ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.134.slo

Úradný vestník

Európskej únie

L 134

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
29. mája 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 z 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (prepracované znenie)

1

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

29.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 134/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 428/2009

z 5. mája 2009,

ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím

(prepracované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím (1), bolo podstatným spôsobom zmenené a doplnené. Keďže sa majú prijať ďalšie zmeny a doplnenia, je vhodné uvedené nariadenie z dôvodu prehľadnosti prepracovať.

(2)

Položky s dvojakým použitím (vrátane softvéru a technológie) by mali podliehať efektívnej kontrole, pokiaľ sa vyvážajú z Európskeho spoločenstva.

(3)

Efektívny spoločný systém kontrol vývozu položiek s dvojakým použitím je nevyhnutný na to, aby sa zabezpečilo dodržiavanie medzinárodných záväzkov a povinností členských štátov, najmä pokiaľ ide o nerozširovanie, a Európskej únie (EÚ).

(4)

Existencia systému spoločnej kontroly a harmonizovanej politiky na presadzovanie a monitorovanie vo všetkých členských štátoch je nevyhnutným predpokladom zavedenia voľného pohybu položiek s dvojakým použitím v Spoločenstve.

(5)

Zodpovednosť za rozhodovanie o individuálnych, rámcových alebo národných všeobecných vývozných povoleniach alebo o povoleniach na poskytnutie sprostredkovateľských služieb o tranzite položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú položkami Spoločenstva, alebo o povoleniach na prepravu položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe IV v Spoločenstve spočíva na vnútroštátnych orgánoch. Vnútroštátne ustanovenia a rozhodnutia ovplyvňujúce vývozy položiek s dvojakým použitím musia byť začlenené do rámca spoločnej obchodnej politiky, a najmä nariadenia Rady (EHS) č. 2603/69 z 20. decembra 1969 o zavedení spoločných pravidiel na vývozy (2).

(6)

Rozhodnutia aktualizovať spoločný zoznam položiek s dvojakým použitím podliehajúcich vývozným kontrolám musia byť v zhode s povinnosťami a so záväzkami, ktoré členské štáty prijali ako členovia relevantných medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia a kontroly vývozov alebo ratifikovaním relevantných medzinárodných zmlúv.

(7)

Spoločné zoznamy položiek s dvojakým použitím, miesta určenia a usmernenia predstavujú rozhodujúce prvky pre účinný režim kontroly vývozu.

(8)

Prenos softvéru a technológie prostredníctvom elektronických médií, faxu alebo telefónu do miesta určenia mimo Spoločenstva by sa taktiež mal kontrolovať.

(9)

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať problematike spätného vývozu a konečného použitia.

(10)

Dňa 22. septembra 1998 zástupcovia členských štátov a Európskej komisie podpísali protokoly ako dodatok k príslušným ochranným dohodám medzi členskými štátmi, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, ktoré popri iných opatreniach zaväzujú členské štáty poskytovať informácie o špecifikovanom zariadení a nejadrovom materiáli.

(11)

Spoločenstvo prijalo súbor colných pravidiel obsiahnutých v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3) (ďalej len „Colný kódex Spoločenstva“), a v nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 (4), ktorým sa vykonáva nariadenie (EHS) č. 2913/92, ktoré okrem iného stanovilo aj ustanovenia týkajúce sa vývozu a spätného vývozu tovarov. Nič v tomto nariadení neobmedzuje právomoci podľa Colného kódexu Spoločenstva a jeho vykonávacích predpisov ani v súlade s nimi.

(12)

Na základe a v rámci obmedzení článku 30 zmluvy a až do dosiahnutia vyššieho stupňa harmonizácie si členské štáty ponechajú právo vykonávať kontroly prepravy určitých položiek s dvojakým použitím v rámci Spoločenstva na ochranu verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti. Ak sú tieto kontroly spojené s účinnosťou kontrol vývozov zo Spoločenstva, mala by ich periodicky monitorovať Rada.

(13)

S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie tohto nariadenia každý členský štát by mal prijať opatrenia poskytujúce príslušným orgánom vhodné právomoci.

(14)

Hlavy štátov alebo vlád EÚ prijali v júni 2003 akčný plán o nešírení zbraní hromadného ničenia (solúnsky akčný plán). Tento akčný plán sa doplnil o stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (stratégia EU WMD), ktorú prijala Európska rada 12. decembra 2003. Podľa kapitoly III tejto stratégie musí Európska únia využiť všetky nástroje na predchádzanie programom šírenia týchto zbraní, ktoré vyvolávajú obavy na globálnej úrovni, na odrádzanie od nich, ich zastavenie a v prípade možnosti na ich likvidáciu. V pododseku 30.A bode 4 uvedenej kapitoly sa osobitne odkazuje na posilnenie politík a postupov kontroly vývozu.

(15)

V rezolúcii Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1540 prijatej 28. apríla 2004 sa rozhodlo, že všetky štáty prijmú a budú presadzovať účinné opatrenia, ktorými sa zriadia vnútroštátne kontroly zamerané na predchádzanie šíreniu jadrových, chemických alebo biologických zbraní a ich nosičov vrátane vhodných kontrol súvisiaceho materiálu, a na tento účel okrem iného zriadia kontroly tranzitu a sprostredkovania. Súvisiaci materiál je materiál, zariadenia alebo technológie, na ktoré sa vzťahujú príslušné mnohostranné zmluvy a dojednania, alebo materiál, zariadenia alebo technológie vo vnútroštátnych kontrolných zoznamoch, ktoré by sa mohli použiť na naprojektovanie, vývoj, výrobu alebo použitie jadrových, chemických a biologických zbraní a ich nosičov.

(16)

Toto nariadenie sa vzťahuje na položky, ktoré len prechádzajú územím Spoločenstva, to znamená na položky, ktoré nemajú pridelené iné colne schválené určenie alebo použitie ako colný režim vonkajšieho tranzitu alebo ktoré sú prepustené len do slobodného pásma alebo bezcolného skladu a ktoré sa nemusia evidovať v rámci schválenej skladovej evidencie. Preto by sa orgánom členských štátov mala poskytnúť možnosť v jednotlivých prípadoch zakázať tranzit položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú položkami Spoločenstva, pokiaľ tieto orgány majú dostatočne odôvodnené podozrenie na základe spravodajských alebo iných zdrojov, že tieto položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na šírenie zbraní hromadného ničenia alebo ich nosičov.

(17)

Mali by sa zaviesť aj kontroly poskytovania sprostredkovateľských služieb, keď príslušné vnútroštátne orgány informovali sprostredkovateľa o skutočnosti alebo si je sprostredkovateľ vedomý skutočnosti, že toto sprostredkovanie môže viesť k výrobe alebo dodaniu zbraní hromadného ničenia v tretej krajine.

(18)

Je vhodné dosiahnuť jednotné a konzistentné uplatňovanie kontrol v celej EÚ, aby sa podporila bezpečnosť EÚ, ako aj medzinárodná bezpečnosť a aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre vývozcov EÚ. Je preto vhodné, aby sa v súlade s odporúčaniami solúnskeho akčného plánu a výzvami uvedenými v stratégii EU WMD pred udelením vývozného povolenia rozšíril rozsah konzultácií medzi členskými štátmi. Výhody tohto prístupu by zahŕňali napríklad zaistenie, že by nenastalo ohrozenie základných bezpečnostných záujmov členského štátu v dôsledku vývozu z iného členského štátu. Väčším zblížením podmienok vykonávania kontrol položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú v tomto nariadení uvedené, a harmonizáciou podmienok používania rôznych druhov povolení, ktoré sa môžu na základe tohto nariadenia udeliť, sa zabezpečí jednotnejšie a konzistentnejšie uplatňovanie kontrol. Zlepšením definície nehmotného prenosu technológie, aby zahŕňala sprístupnenie kontrolovanej technológie osobám mimo EÚ, ako aj ďalším zosúladením spôsobov výmeny citlivých informácií medzi členskými štátmi so spôsobmi výmeny informácií v rámci režimov medzinárodnej kontroly vývozu, a to najmä vytvorením možnosti zriadiť bezpečný elektronický systém na výmenu informácií medzi členským štátmi, by sa podporilo úsilie vynakladané na presadzovanie bezpečnosti.

(19)

Každý členský štát by mal stanoviť účinné, primerané a odrádzajúce sankcie uplatniteľné v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET A DEFINÍCIE

Článok 1

Toto nariadenie určuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

1.

„položky s dvojakým použitím“ predstavujú položky vrátane softvéru a technológie, ktoré sa môžu používať tak na civilné, ako aj na vojenské účely, a budú zahŕňať všetky tovary, ktoré sa dajú použiť tak na nevýbušné použitia, ako aj akúkoľvek pomoc pri výrobe jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení;

2.

„vývoz“ znamená:

i)

vývozný proces v zmysle článku 161 nariadenia (EHS) č. 2913/92 (Colný kódex Spoločenstva);

ii)

spätný vývoz v zmysle článku 182 uvedeného kódexu s výnimkou položiek v tranzite a

iii)

prenos softvéru alebo technológie elektronickými médiami vrátane faxu, telefónu, elektronickej pošty alebo akéhokoľvek iného elektronického zariadenia do miest určenia mimo Európskeho spoločenstva; tento prenos zahŕňa elektronické sprístupnenie takéhoto softvéru a technológie právnickým alebo fyzickým osobám a partnerstvám mimo Spoločenstva. Vývoz znamená aj ústny prenos technológie, keď sa technológia opíše cez telefón;

3.

„vývozca“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu alebo partnerstvo:

i)

v mene ktorej (ktorého) sa vypracuje vývozné colné vyhlásenie, t. j. osoba, ktorá má v čase prijatia vyhlásenia zmluvu s príjemcom v tretej krajine a má právomoc rozhodnúť o odoslaní položky mimo colného územia Spoločenstva. Pokiaľ nebola uzatvorená žiadna zmluva o vývoze alebo ak držiteľ zmluvy nekoná vo svojom vlastnom mene, tak potom vývozcom sa rozumie osoba, ktorá má právomoc rozhodnúť o odoslaní položky mimo colného územia Spoločenstva;

ii)

ktorá rozhoduje o prenose alebo sprístupnení softvéru alebo technológie elektronickými médiami vrátane faxu, telefónu, elektronickej pošty alebo akoukoľvek inou elektronickou cestou do destinácií mimo Spoločenstva.

Ak právo disponovať položkou s dvojakým použitím prináleží osobe usadenej mimo Spoločenstva na základe zmluvy, z ktorej sa pri vývoze vychádza, vývozca sa bude považovať za zmluvnú stranu usadenú v Spoločenstve;

4.

„vývozné colné vyhlásenie“ znamená úkon, ktorým určitá osoba naznačuje v predpísanej forme a predpísaným spôsobom prianie začleniť položky s dvojakým použitím do vývozného procesu;

5.

„sprostredkovateľské služby“ znamenajú:

rokovanie alebo dojednávanie transakcií na účely nákupu, predaja alebo dodávky položiek s dvojakým použitím z tretej krajiny do akejkoľvek inej tretej krajiny alebo

predaj alebo nákup položiek s dvojakým použitím, ktoré sa nachádzajú v tretích krajinách, na účely ich prepravy do inej tretej krajiny.

Na účely tohto nariadenia je poskytnutie len doplnkových služieb vyňaté z tejto definície. Medzi doplnkové služby patrí doprava, finančné služby, poistenie alebo zaistenie, alebo všeobecná reklama a propagácia;

6.

„sprostredkovateľ“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu alebo partnerstvo, ktorá má bydlisko alebo je usadená v členskom štáte Spoločenstva a ktorá vykonáva činnosti vymedzené podľa bodu 5 smerom zo Spoločenstva na územie tretej krajiny;

7.

„tranzit“ znamená prepravu položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú položkami Spoločenstva, vstupujúcich na a prechádzajúcich cez colné územie Európskeho spoločenstva s miestom určenia mimo Európskeho spoločenstva;

8.

„individuálne vývozné povolenie“ znamená povolenie udelené jednému konkrétnemu vývozcovi pre jedného koncového používateľa alebo príjemcu v tretej krajine, ktoré sa vzťahuje na jednu alebo viac položiek s dvojakým použitím;

9.

„všeobecné vývozné povolenie Spoločenstva“ znamená povolenie vývozu na vývoz do určitých krajín, ktoré sa udeľuje všetkým vývozcom spĺňajúcim podmienky jeho využívania uvedené v prílohe II;

10.

„rámcové vývozné povolenie“ znamená povolenie udelené jednému konkrétnemu vývozcovi na typ alebo kategóriu položky s dvojakým použitím, ktoré môže platiť na vývoz jednému alebo viacerým koncovým používateľom a/alebo v jednej alebo viacerých špecifikovaných tretích krajinách;

11.

„národné všeobecné vývozné povolenie“ znamená vývozné povolenie udelené v súlade s článkom 9 ods. 2 a vymedzené vo vnútroštátnych právnych predpisoch v súlade s článkom 9 a prílohou IIIc;

12.

„colné územie Európskej únie“ znamená územie v zmysle článku 3 Colného kódexu Spoločenstva;

13.

„položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú položkami Spoločenstva“ znamenajú položky, ktoré majú štatút tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, v zmysle článku 4 ods. 8 Colného kódexu Spoločenstva.

KAPITOLA II

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 3

1.   Pokiaľ ide o vývoz položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I, treba požiadať o povolenie.

2.   V zmysle článku 4 alebo článku 8 sa môže vyžadovať povolenie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I do všetkých alebo niektorých miest určenia.

Článok 4

1.   Povolenie sa vyžadujena vývoz položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I, ak vývozcu príslušné orgány členského štátu, v ktorom je usadený, informovali, že dané položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na použitie v spojení s vývojom, produkciou, manipuláciou, prevádzkovaním, údržbou, skladovaním, detekciou, identifikáciou alebo distribuovaním chemických, biologických alebo jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení alebo s vývojom, produkciou, údržbou alebo skladovaním riadených striel schopných dopravovať takéto zbrane.

2.   Povolenie sa taktiež vyžaduje na vývoz položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I, ak na kupujúcu krajinu alebo krajinu určenia bolo prostredníctvom spoločnej pozície alebo jednotnej akcie schválenej Radou alebo prostredníctvom rozhodnutia Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) uvalené zbrojné embargo alebo na ktorú bolo uvalené zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a ak bol vývozca informovaný orgánmi uvedenými v odseku 1 o tom, že príslušné položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na konečné použitie vojenského charakteru. Na účely tohto odseku sa pod „konečné použitie vojenského charakteru“rozumie:

a)

začlenenie do vojenských položiek uvedených vo vojenskom zozname členských štátov;

b)

používanie výrobného, skúšobného alebo analytického zariadenia a jeho komponentov na vývoj, výrobu alebo údržbu vojenských položiek uvedených vo vyššie uvedenom zozname;

c)

používanie akýchkoľvek nefinalizovaných výrobkov v závode na výrobu vojenských položiek uvedených vo vyššie uvedenom zozname.

3.   Povolenie sa taktiež vyžaduje na vývoz položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I, pokiaľ vývozcu informovali orgány uvedené v odseku 1 o tom, že príslušné položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na použitie ako súčiastky alebo komponenty vojenských položiek uvedených v národnom vojenskom zozname, ktoré boli vyvezené z územia daného členského štátu bez povolenia alebo pri porušovaní povolenia predpísaného vnútroštátnymi predpismi daného členského štátu.

4.   Ak si je vývozca vedomý toho, že položky, ktoré navrhuje vyvážať, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, sú určené vcelku alebo sčasti na akékoľvek použitie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3, tak potom musí o tom upovedomiť orgány uvedené v odseku 1, ktoré rozhodnú o tom, či je, alebo nie účelné podrobiť daný vývoz vystaveniu povolenia.

5.   Členský štát môže prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne právne predpisy, ktoré ukladajú požiadavku povolenia v prípade vývozu položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I, pokiaľ vývozca má dôvody mať podozrenie, že tieto položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na ktorýkoľvek z účelov uvádzaných v odseku 1.

6.   Členský štát, ktorý vyžaduje žiadosť o povolenie pri uplatňovaní odseku 1 až 5 v prípade vývozu položky s dvojakým použitím neuvedenej v prílohe I, v prípade potreby informuje ostatné členské štáty a Komisiu. Ostatné členské štáty dôsledne zvážia túto informáciu a v primeranom rozsahu informujú svoje colné úrady a ostatné príslušné vnútroštátne orgány.

7.   Ustanovenia článku 13 ods. 1, 2 a 5 až 7 sa uplatňujú v prípadoch týkajúcich sa položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I.

8.   Toto nariadenie sa nedotýka práv členských štátov prijať vnútroštátne opatrenia podľa článku 11 nariadenia (EHS) č. 2603/69.

Článok 5

1.   Povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb v súvislosti s položkami s dvojakým použitím sa vyžaduje pre položky uvedené v prílohe I, ak príslušné orgány v členskom štáte, v ktorom má sprostredkovateľ bydlisko alebo je usadený, ho informovali, že dané položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na niektoré z použití uvedených v článku 4 ods. 1. Ak si je sprostredkovateľ vedomý skutočnosti, že položky s dvojakým použitím uvedené v prílohe I, v súvislosti s ktorými ponúka sprostredkovateľské služby, sú vcelku alebo sčasti určené na niektoré z použití uvedených v článku 4 ods. 1, musí o tom informovať príslušné orgány, ktoré rozhodnú o tom, či je vhodné v prípade takýchto sprostredkovateľských služieb uložiť požiadavku na povolenie.

2.   Členský štát môže rozšíriť uplatňovanie odseku 1 aj na položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú uvedené v zozname a sú určené na použitie uvedené v článku 4 ods. 1, a na položky s dvojakým použitím určené na konečné vojenské použitie, ako aj na miesta určenia uvedené v článku 4 ods. 2.

3.   Členský štát môže prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa ukladá požiadavka na povolenie sprostredkovania položiek s dvojakým použitím, ak má sprostredkovateľ odôvodnené podozrenie, že tieto položky sú alebo môžu byť určené na niektoré z použití uvedených v článku 4 ods. 1.

4.   Na vnútroštátne opatrenia uvedené v odsekoch 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú ustanovenia článku 8 ods. 2, 3 a 4.

Článok 6

1.   Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa uskutočňuje tranzit položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I, ktoré nie sú položkami Spoločenstva, môžu tento tranzit zakázať, ak tieto položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na použitie uvedené v článku 4 ods. 1. Pri prijímaní rozhodnutia o takomto zákaze členské štáty prihliadajú na svoje povinnosti a záväzky, ktoré im vyplývajú ako stranám medzinárodných dohôd alebo členom medzinárodných režimov pre nešírenie zbraní.

2.   Členský štát môže ustanoviť, že príslušné orgány pred prijatím rozhodnutia o tom, či zakázať tranzit, môžu v jednotlivých prípadoch uložiť požiadavku na povolenie osobitného tranzitu položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe, ak tieto položky sú alebo môžu byť vcelku alebo sčasti určené na použitie uvedené v článku 4 ods. 1.

3.   Členský štát môže rozšíriť uplatňovanie odseku 1 aj na položky s dvojakým použitím, ktoré nie sú v zozname a sú určené na použitie uvedené v článku 4 ods. 1 a na položky s dvojakým použitím určené na konečné vojenské použitie, ako aj na miesta určenia uvedené v článku 4 ods. 2.

4.   Na vnútroštátne opatrenia uvedené v odseku 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú ustanovenia článku 8 ods. 2, 3 a 4.

Článok 7

Toto nariadenie sa netýka poskytovania služieb ani prenosu technológie, pokiaľ sa takéto poskytovanie alebo prenos týka cezhraničného pohybu osôb.

Článok 8

1.   Členský štát môže zakázať alebo uložiť požiadavku na povolenie vývozu položiek s dvojakým použitím neuvedených v prílohe I z dôvodov verejnej bezpečnosti alebo na základe úvah o ľudských právach.

2.   Členské štáty oznámia opatrenia prijaté na základe odseku 1 Komisii bezodkladne po ich prijatí a uvedú presné dôvody týchto opatrení.

3.   Členské štáty taktiež bezodkladne oznámia Komisii akékoľvek zmeny v opatreniach prijatých na základe odseku 1.

4.   Komisia zverejní opatrenia, ktoré jej boli oznámené na základe odsekov 2 a 3, v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

KAPITOLA III

VÝVOZNÉ POVOLENIE A POVOLENIE NA POSKYTNUTIE SPROSTREDKOVATEĽSKÝCH SLUŽIEB

Článok 9

1.   Všeobecné vývozné povolenie Spoločenstva na určité vývozy, tak ako sú uvedené v prílohe II, je stanovené týmto nariadením.

2.   Na všetky ostatné vývozy, na ktoré sa na základe tohto nariadenia vyžaduje povolenie, takéto povolenie vydajú príslušné orgány členského štátu, v ktorom je vývozca usadený. Podliehajúc obmedzeniu špecifikovanému v odseku 4, takéto povolenie môže byť individuálnym, rámcovým alebo všeobecným povolením.

Všetky povolenia sú platné v rámci celého Spoločenstva.

Vývozcovia poskytnú príslušným orgánom všetky relevantné informácie požadované k ich žiadostiam o individuálne alebo rámcové vývozné povolenie, aby príslušné vnútroštátne orgány mali k dispozícii úplné informácie najmä o koncovom používateľovi, krajine určenia a o koncových použitiach vyvážanej položky. Povolenie môže v prípade potreby podliehať povinnosti predložiť vyhlásenie o konečnom použití.

3.   Členské štáty spracujú žiadosti o individuálne alebo rámcové vývozné povolenie v lehote stanovenej vnútroštátnym právom alebo praxou.

4.   Národné všeobecné vývozné povolenia:

a)

neplatia pre položky uvedené v časti 2 prílohy II;

b)

sa vymedzia vnútroštátnym právom alebo praxou. Môžu ich využívať všetci vývozcovia usadení alebo s bydliskom v členskom štáte, ktorý tieto povolenia vydáva, ak spĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení a v príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré ho dopĺňajú. Vydávajú sa v súlade s údajmi uvedenými v prílohe IIIc. Vydávajú sa v súlade s vnútroštátnym právom a praxou.

Členské štáty bezodkladne oznamujú Komisii každé vydané alebo zmenené národné všeobecné vývozné povolenie. Komisia tieto oznámenia uverejňuje v sérii C Úradného vestníka Európskej únie;

c)

sa nesmú použiť, ak vývozcu informovali jeho orgány o tom, že dané položky sú alebo môžu byť určené vcelku alebo sčasti na akékoľvek z použití uvedených v článku 4 ods. 1 a 3 alebo na použitia uvedené v článku 4 ods. 2 v krajine, na ktorú bolo prostredníctvom spoločnej pozície alebo jednotnej akcie schválenej Radou alebo prostredníctvom rozhodnutia OBSE uvalené zbrojné embargo alebo na ktorú bolo uvalené zbrojné embargo na základe záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, alebo ak si je vývozca vedomý toho, že tieto položky sú určené na vyššie uvedené použitia.

5.   Členské štáty ponechajú v platnosti alebo zavedú do svojich príslušných právnych predpisov možnosť udeľovania rámcového vývozného povolenia.

6.   Členské štáty poskytnú Komisii zoznam orgánov splnomocnených:

a)

udeľovať vývozné povolenia na položky s dvojakým použitím;

b)

rozhodovať o zákaze tranzitu položiek s dvojakým použitím, ktoré nie sú položkami Spoločenstva, podľa tohto nariadenia.

Komisia zverejní zoznam týchto orgánov v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 10

1.   Povolenia na poskytnutie sprostredkovateľských služieb podľa tohto nariadenia udeľujú príslušné orgány členského štátu, v ktorom má sprostredkovateľ bydlisko alebo je usadený. Tieto povolenia sa udeľujú na stanovené množstvo konkrétnych položiek prepravovaných medzi dvoma alebo viacerými tretími krajinami. Musí sa v ňom jednoznačne určiť miesto, kde sa položky v tretej krajine pôvodu nachádzajú, koncový používateľ a presné miesto, kde sa nachádza. Povolenia sú platné v celom Spoločenstve.

2.   Sprostredkovatelia poskytujú príslušným orgánom všetky relevantné informácie požadované k ich žiadostiam o povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb podľa tohto nariadenia, najmä údaje o mieste, kde sa položky s dvojakým použitím v tretej krajine pôvodu nachádzajú, jasný opis týchto položiek a množstvo, ktorého sa transakcia týka, tretiu krajinu určenia, koncového používateľa v tejto krajine a presné miesto, kde sa nachádza.

3.   Členské štáty spracujú žiadosti o povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb v lehote stanovenej vnútroštátnym právom alebo praxou.

4.   Členské štáty poskytnú Komisii zoznam orgánov splnomocnených na udeľovanie povolení na poskytnutie sprostredkovateľských služieb podľa tohto nariadenia. Komisia uverejní zoznam týchto orgánov v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 11

1.   Ak položky s dvojakým použitím, vzhľadom na ktoré bola podaná žiadosť o individuálne vývozné povolenie do miesta určenia neuvedeného v prílohe II alebo akéhokoľvek miesta určenia v prípade položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe IV, sa nachádzajú alebo budú nachádzať v jednej alebo vo viacerých členských štátoch, než ako je ten, v ktorom bola žiadosť podaná, táto skutočnosť sa uvedie v žiadosti. Príslušné orgány členského štátu, ktorým bola žiadosť o povolenie podaná, bezodkladne konzultujú s príslušnými orgánmi daného členského štátu alebo štátov a poskytnú príslušné informácie. Konzultovaný členský štát alebo štáty oznámia do 10 pracovných dní akékoľvek námietky, ktoré by mohli prípadne mať voči udeleniu takéhoto povolenia, čo bude záväzné pre členský štát, v ktorom bola žiadosť podaná.

Ak do 10 pracovných dní neprídu žiadne námietky, chápe sa to tak, že konzultovaný členský štát alebo štáty nemajú námietky.

Vo výnimočných prípadoch ktorýkoľvek konzultovaný členský štát môže požiadať o predĺženie desaťdňovej lehoty. Toto predĺženie však nemôže prekročiť 30 pracovných dní.

2.   Ak by nejaký vývoz mohol škodiť jeho zásadným bezpečnostným záujmom, tak potom daný členský štát môže požiadať iný členský štát o to, aby takéto vývozné povolenie neudelil, alebo ak už takéto povolenie bolo udelené, tak potom požiadať o jeho zrušenie, pozastavenie, zmenu alebo odvolanie. Členský štát, ktorý dostane takúto žiadosť, bezodkladne začne konzultácie nezáväzného charakteru so žiadajúcim členským štátom, ktoré sa musia ukončiť do 10 pracovných dní. Ak sa žiadaný členský štát rozhodne udeliť povolenie, mal by to elektronickým systémom uvedeným v článku 13 ods. 6 oznámiť Komisii a ostatným členským štátom.

Článok 12

1.   Pri rozhodovaní o tom, či udeliť, alebo neudeliť individuálne alebo rámcové vývozné povolenie alebo povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb podľa tohto nariadenia, členské štáty zohľadnia všetky závažné dôvody vrátane:

a)

povinností a záväzkov, ktoré každý z nich prijal ako člen príslušných medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia jadrových zbraní a kontrole vývozov alebo tým, že ratifikoval príslušné medzinárodné zmluvy;

b)

ich povinností na základe sankcií uvalených na základe spoločnej pozície alebo jednotnej akcie prijatej Radou, alebo rozhodnutia OBSE, alebo záväznej rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN;

c)

dôvodov národnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vrátane tých, ktoré sú zahrnuté v spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (5);

d)

dôvodov týkajúcich sa plánovaného konečného použitia a rizika diverzie.

2.   Okrem kritérií stanovených v odseku 1 členské štáty vezmú pri posudzovaní žiadosti o rámcové vývozné povolenie do úvahy aj to, či vývozca používa vhodné a primerané prostriedky a postupy, ktoré zabezpečujú súlad s ustanoveniami a cieľmi tohto nariadenia a s podmienkami povolenia.

Článok 13

1.   Príslušné orgány členských štátov, konajúc v súlade s týmto nariadením, môžu odmietnuť udeliť vývozné povolenie a môžu zrušiť, pozastaviť, zmeniť alebo odvolať vývozné povolenie, ktoré už udelili. V prípade, že odmietnu, zrušia, pozastavia, podstatne obmedzia alebo odvolajú vývozné povolenie alebo ak sa rozhodnú nepovoliť zamýšľaný vývoz, tak to oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii a poskytnú im príslušné informácie. V prípade, že príslušné orgány členského štátu pozastavili platnosť vývozného povolenia, konečné posúdenie sa oznamuje členským štátom a Komisii pri ukončení lehoty pozastavenia.

2.   Príslušné orgány členských štátov preskúmajú zamietnutia povolení oznámených podľa odseku 1 do troch rokov od ich oznámenia a odvolajú ich, zmenia ich alebo ich obnovia. Príslušné orgány členských štátov čo najskôr oznámia výsledky preskúmania príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii. Zamietnutia, ktoré nie sú odvolané, zostanú v platnosti.

3.   Príslušné orgány členských štátov bezodkladne oznamujú členským štátom a Komisii rozhodnutia o zákaze tranzitu položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I, ktoré sa prijali podľa článku 6. Tieto oznámenia obsahujú všetky relevantné informácie vrátane klasifikácie položky, jej technických parametrov, krajiny určenia a koncového používateľa.

4.   Odseky 1 a 2 sa uplatňujú aj na povolenia na poskytnutie sprostredkovateľských činností.

5.   Predtým než príslušné orgány členského štátu, ktoré konajú podľa tohto rozhodnutia, udelia vývozné povolenie alebo povolenie na poskytnutie sprostredkovateľských služieb alebo rozhodnú o tranzite, preskúmajú všetky platné zamietnutia alebo rozhodnutia o zákaze tranzitu položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I, prijatých podľa tohto nariadenia, aby stanovili, či povolenie alebo tranzit neboli zamietnuté príslušnými orgánmi iného členského štátu alebo štátov v zásade pre identickú transakciu (čo znamená pre položku, ktorá má v zásade identické parametre alebo technické charakteristiky pre toho istého koncového používateľa alebo príjemcu. Najskôr konzultujú s príslušnými orgánmi členského štátu alebo štátov, ktoré vydali takéto zamietnutie (zamietnutia) alebo rozhodnutia o zákaze tranzitu, ako je to stanovené v odsekoch 1 a 3. Ak sa po takýchto konzultáciách príslušné orgány členského štátu rozhodnú udeliť povolenie alebo povoliť tranzit, informujú príslušné orgány ostatných členských štátov a Komisiu, pričom poskytnú všetky relevantné informácie s cieľom vysvetliť toto rozhodnutie.

6.   Všetky oznámenia požadované na základe tohto článku sa uskutočňujú prostredníctvom zabezpečených elektronických prostriedkov vrátane bezpečného systému, ktorý sa môže zriadiť v súlade s článkom 19 ods. 4.

7.   Všetky informácie, o ktoré sa delia v súlade s ustanoveniami tohto článku, sú, pokiaľ ide o ich dôvernosť, v súlade s ustanoveniami článku 19 ods. 3, 4 a 6.

Článok 14

1.   Všetky individuálne a rámcové vývozné povolenia a povolenia na poskytnutie sprostredkovateľských služieb sa musia vydať písomne alebo elektronickými prostriedkami na formulároch obsahujúcich aspoň všetky prvky a v poradí podľa vzoru uvedeného v prílohách IIIa a IIIb.

2.   Na požiadanie vývozcov musia byť rámcové vývozné povolenia, ktoré obsahujú kvantitatívne obmedzenia, rozdelené.

KAPITOLA IV

AKTUALIZOVANIE ZOZNAMU POLOŽIEK S DVOJAKÝM POUŽITÍM

Článok 15

1.   Zoznamy položiek s dvojakým použitím uvedené v prílohe I sa aktualizujú v súlade s príslušnými povinnosťami a záväzkami, ktoré členské štáty prijali ako členovia medzinárodných dohôd o režimoch nešírenia nukleárnych zbraní a o kontrole vývozu alebo formou ratifikácie relevantných medzinárodných zmlúv.

2.   Príloha IV, ktorá je podmnožinou prílohy I, sa aktualizuje s prihliadnutím na článok 30 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na záujmy členských štátov v oblasti verejného poriadku a verejnej bezpečnosti.

KAPITOLA V

COLNÉ KONANIE

Článok 16

1.   Po splnení formalít na vývoz položiek s dvojakým použitím na colnom úrade zodpovednom za vybavovanie vývozného colného vyhlásenia vývozca predloží dôkaz o tom, že získal všetky potrebné vývozné povolenia.

2.   Od vývozcu sa môže požadovať preklad akýchkoľvek dokumentov dodaných ako dôkaz do úradného jazyka členského štátu, v ktorom bolo vývozné colné vyhlásenie predložené.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek jemu delegované právomoci podľa Colného kódexu Spoločenstva alebo v súlade s ním, členský štát môže taktiež na obdobie nepresahujúce dĺžku uvedenú v odseku 4, pozastaviť proces vývozu zo svojho územia alebo v prípade potreby inak zabrániť tomu, aby položky s dvojakým použitím uvedené v prílohe I, na ktoré sa vzťahuje platné vývozné povolenie, opustili Spoločenstvo cez jeho územie, pokiaľ má dôvodné podozrenie, že:

a)

pri udeľovaní povolenia sa nebrali do úvahy relevantné informácie alebo

b)

okolnosti sa od udelenia povolenia podstatne zmenili.

4.   V prípade uvedenom v odseku 3 sa bude s príslušnými orgánmi členského štátu, ktoré udelili vývozné povolenie, bezodkladne konzultovať tak, aby mohli podniknúť opatrenia podľa článku 13 ods. 1. Pokiaľ sa tieto príslušné orgány rozhodnú povolenie zachovať, odpovedia v lehote do 10 pracovných dní, pričom táto lehota môže byť na ich žiadosť za výnimočných okolností predĺžená na 30 pracovných dní. V takomto prípade, ak do 10, prípadne 30 dní nepríde žiadna odpoveď, položky s dvojakým použitím sa bezodkladne uvoľnia. Členský štát, ktorý udelil povolenie, o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

Článok 17

1.   Členské štáty môžu stanoviť, aby sa colné formality na vývoz položiek s dvojakým použitím mohli splniť iba na colných úradoch na to splnomocnených.

2.   Členské štáty, ktoré využijú alternatívu uvedenú v odseku 1, informujú Komisiu o riadne splnomocnených colných úradoch. Komisia zverejní túto informáciu v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 18

Ustanovenia článkov 843 a 912a až 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa uplatňujú na obmedzenia týkajúce sa vývozu, spätného vývozu a opustenia colného územia položiek s dvojakým použitím, na vývoz ktorých sa podľa tohto nariadenia vyžaduje povolenie.

KAPITOLA VI

ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA

Článok 19

1.   Členské štáty v spolupráci s Komisiou prijmú všetky vhodné opatrenia na ustanovenie priamej spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi, a to najmä s cieľom eliminovať riziko, aby možné rozdielnosti pri uplatňovaní vývozných kontrol položiek s dvojakým použitím mohli mať za následok odklonenie obchodu, čím by mohli vzniknúť ťažkosti pre jeden alebo viacero členských štátov.

2.   Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia na ustanovenie priamej spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi s cieľom posilniť efektívnosť režimu Spoločenstva na kontrolu vývozu. Takéto informácie môžu zahŕňať:

a)

informácie o vývozcoch, ktorým bolo na základe vnútroštátnych sankcií odňaté právo využívať národné všeobecné vývozné povolenia alebo všeobecné vývozné povolenia Spoločenstva;

b)

údaje o citlivých koncových používateľoch, účastníkoch podozrivých obstarávacích činností, a ak sú dostupné, o použitých trasách.

3.   Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (6), najmä ustanovenia o dôvernosti informácií, sa uplatňuje mutatis mutandis bez toho, aby bol dotknutý článok 23 tohto nariadenia.

4.   Komisia po porade s koordinačnou skupinou pre položky s dvojakým použití vytvorenou podľa článku 23 môže vytvoriť bezpečný a kódovaný systém na výmenu informácií medzi členskými štátmi a prípadne Komisiou.

5.   Poskytovanie usmernení vývozcom a sprostredkovateľom je zodpovednosťou členských štátov, v ktorých títo vývozcovia alebo sprostredkovatelia majú bydlisko alebo v ktorých sú usadení. Komisia a Rada môžu poskytovať usmernenia a/alebo odporúčania o najlepších postupoch pre subjekty uvedené v tomto nariadení.

6.   Spracovanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s pravidlami ustanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (7) a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracúvanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (8).

KAPITOLA VII

KONTROLNÉ OPATRENIA

Článok 20

1.   Vývozcovia položiek s dvojakým použitím vedú podrobné registre alebo záznamy o svojich vývozoch v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou platnou v príslušných členských štátoch. Takéto registre alebo záznamy zahŕňajú najmä obchodné dokumenty, ako sú faktúry, vyhlásenia, prepravné a ostatné expedičné dokumenty, ktoré obsahujú dostatok informácií na to, aby bolo možné identifikovať:

a)

opis položiek s dvojakým použitím;

b)

množstvo položiek s dvojakým použitím;

c)

názov a adresu vývozcu a príjemcu;

d)

pokiaľ je známe, tak aj konečné použitie a koncového používateľa položiek s dvojakým použitím.

2.   V súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou platnými v príslušných členských štátoch sprostredkovatelia vedú registre alebo záznamy o sprostredkovateľských službách, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 5, aby boli schopní na požiadanie preukázať opis položiek s dvojakým použitím, ktoré boli predmetom sprostredkovateľských služieb, obdobie, v ktorom boli predmetom sprostredkovateľských služieb, ich miesto určenia a krajiny dotknuté týmito sprostredkovateľskými službami.

3.   Registre alebo záznamy a dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uchovávajú najmenej tri roky od konca kalendárneho roku, v ktorom sa uskutočnil vývoz alebo v ktorom sa poskytli sprostredkovateľské služby. Na požiadanie sa predkladajú príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je vývozca usadený alebo v ktorom je sprostredkovateľ usadený alebo má bydlisko.

Článok 21

Na zabezpečenia správneho uplatňovania tohto nariadenia každý členský štát vykoná akékoľvek opatrenia nevyhnutné na to, aby sa príslušným orgánom umožnilo:

a)

zhromaždiť informácie o každej objednávke alebo transakcii zahŕňajúcej položky s dvojakým použitím;

b)

zabezpečiť, aby sa opatrenia na kontrolu vývozu riadne uplatňovali, čo môže zahŕňať najmä právomoc vstupovať do priestorov osôb zúčastňujúcich sa na vývoznej transakcii alebo sprostredkovateľov zaangažovaných na poskytnutí sprostredkovateľských služieb podľa okolností stanovených v článku 5.

KAPITOLA VIII

OSTATNÉ USTANOVENIA

Článok 22

1.   Povolenie sa vyžaduje na prepravu položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe IV v rámci Spoločenstva. Na položky uvedené v prílohe IV časti 2 sa nevzťahuje všeobecné povolenie.

2.   Členský štát môže uložiť požiadavku na povolenie na prepravu iných položiek s dvojakým použitím z ich územia do iného členského štátu v prípadoch, keď v čase prepravy:

operátor vie, že miesto konečného určenia dotknutých položiek sa nachádza mimo Spoločenstva,

vývoz týchto položiek na toto miesto konečného určenia podlieha v členskom štáte, z ktorého sa majú tieto položky premiestniť, požiadavke na povolenie podľa článku 3, 4 alebo 8 a takýto vývoz priamo z jeho územia nie je povolený na základe všeobecného alebo rámcového povolenia,

položky sa v členskom štáte, do ktorého sa premiestňujú, nemajú nijako spracovať v zmysle článku 24 Colného kódexu Spoločenstva.

3.   O povolenie na prepravu sa musí požiadať v členskom štáte, z ktorého sa majú položky s dvojakým použitím prepraviť.

4.   V prípadoch, keď už následný vývoz položiek s dvojakým použitím bol akceptovaný v rámci konzultačných postupov uvedených v článku 11, ten členský štát, z ktorého sa položky majú premiestniť, vydáva povolenie na prepravu operátorovi bezodkladne, pokiaľ sa okolnosti podstatne nezmenili.

5.   Členský štát, ktorý prijme právne predpisy, ktorým sa ukladá takáto požiadavku, informuje Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré prijal. Komisia uverejní tieto informácie v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

6.   Opatrenia podľa odsekov 1 a 2 sa netýkajú uplatňovania vnútorných hraničných kontrol v rámci Spoločenstva, ale výhradne iba kontrol, ktoré sa vykonávajú ako súčasť bežných kontrolných postupov uplatňovaných nediskriminačným spôsobom na celom území Spoločenstva.

7.   Uplatňovanie opatrení podľa odsekov 1 a 2 nesmie mať v žiadnom prípade za následok tú skutočnosť, aby preprava z jedného štátu do druhého podliehala reštrikčnejším podmienkam v porovnaní s tými, ktoré sa vyžadujú pri vývozoch tých istých položiek do tretích krajín.

8.   Dokumenty a záznamy o preprave položiek s dvojakým použitím v rámci Spoločenstva uvedených v prílohe I sa uchovávajú najmenej tri roky od konca kalendárneho roku, v ktorom sa preprava realizovala, a na požiadanie sa predkladajú príslušným orgánom členského štátu, z ktorého boli tieto položky prepravené.

9.   Členský štát môže prostredníctvom vnútroštátnych predpisov vyžadovať, že sa budú musieť poskytnúť dodatočné informácie týkajúce sa týchto položiek príslušným orgánom tohto členského štátu v prípade akejkoľvek prepravy v rámci Spoločenstva z tohto štátu, pokiaľ ide o položky uvedené v kategórii 5 časti 2 prílohy I, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV.

10.   Príslušné obchodné dokumenty týkajúce sa prepravy položiek s dvojakým použitím uvedených v prílohe I v rámci Spoločenstva budú jasne indikovať, že tieto položky podliehajú kontrolám, pokiaľ sa vyvážajú zo Spoločenstva. Príslušné obchodné dokumenty obsahujú najmä všetky kúpno-predajné zmluvy, potvrdenia objednávok, faktúry a záznamy o expedícii.

Článok 23

1.   Zriaďuje sa koordinačná skupina pre položky s dvojakým použitím pod predsedníctvom zástupcu Komisie. Každý členský štát vymenuje do tejto skupiny svojho zástupcu.

Preskúma každú otázku týkajúcu sa uplatňovania tohto nariadenia, ktorú by mohol nastoliť tak predseda, ako aj zástupca členského štátu.

2.   Predseda koordinačnej skupiny pre položky s dvojakým použitím alebo koordinačná skupina, vždy keď to považuje za potrebné, konzultuje s vývozcami, sprostredkovateľmi a ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami, ktorých sa toto nariadenie dotýka.

Článok 24

Každý členský štát prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie správneho presadenia všetkých ustanovení tohto nariadenia. Najmä stanoví sankcie uplatniteľné v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia alebo ustanovení prijatých na jeho vykonanie. Tieto pokuty musia byť účinné, proporcionálne a odrádzajúce.

Článok 25

Každý členský štát informuje Komisiu o zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach prijatých na vykonávanie tohto nariadenia vrátane opatrení uvedených v článku 24. Komisia postúpi tieto informácie ostatným členským štátom.

Každé tri roky Komisia preskúma vykonávanie tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o jeho uplatňovaní, ktorá môže obsahovať návrhy na jeho zmeny a doplnenia. Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie potrebné na vypracovanie tejto správy.

Článok 26

Toto nariadenie sa nedotýka:

uplatňovania článku 296 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva,

uplatňovania Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

Článok 27

Nariadenie (ES) č. 1334/2000 sa zrušuje s účinnosťou od 27. augusta 2009.

V prípade žiadostí o vývozné povolenie podaných pred 27. augustom 2009 sa však naďalej uplatňujú príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1334/2000.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody v prílohe VI.

Článok 28

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 90 dní po dátume jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. mája 2009.

Za Radu

predseda

M. KALOUSEK


(1)  Ú. v. ES L 159, 30.6.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 324, 27.12.1969, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99.

(6)  Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(8)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


PRÍLOHA I

Zoznam uvedený v článku 3 tohto nariadenia

ZOZNAM POLOŽIEK S DVOJAKÝM POUŽITÍM

Tento zoznam zavádza medzinárodne dohodnuté kontroly dvojakého použitia vrátane Wassenaarskej dohody, Režimu kontroly raketových technológií (Missile Technology Control Regime) (MTCR), Skupiny jadrových dodávateľov (Nuclear Suppliers' Group) (NSG), Austrálskej skupiny a Dohovoru o zákaze chemických zbraní (Chemical Weapons Convention) (CWC).

OBSAH

Poznámky

Definície

Akronymy a skratky

Kategória 0

Jadrové materiály, zariadenia a príslušenstvo

Kategória 1

Osobitné materiály a súvisiace príslušenstvo

Kategória 2

Spracovanie materiálov

Kategória 3

Elektronika

Kategória 4

Počítače

Kategória 5

Telekomunikácie a „ochrana informácií“

Kategória 6

Snímače a lasery

Kategória 7

Navigácia a letecká elektronika

Kategória 8

Námorné loďstvo

Kategória 9

Letectvo, kozmonautika a pohon

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K PRÍLOHE I

1.

Pre kontrolu tovarov, ktoré sú navrhnuté alebo upravené na vojenské účely, pozri príslušný(-é) zoznam(-y) kontrol vojenských tovarov vedených jednotlivými členskými štátmi. Odkazy v tejto prílohe, ktoré uvádzajú „POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV“, sa týkajú tých istých zoznamov.

2.

Predmet kontrol uvedených v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nekontrolovaných tovarov (vrátane zariadení) obsahujúcich jednu alebo viacero kontrolovaných súčastí, ak je kontrolovaná súčasť alebo súčasti základným prvkom tovarov a dá sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Dôležité upozornenie: Pri posudzovaní, či kontrolovanú súčasť alebo súčasti je potrebné považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť z kontrolovanej súčasti alebo súčastí základný prvok zaobstarávaných tovarov.

3.

Medzi tovary uvedené v tejto prílohe patria nové aj použité tovary.

POZNÁMKA K JADROVEJ TECHNOLÓGII (NTN)

Vykladá sa v spojení s oddielom E kategórie 0.)

„Technológia“ priamo spojená s akýmikoľvek tovarmi kontrolovanými v kategórii 0 sa kontroluje podľa ustanovení kategórie 0.

„Technológia“ pre „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov podliehajúcich kontrole zostáva pod kontrolou dokonca aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolované tovary.

Schválenie tovarov na vývoz taktiež povoľuje vývoz minimálnej „technológie“ požadovanej na inštaláciu, prevádzku, údržbu a opravy tovarov pre toho istého koncového užívateľa.

Kontroly prenosu „technológie“ sa netýkajú informácií „vo verejnej sfére“ ani „základného vedeckého výskumu“.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLÓGII (GTN)

Vykladá sa v spojení s oddielom E kategórií 1 až 9).

Vývoz „technológie“, ktorá sa „požaduje“ pre „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov kontrolovaných v kategóriách 1 – 9, sa kontroluje podľa ustanovení kategórií 1 až 9.

„Technológia“ pre „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov podliehajúcich kontrole zostáva pod kontrolou aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolované tovary.

Kontroly sa nevzťahujú na tú „technológiu“, ktorá je nevyhnutným minimom pre inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takých tovarov, ktoré nie sú kontrolované alebo ktorých vývoz bol povolený.

Dôležité upozornenie: Týmto sa neuvoľňuje „technológia“ uvedená v 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a, 8E002.b.

Kontroly prenosu „technológie“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, „základného vedeckého výskumu“ ani na minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K SOFTVÉRU (GSN)

Táto poznámka má prednosť pred akoukoľvek kontrolou v oddiele D kategórií 0 až 9.)

Kategórie 0 až 9 tohto zoznamu nekontrolujú „softvér“, ktorý je buď:

a.

všeobecne dostupný pre verejnosť tým, že:

1.

sa predáva bez obmedzenia zo zásob v maloobchodných predajniach formou:

a.

pultového predaja;

b.

zásielkovým spôsobom;

c.

elektronickými transakciami; alebo

d.

telefonickej objednávky; a

2.

je navrhnutý tak, aby ho mohol používateľ inštalovať bez ďalšej zásadnej pomoci dodávateľa; alebo

Dôležité upozornenie: Položka a. všeobecnej poznámky k softvéru neuvoľňuje „softvér“ uvedený v kategórii 5 – časti 2 („bezpečnosť informácií“).

b.

„vo verejnej sfére“.

DEFINÍCIE POJMOV POUŽITÝCH V TEJTO PRÍLOHE

Definície pojmov uvedených v ‚jednoduchých úvodzovkách’ sa uvádzajú v technickej poznámke k príslušnej položke.

Definície pojmov v „dvojitých úvodzovkách“ sú tieto:

Dôležité upozornenie: Odkazy na kategórie sú uvedené v zátvorkách za definovaným pojmom.

 

„Presnosť“ (2 6), obvykle meraná ako nepresnosť, je maximálna kladná alebo záporná odchýlka indikovanej hodnoty od akceptovaného štandardu alebo od skutočnej hodnoty.

 

„Aktívne systémy letovej kontroly“ (7) sú systémy, ktoré fungujú tak, aby zabránili nežiaducim pohybom „lietadla“ a riadenej strely alebo konštrukčným zaťaženiam tým, že autonómne spracovávajú výstupy z rozličných druhov snímačov a potom vydávajú nevyhnutné preventívne povely na výkon automatického riadenia.

 

„Aktívny pixel“ (aktívny obrazový prvok) (6 8) je minimálny (jednotlivý) prvok poľa tuhej fázy, ktorý po vystavení svetelnému (elektromagnetickému) žiareniu vykoná funkciu fotoelektrického prenosu.

 

„Prispôsobený na vojnové použitie“ (1) je akákoľvek modifikácia alebo selekcia (akou je zmena čistoty, skladovateľnosti, virulencie, vlastností šírenia alebo odolnosti voči UV žiareniu) navrhnutá na účely zvýšenia efektívnosti pri produkovaní ľudských alebo živočíšnych strát, pri ničení zariadení alebo poškodzovaní úrody alebo životného prostredia.

 

„Nastavený špičkový výkon“ (4) je nastavená špičková rýchlosť, ktorou „digitálne počítače“ vykonávajú 64-bitové sčítania a násobenia s pohyblivou rádovou čiarkou, a udáva sa vo vážených teraflopoch (WT) v jednotkách veľkosti 1012 operácií s pohyblivou rádovou čiarkou za sekundu.

Dôležité upozornenie: Pozri kategóriu 4, technickú poznámku.

 

„Lietadlo“ (1 7 9) je vzdušný dopravný prostriedok s pevným krídlom, otáčavým krídlom, rotorom (vrtuľník), sklápacím rotorom alebo sklápacím krídlom.

Dôležité upozornenie: Pozri tiež „civilné lietadlo“.

 

„Všetky dostupné kompenzácie“ (2) znamená, že sú zohľadnené všetky primerané opatrenia, ktoré má výrobca k dispozícii na minimalizáciu všetkých systémových chýb riadenia polohy pre daný model obrábacieho stroja.

 

„Pridelené ITU“ (3 5) je pridelenie frekvenčných pásiem podľa aktuálneho vydania Rádiokomunikačného poriadku ITU pre primárne, povolené a sekundárne služby.

Dôležité upozornenie: Dodatočné a alternatívne pridelenia nie sú zahrnuté.

 

„Uhlový náhodný pohyb“ (7) je stupňovanie uhlovej chyby s postupom času, ktoré je dôsledkom bieleho šumu v uhlovej rýchlosti. (IEEE STD 528 – 2001).

 

„Odchýlka uhlovej polohy“ (2) je maximálny rozdiel medzi uhlovou polohou a skutočnou veľmi presne nameranou uhlovou polohou potom, ako bola opora obrobku na upínacej doske pootočená zo svojej pôvodnej polohy (pozri VDI/VDE 2617, návrh: ‚otočné upínacie dosky na strojoch s meraním súradníc’).

 

„APP“ (4) je ekvivalentom „nastaveného špičkového výkonu“.

 

„Asymetrický algoritmus“ (5) je zakódovaný algoritmus používajúci rôzne matematicky založené kľúče na zakódovanie a dekódovanie.

Dôležité upozornenie: Bežné používanie „asymetrického algoritmu“ je manažment kľúčov.

 

„Automatické sledovanie cieľa“ (6) je technika spracovania, ktorá automaticky určuje a ako výstup poskytuje extrapolovanú hodnotu najpravdepodobnejšej polohy cieľa v reálnom čase.

 

„Priemerný výstupný výkon“ (6) je celková „laserová“ výstupná energia v jouloch vydelená „dobou trvania laserového žiarenia“ v sekundách.

 

„Doba oneskorenia základného hradla“ (3) je hodnota doby oneskorenia šírenia zodpovedajúca základnému hradlu použitému v „monolitickom integrovanom obvode“. V prípade ‚skupiny’„monolitických integrovaných obvodov“ sa môže udávať buď ako doba oneskorenia šírenia na jedno typické hradlo v rámci danej ‚skupiny’ alebo ako typická doba oneskorenia šírenia na jedno hradlo v rámci danej ‚skupiny’.

Dôležité upozornenie: 1: „Doba oneskorenia prenosu základného hradla“ sa nesmie zamieňať s dobou oneskorenia vstupu/výstupu komplexného „monolitického integrovaného obvodu“.

Dôležité upozornenie: 2: ‚Skupina’ pozostáva zo všetkých integrovaných obvodov, pre ktoré platia všetky ďalej uvedené body ako metodika ich výroby a špecifikácie, okrem ich príslušných funkcií:

a.

spoločná architektúra hardvéru a softvéru;

b.

spoločný dizajn a technológia spracovania; a

c.

spoločné základné vlastnosti.

 

„Základný vedecký výskum“ (GTN NTN) je experimentálna alebo teoretická práca vykonávaná predovšetkým na účely získavania nových poznatkov o základných princípoch javov alebo pozorovateľných skutočností, ktorá nie je primárne zameraná na konkrétny praktický účel alebo cieľ.

 

„Systematická odchýlka“ (akcelerometra) (7) je priemer za určitú dobu výstupu z akcelerometra meraný za osobitných prevádzkových podmienok, ktorý nemá koreláciu s vstupným zrýchlením alebo rotáciou. „Systematická odchýlka“ je vyjadrená v gramoch alebo metroch za sekundu na druhú (g alebo m/s2). (IEEE Std 528 – 2001) (Mikro g sa rovná 1x10–6 g).

 

„Systematická odchýlka“ (gyroskopu) (7) je priemer za určitú dobu výstupu z gyroskopu meraný za osobitných prevádzkových podmienok, ktorý nemá koreláciu so vstupnou rotáciou alebo zrýchlením. „Systematická odchýlka“ je obyčajne vyjadrená v stupňoch za hodinu (deg/hr). (IEEE Std 528 – 2001).

 

„Plánovaná odchýlka pohybu (camming)“ (2) je posunutie v smere osi pri jednej otáčke hlavného vretena v rovine kolmej na čelo vretena v bode najbližšom obvodu čela vretena (pozri: ISO 230/1 1986, odsek 5.63).

 

„Predformy z uhlíkových vlákien“ (1) sú usporiadaná zostava neobalených alebo obalených vlákien určených nato, aby vytvorili rám časti pred zavedením „matrice“ na vytvorenie „kompozitu“.

 

„CE“ je ekvivalentom pre „prvok výpočtu“.

 

„CEP“ (kružnica rovnakej pravdepodobnosti) (7) je miera presnosti; polomer kružnice zastredený na cieľ pri osobitnom rozsahu, v ktorom pôsobí 50 % užitočných zaťažení.

 

„Chemický laser“ (6) je „laser“, v ktorom výstupná energia z chemickej reakcie vytvára excitované vzorky.

 

„Chemická zmes“ predstavuje tuhý, kvapalný alebo plynný produkt pozostávajúci z dvoch alebo viacerých zložiek, ktoré za podmienok, za ktorých sa zmes uchováva, navzájom nereagujú.

 

„Obehom riadený vyrovnávací systém regulácie smeru alebo obehom riadený systém regulácie smeru“ (7) sú systémy, ktoré používajú vzduch vháňaný nad aerodynamické povrchy za účelom zvýšenia alebo regulácie síl vytváraných týmito povrchmi.

 

„Civilné lietadlo“ (1 7 9) je také „lietadlo“, ktoré je uvedené podľa označenia v zoznamoch certifikácie letovej spôsobilosti uverejňovaných orgánmi civilného letectva, a ktoré slúži na lety na komerčných civilných vnútroštátnych a zahraničných trasách alebo na zákonné používanie pre civilné, súkromné alebo podnikateľské účely.

Dôležité upozornenie: Pozri tiež „lietadlo“.

 

„Zmiešaný“ (1) je vlákno do vláknitej zmesi termoplastických vlákien a vystužovacích vlákien na účely vytvorenia „matricovej“ zmesi vláknitej výstuže v celkovej vláknitej forme.

 

„Rozdrobenie“ (1) je proces redukcie materiálu na častice drvením alebo mletím.

 

„Signalizácia spoločným kanálom“ (5) je metóda signalizácie, pri ktorej medzi výmenami jeden kanál formou indikovaných správ prenáša signalizačnú informáciu o mnohonásobnosti obvodov alebo volaní a ďalšie informácie, napríklad informácie používané na správu siete.

 

„Regulátor komunikačného kanála“ (4) predstavuje fyzické rozhranie, ktoré reguluje tok synchrónnych alebo asynchrónnych digitálnych informácií. Je to montážny celok, ktorý môže byť integrovaný do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňoval komunikačný prístup.

 

„Kompenzačné systémy“ (6) pozostávajú z primárneho skalárneho senzora, jedného alebo viacerých referenčných senzorov (napr. vektorové magnetometre) spolu so softvérom, ktorý umožňuje znížiť rotačný šum pevného telesa platformy.

„Kompozit“ (1 2 6 8 9) predstavuje „matricu“ a prídavnú fázu alebo prídavné fázy pozostávajúce z častíc, kryštalických kovových vláken (whiskrov), vlákien alebo ich ľubovoľnej kombinácie, ktoré slúžia na osobitný účel alebo účely.

 

„Zložený otočný stôl“ (2) je stôl, ktorý umožňuje otáčanie a sklápanie obrobku okolo dvoch nerovnobežných osí, ktoré je možné súčasne koordinovať na účely „riadenia profilu“.

 

„Prvok výpočtu“ („CE“) (4) je najmenšia jednotka výpočtu, ktorá vedie k aritmetickému alebo logickému výsledku.

 

„Zlúčeniny III/V“ (3 6) sú polykryštalické, binárne alebo komplexné monokryštalické produkty skladajúce sa z prvkov skupín IIIA a VA Mendelejevovej periodickej tabuľky (napr. arzenid gália, arzenid gália a hliníka, fosfid india).

 

„Riadenie profilu“ (2) je dva alebo viac „číslicovo riadených“ pohybov prebiehajúcich v súlade s pokynmi, ktoré udávajú najbližšiu požadovanú polohu a požadované rýchlosti posunu do tejto polohy. Tieto rýchlosti posunu sa voči sebe navzájom menia tak, aby výsledkom bol požadovaný profil (pozri ISO/DIS 2806 – 1980).

 

„Kritická teplota“ (1 3 6) (niekedy sa nazýva teplota prechodu) konkrétneho „supravodivého“ materiálu je teplota, pri ktorej materiál úplne stráca odpor voči toku jednosmerného elektrického prúdu.

 

„Kryptografia“ (5) je disciplína, ktorá stelesňuje zásady, prostriedky a metódy premeny údajov na účely ukrytia ich informačného obsahu, zabránenia nezistenej modifikácie alebo neoprávneného použitia. „Kryptografia“ sa obmedzuje na premenu informácií použitím jedného alebo viacerých ‚tajných parametrov’ (napr. kryptopremenných) alebo súvisiaceho manažmentu kľúčov.

Dôležité upozornenie: ‚Tajný parameter’: konštanta alebo kľúč, ktorý ostatní nepoznajú, alebo ktorý poznajú iba členovia istej skupiny.

 

„CW laser“ (6) je „laser“, ktorý produkuje nominálne konštantnú výstupnú energiu dlhšie ako 0,25 sekundy.

 

Systémy „navigácie založenej na údajoch“ („DBRN“) (7) sú systémy, ktoré využívajú rôzne zdroje vopred nameraných údajov geografického mapovania integrovaných tak, aby poskytovali presné navigačné informácie za dynamických podmienok. K zdrojom údajov patria hĺbkové mapy, hviezdne mapy, mapy gravitačnej sily, magnetické mapy alebo trojrozmerné digitálne topografické mapy.

 

„Deformovateľné zrkadlá“ (6) (známe tiež ako adaptívne optické zrkadlá) sú zrkadlá, ktoré majú:

a.

jedinú spojitú optickú odraznú plochu, ktorá sa dynamicky deformuje pôsobením jednotlivých krútiacich momentov alebo síl s cieľom kompenzovať skreslenia optického tvaru vĺn dopadajúcich na zrkadlo; alebo

b.

viacnásobné optické odrazné prvky, ktoré možno jednotlivo a dynamicky premiestňovať pôsobením krútiacich momentov alebo síl s cieľom kompenzovať skreslenia optického tvaru vĺn dopadajúcich na zrkadlo.

 

„Ochudobnený urán“ (0) je urán ochudobnený o izotop 235 na množstvo nižšie, ako sa vyskytuje v prírode.

 

„Vývoj“ (všetky GTN NTN) sa vzťahuje na všetky etapy predchádzajúce sériovej výrobe, ako sú: návrh, výskum návrhu, analýzy návrhu, návrhové koncepcie, montáž a skúšanie prototypov, programy poloprevádzkovej výroby, údaje o dizajne, proces premeny údajov o dizajne na výrobok, návrh konfigurácie, návrh integrácie a dispozícia.

 

„Difúzne zváranie“ (1 2 9) je molekulárne spájanie v tuhom skupenstve najmenej dvoch samostatných kovov do jedného kusa so silou spojenia ekvivalentnou sile najslabšieho materiálu.

 

„Digitálny počítač“ (4 5) je zariadenie, ktoré môže formou jednej alebo viacerých diskrétnych premenných vykonávať všetky ďalej uvedené postupy:

a.

prijímať údaje;

b.

ukladať údaje alebo príkazy do pevných alebo zmeniteľných (zapisovateľných) pamäťových zariadení;

c.

spracovávať údaje pomocou uloženej postupnosti inštrukcií, ktorá je meniteľná; a

d.

zabezpečovať výstup údajov.

Dôležité upozornenie: Zmeny uloženej postupnosti inštrukcií zahŕňajú výmenu pevných pamäťových zariadení, nie však fyzickú zmenu zapojenia alebo prepojení.

 

„Rýchlosť digitálneho prenosu“ (5) je celková rýchlosť prenosu informácií v bitoch, ktoré sa priamo prenášajú na akékoľvek médium.

Dôležité upozornenie: Pozri tiež „celkovú rýchlosť digitálneho prenosu“.

 

„Priamočinné hydraulické lisovanie“ (2) je proces deformácie, v ktorom sa využíva pružná membrána naplnená kvapalinou v priamom styku s obrobkom.

 

„Driftová rýchlosť“ (gyroskopu) (7) je zložka zotrvačníkového výkonu, ktorá je funkčne nezávislá od vstupnej rotácie. Je vyjadrená ako uhlová rýchlosť (IEEE STD 528 – 2001).

 

„Dynamické adaptívne smerovanie“ (5) je automatické presmerovanie premávky založené na snímaní a analýze skutočných aktuálnych podmienok v sieti.

Dôležité upozornenie: Nepatria sem prípady rozhodnutí o smerovaní prijaté na základe vopred definovaných informácií.

 

„Dynamické analyzátory signálu“ (3) sú „analyzátory signálu“, ktoré používajú techniku číslicového vzorkovania a transformácie s cieľom vytvoriť zobrazenie Foulierovho spektra daného tvaru vĺn vrátane informácií o amplitúde a o fáze.

Dôležité upozornenie: Pozri tiež „analyzátory signálu“.

 

„Účinný gram“ (0 1) „špeciálneho štiepneho materiálu“ znamená:

a.

v prípade izotopov plutónia a uránu 233 hmotnosť izotopu v gramoch;

b.

v prípade uránu obohateného o jedno alebo viac percent izotopu uránu 235 hmotnosť prvku v gramoch vynásobenú druhou mocninou jeho obohatenia vyjadrenou ako desatinný zlomok hmotnosti;

c.

v prípade uránu obohateného menej ako jedným percentom izotopu uránu 235 hmotnosť prvku v gramoch vynásobená koeficientom 0,0001;

 

„Elektronický montážny celok“ (2 3 4 5) je určitý počet elektronických súčastí (t. j. ‚prvky obvodu“, ‚samostatné súčasti“, integrované obvody atď.) vzájomne spojených za účelom vykonávania a) špecifickej funkcie (funkcií), nahraditeľný ako celok a s možnosťou bežnej demontáže.

Dôležité upozornenie 1: ‚Prvok obvodu“: jedna aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

Dôležité upozornenie 2: ‚Samostatná súčasť“: osobitne zabalený ‚prvok obvodu“ s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

 

„Elektronicky riaditeľná fázovaná anténová sústava“ (5 6) je anténa, ktorá vytvára lúč prostredníctvom spájania fáz, t. j. smer lúča je riadený koeficientmi komplexnej excitácie vyžarujúcich prvkov a smer tohto lúča sa dá meniť, a to jeho azimut, výška alebo obidvoje, použitím elektrického signálu pri vysielaní alebo príjme.

 

„Koncové efektory“ (2) sú unášače, ‚aktívne nástrojové jednotky“ a všetky iné nástroje pripojené k základovej doske na konci manipulačného ramena „robota“.

Dôležité upozornenie: ‚Aktívna nástrojová jednotka“ je zariadenie na aplikáciu hnacej sily, energie procesu na obrobok alebo snímanie obrobku.

 

„Ekvivalentná hustota“ (6) je hmotnosť optiky na jednotkovú optickú plochu premietanú na optický povrch.

 

„Expertné systémy“ (7) sú systémy, ktoré poskytujú výsledky uplatňovaním pravidiel na údaje, ktoré sú uložené nezávisle od „programu“ a sú schopné vykonať akýkoľvek z týchto úkonov:

a.

automaticky modifikovať „zdrojový kód“ zavedený používateľom;

b.

poskytovať vedomosti spojené s určitou triedou problémov v kvázi-prirodzenom jazyku; alebo

c.

získavať vedomosti potrebné pre ich rozvoj (symbolický tréning).

 

„Výbušniny“ (1) sú tuhé, kvapalné alebo plynné látky alebo zmesi látok, ktoré sa uplatňujú ako primárne, doplnkové alebo hlavné nálože v hlaviciach, demolačných a iných aplikáciách a sú určené na detonáciu.

 

„FADEC“ je ekvivalentom pre „digitálne riadenie motora s úplným oprávnením“.

 

„Odolnosť voči poruchám“ (4) je schopnosť počítačového systému po každej poruche ľubovoľnej súčasti hardvéru alebo „softvéru“ pokračovať v činnosti bez ľudského zásahu na danej úrovni služby, ktorá zabezpečuje: nepretržitosť prevádzky, integritu údajov a obnovenie služby v danom čase.

 

„Vláknité alebo vláknové materiály“ (0 1 2 8) zahŕňajú:

a.

nekonečné „monofibrilové vlákna“;

b.

nekonečné „priadze“ a „predpriadze“;

c.

„pásky“, textílie, nevrstvené rohože a pletivá;

d.

deky zo strihaných vlákien, deky zo striže, deky zo súdržných vlákien;

e.

monokryštalické alebo polykryštalické kovové vlákna (whiskre) ľubovoľnej dĺžky;

f.

aromatickú polyamidovú buničinu.

 

„Vrstvový integrovaný obvod“ (3) je sústava ‚prvkov obvodu‘ a kovových spojení vytvorených nanesením hrubej alebo tenkej vrstvy na izolačný „nosič“.

Dôležité upozornenie: ‚Prvok obvodu’ je jedna aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

 

„Pevný“ (5) znamená, že kódovací alebo zhusťovací algoritmus nedokáže prijímať zvonka dodávané parametre (napr. kódovacie alebo kľúčové premenné) a používateľ ho nemôže modifikovať.

 

„Sústava optických snímačov pre riadenie letov“ (7) je sieť distribuovaných optických snímačov, ktoré používajú „laserové“ lúče na zabezpečenie údajov pre riadenie letu v reálnom čase pre spracovanie na palube.

 

„Optimalizácia trasy letu“ (7) je postup, ktorý minimalizuje odchýlky od požadovanej štvorrozmernej trajektórie (priestor a čas), založený na maximalizovaní výkonu alebo efektívnosti z hľadiska úloh misie.

 

„Sústava ohniskovej roviny“ (6) je lineárna alebo dvojrozmerná rovinná vrstva alebo kombinácia rovinných vrstiev jednotlivých prvkov detektora so znakovou zobrazovacou elektronikou alebo bez nej, ktorá pracuje v ohniskovej rovine.

Dôležité upozornenie: Nie je zámerom zaradiť sem sadu detektorov s jedným prvkom alebo ľubovoľné detektory s dvoma, tromi alebo štyrmi prvkami, ak sa časové oneskorenie a integrácia nevykonávajú v rámci tohto prvku.

 

„Relatívna šírka pásma“ (3 5) je „okamžitá šírka pásma“ rozdelená podľa stredovej frekvencie vyjadrená v percentách.

 

„Skákanie frekvencie“ (5) je forma „rozptýleného spektra“, pri ktorej je prenosová frekvencia jednotlivého komunikačného kanála nútená meniť sa náhodnou alebo pseudonáhodnou postupnosťou samostatných krokov.

 

„Doba prepínania frekvencie“ (3 5) je maximálny čas (t. j. oneskorenie), za ktorý signál, ak je prepnutý z jednej zvolenej výstupnej frekvencie do druhej zvolenej výstupnej frekvencie, dosiahne:

a.

frekvenciu do 100 Hz konečnej frekvencie; alebo

b.

výstupnú úroveň do 1 dB od konečnej výstupnej úrovne.

 

„Frekvenčný syntetizér“ (3) je akýkoľvek druh frekvenčného zdroja alebo generátora signálu bez ohľadu na skutočne použitú techniku, poskytujúci mnohonásobnosť simultánnych alebo alternatívnych výstupných frekvencií z jedného alebo viacerých výstupov, ktoré sú riadené, odvodené alebo disciplinované menším počtom štandardných (alebo hlavných) frekvencií.

 

„Digitálne riadenie motora s úplným oprávnením“ („FADEC“) (7 9) je elektronický riadiaci systém pre plynovú turbínu alebo motory s kombinovaným cyklom využívajúci digitálny počítač na riadenie premenných, ktoré sú potrebné na reguláciu ťahu motora alebo výkonu na hriadeli v celom prevádzkovom rozsahu stroja, ktorý začína meraním paliva a končí odstavením paliva.

 

„Taviteľný“ (1) je taký, ktorý sa dá ďalej priečne viazať alebo ďalej polymerizovať (tvrdiť) prostredníctvom tepla, radiácie, katalyzátorov, apod. alebo sa dá roztaviť bez pyrolýzy (zuhoľnatenia).

 

„Plynová atomizácia“ (1) je proces redukcie roztaveného prúdu kovovej zliatiny na kvapôčky o priemere 500 mikrometrov alebo menej pomocou prúdu plynu vysokého tlaku.

 

„Geograficky rozptýlená“ (6) je každá lokalita vzdialená od ktorejkoľvek inej viac ako 1 500 metrov v ľubovoľnom smere. Mobilné snímače sa vždy považujú za „geograficky rozptýlené“.

 

„Navádzacia sústava“ (7) sú systémy, ktoré integrujú proces merania a počítania polohy a rýchlosti vozidiel (t. j. navigáciu) s procesom počítania a vysielania príkazov do systémov letovej kontroly dopravných prostriedkov na korekciu trajektórie.

 

„Izostatické zahusťovanie za horúca“ (2) je proces stláčania odliatku pri teplotách nad 375 K (102 °C) v uzatvorenej dutej forme pomocou rôznych médií (plyn, kvapalina, tuhé častice atď.), aby sa vo všetkých smeroch vyvinuli rovnaké sily na redukciu alebo elimináciu dutín v odliatku.

 

„Hybridný počítač“ (4) je zariadenie, ktoré môže vykonávať všetky tieto činnosti:

a.

prijímať údaje;

b.

spracovávať údaje v analógových aj digitálnych zobrazeniach; a

c.

zabezpečovať výstup údajov.

 

„Hybridný integrovaný obvod“ (3) je akákoľvek kombinácia integrovaného obvodu (obvodov) alebo integrovaného obvodu s ‚prvkami obvodu’ alebo ‚samostatnými súčasťami‘ vzájomne spojenými na vykonávanie a) osobitnej funkcie (funkcií) a ktorá má všetky ďalej uvedené vlastnosti:

a.

obsahuje najmenej jedno nezapuzdrené zariadenie;

b.

je spojená pomocou typických metód na výrobu IC;

c.

je vymeniteľná ako celok; a

d.

za bežných okolností sa nedá rozobrať.

Dôležité upozornenie 1: ‚Prvok obvodu’: jedna aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

Dôležité upozornenie 2: ‚Samostatná súčasť‘: osobitne zabalený ‚prvok obvodu’ s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

 

„Zosilnenie obrazu“ (4) je spracovanie externe odvodených obrazov poskytujúcich informácie pomocou takých algoritmov ako sú: zhusťovanie času, filtrácia, extrakcia, selekcia, korelácia, konvolúcia alebo transformácia medzi doménami (napr. Fourierova transformácia alebo Walshova transformácia). Nepatria sem algoritmy používajúce iba lineárnu alebo rotačnú transformáciu jednotlivého obrazu ako je konverzia, výber charakteristických znakov, registrácia alebo nesprávne kolorovanie.

 

„Imunotoxín“ (1) je konjugát jednobunkovej špecifickej monoklonálnej protilátky a „toxínu“ alebo „podjednotky toxínu“, ktoré selektívne pôsobí na choré bunky.

 

„Vo verejnej sfére“ (GTN NTN GSN), ako sa používa v tomto dokumente, znamená „technológia“ alebo „softvér“, ktoré sa bez obmedzenia poskytujú na ďalšie šírenie (obmedzenia na základe autorských práv neznamenajú, že „technológia“ alebo „softvér“ nie sú „vo verejnej sfére“).

 

„Ochrana informácií“ (4 5) sú všetky prostriedky a funkcie zabezpečujúce dostupnosť, dôvernosť alebo integritu informácií alebo komunikácií, okrem prostriedkov a funkcií určených na ochranu proti poruchám. Patrí sem „kryptografia“, ‚kryptoanalýza’, ochrana proti ohrozujúcim emanáciám a počítačová bezpečnosť.

Dôležité upozornenie: ‚Kryptoanalýza’: analýza šifrovaného systému alebo jeho vstupov a výstupov na odvodenie dôverných premenných alebo citlivých údajov vrátane nekódovaného textu.

 

„Okamžitá šírka pásma“ (3 5 7) je šírka pásma, v ktorej výkon zostáva konštantný v rozsahu 3 dB bez nastavovania iných prevádzkových parametrov.

 

„Rozsah prístroja“ (6) je uvedený jednoznačný rozsah zobrazovania radaru.

 

„Izolácia“ (9) sa nanáša na súčasti raketového motora, t. j. na skriňu, dýzu, prívody, skriňové uzávery, a obsahuje gumové tabule z vulkanizovanej alebo polovulkalizovanej kaučukovej zmesi obsahujúce izolačný alebo žiaruvzdorný materiál. Môžu byť zabudované aj ako membrány a klapky na odstránenie vnútorného napätia.

 

„Vzájomne prepojené radarové snímače“ (6) dva alebo viaceré radarové snímače sú vzájomne prepojené, keď si navzájom vymieňajú údaje v reálnom čase.

 

„Vnútorné obloženie“ (9) je vhodné ako prepojovacie rozhranie medzi tuhým palivom a plášťom alebo izolačnou vložkou. Obyčajne disperzia žiaruvzdorných alebo izolačných materiálov na báze kvapalného polyméru, napr. hydroxylovou skupinou ukončený polybutadién plnený uhlíkom (HTPD) alebo iný polymér s pridanými vytvrdzovacími činidlami nasprejovanými alebo nanesenými na vnútornú stranu plášťa.

 

„Magnetický gradiometer s vlastnou vodivosťou“ (6) je jednotlivý prvok snímajúci gradient magnetického poľa s pridruženou elektronikou, ktorého výstup je mierou gradientu magnetického poľa.

Dôležité upozornenie: Pozri tiež „magnetický gradiometer“.

 

„Izolované živé kultúry“ (1) zahŕňajú živé kultúry v dormantnom stave a vo forme sušených prípravkov.

 

„Izostatické lisy“ (2) sú zariadenia schopné pretlačiť uzatvorenú dutinu cez rôzne médiá (plyn, kvapalina, tuhé častice atď.) na vytvorenie rovnakého tlaku vo všetkých smeroch v dutine, pôsobiaceho na obrobok alebo materiál.

 

„Laser“ (0 2 3 5 6 7 8 9) je montážny celok zo súčastí, ktoré vytvárajú priestorovo aj časovo koherentné svetlo, ktoré je zosilnené vynútenou emisiou žiarenia.

Dôležité upozornenie: Pozri tiež:

 

„Chemický laser“,

 

„Laser s Q-moduláciou“,

 

„Supervýkonný laser“,

 

„Prenosový laser“.

 

„Doba trvania laserového žiarenia“ (6) je doba, počas ktorej „laser“ vyžaruje „laserové“ žiarenie, čo pri impulzných laseroch zodpovedá dobe, za ktorú sa vyšle jeden impulz alebo séria po sebe nasledujúcich impulzov.

 

„Prostriedky ľahšie ako vzduch“ (9) sú balóny a vzducholode, ktoré sú pri svojom nadnášaní závislé od horúceho vzduchu alebo od iných plynov ľahších ako vzduch, ako napríklad hélium alebo vodík.

 

„Lineárnosť“ (2) (obyčajne meraná ako nelineárnosť) je maximálna kladná alebo záporná odchýlka skutočnej charakteristiky (priemer hodnôt odčítaných na stupnici smerom nahor a nadol) od priamky umiestnenej tak, aby vyrovnala a minimalizovala maximálne odchýlky.

 

„Miestna sieť“ (4 5) je systém prenosu údajov, ktorý má všetky tieto vlastnosti:

a.

umožňuje ľubovoľnému počtu nezávislých ‚dátových zariadení‘ komunikovať priamo medzi sebou; a

b.

je obmedzená na geografickú oblasť menšej veľkosti (napr. administratívna budova, závod, univerzitný areál, sklad).

Dôležité upozornenie: ‚Dátové zariadenie‘ je zariadenie schopné prenášať alebo prijímať sledy digitálnych informácií.

 

„Magnetické gradiometre“ (6) sú prístroje určené na zisťovanie priestorovej zmeny magnetických polí zo zdrojov mimo prístroja. Pozostávajú z viacerých „magnetometrov“ a pridruženej elektroniky, ktorých výstup je mierou gradientov magnetického poľa.

Dôležité upozornenie: Pozri tiež „Vlastný magnetický gradiometer“.

 

„Magnetometre“ (6) sú prístroje určené na zisťovanie magnetických polí zo zdrojov mimo prístroja. Pozostávajú z jediného prvku na snímanie magnetického poľa a pridruženej elektroniky, ktorých výstup je mierou magnetického poľa.

 

„Operačná pamäť“ (4) je hlavná pamäť pre dáta alebo príkazy na rýchly prístup základnej jednotky počítača. Skladá sa z vnútornej pamäte „digitálneho počítača“ a akéhokoľvek jeho hierarchického rozšírenia, ako je rýchla vyrovnávacia pamäť, alebo nesekvenčne pripojená rozšírená pamäť.

 

„Materiály odolné voči korózii pôsobením UF6“ (0) môžu byť meď, nehrdzavejúca oceľ, hliník, oxid hlinitý, zliatiny hliníka, nikel alebo zliatina s obsahom 60 alebo viac hmotnostných % niklu a fluórované uhľovodíkové polyméry odolné voči UF6, podľa toho, čo je vhodné pre daný druh procesu separácie.

 

„Matrica“ (1 2 8 9) je v podstate kontinuálna fáza, ktorá vypĺňa priestor medzi časticami, whiskrami alebo vláknami.

 

„Neistota merania“ (2) je charakteristický parameter, ktorý udáva, v akom rozsahu sa okolo výstupnej hodnoty nachádza správna hodnota merateľnej premennej s úrovňou spoľahlivosti 95 %. Zahŕňa nekorigované systematické odchýlky, nekorigovaný mŕtvy chod a náhodné odchýlky (ref. ISO 10360 – 2 alebo VDI/VDE 2617).

 

„Mechanické legovanie“ (1) je proces legovania, ktorý je výsledkom spájania, lámania a opätovného spájania základného prášku a prášku predzliatiny mechanickým nárazom. Do zliatiny môžu byť zavedené nekovové častice pridaním príslušných práškov.

 

„Extrakcia taveniny“ (1) je proces ‚rýchleho tuhnutia’ a extrakcie stuhovitého zliatinového produktu vložením krátkeho segmentu rotujúceho schladeného bloku do kúpeľa roztavenej kovovej zliatiny.

Dôležité upozornenie: ‚Rýchle tuhnutie’: tuhnutie roztaveného materiálu pri rýchlosti chladenia nad 1 000 K/s.

 

„Zvlákňovanie taveniny“ (1) je proces ‚rýchleho tuhnutia’ roztaveného kovového prúdu dopadajúceho na rotujúci schladený blok, pričom sa vytvára vločkovitý, stuhovitý alebo tyčovitý produkt.

Dôležité upozornenie: ‚Rýchle tuhnutie’: tuhnutie roztaveného materiálu pri rýchlosti chladenia nad 1 000 K/s.

 

„Mikropočítačový mikroobvod“ (3) je „monolitický integrovaný obvod“ alebo „mnohočipový integrovaný obvod“ obsahujúci aritmetickú logickú jednotku (ALU) schopný vykonávať univerzálne inštrukcie z vnútornej pamäte, na údajoch nachádzajúcich sa vo vnútornej pamäti.

Dôležité upozornenie: Vnútorná pamäť sa môže rozšíriť o vonkajšiu pamäť.

 

„Mikroprocesorový mikroobvod“ (3) je „monolitický integrovaný obvod“ alebo „mnohočipový integrovaný obvod“ s aritmetickou logickou jednotkou (ALU) schopný vykonávať sériu všeobecných inštrukcií z vonkajšej pamäte.

Dôležité upozornenie 1: „Mikroprocesorový mikroobvod“ bežne nemá zabudovanú pamäť prístupnú používateľovi, hoci pamäť nachádzajúca sa na čipe sa môže použiť na vykonávanie jeho logickej funkcie.

Dôležité upozornenie 2: Sem patria súbory čipov, ktoré sú navrhnuté tak, aby fungovali spoločne a zabezpečovali funkciu „mikroprocesorového mikroobvodu“.

 

„Mikroorganizmy“ (1 2) sú prírodné, zosilnené alebo modifikované baktérie, vírusy, mykoplazmy, baktérie rodu rickettsia, chlamýdie alebo huby buď vo forme „izolovaných živých kultúr“, alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami.

 

„Raketové strely“ (1 3 6 7 9) sú kompletné raketové systémy a letecké dopravné systémy bez posádky, schopné dopraviť najmenej 500 kg užitočného zaťaženia do vzdialenosti najmenej 300 km.

 

„Monofibrilové vlákno (monofil)“ (1) alebo vlákno je najmenší prírastok vlákna, obyčajne s priemerom niekoľkých mikrometrov.

 

„Monolitický integrovaný obvod“ (3) je kombinácia pasívnych alebo aktívnych ‚prvkov obvodu’ alebo oboch, ktoré:

a.

sú tvorené prostredníctvom difúznych procesov, implantačných procesov, procesov usadzovania v alebo na jedinom polovodivom kuse materiálu, takzvanom ‚čipe’;

b.

možno považovať za neoddeliteľne združené; a

c.

plnia funkciu (funkcie) obvodu.

Dôležité upozornenie: ‚Prvok obvodu’ je jedna aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

 

„Monospektrálne zobrazovacie snímače“ (6) sú schopné získavať obrazové údaje z jedného diskrétneho spektrálneho pásma.

 

„Mnohočipový integrovaný obvod“ (3) sú dva alebo viac „monolitických integrovaných obvodov“ pripojených na spoločný „nosič“.

 

„Multispektrálne zobrazovacie snímače“ (6) sú schopné simultánne alebo sériovo získavať obrazové údaje z dvoch alebo viacerých diskrétnych spektrálnych pásem. Snímače, ktoré majú viac ako dvadsať diskrétnych spektrálnych pásem, sa niekedy uvádzajú ako hyperspektrálne zobrazovacie snímače.

 

„Prírodný urán“ (0) je urán obsahujúci zmesi izotopov vyskytujúcich sa v prírode.

 

„Riadiaca jednotka prístupu do siete“ (4) je fyzikálne rozhranie so sieťou s distribuovaným spínaním. Používa spoločné médium, ktoré pracuje stále s rovnakou „rýchlosťou digitálneho prenosu“ a na prenos používa arbitráž (napr. v zmysle tokenu alebo nosiča). Nezávisle od iných vyberá pakety údajov alebo skupiny dát (napr. IEEE 802) adresované jednotke. Je to montážny celok, ktorý môže byť integrovaný do počítača alebo do telekomunikačného zariadenia tak, aby umožňoval komunikačný prístup.

 

„Neurónový počítač“ (4) je výpočtové zariadenie konštruované alebo upravené tak, aby imitovalo správanie sa neurónu alebo súboru neurónov, t. j. výpočtové zariadenie, ktoré sa vyznačuje schopnosťou svojho technického vybavenia modulovať hmotnosť a počet prepojení veľkého počtu zložiek výpočtu založených na predchádzajúcich údajoch.

 

„Jadrový reaktor“ (0) je celý reaktor schopný prevádzky tak, aby udržiaval riadenú autonómnu reťazovú štiepnu reakciu. „Jadrový reaktor“ zahŕňa všetky predmety v nádobe reaktora alebo k nemu priamo pripojené, zariadenie, ktoré reguluje hladinu výkonu v aktívnej zóne reaktora (štiepnom pásme reaktora) a súčasti, z ktorých obyčajne pozostáva, prichádzajú do priameho styku s primárnym chladiacim médiom, alebo regulujú primárne chladiace médium v aktívnej zóne reaktora.

 

„Numerické riadenie“ (2) je automatické riadenie procesu vykonávané zariadením, ktoré využíva numerické údaje obyčajne zavádzané počas prebiehajúcej operácie (ref. ISO 2382).

 

„Objektový kód“ (9) je zariadením vykonateľná forma vhodného vyjadrenia jedného alebo viacerých procesov („zdrojový kód“ (zdrojový jazyk)), ktorá bola konvertovaná pomocou programovacieho systému.

 

„Optické zosilnenie“ (5) pri optických komunikačných prostriedkoch je technika zosilnenia, ktorá zavádza zosilnenie optických signálov, ktoré boli vygenerované samostatným optickým zdrojom, bez konverzie na elektrické signály t. j. s použitím polovodičových optických zosilňovačov a luminiscenčných zosilňovačov s optickými vláknami.

 

„Optický počítač“ (4) je počítač konštruovaný alebo modifikovaný tak, aby používal na zobrazenie údajov svetlo, a ktorého výpočtové logické prvky sú založené na priamo prepojených optických zariadeniach.

 

„Optický integrovaný obvod“ (3) je „monolitický integrovaný obvod“ alebo „hybridný integrovaný obvod“ obsahujúci jednu alebo viacero častí navrhnutých tak, aby fungovali ako fotosnímač alebo fotovysielač alebo aby vykonávali optickú alebo elektrooptickú funkciu (funkcie).

 

„Optické prepínanie“ (5) je trasovanie alebo prepínanie signálov v optickej forme bez konvertovania na elektrické signály.

 

„Celková hustota prúdu“ (3) je celkový počet ampér-závitov v cievke (t. j. súčet počtu závitov vynásobený maximálnym prúdom prenášaným každým závitom) vydelený celkovým prierezom cievky (pozostávajúcej zo supravodivých vlákien, kovovej matrice, v ktorej sú tieto supravodivé vlákna uložené, zapuzdrovacieho materiálu, všetkých chladiacich kanálov atď.).

 

„Účastnícky štát“ (7 9) je štát podieľajúci sa na Wassenaarskej dohode. (Pozri www.wassenaar.org).

 

„Špičkový výkon“ (6) je najvyšší výkon dosiahnutý počas „doby trvania laserového žiarenia“.

 

„Osobná sieť“ (5) je systém prenosu údajov, ktorý má všetky tieto vlastnosti:

a.

umožňuje ľubovoľnému počtu nezávislých alebo vzájomne prepojených ‚dátových zariadení’ komunikovať priamo medzi sebou; a

b.

je obmedzený na prenos údajov medzi zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti jednotlivej osoby alebo ovládača zariadenia (napr. jednej miestnosti, kancelárie alebo vozidla).

Technická poznámka:

‚Dátové zariadenie‘ je zariadenie schopné prenášať alebo prijímať sledy digitálnych informácií.

 

„Osobná inteligentná karta“ (5) je inteligentná karta alebo elektronicky čitateľný osobný dokument (napr. elektronický pas), ktoré obsahujú mikroobvod, ktorý bol naprogramovaný na osobitné použitie a používateľ ho nemôže preprogramovať na žiadne iné použitie.

 

„Riadenie výkonu“ (7) je menenie prenášaného výkonu signálu výškomeru tak, aby sa výkon prijímaný vo výške „lietadla“ vždy nachádzal na minimálnej hodnote nevyhnutnej na stanovenie výšky.

 

„Prevodníky tlaku“ (2) sú zariadenia, ktoré konvertujú namerané hodnoty tlaku na elektrický signál.

 

„Vopred separované“ (0 1) je použitie akéhokoľvek procesu určeného na zvýšenie koncentrácie sledovaného izotopu.

 

„Primárna letová kontrola“ (7) je stabilita „lietadla“ alebo riadenie manévrovateľnosti využívajúca generátory sily/momentu, t. j. vektorovanie aerodynamických kormidiel alebo ťahu pohonu.

 

„Základný prvok“ (4) ako sa používa v kategórii 4 je „základný prvok“, keď hodnota jeho náhrady predstavuje viac ako 35 % celkovej hodnoty systému, ktorého je prvkom. Hodnota prvku je cena, ktorú za prvok zaplatil výrobca systému alebo systémový integrátor. Celková hodnota je bežná medzinárodná predajná cena pre nespriaznené strany v mieste výroby alebo zostavovania zásielky.

 

„Výroba“ (GTN NTN A11) sú všetky výrobné fázy ako sú: zostavenie, výrobná technika, výroba, integrácia, montáž, kontrola, skúšanie a záruka kvality.

 

„Výrobné príslušenstvo“ (1 7 9) sú nástroje, šablóny, upínacie prípravky, vretená, tŕne, formy, lisovnice, raznice, vyrovnávacie mechanizmy, skúšobné zariadenia, ostatné strojné zariadenia a ich súčasti, s obmedzením na tie, ktoré sú osobitne navrhnuté alebo upravené na „vývoj“ alebo na jednu alebo viac etáp „výroby“.

 

„Výrobné zariadenie“ (7 9) je príslušenstvo a jeho osobitne navrhnutý softvér integrovaný do inštalácií na „vývoj“ jednej alebo viacerých etáp „výroby“.

 

„Program“ (2 6) je postupnosť inštrukcií na realizáciu procesu v podobe vykonateľnej elektronickým počítačom alebo zmeniteľnej do takejto podoby.

 

„Kompresia impulzu“ (6) je kódovanie a spracovanie radarového signálneho impulzu s dlhou dobou trvania na impulz s krátkou dobou trvania pri zachovaní výhod vysokej energie impulzu.

 

„Doba trvania impulzu“ (6) je doba trvania „laserového“ impulzu meraná na úrovni celkovej šírky pásma a pri polovičnej intenzite (FHWI).

 

„Impulzný laser“ (6) je „laser“ s „dobou trvania impulzu“ 0,25 sekundy alebo menej.

 

„Kvantová kryptografia“ (5) je skupina techník na vytvorenie spoločne používaného kľúča pre „kryptografiu“ na základe merania kvantovo-mechanických vlastností fyzikálneho systému (vrátane tých fyzikálnych vlastností, ktoré sa výslovne riadia kvantovou optikou, kvantovou teóriou poľa alebo kvantovou elektrodynamikou).

 

„Laser s Q-moduláciou“ (6) je „laser“, v ktorom sa energia ukladá v inverznej transformácii stupňa zaplnenia alebo v optickom rezonátore a následne sa emituje ako impulz.

 

„Agilita radarovej frekvencie“ (6) je každá technika, ktorá v pseudonáhodnom slede mení nosnú frekvenciu impulzného rádiolokačného vysielača medzi impulzmi alebo medzi skupinami impulzov o hodnotu rovnú alebo väčšiu, ako je šírka pásma impulzu.

 

„Rozptýlené spektrum radaru“ (6) je každá modulačná technika šírenia energie pochádzajúcej zo signálu s relatívne úzkym frekvenčným pásmom na oveľa širšie pásmo frekvencií použitím náhodného alebo pseudonáhodného kódovania.

 

„Šírka pásma v reálnom čase“ (3) pre „analyzátory dynamického signálu“ je najširší frekvenčný rozsah, ktorý je analyzátor schopný zobraziť alebo odoslať do veľkokapacitnej pamäte bez toho, aby spôsobil akúkoľvek nespojitosť v analýze vstupných údajov. V prípade analyzátorov s viac ako jedným kanálom sa na výpočet používa tá konfigurácia kanálov, ktorá poskytuje najväčšiu „šírku pásma v reálnom čase“.

 

„Spracovanie v reálnom čase“ (6 7) je spracovanie údajov počítačovým systémom zabezpečujúce požadovanú úroveň služby ako funkciu disponibilných zdrojov počas garantovanej doby odozvy bez ohľadu na zaťaženie systému pri stimulácii vonkajšou udalosťou.

 

„Opakovateľnosť“ (7) je blízkosť zhody medzi opakovanými meraniami rovnakej premennej v rovnakých prevádzkových podmienkach, ak medzi meraniami nastanú zmeny alebo neprevádzkové obdobia. (pozri: IEEE STD 528 – 2001 (štandardná odchýlka 1 sigma).

 

„Vyžadované“ (GTN 1 – 9) sa vzhľadom na „technológiu“ vzťahuje iba na tú časť „technológie“, ktorá osobitne zodpovedá za dosiahnutie alebo rozšírenie úrovne riadeného výkonu, charakteristík alebo funkcií. Takáto „vyžadovaná“„technológia“ môže byť spoločná pre rôzne tovary.

 

„Citlivosť“ (2) je najmenší prírastok meracieho zariadenia; v prípade digitálnych prístrojov je to najmenší platný bit (pozri ANSI B-89.1.12).

 

„Látky na potláčanie nepokojov“ (1) sú látky, ktoré za predpokladaných podmienok použitia na účely potláčania nepokojov vytvárajú u ľudí rýchle zmyslové podráždenie alebo paralyzačné fyzické účinky, ktoré zmiznú krátko po ukončení expozície.

Technická poznámka:

Slzotvorné plyny sú podmnožinou „látok na potláčanie nepokojov“.

 

„Robot“ (2 8) je manipulačný mechanizmus, ktorý môže mať spojitú trasu alebo je typu bod-bod, môže používať snímače a má všetky tieto vlastnosti:

a.

je polyfunkčný;

b.

je prostredníctvom variabilných pohybov v trojrozmernom priestore schopný polohovať alebo priestorovo orientovať materiál, súčiastky, nástroje alebo zvláštne zariadenia;

c.

má zabudované tri alebo viac servozariadení s uzatvorenou alebo otvorenou slučkou, ktoré môže obsahovať krokové motory a

d.

je vybavený „programovateľnosťou dostupnou používateľovi“ prostredníctvom reprodukčnej metódy alebo prostredníctvom elektronického počítača, ktorým môže byť programovateľná logická riadiaca jednotka, t. j. bez mechanického zásahu.

Dôležité upozornenie: Uvedená definícia nezahŕňa nasledovné zariadenia:

1.

manipulačné mechanizmy, ktoré sú ovládateľné iba manuálne/teleoperátorom;

2.

manipulačné mechanizmy s fixnou postupnosťou, čo sú automatizované pohyblivé zariadenia, pracujúce v súlade s mechanicky fixne naprogramovanými pohybmi. Program je mechanicky obmedzený mechanickými zarážkami ako sú kolíky alebo vačky. Sled pohybov a výber dráh alebo uhlov nie je variabilný ani meniteľný mechanickými, elektronickými alebo elektrickými prostriedkami;

3.

mechanicky ovládané manipulačné mechanizmy s variabilnou postupnosťou, ktoré sú automatické pohyblivé zariadenia pracujúce v súlade s mechanicky fixovanými naprogramovanými pohybmi. Program je mechanicky obmedzený pevnými, ale nastaviteľnými zarážkami ako sú kolíky alebo vačky. Postupnosť pohybov a výber dráh alebo uhlov je v rámci pevnej štruktúry programu variabilná. Zmeny alebo úpravy štruktúry programu (napr. zmeny kolíkov alebo výmeny vačiek) v jednej alebo viacerých pohybových osiach sa vykonávajú iba mechanickými operáciami;

4.

manipulačné mechanizmy bez servoriadenia s variabilnou postupnosťou, ktoré sú automatizovanými pohyblivými zariadeniami pracujúcimi v súlade s mechanicky pevne naprogramovanými pohybmi. Program je variabilný, ale postupnosť pokračuje iba prostredníctvom binárneho signálu z mechanicky pevných elektrických binárnych zariadení alebo nastaviteľných zarážok;

5.

stohovacie žeriavy vymedzené ako manipulačné systémy s karteziánskymi súradnicami vyrábané ako neoddeliteľná súčasť vertikálneho zoskupenia zásobníkov a konštruované tak, aby umožňovali prístup k obsahu týchto zásobníkov určených na skladovanie alebo vyhľadávanie.

 

„Rotačná atomizácia“ (1) je proces určený na redukciu prúdu alebo nádrže roztaveného kovu na kvapôčky o priemere 500 mikrometrov alebo menej prostredníctvom odstredivej sily.

 

„Predpriadza“ (1) je zväzok (obvykle 12 120) približne rovnobežných ‚prameňov’.

Dôležité upozornenie: ‚Prameň’ je zväzok „monofibrilových vlákien“ (obvykle vyše 200) usporiadaných približne rovnobežne.

 

„Radiálne hádzanie“ (2) (nesústredený beh) je radiálny posuv na jednu otáčku hlavného vretena meraný v rovine kolmej na os vretena v bode na vonkajšom alebo vnútornom skúšanom povrchu otáčania (pozri: ISO 230/1 1986, odsek 5.61).

 

„Koeficient mierky“ (gyroskop alebo akcelerometer) (7) je pomer zmeny výstupu ku zmene vstupu, ktorý sa má merať. Koeficient mierky sa obyčajne vyhodnocuje ako sklon priamky, ktorý možno prispôsobiť metódou najmenších štvorcov voči vstupno-výstupným údajom získaným cyklickým obmieňaním vstupu v celom vstupnom rozsahu.

 

„Doba nastavenia“ (3) je doba potrebná na to, aby výstup dosiahol úroveň v rozsahu polovice bitu konečnej hodnoty pri prepínaní medzi ľubovoľnými dvoma úrovňami prevodníka.

 

„SHPL“ je ekvivalentom „supervýkonného laseru“.

 

„Analyzátory signálu“ (3) sú prístroje schopné merať a zobrazovať základné vlastnosti jednofrekvenčných zložiek viacfrekvenčných signálov.

 

„Spracovanie signálu“ (3 4 5 6) je spracovanie externe derivovaných signálov obsahujúcich informácie takými algoritmami, ako je zhusťovanie času, filtrácia, extrakcia, selekcia, korelácia, konvolúcia alebo transformácie medzi doménami (napr. rýchla Fourierova transformácia alebo Walshova transformácia).

 

„Softvér“ (všetky GSN) je skupina jedného alebo viacerých „programov“ alebo ‚mikroprogramov‘ zabudovaných v ľubovoľnom hmotnom médiu jazykového objektu.

Dôležité upozornenie: ‚Mikroprogram’ je sled základných inštrukcií uložených v špeciálnej pamäti, ktorých vykonanie sa vyvoláva zavedením referenčnej inštrukcie do registra inštrukcií.

 

„Zdrojový kód“ (alebo zdrojový jazyk) (4 6 7 9) je vhodné vyjadrenie jedného alebo viacerých procesov, ktoré možno pomocou programovacieho systému previesť do formy, ktorú vie zariadenie vykonať [„objektový kód“ (alebo objektový jazyk)].

 

„Kozmická loď“ (7 9) sú aktívne a pasívne satelity a vesmírne sondy.

 

„Určené na vesmírne použitie“ (3 6) sa vzťahuje na produkty navrhnuté, vyrobené a odskúšané tak, aby spĺňali zvláštne elektrické, mechanické alebo environmentálne požiadavky na používanie pri vypúšťaní a rozmiestňovaní satelitov alebo systémov pre lety vo veľkých výškach pôsobiacich vo výškach 100 km a vyššie.

 

„Špeciálny štiepny materiál“ (0) je plutónium 239, urán 233, „urán obohatený izotopmi 235 alebo 233“ a každý materiál, ktorý uvedené látky obsahuje.

 

„Špecifický modul“ (0 1 9) je Youngov modul v pascaloch, rovnajúci sa N/m2 delený mernou hmotnosťou v N/m3 meranou pri teplote (296 ± +2) K ((23 ± +2) °C) a relatívnej vlhkosti (50 ± +5) %.

 

„Špecifická pevnosť v ťahu“ (0 1 9) je medza pevnosti v ťahu v pascaloch, rovnajúca sa N/m2 delená mernou hmotnosť v N/m3 meranou pri teplote (296 ± +2) K ((23 ± +2) °C) a relatívnej vlhkosti (50 ± +5) %.

 

„Splošťovacie chladenie“ (1) je proces ‚rýchleho tuhnutia’ roztaveného prúdu kovu narážajúceho na chladený blok, pričom vzniká vločkovitý produkt.

Dôležité upozornenie: ‚rýchle tuhnutie’ je tuhnutie roztaveného materiálu pri rýchlosti chladenia nad 1 000 K/s.

 

„Rozptýlené spektrum“ (5) je technika, ktorou sa energia v pomerne úzkopásmovom komunikačnom kanáli rozptýli do oveľa širšieho energetického spektra.

 

Radar s „rozptýleným spektrom“ (6) – pozri „Rozptýlené spektrum radaru“.

 

„Stabilita“ (7) je štandardná odchýlka (1 sigma) variácie určitého parametra od jeho kalibrovanej hodnoty nameraná za ustálených teplotných podmienok. Možno ju vyjadriť ako funkciu času.

 

„Štáty, ktoré (nie) sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“ (1), sú tie štáty, pre ktoré Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní (ne)nadobudol platnosť. (Pozri www.opcw.org).

 

„Substrát“ (3) je tabuľa základného materiálu s prepojovacou štruktúrou alebo bez nej, na ktorej alebo v ktorej môžu byť umiestnené ‚samostatné súčasti’, integrované obvody alebo oboje.

Dôležité upozornenie 1: ‚samostatná súčasť‘: osobitne zabalený ‚prvok obvodu’ s vlastnými vonkajšími pripojeniami.

Dôležité upozornenie 2: ‚prvok obvodu’: jedna aktívna alebo pasívna funkčná časť elektronického obvodu, ako napríklad jedna dióda, jeden tranzistor, jeden odpor, jeden kondenzátor atď.

 

„Predlisky substrátu“ (6) sú monolitické zlúčeniny s rozmermi vhodnými na výrobu optických prvkov ako sú zrkadlá alebo optické okná.

 

„Podjednotka toxínu“ (1) je štrukturálne a funkčne oddelená súčasť celého „toxínu“.

 

„Vysokolegované zliatiny“ (2 9) sú zliatiny na báze niklu, kobaltu alebo železa vyznačujúce sa vyššou pevnosťou, než ľubovoľné zliatiny radu AISI 300 pri teplotách nad 922 K (649 °C) v drsných vonkajších a prevádzkových podmienkach.

 

„Supravodivé“ (1 3 6 8) sú materiály, t. j. kovy, zliatiny alebo zlúčeniny, ktoré môžu úplne stratiť elektrický odpor, t. j. ktoré môžu nadobudnúť nekonečnú elektrickú vodivosť a prenášať veľmi veľké elektrické prúdy bez zahrievania Joulovým teplom.

Dôležité upozornenie: „Supravodivý“ stav materiálu individuálne charakterizuje „kritická teplota“, kritické magnetické pole, ktoré je funkciou teploty, a kritická hustota prúdu, ktorá je však funkciou magnetického poľa aj teploty.

 

„Supervýkonný laser“ („SHPL“) (6) je „laser“ schopný dodávať celú alebo ľubovoľnú časť výstupnej energie nad jeden kJ do 50 milisekúnd alebo ktorého priemerný výkon alebo výkon so stálou vlnou je vyšší ako 20 kW.

 

„Superplastické tvarovanie“ (1 2) je deformačný proces využívajúci teplo v prípade kovov, ktoré sú bežne charakterizované nízkymi hodnotami predlžovania (menej ako 20 %) pri bode lámavosti stanovenom pri izbovej teplote metódou konvenčného skúšania pevnosti v ťahu, ktorého cieľom je dosiahnuť počas spracovania predĺženia, ktoré sú najmenej dvojnásobkom takýchto hodnôt.

 

„Symetrický algoritmus“ (5) je šifrovací algoritmus, ktorý používa rovnaký kľúč pre šifrovanie aj dešifrovanie.

Dôležité upozornenie: „Symetrický algoritmus“ sa bežne používa pre dôvernosť údajov.

 

„Sledovanie systému“ (6) je spracovaná, korelovaná (fúziou cieľových údajov radaru s plánovanou polohou letu) a aktualizovaná správa o letovej polohe lietadla, ktorú majú k dispozícii dispečeri v stredisku riadenia letovej prevádzky.

 

„Počítač so systolickým poľom“ (4) je počítač, v ktorom môže používateľ dynamicky ovládať tok a modifikáciu údajov na úrovni logického obvodu (hradla).

 

„Páska“ (1) je materiál tkaný z prepletených alebo jednosmerných „monofibrilových vlákien“, ‚prameňov‘, „predpriadzí“, „kúdelí“ alebo „priadzí“ atď., ktoré sú obyčajne predimpregnované živicou.

Dôležité upozornenie: ‚Prameň’ je zväzok „monofibrilových vlákien“ (obvykle vyše 200) usporiadaných približne rovnobežne.

 

„Technológia“ (všetky GTN NTN) sú špecifické informácie nevyhnutné pre „vývoj“, „výrobu“, alebo „používanie“ tovarov. Tieto informácie majú formu ‚technických údajov‘ alebo ‚technickej pomoci’.

Dôležité upozornenie 1: ‚Technická pomoc’ môže mať formu inštrukcií, zručností, odbornej prípravy, pracovných znalostí a poradenských služieb a môže v sebe zahŕňať aj prenos ‚technických údajov‘.

Dôležité upozornenie 2: ‚Technické údaje’ môžu mať podobu technických výkresov, plánov, schém, modelov, vzorcov, tabuliek, konštrukčných návrhov a špecifikácií, príručiek a inštrukcií zapísaných alebo zaznamenaných na iných médiách alebo zariadeniach ako je disk, páska alebo trvalá pamäť.

 

„Preklápacie vreteno“ (2) je vreteno na upnutie nástroja, ktoré počas procesu obrábania mení uhlovú polohu svojej stredovej čiary vzhľadom k ľubovoľnej inej osi.

 

„Časová konštanta“ (6) je čas, ktorý uplynie od použitia svetelného podnetu, po moment, keď prírastok prúdu dosiahne hodnotu 1 1/e násobku konečnej hodnoty (t. j. 63 % konečnej hodnoty).

 

„Úplné riadenie letu“ (7) je automatizované riadenie stavových premenných „lietadla“ a letovej dráhy na dosiahnutie cieľov misie reagujúce na zmeny údajov o cieľoch, nebezpečenstvách a iných „lietadlách“ v reálnom čase.

 

„Celková rýchlosť digitálneho prenosu“ (5) je počet bitov vrátane kódovania linky, overheadu atď. za jednotku času, ktorá uplynie pri prechode medzi príslušným vybavením v systéme digitálneho prenosu.

Dôležité upozornenie: Pozri tiež „rýchlosť digitálneho prenosu“.

 

„Kúdeľ“ (1) je zväzok „monofibrilových vlákien“ obyčajne približne rovnobežných.

 

„Toxíny“ (1 2) sú toxíny vo forme zámerne izolovaných prípravkov alebo zmesí bez ohľadu na spôsob výroby, iné ako toxíny prítomné ako kontaminanty iných materiálov, ako sú patologické vzorky, úroda, potraviny alebo semeništia „mikroorganizmov“.

 

„Prenosový laser“ (6) je „laser“, v ktorom sa vzorky emitované „laserom“ excitujú prenosom energie prostredníctvom zrážky atómu alebo molekuly neemitovanej laserovým lúčom s „laserom“ emitovanými vzorkami atómov alebo molekúl.

 

„Laditeľný“ (6) je schopnosť „lasera“ produkovať kontinuálny výkon na všetkých vlnových dĺžkach v rozsahu niekoľkých prechodov „lasera“. Čiarovo voliteľný „laser“ produkuje diskrétne vlnové dĺžky v rámci jedného prechodu „lasera“ a nepovažuje sa za „laditeľný“.

 

„Letecký dopravný systém bez posádky“ (UAV) (9) je akékoľvek lietadlo, ktoré je schopné vzlietnuť a vydržať riadený let a navigáciu bez prítomnosti človeka na palube.

 

„Urán obohatený izotopmi 235 alebo 233“ (0) je urán obsahujúci izotopy 235, 233 alebo obidva v takom množstve, že relatívne zastúpenie súčtu týchto izotopov voči izotopu 238 je vyššie ako pomer izotopu 235 k izotopu 238, ktorý sa vyskytuje v prírode (pomer izotopov 0,71 %).

 

„Používanie“ (všetky GTN NTN) je prevádzkovanie, inštalovanie (vrátane inštalovania na mieste), údržba (kontrola), oprava, generálna oprava a renovácia.

 

„Programovateľnosť dostupná používateľovi“ (6) je vlastnosť umožňujúca používateľovi vkladať, opravovať alebo nahrádzať „programy“ inými spôsobmi ako:

a.

fyzickou zmenou zapojenia alebo prepojení; alebo

b.

nastavením funkčných kontrol vrátane zadania parametrov.

 

„Vakcína“ (1) je liečivý produkt farmaceutického zloženia s licenciou alebo s povolením na predaj alebo klinické skúšanie regulačných orgánov buď v krajine svojej výroby alebo použitia, ktorý je určený na stimuláciu ochrannej imunologickej reakcie u ľudí alebo zvierat s cieľom zabrániť ochoreniu tých, ktorým bola podaná.

 

„Vákuová atomizácia“ (1) je proces redukcie prúdu roztaveného kovu na kvapôčky o priemere 500 mikrometrov alebo menej rýchlym vývinom rozpusteného plynu pôsobením vákua.

 

„Nosné plochy s meniteľnou geometriou“ (7) je používanie klapiek alebo vyvažovacích plôšok s odtokovou hranou, slotov s vodiacou hranou alebo sklopnej prednej časti, ktorých polohu možno regulovať počas letu.

 

„Priadza“ (1) je zväzok spletených ‚prameňov’.

Dôležité upozornenie: ‚Prameň’ je zväzok „monofibrilových vlákien“ (obyčajne vyše 200) usporiadaných približne rovnobežne.

AKRONYMY A SKRATKY POUŽÍVANÉ V TEJTO PRÍLOHE.

Ak sa akronym alebo skratka používa ako definovaný pojem, nachádza sa v časti ‚Definície pojmov používaných v tejto prílohe‘.

Akronym alebo Skratka

Význam

ABEC

Výbor inžinierov pre radiálne ložiská

AGMA

Americké združenie výrobcov ozubených kolies

AHRS

referenčné systémy sklonu a orientácie

AISI

Americký inštitút pre železo a oceľ

ALU

aritmetická logická jednotka

ANSI

Americký národný normalizačný ústav

ASTM

Americká spoločnosť pre skúšobníctvo a materiály

ATC

riadenie letovej prevádzky

AVLIS

oddeľovanie izotopov atómovým laserom v parnej fáze

CAD

automatizované projektovanie

CAS

služba chemických abstraktov

CCITT

Medzinárodný poradný telegrafný a telefónny výbor

CDU

riadiaca a zobrazovacia jednotka

CEP

okruh pravdepodobnej chyby

CNTD

tepelné vylučovanie s riadenou tvorbou kryštalizačných jadier

CRISLA

chemická reakcia v dôsledku aktivácie izotopu selektívnym laserom

CVD

chemické vylučovanie z plynnej fázy

CW

bojové chemické látky

CW (pre lasery)

stála vlna

DME

zariadenie na meranie vzdialenosti

DS

smerové stuhnutie

EB-PVD

fyzikálne pokovovanie zrážaním kovových pár pomocou elektrónového lúča

EBU

Európska vysielacia únia

ECM

elektrochemické opracovanie

ECR

elektrónová cyklotrónová rezonancia

EDM

stroje na elektroerozívne obrábanie

EEPROMS

elektricky vymazateľná programovateľná trvalá pamäť

EIA

Združenie elektronického priemyslu

EMC

elektromagnetická kompatibilita

ETSI

Európsky inštitút pre telekomunikačné normy

FFT

rýchla Fourierova transformácia

GLONASS

satelitný systém pre globálnu navigáciu

GPS

systém pre globálne určovanie polohy

HBT

heterobipolárne tranzistory

HDDR

digitálny záznam vysokej hustoty

HEMT

tranzistory s vysokou pohyblivosťou elektrónov

ICAO

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo

IEC

Medzinárodná elektrotechnická komisia

IEEE

Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov

IFOV

okamžité zorné pole

ILS

presný pristávací rádiový systém

IRIG

skupina prístrojovej techniky so vzájomne prepojeným rozsahom

ISA

medzinárodná štandardná atmosféra

ISAR

radar s inverzným syntetickým otvorom (apertúrou)

ISO

Medzinárodná organizácia pre normalizáciu

ITU

Medzinárodná telekomunikačná únia

JIS

Japonská priemyselná norma

JT

Joule-Thomson

LIDAR

detekcia a meranie dĺžky svetla

LRU

modul vymeniteľný pri prevádzke

MAC

autentifikačný kód správy

Mach

pomer rýchlosti objektu k rýchlosti zvuku (podľa Ernsta Macha)

MLIS

oddeľovanie izotopov molekulárnym laserom

MLS

pristávacie mikrovlnné systémy

MOCVD

organické chemické vylučovanie kovov z plynnej fázy

MRI

zobrazovanie magnetickou rezonanciou

MTBF

stredná doba bezporuchovej prevádzky

Mtops

milión teoretických operácií za sekundu

MTTF

stredná doba do výskytu poruchy

NBC

jadrový, biologický a chemický

NDT

skúška bez porušenia materiálu

PAR

približovací radar

PIN

osobné identifikačné číslo

ppm

počet častíc na milión

PSD

výkonová spektrálna hustota

QAM

kvadratúrna amplitúdová modulácia

RF

rádiofrekvencia

SACMA

Združenie dodávateľov zdokonalených kompozitných materiálov

SAR

radar so syntetickým otvorom

SC

monokryštál

SLAR

letecký radar s bočným výhľadom

SMPTE

Spoločnosť filmových a televíznych technikov

SRA

dielensky vymeniteľný montážny celok

SRAM

statická pamäť s voľným prístupom

SRM

metódy, ktoré odporúča SACMA

SSB

jedno postranné pásmo

SSR

sekundárny prehľadový radar

TCSEC

spoľahlivé kritéria vyhodnocovania počítačových systémov

TIR

celkové indikované snímanie

UV

ultrafialový

UTS

medza pevnosti v ťahu

VOR

všesmerový rozsah veľmi vysokej frekvencie

YAG

ytriovo/hlinitý granát

KATEGÓRIA 0

JADROVÉ MATERIÁLY, ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVO

0A
Systémy, zariadenia a súčasti

0A001
„jadrové reaktory“ a ich osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a.

„jadrové reaktory“;

b.

kovové nádoby alebo ich v závode vyrobené hlavné časti vrátane hlavy nádoby reaktora pre tlakovú nádobu reaktora, osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali aktívnu zónu „jadrového reaktora“;

c.

manipulačné zariadenie osobitne navrhnuté alebo upravené na vkladanie paliva do alebo vyberanie z „jadrového reaktora“;

d.

regulačné tyče osobitne navrhnuté alebo upravené na riadenie štiepneho procesu v „jadrovom reaktore“, ich podporné alebo závesné konštrukcie, mechanizmus pohonu tyčí a vodiace rúrky tyčí;

e.

tlakové rúrky osobitne navrhnuté alebo upravené tak, aby pojali palivové články a primárne chladiace médium v „jadrovom reaktore“ pri prevádzkovom tlaku vyššom ako 5,1 MPa;

f.

zirkóniový kov a zliatiny vo forme rúrok alebo sústav rúrok s pomerom hafnia a zirkónia menej ako 1:500 hmotnostných dielov, osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“;

g.

čerpadlá pre chladiace médium osobitne navrhnuté alebo upravené na cirkuláciu primárneho chladiaceho média „jadrových reaktorov“;

h.

‚vnútorné časti reaktorov’ osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v „jadrovom reaktore“ vrátane podporných stĺpov pre aktívnu zónu reaktora, palivových kanálikov, tepelných štítov, usmerňovačov toku, platní roštu aktívnej zóny reaktora a platní difúzora;

Poznámka: V 0A001.h. ‚vnútorné časti jadrového reaktora’ sú každá väčšia konštrukcia v nádobe reaktora, ktorá má jednu alebo viacero funkcií, ako napríklad podopieranie aktívnej zóny, udržiavanie orientácie paliva, smerovanie toku primárneho chladiaceho média, zabezpečovanie radiačných štítov pre nádobu reaktora a vedenie prístrojového vybavenia v aktívnej zóne jadrového reaktora.

i.

výmenníky tepla (parné generátory) osobitne navrhnuté alebo upravené na používanie v primárnom okruhu chladiaceho média „jadrového reaktora“;

j.

prístroje na detekciu a meranie neutrónov osobitne navrhnuté alebo upravené na stanovovanie úrovne toku neutrónov v aktívnej zóne „jadrového reaktora“.

0B
Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

0B001
Závod na oddeľovanie izotopov „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ a „špeciálnych štiepnych materiálov“, a jeho osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a.

Závod osobitne navrhnutý na oddeľovanie izotopov „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ a „špeciálnych štiepnych materiálov“:

1.

závod na separáciu izotopov plynovou odstredivkou;

2.

závod na separáciu izotopov difúziou plynov;

3.

závod na aerodynamickú separáciu izotopov;

4.

závod na separáciu izotopov chemickou výmenou;

5.

závod na separáciu izotopov výmenou iónov;

6.

závod na separáciu izotopov atómovým „laserom“ v parnej fáze (AVLIS);

7.

závod na separáciu izotopov molekulárnym „laserom“ (MLIS);

8.

závod na separáciu plazmy;

9.

závod na elektromagnetickú separáciu izotopov.

b.

Plynové odstredivky, sústavy a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces separácie izotopov plynovou odstredivkou:

Poznámka: V 0B001.b. ‚materiál s vysokým pomerom pevnosti voči hustote’ je akýkoľvek z týchto materiálov:

a.

oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu s medzou pevnosti v ťahu 2 050 MPa alebo vyššou;

b.

hliníkové zliatiny s medzou pevnosti v ťahu 460 MPa alebo vyššou alebo

c.

vláknité alebo vláknové materiálysošpecifickým modulomvyšším ako 3,18 × 106 m a sošpecifickou pevnosťou v ťahuvyššou ako 76,2 × 103 m;

1.

plynové odstredivky;

2.

kompletné rotorové sústavy;

3.

rúrkové valce rotora s hrúbkou steny 12 mm alebo menej, o priemere 75 mm až 400 mm, vyrobené z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote’;

4.

krúžky alebo vlnovce s hrúbkou steny 3 mm alebo menej, o priemere 75 mm až 400 mm, navrhnuté tak, aby miestne podopierali rúrku rotora alebo aby sa spojilo niekoľko rúrok vyrobené z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote’;

5.

usmerňovače toku o priemere 75 mm až 400 mm určené pre montáž do rúrky rotora, vyrobené z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote’;

6.

horné alebo spodné uzávery o priemere 75 mm až 400 mm lícujúce s koncami rúrky rotora, vyrobené z ‚materiálov s vysokým pomerom pevnosti voči hustote’;

7.

magnetické závesné ložiská pozostávajúce z kruhového prstencového magnetu zaveseného v plášti vyrobenom z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránenom, s obsahom tlmiaceho média a s magnetickou spojkou s pólovým nadstavcom alebo s druhým magnetom namontovaným na hornom uzávere rotora;

8.

osobitne upravené ložiská pozostávajúce z montážneho celku s otočným uzáverom namontovaným na tlmiči;

9.

molekulové čerpadlá pozostávajúce z valcov s vnútorne obrobenými alebo pretláčanými skrutkovitými žliabkami a vnútorne opracovanými otvormi;

10.

prstencovité statory motora pre viacfázové striedavé motory s hysteréziou (alebo reluktanciou) pre synchrónny chod vo vákuu vo frekvenčnom rozsahu 600 až 2 000 Hz a vo výkonovom rozsahu 50 až 1 000 voltampérov;

11.

plášť/recipienty odstredivky, do ktorých sa umiestni súprava rúrok rotora plynovej odstredivky pozostávajúcej z tuhého valca s hrúbkou steny do 30 mm s presne opracovanými koncami a vyrobené z alebo chránené „materiálmi odolnými voči korózii pôsobením UF6“;

12.

lopatky pozostávajúce z rúrok o vnútornom priemere do 12 mm na extrakciu plynného UF6 z rúrok rotora odstredivky pomocou Pitotovej trubice vyrobenej z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránenej;

13.

meniče frekvencie (konvertory alebo invertory) osobitne navrhnuté alebo upravené na napájanie statorov motorov na obohatenie plynovej odstredivky, ktorá má všetky nasledujúce vlastnosti a pre tento účel osobitne navrhnuté súčasti:

a.

viacfázový výstup 600 až 2 000 Hz;

b.

regulácia frekvencie lepšia ako 0,1 %;

c.

harmonické skreslenie menšie ako 2 %; a

d.

účinnosť vyššia ako 80 %;

14.

vlnovcové ventily vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené s priemerom 10 až 160 mm.

c.

Príslušenstvo a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania plynnou difúziou:

1.

bariéry pre plynnú difúziu vyrobené z poréznych kovových, polymérových alebo keramických „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ s veľkosťou pórov 10 až 100 Nm, o hrúbke 5 mm alebo menej, a v prípade rúrkovitých tvarov o priemere 25 mm alebo menej;

2.

telesá plynových difúzorov vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

3.

kompresory (objemové, odstredivé a axiálne) alebo plynové dúchadlá s objemovým výkonom nasávania 1 m3/min alebo viac UF6 a s výtlačným tlakom až 666,7 kPa, vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

4.

rotačné upchávky hriadeľa pre kompresory a dúchadlá uvedené v 0B001.c.3 a navrhnuté pre rýchlosť vnikania pufrového plynu nižšiu ako 1 000 cm3/min;

5.

výmenníky tepla vyrobené z hliníka, medi, niklu alebo zliatin s obsahom niklu viac ako 60 %, alebo kombinácie týchto kovov v podobe plátovaných rúrok, navrhované do prevádzky pri nižšom ako atmosférickom tlaku s rýchlosťou úniku, ktorá obmedzuje nárast tlaku na menej ako 10 Pa za hodinu pri rozdiele tlakov 100 kPa;

6.

vlnovcové ventily vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené priemerom 40 až 1 500 mm;

d.

Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces aerodynamického oddeľovania:

1.

oddeľovacie dýzy pozostávajúce zo štrbinovitých zakrivených kanálikov s polomerom zakrivenia menej ako 1 mm, odolné voči korózii pôsobením UF6, a vybavené reznými hranami nachádzajúcimi sa v dýze, ktoré oddeľujú plyn prúdiaci dýzou do dvoch prúdov;

2.

prúdením poháňané valcovité alebo kónické rúrky (vírivé rúrky) s tangenciálnym vstupom, vyrobené z a chránené „materiálmi odolnými voči korózii pôsobením UF6“ s priemerom 0,5 až 4 cm a s pomerom dĺžky a priemeru 20:1 alebo menej a s jedným alebo viacerými tangenciálnymi vstupmi;

3.

kompresory (objemové, odstredivé a axiálne) alebo plynové dúchadlá s objemovým výkonom nasávania 2 m3/min alebo viac, vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené a ich otáčavé hriadeľové upchávky;

4.

výmenníky tepla vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

5.

plášte prvkov aerodynamického oddeľovania vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené, v ktorých budú umiestnené vírivé rúrky alebo oddeľovacie dýzy;

6.

vlnovcové ventily vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené, s priemerom 40 až 1 500mm;

7.

procesné systémy na oddeľovanie UF6 z nosného plynu (vodík alebo hélium) na obsah UF6 1 ppm alebo menej, vrátane:

a.

kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153 K (– 120 °C) alebo menej;

b.

jednotiek na kryogénne chladenie schopných dosahovať teploty 153 K (– 120 °C) alebo menej;

c.

jednotiek so separačnými dýzami a vírivými rúrkami určených na oddeľovanie UF6 od nosného plynu;

d.

vymrazovačov UF6 schopných dosahovať teploty 253 K (–20 °C) alebo menej.

e.

Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania s chemickou výmenou:

1.

rýchlovýmenné kvapalinové pulzačné kolóny s dobou zádrže v danom stupni 30 sekúnd alebo menej a odolné voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. vyrobené z vhodných plastových materiálov ako sú fluórokarbónové polyméry alebo sklo alebo nimi chránené);

2.

rýchlovýmenné kvapalinové odstredivé reaktory s dobou zádrže v danom stupni 30 sekúnd alebo menej a odolné voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej (napr. vyrobené z vhodných plastových materiálov ako sú fluórokarbónové polyméry alebo sklo alebo nimi chránené);

3.

elektrochemické redukčné články odolné voči koncentrovaným roztokom kyseliny chlorovodíkovej určenej na redukciu uránu z jedného mocenstva na iné;

4.

podávacie zariadenie pre elektrochemické redukčné články na odstránenie U+4 z organického prúdu pre tie časti, ktoré prichádzajú do styku s technologickou parou, sú vyrobené z vhodných materiálov alebo sú nimi chránené (napr. sklo, fluórokarbónové polyméry, polyfenylsulfát, polyétersulfón a grafit impregnovaný živicou);

5.

systémy na prípravu nástreku pre výrobu roztoku chloridu uránového vysokej čistoty, pozostávajúce zo zariadenia na rozpúšťanie, na extrakciu rozpúšťadlom a/alebo výmenu iónov na čistenie a elektrolyzéry na redukciu uránu U+6 alebo U+4 na U+3;

6.

systémy na oxidáciu uránu U+3 na U+4.

f.

Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania pomocou výmeny iónov:

1.

rýchlo reagujúce živice na výmenu iónov, pelikulárne alebo pórovité makroretikulárne živice, ktorých aktívne chemické výmenné skupiny sa obmedzujú na povrchovú vrstvu neaktívnej pórovitej nosnej štruktúry a iných kompozitných štruktúr v ľubovoľnej vhodnej forme vrátane častíc alebo vlákien o priemere 0,2 mm alebo menej, odolné voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej a navrhnuté tak, aby ich polčas rýchlosti výmeny bol kratší ako 10 sekúnd a aby boli schopné činnosti pri teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C);

2.

ionexové kolóny (cylindrické) o priemere nad 1 000 mm vyrobené z materiálov odolných voči koncentrovanej kyseline chlorovodíkovej alebo nimi chránené (napr. titán alebo fluórokarbónové plasty), schopné činnosti pri teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C); a tlakoch nad 0,7 MPa;

3.

refluxné systémy na výmenu iónov (systémy na chemickú alebo elektrochemickú oxidáciu alebo redukciu) na regeneráciu chemických redukčných alebo oxidačných činidiel používaných v ionexových obohacovaných kaskádach.

g.

Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania izotopov atómovým „laserom“ v parnej fáze (AVLIS):

1.

vysokovýkonné stripovacie alebo rastrovacie delá s elektrónovým lúčom s užitočným výkonom nad 2,5 kW/cm na použitie v systémoch na odparovanie uránu;

2.

systémy na manipuláciu tekutého kovového uránu určené pre roztavený urán alebo zliatiny uránu, pozostávajúce z téglikov vyrobených z vhodných materiálov odolných voči teplu a korózii alebo nimi chránených (napr. tantal, ytriom potiahnutý grafit, grafit obalený oxidmi iných kovov vzácnych zemín alebo ich zmesami) a zo zariadenia na chladenie týchto téglikov;

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 2A225.

3.

kolektorové systémy produktu a zvyškov vyrobené z materiálov odolných voči teplu a korózii pôsobením parného alebo kvapalného uránu, ako je ytriom potiahnutý grafit alebo tantal alebo nimi potiahnuté;

4.

telesá separátorových modulov (valcovité alebo pravouhlé nádoby), v ktorých bude umiestnený zdroj pár kovového uránu, delo s elektrónovým lúčom a kolektory produktu a zvyškov;

5.

„lasery“ alebo „laserové“ systémy na oddeľovanie izotopov uránu so stabilizátorom frekvencie spektra určené na prevádzku počas dlhších časových období.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 6A005 A 6A205.

h.

Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania izotopov molekulárnym „laserom“ (MLIS) alebo chemickou reakciou vyvolanou aktiváciou izotopov selektívnym laserom (CRISLA):

1.

nadzvukové expanzné dýzy na chladenie zmesí UF6 a nosného plynu na 150 K (– 123 °C) alebo menej a vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“;

2.

kolektory na produkt fluoridu uraničného (UF5) pozostávajúce z filtra, z nárazových alebo cyklónových kolektorov alebo z ich kombinácií, a vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF5/UF6“;

3.

kompresory vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené a ich otáčavé hriadeľové upchávky;

4.

zariadenie na fluórovanie UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);

5.

technologické systémy na oddeľovanie UF6 od nosného plynu (napr. dusík alebo argón) vrátane:

a.

kryogénnych výmenníkov tepla a kryoseparátorov schopných dosahovať teploty 153 K (– 120 °C) alebo nižšie;

b.

jednotky na kryogénne chladenie schopné dosahovať teploty 153 K (– 120 °C) alebo menej;

c.

vymrazovače UF6 schopné dosahovať teploty 253 K (–20 °C) alebo menej;

6.

„lasery“ alebo „laserové“ systémy na oddeľovanie izotopov uránu so stabilizátorom frekvencie spektra určené na prevádzku počas dlhších časových období.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 6A005 A 6A205.

i.

Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces oddeľovania plazmy:

1.

zdroje mikrovlnnej energie a antény na produkovanie alebo urýchľovanie iónov, s výstupnou frekvenciou nad 30 GHz a s priemerným energetickým výkonom nad 50 kW;

2.

vysokofrekvenčné cievky na excitáciu iónov pre frekvencie nad 100 kHz schopné zvládnuť priemerný výkon nad 40 kW;

3.

systémy na generovanie uránovej plazmy;

4.

systémy na manipuláciu s tekutým kovom určené pre roztavený urán alebo zliatiny uránu, pozostávajúce z téglikov vyrobených z vhodných materiálov odolných voči teplu a korózii alebo nimi chránených (napr. tantal, ytriom potiahnutý grafit, grafit obalený oxidmi iných kovov vzácnych zemín alebo ich zmesami) a zo zariadenia na chladenie týchto téglikov;

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 2A225.

5.

kolektorové systémy pre produkt a zvyšky vyrobené z materiálov odolných voči teplu a korózii účinkom parného alebo pár uránu, ako je ytriom potiahnutý grafit alebo tantal, alebo nimi chránené;

6.

telesá pre modul separátora (valcovité), v ktorom bude umiestnený zdroj uránovej plazmy, vysoko frekvenčná budiaca cievka a kolektory pre produkt a zvyšky vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (napr. nehrdzavejúca oceľ).

j.

Zariadenia a súčasti osobitne navrhnuté alebo upravené pre proces elektromagnetického oddeľovania:

1.

jednoduché alebo viacnásobné zdroje iónov pozostávajúce zo zdroja pár, ionizátora a urýchľovača lúča vyrobené z vhodných nemagnetických materiálov (napr. grafitu, nehrdzavejúcej ocele alebo medi), schopné zabezpečiť celkový prúd iónového lúča 50 mA alebo viac;

2.

platne iónového kolektora na zber iónových lúčov obohateného alebo ochudobneného uránu pozostávajúce z dvoch alebo viacerých štrbín alebo komôr vyrobených z vhodných nemagnetických materiálov (napr. grafitu alebo nehrdzavejúcej ocele);

3.

vákuové telesá pre elektromagnetické odlučovače uránu vyrobené z nemagnetických materiálov (napr. nehrdzavejúcej ocele) navrhnuté na činnosť pri tlakoch 0,1 Pa alebo menej;

4.

magnetické pólové nástavce s priemerom väčším ako 2 m;

5.

vysokonapäťové napájanie pre zdroje iónov vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a.

schopné nepretržitej prevádzky;

b.

výstupné napätie 20 000 V alebo viac;

c.

výstupný prúd 1A alebo viac; a

d.

regulácia napätia lepšia ako je 0,01 % počas 8 hodín;

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 3A227.

6.

Napájanie magnetu (vysoký výkon, jednosmerný prúd) vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a.

schopné nepretržitej prevádzky s výstupom prúdu 500 A alebo viac a s napätím 100 V alebo viac a

b.

regulácia prúdu alebo napätia lepšia ako 0,01 % počas 8 hodín.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 3A226.

0B002
Osobitne navrhnuté alebo upravené pomocné systémy, zariadenia a súčasti pre závod na oddeľovanie izotopov uvedený v 0B001, vyrobené z „materiálov odolných voči korózii pôsobením UF6“ alebo nimi chránené;

a.

dávkovacie autoklávy, pece alebo systémy používané na privádzanie UF6 do procesu obohacovania;

b.

desublimátory alebo vymrazovače používané na odstraňovanie UF6 z procesu obohacovania na následný transfer po zahriatí;

c.

stanice pre produkt a zvyšky určené na transfer UF6 do zásobníkov;

d.

stanice na skvapalňovanie alebo tuhnutie používané na odstraňovanie UF6 z procesu obohacovania komprimáciou, ochladzovaním a konverziou UF6 na kvapalné alebo tuhé skupenstvo;

e.

potrubné systémy a systémy zberných rúrok osobitne navrhnuté na manipuláciu s UF6 v plynnej difúzii, odstredivke alebo aerodynamických kaskádach;

f.

1.

vákuové rozdeľovacie potrubia alebo vákuové zberné rúrky s kapacitou nasávania 5 m3/min alebo viac, alebo

2.

vákuové čerpadlá osobitne navrhnuté na použitie v atmosférach s výskytom UF6;

g.

hmotnostné spektrometre/zdroje iónov UF6 osobitne navrhnuté alebo upravené na odber priamych vzoriek suroviny, produktu alebo zvyškov z prúdu plynného UF6, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

rozlišovacia schopnosť jednotky pre hmotnosť nad 320 amu (atómová hmotnostná jednotka);

2.

zdroje iónov zostrojené z nichrómu alebo monelu alebo nimi potiahnuté, alebo poniklované;

3.

ionizačné zdroje na bombardovanie elektrónmi; a

4.

kolektorový systém vhodný pre izotopovú analýzu.

0B003
Závod na konverziu uránu a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel:

a.

systémy na konverziu koncentrátov uránovej rudy na UO3;

b.

systémy na konverziu UO3 na UF6;

c.

systémy na konverziu UO3 na UO2;

d.

systémy na konverziu UO2 na UF4;

e.

systémy na konverziu UF4 na UF6;

f.

systémy na konverziu UF4 na kovový urán;

g.

systémy na konverziu UF6 na UO2;

h.

systémy na konverziu UF6 na UF4;

i.

systémy na konverziu UO2 na UCl4;

0B004
Závod na výrobu alebo koncentráciu ťažkej vody, deutéria alebo zlúčením deutéria a na to osobitne navrhnuté alebo upravené zariadenia a súčasti:

a.

závod na výrobu ťažkej vody, deutéria alebo zlúčenín deutéria:

1.

závod na výmenu voda – sírovodík;

2.

závod na výmenu amoniak – vodík.

b.

zariadenia a súčasti:

1.

veže na výmenu voda-sírovodík vyrobené z ušľachtilej uhlíkovej ocele (napr. ASTM A516) s priemerom 6 až 9 m schopné prevádzky pri tlakoch najmenej 2 MPa a s toleranciou na koróziu 6 mm a viac;

2.

jednostupňové (nízkotlakové, t. j. 0,2 MPa) odstredivé dúchadlá alebo kompresory na cirkuláciu sírovodíkového plynu (t. j. plynu obsahujúceho viac ako 70 % sírovodíka), s výkonnosťou najmenej 56 m3/s v prípade činnosti pri tlaku nasávania najmenej 1,8 MPa a s upchávkami konštruovanými na prevádzku v prostredí s výskytom mokrého sírovodíka;

3.

veže na výmenu amoniak – vodík výšky najmenej 35 m s priemerom 1,5 až 2,5 m schopné prevádzky pri tlaku nad 15 MPa;

4.

vnútorné časti veží vrátane stupňových kontaktorov a stupňových čerpadiel, tiež ponorných, na výrobu ťažkej vody pri použití procesu výmeny amoniak – vodík;

5.

krakovacie jednotky amoniaku s prevádzkovými tlakmi najmenej 3 MPa na výrobu ťažkej vody pri použití procesu výmeny amoniak – vodík;

6.

infračervené absorpčné analyzátory schopné on-line analýzy pomeru vodík – deutérium pri koncentráciách deutéria najmenej 90 %;

7.

katalytické horáky na konverziu obohateného plynného deutéria na ťažkú vodu použitím procesu výmeny amoniak – vodík;

8.

kompletné systémy na zvýšenie kvality ťažkej vody alebo ich kolóny na koncentráciu deutéria s kvalitou vhodnou pre reaktor.

0B005
Závod osobitne navrhnutý na výrobu palivových článkov pre „jadrový reaktor“ a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel.

Poznámka: Do závodu na výrobu palivových článkov pre „jadrový reaktor“ patrí zariadenie, ktoré:

a.

bežne prichádza do priameho styku s výrobným tokom jadrových materiálov alebo ktoré priamo spracováva alebo riadi výrobný tok jadrových materiálov;

b.

utesňuje jadrové materiály v puzdre palivového článku;

c.

kontroluje neporušenosť puzdra alebo tesnenia; alebo

d.

kontroluje konečnú úpravu hermeticky uzavretého paliva.

0B006
Závod na prepracovanie ožiarených palivových článkov „jadrového reaktora“ a zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na tento účel.

Poznámka: 0B006 zahŕňa:

a.

závod na prepracovanie ožiarených palivových článkov „jadrového reaktora“ vrátane zariadenia a súčastí, ktoré bežne prichádzajú do priameho styku s ožiareným palivom a hlavnými prúdmi jadrového materiálu a štiepnych produktov alebo ich priamo regulujú;

b.

stroje na sekanie alebo drvenie palivových článkov, t. j. diaľkovo ovládané zariadenia určené na rezanie, sekanie, drvenie alebo strihanie palivových systémov, zväzkov alebo tyčí ožiarených „jadrovým reaktorom“;

c.

zariadenia na rozpúšťanie, kriticky bezpečné nádrže (t. j. nádrže s malým priemerom, kruhovité alebo ploché), osobitne navrhnuté alebo upravené na rozpúšťanie ožiareného paliva „jadrového reaktora“, ktoré sú schopné odolávať horúcim, vysoko korozívnym kvapalinám a ktoré možno diaľkovo plniť a udržiavať;

d.

extraktory s protiprúdom rozpúšťadla a zariadenia pre proces výmeny iónov osobitne navrhnuté alebo upravené na použitie v závode na spracovanie ožiareného „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepnych materiálov“;

e.

zásobné alebo skladovacie nádoby osobitne navrhnuté na kritickú bezpečnosť a odolnosť voči korozívnym účinkom kyseliny dusičnej;

Poznámka: Zásobné alebo skladovacie nádoby môžu mať tieto vlastnosti:

1.

steny alebo vnútorné konštrukcie s ekvivalentom bóru najmenej 2 % (počítané pre všetky zastúpené prvky podľa poznámky k 0C004);

2.

u nádob tvaru valca maximálneho priemeru 175 mm alebo

3.

u plochých alebo kruhovitých nádob maximálnej šírky 75 mm;

f.

prístroje na riadenie procesu osobitne navrhnuté alebo upravené na monitorovanie alebo reguláciu prepracovania ožiareného „prírodného uránu“, „ochudobneného uránu“ alebo „špeciálnych štiepnych materiálov“.

0B007
Závod na konverziu plutónia a zariadenia zvlášť navrhnuté alebo upravené na tieto účely:

a.

systémy na konverziu dusičnanu plutónia na oxid;

b.

systémy na výrobu kovového plutónia.

0C
Materiály

0C001
„Prírodný urán“ alebo „ochudobnený urán“ alebo tórium v podobe kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu a ľubovoľný iný materiál obsahujúci jednu alebo viac uvedených zložiek.

Poznámka: 0C001 sa nevzťahuje na:

a.

štyri gramy alebo menej „prírodného uránu“ alebo „ochudobneného uránu“, ak sa nachádzajú v snímacej súčasti prístrojov;

b.

„ochudobnený urán“ osobitne vyrobený pre tieto civilné nejadrové aplikácie:

1.

tienenie;

2.

balenie;

3.

záťaže s hmotnosťou najviac 100 kg;

4.

protizávažia s hmotnosťou najviac 100 kg;

c.

zliatiny s obsahom tória menej ako 5 %;

d.

keramické výrobky s obsahom tória, ktoré boli vyrobené pre nejadrové aplikácie.

0C002
„Špeciálne štiepne materiály“.

Poznámka: 0C002 sa nevzťahuje na štyri „efektívne gramy“ alebo menej, ak sa nachádzajú v snímacej časti prístrojov.

0C003
Deutérium, ťažká voda (oxid deutéria) a ostatné zlúčeniny deutéria a zmesi a roztoky obsahujúce deutérium, v ktorých je pomer izotopu deutéria k vodíku vyšší ako 1:5 000.

0C004
Grafit v akosti pre jadrové použitie s čistotou menšou ako 5 ppm ‚ekvivalentu bóru’ a hustote nad 1,5 g/cm3.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1C107.

Poznámka 1: 0C004 sa nevzťahuje na:

a.

výrobky z grafitu s hmotnosťou do 1 kg okrem osobitne navrhnutých alebo upravených pre použitie v jadrovom reaktore;

b.

grafitový prášok.

Poznámka 2: V 0C004 sa ‚ekvivalent bóru’ (BE) definuje ako súčet BEz pre nečistoty (okrem BEuhlík, pretože uhlík sa nepovažuje za nečistotu) vrátane bóru, pričom:

BEZ (ppm) = CF × koncentrácia prvku Z v ppm;

kde CF je prevodný činiteľ = Formula

a σB a σZ sú účinné prierezy pre záchyt tepelných neutrónov (v barnoch) pre prirodzene sa vyskytujúci bór a prvok Z; a AB a AZ sú atómové hmotnosti prirodzene sa vyskytujúceho bóru a prvku Z.

0C005
Osobitne upravené zlúčeniny alebo prášky na výrobu bariér pre plynnú difúziu, odolné voči korózii pôsobením UF6 (napr. nikel alebo zliatina s obsahom najmenej 60 hmotnostných % niklu, oxidu hlinitého alebo plne fluórovaných polymérov uhľovodíkov) čistoty najmenej 99,9 % h.m., so strednou veľkosťou častíc menej ako 10 mikrometrov meranou podľa normy B330 ASTM a s vysokým stupňom homogénnosti veľkosti častíc.

0D
Softvér

0D001
„Softvér“ osobitne navrhnutý alebo upravený pre vývoj, výrobu alebo používanie tovarov uvedených v tejto kategórii.

0E
Technológia

0E001
„Technológia“ podľa poznámky k jadrovej technológii určená na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov uvedených v tejto kategórii.

KATEGÓRIA 1

OSOBITNÉ MATERIÁLY A SÚVISIACE PRÍSLUŠENSTVO

1A
Systémy, zariadenia a súčasti

1A001
Súčasti vyrobené z fluórovaných zlúčenín:

a.

upchávky, tesnenia, tesniace materiály alebo palivové mechy zvlášť navrhnuté pre „lietadlá“ alebo letecký a kozmický priestor vyrobené z viac ako 50 hmotnostných % z niektorého z materiálov uvedených v 1C009.b alebo 1C009.c;

b.

piezoelektrické polyméry a kopolyméry vyrobené z vinylidénfluoridových materiálov uvedených v 1C009.a:

1.

v podobe platní alebo fólií; a

2.

hrúbky nad 200 μm;

c.

upchávky, tesnenia, ventilové sedlá, mechy alebo membrány, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

sú vyrobené z fluóroelastomérov obsahujúcich najmenej jednu vinyléterovú skupinu ako štruktúrnu jednotku; a

2.

sú osobitne navrhnuté pre „lietadlá“, letecký a kozmický priestor alebo v ‚raketových strelách’.

Poznámka: V 1A001.c. sú ‚raketová strela’ kompletné raketové systémy alebo letecké dopravné prostriedky bez ľudskej posádky.

1A002
„Kompozitné“ štruktúry alebo lamináty, ktoré spĺňajú niektoré z týchto charakteristík:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1A202, 9A010 A 9A110

a.

pozostávajú z organickej „matrice“ a materiálov uvedených v 1C010.c, 1C010.d alebo 1C010.e, alebo

b.

pozostávajú z kovovej alebo uhlíkovej „matrice“ a z ktorýchkoľvek týchto materiálov:

1.

uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a.

„špecifický modul“ nad 10,15 × 106 m; a

b.

„špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 17,7 × 104 m; alebo

2.

materiály uvedené v 1C010.c.

Poznámka 1: 1A002 sa nevzťahuje na kompozitné štruktúry ani lamináty vyrobené z uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“ impregnovaných epoxidovou živicou, určené na opravy konštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, ak ich veľkosť nepresahuje 100 cm × 100 cm.

Poznámka 2: 1A002 sa nevzťahuje na hotové ani polohotové položky, zvlášť určené výlučne na civilné použitie:

a.

športový tovar;

b.

automobilový priemysel;

c.

odvetvie obrábacích strojov;

d.

medicínske aplikácie.

Poznámka 3: 1A002.b.1. sa nevzťahuje na hotové ani polohotové položky, ktoré obsahujú najviac dva rozmery pretkaných vlákien a ktoré sú osobitne navrhnuté pre tieto aplikácie:

a.

Pece na tepelné spracovanie kovov určené na temperovanie kovov;

b.

Zariadenie na výrobu kremíkových ingotov.

1A003
Výrobky z „netaviteľných“ aromatických polyimidov v podobe fólií, platní, pások alebo stúh vyznačujúcich sa niektorou z týchto vlastností:

a.

hrúbka viac ako 0,254 mm; alebo

b.

sú potiahnuté alebo laminované uhlíkom, grafitom, kovmi alebo magnetickými látkami.

Poznámka: 1A003 sa nevzťahuje na výrobky, ak sú potiahnuté alebo laminované meďou a sú určené na výrobu dosiek s elektronickými plošnými spojmi.

Dôležité upozornenie: Pre „taviteľné“ aromatické polyimidy v akejkoľvek podobe pozri 1C008.a.3.

1A004
Ochranné a detekčné zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sa uvádzajú v kontrolách vojenského tovaru:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 2B351 A 2B352.

a.

plynové masky, filtre plynovej masky a zariadenia na ich dekontamináciu, navrhnuté alebo upravené na ochranu proti ktorejkoľvek z nasledujúcich látok a ich osobitne navrhnutým súčastiam:

1.

biologické činidlá „prispôsobené na vojnové použitie“;

2.

rádioaktívne materiály „prispôsobené na vojnové použitie“;

3.

bojové chemické (CW) látky; alebo

4.

„Látky na potláčanie nepokojov“ vrátane týchto:

a.

α-brómbenzénacetonitril, (brómbenzyl kyanid) (CA) (CAS 5798 – 79 – 8);

b.

[(2-chlórfenyl) metylén] propándinitril, (o-chlórbenzylidénmalonnitril (CS) (CAS 2698 – 41 – 1);

c.

2-chlór-1-fenyletanón, Fenylacylchlorid (ω-chlóracetofenón) (CN) (CAS 532 – 27 – 4);

d.

dibenzo-(b, f)-1,4-oxazefín (CR) (CAS 257 – 07 – 8);

e.

10-chlór-5,10-dihydrofenarzazín (chlorid fenarzazínu), (adamsit) (DM) (CAS 578 – 94 – 9);

f.

N-nonanoylmorfolín, (MPA) (CAS 5299 – 64 – 9);

b.

ochranné obleky, rukavice a topánky navrhnuté alebo upravené na obranu proti ktorejkoľvek z týchto látok:

1.

biologické činidlá „prispôsobené na vojnové použitie“;

2.

rádioaktívne materiály „prispôsobené na vojnové použitie“; alebo

3.

bojové chemické (CW) látky;

c.

radiačné, biologické a chemické (NBC) detekčné systémy, osobitne navrhnuté alebo upravené na detekciu alebo identifikáciu nasledujúcich látok a ich osobitne navrhnutých súčastí:

1.

biologické činidlá „prispôsobené na vojnové použitie“;

2.

rádioaktívne materiály „prispôsobené na vojnové použitie“; alebo

3.

bojové chemické (CW) látky.

d.

elektronické zariadenia navrhnuté na automatickú detekciu alebo identifikáciu prítomnosti zvyškov „výbušnín“, a ktoré využívajú techniky ‚stopovej detekcie’ (napr. povrchová akustická vlna, iónová pohyblivostná spektrometria, diferenciálna pohyblivostná spektrometria, hmotnostná spektrometria).

Technická poznámka: ‚Stopová detekcia’ je vymedzená ako schopnosť detegovať menej ako 1 časticu na milión v plynnom skupenstve, alebo menej ako 1 mg v tuhom alebo kvapalnom skupenstve.

Poznámka 1: 1A004.d. sa nevzťahuje na zariadenie osobitne navrhnuté pre použitie v laboratóriu.

Poznámka 2: 1A004.d sa nevzťahuje na bezdotykové rámové bezpečnostné detektory kovov.

Poznámka: 1A004 sa nevzťahuje na:

a.

osobné dozimetre na monitorovanie ožiarenia;

b.

zariadenia obmedzené konštrukčne alebo funkčne na ochranu proti nebezpečenstvám špecifickým pre oblasť bezpečnosti bývania a pre civilné odvetvia ako je baníctvo, povrchové dobývania, poľnohospodárstvo, farmaceutický priemysel, manažment zdravotníctva, veterinárnej medicíny, životného prostredia a odpadové hospodárstvo alebo pre potravinársky priemysel.

Technické poznámky:

1.

1A004 zahŕňa vybavenie a súčasti, ktoré sa identifikovali a úspešne testovali podľa národných noriem, alebo sa inak preukázala ich účinnosť pri detekcii alebo obrane pred rádioaktívnymi materiálmi „prispôsobenými na použitie vo vojne“, biologickými činidlami „prispôsobenými na použitie vo vojne“, bojovými chemickými látkami, ‚simulantmi’ alebo „látkami na potláčanie nepokojov“ i v prípade, ak sa takéto vybavenie alebo jeho súčasti používajú v civilných odvetviach, ako je baníctvo, povrchové dobývania, poľnohospodárstvo, farmaceutický priemysel, manažment zdravotníctva, veterinárnej medicíny, životného prostredia a odpadové hospodárstvo alebo potravinársky priemysel.

2.

‚Simulant’ je látka alebo materiál, ktorý sa používa na miesto toxického činidla (chemického alebo biologického) počas výcviku, výskumu, testovania alebo hodnotenia.

1A005
Pancier na ochranu tela a jeho osobitne navrhnuté súčasti okrem súčastí vyrábaných podľa vojenských noriem alebo špecifikácií alebo ich výkonových ekvivalentov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.

Dôležité upozornenie: Pre „vláknité alebo vláknové materiály“ používané pri výrobe panciera na ochranu tela pozri 1C010.

Poznámka 1: 1A005 sa nevzťahuje na pancier na ochranu tela alebo ochranné odevy, ak ich používatelia využívajú na svoju osobnú ochranu.

Poznámka 2: 1A005 sa nevzťahuje na pancier na ochranu tela, určený na čelnú ochranu iba pred úlomkami alebo detonačnými účinkami z nevojenských výbušných zariadení.

1A006
Vybavenie osobitne navrhnuté alebo upravené na zneškodňovanie improvizovaných výbušných zariadení a ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV.

a.

diaľkovo ovládané vozidlá;

b.

‚disruptory’

Technická poznámka:

‚Disruptory’ sú zariadenia určené na zabránenie spustenia výbušného zariadenia pomocou kvapalného, pevného alebo trieštivého projektilu.

Poznámka: 1A006 sa nevzťahuje na vybavenie, ktoré sa nachádza u operátora tohto vybavenia.

1A007
Vybavenie a prístroje osobitne navrhnuté na elektrické spustenie náloží a prístrojov obsahujúcich energetické materiály:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV, 3A229 A 3A232.

a.

zapaľovacie súpravy s explozívnym detonátorom konštruované tak, aby budili explozívne detonátory uvedené v 1A007.b.;

b.

elektricky budené výbušné detonátory:

1.

vybuchujúci mostík (EB);

2.

vybuchujúci premosťovací vodič (EBW);

3.

slapperový detonátor;

4.

explodujúce fóliové iniciátory (EFI).

Technické poznámky:

1.

Namiesto slova detonátor sa taktiež niekedy používa slovo iniciátor alebo roznecovač.

2.

Na účely 1A007.b. využívajú všetky dotknuté detonátory malý elektrický vodič (mostík, premosťovací vodič alebo fóliu), ktorý sa explozívne odparí, keď cezeň prejde rýchly, elektrický impulz vysokého prúdu. V prípade iných typov ako je slapper spúšťa explodujúci vodič chemickú detonáciu v kontaktnom vysoko výbušnom materiáli, akým je napríklad PETN (pentaerytritoltetranitrát). V slapperových detonátoroch explozívne odparenie elektrického vodiča preženie zotrvačník alebo slapper cez medzeru a náraz slapperu na výbušninu spustí chemickú detonáciu. Slapper je v niektorých konštrukčných prevedeniach spúšťaný magnetickou silou. Pojem detonátor s explodujúcou fóliou sa môže vzťahovať buď na detonátor typu EB, alebo na slapperový detonátor.

1A008
Nálože, zariadenia a súčasti:

a.

‚Kumulatívne nálože’, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

Čistú hmotnosť výbušniny (NEQ) vyššiu ako 90 g; a

2.

Vonkajší priemer puzdra väčší alebo rovnajúci sa 75 mm;

b.

Lineárne kumulatívne nálože na rezanie, ktoré majú všetky tieto vlastnosti, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

1.

Explozívnu silu väčšiu ako 40 g/m; a

2.

Šírku 10 mm a viac;

c.

Zápalná šnúra s explozívnou silou jadra väčšou ako 64 g/m;

d.

Rezače, iné ako uvedené v 1A008.b., a oddeľovače s čistou hmotnosťou výbušniny (NEQ) vyššiou ako 3,5 kg.

Technická poznámka:

‚Kumulatívne nálože’ sú výbušné nálože vytvarované tak, aby sústredili účinky výbuchu.

1A102
Resaturované pyrolýzne súčasti s väzbou uhlík-uhlík určené pre vesmírne dopravné prostriedky uvedené v 9A004 alebo pre sondážne rakety uvedené v 9A104.

1A202
Kompozitné štruktúry okrem štruktúr uvedených v 1A002 v podobe rúrok a vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 9A010 A 9A110.

a.

vnútorný priemer 75 mm až 400 mm a

b.

vyrobené z ľubovoľných „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010.a alebo 1C010.b alebo 1C210.a, alebo z materiálov predimpregnovaných uhlíkom uvedených v 1C210.c.

1A225
Poplatinované katalyzátory osobitne navrhnuté alebo upravené na podporu reakcie výmeny izotopov vodíka medzi vodíkom a vodou na získavanie trícia z ťažkej vody alebo na výrobu ťažkej vody.

1A226
Špecializované obaly, ktoré sa môžu používať na oddelenie ťažkej vody od obyčajnej vody vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a.

sú vyrobené z pletiva z fosforového bronzu chemicky upraveného na zlepšenie zmáčavosti; a

b.

sú určené na použitie vo vákuových destilačných vežiach (kolónach).

1A227
Okná vysokej hustoty na tienenie žiarenia (olovnaté sklo alebo iné), ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

a.

‚priestor bez rádioaktivity’ väčší ako 0,09 m2;

b.

hustota vyššia ako 3 g/cm3; a

c.

hrúbka 100 mm alebo viac.

Technická poznámka:

V 1A227 pojem, ‚priestor bez rádioaktivity’ znamená pozorovaciu plochu okna vystavenú najnižšej úrovni žiarenia pri projektovanom použití.

1B
Skúšobné, kontrolné a výrobné zariadenia

1B001
Zariadenie na výrobu vlákien, predimpregnovaných materiálov, predliskov alebo „kompozitov“ uvedených v 1A002 alebo 1C010, a ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1B101 A 1B201.

a.

stroje na navíjanie vlákien, ktorých pohyby za účelom polohovania, balenia a navíjania vlákien sú koordinované a programované v troch alebo viacerých osiach osobitne navrhnutých pre výrobu „kompozitných“ štruktúr alebo laminátov z „vláknitých alebo vláknových materiálov“;

b.

stroje na ukladanie pások alebo kúdele, ktorých pohyby za účelom polohovania a ukladania pásky, kúdele alebo fólie sú koordinované a programované v dvoch alebo viacerých osiach osobitne navrhnutých pre výrobu „kompozitných“ drakov lietadiel alebo konštrukcie ‚raketových striel’;

Poznámka: V 1B001.b. pojem ‚raketová strela’ znamená kompletné raketové systémy a vzdušné dopravné systémy bez ľudskej posádky.

c.

viacsmerové, viacparametrové krosná alebo spletacie stroje vrátane adaptérov a modifikačných súprav určené na tkanie, spletanie alebo pletenie vlákien za účelom výroby „kompozitných“ štruktúr;

Technická poznámka:

Na účely 1B001.c patrí pletenie k technikám viazania.

Poznámka: 1B001.c sa nevzťahuje na textilné stroje, ktoré nie sú upravené na uvedené konečné použitie.

d.

zariadenia osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu vystužovacích vlákien:

1.

zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitryl, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) na uhlíkové vlákna alebo vlákna karbidu kremíka, vrátane špeciálnych zariadení na napínanie vlákna počas zahrievania;

2.

zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty za účelom výroby vlákien karbidu kremíka;

3.

zariadenia na zvlákňovanie za mokra žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého);

4.

zariadenia na konverziu prekurzorov vlákien s obsahom hliníka na vlákna oxidu hlinitého tepelným spracovaním;

e.

zariadenia na výrobu predimpregnovaných laminátov uvedených v 1C010.e. pomocou odstrániteľného a za tepla nanášaného povlaku;

f.

nedeštruktívne kontrolné zariadenia osobitne navrhnuté pre „kompozitné“ materiály:

1.

röntgenové tomografické systémy na trojrozmernú kontrolu poškodení;

2.

numericky riadené ultrazvukové testovacie stroje, ktorých pohyby na nastavenie polohy vysielačov alebo prijímačov sa simultánne koordinujú a programujú v štyroch alebo viacerých osiach, aby sa sledovali trojrozmerné obrysy kontrolovaného prvku.

1B002
Zariadenia na výrobu zliatin kovov, práškových zliatin kovov alebo legovaných materiálov osobitne navrhnuté tak, aby nedochádzalo ku kontaminácii a osobitne navrhnuté na používanie v jednom z procesov uvedených v 1C002.c.2.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1B102.

1B003
Nástroje, lisovnice, lejacie formy alebo upínacie prípravky pre „superplastické tvarovanie“ alebo „difúzne zváranie“ titánu, hliníka alebo ich zliatin, osobitne určené na výrobu akýchkoľvek týchto prvkov:

a.

drakov lietadiel alebo kozmických konštrukcií;

b.

„leteckých“ alebo kozmických motorov alebo

c.

osobitne navrhnutých súčastí pre konštrukcie uvedené v 1B003.a. alebo pre motory uvedené v 1B003.b.

1B101
Zariadenia okrem uvedených v 1B001 na „výrobu“ týchto štrukturálnych kompozitov; ich osobitne navrhnuté súčasti a príslušenstvo:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1B201.

Poznámka: K súčastiam a príslušenstvu uvedenému v 1B101 patria lejacie formy, tŕne, lisovnice, upínacie prípravky a nástroje na predformovacie lisovanie, vulkanizáciu, odlievanie, spekanie alebo viazanie a spájanie kompozitných štruktúr, laminátov a výrobkov z nich.

a.

stroje na navíjanie vláken alebo stroje na ukladanie vláken, ktorých pohyby pre polohovanie, obaľovanie a navíjanie vláken môžu byť koordinované a programované v troch alebo viacerých osiach, navrhnuté a konštruované na výrobu kompozitných štruktúr alebo laminátov z vláknitých alebo vláknových materiálov, a kontroly koordinácie a programovania;

b.

stroje na ukladanie pásky, ktorých pohyby za účelom polohovania a ukladania pásky a fólie môžu byť koordinované a programované vo dvoch alebo viacerých osiach, určené na výrobu kompozitných drakov lietadiel a konštrukcií „raketových striel“;

c.

zariadenia navrhnuté alebo upravené na „výrobu“ týchto „vláknitých alebo vláknových materiálov“:

1.

zariadenia na konverziu polymérových vlákien (ako je polyakrylonitryl, viskózový hodváb, živica alebo polykarbosilán) vrátane špeciálneho zariadenia na napínanie vlákien počas zahrievania;

2.

zariadenia na chemické nanášanie pár prvkov alebo zlúčenín na zahriate vláknové substráty;

3.

zariadenia na zvlákňovanie za mokra žiaruvzdorných keramických materiálov (ako napríklad oxidu hlinitého);

d.

zariadenia navrhnuté alebo upravené na špeciálnu povrchovú úpravu vláken alebo na výrobu predimpregnovaných laminátov a predliskov uvedených v 9C110.

Poznámka: Do 1B101.d. patria valčeky, napínacie zariadenia, poťahovacie zariadenia, rezné zariadenia a prestrihovacie lisovnice.

1B102
„Výrobné príslušenstvo“ na výrobu kovového prášku okrem uvedeného v 1B002 a jeho súčasti:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1B115.b.

a.

„Výrobné príslušenstvo“ na výrobu kovového prášku použiteľné v riadenom prostredí na „výrobu“ guľovitých alebo atomizovaných materiálov uvedených v 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 alebo v kontrolách vojenského tovaru;

b.

osobitne navrhnuté súčasti „výrobného príslušenstva“ uvedeného v 1B002 alebo 1B102.a.

Poznámka: 1B102 zahŕňa:

a.

plazmové generátory (vysokofrekvenčný elektrický oblúk) použiteľný na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda;

b.

elektrodetonačné zariadenia použiteľné na získavanie naprašovaných alebo sférických kovových práškov s riadením procesu v prostredí argón-voda;

c.

zariadenia použiteľné na „výrobu“ sférického práškového hliníka práškovaním taveniny v inertnom médiu (napr. v dusíku).

1B115
Príslušenstvo okrem uvedeného v 1B002 alebo 1B102, na výrobu paliva raketových motorov alebo jeho zložiek a pre tento účel osobitne navrhnuté súčasti:

a.

„Výrobné príslušenstvo“ na „výrobu“, manipuláciu alebo preberacie skúšky kvapalných palív pre raketové motory alebo ich zložiek uvedených v 1C011.a, 1C011.b, 1C111 alebo v kontrolách vojenského tovaru;

b.

„Výrobné príslušenstvo“ na „výrobu“, manipuláciu, miešanie, vulkanizáciu, odlievanie, lisovanie, obrábanie, pretláčanie alebo preberacie skúšky tuhých palív pre raketové motory alebo ich zložiek uvedených v 1C011.a, 1C011.b, 1C111 alebo v kontrolách vojenských tovarov.

Poznámka: 1B115.b. sa nevzťahuje na miešačky predzmesí, kontinuálne miešačky ani hydraulické mlyny. Kontrolu miešačky predzmesí, kontinuálnej miešačky alebo hydraulických mlynov pozri v 1B117, 1B118 a 1B119.

Poznámka 1: Príslušenstvo osobitne navrhnuté na výrobu vojenských tovarov pozri v kontrolách vojenských tovarov.

Poznámka 2: 1B115 sa nevzťahuje na zariadenia na „výrobu“, manipuláciu a preberacie skúšky karbidu bóru.

1B116
Osobitne navrhnuté dýzy na produkciu pyrolyticky derivovaných materiálov vytvorených na lejacej forme, na tŕni alebo na inom substráte z prekurzorov plynov, ktoré sa rozkladajú pri teplote 1 573 K (1 300 °C) až 3 173 K (2 900 °C) a tlaku 130 Pa až 20 kPa.

1B117
Diskontinuitné miešačky prispôsobené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa, s možnosťou regulácie teploty v zmiešavacej komore, a ich osobitne navrhnuté súčasti, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a.

celkový objem najmenej 110 litrov alebo viac a

b.

najmenej jeden zmiešavací/miesiaci hriadeľ namontovaný excentricky.

1B118
Kontinuitné miešačky prispôsobené na miešanie vo vákuu v rozsahu nula až 13,326 kPa, s možnosťou regulácie teploty v zmiešavacej komore a ich osobitne navrhnuté súčasti, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

a.

dva alebo viacero zmiešavacích/miesiacich hriadeľov alebo

b.

samostatne rotujúci hriadeľ, ktorý kmitá a má hnetacie zuby/čapy na hriadeli ako aj vo vnútri zmiešavacej komory.

1B119
Mlyny na kvapalnú energiu použiteľné na drvenie alebo mletie látok uvedených v 1C011.a, 1C011.b., 1C111 alebo v kontrolách vojenských tovarov a ich osobitne navrhnuté súčasti.

1B201
Stroje na navíjanie vlákien okrem uvedených v položke 1B001 alebo 1B101 a súvisiace zariadenia:

a.

stroje na navíjanie vlákien vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

s pohybmi na polohovanie, obaľovanie a navíjanie vlákien koordinovanými a naprogramovanými vo dvoch alebo viacerých osiach,

2.

osobitne navrhnuté na vytváranie kompozitných štruktúr alebo laminátov z „vláknitých alebo vláknových materiálov“a

3.

schopné navíjať valcovité rotory o priemere 75 až 400 mm a o dĺžke najmenej 600 mm,

b.

riadiace mechanizmy na koordináciu a programovanie strojov na navíjanie vlákien uvedené v 1B201.a.,

c.

presné tŕne pre stroje na navíjanie vlákna uvedené v 1B201.a.

1B225
Elektrolytické články na výrobu fluóru s výkonom nad 250 g fluóru za hodinu.

1B226
Elektromagnetické separátory izotopov navrhnuté pre alebo vybavené jednoduchými alebo viacnásobnými zdrojmi iónov schopnými poskytnúť celkový prúd iónového lúča najmenej 50 mA.

Poznámka: Do 1B226 patria separátory:

a.

schopné obohacovať stabilné izotopy;

b.

so zdrojmi iónov a kolektormi tak v magnetickom poli ako aj v konfiguráciách externých voči poľu.

1B227
Konvertory alebo jednotky na syntézu amoniaku, v ktorých je syntetizovaný plyn (dusík a vodík) odoberaný z vysokotlakovej výmennej kolóny amoniak/vodík a syntézou vytvorený amoniak sa vracia naspäť do uvedenej kolóny.

1B228
Kryogénne destilačné kolóny na vodík so všetkými týmito vlastnosťami:

a.

sú navrhnuté na prevádzku pri vnútorných teplotách 35 K (– 238 °C) alebo menej;

b.

sú navrhnuté na prevádzku pri vnútornom tlaku 0,5 až 5 MPa;

c.

sú skonštruované buď:

1.

z nehrdzavejúcej ocele radu 300 s nízkym obsahom síry a s číslom austenitickej ASTM (alebo ekvivalentná norma) zrnitosti najmenej 5; alebo

2.

z ekvivalentných materiálov, ktoré sú zároveň kryogénne aj kompatibilné s H2; a

d.

s vnútornými priemermi najmenej 1 m a s účinnou dĺžkou najmenej 5 m.

1B229
Etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík a ‚interné kontaktory’:

Dôležité upozornenie: Pre kolóny osobitne navrhnuté alebo upravené na výrobu ťažkej vody pozri 0B004.

a.

etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

sú schopné prevádzky pri tlaku 2MPa alebo viac,

2.

sú skonštruované z uhlíkovej ocele a majú austenitické číslo zrnitosti podľa ASTM (alebo ekvivalentná norma) najmenej 5 a

3.

majú priemer najmenej 1,8 m.

b.

‚interné kontaktory’: pre etážové kolóny na výmenu voda-sírovodík uvedené v 1B229.a.

Technická poznámka:

‚Interné kontaktory’ kolón sú segmentované etáže, ktoré majú účinný zmontovaný priemer najmenej1,8 m a sú navrhnuté tak, aby umožňovali protiprúdne kontaktovanie. Sú z nehrdzavejúcej ocele s obsahom uhlíka najviac 0,03 %. Môžu to byť sitové etáže, ventilové etáže, klobúčikové etáže alebo turbomriežkové etáže.

1B230
Čerpadlá schopné cirkulovať roztoky koncentrovaného alebo zriedeného katalyzátora amidu draslíka v kvapalnom amoniaku (KNH2/NH3) a vyznačujú sa všetkými týmito vlastnosťami:

a.

sú vzduchotesné (t.j. hermeticky utesnené);

b.

výkon nad 8,5 m3/h a

c.

vyznačujú sa jednou z týchto vlastností:

1.

v prípade koncentrovaných roztokov amidu draslíka (najmenej 1 %) prevádzkovým tlakom 1,5 až 60 MPa alebo

2.

v prípade zriedených roztokov amidu draslíka (menej ako 1 %) prevádzkovým tlakom 20 až 60 MPa.

1B231
Zariadenia alebo závody na trícium a ich vybavenie:

a.

Zariadenia alebo závody na výrobu, regeneráciu, extrakciu, koncentráciu alebo manipuláciu trícia,

b.

Vybavenie pre zariadenia alebo závody na trícium:

1.

Vodíkové alebo héliové chladiace jednotky schopné ochladzovať na teplotu 23 K (– 250 °C) alebo nižšiu, s výkonom odoberania tepla nad 150 W;

2.

Systémy na skladovanie alebo čistenie izotopov vodíka s použitím hydridov kovov ako skladovacieho alebo čistiaceho média.

1B232
Turboexpandéry alebo batérie kompresorov s turboexpandérom, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a.

sú navrhnuté na prevádzku pri teplote na výstupe najviac 35 K (– 238 °C) a

b.

sú navrhnuté na výrobnú kapacitu plynného vodíka najmenej 1 000 kg/h.

1B233
Zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia a ich vybavenie:

a.

zariadenia alebo závody na separáciu izotopov lítia;

b.

vybavenie na separáciu izotopov lítia:

1.

balené kvapalinové výmenné kolóny osobitne navrhnuté pre amalgámy lítia,

2.

čerpadlá na amalgám ortuti alebo lítia,

3.

elektrolytické články na amalgám lítia,

4.

odparovače pre koncentrovaný roztok hydroxidu lítneho.

1C
Materiály

Technická poznámka:

Kovy a zliatiny:

 

Ak nie je ustanovené inak, slová „kovy“ a „zliatiny“ v položkách 1C001 až 1C012 sa vzťahujú na surové (neopracované) formy a poloopracované formy:

Surové (neopracované) formy:

 

anódy, guľôčky, tyče (vrátane tyčí s vrubmi a predliatkov na výrobu drôtu), polená a prúty, predvalcované bloky, brikety, tehličky, katódy, kryštály, kocky, úlomky tvrdeného skla, zrná, granule, ingoty, hrudy, pelety, kusy surového železa, prášok, kotúče, granulovaný kov (šrot), ploché predvalky, predvýkovky, hubovité materiály, tyčinky;

Poloopracované formy (potiahnuté, oplátované, vŕtané, dierované alebo nie):

a.

Tvárnené alebo opracované materiály vyrobené valcovaním, ťahaním, extrudovaním, kovaním, rázovým vytláčaním, lisovaním, granuláciou, atomizáciou a brúsením, t.j.: uholníky, tyčová oceľ profilu U, kružnice, disky, prášok, vločky, fólie a listy, výkovky, tabule, prášky, výlisky a lisované plechy, stuhy, kruhy, tyče (vrátane holých zváracích elektród, vývalkov na ťahanie drôtu a valcovaných drôtov), profilové (tvarované) ocele, profily, plechy, pásová oceľ, rúrky a hadice (vrátane rúrkových polovýrobkov, štvorhranov, a dutých výrobkov), ťahaný alebo vytláčaný drôt;

b.

Liate materiály vyrobené liatím do piesku v lisovnici, v kovových, plastových alebo iných lejacích formách vrátane vysokotlakových odliatkov, spekaných foriem a foriem vyrobených práškovou metalurgiou.

Predmet kontroly sa nesmie obchádzať vývozom foriem nenachádzajúcich sa v zozname uvádzaných ako hotové výrobky, ktoré v skutočnosti sú surové (neobrobené) alebo poloobrobené formy.

1C001
Materiály osobitne navrhnuté na použitie ako pohlčovače elektromagnetických vĺn alebo polyméry s vlastnou vodivosťou.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1C101.

a.

materiály na absorbovanie frekvencií nad 2 × 108 Hz ale do 3 × 1012 Hz;

Poznámka 1: Podľa 1C001.a. sa neriadia:

a.

vlasové absorbéry skonštruované z prírodných alebo syntetických vlákien s nemagnetickou výplňou na zabezpečenie absorbcie;

b.

absorbéry s nulovou magnetickou stratou, ktorých dopadová plocha je nerovinného tvaru, vrátane pyramíd, kužeľov, klinov a stočených povrchov;

c.

rovinné absorbéry vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

vyrobené z ľubovoľného nasledujúceho materiálu:

a.

plastové penové materiály (pružné alebo nepružné) s uhlíkovou výplňou alebo organické materiály vrátane spojív, poskytujúce viac ako 5 % ozvenu v porovnaní s kovom v pásme šírky prekračujúcej ±15 % strednej frekvencie dopadajúcej energie, ktoré nie sú schopné odolávať teplotám vyšším ako 450 K (177 °C) alebo

b.

keramické materiály poskytujúce viac ako 20 % ozvenu v porovnaní s kovom v pásme šírky prekračujúcej ±15 % strednej frekvencie dopadajúcej energie, ktoré nie sú schopné odolávať teplotám vyšším ako 800 K (527 °C),

Technická poznámka:

Vzorky pre absorpčné skúšky pre položku 1C001.a. Poznámka: 1.c.1. by mali byť druhou mocninou najmenej piatich vlnových dĺžok strednej frekvencie na boku a nachádzať sa vo vzdialenom poli vyžarujúceho prvku.

2.

pevnosť v ťahu menej ako 7 × 106 N/m2 a

3.

medza pevnosti v tlaku menej ako 14 × 106 N/m2,

d.

rovinné absorbéry vyrobené zo spekaného feritu, ktoré majú:

1.

mernú hmotnosť prekračujúcu hodnoty 4,4 a

2.

maximálnu prevádzkovú teplotu 548 K (275 °C).

Poznámka 2: Nič uvedené v poznámke 1 k 1C001.a. neuvoľňuje magnetické materiály od poskytovania absorbcie, keď sa nachádzajú v nátere.

b.

materiály na absorbciu frekvencií vyšších ako 1,5 × 1014 Hz, ale nižších ako 3,7 × 1014 Hz, ktoré neprepúšťajú viditeľné svetlo;

c.

polymérne materiály s vlastnou vodivosťou s‚objemovou elektrickou vodivosťou’ vyššou ako 10 000 S/m (siemens na meter alebo) s‚plošným (povrchovým) špecifickým odporom’ menším ako 100 ohmov/štvorec, na báze niektorého z týchto polymérov:

1.

polyanilín;

2.

polypyrol;

3.

polytiofén;

4.

polyfenylén – vinylén; alebo

5.

polythienylén – vinylén.

Technická poznámka:

‚Objemová elektrická vodivosť’ a‚plošný (povrchový) špecifický odpor’ by sa mali stanoviť pomocou ASTM D-257 alebo príslušných národných ekvivalentov.

1C002
Kovové zliatiny, prášky kovových zliatin a legované materiály:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1C202.

Poznámka: Podľa 1C002 sa neriadia kovové zliatiny, prášky kovových zliatin a legované materiály určené na pokovovanie substrátov.

Technické poznámky:

1.

Kovové zliatiny uvedené v položke 1C002 obsahujú vyššie hmotnostné percento určeného kovu, než ľubovoľného iného prvku.

2.

‚Životnosť v medzi pevnosti pri tečení’ by sa mala merať v súlade s normou ASTM E-139 alebo s národnými ekvivalentmi.

3.

‚Životnosť pri nízkom cykle’ by sa mala merať v súlade s normou ASTM E-606 ‚Odporúčaná prax pre skúšanie únavy pri nízkom cykle a konštantnej amplitúde’ alebo s národnými ekvivalentmi. Skúšanie by malo byť osové, s priemerným pomerom namáhania rovným 1 a činiteľom koncentrácie napätia (K1) rovným 1. Priemerné namáhanie je vymedzené ako maximálne namáhanie mínus minimálne namáhanie a vydelené maximálnym namáhaním.

a.

Aluminidy:

1.

aluminidy niklu s obsahom najmenej 15 % hm. hliníka, najviac 38 % hm. hliníka a aspoň jeden prídavný legovací prvok;

2.

aluminidy titánu s obsahom najmenej 10 % hm. hliníka a aspoň jeden prídavný legovací prvok;

b.

Zliatiny kovov vyrobené z materiálov uvedených v 1C002.c.:

1.

zliatiny niklu vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a.

‚životnosťou v medzi pevnosti pri tečení’ najmenej 10 000 hodín pri 923 K (650 °C) pri namáhaní 676 MPa alebo

b.

‚životnosťou pri nízkom cykle’ najmenej 10 000 cyklov pri 823 K (550 °C) pri namáhaní 1 095 MPa;

2.

zliatiny nióbu vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a.

‚životnosťou v medzi pevnosti pri tečení’ najmenej 10 000 hodín pri 1 073 K (800 °C) pri namáhaní 400 MPa alebo

b.

‚životnosťou pri nízkom cykle’ najmenej 10 000 cyklov alebo viac pri teplote 973 K (700 °C) a pri maximálnom namáhaní 700 MPa;

3.

zliatiny titánu vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a.

‚životnosťou v medzi pevnosti pri tečení’ najmenej 10 000 hodín pri 723 K (450 °C) pri namáhaní 200 MPa alebo

b.

‚životnosťou pri nízkom cykle’ najmenej 10 000 cyklov alebo viac pri teplote 723 K (450 °C) a pri maximálnom namáhaní 400 MPa;

4.

zliatiny hliníka vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a.

pevnosťou v ťahu 240 MPa alebo viac pri 473 K (200 °C); alebo

b.

pevnosťou v ťahu 415 MPa alebo viac pri 298 K (25 °C);

5.

zliatiny horčíka vyznačujúce sa ktoroukoľvek z týchto vlastností:

a.

pevnosťou v ťahu najmenej 345 MPa a

b.

s rýchlosťou korózie nižšou ako 1mm/rok v 3 % vodnom roztoku chloridu sodného meranou podľa normy ASTM G-31 alebo jej národných ekvivalentov.

c.

Práškové zliatiny kovov alebo materiály v podobe častíc pre materiály, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

sú vyrobené z ľubovoľného nasledujúceho kompozitného systému:

Technická poznámka:

V ďalšom sa X rovná jednému alebo viacerým z legujúcich prvkov.

a.

zliatiny niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) vhodné pre časti a súčasti motorov turbín, t. j. obsahujúce menej ako 3 nekovové častice (zavedené počas výrobného procesu) väčšie ako 100 µm v 109 častíc zliatiny;

b.

zliatiny nióbu (Nb-Al-X alebo Nb-X-Al, Nb-Si-X alebo Nb-X-Si, Nb-Ti-X alebo Nb-X-Ti);

c.

zliatiny titánu (Ti-Al-X alebo Ti-X-Al);

d.

zliatiny hliníka (Al-Mg-X alebo Al-X-Mg, Al-Zn-X alebo Al-X-Zn; Al-Fe-X alebo Al-X-Fe); alebo

e.

zliatiny horčíka (Mg-Al-X alebo Mg-X-Al);

2.

vyrobené v riadenom prostredí jedným z nasledovných procesov:

a.

„vákuová atomizácia“;

b.

„plynová atomizácia“;

c.

„rotačná atomizácia“;

d.

„splošťovacie chladenie“;

e.

„zvlákňovanie z taveniny“ a „rozdrobenie“;

f.

„extrakcia taveniny“ a „rozdrobenie“alebo

g.

„mechanické legovanie“a

3.

schopné vytvárať materiály uvedené v 1C002.a. alebo 1C002.b.

d.

legované materiály, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

1.

sú vyrobené z ľubovoľného kompozitného systému uvedeného v 1C002.c.1.,

2.

majú formu nerozdrvených vločiek, pások alebo tenkých tyčí; a

3.

sú vyrobené v riadenom prostredí ľubovoľnou z uvedených metód:

a.

„splošťovacie chladenie“;

b.

„zvlákňovanie z taveniny“alebo

c.

„extrakcia taveniny“.

1C003
Magnetické kovy všetkých druhov a foriem, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a.

počiatočná relatívna permeabilita najmenej 120 000 a hrúbka najviac 0,05 mm;

Technická poznámka:

Počiatočná permeabilita sa musí merať na úplne vyžíhaných materiáloch.

b.

magnetostrikčné zliatiny vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

saturačná magnetostrikcia viac ako 5 × 10–4 alebo

2.

magnetomechanický koeficient väzby (k) vyšší ako 0,8 alebo

c.

pásiky amorfnej alebo ‚nanokryštalickej’ zliatiny vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

zloženie najmenej 75 % hmotnosti železa, kobaltu alebo niklu;

2.

saturačná magnetická indukcia (BS) najmenej 1,6 T a

3.

niektorého z týchto látok:

a.

hrúbka pásika najviac 0,02 mm alebo

b.

elektrická rezistivita najmenej 2 × 10–4 ohm cm.

Technická poznámka:

‚Nanokryštalické materiály’ v 1C003.c. sú také materiály, ktoré majú veľkosť zrna kryštálov najviac 50 nm – stanovuje sa metódou röntgenovej difrakcie.

1C004
Zliatiny uránu a titánu alebo zliatiny volfrámu s „matricou“ na báze železa, niklu alebo medi vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

a.

hustota viac ako 17,5 g/cm3;

b.

hranica pružnosti viac ako 880 MPa;

c.

medza pevnosti v ťahu viac ako 1 270 MPa a

d.

predĺženie viac ako 8 %.

1C005
„Supravodivé“„kompozitné“ vodiče dĺžky viac ako 100 m alebo hmotnosti viac ako 100 g:

a.

„supravodivé“„kompozitné“ vodiče obsahujúce jedno alebo viacero ‚vlákien’ nióbu-titánu, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.

sú uložené v „matrici“ inej ako zmiešaná „matrica“ z medi alebo na báze medi a

2.

majú prierez menší ako 0,28 × 10–4 mm2 (priemer 6 µm v prípade kruhových ‚vlákien’),

b.

„supravodivé“„kompozitné“ vodiče pozostávajúce z jedného alebo viacerých „supravodivých“‚vlákien’ iných ako niób-titán, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.

„kritická teplota“ pri nulovej magnetickej indukcii prevyšujúca 9,85 K (– 263,31 °C) a

2.

zostávajú v „supravodivom“ stave pri teplote 4,2 K (– 268,96 °C) pri vystavení účinkom magnetického poľa orientovaného ľubovoľným smerom kolmým na pozdĺžnu os vodiča a zodpovedajúcim magnetickej indukcii 12 T s kritickou hustotou prúdu presahujúcou 1 750 A/mm2 na celkový prierez vodiča;

c.

„supravodivé“„kompozitné“ vodiče, ktoré pozostávajú z jedného alebo viacerých „supravodivých“‚vlákien’, ktoré zostávajú v „supravodivom“ stave pri teplote nad 115 K (– 158,16 °C).

Technická poznámka:

Na účely bodu 1C005 môžu mať ‚vlákna’ formu drôtu, valca, fólie, pásky alebo stuhy.

1C006
Kvapaliny a mazacie materiály:

a.

Hydraulické kvapaliny, ktoré ako svoju hlavnú prísadu obsahujú niektorú z týchto látok:

1.

Syntetické ‚silauhľovodíkové’ oleje, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

Technická poznámka:

Na účely 1C006.a.1. ‚silauhľovodíkové’ oleje obsahujú výlučne kremík, vodík a uhlík.

a.

‚teplota vzplanutia’ vyššia ako 477 K (204 °C);

b.

‚teplota tuhnutia’ 239 K (–34 °C) alebo nižšia;

c.

‚index viskozity’ najmenej 75 a

d.

‚tepelná stálosť’ pri 616 K (343 °C) alebo

2.

‚chlórfluórované’ uhľovodíky, vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

Technická poznámka:

Na účely 1C006.a.2. ‚chlórofluórované’ uhľovodíky obsahujú výlučne uhlík, fluór a chlór.

a.

nemajú ‚teplotu vzplanutia’;

b.

‚teplota autogénneho vznietenia’ vyššia ako 977 K (704 °C);

c.

‚teplota tuhnutia’ 219 K (–54 °C) alebo nižšia;

d.

‚index viskozity’ najmenej 80 a

e.

teplota varu najmenej 473 K (200 °C);

b.

Mazacie materiály, ktoré ako svoju hlavnú zložku obsahujú niektorú z týchto látok:

1.

fenylén alebo alkylfenylénétery, tioétery alebo ich zmesi, obsahujúce viac ako dve éterové alebo tioéterové funkčné skupiny alebo ich zmesi; alebo

2.

fluórované silikónové kvapaliny s kinematickou viskozitou nižšou ako 5 000 mm2/s (5 000 centistokov) meranou pri teplote 298 K (25 °C);

c.

Tlmiace alebo flotačné kvapaliny s čistotou nad 99,8 %, obsahujúce menej ako 25 častíc veľkosti najmenej 200 µm na 100 ml a vyrobené z najmenej 85 % z niektorej z týchto látok:

1.

dibrómtetrafluóretán;

2.

polychlórtrifluóretylén (iba olejová alebo voskovitá modifikácia); alebo

3.

polybrómtrifluóretylén;

d.

Elektronické chladiace kvapaliny z fluórovaných uhľovodíkov vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

obsahujú najmenej 85 % hm. niektorého z týchto materiálov alebo ich zmesí:

a.

monomérne formy perfluórpolyalkyléter-triazínov alebo perfluóralifatických éterov;

b.

perfluóralkylamíny;

c.

perfluórcykloalkány; alebo

d.

perfluóralkány;

2.

hustota pri 298 K (25 °C) najmenej 1,5 g/ml;

3.

pri 273 K (0 °C) sú v kvapalnom skupenstve a

4.

obsahujú najmenej 60 % hm. fluóru.

Technická poznámka:

Na účely 1C006:

1.

‚Teplota vzplanutia’ sa stanovuje clevelandskou metódou v otvorenom tégliku, ktorá je popísaná v ASTM D-92 alebo v jej národných ekvivalentoch.

2.

‚Teplota tuhnutia’ sa stanovuje pomocou metódy popísanej v ASTM D-97 alebo v jej národných ekvivalentoch.

3.

‚Index viskozity’ sa stanovuje pomocou metódy popísanej v ASTM D-2270 alebo v jej národných ekvivalentoch.

4.

‚Tepelná stálosť’ sa stanovuje týmto skúšobným postupom alebo jeho národnými ekvivalentmi:

 

20 ml skúšanej kvapaliny sa vloží do 46 ml komôrky z nehrdzavejúcej ocele typu 317, ktorá obsahuje po jednej guľôčke o priemere (nominálnom) 12,5 mm z nástrojovej ocele M-10, z ocele 52 100 a z lodného bronzu (60 % Cu, 39 % Zn a 0,75 % Sn);

 

Komora sa prepláchne dusíkom, utesní sa pri atmosférickom tlaku a teplota sa zvýši a po dobu 6 hodín udržiava na hodnote 644 ± 6 K (371 ± 6 °C).

Vzorka sa považuje za tepelne stálu, ak budú po skončení uvedeného postupu splnené všetky tieto podmienky:

a.

hmotnostná strata každej guľôčky je menej ako 10 mg/mm2 povrchu guľôčky,

b.

zmena pôvodnej viskozity stanovenej pri 311 K (38 °C) bude menej ako 25 % a

c.

číslo celkovej kyslosti alebo zásaditosti bude menej ako 0,40.;

5.

Teplota ‚autogénneho vznietenia’ sa stanovuje pomocou metódy popísanej v ASTM E-659 alebo v jej národných ekvivalentoch.

1C007
Materiály na keramickej báze, ne-„kompozitné“ keramické materiály, „kompozitné“ materiály s keramickou „matricou“ a prekurzorové materiály:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1C107.

a.

Základné materiály z jednoduchých alebo komplexných boridov titánu, s kovovými nečistotami okrem „zámerných“ prídavkov celkom menej ako 5 000 ppm, priemernou veľkosťou častíc najviac 5 µm a najviac 10 % častíc nad 10 µm;

b.

Ne-„kompozitné“ keramické materiály v nespracovanej alebo polospracovanej forme, pozostávajúce z boridov titánu hustoty najmenej 98 % teoretickej hustoty;

Poznámka: Podľa 1C007.b. sa neriadia brúsne materiály.

c.

Keramicko – keramické „kompozitné“ materiály so sklenou alebo oxidovou „matricou“ a vystužené vláknami vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O – N alebo

d.

SI-O – N a

2.

má „špecifickú pevnosť v ťahu“ viac ako 12,7 × 103m;

d.

Keramicko-keramické „kompozitné“ materiály, s alebo bez kontinuitnej kovovej fázy, vrátane častíc, monokryštalických vlákien alebo vlákien, kde „matricu“ tvoria karbidy alebo nitridy kremíka, zirkónia alebo bóru;

e.

Prekurzorové materiály (t.j. polymérne alebo kovoorganické materiály pre špeciálne účely) na výrobu ľubovoľnej fázy alebo fáz materiálov uvedených v 1C007.c.:

1.

polydiorganosilány (na výrobu karbidu kremíka);

2.

polysilazány (na výrobu karbidu kremíka);

3.

polykarbosilazány (na výrobu keramiky s kremíkovými, uhlíkovými alebo dusíkovými zložkami),

f.

Keramicko-keramické „kompozitné“ materiály so sklenou alebo oxidovou „matricou“ vystužené vláknami vyrobenými z niektorého z týchto systémov:

1.

Al2O3 alebo

2.

Si-C – N.

Poznámka: Podľa 1C007.f. sa neriadia „kompozitné materiály“ obsahujúce vlákna z týchto systémov s pevnosťou v ťahu vlákna nižšou ako 700 MPa pri 1 273 K (1 000 °C) alebo s odolnosťou proti studenému toku vlákna viac ako 1 % pevnosti pri tečení pri zaťažení 100 MPa a teplote 1 273 K (1 000 °C) počas 100 hodín.

1C008
Nefluórované polymérne látky:

a.

1.

bizmaleimidy;

2.

aromatické polyamid-imidy;

3.

aromatické polyimidy;

4.

aromatické polyéterimidy s teplotou priepustnosti skla (Tg) viac ako 513 K (240 °C);

Poznámka: Podľa 1C008.a. sa riadia látky v kvapalnom alebo pevnom „taviteľnom“ skupenstve vrátane živice, prášku, peliet, fólie, platne, pásky alebo stuhy.

Dôležité upozornenie: Pre „netaviteľné“ aromatické polyimidy v podobe fólií, platní, pások alebo stúh pozri 1A003.

b.

Termoplastické kopolyméry z kvapalných kryštálov s teplotou deformácie nad 523 K (250 °C) meranou podľa ISO 75 – 2 (2004), metódy A alebo jej národných ekvivalentov, pri zaťažení 1,80 N/mm2, ktoré pozostávajú z:

1.

niektorej z týchto látok:

a.

fenylén, bifenylén alebo naftalén alebo

b.

fenylén, bifenylén alebo naftalén substituovaný metylom, terciárnym butylom alebo fenylom; a

2.

niektorej z týchto látok:

a.

kyselina tereftalová;

b.

kyselina 6-hydroxy – 2 naftalénkarboxylová alebo

c.

kyselina 4- hydroxy – benzoová;

c.

Nepoužíva sa;

d.

Polyarylénketóny;

e.

Polyarylénsulfidy, ktorých arylénovú skupinu tvorí bifenylén, trifenylén alebo ich kombinácie;

f.

polybifenylén étersulfon s ‚teplotou skleného prechodu (Tg)’ viac ako 513 K (240 °C).

Technická poznámka:

‚Teplota skleného prechodu (Tg)’ pre materiály v položke 1C008 sa stanovuje pomocou metódy opísanej v ISO 11357 – 2 (1999) alebo národnom ekvivalente.

1C009
Nespracované fluórované zlúčeniny:

a.

kopolyméry vinylidénfluoridu, ktorých najmenej 75 % betakryštalickej štruktúry sa nerozťahuje;

b.

fluórované polyimidy s obsahom najmenej 10 % hm. kombinovaného fluóru,

c.

elastoméry z fluórovaného fosfazénu s obsahom najmenej 30 % hm. kombinovaného fluóru.

1C010
„Vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré možno použiť v „kompozitných“ štruktúrach alebo laminátoch s organickou „matricou“, kovovou „matricou“ alebo uhlíkovou „matricou“:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1C210 A 9C110.

a.

Organické „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.

„špecifický modul“ s hodnotou nad 12,7 × 106m a

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 23,5 × 104 m;

Poznámka: Podľa 1C010.a. sa neriadi polyetylén.

b.

Uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.

„špecifický modul“ s hodnotou nad 12,7 × 106m a

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ viac ako 23,5 × 104 m;

Poznámka: Podľa 1C010.b. sa neriadia pletivá vyrobené z „vláknitých alebo vláknových materiálov“ určených na opravy konštrukcií alebo laminátov „civilných lietadiel“, u ktorých veľkosť jednotlivých dielov neprekračuje rozmer 100 × 100 cm.

Technická poznámka:

Vlastnosti materiálov popísaných v 1C010.b. majú byť stanovené pomocou metód SRM 12 až 17 odporúčaných SACMA (Združenie dodávateľov zdokonalených kompozitných materiálov), pomocou normy ISO 10618 (2004) 10.2.1 metódy A alebo podľa národných ekvivalentov kúdeľových skúšok a majú sa opierať o sériový priemer.

c.

Anorganické „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú všetkými týmito vlastnosťami:

1.

„špecifický modul“ s hodnotou nad 2,54 × 106m a

2.

teplota tavenia, mäknutia, rozkladu alebo sublimácie nad 1 922 K (1 649 °C) v inertnom prostredí;

Poznámka: Podľa 1C010.c. sa neriadia:

a.

diskontinuitné, viacfázové, polykryštalické aluminové vlákna vo forme sekaného vlákna alebo nepravidelných rohoží s obsahom kremíka najmenej 3 % hm., so „špecifickým modulom“ menším ako 10 × 106 m,

b.

vlákna molybdénu a molybdénových zliatin,

c.

vlákna bóru,

d.

diskontinuitné keramické vlákna s bodom tavenia, mäknutia, rozkladu alebo sublimácie nad 2 043 K (1 770 °C) v inertnom prostredí.

d.

„Vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré majú ktorúkoľvek z týchto vlastností:

1.

skladajú sa z niektorého z týchto materiálov:

a.

polyéterimidy uvedené v 1C008.a. alebo

b.

materiály uvedené v 1C008.b. až 1C008.f.; alebo

2.

skladajú sa z materiálov uvedených v 1C010.d.1.a. alebo 1C010.d.1.b. a sú „zmiešané“ s inými vláknami uvedenými v 1C010.a., 1C010.b. alebo 1C010.c.

e.

živicou alebo dechtom impregnované vlákna (predimpregnované lamináty), kovom alebo uhlíkom potiahnuté vlákna (predformy) alebo „predformy z uhlíkových vlákien“:

1.

vyrobené z „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C010.a., 1C010.b. alebo 1C010.c.;

2.

vyrobené z organických alebo uhlíkových „vláknitých alebo vláknových materiálov“, ktoré majú všetky tieto vlastnosti:

a.

„špecifická pevnosť v ťahu“ nad 17,7 × 104 m;

b.

„špecifickým modul“ s hodnotou nad 10,15 × 106 m;

c.

neuvedené v 1C010.a. alebo 1C010.b. a

d.

ak sú impregnované materiálmi uvedenými v 1C008 alebo 1C009.b., majú ‚teplotu skleného prechodu (Tg)’ nad 383 K (110 °C), alebo ak sú impregnované fenoplastickými alebo epoxidovými živicami, majú ‚teplotu skleného prechodu (Tg)’ najmenej 418 K (145 °C).

Poznámky: Podľa 1C010.e. sa neriadia:

a.

uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ (predimpregnované lamináty) impregnované „matricou“ z epoxidovej živice na opravy konštrukcií alebo laminátov civilných lietadiel, u ktorých veľkosť jednotlivých tabúľ predimpregnovaných laminátov neprekračuje rozmery 100 cm × 100 cm;

b.

predimpregnované lamináty, ak sú impregnované fenoplastickými alebo epoxidovými živicami, ktoré majú ‚teplotu skleného prechodu (Tg)’ nižšiu ako 433 K (160 °C) a teplotu vulkanizácie nižšiu ako ‚teplotu skleného prechodu’.

Technická poznámka:

‚Teplota skleného prechodu (Tg)’ pre materiály uvedené v 1C010.e. sa stanovuje pomocou metódy popísanej v ASTM D 3418 pri použití suchej metódy.‚Teplota skleného prechodu (Tg)’ pre fenoplastické a epoxidové živice sa stanovuje metódou popísanou v ASTM-B 4065 pri frekvencii 1 Hz a pri rýchlosti ohrievania 2K (°C)/min pri použití suchej metódy.

1C011
Kovy a zlúčeniny:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV A 1C111.

a.

Kovy s veľkosťou častíc menšou ako 60 mm, guľovité, atomizované, guľôčkové, vločkovité alebo drvené, vyrobené z materiálu, ktorého najmenej 99 % tvorí zirkónium, horčík a ich zliatiny;

Technická poznámka:

Prirodzený obsah hafnia v zirkóniu (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkónium.

Poznámka: Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011.a. sú kontrolované bez ohľadu na to, či tieto kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené v hliníku, horčíku, zirkóniu alebo béryliu.

b.

Bór alebo karbid bóru čistoty najmenej 85 % a s veľkosťou častíc najviac 60 µm;

Poznámka: Kovy alebo zliatiny uvedené v 1C011.b. sú kontrolované bez ohľadu na to, či tieto kovy alebo zliatiny sú zapuzdrené v hliníku, horčíku, zirkóniu alebo béryliu.

c.

Dusičnan guanidínu;

d.

Nitroguanidín (NQ) (CAS 556 – 88 – 7).

1C012
Tieto materiály:

Technická poznámka:

Tieto materiály sa obvykle používajú v jadrových zdrojoch tepla.

a.

plutónium v ľubovoľnej forme pri stanovení izotopu plutónia 238 nad 50 % hm.;

Poznámka: Podľa 1C012.a. sa neriadia:

a.

zásielky s obsahom plutónia 1g a menej;

b.

zásielky troch „účinných gramov“ alebo menej, ak sa nachádzajú v snímacej súčasti prístrojov,

b.

„vopred separované“ neptúnium 237 v ľubovoľnej forme.

Poznámka: Podľa 1C012.b. sa neriadia zásielky s obsahom neptúnia 237 1g a menej.

1C101
Materiály a zariadenia pre veličiny so zníženou pozorovateľnosťou ako sú koeficient odrazu radaru, ultrafialové/infračervené signatúry a akustické signatúry, iné ako sú uvedené v 1C001, použiteľné v ‚raketových strelách’, podsystémoch „raketových striel“ alebo leteckých dopravných systémoch bez posádky uvedených v 9A012.

Poznámka 1: 1C101 zahŕňa:

a.

konštrukčné materiály a nátery osobitne navrhnuté pre zníženú radarovú reflektivitu,

b.

nátery, vrátane farieb, osobitne navrhnuté pre zníženú alebo danému účelu prispôsobenú reflektivitu alebo emisivitu v mikrovlnnej, infračervenej alebo ultrafialovej oblasti elektromagnetického spektra.

Poznámka 2: 1C101 nezahŕňa nátery osobitne používané na tepelnú reguláciu satelitov.

Technická poznámka:

V 1C101 znamená ‚raketová strela’ úplné raketové systémy a letecké dopravné systémy bez posádky s dosahom viac ako 300 km.

1C102
Resaturované pyrolýzne materiály s väzbou uhlík-uhlík určené pre vesmírne lode uvedené v 9A004 alebo pre sondážne rakety uvedené v 9A104.

1C107
Grafit a keramické materiály, okrem uvedených v 1C007:

a.

jemnozrnné sypké grafity so sypkou hmotnosťou najmenej 1,72 g/cm3, merané pri 288 K (15 °C), s veľkosťou zŕn najviac 100 μm, použiteľné pre dýzy rakiet a pre hroty predných častí návratných dopravných prostriedkov, ktoré sa dajú strojom pripojiť ku každému z týchto produktov:

1.

valcom s priemerom najmenej 120 mm a dĺžky najmenej 50 mm;

2.

rúrkam s vnútorným priemerom najmenej 65 mm hrúbky steny najmenej 25 mm a dĺžky najmenej 50 mm alebo

3.

blokom rozmerov najmenej 120 mm × 120 mm × 50 mm;

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 0C004.

b.

pyrolýzne alebo vláknité vystužené grafity použiteľné pre dýzy rakiet a hroty predných častí návratných dopravných prostriedkov použiteľné v „riadených strelách“, kozmické nosiče rakiet uvedené v 9A004 alebo sondážne rakety uvedené v 9A104;

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 0C004.

c.

keramické kompozitné materiály (dielektrická konštanta menej ako 6 pri frekvenciách 100 MHz až 100 GHz) pre radomy (keramické ochranné kryty antén) použiteľné v „raketových strelách“, kozmické nosiče rakiet uvedené v 9A004 alebo sondážne rakety uvedené v 9A104;

d.

opracovateľný vystužený nepálený keramický karbid kremíka pre hroty predných častí použiteľné v „raketových strelách“, kozmické nosiče rakiet uvedené v 9A004 alebo sondážne rakety uvedené v 9A104;

e.

vystužené keramické kompozity z karbidu kremíka použiteľné na hroty predných častí, návratné dopravné prostriedky a klapky dýz použiteľné v „raketových strelách“, kozmické nosiče rakiet uvedené v 9A004 alebo sondážne rakety uvedené v 9A104.

1C111
Palivá pre raketové motory a chemikálie tvoriace ich podstatnú časť palív, okrem uvedených v 1C011:

a.

pohonné látky:

1.

prášok sférického hliníka, okrem uvedeného v kontrolách vojenského materiálu, s časticami homogénneho priemeru menej ako 200 µm a s obsahom hliníka najmenej 97 % hm., ak najmenej 10 % celkovej hmotnosti tvoria častice menšie ako 63 µm, v súlade s ISO 2591:1988 alebo jej národnými ekvivalentmi;

Technická poznámka:

Veľkosť častíc 63 µm (ISO R-565) zodpovedá mriežke 250 (Tyler) alebo mriežke 230 (norma ASTM E-11).

2.

kovové palivá, okrem uvedených v kontrolách vojenských tovarov, s veľkosťou častíc menej ako 60 µm, sférické, atomizované, sféroidné, vločkovité alebo drvené – s obsahom niektorého z týchto materiálov najmenej 97 % hm.:

a.

zirkón;

b.

berýlium;

c.

horčík; alebo

d.

zliatiny kovov uvedených v písmenách a. až c.

Technická poznámka:

Prirodzený obsah hafnia v zirkóniu (obvykle 2 % až 7 %) sa počíta ako zirkónium.

3.

Oxidanty použiteľné v raketových motoroch na kvapalné palivo:

a.

oxid dusitý (CAS 10544 – 73 – 7);

b.

oxid dusičitý (CAS 10102 – 44 – 0)/oxid dusičitý, dimér (CAS 10544 – 72 – 6);

c.

oxid dusičný (CAS 10102 – 03 – 1);

d.

zmiešané oxidy dusíka (MON);

Technická poznámka:

Zmiešané oxidy dusíka (MON) sú roztoky oxidu dusnatého (NO) v tetraoxide didusíka/oxide dusičitom (N2O4/NO2), ktoré sa môžu používať v systémoch raketových striel. Existuje celý rad zložení, ktoré možno označiť ako MONi alebo MONij, kde i a j sú celé čísla zodpovedajúce percentu oxidu dusičného v zmesi (napríklad MON3 obsahuje 3 % oxidu dusičného, MON25 25 % oxidu dusičného. Hornú hranicu predstavuje MON40, 40 % hm.).

e.

POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV pre inhibovanú kyselinu dusičnú s červeným dymom (IRFNA);

f.

POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV A 1C238 pre zlúčeniny pozostávajúce z fluóru a z jedného alebo viacerých halogénov, kyslíka alebo dusíka.

4.

Deriváty hydrazínu:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV

a.

trimetylhydrazín (CAS 1741 – 01 – 1);

b.

tetrametylhydrazín (CAS 6415 – 12 – 9);

c.

N,N-dialylhydrazín;

d.

Alylhydrazín (CAS 7422 – 78 – 8);

e.

etylén-dihydrazín;

f.

monometylhydrazín-dinitrát;

g.

nesymetrický dimetylhydrazín-nitrát;

h.

hydrazínium-azid (CAS 14546 – 44 – 2);

i.

dimetylhydrazínium-azid;

j.

hydrazinium-dinitrát;

k.

kyselina dihydrazinodiimidoetándiová;

l.

2-hydroxyetylhydrazín-nitrát (HEHN);

m.

Pozri kontroly vojenských tovarov pre hydrazinium perchlorát.

n.

hydrazínium-diperchlorát;

o.

metylhydrazín-nitrát (MHN);

p.

dietylhydrazín-nitrát;

q.

3,6-dihydrazín tetrazín nitrát (1,4-dihydrazín-nitrát) (DHTN).

b.

polymérne látky:

1.

polybutadién ukončený karboxylovou skupinou (CTPB);

2.

polybutadién ukončený hydroxylovou skupinou (HTPB), okrem uvedeného v kontrolách vojenských tovarov;

3.

kyselina polybutadién-akrylová (PBAA);

4.

akrylonitril kyseliny polybutadién-akrylovej (PBAN);

5.

polytetrahydrofurán-polyetylénglykol (TPEG);

Technická poznámka:

Polytetrahydrofurán-polyetylénglykol (TPEG) je blokový kopolymér poly 1,4-butándiolu a polyetylénglykolu (PEG).

c.

ostatné aditíva a činidlá do palív pre raketové motory:

1.

POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV PRE karborány, dekaborány, pentaborány a ich deriváty;

2.

trietylén glykol dinitrát (TEGDN) (CAS 111 – 22 – 8);

3.

2-nitrodifenylamín (CAS 119 – 75 – 5);

4.

trimetyloletántrinitrát (TMETN) (CAS 3032 – 55 – 1);

5.

dietylénglykoldinitrát (DEGDN) (CAS 693 – 21 – 0);

6.

tieto deriváty ferocénu:

a.

Pozri kontroly vojenských tovarov pre katocén;

b.

Etyl ferocén (CAS 1273 – 89 – 8);

c.

Propyl ferocén;

d.

Pozri kontroly vojenských tovarov pre n-butyl ferocén;

e.

Pentyl ferocén (CAS 1274 – 00 – 6);

f.

Dicyklopentyl ferocén;

g.

Dicyklohexyl ferocén;

h.

Dietyl ferocén;

i.

Dipropyl ferocén;

j.

Dibutyl ferocén (CAS 1274 – 08 – 4);

k.

Dihexyl ferocén (CAS 93894 – 59 – 8);

l.

Acetyl ferocén;

m.

Pozri kontroly vojenských tovarov pre karboxylové kyseliny ferocénu;

n.

Pozri kontroly vojenských tovarov pre butacén;

o.

Iné deriváty ferocénu používané ako modifikátory stupňa spaľovania palív pre raketové motory okrem tých, ktoré sú uvedené v kontrolách vojenských tovarov.

7.

4,5 diazidmetyl-2-metyl.1,2,3-triazol (izo- DAMTR), iný ako uvedený v kontrolách vojenských tovarov.

Poznámka: Pre palivá pre raketové motory a chemikálie tvoriace ich základné zložky, ktoré nie sú uvedené v 1C111, pozri Kontroly vojenských tovarov.

1C116
Martenzitická oceľ s medzou pevnosti v ťahu najmenej 1 500 MPa, meranou pri 293 K (20 °C) vo forme tabúľ, plechov alebo rúrok s hrúbkou steny alebo hrúbkou plechu najviac 5 mm.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1C216.

Technická poznámka:

Martenzitické ocele sú zliatiny železa vo všeobecnosti typické vysokým obsahom niklu, veľmi nízkym obsahom uhlíka a používaním substitučných prvkov alebo precipitátov na dosiahnutie tvrdenia a tvrdenia starnutím zliatiny.

1C117
Volfrám, molybdén a zliatiny týchto kovov vo forme rovnomerných (homogénnych) sférických alebo atomizovaných častíc s priemerom najviac 500 μm, s čistotou najmenej 97 % určené na výrobu súčastí raketových motorov použiteľných v „raketových strelách“, kozmických nosičov rakiet uvedených v 9A004 alebo sondážnych rakiet uvedených v 9A104 (t. j. tepelných štítov, substrátov na dýzy, hrdlá dýz a povrchy na riadenie vektoru ťahu).

1C118
Titánom stabilizovaná duplexová nehrdzavejúca oceľ (Ti – DDS) vyznačujúca sa všetkými týmto vlastnosťami:

a.

vyznačujúca sa všetkými uvedenými vlastnosťami:

1.

obsahuje 17,0 – 23,0 % hm. chrómu a 4,5 – 7,0 % hm. niklu;

2.

má obsah titánu viac ako 0,10 % hmotnosti a

3.

feriticko-austenitická mikroštruktúra (označovaná aj ako dvojfázová mikroštruktúra), z ktorej najmenej 10 % objemových je austenitická (podľa ASTM E-1181 – 87 alebo jej národných ekvivalentov); a

b.

má niektorú z týchto foriem:

1.

ingoty alebo tyče, ktorých každý rozmer má najmenej 100 mm;

2.

tabule so šírkou najmenej 600 mm a hrúbkou najviac 3 mm alebo

3.

rúry s vonkajším priemerom najmenej 600 mm a s hrúbkou steny najviac 3 mm.

1C202
Zliatiny okrem uvedených v 1C002.b.3. alebo b.4.:

a.

zliatiny hliníka, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

dosahujú medzu pevnosti v ťahu najmenej 460 MPa pri 293K (20 °C); a

2.

sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm;

b.

zliatiny titánu, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

‚dosahujú’ medzu pevnosti v ťahu najmenej 900 MPa pri 293 K (20 °C); a

2.

sú vo forme rúr alebo cylindrických plných tvarov (vrátane výkovkov) s vonkajším priemerom viac ako 75 mm.

Technická poznámka:

Pod pojmom zliatiny ktoré ‚dosahujú’ sú myslené zliatiny pred alebo po tepelnom spracovaní.

1C210
„Vláknité alebo vláknové materiály“ alebo predimpregnované lamináty, okrem uvedených v 1C010.a., b. alebo e.:

a.

uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ alebo „vláknité alebo vláknové materiály“ z aromatických polyamidov, ktoré sa vyznačujú niektorou z týchto vlastností:

1.

„špecifický modul“ najmenej 12,7 × 106m alebo

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ najmenej 235 × 103m;

Poznámka: Podľa 1C210.a. sa neriadia „vláknité alebo vláknové materiály“ z aromatických polyamidov, ktoré obsahujú najmenej 0,25 % hm. modifikátora povrchu vlákna na báze esteru.

b.

sklenené „vláknité alebo vláknové materiály“, ktoré sa vyznačujú obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

„špecifický modul“ najmenej 3,18 × 106m a

2.

„špecifická pevnosť v ťahu“ najmenej 76,2 × 103m;

c.

termosetickou živicou impregnované kontinuitné „priadze“, „predpriadze“, „kúdele“ alebo „pásky“ so šírkou najviac 15 mm (predimpregnované lamináty) vyrobené z uhlíkových alebo sklených „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v 1C210.a. alebo b.

Technická poznámka:

Živica tvorí matricu kompozitného materiálu.

Poznámka: V 1C210 je pojem „vláknité alebo vláknové materiály“ obmedzený na kontinuitné „monofily“, „priadze“, „predpriadze“, „kúdele“ alebo „pásky“.

1C216
Martenzitická oceľ okrem ocele uvedenej v 1C116 ‚dosahujúca’ medzu pevnosti v ťahu najmenej 2 050 MPa pri 293 K (20 °C).

Poznámka: Podľa 1C216 sa neriadia formy, ktorých všetky lineárne rozmery sú najviac 75 mm.

Technická poznámka:

Pod pojmom martenzitická oceľ ‚dosahujúca’ sa myslí oceľ s vysokou pevnosťou v ťahu pred alebo po tepelnom spracovaní.

1C225
Bór obohatený izotopom bóru – 10 (10B) vo väčšej miere, než je výskyt izotopu v prírode:elementárny bór, zlúčeniny, zmesi obsahujúce bór, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov.

Poznámka: K zmesiam obsahujúcim bór uvedeným v 1C225 patria materiály naplnené bórom.

Technická poznámka:

Výskyt izotopu v prírode je v prípade bóru 10 približne 18,5 % hm., (20 % atómových).

1C226
Volfrám, karbid volfrámu a zliatiny obsahujúce viac ako 90 % hmotnosti volfrámu, vyznačujúce sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a.

v tvaroch s dutou valcovitou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným priemerom 100 až 300 mm a

b.

hmotnosťou väčšou ako 20 kg.

Poznámka: Podľa 1C226 sa neriadia výrobky špeciálne konštruované ako závažia alebo kolimátory žiarenia gama.

1C227
Vápnik vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a.

obsahuje menej ako 1 000 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem horčíka a

b.

obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.

1C228
Horčík, vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a.

obsahuje menej ako 200 častíc na milión hmotnosti kovových nečistôt okrem vápnika a

b.

obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti bóru.

1C229
Bizmut, vyznačujúci sa obidvoma týmito vlastnosťami:

a.

čistota najmenej 99,99 % hmotnosti a

b.

obsahuje menej ako 10 častíc na milión hmotnosti striebra.

1C230
Kovové berýlium, zliatiny obsahujúce viac ako 50 % hmotnosti berýlia, zlúčenín berýlia, výrobky z nich a odpady alebo odrezky z vyššie uvedených materiálov.

Poznámka: Podľa 1C230 sa neriadia:

a.

kovové okienka pre röntgenové prístroje alebo pre zariadenia na seizmickú karotáž;

b.

oxidové profily v zhotovenej alebo v polozhotovenej forme osobitne určené pre elektronické súčasti alebo nosiče elektronických obvodov;

c.

beryl (silikát berýlia alebo hliníka) vo forme smaragdov alebo akvamarínov.

1C231
Kovové hafnium, zliatiny obsahujúce viac ako 60 % hmotnosti hafnia, zlúčeniny hafnia, obsahujúce viac ako 60 % hmotnosti hafnia, výrobky z neho a odpad alebo odrezky niektorého z vyššie uvedeného.

1C232
Hélium-3 (3He), zmesi obsahujúce hélium-3 a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektoré z vyššie uvedeného.

Poznámka: Podľa 1C232 sa neriadia produkty ani zariadenia obsahujúce menej ako 1 g hélia-3.

1C233
Lítium obohatené izotopom lítia-6 (6Li) vo väčšej miere, ako je výskyt izotopu v prírode a produkty alebo zariadenia obsahujúce obohatené lítium: elementárne lítium, zliatiny, zlúčeniny, zmesi obsahujúce lítium, výrobky z nich, a odpady alebo odrezky z ľubovoľného vyššie uvedeného.

Poznámka: Podľa 1C233 sa neriadia termoluminiscenčné dozimetre.

Technická poznámka:

Výskyt izotopu v prírode je v prípade lítia-6 približne 6,5 % hm. (7,5 % atómových).

1C234
Zirkón s obsahom hafnia menej ako 1 diel hmotnosti hafnia na 500 dielov hmotnosti zirkónu v tejto forme: kov, zliatiny obsahujúce viac ako 50 % hm. zirkónu, zlúčeniny, výrobky z nich, odpady alebo odrezky z niektorého z týchto materiálov.

Poznámka: Podľa 1C234 sa neriadi zirkón vo forme fólií hrúbky najviac 0,10 mm.

1C235
Trícium, zlúčeniny trícia, zmesi obsahujúce trícium, v ktorých pomer atómov trícia a atómov vodíka prekračuje hodnotu 1 diel na 1 000 dielov, a produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z týchto materiálov.

Poznámka: Podľa 1C235 sa neriadia produkty a ani zariadenia obsahujúce menej ako 1,48 × 103 GBq (40 Ci) trícia.

1C236
Rádionuklidy s vyžarovaním alfa s polčasom rozpadu alfa najmenej 10 dní, ale menej ako 200 rokov, v týchto formách:

a.

elementárne;

b.

zlúčeniny s celkovou rádioaktivitou alfa najmenej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

c.

zmesi s celkovou rádioaktivitou alfa najmenej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);

d.

produkty alebo zariadenia obsahujúce niektorý z uvedených materiálov.

Poznámka: Podľa 1C236 sa neriadia produkty ani zariadenia s obsahom menej ako 3.7 GBq (100 milicurie) rádioaktivity alfa.

1C237
Rádium 226 (226Ra), zliatiny rádia 226, zlúčeniny rádia 226, zmesi obsahujúce rádium 226, výrobky z nich a produkty alebo zariadenia s obsahom niektorého z uvedených materiálov.

Poznámka: Podľa 1C237 sa neriadia:

a.

lekárske aplikátory;

b.

produkty alebo zariadenia s obsahom menej ako 0,37 GBq (10 milicurie) rádia 226.

1C238
Fluorid chloritý (ClF3).

1C239
Silné výbušniny okrem výbušnín uvedených v kontrolách vojenských tovarov alebo zmesi obsahujúce viac ako 2 % hmotnosti týchto výbušnín, s kryštálovou hustotou vyššou ako 1,8g/cm3 a s detonačnou rýchlosťou vyššou ako 8 000 m/s.

1C240
Niklový prášok a pórovitý kovový nikel, okrem uvedených v 0C005:

a.

niklový prášok s obidvoma týmito vlastnosťami:

1.

obsah niklu najmenej 99,0 % hmotnosti a

2.

stredná veľkosť častíc menej ako 10 mikrometrov, meraná podľa normy Americkej spoločnosti pre skúšanie a materiály (ASTM) B 330.

b.

pórovitý kovový nikel vyrobený z materiálov uvedených v 1C240.a.

Poznámka: Podľa 1C240 sa neriadia:

a.

prášky z vláknového niklu,

b.

jednotlivé plechy z pórovitého niklu s plochou najviac 1 000 cm2/plech.

Technická poznámka:

Bod 1C240b. sa týka pórovitých materiálov vytvorených zhutňovaním alebo spekaním materiálov uvedených v 1C240.a. tak, aby vytvorili kovový materiál s jemnými pórmi vzájomne prepojenými v celej štruktúre.

1C350
Chemikálie, ktoré sa môžu používať ako prekurzory pre nasledujúce toxické chemické látky a „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých z nich:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV A 1C450.

1.

Tiodiglykol (111 – 48 – 8);

2.

Oxychlorid fosforečný (10025 – 87 – 3);

3.

Dimetylmetylfosfonát (756 – 79 – 6);

4.

POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV PRE Metylfosfonyldifluorid (676 – 99 – 3);

5.

Metylfosfonyldichlorid (676 – 97 – 1);

6.

Dimetylfosfit (DMP)(868 – 85 – 9);

7.

Chlorid fosforitý (7719 – 12 – 2);

8.

Trimetylfosfit (TMP) (121 – 45 – 9);

9.

Tionyl chlorid (7719 – 09 – 7);

10.

3-hydroxy-1-metyl piperidín (3554 – 74 – 3);

11.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetylchlorid (96 – 79 – 7);

12.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetántiol (5842 – 07 – 9);

13.

3-chinuklidinol (1619 – 34 – 7);

14.

Fluorid draselný (7789 – 23 – 3);

15.

2-chlóretanol (107 – 07 – 3);

16.

Dimetylamín (124 – 40 – 3);

17.

Dietyletylfosfonát (78 – 38 – 6);

18.

Dietyl-N,N-dimetylfosforamidát (2404 – 03 – 7);

19.

Dietylfosfit (762 – 04 – 9);

20.

Dimetylamínhydrochlorid (506 – 59 – 2);

21.

Etylfosfinyldichlorid (1498 – 40 – 4);

22.

Etyl fosfonyl dichlorid (1066 – 50 – 8);

23.

POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV PRE etylfosfonyldifluorid (753 – 98 – 0);

24.

Fluórovodík (7664 – 39 – 3);

25.

Metylbenzilát (76 – 89 – 1);

26.

Metylfosfinyldichlorid (676 – 83 – 5);

27.

N,N-diizopropyl-(beta)-aminoetanol (96 – 80 – 0);

28.

Pinakolylalkohol (464 – 07 – 3);

29.

POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV PRE O-etyl-2-diizopropylaminoetylmetylfosfonit (QL) (57856 – 11 – 8);

30.

Trietylfosfit (122 – 52 – 1);

31.

Chlorid arzenitý (7784 – 34 – 1);

32.

Kyselina benzilová (76 – 93 – 7);

33.

Dietylmetylfosfonit (15715 – 41 – 0);

34.

Dimetyl etylfosfonát (6163 – 75 – 3);

35.

Etylfosfinyldifluorid (430 – 78 – 4);

36.

Metylfosfinyldifluorid (753 – 59 – 3);

37.

3-chinuklidon (3731 – 38 – 2);

38.

Chlorid fosforečný (10026 – 13 – 8);

39.

Pinakolon (75 – 97 – 8);

40.

Kyanid draselný (151 – 50 – 8);

41.

Hydrogendifluorid draselný (7789 – 29 – 9);

42.

Hydrogendifluorid amónny alebo amónium bifluorid (1341 – 49 – 7);

43.

Fluorid sodný (7681 – 49 – 4);

44.

Hydrogendifluorid sodný (1333 – 83 – 1);

45.

Kyanid sodný (143 – 33 – 9);

46.

Trietanolamín (102 – 71 – 6);

47.

Sulfid fosforečný (1314 – 80 – 3);

48.

Di-izopropylamín (108 – 18 – 9);

49.

Dietylaminoetanol (100 – 37 – 8);

50.

Sulfid sodný (1313 – 82 – 2);

51.

Chlorid sírny (10025 – 67 – 9);

52.

Chlorid sírnatý (10545 – 99 – 0);

53.

Trietanolamín hydrochlorid (637 – 39 – 8);

54.

(2-chlóretyl) diizopropylamín hydrochlorid (4261 – 68 – 1);

55.

Kyselina metylfosfónová (993 – 13 – 5);

56.

Dietyl metylfosfonát (683 – 08 – 9);

57.

N,N-Dimetylaminofosforyl dichlorid (677 – 43 – 0);

58.

Triizopropyl fosfit (116 – 17 – 6);

59.

Etyldietanolamín (139 – 87 – 7);

60.

O,O-Dietylfosforotioát (2465 – 65 – 8);

61.

O,O-Dietyl hydrogén fosforoditioát (298 – 06 – 6);

62.

hexafluorokremičitan disodný (16893 – 85 – 9);

63.

metylfosfonotioyldichlorid (676 – 98 – 2).

Poznámka 1: Pre vývozy do „štátov, ktoré nie sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“, sa podľa 1C350 neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 a.63, u ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 10 % hmotnosti zmesi.

Poznámka 2: Pre vývozy do „štátov, ktoré sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“, sa podľa 1C350 neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.1,.3,.5,.11,.12,.13,.17,.18,.21,.22,.26,.27,.28,.31,.32,.33,.34,.35,.36,.54,.55,.56,.57 a.63, u ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 30 % hmotnosti zmesi.

Poznámka 3: Podľa 1C350 sa neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C350.2,.6,.7,.8,.9,.10,.14,.15,.16,.19,.20,.24,.25,.30,.37,.38,.39,.40,.41,.42,.43,.44,.45,.46,.47,.48,.49,.50,.51,.52,.53,.58, a.62, u ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií neobsahuje viac ako 30 % hm. zmesi.

Poznámka 4: Podľa 1C350 sa neriadia produkty označené ako maloobchodný spotrebný tovar pre osobné použitie alebo balené na individuálne použitie.

1C351
Ľudské patogény, pôvodcovia zoonóz a „toxíny“:

a.

Vírusy či už prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Vírus Chikungunya;

2.

Vírus krymsko-konžskej hemoragickej horúčky;

3.

Vírus horúčky dengue;

4.

Vírus východnej encefalitídy koní;

5.

Vírus Ebola;

6.

Vírus Hantaan;

7.

Vírus Junin;

8.

Vírus horúčky Lassa;

9.

Vírus lymfocytovej choriomeningitídy;

10.

Vírus Machupo;

11.

Vírus Marburg;

12.

Vírus opičích kiahní;

13.

Vírus horúčky Rift Valley;

14.

Vírus kliešťovej encefalitídy (vírus ruskej jarno-letnej encefalitídy);

15.

Vírus pravých kiahní;

16.

Vírus venezuelskej encefalitídy koní;

17.

Vírus západnej encefalitídy koní;

18.

Vírus White Pox;

19.

Vírus žltej zimnice;

20.

Vírus japonskej encefalitídy;

21.

Vírus choroby Kyasanurskeho lesa;

22.

Vírus ovčej encefalomyelitídy (louping ill);

23.

Vírus encefalitídy Murray Valley;

24.

Vírus omskej hemoragickej horúčky;

25.

Vírus Oropouche;

26.

Vírus Powassan;

27.

Vírus Rocio;

28.

Vírus encefalitídy St. Louis;

29.

Vírus Hendra (konský morbillivirus);

30.

Vírusy juhoamerickej hemoragickej horúčky (Sabia, Flexal, Guanarito);

31.

Vírusy hemoragickej horúčky s pľúcnym a renálnym syndrómom (Seoul, Dobrava, Puumala, Sin Nombre);

32.

Vírus Nipah.

b.

Ricketsie či už prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Coxiella burnetii;

2.

Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana);

3.

Rickettsia Prowazeki;

4.

Rickettsia rickettsii.

c.

Baktérie či už prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“, alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne naočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Bacillus anthracis;

2.

Brucella abortus;

3.

Brucella militensis;

4.

Brucella suis;

5.

Chlamydia psittaci;

6.

Clostridium botulinum;

7.

Francisella tularensis;

8.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.

Salmonella typhi;

11.

Shigella dysenteriae;

12.

Vibrio cholerae;

13.

Yersinia pestis;

14.

Typy Clostridium perfringens produkujúce epsilon toxín;

15.

Enterohemoragická Escherichia coli, sérotyp O157 a iné sérotypy produkujúce verotoxín.

d.

Tieto „toxíny“ a ich súčasti:

1.

Botulotoxíny;

2.

Toxíny produkované Clostridium perfringens;

3.

Konotoxín;

4.

Ricín;

5.

Saxitoxín;

6.

Shiga toxín;

7.

Toxíny produkované Staphylococcus aureus;

8.

Tetrodotoxín;

9.

Verotoxín a bielkoviny inaktivujúce ribozómy podobné shiga;

10.

Microcystín (cyanginozín);

11.

Aflatoxíny;

12.

Abrín;

13.

Toxín cholery;

14.

Diacetoxyscirpenoltoxín;

15.

T-2 Toxín;

16.

HT-2 Toxín;

17.

Modeccín;

18.

Volkenzín;

19.

Lektín 1 produkovaný Viscum album (Viskumín).

Poznámka: Podľa 1C351.d.1. sa neriadia botulotoxíny alebo konotoxíny vo forme produktov, ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:

1.

sú to farmaceutické receptúry určené na podávanie ľuďom pri liečbe ich zdravotných ťažkostí;

2.

sú vopred zabalené na distribúciu ako liečebné produkty;

3.

majú povolenie od štátneho orgánu na predaj ako liečebné produkty.

e.

Huby, či už prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Coccidioides immitis;

2.

Coccidioides posadasii.

Poznámka: Podľa 1C351 sa neriadia „vakcíny“ ani „imunotoxíny“.

1C352
Živočíšne patogény:

a.

Vírusy prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Vírus afrického moru ošípaných;

2.

Vírus vtáčej chrípky, ktorý môže byť:

a.

necharakterizovaný alebo

b.

definovaný v prílohe I časti 2 smernici 2005/94/ES (Ú. v. EÚ L 10, 14.1.2006, s. 16) ako vysoko patogénny vírus:

1.

vírusy typu A s IVPI (index intravenóznej patogenity) u 6-týždňových kurčiat viac ako 1,2 alebo

2.

poddruh H5 alebo H7 vírusov typu A so sekvenciou genómov kódujúcou viacnásobné bázické aminokyseliny v mieste štiepenia molekuly hemaglutinínu podobnou sekvenciám pozorovaným u iných vírusoch HPAI, čo naznačuje, že molekula hemaglutinínu sa môže štiepiť hostiteľovou všadeprítomnou proteázou.

3.

Vírus katarálnej horúčky oviec;

4.

Vírus slintačky a krívačky;

5.

Vírus kozích kiahní;

6.

Vírus pseudobesnoty ošípaných (Aujeszkého choroba);

7.

Vírus prasačieho moru (vírus prasačej cholery);

8.

Vírus Lissa;

9.

Vírus vtáčej chrípky;

10.

Vírus moru malých prežúvavcov;

11.

Prasačí enterovírus typu 9 (vírus vezikulárnej choroby ošípaných);

12.

Vírus dobytčieho moru;

13.

Vírus ovčích kiahní;

14.

Vírus Teschenovej choroby;

15.

Vírus vezikulárnej stomatitídy;

16.

Dermatosis nodularis;

17.

Africký mor koní.

b.

Mykoplazmy prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“, alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (malá kolónia);

2.

Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.

Poznámka: Podľa 1C352 sa neriadia „vakcíny“.

1C353
Genetické prvky a geneticky modifikované organizmy:

a.

Geneticky modifikované organizmy alebo genetické prvky, ktoré obsahujú sekvencie nukleovej kyseliny spojené s patogenitou organizmov uvedených v 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 alebo 1C354,

b.

Geneticky modifikované organizmy alebo genetické prvky, ktoré obsahujú sekvencie nukleovej kyseliny, ktoré kódujú ľubovoľné „toxíny“ uvedené v 1C351.d. alebo ich „podjednotky toxínov“.

Technické poznámky:

1.

Genetické prvky sú okrem iného chromozóny, genómy, plazmidy, transpozóny a vektory geneticky modifikované alebo nemodifikované.

2.

Sekvencie nukleovej kyseliny spojené s patogenitou akéhokoľvek mikroorganizmu uvedeného v 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 alebo 1C354 sú akékoľvek sekvencie špecifické pre špecifický mikroorganizmus, ktorý:

a.

sám o sebe alebo v produktoch, ktoré sú ním upravené alebo do ktorých je prenesený predstavujú významné nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, živočíchov alebo rastlín; alebo

b.

je známy tým, že zosilňuje schopnosť špecifického mikroorganizmu alebo akéhokoľvek iného organizmu, do ktorého môže byť vložený alebo inak začlenený, spôsobovať vážne poškodenie zdravia ľudí, živočíchov alebo rastlín.

Poznámka: 1C353 sa nevzťahuje na sekvencie nukleovej kyseliny spojené s patogenitou enterohemoragickej Escherichia coli, sérotypu O157 a iných kmeňov produkujúcich verotoxín, okrem tých, ktoré kódujú verotoxín alebo jeho podjednotky.

1C354
Rastlinné patogény

a.

Vírusy prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Andský latentný tymovírus zemiakov;

2.

viroid vretenovitosti zemiakov.

b.

Baktérie prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Xanthomonas albilineans,

2.

Xanthomonas campestris pv. citri vrátane kmeňov označovaných ako Xanthomonas campestris pv. citri typu A, B, C, D, E alebo inak klasifikovaných ako Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv., aurantifolia alebo Xanthomonas camestris pv. Citrumelo,

3.

Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv., Oryzae);

4.

Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (subsp. Corynebacterium michiganensis Sepedonicum alebo Corynebacterium Sepedonicum),

5.

Ralstonia solanacearum rasy 2 a 3 (Pseudomonas solanacearum rasy 2 a 3 alebo Burkholderia solanacearum rasy 2 a 3).

c.

Huby prírodné, zosilnené alebo modifikované, buď vo forme „izolovaných živých kultúr“ alebo ako materiál s obsahom živého materiálu, ktorý bol zámerne zaočkovaný alebo kontaminovaný týmito kultúrami:

1.

Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.

Puccinia graminis (syn. Pussinia graminis f. sp. tritici);

5.

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.

Magnaporthe grisea (pyricularia risea/pyricularia oryzae).

1C450
Toxické chemikálie a prekurzory toxických chemikálií a „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých z nich:

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: POZRI TIEŽ 1C350, 1C351.D. A KONTROLY VOJENSKÉHO TOVARU.

a.

Toxické chemikálie:

1.

Amiton: O, O-dietyl S-[2-(dietylamino)etyl] fosforotiolát (78 – 53 – 5) a zodpovedajúce alkylované alebo protónizované soli;

2.

PFIB: 1,1,3,3,3, -pentafluóro-2-(trifluórmetyl-)1-propén (382 – 21 – 8);

3.

POZRI KONTROLY VOJENSKÝCH TOVAROV PRE BZ: 3-chinuklidinyl benzilát (6581 – 06 – 2);

4.

fosgén: dichlorid karbonylu (75 – 44 – 5);

5.

chlórkyán (506 – 77 – 4);

6.

kyanovodík (74 – 90 – 8);

7.

chlórpikrín: trichlórnitrometán (76 – 06 – 2);

Poznámka 1: Pre vývozy do „štátov, ktoré nie sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“ sa podľa 1C450 neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.a.1 a a.2, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 1 % hm. zmesi.

Poznámka 2: Pre vývozy do „štátov, ktoré sú zmluvnými štátmi Dohovoru o zákaze chemických zbraní“ sa podľa 1C450 neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.a.1 a a.2, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 % hm. zmesi.

Poznámka 3: Podľa 1C450 sa neriadia „chemické zmesi“ s obsahom jednej alebo viacerých chemikálií uvedených v položkách 1C450.a.4,.a.5,.a.6 a a.7, v ktorých žiadna z jednotlivo uvedených chemikálií netvorí viac ako 30 % hm. zmesi.