ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.150.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 150

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
13. júna 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 497/2009 z 12. júna 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 498/2009 z 12. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 639/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1254/1999, pokiaľ ide o požiadavky na poskytovanie vývozných náhrad v súvislosti s pohodou hovädzieho dobytka počas prepravy

3

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/56/ES z 12. júna 2009, ktorou sa opravuje dátum transpozície smernice 2008/126/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby ( 1 )

5

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/458/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. mája 2009 o poskytnutí vzájomnej pomoci Rumunsku

6

 

 

2009/459/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. mája 2009 o poskytnutí strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva Rumunsku

8

 

 

Komisia

 

 

2009/460/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. júna 2009 o prijatí spoločnej bezpečnostnej metódy na posúdenie dosahovania bezpečnostných cieľov podľa článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES [oznámené pod číslom K(2009) 4246]  ( 1 )

11

 

 

2009/461/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júna 2009 o vymenovaní zástupcu Komisie do Správnej rady Európskej agentúry pre lieky

20

 

 

2009/462/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júna 2009, ktorým sa ustanovuje výnimka z bodu 1 písm. d) prílohy k rozhodnutiu 2006/133/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2009/420/ES, pokiaľ ide o dátum uplatňovania v súvislosti s náchylným drevom s pôvodom mimo vymedzených oblastí [oznámené pod číslom K(2009) 4515]

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

13.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 497/2009

z 12. júna 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. júna 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

37,3

MK

35,9

TR

41,3

ZA

28,0

ZZ

35,6

0707 00 05

JO

162,3

MK

31,4

TR

162,3

ZZ

118,7

0709 90 70

TR

85,9

ZZ

85,9

0805 50 10

AR

54,7

TR

87,8

ZA

65,6

ZZ

69,4

0808 10 80

AR

82,8

BR

76,6

CL

79,2

CN

99,5

NZ

100,2

US

117,5

ZA

78,8

ZZ

90,7

0809 10 00

TN

146,2

TR

168,7

ZZ

157,5

0809 20 95

TR

505,0

ZZ

505,0

0809 30

TR

133,0

US

340,6

ZZ

236,8

0809 40 05

CL

118,9

ZZ

118,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


13.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 498/2009

z 12. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 639/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1254/1999, pokiaľ ide o požiadavky na poskytovanie vývozných náhrad v súvislosti s pohodou hovädzieho dobytka počas prepravy

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 170 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 639/2003 (2) sa odkazuje na súlad s právnymi predpismi Spoločenstva týkajúcimi sa ochrany zvierat počas prepravy ako na podmienku vyplácania vývozných náhrad.

(2)

Po rozsudkoch Súdneho dvora Európskych spoločenstiev zo 17. januára 2008 v spojených veciach C-37/06 a C-58/06 a z 13. marca 2008 vo veci C-96/06 by sa malo objasniť spojenie medzi nariadením (ES) č. 639/2003 a nariadením Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (3).

(3)

Mali by sa ustanoviť jasné pravidlá týkajúce sa pohody zvierat v nariadení (ES) č. 1/2005, ktoré sú adresované hospodárskym subjektom a ktorých porušenie bude v každom prípade dôvodom na stratu vývoznej náhrady v súvislosti s daným porušením. V tomto kontexte je cieľom článkov 2 a 3 a článkov 4 až 9 nariadenia (ES) č. 1/2005 a v ňom uvedených príloh špecifikovať ustanovenia adresované hospodárskym subjektom, ktoré priamo súvisia so zámerom ochrany zvierat, zatiaľ čo iné ustanovenia tohto nariadenia sa týkajú administratívnych predpisov.

(4)

V článku 168 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a v nariadení (ES) č. 639/2003 sa ustanovuje, že podmienkou vyplácania vývozných náhrad je dodržiavanie pravidiel týkajúcich pohody zvierat. Preto by sa malo jasne ustanoviť, že bez toho, aby boli dotknuté prípady vyššej moci uznávané judikatúrou Súdneho dvora, porušenie týchto ustanovení týkajúcich sa pohody zvierat nebude dôvodom na zníženie, ale na stratu vývoznej náhrady za počet zvierat, pri ktorých sa nedodržali požiadavky týkajúce sa ich pohody pri preprave. Z týchto ustanovení, ako aj z pravidiel týkajúcich sa pohody zvierat ustanovených v článkoch 2 a 3 a článkoch 4 až 9 nariadenia (ES) č. 1/2005 a z príloh v ňom uvedených vyplýva, že k strate vývoznej náhrady za zvieratá, pri ktorých sa nedodržali tieto pravidlá týkajúce sa ich pohody, dôjde bez ohľadu na konkrétny fyzický stav týchto zvierat.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 639/2003 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Vývozné náhrady na živý hovädzí dobytok patriaci pod kód KN 0102 (ďalej len ‚zvieratá‘) sa v súlade s článkom 168 nariadenia (ES) č. 1234/2007 vyplácajú, len ak sa počas prepravy zvierat na prvé miesto vykládky v tretej krajine konečného určenia dodržali ustanovenia článkov 2 a 3 a článkov 4 až 9 nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 (4) a v ňom uvedených príloh a ustanovenia tohto nariadenia.

2.

V článku 5 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Celková suma vývoznej náhrady za zviera, vypočítaná v súlade s druhým pododsekom, sa nevypláca na:

a)

zvieratá, ktoré uhynuli počas prepravy, s výnimkou odseku 2;

b)

zvieratá, ktoré porodili alebo potratili počas prepravy pred ich prvou vykládkou v tretej krajine konečného určenia;

c)

zvieratá, pri ktorých sa na základe dokumentov uvedených v článku 4 ods. 2 a/alebo všetkých ďalších dostupných údajov o dodržiavaní tohto nariadenia príslušný orgán domnieva, že sa nedodržali články 2 a 3 a články 4 až 9 nariadenia (ES) č. 1/2005 a v nich uvedené prílohy.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na vývozné colné vyhlásenia prijaté od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júna 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 10.4.2003, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.“;


SMERNICE

13.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/5


SMERNICA KOMISIE 2009/56/ES

z 12. júna 2009,

ktorou sa opravuje dátum transpozície smernice 2008/126/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES z 12. decembra 2006, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby a ktorou sa zrušuje smernica Rady 82/714/EHS (1), a najmä na jej článok 20 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa článku 2 smernice Komisie 2008/126/ES z 19. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (2), členské štáty majú transponovať smernicu 2008/126/ES s účinnosťou od 30. decembra 2008.

(2)

Smernica 2008/126/ES nebola z technických dôvodov uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie pred týmto dátumom. Smernica 2008/126/ES by sa preto mala opraviť, pokiaľ ide o dátum jej transpozície.

(3)

S cieľom zamedziť deformáciám hospodárskej súťaže, ako aj rôznym úrovniam bezpečnosti, by sa zmeny a doplnenia smernice 2006/87/ES mali implementovať čo najrýchlejšie. Po uverejnení smernice 2008/126/ES 31. januára 2009 sa však musí ustanoviť primeraná lehota na transpozíciu uvedenej smernice.

(4)

Opatrenie, ktoré sa ustanovuje v tejto smernici, je v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 7 smernice Rady 91/672/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní kapitánskych osvedčení pre prepravu tovaru a cestujúcich vnútrozemskou vodnou dopravou, vydávaných jednotlivými štátmi (3),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V prvom odseku článku 2 smernice 2008/126/ES sa dátum „30. decembra 2008“ nahrádza dátumom „30. júna 2009“.

Článok 2

Táto smernica je určená členským štátom, ktoré majú vnútrozemské vodné cesty uvedené v článku 1 ods. 1 smernice 2006/87/ES.

V Bruseli 12. júna 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 389, 30.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 32, 31.1.2009, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 29.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

13.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/6


ROZHODNUTIE RADY

zo 6. mája 2009

o poskytnutí vzájomnej pomoci Rumunsku

(2009/458/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 119,

so zreteľom na odporúčanie Komisie predložené po porade s Hospodárskym a finančným výborom,

keďže:

(1)

Rumunské kapitálové a finančné trhy sa nedávno dostali pod tlak, čo je odzrkadlením globálneho hospodárskeho poklesu a rastúcich obáv o stav rumunského hospodárstva vzhľadom na jeho veľký vonkajší deficit a rýchlo rastúci deficit verejných financií. Zvýšili sa aj tlaky na výmenný kurz, čo pre stabilitu širšieho bankového sektora znamená riziko.

(2)

V reakcii na túto situáciu vláda a Národná banka Rumunska (ďalej len „NBR“) vypracovali komplexnú stratégiu na pevné zakotvenie makroekonomických politík a znižovanie napätia na finančných trhoch a načrtli túto stratégiu vo vyhlásení o úmysle doručenom Komisii 27. apríla 2009. Uholným kameňom hospodárskeho programu je zníženie fiškálneho deficitu z 5,4 % HDP v roku 2008 na 5,1 % HDP v roku 2009 a na úroveň menej ako 3 % HDP do roku 2011. S cieľom pomôcť dosiahnuť udržateľný výsledok nižších rozpočtových deficitov sa prijmú opatrenia na zlepšenie rozpočtovej stratégie a rozpočtového procesu. Tento hospodársky program, a najmä fiškálne ciele, sa premietnu do rozpočtu verejných financií, ako aj do konvergenčného programu.

(3)

Rada pravidelne hodnotí hospodárske politiky, implementované Rumunskom, najmä v súvislosti s každoročným prehodnocovaním aktualizácie konvergenčného programu Rumunska a vykonávaním národného programu reforiem a pravidelným hodnotením pokroku, ktorý Rumunsko dosiahlo v kontexte konvergenčnej správy a výročnej správy o pokroku,

(4)

Financovanie z vonkajších zdrojov pravdepodobne zostane pod značným tlakom, keďže pretrvávajúci, hoci klesajúci, deficit bežného účtu ani potreba znovu obnoviť rozsiahle krátkodobejšie a dlhodobejšie úvery v cudzích menách nebudú v období rokov 2009 – 2011 pravdepodobne úplne pokryté priamymi zahraničnými investíciami ani inými prílevmi z finančných a kapitálových účtov. Potreby financovania z vonkajších zdrojov v období do prvého štvrťroka 2011 sa odhadujú na približne 20 miliárd EUR. Miera obnovy zainteresovanosti zahraničných bánk v Rumunsku sa odhaduje na úrovni 100 %, keď sa už poskytne vzájomná pomoc, v súlade s požadovaným záväzkom hlavných zahraničných bánk udržať si svoju zainteresovanosť v Rumunsku (ako potvrdili vo svojom spoločnom vyhlásení z 26. marca 2009), pričom odhadovaná miera obnovy pri zahraničnom dlhu v prípade podnikateľských subjektov oproti materským spoločnostiam a pri zahraničných dlhoch rumunských bánk je v roku 2009 na úrovni 50 %. Predpokladá sa, že v rokoch 2010 a 2011 sa všetky splatné zahraničné záväzky obnovia v objeme 100 % v súlade s očakávanou stabilizáciou finančného trhu a začiatkom oživenia na hlavných vývozných trhoch Rumunska. Popri stanovení dostatočne vysokej cieľovej sumy devízových rezerv (vo výške viac ako 100 % krátkodobého zahraničného dlhu pri zostávajúcej splatnosti) sa vykonali konzervatívne odhady, pokiaľ ide o ostatné odlevy kapitálu, ako sú napríklad odlev vkladov nerezidentov, pokles obchodných úverov a odlev prostriedkov z portfólií, s cieľom zahrnúť do výpočtov ďalšie tlmiace prvky.

(5)

Rumunské orgány požiadali EÚ a iné medzinárodné finančné inštitúcie o výraznú finančnú pomoc na podporu udržateľnosti platobnej bilancie a uvedenie medzinárodných menových rezerv na obozretnú úroveň.

(6)

V súvislosti s platobnou bilanciou Rumunska existuje vážna hrozba, ktorá opodstatňuje naliehavé poskytnutie vzájomnej pomoci Spoločenstvom. Okrem toho, vzhľadom na naliehavosť tejto situácie je dôležité udeliť výnimku zo šesťtýždňového obdobia uvedenú v časti I bode 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k zmluvám o založení Európskych spoločenstiev,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Spoločenstvo poskytne Rumunsku vzájomnú pomoc.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. mája 2009

Za Radu

predseda

V. TOŠOVSKÝ


13.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/8


ROZHODNUTIE RADY

zo 6. mája 2009

o poskytnutí strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva Rumunsku

(2009/459/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie predložený po konzultácii s Hospodárskym a finančným výborom (HFV),

keďže:

(1)

Rozhodnutím Rady 2009/458/ES (2) sa rozhodlo o poskytnutí vzájomnej pomoci Rumunsku.

(2)

Napriek očakávanému zlepšeniu stavu bežného účtu Komisia, Medzinárodný menový fond (MMF) a rumunské orgány odhadovali v marci 2009 potreby Rumunska na financovanie z vonkajších zdrojov v období do prvého štvrťroka 2011 na 20 miliárd EUR, keďže vzhľadom na nedávny vývoj na finančnom trhu by sa bilancia kapitálového a finančného účtu mohla výrazne zhoršiť.

(3)

Je vhodné poskytnúť Rumunsku podporu Spoločenstva v sume až do 5 miliárd EUR v rámci systému strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov, zriadeného nariadením (ES) č. 332/2002. Táto pomoc by sa mala poskytnúť spolu s pôžičkou od MMF vo výške 11,443 miliardy ZPČ (približne 12,95 miliardy EUR) v rámci dohody o pohotovostnom úvere, ktorej schválenie sa očakáva 6. mája 2009. Svetová banka takisto súhlasila s tým, že poskytne Rumunsku pôžičku vo výške 1 miliardy EUR, a Európska investičná banka (EIB) a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) poskytnú ďalšiu podporu v celkovej výške 1 miliardy EUR.

(4)

Túto pomoc Spoločenstva by mala riadiť Komisia. Špecifické podmienky hospodárskej politiky dohodnuté s orgánmi Rumunska po konzultácii s HFV by sa mali ustanoviť v memorande o porozumení. Podrobné finančné podmienky by mala ustanoviť Komisia v zmluve o úvere.

(5)

Komisia by v spolupráci s HFV mala v pravidelných intervaloch prostredníctvom pracovných návštev a pravidelného podávania správ príslušnými orgánmi overovať, či sú splnené podmienky hospodárskej politiky, na ktoré je pomoc viazaná.

(6)

Komisia bude po celý čas vykonávania programu poskytovať aj ďalšie politické poradenstvo a technickú pomoc v konkrétnych oblastiach.

(7)

Bez toho, aby bol dotknutý článok 27 protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, Európsky dvor audítorov má právo vykonávať akékoľvek finančné kontroly alebo audity, ktoré v súvislosti s riadením tejto pomoci považuje za potrebné. Komisia vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom má právo vyslať svojich vlastných úradníkov alebo riadne splnomocnených zástupcov, aby vykonali technické alebo finančné kontroly alebo audity, ktoré považuje za potrebné v súvislosti s riadením tejto strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva.

(8)

Nezávisle od trvania a rámca programu pomoci Komisia bude tiež uplatňovaním existujúcich príslušných postupov vrátane mechanizmu spolupráce a overovania pokračovať v monitorovaní pokroku v oblastiach prispievajúcich k transparentnosti a účinnosti verejných výdavkov, najmä v oblasti súdnictva a implementácie štrukturálnych fondov, aby napomohla Rumunsku posilniť účinok pomoci Spoločenstva.

(9)

Pomoc by sa mala poskytnúť so zreteľom na podporovanie udržateľnosti platobnej bilancie v Rumunsku, čím by sa prispelo k úspešnému vykonávaniu vládneho programu hospodárskej politiky,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Spoločenstvo dá Rumunsku k dispozícii strednodobý úver vo výške maximálne 5 miliárd EUR pri maximálnej priemernej dobe splatnosti sedem rokov.

2.   Finančná pomoc Spoločenstva je k dispozícii počas troch rokov počnúc prvým dňom po dni, kedy toto rozhodnutie nadobudne účinnosť.

Článok 2

1.   Pomoc riadi Komisia spôsobom konzistentným so záväzkami Rumunska a odporúčaniami Rady, najmä odporúčaniami pre jednotlivé krajiny v kontexte vykonávania národného programu reforiem, ako aj konvergenčného programu.

2.   Komisia sa po konzultácii s HFV dohodne s rumunskými orgánmi na špecifických podmienkach hospodárskej politiky, na ktoré je finančná pomoc viazaná, ako sa ustanovuje v článku 3 ods. 5. Tieto podmienky sa ustanovia v memorande o porozumení konzistentnom so záväzkami a odporúčaniami uvedenými v odseku 1. Podrobné finančné podmienky ustanoví Komisia v zmluve o úvere.

3.   Komisia v spolupráci s HFV pravidelne overuje, či sú splnené podmienky hospodárskej politiky, na ktoré je pomoc viazaná. Rumunské orgány na tento účel dajú Komisii k dispozícii všetky potrebné informácie a v plnom rozsahu s ňou spolupracujú. Komisia priebežne informuje HFV o možnom refinancovaní pôžičiek alebo reštrukturalizácii finančných podmienok.

4.   Rumunsko musí byť pripravené prijať a vykonávať ďalšie konsolidačné opatrenia na zaistenie makrofinančnej stability, ak také opatrenia budú počas programu pomoci potrebné. O prijatí akýchkoľvek ďalších opatrení sa rumunské orgány s Komisiou vopred poradia.

Článok 3

1.   Komisia sprístupní finančnú pomoc Spoločenstva Rumunsku prostredníctvom najviac piatich splátok, ktorých výška sa ustanoví v memorande o porozumení.

2.   Prvá splátka sa uvoľní až vtedy, keď zmluva o úvere a memorandum o porozumení nadobudnú účinnosť.

3.   Ak to bude potrebné na financovanie úveru, povoľuje sa obozretné používanie úrokových swapov s protistranami najvyššej úverovej kvality.

4.   Komisia rozhodne o uvoľnení ďalších splátok, až keď získa stanovisko HFV.

5.   Uhradenie každej ďalšej splátky sa uskutoční na základe uspokojivého vykonávania nového hospodárskeho programu rumunskej vlády, ktorý sa má zahrnúť do konvergenčného programu Rumunska, národného programu reforiem a konkrétnejšie na základe špecifických podmienok hospodárskej politiky ustanovených v memorande o porozumení. Patria sem okrem iného tieto podmienky:

a)

prijať jasne vytýčený strednodobý fiškálny program navrhnutý na zníženie celkového deficitu verejných financií do roku 2011 na úroveň neprevyšujúcu referenčnú hodnotu podľa Zmluvy o ES vo výške 3 % HDP;

b)

prijať a vykonať zmenený a doplnený rozpočet na rok 2009 (do druhého štvrťroka 2009), a to s cieľom dosiahnuť celkový deficit verejných financií v maximálnej hodnote 5,1 % HDP podľa ESA 95;

c)

znížiť mzdové výdavky vo verejnom sektore v nominálnom vyjadrení v porovnaní s výsledkom dosiahnutým v roku 2008 formou rezignácie na zvyšovanie miezd vo verejnom sektore (celkovo vo výške 5 % v nominálnom vyjadrení) plánovanej na rok 2009 (alebo ďalšími rovnocennými škrtmi v oblasti zamestnanosti) a znížiť zamestnanosť vo verejnom sektore vrátane nahradením len jedného zo siedmich odchádzajúcich zamestnancov;

d)

ďalšie zníženia výdavkov na tovar a služby a dotácií pre verejné podniky;

e)

zlepšiť rozpočtové riadenie prijatím a zavedením záväzného strednodobého fiškálneho rámca, stanoviť obmedzenia pre revízie rozpočtu počas roka vrátane fiškálnych pravidiel a vytvoriť radu pre fiškálne záležitosti, ktorá bude vykonávať nezávislé a odborné preskúmavanie;

f)

reformovať systém odmeňovania vo verejnom sektore, okrem iného zjednotením a zjednodušením mzdových tabuliek, a reformovať systém prémií a príplatkov;

g)

reformovať kľúčové parametre dôchodkového systému prechodom na indexovanie dôchodkov spotrebiteľskými cenami, a nie mzdami, postupne upraviť vek odchodu do dôchodku za hranicu aktuálnych schválených plánov, najmä v prípade žien, a postupne zaviesť penzijné poistenie skupín zamestnancov verejného sektora, ktorí sú v súčasnosti z tohto poistenia vylúčení;

h)

zmeniť a doplniť zákony o bankovníctve a o konkurze tak, aby bolo možné včas a účinne reagovať v prípade, že banky sa dostanú do ťažkostí. Kľúčovým cieľom týchto zmien a doplnení bude posilniť právomoci správcov bánk, na ktoré bola uvalená nútená správa. Popri riešeniach problémov bánk by sa právomoci Národnej banky Rumunska (NBR) v oblasti nápravy mali posilniť ustanoveniami, ktoré jej umožnia vyžadovať, aby významní akcionári zvýšili svoj akciový kapitál a banku finančne podporili. Finančný dohľad sa posilní v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ. Okrem toho sa zavedú požiadavky na podrobnejšie vykazovanie likvidity. Okrem toho by sa mali pozmeniť postupy aktivácie poistenia vkladov, aby sa zjednodušila a zrýchlila ich výplata. Podľa upravených právnych predpisov sa poistenie vkladov zaktivuje na základe rozhodnutia NBR v lehote 21 dní. Nakoniec, s cieľom zaručiť dostatočné zabezpečenie likvidity sa NBR zaviazala rozšíriť spektrum aktív prijateľných ako kolaterál. Vzhľadom na osobitné okolnosti by sa vo vhodnom čase mala zákonná minimálna úroveň kapitálovej primeranosti zvýšiť z 8 % na 10 %;

i)

opatrenia štrukturálnych reforiem v oblastiach odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydané v kontexte lisabonskej stratégie. Budú sem patriť opatrenia na zlepšenie efektívnosti a účinnosti verejnej správy, zlepšenie kvality verejných výdavkov, lepšie využitie a vyššie absorbovanie finančných prostriedkov EÚ, zníženie administratívneho, fiškálneho a právneho zaťaženia podnikov a riešenie problému nelegálnej práce, takže sa rozšíri základ dane.

6.   S cieľom zaistiť plynulé zavádzanie podmienenosti programu a pomôcť napraviť nerovnováhy udržateľným spôsobom bude Komisia priebežne poskytovať poradenstvo a usmernenia v oblasti fiškálnej reformy, reformy finančného trhu a štrukturálnej reformy.

7.   Rumunsko otvorí v NBR osobitný účet na riadenie prijatej strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Rumunsku.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 6. mája 2009

Za Radu

predseda

V. TOŠOVSKÝ


(1)  Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2)  Pozri stranu 6 tohto úradného vestníka.


Komisia

13.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/11


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. júna 2009

o prijatí spoločnej bezpečnostnej metódy na posúdenie dosahovania bezpečnostných cieľov podľa článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES

[oznámené pod číslom K(2009) 4246]

(Text s významom pre EHP)

(2009/460/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (smernica o bezpečnosti železníc) (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej železničnej agentúry o spoločných bezpečnostných metódach na výpočet, posudzovanie a vymáhanie, používaných v rámci prvého súboru spoločných bezpečnostných cieľov, ktoré bolo predložené Komisii 29. apríla 2008,

keďže:

(1)

V súlade so smernicou 2004/49/ES by sa mali postupne zavádzať spoločné bezpečnostné ciele (ďalej len „CST“) a spoločné bezpečnostné metódy (ďalej len „CSM“) s cieľom zabezpečiť, aby sa zachovala vysoká úroveň bezpečnosti a aby sa zvýšila tam, kde je to potrebné a reálne uskutočniteľné.

(2)

Podľa článku 6 ods. 1 smernice 2004/49/ES Európska komisia by mala prijať CSM. Tieto metódy by mali okrem iného a v súlade s článkom 6 ods. 3 smernice 2004/49/ES opisovať, ako sa posudzuje úroveň bezpečnosti a dosahovanie CST.

(3)

Prvý súbor CST by sa mal zaviesť s cieľom zabezpečiť, aby v žiadnom členskom štáte nedošlo k zníženiu existujúcej úrovne bezpečnosti železničného systému. Mal by byť založený na preskúmaní existujúcich cieľov a bezpečnostnej úrovne železničných systémov v členských štátoch.

(4)

Okrem toho, na účely zachovania existujúcej úrovne bezpečnosti železničných systémov je potrebné zosúladenie bezpečnostných úrovní celých vnútroštátnych železničných systémov, pokiaľ ide o kritériá prijateľnosti rizika. Dodržiavanie bezpečnostných úrovní by sa malo v jednotlivých štátoch monitorovať.

(5)

Na účely stanovenia prvého súboru CST v súlade s článkom 7 ods. 3 smernice 2004/49/ES je potrebné kvantitatívne určiť existujúcu bezpečnostnú úroveň železničných systémov v členských štátoch pomocou národných referenčných hodnôt (ďalej len „NRV“), ktoré vypočíta a používa Európska železničná agentúra (ďalej len „agentúra“) a Komisia. NRV by sa mali vypočítať len v roku 2009 na zostavenie prvého súboru CST a v roku 2011 na zostavenie druhého súboru CST.

(6)

V snahe dosiahnuť zhodu NRV a zabrániť zbytočnému zaťaženiu mali by byť z tohto rozhodnutia vyňaté ľahké železničné systémy, funkčne oddelené siete, železničná infraštruktúra v súkromnom vlastníctve, ktorá slúži len pre potreby majiteľa, a železnice vyhradené na historické, muzeálne a turistické účely.

(7)

Pre nedostatok zosúladených a spoľahlivých údajov o bezpečnostnej úrovni častí železničných systémov podľa článku 7 ods. 4 smernice 2004/49/ES sa stanovilo, že vypracovanie prvého súboru CST vyjadrených prostredníctvom kritérií prijateľnosti rizika pre špecifikované kategórie osôb a pre celú spoločnosť, je v súčasnosti realizovateľný len pre železničné systémy v celom ich rozsahu, a nie pre ich časti.

(8)

Na základe postupného zosúlaďovania vnútroštátnych štatistických údajov o nehodách a súvisiacich dôsledkoch v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy (2) a so smernicou 2004/49/ES mali by sa pri vypracovávaní spoločných metód monitorovania a zamerania sa na bezpečnostnú úroveň železničných systémov v členských štátoch pri rozhodovaní o tom, či bola zachovaná bezpečnostná úroveň členského štátu, zohľadňovať štatistické neurčitosti a potreba prvku úsudku.

(9)

Na to, aby bolo možné uskutočniť spravodlivé a transparentné porovnanie bezpečnostnej úrovne železníc medzi členskými štátmi, členské štáty by mali vykonávať vlastné hodnotenia na základe spoločného prístupu k určovaniu bezpečnostných cieľov železničného systému a k dokazovaniu ich dodržiavania.

(10)

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeným na základe článku 27 ods. 1 smernice 2004/49/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa stanovuje spoločná bezpečnostná metóda, ktorú má Európska železničná agentúra (ďalej len „agentúra“) používať na výpočet a posudzovanie dosahovania spoločných bezpečnostných cieľov (ďalej len „CST“) pri uplatňovaní článku 6 ods. 1 smernice 2004/49/ES.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na celý železničný systém v každom členskom štáte. Neuplatňuje sa však na:

a)

metrá, električky a iné ľahké železničné systémy;

b)

siete, ktoré sú funkčne oddelené od zvyšného železničného systému a určené len na miestnu, mestskú alebo prímestskú osobnú dopravu, ako aj železničné podniky, ktoré svoju činnosť vykonávajú len na týchto sieťach;

c)

železničnú infraštruktúru v súkromnom vlastníctve, ktorá slúži len pre potreby majiteľa a jeho vlastnú prevádzku nákladnej dopravy;

d)

historické vozidlá, ktoré sa prevádzkujú na vnútroštátnych sieťach pod podmienkou, že vyhovujú vnútroštátnym bezpečnostným pravidlám a predpisom s cieľom zabezpečiť bezpečný pohyb takýchto vozidiel;

e)

historické, muzeálne a turistické železnice, ktoré sa prevádzkujú len vo svojej vlastnej sieti vrátane dielní, vozidiel a zamestnancov.

Článok 3

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú vymedzenia pojmov smernice 2004/49/ES a nariadenia (ES) č. 91/2003.

Okrem toho sa uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

a)

„národná referenčná hodnota (NRV)“ znamená referenčnú hodnotu, ktorá pre príslušný členský štát vyjadruje maximálnu prípustnú hodnotu kategórie železničného rizika;

b)

„kategória rizika“ znamená jednu z kategórií železničného rizika špecifikovaných v článku 7 ods. 4 písm. a) a b) smernice 2004/49/ES;

c)

„plán zvýšenia bezpečnosti“ znamená program implementácie organizačnej štruktúry, povinností, postupov, činností, spôsobilostí a zdrojov požadovaných na účely zníženia rizika v jednej kategórii rizika alebo vo viacerých kategóriách rizika;

d)

„smrteľné zranenia a vážené ťažké zranenia (FWSI)“ znamenajú vyjadrenie dôsledkov závažných nehôd, v ktorých došlo k smrteľným a ťažkým zraneniam, pričom 1 ťažké zranenie sa považuje za štatisticky ekvivalentné 0,1 smrteľného zranenia;

e)

„používatelia úrovňových priecestí“ sú všetky osoby používajúce úrovňové priecestia na prechod cez železničnú trať pomocou akéhokoľvek dopravného prostriedku alebo peši;

f)

„personál“ alebo „zamestnanci vrátane personálu dodávateľov“ sú všetky osoby, ktorých zamestnanie súvisí so železnicou a sú v práci v čase nehody; patrí sem aj vlakový personál a osoby narábajúce s vozidlovým parkom a zariadeniami infraštruktúry;

g)

„neoprávnené osoby v železničných priestoroch“ sú všetky osoby prítomné v železničných priestoroch, ktorých prítomnosť v týchto priestoroch je zakázaná, s výnimkou používateľov úrovňových križovatiek;

h)

„iné osoby (tretie strany)“ sú všetky osoby, ktoré nie sú vymedzené ako „cestujúci“, „zamestnanci vrátane personálu dodávateľov“, „používatelia úrovňových priecestí“ alebo „neoprávnené osoby v železničných priestoroch“;

i)

„riziko pre spoločnosť ako celok“ znamená kolektívne riziko pre všetky kategórie osôb uvedené v článku 7 ods. 4 písm. a) smernice 2004/49/ES;

j)

„vlakokilometer v osobnej doprave“ znamená mernú jednotku vyjadrujúcu pohyb osobného vlaku na jednom kilometri; do úvahy sa berie len vzdialenosť na vnútroštátnom území vykazujúcej krajiny;

k)

„kilometer trate“ znamená dĺžku železničnej siete v členskom štáte meranú v kilometroch, kde sa počíta každá koľaj viackoľajnej trate.

Článok 4

Metódy výpočtu NRV a CST a posudzovania ich dosahovania

1.   Metódy uvedené v prílohe sa používajú pri výpočte a posudzovaní dosahovania NRV a CST.

2.   Agentúra navrhne Komisii NRV vypočítané v súlade s oddielom 2.1 prílohy a CST odvodené z NRV podľa metódy uvedenej v oddiele 2.2 prílohy. Po tom, ako Komisia prijme NRV a CST, agentúra posúdi ich dosahovanie členskými štátmi v súlade s kapitolou 3 prílohy.

3.   Posúdenie odhadovaných nákladov a výnosov CST uvedené v článku 7 ods. 3 smernice 2004/49/ES je obmedzené na tie členské štáty, ktorých NRV sú pre ktorúkoľvek kategóriu rizík vyššie ako zodpovedajúce CST.

Článok 5

Donucovacie opatrenia

Na základe rozdielnych konečných výsledkov posúdenia dosahovania cieľov podľa bodu 3.1.5 prílohy sa prijmú tieto donucovacie opatrenia:

a)

v prípade „možného zníženia bezpečnostnej úrovne“: príslušný(-é) členský(-é) štát(-y) predloží(-ia) Komisii správu vysvetľujúcu pravdepodobné dôvody získaných výsledkov;

b)

v prípade „pravdepodobného zníženia bezpečnostnej úrovne“: príslušný(-é) členský(-é) štát(-y) predloží(-ia) Komisii správu vysvetľujúcu pravdepodobné dôvody získaných výsledkov a prípadne aj plán na zvýšenie bezpečnosti.

Na účely vyhodnotenia akýchkoľvek informácií a dôkazov predložených členskými štátmi v súlade s postupom uvedeným v písmenách a) a b) Komisia môže požiadať agentúru o poskytnutie technického stanoviska.

Článok 6

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 5. júna 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44.

(2)  Ú. v. EÚ L 14, 21.1.2003, s. 1.


PRÍLOHA

1.   Štatistické zdroje a merné jednotky na výpočet NRV a CST

1.1.   Štatistické zdroje

1.1.1.

NRV a CST sa vypočítajú na základe údajov o železničných nehodách a súvisiacich dôsledkoch nahlásených v súlade s prílohou H k nariadeniu (ES) č. 91/2003 a v súlade s ustanoveniami článkov 5 a 18 a prílohy I k smernici 2004/49/ES.

1.1.2.

Pri zostavovaní prvého súboru CST majú v prípade nezrovnalostí medzi údajmi pochádzajúcimi z dvoch zdrojov uvedených v bode 1.1.1 prednosť údaje nahlásené podľa prílohy H k nariadeniu (ES) č. 91/2003.

1.1.3.

V časovom poradí údajov, ktoré sa použijú pri priraďovaní hodnôt NRV a CST, sa nachádzajú posledné štyri nahlásené roky. Najneskôr do 31. januára 2011 agentúra navrhne Komisii prijatie aktualizovaných hodnôt NRV a CSR vypočítaných z údajov za posledných šesť nahlásených rokov.

1.2.   Merné jednotky pre NRV

1.2.1.

Merné jednotky pre NRV sa vyjadrujú v súlade s matematickou definíciou rizika. Dôsledkami nehôd, ktoré sa zohľadňujú pre jednotlivé kategórie rizika, sú FWSI.

1.2.2.

Merné jednotky, ktoré sa použijú na kvantifikovanie NRV pre jednotlivé kategórie rizika, sú stanovené v dodatku 1 a vyplývajú z uplatňovania zásad a definícií uvedených v bode 1.2.1 a v prípade potreby aj v bode 1.2.3. Medzi merné jednotky patria aj základné jednotky uvedené v dodatku 1 pre normalizáciu NRV.

1.2.3.

Pre každú z kategórií rizika „cestujúci“ a „používatelia úrovňových priecestí“ sú stanovené dve rozličné NRV vyjadrené v dvoch rozličných merných jednotkách uvedených v dodatku 1. Na účely posúdenia dosahovania cieľov podľa kapitoly 3 sa považuje za dostatočné splnenie aspoň jednej z týchto NRV.

1.3.   Merné jednotky pre CST

1.3.1.

Merné jednotky používané na kvantifikovanie CST pre jednotlivé kategórie rizika sú rovnaké ako merné jednotky uvedené pre NRV v oddiele 1.2.

2.   Metóda výpočtu NRV a odvodzovania CST

2.1.   Metóda výpočtu NRV

2.1.1.

Pre každý členský štát a pre každú kategóriu rizika sa NRV vypočíta pomocou nasledujúceho postupu v uvedenom poradí:

a)

výpočet hodnôt vyplývajúcich zo zodpovedajúcich merných jednotiek uvedených v dodatku 1, berúc do úvahy údaje a ustanovenia uvedené v oddiele 1.1;

b)

analýza výsledkov postupu uvedeného v písmene a) na účely kontroly výskytu a opakovaného výskytu nulových hodnôt pre FWSI v posudzovaných bezpečnostných úrovniach za príslušné roky;

c)

ak nulových hodnôt uvedených v písmene b) nie je viac ako dve, vypočíta sa vážený priemer hodnôt uvedených v písmene a), ako sa uvádza v oddiele 2.3, a výsledná hodnota sa považuje za NRV;

d)

ak nulových hodnôt uvedených v písmene b) je viac ako dve, agentúra priradí NRV podľa vlastného uváženia hodnotu, ktorú určí na základe konzultácie s príslušným členským štátom.

2.2.   Metóda odvodzovania CST z NRV

2.2.1.

Po vypočítaní NRV pre každý členský štát podľa postupu uvedeného v oddiele 2.1 sa pre každú kategóriu rizika priradí zodpovedajúcemu CST hodnota, ktorá sa rovná nižšej z týchto hodnôt:

a)

hodnota NRV, ktorá je zo všetkých členských štátov najvyššia;

b)

hodnota rovnajúca sa desaťnásobku priemernej európskej hodnote rizika, na ktoré sa posudzovaná NRV vzťahuje.

2.2.2.

Európsky priemer uvedený v bode 2.2.1 písm. b) sa vypočíta ako súčet príslušných údajov za všetky členské štáty použitím zodpovedajúcich merných jednotiek uvedených v dodatku 1, ako aj váženého priemeru uvedeného v oddiele 2.3.

2.3.   Postup stanovenia váženého priemeru pre výpočet NRV

2.3.1.

Pre každý členský štát a pre každú kategóriu rizika, na ktorú sa môže uplatniť vážený priemer podľa bodu 2.1.1 písm. c), sa pri výpočte NRVY za rok Y (kde Y = 2009 a 2011) postupuje podľa týchto krokov:

a)

výpočet ročných pozorovaní OBSi (kde i je príslušný rok pozorovania) získaných z príslušných merných jednotiek uvedených v dodatku 1 potom, čo sa ako vstupné údaje použijú údaje za n posledných nahlásených rokov podľa bodu 2.1.1 písm. a) [na začiatku n = 4; počnúc rokom 2011 n = 6];

b)

výpočet aritmetického n-ročného priemeru (AV) ročných pozorovaní OBSi ;

c)

výpočet absolútnej hodnoty rozdielu ABSDIFFi medzi jednotlivými ročnými pozorovaniami OBSi a AV. Ak ABSDIFFi < 0,01 * AV, ABSDIFFi sa priradí konštantná hodnota rovnajúca sa 0,01 * AV;

d)

výpočet váhového koeficientu (Wi ) pre každý jednotlivý rok i inverziou ABSDIFFi ;

e)

výpočet NRVY vo forme váženého priemeru takto:

Formula;

kde i je prirodzené číslo, a

ak Y = 2009: x = Y – 5; N = Y – 2

ak Y = 2011: x = Y – 7; N = Y – 2

3.   Rámcový model na posúdenie dosahovania NRV a CST

3.1.   Metóda posudzovania dosahovania NRV a CST

3.1.1.

Na posudzovanie dosahovania NRV a CST sa uplatňujú tieto zásady:

a)

pre každý členský štát a pre každú kategóriu rizika, ktorej príslušná NRV sa rovná alebo je menšia ako zodpovedajúci CST, dosiahnutie NRV automaticky znamená aj dosiahnutie CST. Posudzovanie dosiahnutia NRV sa uskutoční v súlade s postupom uvedeným v oddiele 3.2 a NRV predstavuje maximálnu prípustnú úroveň rizika, na ktorú sa vzťahuje, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o rozsahu tolerancie uvedené v bode 3.2.3;

b)

pre každý členský štát a pre každú kategóriu rizika, ktorej príslušná NRV je vyššia ako zodpovedajúci CST, CST predstavuje maximálnu prípustnú úroveň rizika, na ktorú sa vzťahuje. Posudzovanie dosiahnutia CST sa uskutoční v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z hodnotenia vplyvu a prípadne aj z časového harmonogramu postupnej implementácie CST v súlade s článkom 7 ods. 3 smernice 2004/49/ES.

3.1.2.

Pre každý členský štát a pre každú kategóriu rizika posudzovanie dosiahnutia NRV a CST uskutočňuje každý rok agentúra berúc do úvahy posledné štyri predchádzajúce nahlásené roky.

3.1.3.

Každý rok najneskôr do 31. marca agentúra nahlási Komisii celkové výsledky posúdenia dosahovania NRV a CST.

3.1.4.

Vzhľadom na ustanovenia bodu 1.1.3 počnúc rokom 2012 posudzovanie dosiahnutia NRV a CST uskutočňuje každý rok agentúra berúc do úvahy posledných päť predchádzajúcich nahlásených rokov.

3.1.5.

Výsledok posudzovania dosahovania cieľov uvedený v bode 3.1.1 sa klasifikuje takto:

a)

prijateľná bezpečnostná úroveň;

b)

možné zníženie bezpečnostnej úrovne;

c)

pravdepodobné zníženie bezpečnostnej úrovne.

3.2.   Podrobný opis postupu uvedeného v bode 3.1.1 písm. a)

3.2.1.

Postup na posúdenie dosiahnutia NRV sa skladá zo štyroch rôznych krokov opísaných v nasledujúcich bodoch. Celková schéma rozhodovania pri tomto postupe je uvedená v dodatku 2, kde šípky „áno“ a „nie“ zodpovedajú výsledkom krokov posudzovania označených ako „vyhovujúci“, resp. „nevyhovujúci“.

3.2.2.

V prvom kroku posudzovania sa overuje, či pozorovaná bezpečnostná úroveň spĺňa alebo nespĺňa NRV. Pozorovaná bezpečnostná úroveň sa hodnotí pomocou merných jednotiek stanovených v dodatku 1 a údajov uvedených v oddiele 1.1, s časovým poradím, ktoré zahŕňa posledné roky pozorovaní podľa oddielu 3.1. Pozorovaná bezpečnostná úroveň sa vyjadruje pomocou:

a)

bezpečnostnej úrovne pozorovanej v samostatnom poslednom nahlásenom roku;

b)

pohyblivého váženého priemeru (MWA) špecifikovaného v oddiele 3.3.

Hodnoty získané uplatnením ustanovení písmen a) a b) sa potom porovnávajú s NRV a ak ani jedna z týchto hodnôt nie je vyššia ako NRV, bezpečnostná úroveň sa považuje za prijateľnú. V opačnom prípade postup pokračuje druhým krokom posudzovania.

3.2.3.

V druhom kroku posudzovania sa bezpečnostná úroveň považuje za prijateľnú, ak MWA nie je vyššia ako NRV plus 20 % rozsah tolerancie. Ak táto podmienka nie je splnená, agentúra požiada bezpečnostný orgán príslušného členského štátu o poskytnutie informácií o nehode s najhoršími dôsledkami (vzhľadom na FWSI) v posledných rokoch pozorovania podľa oddielu 3.1, s vylúčením rokov použitých na stanovenie NRV.

Ak je táto nehoda vzhľadom na dôsledky vážnejšia ako najzávažnejšia nehoda zahrnutá do údajov použitých na stanovenie NRV, vylúči sa zo štatistiky. Znovu sa vypočíta MWA na účely kontroly, či sa jeho hodnota nachádza v stanovenom rozsahu tolerancie. V takom prípade sa bezpečnostná úroveň považuje za prijateľnú. V opačnom prípade postup pokračuje tretím krokom posudzovania.

3.2.4.

V treťom kroku posudzovania sa overuje, či k tomu, že výsledkom druhého kroku posudzovania nebol dôkaz o prijateľnej bezpečnostnej úrovni, došlo po prvý raz za posledné 3 roky. V takom prípade sa výsledok tretieho kroku posudzovania klasifikuje ako „vyhovujúci“. Postup pokračuje štvrtým krokom nezávisle od výsledku tretieho kroku.

3.2.5.

Vo štvrtom kroku posudzovania sa overuje, či počet významných nehôd na vlakokilometer zostal vzhľadom na predchádzajúce roky konštantný (alebo sa znížil). Kritériom tohto hodnotenia je, či nastal štatisticky významný nárast počtu relevantných významných nehôd na vlakokilometer. Posudzuje sa to pomocou hornej Poissonovej tolerančnej hranice, ktorá určuje prijateľnú variabilitu na základe počtu nehôd, ku ktorým došlo v rozličných členských štátoch.

Ak počet významných nehôd na vlakokilometer nie je vyšší ako uvedená tolerančná hranica, predpokladá sa, že nenastal štatisticky významný nárast a výsledok tohto kroku posudzovania sa klasifikuje ako „vyhovujúci“.

V závislosti od kategórie rizika, na ktorú sa rozličné NRV, ktorých dosahovanie sa posudzuje, vzťahujú, patria medzi významné nehody podliehajúce vykonaniu tohto kroku posudzovania tieto nehody:

a)

riziká pre cestujúcich: všetky relevantné významné nehody;

b)

riziká pre personál alebo zamestnancov vrátane personálu dodávateľov: všetky relevantné významné nehody;

c)

riziká pre používateľov úrovňových priecestí: všetky relevantné významné nehody zaradené do kategórie „nehody týkajúce sa úrovňových priecestí“;

d)

riziká pre neoprávnené osoby v železničných priestoroch: všetky relevantné významné nehody zaradené do kategórie „nehody osôb spôsobené pohybujúcim sa dopravným prostriedkom“;

e)

riziká pre ostatných: všetky relevantné významné nehody;

f)

riziká pre spoločnosť ako celok: všetky významné nehody.

3.3.   Postup stanovenia pohyblivého váženého priemeru pre ročné posudzovanie dosiahnutia NRV

3.3.1.

Pre každý členský štát a pre každú kategóriu rizika, na ktorú sa uplatňuje pohyblivý vážený priemer (MWA) na účely vykonania krokov posudzovania podľa oddielu 3.2, sa pri výpočte MWAY za každý rok Y (počnúc rokom Y = 2010) uplatňujú tieto fázy:

a)

výpočet ročných pozorovaní OBSi získaných pomocou príslušných ukazovateľov uvedených v dodatku 1, po tom, čo sa ako vstupné údaje použijú údaje získané zo zdrojov uvedených v oddiele 1.1 za príslušné roky (index i nadobúda hodnoty definované vo vzorci uvedenom ďalej);

b)

výpočet aritmetického n-ročného priemeru (AV) ročných pozorovaní OBSi [na začiatku n = 4; počnúc rokom 2012 n = 5];

c)

výpočet absolútnej hodnoty rozdielu ABSDIFFi medzi jednotlivými ročnými pozorovaniami OBSi a AV. Ak ABSDIFFi < 0,01 * AV, ABSDIFFi sa priradí konštantná hodnota rovnajúca sa 0,01 * AV;

d)

výpočet váhového koeficientu (Wi ) inverziou ABSDIFFi ;

e)

výpočet MWAY takto:

Formula;

kde i je prirodzené číslo, a

ak Y = 2010 alebo 2011: x = Y – 5; N = Y – 2

ak Y ≥ 2012: x = Y – 6; N = Y – 2

DODATOK 1

Merné jednotky pre NRV a CST

Kategória rizika

Merné jednotky

Základné jednotky

1.

Cestujúci

1.1.

Počet FWSI cestujúcich za rok vyplývajúcich z významných nehôd/počet vlakokilometrov v osobnej doprave za rok

Vlakokilometre v osobnej doprave za rok

1.2.

Počet FWSI cestujúcich za rok vyplývajúcich z významných nehôd/počet osobokilometrov za rok

Osobokilometre za rok

2.

Zamestnanci

Počet FWSI zamestnancov súvisiacich s významnými nehodami za rok/počet vlakokilometrov za rok

Vlakokilometre za rok

3.

Používatelia úrovňových križovatiek

3.1.

Počet FWSI používateľov úrovňových križovatiek súvisiacich s významnými nehodami za rok/počet vlakokilometrov za rok

Vlakokilometre za rok

3.2.

Počet FWSI používateľov úrovňových križovatiek súvisiacich s významnými nehodami za rok/[(počet vlakokilometrov za rok * počet úrovňových križovatiek)/kilometre trate)]

(Vlakokilometre za rok * počet úrovňových križovatiek)/kilometre trate

4.

Ostatní

Ročný počet FWSI osôb patriacich do kategórie „iné osoby“ súvisiacich s významnými nehodami/počet vlakokilometrov za rok

Vlakokilometre za rok

5.

Neoprávnené osoby v železničných priestoroch

Počet FWSI neoprávnených osôb v železničných priestoroch súvisiacich s významnými nehodami za rok/počet vlakokilometrov za rok

Vlakokilometre za rok

6.

Celá spoločnosť

Celkový počet FWSI súvisiacich s významnými nehodami za rok/počet vlakokilometrov za rok

Vlakokilometre za rok

DODATOK 2

Schéma rozhodovania pre postup uvedený v bode 3.1.1 písm. a) prílohy

Image


13.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. júna 2009

o vymenovaní zástupcu Komisie do Správnej rady Európskej agentúry pre lieky

(2009/461/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (1), a najmä na jeho článok 65,

keďže:

(1)

V zmysle článku 65 nariadenia (ES) č. 726/2004 Správna rada Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „agentúra“) má zahŕňať dvoch zástupcov Komisie.

(2)

Vzhľadom na to, že súčasné funkčné obdobie zástupcu Komisie a náhradníka z Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel sa končí 2. júna 2009, je potrebné, aby bol z Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel vymenovaný člen správnej rady agentúry a náhradník, ktorý tohto člena zastúpi v jeho neprítomnosti a bude za neho hlasovať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zástupcom Komisie v Správnej rade Európskej agentúry pre lieky má byť osoba, ktorá zastáva túto pracovnú pozíciu a vykonáva tieto funkcie:

a)

generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel.

Náhradným zástupcom má byť osoba, ktorá zastáva túto pracovnú pozíciu a vykonáva tieto funkcie:

b)

riaditeľ na čele riaditeľstva, ktoré je zodpovedné za povoľovanie liekov na základe pracovného programu Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na osoby, ktoré zastávajú pracovné pozície uvedené v článku 1, a to aj dočasne, v deň prijatia tohto rozhodnutia, alebo na zástupcov týchto osôb na uvedených miestach.

Článok 3

Generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel informuje výkonného riaditeľa Európskej agentúry pre lieky o menách osôb zastávajúcich pracovné pozície uvedené v článku 1 a o prípadných zmenách na týchto pozíciách.

V Bruseli 12. júna 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.


13.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. júna 2009,

ktorým sa ustanovuje výnimka z bodu 1 písm. d) prílohy k rozhodnutiu 2006/133/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2009/420/ES, pokiaľ ide o dátum uplatňovania v súvislosti s náchylným drevom s pôvodom mimo vymedzených oblastí

[oznámené pod číslom K(2009) 4515]

(2009/462/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä jej článok 16 ods. 3 štvrtú vetu,

keďže:

(1)

Komisia prijala 28. mája 2009 rozhodnutie 2009/420/ES, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/133/ES, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje dočasné prijatie ďalších opatrení proti šíreniu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďatko borovicové) v súvislosti s oblasťami v Portugalsku okrem oblastí, v ktorých jeho výskyt nie je známy. (2) Uvedeným rozhodnutím sa v rozhodnutí Komisie 2006/133/ES (3) od 16. júna 2009 stanovila povinnosť, aby náchylný drevený obalový materiál, ktorý nepochádza z vymedzených oblastí, bol podrobený jednému zo schválených ošetrení uvedených v prílohe I k Medzinárodnej norme FAO pre fytosanitárne opatrenia č. 15 a označený v súlade s prílohou II k tejto norme predtým, ako sa prepraví z vymedzených oblastí do iných oblastí v členských štátoch alebo v tretích krajinách, ako aj z časti vymedzenej oblasti, v ktorej je známy výskyt háďatka borovicového, do časti vymedzenej oblasti označenej ako ochranná zóna.

(2)

Drevený obalový materiál sa vyžaduje pri preprave mnohého tovaru rôznych druhov. Doteraz sa však produkcia a použitie náchylného dreveného obalového materiálu ošetreného a označeného v súlade s prílohami I a II k Medzinárodnej norme FAO pre fytosanitárne opatrenia č. 15 v Spoločenstve všeobecne nestanovili. Zdá sa najmä, že nie je možné v krátkom čase sprístupniť dostatočné množstvo dreveného obalového materiálu, ktorý je v súlade s Medzinárodnou normou FAO pre fytosanitárne opatrenia č. 15, aby sa pokryli potreby hospodárskych subjektov predávajúcich tovar z Portugalska do ostatných členských štátov alebo tretích krajín.

(3)

V záujme zabránenia rizikám neprimeraného narušenia obchodu sa zdá byť potrebné ustanoviť výnimku, pokiaľ ide o dátum uplatňovania požiadaviek stanovených v rozhodnutí 2006/133/ES zmenenom a doplnenom rozhodnutím 2009/420/ES, v ktorom sa uvádza povinnosť ošetriť a označiť náchylný drevený obalový materiál, ktorý nepochádza z vymedzených oblastí, v súlade s prílohami I a II k Medzinárodnej norme FAO pre fytosanitárne opatrenia č. 15 pred jeho prepravou z vymedzených oblastí v Portugalsku do iných oblastí.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bod 1 písm. d) prílohy k rozhodnutiu 2006/133/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2009/420/ES sa neuplatňuje na náchylné drevo s pôvodom mimo vymedzených oblastí.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 16. júna 2009 do 31. decembra 2009.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. júna 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. V. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 135, 30.5.2009, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2006, s. 34.