ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.148.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 148

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
11. júna 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 487/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy (kodifikované znenie) ( 1 )

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 488/2009 z 10. júna 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 489/2009 z 10. júna 2009, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení požadovaných od 1. do 5. júna 2009 na produkty odvetvia cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 490/2009 z 10. júna 2009, ktorým sa stosiedmy krát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

12

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/439/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/250/ES, ktorým sa Spojené kráľovstvo oprávňuje na zavedenie osobitného opatrenia odchylne od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

14

 

 

2009/440/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. mája 2009, ktorým sa vymenúvajú štyria fínski členovia a dvaja fínski náhradníci Výboru regiónov

16

 

 

2009/441/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. mája 2009, ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov za Taliansko

17

 

 

Komisia

 

 

2009/442/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. júna 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ [oznámené pod číslom K(2009) 4199]  ( 1 )

18

 

 

2009/443/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. júna 2009, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova, kadmia a ortuti [oznámené pod číslom K(2009) 4187]  ( 1 )

27

 

 

2009/444/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. júna 2009 o určení pridelenia súm vyplývajúcich z modulácie ustanovenej v článkoch 7 a 10 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 na roky 2009 až 2012 členským štátom [oznámené pod číslom K(2009) 4375]

29

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/445/SZBP z 9. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO

33

 

 

2009/446/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru ATALANTA/5/2009 z 10. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/2/2009 o prijatí príspevkov tretích štátov na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) a rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/3/2009 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)

34

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Dozorný orgán EZVO

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 387/06/COL z 13. decembra 2006 o zmenách a doplneniach rozhodnutia Dozorného úradu EZVO č. 195/04/COL o vykonávacích ustanoveniach uvedených v článku 27 časti II protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdneho dvora, pokiaľ ide o štandardné notifikačné formuláre pomoci

35

 

*

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 637/08/COL z 8. októbra 2008, ktorým sa šesťdesiaty šiestykrát menia a dopĺňajú procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci

55

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

11.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 487/2009

z 25. mája 2009

o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 83,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 3976/87 zo 14. decembra 1987 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Spoločné ustanovenia na uplatňovanie článku 81 ods. 3 zmluvy by mali byť prijaté formou nariadenia alebo smernice podľa článku 83 zmluvy. Komisia by mala mať preto možnosť vyhlásiť prostredníctvom nariadenia, že ustanovenia článku 81 ods. 1 zmluvy sa nebudú uplatňovať na určité kategórie dohôd medzi podnikmi, rozhodnutí združení podnikov a zosúladených postupov.

(3)

Komisia by mala byť splnomocnená udeliť skupinové výnimky v oblasti leteckej dopravy pre prepravu v rámci Spoločenstva, ako aj pre prepravu medzi Spoločenstvom a tretími krajinami.

(4)

Malo by byť stanovené za akých konkrétnych podmienok a za akých okolností môže Komisia vykonávať takéto právomoci v úzkom a stálom styku s príslušnými orgánmi členských štátov.

(5)

Je predovšetkým žiaduce, aby na niektoré kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov boli udelené skupinové výnimky. Tieto výnimky by mali byť udelené na prechodnú dobu, v priebehu ktorej sa leteckí dopravcovia prispôsobia konkurenčnejšiemu prostrediu. Komisia v úzkom spojení s členskými štátmi by mala byť schopná presne definovať rozsah týchto výnimiek a podmienok s nimi spojených.

(6)

Týmto nariadením nie je dotknuté uplatňovanie článku 86 zmluvy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Toto nariadenie sa vzťahuje na leteckú dopravu.

Článok 2

1.   V súlade s článkom 81 ods. 3 zmluvy môže Komisia nariadením vyhlásiť, že článok 81 ods. 1 zmluvy sa neuplatňuje na určité kategórie dohôd medzi podnikmi, rozhodnutí združení podnikov a zosúladených postupov.

Komisia môže, pokiaľ ide o dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, prijať najmä také nariadenia, ak majú jeden z nasledovných cieľov:

a)

spoločné plánovanie a koordináciu plánov leteckých liniek;

b)

konzultácie o tarifách pre prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu v pravidelnej leteckej doprave;

c)

spoločnú prevádzku nových menej obsadených spojov pravidelnej leteckej dopravy;

d)

pridelenie prevádzkových intervalov na letiskách a letiskové plánovanie; Komisia dohliadne na zabezpečenie súladu s nariadením Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (4);

e)

spoločnú kúpu, rozvoj a prevádzku počítačových rezervačných systémov týkajúcich sa letových poriadkov, rezervácie a predaja leteniek leteckými dopravnými podnikmi; Komisia dohliadne na zabezpečenie súladu s nariadením Rady (EHS) č. 2299/89 z 24. júla 1989 o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov (5).

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 druhý pododsek, tam uvedené nariadenia Komisie vymedzia kategórie dohôd, rozhodnutí či zosúladených postupov, na ktoré sa vzťahujú a špecifikujú predovšetkým:

a)

obmedzenia alebo podmienky, ktoré sa môžu alebo nemôžu vyskytovať v dohodách, rozhodnutiach a zosúladených postupoch;

b)

podmienky, ktoré musia byť obsiahnuté v dohodách, rozhodnutiach a zosúladených postupoch alebo akékoľvek iné podmienky, ktoré musia byť splnené.

Článok 3

Akékoľvek nariadenie prijaté podľa článku 2 sa uplatňuje určenú dobu.

Môže by zrušené alebo doplnené, ak sa zmenili okolnosti ktorejkoľvek skutočnosti, ktorá podnietila jeho prijatie; v takom prípade sa stanoví doba na zmenu a doplnenie dohôd a zosúladených postupov, na ktoré sa vzťahovalo predchádzajúce nariadenie pred jeho zrušením alebo zmenou a doplnením.

Článok 4

Nariadenia prijaté podľa článku 2 musia obsahovať ustanovenie, že sa vzťahujú so spätnou účinnosťou na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré existovali k dátumu nadobudnutia účinnosti takýchto nariadení.

Článok 5

Nariadenie prijaté podľa článku 2 môže stanoviť, že zákaz obsiahnutý v článku 81 ods. 1 zmluvy sa počas obdobia určeného takýmto nariadením nebude vzťahovať na tie dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy existujúce už v deň pristúpenia, na ktoré sa článok 81 ods. 1 vzťahuje na základe pristúpenia Rakúska, Fínska a Švédska a ktoré nespĺňajú podmienky článku 81 ods. 3 zmluvy.

Tento článok sa však nevzťahuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré už ku dňu pristúpenia spadali pod článok 53 ods. 1 dohody o EHP.

Článok 6

Pred prijatím nariadenia podľa článku 2, Komisia uverejní jeho návrh a vyzve všetky zainteresované osoby a organizácie, aby predložili svoje pripomienky v rámci primeranej lehoty, nie kratšej ako jeden mesiac, ktorú stanoví Komisia.

Článok 7

Komisia pred uverejnením návrhu nariadenia a pred prijatím nariadenia podľa článku 2 konzultuje s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie uvedeným v článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (6).

Článok 8

Nariadenie (EHS) č. 3976/87 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. mája 2009

Za Radu

predseda

J. ŠEBESTA


(1)  Stanovisko z 21. októbra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 374, 31.12.1987, s. 9.

(3)  Pozri prílohu I.

(4)  Ú. v. ES L 14, 22.1.1993, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 220, 29.7.1989, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Rady (EHS) č. 3976/87

(Ú. v. ES L 374, 31.12.1987, s. 9).

 

Nariadenie Rady (EHS) č. 2344/90

(Ú. v. ES L 217, 11.8.1990, s. 15).

 

Nariadenie Rady (EHS) č. 2411/92

(Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 19).

 

Akt o pristúpení z roku 1994, príloha I, časť III.A.3

(Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 56).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003

(Ú. v. EÚ L 1, 4.1.2003, s. 1).

Iba článok 41

Nariadenie Rady (ES) č. 411/2004

(Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 1).

Iba článok 2


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (EHS) č. 3976/87

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2, odsek 1

Článok 2, odsek 1, prvý pododsek

Článok 2, odsek 2, úvodné slová

Článok 2, odsek 1, druhý pododsek, úvodné slová

Článok 2, odsek 2, prvá zarážka

Článok 2, odsek 1, druhý pododsek, písmeno a)

Článok 2, odsek 2, druhá zarážka

Článok 2, odsek 1, druhý pododsek, písmeno b)

Článok 2, odsek 2, tretia zarážka

Článok 2, odsek 1, druhý pododsek, písmeno c)

Článok 2, odsek 2, štvrtá zarážka

Článok 2, odsek 1, druhý pododsek, písmeno d)

Článok 2, odsek 2, piata zarážka

Článok 2, odsek 1, druhý pododsek, písmeno e)

Článok 2, odsek 3

Článok 2, odsek 2

Články 3 a 4

Články 3 a 4

Článok 4a, prvá veta

Článok 5, prvý odsek

Článok 4a, druhá veta

Článok 5, druhý odsek

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Príloha I

Príloha II


11.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 488/2009

z 10. júna 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. júna 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. júna 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

37,3

MK

39,9

TR

54,9

ZZ

44,0

0707 00 05

JO

162,3

MK

31,4

TR

131,6

ZZ

108,4

0709 90 70

TR

111,6

ZZ

111,6

0805 50 10

AR

55,7

TR

60,0

ZA

65,7

ZZ

60,5

0808 10 80

AR

75,4

BR

72,8

CA

69,7

CL

88,5

CN

102,4

NA

101,9

NZ

105,3

US

118,5

ZA

78,1

ZZ

90,3

0809 10 00

TN

161,5

TR

197,7

ZZ

179,6

0809 20 95

TR

510,4

US

453,6

ZZ

482,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


11.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 489/2009

z 10. júna 2009,

ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení požadovaných od 1. do 5. júna 2009 na produkty odvetvia cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 950/2006 a/alebo s nariadením Rady (ES) č. 508/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty na dovoz surového trstinového cukru do Bulharska a Rumunska na zásobovanie rafinérií v hospodárskych rokoch 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 (3) boli v období od 1. do 5. júna 2009 príslušným orgánom predložené žiadosti o dovozné povolenia na celkové množstvo rovné alebo vyššie ako je dostupné množstvo pre poradovým číslom 09.4366 (2008–2009).

(2)

Za týchto okolností by Komisia mala stanoviť koeficient pridelenia s cieľom umožniť vydávanie povolení v pomere k dostupnému množstvu a/alebo informovať členské štáty, že sa dosiahol stanovený limit,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné povolenia predložené od 1. do 5. júna 2009 v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 950/2006 a/alebo v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 508/2007 sa povolenia vydávajú v rozmedzí množstvových limitov stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. júna 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT–INDIA

Kapitola IV nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 1.6.2009-5.6.2009

Limit

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Dosiahnutý

09.4333

Pobrežie Slonoviny

100

 

09.4334

Konžská republika

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Dosiahnutý

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Keňa

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

0

Dosiahnutý

09.4342

Maurícius

100

 

09.4343

Mozambik

0

Dosiahnutý

09.4344

Svätý Krištof a Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazijsko

0

Dosiahnutý

09.4347

Tanzánia

100

 

09.4348

Trinidad a Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Dosiahnutý


Preferenčný cukor AKT–INDIA

Kapitola IV nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok júla–septembra 2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 1.6.2009-5.6.2009

Limit

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Pobrežie Slonoviny

100

 

09.4334

Konžská republika

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Dosiahnutý

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Keňa

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurícius

100

 

09.4343

Mozambik

100

 

09.4344

Svätý Krištof a Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazijsko

100

 

09.4347

Tanzánia

100

 

09.4348

Trinidad a Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

0

Dosiahnutý


Doplnkový cukor

Kapitola V nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 1.6.2009-5.6.2009

Limit

09.4315

India

 

09.4316

Signatárske krajiny protokolu AKT

 


Koncesný cukor CXL

Kapitola VI nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 1.6.2009-5.6.2009

Limit

09.4317

Austrália

0

Dosiahnutý

09.4318

Brazília

0

Dosiahnutý

09.4319

Kuba

0

Dosiahnutý

09.4320

Ostatné tretie krajiny

0

Dosiahnutý


Cukor z Balkánu

Kapitola VII nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 1.6.2009-5.6.2009

Limit

09.4324

Albánsko

100

 

09.4325

Bosna a Hercegovina

0

Dosiahnutý

09.4326

Srbsko a Kosovo (1)

100

 

09.4327

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

100

 

09.4328

Chorvátsko

100

 


Mimoriadne dovezený cukor a cukor na priemyselné spracovanie

Kapitola VIII nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Typ

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 1.6.2009-5.6.2009

Limit

09.4380

Mimoriadny dovoz

 

09.4390

Priemyselné spracovanie

100

 


Dodatočný cukor podľa DHP

Kapitola VIIIa nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 1.6.2009-5.6.2009

Limit

09.4431

Komory, Madagaskar, Maurícius, Seychely, Zambia, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzánia, Uganda

100

 

09.4433

Svazijsko

100

 

09.4434

Mozambik

0

Dosiahnutý

09.4435

Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánska republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Svätý Krištof a Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Surinam, Trinidad a Tobago

0

Dosiahnutý

09.4436

Dominikánska republika

0

Dosiahnutý

09.4437

Fidži, Papua-Nová Guinea

100

 


Dovoz cukru v rámci prechodných colných kvót otvorených pre Bulharsko a Rumunsko

Článok 1 nariadenia (ES) č. 508/2007

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Typ

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 1.6.2009-5.6.2009

Limit

09.4365

Bulharsko

0

Dosiahnutý

09.4366

Rumunsko

100

Dosiahnutý


(1)  Ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.


11.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 490/2009

z 10. júna 2009,

ktorým sa stosiedmy krát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktorým sa zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov rozhodol 27. mája 2009 o zmene a doplnení zoznamu fyzických a právnických osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo uplatňovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, pridaním jednej fyzickej osoby na tento zoznam, vzhľadom na informácie v súvislosti s ich spojením s Al-Káidou. Sankčný výbor poskytol odôvodnenie pre toto rozhodnutie o zaradení do zoznamu.

(3)

Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť bezodkladne.

(5)

Keďže zoznam OSN neobsahuje aktuálnu adresu dotknutej fyzickej osoby, v Úradnom vestníku Európskej únie by sa malo uverejniť oznámenie, aby sa dotknutá osoba mohla obrátiť na Komisiu a aby Komisia mohla následne oznámiť dotknutej osobe dôvody, na ktorých sa toto nariadenie zakladá, umožniť jej vyjadriť sa k týmto dôvodom a s prihliadnutím na tieto vyjadrenia a prípadné dostupné dodatočné informácie toto nariadenie prehodnotiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. júna 2009

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

Pod nadpis „Fyzické osoby“ sa dopĺňa tento záznam:

„Bekkay Harrach [alias a) Abu Talha al Maghrabi, b) al Hafidh Abu Talha der Deutsche (‚al Hafidh Abu Talha Nemec‘)]. Dátum narodenia: 4.9.1977. Miesto narodenia: Berkane, Maroko. Štátna príslušnosť: Nemecko. Číslo cestovného pasu: 5208116575 (nemecký cestovný pas vydaný v Bonne v Nemecku, platný do 7.9.2013). Národné identifikačné číslo: a) 5209243072 [nemecký Bundespersonalausweis (vnútroštátny preukaz totožnosti)], vydaný v Bonne v Nemecku, platný do 7.9.2013, b) J17001W6Z12 (nemecký vodičský preukaz, vydaný v Bonne v Nemecku). Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 2a ods. 4 písm. b): 27.5.2009. Ďalšie informácie: od apríla 2009 sa pravdepodobne zdržuje v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

11.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/14


ROZHODNUTIE RADY

z 5. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/250/ES, ktorým sa Spojené kráľovstvo oprávňuje na zavedenie osobitného opatrenia odchylne od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(2009/439/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Spojené kráľovstvo listom, ktorý zaevidoval generálny sekretariát Komisie 28. júla 2008, požiadalo o oprávnenie naďalej uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES, pokiaľ ide o osobu povinnú zaplatiť daň z pridanej hodnoty (DPH) daňovým orgánom, ktoré sa pôvodne ustanovilo v rozhodnutí Rady 2007/250/ES (2).

(2)

Komisia v súlade s článkom 395 ods. 2 smernice 2006/112/EHS listom zo 17. marca 2009 informovala ostatné členské štáty o žiadosti predloženej Spojeným kráľovstvom. Listom z 20. marca 2009 Komisia oznámila Spojenému kráľovstvu, že má všetky informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie žiadosti.

(3)

Osoba povinná zaplatiť daň z pridanej hodnoty na základe článku 193 smernice 2006/112/ES je zdaniteľná osoba, ktorá dodáva tovar. Podľa súčasnej výnimky však Spojené kráľovstvo mohlo za určitých podmienok uplatňovať režim prenesenia daňovej povinnosti, pri ktorom sa povinnosť zaplatiť DPH preniesla na zdaniteľnú osobu, ktorej sa tovar, teda mobilné telefóny a integrované obvody, dodával, za predpokladu, že zdaniteľná suma dodávky sa rovnala 5 000 GBP alebo bola vyššia.

(4)

Účelom tohto odchyľujúceho sa opatrenia bol boj proti určitým agresívnym formám daňových únikov, a predovšetkým podvodom „kolotočového“ typu, pri ktorých sa tovar dodal niekoľkokrát bez zaplatenia DPH daňovým orgánom a zákazníkovi sa zaslala platná faktúra na účely odpočítania DPH. Uplatňovaním režimu prenesenia daňovej povinnosti bez toho, aby zákazník dodávateľovi skutočne zaplatil DPH, by sa zabránilo tomuto druhu daňových únikov.

(5)

Vzhľadom na zjavnú závažnosť podvodov v oblasti DPH v Spojenom kráľovstve, ako vyplýva z informácií, ktoré spolu s pôvodnou žiadosťou Spojené kráľovstvo poskytlo, opatrenie je aj naďalej primerané, pretože predĺženie je obmedzené na opodstatnené obdobie. Nepredstavuje ani základ celkového opatrenia všeobecného režimu prenesenia daňovej povinnosti, ani začiatok dlhodobejšieho uplatňovania tejto výnimky.

(6)

Výnimka nemá žiadny nepriaznivý vplyv na vlastné zdroje Spoločenstva pochádzajúce z DPH.

(7)

Mala by sa zabezpečiť právna kontinuita opatrenia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 4 rozhodnutia 2007/250/ES sa nahrádza takto:

„Článok 4

Toto rozhodnutie platí do 30. apríla 2011.“

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. mája 2009.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska.

V Bruseli 5. mája 2009

Za Radu

predseda

J. KOHOUT


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 109, 26.4.2007, s. 42.


11.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/16


ROZHODNUTIE RADY

z 25. mája 2009,

ktorým sa vymenúvajú štyria fínski členovia a dvaja fínski náhradníci Výboru regiónov

(2009/440/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh fínskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25 januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku odstúpenia pani Auli HYVÄRINENOVEJ a pani Eliny LEHTO-HÄGGROTHOVEJ a v dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Rista ERVELÄA a pána Rista KOIVISTA sa uvoľnili štyri miesta členov Výboru regiónov. V dôsledku odstúpenia pani Martiny MALMBERGOVEJ a pani Heini UTUNENOVEJ sa uvoľnili dve miesta náhradníkov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za členov:

pani Satu TIETARI, Säkylän kunnanvaltuuston jäsen,

pani Anne KARJALAINEN, Keravan kaupunginvaltuuston jäsen,

pán Risto ERVELÄ, Sauvon kunnanvaltuuston jäsen (zmena mandátu),

pán Risto KOIVISTO, Pirkkalan kunnanjohtaja (zmena mandátu),

b)

za náhradníkov:

pán Petri KALMI, Nurmijärven kunnanvaltuuston puheenjohtaja,

pán Mårten JOHANSSON, Raaseporin kaupunginjohtaja.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 25. mája 2009

Za Radu

predseda

J. ŠEBESTA


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


11.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/17


ROZHODNUTIE RADY

z 25. mája 2009,

ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov za Taliansko

(2009/441/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh vlády Talianska,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25 januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Renato SORU sa uvoľnilo miesto člena Výboru regiónov.

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za člena Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, vymenúva:

pán Ugo CAPPELLACCI, Presidente della Regione Sardegna.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli, 25. mája 2009

Za Radu

predseda

J. ŠEBESTA


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komisia

11.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/18


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. júna 2009,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o monitorovanie a podávanie správ

[oznámené pod číslom K(2009) 4199]

(Text s významom pre EHP)

(2009/442/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (1), a najmä na jej článok 21 ods. 4,

keďže:

(1)

V smernici 2007/2/ES sa vyžaduje od členských štátov, aby monitorovali vykonávanie a používanie svojich infraštruktúr pre priestorové informácie a podávali správy o vykonávaní uvedenej smernice.

(2)

S cieľom zabezpečiť koherentný prístup k tomuto monitorovaniu a podávaniu správ si členské štáty majú vytvoriť zoznam súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zoskupených podľa tém a príloh, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, a sieťových služieb uvedených v článku 11 ods. 1 smernice 2007/2/ES zoskupených podľa druhov služieb a tento zoznam poskytnúť Komisii.

(3)

Monitorovanie má vychádzať zo súboru ukazovateľov vypočítaných na základe údajov zhromaždených od príslušných zainteresovaných strán na rôznych úrovniach verejného orgánu.

(4)

Údaje zhromaždené na výpočet monitorovacích ukazovateľov by sa mali poskytnúť Komisii.

(5)

Výsledky monitorovania a podávania správ by sa mali poskytnúť Komisii a sprístupniť verejnosti.

(6)

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 22 smernice 2007/2/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa ustanovujú podrobné pravidlá monitorovania zo strany členských štátov vykonávania a používania ich infraštruktúr pre priestorové informácie a pravidlá podávania správ o vykonávaní smernice 2007/2/ES.

Článok 2

Spoločné ustanovenia týkajúce sa monitorovania a podávania správ

1.   Členské štáty zostavujú zoznam súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zoskupených podľa tém a príloh, ktoré zodpovedajú témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, a sieťových služieb uvedených v článku 11 ods. 1 uvedenej smernice zoskupených podľa druhov služieb.

Zoznam sprístupňujú Komisii a každoročne ho aktualizujú.

2.   Členské štáty sa pri zhromažďovaní údajov na monitorovanie a podávanie správ opierajú o koordinačnú štruktúru uvedenú v článku 19 ods. 2 smernice 2007/2/ES.

3.   Kontaktné miesta členských štátov poskytujú Komisii výsledky monitorovania uvedené v článku 21 ods. 1 smernice 2007/2/ES a správu uvedenú v článku 21 ods. 2 a 3 uvedenej smernice.

4.   Všetky výsledky monitorovania a podávané správy sa sprístupňujú verejnosti cez Internet alebo pomocou akékoľvek iného vhodného telekomunikačného prostriedku.

KAPITOLA II

MONITOROVANIE VYKONÁVANIA POŽIADAVIEK NA METAÚDAJE

Článok 3

Monitorovanie existencie metaúdajov

1.   Pri hodnotení existencie metaúdajov pre súbory a služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES sa uplatňujú tieto ukazovatele:

a)

všeobecný ukazovateľ (MDi1), ktorým sa hodnotí existencia metaúdajov pre súbory a služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES;

b)

tieto osobitné ukazovatele:

i)

MDi1.1, ktorým sa hodnotí existencia metaúdajov pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES;

ii)

MDi1.2, ktorým sa hodnotí existencia metaúdajov pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES;

iii)

MDi1.3, ktorým sa hodnotí existencia metaúdajov pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES;

iv)

MDi1.4, ktorým sa hodnotí existencia metaúdajov pre služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES.

2.   Členské štáty pre každý súbor a službu priestorových údajov v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1 určujú, či pre ne existujú metaúdaje, a súboru alebo službe priestorových údajov priraďujú tieto hodnoty:

a)

hodnotu 1, ak metaúdaje existujú;

b)

hodnotu 0, ak metaúdaje neexistujú.

3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ MDi1 vydelením počtu súborov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existujú metaúdaje, celkovým počtom súborov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách.

4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:

a)

počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existujú metaúdaje, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (MDi1.1);

b)

počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existujú metaúdaje, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (MDi1.2);

c)

počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existujú metaúdaje, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (MDi1.3);

d)

počet služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existujú metaúdaje, sa vydelí celkovým počtom služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách (MDi1.4).

Článok 4

Monitorovanie súladu metaúdajov

1.   Na hodnotenie súladu metaúdajov pre súbory a služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice sa používajú tieto ukazovatele:

a)

všeobecný ukazovateľ (MDi2), ktorým sa hodnotí súlad metaúdajov pre súbory a služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice;

b)

tieto osobitné ukazovatele:

i)

MDi2.1, ktorým sa hodnotí súlad metaúdajov pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice;

ii)

MDi2.2, ktorým sa hodnotí súlad metaúdajov pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice;

iii)

MDi2.3, ktorým sa hodnotí súlad metaúdajov pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice;

iv)

MDi2.4, ktorým sa hodnotí súlad metaúdajov pre služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice.

2.   Členské štáty pre každý súbor a službu priestorových údajov v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1 tohto rozhodnutia určujú, či sú príslušné metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 smernice 2007/2/ES, a súboru alebo službe údajov priraďujú tieto hodnoty:

a)

hodnotu 1, ak sú príslušné metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 smernice 2007/2/ES;

b)

hodnotu 0, ak príslušné metaúdaje nie sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 smernice 2007/2/ES.

3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ MDi2 vydelením počtu súborov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, v prípade ktorých sú metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice, celkovým počtom súborov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách.

4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:

a)

počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES, v prípade ktorých sú metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (MDi2.1);

b)

počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES, v prípade ktorých sú metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (MDi2.2);

c)

počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES, v prípade ktorých sú metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (MDi2.3);

d)

počet služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, v prípade ktorých sú metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom služieb priestorových údajov (MDi2.4).

KAPITOLA III

MONITOROVANIE VYKONÁVANIA POŽIADAVIEK NA INTEROPERABILITU SÚBOROV PRIESTOROVÝCH ÚDAJOV

Článok 5

Monitorovanie geografického pokrytia súbormi priestorových údajov

1.   Na určenie geografického pokrytia súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES sa používajú tieto ukazovatele:

a)

všeobecný ukazovateľ (DSi1), ktorým sa určuje rozsah územia členských štátov pokrytého súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES;

b)

tieto osobitné ukazovatele:

i)

DSi1.1, ktorým sa určuje rozsah územia členských štátov pokrytého súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES;

ii)

DSi1.2, ktorým sa určuje rozsah územia členských štátov pokrytého súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES;

iii)

DSi1.3, ktorým sa určuje rozsah územia členských štátov pokrytého súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES.

2.   Pre súbory priestorových údajov v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1 členské štáty stanovujú:

a)

oblasť, ktorú má daný súbor priestorových údajov pokrývať (ďalej len „príslušná oblasť“), vyjadrenú v km2;

b)

oblasť, ktorú daný súbor priestorových údajov pokrýva (ďalej len „skutočná oblasť“), vyjadrenú v km2.

3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ DSi1 vydelením súčtu skutočných oblastí pokrytých všetkými súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES súčtom príslušných oblastí pre všetky súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách.

4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:

a)

súčet skutočných oblastí pokrytých súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES sa vydelí súčtom príslušných oblastí pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (DSi1.1);

b)

súčet skutočných oblastí pokrytých súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES sa vydelí súčtom príslušných oblastí pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (DSi1.2);

c)

súčet skutočných oblastí pokrytých súbormi priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES sa vydelí súčtom príslušných oblastí pre súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (DSi1.3).

Článok 6

Monitorovanie súladu súborov priestorových údajov

1.   Na hodnotenie súladu súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a súladu ich príslušných metaúdajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice sa používajú tieto ukazovatele:

a)

všeobecný ukazovateľ (DSi2), ktorým sa hodnotí súlad súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a súlad ich príslušných metaúdajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice;

b)

tieto osobitné ukazovatele:

i)

DSi2.1, ktorým sa hodnotí súlad súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a súlad ich príslušných metaúdajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice;

ii)

DSi2.2, ktorým sa hodnotí súlad súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a súlad ich príslušných metaúdajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice;

iii)

DSi2.3, ktorým sa hodnotí súlad súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a súlad ich príslušných metaúdajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice.

2.   Členské štáty určujú, či každý súbor priestorových údajov v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1 tohto rozhodnutia je v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 smernice 2007/2/ES a či sú jeho príslušné metaúdaje v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice, a súboru údajov priraďujú tieto hodnoty:

a)

hodnotu 1 v prípade súladu súboru priestorových údajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 smernice 2007/2/ES a jeho príslušných metaúdajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice;

b)

hodnotu 0 v prípade nesúladu súboru priestorových údajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 smernice 2007/2/ES alebo jeho príslušných metaúdajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice.

3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ DSi2 vydelením počtu súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a ktorých príslušné metaúdaje sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice, celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách.

4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:

a)

počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe I k smernici 2007/2/ES, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a ktorých príslušné metaúdaje sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (DSi2.1);

b)

počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe II k smernici 2007/2/ES, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a ktorých príslušné metaúdaje sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (DSi2.2);

c)

počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohe III k smernici 2007/2/ES, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 7 ods. 1 uvedenej smernice a ktorých príslušné metaúdaje sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 5 ods. 4 uvedenej smernice, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedenej prílohe (DSi2.3).

KAPITOLA IV

MONITOROVANIE VYKONÁVANIA POŽIADAVIEK NA SIEŤOVÉ SLUŽBY

Článok 7

Monitorovanie prístupu k metaúdajom prostredníctvom vyhľadávacích služieb

1.   Na hodnotenie prístupu k metaúdajom pre súbory a služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES prostredníctvom vyhľadávacích služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. a) uvedenej smernice sa používajú tieto ukazovatele:

a)

všeobecný ukazovateľ (NSi1), ktorým sa hodnotí, v akom rozsahu je možné vyhľadávať súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES na základe ich príslušných metaúdajov prostredníctvom vyhľadávacích služieb;

b)

tieto osobitné ukazovatele:

i)

NSi1.1, ktorým sa hodnotí, v akom rozsahu je možné vyhľadávať súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES na základe ich príslušných metaúdajov prostredníctvom vyhľadávacích služieb;

ii)

NSi1.2, ktorým sa hodnotí, v akom rozsahu je možné vyhľadávať služby priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES na základe ich príslušných metaúdajov prostredníctvom vyhľadávacích služieb.

2.   Členské štáty určujú, či existuje vyhľadávacia služba pre každý súbor priestorových údajov a službu priestorových údajov v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1, a súboru alebo službe údajov priraďujú tieto hodnoty:

a)

hodnotu 1, ak vyhľadávacia služba existuje;

b)

hodnotu 0, ak vyhľadávacia služba neexistuje.

3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ NSi1 vydelením počtu súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existuje vyhľadávacia služba, celkovým počtom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách.

4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:

a)

počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existuje vyhľadávacia služba, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách (NSi1.1);

b)

počet služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existuje vyhľadávacia služba, sa vydelí celkovým počtom služieb priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách (NSi1.2).

Článok 8

Monitorovanie prístupu k súborom priestorových údajov prostredníctvom zobrazovacích a ukladacích služieb

1.   Na hodnotenie prístupu k súborom priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES prostredníctvom zobrazovacích a ukladacích služieb uvedených v článku 11 ods. 1 písm. b) a c) uvedenej smernice sa používajú tieto ukazovatele:

a)

všeobecný ukazovateľ (NSi2), ktorým sa hodnotí rozsah, do akého je možné zobraziť a uložiť súbory priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES prostredníctvom zobrazovacích a ukladacích služieb;

b)

tieto osobitné ukazovatele:

i)

NSi2.1, ktorým sa hodnotí prístup k súborom priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES prostredníctvom zobrazovacích služieb;

ii)

NSi2.2, ktorým sa hodnotí prístup k súborom priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES prostredníctvom ukladacích služieb.

2.   Členské štáty pre každý súbor priestorových údajov v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1 určujú, či v jeho prípade existuje zobrazovacia služba alebo ukladacia služba, alebo obe služby, a súboru údajov priraďujú tieto hodnoty:

a)

hodnotu 1, ak existuje zobrazovacia služba, a hodnotu 0, ak táto služba neexistuje;

b)

hodnotu 1, ak existuje ukladacia služba, a hodnotu 0, ak táto služba neexistuje;

c)

hodnotu 1, ak existuje zobrazovacia služba aj ukladacia služba, a hodnotu 0, ak aspoň jedna z nich neexistuje.

3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ NSi2 vydelením počtu súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existujú zobrazovacie aj ukladacie služby, celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách (NSi2).

4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:

a)

počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existuje zobrazovacia služba, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách (NSi2.1);

b)

počet súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES, pre ktoré existuje ukladacia služba, sa vydelí celkovým počtom súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam v uvedených prílohách (NSi2.2).

Článok 9

Monitorovanie využívania sieťových služieb

1.   Na monitorovanie využívania sieťových služieb uvedených v článku 11 ods. 1 smernice 2007/2/ES sa používajú tieto ukazovatele:

a)

všeobecný ukazovateľ (NSi3), ktorým sa hodnotí využívanie všetkých sieťových služieb;

b)

tieto osobitné ukazovatele:

i)

NSi3.1, ktorým sa hodnotí využívanie vyhľadávacích služieb;

ii)

NSi3.2, ktorým sa hodnotí využívanie zobrazovacích služieb;

iii)

NSi3.3, ktorým sa hodnotí využívanie ukladacích služieb;

iv)

NSi3.4, ktorým sa hodnotí využívanie transformačných služieb;

v)

NSi3.5, ktorým sa hodnotí využívanie služieb umožňujúcich spustenie služieb priestorových údajov.

2.   Členské štáty určujú ročný počet žiadostí o služby pre každú sieťovú službu v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1.

3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ NSi3 vydelením súčtu ročného počtu žiadostí o služby pre všetky sieťové služby počtom sieťových služieb.

4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:

a)

počet žiadostí o služby za rok pre všetky vyhľadávacie služby vydelený počtom vyhľadávacích služieb (NSi3.1);

b)

počet žiadostí o služby za rok pre všetky zobrazovacie služby vydelený počtom zobrazovacích služieb (NSi3.2);

c)

počet žiadostí o služby za rok pre všetky ukladacie služby vydelený počtom ukladacích služieb (NSi3.3);

d)

počet žiadostí o služby za rok pre všetky transformačné služby vydelený počtom transformačných služieb (NSi3.4);

e)

počet žiadostí o služby za rok pre všetky služby umožňujúce spustenie služieb priestorových údajov vydelený počtom služieb umožňujúcich spustenie služieb priestorových údajov (NSi3.5).

Článok 10

Monitorovanie súladu sieťových služieb s vykonávacími predpismi

1.   Na hodnotenie súladu sieťových služieb uvedených v článku 11 ods. 1 smernice 2007/2/ES s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 uvedenej smernice sa používajú tieto ukazovatele:

a)

všeobecný ukazovateľ (NSi4), ktorým sa hodnotí súlad všetkých sieťových služieb s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES;

b)

tieto osobitné ukazovatele:

i)

NSi4.1, ktorým sa hodnotí súlad vyhľadávacích služieb s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES;

ii)

NSi4.2, ktorým sa hodnotí súlad zobrazovacích služieb s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES;

iii)

NSi4.3, ktorým sa hodnotí súlad ukladacích služieb s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES;

iv)

NSi4.4, ktorým sa hodnotí súlad transformačných služieb s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES;

v)

NSi4.5, ktorým sa hodnotí súlad služieb umožňujúcich spustenie služieb priestorových údajov s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES.

2.   Členské štáty pre každú sieťovú službu v zozname uvedenom v článku 2 ods. 1 tohto rozhodnutia určujú, či je v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES, a sieťovej službe priraďujú tieto hodnoty:

a)

hodnotu 1, ak je sieťová služba v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES;

b)

hodnotu 0, ak sieťová služba nie je v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES.

3.   Členské štáty vypočítavajú všeobecný ukazovateľ NSi4 vydelením počtu sieťových služieb, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES, celkovým počtom sieťových služieb.

4.   Členské štáty vypočítavajú osobitné ukazovatele takto:

a)

počet vyhľadávacích služieb, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom vyhľadávacích služieb (NSi4.1);

b)

počet zobrazovacích služieb, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom zobrazovacích služieb (NSi4.2);

c)

počet ukladacích služieb, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom ukladacích služieb (NSi4.3);

d)

počet transformačných služieb, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom transformačných služieb (NSi4.4);

e)

počet služieb umožňujúcich spustenie služieb priestorových údajov, ktoré sú v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 16 smernice 2007/2/ES, sa vydelí celkovým počtom služieb umožňujúcich spustenie služieb priestorových údajov (NSi4.5).

Článok 11

Poskytované informácie

1.   Členské štáty poskytujú Komisii tieto informácie:

a)

hodnoty všetkých všeobecných a osobitných ukazovateľov vyjadrené v percentách;

b)

čitatele a menovatele všetkých všeobecných a osobitných ukazovateľov;

c)

údaje zhromaždené podľa článku 3 ods. 2, článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 2, článku 8 ods. 2, článku 9 ods. 2 a článku 10 ods. 2.

2.   Výsledky monitorovania uvedeného v článku 21 ods. 1 smernice 2007/2/ES sa týkajú monitorovania vykonaného v priebehu kalendárneho roka a uverejňujú sa do 15. mája nasledujúceho roka. Potom sa výsledky aktualizujú najmenej každý rok.

Výsledky monitorovania vykonaného v roku 2009 sa týkajú obdobia od dátumu uvedeného v článku 18 do konca uvedeného roka.

KAPITOLA V

PODÁVANIE SPRÁV

Článok 12

Koordinácia a zabezpečenie kvality

1.   Pokiaľ ide o koordináciu, súhrnné údaje uvedené v článku 21 ods. 2 písm. a) smernice 2007/2/ES obsahujú:

a)

názov, kontaktné údaje, úlohu a povinnosti kontaktného miesta členského štátu;

b)

názov, kontaktné údaje, úlohu a povinnosti, organizačnú schému koordinačnej štruktúry, ktorá podporuje kontaktné miesto členského štátu;

c)

opis vzťahu s tretími stranami;

d)

prehľad pracovných metód a postupov koordinačného orgánu;

e)

poznámky k procesu monitorovania a podávania správ.

2.   Pokiaľ ide o organizáciu zabezpečenia kvality, súhrnné údaje uvedené v článku 21 ods. 2 písm. a) smernice 2007/2/ES obsahujú:

a)

opis postupov zabezpečenia kvality vrátane údržby infraštruktúry pre priestorové informácie;

b)

analýzu problémov zabezpečenia kvality, ktoré sa týkajú vývoja infraštruktúry pre priestorové informácie, pri zohľadnení všeobecných a osobitných ukazovateľov;

c)

opis opatrení, ktoré boli prijaté na zlepšenie zabezpečenia kvality infraštruktúry;

d)

ak bol ustanovený certifikačný mechanizmus, opis tohto mechanizmu.

Článok 13

Príspevok k fungovaniu a koordinácii infraštruktúry

Súhrnné údaje uvedené v článku 21 ods. 2 písm. b) smernice 2007/2/ES obsahujú:

a)

prehľad rôznych zainteresovaných strán prispievajúcich k vykonávaniu infraštruktúry pre priestorové informácie podľa tejto typológie: užívatelia, tvorcovia údajov, poskytovatelia služieb, koordinačné orgány;

b)

opis úlohy rôznych zainteresovaných strán pri vývoji a údržbe infraštruktúry pre priestorové informácie vrátane ich úlohy pri koordinácii úloh, pri poskytovaní údajov a metaúdajov a pri správe a vývoji služieb a pri poskytovaní serverového priestoru;

c)

všeobecný opis hlavných opatrení, ktoré boli prijaté na uľahčenie spoločného využívania súborov a služieb priestorových údajov medzi verejnými orgánmi, a opis výsledného zlepšenia spoločného využívania;

d)

opis spôsobu spolupráce zainteresovaných strán;

e)

opis prístupu k službám prostredníctvom geoportálu Inspire uvedeného v článku 15 ods. 2 smernice 2007/2/ES.

Článok 14

Využívanie infraštruktúry pre priestorové informácie

Údaje o využívaní infraštruktúry pre priestorové informácie uvedené v článku 21 ods. 2 písm. c) smernice 2007/2/ES sa týkajú:

a)

využívania služieb priestorových údajov infraštruktúry pre priestorové informácie pri zohľadnení všeobecných a osobitných ukazovateľov;

b)

využívania súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES verejnými orgánmi, a to najmä so zreteľom na dobré príklady z oblasti politiky životného prostredia;

c)

dôkazov o využívaní infraštruktúry pre priestorové informácie širokou verejnosťou, ak sú k dispozícii;

d)

príkladov cezhraničného využívania a snáh o zlepšenie cezhraničnej konzistentnosti súborov priestorových údajov zodpovedajúcich témam uvedeným v prílohách I, II a III k smernici 2007/2/ES;

e)

spôsobu využívania transformačných služieb na dosiahnutie interoperability údajov.

Článok 15

Dohody o spoločnom využívaní údajov

Súhrnné údaje uvedené v článku 21 ods. 2 písm. d) smernice 2007/2/ES obsahujú:

a)

prehľad dohôd o spoločnom využívaní údajov, ktoré vznikli alebo vznikajú medzi verejnými orgánmi;

b)

prehľad dohôd o spoločnom využívaní údajov, ktoré vznikli alebo vznikajú medzi verejnými orgánmi a inštitúciami a orgánmi Spoločenstva, vrátane príkladov dohôd o spoločnom využívaní údajov pre konkrétny súbor priestorových údajov;

c)

zoznam prekážok pri spoločnom využívaní súborov a služieb priestorových údajov medzi verejnými orgánmi a medzi verejnými orgánmi a inštitúciami a orgánmi Spoločenstva, ako aj opis opatrení prijatých na prekonanie týchto prekážok.

Článok 16

Aspekty nákladov a prínosov

Súhrnné údaje uvedené v článku 21 ods. 2 písm. e) smernice 2007/2/ES obsahujú:

a)

odhad nákladov vyplývajúcich z vykonávania smernice 2007/2/ES;

b)

príklady pozorovaných prínosov vrátane príkladov pozitívnych účinkov na prípravu, vykonávanie a hodnotenie politiky, príkladov zlepšených služieb pre občanov, ako aj príkladov cezhraničnej spolupráce.

Článok 17

Aktualizácia správ

Správa uvedená v článku 21 ods. 3 smernice 2007/2/ES sa vzťahuje na predchádzajúce tri kalendárne roky pred rokom, v ktorom bola správa podaná.

KAPITOLA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 5. júna 2009.

Článok 19

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom

V Bruseli 5. júna 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.


11.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/27


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. júna 2009,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES, pokiaľ ide o výnimky pre použitie olova, kadmia a ortuti

[oznámené pod číslom K(2009) 4187]

(Text s významom pre EHP)

(2009/443/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. b),

keďže:

(1)

Smernicou 2002/95/ES sa od Komisie vyžaduje, aby prehodnotila určité nebezpečné látky, ktoré sú podľa článku 4 ods. 1 tejto smernice zakázané.

(2)

Určité materiály a komponenty, ktoré obsahujú olovo a kadmium, by sa mali z tohto zákazu vyňať, keďže eliminácia týchto nebezpečných látok v týchto špecifických materiáloch a komponentoch sa technicky a vedecky stále nedá zrealizovať.

(3)

Olovo v spájkach na spájkovanie tenkých medených drôtov s priemerom 100 μm a menej v elektrických transformátoroch sa ešte nenahradzuje.

(4)

Nie sú dostupné žiadne uskutočniteľné náhrady olova v krycej vrstve diód vysokého napätia na podklade skleneného krytu z boritanu zinočnatého.

(5)

V súčasnosti nie je možná ani náhrada kadmia a oxidu kademnatého v hrubovrstvových pastách použitých na oxide berylnatom viazanom s hliníkom.

(6)

Technológie nahrádzajúce analogické obvody na šírenie zvukových signálov s cieľom vyhnúť sa použitiu optočlenov založených na kadmiu vo všetkých profesionálnych zvukových zariadeniach by sa mali zaviesť do 31. decembra 2009.

(7)

Momentálne je náhrada ortuti použitej ako inhibítor na zabránenie rozprašovania katódy na plazmových displejoch DC s obsahom do 30 mg na displej technicky nezrealizovateľná, ale mala by sa zrealizovať do 1. júla 2010.

(8)

Smernica 2002/95/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Podľa článku 5 ods. 2 smernice 2002/95/ES sa Komisia poradila s príslušnými stranami.

(10)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES (2),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k smernici 2002/95/ES sa mení a dopĺňa tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. júna 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(2)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.


PRÍLOHA

V prílohe k smernici 2002/95/ES sa dopĺňajú tieto body 33 až 38:

„33.

Olovo v spájkach na spájkovanie tenkých medených drôtov s priemerom 100 μm a menej v elektrických transformátoroch.

34.

Olovo v prvkoch cermetového dolaďovacieho potenciometra.

35.

Kadmium vo fotorezistoroch optočlenov využívaných v profesionálnom zvukovom zariadení do 31. decembra 2009.

36.

Ortuť ako inhibítor na zabránenie rozprašovania katódy na plazmových displejoch DC s obsahom do 30 mg na displej do 1. júla 2010.

37.

Olovo v krycej vrstve diód vysokého napätia na podklade skleneného krytu z boritanu zinočnatého.

38.

Kadmium a oxid kademnatý v hrubovrstvových pastách použitých na oxide berylnatom viazanom s hliníkom.“


11.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/29


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. júna 2009

o určení pridelenia súm vyplývajúcich z modulácie ustanovenej v článkoch 7 a 10 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 na roky 2009 až 2012 členským štátom

[oznámené pod číslom K(2009) 4375]

(2009/444/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2 prvý pododsek a ods. 4 a článok 10 ods. 3,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2009/379/ES (2) sa určili najmä sumy vyplývajúce z uplatňovania znížení priamych platieb stanovených v článku 7 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, ktoré sa poskytnú Európskemu poľnohospodárskemu fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) na rozpočtové roky 2007 až 2013.

(2)

V článku 10 ods. 3 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (3), sa stanovili kritériá na rozdeľovanie súm vyplývajúcich z modulácie ustanovenej v odseku 1 uvedeného článku. Tieto ustanovenia sú teraz prevzaté v článku 9 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 73/2009.

(3)

V článku 78 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (4), je stanovený kľúč rozdelenia týchto súm medzi členské štáty s použitím kritérií určených v článku 10 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(4)

V rozhodnutí Komisie 2006/588/ES (5) sa určilo pridelenie súm vyplývajúcich z modulácie podľa článku 10 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 na roky 2006 až 2012 členským štátom. Toto ustanovenie bolo prevzaté do článku 9 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 73/2009. Sumy uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2006/588/ES na roky 2009 až 2012 sa považujú za sumy pridelené členským štátom podľa článku 9 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 73/2009. Z tohto dôvodu sa tieto sumy naďalej uplatňujú.

(5)

Členským štátom by sa mal v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 prideliť zvyšok súm vyplývajúcich z uplatňovania modulácie ustanovenej v článku 7 uvedeného nariadenia na roky 2009 až 2012, ako aj sumy vyplývajúce z uplatňovania danej modulácie v nových členských štátoch v zmysle článku 2 písm. g) uvedeného nariadenia v súlade s článkom 10 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(6)

V záujme zrozumiteľnosti je vhodné zrušiť rozhodnutie 2006/588/ES a nahradiť ho novým rozhodnutím.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Sumy vyplývajúce z uplatňovania piatich percentuálnych bodov zníženia na roky 2009 až 2012 podľa článku 9 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa prideľujú členským štátom v súlade s tabuľkou uvedenou v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Sumy vyplývajúce z uplatňovania zníženia väčšieho ako päť percentuálnych bodov na roky 2009 až 2012, uvedené v článku 1 tohto rozhodnutia podľa článku 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009, sa prideľujú členským štátom v súlade s tabuľkou uvedenou v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Sumy pridelené na rok 2012 podľa článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 novým členským štátom v zmysle článku 2 písm. g) uvedeného nariadenia sú stanovené v tabuľke v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Rozhodnutie 2006/588/ES sa zrušuje.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. júna 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 117, 12.5.2009, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18.

(5)  Ú. v. EÚ L 240, 2.9.2006, s. 6.


PRÍLOHA I

Pridelenie súm vyplývajúcich z modulácie v súlade s článkom 9 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 na roky 2009 až 2012 členským štátom

(v miliónoch EUR)

Členský štát

2009

2010

2011

2012

Belgicko

18,3

18,2

18,2

18,2

Dánsko

33,4

33,4

33,4

33,4

Nemecko

207,5

206,8

206,8

206,8

Írsko

35,2

34,5

34,5

34,7

Grécko

64,3

61,3

61,3

61,4

Španielsko

223,4

217,8

218,4

218,5

Francúzsko

271,8

270,6

270,8

271,0

Taliansko

144,6

140,2

140,8

140,8

Luxembursko

1,2

1,2

1,2

1,2

Holandsko

29,4

28,8

28,8

28,8

Rakúsko

44,3

43,2

43,3

43,3

Portugalsko

54,1

52,8

52,8

52,9

Fínsko

20,6

20,2

20,2

20,2

Švédsko

26,0

25,5

25,5

25,5

Spojené kráľovstvo

136,7

136,3

136,3

136,3


PRÍLOHA II

Pridelenie súm vyplývajúcich z modulácie v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 73/2009 na roky 2009 až 2012 členským štátom

(v miliónoch EUR)

Členský štát

2009

2010

2011

2012

Belgicko

9,3

13,8

18,4

23,2

Dánsko

17,6

25,9

34,3

43,0

Nemecko

115,0

158,5

204,0

250,9

Írsko

17,1

25,6

34,1

42,7

Grécko

19,6

29,0

38,2

47,3

Španielsko

70,1

107,3

141,9

178,8

Francúzsko

132,8

198,0

265,2

335,6

Taliansko

61,3

78,2

102,0

127,9

Luxembursko

0,6

0,8

1,1

1,4

Holandsko

13,3

19,8

26,4

34,2

Rakúsko

7,3

10,9

14,5

18,1

Portugalsko

8,8

11,8

15,8

19,8

Fínsko

6,1

9,1

12,3

15,3

Švédsko

10,0

15,2

20,5

25,9

Spojené kráľovstvo

67,4

100,6

134,3

167,7


PRÍLOHA III

Pridelenie súm vyplývajúcich z modulácie v súlade s článkom 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 na rok 2012 členským štátom

(v miliónoch EUR)

Členský štát

2012

Česká republika

6,3

Litva

0,3

Maďarsko

5,9

Poľsko

1,1

Slovensko

2,5


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

11.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/33


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/445/SZBP

z 9. júna 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (1), EULEX KOSOVO

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Rada 4. februára 2008 prijala jednotnú akciu 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO (2). Uvedená jednotná akcia sa uplatňuje do 14. júna 2010.

(2)

V jednotnej akcii 2008/124/SZBP sa stanovila finančná referenčná suma na pokrytie výdavkov na misiu do 14. júna 2009. Finančná referenčná suma by sa mala zvýšiť, aby pokryla výdavky misie do 14. júna 2010.

(3)

Jednotná akcia 2008/124/SZPB by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2008/124/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 16 sa prvý odsek nahrádza takto:

„1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov misie EULEX KOSOVO je 265 000 000 EUR.“;

2.

Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

Nadobudnutie účinnosti a trvanie

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Jej účinnosť skončí 14. júna 2010.“

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 9. júna 2009.

Za Radu

predseda

E. JANOTA


(1)  Podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1244 (1999).

(2)  Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2008, s. 92.


11.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/34


ROZHODNUTIE POLITICKÉHO A BEZPEČNOSTNÉHO VÝBORU ATALANTA/5/2009

z 10. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/2/2009 o prijatí príspevkov tretích štátov na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) a rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/3/2009 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta)

(2009/446/SZBP)

POLITICKÝ A BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 25 tretí pododsek,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (1), a najmä na jej článok 10 ods. 2 o účasti tretích štátov,

so zreteľom na rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/2/2009 z 21. apríla 2009 o prijatí príspevkov tretích štátov na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) (2) a na rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/3/2009 z 21. apríla 2009 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta) (3) a na dodatok k nemu (4),

keďže:

(1)

Veliteľ operácie EÚ viedol 17. novembra 2008, 16. decembra 2008 a 19. marca 2009 konferencie o vytvorení ozbrojených síl a doplnení stavov.

(2)

Na základe odporúčaní veliteľa operácie EÚ a Vojenského výboru Európskej únie o príspevku Chorvátska by sa tento príspevok mal prijať.

(3)

V súlade s článkom 6 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a opatrení Európskej únie s obrannými dôsledkami,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Článok 1 rozhodnutia Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/2/2009 z 21. apríla 2009 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Príspevky tretích štátov

V nadväznosti na konferencie o vytvorení ozbrojených síl a doplnení stavov sa prijímajú príspevky Nórska a Chorvátska na vojenskú operáciu EÚ na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (Atalanta).“

Článok 2

Príloha k rozhodnutiu Politického a bezpečnostného výboru Atalanta/3/2009 sa upravuje takto:

„PRÍLOHA

ZOZNAM TRETÍCH ŠTÁTOV UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2 ODS. 1

Nórsko,

Chorvátsko“.

V Luxemburgu 10. júna 2009

Za Politický a bezpečnostný výbor

predseda

I. ŠRÁMEK


(1)  Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Ú. v. EÚ L 109, 30.4.2009, s. 52.

(3)  Ú. v. EÚ L 112, 6.5.2009, s. 9.

(4)  Ú. v. EÚ L 119, 14.5.2009, s. 40.


IV Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

Dozorný orgán EZVO

11.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/35


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ÚRADU EZVO

č. 387/06/COL

z 13. decembra 2006

o zmenách a doplneniach rozhodnutia Dozorného úradu EZVO č. 195/04/COL o vykonávacích ustanoveniach uvedených v článku 27 časti II protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdneho dvora, pokiaľ ide o štandardné notifikačné formuláre pomoci

DOZORNÝ ÚRAD EZVO,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jej články 61 až 63 a protokol 26,

SO ZRETEĽOM NA Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdneho dvora (2), a najmä na jej článok 27 časť II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde,

KEĎŽE Dozorný úrad EZVO prijal 14. júla 2004 rozhodnutie č. 195/04/COL o vykonávacích ustanoveniach uvedených v článkoch 27 až 29 v časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde (3),

KEĎŽE rozhodnutím Dozorného úradu EZVO č. 195/04/COL sa ustanovil povinný komplexný notifikačný formulár štátnej pomoci,

KEĎŽE Dozorný úrad EZVO prijal nové usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 až 2013 (4) ktoré budú uplatniteľné na všetku regionálnu pomoc, ktorá sa má poskytnúť po 31. decembri 2006,

KEĎŽE v dôsledku prijatia nových usmernení Spoločenstva pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 až 2013 (5), Európska komisia upravila časti notifikačného formulára (6),

KEĎŽE po prijatí nových usmernení pre národnú regionálnu pomoc na obdobie rokov 2007 až 2013 Dozorným úradom EZVO je potrebné upraviť časti notifikačného formulára v rozhodnutí č. 195/04/COL,

PO PORADE s Poradným výborom pre štátnu pomoc listom z 21. novembra 2006 na základe článku 29 časti II protokolu 3 k Dohode o dozore a súde,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k rozhodnutiu Dozorného úradu EZVO č. 195/04/COL sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Islandskej republike, Lichtenštajnskému kniežatstvu a Nórskemu kráľovstvu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho prijatí dozorným úradom.

Článok 4

Toto rozhodnutie je autentické v anglickom jazyku.

V Bruseli 13. decembra 2006

Za Dozorný úrad EZVO

Bjørn T. GRYDELAND

predseda

Kristján Andri STEFÁNSSON

člen Kolégia


(1)  Ďalej len „Dohoda o EHP“.

(2)  Ďalej len „Dohoda o dozore a súde“.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 25.5.2006, s. 37, a dodatok EHP č. 26, 25.5.2006, s. 1.

(4)  Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 85/06/COL zo 6. apríla 2006, zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. Kapitola 25B usmernení o štátnej pomoci zodpovedá oznámeniu Komisie – usmerneniam pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 (Ú. v. EÚ C 54, 4.3.2006, s. 13).

(5)  Pozri poznámku pod čiarou č. 4.

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1627/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 794/2004, pokiaľ ide o štandardné notifikačné formuláre štátnej pomoci (Ú. v. EÚ L 302, 1.11.2006, s. 10).


PRÍLOHA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


11.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/55


ROZHODNUTIE DOZORNÉHO ORGÁNU EZVO

č. 637/08/COL

z 8. októbra 2008,

ktorým sa šesťdesiaty šiestykrát menia a dopĺňajú procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci

DOZORNÝ ORGÁN EZVO (1),

SO ZRETEĽOM na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (2), a najmä na jej články 61 až 63 a jej protokol 26,

SO ZRETEĽOM na Dohodu medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného orgánu a súdneho dvora (3), najmä na jej článok 24 a článok 5 ods. 2 písm. b),

KEĎŽE podľa článku 24 Dohody o dozore a súde uvedie dozorný orgán do platnosti ustanovenia Dohody o EHP týkajúce sa štátnej pomoci,

KEĎŽE podľa článku 5 ods. 2 písm. b) Dohody o dozore a súde vydáva dozorný orgán oznámenia alebo usmernenia o otázkach, ktorými sa zaoberá Dohoda o EHP, pokiaľ to táto dohoda alebo Dohoda o dozore a súde výslovne ustanovuje alebo pokiaľ to dozorný orgán považuje za nevyhnutné,

PRIPOMÍNAJÚC procesné a hmotné pravidlá v oblasti štátnej pomoci prijaté 19. januára 1994 dozorným orgánom (4),

KEĎŽE dňa 8. júla 2008 Komisia Európskych spoločenstiev (5) prijala oznámenie o predĺžení rámcovej úpravy štátnej pomoci pre lodné staviteľstvo (6) a predĺžila tak platnosť týchto usmernení do 31. decembra 2011,

KEĎŽE toto oznámenie má význam aj pre Európsky hospodársky priestor,

KEĎŽE sa v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru má zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel EHP o štátnej pomoci,

KEĎŽE podľa bodu II v oddiele „VŠEOBECNÉ“ na konci prílohy XV k Dohode o EHP má dozorný orgán po konzultácii s Komisiou prijať akty, ktoré zodpovedajú aktom prijatým Komisiou ES,

PO KONZULTÁCII s Komisiou ES dňa 9. septembra 2008,

PRIPOMÍNAJÚC, že dozorný orgán vyzval listom z 9. septembra 2008 štáty EZVO, aby predložili pripomienky k tejto veci, a že členské štáty EZVO nevzniesli žiadne námietky,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Platnosť kapitoly o štátnej pomoci pre lodné staviteľstvo, ktorá tvorí súčasť usmernení dozorného orgánu EZVO, sa predlžuje do 31. decembra 2011. Odsek 31 Usmernení o štátnej pomoci pre lodné staviteľstvo znie takto:

„Táto rámcová úprava sa bude uplatňovať od 1. januára 2004 a najdlhšie do 31. decembra 2011. Dozorný orgán ju môže počas tohto obdobia preskúmať.“

Poznámka pod čiarou 1 Usmernení o štátnej pomoci pre lodné staviteľstvo znie takto:

„Táto kapitola zodpovedá rámcovej úprave štátnej pomoci Spoločenstva pre lodné staviteľstvo (Ú. v. EÚ C 317, 30.12.2003, s. 11), v znení zmien a doplnení prijatých Komisiou dňa 24. októbra 2006 (Ú. v. EÚ C 260, 28.10.2006, s. 7) a dňa 8. júla 2008 (Ú. v. EÚ C 173, 8.7.2008, s. 3).“

Článok 2

Iba anglické znenie je autentické.

V Bruseli 8. októbra 2008

Za Dozorný orgán EZVO

Per SANDERUD

predseda

Kristján Andri STEFÁNSSON

člen kolégia


(1)  Ďalej len „dozorný orgán“.

(2)  Ďalej len „Dohoda o EHP“.

(3)  Ďalej len „Dohoda o dozore a súde“.

(4)  Usmernenia o uplatňovaní a výklade článkov 61 a 62 Dohody o EHP a článku 1 protokolu 3 k Dohode o dozore a súde, ktoré prijal a vydal dozorný orgán 19. januára 1994, uverejnené Ú. v. ES L 231, 3.9.1994, a v dodatku EHP č. 32, 3.9.1994, s. 1. Usmernenia boli naposledy zmenené a doplnené 16. júla 2008. Ďalej len „usmernenia o štátnej pomoci“. Aktualizované znenie usmernení o štátnej pomoci sa nachádza na internetovej stránke dozorného orgánu: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/state_aid_guidelines/

(5)  Ďalej len „Komisia ES“.

(6)  Ú. v. EÚ C 173, 8.7.2008, s. 3.