ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.176.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 176

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
7. júla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 584/2009 zo 6. júla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 585/2009 zo 6. júla 2009, ktorým sa stanovujú mimoriadne opatrenia týkajúce sa osvedčení o náhrade na udelenie vývozných náhrad v prípade určitých poľnohospodárskych výrobkov vyvážaných vo forme tovaru, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 586/2009 zo 6. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1043/2005, pokiaľ ide o obdobie platnosti určitých osvedčení o náhrade

5

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/523/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. decembra 2008 o štátnej pomoci C 52/06 (ex NN 73/06, ex N 340/06) čiastočne zavedenej Poľskom pre spoločnosť Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. [oznámené pod číslom K(2008) 7049]  ( 1 )

7

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2009/524/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 29. júna 2009 o opatreniach na zlepšenie fungovania jednotného trhu ( 1 )

17

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 3290/94 z 22. decembra 1994 o úpravách a prechodných opatreniach požadovaných v odvetví poľnohospodárstva na účely realizácie dohôd, ktoré sa uzatvorili počas Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní (Ú. v. ES L 349 z 31.12.1994; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 11/zv. 21, s. 432)

27

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

7.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 584/2009

zo 6. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 7. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

24,2

TR

44,0

ZZ

34,1

0707 00 05

TR

108,5

ZZ

108,5

0709 90 70

TR

100,7

ZZ

100,7

0805 50 10

AR

53,6

MK

25,1

TR

41,9

ZA

60,5

ZZ

45,3

0808 10 80

AR

94,3

BR

72,3

CL

80,5

CN

93,4

NZ

113,9

US

92,3

UY

116,5

ZA

88,1

ZZ

93,9

0808 20 50

AR

70,3

CL

70,8

NZ

161,4

ZA

100,3

ZZ

100,7

0809 10 00

TR

208,8

XS

116,3

ZZ

162,6

0809 20 95

SY

197,7

TR

323,5

ZZ

260,6

0809 30

TR

140,1

ZZ

140,1

0809 40 05

IL

160,5

ZZ

160,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


7.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 585/2009

zo 6. júla 2009,

ktorým sa stanovujú mimoriadne opatrenia týkajúce sa osvedčení o náhrade na udelenie vývozných náhrad v prípade určitých poľnohospodárskych výrobkov vyvážaných vo forme tovaru, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad (2) sa stanovuje, že osvedčenia o náhrade, o ktoré bolo požiadané v súlade s článkom 33 písm. a) alebo s článkom 38a najneskôr do 7. novembra, sú platné do posledného dňa desiateho mesiaca nasledujúceho po mesiaci podania žiadosti o osvedčenie.

(2)

Nariadením (ES) č. 1043/2005 sa stanovuje aj to, že vydanie osvedčenia o náhrade zaväzuje držiteľa, aby požiadal o náhradu sumy, na ktorú bolo vydané osvedčenie na tovar vyvezený počas obdobia platnosti osvedčenia o náhrade.

(3)

Ak nebol splnený záväzok požiadať o náhradu, prepadne záruka vo výške rovnajúcej sa rozdielu medzi 95 % sumy uvedenej v osvedčení o náhrade a skutočne požiadanou sumou. V dôsledku vplyvu hospodárskej a finančnej krízy na trhy tretích krajín počas rozpočtového obdobia 2009 bolo desaťmesačné obdobie platnosti určitých osvedčení o náhrade vydaných na tovar, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve, určených na použitie od 1. októbra 2008, pre hospodárske subjekty spojené s vysokou mierou rizika a neistoty. Táto zvýšená neistota ovplyvňuje takmer všetok vývoz, na ktorý sa vzťahujú osvedčenia o náhrade vydané na použitie od 1. októbra 2008. V porovnaní so základnými potravinami nejde v prípade väčšiny tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve a na ktorý sa poskytujú vývozné náhrady, o životne dôležité výrobky, a preto je takýto tovar v dovážajúcich krajinách mimoriadne citlivý na zníženie spotreby.

(4)

Vplyv finančnej a hospodárskej krízy sa začal prejavovať koncom septembra 2008. V dôsledku krízy sa v súčasnosti vývozcovia tovaru, na ktorý sa vzťahujú osvedčenia o náhrade s použitím od 1. októbra 2008 s desaťmesačným obdobím platnosti na vývoz uskutočnený do konca júla 2009, ocitli v situácii, keď nemôžu úplne využiť všetky osvedčenia vydané na použitie od 1. októbra 2008.

(5)

V snahe obmedziť následky negatívneho vplyvu na vývozcov, je potrebné, aby sa odchylne od ustanovení článku 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 a článku 40 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (3), obdobie platnosti osvedčení o náhrade, o ktoré bolo v súlade s článkom 33 písm. a) alebo s článkom 38a nariadenia (ES) č. 1043/2005 požiadané v období od 8. júla do 26. septembra 2008 na použitie od 1. októbra 2008, predĺžilo do 30. septembra 2009.

(6)

Ustanovenia článku 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 376/2008 by sa v tomto prípade nemali uplatniť, keďže k predĺženiu obdobia platnosti príslušných osvedčení o náhrade nedochádza z dôvodu vyššej moci. Preto je potrebné stanoviť výslovnú odchýlku od článku 23 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005, aby sa v tomto prípade neuplatnil článok 40 ods. 3 nariadenia (ES) č. 376/2008.

(7)

Až do dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia mohli byť v súlade s článkom 45 nariadenia (ES) č. 1043/2005 určité osvedčenia o náhrade s desaťmesačnou platnosťou, o ktoré bolo v súlade s článkom 33 písm. a) alebo s článkom 38a nariadenia (ES) č. 1043/2005 požiadané v období od 8. júla do 7. novembra 2008, už vrátené vydávajúcemu orgánu. Aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie všetkých držiteľov uvedených osvedčení, je vhodné poskytnúť vydávajúcemu orgánu možnosť opätovne vydať vrátené osvedčenia alebo výpisy z nich a obnoviť zodpovedajúce záruky.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky, ktoré sa týkajú obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami neuvedenými v prílohe I k zmluve,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od ustanovení článku 39 ods. 2 druhého pododseku a článku 23 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 sa obdobie platnosti osvedčení s desaťmesačným obdobím platnosti, o ktoré bolo v súlade s článkom 33 písm. a) alebo s článkom 38a nariadenia (ES) č. 1043/2005 požiadané v období od 8. júla do 7. novembra 2008, predlžuje do 30. septembra 2009.

Článok 2

Na písomné požiadanie titulárneho držiteľa sa osvedčenia alebo výpisy z nich s desaťmesačným obdobím platnosti, o ktoré bolo v súlade s článkom 33 písm. a) alebo s článkom 38a nariadenia (ES) č. 1043/2005 požiadané v období od 8. júla do 7. novembra 2008 a ktoré boli v súlade s článkom 45 nariadenia (ES) č. 1043/2005 vrátené vydávajúcemu orgánu do dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa po zložení zodpovedajúcej záruky vydávajúcemu orgánu opätovne vydajú vo výške nevyužitej sumy zostávajúcej na osvedčeniach o náhrade.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.


7.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 586/2009

zo 6. júla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1043/2005, pokiaľ ide o obdobie platnosti určitých osvedčení o náhrade

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad (2) sa stanovuje, že osvedčenia o náhrade, o ktoré bolo požiadané v súlade s článkom 33 písm. a) alebo s článkom 38a najneskôr do 7. novembra, sú platné do posledného dňa desiateho mesiaca nasledujúceho po mesiaci podania žiadosti o osvedčenie.

(2)

Desaťmesačné obdobie platnosti osvedčení, o ktoré bolo požiadané do 7. novembra, sa prijalo na uľahčenie fungovania systému náhrad v osobitnej situácii očakávaného pozastavenia vývozných náhrad v prípade cukru po reforme spoločnej organizácie trhu s cukrom. Ustanovenie, ktorým sa zavádza desaťmesačné obdobie platnosti, by sa preto malo uplatňovať len na rozpočtové obdobie 2009 a malo by sa vzťahovať na osvedčenia, o ktoré bolo požiadané najneskôr do 7. novembra 2008. Toto ustanovenie už nie je potrebné a preto by sa malo vypustiť.

(3)

Keďže nariadenie Komisie (ES) č. 585/2009 zo 6. júla 2009, ktorým sa stanovujú mimoriadne opatrenia týkajúce sa osvedčení o náhrade na udelenie vývozných náhrad v prípade určitých poľnohospodárskych výrobkov vyvážaných vo forme tovaru, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (3), sa uplatňuje len na osvedčenia o náhrade, o ktoré bolo požiadané v súlade s článkom 33 písm. a) alebo s článkom 38a nariadenia (ES) č. 1043/2005 od 8. júla do 7. novembra 2008, je vhodné spresniť, že zmeny a doplnenia tohto nariadenia nemajú vplyv na nariadenie (ES) č. 585/2009.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1043/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky, ktoré sa týkajú obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi výrobkami neuvedenými v prílohe I k zmluve,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 39 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Prvý pododsek sa nahrádza takto:

„S výhradou druhého pododseku sú osvedčenia o náhrade platné do posledného dňa piateho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci podania žiadosti o osvedčenie, alebo do posledného dňa rozpočtového obdobia, podľa toho, ktoré je skôr.“;

2.

Druhý pododsek sa vypúšťa.

Článok 2

Obdobie platnosti stanovené v nariadení (ES) č. 585/2009 sa uplatňuje na osvedčenia o náhrade, o ktoré bolo požiadané v súlade s článkom 33 písm. a) alebo s článkom 38a nariadenia (ES) č. 1043/2005 od 8. júla do 7. novembra 2008.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. júla 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  Pozri stranu 3 Ú. v. EÚ.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

7.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/7


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. decembra 2008

o štátnej pomoci C 52/06 (ex NN 73/06, ex N 340/06) čiastočne zavedenej Poľskom pre spoločnosť Odlewnia Żeliwa „Śrem“ S.A.

[oznámené pod číslom K(2008) 7049]

(Iba poľské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2009/523/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s ustanoveniami citovanými vyššie,

keďže:

I.   KONANIE

(1)

Dňa 1. júna 2006 poľské orgány oznámili pomoc na reštrukturalizáciu pre Odlewnia Żeliwa „Śrem“ (ďalej len „Odlewnia Śrem“) väčšinou vo forme dohôd o platbách verejnoprávnych záväzkov v splátkach. Zistilo sa, že niektoré opatrenia pomoci boli poskytnuté po pristúpení bez schválenia Komisie. Preto sa považujú za nelegálnu pomoc.

(2)

Listom zo 6. decembra 2006 Komisia informovala Poľsko, že sa rozhodla začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o opatrenia.

(3)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili pripomienky k navrhovanej pomoci.

(4)

Dňa 31. januára 2007 poľské orgány predložili svoje pripomienky k začatiu konania vo veci zisťovania. Od tretích strán neboli predložené žiadne pripomienky.

(5)

Dňa 15. apríla 2008 Komisia poslala poľským orgánom žiadosť o ďalšie informácie.

(6)

Dňa 30. apríla 2008 poľské orgány odpovedali a informovali Komisiu o stiahnutí plánovaných opatrení. Komisia to však nemohla prijať ako stiahnutie podľa článku 8 nariadenia Rady (ES) č. 659/99 (1), keďže už zavedené odloženie splácania dlhu malo v skutočnosti vplyv na príjemcu, čím poskytlo jasnú výhodu spoločnostiam, ktoré platia svoje verejnoprávne záväzky načas.

II.   OPIS PRÍJEMCU POMOCI A REŠTRUKTURALIZÁCIE

(7)

Odlewnia Śrem začala výrobu v roku 1968. Vyrába predovšetkým liatinu pre lodiarsky priemysel. Privatizácia spoločnosti sa začala v roku 1999, keď štátna pokladnica predala 85 % svojich podielov spoločnostiam CENTROZAP (44,9 %), BANK PEKAO (25,1 %) a zamestnancom (15 %). Jednou z príčin zhoršenia situácie príjemcu bola zlá finančná situácia hlavného akcionára CENTROZAP, ktorý svojho času vlastnil 71,4 % podielov Odlewnia Śrem. Spoločnosť Odlewnia Śrem v súčasnosti vlastní PIOMA-ODLEWNIA, ktorá je vlastníkom 85,1 % podielov. Podľa poľských orgánov vlastní Odlewnia Śrem 6 až 8-percentný podiel na poľskom trhu s liatinou. Sídlo má v oblasti oprávnenej na regionálnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES.

(8)

Proces reštrukturalizácie Odlewnia Śrem sa začal v roku 2003. V roku 2004 bol navrhnutý prvý reštrukturalizačný program, ktorý schválil prezident Agentúry pre priemyselný rozvoj (ARP).

(9)

Podľa poľských orgánov chcela spoločnosť využiť príležitosť vytvorenú zmenou a doplnením zákona z 30. októbra 2002 o štátnej pomoci pre podniky, ktoré majú osobitný význam pre pracovný trh, čím sa rozšírili možnosti na odpísanie verejnoprávnych záväzkov (kapitola 5a), ale zaviedli dodatočné požiadavky pre spoločnosť ako určenie časti jej aktív na prevod na nezávislého prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom musela byť spoločnosť úplne vo vlastníctve ARP alebo štátnej pokladnice. Príjmy z predaja týchto aktív prostredníctvom prevádzkovateľa mali pokryť aspoň časti verejnoprávnych záväzkov reštrukturalizovanej spoločnosti a zvyšná časť pohľadávok sa mala odpísať pri reštrukturalizácii. Dňa 19. marca uplynula lehota na ukončenie procesu reštrukturalizácie podľa kapitoly 5a zákona z 19. marca 2006 bez toho, aby sa uskutočnil predaj aktív prevádzkovateľom. Okrem toho prezident ARP v rozhodnutí z 27. júna 2006 vyhlásil, že reštrukturalizácia sa dokončila, keď Odlewnia Śrem znovu nadobudla svoju životaschopnosť a všetko, čo bolo potrebné na úplné ukončenie reštrukturalizácie, bol súhlas Komisie s dohodou, čo by spoločnosti umožnilo splatiť svoje verejnoprávne záväzky v splátkach. Po neuspokojivom ukončení postupu v rámci kapitoly 5a spoločnosť kontaktovala svojich päť verejnoprávnych veriteľov a požiadala ich o odloženie termínov platieb za svoje záväzky na základe všeobecnejšie uplatniteľných predpisov daňového práva, ktoré boli pre nich menej výhodné ako dohoda stanovená v kapitole 5a.

(10)

Podľa poľských orgánov predstavovali náklady na reštrukturalizáciu 43,6 milióna PLN. Náklady na finančnú reštrukturalizáciu tvoria približne 75 % celkových reštrukturalizačných nákladov, pričom zvyšok predstavovali najmä výdavky na modernizáciu infraštruktúry spoločnosti.

(11)

Plán reštrukturalizácie sa v prvom rade zameriava na modernizáciu výroby a investície na zlepšenie kvality správy spoločnosti (napr. zavedením počítačového programu SAP R/3 ako hlavného nástroja IT Odlewnia Śrem).

(12)

Po druhé veľká časť reštrukturalizácie pozostáva z finančnej reštrukturalizácie, t. j. najmä z dohody o platbách v splátkach a odpísania verejnoprávnych záväzkov. Odsúhlasilo sa aj čiastočné odpísanie verejnoprávnych záväzkov v sume 1,4 milióna PLN v rámci dohody o vyrovnaní s veriteľmi, podpísanej 17. mája 2005.

(13)

Po tretie spoločnosť znížila počet svojich zamestnancov z 1 776 v roku 2002 na 1 457 v roku 2005 a už neplánuje ďalšiu reštrukturalizáciu zamestnanosti. Poľsko však pripustilo, že dočasné pozastavenie uplatňovania kolektívnej zmluvy spoločnosti predstavovalo zníženie nákladov na zamestnanosť, keďže spoločnosť dočasne nevyplácala príspevky do sociálneho príspevkového fondu spoločnosti.

(14)

Reštrukturalizácia aktív pozostávala z vydania aktív, ktoré sa nevzťahovali na výrobu, ako sú hotelové (Ośrodek Wypoczynkowy v Ostrowieczne) a ostatné zariadenia v celkovej cene 0,4 milióna PLN. Plánuje sa predaj aj ďalších aktív v hodnote približne 2,6 milióna PLN, zatiaľ však nebol dokončený.

(15)

Skôr ako Komisia začala konanie stanovené v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES, bola informovaná o tom, že spoločnosť sa od roku 2003 snažila nájsť nového investora a poľské orgány zdôrazňovali význam privatizácie pre dlhodobú životaschopnosť spoločnosti. Poľsko informovalo Komisiu, že tento cieľ bol dosiahnutý, keď 85,1 % podielov spoločnosti Odlewnia Śrem bolo predaných súkromnej spoločnosti PIOMA-ODLEWNIA.

(16)

Odlewnia Śrem znížila svoju výrobnú kapacitu z 57 000 na 55 000 ton liatiny ročne a neuvažuje o ďalšom znížení s tým, že by to mohlo ohroziť životaschopnosť spoločnosti. Poľsko navrhlo dve alternatívne kompenzačné opatrenia: po prvé spoločnosť znížila svoju výrobu liatiny pre priemyselné diely o 50 % (z približne 11 000 ton na 5 500 ton). Po druhé Poľsko uvádza, že spoločnosť už nebude vyrábať liatinu pre veterné elektrárne.

III.   ROZHODNUTIE O ZAČATÍ KONANIA PODĽA ČLÁNKU 88 ODS. 2 ZMLUVY O ES

(17)

Komisia sa rozhodla začať konanie vo veci formálneho zisťovania, pretože má pochybnosti, či reštrukturalizačná pomoc bola kompatibilná so spoločným trhom. Tieto pochybnosti boli založené na štyroch faktoroch.

(18)

Po prvé Komisia mala pochybnosti, či by sa Odlewnia Śrem mohla považovať za „firmu v ťažkostiach“ v zmysle usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2) (ďalej len „usmernenia z roku 2004“) a tým splnila kritériá priznania pomoci na reštrukturalizáciu, keďže Odlewnia Śrem vykázala v roku 2005 čistý zisk 3,9 milióna PLN.

(19)

Po druhé Komisia má pochybnosti, či bol plán reštrukturalizácie schopný obnoviť dlhodobú životaschopnosť príjemcu pomoci, keďže sa zdalo, že sa zameriava na splácanie dlhu a pokrytie prevádzkových nákladov a že spoločnosť sa snaží nájsť súkromného investora.

(20)

Po tretie Komisia mala pochybnosti, či bola pomoc obmedzená na potrebné minimum a či bol vlastný príspevok značný a taký vysoký, ako to bolo možné, najmä ak poľské orgány neposkytli žiadne konkrétne privatizačné plány, v rámci ktorých by bol vlastný príspevok podstatne vyšší.

(21)

Komisia mala nakoniec pochybnosti týkajúce sa kompenzačných opatrení, keďže Poľsko nepreukázalo, že zníženie výroby uvedené v odôvodnení (16) bolo skutočne kompenzačným opatrením a nielen výsledkom vonkajších faktorov ako pokles dopytu alebo neschopnosť spoločnosti súťažiť na relevantných trhoch.

IV.   PRIPOMIENKY STRÁN

(22)

Komisia dostala pripomienky iba od Poľska.

(23)

Poľské orgány informovali Komisiu o niektorých zmenách v pomoci poskytnutej po pristúpení, ktorá by v súčasnosti mala predstavovať 24,2 milióna PLN. V tabuľke nižšie sa nachádza súhrn štátnej pomoci na reštrukturalizáciu (pomoc, ktorá už bola realizovaná a plánovaná pomoc) pre Odlewnia Śrem, ako to uviedli poľské orgány vo svojich pripomienkach o začatí postupu zisťovania.

(24)

Celková nominálna hodnota štátnej pomoci je 43,6 milióna PLN. Tieto opatrenia zahŕňajú štátnu záruku, úver poskytnutý za preferenčných podmienok, priame granty, odklady a odpísanie verejnoprávnych záväzkov. Podrobný opis opatrení štátnej pomoci je uvedený v tabuľke nižšie (prvky pomoci, ako ich uviedli poľské orgány).

Tabuľka 1.

Poskytnutá štátna pomoc

A

B

C

D

E

F

č.

Predpokladaný dátum dohody alebo rozhodnutia

Orgán poskytujúci pomoc

Forma pomoci

Nominálna hodnota

(PLN)

Výška pomoci

(PLN)

Štátna pomoc poskytnutá pred pristúpením a neuplatniteľná po pristúpení

1

19.3.2004

Starosta Śremu

Odpísanie záväzkov dane z nehnuteľností (vrát. úrokov) za obdobie 1.3.2002 – 30.6.2002

738 748,02

738 748,02

2

19.3.2004

Starosta Śremu

Odpísanie daňových záväzkov

500 000,00

500 000,00

3

23.4.2004

ARP

Úver

4 000 000,00

4 000 000,00

4

28.4.2004

ARP

Úverová záruka

14 000 000,00

14 000 000,00

5

30.4.2004

Starosta Śremu

Odpísanie úroku z daňových záväzkov

200 353,90

200 353,90

Spolu

19 439 101,92

19 439 101,92

Štátna pomoc poskytnutá po pristúpení

6

20.5.2004

Ministerstvo vedy a informačných technológií

Grant

435 000,00

352 350,00

7

9.5.2005

ZUS (Sociálna poisťovňa)

Príspevky na sociálne zabezpečenie splatné v splátkach (vrát. úroku)

5 385 415,31

134 585,81

8

17.10.2005

Oblastný orgán

Odloženie platby

855 438,78

105 369,44

9

2. štvrťrok 2007

Oblastný orgán

Environmentálne poplatky splatné do 30.6.2003 v splátkach

1 272 657,45

247 003,92

10

2. štvrťrok 2007

Oblastný orgán

Úrok z environmentálnych poplatkov splatný v splátkach (zahŕňa položku vyššie)

692 185,03

126 365,78

11

2. štvrťrok 2007

Oblastný orgán

Environmentálne poplatky splatné do 30.6.2003 v splátkach

422 946,34

51 018,68

12

2. štvrťrok 2007

Oblastný orgán

Úrok z environmentálnych poplatkov splatný v splátkach (zahŕňa položku vyššie)

274 950,10

33 167,04

13

2. štvrťrok 2007

Štátny fond pre rehabilitáciu zdravotne postihnutých (PFRON)

Príspevky do štátneho fondu pre rehabilitáciu zdravotne postihnutých (PFRON) splatné do 30.6.2003 v splátkach

803 221,50

148 274,11

14

2. štvrťrok 2007

Štátny fond pre rehabilitáciu zdravotne postihnutých (PFRON)

Odpísanie úrokov z príspevkov do Štátneho fondu pre rehabilitáciu zdravotne postihnutých (PFRON) do 30.6.2003

421 085,20

421 085,20

15

2. štvrťrok 2007

Štátny fond pre rehabilitáciu zdravotne postihnutých (PFRON)

Príspevky do štátneho fondu pre rehabilitáciu zdravotne postihnutých (PFRON) za obdobie júl 2003 – január 2004 splatné v 20 štvrťročných splátkach

479 156,60

155 721,64

16

2. štvrťrok 2007

Štátny fond pre rehabilitáciu zdravotne postihnutých (PFRON)

Odpísanie úrokov z príspevkov do Štátneho fondu pre rehabilitáciu zdravotne postihnutých (PFRON) za obdobie júl 2003 – január 2004

38 392,87

38 392,87

17

2. štvrťrok 2007

Okresný orgán

Platby za trvalé užívanie pozemkov splatné do 30.6.2003 v splátkach

263 496,00

34 701,67

18

2. štvrťrok 2007

Okresný orgán

Odpísanie úroku z platieb za trvalé užívanie pozemkov splatné do 30.6.2003 (zahŕňa položku vyššie)

137 890,00

18 159,78

19

2. štvrťrok 2007

ZUS

Príspevky na sociálne zabezpečenie splatné do 30.6.2003 v splátkach

4 077 498,51

46 619,38

20

2. štvrťrok 2007

ZUS

Úrok z príspevkov na sociálne zabezpečenie splatný do 30.6.2003 v splátkach (zahŕňa položku vyššie)

2 306 780,00

26 341,18

21

2. štvrťrok 2007

ZUS

Príspevky do fondu práce a záručného fondu zamestnaneckých výhod splatné do 30.6.2003 v splátkach

1 275 873,09

28 618,42

22

2. štvrťrok 2007

ZUS

Úrok z príspevkov do fondu práce a záručného fondu zamestnaneckých výhod splatný do 30.6.2003 v splátkach (zahŕňa položku vyššie)

727 023,00

16 296,744

23

2. štvrťrok 2007

ZUS

Príspevky na sociálne zabezpečenie splatné do 30.6.2003 v splátkach

2 085 480,55

29 309,94

24

2. štvrťrok 2007

ZUS

Úrok z príspevkov na sociálne zabezpečenie splatný do 30.6.2003 v splátkach (zahŕňa položku vyššie)

1 100 260,00

15 463,36

25

2. štvrťrok 2007

ZUS

Odpísanie nákladov na vymáhanie týkajúcich sa neskorej platby príspevkov na sociálne zabezpečenie splatných do 30.6.2003

641 593,80

641 593,80

26

2. štvrťrok 2007

Štátny fond pre ochranu životného prostredia a vodné hospodárstvo (NFOSiGW)

Grant

470 000,00

470 000,00

Štátna pomoc poskytnutá po pristúpení

24 166 344,12

3 140 438,76

Celková poskytnutá a plánovaná štátna pomoc

43 605 446,04

22 579 540,68

(25)

Po prvé pokiaľ ide o životaschopnosť spoločnosti, poľské orgány tvrdili, že reštrukturalizácia bola úspešná, keďže Odlewnia Śrem našla strategického súkromného investora, ktorý by priniesol potrebný kapitál a umožnil spoločnosti znovu získať dôveryhodnosť na trhu.

(26)

Poľsko takisto zdôraznilo, že spoločnosť diverzifikovala svoju výrobu a zamerala sa na sofistikovanejšie výrobky s väčšou pridanou hodnotou. Presun výroby liatiny vážiacej viac ako 300 kg sa ukázal byť dobrým krokom, keďže množstvo konkurentov ukončilo výrobu v tomto sektore trhu a tým poskytli spoločnosti Odlewnia Śrem príležitosť aktívne konať v tejto oblasti.

(27)

Poľské orgány potvrdili, že spoločnosť už nemá problémy s likviditou a že všetky jej súčasné podnikové záväzky boli splatené načas.

(28)

Po druhé Poľsko tvrdilo, že Odlewnia Śrem by sa mohla považovať za „firmu v ťažkostiach“ v zmysle usmernení z roku 2004, a tým splniť kritériá priznania pomoci na reštrukturalizáciu. Poľské orgány potvrdili, že obdobie reštrukturalizácie začalo v roku 2003, keď spoločnosť bola zjavne v ťažkostiach. Skutočnosť, že Odlewnia Śrem dosiahla v roku 2005 čistý zisk 3,9 milióna PLN, by sa mala považovať za znamenie, že prostredníctvom reštrukturalizačného procesu znovu nadobudla životaschopnosť.

(29)

Po tretie Poľsko poskytlo ďalšie informácie o vlastnom príspevku spoločnosti k celkovým nákladom na reštrukturalizáciu.

(30)

Podľa poľských orgánov príjemca pomoci poskytol značný vlastný príspevok. Náklady na reštrukturalizáciu dosiahli spolu 43,6 milióna PLN, zatiaľ čo zdroje financovania na reštrukturalizáciu, ktoré možno klasifikovať ako vlastný príspevok k reštrukturalizácii, možno vyčísliť na sumu 23,7 milióna PLN, vytvorenú z kapitálu, ktorý poskytol súkromný investor (16 miliónov PLN), z výnosov z predaja alebo prenájmu vydaných aktív (0,4 milióna PLN) a z dočasného pozastavenia uplatňovania kolektívnej zmluvy spoločnosti (7,3 milióna PLN). Pokiaľ ide o posledné z nich, poľské orgány tvrdia, že to predstavuje zníženie nákladov na zamestnanecké výhody, keďže Odlewnia Śrem je dočasne oslobodená od platby príspevkov do sociálneho príspevkového fondu spoločnosti. Tento fond bol zriadený spoločnosťou Odlewnia Śrem a jej odborovými zväzmi na dobrovoľnej báze a nie je povinný zo zákona. Preto v ňom nie sú zahrnuté žiadne štátne zdroje. Bolo vysvetlené, že rozhodnutie bolo prijaté po dohode s odborovými zväzmi, ktoré súhlasili, že obetujú časť zamestnaneckých výhod na podporu reštrukturalizácie. Toto opatrenie preto možno považovať za vlastný príspevok.

(31)

Poľsko okrem toho opätovne vyjadrilo svoj názor, že nasledujúce prvky takisto predstavujú vlastné príspevky k nákladom na reštrukturalizáciu:

odpísanie a úprava pre platby v splátkach verejnoprávnych záväzkov vo výške 2 milióny PLN v rámci dohody o vyrovnaní, podpísanej veriteľmi spoločnosti Odlewnia Śrem,

obchodné úvery poskytnuté dodávateľmi, ktoré spoločnosti Odlewnia Śrem poskytnú dlhšie obdobie ako zvyčajne na zaplatenie za materiál a služby, ktoré Poľsko odhaduje na 2,5 milióna PLN,

pohľadávky od klientov v hodnote 9 miliónov PLN (realizované zavedením kratších termínov splatnosti pre klientov).

(32)

A nakoniec vzhľadom na požiadavku obmedziť narušenie hospodárskej súťaže, poľské orgány uvádzajú 50 % zníženie výroby liatiny pre priemyselné diely zo strany spoločnosti (z približne 11 000 ton na 5 500 ton). Skutočnosť, že spoločnosť zastavila výrobu liatiny pre veterné elektrárne, by sa mala považovať za platné kompenzačné opatrenie.

(33)

Poľsko tvrdí, že dopyt po oboch typoch výrobkov sa v posledných rokoch zvýšil a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať. Poľsko takisto zdôraznilo, že Odlewnia Śrem má technickú kapacitu na výrobu takého množstva ako pred reštrukturalizáciou, obmedzila však svoju výrobu liatiny pre priemyselné diely a úplne zastavila výrobu liatiny pre veterné elektrárne. Podľa poľských orgánov možno tieto opatrenia považovať za kompenzačné opatrenia.

(34)

Komisia musela overiť, či konečný produkt Odlewnia Śrem patril do oceliarskeho sektora, keďže v súlade s oznámením Komisie o pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu a pomoc na ukončenie činnosti podnikov v oceliarskom sektore (3)„sa Komisia domnieva, že pomoc a reštrukturalizačná pomoc pre firmy v ťažkostiach v oceliarskom sektore, ako sú vymedzené v prílohe B multisektorálneho rámca, nie sú kompatibilné so spoločným trhom“.

(35)

Príloha B multisektorálneho rámca regionálnej pomoci pre veľké investičné projekty (4) (ďalej len „multisektorálny rámec“), ktorá bola uplatniteľná pri poskytnutí pomoci, poukazuje na kód kombinovanej nomenklatúry (5) (KN) pre výrobky, ktoré sú považované za oceľové. Tieto výrobky sú uvedené v dvoch kapitolách kombinovanej nomenklatúry, konkrétne v kapitole 72 (Železo a oceľ) a kapitola 73 (Výrobky zo železa a ocele).

(36)

Podľa prílohy B multisektorálneho rámca sa za oceľové výrobky považujú tieto výrobky zo železa alebo ocele:

štetovnice,

koľajnice a priečne podvaly,

bezšvové rúry, potrubia a duté profily,

zvárané rúry alebo potrubia zo železa alebo z ocele, ktorých vonkajší priemer je väčší ako 406,4 mm.

(37)

Podľa informácií, ktoré poskytli poľské orgány, Odlewnia Śrem nevyrába žiadne z týchto výrobkov. Okrem toho nevyrába žiadne z výrobkov uvedených v kapitole 72 pod názvom „Železo a oceľ“, ale používa tieto výrobky – napríklad surové železo – ako materiály na svoju vlastnú výrobu.

(38)

Vyrába špecifické, sofistikované konečné produkty, ktoré patria do kapitoly 7325 s názvom „Ostatné liate výrobky zo železa a ocele“, a relevantné podkapitoly ako 7325 10„z nekujnej liatiny“ a 7325 99 10„z kujnej liatiny“.

(39)

Príloha B multisektorálneho rámca neklasifikuje tieto výrobky zo železa a ocele ako oceľ.

(40)

Na záver reštrukturalizačná pomoc pre Odlewnia Śrem nie je prima facie zakázaná a zlučiteľnosť takejto pomoci musí posúdiť Komisia podľa platných usmernení Spoločenstva z roku 2004.

(41)

Vzhľadom na to, že časť udalostí významných pre túto správu nastala pred pristúpením Poľska k Európskej únii 1. mája 2004, úlohou Komisie je v prvom rade zistiť, či je oprávnená konať vo veci príslušných opatrení.

(42)

Opatrenia pomoci zavedené pred dátumom pristúpenia a neuplatniteľné po tomto dni nesmú byť predmetom skúmania Komisie podľa tzv. postupu v rámci dočasného mechanizmu stanoveného v prílohe IV bod 3 k Zmluve o pristúpení alebo podľa postupov stanovených v článku 88 Zmluvy o ES. Zmluva o pristúpení ani Zmluva o ES nevyžadujú, aby Komisia preskúmavala tieto opatrenia, ani ju na túto činnosť neoprávňujú.

(43)

Na druhej strane opatrenia zavedené po pristúpení by predstavovali novú pomoc a patrili by do právomoci Komisie podľa postupu stanoveného v článku 88 Zmluvy o ES. Príslušným kritériom posúdenia momentu zavedenia daného opatrenia je právne záväzný akt, ktorým sa príslušné štátne orgány zaviazali udeliť pomoc (6).

(44)

Individuálne opatrenia pomoci sa nepovažujú za uplatniteľné po dátume pristúpenia, ak v deň udelenia pomoci boli známe presné ekonomické náklady pre štát.

(45)

Komisia mohla na základe informácií poskytnutých Poľskom dospieť k záveru, že opatrenia boli udelené pred dátumom pristúpenia a po tomto dátume sa už neuplatňujú. Sú uvedené v prvej časti tabuľky 1 a predstavujú sumu vo výške 19,4 milióna PLN. Preukázalo sa, že zostávajúce opatrenia neboli udelené pred dátumom pristúpenia. Opatrenia v hodnote 24,2 milióna PLN sa preto považovali za udelené po dátume pristúpenia, ako sa uvádza v odôvodnení 23 vyššie.

(46)

Podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES akákoľvek pomoc poskytnutá členským štátom alebo prostredníctvom štátnych zdrojov v akejkoľvek podobe, ktorá deformuje alebo hrozí deformáciou hospodárskej súťaže uprednostňovaním určitých podnikov alebo výroby určitých výrobkov, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi, sa považuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom.

(47)

Oznámená záruka, úver, granty, odpisy, odklady a dohody pre platby verejnoprávnych záväzkov v splátkach zahŕňajú používanie štátnych zdrojov. Okrem toho spoločnosti poskytujú výhodu znížením jej nákladov. Odlewnia Śrem ako firma v ťažkostiach by na trhu nezískala takéto financovanie za podobných podmienok. Táto výhoda následne narúša hospodársku súťaž.

(48)

Štátna pokladnica bola pripravená vzdať sa výnosov z daní a environmentálnych poplatkov a poskytnutím dotácií a záruk vytvoriť výhodu pre spoločnosť voči jej konkurentom. Neexistoval dôkaz, že poľské orgány konali ako veriteľ na trhu a poľské orgány uznali existenciu štátnej pomoci vo svojom oznámení o pomoci.

(49)

Príjemca je činný na trhu s liatinou a vyváža svoje výrobky do ostatných členských štátov EÚ. Kritérium týkajúce sa obchodovania v rámci Spoločenstva bolo teda splnené.

(50)

Opatrenia, ktoré neboli poskytnuté pred pristúpením a predstavujú novú pomoc, boli považované za štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES. Poľské orgány tento fakt nepopierajú.

(51)

Výnimky spomínané v článku 87 ods. 2 Zmluvy o ES sa nevzťahujú na túto vec. Pokiaľ ide o výnimky podľa článku 87 ods. 3 Zmluvy o ES, keďže hlavný cieľ pomoci sa týka obnovenia dlhodobej životaschopnosti podniku, je možné použiť iba výnimku uvedenú v článku 87 ods. 3 písm. c), ktorá umožňuje štátnu pomoc určenú na uľahčenie rozvoja istých hospodárskych činností, pokiaľ sa nemenia obchodné podmienky v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so spoločným záujmom.

(52)

Komisia posúdila opatrenia predstavujúce novú pomoc, ako aj úplný plán reštrukturalizácie v súlade s platnými usmerneniami na záchranu a reštrukturalizáciu. V súčasnosti platné usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach („usmernenia z roku 2004“) nadobudli platnosť 10. októbra 2004.

(53)

Ako sa uvádza v rozhodnutí Komisie vo veci začatia konania vo veci formálneho zisťovania, s cieľom posúdiť kompatibilitu novej reštrukturalizačnej pomoci sa musí zvážiť reštrukturalizácia ako celok. S cieľom zistiť, či dôsledkom realizácie plánu bude nadobudnutie životaschopnosti, či je pomoc vymedzená len na minimálnu potrebnú výšku a aké sú správne kompenzačné opatrenia, je potrebné zohľadniť všetky opatrenia pomoci, nielen novú pomoc.

(54)

Keďže Odlewnia Śrem vykázala za rok 2005 čistý zisk 3,9 milióna PLN, Komisia mala pochybnosti, či by sa mohla považovať za „firmu v ťažkostiach“ v zmysle usmernení z roku 2004, a tým splniť kritériá priznania pomoci na reštrukturalizáciu. Tieto pochybnosti vznikli konkrétne z dôvodu nedostatku informácií o začiatku obdobia reštrukturalizácie. To znamená, že Komisia presne nevedela, kedy by sa malo uskutočniť hodnotenie spôsobilosti. Poľsko jasne uviedlo, že obdobie reštrukturalizácie sa začalo v roku 2003 a čistý zisk spoločnosti Odlewnia Śrem za rok 2005 by sa preto mal považovať za znak obnovenia životaschopnosti počas reštrukturalizácie.

(55)

Komisia je presvedčená o tom, že na začiatku reštrukturalizácie v roku 2003 bola spoločnosť firmou v ťažkostiach v zmysle bodu 9 et seq. usmernení z roku 2004, a preto spĺňa kritériá priznania pomoci na reštrukturalizáciu.

(56)

V usmerneniach z roku 2004 sa stanovuje, že „plán na reštrukturalizáciu, ktorého čas vykonania musí byť čo najkratší, musí obnoviť dlhodobú životaschopnosť firmy v rámci prijateľnej časovej lehoty a na základe realistických predpokladov v súvislosti s budúcimi operačnými podmienkami. ... Zlepšenie životaschopnosti firmy sa musí odvodzovať predovšetkým od vnútorných opatrení... “.

(57)

Prvým kľúčovým problémom spoločnosti Odlewnia Śrem bola vysoká úroveň dlhu. Komisia sa domnieva, že finančná reštrukturalizácia bola dokončená.

(58)

Spoločnosť už nemá problémy s likviditou a všetky súčasné záväzky podniku sa splácajú načas.

(59)

Vo svojom rozhodnutí o začatí konania vo veci zisťovania Komisia vyjadrila pochybnosti, či reštrukturalizácia má v prvom rade finančný charakter a aspekty priemyselnej reštrukturalizácie boli nedostatočne zohľadnené. Poľské orgány vo svojich pripomienkach k rozhodnutiu o začatí konania uviedli dostatočné dôvody, že modernizácia zariadenia a presmerovanie výroby boli dostatočne riešené.

(60)

Vo svojom rozhodnutí o začatí konania Komisia vyjadrila pochybnosti týkajúce sa perspektívy nájdenia súkromného investora. Spoločnosť však presvedčila súkromnú spoločnosť, aby do nej investovala, čím zvýšila svoju dôveryhodnosť na trhu.

(61)

Z väčšiny ukazovateľov finančnej analýzy vyplýva, že spoločnosť je po reštrukturalizácii bohatšia, keďže jej likvidita, solventnosť a ziskovosť sa zvýšili.

(62)

Komisia na základe uvedených tvrdení dospela k záveru, že jej pochybnosti, či plán povedie k znovunadobudnutiu životaschopnosti, boli rozptýlené.

(63)

Komisia mala pochybnosti, či oznámená pomoc na reštrukturalizáciu neodôvodnene nenarušila hospodársku súťaž. Poľsko muselo preukázať, že zníženie výroby liatiny pre priemyselné dielce o 50 % a ukončenie svojej výroby liatiny pre veterné elektrárne zo strany spoločnosti boli skutočnými kompenzačnými opatreniami a nie jednoducho výsledkom vonkajších faktorov ako pokles dopytu alebo neschopnosť súťažiť na trhu, a preto nebolo potrebné obnoviť jej životaschopnosť.

(64)

Ako Poľsko preukázalo, oba typy výrobkov ponúkajú dobré perspektívy ziskovosti. Poľsko takisto poukázalo na to, že Odlewnia Śrem má technickú kapacitu na výrobu takého množstva ako pred reštrukturalizáciou. Poľsko sa zaviazalo obmedziť výrobu liatiny spoločnosti Odlewnia Śrem pre priemyselné dielce o 50 % jej pôvodnej výroby a úplne zastaviť výrobu liatiny pre veterné elektrárne. Komisia preto zastáva názor, že tieto opatrenia možno považovať za kompenzačné opatrenia a nielen za činnosti potrebné na obnovenie životaschopnosti spoločnosti.

(65)

Poľské orgány poskytli oveľa podrobnejšie informácie o sumách považovaných za vlastné príspevky príjemcu k nákladom na reštrukturalizáciu.

(66)

Komisia nie je povinná zaujať stanovisko k tomu, či prvky uvedené v odôvodnení 31 možno považovať za vlastný príspevok na reštrukturalizáciu, domnieva sa však, že zdroje uvedené v odôvodnení 30 možno považovať za vlastný príspevok.

(67)

Vzhľadom na zdroje financovania reštrukturalizácie treba na záver uviesť, že 23,7 milióna PLN možno považovať za príspevok na reštrukturalizáciu z vlastných zdrojov príjemcu alebo z externých zdrojov, ktoré nespadajú do štátnej pomoci. Celkové náklady na reštrukturalizáciu vrátane nákladov vzniknutých pred dátumom pristúpenia predstavujú 43,6 milióna PLN. Vlastný príspevok spoločnosti Odlewnia Śrem k celkovým nákladom na reštrukturalizáciu preto predstavuje 54 %.

(68)

V usmerneniach z roku 2004 sa stanovuje minimálna úroveň vlastného príspevku k nákladom na reštrukturalizáciu vo výške 50 %. Komisia preto dospela k záveru, že úroveň vlastného príspevku je značná a na základe uvedených informácií sa pomoc obmedzuje na minimálnu potrebnú výšku.

(69)

Okrem toho má príjemca pomoci sídlo v meste Stalowa Wola, ktoré sa nachádza v regióne oprávnenom na pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES. Považuje sa to výlučne za dodatočný faktor v prospech zlučiteľnosti pomoci (pozri bod 56 usmernení z roku 2004).

(70)

Komisia sa domnieva, že Poľsko vykonávalo príslušnú pomoc neoprávnene v rozpore s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES. Komisia však dospela k záveru, že štátna pomoc je zlučiteľná so spoločným trhom, a

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štátna pomoc v celkovej hodnote 43,6 milióna PLN, ktorú Poľsko poskytlo spoločnosti Odlewnia Śrem, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované Poľskej republike.

V Bruseli 10. decembra 2008

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(3)  Ú. v. ES C 70, 19.3.2002, s. 21.

(4)  Ú. v. ES C 70, 19.3.2002, s. 8.

(5)  Ú. v. ES L 279, 23.10.2001, s. 1.

(6)  Rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci T-109/01 Fleuren Compost/Komisia [2004] Zb. II-127, ods. 74.


ODPORÚČANIA

Komisia

7.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/17


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 29. júna 2009

o opatreniach na zlepšenie fungovania jednotného trhu

(Text s významom pre EHP)

(2009/524/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 211,

keďže:

(1)

Dobre fungujúci jednotný trh je dôležitý pre vytváranie pracovných miest a rast a pre podporu hospodárskej stability. Čím je jednotný trh účinnejší, tým viac zlepší obchodné prostredie, a to podporí firmy, aby investovali a vytvárali viac pracovných miest, a okrem toho sa zvýši dôvera spotrebiteľov a dopyt. Dobre fungujúci jednotný trh je teda v súvislosti s hospodárskou recesiou rozhodujúci na uľahčenie oživenia európskeho hospodárstva.

(2)

Pre dobre fungujúci jednotný trh je dôležité správne transponovať, uplatňovať, presadzovať a monitorovať a uspokojivo harmonizovať pravidlá Spoločenstva, ktoré ovplyvňujú fungovanie jednotného trhu (ďalej len „pravidlá jednotného trhu“).

(3)

V rámci konzultácie a analýzy vykonaných s cieľom pripraviť oznámenie Komisie Jednotný trh pre Európu 21. storočia (1) (ďalej len „Preskúmanie jednotného trhu“) sa zistilo niekoľko nedostatkov, ktoré ukazujú, že jednotný trh zatiaľ nefunguje tak efektívne, ako by mal. V mnohých oblastiach a odvetviach je potrebné vyvíjať ďalšie úsilie. Občania a podniky sa často nedokážu chopiť mnohých príležitostí, ktoré jednotný trh ponúka, pretože pravidlá sa správne neuplatňujú a jasne nepresadzujú.

(4)

V Preskúmaní jednotného trhu teda Komisia navrhla súbor konkrétnych opatrení, aby zaistila, že občania a podniky budú mať prospech z hospodárskych výhod, ktoré jednotný trh vytvára (2).

(5)

Opatrenia prijaté členskými štátmi a tie, ktoré prijala Komisia, by sa mali navzájom dopĺňať. Koordinovaný prístup založený na spolupráci, v partnerstve medzi Komisiou a členskými štátmi, so spoločným cieľom lepšie transponovať, uplatňovať a presadzovať pravidlá jednotného trhu, je nevyhnutný na zaistenie riadneho fungovania jednotného trhu. Partnerský prístup v súvislosti s týmto odporúčaním presahuje už zavedenú spoluprácu v mnohých oblastiach politiky jednotného trhu. Vyžaduje vytvorenie a zachovanie užšej spolupráce v rámci členských štátov a medzi nimi s Komisiou vo všetkých oblastiach, ktoré sú pre jednotný trh relevantné. To zároveň znamená, že členské štáty prevezmú spoločnú zodpovednosť a budú teda aktívnejšie pri riadení jednotného trhu.

(6)

V Preskúmaní jednotného trhu, a najmä v súvislosti s následnými diskusiami s členskými štátmi sa zistili niektoré oblasti dôležité na dosiahnutie dobrého fungovania jednotného trhu, konkrétne: zaisťovanie spolupráce v záležitostiach týkajúcich sa jednotného trhu, zlepšovanie spolupráce v rámci členských štátov a medzi nimi, ako aj spolupráce členských štátov s Komisiou, zlepšovanie transpozície pravidiel jednotného trhu, monitorovanie trhov a odvetví s cieľom zistiť prípadné nesprávne fungovanie trhu, zlepšovanie uplatňovania pravidiel jednotného trhu, posilňovanie presadzovania pravidiel jednotného trhu a podporovanie riešenia problémov, podporovanie pravidelného posudzovania vnútroštátnych právnych predpisov a informovanie občanov a podnikov o ich právach na jednotnom trhu.

(7)

Toto odporúčanie v mnohom vychádza z riešení, ktoré sú už zavedené v niektorých členských štátoch a v prípade ktorých sa dokázalo, že v príslušných členských štátoch v praxi fungujú. Je na každom členskom štáte, aby si vybral praktiky najvhodnejšie na zaistenie vykonávania tohto nariadenia so zreteľom na to, čo by bolo v danom členskom štáte najúčinnejšie, keďže postupy a praktiky, ktoré sú účinné v jednom členskom štáte, nemusia byť rovnako účinné v inom členskom štáte.

(8)

Prieskum ukazuje, že členské štáty potrebujú zlepšiť vnútornú koordináciu záležitostí týkajúcich sa jednotného trhu, keďže kompetencie sú v súčasnosti rozdelené medzi rôzne vnútroštátne orgány (3). Vzhľadom na to, že uplatňovanie pravidiel jednotného trhu sa môže dotýkať širokého okruhu vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov v každom členskom štáte, mala by sa zdokonaliť ich efektívna spolupráca. Členské štáty by preto mali zaistiť a posilniť koordinačnú funkciu jednotného trhu v rámci ich vnútroštátnych správ, ktorá sa môže v závislosti od ich vnútroštátnych štruktúr a tradícií líšiť. Orgány zodpovedné za túto funkciu by mali byť plne zodpovedné za plánovanie, kontrolovanie a hodnotenie vykonávania tohto odporúčania.

(9)

Úzka cezhraničná spolupráca medzi orgánmi členských štátov zodpovednými za záležitosti týkajúce sa jednotného trhu umožňuje vybudovať vzájomnú dôveru a je nevyhnutná pre správne uplatňovanie pravidiel jednotného trhu. Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia, vrátane prideľovania zdrojov, aby zaistili fungovanie cezhraničných sietí alebo elektronických informačných systémov zriadených Komisiou [ako sú napr. informačný systém vnútorného trhu (IMI), RAPEX (4), RASFF (5) alebo sieť spolupráce pre ochranu spotrebiteľov].

(10)

Hodnotiace správy o vnútornom trhu ukázali, že pri transpozícií smerníc jednotného trhu je naďalej potrebné zlepšovať dodržiavanie termínov a kvalitu. Kým odporúčanie Komisie z 12. júla 2004 k transpozícii smerníc ovplyvňujúcich vnútorný trh do vnútroštátneho práva (6) (ďalej len „odporúčanie Komisie z roku 2004“) bolo globálne uplatňované a hoci to viedlo k značnému zlepšeniu úrovne transpozície, naďalej ostávajú časti odporúčania, ktoré je potrebné uplatňovať účinnejšie. V tomto odporúčaní sa pripomína potreba akcií uvedených v odporúčaní Komisie z roku 2004, ktoré je naďalej referenčným dokumentom pre správy členských štátov zaoberajúce sa transpozíciou. Toto odporúčanie vychádza aj z oznámenia Komisie – Európa výsledkov – uplatňovanie práva Spoločenstva (7) a z oznámenia Komisie – Preskúmanie Lamfalussyho postupu – Posilnenie spolupráce orgánov dohľadu (8).

(11)

Monitorovanie trhu je dôležité na identifikovanie odvetví, v ktorých trhy riadne nefungujú pre spotrebiteľov a podniky a na zameranie politík jednotného trhu na tieto oblasti. Preto by sa malo stať integrálnou súčasťou pri navrhovaní a monitorovaní politík jednotného trhu (napr. prostredníctvom hodnotiacej správy o spotrebiteľských trhoch). Spolupráca medzi Komisiou a orgánmi členských štátov v oblasti monitorovania trhu a práca na zhromažďovaní údajov zlepšia kvalitu údajov a analýz, ktoré sa majú použiť na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva, a pomôžu dosiahnuť konsenzus v záležitostiach jednotného trhu. Členské štáty sa vyzývajú, aby sa zúčastnili monitorovania trhu, ktoré vykonáva Komisia, a vykonali podobné monitorovanie trhu na vnútroštátnej úrovni, prispôsobené osobitným vnútroštátnym potrebám.

(12)

Rôzne vnútroštátne štúdie zdôraznili dôležitosť odbornej prípravy, aby sa pomohlo úradníkom, vrátane sudcov, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni správy pri správnom transponovaní, uplatňovaní a presadzovaní pravidiel jednotného trhu. V tejto súvislosti je dôležité zaistiť, aby sa tieto pravidlá a dosah na vonkajšiu konkurencieschopnosť Spoločenstva vo všeobecnosti vždy zohľadňovali pri navrhovaní vnútroštátnych právnych predpisov. Dôležitosť odbornej prípravy bola potvrdená aj nedávnou štúdiou a správou o úlohe vnútroštátnych sudcov v rámci európskeho súdneho systému, ktorú vykonal Európsky parlament, a jeho Správou o politike hospodárskej súťaže za rok 2005 (9), ako aj nedávnym uznesením Rady (10). Úradníkom by sa malo poskytnúť aj poradenstvo o práve Spoločenstva vo všeobecnosti, a najmä o pravidlách jednotného trhu.

(13)

Účinné presadzovanie pravidiel jednotného trhu a samotných opatrení na riešenie problémov, s ktorými sa stretávajú občania a podniky, sú dôležité na to, aby sa pomohlo občanom a podnikom získať výhody zo slobôd, ktoré zaručuje zmluva. Tým, že budú členské štáty stavať na spolupráci, ktorá sa v oblasti riešenia problémov už dosiahla, najmä prostredníctvom systému SOLVIT (11), mali by s podporou Komisie posilniť kapacitu mechanizmu na riešenie problémov, buď na úrovni vnútroštátnych súdov alebo prostredníctvom iných ako súdnych mechanizmov, aby sa zaistili účinné možnosti nápravy. Je dôležité reagovať na okolnosti, ktoré vedú k vzniku rôznych problémov.

(14)

Pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie vnútroštátnych právnych predpisov je dôležité, keďže umožňuje overovať, ako účinne sa pravidlá jednotného trhu uplatňujú v praxi, a identifikovať ustanovenia, ktoré by mohli brániť občanom a podnikom využívať plné výhody z týchto pravidiel. Takéto monitorovania a hodnotenia by sa mali vykonávať systematickejšie vo všetkých členských štátoch.

(15)

Nedávne prieskumy Eurobarometra (12) a žiadosti adresované útvarom Komisie zodpovedným za informovanie a riešenie problémov ukazujú, že je dôležité občanom a podnikom poskytnúť viac informácií o ich právach na jednotnom trhu, aby dokázali v praxi tieto práva využívať. Občanom a podnikom by sa malo takisto umožniť získať pri využívaní týchto práv pomoc. Na tento účel by členské štáty mali s podporou Komisie, a prípadne v spolupráci so zúčastnenými stranami zaistiť poskytovanie praktických informácií a poradenstva vo veciach, ktoré sa týkajú podnikov a občanov, ktorí chcú žiť, študovať, pracovať, zakladať spoločnosti alebo poskytovať tovary alebo služby v inom členskom štáte.

(16)

V prílohe k tomuto odporúčaniu sa stanovuje súbor opatrení, ktoré by mohli členské štáty prijať s cieľom vykonať toto odporúčanie, a poskytuje sa v ňom zoznam postupov niektorých členských štátov, na ktorých sú tieto odporúčania založené. Predpokladá sa, že hoci niektoré opatrenia môžu spočiatku vyžadovať náklady, mali by umožniť úspory, napríklad zjednodušením vnútroštátnych administratívnych postupov a z dlhodobého hľadiska by mali viesť k lepšiemu fungovaniu jednotného trhu a mali by byť teda prospešné pre zákazníkov a podniky.

(17)

Pokrok pri vykonávaní tohto odporúčania by sa mal monitorovať v úzkej spolupráci medzi Komisiou a členskými štátmi, aj prostredníctvom diskusií v Poradnom výbore pre koordináciu v oblasti vnútorného trhu (IMAC) na základe referenčných kritérií a ukazovateľov. Na to, aby Komisia dokázala posúdiť účinky tohto odporúčania štyri roky po jeho uverejnení v úradnom vestníku, členské štáty by mali tri roky po uverejnení tohto odporúčania v úradnom vestníku predložiť Komisii správy o opatreniach, ktoré prijali na jeho vykonanie,

TÝMTO ČLENSKÝM ŠTÁTOM ODPORÚČA:

1.

Zaistiť a posilniť koordinačnú funkciu jednotného trhu, podporovať efektívnu spoluprácu v rámci orgánov zodpovedných za záležitosti jednotného trhu na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a medzi nimi a konať v rámci správy ako referenčný bod pre jednotný trh.

2.

Uľahčiť aktívnu spoluprácu medzi správnymi orgánmi zodpovednými za záležitosti jednotného trhu v rôznych členských štátoch a Komisiou tým, že pridelia dostatočné zdroje.

3.

Prijať všetky potrebné opatrenia na zlepšenie transpozície smerníc, ktoré ovplyvňujú jednotný trh.

4.

Podporovať prácu Komisie pri monitorovaní trhu a zhromažďovaní súvisiacich údajov tým, že aktívne prispejú k monitorovaniu na úrovni Spoločenstva, a prípadne tým, že zvážia možnosť podobného monitorovania na vnútroštátnej úrovni.

5.

Zaistiť, aby vnútroštátne úrady a úradníci mali dostatočné vedomosti o práve Spoločenstva vo všeobecnosti, a najmä o pravidlách jednotného trhu, aby mohli efektívne uplatňovať pravidlá jednotného trhu a aby zohľadnili tieto pravidlá pri príprave a zavádzaní nových vnútroštátnych právnych predpisov.

6.

Uľahčiť a posilniť rýchle a efektívne riešenie problémov, s ktorými sa stretávajú občania a podniky pri uplatňovaní svojich práv vo všeobecnosti tým, že prijmú opatrenia na zlepšenie presadzovania pravidiel jednotného trhu, a najmä tým, že súdnictvo bude mať dostatočné vedomosti o práve Spoločenstva, vrátane vedomostí o pravidlách jednotného trhu, a tým, že poskytnú dostatočnú podporu pre mechanizmy na riešenie problémov.

7.

Pravidelne vyhodnocovať a posudzovať vnútroštátne právne predpisy s cieľom zaistiť úplný súlad s pravidlami jednotného trhu a pritom kontrolovať akékoľvek používanie výnimiek alebo odchýlok ustanovených v existujúcich pravidlách jednotného trhu.

8.

Zvýšiť poskytovanie praktických informácií o záležitostiach týkajúcich sa jednotného trhu podnikom a občanom.

9.

Preskúmať opatrenia a postupy ustanovené v prílohe a so zreteľom na ich vnútroštátne inštitucionálne tradície, prijali tie postupy, ktoré zlepšia, alebo pri ktorých sa očakáva, že povedú k zlepšeniu fungovania na jednotnom trhu a ktoré sú najlepšie prispôsobené na vykonávanie tohto odporúčania.

10.

Spolupracovať s Komisiou a ostatnými členskými štátmi pri monitorovaní vykonávania tohto odporúčania, pravidelne informovať Komisiu o opatreniach prijatých na vykonávanie tohto odporúčania a poskytovať Komisii záverečnú správu tri roky po uverejnení tohto odporúčania v úradnom vestníku.

V Bruseli 29. júna 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  KOM(2007) 724 v konečnom znení z 20. novembra 2007.

(2)  V období rokov 1992 – 2006 vzrástol HDP Spoločenstva o 2,15 % a vytvorilo sa 2,75 milióna nových pracovných miest a obchod v rámci Spoločenstva vzrástol v období medzi rokmi 1995 až 2005 o 30 %; SEK(2007) 1521, 20.11.2007.

(3)  Pracovný dokument útvarov Komisie o Nástrojoch pre zmodernizovanú politiku jednotného trhu, SEK(2007) 1518, 20.11.2007.

(4)  Systém rýchleho varovania o nebezpečných nepotravinových výrobkoch.

(5)  Systém rýchleho varovania o nebezpečných potravinách a krmivách.

(6)  Ú. v. EÚ L 98, 16.4.2005, s. 47.

(7)  KOM(2007) 502, v konečnom znení z 5. septembra 2007.

(8)  KOM(2007) 727, v konečnom znení z 20. novembra 2007.

(9)  Správa EP o úlohe vnútroštátnych sudcov v rámci európskeho súdneho systému (INI/2007/2027, 9.7.2008), Správa EP o správe Komisie o politike hospodárskej súťaže za rok 2004 (INI/2005/2209, 20.3.2006).

(10)  Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí Rady 14757 z 28. októbra 2008.

(11)  Oznámenie Komisie Účinné riešenie problémov na vnútornom trhu („SOLVIT“), KOM(2001) 702, v konečnom znení z 27. novembra 2001.

(12)  http://ec.europa.eu/internal_market/strategy/index_en.htm#061204


PRÍLOHA

Optatrenia a postupy na zlepšenie fungovania jednotného trhu

1.   OPATRENIA NA ZAISTENIE LEPŠEJ KOORDINÁCIE ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÚCICH JEDNOTNÉHO TRHU

Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali tieto opatrenia:

a)

poveriť nový alebo existujúci úrad v rámci vnútroštátnej správy zodpovednosťou za koordináciu záležitosti týkajúcich sa jednotného trhu;

b)

zaistiť koordináciu medzi vládnymi ministerstvami a agentúrami v záležitostiach týkajúcich sa jednotného trhu;

c)

zaistiť koordináciu medzi vládnymi ministerstvami a agentúrami na jednej strane a regionálnymi a miestnymi úradmi na strane druhej a tak isto medzi regionálnymi a medzi miestnymi úradmi;

d)

zaistiť, aby príslušné vládne ministerstvá a agentúry a ostatné inštitúcie zohľadňovali pravidlá jednotného trhu;

e)

so zreteľom na organizáciu vnútroštátnej správy zvážiť zlúčenie zodpovedností za istý počet činností spojených s jednotným trhom v rámci jediného úradu;

f)

plánovať, monitorovať a vyhodnocovať vykonávanie tohto odporúčania.

Postupy existujúce v niektorých členských štátoch súvisiace s navrhovanými opatreniami

Zodpovednosť za koordináciu záležitostí týkajúcich sa jednotného trhu

Niektoré vládne úrady už takmer vykonávajú koordinačnú funkciu jednotného trhu. Úzko spolupracujú s ostatnými úradmi v otázke záležitostí týkajúcich sa jednotného trhu, zaisťujú súlad s vnútroštátnymi právnymi predpismi a sú zodpovedné za mnoho činností súvisiacich s jednotným trhom.

Spolupráca medzi ministerstvami

Medzirezortné pracovné skupiny pre záležitosti týkajúce sa jednotného trhu spájajú zástupcov príslušných orgánov.

Vertikálna koordinácia

Existujú osobitné siete, napr. v oblasti verejného obstarávania alebo dohľadu nad trhom, ktoré spájajú regionálne a miestne orgány. Tieto siete majú spoločné databázy alebo webové stránky.

Regionálni alebo miestni predstavitelia sú začlenení podľa tém, ktoré ich zaujímajú, do medzirezortných pracovných skupín.

Politická viditeľnosť

Politické diskusie o záležitostiach týkajúcich sa jednotného trhu prebiehajú pravidelne, napr. v podvýboroch národných vlád.

Národné parlamenty sa aktívne angažujú v analyzovaní záležitostí týkajúcich jednotného trhu napr. tým že pripravujú správy alebo skúmajú tieto záležitosti.

Dodržiavanie opatrení

Vládny úrad zaisťuje zlučiteľnosť vnútroštátnych právnych predpisov s pravidlami jednotného trhu, inter alia, tým, že vykonáva kontrolu návrhov vnútroštátnych právnych predpisov.

Zlučovanie činností jednotného trhu

Niektoré vládne orgány sú zodpovedné za viaceré činnosti súvisiace s jednotným trhom, ako sú SOLVIT, IMI, oznamovanie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES (1) a nariadenie Rady (ES) č. 2679/98 (2) koordinácia zriaďovania jednotných kontaktných miest podľa súborov opatrení týkajúcich sa výrobkov.

2.   OPATRENIA NA ZLEPŠENIE SPOLUPRÁCE MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI A S KOMISIOU

Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali tieto opatrenia:

a)

permanentne poskytovať príslušnú odbornú jazykovú prípravu, odbornú prípravu v oblasti IT a iné druhy odbornej prípravy a zvyšovať povedomie o existujúcich sieťach a so zreteľom na relevantné pravidlá na ochranu údajov zaistiť, aby boli siete Spoločenstva [napr. informačný systémy o vnútornom trhu (IMI), RAPEX, RASFF, sieť spolupráce pre ochranu spotrebiteľov a ďalšie] na vnútroštátnej úrovni plne funkčné;

b)

medzi štátnymi správami organizovať, napr. prostredníctvom existujúcich sietí, výmenu úradníkov zodpovedných za záležitosti týkajúce jednotného trhu;

c)

zaistiť, aby aktívna spolupráca medzi orgánmi zodpovednými za záležitosti týkajúce sa jednotného trhu v rôznych členských štátoch tvorila súčasť kultúry vnútroštátnej správy;

d)

prijať organizačné opatrenia na to, aby boli členské štáty schopné pohotovo reagovať na žiadosti Komisie o informácie týkajúce sa uplatňovania pravidiel jednotného trhu na vnútroštátnej úrovni, a najmä v súvislosti s Pilotným projektom EÚ (3) a postupmi pri konaniach o porušení.

Postupy existujúce v niektorých členských štátoch súvisiace s navrhovanými opatreniami

Spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi

Severské a baltské krajiny úzko spolupracujú v oblasti dohľadu nad trhom, vykonávania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (4) a v iných záležitostiach týkajúcich sa jednotného trhu.

Je zavedená spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi v oblasti verejného obstarávania (napr. prostredníctvom siete verejného obstarávania) a dohľadu nad trhom. Vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom v oblasti bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov (nie potravín) úzko spolupracujú cez sieť PROSAFE a systém ICSMS uľahčuje dohľad nad trhom s technickými výrobkami.

Výmeny úradníkov

Vnútroštátne orgány hospodárskej súťaže sú zapojené do výmeny národných úradníkov v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž.

Viaceré vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom a orgány zodpovedné za presadzovanie práv na ochranu spotrebiteľov sa zúčastňujú výmen úradníkov v rámci Siete bezpečnosti spotrebiteľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES (5) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (6);

Finančné a ľudské zdroje

Boli vymenované samostatné tímy na zriadenie informačného systému o vnútornom trhu (IMI) a boli im poskytnuté dostatočné ľudské a finančné zdroje na zavedenie IMI v členských štátoch.

Odborná príprava

Po absolvovaní odbornej prípravy Komisie budú zástupcovia vnútroštátnych orgánov školiť ostatných členov siete IMI na vnútroštátnej úrovni. Toto najlepšie funguje, keď je úloha odbornej prípravy zahrnutá do popisu práce týchto úradníkov.

3.   OPATRENIA NA ZLEPŠOVANIE TRANSPOZÍCIE PRAVIDIEL JEDNOTNÉHO TRHU

Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali tieto opatrenia:

a)

vopred účinne pripraviť transpozíciu, uplatňovanie a presadzovanie smerníc jednotného trhu na vnútroštátnej úrovni;

b)

zaistiť, aby všetci príslušní úradníci úzko navzájom spolupracovali a umožniť, aby úradníci zodpovední za transponovanie a uplatňovanie smernice na vnútroštátnej úrovni boli zapojení do rokovaní o danej smernici;

c)

zlepšiť spoluprácu medzi vnútroštátnou správou a vnútroštátnymi, regionálnymi a poverenými parlamentmi a regionálnymi a miestnymi úradmi zapojenými do transpozície a v prípade potreby im poskytnúť všetky relevantné informácie v súvislosti s rokovaniami a procesom transpozície;

d)

poskytovať počas procesu transpozície zúčastneným stranám informácie, ak je to užitočné, o legislatívnych návrhoch o jednotnom trhu, ktoré by mohli byť pre podniky a občanov zaujímavé;

e)

vyhýbať sa pridávaniu dodatočných ustanovení, ktoré nie sú potrebné na transponovanie smernice (7);

f)

uľahčovať dialóg s Komisiou o transpozícii smerníc jednotného trhu s použitím rôznych prostriedkov, ako sú tabuľky zhody, zameraných na zvýšenie transparentnosti a používateľskej jednoduchosti vnútroštátnych právnych predpisov.

Postupy existujúce v niektorých členských štátoch súvisiace s navrhovanými opatreniami

Včasná príprava

Vnútroštátne posúdenia vplyvu sa vypracovávajú, keď Komisia predloží smernicu. Zahŕňajú podrobnú analýzu vplyvu pre príslušné členské štáty a možné dôsledky transpozície alebo uplatňovania. Aktualizujú sa prostredníctvom postupu transpozície.

Kontinuita

Je zaistená úzka spolupráca medzi úradníkmi zapojenými do rokovaní, transpozície a presadzovania smerníc. Potrebu takejto kontinuity zdôrazňujú vnútroštátne usmernenia pre transpozíciu.

Spolupráca s parlamentmi

Informácie o vývoji, pokiaľ ide o transpozíciu smerníc Spoločenstva, sa pravidelne a včas posielajú vnútroštátnym parlamentom, inter alia prostredníctvom štvrťročných hodnotiacich správ transpozícii predpisov.

Spolupráca s regionálnymi a miestnymi orgánmi

Úradníci z regionálnych alebo poverených orgánov sú zapojení do práce medzirezortných koordinačných skupín pre transpozíciu.

Odborná príprava a konferencie o procese transpozície sa organizujú pre verejnú správu na všetkých úrovniach a pre mimovládne organizácie.

Komunikácia so zúčastnenými stranami

Verejnosť má prístup k zjednodušenej databáze transpozície prostredníctvom internetu. Informácie o postupe v transponovaní sú sprístupnené na webových stránkach ministerstiev a na internete je včas zverejnený zoznam smerníc, ktoré neboli včas transponované.

Vnútroštátne orgány sú povinné poskytovať občanom poradenstvo o nových zákonoch v oblasti transpozície minimálne 12 mesiacov pred ich vstupom do platnosti.

Vyhýbanie sa „nepotrebným dodatočným požiadavkám“

Sú zavedené osobitné postupy na riadenie a kontrolu rizika, že sa pri transponovaní smerníc budú pridávať očividne nepotrebné opatrenia, napr. vymenovaný vládny výbor vykonáva systematickú kontrolu návrhov na vnútroštátnu transpozíciu, ktoré presahujú požiadavky uvedené v smerniciach.

Tabuľky zhody

Tabuľky zhody sa používajú na účely informovania a kontroly.

4.   OPARTRENIA NA LEPŠIE MONITOROVANIE TRHOV A ODVETVÍ S CIEĽOM ZISTIŤ MOŽNÉ NESPRÁVNE FUNGOVANIE TRHU

Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali tieto opatrenia:

a)

zhromažďovať kvalitatívne a kvantitatívne informácie o trhoch alebo odvetviach, ktoré sa monitorujú, napríklad z analýz trhu, ktoré robia akademickí pracovníci, konzultanti alebo zúčastnené strany, alebo z údajov zhromažďovaných vnútroštátnymi štatistickými úradmi a úradmi, ktoré riešia sťažnosti;

b)

zisťovať miestne zdroje informácií a uľahčiť zapojenie sa miestnych zúčastnených strán do procesu monitorovania trhu, napr. organizovaním miestnych konzultácií alebo stretnutí medzi Komisiou a kľúčovými miestnymi zúčastnenými stranami;

c)

zúčastňovať sa na monitorovaní špecifických aspektov, ako sú analýza hospodárskej súťaže, posudzovanie právnych predpisov alebo zhromažďovanie údajov na posúdenie toho, ako fungujú trhy pre spotrebiteľov (napr. prostredníctvom pravidelného zhromažďovania údajov o priemerných cenách porovnateľných spotrebiteľských výrobkov alebo služieb, klasifikáciou sťažností spotrebiteľov a rozvojom vhodných ukazovateľov na meranie kvality presadzovania opatrení).

Postupy existujúce v niektorých členských štátoch súvisiace s navrhovanými opatreniami

Zhromažďovanie informácií

Členské štáty poskytnú informácie o monitorovaných trhoch alebo odvetviach Komisii (napr. v súvislosti s monitorovaním trhu o maloobchodnom predaji).

Špecifické aspekty monitorovania

Monitorovanie sa vykonáva aj z pohľadu spotrebiteľov (napr. ukazovateľ podmienok spotrebiteľov, ktorým sa porovnáva navzájom 57 trhov, je zverejňovaný každoročne a táto metóda sa používa aj v iných členských štátoch) alebo z pohľadu hospodárskej súťaže (napr. monitorovaním odvetvia vnútroštátneho maloobchodného predaja z pohľadu hospodárskej súťaže).

Monitorovanie na vnútroštátnej úrovni

Vúzkej spolupráci s Komisiou sa vykonal pilotný skríning, aby sa zistilo, či by sa metóda Komisie mohla použiť na úrovni krajiny, a aby sa poskytlo smerovanie pre ďalšie hĺbkové analýzy v členských štátoch.

5.   OPATRENIA NA ZLEPŠOVANIE UPLATŇOVANIA PRAVIDIEL JEDNOTNÉHO TRHU

Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali tieto opatrenia týkajúce sa úradníkov zodpovedných za uplatňovanie pravidiel jednotného trhu:

a)

poskytovať odbornú prípravu o práve Spoločenstva vo všeobecnosti, najmä o pravidlách jednotného trhu vtedy, keď nastupujú do zamestnania;

b)

zaviesť priebežné programy „odbornej praxe“ priamo na pracovisku o práve Spoločenstva vo všeobecnosti, a najmä o pravidlách jednotného trhu;

c)

zabezpečiť praktické usmernenie a poradenstvo o pravidlách jednotného trhu a ich uplatňovaní.

Postupy existujúce v niektorých členských štátoch súvisiace s navrhovanými opatreniami

Odborná príprava.

Pre úradníkov sa organizuje povinná odborná príprava o práve Spoločenstva, napr. právo Spoločenstva je povinnou časťou prípravnej fázy na získanie možnosti pracovať vo verejnej správe. Organizujú sa povinné semináre o verejnej správe, vrátane úvodu do záležitostí týkajúcich sa Spoločenstva.

Kontinuálna „odborná prax“

Odborná príprava o záležitostiach týkajúcich sa Spoločenstva a o jednotnom trhu sa organizuje prostredníctvom online modulov. Sú pripravené pravidelné spravodajské bulletiny. Na úrovni vnútroštátnej správy sa uskutočňujú konferencie alebo pravidelné školenia.

Na vnútornom trhu existujú špecifické programy odbornej prípravy pre úradníkov.

Praktické usmernenie a poradenstvo

Špecifická príručka pre vnútorný trh pomáha vnútroštátnym úradníkom prehlbovať ich vedomosti a zlepšovať zručnosti. Podrobné usmernenia sa vyvíjajú po prijatí súboru opatrení týkajúcich sa tovarov na základe ich vzájomného uznávania.

Vymenované oddelenie pomoci rieši otázky úradníkov týkajúce sa jednotného trhu.

S cieľom poskytnúť konkrétne informácie o uplatňovaní určitého právneho aktu sa na webových stránkach vnútroštátnych ministerstiev uverejňuje usmernenie s vysvetlením, ako sa má tento akt chápať a interpretovať.

Vzdelávanie a skúšky týkajúce sa práva Spoločenstva a pravidiel jednotného trhu

Právo Spoločenstva je povinnou súčasťou právneho vzdelávania.

Na získanie možnosti pracovať vo verejnej správe sú úradníci povinní úspešne vykonať skúšku z práva Spoločenstva a pravidiel jednotného trhu.

6.   OPATRENIA NA POSILŇOVANIE PRESADZOVANIA PRAVIDIEL JEDNOTNÉHO TRHU A PODPOROVANIE MECHANIZMOV NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

1)   Mimosúdne mechanizmy na riešenie problémov

Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali tieto opatrenia:

a)

zaistiť, aby boli občanom a podnikom dostupné transparentné, jednoduché a finančne nenáročné postupy alternatívneho riešenia sporov (ADR);

b)

zúčastňovať sa a aktívne prispievať, predovšetkým prostredníctvom dostatočných zdrojov, k fungovaniu a ďalšiemu rozvoju na úrovni Spoločenstva mechanizmov na riešenie problémov, ako sú SOLVIT a Pilotný projekt EÚ;

c)

na webových stránkach týkajúcich sa jednotného trhu poskytovať občanom a podnikom dostatočné informácie o existujúcich mechanizmoch na riešenie problémov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva;

d)

riešiť základné príčiny problémov, ktoré vedú k väčšiemu využívaniu mechanizmov na riešenie problémov.

2)   Vnútroštátne súdnictvo

Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali tieto opatrenia:

a)

poskytovať sudcom základnú odbornú prípravu v oblasti práva Spoločenstva vo všeobecnosti, a najmä pravidiel jednotného trhu, keď nastupujú do funkcie, a kontinuálne programy „odbornej praxe“ aj prostredníctvom Európskej siete odbornej justičnej prípravy (8), ktoré organizuje a financuje výmeny sudov;

b)

zaistiť ľahký prístup k úplným a aktualizovaným informáciám o jednotnom trhu spojeným s právnymi predpismi Spoločenstva a judikatúrou Súdneho dvora Európskych spoločenstiev, a to aj prostredníctvom budúceho elektronického justičného portálu Spoločenstva (9), ktorý bude „jednotným (elektronickým) kontaktným miestom“ pre získanie informácií o európskej justícii a prístup k európskym súdnym konaniam;

c)

podporovať vnútroštátne súdy a tribunály, aby zhromažďovali a sprístupňovali informácie o dôležitých vnútroštátnych rozsudkoch v oblasti jednotného trhu, predovšetkým vnútroštátne rozsudky uplatňujúce predbežné nálezy Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

Postupy existujúce v niektorých členských štátoch súvisiace s navrhovanými opatreniami

Mechanizmy ADR

Aby mohli súdy rozhodovať rýchlejšie, účinnejšie a menej nákladne, je zavedená sieť malých súdov pre civilné záležitosti určených pre prípady malých sporov. Zahŕňa súdne i mimosúdne riešenie sporov.

Účasť v mechanizme Spoločenstva ADR

Ak nebola spolupráca s príslušným vnútroštátnym orgánom uspokojivá, s cieľom nájsť riešenie posúvajú strediská SOLVIT ako druhú možnosť prípad na vyššiu úroveň v rámci verejnej správy.

Informovanie o mechanizmoch ADR

SOLVIT sa podporuje prostredníctvom užšej spolupráce so skupinami zúčastnených strán, a tým, že sa im zasielajú informačné hárky.

Odborná príprava

Ministerstvo spravodlivosti organizuje pre sudcov osobitné kurzy odbornej prípravy v oblasti pravidiel jednotného trhu.

Pre justičných čakateľov sú programy odbornej prípravy v oblasti práva Spoločenstva povinné.

Ľahký prístup informáciám

Zhrnutia judikatúry Spoločenstva pripravuje osobitné oddelenie na vnútroštátnom ministerstve, ktoré sa špecializuje na pravidlá jednotného trhu pre použitie v súdnictve.

Zhrnutia dôležitých rozsudkov sa uverejňujú v právnickom vestníku.

Zdieľanie dôležitých vnútroštátnych rozsudkov spojených s uplatňovaním pravidiel jednotného trhu

Vnútroštátne súdy sú povinné informovať o dôležitých rozsudkoch, ktoré sa týkajú práva Spoločenstva, a o rozhodnutiach o predbežných nálezoch a tie sa potom uverejňujú v právnickom vestníku.

7.   OPATRENIA NA PODPOROVANIE PRAVIDELNÉHO HODNOTENIA VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali tieto opatrenia:

a)

vypracovať systematický prístup k monitorovaniu a vyhodnocovaniu vnútroštátnych právnych predpisov vykonávajúcich pravidlá jednotného trhu s cieľom identifikovať akékoľvek nezrovnalosti v ich uplatňovaní, a to aj prostredníctvom konzultácie so zúčastnenými stranami, spätnej väzby z existujúcich mechanizmov na riešenie problémov atď.;

b)

preskúmať, ak je to vykonateľné, existujúce vnútroštátne pravidlá a administratívne praktiky s cieľom identifikovať ustanovenia, ktoré by mohli brániť občanom a podnikom v plnom využívaní výhod plynúcich z príležitostí, ktoré poskytuje jednotný trh, a v prípade potreby prispôsobili vnútroštátny regulačný rámec;

c)

prijať organizačné opatrenia na zaistenie podrobného monitorovania judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a v tejto súvislosti pravidelne posudzovať, či sú vnútroštátne právne predpisy a administratívne postupy v súlade s pravidlami jednotného trhu.

Postupy existujúce v niektorých členských štátoch súvisiace s navrhovanými opatreniami

Hodnotenie implementácie

Správy o posúdení vplyvu ex post a audity sa vypracovávajú na monitorovanie vykonávania smerníc jednotného trhu.

Systematický proces konzultácií so zúčastnenými stranami sa vyvíja, aby sa prediskutovalo ako (a či) sa vykonávajú vybraté balíky navzájom prepojených opatrení jednotného trhu a aký je ich vplyv na podniky a občanov.

Preskúmanie vnútroštátnych pravidiel a postupov

Komplexné preskúmanie vnútroštátnych právnych predpisov sa vykonáva v oblasti voľného pohybu tovarov a služieb.

Kontrola vplyvu rozhodnutí Súdneho dvora o prejudiciálnych otázkach

Vnútroštátne orgány systematicky analyzujú, či by sa vnútroštátne právne predpisy mali zmeniť a doplniť podľa najnovších rozsudkov Súdneho dvora.

8.   OPATRENIA NA LEPŠIE INFORMOVANIE OBČANOV A PODNIKOV O ICH PRÁVACH NA JEDNOTNOM TRHU

Členské štáty sa vyzývajú, aby prijali tieto opatrenia:

a)

podporovať a zvyšovať povedomie o informačných službách Spoločenstva (10) v rámci vnútroštátnej správy a mimo nej na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni v súlade s prácou Komisie, najmä v oblasti asistenčnej služby pre jednotný trh (SMAS);

b)

zaistiť lepšiu koordináciu medzi vnútroštátnymi kontaktnými miestami zodpovednými za informačné služby Spoločenstva;

c)

sprístupniť praktické informácie o právach a povinnostiach na jednotnom trhu v ostatných jazykoch a prostredníctvom webovej stránky a zaviesť jasné krížové odkazy medzi všetkými príslušnými vnútroštátnymi portálmi a portálom Spoločenstva s informáciami týkajúcimi sa jednotného trhu, a najmä prostredníctvom portálu „Vaša Európa“;

d)

organizovať informačné kampane a programy o prínosoch a príležitostiach jednotného trhu.

Postupy existujúce v niektorých členských štátoch súvisiace s navrhovanými opatreniami

Podporovanie informačných služieb Spoločenstva

Cielené informovanie zamerané na skupiny zúčastnených strán, ktorých sa to najviac týka, sa zabezpečuje prostredníctvom internetu, brožúr, letákov, seminárov a kampaní zameraných zvýšenie povedomia.

Koordinácia informačných služieb Spoločenstva na vnútroštátnej úrovni

Koordinačná skupina spája kontaktné miesta Europe direct, Enterprise Europe Network, Eurojus, European Consumer Centre (ECC Net) a FIN-NET.

Ľahko dostupné informácie

Mnoho informácií týkajúcich sa jednotného trhu a poradenstva pre občanov a podniky a štátnych príslušníkov, ktorí chcú vycestovať do zahraničia, je dostupných na horizontálnych elektronických vládnych portáloch, vnútroštátnych webových stránkach zameraných na záležitosti týkajúce sa Spoločenstva alebo na osobitných stránkach určených pre podniky a občanov.

Plánuje sa vnútroštátny online informačný zdroj o vnútornom trhu. Mal by ho sponzorovať jeden vládny orgán a udržiavať by ho mali všetky ostatné príslušné orgány.

Informačné kampane

Zostavuje sa informačný program o jednotnom trhu, ktorý bude obsahovať uverejnené materiály, kurzy odbornej prípravy a verejné prednášky s cieľom informovať občanov a podniky o príležitostiach na jednotnom trhu.


(1)  Smernica z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37).

(2)  Nariadenie zo 7. decembra 1998 o fungovaní vnútorného trhu vo vzťahu k voľnému pohybu tovaru medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 337, 12.12.1998, s. 8).

(3)  Skúšobná fáza „Pilotného projektu EÚ“, ktorého cieľom je dosiahnuť rýchlejšie odpovede na žiadosti a sťažnosti týkajúce sa právnej interpretácie a vykonávania práva Spoločenstva prostredníctvom neformálnejšej pracovnej metódy medzi Komisiou a členskými štátmi, sa začala v 15 členských štátoch apríli 2008.

(4)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

(5)  Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4.

(6)  Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1.

(7)  Bez toho, aby bola dotknutá transpozícia ustanovení, ktorými sa stanovujú minimálne požiadavky v smernici vyplývajúce zo spoločných právomocí v súlade so Zmluvou o ES (najmä s článkom 137 Zmluvy o ES).

(8)  http://www.ejtn.net/www/en/html/index.htm

(9)  Elektronický justičný portál Spoločenstva bude spustený 14. decembra 2009.

(10)  Okrem iného napríklad Europe Direct, Citizens' Signpost Service, Vaša Európa, EURES, európske spotrebiteľské centrá, Enterprise Europe Network.


Korigendá

7.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 176/27


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 3290/94 z 22. decembra 1994 o úpravách a prechodných opatreniach požadovaných v odvetví poľnohospodárstva na účely realizácie dohôd, ktoré sa uzatvorili počas Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 349 z 31. decembra 1994 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 11/zv. 21, s. 432)

Na strane 498 v prílohe XII v časti B v bode 3 článku 3 ods. 1 v treťom riadku:

namiesto:

„… pri colnej sadzbe, ktorá je ustanovená v článku 10 …“;

má byť:

„… pri colnej sadzbe, ktorá je ustanovená v Spoločnom colnom sadzobníku“.

Na strane 499 v prílohe XII v časti B bode 4 článku 4 ods. 3:

namiesto:

„3.   Zosúladenie obmedzení týkajúcich sa množstva vyplývajúcich z dohôd uzatvorených v súlade s článkom 228 zmluvy sa zabezpečí na základe vývozných povolení vystavených na referenčné obdobia, ktoré sú v nich ustanovené a bude platiť na príslušné výrobky. Vzhľadom na zosúladenie záväzkov vyplývajúcich z dohody o poľnohospodárstve neovplyvní ukončenie referenčného obdobia platnosť vývozných povolení.“;

má byť:

„3.   Spôsob prideľovania kvót zohľadní v prípade potreby potrebu zásobovania trhu Spoločenstva a potrebu zachovať rovnováhu tohto trhu a môže sa zakladať na spôsoboch používaných v minulosti na kvóty podobné tým, ktoré sú uvedené v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté práva vyplývajúce z dohôd uzatvorených v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní.“