ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.181.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 181

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
14. júla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 613/2009 zo 6. júla 2009, ktorým sa stanovujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2008 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pôsobiacich v tretích krajinách

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 614/2009 zo 7. júla 2009 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (kodifikované znenie)

8

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 615/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 616/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2005/94/ES, pokiaľ ide o schválenie oddelení hydiny a oddelení s iným vtáctvom chovaným v zajatí s ohľadom na vtáčiu chrípku a dodatočné preventívne opatrenia biologickej bezpečnosti na takýchto oddeleniach ( 1 )

16

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

 

 

2009/541/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 8. júla 2009, ktorým sa vymenúva sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

25

 

 

2009/542/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov z 8. júla 2009, ktorým sa vymenúva sudca Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

26

 

 

Komisia

 

 

2009/543/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva vonkajším náterovým farbám a lakom [oznámené pod číslom K(2008) 4452]  ( 1 )

27

 

 

2009/544/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva náterovým farbám a lakom určeným na použitie vo vnútorných priestoroch [oznámené pod číslom K(2008) 4453]  ( 1 )

39

 

 

2009/545/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. júla 2009, ktorým sa stanovuje ročné rozčlenenie sumy podľa členských štátov v zmysle článku 69 ods. 2a nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/636/ES [oznámené pod číslom K(2009) 5307]

49

 

 

2009/546/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. júla 2009, ktorým sa vyníma prieskum ložísk ropy a plynu a ich ťažba v Holandsku z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [oznámené pod číslom K(2009) 5381]  ( 1 )

53

 

 

2009/547/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/57/ES o systéme včasného varovania a včasnej reakcie na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES [oznámené pod číslom K(2009) 5515]  ( 1 )

57

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

14.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 613/2009

zo 6. júla 2009,

ktorým sa stanovujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. júla 2008 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pôsobiacich v tretích krajinách

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov spoločenstiev, ktoré sú ustanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na jeho prvý pododsek článku 13 prílohy X,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Je potrebné zohľadniť vývoj životných nákladov v krajinách mimo Spoločenstva a následne stanoviť opravné koeficienty uplatniteľné s účinnosťou od 1. júla 2008 na odmeny, ktoré sú vyplácané v mene krajiny pôsobenia úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom Európskych spoločenstiev pôsobiacim v tretích krajinách.

(2)

Opravné koeficienty, podľa ktorých bola vykonaná platba na základe nariadenia (ES) č. 624/2008 (2), môžu viesť so spätnou platnosťou k úpravám odmien smerom nahor alebo nadol.

(3)

V prípade zvýšenia odmien v dôsledku nových opravných koeficientov je potrebné stanoviť doplatok.

(4)

V prípade zníženia odmien v dôsledku nových opravných koeficientov je potrebné stanoviť vrátenie preplatku za obdobie medzi 1. júlom 2008 a dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(5)

Je potrebné stanoviť, aby sa prípadné vrátenie preplatkov obmedzilo len na obdobie maximálne šiestich mesiacov pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a aby sa jeho účinky vzťahovali na obdobie maximálne dvanástich mesiacov od tohto dňa, podobne ako v prípade opravných koeficientov uplatniteľných v Európskom spoločenstve na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Opravné koeficienty uplatniteľné s účinnosťou od 1. júla 2008 na odmeny, ktoré sú vyplácané v mene krajiny pôsobenia úradníkom, dočasným zamestnancom a zmluvným zamestnancom Európskych spoločenstiev pôsobiacim v tretích krajinách sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Výmenné kurzy na výpočet týchto odmien sa stanovujú v súlade s vykonávacími pravidlami nariadenia o rozpočtových pravidlách a zodpovedajú dátumu uvedenému v prvom pododseku.

Článok 2

1.   V prípade zvýšenia odmien v dôsledku opravných koeficientov, ktoré sú stanovené v prílohe, inštitúcie uskutočnia spätné platby.

2.   V prípade zníženia odmien v dôsledku opravných koeficientov, ktoré sú stanovené v prílohe, inštitúcie vykonajú za obdobie medzi 1. júlom 2008 a dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia spätné úpravy odmien smerom nadol.

Úpravy so spätnou platnosťou, ktoré zahŕňajú vrátenie preplatkov, sa vzťahujú na obdobie maximálne šiestich mesiacov pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia. Vrátenie bude pokrývať obdobie najviac dvanástich mesiacov od tohto dňa.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2009

Za Radu

predseda

C. BILDT


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2008, s. 1.


PRÍLOHA

 

MIESTA PÔSOBENIA

Opravné koeficienty

– júl 2008

 (1)

Afganistan

0

 

Južná Afrika

46,9

 

Albánsko

78,5

 

Alžírsko

87,5

 

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

71,1

 

Angola

112,8

 

Saudská Arábia

79,1

 

Argentína

54,7

 

Arménsko

71,1

 

Austrália

108,5

 

Azerbajdžan

72,9

 

Bangladéš

45,4

 

Barbados

105,5

 

Bielorusko

62,7

 

Benin

92,9

 

Bolívia

49,5

 

Bosna a Hercegovina (Sarajevo)

78,6

 

Bosna a Hercegovina (Banja Luka)

62,7

 

Botswana

46

 

Brazília

95,5

 

Burkina Faso

96,5

 (1)

Burundi

0

 

Kambodža

62,7

 

Kamerun

109,7

 

Kanada

78,9

 

Kapverdy

74,4

 

Čile

57,7

 

Čína

74,6

 

Predjordánsko a pásmo Gazy

103,1

 

Kolumbia

79,2

 

Kongo (Brazzaville)

129,1

 

Južná Kórea

90,7

 

Kostarika

68,7

 

Pobrežie Slonoviny

99,9

 

Chorvátsko

106,3

 

Kuba

73,5

 

Džibuti

85,4

 

Egypt

33,8

 

Salvádor

63,6

 

Ekvádor

57,9

 

Eritrea

41,9

 

Spojené štáty americké (New York)

91,5

 

Spojené štáty americké (Washington)

85

 

Etiópia

77,8

 

Gabon

110,4

 

Gambia

70,3

 

Gruzínsko

99,7

 

Ghana

54,3

 

Guatemala

70,7

 

Guinea (Konakry)

55,7

 

Guinea-Bissau

114,6

 

Guyana

53,5

 

Haiti

104,2

 

Honduras

60,3

 

Hongkong

83,4

 

Fidži

72,2

 

Šalamúnove ostrovy

85,6

 

India

50,9

 

Indonézia (Banda Aceh)

49,5

 

Indonézia (Jakarta)

69,1

 (1)

Irak

0

 

Izrael

118,9

 

Jamajka

86,1

 

Japonsko (Tokio)

105

 

Jordánsko

70

 

Kazachstan (Almaty)

75,6

 

Kazachstan (Astana)

71

 

Keňa

73,8

 

Kirgizsko

86,7

 

Kosovo (Priština)

57,5

 

Laos

77,6

 

Lesoto

47,3

 

Libanon

80

 (1)

Libéria

0

 

Madagaskar

84,2

 

Malajzia

65,8

 

Malawi

63,6

 

Mali

83,5

 

Maroko

86,9

 

Maurícius

72,6

 

Mauritánia

61,2

 

Mexiko

69,7

 

Moldavsko

67,1

 

Čierna Hora

68,9

 

Mozambik

71,9

 

Namíbia

57,5

 

Nepál

66

 

Nikaragua

46,2

 

Niger

85,7

 

Nigéria

93

 

Nórsko

131,2

 

Nová Kaledónia

140,4

 

Nový Zéland

89,8

 

Uganda

69,9

 

Uzbekistan

45,4

 

Pakistan

43,9

 

Panama

52,2

 

Papua-Nová Guinea

73,5

 

Paraguaj

83,6

 

Peru

67,4

 

Filipíny

61

 

Stredoafrická republika

113,1

 

Konžská demokratická republika (Kinshasa)

112,3

 

Dominikánska republika

58,2

 

Rusko

121,8

 

Rwanda

82,7

 

Samoa

65,5

 

Senegal

88,1

 

Srbsko (Belehrad)

73,9

 

Sierra Leone

68,9

 

Singapur

95,8

 

Sudán

50

 

Srí Lanka

58,1

 

Južný Sudán (Juba)

87,6

 

Švajčiarsko (Ženeva)

112,2

 

Švajčiarsko (Bern)

108

 

Surinam

39,7

 

Svazijsko

46,4

 

Sýria

66,8

 

Tadžikistan

61,2

 

Taiwan

77,3

 

Tanzánia

61,4

 

Čad

129,3

 

Thajsko

52,4

 

Východný Timor

56,6

 

Togo

87

 

Tonga

85

 

Trinidad a Tobago

61,6

 

Tunisko

68,7

 

Turecko

80,7

 

Ukrajina

109,4

 

Uruguaj

73,2

 

Vanuatu

105,6

 

Venezuela

61

 

Vietnam

40,2

 

Jemen

57

 

Zambia

63,2

 (1)

Zimbabwe

0


(1)  Nie je k dispozícii.


14.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/8


NARIADENIE RADY (ES) č. 614/2009

zo 7. júla 2009

o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 26, 87, 88, 89, 132, 133 a 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Ovalbumín, ktorý nie je začlenený do prílohy I k zmluve, nepodlieha aplikácii poľnohospodárskych ustanovení zmluvy, zatiaľ čo vaječný žĺtok aplikácii týchto ustanovení podlieha.

(3)

Z tohto faktu vyplýva situácia, ktorá môže záporne ovplyvniť efektívnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore vajec.

(4)

Na účely vyváženého riešenia by mal byť pre ovalbumín ustanovený spoločný systém obchodovania zodpovedajúci takémuto systému pre vajcia. Je nutné aplikáciu takéhoto systému rozšíriť aj na laktalbumín, pretože ho možno vo veľkom rozsahu používať ako náhradu ovalbumínu.

(5)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (4) bol v Spoločenstve vytvorený systém jednotného trhu pre vajcia.

(6)

Systém obchodovania týkajúci sa albumínov by mal nadväzovať na platný systém pre vajcia vzhľadom na závislosť výrobkov obsahujúcich albumíny od vajec.

(7)

V rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní Spoločenstvo prerokovalo rôzne dohody. Niekoľko z týchto dohôd sa týka poľnohospodárstva, najmä Dohoda o poľnohospodárstve (5).

(8)

Colné sadzby, ktoré sa vzťahujú na poľnohospodárske výrobky, sa podľa Dohody o poľnohospodárstve musia stanoviť v Spoločnom colnom sadzobníku.

(9)

Ceny ovalbumínu sa zvyčajne odvíjajú od cien vajec, ktoré sú v Spoločenstve a na svetovom trhu rozdielne. Cena vajec nie je okrem nákladov na spracovanie jediným faktorom ovplyvňujúcim cenu albumínu na svetovom trhu. Na účely zachovania minimálnej úrovne ochrany proti nepriaznivým účinkom na trh v dôsledku tarifikácie Dohoda o poľnohospodárstve povoľuje uplatnenie dodatočných ciel podľa presne určených podmienok, ale iba na výrobky podliehajúce tarifikácii.

(10)

Dohoda o poľnohospodárstve ustanovuje sériu tarifných kvót podľa opatrení na súčasné a minimálne pristúpenie. Podmienky uplatniteľné na takéto kvóty sú v tejto Dohode o poľnohospodárstve podrobne stanovené. Vzhľadom na veľký počet kvót a na účely zabezpečenia, aby sa realizovali tak efektívne, ako je len možné, Komisia by mala byť zodpovedná za ich zavádzanie a prideľovanie použitím riadiaceho postupu.

(11)

Z dôvodov úzkeho hospodárskeho vzťahu medzi rozličnými výrobkami z vajec je nutné v prípade ovalbumínu a laktalbumínu zabezpečiť možné prijatie obchodných noriem, ktoré budú do najvyššej možnej miery zodpovedať obchodným normám stanoveným pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. s) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(12)

V spoločných organizáciách trhu s vajcami patrí vyňatie opatrení obchodovania v rámci režimu aktívneho zošľachťovacieho styku z postihu výlučne do právomoci Rady. V ekonomických podmienkach, ktoré vyplývajú z Dohody o poľnohospodárstve, sa môže ukázať nevyhnutnou rýchla reakcia na problémy trhu, ktoré vyplývajú z uplatňovania vyššie uvedených opatrení. Vzhľadom na to by Komisii mala byť daná právomoc na prijatie urýchlených opatrení, ktoré sú časovo ohraničené,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, na nasledujúce výrobky sa vzťahujú colné sadzby zo Spoločného colného sadzobníka:

Kód KN

Opis

3502

Albumíny (vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov počítaných v sušine), albumináty a iné deriváty albumínu:

– Ovalbumín:

ex 3502 11

– – Sušený

3502 11 90

– – – Iné (ako nevhodné alebo nespôsobilé na ľudskú spotrebu)

ex 3502 19

– – Iné:

3502 19 90

– – – Iné (ako nevhodné alebo nespôsobilé na ľudskú spotrebu)

ex 3502 20

– Laktalbumín vrátane koncentrátov dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov:

– – Iné (ako nevhodné alebo nespôsobilé na ľudskú spotrebu)

3502 20 91

– – – Sušený (napríklad vo forme fólií, šupiniek, vločiek, prášku)

3502 20 99

– – – Iné

KAPITOLA II

OBCHOD S TRETÍMI KRAJINAMI

Článok 2

1.   Dovozy akýchkoľvek výrobkov, ktoré sú vymenované v článku 1, do Spoločenstva môžu podliehať predloženiu dovozného povolenia.

2.   Členský štát vystaví dovozné povolenia ktorémukoľvek žiadateľovi bez ohľadu na miesto jeho usadenia v Spoločenstve a bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré sa uskutočnia na uplatnenie článku 4.

3.   Dovozné povolenia sú platné v rámci celého Spoločenstva. Takéto povolenia sa vystavia pod podmienkou poskytnutia záruky, ktorá zabezpečí, že výrobky sa dovezú alebo vyvezú počas platnosti povolenia; okrem prípadov vyššej moci záruka prepadne celkom alebo čiastočne, ak sa dovoz alebo vývoz neuskutoční alebo sa uskutoční iba čiastočne v rámci tohto obdobia.

4.   Čas platnosti dovozných povolení a ostatné podrobné pravidlá uplatňovania odseku 1 sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 3

1.   Aby sa zabránilo alebo čelilo nepriaznivým účinkom na trh Spoločenstva, ktoré môžu vzniknúť následkom dovozu niektorých výrobkov vymenovaných v článku 1, bude dovoz jedného alebo viacerých takýchto výrobkov pri colnej sadzbe, ktorá je ustanovená v Spoločnom colnom sadzobníku, podliehať zaplateniu dodatočného dovozného cla, ak sú splnené podmienky uvedené v článku 5 Dohody o poľnohospodárstve, pokiaľ nie je pravdepodobné, že dovozy narušia trh Spoločenstva, alebo kde by účinky boli nepomerné k zamýšľanému cieľu.

2.   Spúšťacie ceny, pod ktoré možno uložiť dodatočné dovozné clo, budú tie, ktoré Spoločenstvo oznámi Svetovej obchodnej organizácii.

Spúšťacie hladiny, ktoré sa musia prekročiť, aby sa mohlo uložiť dodatočné dovozné clo, sa určia najmä na základe dovozov do Spoločenstva počas troch rokov, ktoré predchádzajú rok, v ktorom vzniknú nepriaznivé účinky uvedené v odseku 1, alebo je pravdepodobné, že vzniknú.

3.   Dovozné ceny, ktoré je potrebné brať do úvahy pri ukladaní dodatočného dovozného cla, sa stanovia na základe dovozných cien CIF príslušnej zásielky.

Dovozné ceny CIF sa preto budú kontrolovať v porovnaní s reprezentatívnymi cenami za takýto výrobok na svetovom trhu alebo na dovoznom trhu Spoločenstva za takýto výrobok.

4.   Komisia prijme podrobné pravidlá uplatňovania odsekov 1, 2 a 3 v súlade s postupom, ktorý je uvedený v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007. Takéto podrobné pravidlá bližšie určia najmä:

a)

výrobky, na ktoré sa môžu uplatniť dodatočné dovozné clá na základe podmienok článku 5 Dohody o poľnohospodárstve;

b)

iné kritériá, ktoré sú potrebné na uplatňovanie odseku 1 v súlade s článkom 5 Dohody o poľnohospodárstve.

Článok 4

1.   Tarifné kvóty na výrobky, ktoré sú vymenované v článku 1 ako výsledok dohôd uzatvorených v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, sa budú zavádzať a prideľovať v súlade s podrobnými pravidlami schválenými podľa postupu, ktorý je uvedený v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

2.   Kvóty sa budú prideľovať s použitím jedného z nasledujúcich spôsobov alebo ich kombináciou:

a)

spôsob na základe chronologického poradia, v ktorom sa predkladajú žiadosti (princíp „kto prv príde, ten prv berie“);

b)

spôsob rozdeľovania v pomere k množstvám, ktoré sa požadovali pri predložení žiadosti (použijúc metódu „súbežnej previerky“);

c)

spôsob založený na tradičnom priebehu obchodovania (použijúc metódu „tradičné/nové žiadosti“).

Možno schváliť ďalšie vhodné spôsoby.

Je potrebné zabrániť akejkoľvek diskriminácii medzi jednotlivými prevádzkovateľmi.

3.   Ak je to nutné, spôsob správy zohľadní potreby ponuky trhu Spoločenstva a potrebu zachovania jeho rovnováhy a môže vychádzať z metód použitých v minulosti pri kvótach podobných tým, ktoré sú uvedené v odseku 1, bez toho, aby boli dotknuté práva vznikajúce z dohôd uzatvorených počas Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní.

4.   Podrobné pravidlá, ktoré sú uvedené v odseku 1, stanovia ročné kvóty vhodne rozdelené počas celého roku, ak je potrebné ich zaviesť, kde je to vhodné:

a)

záruky zahŕňajúce povahu, miesto pôvodu a pôvod výrobku;

b)

uznanie dokladu, ktorý sa použije na overenie záruk, ktoré sú uvedené pod písmenom a), a

c)

podmienky, podľa ktorých sa vystavujú dovozné povolenia, a ich obdobie platnosti.

Článok 5

V prípade, že ceny na trhu Spoločenstva podstatne stúpnu, a v prípade pravdepodobnosti, že takáto situácia bude pokračovať, pričom by sa narušil trh Spoločenstva alebo by hrozilo jeho narušenie, môžu sa prijať vhodné opatrenia.

Rada, konajúc na návrh Komisie v súlade s postupom, ktorý je stanovený v článku 37 ods. 2 zmluvy, prijme podrobné pravidlá uplatňovania prvého pododseku tohto článku.

Článok 6

Pre výrobky uvedené v článku 1 sa môžu prijať obchodné normy, ktoré, podliehajúc potrebe mať na zreteli charakteristické vlastnosti týchto výrobkov, budú zodpovedať obchodným normám stanoveným v článku 116 nariadenia (ES) č. 1234/2007 pre výrobky uvedené v časti XIX prílohy I k uvedenému nariadeniu. Normy sa môžu týkať najmä odstupňovania kvality, balenia, skladovania, prepravy, prezentácie a označovania.

Normy, ich rozsah a všeobecné predpisy týkajúce sa ich aplikácie prijíma rozhodnutím kvalifikovanej väčšiny na návrh Komisie Rada.

Článok 7

1.   V rozsahu potrebnom na riadne fungovanie spoločnej organizácie trhu s vajcami a tohto nariadenia môže Rada, konajúc na návrh Komisie v súlade s hlasovacím postupom, ktorý je ustanovený v článku 37 ods. 2 zmluvy, v osobitných prípadoch zakázať celkom alebo čiastočne použitie režimu aktívneho zošľachťovacieho styku, pokiaľ ide o výrobky, ktoré sú vymenované v článku 1 tohto nariadenia, ktoré sú určené na výrobu výrobkov vymenovaných v uvedenom článku.

2.   Odchylne od odseku 1, ak je situácia uvedená v odseku 1 neodkladná a ak sa trh Spoločenstva naruší alebo je vystavený narušeniu prostredníctvom režimu aktívneho zošľachťovacieho styku, Komisia na požiadanie členského štátu alebo na základe vlastnej iniciatívy rozhodne o potrebných opatreniach. Rada a členské štáty budú upovedomené o takýchto opatreniach, ktoré budú platné počas obdobia najviac šiestich mesiacov a budú ihneď uplatniteľné. Ak Komisia dostane žiadosť od členského štátu, rozhodne o nej do jedného týždňa nasledujúceho po prijatí žiadosti.

3.   Opatrenia, o ktorých rozhodne Komisia, môže predložiť Rade ktorýkoľvek členský štát do jedného týždňa odo dňa, keď bolo oznámené. Konajúc na základe kvalifikovanej väčšiny, Rada môže rozhodnutie Komisie potvrdiť, zmeniť alebo zrušiť. Ak Rada nekoná do troch mesiacov, bude sa rozhodnutie Komisie považovať za zrušené.

Článok 8

1.   Všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry a osobitné pravidlá jej uplatňovania sa vzťahujú na klasifikáciu taríf výrobkov, ktoré spadajú do tohto nariadenia. Tarifná nomenklatúra vyplývajúca z uplatňovania tohto nariadenia sa včlení do Spoločného colného sadzobníka.

2.   Okrem prípadov, keď je stanovené inak v tomto nariadení alebo jeho ustanoveniach, sa pri obchodovaní s tretími krajinami zakazuje nasledujúce:

a)

vyberanie akéhokoľvek poplatku, ktorý má rovnocenný účinok ako clo;

b)

uplatňovanie akéhokoľvek obmedzenia množstva na dovozy alebo opatrenia, ktoré má rovnocenný účinok.

KAPITOLA III

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Výrobky špecifikované v článku 1, ktoré sú vyrobené alebo získané z výrobkov, na ktoré sa nevzťahuje článok 23 ods. 2 a článok 24 zmluvy, nemôžu byť pripustené do voľného obehu v Spoločenstve.

Článok 10

Členské štáty a Komisia si vzájomne poskytnú informácie potrebné na vykonávanie tohto nariadenia. Predpisy týkajúce sa oznamovania a rozširovania takýchto informácií sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Článok 11

Nariadenie (EHS) č. 2783/75 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. júla 2009

Za Radu

predseda

A. BORG


(1)  Stanovisko z 13. januára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104.

(3)  Pozri prílohu I.

(4)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.


PRÍLOHA I

ZRUŠENÉ NARIADENIE SO ZOZNAMOM NESKORŠÍCH ZMIEN A DOPLNENÍ

Nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75

(Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 104).

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 4001/87

(Ú. v. ES L 377, 31.12.1987, s. 44).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 3290/94

(Ú. v. ES L 349, 31.12.1994, s. 105).

Iba časť B prílohy XII.

Nariadenie Komisie (ES) č. 2916/95

(Ú. v. ES L 305, 19.12.1995, s. 49).

Iba bod 6 článku 1.


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (EHS) č. 2783/75

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1 prvý pododsek

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1 druhý pododsek

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 1 tretí pododsek

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 4

článok 3

článok 3

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 4 ods. 2 úvodné slovo

článok 4 ods. 2 úvodné slovo

článok 4 ods. 2 prvá, druhá a tretia zarážka

článok 4 ods. 2 písm. a) b) a c)

článok 4 ods. 3 a 4

článok 4 ods. 3 a 4

články 5 až 7

články 5 až 7

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 2 úvodné slovo

článok 8 ods. 2 úvodné slovo

článok 8 ods. 2 prvá a druhá zarážka

článok 8 ods. 2 písm. a) a b)

články 9 a 10

články 9 a 10

článok 11

článok 12

článok 11

článok 12

príloha

príloha I

príloha II


14.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 615/2009

z 13. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MK

35,0

ZZ

35,0

0707 00 05

TR

102,6

ZZ

102,6

0709 90 70

TR

103,0

ZZ

103,0

0805 50 10

AR

61,1

TR

53,0

ZA

66,7

ZZ

60,3

0808 10 80

AR

80,2

BR

76,0

CL

83,0

CN

91,0

NZ

97,1

US

99,3

ZA

83,8

ZZ

87,2

0808 20 50

AR

74,9

CL

85,2

NZ

87,2

ZA

104,7

ZZ

88,0

0809 10 00

HR

90,0

TR

200,7

XS

103,5

ZZ

131,4

0809 20 95

TR

276,4

ZZ

276,4

0809 30

TR

134,2

ZZ

134,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


14.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 616/2009

z 13. júla 2009,

ktorým sa implementuje smernica Rady 2005/94/ES, pokiaľ ide o schválenie oddelení hydiny a oddelení s iným vtáctvom chovaným v zajatí s ohľadom na vtáčiu chrípku a dodatočné preventívne opatrenia biologickej bezpečnosti na takýchto oddeleniach

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (1), a najmä na jej článok 3, článok 34 ods. 4 a článok 63 ods. 1,

keďže:

(1)

V roku 2004 Svetová organizácia pre zdravie zvierat (OIE) zaviedla v kapitole o zónovaní a regionalizácii Kódexu pre zdravie suchozemských zvierat (2) (ďalej len „kódex“) koncept kompartmentalizácie.

(2)

V kapitole 4.3 kódexu sa opisuje zónovanie a delenie ako „postupy, ktoré vykonáva krajina na základe ustanovení kódexu OIE s cieľom určiť v rámci svojho územia subpopulácie zvierat s rozličným zdravotným stavom v záujme kontroly ochorení a/alebo medzinárodného obchodu.“ Hoci priestorové hľadisko a dobré riadenie zohrávajú dôležitú úlohu pri uplatňovaní oboch konceptov, vymedzenie zón sa vzťahuje na subpopuláciu zvierat vymedzenú primárne na geografickom základe (prostredníctvom prírodných, umelo vytvorených alebo právne stanovených hraníc), zatiaľ čo kompartmentalizácia sa uplatňuje na subpopulácie zvierat vymedzené primárne na základe postupov riadenia a postupov chovu zohľadňujúcich biologickú bezpečnosť.

(3)

Okrem toho kapitola 4.4 o uplatňovaní kompartmentalizácie poskytuje štruktúrovaný rámec na uplatňovanie a uznávanie oddelení v rámci jednotlivých krajín. Oddelenie môže pozostávať z niekoľkých zariadení a môže byť schválené pre vymedzenú(-é) nákazu(-y) zvierat na základe podrobného a dokumentovaného plánu biologickej bezpečnosti navrhnutého a uplatňovaného pre príslušnú(-é) nákazu(-y). Pôvodné schválenie oddelenia by sa malo prednostne uskutočniť v krajine, na území alebo v zóne bez výskytu nákazy, pred vznikom ohniska určitej nákazy/nákaz. To je osobitne dôležité v prípade vysoko nákazlivých ochorení, ako napríklad vysoko patogénna vtáčia chrípka. V prípade výskytu ohniska možno kompartmentalizáciu použiť na uľahčenie obchodovania.

(4)

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o novej stratégii Európskej únie týkajúcej sa zdravia zvierat (2007 – 2013) podľa zásady „prevencia je lepšia ako liečba“ (3) (ďalej len „nová stratégia týkajúca sa zdravia zvierat“) sa stanovuje smer vývoja pre politiku v oblasti zdravia zvierat na obdobie 2007 až 2013. Cieľom novej stratégie v oblasti zdravia zvierat je klásť väčší dôraz na preventívne opatrenia, dozor nad nákazou, kontroly a výskum s cieľom znížiť výskyt nákaz zvierat a minimalizovať následky v prípade prepuknutia nákazy.

(5)

V rámci novej stratégie v oblasti zdravia zvierat zohráva dôležitú úlohu biologická bezpečnosť. Kompartmentalizácia by okrem toho farmárov v Spoločenstve stimulovala k uplatňovaniu opatrení biologickej bezpečnosti, pretože by uľahčila bezpečné obchodovanie a bola by tak pre farmárov jednoznačnou výhodou, pričom by zároveň predchádzala nákazám zvierat.

(6)

V tomto ohľade by malo toto nariadenie stanoviť pravidlá na schválenie, pozastavenie a odňatie schválenia oddelení, pokiaľ ide o vtáčiu chrípku. Tieto pravidlá by mali v záujme jednotného prístupu k boju proti rozšíreniu vtáčej chrípky zohľadniť kódex, pričom by mali vziať do úvahy osobitný zdravotný štatút schválených oddelení.

(7)

Smernicou 2005/94/ES sa ustanovujú určité preventívne opatrenia týkajúce sa sledovania a včasného zistenia vtáčej chrípky, ako aj minimálne kontrolné opatrenia a obmedzenia pohybu, ktoré sa majú uplatňovať v prípade zistenia ohniska tohto ochorenia u hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí. Niektoré z týchto opatrení sa majú uplatniť v súvislosti s oddeleniami chovu hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí, ako je stanovené v uvedenej smernici.

(8)

V smernici 2005/94/ES sa stanovuje definícia oddelení chovu hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí, ako aj to, že na uvedených oddeleniach môžu byť zavedené dodatočné opatrenia na zabezpečenie biologickej bezpečnosti, aby sa zabránilo rozšíreniu vtáčej chrípky.

(9)

V smernici 2005/94/ES sa stanovuje, že členské štáty vykonajú dozorné programy, aby zistili výskyt infekcií vírusom vtáčej chrípky podtypu H5 a H7 u rôznych druhov hydiny. Na tento účel členské štáty každoročne schvaľujú povinné dozorné programy týkajúce sa vtáčej chrípky. Schvaľovanie oddelení v jednotlivých členských štátoch by preto malo podliehať schváleniu vnútroštátneho dozorného programu daného členského štátu.

(10)

Rozhodnutie Komisie 2006/437/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa schvaľuje diagnostická príručka pre vtáčiu chrípku podľa smernice Rady 2005/94/ES (4), stanovuje diagnostické postupy, metódy odberu vzoriek a kritériá hodnotenia výsledkov laboratórnych testov na potvrdenie ohniska vtáčej chrípky. V záujme jednotnosti právnych predpisov Spoločenstva v tejto oblasti by mali byť uvedené postupy a metódy v rámci oddelení dodržiavané.

(11)

S cieľom uľahčiť používanie príslušných postupov medzi členskými štátmi elektronickou cestou a zabezpečiť transparentnosť a zrozumiteľnosť je dôležité, aby boli informácie o schválených oddeleniach a o udelení, pozastavení alebo odňatí schválenia oddelení poskytované čo najefektívnejším spôsobom v celom Spoločenstve. Členské štáty by preto mali na internete zriadiť informačné stránky, ktoré by tieto informácie obsahovali, a na internetovej stránke Komisie by mali byť odkazy na uvedené stránky.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá na schvaľovanie oddelení chovu hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v súvislosti s vtáčou chrípkou (ďalej len „oddelenia“) zo strany členských štátov a stanovujú sa dodatočné preventívne opatrenia biologickej bezpečnosti, ktoré majú byť zavedené na týchto oddeleniach, aby bol zabezpečený jednoznačný zdravotný štatút, pokiaľ ide o vtáčiu chrípku.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„plán biologickej bezpečnosti“ znamená všetky opatrenia biologickej bezpečnosti na úrovni chovu;

2.

„spoločný systém riadenia biologickej bezpečnosti“ znamená:

a)

spoločné pravidlá, ktorými sa riadi fungovanie daného oddelenia, a

b)

celkové opatrenia biologickej bezpečnosti zavedené vo všetkých chovoch zahŕňajúcich dané oddelenie v súlade s ich plánmi biologickej bezpečnosti;

3.

„vedúci oddelenia“ je osoba formálne zodpovedná za dané oddelenie, najmä v súvislosti s článkami 3, 4 a 5, vrátane:

a)

kontroly všetkých činností vykonávaných na oddelení spojených najmä so spoločným systémom riadenia biologickej bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o zavedenie a monitorovanie daného systému;

b)

dohľadu nad zavádzaním plánov biologickej bezpečnosti chovov vlastníkmi alebo chovateľmi hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí a

c)

spolupráce s príslušnými orgánmi;

4.

„východiskový chov“ znamená chov, z ktorého sú hydina a iné vtáctvo chované v zajatí alebo ich jednodňové kurčatá a násadové alebo konzumné vajcia (ďalej len „komodity“) určené na premiestnenie mimo oddelenia;

5.

„dodávateľský chov“ znamená chov, z ktorého sú komodity určené na premiestnenie do východiskového chovu alebo akéhokoľvek iného chovu v rámci oddelenia;

6.

„všetky zúčastnené strany“ sú vedúci oddelení, prevádzkovatelia podnikov vrátane prevádzkovateľov potravinárskych a krmivárskych podnikov definovaných v článku 3 ods. 3 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (5), majitelia a chovatelia zvierat, výrobcovia liekov alebo iné priemyselné odvetvia, ktoré danému oddeleniu dodávajú komodity alebo mu poskytujú služby.

KAPITOLA II

SCHVAĽOVANIE ODDELENÍ

Článok 3

Žiadosti o schválenie oddelení

1.   Dobrovoľné žiadosti o schválenie oddelení (ďalej len „žiadosti“) predkladá príslušnému orgánu vedúci oddelenia.

2.   Žiadosť musí obsahovať nasledujúce údaje:

a)

meno vedúceho oddelenia jeho alebo jej kvalifikáciu a funkciu, kontaktné údaje a adresu oddelenia;

b)

podrobný opis oddelenia, ako je stanovené v časti 1 prílohy;

c)

opis spoločného systému riadenia biologickej bezpečnosti a plánov biologickej bezpečnosti chovu zahŕňajúci dané oddelenie, ako je stanovené v časti 2 prílohy;

d)

podrobné informácie o konkrétnych opatreniach, kritériách a požiadavkách na dozor nad nákazou, najmä o osobitnej ochrane a dozore nad vtáčou chrípkou, ako je stanovené v časti 3 prílohy.

Článok 4

Udelenie schválenia oddelení

1.   Počiatočné schválenie oddelenia môže udeliť iba príslušný orgán, a to pre oddelenia, ktoré sa nachádzajú na území alebo v časti územia členského štátu, kde podľa právnych predpisov Spoločenstva neplatia žiadne obmedzenia v súvislosti s vtáčou chrípkou.

Počiatočné schválenie oddelenia môže byť udelené iba v takom členskom štáte, v ktorom bol schválený vnútroštátny dozorný program zameraný na zistenie výskytu infekcií vírusom vtáčej chrípky podtypu H5 a H7 u rôznych druhov hydiny.

2.   Pred schválením oddelenia musí príslušný orgán zabezpečiť, aby na oddelení:

a)

bola vykonávaná osobitná ochrana a dozor nad vtáčou chrípkou počas obdobia najmenej šesť mesiacov pred dátumom podania žiadosti, ako je stanovené v časti 3 prílohy (vrátane aspoň jedného testovacieho postupu, ako je stanovené v bode 4 časti 3 prílohy), a počas uvedeného obdobia nebola zistená prítomnosť vtáčej chrípky v žiadnom z chovov zahŕňajúcich dané oddelenie.

b)

boli v prípade potreby uskutočňované plány očkovania v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva;

c)

boli informácie predložené v súlade s článkom 3 ods. 2 úplné a presné;

d)

bol zavedený spoločný systém riadenia biologickej bezpečnosti, ako je stanovené v bode 1 časti 2 prílohy, a preukázal sa ako dostatočný na zabezpečenie jednoznačného zdravotného štatútu v súvislosti s vtáčou chrípkou pre populáciu hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí na danom oddelení;

e)

bola vykonaná úradná kontrola na mieste s uspokojivými výsledkami vzhľadom na písmená a) až d).

3.   Oddelenie musí mať iba jeden názov a musí mu byť udelené iba jedno schvaľovacie číslo.

4.   Príslušný orgán zabezpečí, že po udelení schválenia oddelenia bude oddelenie bezodkladne uvedené na zozname schválených oddelení na internetovej informačnej stránke v súlade s článkom 9 ods. 1 s podrobnými informáciami týkajúcimi sa miesta chovov, ktoré dané oddelenie zahŕňa, a o tom, či ide o východiskový chov alebo dodávateľský chov („zoznam schválených oddelení“).

KAPITOLA III

PODMIENKY NA UDRŽANIE SCHVÁLENIA ODDELENÍ

Článok 5

Zodpovednosť a povinnosti vedúcich oddelení

Po udelení schválenia oddelenia musí vedúci oddelenia:

1.

kontrolovať a sledovať oddelenie, aby zabezpečil, že je naďalej v súlade s informáciami predloženými podľa článku 3 ods. 2 a kritériami a požiadavkami stanovenými v prílohe; predovšetkým musia byť tieto informácie aktualizované a na požiadanie sprístupnené príslušnému orgánu;

2.

zabezpečiť, aby boli činnosti dozoru nad nákazou, najmä dozor nad vtáčou chrípkou, vykonávané podľa spoločného systému riadenia biologickej bezpečnosti a jednotlivých plánov biologickej bezpečnosti chovov zahŕňajúcich dané oddelenie a aby:

a)

bol zavedený systém včasného varovania na odhalenie prítomnosti vtáčej chrípky a bol vykonávaný odber vzoriek a diagnostické testy v súlade s rozhodnutím 2006/437/ES a časťou 3 prílohy k tomuto nariadeniu;

b)

plány dozoru stanovené v bode 4 časti 3 prílohy boli aktualizované v prípade zistenia zvýšeného rizika zavlečenia vtáčej chrípky;

c)

všetky diagnostické testy boli vykonávané v laboratóriách, ktoré sú na tento účel oficiálne schválené príslušným orgánom; príslušnému orgánu boli poskytnuté informácie o dozore a výsledkoch;

d)

akékoľvek nejednoznačné alebo pozitívne výsledky dozoru na oddelení sa okamžite hlásili príslušnému orgánu, aby mohli byť príslušné vzorky odoslané na potvrdenie do národného referenčného laboratória alebo referenčného laboratória Spoločenstva pre vtáčiu chrípku;

3.

zabezpečiť, aby sa akékoľvek očkovanie vykonalo podľa spoločného systému riadenia biologickej bezpečnosti a plánu biologickej bezpečnosti chovov zahŕňajúcich dané oddelenie a aby boli plány a postupy očkovania na požiadanie poskytnuté príslušnému orgánu;

4.

organizovať pravidelné interné alebo externé audity s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie všetkých opatrení biologickej bezpečnosti, činností dozoru a systému vysledovateľnosti na oddelení a uchovávať výsledky takýchto auditov vrátane auditov vykonaných v rámci systému zabezpečenia kvality tak, aby boli na požiadanie k dispozícii príslušnému orgánu;

5.

okamžite informovať príslušný orgán, ak:

a)

pre oddelenie už neplatia informácie predložené podľa článku 3 ods. 2 alebo kritériá a požiadavky stanovené v prílohe;

b)

spoločný systém riadenia biologickej bezpečnosti alebo plán biologickej bezpečnosti bol zmenený alebo prispôsobený epidemiologickej situácii vrátane začlenenia chovu do oddelenia alebo jeho vyňatia z oddelenia.

Článok 6

Zodpovednosť a povinnosti príslušného orgánu

1.   Príslušný orgán zabezpečí vykonávanie úradných kontrol oddelení na mieste z hľadiska rizík, aby sa overilo, či pre oddelenia aj naďalej platia informácie predložené podľa článku 3 ods. 2 a spĺňajú kritériá a požiadavky stanovené v prílohe („kontroly“).

2.   Kontroly sa vykonávajú v intervaloch určených na základe:

a)

epidemiologickej situácie vnútri a mimo oddelenia, najmä v súvislosti s vtáčou chrípkou;

b)

informácií týkajúcich sa všetkých zmien alebo úprav spoločného systému riadenia biologickej bezpečnosti a plánov biologickej bezpečnosti chovov zahrňujúcich dané oddelenia, ako je stanovené v článku 5 ods. 5 písm. b).

3.   Príslušný orgán je zodpovedný za všetky osvedčenia potvrdzujúce, že komodity pochádzajú zo schváleného oddelenia.

KAPITOLA IV

POZASTAVENIE ALEBO ODŇATIE SCHVÁLENIA ODDELENÍ

Článok 7

Pozastavenie schválenia oddelení

1.   Ak kontrola alebo epidemiologické informácie v súvislosti s oddelením preukážu, že pre oddelenie už neplatia informácie predložené podľa článku 3 ods. 2 alebo že nespĺňa kritériá a požiadavky stanovené v prílohe, príslušný orgán okamžite pozastaví schválenie daného oddelenia a vedúci oddelenia zabezpečí, aby sa prijali okamžité opatrenia na nápravu takýchto nezrovnalostí.

2.   Po pozastavení schválenia oddelenia príslušný orgán pozastaví akékoľvek osvedčenia potvrdzujúce, že komodity pochádzajú zo schváleného oddelenia.

3.   V prípade pozastavenia schválenia oddelenia príslušný orgán pozastavenie schválenia nezruší, pokiaľ si neoverí, že nápravné opatrenia sa začali do 30 dní odo dňa pozastavenia a bola vykonaná následná kontrola, ktorej výsledky boli priaznivé.

Článok 8

Odňatie schválenia oddelení

1.   Príslušný orgán odníme schválenie oddelenia, ak po pozastavení oddelenia podľa článku 7 ods. 1 následná kontrola podľa článku 7 ods. 3 preukáže, že:

a)

pre oddelenie stále neplatia informácie predložené podľa článku 3 ods. 2 alebo nespĺňa kritériá a požiadavky stanovené v prílohe, alebo

b)

na oddelení sa vyskytlo ohnisko vtáčej chrípky.

2.   Po odňatí schválenia oddelenia príslušný orgán:

a)

zastaví osvedčenia potvrdzujúce, že komodity pochádzajú zo schváleného oddelenia;

b)

vymaže názov oddelenia zo zoznamu schválených oddelení.

3.   Po vymazaní názvu oddelenia zo zoznamu schválených oddelení môže byť oddelenie opätovne zapísané do zoznamu na základe novej žiadosti podľa kapitoly II.

KAPITOLA V

INTERNETOVÁ INFORMAČNÁ STRÁNKA A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Internetová informačná stránka

1.   Členské štáty:

a)

zostavia zoznam schválených oddelení s informáciami požadovanými podľa článku 4 ods. 3 a 4;

b)

zriadia internetovú informačnú stránku s cieľom elektronicky sprístupniť zoznam schválených oddelení;

c)

oznámia internetovú adresu internetových informačných stránok Komisii;

d)

zabezpečia aktualizáciu internetovej informačnej stránky vzhľadom na bezodkladné informovanie o nových schváleniach alebo odňatiach schválenia oddelení.

2.   Komisia pomáha členským štátom so sprístupňovaním informácií verejnosti tým, že poskytuje internetovú adresu svojej webovej stránky, na ktorej sú uvedené vnútroštátne odkazy na internetové informačné stránky.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. júla 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (Kódex pre zdravie suchozemských zvierat 2008).

(3)  KOM 539(2007) v konečnom znení.

(4)  Ú. v. EÚ L 237, 31.8.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.


PRÍLOHA

KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY NA ODDELENIA

ČASŤ 1

Opis oddelenia, ako je uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b)

Opis oddelenia, ako je uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b), je založený na mape/mapách oddelenia s vyznačením jeho ohraničenia a presného umiestnenia všetkých jeho častí vrátane chovov a ich priestorov a všetkých súvisiacich funkčných jednotiek, ako sú zariadenia na spracovanie krmiva alebo skladovanie a iné zariadenia na skladovanie materiálu.

V žiadosti musia byť uvedené dostatočné informácie s cieľom poskytnúť podrobný opis oddelenia, najmä:

1.

Informácie o faktoroch infraštruktúry a o tom, ako prispievajú k epidemiologickému oddeleniu hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí na oddelení od populácií zvierat s iným zdravotným štatútom vrátane:

a)

opisu typu činnosti a komodít vyrábaných na oddelení vrátane celkových kapacít priestorov a počtu prítomnej hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí;

b)

diagramu s podrobným a jasným označením všetkých činností vykonávaných na oddelení a zodpovednosťou, úlohami a vzájomnými vzťahmi všetkých zainteresovaných strán;

c)

opisu funkčnej interakcie medzi chovmi zahŕňajúcimi oddelenie vrátane diagramu všetkých oddelení so znázornením ich vzájomných prepojení;

d)

opisu prostriedkov na prepravu zvierat a živočíšnych produktov, ich obvyklých trás a miest na ich čistenie a parkovanie.

2.

Informácie o epidemiologickom stave, pokiaľ ide o vtáčiu chrípku, a o rizikových faktoroch vrátane:

a)

epidemiologickej histórie chovov zahŕňajúcich oddelenie, a najmä ich zdravotného štatútu a akýchkoľvek informácií týkajúcich sa vtáčej chrípky;

b)

pohybov do oddelenia, z oddelenia alebo v rámci oddelenia („vstupy, výstupy“), ako sú pohyby osôb, komodít, iných zvierat, výrobkov živočíšneho pôvodu alebo iných výrobkov, ktoré sú v kontakte so zvieratami, dopravnými vozidlami, zariadením, krmivom, dodávkou a odtokom odpadovej vody;

c)

prítomnosti chovov s inou hydinou a iným vtáctvom chovaným v zajatí v blízkosti oddelenia vrátane hustoty (ako sú chovné alebo výkrmné farmy, drobnochovy, trhy, zberné strediská, bitúnky, zoologické záhrady);

d)

environmentálnych rizikových faktorov, ako sú vodné toky, oddychové miesta a miesta skupinového zmiešavania zvierat (vrátane migračných trás voľne žijúceho vtáctva), prítomnosť hlodavcov, predchádzajúca prítomnosť pôvodcu vtáčej chrípky v danom prostredí;

e)

rizikových faktorov a možných ciest preniknutia a rozšírenia vtáčej chrípky v rámci oddelenia v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a/alebo normami a usmerneniami Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE);

f)

zavedeného systému včasného varovania na informovanie príslušného orgánu o zistení akýchkoľvek rizikových faktorov a potenciálnych ciest uvedených v písmene e).

ČASŤ 2

Opis spoločného systému riadenia biologickej bezpečnosti a plánov biologickej bezpečnosti uvedených v článku 3 ods. 2 písm. c)

1.

Spoločný systém riadenia biologickej bezpečnosti zahŕňa aspoň tieto prvky:

a)

osvedčené postupy týkajúce sa hygieny zvierat;

b)

systém vysledovateľnosti pre všetky pohyby medzi chovmi zahŕňajúcimi oddelenie a pre všetky vstupy a výstupy; systém vysledovateľnosti musí byť priebežne dokumentovaný a musí byť nepretržite k dispozícii príslušnému orgánu;

c)

spoločný plán analýzy rizika a kritických kontrolných bodov (plán HACCP);

d)

plán(-y) biologickej bezpečnosti chovov zahŕňajúcich dané oddelenie a hodnotenie ich účinnosti v súlade s definovanou úrovňou rizika.

2.

Plány biologickej bezpečnosti chovov v rámci spoločného systému riadenia biologickej bezpečnosti zahŕňajú aspoň tieto prvky:

a)

dokumentovaný systém uplatňovania hygienického plánu pre personál vrátane všeobecných a špecifických hygienických postupov, všeobecnú a špecifickú odbornú prípravu pre stály a dočasný personál a postup kontroly tohto hygienického plánu vrátane pravidla, že zamestnanci nesmú i) osobne chovať hydinu alebo iné vtáctvo ani ii) byť v blízkom kontakte s hydinou ani iným vtáctvom okrem jedincov na oddelení počas obdobia minimálne 72 hodín pred vstupom do chovu; v prípade urgentnej potreby špecifických zamestnancov sa môže vyžadovať kratšie obdobie, ale v žiadnom prípade nie menej ako 24 hodín, a postup minimalizácie rizika musí byť opísaný v pláne biologickej bezpečnosti;

b)

pohyby výrobkov a personálu vyjadrené v diagrame všetkých priestorov chovu prostredníctvom farebne kódovaných úrovní biologickej bezpečnosti; k dispozícii musí byť hygienická bariéra so šatňami vrátane spŕch, ak je to vhodné, s oddelenými čistými a znečistenými zónami na všetkých miestach vstupu do priestorov;

c)

plán upravujúci pohyby všetkých osôb vstupujúcich do chovu alebo odchádzajúcich z neho, pričom sa rozlišujú oprávnené alebo neoprávnené osoby alebo návštevy, vrátane opisu fyzických bariér (ako sú ohrady, ploty alebo akákoľvek iná bariéra, ktorá jednoznačne definuje hranice priestorov chovu), značiek, zamknutých brán a vchodov do budov; od externých návštevníkov (vrátane audítorov alebo inšpektorov) sa musí vyžadovať, aby neboli v kontakte s hydinou ani iným vtáctvom počas obdobia minimálne 72 hodín pred vstupom do chovu; v závislosti od rizikových faktorov (napríklad návštevníci prichádzajúci z ochrannej zóny alebo zóny dozoru) sa môže vyžadovať dlhšie obdobie; v prípade urgentnej potreby externej špecifickej intervencie (napríklad konzultanta alebo veterinára) sa môže vyžadovať kratšie obdobie, ale v žiadnom prípade nie menej ako 24 hodín, a postup minimalizácie rizika musí byť opísaný v pláne biologickej bezpečnosti;

d)

plán regulácie a zaznamenávania pohybov vozidiel do chovu, z neho alebo medzi chovmi vrátane súkromných a dopravných vozidiel (napríklad na prepravu krmiva, zvierat alebo iných dodávok); k dispozícii musí byť záznam všetkých pohybov vozidiel;

e)

systém vysledovateľnosti zvierat a výrobkov, ktorý umožňuje sledovať všetky pohyby do chovu, z neho alebo medzi chovmi (vstupy a výstupy);

f)

protokol na prevenciu kontaminácie vrátane kontaminácie prostredníctvom dodávok, prepravy, skladovania, dopravy a likvidácie:

i)

obalových materiálov (ako je použitie nových alebo dezinfikovaných obalových materiálov);

ii)

podstielok (ako je náležitý čas uskladnenia v karanténe alebo dezinfekcia podstielok);

iii)

krmiva (ako je použitie krmiva v uzavretých systémoch chovu);

iv)

vody (ako je interný systém úpravy vody);

v)

vedľajších živočíšnych produktov, ako sú kadávery, hnoj, znečistené/prasknuté vajcia alebo vajcia s mŕtvymi zárodkami;

g)

plán čistenia a dezinfekcie chovu, jeho zariadenia a použitých materiálov; k dispozícii musí byť osobitný protokol o čistení vozidiel a dezinfekcii;

h)

plán kontroly škodcov vrátane hlodavcov a iných voľne žijúcich zvierat, v ktorom sa stanovujú fyzické bariéry a opatrenia v prípade zistenia ich činnosti;

i)

plán HACCP v súvislosti s vtáčou chrípkou vytvorený na základe siedmich krokov [t. j. analýza rizík, zoznam kritických kontrolných bodov (CCP), kritické úrovne, postupy monitorovania, korektívne opatrenia, overovanie a zaznamenávanie], ktorý zahŕňa aspoň tieto prvky:

i)

údaje o produkcii hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí a iné údaje vzhľadom na definované obdobia (záznamy o chorobnosti a úmrtnosti, podrobnosti o použitých liekoch, vyliahnuté vtáky, údaje týkajúce sa krmiva a konzumácie vody);

ii)

informácie týkajúce sa klinických kontrol a plánov odberu vzoriek na aktívny a pasívny dozor a skríningové analýzy (frekvencie, metódy, výsledky);

iii)

register návštev chovu, ktorý je dostatočne podrobný na to, aby bolo možné vysledovať a kontaktovať každú návštevu;

iv)

informácie týkajúce sa uplatňovaných programov vakcinácie vrátane typu použitej vakcíny a frekvencie a dátumov podania;

v)

podrobné záznamy o vykonaných korektívnych opatreniach a nedodržaných súvisiacich kritických kontrolných bodoch.

Všetky zapojené strany musia poznať a dodržiavať pravidlá plánu HACCP, ktorý je riadiacim nástrojom oddelenia garantujúcim opatrenia a riadiace postupy týkajúce sa biologickej bezpečnosti.

Plán HACCP zohľadňuje zoznam rizík a prienikových ciest, ktoré musia byť vopred identifikované. Musí byť adaptabilný na úroveň rizika a stanovovať opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade zvýšeného rizika, ako je frekvencia odberu vzoriek.

3.

Korektívne opatrenia a aktualizácia

Spoločný systém riadenia biologickej bezpečnosti a plány biologickej bezpečnosti opisujú, či sa konkrétne porušenie považuje za nezávažné alebo závažné, a korektívne opatrenia, ktoré sa majú prijať.

Plány biologickej bezpečnosti sa aktualizujú podľa úrovne rizika, najmä ak existuje oficiálne podozrenie alebo potvrdenie výskytu ohniska vtáčej chrípky v členskom štáte alebo regióne alebo zóne, kde sa oddelenie nachádza (ako je zavedenie obmedzení na pohyb vozidiel, materiálu, zvierat a/alebo personálu, či uplatňovanie dodatočných postupov dezinfekcie).

ČASŤ 3

Špecifická ochrana a dozor nad vtáčou chrípkou

1.

Zavedie sa adekvátny ochranný systém, aby sa zabránilo kontaktu s voľne žijúcim vtáctvom a kontaminácii krmiva, vody a podstielky. Priame okolie chovov nemá priťahovať voľne žijúce vtáctvo.

2.

Kontrola vstupov a výstupov

a)

Diagram uvedený v bode 1 písm. a) časti 1 znázorňuje umiestnenie všetkých druhov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí vrátane čistých línií zvierat, prastarých rodičov, starých rodičov, rodičov a chovných zvierat, ako aj kŕdľov, liahní, odchovných priestorov, znáškových priestorov, pokusných priestorov, skladov vajec a všetkých miest, kde sú držané vajcia alebo vtáky; znázorňuje pohyb komodít medzi týmito miestami.

b)

Pohyby hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí, ich vajec a iných súvisiacich produktov upravuje podrobný protokol; hydina alebo iné vtáctvo chované v zajatí, ich vajcia a iné súvisiace výrobky vstupujúce do chovu oddelenia musia pochádzať z chovu s rovnakým zdravotným štatútom, pokiaľ ide o vtáčiu chrípku, a/alebo musia byť skontrolované, aby sa zabezpečilo, že s nimi nie je spojené riziko zavlečenia vtáčej chrípky.

c)

Hydina alebo iné vtáctvo chované v zajatí a násadové vajcia prepravované do oddelenia alebo v jeho rámci sa identifikujú takým spôsobom, aby mohol byť kontrolovaný ich pôvod; kŕdle a/alebo vajcia musia mať riadne dokumentovanú identifikáciu.

d)

V prípade viacgeneračných priestorov pridávanie a odstraňovanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí vrátane umývania a dezinfekcie prepraviek upravuje písomný protokol.

3.

Jedno oddelenie nemôže zahŕňať chovy hydiny a chovy iného vtáctva chovaného v zajatí. Jeden chov nemôže zahŕňať rôzne druhy hydiny okrem liahní.

4.

Súčasťou plánu dozoru oddelenia, za ktorý je zodpovedný vedúci oddelenia, je priebežný aktívny dozor, ktorý sa vykonáva na 20 vzorkách krvi náhodne odobratých z hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí z jednej výrobnej jednotky na sérologické testovanie na vtáčiu chrípku:

a)

aspoň každých šesť mesiacov počas obdobia produkcie, ak počas predchádzajúcich šiestich mesiacov na území daného členského štátu nebol potvrdený výskyt ohniska vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí;

b)

aspoň každé tri mesiace, ak bol počas predchádzajúcich šiestich mesiacov na území daného členského štátu potvrdený výskyt ohniska HPAI u hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí;

c)

ak sa oddelenie nachádza v oblasti s obmedzením pohybu z dôvodu výskytu ohniska vtáčej chrípky podľa právnych predpisov Spoločenstva, do jedného týždňa od dátumu výskytu ohniska a aspoň každých 21 dní; navyše, bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek špecifické ustanovenia právnych predpisov Spoločenstva, sa plán dozoru aktualizuje a jeho súčasťou je zvýšený klinický dohľad a aktívny virologický dohľad vykonávaný do jedného týždňa od dátumu výskytu ohniska a aspoň každých 21 dní po ňom na:

i)

vzorke 20 tracheálnych/orofaryngeálnych výterov a kloakálnych výterov náhodne odobratých z hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí z jednej výrobnej jednotky a

ii)

vzorkách odobratých z piatich nakazených alebo mŕtvych vtákov, ak sú k dispozícii.

5.

Systém včasného varovania ustanovený v článku 5 ods. 2 písm. a) musí byť založený na písomnom protokole, ktorý špecifikuje postupy podávania správ. Musí byť najmä upravený pre rôzne druhy hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí a ich príslušnej vnímavosti na vtáčiu chrípku a musí:

a)

stanoviť akčné hodnoty, ako je chorobnosť na úrovni stanoveného limitu alebo vyššia, významný pokles konzumácie krmiva a/alebo vody a/alebo produkcie vajec, zmeny správania alebo iné relevantné ukazovatele;

b)

definovať opatrenia, ktoré sa majú prijať;

c)

zahŕňať zoznam zodpovedného personálu, ktorý má byť informovaný.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Konferencia predstaviteľov vlád členských štátov

14.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/25


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

z 8. júla 2009,

ktorým sa vymenúva sudca Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

(2009/541/ES, Euratom)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 224,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 140,

keďže na základe článkov 5 a 7 v spojení s článkom 47 Protokolu o štatúte Súdneho dvora a po odstúpení pána Daniela ŠVÁBYHO je potrebné pristúpiť k vymenovaniu sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev na zvyšný čas jeho funkčného obdobia, ktoré trvá do 31. augusta 2010,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Pán Juraj SCHWARCZ sa vymenúva za sudcu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev na obdobie od 7. októbra 2009 do 31. augusta 2010.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júla 2009

Predseda

C. DANIELSSON


14.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/26


ROZHODNUTIE ZÁSTUPCOV VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

z 8. júla 2009,

ktorým sa vymenúva sudca Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

(2009/542/ES, Euratom)

ZÁSTUPCOVIA VLÁD ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 223,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 139,

keďže na základe článkov 5 a 7 Protokolu o štatúte Súdneho dvora a po odstúpení pána Petra JANNA je potrebné pristúpiť k vymenovaniu sudcu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev na zvyšný čas jeho funkčného obdobia, ktoré trvá do 6. októbra 2012,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Pani Maria BERGER sa vymenúva za sudkyňu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev na obdobie od 7. októbra 2009 do 6. októbra 2012.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. júla 2009

Predseda

C. DANIELSSON


Komisia

14.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/27


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. augusta 2008,

ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva vonkajším náterovým farbám a lakom

[oznámené pod číslom K(2008) 4452]

(Text s významom pre EHP)

(2009/543/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde Spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 1 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 sa environmentálna značka Spoločenstva môže udeliť výrobku, ktorého vlastnosti umožňujú, aby významne prispel k zlepšeniu kľúčových aspektov životného prostredia.

(2)

Nariadením (ES) č. 1980/2000 sa stanovuje, že osobitné kritériá na udelenie environmentálnej značky sa ustanovia podľa skupín výrobkov.

(3)

Je potrebné prijať nové rozhodnutie, ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udeľovanie environmentálnej značky Spoločenstva vonkajším náterovým farbám a lakom.

(4)

Ekologické kritériá, ako aj požiadavky na príslušné posúdenie a overovanie by mali platiť štyri roky.

(5)

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú založené na návrhu kritérií, ktoré vypracovala Rada Európskej únie pre environmentálne označovanie zriadená podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 1980/2000.

(6)

Opatrenia stanovené týmto rozhodnutím sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1980/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Skupina výrobkov „vonkajšie náterové farby a laky“ zahŕňa vonkajšie dekoratívne a ochranné farby a laky, moridlá na drevo a príbuzné výrobky na použitie na budovách a vonkajšom nábytku, podlahách a oplotení v súlade s odsekom 2, na použitie domácimi majstrami aj profesionálmi, ktoré boli vyvinuté predovšetkým na vonkajšie použitie a ako také sa uvádzajú na trh.

Do tejto skupiny výrobkov patria okrem iného podlahové náterové látky a podlahové náterové farby; výrobky, ktoré predajcovia farebne tónujú podľa želania amatérskych aj profesionálnych dekoratérov; tónovacie systémy; dekoratívne náterové farby v podobe tekutiny alebo pasty, vopred pripravené, zafarbené alebo vyrobené výrobcom tak, aby uspokojil potreby spotrebiteľov, vrátane náterových farieb na drevo, moridiel na drevo a krytiny, náterových látok na murivá a vrchných náterových látok na kovy (s výnimkou protikoróznych povrchových vrchných náterov a základných náterových farieb), ako aj základné náterové farby (a podkladové nátery) takýchto systémov výrobkov.

2.   „Náterová farba“ znamená pigmentovaný náterový materiál v podobe tekutiny, pasty alebo prášku, ktorý po nanesení na podklad vytvorí nepriesvitný film s ochrannými, dekoratívnymi alebo špecifickými technickými vlastnosťami.

„Lak“ znamená číry náterový materiál, ktorý po nanesení na podklad vytvorí stály priesvitný film s ochrannými, dekoratívnymi alebo špecifickými technickými vlastnosťami.

Náterová farba alebo lak po nanesení vyschne a vytvorí stálu, priľnavú a ochrannú vrstvu.

„Dekoratívne náterové farby a laky“ znamenajú náterové farby a laky, ktoré sa nanášajú na budovy, ich obklady a inštalácie a sú určené na dekoratívne a ochranné účely. Nanášajú sa in situ. Ich funkcia je dekoratívna a zároveň majú ochrannú úlohu.

„Moridlá na drevo“ (lazúry) znamenajú náterové látky vytvárajúce priesvitný alebo polopriesvitný film, ktorý slúži na dekoráciu a ochranu dreva proti vplyvom počasia, čo umožňuje ľahkú údržbu.

Náterové látky na murivo sú náterové látky, ktoré vytvárajú dekoratívny a ochranný film pri použití na betóne, tehlovom murive, murive z tvárnic, jednoduchej omietke, betóne s kremičito-vápenatým cementom alebo na cemente vystuženom sklenými vláknami. Sú určené predovšetkým na vonkajšie použitie, ale môžu sa použiť aj vo vnútorných priestoroch alebo na podhľadoch a balkónových stropoch.

„Tónovacie systémy“ sú metódy prípravy pigmentových náterových farieb zmiešaním „základnej farby“ s farebnými odtieňmi.

3.   Do tejto skupiny výrobkov nie sú zahrnuté tieto výrobky:

a)

protikorózne náterové látky;

b)

antivegetatívne náterové látky;

c)

výrobky na ochranu dreva;

d)

náterové látky na konkrétne priemyselné a profesionálne použitie vrátane veľmi odolných náterových látok;

e)

všetky výrobky, ktoré boli vyvinuté na použitie vo vnútorných priestoroch a ako také sa uvádzajú na trh.

Článok 2

1.   Na to, aby sa náterovým farbám a lakom udelila environmentálna značka Spoločenstva podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 a odsekov 2 a 3 tohto článku, musia patriť do skupiny výrobkov „vonkajšie náterové farby a laky“ vymedzenej v článku 1 a musia spĺňať ekologické kritériá ustanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

2.   Dvojzložkové reaktívne účinné náterové látky na špecifické koncové použitie musia spĺňať tieto podmienky:

a)

obidve ich zložky musia jednotlivo spĺňať ekologické kritérium ustanovené v prílohe (s výnimkou podmienok pre prchavé organické zlúčeniny);

b)

musia ich dopĺňať informácie s vysvetlením, že jednotlivé komponenty sa nesmú používať samostatne ani zmiešavať s inými výrobkami;

c)

konečný hotový výrobok pripravený na použitie však musí spĺňať ekologické kritériá vrátane kritéria týkajúceho sa prchavých organických zlúčenín (VOC).

3.   Náterové látky uvádzané na trh, určené na použitie vo vnútorných priestoroch, musia spĺňať kritériá ustanovené v tomto rozhodnutí o vnútorných náterových farbách a lakoch aj kritériá ustanovené v rozhodnutí Komisie 2009/544/ES (2) o vnútorných náterových farbách a lakoch.

Článok 3

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov „vonkajšie náterové farby a laky“, ako aj príslušné požiadavky na posudzovanie a overovanie platia štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 4

Na administratívne účely sa skupine výrobkov „vonkajšie náterové farby a laky“ priraďuje číselný kód 33.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. augusta 2008

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  Pozri stranu 39 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

A.   RÁMEC

Ciele kritérií

Cieľom týchto kritérií je najmä:

efektívne využívať daný výrobok a minimalizovať odpad,

znížiť environmentálne a iné riziká (ako napríklad troposférický ozón) pomocou zníženia množstva emisií z rozpúšťadiel,

znížiť vypúšťanie toxických alebo inak znečisťujúcich látok do vôd. Kritériá sú ustanovené na úrovniach, ktorými sa podporuje označovanie vonkajších náterových farieb a lakov, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie.

Požiadavky na posudzovanie a overovanie

Konkrétne požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúške alebo iný dôkazový materiál potvrdzujúci súlad s kritériami, rozumie sa tým, že tieto dokumenty môžu podľa potreby pochádzať od žiadateľa a/alebo jeho dodávateľa (dodávateľov), prípadne ich dodávateľa (dodávateľov) atď.

V prípade potreby sa môžu použiť iné metódy skúšky ako tie, ktoré sa uvádzajú pri každom kritériu, ak zodpovedný orgán posudzujúci žiadosť uzná ich rovnocennosť.

Príslušné orgány môžu v prípade potreby vyžadovať sprievodnú dokumentáciu a vykonať nezávislé overenia.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby pri posudzovaní žiadostí a monitorovaní súladu s kritériami zohľadňovali uplatňovanie uznaných systémov environmentálneho manažérstva, akým je EMAS alebo EN ISO 14001 (poznámka: uplatňovanie takýchto systémov manažérstva sa nevyžaduje).

V prípade, že sa v kritériách uvádzajú zložky, vzťahuje sa to na látky a prípravky. Vymedzenie pojmov „látky“ a „prípravky“ sa uvádza v nariadení REACH [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (1)].

Príslušnému orgánu treba predložiť presné zloženie výrobku so všetkými pridanými látkami, ktoré žiadateľ používa. Všetky látky vrátane nečistôt prítomné v koncentrácii vyššej ako 0,01 % (hm.) by sa mali oznámiť, pokiaľ však nižšie koncentrácie nie sú špecifikované v kritériách na inom mieste.

B.   EKOLOGICKÉ KRITÉRIÁ

Všetky kritériá s výnimkou kritéria 3 týkajúceho sa limitných hodnôt VOC sa vzťahujú na náterovú farbu alebo lak v obale. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES (2) sa limitné hodnoty VOC vzťahujú na prípravok pripravený na použitie, takže pri výpočte maximálneho obsahu VOC by sa mali zohľadniť všetky odporúčané prísady, napríklad farbivá a/alebo riedidlá. Dodávatelia surovín budú povinní poskytnúť na tento výpočet údaje o obsahu tuhých látok, obsahu VOC a hustote výrobku.

Kritériá 1 a 2 sa vzťahujú len na biele a svetlofarebné náterové farby (vrátane vrchných, základných náterových farieb a podkladových náterov a/alebo medziproduktov).

Pokiaľ ide o tónovacie systémy, kritériá 1 a 2 sa vzťahujú iba na biele náterové farby (základná farba obsahujúca najviac TiO2). V prípadoch, keď biela základná farba nespĺňa požiadavku aspoň 6 m2 na liter pri krycej mohutnosti 98 % podľa kritéria 7 písm. a), kritériá sa musia splniť po tónovaní, aby sa vytvorila štandardná farba RAL 9010.

Kritériá 1 a 2 sa nevzťahujú na priehľadné náterové látky.

1.   Biele pigmenty

Obsah bielych pigmentov (biele anorganické pigmenty s indexom lomu vyšším ako 1,8): Náterové farby musia mať obsah bieleho pigmentu nižší alebo rovnajúci sa 38 g/m2 suchého filmu s 98 % krycou schopnosťou. Táto požiadavka sa nevzťahuje na laky ani na moridlá na drevo.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ buď predloží vyhlásenie o nepoužívaní, alebo poskytne doklady preukazujúce obsah bielych pigmentov a výdatnosť spolu s podrobným výpočtom preukazujúcim súlad s týmto kritériom.

2.   Oxid titaničitý

Oxid titaničitý: Emisie a vypúšťanie odpadov z výroby všetkých používaných pigmentov oxidu titaničitého nesmú presiahnuť tieto hodnoty [odvodené z referenčného dokumentu o osvedčenej dostupnej technológii pre veľkoobjemovú výrobu anorganických chemických látok (BREF) (august 2007)]:

SOx emisie (vyjadrené ako SO2): 266 mg/m2 suchého filmu (98 % krycia schopnosť),

odpady síranov: 19 g/m2 suchého filmu (98 % krycia schopnosť),

odpady chloridov: 3,9, 6,8 a 12,5 g/m2 suchého filmu (98 % krycia schopnosť) pri prírodnom rutile, pri syntetickom rutile a pri troskovej rude v uvedenom poradí.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ buď predloží vyhlásenie o nepoužívaní týchto látok, alebo poskytne sprievodnú dokumentáciu s údajmi o úrovni príslušných emisií a vypúšťaní odpadov pre tieto parametre, obsahu oxidu titaničitého vo výrobku a výdatnosti spolu s podrobnými výpočtami preukazujúcimi súlad s týmto kritériom.

3.   Prchavé organické zlúčeniny (VOC)

VOC nesmie presiahnuť tieto hodnoty:

Klasifikácia výrobku (smernica 2004/42/ES)

Limitné hodnoty VOC (g/l vrátane vody)

Náterové látky na vonkajšie steny z minerálnych substrátov

40

Vonkajšie náterové farby na drevo a kov na obloženie a obvodové plášte budov vrátane podkladových náterov

90

Vonkajšie laky na obloženie a moridlá na drevo vrátane nepriehľadných moridiel na drevo

90

Vonkajšie tenkovrstvové moridlá na drevo

75

Základné náterové farby (na vonkajšie použitie)

15

Spojivové základné náterové farby (na vonkajšie použitie)

15

Jednozložkové náterové látky

100

Dvojzložkové reaktívne náterové látky na špecifické koncové použitie, napríklad na podlahy

100

V tejto súvislosti pojem „prchavé organické zlúčeniny (VOC)“ znamená akékoľvek organické zlúčeniny so začiatočnou teplotou varu najviac 250 °C meranou pri štandardnom tlaku 101,3 kPa, ako sa vymedzuje v smernici 2004/42/ES. Na vymedzenie limitných hodnôt VOC sa používajú podkategórie pre náterové farby a laky tejto smernice. Tu sú zobrazené len kategórie týkajúce sa vonkajších náterových látok.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom. Žiadateľ uvedie pri všetkých výrobkoch obsah VOC.

4.   Prchavé aromatické uhľovodíky (PAU)

Prchavé aromatické uhľovodíky sa priamo do výrobku pred tónovaním alebo prípadne počas tónovania nepridávajú; zložky obsahujúce PAU však možno pridať do takej miery, aby ich obsah v konečnom výrobku nepresiahol 0,1 % (hm.).

V tejto súvislosti je prchavý aromatický uhľovodík (PAU) akákoľvek organická zložka, ako sa vymedzuje v smernici 2004/42/ES, ktorá má začiatočnú teplotu varu najviac 250 °C meranú pri štandardnom tlaku 101,3 kPa a ktorá má vo svojom štruktúrnom vzorci najmenej jedno aromatické jadro.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom, v ktorom uvedie, že PAU nebol pridaný inak ako v podobe prefabrikovaných zložiek, a v prípade potreby poskytne vyhlásenia od dodávateľov týchto zložiek, v ktorých je potvrdený obsah PAU v týchto zložkách.

5.   Ťažké kovy

Ako zložka výrobku alebo tónovacej farby (ak prichádza do úvahy) (či ide o látku, alebo súčasť ktoréhokoľvek používaného prípravku) sa nemôžu používať tieto ťažké kovy ani ich zlúčeniny: kadmium, olovo, chróm (VI), ortuť, arzén, bárium (s výnimkou síranu bárnatého), selén, antimón.

Kobalt sa takisto nepridáva ako zložka s výnimkou kobaltových solí používaných ako vysúšadlo v alkydových náterových farbách. Uvedené soli sa môžu použiť v koncentrácii nepresahujúcej 0,05 % (hm.) v konečnom výrobku, stanovenej ako kovový kobalt. Z tejto požiadavky je vyňatý aj kobalt v pigmentoch.

Pripúšťa sa, že zložky môžu obsahovať stopy týchto kovov až do úrovne 0,01 % (hm.), pochádzajúce z nečistôt obsiahnutých v surovinách.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom, prípadne aj vyhlásenia od dodávateľov zložiek.

6.   Nebezpečné látky

a)

Výrobok: V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES (3) sa výrobok pred tónovaním ani po prípadnom tónovaní neklasifikuje ako veľmi toxický, toxický, nebezpečný pre životné prostredie, karcinogénny, toxický pre reprodukciu, zdraviu škodlivý, korozívny, mutagénny alebo dráždivý (len v prípadoch, keď je to spôsobené prítomnosťou zložiek označených ako R43).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom, ako aj kartu bezpečnostných údajov spĺňajúcu požiadavky prílohy II k REACH.

b)

Zložky (veľmi toxické, toxické, karcinogénne, mutagénne, poškodzujúce reprodukciu): Nemôže sa použiť zložka vrátane zložiek (prípadne) použitých pri tónovaní, ktorá sa v čase podania žiadosti označuje alebo môže označiť niektorou z týchto viet upozorňujúcich na riziko (alebo ich kombináciami):

R23 (toxický pri vdýchnutí),

R24 (toxický pri styku s pokožkou),

R25 (toxický po požití),

R26 (veľmi toxický pri vdýchnutí),

R27 (veľmi toxický pri styku s pokožkou),

R28 (veľmi toxický po požití),

R33 (nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov),

R39 (nebezpečenstvo veľmi vážnych nevratných účinkov),

R40 (možnosť karcinogénneho účinku),

R42 (môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí),

R45 (môže spôsobiť rakovinu),

R46 (môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie),

R48 (nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii),

R49 (môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí),

R60 (môže poškodiť plodnosť),

R61 (môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa),

R62 (možné riziko poškodenia plodnosti),

R63 (možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa),

R68 (možné riziko nevratných účinkov),

ako sa ustanovuje v smernici Rady 67/548/EHS (4) a v jej následných zmenách a doplneniach alebo v smernici 1999/45/ES a v jej následných zmenách a doplneniach. Aktívne zložky používané v zložení výrobku ako konzervačné látky a označené ktoroukoľvek z týchto viet upozorňujúcich na riziko R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 alebo R48 (alebo ich kombináciou) sa však môžu použiť maximálne v množstve 0,1 % (hm.) celkového zloženia náterovej farby.

Alternatívne možno zohľadniť globálne harmonizovaný systém (GHS) klasifikácie (5). V takomto prípade sa nepoužijú tie zložky vrátane prípadných zložiek používaných pri tónovaní, ktoré sú klasifikované týmito vetami (alebo ich kombináciami):

akútna toxicita (orálna) – kategória I, II, III,

akútna toxicita (kožná) – kategória I, II, III,

akútna toxicita (vdýchnutie) – kategória I, II, III,

senzibilizácia dýchacích orgánov – kategória I,

mutagénne látky – kategória I, II,

karcinogénne látky – kategória I, II,

látky toxické pre reprodukciu – kategória I, II,

systémová toxicita pre konkrétne cieľové orgány (jednorazová expozícia) – kategória I, II,

systémová toxicita pre konkrétne cieľové orgány (opakovaná expozícia) – kategória I, II,

ako je uvedené v ustanovení ST/SG/AC.10/30 (6) a revidované v ST/SG/AC.10/34/Add.3 o globálne harmonizovanom systéme klasifikácie a označovania chemických látok. Aktívne zložky, ktoré sa používajú v zložení výrobku ako konzervanty a ktorým je priradená ktorákoľvek z nasledujúcich kategórií GHS, sa napriek tomu môžu použiť maximálne v množstve 0,1 % (hm.) z celkového zloženia náterovej farby:

akútna toxicita (orálna, kožná, inhalačná) – I, II, III (iba orálna a kožná),

systémová toxicita pre konkrétne cieľové orgány (jednorazová a/alebo opakovaná expozícia) – I, II (alebo ich kombinácie) a

karcinogenita – kategória II.

Metyletylketoxím sa môže použiť v alkydových náterových farbách maximálne v množstve 0,3 % (hm.).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom, ako aj kartu bezpečnostných údajov spĺňajúcu požiadavky prílohy II k REACH.

c)

Zložky (nebezpečné pre životné prostredie): Ani jedna zložka, ktorá sa v čase podania žiadosti označuje alebo môže označiť niektorou z nasledujúcich viet upozorňujúcich na riziko, nesmie presiahnuť úroveň 2 % (hm.) vrátane zložiek prípadne použitých pri tónovaní:

N R50 (veľmi toxický pre vodné organizmy),

N R50/53 (veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí),

N R51/53 (toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí),

N R52/53 (škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí),

R51 (toxický pre vodné organizmy),

R52 (škodlivý pre vodné organizmy),

R53 (môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí),

ako sa ustanovuje v smernici 67/548/EHS alebo v smernici 1999/45/ES.

Alternatívne možno zohľadniť globálne harmonizovaný systém (GHS) klasifikácie (7). V tomto prípade ani jedna zložka nesmie presiahnuť 2 % (hm.) vrátane zložiek prípadne použitých na tónovanie, ktoré v čase podania žiadosti sú alebo môžu byť klasifikované takto:

Kategórie toxicity pre vodné prostredie (a ich kombinácie):

akútna I, II, III,

chronická I, II, III, IV,

ako je uvedené v ustanovení ST/SG/AC.10/30 a revidované v ST/SG/AC.10/34/Add.3 o globálne harmonizovanom systéme klasifikácie a označovania chemických látok.

V každom prípade celkový súčet všetkých zložiek, ktoré v čase podania žiadosti sú alebo môžu byť označené niektorou z týchto viet upozorňujúcich na riziko (alebo ich kombináciami) alebo klasifikáciami GHS, nesmie presiahnuť 4 % (hm.).

Táto požiadavka sa nevzťahuje na amoniak alebo alkylovaný amoniak.

Táto požiadavka nemá vplyv na povinnosť splniť požiadavku ustanovenú v prv uvedenom kritériu 6 písm. a).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom spolu so zoznamom zložiek a kartami bezpečnostných údajov o každej zložke spĺňajúcimi požiadavky prílohy II k REACH.

d)

Alkylfenoletoxyláty (APEO): APEO sa nepoužívajú vo výrobku pred tónovaním alebo počas tónovania (ak to prichádza do úvahy).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom.

e)

Zlúčeniny izotiazolinónu: Obsah zlúčenín izotiazolinónu vo výrobku nesmie presiahnuť 0,05 % (hm.) pred tónovaním alebo po tónovaní (ak sa uskutočňuje). Pokiaľ ide o zlúčeniny izotiazolinónu v náterových látkach na drevo, ich obsah nemôže presiahnuť 0,2 % (hm.). Podobne obsah zmesi 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (ES č. 247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (ES č. 220-239-6) (3 : 1) nesmie presiahnuť 0,0015 % (hm.).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom a uvedie množstvá (ak sa použili).

f)

Perfluórované alkylsulfonáty (PFAS), perfluórované karboxylové kyseliny (PFCA) vrátane kyseliny perfluóroktánovej (PFOA) a príbuzných látok uvedených v dokumente OECD Predbežný zoznam PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, príbuzných zlúčenín a chemických látok, ktoré môžu degradovať na PFCA (v znení revidovanom v roku 2007), nie sú vo výrobku povolené. Zoznam OECD je uvedený v prílohe k dokumentu obsahujúcom tieto kritériá.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom.

g)

Formaldehyd: Voľné formaldehydy sa nesmú pridávať. Látky, ktoré uvoľňujú formaldehyd, sa môžu pridávať iba v množstvách zaručujúcich, že konečný obsah formaldehydu po tónovaní (ak prichádza do úvahy) nepresiahne 0,001 % (hm.).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom. Žiadateľ okrem toho poskytne výsledky skúšok od dodávateľov surovín stanovené skúšobnou metódou VdL-RL 03 (VdL, návod 03) „Koncentrácia formaldehydu v disperzných farbách stanovená acetylacetónovou metódou“ a výpočty týkajúce sa údajov z týchto skúšok k hotovému výrobku, aby sa uviedlo, že konečná maximálne možná koncentrácia formaldehydu uvoľneného z látok uvoľňujúcich formaldehyd nie je vyššia ako 0,001 % (hm.). Alternatívne sa formaldehyd vzniknutý z látok uvoľňujúcich formaldehyd môže v hotovom výrobku stanoviť vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) s použitím národnej normalizovanej alebo validovanej metódy opísanej v ISO/IEC 17025.

h)

Halogenované organické rozpúšťadlá: Bez toho, aby boli dotknuté kritériá 6 písm. a), 6 písm. b) a 6 písm. c), iba halogenované zlúčeniny, ktoré v čase podania žiadosti boli posúdené z hľadiska rizika a neboli klasifikované vetami upozorňujúcimi na riziko (alebo ich kombináciami): R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 a R59 v súlade so smernicami 67/548/EHS a 1999/45/ES, sa môžu používať vo výrobku pred tónovaním alebo po tónovaní (ak sa uskutočnilo).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom.

i)

Ftaláty: Bez toho, aby boli dotknuté kritériá 6 písm. a), 6 písm. b) a 6 písm. c), iba ftaláty, ktoré boli v čase podania žiadosti posúdené z hľadiska rizika a neboli klasifikované vetami upozorňujúcimi na riziko (alebo ich kombináciami): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 v súlade so smernicou 67/548/EHS a jej zmenami a doplneniami, sa môžu používať vo výrobku pred tónovaním alebo po tónovaní (ak to prichádza do úvahy). Okrem toho DNOP (di-n-oktylftalát), DINP (di-izononylftalát) a DIDP (di-izodecylftalát) nie sú vo výrobku povolené.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom.

7.   Spôsobilosť na použitie

a)

Výdatnosť: Biele a svetlofarebné náterové farby (vrátane vrchných, základných, podkladových náterov a/alebo medzivrstiev) musia mať výdatnosť (pri krycej schopnosti 98 %) aspoň 6 m2 na liter výrobku.

Pokiaľ ide o tónovacie systémy, toto kritérium sa vzťahuje len na bielu základnú farbu (obsahujúcu najviac TiO2). V prípade, keď biela základná farba nespĺňa požiadavku aspoň 6 m2 na liter pri krycej schopnosti 98 %, súlad s kritériom sa musí dosiahnuť po tónovaní bielej základnej farby s cieľom vytvoriť štandardnú farbu RAL 9010. Na všetky ostatné základné farby používané na vytvorenie tónovaných výrobkov – čo sú základné farby, ktoré spravidla obsahujú menej TiO2 a ktoré nespĺňajú požiadavku aspoň 6 m2 na liter výrobku pri krycej schopnosti 98 % – sa toto kritérium nevzťahuje. Pokiaľ ide o náterové farby, ktoré sú súčasťou tónovacích systémov, žiadateľ musí koncovému používateľovi poskytnúť informácie o balení výrobku a/alebo POS, ktorý farebný odtieň alebo základná náterová farba/podkladový náter (v rámci možností označený európskou environmentálnou značkou) treba použiť ako základnú vrstvu pred nanesením farby tmavšieho odtieňa.

Základné farby so špecifickými tmeliacimi/tesniacimi, penetračnými/spojivovými vlastnosťami a základné farby s osobitnou priľnavosťou na hliník a galvanizované povrchy musia mať výdatnosť (pri krycej schopnosti 98 %) aspoň 6 m2 na liter výrobku.

Elastomérne náterové farby musia mať výdatnosť (pri krycej schopnosti 98 %) aspoň 4 m2 na liter výrobku.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na laky, moridlá na drevo, podlahové náterové látky, podlahové náterové farby, podkladové nátery, ostatné priľnavé základné náterové farby ani akékoľvek iné priehľadné náterové látky.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metódy ISO 6504/1 (Náterové farby a laky – stanovenie krycej schopnosti náteru – časť 1: Kubelkova-Munkova metóda na biele a svetlé nátery) alebo 6504/3 [časť 3: Stanovenie kontrastného pomeru (krycej schopnosti) svetlých náterov nanášaných pri konštantnej výdatnosti] alebo (pre náterové farby osobitne navrhnuté tak, aby poskytovali trojrozmerný dekoratívny dojem, a charakterizované veľmi hrubou vrstvou) metódy NF T 30 073 (alebo rovnocennou metódou). Pokiaľ ide o základné nátery používané na vytvorenie tónovaných výrobkov, ktoré sa nevyhodnotili podľa uvedených požiadaviek, žiadateľ poskytne dôkaz, že koncovému používateľovi odporučil používať základnú náterovú farbu a/alebo šedú farbu (alebo iný vhodný odtieň) podkladovej farby pred aplikáciou výrobku.

b)

Odolnosť proti vode: Laky, podlahové náterové látky a podlahové náterové farby musia mať odolnosť proti vode podľa ISO 2812-3, aby po 24-hodinovej expozícii a ďalších 16 hodinách po expozícii nenastala zmena lesku alebo farby.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metódy ISO 2812-3 (Náterové farby a laky – stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín – časť 3: Metóda s použitím absorpčného prostriedku).

c)

Priľnavosť: Náterové farby na murivo (s výnimkou priehľadných základných náterových farieb) musia úspešne prejsť odtrhovou skúškou priľnavosti podľa EN 24624 (ISO 4624) a podlahové nátery, podlahové náterové farby, podkladové nátery na betón, drevo a kov pri skúške priľnavosti priečnym rezaním podľa EN 2409 musia dosiahnuť hodnotu minimálne 2. Pri vykonávaní skúšky podľa EN 24624 v prípadoch, keď kohézna pevnosť podkladu je menšia ako adhézna pevnosť náterovej farby, priľnavosť sa považuje za vyhovujúcu, v iných prípadoch musí mať priľnavosť vyhovujúcej náterovej farby hodnotu vyššiu ako 1,5 MPa.

Žiadateľ vyhodnotí základnú náterovú farbu a/alebo vrchný náter samostatne alebo spolu ako súčasť systému (skúšaný systém sa týka výrobkov podľa možnosti označených európskou environmentálnou značkou s výnimkou systémov vytvorených na povrchy kovov). Pri skúške samotného vrchného náteru sa to považuje za najhorší možný prípad, pokiaľ ide o priľnavosť.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metódy podľa EN ISO 2409 alebo prípadne EN 24624 (ISO 4624).

d)

Oder: Podlahové náterové látky a podlahové náterové farby musia mať odolnosť proti oderu neprevyšujúcu 70 mg straty na hmotnosti po 1 000 skúšobných cykloch s 1 000 g záťažou a cyklom CS10 podľa EN ISO 7784-2:2006.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metódy podľa EN ISO 7784-2:2006 preukazujúci súlad s týmto kritériom.

e)

Zvetrávanie: Povrchové náterové farby na murivo a kovy vrátane lakov sa vystavia umelému zvetrávaniu v prístroji, ktorého súčasťou sú fluorescenčné UV lampy a kondenzátor alebo rozprašovač vody podľa 11507:2007. Náterové farby na murivo sa vystavia týmto skúšobným podmienkam na 1 000 hodín, vrchné nátery dreva a kovov (vrátane lakov) sa vystavia skúšobným podmienkam na 500 hodín. Skúšobné podmienky sú tieto: UVA 4 h/60 °C + vlhkosť 4 h/50 °C.

Alternatívne vrchné nátery a laky na drevo môžu byť vystavené zvetrávaniu 500 hodín v prístroji s QUV na zrýchlené zvetrávanie s cyklickým vystavením UV(A) žiareniu a rozprašovaniu podľa EN 927-6.

Farebná zmena vzoriek vystavených zvetrávaniu nemôže byť väčšia ako ΔΕ * = 4 a pokles lesku lakov nemôže byť väčší ako 30 % pôvodnej hodnoty. Lesk sa meria pomocou metódy ISO 2813. Kritérium farebnej zmeny sa nevzťahuje na priehľadné laky a základné nátery.

Kriedovanie náteru sa skúša pomocou metódy EN ISO 4628-6:2007 na vrchných náteroch muriva a prípadne na vrchných náteroch dreva a kovov po vystavení vzorky zvetrávaniu. Nátery musia v tejto skúške dosiahnuť hodnotu 1,5 alebo lepšiu (0,5 alebo 1,0). V norme sa nachádzajú názorné odkazy.

Po vystavení vzoriek zvetrávaniu sa vyhodnotia tieto parametre na vrchných náteroch muriva a vrchných náteroch dreva a kovov:

odlupovanie podľa ISO 4628-5:2003; hustota odlúpených častí 2 alebo menej, veľkosť odlúpených častí 2 alebo menej,

praskanie podľa ISO 4628-4:2003; počet prasklín 2 alebo menej, veľkosť prasklín 3 alebo menej,

pľuzgierovanie podľa ISO 4628-2:2003; hustota pľuzgierov 3 alebo menej, veľkosť pľuzgierov 3 alebo menej.

V dôsledku veľkého počtu možných tónovacích farieb sa tieto skúšky obmedzia na použitú základnú farbu.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokoly o skúškach s použitím metódy ISO 11507:2007 podľa špecifikovaných parametrov alebo EN 927-6, alebo v prípade potreby oboch. Okrem toho žiadateľ v prípade potreby poskytne protokoly o skúškach s použitím EN ISO 4628-2, 4, 5 a 6. Žiadateľ poskytne aj vyhlásenie, že farebná zmena náteru je v rámci parametra určeného v tomto dokumente.

f)

Priepustnosť pre vodnú paru: Keď sa vyhlási, že náterové farby na vonkajšom murive a betóne sú priedušné, náterová farba sa klasifikuje ako farba triedy 2 (stredná priepustnosť pre paru) alebo lepšia podľa skúšobnej metódy EN ISO 7783-2. V dôsledku veľkého počtu možných tónovacích farieb sa toto kritérium obmedzí na skúšanie základnej farby; táto požiadavka sa nevzťahuje na priehľadné základné náterové farby.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metodiky EN ISO 7783-2.

g)

Priepustnosť pre kvapalnú vodu: Keď sa vyhlási, že náterové farby na vonkajšom murive a betóne odpudzujú vodu alebo sú elastomérne, náter sa klasifikuje ako náter triedy 3 (nízka priepustnosť pre kvapaliny) podľa metódy DIN EN 1062-3:1999. V dôsledku veľkého počtu možných tónovacích farieb sa toto kritérium obmedzí na skúšanie základnej farby. Všetky ostatné náterové farby na murivo sa klasifikujú ako farby triedy 2 (stredná priepustnosť pre kvapaliny) alebo lepšia podľa skúšobnej metódy DIN EN 1062-3:1999.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metodiky DIN EN 1062-3:1999.

h)

Odolnosť proti plesniam: Keď sa vyhlási, že vrchné nátery na murive majú protiplesňové vlastnosti, náter musí mať výsledok 2 alebo lepší (menej ako 10 % pokrytie plesňou) podľa určenia metódou BS 3900:G6. V dôsledku veľkého počtu možných tónovacích farieb sa toto kritérium obmedzí na skúšanie základnej farby.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metodiky BS 3900:G6.

i)

Prekrytie trhlín: Keď sa vyhlási, že náter na murive (alebo betóne) má elastomérne vlastnosti, náter sa klasifikuje aspoň ako A1 pri 23 °C podľa DIN EN 1062-7:2004. V dôsledku veľkého počtu možných tónovacích farieb sa toto kritérium obmedzuje na skúšanie základnej farby.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metodiky DIN EN 1062-7:2004.

j)

Odolnosť proti alkáliám: Základné farby a náterové farby na murivo nesmú vykazovať pozorovateľné poškodenie, ak sa na náter na 24 hodín nanesú kvapky 10 % roztoku NaOH podľa metódy ISO 2812-4:2007. Vyhodnotenie sa vykoná 24 hodín po vysušení.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metodiky ISO 2812-4:2007.

8.   Informácie pre spotrebiteľov

Na obale sa uvedie alebo sa k nemu priloží táto informácia:

použitie, podklad a podmienky používania, na ktoré je výrobok určený. Informácie obsahujú rady týkajúce sa prípravných prác atď., ako napríklad správna príprava podkladu, (prípadné) pokyny na použitie vo vonkajších priestoroch alebo teplota,

odporúčania týkajúce sa čistenia náradia a vhodného zaobchádzania s odpadom (aby sa obmedzilo znečistenie vody). Tieto odporúčania sa upravia podľa druhu predmetného výrobku a oblasti daného použitia a v prípade potreby sa môžu použiť piktogramy,

odporúčania týkajúce sa podmienok skladovania výrobku po otvorení (s cieľom obmedziť tuhý odpad) vrátane bezpečnostných pokynov, ak je to vhodné,

pokiaľ ide o tmavšie náterové látky, na ktoré sa kritérium 7 písm. a) nevzťahuje, odporúča sa použiť správnu základnú náterovú farbu alebo základnú farbu (v rámci možnosti s európskou environmentálnou značkou),

text upozorňujúci na to, že nepoužitá náterová farba si vyžaduje odborné zaobchádzanie z hľadiska environmentálne bezpečného zneškodnenia, a to znamená, že takáto farba by sa nemala vyhadzovať s domovým odpadom ani vylievať. O informáciu týkajúcu sa zneškodnenia a zberu treba požiadať miestny orgán,

odporúčania na preventívne ochranné opatrenia pre maliara. Tento (alebo rovnocenný) text sa uvedie na obale alebo sa k nemu priloží.

Ďalšie informácie o dôvode udelenia značky Európsky kvet tomuto výrobku sú dostupné na webovej lokalite: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.

Posudzovanie a overovanie: K žiadosti sa pripojí vzorka balenia výrobku spolu so zodpovedajúcim vyhlásením o súlade s týmito kritériami, ak je to vhodné.

9.   Informácie uvedené na environmentálnej značke

Kolónka 2 na environmentálnej značke obsahuje tento text:

dobré vlastnosti pri použití vo vonkajších priestoroch,

obmedzený obsah nebezpečných látok,

nízky obsah rozpúšťadiel.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vzorku obalu výrobku so značkou spolu s vyhlásením o splnení tohto kritéria.


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 87.

(3)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

(4)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  Dňa 27. júna 2007 Európska komisia prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 [KOM(2007) 355 v konečnom znení]. Ďalšie informácie týkajúce sa prekrývania medzi existujúcim systémom a GHS sú vo zväzku III prílohy VII k prijatému návrhu (http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf).

(6)  Výbor expertov Organizácie Spojených národov o preprave nebezpečných tovarov a o globálne harmonizovanom systéme klasifikácie a označovania chemických látok (http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html).

(7)  Pozri poznámku pod čiarou č. 5.


14.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/39


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. augusta 2008,

ktorým sa ustanovujú ekologické kritériá na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva náterovým farbám a lakom určeným na použitie vo vnútorných priestoroch

[oznámené pod číslom K(2008) 4453]

(Text s významom pre EHP)

(2009/544/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde Spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky (1), najmä na jeho článok 6 ods. 1 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 sa environmentálna značka Spoločenstva môže udeliť výrobku, ktorého vlastnosti umožňujú, aby významne prispel k zlepšeniu kľúčových aspektov životného prostredia.

(2)

V nariadení (ES) č. 1980/2000 sa ustanovuje, že osobitné kritériá environmentálnej značky vypracované na základe kritérií navrhnutých Radou Európskej únie pre udeľovanie environmentálnej značky sa majú ustanoviť podľa skupín výrobkov.

(3)

V tomto nariadení sa tiež uvádza, že preskúmanie kritérií na udelenie environmentálnej značky a požiadaviek na posudzovanie a overenie týchto kritérií sa uskutoční s dostatočným predstihom pred skončením platnosti kritérií určených pre danú skupinu výrobkov.

(4)

V súlade s nariadením (ES) č. 1980/2000 sa vykonal včasný prieskum ekologických kritérií aj súvisiacich požiadaviek na posudzovanie a overovanie, ktoré sú stanovené rozhodnutím Komisie 2002/739/ES z 3. septembra 2002, ktorým sa stanovujú revidované ekologické kritériá pre udelenie environmentálnej značky Spoločenstva náterovým farbám a lakom určeným na použitie vo vnútorných priestoroch a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/10/ES (2). Tieto ekologické kritériá a súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie sú platné do 28. februára 2009.

(5)

S cieľom zohľadniť vývoj v oblasti vedy a trhov je so zreteľom na tento prieskum vhodné upraviť vymedzenie skupiny výrobkov a zaviesť nové ekologické kritériá.

(6)

Rozhodnutie 2002/739/ES by sa preto malo nahradiť.

(7)

Ekologické kritériá, ako aj požiadavky na príslušné posúdenie a overovanie by mali platiť do štyroch rokov odo dňa notifikácie tohto rozhodnutia.

(8)

Prechodné obdobie by sa malo povoliť výrobcom, ktorých výrobkom bola pre farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch udelená environmentálna značka pred 18. augustom 2008, alebo výrobcom, ktorí sa o tento druh značky uchádzali pred 18. augustom 2008 s cieľom poskytnúť im dostatok času, aby prispôsobili svoje výrobky revidovaným kritériám a požiadavkám. Na účely väčšej právnej istoty by výrobcovia mali mať do 28. februára 2009 povolené podávať žiadosti v súlade s kritériami ustanovenými v rozhodnutí 2002/739/ES alebo v súlade s kritériami ustanovenými v tomto rozhodnutí. Po tomto dátume by sa mali uplatňovať iba kritériá ustanovené v tomto rozhodnutí.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 17 nariadenia (ES) č. 1980/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Skupina výrobkov „náterové farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch“ sa skladá z vnútorných dekoratívnych náterových farieb a lakov, moridiel na drevo a príbuzných výrobkov, v súlade s vymedzením v odseku 2, určených na použitie pre domácich majstrov aj profesionálnych používateľov a vyvinutých predovšetkým na použitie vo vnútorných priestoroch, a ktoré sú ako také uvádzané na trh.

Do tejto skupiny výrobkov patria okrem iného podlahové náterové látky a podlahové farby; výrobky, ktoré predajcovia farebne tónujú podľa želania amatérskych aj profesionálnych dekoratérov; tónovacie systémy; dekoratívne náterové farby v podobe tekutiny alebo pasty vopred pripravené, zafarbené alebo vyrobené výrobcom, aby uspokojil potreby spotrebiteľov, pričom sem patria aj základné náterové farby a podkladové nátery takýchto systémov výrobkov.

2.   „Náterová farba“ znamená pigmentovaný náterový materiál v podobe tekutiny, pasty alebo prášku, ktorý po nanesení na podklad vytvorí nepriesvitný film s ochrannými, dekoratívnymi alebo špecifickými technickými vlastnosťami.

„Lak“ znamená číry náterový materiál, ktorý po nanesení na podklad vytvorí stály priesvitný film s ochrannými, dekoratívnymi alebo špecifickými technickými vlastnosťami.

„Dekoratívne náterové farby a laky“ znamenajú náterové farby a laky, ktoré sa nanášajú na budovy, ich obklady a inštalácie a sú určené na dekoratívne a ochranné účely. Používajú sa in situ. Aj keď z ich povahy vyplýva, že majú dekoratívnu funkciu, majú aj ochrannú úlohu.

„Moridlá na drevo“ (lazúry) znamenajú náterové látky vytvárajúce priesvitný alebo polopriesvitný film, ktorý slúži na dekoráciu a ochranu dreva proti vplyvom počasia, čo umožňuje ľahkú údržbu.

„Tónovacie systémy“ sú metódy prípravy pigmentových náterových farieb zmiešaním „základnej farby“ s farebnými odtieňmi.

3.   Do tejto skupiny výrobkov nepatria:

a)

protikorózne náterové látky;

b)

antivegetatívne náterové látky;

c)

výrobky na ochranu dreva;

d)

náterové látky na konkrétne priemyselné a profesionálne použitie vrátane veľmi odolných náterových látok;

e)

náterové látky na fasády;

e)

všetky výrobky, ktoré boli vyvinuté na použitie vo vonkajších priestoroch a ako také sa uvádzajú na trh.

Článok 2

1.   Na to, aby sa náterovým farbám a lakom udelila environmentálna značka Spoločenstva podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 a odsekov 2 a 3 tohto článku, musia patriť do skupiny výrobkov „náterové farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch“ vymedzenej v článku 1 a musia spĺňať ekologické kritériá ustanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

2.   Dvojzložkové reaktívne účinné náterové látky na špecifické koncové použitie musia spĺňať tieto podmienky:

a)

obidve ich zložky musia jednotlivo spĺňať ekologické kritériá ustanovené v prílohe (s výnimkou kritérií pre prchavé organické zlúčeniny);

b)

musia ich dopĺňať informácie s vysvetlením, že jednotlivé komponenty sa nesmú používať samostatne ani zmiešavať s inými výrobkami;

c)

konečný hotový výrobok pripravený na použitie však musí spĺňať ekologické kritériá vrátane kritérií týkajúcich sa prchavých organických zlúčenín (VOC).

3.   Náterové látky uvádzané na trh určené na použitie vo vnútorných a vonkajších priestoroch musia spĺňať kritériá ustanovené v tomto rozhodnutí o náterových farbách a lakoch určených na použitie vo vnútorných priestoroch aj kritériá ustanovené v rozhodnutí Komisie 2009/543/ES (3) o náterových farbách a lakoch určených na použitie vo vonkajších priestoroch.

Článok 3

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov „náterové farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch“, ako aj príslušné požiadavky na posudzovanie a overovanie platia štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 4

Na administratívne účely sa skupine výrobkov „náterové farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch“ priraďuje číselný kód „07“.

Článok 5

Rozhodnutie 2002/739/ES sa zrušuje.

Článok 6

1.   Environmentálne značky udelené pred 18. augustom 2008 výrobkom patriacim do skupiny výrobkov „farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch“ sa môžu naďalej používať do 28. februára 2009.

2.   V prípade, že pred 18. augustom 2008 boli predložené žiadosti o udelenie environmentálnej značky pre výrobky patriace do skupiny výrobkov „farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch“, takým výrobkom sa environmentálna značka môže udeliť za podmienok ustanovených v rozhodnutí 2002/739/ES. V týchto prípadoch sa environmentálna značka môže používať do 28. februára 2009.

3.   V prípade, že žiadosti o udelení environmentálnej značky pre výrobky patriace do skupiny výrobkov „farby a laky určené na použitie vo vnútorných priestoroch“ boli predložené po 18. auguste 2008 ale pred 1. marcom 2009, môžu sa žiadosti podávať na základe kritérií ustanovených v rozhodnutí 2002/739/ES alebo kritérií ustanovených v tomto rozhodnutí.

Ak je žiadosť založená na kritériu ustanovenom v rozhodnutí 2002/739/ES, môže sa environmentálna značka používať do 28. februára 2009.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. augusta 2008

Za Komisiu

Olli REHN

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 236, 4.9.2002, s. 4.

(3)  Pozri stranu 27 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

A.   RÁMEC

Ciele kritérií

Cieľom týchto kritérií je najmä:

efektívne využívať daný výrobok a minimalizovať odpad,

znížiť environmentálne a iné riziká (ako napríklad troposférický ozón) pomocou zníženia množstva emisií z rozpúšťadiel,

znížiť vypúšťanie toxických alebo inak znečisťujúcich látok do vôd. Kritériá sú ustanovené na úrovniach, ktorými sa podporuje označovanie interiérových náterových farieb a lakov, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie.

Požiadavky na posudzovanie a overovanie

Konkrétne požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúške alebo iný dôkazový materiál potvrdzujúci súlad s kritériami, rozumie sa pod tým, že tieto dokumenty môžu podľa potreby pochádzať od žiadateľa a/alebo jeho dodávateľa (dodávateľov) prípadne ich dodávateľa (dodávateľov) atď.

V prípade potreby sa môžu použiť iné metódy skúšky ako tie, ktoré sa uvádzajú pri každom kritériu, ak zodpovedný orgán posudzujúci žiadosť uzná ich rovnocennosť.

Príslušné orgány môžu v prípade potreby vyžadovať sprievodnú dokumentáciu a vykonať nezávislé overenia.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby pri posudzovaní žiadostí a monitorovaní súladu s kritériami zohľadňovali uplatňovanie uznaných systémov environmentálneho manažérstva, akými sú EMAS alebo EN ISO 14001 (poznámka: uplatňovanie takýchto systémov manažérstva sa nevyžaduje).

V prípade, že sa v kritériách uvádzajú zložky, vzťahuje sa to na látky a prípravky. Vymedzenie pojmov „látky“ a „prípravky“ sa uvádza v nariadení REACH [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (1)].

Príslušnému orgánu treba predložiť presné zloženie výrobku so všetkými pridanými látkami, ktoré žiadateľ používa. Všetky látky, vrátane nečistôt, prítomné v koncentrácii vyššej ako 0,01 % (hm.) by sa mali oznámiť, pokiaľ však nižšie koncentrácie nie sú špecifikované v kritériách na inom mieste.

B.   EKOLOGICKÉ KRITÉRIÁ

Všetky kritériá, s výnimkou kritéria 3 týkajúceho sa limitných hodnôt VOC, sa vzťahujú na náterovú farbu alebo lak v obale. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES (2) sa limitné hodnoty VOC vzťahujú na prípravok pripravený na použitie, takže pri výpočte maximálneho obsahu VOC by sa mali zohľadniť všetky odporúčané prísady, napríklad farbivá a/alebo riedidlá. Dodávatelia surovín budú povinní poskytnúť na tento výpočet údaje o obsahu tuhých látok, obsahu VOC a hustote výrobku.

Kritériá 1 a 2 sa vzťahujú len na biele a svetlofarebné náterové farby (vrátane vrchných náterov, základných náterových farieb a podkladových náterov a/alebo medziproduktov).

Pokiaľ ide o tónovacie systémy, kritériá 1 a 2 sa vzťahujú iba na biele základné farby (základná farba obsahujúca najviac TiO2). V prípadoch, keď biela základná farba nespĺňa požiadavku aspoň 8 m2 na liter pri krycej mohutnosti 98 % podľa kritéria 7 písm. a), kritériá sa musia splniť po tónovaní, aby sa vytvorila štandardná farba RAL 9010.

Kritériá 1 a 2 sa nevzťahujú na priehľadné náterové látky.

1.   Biele pigmenty

Obsah bielych pigmentov (biele anorganické pigmenty s indexom lomu vyšším ako 1,8): Náterové farby musia mať obsah bieleho pigmentu nižší alebo rovný 36 g/m2 suchého filmu s 98 % krycou schopnosťou. Táto požiadavka sa nevzťahuje na laky ani na moridlá na drevo.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ buď predloží vyhlásenie o nepoužívaní, alebo poskytne doklady preukazujúce obsah bielych pigmentov a výdatnosť, spolu s podrobným výpočtom preukazujúcim súlad s týmto kritériom.

2.   Oxid titaničitý

Oxid titaničitý: Emisie a vypúšťanie odpadov z výroby všetkých používaných pigmentov oxidu titaničitého nesmú presiahnuť tieto hodnoty (odvodené z referenčného dokumentu o osvedčenej dostupnej technológii pre veľkoobjemovú výrobu anorganických chemických látok (BREF) (august 2007):

SOx emisie (vyjadrené ako SO2): 252 mg/m2 suchého filmu (98 % krycia schopnosť),

odpady síranov: 18 g/m2 suchého filmu (98 % krycia schopnosť),

odpady chloridov: 3,7, 6,4 a 11,9 g/m2 suchého filmu (98 % krycia schopnosť) pri prírodnom rutile, syntetickom rutile a troskovej rude.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ buď predloží vyhlásenie o nepoužívaní týchto látok, alebo poskytne sprievodnú dokumentáciu s údajmi o úrovni príslušných emisií a vypúšťaní odpadov pre tieto parametre, obsahu oxidu titaničitého vo výrobku a výdatnosti, spolu s podrobnými výpočtami preukazujúcimi súlad s týmto kritériom.

3.   Prchavé organické zlúčeniny (VOC)

Obsah VOC nesmie presiahnuť tieto hodnoty:

Klasifikácia výrobku (smernica 2004/42/ES)

Limitné hodnoty VOC (g/l vrátane vody)

Interiérová matná farba (steny/stropy) (lesk < 25@60 °)

15

Interiérová lesklá farba (steny/stropy) (lesk > 25@60 °)

60

Interiérové náterové farby na drevo a kov na obloženie a obvodové plášte budov, vrátane podkladových náterov

90

Interiérové laky na obloženie a moridlá na drevo, vrátane nepriehľadných moridiel na drevo

75

Interiérové tenkovrstvové moridlá na drevo

75

Základné náterové farby

15

Spojivové základné náterové farby

15

Jednozložkové náterové látky

100

Dvojzložkové reaktívne náterové látky na špecifické koncové použitie, napríklad na podlahy

100

Náterové látky s dekoratívnym účinkom

90

V tejto súvislosti výraz „prchavé organické zlúčeniny (VOC)“ znamená akékoľvek organické zlúčeniny, ktoré majú začiatočnú teplotu varu najviac 250 °C meranú pri štandardnom tlaku 101,3 kPa, ako sa vymedzuje v smernici 2004/42/ES. Na vymedzenie limitných hodnôt VOC sa používajú podkategórie pre náterové farby a laky tejto smernice. Tu sú zobrazené len kategórie týkajúce sa náterových látok určených na použitie vo vnútorných priestoroch.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom. Žiadateľ uvedie pri všetkých výrobkoch obsah VOC.

4.   Prchavé aromatické uhľovodíky (PAU)

Prchavé aromatické uhľovodíky sa priamo do výrobku pred tónovaním alebo prípadne počas tónovania nepridávajú; zložky obsahujúce PAU je však možné pridať do takej miery, aby ich obsah v konečnom výrobku nepresiahol 0,1 % (hm.).

V tejto súvislosti znamená prchavý aromatický uhľovodík (PAU) akúkoľvek organickú zlúčeninu, ako sa vymedzuje v smernici 2004/42/ES, ktorá má začiatočnú teplotu varu najviac 250 °C meranú pri štandardnom tlaku 101,3 kPa, a ktorá má vo svojom štruktúrnom vzorci najmenej jedno aromatické jadro.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom, v ktorom uvedie, že PAU nebol pridaný inak ako v podobe prefabrikovaných zložiek a v prípade potreby poskytne vyhlásenia od dodávateľov týchto zložiek, v ktorých je potvrdený obsah PAU v týchto zložkách.

5.   Ťažké kovy

Ako zložka výrobku alebo tónovacej farby (ak prichádza do úvahy) (či ide o látku, alebo súčasť ktoréhokoľvek používaného prípravku) sa nemôžu používať tieto ťažké kovy ani ich zlúčeniny: kadmium, olovo, chróm (VI), ortuť, arzén, bárium (s výnimkou síranu bárnatého), selén, antimón.

Kobalt sa takisto nepridáva ako zložka s výnimkou kobaltových solí používaných ako vysúšadlo v alkydových náterových farbách. Uvedené soli sa môžu použiť v koncentrácii nepresahujúcej 0,05 % (hm.) v konečnom výrobku, stanovenej ako kovový kobalt. Z tejto požiadavky je vyňatý aj kobalt v pigmentoch.

Pripúšťa sa, že zložky môžu obsahovať stopy týchto kovov až do úrovne 0,01 % (hm.), pochádzajúce z nečistôt obsiahnutých v surovinách.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom, prípadne aj vyhlásenia od dodávateľov zložiek.

6.   Nebezpečné látky

a)

Výrobok: V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES (3) sa výrobok pred tónovaním ani po prípadnom tónovaní neklasifikuje ako veľmi toxický, toxický, nebezpečný pre životné prostredie, karcinogénny, toxický pre reprodukciu, zdraviu škodlivý, korozívny, mutagénny alebo dráždivý (len v prípadoch, keď je to spôsobené prítomnosťou zložiek označených ako R43).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom, ako aj kartu bezpečnostných údajov spĺňajúcu požiadavky prílohy II k nariadeniu ES č. 1907/2006 (REACH).

b)

Zložky (veľmi toxické, toxické, karcinogénne, mutagénne, poškodzujúce reprodukciu): Nemôže sa použiť zložka, vrátane zložiek (prípadne) použitých pri tónovaní, ktorá v čase podania žiadosti spĺňa kritériá klasifikácie podľa niektorej z týchto viet upozorňujúcich na riziko (alebo ich kombinácií):

R23 (toxický pri vdýchnutí),

R24 (toxický pri styku s pokožkou),

R25 (toxický po požití),

R26 (veľmi toxický pri vdýchnutí),

R27 (veľmi toxický pri styku s pokožkou),

R28 (veľmi toxický po požití),

R33 (nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov),

R39 (nebezpečenstvo veľmi vážnych nevratných účinkov),

R40 (možnosť karcinogénneho účinku),

R42 (môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí),

R45 (môže spôsobiť rakovinu),

R46 (môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie),

R48 (nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii),

R49 (môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí),

R60 (môže poškodiť plodnosť),

R61 (môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa),

R62 (možné riziko poškodenia plodnosti),

R63 (možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa),

R68 (možné riziko nevratných účinkov),

ako sa ustanovuje v smernici Rady 67/548/EHS (4) alebo v smernici 1999/45/ES. Aktívne zložky používané v zložení výrobku ako konzervačné látky a označené ktoroukoľvek z týchto viet upozorňujúcich na riziko R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 alebo R48 (alebo ich kombináciou) sa však môžu použiť maximálne v množstve 0,1 % (hm.) celkového zloženia náterovej farby.

Alternatívne je možné zohľadniť globálne harmonizovaný systém (GHS) klasifikácie (5). V takomto prípade sa nepoužijú tie zložky vrátane prípadných zložiek používaných pri tónovaní, ktoré sú klasifikované týmito vetami (alebo ich kombináciami):

Akútna toxicita (orálna) – kategória I, II, III,

Akútna toxicita (kožná) – kategória I, II, III,

Akútna toxicita (vdýchnutie) – kategória I, II, III,

Senzibilizácia dýchacích orgánov – kategória I,

Mutagénne látky – kategória I, II,

Karcinogénne látky – kategória I, II,

Látky toxické pre reprodukciu – kategória I, II,

Systémová toxicita pre konkrétne cieľové orgány (jednorazová expozícia) – kategória I, II,

Systémová toxicita pre konkrétne cieľové orgány (opakovaná expozícia) – kategória I, II,

ako je uvedené v ustanovení ST/SG/AC.10/30 (6) a revidované v ST/SG/AC.10/34/Add.3 o globálne harmonizovanom systéme klasifikácie a označovania chemických látok. Aktívne zložky, ktoré sa používajú v zložení výrobku ako konzervanty a ktorým je priradená ktorákoľvek z nasledujúcich kategórií GHS, sa napriek tomu môžu použiť maximálne v množstve 0,1 % (hm.) z celkového zloženia náterovej farby:

Akútna toxicita (orálna, kožná, inhalačná) – I, II, III (iba orálna a kožná),

Systémová toxicita pre konkrétne cieľové orgány (jednorazová a/alebo opakovaná expozícia) – I, II (alebo ich kombinácie) a

Karcinogenita – kategória II.

Metyletylketoxím sa môže použiť v alkydových náterových farbách maximálne v množstve 0,3 % (hm.).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom, ako aj kartu bezpečnostných údajov spĺňajúcu požiadavky prílohy II k REACH (nariadenie ES č. 1907/2006).

c)

Zložky (nebezpečné pre životné prostredie): Nemôže sa použiť zložka presahujúca 2 % (hm.), vrátane zložiek (prípadne) použitých pri tónovaní, ktorá v čase podania žiadosti spĺňa kritériá klasifikácie podľa niektorej z týchto viet upozorňujúcich na riziko (alebo ich kombinácií):

N R50 (veľmi toxický pre vodné organizmy),

N R50/53 (veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí),

N R51/53 (toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí),

N R52/53 (škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí),

R51 (toxický pre vodné organizmy),

R52 (škodlivý pre vodné organizmy),

R53 (môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí),

ako sa ustanovuje v smernici 67/548/EHS alebo v smernici 1999/45/ES.

Alternatívne je možné zohľadniť globálne harmonizovaný systém (GHS) klasifikácie (7). V tomto prípade ani jedna zložka nesmie presiahnuť 2 % (hm.) vrátane zložiek prípadne použitých na tónovanie, ktoré v čase podania žiadosti sú alebo môžu byť klasifikované takto:

Kategórie toxicity pre vodné prostredie (a ich kombinácie):

Akútna I, II, III,

Chronická I, II, III,

ako je uvedené v ustanovení ST/SG/AC.10/30 a revidované v ST/SG/AC.10/34/Add.3 o globálne harmonizovanom systéme klasifikácie a označovania chemických látok.

V každom prípade celkový súčet všetkých zložiek, ktoré v čase podania žiadosti sú alebo môžu byť označené niektorou z týchto viet upozorňujúcich na riziko (alebo ich kombináciami) alebo klasifikáciami GHS, nesmie presiahnuť 4 % (hm.).

Táto požiadavka sa nevzťahuje na amoniak alebo alkylovaný amoniak.

Táto požiadavka nemá vplyv na povinnosť splniť požiadavku ustanovenú vo vyššie uvedenom kritériu 6 písm. a).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom spolu so zoznamom zložiek a kartami bezpečnostných údajov o každej zložke spĺňajúcimi požiadavky prílohy II k nariadeniu ES č. 1907/2006 (REACH).

d)

Alkylfenoletoxyláty (APEO): APEO sa nepoužívajú vo výrobku pred tónovaním alebo počas tónovania (ak to prichádza do úvahy).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom.

e)

Zlúčeniny izotiazolinónu: Obsah zlúčenín izotiazolinónu vo výrobku nesmie presiahnuť 0,05 % (hm.) pred tónovaním alebo po tónovaní (ak sa uskutočňuje). Podobne obsah zmesi 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (č. ES 247-500-7) a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (č. ES 220-239-6) (3: 1) nesmie presiahnuť 0,0015 % (hm.).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom a uvedie množstvá (ak sa použili).

f)

Perfluórované alkylsulfonáty (PFAS), perfluórované karboxylové kyseliny (PFCA) vrátane kyseliny perfluóroktánovej (PFOA) a príbuzných látok uvedených v dokumente OECD Predbežný zoznam PFOS, PFAS, PFOA, PFCA, príbuzných zlúčenín a chemických látok, ktoré môžu degradovať na PFCA (v znení revidovanom v roku 2007) nie sú vo výrobku povolené. Zoznam OECD je uvedený v prílohe k dokumentu obsahujúcom tieto kritériá.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom.

g)

Formaldehydy: Voľné formaldehydy sa nesmú pridávať. Látky, ktoré uvoľňujú formaldehyd, sa môžu pridávať iba v množstvách zaručujúcich, že konečný obsah formaldehydu po tónovaní (ak prichádza do úvahy) nepresiahne 0,001 % (hm.).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom. Žiadateľ okrem toho poskytne výsledky skúšok od dodávateľov surovín stanovené skúšobnou metódou VdL-RL 03 (VdL návod 03) „koncentrácia formaldehydu v disperzných farbách stanovená acetylacetónovou metódou“ a výpočty týkajúce sa údajov z týchto skúšok k hotovému výrobku, aby sa uviedlo, že konečná maximálna možná koncentrácia formaldehydu uvoľneného z látok uvoľňujúcich formaldehyd nie je vyššia ako 0,001 % (hm.). Alternatívne sa formaldehyd vzniknutý z látok uvoľňujúcich formaldehyd môže v konečnom výrobku stanoviť vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC).

h)

Halogenované organické rozpúšťadlá: Bez toho, aby boli dotknuté kritériá 6 písm. a), písm. b) a písm. c), iba halogenované zlúčeniny, ktoré v čase podania žiadosti boli posúdené z hľadiska rizika a neboli klasifikované vetami upozorňujúcimi na riziko (alebo ich kombináciami): R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 a R59 v súlade so smernicami 67/548/EHS a 1999/45/ES sa môžu používať vo výrobku pred tónovaním alebo po tónovaní (ak sa uskutočnilo).

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom.

i)

Ftaláty: Bez toho, aby boli dotknuté kritériá 6 písm. a), písm. b) a písm. c), iba ftaláty, ktoré boli v čase podania žiadosti posúdené z hľadiska rizika a neboli klasifikované vetami upozorňujúcimi na riziko (alebo ich kombináciami): R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 v súlade so smernicou 67/548/EHS a jej zmenami a doplneniami sa môžu používať vo výrobku pred tónovaním alebo po tónovaní (ak to prichádza do úvahy). Okrem toho DNOP (di-n-oktylftalát), DINP (di-izononylftalát) a DIDP (di-izodecylftalát) nie sú vo výrobku povolené.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade s týmto kritériom.

7.   Spôsobilosť na použitie

a)

Výdatnosť: Biele a svetlofarebné náterové farby (vrátane vrchných, základných, podkladových náterov a/alebo medzivrstiev) musia mať výdatnosť (pri krycej schopnosti 98 %) aspoň 8 m2 na liter výrobku.

Pokiaľ ide o tónovacie systémy, toto kritérium sa vzťahuje len na bielu základnú farbu (obsahujúcu najviac TiO2). V prípadoch, keď biela základná farba nespĺňa požiadavku aspoň 8 m2 na liter pri krycej schopnosti 98 %, súlad s kritériom sa musí dosiahnuť po tónovaní bielej základnej farby s cieľom vytvoriť štandardnú farbu RAL 9010. Na všetky ostatné základné farby používané na vytvorenie tónovaných výrobkov – čo sú základné farby, ktoré spravidla obsahujú menej TiO2 a ktoré nespĺňajú požiadavku aspoň 8 m2 na liter výrobku pri krycej schopnosti 98 % – sa toto kritérium nevzťahuje. Pokiaľ ide o náterové farby, ktoré sú súčasťou tónovacích systémov, žiadateľ musí koncovému používateľovi poskytnúť informácie o balení výrobku a/alebo POS, ktorý farebný odtieň alebo základná náterová farba/podkladový náter (v rámci možností označený európskou environmentálnou značkou) treba použiť ako základnú vrstvu pred nanesením farby tmavšieho odtieňa.

Základné farby so špecifickými tmeliacimi/tesniacimi, penetračnými/spojivovými vlastnosťami a základné farby s osobitnou priľnavosťou na hliník a galvanizované povrchy musia mať výdatnosť (pri krycej schopnosti 98 %) aspoň 6 m2 na liter výrobku.

Hrubé dekoratívne náterové látky (náterové farby, ktoré sú osobitne navrhnuté tak, aby poskytovali trojrozmerný dekoratívny účinok a sú preto charakterizované veľmi hrubou vrstvou) musia mať výdatnosť aspoň 1 m2 na kg výrobku.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na laky, moridlá na drevo, podlahové náterové látky, podlahové náterové farby, podkladové nátery a priľnavé základné náterové farby ani akékoľvek iné priehľadné náterové látky.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metódy ISO 6504/1 (Náterové farby a laky – stanovenie krycej mohutnosti – časť 1: Kubelkova-Munkova metóda pre biele a svetlofarebné náterové farby) alebo 6504/3 [časť 3: Stanovenie kontrastného pomeru (krycej schopnosti) svetlých náterov nanášaných pri konštantnej výdatnosti] alebo pre náterové farby, osobitne navrhnuté tak, aby poskytovali trojrozmerný dekoratívny dojem a charakterizované veľmi hrubou vrstvou, metódou NF T 30073 (alebo rovnocennou metódou). Pokiaľ ide o základné nátery používané na vytvorenie tónovaných výrobkov, ktoré sa nevyhodnotili podľa uvedených požiadaviek, žiadateľ poskytne dôkaz, že koncovému používateľovi odporučil používať základnú náterovú farbu a/alebo šedú farbu (alebo iný vhodný odtieň) podkladovej farby pred aplikáciou výrobku.

b)

Odolnosť proti oderu za mokra: Farby na múry (podľa EN 13300), pri ktorých sa udáva (na výrobku alebo pri uvádzaní na trh), že možno ich umývať, čistiť alebo kefovať, musia byť odolné proti oderu za mokra, stanovenú podľa EN 13300 a EN ISO 11998, triedy 2 alebo vyššiu (nepresahujúcu 20 mikrónov po 200 cykloch).

V dôsledku širokej škály možných tónovacích farieb bude toto kritérium obmedzené na skúšanie základných tónovacích farieb.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ predloží protokol o skúške podľa normy EN 13300 s použitím metódy EN ISO 11998 (Stanovenie čistiteľnosti a stanovenie odolnosti proti oderu za mokra) a preukáže (na obale od výrobku alebo príslušnom marketingovom materiáli), že konečný používateľ je informovaný o tom, že v prípade farieb na stropy sa neskúšala odolnosť proti oderu za mokra.

c)

Odolnosť proti vode: Laky, podlahové náterové látky a podlahové náterové farby musia mať odolnosť proti vode podľa ISO 2812-3, aby po 24-hodinovej expozícii a ďalších 16 hodinách po expozícii nenastala zmena lesku alebo farby.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metódy ISO 2812-3 (Náterové farby a laky – stanovenie odolnosti náterov proti pôsobeniu kvapalín – časť 3: Metóda s použitím absorbčného prostriedku).

d)

Priľnavosť: Podlahové náterové látky, podlahové náterové farby a podlahové podkladové náterové farby, náterové látky na kov a drevo musia vykázať v skúške priľnavosti podľa normy EN 2409 najmenej hodnotu 2. Pigmentované základné náterové farby na murivo musia úspešne prejsť odtrhovou skúškou podľa EN 24624 (ISO 4624) v prípadoch, keď je miera súdržnosti podkladu menšia než priľnavosť náterovej farby, v opačnom prípade musí priľnavosť náterovej farby presiahnuť hodnotu 1,5 Mpa.

Priehľadné základné náterové farby nie sú v tejto požiadavke zahrnuté.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metódy podľa EN ISO 2409 alebo prípadne EN 24624 (ISO 4624).

e)

Oder: Podlahové náterové látky a podlahové náterové farby musia mať odolnosť proti oderu neprevyšujúcu 70 mg straty na hmotnosti po 1 000 skúšobných cykloch s 1 000 g záťažou a cyklom CS10 podľa EN ISO 7784-2:2006.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne protokol o skúške s použitím metódy podľa EN ISO 7784-2:2006 preukazujúci súlad s týmto kritériom.

8.   Informácie pre spotrebiteľov

Na obale sa uvedie alebo sa k nemu priloží táto informácia:

použitie, podklad a podmienky používania, na ktoré je výrobok určený. Informácie obsahujú rady týkajúce sa prípravných prác atď., ako napríklad správna príprava podkladu, (prípadné) pokyny na použitie vo vnútorných priestoroch alebo teplota,

odporúčania týkajúce sa čistenia náradia a vhodného nakladania s odpadom (aby sa obmedzilo znečistenie vody). Tieto odporúčania sa upravia podľa druhu predmetného výrobku a oblasti daného použitia a v prípade potreby sa môžu použiť piktogramy,

odporúčania týkajúce sa podmienok skladovania výrobku po otvorení (s cieľom obmedziť tuhý odpad) vrátane bezpečnostných pokynov, ak je to vhodné,

pokiaľ ide o tmavšie náterové látky, na ktoré sa kritérium 7 písm. a) nevzťahuje, odporúča sa použiť správnu základnú náterovú farbu alebo základnú farbu (v rámci možnosti s environmentálnou značkou Spoločenstva),

v prípade hustých dekoratívnych náterových látok sa uvedie text s informáciou, že ide o náterové látky osobitne navrhnuté na vytváranie trojrozmerného dekoratívneho účinku,

text upozorňujúci na to, že nepoužitá náterová farba si vyžaduje odborné zaobchádzanie z hľadiska environmentálne bezpečného zneškodnenia a to znamená, že takáto farba by sa nemala vyhadzovať s domovým odpadom. O informáciu týkajúcu sa zneškodnenia a zberu treba požiadať miestny orgán,

odporúčania na preventívne ochranné opatrenia pre maliara. Tento (alebo rovnocenný) text sa uvedie na obale alebo sa k nemu priloží:

„Ďalšie informácie o dôvode udelenia značky Európsky kvet tomuto výrobku sú dostupné na webovej lokalite: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.“

Posudzovanie a overovanie: Pri predložení žiadosti sa pripojí vzorka balenia výrobku spolu so zodpovedajúcim vyhlásením o splnení tohto kritéria.

9.   Informácie uvedené na environmentálnej značke

Kolónka 2 na environmentálnej značke obsahuje tento text:

dobré vlastnosti pri použití vo vnútorných priestoroch,

obmedzený obsah nebezpečných látok,

nízky obsah rozpúšťadiel.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vzorku obalu výrobku so značkou spolu s vyhlásením o splnení tohto kritéria.


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 87.

(3)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

(4)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1

(5)  Európska komisia prijala 27. júna 2007 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006 [KOM(2007) 355 v konečnom znení]. Ďalšie informácie týkajúce sa prekrývania medzi existujúcim systémom a GHS sú v prílohe VII vo zväzku III prijatého návrhu: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_en.pdf.

(6)  Výbor expertov Organizácie Spojených národov o preprave nebezpečných tovarov a o globálne harmonizovanom systéme klasifikácie a označovania chemických látok: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html.

(7)  Pozri poznámku pod čiarou č. 5.


14.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/49


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. júla 2009,

ktorým sa stanovuje ročné rozčlenenie sumy podľa členských štátov v zmysle článku 69 ods. 2a nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/636/ES

[oznámené pod číslom K(2009) 5307]

(2009/545/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (1), a najmä na jeho článok 69 ods. 4,

keďže:

(1)

V dôsledku zavedenia nových pravidiel modulácie nariadením Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (2), bolo rozhodnutie Komisie 2006/410/ES (3) nahradené rozhodnutím Komisie 2009/379/ES z 11. mája 2009, ktorým sa podľa nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 378/2007, (ES) č. 479/2008 a (ES) č. 73/2009 stanovujú sumy, ktoré sa poskytujú EPFRV a sumy, ktoré sú k dispozícii na výdavky pre fond EPZF (4).

(2)

V dôsledku zvýšenia celkovej sumy viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2009 o 600 miliónov EUR a celkovej sumy viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2010 o 420 miliónov EUR, o ktorom sa rozhodlo v rámci dohody o pláne hospodárskej obnovy Európy, bolo rozhodnutie Rady 2006/493/ES (5) zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2009/434/ES (6). V záujme konzistentnosti by členské štáty mali tieto sumy prerozdeliť na základe súčasných kritérií rozčlenenia.

(3)

V dôsledku prijatia rozhodnutia 2009/379/ES a rozhodnutia 2009/434/ES je potrebné prispôsobiť sumy, ktoré sú k dispozícií pre EPFRV, a doplniť ich do ročných rozčlenení podpory Spoločenstva na rozvoj vidieka.

(4)

Rozhodnutie Komisie 2006/636/ES z 12. septembra 2006, ktorým sa stanovuje ročné rozčlenenie čiastok podpory Spoločenstva pre rozvoj vidieka podľa členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 (7), by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Suma uvedená v článku 69 ods. 2a nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa stanovuje podľa rokov a členských štátov v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Príloha k rozhodnutiu 2006/636/ES sa nahrádza textom prílohy II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od rozpočtového roku 2009.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. júla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ L 163, 15.6.2006, s. 10.

(4)  Ú. v. EÚ L 117, 12.5.2009, s. 10.

(5)  Ú. v. EÚ L 195, 15.7.2006, s. 22.

(6)  Ú. v. EÚ L 144, 9.6.2009, s. 25.

(7)  Ú. v. EÚ L 261, 22.9.2006, s. 32.


PRÍLOHA I

Rozčlenenie súm uvedených v článku 69 ods. 2a nariadenia (ES) č. 1698/2005 podľa členských štátov:

(bežné ceny v EUR)

 

2009

2010

Belgicko

2 220 000

1 554 000

Bulharsko

19 500 000

13 650 000

Česká republika

21 000 000

14 700 000

Dánsko

1 740 000

1 218 000

Nemecko

50 340 000

35 238 000

Estónsko

5 340 000

3 738 000

Írsko

15 780 000

11 046 000

Grécko

24 720 000

17 304 000

Španielsko

44 880 000

31 416 000

Francúzsko

35 520 000

24 864 000

Taliansko

56 520 000

39 564 000

Cyprus

1 200 000

840 000

Lotyšsko

7 800 000

5 460 000

Litva

13 020 000

9 114 000

Luxembursko

600 000

420 000

Maďarsko

28 440 000

19 908 000

Malta

600 000

420 000

Holandsko

2 280 000

1 596 000

Rakúsko

27 180 000

19 026 000

Poľsko

98 700 000

69 090 000

Portugalsko

26 940 000

18 858 000

Rumunsko

59 820 000

41 874 000

Slovinsko

6 780 000

4 746 000

Slovensko

14 700 000

10 290 000

Fínsko

14 580 000

10 206 000

Švédsko

12 420 000

8 694 000

Spojené kráľovstvo

7 380 000

5 166 000

Spolu

600 000 000

420 000 000


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA

Rozčlenenie podpory Spoločenstva určenej na rozvoj vidieka podľa členských štátov (2007 až 2013)

(bežné ceny v EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Spolu 2007 – 2013

Z toho minimálne pre oprávnené regióny podľa konvergenčného cieľa – Spolu

Belgicko

63 991 299

63 957 784

62 458 083

70 637 509

73 167 519

75 495 480

77 776 632

487 484 306

40 744 223

Bulharsko (1)

244 055 793

337 144 772

456 843 751

412 748 664

398 058 913

397 696 922

395 699 781

2 642 248 596

692 192 783

Česká republika

396 623 321

392 638 892

409 036 387

415 632 774

406 640 636

412 672 094

424 262 250

2 857 506 354

1 635 417 906

Dánsko

62 592 573

66 344 571

67 411 254

85 052 762

91 231 467

98 797 618

106 488 551

577 918 796

0

Nemecko

1 184 995 564

1 186 941 705

1 202 865 574

1 311 256 553

1 322 959 200

1 355 761 509

1 387 114 950

8 951 895 055

3 174 037 771

Estónsko

95 608 462

95 569 377

101 036 594

104 667 353

104 639 066

108 913 401

113 302 602

723 736 855

387 221 654

Írsko

373 683 516

355 014 220

346 851 422

363 518 252

351 698 528

352 271 063

351 503 589

2 494 540 590

0

Grécko

461 376 206

463 470 078

482 113 090

492 922 509

665 568 186

669 030 398

671 747 957

3 906 228 424

1 905 697 195

Španielsko

286 654 092

1 277 647 305

1 320 830 901

1 400 090 047

1 227 613 000

1 255 978 191

1 284 264 263

8 053 077 799

3 178 127 204

Francúzsko

931 041 833

942 359 146

947 341 939

1 091 752 155

1 169 090 147

1 223 917 557

1 278 994 332

7 584 497 109

568 263 981

Taliansko

1 142 143 461

1 135 428 298

1 183 870 921

1 256 577 236

1 403 606 589

1 422 949 382

1 441 205 996

8 985 781 883

3 341 091 825

Cyprus

26 704 860

24 772 842

23 949 762

23 911 507

22 402 714

21 783 947

21 037 942

164 563 574

0

Lotyšsko

152 867 493

147 768 241

150 342 483

153 226 381

148 781 700

150 188 774

151 198 432

1 054 373 504

327 682 815

Litva

260 974 835

248 836 020

249 948 998

253 855 536

248 002 433

250 278 098

253 898 173

1 765 794 093

679 189 192

Luxembursko

14 421 997

13 661 411

13 255 487

13 838 190

13 287 289

13 281 368

13 212 084

94 957 826

0

Maďarsko

570 811 818

537 525 661

527 075 432

529 160 494

547 603 625

563 304 619

584 609 743

3 860 091 392

2 496 094 593

Malta

12 434 359

11 527 788

11 256 597

10 964 212

10 347 884

10 459 190

10 663 325

77 653 355

18 077 067

Holandsko

70 536 869

72 638 338

73 671 337

87 111 293

90 406 648

96 082 449

102 750 233

593 197 167

0

Rakúsko

628 154 610

594 709 669

580 732 057

586 983 505

556 070 574

545 968 629

532 956 948

4 025 575 992

31 938 190

Poľsko

1 989 717 841

1 932 933 351

1 971 439 817

1 935 872 838

1 860 573 543

1 857 244 519

1 851 146 247

13 398 928 156

6 997 976 121

Portugalsko

560 524 173

562 491 944

584 180 154

625 419 895

611 642 601

611 692 105

610 872 156

4 166 823 028

2 180 735 857

Rumunsko (2)

0

1 146 687 683

1 502 691 530

1 401 644 651

1 357 854 634

1 359 146 997

1 356 173 250

8 124 198 745

1 995 991 720

Slovinsko

149 549 387

139 868 094

136 508 049

134 100 946

124 076 091

118 858 866

113 031 296

915 992 729

287 815 759

Slovensko

303 163 265

286 531 906

282 749 256

266 600 239

263 028 387

275 025 447

319 809 578

1 996 908 078

1 106 011 592

Fínsko

335 121 543

316 143 440

308 265 407

313 973 134

298 490 092

294 408 238

288 617 053

2 155 018 907

0

Švédsko

292 133 703

277 225 207

270 816 031

280 491 463

269 775 513

268 860 755

266 759 282

1 926 061 954

0

Spojené kráľovstvo

263 996 373

645 001 582

706 122 271

746 326 084

748 994 332

752 455 626

749 224 152

4 612 120 420

188 337 515

Spolu

10 873 879 246

13 274 839 325

13 973 664 584

14 368 336 182

14 385 611 311

14 562 523 242

14 758 320 797

96 197 174 687

31 232 644 963


(1)  Prostriedky zo záručnej sekcie EPUZF predstavujú 193 715 561 EUR na rok 2007, 263 453 163 EUR na rok 2008 a 337 004 104 EUR na rok 2009.

(2)  Prostriedky zo záručnej sekcie EPUZF predstavujú 610 786 223 EUR na rok 2007, 831 389 081 EUR na rok 2008 a 1 058 369 098 EUR na rok 2009.“


14.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/53


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. júla 2009,

ktorým sa vyníma prieskum ložísk ropy a plynu a ich ťažba v Holandsku z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

[oznámené pod číslom K(2009) 5381]

(Iba holandské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2009/546/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 30 ods. 5 a 6,

so zreteľom na žiadosť predloženú spoločnosťou Nederlandse Aardolie Maatschappij B. V. (ďalej len „NAM“) elektronickou poštou 26. februára 2009,

po porade s Poradným výborom pre verejné zákazky,

keďže:

I.   Skutočnosti

(1)

Rozhodnutím Komisie 93/676/EHS (2) sa obstarávateľom, ktorí vykonávajú prieskum ložísk ropy alebo plynu alebo ich ťažbu v Holandsku, povolilo uplatňovať alternatívny režim namiesto zvyčajného súboru pravidiel ustanoveného v tom čase platnej smernici. Alternatívny režim so sebou prinášal určité štatistické povinnosti a povinnosť dodržiavať zásady nediskriminácie a verejného obstarávania založeného na hospodárskej súťaži v súvislosti so zadávaním zákaziek na dodávky tovaru, prác a služieb, najmä pokiaľ ide o informácie, ktoré obstarávateľ sprístupňuje hospodárskym subjektom a ktoré sa týkajú jeho obstarávacích zámerov. Účinnosť uvedeného rozhodnutia bola zabezpečená tak, aby neboli dotknuté ustanovenia článku 30 smernice 2004/17/ES prostredníctvom článku 27 pri nahradení predchádzajúcej smernice.

(2)

Dňa 26. februára 2009 spoločnosť NAM poslala Komisii elektronickou poštou žiadosť podľa článku 30 ods. 5 smernice 2004/17/ES. V súlade s článkom 30 ods. 5 prvým pododsekom Komisia informovala holandské orgány listom z 5. marca 2009, na ktorý holandské orgány odpovedali listom zaslaným elektronickou poštou z 26. marca 2009. Komisia si 9. marca 2009 elektronickou poštou takisto vyžiadala od spoločnosti NAM ďalšie informácie, ktoré jej NAM zaslala elektronickou poštou 23. marca 2009.

(3)

Žiadosť, ktorú NAM predložila, sa týka prieskumu ložísk ropy a plynu a ich ťažby v Holandsku. V súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami Komisie o fúziách (3) sa v žiadosti uviedli tri rozdielne činnosti, ktoré NAM vykonáva, a to:

a)

prieskum ložísk ropy a zemného plynu;

b)

ťažbu ropy a

c)

ťažbu zemného plynu.

V súlade s uvedenými rozhodnutiami Komisie „ťažba“ na účely tohto rozhodnutia zahŕňa aj „rozvoj“, t. j. zriadenie primeranej infraštruktúry na budúcu ťažbu (ropné plošiny, potrubie, terminály atď.).

II.   Právny rámec

(4)

V článku 30 smernice 2004/17/ES sa ustanovuje, že zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie jednej z činností, na ktoré sa uvedená smernica vzťahuje, nepodliehajú uvedenej smernici, ak v členskom štáte, v ktorom sa vykonáva, je táto činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Priame vystavenie hospodárskej súťaži sa posudzuje na základe objektívnych kritérií, pričom sa zohľadňujú osobité charakteristiky príslušného sektora. Prístup sa považuje za neobmedzený, ak členský štát implementoval a uplatňuje príslušné právne predpisy Spoločenstva, ktorými sa otvára daný sektor alebo jeho časť.

(5)

Keďže Holandsko implementovalo a uplatnilo smernicu Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (4), prístup na trh by sa mal považovať za prístup, ktorý nie je obmedzený, v súlade s článkom 30 ods. 3 prvým pododsekom smernice 2004/17/ES. Priame vystavenie hospodárskej súťaži na konkrétnom trhu by sa malo hodnotiť na základe rôznych kritérií, z ktorých žiadne nie sú samy osebe rozhodujúce.

(6)

Pokiaľ ide o trhy, ktorých sa týka toto rozhodnutie, podiel hlavných aktérov na danom trhu predstavuje jedno z kritérií, ktoré by sa mali zohľadniť. Ďalším kritériom je miera koncentrácie na uvedených trhoch. Keďže podmienky pre rôzne činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, sa líšia, pri preskúmaní situácie v oblasti hospodárskej súťaže by sa mali zohľadniť odlišné pomery na rôznych trhoch.

(7)

Toto rozhodnutie nemá vplyv na uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

III.   Hodnotenie

(8)

V predchádzajúcich rozhodnutiach Komisie uvedených v odôvodnení 3 sa všetky tri uvedené činnosti, ktoré sú predmetom tejto žiadosti (prieskum ložísk ropy a zemného plynu, ťažba ropy a ťažba zemného plynu), považovali za samostatné trhy produktov. Mali by sa preto posudzovať oddelene.

(9)

Podľa zavedenej praxe Komisie (5) prieskum ropy a zemného plynu predstavuje jeden relevantný trh s výrobkami, pretože na začiatku nemožno určiť, či výsledkom prieskumu bude nájdenie ropy alebo zemného plynu. Z toho istého dôvodu sa ďalej stanovilo, že geografický rozsah tohto trhu je celosvetový.

(10)

Možno rozlišovať tri spôsoby merania trhových podielov hospodárskych subjektov vyvíjajúcich aktivity v oblasti prieskumu: kapitálové výdavky, overené zásoby a očakávanú produkciu. V určitých situáciách sa zvažovalo používanie kapitálových výdavkov ako parametra pri určovaní trhových podielov subjektov na trhu prieskumu (6). Zistilo sa však, že to nie je vhodné, a to najmä pre veľké rozdiely v požadovaných úrovniach investícií, ktoré sú nevyhnutné v rôznych zemepisných oblastiach. A tak sú potrebné väčšie investície na prieskum ložísk ropy a plynu v Severnom mori, ako je to v prípade prieskumu napríklad na Strednom východe. Na druhej strane sa na posudzovanie trhových podielov hospodárskych subjektov v rámci tohto sektora uplatňovali dva ďalšie parametre, a to ich podiel overených zásob a očakávaná produkcia (7).

(11)

Podľa dostupných informácií kombinované overené zásoby ropy a plynu na celom svete predstavovali k 31. decembru 2007 celkovú výšku 378,6 miliardy štandardných kubických metrov ekvivalentu ropy (ďalej len Sm3 e. r.) (8). K 1. januáru 2008 kombinované overené zásoby ropy a plynu v Holandsku predstavovali o niečo viac ako 1,426 miliardy Sm3 e. r. (9), čo je o niečo viac ako 3,7 ‰. Z toho je podiel skupiny NAM ešte menší. Podľa dostupných informácií by sa aj podiel skupiny NAM na trhu mal takisto považovať za bezvýznamný, ak sa očakávaná produkcia použila ako základ. Zatiaľ čo sa teda očakáva, že skutočná ťažba ropy zo strany NAM vo výške 0,04 milióna barelov ropy za deň sa zvýši na 0,06 milióna barelov za deň na základe premiestnenia ropného poľa Schoonebeek na východe Holandska, by však bolo potrebné vnímať v súvislosti s dennou svetovou produkciou ropy vo výške 81,533 milióna barelov ropy, a preto by šlo o ekvivalent podielu vo výške približne 0,7 ‰. Zohľadnením aj stupňa koncentrácie na trhu prieskumu, ktorý sa s výnimkou štátom vlastnených spoločností vyznačuje prítomnosťou troch medzinárodných vertikálne integrovaných súkromných aktérov nazvaných ako „supermajors“ (BP, ExxonMobil a Shell), ako aj určitým počtom takzvaných majors by sa tieto faktory mali vnímať ako ukazovatele priameho vystavenia konkurencii.

(12)

Podľa osvedčenej praxe Komisie (10) rozvoj a ťažba (surovej) ropy predstavuje osobitný trh produktov, ktorého zemepisný rozsah je celosvetový. Podľa dostupných informácií (11) celková celosvetová denná produkcia ropy dosiahla v roku 2007 81,533 milióna barelov. V tom istom roku skupina NAM vyťažila celkovo 0,04 milióna barelov za deň, čo predstavovalo trhový podiel vo výške 0,49 ‰. Zohľadnením aj stupňa koncentrácie na trhu ťažby surovej ropy, ktorý sa s výnimkou štátom vlastnených spoločností vyznačuje prítomnosťou troch medzinárodných vertikálne integrovaných súkromných aktérov nazvaných ako „supermajors“ (BP, ExxonMobil a Shell), ktorých podiely ťažby ropy v roku 2007 dosahovali podľa dostupných informácií výšku 3,08 %, 2,32 % a 2,96 %, ako aj určitým počtom takzvaných majors (12), by sa tieto faktory mali vnímať ako ukazovatele priameho vystavenia konkurencii.

(13)

V predchádzajúcom rozhodnutí Komisie (13) týkajúcom sa dodávok plynu pre cieľových zákazníkov (downstream) sa rozlišuje medzi plynom s nízkou výhrevnosťou (LCV) a plynom s vysokou výhrevnosťou (HCV). Komisia takisto zvažovala, či by sa malo rozlišovať medzi dodávkami skvapalneného zemného plynu (LNG) a dodávkami potrubného zemného plynu (14). V ďalšom rozhodnutí Komisie (15) týkajúcom sa okrem iného rozvoja a produkcie zemného plynu sa však neriešila otázka, či na účely uvedeného rozhodnutia osobitné trhy existovali pre plyn s nízkou výhrevnosťou (LCV), plyn s vysokou výhrevnosťou (HCV) a skvapalnený zemný plyn (LNG), keďže záverečné posúdenie sa neovplyvní bez ohľadu na prijatú definíciu. Na účely tohto rozhodnutia sa táto otázka takisto nemusí riešiť z týchto dôvodov:

NAM neprodukuje LNG,

NAM pôsobí len v Holandsku, kde sa na spotovom trhu pre plyn nazvanom Title Transfer Facility (TTF) od 1. júla 2008 už nerozlišuje medzi LCV a HCV. Okrem toho spoločnosť Gas Transport Services (holandský vnútroštátny prevádzkovateľ siete plynu) má od uvedeného dátumu úplnú kontrolu nad konverziou kvality. Dodávatelia plynu preto nemusia rezervovať konverznú kapacitu.

(14)

Na účely tohto rozhodnutia možno preto príslušný trh produktov ponechať otvorený ako trh s produkciou zemného plynu vo všeobecnosti bez toho, aby sa rozlišovalo medzi LCV, HCV a LNG. Pokiaľ ide o zemepisný trh, v predchádzajúcich rozhodnutiach Komisie (16) sa stanovilo, že zahŕňa Európsky hospodársky priestor (EHP) a prípadne aj Rusko a Alžírsko.

(15)

Podľa dostupných informácií (17) v roku 2007 dosiahla celková produkcia plynu v EÚ 191,9 miliardy Sm3 a produkcia EHP v tom istom roku 281,6 miliardy Sm3. V roku 2007 produkcia NAM dosiahla 50 miliárd Sm3, čo predstavovalo trhový podiel vo výške 17,76 %. V roku 2007 produkcia v Rusku dosiahla 607,4 miliardy Sm3 a v Alžírsku 83 miliárd Sm3. Celková produkcia EHP vrátane Ruska a Alžírska preto dosiahla celkovú výšku 972 miliárd Sm3, z čoho podiel skupiny NAM predstavoval 5,14 %. Zohľadnením aj stupňa koncentrácie na trhu ťažby zemného plynu, ktorý sa vyznačuje prítomnosťou troch „supermajors“ (BP, ExxonMobil a Shell), ako aj ďalších významných aktérov, ako je ruský Gazprom, by sa tieto faktory preto mali považovať za ukazovateľ priameho vystavenia hospodárskej súťaži.

IV.   Závery

(16)

Vzhľadom na faktory posudzované v odôvodneniach 3 až 15 by sa podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži ustanovená v článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES mala považovať v Holandsku za splnenú, pokiaľ ide o tieto služby:

a)

prieskum ložísk ropy a zemného plynu;

b)

ťažbu ropy a

c)

ťažbu zemného plynu.

(17)

Keďže podmienka neobmedzeného prístupu na trh sa považuje za splnenú, smernica 2004/17/ES by sa nemala uplatňovať v prípadoch, keď obstarávatelia zadávajú zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie služieb uvedených v písmenách a) až c) odôvodnenia 16 v Holandsku, ani v prípade, keď sa organizujú súťaže na projekty na účely vykonávania takejto činnosti v Holandsku.

(18)

Toto rozhodnutie je založené na právnej a faktickej situácii z februára a marca 2009, ako je zrejmé z informácií predložených skupinou NAM a Holandským kráľovstvom. Môže sa zrevidovať v prípade, ak by výrazné zmeny v právnej a faktickej situácii znamenali, že by sa nesplnili podmienky uplatňovania článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa nevzťahuje na zákazky, ktoré zadali obstarávatelia a ktorých cieľom je umožniť v Holandsku vykonávanie týchto služieb:

a)

prieskum ropy a zemného plynu;

b)

ťažba ropy a

c)

ťažba zemného plynu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 8. júla 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 93/676/ES z 10. decembra 1993, ktorým sa ustanovuje, že využívanie zemepisných oblastí na účely prieskumu alebo ťažby ropy alebo plynu nepredstavuje v Holandsku činnosť definovanú v článku 2 ods. 2 písm. b) bode i) smernice Rady 90/531/EHS a že subjekty vykonávajúce takúto činnosť sa v Holandsku nemajú považovať za subjekty pôsobiace na základe osobitných alebo výlučných práv v zmysle článku 2 ods. 3 písm. b) uvedenej smernice (Ú. v. ES L 316, 17.12.1993, s. 41).

(3)  Pozri najmä rozhodnutie Komisie 2004/284/ES z 29. septembra 1999, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP (vec IV/M.1383 — Exxon/Mobil), a ďalšie rozhodnutia, okrem iného rozhodnutie Komisie z 3. mája 2007, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (vec COMP/M.4545 – STATOIL/HYDRO) podľa nariadenia (ES) č. 139/2004.

(4)  Ú. v. ES L 79, 29.3.1996, s. 30.

(5)  Pozri najmä uvedené rozhodnutie Exxon/Mobil a aktuálnejšie rozhodnutie Komisie z 19. novembra 2007, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (vec COMP/M.4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) podľa nariadenia (ES) č. 139/2004.

(6)  Pozri najmä uvedené rozhodnutie Exxon/Mobil (body 23 a 24).

(7)  Pozri najmä uvedené rozhodnutie Exxon/Mobil (body 25 a 27).

(8)  Pozri bod 5.2.1 žiadosti a v nej uvedené zdroje, najmä prílohu BP Statistical Review of World Energy (štatistický prehľad svetovej energie spoločnosti British Petroleum) z júna 2008.

(9)  To predstavuje 1 390 miliárd Sm3 plynu, čo sa rovná 1 390 miliónom Sm3 e. r. a 36,6 milióna Sm3 ropy, čo je celkovo 1 426 600 000 Sm3.

(10)  Pozri najmä uvedené rozhodnutie Exxon/Mobil a nedávne rozhodnutie Komisie z 19. novembra 2007, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (vec COMP/M.4934 – KAZMUNAIGAZ/ROMPETROL) podľa nariadenia (ES) č. 139/2004.

(11)  Pozri stranu 8 štatistického prehľadu BP Statistical Review of World Energy, June 2008, ktorý tvorí prílohu k žiadosti (ďalej len „štatistický prehľad BP“).

(12)  Ich trhové podiely sú menšie ako v prípade „supermajors“.

(13)  Rozhodnutie Komisie 2007/194/ES zo 14. novembra 2006, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s vykonávaním Dohody o EHP (vec COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 47).

(14)  Pozri najmä uvedené rozhodnutie Gaz de France/Suez.

(15)  Uvedená vec M 4545, bod 12.

(16)  Pozri napríklad rozhodnutia uvedené v odôvodnení 3.

(17)  Pozri najmä štatistický prehľad BP, s. 24.


14.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/57


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. júla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/57/ES o systéme včasného varovania a včasnej reakcie na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES

[oznámené pod číslom K(2009) 5515]

(Text s významom pre EHP)

(2009/547/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES z 24. septembra 1998, ktorým sa v Spoločenstve zriaďuje sieť na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných ochorení (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 5,

po konzultácii s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2000/57/ES o systéme včasného varovania a včasnej reakcie na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 2119/98/ES (2) sa definujú udalosti spojené s prenosnými ochoreniami, ktoré majú byť oznámené príslušnými orgánmi verejného zdravia členských štátov zložke systému včasného varovania a včasnej reakcie siete Spoločenstva a stanovujú sa v ňom všeobecné postupy výmeny informácií o takýchto udalostiach, konzultácií a koordinácie opatrení medzi členskými štátmi v spolupráci s Komisiou.

(2)

Rozhodnutie 2000/57/ES zároveň zaväzuje príslušné orgány verejného zdravia členských štátov, aby zbierali a navzájom si vymieňali všetky potrebné informácie o udalostiach spojených s prenosnými ochoreniami, napríklad prostredníctvom využívania národného systému pre dohľad, epidemiologickej zložky siete Spoločenstva alebo akéhokoľvek iného systému Spoločenstva na zber údajov.

(3)

Prevencia a kontrola prenosných chorôb je definovaná v rozhodnutí č. 2119/98/ES ako skupina opatrení vrátane epidemiologických vyšetrovaní prijatých príslušnými orgánmi verejného zdravia v členských štátoch na prevenciu a zastavenie šírenia prenosných chorôb. Tieto opatrenia zahŕňajú činnosti vysledovania kontaktov a spolu s ďalšími relevantnými informáciami, ktoré má príslušný vnútroštátny orgán verejného zdravia k dispozícii v prípade udalosti spojenej s prenosnými ochoreniami, sú bezodkladne postúpené všetkým ostatným členským štátom a Komisii. Okrem toho členský štát, ktorý plánuje prijať opatrenia, v princípe vopred informuje sieť Spoločenstva o povahe a rozsahu daných opatrení a zároveň konzultuje a koordinuje tieto opatrenia s ostatnými členskými štátmi v spolupráci s Komisiou.

(4)

Rozhodnutie 2000/57/ES by malo jasne odrážať ustanovenia rozhodnutia č. 2119/98/ES v súvislosti s opatreniami, ktoré boli prijaté alebo sa majú prijať na účely prevencie a zastavenia šírenia prenosných chorôb.

(5)

Okrem toho nadobudnutie účinnosti medzinárodných zdravotných predpisov (2005) zaväzuje medzinárodné spoločenstvo, aby v oblasti verejného zdravia reagovalo na medzinárodné rozšírenie chorôb spôsobom, ktorý je vzhľadom na ohrozenie verejného zdravia úmerný a cielený a ktorý predchádza zbytočnému zasahovaniu do medzinárodnej prepravy a obchodu.

(6)

V prípade udalosti spojenej s prenosným ochorením s potenciálnym rozsahom na úrovni EÚ, ktorá vyžaduje opatrenia na vysledovanie kontaktov, členské štáty navzájom spolupracujú v spojení s Komisiou prostredníctvom EWRS s cieľom identifikovať nakazené osoby a potenciálne ohrozených jednotlivcov. Súčasťou tejto spolupráce môže byť výmena citlivých osobných údajov o potvrdených alebo predpokladaných prípadov u ľudí medzi členskými štátmi, ktorých sa týkajú postupy vysledovania kontaktov.

(7)

Spracovanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia je v zásade zakázané v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (3) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (4). Okrem toho sa v článku 11 rozhodnutia č. 2119/98/ES uvádza, jeho ustanovenia platia bez toho, aby bola dotknutá smernica 95/46/ES.

(8)

V záujme verejného zdravia sa na spracovanie takýchto údajov vzťahuje výnimka podľa článku 8 ods. 3 smernice 95/46/ES a článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 45/2001, pokiaľ sa to vyžaduje na účely preventívnej medicíny, lekárskej diagnózy, poskytovania starostlivosti alebo riadenia zdravotníckych služieb, a ak sú tieto údaje spracovávané profesionálnym zdravotníckym pracovníkom podliehajúcim záväzku služobného tajomstva alebo inou osobou taktiež podliehajúcou podobnému záväzku mlčanlivosti v súlade s vnútroštátnym právom alebo pravidlami stanovenými vnútroštátnymi kompetentnými orgánmi. V článku 23 ods. 1 medzinárodných zdravotných predpisov (2005), ktoré nadobudli účinnosť 15. júna 2007, sa okrem toho ustanovuje, že zmluvné štáty Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) môžu pri príchode alebo odchode na účely verejného zdravia vrátane vysledovania kontaktov požadovať určité údaje týkajúce sa cestujúcich.

(9)

Okrem toho by malo byť spracovanie osobných údajov na účely vysledovania kontaktov považované za zákonné, ak je to potrebné na ochranu životne dôležitých záujmov údajového subjektu podľa článku 7 písm. d) smernice 95/46/ES a článku 5 písm. e) nariadenia (ES) č. 45/2001 a tiež na výkon úlohy vo verejnom záujme podľa článku 7 písm. e) smernice 95/46/ES a článku 5 písm. a) nariadenia (ES) č. 45/2001.

(10)

Komisia, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a členské štáty by mali zaviesť vhodné ochranné opatrenia týkajúce sa spracovania osobných údajov na účely vysledovania kontaktov, najmä pokiaľ ide o uplatnenie výnimiek z ustanovení smernice 95/46/ES a nariadenia (ES) č. 45/2001, ktoré zabezpečia, že budú spracovávať osobné údaje v systéme EWRS v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001 a so smernicou 95/46/ES.

(11)

Najmä v prípade, ak komunikujú osobné údaje v rámci systému EWRS s cieľom prevencie a zastavenia rozšírenia prenosných ochorení, mali by príslušné orgány verejného zdravia členských štátov a Komisia zabezpečiť, aby tieto údaje boli primerané, podstatné a nepresahujúce mieru, pokiaľ ide o uvedený účel, neboli spracované na iné účely, boli presné, a ak je to nevyhnutné, aj aktualizované a aby boli uchovávané iba počas obdobia, ktoré nie je dlhšie, ako je na uvedený účel nevyhnutné. Mali by zároveň zabezpečiť, aby osoby, ktoré sú predmetom vysledovania kontaktov, boli riadne informované o povahe spracovania, spracovaných údajoch, svojom práve pristupovať k údajom, ktoré sa ich týkajú, a opravovať ich, s výnimkou prípadov, kedy to nie je možné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie, a aby boli v rámci systému EWRS na ochranu takýchto údajov zavedené primerané úrovne dôvernosti a zabezpečenia.

(12)

Vo svojej správe z roku 2007 (5) o fungovaní EWRS zdôraznila Komisia potrebu zaviesť v rámci EWRS funkciu selektívneho zasielania správ, aby bol garantovaný výlučný komunikačný kanál iba medzi členskými štátmi, ktoré sú dotknuté špecifickými udalosťami spojenými okrem iného s činnosťami vysledovania kontaktov. Použitie tejto selektívnej funkcie poskytuje príslušné ochranné opatrenia vo všetkých prípadoch, keď sú údaje oznamované prostredníctvom systému EWRS, a malo by zabezpečiť, že v rámci vykonania tohto rozhodnutia budú v rámci systému EWRS cirkulovať iba osobné údaje primerané, podstatné a nepresahujúce mieru s ohľadom na uvedený účel v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 45/2001 a článkom 6 ods. 1 písm. c) smernice 95/46/ES. Z týchto dôvodov by malo byť použitie funkcie selektívneho zasielania správ obmedzené na správy, ktorými sa oznamujú relevantné osobné údaje, aby boli zlučiteľné s povinnosťami, ktoré vyplývajú členským štátom z článkov 4, 5 a 6 rozhodnutia č. 2119/98/ES.

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 7 rozhodnutia č. 2119/98/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2000/57/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 2 sa text „informácie o týchto udalostiach“ nahrádza textom „informácie týkajúce sa udalostí a opatrení zamýšľaných alebo prijatých ako reakcia na tieto udalosti alebo na náznaky takýchto udalostí“.

2.

Vkladá sa nový článok 2a:

„Článok 2a

1.   Tento článok sa použije na opatrenia zavedené s cieľom vysledovania osôb, ktoré boli vystavené zdroju pôvodcov nákazy a u ktorých hrozí nebezpečenstvo, že sa u nich rozvinie alebo sa už rozvinulo prenosné ochorenie s významom pre Spoločenstvo podľa hľadísk stanovených v prílohe I (ďalej len ‚vysledovanie kontaktov‘).

2.   V prípade, keď príslušné orgány verejného zdravia členských štátov komunikujú osobné údaje s cieľom vysledovania kontaktov prostredníctvom systému včasného varovania a včasnej reakcie, a to za predpokladu, že tieto údaje sú potrebné a dostupné, použijú funkciu selektívneho zasielania správ, ktorá zabezpečuje zodpovedajúcu ochranu údajov. Tento komunikačný kanál je obmedzený na členské štáty, ktorých sa týka vysledovanie kontaktov.

3.   V prípade, ak príslušné orgány verejného zdravia členských štátov zasielajú takéto informácie prostredníctvom funkcie selektívneho zasielania správ, uvedú odkaz na udalosť alebo opatrenia predtým oznámené v sieti Spoločenstva.

4.   Na účely odseku 2 je v prílohe III uvedený orientačný zoznam osobných údajov.

5.   V prípade, ak príslušné orgány verejného zdravia členských štátov a Komisia oznamujú a zasielajú osobné údaje prostredníctvom funkcie selektívneho zasielania správ, musia spĺňať ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (6) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7).

3.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Každý rok najneskôr do 31. marca príslušné orgány členských štátov predložia Komisii analytickú správu o udalostiach, opatreniach zamýšľaných alebo prijatých v súvislosti s týmito udalosťami a o postupoch uplatňovaných v systéme včasného varovania a včasnej reakcie. Na včasnom základe môžu tiež príslušné orgány členských štátov oznamovať aj výskyt špecifických udalostí osobitného významu.“

4.

Text v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňa ako príloha III.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. júla 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 3.10.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 21, 26.1.2000, s. 32.

(3)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(5)  Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o fungovaní systémov včasného varovania a reakcie (Early Warning and Response Systems, EWRS) siete Spoločenstva na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných chorôb v rokoch 2004 a 2005 (rozhodnutie 2000/57/ES) z 20. marca 2007 [KOM(2007) 121 v konečnom znení].

(6)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.“


PRÍLOHA

K rozhodnutiu 2000/57/EHS sa dopĺňa táto príloha III:

„PRÍLOHA III

Orientačný zoznam osobných údajov na účel vysledovania kontaktov

1.

OSOBNÉ ÚDAJE:

priezvisko a mená,

štátna príslušnosť, dátum narodenia, pohlavie,

typ dokladu, jeho číslo a vystavujúci orgán,

adresa súčasného bydliska (ulica a číslo domu, mesto, štát, PSČ),

telefónne čísla (mobilný telefón, domáca pevná linka, pracovný telefón),

e-mail: (súkromný, pracovný).

2.

ÚDAJE O CESTE:

údaje o použitom dopravnom prostriedku (napr. číslo letu, dátum letu, názov lode, evidenčné číslo vozidla),

číslo/čísla sedadla/sedadiel,

číslo/čísla kajuty/kajút.

3.

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

mená navštívených osôb/miest pobytu,

dátumy a adresy miest pobytu (ulica a číslo domu, mesto, štát, PSČ),

telefónne čísla (mobilný telefón, domáca pevná linka, pracovný telefón),

e-mail: (súkromný, pracovný).

4.

ÚDAJE O SPOLUCESTUJÚCICH:

priezviská a mená,

štátna príslušnosť,

osobné údaje, ako sú stanovené v bode 1 v prvej až šiestej zarážke.

5.

KONTAKTNÉ ÚDAJE V PRÍPADE NÚDZE:

meno osoby, ktorá má byť kontaktovaná,

adresa (ulica a číslo domu, mesto, štát, PSČ),

telefónne čísla (mobilný telefón, domáca pevná linka, pracovný telefón),

e-mail: (súkromný, pracovný).“