ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.128.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 128

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
27. mája 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 431/2009 z 18. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 432/2009 z 26. mája 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 433/2009 z 26. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1282/2006, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 434/2009 z 26. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na rajčiaky, marhule, citróny, slivky, broskyne vrátane nektáriniek, hrušky a stolové hrozno

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 435/2009 z 26. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o určité číselné znaky kombinovanej nomenklatúry

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 437/2009 z 26. mája 2009 o otvorení a správe dovoznej colnej kvóty Spoločenstva na mladé býčky určené na výkrm

54

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 438/2009 z 26. mája 2009 o otvorení a správe colných kvót Spoločenstva na býky, kravy a jalovice určitých alpských a horských plemien iných ako určených na porážku

57

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/405/SZBP z 18. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/112/SZBP o misii Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Guinejsko-bissauskej republike (EU SSR GUINEA-BISSAU)

60

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

27.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 431/2009

z 18. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie predložený po konzultácii s Hospodárskym a finančným výborom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

keďže:

(1)

Rozsah a hĺbka medzinárodnej finančnej krízy má vplyv na potenciálny dopyt po strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva v členských štátoch mimo eurozóny a vyžaduje si výrazné zvýšenie stropu pre sumu úverov, ktoré sa týmto členským štátom môžu poskytnúť, ustanoveného v nariadení (ES) č. 332/2002 (3) z 25 mld. EUR na 50 mld. EUR.

(2)

Na základe najnovších skúseností získaných v súvislosti s fungovaním strednodobej finančnej pomoci by sa mali spresniť úlohy a povinnosti Komisie a členských štátov, ktorých sa vykonávanie nariadenia (ES) č. 332/2002 týka. Okrem toho by sa v memorande o porozumení uzavretom medzi Komisiou a dotknutými členskými štátmi mali presne stanoviť podmienky poskytnutia finančnej pomoci.

(3)

Mali by sa spresniť pravidlá, ktoré platia pre niektoré aspekty finančného riadenia finančnej pomoci Spoločenstva. Dotknuté členské štáty by sa z praktických dôvodov mali požiadať, aby prijatú finančnú pomoc ukladali na osobitný účet v národnej centrálnej banke a splatné sumy prevádzali na účet v Európskej centrálnej banke niekoľko dní pred dátumom ich splatnosti.

(4)

Riadne hospodárenie s prijatou finančnou pomocou Spoločenstva je mimoriadne dôležité. Z tohto dôvodu a bez toho, aby bol dotknutý článok 27 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, by toto nariadenie malo poskytovať možnosť, aby Európsky dvor audítorov a Európsky úrad pre boj proti podvodom, podľa svojho uváženia, vykonávali kontroly v členskom štáte, ktorý prijíma strednodobú finančnú pomoc Spoločenstva, ako je už ustanovená v existujúcich dohodách o úveroch.

(5)

Nariadenie (ES) č. 332/2002 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Toto nariadenie by sa malo bezodkladne vzťahovať na všetky nové úvery a na existujúce dohody o úveroch pri ich revízii,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 332/2002 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Suma úverov, ktoré sa majú poskytnúť členským štátom na základe tohto systému, sa obmedzuje na 50 miliárd EUR istiny.“

2.

V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Dotknutý členský štát prerokuje s Komisiou posúdenie svojich finančných potrieb a predloží návrh programu na úpravu Komisii a Hospodárskemu a finančnému výboru. Rada po preskúmaní situácie v dotknutom členskom štáte a programu na úpravu predloženého na podporu jeho žiadosti spravidla počas toho istého zasadnutia rozhodne:

a)

či poskytnúť úver alebo primeraný prostriedok financovania, aká bude jeho suma a priemerná dĺžke trvania;

b)

o podmienkach hospodárskej politiky spojených so strednodobou finančnou pomocou s cieľom obnoviť alebo zabezpečiť udržateľnú situáciu platobnej bilancie;

c)

o technikách čerpania úveru alebo prostriedku financovania, ktorého vyplácanie alebo čerpanie prebieha spravidla v postupných splátkach, pričom poskytnutie každej splátky podlieha overeniu výsledkov dosiahnutých pri realizácii programu, pokiaľ ide o vytýčené ciele.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 3a

Komisia a dotknuté členské štáty uzatvoria memorandum o porozumení, v ktorom sa podrobne stanovujú podmienky ustanovené Radou podľa článku 3. Komisia oznámi memorandum o porozumení Európskemu parlamentu a Rade.“

4.

Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Komisia prijme opatrenia potrebné na overovanie, ktoré bude v pravidelných intervaloch vykonávať v spolupráci s Hospodárskym a finančným výborom, či je hospodárska politika členského štátu, ktorý prijal úver od Spoločenstva, v súlade s programom na úpravu, akýmkoľvek inými podmienkami ustanovenými Radou podľa článku 3 a memorandom o porozumení uvedenémým v článku 3a. Členský štát na tento účel poskytne Komisii všetky dostupné informácie a v plnej miere spolupracuje s Komisiou. Na základe zistení takéhoto overenia Komisia potom, ako Hospodársky a finančný výbor zaujme stanovisko, rozhodne o vyplatení ďalších splátok.

Rada rozhodne o akýchkoľvek úpravách, ktoré sa majú vykonať v počiatočných podmienkach hospodárskej politiky.“

5.

Do článku 7 sa dopĺňa tento odsek:

„5.   Dotknuté členské štáty v národnej centrálnej banke otvoria osobitný účet na riadenie strednodobej finančnej pomoci prijatej od Spoločenstva. Dotknutý členský štát tiež prevádza istinu a splatné úroky súvisiace s úverom na účet v Európskej centrálnej banke sedem pracovných dní TARGET 2 (4) pred príslušnými dátumami splatnosti.

6.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9a

Bez toho, aby bol dotknutý článok 27 štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, má Európsky dvor audítorov právo podľa svojho uváženia vykonávať akékoľvek finančné kontroly alebo audity v členskom štáte, ktorý prijíma strednodobú finančnú pomoc Spoločenstva, v súvislosti s riadením tejto pomoci. Komisia vrátane Európskeho úradu pre boj proti podvodom má teda právo vyslať svojich vlastných pracovníkov alebo riadne splnomocnených zástupcov, aby vykonali v členských štátoch, ktoré prijímajú strednodobú finančnú pomoc Spoločenstva, technické alebo finančné kontroly alebo audity, ktoré v súvislosti s touto pomocou považuje za potrebné.“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2009

Za Radu

predseda

J. KOHOUT


(1)  Stanovisko z 24. apríla 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 20. apríla 2009 (Ú. v. EÚ C 106, 8.5.2009, s. 1).

(3)  Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1.

(4)  Ako sa vymedzilo v usmernení ECB/2007/2 z 26. apríla 2007 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET 2) (Ú. v. EÚ L 237, 8.9.2007, s. 1).“


27.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 432/2009

z 26. mája 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

48,8

MK

43,9

TN

105,3

TR

58,5

ZZ

64,1

0707 00 05

JO

156,8

MK

27,4

TR

130,0

ZZ

104,7

0709 90 70

TR

117,1

ZZ

117,1

0805 10 20

EG

40,6

IL

62,9

MA

45,3

TN

108,2

US

42,1

ZA

63,5

ZZ

60,4

0805 50 10

AR

53,0

TR

50,2

ZA

63,7

ZZ

55,6

0808 10 80

AR

83,6

BR

78,1

CL

76,5

CN

90,0

NZ

99,9

US

110,4

UY

71,7

ZA

80,8

ZZ

86,4

0809 20 95

US

449,0

ZZ

449,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


27.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 433/2009

z 26. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1282/2006, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho články 170 a 171 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Článkom 1 ods. 2 písm. b) nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií a certifikátov s vopred stanovenou sadzbou náhrady pre poľnohospodárske výrobky (2), sa ustanovuje, že pre určité výrobky je potrebné predložiť vývozné licencie. Z dôvodu zrozumiteľnosti je potrebné vypustiť rovnaké ustanovenie v prvom pododseku článku 3 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2006 zo 17. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o vývozné licencie a vývozné náhrady pre mlieko a mliečne výrobky (3).

(2)

Na základe nariadenia Komisie (ES) č. 57/2009 z 22. januára 2009, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky (4), sa od 23. januára 2009 vyňali z poskytovania náhrad vývozy uvedené v článku 36 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 z 15. apríla 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá uplatňovania vývozných náhrad za poľnohospodárske výrobky (5). Z tohto dôvodu je druhý pododsek článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1282/2006 zastaraný a mal by sa vypustiť.

(3)

Článkom 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (6), sa ustanovujú doklady, ktoré je potrebné predložiť na preukázanie obchodovania s tretími krajinami. S cieľom zosúladenia a koherentnosti je vhodné odkázať na uvedený článok v rámci režimov, v ktorých je potrebné preukázať obchodovanie podľa nariadenia (ES) č. 1282/2006. Články 24 ods. 3 a 30 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1282/2006 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Článkom 27 nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2006 sa ustanovuje, že licencie vydané v súlade s týmito ustanoveniami sú platné iba pre vývoz do USA. S cieľom zabezpečiť vykonávanie tohto ustanovenia, ako aj maximalizáciu využívania kvóty, by sa mala zábezpeka uvoľniť iba pri predložení prepravných dokladov podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 800/1999. Článok 27 nariadenia (ES) č. 1282/2006 by sa mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť. S cieľom uvoľniť zábezpeku pre vývozné licencie do Dominikánskej republiky, ako aj s cieľom zosúladenia, zjednodušenia a zníženia administratívnej záťaže pre vývozcu, je vhodné požadovať predloženie prepravných dokladov podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 800/1999. Článok 34 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Kapitola 4 oddielu I časti II prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (7) sa zmenila a doplnila. Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1282/2006 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Článkom 16 a dodatkom 2 prílohy III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (8), ktorého podpísanie a dočasné uplatňovanie boli schválené rozhodnutím Rady 2008/805/ES (9), sa ustanovuje colná kvóta na sušené mlieko, ktorá bola predtým obsiahnutá v Memorande o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou (10), schválenom rozhodnutím Rady 98/486/ES (11). Príloha IV k nariadeniu (ES) č. 1282/2006 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1282/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Malo by sa ustanoviť, že zmenené a doplnené ustanovenia sa neuplatňujú na už vydané licencie.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1282/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Z článku 3 sa vypúšťa odsek 1.

2.

V článku 24 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

„Dôkaz o obchode uvedený v prvom pododseku sa predloží v súlade s druhým odsekom článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (12).

3.

Do článku 27 sa dopĺňa tento odsek:

„Zábezpeka na vývozné licencie sa uvoľní pri predložení dôkazu uvedeného v článku 32 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 (13) spolu s prepravným dokladom uvedeným v článku 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 800/1999, v ktorom sa Spojené štáty americké uvádzajú ako miesto určenia.

4.

V článku 30 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Dôkaz o obchode uvedený v prvom pododseku sa poskytne v súlade s druhým odsekom článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006.“

5.

V článku 34 ods. 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

pri predložení dôkazu uvedeného v článku 32 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008 spolu s prepravným dokladom uvedeným v článku 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 800/1999, v ktorom sa Dominikánska republika uvádza ako miesto určenia.“

6.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

v skupine č. 7 sa zápisy „0402 91 11 9370, 0402 91 31 9300“ nahrádzajú zápismi „0402 91 10 9370, 0402 91 30 9300“,

b)

v skupine č. 9 sa zápisy „0402 99 11 9350, 0402 99 31 9150, 0402 99 31 9300“ nahrádzajú zápismi „0402 99 10 9350, 0402 99 31 9300“,

c)

skupiny č. 8 a 10 sa vypúšťajú.

7.

Príloha IV sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 3 sa uplatňuje na vývozné licencie vydané na kvótový rok 2010 a na nasledujúce roky.

Článok 1 ods. 5 sa uplatňuje na vývozné licencie vydané na kvótový rok, ktorý sa začína 1. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4.

(4)  Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2009, s. 5.

(5)  Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11.

(6)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(7)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 289, 30.10.2008, s. 3.

(9)  Ú. v. EÚ L 289, 30.10.2008, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 46.

(11)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 45.

(12)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.“

(13)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.“


PRÍLOHA

„PRÍLOHA IV

Zápisy podľa článku 32 písm. c)

—   v bulharčine: Глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1282/2006:

тарифна квота за периода 1.7… г. — 30.6… г., за мляко на прах, съгласно допълнение II към приложение III към Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, чието подписване и временно прилагане е одобрено с Решение 2008/805/ЕО на Съвета.

—   v španielčine: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.…, con arreglo al apéndice 2 del anexo III del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, cuya firma y aplicación provisional han sido aprobadas mediante la Decisión 2008/805/CE del Consejo.

—   v češtine: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006:

celní kvóta na období od 1. 7. … do 30. 6. … pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   v dánčine: Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006:

toldkontingent for 1.7…-30.6… for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF.

—   v nemčine: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…-30.6.… gemäß Anhang III Anlage 2 des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit dem Beschluss 2008/805/EG des Rates genehmigt wurde.

—   v estónčine: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jagu:

ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1.7…–30.6….

—   v gréčtine: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1282/2006:

δασμολογική ποσόστωση 1.7…-30.6…, για τη σκόνη γαλάκτος σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος III της συμφωνίας οικονομικής σύμπραξης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών, αφετέρου, της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή αφαρμογή εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/805/EΚ του Συμβουλίου.

—   v angličtine: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006:

tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder according to Appendix 2 of Annex III to the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision 2008/805/EC.

—   vo francúzštine: Chapitre III, Section 3, du règlement (CE) no 1282/2006:

contingent tarifaire pour la période du 1.7… au 30.6…, pour le lait en poudre conformément à l'appendice 2 de l'annexe III de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, dont la signature et l'application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil.

—   v taliančine: capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1282/2006:

contingente tariffario per l'anno 1.7…-30.6…, per il latte in polvere ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, la cui firma e la cui applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.

—   v lotyštine: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3. iedaļā:

Tarifa kvota no 1. jūlija līdz 30. jūnijam piena pulverim saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājumu Ekonomisko partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm no vienas puses un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no otras puses, kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK.

—   v litovčine: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių Ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlyje.

—   v maďarčine: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza:

az egyrészről a CARIFORUM-államok másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás – amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá – III. mellékletének 2. függeléke szerinti tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

—   v maltčine: Il-Kaptiolu III, it-Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006:

kwota tariffarja għal 1.7…-30.6…, għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta' Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tiegħu kienu approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE.

—   v holandčine: hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1282/2006:

tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 2008/805/EG van de Raad.

—   v poľštine: rozdział III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006:

kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z dodatkiem 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE.

—   v portugalčine: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006:

Contingente pautal de leite em pó do ano 1.7.…-30.6.…, ao abrigo do apêndice 2 do anexo III do Acordo de Parceria Económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, cuja assinatura e aplicação a título provisório foram aprovadas pela Decisão 2008/805/CE do Conselho.

—   v rumunčine: capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006:

contingent tarifar pentru anul 1.7…-30.6, pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE a Consiliului.

—   v slovenčine: kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006:

colná kvóta na obdobie od 1. júla … do 30. júna … na sušené mlieko podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi fóra CARIFORUM na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   v slovinčine: poglavje III, oddelek 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006:

Tarifna kvota za obdobje 1.7…–30.6… za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega podpis in začasno uporabo je Svet odobril s Sklepom 2008/805/ES.

—   vo fínčine: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa:

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen, jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteessä III olevan lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7…–30.6… välisenä aikana.

—   v švédčine: Kapitel III, avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1282/2006:

tullkvot för 1.7…–30.6… för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars undertecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.“


27.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 434/2009

z 26. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na rajčiaky, marhule, citróny, slivky, broskyne vrátane nektáriniek, hrušky a stolové hrozno

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143 písm. b) v spojení s jej článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), sa ustanovuje dozor nad dovozom produktov uvedených v prílohe XVII k danému nariadeniu. Uvedený dozor sa má vykonávať v súlade s pravidlami stanovenými v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

(2)

S cieľom uplatňovať článok 5 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve (4) uzatvorenej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní a na základe posledných dostupných údajov za roky 2006, 2007 a 2008 by sa pre rajčiaky, marhule, citróny, slivky, broskyne vrátane nektáriniek, hrušky a stolové hrozno mala upraviť spúšťacia úroveň dodatočných ciel.

(3)

Z tohto dôvodu by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1580/2007.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1580/2007 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júna 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XVII

Dodatočné dovozné clá: hlava IV kapitola II oddiel 2

Opis výrobkov nemá vplyv na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry a slúži len na informáciu. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich aktuálnej podobe v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis

Obdobie uplatňovania

Spúšťacia úroveň

(v tonách)

78.0015

0702 00 00

rajčiaky

od 1. októbra do 31. mája

415 817

78.0020

od 1. júna do 30. septembra

40 105

78.0065

0707 00 05

uhorky

od 1. mája do 31. októbra

19 309

78.0075

od 1. novembra do 30. apríla

17 223

78.0085

0709 90 80

artičoky

od 1. novembra do 30. júna

16 421

78.0100

0709 90 70

cukety

od 1. januára do 31. decembra

65 893

78.0110

0805 10 20

pomaranče

od 1. decembra do 31. mája

700 277

78.0120

0805 20 10

klementínky

od 1. novembra do konca februára

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

mandarínky (vrátane tangerínok a satsuma); wilkingy a iné podobné citrusové hybridy

od 1. novembra do konca februára

95 620

78.0155

0805 50 10

citróny

od 1. júna do 31. decembra

329 947

78.0160

od 1. januára do 31. mája

61 422

78.0170

0806 10 10

stolové hrozno

od 21. júla do 20. novembra

89 140

78.0175

0808 10 80

jablká

od 1. januára do 31. augusta

876 665

78.0180

od 1. septembra do 31. decembra

106 465

78.0220

0808 20 50

hrušky

od 1. januára do 30. apríla

223 485

78.0235

od 1. júla do 31. decembra

70 116

78.0250

0809 10 00

marhule

od 1. júna do 31. júla

5 785

78.0265

0809 20 95

čerešne s výnimkou višní

od 21. mája do 10. augusta

133 425

78.0270

0809 30

broskyne vrátane nektáriniek

od 11. júna do 30. septembra

131 459

78.0280

0809 40 05

slivky

od 11. júna do 30. septembra

129 925“


27.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 435/2009

z 26. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o určité číselné znaky kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 234/79 z 5. februára 1979 o postupe pre úpravy nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka používaného pre poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (2) sa uvádza kombinovaná nomenklatúra (KN) uplatniteľná od 1. januára 2009.

(2)

Niektoré číselné znaky KN a opisy v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (3) už nezodpovedajú KN.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1234/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 34, 9.2.1979, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Časť I (obilniny) sa mení a dopĺňa takto:

a)

číselné znaky KN 1702 30 91 a 1702 30 99 a príslušné opisy sa nahrádzajú takto:

„ex 1702 30 50

– – Ostatné:

– – – V podobe bieleho kryštalického prášku, tiež aglomerovaného, obsahujúce v suchom stave menej ako 99 % hmotnosti glukózy

ex 1702 30 90

– – – Ostatné, obsahujúce v suchom stave menej ako 99 % hmotnosti glukózy“

b)

opis v stĺpci 2 pre číselné znaky KN 2309 10 11 až 2309 10 53 sa nahrádza takto:

„– – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky“;

c)

opis v stĺpci 2 pre číselné znaky KN ex 2309 90 až 2309 90 53 sa nahrádza takto:

„Ostatné:

– Produkty uvedené v doplňujúcej poznámke 5 ku kapitole 23 kombinovanej nomenklatúry

– Ostatné, vrátane premixov:

– – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky“.

2.

Časť III (cukor) sa mení a dopĺňa takto:

a)

v stĺpci 1 sa „1702 60 95 a 1702 90 99“ nahrádza „1702 60 95 a 1702 90 95“;

b)

číselný znak KN „1702 90 60“ a príslušný opis výrobku sa vypúšťajú.

3.

Časť X (produkty zo spracovaného ovocia a zeleniny) sa mení a dopĺňa takto:

a)

v opise výrobku pre číselný znak KN ex 2001 sa v šiestej zarážke číselný znak KN „ex 2001 90 99“ nahrádza číselným znakom KN „ex 2001 90 97“;

b)

v opise výrobku pre číselný znak KN ex 2007 v druhej zarážke sa číselný znak KN „ex 2007 99 57“ nahrádza číselným znakom KN „ex 2007 99 50“ a číselný znak KN „ex 2007 99 98“ sa nahrádza číselným znakom KN „ex 2007 99 97“.

4.

V časti XI (banány) stĺpci 1 číselný znak KN „ex 2007 99 57“ sa nahrádza číselným znakom KN „ex 2007 99 50“ a číselný znak KN „ex 2007 99 98“ sa nahrádza číselným znakom KN „ex 2007 99 97“.

5.

V časti XV (hovädzie a teľacie mäso) sa stĺpec 1 písm. b) mení a dopĺňa takto:

a)

číselné znaky KN „0206 10 91“ a „0206 10 99“ sa nahrádzajú číselným znakom KN „0206 10 98“;

b)

číselné znaky KN „1602 50 31 až 1602 50 80“ sa nahrádzajú číselnými znakmi KN „1602 50 31 a 1602 50 95“.

6.

V časti XX (hydinové mäso) sa v stĺpci 1 písm. f) sa číselné znaky KN „1602 20 11“ a „1602 20 19“ nahrádzajú číselným znakom KN „1602 20 10“.

7.

Časť XXI (ostatné produkty) sa mení a dopĺňa takto:

a)

číselné znaky KN „ex 0206 49“ a „ex 0206 49 20“ a ich príslušné opisy sa nahrádzajú takto:

„ex 0206 49 00

– – Ostatné

– – – Z domácich svíň:

– – – – Na výrobu farmaceutických výrobkov (c)“

b)

číselný znak KN „0206 49 80“ sa vypúšťa;

c)

číselný znak KN „1602 90 41“ a príslušný opis výrobku sa vypúšťajú;

d)

v stĺpci 1 sa číselný znak KN „1602 90 98“ nahrádza číselným znakom KN „1602 90 99“.


27.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 436/2009

z 26. mája 2009

o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (1), a najmä na jeho článok 115 ods. 2 a článok 121,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 479/2008 sa s účinnosťou od 1. augusta 2009 zmenil a doplnil predchádzajúci režim pre sektor vinohradníctva a vinárstva, ktorý bol ustanovený nariadením Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (2), a zrušilo sa nariadenie Rady (EHS) č. 2392/86 z 24. júla 1986 o založení Registra vinohradov Spoločenstva (3).

(2)

V súčasnosti sú povinné informácie a ustanovenia o aktualizácii a monitorovaní vinohradníckeho registra ustanovené v nariadení (EHS) č. 2392/86 a podrobné pravidlá týkajúce sa vytvorenia vinohradníckeho registra sú ustanovené v nariadení Komisie (EHS) č. 649/87 (4).

(3)

V článku 108 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje, že niektoré členské štáty vedú vinohradnícky register, ktorý obsahuje aktuálne informácie o výrobnom potenciáli.

(4)

Nariadenie (EHS) č. 649/87 by sa preto malo zrušiť a mali by sa prijať podrobné pravidlá uplatňovania týkajúce sa vinohradníckeho registra.

(5)

Hlavnými cieľmi vinohradníckeho registra sú monitorovanie a kontrola výrobného potenciálu. Článkom 116 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje, že členské štáty zabezpečia, aby administratívne a kontrolné postupy, ktoré sa vzťahujú na plochy, boli v súlade s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom (IACS). Predovšetkým by sa malo ustanoviť, že identifikácia pestovateľov a vinohradníckych plôch má byť v súlade s IACS.

(6)

S cieľom vyhnúť sa nadmernému administratívnemu zaťaženiu bez toho, aby boli ohrozené ciele vinohradníckeho registra, by sa malo ustanoviť, že zber informácií nie je povinný pre pestovateľov, ktorých produkcia je veľmi obmedzená.

(7)

V snahe zabezpečiť praktické využívanie vinohradníckeho registra by požadované informácie v tomto registri mali byť v súlade s informáciami požadovanými v rámci hlavy IV Výrobný potenciál nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 (5), ktorým sa ustanovili podrobné pravidlá vykonávania nariadenia (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore.

(8)

V snahe zabezpečiť konzistentnosť dostupných údajov týkajúcich sa vinohradníctva by sa do vinohradníckeho registra mali zaradiť určité údaje zozbierané na základe nariadenia Rady (EHS) č. 357/79 z 5. februára 1979 o štatistických zisťovaniach plôch vinohradov (6), a najmä údaje týkajúce sa roku výsadby vinohradníckej plochy.

(9)

S cieľom zabezpečiť, aby informácie obsiahnuté v registri vždy zodpovedali skutočnému stavu vinohradníctva, by sa mala ustanoviť ich stála aktualizácia a pravidelná kontrola.

(10)

V článku 111 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje, že pestovatelia hrozna určeného na výrobu vína, ako aj výrobcovia muštu a vína každoročne nahlasujú množstvá vyrobené z poslednej úrody a výrobcovia muštu a vína, ako aj obchodníci okrem maloobchodníkov každoročne nahlasujú svoje zásoby. V uvedenom článku sa okrem toho ustanovuje, že členské štáty môžu od obchodníkov s hroznom požadovať, aby každoročne nahlasovali množstvá hrozna, ktoré uviedli na trh.

(11)

S cieľom zjednodušiť spracovanie hlásených údajov by sa každé hlásenie predložené v príslušnej správnej jednotke malo považovať za hlásenie nezávislé od ostatných hlásení, ktoré by ten istý výrobca mohol predložiť v iných správnych jednotkách členského štátu.

(12)

Nie je nutné, aby sa uložila povinnosť dvojitého nahlasovania výrobcom, v prípade ktorých možno všetky nevyhnutné informácie podať v rámci jediného hlásenia o výrobe vína. Od tejto povinnosti je možné oslobodiť všetkých malovýrobcov, pretože ich celková výroba predstavuje pomerne malý objem vzhľadom na výrobu v Spoločenstve.

(13)

Zároveň by sa mala ustanoviť povinnosť nahlasovania pre hospodárske subjekty, ktoré predávajú vinárske výrobky pred stanoveným termínom nahlasovania.

(14)

S cieľom uľahčiť riadenie trhu by sa mal stanoviť konečný termín predloženia hlásení. Vzhľadom na to, že zber úrody hrozna v jednotlivých členských štátoch neprebieha v tom istom období, mali by sa určiť jednotlivé termíny, dokedy sú výrobcovia povinní predložiť hlásenie.

(15)

Na účely jednoduchšieho uplatňovania tohto nariadenia by bolo vhodné, aby sa vo formulároch ustanovili údaje, ktoré sa musia v hláseniach povinne uvádzať, zatiaľ čo výber formy, akou hospodárske subjekty uvedené údaje predložia, sa ponechá na členské štáty.

(16)

V rôznych oblastiach administratívnej činnosti sa ručné zadávanie údajov postupne nahrádza počítačovými postupmi. Preto by sa pri povinnom nahlasovaní malo umožniť aj používanie počítačových a elektronických postupov.

(17)

Členským štátom, ktorých vinohradnícky register je úplný, by sa malo umožniť využívanie určitých údajov z registra, akými sú údaje o plochách. Výrobcovia by preto mali byť za určitých podmienok oslobodení od povinnosti nahlasovania plôch.

(18)

Členským štátom, v ktorých plochy vinohradov nepresahujú 500 hektárov alebo v ktorých výroba vína nepresahuje 50 000 hektolitrov, by sa preto malo umožniť, aby vylúčili z hlásení určité informácie a oslobodili výrobcov od povinnosti predložiť jedno alebo druhé z týchto hlásení za podmienok, ktoré je potrebné ustanoviť.

(19)

Mali by sa stanoviť konečné termíny centralizácie zozbieraných údajov na vnútroštátnej úrovni.

(20)

V súčasnosti je možné získať primeraný prehľad o výrobe a zásobách v sektore vinohradníctva a vinárstva iba na základe hlásení o úrode a zásobách podávaných rôznymi zainteresovanými stranami. Mali by sa preto prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby zainteresované strany predkladali uvedené hlásenia a aby tieto hlásenia boli úplné a presné, a to prostredníctvom ustanovenia sankcií, ktoré by sa uplatnili tak v prípade nepredloženia hlásenia, ako aj v prípade predloženia nepravdivých alebo neúplných hlásení.

(21)

Z rovnakého dôvodu je nevyhnutné, aby sa stanovili konečné termíny odovzdania zozbieraných informácií v rámci povinného nahlasovania Komisii, ako aj spôsob ich odovzdania.

(22)

Na účely monitorovania trhu v oblasti vinohradníctva a vinárstva je potrebné disponovať určitými údajmi o tomto trhu. Okrem údajov pochádzajúcich zo zhrnutí rôznych hlásení sa za nevyhnutné považujú aj informácie o množstvách vína a jeho použití a o cenách vína. Preto by sa malo ustanoviť, že členské štáty majú tieto informácie zhromaždiť a oznámiť Komisii do určitých stanovených termínov.

(23)

Niektoré členské štáty je možné oslobodiť od povinnosti oznamovať ceny, pretože ich celková výroba predstavuje pomerne malý objem vzhľadom na výrobu v Spoločenstve.

(24)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1282/2001 (7), ktorým sa ustanovili podrobné pravidlá uplatňovania, pokiaľ ide o zhromažďovanie informácií na identifikáciu výrobkov z vína a monitorovanie trhu s vínom, by sa preto malo zrušiť.

(25)

Pre potreby jednotného trhu v Spoločenstve by sa orgánom zodpovedným za monitorovanie držby vinárskych výrobkov a ich uvádzania na trh mali poskytnúť potrebné nástroje na účely účinnej kontroly v súlade s jednotnými pravidlami platnými v celom Spoločenstve.

(26)

Článkom 112 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 sa ustanovuje, že vinárske výrobky možno uviesť do obehu v Spoločenstve iba s úradne schváleným sprievodným dokladom. V odseku 2 uvedeného článku sa ustanovuje, že fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú v držbe vinárske výrobky, majú povinnosť viesť pre tieto výrobky evidenciu, a to najmä evidenciu o vstupe a výstupe týchto výrobkov.

(27)

Pokrok v oblasti daňovej harmonizácie v rámci Spoločenstva sa zavŕšil smernicou Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (8). S cieľom vytvoriť jednotné pravidlá platné v rámci Spoločenstva a zjednodušiť administratívne formality pre podnikateľov a občanov by bolo vhodné, aby sa sprievodné doklady, ktoré sa používajú pri preprave vinárskych výrobkov na účely uplatňovania daňových predpisov, takisto považovali za uznané sprievodné doklady.

(28)

Na prepravu vinárskych výrobkov, na ktoré sa nevzťahujú uvedené daňové predpisy, a na prepravu vinárskych výrobkov od malovýrobcov by sa mal ustanoviť sprievodný doklad pre tieto výrobky, aby príslušné orgány mohli monitorovať pohyb týchto výrobkov. Na tento účel sa môže uznať každý obchodný doklad, ktorý obsahuje všetky údaje potrebné na identifikáciu výrobku a na sledovanie jeho pohybu počas prepravy.

(29)

S cieľom zjednodušiť dopravcom administratívne formality by sa malo ustanoviť, že na prepravu niektorých vinárskych výrobkov, ktoré sa prepravujú na obmedzenú vzdialenosť alebo sú balené v malých nádobách v obmedzenom množstve, sa nebude požadovať žiadny sprievodný doklad.

(30)

Pri administratívnych činnostiach hospodárskych subjektov sa postupne nahrádza používanie papierových dokumentov počítačovými postupmi. Preto je žiaduce, aby sa počítačové postupy mohli používať aj pri vyhotovovaní a používaní sprievodných dokladov a evidenčných záznamov.

(31)

Pri vývoze vinárskych výrobkov sa k sprievodným dokladom požadujú doplňujúce doklady, najmä vyhlásenie o vývoze. Mali by sa preto ustanoviť dodatočné postupy vyhotovenia a schválenia týchto dokladov.

(32)

Monitorovanie prepravy nebalených vinárskych výrobkov si vyžaduje osobitnú pozornosť, pretože tieto výrobky sú vystavené podvodným postupom vo väčšej miere ako výrobky vo fľašiach označených etiketami a vybavených jednorazovými uzávermi. V takýchto prípadoch by sa mali požadovať doplňujúce informácie a predchádzajúce potvrdenie platnosti sprievodného dokladu.

(33)

S cieľom uľahčiť kontrolu zo strany príslušných orgánov je potrebné vyžadovať, aby sa v sprievodných dokladoch pri preprave výrobku z tretej krajiny, ktorý sa uvádza do voľného obehu, uviedol odkaz na doklad VI 1.

(34)

Ustanovenia o vyhotovovaní sprievodných administratívnych dokladov a zjednodušeného sprievodného dokladu sa vzťahujú na pravidlá osvedčovania chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia určitých kategórií vína. Mali by sa preto ustanoviť pravidlá potrebné na takéto osvedčovanie. Taktiež je potrebné ustanoviť pravidlá osvedčovania pôvodu určitých vín pri preprave, ktorá nepodlieha daňovým formalitám, a to najmä pri vývoze. S cieľom zjednodušiť administratívne formality pre občanov a odbremeniť príslušné orgány od rutinnej práce je potrebné ustanoviť pravidlá, na základe ktorých by tieto orgány mohli povoliť odosielateľom, ktorí spĺňajú určité podmienky, aby do sprievodného dokladu uviedli text, ktorým sa osvedčuje pôvod vína, a to bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie príslušných kontrol.

(35)

Mali by sa ustanoviť opatrenia, ktoré by mali prijať príslušné orgány, pokiaľ ide o prepravu vykonávanú prostredníctvom odosielateľa, ktorý závažne porušil predpisy, alebo pokiaľ ide o dopravu bez platných dokladov, tak, aby náprava situácie v týchto prípadoch nevyvolala dlhšie meškanie prepravy, ako je to nevyhnutné.

(36)

S cieľom zabezpečiť, aby používanie registrov umožnilo príslušným orgánom efektívne monitorovať pohyb a skladovanie vinárskych výrobkov, najmä pri spolupráci medzi týmito orgánmi na úrovni Spoločenstva, mali by sa zosúladiť pravidlá vedenia evidencie na úrovni Spoločenstva.

(37)

Povinnosti týkajúce sa vedenia evidencie môžu v prípade niektorých hospodárskych subjektov spôsobiť neprimeranú administratívnu záťaž. Práve preto by členské štáty mali mať možnosť oslobodiť takéto hospodárske subjekty od určitých povinností.

(38)

Látky používané pri určitých enologických postupoch, najmä pri obohacovaní, zvyšovaní obsahu kyselín a úprave zvyškového cukru, sú zvlášť vystavené riziku podvodného použitia. Preto je potrebné viesť evidenciu o týchto látkach, aby príslušné orgány mohli vykonávať dohľad nad ich pohybom a použitím.

(39)

Osobitnú pozornosť si vyžaduje kontrola šumivých vín a likérových vín, pretože sa do nich pridávajú ďalšie výrobky. Preto je potrebné vyžadovať, aby sa do evidencie zapisovali doplňujúce informácie.

(40)

Sprievodný doklad na prepravu vinárskych výrobkov stanovený predpismi Spoločenstva je veľmi užitočným zdrojom informácií pre orgány zodpovedné za kontrolu dodržiavania predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych predpisov v sektore vína. Členské štáty by mali mať možnosť ustanoviť doplňujúce právne predpisy týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia pri preprave, ktorá sa začína na ich vlastnom území.

(41)

Článkom 18 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 884/2001 z 24. apríla 2001 ustanovujúceho podrobné pravidlá pre používanie sprievodných dokladov na prepravu vinárskych výrobkov a na vedenie záznamov vo vinárskom sektore (9) sa členským štátom poskytla možnosť zaviesť doplňujúce alebo osobitné ustanovenia pre príslušné výrobky, ktoré sú v obehu na ich území. Jedným z týchto ustanovení sa ustanovuje, že údaj o objemovej hmotnosti hroznového muštu sa až do 31. júla 2010 môže nahradiť údajom o hustote vyjadrenej v Oechslových stupňoch. Tento tradičný postup používajú najmä poľnohospodárski malovýrobcovia, ktorí potrebujú ešte niekoľko rokov na prijatie nových pravidiel označovania objemovej hmotnosti. Preto by sa táto odchýlka mala predĺžiť prostredníctvom zrušenia nariadenia (ES) č. 884/2001.

(42)

Je žiaduce, aby členské štáty oznámili Komisii názov a adresu príslušných orgánov zodpovedných za uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa sprievodných dokladov a evidencie, aby Komisia mohla poskytnúť tieto informácie ostatným členským štátom.

(43)

Informácie potrebné na kontrolu a audit uplatňovania tohto nariadenia by členské štáty mali primeranú dobu uchovávať na účely inšpekcie.

(44)

S cieľom zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s dopravcami by sa mali ustanoviť opatrenia pre relevantné prípady zrejmých chýb, zásahu vyššej moci a iných mimoriadnych okolností. Mali by sa tiež ustanoviť pravidlá týkajúce sa umelo vytvorených situácií tak, aby z nich nebolo možné ťažiť.

(45)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VINOHRADNÍCKY REGISTER

Článok 1

Predmet

Touto hlavou sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto hlavy:

a)

„pestovateľ“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb, bez ohľadu na právny štatút, aký má táto skupina alebo jej členovia podľa vnútroštátneho práva, ktorej podnik sa nachádza na území Spoločenstva, ako sa vymedzuje v článku 299 zmluvy, a ktorá obhospodaruje plochu vysadenú viničom;

b)

„vinohradnícka plocha“ je poľnohospodársky pozemok vysadený viničom, ako sa vymedzuje v článku 2.1a nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 (10);

c)

„opustená vysadená plocha“ je celková plocha vysadená viničom, na ktorej sa už pravidelne nevykonávajú pestovateľské úkony s cieľom získať predajný výrobok.

Článok 3

Informácie obsiahnuté vo vinohradníckom registri

1.   Na účely zostavenia a aktualizácie vinohradníckeho registra členské štáty zhromažďujú:

a)

za každého pestovateľa s plochou vysadenou viničom najmenej 0,1 hektára alebo pestovateľa podliehajúceho povinnosti nahlasovania podľa právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov informácie týkajúce sa:

i)

jeho identifikácie;

ii)

umiestnenia vinohradníckych plôch;

iii)

rozlohy vinohradníckych plôch;

iv)

vlastností viniča vysadeného na vinohradníckych plochách;

v)

nezákonnej výsadby, výsadbových práv a programu vyklčovania, ako sú ustanovené v hlave V nariadenia (ES) č. 479/2008;

vi)

pomoci na reštrukturalizáciu, konverziu vinohradov a zelený zber, ako sú ustanovené v článkoch 11 a 12 nariadenia (ES) č. 479/2008;

b)

údaje o rozlohe vinohradníckych plôch, ktoré nie sú uvedené v písmene a);

c)

za každú fyzickú alebo právnickú osobu alebo skupinu takýchto osôb, ktoré sú povinné podávať hlásenie o výrobe ustanovené v článku 9, informácie týkajúce sa:

i)

jej identifikácie;

ii)

povinného nahlasovania podľa hlavy II.

2.   Informácie o vlastnostiach vinohradníckych plôch sa uvádzajú oddelene v dokumentácii pestovateľa. Pokiaľ to homogenita vinohradníckych plôch umožňuje, informácie sa môžu vzťahovať na súbor niekoľkých susediacich plôch alebo časti(-í) susednej(-ých) plochy (plôch), ak je zaručená identifikácia každej jednej plochy.

3.   Vinohradnícky register musí obsahovať minimálne údaje zozbierané podľa odseku 1, ktorých podrobnosti a špecifikácie sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

4.   Niektoré členské štáty však nemusia zhromažďovať ani vkladať do vinohradníckeho registra tieto informácie:

a)

informácie zodpovedajúce číslu 3 bodu 1.1 a číslam 5 až 7 bodu 1.2 prílohy I, ak sa na členské štáty nevzťahuje prechodný režim výsadbových práv podľa článku 95 nariadenia (ES) č. 479/2008;

b)

informácie zodpovedajúce číslam 9 a 10 bodu 1.2 prílohy I, ak sa na členské štáty nevzťahuje program vyklčovania podľa článku 105 nariadenia (ES) č. 479/2008;

c)

informácie zodpovedajúce písmenám b) a c) čísla 3 bodu 1.2 prílohy I, ak sú členské štáty oslobodené od povinnosti klasifikovať odrody muštového hrozna podľa článku 24 ods. 2 nariadenia (ES) č. 479/2008.

Článok 4

Uchovávanie a aktualizácia informácií

Členské štáty zabezpečujú uchovávanie informácií obsiahnutých vo vinohradníckom registri počas obdobia potrebného na monitorovanie a kontrolu príslušných opatrení a v každom prípade najmenej počas piatich vinárskych rokov, ktoré nasledujú po roku, na ktorý sa informácie vzťahujú.

Členské štáty zabezpečujú pravidelnú aktualizáciu vinohradníckeho registra postupne v závislosti od dostupnosti zozbieraných informácií.

Článok 5

Kontrola informácií

Členské štáty uskutočnia najmenej raz za päť rokov u každého pestovateľa a u každej fyzickej alebo právnickej osoby alebo skupiny takýchto osôb, ktoré sú povinné predložiť hlásenie o výrobe podľa článku 9, kontrolu súladu medzi štrukturálnym stavom vyplývajúcim z dokumentácie týkajúcej sa pestovateľa a dokumentácie týkajúcej sa výroby a skutočným stavom. Dokumentácie sa upravia na základe výsledkov tejto kontroly.

HLAVA II

POVINNÉ NAHLASOVANIE A ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ NA ÚČELY MONITOROVANIA TRHU V SEKTORE VINOHRADNÍCTVA A VINÁRSTVA

Článok 6

Predmet

Táto hlava sa týka podrobných pravidiel uplatňovania nariadenia (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o povinné hlásenia a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu v sektore vinohradníctva a vinárstva.

Článok 7

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto hlavy:

a)

„vinohradník“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá pestuje hrozno;

b)

„maloobchodníci“ sú fyzické alebo právnické osoby alebo skupina takýchto osôb, ktorých podnikateľská činnosť zahŕňa priamy predaj spotrebiteľovi v malom množstve, ktoré určí každý členský štát so zreteľom na osobitné charakteristické črty obchodovania a distribúcie, nie však osoby, ktoré používajú pivnice vybavené na skladovanie a balenie vína vo veľkom množstve.

KAPITOLA I

Povinné nahlasovanie

Článok 8

Hlásenia o úrode

1.   Vinohradníci každoročne predkladajú príslušným orgánom v členských štátoch v ustanovenej administratívnej jednotke hlásenie o úrode, ktoré obsahuje minimálne údaje uvedené v prílohe II a prípadne údaje uvedené v prílohe III.

Členské štáty môžu ustanoviť, aby sa predkladalo jedno hlásenie za podnik.

2.   Od povinnosti predložiť hlásenie o úrode sú oslobodení:

a)

vinohradníci, ktorých celková produkcia hrozna je určená na spotrebu v čerstvom stave alebo na usušenie, alebo na priame spracovanie na hroznovú šťavu;

b)

vinohradníci, ktorých vinohrady majú menej ako 0,1 hektára a ktorých žiadna časť úrody nebola a ani nebude uvedená na trh v žiadnej forme;

c)

vinohradníci, ktorých vinohrady majú menej ako 0,1 hektára a ktorí celú svoju úrodu dodávajú vinárskemu družstvu alebo skupine, ktorej sú spoločníkmi alebo členmi.

V prípade uvedenom v prvom pododseku písm. c) musia vinohradníci predložiť príslušnému vinárskemu družstvu alebo skupine hlásenie obsahujúce:

a)

priezvisko, meno a adresu vinohradníka;

b)

množstvo dodaného hrozna;

c)

plochu dotknutého vinohradu a jeho umiestnenie.

Vinárske družstvo alebo skupina skontroluje správnosť údajov v tomto hlásení na základe informácií, ktoré má k dispozícii.

3.   Odchylne od odseku 1 a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce z článku 9, členské štáty môžu oslobodiť od povinnosti predložiť hlásenie o úrode:

a)

vinohradníkov, ktorí sami spracúvajú alebo vo svojom mene dajú spracovať celú úrodu hrozna na víno;

b)

vinohradníkov, ktorí sú spoločníkmi alebo členmi vinárskeho družstva alebo skupiny a ktorí dodávajú celú svoju úrodu vo forme hrozna a/alebo muštu tomuto vinárskemu družstvu alebo tejto skupine, vrátane vinohradníkov uvedených v článku 9 ods. 3.

Článok 9

Hlásenia o výrobe

1.   Fyzické alebo právnické osoby alebo skupiny takýchto osôb vrátane vinárskych družstiev, ktoré z úrody v bežnom vinárskom roku vyrobili víno a/alebo mušty, každoročne predkladajú príslušným orgánom určeným členskými štátmi hlásenie o výrobe, ktoré obsahuje minimálne údaje uvedené v prílohe IV.

Členské štáty môžu ustanoviť, aby sa predkladalo jedno hlásenie za zariadenie na vinifikáciu.

2.   Od povinnosti predložiť hlásenie o výrobe možno oslobodiť vinohradníkov uvedených v článku 8 ods. 2, ako aj výrobcov, ktorí vo svojich prevádzkach získavajú vinifikáciou zakúpených výrobkov množstvo vína, ktoré je menšie ako 10 hektolitrov a ktoré nebolo a ani nebude uvedené na trh v žiadnej forme.

3.   Od povinnosti predložiť hlásenie o výrobe sú oslobodení aj vinohradníci, ktorí sú spoločníkmi alebo členmi vinárskeho družstva, ktoré podlieha povinnosti predložiť hlásenie, a ktorí dodávajú svoju produkciu hrozna tomuto vinárskemu družstvu, pričom si vyhradzujú právo získať vinifikáciou množstvo vína menšie ako 10 hektolitrov na svoju rodinnú spotrebu.

4.   V prípade fyzických alebo právnických osôb alebo skupín takýchto osôb, ktoré predávajú výrobky na výrobu vína, členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia umožňujúce výrobcom, ktorí sú povinní predkladať hlásenia, aby mali k dispozícii rôzne informácie, ktoré musia uviesť vo svojich hláseniach.

Článok 10

Hlásenia o spracovaní a/alebo uvedení na trh

1.   Členské štáty môžu ustanoviť, aby fyzické alebo právnické osoby alebo skupiny takýchto osôb vrátane vinárskych družstiev, ktoré pred dátumom ustanoveným v článku 16 ods. 1 spracovali a/alebo uviedli na trh výrobky na výrobu vína v rámci bežného vinárskeho roka, predložili príslušným orgánom hlásenie o spracovaní a/alebo uvedení výrobkov na trh.

2.   Od povinnosti predložiť hlásenie o spracovaní a/alebo uvedení výrobkov na trh sú oslobodení vinohradníci, ktorí sú spoločníkmi alebo členmi vinárskeho družstva, ktoré podlieha povinnosti predložiť hlásenie, a ktorí dodávajú svoju produkciu hrozna tomuto vinárskemu družstvu, pričom si vyhradzujú právo získať vinifikáciou množstvo vína menšie ako 10 hektolitrov na svoju rodinnú spotrebu.

Článok 11

Hlásenia o zásobách

Fyzické alebo právnické osoby alebo skupiny takýchto osôb okrem súkromných spotrebiteľov a maloobchodníkov každoročne predkladajú príslušným orgánom v členských štátoch hlásenie o zásobách hroznového muštu, zahusteného hroznového muštu, rektifikovaného zahusteného hroznového muštu a vína, ktoré skladujú k 31. júlu. Toto hlásenie obsahuje minimálne údaje uvedené v prílohe V. Pokiaľ ide o vinárske výrobky v Spoločenstve, v takomto hlásení sa neuvádzajú výrobky z hrozna zozbieraného v rámci zberu v tom istom kalendárnom roku.

Členské štáty, ktorých výroba vína nepresiahne 50 000 hektolitrov ročne, však môžu oslobodiť obchodníkov okrem maloobchodníkov, ktorí majú zásoby v malom množstve, od povinnosti predložiť hlásenia podľa prvého pododseku pod podmienkou, že príslušné orgány budú schopné predložiť Komisii štatistické vyhodnotenie uvedených zásob skladovaných v členskom štáte.

KAPITOLA II

Všeobecné ustanovenia

Článok 12

Formuláre

1.   Členské štáty vyhotovia vzorové formuláre jednotlivých hlásení a zabezpečia, aby tieto formuláre obsahovali minimálne údaje uvedené v prílohách II, III, IV a V.

Formuláre možno vydávať a používať prostredníctvom informačných systémov v súlade s podrobnými pravidlami ustanovenými príslušnými orgánmi v členských štátoch.

2.   V uvedených formulároch nemusí byť uvedený výslovný odkaz na plochu, ak členský štát môže tento údaj spoľahlivo určiť na základe iných informácií uvedených v hlásení, najmä na základe informácie o výrobnej ploche a celkovej úrode podniku, alebo na základe informácií z vinohradníckeho registra.

3.   Údaje obsiahnuté v hláseniach uvedených v odseku 1 sa centrálne evidujú na vnútroštátnej úrovni.

Článok 13

Prepojenie s vinohradníckym registrom

Odchylne od článkov 8 a 9 a príloh II a IV k tomuto nariadeniu členské štáty, ktoré v súlade s článkom 108 nariadenia (ES) č. 479/2008 zriadili každoročne aktualizovaný vinohradnícky register alebo administratívny nástroj na obdobnú kontrolu, môžu od povinnosti nahlásiť plochu oslobodiť fyzické alebo právnické osoby, skupiny takýchto osôb alebo vinohradníkov uvedených v týchto článkoch.

V tomto prípade príslušné orgány v členských štátoch samotné doplnia hlásenia uvedením údaju o ploche na základe údajov uvedených v tomto registri.

Článok 14

Výnimky

1.   Členské štáty, ktorých plocha vinohradov nepresahuje 500 ha a ktoré získali určité informácie, ktoré musia byť uvedené v hláseniach uvedených v článkoch 8, 9 a 10, z iných administratívnych aktov, môžu tieto informácie vylúčiť z týchto hlásení.

Členské štáty, ktorých plocha vinohradov nepresahuje 500 ha a ktoré získali všetky informácie, ktoré musia byť uvedené v hláseniach uvedených v článkoch 8, 9 a 10, z iných administratívnych aktov, môžu oslobodiť hospodárske subjekty od povinnosti predložiť tieto hlásenia.

2.   Členské štáty, v ktorých produkcia vína nepresahuje 50 000 hektolitrov za vinársky rok a ktoré získali určité informácie, ktoré musia byť uvedené v hláseniach uvedených v článku 11, z iných administratívnych aktov, môžu tieto informácie vylúčiť z týchto hlásení.

Členské štáty, v ktorých produkcia vína nepresahuje 50 000 hektolitrov za vinársky rok a ktoré získali všetky informácie, ktoré musia byť uvedené v hláseniach uvedených v článku 11, z iných administratívnych aktov, môžu oslobodiť hospodárske subjekty od povinnosti predložiť tieto hlásenia.

3.   Členské štáty, ktoré majú počítačový systém, ktorý umožňuje zistiť prepojenie medzi osobami, ktoré predložili hlásenie, nahlásenou produkciou a plochami dotknutých vinohradov, môžu výrobcov oslobodiť od povinnosti uviesť registračné čísla pozemkov podľa prílohy II vyhotovenej v súlade s článkom 8. Prepojenie sa môže zistiť aj pomocou identifikačného čísla podniku, odkazu na skupinu pozemkov alebo odkazu vloženého do vinohradníckeho registra.

Článok 15

Povinné kritériá

1.   Na účely prepočítavania množstiev výrobkov iných ako víno na hektolitre vína môžu členské štáty určiť koeficienty, ktoré sa môžu meniť v závislosti od rôznych objektívnych kritérií, ktoré majú vplyv na toto prepočítanie. Členské štáty oznámia koeficienty Komisii spolu so súhrnom informácií uvedeným v článku 19 ods. 1.

2.   Množstvo vína, ktoré má byť uvedené v hlásení o výrobe podľa článku 9, je celkové množstvo získané na základe prvotného kvasenia vrátane vínnych kalov.

Článok 16

Dátumy na predloženie hlásení

1.   Hlásenia uvedené v článkoch 8 a 9 sa predkladajú najneskôr do 15. januára. Členské štáty však môžu určiť skorší dátum alebo skoršie dátumy. Okrem toho môžu stanoviť dátum, ku ktorému sa skladované množstvá berú do úvahy pri vyhotovovaní hlásení.

2.   Hlásenia uvedené v článku 11 musia byť v prípade množstiev skladovaných k 31. júlu predložené najneskôr do 10. septembra. Členské štáty však môžu stanoviť skorší dátum alebo skoršie dátumy.

Článok 17

Kontroly

Členské štáty zavedú kontroly a vhodné opatrenia na zabezpečenie súladu týchto hlásení so skutočnosťou.

Článok 18

Sankcie

1.   Osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť predložiť hlásenia o úrode, výrobe alebo zásobách a ktoré tieto hlásenia nepredložili do dátumov ustanovených v článku 16 tohto nariadenia, sú okrem prípadu zásahu vyššej moci vylúčené z oprávnenia na uplatnenie opatrení podľa článkov 12, 15, 17, 18 a 19 nariadenia (ES) č. 479/2008 na predmetný vinársky rok a na nasledujúci vinársky rok.

Ak dôjde k prekročeniu lehôt ustanovených v článku 16 tohto nariadenia, nie však viac ako o 10 pracovných dní, bude to mať za následok len úmerné percentuálne zníženie súm, ktoré sa majú zaplatiť za bežný vinársky rok, ktoré stanoví príslušný orgán v závislosti od lehoty, bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne sankcie.

2.   Okrem prípadu zásahu vyššej moci, ak príslušné orgány v členských štátoch považujú hlásenia ustanovené v odseku 1 za neúplné alebo nepresné a ak je poznanie chýbajúcich alebo nepresne uvedených údajov nevyhnutné na účely správneho uplatňovania opatrení ustanovených v článkoch 12, 15, 17, 18 a 19 nariadenia (ES) č. 479/2008, pomoc, ktorá sa má vyplatiť, sa úmerne zníži o sumu stanovenú príslušným orgánom, a to v závislosti od závažnosti porušenia a bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne sankcie.

KAPITOLA III

Povinnosť členských štátov poskytovať informácie

Článok 19

Oznamovanie zo strany členských štátov

1.   Členské štáty oznámia Komisii elektronicky:

a)

Pokiaľ ide o bežný vinársky rok:

i)

najneskôr do 15. septembra odhady pravdepodobného objemu výrobkov v sektore vinohradníctva a vinárstva získaných na ich území;

ii)

najneskôr do 30. novembra odhady dostupného množstva a použitia vinárskych výrobkov na ich území;

iii)

najneskôr do 15. apríla konečný výsledok na základe hlásení o výrobe.

b)

Pokiaľ ide o uplynulé vinárske roky:

i)

najneskôr do 30. novembra zhrnutie hlásení o zásobách na konci vinárskeho roka;

ii)

najneskôr do 15. decembra predbežnú bilanciu za predchádzajúci vinársky rok;

iii)

najneskôr do 15. marca záverečnú bilanciu za predposledný vinársky rok.

2.   Vyhodnotenia výsledkov sa musia zaslať Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (EUROSTAT).

Členské štáty informujú Komisiu o každej novej dôležitej skutočnosti, ktorá by mohla podstatne ovplyvniť odhad dostupného množstva výrobkov a ich použitia, uskutočnený na základe konečných údajov za uplynulé roky.

3.   S cieľom zistiť, aký je vývoj cien, členské štáty, ktorých produkcia vína prekročila v posledných 5 rokoch v priemere 5 % celkovej produkcie vína v Spoločenstve, oznámia Komisii, pokiaľ ide o vína uvedené v odseku 1 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008:

a)

najneskôr v 15. deň každého mesiaca zhrnutie kótovaných cien vzťahujúcich sa na predchádzajúci mesiac alebo

b)

1. augusta 2009 verejné zdroje informácií, ktoré považujú za dôveryhodné na účely zisťovania cien.

Členské štáty sa uistia, že Komisia má právo zverejniť údaje obsiahnuté v informačných zdrojoch uvedených prvom pododseku písmene b).

Členské štáty uskutočnia obmedzený výber trhov, ktoré budú monitorovať, pričom určia celkovo 8 najreprezentatívnejších kótovaných cien bielych a červených vín vyrábaných na ich území.

Uvedené ceny sa vzťahujú na nezabalený tovar z podniku výrobcu a sú vyjadrené v eurách za hektoliter/stupeň alebo za hektoliter.

KAPITOLA IV

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Článok 20

Všeobecné ustanovenie

Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia členských štátov, ktorými sa zavádza systém hlásení o úrode, výrobe, spracovaní a/alebo uvedení výrobkov na trh alebo zásobách, ktorý ustanovuje poskytovanie úplnejších informácií, najmä z toho dôvodu, že sa vzťahuje na širšie kategórie osôb podliehajúcich povinnosti predkladať hlásenia, ako sú kategórie ustanovené v článkoch 8, 9 a 11.

HLAVA III

SPRIEVODNÉ DOKLADY NA PREPRAVU VINÁRSKYCH VÝROBKOV A VEDENIE EVIDENCIE V SEKTORE VINOHRADNÍCTVA A VINÁRSTVA

KAPITOLA I

Predmet, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 21

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   Touto hlavou sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článku 112 nariadenia (ES) č. 479/2008 o sprievodných dokladoch pre výrobky v sektore vinohradníctva a vinárstva, uvedené v časti XII prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 (11), bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie smernice 92/12/EHS. V tejto hlave sa ustanovujú:

a)

pravidlá vyhotovenia sprievodných dokladov na prepravu vinárskych výrobkov:

i)

v rámci členského štátu, pokiaľ k takýmto zásielkam nie je priložený doklad požadovaný na základe predpisov Spoločenstva vychádzajúcich zo smernice 92/12/EHS;

ii)

pri vývoze do tretej krajiny;

iii)

pri obchodovaní v rámci Spoločenstva, ak:

prepravu vykonáva malovýrobca, ktorý je členským štátom, v ktorom sa preprava začína, oslobodený od povinnosti vyhotoviť zjednodušený sprievodný doklad, alebo

ide o prepravu vinárskeho výrobku, ktorý nepodlieha spotrebnej dani;

b)

doplňujúce ustanovenia na vyhotovenie:

i)

sprievodného administratívneho dokladu alebo obchodného dokladu používaného namiesto neho;

ii)

zjednodušeného sprievodného dokladu alebo obchodného dokladu používaného namiesto neho;

c)

pravidlá osvedčovania pôvodu vín s chráneným označením pôvodu (CHOP) alebo s chráneným zemepisným označením (CHZO) v sprievodných dokladoch pri preprave týchto vín.

2.   Touto hlavou sa tiež ustanovujú pravidlá vedenia vstupnej a výstupnej evidencie osobami, ktoré skladujú vinárske výrobky na účely výkonu svojho povolania.

Článok 22

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

a)

„výrobca“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá má v držbe alebo mala v držbe čerstvé hrozno, hroznový mušt alebo mladé ešte kvasiace víno a ktorá ich spracováva alebo ich dáva spracovať na víno;

b)

„malovýrobca“ je výrobca, ktorý vyrába v priemere menej ako 1 000 hektolitrov vína ročne;

c)

„maloobchodník“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorých podnikateľská činnosť zahŕňa priamy predaj spotrebiteľovi v malom množstve, ktoré určí každý členský štát so zreteľom na osobitné charakteristické črty obchodovania a distribúcie, nie však osoba, ktorá používa pivnice vybavené na skladovanie a prípadne zariadenia na balenie vín vo veľkých množstvách, alebo osoba, ktoré sa zaoberá ambulantným obchodom nebaleného vína;

d)

„sprievodný administratívny doklad“ je doklad, ktorý spĺňa ustanovenia nariadenia Komisie (EHS) č. 2719/92 (12);

e)

„zjednodušený sprievodný doklad“ je doklad, ktorý spĺňa ustanovenia nariadenia Komisie (EHS) č. 3649/92 (13);

f)

„obchodník, ktorý neskladuje zásoby“, je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktoré kupujú alebo predávajú vinárske výrobky v rámci podnikateľskej činnosti, pričom však nemajú priestory na skladovanie takýchto výrobkov;

g)

„uzáver“ je uzáver nádob s nominálnym objemom päť litrov alebo menej;

h)

„fľašovanie“ je umiestňovanie príslušných výrobkov do nádob s objemom neprevyšujúcim 60 litrov na obchodné účely;

i)

„fľašovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktoré vykonávajú alebo zabezpečujú plnenie do fliaš vo svojom mene.

Na účely uplatňovania prvého pododseku písm. b) sa členské štáty riadia priemernou ročnou výrobou za najmenej tri po sebe idúce vinárske roky. Členské štáty nemusia považovať za malovýrobcu toho výrobcu, ktorý kupuje čerstvé hrozno alebo hroznový mušt na účely jeho spracovania na víno.

KAPITOLA II

Sprievodné doklady na prepravu vinárskych výrobkov

Článok 23

Predmet

Bez ohľadu na prípadné použitie počítačových postupov všetky fyzické alebo právnické osoby, všetky skupiny osôb vrátane obchodníkov, ktorí neskladujú zásoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo firmy na colnom území Spoločenstva a ktoré prepravujú vinársky výrobok alebo zabezpečujú prepravu vinárskeho výrobku, musia na vlastnú zodpovednosť vyhotoviť sprievodný doklad na takúto prepravu, ďalej len „sprievodný doklad“.

Článok 24

Uznané sprievodné doklady

1.   Za sprievodné doklady sa považujú tieto doklady:

a)

pri výrobkoch, na ktoré sa vzťahujú formality týkajúce sa pohybu ustanovené v smernici 92/12/EHS:

i)

v prípade uvedenia do obehu s pozastavením spotrebnej dane, sprievodný administratívny doklad alebo obchodný doklad vyhotovený podľa nariadenia (EHS) č. 2719/92;

ii)

v prípade pohybu v rámci Spoločenstva a uvoľnenia na spotrebu v členskom štáte expedície, zjednodušený sprievodný doklad alebo obchodný doklad vyhotovený podľa nariadenia (EHS) č. 3649/92;

b)

pri výrobkoch, ktoré nepodliehajú formalitám týkajúcim sa pohybu ustanoveným v smernici 92/12/EHS a prípadne pri víne vyrábanom malovýrobcami, každý doklad obsahujúci minimálne informácie uvedené v písmene C prílohy VI, ako aj akékoľvek ďalšie informácie prípadne predpísané členskými štátmi, vyhotovený v súlade s týmto nariadením.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. b):

a)

členské štáty môžu požadovať, aby bol sprievodný doklad na prepravu výrobkov, ktorá sa začína na ich území, vyhotovený v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VII;

b)

ak preprava sa začína a končí na ich území, členské štáty môžu upustiť od požiadavky, aby bol sprievodný doklad rozdelený na rubriky a aby boli predpísané informácie očíslované tak, ako je uvedené vo vzore uvedenom v prílohe VII.

Článok 25

Výnimky

Odchylne od článku 23 sa v nasledujúcich prípadoch nevyžaduje žiadny sprievodný doklad:

a)

v prípade vinárskych výrobkov v nádobách s nominálnym objemom viac ako 60 litrov:

i)

zásielky hrozna, nelisovaného aj lisovaného, alebo hroznového muštu, ktoré sú prepravované samotným výrobcom hrozna vo vlastnom mene, z vlastných vinohradov alebo z inej prevádzky, ktorá mu patrí, ak celková cestná vzdialenosť neprevyšuje 40 km a takáto preprava sa uskutočňuje:

v prípade individuálneho výrobcu, do jeho výrobnej prevádzky,

v prípade výrobcu patriaceho ku skupine, do výrobnej prevádzky tejto skupiny;

ii)

zásielky hrozna, nelisovaného aj lisovaného, ktoré prepravuje samotný výrobca hrozna alebo ich necháva prepravovať vo vlastnom mene z vlastných vinohradov tretími osobami, inými ako príjemcovia:

ak ide o prepravu do prevádzky na výrobu vína patriacej príjemcovi, ktorá sa nachádza v tej istej vinárskej oblasti, a

ak celková cestná vzdialenosť neprevyšuje 40 km; vo výnimočných prípadoch môžu príslušné orgány predĺžiť túto maximálnu vzdialenosť na 70 km;

iii)

zásielky vínneho octu;

iv)

zásielky prepravované v rámci tej istej miestnej administratívnej jednotky alebo do bezprostredne susediacej miestnej administratívnej jednotky, pokiaľ takúto prepravu schválil príslušný orgán, alebo zásielky v rámci tej istej regionálnej administratívnej jednotky, pokiaľ bolo na túto prepravu vydané individuálne povolenie, ak:

sa výrobok prepravuje medzi dvoma prevádzkami toho istého podniku s výhradou uplatňovania článku 38 ods. 2 písm. a) alebo

výrobok nemení vlastníka a ak sa preprava uskutočňuje s cieľom výroby, spracovania, skladovania alebo plnenia vína do fliaš;

v)

zásielky hroznových výliskov alebo vínneho kalu:

do liehovaru, ak je k výrobku priložený dodací list ustanovený príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom sa preprava začína, alebo

ak sa preprava uskutočňuje s cieľom likvidácie týchto produktov výroby vína pod dohľadom podľa článku 22 nariadenia (ES) č. 555/2008;

b)

v prípade výrobkov v nádobách s nominálnym objemom 60 litrov alebo menej a s výhradou ustanovení smernice 92/12/EHS,:

i)

zásielky výrobkov v označených nádobách vybavených jednorazovým uzáverom, s nominálnym objemom päť litrov alebo menej, ak sa neprekročí celkové prepravované množstvo:

5 litrov v prípade zahusteného hroznového muštu, bez ohľadu na to, či je, alebo nie je rektifikované,

100 litrov v prípade ostatných výrobkov;

ii)

zásielky vína alebo hroznovej šťavy určenej na diplomatické zastupiteľstvá, konzuláty a podobné organizácie v rámci povolených prídelov;

iii)

zásielky vína alebo hroznovej šťavy:

ktoré sú súčasťou majetku, ktorý je predmetom odvozu pri sťahovaní súkromných osôb, a ktoré nie sú určené na predaj,

na palube lodí, lietadiel a vlakov, ktoré sú určené na spotrebu priamo na mieste;

iv)

zásielky vína a čiastočne skvaseného hroznového muštu, prepravované súkromnými osobami a určené na vlastnú spotrebu príjemcu, okrem zásielok uvedených v písmene a), ak prepravované množstvo neprevyšuje 30 litrov;

v)

zásielky výrobku určeného na vedecké alebo technické pokusy, ak celkové prepravované množstvo neprevyšuje jeden hektoliter;

vi)

zásielky obchodných vzoriek;

vii)

zásielky vzoriek určených pre úradnú agentúru alebo laboratórium.

Vo výnimočných prípadoch môžu príslušné orgány predĺžiť maximálnu vzdialenosť 40 kilometrov ustanovenú v prvom pododseku písm. a) bode i) na 70 kilometrov.

V prípade výnimiek z požiadavky na predloženie akéhokoľvek sprievodného dokladu uvedených v prvom pododseku písm. b) bodoch i) až v) odosielatelia okrem maloobchodníkov alebo súkromných osôb, ktoré z času na čas predajú výrobok iným súkromným osobám, musia byť schopné kedykoľvek preukázať správnosť všetkých zápisov stanovených pre evidenciu podľa hlavy III alebo iných záznamov požadovaných príslušným členským štátom.

Článok 26

Vyhotovenie sprievodného dokladu

1.   Sprievodný doklad sa považuje za riadne vyhotovený, ak obsahuje informácie ustanovené v prílohe VI.

2.   Sprievodný doklad môže byť použitý len pre jeden prepravný úkon.

3.   Sprievodné doklady uvedené v článku 24 ods. 1 písm. b) a článku 24 ods. 2 sa môžu vyhotoviť a vydať prostredníctvom počítačových systémov v súlade s podrobnými pravidlami ustanovenými príslušnými orgánmi v členských štátoch.

Obsah sprievodných dokladov musí byť rovnaký bez ohľadu na to, či sú vyhotovené v elektronickej alebo tlačenej podobe.

Článok 27

Použitie sprievodného dokladu pri vývoze

1.   Ak má príjemca sídlo mimo colného územia Spoločenstva, originál sprievodného dokladu k zásielke a jeho kópia alebo prípadne vyhotovenia č. 1 a č. 2 sprievodného dokladu k zásielke musia byť predložené spolu s vývozným vyhlásením príslušnému colnému úradu členského štátu vývozu. Tento colný úrad zabezpečí, aby sa vo vývoznom vyhlásení uviedol druh, dátum a číslo predloženého dokladu a aby sa súčasne v origináli sprievodného dokladu a na jeho kópii alebo prípadne na oboch vyhotoveniach sprievodného dokladu uviedol druh, dátum a číslo vývozného vyhlásenia.

Colný úrad v mieste výstupu z colného územia Spoločenstva zapíše jeden z údajov uvedených v prílohe IX na obe vyhotovenia sprievodného dokladu a opečiatkuje ich. Tieto opečiatkované vyhotovenia sprievodného dokladu s príslušným znením odovzdá vývozcovi alebo jeho zástupcovi. Vývozca alebo jeho zástupca musí skontrolovať, či je jedno vyhotovenie priložené k prepravovanému výrobku.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 prvom pododseku obsahujú aspoň druh, dátum a číslo dokladu a v prípade vývozného vyhlásenia názov a adresu sídla orgánu príslušného pre vývoz.

3.   Pri vinárskych výrobkoch, ktoré sa dočasne vyvezú v režime pasívneho zošľachťovacieho styku ustanoveného v nariadení Rady (EHS) č. 2913/92 (14) a nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 (15) do jedného z členských štátov Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) na účely procesov skladovania, dozrievania a/alebo balenia, musí byť k sprievodnému dokladu priložený informačný list ustanovený odporúčaním Rady pre colnú spoluprácu z 3. decembra 1963. V tomto liste musí byť v rubrikách určených pre opis tovaru uvedený opis v súlade s predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi a množstvo prepravovaného vína.

Tieto údaje sa musia získať z originálu sprievodného dokladu na prepravu, na základe ktorého bolo víno prepravené do colného úradu, v ktorom sa vydáva informačný list. V informačnom liste sa musí uviesť aj druh, dátum a číslo vyššie uvedeného dokladu, ktorý bol predtým priložený k zásielke.

Ak príslušný colný úrad EZVO riadne vyhotoví informačný list pre výrobok uvedený v prvom pododseku, ktorý sa prepravuje späť na colné územie Spoločenstva, tento doklad slúži ako sprievodný doklad na prepravu až po colný úrad miesta určenia v Spoločenstve alebo ako doklad o uvoľnení na spotrebu, pod podmienkou, že tento doklad v rubrike určenej na opis tovaru obsahuje údaje uvedené v prvom pododseku.

Príslušný colný úrad v Spoločenstve opečiatkuje kópiu alebo fotokópiu uvedeného dokladu dodaného príjemcom alebo jeho zástupcom a vráti mu ho na účely uplatnenia tohto nariadenia.

4.   Pokiaľ ide o vína s CHOP a CHZO, ktoré sa vyvážajú do tretích krajín na základe sprievodného dokladu v súlade s týmto nariadením, uvedený doklad musí byť doložený k akémukoľvek inému dokladu požadovanému príslušným orgánom pri prepúšťaní takýchto vín do voľného obehu v Spoločenstve, pokiaľ príslušné víno nespĺňa podmienky odseku 3 a ani nepredstavuje výrobok spätného dovozu v zmysle nariadenia (EHS) č. 2913/92 a nariadenia (EHS) č. 2454/93. Ak sa preukazné doklady považujú za uspokojivé, príslušný colný úrad potvrdí kópiu alebo fotokópiu osvedčenia o chránenom označení pôvodu alebo o chránenom zemepisnom označení predloženého príjemcom alebo jeho zástupcom a vráti mu ho na účely uplatňovania tohto nariadenia.

Článok 28

Preprava nebalených výrobkov

1.   Ak sa vypĺňa sprievodný doklad, ktorý má byť priložený k zásielke vinárskeho výrobku v nádobách s nominálnym objemom viac ako 60 litrov, referenčné číslo dokladu musí prideliť príslušný orgán, ktorého názov a adresa sídla sú uvedené v tomto sprievodnom doklade. Tento orgán môže byť orgán daňovej kontroly.

2.   Referenčné čísla musia byť:

a)

súčasťou súvislých sérií a

b)

predtlačené.

Od podmienky uvedenej v písmene b) možno upustiť v prípadoch použitia počítačového systému.

3.   V prípade uvedenom v odseku 1 sa platnosť riadne vyplneného originálu sprievodného dokladu a jeho kópie musí potvrdiť vopred a následne pri každom prepravnom úkone:

a)

potvrdením príslušného orgánu členského štátu, na území ktorého sa preprava začína, alebo

b)

odosielateľom pomocou predpísanej známky alebo odtlačkom prístroja na pečiatkovanie schváleného príslušným orgánom uvedeným v písmene a).

4.   Ak sa použije sprievodný administratívny doklad alebo obchodný doklad v súlade s nariadením (EHS) č. 2719/92, alebo zjednodušený sprievodný doklad, alebo obchodný doklad v súlade s nariadením (EHS) č. 3649/92, vyhotovenia č. 1 a 2 sa potvrdzujú vopred v súlade s postupom ustanoveným v odseku 3.

Článok 29

Preprava množstva väčšieho ako 60 litrov

Ak sa prepravuje viac ako 60 litrov ktoréhokoľvek z nasledujúcich nebalených vinárskych výrobkov, pri danej preprave sa okrem predpísaného dokladu požaduje aj kópia schválená príslušným orgánom:

a)

výrobky, ktoré pochádzajú zo Spoločenstva:

i)

vína určené na spracovanie na vína s CHOP;

ii)

čiastočne prekvasený hroznový mušt;

iii)

zahustený hroznový mušt, nerektifikovaný aj rektifikovaný;

iv)

čerstvý hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu;

v)

hroznová šťava;

vi)

zahustená hroznová šťava;

b)

výrobky, ktoré nemajú pôvod v Spoločenstve:

i)

čerstvé hrozno, okrem stolového hrozna;

ii)

hroznový mušt;

iii)

zahustený hroznový mušt;

iv)

čiastočne prekvasený hroznový mušt;

v)

zahustený hroznový mušt, nerektifikovaný aj rektifikovaný;

vi)

čerstvý hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu;

vii)

hroznová šťava;

viii)

zahustená hroznová šťava;

ix)

likérové víno určené na prípravu výrobkov, ktoré nepatria pod kód KN 2204;

Prvý pododsek sa uplatňuje aj na nasledujúce výrobky bez ohľadu na ich pôvod a prepravované množstvo, bez toho, aby boli dotknuté výnimky uvedené v článku 25:

a)

vínne kaly;

b)

hroznové výlisky na destiláciu alebo na inú formu priemyselného spracovania;

c)

„piquette“;

d)

obohatené víno na účely destilácie;

e)

víno z odrôd hrozna, ktoré nie sú uvedené ako odrody muštového hrozna v klasifikácii vyhotovenej členskými štátmi podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 479/2008 za administratívnu jednotku, v ktorej bolo toto hrozno zbierané;

f)

výrobky, ktoré sa nesmú ponúkať alebo dodávať na priamu ľudskú spotrebu.

Odosielateľ zašle kópiu uvedenú v prvom pododseku najrýchlejším spôsobom najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, keď výrobok opustí miesto nakládky, príslušnému orgánu, na území ktorého sa nachádza miesto nakládky. Uvedený orgán zašle túto kópiu najrýchlejším spôsobom najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po dni, keď bola predložená alebo vydaná, ak ju vydáva príslušný orgán, príslušnému orgánu, na území ktorého sa nachádza miesto vykládky.

Článok 30

Preprava výrobkov z tretej krajiny prepustených do voľného obehu

Doklad na akúkoľvek prepravu výrobkov z tretej krajiny prepustených do voľného obehu na colnom území Spoločenstva musí obsahovať:

a)

číslo dokladu VI 1 vyhotoveného podľa článku 43 nariadenia (ES) č. 555/2008;

b)

dátum vyhotovenia tohto dokladu;

c)

názov a adresu sídla orgánu tretej krajiny, ktorý tento doklad vyhotovil alebo povolil jeho vyhotovenie výrobcovi.

Článok 31

Osvedčenie o chránenom označení pôvodu alebo chránenom zemepisnom označení

1.   Sprievodné doklady sa považujú za doklady osvedčujúce chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie, ak sú riadne vyhotovené:

a)

odosielateľom, ktorý je sám výrobcom prepravovaného vína a ktorý nekupuje ani nepredáva vinárske výrobky získané z hrozna zozbieraného v iných vinárskych regiónoch, ako sú regióny, ktorých názvy používa na označenie vína získaného z vlastnej produkcie,

b)

odosielateľom, na ktorého sa nevzťahuje písmeno a), ak príslušný orgán potvrdil správnosť údajov v sprievodnom doklade na základe informácií, ktoré obsahujú sprievodné doklady k predchádzajúcim zásielkam príslušných výrobkov;

c)

podľa článku 33 ods. 1, ak sú splnené tieto podmienky:

i)

sprievodný doklad sa vyplní v súlade so vzorom ustanoveným pre:

sprievodný administratívny doklad alebo

zjednodušený sprievodný doklad alebo

sprievodný doklad, ktorého vzor je uvedený v prílohe VII alebo

doklad uvedený v článku 24 ods. 2 písm. b);

ii)

v sprievodnom doklade sú na príslušnom mieste uvedené tieto údaje:

pre vína s CHOP: „Tento doklad osvedčuje chránené označenie pôvodu vín, ktoré sú v ňom uvedené“,

pre vína s CHZO: „Tento doklad osvedčuje chránené zemepisné označenie vín, ktoré sú v ňom uvedené“;

iii)

zápisy uvedené v bode ii) potvrdí v závislosti od prípadu príslušný orgán pečiatkou, dátumom a podpisom zodpovednej osoby:

na vyhotoveniach č. 1 a 2, ak sa použije vzor uvedený v prvej a druhej zarážke bodu i), alebo

v origináli sprievodného dokladu a na kópii, ak sa použije vzor uvedený v tretej a štvrtej zarážke bodu i);

iv)

príslušný orgán pridelil referenčné číslo sprievodného dokladu;

v)

v prípade zásielok z členského štátu, ktorý nie je členským štátom výroby, ak obsahuje:

referenčné číslo,

dátum vyhotovenia,

názov a adresu sídla príslušného orgánu uvedeného v dokladoch, na základe ktorých bol výrobok prepravovaný pred jeho ďalšou expedíciou a v ktorých bolo osvedčené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie.

2.   Členský štát môže ustanoviť povinné osvedčovanie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia vín vyrobených na svojom území.

3.   Príslušné orgány každého členského štátu môžu povoliť odosielateľom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v odseku 4, aby sami vyplnili alebo dali predtlačiť na formulároch sprievodného dokladu zápis o chránenom označení pôvodu alebo chránenom zemepisnom označení pod podmienkou, že:

a)

príslušný orgán vopred potvrdil vierohodnosť zápisov svojou pečiatkou, podpisom zodpovednej osoby a dátumom alebo

b)

vierohodnosť zápisov potvrdili sami odosielatelia špeciálnou pečiatkou schválenou príslušnými orgánmi, ktorá je v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VIII; táto pečiatka môže byť predtlačená na formulároch, ak ich vytlačila tlačiareň schválená na tento účel.

4.   Povolenie uvedené v odseku 3 môže byť udelené len odosielateľom, ktorí pravidelne odosielajú vína s CHOP alebo CHZO a u ktorých sa po podaní počiatočnej žiadosti overilo, že vstupná a výstupná evidencia je vedená v súlade s kapitolou III, a teda umožňuje kontrolu správnosti údajov uvedených v dokladoch.

Príslušné orgány môžu zamietnuť povolenie odosielateľom, ktorí neponúkajú všetky záruky, ktoré tieto orgány považujú za primerané. Povolenie môžu zrušiť najmä vtedy, ak odosielatelia prestanú spĺňať požiadavky ustanovené v prvom pododseku alebo ponúkať požadované záruky.

5.   Odosielatelia, ktorým sa udelí povolenie ustanovené v odseku 3, sú povinní vykonať všetky opatrenia nevyhnutné na bezpečnú úschovu špeciálnej pečiatky alebo formulárov s odtlačkom pečiatky príslušného orgánu alebo odtlačkom špeciálnej pečiatky.

6.   Pri obchodovaní s tretími krajinami iba sprievodné doklady vyhotovené v súlade s odsekom 1 pri vývoze z členského štátu výroby osvedčujú pri vínach s CHOP alebo CHZO, že chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie výrobku je v súlade s platnými predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi. V prípade vývozu z členského štátu, ktorý nie je členským štátom výroby, sa sprievodný doklad vyhotovený v súlade s odsekom 1, na základe ktorého sa výrobok vyváža, považuje za doklad osvedčujúci chránené označenia pôvodu alebo chránené zemepisné označenie, ak je v ňom uvedené:

a)

referenčné číslo;

b)

dátum vyhotovenia;

c)

názov a adresa sídla orgánu uvedeného v odseku 1 uvedeného v dokladoch, na základe ktorých bol výrobok prepravovaný pred vývozom a v ktorých bolo osvedčené chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie.

7.   Sprievodný doklad sa považuje za doklad osvedčujúci označenie pôvodu alebo zemepisné označenie vína dovážaného z tretej krajiny, ak je tento doklad vyhotovený v súlade s týmto článkom podľa jedného zo vzorov uvedených v odseku 1 písm. c) bode i).

Článok 32

Odmietnutie príjemcom

V prípade, že príjemca odmietne časť alebo celé množstvo výrobku prepravovaného na základe sprievodného dokladu na prepravu, príjemca uvedie na rube dokladu poznámku „odmietnuté príjemcom“, ako aj dátum a svoj podpis; prípadne doplní údaj o odmietnutom množstve v litroch alebo kilogramoch.

V tomto prípade sa dotknutý výrobok môže zaslať späť odosielateľovi s tým istým sprievodným dokladom na prepravu alebo sa môže uskladniť v priestoroch prepravcu až do vystavenia nového sprievodného dokladu, ktorý sa priloží k tovaru pri jeho opätovnej expedícii.

Článok 33

Preprava vykonávaná odosielateľom, ktorý sa dopustil závažného porušenia predpisov

1.   Ak príslušný orgán zistí, že fyzická alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá prepravuje vinársky výrobok alebo necháva prepravovať vinársky výrobok, vážnym spôsobom porušila predpisy Spoločenstva v sektore vinohradníctva a vinárstva alebo vnútroštátne predpisy prijaté na základe týchto predpisov, alebo ak má tento orgán oprávnené podozrenie, že došlo k takémuto porušeniu predpisov, môže požadovať, aby odosielateľ vyplnil sprievodný doklad a požiadal príslušný orgán o jeho potvrdenie.

Ak orgán udelí toto potvrdenie, môže byť prípadne viazané na dodržanie podmienok budúceho použitia výrobku. Potvrdenie musí obsahovať pečiatku, podpis zodpovednej osoby z príslušného orgánu a dátum.

2.   Odsek 1 platí aj pre prepravu výrobkov, ktorých podmienky výroby alebo zloženia nie sú v súlade s predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi predpismi.

Článok 34

Preprava bez platného dokladu

1.   V prípade zistenia, že preprava, na ktorú sa sprievodný doklad vyžaduje, sa uskutočňuje bez tohto dokladu alebo s dokladom, ktorý obsahuje nepravdivé, nesprávne alebo neúplné informácie, príslušný orgán členského štátu, kde k zisteniu došlo, alebo akýkoľvek iný úrad poverený kontrolou predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych predpisov v sektore vinohradníctva a vinárstva prijme náležité opatrenia:

a)

s cieľom odstrániť nezrovnalosti v súvislosti s touto prepravou buď opravou vecných chýb, alebo vyhotovením nového dokladu;

b)

prípadne s cieľom uloženia sankcií za zistené nezrovnalosti, ktoré budú zodpovedať ich závažnosti, najmä uplatnením ustanovení článku 33 ods. 1.

Príslušný orgán alebo úrad uvedený v prvom pododseku opečiatkuje doklady, ktoré boli opravené alebo vyhotovené podľa uvedeného ustanovenia. Odstránenie nezrovnalostí nesmie zdržať predmetnú zásielku dlhšie, ako je nevyhnutné.

Závažné alebo opakované nezrovnalosti oznámi príslušný orgán, na území ktorého sa nachádza miesto vykládky, príslušnému orgánu, na území ktorého sa nachádza miesto expedície. Ak ide o prepravu v rámci Spoločenstva, toto oznámenie sa zašle v súlade s nariadením (ES) č. 555/2008.

2.   V prípade, že nezrovnalosti v súvislosti s prepravou nie je možné odstrániť v zmysle odseku 1 prvého pododseku, príslušný orgán alebo úrad, ktorý nezrovnalosť zistil, túto zásielku pozastaví. O pozastavení a o vzniknutých dôsledkoch bude informovať odosielateľa tejto zásielky. Tieto opatrenia môžu viesť k zákazu uviesť výrobok do obchodnej siete.

Článok 35

Nepredvídateľná udalosť alebo zásah vyššej moci

Ak počas prepravy z dôvodu nepredvídateľnej udalosti alebo zásahu vyššej moci musí byť zásielka, pre ktorú sa požaduje sprievodný doklad, rozdelená alebo sa stratí, a to buď celá, alebo jej určitá časť, prepravca musí požiadať príslušný orgán, kde došlo k nepredvídateľnej udalosti alebo zásahu vyššej moci, aby vydal vyhlásenie o týchto skutočnostiach.

Ak je to možné, prepravca taktiež informuje príslušný orgán, ktorý sa nachádza najbližšie k miestu, kde došlo k nepredvídateľnej udalosti alebo zásahu vyššej moci, aby mohol tento orgán prijať potrebné opatrenia na odstránenie nezrovnalostí v súvislosti s príslušným prepravným úkonom.

KAPITOLA III

Evidencia

Článok 36

Predmet

1.   Fyzické alebo právnické osoby alebo skupiny osôb, ktoré skladujú vinárske výrobky na akékoľvek profesijné alebo obchodné účely, sú povinné viesť evidenciu o týchto výrobkoch, najmä evidenciu o vstupe a výstupe týchto výrobkov, ďalej len „evidenciu“.

2.   Členské štáty môžu ustanoviť, aby obchodníci, ktorí neskladujú zásoby, podliehali povinnosti viesť evidenciu v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré stanovia.

3.   Osoby povinné viesť evidenciu musia zaznamenať vstup a výstup každej dávky výrobkov uvedených v odseku 1 vo svojich prevádzkach, ako aj uskutočnené procesy uvedené v článku 41 ods. 1. Okrem toho musia byť schopné predložiť pre každý zápis v evidencii o vstupe a výstupe výrobkov príslušný doklad, ktorý sprevádzal príslušnú zásielku, alebo akýkoľvek iný preukazný doklad, najmä obchodný doklad.

Článok 37

Výnimky

1.   Evidenciu nemusia viesť:

a)

maloobchodníci;

b)

predajcovia nápojov na spotrebu výlučne v ich priestoroch.

2.   Vedenie evidencie sa nepožaduje v prípade vínneho octu.

3.   Členské štáty môžu ustanoviť, že fyzické a právnické osoby a skupiny osôb, ktoré skladujú alebo ponúkajú na predaj výlučne vinárske výrobky v malých nádobách, spĺňajúcich požiadavky uvedené v článku 25 písm. b) bode i), nie sú povinné viesť evidenciu pod podmienkou, že je možné kedykoľvek skontrolovať vstupy, výstupy a zásoby na základe iných preukazných dokladov, najmä obchodných dokladov používaných na finančné účtovníctvo.

Článok 38

Tvorba evidencie

1.   Evidencia sa tvorí:

a)

buď pomocou počítačového systému v súlade s podrobnými pravidlami ustanovenými príslušnými orgánmi v členských štátoch, pričom obsah počítačových záznamov musí byť rovnaký ako obsah papierových záznamov;

b)

alebo pozostávajú z pevných listov očíslovaných za sebou;

c)

alebo pozostávajú z vhodného moderného účtovného systému schváleného príslušnými orgánmi za predpokladu, že sú v ňom zachytené údaje, ktoré sa požadujú v evidencii.

Členské štáty však môžu ustanoviť, aby:

a)

evidencia vedená obchodníkmi, ktorí nevykonávajú žiadny z procesov uvedených v článku 41 ods. 1, ani nevykonávajú žiadne enologické postupy, bola tvorená všetkými sprievodnými dokladmi;

b)

evidencia vedená výrobcami bola tvorená zápismi na zadnej strane hlásení o úrode, výrobe alebo zásobách uvedených v hlave II alebo v prílohe k týmto hláseniam.

2.   Evidencia sa musí viesť osobitne za každý podnik a v priestoroch, kde sa výrobky skladujú.

Príslušné orgány však môžu povoliť spolu s vydaním prípadných pokynov a pod podmienkou, že vstupy, výstupy a zásoby možno kedykoľvek skontrolovať na mieste, kde sa výrobky skutočne skladujú, na základe iných preukazných dokladov:

a)

aby sa evidencia viedla v sídle podniku, pokiaľ sa výrobky skladujú v rôznych skladoch patriacich tomu istému podniku a nachádzajú sa v tej istej miestnej administratívnej jednotke alebo susednej miestnej administratívnej jednotke;

b)

aby evidenciu viedla špecializovaná firma.

Ak maloobchodníci, ktorí predávajú priamo koncovým spotrebiteľom, patria do jedného podniku a sú zásobovaní z jedného skladu alebo z viacerých centrálnych skladov, ktoré taktiež patria do tohto podniku, tieto centrálne sklady sú povinné bez toho, aby bol dotknutý článok 37 ods. 3, viesť evidenciu; dodávky uvedeným maloobchodníkom musia byť v tejto evidencii uvedené ako výstupy.

Článok 39

Výrobky zapísané do evidencie

1.   V prípade výrobkov zapísaných do evidencie sa musí viesť osobitné účtovníctvo pre:

a)

každú z kategórií uvedených v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008;

b)

každé víno s CHOP a výrobky určené na spracovanie na takéto víno;

c)

každé víno s CHZO a výrobky určené na spracovanie na takéto víno;

d)

každé odrodové víno bez CHOP/CHZO a výrobky určené na spracovanie na takéto víno.

Vína s CHOP rôzneho pôvodu balené do nádob s objemom nie viac ako 60 litrov označených v súlade s predpismi Spoločenstva, ktoré sú nadobudnuté od tretej strany a skladované s cieľom predaja, môžu byť zaznamenané na tom istom účte, ak príslušný orgán alebo ním poverená organizácia, alebo ním poverený subjekt vydal svoj súhlas a vstup a výstup každého vína CHOP je v ňom uvedený samostatne; to isté platí aj pre vína s CHZO.

Strata nároku na používanie chráneného označenia pôvodu a chráneného zemepisného označenia sa musí zaznamenať do evidencie.

2.   Členské štáty stanovia, ako sa majú robiť zápisy do evidencie týkajúce sa:

a)

osobnej spotreby výrobcu a jeho rodiny;

b)

akýchkoľvek náhodných zmien objemu výrobkov.

Článok 40

Údaje vedené v evidencii

1.   Pri každom vstupe alebo výstupe výrobkov musí byť v evidencii uvedené:

a)

kontrolné číslo výrobku, ak takéto číslo vyžadujú predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne predpisy;

b)

dátum úkonu;

c)

skutočné vstupné alebo výstupné množstvo;

d)

príslušný výrobok opísaný v súlade s platnými predpismi Spoločenstva alebo vnútroštátnymi predpismi;

e)

odkaz na doklad, ktorý je priložený alebo bol priložený k príslušnej zásielke.

2.   V prípade vín uvedených v odsekoch 1 až 9, 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 musí zápis v evidencii vedenej hospodárskymi subjektmi obsahovať voliteľné údaje uvedené v článku 60 uvedeného nariadenia, pokiaľ sú uvedené alebo sa uvažuje o ich uvedení na etikete.

Voliteľné údaje uvedené v prvom pododseku môžu byť nahradené v evidencii vedenej inými osobami, ako sú výrobcovia, číslom sprievodného dokladu a dátumom jeho vyhotovenia.

3.   Do evidencie sa zaznamenávajú nádoby na uskladnenie vín uvedených v odseku 2 a uvádza sa aj nominálny objem týchto nádob. Okrem toho tieto nádoby obsahujú údaje ustanovené na tento účel členskými štátmi, ktoré umožnia orgánom povereným kontrolou identifikovať ich obsah pomocou evidencie alebo dokladov, ktoré ich nahrádzajú.

V prípade nádob s objemom 600 litrov alebo menej, ktoré sú naplnené tým istým výrobkom a spoločne uskladnené v tej istej dávke, označenie nádob v evidencii môže byť nahradené označením celej dávky pod podmienkou, že táto dávka je zreteľne oddelená od ostatných.

4.   V prípadoch uvedených v článku 31 ods. 6 sa vo výstupnej evidencii uvedie odkaz na doklad, na základe ktorého sa výrobok predtým prepravoval.

Článok 41

Procesy, ktoré sa musia uviesť v evidencii

1.   V evidencii sa musia uviesť tieto procesy:

a)

zvýšenie obsahu alkoholu;

b)

zvýšenie obsahu kyselín;

c)

zníženie obsahu kyselín;

d)

úprava zvyškového cukru;

e)

sceľovanie;

f)

stáčanie do fliaš;

g)

destilácia;

h)

výroba šumivých vín všetkých kategórií, perlivých vín, sýtených perlivých vín;

i)

výroba likérových vín;

j)

výroba zahusteného hroznového muštu, nerektifikovaného aj rektifikovaného;

k)

ošetrenie aktívnym uhlím;

l)

ošetrenie ferokyanidom draselným;

m)

obohacovanie vína na destiláciu;

n)

iné procesy zahŕňajúce pridávanie alkoholu;

o)

spracovanie na výrobok akejkoľvek inej kategórie, predovšetkým na aromatizované víno;

p)

úprava elektrodialýzou alebo ošetrenie katiónovými meničmi s cieľom zabezpečiť stabilizáciu vínneho kameňa;

q)

pridanie dimetyldikarbonátu do vína;

r)

použitie kúskov dubového dreva pri výrobe vína;

s)

čiastočná dealkoholizácia vína;

t)

skúšobné použitie nových enologických postupov vrátane primeraného odkazu na povolenie vydané príslušným členským štátom;

u)

pridanie oxidu siričitého, disiričitanu draselného alebo metadisiričitanu draselného.

Ak má podnik povolenie viesť zjednodušenú evidenciu uvedenú v článku 38 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, príslušný orgán môže uznať druhopisy hlásení ustanovených v bode D.4 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 479/2008 ako ekvivalent zápisov do evidencie o procesoch zvýšenia obsahu alkoholu, zvýšenia obsahu kyselín a zníženia obsahu kyselín.

2.   Pre každý z procesov uvedených v odseku 1 sa v inej evidencii, ako je evidencia uvedená v článku 42, musia uviesť tieto údaje:

a)

vykonaný proces a dátum jeho vykonania;

b)

druh a množstvo použitých výrobkov;

c)

množstvo výrobku získaného pomocou procesu vrátane množstva alkoholu pochádzajúceho z čiastočnej dealkoholizácie vín;

d)

množstvo výrobku použitého pri zvyšovaní obsahu alkoholu, zvyšovaní obsahu kyselín a znižovaní obsahu kyselín, úprave zvyškového cukru a obohacovaní na destiláciu;

e)

opis výrobkov pred procesom a po ňom v súlade s platnými predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi;

f)

označenie nádob, v ktorých boli výrobky zapísané v evidencii skladované pred procesom a po procese;

g)

v prípade fľašovania, počet naplnených fliaš a ich obsah;

h)

v prípade zmluvného plnenia do fliaš, meno a adresa fľašovateľa.

Ak výrobok zmení kategóriu v dôsledku spracovania bez toho, aby prešiel jedným z procesov uvedených v odseku 1 prvom pododseku, predovšetkým v prípade kvasenia hroznového muštu, v evidencii sa musí uviesť množstvo a druh výrobku získaného spracovaním.

Článok 42

Evidencia o šumivých vínach a likérových vínach

1.   Pri výrobe šumivých vín evidencia musí obsahovať nasledujúce informácie o každej pripravenej kupáži (cuvée):

a)

dátum prípravy;

b)

dátum tiráže všetkých kategórií akostných šumivých vín;

c)

objem kupáže a opis každej jednej zložky, objem jednotlivých zložiek a ich skutočný a potenciálny obsah alkoholu;

d)

množstvo použitého tirážneho likéru;

e)

množstvo expedičného likéru;

f)

počet získaných fliaš, prípadne s uvedením druhu šumivého vína pomocou pojmu týkajúceho sa jeho zvyškového obsahu cukru, ak sa tento pojem nachádza na etikete.

2.   Na výrobu likérových vín evidencia musí obsahovať tieto informácie o každej dávke:

a)

dátum pridania akéhokoľvek výrobku uvedeného v v bode 3 písm. e) a f) prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008;

b)

charakter a objem pridaného výrobku.

Článok 43

Osobitná evidencia alebo osobitné účtovníctvo

1.   Držitelia evidencie sú povinní viesť osobitnú evidenciu alebo osobitné účtovníctvo o vstupoch alebo výstupoch nasledujúcich výrobkov, ktoré skladujú na akýkoľvek účel vrátane použitia v ich vlastných prevádzkach:

a)

sacharóza;

b)

zahustený hroznový mušt;

c)

rektifikovaný zahustený hroznový mušt;

d)

výrobky použité na zvýšenie obsahu kyselín;

e)

výrobky použité na zníženie obsahu kyselín;

f)

destiláty z vína.

Vedenie osobitnej evidencie alebo osobitného účtovníctva neoslobodzuje od povinnosti podávať hlásenia uvedené v bode D.4 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 479/2008.

2.   Osobitná evidencia alebo osobitné účtovníctvo uvedené v odseku 1 musia obsahovať nasledujúce osobitné informácie o každom výrobku:

a)

v prípade vstupu:

i)

meno alebo obchodné meno a adresu dodávateľa a prípadne odkaz na sprievodný doklad, ktorý bol priložený pri preprave výrobku;

ii)

množstvo výrobku;

iii)

dátum vstupu;

b)

v prípade výstupu:

i)

množstvo výrobku;

ii)

dátum použitia alebo výstupu;

iii)

prípadne meno alebo obchodné meno a adresu príjemcu.

Článok 44

Straty

Členské štáty určia maximálne povolené percentá strát, ktoré vznikajú vyparovaním počas skladovania, rôznymi spracovateľskými procesmi alebo zmenami v kategóriách výrobkov.

Držiteľ evidencie musí v lehote stanovenej členskými štátmi písomne informovať miestny príslušný orgánu o stratách, ak tieto straty presiahnu:

a)

počas prepravy: prípustné odchýlky ustanovené v prílohe VI časti B bode 1.3 a

b)

v prípadoch uvedených v prvom pododseku: maximálne percentá stanovené členskými štátmi.

Príslušný orgán uvedený v druhom pododseku prijme nevyhnutné opatrenia.

Článok 45

Lehoty na zápisy do evidencie

1.   Zápisy do evidencie alebo osobitného účtovníctva:

a)

uvedené v článkoch 39, 40 a 44 sa vykonajú v prípade vstupov najneskôr v pracovný deň nasledujúci po príjme a v prípade výstupov najneskôr v tretí pracovný deň nasledujúci po výdaji;

b)

uvedené v článku 41 sa vykonajú najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po procese a v prípade obohatenia v ten istý deň;

c)

uvedené v článku 43 sa vykonajú v prípade vstupov a výstupov najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po príjme alebo výdaji a v prípade použitia v deň použitia.

Členské štáty môžu povoliť dlhšie lehoty, ktoré neprevyšujú 30 dní, predovšetkým vtedy, ak sa používa počítačové skladové účtovníctvo, ak je možné kedykoľvek vykonať kontrolu vstupov, výstupov a procesov uvedených v článku 41 na základe iných preukazných dokladov a ak príslušný orgán alebo ním poverená organizácia, alebo ním poverený subjekt považuje tieto doklady za spoľahlivé.

2.   Odchylne od odseku 1 prvého pododseku a s výhradou ustanovení prijatých členskými štátmi podľa článku 47 ods. 1 písm. j) a k) zásielky toho istého výrobku sa môžu zapísať do výstupnej evidencie ako mesačný súčet, ak sa výrobok balí výlučne do nádob uvedených v článku 25 písm. b) bode i).

Článok 46

Uzávierka evidencie

Vstupná a výstupná evidencia musia byť uzavreté (ročná súvaha) raz do roka k dátumu, ktorý môžu stanoviť členské štáty. V rámci ročnej súvahy treba vykonať inventúru zásob. Existujúce zásoby sa do evidencie musia zapísať ako „vstup“ k dátumu nasledujúcemu po ročnej súvahe. Ak budú v ročnej súvahe vykázané rozdiely medzi teoretickými zásobami a skutočnými zásobami, treba o tom urobiť záznam v uzavretých účtovných knihách.

KAPITOLA IV

Spoločné ustanovenia pre kapitoly II a III

Článok 47

Všeobecné a prechodné ustanovenia

1.   Členské štáty môžu:

a)

ustanoviť, aby sa skladové účtovníctvo viedlo aj pre uzávery používané pri balení výrobkov do nádob s nominálnym objemom päť litrov alebo menej uvedených v článku 25 písm. b) bode i), ktoré sú určené na predaj na ich území; okrem toho môžu vyžadovať aj uvádzanie osobitných údajov na týchto uzáveroch;

b)

požadovať, aby sa v sprievodných dokladoch k zásielkam vinárskych výrobkov vyrobených na ich území uvádzali dodatočné informácie, ak sú tieto informácie potrebné na kontrolu;

c)

ak to vyžaduje používanie počítačového systému skladového účtovníctva, určiť miesto, kde musia byť v sprievodných dokladoch k zásielkam vinárskych výrobkov uvedené určité povinné informácie v prípade, že preprava začína na ich území, pod podmienkou, že vyhotovenie vzorov uvedených v článku 31 ods. 1 písm. c) bode i) zostane nezmenené;

d)

v prípade prepravy, ktorá sa začína a končí na ich území bez toho, aby prešla územím iného členského štátu alebo tretej krajiny, povoliť na prechodné obdobie končiace 31. júla 2015, aby boli údaje o objemovej hmotnosti hroznových muštov nahradené hustotou vyjadrenou v Oechslových stupňoch;

e)

ustanoviť, že v sprievodných dokladoch na prepravu vinárskych výrobkov vyhotovených na ich území musí byť uvedený nielen dátum, ale aj čas začatia prepravy;

f)

ustanoviť v rámci doplnenia článku 25 písm. a) bodu i), že sa žiadny doklad nepožaduje, ak prepravu hrozna, nelisovaného aj lisovaného, alebo hroznového muštu vykonáva výrobca, ktorý patrí ku skupine výrobcov a sám vypestoval hrozno alebo vyrobil hroznový mušt, alebo ju vykonáva skupina výrobcov, ktorí vlastnia príslušný výrobok, alebo ak sa takéto výrobky prepravujú v mene takéhoto výrobcu alebo skupiny výrobcov do zberného miesta alebo prevádzok na výrobu vína tejto skupiny a ak takáto preprava začína a končí v tej istej vinárskej oblasti a ak je príslušný výrobok určený na spracovanie na víno s CHOP v rámci príslušného určeného regiónu vrátane regiónu, ktorý sa nachádza v jeho bezprostrednom susedstve;

g)

ustanoviť (určiac podmienky používania kópií v oboch prípadoch):

i)

že odosielateľ musí vyhotoviť jednu alebo viaceré kópie sprievodného dokladu k prepravným úkonom, ktoré začínajú na ich území;

ii)

že odosielateľ musí vyhotoviť jednu alebo viaceré kópie sprievodného dokladu k prepravným úkonom, ktoré sa začali v inom členskom štáte alebo v tretej krajine a končia sa na ich území;

h)

ustanoviť, že výnimka uvedená v článku 25 písm. a) bode ii) týkajúca sa oslobodenia od povinnosti vyhotoviť sprievodný doklad pre určité zásielky hrozna sa nesmie uplatňovať na prepravu začínajúcu a končiacu na ich území;

i)

ustanoviť, že v prípade prepravy uvedenej v článku 29, ktorá sa začína na ich území a končí na území iného členského štátu, odosielateľ musí zaslať názov a adresu orgánu príslušného v mieste vykládky spolu s kópiami vyhotovenými podľa uvedeného článku;

j)

povoliť úpravu existujúcej evidencie a stanoviť ďalšie pravidlá alebo prísnejšie požiadavky na vedenie a kontrolu evidencie;

k)

ustanoviť, ak sa uplatní článok 33 ods. 1, aby evidenciu mohol viesť príslušný orgán alebo organizácia, alebo subjekt poverený týmto príslušným orgánom na tento účel.

V prípadoch uvedených v písmene j) členské štáty predovšetkým môžu ustanoviť, že v evidencii sa musí viesť osobitné účtovníctvo pre nimi určené výrobky alebo že sa musí viesť oddelená evidencia pre určité kategórie výrobkov alebo pre niektoré procesy uvedené v článku 41 ods. 1.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá smernica 92/12/EHS, členské štáty nemôžu z dôvodov, ktoré súvisia s použitím určitých uzáverov, zakázať alebo brániť pohybu výrobkov balených v nádobách s nominálnym objemom neprevyšujúcim päť litrov uvedených v článku 25 písm. b) bode i).

Pri výrobkoch balených na ich vlastnom území môžu členské štáty zakázať používanie určitých uzáverov alebo druhov balenia alebo ustanoviť určité podmienky používania takýchto uzáverov.

Článok 48

Uchovávanie sprievodných dokladov a evidencie

1.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek prísnejšie ustanovenia prijaté členskými štátmi na účely uplatňovania ich vlastných právnych predpisov alebo vnútroštátnych postupov ustanovených na iné účely, sprievodné doklady a kópie požadované podľa tohto nariadenia sa musia uchovávať minimálne počas piatich rokov od konca kalendárneho roka, počas ktorého boli vyhotovené.

2.   Evidencie, ako aj doklady týkajúce sa procesov v nich uvedených sa musia uchovávať minimálne počas piatich rokov od uzatvorenia účtov, ktoré obsahujú. Ak jeden alebo viaceré účty v evidencii nie sú ešte uzatvorené v súvislosti s nepatrnými množstvami vína, tieto účty sa môžu preniesť do inej evidencie, ak je v pôvodnej evidencii odkaz na tento prenos. V takomto prípade obdobie piatich rokov uvedené v prvom pododseku začína v deň prenosu.

Článok 49

Oznámenia

1.   Každý členský štát oznámi Komisii:

a)

názov a adresu orgánu alebo orgánov zodpovedných za vykonávanie tohto nariadenia;

b)

prípadne názov a adresu akýchkoľvek organizácií alebo subjektov poverených príslušným orgánom na vykonávanie tohto nariadenia.

2.   Každý členský štát zároveň oznámi Komisii:

a)

akékoľvek následné zmeny týkajúce sa príslušných orgánov a organizácií alebo subjektov uvedených v odseku 1;

b)

opatrenia, ktoré prijal na vykonávanie tohto nariadenia, ak sú tieto opatrenia v osobitnom záujme spolupráce medzi členskými štátmi uvedenej v nariadení (ES) č. 555/2008.

3.   Komisia zostaví a bude aktualizovať zoznam mien a adries príslušných orgánov, prípadne poverených organizácií alebo subjektov, na základe informácií notifikovaných členskými štátmi. Komisia uverejní tento zoznam na internete.

HLAVA IV

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 50

Oznámenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia tohto nariadenia, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa mohli dodržať lehoty na oznámenie stanovené v tomto nariadení.

2.   Členské štáty uchovávajú informácie zaevidované podľa tohto nariadenia počas najmenej piatich vinárskych rokov od vinárskeho roka, v ktorom boli zaevidované.

3.   Oznámenia požadované v tomto nariadení sa nedotýkajú povinností členských štátov, ktoré im prináležia podľa nariadenia (EHS) č. 357/79 o štatistických zisťovaniach plôch vinohradov.

Článok 51

Zrejmé chyby

Akékoľvek oznámenie alebo žiadosť podanú členskému štátu v zmysle tohto nariadenia možno upraviť kedykoľvek po ich podaní v prípadoch zrejmých chýb uznaných príslušným orgánom.

Článok 52

Vyššia moc a mimoriadne okolnosti

Sankcie ustanovené v tomto nariadení sa neuplatnia pri zásahu vyššej moci alebo v prípade mimoriadnych okolností v zmysle článku 31 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 (16).

Článok 53

Zrušenie a odkazy

Nariadenia (EHS) č. 649/87, (ES) č. 884/2001 a (ES) č. 1282/2001 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a vykladajú sa v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe X.

Článok 54

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. augusta 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 208, 31.7.1986, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 62, 5.3.1987, s. 10.

(5)  Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 54, 5.3.1979, s. 124.

(7)  Ú. v. ES L 176, 29.6.2001, s. 14.

(8)  Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 32.

(10)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18.

(11)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 276, 19.9.1992, s. 1.

(13)  Ú. v. ES L 369, 18.12.1992, s. 17.

(14)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(15)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 30, 19.1.2009, s. 16.


PRÍLOHA I

Minimálne informácie obsiahnuté vo vinohradníckom registri a špecifikácie týkajúce sa týchto informácií uvedené v článku 3

1.   REGISTER PESTOVATEĽA

1.1.   Identifikácia a umiestnenie

1.

Identifikácia pestovateľa [v súlade s jednotným systémom identifikácie každého poľnohospodára ustanoveným v článku 15 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 73/2009].

2.

Zoznam a umiestnenie obrábaných vinohradníckych plôch [identifikácia v súlade so systémom identifikácie poľnohospodárskych plôch ustanoveným v článku 15 ods. 1 písm. b) a v článku 17 nariadenia (ES) č. 73/2009].

3.

Pridelené, ale ešte nevyužité práva na výsadbu a práva pestovateľa na opätovnú výsadbu [informácia v súlade s oznámeniami uvedenými v článku 74 a v tabuľke 15 prílohy XIII k nariadeniu (ES) č. 555/2008].

1.2.   Charakteristické vlastnosti vinohradníckej plochy

1.

Identifikácia vinohradníckej plochy: systém identifikácie vinohradníckych plôch sa vytvorí na základe máp alebo katastrálnych dokumentov alebo iných kartografických zdrojov. Použité techniky sú založené na počítačovom systéme zemepisných informácií vrátane, pokiaľ možno, leteckej alebo družicovej ortometrie s rovnakými normami, ktoré zaručujú presnosť rovnajúcu sa aspoň presnosti kartografického zobrazenia v mierke 1: 10 000.

2.

Rozloha vinohradníckej plochy

V prípadoch, keď sa vinič pestuje s inými plodinami:

a)

celková rozloha príslušnej plochy;

b)

rozloha vinohradu prepočítaná na čistú plodinu (prepočítanie sa uskutoční pomocou vhodných koeficientov určených členským štátom).

3.

Rozloha vinohradníckej plochy alebo v relevantných prípadoch rozloha prepočítaná na čistú plodinu, rozdelená podľa charakteristických vlastností vinohradov:

a)

plocha vysadená muštovými odrodami hrozna [informácia v súlade s oznámeniami uvedenými v článku 74 a v tabuľke 14 prílohy XIII k nariadeniu (ES) č. 555/2008]:

i)

vhodnými na výrobu vína s chráneným označením pôvodu:

bieleho,

červeného/ružového;

ii)

vhodnými na výrobu vína s chráneným zemepisným označením:

bieleho,

červeného/ružového;

iii)

vhodnými na výrobu vína bez CHOP/CHZO:

bieleho,

červeného/ružového;

b)

plocha vysadená odrodami hrozna, ktoré sa uvádzajú v klasifikácii odrôd viniča zostavenej členskými štátmi podľa článku 24 nariadenia (ES) č. 479/2008 súbežne pre tú istú administratívnu jednotku ako odrody muštového hrozna a v závislosti od prípadu ako odrody stolového hrozna, odrody na výrobu hrozienok alebo odrody na výrobu vínnych destilátov;

c)

plocha vysadená odrodami muštového hrozna, ktoré nie sú alebo nemôžu byť členskými štátmi klasifikované v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 479/2008;

d)

plocha vysadená odrodami hrozna na výrobu hrozienok;

e)

vysadená plocha určená len na výrobu materiálov na vegetatívne rozmnožovanie (škôlky na výrobu štepov);

f)

plocha vysadená podpníkovým viničom, ktorý sa však bude vrúbľovať;

g)

opustená vysadená plocha;

h)

iné.

4.

Odrody muštového hrozna, príslušné odhadované plochy a ich podiel na príslušnej vinohradníckej ploche [informácia v súlade s oznámeniami uvedenými v článku 74 a v tabuľke 16 prílohy XIII k nariadeniu (ES) č. 555/2008].

5.

Vysadená plocha bez príslušného práva na výsadbu po 31. auguste 1998 [informácia v súlade s oznámeniami uvedenými v článku 58 a v tabuľkách 2 a 3 prílohy XIII k nariadeniu (ES) č. 555/2008].

6.

Vysadená plocha v rámci nezákonnej výsadby uskutočnenej pred 1. septembrom 1998 [informácia v súlade s oznámeniami uvedenými v článku 58 a v tabuľkách 4 až 7 prílohy XIII k nariadeniu (ES) č. 555/2008].

7.

Plocha, na ktorú sa vzťahujú práva na novú výsadbu [informácia v súlade s oznámeniami uvedenými v článku 61 a v tabuľke 8 prílohy XIII k nariadeniu (ES) č. 555/2008].

8.

Vysadená plocha, ktorá je oprávnená na prémiu na vyklčovanie [informácia v súlade s oznámeniami uvedenými v článku 73 a v tabuľke 11 prílohy XIII k nariadeniu (ES) č. 555/2008].

9.

Plocha, ktorá bola vyklčovaná a na ktorú sa vzťahovala príslušná prémia [informácia v súlade s oznámeniami uvedenými v článkoch 68 a 73 a v tabuľke 12 prílohy XIII k nariadeniu (ES) č. 555/2008].

10.

Vysadená plocha, na ktorú sa vzťahuje reštrukturalizácia alebo konverzia v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 479/2008 [informácia v súlade s oznámeniami uvedenými v tabuľkách príloh VII a VIIIa k nariadeniu (ES) č. 555/2008].

11.

Vysadená plocha, na ktorú sa vzťahuje zelený zber v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 479/2008 (informácia v súlade s oznámeniami uvedenými v tabuľkách príloh VII a VIIIb k nariadeniu (ES) č. 555/2008).

12.

Rok výsadby alebo v prípade, že táto informácia chýba, odhadovaný vek príslušného vinohradu [informácia v súlade s nariadením (EHS) č. 357/79].

1.3.   Povinné hlásenia

1.

Hlásenie o úrode (informácia v súlade s hláseniami o úrode uvedenými v článku 8 a v tabuľkách príloh II a III).

2.

Hlásenie o výrobe (informácia v súlade s hláseniami o výrobe uvedenými v článku 9 a v tabuľke prílohy IV).

3.

Hlásenie o zásobách (informácia v súlade s hláseniami o zásobách uvedenými v článku 11 a v tabuľke prílohy V).

2.   REGISTER O VÝROBE

2.1.   Identifikácia

Identifikácia fyzickej alebo právnickej osoby alebo skupiny týchto osôb povinných predložiť hlásenie o výrobe ustanovené v článku 9.

2.2.   Povinné hlásenia

1.

Hlásenie o výrobe (informácia v súlade s hláseniami o výrobe uvedenými v článku 9 a v tabuľke prílohy IV).

2.

Hlásenie o zásobách (informácia v súlade s hláseniami o zásobách uvedenými v článku 11 a v tabuľke prílohy V).

3.   INÉ

Celková vysadená plocha neuvedená v registri pestovateľa, ako sa uvádza v článku 3.1 písm. b) tohto nariadenia.


PRÍLOHA II

Hlásenie o úrode hrozna [podľa článku 8]

Ohlasovateľ:

Obhospodarovaná vinohradnícka plocha (v ha): …

Pestovateľská plocha

Zozbierané množstvo hrozna

(hl alebo 100 kg)

Určenie hrozna (hl)

Použité na výrobu vína ohlasovateľom

Dodané do vinárskeho družstva (1)

Predané vinárovi (1)

Iné určenie (1)

Ha (2)

Registračné číslo plochy

Modré

Biele

Modré

Biele

Hrozno

Mušty

Hrozno

Mušty

Modré

Biele

Modré

Biele

Modré

Biele

Modré

Biele

 

1.

Vinič určený na víno s chráneným označením pôvodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Vinič určený na víno s chráneným zemepisným označením

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Vinič určený na odrodové víno bez chráneného označenia pôvodu/chráneného zemepisného označenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Vinič určený na víno bez chráneného označenia pôvodu/chráneného zemepisného označenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Vinič na ostatné vína (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Množstvá hrozna dodané alebo predané ohlasovateľom sa majú uviesť v celkovom objeme. Podrobné údaje o týchto dodávkach alebo predaji sú uvedené v prílohe III.

(2)  Plocha, ktorá sa má uviesť v hlásení, je plocha rodiaceho vinohradu v administratívnej jednotke určenej členským štátom.

(3)  Za „ostatné vína“ sa považujú vína pochádzajúce z odrôd, ktoré sú uvedené v klasifikácii odrôd viniča zostavenej členskými štátmi v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 479/2008, ak sa uplatní, súbežne za tú istú administratívnu jednotku ako odrody muštového hrozna a v závislosti od prípadu ako odrody stolového hrozna, odrody hrozna na výrobu hrozienok alebo odrody hrozna určeného na výrobu vínneho destilátu.


PRÍLOHA III

Hlásenie o úrode hrozna [podľa článku 8]

(Týkajúce sa výrobkov predaných alebo dodaných pred podaním hlásenia o výrobe)

Príjemcovia

Druh výrobkov predaných vinárovi alebo dodaných vinárskemu družstvu (hektolitrov alebo 100 kg)

Hrozno a/alebo mušty na výrobu vína

s CHOP

s CHZO

odrodového vína bez CHOP/CHZO

bez CHOP/CHZO

Ostatné vína

Modré

Biele

Modré

Biele

Modré

Biele

Modré

Biele

Modré

Biele

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOP – chránené označenie pôvodu, CHZO – chránené zemepisné označenie.


PRÍLOHA IV

Hlásenie o výrobe [podľa článku 9]

CHOP – chránené označenie pôvodu, CHZO – chránené zemepisné označenie, č/r – červené/ružové: b – biele

A.

Informácie týkajúce sa ohlasovateľa (1)

B.

Miesto držby/skladovania výrobkov


Kategória použitých výrobkov (2)

Meno a adresa dodávateľov a odkaz na dodací doklad

(sprievodný alebo iný doklad)

Výnosová plocha vinohradov, z ktorých pochádzajú použité výrobky

Hrozno

(hl alebo 100 kg)

Výrobky získané od začiatku vinárskeho roka a výrobky iné ako víno skladované do dátumu hlásenia

(v hl)

s CHOP

s CHZO

odrodové bez CHOP/CHZO

bez CHOP/CHZO

Ostatné (3)

Mušty (4)

Vína (5)

Mušty (4)

Vína (5)

Mušty (4)

Vína (5)

Mušty (4)

Vína (5)

Mušty

Vína (5)

č/r

b

č/r

b

č/r

b

č/r

b

č/r

b

č/r

b

č/r

b

č/r

b

č/r

b

č/r

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Za vinárske družstvá je nutné uviesť zvlášť zoznam členov, ktorí dodávajú celú svoju úrodu, a zvlášť zoznam ostatných členov.

(2)  Hrozno, hroznové mušty (zahustené mušty, rektifikované zahustené mušty, čiastočne prekvasené mušty), mladé ešte kvasiace vína.

(3)  V tejto rubrike sa nahlasujú všetky výrobky z vinárskeho roka, ktoré nie sú nahlásené v predchádzajúcich stĺpcoch, ako aj zahustené mušty a rektifikované zahustené mušty a zahustené rektifikované mušty skladované v čase podávania hlásenia. Množstvá sa zapisujú pre jednotlivé kategórie výrobkov.

(4)  Vrátane čiastočne prekvasených muštov, okrem zahustených muštov a rektifikovaných zahustených muštov.

(5)  Vrátane nových, ešte kvasiacich vín.


PRÍLOHA V

Hlásenie o zásobách vína a muštov [podľa článku 11]

skladovaných k 31. júlu (v hl)

Ohlasovateľ: …

Miesto, kde sa výrobok skladuje: …


Kategórie výrobkov

Celkové zásoby

Z toho červené a ružové

Z toho biele

Poznámky

Vína

1.

Zásoby u výrobcov:

vína s chráneným označením pôvodu (CHOP) (1)

vína s chráneným zemepisným označením (CHZO) (2)

odrodové vína bez CHOP/CHZO

vína bez CHOP/CHZO (3)

ostatné vína (4)

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

2.

Zásoby u obchodníkov:

a)

vína pochádzajúce zo Spoločenstva:

vína s chráneným označením pôvodu (CHOP) (1)

vína s chráneným zemepisným označením (CHZO) (2)

odrodové vína bez CHOP/CHZO

vína bez CHOP/CHZO (3)

b)

vína pochádzajúce z tretích krajín

 

 

 

Spolu

 

 

 

3.

Zhrnutie (1 + 2)

 

 

 

Mušty

1.

Zásoby u výrobcov:

zahustený hroznový mušt

rektifikovaný zahustený hroznový mušt

ostatné mušty (5)

 

 

 

 

Spolu

 

 

 

2.

Zásoby u obchodníkov:

zahustený hroznový mušt

rektifikovaný zahustený hroznový mušt

ostatné mušty (5)

 

 

 

Spolu

 

 

 

3.

Zhrnutie (1 + 2)

 

 

 


(1)  Vrátane akostných vín VUR.

(2)  Vrátane stolových vín so zemepisným označením.

(3)  Vrátane stolových vín bez zemepisného označenia.

(4)  V tejto rubrike sa uvedú všetky vína, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich riadkoch. Množstvá sa zapíšu pre jednotlivé kategórie výrobkov.

(5)  Vrátane hroznového muštu, čiastočne prekvaseného hroznového muštu a čiastočne prekvaseného hroznového muštu zo zhrozienkovateného hrozna.


PRÍLOHA VI

Pokyny na vyhotovenie sprievodných dokladov uvedených v článku 26

A.   Všeobecné pravidlá

1.

Doklad by mal byť vyplnený čitateľne a nezmazateľným písmom.

2.

Sprievodný doklad nesmie obsahovať žiadne vymazané ani prepísané slová. Sprievodný doklad sa nesmie použiť, ak pri jeho vyplňovaní došlo k akejkoľvek chybe.

3.

Akákoľvek predpísaná kópia sprievodného dokladu musí mať označenie „kópia“ alebo ekvivalentné označenie.

4.

Ak sa na prepravu vinárskeho výrobku, ktorý nepodlieha formalitám ustanoveným v smernici č. 92/12/EHS, použije formulár v súlade so vzorom uvedeným v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 2719/92 (sprievodný doklad alebo obchodný doklad) alebo so vzorom uvedeným v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 3649/92 (zjednodušený sprievodný doklad alebo obchodný doklad), v nehodiacich sa rubrikách musí byť vyznačená uhlopriečna čiara z jedného rohu do druhého.

5.

Ak má príjemca sídlo na území Spoločenstva, pre používanie sprievodného dokladu platia tieto pravidlá:

a)

ak je prepravovaný výrobok v režime pozastavenia spotrebnej dane, platia všeobecné poznámky v bode 1.5 vysvetľujúcich poznámok prílohy k nariadeniu (EHS) č. 2719/92;

b)

ak výrobok prepravovaný v rámci Spoločenstva podlieha spotrebnej dani a už bol prepustený na spotrebu v členskom štáte expedície, platia všeobecné poznámky v bode 1.5 všeobecných vysvetľujúcich poznámok prílohy k nariadeniu (EHS) č. 3649/92);

c)

v prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú písmená a) a b):

i)

ak sa použije sprievodný doklad požadovaný pre prepravu podľa písmen a) a b):

vyhotovenie č. 1 si ponechá odosielateľ,

vyhotovenie č. 2 musí byť priložené k výrobku od miesta nakládky po miesto vykládky a musí byť odovzdané príjemcovi alebo jeho zástupcovi;

ii)

ak sa použije iný sprievodný doklad:

originál sprievodného dokladu musí byť priložený k výrobku od miesta nakládky a musí byť odovzdaný príjemcovi alebo jeho zástupcovi,

kópiu si ponechá odosielateľ.

6.

Jediný sprievodný doklad stačí vystaviť vtedy, keď ide o prepravu v jednej zásielke od toho istého odosielateľa k tomu istému príjemcovi:

a)

viacerých dávok výrobku rovnakej kategórie alebo

b)

viacerých dávok výrobkov rôznych kategórií, ak sú uložené v označených nádobách s nominálnym objemom 60 litrov alebo menej a vybavené jednorazovým uzáverom s označením.

7.

V prípade uvedenom v článku 33 ods. 1, alebo ak sprievodný doklad k zásielke vyplní príslušný orgán, tento doklad je platný len vtedy, ak preprava začne najneskôr piaty pracovný deň po dni potvrdenia alebo po dni jeho vystavenia, v závislosti od prípadu.

8.

Ak sa výrobky prepravujú v oddelených častiach tej istej prepravnej nádoby alebo sa počas prepravy zmiešajú, musí sa vyplniť sprievodný doklad ku každej časti bez ohľadu na to, či sa prepravuje oddelene, alebo ako zmes. V týchto dokladoch musí byť v súlade s pravidlami ustanovenými každým členským štátom uvedené použitie výrobku v zmesi.

Členské štáty však môžu povoliť odosielateľom alebo oprávneným osobám vyplniť jednotný sprievodný doklad za celý výrobok v zmesi. V týchto prípadoch príslušný orgán vydá príslušné pokyny o predložení dôkazu týkajúceho sa kategórie, pôvodu a množstva v rôznych nákladoch.

B.   Osobitné pravidlá

1.

Označenia týkajúce sa opisu výrobku:

1.1.

Druh výrobku

Uveďte druh výrobku pomocou výrazu zodpovedajúceho pravidlám Spoločenstva, ktorý obsahuje najpresnejší opis výrobku, napr.:

a)

víno bez CHOP/CHOZ;

b)

odrodové víno bez CHOP/CHOZ;

c)

víno s CHOP/CHOZ;

d)

hroznový mušt;

e)

hroznový mušt pre víno s CHOP;

f)

dovezené víno.

1.2.

Pre prepravu nebalených vín uvedených v odsekoch 1 až 9 a 15 a 16 prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 479/2008 označenie výrobku musí obsahovať voliteľné údaje uvedené v článku 60 uvedeného nariadenia, pokiaľ sú uvedené alebo sa počíta s ich uvedením na etikete.

1.3.

Obsah alkoholu a hustota výrobkov v prípade výrobkov prepravovaných ako nebalené alebo v nádobách neoznačených etiketami s nominálnym objemom 60 litrov alebo menej:

a)

skutočný obsah alkoholu vo víne, okrem mladých ešte kvasiacich vín, alebo celkový obsah alkoholu v mladom ešte kvasiacom víne a čiastočne skvasených hroznových muštoch musí byť vyjadrený v objemových percentách a desatinách objemového percenta;

b)

refraktometrický index hroznových muštov sa získa metódou merania uznanou v Spoločenstve. Vyjadruje sa ako potenciálny obsah alkoholu v objemových percentách. Môže byť nahradený objemovou hmotnosťou vyjadrenou v gramoch na cm3;

c)

objemová hmotnosť čerstvého hroznového muštu, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu, sa musí vyjadriť v gramoch na cm3 a skutočný obsah alkoholu v tomto výrobku sa musí vyjadriť v objemových percentách a desatinách objemového percenta;

d)

obsah cukru v zahustenom hroznovom mušte, rektifikovanom zahustenom hroznovom mušte a zahustenej hroznovej šťave sa musí vyjadriť v gramoch na liter a kilogram celkového obsahu cukrov;

e)

skutočný obsah alkoholu v hroznových výliskoch alebo vo vínnom kale sa môže taktiež nepovinne uviesť a vyjadriť v litroch čistého alkoholu na 100 kg.

Tieto informácie sa musia uviesť s využitím tabuliek zhody uznaných v Spoločenstve, ktoré sa nachádzajú v pravidlách pre metódy analýzy.

Bez toho, aby boli dotknuté predpisy Spoločenstva, ktorými sa ustanovujú obmedzenia pre určité vinárske výrobky, prípustné sú tieto odchýlky:

a)

pokiaľ ide o celkový alebo skutočný obsah alkoholu, odchýlka ± 0,2 % obj.,

b)

pokiaľ ide o objemovú hmotnosť, odchýlka 6 jednotiek nahor alebo nadol na štvrté desatinné miesto (± 0,0006);

c)

pokiaľ ide o obsah cukru, dovolená odchýlka je 3 %.

1.4.

Ostatné označenia pre prepravu nebalených vín a muštov:

a)   Vinohradnícka zóna

Vinohradnícka zóna, z ktorej pochádza prepravovaný výrobok, sa uvedie v súlade s vymedzením pojmov v prílohe IX k nariadeniu (ES) č. 479/2008 pomocou týchto skratiek: A, B, C I, C II, C IIIa a C IIIb.

b)   Vykonané procesy

Procesy, ktorými prešiel prepravovaný výrobok, sa uvedú pomocou nasledujúcich číslic v zátvorkách:

0

:

výrobok neprešiel žiadnym z nasledujúcich procesov;

1

:

výrobok bol obohatený;

2

:

výrobok bol okyslený;

3

:

výrobok bol odkyslený;

4

:

výrobok bol prisladený;

5

:

výrobok bol obohatený na účely destilácie;

6

:

k výrobku bol pridaný výrobok pochádzajúci z inej zemepisnej jednotky, ako je jednotka uvedená v opise;

7

:

k výrobku bol pridaný výrobok získaný z inej odrody vína, ako je odroda uvedená v opise;

8

:

k výrobku bol pridaný výrobok z úrody iného roka, ako je rok uvedený v opise;

9

:

výrobok bol vyrobený s použitím kúskov dubového dreva;

10

:

výrobok bol vyrobený so skúšobným použitím nového enologického postupu;

11

:

výrobok prešiel čiastočnou dealkoholizáciou;

12

:

iné procesy, spresnite.

Príklady:

a)

pri víne pochádzajúcom zo zóny B, ktoré bolo obohatené, sa uvedie: B bod 1;

b)

pri hroznovom mušte pochádzajúcom zo zóny C III b, ktorý bol okyslený, sa uvedie C III b bod 2.

Údaje týkajúce sa vinohradníckej zóny a vykonaných procesov dopĺňajú údaje týkajúce sa opisu výrobku a uvádzajú sa v tom istom zornom poli.

2.

Údaje týkajúce sa čistého množstva:

Čisté množstvo:

a)

hrozna, zahusteného hroznového muštu, rektifikovaného zahusteného hroznového muštu, zahustenej hroznovej šťavy, hroznových výliskov a vínneho kalu v tonách alebo kilogramoch musí byť vyjadrené symbolmi „t“ alebo „kg“;

b)

iných výrobkov v hektolitroch alebo litroch musí byť vyjadrené symbolmi „hl“ alebo „l“.

Odchýlka 1,5 % z celkového čistého množstva je prípustná, pokiaľ ide o údaj týkajúci sa množstva nebalených výrobkov.

C.   Informácie požadované pri vyplňovaní sprievodného dokladu uvedeného v prílohe VII

Úvodná poznámka:

Vzor pre sprievodný doklad uvedený v prílohe VII sa musí prísne dodržať. Veľkosť rubrík označených čiarami a určených na stanovené informácie však slúži len pre informáciu.

 

Číslo rubriky vo vzore uvedenom v prílohe VII

Odosielateľ: celé meno a adresa vrátane poštového smerovacieho čísla.

1

Referenčné číslo: každá zásielka musí byť označená referenčným číslom, pomocou ktorého sa zásielka identifikuje v záznamoch odosielateľa (napríklad číslo faktúry).

2

Príjemca: celé meno a adresa vrátane poštového smerovacieho čísla.

3

Príslušný orgán v mieste expedície: názov a adresa príslušného orgánu zodpovedného za kontrolu obchodného dokladu v mieste expedície. Požaduje sa len v prípade prepravy do iného členského štátu alebo pri vývoze mimo Spoločenstva.

4

Prepravca: meno a adresa osoby zodpovednej za organizáciu prvej prepravy (ak je odlišný od odosielateľa).

Ostatné údaje o preprave:

a)druh použitej prepravy (nákladné auto, dodávka, cisternové vozidlo, železničný vagón, železničný cisternový vagón, lietadlo);b)registračné číslo alebo v prípade lode názov (voliteľné zápisy).

5

Dátum začatia prepravy, a ak tak ustanoví členský štát, na území ktorého preprava začína, čas odoslania.

Ak dôjde k zmene jedného druhu prepravy na iný, prepravca, ktorý nakladá výrobok, musí na zadnej strane dokladu uviesť:

dátum odoslania zásielky,

druh použitej prepravy a registračné číslo vozidiel a názov lodí,

svoje meno, priezvisko alebo názov spoločnosti a adresu vrátane poštového smerovacieho čísla.

6

Miesto dodania: skutočné miesto dodania, ak tovar nebol dodaný na uvedenú adresu príjemcu. Pri tovare určenom na vývoz musí byť uvedený jeden z výrazov uvedených v prílohe IX.

7

Opis prepravovaného výrobku v súlade s nariadením (ES) č. 479/2008 a platnými vnútroštátnymi predpismi, predovšetkým povinné označenia.

Opis balenia tovaru: Identifikačné čísla a počet balíkov a počet balení v balíku.

Opis môže pokračovať na osobitnom liste, ktorý sa pripojí ku každému vyhotoveniu. Na tento účel môže byť použitý zoznam balení.

Pri preprave nebalených výrobkov sa uvádza:

pri víne skutočný obsah alkoholu,

pri nekvasených výrobkoch refraktometrický index alebo objemová hmotnosť,

pri výrobkoch v procese kvasenia celkový obsah alkoholu.

pri vínach so zvyškovým obsahom cukru vyšším ako 4 gramy na liter spolu so skutočným obsahom alkoholu celkový obsah alkoholu.

8

Množstvo:

pri výrobkoch prepravovaných ako nebalené celkové čisté množstvo,

pri balených výrobkoch počet a nominálny objem použitých nádob.

9

Ďalšie informácie ustanovené členským štátom expedície tovaru:

Ak sú takéto informácie ustanovené, pokyny príslušného členského štátu musia byť dodržané; ak nie, v tejto rubrike sa vyznačí uhlopriečna čiara.

10

Osvedčenie o chránenom označení pôvodu alebo chránenom zemepisnom označení: pozri článok 31.

11


PRÍLOHA VII

Sprievodný doklad priložený k vinárskym výrobkom uvedený v článku 24 ods. 2 písm. a)

Image


PRÍLOHA VIII

Špeciálna pečiatka uvedená v článku 31 ods. 3 písm. b)

Image


PRÍLOHA IX

Údaje uvedené v článku 27 ods. 1 druhom pododseku

:

v bulharčine

:

И3HECEHO

:

v španielčine

:

EXPORTADO

:

v češtine

:

VYVEZENO

:

v dánčine

:

UDFØRSEL

:

v nemčine

:

AUSGEFÜHRT

:

v estónčine

:

EKSPORDITUD

:

v gréčtine

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

v angličtine

:

EXPORTED

:

vo francúzštine

:

EXPORTÉ

:

v taliančine

:

ESPORTATO

:

v lotyštine

:

EKSPORTĒTS

:

v litovčine

:

EKSPORTUOTA

:

v maďarčine

:

EXPORTÁLVA

:

v maltčine

:

ESPORTAT

:

v holandčine

:

UITGEVOERD

:

v poľštine

:

WYWIEZIONO

:

v portugalčine

:

EXPORTADO

:

v rumunčine

:

EXPORTAT

:

v slovenčine

:

VYVEZENÉ

:

v slovinčine

:

IZVOŽENO

:

vo fínčine

:

VIETY

:

v švédčine

:

EXPORTERAD


PRÍLOHA X

Tabuľky zhody uvedené v článku 53 druhom pododseku

1.   Nariadenie (EHS) č. 649/87

Nariadenie (EHS) č. 649/87

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3 ods. 1

Článok 3 ods. 3

Článok 3 ods. 2

Príloha I, 1.2 (2)

Článok 3 ods. 3

Článok 3 ods. 2

Článok 4

Článok 5

Článok 6

Článok 7 ods. 1

Článok 7 ods. 2

Článok 8

Článok 9

Článok 10

Príloha I

Príloha I

Príloha II


2.   Nariadenie (ES) č. 884/2001

Nariadenie (ES) č. 884/2001

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 21

Článok 2

Článok 22

Článok 3 ods. 1

Článok 23

Článok 3 ods. 2 a 3

Článok 24

Článok 3 ods. 4

Článok 28

Článok 4

Článok 25

Článok 5 ods. 1

Článok 33

Článok 5 ods. 2

Článok 30

Článok 6 ods. 1 až 2

Článok 26

Článok 6 ods. 3 až 4

Príloha VI

Článok 6 ods. 5 až 6

Článok 34

Článok 6 ods. 7

Článok 32

Článok 7

Článok 31

Článok 8 ods. 1

Príloha VI

Článok 8 ods. 2 až 5

Článok 27

Článok 9

Článok 35

Článok 10

Článok 29

Článok 11 ods. 1 prvý pododsek a článok 11 ods. 3

Článok 36

Článok 11 ods. 1 písm. a) a b)

Článok 37

Článok 12 ods. 1 a 2

Článok 38

Článok 12 ods. 3

Článok 39 ods. 1

Článok 12 ods. 4 prvý pododsek

Článok 44

Článok 12 ods. 4 tretí pododsek

Článok 39 ods. 2

Článok 13 ods. 1

Článok 40 ods. 1 a 4

Článok 13 ods. 2

Článok 46

Článok 14 ods. 1 až 2

Článok 41

Článok 14 ods. 3 až 4

Článok 42

Článok 15

Článok 43

Článok 16

Článok 45

Článok 17

Článok 47 ods. 1 písm. j) a k)

Článok 18

Článok 47 ods. 1 písm. a) až i)

Článok 19

Článok 48

Článok 20

Článok 49

Článok 21

Článok 22


3.   Nariadenie (ES) č. 1282/2001

Nariadenie (ES) č. 1282/2001

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 6

Článok 2

Článok 8

Článok 3

Príloha II

Článok 4 ods. 1, 3, 4 a 5

Článok 9

Článok 4 ods. 2

Článok 10

Článok 5

Článok 13

Článok 6

Článok 11

Článok 7 ods. 1 prvý až tretí pododsek

Článok 12 ods. 1

Článok 7 ods. 1 štvrtý pododsek

Článok 17

Článok 7 ods. 2

Článok 14

Článok 8

Príloha II

Článok 9

Článok 15

Článok 10

Článok 20

Článok 11

Článok 16

Článok 12,

Článok 18 ods. 1

Článok 13 ods. 2 prvý pododsek

Článok 18 ods. 2

Článok 14

Článok 15

Článok 16 ods. 1

Článok 19 ods. 1 a článok 19 ods. 2 prvý pododsek

Článok 17

Článok 14 ods. 2 druhý pododsek

Článok 18

Článok 19

Článok 20


27.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/54


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 437/2009

z 26. mája 2009

o otvorení a správe dovoznej colnej kvóty Spoločenstva na mladé býčky určené na výkrm

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 144 ods. 1 a článok 148 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

V zozname CXL Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa uvádza požiadavka, aby Spoločenstvo otvorilo ročnú dovoznú colnú kvótu na 169 000 kusov mladých býčkov určených na výkrm. Na základe výsledkov rokovaní, počas ktorých sa dospelo k dohode formou výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými v súlade s článkom XXIV ods. 6 a článkom XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994 (2), ktorá bola schválená rozhodnutím Rady 2006/333/ES (3), sa však Spoločenstvo zaviazalo doplniť do zoznamu pre všetky členské štáty úpravu tejto dovoznej colnej kvóty o 24 070 kusov.

(2)

Podrobné pravidlá uplatňovania správy týchto kvót sa ustanovujú v nariadení Komisie (ES) č. 558/2007 z 23. mája 2007 o otvorení a zabezpečení správy dovoznej colnej kvóty pre mladé býčky určené na výkrm (4), a to na obdobie od 1. júla každého roka do 30. júna nasledujúceho roka.

(3)

Využívanie zásady „kto prv príde, ten prv berie“ v iných poľnohospodárskych odvetviach sa ukázalo byť pozitívnym a z dôvodu zjednodušenia správneho postupu by sa dovozné kvóty na mladé býčky určené na výkrm mali odteraz spravovať podľa metódy uvedenej v článku 144 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007. Toto by sa malo vykonať v súlade s článkami 308a, 308b a článkom 308c ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (5).

(4)

Vzhľadom na osobitosti prechodu z jedného systému správy na druhý je dôležité, aby sa kvóta, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, v zmysle článku 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93 nepovažovala za rozhodujúcu.

(5)

V článku 166 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) (6), sa ustanovuje colný dohľad nad tovarom prepusteným do voľného obehu so zníženou colnou sadzbou z dôvodu jeho konečného použitia. Nad zvieratami dovážanými v rámci colnej kvóty ustanovenej v tomto nariadení by sa mal počas dostatočne dlhého obdobia vykonávať dohľad, aby sa zabezpečilo, že budú vykrmované aspoň počas sto dvadsiatich dní v určených výrobných jednotkách.

(6)

Mala by sa zložiť zábezpeka, aby sa zabezpečilo dodržanie uvedenej povinnosti výkrmu. Výška zábezpeky by mala pokrývať rozdiel medzi clom podľa Spoločného colného sadzobníka a zníženým clom platným v deň prepustenia príslušného dobytka do voľného obehu.

(7)

Nariadenie (ES) č. 558/2007 by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa na obdobie od 1. júla každého roka do 30. júna nasledujúceho roka („obdobie dovoznej colnej kvóty“) otvára dovozná colná kvóta na 24 070 kusov mladých býčkov, na ktoré sa vzťahujú číselné znaky KN 0102 90 05, 0102 90 29 alebo 0102 90 49, a ktoré sú určené na výkrm v Spoločenstve.

Táto colná kvóta má poradové číslo 09.0113.

2.   Kvóta uvedená v ods. 1 tohto článku sa spravuje v súlade s článkami 308a, 308b a článkom 308c ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Neuplatňujú sa odseky 2 a 3 článku 308c uvedeného nariadenia.

3.   Dovozné clo platné podľa colnej kvóty uvedenej v odseku 1 je 16 % ad valorem, k čomu sa pripočíta 582 EUR za tonu netto hmotnosti.

Sadzba cla uvedená v prvom pododseku platí pod podmienkou, že sa zvieratá budú aspoň počas 120 dní vykrmovať v členskom štáte, do ktorého boli dovezené.

Článok 2

1.   Nad dovezenými zvieratami sa v súlade s článkom 166 nariadenia (ES) č. 450/2008 vykonáva dohľad s cieľom zabezpečiť, že sa vykrmujú aspoň počas obdobia 120 dní vo výrobných jednotkách, ktoré musí dodávateľ označiť v mesiaci nasledujúcom po prepustení do režimu voľného obehu.

2.   Dovozcovia u príslušných colných orgánov zložia zábezpeku, aby sa zabezpečilo, že povinnosť výkrmu uvedená v odseku 1 sa dodrží, a v prípade, že sa táto povinnosť nedodrží, vyberú sa nezaplatené clá. Výška tejto zábezpeky pre každý kód KN sa uvádza v prílohe.

3.   S výnimkou prípadov zásahu vyššej moci sa zábezpeka uvedená v odseku 2 uvoľní len vtedy, ak sa príslušnému orgánu členského štátu predloží doklad o tom, že mladé býčky:

a)

boli vykŕmené v poľnohospodárskom podniku alebo podnikoch uvedených v zmysle odseku 1;

b)

neboli zabité skôr ako po uplynutí 120 dní odo dňa dovozu alebo

c)

boli zo zdravotných dôvodov zabité pred uplynutím tejto lehoty, prípadne uhynuli v dôsledku ochorenia alebo nehody.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 558/2007 sa zrušuje. Uplatňuje sa však naďalej pre práva vyplývajúce z povolení vydaných pred 1. júlom 2009, a to až do uplynutia ich platnosti.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ L 132, 24.5.2007, s. 21.

(5)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1.


PRÍLOHA

VÝŠKA ZÁBEZPEKY

Mladé býčky určené na výkrm (kód KN)

Výška sumy (v EUR) za kus

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


27.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/57


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 438/2009

z 26. mája 2009

o otvorení a správe colných kvót Spoločenstva na býky, kravy a jalovice určitých alpských a horských plemien iných ako určených na porážku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 144 ods. 1 a článok 148 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Spoločenstvo sa v rámci Svetovej obchodnej organizácie zaviazalo otvoriť ročné colné dovozné kvóty na býky, kravy a jalovice určitých alpských a horských plemien iných ako určených na porážku. Podrobné pravidlá uplatňovania správy týchto kvót sa ustanovujú v nariadení Komisie (ES) č. 659/2007 zo 14. júna 2007 o otvorení a ustanovení správy colných kvót na dovoz býkov, kráv a jalovíc určitých alpských a horských plemien iných ako určených na porážku (2).

(2)

Využívanie zásady „kto prv príde, ten prv berie“ v iných poľnohospodárskych odvetviach sa ukázalo byť pozitívnym a z dôvodu zjednodušenia správneho postupu by sa tieto kvóty mali odteraz spravovať podľa metódy uvedenej v článku 144 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007. Toto by sa malo vykonať v súlade s článkami 308a, 308b a článkom 308c ods. 1 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

(3)

Vzhľadom na osobitosti prechodu z jedného systému správy na druhý je dôležité, aby sa kvóta, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, v zmysle článku 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93 nepovažovala za rozhodujúcu.

(4)

V článku 166 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) (4), sa ustanovuje colný dohľad nad tovarom prepusteným do voľného obehu so zníženou colnou sadzbou z dôvodu jeho konečného použitia. Nad zvieratami dovážanými v rámci colných kvót ustanovených v tomto nariadení by sa mal vykonávať dohľad počas dostatočne dlhého obdobia, aby sa zabezpečilo, že počas toho obdobia nebudú zabité.

(5)

Na tento účel by sa mala zložiť zábezpeka, ktorej výška by mala pokrývať rozdiel medzi clom podľa Spoločného colného sadzobníka a zníženým clom platným v deň prepustenia príslušných zvierat do voľného obehu.

(6)

Nariadenie (ES) č. 659/2007 by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto nariadením sa otvárajú colné kvóty na dovoz býkov, kráv a jalovíc určitých alpských a horských plemien iných ako určených na porážku, ktoré sa uvádzajú v prílohe.

2.   Kvóty uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa spravujú v súlade s článkami 308a, 308b a článkom 308c ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Neuplatňujú sa odseky 2 a 3 článku 308c uvedeného nariadenia.

3.   Kvóty uvedené v ods. 1 sa otvorili na ročnom základe od 1. júla každého roka do 30. júna nasledujúceho roka („obdobie dovoznej kvóty“).

Článok 2

1.   Na účely tohto nariadenia sa zvieratá uvedené v článku 1 ods. 1 považujú za zvieratá, ktoré nie sú určené na porážku, ak nie sú zabité skôr ako po uplynutí štyroch mesiacov od dátumu prijatia prehlásenia o ich prepustení do voľného obehu.

V riadne preukázaných prípadoch zásahu vyššej moci sa však môžu udeliť výnimky.

2.   Na účely zaradenia pod colnú kvótu s poradovým číslom 09.4197 sa musia predložiť tieto dokumenty:

a)

u býkov: osvedčenie o pôvode;

b)

u kráv a jalovíc: osvedčenie o pôvode alebo osvedčenie o registrácii v plemennej knihe dokladujúce čistotu plemena.

Článok 3

1.   Nad dovezenými zvieratami sa bude v súlade s článkom 166 nariadenia (ES) č. 450/2008 vykonávať dohľad, aby sa zabezpečilo, že nebudú zabité skôr ako po uplynutí štyroch mesiacov od ich prepustenia do voľného obehu.

2.   Dovozcovia zložia u príslušných colných orgánov zábezpeku, aby sa zabezpečilo dodržanie povinnosti nezabiť dovezené zvieratá uvedenej v odseku 1, a v prípade, že sa táto povinnosť nedodrží, vyberú sa nezaplatené clá. Výška zábezpeky sa rovná rozdielu medzi clom ustanoveným v Spoločnom colnom sadzobníku a clom uvedeným v prílohe, platným v deň prepustenia príslušných zvierat do voľného obehu.

3.   Zábezpeka ustanovená v odseku 2 sa uvoľní bezprostredne po poskytnutí dôkazu príslušným colným orgánom o tom, že zvieratá:

a)

neboli zabité skôr ako po uplynutí štyroch mesiacov od dátumu ich prepustenia do voľného obehu alebo

b)

boli z dôvodu zásahu vyššej moci alebo zo zdravotných dôvodov zabité pred uplynutím tejto lehoty, prípadne uhynuli v dôsledku ochorenia alebo nehody.

Článok 4

Nariadenie (ES) č. 659/2007 sa zrušuje. Uplatňuje sa však naďalej pre práva vyplývajúce z povolení vydaných pred 1. júlom 2009, a to až do uplynutia ich platnosti.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 20.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1.


PRÍLOHA

Bez ohľadu na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, znenia opisov tovarov majú len informačnú hodnotu a uplatniteľnosť preferenčného režimu je na účely tejto prílohy stanovená na základe rozsahu kódov KN. Tam, kde sa uvádzajú kódy „ex KN“, sa uplatnenie preferenčného režimu určí spoločne na základe kódu KN a zodpovedajúceho opisu.

Poradové číslo

Kód KN

Kódy Taric

Opis tovaru

Objem kvóty

(kusy dobytka)

Clo

09.0114

ex 0102 90 05

01029005*20

*40

Kravy a jalovice iné ako určené na porážku, týchto horských plemien: sivé, hnedé, žlté a škvrnité simentálske plemená a pinzgauské plemeno

710

6 %

ex 0102 90 29

01029029*20

*40

ex 0102 90 49

01029049*20

*40

ex 0102 90 59

01029059*11

*19

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*10

*30

09.0115

ex 0102 90 05

01029005*30

*40

*50

Býky, kravy a jalovice iné ako určené na porážku, škvrnitého simentálskeho plemena, plemena Schwyz a plemena Freiburg

711

4 %

ex 0102 90 29

01029029*30

*40

*50

ex 0102 90 49

01029049*30

*40

*50

ex 0102 90 59

01029059*21

*29

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*20

*30

ex 0102 90 79

01029079*21

*29


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

27.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 128/60


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/405/SZBP

z 18. mája 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/112/SZBP o misii Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Guinejsko-bissauskej republike (EU SSR GUINEA-BISSAU)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Rada 12. februára 2008 prijala jednotnú akciu 2008/112/SZBP (1) o misii Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Guinejsko-bissauskej republike (EU SSR GUINEA-BISSAU). Táto jednotná akcia sa bude uplatňovať do 31. mája 2009.

(2)

Guinea-Bissau listom zo 14. apríla 2009 vyzvala Európsku úniu, aby misiu predĺžila o šesť mesiacov do 30. novembra 2009.

(3)

Jednotná akcia 2008/112/SZBP by sa mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Jednotná akcia 2008/112/SZBP sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Európska únia (EÚ) týmto ustanovuje misiu EÚ na podporu reformy sektora bezpečnosti v Guinejsko-bissauskej republike, ďalej len ‚EU SSR GUINEA-BISSAU‘ alebo ‚misia‘, ktorá pozostáva z prípravnej fázy, ktorá začne 26. februára 2008, a z vykonávacej fázy, ktorá začne najneskôr 1. mája 2008. Misia bude trvať najviac 18 mesiacov od vyhlásenia počiatočnej operačnej spôsobilosti.“

2.

V článku 17 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa do 30. novembra 2009.“

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. mája 2009

Za Radu

predseda

J. KOHOUT


(1)  Ú. v. EÚ L 40, 14.2.2008, s. 11.