ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.111.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 111

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
5. mája 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 361/2009 zo 4. mája 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 362/2009 zo 4. mája 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 363/2009 zo 4. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 364/2009 zo 4. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 360/2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. mája 2009

13

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie) ( 1 )

16

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/364/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. októbra 2008 o opatrení C 33/07 (ex N 339/06 a N 729/06), ktoré Nemecko plánuje zaviesť prostredníctvom holdingovej spoločnosti IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH [oznámené pod číslom K(2008) 5581]  ( 1 )

23

 

 

2009/365/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. apríla 2009, ktorým sa povoľuje umiestnenie lykopénu z Blakeslea trispora ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2009) 3039]

31

 

 

2009/366/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2009 o schválení účtov platobných agentúr Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, pokiaľ ide o výdavky v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2008 [oznámené pod číslom K(2009) 3199]

35

 

 

2009/367/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. apríla 2009 o schválení účtov platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2008 [oznámené pod číslom K(2009) 3217]

44

 

 

2009/368/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. mája 2009, ktorým sa na hospodársky rok 2009/2010 ustanovujú sumy pomoci na diverzifikáciu a sumy dodatočnej pomoci na diverzifikáciu, ktoré sa majú udeliť v rámci dočasného režimu pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve [oznámené pod číslom K(2009) 3158]

50

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Komisie 2008/113/ES z 8. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť niektoré mikroorganizmy ako účinné látky ( Ú. v. EÚ L 330, 9.12.2008 )

51

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

5.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 361/2009

zo 4. mája 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

88,9

MA

82,7

TN

139,0

TR

132,5

ZZ

110,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

129,1

ZZ

105,8

0709 90 70

JO

216,7

TR

114,9

ZZ

165,8

0805 10 20

EG

44,2

IL

55,7

MA

51,6

TN

64,9

TR

55,0

US

51,9

ZZ

53,9

0805 50 10

TR

47,0

ZA

52,3

ZZ

49,7

0808 10 80

AR

83,4

BR

72,6

CA

114,7

CL

78,1

CN

89,0

MK

33,9

NZ

107,6

US

124,6

UY

70,5

ZA

79,5

ZZ

85,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


5.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 362/2009

zo 4. mája 2009,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2008/2009 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 945/2008 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 348/2009 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 5. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  Ú. v. EÚ L 106, 28.4.2009, s. 3.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 5. mája 2009

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

28,95

2,60

1701 11 90 (1)

28,95

7,06

1701 12 10 (1)

28,95

2,47

1701 12 90 (1)

28,95

6,63

1701 91 00 (2)

31,29

9,59

1701 99 10 (2)

31,29

5,07

1701 99 90 (2)

31,29

5,07

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


5.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 363/2009

zo 4. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (1), a najmä na jeho článok 91,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 1698/2005, ktoré stanovuje právny rámec pre podporu z EPFRV pre rozvoj vidieka v celom Spoločenstve, bolo zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 74/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (2). V dôsledku toho by sa nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 (3) malo doplniť ďalšími podrobnými vykonávacími predpismi.

(2)

Uplynutie režimu kvót na mlieko podľa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej SOT) (4) si vyžaduje, aby poľnohospodári v sektore mlieka a mliečnych výrobkov vyvinuli osobitné úsilie. Preto je vhodné zrušiť, s účinnosťou od začiatku programovacieho obdobia, obmedzenie investičnej podpory pre poľnohospodárov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov tak, aby zostala v rámci limitov výrobných kvót pridelených jednotlivým poľnohospodárskym podnikom.

(3)

Nariadením (ES) č. 74/2009 sa zaviedla požiadavka revízie národných strategických plánov. Mal by sa vymedziť minimálny obsah tejto revízie.

(4)

Keďže priority stanovené v článku 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005 sú významné, revízie programov rozvoja vidieka po prvom vykonaní uvedeného článku by sa mali považovať za revízie podľa článku 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a podliehať rozhodnutiu Komisie.

(5)

V nariadení (ES) č. 74/2009 sa stanovil zoznam potenciálnych účinkov, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom operácií spojených s prioritami uvedenými v článku 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005. Tento zoznam nie je úplný a členské štáty môžu navrhnúť ďalšie potenciálne účinky, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom uvedených operácií. Aby sa však zabezpečil súlad s už stanovenými potenciálnymi účinkami a so všeobecným účelom posilnenia operácií súvisiacich s novými výzvami, možnosť, aby členské štáty navrhli takéto ďalšie potenciálne účinky, by mala podliehať preskúmaniu Komisiou a stanovisku Výboru pre rozvoj vidieka. Preto by úpravy, ktorými sa zavádza nový potenciálny účinok, mali podliehať rozhodnutiu Komisie.

(6)

Vzhľadom na veľký počet prípadov, v ktorých sa revízie týkajú menej významnej výnimky zo zásad vymedzenia medzi spoločnou organizáciou trhov a rozvojom vidieka, a aby sa obmedzilo administratívne zaťaženie, Komisia by už nemala prijímať rozhodnutia o revíziách zmien týkajúcich sa výnimky uvedenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1698/2005. Takáto kategória revízie by sa preto mala vypustiť zo zoznamu uvedeného v článku 7 nariadenia (ES) č. 1974/2006.

(7)

Mal by sa stanoviť obsah a kritériá podnikateľských zámerov týkajúcich sa podpory poľnohospodárskych podnikov v procese reštrukturalizácie v dôsledku reformy spoločnej organizácie trhov.

(8)

Po zrušení „opatrenia o vyňatí pôdy“ podľa nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (5), sa musia upraviť ustanovenia odvolávajúce sa na toto opatrenie.

(9)

Aby sa zjednodušila realizácia investičných projektov v zmysle prebiehajúcej hospodárskej a finančnej krízy, mal by sa v roku 2009 a 2010 zvýšiť maximálny strop pre zálohy.

(10)

Je vhodné upraviť ustanovenia o štátnej pomoci pre určité opatrenia spolufinancované z EPFRV a pre dodatočné vnútroštátne financovanie s cieľom objasniť ich rozsah uplatňovania a zohľadniť nové opatrenie o poľnohospodárskych podnikoch v procese reštrukturalizácie v dôsledku reformy spoločnej organizácie trhov zavedenej nariadením (ES) č. 74/2009.

(11)

V článku 78 písm. f) nariadenia (ES) č. 1698/2005 je potrebné vymedziť pojem „podstatné zmeny“.

(12)

Aby bolo možné monitorovať opatrenia týkajúce sa priorít stanovených v článku 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005, ukazovatele výstupov a súvisiace ciele tvoriace súčasť spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie uvedeného v článku 80 uvedeného nariadenia by sa mali stanoviť podľa druhu operácií.

(13)

Členské štáty musia vo svojich revidovaných programoch poskytnúť informácie o druhoch operácií týkajúcich sa priorít uvedených v článku 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005, pričom musia uviesť, ktoré z týchto operácií sú založené na nových opatreniach, t. j. opatreniach, ktoré ešte neboli schválené s programom rozvoja vidieka. Okrem toho sa musí uviesť orientačný príspevok z EPFRV na obdobie rokov 2010 – 2013. Na tento účel by sa mali zmeniť a doplniť prílohy k nariadeniu (ES) č. 1974/2006.

(14)

Aby sa zabezpečil súlad s dátumom uplatňovania nariadenia (ES) č. 74/2009, ktoré dopĺňajú ustanovenia tohto nariadenia, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 1. januára 2009. Takéto spätné uplatňovanie by nemalo narušiť zásadu právnej istoty dotknutých príjemcov pomoci.

(15)

Nariadenie (ES) č. 1974/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rozvoj vidieka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1974/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3.   S výnimkou mliekárenského sektora, v prípade, že spoločná organizácia trhov, vrátane systémov priamej podpory financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) zavádza reštrikcie výroby a obmedzenia podpory Spoločenstva na úrovni jednotlivých poľnohospodárov, poľnohospodárskych podnikov alebo spracovateľských závodov, sa podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005 nepodporuje žiadna investícia, ktorou by sa zvýšila výroba nad tieto reštrikcie alebo obmedzenia.“

2.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 3a

Revízie národných strategických plánov v súlade s článkom 12a nariadenia (ES) č. 1698/2005 zahŕňajú revíziu príslušných prvkov stanovených v článku 11 ods. 3 uvedeného nariadenia, ktoré sa týkajú priorít stanovených v článku 16a ods. 1 uvedeného nariadenia, a najmä hlavných kvantifikovaných cieľov.

V národnej stratégii sa stanovuje približný a orientačný príspevok z EPFRV uvedený v článku 69 ods. 5a nariadenia (ES) č. 1698/2005 pridelený každej z priorít stanovených v článku 16a ods. 1 uvedeného nariadenia v členskom štáte a obsahuje primerané vysvetlenia týkajúce sa pridelenia.“

3.

V článku 5 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Obsah programov rozvoja vidieka uvedený v článkoch 16 a 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005 sa stanovuje v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.“

4.

V článku 7 sa odsek 1 mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno d) sa nahrádza takto:

„d)

revízia sa týka prvého vykonania článku 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005,“;

b)

pridáva sa toto písmeno:

„e)

revíziou sa zavádza ďalší potenciálny účinok, ktorý nie je uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1698/2005 a ktorý sa týka priorít uvedených v článku 16a toho istého nariadenia.“

5.

V článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Zmeny vykonané členskými štátmi v programoch uvedené v článku 6 ods. 1 písm. c) môžu zahŕňať zmeny finančných rozpisov podľa jednotlivých opatrení v rámci osi, ako aj nefinančné zmeny súvisiace so zavedením nových opatrení a druhov operácií, zrušenie existujúcich opatrení a druhov operácií, zmeny týkajúce sa výnimky uvedenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1698/2005 alebo informácií o existujúcich zmenách v programe a ich opisu.“

6.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 24a

Podnikateľský zámer uvedený v článku 35a nariadenia (ES) č. 1698/2005:

a)

opisuje hlavné aspekty predpokladanej reštrukturalizácie, vrátane diverzifikácie mimo poľnohospodárskych činností;

b)

stanovuje osobitné ciele.“

7.

V článku 27 ods. 6 sa prvý pododsek vypúšťa.

8.

V článku 46 sa pridáva tento odsek:

„Tento článok sa vzťahuje aj na záväzky dotknuté zrušením vyňatia pôdy po nadobudnutí účinnosti nariadenia (ES) č. 73/2009. Na žiadosť príjemcu sa úpravy takýchto záväzkov môžu povoliť aj v prípade, že nie je stanovené žiadne ustanovenie o revízii.“

9.

V prvom pododseku článku 56 ods. 2 sa pridáva táto veta:

„V prípade investícií, pre ktoré sa v roku 2009 alebo v roku 2010 prijíma individuálne rozhodnutie o poskytnutí podpory, sa výška záloh môže zvýšiť až do 50 % verejnej pomoci súvisiacej s investíciou.“

10.

V článku 57 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Programy rozvoja vidieka môžu zahŕňať platby vykonané členskými štátmi na rozvoj vidieka, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti článku 36 zmluvy, v prospech opatrení podľa článkov 25, 43 až 49 a 52 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a operácií v rámci opatrení podľa článkov 21, 24, 28, 29, 30 a 35a uvedeného nariadenia, alebo dodatočné vnútroštátne financovanie nespadajúce do rozsahu pôsobnosti článku 36 zmluvy, v prospech opatrení podľa článkov 25, 27, 43 až 49 a 52 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a operácií v rámci opatrení podľa článkov 21, 24, 28, 29, 30 a 35a uvedeného nariadenia iba vtedy, ak je štátna pomoc stanovená v súlade s bodom 9.B prílohy II k tomuto nariadeniu.“

11.

V oddiele 4 „Monitorovanie a hodnotenie“ sa vkladá tento článok:

„Článok 59a

Na účely článku 78 písm. f) nariadenia (ES) č. 1698/2005 ‚návrhy na podstatné zmeny‘ zahŕňajú zmeny, v prípade ktorých je rozhodnutie Komisie povinné, a zmeny uvedené v článku 9 ods. 1 uvedeného nariadenia, okrem zmien, ktoré sa týkajú výnimky uvedenej v článku 5 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a informácií o existujúcich opatreniach v programe a ich opisu.“

12.

V článku 62 sa v odseku 1 pridáva tento pododsek:

„V prípade opatrení, ktoré obsahujú druhy operácií stanovené v článku 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005, sa ukazovatele výstupov a orientačné ciele pre ukazovatele výstupov rozpisujú podľa druhov operácií.“

13.

V článku 63 ods. 8 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„V prípadoch zásahu vyššej moci alebo mimoriadnych okolností, a najmä v prípade poruchy systému alebo výpadku trvalého spojenia môže členský štát predložiť Komisii dokumenty vytlačené na papieri alebo prostredníctvom iných vhodných elektronických prostriedkov. Takéto predloženie dokumentov vytlačených na papieri alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov si vyžaduje predchádzajúce oznámenie Komisii.“

14.

Prílohy I, II, VII a VIII sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009. Bod 1 článku 1 sa uplatňuje od 1. januára 2007.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 100.

(3)  Ú. v. EÚ L 368, 23.12.2006, s. 15.

(4)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 1974/2006 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

Schémy podpory uvedené v článku 2 ods. 2

Ovocie a zelenina (časť II, hlava I, kapitola IV, oddiel IVa nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (1))

Víno (hlava II, kapitola I nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 (2))

Tabak (časť II, hlava I, kapitola IV, oddiel V nariadenia (ES) č. 1234/2007)

Olivový olej (časť II, hlava I, kapitola IV, oddiel IV nariadenia (ES) č. 1234/2007)

Chmeľ (článok 68a nariadenia (ES) č. 1782/2003)

Ovce a kozy (článok 102 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 (3))

Včelárstvo (hlava I, kapitola IV, oddiel VI nariadenia (ES) č. 1234/2007)

Cukor (nariadenie Rady (ES) č. 320/2006 (4))

Osobitné opatrenia pre poľnohospodárstvo v najvzdialenejších regiónoch (hlava III nariadenia Rady (ES) č. 247/2006) (5) a na menších ostrovoch v Egejskom mori (kapitola III nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (6))

Priame platby (článok 41 ods. 3 a článok 68 nariadenia (ES) č. 73/2009)

2.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 5.2 sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

potvrdenie, že pre opatrenia podľa článkov 25, 43 až 49 a 52 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a pre operácie v rámci opatrení podľa článkov 21, 24, 28, 29, 30 a 35a uvedeného nariadenia, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti článku 36 zmluvy, je zabezpečené dodržiavanie postupov štátnej pomoci a kritérií vecnej zlučiteľnosti, najmä stropov pomoci pre celkovú verejnú podporu podľa článkov 87 až 89 zmluvy.“

b)

Bod 5.3 sa nahrádza takto:

„5.3.   Informácie požadované pre osi a opatrenia

Pre opatrenia sa vyžadujú tieto osobitné informácie, vrátane informácií o osobitných druhoch operácií uvedených v článku 16a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005:“;

c)

Bod 5.3.1.4 sa nahrádza takto:

d)

Vkladá sa tento bod:

„5.3.1.4.4   Poľnohospodárske podniky v procese reštrukturalizácie v dôsledku reformy spoločnej organizácie trhov

stanovenie príslušných reforiem spoločnej organizácie trhov,

zhrnutie požiadaviek podnikateľského zámeru,

výška a trvanie podpory.“

e)

Vkladá sa tento bod:

„5.3.6.    Zoznam druhov operácií uvedených v článku 16a ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1698/2005 do výšky súm uvedených článku 69 ods. 5a uvedeného nariadenia.

Os/opatrenie

Druh operácie

Potenciálne účinky

‚Existujúci‘ alebo ‚nový‘ druh operácie

Odkaz na opis druhu operácie v programe rozvoja vidieka

Ukazovateľ výstupov – cieľ

Os 1

Opatrenie 111

 

 

 

Opatrenie

 

 

 

Os 2

Opatrenie 211

 

 

 

Opatrenie

 

 

 

Os 3

Opatrenie 311

 

 

 

Opatrenie

 

 

 

 

 

Os 4

Opatrenie 411

 

 

 

Opatrenie

 

 

 

 

 

V stĺpci ‚existujúci alebo nový druh operácie‘ sa uvádza, či druh operácie týkajúci sa priorít uvedených v článku 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005 už bol alebo ešte nebol zahrnutý do verzie programu rozvoja vidieka platnej 31. decembra 2008. V tejto súvislosti sa existujúce druhy operácií tiež považujú za ‚nový druh operácií‘.

f)

Tabuľka 6.1. sa nahrádza takto:

„6.1.   Ročný príspevok z EPFRV (v EUR)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nekonvergenčné regióny

 

 

 

 

 

 

 

Konvergenčné regióny (7)

 

 

 

 

 

 

 

Najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (8)

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovoľná modulácia (9)

 

 

 

 

 

 

 

Dodatočný príspevok pre Portugalsko

 

 

 

 

 

 

 

Dodatočné finančné prostriedky z článku 69 ods. 5a nariadenia (ES) č. 1698/2005 – nekonvergenčný región

 

 

 

 

 

 

 

Dodatočné finančné prostriedky z článku 69 ods. 5a nariadenia (ES) č. 1698/2005 – konvergenčný región (10)

 

 

 

 

 

 

 

EPFRV spolu

 

 

 

 

 

 

 

g)

Poznámka pod čiarou 1, na ktorú sa uvádza odkaz na konci nadpisu tabuľky 6.2, sa nahrádza takto:

„(1)

Tabuľka 6.2 sa musí zopakovať pre každú medzisumu príspevku z EPFRV uvedenú v jednom riadku v tabuľke 6.1.“

h)

Vkladá sa tento bod:

„6.3.   Indikatívny rozpočet týkajúci sa operácií uvedených v článku 16a nariadenia (ES) č. 1698/2005 medzi 1. januárom 2010 a 31. decembrom 2013 (článok 16a ods. 3 písm. b) do výšky súm uvedených v článku 69 ods. 5a nariadenia (ES) č. 1698/2005)

Os/opatrenie

Príspevok z EPFRV na roky 2010 – 2013

Os 1

Opatrenie 111

Opatrenie …

Os 2

Opatrenie 211

Opatrenie …

Os 3

Opatrenie 311

Opatrenie …

 

Os 4

Opatrenie 411

Opatrenie …

 

Os 1, 2, 3 a 4, spolu

…“

i)

V bode 7 sa vkladá tento kód:

„(144)

Poľnohospodárske podniky v procese reštrukturalizácie v dôsledku reformy spoločnej organizácie trhov“

j)

V bode 9(B) sa úvodné slová prvého pododseku nahrádzajú takto:

„Pre opatrenia podľa článkov 25, 27 (v prípade článku 27 iba pre dodatočné vnútroštátne financovanie uvedené v článku 89 nariadenia (ES) č. 1698/2005), 43 až 49 a 52 nariadenia (ES) č. 1698/2005 a pre operácie v rámci opatrení podľa článkov 21, 24, 28, 29, 30 a 35a uvedeného nariadenia, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti článku 36 zmluvy, buď:“

3.

Príloha VII sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 2 sa pridávajú tieto odseky:

„Každý členský štát, ktorý v súlade s nariadením Rady (ES) č. 74/2009 (11) dostáva dodatočné finančné zdroje v dôsledku modulácie podľa uvedeného nariadenia spolu, od roku 2011, so sumami nepoužitých finančných prostriedkov, by mal od roku 2011 zaradiť samostatnú kapitolu obsahujúcu aspoň rovnakú analýzu, ktorá je uvedená v predchádzajúcom odseku, pokiaľ ide o operácie týkajúce sa priorít uvedených v článku 16a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005. V prípade nových členských štátov, okrem Bulharska a Rumunska, by táto povinnosť bola účinná od roku 2014.

Členské štáty uplatňujúce nové opatrenie ‚144 Poľnohospodárske podniky v procese reštrukturalizácie‘ by mali informovať o výsledkoch, ktoré dosiahli, pokiaľ ide o ciele opatrenia.

b)

Vkladá sa tento bod:

„3a.

Finančná realizácia programu, pokiaľ ide o operácie týkajúce sa nových výziev, s uvedením výkazu výdavkov pre každé opatrenie, ktoré boli zaplatené príjemcom po 1. januári 2010 v prípade druhov operácií uvedených v článku 16a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1698/2005, a súm uvedených v článku 69 ods. 5a uvedeného nariadenia.

Tabuľka, v ktorej je zhrnutá finančná realizácia týchto druhov operácií, obsahuje aspoň tieto informácie:

Os/opatrenie

Ročné platby – rok N

Kumulatívne platby od roku 2010 do roku N

Opatrenie 111

Opatrenie …

 

 

Os 1 spolu

Opatrenie 211

Opatrenie …

 

 

Os 2 spolu

Opatrenie 311

Opatrenie …

 

 

Os 3 spolu

Opatrenie 411

Opatrenie …

 

 

Os 4 spolu

Program spolu

…“

4.

V prílohe VIII sa pod bod II. SPOLOČNÉ UKAZOVATELE VÝSTUPU na konci zoznamu týkajúceho sa osi 1 vkladá tento riadok:

Kód

Opatrenie

Ukazovatele výstupu (*)

„144

Poľnohospodárske podniky v procese reštrukturalizácie v dôsledku reformy spoločnej organizácie trhov

Počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré dostali podporu“


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 2.10.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16.

(4)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42.

(5)  Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 265, 26.9.2006, s. 1.“

(7)  Pre členské štáty s konvergenčnými regiónmi.

(8)  Pre členské štáty s najvzdialenejšími regiónmi alebo menšími ostrovmi v Egejskom mori.

(9)  Pre členské štáty uplatňujúce dobrovoľnú moduláciu podľa nariadenia (ES) č. 378/2007.

(10)  Pre členské štáty dostávajúce dodatočné finančné prostriedky uvedené v článku 69 ods. 5a nariadenia (ES) č. 1698/2005 s konvergenčnými regiónmi.“

(11)  Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 100.“


5.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 364/2009

zo 4. mája 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 360/2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. mája 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 360/2009 (3) sa stanovili dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. mája 2009.

(2)

Keďže sa vypočítaný priemer dovozných ciel odchýlil od stanoveného cla o 5 EUR na tonu, treba pristúpiť k úprave zodpovedajúcej dovozným clám stanoveným nariadením (ES) č. 360/2009.

(3)

Nariadenie (ES) č. 360/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 360/2009 sa nahrádzajú znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 5. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. mája 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 27.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 5. mája 2009

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

37,15

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

12,61

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

12,61

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

37,15


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

1.5.2009

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

197,12

122,70

Cena FOB USA

207,54

197,54

177,54

108,89

Prémia – Záliv

11,64

Prémia – Veľké jazerá

12,66

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

15,07 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

16,57 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


SMERNICE

5.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/16


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/24/ES

z 23. apríla 2009

o právnej ochrane počítačových programov

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Obsah smernice Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových programov (3) bol zmenený a doplnený (4). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala uvedená smernica kodifikovať.

(2)

Rozvoj počítačových programov vyžaduje investovanie značných ľudských, technických a finančných prostriedkov, zatiaľ čo počítačové programy možno kopírovať za zlomok nákladov, potrebných na ich samostatné vytvorenie.

(3)

Počítačové programy zohrávajú neustále dôležitejšiu úlohu v mnohých priemyselných odvetviach a z tohto dôvodu možno predpokladať, že technológia počítačových programov má základný význam pre rozvoj priemyslu v Spoločenstve.

(4)

Určité rozdiely v právnej ochrane počítačových programov, poskytovanej právnymi poriadkami členských štátov, majú priame negatívne účinky na fungovanie vnútorného trhu v oblasti počítačových programov.

(5)

Existujúce rozdiely s takýmito dôsledkami treba odstrániť a zabrániť tomu, aby vznikli nové, zatiaľ čo rozdiely, ktoré nepriaznivo neovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu v podstatnej miere, sa nemusia odstrániť, ani nie je nutné brániť ich vzniku.

(6)

Právny rámec Spoločenstva na ochranu počítačových programov môže byť vymedzený predovšetkým tak, že členské štáty budú povinné priznať ochranu počítačovým programom podľa autorského zákona ako literárnym dielam, a ďalej tým, že určia nositeľa a predmet ochrany, výlučné práva na udelenie povolenia alebo zákazu určitých konaní, ktorých sa chránené osoby môžu dovolať, ako aj trvanie ochrany.

(7)

Na účely tejto smernice pojem „počítačový program“ zahŕňa programy v akejkoľvek forme vrátane tých, ktoré sú včlenené do technického vybavenia počítača (hardvéru). Tento pojem zahŕňa aj prípravnú koncepčnú prácu vedúcu k vyvinutiu počítačového programu pod podmienkou, že na základe jej povahy bude možné v neskoršom štádiu vytvoriť počítačový program.

(8)

Kritériá používané na určenie, či je počítačový program pôvodným dielom, alebo nie, by nemali zahŕňať žiadne skúšky kvalitatívnych alebo estetických vlastností programu.

(9)

Spoločenstvo je plne zaviazané podporovať medzinárodnú normalizáciu.

(10)

Funkciou počítačového programu je komunikovať a pracovať spolu s ostatnými prvkami počítačového systému a s jeho používateľmi. Na tento účel sa vyžaduje logické a prípadne fyzické prepojenie a interakcia potrebná na plné fungovanie prvkov programu (softvéru) a technického vybavenia (hardvéru) s iným programom (softvérom) a technickým vybavením (hardvérom) a s používateľmi. Časti programu, ktoré umožňujú také prepojenie a interakciu medzi prvkami programu (softvéru) a technického vybavenia (hardvéru), sa všeobecne nazývajú „rozhranie“ (interfaces). Toto funkčné prepojenie a interakcia sa všeobecne nazýva „styková prevádzková schopnosť“ (interoperabilita). Takáto interoperabilita sa môže definovať ako schopnosť vymieňať si informácie a vzájomne používať vymenené informácie.

(11)

Na predchádzanie pochybnostiam treba spresniť, že chránené je len vyjadrenie počítačového programu a že myšlienky a princípy, na ktorých je založený každý prvok programu vrátane tých, ktoré sú podkladom ich rozhrania, nie sú chránené autorským právom podľa tejto smernice. V súlade s touto zásadou autorského práva nie sú myšlienky a princípy, ktoré tvoria základ logiky, algoritmov a programovacích jazykov, chránené podľa tejto smernice. V súlade s právnymi predpismi a judikatúrou členských štátov, ako aj s medzinárodnými dohovormi o autorských právach, je autorskými právami chránené vyjadrenie týchto myšlienok a princípov.

(12)

Na účely tejto smernice pojem „nájom“ znamená poskytnutie počítačového programu alebo jeho rozmnoženiny na použitie na obmedzený čas a s cieľom dosiahnuť zisk. Tento pojem nezahŕňa verejnú pôžičku, ktorá nespadá do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(13)

Na výlučné práva autora na zabránenie neoprávnenému rozmnožovaniu jeho diela by sa mala vzťahovať obmedzená výnimka umožňujúca pri počítačovom programe vyhotovenie rozmnoženiny technicky potrebnej na využívanie tohto programu jeho oprávneným nadobúdateľom. To znamená, že konania spočívajúce v zavádzaní a prevádzke potrebnej na využívanie oprávnene nadobudnutej rozmnoženiny programu a konania na účely opravy jeho chýb nesmú byť zmluvne zakázané. Ak nie je osobitne zmluvne dohodnuté inak, najmä v prípade predaja rozmnoženiny programu, akékoľvek iné konania potrebné na využívanie rozmnoženiny programu môžu byť jej oprávneným nadobúdateľom uskutočnené v súlade so zamýšľaným účelom.

(14)

Osobe, ktorá má právo používať počítačový program, nemožno brániť v činnosti potrebnej na skúmanie, štúdium alebo skúšanie fungovania programu pod podmienkou, že tieto činnosti neohrozujú autorské právo k programu.

(15)

Neoprávnené rozmnožovanie, preklad, úprava alebo zmena formy kódu, v ktorej bola rozmnoženina počítačového programu dodaná, ohrozuje výlučné práva autora. Za určitých okolností sú vyhotovené rozmnoženiny kódu a preklad jeho formy nevyhnutné na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie interoperability nezávisle vytvoreného programu s inými programami. Z tohto dôvodu treba ustanoviť, že len za týchto obmedzených okolností je vyhotovovanie rozmnoženiny a prekladu osobou, ktorá má právo používať rozmnoženinu programu, alebo v jej mene, oprávnené a zodpovedá dobrým mravom, a preto nevyžaduje povolenie majiteľa práv. Jedným z cieľov tejto výnimky je umožniť prepojenie všetkých prvkov počítačového systému vrátane tých, ktoré vytvorili rôzni výrobcovia, a to tak, aby mohli fungovať spoločne. Takáto výnimka z autorových výlučných práv nemôže byť použitá tak, aby spôsobila ujmu oprávneným záujmom majiteľa práv alebo aby ohrozila zvyčajné využívanie programu.

(16)

Ochrana počítačových programov podľa autorských zákonov by nemala byť na prekážku tomu, aby sa v prípade potreby použili iné formy ochrany. Avšak všetky zmluvné ustanovenia, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tejto smernice o spätnom preklade alebo s výnimkami stanovenými touto smernicou v súvislosti s vyhotoveniami záložnej rozmnoženiny alebo so skúmaním, študovaním alebo skúšaním fungovania programu, by sa mali považovať za neplatné od počiatku.

(17)

Ustanovenia tejto smernice sa nedotýkajú použitia pravidiel hospodárskej súťaže podľa článku 81 a 82 zmluvy, ak dodávateľ v dominantnom postavení odmietne sprístupniť informáciu, ktorá je potrebná na interoperabilitu, ako je definovaná v tejto smernici.

(18)

Ustanovenia tejto smernice by sa nemali dotýkať osobitných požiadaviek práva Spoločenstva prijatých vzhľadom na zverejňovanie rozhrania v oblasti telekomunikácií a ani rozhodnutia Rady o normalizácii v odbore informačných technológií a telekomunikácií.

(19)

Táto smernica sa nedotýka odchýlok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi v súlade s Bernským dohovorom v bodoch, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje.

(20)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu smerníc uvedených v prílohe I časti B do vnútroštátneho práva,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet ochrany

1.   V súlade s ustanoveniami tejto smernice členské štáty chránia počítačové programy podľa autorského práva ako literárne diela v zmysle Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel. Na účely tejto smernice zahŕňa pojem „počítačové programy“ aj ich prípravný koncepčný materiál.

2.   Ochrana podľa tejto smernice sa vzťahuje na vyjadrenia počítačového programu v akejkoľvek forme. Myšlienky a princípy, na ktorých je založený ktorýkoľvek prvok počítačového programu, vrátane tých, ktoré sú podkladom jeho rozhrania, nie sú podľa tejto smernice chránené autorským právom.

3.   Počítačový program je chránený, ak je pôvodný v tom zmysle, že je autorovým vlastným duševným výtvorom. Žiadne iné kritériá na určenie ochrany sa nepoužijú.

4.   Ustanovenia tejto smernice sa vzťahujú aj na programy vytvorené pred 1. januárom 1993 bez toho, aby boli dotknuté úkony, ku ktorým došlo pred týmto dátumom, a práva nadobudnuté pred týmto dátumom.

Článok 2

Autorstvo počítačových programov

1.   Autorom počítačového programu je fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb, ktorá program vytvorila, alebo, kde to umožňuje právny poriadok členského štátu, právnická osoba označená týmto právnym poriadkom za majiteľa práv.

Ak sú právnym poriadkom členského štátu uznávané kolektívne diela, pokladá sa za ich autora osoba považovaná právnym poriadkom členského štátu za tú, ktorá vytvorila dielo.

2.   Pri počítačovom programe vytvorenom spoločne skupinou fyzických osôb patria výlučné práva týmto osobám spoločne.

3.   Ak je počítačový program vytvorený zamestnancom pri plnení jeho povinnosti alebo podľa pokynov vydaných jeho zamestnávateľom, je zamestnávateľ výlučne oprávnený vykonávať všetky majetkové práva k takto vytvorenému programu, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

Článok 3

Užívatelia ochrany

Ochrana sa priznáva všetkým fyzickým alebo právnickým osobám, ktorým prislúcha podľa vnútroštátnych autorskoprávnych predpisov vzťahujúcich sa na literárne diela.

Článok 4

Úkony podliehajúce obmedzeniam

1.   S výnimkou ustanovení článkov 5 a 6 zahŕňajú výlučné práva majiteľa práv v zmysle článku 2 právo robiť alebo povoľovať:

a)

trvalé alebo dočasné rozmnoženiny počítačového programu akýmikoľvek prostriedkami a v akejkoľvek forme, čiastočne alebo v celku. Ak si zavedenie, predvedenie, prevádzka, prenos alebo uloženie počítačového programu vyžaduje takú rozmnoženinu, na takéto úkony sa vyžaduje povolenie zo strany majiteľa práv;

b)

preklad, spracovanie, úpravu a každú inú zmenu počítačového programu a rozmnožovanie takto vzniknutých programov bez toho, aby tým boli dotknuté práva osoby, ktorá mení program;

c)

akúkoľvek formu verejného rozširovania originálu alebo rozmnoženiny počítačového programu vrátane nájmu.

2.   Prvý predaj rozmnoženiny počítačového programu v Spoločenstve uskutočnený majiteľom práv alebo s jeho súhlasom vyčerpáva právo na verejné rozširovanie takejto rozmnoženiny v Spoločenstve, s výnimkou práva na kontrolu ďalšieho nájmu počítačového programu alebo jeho rozmnoženiny.

Článok 5

Výnimky z úkonov podliehajúcich obmedzeniam

1.   Ak nie sú osobitné zmluvné ustanovenia, úkony uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) a b) nevyžadujú povolenie majiteľa práv, ak ide o úkony potrebné na použitie počítačového programu oprávneným nadobúdateľom v súlade so zamýšľaným účelom, vrátane opravy chýb.

2.   Osobe oprávnenej používať počítačový program sa nesmie zmluvne brániť, aby z neho vyhotovila záložnú rozmnoženinu, pokiaľ je na takéto použitie potrebná.

3.   Osoba, ktorá má právo používať rozmnoženinu počítačového programu, je oprávnená bez povolenia majiteľa práv tento program skúmať, študovať alebo skúšať jeho fungovanie na účely zistenia myšlienok a princípov, na ktorých je založený ktorýkoľvek prvok programu, ak tak koná pri niektorom z úkonov zavádzania, predvedenia, prevádzkovania, prenášania alebo ukladania, ktoré je oprávnená vykonať.

Článok 6

Spätný preklad

1.   Povolenie majiteľa práv sa nevyžaduje tam, kde reprodukcia kódu alebo preklad jeho formy v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) a b) sú nevyhnutné na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie interoperability nezávisle vytvoreného počítačového programu s inými programami pod podmienkou, že sú splnené nasledujúce predpoklady:

a)

tieto úkony uskutočňuje nadobúdateľ licencie alebo iná osoba, ktorá má právo používať rozmnoženinu počítačového programu, alebo osoba oprávnená tak konať v ich mene;

b)

informácia potrebná na dosiahnutie interoperability nebola osobám uvedeným v písmene a) skôr ľahko a rýchlo dostupná a

c)

tieto úkony sú obmedzené na tie časti pôvodného programu, ktoré sú potrebné na dosiahnutie interoperability.

2.   Ustanovenia odseku l nedovoľujú, aby informácia získaná ich uplatnením:

a)

bola použitá na iné ciele, ako na dosiahnutie interoperability nezávisle vytvoreného počítačového programu;

b)

bola poskytnutá iným, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na dosiahnutie interoperability nezávisle vytvoreného počítačového programu, alebo

c)

bola využitá na vývoj, výrobu alebo odbyt počítačového programu v podstate podobného v jeho vyjadrení, alebo na akékoľvek iné úkony, ktoré porušujú autorské právo.

3.   V súlade s ustanoveniami Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel nesmú byť ustanovenia tohto článku vykladané tak, že dovoľujú, aby bol použitý spôsobom, ktorý neodôvodnene spôsobuje ujmu oprávnených záujmov majiteľa práv, alebo ktorý je v rozpore so zvyčajným využívaním počítačového programu.

Článok 7

Osobitné ochranné opatrenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 4, 5 a 6, členské štáty v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi ustanovia primerané prostriedky nápravy voči osobe, ktorá sa dopustí niektorého z nasledujúcich činov:

a)

každé uvedenie nedovolenej rozmnoženiny počítačového programu do obehu vedome alebo v domnienke, že ide o nedovolenú rozmnoženinu;

b)

držbu nedovolenej rozmnoženiny počítačového programu na obchodné účely vedome alebo v domnienke, že ide o nedovolenú rozmnoženinu;

c)

každé uvedenie do obehu alebo držba na obchodné účely akýchkoľvek prostriedkov, ktorých jediným zamýšľaným účelom je uľahčiť neoprávnené odstránenie alebo obídenie akéhokoľvek technického zariadenia, ktoré by mohlo byť použité na ochranu počítačového programu.

2.   Nedovolené rozmnoženiny počítačového programu budú zabavené podľa právneho poriadku príslušného členského štátu.

3.   Členské štáty môžu ustanoviť zabavenie akýchkoľvek prostriedkov uvedených v odseku 1 písm. c).

Článok 8

Zachovanie iných právnych ustanovení

Ustanovenia tejto smernice sa nedotýkajú žiadnych iných právnych ustanovení, vzťahujúcich sa najmä na patentové právo, ochranné známky, nekalú súťaž, obchodné tajomstvo, ochranu polovodičových výrobkov alebo zmluvné právo.

Všetky zmluvné ustanovenia, ktoré sú v rozpore s článkom 6 alebo s výnimkami ustanovenými v článku 5 ods. 2 a 3, sú neplatné od počiatku.

Článok 9

Oznámenie

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 10

Zrušenie

Smernica 91/250/EHS, zmenená a doplnená smernicou uvedenou v prílohe I časti A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 23. apríla 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

P. NEČAS


(1)  Ú. v. EÚ C 204, 9.8.2008, s. 24.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. júna 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 23. marca 2009.

(3)  Ú. v. ES L 122, 17.5.1991, s. 42.

(4)  Pozri prílohu I časť A.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 10)

Smernica Rady 91/250/EHS

(Ú. v. ES L 122, 17.5.1991, s. 42)

 

Smernica Rady 93/98/EHS

(Ú. v. ES L 290, 24.11.1993, s. 9)

Iba článok 11 ods. 1

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 10)

Smernica

Lehota na transpozíciu

91/250/EHS

31. december 1992

93/98/EHS

30. jún 1995


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Smernica 91/250/EHS

Táto smernica

Článok 1 ods. 1, 2 a 3

Článok 1 ods. 1, 2 a 3

Článok 2 ods. 1 prvá veta

Článok 2 ods. 1 prvý pododsek

Článok 2 ods. 1 druhá veta

Článok 2 ods. 1 druhý pododsek

Článok 2 ods. 2 a 3

Článok 2 ods. 2 a 3

Článok 3

Článok 3

Článok 4 úvodné slová

Článok 4 ods. 1 úvodné slová

Článok 4 písm. a)

Článok 4 ods. 1 písm. a)

Článok 4 písm. b)

Článok 4 ods. 1 písm. b)

Článok 4 písm. c) prvá veta

Článok 4 ods. 1 písm. c)

Článok 4 písm. c) druhá veta

Článok 4 ods. 2

Články 5, 6 a 7

Články 5, 6 a 7

Článok 9 ods. 1 prvá veta

Článok 8 prvý odsek

Článok 9 ods. 1 druhá veta

Článok 8 druhý odsek

Článok 9 ods. 2

Článok 1 ods. 4

Článok 10 ods. 1

Článok 10 ods. 2

Článok 9

Článok 10

Článok 11

Článok 11

Článok 12

Príloha I

Príloha II


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

5.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/23


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. októbra 2008

o opatrení C 33/07 (ex N 339/06 a N 729/06), ktoré Nemecko plánuje zaviesť prostredníctvom holdingovej spoločnosti IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

[oznámené pod číslom K(2008) 5581]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2009/364/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedenými ustanoveniami a so zreteľom na tieto pripomienky (1),

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Listom z 30. mája 2006, ktorý Komisia zaevidovala v ten istý deň, nemecké orgány na základe článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES notifikovali Komisii prvú časť opatrenia, ktoré Komisia evidovala ako štátnu pomoc N 339/06.

(2)

Listom z 22. júna 2006 Komisia požiadala o dodatočné informácie. Nemecké orgány odpovedali listom z 13. júla 2006. Komisia požiadala listom z 31. augusta 2006 o dodatočné informácie, ktoré nemecké orgány poskytli listom z 22. septembra 2006. Komisia požiadala 11. októbra 2006 o ďalšie informácie, ktoré nemecké orgány poskytli listom zo 6. novembra 2006.

(3)

Listom z 9. novembra 2006, ktorý Komisia zaevidovala v ten istý deň, nemecké orgány notifikovali Komisii druhú časť opatrenia, ktorú Komisia zaevidovala ako štátnu pomoc N 729/06. Keďže sa predmet obidvoch notifikácií (N 339/06 a N 729/06) prekrýval, navrhla Komisia listom zo 6. decembra 2006, aby sa obidve veci spojili, a aby sa s celou korešpondenciou zaobchádzalo tak, akoby sa týkala obidvoch vecí, a požiadala o dodatočné informácie pre obidve veci. Nemecko odpovedalo listom z 23. januára 2007.

(4)

Komisia požiadala 28. februára 2007 o ďalšie informácie. Po predĺžení lehoty nemecké orgány odpovedali listom z 11. apríla 2007. Komisia požiadala 4. mája 2007 o dodatočné informácie. Po predĺžení lehoty nemecké orgány odpovedali listom z 29. júna 2007.

(5)

Komisia listom z 30. augusta 2007 oznámila Nemecku svoje rozhodnutie začať konanie v súvislosti so štátnou pomocou podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES (ďalej len „rozhodnutie o začatí konania“). Rozhodnutie o začatí konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (2). Komisia vyzvala nemecké orgány a zainteresované strany, aby predložili pripomienky.

(6)

Nemecké orgány predložili pripomienky k rozhodnutiu o začatí konania listom z 19. októbra 2007. Po predĺžení lehoty dostala Komisia listom z 10. decembra 2007 pripomienky zainteresovanej strany, IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (ďalej len „fond IBG“). Tieto pripomienky postúpila Komisia nemeckým orgánom listom z 21. januára 2008. Nemecké orgány na ne odpovedali listom zo 14. februára 2008.

(7)

Komisia požiadala listom z 18. apríla 2008 a e-mailom z 28. apríla 2008 a z 11. júna 2008 o ďalšie informácie. Nemecké orgány poskytli dodatočné informácie listom z 5. júna 2008 a e-mailom z 13. júna 2008.

2.   OPIS OPATRENIA

(8)

Fond IBG je štátny fond rizikového kapitálu zriadený a financovaný spolkovou krajinou Sasko-Anhaltsko. Cieľom fondu IBG je poskytovať rizikový kapitál malým a stredným podnikom orientovaným na technologické inovácie v Sasku-Anhaltsku, ktoré sa nachádzajú v počiatočnej a rastovej fáze svojho rozvoja. Sasko-Anhaltsko je podporovaná oblasť v zmysle článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES (3).

(9)

Fond IBG je od 1. júla 2007 spravovaný správcovskou spoločnosťou GOODVENT Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG (ďalej len „správca fondu“), ktorá bola vybraná na základe nediskriminačnej verejnej súťaže. Štátne financovanie predstavuje celkovo približne 130 miliónov EUR. Opatrenie platí do 31. decembra 2013.

(10)

Fond IBG poskytuje tieto investície:

a)

otvorené účasti do 1,5 miliónov EUR na malý a stredný podnik ročne, pričom najmenej 30 % prostriedkov poskytujú súkromní, nezávislí investori za podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam fondu IBG;

b)

otvorené účasti do 10 miliónov EUR na malý a stredný podnik vrátane konverzných opcií, ako sú konvertibilné obligácie (Wandelanleihen) a opčné obligácie (Optionsanleihen), ktoré sa realizujú v rovnakej výške, za rovnakých podmienok a s rovnakým rizikom (pari passu) ako v prípade súkromných investorov;

c)

účasti tichého spoločníka (ďalej len „účasti tichého spoločníka fondu IBG“) do 5 miliónov EUR na podnik, ktoré realizuje fond IBG samostatne, nezávisle od súkromných investorov, a to na obdobie až 10 rokov;

d)

konverzia už existujúcich účastí tichého spoločníka fondu IBG na otvorené účasti, ktorá sa realizuje pari passu so súkromnými investormi.

(11)

Komisia v súvislosti s otvorenými účasťami a opatreniami na konverziu v rozhodnutí o začatí konania konštatovala, že v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES neexistuje štátna pomoc v prospech investorov (4) alebo správy fondu IBG (5). Existencia štátnej pomoci v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES v prospech fondu IBG (6) alebo cieľového podniku sa nedala vylúčiť. Komisia však prišla k záveru, že opatrenie je v súlade s usmerneniami Spoločenstva o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky (7) (ďalej len „usmernenia“) a je zlučiteľné so spoločným trhom podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES.

(12)

Účasti tichého spoločníka fondu IBG boli osobitne preskúmané v rozhodnutí o začatí konania, keďže podľa názoru Nemecka išlo o dlhové nástroje v súlade s podmienkami trhu, a teda nie o štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES, zatiaľ čo Komisia mala pochybnosti, či sa mali účasti tichého spoločníka fondu IBG z ekonomického hľadiska zaradiť do dlhových nástrojov alebo do nástrojov vlastného kapitálu.

3.   DÔVODY NA ZAČATIE KONANIA VO VECI FORMÁLNEHO ZISŤOVANIA

(13)

Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania s cieľom objasniť, či sa mali účasti tichého spoločníka fondu IBG z ekonomického hľadiska zaradiť do dlhových nástrojov – v súlade s názorom Nemecka – alebo do nástrojov vlastného kapitálu. V prípade, že by pri účastiach tichého spoločníka fondu IBG išlo skutočne o dlhové nástroje, bolo pre vyriešenie otázky, či obsahovali štátnu pomoc v prospech cieľového podniku v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES, rozhodujúcim oznámenie Komisie o metóde na zistenie referenčnej a diskontnej sadzby (8) (ďalej len „oznámenie z roku 1997“), ktorá sa má použiť ako hodnota tržnej sadzby (9).

(14)

Komisia vo svojom rozhodnutí o začatí konania vyjadrila názor, že účasti tichého spoločníka fondu IBF, pokiaľ boli považované za dlhové nástroje, neposkytovali podnikom prijímajúcim pomoc žiadnu výhodu v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES, keďže podľa oznámenia z roku 1997 boli v súlade s podmienkami trhu. Ak by sa však účasti tichého spoločníka fondu IBG považovali za vlastný kapitál, nedala by sa vylúčiť existencia štátnej pomoci v prospech cieľového podniku, keďže opatrenie by možno zabránilo zlyhaniu trhu rizikového kapitálu.

(15)

S cieľom vyriešiť otázku, či pri účastiach tichého spoločníka fondu IBG išlo o dlhové nástroje alebo nástroje vlastného kapitálu, bola v rozhodnutí o začatí konania podľa bodu 4.3.3. usmernení posúdená ekonomická hodnota nástrojov a to, v akom rozsahu znáša investor riziko, aké straty v danom prípade preberá, či je zabezpečená prevaha úhrady závisiacej od zisku nad pevnou úhradou, akú úroveň podriadenosti má investor pri platobnej neschopnosti cieľového podniku a ako sa bude zaobchádzať s príslušným investičným nástrojom podľa použiteľných vnútroštátnych právnych, regulačných, finančných a účtovných predpisov.

(16)

Komisia po preskúmaní ekonomického charakteru účastí tichého spoločníka fondu IBG zistila nasledujúce možné rozdiely medzi štandardnými úverovými nástrojmi a účasťami tichého spoločníka fondu IBG:

a)   Podriadenosť: Pri platobnej neschopnosti cieľového podniku majú účasti tichého spoločníka prednosť pred vlastným kapitálom, ale sú podriadené úverom a ostatným cudzím záväzkom.

b)   Záruky: Účasti tichého spoločníka fondu IBG sú sčasti (do minimálne 10 %) zaistené, avšak ďaleko pod úrovňou potrebnou na financovanie z cudzích zdrojov.

c)   Splácanie: Účasti tichého spoločníka fondu IBG sa splácajú dva razy ročne, zatiaľ čo pri štandardných dlhových nástrojoch sa kapitál vrátane úrokov spláca spravidla raz za mesiac.

d)   Práva na informácie a kontrolu: Boli zistené rozdiely týkajúce sa práv na informácie a kontrolu, hoci štandardné úverové zmluvy niekedy obsahujú doložky o zmene majiteľa a kontroly.

e)   Výpovedné právo: Zdá sa že pri ukončení zmluvy existujú určité rozdiely.

f)   Odmena: Vzhľadom na jednorazovú odmenu závisiacu od výšky zisku sa nedá so 100 % istotou konštatovať, či pevná odmena tvorí prevažujúcu zložku odmeny.

(17)

Komisia preto vyjadrila pochybnosti o tom, či sa majú účasti tichého spoločníka fondu IBG zaradiť do dlhových nástrojov a požiadala zainteresované strany, aby sa k tomu vyjadrili.

4.   PRIPOMIENKY ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

(18)

Podľa článku 20 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (10) dostala Komisia pripomienky od jednej zainteresovanej strany (fondu IBG) na základe oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (11), ktorá uviedla množstvo dôvodov, aby sa účasti tichého spoločníka fondu IBG považovali za dlhové nástroje.

a)   Podriadenosť

(19)

Fond IBG podáva vysvetlenie o podriadenosti tichého spoločníka. Podriadenosť sa zakladá na dobrovoľnej báze a nie je predpísaná zákonom. V podstate nie je neobvyklé prideliť dlhovým nástrojom rozdielnu úroveň podriadenosti. Pri financovaní kúpy podnikov sa pohľadávky prakticky vždy rozdelia na prednostné a podriadené. Fond IBG poukazuje vo svojej pripomienke na to, že účasti tichého spoločníka môžu byť podriadené úverom a iným cudzím záväzkom, ale vždy majú prednosť pred vlastným kapitálom a v žiadnom prípade sa nepodieľajú na stratách cieľových podnikov.

b)   Záruky

(20)

Fond IBG vysvetľuje, že účasti tichého spoločníka sú zaistené do 10 % až 30 % svojej hodnoty prostredníctvom záruk akcionárov alebo spoločníkov cieľových podnikov. Presná výška záruky závisí od konkrétneho prípadu, najmä od hodnôt majetku, ktoré akcionári alebo spoločníci previedli na podnik, napr. v podobe vlastného kapitálu alebo práv duševného vlastníctva. Dlhové nástroje môžu mať v závislosti od jednotlivých prípadov rozdielne podoby. V praxi existuje dokonca záruka vo výške 0 % (pri takzvaných otvorených úveroch), čím sa dlhový nástroj nestáva automaticky nástrojom vlastného kapitálu.

c)   Splácanie

(21)

Podľa údajov fondu IBG sú podmienky splácania účastí tichého spoločníka fondu IBG rovnaké ako pri dlhových nástrojoch. Pri štandardných úveroch sa kapitál vrátane úrokov podľa likvidity podniku nemusí vyplácať každý mesiac. Splácanie v polročných alebo štvrťročných lehotách je takisto obvyklé ako v mesačných lehotách. Podľa občianskeho zákonníka (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) sa majú úroky vyplatiť po uplynutí roka, môže však platiť aj iné dohodnuté pravidlo.

(22)

Fond IBG odkazuje vo veci splácania kapitálu na BGB, podľa ktorého sa úhrada stáva splatnou pri vypovedaní pôžičky, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak. Účasti tichého spoločníka fondu IBG zodpovedajú ustanoveniam BGB a neobsahujú odlišné zmluvné dohody.

d)   Práva na informácie a kontrolu

(23)

Fond IBG uvádza ďalšie príklady na podobnosť medzi doložkami o zmene informácií, vlastníka a kontroly účastí tichého spoločníka fondu IBG a doložkami dlhových nástrojov. Obvykle sú v úverových zmluvách dohodnuté doložky o zmene vlastníka a kontroly. Veritelia na tom trvajú najmä pri bankových úveroch a pri financovaní projektov a kúpe podnikov. Spoločnou črtou týchto dlhových nástrojov a účastí tichých spoločníkov fondu IBG je, že majú dlhú dobu splatnosti a sú splatné až pri vypovedaní. Veritelia požadujú ako protislužbu obsiahle dohody, ktoré ich oprávňujú v prípade porušenia dohôd dlžníkom vypovedať úverovú zmluvu skôr.

(24)

Organizácia zastrešujúca nemecké súkromné banky, Spolkový zväz nemeckých bánk (Bundesverband deutscher Banken), navrhla osobitnú vzorovú zmluvu s obsiahlou doložkou o zmene vlastníka a kontroly. V súvislosti s financovaním projektov a kúpou podnikov odkazuje fond IBG na viaceré príslušné komentáre Nemecka, v ktorých sú vymedzené a uznané podrobné doložky o kontrole pre veriteľov.

e)   Výpovedné právo

(25)

Fond IBG uvádza ďalšie príklady na podobnosť medzi účasťami tichého spoločníka fondu IBG a dlhovými nástrojmi v súvislosti s podmienkami na vypovedanie zmluvy. V prípade porušenia zmluvy, nesplnenia dohodnutých podmienok, nesprávnych údajov alebo zmeny kontroly môže cieľový podnik aj fond IBG vypovedať zmluvu. Pokiaľ sa špeciálna terminológia pre ukončenie zmluvy v prípade účastí tichého spoločníka fondu IBG odlišuje od terminológie pre štandardné úvery, je to len odraz špecifického charakteru tohto nástroja v porovnaní so štandardným úverom.

f)   Odmena

(26)

Fond IBG objasňuje systém odmien účastí tichého spoločníka fondu IBG, pri ktorom je pevná odmena prevládajúcou zložkou celkovej ročnej odmeny vo výške 13 %. Táto sa skladá zo zložky s pevnou úrokovou sadzbou, ktorá sa zistí na základe ratingu úverového rizika cieľového podniku a zaplatí sa nezávisle od ziskovosti investície, a zo zložky závislej od zisku, ktorá sa zaplatí pri prekročení určitej referenčnej hodnoty pre ziskovosť. Zložka závislá od zisku je vždy najmenej o 250 bázických bodov nižšia ako zložka s pevnou úrokovou sadzbou. Okrem celkovej ročnej odmeny vo výške 13 % sa zaplatí jednorazová pevná odmena, ktorá sa vypočíta ako percentuálna sadzba nominálnej sumy účasti tichého spoločníka a nezávisí od ziskovosti investície.

g)   Účtovné a daňové spracovanie

(27)

Fond IBG uvádza, že účasti tichého spoločníka fondu IBG sa podľa nemeckého práva (civilné, účtovné a daňové právo) a podľa medzinárodných účtovných predpisov (IFRS, IAS) považujú za typické účasti tichého spoločníka a z tohto dôvodu za dlhové nástroje.

5.   PRIPOMIENKY NEMECKA

5.1.   Pripomienky k rozhodnutiu o začatí konania

(28)

V súlade s článkom 20 ods. 2 nariadenia (ES) č. 659/1999 dostala Komisia ako reakciu na oznámenie v Úradnom vestníku Európskej únie  (12) pripomienky Nemecka. Podľa názoru Nemecka sú účasti tichého spoločníka fondu IBG typické účasti tichého spoločníka, a preto ich treba z nasledujúcich dôvodov považovať za dlhové nástroje:

a)

S týmito investičnými nástrojmi sa na základe civilného, účtovného a daňového práva zaobchádza ako s cudzím kapitálom.

b)

Práva na informácie a kontrolu ako aj ustanovenia o ukončení investície sú podobné ako pri dlhových nástrojoch.

c)

Kapitál vrátane úrokov sa pri ukončení účasti vyplatí v plnej výške podobne ako pri dlhových nástrojoch.

d)

Zložka s pevnou úrokovou sadzbou je prevládajúcou zložkou odmeny, čo naznačuje, že s účasťami tichého spoločníka fondu IBG sa má zaobchádzať ako s dlhovými nástrojmi.

e)

Podriadenosť účastí tichého spoločníka fondu IBG úverom a iným cudzím záväzkom je nevyhnutná, aby sa zabránilo okamžitej účtovnej platobnej neschopnosti kvôli slabému úverovému postaveniu dlžníka.

f)

Je obvyklé, že banky a úverové inštitúty zaobchádzajú s mezanínovým kapitálom ako s dlhovým nástrojom, aj keď nie je zaistený.

5.2.   Poznámky k pripomienkam zainteresovanej strany

(29)

Nemecko vo svojich poznámkach k pripomienkam zainteresovanej strany súhlasí s názorom fondu IBG a opakuje závery zo svojich pripomienok k rozhodnutiu o začatí konania. Ďalej zdôrazňuje, že účasti tichého spoločníka fondu IBG vyhovujú trhovým podmienkam a neobsahujú žiadnu štátnu pomoc, keďže sú v súlade s oznámením Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (13) (ďalej len „oznámenie z roku 2008“).

(30)

Nemecko v ďalšej korešpondencii s Komisiou vysvetlilo ratingový systém fondu IBG skontrolovaný spoločnosťou PricewaterhouseCoopers, podľa ktorého sú cieľové podniky klasifikované medzi ratingom „silný“ (AAA) po „zlý/finančné ťažkosti“ (CCC), pričom podniky CCC nezískali žiadne financovanie. Pri zhodnotení rizika úveru pri cieľovom podniku sa prihliada na nízku kolateralizáciu a postavenie účastí tichého spoločníka IBG.

(31)

Ratingový systém je základom stanovenia úrokových sadzieb, ktoré sú primerané riziku. Účasti tichého spoločníka sa vždy odmeňujú pevnou úrokovou sadzbou, ktorá sa skladá z IBOR-u a primeranej marže. Tá sa podľa ratingu podniku môžu pohybovať medzi 100 a 650 bázickými bodmi. Pre podniky, ktoré sa nedajú začleniť do ratingového systému fondu IBG sa použije marža s minimálne 400 bázickými bodmi, ktorá však nemôže byť v žiadnom prípade nižšia ako tá, ktorá platí pre materskú spoločnosť.

6.   POSÚDENIE POMOCI

6.1.   Oprávnenosť pomoci

(32)

Nemecko notifikovalo opatrenie pred jeho zavedením, čím splnilo svoju povinnosť podľa článku 88 ods. 3 Zmluvy o ES. Opatrenie vstúpi do platnosti až po schválení Komisiou.

6.2.   Právny základ pre posúdenie pomoci

6.2.1.   Ekonomická klasifikácia účastí tichého spoločníka fondu IBG

(33)

S cieľom vyriešiť otázku, či pri účastiach tichého spoločníka fondu IBG ide z ekonomického hľadiska o dlhové nástroje alebo nástroje vlastného kapitálu, sa tieto nástroje museli posúdiť na základe usmernení. V bode 2.2. usmernení sú investičné nástroje na financovanie kvázi vlastného kapitálu a dlhové investičné nástroje definované takto:

„investičné nástroje na financovanie kvázi vlastného kapitálu“ znamenajú nástroje, ktorých návratnosť pre majiteľa (investora/veriteľa) je daná predovšetkým ziskom alebo stratou príslušnej cieľovej spoločnosti, sú nezaistené v prípade platobnej neschopnosti. Táto definícia vychádza z prístupu uprednostňovania obsahu pred formou,

„dlhové investičné nástroje“ znamenajú úvery a iné nástroje financovania, ktoré poskytujú veriteľovi/investorovi prevládajúcu zložku pevnej minimálnej odmeny a sú aspoň čiastočne zaistené. Táto definícia vychádza z prístupu uprednostňovania obsahu pred formou.

(34)

Podľa bodu 4.3.3. usmernení „bude Komisia hodnotiť skôr ekonomickú podstatu nástroja než jeho názov a zaradenie podľa investorov (a v prvom rade zváži) stupeň rizika zámeru cieľovej spoločnosti pre investora, potenciálnu stratu investora, prevahu odmeny závislej od zisku nad fixnou odmenou a stupeň podriadenosti investora v prípade bankrotu spoločnosti (a) zaobchádzanie s investičným nástrojom v zmysle platných národných právnych, regulačných, finančných a účtovných pravidiel, pokiaľ sú konzistentné a relevantné vo vzťahu k zaradeniu nástroja“.

(35)

Po posúdení dôvodov, ktoré Nemecko predložilo, a informácií, ktoré poskytla zainteresovaná strana (fond IBG) v pripomienkach k rozhodnutiu o začatí konania, možno konštatovať nasledovné.

a)   Riziká pre investora

(36)

Na základe usmernení sa zistila výška rizík a potenciálnych strát, ktoré znáša fond IBG. Pritom sa prihliadalo na to, že účasti tichého spoločníka fondu IBG, podobne ako dlhové nástroje, nenesú celé riziko predaja účasti, ako v prípade investora (14). Účasti tichého spoločníka fondu IBG sa v žiadnom prípade nepodieľajú na stratách cieľového podniku, ako v prípade kapitálových účastí; je to zreteľne uvedené v bode 4.3.3. usmernení ako kritérium pre rozlíšenie medzi nástrojmi vlastného kapitálu a dlhovými nástrojmi. Podobne ako pri dlhových nástrojoch sa musí podľa zmluvných ustanovení o účastiach tichého spoločníka vyplatiť kapitál s úrokmi, vrátane zložky závislej od zisku, z peňažného toku podniku. Účasti tichého spoločníka fondu IBG sa preto z hľadiska výšky rizík a potenciálnych strát, ktoré znáša investor, môžu považovať za dlhové investičné nástroje.

b)   Podriadenosť

(37)

Na základe usmernení treba pri platobnej neschopnosti vziať do úvahy úroveň podriadenosti pohľadávok. Účasti tichého spoločníka fondu IBG sú podriadené úverom a ostatným cudzím záväzkom, ale majú prednosť pred vlastným kapitálom a v žiadnom prípade sa nepodieľajú na stratách cieľového podniku, čo je charakteristické pre dlhové nástroje. Podriadenosť nezaistených alebo sčasti zaistených záväzkov pohľadávkam uprednostnených veriteľov je bežná. Hoci sú podriadené účasti tichého spoločníka fondu IBG skutočne spojené s vyšším rizikom než nepodriadené dlhy, neprejavuje sa to v úroku, ktorý je primeraný riziku. Z tohto dôvodu nevedie podriadenosť voči iným veriteľom k zaradeniu účastí tichého spoločníka fondu IBG do nástrojov na financovanie kvázi vlastného kapitálu.

c)   Záruky

(38)

Dlhový nástroj musí byť podľa usmernení aspoň sčasti zaistený. Do úvahy treba vziať skutočnosť, že účasti tichého spoločníka fondu IBG sú zaistené do 10 až 30 % svojej hodnoty prostredníctvom záruk akcionárov alebo spoločníkov cieľového podniku. Menšie požiadavky na zaistenie sa vysvetľujú tým, že rýchlo rastúce malé a stredné podniky orientované na technológie nemajú dostačujúce hodnotné záruky. Okrem toho sa vzhľadom na nízku úroveň podriadenosti účastí tichého spoločníka fondu IBG zdá byť čiastočné zaistenie primeraným. Podriadenosť a čiastočné zaistenie účastí tichého spoločníka fondu IBG sa zodpovedajúcim spôsobom prejavuje vo výške odmeny. Z tohto dôvodu možno konštatovať, že účasti tichého spoločníka fondu IBG sú sčasti zaistené v súlade s usmerneniami.

d)   Odmena

(39)

Pri dlhovom nástroji musí byť podľa usmernení pevná odmena prevažujúcou zložkou odmeny. Pri účastiach tichého spoločníka fondu IBG je zložka závislá od zisku vždy minimálne o 250 bázických bodov nižšia než zložka s pevnou úrokovou sadzbou. Skutočnosť, že sa k celkovej odmene vo výške 13 % dodatočne vypláca jednorazová pevná odmena pri odchode, ešte zvyšuje podiel pevnej odmeny. Preto v prípade účastí tichého spoločníka fondu IBG je zložka s pevnou úrokovou sadzbou prevažujúcou zložkou odmeny v súlade s usmerneniami.

e)   Doložka o zmene vlastníka a kontroly

(40)

Po overení podrobných informácií, ktoré poskytla zainteresovaná strana, dospela Komisia k záveru, že doložky o zmene informácií, vlastníka a kontroly účastí tichého spoločníka fondu IBG sa podobajú doložkám nezaistených/sčasti zaistených podriadených dlhových nástrojov, pri ktorých je spravidla potrebná intenzívna kontrola ako aj podrobné a okamžité informácie o hospodárskom vývoji podniku, a pre ktoré treba určiť osobitné finančné indikátory alebo dohody, podľa ktorých sa musí podnik riadiť. Účasti tichého spoločníka fondu IBG treba preto vzhľadom na ich doložky o zmene informácií, vlastníka a kontroly považovať za dlhové nástroje.

f)   Výpovedné právo

(41)

Komisia v rozhodnutí o začatí konania uznala, že podmienky fondu IBG na vypovedanie zmluvy o účasti tichého spoločníka sa podobajú podmienkam pri dlhových nástrojoch v tom, že v prípade porušenia zmluvy, nesplnenia dohodnutých podmienok, nesprávnych údajov alebo zmeny kontroly môže byť investícia ukončená. Komisia vzala na vedomie, že rozdiely v terminológii odrážajú len špecifický charakter účastí tichého spoločníka fondu IBG v porovnaní so štandardnými dlhovými nástrojmi. Ustanovenia o vypovedaní účastí tichého spoločníka fondu IBG sú preto v zásade podobné ustanoveniam o štandardných dlhových nástrojoch, odhliadnuc od rozdielov v terminológii.

g)   Právne, účtovné a daňové spracovanie

(42)

Komisia konštatuje, že účasti tichého spoločníka fondu IBG sú na základe dôkazov, ktoré predložilo Nemecko a fond IBG, podľa príslušných nemeckých právnych predpisov (civilné, účtovné a daňové právo) a podľa medzinárodných účtovných predpisov (IAS) typické účasti tichého spoločníka a považujú sa preto za dlhové nástroje.

h)   Záver

(43)

Po posúdení ekonomického charakteru účastí tichého spoločníka fondu IBG sa dá s prihliadnutím na právne, účtovné a daňové spracovanie týchto nástrojov konštatovať, že účasti tichého spoločníka fondu IBG možno z ekonomického hľadiska považovať za dlhové nástroje.

6.2.2.   Charakter pomoci účastí tichého spoločníka fondu IBG

(44)

Komisia posúdila účasti tichého spoločníka fondu IBG na základe článku 87 Zmluvy o ES. Podľa článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES „pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná so spoločným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi“. Aby opatrenie spadalo do oblasti pôsobenia článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES, musí spĺňať štyri kritériá:

a)

opatrenie musí zahŕňať využitie štátnych prostriedkov;

b)

opatrenie musí narúšať hospodársku súťaž alebo hroziť narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje príjemcu;

c)

zvýhodnenie musí byť selektívne, t. j. obmedzené na určitý podnik alebo výrobné odvetvie;

d)

opatrenie musí ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi.

(45)

Komisia vo svojom rozhodnutí o začatí konania dospela k záveru, že účasti tichého spoločníka fondu IBG, pokiaľ sa dajú zaradiť do dlhových nástrojov, možno podľa oznámenia z roku 1997 považovať za dlhové nástroje zodpovedajúce podmienkam trhu. Nástroj zodpovedá podmienkam trhu aj podľa oznámenia z roku 2008, keďže fond IBG posudzuje riziko úveru, vrátane úrovne podriadenosti pri platobnej neschopnosti a výšky kolateralizácie pri každom podniku a uplatňuje úrokové sadzby, ktoré sú primerané riziku.

(46)

Na základe uvedených skutočností sa usudzuje, že účasti tichého spoločníka fondu IBG nepredstavujú štátnu pomoc v prospech cieľového podniku v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Opatrenie, ktoré Nemecko poskytne prostredníctvom holdingovej spoločnosti IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH nepredstavuje vzhľadom na účasti tichého spoločníka štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko.

V Bruseli 8. októbra 2008

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 246, 20.10.2007, s. 20.

(2)  Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(3)  N 459/06 – Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013 – Národná regionálna mapa štátnej pomoci: Nemecko (Ú. v. EÚ C 295, 5.12.2006, s. 6).

(4)  Komisia to zdôvodnila tým, že fond IBG a súkromní investori znášajú tie isté rastúce aj klesajúce riziká, majú tie isté výhody a ich pohľadávky pri platobnej neschopnosti cieľového podniku majú rovnakú úroveň podriadenosti; v prípade konverzie na otvorené účasti sa otvorené účasti fondu IBG riadne zhodnotia tak, že sa celková odmena (nominálna hodnota, splatné pevné a pohyblivé úroky a odmena pri odchode) zmení na otvorené účasti.

(5)  Komisia zdôvodnila tento záver vymenovaním vlastnej správcovskej spoločnosti, ktorá bola vybraná vo verejnej súťaži.

(6)  Komisia považuje fond IBG za štátny podnik, ktorý pravdepodobne môže prijať kapitál za podmienok, ktoré sa neposkytujú investorom pôsobiacim na trhu.

(7)  Ú. v. EÚ C 194, 18.8.2006, s. 2.

(8)  Ú. v. ES C 273, 9.9.1997, s. 3.

(9)  Tento dôvod sa nachádza aj v predošlých rozhodnutiach Komisie: štátna pomoc N 344/06 – Nemecko (Ú. v. EÚ C 157, 10.7.2007, s. 8); štátna pomoc N 104/05 – Nemecko: Fond rizikového kapitálu Regio MIT Hessen (Ú. v. EÚ C 295, 26.11.2005, s. 8); štátna pomoc N 212/04 – Nemecko: Rizikový kapitálový fond ERDF – Berlín (Ú. v. EÚ C 95, 20.4.2005, s. 8); štátna pomoc N 213/04 – Nemecko: Rizikový kapitálový fond ERDF Šlezvicko-Holštajnsko (Ú. v. EÚ C 72, 24.3.2006, s. 2); štátna pomoc N 266/04 – Nemecko: Rizikový kapitálový fond ERDF – Thüringen (Ú. v. EÚ C 95, 20.4.2005, s. 9); štátna pomoc N 310/04 – Nemecko: Fond rizikového kapitálu ERDF Brandenbursko (Ú. v. EÚ C 79, 1.4.2006, s. 25).

(10)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1.

(11)  Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(12)  Pozri poznámku po čarou č. 1.

(13)  Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6.

(14)  Investori zvyčajne poskytujú dlhodobý kapitál bez nároku na splatenie a bez zabezpečenia. Ako protihodnotu získavajú podiel na vlastnom kapitále a dostávajú zaň svoj výnos, ak po uplynutí investičného obdobia svoju účasť ukončia.


5.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/31


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. apríla 2009,

ktorým sa povoľuje umiestnenie lykopénu z Blakeslea trispora ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97

[oznámené pod číslom K(2009) 3039]

(Iba španielske znenie je autentické)

(2009/365/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (1), a najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1)

Spoločnosť Vitatene predložila 30. augusta 2007 príslušným orgánom Spojeného kráľovstva žiadosť o umiestnenie lykopénu z Blakeslea trispora ako novej zložky potravín na trh; príslušný orgán Spojeného kráľovstva pre posudzovanie potravín vydal 17. októbra 2007 správu o prvotnom posudku. V uvedenej správe sa dospelo k záveru, že vzhľadom na iné ešte neschválené žiadosti týkajúce sa lykopénu je potrebné vykonať dodatočné posúdenie, aby sa zabezpečilo, že povolenie používať rôzne lykopény ako novú zložku potravín sa udelí za rovnakých podmienok.

(2)

Komisia postúpila všetkým členským štátom správu o prvotnom posudku 11. februára 2008.

(3)

V roku 2008 sa uskutočnila konzultácia s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA), ktorý 4. decembra 2008 vydal svoje stanovisko.

(4)

Vo svojom stanovisku dospel EFSA k záveru, že lykopén, keďže môže podliehať oxidačným zmenám, musí byť pripravovaný vo forme suspenzií v jedlých olejoch, priamo stlačiteľných alebo vo vode dispergovaných práškov. Musí sa zaistiť dostatočná ochrana proti oxidácii.

(5)

EFSA takisto dospel k záveru, že spotreba lykopénu priemerným používateľom zostane pod hranicou prijateľného denného príjmu (Acceptable Daily Intake, ADI), ale niektorí používatelia lykopénu možno hranicu ADI prekročia. Zdá sa byť preto vhodné po povolení zbierať v priebehu viacerých rokov údaje o príjme, aby sa toto povolenie preskúmalo na základe ďalších informácií týkajúcich sa bezpečnosti lykopénu a jeho spotreby. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zberu údajov o množstvách lykopénu v cereáliách na prípravu raňajok. Táto požiadavka predloženého rozhodnutia sa však vzťahuje na použitie lykopénu ako novej zložky potravín a nie na použitie lykopénu ako potravinárskeho farbiva, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 89/107/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinárskych prídavných látok povolených na použitie v potravinách určených na ľudskú spotrebu (2).

(6)

Na základe vedeckého posúdenia sa zistilo, že lykopén z Blakeslea trispora spĺňa kritériá ustanovené v článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 258/97.

(7)

Spoločnosť Vitatene súhlasila, aby sa rozhodnutie Komisie 2006/721/ES (3) zrušilo.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Lykopén z Blakeslea trispora, ďalej len „výrobok“, uvedený v prílohe I sa môže umiestniť na trh v Spoločenstve ako nová zložka potravín na používanie v potravinách uvedených v prílohe II.

Článok 2

Názov novej zložky potravín povolenej týmto rozhodnutím na označení potraviny, ktorá ju obsahuje, je „lykopén“.

Článok 3

Spoločnosť Vitatene vypracúva monitorovací program sprevádzajúci uvedenie výrobku na trh. Tento program zahŕňa informácie o množstvách lykopénu použitého v potravinách, ktoré sú uvedené v prílohe III.

Zozbierané údaje sa dajú k dispozícii Komisii a členským štátom. Použitie lykopénu ako zložky potravín sa preskúma na základe nových informácií a správy EFSA najneskôr v roku 2014.

Článok 4

Týmto sa zrušuje rozhodnutie Komisie 2006/721/ES.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Vitatene S.A.U. Avda. Antibióticos 59-61, E-24009 León, Španielsko.

V Bruseli 28. apríla 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 27.

(3)  Ú. v. EÚ L 296, 26.10.2006, s. 13.


PRÍLOHA I

Špecifikácie lykopénu z Blakeslea trispora

OPIS

Čistený lykopén z Blakeslea trispora sa skladá z ≥ 95 % lykopénu a z ≤ 5 % iných karotenoidov. Ponúka sa buď ako prášok vo vhodnej matrici alebo ako olejová disperzia. Má tmavočervenú alebo červeno-fialovú farbu. Musí sa zaistiť ochrana proti oxidácii.

ŠPECIFIKÁCIA

Chemický názov

:

Lykopén

Číslo CAS

:

502-65-8 (všetky trans-izoméry lykopénu)

Chemický vzorec

:

C40H56

Štruktúrny vzorec

:

Image

Molekulová hmotnosť

:

536,85


PRÍLOHA II

Zoznam potravín, do ktorých možno pridať lykopén z Blakeslea trispora

Kategória potravín

Najvyšší obsah lykopénu

Nápoje na báze ovocných/zeleninových štiav (vrátane koncentrátov)

2,5 mg/100 g

Nápoje určené na krytie výdaja energie pri intenzívnej svalovej námahe, najmä pre športovcov

2,5 mg/100 g

Potraviny určené na použitie pri nízkoenergetických diétach na zníženie telesnej hmotnosti

8 mg/náhrada jedla

Cereálie na prípravu raňajok

5 mg/100 g

Tuky a dresingy

10 mg/100 g

Iné polievky ako rajčiakové

1 mg/100 g

Chlieb (vrátane chrumkavého chleba)

3 mg/100 g

Diétne potraviny na osobitné liečebné účely

V súlade so špecifickými nutričnými požiadavkami

Potravinové doplnky

15 mg v dennej dávke podľa odporúčania výrobcu


PRÍLOHA III

Monitorovanie po zavedení lykopénu z Blakeslea trispora

INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ ZBIERAŤ

Množstvá lykopénu z Blakeslea trispora dodávané spoločnosťou Vitatene jej zákazníkom na výrobu finálnych potravinárskych výrobkov, ktoré sa majú umiestniť na trh v Európskej únii.

Výsledky vyhľadávania v databáze týkajúce sa zavedenia potravinárskych výrobkov s pridaným lykopénom z Blakeslea trispora vrátane fortifikačných množstiev a veľkostí porcie pre príslušnú potravinu podľa členského štátu.

OZNAMOVANIE INFORMÁCIÍ

Uvedené informácie sa oznamujú Európskej komisii každoročne v období rokov 2009 až 2012. Prvýkrát dňa 31. októbra 2010 za oznamovacie obdobie od 1. júla 2009 do 30. júna 2010 a potom s rovnakým ročným oznamovacím obdobím v nasledujúcich dvoch rokoch.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Mali by sa oznamovať aj rovnaké informácie o príjmoch lykopénu použitého ako potravinárske farbivo, ak je to vhodné a spoločnosť Vitatene ich má k dispozícii.

Spoločnosť Vitatene poskytuje nové vedecké informácie na opätovné zváženie najvyšších bezpečných množstiev príjmu lykopénu, ak sú k dispozícii.

POSUDZOVANIE MNOŽSTIEV PRÍJMU LYKOPÉNU

Na základe zozbieraných a oznámených informácií uvedených v predchádzajúcom texte vykonáva spoločnosť Vitatene aktualizované posúdenie príjmu.

PRESKÚMANIE

Komisia bude viesť s EFSA v roku 2013 konzultácie, aby sa preskúmali informácie poskytnuté odvetvím.


5.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/35


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. apríla 2009

o schválení účtov platobných agentúr Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska, pokiaľ ide o výdavky v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2008

[oznámené pod číslom K(2009) 3199]

(Iba znenie v českom, estónskom, gréckom, anglickom, lotyšskom, litovskom, maďarskom, maltskom, poľskom, slovenskom a slovinskom jazyku je autentické)

(2009/366/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho články 30 a 39,

po porade s Výborom poľnohospodárskych fondov,

keďže:

(1)

Na základe ročných účtov, ktoré predložili Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko spolu s požadovanými informáciami a ktoré sa týkajú výdavkov v oblasti opatrení rozvoja vidieka, sa majú účty platobných agentúr uvedených v článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 schváliť. Schválenie sa vzťahuje na úplnosť, presnosť a vecnú správnosť účtovných podkladov s ohľadom na správy, ktoré vyhotovili certifikačné orgány.

(2)

Lehoty uvedené v článku 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (2), a udelené Českej republike, Estónsku, Cypru, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovinsku a Slovensku na to, aby Komisii predložili dokumenty uvedené v článku 8 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 1290/2005 a v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 885/2006, už uplynuli.

(3)

Komisia skontrolovala predložené informácie a do 31. marca 2009 oznámila Českej republike, Estónsku, Cypru, Lotyšsku, Litve, Maďarsku, Malte, Poľsku, Slovinsku a Slovensku výsledky svojich kontrol spolu so zmenami a doplneniami, ktoré sú potrebné.

(4)

V prípade výdavkov na rozvoj vidieka, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 27/2004 z 5. januára 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné prechodné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999, pokiaľ ide o financovanie opatrení na rozvoj vidieka v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a Slovensku sekciou záruk EPUZF (3), sa výsledné sumy vyplývajúce z rozhodnutia o schválení účtov odpočítavajú od následných platieb alebo pripočítavajú k následným platbám, ktoré realizuje Komisia.

(5)

Ročné účty a sprievodná dokumentácia umožňujú Komisii, aby na základe vykonaných kontrol prijala v prípade niektorých platobných agentúr rozhodnutie o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti predložených účtov. Podrobnosti o týchto sumách sa uviedli v súhrnnej správe, ktorá bola súčasne s týmto rozhodnutím predložená výboru fondu.

(6)

Na základe vykonaných kontrol si informácie, ktoré predložili niektoré platobné agentúry, vyžadujú dodatočný prieskum, a týmto rozhodnutím sa preto nemôžu ich účty schváliť.

(7)

V prípade výdavkov na rozvoj vidieka, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 27/2004, sa sumy vymáhateľné alebo splatné podľa rozhodnutia o schválení účtov majú odpočítať od následných platieb alebo pripočítať k následným platbám.

(8)

V súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 týmto rozhodnutím nie sú dotknuté rozhodnutia následne prijaté Komisiou, ktorými sa z financovania Spoločenstva vylučujú výdavky, ktoré neboli vynaložené v súlade s pravidlami Spoločenstva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, sa týmto schvaľujú účty platobných agentúr členských štátov týkajúce sa výdavkov v oblasti rozvoja vidieka financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), pokiaľ ide o rozpočtový rok 2008.

Sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého členského štátu alebo splatné každému členskému štátu podľa tohto rozhodnutia v oblasti opatrení na rozvoj vidieka uplatniteľných v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku, sa uvádzajú v prílohe I a prílohe II.

Článok 2

Za rozpočtový rok 2008 sa účty platobných agentúr členských štátov v oblasti opatrení na rozvoj vidieka uplatniteľných v Českej republike, Estónsku, na Cypre, v Lotyšsku, Litve, v Maďarsku, na Malte, v Poľsku, Slovinsku a na Slovensku, uvedených v prílohe III, vylučujú z tohto rozhodnutia a budú predmetom budúceho rozhodnutia o schválení účtov.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Českej republike, Estónskej republike, Cyperskej republike, Lotyšskej republike, Litovskej republike, Maďarskej republike, Maltskej republike, Poľskej republike, Slovinskej republike a Slovenskej republike.

V Bruseli 29. apríla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90.

(3)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 36.


PRÍLOHA I

SCHVÁLENIE ÚČTOV PLATOBNÝCH AGENTÚR

ROZPOČTOVÝ ROK 2008 - VÝDAVKY EPZF NA ROZVOJ VIDIEKA V NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH.

Suma, ktorá sa má vymôcť od členského štátu alebo sa mu má vyplatiť.

ČŠ

 

2008 – Výdavky platobných agentúr, ktorých účty sú

Spolu a + b

Zníženie

Spolu

Predbežné platby uhradené členskému štátu za rozpočtový rok

Suma, ktorá sa má od členského štátu vymôcť (–) alebo sa mu má vyplatiť (+) (1)

schválené

vylúčené

= výdavky nahlásené v ročnom vyhlásení

= celková suma predbežných platieb uhradená členskému štátu za rozpočtový rok

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e - f

CZ

EUR

32 399 539,50

 

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

EE

EUR

24 148 768,74

 

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

CY

EUR

17 570 826,20

 

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20

11 388 159,00

6 182 667,20

LV

EUR

46 986 857,87

 

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

LT

EUR

79 148 259,37

 

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

HU

EUR

90 290 537,46

 

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

MT

EUR

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

PL

EUR

121 595 191,28

 

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

SI

EUR

607 424,53

 

607 424,53

0,00

607 424,53

0,00

607 424,53

SK

EUR

39 259 760,34

 

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


ČŠ

Uhradené, ale ešte neschválené zálohy za implementáciu programu [článok 32 nariadenia (ES) č. 1260/1999].

CZ

EUR

86 848 000,00

EE

EUR

24 080 000,00

CY

EUR

11 968 000,00

LV

EUR

52 496 000,00

LT

EUR

78 320 000,00

HU

EUR

96 368 000,00

MT

EUR

4 304 000,00

PL

EUR

458 624 000,00

SI

EUR

45 056 000,00

SK

EUR

63 536 000,00


(1)  Po vyplatení platieb vo výške 95 % rozpočtového plánu pre všetky členské štáty sa zostatok dohodne počas uzávierky programu.

Pozn.: Pokiaľ ide o Českú republiku, suma schválená na rozpočtový rok 2008 pripočítaná k sumám schváleným v predchádzajúcich rokoch prekračuje maximálny príspevok EPUZF uvedený v rozhodnutí Komisie, ktorým sa schvaľuje program. Konečný zostatok EPUZF, ktorý sa má vyplatiť na program, sa vypočíta v súlade s celkovým príspevkom EPUZF.


PRÍLOHA II

SCHVÁLENÉ VÝDAVKY EPZF NA OPATRENIA NA ROZVOJ VIDIEKA ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2008 V NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

Rozdiely medzi ročnými závierkami a vyhláseniami o výdavkoch

ČESKÁ REPUBLIKA

č.

Opatrenia

Výdavky 2008

Príloha I stĺpec „a“

Zníženia

Príloha I stĺpec „d“

Schválená suma za rok 2008

Príloha I stĺpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Predčasný odchod do dôchodku

486 177,10

 

486 177,10

2

Znevýhodnené oblasti

–62 324,19

 

–62 324,19

3

Agroenvironmentálne opatrenia

24 415 487,28

 

24 415 487,28

4

Lesníctvo

768 151,81

 

768 151,81

5

Združenia výrobcov

6 792 047,50

 

6 792 047,50

6

Technická pomoc

0,00

 

0,00

7

Sapard

0,00

 

0,00

700

Investície do poľnohospodárskych holdingov, nariadenie (ES) č. 1268/99

0,00

 

0,00

701

Spracovanie a marketing, nariadenie (ES) č. 1268/1999

0,00

 

0,00

702

Škody spôsobené povodňami 1

0,00

 

0,00

703

Zlepšenie štruktúr kvality

0,00

 

0,00

704

Zúrodňovanie pôd a pozemkové úpravy

0,00

 

0,00

705

Obnova a rozvoj dedín

0,00

 

0,00

706

Škody spôsobené povodňami 2

0,00

 

0,00

707

Rozvoj vidieckej infraštruktúry

0,00

 

0,00

708

Rozvoj a diverzifikácia činností

0,00

 

0,00

709

Spôsoby poľnohospodárskej produkcie zamerané na ochranu

0,00

 

0,00

710

Zlepšenie odborného vzdelávania

0,00

 

0,00

711

Technická pomoc SAPARD

0,00

 

0,00

 

Spolu

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50


ESTÓNSKO

č.

Opatrenia

Výdavky 2008

Príloha I stĺpec „a“

Zníženia

Príloha I stĺpec „d“

Schválená suma za rok 2008

Príloha I stĺpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Znevýhodnené oblasti

–85 013,95

 

–85 013,95

2

Agroenvironmentálne opatrenia

20 416 942,68

 

20 416 942,68

3

Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy

125 877,94

 

125 877,94

4

Podpora čiastočne sebestačných poľnohospodárskych podnikov

2 154 035,51

 

2 154 035,51

5

Dodržiavanie noriem

1 373 830,87

 

1 373 830,87

6

Príplatky k priamym platbám

4 570,72

 

4 570,72

7

Technická pomoc

155 007,67

 

155 007,67

8

Sapard

0,00

 

0,00

9

Podpora oblastiam s environmentálnymi obmedzeniami

3 517,30

 

3 517,30

 

Spolu

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74


CYPRUS

č.

Opatrenia

Výdavky 2008

Príloha I stĺpec „a“

Zníženia

Príloha I stĺpec „d“

Schválená suma za rok 2008

Príloha I stĺpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Podpora investícií do riadenia živočíšneho odpadu

2 160 970,53

 

2 160 970,53

2

Podpora zlepšovania a rozvoja

3 845 690,82

 

3 845 690,82

3

Podpora zakladania združení výrobcov

391 894,08

 

391 894,08

4

Podpora odborného vzdelávania poľnohospodárov

0,00

 

0,00

5

Technické a poradenské služby poľnohospodárom

58 475,17

 

58 475,17

6

Predčasný odchod do dôchodku

500 463,80

 

500 463,80

7

Podpora začatia činnosti mladých poľnohospodárov

710 000,00

 

710 000,00

8

Dodržiavanie noriem EÚ

1 890 818,08

 

1 890 818,08

9

Prijatie agroenvironmentálnych opatrení

2 724 287,26

 

2 724 287,26

10

Agroenvironmentálne akcie na ochranu prírodných hodnôt

2 608 009,46

 

2 608 009,46

11

Zalesňovanie

40 915,05

 

40 915,05

12

Zlepšovanie infraštruktúry pre rozvoj chovu hospodárskych zvierat

490 532,61

 

490 532,61

13

Znevýhodnené oblasti

–13 576,13

 

–13 576,13

14

Podpora systémov kvality

673 718,97

 

673 718,97

15

Podpora tradičného spracovania v malom rozsahu

584 241,84

 

584 241,84

16

Podpora tradičného spracovania v malom rozsahu

282 638,86

 

282 638,86

17

Ochrana pred lesnými požiarmi a inými prírodnými katastrofami

123 163,39

 

123 163,39

18

Zalesňovanie nepoľnohospodárskej pôdy

396 079,52

 

396 079,52

19

Zlepšenie postupov zberu úrody

0,00

 

0,00

20

Technická podpora implementácie, monitoring

70 039,46

 

70 039,46

21

Technická podpora spoločných iniciatív na miestnej úrovni

32 463,43

 

32 463,43

 

Spolu

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20


LOTYŠSKO

č.

Opatrenia

Výdavky 2008

Príloha I stĺpec „a“

Zníženia

Príloha I stĺpec „d“

Schválená suma za rok 2008

Príloha I stĺpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Predčasný odchod do dôchodku

3 250 393,40

 

3 250 393,40

2

Združenia výrobcov

1 589 329,59

 

1 589 329,59

3

Podpora čiastočne sebestačných poľnohospodárskych podnikov

10 953 829,98

 

10 953 829,98

4

Dodržiavanie noriem

7 050 638,64

 

7 050 638,64

5

Agroenvironmentálne opatrenia

23 854 472,13

 

23 854 472,13

6

Znevýhodnené oblasti

34 948,53

 

34 948,53

7

Technická pomoc

258 913,87

 

258 913,87

8

Záväzky presunuté z predchádzajúceho programovacieho obdobia

–5 668,27

 

–5 668,27

9

Pridelenie zdrojov na jednotné platby na plochu

0,00

 

0,00

 

Spolu

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87


LITVA

č.

Opatrenia

Výdavky 2008

Príloha I stĺpec „a“

Zníženia

Príloha I stĺpec „d“

Schválená suma za rok 2008

Príloha I stĺpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Agroenvironmentálne opatrenia

27 947 981,79

 

27 947 981,79

2

Znevýhodnené oblasti a oblasti s environmentálnymi obmedzeniami

48 234,08

 

48 234,08

3

Dodržiavanie noriem

26 055 356,07

 

26 055 356,07

4

Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy

1 734 572,99

 

1 734 572,99

5

Predčasný odchod do dôchodku

19 490 903,99

 

19 490 903,99

6

Podpora čiastočne sebestačných poľnohosp. podnikov v procese reštrukturalizácie

2 081 962,83

 

2 081 962,83

7

Iné opatrenia

447 848,76

 

447 848,76

8

Technická pomoc

1 330 659,16

 

1 330 659,16

9

Dodatočné národné priame platby

10 739,70

 

10 739,70

 

Spolu

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37


MAĎARSKO

č.

Opatrenia

Výdavky 2008

Príloha I stĺpec „a“

Zníženia

Príloha I stĺpec „d“

Schválená suma za rok 2008

Príloha I stĺpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Agroenvironmentálne opatrenia

59 606 523,82

 

59 606 523,82

2

Dodržiavanie noriem

13 784 071,07

 

13 784 071,07

3

Zalesňovanie

15 357 233,59

 

15 357 233,59

4

Podpora čiastočne sebestačných poľnohospodárskych podnikov

322 737,06

 

322 737,06

5

Združenia výrobcov

– 233,15

 

– 233,15

6

Predčasný odchod do dôchodku

0,00

 

0,00

7

Znevýhodnené oblasti

–25 011,06

 

–25 011,06

8

Technická pomoc

1 245 216,13

 

1 245 216,13

9

Projekty schválené na základe nariadenia (ES) č. 1268/1999

0,00

 

0,00

10

Dodatočné národné priame platby

0,00

 

0,00

 

Spolu

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46


POĽSKO

č.

Opatrenia

Výdavky 2008

Príloha I stĺpec „a“

Zníženia

Príloha I stĺpec „d“

Schválená suma za rok 2008

Príloha I stĺpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Predčasný odchod do dôchodku

25 431 473,58

 

25 431 473,58

2

Podpora čiastočne sebestačných poľnohospodárskych podnikov

12 965 617,28

 

12 965 617,28

3

Znevýhodnené oblasti

–1 487 716,01

 

–1 487 716,01

4

Agroenvironmentálne záväzky a blaho zvierat

5 663 544,07

 

5 663 544,07

5

Zalesňovanie

11 625 652,61

 

11 625 652,61

6

Dodržiavanie noriem EÚ

62 703 110,98

 

62 703 110,98

7

Združenia výrobcov

1 799 132,10

 

1 799 132,10

8

Technická pomoc

2 763 199,78

 

2 763 199,78

9

Príplatky k priamym platbám

140 155,01

 

140 155,01

10

Projekty schválené na základe nariadenia (ES) č. 1268/1999

–8 978,12

 

–8 978,12

 

Spolu

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28


SLOVINSKO

č.

Opatrenia

Výdavky 2008

Príloha I stĺpec „a“

Zníženia

Príloha I stĺpec „d“

Schválená suma za rok 2008

Príloha I stĺpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Znevýhodnené oblasti

78 615,04

 

78 615,04

2

Agroenvironmentálne opatrenia

–1 190 735,17

 

–1 190 735,17

3

Predčasný odchod do dôchodku

1 386 969,91

 

1 386 969,91

4

Dodržiavanie noriem

199 761,17

 

199 761,17

5

Technická pomoc

101 777,75

 

101 777,75

6

Program SAPARD

34 856,75

 

34 856,75

7

Príplatky k priamym platbám

–3 820,92

 

–3 820,92

 

Spolu

607 424,53

0,00

607 424,53


SLOVENSKO

č.

Opatrenia

Výdavky 2008

Príloha I stĺpec „a“

Zníženia

Príloha I stĺpec „d“

Schválená suma za rok 2008

Príloha I stĺpec „e“

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Investície do poľnohospodárskych holdingov

1 650 413,98

 

1 650 413,98

2

Školenia

0,00

 

0,00

3

Znevýhodnené oblasti a oblasti s environmentálnymi obmedzeniami

317 367,06

 

317 367,06

4

Dodržiavanie noriem

3 982 447,52

 

3 982 447,52

5

Agroenvironmentálna podpora

25 815 864,82

 

25 815 864,82

6

Zlepšenie spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov

942 660,39

 

942 660,39

7

Riadenie lesného hospodárstva

4 564,40

 

4 564,40

8

Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy

106 689,23

 

106 689,23

9

Konsolidácia pôdy

465 593,60

 

465 593,60

10

Diverzifikácia poľnohospodárskych činností

34 451,27

 

34 451,27

11

Podpora čiastočne sebestačných poľnohospodárskych podnikov

414 691,29

 

414 691,29

12

Združenia výrobcov

2 387 788,82

 

2 387 788,82

13

Technická pomoc vrátane hodnotenia

3 137 462,36

 

3 137 462,36

14

Príplatky k priamym platbám

– 234,40

 

– 234,40

901

Investície do poľnohospodárskych holdingov, nariadenie (ES) č. 1268/99

0,00

 

0,00

905

Agroenvironmentálna podpora – projekty schválené podľa nariadenia (ES) č. 1268/1999

0,00

 

0,00

907

Riadenie lesného hospodárstva – projekty schválené podľa nariadenia (ES) č. 1268/1999

0,00

 

0,00

912

Združenia výrobcov – projekty schválené podľa nariadenia (ES) č. 1268/1999

0,00

 

0,00

 

Spolu

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


PRÍLOHA III

SCHVÁLENIE ÚČTOV PLATOBNÝCH AGENTÚR

ROZPOČTOVÝ ROK 2007 – VÝDAVKY EPZF NA ROZVOJ VIDIEKA V NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

Zoznam platobných agentúr, ktorých účty sú vylúčené a sú predmetom budúceho rozhodnutia o schválení účtov

Členský štát

Platobná agentúra

Malta

MRRA


5.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/44


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. apríla 2009

o schválení účtov platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2008

[oznámené pod číslom K(2009) 3217]

(2009/367/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho články 30 a 32,

po porade s Výborom poľnohospodárskych fondov,

keďže:

(1)

Podľa článku 30 nariadenia (ES) č. 1290/2005 Komisia na základe ročných účtov, ktoré predložili členské štáty spolu s informáciami požadovanými na schvaľovanie účtov a osvedčeniami o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtov a správ certifikačných orgánov, schvaľuje účty platobných agentúr uvedených v článku 6 uvedeného nariadenia.

(2)

Podľa článku 5 ods. 1 druhého pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 883/2006 z 21. júna 2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV (2), sa za rozpočtový rok 2008 zohľadňujú výdavky, ktoré vznikli členským štátom v období od 16. októbra 2007 do 15. októbra 2008.

(3)

Komisia skontrolovala informácie, ktoré predložili členské štáty, a do 31. marca 2009 oznámila členským štátom výsledky svojich kontrol spolu so zmenami a doplneniami, ktoré sú potrebné.

(4)

Ročné účty a sprievodná dokumentácia umožňujú Komisii, aby prijala v prípade niektorých platobných agentúr rozhodnutie o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti predložených ročných účtov. Príloha I obsahuje schválené sumy rozčlenené podľa členských štátov, ako aj sumy, ktoré sa majú vymôcť od členských štátov alebo sa im majú vyplatiť.

(5)

Informácie, ktoré predložili niektoré iné platobné agentúry, si vyžadujú dodatočný prieskum a týmto rozhodnutím sa preto nemôžu ich účty schváliť. Predmetné platobné agentúry sú uvedené v prílohe II.

(6)

Podľa článku 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 883/2006 sa každé nedodržanie termínov v mesiacoch august, september a október musí vziať do úvahy v rozhodnutí o schválení účtov. Niektoré výdavky nahlásené počas týchto mesiacov v roku 2008 niektorými členskými štátmi sa neuskutočnili v rámci predpísaných lehôt. Týmto rozhodnutím by sa preto mali stanoviť príslušné zníženia.

(7)

Komisia v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1290/2005 a článkom 9 nariadenia (ES) č. 883/2006 už znížila alebo zastavila niekoľko mesačných platieb na zaúčtovanie výdavkov za rozpočtový rok 2008. Aby sa predišlo akejkoľvek predčasnej alebo dočasnej úhrade predmetných súm, nemali by sa tieto sumy uznať v tomto rozhodnutí a mali byť sa ďalej preskúmať pomocou postupu overenia súladu podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

(8)

V článku 32 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uvádza, že pokiaľ sa vymáhanie nevykonalo do štyroch rokov od dátumu prvého správneho alebo súdneho zistenia alebo do ôsmich rokov v prípade, že je vymáhanie predmetom konania pred vnútroštátnymi súdmi, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania znáša vo výške 50 % príslušný členský štát. Podľa článku 32 ods. 3 uvedeného nariadenia sú členské štáty povinné odovzdať Komisii spolu s ročnými účtami aj súhrnnú správu o vymáhacích konaniach začatých na základe nezrovnalostí. Podrobné pravidlá plnenia povinnosti členských štátov vykazovať sumy, ktoré sa majú vymáhať, sú ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (3). Príloha III k uvedenému nariadeniu obsahuje tabuľku, ktorú majú členské štáty predložiť v roku 2009. Na základe tabuliek vyplnených členskými štátmi by Komisia mala rozhodnúť o finančných dôsledkoch, pokiaľ sa vymáhanie na základe nezrovnalostí nevykonalo v lehote štyroch, respektíve ôsmich rokov. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté budúce rozhodnutia o súlade podľa článku 32 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

(9)

Podľa článku 32 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1290/2005 môžu členské štáty rozhodnúť, že nebudú pokračovať vo vymáhaní. Toto rozhodnutie sa môže prijať iba v prípade, že súhrn vzniknutých a predpokladaných nákladov na vymáhanie je vyšší ako vymáhaná čiastka, alebo vymáhanie je nemožné z dôvodu platobnej neschopnosti, zistenej a uznanej v súlade s vnútroštátnym právom, dlžníka alebo osôb právne zodpovedných za nezrovnalosť. Ak sa takéto rozhodnutie prijalo do štyroch rokov od prvého správneho alebo súdneho zistenia alebo ôsmich rokov, ak je vymáhanie predmetom konania pred vnútroštátnymi súdmi, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania by mal znášať rozpočet Spoločenstva vo výške 100 %. V súhrnnej správe podľa článku 32 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uvádzajú sumy, v prípade ktorých sa členský štát rozhodol zastaviť vymáhacie konanie, ako aj dôvody takéhoto rozhodnutia. Tieto sumy sa neúčtujú príslušným členským štátom, a preto sa majú uhradiť z rozpočtu Spoločenstva. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté budúce rozhodnutia o súlade podľa článku 32 ods. 8 uvedeného nariadenia.

(10)

V súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 týmto rozhodnutím nie sú dotknuté rozhodnutia následne prijaté Komisiou, ktorými sa z financovania Spoločenstva vylučujú výdavky, ktoré neboli vynaložené v súlade s pravidlami Spoločenstva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa s výnimkou platobných agentúr uvedených v článku 2 schvaľujú účty platobných agentúr členských štátov v oblasti výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu za rozpočtový rok 2008.

Sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého členského štátu alebo splatné každému členskému štátu podľa tohto rozhodnutia vrátane tých, ktoré vyplývajú z uplatňovania článku 32 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005, sa uvádzajú v prílohe I.

Článok 2

Za rozpočtový rok 2008 sa účty platobných agentúr členských štátov v oblasti výdavkov financovaných z EPZF, uvedených v prílohe II, vylučujú z tohto rozhodnutia a sú predmetom budúceho rozhodnutia o schválení účtov.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. apríla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90.


PRÍLOHA I

SCHVÁLENIE ÚČTOV PLATOBNÝCH AGENTÚR

ROZPOČTOVÝ ROK 2008

Suma, ktorá sa má vymôcť od členského štátu alebo sa mu má vyplatiť

ČŠ

 

2008 – Výdavky/pripísané príjmy platobných agentúr, ktorých účty sú

Spolu a + b

Zníženia a pozastavenia platieb za celý rozpočtový rok (1)

Zníženia podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 1290/2005

Spolu vrátane znížení a pozastavení platieb

Predbežné platby uhradené členskému štátu za rozpočtový rok

Suma, ktorá sa má od členského štátu vymôcť (–) alebo sa mu má vyplatiť (+) (2)

schválené

vylúčené

= výdavky/pripísané príjmy nahlásené v ročnom vyhlásení

= súčet výdavkov/pripísaných príjmov nahlásených v mesačných vyhláseniach

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

432 608 618,53

273 518 319,77

706 126 938,30

– 593,30

–54 510,68

706 071 834,32

706 201 150,75

– 129 316,43

BG

EUR

173 261 850,21

0,00

173 261 850,21

–10 969,94

0,00

173 250 880,27

173 262 003,11

–11 122,84

CZ

EUR

382 633 310,43

0,00

382 633 310,43

0,00

0,00

382 633 310,43

382 638 179,78

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

0,00

–14 764,84

DK

EUR

981 148 146,05

0,00

981 148 146,05

– 334 916,53

0,00

980 813 229,52

980 605 638,09

207 591,43

DE

EUR

4 679 844 580,08

421 042 712,93

5 100 887 293,01

–37 390,29

–2 874 536,38

5 097 975 366,35

5 101 133 812,30

–3 158 445,95

EE

EUR

41 604 457,53

0,00

41 604 457,53

–30 242,24

0,00

41 574 215,29

41 537 242,47

36 972,82

IE

EUR

1 452 426 445,64

0,00

1 452 426 445,64

– 152 676,24

– 209 340,42

1 452 064 428,98

1 450 327 500,26

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

ES

EUR

5 476 876 522,21

0,00

5 476 876 522,21

–4 919 283,22

–4 564 317,68

5 467 392 921,32

5 475 621 557,38

–8 228 636,07

FR

EUR

8 323 180 801,10

0,00

8 323 180 801,10

–1 302 798,28

–18 942 379,66

8 302 935 623,16

8 324 404 948,60

–21 469 325,44

IT

EUR

4 168 669 787,38

101 969 623,15

4 270 639 410,53

–1 887 157,65

–4 363 298,08

4 264 388 954,80

4 264 132 179,52

256 775,28

CY

EUR

27 774 540,54

0,00

27 774 540,54

0,00

0,00

27 774 540,54

27 774 540,54

0,00

LV

EUR

96 759 251,98

0,00

96 759 251,98

0,00

0,00

96 759 251,98

96 760 415,54

–1 163,56

LT

EUR

155 733 024,94

0,00

155 733 024,94

0,00

0,00

155 733 024,94

155 996 896,19

– 263 871,25

LU

EUR

33 965 171,44

0,00

33 965 171,44

–1 273,90

0,00

33 963 897,54

33 787 840,71

176 056,83

HU

EUR

486 553 484,46

0,00

486 553 484,46

–11 055,36

0,00

486 542 429,10

492 387 580,59

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

NL

EUR

854 800 814,16

0,00

854 800 814,16

–91 807,12

–65 076,30

854 643 930,74

856 242 767,86

–1 598 837,12

AT

EUR

656 513 475,83

0,00

656 513 475,83

0,00

–44 207,31

656 469 268,52

656 496 253,55

–26 985,03

PL

EUR

1 172 220 664,21

0,00

1 172 220 664,21

0,00

0,00

1 172 220 664,21

1 172 232 662,17

–11 997,96

PT

EUR

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

RO

EUR

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

SI

EUR

93 014 996,23

0,00

93 014 996,23

0,00

0,00

93 014 996,23

93 152 578,75

– 137 582,52

SK

EUR

169 701 265,50

0,00

169 701 265,50

0,00

0,00

169 701 265,50

169 768 426,79

–67 161,29

FI

EUR

565 626 400,21

0,00

565 626 400,21

–2 432,42

–7 736,10

565 616 231,70

567 200 798,71

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

0,00

–65 415,38

SE

EUR

713 833 441,95

0,00

713 833 441,95

–35 629,22

0,00

713 797 812,73

713 869 554,32

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

0,00

–58 909,25

UK

EUR

3 158 349 336,06

0,00

3 158 349 336,06

–14 574 228,18

0,00

3 143 775 107,88

3 223 172 099,30

–79 396 991,42


ČŠ

 

Výdavky (3)

Pripísané príjmy (3)

Fond pre cukor

Článok 32 (= e)

Spolu (= h)

Výdavky (4)

Pripísané príjmy (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

BE

EUR

–74 805,75

0,00

0,00

0,00

–54 510,68

– 129 316,43

BG

EUR

–11 122,84

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 122,84

CZ

EUR

–4 869,35

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

DK

EUR

207 591,43

0,00

0,00

0,00

0,00

207 591,43

DE

EUR

– 209 002,65

–74 906,93

0,00

0,00

–2 874 536,38

–3 158 445,95

EE

EUR

36 972,82

0,00

0,00

0,00

0,00

36 972,82

IE

EUR

1 946 269,14

0,00

0,00

0,00

– 209 340,42

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

–3 664 318,39

0,00

0,00

0,00

–4 564 317,68

–8 228 636,07

FR

EUR

–2 526 945,78

0,00

0,00

0,00

–18 942 379,66

–21 469 325,44

IT

EUR

4 620 073,36

0,00

0,00

0,00

–4 363 298,08

256 775,28

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

–1 035,93

– 127,63

0,00

0,00

0,00

–1 163,56

LT

EUR

– 263 563,31

– 307,94

0,00

0,00

0,00

– 263 871,25

LU

EUR

176 056,83

0,00

0,00

0,00

0,00

176 056,83

HU

EUR

–5 845 151,49

0,00

0,00

0,00

0,00

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

–1 444 785,70

–88 975,12

0,00

0,00

–65 076,30

–1 598 837,12

AT

EUR

17 222,28

0,00

0,00

0,00

–44 207,31

–26 985,03

PL

EUR

–11 997,96

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 997,96

PT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

– 137 582,52

0,00

0,00

0,00

0,00

– 137 582,52

SK

EUR

3 555,47

–70 716,76

0,00

0,00

0,00

–67 161,29

FI

EUR

–1 521 889,93

–54 940,99

0,00

0,00

–7 736,10

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

SE

EUR

–71 741,59

0,00

0,00

0,00

0,00

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

UK

EUR

–79 396 991,42

0,00

0,00

0,00

0,00

–79 396 991,42


(1)  Ide o tie zníženia a pozastavenia platieb, ktoré sa zohľadňujú v systéme platieb. Patria sem najmä opravy za nedodržanie termínov platieb v mesiacoch august, september a október 2008.

(2)  Pri výpočte sumy, ktorá sa má vymáhať od členského štátu alebo sa mu má vyplatiť, sa v prípade schválených výdavkov berie do úvahy suma ročného vyhlásenia (stĺpec a). V prípade vylúčených výdavkov sa berie do úvahy súčet súm nahlásených v mesačných vyhláseniach (stĺpec b).

Uplatniteľný výmenný kurz podľa článku 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2006.

(3)  Ak sú pripísané príjmy v prospech členského štátu, musia sa nahlásiť v rámci 05 07 01 06.

(4)  Ak sú pripísané príjmy v prípade fondu pre cukor v prospech členského štátu, musia sa nahlásiť v rámci 05 02 16 02.

Pozn.: Nomeklatúra 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803


PRÍLOHA II

SCHVÁLENIE ÚČTOV PLATOBNÝCH AGENTÚR

ROZPOČTOVÝ ROK 2008 – EPZF

Zoznam platobných agentúr, ktorých účty sú vylúčené a sú predmetom budúceho rozhodnutia o schválení účtov

Členský štát

Platobná agentúra

Belgicko

ALV

Nemecko

Baden-Württemberg

Grécko

OPEKEPE

Taliansko

ARBEA

Malta

MRRA

Portugalsko

IFAP

Rumunsko

PIAA


5.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/50


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. mája 2009,

ktorým sa na hospodársky rok 2009/2010 ustanovujú sumy pomoci na diverzifikáciu a sumy dodatočnej pomoci na diverzifikáciu, ktoré sa majú udeliť v rámci dočasného režimu pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve

[oznámené pod číslom K(2009) 3158]

(Iba španielske znenie je autentické)

(2009/368/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (2), a najmä na jeho článok 13 ods. 1,

keďže:

(1)

Komisia musí určiť sumy pridelené každému príslušnému členskému štátu na pomoc na diverzifikáciu podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 320/2006 a dodatočnú pomoc na diverzifikáciu podľa článku 7 uvedeného nariadenia.

(2)

Sumy pomoci na diverzifikáciu a dodatočnej pomoci na diverzifikáciu sú vypočítané na základe kvóty cukru v tonách, ktorej sa príslušný členský štát vzdal v hospodárskom roku 2009/2010, ako sa ustanovuje v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 968/2006,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Sumy pomoci na diverzifikáciu a dodatočnej pomoci na diverzifikáciu pre príslušný členský štát ustanovené v článkoch 6 a 7 nariadenia (ES) č. 320/2006, určené v súvislosti s kvótami, ktorých sa podniky vzdali v hospodárskom roku 2009/2010, sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Španielskemu kráľovstvu.

V Bruseli 4. mája 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2006, s. 42.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 32.


PRÍLOHA

Sumy pomoci na diverzifikáciu a dodatočnej pomoci na diverzifikáciu pre členský štát na hospodársky rok 2009/2010

(EUR)

Členský štát

Pomoc na diverzifikáciu

Dodatočná pomoc na diverzifikáciu

Španielsko

10 304 268,00

23 197 020,93


Korigendá

5.5.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 111/51


Korigendum k smernici Komisie 2008/113/ES z 8. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť niektoré mikroorganizmy ako účinné látky

( Úradný vestník Európskej únie L 330 z 9. decembra 2008 )

Na strane 14 v prílohe v riadku 213 v stĺpci „Všeobecný názov, identifikačné čísla“:

namiesto:

„T11“

má byť:

„T25“.

Na strane 14 v prílohe v riadku 213 v stĺpci „Osobitné ustanovenia“:

namiesto:

„T11“

má byť:

„T25“.