ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.137.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 137

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
3. júna 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 454/2009 z 2. júna 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 455/2009/ES zo 6. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používanie dichlórmetánu ( 1 )

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/421/ES

 

*

Rozhodnutie Spoločnej rady EÚ – Mexiko č. 3/2008 z 15. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Spoločnej rady č. 2/2001, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím č. 4/2004

7

 

 

Komisia

 

 

2009/422/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES, pokiaľ ide o plány eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania proti nemu u diviačej zveri v určitých oblastiach Nemecka [oznámené pod číslom K(2009) 3953]

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

3.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 454/2009

z 2. júna 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. júna 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. júna 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

69,6

MA

79,2

MK

47,9

TR

53,3

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

151,2

MK

23,0

TR

105,4

ZZ

93,2

0709 90 70

JO

216,7

TR

117,5

ZZ

167,1

0805 50 10

AR

49,5

TR

53,1

ZA

46,7

ZZ

49,8

0808 10 80

AR

77,3

BR

74,4

CL

79,6

CN

91,5

NZ

106,5

US

103,9

UY

71,7

ZA

84,1

ZZ

86,1

0809 10 00

TR

108,0

ZZ

108,0

0809 20 95

US

272,9

ZZ

272,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

3.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/3


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 455/2009/ES

zo 6. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používanie dichlórmetánu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Riziká pre zdravie ľudí, ktoré predstavuje dichlórmetán (DCM) v odstraňovačoch starých náterov, boli hodnotené v rámci viacerých štúdií (3), v ktorých sa dospelo k záveru, že v celom Spoločenstve je potrebné prijať opatrenia na zníženie rizík pre zdravie ľudí, ktoré vznikajú počas použitia DCM na priemyselnej a profesionálnej úrovni a na úrovni spotrebiteľov. Výsledky týchto štúdií posúdil Vedecký výbor Komisie pre toxicitu, ekotoxicitu a životné prostredie [CSTEE – neskôr premenovaný na Vedecký výbor pre zdravotné a environmentálne riziká (SCHER)], ktorý potvrdil, že expozícia DCM uvoľňovanému z odstraňovačov starých náterov má škodlivé účinky na zdravie ľudí.

(2)

S cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany zdravia vo všetkých kategóriách používania (priemyselné, profesionálne a širokou verejnosťou) by sa uvádzanie odstraňovačov starých náterov s obsahom DCM na trh a ich používanie malo obmedziť.

(3)

Široká verejnosť používa odstraňovače starých náterov s obsahom DCM doma, na odstránenie farby, politúry a laku, tak v interiéri ako aj v exteriéri. Bezpečné používanie DCM zo strany širokej verejnosti nie je možné zabezpečiť odbornou prípravou ani monitorovaním. Jediným účinným opatrením na vylúčenie rizík vyplývajúcich z odstraňovačov starých náterov s obsahom DCM pre širokú verejnosť je preto zákaz uvádzania odstraňovačov starých náterov s obsahom DCM na trh, ich dodávania a ich používania pre širokú verejnosť.

(4)

S cieľom zabezpečiť primeranú vykonateľnosť postupného stiahnutia odstraňovačov starých náterov s obsahom DCM z celého dodávateľského reťazca by sa mali stanoviť rozdielne termíny, ku ktorým sa zakáže prvé uvedenie týchto prípravkov na trh a ich posledná dodávka širokej verejnosti a profesionálnym užívateľom.

(5)

Vzhľadom na skutočnosť, že široká verejnosť môže mať aj napriek zákazu prístup k odstraňovačom starých náterov s obsahom DCM prostredníctvom distribučného reťazca pre priemyselných a profesionálnych užívateľov, na výrobku by sa malo uviesť varovné upozornenie.

(6)

Smrteľné úrazy pri priemyselnom a profesionálnom použití, ktoré boli zaznamenané v Európe za ostatných 18 rokov, sa pripisujú predovšetkým nedostatočnému vetraniu, nevhodným osobným ochranným prostriedkom, používaniu nevhodných nádrží a nadmernej expozícii DCM. Na účely kontroly a zníženia rizík spojených s priemyselným a profesionálnym použitím je preto potrebné zaviesť obmedzenia.

(7)

Na profesionálnych užívateľov sa vo všeobecnosti vzťahujú právne predpisy o ochrane pracovníkov. Mnoho profesionálnych činností sa však často vykonáva v priestoroch zákazníkov, v ktorých mnohokrát nie je možné zabezpečiť všetky náležité opatrenia na riadenie, kontrolu a zníženie rizík pre zdravie. Na samostatne zárobkovo činné osoby sa navyše právne predpisy Spoločenstva o ochrane pracovníkov nevzťahujú, pričom tieto osoby by pred výkonom odstraňovania náterov odstraňovačmi starých náterov s obsahom DCM potrebovali primeranú odbornú prípravu.

(8)

Uvádzanie odstraňovačov starých náterov s obsahom DCM na trh a ich používanie profesionálnymi užívateľmi by sa preto malo zakázať s cieľom chrániť ich zdravie a znížiť počet smrteľných úrazov a zranení. Ak by sa však nahradenie DCM považovalo za mimoriadne zložité alebo neúčelné, členské štáty by mali mať možnosť povoliť ďalšie používanie DCM schváleným profesionálnym užívateľom. Členské štáty by boli zodpovedné za udeľovanie a monitorovanie takejto výnimky, ktorá by sa mala udeľovať po absolvovaní povinnej odbornej prípravy s osobitnými požiadavkami. Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby by sa však mali radšej vyhýbať používaniu DCM a nahradiť ho chemikáliou alebo postupom, ktoré v daných podmienkach použitia nepredstavujú žiadne alebo predstavujú nižšie riziko pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov.

(9)

Z počtu smrteľných úrazov a zranení zaznamenaných v priebehu priemyselných činností vyplýva, že právne predpisy o podmienkach na pracovisku uplatňujúce sa na pracovníkov, ktorí používajú DCM, sa dodržiavajú nedostatočne. Expozícia DCM zostáva naďalej vysoká a na pracovníkov v priemyselných zariadeniach by sa mali vzťahovať ďalšie opatrenia na znižovanie rizík. Mali by sa prijať preventívne opatrenia s cieľom minimalizovať expozíciu a zabezpečiť, pokiaľ je to technicky možné, súlad s príslušnými hraničnými hodnotami expozície pri práci, ako sú napríklad efektívne vetranie pracoviska, opatrenia na minimalizáciu odparovania DCM z nádrží s odstraňovačom, opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s DCM v nádržiach s odstraňovačom, vhodné osobné ochranné prostriedky a náležité informovanie a odborná príprava.

(10)

Osobné ochranné prostriedky by mali byť v súlade so smernicou Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov (4).

(11)

Smernica Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (5) by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Toto rozhodnutie nemá vplyv na právne predpisy Spoločenstva, ktorými sa stanovujú minimálne požiadavky na ochranu pracovníkov, ako je napríklad smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (6) a jednotlivé smernice, ktoré z nej vychádzajú, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (7) a smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (8),

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha I k smernici 76/769/EHS sa týmto mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Štrasburgu 6. mája 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. KOHOUT


(1)  Ú. v. EÚ C 77, 31.3.2009, s. 29.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14. januára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 23. apríla 2009.

(3)  Methylene chloride: Advantages and drawbacks of possible market restrictions in the EU. Štúdia TNO-STB dokončená v novembri 1999, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Effectiveness of vapour retardants in reducing risks to human health from paint strippers containing dichloromethane, štúdia vypracovaná skupinou odborníkov ETVAREAD. Záverečná správa zverejnená v apríli 2004, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; Impact assessment of potential restrictions on the marketing and use of dichloromethane in paint stripper. Štúdia RPA dokončená v apríli 2007, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm

(4)  Ú. v. ES L 399, 30.12.1989, s. 18.

(5)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201.

(6)  Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 50.

(8)  Ú. v. ES L 131, 5.5.1998, s. 11.


PRÍLOHA

V prílohe I k smernici 76/769/EHS sa dopĺňa táto položka:

„(58)

Dichlórmetán

č. CAS: 75-09-2

ES č.: 200-838-9

1.

Odstraňovače starých náterov s obsahom dichlórmetánu v koncentrácii rovnajúcej sa alebo vyššej ako 0,1 % hmotnostných:

a)

určené pre širokú verejnosť alebo profesionálnych užívateľov sa po prvý raz nesmú uviesť na trh a nesmú sa týmto používateľom dodávať po 6. decembri 2010;

b)

určené pre širokú verejnosť alebo profesionálnych užívateľov sa nesmú uviesť na trh po 6. decembri 2011;

c)

určené pre profesionálnych užívateľov sa nesmú používať po 6. júni 2012.

Na účely tejto položky:

i)

‚profesionálny užívateľ‘ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba vrátane pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorá vykonáva odstraňovanie starých náterov v rámci svojej profesionálnej činnosti mimo priemyselného zariadenia;

ii)

‚priemyselné zariadenie‘ je zariadenie, ktoré sa používa na činnosti týkajúce sa odstraňovania starých náterov.

2.

Odchylne od odseku 1 členské štáty môžu na svojom území a v prípade niektorých činností povoliť špeciálne vyškoleným profesionálnym užívateľom používanie odstraňovačov starých náterov s obsahom dichlórmetánu a môžu povoliť uvádzanie takýchto odstraňovačov starých náterov na trh s cieľom dodať ich týmto profesionálnym užívateľom.

Členské štáty, ktoré využívajú túto výnimku, vymedzia príslušné ustanovenia na ochranu zdravia a bezpečnosti profesionálnych užívateľov, ktorí používajú odstraňovače starých náterov s obsahom dichlórmetánu, a informujú o tom Komisiu.

Tieto ustanovenia zahŕňajú požiadavku, podľa ktorej musí byť profesionálny užívateľ držiteľom osvedčenia, ktoré je akceptované členským štátom, v ktorom profesionálny užívateľ pôsobí, alebo musí na tento účel poskytnúť iný písomný dôkaz alebo ho tento členský štát musí schváliť iným spôsobom s cieľom preukázať, že je primerane odborne pripravený a kvalifikovaný na bezpečné používanie odstraňovačov starých náterov s obsahom dichlórmetánu.

Komisia vypracuje zoznam členských štátov, ktoré využili výnimku uvedenú v tomto odseku, a zverejní ho na internete.

3.

Profesionálny užívateľ, ktorý využíva výnimku uvedenú v odseku 2, pôsobí len v členských štátoch, ktoré túto výnimku uplatnili.

Odborná príprava uvedená v odseku 2 sa týka prinajmenšom:

a)

informovanosti o rizikách pre zdravie, ich hodnotenia a riadenia vrátane informovania o existujúcich náhradných látkach alebo postupoch, ktoré sú v daných podmienkach použitia menej nebezpečné pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov;

b)

používania primeraného vetrania;

c)

používania primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré sú v súlade so smernicou 89/686/EHS.

Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby uprednostnia nahradenie dichlórmetánu chemikáliou alebo postupom, ktoré v daných podmienkach použitia nepredstavujú žiadne alebo predstavujú nižšie riziko pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov.

Profesionálny užívateľ uplatňuje v praxi všetky príslušné bezpečnostné opatrenia vrátane používania osobných ochranných prostriedkov.

4.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné právne predpisy Spoločenstva v oblasti ochrany pracovníkov, odstraňovače starých náterov s obsahom dichlórmetánu v koncentráciách rovnajúcej sa alebo vyššej ako 0,1 % hmotnostných sa môžu používať v priemyselných zariadeniach len po splnení minimálne týchto podmienok:

a)

všetky pracovné priestory sú vybavené účinným vetraním, najmä v prípade spracovania za mokra a sušenia predmetov po použití odstraňovača: lokálne odsávanie nádrží s odstraňovačom je doplnené v týchto priestoroch o nútené vetranie s cieľom minimalizovať expozíciu a dodržiavať, pokiaľ je to technicky možné, príslušné hraničné hodnoty expozície pri práci;

b)

sú zavedené opatrenia na minimalizáciu odparovania z nádrží s odstraňovačom, ktoré zahŕňajú: kryty na prikrytie nádrží s odstraňovačom mimo ich napĺňania a vyprázdňovania; vhodné opatrenia týkajúce sa napĺňania a vyprázdňovania nádrží s odstraňovačom, a oplachovacie nádrže s vodou alebo soľným roztokom na odstránenie prebytočného rozpúšťadla po vyprázdnení;

c)

sú zavedené opatrenia na bezpečné zaobchádzanie s dichlórmetánom v nádržiach s odstraňovačom, ktoré zahŕňajú: čerpadlá a potrubie na prepravu odstraňovača starých náterov do nádrží alebo z nich, a vhodné opatrenia na bezpečné čistenie nádrží a odstraňovanie kalov;

d)

k dispozícii sú osobné ochranné prostriedky, ktoré sú v súlade so smernicou 89/686/EHS, ktoré zahŕňajú: vhodné ochranné rukavice, ochranné okuliare a ochranný odev, a náležité prostriedky na ochranu dýchacích ciest, ak nie je možné dodržať príslušné hraničné hodnoty expozície pri práci iným spôsobom;

e)

osobám, ktoré pracujú s prostriedkami v oblasti ich používania sa poskytnú náležité informácie, pokyny a odborná príprava.

5.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa klasifikácie, balenia a označovania látok a zmesí, odstraňovače starých náterov s obsahom dichlórmetánu v koncentrácii rovnajúcej sa alebo vyššej ako 0,1 % hmotnostných musia byť do 6. decembra 2011 viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené takto:

‚Výhradne na priemyselné použitie a na použitie profesionálnymi užívateľmi schválenými v niektorých členských štátoch EÚ. Overte, kde je povolené použitie.‘ “


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

3.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/7


ROZHODNUTIE SPOLOČNEJ RADY EÚ – MEXIKO č. 3/2008

z 15. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Spoločnej rady č. 2/2001, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím č. 4/2004

(2009/421/ES)

SPOLOČNÁ RADA,

so zreteľom na Dohodu o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi mexickými na strane druhej (ďalej len „dohoda“), podpísanú v Bruseli 8. decembra 1997 (1), a najmä na jej článok 6 v spojení s jej článkom 47,

keďže:

(1)

Vzhľadom na pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska (ďalej len „nové členské štáty“) k Európskej únii 1. januára 2007 bol 29. novembra 2006 v Mexiku podpísaný druhý dodatkový protokol k dohode, ktorý nadobudol platnosť 1. marca 2007 (2).

(2)

V tomto kontexte je potrebné upraviť s účinnosťou odo dňa, ktorým nové členské štáty pristúpili k dohode, prílohu I k rozhodnutiu Spoločnej rady č. 2/2001 z 27. februára 2001, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím Spoločnej rady č. 4/2004 z 18. mája 2005, s cieľom zahrnúť orgány zodpovedné za finančné služby v nových členských štátoch a opatrenia, ktoré nie sú v súlade s článkami 12 až 16 rozhodnutia č. 2/2001, ktoré nové členské štáty ponechajú v platnosti až do implementácie jeho článku 17 ods. 3. Takáto úprava taktiež poskytuje možnosť aktualizovať zoznam orgánov zodpovedných za finančné služby, ktorý je ustanovený v prílohe II k rozhodnutiu Spoločnej rady č. 2/2001 z 27. februára 2001, zmenenému a doplnenému rozhodnutím Spoločnej rady č. 4/2004 z 18. mája 2005,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Časť A prílohy I k rozhodnutiu Spoločnej rady č. 2/2001, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím č. 4/2004, sa nahrádza textom prílohy I k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Časti A a B prílohy II k rozhodnutiu Spoločnej rady č. 2/2001, ktoré bolo zmenené a doplnené rozhodnutím Spoločnej rady č. 4/2004, sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia. Uplatňuje sa odo dňa, ku ktorému nové členské štáty pristúpili k dohode.

V Bruseli 15. decembra 2008

Za Spoločnú radu

predsedniěka

P. ESPINOSA CANTELLANO


(1)  Ú. v. ES L 276, 28.10.2000, s. 45.

(2)  Na vyjasnenie tohto bodu zmluvné strany podpísali druhý dodatkový protokol v Bruseli 21. februára 2007, následne po oficiálnom parafovaní textu v Mexiko City 29. novembra 2006. Začal sa uplatňovať od 1. marca 2007 a nadobudol platnosť 1. marca 2008 po ukončení potrebných vnútorných postupov zo strany zmluvných strán.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

ČASŤ A

SPOLOČENSTVO A JEHO ČLENSKÉ ŠTÁTY

1.

Uplatňovanie kapitoly III na Spoločenstvo a jeho členské štáty je podmienené obmedzeniami prístupu na trh a národných režimov, ktoré sú uvedené Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi v oddieloch „všetky sektory“ ich zoznamov GATS a tými, ktoré sa týkajú nižšie uvedených podsektorov.

2.

Na označenie členských štátov sa používajú tieto skratky:

AT

Rakúsko

BE

Belgicko

BG

Bulharsko

CY

Cyprus

CZ

Česká republika

DE

Nemecko

DK

Dánsko

ES

Španielsko

EE

Estónsko

FI

Fínsko

FR

Francúzsko

EL

Grécko

HU

Maďarsko

IE

Írsko

IT

Taliansko

LV

Lotyšsko

LT

Litva

LU

Luxembursko

MT

Malta

NL

Holandsko

PL

Poľsko

PT

Portugalsko

RO

Rumunsko

SK

Slovenská republika

SI

Slovinsko

SE

Švédsko

UK

Spojené kráľovstvo.

3.

Záväzky prístupu na trh vzhľadom na režimy (1) a (2) sa vzťahujú iba na:

transakcie uvedené v odsekoch B.3 a B.4 oddielu o prístupe na trh „Porozumenia o záväzkoch vo finančných službách“ pre všetky členské štáty,

transakcie špecifikované ďalej s odkazom na definície článku 11 pre každý dotknutý členský štát:

BG: A.1 a) (životné poistenie) a zostávajúca časť A.1 b) (neživotné nie MAT námorné, letecké a iné dopravné poistenie) v režimoch (1) a (2);

CY: A.1 a) (životné poistenie) a zostávajúca časť A.1 b) (neživotné nie MAT námorné, letecké a iné dopravné poistenie) v režime (2), B.6 e) (obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi) v režime (1);

EE: A.1 a) (životné poistenie), zostávajúca časť A.1 b) (neživotné nie MAT poistenie) a zostávajúca časť A.3 (sprostredkovanie nie MAT poistenia) v režimoch (1) a (2), B.1 až B.10 (prijímanie vkladov, úvery všetkých druhov, finančný lízing, všetky služby spojené s platbami a s prevodom peňazí, záruky a záväzky, obchodovanie s cennými papiermi, účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov, peňažné maklérstvo, správa majetku, služby spojené s vyrovnaním a zúčtovaním pre finančné aktíva) v režime (1);

LV: A.1 a) (životné poistenie), zostávajúca časť A.1 b) (neživotné nie MAT poistenie) a zostávajúca časť A.3 (sprostredkovanie nie MAT poistenia) v režime (2), B.7 (účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov) v režime (1);

LT: A.1 a) (životné poistenie), zostávajúca časť A.1 b) (neživotné nie MAT poistenie) a zostávajúca časť A.3 (sprostredkovanie nie MAT poistenia) v režime (2), B.1. až B.10 (prijímanie vkladov, úvery všetkých druhov, finančný lízing, všetky služby spojené s platbami a s prevodom peňazí, záruky a záväzky, obchodovanie s cennými papiermi, účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov, peňažné maklérstvo, správa majetku, služby spojené s vyrovnaním a zúčtovaním pre finančné aktíva) v režime (1);

MT: A.1 a) (životné poistenie) a zostávajúca časť A.1 b) (neživotné nie MAT poistenie) v režime (2), B.1 a B.2 (prijímanie vkladov a úvery všetkých druhov) v režime (1);

RO: B.1 (prijímanie vkladov), B.2 (úvery všetkých druhov), B.4 (všetky služby spojené s platbami a s prevodom peňazí), B.5 (záruky a záväzky) a B.8 (peňažné maklérstvo) v režime (1).

SI: B.1 až B.10 (prijímanie vkladov, úvery všetkých druhov, finančný lízing, všetky služby spojené s platbami a s prevodom peňazí, záruky a záväzky, obchodovanie s cennými papiermi, účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov, peňažné maklérstvo, správa majetku, služby spojené s vyrovnaním a zúčtovaním pre finančné aktíva) v režime (1).

4.

Na rozdiel od zahraničných dcérskych spoločností pobočky založené priamo v členskom štáte mexickou finančnou inštitúciou nepodliehajú s určitými obmedzenými výnimkami právnym predpisom v oblasti úpravy obozretného podnikania, harmonizovaným na úrovni Spoločenstva, ktoré umožňujú takýmto dcérskym spoločnostiam profitovať zo zvýšených možností zriaďovať nové organizačné zložky a poskytovať cezhraničné služby v celom Spoločenstve. Preto takéto pobočky dostanú povolenie vykonávať činnosť na území členského štátu za podmienok rovnocenných podmienkam uplatňovaným na domáce finančné inštitúcie predmetného členského štátu a môže sa od nich požadovať splnenie značného počtu špecifických požiadaviek predpisom v oblasti obozretného podnikania, napr. v prípade bankovníctva a cenných papierov samostatná kapitalizácia a iné požiadavky na solventnosť a vykazovanie a zverejňovanie účtovných požiadaviek alebo v prípade poistenia špecifické požiadavky na záruky a vklady, samostatná kapitalizácia a umiestnenie aktív tvoriacich technické rezervy v dotknutom členskom štáte a aspoň jedna tretina miery solventnosti. Členské štáty môžu uplatňovať obmedzenia uvedené v tomto zozname iba so zreteľom na priame založenie obchodnej prítomnosti Mexičanom alebo na poskytovanie cezhraničných služieb z Mexika; následne členský štát nesmie uplatňovať tieto obmedzenia vrátane tých, ktoré sa týkajú založenia, na mexické dcérske spoločnosti založené v iných členských štátoch Spoločenstva, iba ak sa tieto obmedzenia môžu uplatňovať aj na spoločnosti alebo štátnych príslušníkov iných členských štátov v súlade s právom Spoločenstva.

5.

BG: Pripustenie nových finančných služieb alebo produktov na trh môže byť podmienené existenciou regulačného rámca zameraného na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 19 rozhodnutia Spoločnej rady EÚ – Mexiko č. 2/2001 a súladom s ním.

6.

BG: Činnosti v oblasti poistenia a bankovníctva, ako aj obchodovanie s cennými papiermi a s tým súvisiace činnosti musia vykonávať osobitne spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie na poskytovanie takýchto služieb.

7.

BG: Finančné inštitúcie zaregistrované v Bulharskej republike musia mať spravidla a bez diskriminácie právnu formu akciových spoločností.

8.

CY: Nasledujúce všeobecné podmienky a výhrady sa budú uplatňovať dokonca aj vtedy, ak v tomto zozname nebudú uvedené žiadne obmedzenia ani podmienky:

i)

dôvod národnej bezpečnosti a verejného záujmu;

ii)

týmto zoznamom nie sú žiadnym spôsobom dotknuté služby poskytované pri výkone vládnych funkcií. Tiež ním nie sú dotknuté opatrenia týkajúce sa obchodu s tovarmi, ktoré môžu predstavovať vstupy do plánovanej služby alebo iných služieb. Okrem toho sa budú naďalej uplatňovať obmedzenia prístupu na trh a národných režimov vzhľadom na služby, ktoré môžu predstavovať vstupy pre plánovú službu alebo sa majú použiť na poskytnutie plánovanej služby.

9.

CY: Právne predpisy a nariadenia uvedené v tomto zozname sa nesmú vykladať ako vyčerpávajúci odkaz na všetky právne predpisy a nariadenia, ktorými sa spravuje finančný sektor. Napríklad prenos informácií obsahujúcich osobné údaje, bankové tajomstvo alebo akékoľvek obchodné tajomstvo nie je povolený. Takýto prenos podlieha vnútroštátnym právnym predpisom o ochrane dôvernosti informácií o bankových klientoch. Ďalej sa upozorňuje, že ako podmienky alebo obmedzenia prístupu na trh a národných režimov neboli uvedené nediskriminačné kvalitatívne opatrenia týkajúce sa technických noriem, dôvodov ochrany verejného zdravia a životného prostredia, udeľovania licencií, obozretného podnikania, odbornej kvalifikácie a požiadaviek na spôsobilosť.

10.

CY: Neregulované finančné služby a produkty a pripustenie nových finančných služieb alebo produktov na trh môžu byť podmienené existenciou alebo zavedením regulačného rámca zameraného na dosiahnutie hlavných cieľov uvedených v článku 19 rozhodnutia Spoločnej rady EÚ – Mexiko č. 2/2001.

11.

CY: V dôsledku devízových obmedzení platných na Cypre:

tuzemcom nie je dovolené nakupovať bankové služby, ktorých súčasťou môže byť prevod finančných prostriedkov do zahraničia, keď sa tieto osoby nachádzajú fyzicky v zahraničí,

úvery cudzozemcom/cudzincom alebo spoločnostiam riadeným cudzozemcami si vyžadujú povolenie centrálnej banky,

nadobúdanie cenných papierov cudzozemcami si taktiež vyžaduje povolenie centrálnej banky,

transakcie v cudzej mene sa môžu vykonávať iba cez banky, ktorým bol centrálnou bankou udelený štatút „autorizovaný obchodník“.

12.

CZ: Pripustenie nových finančných služieb a nástrojov na trh môže byť podmienené existenciou regulačného rámca zameraného na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 19 rozhodnutia Spoločnej rady EÚ – Mexiko č. 2/2001.

13.

CZ: Finančné inštitúcie zaregistrované v Českej republike musia mať spravidla a bez diskriminácie špecifickú právnu formu.

14.

CZ: Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poskytuje výhradný poskytovateľ. Keď sa zrušia monopolné práva týkajúce sa povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, poskytovanie tejto služby bude otvorené na nediskriminačnom základe poskytovateľom služieb usadeným v Českej republike. Povinné zdravotné poistenie poskytujú iba poskytovatelia v českom vlastníctve, ktorým bolo udelené povolenie.

15.

EE: Povinné poskytovanie služieb sociálneho zabezpečenia nie je podmienené požiadavkami.

16.

HU: Pripustenie nových finančných služieb alebo produktov na trh môže byť podmienené existenciou regulačného rámca zameraného na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 19 rozhodnutia Spoločnej rady EÚ – Mexiko č. 2/2001 a súladom s ním.

17.

HU: Prenos informácií obsahujúcich osobné údaje, bankové tajomstvo, tajomstvo o cenných papieroch a/alebo obchodné tajomstvo nie je povolený.

18.

HU: Finančné inštitúcie zaregistrované v Maďarsku musia mať spravidla a bez diskriminácie špecifickú právnu formu.

19.

HU: Služby v oblasti poistenia, bankovníctva, cenných papierov a kolektívneho investovania musia vykonávať právne samostatní a nezávisle kapitalizovaní poskytovatelia finančných služieb.

20.

MT: Pokiaľ ide o záväzky podľa režimu (3), podľa devízových právnych predpisov môžu cudzozemci poskytovať akékoľvek služby prostredníctvom miestnej spoločnosti zaregistrovanej na Malte s predchádzajúcim povolením Maltskej centrálnej banky. Spoločnosti s účasťou právnických alebo fyzických osôb, ktoré sú cudzozemcami, musia mať základné imania najmenej vo výške 10 000 MTL (maltských lír), z ktorých 50 % sa musí úplne splatiť. Percentuálny podiel cudzozemcov na základnom imaní sa musí uhradiť s použitím fondov pochádzajúcich zo zahraničia. Spoločnosti s účasťou cudzozemcov musia požiadať ministerstvo financií o povolenie na účely získania priestorov na základe príslušných právnych predpisov.

21.

MT: Pokiaľ ide o záväzky podľa režimu (4), naďalej platia požiadavky maltských právnych a iných predpisov týkajúce sa vstupu, pobytu, nadobúdania nehnuteľností, práce a opatrení sociálneho zabezpečenia vrátane právnych predpisov týkajúcich sa dĺžky pobytu, minimálnej mzdy, ako aj kolektívnych zmlúv o mzdách. Povolenia na vstup, prácu a pobyt sa vydávajú na základe uváženia maltskej vlády.

22.

MT: Pokiaľ ide o záväzky podľa režimu (1) a (2), devízové právne predpisy dovoľujú tuzemcom previesť do zahraničia ročne na účely nepriameho investovania až do 5 000 MTL. Sumy presahujúce 5 000 MTL podliehajú devízovému povoleniu.

23.

MT: Tuzemci si môžu požičiavať zo zámoria bez toho, aby museli získať devízový súhlas, ak sa požičiavanie týka obdobia presahujúceho tri roky. Takéto úvery musia byť však zaregistrované v centrálnej banke.

24.

PL: V súčasnosti sa v Poľsku vypracúvajú predpisy o obozretnom podnikaní vo finančnom sektore. Môžu vyžadovať zmenu v súčasnosti existujúcich pravidiel, ako aj prípravu nových zákonov.

25.

RO: Založenie a činnosť poisťovní a zaisťovní podlieha schváleniu orgánom vykonávajúcim dohľad nad poisťovacou a zaisťovacou činnosťou. Založenie a činnosť bankových subjektov podlieha schváleniu Národnou bankou Rumunska. Založenie a činnosť subjektov podnikajúcich na trhu cenných papierov (fyzických alebo právnických osôb, v závislosti od okolností) podliehajú schváleniu Národnou komisiou Rumunska pre cenné papiere (NSC). Po založení obchodnej prítomnosti finančné inštitúcie musia vykonávať svoje transakcie s tuzemcami len v národnej mene Rumunska.

26.

SK: Pripustenie nových finančných služieb a nástrojov na trh môže byť podmienené existenciou regulačného rámca zameraného na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 19 rozhodnutia Spoločnej rady EÚ – Mexiko č. 2/2001 a súladom s ním.

27.

SK: Výhradní poskytovatelia poskytujú nasledujúce poisťovacie služby: Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, povinné poistenie leteckej dopravy, poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za pracovné úrazy alebo choroby z povolania sa musí vykonávať prostredníctvom Slovenskej poisťovne. Základné zdravotné poistenie je obmedzené na slovenské zdravotné poisťovne, ktoré majú povolenie na poskytovanie zdravotného poistenia vydané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 273/1994 Z. z. Dôchodkové poistenie z penzijného fondu a nemocenské poistenie sú vyhradené pre Sociálnu poisťovňu.

28.

SI: Pripustenie nových finančných služieb alebo produktov na trh môže byť podmienené existenciou regulačného rámca zameraného na dosiahnutie hlavných cieľov uvedených v článku 19 rozhodnutia Spoločnej rady EÚ – Mexiko č. 2/2001 a súladom s ním.

29.

SI: Finančné inštitúcie zaregistrované v Slovinskej republike musia mať spravidla a bez diskriminácie špecifickú právnu formu.

30.

SI: Poistné a bankové činnosti musia vykonávať právne samostatní poskytovatelia finančných služieb.

31.

SI: Investičné služby môžu poskytovať iba banky a investičné spoločnosti.

A.

Poistenie a služby súvisiace s poistením

1.

Cezhraničné poskytovanie

AT: Propagačná činnosť a sprostredkovanie v mene dcérskej spoločnosti, ktorá nie je založená v Spoločenstve, alebo pobočky, ktorá nie je založená v Rakúsku (okrem zaistenia a retrocesie), sú zakázané.

AT: Povinné letecké poistenie môže uzatvárať iba dcérska spoločnosť založená v Spoločenstve alebo pobočka založená v Rakúsku.

AT: Vyššia daň z poistenia je splatná za poistné zmluvy (okrem zmlúv o zaistení a retrocesii), ktoré uzavrie dcérska spoločnosť, ktorá nie je založená v Spoločenstve, alebo pobočka, ktorá nie je založená v Rakúsku. Z vyššej dane možno poskytnúť oslobodenie.

BG: Podsektor A.I (priame poistenie): Nepodmienené okrem finančných služieb poskytovaných zahraničnými poskytovateľmi zahraničným osobám na území Bulharskej republiky. Poistenie prepravy tovaru, poistenie vozidiel ako také a poistenie zodpovednosti týkajúcej sa rizík v Bulharskej republike nesmú uzatvárať priamo zahraničné poisťovne. Zahraničná poisťovňa môže uzatvárať poistné zmluvy len prostredníctvom pobočky. Nepodmienené pre poistenie vkladov a podobné systémy náhrad, ako aj pre systémy povinného poistenia. Nepodmienené pre národné režimy.

BG: Podsektor A.2 (zaistenie a retrocesia): Nepodmienené pre služby spojené s retrocesiou.

BG: Podsektory A.3 a A.4 (sprostredkovanie poistenia a podporné služby týkajúce sa poistenia): nepodmienené.

CY: Ktorýkoľvek zahraničný zaisťovateľ schválený najvyšším kontrolórom poistenia (na základe kritérií obozretného podnikania) môže poskytovať služby spojené so zaistením a retrocesiou poistným spoločnostiam založeným podľa cyperského práva, ktorým bolo udelené povolenie na Cypre.

CY: Podsektory A.3 a A.4 (sprostredkovanie poistenia a podporné služby týkajúce sa poistenia): nepodmienené.

CZ: Výlučne:

Zahraniční poskytovatelia finančných služieb môžu založiť poisťovňu so sídlom v Českej republike formou akciovej spoločnosti alebo môžu vykonávať poisťovacie činnosti prostredníctvom svojich pobočiek so sídlom v Českej republike za podmienok stanovených v Zákone o poisťovníctve.

Obchodná prítomnosť a povolenie sa vyžaduje u poskytovateľa poistných služieb

na to, aby poskytoval takéto služby vrátane zaistenia,

na uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy so sprostredkovateľom zameranej na uzatvorenie poistnej zmluvy medzi poskytovateľom poistných služieb a treťou osobou.

Povolenie sa vyžaduje u sprostredkovateľa v prípade, že bude svoju sprostredkovateľskú činnosť vykonávať pre pobočku so sídlom v Českej republike.

DK: Povinné poistenie leteckej dopravy môžu uzatvárať iba spoločnosti založené v Spoločenstve.

DK: Žiadne osoby ani spoločnosti (vrátane poisťovní) nesmú na obchodné účely v Dánsku pomáhať pri uzatváraní priameho poistenia osôb s bydliskom v Dánsku, dánskych lodí alebo majetku v Dánsku okrem poisťovní oprávnených podľa dánskeho práva alebo ktorým udelili povolenie príslušné dánske orgány.

DE: Povinné letecké poistky môže uzatvárať iba dcérska spoločnosť založená v Spoločenstve alebo pobočka založená v Nemecku.

DE: Ak zahraničná poisťovňa založila pobočku v Nemecku, môže v Nemecku uzatvárať poistné zmluvy týkajúce sa medzinárodnej dopravy iba prostredníctvom pobočky založenej v Nemecku.

FI: Iba poisťovatelia s ústredím v Európskom hospodárskom priestore alebo s pobočkou vo Fínsku môžu poskytovať poistné služby uvedené v bode 3 písm. a) porozumenia.

FI: Poskytovanie služieb poisťovacích maklérov je podmienené trvalým miestom podnikania v Európskom hospodárskom priestore.

FR: Poistenie rizík týkajúcich sa pozemnej dopravy môžu vykonávať len poisťovne založené v Spoločenstve.

HU: Podsektor A.I (priame poistenie): Iba podnikatelia vykonávajúci medzinárodné obchodné činnosti špecifikované v devízových právnych predpisoch majú povolené nakupovať služby. Poistiť možno iba poistné udalosti, ktoré nastanú v zahraničí.

IT: Nepodmienené pre povolanie aktuára.

IT: Poistenie rizík týkajúcich sa vývozu CIF osobami s bydliskom v Taliansku môžu uzatvárať iba poisťovne založené v Spoločenstve.

IT: Poistenie prepravy tovaru, poistenie vozidiel ako také a poistenie zodpovednosti týkajúcej sa rizík v Taliansku môžu uzatvárať iba poisťovne založené v Spoločenstve. Táto výhrada sa neuplatňuje na medzinárodnú dopravu zahŕňajúcu dovoz do Talianska.

LV: Nepodmienené pre bod B.3 písm. a) porozumenia.

MT: Podsektory A.3 a A.4 (sprostredkovanie poistenia a podporné služby týkajúce sa poistenia): nepodmienené.

PL: Nepodmienené okrem zaistenia, retrocesie a poistenia tovaru v medzinárodnom obchode.

RO: Nepodmienené pre bod B.3 písm. a) a c) porozumenia. Pre podsektor A.2 (zaistenie a retrocesia): Zaistenie na zahraničnom trhu je povolené len vtedy, ak zaistené riziko nemožno zaistiť na domácom trhu.

PT: Poistenie leteckej a námornej dopravy vzťahujúce sa na tovar, lietadlá, plavidlá a zodpovednosť za škodu môžu uzatvárať spoločnosti založené v ES; takúto poisťovaciu činnosť môžu v Portugalsku ako sprostredkovatelia vykonávať len osoby alebo spoločnosti založené v ES.

SK: Obchodná prítomnosť sa vyžaduje na poskytovanie:

životného poistenia osôb s trvalým bydliskom v Slovenskej republike,

poistenia majetku na území Slovenskej republiky,

poistenia zodpovednosti za stratu alebo poškodenie spôsobené činnosťou fyzických osôb a právnických osôb na území Slovenskej republiky,

leteckého a námorného poistenia vzťahujúceho sa na tovar, lietadlá, plavidlá a zodpovednosť za škodu.

SI: Námorné, letecké a dopravné poistenie: Poisťovacie činnosti poskytované vzájomnými poisťovacími inštitúciami sú obmedzené na spoločnosti založené v Slovinskej republike.

SI: Podsektory A.2, A.3 a A.4 (zaistenie a retrocesia, sprostredkovanie poistenia a podporné služby týkajúce sa poistenia): nepodmienené.

SE: Poskytovanie priameho poistenia sa povoľuje iba prostredníctvom poskytovateľa poisťovacích služieb, ktorému bolo vo Švédsku udelené povolenie, za predpokladu, že zahraničný poskytovateľ služieb a Švédska poisťovňa patria do tej istej skupiny spoločností alebo uzavreli dohodu o spolupráci.

2.

Spotreba v zahraničí

AT: Propagačná činnosť a sprostredkovanie v mene dcérskej spoločnosti, ktorá nie je založená v Spoločenstve, alebo pobočky, ktorá nie je založená v Rakúsku (okrem zaistenia a retrocesie), je zakázané.

AT: Povinné letecké poistenie môže uzatvárať iba dcérska spoločnosť založená v Spoločenstve alebo pobočka založená v Rakúsku.

AT: Vyššia daň z poistenia je splatná za poistné zmluvy (okrem zmlúv o zaistení a retrocesii), ktoré uzavrie dcérska spoločnosť, ktorá nie je založená v Spoločenstve, alebo pobočka, ktorá nie je založená v Rakúsku. Z vyššej dane možno poskytnúť oslobodenie.

BG: Podsektor A.I (priame poistenie): Bulharské fyzické a právnické osoby, ako aj zahraničné osoby, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť na území Bulharskej republiky, môžu uzatvárať poistné zmluvy v súvislosti s ich činnosťou v Bulharsku len s poskytovateľmi, ktorým bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti v Bulharsku. Poistné plnenie vyplývajúce z takýchto zmlúv sa vyplatí v Bulharsku. Nepodmienené pre poistenie vkladov a podobné systémy náhrad, ako aj pre systémy povinného poistenia.

BG: Podsektory A.2, A.3 a A.4 (zaistenie a retrocesia, sprostredkovanie poistenia a podporné služby týkajúce sa poistenia): nepodmienené.

CY: Podsektory A.3 a A.4 (sprostredkovanie poistenia a podporné služby týkajúce sa poistenia): nepodmienené.

CZ: Výlučne:

Poisťovacie služby, ktoré sú vymedzené nižšie, sa nesmú nakupovať v zahraničí

životné poistenie osôb s trvalým bydliskom v Českej republike,

poistenia majetku na území Českej republiky,

poistenia zodpovednosti za stratu alebo poškodenie spôsobené činnosťou fyzických osôb a právnických osôb na území Českej republiky.

DK: Povinné poistenie leteckej dopravy môžu uzatvárať iba spoločnosti založené v Spoločenstve.

DK: Žiadne osoby ani spoločnosti (vrátane poisťovní) nesmú na obchodné účely v Dánsku pomáhať pri uzatváraní priameho poistenia osôb s bydliskom v Dánsku, dánskych lodí alebo majetku v Dánsku okrem poisťovní oprávnených podľa dánskeho práva alebo ktorým udelili povolenie príslušné dánske orgány.

DE: Povinné letecké poistky môže uzatvárať iba dcérska spoločnosť založená v Spoločenstve alebo pobočka založená v Nemecku.

DE: Ak zahraničná poisťovňa založí pobočku v Nemecku, môže v Nemecku uzatvárať poistné zmluvy týkajúce sa medzinárodnej dopravy iba prostredníctvom pobočky založenej v Nemecku.

FR: Poistenie rizík týkajúcich sa pozemnej dopravy môžu vykonávať len poisťovne založené v Spoločenstve.

HU: Podsektor A.I (priame poistenie): Iba podnikatelia vykonávajúci medzinárodné obchodné činnosti špecifikované v devízových právnych predpisoch majú povolené nakupovať služby. Poistiť možno iba poistné udalosti, ktoré nastanú v zahraničí.

IT: Poistenie rizík týkajúcich sa vývozu CIF osobami s bydliskom v Taliansku môžu uzatvárať iba poisťovne založené v Spoločenstve.

IT: Poistenie prepravy tovaru, poistenie vozidiel ako také a poistenie zodpovednosti týkajúcej sa rizík v Taliansku môžu uzatvárať iba poisťovne založené v Spoločenstve. Táto výhrada sa neuplatňuje na medzinárodnú dopravu zahŕňajúcu dovoz do Talianska.

MT: Podsektory A.3 a A.4 (sprostredkovanie poistenia a podporné služby týkajúce sa poistenia): nepodmienené.

PL: Nepodmienené okrem zaistenia, retrocesie a poistenia tovaru v medzinárodnom obchode.

PT: Poistenie leteckej a námornej dopravy vzťahujúce sa na tovar, lietadlá, plavidlá a zodpovednosť za škodu môžu uzatvárať spoločnosti založené v ES; takúto poisťovaciu činnosť môžu v Portugalsku ako sprostredkovatelia vykonávať len osoby alebo spoločnosti založené v ES.

RO: Nepodmienené pre bod B.3 písm. a) a c) porozumenia. Pre podsektor A.2 (zaistenie a retrocesia): Postúpenie zaistenia na zahraničný trh je možné len vtedy, ak zaistené riziko nemožno zaistiť na domácom trhu.

SK: Poisťovacie služby, na ktoré sa vzťahuje režim (1), okrem vyššie uvedeného poistenia leteckej a námornej dopravy vzťahujúceho sa na tovar, lietadlá, plavidlá a zodpovednosť za škodu, sa nesmú nakupovať v zahraničí.

SI: Námorné, letecké a dopravné poistenie: Poisťovacie činnosti poskytované vzájomnými poisťovacími inštitúciami sú obmedzené na spoločnosti založené v Slovinskej republike.

SI: Zaisťovne v Slovinskej republike majú prednosť pri výbere poistného. V prípade, že takéto spoločnosti nie sú schopné vyrovnať všetky riziká, tieto môžu byť zaistené a opätovne zaistené v zahraničí (po prijatí nového zákona o poisťovniach žiadne).

3.

Obchodná prítomnosť

AT: Licenciu pre pobočky zahraničných poisťovateľov nemožno udeliť, ak poisťovateľ nemá v domovskej krajine právnu formu zodpovedajúcu alebo porovnateľnú s akciovou spoločnosťou alebo vzájomným poistným združením.

BE: Každá verejná ponuka na získanie belgických cenných papierov, uskutočnená osobou, spoločnosťou alebo inštitúciou, alebo v ich mene mimo jurisdikcie jedného z členských štátov Európskeho spoločenstva, sa musí predložiť na schválenie ministrovi financií.

BG: Podsektor A.I (priame poistenie):

Nepodmienené pre poistenie vkladov a podobné systémy náhrad, ako aj pre systémy povinného poistenia.

Poskytovatelia poistných služieb nemôžu byť zriadení na účely poskytovania služieb životného a neživotného poistenia súčasne. Zahraničné osoby môžu poskytovať poisťovacie služby len prostredníctvom účasti v bulharských poisťovniach bez obmedzenia majetkovej účasti, ako aj priamo prostredníctvom pobočky so sídlom v Bulharskej republike. Založenie pobočiek zahraničných poisťovní podlieha schváleniu Komisiou pre finančný dohľad. Pred založením pobočky v Bulharsku na poskytovanie určitých tried poistenia zahraničný poisťovateľ musí byť oprávnený vykonávať činnosť v tých istých triedach poistenia vo svojej krajine pôvodu aspoň na obdobie piatich rokov. Pobočky zahraničných poisťovní by mali spĺňať tieto požiadavky

špecifické požiadavky na záruky a vklady, samostatnú kapitalizáciu a umiestnenie aktív tvoriacich technické rezervy v Bulharskej republike. Poistenie prepravy tovaru, poistenie vozidiel ako také a poistenie zodpovednosti týkajúcej sa rizík v Bulharskej republike nesmú uzatvárať priamo zahraničné poisťovne. Zahraničná poisťovňa môže uzatvárať poistné zmluvy len prostredníctvom pobočky.

Finančné prostriedky získané z poistenia na základe poistných zmlúv, ako aj vlastný kapitál sa musia investovať v Bulharskej republike a môžu sa previesť do zahraničia len s povolením Komisie pre finančný dohľad.

Zahraniční poskytovatelia nemôžu uzatvárať poistné zmluvy s miestnymi fyzickými osobami a právnickými osobami prostredníctvom maklérov.

BG: Podsektor A.2 (zaistenie a retrocesia):

Poskytovatelia zaisťovacích služieb nemôžu byť zriadení na účely poskytovania služieb životného poistenia a životného zaistenia súčasne.

Zahraničné osoby môžu poskytovať poisťovacie služby len prostredníctvom účasti v bulharských poisťovniach bez obmedzenia majetkovej účasti. Zahraničné zaisťovne môžu poskytovať zaisťovacie služby len prostredníctvom pobočky so sídlom v Bulharskej republike. Založenie pobočiek zahraničných poisťovní podlieha schváleniu Komisiou pre finančný dohľad.

Finančné prostriedky získané zo zaistenia na základe zaisťovacích zmlúv, ako aj vlastný kapitál sa musia investovať v Bulharskej republike a môžu sa previesť do zahraničia len s povolením Komisie pre finančný dohľad.

Zahraniční poskytovatelia nemôžu uzatvárať zaisťovacie zmluvy s miestnymi fyzickými osobami a právnickými osobami prostredníctvom maklérov.

Nepodmienené pre služby spojené s retrocesiou.

BG: Podsektory A.3 a A.4 (sprostredkovanie poistenia a podporné služby týkajúce sa poistenia):

Sprostredkovateľskú činnosť môžu vykonávať len obchodné spoločnosti zaregistrované v Bulharsku podľa obchodného zákona, ktorým bolo udelené povolenie Komisiou pre finančný dohľad.

Podporné služby týkajúce sa poistenia musia súvisieť s poistením.

Nepodmienené pre služby poistnej matematiky.

CY: Podsektor A.I (priame poistenie):

Na vykonávanie činnosti poisťovateľa v Cyperskej republike alebo z územia Cyperskej republiky sa podľa zákonov o poisťovniach vyžaduje povolenie hlavného kontrolóra pre poisťovníctvo.

Zahraničné poisťovne môžu v Cyperskej republike vykonávať činnosti prostredníctvom založenej pobočky alebo agentúry. Zahraničný poisťovateľ musí byť vo svojej krajine pôvodu oprávnený vykonávať činnosť pred udelením povolenia na založenie pobočky alebo agentúry.

Účasť cudzozemcov v poisťovniach registrovaných v Cyperskej republike si vyžaduje predchádzajúci súhlas centrálnej banky. Rozsah zahraničnej účasti sa stanovuje od prípadu k prípadu v súlade s hospodárskymi potrebami.

CY: Podsektor A.2 (zaistenie a retrocesia):

Žiadna spoločnosť nesmie vykonávať činnosť ako zaisťovateľ v Cyperskej republike bez povolenia hlavného kontrolóra pre poisťovníctvo.

Investície cudzozemcov do zaisťovní si vyžadujú predchádzajúci súhlas centrálnej banky. Podiel zahraničnej kapitálovej účasti v miestnych zaisťovniach sa stanovuje od prípadu k prípadu. V súčasnosti neexistuje žiadna miestna zaisťovňa.

CY: Podsektory A.3 a A.4 (sprostredkovanie poistenia a podporné služby týkajúce sa poistenia): nepodmienené.

CZ: Výlučne:

Zahraniční poskytovatelia finančných služieb môžu založiť poisťovňu so sídlom v Českej republike formou akciovej spoločnosti alebo môžu vykonávať poisťovacie činnosti prostredníctvom svojich pobočiek so sídlom v Českej republike za podmienok stanovených v Zákone o poisťovníctve.

Obchodná prítomnosť a povolenie sa vyžaduje u poskytovateľa poistných služieb

na to, aby poskytoval takéto služby vrátane zaistenia,

na uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy so sprostredkovateľom zameranej na uzatvorenie poistnej zmluvy medzi poskytovateľom poistných služieb a treťou osobou.

Povolenie sa vyžaduje u sprostredkovateľa v prípade, že bude svoju sprostredkovateľskú činnosť vykonávať pre pobočku so sídlom v Českej republike.

ES: Pred založením pobočky alebo agentúry v Španielsku na poskytovanie určitých tried poistenia zahraničný poisťovateľ musí byť oprávnený vykonávať činnosť v tých istých triedach poistenia vo svojej krajine pôvodu aspoň na obdobie piatich rokov.

ES, EL: Právo usadiť sa sa nevzťahuje na zriaďovanie zastupiteľských kancelárií ani inej trvalej prítomnosti poisťovní s výnimkou prípadov, keď sú tieto kancelárie založené ako agentúry, pobočky alebo ústredia.

EE: Podsektor A.I (priame poistenie): Žiadne okrem toho, že členmi riadiaceho orgánu poisťovacej akciovej spoločnosti so zahraničnou kapitálovou účasťou môžu byť občania zahraničných krajín úmerne k zahraničnej účasti, nie však viac ako polovica členov riadiaceho orgánu; vedúci dcérskej spoločnosti alebo nezávislej spoločnosti musí mať trvalé bydlisko v Estónsku.

FI: Obchodný riaditeľ, minimálne jeden audítor a minimálne polovica zakladateľov a členov predstavenstva a dozornej rady poisťovne musia mať miesto bydliska v Európskom hospodárskom priestore, pokiaľ ministerstvo sociálnych vecí a zdravia neudelilo výnimku.

FI: Zahraničným poisťovateľom nemožno vo Fínsku udeliť licenciu ako pobočke na vykonávanie zákonných sociálnych poistení (zákonné dôchodkové poistenie, zákonné úrazové poistenie).

FI: Generálny zástupca zahraničnej poisťovne musí mať miesto bydliska vo Fínsku, pokiaľ nemá spoločnosť svoje ústredie v Európskom hospodárskom priestore.

FR: Zriaďovanie pobočiek podlieha osobitnému povoleniu pre zástupcu pobočky.

HU: Zámerom je upraviť zriaďovanie priamych pobočiek, len čo bude záväzné v GATS a za podmienok v nej stanovených.

HU: Aspoň dvaja členovia predstavenstva finančnej inštitúcie musia byť maďarskými občanmi, tuzemcami v zmysle príslušných devízových predpisov a mať trvalé bydlisko v Maďarsku aspoň jeden rok.

IE: Právo usadiť sa sa nevzťahuje na zriaďovanie zastupiteľských kancelárií.

IT: Povolanie aktuára môžu vykonávať iba fyzické osoby. Profesijné združenia fyzických osôb (nie vo forme obchodných spoločností) sú povolené.

IT: Povolenie zriaďovať pobočky je v konečnom dôsledku podmienené hodnotením orgánov dohľadu.

LV: Podsektory A.1 a A.2 (priame poistenie a zaistenie a retrocesia): Zahraničné poisťovacie inštitúcie musia mať spravidla a bez diskriminácie špecifickú právnu formu.

LV: Podsektor A.3 (sprostredkovanie poistenia): Sprostredkovateľom môže byť iba fyzická osoba (žiadna požiadavka na štátnu príslušnosť) a môže poskytovať služby v mene poisťovne, ktorá má povolenie orgánu dohľadu nad poisťovníctvom v Lotyšsku.

LT: Poisťovacím spoločnostiam nemôžu poskytovať životné a neživotné poistenie zároveň. Tieto dva typy a) a b) môžu poskytovať len oddelené právnické osoby.

MT: Môže sa podrobiť skúške hospodárskych potrieb.

PL: Podsektory A.1 až A.3 (priame poistenie, zaistenie a retrocesia a sprostredkovanie poistenia):

Usadiť sa možno iba vo forme akciovej spoločnosti alebo pobočky po získaní licencie. V zahraničí sa môže investovať najviac 5 % poistných fondov. Osoba vykonávajúca činnosť poistného sprostredkovania musí mať licenciu. Poistní sprostredkovatelia musia v Poľsku založiť právnickú osobu.

PL: Podsektor A.4 (podporné služby týkajúce sa poistenia): nepodmienené.

PT: Zahraničné spoločnosti môžu vykonávať sprostredkovanie poistenia v Portugalsku len cez spoločnosť založenú v súlade s právom členského štátu Spoločenstva.

PT: Na účely založenia pobočky v Portugalsku zahraničné spoločnosti musia preukázať aspoň päťročné predchádzajúce prevádzkové skúsenosti.

RO: Zakladanie spoločností a sprostredkovateľských agentúr so zahraničnou účasťou je povolené len v partnerstve s rumunskými právnickými alebo fyzickými osobami. Zástupcovia zahraničných poisťovní a združení zahraničných poisťovní majú právo uzatvárať tieto typy poistných zmlúv: 1. poistné a zaisťovacie zmluvy s právnickými a zahraničnými osobami alebo poistné a zaisťovacie zmluvy na ich tovar; 2. zaisťovacie zmluvy s rumunskými poisťovňami, poistno-zaisťovacími spoločnosťami a zaisťovňami. Sprostredkovateľské agentúry nemajú povolené uzatvárať pre zahraničné poisťovne poistné zmluvy s rumunskými právnickými alebo fyzickými osobami alebo poistné zmluvy na ich tovar.

SK: Väčšina členov správnej rady poisťovne musí mať trvalé bydlisko v Slovenskej republike.

Na poskytovanie služieb v oblasti poisťovníctva sa vyžaduje licencia. Cudzí štátny príslušník môže založiť poisťovňu so sídlom v Slovenskej republike vo forme akciovej spoločnosti alebo môže vykonávať poisťovacie činnosti prostredníctvom svojich pobočiek so sídlom v Slovenskej republike za všeobecných podmienok stanovených v zákone o poisťovníctve. Poisťovacou činnosťou sa rozumie poisťovacia činnosť vrátane činnosti maklérskej spoločnosti a zaisťovacích činností.

Sprostredkovateľskú činnosť zameranú na uzatváranie poistných zmlúv medzi treťou stranou a poisťovňou môžu vykonávať fyzické osoby s bydliskom alebo právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike v prospech poisťovne, ktorá má licenciu od orgánu dohľadu nad poisťovníctvom.

Sprostredkovateľská zmluva zameraná na uzatvorenie poistnej zmluvy treťou stranou s poisťovňou môže byť uzatvorená domácou alebo zahraničnou poisťovňou iba po vydaní licencie orgánom dohľadu nad poisťovníctvom.

Finančné zdroje špeciálnych poistných fondov oprávneného subjektu v oblasti poisťovníctva, pochádzajúce z poisťovania alebo zaisťovania poistníkov s bydliskom alebo so sídlom v Slovenskej republike, musia byť uložené v banke so sídlom v Slovenskej republike a nesmú sa previesť do zahraničia.

SI: Podsektor A.I (priame poistenie):

Usadenie je podmienené vydaním licencie ministerstvom financií. Cudzozemci môžu založiť poisťovňu iba ako spoločný podnik s tuzemcom, pričom účasť zahraničných osôb je obmedzená na 99 %.

Obmedzenie maximálneho zahraničného vlastníctva bude zrušené prijatím nového zákona o poisťovniach.

Cudzozemec môže nadobudnúť alebo zvyšovať podiely v domácej poisťovni na základe predchádzajúceho súhlasu ministerstva financií.

Pri vydávaní licencie alebo súhlasu so získavaním akcií v domácej poisťovni ministerstvo financií zohľadní tieto kritériá

rozptýlenie vlastníctva podielov a existencia akcionárov z rôznych krajín,

poskytovanie nových poistných produktov a prevod know-how, ak je zahraničným investorom poisťovňa.

Nepodmienené pre zahraničnú účasť v poisťovni, v ktorej prebieha privatizácia.

Členstvo vo vzájomnej poistnej inštitúcii je obmedzené na spoločnosti založené v Slovinskej republike a na fyzické osoby s bydliskom v Slovinskej republike.

SI: Podsektor A.2 (zaistenie a retrocesia): Zahraničná účasť v zaisťovni je obmedzená výškou kontrolného podielu na základnom imaní (po prijatí nového zákona o poisťovniach žiadne okrem pobočiek).

SI: Podsektory A.3 a A.4 (sprostredkovanie poistenia a podporné služby týkajúce sa poistenia):

Pre poskytovanie poradenstva a služieb súvisiacich s likvidáciou poistných udalostí sa vyžaduje založenie právneho subjektu na základe súhlasu Úradu pre poisťovníctvo.

Pokiaľ ide o aktuárov a činnosti spojené s ocenením rizika, poskytovanie služieb je možné iba prostredníctvom profesijnej inštitúcie.

Činnosť je obmedzená na priame poistenie a zaistenie.

U výhradných vlastníkov sa požaduje bydlisko v Slovinskej republike.

SE: Podniky poisťovacieho maklérstva, ktoré nie sú založené vo Švédsku, môžu založiť obchodnú prítomnosť iba prostredníctvom pobočky.

SE: Podniky poskytujúce neživotné poistenie, ktoré nie sú založené vo Švédsku, vykonávajúce obchodnú činnosť vo Švédsku, sú namiesto toho, aby boli zdaňované podľa netto výsledku, zdaňované na základe prijatého poistného z priamych poistných operácií.

SE: Zakladateľom poisťovne musí byť fyzická osoba s bydliskom v Európskom hospodárskom priestore alebo právnická osoba založená v Európskom hospodárskom priestore.

4.

Prítomnosť fyzických osôb

CY: Nepodmienené.

PL: Podsektory A.1 až A.3 (priame poistenie, zaistenie a retrocesia a sprostredkovanie poistenia) Nepodmienené okrem toho, čo je uvedené v horizontálnom oddiele, a tohto obmedzenia: požiadavka bydliska pre sprostredkovateľov poistenia.

Podsektor A.4 (podporné služby týkajúce sa poistenia) nepodmienené.

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Nepodmienené okrem toho, čo je uvedené v príslušných horizontálnych oddieloch a podlieha nasledujúcim špecifickým obmedzeniam.

AT: Vedenie pobočky musí pozostávať z dvoch fyzických osôb s bydliskom v Rakúsku.

BG: Nepodmienené pre poistenie vkladov a podobné systémy náhrad, ako aj pre systémy povinného poistenia. Nepodmienené pre služby spojené s retrocesiou. Nepodmienené pre podsektory A.3 a A.4 (sprostredkovanie poistenia a podporné služby týkajúce sa poistenia).

DK: Generálny zástupca pobočky poisťovne musí mať bydlisko v Dánsku posledné dva roky, pokiaľ nie je štátnym príslušníkom niektorého z členských štátov Spoločenstva. Minister obchodu a priemyslu môže udeliť výnimku.

DK: Požiadavka na bydlisko pre manažérov a členov správnej rady spoločnosti. Minister obchodu a priemyslu však môže udeliť výnimku. Výnimka sa udeľuje na nediskriminačnom základe.

ES, IT: Požiadavka na bydlisko pre povolanie aktuárov.

EL: Väčšinu členov správnej rady spoločnosti založenej v Grécku musia tvoriť štátni príslušníci niektorého z členských štátov Spoločenstva.

SI: Pre aktuárov a oceňovanie rizík sa okrem kvalifikačných skúšok, členstva v združení aktuárov Slovinskej republiky a ovládania slovinského jazyka vyžaduje bydlisko v Slovinskej republike.

B.

Bankové a ostatné finančné služby (okrem poisťovania)

1.

Cezhraničné poskytovanie

BE: Pre poskytovanie služieb investičného poradenstva sa vyžaduje usadenie v Belgicku.

BG: Podsektory B.11 a B.12 (poskytovanie a prenos finančných informácií a poradenských služieb) Požiadavka na využívanie verejnej telekomunikačnej siete alebo siete iného autorizovaného operátora v prípade cezhraničného poskytovania týchto služieb. Nepodmienené pre sprostredkovateľské služby a ostatné pomocné finančné služby

CY: nepodmienené.

CZ: Služby inej ako centrálnej banky spojené s vydávaním obeživa, obchodovanie s derivátnymi produktmi, prevoditeľnými cennými papiermi a inými obchodovateľnými nástrojmi a finančnými aktívami, účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov, peňažné maklérstvo, správa majetku, služby súvisiace so zúčtovaním a klíringom, poradenstvo, sprostredkovanie a ostatné pomocné finančné služby súvisiace s uvedenými činnosťami: nepodmienené.

CZ: Výlučne:

Iba banky založené v Českej republike a pobočky zahraničných bánk s príslušnou licenciou môžu

poskytovať vkladové služby,

obchodovať s devízovými aktívami,

vykonávať bezhotovostné cezhraničné platby.

Devízové povolenie vydané Českou národnou bankou alebo ministerstvom financií sa vyžaduje v prípade českých nebankových tuzemcov pre

a)otvorenie a financovanie účtu v zahraničí českými tuzemcami;b)kapitálové platby do zahraničia (okrem priamych zahraničných investícií);c)poskytovanie finančných úverov a záruk;d)operácie s finančnými derivátmi;e)nákup zahraničných cenných papierov okrem prípadov uvedených v devízovom zákone;f)vydávanie zahraničných cenných papierov na verejné a neverejné obchodovanie v Českej republike alebo ich uvádzanie na domáci trh.

EE: Podsektor B.1 (prijímanie vkladov): Požiadavka na povolenie zo strany Eesti Pank a založenie ako akciovej spoločnosti, pobočky alebo dcérskej spoločnosti podľa estónskych právnych predpisov.

EE, LT: Na vykonávanie činností správy podielových fondov a investičných spoločností sa vyžaduje založenie špecializovanej správcovskej spoločnosti; iba spoločnosti, ktoré majú sídlo podnikania v Spoločenstve, môžu konať ako vkladatelia aktív investičných fondov.

HU: nepodmienené.

IE: Poskytovanie investičných služieb alebo investičných rád si vyžaduje buď: 1. povolenie v Írsku, pričom sa bežne vyžaduje, aby bol subjekt zaregistrovaný alebo aby bol osobnou obchodnou spoločnosťou alebo obchodníkom jednotlivcom, v každom prípade s ústredím/sídlom v Írsku (v určitých prípadoch sa povolenie nevyžaduje, napr. vtedy, keď poskytovateľ služieb z tretej krajiny nemá obchodnú prítomnosť v Írsku a služba sa neposkytuje súkromných osobám), alebo: 2. povolenie v inom členskom štáte v súlade so smernicou ES o investičných službách.

IT: Nepodmienené pre ‚promotori de servizi finanziari‘ (obchodníci s finančnými službami).

LT: Spravovanie penzijných fondov: vyžaduje sa obchodná prítomnosť.

MT: Podsektor B.1 a B.2 (prijímanie vkladov a poskytovanie úverov všetkých druhov) žiadne.

Podsektor B.11 (poskytovanie a prenos finančných informácií) Nepodmienené okrem poskytovania finančných informácií medzinárodnými poskytovateľmi.

Podsektor B.12 (poskytovanie poradenských služieb a ostatné pomocné finančné služby) nepodmienené.

PL: Podsektor B.11 (poskytovanie a prenos finančných informácií) Požiadavka na využívanie verejnej telekomunikačnej siete alebo siete iného autorizovaného operátora v prípade cezhraničného poskytovania týchto služieb.

Podsektor B.12 (poskytovanie poradenských služieb a ostatné pomocné finančné služby) nepodmienené.

RO: Podsektor B.4 (všetky služby spojené s platbami a s prevodom peňazí): Povolené len prostredníctvom domácej banky.

SK: Obchodovanie s derivátmi, prevoditeľnými cennými papiermi a inými obchodovateľnými nástrojmi a finančnými aktívami, účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov, peňažné maklérstvo, správa majetku, služby súvisiace so zúčtovaním a klíringom pre finančné aktíva: nepodmienené.

SK:

i)

Vkladové služby sú obmedzené na domáce banky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike.

ii)

Iba oprávnené banky so sídlom v Slovenskej republike a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osoby vlastniace devízovú licenciu môžu obchodovať s devízovými hodnotami. Iba členovia burzy môžu obchodovať na Burze cenných papierov v Bratislave. Tuzemci môžu obchodovať prostredníctvom RM systému Slovensko bez akéhokoľvek obmedzenia a cudzozemci iba prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi.

iii)

Bezhotovostné cezhraničné platby môžu vykonávať iba oprávnené banky so sídlom v Slovenskej republike a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike.

iv)

Devízová licencia vydaná Národnou bankou Slovenska sa vyžaduje pre:

a)

zriadenie účtu v zahraničí slovenským nebankovým tuzemcom okrem fyzických osôb počas ich pobytu v zahraničí;

b)

kapitálové platby do zahraničia;

c)

získanie finančného úveru od devízového cudzozemca; okrem úverov zo zahraničia prijatých tuzemcami s lehotou splatnosti dlhšou ako tri roky a pôžičiek poskytovaných medzi fyzickými osobami na neobchodné činnosti.

v)

Vývoz a dovoz slovenskej meny a devízovej hotovosti presahujúcej hodnotu 150 000 SKK a čistého mincového kovu podlieha oznamovacej povinnosti.

vi)

Devízové povolenie alebo licencia vydaná devízovými orgánmi sa vyžaduje pri vkladoch finančných aktív cudzozemcom.

vii)

Iba devízové subjekty založené v Slovenskej republike môžu poskytovať a získavať záruky a záväzky v súlade so stanoveným limitom a ustanoveniami Národnej banky Slovenska.

SI: Účasť na emisiách dlhodobých štátnych dlhopisoch, správe penzijného fondu a súvisiacich poradenských a iných finančných službáchnepodmienené.

Podsektory B.11 a B.12 (poskytovanie a prenos finančných informácií, poradenské a ostatné podporné finančné služby okrem tých, ktoré súvisia s účasťou na emisiách dlhodobých štátnych dlhopisov a so spravovaním penzijného fondu) žiadne.

Všetky ostatné podsektory

Nepodmienené okrem prijímania úverov (úvery všetkých druhov) a prijímania záruk a záväzkov od zahraničných úverových inštitúcií domácimi právnymi subjektmi a výhradnými majiteľmi. (Poznámkapo prijatí nového devízového zákona nebudú spotrebné úvery obmedzené.)

Všetky vyššie uvedené úverové dohody sa musia registrovať v Banke Slovinska. (Poznámka po prijatí nového zákona o bankovníctve bude toto ustanovenie zrušené.)

Cudzozemci môžu ponúkať zahraničné cenné papiere iba prostredníctvom domácich bánk a maklérskej spoločnosti. Členovia slovinskej burzy cenných papierov musia byť zaregistrovaní v Slovinskej republike.

2.

Spotreba v zahraničí

BG: Podsektory B.1 až B.10 (prijímanie vkladov, úvery všetkých druhov, finančný lízing, všetky služby spojené s platbami a s prevodom peňazí, záruky a záväzky, obchodovanie s cennými papiermi, účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov, peňažné maklérstvo, správa majetku a služby spojené s vyrovnaním a zúčtovaním pre finančné aktíva)nepodmienené.

Podsektory B.11 a B.12 (poskytovanie a prenos finančných informácií a poradenských služieb) Požiadavka na využívanie verejnej telekomunikačnej siete alebo siete iného autorizovaného operátora v prípade cezhraničného poskytovania týchto služieb. Nepodmienené pre sprostredkovateľské služby a ostatné pomocné finančné služby

CY: Nepodmienené okrem podsektora B.6 písm. e) (obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi): žiadne.

CZ: Služby inej ako centrálnej banky spojené s vydávaním obeživa, obchodovanie s derivátnymi produktmi a čistým mincovým kovom, peňažné maklérstvo, správa majetku, služby súvisiace so zúčtovaním a klíringom pre derivátne produkty, poradenstvo, sprostredkovanie a ostatné pomocné finančné služby súvisiace s uvedenými činnosťami: nepodmienené.

CZ: Výlučne:

Iba banky založené v Českej republike a pobočky zahraničných bánk s príslušnou licenciou môžu

poskytovať vkladové služby,

obchodovať s devízovými aktívami,

vykonávať bezhotovostné cezhraničné platby.

Devízové povolenie vydané Českou národnou bankou alebo ministerstvom financií sa vyžaduje v prípade českých nebankových tuzemcov pre

a)otvorenie a financovanie účtu v zahraničí českými tuzemcami;b)kapitálové platby do zahraničia (okrem priamych zahraničných investícií);c)poskytovanie finančných úverov a záruk;d)operácie s finančnými derivátmi;e)nákup zahraničných cenných papierov okrem prípadov uvedených v devízovom zákone;f)vydávanie zahraničných cenných papierov na verejné a neverejné obchodovanie v Českej republike alebo ich uvádzanie na domáci trh.

DE: Emisie cenných papierov denominované v nemeckých markách sa môžu spravovať len úverovou inštitúciou, dcérskou spoločnosťou alebo pobočkou založenou v Nemecku.

FI: Platby od vládnych subjektov (výdavky) sa prevádzajú prostredníctvom fínskeho poštovného žírového systému, ktorý spravuje Postipankki Ltd. Vo výnimočnom prípade ministerstvo financií môže udeliť výnimku.

EL: Pre poskytovanie depozitárnych a vkladových služieb zahŕňajúcich spravovanie úrokov a platieb istiny splatných z cenných papierov vydaných v Grécku sa vyžaduje, aby spoločnosť bola založená a mala sídlo v Grécku.

HU: nepodmienené.

MT: Podsektory B.1 a B.2 (prijímanie vkladov a úvery všetkých druhov) žiadne.

Podsektor B.11 (poskytovanie a prenos finančných informácií) Nepodmienené okrem poskytovania finančných informácií medzinárodnými poskytovateľmi.

Podsektory B.3 až B.10 a B.12 nepodmienené.

PL: Podsektor B.11 (poskytovanie a prenos finančných informácií) Požiadavka na využívanie verejnej telekomunikačnej siete alebo siete iného autorizovaného operátora v prípade využívania týchto služieb v zahraničí.

Podsektory B.1 až B.10 a B.12 nepodmienené.

RO: Zriaďovanie účtov a využívanie zdrojov cudzích mien v zahraničí rumunskými fyzickým a právnickými osobami je povolené len s predchádzajúcim povolením Národnej banky Rumunska. Nepodmienené pre podsektory B.3 (finančný lízing), B.7 (na emisiách všetkých druhov cenných papierov), B.9 (správa majetku) a B.10 (služby spojené s vyrovnaním a zúčtovaním pre finančné aktíva).

SK: Obchodovanie s derivátnymi produktmi a čistým mincovým kovom, peňažné maklérstvo, správa majetku a sprostredkovanie: nepodmienené.

SK:

i)

Vkladové služby sú obmedzené na domáce banky a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike.

ii)

Iba oprávnené banky so sídlom v Slovenskej republike a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike a osoby vlastniace devízovú licenciu môžu obchodovať s devízovými hodnotami. Iba členovia burzy môžu obchodovať na Burze cenných papierov v Bratislave. Tuzemci môžu obchodovať prostredníctvom RM systému Slovensko bez akéhokoľvek obmedzenia a cudzozemci iba prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi.

iii)

Bezhotovostné cezhraničné platby môžu vykonávať iba oprávnené banky so sídlom v Slovenskej republike a pobočky zahraničných bánk v Slovenskej republike.

iv)

Devízová licencia vydaná Národnou bankou Slovenska sa vyžaduje pre:

a)

zriadenie účtu v zahraničí slovenským nebankovým tuzemcom okrem fyzických osôb počas ich pobytu v zahraničí;

b)

kapitálové platby do zahraničia;

c)

získanie finančného úveru od devízového cudzozemca; okrem úverov zo zahraničia prijatých tuzemcami s lehotou splatnosti dlhšou ako tri roky a pôžičiek poskytovaných medzi fyzickými osobami na neobchodné činnosti.

v)

Vývoz a dovoz slovenskej meny a devízovej hotovosti presahujúcej hodnotu 150 000 SKK a čistého mincového kovu podlieha oznamovacej povinnosti.

vi)

Devízové povolenie alebo licencia vydaná devízovými orgánmi sa vyžaduje pri vkladoch finančných aktív cudzozemcom.

vii)

Iba devízové subjekty založené v Slovenskej republike môžu poskytovať a získavať záruky a záväzky v súlade so stanoveným limitom a ustanoveniami Národnej banky Slovenska.

SI: Účasť na emisiách dlhodobých štátnych dlhopisoch, správe penzijného fondu a súvisiacich poradenských a iných finančných službách nepodmienené.

Podsektory B.11 a B.12 (poskytovanie a prenos finančných informácií, poradenské a ostatné podporné finančné služby okrem tých, ktoré súvisia s účasťou na emisiách dlhodobých štátnych dlhopisov a so spravovaním penzijného fondu) žiadne.

Všetky ostatné podsektory

Nepodmienené okrem prijímania úverov (úvery všetkých druhov) a prijímania záruk a záväzkov od zahraničných úverových inštitúcií domácimi právnymi subjektmi a výhradnými majiteľmi. (Poznámkapo prijatí nového devízového zákona nebudú spotrebné úvery obmedzené.)

Všetky vyššie uvedené úverové dohody sa musia registrovať v Banke Slovinska. (Poznámka po prijatí nového zákona o bankovníctve bude toto ustanovenie zrušené.)

Právne subjekty založené v Slovinskej republike môžu byť depozitármi aktív investičných fondov.

UK: Emisie šterlingov vrátane súkromne vedených emisií môže spravovať iba spoločnosť založená v Európskom hospodárskom priestore.

3.

Obchodná prítomnosť

Všetky členské štáty:

Na vykonávanie činností správy podielových fondov a investičných spoločností sa vyžaduje založenie špecializovanej správcovskej spoločnosti (články 6 a 13 smernice PKIPCP, 85/611/EHS).

Iba spoločnosti, ktoré majú sídlo v Spoločenstve, môžu konať ako vkladatelia aktív investičných fondov (články 8.1 a 15.1 smernice PKIPCP, 85/611/EHS).

AT: Iba členovia Rakúskej burzy cenných papierov môžu vykonávať obchodovanie s cennými papiermi na burze cenných papierov.

AT: Na obchodovanie s devízami a zahraničnými menami sa vyžaduje povolenie od Rakúskej národnej banky.

AT: Hypotekárne záložné listy a komunálne obligácie môžu vydávať banky špecializované a autorizované na túto činnosť.

AT: Na vykonávanie služieb súvisiacich so správou penzijného fondu sa vyžaduje spoločnosť špecializovaná iba na túto činnosť a zaregistrovaná v Rakúsku ako akciová spoločnosť.

BE: Každá verejná ponuka na získanie belgických cenných papierov, uskutočnená osobou, spoločnosťou alebo inštitúciou, alebo v ich mene mimo jurisdikcie jedného z členských štátov Európskeho spoločenstva, sa musí predložiť na schválenie ministrovi financií.

BG: Podsektory B.1 až B.5 (prijímanie vkladov, úvery všetkých druhov, finančný lízing, všetky služby spojené s platbami a s prevodom peňazí, záruky a záväzky)

Zahraničné banky, ktoré sa chcú usadiť a podnikať v Bulharskej republike, musia byť riadne oprávnené podľa vnútroštátneho práva svojej krajiny pôvodu a nesmú mať zakázané vykonávanie bankových činností vo svojej krajine pôvodu a v krajinách, v ktorých pôsobia. Nepodmienené pre ‚caisses populaires‘.

Nadobúdanie akcií, priame alebo nepriame, ktoré predstavujú 5 % alebo viac hlasovacích práv domácej banky, podlieha schváleniu Bulharskou národnou bankou. Kritériá na udelenie súhlasu sú obozretné a sú v súlade so záväzkami článkov XVI a XVII GATS.

Priame alebo nepriame nadobudnutie účasti v spoločnosti, ktorá nie je bankou, vo výške presahujúcej 10 % základného imania takejto spoločnosti podlieha schváleniu Bulharskou národnou bankou.

Postavenie výhradného poskytovateľa služieb možno udeliť, pokiaľ ide o služby spojené s vkladmi a s prevodom peňazí, verejným rozpočtovým inštitúciám.

Podmienka trvalého bydliska pre výkonných riaditeľov riadiaceho orgánu, ktorí konajú v mene a na účet banky.

Nepodmienené pre záruky štátnej pokladnice.

Podsektory B.6, B.7 a B.9 (obchodovanie s cennými papiermi, účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov, správa majetku)

Podmienené pre investičných sprostredkovateľov, investičné spoločnosti a burzy cenných papierov, ktorým bola udelená licencia Komisiou pre finančný dohľad (KFD). Udelenie príslušnej licencie je spojené s požiadavkami týkajúcimi sa riadenia a technickými požiadavkami, ako aj s požiadavkami týkajúcimi sa ochrany investorov.

Burza cenných papierov JSCPodmienky pre minimálny kapitál (100 000 BGN); minimálne 2/3 kapitálu rozdeleného medzi finančné inštitúcie (poisťovne, finančné domy, investiční sprostredkovatelia); 5 % strop kapitálu burzy cenných papierov pre priamu alebo nepriamu účasť akcionára.

Investiční sprostredkovatelia Na území Bulharskej republiky sa nemôžu vykonávať žiadne sprostredkovateľské činnosti, pokiaľ ich nepovolí Komisia pre finančný dohľad.

Podmienka členstva burzy cenných papierov pre obchodovanie s cennými papiermi na burze cenných papierov. Členstvo jedného investičného sprostredkovateľa je v Bulharsku obmedzené len na jednu burzu cenných papierov.

Investičné spoločnosti Investičná spoločnosť nemôže vykonávať činnosti banky, poisťovacej spoločnosti ani investičného sprostredkovateľa.

Nepodmienené pre obchodovanie s inými obchodovateľnými nástrojmi a finančnými aktívami, ako sú prevoditeľné cenné papiere na vlastný účet alebo na účet zákazníka. Nepodmienené pre účasť na emisiách dlhodobých štátnych dlhopisov. Nepodmienené pre správu penzijného fondu.

Podsektory B.8 a B.10 (peňažné maklérstvo, služby spojené s vyrovnaním a zúčtovaním pre finančné aktíva) nepodmienené.

Podsektory B.11 a B.12 (poskytovanie a prenos finančných informácií a poradenských služieb) Požiadavka na využívanie verejnej telekomunikačnej siete alebo siete iného autorizovaného operátora. Nepodmienené pre sprostredkovateľské služby a ostatné pomocné finančné služby.

CY: Je to zákonná požiadavka a uplatňuje sa nediskriminačným spôsobom, pričom banky ponúkajúce služby v Cyperskej republike musia byť právnickými osobami. Medzi právnické osoby patria pobočky zahraničných bánk/finančné inštitúcie, ktoré sú zaregistrované na Cypre.

CY: Priame alebo nepriame vlastníctvo alebo hlasovacie práva v banke jednou osobou a jeho/jej spoločníkmi nesmie presiahnuť 10 % bez predchádzajúceho písomného súhlasu centrálnej banky.

CY: Okrem uvedeného je priama alebo nepriama držba akcií v troch existujúcich miestnych bankách kótovaných na burze cenných papierov alebo nadobudnutie podielu na ich základnom imaní cudzozemcami obmedzené na 0,5 % na osobu alebo organizáciu a na 6,0 % kolektívne.

CY: Podsektory B.1 až B.5 a B.6 písm. b) (prijímanie vkladov, poskytovanie úverov všetkých druhov, finančný lízing, všetky služby súvisiace s platbou a prevodom peňazí, záruky a záväzky, obchodovanie s devízami)

Pre nové banky platia tieto požiadavky

a)Na vykonávanie bankovej činnosti sa vyžaduje licencia od centrálnej banky. Centrálna banka môže pri udelení licencie uplatniť test hospodárskych potrieb.b)Pobočky zahraničných bánk musia byť registrované na Cypre podľa zákona o obchodných spoločnostiach a byť držiteľmi povolenia podľa zákona o bankovníctve.

Podsektor B.6 písm. e) (obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi)

Len členovia (makléri) Cyperskej burzy cenných papierov môžu vykonávať obchodnú činnosť týkajúcu sa maklérstva s cennými papiermi na Cypre. Spoločnosti pôsobiace ako maklérske spoločnosti smú zamestnávať iba osoby, ktoré môžu konať ako makléri, za predpokladu, že získali príslušné povolenie. Banky a poisťovne nesmú vykonávať takúto činnosť.

Maklérska spoločnosť môže byť registrovaná ako člen Cyperskej burzy cenných papierov, iba ak bola založená a zaregistrovaná v súlade s cyperským zákonom o obchodných spoločnostiach.

Podsektor B.6 písm. a), c), d) a f) a B.7 až B.12nepodmienené.

CZ: Služby inej ako centrálnej banky spojené s vydávaním obeživa, obchodovanie s derivátnymi produktmi a čistým mincovým kovom, peňažné maklérstvo, služby súvisiace so zúčtovaním a klíringom pre derivátne produkty, poradenstvo, sprostredkovanie a ostatné pomocné finančné služby súvisiace s uvedenými činnosťami: nepodmienené.

CZ: Výlučne:

Bankové služby môžu poskytovať iba banky so sídlom v Českej republike alebo pobočky zahraničných bánk v Českej republike s licenciou udelenou Českou národnou bankou po dohode s ministerstvom financií.

Udeľovanie licencie je založené na posúdení kritérií, ktoré sa uplatňujú v súlade s GATS. Služby v oblasti hypotekárnych úverov môžu poskytovať iba banky so sídlom v Českej republike.

Banky sa môžu zakladať iba ako akciové spoločnosti. Nákup akcií existujúcich bánk je podmienený predchádzajúcim súhlasom Českej národnej banky.

S cennými papiermi sa môže obchodovať verejne iba vtedy, ak bolo vydané príslušné povolenie a bol schválený prospekt vzťahujúci sa na cenné papiere.

Povolenie sa nevydá, ak je verejné obchodovanie s cennými papiermi v rozpore so záujmami investorov, ak je nezlučiteľné s vládnou finančnou politikou alebo ak nie je v súlade s požiadavkami finančného trhu (1).

Podnikanie a činnosť obchodníkov s cennými papiermi, burzových maklérov, burzy cenných papierov alebo organizátorov mimoburzového trhu cenných papierov, investičných spoločností a investičných fondov sú podmienené povolením, ktorého vydanie je viazané na spôsobilosť, dôveryhodnosť, technickú a organizačnú pripravenosť.

Služby súvisiace so zúčtovaním a klíringom pre všetky druhy platieb monitoruje a skúma Česká národná banka s cieľom zabezpečiť ich hladký a hospodárny priebeh.

DK: Finančné inštitúcie sa môžu zaoberať obchodovaním s cennými papiermi na Kodanskej burze cenných papierov iba prostredníctvom dcérskych spoločností zaregistrovaných v Dánsku.

FI: Aspoň polovica zakladateľov, členovia predstavenstva a dozornej rady, zástupcovia, generálny riaditeľ, prokurista a osoba oprávnená podpisovať v mene úverovej inštitúcie musia mať bydlisko v Európskom hospodárskom priestore, pokiaľ ministerstvo financií neudelí výnimku. Aspoň jeden audítor musí mať bydlisko v Európskom hospodárskom priestore.

FI: Maklér (jednotlivec) derivátnej burzy musí mať bydlisko v Európskom hospodárskom priestore. Výnimku z tejto požiadavky možno udeliť za podmienok, ktoré stanoví ministerstvo financií.

FI: Platby od vládnych subjektov (výdavky) sa prevádzajú prostredníctvom fínskeho poštovného žírového systému, ktorý spravuje Postipankki Ltd. Vo výnimočnom prípade môže ministerstvo financií udeliť výnimku.

FR: Okrem francúzskych úverových inštitúcií môžu emisie denominované vo francúzskych frankoch spravovať na najvyššej úrovni iba francúzske dcérske spoločnosti (podľa francúzskych zákonov) nefrancúzskych bánk, ktorým bolo udelené povolenie na základe dostatočných prostriedkov a záväzkov kandidátskej francúzskej dcérskej spoločnosti nefrancúzskej banky v Paríži. Tieto podmienky sa týkajú vedúcich bánk, ktoré vedú knihy. Nefrancúzska banka môže byť bez obmedzení alebo požiadavky na podnikanie spoločne vedeným alebo spoluvedeným správcom emisie obligácií v eurofrankoch.

EL: Finančné inštitúcie sa môžu zaoberať obchodovaním s cennými papiermi kótovanými na Aténskej burze cenných papierov iba prostredníctvom burzových spoločností zaregistrovaných v Grécku.

EL: Pre založenie a operácie pobočiek musí byť dovezený minimálny objem devíz zamenený na drachmy a držaný v Grécku po celý čas, kým zahraničná banka bude pokračovať vo svojej činnosti v Grécku:

do štyroch pobočiek sa toto minimum bežne rovná polovici minimálnej výšky základného imania v akciách, vyžadovaného na to, aby bola úverová inštitúcia zaregistrovaná v Grécku,

pre činnosť ďalších pobočiek sa musí minimálna výška základného imania rovnať minimálnemu základnému imaniu v akciách, požadovanému na zaregistrovanie úverovej inštitúcie v Grécku.

HU: Zámerom je upraviť zriaďovanie priamych pobočiek, len čo bude záväzné v GATS a za podmienok v nej stanovených.

HU: Priame a nepriame vlastníctvo alebo hlasovacie práva v úverovej inštitúcii jediného akcionára, iného, ako je úverová inštitúcia, poisťovňa alebo investičná spoločnosť, nesmie presiahnuť 15 %.

HU: Aspoň dvaja členovia predstavenstva finančnej inštitúcie musia byť maďarskými občanmi, tuzemcami v zmysle príslušných devízových predpisov a mať trvalé bydlisko v Maďarsku aspoň jeden rok.

HU: V Országos Takarékpéntztár és Kereskedelmi Bank Rt. sa musí dlhodobo podiel štátu udržiavať minimálne na 25 % + 1 hlas.

IE: V prípade systémov kolektívneho investovania, založených ako podielové fondy a spoločnosti s variabilným základným imaním (iné ako podniky pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov, PKIPCP), sa vyžaduje, aby správca majetku/depozitár a správcovská spoločnosť boli zaregistrovaní v Írsku alebo v inom členskom štáte Spoločenstva. V prípade investičnej komanditnej spoločnosti aspoň jeden spoločník s neobmedzeným ručením musí byť zaregistrovaný v Írsku.

IE: Podmienkou členstva burzy cenných papierov v Írsku je, aby daný subjekt: 1. mal povolenie v Írsku, čo si vyžaduje, aby bol zaregistrovaný alebo aby bol osobnou obchodnou spoločnosťou s ústredím/sídlom podnikania v Írsku, alebo 2. mal povolenie v inom členskom štáte v súlade so smernicou ES o investičných službách.

IE: Poskytovanie investičných služieb alebo investičného poradenstva si vyžaduje buď: 1. autorizáciu v Írsku, pričom sa bežne vyžaduje, aby daný subjekt bol zaregistrovaný alebo aby bol osobnou obchodnou spoločnosťou, alebo obchodníkom jednotlivcom, v každom prípade s ústredím/miestom podnikania v Írsku (orgán dohľadu môže tiež povoliť pobočky subjektov tretej krajiny), alebo 2. mal povolenie v inom členskom štáte v súlade so smernicou ES o investičných službách.

IT: Verejnú ponuku iných cenných papierov (ako je stanovené v článku 18 zákona č. 216/74), ako sú akcie, dlhové cenné papiere (vrátane konvertibilných dlhových cenných papierov), môžu vykonávať iba talianske spoločnosti s ručením obmedzeným, riadne autorizované zahraničné spoločnosti, verejné inštitúcie alebo spoločnosti patriace miestnym orgánom, ktorých upísané základné imanie nie je nižšie ako 2 mld. ITL.

IT: Centralizované vkladové, úschovné a administratívne služby môže poskytovať iba Banka Talianska pre vládne cenné papiere alebo Monte Titoli SpA pre akcie, podielové cenné papiere a ostatné obligácie, s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu.

IT: V prípade iných systémov kolektívneho investovania, ako sú harmonizované v PKIPCP podľa smernice 85/611/EHS, sa od správcu/vkladateľa vyžaduje, aby bol založený v Taliansku alebo v inom členskom štáte Európskeho spoločenstva a usadený v Taliansku prostredníctvom pobočky. Iba banky, poisťovne, spoločnosti investujúce do cenných papierov s ústredím v Európskom spoločenstve môžu vykonávať správu zdrojov penzijného fondu. Od správcovských spoločností (uzavreté fondy a investičné fondy) sa taktiež vyžaduje, aby boli zaregistrované v Taliansku.

IT: Pri poskytovaní služieb podomového predaja sprostredkovatelia musia využívať oprávnených obchodníkov s finančnými službami so sídlom na území členského štátu Európskych spoločenstiev.

IT: Klíring a úhradu cenných papierov možno vykonávať iba prostredníctvom úradného klíringového systému. Spoločnosť, ktorej Banka Talianska so súhlasom Consob udelila povolenie, môže byť poverená vykonávaním klíringu až do konečného zúčtovania cenných papierov.

IT: Zastupiteľské kancelárie zahraničných sprostredkovateľov nesmú vykonávať činnosti zamerané na poskytovanie investičných služieb.

LV: Podsektor B.7 (účasť na emisiách všetkých druhov cenných papierov) Banka Lotyšska (centrálna banka) je finančným agentom vlády na trhu s T-pokladničnými poukážkami.

Podsektor B.9 (správa majetku) Správu penzijného fondu vykonáva štátny monopol.

LT: Podsektory B.1 až B.12 Najmenej jeden manažér musí byť litovským občanom.

Podsektor B.3 (finančný lízing) Finančný lízing môže byť vyhradený pre osobitné finančné inštitúcie (napr. banky a poisťovne). Žiadne od 1. januára 2001 okrem uvedených v horizontálnej časti oddielu Bankové a ostatné finančné služby.

Podsektor B.9 (správa majetku) Môžu vykonávať iba verejné akciové spoločnosti (AB) a súkromné akciové spoločnosti (UAB), ktoré by mali byť založené neverejným spôsobom (ak všetko pôvodne vydané základné imanie nadobudnú zakladatelia). Na účely správy majetku sa vyžaduje založenie špecializovanej správcovskej spoločnosti. Len spoločnosti so sídlom v Litve môžu konať ako depozitári majetku.

MT: Podsektory B.1 a B.2 (prijímanie vkladov a úvery všetkých druhov) Úverové a ostatné finančné inštitúcie v zahraničnom vlastníctve môžu vykonávať činnosť buď ako pobočka, alebo miestna dcérska spoločnosť. Povolenie môže byť podmienené skúškou hospodárskych potrieb.

Podsektory B.3 až B.12 nepodmienené.

PL: Podsektory B.1, B.2, B.4 a B.5 (okrem záruk a záväzkov štátnej pokladne) Založenie banky iba vo forme akciovej spoločnosti alebo pobočky s povolením. Systém povolení vo vzťahu k zakladaniu všetkých bánk je založený na dôvodoch obozretného podnikania. Požiadavka na štátnu príslušnosť pre niektorých – aspoň jedného – z vedúcich pracovníkov banky.

Podsektory B.6 písm. e) a B.7 (okrem účasti na emisiách štátnych cenných papierov), B.9 (iba služby správy portfólia) a B.12 (poradenské a ostatné pomocné finančné služby, iba pokiaľ ide o činnosti vykonávané pre Poľsko) Založenie iba po získaní licencie, iba vo forme akciovej spoločnosti alebo pobočky zahraničného právneho subjektu poskytujúceho služby s cennými papiermi.

Podsektor B.11 Požiadavka na využívanie verejnej telekomunikačnej siete alebo siete iného autorizovaného operátora v prípade cezhraničného poskytovania a/alebo spotreby týchto služieb v zahraničí.

Všetky ostatné podsektory nepodmienené.

PT: Zakladanie pobočiek bánk, ktoré majú sídlo mimo ES, je podmienené povolením, ktoré vydáva v jednotlivých prípadoch minister financií. Založenie musí prispieť k zvýšeniu účinnosti národného bankového systému alebo sa musí prejaviť významnými účinkami na internacionalizáciu portugalskej ekonomiky.

PT: Služby rizikového kapitálu nesmú poskytovať pobočky spoločností rizikového kapitálu, ktoré majú hlavné sídlo v nečlenskej krajine ES. Na Lisabonskej burze cenných papierov môžu poskytovať služby spoločnosti maklérov a obchodníkov s cennými papiermi, zaregistrované v Portugalsku, alebo pobočky investičných spoločností oprávnené v inom členskom štáte ES a oprávnené v ich domovskej krajine na poskytovanie takýchto služieb. Služby maklérov a obchodníkov na burze odvodených cenných papierov Oporto a na mimoburzovom trhu nesmú poskytovať pobočky iných maklérskych/dílerských spoločností ako spoločností z ES.

Správu penzijného fondu môžu vykonávať iba spoločnosti zaregistrované v Portugalsku a poisťovne založené v Portugalsku, oprávnené poskytovať životné poistenie.

RO: (Maklérske) spoločnosti obchodujúce s cennými papiermi musia byť rumunskými právnickými subjektmi založenými ako akciové spoločnosti podľa rumunského práva, ktoré majú sprostredkovanie obchodov s cennými papiermi ako svoj hlavný predmet podnikania. Každá verejná ponuka cenných papierov si vyžaduje pred uverejnením jej prospektu schválenie Národnou komisiou Rumunska pre cenné papiere. Spoločnosti vykonávajúce správu majetku musia byť založené ako akciové spoločnosti podľa rumunského práva; otvorené investičné fondy musia byť založené podľa rumunského občianskeho práva. Nepodmienené pre finančný lízing. Nepodmienené pre obchodovanie s inými obchodovateľnými nástrojmi a finančnými aktívami, ako sú prevoditeľné cenné papiere na vlastný účet alebo na účet zákazníka.

SK: Obchodovanie s derivátnymi produktmi a čistým mincovým kovom, peňažné maklérstvo a sprostredkovanie: nepodmienené.

SK: Bankové služby môžu poskytovať iba banky so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočky zahraničných bánk, ktorým Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom financií udelila povolenie. Udelenie povolenia je založené na posúdení kritérií týkajúcich sa najmä finančného zabezpečenia, odbornej spôsobilosti, dôveryhodnosti a spôsobilosti riadenia navrhovaných bankových aktivít. Banky sú právnickými osobami zapísanými v Slovenskej republike, založenými ako akciové spoločnosti alebo verejné (štátne) finančné inštitúcie.

Nákup akcií vyjadrujúcich podiel na základnom imaní existujúcej obchodnej banky zo stanoveného limitu podlieha predchádzajúcemu súhlasu Národnej banky Slovenska. Investičné služby v Slovenskej republike sa poskytujú prostredníctvom bánk, investičných spoločností, investičných fondov a obchodníkov s cennými papiermi, ktoré majú právnickú formu akciovej spoločnosti s vlastnými zdrojmi podľa právnych predpisov. Zahraničná investičná spoločnosť alebo investičný fond musia získať povolenie od ministerstva financií na predaj svojich cenných papierov alebo celkov investičných certifikátov na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi. Pre emisiu dlhových cenných papierov sa povolenie ministerstva financií vyžaduje tak pre emisiu doma, ako aj v zahraničí.

Cenné papiere sa môžu vydávať a môže sa s nimi obchodovať len po udelení povolenia ministerstva financií na verejné obchodovanie v súlade so zákonom o cenných papieroch. Obchodná činnosť obchodníka s cennými papiermi, burzového makléra alebo organizátora mimoburzového trhu cenných papierov je podmienená povolením ministerstva financií. Služby súvisiace so zúčtovaním a klíringom pre všetky typy platieb reguluje Národná banka Slovenska.

Služby súvisiace so zúčtovaním a klíringom, týkajúce sa zmeny fyzického vlastníctva cenných papierov, sa zaznamenávajú v Stredisku cenných papierov (klíringové a zúčtovacie stredisko pre vydávanie cenných papierov). Stredisko cenných papierov môže vykonávať iba prevody na investičných účtoch vlastníkov cenných papierov. Hotovostný čiastočný klíring a zúčtovanie prechádzajú cez bankové klíringové a zúčtovacie stredisko (ktorého hlavným akcionárom je Národná banka Slovenska) – pre Bratislavskú burzu cenných papierov, akciovú spoločnosť alebo cez Jumbo účet RM-systému Slovensko.

SI: Účasť na emisiách dlhodobých štátnych dlhopisoch, správe penzijného fondu a súvisiacich poradenských a iných finančných službách nepodmienené.

Podsektory B.11 a B.12 (poskytovanie a prenos finančných informácií, poradenské a ostatné podporné finančné služby okrem tých, ktoré súvisia s účasťou na emisiách dlhodobých štátnych dlhopisov a so spravovaním penzijného fondu) žiadne.

Všetky ostatné podsektory

Zakladanie všetkých typov bánk je podmienené licenciou Banky Slovinska.

Cudzozemci sa môžu stať akcionármi bánk alebo nadobudnúť ďalšie akcie bánk iba na základe predchádzajúceho súhlasu Banky Slovinska.

(Poznámka po prijatí nového zákona o bankovníctve bude toto ustanovenie zrušené.)

Na základe licencie Banky Slovinska môžu mať banky, pobočky a dcérske spoločnosti zahraničných bánk povolené poskytovať všetky alebo obmedzené bankové služby v závislosti od výšky základného imania.

Pri posudzovaní vydania licencie banke, ktorá má byť založená ako v úplnom vlastníctve alebo s väčšinou zahraničných investorov, alebo súhlasu s nadobudnutím ďalších akcií bánk Banka Slovinska zohľadní tieto usmernenia (2)

existenciu investorov z rôznych krajín,

stanovisko zahraničnej inštitúcie zodpovednej za bankový dohľad.

(Poznámka po prijatí zákona o bankovníctve bude toto ustanovenie zrušené.)

Nepodmienené vo vzťahu k zahraničnej účasti v bankách, v ktorých prebieha privatizácia.

Pobočky zahraničných bánk musia byť zaregistrované v Slovinskej republike a mať právnu subjektivitu.

(Poznámka po prijatí nového zákona o bankovníctve bude toto ustanovenie zrušené.) Nepodmienené vo vzťahu k všetkým typom hypotekárnych bánk, sporiteľní a úverových inštitúcií.

Nepodmienené vo vzťahu k vytváraniu súkromných penzijných fondov (nepovinné penzijné fondy).

Správcovské spoločnosti sú obchodné spoločnosti založené výhradne na účely správy investičných fondov.

Cudzozemci môžu priamo alebo nepriamo získať najviac 20 % akcií alebo hlasovacích práv manažérskych spoločností, v prípade vyššieho percenta sa požaduje súhlas Agentúry pre trh s cennými papiermi.

Autorizovaná (privatizačná) investičná spoločnosť je investičná spoločnosť založená výhradne na účely zhromažďovania osvedčení o vlastníctve (kupónov) a nákup akcií vydaných v súlade s právnymi predpismi o prevode vlastníckych práv. Autorizovaná manažérska spoločnosť je založená výhradne na účely správy autorizovaných investičných spoločností.

Cudzozemci môžu priamo alebo nepriamo získať najviac 10 % akcií alebo hlasovacích práv autorizovaných (privatizačných) správcovských spoločností, v prípade vyššieho percenta sa požaduje súhlas Agentúry pre trh s cennými papiermi so súhlasom ministerstva pre hospodárske vzťahy a rozvoj.

Investície investičných fondov do cenných papierov zahraničných emitentov sú obmedzené na 10 % investícií investičných fondov. Takéto cenné papiere budú kótované na tých burzách cenných papierov, ktoré predtým už stanovila Agentúra pre trh s cennými papiermi.

Cudzozemci sa môžu stať akcionármi alebo spoločníkmi v akciovej maklérskej spoločnosti až do 24 % kapitálu akciovej maklérskej spoločnosti na základe predchádzajúceho súhlasu Agentúry pre trh s cennými papiermi. (Poznámka po prijatí nového zákona o trhu s cennými papiermi bude toto ustanovenie zrušené.)

Cenné papiere zahraničného emitenta, ktoré ešte neboli ponúknuté na území Slovinskej republiky, môže ponúkať iba akciová maklérska spoločnosť alebo banka oprávnená na vykonávanie takýchto transakcií. Pred spustením ponuky akciová maklérska spoločnosť alebo banka musí získať povolenie od Agentúry pre trh s cennými papiermi.

K žiadosti o povolenie ponúkať cenné papiere zahraničného emitenta v Slovinskej republike musí byť priložený návrh kótovacieho prospektu, dokumentácia potvrdzujúca, že ručiteľom emisie cenných papierov zahraničného emitenta je banka alebo akciová maklérska spoločnosť, okrem prípadu emisie akcií zahraničného emitenta.

SE: Úverové inštitúcie by mali uviesť aspoň dve osoby zodpovedné za operácie inštitúcie. Podmienka bydliska sa vzťahuje aj na tieto osoby.

SE: Zakladateľom bankovej spoločnosti musí byť fyzická osoba s bydliskom v Európskom hospodárskom priestore alebo zahraničná banka. Zakladateľom sporiteľne musí byť fyzická osoba s bydliskom v Európskom hospodárskom priestore.

UK: U medziobchodných maklérov, ktorí tvoria kategóriu finančných inštitúcií zaoberajúcich sa vládnym dlhom, sa vyžaduje, aby boli usadení v Európskom hospodárskom priestore a samostatne kapitalizovaní.

4.

Prítomnosť fyzických osôb

CY: Podsektor B.6 písm. e) (obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi) Od jednotlivcov, či už konajú samotne ako makléri, alebo sú zamestnaní maklérskymi spoločnosťami ako makléri, sa vyžaduje splniť na tento účel licenčné kritériá.

Podsektory B.1 až B.12 okrem B.6 písm. e) nepodmienené.

CZ: Služby inej ako centrálnej banky spojené s vydávaním obeživa, obchodovanie s derivátnymi produktmi a čistým mincovým kovom, peňažné maklérstvo, služby súvisiace so zúčtovaním a klíringom pre derivátne produkty, poradenstvo, sprostredkovanie a ostatné pomocné finančné služby súvisiace s uvedenými činnosťaminepodmienené.

Všetky ostatné podsektory Nepodmienené okrem toho, čo je uvedené v horizontálnom oddiele.

MT: Podsektor B.1, B.2 a B.11 (prijímanie vkladov, poskytovanie pôžičiek všetkých druhov, poskytovanie a prenos finančných informácií) Nepodmienené okrem toho, čo je uvedené v horizontálnom oddiele.

Podsektory B.3 až B.10 a B.12nepodmienené.

PL: Podsektory B.1, B.2, B.4 a B.5 (okrem záruk a záväzkov štátnej pokladne) Nepodmienené okrem toho, čo je uvedené v horizontálnom oddiele a podlieha nasledujúcemu obmedzeniu: Požiadavka na štátnu príslušnosť pre niektorých – aspoň jedného – z vedúcich pracovníkov banky.

Podsektory B.6 písm. e) a B.7 (okrem účasti na emisiách štátnych cenných papierov), B.9 (iba služby správy portfólia), B.11 a B.12 (poradenské a ostatné pomocné finančné služby, iba pokiaľ ide o činnosti vykonávané v Poľsku) Nepodmienené okrem toho, čo je uvedené v horizontálnom oddiele.

Všetky ostatné podsektory nepodmienené.

SK: Obchodovanie s derivátnymi produktmi a čistým mincovým kovom, peňažné maklérstvo a sprostredkovanie nepodmienené.

Všetky ostatné podsektory Nepodmienené okrem toho, čo je uvedené v horizontálnom oddiele.

SI: Účasť na emisiách dlhodobých štátnych dlhopisoch, správe penzijného fondu a súvisiacich poradenských a iných finančných službách nepodmienené.

Všetky ostatné podsektory Nepodmienené okrem toho, čo je uvedené v horizontálnom oddiele.

AT, BE, BG, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, RO, SE, UK: Nepodmienené okrem toho, čo je uvedené v príslušných horizontálnych oddieloch a podlieha nasledujúcim špecifickým obmedzeniam.

BG: Nepodmienené pre záruky Štátnej pokladnice. Nepodmienené pre obchodovanie s inými obchodovateľnými nástrojmi a finančnými aktívami, ako sú prevoditeľné cenné papiere na vlastný účet alebo na účet zákazníka. Nepodmienené pre účasť na emisiách dlhodobých štátnych dlhopisov. Nepodmienené pre peňažné maklérstvo. Nepodmienené pre správu penzijného fondu. Nepodmienené pre služby spojené s vyrovnaním a zúčtovaním pre finančné aktíva. Nepodmienené pre sprostredkovateľské služby a ostatné pomocné finančné služby

FR: Sociétés d’investissement à capital fixe: Podmienka štátnej príslušnosti pre predsedu správnej rady, generálnych riaditeľov a najmenej dve tretiny správcov a taktiež, ak má spoločnosť obchodujúca s cennými papiermi dozornú radu, členov takejto rady alebo generálneho riaditeľa a pre najmenej dve tretiny členov dozornej rady.

EL: Úverové inštitúcie by mali uviesť aspoň dve osoby zodpovedné za operácie inštitúcie. Podmienka bydliska sa vzťahuje aj na tieto osoby.

IT: Podmienka bydliska na území členského štátu Európskych spoločenstiev pre ‚promotori de servizi finanziari‘ (obchodníci s finančnými službami).

LV: Manažér pobočky a dcérskej spoločnosti musí byť lotyšským daňovníkom (osobou s bydliskom).

RO: Nepodmienené pre finančný lízing. Nepodmienené pre obchodovanie s inými obchodovateľnými nástrojmi a finančnými aktívami, ako sú prevoditeľné cenné papiere na vlastný účet alebo na účet zákazníka.“


(1)  CZ: Právne predpisy týkajúce sa zrušenia kritéria požiadaviek finančného trhu je v súčasnosti predmetom diskusií v Parlamente.

(2)  Okrem výšky základného imania Banka Slovinska musí pri zvažovaní vydania neobmedzenej alebo obmedzenej bankovej licencie vziať do úvahy aj tieto usmernenia (tak pre domácich, ako aj zahraničných žiadateľov):

národohospodárske priority pre určité bankovnícke činnosti,

existujúce regionálne pokrytie Slovinskej republiky bankami,

skutočný výkon činností banky v porovnaní s tým, čo je stanovené existujúcou licenciou.

(Poznámka: po prijatí nového zákona o bankovníctve bude toto ustanovenie zrušené.)


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

ORGÁNY ZODPOVEDNÉ ZA FINANČNÉ SLUŽBY

ČASŤ A

Pre Spoločenstvo a jeho členské štáty

Európska komisia

GR pre obchod

GR pre vnútorný trh

B-1049 Bruxelles

Rakúsko

Ministerstvo financií

Riaditeľstvo hospodárskej politiky a finančných trhov

Himmelpfortgasse 4-8

Postfach 2

A-1015 Wien

Belgicko

Ministerstvo hospodárstva

Rue de Bréderode 7

B-1000 Bruxelles

Ministerstvo financií

Rue de la Loi 12

B-1000 Bruxelles

Bulharsko

Ministerstvo hospodárstva a energetiky

Slavyanska s. 8

Sofia 1052

Ministerstvo financií

G.S.Rakovski s. 102

Sofia 1000

Bulharská národná banka

Al.Batenberg sq. 1

Sofia 1000

Komisia pre finančný dohľad

33, Shar Planina Street

Sofia 1303

Cyprus

Ministerstvo financií

CY-1439 Nicosia

Česká republika

Ministerstvo financií

Letenská 15

CZ-118 10 Praha

Dánsko

Ministerstvo hospodárstva

Ved Stranden 8

DK-1061 Copenhagen K

Estónsko

Ministerstvo financií

Suur-Ameerika 1

EE-15006 Tallinn

Fínsko

Ministerstvo financií

PO Box 28

FIN-00023 Helsinki

Francúzsko

Ministerstvo hospodárstva, financií a priemyslu

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

139, rue de Bercy

F-75572 Paris

Nemecko

Ministerstvo financií

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

Grécko

Banka Grécka

Panepistimiou Street, 21

GR-10563 Athens

Maďarsko

Ministerstvo financií

Pénzügyminisztérium

Postafiók 481

HU-1369 Budapest

Írsko

Írsky regulačný úrad pre finančné služby

PO Box 9138

College Green

IRL-Dublin 2

Taliansko

Ministerstvo financií

Ministero del Tesoro

Via XX Settembre 97

I-00187 Roma

Lotyšsko

Komisia pre finančný a kapitálový trh

Kungu Street 1

LV-1050 Riga

Litva

Ministerstvo financií

Vaizganto 8a/2,

LT-01512 Vilnius

Luxembursko

Ministerstvo financií

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxembourg

Malta

Úrad pre finančné služby

Notabile Road

MT-Attard

Holandsko

Ministerstvo financií

Riaditeľstvo pre politiku finančných trhov

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Poľsko

Ministerstvo financií

Świętokrzyska 12

PL-00-916 Warszaw

Portugalsko

Ministerstvo financií

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Av. Infante D. Henrique, 1C-1o

P-1100-278 Lisboa

Rumunsko

Národná banka Rumunska

25 Lipscani Str, sector 3, Bucharest, code 030031

Národná komisia Rumunska pre cenné papiere

(2 Foisorului Street, Bucharest, sector 3

Komisia pre dohľad nad poisťovníctvom

18th, Amiral Constantin Balescu Street, Sector 1, Bucharest Code 011954

Komisia pre dohľad nad súkromnými dôchodkovými systémami

74 Splaiul Unirii, sector 4, Bucharest, code 030128

Slovenská republika

Ministerstvo financií

Štefanovičova 5

SK-817 82 Bratislava

Slovinsko

Ministerstvo hospodárstva

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Španielsko

Štátna pokladnica

Dirección General del Tesoro y Politica Financiera

Paseo del Prado 6-6a Planta

E-28071 Madrid

Švédsko

Úrad pre finančný dozor

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Švédska centrálna banka

Malmskillnadsgatan 7

S-103 37 Stockholm

Švédska spotrebiteľská agentúra

Rosenlundsgatan 9

S-118 87 Stockholm

Spojené kráľovstvo

H. M. Treasury

1, Horse Guards Road

UK-London SW1A 2HQ


ČASŤ B

Pre Mexiko, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Mexiko

Unidad de Banca, Valores y Ahorro

Palacio Nacional, edificio 12, 4.o piso

Col. Centro, Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06000

México, D.F.

Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social

Palacio Nacional, Oficina 4068

Plaza de la Constitución, Delegación Cuauhthémoc, C.P.06000

México, D.F.“


Komisia

3.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/42


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/135/ES, pokiaľ ide o plány eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania proti nemu u diviačej zveri v určitých oblastiach Nemecka

[oznámené pod číslom K(2009) 3953]

(Iba francúzske a nemecké znenie je autentické)

(2009/422/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (1), a najmä na jej články 16 ods. 1 a 20 ods. 2,

keďže:

(1)

Rozhodnutie Komisie 2003/135/ES z 27. februára 2003 o schválení plánov eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných v Nemecku v spolkových krajinách Dolné Sasko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Porýnie-Falcko a Sársko (2) bolo prijaté ako jedno z niekoľkých opatrení na boj proti klasickému moru ošípaných.

(2)

Nemecko informovalo Komisiu o najnovšom vývoji uvedeného ochorenia u diviačej zveri v určitých oblastiach spolkovej krajiny Porýnie-Falcko.

(3)

Boli oznámené nové prípady klasického moru ošípaných u diviačej zveri na juhu Porýnia-Falcka. Preto sa v tejto oblasti musia uplatňovať plány eradikácie klasického moru ošípaných a núdzového očkovania diviačej zveri proti klasickému moru ošípaných.

(4)

Rozhodnutie 2003/135/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2003/135/ES sa nahrádza znením prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko a Francúzskej republike.

V Bruseli 26. mája 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ L 53, 28.2.2003, s. 47.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA

1.   OBLASTI, V KTORÝCH SA UPLATŇUJÚ PLÁNY ERADIKÁCIE

A.   V spolkovej krajine Porýnie-Falcko

a)

v okrese Ahrweiler: obce Adenau a Altenahr;

b)

v okrese Vulkaneifel: v obci Obere Kyll lokality Birgel, Esch, Feusdorf a Jünkerath, v obci Hillesheim lokality Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf a Wiesbaum, v obci Daun lokalita Dreis-Brück, v obci Kelberg lokality Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath a Welcherath;

c)

okresy Altenkirchen a Neuwied;

d)

v okrese Westerwald: Obce Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod a Westerburg, obec Höhr-Grenzhausen na sever od diaľnice A48, obec Montabaur na sever od diaľnice A3 a obec Wirges na sever od diaľnic A48 a A3;

e)

v okrese Südwestpfalz: v obci Pirmasens-Land lokality Kröppen juhovýchodne od L 483, Vinningen juhovýchodne od L 478 a L 484, Schweix, Hilst, Trulben a Eppenbrunn, v obci Dahner Felsenland lokality Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach a Schönau (Pfalz);

f)

v okrese Südwestpfalz obce Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben a Wallhalben;

g)

v okrese Kaiserslautern obce Bruchmühlbach-Miesau na juh od diaľnice A6, Kaiserslautern-Süd a Landstuhl;

h)

mesto Kaiserslautern na juh od diaľnice A6.

B.   V spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko

a)

v okrese Euskirchen: mesto Bad Münstereifel, v meste Mechernich lokality Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf a Weiler am Berge, v meste Euskirchen lokality Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim a Stotzheim, v obci Nettersheim lokality Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf a Roderath, v obci Dahlem lokalita Dahlem a obec Blankenheim, s výnimkou lokality Blankenheimer Wald;

b)

v okrese Rhein-Sieg: v meste Meckenheim lokality Ersdorf a Altendorf, v meste Rheinbach lokality Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen a Kurtenberg, v obci Swisttal lokality Miel a Odendorf, mestá Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg a Lohmar a obce Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck a Much;

c)

v okrese Siegen-Wittgenstein: v obci Kreuztal lokality Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees a Mittelhees, v meste Siegen lokality Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern a Eiserfeld, obce Freudenberg, Neunkirchen a Burbach, v obci Wilnsdorf lokality Rinsdorf a Wilden;

d)

v okrese Olpe: v meste Drolshagen lokality Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth a Buchhagen, v meste Olpe lokality Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen a Rüblinghausen, obec Wenden;

e)

v okrese Märkischer Kreis mestá Halver, Kierspe a Meinerzhagen;

f)

v meste Remscheid lokality Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld a Bergisch Born;

g)

v mestách Kolín a Bonn obce na pravom brehu rieky Rýn;

h)

mesto Leverkusen;

i)

okres Rheinisch-Bergischer Kreis;

j)

okres Oberbergischer Kreis.

2.   OBLASTI, V KTORÝCH SA VYKONÁVA NÚDZOVÉ OČKOVANIE

A.   V spolkovej krajine Porýnie-Falcko

a)

v okrese Ahrweiler: obce Adenau a Altenahr;

b)

v okrese Vulkaneifel: v obci Obere Kyll lokality Birgel, Esch, Feusdorf a Jünkerath, v obci Hillesheim lokality Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf a Wiesbaum, v obci Daun lokalita Dreis-Brück, v obci Kelberg lokality Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath a Welcherath;

c)

okresy Altenkirchen a Neuwied;

d)

v okrese Westerwald: obce Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod a Westerburg, obec Höhr-Grenzhausen na sever od diaľnice A48, obec Montabaur na sever od diaľnice A3 a obec Wirges na sever od diaľnic A48 a A3;

e)

v okrese Südwestpfalz: v obci Pirmasens-Land lokality Kröppen juhovýchodne od L 483, Vinningen juhovýchodne od L 478 a L 484, Schweix, Hilst, Trulben a Eppenbrunn, v obci Dahner Felsenland lokality Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach a Schönau (Pfalz);

f)

v okrese Südwestpfalz obce Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben a Wallhalben;

g)

v okrese Kaiserslautern obce Bruchmühlbach-Miesau na juh od diaľnice A6, Kaiserslautern-Süd a Landstuhl;

h)

mesto Kaiserslautern na juh od diaľnice A6.

B.   V spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko

a)

v okrese Euskirchen: mesto Bad Münstereifel, v meste Mechernich lokality Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf a Weiler am Berge, v meste Euskirchen lokality Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim a Stotzheim, v obci Nettersheim lokality Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf a Roderath, v obci Dahlem lokalita Dahlem a obec Blankenheim, s výnimkou lokality Blankenheimer Wald;

b)

v okrese Rhein-Sieg: v meste Meckenheim lokality Ersdorf a Altendorf, v meste Rheinbach lokality Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen a Kurtenberg, v obci Swisttal lokality Miel a Odendorf, mestá Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg a Lohmar a obce Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck a Much;

c)

v okrese Siegen-Wittgenstein: v obci Kreuztal lokality Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees a Mittelhees, v meste Siegen lokality Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern a Eiserfeld, obce Freudenberg, Neunkirchen a Burbach, v obci Wilnsdorf lokality Rinsdorf a Wilden;

d)

v okrese Olpe: v meste Drolshagen lokality Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth a Buchhagen, v meste Olpe lokality Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen a Rüblinghausen, obec Wenden;

e)

v okrese Märkischer Kreis mestá Halver, Kierspe a Meinerzhagen;

f)

v meste Remscheid lokality Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld a Bergisch Born;

g)

v mestách Kolín a Bonn obce na pravom brehu rieky Rýn;

h)

mesto Leverkusen;

i)

okres Rheinisch-Bergischer Kreis;

j)

okres Oberbergischer Kreis.“