska belasá

ES a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

117

6,6

 

5,6

11,70

2 797

2 809

 

SWE

LIN/04.

molva veľká

vody ES zóny IV

12

0,4

 

3,3

1,20

12

13

 

SWE

NEP/3A/BCD

homár štíhly

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

1 555

1 522,7

 

97,9

32,30

1 359

1 391

 

SWE

T/B/2AC4-C

kalkan veľký a kalkan hladký

vody ES zón IIa a IV

6

0,1

 

1,7

0,60

6

7

 

SWE

SOL/3A/BCD

solea európska

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

37

36,5

 

98,6

0,50

25

26

 

SWE

BLI/03-

molva modrá

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretej krajiny, zóny III

7

0,0

 

0,0

0,70

5

6

 

SWE

RNG/3A/BCD

dlhochvost tuponosý

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

54

0,0

 

0,0

5,40

41

46

 

UK

ALF/3X14-

beryxy

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

ANF/07.

čertovité

VII

5 431

3 858,1

 

71,0

543,10

5 050

5 593

 

UK

BLI/245-

molva modrá

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón II, IV a V

17

12,5

 

73,5

1,70

18

20

 

UK

BLI/67-

molva modrá

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón VI a VII

131

125,6

 

95,9

5,40

386

391

 

UK

BSF/1234-

stuhochvost čierny

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón II, III a IV

6

0,0

 

0,0

0,60

4

5

 

UK

BSF/56712-

stuhochvost čierny

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón V, VI, VII a XII

58

26,3

 

45,3

5,80

156

162

 

UK

COD/07A.

treska

VIIa

617

537,2

 

87,1

61,70

259

321

 

UK

COD/561214

treska

VI; vody ES zóny Vb; vody ES a medzinárodné vody zón XII a XIV

281

276,6

 

98,4

4,40

182

186

 

UK

COD/7X7A34

treska

VIIb až k, VIII, IX a X; CECAF 34.1.1

448

436,0

 

97,3

12,00

295

303

COD/7XAD34

155

159

COD/07D.

UK

DGS/15X14

ostroň bieloškvrný

vody ES a medzinárodné vody zón I, V, VI, VII, VIII, XII a XIV

735

177,8

 

24,2

73,50

368

442

 

UK

DGS/2AC4-C

ostroň bieloškvrný

vody ES zón IIa a IV

470

92,3

 

19,6

47,00

216

263

 

UK

DWS/56789-

hlbokomorské žraloky

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón V, VI, VII, VIII a IX

313

39,3

 

12,6

31,30

187

218

 

UK

GFB/1012-

mieňovce

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón X a XII

11

0,0

 

0,0

1,10

9

10

 

UK

GFB/1234-

mieňovce

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón II, III a IV

18

1,5

 

8,3

1,80

13

15

 

UK

GFB/567-

mieňovce

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón V, VI a VII

523

222,5

 

42,5

52,30

814

866

 

UK

HAD/5BC6A.

treska jednoškvrnná

vody ES zón Vb a VIa

5 351

1 764,9

 

33,0

535,10

2 737

3 272

 

UK

HAD/6B1214

treska jednoškvrnná

vody ES a medzinárodné vody ICES zón VIb, XII a XIV

5 770

1 778,7

 

30,8

577,00

4 738

5 315

 

UK

HER/07A/MM

sleď

VIIa

4 919

4 895,3

 

99,5

23,70

3 550

3 574

 

UK

HER/1/2.

sleď

vody ES a medzinárodné vody zón I a II

20 361

19 744

 

97

617

23 430

24 047

 

UK

HER/5B6ANB

sleď

vody ES a medzinárodné vody zón Vb, VIb a VIaN

14 276,7

14 032,8

 

98,3

243,90

12 749

12 993

 

UK

HER/7G-K

sleď

VIIg, VIIh, VIIj a VIIk

11

0,2

 

1,8

1,10

7

8

 

UK

HKE/*8ABDE

merlúza európska

VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

810

18,8

 

2,3

81,00

772

853

 

UK

HKE/2AC4-C

merlúza európska

vody ES zón IIa a IV

2 198

1 877,7

 

85,4

219,80

326

546

 

UK

HKE/571214

merlúza európska

VI a VII; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

4 057

3 002,6

 

74,0

405,70

5 190

5 596

 

UK

JAX/578/14

stavrida

VI, VII a VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe; vody ES zóny Vb; medzinárodné vody zón XII a XIV

22 618

8 456,4

 

37,4

2 261,80

16 276

18 538

 

UK

LEZ/07.

kalkan

VII

2 624

1 622,5

 

61,8

262,40

2 624

2 886

 

UK

LEZ/561214

kalkan

VI; vody ES zóny Vb; vody ES a medzinárodné vody zón XII a XIV

1 203

1 001,4

 

83,2

120,30

878

998

 

UK

LIN/03.

molva veľká

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

7

0,0

 

0,0

0,70

7

8

 

UK

LIN/04.

molva veľká

vody ES zóny IV

2 177

1 770,2

 

81,3

217,70

2 196

2 414

 

UK

LIN/1/2.

molva veľká

vody ES a medzinárodné vody zón I a II

10

1,3

 

13,0

1,00

10

11

 

UK

LIN/6X14.

molva veľká

vody ES a medzinárodné vody zón VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

3 630

1 295,0

 

35,7

363,00

3 645

4 008

 

UK

NEP/07.

homár štíhly

VII

9 073

8 547,8

 

94,2

525,20

8 086

8 611

 

UK

NEP/2AC4-C

homár štíhly

vody ES zón IIa a IV

24 660

19 521,4

 

79,2

2 466,00

21 513

23 979

 

UK

NEP/5BC6.

homár štíhly

VI; vody ES zóny Vb

21 533

15 106,6

 

70,2

2 153,30

18 445

20 598

 

UK

ORY/06-

ryby druhu Hoplostethus atlanticus

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zóny VI

5

0,0

 

0,0

0,50

2

3

 

UK

PLE/07A.

platesa veľká

VIIa

735

317,5

 

43,2

73,50

432

506

 

UK

PLE/7FG.

platesa veľká

VIIf a VIIg

88

61,5

 

69,9

8,80

56

65

 

UK

PLE/7HJK.

platesa veľká

VIIh, VIIj a VIIk

32

12,1

 

37,8

3,20

16

19

 

UK

RNG/5B67-

dlhochvost tuponosý

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón Vb, VI a VIII

208

8,4

 

4,0

20,80

189

210

 

UK

RNG/8X14-

dlhochvost tuponosý

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón VIII, IX, X, XI a XIV

20

0,0

 

0,0

2,00

15

17

 

UK

SBR/10-

pagel bledý

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zóny X

11

0,0

 

0,0

1,10

10

11

 

UK

SBR/678-

pagel bledý

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón VI, VII a VIII

13

10,4

 

80,0

1,30

25

26

 

UK

SOL/07A.

solea európska

VIIa

162

45,3

 

28,0

16,20

107

123

 

UK

SOL/07D.

solea európska

VIId

1 395

705,5

 

50,6

139,50

1 014

1 154

 

UK

SOL/07E.

solea európska

VIIe

465

460,9

 

99,1

4,10

382

386

 

UK

SOL/24.

solea európska

vody ES zón II a IV

930

832,8

 

89,5

93,00

596

689

 

UK

SOL/7FG.

solea európska

VIIf a VIIg

298

217,8

 

73,1

29,80

279

309

 

UK

SOL/7HJK.

solea európska

VIIh, VIIj a VIIk

108

79,3

 

73,4

10,80

92

103

 

UK

SRX/2AC4

rajotvaré

vody ES zón IIa a IV

766

731,1

 

95,4

34,90

1 062

1 097

SRX/2AC4-C

UK

T/B/2AC4-C

kalkan veľký a kalkan hladký

vody ES zón IIa a IV

763

450,4

 

59,0

76,30

813

889

 

UK

USK/1214EI

mieň lemovaný

vody ES a medzinárodné vody zón I, II a XIV

7

3,3

 

47,1

0,70

7

8

 

UK

USK/4EL.

mieň lemovaný

vody ES zóny IV

94

83,0

 

88,3

9,40

94

103

USK/04-C.

UK

USK/567EI.

mieň lemovaný

vody ES a medzinárodné vody zón V, VI a VII

65

61,8

 

95,1

3,20

123

126

 

UK

WHB/1X14

treska belasá

ES a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

35 171

35 132,3

 

99,9

38,70

14 670

14 709

 

UK

WHG/07A.

treska merlang

VIIa

107

8,4

 

7,9

10,70

81

92

 

UK

WHG/561214

treska merlang

VI; vody ES zóny Vb; vody ES a medzinárodné vody zón XII a XIV

503

374,2

 

74,4

50,30

329

379

 


PRÍLOHA II

ODPOČTY Z KVÓT NA ROK 2009

Členský štát

Kód druhu

Kód oblasti 2008

Názov druhu

Názov oblasti

Sankcie článok 5 ods. 2 nar. (ES) č. 847/96

Konečná kvóta 2008

Rozpätie

Celkové upravené množstvo 2008

Výlov za OP 2008

Výlov 2008

Celkový výlov 2008

%

Odpočty

Pôvodné množstvo 2009

Upravené množstvo 2009

Zostatok

BEL

SRX

2AC4-C

rajotvaré

vody ES zón IIa a IV

áno

319,00

0,0

319,00

0,0

328,70

328,70

103,0

–9,70

277,00

267

 

BGR

TUR

F3742C

kalkan veľký

Čierne more

áno

50,00

0,0

50,00

0,0

54,62

54,62

109,2

–4,62

50,00

45

 

DEU

LIN

4AB-N.

molva veľká

nórske vody zóny IV

áno

27,00

0,0

27,00

0,0

30,00

30,00

111,1

–3,00

21,00

18

 

DEU

HKE

3A/BCD

merlúza európska

IIIa; vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

áno

2,00

0,0

2,00

 

3,70

3,70

185,0

–1,70

0,00

0

2

ESP

COD

1/2B.

treska

I a IIb

áno

7 341,00

0,0

7 341,00

0,0

7 349,00

7 349,00

100,1

–8,00

8 984,00

8 976

 

ESP

COD

1N2AB.

treska

nórske vody zón I a II

áno

2 299,00

0,0

2 299,00

0,0

2 306,00

2 306,00

100,3

–7,00

2 605,00

2 598

 

ESP

HAD

1N2AB.

treska jednoškvrnná

nórske vody zón I a II

áno

39,00

0,0

39,00

0,0

43,20

43,20

110,8

–4,20

0,00

0

4

ESP

USK

567EI.

mieň lemovaný

vody ES a medzinárodné vody zón V, VI a VII

áno

21,00

0,0

21,00

0,0

60,50

60,50

288,1

–39,50

21,00

0

19

EST

COD

3DX32.

treska

vody ES podoblastí 25 – 32

áno

836,00

0,0

836,00

0,0

849,60

849,60

101,6

–13,60

998,00

984

 

EST

PRA

N3L.

kreveta boreálna

NAFO 3L

áno

833,00

0,0

833,00

0,0

895,40

895,40

107,5

–62,40

334,00

272

 

EST

GHL

N3LMNO

halibut tmavý

NAFO 3LMNO

áno

294,30

0,0

294,30

0,0

299,00

299,00

101,6

–4,70

321,30

317

 

EST

SRX

N3LNO.

raje

NAFO 3LNO

áno

124,00

0,0

124,00

0,0

130,50

130,50

105,2

–6,50

546,00

539

 

EST

SPR

03A.

šprota severná

IIIa

áno

0,00

0,0

0,00

0,0

150,00

150,00

0,0

– 150,00

0,00

0

150

FRA

COD

561214

treska

VI; vody ES zóny Vb; vody ES a medzinárodné vody zón XII a XIV

áno

77,00

0,0

77,00

0,0

82,50

82,50

107,1

–5,50

48,00

42

 

FRA

HKE

8C3411

merlúza európska

VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

áno

458,00

0,0

458,00

0,0

479,30

479,30

104,7

–21,30

498,00

477

 

FRA

LIN

04.

molva veľká

vody ES zóny IV

áno

179,00

0,0

179,00

0,0

182,90

182,90

102,2

–3,90

159,00

155

 

FRA

SOL

07E.

solea európska

VIIe

áno

273,00

0,0

273,00

0,0

278,00

278,00

101,8

–5,00

245,00

240

 

IRL

COD

561214

treska

VI; vody ES zóny Vb; vody ES a medzinárodné vody zón XII a XIV

áno

87,00

0,0

87,00

0,0

99,00

99,00

113,8

–12,00

68,00

56

 

IRL

PLE

7FG.

platesa veľká

VIIf a VIIg

áno

63,00

0,0

63,00

0,0

63,50

63,50

100,8

–0,50

200,00

199

 

NLD

BSF

56712-

stuhochvost čierny

vody Spoločenstva a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu a jurisdikciu tretích krajín, zón V, VI, VII a XII

nie

0,00

0,0

9,00

0,0

14,40

14,40

160,0

–5,40

0,00

0

5

NLD

SBR

678-

pagel bledý

VI, VII, VIII (vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu a jurisdikciu tretích krajín)

nie

0,00

0,0

9,00

0,0

15,30

15,30

170,0

–6,30

0,00

0

6

NLD

WHB

1X14

treska belasá

ES a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

áno

76 559,00

0,0

76 559,00

0,0

77 380,50

77 380,50

101,1

– 821,50

13 787,00

12 966

 

NLD

PLE

2A3AX4

platesa veľká

IV; vody ES zóny IIa; časť zóny IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat

áno

20 303,00

0,0

20 303,00

0,0

20 323,40

 

100,1

–20,40

20 237,00

20 217

 

NLD

SRX

2AC4-C

rajotvaré

vody ES zón IIa a IV

áno

461,00

0,0

461,00

0,0

517,00

517,00

112,1

–56,00

236,00

180

 

POL

COD

1N2AB.

treska

nórske vody zón I a II

áno

801,00

0,0

801,00

0,0

803,30

803,30

100,3

–2,30

0,00

0

2

POL

GHL

514GRN

halibut tmavý

grónske vody zón V a XIV

áno

1 355,00

0,0

1 355,00

0,0

1 357,00

1 357,00

100,1

–2,00

0,00

0

2

POL

GHL

1N2AB.

halibut tmavý

nórske vody zón I a II

áno

0,00

0,0

0,00

0,0

0,70

0,70

0,0

–0,70

0,00

0

1

POL

RED

514GRN

sebastesy

grónske vody zón V a XIV

áno

0,00

0,0

1,00

0,0

2,30

2,30

230,0

–1,30

0,00

0

1

POL

HAD

2AC4.

treska jednoškvrnná

IV; vody ES zóny IIa

áno

0,00

0,0

0,00

0,0

15,50

15,50

0,0

–15,50

0,00

0

16

POL

WHB

1X14

treska belasá

ES a medzinárodné vody zón I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII a XIV

áno

0,00

0,0

0,00

0,0

8,00

8,00

0,0

–8,00

0,00

0

8

POL

MAC

2A34.

makrela

IIIa a IV; vody ES zón IIa, IIIb, IIIc a IIId

áno

0,00

0,0

0,00

0,0

5,00

5,00

0,0

–5,00

0,00

0

5

PRT

ALF

3X14-

beryxy

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu a jurisdikciu tretích krajín, zón III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII a XIV

nie

204,00

0,0

204,00

0,0

210,40

210,40

103,1

–6,40

214,00

208

 

PRT

GFB

89-

mieňovce

vody ES a vody, ktoré nespadajú pod suverenitu alebo jurisdikciu tretích krajín, zón VIII a IX

nie

10,00

0,0

10,00

0,0

10,50

10,50

105,0

–0,50

10,00

9

 

PRT

COD

1/2B.

treska

I a IIb

áno

1 541,00

0,0

1 541,00

0,0

1 543,20

1 543,20

100,1

–2,20

1 897,00

1 895

 

PRT

SRX

N3LNO.

raje

NAFO 3LNO

áno

1 213,50

0,0

1 213,50

0,0

1 276,30

1 276,30

105,2

–62,80

1 274,00

1 211

 

PRT

HAD

1N2AB.

treska jednoškvrnná

nórske vody zón I a II

áno

70,00

0,0

70,00

0,0

402,60

402,60

575,1

– 457,94

0,00

0

458

PRT

POK

1N2AB.

treska tmavá

nórske vody zón I a II

áno

115,00

0,0

115,00

0,0

334,30

334,30

290,7

– 294,37

0,00

0

294

PRT

GHL

1N2AB.

halibut tmavý

nórske vody zón I a II

áno

0,00

0,0

0,00

0,0

0,50

0,50

0,0

–0,50

0,00

0

1

PRT

RED

51214.

sebastesy

vody ES a medzinárodné vody zóny V; medzinárodné vody zón XII a XIV

áno

1 646,00

0,0

1 646,00

0,0

1 668,40

1 668,40

101,4

–22,40

0,00

0

22

PRT

ANF

8C3411

čertovité

VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

áno

337,00

0,0

337,00

0,0

353,60

353,60

104,9

–16,60

292,00

275

 

UK

BET

ATLANT

tuniak okatý

Atlantický oceán

nie

17,00

0,0

17,00

0,0

27,30

27,30

160,6

–10,30

0,00

0

10

 

H

I

J = H + I

K

L

M = K + L

N = M/J

O

P

Q = P – O

 


24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 650/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (2), sa ustanovuje konanie stálej verejnej súťaže.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), a po preskúmaní ponúk predložených vo výberovom konaní je potrebné stanoviť maximálnu výšku vývoznej náhrady na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 21. júla 2009.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (ES) č. 619/2008 na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 21. júla 2009, sa maximálna výška náhrady na výrobky a miesta určenia uvedené v článku 1 písm. a) a b) a v článku 2 uvedeného nariadenia stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.


PRÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobok

Kód nomenklatúry pre vývoznú náhradu

Maximálna výška vývoznej náhrady na vývoz do miesta určenia uvedeného v článku 2 nariadenia (ES) č. 619/2008

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Maslový olej

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/44


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 651/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (2), sa ustanovuje konanie stálej verejnej súťaže.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), a po preskúmaní ponúk predložených vo výberovom konaní je potrebné stanoviť maximálnu výšku vývoznej náhrady na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 21. júla 2009.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (ES) č. 619/2008 na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 21. júla 2009, sa maximálna výška náhrady na výrobky a na miesta určenia uvedené v článku 1 písm. c) a v článku 2 uvedeného nariadenia stanovuje na 25,80 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.


24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/45


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 652/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore vajec

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 posledný pododsek a článok 170,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v časti XIX prílohy I k uvedenému nariadeniu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva možno pokryť vývoznými náhradami.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s vajcami by sa mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 162 až 164, 167, 169 a 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 Zmluvy.

(4)

Náhrady sa môžu poskytnúť len na tie produkty, ktoré majú povolenie voľne sa pohybovať v Spoločenstve a spĺňajú požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (2) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (3), ako aj podmienky označovania ustanovené v bode A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Výrobky, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Výrobky, na ktoré možno poskytnúť náhrady podľa odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 a hlavne musia byť vyrobené v schválenom podniku a spĺňať podmienky označovania, ktoré sú ustanovené v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004, ako aj podmienky stanovené v bode A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 24. júla 2009

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 ks

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 ks

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Hongkong špeciálny administratívny región, Rusko, Turecko

E10

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan, Filipíny

E19

Všetky miesta určenia s výnimkou Švajčiarskaa a skupín E09, E10


24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/47


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 653/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady v sektore hydinového mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 posledný pododsek a článok 170,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v časti XX prílohy I k uvedenému nariadeniu a cenami týchto výrobkov v Spoločenstve možno pokryť vývoznými náhradami.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s hydinovým mäsom treba stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a kritériami ustanovenými v článkoch 162 až 164, 167, 169 a 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 Zmluvy.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len na výrobky, ktoré majú povolenie voľného pohybu v Spoločenstve a na ktorých je uvedená identifikačná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto výrobky by takisto mali spĺňať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Výrobky, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Výrobky, na ktoré možno poskytnúť náhrady podľa odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 a hlavne musia byť vyrobené v schválenom podniku a spĺňať podmienky označovania, ktoré sú ustanovené v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004, ako aj podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1. Opravená verzia v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hydinové mäso uplatniteľné od 24. júla 2009

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj krajín určenia série A sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Ďalšie krajiny určenia sú definované takto:

V03

A24, Angola, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irak, Irán.


24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/49


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 654/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore hovädzieho mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 posledný pododsek a článok 170,

keďže:

(1)

V zmysle článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 môžu rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v časti XV prílohy I k uvedenému nariadeniu na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov v Spoločenstve pokryť vývozné náhrady.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s hovädzím mäsom je potrebné stanoviť vývozné náhrady v súlade s predpismi a požiadavkami ustanovenými v článkoch 162 až 164 a 167 až 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V zmysle článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa náhrady môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len na výrobky, ktoré sú oprávnené na voľný pohyb v Spoločenstve a na ktorých je uvedená zdravotná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto výrobky musia takisto spĺňať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (4).

(5)

V podmienkach článku 7 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 1359/2007 z 21. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad na určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka (5), sa stanovuje zníženie osobitnej náhrady, ak je množstvo vykosteného hovädzieho mäsa určené na vývoz nižšie ako 95 % celkovej hmotnosti kusov získaných vykosťovaním, nie však nižšie ako 85 % z tohto celkového množstva.

(6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 333/2009 (6) by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Výrobky, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Výrobky, na ktoré možno poskytnúť náhradu podľa odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, a najmä musia byť vyhotovené v schválenom podniku a spĺňať podmienky zdravotného označovania stanovené v kapitole III oddiele I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

Článok 2

V prípade uvedenom v treťom pododseku ods. 2 článku 7 nariadenia (ES) č. 1359/2007 sa výška náhrady na výrobky patriace pod číselný znak výrobku 0201 30 00 9100 zníži o 7 EUR/100 kg.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 333/2009 sa zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55, zmenené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1, zmenené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206, zmenené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83.

(5)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  Ú. v. EÚ L 104, 24.4.2009, s. 4.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hovädzie mäso uplatniteľné od 24. júla 2009

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

61,0

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

CA (5)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

84,7

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

49,8

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

50,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

29,9

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

CA (5)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

20,7

Poznámka: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série A sa definujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

B00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, iné územia, zásobovanie a miesta určenia, v súvislosti s ktorými sa vývoz považuje za vývoz von zo Spoločenstva).

B02

:

B04 a miesto určenia EG.

B03

:

Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosova (), Čierna Hora, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, zásobovanie a palivové zásoby [miesta určenia uvedené v článkoch 36 a 45 a v prípade potreby v článku 44 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11)].

B04

:

Turecko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Turkménsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizsko, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Libanon, Sýria, Irak, Irán, Izrael, Predjordánsko/pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pakistan, Srí Lanka, Mjanmarsko (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonézia, Filipíny, Čína, Severná Kórea, Hongkong, Sudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Stredoafrická republika, Rovníková Guinea, Sv. Tomáš a Princov ostrov, Gabon, Kongo, Konžská demokratická republika, Rwanda, Burundi, Svätá Helena a závislé územia, Angola, Etiópia, Eritrea, Džibutsko, Somálsko, Uganda, Tanzánia, Seychely a závislé územia, britské teritóriá v Indickom oceáne, Mozambik, Maurícius, Komory, Mayotte, Zambia, Malawi, Juhoafrická republika, Lesotho.


(1)  Ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.

(2)  Zápis do tejto podpoložky podlieha predloženiu potvrdenia uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 433/2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 3).

(3)  Náhrada sa udeľuje vzhľadom na dodržanie podmienok stanovených v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (ES) č. 1359/2007 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 21), a ak je to uplatniteľné, v nariadení Komisie (ES) č. 1741/2006 (Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 7).

(4)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1643/2006 (Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 7).

(5)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1041/2008 (Ú. v. EÚ L 281, 24.10.2008, s. 3).

(6)  Udelenie náhrady podlieha dodržaniu podmienok ustanovených nariadením Komisie (ES) č. 1731/2006 (Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 12).

(7)  Obsah chudého hovädzieho mäsa s výnimkou tuku sa stanovuje podľa analytického postupu uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2429/86 (Ú. v. ES L 210, 1.8.1986, s. 39).

Výraz „priemerný obsah“ sa vzťahuje na množstvo vzorky definovanej v článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 765/2002 (Ú. v. ES L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorka sa odoberá z časti príslušnej série, ktorá predstavuje najvyššie riziko.


24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/53


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 655/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore bravčového mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2 posledný pododsek a článok 170,

keďže:

(1)

V zmysle článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozdiel medzi cenami produktov uvedených v časti XVII prílohy I k uvedenému nariadeniu na svetovom trhu a cenami týchto produktov v Spoločenstve môže pokryť vývozná náhrada.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s bravčovým mäsom je potrebné stanoviť vývozné náhrady v súlade s predpismi a požiadavkami ustanovenými v článkoch 162 až 164, 167, 169 a 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V zmysle článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa náhrady môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len na výrobky, ktoré sú oprávnené na voľný pohyb v Spoločenstve a na ktorých je uvedená zdravotná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto produkty musia takisto spĺňať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (4).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Produkty, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienky ustanovenej v odseku 2 tohto článku.

2.   Produkty, na ktoré možno poskytnúť náhradu podľa odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, a najmä musia byť vyhotovené v schválenom podniku a spĺňať podmienky zdravotného označovania stanovené v kapitole III oddiele I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1. Korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206. Korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za bravčové mäso uplatniteľné od 24. júla 2009

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Pozn.: Kódy produktov ako aj krajín určenia série „A“ sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366 z 24.12.1987, s. 1).


24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/55


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 656/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom, a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1484/95 (2) sa stanovili podrobné pravidlá uplatňovania systému dodatočných dovozných ciel a stanovili sa reprezentatívne ceny v sektoroch hydinového mäsa, vajec a pre vaječný albumín.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, na ktorých spočíva určovanie reprezentatívnych cien produktov v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu, vyplýva, že reprezentatívne ceny na dovoz niektorých produktov treba zmeniť a zohľadniť pritom rôzne ceny podľa krajiny pôvodu. Reprezentatívne ceny preto treba zverejniť.

(3)

Vzhľadom na situáciu na trhu treba túto zmenu a doplnenie uplatniť čo najskôr.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 23. júla 2009, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

„PRÍLOHA I

Číselný znak KN

Opis tovaru

Reprezentatívna cena

(EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3 ods. 3

(EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 10

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 70 %‘

105,0

0

BR

90,7

0

AR

0207 12 90

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 65 %‘

108,0

3

BR

100,0

5

AR

0207 14 10

Mrazené vykostené kohútie alebo kuracie kusy

202,6

29

BR

197,7

31

AR

279,4

6

CL

0207 14 50

Mrazené kuracie prsia

194,9

5

BR

0207 14 60

Mrazené kuracie stehná

116,7

8

BR

99,4

13

AR

0207 27 10

Mrazené vykostené morčacie kusy

209,5

26

BR

227,7

21

CL

0408 11 80

Vaječné žĺtky

317,6

0

AR

0408 91 80

Vajcia bez škrupín sušené

344,6

0

AR

1602 32 11

Tepelne neupravené kohútie alebo slepačie prípravky

228,9

17

BR

3502 11 90

Vaječný albumín sušený

555,5

0

AR


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód ‚ZZ‘ znamená ‚iného pôvodu‘.“


24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/57


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 657/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2,

keďže:

(1)

Článok 162 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. s) a vymenované v časti XIX prílohy I k uvedenému nariadeniu a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov vymenovaných v časti V prílohy XX k uvedenému nariadeniu.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v časti V prílohy XX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť na rovnaké obdobie ako to, pre ktoré sú náhrady stanovené pre rovnaké výrobky vyvážané nespracované.

(4)

Článok 11 dohody o poľnohospodárstve uzavretej počas Uruguajského kola stanovuje, že vývozná náhrada pre výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1. písm. s) nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a vyvážané vo forme tovarov uvedených v časti V prílohy XX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2009

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.


PRÍLOHA

Sadzba náhrad uplatniteľná od 24. júla 2009 na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Miesto určenia (1)

Sadzba náhrad

0407 00

Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené:

 

 

– Z hydiny:

 

 

0407 00 30

– – Ostatné:

 

 

a)

Na vývoz albumínu patriaceho pod kódy KN 3502 11 90 a 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

Na vývoz iných tovarov

01

0,00

0408

Vtáčie vajcia bez škrupín a vaječné žĺtky čerstvé, sušené, varené vo vode alebo v pare, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel:

 

 

– Vaječné žĺtky:

 

 

0408 11

– – Sušené:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

56,48

0408 19

– – Ostatné:

 

 

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Tekuté:

 

 

nesladené

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – Mrazené:

 

 

nesladené

01

28,35

– Ostatné:

 

 

0408 91

– – Sušené:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

35,78

0408 99

– – Ostatné:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

9,00


(1)  Miesta určenia sú tieto:

01

tretie krajiny. Pre Švajčiarsko a Lichtenštajnsko sa tieto sadzby neuplatňujú na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972;

02

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Turecko, Hongkong špeciálny administratívny región a Rusko;

03

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan a Filipíny;

04

všetky miesta určenia okrem Švajčiarska a tých, ktoré sú uvedené v 02 a 03.


24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/59


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 658/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena masla pre 9. jednotlivú výzvu na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 186/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 186/2009 (2) sa otvoril nákup masla prostredníctvom verejnej súťaže v období do 31. augusta 2009, a to v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 105/2008 z 5. februára 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom (3).

(2)

Vzhľadom na ponuky predložené v prípade jednotlivých výziev na predloženie ponuky sa má stanoviť maximálna nákupná cena, alebo sa má rozhodnúť, že sa nezadá žiadna zákazka v súlade s článkom 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 105/2008.

(3)

Vzhľadom na ponuky predložené v prípade 9. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky by sa mala stanoviť maximálna nákupná cena.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V 9. jednotlivej výzve na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže na nákup masla vyhlásenej nariadením (ES) č. 186/2009, v súvislosti s ktorou sa lehota na predkladanie ponúk skončila 21. júla 2009, sa maximálna nákupná cena stanovuje na 220,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 64, 10.3.2009, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2008, s. 3.


24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/60


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 659/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena sušeného odstredeného mlieka pre 7. jednotlivé výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 310/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 310/2009 (2) sa otvoril nákup sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže v období do 31. augusta 2009, a to v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 214/2001 z 12. januára 2001 ustanovujúcom podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom (3).

(2)

Vzhľadom na ponuky predložené v prípade jednotlivých výziev na predloženie ponuky sa má stanoviť maximálna nákupná cena, alebo sa má rozhodnúť, že sa nezadá žiadna zákazka v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 214/2001.

(3)

Vzhľadom na ponuky predložené v prípade 7. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky by sa mala stanoviť maximálna nákupná cena.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prípade 7. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže na nákup sušeného odstredeného mlieka vyhlásenej nariadením (ES) č. 310/2009, v súvislosti s ktorou sa lehota na predloženie ponúk skončila 21. júla 2009, sa maximálna nákupná cena stanovuje na 167,90 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 97, 16.4.2009, s. 13.

(3)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100.


24.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 192/61


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 660/2009

z 23. júla 2009,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu molvy modrej vo vodách Spoločenstva a vo vodách zón VI a VII, na ktoré sa nevzťahuje suverenita alebo jurisdikcia tretích krajín, plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä n