ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.168.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 168

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
30. júna 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 563/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu autonómnych colných kvót Spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 564/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/96, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné, poľnohospodárske a rybárske výrobky

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 565/2009 z 29. júna 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 566/2009 z 29. júna 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Melton Mowbray Pork Pie (CHZO)]

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 567/2009 z 29. júna 2009, ktorým sa zapisuje názov do registra zaručených tradičných špecialít [Pierekaczewnik (ŠGT)]

22

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov

24

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/53/ES z 18. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/82/ES a smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o zmeny podmienok povolení na uvedenie na trh pre lieky ( 1 )

33

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 568/2009/ES z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci

35

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament
Rada
Komisia
Súdny dvor
Dvor audítorov
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Výbor regiónov

 

 

2009/496/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov z 26. júna 2009, o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie

41

 

 

Rady ministrov AKT – ES

 

 

2009/497/ES

 

*

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – ES č. 1/2009 z 29. mája 2009 o prijatí zmien a doplnení prílohy II k dohode o partnerstve

48

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2009/498/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 23. júna 2009 o referenčných metaúdajoch pre európsky štatistický systém ( 1 )

50

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

30.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 563/2009

z 25. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2505/96 otvárajúce a stanovujúce správu autonómnych colných kvót Spoločenstva na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 26,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Pre niektoré výrobky, pre ktoré je autonómna colná kvóta otvorená nariadením (ES) č. 2505/96 (1), je výška kvóty stanovená v uvedenom nariadení vyjadrená v iných merných jednotkách ako hmotnosť (v tonách alebo kilogramoch) a hodnota. Ak pre tieto výrobky nie je v kombinovanej nomenklatúre ustanovenej v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (2) stanovená žiadna dodatková merná jednotka, môže v tejto súvislosti vzniknúť neistota pri používaní merných jednotiek. V záujme jasnosti a lepšieho riadenia kvót je preto potrebné stanoviť, a to s cieľom využívania uvedených autonómnych colných kvót, aby sa presné množstvo dovezených výrobkov zapísalo do „odseku 41: Dodatkové merné jednotky“ colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu, pričom sa použije merná jednotka kvóty stanovená pre tieto výrobky v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 2505/96.

(2)

Dopyt Spoločenstva po výrobkoch, na ktoré sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 2505/96, by sa mal uspokojiť za čo najpriaznivejších podmienok. Na tento účel by sa mali otvoriť s účinnosťou od 1. júla 2009 tri nové colné kvóty Spoločenstva s nulovými colnými sadzbami pre príslušné množstvá bez toho, aby sa akokoľvek narušili trhy s týmito výrobkami.

(3)

Objem kvóty je pre autonómnu colnú kvótu Spoločenstva s poradovým číslom 09.2767 nedostatočný na pokrytie potrieb priemyslu Spoločenstva. V dôsledku toho by sa mal tento objem kvóty zvýšiť.

(4)

Opis výrobku autonómnej colnej kvóty Spoločenstva s poradovým číslom 09.2806 by sa mal upraviť.

(5)

Nariadenie (ES) č. 2505/96 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

So zreteľom na hospodársky význam tohto nariadenia je dôležité spoliehať sa na dôvody naliehavosti uvedené v bode I(3) Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva.

(7)

Keďže colné kvóty majú nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2009, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od toho istého dátumu a malo by bezodkladne nadobudnúť účinnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 2505/96 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

vkladá sa tento článok 1a:

„Článok 1a

Pri predložení colného vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu pre uvedený produkt v tomto nariadení, pre ktorý je objem kvóty vyjadrený v iných merných jednotkách ako hmotnosť (v tonách alebo kilogramoch) a hodnota, pre výrobky, pre ktoré nie je v kombinovanej nomenklatúre ustanovenej v prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 stanovená žiadna dodatková merná jednotka, sa uvedie presné množstvo dovezených výrobkov do ‚odseku 41: Dodatkové merné jednotky‘ uvedeného colného vyhlásenia, pričom sa použije merná jednotka množstva kvóty pre tieto výrobky stanovená v prílohe I k tomuto nariadeniu.“;

2.

príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladajú sa colné kvóty na výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

b)

s účinnosťou od 1. januára 2009 sa riadky pre colné kvóty s poradovými číslami 09.2767 a 09.2806 nahrádzajú riadkami uvedenými v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2009.

Písmeno b) článku 1 ods. 2 sa však uplatňuje od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 25. júna 2009

Za Radu

predseda

L. MIKO


(1)  Ú. v. ES L 345, 31.12.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.


PRÍLOHA I

Poradové číslo

Kód KN

TARIC

Opis

Obdobie kvóty

Množstvo kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2813

ex 3920 91 00

94

Koextrudovaný trojvrstvový film z polyvinylbutyralu bez odstupňovaného farebného pásu s obsahom najmenej 29 % hmotnosti, ale najviac 31 % hmotnosti 2,2’-etyléndioxydietyl-bis(2-etylhexanoátu) ako zmäkčovadla

1. 7.–31.12.

500 000 m2

0

09.2807

ex 3913 90 00

86

Nesterilný hyaluronát sodný

1. 7.–31. 12.

55 000 g

0

09.2815

ex 6909 19 00

70

Nosiče katalyzátorov alebo filtrov, pozostávajúce z poréznej keramiky vyrobenej hlavne z oxidov hliníka a titánu; s celkovým objemom najviac 65 litrov a najmenej s jedným kanálom (jednostranne alebo obojstranne otvoreným) na cm2 prierezu

1. 7.–31. 12.

190 000 jednotiek

0


PRÍLOHA II

Poradové číslo

Kód KN

TARIC

Opis

Obdobie kvóty

Množstvo kvóty

Clo v rámci kvóty (v %)

09.2806

ex 2825 90 40

30

Oxid wolfrámový vrátane modrého oxidu wolfrámu

1.1. – 31.12.

12 000 ton

0

09.2767

ex 2910 90 00

80

Alylglycidyléter

1.1. – 31.12.

2 500 ton

0


30.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/4


NARIADENIE RADY (ES) č. 564/2009

z 25. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1255/96, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné, poľnohospodárske a rybárske výrobky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 26,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Je v záujme Spoločenstva, aby sa úplne pozastavilo uplatňovanie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na viacero nových výrobkov, ktoré nie sú uvedené v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 1255/96 (1).

(2)

Kódy KN a TARIC 0304296110, 0304999931, 3902909097, 3903909085, 7410210070, 7606129120 a 7606129320 pre päť výrobkov, ktoré sa v súčasnosti uvádzajú v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1255/96 by sa mali vypustiť, pretože už nie je ďalej v záujme Spoločenstva zachovať pre tieto výrobky pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka.

(3)

Je potrebné upraviť opis 32 pozastavení v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1255/96 tak, aby sa zohľadnil technický vývoj výrobkov a hospodárske trendy na trhu. Tieto pozastavenia by sa mali vypustiť zo zoznamu v uvedenej prílohe a mali by sa vložiť nové pozastavenia s novým opisom. V záujme prehľadnosti by sa mali tieto pozastavenia označiť hviezdičkou v prvom stĺpci prílohy I a prílohy II k tomuto nariadeniu.

(4)

Zo skúseností vyplynula potreba stanoviť lehotu uplynutia platnosti jednotlivých prípadov pozastavenia uvedených v nariadení (ES) č. 1255/96, aby sa zabezpečilo zohľadnenie technologických a hospodárskych zmien. Malo by to zahŕňať aj predčasné ukončenie platnosti určitých opatrení alebo predĺženie ich platnosti, ak boli predložené hospodárske dôvody v súlade so zásadami ustanovenými v oznámení Komisie z roku 1998 o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a kvótach (2).

(5)

Nariadenie (ES) č. 1255/96 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Keďže pozastavenia ustanovené v tomto nariadení majú nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2009, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od toho istého dátumu a malo by nadobudnúť účinnosť neodkladne. Pokiaľ ide o výrobky s kódom KN a TARIC 9001900060, nový opis by sa mal uplatňovať s účinnosťou od 1. januára 2009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1255/96 sa mení a dopĺňa takto:

1.

vkladajú sa riadky pre výrobky uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

2.

vypúšťajú sa riadky pre výrobky, ktorých kódy KN a TARIC sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 1. júla 2009. Avšak toto nariadenie sa uplatňuje od 1. januára 2009 na opis výrobkov s kódom KN a TARIC 9001900060 uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 25. júna 2009

Za Radu

predseda

L. MIKO


(1)  Ú. v. ES L 158, 29.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES C 128, 25.4.1998, s. 2.


PRÍLOHA I

Výrobky uvedené v článku 1 ods. 1

Kód KN

TARIC

Opis

Sadzba všeobecného cla

Doba platnosti

 (2) ex 1511 90 19

10

Palmový olej, kokosový (koprový) olej, olej z palmových jadier, na výrobu

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 1511 90 91

10

technických monokarboxylových mastných kyselín podpoložky 3823 19 10,

 (2) ex 1513 11 10

10

metylesterov mastných kyselín položky 2915 alebo 2916,

 (2) ex 1513 19 30

10

mastných alkoholov podpoložiek 2905 17, 2905 19 a 3823 70 používaných na výrobu kozmetiky, umývacích a pracích prostriedkov alebo farmaceutických výrobkov,

 (2) ex 1513 21 10

10

mastných alkoholov podpoložky 2905 16, čistých alebo v zmesi, používaných na výrobu kozmetiky, umývacích a pracích prostriedkov alebo farmaceutických výrobkov,

 (2) ex 1513 29 30

10

kyseliny stearovej podpoložky 3823 11 00 alebo

tovarov položky 3401

 (1)

ex 1518 00 99

10

Jojobový olej, hydrogenovaný a textúrovaný

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2804 50 90

10

Telúr s čistotou 99,99 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 99,999 % hmotnostni

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2827 39 85

30

Chlorid manganatý

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2903 39 90

75

Trans-1,3,3,3-tretrafluórprop-1-én

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2903 69 90

50

Fluórbenzén

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2903 69 90

60

α-Chlór(etyl)toluény

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2904 90 40

10

Trichlórnitrometán, na výrobu tovaru podpoložky 3808 92 (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2909 19 90

60

1-metoxyheptafluórpropán

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2921 19 85

60

Tetrakis(etylmetylamino)zirkónium (IV)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 2921 51 19

20

Diaminotoluén (TDA) obsahujúci 78 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 82 % hmotnosti 4-metyl-m-fenyléndiamínu a 18 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 22 % hmotnosti 2-metyl-m-fenyléndiamínu, so zvyškovým obsahom dechtu najviac 0,23 % hmotnosti

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2922 29 00

46

Kyselina 4-metoxyanilín 3-sulfónová

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2926 90 95

35

2-Bróm-2(brómmetyl)pentándinitril

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2928 00 90

70

Butanón-oxím

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2931 00 95

20

Trikarbonyl(metylcyklopentadienyl)mangán obsahujúci nie viac ako 4,9 % hmotnosti trikarbonyl(cyklopentadienyl)mangánu

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2932 13 00

10

Tetrahydrofurfurylalkohol

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2932 19 00

40

Furán s čistotou 99 % hmotnosti alebo viac

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2932 19 00

41

2,2di(tetrahydrofuryl)propán

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2932 99 00

35

1,2,3-trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)metylén]-nonitol

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2933 49 10

20

Kyselina 3-hydroxy-2-metylchinolín-4-karboxylová

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2933 79 00

50

6-Bróm-3-metyl-3H-dibenz(f,ij)izochinolín-2,7-dión

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 2934 99 90

66

Tetrahydrotiofén-1,1-dioxid

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3207 40 80

20

Sklené šupinky potiahnuté striebrom, s priemerným priemerom 40 (± 10) μm

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3208 20 10

20

Roztok ponorného krycieho náteru obsahujúci 2 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 15 % hmotnosti akrylát-metakrylát-alkénsulfonát-kopolymérov s fluórovanými bočnými reťazcami, v roztoku n-butanolu a/alebo 4-metyl-2-pentanolu a/alebo diizoamyléteru

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3208 90 19

50

Roztok s hmotnostným obsahom:

(65 ± 10) % γ-butyrolaktónu,

(30 ± 10) % polyamidovej živice,

(3,5 ± 1,5) % esterového derivátu naftochinónu a

(1,5 ± 0,5) % kyseliny arylkremičitej

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3215 90 80

30

Atrament obsahujúci 5 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 10 % hmotnosti amorfného oxidu kremičitého, v náplniach na jednorazové použitie, určený na značenie integrovaných obvodov (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3808 91 90

30

Prípravky obsahujúce endospóry alebo spóry a proteínové kryštály pochádzajúce buď:

z Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai a kurstaki alebo

z Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki alebo

z Bacillus thuringiensis subsp. israelensis

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3808 91 90

50

Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis vírus (SeNPV) vo vodnej suspenzii glycerolu

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3811 19 00

10

Roztok s viac ako 61 % hmotnosti, ale najviac 63 % hmotnosti trikarbonyl(metylcyklopentadienyl)mangánu v aromatickom uhľovodíkovom rozpúšťadle, s hmotnostným obsahom najviac:

4,9 % 1,2,4-trimetylbenzénu,

4,9 % naftalénu a

0,5 % 1,3,5-trimetylbenzénu

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3811 90 00

10

Soľ kyseliny dinonylnaftylsulfónovej, vo forme roztoku v minerálnom oleji

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3815 90 90

77

Katalyzátorový prášok vo vodnej suspenzii s hmotnostným obsahom:

paládium – minimálne 1 %, ale maximálne 3 %,

olovo – minimálne 0,25 %, ale maximálne 3 %,

hydroxid olova – minimálne 0,25 %, ale maximálne 0,5 %,

hliník – minimálne 5,5 %, ale maximálne 10 %,

horčík – minimálne 4 %, ale maximálne 10 %,

oxid kremičitý – minimálne 30 %, ale maximálne 50 %

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3817 00 50

10

Zmes alkylbenzénov (C14-26) s hmotnostným obsahom:

eikozylbenzén – minimálne 35 %, ale maximálne 60 %,

dokozylbenzén – minimálne 25 %, ale maximálne 50 %,

tetrakozylbenzén – minimálne 5 %, ale maximálne 25 %

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3817 00 80

20

Zmes rozvetvených alkylbenzénov obsahujúca hlavne dodecylbenzény

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3824 90 97

15

Štrukturovaný oxid hlinito-kremičito fosforečný

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3824 90 97

16

Zmes bis{4-(3-(3-fenoxykarbonylamino)tolyl)ureido}fenylsulfónu, difenyltoluén-2,4-dikarbamátu a 1-[4-(4-aminobenzénsulfonyl)-fenyl]-3-(3-fenoxykarbonylamino-tolyl)močoviny

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3824 90 97

17

Zmes acetátov 3-butylén-1,2-diolu s obsahom 65 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 90 % hmotnosti

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3902 20 00

10

Polyizobutylén, s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 700 alebo viac, ale najviac 800

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3902 20 00

20

Hydrogenovaný polyizobutén, v kvapalnej forme

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3902 90 90

55

Termoplastický elastomér, so štruktúrou A-B-A blokového kopolyméru polystyrénu, polyizobutylénu a polystyrénu obsahujúci 10 % hmotnosti alebo viac, ale najviac 35 % hmotnosti polystyrénu

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3903 90 90

40

Kopolymér styrénu s α-metylstyrénom a kyselinou akrylovou, s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 500 alebo viac, ale najviac 6 000

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3911 90 99

50

ex 3904 69 90

81

Polyvinylidénfluorid v práškovej forme alebo vo vodnej suspenzii

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3905 99 90

96

Polymér vinylformalu, v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole, s hmotnostne strednou molekulovou hmotnosťou (Mw) 25 000 alebo viac, ale najviac 150 000 a s hmotnostným obsahom:

9,5 % alebo viac, ale najviac 13 % acetylových skupín vyjadrených ako vinylacetát a

5 % alebo viac ale najviac 6,5 % hydroxylových skupín, vyjadrených ako vinylalkohol

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3906 90 90

25

Priehľadná kvapalina, nemiešateľná s vodou, s hmotnostným obsahom:

minimálne 50 %, ale maximálne 51 % kopolyméru polymetylmetakrylátu,

minimálne 37 %, ale maximálne 39 % xylénu a

minimálne 11 %, ale maximálne 13 % n-butylacetátu

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3906 90 90

30

Kopolymér styrénu s hydroxyetyl-metakrylátom a 2-etylhexyl-akrylátom, s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 500 alebo viac, ale najviac 6 000

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3906 90 90

35

Biely prášok kopolyméru 1,2-etándioldimetakrylát–metylmetakrylátu s veľkosťou častíc nie viac ako 18 μm, nerozpustný vo vode

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3906 90 90

65

Polyalkylakrylát, chemicky modifikovaný kobaltom, s teplotou topenia (Tm) 65 °C (± 5 °C) meranou diferenčnou snímacou kalorimetriou (Differential Scanning Calorimetry DSC)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3907 20 11

10

Polyetylénoxid s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 100 000 alebo viac

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3907 20 11

20

Bis[metoxypoly[etylénglykol)]-maleimidopropánamid, chemicky modifikovaný lyzínom, s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 40 000

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3907 20 11

30

Bis[metoxypoly[etylénglykol)], chemicky modifikovaný lyzínom, ukončený bis(maleimidom), s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 40 000

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3907 20 21

20

Kopolymér tetrahydrofuránu a tetrahydro-3-metylfuránu s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 3 500 (± 100)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3907 20 99

50

Perfluóropolyéterový polymér ukončený vinyl-silylom alebo zoskupenie dvoch zložiek pozostávajúcich z rovnakého typu perfluóropolyéterového polyméru ukončeného vinyl-silylom ako hlavnej prísady

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3907 20 99

55

Sukcínimidylester kyseliny metoxypoly(etylénglykol)propánovej, s číselne strednou molekulovou hmotnosťou (Mn) 5 000

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3907 30 00

50

Kvapalná epoxidová živica z kopolyméru 2-propénnitrilu/1,3-butadién-epoxidu, bez obsahu rozpúšťadiel,

s obsahom hydrátu boritanu zinočnatého nie viac ako 40 % hmotnosti,

s obsahom oxidu antimonitého nie viac ako 5 % hmotnosti

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3908 90 00

10

Poly(iminometylén-1,3-fenylénmetyléniminoadipoyl), v jednej z foriem uvedených v poznámke 6 b) k 39. kapitole

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3911 10 00

81

Nehydrogenovaná uhľovodíková živica, získaná polymerizáciou alkénov C5 – C10, cyklopentadiénu a dicyklopentadiénu, s farbou na Gardnerovej stupnici farieb minimálne 10 pre čistý produkt alebo s farbou na Gardnerovej stupnici farieb minimálne 8 pre roztok s obsahom 50 % objemu v toluéne (ako je určené metódou ASTM D6166)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3911 90 19

10

Poly(oxy-1,4-fenylénsulfonyl-1,4-fenylénoxy-4,4’-bifenylén)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3913 90 00

85

Sterilný hyaluronát sodný

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3913 90 00

92

Proteín, chemicky modifikovaný karboxyláciou a/alebo pridaním kyseliny ftalovej, s hmotnostne strednou molekulovou hmotnosťou (Mw) 100 000 až 300 000

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3919 10 61

94

Lepivý film pozostávajúci z podkladu z kopolyméru etylénu a vinylacetátu (EVA) s hrúbkou 70 μm alebo viac a z lepivej časti z akrylovej pásky s hrúbkou 5 μm alebo viac, na ochranu povrchu silikónových diskov (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3919 10 69

92

 (2) ex 3919 90 61

93

 (2) ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3919 10 69

96

Samolepiace odrazové laminátové listy s pravidelným vzorom, pozostávajúce z filmu akrylátového polyméru, ďalej z vrstvy polymetylmetakrylátu obsahujúcou mikrohranoly a tiež obsahujúce dodatočnú vrstvu polyesteru a lepidla so snímateľnou fóliou

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3919 90 69

98

 (2) ex 3919 90 31

45

Priehľadný samolepiaci film z polyetyléntereftalátu, bez nečistôt alebo chýb, na jednej strane pokrytý akrylovou samolepiacou vrstvou citlivou na tlak a ochrannou vrstvou, a na druhej strane s antistatickou vrstvou s iónovým základom organickej zlúčeniny cholínu a potlačiteľnou prachotesnou vrstvou z modifikovanej alkylovej organickej zlúčeniny s dlhým reťazcom, s celkovou hrúbkou bez ochrannej vrstvy minimálne 54 μm, ale maximálne 64 μm a so šírkou minimálne 1 295 mm, ale maximálne 1 305 mm

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3919 90 61

51

Priehľadný samolepiaci film z polyetyléntereftalátu, bez nečistôt alebo chýb, na jednej strane potiahnutý akrylovou lepiacou vrstvou citlivou na tlak, s hrúbkou minimálne 60 μm, ale maximálne 70 μm a so šírkou minimálne 1 245 mm, ale maximálne 1 255 mm

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3919 90 61

55

Film polyvinylchloridu s hrúbkou 78 μm alebo viac, pokrytý na jednej strane akrylovou lepiacou vrstvou s hrúbkou 8 μm alebo viac a snímateľnou fóliou, s priľnavosťou 1 764 mN/25 mm alebo viac, na použitie pri rezaní silikónu (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3920 62 19

20

Odrazové polyesterové platne reliéfované v pyramidálnom vzore, na výrobu bezpečnostných nálepiek a značiek, ochranných odevov a ich príslušenstva, alebo školských tašiek, vakov alebo podobných schránok (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3920 62 19

75

Priehľadný polyetyléntereftalátový film, na oboch stranách potiahnutý tenkými vrstvami organických látok na základe akrylu s hrúbkou 7 – 80 nm, s dobrými priľnavými vlastnosťami s povrchovým napätím 37 dyn/cm, svetelnou priepustnosťou viac ako 93 %, priehľadnosťou menšou ako 1,3 %, celkovou hrúbkou 125 μm alebo 188 μm a šírkou 850 mm alebo viac, ale najviac 1 600 mm

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3920 62 19

77

ex 3920 91 00

95

Ko-extrudovaný trojvrstvový film z polyvinylbutyralu s postupne sfarbeným pásom obsahujúci 29 % hmotnosti, ale najviac 31 % hmotnosti 2,2’-etyléndioxydietylbis(2-etylhexanoátu) ako plastifikátora

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3920 99 28

40

Polymérny film obsahujúci tieto monoméry:

poly(tetrametylén-éter-glykol),

bis (4-izokyanátocyklohexyl)-metán,

1,4-butándiol alebo 1,3-butándiol,

s hrúbkou 0,25 mm alebo viac, ale najviac 5,0 mm,

reliéfovaný pravidelným vzorom na jednej strane,

a pokrytý snímateľnou ochrannou fóliou

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 3921 19 00

93

Pás mikropórovitého polytetrafluóretylénu na podložke z netkanej textílie, na použitie pri výrobe filtrov do zariadení na dialýzu obličiek (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 3921 90 55

20

Predimpregnované zosilnené sklené vlákno obsahujúce kyanátesterovú živicu alebo bismaleimid (B) triazín (T) zmiešaný s epoxidovou živicou, s rozmermi:

469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm) alebo

469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm) alebo

546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 5603 13 10

10

Elektricky nevodivé netkané textílie, obsahujúce polyetyléntereftalátovú stredovú fóliu na každej strane laminovanú jednosmerne usporiadanými polyetyléntereftalátovými vláknami, potiahnuté na obidvoch stranách tepelne vysoko odolnou a elektricky nevodivou živicou, s plošnou hmotnosťou 147 g/m2 alebo viac, ale najviac 265 g/m2, s anizotropnou pevnosťou v ťahu v obidvoch smeroch, na použitie ako materiál na elektrickú izoláciu

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 5603 14 10

10

ex 7011 20 00

 

Sklené plášte (včítane žiarovkových a elektrónkových baniek), otvorené, a ich sklené časti, bez vnútorného vybavenia, pre obrazovky (CRT)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 7019 19 10

30

Priadza s dĺžkovou hmotnosťou 22 texov (± 1,6 texov), získaná z nekonečných sklených vlákien s menovitým priemerom 7 μm, v ktorej prevažujú vlákna s priemerom 6,35 μm alebo väčším, ale nepresahujúcim 7,61 μm

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 7320 90 10

91

Plochá špirálová pružina z temperovanej ocele:

s hrúbkou 2,67 mm alebo viac, ale najviac 4,11 mm,

so šírkou 12,57 mm alebo viac, ale najviac 16,01 mm,

s krútiacim momentom 18,05 Nm alebo viac, ale najviac 73,5 Nm,

s uhlom medzi voľnou a nominálnou pracovnou polohou 76° alebo viac, ale najviac 218°

na použitie pri výrobe napínačov pre hnacie remene v motoroch s vnútorným spaľovaním (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 7410 11 00

10

Medená fólia s hrúbkou do 0,15 mm, pokrytá živicou, bez halogénu, s:

teplotou rozkladu od 350 °C a vyššie (podľa metódy ASTM D 3850) a

časom do delaminácie pri teplote 260 °C viac ako 40 minút a pri teplote 288 °C viac ako 5 minút (podľa IPC-TM-650)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 7410 21 00

60

 (2) ex 7410 21 00

40

Platne alebo tabule

pozostávajúce minimálne z hlavnej vrstvy z papiera alebo jednej hlavnej platne z akéhokoľvek netkaného vlákna, laminované na každej strane tkaninou zo sklenených vlákien a impregnované epoxidovou živicou, alebo

pozostávajúce z viacerých vrstiev papiera, impregnované fenolovou živicou,

potiahnuté na jednej alebo oboch stranách medenou vrstvou s maximálnou hrúbkou 0,15 mm

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 7410 21 00

50

Dosky,

pozostávajúce minimálne z jednej vrstvy tvorenej sklolaminátovou tkaninou impregnovanou epoxidovou živicou,

na jednej alebo oboch stranách pokryté medenou fóliou s hrúbkou najviac 0,15 mm a

s dielektrickou konštantou (DK) menšou ako 3,9 a stratovým činiteľom (Df) menším ako 0,015 pri frekvencii merania 10 GHz, merané podľa IPC-TM-650

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 7604 21 00

10

Profily z hliníkovej zliatiny vyhovujúce štandardom EN AW-6063 T5

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 7604 29 90

30

anodizované

tiež lakované

s hrúbkou steny 0,5 mm (± 1,2 %) alebo viac, ale najviac 0,8 mm (± 1,2 %)

na výrobu tovarov položky 8302

 (1)

ex 8108 20 00

30

Titánový prášok, z ktorého prejde sitom s veľkosťou ôk 0,224 mm 90 % hmotnosti alebo viac

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 8501 10 99

80

Krokový motor na jednosmerný prúd:

s krokovacím uhlom 7,5° (± 0,5°),

s krútiacim momentom najmenej 25 mNm pri teplote 25 °C,

s momentom zvratu najmenej 1 960 impulzov za sekundu,

s dvojfázovým vinutím a

menovitým napätím najmenej 10,5 V, ale najviac 16,0 V

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 8504 40 90

40

Statické meniče určené na použitie pri výrobe ovládacích prvkov jednofázových elektromotorov s príkonom nižším ako 3 kW (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 8519 81 35

10

Nezmontovaná alebo nekompletná zostava, ktorú tvorí minimálne jedna optická jednotka a motory na jednosmerný prúd a prevádzkový ovládací obvod s konvertorom digitálneho/analógového signálu, na výrobu CD prehrávačov, prijímačov rozhlasového vysielania druhu používaného v motorových vozidlách alebo navigačných zariadeniach (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 8522 90 80

83

Blu-ray optická snímacia jednotka na reprodukciu/záznam optického signálu z/na DVD disk a reprodukciu optického signálu z CD a blu-ray disku, obsahujúca aspoň:

laserové diódy s 3 druhmi vlnovej dĺžky,

integrovaný obvod laserového ovládača,

integrovaný obvod fotosnímača,

integrovaný obvod čelného monitora a ovládač,

na použitie pri výrobe tovaru položky 8521 (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 8522 90 80

84

Blu-ray disková mechanika alebo jednotka, s/bez zaznamenávania, na reprodukciu alebo záznam optického signálu z/na blu-ray a DVD disk a reprodukciu optického signálu z CD disku, obsahujúca aspoň:

optickú snímaciu jednotku s tromi typmi laserov,

vretenový motor,

krokový motor,

s/bez: dosky tlačených spojov s osadenými integrovanými obvodmi, integrovaného obvodu riadenia pohonu a pamäte

na použitie pri výrobe tovaru položky 8521 (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 8525 80 19

30

Kamery s kompaktným šasi pre uzatvorené televízne okruhy (CCTV) s hmotnosťou nepresahujúcou 250 g, tiež s krytom s rozmermi nepresahujúcimi 50 mm × 60 mm × 89,5 mm, s jedným snímacím prvkom CCD („Charge-Couple Device“), s počtom efektívnych pixelov nepresahujúcim 440 000, na použitie v CCTV dozorných systémoch (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 8540 91 00

40

Vychyľovací rám katódovej trubice

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 8540 91 00

50

Tlačidlo kovovej anódy na umožnenie elektrického spojenia s anódou vo vnútri farebnej obrazovky

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

 (2) ex 8543 70 90

90

Modul palivových článkov pozostávajúci aspoň z polymérových elektrolytických membránových palivových článkov v kryte s integrovaným chladiacim systémom na použitie pri výrobe pohonných systémov motorových vozidiel (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 8544 42 90

10

Kábel na prenos dát s prenosovou rýchlosťou 600 Mbit/s alebo viac, s týmito vlastnosťami:

napätie 1,25 V (± 0,25 V),

konektory pripevnené na oboch koncoch, z ktorých aspoň jeden obsahuje kolíky s odstupom 0,5 mm,

vonkajší ochranný kryt,

spletený pár medených drôtov s odporom 100 Ω a s odstupom spleti drôtov najviac 8 mm

používaný výlučne na komunikáciu medzi LCD panelom a elektronickými okruhmi spracúvajúcimi video signál

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 8544 49 93

20

Flexibilný kábel izolovaný PET/PVC, s:

napätím najviac 60 V,

veľkosťou elektrického prúdu najviac 1 A,

odolnosťou voči teplote do 105 °C,

hrúbkou jednotlivých drôtov 0,05 mm (± 0,01 mm) a šírkou najviac 0,65 mm (± 0,03 mm),

vzdialenosťou medzi vodičmi najviac 0,5 mm a

rozstupom (vzdialenosť od stredovej osi ku stredovej osi vodičov) najviac 1,08 mm

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 9001 20 00

20

Optické, rozptylové, reflekčné alebo prizmové fólie, netlačené rozptylové platne, tiež s polarizačnými vlastnosťami

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 9001 90 00

55

ex 9001 90 00

60

Reflexné alebo rozptylové fólie v kotúčoch

0 %

1.1.2009 – 31.12.2013

ex 9013 20 00

10

Vysokofrekvenčný laser na základe oxidu uhličitého s výkonom 12 wattov alebo viac, ale nepresahujúcim 200 wattov

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 9013 20 00

20

Zostava laserových hlavíc na použitie pri výrobe meracích alebo kontrolných prístrojov pre polovodičové doštičky alebo zariadenia (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 9013 20 00

30

Laser na použitie pri výrobe meracích alebo kontrolných prístrojov pre polovodičové doštičky alebo zariadenia (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 9022 90 90

10

Panely pre röntgenové prístroje (röntgenové snímače v podobe plochých panelov/röntgenové snímače) pozostávajúce zo sklenej platne s maticou tenkovrstvových tranzistorov pokrytej filmom amorfného kremíka potiahnutým scintilačnou vrstvou jodidu cézneho a metalizovanou ochrannou vrstvou, s aktívnym povrchom 409,6 mm2 × 409,6 mm2 a veľkosťou pixelov 200 μm2 × 200 μm2

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 9405 40 39

10

Ambientný svetelný modul s dĺžkou 300 mm alebo viac, ale najviac 600 mm, založený na svetelnom zdroji pozostávajúcom z rady troch alebo viac, ale najviac deviatich špecifických jednočipových svetelných diód vyžarujúcich červené, zelené a modré svetlo a umiestnených na doske plošných spojov, z ktorého sa svetlo privádza na prednú a/alebo zadnú časť televízneho prijímača s plochou obrazovkou (1)

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013

ex 9405 40 39

20

Silikónová LED dióda pozostávajúca z:

modulu LED matice s rozmermi 38,6 mm x 20,6 mm (± 0,1 mm), vybaveného 128 červenými a zelenými LED čipmi, a

ohybnej dosky s plošnými spojmi, vybavenej termistorom s negatívnym teplotným koeficientom

0 %

1.7.2009 – 31.12.2013


(1)  Záznam v tejto podpoložke podlieha podmienkam uvedeným v príslušných ustanoveniach Spoločenstva (pozri články 291 až 300 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 – Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1).

(2)  Zmenená a doplnená pozícia.


PRÍLOHA II

Výrobky uvedené v článku 1 ods. 2

Kód KN

TARIC

ex 0304 29 61

10

ex 0304 99 99

31

 (1) ex 1511 90 19

10

 (1) ex 1511 90 91

10

 (1) ex 1513 11 10

10

 (1) ex 1513 19 30

10

 (1) ex 1513 21 10

10

 (1) ex 1513 29 30

10

 (1) ex 2921 51 19

20

 (1) ex 3808 91 90

30

 (1) ex 3815 90 90

77

 (1) ex 3817 00 50

10

 (1) ex 3902 20 00

10

ex 3902 90 90

97

 (1) ex 3903 90 90

40

 (1) ex 3911 90 99

50

ex 3903 90 90

85

 (1) ex 3905 99 90

96

 (1) ex 3906 90 90

30

 (1)ex 3907 20 11

10

 (1) ex 3907 20 11

20

 (1) ex 3907 20 11

30

 (1) ex 3907 20 21

20

 (1) ex 3907 30 00

50

 (1) ex 3911 10 00

81

 (1) ex 3913 90 00

92

 (1) ex 3913 90 00

98

 (1) ex 3919 10 61

94

 (1) ex 3919 10 69

92

 (1) ex 3919 90 61

93

 (1) ex 3919 90 69

93

 (1) ex 3919 90 31

45

 (1) ex 3919 90 61

51

 (1) ex 3920 99 28

40

 (1) ex 3921 90 55

20

 (1) ex 7011 20 00

20

 (1) ex 7011 20 00

50

 (1) ex 7409 19 00

20

 (1) ex 7410 21 00

50

 (1) ex 7410 21 00

40

ex 7410 21 00

70

ex 7606 12 91

20

ex 7606 12 93

20

 (1) ex 8519 81 35

10

 (1) ex 8522 90 80

83

 (1) ex 8522 90 80

84

 (1) ex 8525 80 19

30

 (1) ex 8543 70 90

90

 (1) ex 9001 90 00

60


(1)  Zmenená a doplnená pozícia.


30.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 565/2009

z 29. júna 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. júna 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

46,5

MK

25,6

TR

51,5

ZZ

41,2

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,3

ZZ

66,9

0709 90 70

TR

107,7

ZZ

107,7

0805 50 10

AR

52,4

TR

64,0

ZA

65,3

ZZ

60,6

0808 10 80

AR

81,4

BR

72,8

CL

77,4

CN

102,4

NZ

109,8

US

147,3

UY

55,1

ZA

86,2

ZZ

91,6

0809 10 00

TR

229,1

US

172,2

ZZ

200,7

0809 20 95

SY

197,7

TR

323,5

US

377,7

ZZ

299,6

0809 30

TR

104,9

US

175,8

ZZ

140,4

0809 40 05

US

196,2

ZZ

196,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


30.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 566/2009

z 29. júna 2009,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Melton Mowbray Pork Pie (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 a podľa článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia bola žiadosť Spojeného kráľovstva o zápis názvu „Melton Mowbray Pork Pie“ uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola oznámená žiadna námietka v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006, tento názov sa musí zapísať do registra.

(3)

V súlade s článkom 13 ods. 3 druhým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 je však pre podniky so sídlom v členskom štáte, kde sa nachádza zemepisná oblasť, možné stanoviť prechodné obdobie pod podmienkou, že príslušné podniky uvádzali príslušné výrobky na trh legálne a nepretržite používali príslušné názvy aspoň počas piatich rokov pred dátumom uverejnenia uvedeného v článku 6 ods. 2 uvedeného nariadenia a uviedli túto skutočnosť vo vnútroštátnom námietkovom konaní uvedenom v článku 5 ods. 5 uvedeného nariadenia.

(4)

Listom zo 6. apríla 2009 orgány Spojeného kráľovstva potvrdili Komisii, že podniky Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd a Kerry Foods Ltd, ktoré majú sídlo na jeho území, spĺňajú podmienky ustanovené v článku 13 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 510/2006.

(5)

Uvedené podniky môžu za týchto podmienok aj naďalej používať zapísaný názov „Melton Mowbray Pork Pie“ počas prechodného obdobia piatich rokov, ktoré sa začína dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Podniky Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd a Kerry Foods Ltd však môžu aj naďalej používať uvedený názov počas piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 85, 4.4.2008, s. 17.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu, uvedené v prílohe I k Zmluve o ES:

Trieda 1.2.   Mäsové výrobky (varené, solené, údené atď.)

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Melton Mowbray Pork Pie (CHZO)


30.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 567/2009

z 29. júna 2009,

ktorým sa zapisuje názov do registra zaručených tradičných špecialít [Pierekaczewnik (ŠGT)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 509/2006 z 20. marca 2006 o zaručených tradičných špecialitách z poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 8 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 509/2006 a na základe článku 19 ods. 3 uvedeného nariadenia bola žiadosť o zápis názvu „Pierekaczewnik“, ktorú podalo Poľsko, uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola doručená žiadna námietka podľa článku 9 nariadenia (ES) č. 509/2006, mal by sa tento názov zapísať to registra.

(3)

Ochrana uvedená v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 509/2006 sa nepožadovala,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa týmto zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. júna 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 269, 24.10.2008, s. 11.


PRÍLOHA

Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 509/2006:

Trieda 2.3.   Cukrárske výrobky, chlieb, pečivo, koláče, keksy a ostatné pekárenské výrobky

POĽSKO

Pierekaczewnik (ŠGT)


SMERNICE

30.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/24


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/52/ES

z 18. júna 2009,

ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 63 ods. 3 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Európska rada na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 14. a 15. decembra 2006, súhlasila s posilnením spolupráce medzi členskými štátmi v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu, a najmä s posilnením opatrení zameraných na boj proti nelegálnemu zamestnávaniu na úrovni členských štátov ako aj Európskej únie.

(2)

Rozhodujúcim stimulačným faktorom nelegálneho prisťahovalectva do Európskej únie je možnosť nájsť si prácu v Európskej únii bez požadovaného právneho postavenia. Súčasťou boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a nelegálnemu pobytu by preto mali byť opatrenia proti takémuto stimulačnému faktoru.

(3)

Ústredným prvkom takýchto opatrení by mal byť všeobecný zákaz zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nemajú právo na pobyt v Európskej únii spolu so sankciami voči zamestnávateľom, ktorí takýto zákaz porušujú.

(4)

Vzhľadom na to, že sa touto smernicou ustanovujú minimálne normy, členské štáty by mali mať možnosť prijať alebo zachovať prísnejšie sankcie a opatrenia a ukladať zamestnávateľom prísnejšie povinnosti.

(5)

Táto smernica by sa nemala uplatňovať na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členského štátu bez ohľadu na to, či im je umožnené pracovať na jeho území alebo nie. Navyše by sa nemala uplatňovať na osoby, ktoré požívajú právo Spoločenstva na voľný pohyb vymedzené v článku 2 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (4). Nemala by sa uplatňovať ani na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých situácia je upravená právom Spoločenstva, napríklad osoby, ktoré sú legálne zamestnané v členskom štáte a ktoré boli do iného členského štátu vyslané poskytovateľom služieb v súvislosti s poskytovaním služieb. Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo zakazujúce zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín zdržiavajúcich sa na území členských štátov oprávnene, ktorí pracujú v rozpore s podmienkami svojho povolenia na pobyt.

(6)

Na osobitné účely tejto smernice by sa mali vymedziť určité pojmy a tieto vymedzenia pojmov by sa mali použiť iba na účely tejto smernice.

(7)

Vymedzenie pojmu zamestnanie by malo zahŕňať jeho podstatné prvky, konkrétne činnosti, ktoré sú alebo by mali byť vykonávané za odplatu, pre zamestnávateľa alebo pod jeho vedením a/alebo dohľadom, a to bez ohľadu na právny vzťah.

(8)

Vymedzenie pojmu zamestnávateľ môže zahŕňať združenie osôb bez právnej subjektivity, ktoré je uznané ako spôsobilé vykonávať právne úkony.

(9)

S cieľom predchádzať zamestnávaniu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, mali by byť zamestnávatelia predtým, než zamestnajú štátneho príslušníka tretej krajiny, povinní skontrolovať, či má platné povolenie na pobyt alebo iné oprávnenie na pobyt, ktoré preukazuje, že sa zdržiava na území členského štátu zamestnania oprávnene, a to vrátane prípadov, ak sa štátny príslušník tretej krajiny zamestná na účely jeho vyslania do iného členského štátu v súvislosti s poskytovaním služieb.

(10)

Aby sa osobitne členským štátom umožnilo odhaliť falošné doklady, mala by sa tiež zamestnávateľom uložiť povinnosť informovať príslušné orgány o zamestnaní štátneho príslušníka tretieho štátu. S cieľom znížiť administratívne zaťaženie by členské štáty mali mať možnosť ustanoviť, že tieto oznámenia sa predkladajú prostredníctvom iných oznamovacích systémov. Členské štáty by mali mať tiež možnosť rozhodnúť o zjednodušenom postupe oznamovania zamestnávateľmi, ktorí sú fyzickými osobami, v prípade, keď ide o zamestnanie na ich súkromné účely.

(11)

Zamestnávatelia, ktorí splnili povinnosti stanovené v tejto smernici, by nemali byť zodpovední za zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, a to najmä v prípadoch, ak príslušné orgány dodatočne zistia, že doklady, ktoré predložil takýto zamestnanec, boli v skutočnosti sfalšované alebo zneužité, pokiaľ zamestnávateľ nevedel, že doklady boli sfalšované.

(12)

S cieľom uľahčiť zamestnávateľom plnenie ich povinností by členské štáty mali vynaložiť maximálne úsilie na včasné vybavovanie žiadostí o obnovenie povolení na pobyt.

(13)

S cieľom presadiť všeobecný zákaz a odradiť od jeho porušovania by členské štáty mali prijať primerané sankcie. Tieto by mali zahŕňať peňažné sankcie a príspevky na náklady súvisiace s návratom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, spolu s možnosťou zníženia peňažných sankcií v prípade zamestnávateľov, ktorí sú fyzickými osobami a ide o zamestnanie na ich súkromné účely.

(14)

Zamestnávateľovi by sa v každom prípade mala uložiť povinnosť zaplatiť štátnym príslušníkom tretích krajín nevyplatenú odmenu za vykonanú prácu, ako aj daňové nedoplatky a dlžné príspevky na sociálne zabezpečenie. Ak nie je možné určiť výšku odmeny, malo by sa predpokladať, že je aspoň na úrovni mzdy ustanovenej uplatniteľnými právnymi predpismi o minimálnej mzde, kolektívnymi zmluvami alebo je určená v súlade s ustálenou praxou v príslušných odvetviach. Od zamestnávateľa by sa malo tiež vyžadovať, aby uhradil v prípade potreby všetky náklady na prevod nevyplatenej odmeny do krajiny, do ktorej sa nelegálne zamestnaný príslušník tretej krajiny vrátil alebo bol vrátený. V prípadoch, keď zamestnávateľ dodatočné platby nevykoná, členské štáty by nemali byť povinné splniť túto povinnosť namiesto zamestnávateľa.

(15)

Nelegálne zamestnaný štátny príslušník tretej krajiny by si nemal z nelegálneho pracovnoprávneho vzťahu alebo z platby alebo dodatočnej platby odmeny, príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo daní zo strany zamestnávateľa alebo právneho subjektu, ktorý ich musí zaplatiť namiesto zamestnávateľa, odvodzovať právo na vstup, pobyt a prístup na pracovný trh.

(16)

Členské štáty by mali zabezpečiť možnosť uplatňovania nárokov a zaviesť mechanizmy zaručujúce štátnym príslušníkom tretích krajín vyplatenie odmeny, ktorá sa im dlhuje. Členské štáty by nemali mať povinnosť zahrnúť do týchto mechanizmov svoje misie alebo zastupiteľské úrady v tretích krajinách. Členské štáty by mali v súvislosti so zavádzaním účinných mechanizmov na uľahčenie vybavovania žiadostí, pokiaľ ich právne predpisy už príslušné ustanovenia neobsahujú, posúdiť možnosť umožniť príslušným orgánom začať konanie proti zamestnávateľovi na účely vymáhania dlžnej odmeny a zvážiť prínos takéhoto postupu.

(17)

Členské štáty by tiež mali stanoviť právnu domnienku, že pracovnoprávny vzťah trval najmenej tri mesiace, aby dôkazné bremeno spočívalo na zamestnávateľovi so zreteľom na určité minimálne obdobie. Okrem iného by mal mať zamestnanec tiež možnosť preukázať existenciu pracovnoprávneho vzťahu a dĺžku jeho trvania.

(18)

Členské štáty by mali stanoviť možnosť prijať ďalšie sankcie voči zamestnávateľom, okrem iného pozbavenie nároku na všetky verejné príspevky alebo ich časť, pomoc alebo dotácie vrátane poľnohospodárskych dotácií, ďalej vylúčenie z účasti na verejnom obstarávaní a vrátenie časti alebo všetkých verejných príspevkov, pomoci alebo dotácií vrátane finančných prostriedkov EÚ spravovaných členskými štátmi, ktoré im už boli vyplatené. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť o neuplatňovaní týchto ďalších sankcií voči zamestnávateľom, ktorí sú fyzickými osobami, v prípade, že ide o zamestnanie na ich súkromné účely.

(19)

Touto smernicou, a najmä jej článkami 7, 10 a 12, by nemalo byť dotknuté nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (5).

(20)

Vzhľadom na prevažujúce uzatváranie subdodávateľských zmlúv v niektorých dotknutých oblastiach je potrebné zabezpečiť, aby aspoň dodávateľ, ktorého je zamestnávateľ priamym subdodávateľom, zodpovedal za zaplatenie peňažnej sankcie popri zamestnávateľovi alebo namiesto neho. V osobitných prípadoch by iní dodávatelia mohli byť zodpovední za zaplatenie peňažnej sankcie popri zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, alebo namiesto neho. Dodatočné platby, na ktoré sa majú vzťahovať ustanovenia tejto smernice o zodpovednosti, by mali zahŕňať aj príspevky do vnútroštátnych dovolenkových fondov a sociálnych fondov upravených právnymi predpismi alebo kolektívnymi zmluvami.

(21)

Skúsenosti ukázali, že existujúci systém sankcií nebol dostatočný na zabezpečenie plného dodržiavania zákazu zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov. Jedným z dôvodov porušovania tohto zákazu je skutočnosť, že správne sankcie uložené samostatne nemajú pravdepodobne v prípade niektorých bezohľadných zamestnávateľov dostačujúci odradzujúci účinok. Uplatňovanie trestných sankcií môže a malo by posilniť dodržiavanie tohto zákazu.

(22)

S cieľom zabezpečiť plnú účinnosť všeobecného zákazu sa zdá ako osobitne potrebné prijať viac odradzujúce sankcie v závažných prípadoch, ako je napríklad nepretržité opakované porušovanie, nelegálne zamestnávanie veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, osobitne vykorisťujúce pracovné podmienky, prípady, keď je zamestnávateľ oboznámený so skutočnosťou, že pracovník je obeťou obchodovania s ľuďmi, a prípady nelegálneho zamestnávania maloletých. Táto smernica ukladá členským štátom povinnosť ustanoviť vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch trestnoprávne sankcie za tieto závažné porušenia. Neukladá žiadne povinnosti týkajúce sa uplatňovania takýchto sankcií ani akéhokoľvek iného dostupného systému presadzovania práva v jednotlivých prípadoch.

(23)

Vo všetkých prípadoch, ktoré sú podľa tejto smernice závažné, by sa porušenie právnych predpisov spáchané úmyselne malo považovať v rámci celého Spoločenstva za trestný čin. Ustanoveniami tejto smernice, ktoré sa týkajú trestných činov, nie je dotknuté uplatňovanie rámcového rozhodnutia Rady 2002/629/SVV z 19. júla 2002 o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (6).

(24)

Za trestné činy by sa mali ukladať účinné, primerané a odradzujúce trestnoprávne sankcie. Povinnosťou zabezpečiť účinné, primerané a odradzujúce trestnoprávne sankcie podľa tejto smernice nie je dotknuté vnútorné usporiadanie trestného práva a trestnej justície členských štátov.

(25)

Právnické osoby by takisto mohli niesť zodpovednosť za trestné činy uvedené v tejto smernici, pretože mnohí zamestnávatelia sú právnickými osobami. Ustanovenia tejto smernice neznamenajú pre členské štáty povinnosť zaviesť trestnú zodpovednosť právnických osôb.

(26)

S cieľom uľahčiť presadzovanie tejto smernice by sa mal vytvoriť efektívny mechanizmus podávania sťažnosti, pomocou ktorého môžu štátni príslušníci tretích krajín podávať sťažnosti priamo alebo prostredníctvom určenej tretej osoby, ktorou je napríklad odborová organizácia alebo iné združenie. Určené tretie osoby poskytujúce pomoc pri podávaní sťažností by mali byť chránené pred možnými sankciami ukladanými podľa právnych predpisov zakazujúcich napomáhanie neoprávnenému pobytu.

(27)

S cieľom doplniť mechanizmus podávania sťažností by členské štáty mali mať možnosť udeliť štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí boli vystavení osobitne vykorisťujúcim pracovným podmienkam, alebo maloletým osobám, ktoré boli nelegálne zamestnané, a spolupracujú v rámci trestného konania vedeného proti zamestnávateľovi, povolenie na pobyt na obmedzenú dobu v dĺžke zodpovedajúcej danému vnútroštátnemu konaniu. Takéto povolenie by sa malo udeliť za podmienok porovnateľných s podmienkami udeľovania povolení uplatniteľnými na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje smernica Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý pobyt vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi (7).

(28)

S cieľom zabezpečiť uspokojivú úroveň presadzovania tejto smernice a čo najviac obmedziť rozdiely medzi úrovňami jej uplatňovania v jednotlivých členských štátoch by členské štáty mali na svojich územiach zabezpečiť vykonávanie účinných a primeraných kontrol a o výsledkoch týchto kontrol by mali informovať Komisiu.

(29)

Členské štáty by sa mali povzbudiť, aby každý rok stanovovali národný cieľ počtu kontrol v odvetviach, v ktorých sa sústreďuje zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území.

(30)

V záujme zvýšenia účinnosti kontrol na účely uplatňovania tejto smernice by členské štáty mali zabezpečiť, aby vnútroštátne právne predpisy poskytovali príslušným orgánom náležité právomoci na vykonávanie kontrol; aby sa informácie o nelegálnom zamestnaní vrátane výsledkov predchádzajúcich kontrol zbierali a spracúvali pre účinnejšie vykonávanie tejto smernice a aby bol zaistený dostatočný počet zamestnancov so zručnosťami a kvalifikáciou potrebnými na účinné vykonávanie kontrol.

(31)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby kontroly na účely uplatňovania tejto smernice nemali či už z kvantitatívneho alebo kvalitatívneho hľadiska vplyv na kontroly vykonávané s cieľom posúdiť podmienky zamestnania a pracovné podmienky.

(32)

V prípade vyslaných pracovníkov, ktorí sú príslušníkmi tretích krajín, môžu kontrolné orgány členských štátov využiť spoluprácu a výmenu informácií, ktoré sú ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (8), s cieľom overiť, či sú daní príslušníci tretích krajín legálne zamestnaní v členskom štáte pôvodu.

(33)

Táto smernica by sa mala vnímať ako doplnková k opatreniam na boj proti nelegálnemu zamestnávaniu a vykorisťovaniu.

(34)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (9) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a transpozičnými opatreniami.

(35)

Akékoľvek spracúvanie osobných údajov uskutočňované pri vykonávaní tejto smernice by malo byť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (10).

(36)

Keďže cieľ tejto smernice, a to boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu odstránením stimulačného faktora spočívajúceho v zamestnávaní, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov tejto smernice ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(37)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané predovšetkým v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Charte základných práv Európskej únie. Mala by sa uplatňovať predovšetkým so zreteľom na rešpektovanie slobody podnikania, rovnosti pred zákonom, zásady zákazu diskriminácie, práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces, ako aj zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov v súlade s článkami 16, 20, 21, 47 a 49 charty.

(38)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa tieto členské štáty nezúčastňujú na prijímaní tejto smernice a preto ňou nie sú viazané ani nepodliehajú jej uplatňovaniu.

(39)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijímaní tejto smernice a preto ňou nie je viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Táto smernica zakazuje zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, s cieľom bojovať proti nelegálnemu prisťahovalectvu. Na tento účel stanovuje minimálne spoločné normy pre sankcie a opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v členských štátoch voči zamestnávateľom, ktorí porušujú tento zákaz.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na osobitné účely tejto smernice:

a)

„štátny príslušník tretej krajiny“ je osoba, ktorá nie je občanom Únie v zmysle článku 17 ods. 1 zmluvy a ktorá nepožíva právo Spoločenstva na voľný pohyb vymedzené v článku 2 ods. 5 Kódexu schengenských hraníc;

b)

„štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území členského štátu“ je štátny príslušník tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území členského štátu, pričom nesplnil alebo už nespĺňa podmienky pobytu v tomto členskom štáte;

c)

„zamestnanie“ je výkon činností predstavujúcich akúkoľvek formu práce upravenú vnútroštátnym právom alebo v súlade s ustálenou praxou pre zamestnávateľa alebo pod jeho vedením a/alebo dohľadom;

d)

„nelegálne zamestnávanie“ je zamestnávanie štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území členského štátu;

e)

„zamestnávateľ“ je každá fyzická osoba alebo právny subjekt vrátane agentúr dočasného zamestnávania, pre ktoré alebo pod ktorých vedením a/alebo dohľadom sa zamestnanie vykonáva;

f)

„subdodávateľ“ je každá fyzická osoba alebo právny subjekt, ktoré sú poverené plnením všetkých alebo niektorých povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej predtým;

g)

„právnická osoba“ je akýkoľvek právny subjekt, ktorý má takéto postavenie podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva, s výnimkou štátov alebo verejných orgánov vykonávajúcich štátnu moc a s výnimkou verejnoprávnych medzinárodných organizácií;

h)

„agentúra dočasného zamestnávania“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi uzatvára pracovné zmluvy alebo pracovnoprávne vzťahy s dočasnými agentúrnymi pracovníkmi na účely ich pridelenia užívateľským podnikom na dočasný výkon práce pod ich dohľadom a vedením;

i)

„osobitne vykorisťujúce pracovné podmienky“ sú pracovné podmienky vrátane podmienok vyplývajúcich z diskriminácie na základe pohlavia alebo inej formy diskriminácie, keď existuje nápadný nepomer v porovnaní s pracovnými podmienkami legálne zamestnaných pracovníkov, ktorý má napríklad vplyv na zdravie a bezpečnosť pracovníkov a je v rozpore s ľudskou dôstojnosťou;

j)

„odmena štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území členského štátu“ je mzda a akákoľvek iná protihodnota, ktorú vzhľadom na zamestnanie pracovníkovi priamo alebo nepriamo vypláca jeho zamestnávateľ, či už v hotovosti alebo v naturáliách, a ktorá je rovnocenná výške odmeny, ktorú by poberali porovnateľní pracovníci v legálnom pracovnoprávnom vzťahu.

Článok 3

Zákaz nelegálneho zamestnávania

1.   Členské štáty zakazujú zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu.

2.   Za porušenie tohto zákazu sa ukladajú sankcie a opatrenia ustanovené v tejto smernici.

3.   Členský štát môže rozhodnúť o neuplatňovaní zákazu uvedeného v odseku 1 na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na jeho území, ktorých odsun bol odložený a ktorým je umožnené pracovať v súlade s vnútroštátnym právom.

Článok 4

Povinnosti zamestnávateľov

1.   Členské štáty uložia zamestnávateľom povinnosť:

a)

požadovať, aby štátny príslušník tretej krajiny ešte pred tým, ako sa zamestná, mal a zamestnávateľovi predložil platné povolenie na pobyt alebo iné oprávnenie na pobyt;

b)

uchovávať kópiu alebo záznam o povolení na pobyt alebo inom oprávnení na pobyt aspoň počas trvania zamestnania pre potreby možnej kontroly zo strany príslušných orgánov členských štátov;

c)

informovať príslušné orgány určené členskými štátmi o začiatku zamestnania štátnych príslušníkov tretích krajín v lehote ustanovenej každým členským štátom.

2.   Členské štáty môžu ustanoviť zjednodušený postup oznamovania v zmysle odseku 1 písm. c) pre zamestnávateľov, ktorí sú fyzickými osobami, ak ide o zamestnanie na ich súkromné účely.

Členské štáty môžu ustanoviť, že oznamovanie podľa odseku 1 písm. c) sa nepožaduje, ak sa zamestnancovi udelilo dlhodobé povolenie na pobyt v súlade so smernicou Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom (11).

3.   Členské štáty zabezpečia, aby zamestnávatelia, ktorí splnili povinnosti ustanovené v odseku 1, neboli zodpovední za porušenie zákazu uvedeného v článku 3, pokiaľ nevedeli, že doklady predložené ako platné povolenie na pobyt alebo iné oprávnenie na pobyt boli sfalšované.

Článok 5

Peňažné sankcie

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa porušenia zákazu ustanoveného v článku 3 trestali účinnými, primeranými a odradzujúcimi sankciami voči zamestnávateľovi.

2.   Sankcie ukladané za porušenia zákazu uvedeného v článku 3 zahŕňajú:

a)

peňažné sankcie, ktorých výmera sa zvyšuje podľa počtu nelegálne zamestnaných štátnych príslušníkov tretích krajín, a

b)

úhrady nákladov súvisiacich s návratom nelegálne zamestnaných štátnych príslušníkov tretích krajín v tých prípadoch, keď sa uskutočnilo konanie o návrate. Členské štáty môžu namiesto toho rozhodnúť, že zohľadnia aspoň priemerné náklady na navrátenie uvedených osôb v peňažných sankciách podľa písmena a).

3.   Členské štáty môžu ustanoviť znížené finančné sankcie v prípadoch, keď je zamestnávateľ fyzickou osobou zamestnávajúcou štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území členského štátu, ak ide o zamestnanie na súkromné účely a ak nebol zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok.

Článok 6

Dodatočné platby zamestnávateľov

1.   V prípade každého porušenia zákazu ustanoveného v článku 3 členské štáty zabezpečia, aby zamestnávateľ zodpovedal za zaplatenie:

a)

akejkoľvek dlžnej odmeny nelegálne zamestnanému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny. Za dohodnutú výšku odmeny sa považuje aspoň suma mzdy ustanovená uplatniteľnými právnymi predpismi o minimálnej mzde, kolektívnymi zmluvami alebo určená v súlade s ustálenou praxou v príslušných odvetviach, pokiaľ zamestnávateľ alebo zamestnanec nemôže preukázať opak, rešpektujúc prípadné imperatívne vnútroštátne mzdové predpisy;

b)

sumy rovnajúcej sa všetkým daniam a príspevkom na sociálne zabezpečenie, ktoré by zamestnávateľ zaplatil, keby bol príslušník tretej krajiny zamestnaný legálne, vrátane poplatkov z omeškania a príslušných správnych pokút;

c)

v prípade potreby všetkých nákladov vyplývajúcich z prevodu nedoplatkov do krajiny, do ktorej sa príslušník tretej krajiny vrátil alebo bol vrátený.

2.   Na zabezpečenie dostupnosti účinných postupov na uplatňovanie odseku 1 písm. a) a c) a s náležitým ohľadom na článok 13 členské štáty prijmú mechanizmy, ktoré zabezpečia, že nelegálne zamestnaní štátni príslušníci tretích krajín môžu:

a)

v rámci prekluzívnej lehoty vymedzenej podľa vnútroštátneho práva uplatniť nárok voči zamestnávateľovi a prípadne vykonať rozsudok voči zamestnávateľovi v súvislosti s nevyplatenou odmenou, a to aj v prípade ich dobrovoľného alebo nedobrovoľného návratu, alebo

b)

v prípadoch, ak to predpokladajú vnútroštátne právne predpisy, žiadať príslušné orgány členského štátu o začatie konaní na získanie nevyplatenej odmeny bez toho, aby museli v danom prípade podať žalobu.

Nelegálne zamestnaní štátni príslušníci tretích krajín budú systematicky a objektívne informovaní o ich právach podľa tohto odseku a podľa článku 13 pred výkonom akéhokoľvek rozhodnutia o návrate.

3.   S cieľom uplatňovať odsek 1 písm. a) a b) členské štáty stanovia predpoklad, že pracovnoprávny vzťah trval najmenej tri mesiace okrem prípadu, keď okrem iného môže zamestnávateľ alebo zamestnanec preukázať opak.

4.   Členské štáty zabezpečia zavedenie potrebných mechanizmov, aby sa zabezpečilo, že nelegálne zamestnaní štátni príslušníci tretích krajín môžu získať dodatočnú platbu odmeny uvedenú v odseku 1 písm. a), ktorá je vymáhateľná ako súčasť uplatnenia nárokov podľa odseku 2, a to aj v prípadoch ich dobrovoľného alebo nedobrovoľného návratu.

5.   Pokiaľ ide o prípady, keď boli udelené povolenia na pobyt v obmedzenej dĺžke podľa článku 13 ods. 4, členské štáty vymedzia vo vnútroštátnom práve podmienky, za ktorých môže byť platnosť týchto povolení predĺžená až do doby, keď bude štátnemu príslušníkovi tretej krajiny uhradená dlžná suma odmeny priznaná podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 7

Iné opatrenia

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa na zamestnávateľov, ak je to vhodné, vzťahovali aj tieto opatrenia:

a)

pozbavenie nároku na niektoré alebo na všetky verejné príspevky, pomoc alebo dotácie vrátane finančných prostriedkov EÚ spravovaných členskými štátmi na obdobie až do piatich rokov;

b)

vylúčenie z účasti na verejných súťažiach v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (12) na obdobie až do piatich rokov;

c)

vrátenie časti alebo všetkých verejných príspevkov, pomoci a dotácií vrátane finančných prostriedkov EÚ spravovaných členskými štátmi, ktoré boli zamestnávateľovi vyplatené v priebehu obdobia do dvanástich mesiacov predchádzajúcich odhaleniu nelegálneho zamestnávania;

d)

dočasné alebo trvalé zatvorenie prevádzok, ktoré boli použité na takéto porušenie zákazu, alebo dočasné alebo trvalé odobratie povolenia na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, ak je to odôvodnené závažnosťou porušenia.

2.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť neuplatňovať odsek 1, ak sú zamestnávatelia fyzickými osobami a ide o zamestnanie na ich súkromné účely.

Článok 8

Uzatváranie subdodávateľských zmlúv

1.   Ak je zamestnávateľ subdodávateľom a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia vnútroštátneho práva o regresnom práve alebo ustanovenia vnútroštátneho práva v oblasti sociálneho zabezpečenia, členské štáty zabezpečia, aby dodávateľ, ktorého je zamestnávateľ priamym subdodávateľom, mohol byť popri zamestnávateľovi alebo namiesto neho zodpovedný za zaplatenie:

a)

akejkoľvek peňažnej sankcie uloženej podľa článku 5 a

b)

akýchkoľvek dodatočných platieb podľa článku 6 ods. 1 písm. a) a c) a článku 6 ods. 2 a 3.

2.   Ak je zamestnávateľ subdodávateľom, členské štáty zabezpečia, aby hlavný dodávateľ a každý sprostredkujúci subdodávateľ, ak vedeli, že zamestnávajúci subdodávateľ zamestnával štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu, mohli byť zodpovední za platby uvedené v odseku 1 popri zamestnávajúcom subdodávateľovi alebo dodávateľovi, ktorého je zamestnávateľ priamym subdodávateľom, alebo namiesto neho.

3.   Dodávateľ, ktorý s náležitou starostlivosťou splnil povinnosti vymedzené vnútroštátnym právom, nie je zodpovedný podľa odsekov 1 a 2.

4.   Členské štáty môžu vo vnútroštátnom práve stanoviť prísnejšie pravidlá zodpovednosti.

Článok 9

Trestný čin

1.   Členské štáty zabezpečia, aby porušenie zákazu uvedeného v článku 3 predstavovalo trestný čin, ak bolo spáchané úmyselne za každej z takýchto okolností vymedzených vnútroštátnym právom:

a)

porušenie pokračuje alebo sa neustále opakuje;

b)

porušenie sa týka súčasného zamestnávania významného počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu;

c)

k porušeniu dochádza za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok;

d)

porušenia sa dopustí zamestnávateľ, ktorý aj keď nebol obvinený alebo odsúdený za trestný čin v zmysle rámcového rozhodnutia 2002/629/SVV, využíva prácu alebo služby štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území členského štátu s vedomím, že táto osoba je obeťou obchodovania s ľuďmi;

e)

porušenie súvisí s nelegálnym zamestnávaním maloletých.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby navádzanie na úmyselné konanie uvedené v odseku 1, pomoc pri takomto konaní a podnecovanie k nemu boli trestné ako trestný čin.

Článok 10

Trestnoprávne sankcie

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že fyzické osoby, ktoré spáchajú trestný čin uvedený v článku 9, sa potrestajú účinnými, primeranými a odradzujúcimi trestnoprávnymi sankciami.

2.   Okrem prípadov, keď to nedovoľujú všeobecné princípy práva, môžu byť trestnoprávne sankcie ustanovené v tomto článku ukladané podľa vnútroštátneho práva bez toho, aby boli dotknuté iné sankcie alebo opatrenia netrestnoprávnej povahy, a môže ich sprevádzať uverejnenie súdneho rozhodnutia v danom prípade.

Článok 11

Zodpovednosť právnických osôb

1.   Členské štáty zabezpečia, aby právnické osoby mohli byť zodpovedné za čin uvedený v článku 9, ak takýto čin spáchala v ich prospech osoba, ktorá má v rámci tejto právnickej osoby vedúce postavenie a ktorá konala buď samostatne, alebo ako súčasť orgánu právnickej osoby na základe:

a)

oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu;

b)

právomoci prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby alebo

c)

právomoci vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby.

2.   Členské štáty tiež zabezpečia, aby právnická osoba mohla byť zodpovedná vtedy, ak nedostatočný dohľad alebo kontrola zo strany osoby uvedenej v odseku 1 umožnil spáchanie trestného činu uvedeného v článku 9 v prospech danej právnickej osoby osobou podliehajúcou právomoci tejto právnickej osoby.

3.   Zodpovednosť právnickej osoby podľa odsekov 1 a 2 nevylučuje trestné stíhanie fyzických osôb, ktoré sú páchateľmi, návodcami alebo pomocníkmi trestného činu uvedeného v článku 9.

Článok 12

Sankcie voči právnickým osobám

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa právnickej osobe zodpovednej podľa článku 11 uložili účinné, primerané a odradzujúce sankcie, ktoré môžu zahŕňať opatrenia uvedené v článku 7.

Členské štáty môžu rozhodnúť o uverejnení zoznamu zamestnávateľov, ktorí sú právnickými osobami zodpovednými za trestný čin uvedený v článku 9.

Článok 13

Pomoc pri podávaní sťažností

1.   Členské štáty zabezpečia efektívny mechanizmus, prostredníctvom ktorého nelegálne zamestnaní štátni príslušníci tretích krajín môžu podať proti svojim zamestnávateľom sťažnosti priamo alebo prostredníctvom tretích osôb určených členskými štátmi, akými sú napríklad odborové zväzy a iné združenia alebo príslušný orgán členského štátu určený vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa tretie osoby, ktoré majú v súlade s kritériami ustanovenými ich vnútroštátnym právom legitímny záujem zabezpečiť dodržiavanie tejto smernice, mohli zúčastňovať v mene alebo na podporu nelegálne zamestnaného štátneho príslušníka tretej krajiny s jeho súhlasom na každom správnom alebo občianskoprávnom konaní uskutočňovanom na vykonanie ustanovení tejto smernice.

3.   Poskytovanie pomoci štátnym príslušníkom tretích krajín pri podávaní sťažností sa nepovažuje za napomáhanie neoprávneného pobytu podľa smernice Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydlisku (13).

4.   Pokiaľ ide o trestné činy, na ktoré sa vzťahuje článok 9 ods. 1 písm. c) alebo e), členské štáty vymedzia vo vnútroštátnom práve podmienky, za ktorých môžu na základe individuálneho posúdenia jednotlivých prípadov dotknutým štátnym príslušníkom tretích krajín udeliť povolenie na pobyt v obmedzenej dĺžke zodpovedajúcej danému vnútroštátnemu konaniu, porovnateľné s podmienkami udeľovania povolení uplatniteľnými na štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje smernica 2004/81/ES.

Článok 14

Kontroly

1.   Členské štáty na svojom území zabezpečia vykonávanie účinných a adekvátnych kontrol zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov. Takéto kontroly sa zakladajú predovšetkým na posúdení rizika, ktoré majú vypracovať príslušné orgány členských štátov.

2.   S cieľom zlepšiť účinnosť kontrol členské štáty na základe posúdenia rizika pravidelne identifikujú odvetvia činnosti, v ktorých sa sústreďuje zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území.

Pokiaľ ide o každé z týchto odvetví, členské štáty do 1. júla každého roka oznámia Komisii počet kontrol uskutočnených v predchádzajúcom roku, tak v absolútnych číslach, ako aj ako percentuálny podiel vo vzťahu k zamestnávateľom v každom odvetví, ako aj ich výsledky.

Článok 15

Priaznivejšie ustanovenia

Táto smernica sa nedotýka práva členských štátov prijať alebo zachovať ustanovenia priaznivejšie pre štátnych príslušníkov tretích krajín, na ktorých sa uplatňuje v súvislosti s článkami 6 a 13, a to za predpokladu, že uvedené ustanovenia sú s ňou zlučiteľné.

Článok 16

Podávanie správ

1.   Komisia do 20. júla 2014 a potom každé tri roky predloží Európskemu parlamentu a Rade správu spolu s prípadnými návrhmi na zmenu a doplnenie článkov 6, 7, 8, 13 a 14. Komisia vo svojej správe preskúma najmä vykonávanie článku 6 ods. 2 a 5 členskými štátmi.

2.   Členské štáty zašlú Komisii všetky informácie potrebné na prípravu správy uvedenej v odseku 1. Informácie budú zahŕňať počet a výsledky kontrol uskutočňovaných podľa článku 14 ods. 1, opatrenia uplatňované podľa článku 13 a podľa možnosti opatrenia uplatňované podľa článkov 6 a 7.

Článok 17

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 20. júla 2011. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 18

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 19

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 18. júna 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

Š. FÜLE


(1)  Ú. v. EÚ C 204, 9.8.2008, s. 70.

(2)  Ú. v. EÚ C 257, 9.10.2008, s. 20.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 4. februára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 25. mája 2009.

(4)  Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 203, 1.8.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 19.

(8)  Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(11)  Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44.

(12)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(13)  Ú. v. ES L 328, 5.12.2002, s. 17.


30.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/33


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/53/ES

z 18. júna 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/82/ES a smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o zmeny podmienok povolení na uvedenie na trh pre lieky

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (3), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (4), a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (5), stanovujú harmonizované pravidlá na povoľovanie liekov, dozor a dohľad nad nimi v rámci Spoločenstva.

(2)

Na základe týchto pravidiel môžu byť povolenia na uvedenie na trh udelené v súlade s harmonizovanými postupmi Spoločenstva. Podmienky týchto povolení na uvedenie na trh sa následne môžu meniť napríklad v prípade, keď sa zmenil výrobný postup alebo adresa výrobcu.

(3)

V článku 39 smernice 2001/82/ES a v článku 35 smernice 2001/83/ES sa Komisia splnomocňuje na prijatie vykonávacieho nariadenia, pokiaľ ide o následné zmeny povolení na uvedenie na trh udelených v súlade s ustanoveniami kapitoly 4 hlavy III smernice 2001/82/ES, resp. kapitoly 4 hlavy III smernice 2001/83/ES. Komisia preto prijala nariadenie (ES) č. 1084/2003 z 3. júna 2003 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie na trh humánnych liekov a veterinárnych liekov, ktoré vydal príslušný orgán členského štátu (6).

(4)

Avšak väčšina liekov na humánne alebo veterinárne použitie, ktoré sú v súčasnosti na trhu, bola povolená iba podľa vnútroštátnych postupov, a teda nepatrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1084/2003. Zmeny povolení na uvedenie na trh udelených iba podľa vnútroštátnych postupov teda podliehajú vnútroštátnym pravidlám.

(5)

Z toho vyplýva, že zatiaľ čo udeľovanie všetkých povolení na uvedenie na trh pre lieky podlieha v rámci Spoločenstva harmonizovaným pravidlám, nie je to prípad zmien podmienok povolení na uvedenie na trh.

(6)

Z dôvodu verejného zdravia a právnej konzistentnosti a s cieľom znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť predvídateľnosť pre hospodárske subjekty by mali zmeny všetkých typov povolení na uvedenie na trh podliehať harmonizovaným pravidlám.

(7)

V pravidlách zmien, ktoré prijala Komisia, by sa mala venovať osobitná pozornosť zjednodušeniu administratívnych postupov. Preto by mala Komisia pri prijímaní týchto pravidiel poskytnúť určité možnosti na predloženie jedinej žiadosti o jednu alebo viac identických zmien podmienok niekoľkých povolení na uvedenie na trh.

(8)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (7) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(9)

Smernica 2001/82/ES a smernica 2001/83/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 2001/82/ES

Smernica 2001/82/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

vkladá sa tento článok:

„Článok 27b

Komisia prijme príslušné opatrenia na preskúmanie zmien podmienok povolení na uvedenie na trh udelených v súlade s touto smernicou.

Komisia prijme tieto opatrenia v podobe vykonávacieho nariadenia. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 89 ods. 2a.“;

2.

v článku 39 ods. 1 sa druhý a tretí pododsek vypúšťajú.

Článok 2

Zmeny a doplnenia smernice 2001/83/ES

Smernica 2001/83/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

vkladá sa tento článok:

„Článok 23b

1.   Komisia prijme príslušné opatrenia na preskúmanie zmien podmienok povolení na uvedenie na trh udelených v súlade s touto smernicou.

2.   Komisia prijme opatrenia uvedené v odseku 1 v podobe vykonávacieho nariadenia. Toto opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 121 ods. 2a.

3.   Pri prijímaní opatrení uvedených v odseku 1 sa Komisia snaží umožniť, aby sa predložila jediná žiadosť pre jednu alebo viac identických zmien podmienok niekoľkých povolení na uvedenie na trh.

4.   Členský štát môže naďalej uplatňovať vnútroštátne ustanovenia o zmenách, platné v čase nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia, na povolenia na uvedenie na trh udelené pred 1. januárom 1998 pre lieky povolené len v danom členskom štáte. Ak liek, ktorý podlieha vnútroštátnym ustanoveniam v súlade s týmto článkom, neskôr získa povolenie na uvedenie na trh v inom členskom štáte, vykonávacie nariadenie sa na liek vzťahuje od toho dátumu.

5.   Ak sa členský štát rozhodne naďalej uplatňovať vnútroštátne ustanovenia podľa odseku 4, oznámi to Komisii. Ak sa oznámenie nepodá do 20. januára 2011, uplatňuje sa vykonávacie nariadenie.“;

2.

v článku 35 ods. 1 sa druhý a tretí pododsek vypúšťajú.

Článok 3

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 20. januára 2011. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 18. júna 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

Š. FÜLE


(1)  Ú. v. EÚ C 27, 3.2.2009, s. 39.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 22. októbra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 28. mája 2009.

(3)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.

(5)  Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 159, 27.6.2003, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.


ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

30.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/35


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 568/2009/ES

z 18. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2001/470/ES o vytvorení Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 61 písm. c) a d), článok 66 a článok 67 ods. 5 druhú zarážku,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Vytvorenie Európskej súdnej siete pre občianske a obchodné veci medzi členskými štátmi (ďalej len „sieť“) rozhodnutím Rady 2001/470/ES (3) vychádzalo z myšlienky, že na postupné vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Spoločenstve je potrebné zlepšiť, zjednodušiť a urýchliť účinnú justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi a účinný prístup k spravodlivosti pre osoby v cezhraničných konaniach. Uvedené rozhodnutie sa začalo uplatňovať 1. decembra 2002.

(2)

„Haagsky program: posilňovanie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii“ prijatý Európskou radou 4. a 5. novembra 2004 (4) stanovuje, že v budúcnosti sa vyvinie ďalšie úsilie v záujme zjednodušenia prístupu k spravodlivosti a uľahčenia justičnej spolupráce v občianskych veciach. Osobitný dôraz kladie na účinnú implementáciu aktov prijatých Európskym parlamentom a Radou v občianskych veciach, ako aj na podporu spolupráce medzi členmi právnických profesií s cieľom stanoviť osvedčené postupy.

(3)

V súlade s článkom 19 rozhodnutia 2001/470/ES Komisia predložila 16. mája 2006 správu o fungovaní siete. V tejto správe sa uvádza, že napriek tomu, že sieť všeobecne dosiahla ciele stanovené v roku 2001, ešte zďaleka nerozvinula všetky svoje možnosti.

(4)

S cieľom zabezpečiť realizáciu cieľov Haagskeho programu v oblasti posilnenia justičnej spolupráce a prístupu k spravodlivosti a čeliť predvídateľnému nárastu úloh siete v nadchádzajúcich rokoch by sieť mala mať k dispozícii právny rámec, ktorý bude vhodnejší na zvýšenie jej možností konať.

(5)

Je nevyhnutné dosiahnuť lepšie podmienky pre činnosť siete v členských štátoch prostredníctvom národných kontaktných bodov a na základe toho posilniť úlohu kontaktných bodov tak v rámci siete, ako aj voči sudcom a právnickým profesiám.

(6)

Členské štáty by na tento účel mali zhodnotiť zdroje, ktoré je potrebné dať k dispozícii kontaktným bodom, aby mohli v plnej miere vykonávať svoje povinnosti. Týmto rozhodnutím by nemalo byť dotknuté vnútorné rozdelenie právomocí v členských štátoch, pokiaľ ide o financovanie činností národných členov siete.

(7)

Na ten istý účel je potrebné, aby v každom členskom štáte bol kontaktný bod alebo kontaktné body spôsobilé plniť úlohy, ktoré sa im zadali. Ak je v členskom štáte viac kontaktných bodov, členský štát by mal zabezpečiť efektívnu koordináciu medzi nimi.

(8)

V prípade, že sa podľa nástroja Spoločenstva alebo medzinárodného nástroja má použiť právo iného členského štátu, kontaktné body siete by sa v budúcnosti mali podieľať na informovaní súdnych a mimosúdnych orgánov v členských štátoch o obsahu tohto cudzieho práva.

(9)

Spracovanie žiadostí súvisiacich s justičnou spoluprácou kontaktnými bodmi by sa malo realizovať dostatočne rýchlo, aby sa dosiahla zlučiteľnosť so všeobecnými cieľmi rozhodnutia.

(10)

Na účely počítania lehôt ustanovených v tomto rozhodnutí by sa malo uplatňovať nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (5).

(11)

Účelom elektronického registra je poskytovanie informácií na hodnotenie výkonu siete a uplatňovania nástrojov Spoločenstva v praxi. Preto by nemal obsahovať všetky informácie, ktoré si kontaktné body navzájom vymenili.

(12)

Stavovské organizácie zastupujúce príslušníkov právnických profesií, najmä advokátov, notárov a súdnych exekútorov, ktoré sú priamo zapojené do uplatňovania nástrojov Spoločenstva a medzinárodných nástrojov týkajúcich sa civilnej justície, by mali mať možnosť stať sa členmi siete prostredníctvom ich vnútroštátnych organizácií, aby spolu s kontaktnými bodmi prispievali k plneniu niektorých osobitných úloh a činností siete.

(13)

S cieľom ďalej royvíjať činnosti siete v oblasti prístupu k spravodlivosti by kontaktné body v členských štátoch mali prispievať k poskytovaniu všeobecných informácií verejnosti prostredníctvom najvhodnejších komunikačných prostriedkov a na webových stránkach ministerstiev spravodlivosti členských štátov by sa mal uvádzať aspoň odkaz na webovú stránku siete a orgánov zodpovedných za uplatňovanie jej nástrojov. Toto rozhodnutie by sa nemalo vykladať v tom zmysle, že členským štátom ukladá povinnosť umožňovať priamy prístup verejnosti ku kontaktným bodom.

(14)

Pri vykonávaní tohto rozhodnutia by sa malo zohľadniť postupné zavádzanie európskeho systému elektronickej justície (e-justice), ktorý má predovšetkým za cieľ podporovať justičnú spoluprácu a prístup k spravodlivosti.

(15)

V záujme prehĺbenia vzájomnej dôvery medzi sudcami v Európskej únii a posilnenia súčinnosti medzi príslušnými európskymi sieťami by sieť mala udržiavať nepretržité vzťahy s ostatnými európskymi sieťami, ktoré majú rovnaké ciele, najmä so sieťou justičných orgánov a sudcov.

(16)

S cieľom prispieť k podpore medzinárodnej justičnej spolupráce by sieť mala rozvíjať kontakty s ostatnými sieťami justičnej spolupráce vo svete a s medzinárodnými organizáciami, ktoré podporujú medzinárodnú justičnú spoluprácu.

(17)

V záujme pravidelného monitorovania pokroku pri dosahovaní cieľov rozhodnutia 2001/470/ES v znení tohto rozhodnutia by mala Komisia predkladať Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správy o činnosti siete.

(18)

Rozhodnutie 2001/470/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(19)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov tohto rozhodnutia ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(20)

Spojené kráľovstvo a Írsko podľa článku 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, oznámili svoje želanie podieľať sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(21)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nepodieľa na prijatí tohto rozhodnutia, toto rozhodnutie nie je pre Dánsko záväzné a Dánsko nepodlieha jeho uplatňovaniu,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2001/470/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

styčných sudcov uvedených v jednotnej akcii 96/277/SVV z 22. apríla 1996 prijatej v súvislosti s rámcom výmeny styčných sudcov s cieľom zlepšiť spoluprácu súdov medzi členskými štátmi Európskej únie (6), ktorí sú príslušní pre justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach;

ii)

dopĺňa sa toto písmeno:

„e)

stavovské organizácie zastupujúce na vnútroštátnej úrovni v členských štátoch príslušníkov právnických profesií, ktorí sa priamo podieľajú na uplatňovaní nástrojov Spoločenstva a medzinárodných nástrojov súvisiacich s justičnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach.“;

b)

do odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Ak kontaktným bodom určeným podľa tohto odseku nie je sudca, príslušný členský štát zabezpečí účinný kontakt s národnými justičnými orgánmi. Na uľahčenie tohto kontaktu môže členský štát určiť sudcu, ktorý bude pomáhať pri plnení tejto funkcie. Tento sudca je členom siete.“;

c)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Členské štáty zabezpečia, aby kontaktné body mali dostatočné a vhodné vybavenie, čo sa týka zamestnancov, finančných zdrojov a moderných komunikačných prostriedkov, na primerané plnenie ich úloh kontaktných bodov.“;

d)

vkladá sa tento odsek:

„4a.   Členské štáty určia stavovské organizácie uvedené v odseku 1 písm. e). Na tento účel získajú súhlas príslušných stavovských organizácií s ich účasťou v sieti.

Ak existuje v členskom štáte viacero reprezentatívnych stavovských organizácií určitej právnickej profesie, tento členský štát zabezpečí vhodné zastúpenie danej profesie v rámci siete.“;

e)

odsek 5 sa mení a dopĺňa takto:

i)

úvodná časť sa nahrádza takto:

„5.   Členské štáty oznámia Komisii v súlade s článkom 20 názvy a úplné adresy orgánov uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku s bližším určením:“;

ii)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

ak je to vhodné, ich špecifických úloh v sieti a v prípade viacerých kontaktných bodov aj rozdelenie ich povinností.“

2.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

uľahčenie účinného prístupu k spravodlivosti prostredníctvom informačných opatrení zameraných na uplatňovanie aktov Spoločenstva a medzinárodných nástrojov súvisiacich s justičnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach.“;

b)

v odseku 2 sa písmená b) a c) nahrádzajú takto:

„b)

účinné a praktické uplatňovanie nástrojov Spoločenstva alebo platných dohovorov medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi.

Predovšetkým v prípade, keď rozhodným právom je právo iného členského štátu, sa súdy alebo orgány zodpovedné za konkrétny prípad môžu obrátiť na sieť s cieľom získať informácie o obsahu tohto práva;

c)

vytvorenie, zabezpečovanie a podpora informačného systému pre verejnosť o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach v Európskej únii a o dôležitých nástrojoch Spoločenstva, medzinárodných nástrojoch a vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov s osobitným dôrazom na prístup k spravodlivosti.

Hlavným zdrojom informácií je internetová stránka siete obsahujúca aktualizované informácie vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Európskej únie.“

3.

V článku 5 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Kontaktné body budú najmä:

a)

zabezpečovať poskytovanie všeobecných informácií o nástrojoch Spoločenstva a medzinárodných nástrojoch súvisiacich s justičnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach miestnym justičným orgánom. Najmä zabezpečia, aby miestne justičné orgány lepšie poznali sieť a jej internetovú stránku;

b)

poskytovať ostatným kontaktným bodom, orgánom uvedeným v článku 2 ods. 1 písm. b) až d) a miestnym súdnym orgánom vo svojich členských štátoch všetky informácie potrebné pre dobrú justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi v súlade s článkom 3 na pomoc pri príprave uskutočniteľných žiadostí o justičnú spoluprácu a vytváraní najvhodnejších priamych kontaktov;

c)

poskytovať všetky informácie s cieľom uľahčiť uplatňovanie práva iného členského štátu, ktoré je uplatniteľné na základe nástroja Spoločenstva alebo medzinárodného nástroja. Na tento účel sa kontaktný bod, ktorému sa predloží takáto žiadosť, môže pri vybavovaní žiadosti obrátiť na ďalšie orgány svojho členského štátu uvedené v článku 2. Informácie obsiahnuté v odpovedi nie sú záväzné ani pre kontaktný bod, ani pre konzultované orgány, ani pre orgán, ktorý podal žiadosť;

d)

hľadať riešenia ťažkostí, ktoré vznikajú pri žiadostiach o justičnú spoluprácu, pričom tým nie je dotknutý odsek 4 tohto článku a článok 6;

e)

napomáhať koordináciu pri spracovaní žiadostí o justičnú spoluprácu v príslušných členských štátoch, najmä ak sa má viacero žiadostí zo súdnych orgánov tohto členského štátu vykonať v inom členskom štáte;

f)

prispievať prostredníctvom internetovej stránky siete k všeobecnej informovanosti verejnosti o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach v rámci Európskej únie a o príslušných nástrojoch Spoločenstva, medzinárodných nástrojoch a o vnútroštátnom práve členských štátov, najmä pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti;

g)

spolupracovať pri organizácii a zúčastňovať sa na stretnutiach uvedených v článku 9;

h)

pomáhať pri príprave a aktualizovaní informácií uvedených v hlave III, a najmä v informačnom systéme pre verejnosť v súlade s pravidlami stanovenými v tejto hlave;

i)

zabezpečovať koordináciu medzi členmi siete na vnútroštátnej úrovni;

j)

vypracúvať každé dva roky správu o svojej činnosti v prípade potreby vrátane osvedčených postupov v sieti, predkladať ju na stretnutí členov siete a venovať osobitnú pozornosť možným zlepšeniam v sieti.“

4.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 5a

Stavovské organizácie

1.   Kontaktné body udržiavajú primerané kontakty so stavovskými organizáciami uvedenými v článku 2 ods. 1 písm. e) s cieľom prispievať k plneniu úloh ustanovených v článku 3, v súlade s pravidlami, ktoré stanovia jednotlivé členské štáty.

2.   Kontakty uvedené v odseku 1 môžu obsahovať najmä tieto činnosti:

a)

výmena skúseností a informácií, pokiaľ ide o účinné a praktické uplatňovanie nástrojov Spoločenstva a medzinárodných nástrojov;

b)

spolupráca pri príprave a aktualizácii informačných listov uvedených v článku 15;

c)

účasť stavovských organizácií na dôležitých stretnutiach.

3.   Stavovské organizácie nesmú žiadať kontaktné body o informácie týkajúce sa jednotlivých prípadov.“

5.

Do článku 6 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Na tento účel každý členský štát zabezpečí v súlade s pravidlami, ktoré stanoví, aby kontaktný bod alebo kontaktné body a príslušné orgány mali dostatočné prostriedky na to, aby sa pravidelne stretávali.“

6.

V článku 7 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Na zjednodušenie praktickej prevádzky siete každý členský štát zabezpečí, aby kontaktné body mali dostatočné znalosti úradného jazyka inštitúcií Európskej únie okrem svojho vlastného tak, aby boli schopné komunikovať s kontaktnými bodmi v ostatných členských štátoch.“;

7.

Článok 8 sa nahrádza takto:

„Článok 8

Vybavovanie žiadostí súvisiacich s justičnou spoluprácou

1.   Kontaktné body odpovedia na všetky žiadosti bezodkladne a najneskôr do pätnástich dní odo dňa ich doručenia. Ak kontaktný bod nemôže odpovedať na žiadosť v tejto lehote, stručne o tom upovedomí žiadateľa, pričom uvedie lehotu, ktorú považuje za potrebnú na odpoveď; táto lehota spravidla nepresiahne tridsať dní.

2.   Na účely čo najúčinnejšej a najrýchlejšej odpovede na žiadosti uvedené v odseku 1 využívajú kontaktné body najvhodnejšie technologické prostriedky, ktoré im poskytujú členské štáty.

3.   Komisia vedie zabezpečený elektronický register s obmedzeným prístupom týkajúci sa žiadostí súvisiacich s justičnou spoluprácou a odpovedí podľa článku 5 ods. 2 písm. b), c), d) a e). Kontaktné body dbajú na to, aby Komisia pravidelne dostávala informácie potrebné na vytvorenie a fungovanie tohto registra.

4.   Komisia poskytne kontaktným bodom štatistické údaje o žiadostiach súvisiacich s justičnou spoluprácou a o odpovediach uvedených v odseku 3 najmenej raz za polrok.“

8.

Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Stretnutia kontaktných bodov

1.   Kontaktné body siete sa stretávajú aspoň raz za šesť mesiacov v súlade s článkom 12.

2.   Každý členský štát je zastúpený na týchto stretnutiach jedným alebo viacerými kontaktnými bodmi, ktoré môžu byť sprevádzané inými členmi siete, s maximálnym počtom šesť zástupcov za jeden členský štát.“

9.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 11a

Účasť pozorovateľov na stretnutiach siete

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 1 ods. 2, môže byť Dánsko zastúpené na stretnutiach uvedených v článkoch 9 a 11.

2.   Pristupujúce krajiny a kandidátske krajiny môžu byť na tieto stretnutia prizvané ako pozorovatelia. Na niektoré stretnutia siete môžu byť ako pozorovatelia prizvané aj tretie krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami medzinárodných dohovorov o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach uzatvorených Spoločenstvom.

3.   Každá pozorovateľská krajina môže byť na týchto stretnutiach zastúpená jednou osobou alebo viacerými osobami, počet zástupcov za krajinu však v žiadnom prípade nesmie byť vyšší ako traja.“

10.

Na konci hlavy II sa vkladá tento článok:

„Článok 12a

Vzťahy s ostatnými sieťami a medzinárodnými organizáciami

1.   Sieť udržiava vzťahy a delí sa o skúsenosti a osvedčené postupy s ostatnými európskymi sieťami, ktoré majú rovnaké ciele, ako napríklad s Európskou súdnou sieťou pre trestné veci. Sieť udržiava vzťahy aj s Európskou sieťou odbornej justičnej prípravy s cieľom podporovať vo vhodných prípadoch v súlade s vnútroštátnymi postupmi školenia o justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach v prospech miestnych justičných orgánov členských štátov.

2.   Sieť udržiava vzťahy so sieťou európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net). Kontaktné body siete sú predovšetkým k dispozícii členom siete ECC-Net, aby im poskytli všetky všeobecné informácie o uplatňovaní nástrojov Spoločenstva a medzinárodných nástrojov, ktoré môžu spotrebiteľom uľahčiť prístup k spravodlivosti.

3.   Na účely plnenia úloh uvedených v článku 3 týkajúcich sa medzinárodných nástrojov súvisiacich s justičnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach udržiava sieť kontakty a vymieňa si skúsenosti s ostatnými sieťami justičnej spolupráce vytvorenými medzi tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami, ktoré podporujú medzinárodnú justičnú spoluprácu.

4.   Za vykonávanie ustanovení tohto článku zodpovedá Komisia v úzkej spolupráci s predsedníctvom Rady a členskými štátmi.“

11.

Nadpis hlavy III sa nahrádza takto:

12.

Do článku 13 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

informácie uvedené v článku 8.“

13.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 13a

Poskytovanie všeobecných informácií verejnosti

Sieť prispieva k poskytovaniu všeobecných informácií verejnosti najvhodnejšími technologickými prostriedkami, aby ju informovala o obsahu a o uplatňovaní nástrojov Spoločenstva alebo medzinárodných nástrojov súvisiacich s justičnou spoluprácou v občianskych a obchodných veciach.

Kontaktné body bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 18, zabezpečia na tento účel propagáciu informačného systému uvedeného v článku 14.“

14.

V článku 17 ods. 4 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

zabezpečí preklad informácií o príslušných aspektoch komunitárneho práva a o postupoch Spoločenstva vrátane judikatúry Spoločenstva, ako aj preklad všeobecných stránok informačného systému a informačných blokov uvedených v článku 15 do úradných jazykov inštitúcií Únie, a sprístupní ich na internetovej stránke siete.“

15.

Z článku 18 ods. 4 sa vypúšťa slovo „postupne“;

16.

Článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

Podávanie správ

Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru najneskôr 1. januára 2014 a potom každé tri roky správu o činnosti siete. K správe sa pripoja, ak to bude potrebné, návrhy na zmenu tohto rozhodnutia a uvedú sa v nej informácie o činnosti siete zamerané na podporu prípravy, vývoja a implementácie európskej elektronickej justície, najmä z hľadiska uľahčenia prístupu k spravodlivosti.“

17.

Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

Oznámenie

Najneskôr 1. júla 2010 členské štáty oznámia Komisii informácie podľa článku 2 ods. 5.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2011, s výnimkou článku 1 bodu 1 písm. e) a článku 1 bodu 17, ktoré sa uplatňujú odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia členským štátom, ktorým je určené.

Toto rozhodnutie je určené členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 18. júna 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

Š. FÜLE


(1)  Stanovisko z 3. decembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 16. decembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 4. júna 2009.

(3)  Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 25.

(4)  Ú. v. EÚ C 53, 3.3.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 105, 27.4.1996, s. 1.“;


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Európsky parlament Rada Komisia Súdny dvor Dvor audítorov Európsky hospodársky a sociálny výbor Výbor regiónov

30.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/41


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY, KOMISIE, SÚDNEHO DVORA, DVORA AUDÍTOROV, EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV

z 26. júna 2009,

o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie

(2009/496/ES, Euratom)

EURÓPSKY PARLAMENT,

RADA,

KOMISIA,

SÚDNY DVOR,

DVOR AUDÍTOROV,

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR,

VÝBOR REGIÓNOV,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

keďže:

(1)

Článkom 8 rozhodnutia zástupcov vlád členských štátov z 8. apríla 1965 o dočasnom umiestnení orgánov a útvarov Spoločenstva (1) sa ustanovilo zriadenie Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev (ďalej len „úrad“) v Luxemburgu. Toto ustanovenie sa naposledy vykonalo rozhodnutím 2000/459/ES, ESUO, Euratom (2).

(2)

Na úrad sa uplatňujú pravidlá a predpisy platné pre úradníkov a iných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Ich nedávne zmeny a doplnenia je nutné zohľadniť.

(3)

V nariadení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“), sú zahrnuté osobitné ustanovenia týkajúce sa činnosti úradu.

(4)

Vo vydavateľskej oblasti dochádza k značnému technologickému vývoju, ktorý je potrebné zohľadniť v činnosti úradu.

(5)

V záujme zrozumiteľnosti je vhodné týmto rozhodnutím zrušiť a nahradiť rozhodnutie 2000/459/ES, ESUO, Euratom,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Úrad pre vydávanie publikácií

1.   Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (ďalej len „úrad“) je medziinštitucionálny úrad, ktorého úlohou je zabezpečiť vydávanie publikácií inštitúcií Európskych spoločenstiev a Európskej únie v čo najlepších podmienkach.

Na tento účel úrad na jednej strane umožňuje inštitúciám, aby si plnili svoje povinnosti týkajúce sa uverejnenia legislatívnych textov, a zároveň prispieva k technickému návrhu informačných a komunikačných politík v oblastiach, ktoré patria do jeho právomocí, a k ich realizácii.

2.   Úrad vedie riaditeľ podľa strategických usmernení stanovených riadiacim výborom. S výnimkou osobitných ustanovení týkajúcich sa medziinštitucionálnej úlohy úradu, ktoré sa uvádzajú v tomto rozhodnutí, úrad uplatňuje administratívne a finančné postupy Komisie. Pri ustanovovaní týchto postupov Komisia zohľadní osobitný charakter úradu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„vydávanie“, to sú všetky činnosti potrebné na návrh, kontrolu, pridelenie medzinárodných štandardných čísel a/alebo katalógových čísel, výrobu, katalogizáciu, indexáciu, distribúciu, propagáciu, predaj, uskladňovanie a archiváciu publikácií v akejkoľvek forme a podobe a akýmikoľvek súčasnými alebo budúcimi postupmi;

2.

„publikácie“ sú všetky texty uverejnené na akomkoľvek nosiči a v akomkoľvek formáte, ktorým bolo pridelené medzinárodné štandardné číslo a/alebo katalógové číslo;

3.

„povinné publikácie“ sú publikácie vydávané na základe zmlúv alebo iných legislatívnych textov;

4.

„nepovinné publikácie“ sú všetky publikácie vydávané v rámci právomocí každej inštitúcie;

5.

„správa autorských práv“ je potvrdenie, že autorské služby disponujú autorskými právami alebo právom na ďalšie použitie, a správa týchto práv úradom v súvislosti s publikáciami, ktorých vydanie je úradu zverené;

6.

„čistý príjem z predaja“ je súčet fakturovaných súm, od ktorého sa odpočítajú poskytnuté obchodné zľavy, ako aj náklady na manažment, výber a bankové poplatky;

7.

„inštitúcie“ sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zriadené zmluvami alebo na ich základe.

Článok 3

Právomoci úradu

1.   Do právomoci úradu patrí:

a)

vydávanie Úradného vestníka Európskej únie (ďalej len „úradný vestník“) a zaručenie jeho autentickosti;

b)

vydávanie iných povinných publikácií;

c)

vydávanie alebo spoluvydávanie nepovinných publikácií, ktoré je úradu zverené a ktoré sa vydávajú v rámci právomocí každej inštitúcie, predovšetkým pokiaľ ide o ich komunikačné činnosti;

d)

vydávanie alebo spoluvydávanie publikácií z vlastnej iniciatívy vrátane publikácií, ktorých cieľom je zabezpečiť propagáciu vlastných služieb; v tejto súvislosti môže úrad obstarávať preklady prostredníctvom zmluvy o poskytnutí služieb;

e)

rozvoj, správa a aktualizácia elektronických vydavateľských služieb pre verejnosť;

f)

sprístupnenie verejnosti všetkých právnych predpisov a ďalších úradných dokumentov;

g)

uchovávanie všetkých publikácií inštitúcií a ich sprístupnenie verejnosti v elektronickej podobe;

h)

prideľovanie medzinárodných štandardných čísel a/alebo katalógových čísel publikáciám inštitúcií;

i)

správa práv súvisiacich s rozmnoženinou a prekladom publikácií inštitúcií;

j)

propagácia a predaj publikácií a služieb, ktoré úrad ponúka verejnosti.

2.   Úrad poskytuje inštitúciám poradenstvo a pomoc v oblasti:

a)

prípravy a plánovania ich vydavateľských plánov;

b)

realizácie ich vydavateľských projektov bez ohľadu na nosič vydávania;

c)

zabezpečenia grafického návrhu a zalomenia strán ich vydavateľských projektov;

d)

poskytovania informácií o trendoch na trhu s publikáciami v členských štátoch a o témach a tituloch, ktoré majú predpoklad prilákať čo najväčšie publikum;

e)

stanovenia počtu výtlačkov a prípravy distribučných plánov;

f)

stanovenia ceny publikácií a ich predaja;

g)

propagácie, distribúcie a hodnotenia ich publikácií, či už bezplatných, alebo platených;

h)

analýzy, hodnotenia a zriadenia internetových stránok a služieb pre verejnosť;

i)

prípravy rámcových zmlúv týkajúcich sa vydavateľských činností;

j)

poskytovania technologického dohľadu nad vydavateľskými systémami.

Článok 4

Zodpovednosť inštitúcií

1.   Každá inštitúcia má výhradnú právomoc prijímať rozhodnutia týkajúce sa vydávania svojich publikácií.

2.   Pri vydávaní svojich povinných publikácií inštitúcie využívajú služby úradu.

3.   Pri vydávaní nepovinných publikácií inštitúcie nemusia využiť služby úradu. V takomto prípade inštitúcie požiadajú úrad o pridelenie medzinárodného štandardného čísla a/alebo katalógového čísla a úradu poskytnú elektronickú verziu publikácie bez ohľadu na jej formát a v náležitých prípadoch aj jej dva výtlačky.

4.   Inštitúcie sa zaväzujú poskytnúť úradu všetky práva súvisiace s rozmnoženinou, prekladom a distribúciou všetkých prvkov, ktoré sú súčasťou publikácie.

5.   Inštitúcie sa zaväzujú pripraviť distribučný plán svojich publikácií, ktorý schvaľuje úrad.

6.   S cieľom vymedziť podmienky spolupráce inštitúcie môžu uzatvoriť s úradom dohody o poskytovaní služieb.

Článok 5

Úlohy úradu

1.   Úrad plní predovšetkým tieto úlohy:

a)

zostavovanie dokumentov určených na vydanie;

b)

príprava, grafický návrh, korektúra, zalomenie strán a kontrola textov a ďalších prvkov v akomkoľvek formáte alebo na akomkoľvek nosiči, pričom sa dodržia pokyny inštitúcií a zároveň aj požiadavky typografickej a jazykovej úpravy stanovené v spolupráci s inštitúciami;

c)

indexácia a katalogizácia publikácií;

d)

dokumentárna analýza textov uverejnených v úradnom vestníku a iných úradných textov, ktoré neboli v úradnom vestníku uverejnené;

e)

konsolidácia legislatívnych textov;

f)

správa, rozvoj, aktualizácia a distribúcia viacjazyčného synonymického slovníka Eurovoc;

g)

tlač prostredníctvom dodávateľov;

h)

dohľad nad vykonávanými činnosťami;

i)

kontrola kvality;

j)

prevzatie z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska;

k)

fyzická a elektronická distribúcia úradného vestníka, iných úradných textov, ktoré neboli v úradnom vestníku uverejnené, a iných nepovinných publikácií;

l)

uskladnenie;

m)

fyzická a elektronická archivácia;

n)

dotlač publikácií, ktorých náklad sa vyčerpal, a tlač na požiadanie;

o)

vytvorenie konsolidovaného katalógu publikácií inštitúcií;

p)

predaj zahŕňajúci vystavenie faktúr, výber, prevod príjmov a správu pohľadávok;

q)

propagácia;

r)

tvorba, kúpa, správa, aktualizácia a kontrola adresára inštitúcií, dohľad nad ním a tvorba cielených adresárov.

2.   Úrad v rámci svojich právomocí alebo na základe právomocí povoľujúceho úradníka, ktoré naň delegovali inštitúcie, vykonáva:

a)

činnosti týkajúce sa verejného obstarávania vrátane uzatvárania právnych záväzkov;

b)

finančnú kontrolu zmlúv s dodávateľmi;

c)

potvrdenie výdavkov, ktoré zahŕňa predovšetkým prevzatie z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska a ktoré sa potvrdzuje podpisom „postúpenie na platbu“;

d)

povolenie výdavkov;

e)

príjmové operácie.

Článok 6

Riadiaci výbor

1.   Zriaďuje sa riadiaci výbor, ktorý pozostáva z predstaviteľov všetkých inštitúcií, ktoré prijali toto rozhodnutie. Riadiaci výbor pozostáva z tajomníka Súdneho dvora, zástupcu generálneho tajomníka Rady, ako aj generálnych tajomníkov ostatných inštitúcií alebo ich zástupcov. Európska centrálna banka sa na činnostiach riadiaceho výboru podieľa vo funkcii pozorovateľa.

2.   Riadiaci výbor si volí predsedu spomedzi svojich členov na obdobie dvoch rokov.

3.   Riadiaci výbor sa schádza najmenej štyrikrát do roka, a to na podnet svojho predsedu alebo na žiadosť jednej z inštitúcií.

4.   Riadiaci výbor prijíma svoj rokovací poriadok, ktorý sa uverejňuje v úradnom vestníku.

5.   Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadiaci výbor prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou.

6.   Každá inštitúcia, ktorá prijala toto rozhodnutie, disponuje v rámci riadiaceho výboru jedným hlasom.

Článok 7

Úlohy a zodpovednosť riadiaceho výboru

1.   Odchylne od ustanovení článku 6 riadiaci výbor jednomyseľne prijíma v spoločnom záujme inštitúcií a v rámci právomocí úradu tieto rozhodnutia:

a)

na základe návrhu riaditeľa prijíma strategické ciele a pravidlá činnosti úradu;

b)

stanovuje usmernenia týkajúce sa všeobecných politík úradu, predovšetkým pokiaľ ide o predaj, distribúciu a vydávanie, a zároveň dohliada na to, aby úrad prispieval k návrhu informačných a komunikačných politík v oblastiach svojich právomocí a k ich realizácii;

c)

na základe návrhu pripraveného riaditeľom úradu riadiaci výbor prijíma výročnú správu o riadení určenú inštitúciám, ktorá sa týka uplatňovania stratégie a služieb poskytovaných úradom. Každý rok do 1. mája úrad predkladá inštitúciám správu za predchádzajúci rozpočtový rok;

d)

schvaľuje odhad príjmov a výdavkov úradu v rámci rozpočtového postupu, ktorý sa týka administratívneho rozpočtu úradu;

e)

schvaľuje kritériá, podľa ktorých úrad vedie účtovníctvo. Tieto kritériá prijíma riaditeľ úradu;

f)

inštitúciám predkladá návrhy na zlepšenie riadneho fungovania úradu.

2.   Riadiaci výbor zohľadňuje usmernenia v komunikačnej a informačnej oblasti, ktoré na tento účel pripravili a ustanovili medziinštitucionálne orgány. Predseda riadiaceho výboru komunikuje s týmito orgánmi každý rok.

3.   Pokiaľ ide o strategické rozhodnutia v oblasti právomocí úradu, v rámci svojej úlohy predstaviteľa medziinštitucionálnej spolupráce je predseda riadiaceho výboru kontaktnou osobou s orgánom, ktorý udeľuje absolutórium.

4.   Predseda riadiaceho výboru a riaditeľ úradu po vzájomnej dohode vypracujú pravidlá týkajúce sa komunikácie a výmeny informácií, čím ich vzťahy nadobudnú formálny charakter. Táto dohoda sa predloží na informáciu členom riadiaceho výboru.

Článok 8

Riaditeľ úradu

V rámci svojich právomocí a pod dohľadom riadiaceho výboru je riaditeľ úradu zodpovedný za riadne fungovanie úradu. V prípade uplatňovania administratívnych a finančných postupov koná pod vedením Komisie.

Článok 9

Úlohy a zodpovednosť riaditeľa úradu

1.   Riaditeľ úradu zaisťuje služby sekretariátu riadiaceho výboru a raz za štvrťrok mu podáva správu o vykonávaní svojich úloh.

2.   Riaditeľ úradu predkladá riadiacemu výboru všetky návrhy na zlepšenie fungovania úradu.

3.   Po konzultácii s riadiacim výborom riaditeľ úradu stanovuje druh služieb, ktoré môže úrad vykonávať pre inštitúcie za úhradu a zodpovedajúce poplatky.

4.   Po schválení riadiacim výborom riaditeľ úradu stanovuje kritériá, podľa ktorých úrad vedie účtovníctvo. Po dohode s účtovníkom Komisie riaditeľ úradu vymedzuje podmienky spolupráce v oblasti účtovníctva medzi úradom a inštitúciami.

5.   V rámci rozpočtového postupu, ktorý sa týka administratívneho rozpočtu, riaditeľ úradu pripravuje odhad príjmov a výdavkov úradu. Po schválení riadiacim výborom sa tieto návrhy predkladajú Komisii.

6.   Riaditeľ úradu rozhoduje, či a za akých podmienok možno vydať publikácie tretích strán.

7.   Riaditeľ úradu sa podieľa na medziinštitucionálnych činnostiach v informačnej a komunikačnej oblasti v rámci právomocí úradu.

8.   Pokiaľ ide o vydávanie právnych predpisov a úradných dokumentov týkajúcich sa legislatívneho postupu, vrátane úradného vestníka, riaditeľ úradu:

a)

zabezpečuje, aby príslušné orgány každej inštitúcie prijali základné rozhodnutia, ktoré sa uplatňujú spoločne;

b)

pripravuje návrhy na zlepšenie štruktúry a úpravy úradného vestníka a úradných legislatívnych textov;

c)

pripravuje návrhy pre inštitúcie, pokiaľ ide o zosúladenie úpravy textov určených na uverejnenie;

d)

skúma ťažkosti, ktoré sa vyskytli pri bežných činnostiach, na odstránenie uvedených ťažkostí predkladá inštitúciám v rámci právomoci úradu potrebné usmernenia a navrhne im príslušné odporúčania.

9.   V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách riaditeľ úradu pripravuje výročnú správu o činnosti, ktorá pokrýva hospodárenie s finančnými prostriedkami pridelenými Komisiou a inými inštitúciami podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách. Táto správa je určená Komisii a príslušným inštitúciám a na informáciu riadiacemu výboru.

10.   Na účely pridelenia finančných prostriedkov Komisie a plnenia rozpočtu sa po vzájomnej dohode medzi členom Komisie, ktorý zodpovedá za vzťahy s úradom, a riaditeľom úradu stanovujú podmienky výmeny informácií a konzultácií.

11.   Riaditeľ úradu je zodpovedný za vykonávanie strategických cieľov, ktoré stanovil riadiaci výbor, a za riadne riadenie úradu a jeho činností, ako aj hospodárenie s jeho rozpočtom.

12.   Ak je riaditeľ úradu neprítomný alebo nemôže vykonávať svoju funkciu z iných dôvodov, uplatňujú sa pravidlá zastupovania na základe triedy a služobného veku, ak riadiaci výbor na základe návrhu svojho predsedu alebo riaditeľa úradu nerozhodne inak.

13.   V štvrťročnej správe riaditeľ úradu informuje inštitúcie o plánovaní a využití zdrojov, ako aj o pokroku prác.

Článok 10

Zamestnanci

1.   Vymenovanie do funkcií generálneho riaditeľa a riaditeľa vykoná Komisia po prijatí jednomyseľného súhlasného stanoviska riadiaceho výboru. Na generálneho riaditeľa a riaditeľa (triedy AD 16/AD 15/AD 14) sa uplatňujú pravidlá Komisie týkajúce sa mobility a hodnotenia vyšších riadiacich pracovníkov. V prípade, že sa úradník v takejto funkcii približuje k termínu mobility, ktorý je za normálnych okolností stanovený v príslušných pravidlách, Komisia o tom informuje riadiaci výbor, ktorý môže v tejto veci vydať jednomyseľné súhlasné stanovisko.

2.   Riadiaci výbor je úzko zapojený do všetkých postupov, ktoré predchádzajú vymenovanie úradníkov alebo iných zamestnancov úradu do funkcií generálneho riaditeľa (triedy AD 16/AD 15) a riaditeľa (triedy AD 15/AD 14) úradu, predovšetkým pokiaľ ide o prípravu oznámenia o voľnom pracovnom mieste, posúdenie uchádzačov a vymenovanie výberovej komisie.

3.   Vo vzťahu k úradníkom a ostatným zamestnancom úradu Komisia vykonáva právomoci vymenovacieho orgánu a orgánu povereného uzatváraním pracovných zmlúv. Komisia môže delegovať niektoré zo svojich právomocí buď v rámci Komisie, alebo na riaditeľa úradu. Takéto delegovanie sa vykonáva za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú v prípade generálnych riaditeľov Komisie.

4.   S výhradou odseku 2 sa na úradníkov a ostatných zamestnancov úradu uplatňujú ustanovenia a postupy, ktoré Komisia prijala na účely vykonávania Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, za rovnakých podmienok ako v prípade úradníkov a ostatných zamestnancov Komisie s miestom výkonu práce v Luxemburgu.

5.   Len čo vymenovací orgán alebo orgán poverený uzatváraním zmlúv rozhodne o obsadení akéhokoľvek miesta v rámci úradu, oznámenie o voľnom pracovnom mieste, ktoré sa má uverejniť, sa dá na vedomie úradníkom všetkých inštitúcií.

6.   Riaditeľ úradu informuje každý štvrťrok riadiaci výbor o riadení ľudských zdrojov.

Článok 11

Finančné aspekty

1.   Rozpočtové prostriedky pridelené úradu, ktorých celková výška sa uvádza v osobitnej kapitole rozpočtu v rámci oddielu Komisie, sa podrobne rozpíšu v prílohe k tomuto oddielu. Táto príloha má podobu výkazu príjmov a výdavkov s rovnakým členením ako oddiely rozpočtu.

2.   Plán stavu zamestnancov úradu sa uvádza v prílohe k plánu stavu zamestnancov Komisie.

3.   Každá inštitúcia je povoľujúcim úradníkom pre rozpočtové prostriedky uvedené v položke „výdavky na publikácie“ svojho rozpočtu.

4.   Každá inštitúcia môže na riaditeľa úradu delegovať právomoci povoľujúceho úradníka v súvislosti s hospodárením s rozpočtovými prostriedkami zapísanými v oddiele danej inštitúcie, pričom stanoví limity a podmienky takéhoto delegovania v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Riaditeľ úradu informuje každý štvrťrok riadiaci výbor o tomto delegovaní.

5.   Hospodárenie úradu s rozpočtovými a finančnými prostriedkami vrátane hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, ktoré úradu delegovali iné inštitúcie ako Komisia, sa uskutočňuje v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách a jeho vykonávacími predpismi a v súlade s finančným rámcom platným v Komisii.

6.   Účtovníctvo úradu sa vedie v súlade s účtovnými pravidlami a metódami, ktoré schvaľuje účtovník Komisie. Úrad vedie oddelené účty za predaj úradného vestníka a publikácií. Čistý príjem z predaja sa odvádza inštitúciám.

Článok 12

Kontrola

1.   V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách funkciu vnútorného audítora úradu zastáva vnútorný audítor Komisie. Úrad zriaďuje oddelenie vnútorného auditu v súlade s predpismi podobnými príslušným ustanoveniam pre generálne riaditeľstvá a útvary Komisie. Inštitúcie môžu riaditeľa úradu požiadať, aby do pracovného programu oddelenia vnútorného auditu úradu zahrnul osobitné audity.

2.   Úrad odpovedá na všetky otázky Európskeho úradu boja proti podvodom (OLAF), ktoré sa týkajú jeho právomocí. S cieľom zabezpečiť ochranu záujmov Európskej únie sa medzi predsedom riadiaceho výboru a riaditeľom úradu OLAF uzatvára dohoda, v ktorej sa stanovujú podmienky vzájomného informovania.

Článok 13

Sťažnosti a žiadosti

1.   V rámci svojich právomocí úrad zodpovedá za odpovede na otázky európskeho ombudsmana a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

2.   Všetky právne kroky vo veciach týkajúcich sa oblastí právomocí úradu sa vedú proti Komisii.

Článok 14

Prístup verejnosti k dokumentom

1.   Riaditeľ úradu prijíma rozhodnutia uvedené v článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (4). V prípade odmietnutia rozhodnutia o opakovaných žiadostiach prijíma generálny tajomník Komisie.

2.   Úrad disponuje registrom dokumentov v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Článok 15

Zrušenie

Rozhodnutie 2000/459/ES, ESUO, Euratom sa zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 16

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli a Luxemburgu 26. júna 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

K. SCHWARZENBERG

Za Komisiu

predseda

J. M. BARROSO

Za Súdny dvor

predseda

V. SKOURIS

Za Dvor audítorov

predseda

V. M. SILVA CALDEIRA

Za Európsky hospodársky a sociálny výbor

predseda

M. SEPI

Za Výbor regiónov

predseda

L. VAN DEN BRANDE


(1)  Ú. v. ES 152, 13.7.1967, s. 18.

(2)  Ú. v. ES L 183, 22.7.2000, s. 12.

(3)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


Rady ministrov AKT – ES

30.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/48


ROZHODNUTIE RADY MINISTROV AKT – ES č. 1/2009

z 29. mája 2009

o prijatí zmien a doplnení prílohy II k dohode o partnerstve

(2009/497/ES)

RADA MINISTROV AKT – ES,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve uzatvorenú medzi členmi africkej, karibskej a tichomorskej skupiny štátov (ďalej len „AKT“) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná v Cotonou (Benin) dňa 23. júna 2000 a revidovaná v Luxemburgu 25. júna 2005 (ďalej len „dohoda o partnerstve AKT – ES“) (1), a najmä na jej článok 15 ods. 3 a článok 100,

so zreteľom na odporúčanie Výboru AKT – ES pre spoluprácu pri financovaní rozvoja,

keďže:

(1)

S cieľom zjednodušiť svoje operácie súvisiace s požičiavaním vlastných zdrojov chudobnejším krajinám AKT v rámci iniciatívy pre veľmi zadlžené chudobné krajiny (HIPC) a iných medzinárodne dohodnutých iniciatív udržateľnosti zadlženosti Európska investičná banka (EIB) navrhuje upraviť prílohu II k dohode o partnerstve AKT – ES.

(2)

S cieľom splniť medzinárodne dohodnuté podmienky alebo podobné podmienky týkajúce sa udržateľnosti zadlženosti pre HIPC a najmä so zreteľom na úrokové dotácie si súdržnosť opatrení pri operáciách súvisiacich s požičiavaním z vlastných zdrojov EIB a iniciatívou HIPC vyžaduje väčšiu flexibilitu.

(3)

V súlade s článkom 2 prílohy II k dohode o partnerstve AKT – ES takéto ustanovenie už existuje pre zdroje riadené EIB v súvislosti s investičným nástrojom.

(4)

Cieľom nových odsekov v článku 1 prílohy II k dohode o partnerstve AKT – ES je uplatňovať jednotné podmienky na vlastné zdroje EIB a investičné nástroje.

(5)

Cieľom nového znenia článkov 1, 2 a 4 prílohy II k dohode o partnerstve AKT – ES je zosúladiť ustanovenia týkajúce sa vlastných zdrojov EIB a investičného nástroja v rámci HIPC.

(6)

Je preto vhodné, aby sa príloha II k dohode o partnerstve AKT – ES zodpovedajúcim spôsobom zmenila a doplnila,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Príloha II k dohode o partnerstve AKT – ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa prvý odsek očísluje ako odsek 1 a vkladajú sa tieto odseky 2, 3 a 4:

„2.   Finančné prostriedky pre úrokové dotácie podľa tejto prílohy budú sprístupnené z prídelu úrokovej dotácie uvedeného v prílohe 1b ods. 2 písm. c).

3.   Úrokové dotácie môžu byť kapitalizované alebo využité vo forme grantov. Čiastka úrokovej dotácie vypočítaná z hľadiska svojej hodnoty v čase vyplatenia pôžičky sa účtuje oproti prídelu úrokovej dotácie tak, ako je to vymedzené v prílohe 1b ods. 2 písm. c) a je zaplatená priamo banke. Až 10 % prídelu pre úrokové dotácie je takisto možné použiť na podporu projektovo-orientovanej technickej pomoci v krajinách AKT.

4.   Tieto podmienky sú uložené bez toho, aby boli dotknuté podmienky, ktoré môžu byť uložené krajinám AKT, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce podmienky pre poskytovanie pôžičiek v rámci iniciatívy pre veľmi zadlžené chudobné krajiny (HIPC) alebo iných medzinárodne dohodnutých rámcov udržateľnosti zadlženosti. Preto ak budú tieto rámce vyžadovať zníženie úrokovej sadzby pôžičky o viac ako 3 %, ako je to umožnené v článkoch 2 a 4 tejto kapitoly, banka sa bude snažiť znížiť priemernú cenu finančných prostriedkov prostredníctvom vhodného spolufinancovania zo strany ďalších darcov. Ak by toto nebolo možné, môže sa úroková sadzba pôžičky banky znížiť o potrebnú čiastku tak, aby zodpovedala úrovni vyplývajúcej z iniciatívy pre veľmi zadlžené chudobné krajiny (HIPC) alebo iného medzinárodne dohodnutého rámca udržateľnosti zadlženosti.“

2.

V článku 2 sa odsek 7 nahrádza takto:

„7.   Bežné pôžičky v krajinách, na ktoré sa nevzťahujú obmedzujúce podmienky pre poskytovanie pôžičiek v rámci HIPC alebo iných medzinárodne dohodnutých rámcov udržateľnosti zadlženosti, je možné poskytnúť za zvýhodnených podmienok v týchto prípadoch:

a)

v prípade infraštruktúrnych projektov, ktoré sú predpokladom rozvoja súkromného sektora v najmenej rozvinutých krajinách, v krajinách po konfliktoch a prírodných katastrofách. V takýchto prípadoch je úroková sadzba pôžičky znížená až o 3 %;

b)

v prípade projektov, ktoré zahŕňajú reštrukturalizačné opatrenia v rámci privatizácie alebo v prípade projektov so značným a zreteľne preukázateľným sociálnym alebo ekologickým prínosom. V takýchto prípadoch je možné pôžičku poskytnúť s úrokovou dotáciou, ktorej výška a forma sa určí vzhľadom na špecifiká daného projektu. Úroková dotácia však nesmie byť vyššia ako 3 %.

Konečná úroková sadzba pôžičiek podľa písmena a) alebo b) však nikdy nesmie byť nižšia ako 50 % referenčnej sadzby.“

3.

V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Pôžičky z vlastných zdrojov banky sa poskytujú za týchto podmienok:

a)

referenčná sadzba úrokovej miery je sadzba uplatňovaná bankou na pôžičky s tými istými podmienkami ako v prípade meny a doby splácania v deň podpisu zmluvy, alebo v deň vyplatenia;

b)

avšak v prípade krajín, na ktoré sa nevzťahujú obmedzujúce podmienky pre poskytovanie pôžičiek v rámci HIPC alebo iných medzinárodne dohodnutých rámcov udržateľnosti zadlženosti:

i)

projekty verejného sektora majú v princípe nárok na úrokovú dotáciu do výšky 3 %;

ii)

projekty súkromného sektora spadajúce pod kategórie uvedené v článku 2 ods. 7 písm. b) majú nárok na úrokové dotácie za podmienok uvedených v uvedenom ustanovení.

Konečná úroková miera nesmie však byť v žiadnom takomto prípade nižšia ako 50 % referenčnej sadzby;

c)

obdobie splácania pôžičiek poskytnutých bankou z jej vlastných zdrojov sa určí na základe hospodárskych a finančných charakteristík projektu. Tieto pôžičky bežne obsahujú obdobie odkladu stanovené podľa obdobia stavby projektu.“

V Bruseli 29. mája 2009

Za Radu ministrov AKT – ES

predseda

William HAOMAE


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 4.


ODPORÚČANIA

Komisia

30.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/50


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 23. júna 2009

o referenčných metaúdajoch pre európsky štatistický systém

(Text s významom pre EHP)

(2009/498/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 211,

keďže:

(1)

Kódex postupov pre európsku štatistiku (1) určený pre národné štatistické úrady a štatistický úrad Spoločenstva obsahuje 15 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických postupov a štatistických výstupov.

(2)

15. zásada kódexu postupov pre európsku štatistiku sa vzťahuje na prístupnosť a jasnosť európskej štatistiky a zdôrazňuje sa v nej, že sprievodné metaúdaje by sa mali zaznamenávať v súlade so štandardizovaným systémom metaúdajov.

(3)

Referenčné metaúdaje sú integrálnou súčasťou systému metaúdajov každého štatistického úradu.

(4)

Prijatím kódexu postupov pre európsku štatistiku sa národné štatistické úrady a štatistický úrad Európskych spoločenstiev zaviazali zostavovať kvalitnú štatistiku, čo si vyžaduje aj transparentnejšie a harmonizovanejšie podávanie správ o kvalite údajov.

(5)

V rámci iniciatívy SDMX týkajúcej sa spoločných technických a štatistických noriem na výmenu a spoločné využívanie údajov a metaúdajov, ktorú zaviedli Banka pre medzinárodné zúčtovanie, Európska centrálna banka, štatistický úrad Európskych spoločenstiev (Eurostat), Medzinárodný menový fond, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Organizácia Spojených národov a Svetová banka, boli stanovené obsahovo orientované všeobecné pokyny pre iniciatívu SDMX, ktorými sa podporuje tvorba a zavádzanie harmonizovaných referenčných metaúdajov v európskom štatistickom systéme.

(6)

Výrazné zvýšenie efektívnosti sa dá dosiahnuť vtedy, ak sa referenčné metaúdaje tvoria na základe harmonizovaného zoznamu štatistických pojmov v európskom štatistickom systéme a národné štatistické úrady a štatistický úrad Európskych spoločenstiev môžu zároveň v prípade potreby pridávať v konkrétnych štatistických oblastiach ďalšie štatistické pojmy.

(7)

Referenčný rámec pre toto odporúčanie poskytuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike (2),

TÝMTO ODPORÚČA ČLENSKÝM ŠTÁTOM:

1.

Národné štatistické úrady sa vyzývajú, aby v prípade, že sa referenčné metaúdaje zostavujú v rôznych štatistických oblastiach alebo sa vymieňajú v rámci európskeho štatistického systému alebo mimo neho, používali štatistické pojmy a podradené pojmy uvedené v prílohe.

2.

Národné štatistické úrady by mali do uvedeného zoznamu pojmov a podradených pojmov pridať ďalšie štatistické pojmy, ak je to potrebné v konkrétnych štatistických oblastiach.

3.

Národné štatistické úrady sa vyzývajú, aby Komisiu (Eurostat) pravidelne informovali o tom, ako používajú pojmy a podradené pojmy uvedené v prílohe.

V Bruseli 23. júna 2009

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Odporúčanie Komisie z 25. mája 2005 o nezávislosti, integrite a zodpovednosti národných štatistických úradov a štatistického úradu Európskych spoločenstiev, KOM(2005) 217 v konečnom znení.

(2)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.


PRÍLOHA

Zoznam štatistických pojmov a podradených pojmov (vrátane vymedzení pojmov a podradených pojmov)

Číslo

Pojmy

Podradené pojmy

Opis

1.

Kontakt

 

Jednotlivec alebo kontaktné miesta organizácie pre údaje alebo metaúdaje vrátane informácií o tom, ako je možné ich kontaktovať.

1.1.

 

Kontaktná organizácia

Názov organizácie kontaktných miest pre údaje alebo metaúdaje.

1.2.

 

Jednotka v kontaktnej organizácii

Oddelenie organizácie, na ktoré je možné sa obrátiť.

1.3.

 

Názov kontaktu

Názov kontaktných miest pre údaje alebo metaúdaje.

1.4.

 

Funkcia kontaktnej osoby

Oblasť technickej zodpovednosti kontaktu, napríklad „metodika“, „správa databázy“ alebo „zverejňovanie údajov“.

1.5.

 

Kontaktná poštová adresa

Poštová adresa kontaktných miest pre údaje alebo metaúdaje.

1.6.

 

Kontaktná e-mailová adresa

E-mailová adresa kontaktných miest pre údaje alebo metaúdaje.

1.7.

 

Kontaktné telefónne číslo

Telefónne číslo kontaktných miest pre údaje alebo metaúdaje.

1.8.

 

Kontaktné faxové číslo

Faxové číslo kontaktných miest pre údaje alebo metaúdaje.

2.

Aktualizácia metaúdajov

 

Dátum vloženia prvku metaúdajov do databázy alebo jeho zmeny v databáze.

2.1.

 

Posledná certifikácia metaúdajov

Dátum poslednej certifikácie, ktorú vykonal správca domény, z ktorej vyplýva, že zaslané metaúdaje sú stále aktuálne, aj keď sa nezmenil obsah.

2.2.

 

Posledné zaslanie metaúdajov

Dátum posledného zverejnenia metaúdajov.

2.3.

 

Posledná aktualizácia metaúdajov

Dátum poslednej aktualizácie metaúdajov.

3.

Prezentácia štatistiky

 

 

3.1.

 

Opis údajov

Zrozumiteľne opísané najdôležitejšie vlastnosti súboru údajov vzťahujúce sa na zverejňované údaje a ukazovatele.

3.2.

 

Klasifikačný systém

Členenie alebo rozdelenie predmetov do skupín na základe spoločných vlastností predmetov.

3.3.

 

Pokrytie odvetví

Hlavné ekonomické alebo iné odvetvia, na ktoré sa štatistika vzťahuje.

3.4.

 

Štatistické pojmy a definície

Štatistické vlastnosti štatistických pozorovaní.

3.5.

 

Štatistická jednotka

Subjekt, o ktorom sa získavajú informácie a v poslednej fáze sa zostavuje štatistika.

3.6.

 

Štatistická populácia

Celkový počet členov alebo populácia alebo „univerzum“ určitej triedy osôb, predmetov alebo udalostí.

3.7.

 

Sledovaná oblasť

Krajina alebo geografická oblasť, na ktorú sa meraný štatistický jav vzťahuje.

3.8.

 

Časové pokrytie

Obdobie, za ktoré sú údaje k dispozícii.

3.9.

 

Bázické obdobie

Obdobie použité ako základ indexového čísla alebo obdobie, na ktoré sa vzťahuje konštantný rad.

4.

Merná jednotka

 

Jednotka, v ktorej sa merajú hodnoty údajov.

5.

Sledované obdobie

 

Obdobie alebo čas, na ktorý sa má vzťahovať štatistické pozorovanie.

6.

Inštitucionálny mandát

 

Súbor pravidiel alebo iný formálny súbor pokynov, na základe ktorých určitá organizácia dostáva úlohu aj právomoc zbierať, spracúvať a zverejňovať štatistiku.

6.1.

 

Právne akty a iné dohody

Právne akty alebo iné formálne dohody, na základe ktorých určitá agentúra dostáva úlohu aj právomoc zbierať, spracúvať a zverejňovať štatistiku.

6.2.

 

Spoločné využívanie údajov

Dohody alebo postupy týkajúce sa spoločného využívania údajov a koordinácie medzi agentúrami, ktoré zostavujú údaje.

7.

Dôvernosť

 

Vlastnosti údajov, ktoré udávajú, do akej miery by ich neoprávnené zverejnenie mohlo ovplyvniť alebo poškodiť záujem zdroja alebo ďalších príslušných strán.

7.1.

 

Dôvernosť – politika

Legislatívne opatrenia alebo iné formálne postupy, ktoré bránia neoprávnenému zverejneniu údajov, ktoré priamo alebo nepriamo identifikujú osobu alebo hospodársky subjekt.

7.2.

 

Dôvernosť – spracovanie údajov

Pravidlá používané pri spracovaní súboru údajov, aby bola zabezpečená štatistická dôvernosť a nedošlo k neoprávnenému zverejneniu.

8.

Politika zverejňovania

 

Pravidlá zverejňovania štatistických údajov zúčastneným stranám.

8.1.

 

Kalendár publikovania údajov

Harmonogram dátumov publikovania štatistických údajov.

8.2.

 

Prístup ku kalendáru publikovania údajov

Prístup k informáciám v kalendári publikovania údajov.

8.3.

 

Prístup používateľov

Politika sprístupňovania údajov používateľom, rozsah sprístupňovania (napr. verejnosti, vybraným používateľom), spôsob informovania používateľov o publikovaní údajov a stanovenie toho, či sú pravidlá smerodajné pre sprístupňovanie štatistických údajov všetkým používateľom.

9.

Periodicita zverejňovania

 

Časový interval, v ktorom sa zverejňuje štatistika za určité obdobie.

10.

Formát zverejňovania

 

Prostriedky, ktorými sa zverejňujú štatistické údaje a metaúdaje.

10.1.

 

Tlačové oznámenie

Pravidelné alebo jednorazové tlačové správy týkajúce sa údajov.

10.2.

 

Publikácie

Pravidelné alebo jednorazové publikácie, v ktorých sa zverejňujú údaje.

10.3.

 

Online databázy

Informácie o online databázach, v ktorých je možné získať prístup k zverejneným údajom.

10.4.

 

Prístup k mikroúdajom

Informácia o tom, či sa zverejňujú aj mikroúdaje.

10.5.

 

Iné

Odkazy na ďalšie najdôležitejšie zverejnené údaje.

11.

Dostupnosť dokumentácie

 

 

11.1.

 

Dokumentácia o metodike

Opis metodických dokumentov, ktoré sú k dispozícii, a odkazy na ne.

11.2.

 

Dokumentácia o kvalite

Dokumenty o postupoch používaných pri riadení a hodnotení kvality.

12.

Riadenie kvality

 

Systémy a rámce, ktoré organizácia používa pri riadení kvality štatistických produktov a postupov.

12.1.

 

Zabezpečenie kvality

Všetky systematické činnosti realizované na zabezpečenie toho, aby postupy spĺňali požiadavky na štatistické výstupy.

12.2.

 

Hodnotenie kvality

Celkové hodnotenie kvality údajov na základe štandardných kritérií kvality.

13.

Význam

 

Miera, do akej štatistické informácie zodpovedajú súčasným a potenciálnym potrebám používateľov.

13.1.

 

Potreby používateľov

Opis používateľov a ich potrieb, pokiaľ ide o štatistické údaje.

13.2.

 

Spokojnosť používateľov

Opatrenia na určenie spokojnosti používateľov.

13.3.

 

Úplnosť

Miera, do akej sú k dispozícii všetky potrebné štatistiky.

14.

Presnosť a spoľahlivosť

 

Presnosť: stupeň zhody medzi výpočtami alebo odhadmi a presnými alebo skutočnými hodnotami, ktoré mali byť predmetom štatistického merania.

Spoľahlivosť: stupeň zhody medzi prvým a nasledujúcim odhadom.

14.1.

 

Celková presnosť

Hodnotenie presnosti určitého súboru údajov alebo oblastí, ktoré sú súhrnom rôznych zložiek.

14.2.

 

Výberová chyba

Časť rozdielu medzi hodnotou populácie a jej odhadom, odvodeným z náhodnej vzorky, spôsobená tým, že sa sleduje len podmnožina populácie.

14.3.

 

Iná ako výberová chyba

Chyba v odhadoch zisťovania, ktorú nemožno pripísať fluktuáciám vo výbere.

15.

Aktuálnosť a časová presnosť

 

 

15.1.

 

Aktuálnosť

Obdobie medzi zverejnením údajov a udalosťou alebo javom, ktoré opisujú.

15.2.

 

Časová presnosť

Časový odstup medzi skutočným zaslaním údajov a termínom, do ktorého mali byť zaslané.

16.

Porovnateľnosť

 

Meranie vplyvu rozdielov v použitých štatistických pojmoch a nástrojoch a postupoch merania, ak sa porovnáva štatistika medzi rozdielnymi zemepisnými oblasťami alebo v čase.

16.1.

 

Porovnateľnosť – geografická

Miera, do akej je porovnateľná štatistika medzi rozdielnymi zemepisnými oblasťami.

16.2.

 

Časová porovnateľnosť

Miera, do akej sú údaje porovnateľné v čase.

17.

Koherencia

 

Vhodnosť štatistických údajov na spoľahlivé vzájomné kombinovanie rôznymi spôsobmi a na rôzne účely.

17.1.

 

Koherencia – prierezová

Miera, do akej sú údaje porovnateľné s údajmi získanými z iných zdrojov údajov alebo štatistických oblastí.

17.2.

 

Koherencia – interná

Miera, do akej sú údaje v rámci daného súboru údajov konzistentné.

18.

Náklady a zaťaženie

 

Náklady na zber a tvorbu štatistických produktov a zaťaženie respondentov.

19.

Revízia údajov

 

Všetky zmeny hodnoty publikovaných údajov.

19.1.

 

Revízia údajov - politika

Politika, ktorou sa má zabezpečiť transparentnosť zverejňovaných údajov, v rámci ktorej sa najprv zostavujú predbežné údaje, ktoré sa neskôr revidujú.

19.2.

 

Revízia údajov - prax

Informácie o revidovaní údajov v praxi.

20.

Štatistické spracovanie

 

 

20.1.

 

Zdrojové údaje

Vlastnosti a zložky originálnych štatistických údajov používaných na zostavovanie štatistických súhrnov.

20.2.

 

Periodicita zberu údajov

Periodicita, s akou sa zbierajú zdrojové údaje.

20.3.

 

Zber údajov

Systematický proces získavania údajov pre oficiálnu štatistiku.

20.4.

 

Overovanie správnosti údajov

Postup na monitorovanie výsledkov zostavovania údajov a zabezpečenie kvality štatistických výsledkov.

20.5.

 

Zostavovanie údajov

Postup, pri ktorom sa podľa daného súboru pravidiel odvodzujú nové informácie.

20.6.

 

Úprava

Súbor postupov používaných na úpravu štatistických údajov, aby zodpovedali vnútroštátnym a medzinárodným normám alebo aby sa pri zostavovaní konkrétnych súborov údajov odstránili rozdiely v kvalite údajov.

21.

Poznámka

 

Doplňujúci text, ktorý je možné pripojiť k údajom alebo metaúdajom.