ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.175.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 175

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
4. júla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 580/2009 z 3. júla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 581/2009 z 3. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o gamitromycín ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 582/2009 z 3. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o diklofenak ( 1 )

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 583/2009 z 3. júla 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Aceto Balsamico di Modena (CHZO)]

7

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2009/69/ES z 25. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o daňové úniky súvisiace s dovozom

12

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/520/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. júla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa článok 23 ods. 4 prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 71/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik Čisté nebo [oznámené pod číslom K(2009) 5134]

14

 

 

2009/521/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. júla 2009, ktoré sa týka dočasného povolenia biocídnych výrobkov obsahujúcich malatión v departemente Francúzska Guyana [oznámené pod číslom K(2009) 5349]

16

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2009/522/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 2. júla 2009 o vykonávaní programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2009/16)

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

4.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 580/2009

z 3. júla 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 4. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. júla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

46,5

MK

24,2

TR

44,0

ZZ

38,2

0707 00 05

TR

87,7

ZZ

87,7

0709 90 70

TR

93,5

ZZ

93,5

0805 50 10

AR

56,3

TR

59,4

ZA

55,7

ZZ

57,1

0808 10 80

AR

94,1

BR

73,3

CL

87,5

CN

97,8

NZ

99,3

US

92,3

UY

116,5

ZA

89,1

ZZ

93,7

0808 20 50

AR

89,2

CL

80,1

NZ

145,3

ZA

94,8

ZZ

102,4

0809 10 00

TR

208,6

XS

120,6

ZZ

164,6

0809 20 95

SY

197,7

TR

363,3

ZZ

280,5

0809 30

TR

198,4

ZZ

198,4

0809 40 05

IL

160,5

ZZ

160,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


4.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 581/2009

z 3. júla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o gamitromycín

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky sformulované Výborom pre veterinárne lieky,

keďže:

(1)

Všetky farmakologicky účinné látky používané v Spoločenstve vo veterinárnych liekoch pre zvieratá určené na výrobu potravín by sa mali hodnotiť v súlade s nariadením (EHS) č. 2377/90.

(2)

Látka gamitromycín je zaradená do prílohy III k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 pre hovädzí dobytok s uplatnením na tuk, obličky a pečeň s výnimkou zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudskú spotrebu. Dočasné maximálne limity rezíduí (ďalej len „MRL“) pre túto látku stanovené v uvedenej prílohe vypršia 1. júla 2009. Na základe posúdenia poskytnutých dodatočných údajov Výbor pre veterinárne lieky odporučil, aby sa dočasné MRL pre gamitromycín stanovili ako konečné a aby sa táto látka následne zahrnula do prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 pre hovädzí dobytok s uplatnením na tuk, pečeň a obličky s výnimkou zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudskú spotrebu.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 2377/90 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Predtým, ako sa toto nariadenie začne uplatňovať, je potrebné členským štátom poskytnúť primeranú lehotu na to, aby mohli vykonať akékoľvek potrebné úpravy existujúcich povolení na registráciu príslušných veterinárnych liekov udelených v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (2).

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od šesťdesiateho dňa po uverejnení.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. júla 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.


PRÍLOHA

V bode 1.2.4 prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 (Zoznam farmakologicky účinných látok, pri ktorých boli stanovené maximálne limity rezíduí) sa po položke týkajúcej sa erytromycínu vkladá táto položka pre „gamitromycín“:

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Markér rezídua

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

Iné ustanovenia

„Gamitromycín

gamitromycín

hovädzí dobytok

20 μg/kg

tuk

Nepoužívať v prípade zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudskú spotrebu.“

200 μg/kg

pečeň

100 μg/kg

obličky


4.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 582/2009

z 3. júla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o diklofenak

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu (1), a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na stanovisko Európskej agentúry pre lieky sformulované Výborom pre veterinárne lieky,

keďže:

(1)

Všetky farmakologicky účinné látky používané v Spoločenstve vo veterinárnych liekoch pre zvieratá určené na výrobu potravín by sa mali hodnotiť v súlade s nariadením (EHS) č. 2377/90.

(2)

Látka diklofenak je zaradená do prílohy I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 pre hovädzí dobytok s uplatnením na tkanivá svaloviny, tuku, pečene a obličiek s výnimkou zvierat, ktorých mlieko je určené na ľudskú spotrebu. Výbor pre veterinárne lieky dostal žiadosť, aby prehodnotil, či by sa existujúca položka týkajúca sa diklofenaku pre druhy uvedené v danej prílohe nemala rozšíriť o maximálne limity rezíduí vzťahujúce sa na mlieko. Po prešetrení tejto žiadosti sa pokladá za vhodné zmeniť a doplniť existujúcu položku pre diklofenak v prílohe I pre hovädzí dobytok a zahrnúť stanovené maximálne limity rezíduí vzťahujúce sa na mlieko.

(3)

Nariadenie (EHS) č. 2377/90 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Pred tým, ako sa toto nariadenie začne uplatňovať, je potrebné členským štátom poskytnúť primeranú lehotu na to, aby mohli vykonať akékoľvek potrebné úpravy existujúcich povolení na registráciu príslušných veterinárnych liekov udelených v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (2).

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre veterinárne lieky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od šesťdesiateho dňa po uverejnení.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. júla 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.


PRÍLOHA

V bode 4.1.6 prílohy I (Zoznam farmakologicky účinných látok, pri ktorých boli stanovené maximálne limity rezíduí) k nariadeniu (EHS) č. 2377/90 sa položka týkajúca sa diklofenaku nahrádza týmto:

Farmakologicky účinná/-é látka/-y

Markér rezídua

Druh zvierat

MRL

Cieľové tkanivá

„Diklofenak

diklofenak

hovädzí dobytok

5 μg/kg

svalovina

1 μg/kg

tuk

5 μg/kg

pečeň

10 μg/kg

obličky

0,1 μg/kg

mlieko

ošípané

5 μg/kg

svalovina

1 μg/kg

koža + tuk

5 μg/kg

pečeň

10 μg/kg

obličky“


4.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 583/2009

z 3. júla 2009,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Aceto Balsamico di Modena (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 5 tretí a štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 bola žiadosť Talianska o zápis označenia „Aceto Balsamico di Modena“ do registra uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Nemecko, Grécko a Francúzsko vzniesli proti zápisu do registra námietky v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006. Tieto námietky boli na základe článku 7 ods. 3 prvého pododseku písm. a) až d) uvedeného nariadenia uznané za oprávnené.

(3)

Námietka vznesená Nemeckom sa týkala najmä obavy, aby zápis chráneného zemepisného označenia „Aceto Balsamico di Modena“ do registra neohrozil existenciu výrobkov, ktoré sa zákonne nachádzajú na trhu už najmenej päť rokov a uviedli sa do predaja pod názvami Balsamessig/Aceto balsamico, ako aj generickej povahy uvedených názvov. Nemecko takisto poukázalo na nedostatok jasnosti, pokiaľ ide o fázy výroby, ktoré sa musia uskutočniť v oblasti pôvodu.

(4)

Námietka vznesená Francúzskom sa týkala najmä skutočnosti, že „Aceto Balsamico di Modena“ nemá vybudovanú vlastnú dobrú povesť, ktorá by sa odlišovala od dobrej povesti výrobku „Aceto balsamico tradizionale di Modena“, ktorý už bol zapísaný do registra ako chránené označenie pôvodu na základe nariadenia Rady (ES) č. 813/2000 (3). Podľa Francúzska môže byť spotrebiteľ zavádzaný, pokiaľ ide o povahu a pôvod uvedeného výrobku.

(5)

Grécko poukázalo na význam výroby balzamového octu na svojom území, ktorý sa predáva okrem iných pod názvami „balsamico“ alebo „balsamon“, a na nežiaduci účinok, aký by mal zápis názvu „Aceto Balsamico di Modena“ na existenciu týchto výrobkov, ktoré sa zákonne nachádzajú na trhu už najmenej päť rokov. Grécko takisto tvrdí, že výrazy „aceto balsamico“, „balsamic“ atď. majú generickú povahu.

(6)

Listom zo 4. marca 2008 Komisia vyzvala príslušné členské štáty, aby sa snažili dohodnúť v súlade s ich vnútornými postupmi.

(7)

Keďže Francúzsko, Nemecko a Grécko nedospeli v stanovených lehotách k dohode, Komisia musí prijať rozhodnutie v súlade s postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006.

(8)

Komisia požiadala Vedecký výbor pre otázky ochrany označenia pôvodu výrobkov, ochrany zemepisných označení a osvedčení špecifického charakteru zriadený rozhodnutím 93/53/ES (4) o stanovisko k otázke, či boli splnené podmienky zápisu do registra. Výbor vo svojom jednohlasne schválenom stanovisku zo 6. marca 2006 dospel k názoru, že názov „Aceto Balsamico di Modena“ má na vnútroštátnom trhu, ako aj na vonkajších trhoch nespochybniteľnú povesť, o čom svedčí časté používanie v početných kuchárskych receptoch v mnohých členských štátoch a častý výskyt zmienok o tomto výrobku na internete a v tlači alebo v médiách. „Aceto Balsamico di Modena“ tak spĺňa podmienku vyžadujúcu, aby mal výrobok osobitnú povesť zodpovedajúcu jeho názvu. Výbor poznamenal, že uvedené výrobky existujú vedľa seba na trhu približne už sto rokov. Výbor takisto uviedol, že výrobky „Aceto Balsamico di Modena“ a „Aceto balsamico tradizionale di Modena“ sa od seba odlišujú svojimi vlastnosťami, základňou spotrebiteľov, spôsobom požívania a distribúcie, vzhľadom a cenou, čo umožňuje spravodlivo zaobchádzať s príslušnými výrobcami a nezavádzať spotrebiteľa. Komisia s týmito závermi úplne súhlasí.

(9)

Spresnilo sa, že číselné údaje sú zahrnuté do všeobecného zákazu používania iných údajov ako tých, ktoré sa výslovne uvádzajú v špecifikácii, s cieľom uvedené výrobky týmto ďalej odlíšiť. V špecifikácii názvu „Aceto Balsamico di Modena“ sa okrem toho vykonali malé úpravy s cieľom vylúčiť možné nejednoznačnosti.

(10)

Zdá sa, že námietky Nemecka a Grécka sa, pokiaľ ide o všeobecnú povahu názvu navrhnutého na zápis do registra, nevzťahovali na uvedený názov v jeho celistvosti, t. j. „Aceto Balsamico di Modena“, ale len na niektoré jeho zložky, ako sú „aceto“, „balsamico“ a „aceto balsamico“ alebo ich preklady. Ochrana je však udelená zloženému názvu „Aceto Balsamico di Modena“. Jednotlivé časti zloženého názvu, ktoré nemajú zemepisný charakter, aj v prípade, že sa používajú spolu alebo v preloženej podobe, sa môžu v súlade so zásadami a pravidlami právneho systému Spoločenstva používať na celom území Spoločenstva.

(11)

Na základe uvedených skutočností sa názov „Aceto Balsamico di Modena“ musí zapísať do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zemepisné označenia a označenia pôvodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Konsolidovaný zoznam hlavných náležitostí špecifikácie je uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. júla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 152, 6.7.2007, s. 18.

(3)  Ú. v. ES L 100, 20.4.2000, s. 5.

(4)  Ú. v. ES L 13, 21.1.1993, s. 16.


PRÍLOHA I

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu, uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.8.   Iné výrobky uvedené v prílohe I k zmluve (korenie atď.)

TALIANSKO

Aceto Balsamico di Modena (CHZO)


PRÍLOHA II

ZHRNUTIE

Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

ACETO BALSAMICO DI MODENA

ES č. IT-PGI-0005-0430-18.11.2004

CHOP ( ) CHZO (X)

Tento prehľad obsahuje hlavné body špecifikácie výrobku na informačné účely.

1.   Príslušný orgán v členskom štáte

Názov

:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Adresa

:

Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma

Tel.

:

+39 064819968

Fax

:

+39 0642013126

E-mail

:

qualita@politicheagricole.it

2.   Skupina

Názov

:

Consorzio Aceto Balsamico di Modena Soc. Coop. a r.l. — Consorzio Produzione Certificata Aceto Balsamico Modenese — Comitato Produttori Indipendenti Aceto Balsamico di Modena

Adresa

:

c/o C.C.I.A.A. Via Ganaceto, 134 – 41100 Modena

Tel.

:

+39 0593163514

Fax

:

+39 0593163526

E-mail

:

info@consorziobalsamico.it

Zloženie

:

Výrobcovia/spracovatelia (X) Ostatní ( )

3.   Druh výrobku

Trieda 1.8. – Iné výrobky uvedené v prílohe I k zmluve – Ocot

4.   Špecifikácia

[prehľad požiadaviek podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006]

4.1.   Názov

„Aceto Balsamico di Modena“

4.2.   Opis

Fyzikálno-chemické vlastnosti:

hustota čistého produktu pri teplote 20 °C je minimálne 1,06,

skutočný obsah alkoholu je najviac 1,5 %,

minimálna celková kyslosť je 6 %,

celkový obsah oxidu siričitého: najviac 100 mg/l,

popol: minimálny obsah je 2,5 promile,

minimálny čistý obsah sušiny: 30 g na liter,

redukujúce cukry: minimálne 110 g/l.

Organoleptické vlastnosti:

čírosť: výrobok je číry a jasný,

farba: tmavohnedá,

vôňa: stála, jemná a mierne octová, môže mať drevité nóty,

chuť: sladkokyslá, vyvážená.

4.3.   Zemepisná oblasť

Výrobok „Aceto Balsamico di Modena“ sa musí vyrábať v rámci správneho územia provincií Modena a Reggio Emilia.

4.4.   Dôkaz o pôvode

Každá fáza výrobného procesu musí podliehať kontrole kontrolným orgánom v súlade s ustanoveniami kontrolného plánu, pričom sa vedie úplná dokumentácia výrobkov pri vstupe aj pri výstupe. Vysledovateľnosť výrobku je zaručená uvedeným spôsobom kontroly a na základe skutočnosti, že do príslušných zoznamov spravovaných kontrolnými orgánmi sú zapísané parcely, na ktorých sa pestuje hrozno, vinári, výrobcovia muštu, spracovatelia a baliarne, ako aj na základe včasného nahlásenia množstva výrobkov a množstva výrobkov zabalených a označených etiketou. Všetky fyzické alebo právnické osoby uvedené v príslušných zoznamoch podliehajú kontrolám kontrolného orgánu, ako je ustanovené vo výrobnej špecifikácii a v príslušnom pláne kontroly.

4.5.   Spôsob výroby

Výrobok „Aceto Balsamico di Modena“ sa získava z čiastočne fermentovaného a/alebo vareného a/alebo koncentrovanému hroznového muštu, do ktorého sa pridáva najmenej desať rokov starý ocot a najmenej 10 % čistého vínneho octu. Množstvo vareného a/alebo koncentrovaného hroznového muštu nesmie byť nižšie ako 20 % celkového množstva určeného na spracovanie. Proces koncentrácie pokračuje, až kým počiatočné množstvo muštu nedosiahne hustotu aspoň 1,240 pri teplote 20 °C.

Pokiaľ má mať výrobok „Aceto Balsamico di Modena“ vlastnosti uvedené v bode 4.2, musí sa mušt získavať z týchto odrôd: Lambrusco, Sangiovese, Trebbiano, Albana, Ancellotta, Fortana a Montuni. Ďalej musí mať tieto vlastnosti:

minimálna celková kyslosť: 8 g/kg (len v prípade vareného a koncentrovaného muštu),

minimálny čistý obsah sušiny: 55 g/kg (len v prípade vareného a koncentrovaného muštu).

Na stabilizáciu sfarbenia sa povoľuje použiť karamel, použité množstvo však nesmie presiahnuť 2 % z celkového objemu konečného výrobku. Je zakázané pridávať akúkoľvek inú látku. Spracovanie octu „Aceto Balsamico di Modena“ musí prebiehať podľa bežnej metódy kvasenia, pri ktorom sa využívajú vybrané kolónie baktérií, alebo podľa metódy pomalého povrchového kvasenia alebo pomalého kvasenia s hoblinami, po ktorej nasleduje čistenie. Kvasenie a čistenie prebieha vo všetkých prípadoch v nádobách z vysokokvalitného dreva, napr. dubového, gaštanového, morušovníkového a borievkového, minimálne 60 dní odo dňa, keď sa suroviny zmiešali a pripravili na spracovanie. Nádoby, v ktorých sa „Aceto Balsamico di Modena“ dodáva na trh na účely priamej spotreby, musia byť vyrobené zo skla, z dreva, keramiky alebo terakoty a musia mať objem: 0,250 l, 0,500 l, 0,750 l, 1 l, 2 l, 3 l alebo 5 l. Výrobok sa môže predávať aj v jednorazových nádobách z plastu alebo kompozitných materiálov s objemom maximálne 25 ml, ktoré nesú rovnaké označenie ako etikety na fľašiach. Nádoby zo skla, dreva, keramiky alebo terakoty s minimálnym objemom 5 litrov alebo plastové nádoby s minimálnym objemom 2 litre sú však povolené v prípade, že ide o výrobok určený na profesionálne využitie. V zemepisnej oblasti pôvodu sa musia povinne vykonať tieto fázy výroby: miešanie surovín, spracovanie, čistenie a zrenie v drevených nádobách. Výrobok sa môže baliť aj mimo oblasti vymedzenej v bode 4.3.

4.6.   Spojenie

„Aceto Balsamico di Modena“ sa na vnútroštátnom, ako aj na medzinárodnom trhu teší vynikajúcej povesti, o čom svedčí jeho časté využívanie v rôznych kulinárskych receptoch a zmienky o ňom na internete, v tlači a v médiách. Spotrebiteľ dokáže vďaka tejto povesti bezprostredne rozpoznať jedinečný charakter a autentickosť výrobku.

„Aceto Balsamico di Modena“ už dlhé obdobie reprezentuje kultúru a dejiny Modeny a povesť, ktorej sa teší na celom svete, je nespochybniteľná. Jeho existencia je úzko spojená s poznatkami, tradíciami a schopnosťami miestnych obyvateľov, ktorí vytvorili tento jedinečný a pre danú oblasť typický výrobok. „Aceto Balsamico di Modena“ sa stal súčasťou spoločenských a hospodárskych štruktúr tohto regiónu, zdrojom príjmov pre podnikateľov v rôznych odboroch a takisto neodmysliteľnou súčasťou kulinárskej tradície, o čom svedčí jeho časté využívanie v početných regionálnych receptoch. Miestni výrobcovia sa stretávajú na špecifických slávnostiach vychádzajúcich z dlhoročnej tradície, ktoré sa usporadúvajú už mnoho rokov, čím vzniká priestor pre upevňovanie miestnych zvykov. „Aceto Balsamico di Modena“ je jedinečný a špecifický výrobok, ktorý sa stal všeobecne známy a získal si uznanie na celom svete. Spotrebitelia si spájajú jeho úžitkové vlastnosti s predstavou kvalitnej gastronómie v uvedených dvoch provinciách.

4.7.   Kontrolný orgán

Názov

:

CSQA Certificazioni srl

Adresa

:

Via S. Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI)

Tel.

:

+39 0445313011

Fax

:

+39 0445313070

E-mail

:

csqa@csqa.it

4.8.   Označenie

Na obaloch sa musí uviesť názov „Aceto Balsamico di Modena“ spolu s poznámkou „Indicazione Geografica Protetta“ (chránené zemepisné označenie), vypísaný celými slovami alebo v skrátenej podobe v talianskom jazyku a/alebo jazyku krajiny určenia. Je zakázané pridať k názvu „Aceto Balsamico di Modena“ akýkoľvek ďalší určovateľ, hoci aj v číselnej podobe, ktorý sa odlišuje od tých, ktoré sa výslovne uvádzajú v tejto špecifikácii, a to vrátane prídavných mien „extra“, „fine“, „scelto“, „selezionato“, „riserva“, „superiore“, „classico“ alebo podobných prídavných mien. Povoľuje sa len uvedenie poznámky „invecchiato“ bez akéhokoľvek ďalšieho spresnenia, pokiaľ obdobie dozrievania výrobku v sudoch, súdkoch alebo iných drevených nádobách trvá minimálne tri roky.


SMERNICE

4.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/12


SMERNICA RADY 2009/69/ES

z 25. júna 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o daňové úniky súvisiace s dovozom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

S cieľom podporiť úsilie členských štátov sa Rada vo svojich záveroch zo zasadnutia z 28. novembra 2006 o hospodárskych a finančných záležitostiach dohodla na vytvorení stratégie boja proti daňovým podvodom, ktorá sa má realizovať na úrovni Spoločenstva, predovšetkým v oblasti daňových podvodov pri nepriamom zdaňovaní.

(2)

Niektoré opatrenia prerokované v tejto súvislosti si vyžadujú zmenu a doplnenie smernice 2006/112/ES (3).

(3)

Dovoz tovaru je oslobodený od dane z pridanej hodnoty (DPH), ak po dovoze nasleduje dodanie alebo premiestnenie tovaru zdaniteľnej osobe v inom členskom štáte. Podmienky, za ktorých sa uplatňuje toto oslobodenie od dane, stanovujú členské štáty. Zo skúseností však vyplýva, že rozdiely pri uplatňovaní zneužívajú obchodníci na to, aby sa vyhli plateniu DPH za tovar dovezený za uvedených okolností.

(4)

S cieľom zabrániť tomuto zneužívaniu je pre konkrétne transakcie potrebné špecifikovať na úrovni Spoločenstva súbor minimálnych podmienok, za ktorých sa oslobodenie od dane uplatňuje.

(5)

Keďže z uvedených dôvodov cieľ tejto smernice, a to riešenie problému únikov v oblasti DPH nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenie v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(6)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (4) sa členské štáty vyzývajú, aby vo vlastnom záujme a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a transpozičnými opatreniami.

(7)

Smernica 2006/112/ES by sa mala preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/112/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 22 sa nahrádza takto:

„Článok 22

Za nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva za protihodnotu sa považuje pridelenie tovaru pre ozbrojené sily štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy, na ich použitie alebo na použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, ktorý nebol zakúpený podľa všeobecných pravidiel zdanenia na domácom trhu členského štátu, ak by dovoz tohto tovaru nemohol byť oslobodený od dane podľa článku 143 ods. 1 písm. h).“

2.

V článku 140 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva, ktorého dovoz by bol v každom prípade oslobodený od dane podľa článku 143 ods. 1 písm. a), b) a c) a e) až l);“.

3.

Článok 143 sa mení a dopĺňa takto:

a)

úvodné slová sa nahrádzajú takto:

„1.   Členské štáty oslobodia od dane tieto transakcie:“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„2.   Oslobodenie od dane podľa odseku 1 písm. d) sa v prípadoch, keď po dovoze tovaru nasleduje dodanie tovaru oslobodeného od dane podľa článku 138 ods. 1 a článku 138 ods. 2 písm. c), uplatňuje iba vtedy, ak v čase dovozu dovozca poskytol príslušným orgánom členského štátu dovozu minimálne tieto informácie:

a)

svoje identifikačné číslo pre DPH pridelené v členskom štáte dovozu alebo identifikačné číslo pre DPH svojho daňového zástupcu, ktorý je povinný platiť DPH, pridelené v členskom štáte dovozu;

b)

identifikačné číslo pre DPH zákazníka, ktorému sa tovar dodáva v súlade s článkom 138 ods. 1, pridelené v inom členskom štáte alebo svoje vlastné identifikačné číslo pre DPH pridelené v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru končí, keď sa tovar premiestňuje v súlade s článkom 138 ods. 2 písm. c);

c)

dôkaz, že dovážaný tovar je určený na prepravu alebo odoslanie z členského štátu dovozu do iného členského štátu.

Členské štáty však môžu ustanoviť, že dôkaz uvedený v písmene c) sa príslušným orgánom uvádza len na požiadanie.“

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou od 1. januára 2011. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Luxemburgu 25. júna 2009

Za Radu

predseda

L. MIKO


(1)  Stanovisko z 24. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 13. mája 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

4.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/14


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. júla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa článok 23 ods. 4 prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 71/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik Čisté nebo

[oznámené pod číslom K(2009) 5134]

(2009/520/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 71/2008 z 20. decembra 2007, ktorým sa zakladá spoločný podnik Čisté nebo (1), a najmä na článok 24 ods. 2 prílohy I k uvedenému nariadeniu,

so zreteľom na návrh zmeny a doplnenia, ktoré schválila správna rada spoločného podniku Čisté nebo 10. októbra 2008,

keďže:

(1)

Správna rada spoločného podniku Čisté nebo schválila a predložila návrh na zmenu a doplnenie, ktorými sa nahrádza článok 23 ods. 4 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 71/2008 s odlišným znením, aby bolo možné vymedziť prístupové práva nielen na výskumné využitie, ale aj na komerčné využitie v dohode o grante.

(2)

Keďže zmena a doplnenie, ktoré neovplyvňujú podstatné prvky štatútu spoločného podniku Čisté nebo, sú odôvodnené v zmysle článku 15 nariadenia (ES) č. 71/2008, politika spoločného podniku Čisté nebo v oblasti práv duševného vlastníctva by sa mala zakladať na zásadách nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 (2), v ktorom prístupové práva určené na využitie zahŕňajú obchodné využitie a mali by podporovať nielen vytváranie, ale aj využívanie znalostí [pozri odôvodnenie 29 a článok 23 ods. 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 71/2008],

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 23 ods. 4 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 71/2008 sa nahrádza takto:

„4.   Podmienky týkajúce sa prístupových práv a licencií medzi právnickými osobami, ktoré uzavreli dohodu o grante so spoločným podnikom Čisté nebo, sa stanovia v dohode o grante so zreteľom na východiskové a nadobudnuté informácie a práva na účely dokončenia projektov a nadobudnuté a východiskové informácie a práva potrebné na využitie nadobudnutých informácií a práv“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené spoločnému podniku Čisté nebo:

Spoločný podnik Čisté nebo

c/o Liam Breslin

Európska komisia – Generálne riaditeľstvo RTD

Dočasný výkonný riaditeľ spoločného podniku Čisté nebo

CDMA 04/166

1049 Brusel

Belgicko

V Bruseli 3. júla 2009

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1.


4.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/16


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. júla 2009,

ktoré sa týka dočasného povolenia biocídnych výrobkov obsahujúcich malatión v departemente Francúzska Guyana

[oznámené pod číslom K(2009) 5349]

(2009/521/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 16 odseku 2 prvom pododseku smernice 98/8/ES (ďalej len „smernica“) sa ustanovuje, že Komisia začne desaťročný pracovný program na systematické preskúmanie všetkých aktívnych látok, ktoré sú už na trhu k 14. máju 2000 (ďalej len „program previerok“).

(2)

Malatión (EC č. 204-497-7; CAS č. 121-75-5) bol identifikovaný ako aktívna látka biocídnych výrobkov na účely iné, ako sú účely uvedené v článku 2 ods. 2 písm. c) a písm. d) smernice, dostupná na trhu pred 14. májom 2000.

(3)

Keďže v lehote, stanovenej v časti B prílohy V k nariadeniu Komisie (ES) č. 2032/2003 (2), nebol predložený nijaký dokumentačný súbor údajov, podporujúci zaradenie malatiónu do prílohy I, IA alebo IB k smernici, Komisia rozhodla prostredníctvom rozhodnutia Komisie 2007/565/ES (3), že malatión sa nezaradí do príloh I, IA alebo IB k smernici. V súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1451/2007 (4) biocídne výrobky obsahujúce malatión sa už na trh neumiestňujú.

(4)

V článku 15 ods. 1 smernice sa uvádzajú podmienky, za ktorých členské štáty môžu dočasne povoliť na obdobie nepresahujúce 120 dní umiestnenie na trh biocídnych výrobkov, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami smernice. Takéto dočasné povolenie možno udeliť len na obmedzené a kontrolované používanie, ak sa takéto opatrenie javí ako potrebné v dôsledku nepredvídaného nebezpečenstva, ktoré nie je možné odstrániť inými prostriedkami. V takomto prípade zainteresovaný členský štát okamžite informuje ostatné členské štáty a Komisiu o svojom kroku a o dôvodoch, ktoré k nemu viedli. Toto dočasné opatrenie sa môže predĺžiť rozhodnutím prijatým v súlade so správnym postupom uvedeným v článku 28 ods. 2 smernice.

(5)

Francúzsko informovalo Komisiu a iné členské štáty o svojom rozhodnutí z 27. februára 2009, ktorým dočasne povolilo umiestňovať na trh biocídne výrobky obsahujúce malatión pre výrobky typu 18, ako sa vymedzuje v prílohe V k smernici 98/8/ES (insekticídy, akaracídy a produkty na kontrolu iných článkovcov). Povolenie bolo udelené na obdobie 120 dní počnúc 3. marcom 2009 a platilo len pre cielenú kontrolu ochorení vykonávanú verejnými prevádzkovateľmi v departemente Francúzska Guyana. Podľa informácií poskytnutých Francúzskom dočasné povolenie biocídnych výrobkov obsahujúcich malatión bolo potrebné z hľadiska rýchlo sa rozvíjajúcej epidémie horúčky dengue vo Francúzskej Guyane. Miestne orgány nemali k dispozícii na veľkoplošné použitie proti dospelým komárom nijaké iné účinné insekticídne výrobky.

(6)

Francúzsko 28. apríla 2009 požiadalo Komisiu, aby rozhodla, že akciu možno predĺžiť alebo zopakovať, v súlade s článkom 15 ods. 1 smernice 98/8/ES. Táto žiadosť bola predložená na základe rizika, že 1. júla 2009, keď prestane platiť pôvodné povolenie, vo Francúzskej Guyane by ešte stále nemuseli byť k dispozícii nijaké vhodné alternatívne výrobky na cielenú kontrolu komárov.

(7)

Vzhľadom na závažnosť epidémie horúčky dengue vo francúzskom zámorskom departemente Guyana, na súčasný nedostatok iných insekticídnych výrobkov, než je malatión, v uvedenom departemente a na riziko, že keď sa skončí platnosť dočasného povolenia udeleného Francúzskom, nebudú k dispozícii nijaké iné alternatívy, je vhodné umožniť Francúzsku, aby predĺžilo dočasné povolenie dovtedy, keď budú k dispozícii alternatívne insekticídne výrobky, no najdlhšie do 1. novembra 2009.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V súlade s článkom 15 ods. 1 smernice 98/8/ES Francúzsko môže povoliť umiestnenie na trh biocídnych výrobkov obsahujúcich malatión (EC č. 204-497-7; CAS č. 121-75-5) pre výrobky typu 18, ako sa vymedzuje v prílohe V k smernici 98/8/ES (insekticídy, akaracídy a produkty na kontrolu iných článkovcov), na cielenú kontrolu komárov v departemente Francúzska Guyana do 1. novembra 2009.

Článok 2

1.   Pri povolení umiestniť biocídne výrobky obsahujúce malatión na trh v súlade s článkom 1 musí Francúzsko zaistiť, aby sa dodržali tieto podmienky:

a)

takéto biocídne výrobky sa budú používať len pod dohľadom verejných orgánov;

b)

takéto biocídne výrobky sa budú používať len dovtedy, kým v departemente Francúzska Guyana nebudú k dispozícii vhodné alternatívne biocídne výrobky, ktoré sú v súlade s ustanoveniami smernice 98/8/ES.

2.   Do 10. septembra 2009 Francúzsko informuje Komisiu o uplatňovaní odseku 1.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Francúzskej republike.

V Bruseli 3. júla 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 307, 24.11.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 17.

(4)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 3.


Európska centrálna banka

4.7.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/18


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 2. júla 2009

o vykonávaní programu nákupu krytých dlhopisov

(ECB/2009/16)

(2009/522/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 105 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho článok 12.1 druhý pododsek v spojení s článkom 3.1 prvou zarážkou a na článok 18.1,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 18.1 štatútu ESCB môžu Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) a národné centrálne banky členských štátov, ktoré prijali euro (ďalej spoločne len „centrálne banky Eurosystému“), obchodovať na finančných trhoch, okrem iného, s obchodovateľnými nástrojmi v rámci priamych nákupov a predajov.

(2)

Vzhľadom na výnimočné okolnosti, ktoré v súčasnosti prevládajú na trhu, Rada guvernérov 7. mája 2009 a následne 4. júna 2009 rozhodla, že je potrebné zaviesť program (ďalej len „program nákupu krytých dlhopisov“ alebo „program“), v rámci ktorého môžu národné centrálne banky a vo výnimočných prípadoch aj ECB bezprostredne od zmluvných strán priamo nakupovať akceptovateľné kryté dlhopisy v rozsahu im prideleného podielu. Centrálne banky Eurosystému zamýšľajú vykonávať program nákupu krytých dlhopisov postupne s prihliadnutím na trhové podmienky a potreby menovej politiky Eurosystému. Cieľom týchto nákupov je prispieť k: a) podpore pokračujúceho poklesu úrokových mier na peňažnom trhu; b) zlepšeniu podmienok financovania pre úverové inštitúcie a podniky; c) motivovaniu úverových inštitúcií udržiavať a zvyšovať objem poskytovaných úverov a d) zlepšeniu trhovej likvidity v dôležitých segmentoch trhu so súkromnými dlhovými cennými papiermi.

(3)

Ako súčasť jednotnej menovej politiky by sa mal priamy nákup akceptovateľných krytých dlhopisov centrálnymi bankami Eurosystému v rámci programu vykonávať jednotným spôsobom v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zavedenie a rozsah programu priameho nákupu krytých dlhopisov

Eurosystém zavádza program, v rámci ktorého centrálne banky Eurosystému nakupujú akceptovateľné kryté dlhopisy v predpokladanej menovitej hodnote 60 miliárd EUR. Centrálne banky Eurosystému sa môžu v rámci programu rozhodnúť, že kúpia akceptovateľné kryté dlhopisy od akceptovateľných zmluvných strán na primárnom a sekundárnom trhu v súlade s kritériami akceptovateľnosti uvedenými v tomto rozhodnutí. Usmernenie ECB/2000/7 z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1) sa nevzťahuje na priamy nákup krytých dlhopisov centrálnymi bankami Eurosystému v rámci programu.

Článok 2

Kritériá akceptovateľnosti pre kryté dlhopisy

Kryté dlhopisy, ktoré sú: a) akceptovateľné pre operácie menovej politiky, ako je vymedzené v usmernení ECB/2000/7; b) denominované v eurách; c) vydané úverovými inštitúciami, ktoré sú registrované v eurozóne alebo inými subjektmi registrovanými v eurozóne, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené v nižšie uvedenom odseku 4, a d) držané a vyrovnávané v eurozóne, sú akceptovateľné pre priamy nákup v rámci programu za predpokladu, že spĺňajú tieto dodatočné požiadavky:

1.

Ide buď o: i) kryté dlhopisy vydané v súlade s kritériami ustanovenými v článku 22 ods. 4 smernice PKIPCP (2) (ďalej len „kryté dlhopisy v súlade s PKIPCP“) alebo ii) štruktúrované kryté dlhopisy, ktoré centrálne banky Eurosystému na základe vlastného uváženia považujú z hľadiska záruk za porovnateľné s krytými dlhopismi v súlade s PKIPCP.

2.

Minimálny objem každej emisie krytých dlhopisov je spravidla 500 miliónov EUR. Centrálna banka Eurosystému môže v osobitných prípadoch rozhodnúť o priamom nákupe krytých dlhopisov pri objeme emisie nižšom ako 500 miliónov EUR za predpokladu, že objem emisie nie je nižší ako 100 miliónov EUR, ak táto centrálna banka Eurosystému na základe vlastného uváženia rozhodne, že špecifické okolnosti na trhu alebo dôvody súvisiace s riadením rizika si takýto nákup vyžadujú.

3.

Minimálny rating emisie krytých dlhopisov je spravidla „AA“ alebo jemu zodpovedajúci rating, ktorý bol vydaný aspoň jednou z hlavných ratingových agentúr.

4.

Ak je emitentom krytého dlhopisu subjekt (iný ako úverová inštitúcia), ktorý je registrovaný v eurozóne, uplatňujú sa tieto podmienky: i) takýto subjekt len vydáva kryté dlhopisy a ii) príslušnej centrálnej banke Eurosystému je za kryté dlhopisy poskytnutá dostatočná záruka zo strany úverovej inštitúcie registrovanej v eurozóne alebo je poskytnutá záruka podobného charakteru, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej centrálnej banky Eurosystému.

5.

Kryté dlhopisy sa vydávajú podľa právnych predpisov upravujúcich kryté dlhopisy, ktoré sú platné v členskom štáte eurozóny. V prípade štruktúrovaných krytých dlhopisov je rozhodným právom pre dokumentáciu týkajúcu sa krytých dlhopisov právo členského štátu eurozóny.

Článok 3

Akceptovateľné zmluvné strany

V rámci programu nákupu krytých dlhopisov sú akceptovateľnými zmluvnými stranami: a) domáce zmluvné strany, ktoré sa zúčastňujú na operáciách menovej politiky Eurosystému, ako je vymedzené v oddiele 2.1 prílohy I k usmerneniu ECB/2000/7, a b) akékoľvek iné zmluvné strany usadené v eurozóne (buď ako registrované subjekty alebo prostredníctvom pobočky), ktoré centrálna banka Eurosystému využíva na investovanie svojich investičných portfólií v eurách.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení na internetovej stránke ECB.

2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 30. júna 2010.

V Luxemburgu 2. júla 2009

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1.

(2)  Smernica Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3).