ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.098.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 98

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
17. apríla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 311/2009 zo 16. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 312/2009 zo 16. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 313/2009 zo 16. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na uhorky a čerešne, s výnimkou višní

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 314/2009 zo 16. apríla 2009, ktorým sa prijíma dočasné výnimočné podporné opatrenie pre trh s bravčovým a hovädzím mäsom v podobe schémy likvidácie v časti Spojeného kráľovstva

26

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/36/ES zo 16. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku ( 1 )

31

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2009/326/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 11. marca 2009 o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

38

 

 

Komisia

 

 

2009/327/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. apríla 2009 o ukončení antidumpingového konania, ktoré sa týka dovozu plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Kórejskej republike a na Taiwane

39

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

17.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 311/2009

zo 16. apríla 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. apríla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. apríla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

93,2

MA

79,9

TN

139,0

TR

111,9

ZZ

106,0

0707 00 05

MA

51,1

TR

147,5

ZZ

99,3

0709 90 70

MA

47,9

TR

92,5

ZZ

70,2

0805 10 20

EG

44,4

IL

63,9

MA

44,9

TN

51,8

TR

55,3

ZZ

52,1

0805 50 10

TR

63,2

ZA

79,4

ZZ

71,3

0808 10 80

AR

98,1

BR

77,1

CA

124,7

CL

83,4

CN

70,7

MK

22,1

NZ

118,7

US

131,0

UY

28,2

ZA

84,1

ZZ

83,8

0808 20 50

AR

79,5

CL

88,1

CN

64,3

ZA

89,4

ZZ

80,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


17.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 312/2009

zo 16. apríla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

keďže:

(1)

V prílohe 37 k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2454/93 (2) sa ustanovuje, že v určitých prípadoch sa číslo na identifikáciu dotknutej osoby má uvádzať v colnom vyhlásení. Typ identifikačného čísla, ktorý sa má použiť, si však určujú členské štáty, pričom členské štáty vyžadujú, aby dotknutá osoba bola evidovaná v ich vnútroštátnom systéme. V dôsledku toho sú hospodárske subjekty a ostatné osoby, ktoré chcú dovážať tovar, prepravovať tovar v tranzitnom režime, vyvážať tovar alebo požiadať o povolenie na využitie colných zjednodušení alebo colných režimov v inom členskom štáte, povinné sa zaevidovať v každom z týchto členských štátov a získať odlišné identifikačné číslo.

(2)

Opatreniami na posilnenie bezpečnosti, zavedenými nariadením (EHS) č. 2913/92 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 (3), sa ustanovuje vykonanie analýzy rizík a vzájomnej elektronickej výmeny informácií týkajúcich sa rizík medzi colnými orgánmi, ako aj medzi colnými orgánmi a Komisiou, a to na základe spoločného rámca na riadenie rizík, aby colné orgány pred príchodom alebo odchodom všetkého tovaru získavali o tomto tovare informácie predtým, ako vstupuje na colné územie Spoločenstva alebo ho opúšťa, a aby sa spoľahlivým hospodárskym subjektom, ktoré spĺňajú určité podmienky, udelil štatút schváleného hospodárskeho subjektu. V záujme zvýšenia účinnosti týchto opatrení by malo byť možné identifikovať dotknuté osoby odkazom na spoločné číslo jedinečné pre každú z týchto osôb.

(3)

Preto je nutné ustanoviť číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (Economic Operators Registration and Identification number, ďalej len „číslo EORI“), ktoré sa pridelí každému hospodárskemu subjektu a prípadne ostatným osobám, pričom toto číslo by malo slúžiť ako spoločný referenčný údaj pri styku s colnými orgánmi na celom území Spoločenstva a na vzájomnú výmenu informácií medzi colnými orgánmi a medzi colnými orgánmi a inými orgánmi. Aby sa zabezpečila jedinečnosť tohto čísla, malo by sa používať len jedno číslo vo vzťahu k určitej osobe.

(4)

Na základe určitých ustanovení nariadenia (EHS) č. 2454/93 sa od osôb, ktoré sú odlišné od hospodárskych subjektov, môže vyžadovať, aby poskytli číslo EORI, ak prichádzajú do styku s colnými orgánmi. Členské štáty preto musia mať povolené zaregistrovať tieto osoby.

(5)

S cieľom obmedziť potrebu podstatných zmien v existujúcich vnútroštátnych registračných systémoch a právnych ustanoveniach, a aby sa uľahčilo zjednotenie centrálneho systému s ostatnými vnútroštátnymi systémami, je vhodné ustanoviť, aby hospodárske subjekty a prípadne iné osoby požiadali o číslo EORI a členské štáty im ho pridelili.

(6)

Vzhľadom na to, že na registrácii hospodárskych subjektov a iných osôb v členských štátoch sa zúčastňujú rôzne orgány, každý členský štát by mal určiť orgán alebo orgány, ktoré budú prideľovať čísla EORI a registrovať tieto dotknuté subjekty a iné dotknuté osoby.

(7)

V záujme zníženia administratívneho zaťaženia hospodárskych subjektov a iných osôb by tieto subjekty a osoby mali mať možnosť získať číslo EORI, ktoré je platné v ostatných členských štátoch na základe registrácie v jednom členskom štáte. Na účely zjednodušenia spracovania informácií a uľahčenia kontaktov s colnými orgánmi by hospodárske subjekty a iné osoby mali byť po pridelení čísla EORI povinné používať toto jedinečné číslo pri každej komunikácii s colnými orgánmi, ak sa požaduje identifikačný údaj.

(8)

Z dôvodu zjednodušenia administratívy a na poskytnutie ľahkého a spoľahlivého prístupu colných orgánov k údajom by sa mal vytvoriť centrálny elektronický systém na uchovávanie a výmenu údajov o registrácii hospodárskych subjektov a iných osôb a o číslach EORI.

(9)

S cieľom vytvoriť centrálny elektronický systém a zaistiť jeho bezproblémové a bezpečné fungovanie by členské štáty a Komisia mali úzko spolupracovať.

(10)

Údaje dostupné v centrálnom systéme by sa mali používať na vzájomnú výmenu informácií medzi colnými orgánmi a inými vnútroštátnymi orgánmi iba do tej miery, do akej je ich prístup k takýmto údajom nevyhnutný na účel splnenia zákonných povinností týchto orgánov v súvislosti s pohybom tovaru, na ktorý sa vzťahuje colný režim.

(11)

Uverejnenie čísel EORI a obmedzených registračných údajov o hospodárskych subjektoch a iných osobách je nástroj, ktorý umožňuje iným stranám overovať si tieto údaje. Čísla EORI a niektoré obmedzené registračné údaje by sa preto mali uverejňovať. Uverejnenie by sa však vzhľadom na jeho následky malo uskutočniť iba v prípade, keď hospodársky subjekt alebo iná osoba dobrovoľne dali na to výslovný a vedomý súhlas.

(12)

Ochrana fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov členskými štátmi sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (4) a ochrana fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov Komisiou sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

(13)

Podľa článku 28 smernice 95/46/ES by vnútroštátne dozorné orgány mali monitorovať zákonnosť spracúvania osobných údajov členskými štátmi, zatiaľ čo podľa článku 46 nariadenia (ES) č. 45/2001 by európsky dozorný úradník pre ochranu údajov mal monitorovať činnosti inštitúcií a orgánov Spoločenstva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov vzhľadom na obmedzené úlohy inštitúcií a orgánov Spoločenstva, pokiaľ ide o údaje, pričom tieto orgány konajúce v rámci rozsahu pôsobnosti svojich príslušných právomocí by mali aktívne spolupracovať a zaisťovať koordinovaný dozor nad spracúvaním vykonávaným v súlade s týmto nariadením.

(14)

Na základe skúseností získaných od prijatia nariadenia Komisie (ES) č. 1875/2006 (6), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, je nutné prispôsobiť a spresniť určité podrobnosti týkajúce sa colných vyhlásení pred príchodom a pred odchodom, predkladaných colným orgánom v prípade tovaru vstupujúceho na colné územie Spoločenstva a vystupujúceho z neho.

(15)

Podrobnejšie pravidlá sú potrebné najmä v súvislosti s výmenou informácií medzi prevádzkovateľom dopravného prostriedku a colným úradom vstupu v tých prípadoch, keď dopravný prostriedok dorazí do iného prístavu alebo na iné letisko než tie, ktoré sú uvedené v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe.

(16)

Ďalej by sa malo spresniť, v ktorých prípadoch a akou formou prevádzkovateľ dopravného prostriedku má oznamovať colnému úradu vstupu príchod dopravného prostriedku.

(17)

Podrobnejšie pravidlá sú potrebné na vymedzenie osoby zodpovednej za poskytovanie informácií o tovare, ktorý nie je tovarom Spoločenstva a ktorý sa po svojom príchode na colné územie Spoločenstva dočasne uskladňuje. Takéto informácie by malo byť možné v čo najväčšej miere získavať z údajov, ktoré sú už colným orgánom k dispozícii.

(18)

Identifikovali sa ďalšie prípady, v ktorých sa nevyžaduje žiadne colné vyhlásenie pred odchodom alebo pred príchodom, a to najmä v súvislosti s tovarom smerujúcim na vrtné alebo výrobné plošiny alebo pochádzajúcim z takýchto plošín, ako aj v súvislosti so zbraňami a vojenským vybavením prepravovaným vojenskými orgánmi členského štátu alebo v ich mene. Aby sa ďalej obmedzila záťaž hospodárskych subjektov, zásielky tovaru, ktorého skutočná hodnota nepresahuje 22 EUR, by sa mali za určitých podmienok oslobodiť od colných vyhlásení pred príchodom a pred odchodom. V prípadoch, keď sa takéto oslobodenia uplatňujú, by sa mala pri príchode, resp. odchode tovaru vykonať analýza rizík na základe predbežného colného vyhlásenia pre colný režim dočasného uskladnenia alebo colného vyhlásenia príslušného tovaru.

(19)

Zároveň je nevyhnutné spresniť spôsob zaobchádzania s colnými vyhláseniami pred odchodom, pre ktoré colný úrad výstupu nezaslal colnému úradu vývozu žiadne potvrdenie o výstupe, a ustanoviť medzi colnými úradmi vývozu a výstupu pátracie a informačné konanie. Colný úrad vývozu by ďalej mal mať možnosť uzavrieť pohyb tovaru pri vývoze, pre ktorý nebolo z colného úradu výstupu doručené žiadne potvrdenie o vývoze, a to buď na základe dôkazov predložených vývozcom alebo deklarantom, alebo po uplynutí stanovenej lehoty.

(20)

Nariadením (ES) č. 1875/2006 sa do nariadenia (EHS) č. 2454/93 zaviedlo niekoľko opatrení v súvislosti s údajmi, ktoré sa majú zhromažďovať pri predbežných colných vyhláseniach o vstupe a výstupe. Technický pokrok v oblasti informačných technológií potrebných na implementáciu týchto opatrení ukazuje, že sú nevyhnutné určité úpravy týchto údajov obsiahnutých v prílohe 30A k nariadeniu (EHS) č. 2454/93.

(21)

S cieľom lepšie identifikovať prípady, v ktorých sa zjednodušené súbory údajov dajú použiť pri určitých kategóriách vyhlásení, by „spôsob dopravy“ mal byť povinným prvkom údajov.

(22)

Najlepším spôsobom jednoznačnej identifikácie spôsobu dopravy je použitie identifikačného čísla lode podľa IMO (jedinečné európske identifikačné číslo plavidla) a jedinečného európskeho identifikačného čísla plavidla (ENI). Namiesto názvu plavidla by sa preto mali poskytovať tieto údaje.

(23)

Keďže prepravcu je nutné informovať vždy, keď predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva iná osoba, je nevyhnutné zaznamenať referenčné číslo prepravných dokladov prepravcu.

(24)

Vzhľadom na možné nestálosti v medzinárodných prepravných operáciách je nevyhnutné ustanoviť možnosť podávať žiadosti o odklon. Na tento účel by sa mala doplniť nová tabuľka týkajúca sa požiadaviek na údaje pri žiadostiach o odklon.

(25)

Z dôvodu požiadavky poskytovať číslo EORI už nebude potrebné používanie číselných kódov na identifikáciu strán, a pokiaľ ide o poštové zásielky, odkazy na vyhlásenia by sa mali nahradiť poskytovaním údajov poštovými službami.

(26)

V dôsledku úprav týkajúcich sa požiadaviek na údaje by sa príslušné vysvetlivky k prvkom údajov mali zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

(27)

Nariadenie (EHS) č. 2454/93 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(28)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 2454/93 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa dopĺňajú tieto body 16 a 17:

„16.   Číslo EORI (číslo registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov) znamená: jedinečné číslo v Európskom spoločenstve, ktoré hospodárskym subjektom a iným osobám prideľuje colný orgán členského štátu alebo určený orgán alebo určené orgány v súlade s pravidlami ustanovenými v kapitole 6.

17.   Predbežné colné vyhlásenie o vstupe znamená: predbežné colné vyhlásenie uvedené v článku 36a kódexu, ktoré sa predkladá pre tovar dovážaný na colné územie Spoločenstva okrem prípadov, keď sa v tomto nariadení ustanovuje inak.“

2.

V časti I hlave I sa dopĺňa táto kapitola 6:

KAPITOLA 6

Registračný a identifikačný systém

Článok 4k

1.   Číslo EORI sa používa na identifikáciu hospodárskych subjektov a iných osôb pri ich styku s colnými orgánmi.

Číslo EORI musí svojou štruktúrou vyhovovať kritériám ustanoveným v prílohe 38.

2.   Ak orgán zodpovedný za prideľovanie čísel EORI nie je colným orgánom, každý členský štát určí orgán alebo orgány zodpovedné za registrovanie hospodárskych subjektov a iných osôb a za prideľovanie čísel EORI týmto hospodárskym subjektom a iným osobám.

Colné orgány členského štátu oznámia Komisii názov a kontaktné údaje orgánu alebo orgánov zodpovedných za prideľovanie čísel EORI. Komisia tieto informácie uverejní na internete.

3.   S výhradou odseku 1 členské štáty môžu použiť ako číslo EORI číslo, ktoré už príslušné orgány pridelili hospodárskemu subjektu alebo inej osobe na daňové, štatistické alebo iné účely.

Článok 4l

1.   Hospodársky subjekt usadený na colnom území Spoločenstva musí byť registrovaný colným orgánom alebo určeným orgánom členského štátu, v ktorom je usadený. Hospodárske subjekty požiadajú o registráciu pred začiatkom činností, ako sa uvádza v článku 1 ods. 12. Hospodárske subjekty, ktoré nepožiadali o registráciu, však môžu o ňu požiadať počas vykonávania svojej prvej činnosti.

2.   V prípadoch uvedených v článku 4k ods. 3 môžu členské štáty upustiť od povinnosti, na základe ktorej sú hospodársky subjekt alebo iná osoba povinní požiadať o číslo EORI.

3.   Ak hospodársky subjekt, ktorý nie je usadený na colnom území Spoločenstva, nemá číslo EORI, musí ho zaregistrovať colný orgán alebo určený orgán členského štátu, v ktorom prvýkrát vykonáva jednu z týchto činností:

a)

podáva v Spoločenstve iné predbežné colné alebo colné vyhlásenie ako:

i)

colné vyhlásenie podané v súlade s článkami 225 až 238 alebo

ii)

colné vyhlásenie pre režim dočasný dovoz;

b)

podáva v Spoločenstve predbežné colné vyhlásenie o výstupe alebo o vstupe;

c)

prevádzkuje zariadenie na dočasné uskladnenie podľa článku 185 ods. 1;

d)

žiada o povolenie podľa článku 324a alebo 372;

e)

žiada o osvedčenie schváleného hospodárskeho subjektu podľa článku 14a.

4.   Iné osoby ako hospodárske subjekty nemôžu byť zaregistrované s výnimkou prípadu, že sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a)

takáto registrácia sa vyžaduje na základe právnych predpisov členského štátu;

b)

tejto osobe nebolo predtým pridelené číslo EORI;

c)

táto osoba sa zúčastňuje na operáciách, pri ktorých sa musí poskytnúť číslo EORI v súlade s prílohou 30A alebo prílohou 37 hlavou I.

5.   V prípadoch uvedených v odseku 4:

a)

inú osobu usadenú na colnom území Spoločenstva ako hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 musí zaregistrovať colný orgán alebo určený orgán členského štátu, v ktorom má sídlo;

b)

inú osobu, ktorá nie je usadená na colnom území Spoločenstva, ako hospodársky subjekt uvedený v odseku 3 musí zaregistrovať colný orgán alebo určený orgán členského štátu, v ktorom je zapojená do činností, na ktoré sa vzťahujú colné právne predpisy.

6.   Hospodárske subjekty a iné osoby majú iba jedno číslo EORI.

7.   Na účely tejto kapitoly sa pri určovaní, či je osoba usadená v členskom štáte, článok 4 ods. 2 kódexu uplatňuje primerane.

Článok 4m

1.   Registračné a identifikačné údaje hospodárskych subjektov alebo prípadne iných osôb, spracované v systéme podľa článku 4o, obsahujú údaje vymenované v prílohe 38d s výhradou osobitných podmienok ustanovených v článku 4o ods. 4 a 5.

2.   Členské štáty môžu pri registrácii čísla EORI od hospodárskych subjektov a iných osôb požadovať, aby predložili iné údaje, ako sú údaje uvedené v prílohe 38d, ak je to nutné na účely ustanovené v ich vnútroštátnych právnych predpisoch.

3.   Členské štáty môžu od hospodárskych subjektov alebo prípadne od iných osôb požadovať, aby údaje uvedené v odsekoch 1 a 2 poskytli elektronicky.

Článok 4n

Hospodárske subjekty a iné osoby používajú pri každej komunikácii s colnými orgánmi číslo EORI, ak sa to vyžaduje. Používa sa takisto pri vzájomnej výmene informácií medzi colnými orgánmi a medzi colnými a ostatnými orgánmi podľa podmienok ustanovených v článkoch 4p a 4q.

Článok 4o

1.   Členské štáty spolupracujú s Komisiou s cieľom vyvinúť centrálny elektronický informačný a komunikačný systém, ktorý obsahuje údaje uvedené v prílohe 38d, poskytnuté všetkými členskými štátmi.

2.   Colné orgány pomocou systému uvedeného v odseku 1 spolupracujú s Komisiou pri spracúvaní registračných a identifikačných údajov o hospodárskych subjektoch a iných osobách uvedených v prílohe 38d a pri vzájomnej výmene týchto údajov medzi colnými orgánmi a medzi Komisiou a colnými orgánmi.

Iné údaje ako údaje uvedené v prílohe 38d sa v centrálnom systéme nespracúvajú.

3.   Členské štáty zaistia neustálu aktuálnosť, úplnosť a presnosť svojich vnútroštátnych systémov.

4.   Členské štáty pravidelne prenášajú údaje o hospodárskych subjektoch a iných osobách uvedené v prílohe 38d bodoch 1 až 4 do centrálneho systému vždy pri pridelení nových čísel EORI alebo pri zmene v týchto údajoch.

5.   Ak sú údaje o hospodárskych subjektoch a iných osobách uvedené v prílohe 38d bodoch 5 až 12 dostupné vo vnútroštátnych systémoch, členské štáty ich takisto pravidelne prenášajú do centrálneho systému vždy pri pridelení nových čísel EORI alebo pri zmene v týchto údajoch.

6.   Do centrálneho systému sa prenášajú iba čísla EORI pridelené v súlade s článkom 4l ods. 1 až 5, ako aj ostatné údaje uvedené v prílohe 38d.

7.   Ak sa zistí, že hospodársky subjekt alebo osoba, ktorá nie je hospodárskym subjektom, ukončili svoje činnosti uvedené v článku 1 ods. 12, členský štát zohľadní túto skutočnosť v údajoch uvedených v prílohe 38d bode 11.

Článok 4p

V každom členskom štáte orgán určený v súlade s článkom 4k ods. 2 poskytne colným orgánom tohto členského štátu priamy prístup k údajom uvedeným v prílohe 38d.

Článok 4q

1.   V jednotlivých prípadoch si môžu navzájom poskytnúť priamy prístup k údajom vo svojom vlastníctve a uvedeným v prílohe 38d bodoch 1 až 4 tieto orgány každého členského štátu:

a)

colné orgány;

b)

veterinárne orgány;

c)

orgány hygieny;

d)

štatistické orgány;

e)

daňové orgány;

f)

orgány zodpovedné za boj proti podvodom;

g)

orgány zodpovedné za obchodnú politiku, v prípade potreby vrátane poľnohospodárskych orgánov;

h)

orgány zodpovedné za kontrolu hraníc.

2.   Orgány uvedené v odseku 1 môžu uchovávať údaje, ktoré sú v ňom uvedené, alebo si môžu medzi sebou vymieňať údaje iba vtedy, keď je takýto postup nutný na účely splnenia zákonných povinností týchto orgánov v súvislosti s pohybom tovaru, na ktorý sa vzťahuje colný režim.

3.   Colné orgány členských štátov oznámia Komisii kontaktné údaje orgánov uvedených v odseku 1. Komisia tieto informácie uverejní na internete.

Článok 4r

Číslo EORI a údaje uvedené v prílohe 38d sa spracúvajú v centrálnom systéme počas obdobia požadovaného podľa právnych predpisov členských štátov, ktoré doň vložili údaje uvedené v článku 4o ods. 4 a 5.

Článok 4s

1.   Toto nariadenie ponecháva úroveň ochrany jednotlivcov, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov podľa ustanovení právnych predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov, v nezmenenom stave a nemá na ňu žiadny vplyv, a najmä sa ním nemenia ani povinnosti členských štátov týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa smernice 95/46/ES, ani povinnosti inštitúcií a orgánov Spoločenstva týkajúce sa spracovania osobných údajov podľa nariadenia (ES) č. 45/2001, keď si plnia svoje úlohy.

2.   Identifikačné a registračné údaje hospodárskych subjektov a iných osôb, ktoré predstavuje súbor údajov uvedených v prílohe 38d bodoch 1, 2 a 3, môže Komisia uverejniť na internete iba v prípade, že tieto hospodárske subjekty a iné osoby na to dobrovoľne dali výslovný a vedomý písomný súhlas. Ak sa tento súhlas udelil, oznámi sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov orgánu alebo orgánom, ktoré členské štáty určili v súlade s článkom 4k ods. 2, alebo colným orgánom.

3.   Práva osôb, pokiaľ ide o ich registračné údaje uvedené v prílohe 38d a spracúvané vo vnútroštátnych systémoch, sa vykonávajú v súlade s právnymi prepismi členského štátu, ktorý uložil ich osobné údaje, a najmä ak je to vhodné, v súlade s ustanoveniami, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.

Článok 4t

Vnútroštátne dozorné orgány zaoberajúce sa ochranou údajov a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, z ktorých každý koná v rámci svojich príslušných právomocí, aktívne spolupracujú a zaisťujú koordinovaný dozor nad systémom uvedeným v článku 4o ods. 1.“

3.

Článok 181b sa nahrádza takto:

„Článok 181b

Na účely tejto kapitoly a prílohy 30A:

Prepravca: je osoba, ktorá dováža tovar alebo ktorá preberá zodpovednosť za prepravu tovaru na colné územie Spoločenstva uvedené v článku 36b ods. 3 kódexu. Avšak:

v prípade kombinovanej prepravy uvedenej v článku 183b je prepravcom osoba, ktorá bude prevádzkovať dopravný prostriedok, ktorý sa po dovezení na colné územie Spoločenstva bude pohybovať samostatne ako aktívny dopravný prostriedok,

v prípade námornej alebo leteckej dopravy, pokiaľ sa uplatňuje zdieľanie plavidiel alebo zmluvná úprava, ako sa uvádza v článku 183c, je prepravcom osoba, ktorá uzavrela zmluvu a vydala námorný alebo letecký nákladný list na skutočný dovoz tovaru na colné územie Spoločenstva.“

4.

V článku 181c sa prvý odsek mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)

tovar zahrnutý do colných vyhlásení vyhotovených podľa akéhokoľvek iného predpisu v súlade s článkami 230, 232 a 233 s výnimkou paliet, kontajnerov a cestných, železničných, leteckých, námorných a vnútrozemských vodných dopravných prostriedkov prepravovaných v súlade s prepravnou zmluvou;“

b)

písmeno g) sa nahrádza takto:

„g)

tovar, pre ktorý je povolené ústne colné vyhlásenie v súlade s článkami 225, 227 a 229 ods. 1 s výnimkou paliet, kontajnerov a cestných, železničných, leteckých, námorných a vnútrozemských vodných dopravných prostriedkov prepravovaných v súlade s prepravnou zmluvou;“

c)

písmeno j) sa nahrádza takto:

„j)

tovar prepravovaný na palube plavidiel pravidelných liniek, riadne potvrdený v súlade s článkom 313b, a tovar na plavidlách alebo v lietadlách, ktorý sa prepravuje medzi prístavmi alebo letiskami Spoločenstva bez zastavenia v akomkoľvek inom prístave alebo na akomkoľvek inom letisku mimo colného územia Spoločenstva;“

d)

dopĺňajú sa tieto písmená l) až n):

„l)

zbrane a vojenské vybavenie dovážané na colné územie Spoločenstva orgánmi zodpovednými za vojenskú obranu členského štátu, vojenskou prepravou alebo prepravou uskutočňovanou na výlučné použitie vojenských orgánov;

m)

nižšie uvedený tovar dovážaný na colné územie Spoločenstva priamo z vrtných alebo výrobných plošín prevádzkovaných osobou usadenou na colnom území Spoločenstva:

i)

tovar, ktorý bol zakomponovaný do takýchto plošín na účely ich výstavby, opravy, údržby alebo konverzie;

ii)

tovar, ktorý sa použil na osadenie na takéto plošiny alebo na ich vybavenie;

iii)

iné zásoby používané alebo spotrebúvané na takýchto plošinách a

iv)

neškodlivý odpad pochádzajúci z takýchto plošín;

n)

tovar v zásielke, ktorého skutočná hodnota nepresahuje 22 EUR, za predpokladu, že colné orgány súhlasia s tým, že so súhlasom hospodárskeho subjektu vykonajú analýzu rizík na základe informácií obsiahnutých v systéme, ktorý používa tento hospodársky subjekt, alebo informácií, ktoré tento systém poskytne.“;

e)

druhý odsek sa vypúšťa.

5.

Článok 183 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Colné orgány umožnia, aby sa predbežné colné vyhlásenie o vstupe mohlo podať alebo aby sa akýkoľvek iný postup nahrádzajúci takéto vyhlásenie a schválený colnými orgánmi mohol uskutočniť v papierovej podobe len v prípade jednej z týchto okolností:“.

b)

Dopĺňajú sa tieto odseky 6 až 9:

„6.   Colné orgány bezodkladne oznámia osobe, ktorá predložila predbežné colné vyhlásenie o vstupe, že toto vyhlásenie bolo zaregistrované. Ak predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva osoba uvedená v článku 36b ods. 4 kódexu, colné orgány zároveň upovedomia o registrácii prepravcu za predpokladu, že prepravca má pripojenie do colného systému.

7.   Ak predbežné colné vyhlásenie o vstupe podáva osoba uvedená v článku 36b ods. 4 kódexu, colné orgány môžu s výnimkou prípadov, keď existuje dôkaz o opaku, predpokladať, že prepravca poskytol súhlas podľa zmluvných ustanovení a že podanie sa uskutočnilo s jeho vedomím.

8.   Colné orgány bezodkladne oznámia osobe, ktorá predložila zmeny a doplnenia predbežného colného vyhlásenia o vstupe, že tieto zmeny a doplnenia boli zaregistrované. Ak zmeny a doplnenia v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe podáva osoba uvedená v článku 36b ods. 4 kódexu, colné orgány zároveň upovedomia prepravcu za predpokladu, že prepravca požiadal colné orgány o zasielanie takýchto oznámení a má pripojenie do colného systému.

9.   Ak sa po uplynutí lehoty 200 dní od dátumu podania predbežného colného vyhlásenia o vstupe neoznámi colným orgánom príchod dopravného prostriedku v súlade s článkom 184g alebo ak sa colným orgánom nepredloží tovar v súlade s článkom 186, predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa považuje za nepodané.“

6.

Článok 183b sa nahrádza takto:

„Článok 183b

V prípade kombinovanej prepravy, keď aktívny dopravný prostriedok vstupujúci na colné územie Spoločenstva iba prepravuje iný dopravný prostriedok, ktorý sa po vstupe na colné územie Spoločenstva bude pohybovať samostatne ako aktívny dopravný prostriedok, prevádzkovateľ tohto iného dopravného prostriedku má povinnosť podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe.

Časová lehota na podanie predbežného colného vyhlásenia o vstupe zodpovedá časovej lehote príslušnej pre aktívny dopravný prostriedok, ktorý vstupuje na colné územie Spoločenstva, ako sa ustanovuje v článku 184a.“

7.

Článok 183d sa nahrádza takto:

„Článok 183d

1.   Ak by mal aktívny dopravný prostriedok vstupujúci na colné územie Spoločenstva doraziť najprv na colný úrad nachádzajúci sa v členskom štáte, ktorý nebol uvedený v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe, prevádzkovateľ tohto dopravného prostriedku alebo jeho zástupca informuje deklarovaný colný úrad vstupu prostredníctvom správy ‚žiadosť o odklon‘. Táto správa obsahuje náležitosti ustanovené v prílohe 30A a vypĺňa sa v súlade s vysvetlivkami v uvedenej prílohe. Tento odsek sa neuplatní v prípadoch uvedených v článku 183a.

2.   Deklarovaný colný úrad vstupu bezodkladne upovedomí skutočný colný úrad vstupu o tomto odklone a o výsledkoch analýzy bezpečnostných rizík.“

8.

V článku 184a ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

pre voľne uložený/kombinovaný náklad, iný ako v prípadoch, keď sa uplatňuje písmeno c) alebo d), najmenej štyri hodiny pred príchodom do prvého prístavu na colnom území Spoločenstva;“.

9.

Článok 184d sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 2 druhom pododseku sa druhá veta nahrádza takto:

„Ak z tejto analýzy vyplynú primerané dôvody na to, aby sa colné orgány domnievali, že vstup tovaru na colné územie Spoločenstva by predstavoval také vážne ohrozenie bezpečnosti Spoločenstva, že by bol nutný okamžitý zásah, colné orgány upozornia osobu, ktorá podala predbežné colné vyhlásenie o vstupe, a ak ide o inú osobu, prepravcu za predpokladu, že prepravca má pripojenie do colného systému, že tovar sa nemá nakladať.“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak sa na colné územie Spoločenstva dováža tovar nezahrnutý do predbežného colného vyhlásenia o vstupe v súlade s článkom 181c písm. c) až i), l) až n), analýza rizík sa vykoná pri predložení tovaru podľa možnosti na základe predbežného colného vyhlásenia pre colný režim dočasného uskladnenia alebo colného vyhlásenia, ktoré sa vzťahuje na tento tovar.“

10.

V článku 184e sa druhý a tretí odsek nahrádzajú takto:

„Ak sa zistí riziko, colný úrad prvého prístavu alebo letiska vstupu podnikne kroky vedúce k zákazu v prípade zásielky, pri ktorej sa zistí, že predstavuje vážne ohrozenie vyžadujúce si okamžitý zásah, pričom v každom prípade odovzdá výsledky analýzy rizík nasledujúcim prístavom alebo letiskám.

V nasledujúcich prístavoch alebo letiskách na colnom území Spoločenstva sa na tovar predložený colným orgánom v uvedenom prístave alebo na letisku uplatňuje článok 186.“

11.

Článok 184f sa vypúšťa.

12.

V časti I hlave VI kapitole 1 sa dopĺňa tento oddiel 5:

Oddiel 5

Oznámenie o príchode

Článok 184g

Prevádzkovateľ aktívneho dopravného prostriedku vstupujúceho na colné územie Spoločenstva alebo jeho zástupca upovedomí colné orgány prvého colného úradu vstupu o príchode dopravného prostriedku. Toto oznámenie o príchode obsahuje náležitosti nevyhnutné na identifikáciu predbežných colných vyhlásení o vstupe podaných v súvislosti so všetkým tovarom prepravovaným týmto dopravným prostriedkom. Pokiaľ je to možné, použijú sa dostupné metódy oznámenia o príchode.“

13.

Článok 186 sa nahrádza takto:

„Článok 186

1.   Tovar predkladaný colným orgánom, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, musí byť zahrnutý do predbežného colného vyhlásenia pre colný režim dočasného uskladnenia podľa pokynov colných orgánov.

Predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia podáva osoba predkladajúca tovar alebo iná osoba v jej mene, a to najneskôr v čase predloženia tovaru. Ak predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia podáva iná osoba ako prevádzkovateľ zariadenia na dočasné uskladnenie, colné orgány upovedomia tohto prevádzkovateľa o colnom vyhlásení za predpokladu, že táto osoba je uvedená v predbežnom colnom vyhlásení pre colný režim dočasného uskladnenia a má pripojenie do colného systému.

2.   Predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia môže mať jednu z týchto podôb, ako to predpisujú colné orgány:

a)

odkaz na akékoľvek predbežné colné vyhlásenie o vstupe pre daný tovar, doplnené o náležitosti predbežného colného vyhlásenia pre colný režim dočasného uskladnenia;

b)

predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia vrátane odkazu na akékoľvek predbežné colné vyhlásenie o vstupe pre daný tovar;

c)

vyhlásenie alebo iný prepravný doklad za predpokladu, že obsahuje náležitosti predbežného colného vyhlásenia pre colný režim dočasného uskladnenia vrátane odkazu na akékoľvek predbežné colné vyhlásenie o vstupe pre daný tovar.

3.   Odkaz na akékoľvek predbežné colné vyhlásenie o vstupe sa nevyžaduje v prípade, že ide už o dočasne uskladnený tovar alebo tomuto tovaru bolo pridelené colne schválené určenie alebo použitie, pričom tento tovar zároveň neopustil colné územie Spoločenstva.

4.   Komerčné prístavné inventarizačné systémy alebo prepravné inventarizačné systémy možno použiť za predpokladu, že ich schválili colné orgány.

5.   Predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia možno podať spolu s oznámením o príchode uvedeným v článku 184g, resp. toto oznámenie môže byť súčasťou tohto colného vyhlásenia.

6.   Na účely článku 49 kódexu sa predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia považuje za podané ku dňu predloženia tovaru.

7.   Colné orgány si predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia ponechajú na účely overenia, či sa tovaru, na ktorý sa vzťahuje, pridelilo colne schválené určenie alebo použitie.

8.   Predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia sa nevyžaduje v prípade, že najneskôr v čase predloženia colným orgánom:

a)

je pre tovar navrhnutý colný režim alebo sa na tovar inak uplatní colne schválené určenie alebo použitie, alebo

b)

sa v súlade s článkami 314b až 336 ustanoví dôkaz, že tovar disponuje štatútom tovaru Spoločenstva.

9.   Keď sa colné vyhlásenie podalo na colnom úrade vstupu ako predbežné colné vyhlásenie o vstupe v súlade s článkom 36c kódexu, colné orgány prijmú toto vyhlásenie ihneď pri predložení tovaru a tovar sa zaradí priamo do deklarovaného režimu za podmienok stanovených pre tento režim.

10.   Na účely odsekov 1 až 9, ak sa tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva a ktorý sa prepravuje z colného úradu odoslania v tranzitnom režime, predkladá na colné konanie colnému úradu určenia na colnom území Spoločenstva, tranzitné vyhlásenie pre colné orgány colného úradu určenia sa považuje za predbežné colné vyhlásenie pre colný režim dočasného uskladnenia.“

14.

Článok 189 sa nahrádza takto:

„Článok 189

Tovar dovážaný na colné územie Spoločenstva po mori alebo letecky, ktorý ostáva na palube toho istého dopravného prostriedku na prepravu bez prekládky, sa predkladá colným orgánom v súlade s článkom 40 kódexu iba v tých prístavoch alebo letiskách Spoločenstva, v ktorých prebehne ich vykládka alebo prekládka.“

15.

V článku 251 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

v prípade ostatného tovaru colný úrad vývozu bol informovaný v súlade s článkom 792a ods. 1 alebo sa v súlade s článkom 796e ods. 2 domnieva, že deklarovaný tovar neopustil colné územie Spoločenstva.“

16.

Článok 592a sa mení a dopĺňa takto:

a)

Písmeno e) sa nahrádza takto:

„e)

tovar zahrnutý do colného vyhlásenia vyhotoveného podľa akéhokoľvek iného predpisu v súlade s článkom 231, článkom 232 ods. 2 a článkom 233 s výnimkou paliet, kontajnerov a cestných, železničných, leteckých, námorných a vnútrozemských vodných dopravných prostriedkov prepravovaných v súlade s prepravnou zmluvou;“.

b)

Písmeno g) sa nahrádza takto:

„g)

tovar, pre ktorý je povolené ústne vyhlásenie v súlade s článkami 226, 227 a článkom 229 ods. 2 s výnimkou paliet, kontajnerov a cestných, železničných, leteckých, námorných a vnútrozemských vodných dopravných prostriedkov prepravovaných v súlade s prepravnou zmluvou;“.

c)

Písmeno j) sa nahrádza takto:

„j)

tovar prepravovaný na palube plavidiel pravidelných liniek, riadne potvrdený v súlade s článkom 313b; a tovar na plavidlách, resp. v lietadlách premávajúcich medzi prístavmi, resp. letiskami Spoločenstva bez akéhokoľvek zastavenia sa v prístave alebo medzipristátia na letisku mimo colného územia Spoločenstva;“.

d)

Dopĺňajú sa tieto písmená k) až m):

„k)

zbrane a vojenské vybavenie vyvážané z colného územia Spoločenstva orgánmi zodpovednými za vojenskú obranu členského štátu, vojenskou prepravou alebo prepravou uskutočňovanou na výlučné použitie vojenských orgánov;

l)

nižšie uvedený tovar vyvážaný z colného územia Spoločenstva priamo na vrtné alebo výrobné plošiny prevádzkované osobou usadenou na colnom území Spoločenstva:

i)

tovar, ktorý sa má použiť na výstavbu, opravu, údržbu alebo konverziu takýchto plošín;

ii)

tovar, ktorý sa má použiť na osadenie na takéto plošiny alebo na ich vybavenie;

iii)

zásoby, ktoré sa majú použiť alebo spotrebovať na takýchto plošinách;

m)

tovar v zásielke, ktorého skutočná hodnota nepresahuje 22 EUR, za predpokladu, že colné orgány súhlasia s tým, že so súhlasom hospodárskeho subjektu vykonajú analýzu rizík na základe informácií obsiahnutých v systéme, ktorý používa tento hospodársky subjekt, alebo informácií, ktoré tento systém poskytne.“

17.

V článku 592b ods. 1 písm. a) sa bod ii) nahrádza takto:

„ii)

pre voľne uložený/kombinovaný náklad, iný ako v prípadoch, keď sa uplatňuje bod iii) alebo iv), najmenej štyri hodiny pred odchodom z prístavu na colnom území Spoločenstva;“.

18.

Článok 592g sa nahrádza takto:

„Článok 592g

Ak sa tovar, na ktorý sa vzťahuje výnimka podľa článku 592a písm. c) až m) z požiadavky podať colné vyhlásenie v časových lehotách stanovených v článkoch 592b a 592c, vyváža von z colného územia Spoločenstva, analýza rizík sa vykoná pri predložení tovaru podľa možnosti na základe colného vyhlásenia, ktoré sa vzťahuje na tento tovar.“

19.

V článku 792a ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.

20.

Článok 792b sa nahrádza takto:

„Článok 792b

Články 796da a 796e sa uplatňujú primerane v prípadoch, keď sa podalo vývozné colné vyhlásenie v papierovej podobe.“

21.

Za článok 796d sa vkladá tento článok 796da:

„Článok 796da

1.   Ak po uplynutí 90 dní od prepustenia tovaru na vývoz colný úrad vývozu nedostal správu ‚Výsledky kontroly výstupu‘ uvedenú v článku 796d ods. 2, colný úrad vývozu môže v prípade potreby požiadať vývozcu alebo deklaranta, aby uviedol dátum, ku ktorému tovar opustil colné územie Spoločenstva, a colný úrad, kde sa tak stalo.

2.   Vývozca alebo deklarant môžu z vlastnej iniciatívy alebo po žiadosti predloženej v súlade s odsekom 1 informovať colný úrad vývozu, že tovar opustil colné územie Spoločenstva, pričom uvedie dátum, ku ktorému tovar opustil colné územie Spoločenstva, a colný úrad výstupu, kde sa tak stalo, a požiada colný úrad vývozu o potvrdenie výstupu. V tomto prípade colný úrad vývozu požiada colný úrad výstupu o správu ‚Výsledky kontroly výstupu‘, ktorý na žiadosť odpovie do 10 dní.

3.   Ak v prípadoch uvedených v odseku 2 colný úrad výstupu nepotvrdí výstup tovaru v časovej lehote uvedenej v odseku 2, colný úrad vývozu informuje vývozcu alebo deklaranta.

Vývozca alebo deklarant môže colnému úradu vývozu poskytnúť dôkaz, že tovar opustil colné územie Spoločenstva.

4.   Dôkaz uvedený v odseku 3 možno poskytnúť najmä jedným z týchto spôsobov alebo ich kombináciou:

a)

kópia dodacieho listu podpísaná alebo potvrdená príjemcom mimo colného územia Spoločenstva;

b)

potvrdenie o zaplatení alebo faktúra, alebo dodací list riadne podpísaný alebo potvrdený hospodárskym subjektom, ktorý vyviezol tovar z colného územia Spoločenstva;

c)

colné vyhlásenie podpísané alebo potvrdené spoločnosťou, ktorá vyviezla tovar z colného územia Spoločenstva;

d)

doklad osvedčený colnými orgánmi členského štátu alebo krajiny mimo colného územia Spoločenstva alebo

e)

záznamy hospodárskeho subjektu o tovare dodanom pre ropné a plynové vrtné a výrobné plošiny.“

22.

Článok 796e sa nahrádza takto:

„Článok 796e

1.   Colný úrad vývozu vydá vývozcovi alebo deklarantovi osvedčenie o výstupe v týchto prípadoch:

a)

dostal od colného úradu výstupu správu ‚Výsledky kontroly výstupu‘;

b)

v prípadoch uvedených v článku 796da ods. 2 nedostal od colného úradu výstupu do 10 dní správu ‚Výsledky kontroly výstupu‘, ale je presvedčený, že dôkaz poskytnutý v súlade s článkom 796da ods. 4 je dostatočný.

2.   Ak colný úrad vývozu po uplynutí lehoty 150 dní od dátumu prepustenia tovaru na vývoz nedostal od colného úradu výstupu ani správu ‚Výsledky kontroly výstupu‘, ani uspokojivý dôkaz v súlade s článkom 796da ods. 4, colný úrad vývozu to môže považovať za informáciu, že tovar neopustil colné územie Spoločenstva.

3.   Colný úrad vývozu informuje vývozcu alebo deklaranta a deklarovaný colný úrad výstupu o zrušení platnosti vývozného colného vyhlásenia. Colný úrad vývozu informuje deklarovaný colný úrad výstupu, ak prijal dôkaz v súlade s odsekom 1 písm. b).“

23.

Článok 842a sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

v prípadoch uvedených v článku 592a písm. a) až m);“

b)

písmeno b) sa vypúšťa.

24.

V článku 842d ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Článok 592b ods. 2 a 3 a článok 592c sa uplatňujú primerane.“

25.

Dopĺňa sa tento článok 842f:

„Článok 842f

Ak tovar podliehajúci predbežnému colnému vyhláseniu o výstupe neopustil v lehote do 150 dní od dátumu podania colného vyhlásenia colné územie Spoločenstva, predbežné colné vyhlásenie o výstupe sa považuje za nepodané.“

26.

Príloha 30A sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

27.

Príloha 37 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu.

28.

Príloha 38 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou III k tomuto nariadeniu.

29.

Vkladá sa príloha 38d v súlade s prílohou IV k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2009.

Do 1. júla 2010 sa však článok 1 bod 2, pokiaľ sa týka článku 4o ods. 4 a údajov uvedených v prílohe 38d bode 4, uplatňuje iba vtedy, keď sú uvedené údaje dostupné vo vnútroštátnych systémoch.

Článok 1 bod 2, pokiaľ sa týka článku 4o ods. 1, sa uplatňuje odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Členský štát môže uplatňovať článok 1 bod 2, pokiaľ sa týka článku 4l, pred 1. júlom 2009. V takom prípade musí Komisii oznámiť dátum, odkedy sa uplatňuje. Komisia tieto informácie uverejní.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. apríla 2009

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13.

(4)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 360, 19.12.2006, s. 64.


PRÍLOHA I

Príloha 30A sa mení a dopĺňa takto:

1.

Oddiel 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do poznámky 1.1 sa dopĺňa táto veta:

„Žiadosť o odklon, ktorú je potrebné podať, keď aktívny dopravný prostriedok vstupujúci na colné územie Spoločenstva má najprv prísť na colný úrad v členskom štáte, ktorý nebol uvedený v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe, obsahuje informácie uvedené v tabuľke 6.“

b)

Poznámka 1.2 sa nahrádza takto:

„1.2.

Tabuľky 1 až 7 obsahujú všetky prvky údajov, ktoré sú potrebné pre príslušné režimy, colné vyhlásenia a žiadosti o odklon. Poskytuje sa v nich celkový prehľad požiadaviek, ktoré sú potrebné pre rôzne režimy, colné vyhlásenia a žiadosti o odklon.“

c)

Poznámka 1.6 sa nahrádza takto:

„1.6.

Opis a poznámky uvedené v oddiele 4 v súvislosti s predbežnými colnými vyhláseniami o vstupe a výstupe, zjednodušenými režimami a žiadosťami o odklon sa uplatňujú na prvky údajov uvedené v tabuľkách 1 až 7.“

d)

V poznámke 2.1 sa v druhom odseku slová „tabuľky 6“ nahrádzajú slovami „tabuľky 7“.

e)

V poznámke 2.2 sa v druhom odseku slová „tabuľky 6“ nahrádzajú slovami „tabuľky 7“.

f)

V poznámke 3.1 sa v druhom odseku slová „tabuľky 6“ nahrádzajú slovami „tabuľky 7“.

g)

V poznámke 3.2 sa v druhom odseku slová „tabuľky 6“ nahrádzajú slovami „tabuľky 7“.

h)

Poznámka 4.1 sa nahrádza takto:

„4.1.

Stĺpce ‚Predbežné colné vyhlásenie o výstupe – Expresné zásielky‘ a ‚Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – Expresné zásielky‘ v tabuľke 2 obsahujú požadované údaje, ktoré je potrebné colným orgánom poskytnúť elektronicky na účely analýzy rizík pred odchodom alebo príchodom expresných zásielok. Poštové služby si môžu vybrať elektronický spôsob poskytovania údajov uvedených v stĺpcoch tabuľky 2 colným orgánom na účely analýzy rizík pred odchodom alebo príchodom poštových zásielok.“

i)

Poznámka 4.2 sa nahrádza takto:

„4.2.

Na účely tejto prílohy sa expresnou zásielkou rozumie jednotlivá položka prepravovaná prostredníctvom integrovanej služby zahŕňajúcej odoslanie/časovo ohraničené zhromažďovanie, prepravu, colné konanie a dodávanie balíkov, pričom sa sleduje miesto, kde sa tieto položky práve nachádzajú, a udržiava kontrola nad nimi počas celého priebehu poskytovania tejto služby.“

j)

Poznámka 4.3 sa nahrádza takto:

„4.3.

Na účely tejto prílohy poštová zásielka znamená jednotlivú položku s maximálnou hmotnosťou 50 kg, ktorá sa dopravuje poštovým systémom v súlade s predpismi dohovoru o Svetovej poštovej únii, kde tento tovar prepravujú vlastníci práv a povinností podľa týchto pravidiel, alebo sa tovar prepravuje v mene týchto vlastníkov.“

k)

V poznámke 5.1 sa slová „v tabuľke 6“ nahrádzajú slovami „v tabuľke 7“.

2.

Oddiel 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 2.1 sa v tabuľke 1 medzi riadky „Kódy krajiny/krajín na trase“ a „Colný úrad výstupu“ vkladá tento riadok:

„Spôsob dopravy na hranici

 

Z“

b)

V bode 2.2 sa tabuľka 2 mení a dopĺňa takto:

i)

V druhom stĺpci sa nadpis „Predbežné colné vyhlásenie o výstupe – poštové a expresné zásielky (pozri poznámky 3.1 a 4.1 až 4.3)“ nahrádza nadpisom „Predbežné colné vyhlásenie o výstupe – expresné zásielky (pozri poznámky 3.1 a 4.1 až 4.3)“.

ii)

V štvrtom stĺpci sa nadpis „Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – poštové a expresné zásielky (pozri poznámky 2.1 a 4.1 až 4.3)“ nahrádza nadpisom „Predbežné colné vyhlásenie o vstupe – expresné zásielky (pozri poznámky 2.1 a 4.1 až 4.3)“.

iii)

Medzi riadkami „Prepravca“ a „Kódy krajiny/krajín na trase“ sa vkladajú tieto riadky:

„Referenčné číslo prepravy

 

 

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

 

 

Z“

iv)

Medzi riadky „Kódy krajiny/krajín na trase“ a „Colný úrad výstupu“ sa vkladá tento riadok:

„Spôsob dopravy na hranici

 

 

Z“

c)

V bode 2.3 sa v tabuľke 3 medzi riadky „Kódy krajiny/krajín na trase“ a „Miesto naloženia“ vkladá tento riadok:

„Spôsob dopravy na hranici

Z“

d)

V bode 2.4 sa v tabuľke 4 medzi riadky „Kódy krajiny/krajín na trase“ a „Miesto naloženia“ vkladá tento riadok:

„Spôsob dopravy na hranici

Z“

e)

V bode 2.5 sa tabuľka 5 mení a dopĺňa takto:

i)

Medzi riadky „Kódy krajiny/krajín na trase“ a „Colný úrad výstupu“ sa vkladá tento riadok:

„Spôsob dopravy na hranici

 

Z“

ii)

Medzi riadky „Identifikačné číslo zariadenia, ak sú použité kontajnery“ a „Kód tovaru“ sa vkladá tento riadok:

„Číslo tovarovej položky

X

X“

f)

Dopĺňa sa tento bod 2.6:

„2.6.   Požiadavky na údaje v žiadosti o odklon – tabuľka 6

Názov

 

Spôsob dopravy na hranici

Z

Identifikácia dopravných prostriedkov prekračujúcich hranicu

Z

Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území

Z

Kód krajiny deklarovaného prvého colného úradu vstupu

Z

Osoba žiadajúca o odklon

Z

MRN

X

Číslo tovarovej položky

X

Kód prvého miesta príchodu

Z

Kód skutočného prvého miesta príchodu

Z“

3.

V oddiele 3 v nadpise „Požiadavky na údaje pri zjednodušených postupoch“ sa slová „tabuľka 6“ nahrádzajú slovami „tabuľka 7“.

4.

Oddiel 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Pred vysvetlivku k prvku údajov „Colné vyhlásenie“ sa vkladá tento text:

MRN

Žiadosť o odklon: Referenčné číslo prepravy (Movement reference number – MRN) je alternatíva k týmto dvom prvkom údajov:

identifikácia dopravných prostriedkov prekračujúcich hranicu,

dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území.“

b)

Vo vysvetlivke k prvku údajov „Číslo prepravného dokladu“ sa prvý odsek nahrádza takto:

„Referenčné číslo prepravného dokladu, ktorý sa vzťahuje na prepravu tovaru na colné územie a z colného územia. V prípade, že osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie o vstupe je odlišná od prepravcu, je potrebné uviesť aj číslo prepravného dokladu prepravcu.“

c)

Vysvetlivka k prvku údajov „Odosielateľ“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

poznámka pod čiarou č. 2 sa vypúšťa;

ii)

druhý odsek sa nahrádza takto:

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe: tento údaj sa musí uviesť, ak je iný, ako je osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie; tento údaj sa poskytuje v podobe čísla EORI odosielateľa, ak má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie o výstupe toto číslo k dispozícii. Ak sú podrobnosti potrebné pre predbežné colné vyhlásenie o výstupe uvedené v colnom vyhlásení v súlade s článkom 182b ods. 3 kódexu a s článkom 216 tohto nariadenia, táto informácia sa zhoduje s položkou ‚Odosielateľ/Vývozca‘ uvedenou na tomto colnom vyhlásení.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe: tento údaj sa uvádza v podobe čísla EORI odosielateľa, ak má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie toto číslo k dispozícii.“

d)

Vysvetlivka k prvku údajov „Odosielateľ/Vývozca“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

poznámka pod čiarou č. 2 sa vypúšťa;

ii)

za prvý odsek sa vkladá tento odsek:

„Uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 16. Ak odosielateľ/vývozca nemá číslo EORI, colná správa mu môže prideliť ad hoc číslo pre príslušné colné vyhlásenie.“

e)

Vysvetlivka k prvku údajov „Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

poznámka pod čiarou č. 1 sa vypúšťa;

ii)

za slová „Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie“ sa vkladá tento odsek:

„Táto informácia sa uvádza v podobe čísla EORI osoby predkladajúcej predbežné colné vyhlásenie.“

f)

Medzi vysvetlivku k prvku údajov „Osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie“ a vysvetlivku k prvku údajov „Príjemca“ sa vkladá tento text:

Osoba žiadajúca o odklon

Žiadosť o odklon: Osoba, ktorá žiada o odklon pri vstupe. Táto informácia sa uvádza v podobe čísla EORI osoby žiadajúcej o odklon.“

g)

Vysvetlivka k prvku údajov „Príjemca“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

poznámka pod čiarou č. 1 sa vypúšťa;

ii)

vkladá sa tento odsek:

„Ak je potrebné poskytnúť túto informáciu, uvádza sa v podobe čísla EORI príjemcu, ak má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie toto číslo k dispozícii.“;

iii)

za odsek začínajúci sa odkazom na „predbežné colné vyhlásenia o výstupe“ sa dopĺňa tento odsek:

„Uvádza sa v podobe čísla EORI príjemcu, ak má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie toto číslo k dispozícii.“

h)

Vysvetlivka k prvku údajov „Deklarant/zástupca“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

poznámka pod čiarou č. 1 sa vypúšťa;

ii)

za prvý odsek sa vkladá táto veta:

„Táto informácia sa uvádza v podobe čísla EORI deklaranta/zástupcu.“

i)

Vysvetlivka k prvku údajov „Prepravca“ sa mení a dopĺňa takto:

Prepravca

Túto informáciu je potrebné poskytnúť, ak ide o inú osobu, ako je tá, ktorá podáva predbežné colné vyhlásenie o vstupe.

Táto informácia sa uvádza v podobe čísla EORI prepravcu, ak má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie toto číslo k dispozícii. Avšak v situáciách, na ktoré sa vzťahuje článok 183 ods. 6 a 8, sa číslo EORI prepravcu uvádza. Číslo EORI prepravcu sa uvádza aj v situáciách, na ktoré sa vzťahuje článok 184d ods. 2.“

j)

Vysvetlivka k prvku údajov „Strana, ktorej sa má príchod tovaru oznámiť“ sa mení a dopĺňa takto:

i)

poznámka pod čiarou č. 1 sa vypúšťa;

ii)

za prvý odsek sa vkladá táto veta:

„Táto informácia sa uvádza v podobe čísla EORI strany, ktorej sa má príchod tovaru oznámiť, ak má osoba predkladajúca predbežné colné vyhlásenie toto číslo k dispozícii.“

k)

Vo vysvetlivke k prvku údajov „Totožnosť a štátna príslušnosť aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice“ sa prvý odsek nahrádza takto:

„Totožnosť a štátna príslušnosť aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice colného územia Spoločenstva. Na účely udania totožnosti sa použijú vymedzenia pojmov stanovené v prílohe 37 pre kolónku 18 JCD. V prípade námornej a vnútrozemskej vodnej dopravy sa uvádza identifikačné číslo lode podľa IMO alebo jedinečné európske identifikačné číslo plavidla (ENI). V prípade leteckej dopravy nie je potrebné poskytovať informácie.

Pre štátnu príslušnosť sa použijú kódy ustanovené v prílohe 38 pre odsek 21 JCD, ak tieto informácie ešte nie sú obsiahnuté v údajoch o totožnosti.“

l)

Medzi vysvetlivku k prvku údajov „Totožnosť a štátna príslušnosť aktívneho dopravného prostriedku prekračujúceho hranice“ a vysvetlivku k prvku údajov „Referenčné číslo prepravy“ sa vkladá tento text:

Identifikácia dopravných prostriedkov prekračujúcich hranice

Žiadosť o odklon: Táto informácia sa uvádza v podobe identifikačného čísla lode podľa IMO, kódu podľa ENI alebo čísla letu podľa IATA pre námornú, vnútrozemskú vodnú, resp. leteckú dopravu.

V prípade leteckej dopravy, ak prevádzkovateľ lietadla prepravuje tovar na základe dohody o spoločných letových kódoch s partnermi, použije sa spoločný letový kód partnerov.“

m)

Vo vysvetlivke k prvku údajov „Referenčné číslo prepravy“ sa prvý odsek nahrádza takto:

„Konkrétne údaje o ceste dopravného prostriedku, napríklad číslo plavby, číslo letu, číslo jazdy, ktoré sa majú poskytnúť v prípade potreby.

V prípade leteckej dopravy, ak prevádzkovateľ lietadla prepravuje tovar na základe dohody o spoločných letových kódoch s partnermi, použije sa spoločný letový kód partnerov.“

n)

Do vysvetlivky k prvku údajov „Kód prvého miesta príchodu“ sa dopĺňa tento odsek:

Žiadosť o odklon: musí sa poskytnúť kód deklarovaného colného úradu prvého príchodu.“

o)

Medzi vysvetlivku k prvku údajov „Kód prvého miesta príchodu“ a vysvetlivku k prvku údajov „Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území“ sa vkladá tento text:

Kód skutočného prvého miesta príchodu

Žiadosť o odklon: musí sa poskytnúť kód skutočného colného úradu prvého príchodu.

Kód krajiny deklarovaného prvého colného úradu vstupu

Žiadosť o odklon: Použijú sa kódy stanovené v prílohe 38 pre kolónku 2 JCD.“

p)

Do vysvetlivky k prvku údajov „Dátum a čas príchodu na prvé miesto príchodu na colnom území“ sa dopĺňa tento odsek:

Žiadosť o odklon: Túto informáciu stačí uvádzať v podobe dátumu, použije sa kód n8 (SSRRMMDD).“

q)

Vo vysvetlivke k prvku údajov „Kódy krajiny/krajín na trase“ sa druhý a tretí odsek nahrádzajú takto:

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe pre expresné zásielky – poštové zásielky: uvedie sa len krajina konečného určenia tovaru.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe pre expresné zásielky – poštové zásielky: uvedie sa len krajina pôvodného odoslania tovaru.“

r)

Medzi vysvetlivku k prvku údajov „Kód meny“ a vysvetlivku k prvku údajov „Colný úrad výstupu“ sa vkladá tento text:

Spôsob dopravy na hranici

Predbežné colné vyhlásenie o vstupe: Spôsob dopravy zodpovedajúci aktívnemu dopravnému prostriedku, na ktorom má tovar vstúpiť na colné územie Spoločenstva. V prípade kombinovanej dopravy platia pravidlá stanovené vo vysvetlivkách pre kolónku 21 v prílohe 37.

Ak sa letecký náklad prepravuje iným ako leteckým spôsobom dopravy, v colnom vyhlásení sa uvádza tento iný spôsob dopravy.

Použijú sa kódy 1, 2, 3, 4, 7, 8 alebo 9 stanovené v prílohe 38 pre kolónku 25 JCD.

[Odkaz: kolónka 25 JCD].“

s)

Vo vysvetlivke k prvku údajov „Colný úrad výstupu“ sa druhý odsek nahrádza takto:

Predbežné colné vyhlásenia o výstupe pre expresné zásielky – poštové zásielky: tento prvok sa nemusí poskytnúť iba v prípade, ak ho možno automaticky a jednoznačne odvodiť od ostatných dátových prvkov, ktoré poskytol obchodník.“

t)

Vo vysvetlivke k prvku údajov „Miesto naloženia“ sa druhý odsek nahrádza takto:

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe pre expresné zásielky – poštové zásielky: tento prvok sa nemusí poskytnúť iba v prípade, ak ho možno automaticky a jednoznačne odvodiť od ostatných dátových prvkov, ktoré poskytol deklarant.“

u)

Vo vysvetlivke k prvku údajov „Číslo tovarovej položky“ sa prvý odsek nahrádza takto:

„Číslo tovarovej položky v súvislosti s celkovým počtom položiek uvedených v colnom vyhlásení, predbežnom colnom vyhlásení alebo žiadosti o odklon.

Žiadosť o odklon: ak je poskytnuté MRN a žiadosť o odklon sa netýka všetkých tovarových položiek predbežného colného vyhlásenia o vstupe, osoba žiadajúca o odklon musí uviesť príslušné čísla položiek pridelené tovarom v pôvodnom predbežnom colnom vyhlásení o vstupe.“


PRÍLOHA II

V prílohe 37 sa hlava II mení a dopĺňa takto:

1.

Oddiel A sa mení a dopĺňa takto:

a)

V kolónke 2: Odosielateľ/vývozca sa prvý odsek nahrádza takto:

„Uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 16. Ak odosielateľ/vývozca nemá číslo EORI, colná správa mu môže prideliť ad hoc číslo pre príslušné colné vyhlásenie.“

b)

V kolónke 8: Príjemca sa druhý odsek nahrádza takto:

„Ak sa požaduje identifikačné číslo, uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 16. Ak číslo EORI príjemcovi nebolo pridelené, uveďte číslo požadované právnymi predpismi príslušného členského štátu.“

c)

V kolónke 14: Deklarant/zástupca sa prvý odsek nahrádza takto:

„Uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 16. Ak deklarant/zástupca nemá číslo EORI, colná správa mu môže prideliť ad hoc číslo pre príslušné colné vyhlásenie.“

d)

V kolónke 50: Hlavný zodpovedný sa prvá veta nahrádza takto:

„Uveďte celé meno (osoby alebo spoločnosti) a adresu hlavného zodpovedného, ako aj číslo EORI podľa článku 1 ods. 16. Ak je poskytnuté číslo EORI, členské štáty nie sú povinné uviesť celé meno a adresu (osoby alebo spoločnosti).“

2.

Oddiel C sa mení a dopĺňa takto:

a)

V kolónke 2: Odosielateľ/vývozca sa tretí odsek nahrádza takto:

„Ak sa požaduje identifikačné číslo, uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 16. Ak číslo EORI odosielateľovi/vývozcovi nebolo pridelené, uveďte číslo požadované právnymi predpismi príslušného členského štátu.“

b)

V kolónke 8: Príjemca sa prvý odsek nahrádza takto:

„Uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 16. Ak príjemca nemá číslo EORI, colná správa mu môže prideliť ad hoc číslo pre príslušné colné vyhlásenie.“

c)

V kolónke 14: Deklarant/zástupca sa prvý odsek nahrádza takto:

„Uveďte číslo EORI podľa článku 1 ods. 16. Ak deklarant/zástupca nemá číslo EORI, colná správa mu môže prideliť ad hoc číslo pre príslušné colné vyhlásenie.“


PRÍLOHA III

V prílohe 38 sa hlava II mení a dopĺňa takto:

1.

Znenie kolónky 2: Odosielateľ/vývozca sa nahrádza takto:

„Pokiaľ sa vyžaduje identifikačné číslo, použije sa číslo EORI. Jeho štruktúra je takáto:

Pole

Obsah

Druh poľa

Formát

Príklad

1

Identifikačný znak členského štátu prideľujúceho číslo (2-miestny alfabetický kód krajiny ISO)

alfabetické 2

a2

PL

2

Jedinečný identifikačný znak v členskom štáte

alfanumerické 15

an..15

1234567890ABCDE

Príklad: ‚PL1234567890ABCDE‘ pre poľského vývozcu (kód krajiny: PL), ktorého jedinečné vnútroštátne číslo EORI je ‚1234567890ABCDE‘.

Kód krajiny: abecedné kódy Spoločenstva používané pre krajiny a územia vychádzajú z platných 2-miestnych alfabetických kódov ISO (a2), pokiaľ sú zlučiteľné s požiadavkami nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 z 22. mája 1995 o štatistike obchodovania s tovarom Spoločenstva a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami (1). Komisia pravidelne uverejňuje nariadenia, ktorými sa aktualizuje zoznam kódov jednotlivých krajín.

2.

Znenie kolónky 8: Príjemca sa nahrádza takto:

„V prípade, že sa vyžaduje identifikačné číslo, použije sa číslo EORI v podobe ustanovenej v opise pre kolónku 2.“

3.

V kolónke 14: Deklarant/zástupca sa písmeno b) nahrádza takto:

a)

prvá veta sa nahrádza takto:

„V prípade, že sa vyžaduje identifikačné číslo, použije sa číslo EORI v podobe ustanovenej v opise pre kolónku 2.“;

b)

druhá veta sa vypúšťa.

4.

Za kolónku 49 sa dopĺňa táto kolónka 50:

Kolónka 50: Hlavný zodpovedný

V prípade, že sa vyžaduje identifikačné číslo, použije sa číslo EORI v podobe ustanovenej v opise pre kolónku 2.“


(1)  Ú. v. ES L 118, 25.5.1995, s. 10.“


PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA 38d

(uvádzaná v článku 4o)

Údaje spracúvané v centrálnom systéme podľa článku 4o ods. 1

1.

Číslo EORI podľa článku 1 ods. 16.

2.

Celé meno osoby.

3.

Adresa sídla/bydliska: úplná adresa miesta, kde je osoba usadená/má pobyt, vrátane identifikačného znaku krajiny alebo územia (2-miestny alfabetický kód krajiny ISO, pokiaľ je dostupný, ako sa ustanovuje v prílohe 38 hlave II kolónke 2).

4.

Identifikačné číslo (čísla) pre DPH, ako ho členské štáty pridelia.

5.

V prípade potreby právny štatút uvedený v zakladajúcej listine.

6.

Dátum založenia alebo v prípade fyzickej osoby dátum narodenia.

7.

Typ osoby (fyzická osoba, právnická osoba, združenie osôb, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 kódexu) v podobe kódu. Príslušné kódy sú tieto:

1.

Fyzická osoba

2.

Právnická osoba

3.

Združenie osôb, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 kódexu.

8.

Kontaktné informácie: meno kontaktnej osoby, adresa a prípadne tieto údaje: telefónne číslo, faxové číslo, e-mailová adresa.

9.

V prípade osoby, ktorá nie je usadená na colnom území Spoločenstva: identifikačné číslo (čísla), ak ho (ich) dotknutým osobám pridelili na colné účely príslušné orgány v tretej krajine, s ktorou je uzatvorená platná dohoda o vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach. Toto identifikačné číslo (čísla) musí (musia) obsahovať identifikačný znak krajiny alebo územia (2-miestny alfabetický kód krajiny ISO, ak je k dispozícii, podľa vymedzenia v prílohe 38 hlave II kolónke 2).

10.

Prípadný štvormiestny číselný kód hlavnej hospodárskej činnosti v súlade so štatistickou klasifikáciou hospodárskych činností v Európskom spoločenstve (NACE), uvedený v obchodnom registri príslušného členského štátu.

11.

Prípadne dátum skončenia platnosti čísla EORI.

12.

Súhlas so zverejnením osobných údajov uvedených v bodoch 1, 2 a 3, ak bol udelený.“


17.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 313/2009

zo 16. apríla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, pokiaľ ide o spúšťaciu úroveň dodatočných ciel na uhorky a čerešne, s výnimkou višní

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143 písm. b) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), sa ustanovuje dozor nad dovozom produktov uvedených v prílohe XVII k danému nariadeniu. Uvedený dozor sa má vykonávať v súlade s pravidlami stanovenými v článku 308d nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (3).

(2)

S cieľom uplatňovať článok 5 ods. 4 Dohody o poľnohospodárstve (4) uzatvorenej v rámci Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní a na základe posledných dostupných údajov za roky 2006, 2007 a 2008 by sa pre uhorky a čerešne, s výnimkou višní mala upraviť spúšťacia úroveň dodatočných ciel.

(3)

Z tohto dôvodu by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 1580/2007.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1580/2007 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. mája 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. apríla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA XVII

DODATOČNÉ DOVOZNÉ CLÁ: HLAVA IV KAPITOLA II ODDIEL 2

Opis výrobkov nemá vplyv na pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry a slúži len na informáciu. Rozsah pôsobnosti dodatočných ciel je na účely tejto prílohy určený rozsahom pôsobnosti číselných znakov KN v ich aktuálnej podobe v čase prijatia tohto nariadenia.

Poradové číslo

Číselný znak KN

Opis

Obdobie uplatňovania

Spúšťacia úroveň

(v tonách)

78.0015

0702 00 00

Rajčiaky

Od 1. októbra do 31. mája

594 495

78.0020

Od 1. júna do 30. septembra

108 775

78.0065

0707 00 05

Uhorky

Od 1. mája do 31. októbra

19 309

78.0075

Od 1. novembra do 30. apríla

17 223

78.0085

0709 90 80

Artičoky

Od 1. novembra do 30. júna

16 421

78.0100

0709 90 70

Cukety

Od 1. januára do 31. decembra

65 893

78.0110

0805 10 20

Pomaranče

Od 1. decembra do 31. mája

700 277

78.0120

0805 20 10

Klementínky

Od 1. novembra do konca februára

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarínky (vrátane tangerínok a satsuma); wilkingy a iné podobné citrusové hybridy

Od 1. novembra do konca februára

95 620

78.0155

0805 50 10

Citróny

Od 1. júna do 31. decembra

335 735

78.0160

Od 1. januára do 31. mája

64 586

78.0170

0806 10 10

Stolové hrozno

Od 21. júla do 20. novembra

89 754

78.0175

0808 10 80

Jablká

Od 1. januára do 31. augusta

876 665

78.0180

Od 1. septembra do 31. decembra

106 465

78.0220

0808 20 50

Hrušky

Od 1. januára do 30. apríla

257 327

78.0235

Od 1. júla do 31. decembra

37 316

78.0250

0809 10 00

Marhule

Od 1. júna do 31. júla

4 199

78.0265

0809 20 95

Čerešne, s výnimkou višní

Od 21. mája do 10. augusta

133 425

78.0270

0809 30

Broskyne vrátane nektáriniek

Od 11. júna do 30. septembra

39 144

78.0280

0809 40 05

Slivky

Od 11. júna do 30. septembra

7 658“


17.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 314/2009

zo 16. apríla 2009,

ktorým sa prijíma dočasné výnimočné podporné opatrenie pre trh s bravčovým a hovädzím mäsom v podobe schémy likvidácie v časti Spojeného kráľovstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 191 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

V dôsledku nedávnych zistení zvýšenej hladiny dioxínov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v bravčovom mäse s pôvodom v Írsku je situácia na trhu s bravčovým mäsom v Írsku a Severnom Írsku obzvlášť kritická. Príslušné orgány prijali rôzne opatrenia na riešenie situácie.

(2)

Poľnohospodárskym podnikom zameraným na chov ošípaných a hovädzieho dobytka v Írsku bolo dodané kontaminované krmivo. Kontaminované krmivo predstavuje veľmi veľkú časť potravy ošípaných, čo viedlo k zvýšenej hladine dioxínov v mäse ošípaných z postihnutých poľnohospodárskych podnikov. Vzhľadom na ťažkosti pri spätnom vysledovaní bravčového mäsa k poľnohospodárskym podnikom a vzhľadom na zvýšenú hladinu dioxínu zistenú v postihnutom bravčovom mäse sa írske orgány rozhodli prijať preventívne opatrenie, a to stiahnuť všetko bravčové mäso a výrobky z bravčového mäsa z trhu.

(3)

Vzhľadom na výnimočné okolnosti a praktické ťažkosti, v ktorých sa trh s bravčovým mäsom v Írsku a Severnom Írsku nachádza, prijala Komisia nariadenie (ES) č. 1278/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa prijímajú núdzové podporné opatrenia pre trh s bravčovým mäsom v podobe podpory na súkromné skladovanie v Írsku (2) a nariadenie (ES) č. 1329/2008 z 22. decembra 2008, ktorým sa prijímajú núdzové podporné opatrenia pre trh s bravčovým mäsom v podobe podpory na súkromné skladovanie v časti Spojeného kráľovstva (3).

(4)

Európska rada okrem toho na svojom zasadnutí 11. a 12. decembra 2008 vyzvala Komisiu, aby podporila poľnohospodárov a bitúnky v Írsku prostredníctvom spolufinancovaných opatrení na odstránenie príslušných zvierat a výrobkov z trhu.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 94/2009 z 30. januára 2009, ktorým sa prijíma dočasné výnimočné podporné opatrenie pre trh s bravčovým a hovädzím mäsom v podobe schémy likvidácie v Írsku (4), v tejto súvislosti ustanovuje schému likvidácie určitých ošípaných a hovädzieho dobytka pochádzajúceho z poľnohospodárskych podnikov, ktoré použili kontaminované krmivo, ako aj výrobkov z bravčového mäsa, ktoré sú zablokované na bitúnkoch v Írsku, resp. spadajú pod ich zodpovednosť.

(6)

Komisia navyše 23. decembra 2008 rozhodla, že z dôvodu kontaminácie dioxínom v Írsku (5) nevznesie námietky voči schéme štátnej pomoci týkajúcej sa osobitných opatrení vzťahujúcich sa na mäsové výrobky živočíšneho pôvodu vyrobené z ošípaných (ďalej len „schéma štátnej pomoci N 643/2008“). Táto schéma za určitých podmienok ustanovuje kompenzáciu za bravčové mäso stiahnuté z obehu v iných členských štátoch.

(7)

Keďže značná časť ošípaných zabitých v Severnom Írsku pochádza z Írska, má kontaminácia krmiva v Írsku nevyhnutne taktiež vplyv na trh s bravčovým mäsom v Severnom Írsku. Nárok na kompenzáciu podľa schémy štátnej pomoci N 643/2008 sa však vzťahuje len na bravčové mäso získané z ošípaných zabitých v Írsku, čím je kompenzácia na základe tejto schémy vzťahujúca sa na akékoľvek mäso pochádzajúce z ošípaných zabitých v Severnom Írsku vylúčená.

(8)

Kontaminácia krmiva v Írsku nepriaznivo ovplyvnila taktiež sektor hovädzieho mäsa v Severnom Írsku. Najmä orgány Spojeného kráľovstva považujú za preukázané, že niektorým poľnohospodárskym podnikom so zameraním na chov hovädzieho dobytka v Severnom Írsku bolo dodané kontaminované krmivo. Určitý hovädzí dobytok zostáva v dôsledku toho zablokovaný v poľnohospodárskych podnikoch v Severnom Írsku, v ktorých boli vzorky z iného hovädzieho dobytka pozitívne testované na zvýšenú hladinu dioxínov a polychlórovaných bifenylov (PCB). Určité množstvo hovädzieho mäsa získaného zo zvierat zabitých v Severnom Írsku najneskôr do 6. decembra 2008, ktoré je skladované v Spojenom kráľovstve, okrem toho pochádza zo stád, v ktorých boli vzorky z iného hovädzieho dobytka z týchto stád pozitívne testované na zvýšenú hladinu dioxínov a polychlórovaných bifenylov (PCB).

(9)

Na úrovni poľnohospodárskych podnikov v Severnom Írsku spôsobili kontaminácia krmiva a uplatňovanie kontrol dodržiavania zákazu, podľa ktorého daný hovädzí dobytok v záujme zmiernenia možných rizík pre verejné zdravie nesmie preniknúť do potravinového reťazca, situáciu, v ktorej je pokračovanie hospodárskej činnosti týchto podnikov vážne ohrozené. Navyše pretrvávajú aj problémy týkajúce sa blaha zvierat, keďže daný hovädzí dobytok nadmerne pribral na hmotnosti. Niektorí dotknutí poľnohospodári majú okrem toho značné finančné ťažkosti s udržaním si úverov poskytnutých na nákup krmiva.

(10)

Spojené kráľovstvo preto požiadalo Komisiu, aby prijala ďalšie núdzové podporné opatrenia pre trh s bravčovým a hovädzím mäsom v Severnom Írsku.

(11)

Oddiel I kapitola II časť II nariadenia (ES) č. 1234/2007 ustanovuje výnimočné podporné opatrenia. Konkrétne v článku 44 sa ustanovuje, že Komisia môže prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu v prípade chorôb zvierat a v článku 45 sa ustanovuje, že pokiaľ ide o sektory hydinového mäsa a vajec, Komisia môže prijať výnimočné opatrenia na podporu trhu s cieľom zohľadniť vážne narušenia trhu, ktoré priamo súvisia so stratou dôvery spotrebiteľov v dôsledku ohrozenia zdravia verejnosti alebo zvierat. Aby sa vyriešili praktické problémy vyplývajúce zo súčasnej situácie na trhu s bravčovým a hovädzím mäsom v Severnom Írsku, je vhodné prijať dočasné výnimočné opatrenie na podporu tohto trhu, ktoré je podobné opatreniam ustanoveným v oddiele I nariadenia (ES) č. 1234/2007 a podobné opatreniam prijatým pre Írsko v nariadení (ES) č. 94/2009.

(12)

Toto výnimočné opatrenie na podporu trhu by malo mať podobu schémy likvidácie určitého hovädzieho dobytka, ktorý je zablokovaný v poľnohospodárskych podnikoch v Severnom Írsku, v ktorých boli vzorky z iného hovädzieho dobytka pozitívne testované na zvýšenú hladinu dioxínov a polychlórovaných bifenylov (PCB). Okrem toho je vhodné ustanoviť schému likvidácie výrobkov z hovädzieho a bravčového mäsa, ktoré sú zablokované na bitúnkoch v Spojenom kráľovstve, resp. spadajú pod ich zodpovednosť a kontrolu, a v prípade ktorých nie je isté, do akej miery tieto výrobky pochádzajú z hovädzieho dobytka alebo ošípaných s pôvodom v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré použili kontaminované krmivo.

(13)

Toto výnimočné opatrenie na podporu trhu by preto malo reagovať na prudko rastúce ohrozenie zdravia verejnosti a zvierat a zároveň znemožniť prienik výrobkov zo zvierat, ktoré môžu obsahovať zvýšenú hladinu kontaminácie, do potravinového alebo krmivového reťazca. Týmto opatrením by sa okrem toho malo vyhnúť vzniku jednoznačnej konkurenčnej nevýhody pre trh s hovädzím a bravčovým mäsom v Severnom Írsku v porovnaní s trhom v Írsku vzhľadom na podmienky oprávnenosti účasti na schéme likvidácie podľa nariadenia (ES) č. 94/2009 a podmienky stanovené v schéme štátnej pomoci N 643/2008.

(14)

Toto výnimočné opatrenie na podporu trhu by malo čiastočne financovať Spoločenstvo. Príspevok Spoločenstva na kompenzáciu by sa mal vyjadriť ako maximálne priemerné sumy pripadajúce na zviera alebo tonu hovädzieho alebo bravčového mäsa na obmedzené množstvo daných výrobkov, pričom by sa od príslušných orgánov malo vyžadovať, aby stanovili kompenzačnú cenu, a teda výšku čiastočného financovania na základe trhovej hodnoty zvierat a výrobkov, na ktoré sa v rámci stanovených limitov poskytuje kompenzácia.

(15)

Príslušné orgány by mali uplatniť všetky opatrenia týkajúce sa kontroly a dozoru, ktoré sa vyžadujú na riadne uplatňovanie výnimočného opatrenia ustanoveného v tomto nariadení, a zodpovedajúcim spôsobom informovať Komisiu.

(16)

Vzhľadom na to, že príslušné orgány museli z dôvodov zabezpečenia blaha zvierat, verejného zdravia a zásobovania trhu začať likvidovať zvieratá, ako aj príslušné výrobky od 14. februára 2009 (dátum podľa žiadosti Spojeného kráľovstva), je nevyhnutné ustanoviť, aby sa toto nariadenie uplatňovalo od uvedeného dňa.

(17)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Týmto sa zavádza výnimočné opatrenie na podporu trhu v časti Spojeného kráľovstva v podobe schémy likvidácie:

a)

hovädzieho dobytka, ktorý od 6. decembra 2008 zostáva v poľnohospodárskych podnikoch v Severnom Írsku, v ktorých boli vzorky z iného hovädzieho dobytka pozitívne testované na zvýšenú hladinu dioxínov a polychlórovaných bifenylov (PCB);

b)

čerstvého, chladeného alebo mrazeného hovädzieho mäsa získaného zo zvierat zabitých v Severnom Írsku najneskôr do 6. decembra 2008, ktoré je skladované v Spojenom kráľovstve a pochádza zo stád, v ktorých boli vzorky z iného hovädzieho dobytka z týchto stád pozitívne testované na zvýšenú hladinu dioxínov a polychlórovaných bifenylov (PCB);

c)

čerstvého, chladeného alebo mrazeného bravčového mäsa, ktoré pochádza zo zvierat s pôvodom v Írsku zabitých najneskôr do 6. decembra 2008 v Severnom Írsku. Toto bravčové mäso je skladované v Spojenom kráľovstve:

i)

na bitúnku alebo

ii)

mimo bitúnku, v rámci zodpovednosti a kontroly bitúnku, pod podmienkou, že to bitúnok preukáže k spokojnosti príslušných orgánov.

Článok 2

Likvidácia zvierat a mäsa

1.   Príslušné orgány Spojeného kráľovstva sú oprávnené kompenzovať likvidáciu zvierat a mäsa uvedených v článku 1, pokiaľ ide o usmrtenie a úplné zneškodnenie týchto zvierat a príslušných vedľajších výrobkov z nich a zneškodnenie mäsa v súlade s príslušnými veterinárnymi právnymi predpismi.

Zneškodnenie živých zvierat sa vykonáva dovezením zvierat na bitúnok, pričom po spočítaní a odvážení zvierat nasleduje presun všetkých jatočných tiel do kafilérie, kde sa všetok materiál zneškodní.

V prípade, že zvieratá nie sú spôsobilé na prepravu na bitúnok, možno ich usmrtiť v poľnohospodárskom podniku.

Mäso sa zneškodní po odvážení a presune do kafilérie, kde sa všetok materiál zneškodní.

Výkon týchto činností bude pod stálym dozorom príslušných orgánov, pričom sa využijú štandardizované kontrolné zoznamy obsahujúce protokoly o hmotnosti a počte.

2.   Výška kompenzácie, ktorú majú príslušné orgány zaplatiť za likvidáciu zvierat uvedených v písmene a) článku 1 a výrobkov uvedených v písmenách b) a c) uvedeného článku, nepresahuje trhovú hodnotu príslušných zvierat a výrobkov v čase pred rozhodnutím Írska stiahnuť, ako preventívne opatrenie, všetko bravčové mäso a výrobky z bravčového mäsa z trhu.

Aby sa predišlo akejkoľvek nadmernej kompenzácii, zohľadní sa v kompenzácii vyplatenej príslušnými orgánmi akýkoľvek ďalší druh kompenzácie, na ktorý môžu mať dodávatelia zvierat alebo bitúnky nárok.

3.   Príslušné orgány vyplatia kompenzáciu za výrobky, ktoré sa majú zlikvidovať na základe tohto nariadenia, po presune týchto výrobkov do kafilérie a po vykonaní kontrol v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. c). Po potvrdení úplného zneškodnenia príslušných výrobkov na základe všetkých nevyhnutných kontrol dokumentácie a fyzických kontrol sa na kompenzáciu vyplatenú príslušnými orgánmi na základe tohto nariadenia vzťahuje možnosť spolufinancovania zo strany Spoločenstva.

Článok 5 ods. 1 tretí pododsek písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 883/2006 (6) sa uplatňuje mutatis mutandis.

Možnosť spolufinancovania zo strany Spoločenstva sa vzťahuje iba na výdavky vykázané najneskôr v júli 2009.

Článok 3

Financovanie

1.   Spoločenstvo poskytne za každé úplne zneškodnené zviera a mäso spolufinancovanie vo výške 50 % výdavkov vynaložených na základe článku 2 ods. 1. Toto spolufinancovanie sa rovná sume, ktorá neprevyšuje maximálnu priemernú sumu:

a)

468,62 EUR na zviera pri počte zvierat nepresahujúcom 5 196 kusov hovädzieho dobytka;

b)

3 150,00 EUR na tonu hovädzieho mäsa pri množstve nepresahujúcom 40 ton hovädzieho mäsa;

c)

1 133,50 EUR na tonu bravčového mäsa pri množstve nepresahujúcom 1 034 ton bravčového mäsa.

2.   Príslušné orgány stanovia výšku spolufinancovania pripadajúceho na zviera a mäsový výrobok, za zneškodnenie ktorých sa poskytuje kompenzácia, na základe trhovej hodnoty uvedenej v článku 2 ods. 2, pričom zachovajú maximálne priemerné sumy uvedené v odseku 1 tohto článku.

3.   Spojené kráľovstvo Komisii najneskôr do 31. augusta 2009 oznámi celkové výdavky na kompenzáciu, pričom uvedie počet a kategórie hovädzieho dobytka, ako aj objem a druhy hovädzieho a bravčového mäsa, ktoré boli zlikvidované na základe tohto nariadenia.

4.   Ak sa zistí, že príjemca sumy zaplatenej podľa článku 2 ods. 3 získal aj kompenzáciu na základe poistnej zmluvy alebo kompenzáciu vyplatenú treťou stranou, Spojené kráľovstvo túto sumu vymôže a 50 % z tejto sumy pripíše ako odpočet zodpovedajúcich výdavkov v prospech Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu. Ak bola suma vyplatená podľa článku 2 ods. 3 vyššia ako získaná kompenzácia, Spojené kráľovstvo vymôže sumu rovnú tejto kompenzácii.

Článok 4

Kontroly a oznámenie

1.   Spojené kráľovstvo prijme všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie riadneho uplatňovania tohto nariadenia, najmä:

a)

zabezpečí, aby žiadny z výrobkov, na ktorý sa poskytuje kompenzácia podľa článku 2, neprenikol do potravinového alebo krmivového reťazca, a to naplánovaním výkonu primeraného dozoru priamo na mieste, resp. podľa potreby naplánovaním použitia denaturačných činidiel a plomb pri preprave;

b)

vykoná administratívne a účtovné kontroly v každej zúčastnenej kafilérii aspoň raz za kalendárny mesiac, aby sa zabezpečilo, že všetky jatočné telá a hovädzie a bravčové mäso dodané od začatia schémy alebo od poslednej takejto kontroly boli zneškodnené;

c)

pokiaľ ide o čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie a bravčové mäso skladované na iných miestach ako bitúnkoch, ako sa uvádza v článku 1 písm. c) bode ii), vykoná kontroly zásob priamo na mieste s cieľom stanoviť množstvo hovädzieho a bravčového mäsa pochádzajúceho zo zvierat zabitých najneskôr do 6. decembra 2008, aby sa uistilo, že takéto hovädzie a bravčové mäso je zabezpečené, ľahko identifikovateľné a fyzicky uskladnené oddelene od ostatných zásob a že činnosti v rámci zneškodňovania podliehajú nevyhnutným kontrolám identifikácie a hmotnosti;

d)

zabezpečí kontroly priamo na mieste a vypracuje podrobné správy z týchto kontrol, v ktorých budú uvedené najmä tieto informácie:

i)

vekové rozpätie, klasifikácia a celkový počet zvierat prepravených z poľnohospodárskeho podniku, dátum a čas ich prepravy a príchod na bitúnok;

ii)

množstvá jatočných tiel prepravených v zaplombovanej forme z bitúnku a prijatých do kafilérie, povolenie na prepravu zvierat a čísla plomb;

iii)

v prípade usmrtenia zvierat v poľnohospodárskom podniku, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1 treťom pododseku, počet zvierat usmrtených v poľnohospodárskom podniku, počet jatočných tiel prepravených z poľnohospodárskeho podniku v zaplombovanej forme a množstvo prijaté do kafilérie, povolenie na prepravu zvierat a čísla plomb;

iv)

v prípade každého výrobku z hovädzieho a bravčového mäsa, dátum zabitia zvieraťa, z ktorého sa získal výrobok, a protokol o hmotnosti uvedeného výrobku a pokiaľ ide o čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie a bravčové mäso skladované na iných miestach ako bitúnkoch, miesto a opatrenia prijaté na zabezpečenie ochrany príslušného výrobku počas skladovania a zneškodňovania;

v)

množstvá a klasifikácia výrobkov z hovädzieho a bravčového mäsa prepravených v zaplombovanej forme zo zberného miesta a prevzatých v kafilérii, povolenie na prepravu a čísla plomb;

vi)

aspekty, registre a dokumenty skontrolované v súlade s kontrolou vyžadovanou podľa písmena b) a aspoň denný súhrn množstiev jatočných tiel, hovädzieho a bravčového mäsa vstupujúcich do kafilérie, príslušné dátumy zneškodnenia a zneškodnené množstvá.

2.   Spojené kráľovstvo zašle Komisii:

a)

čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, opis vykonávaných opatrení týkajúcich sa kontroly a podávania správ pre všetky príslušné činnosti;

b)

najneskôr do 30. apríla 2009 podrobnú správu o kontrolách vykonaných podľa odseku 1.

Článok 5

Intervenčné opatrenie

Opatrenia prijaté na základe tohto nariadenia sa považujú za intervenčné opatrenia na reguláciu poľnohospodárskych trhov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 (7).

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. februára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. apríla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008, s. 78.

(3)  Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 56.

(4)  Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2009, s. 41.

(5)  Ú. v. EÚ C 36, 13.2.2009, s. 2.

(6)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.


SMERNICE

17.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/31


SMERNICA KOMISIE 2009/36/ES

zo 16. apríla 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na kozmetické výrobky (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2,

po porade s Vedeckým výborom pre spotrebné výrobky,

keďže:

(1)

V nadväznosti na uverejnenie vedeckej štúdie pod názvom „Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk“ (Používanie trvalých farieb na vlasy a riziko rakoviny močového mechúra) v roku 2001 bývalý Vedecký výbor pre kozmetické výrobky a nepotravinové výrobky určené pre spotrebiteľov, v súčasnosti Vedecký výbor pre spotrebné výrobky (Scientific Committee on Consumer Products, ďalej len „SCCP“) (2), dospel k záveru, že potenciálne riziká sú dôvodom na obavu. Odporučil, aby Komisia podnikla ďalšie kroky na kontrolu používania látok na farbenie vlasov.

(2)

Vedecký výbor pre spotrebné výrobky ďalej odporučil celkovú stratégiu posudzovania bezpečnosti látok na farbenie vlasov vrátane požiadaviek na testovanie látok, ktoré sa používajú vo výrobkoch na farbenie vlasov, na ich potenciálnu genotoxicitu/mutagénnosť.

(3)

V nadväznosti na stanoviská SCCP sa Komisia, členské štáty a zainteresované strany dohodli na celkovej stratégii regulácie látok používaných vo výrobkoch na farbenie vlasov, podľa ktorej sa od subjektov výrobného odvetvia požaduje, aby SCCP predkladali na vyhodnotenie dokumenty s vedeckými údajmi o látkach na farbenie vlasov.

(4)

SCCP v súčasnosti vyhodnocuje látky, v súvislosti s ktorými boli predložené aktualizované dokumenty o bezpečnosti. Na 17 látok na farbenie vlasov SCCP už vydal konečné stanoviská. Preto na základe týchto vyhodnotení sa môže uskutočniť konečná regulácia týchto látok na farbenie vlasov.

(5)

Smernica 76/768/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre kozmetické výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 76/768/EHS sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 15. novembra 2009. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Ustanovenia uvedené v prílohe k tejto smernici sa začnú uplatňovať od 15. mája 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 16. apríla 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

(2)  Názov výboru sa zmenil rozhodnutím Komisie 2004/210/ES (Ú. v. EÚ L 66, 4.3.2004, s. 45).


PRÍLOHA

Smernica 76/768/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

V časti 1 prílohy III sa pridávajú tieto referenčné čísla 189 – 205:

Referenčné číslo

Látka

Obmedzenia

Podmienky použitia a upozornenia, ktoré musia byť uvedené na obale

Oblasť aplikácie a/alebo použitia

Maximálna prípustná koncentrácia v konečnom kozmetickom výrobku

Iné obmedzenia a požiadavky

a

b

c

d

e

f

”189

trinátrium-5-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyl)-4-(4-sulfonátofenyldiazenyl)pyrazol-3-karboxylát a hlinitý pigment (1)

Acid Yellow 23

CAS 1934-21-0

EINECS 217-699-5

Acid Yellow 23 Aluminum lake

CAS 12225-21-7

EINECS 235-428-9

CI 19140

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

0,5 %

 

 

190

dihydrogen-(etyl)[4-[[-4-[etyl(3-sulfonátobenzyl)]amino]fenyl(2-sulfonátofenylmetylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén](3-sulfonátobenzyl)amónium, vnútorná soľ, disodná soľ a jej amónne a hlinité soli (1)

Acid Blue 9

CAS 3844-45-9

EINECS 223-339-8

Acid Blue 9 Ammonium salt

CAS 2650-18-2

EINECS 220-168-0

Acid Blue 9 Aluminum lake

CAS 68921-42-6

EINECS 272-939-6

CI 42090

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

0,5 %

 

 

191

dinátrium-6-hydroxy-5-[(2-metoxy-3-metyl-4-sulfonátofenyl)diazenyl]naftalén-2-sulfonát (1)

Curry Red

CAS 25956-17-6

EINECS 247-368-0

CI 16035

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

0,4 %

 

 

192

trinátrium-7-hydroxy-8-(4-sulfonáto-1-naftyldiazenyl)naftalén-1,3-disulfonát a hlinitý pigment (1)

Acid Red 18

CAS 2611-82-7

EINECS 220-036-2

Acid Red 18 Aluminum lake

CAS 12227-64-4

EINECS 235-438-3

CI 16255

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

0,5 %

 

 

193

hydrogen-3,6-bis(dietylamino)-9-(2,4-disulfonátofenyl)xantýlium, sodná soľ (1)

Acid Red 52

CAS 3520-42-1

EINECS 222-529-8

CI 45100

a)

látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)

0,6 %

a)

Po zmiešaní v oxidačných podmienkach maximálna koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,5 %.

a)

Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.

194

dinátrium-5-amino-4-hydroxy-3-(fenyldiazenyl)naftalén-2,7-disulfonát (1)

Acid Red 33

CAS 3567-66-6

EINECS 222-656-9

CI 17200

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

0,5 %

 

 

195

nátrium-1-amino-4-(cyklohexylamino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroantracén-2-sulfonát (1)

Acid Blue 62

CAS 4368-56-3

EINECS 224-460-9

CI 62045

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

0,5 %

Nepoužívať s nitrozačnými systémami.

Maximálne prípustné množstvo nitrozamínov: 50 μg/kg.

Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.

 

196

1-[(2’-metoxyetyl)amino]-2-nitro-4-[bis(2’-hydroxyetyl)amino]benzén (1)

HC Blue No 11

CAS 23920-15-2

EINECS 459-980-7

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

2,0 %

Nepoužívať s nitrozačnými systémami.

Maximálne prípustné množstvo nitrozamínov: 50 μg/kg.

Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.

 

197

1,5-bis(ß-hydroxyetylamino)-4-chlór-2-nitrobenzén (1)

HC Yellow No 10

CAS 109023-83-8

EINECS 416-940-3

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

0,1 %

Nepoužívať s nitrozačnými systémami.

Maximálne prípustné množstvo nitrozamínov: 50 μg/kg.

Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.

 

198

2-[3-(metylamino)-4-nitrofenoxy]etanol (1)

3-metylamino-4-nitrofenoxyetanol (INCI)

CAS 59820-63-2

EINECS 261-940-7

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

0,15 %

Nepoužívať s nitrozačnými systémami.

Maximálne prípustné množstvo nitrozamínov: 50 μg/kg.

Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.

 

199

2,2′-[[4-[(2-hydroxyetyl)amino]-3-nitrofenyl]imino]bisetanol (1)

HC Blue No 2

CAS 33229-34-4

EINECS 251-410-3

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

2,8 %

Nepoužívať s nitrozačnými systémami.

Maximálne prípustné množstvo nitrozamínov: 50 μg/kg.

Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.

Môže spôsobiť alergickú reakciu

200

3-[[4-[bis(2-hydroxyetyl)amino]-2-nitrofenyl]amino]propán-1-ol (1)

HC Violet No 2

CAS 104226-19-9

EINECS 410-910-3

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

2,0 %

Nepoužívať s nitrozačnými systémami.

Maximálne prípustné množstvo nitrozamínov: 50 μg/kg.

Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.

Môže spôsobiť alergickú reakciu

201

2-chlór-6-(etylamín)-4-nitrofenol (1)

2-chloro-6-etylamino-4-nitrofenol

CAS 131657-78-8

EINECS 411-440-1

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

3,0 %

Nepoužívať s nitrozačnými systémami.

Maximálne prípustné množstvo nitrozamínov: 50 μg/kg.

Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.

Môže spôsobiť alergickú reakciu

202

4,4′-[propán-1,3-diylbis(oxy)]bisbenzén-1,3-diamín a tetrahydrochloridová soľ (1)

1,3-bis-(2,4-diaminofenoxy)propán

CAS 81892-72-0

EINECS 279-845-4

1,3-bis-(2,4-diaminofenoxy)propán HCl

CAS 74918-21-1

EINECS 278-022-7

a)

látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)

1,2 % ako voľná báza (1,8 % ako tetrahydrochloridová soľ)

a)

Po zmiešaní v oxidačných podmienkach maximálna koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 1,2 %, vyjadrené ako voľná báza (1,8 % ako tetrahydrochloridová soľ)

a)

Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.

Pre a) a b):

Môže spôsobiť alergickú reakciu

203

6-metoxy-N2-metylpyridín-2,3-diamín a jeho dihydrochloridová soľ (1)

6-methoxy-2-metylamino-3-aminopyridin HCl

CAS 90817-34-8 (HCl)

CAS 83732-72-3 (2HCl)

EINECS 280-622-9 (2HCl)

a)

látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)

0,68 % ako voľná báza (1,0 % ako dihydrochlorid)

a)

Po zmiešaní v oxidačných podmienkach maximálna koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 0,68 %, vyjadrené ako voľná báza (1,0 % ako dihydrochlorid).

Pre a) a b):

Nepoužívať s nitrozačnými systémami.

Maximálne prípustné množstvo nitrozamínov: 50 μg/kg.

Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.

a)

Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.

Pre a) a b):

Môže spôsobiť alergickú reakciu

204

2,3-dihydro-1H-indol-5,6-diol a jeho hydrobromidová soľ (1)

Dihydroxyindoline

CAS 29539-03-5

Dihydroxyindoline HBr

CAS 138937-28-7

EINECS 421-170-6

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

2,0 %

 

Môže spôsobiť alergickú reakciu

205

4-[(3-hyroxypropyl)amín]-3-nitrofenol (1)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI)

CAS 92952-81-3

EINECS 406-305-9

a)

látka na farbenie vlasov v oxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)

látka na farbenie vlasov v neoxidačných výrobkoch na farbenie vlasov

b)

2,6 %

a)

Po zmiešaní v oxidačných podmienkach maximálna koncentrácia aplikovaná na vlasy nesmie prekročiť 2,6 %, vyjadrené ako voľná báza.

Pre a) a b):

Nepoužívať s nitrozačnými systémami.

Maximálne prípustné množstvo nitrozamínov: 50 μg/kg.

Skladovať v nádobách neobsahujúcich dusitany.

a)

Zmiešavací pomer musí byť uvedený na obale.

2.

V stĺpcoch „c“ a „d“ položky 55 časti 2 prílohy III sa písmeno b) vypúšťa.

3.

V časti 2 prílohy III sa referenčné čísla 7, 9, 14, 24, 28, 47 a 58 vypúšťajú.


(1)  Voľná báza a soli tejto látky na farbenie vlasov sa môžu používať, ak nie sú zakázané podľa prílohy II.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Európsky parlament a Rada

17.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/38


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 11. marca 2009

o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(2009/326/ES)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 26,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (2), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Európska únia zriadila Fond solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“), aby prejavila solidaritu s obyvateľmi regiónov postihnutých prírodnými katastrofami.

(2)

Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 1 miliardy EUR.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovenia, podľa ktorých je možné fond mobilizovať.

(4)

Rumunsko predložilo žiadosť o mobilizáciu fondu v súvislosti s prírodnou katastrofou spôsobenou povodňami. Táto žiadosť podľa Komisie spĺňa podmienky stanovené v článku 2 nariadenia (ES) č. 2012/2002, a preto Komisia navrhuje schválenie príslušných rozpočtových prostriedkov,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 11 785 377 EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 11. marca 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.


Komisia

17.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 98/39


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 16. apríla 2009

o ukončení antidumpingového konania, ktoré sa týka dovozu plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Kórejskej republike a na Taiwane

(2009/327/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9,

po porade s poradným výborom,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Začatie konania

(1)

Dňa 1. februára 2008 Komisia informovala podľa článku 5 základného nariadenia formou oznámenia (ďalej len „oznámenie o začatí konania“) uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (2) o začatí antidumpingového konania v súvislosti s dovozom plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena (ďalej len „výrobky z nehrdzavejúcej ocele“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“), Kórejskej republike a na Taiwane (ďalej len „príslušné krajiny“) do Spoločenstva.

(2)

Konanie sa začalo na základe podnetu podaného 21. decembra 2007 spoločnosťou EUROFER (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov zastupujúcich významnú časť, v tomto prípade viac než 25 % celkovej výroby výrobkov z nehrdzavejúcej ocele v Spoločenstve. Podnet obsahoval prima facie dôkaz o dumpingu výrobkov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v príslušných krajinách a o súvisiacej značnej ujme, ktorá sa považovala za dostatočnú na začatie konania.

1.2.   Zúčastnené strany a overovacie návštevy

(3)

O začatí konania Komisia oficiálne informovala navrhovateľa, všetkých výrobcov v Spoločenstve, dovozcov/predajcov a používateľov, o ktorých vedela, že sa ich záležitosť týka, a ich združenia, ako aj vyvážajúcich výrobcov a orgány príslušných krajín. Zainteresované strany dostali možnosť písomne predložiť svoje stanoviská a požiadať o vypočutie v lehote stanovenej v oznámení o začatí konania. Všetky zainteresované strany, ktoré o to požiadali a preukázali, že by z konkrétnych dôvodov mali byť vypočuté, boli vypočuté.

(4)

S cieľom umožniť vyvážajúcim výrobcom v ČĽR predložiť v prípade záujmu žiadosť o trhovohospodárske zaobchádzanie (ďalej len „THZ“) alebo o individuálne zaobchádzanie (ďalej len „IZ“) Komisia zaslala formuláre žiadosti vyvážajúcim výrobcom, o ktorých vedela, že sa ich záležitosť týka, a orgánom ČĽR. Štyri skupiny spoločností v ČĽR požiadali o THZ podľa článku 2 ods. 7 písm. b) základného nariadenia alebo o IZ, ak by z prešetrovania vyplynulo, že nespĺňajú podmienky na udelenie THZ.

(5)

Vzhľadom na zjavne veľký počet vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, Kórejskej republike a na Taiwane, dovozcov v Spoločenstve a výrobcov v Spoločenstve sa v oznámení o začatí konania predpokladal výber vzorky v súlade s článkom 17 základného nariadenia.

(6)

V prípade ČĽR a Kórejskej republiky sa však neskôr rozhodlo, že výber vzorky nie je potrebný, keďže prešetrovanie všetkých spolupracujúcich spoločností sa považovalo za realizovateľné v rámci lehôt a nepredstavovalo by neúmerne zaťaženie. V prípade Taiwanu boli z desiatich spoločností alebo skupín spoločností (jedna skupina pozostávala z dvoch spoločností), ktoré odpovedali na otázky týkajúce sa výberu, do vzorky zaradené štyri spoločnosti alebo skupiny spoločností. Jedna z nich však neskôr od spolupráce odstúpila, preto konečná vzorka pozostáva z troch spoločností alebo skupín spoločností. Jedna spoločnosť nezaradená do vzorky požiadala o individuálne preskúmanie v súlade s článkom 17 ods. 3 základného nariadenia. Keďže však nepredložila dostatočné informácie, považovala sa za nespolupracujúcu spoločnosť.

(7)

Pokiaľ ide o dovozcov výrobkov z nehrdzavejúcej ocele, Komisia požiadala všetkých známych dovozcov o poskytnutie informácií týkajúcich sa dovozu a predaja príslušného výrobku. Spoluprácu ponúkol veľký počet dovozcov. Do vzorky bolo zaradených päť najväčších dovozcov podľa objemu dovozu. Títo dovozcovia predstavujú asi 16 % celkového dovozu Spoločenstva z príslušných krajín. V súlade s článkom 17 ods. 2 základného nariadenia sa príslušné strany zúčastnili na konzultáciách a nevzniesli žiadne námietky. Traja vybraní dovozcovia však nakoniec nezaslali vyplnený dotazník a rozhodli sa ďalej nespolupracovať pri prešetrovaní. Dvaja zostávajúci dovozcovia predstavovali 2 % - 4 % z celkového dovozu Spoločenstva z príslušných krajín počas obdobia prešetrovania. Keďže zaradenie niektorých ďalších dovozcov, ktorí ponúkli spoluprácu, by reprezentatívnosť vzorky ovplyvnilo iba minimálne, rozhodlo sa, že za troch zaradených dovozcov, ktorí prestali spolupracovať pri prešetrovaní, sa nebude hľadať náhrada.

(8)

Pokiaľ ide o výrobcov v Spoločenstve, v súlade s článkom 17 základného nariadenia bola na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu výroby a predaja výrobkov z nehrdzavejúcej ocele v Spoločenstve vybraná vzorka, ktorá sa mohla v stanovenej lehote náležite prešetriť. Na základe informácií, ktoré poskytli výrobcovia v Spoločenstve, Komisia vybrala štyri spoločnosti (dve skupiny prepojených spoločností) s najvyšším objemom výroby a predaja v Spoločenstve. Pokiaľ ide o výrobu Spoločenstva, spoločnosti zaradené do vzorky predstavovali 62 % odhadovanej celkovej výroby výrobkov z nehrdzavejúcej ocele v Spoločenstve a 99 % objemu predaja v Spoločenstve výrobcov, ktorí ponúkli spoluprácu. V súlade s článkom 17 ods. 2 základného nariadenia sa príslušné strany zúčastnili na konzultáciách a nevzniesli žiadne námietky. Okrem toho boli zostávajúci výrobcovia v Spoločenstve požiadaní, aby poskytli niektoré všeobecné údaje na analýzu ujmy.

(9)

Komisia zaslala dotazníky vyvážajúcim výrobcom, výrobcom a dovozcom v Spoločenstve a všetkým známym používateľom a združeniam používateľov zaradeným do vzorky. Úplne vyplnené dotazníky zaslali štyria výrobcovia v Spoločenstve, 25 spoločností patriacich do štyroch skupín spoločností v ČĽR, osem spoločností patriacich do troch skupín spoločností v Kórejskej republike, traja vyvážajúci výrobcovia na Taiwane zaradení do vzorky, jedna spoločnosť na Taiwane, ktorá požiadala o individuálne preskúmanie, dvaja dovozcovia a piati používatelia v Spoločenstve. Požadované všeobecné údaje poskytlo okrem toho šesť zostávajúcich výrobcov v Spoločenstve.

(10)

Komisia získala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na účely preskúmania žiadostí o THZ/IZ v prípade ČĽR a na určenie dumpingu, z neho vyplývajúcej ujmy a záujmu Spoločenstva v prípade príslušných krajín. Overovacie návštevy sa vykonali v priestoroch týchto spoločností:

a)

výrobcovia v Spoločenstve:

ArcelorMittal, Genk, Belgicko,

ArcelorMittal, Paris, Francúzsko,

ThyssenKrupp Nirosta, Krefeld, Nemecko,

ThyssenKrupp Terni, Terni, Taliansko;

b)

vyvážajúci výrobcovia na Taiwane:

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd, Taipei,

Jie Jin Material Science Technology Co. Ltd, Yung Kang City,

Yeun Chyang Industrial Co., Ltd, Shijou Shiang, Chang-Hwa,

YUSCO Group (Yieh United Steel Corporation a prepojené spoločnosti), Kaohsiung;

c)

vyvážajúci výrobcovia v Kórejskej republike:

Daiyang Metal Co., Ltd,; Seoul,

skupina spoločností BNG Steel Co., Ltd, a Hyundai Steel Company; Changwon a Seoul,

skupina spoločností POSCO and Daimyung TMS CO., Ltd; Seoul;

d)

vyvážajúci výrobcovia v ČĽR:

Lianzhong Stainless Steel Corp. (LISCO), Guangzhou,

Ningbo Qiyi Precision Metals Co., Ltd; Ningbo,

POSCO China Group (skupina 8 spoločností); Zhangjiagang, Qingdao a osobitná administratívna oblasť Hongkong,

STSS Group (Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd, a 14 prepojených spoločností); Taiyuan, Tianjin, Wuxi, Foshan, osobitná administratívna oblasť Hongkong a Willich, Nemecko;

e)

neprepojení dovozcovia v Spoločenstve:

Minmetals Germany GmbH, Düsseldorf, Nemecko,

Nord Est Metalli Srl, San Vito al Tagliamento, Taliansko;

f)

používatelia v Spoločenstve:

BSH Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, München, Nemecko,

Eberspächer GmbH & Co. KG, Neunkirchen, Nemecko,

Lowara Srl, Montecchio Maggiore, Taliansko.

(11)

Vzhľadom na potrebu stanoviť normálnu hodnotu pre vyvážajúcich výrobcov v ČĽR, ktorým nemožno udeliť THP, sa v predbežne vybranej analogickej krajine, v USA, vykonala overovacia návšteva v priestoroch týchto výrobcov:

AK Steel; West Chester (Ohio), Coshocton (Ohio) a Butler (Pensylvánia),

Theis Precision Metal; Bristol (Connecticut).

1.3.   Obdobie prešetrovania

(12)

Prešetrovanie dumpingu a ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2007 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Preskúmanie vývoja relevantného pre hodnotenie ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. januára 2004 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

1.4.   Príslušný výrobok

(13)

Výrobkom, ktorý je údajne predmetom dumpingu, sú ploché výrobky z nehrdzavejúcej ocele po valcovaní za studena (úberom za studena), už ďalej neupravené, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Kórejskej republike a na Taiwane (ďalej len „príslušný výrobok“), zvyčajne zaradené pod kódy KN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 a 7220 20 89.

(14)

Výrobky z nehrdzavejúcej ocele sa používajú v širokej škále spotrebiteľských odvetví na rôzne konečné použitia. Príkladom je:

výroba automobilov: výfukové systémy, dekoračné, bezpečnostné a konštrukčné prvky,

zariadenie pre chemický, petrochemický, farmaceutický priemysel a výrobu papiera a spracovanie potravín,

domáce spotrebiče, kuchynské potreby, jedálenský tovar a nožiarsky tovar,

výroba zdravotníckych prístrojov,

verejné osvetlenie a mestský mobiliár,

výroba potrubia na prepravu kvapalín, dekoráciu, konštrukčné účely a pre výmenníky tepla,

lodné staviteľstvo,

odsoľovacie zariadenia,

výroba železničných vagónov, cisternových vozidiel, chladiacich kontajnerov,

dekoračné a konštrukčné účely v stavebnom priemysle.

1.5.   Priebežná správa a následný postup

(15)

Dňa 4. novembra 2008 Komisia poskytla zainteresovaným stranám priebežnú správu, v ktorej sú uvedené jej predbežné zistenia v súvislosti s týmto konaním, t. j. skutočnosť, že z prešetrovania predbežne vyplynula existencia dumpingu, nedospelo sa však k záveru, že existuje vecná súvislosť medzi dumpingovým dovozom a ujmou, ktorú by utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, a v ktorej sa zdôraznila potreba ďalšieho prešetrovania situácie a možného rizika ujmy. Na základe predbežných zistení Komisia považovala za vhodné neuložiť žiadne predbežné opatrenia, ale pokračovať v prešetrovaní. V súvislosti s predbežnými zisteniami mali všetky strany možnosť predložiť relevantné dôkazy a pripomienky. Okrem toho strany, ktoré o to požiadali, dostali možnosť, aby boli vypočuté. Komisia pokračovala v získavaní a overovaní všetkých informácií, ktoré považovala za potrebné pre svoje konečné zistenia.

2.   STIAHNUTIE PODNETU A UKONČENIE KONANIA

(16)

Navrhovateľ listom zo 4. marca 2009 určeným Komisii oficiálne stiahol svoj podnet. Podľa navrhovateľa bolo stiahnutie zapríčinené tým, že súčasná situácia výrobného odvetvia Spoločenstva na trhu sa výrazne líši od situácie na trhu v čase podania podnetu, keďže skutočný a zjavný dopyt v EÚ sa v poslednom čase prudko znížil, čo viedlo aj k poklesu dovozu. Vzhľadom na tieto turbulencie trhu navrhovateľ nechce pokračovať v tomto konaní, keďže bolo založené na analýze historických údajov, ktoré už nezodpovedajú súčasným podmienkam na trhu. Podľa navrhovateľa je v takejto situácii lepšie na všetky nekalé praktiky poškodzujúceho obchodu reagovať prostredníctvom nového konania – v prípade, že v budúcnosti vznikne situácia, ktorá by to odôvodňovala –, v ktorom by sa v úplnom rozsahu zohľadnili všetky problémy.

(17)

Navrhovateľ okrem toho tvrdil, že v prípade opätovného výrazného zvýšenia objemu dovozu by tento dovoz mohol v súčasných podmienkach spochybniť životaschopnosť výrobného odvetvia Spoločenstva.

(18)

Treba poznamenať, že súčasnú situáciu v súvislosti s príslušným výrobkom v EÚ aj v príslušných krajinách charakterizuje bezprecedentná zmena základných hospodárskych parametrov. Na jednej strane je za týchto okolností ťažké zostaviť spoľahlivú prognózu vývoja na trhu v krátkodobom až strednodobom horizonte, na druhej strane sa zdá, že hospodárska situácia je nestála a že nemožno vylúčiť výskyt poškodzujúceho dumpingu. Vzhľadom na skutočnosť, že aspoň počas časti obdobia prešetrovania bolo zaznamenané výrazné zvýšenie príslušného dovozu v relatívne krátkom období, a vzhľadom na stanovené cenové podhodnotenie sa považuje za vhodné monitorovať dovoz príslušného výrobku do EÚ. Informácie získané v rámci takéhoto monitorovania by Komisii umožnili v prípade potreby rýchlo reagovať. Napríklad by sa mohli využiť na začatie nového konania, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 5 základného nariadenia, t. j. ak existujú dostatočné prima facie dôkazy o poškodzujúcom dumpingu.

(19)

Komisia okrem toho poukazuje na to, že v prípade nového konania týkajúceho sa tohto výrobku, ak to okolnosti odôvodňujú, môže byť vhodné uskutočniť zrýchlené prešetrovanie. V základnom nariadení sa takáto možnosť stanovuje v článku 7 ods. 1, ktorým sa umožňuje uloženie predbežných opatrení relatívne skoro po začatí konania.

(20)

Obdobie monitorovania by sa malo uplatňovať najviac 24 mesiacov od uverejnenia ukončenia súčasného konania.

(21)

V súlade s článkom 9 ods. 1 základného nariadenia možno ukončiť konanie, ak bol podnet stiahnutý a ak by takéto ukončenie nebolo v rozpore so záujmom Spoločenstva.

(22)

Komisia usúdila, že súčasné konanie by sa malo ukončiť, keďže prešetrovaním sa neobjasnili žiadne okolnosti, ktoré by poukázali na to, že takéto ukončenie by nebolo v záujme Spoločenstva. Zainteresované strany boli náležite informované a mali možnosť predložiť pripomienky. Nepredložili však žiadne pripomienky, ktoré by mohli zmeniť toto rozhodnutie.

(23)

Komisia preto dospela k záveru, že antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Kórejskej republike a na Taiwane do Spoločenstva, by sa malo ukončiť bez uloženia antidumpingových opatrení,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa ukončuje antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele po valcovaní za studena (úberom za studena), už ďalej neupravených, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Kórejskej republike a na Taiwane, zvyčajne zaradených pod kódy KN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 a 7220 20 89.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. apríla 2009

Za Komisiu

Catherine ASHTON

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 29, 1.2.2008, s. 13.