ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.107.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 107

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
28. apríla 2009


Obsah

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/330/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. septembra 2008 o podpise Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

1

 

 

Rada a Komisia

 

 

2009/331/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady a Komisie z 26. februára 2009 o uzavretí Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

164

 

 

2009/332/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady a Komisie z 26. februára 2009 o uzatvorení Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej

165

Stabilizačná a asociačná dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej

166

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

28.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 107/1


ROZHODNUTIE RADY

z 15. septembra 2008

o podpise Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

(2009/330/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 310 v spojení s jej článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom druhou vetou,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada 23. októbra 2006 poverila Komisiu, aby v mene Spoločenstva a jeho členských štátov začala s Albánskou republikou rokovať o uzavretí Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.

(2)

Tieto rokovania boli úspešne ukončené a protokol by sa mal s výhradou jeho uzavretia k neskoršiemu dátumu podpísať v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje podpísanie Protokolu k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii s výhradou uzavretia uvedenej dohody.

Text protokolu je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať v mene Spoločenstva a jeho členských štátov protokol s výhradou jeho uzavretia k neskoršiemu dátumu.

V Bruseli 15. septembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


PROTOKOL

k Dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

ďalej„členské štáty“, zastúpené Radou Európskej únie,

a

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO, EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU,

ďalej „spoločenstvá“, zastúpené Radou Európskej únie a Európskou komisiou,

na jednej strane a

ALBÁNSKA REPUBLIKA,

na strane druhej,

so zreteľom na článok 6 ods. 2 Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska,

keďže:

(1)

Dohoda o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej (ďalej len „DSP“) bola podpísaná v Luxemburgu 12. júna 2006.

(2)

Bulharská republika a Rumunsko (ďalej len „nové členské štáty“) pristúpili k Európskej únii 1. januára 2007.

(3)

DSP by sa mala zmeniť a doplniť tak, aby zohľadnila pristúpenie nových členských štátov k Európskej únii.

(4)

Konzultácie podľa článku 36 ods. 3 DSP zamerané na zabezpečenie zohľadnenia spoločných záujmov Spoločenstva a Albánska uvedených v uvedenej dohode sa uskutočnili,

SA DOHODLI TAKTO:

ODDIEL I

ZMLUVNÉ STRANY

Článok 1

Bulharská republika a Rumunsko sú stranami Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej, ktorá bola podpísaná 12. júna 2006 v Luxemburgu, a prijímajú a berú na vedomie rovnako ako ostatné členské štáty Spoločenstva texty dohody, ako aj spoločných vyhlásení a jednostranných vyhlásení, ktoré sú prílohou záverečného aktu podpísaného v ten istý deň.

ÚPRAVY ZNENIA DSP VRÁTANE JEJ PRÍLOH A PROTOKOLOV

ODDIEL II

PRIEMYSELNÉ VÝROBKY

Článok 2

Príloha I k DSP sa nahrádza textom v prílohe I k tomuto protokolu.

ODDIEL III

POľNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY

Článok 3

Poľnohospodárske výrobky sensu stricto

1.   Príloha IIa) k DSP sa nahrádza textom v prílohe II k tomuto protokolu.

2.   Príloha IIb) k DSP sa nahrádza textom v prílohe III k tomuto protokolu.

3.   Príloha IIc) k DSP sa nahrádza textom v prílohe IV k tomuto protokolu.

Článok 4

Produkty rybného hospodárstva

Príloha III k DSP sa nahrádza textom v prílohe V k tomuto protokolu.

Článok 5

Spracované poľnohospodárske výrobky

Protokol 2 DSP sa nahrádza textom v prílohe VI k tomuto protokolu.

ODDIEL IV

PRAVIDLÁ PÔVODU

Článok 6

Protokol 4 DSP sa nahrádza textom v prílohe VII k tomuto protokolu.

PRECHODNÉ USTANOVENIA

ODDIEL V

Článok 7

WTO

Albánska republika sa zaväzuje, že v súvislosti s týmto rozšírením Spoločenstva nevznesie žiadny nárok, žiadosť ani požiadavku a nezmení ani nezruší žiadnu úľavu podľa článkov XXIV.6 a XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (GATT 1994).

Článok 8

Dôkaz o pôvode a administratívna spolupráca

1.   Dôkazy o pôvode riadne vydané buď Albánskou republikou alebo novým členským štátom v rámci preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi nimi sa v príslušných krajinách akceptujú pod podmienkou, že:

a)

získanie takéhoto pôvodu vedie k preferenčnému sadzobnému zaobchádzaniu na základe preferenčných sadzobných opatrení ustanovených v DSP;

b)

dôkaz o pôvode a prepravné dokumenty neboli vydané neskôr než v deň pred dátumom pristúpenia;

c)

dôkaz o pôvode sa predloží colným orgánom do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

Ak bol pred dátumom pristúpenia v Albánskej republike alebo v novom členskom štáte tovar deklarovaný na dovoz podľa preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uplatňovaných v tom čase medzi Albánskou republikou a daným novým členským štátom, môže sa akceptovať aj dôkaz o pôvode vydaný dodatočne podľa týchto dohôd alebo opatrení, a to pod podmienkou, že sa colným orgánom predloží do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia.

2.   Albánska republika a nové členské štáty sú oprávnené ponechať oprávnenia, prostredníctvom ktorých bol udelený štatút „schválených vývozcov“ v rámci preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uplatňovaných medzi nimi, pod podmienkou, že:

a)

takéto ustanovenie je obsiahnuté aj v dohode uzavretej medzi Albánskou republikou a Spoločenstvom pred dátumom pristúpenia a

b)

schválení vývozcovia uplatňujú platné pravidlá pôvodu podľa uvedenej dohody.

Tieto povolenia sa najneskôr do 1. januára 2008 nahradia novými povoleniami vydanými podľa podmienok DSP.

3.   Žiadosti o následné overenie dôkazu o pôvode, ktorý bol vydaný podľa preferenčných dohôd alebo autonómnych opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2, prijímajú príslušné colné orgány Albánskej republiky alebo colné orgány nových členských štátov počas obdobia troch rokov po vydaní príslušného dôkazu o pôvode a tieto orgány môžu o následné overenie dôkazu o pôvode požiadať počas obdobia troch rokov po prijatí dôkazu o pôvode, ktorý im bol predložený ako podklad k dovoznému vyhláseniu.

Článok 9

Tovar v režime tranzit

1.   Ustanovenia DSP sa môžu uplatniť aj na taký tovar vyvážaný z Albánskej republiky do jedného z nových členských štátov alebo na tovar vyvážaný z jedného z nových členských štátov do Albánskej republiky, ktorý spĺňa ustanovenia protokolu 4 DSP a ktorý je k dátumu pristúpenia buď na ceste, alebo je dočasne umiestnený v colnom sklade alebo v slobodnom pásme v Albánskej republike alebo v danom novom členskom štáte.

2.   V takýchto prípadoch je možné poskytnúť preferenčné zaobchádzanie pod podmienkou, že sa colným orgánom dovážajúcej krajiny do štyroch mesiacov od dátumu pristúpenia predloží dôkaz o pôvode vydaný dodatočne colnými orgánmi vyvážajúcej krajiny.

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ODDIEL VI

Článok 10

Tento protokol a prílohy k nemu sú neoddeliteľnou súčasťou DSP.

Článok 11

1.   Tento protokol schváli Spoločenstvo, Rada Európskej únie v mene členských štátov a Albánska republika v súlade s ich vlastnými postupmi.

2.   Schvaľovacie listiny sa uložia na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie.

Článok 12

1.   Tento protokol nadobudne platnosť v ten istý deň ako dohoda o stabilizácii a pridružení za predpokladu, že všetky schvaľovacie listiny tohto protokolu budú uložené pred týmto dňom.

2.   Ak nebudú všetky schvaľovacie listiny tohto protokolu uložené pred týmto dňom, tento protokol nadobudne platnosť prvým dňom prvého mesiaca nasledujúceho po dni uloženia poslednej schvaľovacej listiny.

Článok 13

Tento protokol je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a albánskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

Článok 14

Znenie DSP vrátane príloh a protokolov tvoriacich jej neoddeliteľnú súčasť, záverečného aktu a vyhlásení, ktoré sú jeho prílohou, sa vypracuje v bulharskom jazyku a rumunskom jazyku a tieto znenia budú rovnako autentické ako pôvodné znenia. Tieto znenia schváli spoločný výbor.

Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Për Vendet Anëtare

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstva

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Për Komunitetet Europiane

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image

PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

ALBÁNSKE COLNÉ ÚĽAVY PRE PRIEMYSELNÉ VÝROBKY SPOLOČENSTVA

(uvedené v článku 19)

Colné sadzby sa znížia takto:

1. januára 2007 sa dovozné clo zníži na 60 % základného cla,

1. januára 2008 sa dovozné clo zníži na 40 % základného cla,

1. januára 2009 sa dovozné clo zníži na 20 % základného cla,

1. januára 2010 sa dovozné clo zníži na 10 % základného cla,

1. januára 2011 sa zvyšné dovozné clo zruší.

Číselný znak KN

Opis tovaru

2501 00

Soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež vo vodnom roztoku alebo obsahujúci pridaný prostriedok proti spekaniu alebo na zabezpečenie tekutosti; morská voda

– Obyčajná soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež vo vodnom roztoku alebo obsahujúci pridaný prostriedok proti spekaniu alebo na zabezpečenie tekutosti:

– – Ostatné

– – – Ostatné

2501 00 91

– – – – Soľ vhodná na ľudskú konzumáciu

2523

Cement portlandský, cement hlinitanový, cement troskový, cement supersulfátový a podobné cementy hydraulické, tiež farbené alebo vo forme slinkov

2710

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce 70 % hmotnosti alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; použité oleje:

– Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce 70 % hmotnosti alebo viac ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje základnými zložkami týchto prípravkov; použité oleje:

2710 11

– – Ľahké oleje a prípravky:

– – – Na ostatné účely:

– – – – Špeciálne druhy benzínu:

2710 11 25

– – – – – Ostatné

– – – – Ostatné:

– – – – Motorový benzín:

– – – – – – Ostatné s obsahom olova:

– – – – – – – Nepresahujúcim 0,013 g/liter:

2710 11 41

– – – – – – – – S oktánovým číslom (RON) nižším ako 95

2710 11 70

– – – – – Palivo pre tryskové motory benzínového typu

2710 19

– – Ostatné:

– – – Stredné oleje:

– – – – Na ostatné účely:

– – – – – Kerozín:

2710 19 21

– – – – – – Palivo pre tryskové motory

2710 19 25

– – – – – – Ostatné

2710 19 29

– – – – – Ostatné

– – – Ťažké oleje:

– – – – Plynové oleje:

2710 19 31

– – – – – Určené na špecifické spracovanie

2710 19 35

– – – – – Určené na chemické spracovanie, iným procesom, ako je stanovené pre podpoložku 2710 19 31

– – – – – Na ostatné účely:

2710 19 41

– – – – – – S obsahom síry nepresahujúcim 0,05 % hmotnosti

2710 19 45

– – – – – – S obsahom síry presahujúcim 0,05 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 0,2 % hmotnosti

2710 19 49

– – – – – – S obsahom síry presahujúcim 0,2 % hmotnosti

– – – – Vykurovacie oleje:

– – – – – Na ostatné účely:

2710 19 69

– – – – – – S obsahom síry presahujúcim 2,8 % hmotnosti

2713

Ropný koks, ropný bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov:

– Ropný koks:

2713 12 00

– – Kalcinovaný

2713 20 00

– Ropný bitúmen

2713 90

– Ostatné zvyšky z ropných olejov alebo z olejov získaných z bitúmenových nerastov

3103

Minerálne alebo chemické hnojivá fosforečné:

3103 10

– Superfosfáty

3304

Kozmetické prípravky alebo líčidlá a prípravky na starostlivosť o pokožku (iné ako lieky), vrátane opaľovacích ochranných prípravkov alebo prípravkov na opaľovanie; prípravky na manikúru alebo pedikúru:

– Ostatné:

3304 91 00

– – Púdre, tiež kompaktné

3304 99 00

– – Ostatné

3305

Prípravky na vlasy:

3305 10 00

– Šampóny

3305 30 00

– Laky na vlasy

3305 90

– Ostatné

3306

Prípravky na ústnu alebo zubnú hygienu, vrátane zubných fixačných pást a práškov; vlákna na čistenie medzizubných medzier (dentálne nite) v samostatnom balení na predaj v malom:

3306 10 00

– Prípravky na čistenie zubov

3307

Prípravky používané pred holením, pri alebo po holení, osobné dezodoranty, kúpeľové prípravky, depilátory a ostatné voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; pripravené izbové dezodoranty, tiež parfumované alebo s dezinfekčnými vlastnosťami:

3307 10 00

– Prípravky používané pred holením, pri alebo po holení

3307 20 00

– Osobné dezodoranty a prípravky proti poteniu

3401

Mydlo; organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky používané ako mydlo, v tvare tyčiniek, tehličiek, vylisovaných kusov alebo tvarov, tiež obsahujúce mydlo; organické povrchovo aktívne prípravky na umývanie pokožky vo forme kvapaliny alebo krému a balené na predaj v malom, tiež obsahujúce mydlo; papier, vata, plsť a netkané textílie, impregnované, potiahnuté alebo pokryté mydlom alebo detergentom:

– Mydlo a organické povrchovo aktívne výrobky a prípravky v tvare tyčiniek, tehličiek, vylisovaných kusov alebo tvarov a papier, vata, plsť a netkané textílie, impregnované, potiahnuté alebo pokryté mydlom alebo detergentom:

3401 11 00

– – Na toaletné použitie (vrátane medicinálnych výrobkov)

3401 19 00

– – Ostatné

3401 20

– Mydlo v ostatných tvaroch

3402

Organické povrchovo aktívne látky (iné ako mydlo); povrchovo aktívne prípravky, pracie prípravky (vrátane pomocných pracích prípravkov) a čistiace prípravky, tiež obsahujúce mydlo, iné ako položky 3401:

3402 20

– Prípravky upravené na predaj v malom

3402 90

– Ostatné:

3402 90 10

– – Povrchovo aktívne prípravky

3405

Leštidlá a krémy na obuv, nábytok, podlahy, karosérie, sklo alebo kov, čistiace pasty a prášky a podobné prípravky (tiež vo forme papiera, vaty, plsti, netkaných textílií, ľahčených plastov alebo ľahčenej gumy, impregnovaných, potiahnutých alebo pokrytých takými prípravkami), okrem voskov položky 3404:

3405 20 00

– Leštidlá, krémy a podobné prípravky na údržbu dreveného nábytku, podláh alebo ostatných drevených výrobkov

3405 30 00

– Leštidlá a podobné prípravky na karosérie, iné ako na kovy

3405 90

– Ostatné:

3405 90 90

– – Ostatné

3923

Výrobky z plastov na prepravu alebo balenie tovaru; zátky, viečka, uzávery fliaš a ostatné uzávery z plastov:

3923 10 00

– Škatule, debny, prepravky a podobné výrobky

– Vrecia, vrecúška (vrátane kornútov):

3923 21 00

– – Z polymérov etylénu

3923 29

– – Z ostatných plastov:

3923 29 10

– – – Z poly(vinylchloridu)

3923 29 90

– – – Ostatné

3924

Stolový riad, kuchynský riad a ostatné potreby pre domácnosť, hygienické alebo toaletné potreby, z plastov

3925

Stavebné výrobky z plastov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3925 10 00

– Nádrže, zásobníky, kade a podobné nádoby, s obsahom presahujúcim 300 litrov

3926

Ostatné výrobky z plastov a výrobky z ostatných materiálov položiek 3901 až 3914

4012

Protektorované alebo použité pneumatiky z gumy; plné obruče alebo komorové obruče, behúne plášťa pneumatiky a ochranné vložky do ráfika pneumatiky, z gumy:

– – Protektorované pneumatiky:

4012 11 00

– – Druhov používaných na osobné automobily (vrátane dodávkových a pretekárskych automobilov)

4012 12 00

– – Druhov používaných na osobné autobusy alebo nákladné automobily

4012 13 00

– – Druhov používaných na lietadlá

ex 4012 13 00

– – – Iné ako určené na použitie v civilných lietadlách

4012 20 00

– Použité pneumatiky:

ex 4012 20 00

– – Iné ako určené na použitie v civilných lietadlách

4012 90

– Ostatné:

4012 90 20

– – Plné alebo komorové obruče

6401

Nepremokavá obuv s vonkajšou podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo plastov, ktorej zvršok nie je na podrážku pripevnený ani s ňou spojený šitím, prinitovaním, pribitím klinčekmi, priskrutkovaním, pribitím drevenými klinčekmi alebo podobným spôsobom

6402

Ostatná obuv s vonkajšou podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo plastov:

– Ostatná obuv:

6402 99

– – Ostatné:

– – – Ostatné:

– – – – So zvrškom z plastov:

6402 99 50

– – – – – Šľapky a ostatná domáca obuv

6404

Obuv s vonkajšou podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo kompozitnej usne a zvrškom z textilných materiálov:

– Obuv s vonkajšou podrážkou z kaučuku alebo plastov:

6404 19

– – Ostatné:

6404 19 90

– – – Ostatné

6404 20

– Obuv s vonkajšou podrážkou z usne alebo kompozitnej usne

6405

Ostatná obuv

6406

Časti obuvi (vrátane zvrškov, tiež spojených s podrážkami inými ako vonkajšími); vymeniteľné vložky do topánok, pružné podpätníky a podobné výrobky; gamaše, kožené ochranné návleky na nohy a podobné výrobky, a ich súčasti:

6406 10

– Zvršky a ich súčasti, okrem výstuží

6904

Keramické tehly, dlážkové kvádre, nosné tvarovky alebo výplňové vložky a podobné výrobky

6905

Krytinové škridly, rúrkové komínové nadstavce, komínové výmurovky, architektonické ozdoby a ostatná stavebná keramika

6907

Neglazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky; neglazúrovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na podložke

6908

Glazúrované keramické dlaždice a dlažbové kocky, obkladové dosky alebo obkladačky; glazúrovaná keramická mozaika a podobné výrobky, tiež na podložke

7213

Tyče a prúty, valcované za tepla, zo železa alebo z nelegovanej ocele, v nepravidelne navinutých zvitkoch:

7213 10 00

– Majúce vrúbky, žliabky, rebrá alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania

– Ostatné:

7213 91

– – Kruhového prierezu s priemerom menším ako 14 mm

7213 99

– – Ostatné:

7213 99 10

– – – Obsahujúce menej ako 0,25 % hmotnosti uhlíka

7214

Ostatné tyče a prúty zo železa alebo nelegovanej ocele, neupravené inak ako kovaním za tepla, valcovaním za tepla, ťahaním za tepla alebo pretláčaním za tepla, prípadne po valcovaní ešte krútené:

7214 10 00

– Kované

7214 20 00

– Majúce vrúbky, žliabky, rebrá alebo ostatné deformácie vzniknuté počas valcovania alebo krútením po valcovaní

– Ostatné:

7214 91

– – S pravouhlým (iným ako štvorcovým) prierezom

7214 99

– – Ostatné

7306

Ostatné rúry, rúrky a duté profily (napríklad zvárané, nitované, spájané sponou [open seam] alebo podobne uzavierané), zo železa alebo z ocele:

– Ostatné, zvárané, s prierezom iným ako kruhovým:

7306 61

– – So štvorcovým alebo pravouhlým prierezom

7306 69

– – S iným prierezom ako kruhovým

7306 90 00

– Ostatné

7326

Ostatné výrobky zo železa alebo z ocele:

7326 90

– Ostatné:

– – Ostatné výrobky zo železa alebo z ocele:

7326 90 98

– – – Ostatné

7408

Medené drôty:

– Z rafinovanej medi:

7408 11 00

– – S maximálnym prierezom presahujúcim 6 mm

7408 19

– – Ostatné

7413 00

Medené splietané lanká, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované:

7413 00 20

– Z rafinovanej medi:

ex 7413 00 20

– – Iné ako s pripojeným príslušenstvom, určené na použitie v civilných lietadlách

8544

Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) izolované (tiež s lakovým povrchom alebo s anodickým okysličením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s prípojkami; káble z optických vlákien, vyrobené z jednotlivo opláštených vlákien, tiež spojené s elektrickými vodičmi alebo s prípojkami:

– Drôty na navíjanie:

8544 11

– – Medené

8544 19

– – Ostatné

8544 20 00

– Koaxiálne káble a ostatné koaxiálne vodiče

– Ostatné elektrické vodiče na napätie nepresahujúce 1 000 V:

8544 49

– – Ostatné:

– – – Ostatné:

8544 49 91

– – – – Drôty a káble, ktorých priemer drôtu v jednotlivých vodičoch presahuje 0,51 mm

– – – – Ostatné:

8544 49 95

– – – – – Na napätie presahujúce 80 V, ale nepresahujúce 1 000 V

8544 49 99

– – – – – Na napätie 1 000 V

8544 60

– Ostatné elektrické vodiče na napätie presahujúce 1 000 V

9403

Ostatný nábytok a jeho časti a súčasti:

9403 30

– Kancelársky drevený nábytok

9403 40

– Kuchynský drevený nábytok

9403 60

– Ostatný drevený nábytok:

9403 60 30

– – Drevený nábytok druhov používaných v obchodoch“

PRÍLOHA II

„PRÍLOHA IIa)

ALBÁNSKE COLNÉ ÚĽAVY PRE PRIMÁRNE POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE

[uvedené v článku 27 ods. 3 písm. a)]

Bez cla pre neobmedzené množstvá:

Číselný znak KN

Opis tovaru

0101

Živé kone, somáre, muly a mulice:

0101 10

– Plemenné čistokrvné zvieratá

0102

Živé hovädzie zvieratá:

0102 10

– Plemenné čistokrvné zvieratá

0102 90

– Ostatné:

– – Domáce druhy:

– – – S hmotnosťou presahujúcou 80 kg, ale nepresahujúcou 160 kg:

0102 90 29

– – – – Ostatné

0103

Živé svine

0104

Živé ovce a kozy

0105

Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky:

– Vážiaca nie viac ako 185 g:

0105 11

– – hydina druhu Gallus domesticus

0105 12 00

– – moriaky a morky

0105 19

– – Ostatné

– Ostatné

0105 94 00

– – hydina druhu Gallus domesticus:

ex 0105 94 00

– – – vážiaca nie viac ako 2 000 g:

0106

Ostatné živé zvieratá:

– Cicavce:

0106 11 00

– – Primáty

0106 19

– – Ostatné

0106 20 00

– Plazy (vrátane hadov a korytnačiek)

– Vtáky:

0106 31 00

– – Dravé vtáky

0106 32 00

– – Papagájovité (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu)

0106 39

– – Ostatné

0106 90 00

– Ostatné

0205 00

Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené:

0206 10

– Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené:

0206 10 10

– – Na výrobu farmaceutických výrobkov

– Mäso z hovädzích zvierat, mrazené:

0206 29

– – Ostatné:

0206 29 10

– – – Na výrobu farmaceutických výrobkov

0206 30 00

– Zo svíň, čerstvé alebo chladené

– Zo svíň, mrazené:

0206 41 00

– – Pečene

0206 80

– Ostatné, čerstvé alebo chladené:

0206 80 10

– – Na výrobu farmaceutických výrobkov

0206 90

– Ostatné, mrazené:

0206 90 10

– – Na výrobu farmaceutických výrobkov

0404

Srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

0404 10

– Srvátka a upravená srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

– – V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách:

– – – Neobsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38):

– – – – Nepresahujúcim 15 %, a s hmotnostným obsahom tuku:

0404 10 02

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0404 10 04

– – – – – Presahujúcim 1,5 % ale nepresahujúcim 27 %

0404 10 06

– – – – – Presahujúcim 27 %

– – – – Presahujúcim 15 %, a s hmotnostným obsahom tuku:

0404 10 12

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0404 10 14

– – – – – Presahujúcim 1,5 % ale nepresahujúcim 27 %

0404 10 16

– – – – – Presahujúcim 27 %

0407 00

Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené:

– Hydinové:

– – Na násadu:

0407 00 11

– – – Moriek alebo husí

0407 00 19

– – – Ostatné

0410 00 00

Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

0504 00 00

Zvieracie črevá, mechúre a žalúdky (iné ako rybacie), celé a ich časti, čerstvé, chladené, mrazené, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené

0601

Hľuzy, cibule, hľuzovité korene, pazúrovité korene a pakorene, vo vegetačnom pokoji, vo vegetácii alebo v kvete; sadenice, rastliny a korene čakanky, iné ako korene položky 1212

0602

Ostatné živé rastliny (vrátane ich koreňov), odrezky a vrúble; podhubie:

0602 10

– Nekoreňovité odrezky a vrúble:

0602 10 90

– – Ostatné

0602 20

– Stromy, zákrsky, kríky a kríčky, tiež vrúbľované, tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie alebo orechy:

0602 20 90

– – Ostatné

0602 30 00

– Rododendrony a azalky, tiež vrúbľované

0602 40

– Ružové kríky, tiež vrúbľované

0602 90

– Ostatné

0701

Zemiaky čerstvé alebo chladené:

0701 10 00

– Na siatie

0703

Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená:

0703 20 00

– Cesnak

0705

Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené:

– Čakanka:

0705 21 00

– – Čakanka šalátová (Cichorium intybus var. foliosum)

0706

Mrkvy, repy, cvikla, kozia brada, zeler buľvový, reďkev a podobné jedlé korene, čerstvé alebo chladené:

0706 90

– Ostatné:

0706 90 30

– – Chren (Cochlearia armoracia)

0708

Strukoviny, tiež lúpané, čerstvé alebo chladené:

0708 20 00

– Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709

Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená:

– Huby a hľuzovky:

0709 51 00

– – Huby rodu Agaricus

0709 59

– – Ostatné:

0709 59 10

– – – Kuriatka

0709 59 30

– – – Hríby

0709 59 90

– – – Ostatné

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:

– Huby a hľuzovky:

0711 51 00

– – Huby rodu Agaricus

0711 90

– Ostatná zelenina; zeleninové zmesi:

– – Zelenina:

0711 90 10

– – – Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta, okrem sladkej papriky

0711 90 50

– – – Cibuľa

0711 90 80

– – – Ostatné

0712

Sušená zelenina, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená:

– Huby, huby rodu Auricularia spp., Tremella spp. a hľuzovky:

0712 31 00

– – Huby rodu Agaricus

0712 32 00

– – Huby rodu Auricularia

0712 33 00

– – Huby rodu Tremella

0712 39 00

– – Ostatné

0713

Suché strukoviny, lúpané, tiež ošúpané alebo polené:

0713 10

– Hrach (Pisum sativum):

0713 10 10

– – Na siatie

– Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– – Fazuľa druhu Vigna mungo (L.), Hepper alebo Vigna radiata (L.), Wilczek

0713 33

– – Fazuľa obyčajná, vrátane malej bielej fazule (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10

– – – Na siatie

0713 40 00

– Šošovica

0713 50 00

– Bôb (Vicia faba var. major) a konský bôb (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713 90 00

– Ostatné

0714

Maniok, marantové korene, salepové korene, topinambur, sladké zemiaky a podobné korene a hľuzy s vysokým obsahom škrobu alebo inulínu, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež rozrezané na plátky alebo vo forme peliet; dreň ságovníka

0801

Kokosové orechy, para orechy a kešu orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené:

– Para orechy:

0801 22 00

– – Vylúpané

0802

Ostatné orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené:

– Mandle:

0802 11

– – Nelúpané

0802 12

– – Vylúpané

– Vlašské orechy:

0802 31 00

– – Nelúpané

0802 32 00

– – Vylúpané

0802 60 00

– Makadamové orechy

0802 90

– Ostatné:

0802 90 20

– – Arekové (alebo betelové) orechy, orechy kola a pekanové orechy

0802 90 50

– – Píniové oriešky

0803 00

Banány, vrátane plantajnov, čerstvé alebo sušené:

0803 00 90

– Sušené

0804

Datle, figy, ananásy, avokáda, guajavy, mangá a mangostany, čerstvé alebo sušené:

0804 40 00

– Avokáda

0805

Citrusové ovocie, čerstvé alebo sušené:

0805 40 00

– Grapefruity vrátane pomiel

0805 90 00

– Ostatné

0806

Pomaranče, čerstvé alebo sušené:

0806 20

– Sušené

0810

Ostatné ovocie, čerstvé:

0810 40

– Brusnice, čučoriedky a ostatné plody rodu Vaccinium:

0810 40 10

– – Brusnice (plody druhu Vaccinium vitis–idaea)

0810 60 00

– Duriany

0810 90

– Ostatné:

– – Čierne, biele a červené ríbezle a egreše:

0810 90 60

– – – Červené ríbezle

0811

Ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

0811 20

– Maliny, černice, moruše, plody druhu Rulus loganbaccus, čierne, biele alebo červené ríbezle a egreše:

– – Obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

0811 20 11

– – – S obsahom cukru presahujúcim 13 % hmotnosti

0811 20 19

– – – Ostatné

– – Ostatné:

0811 20 39

– – – Čierne ríbezle

0811 90

– Ostatné:

– – Obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

– – – S obsahom cukru presahujúcim 13 % celkovej hmotnosti:

0811 90 11

– – – – Tropické ovocie a tropické orechy

– – – Ostatné:

0811 90 31

– – – – Tropické ovocie a tropické orechy

0812

Ovocie a orechy, dočasne konzervované (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírenej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu:

0812 90

– Ostatné:

0812 90 10

– – Marhule

0812 90 30

– – Papáje

0812 90 40

– – Plody druhu Vaccinium myrtillus

0812 90 70

– – Guajavy, mangá, mangostany, tamarindy, jabĺčka kešu, liči, jackfruit, sapoty, plody mučenky, karamboly, pitahaye a tropické orechy

0812 90 98

– – Ostatné:

ex 0812 90 98

– – – Čierne ríbezle

ex 0812 90 98

– – – Maliny

0813

Ovocie, sušené, iné ako položiek 0801 až 0806; zmesi orechov alebo sušeného ovocia tejto kapitoly:

0813 50

– Zmesi orechov alebo sušeného ovocia tejto kapitoly:

– – Zmesi sušeného ovocia, iné ako položiek 0801 až 0806:

0813 50 19

– – – Obsahujúce slivky

– – Zmesi výlučne zo sušených orechov položky 0801 a 0802:

0813 50 31

– – – Z tropických orechov

0813 50 39

– – – Ostatné

– – Ostatné zmesi:

0813 50 91

– – – Neobsahujúce slivky a figy

0814 00 00

Šupy citrusových plodov alebo melónov (vrátane vodových melónov), čerstvé, mrazené, sušené alebo dočasne konzervované v slanom náleve, v sírnej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch

0901

Káva, tiež pražená alebo dekofeínovaná; kávové plevy a šupky; kávové náhradky obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere:

0901 90

– Ostatné:

0901 90 10

– – Kávové plevy a šupky

0908

Muškátové oriešky, muškátový kvet a kardamómy

1001

Pšenica a súraž:

1001 90

– Ostatné:

1001 90 10

– – Špalda na siatie

1006

Ryža

1007 00

Zrná ciroku

1008

Pohánka, proso a lesknica kanárska; ostatné obilniny

1102

Múky hladké z obilnín, iné ako z pšenice alebo súraže:

1102 90

– Ostatné:

1102 90 30

– – Múka hladká z ovsa

1103

Krúpy, hrubá múka a pelety:

– Krúpy, hrubá múka:

1103 19

– – Z ostatných obilnín:

1103 19 10

– – – Z raže

1103 19 30

– – – Z jačmeňa

1103 19 40

– – – Z ovsa

1103 19 50

– – – Z ryže

1103 20

– Pelety

1104

Obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené, vo vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované), okrem ryže položky 1006; obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách alebo mleté:

– Zrná drvené alebo vo vločkách:

1104 12

– – Z ovsa:

1104 12 10

– – – Drvené na valcoch

1104 19

– – Z ostatných obilnín:

1104 19 30

– – – Z raže

– – – Z jačmeňa:

1104 19 61

– – – – Drvené na valcoch

1104 19 69

– – – – Vo vločkách

– – – Ostatné:

1104 19 91

– – – – Ryžové vločky

– Ostatné zrná spracované (napr. ošúpané, perlovité, rezané alebo šrotované):

1104 22

– – Z ovsa

1104 23

– – Z kukurice:

1104 23 30

– – – Perlovité

1104 23 90

– – – Inak nespracované ako šrotované

1104 29

– – Z ostatných obilnín:

– – – Z jačmeňa:

1104 29 01

– – – – Ošúpané (zbavené šupiek alebo vylúpané)

1104 29 03

– – – – Ošúpané a rezané alebo šrotované (nazývané Grütze alebo grutten)

1104 29 05

– – – – Perlovité

1104 29 07

– – – – Inak nespracované ako šrotované

1104 29 09

– – – – Ostatné

– – – Ostatné

– – – – Ošúpané (zbavené šupiek alebo vylúpané), tiež rezané alebo šrotované:

1104 29 11

– – – – – Z pšenice

1104 29 18

– – – – – Ostatné

1104 29 30

– – – – Perlovité:

ex 1104 29 30

– – – – – Z pšenice

ex 1104 29 30

– – – – – Z raže

– – – – Inak nespracované ako šrotované:

1104 29 51

– – – – – Z pšenice

1104 29 55

– – – – – Z raže

1104 29 59

– – – – – Ostatné

 

– – – – Ostatné

1104 29 81

– – – – – Z pšenice

1104 29 85

– – – – – Z raže

1104 30

– Obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách alebo mleté:

1104 30 10

– – Z pšenice

1105

Múka hladká, múka hrubá, prášok, vločky, granuly a pelety zo zemiakov

1106

Múka hladká, múka hrubá a prášok zo suchých strukovín položky 0713, zo sága alebo z koreňov alebo hľúz položky 0714 alebo z produktov kapitoly 8

1107

Slad, tiež pražený

1108

Škroby; inulín:

– Škroby:

1108 19

– – Ostatné škroby:

1108 19 10

– – – Ryžový

1108 20 00

– Inulín

1109 00 00

Pšeničný lepok, tiež sušený

1201 00

Sójové bôby, tiež drvené

1202

Arašidové oriešky nepražené ani inak tepelne neupravené, tiež lúpané alebo drvené:

1202 10

– Nelúpané:

1202 10 10

– – Na siatie

1203 00 00

Kopra

1204 00

Semená ľanové, tiež drvené

1205

Semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené

1206 00

Semená slnečnicové, tiež drvené

1207

Ostatné olejnaté semená a plody, tiež drvené

1208

Múka a krupica z olejnatých semien alebo olejnatých plodov, z iných ako horčičných semien

1209

Semená, plody a výtrusy druhov používaných na siatie

1210

Chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené, tiež mleté, v prášku alebo vo forme peliet; lupulín

1211

Rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov), druhov používaných hlavne v parfumérii, vo farmácii, alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé alebo sušené, tiež rezané, drvené alebo v prášku:

1211 90

– Ostatné:

1211 90 85

– – Ostatné:

ex 1211 90 85

– – – Ostatné, okrem koreňov sladkého drievka

1212

Svätojánsky chlieb, morské riasy a ostatné riasy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a iné rastlinné produkty (vrátane nepražených koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum) druhov používaných na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

– Ostatné:

1212 91

– – Cukrová repa

1212 99

– – Ostatné

1213 00 00

Obilná slama a plevy, nespracované, tiež rezané, mleté, lisované alebo vo forme peliet

1214

Kvaka, kŕmna repa, krmovinové korene, seno, lucerna (alfalfa), ďatelina, hedysárum, kel zimný (kučeravý), vlčí bôb, vika a podobné krmovinové produkty, tiež vo forme peliet

1301

Šelak; prírodné gumy, živice, gumoživice a olejoživice (napr. balzamy)

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar–agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:

– Rastlinné šťavy a výťažky:

1302 11 00

– – Ópium

1302 19

– – Ostatné

– Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:

1302 32

– – Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované získané zo svätojánskeho chleba, zo semien svätojánskeho chleba alebo z guarových semien:

1302 32 90

– – – Z guarových semien

1302 39 00

– – Ostatné

1501 00

Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iné ako položky 0209 alebo 1503:

– Prasačí tuk (vrátane sadla):

1501 00 11

– – Na priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

1501 00 90

– Hydinový tuk

1502 00

Tuk z hovädzích zvierat, oviec alebo kôz, iný ako položky 1503

1503 00

Stearín zo sadla, sadlový olej, oleostearín, oleomargarín a lojový olej, nie emulgované alebo zmiešané, alebo inak upravené

1504

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo z morských cicavcov, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1507

Sójový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1508

Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované:

1508 10

– Surový olej:

1508 10 10

– – Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

1508 90

– Ostatné:

1508 90 10

– – Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

1511

Olivový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1512

Slnečnicový olej, požltový olej alebo bavlníkový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1513

Olej z kokosových orechov (koprový), olej z palmových jadier alebo babasový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1514

Olej z repky, repky olejnej alebo horčicový olej a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1515

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované:

– Ľanový olej a jeho frakcie:

1515 11 00

– – Surový olej

1515 19

– – Ostatné

– Kukuričný olej a jeho frakcie:

1515 21

– – Surový olej

1515 29

– – Ostatné

1515 30

– Ricínový olej a jeho frakcie

1515 50

– Sezamový olej a jeho frakcie

1515 90

– Ostatné:

1515 90 11

– – Tungový olej; jojobový a oiticikový olej; myrtový vosk a japonský vosk; ich frakcie:

ex 1515 90 11

– – – Tungový olej a jeho frakcie

– – Olej z tabakových semien a jeho frakcie:

– – – Surový olej:

1515 90 21

– – – – Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

1515 90 29

– – – – Ostatné

– – – Ostatné

1515 90 31

– – – – Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

1515 90 39

– – – – Ostatné

– – Ostatné oleje a ich frakcie:

– – – Surové oleje:

1515 90 40

– – – – Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

– – – – Ostatné:

1515 90 51

– – – – – Tuhé, v bezprostrednom balení s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg

1515 90 59

– – – – – Tuhé, ostatné; tekuté

– – – Ostatné:

1515 90 60

– – – – Na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

– – – – Ostatné:

1515 90 91

– – – – – Tuhé, v bezprostrednom balení s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg

1515 90 99

– – – – – Tuhé, ostatné; tekuté

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené:

1516 10

– Živočíšne tuky a oleje a ich frakcie:

1516 20

– Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:

– – Ostatné:

1516 20 91

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg

– – – Ostatné:

1516 20 95

– – – – Oleje zo semien repky, ľanu, repky olejnej, slnečnice, ilipe, karité, makore, touloucouna alebo babassu na technické alebo na priemyselné účely iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu

– – – – Ostatné:

1516 20 96

– – – – – Oleje z podzemnice olejnej, bavlníkového semena, sójových bôbov alebo slnečnicových semien; ostatné oleje obsahujúce menej ako 50 % hmotnosti voľných mastných kyselín, okrem olejov z palmových jadier, ilipe, kokosových orechov, repky, repky olejnej alebo kopaiby

1516 20 98

– – – – – Ostatné

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516:

1517 10

– Margarín, okrem tekutého margarínu:

1517 10 90

– – Ostatné

1517 90

– Ostatné:

– – Ostatné:

1517 90 91

– – – Stále rastlinné oleje tekuté, miešané

1517 90 99

– – – Ostatné

1518 00

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

– Stále rastlinné oleje, tekuté, zmiešané, určené na technické alebo priemyselné použitie, iné ako na výrobu potravín na ľudskú konzumáciu:

1518 00 31

– – Surový

1518 00 39

– – Ostatné

1522 00

Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov:

– Zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov:

– – Obsahujúce olej s charakteristikami olivového oleja:

1522 00 31

– – – Mydlové kaly

1602

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv:

– Zo svíň:

1602 49

– – Ostatné, vrátane zmesí:

– – – Z domácich svíň:

– – – – Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti mäsa alebo mäsových drobov, akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu:

1602 49 11

– – – – – Chrbty s kosťou (s výnimkou krkovičky) a ich kúsky, vrátane zmesí z chrbtov alebo stehien

1602 49 15

– – – – – Ostatné zmesi obsahujúce stehno, pliecko, chrbát s kosťou alebo krkovičku a ich kúsky

1602 49 50

– – – – Obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti mäsa alebo mäsových drobov, akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu

1602 50

– Z hovädzích zvierat:

1602 50 10

– – Tepelne neupravené; zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov a tepelne neupraveného mäsa alebo drobov

1602 90

– Ostatné, vrátane prípravkov z krvi akýchkoľvek zvierat:

1602 90 10

– – Prípravky z krvi akýchkoľvek zvierat

1603 00

Výťažky a šťavy z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave:

– Surový cukor neobsahujúci pridané ochucujúce alebo farbiace látky:

1701 11

– – Trstinový cukor

1701 12

– – Repný cukor

1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbivá; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:

1702 20

– Javorový cukor a javorový sirup:

1702 20 10

– – Javorový cukor v pevnej forme, obsahujúci pridané ochucujúce alebo farbiace látky

1702 30

– Glukóza a glukózový sirup, neobsahujúce fruktózu alebo obsahujúce v suchom stave menej ako 20 % hmotnosti fruktózy

1702 40

– Glukóza a glukózový sirup, obsahujúce v suchom stave najmenej 20 %, ale menej ako 50 % hmotnosti fruktózy okrem invertného cukru

1702 60

– Ostatná fruktóza a fruktózový sirup, obsahujúce v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti fruktózy okrem invertného cukru

1702 90

– Ostatné, vrátane invertného cukru a ostatného cukru a cukrových sirupových zmesí, obsahujúcich v suchom stave 50 % hmotnosti fruktózy:

1702 90 30

– – Izoglukóza

1702 90 50

– – Maltodextrín a maltodextrínový sirup

1702 90 80

– – Inulínový sirup

1702 90 99

– – Ostatné

1703

Melasy získané extrahovaním alebo rafináciou cukru

1802 00 00

Kakaové škrupiny, šupky, kožky a ostatné kakaové odpady

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo ostatnými plnkami) alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioly, canneloni; kuskus, tiež pripravený:

1902 20

– Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:

1902 20 30

– – Obsahujúce viac ako 20 % hmotnosti párkov a podobných výrobkov, z mäsa a mäsových drobov akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu

2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej:

2001 90

– Ostatné:

2001 90 99

– – Ostatné

2003

Huby a hľuzovky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

2006 00

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a iné časti rastlín konzervované cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním):

2006 00 10

– Zázvor

2008

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

– Orechy, arašidy a ostatné semená, tiež spolu zmiešané:

2008 19

– – Ostatné, vrátane zmesí:

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

2008 19 91

– – – – Tropické orechy; zmesi obsahujúce 50 % alebo viac hmotnosti tropických orechov a tropického ovocia

2008 20

– Ananásy:

– – Obsahujúce pridaný alkohol:

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 1 kg:

2008 20 11

– – – – S obsahom cukru presahujúcim 17 % hmotnosti

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

2008 20 31

– – – – S obsahom cukru presahujúcim 19 % hmotnosti

2008 20 39

– – – – Ostatné:

– – Neobsahujúce pridaný alkohol:

– – – S obsahom pridaného cukru v bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 1 kg:

2008 20 59

– – – – Ostatné

– – – S obsahom pridaného cukru v bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 1 kg:

2008 20 79

– – – – Ostatné

2008 20 90

– – – Neobsahujúce pridaný cukor

2008 40

– Hrušky:

– – Neobsahujúce pridaný alkohol:

2008 40 90

– – – Neobsahujúce pridaný cukor

2008 70

– Broskyne, vrátane nektáriniek:

– – Neobsahujúce pridaný alkohol:

– – – Neobsahujúce pridaný cukor, v bezprostrednom obale s netto obsahom:

2008 70 98

– – – – Menším ako 5 kg

2008 80

– Jahody:

– – Obsahujúce pridaný alkohol:

2008 80 90

– – – Neobsahujúce pridaný cukor

– Ostatné, vrátane zmesí iných ako podpoložky 2008 19:

2008 92

– – Zmesi:

– – – Obsahujúce pridaný alkohol:

– – – – S obsahom cukru presahujúcim 9 % celkovej hmotnosti:

– – – – – Ostatné:

2008 92 16

– – – – – – Z tropického ovocia (vrátane zmesí obsahujúcich 50 % hmotnosti alebo viac tropických orechov a tropického ovocia)

– – – – Ostatné:

 

– – – – – Majúce skutočný hmotnostný alkoholometrický titer nepresahujúci 11,85 % mas:

2008 92 32

– – – – – – Z tropického ovocia (vrátane zmesí obsahujúcich 50 % hmotnosti alebo viac tropických orechov a tropického ovocia)

2008 92 34

– – – – – – Ostatné

– – – – – Ostatné:

2008 92 36

– – – – – – Z tropického ovocia (vrátane zmesí obsahujúcich 50 % hmotnosti alebo viac tropických orechov a tropického ovocia)

– – – Neobsahujúce pridaný alkohol:

– – – – Obsahujúce pridaný cukor:

– – – – – V bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 1 kg:

2008 92 51

– – – – – – Z tropického ovocia (vrátane zmesí obsahujúcich 50 % hmotnosti alebo viac tropických orechov a tropického ovocia)

– – – – – Ostatné:

– – – – – – Zmesi ovocia v ktorých hmotnosť žiadneho jednotlivého druhu ovocia nepresahuje 50 % celkovej hmotnosti zmesi:

2008 92 72

– – – – – – – Z tropického ovocia (vrátane zmesí obsahujúcich 50 % hmotnosti alebo viac tropických orechov a tropického ovocia)

– – – – – – Ostatné:

2008 92 76

– – – – – – – Z tropického ovocia (vrátane zmesí obsahujúcich 50 % hmotnosti alebo viac tropických orechov a tropického ovocia)

2008 92 78

– – – – – – – Ostatné

– – – – Neobsahujúce pridaný cukor, v bezprostrednom obale s netto obsahom:

– – – – – 5 kg alebo viac:

2008 92 92

– – – – – – Z tropického ovocia (vrátane zmesí obsahujúcich 50 % hmotnosti alebo viac tropických orechov a tropického ovocia)

2008 92 93

– – – – – – Ostatné

– – – – – 4,5 kg alebo viac, ale menej ako 5 kg:

2008 92 94

– – – – – – Z tropického ovocia (vrátane zmesí obsahujúcich 50 % hmotnosti alebo viac tropických orechov a tropického ovocia)

2008 92 96

– – – – – – Ostatné

– – – – – Menším ako 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – – Z tropického ovocia (vrátane zmesí obsahujúcich 50 % hmotnosti alebo viac tropických orechov a tropického ovocia)

2008 99

– – Ostatné:

– – – Obsahujúce pridaný alkohol:

– – – – Zázvor:

2008 99 11

– – – – – Majúce skutočný hmotnostný alkoholometrický titer nepresahujúci 11,85 % mas

– – – – Ostatné:

– – – – – S obsahom cukru presahujúcim 9 % celkovej hmotnosti:

– – – – – – Majúce skutočný hmotnostný alkoholometrický titer nepresahujúci 11,85 % mas:

2008 99 24

– – – – – – – Tropické ovocie:

ex 2008 99 24

– – – – – – – – Mangá, mangostany, papáje, tamarindy, jabĺčka kešu, liči, jackfruit, sapoty, karamboly a pitahaye

– – – – – – Ostatné:

2008 99 31

– – – – – – – Tropické ovocie

2008 99 34

– – – – – – – Ostatné

– – – – – Ostatné:

– – – – – – Majúce skutočný hmotnostný alkoholometrický titer nepresahujúci 11,85 % mas:

2008 99 37

– – – – – – – Ostatné

– – – – – – Ostatné:

2008 99 38

– – – – – – – Tropické ovocie

2008 99 40

– – – – – – – Ostatné

– – – Neobsahujúce pridaný alkohol:

– – – – S obsahom pridaného cukru v bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 1 kg:

2008 99 41

– – – – – Zázvor

2008 99 46

– – – – – Plody mučenky, guajavy a tamarindy

2008 99 47

– – – – – Mangá, mangostany, papáje, jabĺčka kešu, liči, jackfruit, sapoty, karamboly a pitahaye

– – – – S obsahom pridaného cukru v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

2008 99 51

– – – – – Zázvor

2008 99 61

– – – – – Plody mučenky a guajavy

2008 99 62

– – – – – Mangá, mangostany, papáje, tamarindy, jabĺčka kešu, liči, jackfruit, sapoty, karamboly a pitahaye

2008 99 67

– – – – – Ostatné

2009

Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

– Grapefruitová šťava (vrátane pomelovej šťavy):

2009 29

– – Ostatné:

– – – S Brixovou hodnotou presahujúcou 20, ale nepresahujúcou 67:

2009 29 91

– – – – V hodnote nepresahujúcej 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti a s obsahom pridaného cukru presahujúcim 30 % hmotnosti

– Šťava z akéhokoľvek jednotlivého citrusového ovocia:

2009 31

– – S Brixovou hodnotou nepresahujúcou 20:

– – – V hodnote presahujúcej 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti:

2009 31 11

– – – – Obsahujúce pridaný cukor

2009 39

– – Ostatné:

– – – S Brixovou hodnotou presahujúcou 67:

2009 39 11

– – – – V hodnote nepresahujúcej 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti

– – – S Brixovou hodnotou presahujúcou 20, ale nepresahujúcou 67:

– – – – V hodnote presahujúcej 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti:

2009 39 31

– – – – – Obsahujúce pridaný cukor

2009 39 39

– – – – – Neobsahujúce pridaný cukor

– – – – V hodnote nepresahujúcej 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti:

– – – – – Citrónová šťava:

2009 39 51

– – – – – – S obsahom pridaného cukru presahujúcim 30 % hmotnosti

2009 39 55

– – – – – – S obsahom pridaného cukru nepresahujúcim 30 % hmotnosti

2009 39 59

– – – – – – Neobsahujúce pridaný cukor

– – – – – Šťavy z ostatného citrusového ovocia:

2009 39 91

– – – – – – S obsahom pridaného cukru presahujúcim 30 % hmotnosti

2009 39 95

– – – – – – S obsahom pridaného cukru nepresahujúcim 30 % hmotnosti

– Ananásová šťava:

2009 41

– – S Brixovou hodnotou nepresahujúcou 20:

2009 41 10

– – – V hodnote presahujúcej 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti, obsahujúce pridaný cukor

– – – Ostatné:

2009 41 91

– – – – Obsahujúce pridaný cukor

2009 49

– – Ostatné:

– – – S Brixovou hodnotou presahujúcou 67:

2009 49 11

– – – – V hodnote nepresahujúcej 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti

– – – S Brixovou hodnotou presahujúcou 20, ale nepresahujúcou 67:

2009 49 30

– – – – V hodnote presahujúcej 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti, obsahujúce pridaný cukor

– – – – Ostatné:

2009 49 91

– – – – – S obsahom pridaného cukru presahujúcim 30 % hmotnosti

2009 49 93

– – – – – S obsahom pridaného cukru nepresahujúcim 30 % hmotnosti

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2106 90

– Ostatné:

– – Ochutené alebo farebné cukrové sirupy:

2106 90 30

– – – Izoglukózové sirupy

– – – Ostatné:

2106 90 51

– – – – Laktózové sirupy

2106 90 55

– – – – Glukózové sirupy a maltodextrínové sirupy

2106 90 59

– – – – Ostatné

2206 00

Ostatné kvasené nápoje (napríklad jablčné, hruškové, medovina); zmesi kvasených nápojov a zmesi kvasených nápojov a nealkoholických nápojov, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2206 00 10

– Piquette

– Ostatné:

– – Šumivé:

2206 00 31

– – – Jablčné a hruškové

– – Nešumivé, v nádobách s objemom:

– – – 2 litre alebo menším:

2206 00 51

– – – – Jablčné a hruškové

2301

Múčky, prášky a pelety, z mäsa alebo mäsových drobov, rýb alebo kôrovcov, mäkkýšov alebo ostatných vodných bezstavovcov, nevhodné na ľudskú konzumáciu; škvarky:

2301 10 00

– Múčky, prášky a pelety, z mäsa alebo mäsových drobov; škvarky

2302

Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a ostatné zvyšky, tiež vo forme peliet, získané preosievaním, mletím alebo iným spracovaním obilia alebo strukovín

2303

Zvyšky z výroby škrobu a podobné zvyšky, repné rezky, bagasa a ostatný odpad z výroby cukru, pivovarnícke alebo liehovarnícke mláto a odpad, tiež vo forme peliet

2304 00 00

Pokrutiny a ostatný pevný odpad, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii sójového oleja

2306

Pokrutiny a ostatný pevný odpad, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov alebo olejov, iné ako položiek 2304 alebo 2305

2308 00

Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty, tiež vo forme peliet, druhov používaných ako krmivo pre zvieratá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2308 00 40

– Žalude a konské gaštany; ovocné výlisky, iné ako hroznové

2309

Prípravky používané na výživu zvierat:

2309 10

– Výživa pre psov alebo mačky, v balení na predaj v malom:

– – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky:

– – – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup:

– – – – Neobsahujúce škrob alebo obsahujúce 10 % alebo menej hmotnosti škrobu:

2309 10 13

– – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 10 19

– – – – – Obsahujúce nie menej ako 75 % hmotnosti mliečnych výrobkov

– – – – Obsahujúce viac ako 10 %, ale nie viac ako 30 % hmotnosti škrobu:

2309 10 33

– – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 10 39

– – – – – Obsahujúce nie menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

– – – – Obsahujúce viac ako 30 % hmotnosti škrobu:

2309 10 53

– – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 10 70

– – – Neobsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup, ale obsahujúce mliečne výrobky

2309 90

– Ostatné:

2309 90 10

– – Rozpustné výrobky („solubles“) z rýb alebo z morských cicavcov

2309 90 20

– – Výrobky uvedené v doplnkovej poznámke č. 5 k tejto kapitole

– – Ostatné, vrátane premixov:

– – – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky:

– – – – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup:

– – – – – Neobsahujúce škrob alebo obsahujúce 10 % alebo menej hmotnosti škrobu:

2309 90 31

– – – – – – Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

2309 90 33

– – – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

– – – – – Obsahujúce viac ako 10 %, ale nie viac ako 30 % hmotnosti škrobu:

2309 90 43

– – – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 90 49

– – – – – – Obsahujúce nie menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

– – – Ostatné:

– – – – Ostatné:

2309 90 99

– – – – – Ostatné

2401

Nespracovaný tabak; tabakový zvyšok:

2401 10

– Tabak, ktorý nie je odžilený a nie je strips:

– – Tabak sušený regulovanou cirkuláciou teplého vzduchu typu Virginia (flue-cured) a svetlý tabak Burley sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu (light air-cured) (vrátane hybridov Burley); tabak typu Maryland sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu (light air-cured) a tabak sušený dymom nad ohňom (fire-cured):

2401 10 10

– – – Tabak flue-cured typu Virginia

2401 10 20

– – – Tabak light air-cured typu Burley (vrátane hybridov Burley)

2401 10 30

– – – Tabak light air-cured typu Maryland

– – – Tabak fire-cured:

2401 10 41

– – – – Tabak typu Kentucky

2401 10 49

– – – – Ostatné

– – Ostatné:

2401 10 50

– – – Tabak light air-cured

2401 10 70

– – – Tabak sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu, tmavý (dark air-cured)

2401 10 80

– – – Tabak flue-cured

2401 10 90

– – – Ostatný tabak

2401 20

– Tabak, ktorý je čiastočne alebo úplne odžilený alebo strips:

– – Tabak sušený regulovanou cirkuláciou teplého vzduchu typu Virginia (flue-cured) a svetlý tabak Burley sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu (light air-cured) (vrátane hybridov Burley); tabak typu Maryland sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu (light air–cured) a tabak sušený dymom nad ohňom (fire-cured):

2401 20 10

– – – Tabak flue-cured typu Virginia

2401 20 20

– – – Tabak light air-cured typu Burley (vrátane hybridov Burley)

2401 20 30

– – – Tabak light air-cured typu Maryland

– – – Tabak fire-cured:

2401 20 41

– – – – Tabak typu Kentucky

2401 20 49

– – – – Ostatné

– – Ostatné:

2401 20 50

– – – Tabak light air-cured

2401 20 70

– – – Tabak sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu, tmavý (dark air-cured)

2401 20 80

– – – Tabak flue-cured

2401 20 90

– – – Ostatný tabak

2401 30 00

– Tabakový zvyšok

3301

Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované olejoživice; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce z deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc:

– Silice z citrusového ovocia:

3301 12

– – Pomarančová

3301 13

– – Citrónová

3301 19

– – Ostatné

– Silice iné ako z citrusového ovocia:

3301 24

– – Z mäty priepornej (Mentha piperita)

3301 25

– – Z ostatných druhov mäty

3301 29

– – Ostatné

3301 30 00

– Rezinoidy

3302

Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok druhov používaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:

3302 10

– Druhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle:

– – Druhy používané v nápojovom priemysle:

3302 10 40

– – – Ostatné

3302 10 90

– – Druhy používané v potravinárskom priemysle

3501

Kazeín, kazeináty a ostatné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:

3501 90

– Ostatné:

3501 90 10

– – Kazeínové gleje

3502

Albumíny (vrátane koncentrátov z dvoch alebo viacerých srvátkových proteínov obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov počítaných na sušinu), albumináty a ostatné deriváty albumínu

3503 00

Želatína (vrátane želatíny v pravouhlých (vrátane štvorcových) plátoch, tiež povrchovo upravené alebo farbené) a deriváty želatíny; vyzina; ostatné gleje živočíšneho pôvodu, okrem kazeínových glejov položky 3501

3504 00 00

Peptóny a ich deriváty; ostatné proteínové látky a ich deriváty, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; kožný prášok, tiež chrómovaný

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napríklad predželatínované alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobu alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov:

3505 10

– Dextríny a ostatné modifikované škroby:

– – Ostatné modifikované škroby:

3505 10 50

– – – Esterifikované alebo éterifikované škroby

4101

Surové kože a kožky z hovädzích zvierat (vrátane byvolov) alebo koňovitých zvierat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané

4102

Surové kožky z oviec alebo jahniat (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kožky vylúčené poznámkou 1 c) k tejto kapitole

4103

Ostatné surové kože a kožky (čerstvé alebo solené, sušené, vápnené, piklované alebo inak konzervované, ale nevyčinené, nespracované na pergamen ani inak neupravené), tiež odchlpené alebo štiepané, iné ako kože a kožky vylúčené poznámkou 1 b) alebo 1 c) k tejto kapitole

4301

Surové kožušiny (vrátane hláv, chvostov, nôžok a ostatných kúskov alebo odrezkov, vhodných na použitie v kožušníctve), iné ako surové kože a kožky položky 4101, 4102 alebo 4103

5001 00 00

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

5002 00 00

Surový hodváb (nesúkaný)

5003 00 00

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, priadzového odpadu a trhaného materiálu)

5101

Vlna, nemykaná alebo nečesaná

5102

Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané alebo nečesané

5103

Odpad z vlny alebo jemných alebo hrubých chlpov zvierat, vrátane odpadu z priadze, okrem trhaného materiálu

5201 00

Bavlna, nemykaná alebo nečesaná

5202

Bavlnený odpad (vrátane priadzového odpadu a trhaného materiálu)

5203 00 00

Bavlna, mykaná alebo česaná

5301

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený; ľanová kúdeľ a ľanový odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5302

Pravé konope (Cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)“

PRÍLOHA

„PRÍLOHA IIb)

ALBÁNSKE COLNÉ ÚĽAVY PRE PRIMÁRNE POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE

[uvedené v článku 27 ods. 3 písm. b)]

Clo pre produkty uvedené v tejto prílohe sa zníži a odstráni v súlade s týmto harmonogramom:

1. januára 2007 sa dovozné clo zníži na 80 % základného cla,

1. januára 2008 sa dovozné clo zníži na 60 % základného cla,

1. januára 2009 sa dovozné clo zníži na 40 % základného cla,

1. januára 2010 sa dovozné clo zníži na 0 % základného cla.

Číselný znak KN

Opis tovaru

0101

Živé kone, somáre, muly a mulice:

0101 90

– Ostatné

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené:

0206 10

– Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené:

– – Ostatné:

0206 10 91

– – – Pečene

0206 10 95

– – – Hrubá bránica a tenká bránica

0206 10 99

– – – Ostatné

– Mäso z hovädzích zvierat, mrazené:

0206 21 00

– – Jazyky

0206 22 00

– – Pečene

0206 29

– – Ostatné:

– – – Ostatné:

0206 29 91

– – – – Hrubá bránica a tenká bránica

0206 29 99

– – – – Ostatné

– Zo svíň, mrazené:

0206 49

– – Ostatné

0206 80

– Ostatné, čerstvé alebo chladené:

– – Ostatné:

0206 80 91

– – – Z koní, somárov, múl a mulíc

0206 80 99

– – – Z oviec a kôz

0206 90

– Ostatné, mrazené:

– – Ostatné:

0206 90 91

– – – Z koní, somárov, múl a mulíc

0206 90 99

– – – Z oviec a kôz

0208

Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené:

0208 10

– Z králikov alebo zajacov

0208 40

– Z veľrýb, delfínov a delfínovcov (cicavce radu Cetacea); z lamantínov a dugongov (cicavce radu Sirenia):

0208 40 10

– – Mäso z veľrýb

0208 90

– Ostatné

0209 00

Prasačí tuk neprerastaný chudým mäsom a hydinový tuk, nie vyškvarený alebo inak extrahovaný, čerstvý, chladený, mrazený, solený, v slanom náleve, sušený alebo údený

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

0403 90

– Ostatné:

– – Neochutené, ani neobsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

– – – V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách:

– – – – Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom tuku:

0403 90 11

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0403 90 13

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0403 90 19

– – – – – Presahujúcim 27 %

– – – – Ostatné, s hmotnostným obsahom tuku:

0403 90 31

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0403 90 33

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0403 90 39

– – – – – Presahujúcim 27 %

– – – Ostatné:

– – – – Neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom tuku:

0403 90 51

– – – – – Nepresahujúcim 3 %

0403 90 53

– – – – – Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0403 90 59

– – – – – Presahujúcim 6 %

– – – – Ostatné, s hmotnostným obsahom tuku:

0403 90 61

– – – – – Nepresahujúcim 3 %

0403 90 63

– – – – – Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0403 90 69

– – – – – Presahujúcim 6 %

0404

Srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá; výrobky skladajúce sa z prírodných zložiek mlieka, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

0404 10

– Srvátka a upravená srvátka, tiež koncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

– – V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách:

– – – Ostatné, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38):

– – – – Nepresahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku:

0404 10 26

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0404 10 28

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0404 10 32

– – – – – Presahujúcim 27 %

– – – – Presahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku:

0404 10 34

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0404 10 36

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0404 10 38

– – – – – Presahujúcim 27 %

– – Ostatné:

– – – Neobsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38):

– – – – Nepresahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku:

0404 10 48

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0404 10 52

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0404 10 54

– – – – – Presahujúcim 27 %

– – – – Presahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku:

0404 10 56

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0404 10 58

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0404 10 62

– – – – – Presahujúcim 27 %

– – – Ostatné, s hmotnostným obsahom bielkovín (obsah dusíka × 6,38):

– – – – Nepresahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku:

0404 10 72

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0404 10 74

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0404 10 76

– – – – – Presahujúcim 27 %

– – – – Presahujúcim 15 % a s hmotnostným obsahom tuku:

0404 10 78

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0404 10 82

– – – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0404 10 84

– – – – – Presahujúcim 27 %

0404 90

– Ostatné

0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky:

0405 20

– Mliečne nátierky:

0405 20 90

– – S hmotnostným obsahom tuku viac ako 75 %, ale menej ako 80 %

0405 90

– Ostatné

0406

Syry a tvaroh:

0406 10

– Čerstvé (nevyzreté alebo nekonzervované) syry, vrátane srvátkového syra a tvarohu

0406 20

– Strúhané alebo práškové syry, všetkých druhov

0406 30

– Tavené syry, nie strúhané alebo práškové

0406 40

– Syry s modrou plesňou a ostatné syry obsahujúce pleseň vytvorenú pôsobením Penicillium roqueforti

0406 90

– Ostatné syry:

0406 90 01

– – Na tavenie

– – Ostatné:

0406 90 13

– – – Ementál

0406 90 15

– – – Gruyére, Sbrinz

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or a Tête de Moine

0406 90 19

– – – Syry Glarus s bylinkami (známy ako Schabziger) vyrábané z odstredeného mlieka a miešané s jemne mletými bylinkami

0406 90 21

– – – Cheddar

0406 90 23

– – – Edam

0406 90 25

– – – Tilsit

0406 90 27

– – – Butterkäse

0406 90 29

– – – Kashkaval

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

0406 90 37

– – – Finlandia

0406 90 39

– – – Jarlsberg

– – – Ostatné:

0406 90 50

– – – – Syry z ovčieho alebo byvolieho mlieka, v nádobách obsahujúcich slaný nálev alebo v mechoch z ovčej alebo kozej kože

– – – – Ostatné:

– – – – – S hmotnostným obsahom tuku nepresahujúcim 40 % a s hmotnostným obsahom vody v beztukovej hmote:

– – – – – – Nepresahujúcim 47 %:

0406 90 61

– – – – – – – Grana padano, Parmigiano reggiano

0406 90 69

– – – – – – – Ostatné

– – – – – – Presahujúcim 47 %, ale nepresahujúcim 72 %:

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint–Nectaire, Saint–Paulin, Taleggio

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

0406 90 84

– – – – – – – Brie

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

– – – – – – – Ostatné syry, s obsahom vody v beztukovej hmote:

0406 90 86

– – – – – – – – Presahujúcim 47 %, ale nepresahujúcim 52 %

0406 90 87

– – – – – – – – Presahujúcim 52 %, ale nepresahujúcim 62 %

0406 90 88

– – – – – – – – Presahujúcim 62 %, ale nepresahujúcim 72 %

0406 90 93

– – – – – – Presahujúcim 72 %

0406 90 99

– – – – – Ostatné

0408

Vtáčie vajcia, bez škrupín a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

0511

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu:

0511 10 00

– Býčie spermie

– Ostatné:

0511 99

– – Ostatné:

0511 99 10

– – – Šľachy; odrezky a podobný odpad zo surových koží alebo kožiek

0511 99 85

– – – Ostatné:

ex 0511 99 85

– – – – Iné ako konské vlásie a odpad z konského vlásia, tiež uložené vo vrstvách, s podložkou alebo bez podložky

0603

Rezané kvety a puky druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené

0604

Lístie, konáre a ostatné časti rastlín, bez kvetov alebo bez pukov, trávy, machy a lišajníky, tovar druhov vhodných na kytice alebo na okrasné účely, čerstvé, sušené, bielené, farbené, napustené alebo inak upravené:

0604 10

– Machy a lišajníky:

0604 10 10

– – Sobí lišajník

– Ostatné:

0604 91

– – Čerstvé:

0604 91 40

– – – Vetvy ihličnanov:

ex 0604 91 40

– – – – Z jedle Nordmannovej [Abies nordmanniana (Stev.) Spach] a z jedle ušľachtilej (Abies procera Rehd.)

0701

Zemiaky čerstvé alebo chladené:

0701 90

– Ostatné:

0701 90 10

– – Na výrobu škrobu

– – Ostatné:

0701 90 90

– – – Ostatné

0703

Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená:

0703 10

– Cibuľa a šalotka:

0703 10 90

– – Šalotka

0703 90 00

– Pór a ostatná cibuľová zelenina

0705

Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené:

– Hlávkový šalát:

0705 11 00

– – Hlávkový šalát obyčajný

0705 19 00

– – Ostatné

– Čakanka:

0705 29 00

– – Ostatné

0706

Mrkvy, repy, cvikla, kozia brada, zeler buľvový, reďkev a podobné jedlé korene, čerstvé alebo chladené:

0706 90

– Ostatné:

0706 90 10

– – Zeler buľvový

0706 90 90

– – Ostatné

0707 00

Uhorky šalátové alebo uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené:

0707 00 90

– Uhorky nakladačky

0708

Strukoviny, tiež lúpané, čerstvé alebo chladené:

0708 10 00

– Hrach (Pisum sativum)

0708 90 00

– Ostatné strukoviny

0709

Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená:

0709 20 00

– Špargľa

0709 30 00

– Baklažán

0709 40 00

– Zeler iný ako buľvový

– Huby a hľuzovky:

0709 59

– – Ostatné:

0709 59 50

– – – Hľuzovky

0709 60

– Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta

0709 70 00

– Špenát, novozélandský špenát a záhradný špenát

0709 90

– Ostatné

0710

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená:

0710 10 00

– Zemiaky

– Strukoviny, tiež vylúpené:

0710 21 00

– – Hrach (Pisum sativum)

0710 22 00

– – Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– – Ostatné

0710 30 00

– Špenát, novozélandský špenát a záhradný špenát

0710 80

– Ostatná zelenina

0710 90 00

– Zeleninové zmesi

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:

0711 20

– Olivy

0711 40 00

– Uhorky šalátové a uhorky nakladačky

– Huby a hľuzovky:

0711 59 00

– – Ostatné

0711 90

– Ostatná zelenina; zeleninové zmesi:

– – Zelenina:

0711 90 70

– – – Kapary

0711 90 90

– – Zeleninové zmesi

0712

Sušená zelenina, celá, rozrezaná, v plátkoch, drvená alebo v prášku, ale ďalej neupravená:

0712 20 00

– Cibuľa

0712 90

– Ostatná zelenina; zeleninové zmesi

0713

Suché strukoviny, lúpané, tiež ošúpané alebo polené:

0713 10

– Hrach (Pisum sativum):

0713 10 90

– – Ostatné

0713 20 00

– Cícer

– Fazuľa (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 32 00

– – Malá červená (Adzuki) fazuľa (Phaseolus alebo Vigna angularis)

0713 33

– – Fazuľa obyčajná, vrátane malej bielej fazule (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – – Ostatné

0713 39 00

– – Ostatné

0801

Kokosové orechy, para orechy a kešu orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené:

– Kokosové orechy:

0801 11 00

– – Sušené

0801 19 00

– – Ostatné

– Para orechy:

0801 21 00

– – Nelúpané

– Kešu orechy:

0801 31 00

– – Nelúpané

0802

Ostatné orechy, čerstvé alebo sušené, tiež vylúpané zo škrupiny alebo obielené:

– Lieskové oriešky (Corylus spp.):

0802 21 00

– – Nelúpané

0802 22 00

– – Vylúpané

0802 40 00

– Jedlé gaštany (Castanea spp.)

0802 50 00

– Pistácie

0802 90

– Ostatné:

0802 90 85

– – Ostatné

0803 00

Banány, vrátane plantajnov, čerstvé alebo sušené:

– Čerstvé:

0803 00 11

– – Plantajny

0803 00 19

– – Ostatné

0804

Datle, figy, ananásy, avokáda, guajavy, mangá a mangostany, čerstvé alebo sušené:

0804 20

– Figy:

0804 20 10

– – Čerstvé

0804 30 00

– Ananásy

0804 50 00

– Guajavy, mangá a mangostany

0805

Citrusové ovocie, čerstvé alebo sušené:

0805 10

– Pomaranče

0805 20

– Mandarínky (vrátane tangerín a satsumov); klementínky, wilkingy a podobné citrusové hybridy

0805 50

– Citróny (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0806

Hrozno, čerstvé alebo sušené:

0806 10

– Čerstvé:

0806 10 10

– – Stolové hrozno

0807

Melóny (vrátane vodových melónov) a papáje, čerstvé:

0807 20 00

– Papáje

0808

Jablká, hrušky a duly, čerstvé

0809

Marhule, čerešne, višne, broskyne (vrátane nektáriniek), slivky a trnky, čerstvé:

0810

Ostatné ovocie, čerstvé:

0810 20

– Maliny, moruše, černice a plody druhu Rulus loganbacus

0810 40

– Brusnice, čučoriedky a ostatné plody rodu Vaccinium:

0810 40 30

– – Plody druhu Vaccinium myrtillus

0810 40 50

– – Plody druhu Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosum

0810 40 90

– – Ostatné

0810 50 00

– Kiwi

0810 90

– Ostatné:

0810 90 30

– – Tamarindy, jabĺčka kešu, liči, jackfruit, sapoty

0810 90 40

– – Plody mučenky, karamboly a pitahaye

– – Čierne, biele a červené ríbezle a egreše:

0810 90 50

– – – Čierne ríbezle

0810 90 70

– – – Ostatné

0810 90 95

– – Ostatné

0811

Ovocie a orechy, tiež varené vo vode alebo v pare, mrazené, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

0811 10

– Jahody:

0811 20

– Maliny, černice, moruše, plody druhu Rulus loganbaccus, čierne, biele alebo červené ríbezle a egreše:

– – Ostatné:

0811 20 31

– – – Maliny

0811 20 51

– – – Červené ríbezle

0811 20 59

– – – Černice a moruše

0811 20 90

– – – Ostatné

0811 90

– Ostatné:

– – Obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

– – – S obsahom cukru presahujúcim 13 % celkovej hmotnosti:

0811 90 19

– – – – Ostatné

– – – Ostatné:

0811 90 39

– – – – Ostatné

– – Ostatné:

0811 90 50

– – – Plody druhu Vaccinium myrtillus

0811 90 70

– – – Plody druhu Vaccinium myrtilloides a Vaccinium angustifolium

– – – Čerešne a višne:

0811 90 75

– – – – Višne (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – – Ostatné

0811 90 85

– – – Tropické ovocie a tropické orechy

0811 90 95

– – – Ostatné

0812

Ovocie a orechy, dočasne konzervované (napríklad plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, v sírenej vode alebo ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodné na bezprostrednú konzumáciu:

0812 10 00

– Čerešne a višne

0812 90

– Ostatné:

0812 90 20

– – Pomaranče

0812 90 98

– – Ostatné

0813

Ovocie, sušené, iné ako položiek 0801 až 0806; zmesi orechov alebo sušeného ovocia tejto kapitoly:

0813 10 00

– Marhule

0813 20 00

– Slivky

0813 30 00

– Jablká

0813 40

– Ostatné ovocie

0813 50

– Zmesi orechov alebo sušeného ovocia tejto kapitoly:

– – Zmesi sušeného ovocia, iné ako položiek 0801 až 0806:

– – – Neobsahujúce slivky:

0813 50 12

– – – – Z papájí, tamarínd, jabĺčok kešu, liči, jackfruitu, sapot, plodov mučenky, karamboly a pitahaye

0813 50 15

– – – – Ostatné

– – Ostatné zmesi:

0813 50 99

– – – Ostatné

0901

Káva, tiež pražená alebo dekofeínovaná; kávové plevy a šupky; kávové náhradky obsahujúce kávu v akomkoľvek pomere:

– Nepražená káva:

0901 11 00

– – S kofeínom

0901 12 00

– – Dekofeínovaná

– Pražená káva:

0901 21 00

– – S kofeínom

0901 22 00

– – Dekofeínovaná

0901 90

– Ostatné:

0901 90 90

– – Kávové náhradky obsahujúce kávu

0904

Korenie rodu Piper; sušené alebo drvené alebo mleté plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta:

0904 20

– Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta, sušené alebo drvené alebo mleté:

– – Nedrvené ani nemleté:

0904 20 30

– – – Ostatné

0909

Semená anízu, badiánu, fenikla, koriandra, rasce alebo korenistej rasce; bobuľky borievky

0910

Zázvor, šafran, kurkuma, tymián, bobkový list, karí a ostatné korenie

1102

Múky hladké z obilnín, iné ako z pšenice alebo súraže:

1102 10 00

– Múka hladká z raže

1102 20

– Múka hladká z kukurice

1102 90

– Ostatné:

1102 90 10

– – Múka hladká z jačmeňa

1102 90 50

– – Múka hladká z ryže

1102 90 90

– – Ostatné

1103

Krúpy, hrubá múka a pelety:

– Krúpy, hrubá múka:

1103 11

– – Z pšenice

1103 13

– – Z kukurice

1103 19

– – Z ostatných obilnín:

1103 19 90

– – – Ostatné

1104

Obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené, vo vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované), okrem ryže položky 1006; obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách alebo mleté:

– Zrná drvené alebo vo vločkách:

1104 12

– – Z ovsa:

1104 12 90

– – – Vo vločkách

1104 19

– – Z ostatných obilnín:

1104 19 10

– – – Z pšenice

1104 19 50

– – – Z kukurice

– – – Ostatné:

1104 19 99

– – – – Ostatné

– Ostatné zrná spracované (napr. ošúpané, perlovité, rezané alebo šrotované):

1104 23

– – Z kukurice:

1104 23 10

– – – Ošúpané (zbavené šupiek alebo vylúpané), tiež rezané alebo šrotované

1104 23 99

– – – Ostatné

1104 29

– – Z ostatných obilnín:

– – – Ostatné:

1104 29 30

– – – – Perlovité:

ex 1104 29 30

– – – – – Iné ako z pšenice alebo raže

– – – – Ostatné:

1104 29 89

– – – – – Ostatné

1104 30

– Obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách alebo mleté:

1104 30 90

– – Z ostatných obilnín

1108

Škroby; inulín:

– Škroby:

1108 11 00

– – Pšeničný

1108 12 00

– – Kukuričný

1108 13 00

– – Zemiakový

1108 14 00

– – Maniokový (cassavovy)

1108 19

– – Ostatné škroby:

1108 19 90

– – – Ostatné

1202

Arašidové oriešky nepražené ani inak tepelne neupravené, tiež lúpané alebo drvené:

1202 10

– Nelúpané:

1202 10 90

– – Ostatné

1202 20 00

– Lúpané, tiež drvené

1211

Rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov), druhov používaných hlavne v parfumérii, vo farmácii, alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé alebo sušené, tiež rezané, drvené alebo v prášku:

1211 20 00

– Korene ženšenu

1211 30 00

– Listy koky

1211 40 00

– Slama maku

1211 90

– Ostatné:

1211 90 85

– – Ostatné:

ex 1211 90 85

– – – Korene sladkého drievka

1501 00

Bravčový tuk (vrátane sadla) a hydinový tuk, iné ako položky 0209 alebo 1503:

– Prasačí tuk (vrátane sadla):

1501 00 19

– – Ostatné

1508

Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované:

1508 10

– Surový olej:

1508 10 90

– – Ostatné

1508 90

– Ostatné:

1508 90 90

– – Ostatné

1510 00

Ostatné oleje a ich frakcie, získané výlučne z olív, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované a zmesi týchto olejov alebo frakcií s olejmi alebo frakciami položky 1509

1522 00

Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov:

– Zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov:

– – Obsahujúce olej s charakteristikami olivového oleja:

1522 00 39

– – – Ostatné

– – Ostatné:

1522 00 91

– – – Olejové zvyšky a usadeniny; mydlové kaly

1522 00 99

– – – Ostatné

1602

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv:

1602 10 00

– Homogenizované prípravky

– Z hydiny položky 0105:

1602 31

– – Z moriek:

– – – Obsahujúce 57 % alebo viac hmotnosti hydinového mäsa alebo drobov:

1602 31 11

– – – – Obsahujúce len tepelne neupravené morčacie mäso

1602 31 19

– – – – Ostatné

1602 31 90

– – – Ostatné

1602 32

– – Z hydiny druhu Gallus domesticus:

– – – Obsahujúce 57 % alebo viac hmotnosti hydinového mäsa alebo drobov:

1602 32 11

– – – – Tepelne neupravené

1602 32 19

– – – – Ostatné

1602 32 90

– – – Ostatné

1602 39

– – Ostatné:

– – – Obsahujúce 57 % alebo viac hmotnosti hydinového mäsa alebo drobov:

1602 39 21

– – – – Tepelne neupravené

1602 39 29

– – – – Ostatné

1602 39 80

– – – Ostatné

– Zo svíň:

1602 41

– – Stehná a ich časti

1602 42

– – Pliecka a ich časti

1602 49

– – Ostatné, vrátane zmesí:

– – – Z domácich svíň:

– – – – Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti mäsa alebo mäsových drobov, akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu:

1602 49 13

– – – – – Krkovička a jej kúsky, vrátane zmesí z krkovičky a pliecka

1602 49 19

– – – – – Ostatné

1602 49 90

– – – Ostatné

1602 50

– Z hovädzích zvierat:

– – Ostatné:

– – – V hermeticky uzavretých nádobách:

1602 50 31

– – – – Solené hovädzie

1602 50 39

– – – – Ostatné

1602 50 80

– – – Ostatné

1602 90

– Ostatné, vrátane prípravkov z krvi akýchkoľvek zvierat:

– – Ostatné:

1602 90 31

– – – Zo zveriny alebo králikov

1602 90 41

– – – Zo sobov

– – – Ostatné:

1602 90 51

– – – – Obsahujúce mäso alebo mäsové droby z domácich svíň

– – – – Ostatné:

– – – – – Obsahujúce hovädzie mäso alebo droby:

1602 90 61

– – – – – – Tepelne neupravené; zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov a tepelne neupraveného mäsa alebo drobov

– – – – – Ostatné:

– – – – – – Z oviec alebo kôz:

– – – – – – – Tepelne neupravené; zmesi tepelne upraveného mäsa alebo drobov a tepelne neupraveného mäsa alebo drobov:

1602 90 72

– – – – – – – – Z oviec

1602 90 74

– – – – – – – – Z kôz

– – – – – – – Ostatné:

1602 90 76

– – – – – – – – Z oviec

1602 90 78

– – – – – – – – Z kôz

1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave:

– Ostatné:

1701 91 00

– – Obsahujúci pridané ochucujúce alebo farbiace látky

1701 99

– – Ostatné

1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbivá; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:

– Laktóza a laktózový sirup:

1702 11 00

– – Obsahujúce 99 % alebo viac hmotnosti laktózy, vyjadrené ako bezvodá laktóza, počítané na suchú hmotu

1702 19 00

– – Ostatné

1702 20

– Javorový cukor a javorový sirup:

1702 20 90

– – Ostatné

1702 90

– Ostatné, vrátane invertného cukru a ostatného cukru a cukrových sirupových zmesí, obsahujúcich v suchom stave 50 % hmotnosti fruktózy:

1702 90 60

– – Umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom;

– – Karamel:

1702 90 71

– – – Obsahujúci v suchom stave 50 % alebo viac hmotnosti sacharózy

– – – Ostatné:

1702 90 75

– – – – Vo forme prášku, tiež aglomerované

1702 90 79

– – – – Ostatné

1801 00 00

Kakaové bôby, celé alebo lámané, surové alebo pražené

2002

Rajčiaky pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo kyseline octovej

2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako produkty položky 2006:

2004 10

– Zemiaky:

2004 10 10

– – Varené, inak neupravené

– – Ostatné:

2004 10 99

– – – Ostatné

2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006:

2005 20

– Zemiaky:

– – Ostatné:

2005 20 20

– – – Tenké lupienky, smažené alebo pečené, tiež solené alebo ochutené v hermeticky uzavretých obaloch, vhodné na okamžitú spotrebu

2005 20 80

– – – Ostatné

2008

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

– Orechy, arašidy a ostatné semená, tiež spolu zmiešané:

2008 11

– – Arašidy:

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom:

– – – – Presahujúcim 1 kg:

2008 11 92

– – – – – Pražené

2008 11 94

– – – – – Ostatné

– – – – Nepresahujúcim 1 kg:

2008 11 96

– – – – – Pražené

2008 11 98

– – – – – Ostatné

2008 19

– – Ostatné, vrátane zmesí:

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 1 kg:

2008 19 11

– – – – Tropické orechy; zmesi obsahujúce 50 % alebo viac hmotnosti tropických orechov a tropického ovocia

– – – – Ostatné:

2008 19 13

– – – – – Pražené mandle a pistácie

2008 19 19

– – – – – Ostatné

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

2008 19 91

– – – – Tropické orechy; zmesi obsahujúce 50 % alebo viac hmotnosti tropických orechov a tropického ovocia

ex 2008 19 91

– – – – – Iné ako pražené tropické orechy

– – – – Ostatné:

– – – – – Pražené orechy:

2008 19 93

– – – – – – Mandle a pistácie

2008 19 95

– – – – – – Ostatné

2008 19 99

– – – – – Ostatné

2008 20

– Ananásy:

– – Obsahujúce pridaný alkohol:

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 1 kg:

2008 20 19

– – – – Ostatné

– – Neobsahujúce pridaný alkohol:

– – – S obsahom pridaného cukru v bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 1 kg:

2008 20 51

– – – – S obsahom cukru presahujúcim 17 % hmotnosti

– – – S obsahom pridaného cukru v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

2008 20 71

– – – – S obsahom cukru presahujúcim 19 % hmotnosti

2008 30

– Citrusové ovocie:

– – Obsahujúce pridaný alkohol:

– – – S obsahom cukru presahujúcim 9 % celkovej hmotnosti:

2008 30 11

– – – – Majúce skutočný hmotnostný alkoholometrický titer nepresahujúci 11,85 % mas

– – Neobsahujúce pridaný alkohol:

– – – S obsahom pridaného cukru v bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 1 kg:

2008 30 51

– – – – Grapefruity v kúskoch vrátane pomiel

– – – S obsahom pridaného cukru v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

2008 30 71

– – – – Grapefruity v kúskoch vrátane pomiel

2008 30 75

– – – – Mandarínky (vrátane tangerín a satsumov); klementínky, wilkingy a ostatné podobné citrusové hybridy

2008 30 90

– – – Neobsahujúce pridaný cukor

2008 40

– Hrušky:

– – Obsahujúce pridaný alkohol:

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 1 kg:

– – – – S obsahom cukru presahujúcim 13 % celkovej hmotnosti:

2008 40 11

– – – – – Majúce skutočný hmotnostný alkoholometrický titer nepresahujúci 11,85 % mas:

– – – – Ostatné:

2008 40 21

– – – – – Majúce skutočný hmotnostný alkoholometrický titer nepresahujúci 11,85 % mas

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

2008 40 31

– – – – S obsahom cukru presahujúcim 15 % hmotnosti

– – Neobsahujúce pridaný alkohol:

– – – S obsahom pridaného cukru v bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 1 kg:

2008 40 51

– – – – S obsahom cukru presahujúcim 13 % hmotnosti

– – – S obsahom pridaného cukru v bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

2008 40 71

– – – – S obsahom cukru presahujúcim 15 % hmotnosti

2008 40 79

– – – – Ostatné

2008 50

– Marhule:

– – Obsahujúce pridaný alkohol:

– – – V bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 1 kg:

– – – – S obsahom cukru presahujúcim 13 % celkovej hmotnosti:

2008 50 11

– – – – – Majúce skutočný hmotnostný alkoholometrický titer nepresahujúci 11,85 % mas

– – – – Ostatné:

2008 50 31

– – – – – Majúce skutočný hmotnostný alkoholometrický titer nepresahujúci 11,85 % mas

2008 50 39

– – – – – Ostatné

– – Neobsahujúce pridaný alkohol:

– – – S obsahom pridaného cukru v bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 1 kg:

2008 50 69

– – – – Ostatné

– – – Neobsahujúce pridaný cukor, v bezprostrednom obale s netto obsahom:

2008 50 94

– – – – 4,5 kg alebo viac, ale menej ako 5 kg

2008 50 99

– – – – Menším ako 4,5 kg

2008 60

– Čerešne a višne:

– – Obsahujúce pridaný alkohol:

– – – Ostatné:

2008 60 31

– – – – Majúce skutočný hmotnostný alkoholometrický titer nepresahujúci 11,85 % mas

– – Neobsahujúce pridaný alkohol:

– – – S obsahom pridaného cukru, v bezprostrednom obale s netto obsahom:

2008 60 50

– – – – Presahujúcim 1 kg

– – – Neobsahujúce pridaný cukor, v bezprostrednom obale s netto obsahom:

2008 60 70

– – – – 4,5 kg alebo viac

2008 60 90

– – – – Menším ako 4,5 kg

ex 2008 60 90

– – – – – Višne (Prunus cerasus)

2008 80

– Jahody:

– – Obsahujúce pridaný alkohol:

– – – S obsahom cukru presahujúcim 9 % celkovej hmotnosti:

2008 80 11

– – – – Majúce skutočný hmotnostný alkoholometrický titer nepresahujúci 11,85 % mas

2008 80 19

– – – – Ostatné

– – – Ostatné:

2008 80 31

– – – – Majúce skutočný hmotnostný alkoholometrický titer nepresahujúci 11,85 % mas

– – Neobsahujúce pridaný alkohol:

2008 80 50

– – – S obsahom pridaného cukru v bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 1 kg

– Ostatné, vrátane zmesí iných ako podpoložky 2008 19:

2008 99

– – Ostatné:

– – – Neobsahujúce pridaný alkohol:

– – – – S obsahom pridaného cukru v bezprostrednom obale s netto obsahom presahujúcim 1 kg:

2008 99 45

– – – – – Slivky

– – – – Neobsahujúce pridaný cukor:

– – – – – Slivky v bezprostrednom obale s netto obsahom:

2008 99 72

– – – – – – 5 kg alebo viac

2008 99 78

– – – – – – Menším ako 5 kg

2009

Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá:

– Pomarančová šťava:

2009 11

– – Mrazená

2009 19

– – Ostatné:

– – – S Brixovou hodnotou presahujúcou 20, ale nepresahujúcou 67:

2009 19 98

– – – – Ostatné

– Hroznová šťava (vrátane hroznového muštu):

2009 69

– – Ostatné:

– – – S Brixovou hodnotou presahujúcou 67:

2009 69 11

– – – – V hodnote nepresahujúcej 22 EUR za 100 kg netto hmotnosti

– – – S Brixovou hodnotou presahujúcou 30, ale nepresahujúcou 67:

– – – – V hodnote presahujúcej 18 EUR za 100 kg netto hmotnosti:

2009 69 51

– – – – – Koncentrovaný

– – – – V hodnote nepresahujúcej 18 EUR za 100 kg netto hmotnosti:

– – – – – S obsahom pridaného cukru presahujúcim 30 % hmotnosti:

2009 69 71

– – – – – – Koncentrovaný

2009 69 79

– – – – – – Ostatné

– Jablčná šťava:

2009 79

– – Ostatné:

– – – S Brixovou hodnotou presahujúcou 67:

2009 79 11

– – – – V hodnote nepresahujúcej 22 EUR za 100 kg netto hmotnosti

– – – S Brixovou hodnotou presahujúcou 20, ale nepresahujúcou 67:

– – – – Ostatné:

2009 79 91

– – – – – S obsahom pridaného cukru presahujúcim 30 % hmotnosti

2009 79 99

– – – – – Neobsahujúce pridaný cukor

2009 90

– Zmesi štiav:

– – S Brixovou hodnotou presahujúcou 67:

– – – Zmesi jablčnej a hruškovej šťavy:

2009 90 11

– – – – V hodnote nepresahujúcej 22 EUR za 100 kg netto hmotnosti

2009 90 19

– – – – Ostatné

– – S Brixovou hodnotou nepresahujúcou 67:

– – – Zmesi jablčnej a hruškovej šťavy:

2009 90 31

– – – – V hodnote nepresahujúcej 18 EUR za 100 kg netto hmotnosti a s obsahom pridaného cukru presahujúcim 30 % hmotnosti

– – – Ostatné:

– – – – V hodnote presahujúcej 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti:

– – – – – Zmesi štiav citrusových plodov a ananásovej šťavy:

2009 90 41

– – – – – – Obsahujúce pridaný cukor

– – – – V hodnote nepresahujúcej 30 EUR za 100 kg netto hmotnosti:

– – – – – Zmesi štiav citrusových plodov a ananásovej šťavy:

2009 90 79

– – – – – – Neobsahujúce pridaný cukor

2305 00 00

Pokrutiny a ostatný pevný odpad, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii arašidového oleja

2307 00

Vínny kal; surový vínny kameň

2308 00

Rastlinné materiály a rastlinný odpad, rastlinné zvyšky a vedľajšie produkty, tiež vo forme peliet, druhov používaných ako krmivo pre zvieratá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

– Hroznové výlisky:

2308 00 11

– – S celkovým hmotnostným alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 4,3 % mas a obsah sušiny nie nižší ako 40 % hmotnosti

2308 00 19

– – Ostatné

2308 00 90

– Ostatné

2309

Prípravky používané na výživu zvierat:

2309 90

– Ostatné:

– – Ostatné, vrátane premixov:

– – – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup podpoložiek 1702 30 51 až 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky:

– – – – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup:

– – – – – Neobsahujúce škrob alebo obsahujúce 10 % alebo menej hmotnosti škrobu:

2309 90 35

– – – – – – Obsahujúce nie menej ako 50 %, ale menej ako 75 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 90 39

– – – – – – Obsahujúce nie menej ako 75 % hmotnosti mliečnych výrobkov

– – – – – Obsahujúce viac ako 10 %, ale nie viac ako 30 % hmotnosti škrobu:

2309 90 41

– – – – – – Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

– – – – – Obsahujúce viac ako 30 % hmotnosti škrobu:

2309 90 51

– – – – – – Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

2309 90 53

– – – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 90 59

– – – – – – Obsahujúce nie menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 90 70

– – – – Neobsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup, ale obsahujúce mliečne výrobky

– – – Ostatné:

2309 90 91

– – – – Repné rezky s pridanou melasou

– – – – Ostatné:

2309 90 95

– – – – – Obsahujúce 49 % hmotnosti alebo viac cholínchloridu, na organickom alebo anorganickom základe“

PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA IIc)

ALBÁNSKE COLNÉ ÚĽAVY PRE PRIMÁRNE POĽNOHOSPODÁRSKE PRODUKTY S PÔVODOM V SPOLOČENSTVE

[uvedené v článku 27 ods. 3 písm. c)]

Bez cla v rámci kvóty odo dňa nadobudnutia platnosti dohody:

Číselný znak KN

Opis tovaru

Kvóta (v tonách)

1001 90 91

Mäkká pšenica, súraž a špalda, okrem špaldy na siatie

20 000“

1001 90 99

PRÍLOHA V

„PRÍLOHA III

ÚĽAVY SPOLOČENSTVA PRE RYBY A PRODUKTY RYBNÉHO HOSPODÁRSTVA S PÔVODOM V ALBÁNSKU

Dovoz nasledujúcich produktov s pôvodom v Albánsku do Európskeho spoločenstva bude podliehať týmto úľavám:

Číselný znak KN

Opis tovaru

Od 1. januára 2007

Od 1. januára 2008 a nasledujúce roky

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): živé; čerstvé alebo chladené; mrazené; sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; filé a iné rybie mäso; múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 50 ton za 0 %

Nad CK:

80 % cla MFN

CK: 50 ton za 0 %

Nad CK:

70 % cla MFN

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kapry: živé; čerstvé alebo chladené; mrazené; sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; filé a iné rybie mäso; múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 20 ton za 0 %.

Nad CK:

80 % cla MFN

CK: 20 ton za 0 %.

Nad CK:

70 % cla MFN

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Morské pražmy (Dentex dentex a Pagellus spp.): živé; čerstvé alebo chladené; mrazené; sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; filé a iné rybie mäso; múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 20 ton za 0 %

Nad CK:

55 % cla MFN

CK: 20 ton za 0 %.

Nad CK:

30 % cla MFN

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Ryby druhu Dicentrarchus labrax: živé; čerstvé alebo chladené; mrazené; sušené, solené alebo v slanom náleve, údené; filé a iné rybie mäso; múky, múčky a pelety, vhodné na ľudskú konzumáciu

CK: 20 ton za 0 %.

Nad CK:

55 % cla MFN

CK: 20 ton za 0 %.

Nad CK:

30 % cla MFN


Číselný znak KN

Opis tovaru

Objem počiatočnej kvóty

Colná sadzba

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Upravené alebo konzervované sardinky

100 ton

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Upravené alebo konzervované ančovičky

1 000 ton (2)

0 % (1)

Colná sadzba uplatňovaná na všetky produkty položky HS 1604, okrem upravených alebo konzervovaných sardiniek a upravených alebo konzervovaných ančovičiek, sa zníži takto:

Rok

1. december 2006

1. január 2007

1. január 2008 a nasledujúce roky

Clo

80 % cla MFN

65 % cla MFN

50 % cla MFN“


(1)  Nad objem kvóty je uplatniteľná sadzba cla MFN v plnej výške.

(2)  Od prvého januára prvého roku po dni nadobudnutia platnosti dohody sa ročný objem kvóty zvyšuje o 200 ton pod podmienkou, že najmenej 80 % kvóty predchádzajúceho roku sa využilo do 31. decembra toho roku. Tento mechanizmus sa uplatňuje dovtedy, kým ročný objem kvóty dosiahne 1 600 ton, alebo kým sa strany nedohodnú inak.

PRÍLOHA VI

PROTOKOL 2

O OBCHODE SO SPRACOVANÝMI POĽNOHOSPODÁRSKYMI VÝROBKAMIMEDZI ALBÁNSKOM A SPOLOČENSTVOM

(DSP Protokol 2)

Článok 1

1.   Spoločenstvo a Albánsko uplatňujú na spracované poľnohospodárske výrobky clo, ktoré je uvedené v prílohe I a v prílohách IIa), IIb), IIc) a IId) v súlade s podmienkami uvedenými v týchto prílohách, či už sú obmedzené colnými kvótami alebo nie.

2.   Rada pre stabilizáciu a pridruženie rozhodne o:

rozšírení zoznamu spracovaných poľnohospodárskych výrobkov v rámci tohto protokolu,

úpravách cla uvedeného v prílohe I a v prílohách IIb), IIc) a IId),

zvýšení alebo zrušení colných kvót.

Článok 2

Clo uplatňované podľa článku 1 je možné znížiť rozhodnutím Rady pre stabilizáciu a pridruženie:

keď sa v rámci obchodu medzi Spoločenstvom a Albánskom clo uplatňované na základné výrobky zníži, alebo

v nadväznosti na zníženie vyplývajúce zo vzájomných úľav týkajúcich sa spracovaných poľnohospodárskych výrobkov.

Zníženia stanovené v prvej zarážke sa vypočítajú z časti cla označeného ako poľnohospodárska zložka, ktorá zodpovedá poľnohospodárskym výrobkom skutočne používaným pri výrobe dotknutých spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, a odpočítajú sa z cla uplatňovaného na tieto základné poľnohospodárske výrobky.

Článok 3

Spoločenstvo a Albánsko sa navzájom informujú o administratívnych opatreniach prijatých pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje tento protokol. Týmito opatreniami sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie pre všetky zainteresované strany a sú čo najjednoduchšie a najflexibilnejšie.

Príloha I

Clo uplatňované na dovoz spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Albánsku do Spoločenstva

Pri dovoze ďalej uvedených spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Albánsku do Spoločenstva sa uplatňuje nulová sadzba cla.

Číselný znak KN

Opis tovaru

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

0403 10

– Jogurt:

– – Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao:

– – – V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 10 51

– – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0403 10 53

– – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0403 10 59

– – – – Presahujúcim 27 %

– – – Ostatný, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 10 91

– – – – Nepresahujúcim 3 %

0403 10 93

– – – – Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0403 10 99

– – – – Presahujúcim 6 %

0403 90

– Ostatné:

– – Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao:

– – – V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 90 71

– – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0403 90 73

– – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0403 90 79

– – – – Presahujúcim 27 %

– – – Ostatný, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 90 91

– – – – Nepresahujúcim 3 %

0403 90 93

– – – – Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0403 90 99

– – – – Presahujúcim 6 %

0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky:

0405 20

– Mliečne nátierky:

0405 20 10

– – S hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale menej ako 60 %

0405 20 30

– – S hmotnostným obsahom tuku 60 % alebo viac, ale nepresahujúcim 75 %

0501 00 00

Ľudské vlasy, nespracované, tiež prané alebo čistené; odpad z ľudských vlasov

0502

Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy; jazvečie chlpy a ostatné chlpy na výrobu kief alebo štetcov; odpad z takýchto štetín alebo chlpov

0505

Koža a ostatné časti vtáčieho tela, s perím alebo páperím, vtáčie perie a časti vtáčieho peria (tiež pristrihnuté) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prášok a odpad z vtáčieho peria alebo jeho časti

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (ale neprirezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov

0507

Slonovina, korytnačina, kostice a fúzy veľrýb, rohy, parohy, kopytá, paznechty, pazúry a zobáky neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov

0508 00 00

Koraly a podobné materiály, neopracované alebo jednoducho upravené, ale nie inak opracované; panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožcov a sépiové kosti, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru, prach a odpad z nich

0510 00 00

Ambra, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená; žľazy a ostatné produkty živočíšneho pôvodu používané na výrobu farmaceutických produktov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované

0511

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu:

– Ostatné:

0511 99

– – Ostatné:

– – – Prírodné špongie živočíšneho pôvodu:

0511 99 31

– – – – Surové

0511 99 39

– – – – Ostatné

0511 99 85

– – – Ostatné:

ex 0511 99 85

– – – – Konské vlásie a odpad z konského vlásia, tiež uložené vo vrstvách, s podložkou alebo bez podložky

0710

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená:

0710 40 00

– Kukurica cukrová

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:

0711 90

– Ostatná zelenina; zeleninové zmesi:

– – Zelenina:

0711 90 30

– – – Kukurica cukrová

0903 00 00

Maté

1212

Svätojánsky chlieb, morské riasy a ostatné riasy, cukrová repa a cukrová trstina, čerstvé, chladené, mrazené alebo sušené, tiež mleté; kôstky a jadrá plodov a iné rastlinné produkty (vrátane nepražených koreňov čakanky odrody Cichorium intybus sativum) druhov používaných na ľudskú konzumáciu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1212 20 00

– Morské riasy a ostatné chaluhy

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar–agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:

– Rastlinné šťavy a výťažky:

1302 12 00

– – Zo sladkého drievka

1302 13 00

– – Z chmeľu

1302 19

– – Ostatné:

1302 19 80

– – – Ostatné

1302 20

– Pektínové látky, pektináty a pektáty

– Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané zo svätojánskeho chleba, zo semien svätojánskeho chleba alebo z guarových semien:

1302 32 10

– – – Zo svätojánskeho chleba alebo zo semien svätojánskeho chleba

1401

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na pletenie napr. bambus, rotang, trstina, sitina, šáchor, vŕbové prútie, rafia, obilná slama čistená, bielená alebo farbená, a lipová kôra)

1404

Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1505 00

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu)

1506 00 00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1515

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované:

1515 90

– Ostatné:

1515 90 11

– – Tungový olej; jojobový a oiticikový olej; myrtový vosk a japonský vosk; ich frakcie:

ex 1515 90 11

– – – Jojobový a oiticikový olej; myrtový vosk a japonský vosk; ich frakcie

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené:

1516 20

– Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:

1516 20 10

– – Hydrogenovaný ricínový olej, tiež nazývaný ‚opalwax‘

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516:

1517 10

– Margarín, okrem tekutého margarínu:

1517 10 10

– – Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

1517 90

– Ostatné:

1517 90 10

– – Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

– – Ostatné:

1517 90 93

– – – Jedlé zmesi alebo prípravky druhov používaných ako prípravky na vytieranie foriem

1518 00

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1518 00 10

– Linoxyn

– Ostatné:

1518 00 91

– – Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516

– – Ostatné:

1518 00 95

– – – Nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a ich frakcie

1518 00 99

– – – Ostatné

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy

1521

Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk a ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené

1522 00

Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov:

1522 00 10

– Degras

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) bez obsahu kakaa

1803

Kakaová hmota, tiež odtučnená

1804 00 00

Kakaové maslo, tuk a olej

1805 00 00

Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krúpov, krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený:

– Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:

1902 11 00

– – Obsahujúce vajcia

1902 19

– – Ostatné

1902 20

– Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:

– – Ostatné:

1902 20 91

– – – Varené

1902 20 99

– – – Ostatné

1902 30

– Ostatné cestoviny

1902 40

– Kuskus

1903 00 00

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov [napr. pražené kukuričné vločky (corn flakes)]; obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky, krúpov a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1905

Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové ‚papierové‘ cesto a podobné výrobky

2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej:

2001 90

– Ostatné:

2001 90 30

– – Kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

2001 90 60

– – Palmové jadrá

2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako produkty položky 2006:

2004 10

– Zemiaky:

– – Ostatné

2004 10 91

– – – Vo forme múky, krupice alebo vločiek

2004 90

– Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

2004 90 10

– – Kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006:

2005 20

– Zemiaky:

2005 20 10

– – Vo forme múky, krupice alebo vločiek

2005 80 00

– Kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

– Orechy, arašidy a ostatné semená, tiež spolu zmiešané:

2008 11

– – Arašidy:

2008 11 10

– – – Arašidové maslo

– Ostatné, vrátane iných zmesí ako podpoložky 2008 19:

2008 91 00

– – Palmové jadrá

2008 99

– – Ostatné:

– – – Neobsahujúce pridaný alkohol:

– – – – Neobsahujúce pridaný cukor:

2008 99 85

– – – – – Kukurica, iná ako kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich

2102

Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múka a krupica a pripravená horčica

2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

2105 00

Zmrzlina a podobné jedlé výrobky, tiež obsahujúce kakao

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2106 10

– Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky

2106 90

– Ostatné:

2106 90 20

– – Zložené alkoholické prípravky, iné ako na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov

– – Ostatné:

2106 90 92

– – – Neobsahujúce žiadne mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu alebo škrob, alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

2106 90 98

– – – Ostatné

2201

Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh

2202

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009

2203 00

Pivo vyrobené zo sladu

2205

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším; etylalkohol a iné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek

2403

Ostatný spracovaný tabak a spracované tabakové náhradky; ‚homogenizovaný‘ alebo ‚rekonštituovaný‘ tabak; tabakové výťažky a esencie

2905

Acyklické alkoholy a ich halogén, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

– Ostatné viacsýtne alkoholy:

2905 43 00

– – Manitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– – Glycerol

3301

Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované olejoživice; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce z deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc:

3301 90

– Ostatné

3302

Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok druhov používaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:

3302 10

– Druhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle:

– – Druhy používané v nápojovom priemysle:

– – – Preparáty obsahujúce všetky ochucujúce prísady charakterizujúce nápoj:

3302 10 10

– – – – So skutočným alkoholometrickým titrom presahujúcim 0,5 %

– – – – Ostatné:

3302 10 21

– – – – – Neobsahujúce žiadne mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

3302 10 29

– – – – – Ostatné

3501

Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:

3501 10

– Kazeín

3501 90

– Ostatné:

3501 90 90

– – Ostatné

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napríklad predželatínované alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobu alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov:

3505 10

– Dextríny a ostatné modifikované škroby:

3505 10 10

– – Dextríny

– – Ostatné modifikované škroby:

3505 10 90

– – – Ostatné

3505 20

– Gleje

3809

Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá), používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3809 10

– Na podklade škrobových látok

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy

3824

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky alebo prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3824 60

– Sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44

Príloha IIa)

Clo uplatňované na dovoz spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Albánska

Pri dovoze ďalej uvedeného tovaru s pôvodom v Spoločenstve do Albánska sa uplatňuje nulová sadzba cla.

Číselný znak KN

Opis tovaru

0501 00 00

Ľudské vlasy, nespracované, tiež prané alebo čistené; odpad z ľudských vlasov

0502

Svinské, kančie alebo diviačie štetiny a chlpy; jazvečie chlpy a ostatné chlpy na výrobu kief alebo štetcov; odpad z takýchto štetín alebo chlpov

0505

Koža a ostatné časti vtáčieho tela, s perím alebo páperím, vtáčie perie a časti vtáčieho peria (tiež pristrihnuté) a páperie, inak neopracované ako čistené, dezinfikované alebo pripravené na konzerváciu; prášok a odpad z vtáčieho peria alebo jeho časti

0506

Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoducho upravené (ale neprirezané do tvaru), upravené kyselinou alebo odželatinizované; prach a odpad z týchto produktov

0507

Slonovina, korytnačina, kostice a fúzy veľrýb, rohy, parohy, kopytá, paznechty, pazúry a zobáky neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru; prach a odpad z týchto produktov:

0508 00 00

Koraly a podobné materiály, neopracované alebo jednoducho upravené, ale nie inak opracované; panciere mäkkýšov, kôrovcov alebo ostnokožcov a sépiové kosti, neopracované alebo jednoducho upravené, ale neprirezané do tvaru, prach a odpad z nich

0510 00 00

Ambra, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žlč, tiež sušená; žľazy a ostatné živočíšne produkty používané na prípravu farmaceutických výrobkov, čerstvé, chladené, mrazené alebo inak dočasne konzervované

0511

Živočíšne produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté; mŕtve zvieratá kapitoly 1 alebo 3, nespôsobilé na ľudskú konzumáciu:

– Ostatné:

0511 99

– – Ostatné:

– – – Prírodné špongie živočíšneho pôvodu:

0511 99 31

– – – – Surové

0511 99 39

– – – – Ostatné

0511 99 85

– – – Ostatné:

ex 0511 99 85

– – – – Konské vlásie a odpad z konského vlásia, tiež uložené vo vrstvách, s podložkou alebo bez podložky

0903 00 00

Maté

1302

Rastlinné šťavy a výťažky; pektínové látky, pektináty a pektáty; agar-agar a ostatné slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:

– Rastlinné šťavy a výťažky:

1302 12 00

– – Zo sladkého drievka

1302 13 00

– – Z chmeľu

1302 19

– – Ostatné:

1302 19 80

– – – Ostatné

1302 20

– Pektínové látky, pektináty a pektáty:

– Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané z rastlinných produktov:

1302 31 00

– – Agar-agar

1302 32

– – Slizy a zahusťovadlá, tiež modifikované, získané zo svätojánskeho chleba, zo semien svätojánskeho chleba alebo z guarových semien:

1302 32 10

– – – Zo svätojánskeho chleba alebo zo semien svätojánskeho chleba

1401

Rastlinné materiály druhov používaných hlavne na pletenie napr. bambus, rotang, trstina, sitina, šáchor, vŕbové prútie, rafia, obilná slama čistená, bielená alebo farbená, a lipová kôra)

1404

Rastlinné produkty inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1505 00

Tuk z ovčej vlny a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu)

1506 00 00

Ostatné živočíšne tuky a oleje a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

1515

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované:

1515 90

– Ostatné:

1515 90 11

– – Tungový olej; jojobový a oiticikový olej; myrtový vosk a japonský vosk; ich frakcie:

ex 1515 90 11

– – – Jojobový a oiticikový olej; myrtový vosk a japonský vosk; ich frakcie

1516

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo úplne hydrogenované, interesterifikované, reesterifikované alebo elaidinizované, tiež rafinované, ale inak neupravené:

1516 20

– Rastlinné tuky a oleje a ich frakcie:

1516 20 10

– – Hydrogenovaný ricínový olej, takzvaný ‚opalwax‘

1517

Margarín; jedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov, alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, iné ako jedlé tuky a oleje a ich frakcie položky 1516:

1517 10

– Margarín, okrem tekutého margarínu:

1517 10 10

– – Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

1517 90

– Ostatné:

1517 90 10

– – Obsahujúci viac ako 10 %, ale nie viac ako 15 % hmotnosti mliečnych tukov

– – Ostatné:

1517 90 93

– – – Jedlé zmesi alebo prípravky druhov používaných ako prípravky na vytieranie foriem

1518 00

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516; nejedlé zmesi alebo prípravky živočíšnych alebo rastlinných tukov alebo olejov alebo frakcií rôznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

1518 00 10

– Linoxyn

– Ostatné:

1518 00 91

– – Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a ich frakcie, varené, oxidované, dehydrované, sírené, fúkané, polymerizované teplom vo vákuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikované, okrem uvedených v položke 1516

– – Ostatné:

1518 00 95

– – – Nejedlé zmesi alebo prípravky zo živočíšnych alebo živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a ich frakcie

1518 00 99

– – – Ostatné

1520 00 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy

1521

Rastlinné vosky (iné ako triglyceridy), včelí vosk a ostatné hmyzie vosky a spermacet, tiež rafinované alebo farbené

1522 00

Degras; zvyšky po spracovaní tukových látok alebo živočíšnych alebo rastlinných voskov:

1522 00 10

– Degras

1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbivá; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:

1702 50 00

– Chemicky čistá fruktóza

1702 90

– Ostatné, vrátane invertného cukru a ostatného cukru a cukrových sirupových zmesí, obsahujúcich v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti fruktózy:

1702 90 10

– – Chemicky čistá maltóza

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády) bez obsahu kakaa

1803

Kakaová hmota, tiež odtučnená

1804 00 00

Kakaové maslo, tuk a olej

1805 00 00

Kakaový prášok, neobsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

1903 00 00

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek a v podobných formách

1905

Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžové ‚papierové‘ cesto a podobné výrobky

2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich

2101 20

– Výťažky, esencie a koncentráty, z čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe čaju alebo maté:

– – Prípravky:

2101 20 92

– – – Na základe výťažkov, esencií alebo koncentrátov z čaju alebo z maté

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múka a krupica a pripravená horčica:

2103 30

– Horčičná múka a krupica a pripravená horčica:

2103 30 10

– – Horčičná múka a krupica

2103 30 90

– – Pripravená horčica

2103 90

– Ostatné:

2103 90 10

– – Chutney z manga, tekuté

2103 90 30

– – Aromatické horké prípravky s objemovým alkoholometrickým titrom 44,2 až 49,2 % obj. obsahujúce 1,5 až 6 % hmotnosti horca, korenín a rozmanitých prísad a 4 až 10 % hmotnosti cukru, v nádobách s objemom 0,5 litra alebo menším

2104

Polievky a bujóny a prípravky na ne; homogenizované zložené potravinové prípravky

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2106 10

– Bielkovinové koncentráty a bielkovinové texturované látky

2106 90

– Ostatné:

2106 90 20

– – Zložené alkoholické prípravky, iné ako na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:

– – Ostatné:

2106 90 92

– – – Neobsahujúce žiadne mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu alebo škrob, alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

2106 90 98

– – – Ostatné

2203 00

Pivo vyrobené zo sladu

2205

Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo aromatickými látkami

2207

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším; etylalkohol a iné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom 80 % vol alebo vyšším; etylalkohol a iné destiláty, denaturované, s akýmkoľvek alkoholometrickým titrom

2403

Ostatný spracovaný tabak a spracované tabakové náhradky; ‚homogenizovaný‘ alebo ‚rekonštituovaný‘ tabak; tabakové výťažky a esencie:

2403 10

– Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere:

2403 10 90

– – Ostatné

2905

Acyklické alkoholy a ich halogén, sulfo-, nitro- alebo nitrózoderiváty:

– Ostatné viacsýtne alkoholy:

2905 43 00

– – Manitol

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

2905 45 00

– – Glycerol

3301

Silice (tiež deterpénované) vrátane pevných a absolútnych; rezinoidy; extrahované olejoživice; koncentráty silíc v tukoch, v nevysychateľných olejoch, vo voskoch alebo podobne, získané napustením týchto výrobkov vonnou esenciou alebo maceráciou; terpenické vedľajšie produkty vznikajúce z deterpenácii silíc; vodné destiláty a vodné roztoky silíc:

3301 90

– Ostatné

3302

Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo niekoľkých týchto látok druhov používaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:

3302 10

– Druhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle

– – Druhy používané v nápojovom priemysle:

– – – Preparáty obsahujúce všetky ochucujúce prísady charakterizujúce nápoj:

3302 10 10

– – – – So skutočným alkoholometrickým titrom presahujúcim 0,5 %

– – – – Ostatné:

3302 10 21

– – – – – Neobsahujúce žiadne mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu

3302 10 29

– – – – – Ostatné

3501

Kazeín, kazeináty a iné deriváty kazeínu; kazeínové gleje:

3501 10

– Kazeín

3501 90

– Ostatné:

3501 90 90

– – Ostatné

3505

Dextríny a ostatné modifikované škroby (napríklad predželatínované alebo esterifikované škroby); gleje na báze škrobu alebo dextrínu alebo ostatných modifikovaných škrobov:

3505 10

– Dextríny a ostatné modifikované škroby:

3505 10 10

– – Dextríny

– – Ostatné modifikované škroby:

3505 10 90

– – – Ostatné

3505 20

– Gleje

3809

Prípravky na úpravu povrchu, na apretovanie, prípravky na zrýchlenie farbenia alebo ustálenie farbív a ostatné výrobky a prípravky (napr. apretúry a moridlá), používané v textilnom, papierenskom, kožiarskom a podobnom priemysle, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3809 10

– Na podklade škrobových látok

3823

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; oleje z rafinácie kyselín; technické mastné alkoholy

3824

Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky alebo prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

3824 60

– Sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44

Príloha IIb)

Albánske colné úľavy pre spracované poľnohospodárske výrobky s pôvodom v Spoločenstve

Clo pre tovar uvedený v tejto prílohe sa zníži a odstráni v súlade s týmto harmonogramom:

1. januára 2007 sa dovozné clo zníži na 80 % základného cla,

1. januára 2008 sa dovozné clo zníži na 60 % základného cla,

1. januára 2009 sa dovozné clo zníži na 40 % základného cla,

1. januára 2010 sa zvyšné clo zruší.

Číselný znak KN

Opis tovaru

0710

Zelenina (nevarená alebo varená v pare alebo vo vode), mrazená:

0710 40 00

– Kukurica cukrová

0711

Zelenina dočasne konzervovaná (napr. plynným oxidom siričitým, v slanom náleve, sírnou vodou alebo v ostatných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú konzumáciu:

0711 90

– Ostatná zelenina; zeleninové zmesi:

– – Zelenina:

0711 90 30

– – – Kukurica cukrová

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krúpov, krupice, škrobu alebo zo sladových výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

1902

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami) alebo inak upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež pripravený:

– Cestoviny nevarené, neplnené ani inak nepripravené:

1902 11 00

– – Obsahujúce vajcia

1902 19

– – Ostatné

1902 20

– Plnené cestoviny, tiež varené alebo inak pripravené:

– – Ostatné:

1902 20 91

– – – Varené

1902 20 99

– – – Ostatné

1902 30

– Ostatné cestoviny

1902 40

– Kuskus

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky [corn flakes]); obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky, krúpov a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

2001

Zelenina, ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo kyseline octovej:

2001 90

– Ostatné:

2001 90 30

– – Kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

2001 90 60

– – Palmové jadrá

2004

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, mrazená, iná ako produkty položky 2006:

2004 10

– Zemiaky:

– – Ostatné:

2004 10 91

– – – Vo forme múky, krupice alebo vločiek

2004 90

– Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:

2004 90 10

– – Kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2005

Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo v kyseline octovej, nemrazená, iná ako výrobky položky 2006:

2005 20

– Zemiaky:

2005 20 10

– – Vo forme múky, krupice alebo vločiek

2005 80 00

– Kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008

Ovocie, orechy a ostatné jedlé časti rastlín inak upravené alebo konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo alkohol, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

– Orechy, arašidy a ostatné semená, tiež spolu zmiešané:

2008 11

– – Arašidy:

2008 11 10

– – – Arašidové maslo

– Ostatné, vrátane iných zmesí ako podpoložky 2008 19:

2008 91 00

– – Palmové jadrá

2008 99

– – Ostatné:

– – – Neobsahujúce pridaný alkohol:

– – – – Neobsahujúce pridaný cukor:

2008 99 85

– – – – – Kukurica, iná ako kukurica cukrová (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti škrobu

2101

Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich

– Výťažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe kávy:

2101 11

– – Výťažky, esencie alebo koncentráty:

2101 12

– – Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe kávy:

2101 20

– Výťažky, esencie a koncentráty, z čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov alebo na základe čaju alebo maté;

2101 20 20

– – Výťažky, esencie alebo koncentráty

– – Prípravky:

2101 20 98

– – – Ostatné

2101 30

– Pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich

2102

Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múka a krupica a pripravená horčica:

2103 10 00

– Sójová omáčka

2103 90

– Ostatné:

2103 90 90

– – Ostatné

2105 00

Zmrzlina a podobné jedlé výrobky, tiež obsahujúce kakao

2201

Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh

2202

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009

2402

Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových náhradiek

2403

Ostatný spracovaný tabak a spracované tabakové náhradky; ‚homogenizovaný‘ alebo ‚rekonštituovaný‘ tabak; tabakové výťažky a esencie:

2403 10

– Tabak na fajčenie, tiež obsahujúci tabakové náhradky v akomkoľvek pomere:

2403 10 10

– – V bezprostrednom obale s netto obsahom nepresahujúcim 500 g

– Ostatné:

2403 91 00

– – ‚Homogenizovaný‘ alebo ‚rekonštituovaný‘ tabak

2403 99

– – Ostatné

Príloha IIc)

Na spracované poľnohospodárske výrobky uvedené v tejto prílohe sa aj po dni nadobudnutia platnosti tejto dohody naďalej vzťahuje clo MFN.

Číselný znak KN

Opis tovaru

0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

0403 10

– Jogurt:

– – Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao:

– – – V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 10 51

– – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0403 10 53

– – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0403 10 59

– – – – Presahujúcim 27 %

– – – Ostatný, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 10 91

– – – – Nepresahujúcim 3 %

0403 10 93

– – – – Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0403 10 99

– – – – Presahujúcim 6 %

0403 90

– Ostatné:

– – Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao:

– – – V prášku, granulách alebo v ostatných pevných formách, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 90 71

– – – – Nepresahujúcim 1,5 %

0403 90 73

– – – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 %

0403 90 79

– – – – Presahujúcim 27 %

– – – Ostatný, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku:

0403 90 91

– – – – Nepresahujúcim 3 %

0403 90 93

– – – – Presahujúcim 3 %, ale nepresahujúcim 6 %

0403 90 99

– – – – Presahujúcim 6 %

0405

Maslo a ostatné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka; mliečne nátierky:

0405 20

– Mliečne nátierky:

0405 20 10

– – S hmotnostným obsahom tuku 39 % alebo viac, ale menej ako 60 %

0405 20 30

– – S hmotnostným obsahom tuku 60 % alebo viac, ale nepresahujúcim 75 %

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múka a krupica a pripravená horčica:

2103 20 00

– Rajčiakový kečup a ostatné rajčiakové omáčky

Príloha IId)

Ročné colné kvóty, ktoré sa uplatňujú na dovoz spracovaných poľnohospodárskych výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Albánska

Pri dovoze ďalej uvedených výrobkov s pôvodom v Spoločenstve do Albánska sa v rámci pre ne uvedených kvót uplatní nulové clo. Na množstvá presahujúce tieto kvóty sa uplatnia podmienky uvedené v prílohe IIa), prílohe IIb) a prílohe IIc).

Číselný znak KN

Opis tovaru

Ročná bezcolná kvóta

1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao

150 ton

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov (napr. pražené kukuričné vločky); obilie (iné ako kukuričné zrná) v zrnách alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky, krúpov a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté

100 ton

2103

Omáčky a prípravky na omáčky; nakladacie a koreniace zmesi; horčičná múka a krupica a pripravená horčica

60 ton

2105 00

Zmrzlina a podobné jedlé výrobky, tiež obsahujúce kakao

100 ton

2201

Vody, vrátane prírodných alebo umelých minerálnych vôd a sýtené vody, neobsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá ani ochucujúce látky; ľad a sneh

3 700 hl

2202

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných a zeleninových štiav položky 2009

PRÍLOHA VII

PROTOKOL 4

TÝKAJÚCI SA VYMEDZENIA POJMU ‚VÝROBKY S PÔVODOM‘ A METÓD ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE PRE UPLATŇOVANIE STANOVENÍ TEJTO DOHODY MEDZI SPOLOČENSTVOM A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU

OBSAH

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

HLAVA II

VYMEDZENIE POJMU ‚ÝROBKY S PÔVODOM‘

Článok 2

Všeobecné požiadavky

Článok 3

Kumulácia v Spoločenstve

Článok 4

Kumulácia v Albánsku

Článok 5

Úplne získané výrobky

Článok 6

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

Článok 8

Kvalifikačná jednotka

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje

Článok 10

Súpravy

Článok 11

Neutrálne prvky

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

Článok 13

Priama doprava

Článok 14

Výstavy

HLAVA IV

VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

Článok 17

Postup vydávania sprievodného osvedčenia EUR.1

Článok 18

Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne

Článok 19

Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1

Článok 20

Vydávanie sprievodného osvedčenia EUR.1 na základe už vydaného alebo vyhotoveného dôkazu o pôvode

Článok 21

Oddelené účtovníctvo

Článok 22

Podmienky vyhotovenia fakturačného vyhlásenia

Článok 23

Schválený vývozca

Článok 24

Platnosť dôkazu o pôvode

Článok 25

Predloženie dôkazu o pôvode

Článok 26

Dovoz po častiach

Článok 27

Oslobodenie od povinnosti predložiť dôkaz o pôvode

Článok 28

Sprievodné doklady

Článok 29

Uchovávanie dôkazu o pôvode a sprievodných dokladov

Článok 30

Nezrovnalosti a formálne chyby

Článok 31

Sumy vyjadrené v eurách

HLAVA VI

ÚPRAVA ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE

Článok 32

Vzájomná pomoc

Článok 33

Overovanie dôkazov o pôvode

Článok 34

Urovnávanie sporov

Článok 35

Sankcie

Článok 36

Slobodné pásma

HLAVA VII

CEUTA A MELILLA

Článok 37

Uplatňovanie protokolu

Článok 38

Osobitné podmienky

HLAVA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 39

Zmeny a doplnenia protokolu

ZOZNAM PRÍLOH

Príloha I:

Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II

Príloha II:

Zoznam opracovania alebo spracovania, ktoré sa má vykonať na nepôvodných materiáloch, aby mohol vyrobený výrobok získať štatút pôvodu

Príloha III:

Vzory sprievodného osvedčenia EUR.1 a žiadosti o sprievodné osvedčenie EUR.1

Príloha IV:

Znenie fakturačného vyhlásenia

Príloha V:

Výrobky vylúčené z kumulácie ustanovenej v článku 3 a článku 4

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto protokolu:

a)

‚výroba‘ znamená každý druh opracovania alebo spracovania vrátane montáže alebo osobitných operácií;

b)

‚materiál‘ znamená každú prísadu, surovinu, zložku alebo časť atď. použitú pri výrobe výrobku;

c)

‚výrobok‘ znamená vyrábaný výrobok, aj keď je určený na ďalšiu výrobnú operáciu;

d)

‚tovar‘ znamená materiál aj výrobky;

e)

‚colná hodnota‘ znamená hodnotu určenú v súlade s Dohodou o implementácii článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994 (Dohoda WTO o colnej hodnote);

f)

‚cena zo závodu‘ znamená cenu zaplatenú za výrobok zo závodu výrobcovi v Spoločenstve alebo v Albánsku, v ktorého podniku sa vykonalo posledné opracovanie alebo spracovanie, ak cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov po odrátaní akýchkoľvek vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku;

g)

‚hodnota materiálov‘ znamená colnú hodnotu použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu, alebo, ak nie je známa a nie je možné ju zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v Spoločenstve alebo v Albánsku;

h)

‚hodnota materiálov s pôvodom‘ znamená hodnotu takýchto materiálov podľa písmena g) uplatneného obdobne;

i)

‚pridaná hodnota‘ znamená cenu zo závodu po odrátaní colnej hodnoty všetkých použitých materiálov s pôvodom v iných krajinách, na ktoré sa odkazuje v článkoch 3 a 4, alebo ak colná hodnota nie je známa alebo ju nie je možné zistiť, prvú zistiteľnú cenu zaplatenú za tieto materiály v Spoločenstve alebo v Albánsku;

j)

‚kapitoly‘ a ‚položky‘ znamenajú kapitoly a položky (štvorciferné kódy) používané v nomenklatúre, z ktorej pozostáva harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru, na ktorý sa odvoláva tento protokol ako na ‚harmonizovaný systém‘ alebo ‚HS‘;

k)

‚zatriedený‘ odkazuje na zatriedenie výrobku alebo materiálu do určitej položky;

l)

‚zásielka‘ znamená výrobky, ktoré sú buď zaslané súčasne od jedného vývozcu jednému príjemcovi, alebo sa na ne vzťahuje jednotný prepravný doklad, ktorý zahŕňa ich prepravu od vývozcu k príjemcovi, alebo, ak taký doklad chýba, jednotná faktúra;

m)

‚územia‘ zahŕňajú teritoriálne vody.

HLAVA II

VYMEDZENIE POJMU ‚VÝROBKY S PÔVODOM‘

Článok 2

Všeobecné požiadavky

1.   Na účely vykonávania tejto dohody sa za výrobky s pôvodom v Spoločenstve považujú tieto výrobky:

a)

výrobky úplne získané v Spoločenstve v zmysle článku 5;

b)

výrobky získané v Spoločenstve použitím materiálov, ktoré tam neboli úplne získané, pod podmienkou, že tieto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v Spoločenstve v zmysle článku 6.

2.   Na účely vykonávania tejto dohody sa za výrobky s pôvodom v Albánsku považujú tieto výrobky:

a)

výrobky úplne získané v Albánsku v zmysle článku 5;

b)

výrobky získané v Albánsku použitím materiálov, ktoré tam neboli úplne získané, pod podmienkou, že tieto materiály boli dostatočne opracované alebo spracované v Albánsku v zmysle článku 6.

Článok 3

Kumulácia v Spoločenstve

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2 ods. 1, výrobky sa považujú za výrobky s pôvodom v Spoločenstve, ak sa tam získali použitím materiálov s pôvodom v Albánsku, v Spoločenstve alebo v inej krajine alebo na inom území s účasťou na procese stabilizácie a pridruženia Európskej únie (1), alebo použitím materiálov s pôvodom v Turecku, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Rady pre pridruženie ES – Turecko č. 1/95 z 22. decembra 1995 (2), pod podmienkou, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Spoločenstve presahuje opracovanie alebo spracovanie ustanovené v článku 7. Nie je nutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

2.   Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Spoločenstve nepresahuje opracovanie alebo spracovanie ustanovené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v Spoločenstve len vtedy, ak hodnota pridaná tam je vyššia ako hodnota použitých materiálov s pôvodom v ktorejkoľvek z iných krajín alebo území, na ktoré sa odkazuje v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v tej krajine, v ktorej majú pôvod materiály použité vo výrobe v Spoločenstve predstavujúce najvyššiu hodnotu.

3.   Výrobky s pôvodom v jednej z krajín alebo území uvedených v odseku 1, ktoré nie sú podrobené v Spoločenstve žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu, si v prípade vývozu do jednej z týchto krajín alebo území zachovávajú svoj pôvod.

4.   Kumulácia stanovená v tomto článku sa môže uplatniť len ak:

a)

medzi krajinami alebo územiami, ktoré sú zapojené do získania štatútu pôvodu a krajinou určenia platí preferenčná obchodná dohoda v súlade s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT);

b)

materiály a výrobky získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu, ktoré sa zhodujú s pravidlami obsiahnutými v tomto protokole,

a

c)

v Úradnom vestníku Európskej únie (séria C) a v Albánsku podľa jeho vlastných postupov boli uverejnené oznámenia o splnení potrebných požiadaviek na uplatnenie kumulácie.

Kumulácia podľa tohto článku sa uplatňuje odo dňa uvedeného v oznámení uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie (séria C).

Spoločenstvo poskytne Albánsku prostredníctvom Komisie Európskych spoločenstiev podrobnosti dohôd a ich príslušných pravidiel pôvodu, ktoré sa uplatňujú s inými krajinami alebo územiami, na ktoré sa odkazuje v odseku 1.

Z kumulácie podľa tohto článku sú vylúčené výrobky uvedené v prílohe V.

Článok 4

Kumulácia v Albánsku

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 2 ods. 2, výrobky sa považujú za výrobky s pôvodom v Albánsku, ak sa tam získali použitím materiálov s pôvodom v Spoločenstve, v Albánsku, alebo v inej krajine alebo na inom území s účasťou na procese stabilizácie a pridruženia Európskej únie (3), alebo použitím materiálov s pôvodom v Turecku, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie Rady pre pridruženie ES – Turecko č. 1/95 zo dňa 22. decembra 1995 (4), pod podmienkou, že opracovanie alebo spracovanie vykonané v Albánsku presahuje opracovanie alebo spracovanie ustanovené v článku 7. Nie je nutné, aby tieto materiály boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.

2.   Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v Albánsku nepresahuje opracovanie alebo spracovanie ustanovené v článku 7, získaný výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v Albánsku len vtedy, ak hodnota pridaná tam je vyššia ako hodnota použitých materiálov s pôvodom v ktorejkoľvek z iných krajín alebo území, na ktoré sa odkazuje v odseku 1. Ak tomu tak nie je, získaný výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v tej krajine, v ktorej majú pôvod materiály použité vo výrobe v Albánsku predstavujúce najvyššiu hodnotu.

3.   Výrobky s pôvodom v jednej z krajín alebo území uvedených v odseku 1, ktoré nie sú podrobené v Albánsku žiadnemu opracovaniu alebo spracovaniu, si v prípade vývozu do jednej z týchto krajín alebo území zachovávajú svoj pôvod.

4.   Kumulácia stanovená v tomto článku sa môže uplatniť len ak:

a)

medzi krajinami alebo územiami, ktoré sú zapojené do získania štatútu pôvodu a krajinou určenia platí preferenčná obchodná dohoda v súlade s článkom XXIV Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT);

b)

materiály a výrobky získali štatút pôvodu uplatnením pravidiel pôvodu, ktoré sa zhodujú s pravidlami obsiahnutými v tomto protokole,

a

c)

v Úradnom vestníku Európskej únie (séria C) a v Albánsku podľa jeho vlastných postupov boli uverejnené oznámenia o splnení potrebných požiadaviek na uplatnenie kumulácie.

Kumulácia podľa tohto článku sa uplatňuje odo dňa uvedeného v oznámení uverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie (séria C).

Albánsko poskytne Spoločenstvu prostredníctvom Komisie Európskych spoločenstiev podrobnosti dohôd vrátane dátumov nadobudnutia ich platnosti a ich príslušných pravidiel pôvodu, ktoré sa uplatňujú s inými krajinami alebo územiami, na ktoré sa odkazuje v odseku 1.

Z kumulácie podľa tohto článku sú vylúčené výrobky uvedené v prílohe V.

Článok 5

Úplne získané výrobky

1.   Tieto výrobky sa považujú za úplne získané v Spoločenstve alebo v Albánsku:

a)

nerastné produkty tam vyťažené z pôdy alebo z morského dna;

b)

tam zozbierané rastlinné produkty;

c)

živé zvieratá tam narodené a chované;

d)

produkty zo živých zvierat tam chovaných;

e)

produkty tamojšieho lovu alebo rybolovu;

f)

produkty morského rybolovu a iné produkty získané z mora plavidlami Spoločenstva alebo Albánska mimo ich teritoriálnych vôd;

g)

výrobky vyrobené na palube ich rybárskych spracovateľských lodí výhradne z produktov uvedených v písmene f);

h)

použité predmety tam zozbierané, ktoré sú vhodné len na opätovné získanie surovín, vrátane použitých pneumatík, ktoré sú vhodné len na protektorovanie alebo na to, aby sa využili ako odpad;

i)

odpad a šrot pochádzajúci z tam vykonaných výrobných operácií;

j)

produkty vyťažené z morskej pôdy alebo z morského podložia mimo ich teritoriálnych vôd, ak majú výlučné práva využívať túto pôdu alebo podložie;

k)

tovar tam vyrobený výlučne z produktov uvedených v písmách a) až j).

2.   Pojmy ‚plavidlá Spoločenstva alebo Albánska‘ a ‚ich rybárske spracovateľské lode‘ v odseku 1 písm. f) a g) sa uplatňujú iba na plavidlá a rybárske spracovateľské lode:

a)

ktoré sú registrované alebo zapísané v členskom štáte Spoločenstva alebo v Albánsku;

b)

ktoré sa plavia pod vlajkou členského štátu Spoločenstva alebo Albánska;

c)

ktorých aspoň 50 % vlastnia štátni príslušníci členského štátu Spoločenstva alebo Albánska, alebo spoločnosť so sídlom v jednom z týchto štátov, ktorej riaditeľ alebo riaditelia, predseda predstavenstva alebo dozornej rady a väčšina členov týchto orgánov sú štátnymi príslušníkmi členského štátu Spoločenstva alebo Albánska, a v ktorých aspoň polovica imania v prípade partnerstva alebo spoločnosti s ručením obmedzeným patrí týmto štátom alebo verejnoprávnym subjektom, alebo štátnym príslušníkom uvedených štátov;

d)

ktorých veliteľ a dôstojníci sú štátnymi príslušníkmi členského štátu Spoločenstva alebo Albánska

a

e)

ktorých aspoň 75 % posádky tvoria štátni príslušníci členského štátu Spoločenstva alebo Albánska.

Článok 6

Dostatočne opracované alebo spracované výrobky

1.   Na účely článku 2 výrobky, ktoré nie sú úplne získané, sa považujú za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky stanovené v zozname v prílohe II.

Uvedené podmienky opisujú pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, opracovanie alebo spracovanie, ktoré sa musí vykonať na nepôvodných materiáloch použitých na ich výrobu, a vzťahujú sa výhradne na tieto materiály. Z toho vyplýva, že ak sa výrobok, ktorý získal štatút pôvodu splnením podmienok stanovených v zozname, použije pri výrobe iného výrobku, podmienky uplatniteľné na výrobok, v ktorom je použitý, sa naň nevzťahujú a nezohľadňujú sa ani nepôvodné materiály, ktoré mohli byť použité pri jeho výrobe.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 však platí, že nepôvodné materiály, ktoré by podľa podmienok stanovených v zozname nemali byť pri výrobe výrobku použité, môžu byť použité ak:

a)

ich celková hodnota nepresahuje 10 % ceny výrobku zo závodu;

b)

sa uplatnením tohto odseku neprekročia percentuálne podiely uvedené v zozname pre maximálnu hodnotu nepôvodných materiálov.

Tento odsek sa neuplatňuje na výrobky patriace do kapitol 50 až 63 harmonizovaného systému.

3.   Odseky 1 a 2 sa uplatňujú s výhradou ustanovení článku 7.

Článok 7

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, tieto operácie sa považujú za nedostatočné opracovanie alebo spracovanie na udelenie štatútu výrobkov s pôvodom, bez ohľadu na to, či sú splnené požiadavky článku 6:

a)

konzervačné operácie, ktoré majú zabezpečiť, aby výrobky zostali v dobrom stave počas prepravy a skladovania;

b)

rozkladanie a montáž balení;

c)

umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných nánosov;

d)

žehlenie alebo lisovanie textílií;

e)

jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením;

f)

lúpanie, čiastočné alebo úplné bielenie, leštenie a glazovanie obilnín a ryže;

g)

operácie súvisiace s farbením cukru alebo tvorbou cukrových hrudiek;

h)

šúpanie, odkôstkovanie alebo lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;

i)

ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie;

j)

osievanie, čistenie, triedenie, preberanie, združovanie, (vrátane zostavovania súprav predmetov);

k)

jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, debien, škatúľ, pripevňovanie na lepenky alebo dosky a iné jednoduché baliarenské operácie;

l)

pripevňovanie alebo tlač značiek, nálepiek, log a podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich balenia;

m)

jednoduché miešanie výrobkov, aj rôzneho druhu, miešanie cukru s iným materiálom;

n)

jednoduché skladanie predmetov na vytvorenie kompletného predmetu alebo rozloženie výrobkov na časti;

o)

kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v písmenách a) až n);

p)

porážanie zvierat.

2.   Všetky operácie vykonané na danom výrobku buď v Spoločenstve, alebo v Albánsku sa pri určovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie, ktorému bol výrobok podrobený, má považovať za nedostatočné v zmysle odseku 1, zohľadňujú spoločne.

Článok 8

Kvalifikačná jednotka

1.   Kvalifikačnou jednotkou na uplatnenie ustanovení tohto protokolu je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku pri určovaní zatriedenia podľa nomenklatúry harmonizovaného systému.

Z toho vyplýva že:

a)

keď sa výrobok zložený zo skupiny alebo zostavy prvkov zatrieďuje podľa podmienok harmonizovaného systému do jedinej položky, celok tvorí kvalifikačnú jednotku;

b)

ak zásielka pozostáva z niekoľkých identických výrobkov zatriedených pod tou istou položkou harmonizovaného systému, pri uplatňovaní ustanovení tohto protokolu sa musí každý výrobok posudzovať osobitne.

2.   Ak sa podľa všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zahŕňa na účely zatrieďovania do výrobku aj jeho balenie, zahrnie sa aj na účely určenia pôvodu.

Článok 9

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje dodávané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté v jeho cene alebo ktoré nie sú osobitne fakturované, sa spolu s daným zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom považujú za jeden celok.

Článok 10

Súpravy

Súpravy v zmysle vymedzenia všeobecného pravidla 3 harmonizovaného systému sa považujú za súpravy s pôvodom, ak sú všetky ich zložky výrobkami s pôvodom. Ak sa však súprava skladá z výrobkov s pôvodom a nepôvodných výrobkov, súprava ako celok sa považuje za súpravu s pôvodom, ak hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.

Článok 11

Neutrálne prvky

Na účely určenia, či určitý výrobok je výrobok s pôvodom, nie je potrebné určiť pôvod týchto prvkov, ktoré sa mohli použiť pri jeho výrobe:

a)

energia a palivo;

b)

zariadenie a vybavenie;

c)

stroje a nástroje;

d)

tovar, ktorý nie je súčasťou konečného zloženia výrobku, ani nie je na tento účel určený.

HLAVA III

ÚZEMNÉ POŽIADAVKY

Článok 12

Územný princíp

1.   Podmienky na získanie štatútu pôvodu ustanovené v hlave II sa musia plniť v Spoločenstve alebo v Albánsku po celý čas bez prerušenia, s výnimkou ustanovení článkov 3 a 4 a odseku 3 tohto článku.

2.   S výhradou článkov 3 a 4 platí, že ak sa tovar s pôvodom, ktorý bol vyvezený zo Spoločenstva alebo z Albánska do inej krajiny, vráti, musí sa považovať za nepôvodný, ak nie je možné colným orgánom uspokojivo preukázať, že:

a)

vrátený tovar je ten istý ako vyvezený

a

b)

v tejto inej krajine alebo počas vývozu nebol podrobený inej operácii ako operácii nevyhnutnej na jeho uchovanie v dobrom stave.

3.   Na získanie štatútu pôvodu v súlade s podmienkami stanovenými v hlave II nemá vplyv opracovanie alebo spracovanie uskutočnené mimo Spoločenstva alebo Albánska na materiáloch vyvezených zo Spoločenstva alebo z Albánska a opätovne dovezených späť, ak:

a)

boli tieto materiály úplne získané v Spoločenstve alebo v Albánsku, alebo boli pred vývozom podrobené opracovaniu alebo spracovaniu operáciami nad rámec operácií uvedených v článku 7

a

b)

je možné colným orgánom uspokojivo preukázať, že:

i)

späť dovezený tovar bol získaný opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov

a

ii)

celková pridaná hodnota získaná mimo Spoločenstva alebo Albánska uplatnením ustanovení tohto článku nepresahuje 10 % ceny konečného výrobku zo závodu, pre ktorý sa žiada štatút pôvodu.

4.   Na účely odseku 3 sa podmienky získania štatútu pôvodu stanovené v hlave II neuplatňujú na opracovanie alebo spracovanie uskutočnené mimo Spoločenstva alebo Albánska. Ak sa však v zozname v prílohe II pri určovaní štatútu pôvodu koncového výrobku uplatňuje pravidlo stanovujúce maximálnu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov, celková hodnota nepôvodných materiálov použitých na území príslušnej strany, posudzovaná spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo Spoločenstva alebo Albánska na základe ustanovení tohto článku, nesmie presiahnuť stanovený percentuálny podiel.

5.   Na účely uplatňovania ustanovení odsekov 3 a 4, ‚celková pridaná hodnota‘ znamená všetky náklady, ktoré vzniknú mimo Spoločenstva alebo Albánska, vrátane hodnoty tam použitých materiálov.

6.   Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa neuplatňujú na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v zozname prílohy II alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované, iba ak sa použije všeobecná tolerancia stanovená v článku 6 ods. 2.

7.   Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na výrobky kapitoly 50 až 63 harmonizovaného systému.

8.   Každé opracovanie alebo spracovanie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto článku a ktoré je uskutočnené mimo Spoločenstva alebo Albánska, sa realizuje v rámci režimu pasívneho zušľachťovacieho styku alebo podobného režimu.

Článok 13

Priama doprava

1.   Preferenčné zaobchádzanie podľa tejto dohody sa použije len na výrobky spĺňajúce požiadavky tohto protokolu, ktoré sú prepravované priamo medzi Spoločenstvom a Albánskom alebo cez územia iných krajín alebo území, na ktoré sa odkazuje v článkoch 3 a 4. Výrobky, ktoré tvoria jednu zásielku, sa však môžu prepravovať cez ďalšie územia vrátane preloženia alebo dočasného uskladnenia na týchto územiach, ak zostanú pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia, a ak okrem vyloženia, opätovného naloženia alebo akejkoľvek inej operácie potrebnej na ich uchovanie v dobrom stave, sa s nimi neuskutočňujú žiadne iné operácie.

Výrobky s pôvodom sa môžu prepravovať potrubím cez iné územie než je územie Spoločenstva alebo Albánska.

2.   Colným orgánom dovážajúcej krajiny sa splnenie podmienok stanovených v odseku 1 preukáže tak, že sa predloží:

a)

jednotný prepravný doklad, ktorý sa vzťahuje na trasu z vyvážajúcej krajiny cez krajinu tranzitu, alebo

b)

osvedčenie vydané colnými orgánmi krajiny tranzitu:

i)

ktoré obsahuje presný opis výrobkov;

ii)

ktoré uvádza dátumy vyloženia a opätovného naloženia výrobkov a prípadne názvy lodí alebo iných použitých dopravných prostriedkov

a

iii)

ktoré potvrdzuje podmienky, za ktorých zostali výrobky v krajine tranzitu,

alebo

c)

iný preukazný doklad, ak nie je možné predložiť doklady uvedené vyššie.

Článok 14

Výstavy

1.   Ak sa výrobky s pôvodom zašlú na výstavu do inej krajiny alebo na iné územie, ako je krajina alebo územie, na ktoré sa odkazuje v článkoch 3 a 4, a po výstave sa predajú na dovoz do Spoločenstva alebo do Albánska, použijú sa na ne pri dovoze ustanovenia tejto dohody, ak sa colným orgánom uspokojivo preukáže, že:

a)

vývozca zaslal tieto výrobky zo Spoločenstva alebo z Albánska do krajiny, v ktorej sa koná výstava a vystavil ich tam;

b)

vývozca predal alebo prenechal tieto výrobky osobe v Spoločenstve alebo v Albánsku;

c)

výrobky boli zaslané počas výstavy alebo ihneď po nej v stave, v ktorom boli odoslané na výstavu,

a

d)

výrobky neboli od zaslania na výstavu použité na žiaden iný účel než na predvedenie na výstave.

2.   Dôkaz o pôvode sa musí vydať alebo vyhotoviť v súlade s ustanoveniami hlavy V a predložiť colným orgánom dovážajúcej krajiny bežným spôsobom. Uvádza sa v ňom názov a adresa výstavy. V prípade potreby sa môžu požadovať dodatočné doklady preukazujúce podmienky, za ktorých boli výrobky vystavované.

3.   Odsek 1 sa uplatňuje na každú obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo remeselnú výstavu, veľtrh alebo podobné verejné výstavy, ktoré nie sú organizované na súkromné účely v obchodoch alebo v podnikateľských priestoroch s cieľom predávať zahraničné výrobky a počas ktorých zostávajú výrobky pod dohľadom colných orgánov.

HLAVA IV

VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA

Článok 15

Zákaz vrátenia cla alebo oslobodenia od cla

1.   Nepôvodné materiály použité pri výrobe výrobkov s pôvodom v Spoločenstve, v Albánsku alebo v jednej z iných krajín alebo na jednom z iných území, na ktoré sa odkazuje v článkoch 3 a 4, pre ktoré je vydaný alebo vystavený dôkaz o pôvode podľa ustanovení hlavy V, nepodliehajú v Spoločenstve alebo v Albánsku vráteniu cla alebo oslobodeniu od cla žiadneho druhu.

2.   Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na akékoľvek opatrenia týkajúce sa čiastočnej alebo úplnej náhrady, zníženia alebo nezaplatenia colných poplatkov alebo iných poplatkov s rovnocenným účinkom, ktoré sa v Spoločenstve alebo v Albánsku uplatňujú na materiály použité pri výrobe, ak sa takáto náhrady, zníženia alebo nezaplatenia uplatňujú výslovne alebo de facto, keď sa výrobky získané z uvedených materiálov vyvezú, a neuplatňujú sa, keď tieto výrobky zostávajú na vnútroštátne použitie.

3.   Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje dôkaz o pôvode, musí byť pripravený kedykoľvek na žiadosť colných orgánov predložiť všetky príslušné doklady, ktoré preukazujú, že v súvislosti s nepôvodnými materiálmi použitými pri výrobe príslušných výrobkov nebolo poskytnuté žiadne vrátenie cla a že všetky colné poplatky alebo poplatky s rovnocenným účinkom uplatniteľné na takéto materiály boli skutočne zaplatené.

4.   Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa tiež uplatňujú v súvislosti s baleniami v zmysle článku 8 ods. 2, doplnkami, náhradnými dielmi a nástrojmi v zmysle článku 9 a výrobkami v súprave v zmysle článku 10, ak sú tieto položky nepôvodné.

5.   Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa vzťahujú len na materiály takého druhu, na ktorý sa vzťahuje táto dohoda. Okrem toho tieto ustanovenia nevylučujú použitie systému vývozných náhrad pre poľnohospodárske výrobky, ak sa uplatňujú pri vývoze v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE

Článok 16

Všeobecné požiadavky

1.   Výrobky s pôvodom v Spoločenstve pri dovoze do Albánska a výrobky s pôvodom v Albánsku pri dovoze do Spoločenstva požívajú výhody na základe tejto dohody po predložení buď:

a)

sprievodného osvedčenia EUR.1, ktorého vzor je uvedený v prílohe III, alebo

b)

v prípadoch uvedených v článku 22 ods. 1, vyhlásenia, ďalej len ‚fakturačné vyhlásenie‘, ktoré vývozca uvedie na faktúre, dodacom liste, či akomkoľvek inom obchodnom doklade, ktorý príslušné výrobky opisuje dostatočne podrobne na to, aby sa dali identifikovať; znenie fakturačného vyhlásenia je uvedené v prílohe IV.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 výrobky s pôvodom v zmysle tohto protokolu v prípadoch uvedených v článku 27 požívajú výhody na základe tejto dohody bez toho, aby bolo potrebné predložiť niektorý z dokladov uvedených v uvedenom odseku.

Článok 17

Postup vydávania sprievodného osvedčenia EUR.1

1.   Sprievodné osvedčenie EUR. 1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej krajiny na základe písomnej žiadosti podanej vývozcom alebo na zodpovednosť vývozcu jeho oprávneným zástupcom.

2.   Na tento účel vývozca alebo jeho oprávnený zástupca vypĺňa sprievodné osvedčenie EUR.1 a formulár žiadosti, ktorých vzory sa nachádzajú v prílohe III. Tieto formuláre sa vypĺňajú v jednom z jazykov, v ktorých je vyhotovená táto dohoda a v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva vyvážajúcej krajiny. Ak sú písané rukou, vypĺňajú sa atramentom a tlačeným písmom. Opis výrobkov sa musí uviesť v kolónkach určených na tento účel a žiadny z riadkov nesmie zostať prázdny. Ak nie je kolónka úplne vyplnená, musí sa pod posledným riadkom opisu urobiť vodorovná čiara a nevyplnený priestor sa musí priečne preškrtnúť.

3.   Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 musí byť pripravený kedykoľvek na žiadosť colných orgánov vyvážajúcej krajiny, v ktorej bolo vydané sprievodné osvedčenie EUR.1, predložiť všetky príslušné doklady, ktoré preukazujú štatút pôvodu príslušných výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

4.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydajú colné orgány členského štátu Spoločenstva alebo Albánska, ak sa príslušné výrobky môžu považovať za výrobky s pôvodom v Spoločenstve, v Albánsku alebo v jednej z iných krajín alebo na jednom z iných území, na ktoré sa odkazuje v článkoch 3 a 4, a ak spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu.

5.   Colné orgány, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenia EUR.1, prijmú všetky kroky potrebné na overenie štatútu pôvodu výrobkov a na splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu. Na tento účel majú právo požiadať o akékoľvek dôkazy a vykonať akékoľvek kontroly účtovníctva vývozcov alebo akékoľvek iné kontroly, ktoré považujú za vhodné. Taktiež zabezpečia, aby boli formuláre uvedené v odseku 2 riadne vyplnené. Skontrolujú najmä, či je priestor určený na opis výrobkov vyplnený tak, aby sa vylúčila možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia.

6.   Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR.1 je uvedený v kolónke 11 osvedčenia.

7.   Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány a sú k dispozícii vývozcovi ihneď po uskutočnení alebo zabezpečení vývozu.

Článok 18

Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne

1.   Bez ohľadu na článok 17 ods. 7 je možné výnimočne vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, ak:

a)

nebolo vydané v čase vývozu z dôvodu chýb, neúmyselného opomenutia alebo mimoriadnych okolností,

alebo

b)

sa colným orgánom uspokojivo preukáže, že sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vydané, ale pri dovoze nebolo z technických dôvodov prijaté.

2.   Na vykonávanie odseku 1 musí vývozca vo svojej žiadosti uviesť miesto a dátum vývozu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje sprievodné osvedčenie EUR.1, ako aj dôvody svojej žiadosti.

3.   Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 dodatočne, iba ak si overia, že informácie predložené v žiadosti vývozcu súhlasia s informáciami v príslušnom spise.

4.   Sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne musia obsahovať túto vetu v angličtine: ‚ISSUED RETROSPECTIVELY‘.

5.   Veta uvedená v odseku 4 sa vkladá do kolónky ‚Poznámky‘ sprievodného osvedčenia EUR.1.

Článok 19

Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1

1.   V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR.1 môže vývozca požiadať colné orgány, ktoré ho vydali o vydanie duplikátu na základe vývozných dokladov, ktoré sa nachádzajú v ich držbe.

2.   Takto vydaný duplikát musí obsahovať toto slovo v angličtine: ‚DUPLICATE‘.

3.   Slovo uvedené v odseku 2 sa vkladá do kolónky ‚Poznámky‘ duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1.

4.   Duplikát musí obsahovať dátum vydania originálu sprievodného osvedčenia EUR.1 a platí s účinnosťou od tohto dátumu.

Článok 20

Vydávanie sprievodného osvedčenia EUR.1 na základe už vydaného alebo vyhotoveného dôkazu o pôvode

Keď sa výrobky s pôvodom dostanú pod dohľad colného úradu v Spoločenstve alebo v Albánsku, je možné nahradiť originálny dôkaz o pôvode jedným alebo viacerými sprievodnými osvedčeniami EUR.1 na účel zaslania všetkých alebo niektorých z týchto výrobkov aj na iné miesto v Spoločenstve alebo v Albánsku. Náhradné sprievodné osvedčenie či osvedčenia EUR.1 vydá ten colný úrad, pod dohľadom ktorého sa výrobky nachádzajú.

Článok 21

Oddelené účtovníctvo

1.   Ak v spojitosti s oddeleným skladovaním zásob materiálov s pôvodom a nepôvodných materiálov, ktoré sú rovnaké a zameniteľné, vznikajú značné náklady alebo praktické ťažkosti, colné orgány môžu na písomnú žiadosť zainteresovaných subjektov povoliť, aby sa pri riadení týchto zásob používala metóda takzvaného ‚oddeleného účtovníctva‘.

2.   Táto metóda musí zabezpečiť, aby za konkrétne referenčné obdobie počet získaných výrobkov, ktoré by sa mohli považovať za výrobky s pôvodom, bol rovnaký ako počet, ktorý by sa získal, keby sa vykonalo fyzické oddelenie zásob.

3.   Colné orgány môžu takéto povolenie poskytnúť za podmienok, ktoré považujú za vhodné.

4.   Táto metóda sa vykazuje a používa na základe všeobecných účtovných princípov platných v krajine, v ktorej sa výrobok vyrobil.

5.   Subjekt, ktorý využíva toto zjednodušenie, môže vydať dôkazy o pôvode, alebo o ne požiadať, a to na také množstvo výrobkov, ktoré sa môžu považovať za výrobky s pôvodom. Na požiadanie colných orgánov držiteľ poskytne vyhlásenie o spôsobe spravovania uvedeného množstva výrobkov.

6.   Colné orgány sledujú, ako sa toto povolenie využíva, a môžu ho kedykoľvek zrušiť, ak ho subjekt, ktorému sa toto povolenie poskytlo využíva nesprávnym spôsobom alebo ak neplní ostatné podmienky stanovené v tomto protokole.

Článok 22

Podmienky vyhotovenia fakturačného vyhlásenia

1.   Fakturačné vyhlásenie uvedené v článku 16 ods. 1 písm. b) môže byť vyhotovené:

a)

schváleným vývozcom v zmysle článku 23

alebo

b)

vývozcom akejkoľvek zásielky pozostávajúcej z jedného alebo viacerých balení, ktoré obsahujú výrobky s pôvodom, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR.

2.   Fakturačné vyhlásenie sa môže vyhotoviť, ak sa príslušné výrobky môžu považovať za výrobky s pôvodom v Spoločenstve, v Albánsku alebo v jednej z iných krajín alebo na jednom z iných území, na ktoré sa odkazuje v článkoch 3 a 4, a ak spĺňajú ostatné požiadavky tohto protokolu.

3.   Vývozca, ktorý vyhotoví fakturačné vyhlásenie, musí byť pripravený kedykoľvek predložiť na žiadosť colných orgánov vyvážajúcej krajiny všetky príslušné doklady, ktoré preukazujú štatút pôvodu príslušných výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek tohto protokolu.

4.   Vývozca fakturačné vyhlásenie vyhotoví tak, že na faktúru, dodací list alebo iný obchodný doklad na stroji napíše, opečiatkuje alebo vytlačí vyhlásenie, ktorého znenie sa uvádza v prílohe IV, pričom použije jednu z jazykových verzií uvedených v tejto prílohe a dodrží ustanovenia vnútroštátneho práva vyvážajúcej krajiny. Ak je vyhlásenie napísané rukou, musí byť napísané atramentom a tlačeným písmom.

5.   Fakturačné vyhlásenia vlastnoručne podpisuje vývozca. Od schváleného vývozcu sa však v zmysle článku 23 nežiada podpis takýchto vyhlásení, ak poskytne colným orgánom vyvážajúcej krajiny písomný záväzok, že prijíma plnú zodpovednosť za akékoľvek fakturačné vyhlásenie, ktoré ho identifikuje, akoby ho vlastnoručne podpísal.

6.   Fakturačné vyhlásenie môže vyhotoviť vývozca pri vývoze alebo po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, za podmienky, že ho predloží v dovážajúcej krajine najneskôr do dvoch rokov po dovoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.

Článok 23

Schválený vývozca

1.   Colné orgány vyvážajúcej krajiny môžu povoliť každému vývozcovi, ďalej len ‚schválený vývozca‘, ktorý často prepravuje výrobky podľa tejto dohody, aby vyhotovoval fakturačné vyhlásenia bez ohľadu na hodnotu príslušných výrobkov. Vývozca, ktorý chce získať takéto povolenie musí colným orgánom poskytnúť všetky záruky, ktoré sú potrebné na overenie štatútu pôvodu výrobkov, ako aj na overenie splnenia ostatných požiadaviek tohto protokolu.

2.   Colné orgány môžu udelenie štatútu schváleného vývozcu podmieniť akýmikoľvek podmienkami, ktoré považujú za vhodné.

3.   Colné orgány pridelia schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré sa uvádza vo fakturačnom vyhlásení.

4.   Colné orgány kontrolujú používanie povolenia schváleným vývozcom.

5.   Colné orgány môžu povolenie kedykoľvek odňať. Urobia tak, ak už schválený vývozca neposkytuje záruky uvedené v odseku 1, nespĺňa podmienky uvedené v odseku 2 alebo inak nesprávne používa povolenie.

Článok 24

Platnosť dôkazu o pôvode

1.   Dôkaz o pôvode má platnosť štyri mesiace od dátumu vydania vo vyvážajúcej krajine a musí byť predložený v uvedenom období colným orgánom dovážajúcej krajiny.

2.   Dôkazy o pôvode, ktoré sa predložia colným orgánom dovážajúcej krajiny po uplynutí lehoty určenej v odseku 1 môžu byť prijaté na účel uplatnenia preferenčného zaobchádzania iba v prípade, že príčinou ich nepredloženia v stanovenej lehote boli výnimočné okolnosti.

3.   V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej krajiny prijať dôkazy o pôvode, ak sa im výrobky predložili pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 25

Predloženie dôkazu o pôvode

Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej krajiny v súlade s postupmi, ktoré sa uplatňujú v danej krajine. Uvedené orgány môžu požiadať o preklad dôkazu o pôvode a môžu tiež žiadať, aby k dovoznému vyhláseniu dovozca priložil vyhlásenie v tom zmysle, že výrobky spĺňajú podmienky, ktoré sa vyžadujú na účely vykonávania tejto dohody.

Článok 26

Dovoz po častiach

Ak sa na žiadosť dovozcu a za podmienok stanovených colnými orgánmi dovážajúcej krajiny dovážajú po častiach rozobrané alebo nezložené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písm. a) harmonizovaného systému, ktoré patria do tried XVI a XVII alebo položiek 7308 a 9406 harmonizovaného systému, colným orgánom sa predloží pre takéto výrobky jeden dôkaz o pôvode pri dovoze prvej časti.

Článok 27

Oslobodenie od povinnosti predložiť dôkaz o pôvode

1.   Výrobky zasielané ako malé zásielky súkromnými osobami iným súkromným osobám alebo výrobky, ktoré tvoria súčasť osobnej batožiny cestujúcich sa považujú za výrobky s pôvodom bez toho, aby bolo potrebné predložiť dôkaz o pôvode, ak nie sú dovážané na obchodné účely, boli vyhlásené za výrobky spĺ