ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.120.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 120

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
15. mája 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 402/2009 zo 14. mája 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 403/2009 zo 14. mája 2009 o povolení prípravku L-valín ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

3

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES z 23. apríla 2009 o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ( 1 )

5

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/382/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. januára 2009 o štátnej pomoci C 27/05 (ex NN 69/04) poskytnutej na nákup krmiva v regióne Furlandsko-Julské Benátsko (článok 6 regionálneho zákona č. 14 z 20. augusta 2003 a výzva na vyjadrenie záujmu uverejnená obchodnou komorou v Trieste) [oznámené pod číslom K(2009) 187]

13

 

 

2009/383/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. mája 2009, ktorým sa pozastavuje konečné antidumpingové clo na dovoz glyfozátu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike uložené nariadením Rady (ES) č. 1683/2004

20

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2009/384/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb ( 1 )

22

 

 

2009/385/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú odporúčania 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokiaľ ide o systém odmeňovania riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností ( 1 )

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

15.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 402/2009

zo 14. mája 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. mája 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

53,3

TN

115,0

TR

101,5

ZZ

89,9

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

143,8

ZZ

110,7

0709 90 70

JO

216,7

TR

116,6

ZZ

166,7

0805 10 20

EG

44,5

IL

54,1

MA

43,6

TN

49,2

TR

99,9

US

49,3

ZZ

56,8

0805 50 10

AR

50,9

TR

56,4

ZA

67,0

ZZ

58,1

0808 10 80

AR

80,2

BR

71,7

CL

72,4

CN

100,3

MK

42,0

NZ

105,1

US

133,5

UY

71,7

ZA

80,2

ZZ

84,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


15.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 403/2009

zo 14. mája 2009

o povolení prípravku L-valín ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takéhoto povolenia.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a dokumenty vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka nového povolenia aminokyseliny L-valín s čistotou najmenej 98 %, produkovanej Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy, ktorá sa má v kategórii doplnkových látok klasifikovať ako „výživná doplnková látka“.

(4)

Zo stanovísk Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) z 30. januára 2008 (2) a z 18. novembra 2008 (3) vyplýva, že aminokyselina L-valín s čistotou najmenej 98 % nemá nepriaznivý účinok na zdravie zvierat, zdravie ľudí alebo životné prostredie a že sa pokladá za zdroj dostupného valínu pre všetky druhy. Úrad sa nedomnieva, že sú potrebné osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení doplnkovej látky na trh. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené na základe nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „výživné doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „aminokyseliny, ich soli a analógy“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok ustanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. mája 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal (2008) 695, s. 1 – 21.

(3)  The EFSA Journal (2008) 872, s. 1 – 6.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

mg/kg kompletného krmiva s vlhkosťou 12 %

Kategória výživných doplnkových látok. Funkčná skupina: aminokyseliny, ich soli a analógy

3c3.7.1

L-valín

Zloženie doplnkovej látky:

L-valín s čistotou najmenej 98 % (suchej hmoty) produkovaný Escherichia coli (K-12 AG314) FERM ABP-10640

Charakteristika účinnej látky:

L-valín (C5H11NO2)

Analytická metóda:

metóda Spoločenstva na určenie aminokyselín [nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009 (1)]

všetky druhy

Uvádza sa obsah vlhkosti.

3. júna 2019


(1)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2009, s. 1.


SMERNICE

15.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/5


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/33/ES

z 23. apríla 2009

o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (3),

keďže:

(1)

Prírodné zdroje, ktorých rozvážne a racionálne využívanie vyžaduje článok 174 ods. 1 zmluvy, zahŕňajú aj ropu, ktorá je hlavným zdrojom energie v Európskej únii, ale predstavuje aj významný zdroj emisií znečisťujúcich látok.

(2)

V oznámení Komisie z 15. mája 2001 s názvom Trvalo udržateľná Európa pre lepší svet: stratégia Európskej únie pre trvalo udržateľný rozvoj, prednesenom Európskej rade na jej zasadnutí v Göteborgu v dňoch 15. a 16. júna 2001, sa označili emisie skleníkových plynov a znečistenie spôsobené dopravou za hlavné prekážky trvalo udržateľného rozvoja.

(3)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES z 22. júla 2002, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva (4), sa uznáva potreba osobitných opatrení na zvýšenie energetickej účinnosti a úspor energie a na začlenenie cieľov klimatických zmien do dopravnej a energetickej politiky, ako aj potreba osobitných opatrení v dopravnom sektore na riešenie problematiky využívania energie a emisií skleníkových plynov.

(4)

V oznámení Komisie z 10. januára 2007 s názvom Energetická politika pre Európu sa navrhol záväzok Európskej únie dosiahnuť aspoň 20 % redukciu skleníkových plynov do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990. Okrem toho sa navrhli záväzné ciele ďalšieho zlepšenia energetickej účinnosti o 20 %, 20 % úroveň energie z obnoviteľných zdrojov a 10 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave v Spoločenstve do roku 2020 okrem iného na zlepšenie bezpečnosti zásobovania energiou diverzifikáciou palivového mixu.

(5)

V oznámení Komisie z 19. októbra 2006 s názvom Akčný plán pre energetickú účinnosť: využitie potenciálu sa oznámilo, že Komisia bude pokračovať vo svojom úsilí rozvíjať trhy s ekologickejšími, inteligentnejšími, bezpečnejšími a energeticky úspornejšími vozidlami prostredníctvom verejného obstarávania a zvyšovania povedomia verejnosti.

(6)

V strednodobom hodnotení Bielej knihy Komisie o doprave z roku 2001 s názvom Udržujte Európu v pohybe – trvalo udržateľná pohyblivosť pre náš kontinent z 22. júna 2006 sa oznámilo, že Európska únia bude stimulovať environmentálne prijateľné inovácie najmä postupnými európskymi emisnými normami (normy Euro) a presadzovaním ekologických vozidiel na základe verejného obstarávania.

(7)

Vo svojom oznámení zo 7. februára 2007 s názvom Výsledky preskúmania stratégie Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel Komisia predložila novú komplexnú stratégiu, ktorej cieľom je umožniť, aby Európska únia dosiahla svoj cieľ 120 g/km pre emisie CO2 z nových osobných vozidiel do roku 2012. Navrhol sa legislatívny rámec na zabezpečenie technických zlepšení vozidiel. Doplňujúce opatrenia by mali podporovať obstarávanie palivovo úsporných vozidiel.

(8)

V Zelenej knihe Komisie o mestskej doprave z 25. septembra 2007 s názvom Za novú kultúru mestskej mobility sa konštatuje podpora zainteresovaných strán pre uvádzanie ekologických a energeticky úsporných vozidiel na trh prostredníctvom verejného obstarávania zohľadňujúceho environmentálne hľadisko. Navrhuje sa v nej, že možný prístup by sa mohol zakladať na internalizácii externých nákladov, ak sa k cene vozidiel, ktoré sú predmetom obstarávania, pridajú ako kritériá na udelenie zákazky náklady počas životnosti vozidla na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok súvisiace s prevádzkou vozidiel. Vo verejnom obstarávaní by sa okrem toho mohla dávať prednosť novým európskym normám. Čo najvčasnejším používaním ekologickejších vozidiel by sa takisto mohla zlepšiť kvalita ovzdušia v mestských zónach.

(9)

Vo svojej správe z 12. decembra 2005 skupina expertov na vysokej úrovni CARS 21 podporila iniciatívu Komisie na presadzovanie ekologických a energeticky úsporných vozidiel za podmienky, že sa zaujme technologicky neutrálny a integrovaný prístup založený na prevádzkových parametroch, ktorý bude zahŕňať výrobcov vozidiel, dodávateľov ropy či paliva, opravárov, zákazníkov alebo vodičov a verejné orgány.

(10)

Skupina expertov na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť, energetiku a životné prostredie vo svojej správe z 27. februára 2007 odporučila, aby sa v súkromnom a verejnom obstarávaní prihliadalo na náklady počas životnosti s dôrazom na energetickú účinnosť. Členské štáty a Spoločenstvo by mali vypracovať a uverejniť pokyny pre verejné obstarávanie zamerané na to, ako v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (5) a so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (6) pokročiť za rámec verejného obstarávania za najnižšie ceny k obstarávaniu udržateľnejších medziproduktov.

(11)

Cieľom tejto smernice je stimulovať trh ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy, a najmä ovplyvňovať trh štandardizovaných vozidiel vyrábaných vo väčších množstvách, ako sú osobné vozidlá, autobusy, autokary a nákladné vozidlá, keďže by to malo výrazný environmentálny dosah, a to zabezpečením určitej úrovne dopytu po ekologických a energeticky úsporných vozidlách cestnej dopravy, ktorá bude dostatočne vysoká na to, aby podnietila výrobcov a celé priemyselné odvetvie k investíciám do vozidiel s nízkou spotrebou energie, nízkymi emisiami CO2 a znečisťujúcich látok a k ich ďalšiemu vývoju.

(12)

Členské štáty by mali informovať národných, regionálnych a miestnych verejných obstarávateľov, obstarávateľské subjekty a prevádzkovateľov, ktorí poskytujú služby verejnej osobnej dopravy, o ustanoveniach súvisiacich s nákupom ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.

(13)

Ekologické a energeticky úsporné vozidlá majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu po týchto vozidlách by mohlo zabezpečiť, aby úspory z rozsahu viedli k zníženiu nákladov.

(14)

Táto smernica sa zaoberá potrebou poskytovať podporu členským štátom prostredníctvom uľahčovania a organizovania výmeny znalostí a najlepších postupov s cieľom podporovať nákup ekologických a energeticky úsporných vozidiel.

(15)

Verejné obstarávanie vozidiel pre verejné dopravné služby môže mať výrazný vplyv na trh, ak sa na úrovni Spoločenstva budú uplatňovať harmonizované kritériá.

(16)

Najväčší vplyv na trh, spolu s najlepším výsledným pomerom nákladov a ziskov, sa dosiahne prostredníctvom povinného zahrnutia nákladov na spotrebu energie, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok počas životnosti vozidla do kritérií na udelenie zákazky vo verejnom obstarávaní vozidiel pre verejné dopravné služby.

(17)

V súlade s rozsahom pôsobnosti smernice 2004/17/ES a smernice 2004/18/ES a pri plnom dodržiavaní vykonávania týchto smerníc vo vnútroštátnom práve by sa táto smernica mala vzťahovať na vozidlá cestnej dopravy zakúpené verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľskými subjektmi bez ohľadu na to, či ide o verejné, alebo súkromné subjekty. Táto smernica by sa okrem toho mala vzťahovať na nákup vozidiel cestnej dopravy, ktoré sa používajú na poskytovanie služieb verejnej osobnej dopravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, pričom sa členským štátom ponechá možnosť vylúčiť malé nákupy s cieľom vyhnúť sa nepotrebnému administratívnemu zaťaženiu.

(18)

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (7), a s cieľom vyhnúť sa nadmernému administratívnemu zaťaženiu by členské štáty mali mať možnosť vyňať orgány a prevádzkovateľov z plnenia požiadaviek ustanovených v tejto smernici pri nákupe vozidiel navrhovaných a vyrábaných na osobitné použitie.

(19)

Táto smernica by mala poskytnúť súbor možností na zohľadnenie energetických a environmentálnych vplyvov. To by umožnilo orgánom a prevádzkovateľom, ktorí už vypracovali metódy prispôsobené miestnym potrebám a podmienkam, aby tieto metódy aj naďalej uplatňovali.

(20)

Zahrnutie spotreby energie, emisií CO2 a emisií znečisťujúcich látok do kritérií na udelenie zákazky nemá za následok vyššie celkové náklady, ale do rozhodnutia vo verejnom obstarávaní začleňuje prevádzkové náklady počas životnosti. Ako doplnok k právnym predpisom o normách Euro, v ktorých sa stanovujú maximálne emisné limity, tento prístup speňažuje skutočné emisie znečisťujúcich látok a nevyžaduje ďalšie stanovenie noriem.

(21)

Verejní obstarávatelia, obstarávateľské subjekty a prevádzkovatelia sa vyzývajú, aby pri plnení požiadavky zohľadňovať energetické a environmentálne vplyvy stanovením technických špecifikácií stanovili prísnejšie špecifikácie, pokiaľ ide o energetické a environmentálne vlastnosti, než aké sú stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva, a aby pritom zohľadnili napríklad normy Euro, ktoré sa už prijali, ale ešte sa nestali povinnými.

(22)

Štúdia ExternE (8), program Komisie Čisté ovzdušie pre Európu (CAFE) (9) a štúdia HEATCO (10) poskytli informácie o nákladoch na CO2, oxidy dusíka (NOx), bezmetánové uhľovodíky (NMHC) a emisie tuhých častíc. V záujme zachovania jednoduchosti postupu udeľovania zákaziek sa tieto náklady berú v súčasnej hodnote.

(23)

Touto smernicou by sa mal vymedziť rozsah nákladov na emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok, ktorý na jednej strane poskytne verejným obstarávateľom, obstarávateľským subjektom a prevádzkovateľom flexibilitu zohľadniť svoju miestnu situáciu a na strane druhej zabezpečí vhodný stupeň harmonizácie.

(24)

Povinné uplatňovanie kritérií pre verejné obstarávanie ekologických a energeticky úsporných vozidiel nebráni zahrnutiu ďalších relevantných kritérií na udelenie zákazky. Nebráni ani výberu dodatočne upravených vozidiel, ktoré sú zmodernizované z dôvodu lepších environmentálnych vlastností. Takéto ďalšie relevantné kritériá na udelenia zákazky možno tiež zahrnúť do verejných obstarávaní, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/17/ES alebo 2004/18/ES, za predpokladu, že súvisia s predmetom zákazky, nedávajú verejnému obstarávateľovi ani obstarávateľskému subjektu neobmedzenú slobodu výberu, sú výslovne uvedené a sú v súlade so základnými zásadami zmluvy.

(25)

Spôsobom výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti vozidla pre emisie znečisťujúcich látok na účely rozhodnutí o verejnom obstarávaní vozidiel vrátane číselných hodnôt uvedených v tejto smernici nie sú dotknuté iné právne predpisy Spoločenstva o externých nákladoch.

(26)

V preskúmaniach a revíziách spôsobu výpočtu stanoveného v tejto smernici by sa mali zvážiť príslušné súvisiace legislatívne opatrenia Spoločenstva a ich cieľom by malo byť dosiahnutie súladu s uvedenými opatreniami.

(27)

Energetické a environmentálne kritériá na udelenie zákazky by mali patriť medzi rôzne kritériá na udelenie zákazky, ktoré verejní obstarávatelia alebo obstarávateľské subjekty zohľadňujú pri prijímaní rozhodnutia o obstarávaní ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.

(28)

Táto smernica by nemala brániť verejným obstarávateľom a obstarávateľským subjektom, aby uprednostnili najnovšie normy Euro pri nákupe vozidiel pre verejné dopravné služby, skôr ako sa tieto normy stanú záväzné. Taktiež by nemala brániť verejným obstarávateľom a obstarávateľským subjektom, aby uprednostnili alternatívne palivá, napríklad vodík, skvapalnený ropný plyn (LPG), stlačený zemný plyn (CNG) a biopalivá, pokiaľ sa zohľadnia energetické a environmentálne vplyvy počas životnosti vozidla.

(29)

Mali by sa vytvoriť štandardizované skúšobné postupy Spoločenstva pre dodatočné kategórie vozidiel s cieľom zlepšiť porovnateľnosť a transparentnosť údajov poskytovaných výrobcami. Výrobcovia by mali byť vyzývaní, aby poskytovali údaje týkajúce sa celkovej spotreby energie, emisií CO2 a emisií znečisťujúcich látok počas životnosti vozidla.

(30)

Možnosť verejnej podpory na nákup ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy vrátane neskoršej montáže motorov a náhradných dielov do vozidiel, ktorá presahuje rámec záväzných environmentálnych požiadaviek, je uznaná v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia (11) a v nariadení Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľných so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (12). V tejto súvislosti sú tiež relevantné usmernenia obsiahnuté v oznámení Komisie s názvom Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci železničným podnikom (13), najmä poznámka pod čiarou č. 1 k bodu 34 a poznámka pod čiarou č. 3 k bodu 36. Na takúto verejnú podporu sa však naďalej uplatňujú pravidlá zmluvy, najmä jej články 87 a 88.

(31)

Možnosť verejnej podpory zameranej na podporovanie rozvoja infraštruktúry potrebnej na distribúciu alternatívnych palív je uznaná v usmerneniach Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia. Na takúto verejnú podporu sa však naďalej uplatňujú pravidlá zmluvy, najmä jej články 87 a 88.

(32)

Nákup ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy poskytuje príležitosť pre mestá, ktoré sa chcú označovať ako ekologicky orientované. V tejto súvislosti je dôležité zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní podľa tejto smernice na internete.

(33)

Malo by sa podporovať zverejňovanie relevantných informácií na internete, ktoré sa týkajú dostupných finančných nástrojov pre mestskú mobilitu a na podporu ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy v členských štátoch.

(34)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (14).

(35)

Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená na prispôsobenie údajov na výpočet prevádzkových nákladov vozidiel cestnej dopravy počas ich životnosti inflácii a technickému pokroku. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(36)

Keďže ciele tejto smernice, a to podporiť a stimulovať trh s ekologickými a energeticky úspornými vozidlami a zlepšiť príspevok dopravného sektora k politikám Spoločenstva v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale na dosiahnutie kritického množstva vozidiel na nákladovo účinný vývoj európskeho priemyslu ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(37)

Členské štáty a Komisia by mali naďalej podporovať ekologické a energeticky úsporné vozidlá cestnej dopravy. V tejto súvislosti by významnú úlohu mohli zohrávať národné a regionálne operačné programy, ako sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (15). Okrem toho by programy Spoločenstva, ako je Civitas a Inteligentná energia – Európa, mohli prispieť k zlepšeniu mestskej mobility, pričom by obmedzili jej nepriaznivé vplyvy.

(38)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (16) sa členské štáty vyzývajú, aby vo vlastnom záujme a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať zhodu medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy a ciele

Na základe tejto smernice sa od verejných obstarávateľov, obstarávateľských subjektov a určitých prevádzkovateľov vyžaduje, aby pri nákupe vozidiel cestnej dopravy zohľadňovali energetické a environmentálne vplyvy počas životnosti vozidla vrátane spotreby energie a emisií CO2 a určitých znečisťujúcich látok s cieľom podporovať a stimulovať trh s ekologickými a energeticky úspornými vozidlami a zlepšiť príspevok dopravného sektora k politikám Spoločenstva v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky.

Článok 2

Výnimky

Členské štáty môžu vyňať z plnenia požiadaviek stanovených v tejto smernici zmluvy o kúpe vozidiel uvedených v článku 2 ods. 3 smernice 2007/46/ES, ktoré nepodliehajú typovému schváleniu ani jednotlivému schváleniu na ich území.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa vzťahuje na zmluvy o kúpe vozidiel cestnej dopravy:

a)

verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľskými subjektmi, pokiaľ sa na nich vzťahuje povinnosť uplatňovať postupy obstarávania uvedené v smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES;

b)

prevádzkovateľmi, ktorí v rámci verejných zákaziek na služby plnia záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave (17) nad rámec stanovený členskými štátmi tak, že nepresahuje prahové hodnoty stanovené v smerniciach 2004/17/ES a 2004/18/ES.

Článok 4

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

1.

„verejní obstarávatelia“ sú verejní obstarávatelia vymedzení v článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 2004/17/ES a v článku 1 ods. 9 smernice 2004/18/ES;

2.

„obstarávateľské subjekty“ sú obstarávatelia uvedení v článku 2 ods. 2 smernice 2004/17/ES;

3.

„vozidlo cestnej dopravy“ je vozidlo zaradené do kategórií vozidiel uvedených v tabuľke 3 v prílohe.

Článok 5

Nákup ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy

1.   Členské štáty zabezpečia, aby od 4. decembra 2010 všetci verejní obstarávatelia, obstarávateľské subjekty a prevádzkovatelia uvedení v článku 3 pri nákupe vozidiel cestnej dopravy zohľadňovali energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti stanovené v odseku 2 a uplatňovali aspoň jednu z možností stanovených v odseku 3.

2.   Energetické a environmentálne vplyvy prevádzky, ktoré sa musia zohľadniť, zahŕňajú aspoň:

a)

spotrebu energie;

b)

emisie CO2 a

c)

emisie NOx, NMHC a tuhých častíc.

Popri energetických a environmentálnych vplyvoch prevádzky uvedených v prvom pododseku verejní obstarávatelia, obstarávateľské subjekty a prevádzkovatelia môžu zvážiť aj zohľadnenie ďalších environmentálnych vplyvov.

3.   Požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa plnia podľa týchto možností:

a)

stanovením technických špecifikácií pre energetické a environmentálne vlastnosti v dokumentácii na nákup vozidiel cestnej dopravy v súvislosti s každým hodnoteným vplyvom, ako aj akýmikoľvek dodatočnými environmentálnymi vplyvmi, alebo

b)

zahrnutím energetických a environmentálnych vplyvov do rozhodnutia o nákupe, pričom:

ak sa uplatní postup verejného obstarávania, vykoná sa to použitím týchto vplyvov ako kritérií na udelenie zákazky, a

ak sa tieto vplyvy peňažne vyjadria na účely začlenenia do rozhodnutia o nákupe, použije sa metodika uvedená v článku 6.

Článok 6

Metodika výpočtu prevádzkových nákladov počas životnosti vozidla

1.   Na účely článku 5 ods. 3 písm. b) druhej zarážky sa prevádzkové náklady počas životnosti vozidla na spotrebu energie, ako aj náklady na emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok stanovené v tabuľke 2 prílohy, ktoré súvisia s prevádzkou kupovaných vozidiel, speňažujú a počítajú podľa metodiky stanovenej v nasledujúcich písmenách:

a)

prevádzkové náklady na spotrebu energie počas životnosti vozidla sa vypočítajú s použitím tejto metodiky:

spotreba paliva vozidla na kilometer podľa odseku 2 sa počíta v jednotkách spotreby energie na kilometer bez ohľadu na to, či je uvedená priamo, ako je to napríklad v prípade elektrických vozidiel, alebo nie. Ak je spotreba paliva uvedená v iných jednotkách, premení sa na spotrebu energie na kilometer s použitím prepočítacích koeficientov stanovených v tabuľke 1 prílohy pre energetický obsah rôznych palív,

použije sa jednotná peňažná hodnota na jednotku energie. Táto jednotná hodnota je nižšou hodnotou nákladov na jednotku energie benzínu alebo nafty pred zaplatením dane pri ich použití ako palivo na účel dopravy,

prevádzkové náklady na spotrebu energie počas životnosti vozidla sa vypočítajú vynásobením najazdených kilometrov počas životnosti vozidla, pričom sa v prípade potreby zohľadní počet už najazdených kilometrov, podľa odseku 3 spotrebou energie na kilometer podľa prvej zarážky tohto písmena a nákladmi na jednotku energie podľa druhej zarážky tohto písmena;

b)

prevádzkové náklady na emisie CO2 počas životnosti vozidla sa vypočítajú vynásobením najazdených kilometrov počas životnosti vozidla, pričom sa v prípade potreby zohľadní počet už najazdených kilometrov, podľa odseku 3 emisiami CO2 v kilogramoch na kilometer podľa odseku 2 a nákladmi na kilogram z rozsahu uvedeného v tabuľke 2 prílohy;

c)

prevádzkové náklady na emisie znečisťujúcich látok uvedených v tabuľke 2 prílohy počas životnosti vozidla sa vypočítajú spočítaním prevádzkových nákladov na emisie NOx, NMHC a tuhých častíc počas životnosti vozidla. Prevádzkové náklady počas životnosti vozidla na každú znečisťujúcu látku sa vypočítajú vynásobením najazdených kilometrov počas životnosti vozidla, pričom sa v prípade potreby zohľadní počet už najazdených kilometrov, podľa odseku 3 emisiami v gramoch na kilometer podľa odseku 2 a príslušnými nákladmi na gram. Náklady sa určia podľa priemerných hodnôt Spoločenstva uvedených v tabuľke 2 prílohy.

Verejní obstarávatelia, obstarávateľské subjekty a prevádzkovatelia uvedení v článku 3 môžu uplatniť vyššie náklady za predpokladu, že tieto náklady neprekročia príslušné hodnoty uvedené v tabuľke 2 prílohy vynásobené koeficientom 2.

2.   Spotreba paliva a emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok na kilometer prevádzky vozidla, ktoré sú stanovené v tabuľke 2 prílohy, sa zakladajú na štandardizovaných skúšobných postupoch Spoločenstva pre vozidlá, pre ktoré sú takéto skúšobné postupy stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva o typovom schválení. V prípade vozidiel, na ktoré sa nevzťahujú štandardizované skúšobné postupy Spoločenstva, sa zabezpečí porovnateľnosť medzi rôznymi ponukami s použitím všeobecne uznávaných skúšobných postupov alebo výsledkov skúšok vykonaných pre orgán alebo s použitím informácií poskytnutých výrobcom.

3.   Počet najazdených kilometrov počas životnosti vozidla sa prevezme z tabuľky 3 v prílohe, ak nie je stanovené inak.

Článok 7

Úpravy na prispôsobenie technickému pokroku

Komisia prispôsobí údaje na výpočet prevádzkových nákladov vozidiel cestnej dopravy počas ich životnosti, ako sú stanovené v prílohe, inflácii a technickému pokroku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 9 ods. 2.

Článok 8

Výmena osvedčených postupov

Komisia uľahčí a zorganizuje výmenu znalostí a osvedčených postupov medzi členskými štátmi v oblasti postupov týkajúcich sa podpory nákupu ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy verejnými obstarávateľmi, obstarávateľskými subjektmi a prevádzkovateľmi uvedenými v článku 3.

Článok 9

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 10

Podávanie správ a preskúmanie

1.   Komisia vypracuje každé dva roky s účinnosťou od 4. decembra 2010 správu o uplatňovaní tejto smernice a o opatreniach prijatých jednotlivými členskými štátmi na podporu nákupu ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy.

2.   Tieto správy zhodnotia dosah tejto smernice, najmä možností uvedených v článku 5 ods. 3, a potrebu ďalších opatrení a podľa potreby budú obsahovať i návrhy.

V týchto správach Komisia porovná nominálne a relatívne množstvo zakúpených vozidiel, zodpovedajúce najlepšej trhovej alternatíve z hľadiska energetických a environmentálnych vplyvov počas životnosti vozidla, a to v rámci každej z kategórií vozidiel uvedených v tabuľke 3 prílohy, s celkovým trhom týchto vozidiel, a ďalej odhadne, ako možnosti uvedené v článku 5 ods. 3 ovplyvnili trh. Komisia zhodnotí potrebu ďalších opatrení a podľa potreby predloží i návrhy.

3.   Komisia najneskôr v deň predloženia prvej správy preskúma možnosti uvedené v článku 5 ods. 3, predloží hodnotenie metodiky uvedenej v článku 6 a v prípade potreby navrhne vhodné úpravy.

Článok 11

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 4. decembra 2010. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 13

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 23. apríla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

P. NEČAS


(1)  Ú. v. EÚ C 195, 18.8.2006, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ C 229, 22.9.2006, s. 18.

(3)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 22. októbra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 30. marca 2009.

(4)  Ú. v. ES L 242, 10.9.2002, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(7)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(8)  Bickel, P., Friedrich, R., ExternE. Externalities of Energy, Methodology 2005, update, Európska komisia, Úrad pre publikácie, Luxemburg 2005.

(9)  Holland, M. a iní, (2005a). Methodology for the Cost-Benefit Analysis for CAFE: Volume 1: Overview of Methodology. AEA Technology Environment, Didcot 2005.

(10)  Bickel, P. a iní, HEATCO Deliverable 5. Proposal for Harmonised Guidelines, Štutgart 2006.

(11)  Ú. v. EÚ C 82, 1.4.2008, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3.

(13)  Ú. v. EÚ C 184, 22.7.2008, s. 13.

(14)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(15)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.

(16)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(17)  Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Údaje na výpočet prevádzkových nákladov vozidiel cestnej dopravy počas ich životnosti

Tabuľka 1:   Energetický obsah motorových palív

Palivo

Energetický obsah

Nafta

36 MJ/l

Benzín

32 MJ/l

Zemný plyn/Bioplyn

33 – 38 MJ/Nm3

Skvapalnený ropný plyn (LPG)

24 MJ/l

Etanol

21 MJ/l

Bionafta

33 MJ/l

Emulzné palivo

32 MJ/l

Vodík

11 MJ/Nm3


Tabuľka 2:   Náklady na emisie v cestnej doprave (v cenách z roku 2007):

CO2

NOx

NMHC

Tuhé častice

0,03 – 0,04 EUR/kg

0,0044 EUR/g

0,001 EUR/g

0,087 EUR/g


Tabuľka 3:   Najazdené kilometre vozidiel cestnej dopravy počas ich životnosti

Kategória vozidiel

(kategórie M a N v zmysle definície v smernici 2007/46/ES)

Najazdené kilometre počas životnosti vozidla

Osobné vozidlá (M1)

200 000 km

Ľahké úžitkové vozidlá (N1)

250 000 km

Ťažké nákladné vozidlá (N2, N3)

1 000 000 km

Autobusy (M2, M3)

800 000 km


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

15.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/13


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. januára 2009

o štátnej pomoci C 27/05 (ex NN 69/04) poskytnutej na nákup krmiva v regióne Furlandsko-Julské Benátsko (článok 6 regionálneho zákona č. 14 z 20. augusta 2003 a výzva na vyjadrenie záujmu uverejnená obchodnou komorou v Trieste)

[oznámené pod číslom K(2009) 187]

(Iba talianske znenie je autentické)

(2009/382/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s týmto článkom,

keďže:

I.   POSTUP

(1)

Po prijatí informácií a následne sťažnosti, že regionálny zákon č. 14 z 20. augusta 2003 regiónu Furlandsko-Julské Benátsko umožnil poskytnúť finančné prostriedky obchodným komorám regiónov Terst a Gorica na zabezpečenie potrieb poľnohospodárskych podnikov postihnutých suchom v roku 2003 v súvislosti s krmivom, Komisia listom z 2. apríla 2004 požiadala talianske úrady o sériu vysvetlení.

(2)

Komisia nedostala odpoveď do konca štvortýždňovej lehoty poskytnutej talianskym úradom na predloženie požadovaných informácií, poslala im upomienku listom z 26. mája 2004.

(3)

Listom z 10. júna 2004 zaevidovaným 15. júna 2004 Stále zastúpenie Talianska pri Európskej únii doručilo Komisii list talianskych orgánov, v ktorom tieto orgány uviedli, že poslali dva listy obchodným komorám regiónov Terst a Gorica (t. j. list z 30. septembra 2003 a list z 12. marca 2004) s cieľom upriamiť pozornosť týchto komôr na potrebu uverejniť výzvu na vyjadrenie záujmu v súvislosti s pomocou poskytnutou na základe článku 6 uvedeného zákona a potrebu poslať kópiu tejto výzvy Komisii.

(4)

Na základe týchto informácií listom z 28. júna 2004 Komisia požiadala talianske úrady, aby jej poslali znenie týchto dvoch listov a výziev na vyjadrenie záujmu pripravených oboma obchodnými komorami. Komisia sa okrem toho pýtala, či bola pomoc poskytnutá a ak áno, v akej výške a akým spôsobom.

(5)

Listom z 27. septembra 2004 zaevidovaným 29. septembra 2004 Stále zastúpenie Talianska pri Európskej únii poslalo Komisii príslušné texty a informácie požadované v liste z 28. júna 2004.

(6)

Z týchto informácií bolo jasné, že výzvu na vyjadrenie záujmu už uverejnila obchodná komora regiónu Terst a že sa už podľa nej konalo a ďalej aj to, že pomoc, ktorú mohli obchodné komory vyplatiť alebo vyplatili, nebola poskytnutá v rámci všeobecnej schémy štátnej pomoci komôr, ktorú schválila Komisia v rámci štátnej pomoci N 241/01, Komisia sa teda rozhodla založiť spis o neoznámenej štátnej pomoci pod číslom NN 69/04.

(7)

Listom z 12. novembra 2004 si Komisia od talianskych orgánov vyžiadala ďalšie informácie o príslušnej pomoci.

(8)

V ten istý deň Komisia dostala list od talianskych orgánov, v ktorom predložili informácie doplňujúce informácie vyžiadané listom z 28. júna 2004 (pozri odôvodnenie 4).

(9)

Listom zo 6. januára 2005 zaevidovaným 11. januára 2005 Stále zastúpenie Talianska pri Európskej únii odovzdalo Komisii list od talianskych orgánov, v ktorom požiadali o predĺženie lehoty, ktorú im Komisia určila na poskytnutie doplňujúcich informácií o príslušnej pomoci, aby mohli znovu preskúmať príslušné regionálne právne predpisy.

(10)

Listom z 25. januára 2005 Komisia túto lehotu predĺžila o jeden mesiac.

(11)

Listom z 21. februára 2005 Stále zastúpenie Talianska pri Európskej únii odovzdalo Komisii list od talianskych orgánov, v ktorom uviedli, že obchodná komora regiónu Gorica plánovanú pomoc nezaviedla, ani ju už nezamýšľa implementovať (k tomuto listu bolo doložené rozhodnutie obchodnej komory, ktoré to potvrdzovalo).

(12)

Listom z 28. februára 2005 zaevidovaným 1. marca 2005 a listom z 30. marca 2005 zaevidovaným 31. marca 2005 Stále zastúpenie Talianska pri Európskej únii poslalo Komisii ďalšie informácie o pomoci poskytnutej obchodnou komorou regiónu Terst.

(13)

Listom z 22. júla 2005 (1) Komisia informovala Taliansko o svojom rozhodnutí začať postup stanovený v článku 88 ods. 2 zmluvy v súvislosti s pomocou na kúpu krmiva poskytnutou na základe článku 6 regionálneho zákona č. 14 z 20. augusta 2003, ktorá je predmetom výzvy na vyjadrenie záujmu uverejnenej obchodnou komorou regiónu Terst.

(14)

Rozhodnutie Komisie o začatí postupu bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (2). Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili svoje pripomienky k príslušným opatreniam.

(15)

Komisia nedostala žiadne pripomienky od zainteresovaných strán.

II.   OPIS

(16)

V článku 6 regionálneho zákona č. 14 z 20. augusta 2003 regiónu Furlandsko-Julské Benátsko (ďalej len „regionálny zákon č. 14“) sa stanovuje, že regionálne orgány sú oprávnené prideliť osobitné finančné prostriedky do výšky 170 000 EUR obchodnej, priemyselnej, živnostenskej a poľnohospodárskej komore regiónu Terst a finančné prostriedky do výšky 80 000 EUR obchodnej, priemyselnej, živnostenskej a poľnohospodárskej komore regiónu Gorica, aby sa mohli vysporiadať s mimoriadnymi potrebami spojenými s výkrmom zvierat v podnikoch zaoberajúcich sa chovom dobytka, ktoré postihlo sucho v roku 2003 a ktoré sa nachádzajú v oblastiach, kde nie sú k dispozícii spoločné zavlažovacie zariadenia.

(17)

Výzva na vyjadrenie záujmu, ktorú uverejnila obchodná komora regiónu Terst, poskytuje finančnú podporu poľnohospodárskym podnikom v provincii Terst postihnutým suchom v roku 2003, u ktorých preto, že nemali možnosť zavlažovať svoju pôdu, keďže nemali k dispozícii spoločné zavlažovacie zariadenia, došlo k poklesu výroby najmenej 20 % v menej zvýhodnených oblastiach a 30 % v iných oblastiach. Táto podpora má podobu pomoci na nákup krmiva potrebného na kŕmenie dobytka.

(18)

Pomoc sa vypláca po predložení faktúr za nákup krmiva od 1. mája do 20. novembra 2003 a vzťahuje sa na množstvo krmiva potrebné na uspokojenie výživných požiadaviek vypočítaných na jednu dobytčiu jednotku (ďalej len „DJ“), ktorá sa nachádza v poľnohospodárskom podniku a patrí poľnohospodárovi. K dobytčím jednotkám patrí hovädzí dobytok, ovce, kozy a kone chované na porážku alebo využívané na prácu; v prípade zvierat určených na porážku sú príslušní poľnohospodári v hlavnom zamestnaní a vlastníci registrovaní v Istituto nazionale per la previdenza sociale (Národnom inštitúte sociálneho zabezpečenia) pre poľnohospodársky sektor. Termín „krmivo“ označuje akýkoľvek druh sušeného sena.

(19)

Pomoc je možné vyplatiť každému poľnohospodárskemu podniku v provincii Terst, ktorý o ňu požiada, až kým sa fond vytvorený na tento účel úplne nevyčerpá.

(20)

Maximálne množstvo krmiva, ktoré je možné preplatiť na jednu DJ, predstavuje 1 500 kg. Referenčná cena, ktorá sa používa na výpočet pomoci, je 20 EUR bez DPH. Ak počet žiadostí prekročí odhad, jednotlivé sumy pomoci na jednu DJ sa následne primerane znížia.

(21)

Ak poľnohospodárske podniky prijímajúce pomoc požiadajú o inú pomoc za straty spôsobené suchom v roku 2003 a takúto pomoc aj získajú, suma pomoci stanovená vo výzve na vyjadrenie záujmu sa primerane zmenší.

III.   ZAČATIE POSTUPU STANOVENÉHO V ČLÁNKU 88 ODS. 2 ZMLUVY

(22)

Komisia začala postup stanovený v článku 88 ods. 2 zmluvy, pretože mala pochybnosti o tom, či boli príslušné opatrenia pomoci zlučiteľné so spoločným trhom. Pochybnosti vznikli na základe týchto skutočností:

a)

Komisia na základe ustanovení, o ktorých bola informovaná, nemohla dospieť k záveru, že prahová hodnota pre straty bola určená presne v súlade s bodom 11.3 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva (3) (ďalej len „usmernení“) a preto nemohla vylúčiť možnosť, že sa pomoc vyplatila niektorým poľnohospodárom, ktorí by neboli oprávnení, keby sa prahová hodnota pre straty vypočítala tak, ako je stanovené v tomto bode;

b)

konkrétna metóda použitá na výpočet pomoci nezodpovedala metóde stanovenej v bode 11.3 usmernení, pretože vychádzala jednoducho z ceny za nakúpenú jednotkovú hmotnosť; okrem toho sa pomoc mala vyplácať na základe nákupných faktúr vystavených pri kúpe krmiva, ale vo výzve na vyjadrenie záujmu, ktorú uverejnila obchodná komora regiónu Terst, nebolo konkrétne stanovené, že nákupy musia byť obmedzené na množstvá krmiva zodpovedajúce skutočnej škode v dôsledku sucha;

c)

podľa bodu 11.3 usmernení by sa suma pomoci mala znížiť aj o sumu všetkých platieb priamej pomoci, talianske orgány však v tejto súvislosti neposkytli žiadne informácie; preto nebolo možné vylúčiť riziko nadmernej kompenzácie vzniknutej straty;

d)

podľa toho istého bodu usmernení by sa suma vyplatenej pomoci mala znížiť o každú sumu získanú v rámci poistných schém a mali by sa zohľadniť aj bežné náklady, ktoré nevznikli poľnohospodárom, napríklad, ak nebolo možné vykonať zber úrody; talianske orgány však v tejto súvislosti neposkytli žiadne informácie, čím sa ešte väčšmi podporili pochybnosti vyjadrené v súvislosti s rizikom nadmernej kompenzácie.

IV.   PRIPOMIENKY TALIANSKA

(23)

Listom z 26. septembra 2005 zaevidovaným 27. septembra 2005 Stále zastúpenie Talianska pri Európskej únii odovzdalo Komisii pripomienky talianskych orgánov následne po začatí postupu stanoveného v článku 88 ods. 2 zmluvy v súvislosti s príslušnou pomocou.

(24)

Talianske orgány uvádzajú, okrem iného, že región Furlandsko-Julské Benátsko označil sucho v roku 2003 za „nepriaznivé poveternostné podmienky“ prostredníctvom uznesenia č. 0329/Pres., ktoré vydal predseda regiónu 16. septembra 2003 a ktoré sa potvrdili na základe meteorologických údajov zozbieraných regionálnym meteorologickým observatóriom a toto sucho bolo predmetom spisu o štátnej pomoci, ktorý bol oznámený Komisii a ktorý Komisia schválila (N 262/04).

(25)

Talianske orgány uznávajú, že metóda použitá obchodnou komorou regiónu Terst na výpočet straty spôsobenej poľnohospodárom v provincii Terst nie je v súlade s bodom 11.3 usmernení. Tvrdia však, že následne po začatí postupu stanoveného v článku 88 ods. 2 zmluvy obchodná komora regiónu Terst skontrolovala prahové hodnoty pre pokles výroby vo všetkých poľnohospodárskych podnikoch, ktoré získali pomoc (43 poľnohospodárskych podnikov) na základe porovnania priemernej výroby krmiva počas troch rokov od roku 2000 do roku 2002 (v ktorých nebola vyplatená žiadna kompenzácia za straty spôsobené nepriaznivými poveternostnými podmienkami) a množstiev krmiva pozberaného v roku 2003. Podľa talianskych orgánov získané údaje ukázali, že strata bola v každom prípade väčšia ako minimálne prahové hodnoty stanovené pre oprávnenie na pomoc (20 % v menej zvýhodnených oblastiach a 30 % v iných oblastiach).

(26)

Talianske orgány ďalej uvádzajú, že vypočítali pomoc, ktorú bolo možné vyplatiť v súlade s usmerneniami. Použili na to údaje uvedené v rozhodnutí regionálneho výkonného orgánu č. 1535 z 23. mája 2003, ktoré sa týkajú priemerného množstva a priemernej ceny krmiva počas troch rokov od roku 2000 do roku 2002. Od získaného čísla odpočítali skutočnú výrobu priznanú jednotlivými poľnohospodárskymi podnikmi za rok 2003 a výsledok vynásobili priemernou cenou v príslušnom roku. Všetky výpočty rozvrhli do tabuľky, ktorá zobrazuje sumy vyplatenej pomoci, sumy pomoci, ktoré bolo možné schváliť v rámci usmernení a sumy pomoci de minimis, ktoré je stále možné vyplatiť príjemcom pomoci v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1860/2004 zo 6. októbra 2004 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES, pokiaľ ide o pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva a rybného hospodárstva (4). Z tejto tabuľky vyplýva, že ak sa pomoc de minimis spočíta s pomocou, ktorú je možné poskytnúť v rámci usmernení, potom iba dvaja poľnohospodári získali pomoc, ktorá bola väčšia ako spôsobená strata, a talianske orgány sa zaviazali, že vykonajú nápravu v týchto prípadoch.

(27)

Pokiaľ ide o ďalšie pochybnosti vyjadrené Komisiou pri začatí postupu stanoveného v článku 88 ods. 2 zmluvy, talianske orgány vysvetľujú, že príjemcovia príslušnej pomoci nezískali priamu pomoc na krmivo ani žiadnu sumu v rámci poistných schém. Zároveň tvrdia, že príjemcom vznikli náklady v súvislosti so zberom a dopravou krmiva, pretože určité množstvo krmiva sa vyrobilo.

(28)

Nakoniec, talianske orgány vyhlasujú, že všetci poľnohospodári, ktorí dostali príslušnú pomoc boli informovaní o tom, že sa začal postup stanovený v článku 88 ods. 2 Zmluvy v súvislosti s príslušným opatrením.

V.   POSÚDENIE

(29)

Podľa článku 87 ods. 1 zmluvy pomoc poskytovaná členským štátom alebo prostredníctvom štátnych zdrojov v akejkoľvek podobe, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých tovarov, je nezlučiteľná so spoločným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi. Pomoc poskytnutá na základe regionálneho zákona č. 14 zodpovedá tejto definícii v tom zmysle, že je poskytnutá miestnym orgánom, zvýhodňuje výrobu určitých tovarov (dobytka, keďže pomoc na nákup krmiva je určená na to, aby sa mohli kŕmiť zvieratá) a mohla by narušiť hospodársku súťaž a ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi vzhľadom na postavenie Talianska v oblasti výroby týchto tovarov (Taliansko napríklad zodpovedalo za 13,3 % výroby hovädzieho a teľacieho mäsa v Spoločenstve v roku 2006, takže bolo tretím najväčším výrobcom hovädzieho a teľacieho mäsa v Spoločenstve).

(30)

Napriek tomu v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 87 ods. 2 a 3 zmluvy, niektoré opatrenia, ak bola schválená výnimka, môžu byť považované za zlučiteľné s pravidlami spoločného trhu.

(31)

V tomto prípade, ak sa zohľadní povaha pomoci (pomoc na kompenzáciu poľnohospodárov za stratu spôsobenú nepriaznivými poveternostnými podmienkami), jedinou výnimkou, ktorá sa môže uplatniť, je výnimka stanovená v článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy, podľa ktorého za zlučiteľnú s pravidlami jednotného trhu môže byť považovaná len taká pomoc, ktorá je určená na podporu rozvoja istých hospodárskych činností alebo hospodárskych oblastí len vtedy, ak nemá nepriaznivý vplyv na obchodné podmienky v rozsahu, ktorý je v rozpore so spoločným záujmom [výnimka stanovená v článku 87 ods. 2 písm. b) zmluvy je uplatniteľná skôr v prípade skutočných prírodných katastrof ako pri podobných udalostiach; ako sa uvádza v usmerneniach, Komisia vždy vychádzala z toho, že samotné sucho nemožno považovať za prírodnú katastrofu v zmysle článku 87 ods. 2 písm. b) zmluvy].

(32)

Aby bolo možné uplatniť uvedenú výnimku, príslušná pomoc, ktorá je nezákonná podľa článku 1 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 Zmluvy o ES (5) (teraz článku 88), sa musí preskúmať na základe základných kritérií stanovených v ktoromkoľvek nástroji platnom v čase poskytnutia pomoci v súlade s oznámením Komisie o určení pravidiel uplatniteľných na posúdenie neoprávnene poskytnutej štátnej pomoci (6).

(33)

V tomto prípade pravidlá, ktoré sa uplatňujú v súvislosti s príslušnou pomocou v čase jej poskytnutia, sú pravidlá stanovené v bode 11.3 usmernení. Podľa tohto bodu:

a)

strata musí dosiahnuť určitú prahovú hodnotu, stanovenú na 20 % normálnej produkcie v menej zvýhodnených oblastiach a 30 % v iných oblastiach, výpočet straty by sa mal vykonať osobitne pre všetky jednotlivé poľnohospodárske podniky;

b)

vyššie uvedené prahové hodnoty sa musia určiť na základe hrubej výroby príslušnej plodiny v príslušnom roku v porovnaní s hrubou výrobou v bežnom roku; v zásade by sa mal tento druhý údaj vypočítať podľa priemernej hrubej výroby počas predchádzajúcich troch rokov vynímajúc všetky roky, v ktorých bola vyplatená kompenzácia v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok, iné metódy výpočtu normálnej výroby (vrátane regionálnych referenčných čísel) je možné prijať za predpokladu, že sú reprezentatívne a nie sú založené na abnormálne vysokých výnosoch;

c)

aby sa zabránilo nadmernej kompenzácii, suma splatnej pomoci nesmie prekročiť priemernú úroveň výroby počas normálneho obdobia po vynásobení priemernou cenou počas rovnakého obdobia a po odpočítaní skutočnej výroby v roku príslušnej udalosti vynásobenej priemernou cenou v tomto roku;

d)

suma pomoci by sa mala znížiť aj o sumu všetkých platieb priamej pomoci;

e)

všetky sumy získané v rámci poistných schém sa musia odpočítať od sumy pomoci; ďalej, bežné náklady, ktoré poľnohospodárovi nevzniknú, napríklad v prípade, že úrodu nie je potrebné pozbierať, by sa mali tiež vziať do úvahy.

(34)

Pokiaľ ide o dodržanie prvých dvoch podmienok, Komisia berie na vedomie, že talianske orgány zistili existenciu sucha na základe primeraných meteorologických informácií. Pokiaľ ide o veľkosť strát spôsobených uvedenými nepriaznivými poveternostnými podmienkami, Komisia v prvom rade berie na vedomie, že talianske orgány samy uznávajú, že metóda použitá na výpočet strát, ktoré utrpeli poľnohospodári v provincii Terst, nie je v súlade s bodom 11.3 príslušných usmernení. Komisia to môže iba potvrdiť, pretože vo výzve na vyjadrenie záujmu, ktorú uverejnila obchodná komora regiónu Terst, sa jednoducho stanovuje prahová hodnota straty, po prekročení ktorej je možné pomoc poskytnúť, no neurčuje sa presná metóda výpočtu tejto straty.

(35)

Na základe uvedených skutočností a podľa informácií, ktoré poskytli talianske orgány následne po začatí postupu stanoveného v článku 88 ods. 2 zmluvy, pri uplatnení metódy stanovenej v bode 11.3 usmernení, t. j. v tomto prípade porovnania priemernej výroby krmiva počas obdobia od roku 2000 do roku 2002 (v ktorom nebola vyplatená žiadna kompenzácia za stratu spôsobenú nepriaznivými poveternostnými podmienkami) a výroby krmiva v roku 2003, straty vo všetkých jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch poberajúcich pomoc boli väčšie ako minimálne prahové hodnoty stanovené v súvislosti s oprávnením na pomoc (20 % v menej zvýhodnených oblastiach a 30 % v iných oblastiach).

(36)

Pokiaľ ide o konkrétnu metódu použitú na výpočet pomoci (a teda o dodržanie tretej už uvedenej podmienky), Komisia berie na vedomie, že použitá metóda nie je v súlade s usmerneniami, pretože pomoc sa vyplácala po predložení nákupných faktúr vystavených pri nákupe krmiva od 1. mája do 20. novembra 2003 za množstvá potrebné na uspokojenie bežných výživných požiadaviek pre všetky jednotlivé dobytčie jednotky nachádzajúce sa v poľnohospodárskom podniku, zatiaľ čo podľa usmernení by suma splatnej pomoci nemala prekročiť priemernú úroveň výroby počas bežného obdobia vynásobenú priemernou cenou počas tohto obdobia a po odpočítaní skutočnej výroby v roku, keď sa udalosť vyskytla, vynásobenej priemernou cenou v tomto roku.

(37)

Z informácií, ktoré poskytli talianske orgány následne po začatí postupu stanoveného v článku 88 ods. 2 zmluvy, vyplýva, že metóda výpočtu, ktorú použila obchodná komora regiónu Terst, viedla vo viacerých prípadoch (v 12 prípadoch zo 43) k platbe vyššej sumy pomoci, ako by bola suma pomoci vypočítaná pomocou výpočtovej metódy stanovenej v usmerneniach.

(38)

Keďže výpočtová metóda použitá obchodnou komorou regiónu Terst mala za následok viac ako 25 % prípadov prekročenia sumy pomoci, ktorú je možné vyplatiť v súlade s bodom 11.3 usmernení, Komisia nemôže túto metódu akceptovať.

(39)

Pokiaľ ide o ostatné podmienky stanovené v bode 11.3 usmernení (a teda o dodržanie štvrtej a piatej už uvedenej podmienky), Komisia berie na vedomie vyhlásenie talianskych orgánov, že príjemcovia príslušnej pomoci nedostali priamu pomoc na krmivo ani žiadnu sumu v rámci poistných schém a že príjemcom vznikli náklady v súvislosti so zberom a dopravou krmiva, keďže určité množstvo krmiva sa vyrobilo. Znamená to, že tieto podmienky nie sú pre tento prípad relevantné.

VI.   ZÁVER

(40)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia nemôže súhlasiť s tým, že všetky podmienky stanovené v bode 11.3 usmernení sú splnené, pretože, ako sa uvádza v pdôvodnení 38, metóda, ktorú použila obchodná komora regiónu Terst na výpočet pomoci, v mnohých prípadoch viedla k sumám, ktoré sa mohli vyplatiť bez prekročenia nadmernej kompenzácie.

(41)

Pomoc, ktorú poskytla obchodná komora regiónu Terst na nákupy krmiva po suchu v roku 2003, preto nespĺňa podmienky na udelenie výnimky stanovenej v článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy v súvislosti s tou časťou, ktorá prekračuje sumu, ktorá by splnila podmienky na udelenie výnimky, keby sa bola použila metóda výpočtu pomoci stanovená v bode 11.3 usmernení. Avšak tá časť pomoci, ktorá neprekračuje túto sumu, je zlučiteľná so spoločným trhom, pretože spĺňa všetky podmienky stanovené v usmerneniach.

(42)

Podľa článku 14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 659/1999 v prípade zamietavého rozhodnutia v prípadoch neoprávnenej pomoci Komisia rozhodne, že príslušný členský štát prijme všetky potrebné opatrenia, aby vymohol pomoc od príjemcu. Taliansko musí preto prijať všetky potrebné opatrenia, aby vymohlo poskytnutú pomoc od príjemcu. Podľa bodu 42 oznámenia Komisie s názvom K efektívnemu vykonávaniu rozhodnutí Komisie prikazujúcich členským štátom vymáhať neoprávnene poskytnutú a nezlučiteľnú štátnu pomoc (7) má Taliansko štyri mesiace od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia na vykonanie jeho ustanovení. Pomoc, ktorá sa musí vrátiť, musí obsahovať aj úroky vypočítané v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 (8).

(43)

Avšak žiadna pomoc poskytnutá v rámci schémy pomoci, ktorá v čase poskytnutia spĺňala podmienky stanovené v nariadení Komisie prijatom na základe článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 994/98 (9) (nariadenie de minimis), sa nepovažuje za štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy.

(44)

V bode 49 oznámenia Komisie s názvom K efektívnemu vykonávaniu rozhodnutí Komisie prikazujúcich členským štátom vymáhať neoprávnene poskytnutú a nezlučiteľnú štátnu pomoc sa stanovuje, že na vyčíslenie presnej sumy pomoci, ktorú je potrebné vymáhať od jednotlivých príjemcov v rámci schémy členského štátu, sa môžu uplatniť kritériá de minimis uplatniteľné v čase poskytnutia neoprávnenej a nezlučiteľnej pomoci, ktorá je predmetom rozhodnutia o vymáhaní.

(45)

Keď obchodná komora regiónu Terst poskytla pomoc, pravidlá Spoločenstva o pomoci de minimis v sektore poľnohospodárstva ešte neboli prijaté.

(46)

Prvé takéto pravidlá Spoločenstva sa stanovili v nariadení (ES) č. 1860/2004.

(47)

V súlade s nariadením (ES) č. 1860/2004 pomoc, ktorá neprekročí výšku 3 000 EUR na jedného príjemcu počas obdobia troch rokov (toto je pomoc de minimis poskytnutá podniku), neovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi, ani nenarúša a nehrozí narušením hospodárskej súťaže, a preto nepodlieha ustanoveniam článku 87 ods. 1 zmluvy.

(48)

Podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1860/2004 sa rovnaká zásada uplatňuje na pomoc poskytnutú pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia za predpokladu, že spĺňa všetky podmienky stanovené v jeho článkoch 1 a 3.

(49)

V tomto prípade individuálna pomoc, ktorá nepresiahla 3 000 EUR, sa nebude považovať za štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 zmluvy, ak v čase poskytnutia spĺňala ustanovenia článkov 1, 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1860/2004. Uvedená zásada sa uplatňuje iba na sumy skutočne vyplatené v rámci príslušnej schémy, ktoré neprekročili výšku 3 000 EUR. Talianske orgány nemôžu tvrdiť, že počet prípadov vymáhania je možné znížiť v dvanástich prípadoch nadmernej kompenzácie odpočítaním sumy, ktorú každý príjemca mohol získať v rámci nariadenia (ES) č. 1860/2004, pretože ak suma pomoci poskytnutej v rámci schémy prekročí maximálnu pomoc de minimis, pri takejto pomoci sa nemôžu využiť ustanovenia nariadenia de minimis, a to ani na tú časť, ktorá maximálnu sumu neprekročí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schéma pomoci na nákup krmiva zavedená nezákonným spôsobom obchodnou komorou regiónu Terst (Taliansko, región Furlandsko-Julské Benátsko), čím bol porušený článok 88 ods. 3 zmluvy, je nezlučiteľná so spoločným trhom, pretože poskytuje pomoc prekračujúcu pomoc, ktorá je výsledkom metódy výpočtu pomoci stanovenej v bode 11.3 usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva. Pomoc poskytnutá v rámci tejto schémy je zlučiteľná so spoločným trhom do výšky sumy, ktorá je výsledkom metódy výpočtu pomoci stanovenej v bode 11.3 vyššie uvedených usmernení, a tá časť, ktorá túto sumu prekračuje, je nezlučiteľná.

Článok 2

Individuálna pomoc poskytnutá v rámci schémy uvedenej v článku 1 nepredstavuje štátnu pomoc, ak v čase poskytnutia spĺňa podmienky stanovené nariadením prijatým v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 994/98, ktoré je uplatniteľné v čase poskytnutia príslušnej pomoci.

Článok 3

1.   Obchodná komora regiónu Terst (Taliansko) bude požadovať od príjemcov vrátenie nezlučiteľnej pomoci poskytnutej v rámci schémy pomoci uvedenej v článku 1.

2.   Sumy, ktoré sa majú vymáhať, nesú úrok od dátumu, keď ich príjemcovia dostali k dispozícii, do dátumu ich skutočného vrátenia.

3.   Úrok sa vypočítava ako zložený úrok v súlade s kapitolou V nariadenia (ES) č. 794/2004 a nariadenia Komisie (ES) č. 271/2008 (10), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 794/2004.

Článok 4

1.   Vrátenie pomoci poskytnutej v rámci schémy uvedenej v článku 1 je okamžité a účinné.

2.   Taliansko zabezpečí vykonanie tohto rozhodnutia do štyroch mesiacov od dátumu jeho oznámenia.

Článok 5

1.   Taliansko predloží Komisii do dvoch mesiacov od oznámenia tohto rozhodnutia tieto informácie:

a)

celkovú sumu (istina a úroky), ktorú má každý príjemca vrátiť;

b)

podrobný opis opatrení už prijatých a plánovaných s cieľom dodržať ustanovenia tohto rozhodnutia;

c)

dokumenty potvrdzujúce, že sa príjemcom nariadilo vrátenie pomoci.

2.   Taliansko musí informovať Komisiu o vývoji vnútroštátnych opatrení prijatých s cieľom vykonať toto rozhodnutie až do úplného vrátenia pomoci poskytnutej v rámci schémy uvedenej v článku 1. Na jednoduché požiadanie Komisie Taliansko bezodkladne predloží informácie týkajúce sa opatrení už prijatých a plánovaných s cieľom dodržať ustanovenia tohto rozhodnutia. Okrem toho poskytuje podrobné informácie o sume pomoci a úrokoch, ktoré už príjemcovia vrátili.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené Taliansku.

V Bruseli 28. januára 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Pozri list SG(2005)-Greffe D/203816.

(2)  Ú. v. EÚ C 233, 22.9.2005, s. 5.

(3)  Ú. v. ES C 28, 1.2.2000, s. 2.

(4)  Ú. v. EÚ L 325, 28.10.2004, s. 4.

(5)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(6)  Ú. v. ES C 119, 22.5.2002, s. 22.

(7)  Ú. v. EÚ C 272, 15.11.2007, s. 11.

(8)  Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 82, 25.3.2008, s. 1.


15.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/20


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 14. mája 2009,

ktorým sa pozastavuje konečné antidumpingové clo na dovoz glyfozátu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike uložené nariadením Rady (ES) č. 1683/2004

(2009/383/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 14 ods. 4,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Po revíznom prešetrovaní vykonanom v súlade s článkom 11 ods. 2 základného nariadenia (ďalej len „revízne prešetrovanie“) uložila Rada nariadením (ES) č. 1683/2004 (2) konečné antidumpingové clo na dovoz glyfozátu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike v súčasnosti zaradeného pod kódy KN ex 2931 00 95 (kód TARIC 2931009582) a ex 3808 93 27 (kód TARIC 3808932719) (ďalej len „príslušný výrobok“). Clo bolo rozšírené aj na dovoz glyfozátu zasielaného z Malajzie (či už deklarovaného ako výrobok s pôvodom v Malajzii, alebo nie) (kódy TARIC 2931009581 a 3808932711), s výnimkou glyfozátu vyrábaného spoločnosťou Crop protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malajzia (doplnkový kód TARIC A 309), a na dovoz glyfozátu zasielaného z Taiwanu (či už deklarovaného ako výrobok s pôvodom na Taiwane, alebo nie) (kódy TARIC 2931009581 a 3808932711), s výnimkou glyfozátu vyrábaného spoločnosťou Sinon Corporation, No 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (doplnkový kód TARIC A 310). Sadzba antidumpingového cla je 29,9 %.

(2)

AUDACE, asociácia používateľov a distribútorov príslušného výrobku, predložila informácie, podľa ktorých sa trhové podmienky po období revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti (t. j. od 1. januára 2002 do 31. decembra 2002) zmenili, a tvrdila, že takéto zmeny by mohli byť dôvodom na pozastavenie v súčasnosti platných opatrení v súlade s článkom 14 ods. 4 základného nariadenia. Komisia preto preskúmala, či takéto pozastavenie bolo oprávnené.

B.   DÔVODY

(3)

V článku 14 ods. 4 základného nariadenia sa stanovuje, že v záujme Spoločenstva môžu byť antidumpingové opatrenia pozastavené v prípade, že trhové podmienky sa dočasne zmenili do tej miery, že nie je pravdepodobné, že v dôsledku takéhoto pozastavenia by opätovne došlo k ujme, ak sa výrobné odvetvie Spoločenstva mohlo k tomuto rozhodnutiu vyjadriť a jeho pripomienky sa zohľadnili. V článku 14 ods. 4 sa ďalej uvádza, že príslušné antidumpingové opatrenia sa môžu kedykoľvek obnoviť, ak zanikne dôvod pre pozastavenie ich platnosti.

(4)

Situácia výrobného odvetvia Spoločenstva sa do prvej polovice roku 2008 zlepšila. Z dôvodu výrazného zvýšenia cien na trhu EÚ, zvýšenia objemu a hodnoty predaja a relatívne stabilných výrobných nákladov sa výrazne zvýšili zisky vyjadrené ako percento obratu. Tieto pozitívne trendy potvrdzujú najnovšie číselné údaje najdôležitejšieho výrobcu zo Spoločenstva, na ktorého pripadá väčšina výroby a objemu predaja výrobného odvetvia Spoločenstva. Na základe v súčasnosti dostupných trhových informácií sa neočakáva, že táto situácia sa v prípade pozastavenia opatrení výrazne zmení.

(5)

Výrobné odvetvie Spoločenstva potvrdilo, že v súčasnosti zostáva úroveň jeho cien na trhu EÚ vo všeobecnosti nezmenená, hoci vývozné ceny z Čínskej ľudovej republiky sa od júla 2008 výrazne znížili.

(6)

Zvyšujúca sa výrobná kapacita a výroba v Čínskej ľudovej republike by mohla v strednodobom alebo dlhodobom horizonte tlačiť ceny glyfozátu v EÚ smerom nadol. Podľa súčasných informácií by však tento vplyv mal vo veľkej miere vyrovnať celosvetovo sa zvyšujúci dopyt.

(7)

Neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by potvrdili, že toto pozastavenie nie je v záujme Spoločenstva.

(8)

Vzhľadom na prechodnú zmenu trhových podmienok, a najmä na súčasnú úroveň cien na trhu Spoločenstva, ako aj na súčasnú vysokú úroveň ziskov výrobného odvetvia Spoločenstva sa napriek zníženiu vývozných cien z Čínskej ľudovej republiky v posledných mesiacoch zdá byť nepravdepodobné, že by v dôsledku pozastavenia došlo k ujme v súvislosti s dovozom príslušného výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike. V súlade s článkom 14 ods. 4 základného nariadenia sa preto navrhuje pozastaviť platné opatrenia na obdobie deviatich mesiacov.

C.   KONZULTÁCIA S VÝROBNÝM ODVETVÍM SPOLOČENSTVA

(9)

Podľa článku 14 ods. 4 základného nariadenia Komisia informovala výrobné odvetvie Spoločenstva o svojom úmysle pozastaviť platné antidumpingové opatrenia. Výrobné odvetvie Spoločenstva dostalo možnosť vyjadriť svoje pripomienky a tieto pripomienky sa zohľadnili.

D.   ZÁVER

(10)

Komisia preto usudzuje, že sú splnené všetky požiadavky na pozastavenie antidumpingového cla uloženého na príslušný výrobok v súlade s článkom 14 ods. 4 základného nariadenia. Antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 1683/2004 by sa preto malo pozastaviť na obdobie deviatich mesiacov.

(11)

V prípade, že by sa situácia, ktorá viedla k pozastaveniu, neskôr zmenila, Komisia môže obnoviť antidumpingové opatrenia okamžitým zrušením pozastavenia antidumpingového cla,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa na obdobie deviatich mesiacov pozastavuje konečné antidumpingové clo, ktoré uložila Rada nariadením (ES) č. 1683/2004 na dovoz glyfozátu zaradeného pod kódy KN ex 2931 00 95 (kód TARIC 2931009582) a ex 3808 93 27 (kód TARIC 3808932719) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktoré bolo rozšírené aj na dovoz glyfozátu zasielaného z Malajzie (či už deklarovaného ako výrobok s pôvodom v Malajzii, alebo nie) (kódy TARIC 2931009581 a 3808932711) s výnimkou glyfozátu vyrábaného spoločnosťou Crop protection (M) Sdn. Bhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malajzia (doplnkový kód TARIC A 309) a na dovoz glyfozátu zasielaného z Taiwanu (či už deklarovaného ako výrobok s pôvodom na Taiwane, alebo nie) (kódy TARIC 2931009581 a 3808932711) s výnimkou glyfozátu vyrábaného spoločnosťou Sinon Corporation, No 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (doplnkový kód TARIC A 310).

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. mája 2009

Za Komisiu

Catherine ASHTON

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 303, 30.9.2004, s. 1.


ODPORÚČANIA

Komisia

15.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/22


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 30. apríla 2009

o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb

(Text s významom pre EHP)

(2009/384/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 211 druhú zarážku,

keďže:

(1)

Nadmerné riskovanie v odvetví finančných služieb, a najmä v bankách a investičných spoločnostiach, prispelo k zlyhaniu finančných spoločností a k systémovým problémom v členských štátoch a na celom svete. Tieto problémy sa rozšírili do zvyšku hospodárstva a viedli k vysokým nákladom pre spoločnosť.

(2)

Hoci nevhodné praktiky odmeňovania v odvetví finančných služieb nie sú hlavnou príčinou finančnej krízy, ktorá sa rozvinula v rokoch 2007 a 2008, vládne rozsiahla zhoda v tom, že tieto praktiky takisto spôsobili nadmerné riskovanie, čím prispeli k výrazným stratám dôležitých finančných spoločností.

(3)

Zaužívané postupy odmeňovania vo veľkej časti odvetvia finančných služieb boli v rozpore s účinným a správnym riadením rizika. Zámerom týchto zaužívaných postupov bolo odmeniť krátkodobý zisk a podnietiť zamestnancov k neprimerane rizikovým činnostiam, ktoré krátkodobo prinášali vyšší príjem, pričom v dlhodobom horizonte vystavovali finančné spoločnosti vyšším potenciálnym stratám.

(4)

V zásade, ak by systémy riadenia rizika a kontroly boli silné a vysoko účinné, stimuly na podstupovanie rizika vychádzajúce zo zaužívaných postupov odmeňovania by boli v súlade s toleranciou rizika finančnej spoločnosti. Všetky systémy riadenia rizika a kontroly sú však obmedzené a ako ukázala finančná kríza, môžu zlyhať pri riešení rizík vzniknutých v dôsledku nevhodných stimulov, zvyšujúcej sa zložitosti rizík a radu spôsobov, ktorými možno riskovať. Jednoduché funkčné oddelenie obchodných jednotiek od zamestnancov zodpovedných za systémy riadenia rizika a kontroly je preto nevyhnutné, no už nepostačujúce.

(5)

Vytvorenie vhodných stimulov v rámci samotného systému odmeňovania by malo viesť k zníženiu záťaže na riadenie rizika a zvýšeniu pravdepodobnosti, že tieto systémy sa stanú účinné. Preto je potrebné zaviesť zásady správnych politík odmeňovania.

(6)

Vzhľadom na súťažné tlaky v odvetví finančných služieb a na skutočnosť, že mnohé finančné spoločnosti sú činné cezhranične, dôležité je zaistiť konzistentné uplatňovanie zásad riadnej politiky odmeňovania vo všetkých členských štátoch. Uznáva sa však, že na vyššiu účinnosť by bolo potrebné uplatňovať zásady riadnej politiky odmeňovania globálne a konzistentne.

(7)

Vo svojom oznámení pre jarné zasadnutie európskej rady s názvom Stimuly na oživenie hospodárstva v Európe (1) Komisia predložila svoj plán obnoviť a udržať stabilný a spoľahlivý finančný systém. Komisia najmä oznámila, že by sa predložilo nové odporúčanie o odmeňovaní v odvetví finančných služieb s cieľom zlepšiť riadenie rizika vo finančných spoločnostiach a zosúladiť platobné stimuly s udržateľným výkonom.

(8)

V tomto oznámení sa ustanovujú všeobecné zásady uplatniteľné na politiku odmeňovania v odvetví finančných služieb a mali by sa vzťahovať na všetky finančné spoločnosti činné v odvetví finančných služieb.

(9)

Tieto všeobecné zásady sa môžu týkať určitých kategórií finančných spoločností viac než ostatných, a to so zreteľom na existujúce nariadenia a bežné postupy v odvetví finančných služieb. Tieto zásady by sa mali uplatňovať v spojitosti s akýmkoľvek pravidlom alebo nariadením, ktorým sa riadi špecifické finančné odvetvie. Konkrétne, poplatky a provízie od sprostredkovateľov a externých poskytovateľov služieb v prípade činností objednávaných z externých zdrojov by sa nemali riešiť, pretože na kompenzačné postupy vzťahujúce sa na takéto poplatky a provízie sa už čiastočne vzťahujú konkrétne režimy, najmä tie, ktoré sú uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (2) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (3). Navyše toto odporúčanie nemá vplyv na prípadné práva sociálnych partnerov v kolektívnom vyjednávaní.

(10)

V súvislosti s finančnými spoločnosťami, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle smernice 2004/39/ES v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, toto odporúčanie sa uplatňuje popri týchto odporúčaniach a spolu s nimi: odporúčanie Komisie 2004/913/ES zo 14. decembra 2004 o zavedení vhodného systému odmeňovania riadiacich pracovníkov registrovaných spoločností (4) a odporúčanie 2009/385/ES z 30. apríla 2009, ktorým sa dopĺňajú odporúčania 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokiaľ ide o systém odmeňovania riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností (5).

(11)

Politika odmeňovania konkrétnej finančnej spoločnosti by takisto mala byť viazaná na veľkosť príslušnej finančnej spoločnosti, ako aj na povahu a zložitosť jej aktivít.

(12)

Mala by sa prijať politika odmeňovania zameraná na riziko, ktorá je konzistentná s účinným riadením rizík a neprináša so sebou nadmerné vystavenie riziku.

(13)

Politika odmeňovania by sa mala vzťahovať na tie kategórie pracovníkov, ktorých odborné činnosti majú podstatný vplyv na rizikový profil finančnej spoločnosti. S cieľom vyhnúť sa stimulom spôsobujúcim nadmerné riskovanie by sa mali prijať osobitné opatrenia týkajúce sa odmeňovania týchto kategórií pracovníkov.

(14)

Cieľom politiky odmeňovania by malo byť zosúladenie osobných cieľov pracovníkov s dlhodobými záujmami dotknutej finančnej spoločnosti. Posudzovanie výkonnostných zložiek odmeňovania by sa malo zakladať na dlhodobejšom výkone a mali by sa v ňom zohľadňovať nevyriešené riziká spojené s týmto výkonom. Posudzovanie výkonu by sa malo opierať o viacročný rámec napríklad troch až piatich rokov, aby sa zaistilo, že proces posudzovania sa zakladá na dlhodobom výkone a že skutočné vyplácanie výkonnostných zložiek odmeňovania sa rozloží na celý hospodársky cyklus spoločnosti.

(15)

Finančné spoločnosti by mali mať možnosť získať späť pohyblivé zložky odmeňovania udelené za výkon na základe údajov, o ktorých sa preukázalo, že boli jednoznačne nesprávne uvedené.

(16)

Všeobecnou zásadou je, že platby súvisiace s predčasným ukončením zmluvy, ktoré sú udelené na zmluvnom základe, by nemali byť odmenou za zlyhanie. V prípade riadiacich pracovníkov kótovaných finančných spoločností by sa mali uplatňovať špecifické ustanovenia o výplatách odstupného ustanovené v odporúčaní 2009/385/ES.

(17)

Na zosúladenie politiky odmeňovania s cieľmi by sa mala zohľadniť obchodná stratégia, hodnoty a dlhodobé záujmy finančnej inštitúcie, ďalšie faktory popri finančnom výkone, ako je súlad so systémami a kontrolami finančnej inštitúcie, ako aj súlad s normami upravujúcimi vzťah medzi zákazníkmi a investormi.

(18)

Účinné riadenie je nevyhnutnou podmienkou pre riadnu politiku odmeňovania. Rozhodovací proces týkajúci sa politiky odmeňovania používanej finančnou spoločnosťou by mal byť interne transparentný a mal by byť navrhnutý tak, aby sa predišlo konfliktom záujmov a zaistila sa nezávislosť zúčastnených osôb.

(19)

Riadiaci orgán finančnej spoločnosti by mal mať konečnú zodpovednosť za zavedenie politiky odmeňovania za celú finančnú spoločnosť a monitorovanie jej vykonávania. Na zaistenie potrebnej odbornosti by do tohto procesu mali byť zapojení pracovníci s kontrolnými funkciami a prípadne oddelenia pre ľudské zdroje a odborníci na túto problematiku. Konkrétne by pracovníci s kontrolnými funkciami mali byť takisto zapojení do navrhovania politiky odmeňovania a preskúmavania jej vykonávania a mali by byť primerane odmeňovaní, aby táto práca bola príťažlivá pre kvalifikovaných jednotlivcov a aby sa zaistila ich nezávislosť od kontrolovaných podnikateľských jednotiek. Štatutárny audítor by v rámci platných oznamovacích povinností mal (dozornému) orgánu alebo výboru pre audit podávať správy o podstatných slabých stránkach zistených pri preskúmavaní vykonávania politiky odmeňovania.

(20)

Je pravdepodobnejšie, že kontrola a vykonávanie návrhu politiky odmeňovania budú účinnejšie, keď priamo zúčastnené strany finančnej spoločnosti, prípadne aj jej zástupcovia zamestnancov dostanú riadne informácie o procese vytvárania a monitorovania politiky odmeňovania a zapoja sa doň. Na tento účel by finančné spoločnosti mali zverejniť príslušné informácie svojim priamo zúčastneným stranám.

(21)

Uplatňovanie zásad ustanovených v tomto odporúčaní by sa malo posilniť prostredníctvom preskúmania vykonaného dozornými orgánmi na vnútroštátnej úrovni. Celkové posúdenie dobrého stavu finančnej spoločnosti dozornými orgánmi by preto malo obsahovať posúdenie súladu politiky odmeňovania používanej finančnou spoločnosťou so zásadami ustanovenými v tomto odporúčaní.

(22)

Členské štáty by mali zaistiť, aby pobočky finančných spoločností, ktoré majú svoje sídlo alebo ústredie v tretej krajine a ktoré sú činné na území členského štátu, podliehali podobných zásadám pre politiku odmeňovania, ktoré platia pre finančné spoločnosti so sídlom alebo ústredím na území členského štátu.

(23)

Toto odporúčanie by sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté opatrenia, ktoré môžu členské štáty prijať v súvislosti s politikami odmeňovania používanými finančnými spoločnosťami, ktoré využívajú štátnu pomoc.

(24)

Oznámenie opatrení členskými štátmi v súlade s týmto odporúčaním by malo obsahovať jasné údaje o lehote, v ktorej finančné spoločnosti majú prijať politiky odmeňovania vyhovujúce zásadám ustanoveným v tomto odporúčaní,

TÝMTO ODPORÚČA:

ODDIEL I

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Rozsah pôsobnosti

1.1.

Členské štáty by mali zaistiť, aby sa zásady uvedené v oddieloch II, III a IV uplatňovali na všetky finančné spoločnosti, ktoré majú svoje sídlo alebo ústredie na svojom území.

1.2.

Členské štáty by mali zaistiť, aby sa zásady obsiahnuté v oddieloch II, III a IV uplatňovali na odmeňovanie tých kategórií zamestnancov, ktorých odborné činnosti majú podstatný vplyv na rizikový profil danej finančnej spoločnosti.

1.3.

Pri prijímaní opatrení, ktorými sa zaistí, aby finančné spoločnosti uplatňovali uvedené zásady, by členské štáty mali zohľadniť povahu, veľkosť, ako aj špecifickú oblasť aktivít dotknutej finančnej spoločnosti.

1.4.

Členské štáty by mali uplatňovať zásady uvedené v oddieloch II, III a IV na finančné spoločnosti na jednotlivom a konsolidovanom základe. Zásady riadnej politiky odmeňovania by sa mali uplatňovať na skupinovej úrovni na materský podnik a na jeho dcérske podniky vrátane podnikov zriadených v zahraničných finančných centrách.

1.5.

Toto odporúčanie sa neuplatňuje na poplatky a provízie prijaté sprostredkovateľmi a externými poskytovateľmi služieb v prípade externe zadávaných činností.

2.   Vymedzenia pojmov na účely tohto odporúčania

2.1.

„Finančná spoločnosť“ znamená akýkoľvek podnik bez ohľadu na jeho právny štatút a na to, či je regulovaný, alebo nie, ktorý vykonáva akúkoľvek z týchto činností na profesionálnom základe:

a)

prijíma vklady a iné splatné finančné prostriedky;

b)

poskytuje investičné služby a/alebo vykonáva investičné činnosti v zmysle smernice 2004/39/ES;

c)

podieľa sa na poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti;

d)

vykonáva podnikateľské činnosti podobné činnostiam ustanoveným v písmenách a), b) alebo c).

Medzi finančné spoločnosti patria okrem iného aj úverové inštitúcie, investičné spoločnosti, poisťovacie a zaisťovacie podniky, penzijné fondy a systémy kolektívneho investovania.

2.2.

„Riadiaci pracovník“ znamená akéhokoľvek člena správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu finančnej spoločnosti.

2.3.

„Pracovníci s kontrolnými funkciami“ znamenajú pracovníkov vo funkcii pre riadenie rizika, vnútornú kontrolu a podobné funkcie v rámci finančnej spoločnosti.

2.4.

„Premenlivá zložka odmeny“ znamená časť nároku na odmenu, ktorá sa udeľuje na základe výkonnostných kritérií, vrátane prémií.

ODDIEL II

Politika odmeňovania

3.   Všeobecne

3.1.

Členské štáty by mali zaistiť, aby finančné spoločnosti zaviedli, vykonávali a udržiavali v platnosti politiku odmeňovania, ktorá je v súlade s riadnym a účinným riadením rizika a podporuje ho a ktorá nespôsobuje nadmerné riskovanie.

3.2.

Politika odmeňovania by mala byť v súlade s podnikateľskou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami finančnej spoločnosti, ako je napríklad vyhliadka udržateľného rastu, ako aj v súlade so zásadami vzťahujúcimi sa na ochranu zákazníkov a investorov pri poskytovaní služieb.

4.   Štruktúra politiky odmeňovania

4.1.

Ak odmena obsahuje pohyblivú zložku alebo prémiu, politika odmeňovania by mala byť štruktúrovaná na základe vhodnej rovnováhy medzi stálymi a pohyblivými zložkami odmeňovania. Vhodná rovnováha medzi zložkami odmeňovania sa môže pri jednotlivých zamestnancoch líšiť v závislosti od podmienok trhu a konkrétneho kontextu, v ktorom je finančná spoločnosť činná. Členské štáty by mali zaistiť, aby sa v politike odmeňovania vo finančnej spoločnosti stanovila horná hranica pohyblivej zložky odmeny.

4.2.

Stála zložka odmeny by mala predstavovať dostatočne vysoký podiel celkovej odmeny, ktorý finančnej spoločnosti umožní uplatňovať dostatočne pružnú politiku prémií. Finančné spoločnosti by najmä mali mať možnosť úplne alebo čiastočne neposkytnúť prémie, ak daný jednotlivec, daná obchodná jednotka alebo daná finančná spoločnosť nespĺňa výkonnostné kritériá. Finančná spoločnosť by mala mať takisto možnosť neposkytnúť prémie, keď sa jej situácia výrazne zhorší, najmä keď sa už nedá predpokladať, že môže alebo bude naďalej schopná pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti aj v budúcnosti.

4.3.

Ak je priznaná prémia, významná časť tejto prémie by sa mala na určitý minimálny čas odložiť. Výška odloženej časti prémie by sa mala stanoviť podľa pomeru celkovej výšky prémie k celkovej výške odmeny.

4.4.

V odloženom prvku prémie by sa mali zohľadniť nevyriešené riziká spojené s výkonom, na ktoré sa prémia vzťahuje, a môže pozostávať z vlastného kapitálu, opcií, peňažnej hotovosti alebo iných finančných prostriedkov, ktorých výplata sa odkladá na daný čas odkladu. Meradlá budúceho výkonu, na ktorý sa viaže odložený prvok odmien, by mali byť upravené o riziko, ako sa ustanovuje v bode 5.

4.5.

Zmluvné platby spojené s predčasným ukončením zmluvy by sa mali viazať na výkon dosiahnutý v priebehu času a mali by byť navrhnuté spôsobom, pri ktorom sa neodmeňuje zlyhanie.

4.6.

Členské štáty by mali zaistiť, aby (dozorný) orgán finančnej spoločnosti mohol od zamestnancov požadovať vrátenie všetkých prémií, ktoré boli priznané za výkon na základe údajov, o ktorých sa preukázalo, že boli zjavne nesprávne uvedené, alebo ich časti.

4.7.

Štruktúra politiky odmeňovania by sa mala po určitom čase aktualizovať, aby sa zaistilo, že sa bude vyvíjať podľa meniacej sa situácie dotknutej finančnej spoločnosti.

5.   Meranie výkonu

5.1.

Keď sa odmena vzťahuje na výkon, jej celková výška by sa mala zakladať na kombinácii hodnotenia výkonu jedinca a príslušnej obchodnej jednotky a hodnotenia celkových výsledkov finančnej spoločnosti.

5.2.

Hodnotenie výkonu by sa malo uskutočňovať na viacročnom základe, aby sa zaistilo, že proces hodnotenia sa zakladá na dlhodobom výkone a že skutočné vyplatenie prémií sa rozloží na celý hospodársky cyklus spoločnosti.

5.3.

Meranie výkonnosti ako základ pre prémie alebo prémiové fondy by malo obsahovať úpravu o súčasné a budúce riziká súvisiace so základnou výkonnosťou a malo by zohľadňovať náklady vloženého kapitálu a potrebnú likviditu.

5.4.

Pri stanovovaní jednotlivého výkonu by sa mali zohľadniť kritériá nefinančnej povahy, ako je súlad s vnútornými pravidlami a postupmi aj súlad so zásadami upravujúcimi vzťah medzi zákazníkmi a investormi.

6.   Riadenie

6.1.

Politika odmeňovania by mala obsahovať opatrenia na predchádzanie konfliktom záujmov. Postupy na určenie odmien v rámci finančnej spoločnosti by mali byť jasné a zdokumentované a mali by byť interne transparentné.

6.2.

(Dozorný) orgán by mal určiť odmeňovanie riadiacich pracovníkov. Okrem toho by mal (dozorný) orgán určiť všeobecné zásady politiky odmeňovania finančnej inštitúcie a byť zodpovedný za ich uplatňovanie.

6.3.

Do vypracúvania politiky odmeňovania by mali byť zapojení pracovníci s kontrolnými funkciami a prípadne útvary pre ľudské zdroje a externí odborníci.

6.4.

Členovia (dozorného) orgánu zodpovední za politiku odmeňovania a členovia výborov pre odmeňovanie a pracovníci, ktorí sa podieľajú na vypracúvaní a vykonávaní politiky odmeňovania by mali mať príslušné odborné spôsobilosti a mali by byť funkčne nezávislí od podnikateľských jednotiek, ktoré kontrolujú, a tým by mali mať možnosť vytvoriť si nezávislý úsudok o vhodnosti politiky odmeňovania vrátane dôsledkov týkajúcich sa rizika a riadenia rizík.

6.5.

Bez toho, aby bola dotknutá celková zodpovednosť (dozorného) orgánu, ako sa uvádza v bode 6.2, by vykonávanie politiky odmeňovania malo aspoň raz ročne podliehať nezávislému vnútornému preskúmaniu uskutočnenému pracovníkmi s kontrolnými funkciami, zameranému na súlad s politikami a postupmi vymedzenými (dozorným) orgánom. Pracovníci s kontrolnými funkciami by mali o výsledku tohto prieskumu podať správu (dozornému) orgánu.

6.6.

Pracovníci podieľajúci sa na procese kontroly by mali byť nezávislí od podnikateľských jednotiek, na ktoré dozerajú, mať primeranú právomoc a mali by byť odmeňovaní na základe dosiahnutých výsledkov vyplývajúcich zo stanovených cieľov spojených s ich úlohami, ktoré zohrávajú, a nezávisle od výkonu v oblastiach podnikania, ktoré kontrolujú. Najmä so zreteľom na poisťovacie alebo zaisťovacie podniky by odmena za poistno-matematickú funkciu a odmena zodpovedného poistného matematika mali byť úmerné jeho/jej úlohe, ktorú zohrávajú v poisťovacom alebo zaisťovacom podniku, a nie výkonu dotknutého podniku.

6.7.

Všeobecné zásady politiky odmeňovania by mali byť prístupné pracovníkom, na ktorých sa vzťahujú. Títo pracovníci by mali byť oboznámení s kritériami, ktoré sa použijú pri určení ich odmeny, ako aj s procesom ohodnotenia. Proces ohodnotenia a politika odmeňovania by mali byť riadne zdokumentované a pre príslušných jednotlivých zamestnancov transparentné.

ODDIEL III

Zverejňovanie

7.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o dôvernosti a ochrane údajov, finančná spoločnosť by mala pre príslušné priamo zúčastnené strany zverejňovať príslušné informácie o politike odmeňovania uvedené v oddiele II a všetky aktualizácie v prípade zmien politiky, ktoré by mali byť jasné a zrozumiteľné. Takéto zverejňovanie by malo mať formu samostatného vyhlásenia o politike odmeňovania, pravidelného zverejňovania v ročných účtovných závierkach alebo inú formu.

8.

Zverejniť by sa mali tieto informácie:

a)

informácie týkajúce sa rozhodovacieho procesu použitého pri určení politiky odmeňovania vrátane prípadných informácií o zložení a mandáte výboru pre odmeňovanie, mena externého poradcu, ktorého služby sa použili pri určení politiky odmeňovania, a úlohy príslušných priamo zúčastnených strán;

b)

informácie týkajúce sa väzby medzi odmenou a výkonom;

c)

informácie o výkonnostných kritériách použitých na meranie výkonu a o úprave rizika;

d)

informácie o výkonnostných kritériách, ktoré sú základom nároku na akcie, opcie alebo pohyblivé zložky odmeňovania;

e)

hlavné parametre a zdôvodnenie akéhokoľvek ročného systému prémií a všetkých ďalších nepeňažných dávok.

9.

Pri určovaní úrovne informácií, ktoré by mali byť zverejnené, by členské štáty mali zohľadniť povahu, veľkosť, ako aj konkrétny rozsah pôsobnosti činností dotknutej finančnej spoločnosti.

ODDIEL IV

Dozor

10.

Členské štáty by mali zaistiť, aby pri monitorovaní dodržiavania zásad uvedených v oddieloch II a III príslušné orgány zohľadnili veľkosť finančnej spoločnosti a povahu a zložitosť jej aktivít.

11.

Členské štáty by mali zaistiť také postavenie finančných spoločností, ktoré im umožňuje oznámiť príslušným orgánom politiku odmeňovania, na ktorú sa vzťahuje toto odporúčanie, vrátane uvedenia súladu so zásadami ustanovenými v tomto odporúčaní formou vhodne aktualizovaného vyhlásenia o politike odmeňovania.

12.

Členské štáty by mali zaistiť, aby príslušné orgány pohli požiadať o všetky informácie potrebné na vyhodnotenie rozsahu, v akom sa zásady uvedené v oddieloch II a III dodržiavajú, a mali k týmto informáciám prístup.

ODDIEL V

Záverečné ustanovenia

13.

Členské štáty sa vyzývajú, aby do 31. decembra 2009 prijali potrebné opatrenia na podporu uplatňovania tohto odporúčania a Komisii oznámili opatrenia prijaté v súlade s týmto odporúčaním, čím Komisii umožnia podrobne monitorovať situáciu a na tomto základe posúdiť potrebu ďalších opatrení.

14.

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. apríla 2009

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  KOM(2009) 114.

(2)  Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 55.

(5)  Pozri stranu 28 tohto úradného vestníka.


15.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 120/28


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 30. apríla 2009,

ktorým sa dopĺňajú odporúčania 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokiaľ ide o systém odmeňovania riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností

(Text s významom pre EHP)

(2009/385/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 211 druhú zarážku,

keďže:

(1)

Dňa 14. decembra 2004 Komisia prijala odporúčanie 2004/913/ES o zavedení vhodného systému odmeňovania riadiacich pracovníkov registrovaných spoločností (1) a 15. februára 2005 Komisia prijala odporúčanie 2005/162/ES (2) o úlohe riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností s nevýkonnými alebo dozornými oprávneniami a o výboroch vrcholového (dozorného) orgánu. Hlavnými cieľmi týchto odporúčaní je zabezpečiť transparentnosť postupov pri odmeňovaní, kontrolu akcionárov týkajúcu sa politiky odmeňovania a individuálneho odmeňovania prostredníctvom zverejňovania informácií a zavedenie povinného alebo poradného hlasovania týkajúceho sa zásad odmeňovania a schválenie systémov odmeňovania na základe akcií akcionármi, účinný a nezávislý nevýkonný dozor a prinajmenšom poradnú úlohu výboru pre odmeňovanie s ohľadom na postupy pri odmeňovaní.

(2)

Z odporúčaní vyplýva, že Komisia by mala situáciu monitorovať, a to vrátane implementácie a uplatňovania zásad uvedených v daných odporúčaniach, a posúdiť, či sú potrebné ďalšie opatrenia. Okrem toho skúsenosti z posledných rokov a v súčasnosti v súvislosti s finančnou krízou naznačujú, že štruktúry odmeňovania sú čoraz zložitejšie, príliš zamerané na krátkodobé úspechy a v niektorých prípadoch vedúce k nadmernému odmeňovaniu, ktoré nebolo odôvodnené výkonmi.

(3)

Zatiaľ čo forma, štruktúra a úroveň odmeňovania riadiacich pracovníkov naďalej patria predovšetkým do právomoci spoločností, ich akcionárov a prípadne zástupcov zamestnancov, Komisia sa domnieva, že sú potrebné ďalšie zásady týkajúce sa štruktúry odmeňovania riadiacich pracovníkov, ako sa uvádza v politike odmeňovania spoločnosti a v postupe na určenie odmeňovania a kontrole tohto postupu.

(4)

Toto odporúčanie nemá prípadný vplyv na práva sociálnych partnerov v kolektívnom vyjednávaní.

(5)

Súčasný systém odmeňovania riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností by sa mal posilniť prostredníctvom zásad, ktoré sú doplňujúce k zásadám obsiahnutým v odporúčaniach 2004/913/ES a 2005/162/ES.

(6)

Štruktúrou odmeňovania riadiacich pracovníkov by sa mala podporovať dlhodobá udržateľnosť spoločnosti a zabezpečiť, že odmeňovanie je založené na výkone. Pohyblivé zložky odmeňovania by preto mali byť spojené s vopred určenými a merateľnými kritériami výkonu vrátane kritérií nefinančnej povahy. Mali by sa stanoviť limity pohyblivých zložiek odmeňovania. Dôležité pohyblivé zložky odmeňovania by sa mali odložiť na určité obdobie, napríklad na tri až päť rokov, pod podmienkou splnenia podmienok výkonu. Okrem toho v najnutnejšom prípade by spoločnosti mali byť schopné získať späť pohyblivé zložky odmeňovania vyplatené na základe údajov, o ktorých sa preukázalo, že boli jednoznačne nesprávne uvedené.

(7)

Je potrebné zabezpečiť, aby odstupné, tzv. zlaté padáky, neboli odmenou za neúspech a aby sa rešpektoval hlavný cieľ odstupného, ktorým je poskytnúť záchrannú sieť v prípade predčasného ukončenia zmluvy. Na tento účel by sa odstupné malo vopred obmedziť na určitú sumu alebo trvanie, ktoré by vo všeobecnosti nemalo byť dlhšie ako ročné odmeňovanie na dva roky (výlučne na základe fixnej zložky ročného platu) a nemalo by sa vyplatiť, ak k ukončeniu došlo v dôsledku neprimeraného výkonu alebo ak riadiaci pracovník odíde z vlastnej vôle. Nezabraňuje sa tým odstupnému v situáciách predčasného ukončenia zmluvy v dôsledku zmien v stratégii spoločnosti alebo v situáciách zlúčenia a/alebo splynutia spoločností.

(8)

Systémy, v ktorých sú riadiaci pracovníci odmeňovaní prostredníctvom akcií, opcií alebo akýmikoľvek inými právami na získanie akcií alebo sú odmeňovaní na základe vývoja ceny akcií, by mali byť skôr spojené s výkonom a s dlhodobým vytváraním hodnoty spoločnosti. Na akcie by sa preto malo uplatňovať vhodné rozhodné obdobie, pričom nárok na ne podlieha podmienkam výkonu. Opcie a práva na získanie akcií alebo odmeňovanie na základe vývoja ceny akcií by nemali byť v primeranom období uplatniteľné a právo na ich uplatnenie by malo podliehať podmienkam výkonu. S cieľom ďalej predchádzať konfliktom záujmov riadiacich pracovníkov, ktorí vlastnia akcie spoločnosti, títo riadiaci pracovníci by mali byť povinní ponechať si časť svojich akcií do konca svojho mandátu.

(9)

S cieľom uľahčiť posudzovanie akcionárov týkajúce sa prístupu spoločnosti k odmeňovaniu a posilniť zodpovednosť spoločnosti voči svojim akcionárom by zásady odmeňovania mali byť jasné a ľahko zrozumiteľné. Okrem toho je potrebné ďalšie zverejňovanie informácií týkajúcich sa štruktúry odmeňovania.

(10)

S cieľom zvýšiť zodpovednosť by sa akcionári mali podnietiť na to, aby sa zúčastňovali na valných zhromaždeniach a uvážene využívali svoje hlasovacie práva. Inštitucionálni akcionári by konkrétne mali zohrávať hlavnú úlohu v súvislosti so zabezpečením zvýšenej zodpovednosti orgánov s ohľadom na otázky odmeňovania.

(11)

Ako sa uvádza v odporúčaní 2005/162/ES, výbory pre odmeňovanie zohrávajú dôležitú úlohu v tvorbe politiky odmeňovania spoločnosti, predchádzaní konfliktom záujmov a dohliadaní nad správaním (riadiacich) orgánov v súvislosti s odmeňovaním. V záujme posilnenia úlohy týchto výborov by aspoň jeden ich člen mal mať odborné znalosti v oblasti odmeňovania.

(12)

Konzultanti v oblasti odmeňovania môžu mať protichodné záujmy, napríklad keď poskytujú výboru pre odmeňovanie rady o postupoch a opatreniach pri odmeňovaní a zároveň poskytujú poradenstvo spoločnosti alebo riadiacemu pracovníkovi (pracovníkom) s výkonnými alebo správnymi oprávneniami. Výbory pre odmeňovanie by mali pri najímaní konzultantov postupovať opatrne, aby sa zabezpečilo, že rovnakí konzultanti nebudú poskytovať poradenstvo súčasne oddeleniu spoločnosti pre ľudské zdroje alebo riadiacim pracovníkom s výkonnými alebo správnymi oprávneniami.

(13)

Vzhľadom na závažnosť otázky odmeňovania riadiacich pracovníkov a s cieľom zvýšiť účinné uplatňovanie rámca Spoločenstva, pokiaľ ide o odmeňovanie riadiacich pracovníkov, Komisia plánuje vo zvýšenej miere využívať rôzne monitorovacie mechanizmy, ako sú výročné výsledkové listiny a vzájomné preskúmania uskutočnené členskými štátmi. Okrem toho Komisia plánuje preskúmať možnosti štandardizovaného zverejňovania politiky odmeňovania riadiacich pracovníkov.

(14)

Oznámenie opatrení členskými štátmi v súlade s týmto odporúčaním by malo zahŕňať jasný časový rámec, v ktorom spoločnosti prijmú politiky odmeňovania v súlade so zásadami uvedenými v tomto odporúčaní,

TÝMTO ODPORÚČA:

ODDIEL I

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

1.   Rozsah pôsobnosti

1.1.

Rozsah pôsobnosti oddielu II tohto odporúčania zodpovedá rozsahu pôsobnosti odporúčania 2004/913/ES.

Rozsah pôsobnosti oddielu III tohto odporúčania zodpovedá rozsahu pôsobnosti odporúčania 2005/162/ES.

1.2.

Členské štáty by mali prijať všetky vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby kótované spoločnosti, na ktoré sa vzťahujú odporúčania 2004/913/ES a 2005/162/ES, zohľadnili toto odporúčanie.

2.   Vymedzenie pojmov doplňujúce vymedzenia pojmov ustanovené v odporúčaniach 2004/913/ES a 2005/162/ES:

2.1.

„Pohyblivé zložky odmeňovania“ sú zložky nároku na odmeňovanie riadiacich pracovníkov, ktoré sa udeľujú na základe kritéria výkonu, vrátane odmien.

2.2.

„Odstupné“ je akákoľvek platba naviazaná na predčasné ukončenie zmlúv pre riadiacich pracovníkov s výkonnými alebo správnymi oprávneniami vrátane platieb vzťahujúcich sa na trvanie výpovednej lehoty alebo doložky o nekonkurovaní zahrnutej v zmluve.

ODDIEL II

Politika odmeňovania

(oddiel II odporúčania 2004/913/ES)

3.   Štruktúra politiky odmeňovania riadiacich pracovníkov

3.1.

Ak politika odmeňovania zahŕňa pohyblivé zložky odmeňovania, spoločnosti by mali stanoviť limity vzťahujúce sa na pohyblivú(-é) zložku(-y). Fixná zložka odmeňovania by mala stačiť na to, aby spoločnosť mohla neposkytnúť pohyblivé zložky odmeňovania, ak sa nesplnia kritériá výkonu.

3.2.

Udelenie pohyblivých zložiek odmeňovania by malo podliehať vopred určeným a merateľným kritériám výkonu.

Kritériá výkonu by mali podporovať dlhodobú udržateľnosť spoločnosti a zahŕňať kritériá nefinančnej povahy, ktoré sú relevantné pre dlhodobú tvorbu hodnoty spoločnosti, ako je dodržiavanie uplatniteľných pravidiel a postupov.

3.3.

Ak sa udelí pohyblivá zložka odmeňovania, jej hlavná časť by sa mala odložiť na minimálne časové obdobie. Časť pohyblivej zložky určená na odklad by sa mala určiť v súvislosti s relatívnym významom pohyblivej zložky v porovnaní s fixnou zložkou odmeňovania.

3.4.

Zmluvné dojednania s riadiacimi pracovníkmi s výkonnými alebo správnymi oprávneniami by mali zahŕňať ustanovenia umožňujúce spoločnosti, aby získala späť pohyblivé zložky odmeňovania, ktoré boli udelené na základe údajov, o ktorých sa následne preukázalo, že boli uvedené jednoznačne nesprávne.

3.5.

Odstupné by nemalo presiahnuť fixnú sumu alebo fixný počet rokov ročného odmeňovania, ktorý by vo všeobecnosti nemal byť vyšší ako dva roky fixnej zložky odmeňovania alebo jej ekvivalentu.

Odstupné by sa malo vyplácať, ak k ukončeniu zmluvy dôjde v dôsledku neprimeraného výkonu.

4.   Odmeňovanie na základe akcií

4.1.

Nárok na akcie by sa nemal uplatňovať aspoň tri roky po ich udelení.

Opcie alebo akékoľvek iné práva na získanie akcií alebo odmeňovanie na základe vývoja ceny akcií by nemali byť uplatniteľné najmenej tri roky po ich udelení.

4.2.

Nárok na akcie a právo na uplatnenie opcií alebo akékoľvek iné právo na získanie akcií alebo odmeňovanie na základe vývoja ceny akcií by malo podliehať vopred určeným a merateľným kritériám výkonu.

4.3.

Po priznaní nároku by si riadiaci pracovníci mali ponechať určité množstvo akcií až do konca svojho mandátu, a to na základe potreby financovať akékoľvek náklady spojené so získaním akcií. Počet akcií určených na ponechanie by mal byť pevne stanovený, napríklad dvojnásobok hodnoty celkového ročného odmeňovania (fixné zložky plus pohyblivé zložky).

4.4.

Odmeňovanie riadiacich pracovníkov s nevýkonnými alebo dozornými oprávneniami by nemalo zahŕňať opcie.

5.   Zverejňovanie politiky odmeňovania riadiacich pracovníkov

5.1.

Zásady odmeňovania uvedené v bode 3.1 odporúčania 2004/913/ES by mali byť jasné a ľahko zrozumiteľné.

5.2.

Okrem informácií uvedených v bode 3.3 odporúčania 2004/913/ES by zásady odmeňovania mali obsahovať tieto informácie:

a)

vysvetlenie skutočnosti, ako výber kritérií výkonu prispieva k dlhodobým záujmom spoločnosti v súlade s bodom 3.2 tohto odporúčania;

b)

vysvetlenie uplatňovaných metód s cieľom určiť, či kritériá výkonu boli splnené;

c)

postačujúce informácie týkajúce sa období odkladu s ohľadom na pohyblivé zložky odmeňovania, ako sa uvádza v bode 3.3 tohto odporúčania;

d)

postačujúce informácie týkajúce sa politiky odstupného, ako sa uvádza v bode 3.4 tohto odporúčania;

e)

postačujúce informácie týkajúce sa rozhodného obdobia vzťahujúceho sa na odmeňovanie založené na akciách, ako sa uvádza v bode 4.1 tohto odporúčania;

f)

postačujúce informácie týkajúce sa politiky uchovania akcií po priznaní nároku, ako sa uvádza v bode 4.3 tohto odporúčania;

g)

postačujúce informácie o zložení skupín porovnateľných spoločností, ktorých politika odmeňovania sa skúmala v súvislosti so zavedením politiky odmeňovania príslušnej spoločnosti.

6.   Hlasovanie akcionárov

6.1.

Akcionári, najmä inštitucionálni akcionári, by sa podnietiť na to, aby sa zúčastňovali na valných zhromaždeniach tam, kde je to vhodné, a aby uvážene využívali svoje hlasovacie práva, pokiaľ ide o odmeňovanie riadiacich pracovníkov pri zohľadnení zásad uvedených v tomto odporúčaní, odporúčaní 2004/913/ES a odporúčaní 2005/162/ES.

ODDIEL III

Výbor pre odmeňovanie

(bod 3 prílohy I k odporúčaniu 2005/162/ES)

7.   Vytvorenie a zloženie

7.1.

Aspoň jeden z členov výboru pre odmeňovanie by mal mať znalosti a skúsenosti v oblasti politiky odmeňovania.

8.   Úloha

8.1.

Výbor pre odmeňovanie by mal pravidelne preskúmať politiku odmeňovania týkajúcu sa riadiacich pracovníkov s výkonnými alebo správnymi oprávneniami vrátane politiky odmeňovania založenej na akciách a jej implementácie.

9.   Činnosť

9.1.

Výbor pre odmeňovanie by sa mal pri výkone svojich funkcií riadiť nezávislým úsudkom a rešpektovať bezúhonnosť.

9.2.

Pri využívaní služieb konzultantov s cieľom získať informácie o štandardných trhových systémoch odmeňovania by výbor pre odmeňovanie mal zabezpečiť, aby príslušní konzultanti zároveň neposkytovali poradenstvo oddeleniu spoločnosti pre ľudské zdroje alebo riadiacim pracovníkom s výkonnými alebo správnymi oprávneniami príslušnej spoločnosti.

9.3.

Pri výkone svojich funkcií by výbor pre odmeňovanie mal zabezpečiť, aby odmeňovanie jednotlivých riadiacich pracovníkov s výkonnými alebo správnymi oprávneniami bolo úmerné odmeňovaniu iných riadiacich pracovníkov s výkonnými alebo správnymi oprávneniami a ďalších zamestnancov spoločnosti.

9.4.

Výbor pre odmeňovanie by mal akcionárom podávať správy o výkone svojich funkcií a na tento účel by sa mal zúčastňovať na výročnom valnom zhromaždení.

ODDIEL IV

Záverečné ustanovenia

10.

Členské štáty sa vyzývajú, aby do 31. decembra 2009 prijali potrebné opatrenia na podporu uplatňovania tohto odporúčania.

V tejto súvislosti sa členské štáty vyzývajú, aby so zainteresovanými stranami zorganizovali vnútroštátne konzultácie týkajúce sa tohto odporúčania a Komisii oznámili opatrenia prijaté v súlade s týmto odporúčaním s cieľom umožniť Komisii podrobné monitorovanie situácie a na tomto základe posúdiť potrebu ďalších opatrení.

11.

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 30. apríla 2009

Za Komisiu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 52, 25.2.2005, s. 51.