ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.125.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 125

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
21. mája 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 412/2009 z 18. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy polyesterových strižových vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Saudskej Arábii, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2852/2000, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy polyesterových strižových vlákien s pôvodom v Kórejskej republike, a ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie v súvislosti s takými dovozmi s pôvodom na Taiwane

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 413/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 414/2009 z 30. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva naradenie Rady č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ( 1 )

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 415/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2007/68/ES, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IIIa k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokiaľ ide o určité zložky potravín ( 1 )

52

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 416/2009 z 20. mája 2009 o rozdelení vnútroštátnych kvót na mlieko stanovených na obdobie rokov 2008/2009 v prílohe IX k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 na dodávky a priamy predaj

54

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 417/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Mariánskolázeňské oplatky (CHZO)]

56

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 418/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Petit Épeautre de Haute Provence (CHZO)]

58

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 419/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Kiwi de l'Adour (CHZO)]

60

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 420/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

62

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 421/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

64

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 422/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore vajec

65

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 423/2009 z 20. mája 2009, o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca máj 2009 nariadením (ES) č. 1529/2007

67

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 424/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

69

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 425/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena masla pre 5. jednotlivú výzvu na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 186/2009

71

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 426/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena sušeného odstredeného mlieka pre 3. jednotlivé výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 310/2009

72

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 427/2009 z 20. mája 2009, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

73

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch (prepracované znenie) ( 1 )

75

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 412/2009

z 18. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy polyesterových strižových vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Saudskej Arábii, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2852/2000, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovozy polyesterových strižových vlákien s pôvodom v Kórejskej republike, a ktorým sa ukončuje antidumpingové konanie v súvislosti s takými dovozmi s pôvodom na Taiwane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 233,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9 ods. 4,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

V októbri 1999 Komisia začala prešetrovanie (2), pokiaľ ide o dovoz polyesterových strižových vlákien (ďalej len „PSV“) s pôvodom v Kórejskej republike (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“). V júli 2000 boli nariadením Komisie (ES) č. 1472/2000 (3) uložené dočasné antidumpingové clá a v decembri 2000 nariadením Rady (ES) č. 2852/2000 (4) uložené konečné antidumpingové clá.

(2)

Podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia, v decembri 2003 Komisia začala (5) predbežné preskúmanie (ďalej len „revízne prešetrovanie“) antidumpingového cla na dovoz PSF s pôvodom, inter alia, v Kórejskej republike. Clo na dovoz z Kórejskej republiky bolo zmenené nariadením Rady (ES) č. 428/2005 (6), ďalej len „nariadenie (ES) č. 428/2005“.

(3)

Dňa 10. júna 2005 spoločnosť Huvis Corporation (ďalej len „spoločnosť Huvis“) podala na Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev žiadosť (7) o zrušenie článku 2 nariadenia (ES) č. 428/2005 týkajúcu sa antidumpingovej colnej sadzby, pokiaľ ide o spoločnosť Huvis.

(4)

Dňa 8. júla 2008 Súd prvého stupňa (8) zrušil článok 2 nariadenia (ES) č. 428/2005, pokiaľ ide o spoločnosť Huvis.

(5)

Súd prvého stupňa zistil, inter alia, že inštitúcie dostatočne nezdôvodnili použitie odlišných metodík v pôvodnom prešetrovaní na jednej strane a v revíznom prešetrovaní na strane druhej pri výpočte individuálnej colnej sadzby pre spoločnosť Huvis. Zistenia inštitúcií boli preto v tejto súvislosti v rozpore s článkom 11 ods. 9 základného nariadenia.

(6)

Článok 2 nariadenia (ES) č. 428/2005 bol v dôsledku toho zrušený v takom rozsahu, v akom antidumpingové clo uložené na vývoz tovaru vyrobeného a vyvážaného spoločnosťou Huvis do Európskeho spoločenstva presiahlo clo, ktoré by sa uplatnilo, ak by sa použila metóda použitá v pôvodnom prešetrovaní.

(7)

Súdy (9) uznávajú, že v prípadoch, kde konanie pozostáva z niekoľkých krokov, sa zrušením jedného z týchto krokov neruší celé konanie. Antidumpingové konanie je príkladom takého konania, ktoré pozostáva z viacerých krokov. V dôsledku toho zrušenie častí nariadenia o uložení konečného antidumpingového cla neznamená zrušenie celého postupu pred prijatím príslušného nariadenia. Na druhej strane, podľa článku 233 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sú inštitúcie Spoločenstva povinné vyhovieť rozsudku súdov Európskych spoločenstiev. V súlade s týmto inštitúcie Spoločenstva, s cieľom vyhovieť rozsudku, majú možnosť odstrániť nedostatky sporného nariadenia, ktoré viedli k jeho zrušeniu, zatiaľ čo nezrušené časti, ktoré nie sú rozsudkom dotknuté (10), sa ponechajú nezmenené.

(8)

Cieľom tohto nariadenia je náprava aspektov nariadenia (ES) č. 428/2005, o ktorých sa zistilo, že sú v rozpore so základným nariadením a ktoré viedli k zrušeniu častí uvedeného nariadenia. Tiež vyvodzuje dôsledky z článku 9 ods. 6 základného nariadenia, pokiaľ ide o vývozcov v Kórejskej republike, ktorí boli ochotní spolupracovať v prešetrovaní, ktoré viedlo k nariadeniu (ES) č. 428/2005. Všetky ostatné zistenia uvedené v nariadení (ES) č. 428/2005, voči ktorým neboli v stanovenej lehote vznesené námietky a Súd prvého stupňa ich teda nezohľadnil a neviedli k zrušeniu sporného nariadenia, zostávajú v platnosti.

(9)

Preto v súlade s článkom 233 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva bola antidumpingová colná sadzba pre spoločnosť Huvis prepočítaná na základe rozsudku Súdu prvého stupňa.

B.   NOVÉ POSÚDENIE ZISTENÍ NA ZÁKLADE ROZSUDKU SÚDU PRVÉHO STUPŇA

(10)

V tomto nariadení je posudzovaným aspektom rozsudku výpočet dumpingového rozpätia, konkrétnejšie výpočet úpravy normálnej hodnoty vykonanej s cieľom zohľadniť rozdiely medzi vývoznou cenou a normálnou hodnotou, pokiaľ ide o dovozné prirážky v súlade s článkom 2 ods. 10 písm. b) základného nariadenia.

(11)

Ako sa uvádza v odôvodneniach 127 a 128 nariadenia (ES) č. 428/2005, na výpočet úpravy normálnej hodnoty bola použitá odlišná metodika v pôvodnom prešetrovaní a odlišná metodika v uvedenom predbežnom preskúmaní.

(12)

Bez preskúmania zákonnosti metódy použitej v predbežnom preskúmaní na výpočet už uvedenej úpravy, Súd prvého stupňa vo svojom rozsudku uviedol, že inštitúcie Spoločenstva nepreukázali, že došlo k takej zmene okolností, ktorá by odôvodňovala použitie metódy odlišnej od metódy použitej v pôvodnom prešetrovaní, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 9 základného nariadenia. Preto zrušil článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 428/2005 v takom rozsahu, v akom antidumpingové clo uložené na vývoz tovaru vyrobeného a vyvážaného spoločnosťou Huvis do Spoločenstva presiahlo clo, ktoré by sa uplatnilo, ak by sa použila metóda použitá v pôvodnom prešetrovaní na výpočet úpravy normálnej hodnoty pre dovozné prirážky.

(13)

Preto bola úprava normálnej hodnoty dovozných ciel prepočítaná na základe metódy použitej v pôvodnom prešetrovaní.

(14)

Porovnanie takto vypočítanej váženej priemernej normálnej hodnoty s váženou priemernou vývoznou cenou zo závodu podľa druhu výrobku, zistenou počas predbežného preskúmania, preukázalo existenciu dumpingu. Stanovené dumpingové rozpätie vyjadrené ako percentuálny podiel dovoznej ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, je 3,9 %.

(15)

Individuálna sadzba vypočítaná pre spoločnosť Huvis bola súčasťou základu na výpočet váženého priemerného cla, ktoré by sa malo uplatniť na spolupracujúcich kórejských vývozcov, ktorí neboli zaradení do vzorky. Preto bolo dumpingové rozpätie pre spolupracujúce spoločnosti, ktoré neboli zaradené do vzorky, prepočítané. Nové dumpingové rozpätie pre spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorí neboli zaradení do vzorky, bolo stanovené na základe váženého priemerného dumpingového rozpätia na 4,4 %.

(16)

Jedna spoločnosť, Woongjin Chemical Co., Ltd. (predtým Saehan Industries Inc.), kontaktovala Komisiu a požadovala, aby jej clo bolo tiež upravené. Keďže však uvedená spoločnosť nepožiadala o zrušenie svojho cla Súd prvého stupňa, jej clo sa stalo konečným.

C.   ZVEREJNENIE

(17)

Všetky zainteresované strany, ktorých sa vykonávanie rozsudku týka, boli informované o návrhu týkajúcom sa zmeny antidumpingových colných sadzieb uplatniteľných na spoločnosť Huvis a spolupracujúce spoločnosti, ktoré neboli zaradené do vzorky. V súlade s ustanoveniami základného nariadenia im bolo poskytnuté obdobie, počas ktorého mohli po zverejnení týchto informácií predložiť pripomienky. Pripomienky, ktoré boli dostatočne podložené a oprávnené, Komisia posúdila.

D.   ZÁVER

(18)

Na základe uvedených skutočností by sa mala colná sadzba uplatniteľná na spoločnosť Huvis a spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorí neboli zaradení do vzorky, zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Zmenené sadzby by sa mali uplatniť so spätnou účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 428/2005,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tabuľka v článku 2 nariadenia (ES) č. 428/2005 týkajúca sa konečných antidumpingových colných sadzieb uplatniteľných na dovoz syntetických strižových vlákien z polyesteru, nemykaných, nečesaných ani inak nespracovaných na spriadanie, patriacich pod číselný kód KN 5503 20 00 s pôvodom v Kórejskej republike, sa nahrádza takto:

Spoločnosť

Clo (%)

Doplnkový kód TARIC

Huvis Corporation,

151-7, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul

3,9

A151

Woongjin Chemical Co., Ltd.

(predtým Saehen Industries Inc.)

254-8, Kongduk-dong, Mapo-ku, Seoul

10,6

A599

Sung Lim Co., Ltd.

RM 911, Dae-Young Bldg, 44-1; Youido-Dong Youngdungpo-ku, Seoul

0

A154

Dongwoo Industry Co. Ltd.

729, Geochon-Ri, Bongwha-up, Bongwha-Kun, Kyoungsangbuk-do

4,4

A608

East Young Co. Ltd.

Bongwan #202, Gumi Techno Business Center, 267

Gongdan-Dong, Gumi-si, Kyungbuk

4,4

A609

Estal Industrial Co.

845 Hokye-dong, Yangsan-City, Kyungnam

4,4

A610

Geum Poong Corporation

62-2, Gachun-Ri, Samnam-Myon, Ulju-Ku, Ulsan-shi

4,4

A611

Keon Baek Co. Ltd.

1188-3, Shinsang-Ri, Jinryang-Eup, Kyungsan-si, Kyungbuk-do

4,4

A612

Samheung Co. Ltd.

557-12, Dongkyu-Ri, Pochon-Eub Pochon-Kun, Kyungki-do

4,4

A613

Všetky ostatné spoločnosti

10,6

A999

Článok 2

Výška cla, zaplateného alebo zaúčtovaného podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 428/2005 v jeho pôvodnom znení a presahujúca výšku cla stanoveného na základe článku 2 nariadenia (ES) č. 428/2005 zmeneného a doplneného týmto nariadením, sa vráti alebo odpustí.

Žiadosti o vrátenie alebo odpustenie cla predložia vnútroštátne colné orgány v súlade s platnými colnými právnymi predpismi. V náležite odôvodnených prípadoch sa lehota troch rokov ustanovená v článku 236 ods. 2 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (11), predĺži o dva roky.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 18. marca 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2009

Za Radu

predseda

J. KOHOUT


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES C 285, 7.10.1999, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 166, 6.7.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 17.

(5)  Ú. v. EÚ C 309, 19.12.2003, s. 2.

(6)  Ú. v. EÚ L 71, 17.3.2005, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ C 193, 6.8.2005, s. 38.

(8)  Ú. v. EÚ C 209, 15.8.2008, s. 44.

(9)  IPS/Rada [1998] Zb. s. II-3939.

(10)  Pozri rozsudok Súdneho dvora vo veci C-458/98 P IPS/Rada, Zb. s. I-08147.

(11)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 413/2009

z 20. mája 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

73,9

MA

43,0

MK

66,2

TN

101,3

TR

82,0

ZZ

73,3

0707 00 05

EG

127,4

JO

156,8

MA

32,7

TR

135,3

ZZ

113,1

0709 90 70

TR

122,5

ZZ

122,5

0805 10 20

EG

38,8

IL

57,0

MA

46,7

TN

49,2

TR

107,8

US

49,3

ZA

56,7

ZZ

57,9

0805 50 10

AR

67,3

TR

49,6

ZA

48,5

ZZ

55,1

0808 10 80

AR

84,1

BR

75,0

CL

72,8

CN

96,7

NZ

96,3

US

123,6

UY

71,7

ZA

83,9

ZZ

88,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 414/2009

z 30. apríla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva naradenie Rady č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie (ES) č. 2913/92 z. 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (2) sa zaviedla do nariadenia (EHS) č. 2913/92 povinnosť predkladať predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo výstupe tovaru elektronickými prostriedkami. Od 1. júla 2009 je povolené podávanie vývozného colného vyhlásenia v papierovej forme, len ak počítačový systém colných orgánov nie je funkčný alebo ak nie je funkčná elektronická aplikácia osoby, ktorá podáva vyhlásenie.

(2)

V záujme zvýšenia bezpečnosti by sa mala zaviesť alternatívna verzia tranzitného sprievodného dokladu („tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad“) a súvisiaceho zoznamu položiek, aby zahŕňali údaje požadované v prílohe 30A nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 (3).

(3)

„Sprievodný doklad pri vývoze“ a súvisiaci zoznam položiek ustanovený v článku 796a nariadenia (EHS) č. 2454/93 by sa mali takisto prispôsobiť, aby zahŕňali údaje uvedené v prílohe 30A nariadenia (EHS) č. 2454/93.

(4)

Ak osoba podávajúca colné vyhlásenie nemôže predložiť colným orgánom údaje predbežného colného vyhlásenia o vstupe a výstupe s použitím bežných počítačových postupov, pretože počítačový systém colných orgánov alebo elektronická aplikácia osoby podávajúcej deklaráciu nie sú funkčné, malo by sa jej povoliť použitie náhradného postupu s dokladmi v papierovej podobe, aby mohli colným orgánom poskytnúť potrebné informácie. Na tento účel je potrebné zabezpečiť použitie tlačiva „Jednotný colný doklad pre vývoz/bezpečnosť“, ktorý môže obsahovať údaje vývozného colného vyhlásenia a predbežného colného vyhlásenia o výstupe.

(5)

Pre situácie, v ktorých počítačový systém colných orgánov nie je funkčný alebo v ktorých nie je funkčná elektronická aplikácia osoby, ktorá podáva colné vyhlásenie, je potrebné zabezpečiť papierovú formu „bezpečnostného dokladu“, ktorý by sa mal používať pre predbežné colné vyhlásenie o vstupe a predbežné colné vyhlásenie o výstupe. Mal by obsahovať údaje definované v prílohe 30A nariadenia (EHS) č. 2454/93 a mal by byť doplnený zoznamom položiek, ak zásielka pozostáva z viac ako jednej položky tovaru.

(6)

Aby hospodárski prevádzkovatelia dostali čo najširší rozsah možností na poskytovanie požadovaných údajov, keď všetky colné a neverejné počítačové systémy nie sú funkčné, je potrebné povoliť colným orgánom, aby ich oprávnili na oznamovanie týchto údajov pomocou obchodných dokladov za predpokladu, že doklady predložené colným orgánom obsahujú náležitosti stanovené pre predbežné colné vyhlásenia o vstupe alebo výstupe v prílohe 30A nariadenia (EHS) č. 2454/93.

(7)

Pretože ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 1875/2006 (4), ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany, platia od 1. júla 2009, zodpovedajúce ustanovenia stanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať od toho istého dátumu. Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 2454/93 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 183 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„V prípadoch uvedených v písmenách a) a b) prvého pododseku sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe v papierovej podobe vyhotoví s použitím tlačiva bezpečnostného dokladu podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe 45i. Ak zásielka, pre ktorú sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva, pozostáva z viac ako jednej položky tovaru, bezpečnostný doklad sa doplní zoznamom položiek v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 45j. Zoznam položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť bezpečnostného dokladu.“

b)

dopĺňa sa tento pododsek:

„V prípadoch uvedených v písmenách a) a b) prvého pododseku môžu colné orgány povoliť, aby bol bezpečnostný doklad nahradený alebo doplnený obchodnými dokladmi za predpokladu, že doklady predložené colným orgánom obsahujú náležitosti stanovené pre predbežné colné vyhlásenie o vstupe v prílohe 30A.“

2.

V článku 340b sa dopĺňa tento bod 6a:

„6a.

‚Tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad‘: znamená doklad vytlačený počítačovým systémom na sprevádzanie tovaru vychádzajúci z údajov tranzitného colného vyhlásenia a predbežného colného vyhlásenia o vstupe alebo výstupe.“

3.

Článok 358 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2 prvom pododseku sa úvodná veta nahrádza takto:

„2.   Po prepustení tovaru sprevádza tovar umiestnený do režimu tranzitu Spoločenstva tranzitný sprievodný doklad alebo tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad. Doklad zodpovedá vzoru a náležitostiam tranzitného sprievodného dokladu podľa prílohy 45a alebo v situáciách, v ktorých sa údaje uvedené v prílohe 30a poskytujú navyše k údajom o tranzite, zodpovedá vzoru a náležitostiam sprievodného tranzitného/bezpečnostného dokladu uvedeného v prílohe 45e a zoznamu položiek - tranzit/bezpečnosť uvedenému v prílohe 45f. Doklad sa sprístupní hospodárskemu subjektu jedným z týchto spôsobov:“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak vyhlásenie obsahuje viac ako jednu položku tovaru, sprievodný tranzitný doklad uvedený v odseku 2 sa doplní zoznamom položiek podľa vzoru uvedeného v prílohe 45b. Tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad uvedený v odseku 2 sa doplní zoznamom položiek podľa prílohy 45f. Zoznam položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť tranzitného sprievodného dokladu alebo tranzitného/bezpečnostného sprievodného dokladu.“

4.

V článku 787 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak počítačový systém colných orgánov nie je funkčný alebo nie je funkčná elektronická aplikácia osoby, ktorá podáva vývozné colné vyhlásenie, colné orgány akceptujú vývozné colné vyhlásenie v papierovej podobe za predpokladu, že je vyhotovená jedným z týchto spôsobov:

a)

s použitím tlačiva podľa vzoru uvedeného v prílohách 31 až 34 doplneného bezpečnostným dokladom podľa vzoru uvedeného v prílohe 45i a zoznamom položiek - bezpečnosť podľa vzoru uvedeného v prílohe 45j;

b)

s použitím vývozného/bezpečnostného jednotného colného dokladu podľa vzoru uvedeného v prílohe 45k a vývozného/bezpečnostného zoznamu položiek podľa vzoru uvedeného v prílohe 45l.

Tlačivo obsahuje minimálne súbor údajov uvedených v prílohe 37 a v prílohe 30A pre vývozný režim.“

5.

Článok 796a sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa slová „v prílohe 45c“ nahrádzajú slovami „v prílohe 45g“;

b)

v odseku 2 sa slová „v prílohe 45d“ nahrádzajú slovami „v prílohe 45h“.

6.

V druhom odseku článku 796c sa slová „v prílohe 45c“ nahrádzajú slovami „v prílohe 45g“.

7.

Článok 842b ods. 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„V prípadoch uvedených v písmenách a) a b) prvého pododseku sa vyhotoví predbežné colné vyhlásenie o výstupe v papierovej podobe s použitím bezpečnostného dokladu podľa vzoru uvedeného v prílohe 45i. Ak zásielka, pre ktorú sa predbežné colné vyhlásenie o výstupe podáva, pozostáva z viac ako jednej položky, bezpečnostný doklad sa doplní zoznamom položiek podľa vzoru uvedeného v prílohe 45j. Zoznam položiek tvorí neoddeliteľnú súčasť bezpečnostného dokladu.“

b)

dopĺňa sa tento tretí pododsek:

„V prípadoch uvedených v písmenách a) a b) prvého pododseku môžu colné orgány povoliť, aby bol bezpečnostný doklad nahradený alebo doplnený obchodnými dokladmi za predpokladu, že tieto doklady predložené colným orgánom obsahujú náležitosti stanovené pre predbežné colné vyhlásenia o výstupe v prílohe 30A.“

8.

V článkoch 183, 359 ods.. 1 a ods. 4, 360 ods. 1 a ods. 2, 361 ods. 3 a 4, 406 ods. 1 a 2, 408 ods. 1 písm. d), 454 ods. 4, 454b ods. 2 a ods. 4, 455 ods. 1 a 457b ods. 2 a 3 sa slová „tranzitný sprievodný doklad“ nahrádzajú slovami „tranzitný sprievodný doklad – tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad“.

9.

Príloha 37d sa mení a dopĺňa takto:

a)

v bode 3.1 tretej zarážke, sa slová „tranzitného sprievodného dokladu (TSD)“ nahrádzajú slovami „tranzitného sprievodného dokladu (TSD) - tranzitného/bezpečnostného sprievodného dokladu (TBSD)“;

b)

v bodoch 3.2, 3.3, 4.1, 7, 8, 18 a 30.1 sa „TSD“ nahrádza „TSD/TSBD“;

c)

v bode 3.2 sa slová „prílohami 37 a 45a“ nahrádzajú slovami „prílohami 37, 45a a 45e“.

10.

Prílohy 45c a 45d sa vypúšťajú.

11.

Vkladá sa príloha 45e uvedená v prílohe I k tomuto nariadeniu.

12.

Vkladá sa príloha 45f uvedená v prílohe II k tomuto nariadeniu.

13.

Vkladá sa príloha 45g uvedená v prílohe III k tomuto nariadeniu.

14.

Vkladá sa príloha 45h uvedená v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

15.

Vkladá sa príloha 45i uvedená v prílohe V k tomuto nariadeniu.

16.

Vkladá sa príloha 45j uvedená v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

17.

Vkladá sa príloha 45k uvedená v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

18.

Vkladá sa príloha 45l uvedená v prílohe VIII k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Platí od 1. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. apríla 2009

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 360, 19.12.2006, s. 64.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA 45e

(uvedená v článku 358 ods. 2)

TRANZITNÝ/BEZPEČNOSTNÝ SPRIEVODNÝ DOKLAD (TSAD)

KAPITOLA I

Vzor tranzitného/bezpečnostného sprievodného dokladu

Image

KAPITOLA II

Vysvetlivky k tranzitnému/bezpečnostnému sprievodnému dokladu a jeho náležitosti (údaje)

Skratka ‚BCP‘ (plán zachovania činnosti) používaná v tejto kapitole sa vzťahuje na situácie, v ktorých sa uplatňuje havarijný postup definovaný v článku 340b ods. 7.

Tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad obsahuje údaje platné pre celé vyhlásenie.

Informácie obsiahnuté v tranzitnom/bezpečnostnom sprievodnom doklade sú založené na údajoch odvodených z tranzitného colného vyhlásenia; ak je to potrebné, tieto informácie zmení a doplní hlavný zodpovedný a/alebo overí úrad odoslania.

Papier, ktorý sa má použiť na tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad, môže byť zelenej farby.

Okrem ustanovení vo vysvetlivkách k prílohám 30A, 37 a 38 sa musia vytlačiť tieto údaje:

1.   MRN (PREPRAVNÉ REFERENČNÉ ČÍSLO)

MRN sa má vytlačiť na prvú stranu a na všetky zoznamy položiek s výnimkou prípadov, ak sa tieto tlačivá používajú v súvislosti s BCP, kedy sa MRN nepridelí.

Informácie sú v alfanumerickej forme a obsahujú 18 znakov podľa nižšie uvedených pokynov:

Políčko

Obsah

Druh políčka

Príklady

1

Posledné dve číslice roku úradného prijatia tranzitného vyhlásenia (RR)

numerické 2

06

2

Identifikátor krajiny, v ktorej sa začína preprava (dvojmiestny abecedný kód krajiny 2)

abecedné 2

RO

3

Osobitný identifikátor pre tranzitnú operáciu na jednotlivý rok a krajinu

alfanumerické 13

9876AB8890123

4

Kontrolné číslo

alfanumerické 1

5

Políčka 1 a 2 sa vyplnia podľa uvedených vysvetlení.

Políčko 3 sa vyplní kódom identifikujúcim tranzitnú operáciu. O spôsobe, akým sa políčko použije, rozhodujú vnútroštátne správy, ale každá tranzitná operácia spracovaná v priebehu jedného roka v danej krajine musí mať pridelené osobitné číslo.

Vnútroštátne správy, ktoré chcú, aby MRN obsahovalo aj referenčné číslo príslušného colného orgánu, môžu použiť prvých 6 znakov na zadanie vnútroštátneho čísla colného úradu.

Políčko 4 sa vyplní hodnotou, ktorá je kontrolným číslom pre celé MRN. Toto políčko umožňuje zistiť chybu pri zápise celého MRN.

MRN sa tiež vytlačí v podobe čiarového kódu pomocou štandardného ‚kódu 128‘ a znakovej sady ‚B‘.

2.   KOLÓNKA BEZP. VYHLÁS. (S00):

Uvedie sa kód S, pokiaľ tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad obsahuje aj bezpečnostné informácie. Ak tento doklad neobsahuje bezpečnostné informácie, kolónka sa ponechá prázdna.

3.   KOLÓNKA TLAČIVÁ (3):

Prvý pododdiel: poradové číslo vytlačeného listu,

Druhý pododdiel: celkový počet vytlačených listov (vrátane zoznamu položiek),

4.   KOLÓNKA REFERENČNÉ ČÍSLA (7):

Uvedie sa LRN a/alebo UCR.

LRN – miestne referenčné číslo, ako sa definuje v prílohe 37a.

UCR – osobitné referenčné číslo zásielky, ako sa uvádza v prílohe 37 hlava II kolónka 7.

5.   V PRIESTORE VPRAVO OD KOLÓNKY PRÍJEMCA (8):

Názov a adresa colného úradu, ktorému sa má zaslať spätný list tranzitného/bezpečnostného sprievodného dokladu.

6.   KOLÓNKA OSTATNÉ ŠO (S32):

Uvedie sa ukazovateľ iných osobitných okolností.

7.   KOLÓNKA COLNÝ ÚRAD ODOSLANIA (C):

referenčné číslo úradu odoslania,

dátum prijatia tranzitného vyhlásenia,

meno/názov a číslo oprávnenia schváleného odosielateľa (ak nejaký je).

8.   KOLÓNKA KONTROLA COLNÝM ÚRADOM ODOSLANIA (D):

výsledky kontroly,

priložené colné uzávery alebo údaj ‚- - ‘ identifikujúci ‚Oslobodenie – 99201‘,

v prípade potreby údaj ‚Predpísaná trasa‘.

Tranzitný/bezpečnostný sprievodný doklad nemožno meniť a dopĺňať, ani doň čokoľvek pridať alebo z neho odstrániť, pokiaľ sa v tomto nariadení neuvádza inak.

9.   FORMALITY POČAS PREPRAVY

V čase medzi tým, keď tovar opustí colný úrad odoslania a príde do colného úradu určenia, je možné, že na tranzitnom/bezpečnostnom sprievodnom doklade, ktorý sprevádza tovar, bude treba doplniť niektoré podrobnosti. Tieto podrobnosti sa týkajú prepravných operácií a na doklad ich musí doplniť prepravca zodpovedný za dopravné prostriedky, na ktorých je tovar naložený, ako aj čas vykonania príslušných činností. Tieto podrobnosti sa môžu dopísať čitateľne rukou; v takom prípade by sa záznam mal urobiť atramentom a veľkými tlačenými písmenami.

Prepravcovia sa upozorňujú, že k prekládke tovaru sa môže pristúpiť iba po schválení colnými orgánmi krajiny, na území ktorej sa má prekládka vykonať.

Ak tieto orgány usúdia, že príslušná tranzitná operácia Spoločenstva môže pokračovať bežným spôsobom, po uskutočnení všetkých potrebných krokov potvrdia tranzitné sprievodné doklady.

Colné orgány úradu tranzitu alebo prípadne úradu určenia sú povinné zadať do systému údaje doplnené na tranzitnom/bezpečnostnom sprievodnom doklade. Tieto údaje môže zadať takisto schválený príjemca.

Príslušné kolónky a činnosti sú tieto:

10.   PREKLÁDKA: VYPĹŇA SA KOLÓNKA 55

Kolónka Prekládka (55)

Prvé tri riadky tejto kolónky vypĺňa prepravca, ak sa v priebehu danej operácie tovar prekladá z jedného dopravného prostriedku na druhý alebo z jedného kontajnera do druhého.

Ak sa však tovar preváža v kontajneroch, ktoré sa majú dopravovať cestnými vozidlami, colné orgány môžu oprávniť hlavného zodpovedného, aby nevypĺňal kolónku 18 v prípade, keď logistická situácia v mieste odchodu môže zabrániť poskytnutiu údajov o totožnosti a štátnej príslušnosti dopravného prostriedku v čase vydania tranzitného vyhlásenia a v prípade, keď colné orgány môžu zabezpečiť, že požadované údaje týkajúce sa dopravného prostriedku budú dodatočne uvedené v kolónke 55.

11.   OSTATNÉ UDALOSTI: VYPĹŇA SA KOLÓNKA 56

Kolónka Ostatné udalosti počas prepravy (56)

Kolónka sa má vyplniť v súlade s existujúcimi povinnosťami týkajúcimi sa tranzitu.

Okrem toho, ak bol tovar naložený na návese a počas prepravy sa mení iba ťahač (bez toho, aby sa s tovarom manipulovalo alebo aby sa prekladal), uvedie sa do tejto kolónky registračné číslo a štátna príslušnosť nového ťahača. V tomto prípade nie je potrebné potvrdenie príslušnými orgánmi.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA 45f

(uvedená v článku 358 ods. 3)

ZOZNAM POLOŽIEK – TRANZIT/BEZPEČNOSŤ (TSLoI)

KAPITOLA I

Vzor zoznamu položiek – tranzit/bezpečnosť

Image

KAPITOLA II

Vysvetlivky a náležitosti (údaje) k zoznamu položiek – tranzit/bezpečnosť

Skratka ‚BCP‘ (plán zachovania činnosti) používaná v tejto kapitole sa vzťahuje na situácie, v ktorých sa uplatňuje havarijný postup definovaný v článku 340b ods. 7.

Zoznam položiek pre tranzit/bezpečnosť obsahuje údaje týkajúce sa jednotlivých položiek tovaru v colnom vyhlásení.

Kolónky zoznamu položiek sa môžu vertikálne zväčšovať. Okrem ustanovení vo vysvetlivkách k prílohám 30A a 37 sa musia vytlačiť tieto údaje v prípade potreby s použitím kódov:

1.

Kolónka MRN – prepravné referenčné číslo, ako je definované v prílohe 45e. MRN sa má vytlačiť na prvej strane a na všetkých zoznamoch položiek s výnimkou prípadov, ak sa tieto tlačivá používajú v súvislosti s BCP; kedy sa nepridelí žiadne MRN.

2.

Údaje v jednotlivých kolónkach na úrovni položky tovaru sa musia vytlačiť takto:

a)

kolónka Položka č. (32) – poradové číslo danej položky;

b)

kolónka Kód spôs. platby prepr. (S29) – zapíšte kód spôsobu platby prepravného;

c)

UNDG (44/4) – kód OSN pre nebezpečný tovar;

d)

kolónka Tlačivá (3):

prvý pododdiel: poradové číslo vytlačeného listu,

druhý pododdiel: celkový počet vytlačených listov (zoznam položiek pre tranzit/bezpečnosť).“


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA 45g

(uvedená v článku 796a)

SPRIEVODNÝ DOKLAD PRI VÝVOZE (EAD)

KAPITOLA I

Vzor sprievodného doklad pri vývoze

Image

KAPITOLA II

Vysvetlivky a náležitosti (údaje) k sprievodnému dokladu pri vývoze

Skratka ‚BCP‘ (plán zachovania činnosti) používaná v tejto kapitole sa vzťahuje na situácie, v ktorých sa uplatňuje havarijný postup definovaný v článku 787 ods. 2.

Sprievodný doklad pri vývoze obsahuje údaje platné pre celé vyhlásenie a pre jednu položku tovaru.

Informácie uvedené v sprievodnom doklade pri vývoze sú založené na údajoch odvodených z vývozného colného vyhlásenia; tieto informácie v prípade potreby zmení a doplní deklarant/zástupca a/alebo overí colný úrad vývozu.

Okrem ustanovení vo vysvetlivkách k prílohám 30A a 37 sa údaje musia vytlačiť takto:

1.

KOLÓNKA MRN (prepravné referenčné číslo)

MRN sa má vytlačiť na prvej strane a na všetkých zoznamoch položiek s výnimkou prípadov, ak sa tieto tlačivá používajú v súvislosti s BCP; kedy sa MRN nepridelí.

Informácie sú v alfanumerickej podobe a obsahujú 18 znakov podľa nižšie uvedených pokynov:

Políčko

Obsah

Typ políčka

Príklady

1

Posledné dve číslice roku úradného prijatia vývozného colného vyhlásenia (RR)

numerické 2

06

2

Identifikačné číslo krajiny vývozu (dvojmiestny abecedný kód, ako je ustanovené v kolónke 2 jednotného colného dokladu v prílohe 38)

abecedné 2

RO

3

Osobitné identifikačné číslo vývoznej operácie na rok a krajinu

alfanumerické 13

9876AB8890123

4

Kontrolné číslo

alfanumerické 1

5

Políčka 1 a 2 sa vypĺňajú podľa uvedených vysvetlení.

Políčko 3 sa vyplní identifikačným číslom pre operáciu v systéme kontroly vývozu. O spôsobe, akým sa políčko použije, rozhodujú vnútroštátne správy, ale každá vývozná operácia spracovaná v priebehu jedného roka v danej krajine musí mať osobitné číslo. Vnútroštátne správy, ktoré chcú, aby MRN obsahovalo aj referenčné číslo príslušných colných orgánov, môžu na vloženie vnútroštátneho čísla úradu použiť prvých 6 znakov.

Políčko 4 sa vyplní hodnotou, ktorá je kontrolným číslom pre celé MRN. Toto políčko umožňuje zistiť chybu pri zápise celého MRN.

MRN sa takisto vytlačí v podobe čiarového kódu pomocou štandardného ‚kódu 128‘ a znakovej sady ‚B‘.

2.

KOLÓNKA BEZP. VYHL. (S00)

Uvedie sa kód S, ak sprievodný doklad pri vývoze obsahuje aj bezpečnostné informácie. Pokiaľ tento doklad neobsahuje bezpečnostné informácie, kolónka sa ponechá prázdna.

3.

KOLÓNKA COLNÝ ÚRAD

Referenčné číslo colného úradu vývozu

4.

KOLÓNKA REFERENČNÉ ČÍSLO (7)

Uvedie sa LRN a/alebo UCR.

LRN– miestne referenčné číslo, ako je definované v prílohe 37a.

UCR– osobitné referenčné číslo zásielky, ako sa uvádza v prílohe 37 hlava II kolónka 7.

5.

KOLÓNKA OSTATNÉ ŠO (S32)

Uvedie sa ukazovateľ inej osobitnej okolnosti.

6.

NÁLEŽITOSTI V JEDNOTLIVÝCH KOLÓNKACH NA ÚROVNI POLOŽKY TOVARU SA VYTLAČIA TAKTO:

a)

kolónka Položka č. (32) – poradové číslo danej položky;

b)

kolónka UNDG (44/4) – kód OSN pre nebezpečný tovar.

Sprievodný doklad pri vývoze nemožno meniť a dopĺňať, ani doň čokoľvek pridať alebo z neho odstrániť, pokiaľ sa v tomto nariadení neuvádza inak.“


PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA 45h

(uvedená v článku 796a)

ZOZNAM POLOŽIEK – VÝVOZ (ELoI)

KAPITOLA I

Vzor zoznamu položiek – vývoz

Image

KAPITOLA II

Vysvetlivky a náležitosti (údaje) k zoznamu položiek – vývoz

Zoznam položiek – vývoz obsahuje údaje, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé položky tovaru v rámci colného vyhlásenia.

Kolónky zoznamu položiek – vývoz sa môžu vertikálne zväčšovať.

Okrem ustanovení vo vysvetlivkách k prílohám 30A a 37 sa údaje, v prípade potreby s použitím kódov, musia vytlačiť takto:

1.

Kolónka MRN – prepravné referenčné číslo, ako je definované v prílohe 45g. MRN sa má vytlačiť na prvej strane a na všetkých zoznamoch položiek.

2.

Údaje v jednotlivých kolónkach na úrovni položky sa musia vytlačiť takto:

a)

kolónka Položka č. (32) – poradové číslo danej položky;

b)

kolónka UNDG (44/4) – kód OSN pre nebezpečný tovar.“


PRÍLOHA V

„PRÍLOHA 45i

(uvedená v článkoch 183 ods. 2, 787 ods. 2 písm. a) a 842b ods. 3)

BEZPEČNOSTNÝ DOKLAD (SSD)

KAPITOLA I

Vzor bezpečnostného dokladu

Image

KAPITOLA II

Vysvetlivky a náležitosti (údaje) k bezpečnostnému dokladu

Tlačivo obsahuje informácie na úrovni záhlavia a informácie pre jednu položku tovaru.

Informácie uvedené v bezpečnostnom doklade sú založené na údajoch poskytnutých pre predbežné colné vyhlásenie o vstupe alebo výstupe; tieto informácie v prípade potreby zmení osoba podávajúca colné vyhlásenie a/alebo overí colný úrad vstupu alebo výstupu.

Bezpečnostný doklad vypĺňa osoba podávajúca predbežné colné vyhlásenie.

Okrem ustanovení vo vysvetlivkách k prílohám 30A a 37 sa údaje musia vytlačiť takto:

1.

Kolónka MRN – prepravné referenčné číslo, ako je definované v prílohe 45e, alebo referenčné čísla ad hoc vydané colným úradom. MRN sa vytlačí na prvej strane a na všetkých zoznamoch položiek.

2.

Colný úrad

Referenčné číslo colného úradu vstupu/výstupu;

3.

Kolónka Druh vyhlásenia (1)

Kódy IM alebo EX podľa toho, či doklad obsahuje údaje colného vyhlásenia o vstupe alebo colného vyhlásenia o výstupe tovaru;

4.

Kolónka Referenčné číslo (7)

Uvedie sa LRN – miestne referenčné číslo, ako je definované v prílohe 37a.

5.

Kolónka Kód 1. miesta príchodu (S11)

Kód prvého miesta príchodu;

6.

Kolónka Dátum/čas príchodu na 1.miesto príchodu na col. úz. (S12)

Uvedie sa dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colné územie;

7.

Kolónka Kód spôs. platby prepr. (S29)

Uvedie sa kód spôsobu platby prepravného;

8.

Kolónka UNDG (S27) – kód OSN pre nebezpečný tovar;

9.

Kolónka Ostatné ŠO (S32):

Uvedie sa ukazovateľ inej osobitnej okolnosti.

Bezpečnostný doklad nemožno meniť ani dopĺňať, ani doň čokoľvek pridať alebo z neho odstrániť, pokiaľ sa v tomto nariadení neuvádza inak.“


PRÍLOHA VI

„PRÍLOHA 45j

(uvedená v článkoch 183 ods. 2, 787 ods. 2 písm. a) a 842b ods. 3)

ZOZNAM POLOŽIEK – BEZPEČNOSŤ (SSLoI)

KAPITOLA I

Vzor zoznamu položiek – bezpečnosť

Image

KAPITOLA II

Vysvetlivky a náležitosti (údaje) k zoznamu položiek – bezpečnosť

Kolónky zoznamu položiek nie je možné vertikálne zväčšovať.

Okrem ustanovení vo vysvetlivkách k prílohám 30A a 37 sa údaje musia vytlačiť takto:

 

kolónka Položka č. (32) – poradové číslo danej položky;

 

kolónka Kód spôs. platby prepr. (S29) – kód spôsobu platby prepravného;

 

kolónka UNDG (S27) – kód OSN pre nebezpečný tovar.“


PRÍLOHA VII

„PRÍLOHA 45k

(uvedená v článku 787)

JCD – VÝVOZ/BEZPEČNOSŤ (ESS)

KAPITOLA I

Vzor JCD – vývoz/bezpečnosť

Image

Image

Image

KAPITOLA II

Vysvetlivky a náležitosti (údaje) pre JCD – vývoz/bezpečnosť

Skratka ‚BCP‘ (plán zachovania činnosti) používaná v tejto kapitole sa vzťahuje na situácie, v ktorých sa uplatňuje havarijný postup definovaný v článku 787 ods. 2.

Tlačivo obsahuje všetky informácie potrebné pre vývozné a výstupné údaje, keď sa údaje o vývoze a bezpečnosti poskytujú spoločne. Tlačivo obsahuje informácie na úrovni záhlavia a pre jednu položku tovaru. Je určené na používanie v súvislosti s BCP.

JCD – vývoz/bezpečnosť pozostáva z troch kópií.

 

Prvú kópiu si ponechajú orgány členského štátu, v ktorom sa vykonávajú formality vývozu (odoslania) alebo formality v súvislosti s tranzitom Spoločenstva,

 

Druhú kópiu používa členský štát vývozu na štatistické účely.

 

Tretia kópia sa po opečiatkovaní colným orgánom vráti vývozcovi.

JCD – vývoz/bezpečnosť obsahuje údaje platné pre celé vyhlásenie.

Informácie uvedené v JCD – vývoz/bezpečnosť sú založené na údajoch pochádzajúcich z vývozného colného vyhlásenia o výstupe; tieto informácie v prípade potreby zmení deklarant/zástupca a/alebo overí colný úrad vývozu.

Okrem ustanovení vo vysvetlivkách k prílohám 30A a 37 sa údaje musia vytlačiť takto:

1.

Kolónka MRN (prepravné referenčné číslo)

MRN sa má vytlačiť na prvej strane a na všetkých zoznamoch položiek s výnimkou prípadov, ak sa tieto tlačivá používajú v súvislosti s BCP, kedy sa MRN nepridelí.

Informácie sú v alfanumerickej podobe a obsahujú 18 znakov podľa nižšie uvedených pokynov:

Políčko

Obsah

Typ políčka

Príklady

1

Posledné dve číslice roku úradného prijatia vývozného colného vyhlásenia (RR)

numerické 2

06

2

Identifikačné číslo krajiny vývozu (dvojmiestny abecedný kód, ako sa ustanovuje v kolónke 2 jednotného colného dokladu v prílohe 38)

abecedné 2

RO

3

Osobitné identifikačné číslo vývoznej operácie na jednotlivý rok a krajinu

alfanumerické 13

9876AB8890123

4

Kontrolné číslo

alfanumerické 1

5

Políčka 1 a 2 sa vyplnia podľa uvedených vysvetlení.

Políčko 3 sa vyplní identifikátorom pre operáciu v systéme kontroly vývozu. O spôsobe, akým sa políčko použije, rozhodujú vnútroštátne správy, ale každá vývozná operácia spracovaná v priebehu jedného roka v danej krajine musí mať osobitné číslo. Vnútroštátne správy, ktoré chcú, aby MRN obsahovalo aj referenčné číslo príslušného colného orgánu, môžu na vloženie vnútroštátneho čísla colného úradu použiť prvých 6 znakov.

Políčko 4 sa vyplní hodnotou, ktorá je kontrolným číslom pre celé MRN. Toto políčko umožňuje zistiť chybu pri zápise celého MRN.

MRN sa vytlačí takisto v podobe čiarového kódu pomocou štandardného ‚kódu 128‘ a znakovej sady ‚B‘.

2.

Kolónka 7 Referenčné čísla

Uvedie sa LRN a/alebo UCR.

LRN— miestne referenčné číslo, ako je definované v prílohe 37a.

UCR— osobitné referenčné číslo zásielky, ako je definované v prílohe 37 hlava II kolónka 7.

3.

Kolónka Ostatné ŠO (S32)

Uvedie sa ukazovateľ inej osobitnej okolnosti.

JCD – vývoz/bezpečnosť nemožno meniť ani dopĺňať, ani doň čokoľvek pridať alebo z neho odstrániť, pokiaľ sa v tomto nariadení neuvádza inak.“


PRÍLOHA VIII

„PRÍLOHA 45l

(uvedená v článku 787)

ZOZNAM POLOŽIEK JCD – VÝVOZ/BEZPEČNOSŤ (ESSLoI)

KAPITOLA I

Vzor zoznamu položiek JCD – vývoz/bezpečnosť

Image

KAPITOLA II

Vysvetlivky a náležitosti (údaje) k zoznamu položiek JCD – vývoz/bezpečnosť

Zoznam položiek JCD – vývoz/bezpečnosť obsahuje údaje, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé položky tovaru v rámci colného vyhlásenia.

Kolónky zoznamu položiek sa môžu vertikálne zväčšovať.

Okrem ustanovení vo vysvetlivkách k prílohám 30A a 37 sa údaje musia vytlačiť takto:

1.

Kolónka MRN – prepravné referenčné číslo, ako je definované v prílohe 45k. MRN sa vytlačí na prvej strane a na všetkých zoznamoch položiek.

2.

Údaje v jednotlivých kolónkach na úrovni položky tovaru sa musia vytlačiť takto:

kolónka Položka č. (32) – poradové číslo danej položky,

kolónka Predložené doklady/osvedčenia (44/1): táto kolónka obsahuje v prípade potreby aj číslo prepravného dokladu,

kolónka UNDG (44/4) – kód OSN pre nebezpečný tovar.“


21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/52


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 415/2009

z 20. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa smernica Komisie 2007/68/ES, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IIIa k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, pokiaľ ide o určité zložky potravín

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (1), a najmä na jej článok 21,

keďže:

(1)

V smernici Komisie 2007/68/ES (2) sa ustanovuje zoznam zložiek potravín alebo látok vylúčených z rozsahu požiadavky týkajúcej sa označovania.

(2)

Vzhľadom na to, že zmeny v predpisoch týkajúcich sa označovania majú vplyv na priemyselné odvetvie, najmä na malé a stredné podniky, ktoré potrebujú adaptačné obdobie na bezproblémový prechod na nové požiadavky označovania, v smernici 2007/68/ES sa ustanovujú dočasné opatrenia na uľahčenie uplatňovania nových predpisov tým, že sa umožní obchodovanie s potravinami umiestnenými na trh alebo označenými pred 31. májom 2009, ktoré spĺňajú požiadavky smernice Komisie 2005/26/ES (3), a to až do vyčerpania zásob.

(3)

Nariadením Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (4), sa reorganizuje spôsob riadenia trhu EÚ s vínom. Podľa článku 129 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia sa kapitoly II, III, IV, V a VI hlavy III, články 108, 111 a 112 a zodpovedajúce ustanovenia najmä v príslušných prílohách majú uplatňovať od 1. augusta 2009, ak sa v nariadení, ktoré sa má prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 113 ods. 1, nestanoví inak. V súčasnosti sa pripravujú vykonávacie pravidlá uvedeného nariadenia, v ktorých sa okrem iného ustanovia osobitné pravidlá označovania pre sektor vína, a z dôvodu ich uplatniteľnosti od 1. augusta 2009 sa ustanovuje prechodné obdobie na uľahčenie prechodu od predchádzajúcich právnych predpisov v sektore vína, najmä od nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (5) k nariadeniu (ES) č. 479/2008, aby sa hospodárskym subjektom umožnilo dosiahnuť súlad s novými požiadavkami na označovanie.

(4)

Vzhľadom na to, že na hospodárske subjekty pôsobiace v sektore vína by sa vzťahovali dva súbory požiadaviek na označovanie, požiadavky ustanovené v smernici 2007/68/ES a požiadavky vykonávacích pravidiel nariadenia (ES) č. 479/2008, a vzhľadom na to, že prechodné obdobia sa neprelínajú, keďže podľa smernice 2007/68/ES sa s potravinami umiestnenými na trh alebo označenými pred 31. májom 2009, ktoré spĺňajú požiadavky smernice 2005/26/ES, môže obchodovať do vyčerpania zásob, mal by sa v záujme dobrej správy vecí verejných, a aby sa predišlo zbytočnému zaťaženiu orgánov členských štátov, ako aj hospodárskych subjektov, ustanoviť jednotný dátum na povinné uplatňovanie smernice 2007/68/ES a vykonávacích pravidiel prijatých v rámci nariadenia (ES) č. 479/2008 v sektore vína.

(5)

Pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 479/2008, koniec prechodného obdobia podľa smernice 2007/68/ES by sa preto mal ustanoviť na 31. december 2010.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 3 smernice 2007/68/ES sa dopĺňa tento odsek:

„Odchylne od druhého odseku tohto článku členské štáty umožnia, aby sa s vínami, ako sa definujú v prílohe IV k nariadeniu Rady (ES) č. 479/2008 (6), ktoré sa umiestnili na trh alebo označili pred 31. decembrom 2010 a ktoré spĺňajú ustanovenia smernice 2005/26/ES, obchodovalo až do vyčerpania zásob.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 310, 28.11.2007, s. 11.

(3)  Ú. v. EÚ L 75, 22.3.2005, s. 33.

(4)  Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.“


21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/54


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 416/2009

z 20. mája 2009

o rozdelení vnútroštátnych kvót na mlieko stanovených na obdobie rokov 2008/2009 v prílohe IX k nariadeniu Rady (ES) č. 1234/2007 na „dodávky“ a „priamy predaj“

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 69 ods. 1 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 67 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že výrobcovia môžu mať jednu alebo dve individuálne kvóty, jednu na dodávky a druhú na priamy predaj, a tieto množstvá môže na základe riadne odôvodnenej žiadosti výrobcu meniť z jednej individuálnej kvóty na druhú iba príslušný orgán členského štátu.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 415/2008 z 8. mája 2008 o rozdelení národných referenčných množstiev stanovených na obdobie 2007/2008 v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 1788/2003 na „dodávky“ a „priamy predaj“ (2) sa ustanovuje rozdelenie na „dodávky“ a „priamy predaj“ na obdobie od 1. apríla 2007 do 31. marca 2008 pre všetky členské štáty.

(3)

V súlade s článkom 25 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 595/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1788/2003, ktorým sa stanovujú poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (3), oznámili členské štáty množstvá, ktoré sa na žiadosť výrobcov definitívne vymenili medzi individuálnymi kvótami na dodávky a na priamy predaj.

(4)

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 248/2008 zo 17. marca 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o vnútroštátne kvóty na mlieko (4), sa celkové vnútroštátne kvóty pre všetky členské štáty zvýšili s účinnosťou od 1. apríla 2008. Členské štáty, okrem Malty, ktorej vnútroštátna kvóta neobsahuje časť na priamy predaj, oznámili Komisii rozdelenie dodatočnej kvóty medzi „dodávky“ a „priamy predaj“.

(5)

Je preto vhodné určiť rozdelenie vnútroštátnych kvót medzi „dodávky“ a „priamy predaj“ uplatniteľné na obdobie od 1. apríla 2008 do 31. marca 2009, ktoré sa stanovuje v prílohe IX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozdelenie vnútroštátnych kvót medzi „dodávky“ a „priamy predaj“ uplatniteľné na obdobie od 1. apríla 2008 do 31. marca 2009, ktoré sa stanovuje v prílohe IX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobudne účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 125, 9.5.2008, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 22.

(4)  Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008, s. 6.


PRÍLOHA

(v tonách)

Členské štáty

Dodávky

Priamy predaj

Belgicko

3 371 559,558

55 729,182

Bulharsko

912 238,158

86 341,842

Česká republika

2 785 413,892

7 275,728

Dánsko

4 612 376,648

242,872

Nemecko

28 755 245,289

92 175,102

Estónsko

650 386,770

8 908,590

Írsko

5 501 532,799

2 146,481

Grécko

835 781,260

1 142,000

Španielsko

6 173 230,927

66 058,073

Francúzsko

24 738 890,113

352 431,587

Taliansko

10 474 131,877

266 529,323

Cyprus

146 970,338

1 133,662

Lotyšsko

725 538,102

17 682,858

Litva

1 674 056,192

64 879,588

Luxembursko

278 070,680

475,000

Maďarsko

1 921 492,480

108 368,720

Malta

49 671,960

0,000

Holandsko

11 392 464,000

73 166,280

Rakúsko

2 755 298,641

92 179,828

Poľsko

9 403 080,692

164 665,168

Portugalsko (1)

1 979 091,285

8 429,715

Rumunsko

1 429 140,086

1 688 999,914

Slovinsko

567 987,116

20 183,644

Slovensko

1 049 485,430

12 118,330

Fínsko

2 486 700,282

6 015,111

Švédsko

3 415 795,900

3 800,000

Spojené kráľovstvo

14 988 515,859

136 653,081


(1)  Okrem Madeiry


21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/56


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 417/2009

z 20. mája 2009,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Mariánskolázeňské oplatky (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 a podľa článku 17 ods. 2 uvedeného nariadenia bola žiadosť Českej republiky o zápis označenia „Mariánskolázeňské oplatky“ do registra uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Nemecko vyslovilo námietku voči tomuto zápisu v súlade s článkom 7 ods. 3 písm. a) a d) nariadenia (ES) č. 510/2006.

(3)

Listom z 5. marca 2008 vyzvala Komisia zainteresované strany, aby uskutočnili príslušné vzájomné konzultácie. Hoci medzi Českou republikou a Nemeckom nedošlo v stanovenej lehote šiestich mesiacov k žiadnej dohode, Nemecko stiahlo svoju námietku 12. marca 2009.

(4)

Preto by sa tento názov mal zapísať do uvedeného registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 107, 11.5.2007, s. 28.


PRÍLOHA

Potraviny uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 510/2006:

Trieda 2.4.   Chlieb, pečivo, koláče, cukrovinky, sušienky a ostatné pekárske výrobky

ČESKÁ REPUBLIKA

Mariánskolázeňské oplatky (CHZO)


21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/58


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 418/2009

z 20. mája 2009,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Petit Épeautre de Haute Provence (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4,

keďže:

(1)

Žiadosť Francúzska o registráciu názvu „Petit Épeautre de Haute Provence“ bola na základe článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 7 nariadenia (ES) č. 510/2006, tento názov sa teda musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 261, 14.10.2008, s. 11.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu, uvedené v prílohe I k Zmluve o ES:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

FRANCÚZSKO

Petit Épeautre de Haute Provence (CHZO)


21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/60


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 419/2009

z 20. mája 2009,

ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Kiwi de l'Adour (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4,

keďže:

(1)

Žiadosť Francúzska o registráciu názvu „Kiwi de l'Adour“ bola na základe článku 6 ods. 2 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 510/2006 a podľa článku 17 ods. 2 toho istého nariadenia uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 7 nariadenia (ES) č. 510/2006, tento názov sa musí zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názov uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisuje do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 263, 16.10.2008, s. 5.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu, uvedené v prílohe I k Zmluve o ES:

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

FRANCÚZSKO

Kiwi de l'Adour (CHZO)


21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/62


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 420/2009

z 20. mája 2009,

ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (2), sa ustanovuje konanie stálej verejnej súťaže.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), a po preskúmaní ponúk predložených vo výberovom konaní je potrebné stanoviť maximálnu výšku vývoznej náhrady na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 19. mája 2009.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (ES) č. 619/2008 na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 19. mája 2009, sa maximálna výška náhrady na výrobky a miesta určenia uvedené v článku 1 písm. a) a b) a v článku 2 uvedeného nariadenia stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.


PRÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobok

Kód nomenklatúry pre vývoznú náhradu

Maximálna výška vývoznej náhrady na vývoz do miesta určenia uvedeného v článku 2 nariadenia (ES) č. 619/2008

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Maslový olej

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/64


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 421/2009

z 20. mája 2009,

ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (2), sa ustanovuje konanie stálej verejnej súťaže.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), a po preskúmaní ponúk predložených vo výberovom konaní je potrebné stanoviť maximálnu výšku vývoznej náhrady na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 19. mája 2009.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (ES) č. 619/2008 na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 19. mája 2009, sa maximálna výška náhrady na výrobky a na miesta určenia uvedené v článku 1 písm. c) a v článku 2 uvedeného nariadenia stanovuje na 22,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.


21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/65


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 422/2009

z 20. mája 2009,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore vajec

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 posledný pododsek a článok 170,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v časti XIX prílohy I k uvedenému nariadeniu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva možno pokryť vývoznými náhradami.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s vajcami by sa mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 162 až 164, 167, 169 a 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 Zmluvy.

(4)

Náhrady sa môžu poskytnúť len na tie produkty, ktoré majú povolenie voľne sa pohybovať v Spoločenstve a spĺňajú požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (2) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (3), ako aj podmienky označovania ustanovené v bode A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Výrobky, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Výrobky, na ktoré možno poskytnúť náhrady podľa odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 a hlavne musia byť vyrobené v schválenom podniku a spĺňať podmienky označovania, ktoré sú ustanovené v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004, ako aj podmienky stanovené v bode A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 21. mája 2009

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 ks

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 ks

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Hongkong špeciálny administratívny región, Rusko, Turecko

E10

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan, Filipíny

E19

Všetky miesta určenia s výnimkou Švajčiarskaa a skupín E09, E10


21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/67


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 423/2009

z 20. mája 2009,

o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca máj 2009 nariadením (ES) č. 1529/2007

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1529/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa otvára a ustanovuje správa dovozných kvót na ryžu pochádzajúcu zo štátov AKT, ktoré sú súčasťou oblasti Cariforum, a zo zámorských krajín a území (ZKÚ) (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 1,

keďže:

(1)

Na rok 2009 bola nariadením (ES) č. 1529/2007 otvorená ročná dovozná colná kvóta na 250 000 ton ryže (vyjadrené ako ekvivalent lúpanej ryže) s pôvodom v štátoch, ktoré sú súčasťou regiónu Cariforum (poradové číslo 09.4220), dovozná colná kvóta na 25 000 ton ryže (vyjadrené ako ekvivalent lúpanej ryže) s pôvodom na Holandských Antilách a Arube (poradové číslo 09.4189) a dovozná colná kvóta na 10 000 ton ryže (vyjadrené ako ekvivalent lúpanej ryže) s pôvodom v najmenej rozvinutých ZKÚ (poradové číslo 09.4190).

(2)

Čiastkové obdobie mesiaca máj je druhým čiastkovým obdobím pre tieto kvóty ustanovené v článku 1 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1529/2007.

(3)

Z oznámenia podľa článku 6 písm. a) nariadenia (ES) č. 1529/2007 vyplýva, že žiadosti podané počas prvých siedmich dní mesiaca máj 2009 podľa článku 2 ods. 1 uvedeného nariadenia sa v prípade kvót s poradovými číslami 09.4220, 09.4189 a 09.4190 vzťahujú na také množstvo vyjadrené ako ekvivalent lúpanej ryže, ktoré je nižšie [alebo rovnaké] ako dostupné množstvo.

(4)

V prípade kvót s poradovými číslami 09.4220, 09.4189 a 09.4190 by sa preto mali určiť celkové množstvá dostupné počas nasledujúceho čiastkového kvótového obdobia podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1529/2007,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Celkové množstvá dostupné počas nasledujúceho kvótového obdobia v rámci kvót s poradovými číslami 09.4220, 09.4189 a 09.4190 podľa nariadenia (ES) č. 1529/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 155.


PRÍLOHA

Množstvá, ktoré sa majú prideliť v rámci čiastkového obdobia mesiaca máj 2009 a množstvá dostupné počas nasledujúceho čiastkového obdobia podľa nariadenia (ES) č. 1529/2007

Pôvod/Výrobok

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie mesiaca máj 2009

Celkové množstvá dostupné počas čiastkového obdobia mesiaca september 2009 (v kg)

Štáty, ktoré sú súčasťou regiónu Cariforum [článok 1 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1529/2007]

číselné znaky KN 1006 s výnimkou číselného znaku KN 1006 10 10

09.4220

 (2)

130 197 633

ZKÚ [článok 1 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 1529/2007]

číselný znak KN 1006

 

 

 

a)

Holandské Antily a Aruba:

09.4189

 (2)

21 500 000

b)

najmenej rozvinuté ZKÚ:

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Žiadosti sa vzťahujú na množstvá, ktoré sú menšie alebo rovnaké ako dostupné množstvá: možno teda vyhovieť všetkým žiadostiam.

(2)  V prípade tohto čiastkového obdobia sa koeficient pridelenia neuplatňuje: Komisii nebola predložená ani jedna žiadosť o povolenie.


21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/69


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 424/2009

z 20. mája 2009,

ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom, a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1484/95 (2) sa stanovili podrobné pravidlá uplatňovania systému dodatočných dovozných ciel a stanovili sa reprezentatívne ceny v sektoroch hydinového mäsa, vajec a pre vaječný albumín.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, na ktorých spočíva určovanie reprezentatívnych cien produktov v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu, vyplýva, že reprezentatívne ceny na dovoz niektorých produktov treba zmeniť a zohľadniť pritom rôzne ceny podľa krajiny pôvodu. Reprezentatívne ceny preto treba zverejniť.

(3)

Vzhľadom na situáciu na trhu treba túto zmenu a doplnenie uplatniť čo najskôr.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 20. mája 2009, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

„PRÍLOHA I

Číselný znak KN

Opis tovaru

Reprezentatívna cena

(EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3 ods. 3

(EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 10

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 70 %‘

105,0

0

BR

96,5

0

AR

0207 12 90

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 65 %‘

105,4

4

BR

103,1

4

AR

0207 14 10

Mrazené vykostené kohútie alebo kuracie kusy

205,3

28

BR

207,1

28

AR

263,5

11

CL

0207 14 50

Mrazené kuracie prsia

189,6

7

BR

146,3

20

AR

0207 14 60

Mrazené kuracie stehná

104,1

12

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

Mrazené trupy z moriakov označované ako ‚morky 80 %‘

223,4

0

BR

0207 27 10

Mrazené vykostené morčacie kusy

222,1

22

BR

237,6

18

CL

0408 11 80

Vaječné žĺtky

368,7

0

AR

0408 91 80

Vajcia bez škrupín sušené

334,9

0

AR

1602 32 11

Tepelne neupravené kohútie alebo slepačie prípravky

262,1

7

BR

3502 11 90

Vaječný albumín sušený

601,4

0

AR


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód ‚ZZ‘ znamená ‚iného pôvodu‘.“


21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/71


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 425/2009

z 20. mája 2009,

ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena masla pre 5. jednotlivú výzvu na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 186/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 186/2009 (2) sa otvoril nákup masla prostredníctvom verejnej súťaže v období do 31. augusta 2009, a to v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 105/2008 z 5. februára 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom (3).

(2)

Vzhľadom na ponuky predložené v prípade jednotlivých výziev na predloženie ponuky sa má stanoviť maximálna nákupná cena, alebo sa má rozhodnúť, že sa nezadá žiadna zákazka v súlade s článkom 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 105/2008.

(3)

Vzhľadom na ponuky predložené v prípade 5. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky by sa mala stanoviť maximálna nákupná cena.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V 5. tretej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže na nákup masla vyhlásenej nariadením (ES) č. 186/2009, v súvislosti s ktorou sa lehota na predkladanie ponúk skončila 19. mája 2009, sa maximálna nákupná cena stanovuje na 220,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 64, 10.3.2009, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 32, 6.2.2008, s. 3.


21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/72


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 426/2009

z 20. mája 2009,

ktorým sa stanovuje maximálna nákupná cena sušeného odstredeného mlieka pre 3. jednotlivé výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže vyhlásenej podľa nariadenia (ES) č. 310/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 310/2009 (2) sa otvoril nákup sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže v období do 31. augusta 2009, a to v súlade s podmienkami ustanovenými v nariadení Komisie (ES) č. 214/2001 z 12. januára 2001 ustanovujúcom podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o intervencii na trhu s odtučneným práškovým mliekom (3).

(2)

Vzhľadom na ponuky predložené v prípade jednotlivých výziev na predloženie ponuky sa má stanoviť maximálna nákupná cena, alebo sa má rozhodnúť, že sa nezadá žiadna zákazka v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 214/2001.

(3)

Vzhľadom na ponuky predložené v prípade 3. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky by sa mala stanoviť maximálna nákupná cena.

(4)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prípade 3. jednotlivej výzvy na predloženie ponuky v rámci verejnej súťaže na nákup sušeného odstredeného mlieka vyhlásenej nariadením (ES) č. 310/2009, v súvislosti s ktorou sa lehota na predloženie ponúk skončila 19. mája 2009, sa maximálna nákupná cena stanovuje na 167,90 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 97, 16.4.2009, s. 13.

(3)  Ú. v. ES L 37, 7.2.2001, s. 100.


21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/73


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 427/2009

z 20. mája 2009,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2,

keďže:

(1)

Článok 162 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. s) a vymenované v časti XIX prílohy I k uvedenému nariadeniu a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov vymenovaných v časti V prílohy XX k uvedenému nariadeniu.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v časti V prílohy XX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť na rovnaké obdobie ako to, pre ktoré sú náhrady stanovené pre rovnaké výrobky vyvážané nespracované.

(4)

Článok 11 dohody o poľnohospodárstve uzavretej počas Uruguajského kola stanovuje, že vývozná náhrada pre výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1. písm. s) nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a vyvážané vo forme tovarov uvedených v časti V prílohy XX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. mája 2009

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.


PRÍLOHA

Sadzba náhrad uplatniteľná od 21. mája 2009 na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Miesto určenia (1)

Sadzba náhrad

0407 00

Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené:

 

 

– Z hydiny:

 

 

0407 00 30

– – Ostatné:

 

 

a)

Na vývoz albumínu patriaceho pod kódy KN 3502 11 90 a 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

Na vývoz iných tovarov

01

0,00

0408

Vtáčie vajcia bez škrupín a vaječné žĺtky čerstvé, sušené, varené vo vode alebo v pare, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel:

 

 

– Vaječné žĺtky:

 

 

0408 11

– – Sušené:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

56,48

0408 19

– – Ostatné:

 

 

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Tekuté:

 

 

nesladené

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – Mrazené:

 

 

nesladené

01

28,35

– Ostatné:

 

 

0408 91

– – Sušené:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

35,78

0408 99

– – Ostatné:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

9,00


(1)  Miesta určenia sú tieto:

01

tretie krajiny. Pre Švajčiarsko a Lichtenštajnsko sa tieto sadzby neuplatňujú na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972;

02

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Turecko, Hongkong špeciálny administratívny región a Rusko;

03

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan a Filipíny;

04

všetky miesta určenia okrem Švajčiarska a tých, ktoré sú uvedené v 02 a 03.


SMERNICE

21.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/75


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/41/ES

zo 6. mája 2009

o používaní geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch

(prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 90/219/EHS z 23. apríla 1990 o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (3) bola podstatným spôsobom opakovane zmenená a doplnená (4). Keďže sa majú prijať ďalšie zmeny a doplnenia, mala by sa v záujme jasnosti prepracovať.

(2)

Podľa zmluvy musí každá akcia Spoločenstva týkajúca sa životného prostredia vychádzať zo zásady, že preventívnu akciu treba uskutočniť, a to s tým, že jej cieľom musí byť okrem iného ochrana a zlepšovanie životného prostredia a ochrana ľudského zdravia.

(3)

Opatrenia týkajúce sa hodnotenia a najlepšieho využitia biotechnológie s ohľadom na životné prostredie sú prioritnou oblasťou, na ktorú by sa mala zamerať akcia Spoločenstva.

(4)

Vývoj biotechnológie prispieva k hospodárskemu rozvoju členských štátov. Zahŕňa to aj používanie geneticky modifikovaných mikroorganizmov (GMM) v operáciách rôznych typov a rôzneho rozsahu.

(5)

Používanie GMM v uzavretých priestoroch by sa malo uskutočňovať tak, aby sa obmedzili ich možné negatívne dôsledky na ľudské zdravie a životné prostredie, pričom by sa primeraná pozornosť mala venovať predchádzaniu haváriám a kontrole odpadu.

(6)

GMM, ktoré sú zneškodňované bez príslušných ustanovení pre špecifické ochranné opatrenia na obmedzenie ich kontaktu s obyvateľstvom a životným prostredím, nespadajú do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Môžu sa uplatňovať aj iné právne predpisy Spoločenstva, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (5).

(7)

Mikroorganizmy, pokiaľ sú uvoľnené do životného prostredia v rámci ich používania v uzavretých priestoroch v jednom členskom štáte, sa môžu rozmnožiť a rozšíriť cez štátne hranice, a tým zasiahnuť iné členské štáty.

(8)

S cieľom zabezpečiť bezpečný rozvoj biotechnológie v celom Spoločenstve je potrebné stanoviť spoločné opatrenia na hodnotenie a znižovanie potenciálnych rizík vyplývajúcich zo všetkých operácií zahŕňajúcich používanie GMM v uzavretých priestoroch a stanoviť vhodné podmienky používania.

(9)

Presný charakter a rozsah rizík spojených s používaním GMM v uzavretých priestoroch ešte v súčasnosti nie je celkom známy a prítomné riziko sa musí posudzovať vždy v jednotlivých prípadoch. Na hodnotenie rizika pre ľudské zdravie a životné prostredie je potrebné stanoviť požiadavky na posudzovanie rizika.

(10)

Používanie GMM v uzavretých priestoroch by malo byt’ zatriedené vo vzťahu k rizikám, ktoré predstavuje pre ľudské zdravie a životné prostredie. Takéto zatriedenie by malo byť v súlade s medzinárodnou praxou a vychádzať z posúdenia rizika.

(11)

Aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany, musí ochrana a iné ochranné opatrenia uplatňované na používanie v uzavretých priestoroch zodpovedať zatriedeniu používania v uzavretých priestoroch. V prípade neistoty by sa mala použiť vhodná ochrana a iné ochranné opatrenia pre vyššiu triedu, pokým nie je použitie menej prísnych opatrení odôvodnené príslušnými údajmi.

(12)

Pri všetkých činnostiach týkajúcich sa GMM by sa mali použiť zásady správnej mikrobiologickej praxe a zásady bezpečnosti a hygieny pri práci v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva.

(13)

Príslušné ochranné opatrenia by sa mali použiť v rôznych etapách operácií na kontrolu emisií a zneškodňovania materiálu z používania GMM v uzavretých priestoroch a na prevenciu havárií.

(14)

Každá osoba by mala predtým, než prvý raz v konkrétnom zariadení použije GMM v uzavretých priestoroch, predložiť príslušnému orgánu ohlásenie tak, aby sa tento orgán mohol uistiť, že navrhované zariadenie je vhodné na vykonávanie činnosti spôsobom, ktorý neohrozí ľudské zdravie a životné prostredie.

(15)

Je tiež potrebné stanoviť vhodné postupy pre jednotlivé ohlasovanie špecifických operácií zahŕňajúcich používanie GMM v uzavretých priestoroch, pričom sa vezme do úvahy stupeň prítomného rizika.

(16)

V prípade operácií s vysokým rizikom by mal byť daný súhlas príslušného orgánu.

(17)

Ochrana a iné ochranné opatrenia uplatňované na používanie v uzavretých priestoroch by mali byť pravidelne revidované.

(18)

Môže sa ukázať ako vhodné skonzultovať používanie GMM v uzavretých priestoroch s verejnosťou.

(19)

S osobami zamestnanými v súvislosti s činnosťami používania v uzavretých priestoroch by mali byť vykonané konzultácie v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov Spoločenstva, najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (6).

(20)

Mali by sa prijať vhodné opatrenia na informovanie všetkých osôb, ktoré by mohli byť zasiahnuté haváriou, o všetkých otázkach týkajúcich sa bezpečnosti.

(21)

Mali by sa stanoviť havarijné plány, aby sa v prípade havárií postupovalo efektívne.

(22)

V prípade havárie by mal užívateľ ihneď informovať príslušný orgán a oznámiť informácie potrebné na posúdenie dopadu havárie a na prijatie vhodných opatrení.

(23)

Je vhodné, aby Komisia po konzultácii s členskými štátmi stanovila postup pre výmenu informácií o haváriách a zriadila register takýchto havárií.

(24)

Používanie GMM v uzavretých priestoroch v rámci Spoločenstva by malo byť monitorované a členské štáty by preto mali poskytovať Komisii určité informácie.

(25)

Aby boli považované za bezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie, GMM by mali spĺňať zoznam kritérií uvedený v časti B prílohy II. Aby sa zohľadnila rýchlosť, akou sa vyvíjajú biotechnológie, povaha kritérií, ktoré sa majú vypracovať, a obmedzený rozsah tohto zoznamu, je vhodné, aby Rada tieto kritériá revidovala, čo by v prípade potreby malo byť doplnené pomocnými poznámkami s cieľom uľahčiť ich uplatňovanie.

(26)

Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tejto smernice by mali byť prijaté v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7).

(27)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie zmien nevyhnutných na prispôsobenie príloh II, III, IV a V technickému pokroku a na úpravu časti C prílohy II. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(28)

Nové prvky doplnené do tejto smernice sa týkajú len postupov vo výbore. Nevyžadujú preto transpozíciu zo strany členských štátov.

(29)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v časti B prílohy VI,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica stanovuje spoločné opatrenia pre používanie geneticky modifikovaných mikroorganizmov v uzavretých priestoroch s ohľadom na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.

Článok 2

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„mikroorganizmus“ znamená každú mikrobiologická entitu, bunkovú alebo nebunkovú, schopnú rozmnožovania alebo prenosu genetického materiálu vrátane vírusov, viroidov a živočíšnych a rastlinných buniek v kultúrach;

b)

„geneticky modifikovaný mikroorganizmus“ (GMM) znamená mikroorganizmus, v ktorom bol genetický materiál zmenený spôsobom, ktorý sa nevyskytuje prirodzene pri rozmnožovaní a/alebo pri prirodzenej rekombinácii, v rámci tohto vymedzenia:

i)

sa genetická modifikácia uskutoční aspoň pri použití techník uvedených časti A v prílohy I;

ii)

sa výsledky techník uvedených v časti B prílohy I nepovažujú za genetickú modifikáciu;

c)

„používanie v uzavretých priestoroch“ znamená každú činnosť, v ktorej sú mikroorganizmy geneticky modifikované, alebo v ktorej sú takéto GMM pestované, uchovávané, prepravované, ničené, zneškodňované alebo používané akýmkoľvek iným spôsobom, a pri ktorých sa používajú osobitné ochranné opatrenia tak, aby sa obmedzil ich kontakt s obyvateľstvom a životným prostredím a aby sa obyvateľstvu a životnému prostrediu poskytla vysoká úroveň bezpečnosti;

d)

„havária“ znamená každú udalosť, pri ktorej sa vyskytne významné neúmyselné uvoľnenie GMM počas ich používania v uzavretých priestoroch, ktoré by mohlo znamenať okamžité alebo neskoršie nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo životné prostredie;

e)

„používateľ“ znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu zodpovednú za používanie GMM v uzavretých priestoroch;

f)

„ohlásenie“ znamená predloženie požadovaných informácií príslušným orgánom členského štátu.

Článok 3

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 1, sa táto smernica nevzťahuje na:

a)

genetickú modifikáciu, ak bola dosiahnutá prostredníctvom použitia techník/metód uvedených v časti A prílohy II, alebo

b)

používanie len takých druhov GMM v uzavretých priestoroch, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v časti B prílohy II, ktoré zaručujú ich bezpečnosť pre ľudské zdravie a životné prostredie, tieto druhy GMM sú uvedené v časti C prílohy II.

2.   Článok 4 ods. 3 a 6 a články 5 až 11 sa nevzťahujú na cestnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú, morskú a leteckú prepravu GMM.

3.   Táto smernica sa nevzťahuje na uchovávanie, pestovanie, prepravu, ničenie, zneškodňovanie alebo použitie GMM, ktoré boli uvedené na trh v súlade so smernicou 2001/18/ES alebo v súlade s inými právnymi predpismi Spoločenstva, ktoré stanovujú špecifické posúdenie environmentálneho rizika podobné tomu, ktoré je uvedené v uvedenej smernici, za predpokladu, že používanie v uzavretých priestoroch bude spĺňať podmienky stanovené v súhlase s uvedením na trh, ak takéto podmienky existujú.

Článok 4

1.   Členské štáty zabezpečia, aby by boli vykonané všetky vhodné opatrenia na odvrátenie nepriaznivých účinkov na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť pri používaní GMM v uzavretých priestoroch.

2.   Používateľ preto vykoná posúdenie používania v uzavretých priestoroch z hľadiska rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré z neho môže vyplynúť, použijúc aspoň prvky posúdenia a postupy uvedené v oddieloch A a B prílohy III.

3.   Výsledkom posúdenia uvedeného v odseku 2 bude konečné zatriedenie používania v uzavretých priestoroch do štyroch tried pri uplatnení postupu stanoveného v prílohe III, ktorého výsledkom bude zatriedenie stupňov ochrany v súlade s článkom 5:

Trieda 1

:

činnosti nepredstavujúce žiadne alebo len zanedbateľné riziko, t. j. činnosti, pre ktoré je s cieľom ochrany ľudského zdravia a životného prostredia vhodný stupeň 1 ochrany.

Trieda 2

:

činnosti predstavujúce malé riziko, t. j. činnosti, pre ktoré je s cieľom ochrany ľudského zdravia a životného prostredia vhodný stupeň 2 ochrany.

Trieda 3

:

činnosti predstavujúce stredné riziko, t. j. činnosti, pre ktoré je s cieľom ochrany ľudského zdravia a životného prostredia vhodný stupeň 3 ochrany.

Trieda 4

:

činnosti predstavujúce vysoké riziko, t. j. činnosti, pre ktoré je s cieľom ochrany ľudského zdravia a životného prostredia vhodný stupeň 4 ochrany.

4.   Ak existujú pochybnosti, ktorá trieda je pre navrhované používanie v uzavretých priestoroch vhodná, uplatnia sa prísnejšie ochranné opatrenia, pokiaľ so súhlasom príslušného orgánu neoprávňuje dostatočný dôkaz použitie menej prísnych opatrení.

5.   Posúdenie uvedené v odseku 2 musí zohľadniť najmä otázku zneškodňovania odpadu a odpadových vôd. Ak to je vhodné, na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia sa zavedú potrebné bezpečnostné opatrenia.

6.   Používateľ musí uchovávať záznamy z posúdenia uvedeného v odseku 2 a sprístupniť ich vo vhodnej forme príslušnému orgánu ako súčasť ohlásenia v zmysle článkov 6, 8 a 9 alebo na požiadanie.

Článok 5

1.   Okrem rozsahu, v ktorom bod 2 prílohy IV povoľuje použitie iných opatrení, použije používateľ všeobecné zásady a príslušnú ochranu a iné ochranné opatrenia ustanovené v prílohe IV zodpovedajúce príslušnej triede používania v uzavretých priestoroch tak, aby vystavenie pracoviska a životného prostredia akýmkoľvek GMM bolo na čo najnižšej rozumne uplatniteľnej úrovni a tak, aby bola zaistená vysoká úroveň bezpečnosti.

2.   Posúdenia uvedené v článku 4 ods. 2 a ochrana a iné použité ochranné opatrenia sa musia preskúmavať pravidelne a ihneď, ak:

a)

použité ochranné opatrenia nie sú už vhodné, alebo ak trieda priradená používaniu v uzavretých priestoroch už nie je správna, alebo

b)

existuje dôvod sa domnievať, že posúdenie už nie je z hľadiska nových vedeckých alebo technických poznatkov správne.

Článok 6

Ak sa majú priestory použiť prvýkrát na používanie v uzavretých priestoroch, používateľ je povinný predložiť príslušným orgánom pred začatím takéhoto použitia ohlásenie obsahujúce aspoň informácie uvedené v časti A prílohy V.

Článok 7

Po ohlásení uvedenom v článku 6 sa následné používanie v uzavretých priestoroch triedy 1 môže vykonať bez ďalšieho ohlásenia. Používatelia GMM v triede 1 používania v uzavretých priestoroch musia uchovávať záznamy z každého posúdenia uvedeného v článku 4 ods. 6, ktoré príslušnému orgánu na požiadanie sprístupnia.

Článok 8

1.   Pre prvé a následné používanie v uzavretých priestoroch triedy 2, ktoré sa majú vykonať v priestoroch ohlásených podľa článku 6, sa musí predložiť ohlásenie obsahujúce informácie uvedené v časti B prílohy V.

2.   Ak boli priestory predmetom predchádzajúceho ohlásenia na vykonávanie používania v uzavretých priestoroch triedy 2 alebo vyššej triedy a boli splnené všetky požiadavky súhlasu s tým spojené, používanie v uzavretých priestoroch triedy 2 sa môže vykonávať bezprostredne po predložení nového ohlásenia.

Žiadateľ však môže sám požiadať príslušný orgán o rozhodnutie vo veci udelenia formálneho povolenia. Rozhodnutie musí byť prijaté v lehote najviac 45 dní od dátumu ohlásenia.

3.   Ak priestory neboli predmetom prechádzajúceho ohlásenia na vykonávanie používania v uzavretých priestoroch triedy 2 alebo vyššej triedy, používanie v uzavretých priestoroch triedy 2 sa môže v prípade absencie akéhokoľvek náznaku opačného stanoviska príslušného orgánu vykonávať po 45 dňoch od predloženia ohlásenia uvedeného v odseku 1 alebo v prípade súhlasu príslušného orgánu i skôr.

Článok 9

1.   Pre prvé a následné používanie v uzavretých priestoroch triedy 3 alebo triedy 4, ktoré sa majú vykonať v priestoroch ohlásených podľa článku 6, sa musí predložiť ohlásenie obsahujúce informácie uvedené v časti C prílohy V.

2.   Používanie v uzavretých priestoroch triedy 3 alebo vyššej triedy sa nesmie vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu, ktorý musí svoje rozhodnutie oznámiť písomne:

a)

najneskôr do 45 dní po predložení nového ohlásenia v prípade priestorov, ktoré boli predmetom predchádzajúceho ohlásenia na vykonávanie používania v uzavretých priestoroch triedy 3 alebo vyššej triedy, a v prípade ak boli splnené s tým súvisiace požiadavky súhlasu pre rovnakú alebo vyššiu triedu, ako je trieda používania v uzavretých priestoroch, ktoré sa má vykonávať;

b)

v ostatných prípadoch najneskôr do 90 dní po predložení ohlásenia.

Článok 10

1.   Členské štáty určia orgán alebo orgány, ktoré budú zodpovedné za vykonanie opatrení, ktoré prijmú na uplatňovanie tejto smernice, a za prijímanie a potvrdzovanie ohlásení uvedených v článkoch 6, 8 a 9.

2.   Príslušné orgány preskúmajú súlad ohlásení s požiadavkami tejto smernice, presnosť a úplnosť poskytnutých informácií, správnosť posúdenia uvedeného v článku 4 ods. 2 a triedu používania v uzavretých priestoroch, a ak to je vhodné, i vhodnosť ochrany a iných ochranných opatrení, odpadové hospodárstvo a havarijné opatrenia.

3.   V prípade potreby môže príslušný orgán:

a)

požiadať používateľa o poskytnutie ďalších informácií alebo o zmenu podmienok navrhovaného používania v uzavretých priestoroch alebo zmenu triedy, ktorá je používaniu (používaniam) v uzavretých priestoroch priradená. V tomto prípade môže príslušný orgán požadovať, aby sa používanie v uzavretých priestoroch, ak je navrhnuté, nezačínalo, alebo, ak sa už začalo, aby bolo pozastavené alebo ukončené, pokým príslušný orgán nevydá súhlas na základe ďalších získaných informácií alebo zmenených podmienok používania v uzavretých priestoroch;

b)

obmedziť dobu, na ktorú by malo byť používanie v uzavretých priestoroch povolené, alebo ho podriadiť určitým osobitným podmienkam.

4.   Na účel výpočtu lehôt uvedených v článkoch 8 a 9 sa doba, počas ktorej príslušný orgán:

a)

čaká na dodatočné informácie, ktoré môže od ohlasovateľa v súlade s odsekom 3 písm. a) vyžadovať, alebo

b)

vykonáva verejný prieskum alebo konzultácie v súlade s článkom 12,

nebude brať do úvahy.

Článok 11

1.   Ak sa používateľ dozvie nové relevantné informácie alebo zmení používanie v uzavretých priestoroch spôsobom, ktorý môže mať významné dôsledky pre ním predstavované riziká, upovedomí čo najskôr príslušný orgán a zmení ohlásenie v zmysle článkov 6, 8, a 9.

2.   Ak príslušný orgán obdrží dodatočne informácie, ktoré môžu mať významné dôsledky v súvislosti s rizikami, ktoré predstavuje používanie v uzavretých priestoroch, môže požadovať od používateľa, aby zmenil podmienky používania v uzavretých priestoroch alebo ho pozastavil alebo ukončil.

Článok 12

Ak to členský štát považuje za vhodné, môže zabezpečiť, aby boli s verejnosťou prekonzultované aspekty navrhovaného používania v uzavretých priestoroch bez toho, aby tým bol dotknutý článok 18.

Článok 13

1.   Príslušné orgány zabezpečia, aby pred začatím používania v uzavretých priestoroch:

a)

bol preň vypracovaný havarijný plán pre prípad, že by zlyhanie ochranných opatrení mohlo viesť k vážnemu, či už okamžitému alebo neskoršiemu, ohrozeniu ľudí mimo priestorov a/alebo životného prostredia, okrem prípadov, keď už bol takýto havarijný plán vypracovaný na základe iných právnych predpisov Spoločenstva;

b)

boli informácie o týchto havarijných plánoch, vrátane príslušných bezpečnostných opatrení, ktoré sa majú uplatniť, poskytnuté vhodným spôsobom subjektom a orgánom, o ktorých sa predpokladá, že by mohli byť haváriou zasiahnuté, a to bez toho, aby o ne museli žiadať. Informácie sa musia aktualizovať v príslušných intervaloch. Musia byť tiež verejne prístupné.

2.   Dotknuté členské štáty sprístupnia v rovnakom čase ostatným dotknutým členským štátom rovnaké informácie, aké boli poskytnuté ich vlastným občanom, ako podklad pre všetky potrebné konzultácie v rámci ich dvojstranných vzťahov.

Článok 14

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bol používateľ v prípade havárie povinný okamžite informovať príslušný orgán uvedený v článku 10, a aby poskytol tieto informácie:

a)

okolnosti havárie;

b)

identitu a množstvá príslušných GMM;

c)

všetky informácie potrebné pre posúdenie následkov havárie na zdravie obyvateľstva a na životné prostredie;

d)

prijaté opatrenia.

2.   V prípade informácií poskytnutých podľa odseku 1 sú členské štáty povinné:

a)

zabezpečiť, aby boli prijaté všetky potrebné opatrenia a okamžite upozorniť každý členský štát, ktorý by mohol byť haváriou zasiahnutý;

b)

zhromažďovať, ak je to možné, informácie potrebné pre úplnú analýzu havárie, a ak to je vhodné, odporúčať spôsoby, ako v budúcnosti predchádzať podobným haváriám a obmedziť ich účinky.

Článok 15

1.   Členské štáty sú povinné:

a)

konzultovať s ostatnými členskými štátmi, o ktorých sa predpokladá, že by mohli byť pri havárii zasiahnuté, navrhnutú realizáciu havarijných plánov;

b)

čo najskôr informovať Komisiu o každej havárii v rozsahu pôsobnosti tejto smernice, a uviesť podrobnosti o okolnostiach havárie, identitu a množstvá príslušných GMM, podrobnosti o vykonaných havarijných opatreniach a ich účinnosti, a analýzu havárie vrátane odporúčaní ako obmedziť jej účinky a ako podobným haváriám v budúcnosti predchádzať.

2.   Komisia po konzultácii s členskými štátmi stanoví spôsob výmeny informácií podľa odseku 1. Takisto vypracuje a členským štátom sprístupní zoznam havárií v rozsahu pôsobnosti tejto smernice vrátane analýzy príčin havárií, získaných skúseností a prijatých opatrení s cieľom predchádzania podobným haváriám v budúcnosti.

Článok 16

Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán organizoval inšpekcie a iné kontrolné opatrenia na zabezpečenie toho, že používatelia dodržiavajú túto smernicu.

Článok 17

1.   Členské štáty zašlú na konci každého roka Komisii súhrnnú správu o používaní v uzavretých priestoroch tried 3 a 4 ohlásených počas príslušného roka podľa článku 9 vrátane opisu, účelu a rizík týchto používaní v uzavretých priestoroch.

2.   Členské štáty zašlú každé tri roky a prvýkrát 5. júna 2003 Komisii súhrnnú správu o ich skúsenostiach s touto smernicou.

3.   Komisia každé tri roky a prvýkrát 5. júna 2004 zverejní súhrnnú správu vypracovanú na základe správ uvedených v odseku 2.

4.   Komisia môže zverejniť všeobecné štatistické informácie o vykonaní tejto smernice a súvisiacich záležitostiach, pokiaľ neobsahujú informácie, ktoré by mohli spôsobiť používateľovi ujmu z hľadiska hospodárskej súťaže.

Článok 18

1.   Ak sa zverejnenie týka jednej alebo viacerých položiek uvedených v článku 4 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (8), ohlasovateľ môže označiť informácie v ohláseniach predložených podľa tejto smernice, ktoré sa majú považovať za dôverné. V takých prípadoch sa musí poskytnúť overiteľné odôvodnenie.

Príslušný orgán po konzultácii s ohlasovateľom rozhodne o tom, ktoré informácie budú považované za dôverné, a informuje ho o svojom rozhodnutí.

2.   V žiadnom prípade nemôžu byť za dôverné považované tieto informácie, ak sú predložené podľa článkov 6, 8 alebo 9:

a)

všeobecná charakteristika GMM, meno a adresa ohlasovateľa a miesto použitia;

b)

trieda používania v uzavretých priestoroch a ochranné opatrenia;

c)

hodnotenie predvídateľných účinkov, najmä účinkov škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie.

3.   Komisia a príslušné orgány nesmú poskytnúť tretím stranám žiadne informácie, ktoré sa podľa druhého pododseku odseku 1 považujú za dôverné a ktoré boli ohlásené alebo inak poskytnuté podľa tejto smernice a budú chrániť práva duševného a priemyselného vlastníctva vzťahujúce sa k získaným údajom.

4.   Ak ohlasovateľ z akýchkoľvek dôvodov vezme ohlásenie späť, príslušný orgán musí rešpektovať dôvernosť predložených informácií.

Článok 19

Opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, ktoré sa týkajú prispôsobenia príloh II, III, IV a V technickému pokroku a úpravy časti C prílohy II, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 2.

Článok 20

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 21

Smernica 90/219/EHS zmenená a doplnená aktmi uvedenými v časti A prílohy VI sa zrušuje bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v časti B prílohy VI.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

Článok 22

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 23

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 6. mája 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. KOHOUT


(1)  Ú. v. EÚ C 162, 25.6.2008, s. 85.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. októbra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 30. marca 2009.

(3)  Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 1.

(4)  Pozri časť A prílohy VI.

(5)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 262, 17.10.2000, s. 21.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Techniky genetickej modifikácie uvedené v článku 2 písm. b) bode i) sú okrem iných tieto:

1.

Techniky rekombinácie nukleovej kyseliny vrátane vytvorenia nových kombinácii genetického materiálu prostredníctvom vloženia molekúl nukleovej kyseliny vytvorených akýmikoľvek prostriedkami mimo organizmu, do akéhokoľvek vírusu, bakteriálneho plazmidu alebo iného vektorového systému a ich začlenenie do hostiteľského organizmu, v ktorom sa prirodzene nevyskytujú, ale v ktorom sú schopné pokračujúceho rozmnožovania.

2.

Techniky zahŕňajúce priame zavedenie dedičného materiálu pripraveného mimo mikroorganizmu do mikroorganizmu vrátane mikroinjektáže, makroinjektáže a mikroenkapsulácie.

3.

Techniky bunkovej fúzie alebo hybridizácie, keď sú živé bunky s novou kombináciou dedičného genetického materiálu formované fúziou dvoch alebo viacerých buniek prostredníctvom metód, ktoré sa prirodzene nevyskytujú.

ČASŤ B

Techniky uvedené v článku 2 písm. b) bode ii), o ktorých sa nepredpokladá, že budú mať za následok genetickú modifikáciu za podmienky, že nezahŕňajú použitie molekúl s rekombinantnou nukleovou kyselinou alebo GMM vytvorených technikami/metódami inými, ako sú techniky/metódy vylúčené časťou A prílohy II:

1.

oplodnenie in vitro;

2.

prirodzené procesy, ako sú konjugácia, transdukcia, transformácia;

3.

polyploidná indukcia.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Techniky alebo metódy genetickej modifikácie produkujúce mikroorganizmy, vylúčené z tejto smernice za podmienky, že nebudú zahŕňať použitie molekúl rekombinantnej nukleovej kyseliny alebo GMM iných, ako sú tie, ktoré sú vyprodukované jednou alebo viacerými uvedenými technikami/metódami:

1.

Mutagenéza.

2.

Bunková fúzia (vrátane fúzie protoplastov) prokaryotických druhov, ktoré si vymieňajú genetický materiál známymi fyziologickými procesmi.

3.

Bunková fúzia (vrátane fúzie protoplastov) buniek eukaryotických druhov vrátane produkcie hybridomasy a fúzií rastlinných buniek.

4.

Sebaklonovanie pozostávajúce z odstránenia sekvencií nukleovej kyseliny z bunky organizmu, za ktorým môže, ale nemusí nasledovať opätovné vloženie celej alebo časti tejto nukleovej kyseliny (alebo syntetického ekvivalentu) s predchádzajúcimi enzymatickými alebo mechanickými krokmi alebo bez nich do buniek rovnakých druhov alebo do buniek fylogeneticky úzko príbuzných druhov, ktoré si môžu vymieňať genetický materiál prirodzenými fyziologickými procesmi, ak sa o výslednom mikroorganizme nepredpokladá, že by mohol spôsobiť choroby ľudí, zvierat alebo rastlín.

Sebaklonovanie môže zahŕňať použitie rekombinantných vektorov s dlhou históriou bezpečného použitia v konkrétnych mikroorganizmoch.

ČASŤ B

Kritériá stanovenia bezpečnosti GMM pre ľudské zdravie a životné prostredie

V tejto prílohe sú všeobecne opísané kritériá, ktoré musia byť splnené pri stanovovaní bezpečnosti druhov GMM pre ľudské zdravie a životné prostredie a ich vhodnosť z hľadiska začlenenia do časti C. Technické pokyny sa môžu vypracovať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 20 ods. 3 s cieľom uľahčiť vykonávanie a výklad tejto prílohy.

1.   Úvod

Druhy GMM uvedené v časti C v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 2 sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. GMM sa budú dopĺňať do zoznamu individuálne v jednotlivých prípadoch a vylúčenie sa bude týkať vždy iba presne identifikovaného GMM. Toto vylúčenie sa uplatní iba v takom prípade, ak sa GMM používa v podmienkach používania v uzavretých priestoroch tak, ako je uvedené v článku 2 písm. c). Neuplatňuje sa pri zámernom úniku GMM. Ak má byť GMM uvedený v časti C, musí byť preukázané, že spĺňa nižšie uvedené kritériá.

2.   Všeobecné kritériá

2.1.   Overenie/autentifikácia kmeňa

Identita kmeňa musí byť stanovená presne. Modifikácia musí byť známa a overená.

2.2.   Zdokumentovaný a nespochybniteľný dôkaz o bezpečnosti

Musí sa predložiť zdokumentovaný dôkaz o bezpečnosti organizmu.

2.3.   Genetická stálosť

Ak by akákoľvek nestálosť mohla negatívne ovplyvniť bezpečnosť, vyžaduje sa dôkaz o stálosti.

3.   Špecifické kritériá

3.1.   Nepatogénny

GMM by nemal byť schopný spôsobiť chorobu ani poškodiť zdravie ľudí, rastlín či zvierat. Keďže súčasťou patogénnosti je aj toxigénnosť a alergénnosť, GMM by mal byť:

3.1.1.   Netoxigénny

GMM by nemal vykazovať zvýšenú toxigénnosť v dôsledku genetickej modifikácie a ani by nemal byť známy svojimi toxigénnymi vlastnosťami.

3.1.2.   Nealergénny

GMM by nemal vykazovať zvýšenú alergénnosť v dôsledku genetickej modifikácie a ani by nemal byť známy ako alergén, ktorý by vykazoval napríklad alergénnosť porovnateľnú najmä s alergénnosťou mikroorganizmov uvedených v smernici 2000/54/ES.

3.2.   Žiadne škodlivé prídavné činidlá

GMM by nemal poskytovať útočisko žiadnym známym škodlivým prídavným činidlám, ako sú ostatné mikroorganizmy – aktívne alebo latentné – existujúce popri alebo vo vnútri GMM, ktoré by mohli škodiť ľudskému zdraviu a životnému prostrediu.

3.3.   Prenos genetického materiálu

Modifikovaný genetický materiál nesmie pri prenose spôsobiť poškodenie, nesmie byť nákazlivý a ani prenosný s frekvenciou, ktorá by bola vyššia ako ostatné gény príjemcu alebo parentálneho mikroorganizmu.

3.4.   Bezpečnosť životného prostredia v prípade významného a neúmyselného úniku

GMM sa nesmú vyznačovať negatívnymi účinkami na životné prostredie, či už okamžitými alebo neskoršími, pokiaľ by došlo k nehode spojenej s významným a neúmyselným únikom.

GMM, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené kritériá, nesmú byť zahrnuté do časti C.

ČASŤ C

Druhy GMM, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v časti B:

… (bude doplnené v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 20 ods. 2)


PRÍLOHA III

Zásady, ktoré sa majú dodržiavať pri posúdení uvedenom v článku 4 ods. 2

Táto príloha opisuje vo všeobecnosti prvky, ktoré sa majú zobrať do úvahy, a postup, ktorý sa má dodržať, pri vykonávaní posúdenia podľa článku 4 ods. 2. Technické pokyny (1) sa môžu vypracovať v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 20 ods. 3 s cieľom uľahčiť vykonávanie a výklad tejto prílohy, najmä čo sa týka oddielu B.

A.   Prvky posúdenia

1.

Tieto účinky by sa mali považovať za potenciálne škodlivé:

chorobné pre ľudí vrátane alergénnych a toxických účinkov,

chorobné pre živočíchy alebo rastliny,

škodlivé účinky v dôsledku nemožnosti liečby ochorenia alebo poskytnutia účinnej prevencie,

škodlivé účinky v dôsledku zavedenia do životného prostredia alebo rozšírenia v životnom prostredí,

škodlivé účinky v dôsledku prirodzeného prenosu vloženého genetického materiálu do iných organizmov.

2.

Posúdenie uvedené v článku 4 ods. 2 by malo vychádzať:

a)

z identifikácie všetkých potenciálne škodlivých účinkov, najmä tých, ktoré sú spojené s:

i)

mikroorganizmom príjemcu;

ii)

vloženým genetickým materiálom (pochádzajúcim z organizmu darcu);

iii)

vektorom;

iv)

mikroorganizmom darcu (len pokiaľ je mikroorganizmus darcu použitý počas operácie);

v)

výsledného GMM;

b)

z charakteristík činnosti;

c)

zo závažnosti potenciálne škodlivých účinkov;

d)

z pravdepodobnosti výskytu potenciálne škodlivých účinkov.

B.   Postup

3.

Prvým štádiom v procese posudzovania by mala byť identifikácia škodlivých vlastností príjemcu, a ak to je vhodné, i mikroorganizmu darcu a akýchkoľvek škodlivých vlastností spojených s vektorom alebo vloženým materiálom vrátane akejkoľvek zmeny existujúcich vlastností príjemcu.

4.

Vo všeobecnosti by sa mali považovať za vhodné pre zaradenie do triedy 1 podľa definície v článku 4 ods. 3 iba tie GMM, ktoré vykazujú tieto vlastnosti:

i)

príjemca alebo parentálny mikroorganizmus len veľmi nepravdepodobne môže spôsobiť ochorenie ľudí, zvierat alebo rastlín (2);

ii)

povaha vektoru a inzertu je taká, že nevybavujú GMM fenotypom, ktorý by mohol spôsobiť ochorenie ľudí, živočíchov alebo rastlín (2) alebo ktorý by mohol mať škodlivé účinky na životné prostredie;

iii)

je predpoklad, že GMM nespôsobí ochorenia ľudí, živočíchov alebo rastlín (2) a pravdepodobne nemá škodlivé účinky na životné prostredie.

5.

Na získanie potrebných informácií na vykonanie tohto procesu môže používateľ najprv zobrať do úvahy príslušné právne predpisy Spoločenstva (najmä smernicu 2000/54/ES). Do úvahy sa tiež môžu zobrať medzinárodné alebo národné klasifikačné systémy (napr. Svetová zdravotnícka organizácia, Národné ústavy zdravia) a ich revízie z hľadiska nových vedeckých poznatkov a technického pokroku.

Tieto systémy sa týkajú prirodzene sa vyskytujúcich mikroorganizmov a ako také sú zvyčajne založené na schopnosti mikroorganizmu spôsobiť ochorenie ľudí, živočíchov alebo rastlín a na závažnosti a prenosnosti ochorenia, ktoré by mohlo byť spôsobené. Smernica 2000/54/ES zatrieďuje mikroorganizmy, ako biologické činitele, do štyroch rizikových tried na základe ich potenciálnych účinkov na zdravého dospelého človeka. Tieto rizikové triedy môžu byť využité ako pomoc na účely kategorizácie činností pri používaní v uzavretých priestoroch do štyroch rizikových tried uvedených v článku 4 ods. 3. Používateľ tiež môže zobrať do úvahy klasifikačné systémy, ktoré sa vzťahujú na rastlinné a živočíšne patogény (zvyčajne vytvorené na vnútroštátnej úrovni). Uvedené klasifikačné systémy umožňujú iba predbežné zaradenie činnosti do rizikovej triedy a tomu zodpovedajúce ochranné a kontrolné opatrenia.

6.

Postup identifikácie nebezpečia vykonaný podľa bodov 3 až 5 by mal viesť k určeniu úrovne rizika spojeného s GMM.

7.

Výber ochranných opatrení by mal potom vychádzať z úrovne rizika spojeného s GMM spolu so zohľadnením:

i)

charakteristík životného prostredia, ktoré bude pravdepodobne vystavené účinkom (napr. či sa v životnom prostredí, ktoré by mohlo byť vystavené GMM, nachádza biota, ktorá by mohla byť nepriaznivo ovplyvnená mikroorganizmami používanými pri činnostiach používania v uzavretých priestoroch);

ii)

charakteristík činností (napr. rozsah a/alebo povaha);

iii)

všetkých neštandardných operácií (napr. očkovanie živočíchov GMM, použitie zariadenia, ktoré by mohlo produkovať aerosóly).

Zohľadnenie položiek bodov i) až iii) pri určitej činnosti môže zvýšiť, znížiť alebo ponechať nezmenenú úroveň rizika spojenú s GMM určenú podľa bodu 6.

8.

Vyššie opísaná analýza povedie ku konečnému zaradeniu činnosti do jednej z tried opísaných v článku 4 ods. 3.

9.

Konečné zatriedenie používania v uzavretých priestoroch by malo byť potvrdené preskúmaním dokončeného posúdenia uvedeného v článku 4 ods. 2.


(1)  Pozri rozhodnutie Komisie 2000/608/ES z 27. septembra 2000 o pokynoch na hodnotenie rizík uvedených v prílohe III smernice 90/219/EHS o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (Ú. v. ES L 258, 12.10.2000, s. 43).

(2)  Toto by sa malo vzťahovať len na živočíchy a rastliny v životnom prostredí, ktoré bude pravdepodobne vystavené účinkom.


PRÍLOHA IV

OCHRANA A INÉ OCHRANNÉ OPATRENIA

Všeobecné zásady

1.

Tieto tabuľky uvádzajú bežné minimálne požiadavky a opatrenia potrebné pre každý stupeň ochrany.

Ochranu je tiež možné dosiahnuť prostredníctvom použitia správnych pracovných postupov, odbornej prípravy, vybavenia na používanie v uzavretých priestoroch a osobitného dizajnu zariadenia. Na všetky činnosti týkajúce sa GMM sa vzťahujú zásady správnej mikrobiologickej praxe a tieto zásady bezpečnosti a hygieny pri práci:

i)

vystavenie pracoviska a životného prostredia účinkom akýchkoľvek GMM držať na čo najnižšej možnej úrovni;

ii)

vykonávať inžinierske kontrolné opatrenia pri zdroji a doplniť ich o príslušný osobný ochranný odev a prostriedky, ak to je potrebné;

iii)

adekvátne testovať a udržiavať kontrolné opatrenia a vybavenie;

iv)

ak je to potrebné, testovať prítomnosť životaschopných používaných organizmov nachádzajúcich sa mimo primárneho uzavretého priestoru;

v)

poskytnúť pracovníkom príslušnú odbornú prípravu;

vi)

v prípade potreby vytvoriť výbory alebo podvýbory biologickej bezpečnosti;

vii)

v prípade potreby vytvoriť a uplatňovať miestne pracovné kódexy pre bezpečnosť pracovníkov;

viii)

ak to je vhodné, vystaviť označenia oznamujúce bionebezpečie;

ix)

pracovníkom zabezpečiť umývacie a dekontaminačné zariadenia;

x)

viesť adekvátne záznamy;

xi)

zakázať na pracovisku jedenie, pitie, fajčenie, používanie kozmetiky alebo skladovanie potravín určených na ľudskú spotrebu;

xii)

zakázať pipetovanie ústami;

xiii)

poskytnúť písomne vypracované štandardné prevádzkové postupy, ak je to vhodné z hľadiska zaistenia bezpečnosti;

xiv)

mať k dispozícii účinné dezinfekčné látky a špecifické dezinfekčné postupy pre prípad úniku GMM;

xv)

ak to je vhodné, zabezpečiť bezpečné uskladnenie kontaminovaného laboratórneho vybavenia a materiálu.

2.

Názvy tabuliek sú indikatívne.

 

Tabuľka I A uvádza minimálne požiadavky na laboratórne činnosti.

 

Tabuľka I B uvádza dodatky a zmeny tabuľky I A platné pre činnosti týkajúce sa GMM v skleníkoch/pestovateľských miestnostiach.

 

Tabuľka I C uvádza dodatky a zmeny tabuľky I A platné pre činnosti týkajúce sa GMM spojené so živočíchmi.

 

Tabuľka II uvádza minimálne požiadavky na iné ako laboratórne činnosti.

V niektorých prípadoch môže byť potrebné uplatňovať kombináciu opatrení z tabuľky I A a tabuľky II na rovnakej úrovni.

V niektorých prípadoch používatelia nemusia so súhlasom príslušného orgánu uplatniť opatrenia podľa príslušného stupňa ochrany alebo môžu kombinovať opatrenia z dvoch rôznych stupňov.

Slovo „voliteľný“ v týchto tabuľkách znamená, že používateľ môže tieto opatrenia uplatniť podľa konkrétneho prípadu a podľa posúdenia uvedeného v článku 4 ods. 2.

3.

Členské štáty môžu pri vykonaní tejto prílohy začleniť do týchto tabuliek navyše i všeobecné zásady stanovené v bodoch 1 a 2 s cieľom objasniť požiadavky.

Tabuľka I A

Ochrana a iné ochranné opatrenia pre laboratórne činnosti

Opatrenia

Stupne ochrany

1

2

3

4

1

Laboratórne miestnosti: izolácia (1)

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

2

Laboratórium: hermeticky uzatvoriteľné pre dezinfekciu plynom

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

Vybavenie

3

Ľahko umývateľné povrchy odolné vode, kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám, dezinfekčným látkam a dekontaminačným činidlám

vyžaduje sa (pracovné stoly)

vyžaduje sa (pracovné stoly)

vyžaduje sa (pracovné stoly, podlaha)

vyžaduje sa (pracovné stoly, podlaha, strop, steny)

4

Vstup do laboratória cez dekontaminačnú miestnosť (2)

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

voliteľné

vyžaduje sa

5

Nižší tlak úmerný tlaku okolitého prostredia

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

vyžaduje sa okrem (3)

vyžaduje sa

6

Odsávaný a vháňaný vzduch do laboratória by mal byť filtrovaný filtrom HEPA (4)

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

vyžaduje sa [HEPA – odsávaný vzduch okrem (3)]

vyžaduje sa [HEPA – vháňaný aj odsávaný vzduch (5)]

7

Aseptický box

nevyžaduje sa

voliteľné

vyžaduje sa

vyžaduje sa

8

Autokláv

v areáli

v budove

v areáli (6)

v laboratóriu: s dvomi dvierkami

Systém práce

9

Obmedzený prístup

nevyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

10

Označenie bionebezpečia na dverách

nevyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

11

Zvláštne opatrenia na kontrolu aerosólu v ovzduší

nevyžaduje sa

vyžaduje sa minimalizovať

vyžaduje sa zamedziť

vyžaduje sa zamedziť

13

Sprcha

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

voliteľné

vyžaduje sa

14

Ochranný odev

vhodný ochranný odev

vhodný ochranný odev

vhodný ochranný odev a (voliteľné) obuv

úplná výmena odevu a obuvi pred vstupom i výstupom

15

Rukavice

nevyžaduje sa

voliteľné

vyžaduje sa

vyžaduje sa

18

Účinná kontrola vektorov (napr. hlodavcom a hmyzu)

voliteľné

vyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

Odpad

19

Inaktivácia GMM v odpadových vodách z umývadiel na umývanie rúk alebo odtokov a spŕch a v podobných odpadových vodách

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

voliteľné

vyžaduje sa

20

Inaktivácia GMM v kontaminovanom materiáli a v odpade

voliteľné

vyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

Iné opatrenia

21

Laboratórium musí mať svoje vlastné vybavenie

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

voliteľné

vyžaduje sa

23

Laboratórium musí mať pozorovacie okienko alebo alternatívne zariadenie tak, aby bolo vidieť prítomných

voliteľné

voliteľné

voliteľné

vyžaduje sa


Tabuľka I B

Ochrana a iné ochranné opatrenia pre skleníky a pestovateľské miestnosti

Pojmy „skleník“ a „pestovateľská miestnosť“ znamenajú konštrukciu so stenami, strechou a podlahou navrhnutými a používanými hlavne na pestovanie rastlín v kontrolovanom a chránenom prostredí.

Všetky ustanovenia tabuľky I A sa použijú s týmito dodatkami/zmenami:


Opatrenia

Stupne ochrany

1

2

3

4

Budova

1

Skleník: trvalá konštrukcia (7)

nevyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

Vybavenie

3

Vchod cez oddelenú miestnosť s dvoma vzájomne sa blokujúcimi dverami

nevyžaduje sa

voliteľné

voliteľné

vyžaduje sa

4

Kontrola kontaminovanej odtekajúcej vody

voliteľné

minimalizovať (8) odtok

zabrániť odtoku

zabrániť odtoku

Systém práce

6

Opatrenia na kontrolu neželaných druhov ako hmyz, hlodavce, článkonožce

vyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

7

Postupy pre prenos živého materiálu medzi skleníkom/pestovateľskou miestnosťou, ochrannou štruktúrou a laboratóriom musia zabrániť rozšíreniu GMM

minimalizovať rozšírenie

minimalizovať rozšírenie

zabrániť rozšíreniu

zabrániť rozšíreniu


Tabuľka I C

Ochrana a iné ochranné opatrenia pre činnosti v bunkách pre zvieratá

Všetky ustanovenia tabuľky I A sa použijú s týmito dodatkami/zmenami:


Opatrenia

Stupne ochrany

1

2

3

4

Zariadenia

1

Izolácia buniek pre zvieratá (9)

voliteľné

vyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

2

Zariadenia pre zvieratá (10) oddelené uzamykateľnými dverami

voliteľné

vyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

3

Zariadenia pre zvieratá navrhnuté tak, aby uľahčili dekontamináciu [vodotesný a ľahko umývateľný materiál (klietky atď.)]

voliteľné

voliteľné

vyžaduje sa

vyžaduje sa

4

Podlaha a/alebo steny ľahko umývateľné

voliteľné

vyžaduje sa (podlaha)

vyžaduje sa (podlaha a steny)

vyžaduje sa (podlaha a steny)

5

Zvieratá držané vo vhodných uzavretých zariadeniach, ako sú klietky, koterce alebo nádrže

voliteľné

voliteľné

voliteľné

voliteľné

6

Filtre na izolátoroch alebo izolovaných miestnostiach (11)

nevyžaduje sa

voliteľné

vyžaduje sa

vyžaduje sa


Tabuľka II

Ochrana a iné ochranné opatrenia pre iné činnosti

Opatrenia

Stupne ochrany

1

2

3

4

Všeobecné

1

Životaschopné mikroorganizmy by mali byť uzavreté v systéme, ktorý oddeľuje samotný proces od okolia (uzatvorený systém)

voliteľné

vyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

2

Kontrola vychádzajúcich plynov z uzatvoreného systému

nevyžaduje sa

vyžaduje sa, minimalizovať rozšírenie

vyžaduje sa, zabrániť rozšíreniu

vyžaduje sa, zabrániť rozšíreniu

3

Kontrola aerosólov počas zberu vzoriek, pridávania materiálu do uzatvoreného systému alebo prenosu materiálu do ďalšieho uzatvoreného systému

voliteľné

vyžaduje sa, minimalizovať rozšírenie

vyžaduje sa, zabrániť rozšíreniu

vyžaduje sa, zabrániť rozšíreniu

4

Inaktivácia masy kultivačných tekutých médií pred ich odstránením z uzatvoreného systému

voliteľné

vyžaduje sa, prostredníctvom overených prostriedkov

vyžaduje sa, prostredníctvom overených prostriedkov

vyžaduje sa, prostredníctvom overených prostriedkov

5

Utesnenie by malo byť navrhnuté tak, aby minimalizovalo alebo zabránilo úniku

bez špecifických požiadaviek

minimalizovať rozšírenie

zabrániť rozšíreniu

zabrániť rozšíreniu

6

Kontrolované miesto by malo byť navrhnuté tak, aby zadržalo únik celého obsahu v uzatvorenom systéme

voliteľné

voliteľné

vyžaduje sa

vyžaduje sa

7

Kontrolované miesto by malo byť hermeticky uzatvoriteľné pre dezinfekciu plynom

nevyžaduje sa

voliteľné

voliteľné

vyžaduje sa

Vybavenie

8

Vstup cez dekontaminačnú miestnosť

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

voliteľné

vyžaduje sa

9

Ľahko umývateľné povrchy odolné vode, kyselinám, zásadám, rozpúšťadlám, dezinfekčným látkam a dekontaminačným činidlám

vyžaduje sa (pracovné stoly, ak sú)

vyžaduje sa (pracovné stoly, ak sú)

vyžaduje sa (pracovné stoly, ak sú, podlaha)

vyžaduje sa (pracovné stoly, podlaha, strop, steny)

10

Osobitné opatrenia na primeranú ventiláciu kontrolovaného miesta s cieľom minimalizácie kontaminácie vzduchu

voliteľné

voliteľné

voliteľné

vyžaduje sa

11

Na kontrolovanom mieste by mal byť udržiavaný nižší tlak ako je v okolitom prostredí

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

voliteľné

vyžaduje sa

12

Odsávaný a vháňaný vzduch z kontrolovaného miesta by mal byť filtrovaný filtrom HEPA

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

vyžaduje sa (odsávaný vzduch, voliteľné pre vháňaný vzduch)

vyžaduje sa (vháňaný aj odsávaný vzduch)

Systém práce

13

Uzatvorené systémy by mali byť umiestnené v kontrolovanom mieste

nevyžaduje sa

voliteľné

vyžaduje sa

vyžaduje sa

14

Prístup by mal byť povolený len pre určený personál

nevyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

15

Mali by byť rozmiestnené označenia bionebezpečia

nevyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

vyžaduje sa

17

Pracovníci by sa mali osprchovať pred opustením kontrolovaného miesta

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

voliteľné

vyžaduje sa

18

Pracovníci by mali nosiť ochranný odev

vyžaduje sa (pracovný odev)

vyžaduje sa (pracovný odev)

vyžaduje sa

úplná výmena pred vstupom i výstupom

Odpad

22

Inaktivácia GMM v odpadových vodách z umývadiel na umývanie rúk, spŕch a v podobných odpadových vodách

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

voliteľné

vyžaduje sa

23

Inaktivácia GMM v kontaminovanom materiáli a v odpade vrátane odpadových vôd pred konečným zneškodnením

voliteľné

vyžaduje sa, prostredníctvom overených prostriedkov

vyžaduje sa, prostredníctvom overených prostriedkov

vyžaduje sa, prostredníctvom overených prostriedkov


(1)  

Izolácia= laboratórium je oddelené od iných častí v budove alebo je v oddelenej budove.

(2)  

Dekontaminačná miestnosť= vstup musí byť cez dekontaminačnú miestnosť, t. j. komoru izolovanú od laboratória. Čistá strana dekontaminačnej miestnosti musí byť oddelená od zakázanej strany prezliekarňou alebo sprchami, alebo najmä elektricky ovládanými dverami.

(3)  Činnosti, pri ktorých sa prenos vzduchom nevyskytuje.

(4)  

HEPA= High efficiency particulate air (vysoko účinný vzduchový filter).

(5)  Ak sa používajú vírusy, ktoré nie sú zadržané filtrami HEPA, sú pre odsávanie vzduchu nevyhnutné dodatočné požiadavky.

(6)  Iba pre schválené postupy, ktoré dovoľujú bezpečný prenos materiálu do autoklávu mimo laboratória a ktoré zabezpečujú ekvivalentnú úroveň ochrany.

(7)  Skleník musí pozostávať z trvalej konštrukcie so súvislým vodotesným povrchom, musí byť umiestnený na vyvýšenom mieste tak, aby sa zabránilo vniknutiu odtekajúcej povrchovej vody a musí mať samozatváracie uzamykateľné dvere.

(8)  Ak sa môže vyskytnúť prenos cez podložie.

(9)  

Bunka pre zvieratá: budova alebo oddelená časť v budove, kde sú zariadenia a iné miesta, ako sú napr. prezliekarne, sprchy, autoklávy, miestnosti na uskladnenie potravín atď.

(10)  

Zariadenie pre zvieratá: zariadenie, ktoré sa normálne používa na umiestnenie chovných, šľachtených alebo pokusných zvierat, alebo zariadenie používané na menšie chirurgické zákroky.

(11)  

Izolátory: priehľadné kabíny, kde je možné umiestniť malé zvieratá v rámci alebo mimo klietky; pre veľké zvieratá sú vhodnejšie izolované miestnosti.


PRÍLOHA V

Informácie vyžadované pre ohlásenie uvedené v článkoch 6, 8 a 9

ČASŤ A

Informácie vyžadované pre ohlásenie uvedené v článku 6:

meno používateľa (používateľov) vrátane osôb zodpovedných za dozor a bezpečnosť,

informácie o odbornej príprave a kvalifikácii osôb zodpovedných za dozor a bezpečnosť,

podrobnosti o akomkoľvek biologickom výbore alebo podvýbore,

adresa priestorov a všeobecný opis priestorov,

opis povahy práce, ktorá bude vykonávaná,

trieda používania v uzavretých priestoroch,

iba pre používanie v uzavretých priestoroch triedy 1: súhrn posúdenia uvedeného v článku 4 ods. 2 a informácie o odpadovom hospodárstve.

ČASŤ B

Informácie požadované pre ohlásenie uvedené v článku 8:

dátum predloženia ohlásenia uvedeného v článku 6,

mená osôb zodpovedných za dozor a bezpečnosť a informácie o ich odbornej príprave a kvalifikácii,

použitý príjemca, darca a/alebo parentálny(-e) mikroorganizmus(-y) a, ak je to vhodné, použitý(-é) systém(-y) hostiteľ – vektor,

zdroj(-e) a zamýšľaná funkcia(-ie) genetického materiálu(-ov) zahrnuté do modifikácie(-ií),

identita a charakteristika GMM,

účel používania v uzavretých priestoroch vrátane očakávaných výsledkov,

približné množstvá kultúr, ktoré budú použité,

opis ochrany a iných ochranných opatrení, ktoré sa majú použiť, vrátane informácií o odpadovom hospodárstve vrátane odpadov, ktoré sa majú produkovať, ich spracovania, konečnej formy a miesta ich určenia,

súhrn posúdenia uvedeného v článku 4 ods. 2,

informácie, ktoré príslušný orgán potrebuje na to, aby posúdil havarijné plány, ak sa podľa článku 13 ods. 1 vyžadujú.

ČASŤ C

Informácie požadované pre ohlásenie uvedené v článku 9:

a)

dátum predloženia ohlásenia uvedeného v článku 6,

mená osôb zodpovedných za dozor a bezpečnosť a informácie o ich odbornej príprave a kvalifikácii;

b)

príjemca alebo parentálny(-e) mikroorganizmus(-y), ktoré sa majú použiť,

systém(-y) hostiteľ – vektor, ktorý(-é) sa má (majú) použiť (ak to je vhodné),

zdroj(-e) a zamýšľaná(-é) funkcia(-ie) genetického(-ých) materiálu(-ov) zahrnuté do modifikácie(-í),

identita a charakteristika GMM,

množstvá kultúr, ktoré sa majú použiť;

c)

opis ochrany a iných ochranných opatrení, ktoré sa majú použiť, vrátane informácií o odpadovom hospodárstve vrátane druhu a formy odpadov, ktoré sa majú produkovať, ich spracovania, konečnej formy a miesta ich určenia,

účel používania v uzavretých priestoroch vrátane očakávaných výsledkov,

opis častí zariadenia;

d)

informácie o prevencii havárií a havarijných plánoch, ak existujú:

akékoľvek špecifické nebezpečia vyplývajúce z umiestnenia zariadenia,

použité preventívne opatrenia, ako sú napríklad bezpečnostné vybavenie, poplachové systémy a metódy ochrany,

postupy a plány na overenie stálej účinnosti ochranných opatrení,

opis informácií poskytnutých pracovníkom,

informácie potrebné pre príslušné orgány, aby mohli posúdiť všetky havarijné plány, ak sa podľa článku 13 ods. 1 vyžadujú;

e)

kópiu posúdenia uvedeného v článku 4 ods. 2.


PRÍLOHA VI

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 21)

Smernica Rady 90/219/EHS

(Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 1)

 

Smernica Komisie 94/51/ES

(Ú. v. ES L 297, 18.11.1994, s. 29)

 

Smernica Rady 98/81/ES

(Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 13)

 

Rozhodnutie Rady 2001/204/ES

(Ú. v. ES L 73, 15.3.2001, s. 32)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1)

len bod 19 prílohy III

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 21)

Smernica

Lehota na transpozíciu

90/219/EHS

23. október 1991

94/51/ES

30. apríl 1995

98/81/ES

5. jún 2000


PRÍLOHA VII

TABUĽKA ZHODY

Smernica 90/219/EHS

Táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3 úvodná časť

článok 3 ods. 1 úvodná časť

článok 3 prvá zarážka

článok 3 ods. 1 písm. a)

článok 3 druhá zarážka

článok 3 ods. 1 písm. b)

článok 4 prvý odsek

článok 3 ods. 2

článok 4 druhý odsek

článok 3 ods. 3

článok 5

článok 4

článok 6

článok 5

článok 7

článok 6

článok 8

článok 7

článok 9

článok 8

článok 10

článok 9

článok 11 ods. 1, 2 a 3

článok 10 ods. 1, 2 a 3

článok 11 ods. 4 úvodná časť

článok 10 ods. 4 úvodná časť

článok 11 ods. 4 prvá zarážka

článok 10 ods. 4 písm. a)

článok 11 ods. 4 druhá zarážka

článok 10 ods. 4 písm. b)

článok 12 prvý odsek

článok 11 ods. 1

článok 12 druhý odsek

článok 11 ods. 2

článok 13

článok 12

článok 14 prvý odsek

článok 13 ods. 1

článok 14 druhý odsek

článok 13 ods. 2

článok 15 ods. 1 úvodná časť

článok 14 ods. 1 úvodná časť

článok 15 ods. 1 prvá zarážka

článok 14 ods. 1 písm. a)

článok 15 ods. 1 druhá zarážka

článok 14 ods. 1 písm. b)

článok 15 ods. 1 tretia zarážka

článok 14 ods. 1 písm. c)

článok 15 ods. 1 štvrtá zarážka

článok 14 ods. 1 písm. d)

článok 15 ods. 2 úvodná časť

článok 14 ods. 2 úvodná časť

článok 15 ods. 2 prvá zarážka

článok 14 ods. 2 písm. a)

článok 15 ods. 2 druhá zarážka

článok 14 ods. 2 písm. b)

článok 16

článok 15

článok 17

článok 16

článok 18

článok 17

článok 19 ods. 1

článok 18 ods. 1 prvý pododsek

článok 19 ods. 2

článok 18 ods. 1 druhý pododsek

článok 19 ods. 3 úvodná časť

článok 18 ods. 2 úvodná časť

článok 19 ods. 3 prvá zarážka

článok 18 ods. 2 písm. a)

článok 19 ods. 3 druhá zarážka

článok 18 ods. 2 písm. b)

článok 19 ods. 3 tretia zarážka

článok 18 ods. 2 písm. c)

článok 19 ods. 4

článok 18 ods. 3

článok 19 ods. 5

článok 18 ods. 4

článok 20

článok 19

článok 20a

článok 21 ods. 1

článok 20 ods. 1

článok 21 ods. 2 prvý pododsek

článok 20 ods. 2 a článok 20 ods. 3 prvý pododsek

článok 21 ods. 2 druhý pododsek

článok 20 ods. 3 druhý pododsek

článok 21 ods. 3

článok 22

článok 21

článok 22

článok 23

článok 23

prílohy I až V

prílohy I až V

príloha VI

príloha VII