ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.116.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 116

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
9. mája 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 377/2009 z 8. mája 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 378/2009 z 8. mája 2009 o povolení nového použitia prípravku Bacillus cereus var. toyoi ako kŕmnej doplnkovej látky pre chovné samice králikov (držiteľ povolenia Rubinum S.A.) ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 379/2009 z 8. mája 2009 o povolení nového použitia prípravku 6-fytáza EC 3.1.3.26 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme, nosnice, kačice vo výkrme, prasiatka (odstavené), ošípané vo výkrme a prasnice [držiteľ povolenia Danisco Animal Nutrition, právnická osoba Danisco (UK) Limited] ( 1 )

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 380/2009 z 8. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ako aj na uplatňovanie krížového plnenia uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 479/2008

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 381/2009 z 8. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2092/2004 určujúce podrobné pravidlá pre žiadosti o dovoznú colnú kvótu na vykostené sušené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska

16

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2009/47/ES z 5. mája 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty

18

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/373/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2009 o schválení účtov platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2008 [oznámené pod číslom K(2009) 3219]

21

 

 

2009/374/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe VII k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa, hydiny, rýb a mlieka a mliečnych výrobkov v Rumunsku [oznámené pod číslom K(2009) 3390]  ( 1 )

49

 

 

2009/375/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2009 o financovaní pracovného programu na rok 2009 týkajúceho sa nástrojov odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín, zdravia zvierat, dobrých podmienok zvierat a zdravia rastlín

54

 

 

2009/376/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/716/ES, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2009) 3442]  ( 1 )

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

9.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 377/2009

z 8. mája 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

64,3

TN

115,0

TR

116,4

ZZ

98,6

0707 00 05

MA

32,7

TR

123,2

ZZ

78,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 10 20

EG

45,5

IL

55,9

MA

48,3

TN

52,5

TR

95,9

US

68,2

ZZ

61,1

0805 50 10

TR

50,6

ZA

56,2

ZZ

53,4

0808 10 80

AR

82,4

BR

69,3

CA

127,2

CL

82,0

CN

90,7

NZ

103,6

US

124,5

UY

71,7

ZA

83,2

ZZ

92,7


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


9.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 378/2009

z 8. mája 2009

o povolení nového použitia prípravku Bacillus cereus var. toyoi ako kŕmnej doplnkovej látky pre chovné samice králikov (držiteľ povolenia Rubinum S.A.)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia nového použitia prípravku z mikroorganizmov Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 pre chovné samice králikov, ktorý sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Použitie uvedeného prípravku z mikroorganizmov bolo povolené pre ciciaky vo veku menej ako 2 mesiace a prasnice nariadením Komisie (ES) č. 256/2002 (2), ciciaky a ošípané na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 1453/2004 (3), dobytok na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 255/2005 (4), králiky na výkrm a kurčatá na výkrm nariadením Komisie (ES) č. 1200/2005 (5), ciciaky (2 mesiace) a prasnice nariadením Komisie (ES) č. 1143/2007 (6) a nariadením (ES) č. 166/2008 (7) pre morky na výkrm na obdobie 10 rokov.

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie v prípade chovných samíc králikov boli predložené nové údaje. Vo svojom stanovisku z 9. decembra 2008 Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel k záveru, že prípravok z mikroorganizmov Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, na zdravie ľudí ani na životné prostredie (8). Podľa uvedeného stanoviska používanie tohto prípravku je bezpečné pre túto ďalšiu kategóriu zvierat a má významný prínos, pokiaľ ide o celkovú produktivitu a znižovanie úmrtnosti mláďat počas laktácie. Úrad sa domnieva, že osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh nie sú potrebné. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok, ktoré sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. ES L 41, 13.2.2002, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 269, 17.8.2004, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 45, 16.2.2005, s. 3.

(5)  Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2005, s. 6.

(6)  Ú. v. EÚ L 256, 2.10.2007, s. 23.

(7)  Ú. v. EÚ L 50, 23.2.2008, s. 11.

(8)  The EFSA Journal (2008) 913, s. 1 – 13.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry

4b1701

Rubinum S.A.

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Zloženie doplnkovej látky:

prípravok Bacillus cereus var. toyoi s obsahom minimálneho množstva doplnkovej látky 1 × 1010 CFU/g

 

Charakteristika účinnej látky:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analytická metóda (1):

meranie: metódou platňového nanášania na tryptón sójový agar s predhrievaním vzoriek krmiva a identifikácia: pulznou gélovou elektroforézou (PFGE)

chovné samice králikov

0,2 × 109

1 × 109

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, čas použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie sa používajú okuliare a rukavice.

3.

Môže sa použiť v kŕmnej zmesi obsahujúcej povolené kokcidiostatikum: robenidín.

4.

Na použitie pre chovné samice králikov od párenia po koniec obdobia odstavovania.

29. mája 2019


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 379/2009

z 8. mája 2009

o povolení nového použitia prípravku 6-fytáza EC 3.1.3.26 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme, nosnice, kačice vo výkrme, prasiatka (odstavené), ošípané vo výkrme a prasnice [držiteľ povolenia Danisco Animal Nutrition, právnická osoba Danisco (UK) Limited]

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takéhoto povolenia.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia nového použitia prípravku 6-fytáza EC 3.1.3.26, ktorú produkuje Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme, nosnice, kačice vo výkrme, prasiatka (odstavené), ošípané vo výkrme a prasnice, ktorý sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Používanie 6-fytázy EC 3.1.3.26, ktorú produkuje Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), bolo povolené bez časového obmedzenia pre kurčatá vo výkrme nariadením Komisie (ES) č. 1743/2006 (2) a na obdobie 10 rokov pre kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme, nosnice, kačice vo výkrme, prasiatka (odstavené), ošípané vo výkrme a prasnice nariadením Komisie (ES) č. 785/2007 (3).

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie novej formulácie 6-fytázy EC 3.1.3.26, ktorú produkuje Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), pre kurčatá vo výkrme, morky vo výkrme, nosnice, kačice vo výkrme, prasiatka (odstavené), ošípané vo výkrme a prasnice boli predložené nové údaje.

(6)

Vo svojom stanovisku z 10. decembra 2008 (4) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel k záveru, že sa jeho predchádzajúce stanovisko prijaté 17. októbra 2006 (5) v plnej miere vzťahuje na túto novú formuláciu 6-fytázy EC 3.1.3.26. Z tohto dôvodu dospel úrad k záveru, že prípravok 6-fytáza EC 3.1.3.26, nová formulácia, ktorú produkuje Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), má účinok na cieľové druhy a je bezpečný z hľadiska zdravia zvierat, ľudí a životného prostredia. Úrad odporúča primerané opatrenia pre bezpečnosť používateľov. Osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh sa nepovažujú za potrebné. Týmto stanoviskom sa takisto potvrdzuje správa o metóde analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(7)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok ustanovených v uvedenej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ L 175, 5.7.2007, s. 5.

(4)  Vestník EFSA (2008) 915, s. 1 – 10.

(5)  Vestník EFSA (2006) 404, s. 1 – 20.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec platnosti povolenia

Jednotka aktivity/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť

4a1640

Danisco Animal Nutrition

[právnická osoba Danisco (UK) Limited]

6-fytáza

EC 3.1.3.26

 

Zloženie doplnkovej látky:

prípravok 6-fytáza (EC 3.1.3.26)

produkovaná Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

s minimálnou aktivitou:

 

pevná obalená forma: 10 000 FTU (1)/g

 

kvapalná forma: 10 000 FTU/ml

 

Charakteristika účinnej látky:

6-fytáza (EC 3.1.3.26)

produkovaná Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analytická metóda  (2)

kolorimetrická metóda merania anorganického fosfátu uvoľneného enzýmom zo substrátu fytátu

kurčatá na výkrm

250 FTU

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, lehotu trvanlivosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Na použitie v krmive s obsahom fosforu viazaného na fytín viac ako 0,23 %.

3.

Pre prasiatka (odstavené) do 35 kg hmotnosti.

4.

Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva:

kurčatá na výkrm: 500–750 FTU,

morky vo výkrme: 250–1 000 FTU,

nosnice: 150–900 FTU,

kačice vo výkrme: 250–1 000 FTU,

prasiatka (odstavené): 500–1 000 FTU,

ošípané vo výkrme: 500–1 000 FTU,

prasnice: 500 FTU.

5.

Na účely bezpečnosti: Počas manipulácie sa používajú ochranné okuliare a rukavice.

29. mája 2019

morky na výkrm

250 FTU

nosnice

150 FTU

kačice na výkrm

250 FTU

prasiatka (odstavené)

250 FTU

ošípané vo výkrme

250 FTU

prasnice

500 FTU


(1)  Jedna FTU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 mikromol anorganického fosfátu zo substrátu sodného fytátu za minútu pri pH 5,5 a 37 °C.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 380/2009

z 8. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ako aj na uplatňovanie krížového plnenia uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 479/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (1), a najmä na jeho článok 142 písm. b), c), d), e), k) a n),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 (2) sa zrušilo a nahradilo nariadením (ES) č. 73/2009. Niektoré ustanovenia zrušeného nariadenia sa však naďalej uplatňujú aj v roku 2009. Pravidlá ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 796/2004 (3) sa uplatňujú na obidve nariadenia. V dôsledku toho by sa mal aktualizovať názov nariadenia (ES) č. 796/2004.

(2)

Na odkazy na rôzne články nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktoré sa nahrádzajú nariadením (ES) č. 73/2009, sa vzťahuje tabuľka zhody v prílohe XVIII uvedeného nariadenia. Niektoré odkazy v nariadení (ES) č. 796/2004 na zrušené nariadenie by sa však v záujme jasnosti mali aktualizovať. Okrem toho ustanovenia, ktoré sa stali obsoletnými, by sa mali vymazať.

(3)

Požiadavky na vyňatie pôdy z produkcie v rámci režimu jednotnej platby sa zrušili. Zodpovedajúce ustanovenia v nariadení (ES) č. 796/2004 by sa preto mali vypustiť.

(4)

Systém identifikácie a registrácie platobných nárokov uvedený v článku 7 nariadenia (ES) č. 796/2004 musí zabezpečiť účinnú sledovateľnosť a povoliť krížové kontroly platobných nárokov. Osobitné požiadavky sú spojené s nárokmi pridelenými v súlade s článkom 68 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009. Informácie požadované s cieľom umožniť overenie splnenia týchto osobitných požiadaviek by sa preto mali začleniť do systému.

(5)

V článku 29 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa ustanovuje, že overovanie podmienok oprávnenosti na platbu sa musí ukončiť pred vykonaním platby. Rovnocenné ustanovenie v nariadení (ES) č. 796/2004 sa preto stalo zbytočné a malo by sa vypustiť.

(6)

Osobitné pravidlá ustanovené v článku 138 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004 z 29. októbra 2004 ustanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín (4), týkajúce sa znížení a vylúčení v rámci režimu jednotnej platby na plochu, sa zrušili nariadením Komisie (ES) č. 316/2009 (5). Odkazy na uvedený článok v nariadení (ES) č. 796/2004 by sa preto mali vypustiť. Okrem toho články v nariadení (ES) č. 796/2004, v ktorých je potrebný výslovný odkaz na režim jednotnej platby na plochu, by sa mali v dôsledku uvedenej úpravy nariadenia (ES) č. 73/2009 aktualizovať.

(7)

Potrebné sú osobitné ustanovenia týkajúce sa správy a kontroly, pokiaľ ide o osobitnú podporu, ktorá sa má poskytnúť v prípade dobrovoľného vykonávania ustanovení článku 68 nariadenia (ES) č. 73/2009.

(8)

Žiadosť o pomoc pre pestovateľov cukrovej repy a trstiny musí obsahovať aj kópiu dodávateľskej zmluvy uvedenej v článku 110r nariadenia (ES) č. 1782/2003. Tieto zmluvy nie sú v niektorých prípadoch ešte uzatvorené k poslednému dátumu, ktorý členský štát môže stanoviť na podanie žiadostí. Malo by sa preto umožniť predložiť tieto informácie k neskoršiemu dátumu, ktorý stanoví členský štát.

(9)

Článok 20 nariadenia (ES) č. 796/2004 obsahuje osobitné pravidlá pre situácie, keď je posledným dňom na predloženie žiadostí o pomoc štátny sviatok, sobota alebo nedeľa. Rovnaké pravidlo by sa malo uplatňovať na predkladanie zmien a doplnení jednotnej žiadosti v súlade s článkom 15 uvedeného nariadenia.

(10)

V článku 21a nariadenia (ES) č. 796/2004 sa ustanovujú pravidlá pre žiadosti o účasť na režime jednotnej platby predložené po lehote. Ustanovenia, ktoré sa majú uplatňovať v prvom roku uplatňovania režimu jednotnej platby, sa musia aktualizovať odkazmi na zavádzanie tohto režimu v nových členských štátoch. V článku 56 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa uvádza posledný deň na predloženie žiadostí o účasť na režime jednotných platieb, ktorý určí členský štát. V prípade, že sa do režimu jednotnej platby začlenia nové sektory, pravidlá uvedené v článku 21a nariadenia (ES) č. 796/2004, týkajúce sa žiadostí predložených po lehote v rámci režimu jednotnej platby, sa uplatňujú aj v prípade žiadostí poľnohospodárov týkajúcich sa takýchto nových sektorov. Dôležitosť podania žiadosti o účasť na režime jednotnej platby v určenej lehote je nevyhnutná z hľadiska účinného riadenia. Preto by sa mal stanoviť posledný deň, ktorý určia členské štáty, na predloženie žiadostí o účasť v prípade, že sa do režimu jednotnej platby začlenia nové sektory.

(11)

Odkaz v článku 31a nariadenia (ES) č. 796/2004 na váhy uvedené v článku 110e nariadenia (ES) č. 1782/2003 je obsoletný, a preto by sa mal vypustiť.

(12)

Väčšia časť platieb na plochu sa teraz oddelila od produkcie a viaže sa na skupinu plodín jedného druhu. Kontrola akéhokoľvek možného deklarovania celkovej nadmernej plochy, na ktorú sa vzťahuje jednotná žiadosť, už nie je potrebná. V dôsledku toho sa na základe takejto kontroly môžu zjednodušiť pravidlá týkajúce sa znížení v prípade deklarovania nadmerných plôch.

(13)

S cieľom harmonizovať pravidlá pre platby na plochu, platby na zvieratá a dodatočné platby týkajúce sa započítania znížení v troch kalendárnych rokoch nasledujúcich po kalendárnom roku zistenia by sa zrušenie nezaplateného zostatku po troch rokoch malo uplatňovať na všetky platby. Okrem toho v článku 5b nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (6), sa ustanovujú horizontálne pravidlá na započítanie nezaplatených dlhov v rámci budúcich platieb. Odkaz na platby, v rámci ktorých sa môžu dlhy započítať, by sa mal preto nahradiť odkazom na toto ustanovenie.

(14)

Informácie o výsledkoch kontrol krížového plnenia by sa mali sprístupniť všetkým platobným agentúram zodpovedným za riadenie rôznych platieb podliehajúcich požiadavkám na krížové plnenie, aby sa uplatnili vhodné zníženia v prípade, že ich zistenia opodstatnia.

(15)

Zaviedli sa nové pravidlá týkajúce sa modulácie. V tejto súvislosti sú ustanovenia týkajúce sa dodatočných platieb obsoletné, a preto by sa mali vypustiť. Okrem toho pravidlá týkajúce sa poradia žiadostí a základu na výpočet rôznych znížení sa musia aktualizovať a mali by sa začleniť možné zníženia pri dodržaní čistých stropov stanovených v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 73/2009.

(16)

V nariadení (ES) č. 885/2006 sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa započítania nevyrovnaných súm a možnosť rozhodnúť o nenavrátení nevyrovnaných súm vo výške 100 EUR alebo menej. Rovnocenné ustanovenia v nariadení (ES) č. 796/2004 sú preto zbytočné a mali by sa vypustiť.

(17)

Nariadenie (ES) č. 796/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(18)

Nariadenie (ES) č. 73/2009 sa uplatňuje od 1. januára 2009. Zmeny a doplnenia ustanovené v tomto nariadení by sa preto mali vzťahovať na žiadosti o poskytnutie podpory týkajúce sa rokov alebo prémiových období začínajúcich sa 1. januárom 2009. Toto nariadenie by sa preto malo uplatňovať od 1. januára 2009.

(19)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 796/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Názov nariadenia sa nahrádza takto:

2.

V článku 2 sa prvý odsek mení a dopĺňa takto:

a)

Bod 1 sa nahrádza takto:

„1.

‚orná pôda‘ znamená pôdu obrábanú na pestovanie rastlín alebo udržiavanú v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave v súlade s článkom 6 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 (7) bez ohľadu na to, či ide o pôdu skleníkov, alebo pôdu pod trvalými alebo mobilnými krytmi;

b)

Bod 2 sa nahrádza takto:

„2.

‚trvalý pasienok‘ znamená pôdu využívanú na pestovanie tráv alebo iných bylinných krmovín (samovysiatych) alebo pestovaných (siatych), ktoré nie sú zahrnuté do rotácie plodín podniku už päť alebo viac rokov, s výnimkou pôdy v rámci režimov vyňatia pôdy z produkcie podľa článku 107 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1782/2003, plôch vyňatých z produkcie v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2078/92 (8), plôch vyňatých z produkcie v súlade s článkami 22, 23 a 24 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 (9) a plôch vyňatých z produkcie v súlade s článkom 39 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (10);

3.

V článku 7 ods. 1 sa písmeno f) nahrádza takto:

„f)

druh nároku, najmä nároky podliehajúce osobitným podmienkam v súlade s článkom 44 nariadenia (ES) č. 73/2009 a nároky pridelené v súlade s článkom 68 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009;“.

4.

Článok 8 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, poľnohospodársky pozemok, na ktorom sa nachádzajú stromy, sa považuje za plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu na účely režimov podpory závislých od plochy za predpokladu, že poľnohospodárske činnosti alebo ak je to vhodné, plánovaná produkcia sa môže vykonávať podobným spôsobom ako na pozemkoch bez stromov v tej istej oblasti.“

5.

Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„Článok 10

Vyplácanie finančnej podpory v súvislosti s kontrolami krížového plnenia“.

b)

Odsek 1 sa vypúšťa.

6.

V článku 11 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Poľnohospodár, ktorý nežiada o pomoc v rámci režimov podpory závislých od plochy, ale žiada o pomoc v rámci iného režimu podpory uvedeného v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 73/2009 alebo o podporu podľa článkov 11, 12 a 98 nariadenia (ES) č. 479/2008, predloží v prípade, že má k dispozícii poľnohospodársku plochu, ako sa definuje v článku 2 písm. h) nariadenia (ES) č. 73/2009, jednotnú žiadosť, v ktorej uvedie tieto plochy v súlade s článkom 14 uvedeného nariadenia.“

7.

Článok 12 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

identifikáciu platobných nárokov v súlade s identifikačným a registračným systémom uvedeným v článku 7 na účely režimu jednotnej platby“.

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Na účely identifikácie platobných nárokov uvedených v odseku 1 písm. c) sa v predtlačených formulároch poskytnutých poľnohospodárovi v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 uvedie identifikácia platobných nárokov v súlade s identifikačným a registračným systémom uvedeným v článku 7.“

c)

V odseku 3 sa prvá veta prvého pododseku nahrádza takto:

„Na účely identifikácie všetkých poľnohospodárskych pozemkov v poľnohospodárskom podniku uvedených v odseku 1 písm. d) sa v predtlačených formulároch poskytnutých poľnohospodárovi v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009 uvedie maximálna plocha referenčného pozemku, na ktorú možno poskytnúť podporu, na účely režimu jednotnej platby alebo režimu jednotnej platby na plochu.“

8.

Článok 13 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   V prípade pôdy vyňatej z produkcie v súlade s článkom 107 ods. 3 prvou zarážkou nariadenia (ES) č. 1782/2003 má jednotná žiadosť obsahovať potrebné dôkazy požadované podľa platných sektorových pravidiel.“

9.

V článku 14 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Využívanie plôch uvedených v článku 6 ods. 2 a článku 38 nariadenia (ES) č. 73/2009 a plôch uvedených v prílohe VI k uvedenému nariadeniu, ako aj plochy využívané na pestovanie ľanu na vlákno alebo plochy nahlásené na osobitnú podporu stanovenú v článku 68 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa v prípade, že sa tieto plochy nemusia deklarovať v súlade s článkom 13 tohto nariadenia, deklarujú v samostatnej rubrike formulára jednotnej žiadosti.“

10.

V článku 15 ods. 2 sa vypúšťa druhý pododsek.

11.

V článku 17a ods. 2 sa pridáva tento pododsek:

„Členské štáty môžu stanoviť, že kópia dodávateľskej zmluvy uvedenej v odseku 1 druhom pododseku sa môže predložiť samostatne v neskoršom termíne, ktorý nie je neskôr ako 1. decembra roku predloženia žiadosti.“

12.

Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

Výnimky týkajúce sa konečného dátumu na predloženie žiadostí o pomoc, podporných dokumentov, zmlúv a vyhlásení a najneskoršieho dátumu pre zmeny a doplnenia jednotnej žiadosti

Odchylne od ustanovení článku 5 ods. 1 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (11), pokiaľ najneskorší dátum na predloženie žiadosti o pomoc alebo akýchkoľvek iných podporných dokumentov, zmlúv alebo vyhlásení podľa tejto hlavy je štátny sviatok, sobota alebo nedeľa, sa chápe tak, že sa presunie na prvý nasledujúci pracovný deň.

Prvý odsek sa uplatňuje aj v prípade žiadostí poľnohospodárov týkajúcich sa režimu jednotnej platby v súlade s článkom 56 nariadenia (ES) č. 73/2009.

13.

Článok 21a sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Bez toho, aby boli dotknuté prípady vyššej moci a výnimočné okolnosti uvedené v článku 56 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, a odchylne od ustanovení článku 21 tohto nariadenia v prvom roku uplatňovania režimu jednotnej platby v súlade s hlavou III kapitolou 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 v prípade, že poľnohospodár musí v príslušnom členskom štáte predložiť žiadosť o pridelenie nárokov v súlade s článkom 56 ods. 1 uvedeného nariadenia spolu s jednotnou žiadosťou za daný rok a poľnohospodár predloží tieto žiadosti po príslušnej lehote, uplatní sa zníženie sumy, ktorá sa má vyplatiť v danom roku v súvislosti s platobnými nárokmi, ktoré sa majú poľnohospodárovi prideliť, o 4 % za každý pracovný deň.“

b)

V odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„V takom prípade bez toho, aby boli dotknuté prípady vyššej moci a výnimočné okolnosti uvedené v článku 56 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009, predloženie žiadosti v rámci režimu jednotnej platby v súlade s daným článkom po príslušnej lehote vedie k zníženiu sumy, ktorá sa má vyplatiť v prvom roku uplatňovania režimu jednotnej platby v súvislosti s platobnými nárokmi, ktoré sa majú prideliť poľnohospodárovi, o 3 % za každý pracovný deň.“

c)

Do odseku 3 sa pridáva tento pododsek:

„Žiadosť o účasť uvedená v prvom pododseku sa predloží do dátumu, ktorý stanoví členský štát, ktorý nesmie byť neskorší ako 15. máj daného roku.“

14.

V článku 24 ods. 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

platobných nárokov a plochy určenej s cieľom overiť, že nároky sú podložené príslušným počtom hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ako sa uvádza v článku 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 73/2009;“.

15.

Článok 31a sa nahrádza takto:

„Článok 31a

Kontroly na mieste v schválených medziodvetvových organizáciách

Kontrolami na mieste v schválených medziodvetvových organizáciách v rámci žiadostí o podporu na základe osobitnej platby na bavlnu stanovenej v hlave IV kapitole 1 oddiele 6 nariadenia (ES) č. 73/2009 sa overí dodržanie kritérií na schválenie týchto organizácií a zoznam ich členov.“

16.

V článku 38 sa prvá veta nahrádza takto:

„Pokiaľ ide o dodatočné platby, ktoré sa majú poskytnúť na osobitné druhy poľnohospodárskej činnosti, kvalitnú produkciu podľa článku 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo na osobitnú podporu podľa článku 68 nariadenia (ES) č. 73/2009, členské štáty uplatnia v prípade potreby ustanovenia tejto hlavy.“

17.

V článku 49 ods. 2 sa vypúšťa druhý pododsek.

18.

V článku 50 sa vypúšťa odsek 4.

19.

Článok 51 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Vzhľadom na skupinu plodín, ak plocha deklarovaná na účely režimov podpory závislých od plochy s výnimkou režimov podpory na škrobové zemiaky, osivo a tabak, ako sa ustanovujú v hlave IV kapitole 1 oddieloch 2 a 5 nariadenia (ES) č. 73/2009 a hlave IV kapitole 10c nariadenia (ES) č. 1782/2003, je väčšia ako plocha stanovená v súlade s článkom 50 ods. 3 a 5 tohto nariadenia, podpora sa vypočíta na základe stanovenej plochy zníženej o dvojnásobok zisteného rozdielu, pokiaľ je tento rozdiel väčší ako 3 % alebo dva hektáre, ale nie viac ako 20 % stanovenej plochy.

Ak je rozdiel väčší ako 20 % stanovenej plochy, nevypláca sa žiadna podpora závislá od plochy pre príslušnú skupinu plodín.

Ak je rozdiel väčší ako 50 %, poľnohospodárovi sa opätovne neposkytne pomoc až do sumy, ktorá sa rovná sume, ktorá zodpovedá rozdielu medzi plochou deklarovanou a plochou stanovenou v súlade s článkom 50 ods. 3 a 5 tohto nariadenia. Táto suma sa započíta v súlade s článkom 5 písm. b) nariadenia (ES) č. 885/2006 (12). Ak sa táto suma nemôže v plnej miere započítať v súlade s daným článkom v priebehu troch kalendárnych rokov po kalendárnom roku zistenia, nezaplatený zostatok sa zruší.

b)

Odsek 2 sa vypúšťa.

c)

Odsek 2a sa nahrádza takto:

„2a.   Ak poľnohospodár deklaruje väčšiu plochu ako platobné nároky a deklarovaná plocha spĺňa všetky ostatné požiadavky na poskytnutie podpory, zníženia alebo vylúčenia stanovené v odseku 1 sa neuplatňujú.

Ak poľnohospodár deklaruje väčšiu plochu ako platobné nároky a deklarovaná plocha nespĺňa všetky ostatné požiadavky na poskytnutie podpory, rozdiel uvedený v odseku 1 predstavuje rozdiel medzi plochou, ktorá spĺňa všetky ostatné požiadavky na poskytnutie podpory, a deklarovanou sumou platobných nárokov.“

d)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Na účely tohto článku, pokiaľ poľnohospodár, ktorý žiada o podporu na energetické plodiny v súlade s článkom 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo deklaruje pozemky ako vyňaté z produkcie v súlade s článkom 107 ods. 3 prvou zarážkou uvedeného nariadenia, nedokáže dodať požadované množstvo danej suroviny, berie sa to tak, že nedokázal splniť svoju povinnosť, pokiaľ ide o pozemky určené na pestovanie energetických plodín alebo vyňaté z produkcie, vo vzťahu k ploche vypočítanej vynásobením plochy ním obrábanej a využívanej na produkciu surovín percentom neplnenia dodávok danej suroviny.“

20.

V článku 52 ods. 3 druhom pododseku sa druhá a tretia veta nahrádzajú takto:

„Táto suma sa započíta v súlade s článkom 5b nariadenia (ES) č. 885/2006. Ak sa táto suma nemôže v plnej miere započítať v súlade s daným článkom v priebehu troch kalendárnych rokov po kalendárnom roku zistenia, nezaplatený zostatok sa zruší.“

21.

V článku 53 sa prvý a druhý odsek nahrádzajú takto:

„Ak rozdiely medzi deklarovanou plochou a plochou stanovenou v súlade s článkom 50 ods. 3 a 5 vyplývajú z nezrovnalostí zavinených úmyselne, podpora, na ktorú by mal poľnohospodár nárok podľa článku 50 ods. 3 a 5, sa v príslušnom kalendárnom roku v rámci príslušného režimu podpory neudelí, ak je tento rozdiel vyšší ako 0,5 % stanovenej plochy alebo viac ako jeden hektár.

Okrem toho, ak je tento rozdiel viac ako 20 % stanovenej plochy, poľnohospodárovi sa opätovne neposkytne pomoc až do výšky rovnajúcej sa sume, ktorá zodpovedá rozdielu medzi deklarovanou plochou a plochou stanovenou v súlade s článkom 50 ods. 3 a 5. Táto suma sa započíta v súlade s článkom 5 písm. b) nariadenia (ES) č. 885/2006. Ak sa táto suma nemôže v plnej miere započítať v súlade s daným článkom počas troch kalendárnych rokov po kalendárnom roku zistenia, nezaplatený zostatok sa zruší.“

22.

Článok 59 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2 treťom pododseku sa druhá a tretia veta nahrádzajú takto:

„Táto suma sa započíta v súlade s článkom 5 písm. b) nariadenia (ES) č. 885/2006. Ak sa táto suma nemôže v plnej miere započítať v súlade s daným článkom počas troch kalendárnych rokov po kalendárnom roku zistenia, nezaplatený zostatok sa zruší.“

b)

V odseku 4 druhom pododseku sa druhá a tretia veta nahrádzajú takto:

„Táto suma sa započíta v súlade s článkom 5 písm. b) nariadenia (ES) č. 885/2006. Ak sa táto suma nemôže v plnej miere započítať v súlade s daným článkom počas troch kalendárnych rokov po kalendárnom roku zistenia, nezaplatený zostatok sa zruší.“

23.

V článku 60 ods. 6 druhom pododseku sa druhá veta nahrádza touto druhou a treťou vetou:

„Táto suma sa započíta v súlade s článkom 5 písm. b) nariadenia (ES) č. 885/2006. Ak sa táto suma nemôže v plnej miere započítať v súlade s daným článkom počas troch kalendárnych rokov po kalendárnom roku zistenia, nezaplatený zostatok sa zruší.“

24.

Článok 63 sa nahrádza takto:

„Článok 63

Zistenia vo vzťahu k dodatočnej platbe

Pokiaľ ide o dodatočnú platbu, ktorá sa má poskytnúť na osobitné druhy poľnohospodárskej činnosti alebo na kvalitnú produkciu ustanovenú v článku 69 nariadenia (ES) č. 1782/2003, alebo osobitnú podporu ustanovené na základe článku 68 nariadenia (ES) č. 73/2009, členské štáty stanovia zníženia a vylúčenia, ktoré sú v podstate rovnocenné s tými, ktoré sú stanovené v tejto hlave. V prípade poskytovania platieb na plochu alebo platieb na hospodárske zvieratá sa ustanovenia tejto časti uplatňujú mutatis mutandis.“

25.

V článku 64 druhom odseku sa tretia veta nahrádza touto treťou a štvrtou vetou:

„Suma rovnajúca sa sume, na ktorú sa vzťahuje zamietnutá žiadosť, sa započíta v súlade s článkom 5 písm. b) nariadenia (ES) č. 885/2006. Ak sa táto suma nemôže v plnej miere započítať v súlade s daným článkom počas troch kalendárnych rokov po kalendárnom roku zistenia, nezaplatený zostatok sa zruší.“

26.

Článok 65 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak za riadenie rôznych režimov priamych platieb definovaných v článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 73/2009 a platieb uvedených v článkoch 11, 12 a 98 nariadenia (ES) č. 479/2008 zodpovedá viac ako jedna platobná agentúra, členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie náležitého uplatňovania ustanovení tejto kapitoly, najmä aby sa uplatňovala jedna miera zníženia na všetky priame platby a sumy stanovené v súlade s článkom 66 ods. 1 tretím pododsekom a článkom 67 ods. 1 tretím pododsekom.

Ak v prípade poľnohospodára zodpovedá za riadenie rôznych platieb definovaných v článku 36 písm. a) bodoch i) až v) a písm. b) bodoch i), iv) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005, definovaných v článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 73/2009 a uvedených v článkoch 11, 12 a 98 nariadenia (ES) č. 479/2008 viac ako jedna platobná agentúra, členské štáty zabezpečia, aby sa na zistené nedodržania a v prípade potreby zodpovedajúce zníženia a vylúčenia upozornili všetky platobné agentúry zapojené do týchto platieb.“

27.

V článku 71 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

zníženia a vylúčenia podľa hlavy IV kapitoly II sa uplatnia na celkovú sumu platieb, ktoré sa majú poskytnúť v rámci režimu jednotnej platby, režimu jednotnej platby na plochu a akýchkoľvek režimov podpory, na ktoré sa nevzťahujú zníženia a vylúčenia uvedené v písmene a).“

28.

Článok 71a sa mení a dopĺňa takto:

a)

Názov sa nahrádza takto:

„Článok 71a

Uplatňovanie znížení pri každom režime podpory“.

b)

Odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

zníženia alebo vylúčenia podľa hlavy IV kapitoly I sa uplatňujú s ohľadom na nezrovnalosti;“

ii)

písmená e) a f) sa vypúšťajú.

29.

Za článok 71a sa vkladá tento článok 71b:

„Článok 71b

Základ na výpočet znížení v dôsledku modulácie, finančnej disciplíny a krížového plnenia

1.   Zníženia v dôsledku modulácie ustanovené v článkoch 7 a 10 nariadenia (ES) č. 73/2009 a prípadne v článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 378/2007 (13), ako aj zníženia v dôsledku finančnej disciplíny ustanovené v článku 11 nariadenia (ES) č. 73/2009 a zníženie ustanovené v článku 8 ods. 1 daného nariadenia sa uplatňujú na sumu platieb z rôznych režimov podpory uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 73/2009, na ktoré je každý poľnohospodár oprávnený v súlade s postupom ustanoveným v článku 71a tohto nariadenia.

2.   Suma platieb vyplývajúcich z uplatnenia odseku 1 slúži ako základ výpočtu všetkých znížení, ktoré sa majú uplatniť v prípade nedodržania krížového plnenia v súlade s hlavou IV kapitolou II tohto nariadenia.

30.

V článku 73 sa vypúšťajú odseky 2 a 8.

31.

V článku 78 sa prvý odsek nahrádza takto:

„Kľúč na prideľovanie súm zodpovedajúcich 4 percentuálnym bodom, uvedený v článku 9 ods. 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 73/2009, sa zostaví pri zohľadnení podielov členských štátov na poľnohospodárskej pôde a zamestnanosti v poľnohospodárstve s váhou 65 % a 35 %.“

32.

Článok 79 sa vypúšťa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na žiadosti o pomoc týkajúce sa rokov alebo prémiových období začínajúcich sa 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 141, 30.4.2004, s. 18.

(4)  Ú. v. EÚ L 345, 20.11.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 100, 18.4.2009, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90.

(7)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.“

(8)  Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 85.

(9)  Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

(10)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.“

(11)  Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.“

(12)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 9.“

(13)  Ú. v. EÚ L 95, 5.4.2007, s. 1.“


9.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 381/2009

z 8. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2092/2004 určujúce podrobné pravidlá pre žiadosti o dovoznú colnú kvótu na vykostené sušené hovädzie mäso pôvodom zo Švajčiarska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 144 ods. 1 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2092/2004 (2) sa certifikáty pravosti, ktoré potvrdzujú, že výrobky majú pôvod v Švajčiarsku, musia vydať predtým, ako sa určité výrobky dovezú. Názov orgánu vydávajúceho tieto certifikáty je uvedený v prílohe III k uvedenému nariadeniu. V článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že príloha III sa môže upraviť v prípade, ak sa vymenuje nový vydávajúci orgán.

(2)

Švajčiarsko oznámilo Komisii, že vymenovalo nový orgán, ktorý bude oprávnený vydávať certifikáty pravosti.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2092/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k nariadeniu (ES) č. 2092/2004 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 362, 9.12.2004, s. 4.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

Zoznam orgánov vo vyvážajúcich krajinách, splnomocnených na vydávanie certifikátov pravosti

ŠVAJČIARSKO

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.“


SMERNICE

9.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/18


SMERNICA RADY 2009/47/ES

z 5. mája 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Na základe smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (3) sa členským štátom povoľuje uplatňovať jednu alebo dve znížené sadzby, ktoré nemôžu byť nižšie ako 5 % a ktoré sú uplatniteľné iba na obmedzený zoznam tovarov a služieb.

(2)

Komisia v oznámení o iných sadzbách DPH, ako sú štandardné sadzby DPH, ktoré v roku 2007 predložila Európskemu parlamentu a Rade, dospela k záveru, že uplatňovanie znížených sadzieb DPH na služby, ktoré sa poskytujú na miestnej úrovni, nepredstavuje žiadne reálne narušenie hladkého fungovania vnútorného trhu a za určitých podmienok môže mať pozitívny vplyv na tvorbu pracovných miest a boj proti neoficiálnej ekonomike. Z tohto dôvodu je vhodné poskytnúť členským štátom možnosť uplatňovať znížené sadzby DPH na služby s vysokým podielom práce, na ktoré sa vzťahujú dočasné ustanovenia uplatniteľné do konca roku 2010, ako aj na reštauračné a stravovacie služby.

(3)

Vzhľadom na skutočnosť, že v súvislosti s dodávaním alkoholických a/alebo nealkoholických nápojov v rámci reštauračných a stravovacích služieb by bolo odôvodniteľné ustanoviť odlišné nakladanie s týmito nápojmi, než je nakladanie stanovené v rámci dodávania potravín, je vhodné explicitne ustanoviť, že členský štát môže zahrnúť dodávanie alkoholických a/alebo nealkoholických nápojov do uplatňovania zníženej sadzby na dodávanie reštauračných a stravovacích služieb uvedených v prílohe III k smernici 2006/112/ES, alebo ho z takéhoto uplatňovania vylúčiť.

(4)

Smernica 2006/112/ES by sa mala ďalej zmeniť a doplniť s cieľom umožniť uplatňovať znížené sadzby alebo výnimku v obmedzenom počte konkrétnych situácií zo sociálnych alebo zdravotných dôvodov a s cieľom ozrejmiť a aktualizovať v súlade s technickým pokrokom odkaz na knihy v prílohe III k uvedenej smernici.

(5)

Obsah určitých ustanovení smernice 2006/112/ES, ktoré sa týkajú existujúcich výnimiek, a zoznam uvedený v prílohe IV sa zahrnú do zoznamu dodaní tovaru a poskytnutí služieb, na ktoré sa znížené sadzby môžu uplatňovať na základe tejto smernice. Z dôvodu zachovania jednoznačnosti by sa tieto ustanovenia a príloha IV k smernici 2006/112/ES mali vypustiť.

(6)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (4) sa členské štáty vyzývajú, aby vo vlastnom záujme a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a transpozičnými opatreniami.

(7)

Smernica 2006/112/ES by sa preto mala príslušným spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/112/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

vkladá sa tento článok:

„Článok 104a

Cyprus môže uplatňovať jednu z dvoch znížených sadzieb ustanovených v článku 98 na dodania skvapalneného ropného plynu (LPG) v tlakových fľašiach.“;

2.

článok 105 sa nahrádza takto:

„Článok 105

1.   Portugalsko môže uplatňovať jednu z dvoch znížených sadzieb ustanovených v článku 98 na mostové mýto v lisabonskej oblasti.

2.   Portugalsko môže na transakcie uskutočňované v autonómnych oblastiach Azory a Madeira a na priamy dovoz do týchto oblastí uplatňovať sadzby, ktoré sú nižšie ako sadzby, ktoré sa uplatňujú na pevnine.“;

3.

v hlave VIII sa vypúšťa kapitola 3;

4.

do článku 111 sa dopĺňa toto písmeno s účinnosťou od 1. januára 2011:

„c)

v Malte na dodanie potravín určených na ľudskú spotrebu a farmaceutických výrobkov.“;

5.

v článku 114 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty uvedené v prvom pododseku môžu uplatňovať takúto sadzbu aj na detské odevy a detskú obuv a bývanie.“;

6.

článok 115 sa nahrádza takto:

„Článok 115

Členské štáty, ktoré k 1. januáru 1991 uplatňovali zníženú sadzbu na detské odevy, detskú obuv alebo bývanie, môžu takúto sadzbu naďalej uplatňovať na dodania tohto tovaru a poskytovanie týchto služieb.“;

7.

článok 116 sa vypúšťa;

8.

v článku 117 sa vypúšťa odsek 1;

9.

v článku 125 sa vypúšťa odsek 2;

10.

článok 127 sa vypúšťa s účinnosťou od 1. januára 2011;

11.

v článku 128 sa vypúšťa odsek 2;

12.

v článku 129 sa vypúšťa odsek 1;

13.

príloha III sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici;

14.

príloha IV sa vypúšťa.

Článok 2

Členské štáty oznámia Komisii znenie zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 5. mája 2009

Za Radu

predseda

M. KALOUSEK


(1)  Stanovisko z 19. februára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 25. februára 2009 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha III k smernici 2006/112/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

bod 6 sa nahrádza takto:

„6.

dodanie kníh vrátane výpožičiek z knižníc na všetkých fyzických nosičoch (vrátane brožúr, letákov a podobných tlačovín, detských obrázkových knižiek, náčrtníkov alebo omaľovánok, hudobných partitúr tlačených alebo písaných, máp a hydrografických alebo podobných schém), novín a časopisov s výnimkou materiálu, ktorý je výlučne alebo prevažne určený na propagáciu;“

2.

vkladajú sa tieto body:

„10a.

obnova a oprava súkromných obydlí s výnimkou materiálov, ktoré tvoria významnú časť hodnoty poskytnutej služby;

10b.

umývanie okien a upratovanie v súkromných domácnostiach;“

3.

vkladá sa tento bod:

„12a.

reštauračné a stravovacie služby s možnosťou vylúčiť dodávanie (alkoholických a/alebo nealkoholických) nápojov;“

4.

dopĺňajú sa tieto body:

„19.

malé opravy bicyklov, obuvi a koženého tovaru, šatstva a domácich textílií (vrátane zašívania a prešívania);

20.

opatrovateľské služby v domácnosti, ako napríklad pomoc v domácnosti a opatrovanie detí, starších osôb, chorých osôb alebo osôb so zdravotným postihnutím;

21.

kadernícke služby.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

9.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/21


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. apríla 2009

o schválení účtov platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2008

[oznámené pod číslom K(2009) 3219]

(2009/373/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho články 30 a 33,

po porade s výborom fondu,

keďže:

(1)

Podľa článku 30 nariadenia (ES) č. 1290/2005 Komisia na základe ročných účtov, ktoré predložili členské štáty spolu s informáciami požadovanými na schvaľovanie účtov a osvedčeniami o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtov a správ certifikačných orgánov, schvaľuje účty platobných agentúr uvedených v článku 6 uvedeného nariadenia.

(2)

Podľa článku 16 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2006 z 21. júna 2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV (2), sa za rozpočtový rok 2008 zohľadňujú výdavky, ktoré vznikli členským štátom v období od 16. októbra 2007 do 15. októbra 2008.

(3)

Komisia skontrolovala informácie, ktoré predložili členské štáty, a do 31. marca 2009 oznámila členským štátom výsledky svojich kontrol spolu so zmenami a doplneniami, ktoré sú potrebné.

(4)

Ročné účty a sprievodná dokumentácia umožňujú Komisii, aby prijala v prípade niektorých platobných agentúr rozhodnutie o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti predložených ročných účtov. Príloha I obsahuje schválené sumy rozčlenené podľa členských štátov, ako aj sumy, ktoré sa majú vymôcť od členských štátov alebo sa im majú vyplatiť.

(5)

Informácie, ktoré predložili niektoré iné platobné agentúry, si vyžadujú dodatočný prieskum, a týmto rozhodnutím sa preto nemôžu ich účty schváliť. Predmetné platobné agentúry sú uvedené v prílohe II.

(6)

V článku 33 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uvádza, že pokiaľ sa vymáhanie nevykonalo pred uzavretím programu na rozvoj vidieka, a to do štyroch rokov od dátumu prvého správneho alebo súdneho zistenia alebo do ôsmich rokov v prípade, že je vymáhanie predmetom konania pred vnútroštátnymi súdmi, alebo pri uzavretí programu, ak tieto lehoty uplynú pred jeho uzavretím, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania znáša vo výške 50 % príslušný členský štát. Podľa článku 33 ods. 4 uvedeného nariadenia sú členské štáty povinné odovzdať Komisii spolu s ročnými účtami aj súhrnnú správu o vymáhacích konaniach začatých na základe nezrovnalostí. Podrobné pravidlá plnenia povinnosti členských štátov vykazovať sumy, ktoré sa majú vymáhať, sú ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 885/2006 (3). Príloha III k uvedenému nariadeniu obsahuje tabuľku, ktorú majú členské štáty predložiť v roku 2009. Na základe tabuliek vyplnených členskými štátmi by Komisia mala rozhodnúť o finančných dôsledkoch, pokiaľ sa vymáhanie na základe nezrovnalostí nevykonalo do štyroch, resp. ôsmich rokov. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté budúce rozhodnutia o súlade podľa článku 33 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

(7)

Podľa článku 33 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1290/2005 môžu členské štáty po uzavretí programu na rozvoj vidieka rozhodnúť o zastavení vymáhacieho konania. Takéto rozhodnutie možno prijať iba v prípade, že súhrn vzniknutých a predpokladaných nákladov na vymáhanie je vyšší ako vymáhaná čiastka, alebo vymáhanie je nemožné vzhľadom na to, že na základe vnútroštátneho práva došlo k zisteniu a uznaniu platobnej neschopnosti dlžníka alebo osôb právne zodpovedných za nezrovnalosť. Ak sa dané rozhodnutie prijalo do štyroch rokov od dátumu prvého správneho alebo súdneho zistenia alebo do ôsmich rokov v prípade, že je vymáhanie predmetom konania pred vnútroštátnymi súdmi, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania by sa mali uhradiť vo výške 100 % z rozpočtu Spoločenstva. V súhrnnej správe podľa článku 33 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uvádzajú sumy, v prípade ktorých sa členské štáty rozhodli zastaviť vymáhacie konanie, ako aj dôvody takéhoto rozhodnutia. Tieto sumy sa neúčtujú príslušným členským štátom, a preto sa majú uhradiť z rozpočtu Spoločenstva. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté budúce rozhodnutia o súlade podľa článku 33 ods. 5 uvedeného nariadenia.

(8)

V súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 týmto rozhodnutím nie sú dotknuté rozhodnutia následne prijaté Komisiou, ktorými sa z financovania Spoločenstva vylučujú výdavky, ktoré neboli vynaložené v súlade s pravidlami Spoločenstva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa s výnimkou platobných agentúr uvedených v článku 2 schvaľujú účty platobných agentúr členských štátov v oblasti výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2008.

Sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého členského štátu alebo splatné každému členskému štátu podľa tohto rozhodnutia v rámci každého programu na rozvoj vidieka vrátane tých, ktoré vyplývajú z uplatňovania článku 33 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1290/2005, sa uvádzajú v prílohe I.

Článok 2

Za rozpočtový rok 2008 sa účty platobných agentúr členských štátov v oblasti výdavkov rozčlenených podľa jednotlivých programov rozvoja vidieka, financovaných z EPFRV a uvedených v prílohe II, vylučujú z tohto rozhodnutia a budú predmetom budúceho rozhodnutia o schválení účtov.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. apríla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90.


PRÍLOHA I

SCHVÁLENÉ VÝDAVKY FINANCOVANÉ Z EPFRV PODĽA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMOV A OPATRENÍ V OBLASTI ROZVOJA VIDIEKA ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008

Suma, ktorá sa má vymôcť od členského štátu alebo sa mu má vyplatiť podľa programu

A)   Schválené programy s vyhlásenými výdavkami pre EPFRV

(V EUR)

CCI

Výdavky 2008

Opravy

Spolu

Sumy, ktoré nemožno znova použiť

Suma akceptovaná a schválená za rozpočtový rok 2008

Predbežné platby uhradené členskému štátu za rozpočtový rok

Suma, ktorá sa má v ďalšom vyhlásení od členského štátu vymôcť (–) alebo sa mu má vyplatiť (+)

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

2 773 267,70

0,01

112

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

7 517 843,12

0,00

121

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

33 921 417,84

0,00

122

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

3 230 781,03

0,00

123

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

8 747 619,26

0,00

124

366 899,45

0,00

366 899,45

0,00

366 899,45

366 899,45

0,00

125

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

6 742 251,61

0,00

132

962 663,53

0,00

962 663,53

0,00

962 663,53

962 663,54

–0,01

211

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

118 416 228,13

–0,01

212

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

16 414 198,05

0,00

214

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

232 096 185,98

0,02

215

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

6 080 769,12

0,00

221

119 271,73

0,00

119 271,73

0,00

119 271,73

119 271,73

0,00

226

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

5 267 366,26

0,01

311

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

1 214 435,69

0,00

313

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

1 138 956,20

0,00

321

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

6 127 194,12

0,00

322

130 466,63

0,00

130 466,63

0,00

130 466,63

130 466,63

0,00

323

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

2 742 056,41

0,00

331

591 330,97

0,00

591 330,97

0,00

591 330,97

591 330,95

0,02

341

73 775,44

0,00

73 775,44

0,00

73 775,44

73 775,43

0,01

411

33 494,75

0,00

33 494,75

0,00

33 494,75

33 494,75

0,00

413

10 161,18

0,00

10 161,18

0,00

10 161,18

10 161,18

0,00

431

63 865,14

0,00

63 865,14

0,00

63 865,14

63 865,14

0,00

511

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

7 826 245,86

0,00

Spolu

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

462 608 745,18

0,05

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

153 358,59

0,00

153 358,59

0,00

153 358,59

153 358,38

0,21

112

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

1 108 816,22

0,47

121

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

3 907 449,53

3,16

212

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

3 700 250,09

0,00

214

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

13 127 013,26

– 744,07

322

96 563,34

0,00

96 563,34

0,00

96 563,34

96 563,35

–0,01

511

112 584,88

0,00

112 584,88

0,00

112 584,88

112 584,68

0,20

Spolu

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

22 206 035,51

– 740,04

BG: 2007BG06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

10 180 777,08

0,35

212

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

3 086 227,69

0,03

611

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

44 918 824,94

–2,21

Spolu

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

58 185 829,71

–1,83

CY: 2007CY06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

2 472 188,06

–0,04

131

417 417,82

0,00

417 417,82

 

417 417,82

417 417,82

0,00

211

571 720,53

0,00

571 720,53

 

571 720,53

571 393,43

327,10

212

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

2 660 561,17

4 507,80

214

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

4 335 052,71

–0,55

Spolu

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

10 456 613,19

4 834,31

CZ: 2007CZ06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

71 891,50

0,00

71 891,50

0,00

71 891,50

71 891,54

–0,04

112

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

8 693 033,58

–1,68

113

1 118 596,03

–69 912,99

1 048 683,04

0,00

1 048 683,04

1 048 683,04

0,00

121

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

4 170 601,19

–1,11

122

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

1 467 207,64

–0,78

123

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

1 518 203,18

–0,24

125

143 485,50

0,00

143 485,50

0,00

143 485,50

143 485,52

–0,02

142

109 265,49

–6 829,05

102 436,44

0,00

102 436,44

102 436,44

0,00

211

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

44 331 036,88

–4,86

212

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

37 168 466,37

1,84

213

246 132,05

0,00

246 132,05

0,00

246 132,05

246 132,25

–0,20

214

108 680 869,87

5 205,62

108 686 075,49

0,00

108 686 075,49

108 686 075,49

0,00

221

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

1 304 289,32

–0,53

311

365 052,66

0,00

365 052,66

0,00

365 052,66

365 052,74

–0,08

312

199 586,42

0,00

199 586,42

0,00

199 586,42

199 586,55

–0,13

313

80 579,89

0,00

80 579,89

0,00

80 579,89

80 579,93

–0,04

321

224 497,30

0,00

224 497,30

0,00

224 497,30

224 497,39

–0,09

322

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

2 565 311,83

–0,72

323

82 487,42

0,00

82 487,42

0,00

82 487,42

82 487,51

–0,09

511

155 488,79

0,00

155 488,79

0,00

155 488,79

155 488,97

–0,18

Spolu

212 696 074,83

–71 536,42

212 624 538,41

0,00

212 624 538,41

212 624 547,36

–8,95

DE: 2007DE06RAT001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

511

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

Spolu

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

114

13 815,04

0,00

13 815,04

0,00

13 815,04

13 815,04

0,00

121

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

8 633 741,33

0,01

123

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

2 195 091,50

0,00

125

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

4 714 783,18

0,00

211

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

5 186 335,45

0,00

212

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

11 459 020,32

8,38

213

24 697,70

0,00

24 697,70

0,00

24 697,70

24 697,70

0,00

214

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

43 301 554,59

730,04

224

127 597,36

0,00

127 597,36

0,00

127 597,36

127 597,36

0,00

225

568 361,54

0,00

568 361,54

0,00

568 361,54

568 361,54

0,00

227

552 009,89

0,00

552 009,89

0,00

552 009,89

552 009,90

–0,01

311

873 313,08

0,00

873 313,08

0,00

873 313,08

873 313,08

0,00

312

50 537,17

0,00

50 537,17

0,00

50 537,17

50 537,17

0,00

313

339 970,30

0,00

339 970,30

0,00

339 970,30

340 561,55

– 591,25

323

770 938,99

0,00

770 938,99

0,00

770 938,99

772 436,43

–1 497,44

331

55 859,76

0,00

55 859,76

0,00

55 859,76

55 859,76

0,00

341

543 774,65

0,00

543 774,65

0,00

543 774,65

543 858,63

–83,98

413

8 241,40

0,00

8 241,40

0,00

8 241,40

8 241,39

0,01

511

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

1 113 080,30

0,01

Spolu

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

80 534 896,22

–1 434,23

DE: 2007DE06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

10 090,53

0,00

10 090,53

0,00

10 090,53

10 090,55

–0,02

121

357 174,20

0,00

357 174,20

0,00

357 174,20

357 174,37

–0,17

213

18 473,96

0,00

18 473,96

0,00

18 473,96

18 474,67

–0,71

214

516 779,10

0,00

516 779,10

0,00

516 779,10

516 781,52

–2,42

216

7 746,62

0,00

7 746,62

0,00

7 746,62

7 746,65

–0,03

311

59 218,91

0,00

59 218,91

0,00

59 218,91

59 218,91

0,00

323

111 226,85

0,00

111 226,85

0,00

111 226,85

111 226,86

–0,01

511

105 617,31

0,00

105 617,31

0,00

105 617,31

105 617,35

–0,04

Spolu

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

1 186 330,88

–3,40

DE: 2007DE06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

4 740 606,70

–1,58

123

951 460,00

0,00

951 460,00

0,00

951 460,00

951 460,00

0,00

125

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

2 250 822,59

–0,45

212

435 399,96

0,00

435 399,96

0,00

435 399,96

435 400,99

–1,03

214

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

9 503 708,33

8,19

227

653 369,80

0,00

653 369,80

0,00

653 369,80

653 370,08

–0,28

311

44 481,49

0,00

44 481,49

0,00

44 481,49

44 481,50

–0,01

322

711 959,00

0,00

711 959,00

0,00

711 959,00

711 959,00

0,00

511

294 273,37

0,00

294 273,37

0,00

294 273,37

294 273,39

–0,02

Spolu

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

19 586 082,58

4,82

DE: 2007DE06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

3 962 827,50

0,00

125

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

11 609 200,72

–0,47

212

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

5 599 536,55

0,00

214

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

21 092 619,48

0,00

215

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

7 365 953,38

0,00

311

121 432,50

0,00

121 432,50

0,00

121 432,50

121 432,50

0,00

312

257 024,98

0,00

257 024,98

0,00

257 024,98

257 024,98

0,00

313

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

1 750 211,72

–0,12

321

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

2 931 112,50

0,00

322

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

1 545 266,19

–0,13

323

727 797,99

0,00

727 797,99

0,00

727 797,99

727 797,99

0,00

413

39 508,00

0,00

39 508,00

0,00

39 508,00

39 508,00

0,00

431

29 565,52

0,00

29 565,52

0,00

29 565,52

29 565,52

0,00

511

386 083,71

0,00

386 083,71

0,00

386 083,71

386 083,71

0,00

Spolu

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

57 418 140,74

–0,72

DE: 2007DE06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

89 041,33

0,00

89 041,33

0,00

89 041,33

89 041,33

0,00

115

309 072,31

0,00

309 072,31

0,00

309 072,31

309 072,31

0,00

121

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

2 183 242,80

0,00

123

54 671,79

0,00

54 671,79

0,00

54 671,79

54 671,79

0,00

125

591 839,77

0,00

591 839,77

0,00

591 839,77

591 839,77

0,00

211

246 958,58

0,00

246 958,58

0,00

246 958,58

246 958,58

0,00

212

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

4 488 168,57

0,00

213

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

1 405 260,80

0,00

214

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

25 572 767,33

0,00

216

181 414,09

0,00

181 414,09

0,00

181 414,09

181 414,09

0,00

221

105 351,00

0,00

105 351,00

0,00

105 351,00

105 351,00

0,00

224

8 143,40

0,00

8 143,40

0,00

8 143,40

8 143,40

0,00

227

254 959,49

0,00

254 959,49

0,00

254 959,49

254 959,49

0,00

311

277 442,97

0,00

277 442,97

0,00

277 442,97

277 442,97

0,00

313

25 412,56

0,00

25 412,56

0,00

25 412,56

25 412,56

0,00

321

289 021,15

0,00

289 021,15

0,00

289 021,15

289 021,15

0,00

322

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

1 617 921,11

0,00

323

54 132,19

0,00

54 132,19

0,00

54 132,19

54 132,19

0,00

511

243 576,06

0,00

243 576,06

0,00

243 576,06

243 576,06

0,00

Spolu

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

37 998 397,30

0,00

DE: 2007DE06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

23 777,00

0,00

23 777,00

0,00

23 777,00

23 777,00

0,00

112

184 500,00

0,00

184 500,00

0,00

184 500,00

184 500,00

0,00

121

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

2 568 520,45

– 101 288,50

123

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

1 409 861,50

0,00

125

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

8 180 831,07

0,00

126

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

2 383 637,07

0,00

212

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

6 573 013,47

0,00

214

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

6 571 962,16

–58 662,81

311

114 001,50

0,00

114 001,50

0,00

114 001,50

12 713,00

101 288,50

313

72 033,93

0,00

72 033,93

0,00

72 033,93

72 033,93

0,00

323

204 277,61

0,00

204 277,61

0,00

204 277,61

204 277,61

0,00

331

11 320,50

0,00

11 320,50

0,00

11 320,50

11 320,50

0,00

341

348 767,25

0,00

348 767,25

0,00

348 767,25

348 767,25

0,00

Spolu

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

28 545 215,01

–58 662,81

DE: 2007DE06RPO018

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

117 074,60

0,00

117 074,60

0,00

117 074,60

117 074,60

0,00

125

38 306,04

0,00

38 306,04

0,00

38 306,04

38 306,04

0,00

214

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

1 079 970,16

0,01

227

242 972,54

0,00

242 972,54

0,00

242 972,54

242 972,54

0,00

311

6 549,77

0,00

6 549,77

0,00

6 549,77

6 549,77

0,00

431

57 881,00

0,00

57 881,00

0,00

57 881,00

57 881,00

0,00

511

8 970,20

0,00

8 970,20

0,00

8 970,20

8 970,21

–0,01

Spolu

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

1 551 724,32

0,00

DE: 2007DE06RPO019

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

1 435 117,50

0,00

121

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

3 307 448,76

0,00

211

114 651,32

0,00

114 651,32

0,00

114 651,32

114 651,32

0,00

212

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

10 710 559,96

– 474,80

214

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

24 911 469,79

0,00

221

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

1 480 315,01

–14 840,24

227

989 162,60

0,00

989 162,60

0,00

989 162,60

989 162,60

0,00

311

97 241,43

0,00

97 241,43

0,00

97 241,43

97 241,43

0,00

313

7 778,32

0,00

7 778,32

0,00

7 778,32

7 778,32

0,00

322

22 777,71

0,00

22 777,71

0,00

22 777,71

22 777,71

0,00

341

109 828,84

0,00

109 828,84

0,00

109 828,84

109 828,84

0,00

411

50 285,70

0,00

50 285,70

0,00

50 285,70

50 285,70

0,00

413

24 679,10

0,00

24 679,10

0,00

24 679,10

24 679,10

0,00

431

71 196,39

0,00

71 196,39

0,00

71 196,39

71 196,38

0,01

511

926 196,84

0,00

926 196,84

0,00

926 196,84

926 196,84

0,00

Spolu

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

44 258 709,26

–15 315,03

DE: 2007DE06RPO020

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

1 035 021,62

0,00

212

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

4 417 237,44

0,00

213

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

1 713 888,90

0,01

214

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

48 098 914,93

0,00

221

272 637,36

0,00

272 637,36

0,00

272 637,36

272 637,36

0,00

311

35 756,25

0,00

35 756,25

0,00

35 756,25

35 756,25

0,00

511

204 818,32

0,00

204 818,32

0,00

204 818,32

204 818,32

0,00

Spolu

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

55 778 274,82

0,01

DE: 2007DE06RPO023

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

83 340,00

0,00

83 340,00

0,00

83 340,00

83 340,00

0,00

114

186 058,50

0,00

186 058,50

0,00

186 058,50

186 058,50

0,00

125

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

6 805 321,57

0,00

126

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

1 074 102,86

0,00

212

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

15 189 439,86

0,00

214

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

27 940 739,84

0,01

221

474 016,55

0,00

474 016,55

0,00

474 016,55

474 016,55

0,00

227

525 084,43

0,00

525 084,43

0,00

525 084,43

525 084,43

0,00

311

22 881,75

0,00

22 881,75

0,00

22 881,75

22 881,75

0,00

313

6 438,00

0,00

6 438,00

0,00

6 438,00

6 438,00

0,00

321

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

4 013 650,01

0,00

322

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

7 530 600,01

0,00

323

229 666,26

0,00

229 666,26

0,00

229 666,26

229 666,26

0,00

413

45 360,00

0,00

45 360,00

0,00

45 360,00

45 360,00

0,00

431

256 393,00

0,00

256 393,00

0,00

256 393,00

256 393,00

0,00

511

453 227,08

0,00

453 227,08

0,00

453 227,08

453 227,08

0,00

Spolu

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

64 836 319,72

0,01

DK: 2007DK06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

2 605 250,45

0,00

112

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

2 497 872,15

0,00

113

155 899,63

0,00

155 899,63

0,00

155 899,63

155 899,63

0,00

121

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

6 957 461,06

196,31

123

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

6 992 054,48

0,00

124

447,96

0,00

447,96

0,00

447,96

447,96

0,00

125

724 440,18

0,00

724 440,18

0,00

724 440,18

724 440,18

0,00

133

152 050,12

0,00

152 050,12

0,00

152 050,12

152 050,12

0,00

212

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

1 600 659,20

– 386 874,04

214

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

30 624 808,99

–3 773,53

216

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

2 811 731,07

0,00

221

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

6 332 065,47

0,00

225

27 261,67

0,00

27 261,67

0,00

27 261,67

27 261,67

0,00

226

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

2 812 140,71

0,00

227

916 681,16

0,00

916 681,16

0,00

916 681,16

916 681,16

0,00

311

812 433,90

0,00

812 433,90

0,00

812 433,90

812 433,90

0,00

313

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

1 388 389,04

–0,01

321

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

3 510 780,28

0,00

322

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

2 311 886,06

–0,01

323

5 426,33

0,00

5 426,33

0,00

5 426,33

5 426,33

0,00

413

6 920,49

0,00

6 920,49

0,00

6 920,49

6 920,49

0,00

431

363 079,23

0,00

363 079,23

0,00

363 079,23

418 824,09

–55 744,86

511

737 522,46

0,00

737 522,46

0,00

737 522,46

737 522,46

0,00

Spolu

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

74 403 006,95

– 446 196,14

EE: 2007EE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

2 684 289,29

–0,04

114

337 435,46

0,00

337 435,46

0,00

337 435,46

337 435,24

0,22

121

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

6 424 570,47

56 955,33

125

527 660,53

0,00

527 660,53

0,00

527 660,53

527 660,51

0,02

212

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

6 657 596,99

–0,57

213

527 829,44

0,00

527 829,44

0,00

527 829,44

527 814,61

14,83

214

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

2 579 709,11

20 950,29

322

398 895,33

0,00

398 895,33

0,00

398 895,33

398 895,35

–0,02

511

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

3 788 833,98

–0,17

Spolu

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

23 926 805,55

77 919,89

ES: 2007ES06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

736 040,89

0,00

736 040,89

0,00

736 040,89

736 041,31

–0,42

211

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

6 334 312,07

52,24

212

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

4 756 623,88

–5,82

214

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

65 755 835,92

212,85

221

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

8 200 327,28

442,47

Spolu

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

85 783 140,46

701,32

ES: 2007ES06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

354 806,05

0,00

354 806,05

0,00

354 806,05

354 806,54

–0,49

112

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

1 757 052,52

0,23

113

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

1 019 511,87

–0,06

121

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

4 790 101,23

–2,11

123

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

8 636 061,67

–52 394,98

124

395,89

0,00

395,89

0,00

395,89

494,86

–98,97

125

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

7 677 301,49

–0,34

132

113 810,88

0,00

113 810,88

0,00

113 810,88

113 802,35

8,53

133

114 683,71

0,00

114 683,71

0,00

114 683,71

114 683,71

0,00

211

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

6 042 391,84

–2,55

212

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

4 586 647,26

–18,66

214

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

10 690 038,04

1,70

221

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

2 916 640,89

0,04

223

29 727,43

0,00

29 727,43

0,00

29 727,43

29 727,43

0,00

226

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

6 317 381,64

–0,07

227

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

3 623 891,29

0,05

313

499 766,50

0,00

499 766,50

0,00

499 766,50

499 766,52

–0,02

322

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

7 137 761,58

0,15

323

604 552,08

0,00

604 552,08

0,00

604 552,08

604 551,93

0,15

411

594 795,00

0,00

594 795,00

0,00

594 795,00

594 795,00

0,00

413

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

3 736 083,00

0,00

421

223 301,00

0,00

223 301,00

0,00

223 301,00

223 301,00

0,00

431

758 821,00

0,00

758 821,00

0,00

758 821,00

758 821,00

0,00

511

77 165,46

0,00

77 165,46

0,00

77 165,46

77 164,96

0,50

Spolu

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

72 302 779,62

–52 506,90

ES: 2007ES06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

23 543 709,15

62,20

211

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

6 796 679,95

5,06

212

101 944,90

0,00

101 944,90

0,00

101 944,90

101 944,84

0,06

213

619 208,57

0,00

619 208,57

0,00

619 208,57

619 206,97

1,60

214

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

5 151 954,60

0,06

Spolu

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

36 213 495,51

68,98

ES: 2007ES06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

120 893,44

0,00

120 893,44

0,00

120 893,44

120 893,42

0,02

121

777 330,20

0,00

777 330,20

0,00

777 330,20

777 329,95

0,25

123

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

1 045 635,13

–0,02

214

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

1 121 895,66

0,77

216

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

221

77 996,79

0,00

77 996,79

0,00

77 996,79

77 996,71

0,08

227

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 139,13

– 167 139,13

Spolu

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

3 310 890,00

1,17

ES: 2007ES06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

3 070 613,25

0,00

114

161 752,20

0,00

161 752,20

0,00

161 752,20

161 752,20

0,00

211

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

1 260 593,18

0,00

214

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

2 478 219,00

0,00

221

43 139,02

0,00

43 139,02

0,00

43 139,02

43 139,02

0,00

Spolu

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

7 014 316,65

0,00

ES: 2007ES06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

35 691,52

0,00

35 691,52

0,00

35 691,52

35 691,52

0,00

112

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

2 779 979,21

0,01

113

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

5 978 808,72

–28,78

121

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

5 896 128,42

0,00

123

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

5 786 335,11

–0,03

125

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

3 693 754,73

–0,03

211

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

2 490 411,15

0,00

212

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

6 736 580,35

0,00

214

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

22 814 859,95

1,08

221

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

18 954 204,38

0,33

227

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

1 698 138,26

0,09

Spolu

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

76 864 891,80

–27,33

ES: 2007ES06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

2 874 952,73

0,03

113

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

11 048 252,84

–81,43

121

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

7 134 867,54

–0,15

123

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

8 852 877,39

–54,52

211

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

4 499 817,48

–0,15

212

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

12 641 208,48

–0,65

214

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

10 698 379,21

13,07

215

244 604,93

0,00

244 604,93

0,00

244 604,93

244 604,92

0,01

221

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

10 919 703,79

52,17

225

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

2 733 455,46

–0,99

226

521 729,54

0,00

521 729,54

0,00

521 729,54

521 724,66

4,88

Spolu

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

72 169 844,50

–67,73

ES: 2007ES06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

109 837,71

0,00

109 837,71

0,00

109 837,71

109 837,70

0,01

112

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

1 432 337,89

0,00

113

763 480,92

0,00

763 480,92

0,00

763 480,92

763 484,25

–3,33

114

73 197,04

0,00

73 197,04

0,00

73 197,04

73 197,07

–0,03

115

6 145,60

0,00

6 145,60

0,00

6 145,60

6 145,62

–0,02

121

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

4 323 432,29

–0,01

123

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

5 375 893,57

–0,03

125

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

9 225 906,92

0,06

132

12 424,85

0,00

12 424,85

0,00

12 424,85

12 424,85

0,00

133

104 659,06

0,00

104 659,06

0,00

104 659,06

104 659,05

0,01

211

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

1 465 045,18

–11,21

212

377 492,17

0,00

377 492,17

0,00

377 492,17

377 501,45

–9,28

214

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

4 319 412,70

–0,03

215

388 150,46

0,00

388 150,46

0,00

388 150,46

388 150,47

–0,01

221

78 065,83

0,00

78 065,83

0,00

78 065,83

78 065,88

–0,05

226

772 813,10

0,00

772 813,10

0,00

772 813,10

772 813,07

0,03

227

962 038,24

0,00

962 038,24

0,00

962 038,24

962 038,44

–0,20

311

26 297,76

0,00

26 297,76

0,00

26 297,76

26 297,77

–0,01

413

16 925,25

0,00

16 925,25

0,00

16 925,25

16 925,25

0,00

511

25 055,68

0,00

25 055,68

0,00

25 055,68

25 055,69

–0,01

Spolu

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

29 858 625,11

–24,11

ES: 2007ES06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

1 804 966,88

–0,05

212

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

7 832 230,09

0,14

214

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

11 826 037,98

18,08

221

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

14 461 602,15

0,05

Spolu

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

35 924 837,10

18,22

ES: 2007ES06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

40 847,80

0,00

40 847,80

0,00

40 847,80

40 847,80

0,00

121

22 461,22

0,00

22 461,22

0,00

22 461,22

22 461,22

0,00

123

93 200,43

0,00

93 200,43

0,00

93 200,43

93 200,43

0,00

125

179 925,29

0,00

179 925,29

0,00

179 925,29

179 925,29

0,00

211

137 287,04

0,00

137 287,04

0,00

137 287,04

137 287,04

0,00

214

695 648,09

0,00

695 648,09

0,00

695 648,09

652 316,03

43 332,06

221

562 163,72

0,00

562 163,72

0,00

562 163,72

605 495,78

–43 332,06

Spolu

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

1 731 533,59

0,00

ES: 2007ES06RPO013

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

178 351,14

0,00

178 351,14

0,00

178 351,14

178 351,14

0,00

214

757 712,94

0,00

757 712,94

0,00

757 712,94

757 712,79

0,15

221

185 160,29

0,00

185 160,29

0,00

185 160,29

185 160,32

–0,03

Spolu

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

1 121 224,25

0,12

ES: 2007ES06RPO014

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

464 978,86

0,00

464 978,86

0,00

464 978,86

464 978,84

0,02

113

226 820,34

0,00

226 820,34

0,00

226 820,34

226 820,70

–0,36

121

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

2 268 787,74

0,28

122

158 508,69

0,00

158 508,69

0,00

158 508,69

156 688,82

1 819,87

123

965 935,42

0,00

965 935,42

0,00

965 935,42

965 935,43

–0,01

125

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

2 478 485,89

–0,07

211

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

1 609 687,70

–5,41

212

463 085,60

0,00

463 085,60

0,00

463 085,60

463 087,73

–2,13

213

208 004,84

0,00

208 004,84

0,00

208 004,84

208 005,00

–0,16

214

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

2 058 921,46

–2,82

221

574 023,14

0,00

574 023,14

0,00

574 023,14

574 023,24

–0,10

226

436 211,94

0,00

436 211,94

0,00

436 211,94

483 938,93

–47 726,99

227

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

1 407 626,14

– 101 860,32

323

202 878,09

0,00

202 878,09

0,00

202 878,09

222 113,16

–19 235,07

Spolu

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

13 589 100,78

– 167 013,27

ES: 2007ES06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

247 487,79

0,00

247 487,79

0,00

247 487,79

247 487,87

–0,08

113

135 593,47

0,00

135 593,47

0,00

135 593,47

135 593,61

–0,14

121

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

1 039 472,46

–3,18

122

308 228,84

0,00

308 228,84

0,00

308 228,84

308 229,44

–0,60

123

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

1 092 094,92

–0,01

125

80 751,03

0,00

80 751,03

0,00

80 751,03

80 751,07

–0,04

211

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

1 409 622,92

0,00

212

4 574,49

0,00

4 574,49

0,00

4 574,49

4 574,50

–0,01

214

322 620,52

0,00

322 620,52

0,00

322 620,52

322 620,57

–0,05

226

191 000,64

0,00

191 000,64

0,00

191 000,64

191 000,65

–0,01

227

23 990,93

0,00

23 990,93

0,00

23 990,93

23 990,94

–0,01

321

31 190,87

0,00

31 190,87

0,00

31 190,87

31 190,87

0,00

Spolu

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

4 886 629,82

–4,13

ES: 2007ES06RPO016

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

31 789,92

0,00

31 789,92

0,00

31 789,92

31 789,92

0,00

112

156 359,75

0,00

156 359,75

0,00

156 359,75

156 359,65

0,10

113

384 942,20

0,00

384 942,20

0,00

384 942,20

384 937,32

4,88

121

973 581,26

0,00

973 581,26

0,00

973 581,26

973 580,11

1,15

122

7 593,62

0,00

7 593,62

0,00

7 593,62

7 593,62

0,00

123

212 045,72

0,00

212 045,72

0,00

212 045,72

212 045,71

0,01

125

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

1 272 358,89

0,30

211

233 837,99

0,00

233 837,99

0,00

233 837,99

233 837,69

0,30

214

964 061,10

0,00

964 061,10

0,00

964 061,10

964 058,02

3,08

216

41 686,97

0,00

41 686,97

0,00

41 686,97

41 686,97

0,00

221

239 175,16

0,00

239 175,16

0,00

239 175,16

239 174,98

0,18

223

5 899,64

0,00

5 899,64

0,00

5 899,64

5 899,63

0,01

226

698 198,43

0,00

698 198,43

0,00

698 198,43

698 198,33

0,10

227

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

1 286 101,76

0,10

313

259 783,49

0,00

259 783,49

0,00

259 783,49

259 783,48

0,01

322

343 771,34

0,00

343 771,34

0,00

343 771,34

343 771,20

0,14

323

99 903,26

0,00

99 903,26

0,00

99 903,26

99 903,21

0,05

Spolu

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

7 211 080,49

10,41

ES: 2007ES06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

1 027 478,24

0,06

113

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

1 055 720,10

–14,34

121

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

3 042 912,38

–0,13

214

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

3 965 156,27

–6,04

221

527 843,12

0,00

527 843,12

0,00

527 843,12

527 845,30

–2,18

Spolu

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

9 619 112,29

–22,63

FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 338,67

0,00

1 338,67

0,00

1 338,67

1 338,67

0,00

113

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

6 941 691,61

1 822,31

123

93 746,95

0,00

93 746,95

0,00

93 746,95

93 746,98

–0,03

211

65 502 466,78

–6 623,23

65 495 843,55

0,00

65 495 843,55

65 495 843,55

0,00

212

52 179 422,48

480,17

52 179 902,65

0,00

52 179 902,65

52 179 902,65

0,00

214

89 063 839,48

98,47

89 063 937,95

0,00

89 063 937,95

89 063 937,94

0,01

221

785 216,03

– 184 553,41

600 662,62

0,00

600 662,62

600 662,62

0,00

311

190 585,77

0,00

190 585,77

0,00

190 585,77

196 344,61

–5 758,84

312

662 649,17

0,00

662 649,17

0,00

662 649,17

798 605,90

– 135 956,73

313

37,44

0,00

37,44

0,00

37,44

37,44

0,00

321

3 687,57

0,00

3 687,57

0,00

3 687,57

3 698,42

–10,85

322

3 179,15

0,00

3 179,15

0,00

3 179,15

3 169,43

9,72

413

49 588,13

–4 944,37

44 643,76

0,00

44 643,76

44 643,76

0,00

431

95 867,74

0,00

95 867,74

0,00

95 867,74

76 694,19

19 173,55

511

571 513,89

0,00

571 513,89

0,00

571 513,89

571 506,17

7,72

Spolu

216 146 653,17

– 195 542,37

215 951 110,80

0,00

215 951 110,80

216 071 823,94

– 120 713,14

FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

75 333,80

0,00

75 333,80

0,00

75 333,80

75 334,24

–0,44

121

267 970,20

0,00

267 970,20

0,00

267 970,20

267 970,27

–0,07

212

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

1 537 999,35

186,71

214

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

1 876 884,26

–15 251,69

312

17 544,93

0,00

17 544,93

0,00

17 544,93

17 544,93

0,00

511

127 112,01

0,00

127 112,01

0,00

127 112,01

127 111,95

0,06

Spolu

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

3 902 845,00

–15 065,43

FR: 2007FR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

1 351 209,25

46 796,44

112

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

71 298 569,13

12 335,79

113

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

5 289 299,52

–4,99

121

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

104 495 317,15

129 568,66

122

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

4 391 316,26

12 070,29

123

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

30 446 268,10

–68 803,41

125

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

4 035 053,43

5 781,29

211

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

292 002 523,82

457,37

212

–21,50

0,00

–21,50

0,00

–21,50

271,99

– 293,49

214

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

203 452 812,45

–5 473,76

221

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

1 921 721,73

1 480,96

223

362 339,13

0,00

362 339,13

0,00

362 339,13

362 447,93

– 108,80

226

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

37 255 703,98

5 817,01

227

251 468,71

0,00

251 468,71

0,00

251 468,71

251 884,89

– 416,18

323

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

2 891 066,65

41 670,57

511

801 490,56

0,00

801 490,56

0,00

801 490,56

801 490,56

0,00

Spolu

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

760 246 956,84

180 877,75

FR: 2007FR06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

49 474,50

0,00

49 474,50

0,00

49 474,50

49 475,06

–0,56

211

7 418,09

0,00

7 418,09

0,00

7 418,09

7 418,13

–0,04

212

3 451,38

0,00

3 451,38

0,00

3 451,38

3 451,40

–0,02

214

351 015,54

0,00

351 015,54

0,00

351 015,54

351 016,91

–1,37

Spolu

411 359,51

0,00

411 359,51

0,00

411 359,51

411 361,50

–1,99

FR: 2007FR06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

212

137 020,95

0,00

137 020,95

0,00

137 020,95

137 021,28

–0,33

214

111 327,20

0,00

111 327,20

0,00

111 327,20

111 327,32

–0,12

Spolu

248 348,15

0,00

248 348,15

0,00

248 348,15

248 348,60

–0,45

FR: 2007FR06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

436 232,55

0,00

436 232,55

0,00

436 232,55

436 232,55

0,00

211

578 831,63

0,00

578 831,63

0,00

578 831,63

578 832,02

–0,39

214

666 254,27

0,00

666 254,27

0,00

666 254,27

666 255,37

–1,10

Spolu

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

1 681 319,94

–1,49

FR: 2007FR06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

516 497,87

0,00

516 497,87

0,00

516 497,87

516 497,92

–0,05

113

475 365,52

0,00

475 365,52

0,00

475 365,52

475 368,04

–2,52

211

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

8 524 531,19

–23,20

212

–7 081,41

0,00

–7 081,41

0,00

–7 081,41

–7 081,41

0,00

214

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

1 077 694,37

– 830,72

Spolu

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

10 587 010,11

– 856,49

HU: 2007HU06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

2 230 164,18

0,00

114

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

1 100 116,10

0,69

121

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

75 320 402,43

–2,20

141

3 252,29

0,00

3 252,29

0,00

3 252,29

3 252,30

–0,01

142

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

4 218 855,31

0,01

212

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

7 855 544,35

–0,17

214

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

24 777 339,97

0,10

221

605 628,64

0,00

605 628,64

0,00

605 628,64

605 628,61

0,03

341

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

4 605 929,93

–0,40

511

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

28 167 964,29

–0,09

Spolu

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

148 885 197,47

–2,04

IE: 2007IE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577 793,80

0,00

577 793,80

0,00

577 793,80

577 855,80

–62,00

112

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

2 302 500,00

0,00

113

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

20 431 178,81

0,00

121

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

3 808 805,54

0,01

212

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

136 862 525,00

–9 663,40

214

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

171 393 624,89

– 189 851,35

511

37 798,54

0,00

37 798,54

0,00

37 798,54

37 798,54

0,00

Spolu

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

335 414 288,58

– 199 576,74

IT: 2007IT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577,32

0,00

577,32

0,00

577,32

577,32

0,00

112

17 600,00

0,00

17 600,00

0,00

17 600,00

17 600,00

0,00

113

9 622,04

0,00

9 622,04

0,00

9 622,04

9 622,04

0,00

121

380 426,53

0,00

380 426,53

0,00

380 426,53

380 426,53

0,00

123

12 437,65

0,00

12 437,65

0,00

12 437,65

12 437,65

0,00

211

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

2 217 467,14

0,00

212

436 041,85

0,00

436 041,85

0,00

436 041,85

436 041,85

0,00

214

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

4 483 604,83

–0,06

221

865 932,98

0,00

865 932,98

0,00

865 932,98

865 933,03

–0,05

227

44 894,89

0,00

44 894,89

0,00

44 894,89

44 894,89

0,00

311

42 032,12

0,00

42 032,12

0,00

42 032,12

42 032,12

0,00

Spolu

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

8 510 637,40

–0,11

IT: 2007IT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

1 105 500,00

0,00

122

39 667,16

0,00

39 667,16

0,00

39 667,16

39 667,17

–0,01

123

418 704,00

0,00

418 704,00

0,00

418 704,00

418 704,00

0,00

125

474 979,77

0,00

474 979,77

0,00

474 979,77

474 979,77

0,00

211

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

5 799 056,45

–0,20

214

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

6 350 683,17

0,35

226

577 914,55

0,00

577 914,55

0,00

577 914,55

577 914,55

0,00

Spolu

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

14 766 505,11

0,14

IT: 2007IT06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

350 921,10

0,00

350 921,10

0,00

350 921,10

350 921,10

0,00

113

4 412,32

0,00

4 412,32

0,00

4 412,32

4 412,32

0,00

122

1 010,76

0,00

1 010,76

0,00

1 010,76

1 010,76

0,00

211

71 151,95

0,00

71 151,95

0,00

71 151,95

71 151,95

0,00

212

11 939,40

0,00

11 939,40

0,00

11 939,40

11 939,40

0,00

214

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

12 858 044,55

0,00

221

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

1 123 813,51

0,00

511

17 045,60

0,00

17 045,60

0,00

17 045,60

17 045,60

0,00

Spolu

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

14 438 339,19

0,00

IT: 2007IT06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

1 346 400,00

0,00

121

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

2 681 632,57

–0,01

123

27 584,25

0,00

27 584,25

0,00

27 584,25

27 584,25

0,00

211

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

1 305 025,74

–0,06

214

213 249,82

0,00

213 249,82

0,00

213 249,82

213 249,79

0,03

221

322 210,50

0,00

322 210,50

0,00

322 210,50

322 210,47

0,03

223

311,96

0,00

311,96

0,00

311,96

311,96

0,00

Spolu

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

5 896 414,78

–0,01

IT: 2007IT06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

26 400,00

0,00

26 400,00

0,00

26 400,00

26 400,00

0,00

113

772,60

0,00

772,60

0,00

772,60

772,60

0,00

121

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

1 817 362,57

0,00

123

199 368,87

0,00

199 368,87

0,00

199 368,87

199 368,87

0,00

125

214 674,02

0,00

214 674,02

0,00

214 674,02

214 674,01

0,01

211

297 442,64

0,00

297 442,64

0,00

297 442,64

297 442,64

0,00

212

81 270,60

0,00

81 270,60

0,00

81 270,60

81 270,60

0,00

214

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

9 156 995,30

0,03

221

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

1 166 281,22

–0,01

226

37 899,26

0,00

37 899,26

0,00

37 899,26

37 899,26

0,00

311

42 811,25

0,00

42 811,25

0,00

42 811,25

42 811,26

–0,01

321

21 978,00

0,00

21 978,00

0,00

21 978,00

21 978,00

0,00

322

569 346,05

0,00

569 346,05

0,00

569 346,05

569 346,05

0,00

Spolu

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

13 632 602,38

0,02

IT: 2007IT06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

7 661,10

0,00

7 661,10

0,00

7 661,10

7 661,10

0,00

112

36 750,00

0,00

36 750,00

0,00

36 750,00

36 750,00

0,00

121

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

1 782 940,25

–0,09

122

153 556,01

0,00

153 556,01

0,00

153 556,01

153 556,01

0,00

123

71 025,37

0,00

71 025,37

0,00

71 025,37

71 025,36

0,01

125

150 190,29

0,00

150 190,29

0,00

150 190,29

150 190,29

0,00

126

20 392,56

0,00

20 392,56

0,00

20 392,56

20 392,54

0,02

211

392 002,96

0,00

392 002,96

0,00

392 002,96

392 003,00

–0,04

214

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

1 796 902,01

0,21

221

51,26

0,00

51,26

0,00

51,26

51,26

0,00

227

17 226,00

0,00

17 226,00

0,00

17 226,00

17 226,00

0,00

311

377 682,16

0,00

377 682,16

0,00

377 682,16

377 682,15

0,01

322

20 387,40

0,00

20 387,40

0,00

20 387,40

20 387,40

0,00

Spolu

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

4 826 767,37

0,12

IT: 2007IT06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

36 380,00

0,00

36 380,00

0,00

36 380,00

36 380,00

0,00

113

14 022,14

0,00

14 022,14

0,00

14 022,14

14 022,14

0,00

121

446 224,98

0,00

446 224,98

0,00

446 224,98

430 174,98

16 050,00

125

32 704,48

0,00

32 704,48

0,00

32 704,48

32 704,48

0,00

126

211,43

0,00

211,43

0,00

211,43

211,43

0,00

211

248 292,50

0,00

248 292,50

0,00

248 292,50

248 292,50

0,00

214

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

12 272 201,69

–0,01

221

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

4 330 835,55

0,01

311

125 396,80

0,00

125 396,80

0,00

125 396,80

125 396,80

0,00

321

15 367,65

0,00

15 367,65

0,00

15 367,65

15 367,65

0,00

511

19 951,42

0,00

19 951,42

0,00

19 951,42

19 951,42

0,00

Spolu

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

17 525 538,64

16 050,00

IT: 2007IT06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

214 500,00

0,00

214 500,00

0,00

214 500,00

214 500,00

0,00

113

61 725,59

0,00

61 725,59

0,00

61 725,59

61 725,59

0,00

121

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

9 814 728,05

–0,01

122

438 761,79

0,00

438 761,79

0,00

438 761,79

438 761,79

0,00

123

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

3 920 453,12

0,00

211

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

2 298 289,09

0,00

212

295 484,81

0,00

295 484,81

0,00

295 484,81

295 484,81

0,00

214

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

11 100 065,13

–0,08

216

357 333,34

0,00

357 333,34

0,00

357 333,34

357 333,34

0,00

221

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

2 231 136,19

–0,12

226

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

1 350 442,37

–0,01

311

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

2 705 205,85

–0,01

323

39 654,38

0,00

39 654,38

0,00

39 654,38

39 654,38

0,00

511

30 630,07

0,00

30 630,07

0,00

30 630,07

30 630,07

0,00

Spolu

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

34 858 409,78

–0,23

IT: 2007IT06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

59 116,45

0,00

59 116,45

0,00

59 116,45

59 116,45

0,00

112

141 158,47

0,00

141 158,47

0,00

141 158,47

141 158,47

0,00

113

319 902,19

0,00

319 902,19

0,00

319 902,19

319 902,18

0,01

121

424 961,21

0,00

424 961,21

0,00

424 961,21

424 961,26

–0,05

122

366 746,86

0,00

366 746,86

0,00

366 746,86

366 746,87

–0,01

123

189 977,71

0,00

189 977,71

0,00

189 977,71

189 977,73

–0,02

125

228 315,28

0,00

228 315,28

0,00

228 315,28

228 315,27

0,01

211

214 034,71

0,00

214 034,71

0,00

214 034,71

214 034,71

0,00

214

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

1 527 460,46

–0,20

221

212 037,32

0,00

212 037,32

0,00

212 037,32

212 037,20

0,12

311

4 179,87

0,00

4 179,87

0,00

4 179,87

4 179,87

0,00

323

183 280,18

0,00

183 280,18

0,00

183 280,18

183 280,18

0,00

Spolu

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

3 871 170,65

–0,14

IT: 2007IT06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

265 292,81

0,00

265 292,81

0,00

265 292,81

265 292,82

–0,01

121

11 361,28

0,00

11 361,28

0,00

11 361,28

11 361,27

0,01

122

67 232,15

0,00

67 232,15

0,00

67 232,15

67 232,14

0,01

214

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

13 881 331,32

–0,18

221

769 541,63

0,00

769 541,63

0,00

769 541,63

769 541,54

0,09

311

55 607,75

0,00

55 607,75

0,00

55 607,75

55 607,75

0,00

Spolu

15 050 366,76

0,00

15 050 366,76

0,00

15 050 366,76

15 050 366,84

–0,08

IT: 2007IT06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

301 985,05

0,00

301 985,05

0,00

301 985,05

301 985,05

0,00

112

8 750,00

0,00

8 750,00

0,00

8 750,00

8 750,00

0,00

121

1 140 808,74

0,00

1 140 808,74

0,00