ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.164.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 164

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
26. júna 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 550/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 551/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch s cieľom upraviť prílohy V a VI k tomuto nariadeniu (výnimka pre povrchovo aktívnu látku) ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 552/2009 z 22. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII ( 1 )

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 553/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa vyhlasuje osobitná verejná súťaž na ďalší predaj kukurice zo zberov predchádzajúcich zberu v hospodárskom roku 2007/2008, ktorá sa nachádza v držbe maďarskej intervenčnej agentúry, na trhu Spoločenstva

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 554/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2597/2001, pokiaľ ide o colné kvóty pre niektoré vína s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

35

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény ( 1 )

37

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 556/2009 z 25. júna 2009 o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 431/2008 pre mrazené hovädzie mäso

38

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 557/2009 z 25. júna 2009 o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 412/2008 pre mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie

39

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 558/2009 z 25. júna 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

40

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES z 18. júna 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné spoločnosti a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku ( 1 )

42

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (Prepracované znenie) ( 1 )

45

 

*

Smernica Komisie 2009/70/ES z 25. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť difenakum, didecyl(dimetyl)amónium-chlorid a síru medzi účinné látky ( 1 )

59

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/492/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. júna 2009 o finančnom príspevku Spoločenstva do zvereneckého fondu 911100MTF/INT/003/EHS (TFEU 970089129) na pomoc v kampani proti slintačke a krívačke mimo Spoločenstva

64

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

26.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 550/2009

z 25. júna 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. júna 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júna 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

53,0

MK

21,6

TR

82,5

ZZ

52,4

0707 00 05

JO

156,8

MK

23,0

TR

108,9

ZZ

96,2

0709 90 70

TR

103,7

ZZ

103,7

0805 50 10

AR

66,2

BR

104,3

TR

54,9

ZA

59,9

ZZ

71,3

0808 10 80

AR

73,6

BR

94,4

CL

94,9

CN

91,3

NZ

108,0

US

134,0

UY

61,5

ZA

77,5

ZZ

91,9

0809 10 00

TR

232,3

US

172,2

ZZ

202,3

0809 20 95

TR

323,9

US

377,7

ZZ

350,8

0809 30

TR

147,8

US

175,8

ZZ

161,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


26.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 551/2009

z 25. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch s cieľom upraviť prílohy V a VI k tomuto nariadeniu (výnimka pre povrchovo aktívnu látku)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 648/2004 sa zabezpečuje voľný obeh detergentov a povrchovo aktívnych látok pre detergenty na vnútornom trhu a zároveň sa v ňom stanovuje, okrem iného, vysoká úroveň ochrany životného prostredia stanovením požiadaviek týkajúcich sa konečnej biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok používaných v detergentoch.

(2)

Okrem iného sa v článkoch 5, 6 a 9 uvedeného nariadenia stanovuje mechanizmus, na základe ktorého sa pre povrchovo aktívne látky, ktoré nespĺňajú uvedené požiadavky týkajúce sa konečnej biologickej odbúrateľnosti, môže udeliť výnimka na použitie v špecifických priemyselných alebo inštitucionálnych použitiach za predpokladu, že tieto použitia sú nízko-disperzné a že súvisiace riziko pre životné prostredie je nízke v porovnaní so spoločensko-ekonomickými výhodami.

(3)

V nariadení sa stanovuje, že riziko pre životné prostredie sa má posúdiť prostredníctvom doplnkového hodnotenia rizika opísaného v prílohe IV, ktoré vykoná výrobca povrchovo aktívnych látok a predloží príslušnému orgánu členského štátu na posúdenie.

(4)

Povrchovo aktívne látky, ktorým bola udelená výnimka, by sa mali uviesť v zozname v prílohe V k nariadeniu. Tie povrchovo aktívne látky, ktorým bola výnimka zamietnutá, by sa mali uviesť v zozname v prílohe VI k nariadeniu.

(5)

Výnimky by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (2).

(6)

Žiadosť o výnimku pre povrchovo aktívnu látku s označením IUPAC (3)„alkoholy, Guerbet, C16-20, etoxylované, n-butyl éter (7-8EO)“, takisto známu pod obchodnou značkou „Dehypon G 2084“, s číslom CAS (4) 147993-59-7 bola podaná na tri priemyselné použitia, a to: umývanie fliaš, čistenie na mieste a čistenie kovov.

(7)

Žiadosť o výnimku prehodnotil príslušný nemecký orgán v súlade s postupom opísaným v článku 5 uvedeného nariadenia. Zistilo sa, že žiadosť splnila tri podmienky stanovené v článku 6. Po prvé v prípade troch menovaných použití ide o nízko-disperzné použitia. Po druhé ide o špecificky priemyselné použitia. Po tretie životné prostredie nie je ohrozené, pretože samotná povrchovo aktívna látka takéto ohrozenie nepredstavuje a v prípade metabolitov nejde o perzistentné metabolity.

(8)

Tri uvedené použitia boli považované za nízko-disperzné priemyselné použitia vzhľadom na celkovú ročnú spotrebu povrchovo aktívnej látky a vzhľadom na použitie povrchovo aktívnej látky výlučne v špecifických druhoch priemyselného zariadenia.

(9)

Záver týkajúci sa absencie nebezpečenstva pre životné prostredie sa zakladá na rýchlom dosiahnutí vysokého stupňa primárnej biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnej látky a na konečnej biologickej odbúrateľnosti metabolitov povrchovo aktívnej látky. Metabolity preto spĺňajú rovnaké kritériá ako povrchovo aktívne látky, pre ktoré sa v nariadení zaručuje voľný obeh na vnútornom trhu.

(10)

Výbor pre prispôsobenie právnych predpisov týkajúcich sa odstránenia technických prekážok v obchode s detergentmi technickému pokroku však rozhodol obmedziť výnimku na obdobie 10 rokov s cieľom podporiť rozvoj povrchovo aktívnych látok s rovnakou výkonnosťou, ktoré spĺňajú kritériá konečnej biologickej odbúrateľnosti a ktoré by si preto nevyžadovali udelenie výnimky.

(11)

V minulosti bolo látkam v Spoločenstve pridelené buď číslo Einecs alebo číslo ELINCS. Okrem toho však približne 700 látok predtým identifikované ako polyméry boli uznané za ex-polyméry a bolo im pridelené číslo NLP (no-longer polymer). V súčasnosti sa čísla Einecs, ELINCS a NLP kolektívne nazývajú „čísla ES“ a príslušné názvy v tabuľkách v prílohe V a VI by sa mali zmeniť s cieľom zohľadniť túto novú nomenklatúru.

(12)

Prílohy V a VI k nariadeniu (ES) č. 648/2004 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre detergenty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 648/2004 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha V sa nahrádza textom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha VI sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júna 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu.

(4)  Chemical Abstracts Service (služba chemických abstraktov).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA V

ZOZNAM POVRCHOVO AKTÍVNYCH LÁTOK, KTORÝM BOLA UDELENÁ VÝNIMKA

Odlišne od výnimky udelenej v súlade s článkom 4 až 6 a v súlade s postupom stanoveným v článku 12 ods. 2 je možné uvedené povrchovo aktívne látky obsiahnuté v detergentoch, ktoré vyhovujú testom stanoveným v prílohe II, ale ktoré nevyhovujú testom stanoveným v prílohe III, uviesť na trh a použiť s výhradou obmedzení uvedených ďalej.

Názov látky podľa nomenklatúry IUPAC

Číslo ES

Číslo CAS

Obmedzenia

Alkoholy, Guerbet, C16-20, etoxylované, n-butyl éter (7-8EO)

Žiadne (polymér)

147993-59-7

Môžu byť použité pre toto priemyselné použitie do 27. júna 2019

umývanie fliaš

čistenie na mieste

čistenie kovov

‚Číslo ES‘ znamená číslo Einecs, ELINCS alebo NLP a je oficiálnym číslom látky v rámci Európskej únie.

‚Einecs‘ znamená Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances). Tento zoznam obsahuje úplný zoznam všetkých látok, ktoré boli pravdepodobne na trhu Spoločenstva k 18. septembru 1981. Číslo Einecs je možné získať z Európskeho zoznamu existujúcich komerčných chemických látok (1).

‚ELINCS‘ znamená Európsky zoznam oznámených chemických látok (European List of Notified Chemical Substances). Číslo ELINCS je možné získať zo zmeneného a doplneného Európskeho zoznamu oznámených chemických látok (2).

‚NLP‘ znamená ex-polymér. Termín polymér je definovaný v článku 3 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3). Číslo NLP je možné získať zo zmeneného a doplneného zoznamu ‚Ex-polyméry‘ (4).


(1)  Ú. v. ES C 146 A, 15.6.1990, s. 1.

(2)  Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2006, ISSN 1018-5593 EUR 22543 EN.

(3)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1, korigendum v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3.

(4)  Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, 2007, ISSN 1018-5593 EUR 20853 EN/3.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA VI

ZOZNAM ZAKÁZANÝCH ALEBO OBMEDZENÝCH POVRCHOVO AKTÍVNYCH LÁTOK V DETERGENTOCH

Nasledujúce povrchovo aktívne látky v detergentoch boli identifikované ako látky, ktoré nespĺňajú ustanovenia tohto nariadenia:

Názov látky podľa nomenklatúry IUPAC

Číslo ES

Číslo CAS

Obmedzenia

 

 

 

 

‚Číslo ES‘ znamená číslo Einecs, ELINCS alebo NLP a je oficiálnym číslom látky v rámci Európskej únie.“


26.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 552/2009

z 22. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XVII

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 131,

keďže:

(1)

Smernicou Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenie uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (2) sa v jej prílohe I stanovujú obmedzenia pre určité nebezpečné látky a prípravky. Nariadením (ES) č. 1907/2006 sa ruší a nahrádza smernica 76/769/EHS s účinnosťou od 1. júna 2009. Prílohou XVII k uvedenému nariadeniu sa nahrádza príloha I k smernici 76/769/EHS.

(2)

V článku 67 nariadenia (ES) č. 1907/2006 je stanovené, že látky, zmesi alebo výrobky sa nesmú vyrábať, uvádzať na trh ani používať, pokiaľ nespĺňajú podmienky vyplývajúce z obmedzení, ktoré sú pre tieto látky stanovené v prílohe XVII.

(3)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/122/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa po 30. raz mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS [perfluóroktánsulfonáty (PFOS)] (3) a smernica Komisie 2006/139/ES z 20. decembra 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania zlúčenín arzénu, s cieľom prispôsobiť jej prílohu I technickému pokroku (4), ktorými sa mení a dopĺňa príloha I k smernici 76/769/EHS, boli prijaté krátko pred prijatím nariadenia (ES) č. 1907/2006 v decembri 2006, avšak dotknuté obmedzenia doposiaľ neboli doplnené do prílohy XVII k danému nariadeniu. Z tohto dôvodu by sa príloha XVII mala zmeniť a doplniť tak, aby obsahovala obmedzenia vyplývajúce zo smerníc 2006/122/ES a 2006/139/ES, inak dôjde 1. júna 2009 k zrušeniu týchto obmedzení.

(4)

Podľa článku 137 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa každá zmena a doplnenie obmedzení prijatých podľa smernice 76/769/EHS od 1. júna 2007 začlení do prílohy XVII k danému nariadeniu s účinnosťou od 1. júna 2009.

(5)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/51/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť (5), bola prijatá 25. septembra 2007. Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1348/2008/ES, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania 2-(2-metoxyetoxy)etanolu, 2-(2-butoxyetoxy)etanolu, metyléndifenyl diizokyanátu, cyklohexánu a dusičnanu amónneho (6), bolo prijaté 16. decembra 2008. Dotknuté obmedzenia doposiaľ neboli doplnené do prílohy XVII k danému nariadeniu. Príloha XVII by sa mala zmeniť a doplniť tak, aby obsahovala obmedzenia pre určité meracie prístroje s obsahom ortuti prijaté v smernici 2007/51/ES a obmedzenia pre 2-(2-metoxyetoxy)etanol, 2-(2-butoxyetoxy)etanol, metyléndifenyl diizokyanát, cyklohexán a dusičnan amónny prijaté v rozhodnutí č. 1348/2008/ES.

(6)

Zohľadniť by sa mali aj príslušné ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (7).

(7)

Keďže ustanovenia v hlave VIII nariadenia (ES) č. 1907/2006, a najmä v prílohe XVII sú priamo uplatniteľné od 1. júna 2009, obmedzenia by sa mali sformulovať jasne, aby ich mohli subjekty a orgány dozoru správne uplatňovať. Z tohto dôvodu by sa malo znenie uvedených obmedzení preskúmať. Terminológia použitá v rôznych položkách by sa mala zjednotiť a lepšie zosúladiť s pojmami vymedzenými v nariadení (ES) č. 1907/2006.

(8)

Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (8) stanovuje požiadavku čo najskôr dekontaminovať a zneškodniť zariadenie obsahujúce PCB a PCT, ako aj podmienky takejto dekontaminácie zariadenia s obsahom uvedených látok. Z tohto dôvodu by sa v položke týkajúcej sa PCT v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 nemalo uvádzať ustanovenie o zariadeniach obsahujúcich PCT, pretože tieto plne upravuje smernica 96/59/ES.

(9)

Existujúce obmedzenia pre látky 2-naftylamín, benzidín, 4-nitrobifenyl, 4-aminobifenyl sú dvojznačné, keďže nie je jasné, či sa zákaz vzťahuje len na určenie pre širokú verejnosť, alebo aj na určenie pre profesionálov. Táto skutočnosť by sa mala spresniť. Keďže smernicou Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (9) sa zakazuje produkcia, výroba alebo používanie týchto látok pri práci, mali by sa obmedzenia v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, ktoré sa týkajú uvedených látok, zosúladiť so smernicou 98/24/ES.

(10)

Látky tertrachlórmetán a 1,1,1-trichlóretán sú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (10), prísne zakázané. Na základe nariadenia (ES) č. 2037/2000 podlieha tetrachlórmetán zákazu s výnimkami a 1,1,1-trichlóretán úplnému zákazu. Obmedzenia týkajúce sa tertrachlórmetánu a 1,1,1-trichlóretánu v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sú preto prebytočné a mali by sa vypustiť.

(11)

Keďže ortuť v batériách upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch (11), ustanovenia týkajúce sa ortuti v batériách uvedené v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sú prebytočné a mali by sa preto vypustiť.

(12)

V zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa odpad nepovažuje za látku, zmes alebo výrobok v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Keďže odpad nepodlieha obmedzeniam stanoveným v danom nariadení, ustanovenia v prílohe XVII k tomuto nariadeniu, ktoré sa týkajú vylúčenia odpadu, sú redundantné, a preto by sa mali vypustiť.

(13)

Niektoré obmedzenia v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 by sa mali upraviť tak, aby zohľadňovali vymedzenia pojmov „použitie“ a „uvedenie na trh“ uvedené v článku 3 tohto nariadenia.

(14)

Položka v prílohe I k smernici 76/79/EHS týkajúca sa azbestových vlákien obsahovala výnimku pre diafragmy obsahujúce chryzotil. Malo by sa upresniť, že sa táto výnimka preskúma po doručení správ, ktoré budú musieť členské štáty využívajúce uvedenú výnimku predkladať. Okrem toho by sa malo členským štátom v zmysle vymedzenia pojmu „uvedenie na trh“ v nariadení (ES) č. 1907/2006 umožniť, aby mohli za osobitných podmienok zaručujúcich vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia povoliť uvedenie na trh určitých výrobkov obsahujúcich tieto vlákna v prípade, že tieto výrobky boli už inštalované príp. sa používali pred 1. januárom 2005.

(15)

Malo by sa ujasniť, že v prípade látok, ktoré boli do prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 zapísané na základe obmedzení prijatých v rámci smernice 76/769/EHS (položky 1 až 58), sa príslušné obmedzenia nevzťahujú na uskladnenie, uchovávanie, zaobchádzanie, plnenie do nádob alebo prenos týchto látok z jednej nádoby do druhej na účely vývozu, ak je ich výroba zakázaná.

(16)

Na rozdiel od smernice 76/769/EHS je v nariadení (ES) č. 1907/2006 vymedzený pojem „výrobok“. V snahe obsiahnuť všetky zápisy stanovené v pôvodnom obmedzení pre kadmium by sa v niektorých ustanoveniach mal doplniť termín „zmesi“.

(17)

Malo by sa ujasniť, že obmedzenia v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 týkajúce sa uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť sa nevzťahujú na prístroje používané v Spoločenstve v čase nadobudnutia účinnosti týchto obmedzení.

(18)

V položkách uvedených v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006, ktoré sa týkajú látok difenyletér, pentabrómderiváty a difenyléter, oktabrómderiváty, by sa malo stanoviť, že sa obmedzenia nevzťahujú na výrobky, ktoré sa už používali v deň nadobudnutia účinnosti týchto obmedzení, keďže uvedené látky boli súčasťou výrobkov s dlhým životným cyklom a predávali sa na trhu s použitými výrobkami, ako sú napr. lietadlá a automobily. Navyše, keďže použitie týchto látok v elektrických a elektronických zariadeniach upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (12), nemali by takéto zariadenia podliehať príslušným obmedzeniam.

(19)

V obmedzení, ktoré sa týka nonylfenolu a nonylfenoletoxylátu, by sa malo ujasniť, že platnosť existujúcich vnútroštátnych povolení pre pesticídy alebo biocídne výrobky obsahujúce nonylfenoletoxylát, ako jednu zo zložiek, by mala ostať nedotknutá, ako je uvedené v článku 1 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/53/ES z 18. júna 2003, ktorou sa po 26-krát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS týkajúca sa obmedzení uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (nonylfenol, nonylfenoletoxylát a cement) (13).

(20)

Malo by sa ujasniť, že obmedzenie uvedené v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 týkajúce sa perfluóroktánsulfonátov sa nevzťahuje na produkty, ktoré sa v Spoločenstve používali už v čase nadobudnutia účinnosti tohto obmedzenia.

(21)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v plnom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júna 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201.

(3)  Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 32.

(4)  Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 94.

(5)  Ú. v. EÚ L 257, 3.10.2007, s. 13.

(6)  Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 108.

(7)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31.

(9)  Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.

(10)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(13)  Ú. v. EÚ L 178, 17.7.2003, s. 24.


PRÍLOHA

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Nadpis sa nahrádza týmto:

2.

Tabuľka, v ktorej sú stanovené označenia látok, skupín látok a zmesí a takisto podmienky obmedzenia, sa nahrádza týmto:

„V prípade látok, ktoré boli do tejto prílohy zapísané na základe obmedzení prijatých v rámci smernice 76/769/EHS (položky 1 až 58), sa obmedzenia nevzťahujú na uskladnenie, uchovávanie, zaobchádzanie, plnenie do nádob alebo prenos týchto látok z jednej nádoby do druhej na účely vývozu, ak je ich výroba zakázaná.


Stĺpec 1

Názov látky, skupiny látok alebo zmesi

Stĺpec 2

Podmienky obmedzenia

1.

Polychlórované terfenyly (PCT)

Nesmú sa uviesť na trh ani použiť:

ako látky,

v zmesiach vrátane odpadových olejov, alebo v zariadeniach, v koncentráciách vyšších ako 50 mg/kg (0,005 % hmotnosti).

2.

Chlóretén (vinylchlorid)

CAS č. 75-01-4

ES č. 200-831-0

Nesmie sa použiť ako pohonná látka (propelant) aerosólov na žiadny účel.

Aerosólové rozprašovače obsahujúce túto látku ako propelant sa nesmú uviesť na trh.

3.

Tekuté látky alebo zmesi, ktoré sa považujú za nebezpečné podľa ustanovení smernice Rady 67/548/EHS a smernice 1999/45/ES.

1.

Nesmú byť použité:

v dekoratívnych výrobkoch určených na vytváranie svetla alebo farebných efektov na základe rozdielnych fáz, napríklad v dekoratívnych lampách a popolníkoch,

v trikových a žartovných predmetoch,

v hrách pre jedného alebo viacerých účastníkov ani v žiadnom výrobku určenom na tento účel, a to ani v prípade, že sa tento vyznačuje dekoratívnymi prvkami.

2.

Výrobky, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

3.

Nesmú sa uviesť na trh v prípade, že obsahujú farbivo, pokiaľ sa to nevyžaduje na daňové účely, ani arómu, ani oboje, ak:

hrozí nebezpečenstvo ich vdýchnutia a sú označené R65 alebo H304 a

môžu byť použité ako náplň do dekoratívnych svietidiel a

sú zabalené v krabiciach s kapacitou do 15 litrov.

4.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením daného výrobku na trh zabezpečiť, aby bolo balenie látok a zmesí uvedených v odseku 3, v prípade, že sa majú používať ako lampy, označené viditeľne, čitateľne a nezmazateľne takto:

‚Lampy plnené touto kvapalinou uchovávajte mimo dosahu detí.‘.

4.

Tris(2, 3-dibrómpropyl) fosfát

CAS č. 126-72-7

1.

Nesmie sa použiť v textilných výrobkoch, ako sú napríklad odevy, spodné oblečenie a bielizeň určené na priamy kontakt s pokožkou.

2.

Výrobky, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

5.

Benzén

CAS č. 71-43-2

ES č. 200-753-7

1.

Nesmie sa použiť v hračkách alebo súčastiach hračiek, ak koncentrácia benzénu vo voľnom stave prekračuje 5 mg/kg (alebo 0,0005 %) hmotnosti hračky alebo súčasti hračky.

2.

Hračky a súčasti hračiek, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

3.

Nesmie sa uviesť na trh ani použiť:

ako látka,

ako zložka iných látok alebo v zmesiach, v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

4.

Avšak odsek 3 sa nevzťahuje na:

a)

motorové palivá, na ktoré sa vzťahuje smernica 98/70/EHS;

b)

látky a zmesi určené na použitie v priemyselných procesoch, v ktorých nedochádza k emisii benzénu v množstvách prekračujúcich hodnoty stanovené v platných právnych predpisoch.

6.

Azbestové vlákna

a)

Krokydolit

CAS č. 12001-28-4

b)

Amozit

CAS č. 12172-73-5

c)

Antofylit

CAS č. 77536-67-5

d)

Aktinolit

CAS č. 77536-66-4

e)

Tremolit

CAS č. 77536-68-6

f)

Chryzotil

CAS č. 12001-29-5

CAS č. 132207-32-0

1.

Výroba, uvádzanie na trh a používanie týchto vlákien a výrobkov obsahujúcich takéto vlákna, ktoré do nich boli zámerne pridané, sa zakazujú.

Členské štáty však môžu udeliť výnimku v súvislosti s uvedením na trh a používaním diafragiem obsahujúcich chryzotil [písmeno f)] v existujúcich zariadeniach na elektrolýzu, až kým sa neskončí ich životnosť alebo kým nebudú dostupné vhodné náhrady bez azbestu, podľa toho, čo nastane skôr.

Členské štáty využívajúce túto výnimku musia do 1. júna 2011 predložiť Komisii správu o dostupnosti bezazbestových náhrad v prevádzkach s elektrolýzou a o krokoch, ktoré sa podnikli v snahe vyvinúť takéto alternatívy, o ochrane zdravia pracovníkov v takýchto prevádzkach, o zdroji a množstvách chryzotilu, zdroji a množstvách diafragiem obsahujúcich chryzotil a o predpokladanom konečnom termíne pre takúto výnimku. Komisia uvedené informácie zverejní.

Po doručení uvedených správ Komisia požiada agentúru o vypracovanie dokumentácie, v súlade s článkom 69, s cieľom zakázať uvádzanie na trh a používanie diafragiem obsahujúcich chryzotil.

2.

Používanie výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna uvedené v odseku 1, ktoré už boli nainštalované a/alebo v prevádzke pred 1. januárom 2005, je povolené aj naďalej, až kým nebudú zneškodnené, príp. sa neskončí ich životnosť. Členské štáty však môžu z dôvodov ochrany zdravia ľudí zakázať, obmedziť alebo určiť osobitné podmienky používania týchto výrobkov aj pred tým, než budú zneškodnené alebo sa skončí ich životnosť.

Členské štáty môžu, za osobitných podmienok zaručujúcich vysoký stupeň ochrany ľudského zdravia, umožniť uviesť na trh výrobky, v ich celistvosti, obsahujúce azbestové vlákna uvedené v odseku 1, ktoré už boli nainštalované a/alebo v prevádzke pred 1. januárom 2005. Členské štáty takéto vnútroštátne opatrenia oznámia Komisii do 1. júna 2011. Komisia uvedené informácie zverejní.

3.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, balení a označovaní látok a zmesí, sa uvádzanie na trh alebo používanie výrobkov obsahujúcich tieto vlákna tak, ako to povoľujú predchádzajúce výnimky, povoľuje iba vtedy, ak dodávatelia pred uvedením daných výrobkov na trh zabezpečia, aby boli označené etiketou v súlade s ustanoveniami dodatku 7 k tejto prílohe.

7.

Tri(aziridín-1-yl)fosfánoxid

CAS č. 545-55-1

ES č. 208-892-5

1.

Nesmie sa použiť v textilných výrobkoch, ako sú napríklad odevy, spodné oblečenie a bielizeň určené na priamy kontakt s pokožkou.

2.

Výrobky, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

8.

Polybrómbifenyly; Polybrómované bifenyly (PBB)

CAS č. 59536-65-1

1.

Nesmie sa použiť v textilných výrobkoch, ako sú napríklad odevy, spodné oblečenie a bielizeň určené na priamy kontakt s pokožkou.

2.

Výrobky, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

9.

a)

Prášok z kôry kviláje mydlovej

(Quillaja saponaria) a jej deriváty obsahujúce saponíny

CAS č. 68990-67-0

ES č. 273-620-4

b)

Prášok z koreňov čemerice zelenej (Helleborus viridis) a čemerice čiernej (Helleborus niger)

c)

Prášok z koreňov kýchavice bielej (Helleborus viridis) a kýchavice čiernej (Helleborus niger)

d)

Benzidín a/alebo jeho deriváty

CAS č. 92-87-5

ES č. 202-199-1

e)

2-nitrobenzaldehyd

CAS č. 552-89-6

ES č. 209-025-3

f)

Drevný prášok

1.

Nesmie sa použiť v žartovných a zábavných predmetoch ani v zmesiach, príp. výrobkoch na to určených, napr. ako zložka kýchacieho prášku a páchnucich bômb.

2.

Žartovné a zábavné predmety alebo zmesi, príp. výrobky na to určené, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

3.

Odseky 1 a 2 sa však nevzťahujú na páchnuce bomby obsahujúce najviac 1,5 ml kvapaliny.

10.

a)

Sulfid amónny

CAS č. 12135-76-1

ES č. 235-223-4

b)

Hydrogénsulfid amónny

CAS č. 12124-99-1

ES č. 235-184-3

c)

Polysulfid amónny

CAS č. 9080-17-5

ES č. 232-989-1

1.

Nesmie sa použiť v žartovných a zábavných predmetoch ani v zmesiach, príp. výrobkoch na to určených, napr. ako zložka kýchacieho prášku a páchnucich bômb.

2.

Žartovné a zábavné predmety alebo zmesi, príp. výrobky na to určené, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

3.

Odseky 1 a 2 sa však nevzťahujú na páchnuce bomby obsahujúce najviac 1,5 ml kvapaliny.

11.

Prchavé estery kyseliny brómoctovej:

a)

Metyl-brómacetát

CAS č. 96-32-2

ES č. 202-499-2

b)

Etyl-brómacetát

CAS č. 105-36-2

ES č. 203-290-9

c)

Propyl-brómacetát

CAS č. 35223-80-4

d)

Butyl-brómacetát

CAS č. 18991-98-5

ES č. 242-729-9

1.

Nesmie sa použiť v žartovných a zábavných predmetoch ani v zmesiach, príp. výrobkoch na to určených, napr. ako zložka kýchacieho prášku a páchnucich bômb.

2.

Žartovné a zábavné predmety alebo zmesi, príp. výrobky na to určené, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh.

3.

Odseky 1 a 2 sa však nevzťahujú na páchnuce bomby obsahujúce najviac 1,5 ml kvapaliny.

12.

2-Naftylamín

CAS č. 91-59-8

ES č. 202-080-4 a jeho soli

13.

Benzidín

CAS č. 92-87-5

ES č. 202-199-1 a jeho soli

14.

4-nitrobifenyl

CAS č. 92-93-3

EINECS ES č. 202-204-7

15.

Bifenyl-4-ylamín

CAS č. 92-67-1

EINECS ES č. 202-177-1 a jeho soli

Pre položky 12 až 15 platí toto:

Nesmú sa uviesť na trh ani použiť ako látky, ani v zmesiach, v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

16.

Uhličitany olova:

a)

Uhličitan olovnatý bezvodý (PbCO3)

CAS č. 598-63-0

ES č. 209-943-4

b)

Dihydroxid-bis(uhličitan) triolovnatý 2Pb CO3-Pb(OH)2

CAS č. 1319-46-6

ES č. 215-290-6

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v prípade, že uvedená látka alebo zmes je určená na použitie ako náter.

Členské štáty však môžu v súlade s ustanoveniami dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (ILO) č. 13 o používaní bieleho olova a síranov olova v náteroch povoliť používanie takejto látky alebo zmesi na svojom území pri reštaurovaní a údržbe umeleckých diel a historických budov a ich interiérov.

17.

Sírany olova:

a)

PbSO44

CAS č. 7446-14-2

ES č. 231-198-9

b)

Pbx SO4

CAS č. 15739-80-7

ES č. 239-831-0

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v prípade, že uvedená látka alebo zmes je určená na použitie ako náter.

Členské štáty však môžu v súlade s ustanoveniami dohovoru (ILO) č. 13 o používaní bieleho olova a síranov olova v náteroch povoliť ich používanie látky alebo zmesi na svojom území pri reštaurovaní a údržbe umeleckých diel a historických budov a ich interiérov.

18.

Zlúčeniny ortuti

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v prípade, že uvedená látka alebo zmes je určená na použitie ako:

a)

ochrana proti mikroorganizmom, rastlinám a živočíchom, ktoré znečisťujú:

trupy lodí,

klietky, plaváky, sieťky a všetky ostatné pomôcky alebo zariadenia používané pri chove rýb alebo vodných mäkkýšov,

všetky prístroje alebo zariadenia, ktoré sú úplne alebo čiastočne ponorené do vody,

b)

pri konzervovaní dreva;

c)

pri impregnácii vysoko odolných priemyselných tkanín a priadze určenej na ich výrobu;

d)

pri úprave úžitkovej vody bez ohľadu na jej použitie.

18a.

Ortuť

CAS č. 7439-97-6

ES č. 231-106-7

1.

Nesmie sa uviesť na trh:

a)

v teplomeroch určených na meranie telesnej teploty;

b)

v iných meracích prístrojoch určených pre širokú verejnosť (napr. manometre, barometre, sfygmomanometre, teplomery iné ako na meranie telesnej teploty).

2.

Obmedzenia v odseku 1 sa nevzťahujú na meracie prístroje, ktoré sa v Spoločenstve používali pred 3. aprílom 2009. Členské štáty však môžu obmedziť, príp. zakázať uvedenie takýchto meracích prístrojov na trh.

3.

Obmedzenie uvedené v odseku 1 písm. b) sa nevzťahuje:

a)

na meracie prístroje, ktoré sú k 3. októbru 2007 staršie ako 50 rokov;

b)

na barometre (s výnimkou barometrov uvedených v písmene a) do 3. októbra 2009.

4.

Do 3. októbra 2009 Komisia uskutoční preskúmanie s cieľom zistiť, či sú k dispozícii spoľahlivé bezpečnejšie a technicky a hospodársky realizovateľné alternatívy sfygmomanometrov a iných meracích prístrojov obsahujúcich ortuť pre použitie v zdravotníctve a pre iné odborné a priemyselné použitie. Na základe tohto prieskumu alebo hneď, keď budú dostupné nové informácie o spoľahlivých bezpečnejších alternatívach sfygmomanometrov a iných meracích prístrojoch obsahujúcich ortuť, Komisia v prípade potreby predloží legislatívny návrh na rozšírenie obmedzení uvedených v odseku 1 o sfygmomanometre a iné meracie prístroje v zdravotníctve a na iné odborné a priemyselné použitie, aby sa vždy, keď je to technicky a hospodársky realizovateľné, ortuť z meracích prístrojov postupne vyraďovala.

19.

Zlúčeniny arzénu

1.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach určených na použitie ako ochrana proti mikroorganizmom, rastlinám a živočíchom, ktoré znečisťujú:

trupy lodí,

klietky, plaváky, sieťky a všetky ostatné pomôcky alebo zariadenia používané pri chove rýb alebo vodných mäkkýšov,

všetky prístroje alebo zariadenia, ktoré sú úplne alebo čiastočne ponorené do vody.

2.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach, ktoré sú určené na úpravu úžitkovej vody bez ohľadu na jej použitie.

3.

Nesmú sa použiť na konzerváciu dreva. Navyše drevo, ktoré je takto ošetrené, sa nesmie uviesť na trh.

4.

Odchylne od odseku 3:

a)

V súvislosti s látkami a zmesami na konzerváciu dreva: tieto sa môžu používať v priemyselných výrobných zariadeniach používajúcich vákuum alebo tlak na impregnáciu dreva, ak ide o roztoky anorganických zlúčenín medi, chrómu a arzénu (CCA) typu C a pokiaľ sú povolené v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 98/8/ES. Takto ošetrené drevo sa nesmie uviesť na trh pred dokončením fixácie konzervačného prostriedku.

b)

Drevo ošetrené roztokmi CCA v súlade s písmenom a) sa môže uviesť na trh na odborné a priemyselné použitie za predpokladu, že z dôvodu ochrany bezpečnosti ľudí a zvierat sa vyžaduje štrukturálna integrita dreva a nie je pravdepodobné, že by sa počas svojej životnosti dostalo do priameho kožného kontaktu s osobami širokej verejnosti:

ako stavebné drevo vo verejných a poľnohospodárskych budovách, úradných budovách a priemyselných objektoch,

na mostoch a mostových konštrukciách,

ako stavebné drevo v sladkovodných oblastiach a brakických vodách, napr. prístavné hrádze a mosty,

ako protihlukové bariéry,

ako protilavínové zátarasy,

na bezpečnostné oplotenie a bariéry pri diaľniciach,

ako ohrady pre hospodárske zvieratá z guľatiny ihličnatých drevín zbavenej kôry,

v konštrukciách zabraňujúcich zosuvu pôdy,

ako stĺpy elektrického a telekomunikačného vedenia,

ako podvaly podzemnej železnice.

c)

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ostatných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, balení a označovaní látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby bolo všetko ošetrené drevo uvádzané na trh samostatne označené: ‚Len na odbornú a priemyselnú aplikáciu a použitie, obsahuje arzén.‘ Okrem toho všetko drevo uvádzané na trh v balení sa musí označiť textom: ‚Pri manipulácii s týmto drevom použite rukavice. Pri rezaní alebo inom opracovávaní tohto dreva použite masku proti prachu a chránič očí. S odpadom z tohto dreva musí autorizovaný podnik zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom‘.

d)

Ošetrené drevo uvedené v písmene a) sa nesmie použiť:

v obytných ani domácich stavbách, bez ohľadu na účel,

pri akomkoľvek použití, kde hrozí riziko opakovaného styku s pokožkou,

v morských vodách,

na iné poľnohospodárske účely, ako sú ohrady pre hospodárske zvieratá, a stavebné použitie v súlade s písmenom b),

pri akomkoľvek použití, kde by ošetrené drevo mohlo prísť do styku s polotovarmi alebo konečnými výrobkami určenými na ľudskú a/alebo živočíšnu spotrebu.

5.

Drevo ošetrené zlúčeninami arzénu, ktoré sa v Spoločenstve používalo pred 30. septembrom 2007 alebo sa uviedlo na trh v súlade s odsekom 4, sa nemusí odstrániť a môže sa naďalej používať, až kým sa mu neskončí životnosť.

6.

Drevo ošetrené CCA typu C, ktoré sa v Spoločenstve používalo pred 30. septembrom 2007 alebo ktoré sa uviedlo na trh v súlade s odsekom 4:

sa môže použiť, príp. opätovne použiť za podmienok týkajúcich sa jeho použitia, ktoré sú uvedené v bode 4 písm. b), c) a d),

sa môže uviesť na trh za podmienok týkajúcich sa jeho použitia, ktoré sú uvedené v bode 4 písm. b), c) a d).

7.

Členské štáty môžu povoliť, aby sa drevo ošetrené inými typmi roztokov CCA, ktoré sa v Spoločenstve používalo pred 30. septembrom 2007:

používalo, príp. opätovne použilo za podmienok týkajúcich sa jeho použitia, ktoré sú uvedené v bode 4 písm. b), c) a d),

uviedlo na trh za podmienok týkajúcich sa jeho použitia, ktoré sú uvedené v bode 4 písm. b), c) a d).

20.

Organické zlúčeniny cínu

1.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v prípade, že uvedená látka alebo zmes pôsobí ako biocíd vo voľných spájacích náteroch.

2.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v prípade, že látka alebo zmes pôsobí ako biocíd na ochranu proti mikroorganizmom, rastlinám a živočíchom, ktoré znečisťujú:

a)

všetky plavidlá bez ohľadu na ich dĺžku, ktoré sú určené na použitie na mori, v pobrežných vodách, v ústiach riek a na vnútrozemských vodných cestách a jazerách,

b)

klietky, plaváky, bóje, siete a akékoľvek iné pomôcky a zariadenia používané na chov rýb a vodných mäkkýšov,

c)

akékoľvek prístroje alebo zariadenia úplne alebo čiastočne ponorené do vody.

3.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v prípade, že látka alebo zmes je určená na úpravu úžitkovej vody.

21.

Di-μ-oxo-(dibutylstanio)hydroxyborán/ Dibutylstanium-hydrogen borát C8H19BO3Sn (DBB)

CAS č. 75113-37-0

ES č. 401-040-5

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v koncentráciách, ktoré sa rovnajú alebo sú vyššie ako 0,1 % hmotnosti.

Prvý odsek sa však nevzťahuje na túto látku (DBB) alebo na zmesi, ktoré ju obsahujú, ak sú určené výlučne na konverziu na výrobky, v ktorých táto látka už nebude obsiahnutá v koncentrácii rovnajúcej sa alebo vyššej ako 0,1 %.

22.

Pentachlórfenol

CAS č. 87-86-5

ES č. 201-778-6 a jeho soli a estery

Nesmie sa uviesť na trh ani použiť:

ako látka,

ako zložka iných látok, ani v zmesiach, v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

23.

Kadmium

CAS č. 7440-43-9

ES č. 231-152-8 a jeho zlúčeniny

V prípade tejto položky sú kódy a kapitoly uvedené v hranatých zátvorkách kódmi a kapitolami colnej a štatistickej nomenklatúry v Spoločnom colnom sadzobníku ustanovenom nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 (1).

1.

Nesmie sa použiť na farbenie výrobkov vyrábaných z týchto látok a zmesí:

a)

polyvinylchlorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

polyuretán (PUR) [3909 50],

polyetylén nízkej hustoty (ld PE) okrem polyetylénu s nízkou hustotou používaného na výrobu farbenej predzmesi (masterbatch) [3901 10]

acetát celulózy (CA) [3912 11] [3912 12]

acetát-butyrát celulózy (CAB) [3912 11] [3912 12]

epoxidové živice [3907 30]

melaminoformaldehydové (MF) živice [3909 20]

močovinoformaldehydové (UF) živice [3909 10]

nenasýtené polyestery (UP) [3907 91]

poly(etylén-tereftalát) (PET) [3907 60]

poly(bután-1,2-diyl-tereftalát) (PBT)

transparentný/univerzálny polystyrén [3903 11] [3903 19]

akrylonitril-metyl-metakrylát (AMMA)

sieťovaný polyetylén (VPE)

mechanicky odolný polystyrén,

polypropylén (PP) [3902 10]

b)

náterové farby [3208] [3209].

Ak však majú náterové farby vysoký obsah zinku, ich zvyšková koncentrácia kadmia musí byť čo najnižšia a v žiadnom prípade nesmie prekročiť hodnotu 0,1 % hmotnosti.

V žiadnom prípade, bez ohľadu na ich použitie alebo zamýšľaný konečný účel, sa výrobky ani zložky výrobkov vyrobené z uvedených látok a zmesí farbené kadmiom nesmú uviesť na trh, ak obsah kadmia (vyjadrený ako kovové Cd) je väčší ako 0,01 % hmotnosti plastového materiálu.

2.

Prvý odsek sa však nevzťahuje na výrobky farbené z bezpečnostných dôvodov.

3.

Nesmú sa použiť na stabilizáciu týchto zmesí ani výrobkov vyrobených z polymérov alebo kopolymérov vinylchloridu:

obalové materiály (tašky, obaly, nádoby, fľaše, vrchnáky) [3923 29 10],

kancelárske a školské potreby [3926 10],

príslušenstvo k nábytku, karosériám alebo podobným výrobkom [3926 30],

odevné výrobky a odevné doplnky (vrátane rukavíc) [3926 20],

podlahové krytiny a obkladové materiály [3918 10],

impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované textilné tkaniny [5903 10],

imitácie kože [4202],

gramofónové platne,

rúry, rúrky, hadice a ich príslušnestvo [3917 23],

výkyvné dvere,

vozidlá cestnej dopravy (interiér, exteriér, podvozok)

povrchová úprava oceľových plechov používaných v stavebníctve alebo priemysle,

izolácia elektrických káblov.

V každom prípade, bez ohľadu na ich použitie alebo zamýšľaný konečný účel, je zakázané uviesť na trh uvedené zmesi, výrobky alebo zložky výrobkov vyrobených z polymérov alebo kopolymérov vinylchloridu, ktoré sú stabilizované látkami obsahujúcimi kadmium, ak obsah kadmia (vyjadrený ako kovové Cd) je väčší ako 0,01 % hmotnosti polyméru.

4.

Odsek 3 sa však nevzťahuje na zmesi a výrobky, pri ktorých sa z bezpečnostných dôvodov používajú stabilizátory na báze kadmia.

5.

V zmysle tejto položky znamená ‚,pokovovanie kadmiom‘ nanášanie alebo natieranie kovového kadmia na kovový povrch.

Nesmie sa použiť na pokovovanie kadmiom v prípade kovových výrobkov alebo zložiek výrobkov používaných v nasledovných odvetviach, resp. spôsoboch použitia:

a)

zariadenia a stroje na/pre:

výrobu potravín [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11],

poľnohospodárstvo [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436],

chladenie a mrazenie [8418],

tlač a kníhviazačstvo [8440] [8442] [8443];

b)

zariadenia a stroje na výrobu:

úžitkového tovaru [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516],

nábytku [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404],

sanitárneho tovaru [7324],

zariadení ústredného kúrenia a klimatizácie [7322] [8403] [8404] [8415].

V každom prípade, bez ohľadu na ich použitie alebo zamýšľaný konečný účel, sa zakazuje uviesť na trh kadmiom pokovované výrobky alebo zložky takýchto výrobkov používaných v odvetviach/použitiach uvedených v predchádzajúcich písmenách a) a b) a výrobkov vyrábaných v odvetviach uvedených v predchádzajúcom písmene b).

6.

Ustanovenia uvedené v odseku 5 sa vzťahujú aj na kadmiom pokovované výrobky alebo zložky takýchto výrobkov, ak sa používajú v odvetviach/použitiach uvedených v nasledujúcich písmenách a) a b), a na výrobky vyrábané v odvetviach uvedených v nasledujúcom písmene b):

a)

zariadenia a stroje na výrobu:

papiera a lepenky [8419 32] [8439] [8441]textílií a odevov [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452];

b)

zariadenia a stroje na výrobu:

priemyselných manipulačných zariadení a strojov [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431],

cestných a poľnohospodárskych vozidiel [kapitola 87],

železničných a koľajových vozidiel [kapitola 86]

plavidiel [kapitola 89].

7.

Obmedzenia stanovené v odseku 5 a 6 sa však nevzťahujú na:

výrobky a zložky výrobkov, ktoré sa používajú v odvetviach letectva, kozmonautiky, v ťažobnom priemysle vrátane morských vrtných veží a v jadrovom priemysle, ktorých zariadenia si vyžadujú prísne bezpečnostné normy, ako aj v bezpečnostných prístrojoch cestných a poľnohospodárskych vozidiel, železničných a koľajových vozidiel a plavidiel,

elektrické kontakty v akejkoľvek oblasti použitia, ak sa tým zaručí požadovaná spoľahlivosť prístrojov, v ktorých sú nainštalované.

24.

Monometyltetrachlórdifenyl-metán

Obchodný názov: Ugilec 141

CAS č. 76253-60-6

1.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látka, ani v zmesiach.

Výrobky obsahujúce túto látku sa nesmú uviesť na trh.

2.

Na základe výnimky sa odsek 1 nevzťahuje:

a)

na zariadenia a stroje, ktoré už boli v prevádzke k 18. júnu 1994, a to až do vyradenia týchto zariadení a strojov z prevádzky;

b)

na údržbu vykonávanú na zariadeniach a strojoch, ktoré už boli na území členského štátu v prevádzke k 18. júnu 1994.

Na účely písmena a) môžu členské štáty na svojom území, z dôvodu ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, zakázať používanie takýchto zariadení a strojov ešte pred ich vyradením z prevádzky.

25.

Monometyldichlórdifenylmetán

Obchodný názov: Ugilec 121

Ugilec 21

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látka, ani v zmesiach.

Výrobky obsahujúce túto látku sa nesmú uviesť na trh.

26.

Monometyldibrómdifenylmetán (brómbenzylbrómtoluén, zmiešané izoméry)

Obchodný názov: DBBT

CAS č. 99688-47-8

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látka, ani v zmesiach.

Výrobky obsahujúce túto látku sa nesmú uviesť na trh.

27.

Nikel

CAS č. 7440-02-0

ES č. 231-111-4 a jeho zlúčeniny

1.

Nesmú sa použiť:

a)

v žiadnych upínacích predmetoch, ktoré sa vkladajú do prepichnutých uší alebo iných prepichnutých častí ľudského tela, okrem prípadov, keď je miera uvoľňovania niklu z takýchto upínacích predmetov menšia ako 0,2 μg/cm2/týždeň (migračný limit);

b)

vo výrobkoch určených na priamy a dlhodobý kontakt s pokožkou, ako sú napríklad:

náušnice,

náhrdelníky, náramky a retiazky, ozdoby na členky a prstene,

plášte náramkových hodiniek, kovové remienky a upínacie časti hodiniek,

nitované gombíky, pracky, nity, zipsy a kovové značky, ak sú použité na odevoch,

ak je miera uvoľňovania niklu z častí týchto výrobkov prichádzajúcich do priameho a dlhodobého kontaktu s pokožkou vyššia ako 0,5 μg/cm2/týždeň;

c)

vo výrobkoch uvedených v písmene b), pokiaľ tieto majú povrchovú úpravu neobsahujúcu nikel, okrem prípadov, keď sú dostatočne upravené tak, aby aspoň počas dvoch rokov bežného používania výrobku miera uvoľňovania niklu z tých častí výrobku, ktoré prichádzajú do priameho a dlhodobého kontaktu s pokožkou, nepresiahla hodnotu 0,5 μg/cm2/týždeň.

2.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, sa nesmú uviesť na trh v prípade, že nespĺňajú požiadavky stanovené v danom odseku.

3.

Normy prijaté Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) sa použijú ako skúšobné metódy na overenie súladu výrobkov s ustanoveniami v odsekoch 1 a 2.

28.

Látky, ktoré sa nachádzajú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 a sú klasifikované ako karcinogény kategórie 1A alebo 1B (tabuľka 3.1) alebo karcinogény kategórie 1 alebo 2 (tabuľka 3.2) a ktoré sú uvedené takto:

karcinogén kategórie 1A (tabuľka 3.1)/karcinogén kategórie 1 (tabuľka 3.2) v dodatku 1,

karcinogén kategórie 1B (tabuľka 3.1)/karcinogén kategórie 2 (tabuľka 3.2) v dodatku 2.

29.

Látky, ktoré sa nachádzajú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 a sú klasifikované ako mutagénne pre zárodočné bunky kategórie 1A alebo 1B (tabuľka 3.1) alebo mutagény kategórie 1 alebo 2 (tabuľka 3.2), a ktoré sú uvedené takto:

mutagén kategórie 1A (tabuľka 3.1)/mutagén kategórie 1 (tabuľka 3.2) v dodatku 3,

mutagén kategórie 1B (tabuľka 3.1)/mutagén kategórie 2 (tabuľka 3.2) v dodatku 4.

30.

Látky, ktoré sa nachádzajú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 a sú klasifikované ako látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 1A alebo 1B (tabuľka 3.1) alebo látky poškodzujúce reprodukciu kategórie 1 alebo 2 (tabuľka 3.2), a ktoré sú uvedené takto:

reprodukčný toxikant kategórie 1A s nežiaducimi účinkami na pohlavné funkcie a plodnosť alebo na vývoj (tabuľka 3.1) alebo reprodukčný toxikant kategórie 1 s R60 (môže poškodiť plodnosť) alebo R61 (môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa) (tabuľka 3.2) v dodatku 5,

reprodukčný toxikant kategórie 1B s nežiaducimi účinkami na pohlavné funkcie a plodnosť alebo na vývoj (tabuľka 3.1) alebo reprodukčný toxikant kategórie 2 s R60 (môže poškodiť plodnosť) alebo R61 (môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa) (tabuľka 3.2) v dodatku 6.

Bez toho, aby boli dotknuté iné časti tejto prílohy sa na položky 28 až 30 vzťahuje toto:

1.

Nesmú sa uviesť na trh ani použiť:

ako látky,

ako zložky iných látok, alebo

v zmesiach,

s určením pre širokú verejnosť, ak sa ich jednotlivá koncentrácia v látke alebo zmesi rovná alebo je vyššia ako:

buď príslušný špecifický koncentračný limit uvedený v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, alebo

príslušná koncentrácia určená v smernici 1999/45/ES.

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie iných ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby bolo na obale týchto látok a zmesí viditeľné, čitateľné a nezmazateľné označenie:

‚Len na odborné použitie‘.

2.

Na základe výnimky sa odsek 1 nevzťahuje na:

a)

humánne alebo veterinárne lieky vymedzené v smernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;

b)

kozmetické výrobky vymedzené v smernici 76/768/EHS;

c)

tieto motorové palivá a ropné produkty:

motorové palivá, ktoré upravuje smernica 98/70/ES,

výrobky z minerálnych olejov určené ako palivo do mobilných alebo stacionárnych spaľovacích zariadení,

palivá predávané v uzavretých obaloch (napr. fľaše so skvapalneným plynom);

d)

umelecké farby, ktoré upravuje smernica 1999/45/ES.

31.

a)

Kreozot; prací olej

CAS č. 8001-58-9

ES č. 232-287-5

b)

Kreozotový olej; prací olej

CAS č. 61789-28-4

ES č. 263-047-8

c)

Destiláty (uhoľno-dechtové), naftalénové oleje; naftalénový olej

CAS č. 84650-04-4

ES č. 283-484-8

d)

Kreozotový olej, acenafténová frakcia; prací olej

CAS č. 90640-84-9

ES č. 292-605-3

e)

Destiláty (uhoľno-dechtové), vrchné; ťažký antracénový olej

CAS č. 65996-91-0

ES č. 266-026-1

f)

Antracénový olej

CAS č. 90640-80-5

ES č. 292-602-7

g)

Dechtové kyseliny, uhoľné, surové; surové fenoly

CAS č. 65996-85-2

ES č. 266-019-3

h)

Kreozot, drevný

CAS č. 8021-39-4

ES č. 232-419-1

i)

Nízkoteplotný uhoľný decht, alkalický; extrakčné zvyšky (uhoľné), alkalický nízkoteplotný uhoľný decht

CAS č. 122384-78-5

ES č. 310-191-5

1.

Nesmú sa uviesť na trh ani používať ako látky alebo v zmesiach v prípade, že uvedená látka alebo zmes je určená na ošetrovanie dreva. Navyše drevo, ktoré je takto ošetrené, sa nesmie uviesť na trh.

2.

Odchylne od odseku 1:

a)

Tieto látky a zmesi sa môžu použiť na ošetrenie dreva v priemyselných zariadeniach alebo odborníkmi v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva o ochrane pracovníkov, ako aj na opätovnú úpravu na mieste, iba ak obsahujú:

i)

benzo[a]pyrén s koncentráciou nižšou ako 50 mg/kg (0,005 % hmotnosti) a

ii)

fenoly vylúhovateľné vo vode s koncentráciou nižšou ako 3 % hmotnosti.

Tieto látky a zmesi, používané na ošetrovanie dreva v priemyselných zariadeniach alebo odborníkmi:

sa môžu uvádzať na trh len v baleniach s objemom 20 litrov alebo viac,

nesmú sa predávať bežným spotrebiteľom.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby bolo na obale týchto látok a zmesí viditeľné, čitateľné a nezmazateľné označenie:

‚Len na použitie v priemyselných zariadeniach alebo na odborné ošetrovanie dreva.‘.

b)

Drevo ošetrované v priemyselných zariadeniach alebo odborníkmi podľa písmena a), ktoré je prvýkrát uvedené na trh alebo opätovne upravené priamo na mieste, sa môže používať len na odborné alebo priemyselné použitie, napr. na železniciach, pri prenose elektrickej energie alebo v telekomunikáciách, na oplotenie, na poľnohospodárske účely (napr. kolíky na podopretie stromov) a v prístavoch a riečnej preprave.

c)

Zákaz uvádzania na trh uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na drevo, ktoré bolo ošetrené látkami uvedenými v položke 31 písm. a) až i) pred 31. decembrom 2002 a je uvedené na trh s použitými výrobkami ako výrobok na opätovné použitie.

3.

Ošetrené drevo uvedené v odseku 2 písm. b) a c) sa nesmie používať:

v interiéroch budov, bez ohľadu na účel použitia,

v hračkách,

na detských ihriskách,

v parkoch, záhradách, rekreačných zariadeniach a zariadeniach na trávenie voľného času, kde existuje riziko častého kontaktu s pokožkou,

pri výrobe záhradného nábytku, ako napr. stolov na pikniky,

na výrobu a použitie a akékoľvek opakované ošetrenie:

nádob na pestovateľské účely,

obalov, ktoré môžu prísť do kontaktu so surovinami, polotovarmi alebo konečnými výrobkami určenými na ľudskú a/alebo živočíšnu spotrebu,

ostatných materiálov, ktoré by mohli kontaminovať vyššie uvedené výrobky.

32.

Chloroform

CAS č. 67-66-3

ES č. 200-663-8

34.

1,1,2-trichlóretán

CAS č. 79-00-5

ES č. 201-166-9

35.

1,1,2,2-tetrachlóretán

CAS č. 79-34-5

ES č. 201-197-8

36.

1,1,1,2-tetrachlóretán

CAS č. 630-20-6

37.

Pentachlóretán

CAS č. 76-01-7

ES č. 200-925-1

38.

1,1-dichlóretylén

CAS č. 75-35-4

ES č. 200-864-0

Bez toho, aby boli dotknuté iné časti tejto prílohy sa na položky 32 až 38 vzťahuje toto:

1.

Nesmú sa uviesť na trh ani použiť:

ako látky,

ako zložky iných látok, alebo v zmesiach, v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti,

ak je látka alebo zmes určená pre širokú verejnosť a/alebo vo forme difúznych aplikácií, ako napr. pri čistení povrchov alebo čistení tkanín.

2.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby bolo na obale látok a zmesí, ktoré ich obsahujú v koncentráciách ekvivalentných alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti, viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označený text:

‚Len na použitie v priemyselných zariadeniach‘.

Na základe výnimky sa toto ustanovenie nevzťahuje:

a)

na humánne alebo veterinárne lieky vymedzené v smernici 2001/82/ES a smernici 2001/83/ES;

b)

na kozmetické výrobky vymedzené v smernici 76/768/EHS.

40.

Látky, ktoré spĺňajú kritériá horľavosti v smernici 67/548/EHS a sú klasifikované ako horľavé, veľmi horľavé alebo mimoriadne horľavé, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, alebo nie.

1.

Nesmú sa použiť ako látky alebo v zmesiach v aerosólových rozprašovačoch určených pre širokú verejnosť na zábavné a ozdobné účely, ako napr.

kovový lesk určený hlavne na ozdobné účely,

umelý sneh a inova,

žartovné vankúšiky,

aerosóly vytvárajúce bláznivé stuhy,

imitácie exkrementov,

trúbky na zábavné stretnutia a večierky,

dekoratívne vločky a peny,

umelé pavučiny,

páchnuce bomby.

2.

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, balení a označovaní látok, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby bol na obaloch takýchto aerosólových rozprašovačov uvedený viditeľne, čitateľne a nezmazateľne nápis:

‚Len na odborné použitie‘.

3.

Na základe výnimky sa odseky 1 a 2 nevzťahujú na aerosólové rozprašovače uvedené v článku 8 ods. 1a smernice Rady 75/324/EHS (2).

4.

Aerosólové rozprašovače uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nesmú uviesť na trh, pokiaľ nespĺňajú uvedené požiadavky.

41.

Hexachlóretán

CAS č. 67-72-1

ES č. 200-666-4

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v prípade, že uvedená látka alebo zmes je určená na výrobu a spracovanie neželezných kovov.

42.

Alkány, C10-C13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP)

ES č. 287-476-5

CAS č. 85535-84-8

Nesmú sa umiestniť na trh, ani použiť ako látky alebo zložky iných látok, ani v zmesiach v koncentráciách vyšších ako 1 % hmotnosti v prípade, že látka alebo zmes je určená:

na obrábanie kovov,

pri mazaní usní.

43.

Azofarbivá

1.

Azofarbivá, ktoré môžu v dôsledku redukčného štiepenia jednej alebo viacerých azo skupín uvoľňovať jeden alebo viac aromatických amínov uvedených v dodatku 8, v zistiteľných koncentráciách, t. j. nad 30 mg/kg (0,003 % hmotnosti) vo výrobkoch alebo v ich farbených častiach, podľa skúšobnej metódy stanovenej v dodatku 10, sa nesmú používať v textilných a kožených výrobkoch, ktoré môžu prichádzať do priameho a dlhodobého styku s ľudskou pokožkou alebo ústnou dutinou, ako napríklad:

odevy, lôžkoviny, uteráky, príčesky, parochne, klobúky, plienky a iné hygienické výrobky, spacie vaky,

obuv, rukavice, remienky náramkových hodiniek, tašky, dámske/pánske peňaženky, aktovky, poťahy sedadiel, taštičky na zavesenie na krk,

textilné alebo kožené hračky a hračky s textilnými alebo koženými odevmi,

priadza a textílie určené na použitie konečným spotrebiteľom.

2.

Okrem toho sa textitlné a kožené výrobky uvedené v odseku 1 nesmú uviesť na trh v prípade, že nespĺňajú požiadavky stanovené v danom odseku.

3.

Azofarbivá, ktoré sú uvedené v zozname azofarbív v dodatku 9 sa nesmú uviesť na trh ani použiť ako látky, ani v zmesiach, v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti, ak je látka alebo zmes určená na farbenie textilných a kožených výrobkov.

44.

Difenyléter, pentabrómderivát

C12H5Br5O

1.

Nesmie sa uviesť na trh ani použiť:

ako látka,

v zmesiach v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

2.

Výrobky sa nesmú uviesť na trh, ak samy alebo ich časti upravené retardérmi horenia obsahujú túto látku v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

3.

Na základe výnimky sa odsek 2 nevzťahuje:

na výrobky, ktoré sa v Spoločenstve používali pred 15. augustom 2004,

na elektrické a elektronické zariadenia v pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES (3).

45.

Difenyléter, oktabrómderivát

C12H2Br8O

1.

Nesmie sa uvádzať na trh ani používať:

ako látka,

ako zložka iných látok, ani v zmesiach, v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

2.

Výrobky sa nesmú uviesť na trh, ak samy alebo ich časti upravené retardérmi horenia obsahujú túto látku v koncentráciách vyšších ako 0,1 %hmotnosti.

3.

Na základe výnimky sa odsek 2 nevzťahuje:

na výrobky, ktoré sa v Spoločenstve používali pred 15. augustom 2004,

na elektrické a elektronické zariadenia v pôsobnosti smernice 2002/95/ES.

46.

a)

Nonylfenol

C6H4(OH)C9H19

CAS č. 25154-52-3

ES 246-672-0

b)

Nonylfenol-etoxylát

(C2H4O)nC15H24O

Nesmú sa uvádzať na trh, ani používať ako látky, ani v zmesiach, v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti na tieto účely:

(1)

priemyselné alebo inštiucionálne čistenie, okrem:

kontrolovaných uzatvorených systémov suchého čistenia, v rámci ktorých sa pracia kvapalina recykluje alebo spaľuje,

čistiacich systémov so špeciálnou úpravou, v rámci ktorých sa pracia kvapalina recykluje alebo spaľuje;

(2)

čistenie v domácnostiach;

(3)

spracovanie textílií a kože, okrem:

spracovania, pri ktorom nedochádza k ich uvoľňovaniu do odpadových vôd,

systémov so špeciálnou úpravou, kde sa voda z výroby najprv upravuje tak, aby sa úplne odstránili organické frakcie pred biologickým čistením odpadových vôd (odmasťovanie ovčej kože);

(4)

ako antimastitídne emulgačné činidlo v poľnohospodárstve;

(5)

obrábanie kovov, okrem:

použitia v kontrolovaných uzatvorených systémoch, v rámci ktorých sa pracia kvapalina recykluje alebo spaľuje;

(6)

výroba buničiny a papiera;

(7)

kozmetické výrobky;

(8)

ostatné výrobky osobnej hygieny, okrem:

spermicídov;

(9)

ako jedna zo zložiek v pesticídoch a biocídoch. Toto obmedzenie sa však nevzťahuje na vnútroštátne povolenia udelené pre pesticídy alebo biocídne výrobky obsahujúce ako zložku nonylfenoletoxyláty pred 17. júlom 2003 až do skončenia ich platnosti.

47.

Zlúčeniny šesťmocného chrómu

1.

Cement a zmesi obsahujúce cement sa nesmú uviesť na trh ani použiť, ak po zmáčaní obsahujú viac ako 2 mg/kg (0,0002 %) rozpustného šesťmocného chrómu z hmotnosti celkovej sušiny cementu.

2.

Ak sa používajú redukčné činidlá, potom bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ostatných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby boli na obaloch cementu a zmesí obsahujúcich cement viditeľne, čitateľne a nezmazateľne uvedené údaje o dátume balenia, ako aj o skladovacích podmienkach a lehota uskladnenia potrebná na zachovanie činnosti redukčných činidiel a na zachovanie obsahu rozpustného šesťmocného chrómu pod hranicou koncentrácie uvedenej v odseku 1.

3.

Na základe výnimky sa odseky 1 a 2 nevzťahujú na uvádzanie na trh a používanie v kontrolovaných uzatvorených a úplne automatizovaných procesoch, pri ktorých s cementom a so zmesami obsahujúcimi cement manipulujú len stroje a pri ktorých nie je možný žiadny kontakt s pokožkou.

48.

Toluén

CAS č. 108-88-3

ES č. 203-625-9

Nesmie sa uviesť na trh ani používať ako látka, ani v zmesiach, v koncentrácii rovnajúcej sa alebo vyššej ako 0,1 % hmotnosti v prípade, že sa látka alebo zmes používa v lepidlách alebo sprejových farbách určených pre širokú verejnosť.

49.

Trichlórbenzén

CAS č. 120-82-1

ES č. 204-428-0

Nesmie sa uviesť na trh ani použiť ako látka, ani v zmesiach, v koncentrácii rovnajúcej sa alebo vyššej ako 0,1 % hmotnosti určených na všetky účely, okrem použitia:

ako medziproduktu syntézy alebo

ako rozpúšťadla v uzavretých chemických použitiach na chlorácie, alebo

pri výrobe 1, 3, 5-trinitro-2, 4, 6-triaminobenzénu (TATB).

50.

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH)

a)

Benzo[a]pyrén (BaP)

CAS č. 50-32-8

b)

Benzo[e]pyrén (BeP)

CAS č. 192-97-2

c)

Benzo[a]antracén (BaA)

CAS č. 56-55-3

d)

Chryzén (CHR)

CAS č. 218-01-9

e)

Benzo[b]fluorantén (BbFA)

CAS č. 205-99-2

f)

Benzo[j]fluorantén (BjFA)

CAS č. 205-82-3

g)

Benzo[k]fluorantén (BkFA)

CAS č. 207-08-9

h)

Dibenzo[a, h]antracén (DBahA)

CAS č. 53-70-3

1.

Od 1. januára 2010 sa procesné oleje nesmú uvádzať na trh ani používať na výrobu pneumatík či častí pneumatík, ak obsahujú:

viac ako 1 mg/kg (0,0001 % hmotnosti) BaP alebo

viac ako 10 mg/kg (0,001 % hmotnosti) celkového množstva všetkých PAH uvedených v zozname.

Tieto limity sa považujú za dodržané vtedy, keď extrakt polycyklických aromátov (PCA) je menej ako 3 % hmotnosti podľa normy Inštitútu pre ropu IP346: 1998 (stanovenie PCA v nepoužitých základových mazacích olejoch a bezasfalténových ropných frakciách – metóda indexu lomu extrakciou dimetylsulfoxidom), za predpokladu, že dodržiavanie hraničných hodnôt BaP a PAH uvedených v zozname, ako aj vzájomný vzťah meraných hodnôt a výťažku PCA kontroluje výrobca alebo dovozca každých šesť mesiacov alebo po každej významnej prevádzkovej zmene, podľa toho, čo nastane skôr.

2.

Okrem toho sa nesmú na trh uvádzať pneumatiky a behúne na protektorovanie vyrobené po 1. januári 2010, ak procesné oleje v nich obsiahnuté prekračujú limity uvedené v odseku 1.

Tieto limity sa považujú za dodržané vtedy, keď zmesi vulkanizovanej gumy neprekračujú hranicu 0,35 % ,bay protónov, merané a vypočítané podľa ISO 21461 (zvulkanizovaná guma – stanovenie aromacity oleja vo zvulkanizovanej gume).

3.

Na základe výnimky sa odsek 2 nevzťahuje na protektorované pneumatiky, ak ich behúň neobsahuje procesné oleje prekračujúce limity uvedené v odseku 1.

4.

Na účely tejto položky znamenajú“pneumatiky”pneumatiky určené pre vozidlá, na ktoré sa vzťahuje:

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (4),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/37/ES z 26. mája 2003 o typovom schválení poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, spolu s ich systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami a (5)

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS (6).

51.

Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a ES vzťahujúce sa na látku):

a)

Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP)

CAS č. 117-81-7

ES č. 204-211-0

b)

Dibutyl-ftalát (DBP)

CAS č. 84-74-2

ES č. 201-557-4

c)

Benzyl-butyl-ftalát (BBP)

CAS č. 85-68-7

ES č. 201-622-7

1.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti PVC materiálu v hračkách a výrobkoch pre deti.

2.

Hračky a výrobky pre deti s obsahom týchto ftalátov v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti PVC materiálu sa nesmú uvádzať na trh.

3.

Do 16. januára 2010 Komisia prehodnotí opatrenia prijaté v súvislosti s touto položkou vo svetle nových vedeckých informácií o takýchto látkach a ich náhradách a v odôvodnených prípadoch tieto opatrenia zodpovedajúcim spôsobom upraví.

4.

Na účely tejto položky sa za“výrobok určený na starostlivosť o dieťa”považuje akýkoľvek výrobok určený na uľahčenie zaspávania, odpočinku, hygieny, kŕmenia alebo cmúľania, či satia detí.

52.

Tieto ftaláty (alebo iné čísla CAS a ES vzťahujúce sa na látku):

a)

D-izononyl-ftalát (DINP)

CAS č. 28553-12-0 a 68515-48-0

ES č. 249-079-5 a 271-090-9

b)

Di-izodecyl-ftalát (DIDP)

CAS č. 26761-40-0 a 68515-49-1

ES č. 247-977-1 a 271-091-4

c)

Di-n-oktyl-ftalát (DNOP)

CAS č. 117-84-0

ES č. 204-214-7

1.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti PVC materiálu v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa, ktoré si deti môžu vkladať do úst.

2.

Tieto hračky a výrobky pre deti s obsahom týchto ftalátov v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti PVC materiálu sa nesmú uvádzať na trh.

3.

Do 16. januára 2010 Komisia prehodnotí opatrenia prijaté v súvislosti s touto položkou vo svetle nových vedeckých informácií o takýchto látkach a ich náhradách a v odôvodnených prípadoch tieto opatrenia zodpovedajúcim spôsobom upraví.

4.

Na účely tejto položky sa za ‚výrobok určený na starostlivosť o dieťa‘ považuje akýkoľvek výrobok určený na uľahčenie zaspávania, odpočinku, hygieny, kŕmenia alebo cmúľania, či satia detí.

53.

Perfluóroktánsulfonáty (PFOS) C8F17SO2X

(X = OH, soľ kovov (O-M+), halogenid, amid a iné deriváty vrátane polymérov)

1.

Nesmú sa uviesť na trh, ani použiť ako látky, ani v zmesiach v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 50 mg/kg (0,005 % hmotnosti).

2.

Nesmú sa uvádzať na trh v polotovaroch, ani vo výrobkoch, ani ich častiach, ak sa koncentrácia PFOS rovná alebo je vyššia ako 0,1 % hmotnosti vypočítaných z hmotnosti štrukturálne alebo mikroštrukturálne samostatných častí, ktoré obsahujú PFOS, alebo v prípade textílií či iných materiálov s povrchovou vrstvou, ak sa množstvo PFOS rovná alebo je vyššie ako 1 μg/m2 pokrytého materiálu.

3.

Na základe výnimky sa odseky 1 a 2 nevzťahujú na tieto položky, ani na látky a zmesi potrebné na ich výrobu:

a)

fotorezistenty alebo antireflektívne nátery pre fotolitografické postupy;

b)

fotografické nátery, ktoré sa používajú na filmy, papiere alebo tlačiarenské platne;

c)

leskotvorné prísady pre nedekoratívne hrubé pochrómovanie (šesťmocným chrómom) a zvlhčovače na použitie v kontrolovaných systémoch elektrického pokovovania, v ktorých sa množstvo PFOS uvoľňované do životného prostredia minimalizuje úplným uplatňovaním príslušných najlepších dostupných techník vypracovaných v rámci smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES (7);

d)

hydraulické kvapaliny pre letectvo.

4.

Odchylne od odseku 1 sa hasiace peny, ktoré boli uvedené na trh pred 27. decembrom 2006, môžu používať do 27. júna 2011.

5.

Na základe výnimky sa odsek 2 nevzťahuje na výrobky, ktoré sa v Spoločenstve používali pred 27. júnom 2008.

6.

Odseky 1 a 2 sa uplatňujú bez toho, aby tým bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 (8).

7.

Komisia preskúma každú odchýlku podľa odseku 3 písm. a) až d) ihneď po sprístupnení nových informácií o podrobnostiach používania a bezpečnejších alternatívnych látkach alebo technológiách použitia, aby:

a)

sa postupne ukončilo používanie PFOS, len čo bude použitie bezpečnejších alternatív technicky a ekonomicky uskutočniteľné;

b)

sa odchýlka mohla naďalej uplatňovať len pre nevyhnutné použitia, pre ktoré neexistujú bezpečnejšie alternatívy, a ak boli oznámené snahy o nájdenie bezpečnejších alternatív;

c)

sa uvoľňovanie PFOS do životného prostredia minimalizovalo uplatňovaním najlepších dostupných techník.

8.

Komisia skúma prebiehajúce činnosti hodnotenia rizík a dostupnosť bezpečnejších alternatívnych látok alebo technológií súvisiacich s používaním kyseliny perfluóroktánovej (PFOA) a príbuzných látok a navrhne všetky opatrenia potrebné na zníženie identifikovaných rizík vrátane obmedzení uvádzania na trh a používania, najmä ak sú dostupné bezpečnejšie alternatívne látky alebo technológie, ktoré sú technicky a ekonomicky uskutočniteľné.

54.

2-(2-metoxyetoxy)etanol (DEGME)

CAS č. 111-77-3

ES č. 203-906-6

Nesmie sa uviesť na trh po 27. júni 2010 s určením pre širokú verejnosť ako zložka farieb, odstraňovačov náterov, čistiacich prostriedkov, samoleštiacich emulzií a tmelov na podlahy v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

55.

2-(2-butoxyetoxy)etanol (DEGBE)

CAS č. 112-34-5

ES č. 203-961-6

1.

Nesmie sa po prvýkrát uviesť na trh po 27. júni 2010 s určením pre širokú verejnosť ako zložka farieb nanášaných rozprašovaním alebo čistiacich prostriedkoch nanášaných rozprašovaním z aerosólových rozprašovačov v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 3 % hmotnosti.

2.

Farby nanášané rozprašovaním a čistiace prostriedky nanášané rozprašovaním z aerosólových rozprašovačov, ktoré obsahujú DEGBE a ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh s určením pre širokú verejnosť po 27. decembri 2010.

3.

Bez toho, aby boli dotknuté iné právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa klasifikácie, balenia a označovania látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby boli všetky farby, okrem farieb nanášaných rozprašovaním obsahujúcich DEGBE, v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 3 % hmotnosti, ktoré sú uvedené na trh s určením pre širokú verejnosť, po 27. decembri 2010 viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené takto:

‚Nepoužívajte v nástrojoch na rozprašovanie farieb.‘

56.

Metylénedifenyl diizokynát (MDI)

CAS č. 26447-40-5

ES č. 247-714-0

1.

Nesmie sa uviesť na trh po 27. decembri 2010 ako zložka zmesí v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti MDI s určením pre širokú verejnosť, pokiaľ dodávatelia pred uvedením na trh nezabezpečia, aby balenie spĺňalo tieto podmienky:

a)

obsahuje ochranné rukavice, ktoré spĺňajú požiadavky smernice Rady 89/686/EHS (9);

b)

bez toho, aby boli dotknuté ostatné právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa klasifikácie, balenia a označovania látok a zmesí, je balenie označené týmto viditeľným, čitateľným a nezmazateľným textom:

‚—

U osôb alergických na diizokyanatany môže pri použití tohto výrobku dôjsť k alergickej reakcii.

Osoby trpiace astmou, ekzémami alebo kožnými problémami by sa mali vyhýbať kontaktu s týmto výrobkom vrátane kožného kontaktu.

V priestoroch so slabým vetraním by sa tento výrobok mal používať len s ochrannou maskou s vhodným protiplynovým filtrom (t. j. typu A1 v súlade s normou EN 14387).‘

2.

Na základe výnimky sa odsek 1 písm. a) nevzťahuje na termoplastické lepidlá.

57.

Cyklohexán

CAS č. 110-82-7

ES č. 203-806-2

1.

Nesmie sa po prvýkrát uviesť na trh po 27. júni 2010 s určením pre širokú verejnosť ako zložka kontaktných lepidiel na báze neoprénu v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti v baleniach väčších ako 350 g.

2.

Kontaktné lepidlá na báze neoprénu obsahujúce cyklohexán, ktoré nie sú v súlade s odsekom 1, sa nesmú uviesť na trh s určením pre širokú verejnosť po 27. decembri 2010.

3.

Bez toho, aby boli dotknuté iné právne predpisy Spoločenstva týkajúce sa klasifikácie, balenia a označovania látok a zmesí, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby boli po 27. decembri 2010 kontaktné lepidlá na báze neoprénu obsahujúce cyklohexán v koncentráciách rovnajúcich sa alebo vyšších ako 0,1 % hmotnosti, ktoré sa uvádzajú na trh s určením pre širokú verejnosť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené takto:

‚—

Tento výrobok sa nesmie používať v slabo vetraných priestoroch.

Tento výrobok nie je určený ako pomôcka pri kladení kobercov.‘.

58.

Dusičnan amónny (AN)

CAS č. 6484-52-2

ES č. 229-347-8

1.

Nesmie sa po prvýkrát uviesť na trh po 27. júni 2010 ako látka ani v zmesiach, ktoré obsahujú viac ako 28 % hmotnosti dusíka vo vzťahu k dusičnanu amónnemu, s určením na použitie ako jednozložkové alebo viaczložkové tuhé hnojivo, pokiaľ takéto hnojivo nespĺňa technické ustanovenia pre hnojivá s vysokým obsahom dusičnanu amónneho, ktoré sú stanovené v prílohe III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 (10).

2.

Nesmie sa uviesť na trh po 27. júni 2010 ako látka ani v zmesiach, ktoré obsahujú viac ako 16 % hmotnosti dusíka vo vzťahu k dusičnanu amónnemu, iba ak je určená pre:

a)

následných používateľov a distribútorov vrátane fyzických a právnických osôb s licenciou alebo povolením podľa smernice Rady 93/15/EHS (11);

b)

poľnohospodárov, ktorí vykonávajú poľnohospodárske činnosti na plný alebo polovičný úväzok bez ohľadu na rozlohu pôdy.

Na účely tohto pododseku:

i)

‚poľnohospodár‘ je fyzická alebo právnická osoba, príp. skupina fyzických alebo právnických osôb bez ohľadu na právnu formu skupiny a jej členov podľa právnych predpisov v jednotlivých členských štátoch, ktorých poľnohospodársky podnik sa nachádza na území Spoločenstva podľa článku 299 Zmluvy a ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť;

ii)

‚poľnohospodárska činnost‘ je produkcia, chov alebo pestovanie poľnohospodárskych produktov vrátane zberu, dojenia, plemenárskej činnosti a chovu zvierat na poľnohospodárske účely alebo udržovanie pôdy v dobrom poľnohospodárskom a ekologickom stave podľa článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 (12);

c)

fyzické alebo právnicke osoby zapojené do poľnohospodárskych činností ako záhradníctvo, pestovanie v skleníkoch, úprava parkov, záhrad alebo športovísk, lesníctvo alebo iné podobné činnosti.

3.

Na obmedzenia v odseku 2 však členské štáty môžu zo sociálno-ekonomických dôvodov uplatniť do 1. júla 2014 limit až do 20 % hmotnosti dusíka vo vzťahu k dusičnanu amónnemu pre látky a zmesi uvádzané na trh na svojom území. Informujú o tom Komisiu a ostatné členské štáty.

3.

V dodatkoch 1 až 6 sa znenie predslovu nahrádza týmto:

„PREDSLOV

Vysvetlenie záhlaví stĺpcov tabuľky:

Látky:

Názov zodpovedá Medzinárodnej identifikácii chemických látok použitej pre danú látku v časti 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Vždy keď je to možné, sú látky označené aj ich IUPAC názvami. Látky zo zoznamov EINECS (Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok), ELINCS (Európsky zoznam nových chemických látok) alebo zo zoznamu látok, ktoré sa už nepovažujú za polyméry (No-longer-polymers) sú označené príslušnými názvami z uvedených zoznamov. V niektorých prípadoch sa uvádzajú aj iné názvy, ako napr. bežné či spoločné názvy. Ak je to možné, prípravky na ochranu rastlín a biocídy sú označené ich príslušnými ISO názvami.

Položky týkajúce sa skupín látok:

V časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 je uvedených niekoľko skupinových položiek. V týchto prípadoch sa požiadavky na klasifikáciu uplatňujú na všetky látky, ktoré zodpovedajú príslušnému opisu.

V niektorých prípadoch sa požiadavky na klasifikáciu uvádzajú osobitne pre niektoré látky, ktoré sú súčasťou skupinovej položky. V takýchto prípadoch sa do časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 zapíše osobitná položka pre danú látku a v skupinovej položke sa dodatočne uvedie poznámka‚okrem látok vymedzených v inej časti prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008‘.

V niektorých prípadoch môžu byť jednotlivé látky zaradené do viacerých skupinových položiek. V takýchto prípadoch zodpovedá klasifikácia látok klasifikácii pre každú z dvoch skupinových položiek. V prípadoch, keď sú pri rovnakom riziku uvedené rozličné klasifikácie, sa uplatňuje klasifikácia podľa najzávažnejšieho rizika.

Indexové číslo:

Indexové číslo je identifikačný kód pridelený danej látke v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008. Látky sú v dodatku uvedené podľa tohto indexového čísla.

Čísla ES:

Číslo ES, napr. EINECS, ELINCS alebo NLP, je oficiálnym číslom látky používaným v Európskej únii. Číslo EINECS je možné získať z Európskeho zoznamu existujúcich komerčných chemických látok (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance). Číslo ELINCS je možné získať z Európskeho zoznamu nových chemických látok (European List of Notified Substances). Číslo NLP je možné získať zo zoznamu látok, ktoré sa už nepovažujú za polyméry (No-longer-polymers). Uvedené zoznamy uverejňuje Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev.

Číslo ES je systém sedemmiestnych číslic v tvare XXX-XXX-X, ktorý začína číslom 200-001-8 (EINECS), číslom 400-010-9 (ELINCS) a číslom 500-001-0 (NLP). Toto číslo sa uvádza v stĺpci so záhlavím ‚Číslo ES‘.

Číslo CAS:

Čísla v registri chemických látok CAS (Chemical Abstracts Service) sa chemickým látkam prideľujú z dôvodu ich ľahšej identifikácie.

Poznámky:

Úplné znenie poznámok je uvedené v časti 1 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

Poznámky, ktoré sa berú do úvahy na účely tohto nariadenia, sú tieto:

 

Poznámka A:

Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008, sa názov látky musí uviesť na etikete v jednej z foriem uvedených v časti 3 prílohy VI k danému nariadeniu.

V uvedenej časti sa niekedy používa všeobecný opis, ako napríklad ‚…zlúčeniny‘ alebo ‚…soli‘. V takomto prípade sa od osoby, ktorá takúto látku uvádza na trh, vyžaduje, aby na etikete uviedla správny názov, pričom sa zohľadňuje oddiel 1.1.1.4 v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

 

Poznámka C:

Niektoré organické látky sa môžu predávať buď v špecifickej izomérnej forme, alebo ako zmes viacerých izomérov.

 

Poznámka D:

Niektoré látky, ktoré môžu podliehať spontánnej polymerizácii alebo rozkladu, sa obvykle dodávajú na trh v stabilizovanej forme. Práve v tejto forme sú uvedené v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008.

Takéto látky sa však niekedy uvádzajú na trh v nestabilizovanej forme. V takom prípade musí osoba, ktorá uvádza takúto látku na trh, uviesť na etikete názov látky a za ním slovo‚nestabilizovaný/-á‘.

 

Poznámka J:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa preukáže, že látka obsahuje menej ako 0,1 % w/w benzénu (ES 200-753-7).

 

Poznámka K:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa preukáže, že látka obsahuje menej ako 0,1 % w/w buta-1,3-diénu (ES 203-450-8).

 

Poznámka L:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak sa preukáže, že obsahuje menej ako 3 % extraktu DMSO nameraných podľa IP 346.

 

Poznámka M:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak sa preukáže, že látka obsahuje menej ako 0,005 % w/w benzo[a]pyrénu (ES 200-028-5).

 

Poznámka N:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, ak je známy celý postup rafinácie a je možné preukázať, že látka, z ktorej je vyrobená, nie je karcinogénna.

 

Poznámka P:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa preukáže, že látka obsahuje menej ako 0,1 % w/w benzénu (ES 200-753-7).

 

Poznámka R:

Látka nemusí byť klasifikovaná ako karcinogénna, pokiaľ ide o vlákna, ktorých dĺžkou vážený geometrický stredný priemer, od ktorého sa odpočíta dvojnásobok smerodajnej chyby, je väčší ako 6 μm.“;

4.

V dodatkoch 1, 2, 3, 5 a 6, pri položkách a v stĺpci s názvom „poznámky“sa vypúšťajú odkazy na poznámky E, H a S.

5.

V dodatku 1 sa nadpis nahrádza textom„Položka 28 – Karcinogény: kategória 1A (tabuľka 3.1)/kategória 1 (tabuľka 3.2)“;

6.

Dodatok 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Nadpis sa nahrádza textom„Položka 28 – Karcinogény: kategória 1B (tabuľka 3.1)/kategória 2 (tabuľka 3.2)“;

b)

V položkách s indexovými číslami 24-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 a 650-017-00-8 sa slová „Príloha I k smernici 67/548/EHS“ nahradia slovami „Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008“;

c)

Položky s indexovými číslami 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 a 649-210-00-X sa vypúšťajú.

7.

V dodatku 3 sa nadpis nahrádza textom:„Položka 29 – Mutagény: kategória 1A (tabuľka 3.1)/kategória 1 (tabuľka 3.2)“;

8.

V dodatku 4 sa nadpis nahrádza textom: „Položka 29 – Mutagény: kategória 1B (tabuľka 3.1)/kategória 2 (tabuľka 3.2)“;

9.

V dodatku 5 sa nadpis nahrádza textom: „Položka 30 – Látky poškodzujúce reprodukciu: kategória 1A (tabuľka 3.1)/kategória 1 (tabuľka 3.2)“;

10.

V dodatku 6 sa nadpis nahrádza textom: „Položka 30 – Látky poškodzujúce reprodukciu: kategória 1B (tabuľka 3.1)/kategória 2 (tabuľka 3.2)“;

11.

V dodatku 8 sa nadpis nahrádza textom: „Položka 43 – Azofarbivá – zoznam aromatických amínov“;

12.

V dodatku 9 sa nadpis nahrádza textom: „Položka 43 – Azofarbivá – zoznam diazénových farbív“;

13.

Dodatok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Nadpis sa nahrádza textom: „Položka 43 – Azofarbivá – zoznam skúšobných metód“;

b)

V poznámke pod čiarou sa adresy CEN a Cenelec nahrádzajú týmto::

„CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË tel. +32 25500811, fax +32 25500819 http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË tel. +32 25196871, fax +32 25196919 http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm“


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 42.

(2)  Ú. v. ES L 147, 9.6.1975, s. 40.

(3)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 171, 9.7.2003, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.

(8)  Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 399, 30.12.1989, s. 18.

(10)  Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1.

(11)  Ú. v. ES L 121, 15.5.1993, s. 20.

(12)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.“


26.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 553/2009

z 25. júna 2009,

ktorým sa vyhlasuje osobitná verejná súťaž na ďalší predaj kukurice zo zberov predchádzajúcich zberu v hospodárskom roku 2007/2008, ktorá sa nachádza v držbe maďarskej intervenčnej agentúry, na trhu Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. f) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 127/2009 z 12. februára 2009, ktorým sa ustanovuje postup a podmienky pre predaj obilnín v držbe platobných alebo intervenčných agentúr (2), sa ustanovuje, že predaj obilnín v držbe intervenčnej agentúry sa uskutočňuje prostredníctvom verejnej súťaže a za cenových podmienok, vďaka ktorým nedôjde k narušeniu trhu.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 712/2007 (3) sa na hospodársky rok 2007/2008 vyhlásili stále verejné súťaže na ďalší predaj obilnín, ktoré sa nachádzajú v držbe intervenčných agentúr členských štátov, na trhu Spoločenstva. S cieľom zabezpečiť pre chovateľov a krmovinársky priemysel zásobovanie za konkurencieschopné ceny počas prvých mesiacov hospodárskeho roka 2008/2009 bolo uvedené nariadenie zmenené a doplnené tak, aby sa ponuky v rámci čiastkových verejných súťaží mohli predkladať do 17. decembra 2008.

(3)

Na začiatku hospodárskeho roka 2007/2008 predstavovali intervenčné zásoby Spoločenstva 2,46 milióna ton, z čoho 2,23 miliónov ton bola kukurica. Počas uvedeného hospodárskeho roka sa v rámci verejnej súťaže, na ktorú sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 712/2007, uskutočnil pomerne rozsiahly predaj intervenčných zásob, a to najmä kukurice.

(4)

Vzhľadom na podmienky na trhu platné od polovice septembra 2008, najmä čo sa týka cien, však hospodárske subjekty prestali predkladať ponuky a k 31. októbru 2008 bolo ešte stále k dispozícii približne 16 000 ton kukurice na intervenciu. Tieto staré zásoby (najmä zo zberov v rokoch 2004 a 2005) budú konkurovať kukurici Spoločenstva z bohatého zberu v roku 2008 a ich predajná cena bola k 31. októbru 2008 nižšia ako intervenčná cena. Vzhľadom na uvedenú situáciu je potrebné sprístupniť tieto zásoby na účely ich využitia na vnútornom trhu.

(5)

V článku 7 ods. 3 nariadenia (EHS) č. 127/2009 sa ustanovuje, že ak dôjde k narušeniu fungovania spoločnej organizácie trhov, najmä z dôvodu ťažkostí s predajom obilnín počas hospodárskeho roka za ceny zodpovedajúce cenám stanoveným v odseku 1 uvedeného článku, možno predaj na trhu Spoločenstva uskutočniť v rámci osobitnej verejnej súťaže za zvláštnych podmienok. Dlhé skladovanie kukurice zo zberov predchádzajúcich hospodárskemu roku 2007/2008, ktorá sa nachádza v držbe maďarskej intervenčnej agentúry, ako aj súčasné ceny na trhu s kukuricou v Maďarsku, predstavujú mimoriadnu okolnosť, ktorá je dôvodom na vyhlásenie osobitnej verejnej súťaže na predaj kukurice zo zberov predchádzajúcich hospodárskemu roku 2007/2008 za ceny, ktoré by mohli byť nižšie ako intervenčná cena.

(6)

Okrem toho boli na trhu Spoločenstva zaznamenané výrazné fluktuácie cien. Vzhľadom na uvedené rozdiely je možné, že hospodárske subjekty, ktoré sú úspešnými účastníkmi verejných súťaží, si nepreberajú priznané dávky. Zábezpeka vo výške 5 eur za tonu stanovená v článku 5 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 127/2009 nie je teda dostatočná na zabezpečenie prevzatia týchto dávok. S cieľom vyhnúť sa takejto situácii a umožniť účinné fungovanie verejnej súťaže, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, je potrebné zvýšiť danú zábezpeku v záujme obmedzenia rizík.

(7)

S cieľom zohľadniť situáciu na trhu Spoločenstva je vhodné ustanoviť, aby verejnú súťaž riadila Komisia. Okrem toho by sa v prípade ponúk, v ktorých sa uvádza minimálna predajná cena, mal stanoviť koeficient prideľovania.

(8)

V záujme účinného riadenia systému by sa informácie požadované Komisiou mali zasielať elektronickou formou. Je dôležité, aby v oznámení, ktoré intervenčná agentúra odovzdá Komisii, bola zachovaná anonymita účastníkov verejnej súťaže.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Maďarská intervenčná agentúra predáva na vnútornom trhu Spoločenstva prostredníctvom verejnej súťaže kukuricu zo zberov predchádzajúcich zberu v hospodárskom roku 2007/2008, ktorá sa nachádza v jej držbe.

Článok 2

1.   Predaj uvedený v článku 1 sa uskutoční za podmienok stanovených nariadením (ES) č. 127/2009.

2.   Odchylne od článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 127/2009 môže byť minimálna predajná cena nižšia ako intervenčná cena, zvýšená o mesačný príplatok.

3.   Odchylne od článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 127/2009 je zábezpeka za ponuku stanovená na 10 eur na tonu.

Článok 3

1.   Lehota na predkladanie ponúk v rámci prvej čiastkovej verejnej súťaže uplynie 30. júna 2009 o 13. hodine bruselského času.

Lehota na predkladanie ponúk v rámci každej ďalšej čiastkovej verejnej súťaže uplynie vždy nasledujúcu stredu o 13. hodine bruselského času:

15. júla 2009

5. a 26. augusta 2009,

9. a 23. septembra 2009,

14. a 28. októbra 2009,

11. a 25. novembra 2009,

2. a 16. decembra 2009.

2.   Ponuky je potrebné zasielať na adresu maďarskej intervenčnej agentúry:

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Telefón: (36) 1219 62 60

Fax: (36) 1219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

webová stránka: www.mvh.gov.hu

Článok 4

Príslušná intervenčná agentúra oznámi Komisii doručené ponuky do štyroch hodín po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v článku 3 ods. 1. V prípade, že nedôjde k predloženiu žiadnej ponuky, príslušný členský štát o tom informuje Komisiu v rovnakej lehote. Ak Komisia nedostane v stanovenej lehote od členského štátu žiadne oznámenie, bude vychádzať z toho, že v danom členskom štáte nedošlo k predloženiu žiadnej ponuky.

Oznámenia uvedené v prvom pododseku sa uskutočnia elektronickou formou podľa vzoru uvedeného v prílohe. Totožnosť účastníkov verejnej súťaže musí ostať utajená.

Článok 5

1.   V súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 Komisia stanoví minimálnu predajnú cenu kukurice alebo sa rozhodne nevybrať žiadnu z predložených ponúk.

2.   V prípade, že by stanovenie minimálnej ceny podľa odseku 1 viedlo k prekročeniu maximálneho dostupného množstva, môže sa stanoviť koeficient prideľovania množstiev ponúkaných za minimálnu cenu, aby nedošlo k prekročeniu maximálneho dostupného množstva.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júna 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 42, 13.2.2009, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 7.


PRÍLOHA

Oznámenie Komisii o ponukách doručených v rámci osobitnej verejnej súťaže na ďalší predaj kukurice zo zberov predchádzajúcich zberu v hospodárskom roku 2007/2008, ktorá sa nachádza v držbe maďarskej intervenčnej agentúry, na vnútornom trhu

Vzor (1)

[Článok 4 nariadenia (ES) č. 553/2009]

1

2

3

4

Poradové číslo účastníkov verejnej súťaže

Číslo dávky

Množstvo

(t)

Ponúkaná cena

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

atď.

 

 

 

Uveďte celkové ponúkané množstvá (vrátane zamietnutých ponúk podaných pre tú istú dávku: … tona/tony/ton.


(1)  Odovzdať GR AGRI (D2)


26.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 554/2009

z 25. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2597/2001, pokiaľ ide o colné kvóty pre niektoré vína s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 153/2002 z 21. januára 2002 o určitých postupoch pri uplatňovaní Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane a pri uplatňovaní Predbežnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko (1), a najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1)

Protokol k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (2) (ďalej len „protokol“) bol podpísaný 18. februára 2008. Bol schválený v mene Európskeho spoločenstva, Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a členských štátov rozhodnutím Rady a Komisie 2008/438/ES, Euratom (3) a provizórne sa uplatňuje od 1. januára 2007.

(2)

V článku 5 protokolu a v prílohe VIII k nemu sa ustanovujú zmeny existujúcich colných kvót pre niektoré vína v nádobách s objemom viac ako 2 litre s pôvodom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko s účinnosťou od 1. januára 2007.

(3)

Na zavedenie colných kvót pre víno ustanovených v protokole je potrebné zmeniť a doplniť nariadenie Komisie (ES) č. 2597/2001 z 28. decembra 2001, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre určité vína s pôvodnom v Chorvátskej republike a v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko (4).

(4)

Od 1. júla 2007 sa zmenili podpoložky TARIC pre niektoré podpoložky kombinovanej nomenklatúry (KN). Podpoložky TARIC pre dané číselné znaky KN v časti II prílohy k nariadeniu (ES) č. 2597/2001 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(5)

Keďže protokol sa uplatňuje od 1. januára 2007, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od toho istého dátumu a malo by neodkladne nadobudnúť účinnosť.

(6)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Časť II prílohy k nariadeniu (ES) č. 2597/2001 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júna 2009

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 25, 29.1.2002, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 99, 10.4.2008, s. 2.

(3)  Ú. v. EÚ L 155, 13.6.2008, s. 15.

(4)  Ú. v. ES L 345, 29.12.2001, s. 35.


PRÍLOHA

„ČASŤ II:   BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO

Poradové číslo

Číselný znak KN

Podpoložka TARIC

Opis

Objem ročnej kvóty

(v hl)

Clo pre colnú kvótu

09.1558

ex 2204 10 19

98 (1)

Šumivé víno, iné ako Šampanské alebo Asti spumante

Ostatné víno z čerstvého hrozna v nádobách s objemom 2 litre alebo menej

49 000 (2)

Oslobodenie

ex 2204 10 99

98 (1)

2204 21 10

 

ex 2204 21 79

79, 80

ex 2204 21 80

79, 80

ex 2204 21 84

59, 70

ex 2204 21 85

79, 80

ex 2204 21 94

20

ex 2204 21 98

20

ex 2204 21 99

10

09.1559

2204 29 10

 

Ostatné víno z čerstvého hrozna v nádobách s objemom viac ako 2 litre

350 000 (3)

Oslobodenie

2204 29 65

 

ex 2204 29 75

10

2204 29 83

 

ex 2204 29 84

20

ex 2204 29 94

20

ex 2204 29 98

20

ex 2204 29 99

10


(1)  Táto podpoložka TARIC sa uplatňuje od 1. júla 2007.

(2)  Od 1. januára 2008 sa má objem tejto kvóty ročne zvyšovať o 6 000 hl.

(3)  Od 1. januára 2008 sa má objem tejto kvóty ročne znižovať o 6 000 hl.“


26.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/37


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 555/2009

z 25. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 10 ods. 3 druhý pododsek a článok 10 ods. 4 prvý pododsek,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júna 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (2), a najmä na článok 18 ods. 1 štvrtú zarážku,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 318/2007 (3) sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov s výnimkou hydiny do Spoločenstva a podmienky karantény uplatniteľné na takéto vtáky po dovoze.

(2)

V prílohe V k uvedenému nariadeniu sa uvádza zoznam karanténnych zariadení a stredísk schválených príslušnými orgánmi členských štátov na dovoz určitých druhov vtákov s výnimkou hydiny.

(3)

Nemecko a Slovenská republika preskúmali svoje schválené karanténne zariadenia a strediská a zaslali ich aktualizovaný zoznam Komisii. Zoznam schválených karanténnych zariadení a stredísk uvedený v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Nariadenie (ES) č. 318/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V časti týkajúcej sa Nemecka sa vypúšťa táto položka:

„DE

NEMECKO

NW-2“

2.

Po časti týkajúcej sa Portugalska sa pridáva táto položka týkajúca sa Slovenskej republiky:

„SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SK-PO-101“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júna 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Ú. v. EÚ L 84, 24.3.2007, s. 7.


26.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 556/2009

z 25. júna 2009

o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 431/2008 pre mrazené hovädzie mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 431/2008 z 19. mája 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných colných kvót pre mrazené hovädzie mäso, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0202, a pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje kód KN 0206 29 91 (3), sa otvorila colná kvóta na dovoz výrobkov v odvetví hovädzieho mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné práva podané na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá, do akej miery sa môžu prideliť dovozné práva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné práva, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4003, podané na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 podľa nariadenia (ES) č. 431/2008 sa uplatňuje koeficient pridelenia vo výške 29,943487 %.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. júna 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júna 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 130, 20.5.2008, s. 3.


26.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/39


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 557/2009

z 25. júna 2009

o prideľovaní dovozných práv pre žiadosti podané na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 412/2008 pre mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 412/2008 zo 8. mája 2008 o otvorení a zabezpečení správy dovoznej colnej kvóty na mrazené hovädzie mäso určené na spracovanie (3) sa otvorila colná kvóta na dovoz výrobkov v odvetví hovädzieho a teľacieho mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné práva podané na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii pre práva, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4057. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť stanovením koeficientu(-ov) pridelenia, ktorý(-é) sa má (majú) uplatňovať na požadované množstvá, do akej miery sa môžu prideliť dovozné práva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné práva podané na obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 v zmysle nariadenia (ES) č. 412/2008 sa uplatňuje koeficient pridelenia vo výške 18,957513 % pre práva, na ktoré sa vzťahuje kvóta s poradovým číslom 09.4057.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. júna 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júna 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 125, 9.5.2008, s. 7.


26.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/40


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 558/2009

z 25. júna 2009,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2008/2009 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 945/2008 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 514/2009 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 26. júna 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júna 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 3.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 26. júna 2009

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

30,00

2,29

1701 11 90 (1)

30,00

6,53

1701 12 10 (1)

30,00

2,15

1701 12 90 (1)

30,00

6,10

1701 91 00 (2)

30,72

9,87

1701 99 10 (2)

30,72

5,35

1701 99 90 (2)

30,72

5,35

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


SMERNICE

26.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/42


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/49/ES

z 18. júna 2009,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS, pokiaľ ide o určité požiadavky na zverejnenie pre stredné spoločnosti a povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 44 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Európska rada v záveroch predsedníctva z 8. a 9. marca 2007 zdôraznila, že znižovanie administratívnej záťaže je dôležité pre pozdvihnutie európskeho hospodárstva, najmä vzhľadom na výhody, ktoré by to mohlo priniesť malým a stredným spoločnostiam. Zdôraznila, že na zníženie administratívnej záťaže je potrebné intenzívne spoločné úsilie Európskej únie a členských štátov.

(2)

Účtovníctvo a audit boli označené za oblasti, v ktorých možno znížiť administratívnu záťaž spoločností v rámci Spoločenstva.

(3)

V oznámení Komisie z 10. júla 2007 o zjednodušení podnikateľského prostredia pre spoločnosti v oblasti práva spoločností, účtovníctva a auditu sa stanovujú potrebné zmeny a doplnenia štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností (3) a siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach (4). Osobitná pozornosť sa venovala ďalšiemu zmierňovaniu požiadaviek na vykazovanie malými a strednými spoločnosťami.

(4)

V minulosti sa uskutočnilo niekoľko zmien s cieľom umožniť spoločnostiam patriacim do rozsahu pôsobnosti smerníc 78/660/EHS a 83/349/EHS používať metódy účtovníctva v súlade s medzinárodnými štandardmi pre finančné vykazovanie (IFRS). Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (5) spoločnosti, ktorých cenné papiere sú schválené pre obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu, musia zostavovať svoje konsolidované účtovné závierky v súlade s IFRS a sú v dôsledku toho oslobodené od väčšiny požiadaviek ustanovených v smerniciach 78/660/EHS a 83/349/EHS. Uvedené smernice však ešte vždy tvoria základ pre účtovníctvo malých a stredných spoločností v Spoločenstve.

(5)

Na malé a stredné spoločnosti sa často vzťahujú rovnaké pravidlá ako na väčšie spoločnosti, avšak ich osobitné účtovné potreby sa zriedkakedy vyhodnocujú. V prípade takých spoločností vyvoláva obavy najmä narastajúci počet požiadaviek na zverejnenie. Rozsiahle pravidlá vykazovania vytvárajú záťaž v podobe nákladov a môžu brániť efektívnemu využívaniu kapitálu na produktívne účely.

(6)

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1606/2002 zdôraznilo tiež potrebu objasniť vzťah medzi účtovnými štandardmi, ktoré sa vyžadujú v smernici 83/349/EHS a v IFRS.

(7)

Ak sa zriaďovacie výdavky môžu viesť v súvahe ako aktívum, v článku 34 ods. 2 smernice 78/660/EHS sa vyžaduje, aby sa tieto výdavky vysvetlili v poznámkach k účtovným závierkam. Malé spoločnosti môžu byť oslobodené od tejto požiadavky na zverejnenie v súlade s článkom 44 ods. 2 uvedenej smernice. S cieľom znížiť zbytočnú administratívnu záťaž by malo byť možné oslobodiť od tejto požiadavky na zverejnenie aj stredné spoločnosti.

(8)

V smernici 83/349/EHS sa vyžaduje, aby materský podnik vypracovával konsolidované účtovné závierky, aj keď jediný dcérsky podnik alebo všetky dcérske podniky ako celok nie sú významné so zreteľom na článok 16 ods. 3 uvedenej smernice. V dôsledku toho sú tieto podniky zahrnuté do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1606/2002, a preto musia vypracovávať svoje konsolidované účtovné závierky v súlade s IFRS. Táto požiadavka sa považuje za zaťažujúcu, ak má materský podnik len nevýznamné dcérske podniky. Preto by mal byť materský podnik vyňatý z povinnosti zostavovať konsolidované účtovné závierky a konsolidované výročné správy, ak má len dcérske podniky, ktoré sa považujú za nevýznamné, jednotlivo a ako celok. Napriek tomu, že táto zákonná povinnosť by sa mala zrušiť, materský podnik by mal mať stále možnosť vypracovať konsolidované účtovné závierky a konsolidovanú výročnú správu z vlastnej iniciatívy.

(9)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa určitých požiadaviek na zverejnenie pre stredné spoločnosti a povinnosti zostavovať konsolidované účtovné závierky pre určité spoločnosti v rámci Spoločenstva, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov tejto činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(10)

Smernice 78/660/EHS a 83/349/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (6) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmena a doplnenie smernice 78/660/EHS

V článku 45 ods. 2 smernice 78/660/EHS sa prvá veta druhého pododseku nahrádza takto:

„Členské štáty môžu spoločnostiam uvedeným v článku 27 povoliť, aby sa údaje požadované v článku 34 ods. 2 a článku 43 ods. 1 bod 8 neuvádzali.“

Článok 2

Zmena a doplnenie smernice 83/349/EHS

Do článku 13 smernice 83/349/EHS sa vkladá tento odsek:

„2a.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 2 a články 5 a 6, na každý materský podnik, ktorý sa riadi vnútroštátnym právom členského štátu a ktorý má len nevýznamné dcérske podniky zo zreteľom na ciele uvedené v článku 16 ods. 3, jednotlivo a ako celok, sa vzťahuje výnimka z povinnosti uloženej článkom 1 ods. 1.“

Článok 3

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 2011. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 18. júna 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

Š. FÜLE


(1)  Ú. v. EÚ C 77, 31.3.2009, s. 37.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. mája 2009.

(3)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.

(4)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.


26.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/45


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/54/ES

z 18. júna 2009

o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd

(Prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 80/777/EHS z 15. júla 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na využívanie a uvádzanie na trh prírodných minerálnych vôd (3) bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení je z dôvodu prehľadnosti vhodné túto smernicu prepracovať.

(2)

Právne predpisy členských štátov definujú prírodné minerálne vody. Právne predpisy stanovujú podmienky, na základe ktorých sa prírodné minerálne vody ako také uznávajú a určujú podmienky na využívanie zdrojov. Taktiež stanovujú špecifické pravidlá na uvádzanie týchto vôd na trh.

(3)

Rozdiely medzi týmito právnymi predpismi obmedzujú voľný pohyb prírodných minerálnych vôd a vytvárajú nevhodné konkurenčné situácie a zároveň priamo ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu.

(4)

V tomto prípade je možné odstránenie týchto bariér dosiahnuť tým, že každý členský štát sa zaviaže povoliť na svojom území uvádzanie na trh prírodných minerálnych vôd, ktoré boli ako také uznané všetkými ostatnými členskými štátmi, a tiež tým, že sa ustanovia spoločné pravidlá týkajúce sa hlavne splnenia mikrobiologických požiadaviek a podmienok špecifického označovania určitých minerálnych vôd.

(5)

Prvotnými cieľmi všetkých predpisov týkajúcich sa minerálnych vôd by mala byť ochrana spotrebiteľov, zabraňovanie zavádzaniu spotrebiteľov a zabezpečenie čestného obchodovania.

(6)

Až do úplného uzavretia dohôd o vzájomnom uznaní prírodných minerálnych vôd medzi krajinami Spoločenstva a tretími krajinami by sa mali stanoviť podmienky, na základe ktorých sa do vykonávania uvedených dohôd povolí dovoz podobných výrobkov ako prírodných minerálnych vôd do Spoločenstva.

(7)

Malo by sa zabezpečiť, aby si prírodné minerálne vody určené na uvedenie na trh zachovali tie vlastnosti, ktoré sú pre ne charakteristické. Obaly, ktoré sa používajú na balenie týchto vôd, by mali mať vhodné uzávery.

(8)

Pre označovanie prírodných minerálnych vôd platia všeobecné pravidlá ustanovené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (5). Táto smernica sa môže preto obmedziť na určenie dodatkov a odchýlok od týchto všeobecných pravidiel.

(9)

V záujme zabezpečenia informovanosti spotrebiteľov by malo byť prikladanie vyhlásenia o analytickom zložení prírodnej minerálnej vody povinné.

(10)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6).

(11)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie limitov pre koncentrácie jednotlivých zložiek prírodných minerálnych vôd, všetkých potrebných ustanovení upravujúcich udávanie vysokých koncentrácií niektorých zložiek na etiketách, podmienok, ktoré sa viažu na používanie vzduchu obohateného o ozón na úpravu prírodných minerálnych vôd, metód analýzy na overenie neprítomnosti znečistenia prírodných minerálnych vôd a postupov pre odber vzoriek a metód analýz potrebných na kontrolovanie mikrobiologických charakteristík prírodných minerálnych vôd. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(12)

Ak sa zo závažných naliehavých dôvodov nemôžu dodržať obvyklé lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala mať možnosť uplatniť na prijatie zmien a doplnení tejto smernice potrebných pre ochranu verejného zdravia postup pre naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

(13)

Prvky doplnené do tejto smernice sa týkajú len postupu vo výbore. Nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov.

(14)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu smerníc uvedených v prílohe IV, časť B do vnútroštátneho práva,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Táto smernica sa týka vôd ťažených zo zeme členského štátu a uznaných zodpovedným orgánom tohto členského štátu za prírodnú minerálnu vodu spĺňajúcu ustanovenia prílohy I, oddiel I.

2.   Táto smernica sa taktiež týka vôd ťažených zo zeme tretej krajiny, dovážaných do Spoločenstva a uznaných za prírodné minerálne vody zodpovedným orgánom členského štátu.

Vody uvedené v prvom pododseku môžu byť takto uznané, iba ak zodpovedný orgán krajiny, kde sa tieto vody ťažia, potvrdí, že tieto spĺňajú ustanovenia prílohy I, oddiel I a že sa vykonávajú pravidelné kontroly na základe ustanovení prílohy II, bod 2.

Platnosť potvrdenia uvedeného v druhom pododseku nesmie presiahnuť obdobie piatich rokov. V prípade obnovovania potvrdenia pred skončením horeuvedeného obdobia nie je potrebné opakovať proces uznávania stanovený v prvom pododseku.

3.   Táto smernica sa nevzťahuje:

a)

na vody, ktoré sú liekmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorým sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (7),

b)

na prírodné minerálne vody využívané pri zdroji na liečebné účely v kúpeľoch.

4.   Zodpovedný orgán členského štátu oznámi v náležitej forme dôvody na uznanie podľa odsekov 1 a 2 a oficiálne ich uverejní.

5.   Každý členský štát informuje Komisiu o prípadoch, v ktorých bolo uznanie podľa odsekov 1 a 2 udelené alebo odobraté. Zoznam prírodných minerálnych vôd takto uznaných sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby výlučne vody uvedené v článku 1, ktoré sú v súlade s ustanoveniami tejto smernice, mohli byť uvádzané na trh ako prírodné minerálne vody.

Článok 3

Zdroje prírodných minerálnych vôd môžu byť využívané a ich vody môžu byť plnené do fliaš iba v súlade s prílohou II.

Článok 4

1.   Na prírodnej minerálnej vode tak, ako bola získaná pri svojom zdroji, sa nesmú vykonávať žiadne zásahy, okrem:

a)

oddeľovania jej nestabilných zložiek ako sú napríklad zlúčeniny železa a síry uskutočňovaného prostredníctvom filtrácie alebo dekantácie, ktorým môže predchádzať oxygenácia, pokiaľ uvedené postupy nezmenia zloženie vody z hľadiska jej základných zložiek vytvárajúcich jej vlastnosti,

b)

oddeľovania zlúčenín železa, mangánu a síry a arzénu z niektorých prírodných minerálnych vôd uskutočňovaného prostredníctvom pôsobenia vzduchu obohateného o ozón, pokiaľ uvedené postupy nezmenia zloženie vody z hľadiska jej základných zložiek vytvárajúcich jej vlastnosti a pokiaľ:

i)

spôsob zodpovedá podmienkam pre používanie, ktoré sú stanovené Komisiou po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (8);

ii)

spôsob úpravy sa oznámi zodpovedným orgánom, ktoré ho budú osobitne kontrolovať,

c)

oddeľovania nežiaducich zložiek iných ako tie, ktoré sú uvedené pod písmenami a) a b), pokiaľ uvedené zmeny nezmenia zloženie vody z hľadiska jej základných zložiek vytvárajúcich jej vlastnosti a pokiaľ:

i)

spôsob úpravy zodpovedá podmienkam pre používanie, ktoré budú na základe porád s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín stanovené Komisiou;

ii)

spôsob úpravy sa oznámi zodpovedným orgánom, ktoré ho budú osobitne kontrolovať,

d)

celkového alebo čiastočného odstraňovania voľného oxidu uhličitého uskutočňovaného výlučne fyzikálnymi metódami.

Opatrenia uvedené v písm. b) bode i) a písm. c) bode i) zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 2.

Prvý pododsek nepredstavuje prekážku pre využívanie prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd na výrobu nealkoholických nápojov.

2.   K prírodnej minerálnej vode tak, ako bola získaná pri svojom zdroji, nemožno s výnimkou pridávania alebo opätovného pridávania oxidu uhličitého uskutočňovaného za podmienok stanovených v oddiele III prílohy I pridávať žiadne iné látky.

3.   Zakazuje sa dezinfekcia vody akýmikoľvek prostriedkami a na základe odseku 2 aj pridávanie bakteriostatických látok alebo akákoľvek iná úprava, ktorej pravdepodobným dôsledkom by bola zmena počtu oživeniaschopných kolónie tvoriacich jednotiek v prírodnej minerálnej vode.

Článok 5

1.   Celkový počet oživeniaschopných kolónie tvoriacich jednotiek v prírodnej minerálnej vode na zdroji má zodpovedať prirodzenému počtu kolónie tvoriacich jednotiek a poskytnúť dostatočný dôkaz o ochrane zdroja pred akýmkoľvek znečistením. Tento celkový počet oživeniaschopných kolónie tvoriacich jednotiek sa stanoví podľa podmienok uvedených v prílohe I, oddiel II, bod 1.3.3.

Po naplnení do fliaš nesmie celkový počet kolónie tvoriacich jednotiek prekročiť 100 na mililiter pri teplote od 20 do 22 °C kultivovanej 72 hodín na agare alebo agar-želatínovej zmesi a 20 na mililiter pri teplote 37 °C kultivovanej 24 hodín na agare. Celkový počet kolónie tvoriacich jednotiek sa stanoví do 12 hodín po plnení do fliaš, pričom vzorka vody má mať počas tohto 12-hodinového obdobia teplotu 4 °C ± 1 °C.

Na zdroji tieto hodnoty nesmú bežne prekročiť hodnotu 20 na mililiter pri teplote od 20 do 22 °C za obdobie 72 hodín a 5 na mililiter pri teplote 37 °C za obdobie 24 hodín; ide pritom o orientačné, a nie maximálne dovolené hodnoty koncentrácie.

2.   Prírodné minerálne vody na zdroji a počas uvedenia na trh nesmú obsahovať:

a)

parazity a patogénne mikroorganizmy,

b)

Escherichia coli a ďalšie koliformné baktérie a fekálne streptokoky v žiadnej 250 ml skúmanej vzorke,

c)

sporulujúce sulfit redukujúce anaeróbne organizmy v žiadnej 50 ml skúmanej vzorke,

d)

baktérie Pseudomonas aeruginosa v žiadnej 250 ml skúmanej vzorke.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2 a podmienky využívania ustanovené v prílohe II, počas uvedenia na trh:

a)

celkový počet oživeniaschopných kolónie tvoriacich jednotiek v prírodnej minerálnej vode môže byť len taký, ktorý je dôsledkom normálneho rastu počtu baktérií, aký mala na zdroji,

b)

prírodná minerálna voda nesmie mať žiadne organoleptické vlastnosti.

Článok 6

Všetky nádoby používané na balenie prírodných minerálnych vôd sa zabezpečia uzávermi navrhnutými tak, aby sa zabránilo prípadnému falšovaniu alebo znečisteniu.

Článok 7

1.   Obchodné označenie prírodných minerálnych vôd je „prírodná minerálna voda“, alebo, v prípade prírodnej minerálnej vody perlivej, tak ako je definovaná v prílohe I, oddiel III, sa použije niektorý z názvov „prírodná minerálna voda s prírodným obsahom oxidu uhličitého“, „prírodná minerálna voda obohatená prírodným oxidom uhličitým“, alebo „sýtená prírodná minerálna voda“.

Obchodné označenie prírodných minerálnych vôd, ktoré boli podrobené niektorej úprave uvedenej v článku 4 ods. 1 prvý pododsek písm. d) sa doplní o označenie „úplne zbavená CO2“ alebo „čiastočne zbavená CO2“.

2.   Etikety na prírodných minerálnych vodách poskytujú aj nasledujúce povinné informácie:

a)

uvedenie chemického zloženia udávajúceho charakteristické zložky minerálnej vody,

b)

miesto vyťažovania zdroja a názov zdroja,

c)

informácie o akejkoľvek úprave uvedenej v článku 4 ods. 1 prvý pododsek písm. b) a c).

3.   V prípade, ak neexistujú ustanovenia Spoločenstva upravujúce poskytovanie informácií o úpravách uvedených v odseku 2 písm. c), členské štáty môžu ponechať v platnosti svoje vnútroštátne ustanovenia.

Článok 8

1.   Názov lokality, dediny alebo miesta sa môže použiť v znení obchodného označenia za predpokladu, že prírodná minerálna voda, na ktorú sa názov vzťahuje, sa ťaží zo zdroja v mieste uvedenom v obchodnom označení a že názov nie je klamlivý s ohľadom na miesto ťažby zdroja.

2.   Zakazuje sa uvádzanie na trh prírodnej minerálnej vody z jedného a toho istého zdroja pod viac ako jedným obchodným označením.

3.   V prípade, že etikety alebo nápisy na obaloch, v ktorých sa prírodné minerálne vody predávajú, obsahujú obchodný názov odlišujúci sa od názvu zdroja alebo miesta jeho využitia, údaj o mieste jeho využitia alebo názve zdroja sa označí písmenami najmenej jeden a pol krát väčšími a širšími, ako sú najväčšie písmená použité na obchodný názov.

Prvý pododsek platí primerane a v rovnakom význame, ak ide o dôležitosť názvu zdroja alebo miesta jeho využitia s ohľadom na obchodný názov používaný v reklame v akejkoľvek forme vzťahujúcej sa na prírodné minerálne vody.

Článok 9

1.   Na obaloch alebo etiketách a v akejkoľvek podobe reklamy sa zakazuje používať označenia, názvy, ochranné známky, obchodné značky, obrázky a iné obrazné či iné znaky, ktoré:

a)

v prípade minerálnej vody uvádzajú vlastnosť, ktorú voda nemá, najmä pokiaľ ide o jej pôvod, dátum povolenia na zužitkovanie, výsledky rozborov alebo podobných údajov zaručujúcich jej pravosť,

b)

v prípade balenej pitnej vody, ktorá nevyhovuje ustanoveniam prílohy I, oddiel I, môžu spôsobiť zámenu s prírodnou minerálnou vodou, najmä ak sa použije názov „minerálna voda“.

2.   Všetky označenia, ktoré prisudzujú prírodnej minerálnej vode vlastnosti schopné zabrániť vzniku alebo liečiť ľudské choroby, sa zakazujú.

Avšak označenia vymenované v prílohe III sú prípustné, ak spĺňajú príslušné kritériá ustanovené touto prílohou, alebo, ak neexistujú, kritériá stanovené vnútroštátnymi ustanoveniami a za predpokladu, že boli stanovené na základe fyzikálno-chemických analýz a v prípade potreby na základe farmakologických, fyziologických a klinických skúšok vykonaných podľa všeobecne uznaných vedeckých metód v súlade s oddielom I, bod 2 prílohy I.

Členské štáty môžu povoliť používanie označení „podporuje trávenie“, „môže podporiť pečeňovo-žlčové funkcie“ alebo podobných údajov. Členské štáty môžu taktiež povoliť používanie ďalších označení za predpokladu, že tieto nie sú v rozpore so zásadami upravenými v prvom pododseku a sú zlučiteľné so zásadami upravenými v druhom pododseku.

3.   Členské štáty môžu prijať špeciálne predpisy o označeniach na balení alebo etiketách a v reklame, týkajúcich sa vhodnosti prírodnej minerálnej vody pre dojčenskú výživu. Také predpisy sa môžu týkať tiež vlastností vody, od ktorých závisí použitie týchto označení.

Členské štáty plánujúce prijať takéto opatrenia o nich vopred informujú ostatné členské štáty a Komisiu.

4.   Názov „pramenitá voda“ je vyhradený pre vodu určenú na ľudskú konzumáciu v jej prírodnom stave a plnenú do fliaš pri svojom zdroji, ktorá:

a)

spĺňa podmienky pre ťažbu stanovené v bodoch 2 a 3 prílohy II, ktoré sa plne vzťahujú na pramenité vody,

b)

vyhovuje mikrobiologickým požiadavkám stanoveným v článku 5,

c)

vyhovuje požiadavkám označovania etiketami stanovenými v článku 7 ods. 2 písm. b) a c) a v článku 8,

d)

bola podrobená iba úprave stanovenej v článku 4. Inú úpravu môže povoliť Komisia.

Opatrenia uvedené v písmene d) zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 2.

Pramenitá voda musí navyše vyhovovať ustanoveniam smernice Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (9).

5.   V prípade, ak chýbajú ustanovenia Spoločenstva o úprave pramenitých vôd uvedených v odseku 4 prvý pododsek písm. d), členské štáty môžu ponechať v platnosti svoje vnútroštátne ustanovenia upravujúce spôsoby úpravy vôd.

Článok 10

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie obchodu s prírodnými minerálnymi vodami, ktoré zodpovedajú definíciám a pravidlám stanoveným touto smernicou, aby obchod s nimi nebol obmedzovaný uplatňovaním neharmonizovaných vnútroštátnych ustanovení stanovujúcich vlastnosti, zloženie, podmienky získavania, balenia, označovania alebo reklamy prírodných minerálnych vôd alebo potravín vo všeobecnosti.

Článok 11

1.   Členský štát, ktorý má dôvodné podozrenie, že prírodná minerálna voda, hoci je uvádzaná v jednom alebo vo viacerých členských štátoch voľne do obehu, nespĺňa požiadavky tejto smernice alebo ohrozuje verejné zdravie, môže na svojom území predaj takéhoto výrobku dočasne obmedziť alebo zakázať. Členský štát o takomto opatrení ihneď informuje Komisiu a ostatné členské štáty a uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

2.   Na požiadanie ktoréhokoľvek členského štátu alebo Komisie poskytne členský štát, ktorý schválil túto vodu, všetky relevantné informácie týkajúce sa schválenia tejto vody spoločne s výsledkami pravidelných kontrol.

3.   Komisia podrobí dôvody uvedené členským štátom stanoveným v odseku 1 v čo možno najkratšom čase preskúmaniu v stálom výbore uvedenom v článku 14 ods. 1, po ktorom ihneď zaujme stanovisko a prijme príslušné opatrenia.

4.   Ak dospeje Komisia k názoru, že v záujme ochrany verejného zdravia je potrebné vykonať zmeny a doplnenia tejto smernice, prijme tieto zmeny a doplnenia.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 2 Komisia môže zo závažných naliehavých dôvodov uplatniť postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 14 ods. 3.

Členský štát, ktorý prijal bezpečnostné opatrenia, ich môže ponechať v platnosti až do prijatia takýchto zmien a doplnení.

Článok 12

Komisia prijme tieto opatrenia:

a)

limity koncentrácií jednotlivých zložiek prírodných minerálnych vôd,

b)

všetky potrebné ustanovenia upravujúce udávanie vysokých koncentrácií niektorých zložiek na etiketách,

c)

podmienky, ktoré sa viažu na používanie vzduchu obohateného o ozón stanoveného v článku 4 ods. 1 prvý pododsek písm. b),

d)

poskytovanie informácií o úpravách stanovených v článku 7 ods. 2 písm. c),

e)

metódy analýzy, vrátane stanovenia limitov detekcie, určené na overenie neprítomnosti znečistenia prírodných minerálnych vôd,

f)

postupy pre odber vzoriek a metódy analýzy potrebné na kontrolovanie mikrobiologických charakteristík prírodných minerálnych vôd.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 2.

Článok 13

Všetky rozhodnutia, ktoré môžu mať dosah na verejné zdravie, prijme Komisia po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín.

Článok 14

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, zriadený článkom 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 15

Táto smernica sa nevzťahuje na prírodné minerálne vody určené na vývoz do tretích krajín.

Článok 16

Smernica 80/777/EHS, zmenená a doplnená aktmi uvedenými v prílohe IV, časť A sa týmto zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc uvedených v prílohe IV, časť B do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe V.

Článok 17

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 18

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 18. júna 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

Š. FÜLE


(1)  Ú. v. EÚ C 162, 25.6.2008, s. 87.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. septembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 28. mája 2009.

(3)  Ú. v. ES L 229, 30.8.1980, s. 1.

(4)  Pozri prílohu IV, časť A.

(5)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.

(8)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32.


PRÍLOHA I

I.   DEFINÍCIA

1.

„Prírodná minerálna voda“ je mikrobiologicky bezchybná voda v zmysle článku 5, vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelo vyvŕtaných výstupných ciest.

Prírodná voda sa dá jasne odlíšiť od obyčajnej pitnej vody:

a)

svojou zvláštnosťou, ktorá je daná charakteristickým minerálnym obsahom, stopovými prvkami alebo ich časťami a prípadne aj určitými účinkami,

b)

svojou pôvodnou čistotou,

pričom obidve vlastnosti sú zachované z dôvodu podzemného pôvodu takejto vody, ktorá je chránená pred každým rizikom znečistenia.

2.

Charakteristiky uvedené v bode 1, ktoré môžu pridať prírodnej minerálnej vode vlastnosti prospešné zdraviu, sú hodnotené:

a)

z nasledovných hľadísk:

i)

geologického a hydrogeologického;

ii)

fyzikálneho, chemického a fyzikálno-chemického;

iii)

mikrobiologického;

iv)

v prípade potreby farmakologického, fyziologického a klinického,

b)

podľa kritérií vymenovaných v oddiele II,

c)

podľa vedeckých metód schválených zodpovedným orgánom.

Analýzy uvádzané v prvom pododseku písm. a) bod iv) môžu byť dobrovoľné v prípadoch, keď voda vykazuje príznačné zloženie v rozsahu, pre ktorý bola uznaná za prírodnú minerálnu vodu v členskom štáte svojho pôvodu pred 17. júlom 1980. Toto platí najmä v prípadoch, keď spomínaná voda obsahuje, merané na 1 kg, na zdroji aj po naplnení do fliaš minimálne 1 000 mg pevných látok v roztoku alebo minimálne 250 mg voľného oxidu uhličitého.

3.

Zloženie, teplota a ďalšie základné charakteristiky prírodnej minerálnej vody zostávajú stabilné v rámci limitov prirodzenej fluktuácie; najmä nie sú ovplyvnené možnými zmenami rýchlosti prietoku.

V zmysle článku 5 ods. 1 znamená prirodzený počet oživeniaschopných kolónie tvoriacich jednotiek v prírodnej minerálnej vode pomerne konštantný celkový počet kolónie tvoriacich jednotiek na zdroji pred akoukoľvek úpravou, ktorého kvalitatívne a kvantitatívne zloženie brané do úvahy pri uznávaní tejto vody sa kontroluje formou periodicky sa opakujúcej analýzy.

II.   POŽIADAVKY A KRITÉRIÁ NA UPLATNENIE DEFINÍCIE

1.1.   Požiadavky na geologické a hydrogeologické prieskumy

Požaduje sa najmä nasledovné:

1.1.1.

presné miesto záchytu s udaním nadmorskej výšky na mape s mierkou nie väčšou ako 1: 1 000;

1.1.2.

podrobná geologická správa o pôvode a charaktere terénu;

1.1.3.

stratigrafia zvodnenca;

1.1.4.

popis záchytných prác;

1.1.5.

ohraničenie územia alebo podrobnosti ďalších opatrení na ochranu zdroja pred znečistením.

1.2.   Požiadavky na fyzikálne, chemické a fyzikálno-chemické prieskumy

Tieto prieskumy by mali určiť:

1.2.1.

výdatnosť zdroja;

1.2.2.

teplotu vody na zdroji a teplotu okolia;

1.2.3.

vzťah medzi charakterom terénu a charakterom a druhom minerálov vo vode;

1.2.4.

sušinu pri 180 °C a 260 °C;

1.2.5.

elektrickú vodivosť alebo odpor pri špecifikovanej teplote merania;

1.2.6.

koncentráciu vodíkových iónov (pH);

1.2.7.

anióny a katióny;

1.2.8.

neionizované častice;

1.2.9.

stopové prvky;

1.2.10.

rádioaktivitu na zdroji;

1.2.11.

tam, kde je to náležité, relatívnu koncentráciu izotopov zložkových prvkov vody, kyslík (16O – 18O) a vodík (protium, deuterium, tritium);

1.2.12.

toxicitu určitých zložkových prvkov berúc do úvahy hraničné hodnoty ustanovené pre každú z nich.

1.3.   Kritériá pre mikrobiologickú analýzu na zdroji

Analýza obsahuje:

1.3.1.

dôkaz neprítomnosti parazitov a patogénnych mikroorganizmov;

1.3.2.

kvantitatívne stanovenie počtu oživeniaschopných kolónie tvoriacich jednotiek indikujúcich fekálne znečistenie:

a)

neprítomnosť Escherichia coli a ďalších koliformných organizmov v 250 ml vzorke pri teplote 37 °C a 44,5 °C;

b)

neprítomnosť fekálnych streptokokov v 250 ml vzorke;

c)

neprítomnosť sporulujúcich, sulfid redukujúcich anaeróbnych baktérií v 50 ml vzorke;

d)

neprítomnosť baktérie Pseudomonas aeruginosa v 250 ml vzorke;

1.3.3.

dôkaz celkového počtu oživeniaschopných kolónie tvoriacich jednotiek na 1 ml vody:

a)

pri teplote od 20 do 22 °C za obdobie 72 hodín na agare alebo agar-želatínovej zmesi,

b)

pri teplote 37 °C za obdobie 24 hodín na agare.

1.4.   Požiadavky na klinické a farmakologické analýzy

1.4.1.

Analýzy, ktoré sa vykonávajú v súlade s uznávanými vedeckými metódami sa zamerajú na konkrétne vlastnosti prírodnej minerálnej vody a jej účinkov na ľudský organizmus, napr. močopudnosť, žalúdočné a tráviace funkcie, nahrádzanie nedostatku minerálov.

1.4.2.

Zisťovanie konzistentnosti a zhody dostatočným počtom klinických pozorovaní môže v prípade potreby nahradiť analýzy spomínané v bode 1.4.1. Klinické analýzy môžu v príslušných prípadoch nahradiť analýzy uvedené v bode 1.4.1. za predpokladu, že konzistentnosť a zhoda dostatočného počtu pozorovaní umožní dosiahnutie rovnakých výsledkov.

III.   DOPLŇUJÚCE POŽIADAVKY VZŤAHUJÚCE SA NA PERLIVÉ PRÍRODNÉ MINERÁLNE VODY

Na zdroji alebo po naplnení do fliaš sa perlivé prírodné minerálne vody uvoľňujúce oxid uhličitý spontánne a jasne viditeľným spôsobom pri normálnej teplote a tlaku. Rozdeľujú sa do troch kategórií, na ktoré sa uplatňujú tieto vyhradené označenia:

a)

„prírodná minerálna voda s prírodným obsahom oxidu uhličitého“ je voda, v ktorej obsah oxidu uhličitého zo zdroja po dekantácii, pokiaľ k nej dochádza, a po naplnení do fliaš je rovnaký ako na zdroji so zreteľom na opätovné nasýtenie oxidom uhličitým z tej istej vodnej tabule alebo vrstvy, ktoré sa rovná množstvu oxidu uhličitého uvoľneného počas spracovávania pri obvyklej technickej tolerancii,

b)

„prírodná minerálna voda obohatená plynom zo zdroja“ znamená vodu, ktorej obsah oxidu uhličitého z tej istej vodnej tabule alebo z tej istej vrstvy po dekantácii, pokiaľ k nej dochádza, a po naplnení do fliaš je väčší ako obsah stanovený na zdroji,

c)

„sýtená prírodná minerálna voda“ znamená vodu, do ktorej bol pridaný oxid uhličitý z iného zdroja ako oxid uhličitý prítomný vo vodnej tabuli alebo vrstve, z ktorých voda pochádza.


PRÍLOHA II

PODMIENKY VYUŽÍVANIA ZDROJOV A UVÁDZANIA NA TRH PRÍRODNEJ MINERÁLNEJ VODY

1.

Využívanie zdroja prírodnej minerálnej vody podlieha povoleniu príslušného orgánu krajiny, v ktorom sa voda získala, po zistení, že predmetná voda zodpovedá ustanoveniam uvedeným v prílohe I, oddiel I.

2.

Zariadenie na využívanie vody je inštalované tak, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť znečistenia a aby sa zachovali vlastnosti pripisované vode na zdroji.

Na tento účel najmä:

a)

zdroj alebo vývod je chránený pred rizikom znečistenia,

b)

zachytávač, potrubia a nádrže sú vyrobené z materiálov vhodných pre vodu a postavené tak, aby sa zabránilo chemickej, fyzikálno-chemickej alebo mikrobiologickej zmene vody,

c)

podmienky pri získavaní, hlavne čistiace alebo plniace zariadenia, spĺňajú hygienické požiadavky; najmä nádoby sú ošetrené alebo vyrobené tak, aby nedošlo k nepriaznivým účinkom na mikrobiologické a chemické vlastnosti prírodnej minerálnej vody,

d)

preprava prírodnej minerálnej vody v obaloch iných ako schválených na dodávku konečnému spotrebiteľovi je zakázaná.

Písmeno d) sa však nevzťahuje na minerálne vody ťažené, využívané a uvádzané na trh na území členského štátu, ak v tomto členskom štáte bola k 17. júlu 1980 povolená preprava prírodnej minerálnej vody v cisternách zo zdroja do plniaceho zariadenia.

Písmeno d) sa nevzťahuje ani na pramenité vody ťažené, využívané a uvádzané na trh na území členského štátu, ak v tomto členskom štáte bola k 13. decembru 1996 povolená preprava pramenitej vody v cisternách zo zdroja do plniaceho zariadenia.

3.

V prípade pozitívneho nálezu počas ťaženia minerálnej vody, že táto voda je znečistená a už nevykazuje mikrobiologické vlastnosti stanovené v článku 5, osoba využívajúca zdroj okamžite zastaví všetky využívania, hlavne proces plnenia do fliaš až do odstránenia znečistenia a do doby, kedy bude voda vyhovovať ustanoveniami článku 5.

4.

Príslušný orgán krajiny pôvodu zabezpečí pravidelné kontroly, či:

a)

prírodná minerálna voda, ktorej zdroj je povolené využívať, je v súlade s ustanoveniami prílohy I, oddiel I;

b)

osoba využívajúca zdroj spĺňa ustanovenia bodov 2 a 3.


PRÍLOHA III

ÚDAJE A KRITÉRIÁ STANOVENÉ ČLÁNKOM 9 ods. 2

Údaje

Kritériá

Nízky obsah minerálov

Obsah minerálnych solí, vypočítaný ako pevný zostatok, nie väčší ako 500 mg/l

Veľmi nízky obsah minerálov

Obsah minerálnych solí, vypočítaný ako pevný zostatok, nie väčší ako 50 mg/l

Vysoký obsah minerálnych solí

Obsah minerálnych solí, vypočítaný ako pevný zostatok, väčší ako 1 500 mg/l

s obsahom hydrogénuhličitanov

Obsah hydrogénuhličitanov vyšší ako 600 mg/l

s obsahom síranov

Obsah síranov vyšší ako 200 mg/l

s obsahom chloridov

Obsah chloridov vyšší ako 200 mg/l

s obsahom vápnika

Obsah vápnika vyšší ako 150 mg/l

s obsahom horčíka

Obsah horčíka vyšší ako 50 mg/l

s obsahom fluoridov

Obsah fluoridov vyšší ako 1 mg/l

s obsahom železa

Obsah dvojmocných iónov železa vyšší ako 1 mg/l

Kyselka

Obsah voľného oxidu uhličitého vyšší ako 250 mg/l

s obsahom sodíka

Obsah sodíka vyšší ako 200 mg/l

Vhodná pre dojčenskú výživu

Vhodná na diétu s nízkym obsahom sodíka

Obsah sodíka nižší ako 20 mg/l

Môže mať laxatívne účinky

Môže mať močopudné účinky


PRÍLOHA IV

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 16)

Smernica Rady 80/777/EHS

(Ú. v. ES L 229, 30.8.1980, s. 1).

 

Smernica Rady 80/1276/EHS

(Ú. v. ES L 375, 31.12.1980, s. 77).

iba článok 1, tretia zarážka

Smernica Rady 85/7/EHS

(Ú. v. ES L 2, 3.1.1985, s. 22).

iba článok 1, bod 10

Príloha I, bod B.1 o) Aktu o pristúpení z roku 1985

(Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 214).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/70/ES

(Ú. v. ES L 299, 23.11.1996, s. 26).

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

iba príloha III, bod 4

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 16)

smernica

lehota na transpozíciu

povolenie obchodovania s výrobkami vyhovujúcimi tejto smernici

zákaz obchodovania s výrobkami nevyhovujúcimi tejto smernici

80/777/EHS

18. júl 1982

18. júl 1984

80/1276/EHS

85/7/EHS

96/70/ES

28. október 1997

28. október 1998 (1)


(1)  Avšak, výrobky, ktoré boli uvedené na trh alebo označené etiketami pred týmto dátumom a nie sú v súlade s touto smernicou, možno ďalej predávať až do vyčerpania ich zásob.


PRÍLOHA V

TABUĽKA ZHODY

smernica 80/777/EEC

táto smernica

článok 1, odsek 1

článok 1, odsek 1

článok 1, odsek 2

článok 1, odsek 2

článok 1, odsek 3, prvá a druhá zarážka

článok 1, odsek 3, písmená a) a b)

článok 1, odsek 4

článok 1, odsek 4

článok 1, odsek 5

článok 1, odsek 5

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4, odsek 1, písmeno a)

článok 4, odsek 1, prvý pododsek, písm. a)

článok 4, odsek 1, písmeno b), prvá a druhá zarážka

článok 4, odsek 1, prvý pododsek, písmeno b), body i) a ii)

článok 4, odsek 1, písmeno c), prvá a druhá zarážka

článok 4, odsek 1, prvý pododsek, písmeno c), body i) a ii)

článok 4, odsek 1, písmeno d)

článok 4, odsek 1, prvý pododsek, písmeno d)

Článok 4 ods. 2, druhý pododsek

článok 4, odsek 2

článok 4, odsek 2

článok 4, odsek 3

článok 4, odsek 3

článok 4, odsek 4

článok 4, odsek 1, tretí pododsek

článok 5, odsek 1

článok 5, odsek 1

článok 5, odsek 2

článok 5, odsek 2

článok 5, odsek 3, prvá a druhá zarážka

článok 5, odsek 3, písmená a) a b)

článok 6

článok 6

článok 7, odsek 1

článok 7, odsek 1

článok 7, odsek 2

článok 7, odsek 2

článok 7, odsek 2a

článok 7, odsek 3

článok 8

článok 8

článok 9, odsek 1

článok 9, odsek 1

článok 9, odsek 2, písmená a), b) a c)

článok 9, odsek 2, prvý, druhý a tretí pododsek

článok 9, odsek 3

článok 9, odsek 3

článok 9, odsek 4

článok 9, odsek 4a, prvý pododsek, prvá až štvrtá zarážka

článok 9, odsek 4, prvý pododsek, písmená a) až d)

článok 9, odsek 4a, druhý pododsek

článok 9, odsek 4, druhý pododsek

článok 9, odsek 4b

článok 9, odsek 5

článok 10, odsek 1

článok 10

článok 10a

článok 11

článok 11, odsek 1, prvá až štvrtá zarážka

článok 12, písm. a) až d)

článok 11, odsek 2, prvá a druhá zarážka

článok 12, písm. e) a f)

článok 11a

článok 13

článok 12 ods. 1

článok 14 ods. 1

článok 12 ods. 2

článok 14 ods. 2 a 3

článok 12 ods. 3

článok 13

článok 14

článok 15

článok 15

článok 16

článok 16

článok 17

článok 17

článok 18

príloha I, oddiel I, bod 1

príloha I, oddiel I, bod 1

príloha I, oddiel I, bod 2, prvý pododsek, písmeno a), body 1 až 4

príloha I, oddiel I, bod 2, prvý pododsek, písmeno a), body i) až iv)

príloha I, oddiel I, bod 2, prvý pododsek, písmeno b)

príloha I, oddiel I, bod 2, prvý pododsek, písmeno b)

príloha I, oddiel I, bod 2, prvý pododsek, písmeno c)

príloha I, oddiel I, bod 2, prvý pododsek, písmeno c)

príloha I, oddiel I, bod 2, druhý pododsek

príloha I, oddiel I, bod 2, druhý pododsek

príloha I, oddiel I, bod 3

príloha I, oddiel I, bod 3

príloha I, oddiel II, bod 1.1

príloha I, oddiel II, bod 1.1

príloha I, oddiel II, bod 1.2

príloha I, oddiel II, bod 1.2

príloha I, oddiel II, bod 1.3

príloha I, oddiel II, bod 1.3

príloha I, oddiel II, bod 1.3.1

príloha I, oddiel II, bod 1.3.1

príloha I, oddiel II, bod 1.3.2

príloha I, oddiel II, bod 1.3.2

príloha I, oddiel II, bod 1.3.3, body i) a ii)

príloha I, oddiel II, bod 1.3.3, písmená a) a b)

príloha I, oddiel II, bod 1.4

príloha I, oddiel II, bod 1.4

príloha I, oddiel III

príloha I, oddiel III

príloha II

príloha II

príloha III

príloha III

príloha IV

príloha V


26.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/59


SMERNICA KOMISIE 2009/70/ES

z 25. júna 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť difenakum, didecyl(dimetyl)amónium-chlorid a síru medzi účinné látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 1112/2002 (2) a (ES) č. 2229/2004 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania štvrtej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa difenakum, didecyl(dimetyl)amónium-chlorid a síru.

(2)

Účinky týchto účinných látok na ľudské zdravie a životné prostredie boli posúdené v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 1112/2002 a (ES) č. 2229/2004 na rozsah použitia, ktoré navrhli oznamovatelia. Týmito nariadeniami sa takisto určujú spravodajské členské štáty, ktoré musia v súlade s článkom 22 nariadenia (ES) č. 2229/2004 predložiť príslušné hodnotiace správy a odporúčania Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). V prípade difenakumu bolo spravodajským členským štátom Fínsko a všetky príslušné informácie boli predložené 16. júla 2007. Pokiaľ ide o didecyl(dimetyl)amónium-chlorid, spravodajským členským štátom bolo Holandsko a všetky príslušné informácie boli predložené 28. novembra 2007. Pokiaľ ide o síru, spravodajským štátom bolo Francúzsko a všetky príslušné informácie boli predložené 18. októbra 2007.

(3)

Hodnotiace správy boli preskúmané spôsobom peer review členskými štátmi a EFSA a predložené Komisii 19. decembra 2008 vo forme vedeckej správy EFSA týkajúcej sa difenakumu (4), didecyl(dimetyl)amónium-chloridu (5) a síry (6). Tieto správy preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a boli finalizované vo forme revíznych správ Komisie v prípade účinnej látky difenakum 26. februára 2009, v prípade účinnej látky didecyl(dimetyl)amónium-chlorid a síry 12. marca 2009.

(4)

Z rôznych preskúmaní vyplynulo, že pri prípravkoch na ochranu rastlín obsahujúcich difenakum, didecyl(dimetyl)amónium-chlorid a síru možno očakávať, že vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o spôsoby použitia, ktoré sa preskúmali a podrobne uviedli v revíznych správach Komisie. Preto je vhodné zaradiť tieto účinné látky do prílohy I, aby sa zabezpečilo, že vo všetkých členských štátoch sa povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce tieto účinné látky môžu udeľovať v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice.

(5)

Bez toho, aby bol dotknutý tento záver, je vhodné získať ďalšie informácie o určitých špecifických bodoch. V článku 6 ods. 1 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že zaradenie látky do prílohy I môže podliehať určitým podmienkam. V prípade difenakumu je preto vhodné vyžadovať, aby oznamovateľ predložil ďalšie informácie o metódach určovania rezíduí v telesných tekutinách a o špecifikáciách vyrobenej účinnej látky. Ďalej pokiaľ ide o didecyl(dimetyl)amónium-chlorid je vhodné vyžadovať, aby oznamovateľ predložil ďalšie informácie o chemických špecifikáciách a o posúdení rizika pre vodné organizmy. Napokon v prípade síry je vhodné vyžadovať, aby oznamovateľ predložil ďalšie informácie na účely potvrdenia posúdenia rizika pre necieľové organizmy, najmä vtáky, cicavce, organizmy žijúce v sedimentoch a necieľové článkonožce.

(6)

Pred zaradením účinnej látky do prílohy I by mala byť poskytnutá primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom a zainteresovaným stranám pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú z tohto zaradenia.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v smernici 91/414/EHS v dôsledku zaradenia účinnej látky do prílohy I, by sa po zaradení mala členským štátom poskytnúť lehota šiestich mesiacov na preskúmanie existujúcich povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce difenakum, didecyl(dimetyl)amónium-chlorid a síru, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek ustanovených v smernici 91/414/EHS, najmä v jej článku 13, a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty by mali v prípade potreby zmeniť, nahradiť alebo odňať existujúce povolenia v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od uvedenej lehoty by sa mala poskytnúť dlhšia lehota na predloženie a posúdenie úplnej dokumentácie podľa prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín na každé plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v smernici 91/414/EHS.

(8)

Skúsenosti získané z predchádzajúcich zaradení účinných látok posúdených v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92 do prílohy I k smernici 91/414/EHS ukázali, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť problémy, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším problémom sa preto zdá, že je potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však neustanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré boli doteraz prijaté a ktorými sa mení a dopĺňa príloha I.

(9)

Preto je vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. júna 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. júla 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze určia členské štáty.

Článok 3

1.   V súlade so smernicou 91/414/EHS členské štáty v prípade potreby do 30. júna 2010 zmenia a doplnia alebo odnímu existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín, ktoré ako účinné látky obsahujú difenakum, didecyl(dimetyl)amónium-chlorid a síru.

Do tohto dátumu overia najmä to, či sú podmienky prílohy I k uvedenej smernici týkajúce sa účinných látok difenakum, didecyl(dimetyl)amónium-chlorid a síra splnené, s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v časti B položky týkajúcej sa príslušnej účinnej látky, a či držitelia povolenia majú dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k uvedenej smernici alebo k nej majú prístup v súlade s podmienkami článku 13 uvedenej smernice.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty prehodnocujú v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS každý povolený prípravok na ochranu rastlín obsahujúci difenakum, didecyl(dimetyl)amónium-chlorid a síru ako jedinú účinnú látku alebo jednu z niekoľkých účinných látok, ktoré boli všetky najneskôr k 31. decembru 2009 zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS, a to na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k uvedenej smernici a pri zohľadnení časti B položky týkajúcej sa účinných látok difenakum, didecyl(dimetyl)amónium-chlorid a síra v prílohe I k uvedenej smernici. Na základe tohto hodnotenia určujú, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po tomto určení členské štáty postupujú takto:

a)

pokiaľ ide o prípravok, ktorý obsahuje difenakum, didecyl(dimetyl)amónium-chlorid a síru ako jedinú účinnú látku, v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odnímu povolenie najneskôr k 30. júnu 2014, alebo

b)

pokiaľ ide o prípravok, ktorý obsahuje difenakum, didecyl(dimetyl)amónium-chlorid a síru ako jednu z niekoľkých účinných látok, v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odnímu povolenie najneskôr k 30. júnu 2014 alebo k dátumu stanovenému na takúto zmenu a doplnenie alebo odňatie v príslušnej smernici alebo smerniciach, podľa ktorých sa pridala príslušná látka alebo látky do prílohy I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 25. júna 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  Vedecká správa EFSA (2008) 218. Záver preskúmania účinnej látky difenakum spôsobom peer review z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 19. decembra 2008).

(5)  Vedecká správa EFSA (2008) 214. Záver preskúmania spôsobom peer review účinnej látky didecyl(dimetyl)amónium-chlorid z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 19. decembra 2008).

(6)  Vedecká správa EFSA (2008) 221. Záver preskúmania účinnej látky síra spôsobom peer review z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 19. decembra 2008).


PRÍLOHA

Na koniec tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/EHS sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Spoločný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Účinnosť od

Zaradenie platí do

Osobitné ustanovenia

„295

difenakum

č. CAS 56073-07-5

č. CIPAC 514

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(bifenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxy-2H-1-benzopyrán-2-ón

≥ 905 g/kg

1. január 2010

30. december 2019

ČASŤ A

Povolené je len použitie ako rodenticíd vo forme predpripravených návnad uložených v špeciálne zhotovených zásobníkoch na návnady, ktoré sú odolné voči neoprávnenej manipulácii a zaistené.

Nominálna koncentrácia účinnej látky vo výrobkoch nepresahuje 50 mg/kg.

Povolenia sa vydávajú len profesionálnym používateľom.

ČASŤ B

Na implementáciu jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o účinnej látke difenakum, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení sformulovanom Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. februára 2009. V rámci tohto celkového hodnotenia členské štáty venujú osobitnú pozornosť ochrane vtákov a necieľových cicavcov pred primárnou a sekundárnou otravou. V prípade potreby sa uplatňujú opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty zabezpečujú, aby oznamovateľ predložil Komisii ďalšie informácie o metódach určovania rezíduí účinnej látky difenakum v telesných tekutinách.

Zabezpečujú, aby oznamovateľ poskytol Komisii takéto informácie do 30. novembra 2011.

Príslušné členské štáty zabezpečujú, aby oznamovateľ predložil Komisii ďalšie informácie o špecifikáciách vyrobenej účinnej látky.

Zabezpečujú, aby oznamovateľ poskytol Komisii takéto informácie do 31. decembra 2009.

296

didecyl(dimetyl)amónium-chlorid

CAS: nepridelené

CIPAC: nepridelené

Didecyl(dimetyl)amónium-chlorid je zmes alkylových kvartérnych amónnych solí s typickou dĺžkou alkylového reťazca C8, C10 a C12 s viac ako 90 % podielom C10.

≥ 70 % (technický koncentrát)

1. január 2010

31. december 2019

ČASŤ A

Povolené je len použitie ako baktericíd, fungicíd, herbicíd a algicíd pre okrasné rastliny.

ČASŤ B

Na implementáciu jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o účinnej látke didecyl(dimetyl)amónium-chlorid, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení sformulovanom Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 12. marca 2009.

V rámci tohto celkového hodnotenia musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane bezpečnosti operátorov a pracovníkov. V povolených podmienkach používania musí byť predpísané používanie primeraného osobného ochranného výstroja a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť vystavenie účinkom uvedených látok;

ochrane vodných organizmov.

V prípade potreby podmienky povolenia zahŕňajú opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty zabezpečujú, aby oznamovateľ predložil Komisii do 1. januára 2010 ďalšie informácie o špecifikáciách vyrobenej účinnej látky a do 31. decembra 2011 ďalšie informácie o riziku pre vodné organizmy.

297

síra

č. CAS 7704-34-9

č. CIPAC 18

síra

≥ 990 g/kg

1. január 2010

31. december 2019

ČASŤ A

Povolené je len použitie ako fungicíd a akaricíd.

ČASŤ B

Na implementáciu jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o síre, a najmä jej dodatky I a II, v konečnom znení sformulovanom Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 12. mája 2009.

V rámci tohto celkového hodnotenia členské štáty venujú osobitnú pozornosť:

ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necieľových článkonožcov. V prípade potreby podmienky povolenia zahŕňajú opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty zabezpečujú, aby oznamovateľ predložil Komisii ďalšie informácie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky, cicavce, organizmy žijúce v sedimentoch a necieľové článkonožce. Zabezpečujú, aby oznamovateľ, na ktorého žiadosť bola síra zaradená do tejto prílohy, poskytol Komisii takéto informácie do 30. júna 2011.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

26.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 164/64


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. júna 2009

o finančnom príspevku Spoločenstva do zvereneckého fondu 911100MTF/INT/003/EHS (TFEU 970089129) na pomoc v kampani proti slintačke a krívačke mimo Spoločenstva

(2009/492/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 13,

keďže:

(1)

Rozhodnutím 90/424/EHS sa ustanovuje postup upravujúci finančný príspevok Spoločenstva na osobitné veterinárne opatrenia. K týmto opatreniam patrí kampaň proti slintačke a krívačke. V uvedenom rozhodnutí sa ustanovuje, že pre každé opatrenie prijaté Spoločenstvom na pomoc v kampani proti slintačke a krívačke mimo Spoločenstva, najmä opatrenia prijaté v záujme ochrany ohrozených oblastí v Spoločenstve, možno poskytnúť finančný príspevok Spoločenstva.

(2)

V súvislosti s veľkými epidémiami slintačky a krívačky bola koncom päťdesiatych rokov 20. storočia v rámci Spoločenstva a v susediacich krajinách založená Európska komisia na kontrolu slintačky a krívačky (EUFMD) v rámci Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Organizácie Spojených národov.

(3)

Z dôvodu zvýšeného rizika zavlečenia exotických kmeňov slintačky a krívačky na územie Európy boli koncom 60. rokov minulého storočia členské krajiny EUFMD vyzvané, aby založili zverenecký fond určený na financovanie núdzových opatrení na Balkáne, ktorý bol hlavnou vstupnou bránou tohto ochorenia. Tento fond sa neskôr rozdelil na zverenecký fond 911100MTF/003/EHS podporovaný členskými krajinami, ktoré boli zároveň členskými štátmi Spoločenstva, a zverenecký fond 909700MTF/004/MUL podporovaný členskými krajinami EUFMD, ktoré v tom čase neboli, alebo ani v súčasnosti nie sú členskými štátmi Spoločenstva.

(4)

V článku 4 smernice Rady 90/423/EHS (2) sa ustanovilo zastavenie preventívneho očkovania proti slintačke a krívačke v celom Spoločenstve v roku 1991.

(5)

Smernicou Rady 2003/85/ES z 29. septembra 2003 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky (3) bol opätovne potvrdený zákaz profylaktického očkovania a zároveň sa rozšírila možnosť využívania núdzového očkovania proti slintačke a krívačke.

(6)

Z dôvodu vysokého počtu ohnísk slintačky a krívačky ohlásených od roku 1992, ktoré sa vyskytli najmä v oblastiach Spoločenstva susediacich s tretími krajinami s endemickou nákazou, ako aj z dôvodu veľkej epidémie, ktorá prepukla v niektorých členských štátoch v roku 2001, je potrebné zvýšiť úroveň informovanosti a pripravenosti na toto ochorenie vrátane medzinárodnej spolupráce.

(7)

Okrem toho bol v tretích krajinách susediacich s členskými štátmi v posledných rokoch zaznamenaný výskyt ohnísk a v istých prípadoch aj výskyt závažných epidémií, ktoré predstavujú ohrozenie zdravotného stavu vnímavých hospodárskych zvierat v Spoločenstve.

(8)

Vzhľadom na to, že sa objavujú nové vírusové topotypy, a vzhľadom na regionálne zhoršenie kontrolných opatrení Spoločenstvo v úzkej spolupráci s EUFMD a pomocou prostriedkov zo zvereneckého fondu 911100/MTF/003/EHS podporilo kampane núdzového očkovania v Turecku a Zakaukazsku.

(9)

Spoločenstvo a Organizácia Spojených národov podpísali 29. apríla 2003 Dohodu o novom finančnom a administratívnom rámci, ktorá vytvorila priaznivé podmienky na realizáciu dohody medzi Komisiou Európskych spoločenstiev a Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo Organizácie Spojených národov podpísanej 17. júla 2003.

(10)

V súlade s rozhodnutím Komisie 2005/436/ES z 13. júna 2005 o spolupráci Spoločenstva s Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo so zvláštnym zreteľom na činnosti, ktoré vykonáva Európska komisia na kontrolu krívačky a slintačky (4), Komisia uzatvorila Vykonávaciu dohodu MTF/INT/003/EHS911100 (TFEU970089129) o stálych činnostiach financovaných ES a vykonávaných Európskou komisiou FAO na kontrolu krívačky a slintačky, ktorá bola podpísaná 1. septembra 2005 a vykonávaná od 1. januára 2005 do 31. decembra 2008.

(11)

Je vhodné obnoviť uvedenú vykonávaciu dohodu a stanoviť príspevok Spoločenstva do zvereneckého fondu 911100MTF/INT/003/EHS.

(12)

Vzhľadom na postupné rozšírenie Európskej únie v rokoch 2004 a 2007 je vhodné, aby bol príslušný príspevok Spoločenstva stanovený v maximálnej výške 8 000 000 EUR na obdobie štyroch rokov. Rozpočet zvereneckého fondu na rok 2009 by mal pozostávať z konečného zostatku jeho finančných prostriedkov k 31. decembru 2008 a príspevku Spoločenstva tak, aby táto suma v USD zodpovedala 2 000 000 EUR. Výdavky by sa mali následne vyrovnávať ročnými platbami.

(13)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1.   Zostatok zvereneckého fondu 911100MTF/INT/003/EHS (TFEU 970089129) (ďalej len „zverenecký fond“) k 31. decembru 2008 sa stanovuje na 677 855 EUR.

2.   Finančný príspevok Spoločenstva do zvereneckého fondu sa stanovuje na maximálnu výšku 8 000 000 EUR na obdobie štyroch rokov od 1. januára 2009.

3.   Prvá splátka sumy uvedenej v odseku 2 za rok 2009 pozostáva:

a)

zo zostatku uvedeného v odseku 1;

b)

z príspevku Spoločenstva v takej výške, aby celková suma zvereneckého fondu v USD zodpovedala sume 2 000 000 EUR.

4.   Výdavky zvereneckého fondu počas rokov 2009, 2010, 2011 a 2012 sa vyrovnajú ročnými príspevkami Spoločenstva splatnými v rokoch 2010, 2011, 2012 a 2013. Vyplatenie týchto príspevkov je však podmienené existenciou disponibilných finančných prostriedkov v rozpočte Spoločenstva.

5.   Ročné príspevky Spoločenstva uvedené v odseku 4 vychádzajú z finančnej správy vypracovanej Európskou komisiou na kontrolu slintačky a krívačky (EUFMD) na účely výročného zasadania Výkonného výboru alebo polročného plenárneho zasadania EUFMD, ktorá je podložená podrobnou dokumentáciou v súlade s pravidlami Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

Článok 2

1.   Medzi Komisiou a FAO sa na obdobie štyroch rokov so začiatkom 1. januára 2009 uzatvára Vykonávacia dohoda o využívaní a spravovaní zvereneckého fondu.

2.   Zverenecký fond spravujú spoločne Komisia a EUFMD v súlade s vykonávacou dohodou uvedenou v odseku 1.

V Bruseli 22. júna 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2005, s. 26.