ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.093.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 93

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
7. apríla 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 277/2009 zo 6. apríla 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 278/2009 zo 6. apríla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn v prípade spotreby elektrickej energie externých zdrojov napájania v stave bez záťaže a ich priemernej účinnosti v aktívnom režime ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií ( 1 )

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 280/2009 zo 6. apríla 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III a IV k nariadeniu Rady (ES) č. 44/2001 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 281/2009 zo 6. apríla 2009, ktorým sa pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na určité množstvá priemyselného cukru na hospodársky rok 2009/2010

20

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2009/314/SZBP zo 6. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2008/844/SZBP

21

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi

23

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/316/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) podľa článku 11 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV

33

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

7.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 277/2009

zo 6. apríla 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 7. apríla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. apríla 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

88,9

MA

46,8

SN

208,5

TN

134,4

TR

105,6

ZZ

116,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

51,1

TR

137,9

ZZ

114,8

0709 90 70

JO

249,0

MA

85,2

TR

107,3

ZZ

147,2

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

CN

39,7

EG

41,3

IL

58,5

MA

48,9

TN

48,8

TR

63,8

ZZ

50,2

0805 50 10

TR

64,3

ZZ

64,3

0808 10 80

AR

86,7

BR

78,8

CA

110,7

CL

88,3

CN

81,0

MK

24,7

NZ

93,9

US

122,4

UY

57,0

ZA

77,2

ZZ

82,1

0808 20 50

AR

90,5

CL

100,4

CN

59,2

UY

52,8

ZA

102,2

ZZ

81,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


7.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 278/2009

zo 6. apríla 2009,

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn v prípade spotreby elektrickej energie externých zdrojov napájania v stave bez záťaže a ich priemernej účinnosti v aktívnom režime

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES zo 6. júla 2005 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (1), a najmä na jej článok 15 ods. 1,

po porade s Konzultačným fórom pre ekodizajn,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2005/32/ES má Komisia stanoviť požiadavky na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu, ktoré predstavujú významný objem odbytu, majú významný vplyv na životné prostredie a predstavujú významný potenciál zlepšenia vplyvu na životné prostredie bez neprimerane vysokých nákladov.

(2)

V článku 16 ods. 2 smernice 2005/32/ES sa stanovuje, že v súlade s postupom uvedeným v článku 19 ods. 3 a kritériami vymedzenými v článku 15 ods. 2 a po porade s konzultačným fórom Komisia vo vhodných prípadoch zavedie vykonávacie opatrenia zamerané na kancelárske vybavenie a spotrebnú elektroniku.

(3)

Kancelárske vybavenie a spotrebná elektronika sú často zásobované externými zdrojmi napájania (EZN), ktoré menia frekvenciu elektriny dodávanej z hlavného energetického sieťového zdroja. Účinnosť zmeny frekvencie elektrickej energie externých zdrojov napájania je dôležitým aspektom energetickej účinnosti takýchto výrokov, preto sú externé zdroje napájania jednou z prioritných skupín výrobkov, pre ktoré by sa mali stanoviť požiadavky na ekodizajn.

(4)

Komisia vypracovala prípravnú štúdiu zameranú na analýzu technických, environmentálnych a ekonomických aspektov externých zdrojov napájania. Štúdia sa pripravovala spolu so zúčastnenými subjektmi a zainteresovanými stranami zo Spoločenstva a tretích krajín a výsledky boli sprístupnené verejnosti.

(5)

V prípravnej štúdii sa uvádza, že externé zdroje napájania sa uvádzajú na trh Spoločenstva vo veľkým množstvách s tým, že ich ročná spotreba energie vo všetkých štádiách životnosti je najdôležitejším environmentálnym hľadiskom a ich ročná spotreba elektrickej energie z dôvodu strát na konverziu napätia a v stave bez záťaže predstavuje 17 TWh, čo zodpovedá 6,8 miliónom ton emisií CO2. V prípade, že nebudú prijaté žiadne opatrenia, sa podľa predpokladov táto spotreba zvýši na 31 TWh v roku 2020. Komisia dospela k záveru, že spotrebu energie počas životnosti a spotrebu elektrickej energie počas fázy používania možno podstatne zlepšiť.

(6)

Zlepšenia v spotrebe elektrickej energie externých zdrojov napájania by sa mali dosiahnuť uplatňovaním existujúcich nepatentovaných nákladovo efektívnych technológií, ktoré môžu znížiť celkové náklady na nákup a prevádzku externých zdrojov napájania.

(7)

Požiadavkami na ekodizajn by sa mali harmonizovať požiadavky na spotrebu elektrickej energie v stave bez záťaže a priemernú účinnosť v aktívnom režime externých zdrojov napájania v celom Spoločenstve a tým prispieť k fungovaniu vnútorného trhu a zlepšovaniu environmentálnych vlastností týchto výrobkov.

(8)

Požiadavky na ekodizajn by nemali mať negatívny vplyv na funkčnosť výrobku a nemali by negatívne vplývať na zdravie, bezpečnosť a životné prostredie. Najmä prínosy v oblasti znižovania spotreby elektrickej energie počas fázy používania by mali viac ako vykompenzovať potenciálne dodatočné environmentálne vplyvy počas výrobnej fázy.

(9)

Nadobudnutie účinnosti požiadaviek na ekodizajn v dvoch etapách by malo poskytnúť výrobcom primeraný čas na prepracovanie konštrukčného riešenia výrobkov. Etapy by sa mali načasovať tak, aby sa zabránilo negatívnym vplyvom na funkčnosť zariadení na trhu a aby sa zohľadnil dosah na výrobcov, najmä na malé a stredné podniky, z hľadiska nákladov, pri súčasnom zabezpečení včasného dosiahnutia cieľov tohto nariadenia. Merania spotreby elektrickej energie by sa mali vykonávať vzhľadom na všeobecne uznávaný súčasný stav technológií. Výrobcovia môžu používať harmonizované normy ustanovené v súlade s článkom 10 smernice 2005/32/ES.

(10)

Týmto nariadením by sa malo zvýšiť prenikanie na trh technológií, ktoré zlepšujú environmentálny vplyv externých zdrojov napájania počas celej ich životnosti, čo by malo viesť k predpokladanej úspore energie počas životnosti vo výške 118 PJ a úspore elektrickej energie vo výške 9 TWh do roku 2020 v porovnaní so situáciou, v ktorej neboli zohľadnené žiadne opatrenia.

(11)

V súlade s článkom 8 smernice 2005/32/ES by v tomto nariadení malo byť stanovené, že uplatniteľnými postupmi posudzovania zhody sú vnútorná kontrola návrhu, ktorá je vymedzená v prílohe IV k smernici 2005/32/ES, a systém riadenia, ktorý je vymedzený v prílohe V k smernici 2005/32/ES.

(12)

S cieľom uľahčiť kontroly zhody by sa od výrobcov malo požadovať, aby v technickej dokumentácii, na ktorú sa odkazuje v prílohách IV a V k smernici 2005/32/ES, poskytovali informácie o priemernej účinnosti v aktívnom režime a o spotrebe elektrickej energie v stave bez záťaže.

(13)

Je potrebné identifikovať referenčné hodnoty pre technológie dostupné v súčasnosti s vysokou účinnosťou v aktívnom režime a nízkou spotrebou energie v stave bez záťaže. Toto pomôže zabezpečiť všeobecnú dostupnosť informácií a ľahký prístup k nim, najmä pre malé a stredné podniky a veľmi malé firmy, čo ešte viac uľahčí integráciu technológií s najlepším konštrukčným riešením na zníženie spotreby energie.

(14)

Požiadavky na ekodizajn pre nízkonapäťové externé zdroje napájania v stave bez záťaže sa vzťahujú na rovnaký parameter vplyvu na životné prostredie ako požiadavky na ekodizajn pre elektrické a elektronické domáce a kancelárske zariadenia v stave vypnutia uvádzané na trh s nízkonapäťovým externým zdrojom napájania. Keďže požiadavky na ekodizajn pre externé zdroje napájania v stave bez záťaže by mali byť prísnejšie ako požiadavky na ekodizajn pre elektrické a elektronické domáce a kancelárske zariadenia v stave vypnutia, uvádzané na trh s nízkonapäťovým externým zdrojom napájania, požiadavky nariadenia Komisie (ES) č. 1275/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti a kancelárskych zariadení v súvislosti so spotrebou elektrickej energie v stave pohotovosti a vo vypnutom stave (2), by sa nemali uplatňovať na elektrické a elektronické domáce a kancelárske zariadenia, ktoré sa uvádzajú na trh s nízkonapäťovým externým zdrojom napájania. Nariadenie (ES) č. 1275/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveným v článku 19 ods. 1 smernice 2005/32/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie ustanovuje požiadavky na ekodizajn týkajúce sa spotreby elektrickej energie externých zdrojov napájania v stave bez záťaže a ich priemernej účinnosti v aktívnom režime.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

konvertory napätia;

b)

neprerušiteľné zdroje zásobovania energiou;

c)

nabíjačky batérií;

d)

konvertory halogénového osvetlenia;

e)

externé zdroje napájania pre lekárske zariadenia;

f)

externé zdroje napájania uvedené na trh najneskôr 30. júna 2015 ako príslušenstvo alebo náhradná súčiastka pre totožný externý zdroj napájania, ktorý bol uvedený na trh najneskôr jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, pod podmienkou, že na tomto príslušenstve alebo na tejto náhradnej súčiastke alebo na ich balení sa zreteľne uvádza primárny spotrebič alebo primárne spotrebiče, s ktorými sa táto náhradná súčiastka alebo toto príslušenstvo majú používať.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v smernici 2005/32/ES.

Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

1.

„Externý zdroj napájania“ znamená zariadenie, ktoré spĺňa všetky nasledujúce kritériá:

a)

je technicky konštruované na konvertovanie vstupného striedavého prúdu (AC) z hlavného energetického sieťového zdroja na výstupný jednosmerný prúd (DC) alebo striedavý prúd (AC) s nižším napätím;

b)

je schopné naraz konvertovať len na jedno jednosmerné alebo striedavé výstupné napätie;

c)

je určené na používanie so samostatným zariadením, ktoré predstavuje primárny spotrebič;

d)

je obsiahnuté vo fyzickom obale oddelenom od zariadenia, ktoré predstavuje primárny spotrebič;

e)

je pripojené k zariadeniu, ktoré predstavuje primárny spotrebič, prostredníctvom odpojiteľného alebo neodpojiteľného samčieho/samičieho elektrického konektora, kábla, šnúry alebo inej prípojky;

f)

jeho menovitý výstupný výkon nepresahuje 250 W;

g)

je určené na používanie s elektrickými a elektronickými domácimi a kancelárskymi zariadeniami, ako sa uvádza v článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1275/2008.

2.

„Nízkonapäťový externý zdroj napájania“ znamená externý zdroj napájania s menovitým výstupným napätím menej ako 6 V a menovitým výstupným prúdom vyšším ako 550 miliampérov alebo rovnajúcim sa tejto hodnote.

3.

„Konvertor halogénového osvetlenia“ znamená externý zdroj napájania používaný s nízkonapäťovými volfrámovými halogénovými žiarovkami.

4.

„Neprerušiteľný zdroj napájania“ znamená zariadenie, ktoré automaticky dodáva záložnú energiu, keď elektrická energia z hlavného energetického sieťového zdroja klesne na neprijateľnú úroveň napätia.

5.

„Nabíjačka batérií“ znamená zariadenie, ktoré sa pripája priamo k odnímateľnej batérii na svojom výstupnom rozhraní.

6.

„Konvertor napätia“ znamená zariadenie, ktoré konvertuje výstupnú elektrickú energiu z hlavného energetického sieťového zdroja s napätím 230 V na výstupnú elektrickú energiu s napätím 110 V s podobnými charakteristikami, ako má elektrická energia v hlavnom energetickom sieťovom zdroji.

7.

„Menovitý výstupný výkon“ (PO) znamená výstupný výkon podľa špecifikácií výrobcu.

8.

„Stav bez záťaže“ znamená stav, v ktorom vstup externého zdroja napájania je pripojený k hlavnému energetickému sieťovému zdroju, ale výstup nie je pripojený k žiadnemu primárnemu spotrebiču.

9.

„Aktívny režim“ znamená stav, v ktorom je vstup externého zdroja napájania pripojený k hlavnému energetickému sieťovému zdroju a výstup je pripojený k primárnemu spotrebiču.

10.

„Účinnosť v aktívnom režime“ znamená pomer medzi výkonom poskytnutým externým zdrojom napájania v aktívnom režime a príkonom, ktorý je potrebný na jeho vytvorenie.

11.

„Priemerná účinnosť v aktívnom režime“ znamená priemer účinností v aktívnom režime pri 25 %, 50 %, 75 % a 100 % menovitého výstupného výkonu.

Článok 3

Požiadavky na ekodizajn

Požiadavky na ekodizajn týkajúce sa spotreby elektrickej energie v stave bez záťaže a priemernej účinnosti externých zdrojov napájania v aktívnom režime uvedených na trh sú stanovené v prílohe I.

Článok 4

Posudzovanie zhody

Postup posudzovania zhody uvedený v článku 8 smernice 2005/32/ES je systém vnútornej kontroly návrhu stanovený v prílohe IV k smernici 2005/32/ES alebo systém riadenia pre posudzovanie zhody stanovený v prílohe V k smernici 2005/32/ES.

Článok 5

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Kontroly týkajúce sa dohľadu sa vykonávajú v súlade s postupom overovania stanoveným v prílohe II.

Článok 6

Orientačné referenčné hodnoty

Orientačné referenčné hodnoty pre výrobky a technológiu s najlepším výkonom, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu, sú uvedené v prílohe III.

Článok 7

Preskúmanie

Najneskôr 4 roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia ho Komisia preskúma z hľadiska technologického pokroku a predloží výsledok tohto preskúmania konzultačnému fóru.

Článok 8

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1275/2008

Nariadenie (ES) č. 1275/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 1 sa dopĺňa tento druhý pododsek:

„Toto nariadenie sa nevzťahuje na elektrické a elektronické domáce a kancelárske zariadenia uvádzané na trh s nízkonapäťovým externým zdrojom napájania.“

2.

Do článku 2 sa dopĺňa tento bod 9:

„9.

‚nízkonapäťový externý zdroj napájania‘ znamená externý zdroj napájania s menovitým výstupným napätím menej ako 6 V a menovitým výstupným prúdom vyšším ako 550 miliampérov alebo rovnajúcim sa tejto hodnote.“

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 1 písm. a) prílohy I sa uplatňuje po uplynutí jedného roka odo dňa uvedeného v prvom odseku.

Bod 1 písm. b) prílohy I sa uplatňuje po uplynutí dvoch rokov odo dňa uvedeného v prvom odseku.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. apríla 2009

Za Komisiu

Andris PIEBALGS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 339,18.12.2008, s. 45.


PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA EKODIZAJN

1.   SPOTREBA ENERGIE V STAVE BEZ ZÁŤAŽE A PRIEMERNÁ ÚČINNOSŤ V AKTÍVNOM REŽIME

a)

Jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia

Spotreba energie v stave bez záťaže neprekročí 0,50 W.

Priemerná účinnosť v aktívnom režime nesmie byť menej ako:

 

0,500 · PO, ak PO < 1,0 W,

 

0,090 · ln (PO) + 0,500, ak 1,0 W ≤ PO ≤ 51,0 W,

 

0,850, ak PO > 51,0 W.

b)

Dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia

 

Spotreba energie v stave bez záťaže neprekročí nasledujúce hraničné hodnoty:

 

Externé zdroje napájania AC-AC, s výnimkou nízkonapäťových externých zdrojov napájania

Externé zdroje napájania AC-DC, s výnimkou nízkonapäťových externých zdrojov napájania

Nízkonapäťové externé zdroje napájania

PO ≤ 51,0 W

0,50 W

0,30 W

0,30 W

PO > 51,0 W

0,50 W

0,50 W

neuplatňuje sa

 

Priemerná účinnosť v aktívnom režime nesmie byť menšia ako nasledujúce hraničné hodnoty:

 

Externé zdroje napájania AC-AC a AC-DC, s výnimkou nízkonapäťových externých zdrojov napájania

Nízkonapäťové externé zdroje napájania

PO ≤ 1,0 watt

0,480 · PO + 0,140

0,497 · PO + 0,067

1,0 W < PO ≤ 51,0 W

0,063 · ln(PO) + 0,622

0,075 · ln(PO) + 0,561

PO > 51,0 W

0,870

0,860

2.   MERANIA

Spotreba energie v stave bez záťaže a priemerná účinnosť v aktívnom režime, na ktoré sa odkazuje v bode 1, sa stanovujú pomocou spoľahlivého, presného a opakovateľného postupu merania, ktorý zohľadňuje všeobecne uznávaný súčasný stav technológií.

Merania výkonu 0,50 W alebo viac sa vykonávajú s neurčitosťou menej ako 2 % alebo rovnou 2 % pri 95 % úrovni spoľahlivosti. Merania výkonu menej ako 0,50 W sa vykonávajú s neurčitosťou menej ako 0,01 W alebo rovnou 0,01 W pri 95 % úrovni spoľahlivosti.

3.   INFORMÁCIE, KTORÉ MAJÚ POSKYTOVAŤ VÝROBCOVIA

Na účely posudzovania zhody podľa článku 4 obsahuje technická dokumentácia tieto prvky:

Uvádzaná veličina

Opis

Efektívna hodnota (Rms) výstupného prúdu (mA)

Merané v stave záťaže 1 – 4

Efektívna hodnota (Rms) výstupného napätia (V)

Aktívny výstupný výkon (W)

Efektívna hodnota (Rms) vstupného napätia (V)

Merané v stave záťaže 1 – 5

Efektívna hodnota (Rms) príkonu (W)

Celkové harmonické skreslenie (THD)

Skutočný faktor výkonu

Spotrebovaný výkon (W)

Vypočítané v stave záťaže 1 – 4, merané v stave záťaže 5

Účinnosť

Vypočítané v stave záťaže 1 – 4

Priemerná účinnosť

Aritmetický priemer účinnosti v stave záťaže 1 – 4

Príslušné stavy záťaže sú nasledujúce:

Percentuálny podiel menovitého výstupného prúdu

Stav záťaže 1

100 % ± 2 %

Stav záťaže 2

75 % ± 2 %

Stav záťaže 3

50 % ± 2 %

Stav záťaže 4

25 % ± 2 %

Stav záťaže 5

0 % (stav bez záťaže)


PRÍLOHA II

POSTUP OVEROVANIA

Pri vykonávaní kontrol dohľadu nad trhom, ktoré sú stanovené v článku 3 ods. 2 smernice 2005/32/ES, orgány členských štátov uplatňujú nasledujúci postup overovania príslušných požiadaviek stanovených v prílohe I.

1.

Orgány členského štátu skúšajú jednu jednotku.

2.

Model sa považuje za model, ktorý je v súlade s ustanoveniami prílohy I, ak:

a)

výsledok pre stav bez záťaže nepresahuje uplatniteľnú hraničnú hodnotu stanovenú v prílohe I o viac ako 0,10 W a

b)

aritmetický priemer účinnosti v stavoch záťaže 1 – 4 podľa vymedzenia v prílohe I neklesne pod uplatniteľnú hraničnú hodnotu pre priemernú účinnosť v aktívnom režime o viac ako 5 %.

3.

Ak sa výsledky uvedené v bode 2 písm. a) a b) nedosiahnu, vykonajú sa skúšky troch ďalších jednotiek rovnakého modelu.

4.

Po skúškach troch ďalších jednotiek rovnakého modelu sa model považuje za model, ktorý je v súlade s požiadavkami, ak:

a)

priemer výsledkov pre stav bez záťaže nepresiahne uplatniteľnú hraničnú hodnotu stanovenú v prílohe I o viac ako 0,10 W a

b)

priemer aritmetických priemerov účinnosti v stavoch záťaže 1 – 4 podľa vymedzenia v prílohe I neklesne pod uplatniteľnú hraničnú hodnotu pre priemernú účinnosť v aktívnom režime o viac ako 5 %.

5.

Ak sa výsledky uvedené v bode 4 písm. a) a b) nedosiahnu, model sa bude považovať za model, ktorý nie je v súlade s požiadavkami.


PRÍLOHA III

ORIENTAČNÉ REFERENČNÉ HODNOTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 6

a)   Stav bez záťaže

Najnižšia dostupná spotreba energie externých zdrojov napájania v stave bez záťaže sa môže aproximovať o:

0,1 W alebo menej, ak PO ≤ 90 W,

0,2 W alebo menej, ak 90 W < PO ≤ 150 W,

0,4 W alebo menej, ak 150 W < PO ≤ 180 W,

0,5 W alebo menej, ak PO > 180 W.

b)   Priemerná účinnosť v aktívnom režime

Najlepšia dostupná priemerná účinnosť externých zdrojov napájania v aktívnom režime sa môže podľa najnovších dostupných údajov (stav k januáru 2008) aproximovať o:

0,090 · ln(PO) + 0,680, ak 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W,

0,890, ak PO > 10,0 W.


7.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 279/2009

zo 6. apríla 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (1), a najmä na jej článok 11 písm. c.) bod ii),

keďže:

(1)

Slovensko predložilo odôvodnenú žiadosť o zmenu a doplnenie prílohy II k smernici 2005/36/ES. Žiada o doplnenie povolania zubný technik, ktoré spĺňa podmienky ustanovené v článku 11 písm. c) bode ii) smernice 2005/36/ES, ako vyplýva z nariadenia vlády č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania.

(2)

Dánsko predložilo odôvodnenú žiadosť o zmenu a doplnenie prílohy II k smernici 2005/36/ES. Žiada o to, aby sa z prílohy II k smernici 2005/36/ES vypustilo povolanie optik („optometrist“), na ktoré je potrebný diplom podľa článku 11 písm. d) smernice 2005/36/ES, a preto už viac nespĺňa požiadavky článku 11 písm. c) bodu ii) uvedenej smernice. Takisto žiada o to, aby sa z prílohy II k smernici 2005/36/ES vypustilo povolanie ortopedický technik („ortopædimekaniker“) a ortopedický protetik („ortopædiskomager“), ktoré v Dánsku už nie sú regulované.

(3)

Smernica 2005/36/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre uznávanie odborných kvalifikácií,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha II k smernici 2005/36/ES sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. apríla 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.


PRÍLOHA

Príloha II k smernici 2005/36/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V bode 1 sa pod nadpis „na Slovensku“ dopĺňa toto:

„—

zubný technik,

ktorá predstavuje vzdelávanie v celkovej dĺžke najmenej 14 rokov, ktoré zahŕňa 8 alebo 9 rokov základného vzdelávania, 4 roky stredoškolského vzdelávania a následne 2 roky nadstavbového vzdelávania na strednej zdravotníckej škole ukončeného teoreticko-praktickou maturitnou skúškou (maturitné vysvedčenie).“

2.

V bode 2 sa nadpis „v Dánsku“ a údaje o Dánsku vypúšťajú.


7.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 280/2009

zo 6. apríla 2009,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III a IV k nariadeniu Rady (ES) č. 44/2001 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1), najmä na jeho článok 74,

keďže:

(1)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 44/2001 sú uvedené pravidlá súdnej právomoci jednotlivých štátov, na ktoré odkazuje článok 3 ods. 2 a článok 4 ods. 2 uvedeného nariadenia. Príloha II obsahuje zoznam súdov alebo príslušných orgánov, ktoré majú súdnu právomoc na území členských štátov pri vybavovaní žiadostí o vyhlásenie vykonateľnosti. V prílohe III je uvedený zoznam súdov, na ktoré možno podať odvolanie proti rozhodnutiu o vyhlásení vykonateľnosti, a v prílohe IV sú vymenované postupy pre odvolanie na poslednom stupni proti takýmto rozhodnutiam.

(2)

Prílohy I, II, III a IV k nariadeniu (ES) č. 44/2001 boli niekoľkokrát zmenené a doplnené, naposledy nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (2) tak, že obsahujú pravidlá súdnej právomoci jednotlivých štátov, zoznamy súdov alebo príslušných orgánov a opravné prostriedky platné v Bulharsku a Rumunsku.

(3)

Členské štáty oznámili Komisii ďalšie zmeny a doplnenia zoznamov uvedených v prílohách I, II, III a IV. Je preto vhodné uverejniť konsolidované znenia zoznamov uvedených v týchto prílohách.

(4)

V súlade s článkom 3 Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (3) by sa Dánsko nemalo zúčastňovať na prijímaní zmien a doplnení nariadenia Brusel I a takéto zmeny a doplnenia by nemali byť v Dánsku uplatniteľné a ani preň záväzné.

(5)

Nariadenie (ES) č. 44/2001 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I až IV k nariadeniu (ES) č. 44/2001 sa nahrádzajú príslušnými prílohami k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 6. apríla 2009

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2005, s. 62.


PRÍLOHA I

Pravidlá súdnej právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

v Belgicku: články 5 až 14 zákona zo 16. júla 2004 o medzinárodnom práve súkromnom,

v Bulharsku: článok 4 ods. 1 pododsek 2 zákonníka medzinárodného práva súkromného,

v Českej republike: článok 86 zákona č. 99/1963 Sb. občianskeho súdneho poriadku (občanský soudní řád), v znení neskorších predpisov,

v Nemecku: § 23 občianskeho súdneho poriadku (Zivilprozeßordnung),

v Estónsku: § 86 občianskeho súdneho poriadku (tsiviilkohtumenetluse seadustik),

v Grécku: článok 40 občianskeho súdneho poriadku (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας),

vo Francúzsku: články 14 a 15 občianskeho zákonníka (Code civil),

v Írsku: kritériá, ktoré umožňujú založenie právomoci z dôvodu, že písomnosť, ktorou sa začalo konanie, bola doručená žalovanému počas jeho dočasnej prítomnosti v Írsku,

v Taliansku: články 3 a 4 zákona č. 218 z 31. mája 1995,

na Cypre: článok 21 ods. 2 zákona o súdoch č. 14 z roku 1960, v znení neskorších zmien a doplnení,

v Lotyšsku: článok 27 a odseky 3, 5, 6 a 9 článku 28 zákona o občianskom súdnom konaní (Civilprocesa likums),

v Litve: článok 31 občianskeho súdneho poriadku (Civilinio proceso kodeksas),

v Luxembursku: články 14 a 15 občianskeho zákonníka (Code civil),

v Maďarsku: § 57 zákonného nariadenia č. 13 z roku 1979 o medzinárodnom práve súkromnom (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet),

na Malte: články 742, 743 a 744 zákonníka o sústave súdov a občianskom súdnom konaní – kapitola 12 (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliKap. 12) a článok 549 obchodného zákonníka – kapitola 13 (Kodiċi tal-kummerċKap. 13),

v Rakúsku: § 99 zákona o súdnej právomoci (Jurisdiktionsnorm),

v Poľsku: články 1103 a 1110 občianskeho súdneho poriadku (Kodeks postępowania cywilnego), pokiaľ sa nimi zakladá právomoc na základe pobytu žalovaného na území Poľska, vlastníckeho práva žalovaného k majetku, ktorý sa nachádza na území Poľska, alebo jeho majetkového práva na území Poľska, skutočnosti, že predmet sporu sa nachádza v Poľsku, a skutočnosti, že jeden z účastníkov konania je poľským občanom,

v Portugalsku: článok 65 a článok 65A občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil) a článok 11 pracovnoprávneho súdneho poriadku (Código de Processo de Trabalho),

v Rumunsku: články 148 – 157 zákona č. 105/1992 o medzinárodných súkromnoprávnych vzťahoch,

v Slovinsku: článok 48 ods. 2 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) v súvislosti s článkom 47 ods. 2 zákona o občianskom súdnom konaní (Zakon o pravdnem postopku) a článok 58 zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) v spojení s článkom 59 zákona o občianskom súdnom konaní (Zakon o pravdnem postopku),

na Slovensku: články 37 až 37e zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a s nimi súvisiace procesnoprávne normy,

vo Fínsku: druhá, tretia a štvrtá veta prvého odseku článku 1 kapitoly 10 súdneho poriadku (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),

vo Švédsku: prvá veta prvého odseku článku 3 kapitoly 10 súdneho poriadku (rättegångsbalken),

v Spojenom kráľovstve: kritériá, ktoré umožňujú založenie právomoci:

a)

písomnosť, ktorou sa začína konanie, bolo doručené žalovanému počas jeho dočasnej prítomnosti v Spojenom kráľovstve, alebo

b)

prítomnosť majetku patriaceho žalovanému vo Veľkej Británii, alebo

c)

majetok žalovaného, nachádzajúci sa v Spojenom kráľovstve, bol zaistený žalobcom.


PRÍLOHA II

Súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39:

v Belgicku „tribunal de premiére instance“ alebo „rechtbank van eerste aanleg“ alebo „erstinstanzliches Gericht“,

v Bulharsku „окръжния съд“,

v Českej republike „okresní soud“ alebo „soudní exekutor“,

v Nemecku:

a)

predsedajúci sudca komory krajinského súdu „Landgericht“;

b)

notár v konaní o vyhlásenie verejnej listiny za vykonateľnú;

v Estónsku „maakohus“ (okresný súd),

v Grécku „Movομελές Πρωτоδιкείо“,

v Španielsku „Juzgado de primera Instancia“,

vo Francúzsku:

a)

greffier en chef du tribunal de grande instance“;

b)

président de la chambre départementale des notaires“ v prípade návrhu na vyhlásenie notárskej verejnej listiny za vykonateľnú,

v Írsku „High Court“,

v Taliansku „corte d'appello“,

na Cypre „Επαρχιακό Δικαστήριο“ alebo v prípade rozsudku vo veci výživného „Οικογενειακό Δικαστήριο“,

v Lotyšsku: na „rajona (pilsētas) tiesa“,

v Litve „Lietuvos apeliacinis teismas“,

v Luxembursku predseda senátu „tribunal d’arrondissement“,

v Maďarsku „megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság“ a v Budapešti „Budai Központi Kerületi Bíróság“,

na Malte „Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili“ alebo „Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha“, alebo v prípade rozsudku vo veci výživného „Reġistratur tal-Qorti“ prostredníctvom „Ministru responsabbli għall-Ġustizzja“,

v Holandsku „voorzieningenrechter van de rechtbank“,

v Rakúsku „Bezirksgericht“,

v Poľsku „sąd okręgowy“,

v Portugalsku „Tribunal de Comarca“,

v Rumunsku „Tribunal“,

v Slovinsku „okrožno sodišče“,

na Slovensku „okresný súd“,

vo Fínsku „käräjäoikeus/tingsrätt“,

vo Švédsku „Svea hovrätt“,

v Spojenom kráľovstve:

a)

v Anglicku a vo Walese „High Court of Justice“ alebo v prípade rozsudku vo veci výživného „Magistrates' Court“ po postúpení štátnym tajomníkom (Secretary of State);

b)

v Škótsku „Court of Session“ alebo v prípade rozsudku vo veci výživného na „Sheriff Court“ po postúpení štátnym tajomníkom;

c)

v Severnom Írsku „High Court of Justice“ alebo v prípade rozsudku vo veci výživného na „Magistrates' Court“ po postúpení štátnym tajomníkom;

d)

v Gibraltári „Supreme Court of Gibraltar“ alebo v prípade rozsudku vo veci výživného „Magistrates' Court“ po postúpení generálnym prokurátorom Gibraltáru.


PRÍLOHA III

Súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2:

v Belgicku:

a)

pokiaľ ide o odvolanie podané žalovaným, „tribunal de première instance“ alebo „rechtbank van eerste aanleg“, alebo „erstinstanzliches Gericht“;

b)

pokiaľ ide o odvolanie podané žalobcom: „Cour d'appel“ alebo „hof van beroep“,

v Bulharsku „Апелативен съд – София“,

v Českej republike odvolací súd prostredníctvom okresného súdu,

v Nemecku „Oberlandesgericht“,

v Estónsku „ringkonnakohus“,

v Grécku „Εφετείо“,

v Španielsku „Juzgado de Primera Instancia“, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, pričom o opravnom prostriedku rozhodne „Audiencia Provincial“,

vo Francúzsku:

a)

cour d'appel“, ak ide o rozhodnutie, ktorým sa návrhu vyhovuje;

b)

predsedajúci sudca „tribunal de grande instance“, ak ide o rozhodnutie, ktorým sa návrh zamieta;

v Írsku „High Court“,

na Islande: „heradsdomur“,

v Taliansku „corte d'appello“,

na Cypre „Επαρχιακό Δικαστήριο“ alebo v prípade rozsudku vo veci výživného „Οικογενειακό Δικαστήριο“,

v Lotyšsku „Apgabaltiesa“ prostredníctvom „rajona (pilsētas) tiesa“,

v Litve „Lietuvos apeliacinis teismas“,

v Luxembursku „Cour supérieure de Justice“ konajúci ako odvolací súd v občianskych veciach,

v Maďarsku miestny súd v sídle okresného súdu (v Budapešti Ústredný obvodný súd v Bude), o odvolaní rozhoduje župný súd (v Budapešti Súd hlavného mesta),

na Malte „Qorti ta’ l-Appell“ v súlade s odvolacím postupom ustanoveným v Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap.12 alebo v prípade rozsudku vo veci výživného vydaného „ċitazzjoni“ pred „Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’“,

v Holandsku:

a)

pre žalovaného: „arrondissementsrechtbank“;

b)

pre žalobcu: „gerechtshof“,

v Rakúsku „Landesgericht“ prostredníctvom „Bezirksgericht“,

v Poľsku „sąd apelacyjny“ prostredníctvom „sąd okręgowy“,

v Portugalsku je príslušným súdom „Tribunal da Relação“. Odvolanie sa podáva podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov prostredníctvom súdu, ktorý vydal rozhodnutie, proti ktorému odvolanie smeruje,

v Rumunsku „Curte de Apel“,

v Slovinsku „okrožno sodišče“,

na Slovensku odvolací súd prostredníctvom okresného súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje,

vo Fínsku „hovioikeus/hovrätt“,

vo Švédsku „Svea hovrätt“,

v Spojenom kráľovstve:

a)

v Anglicku a Walese „High Court of Justice“ alebo v prípade rozsudku vo veci výživného „Magistrates' Court“;

b)

v Škótsku „Court of Session“ alebo v prípade rozsudku vo veci výživného „Sheriff Court“;

c)

v Severnom Írsku „High Court of Justice“ lebo v prípade rozsudku vo veci výživného „Magistrates' Court“;

d)

v Gibraltári „Supreme Court of Gibraltar“ alebo v prípade rozsudku vo veci výživného „Magistrates' Court“.


PRÍLOHA IV

Opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44:

v Belgicku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Luxembursku a Holandsku odvolanie v rámci kasácie,

v Bulharsku „обжалване пред Върховния касационен съд“,

v Českej republike „dovolání“ a „žaloba pro zmatečnost“,

v Nemecku „Rechtsbeschwerde“,

v Estónsku „kassatsioonikaebus“,

v Írsku odvolanie v právnej otázke na Najvyšší súd,

na Islande odvolanie na „Hæstiréttur“,

na Cypre odvolanie na Najvyšší súd,

v Lotyšsku odvolanie na „Augstākās tiesas Senāts“ prostredníctvom „Apgabaltiesa“,

v Litve odvolanie na „Lietuvos apeliacinis teismas“,

v Maďarsku „felülvizsgálati kérelem“,

na Malte nie je prípustný žiadny ďalší opravný prostriedok na žiadny iný súd; v prípade rozsudku vo veci výživného „Qorti ta’ l-Appell“ podľa odvolacieho postupu upraveného v „kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Procedura Ċivili – Kap. 12“,

v Rakúsku „Revisionsrekurs“,

v Poľsku „skarga kasacyjna“,

v Portugalsku odvolanie v právnej otázke,

v Rumunsku „contestatie in anulare“ alebo „revizuire“,

v Slovinsku odvolaním sa na „Vrhovno sodišče Republike Slovenije“,

na Slovensku „dovolanie“,

vo Fínsku odvolanie na „korkein oikeus/högsta domstolen“,

vo Švédsku odvolanie na „Högsta domstolen“,

vo Veľkej Británii jediné ďalšie odvolanie v právnej otázke.


7.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 281/2009

zo 6. apríla 2009,

ktorým sa pozastavuje uplatňovanie dovozného cla na určité množstvá priemyselného cukru na hospodársky rok 2009/2010

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 142 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

V článku 142 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že Komisia môže úplne alebo čiastočne pozastaviť uplatňovanie dovozného cla na určité množstvá cukru, aby zabezpečila zásobovanie nevyhnutné na výrobu produktov uvedených v článku 62 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(2)

Aby sa zaručilo zásobovanie nevyhnutné na výrobu produktov uvedených v článku 62 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 za cenu zodpovedajúcu svetovým cenám, je v záujme Spoločenstva úplne pozastaviť dovozné clo na cukor určený na výrobu uvedených produktov na hospodársky rok 2009/2010 v prípade množstva, ktoré zodpovedá polovici jeho potreby priemyselného cukru.

(3)

Je preto potrebné určiť príslušné množstvá cukru, ktoré sa majú doviesť na priemyselné spracovanie na hospodársky rok 2009/2010.

(4)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V hospodárskom roku 2009/2010 sa pozastavenie dovozných ciel uplatňuje na množstvo 400 000 ton priemyselného cukru patriaceho pod číselný znak KN 1701.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. apríla 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

7.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/21


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2009/314/SZBP

zo 6. apríla 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2008/844/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Dňa 10. apríla 2006 Rada prijala spoločnú pozíciu 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska (1).

(2)

Spoločná pozícia Rady 2008/844/SZBP z 10. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska (2), predĺžila reštriktívne opatrenia ustanovené spoločnou pozíciou 2006/276/SZBP do 13. októbra 2009. Zákaz pobytu pre niektorých predstaviteľov Bieloruska s výnimkou osôb zapletených do prípadov zmiznutí v rokoch 1999 a 2000 a predsedníčky ústrednej volebnej komisie sa však pozastavil do 13. apríla 2009.

(3)

S cieľom podporiť prijatie a uplatňovanie ďalších konkrétnych opatrení zameraných na podporu demokracie a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd v Bielorusku sa 16. marca 2009 Rada dohodla na tom, že aj keď sa reštriktívne opatrenia ustanovené spoločnou pozíciou 2006/276/SZBP predĺžia od tohto dátumu o jeden rok, pozastavenie uplatňovania zákazu pobytu pre niektorých úradníkov Bieloruska sa zachová na obdobie deviatich mesiacov. Pred uplynutím tohto obdobia Rada vykoná hĺbkové preskúmanie reštriktívnych opatrení, pričom zohľadní situáciu v Bielorusku, a v prípade ďalšieho pozitívneho vývoja bude ochotná zvážiť možnosť zrušenia týchto opatrení. V prípade nutnosti môže Rada s ohľadom na opatrenia bieloruských orgánov v oblasti demokracie a ľudských práv kedykoľvek rozhodnúť o opätovnom uplatňovaní zákazu pobytu.

(4)

Spoločná pozícia 2006/276/SZBP by sa mala preto zmeniť a doplniť a spoločná pozícia 2008/844/SZBP by sa mala zrušiť,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Spoločná pozícia 2006/276/SZBP sa týmto predlžuje do 15. marca 2010.

Článok 2

1.   Opatrenia uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b) spoločnej pozície 2006/276/SZBP v súvislosti s Jurijom Nikolajevičom Podobedom sa týmto pozastavujú do 15. decembra 2009.

2.   Opatrenia uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c) spoločnej pozície 2006/276/SZBP sa týmto pozastavujú do 15. decembra 2009.

Článok 3

Táto spoločná pozícia sa prehodnotí do 15. decembra 2009 s ohľadom na situáciu v Bielorusku.

Článok 4

Spoločná pozícia 2008/844/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 5

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 6

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 6. apríla 2009

Za Radu

predseda

J. POSPÍŠIL


(1)  Ú. v. EÚ L 101, 11.4.2006, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 56.


AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

7.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/23


RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2009/315/SVV

z 26. februára 2009

o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 a na jej článok 34 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie a na podnet Belgického kráľovstva,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Európska únia si stanovila za cieľ poskytovať občanom vysokú úroveň ochrany v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Tento cieľ predpokladá výmenu informácií získaných z registrov trestov medzi príslušnými orgánmi členských štátov.

(2)

V súlade so závermi zo zasadnutia Európskej rady v Tampere 15. – 16. októbra 1999 prijala Rada 29. novembra 2000 program opatrení určených na vykonávanie zásady vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach (2). Toto rámcové rozhodnutie prispieva k dosiahnutiu cieľov stanovených v opatrení 3 tohto programu, ktoré vyzýva na vypracovanie štandardného formulára žiadosti o informácie z registra trestov, preloženého do všetkých úradných jazykov Únie, ktorý by vychádzal zo vzoru navrhnutého pre schengenské orgány.

(3)

V záverečnej správe o prvom hodnotení zameranej na vzájomnú právnu pomoc v trestných veciach (3) boli členské štáty vyzvané, aby zjednodušili postupy odovzdávania dokumentov medzi štátmi s prípadným použitím štandardných formulárov na uľahčenie vzájomnej právnej pomoci.

(4)

Európska rada na zasadnutí 25. a 26. marca 2004 vo svojom vyhlásení o boji proti terorizmu stanovila ako prioritu zlepšenie kvality výmeny informácií o odsúdeniach a táto priorita bola opätovne potvrdená v Haagskom programe (4), ktorý Európska rada prijala na svojom zasadnutí 4. a 5. novembra 2004 a ktorý obsahuje výzvu na zintenzívnenie výmeny informácií z vnútroštátnych registrov odsúdení a zákazov činností. Tieto ciele sú zohľadnené v akčnom pláne, ktorý spoločne prijali Rada a Komisia 2. a 3. júna 2005 s cieľom vykonať Haagsky program.

(5)

Na účely zlepšenia výmeny informácií o registroch trestov medzi členskými štátmi sú vítané projekty vytvorené na dosiahnutie tohto cieľa vrátane existujúceho projektu prepojenia vnútroštátnych registrov trestov. Skúsenosti z týchto aktivít prispeli k ďalšiemu posilneniu úsilia členských štátov a poukázali na význam pokračovania v zlepšovaní vzájomnej výmeny informácií o odsúdeniach medzi členskými štátmi.

(6)

Toto rámcové rozhodnutie je odpoveďou na očakávania vyjadrené na zasadnutí Rady 14. apríla 2005 po uverejnení bielej knihy o výmene informácií o odsúdeniach a ich účinkoch v Európskej únii a po následnej všeobecnej diskusii o nej. Jeho hlavným cieľom je zlepšenie výmeny informácií o odsúdeniach občanov Únie a o prípadných uložených zákazoch činnosti vyplývajúcich z odsúdenia za trestný čin a zaznamenaných v registri trestov odsudzujúceho členského štátu.

(7)

Uplatňovanie mechanizmov zriadených týmto rámcovým rozhodnutím len na poskytovanie informácií z registrov trestov o fyzických osobách by sa nemalo dotýkať prípadného budúceho rozšírenia rozsahu pôsobnosti takýchto mechanizmov na výmenu informácií o právnických osobách.

(8)

Informovanie o odsúdeniach vynesených v iných členských štátoch je v súčasnosti upravené článkami 13 a 22 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959. Tieto ustanovenia však nevyhovujú súčasným požiadavkám justičnej spolupráce v takom priestore, akým je Európska únia.

(9)

Toto rámcové rozhodnutie by malo vo vzťahoch medzi členskými štátmi nahradiť článok 22 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach. Okrem povinnosti odsudzujúceho členského štátu poskytnúť členskému štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, informácie o odsúdeniach jeho štátnych príslušníkov, ktoré toto rámcové rozhodnutie obsahuje a ďalej vymedzuje, sa tiež zavádza povinnosť členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, uchovávať takto poskytnuté informácie, aby tento štát mohol poskytnúť úplnú odpoveď na žiadosti iných členských štátov o informácie.

(10)

Týmto rámcovým rozhodnutím by nemala byť dotknutá možnosť justičných orgánov priamo žiadať o informácie z registrov trestov a priamo si ich zasielať na základe článku 13 v spojení s článkom 15 ods. 3 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach, ani článok 6 ods. 1 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, ustanoveného aktom Rady z 29. mája 2000 (5).

(11)

Zlepšenie obehu informácií o odsúdeniach bude zbytočné, ak členské štáty nebudú môcť poskytnuté informácie zohľadniť. 24. júla 2008 Rada prijala rámcové rozhodnutie 2008/675/SVV o zohľadňovaní odsudzujúcich rozsudkov v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní (6).

(12)

Týmto rámcovým rozhodnutím sa dosiahne hlavný cieľ podnetu Belgického kráľovstva do tej miery, že ústredný orgán každého členského štátu by mal ukladať povinnosť žiadať všetky informácie poskytnuté z registra trestov členského štátu, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, a uviesť ich v jej výpise z registra trestov, keď koná na žiadosť dotknutej osoby. Vedomosť o existencii odsúdenia, ako aj z neho vyplývajúceho zákazu činnosti, ak bol uložený a zapísaný do registra trestov, je nevyhnutným predpokladom priznania účinkov v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu, v ktorom má daná osoba záujem vykonávať povolanie súvisiace s dohľadom nad deťmi. Cieľom mechanizmu ustanoveného v tomto rámcovom rozhodnutí je okrem iného zabezpečiť, aby osoba odsúdená za sexuálny trestný čin voči deťom v prípade, že sa takéto odsúdenie a z neho vyplývajúci zákaz činnosti, ak bol uložený, uvádza vo výpise z registra trestov tejto osoby v odsudzujúcom členskom štáte, už takéto odsúdenie alebo zákaz nemohla utajiť s cieľom vykonávať činnosť súvisiacu s dohľadom nad deťmi.

(13)

Toto rámcové rozhodnutie ustanovuje pravidlá ochrany osobných údajov zasielaných medzi členskými štátmi v dôsledku jeho vykonávania. Existujúce všeobecné pravidlá o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach sú doplnené pravidlami ustanovenými v tomto rámcovom rozhodnutí. Okrem tohto sa na osobné údaje spracúvané na základe súčasného rámcového rozhodnutia uplatňuje Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracúvaní osobných údajov z 28. januára 1981. Toto rámcové rozhodnutie okrem toho zahŕňa ustanovenia rozhodnutia Rady 2005/876/SVV z 21. novembra 2005 o výmene informácií z registra trestov (7), ktoré obmedzujú použitie vyžiadaných informácií žiadajúcim členským štátom. Toto rámcové rozhodnutie dopĺňa takéto ustanovenia o osobitné pravidlá uplatniteľné v prípade, keď členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, poskytuje ďalej informácie o odsúdeniach, ktoré mu poskytol odsudzujúci členský štát.

(14)

Toto rámcové rozhodnutie nemení povinnosti a postupy zaužívané vo vzťahu k tretím štátom podľa Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach, v rozsahu v akom tento nástroj zostane uplatniteľný.

(15)

Podľa odporúčania Rady Európy č. R (84) 10 o registri trestov a rehabilitácii odsúdených je cieľom zriadenia registra trestov najmä informovať orgány zodpovedné za systém trestného súdnictva o trestnej minulosti osoby, ktorá je predmetom súdneho konania, s cieľom prispôsobiť rozhodnutie, ktoré sa má prijať, konkrétnej situácii. Keďže akékoľvek iné použitie registra trestov, ktoré by mohlo ohroziť vyhliadky odsúdeného na opätovnú sociálnu rehabilitáciu, sa musí v čo najväčšej miere obmedziť, používanie informácií poskytnutých podľa tohto rámcového rozhodnutia na iné účely ako na trestné konanie sa môže obmedziť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadaného členského štátu i žiadajúceho členského štátu.

(16)

Cieľom ustanovení tohto rámcového rozhodnutia o poskytovaní informácií členskému štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom na účely ich uchovávania a opätovného poskytovania, nie je zosúladiť vnútroštátne systémy registrov trestov členských štátov. Toto rámcové rozhodnutie neukladá odsudzujúcemu členskému štátu povinnosť zmeniť svoj vnútroštátny systém registra trestov, pokiaľ ide o používanie informácií na vnútroštátne účely.

(17)

Zlepšenie obehu informácií o odsúdeniach bude zbytočné, ak tieto informácie nebudú pre členský štát, ktorý ich prijíma, zrozumiteľné. Vzájomnú zrozumiteľnosť informácií je možné zlepšiť vytvorením „štandardného európskeho formátu“, ktorý umožní výmenu informácií v jednotnej elektronickej forme, ktorá sa dá ľahko strojovo preložiť. Informácie o odsúdeniach zaslané odsudzujúcim členským štátom by sa mali zasielať v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov tohto členského štátu. Rada by mala prijať opatrenia potrebné na zavedenie systému výmeny informácií zavedeného týmto rámcovým rozhodnutím.

(18)

Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané článkom 6 Zmluvy o Európskej únii a vyjadrené v Charte základných práv Európskej únie.

(19)

Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje zásadu subsidiarity uvedenú v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a v článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, keďže zlepšenie systémov poskytovania informácii o odsúdeniach medzi členskými štátmi nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov a vyžaduje si spoločný postup na úrovni Európskej únie. V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva toto rámcové rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE:

Článok 1

Cieľ

Účelom tohto rámcového rozhodnutia je:

a)

vymedziť spôsoby, akými členský štát, v ktorom sa odsúdi štátny príslušník iného členského štátu (ďalej len „odsudzujúci členský štát“), poskytuje informácie o tomto odsúdení členskému štátu, ktorého je odsúdený štátnym príslušníkom (ďalej „členský štát, ktorého je osoba štátnym príslušníkom“);

b)

vymedziť povinnosti členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, pokiaľ ide o uchovávanie informácií, a stanoviť metódy, ktoré musí tento členský štát dodržiavať, keď odpovedá na žiadosť o informácie z registra trestov;

c)

ustanoviť rámec, ktorý umožní vytvoriť a vyvíjať počítačový systém výmeny informácií o odsúdeniach medzi členskými štátmi, na základe tohto rámcového rozhodnutia a následného rozhodnutia uvedeného v článku 11 ods. 4.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rámcového rozhodnutia:

a)

„odsúdenie“ je každé právoplatné rozhodnutie trestného súdu voči fyzickej osobe za trestný čin, ak sa tieto rozhodnutia zaznamenávajú v registri trestov odsudzujúceho členského štátu;

b)

„trestné konanie“ zahŕňa predsúdne konanie, samotné súdne konanie a výkon odsúdenia;

c)

„register trestov“ je vnútroštátny register alebo vnútroštátne registre, v ktorých sa zaznamenávajú odsúdenia v súlade s vnútroštátnym právom.

Článok 3

Ústredný orgán

1.   Na účely tohto rámcového rozhodnutia určí každý členský štát ústredný orgán. Na účely poskytovania informácií podľa článku 4 a odpovedí podľa článku 7 na žiadosti uvedené v článku 6 však členské štáty môžu určiť jeden alebo viacero ústredných orgánov.

2.   Každý členský štát informuje Generálny sekretariát Rady a Komisiu o ústrednom orgáne alebo o orgánoch určených v súlade s odsekom 1. Generálny sekretariát Rady poskytne túto informáciu členským štátom a Eurojustu.

Článok 4

Povinnosti odsudzujúceho členského štátu

1.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia, aby sa ku všetkým odsúdeniam vyneseným na jeho území pri ich zaznamenávaní do jeho registra trestov pripojil údaj o štátnej príslušnosti alebo štátnych príslušnostiach odsúdeného, ak ide o štátneho príslušníka iného členského štátu.

2.   Ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu informuje čo najskôr ústredné orgány ostatných členských štátov o všetkých odsúdeniach štátnych príslušníkov týchto ostatných členských štátov vynesených na jeho území tak, ako sú zaznamenané v registri trestov.

Ak je známe, že odsúdený je štátnym príslušníkom viacerých členských štátov, relevantné informácie sa poskytujú každému z týchto členských štátov, a to aj v prípade, ak je odsúdený štátnym príslušníkom členského štátu, na ktorého území bol odsúdený.

3.   Informácie o následnej zmene alebo výmaze informácií obsiahnutých v registri trestov ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu bezodkladne poskytne ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom.

4.   Každý členský štát, ktorý poskytol informácie podľa odsekov 2 a 3, ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, na jeho žiadosť v jednotlivých prípadoch zašle kópiu odsúdení a následných opatrení, ako aj akékoľvek iné relevantné informácie, aby mu umožnil posúdiť, či si vyžadujú opatrenia na vnútroštátnej úrovni.

Článok 5

Povinnosti členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom

1.   Ústredný orgán členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, uchováva v súlade s článkom 11 ods. 1 a 2 všetky informácie poskytnuté podľa článku 4 ods. 2 a 3 na účely opätovného poskytnutia v súlade s článkom 7.

2.   V prípade zmeny alebo výmazu informácií poskytnutých v súlade s článkom 4 ods. 3 musí členský štát, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, vykonať rovnakú zmenu alebo výmaz v informáciách uchovávaných v súlade s odsekom 1 tohto článku na účely opätovného poskytnutia v súlade s článkom 7.

3.   Na účely opätovného poskytnutia v súlade s článkom 7 môže členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, použiť len informácie aktualizované v súlade s odsekom 2 tohto článku.

Článok 6

Žiadosť o informácie o odsúdeniach

1.   Pri žiadosti o informácie z registra trestov niektorého členského štátu na účely trestného konania voči osobe alebo na akýkoľvek iný účel ako trestné konanie môže ústredný orgán tohto členského štátu v súlade s vnútroštátnym právom predložiť ústrednému orgánu iného členského štátu žiadosť o informácie a súvisiace údaje z registra trestov.

2.   Ak osoba žiada o informácie o svojom vlastnom zázname v registri trestov, ústredný orgán členského štátu, v ktorom bola podaná žiadosť, môže v súlade s vnútroštátnym právom predložiť ústrednému orgánu iného členského štátu žiadosť o informácie a súvisiace údaje z registra trestov, ak dotknutá osoba má alebo mala bydlisko v žiadajúcom alebo dožiadanom členskom štáte alebo ak je alebo bola štátnym príslušníkom žiadajúceho alebo dožiadaného členského štátu.

3.   Po uplynutí lehoty stanovenej v článku 11 ods. 7, kedykoľvek osoba požiada ústredný orgán iného členského štátu ako štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, o informácie o svojom vlastnom zázname z registra trestov, ústredný orgán členského štátu, v ktorom bola žiadosť podaná, predloží žiadosť o informácie a súvisiace údaje z registra trestov ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, aby tieto informácie a súvisiace údaje mohol zahrnúť do výpisu, ktorý sa osobe poskytne.

4.   Všetky žiadosti ústredného orgánu členského štátu o informácie z registra trestov predkladá prostredníctvom formulára stanoveného v prílohe k tomuto rámcovému rozhodnutiu.

Článok 7

Odpoveď na žiadosť o informácie o odsúdeniach

1.   Ak o informácie z registra trestov na účely trestného konania žiada podľa článku 6 ústredný orgán členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, tento ústredný orgán poskytne ústrednému orgánu žiadajúceho členského štátu informácie o:

a)

odsúdeniach vynesených v členskom štáte, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, ktoré sú zaznamenané v registroch trestov;

b)

všetkých odsúdeniach vynesených v iných členských štátoch, ktoré mu boli poskytnuté po 27. apríli 2012 na základe uplatnenia článku 4 a ktoré sú uchovávané v súlade s článkom 5 ods. 1 a 2;

c)

všetkých odsúdeniach vynesených v iných členských štátoch, ktoré mu boli poskytnuté do 27. apríla 2012 a zaznamenané v registri trestov;

d)

všetkých odsúdeniach vynesených v tretích krajinách, ktoré mu boli následne poskytnuté a zaznamenané v registri trestov.

2.   Ak je ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, podľa článku 6 predložená žiadosť o informácie z registra trestov na iné účely ako na účely trestného konania, tento ústredný orgán na ňu odpovie v súlade s vnútroštátnym právom, pokiaľ ide o odsúdenia vynesené v členskom štáte, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, a odsúdenia vynesené v tretích krajinách, ktoré mu boli poskytnuté a zaznamenané v jeho registri trestov.

Pokiaľ ide o informácie o odsúdeniach vynesené v inom členskom štáte, ktoré boli poskytnuté členskému štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, ústredný orgán tohto členského štátu v súlade so svojim vnútroštátnym právom poskytne žiadajúcemu členskému štátu informácie, ktoré uchovával v súlade s článkom 5 ods. 1 a 2, ako aj informácie, ktoré boli tomuto ústrednému orgánu poskytnuté pred 27. aprílom 2012 a ktoré boli zaznamenané v jeho registri trestov.

Ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu môže pri poskytovaní informácií podľa článku 4 informovať ústredný orgán členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, že informácie o odsúdeniach vynesených v odsudzujúcom členskom štáte, ktoré sa poskytujú ústrednému orgánu členskému štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, sa nesmú opätovne poskytnúť na žiadne iné účely ako na trestné konanie. V takom prípade ústredný orgán členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, pokiaľ ide o takéto odsúdenia, informuje žiadajúci členský štát, ktorý členský štát poskytol takéto informácie, s cieľom umožniť žiadajúcemu členskému štátu predložiť žiadosť priamo odsudzujúcemu členskému štátu na účely získania informácií o týchto odsúdeniach.

3.   Ak predloží ústrednému orgánu členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, žiadosť o informácie z registra trestov tretia krajina, môže členský štát, ktorého je dotknutá osoba štátnym príslušníkom, odpovedať, pokiaľ ide o odsúdenia jemu poskytnuté iným členským štátom, iba v rozsahu, ktorý sa uplatňuje na poskytovanie informácií iným členským štátom v súlade s odsekmi 1 a 2.

4.   Ak je o informácie z registra trestov požiadaný podľa článku 6 ústredný orgán iného členského štátu, ako je členský štát, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, dožiadaný členský štát poskytne ústrednému orgánu žiadajúceho členského štátu informácie o odsúdeniach vynesených v dožiadanom členskom štáte a o odsúdeniach vynesených proti štátnym príslušníkom tretích krajín a proti osobám bez štátnej príslušnosti zo svojho trestného registra v rovnakom rozsahu, ako je ustanovené v článku 13 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach.

5.   Odpoveď sa vypracúva prostredníctvom formulára stanoveného v prílohe. Prikladá sa k nemu zoznam odsúdení ako stanovuje vnútroštátne právo.

Článok 8

Lehoty na odpoveď

1.   Odpoveď na žiadosť uvedenú v článku 6 ods. 1 musí ústredný orgán dožiadaného členského štátu poskytnúť ústrednému orgánu žiadajúceho členského štátu bezodkladne a v každom prípade najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti v súlade s vnútroštátnym právom, právnymi predpismi alebo praxou prostredníctvom formulára stanoveného v prílohe.

Ak dožiadaný členský štát potrebuje dodatočné informácie na to, aby mohol identifikovať osobu, ktorej sa žiadosť týka, bezodkladne sa obráti na žiadajúci členský štát s cieľom poskytnúť odpoveď do desiatich pracovných dní od dátumu prijatia požadovaných dodatočných informácií.

2.   Odpoveď na žiadosť uvedenú v článku 6 ods. 2 sa musí poskytnúť do dvadsiatich pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti.

Článok 9

Podmienky používania osobných údajov

1.   Žiadajúci členský štát môže použiť osobné údaje poskytnuté podľa článku 7 ods. 1 a 4 na účely trestného konania len na účely trestného konania, na ktoré boli tieto údaje vyžiadané podľa formulára stanoveného v prílohe.

2.   Žiadajúci členský štát môže použiť osobné údaje poskytnuté podľa článku 7 ods. 2 a 4 na iné účely, ako je trestné konanie, v súlade so svojím vnútroštátnym právom len na účely, na ktoré boli vyžiadané, a v rámci obmedzení, ktoré uvedie dožiadaný členský štát vo formulári stanovenom v prílohe.

3.   Bez ohľadu na odseky 1 a 2 môže žiadajúci členský štát použiť osobné údaje poskytnuté podľa článku 7 ods. 1, 2 a 4 na to, aby zabránil bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti.

4.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby osobné údaje prijaté od iného členského štátu podľa článku 4, ak sú poskytované tretej krajine v súlade s článkom 7 ods. 3, podliehali rovnakým obmedzeniam použitia, aké sa uplatňujú na žiadajúci členský štát podľa odseku 2 tohto článku. Členské štáty uvedú, že osobné údaje, ktoré sa poskytli tretiemu štátu na účely trestného konania, môže tento štát ďalej použiť len na účely trestného konania.

5.   Tento článok sa nevzťahuje na osobné údaje získané členským štátom podľa tohto rámcového rozhodnutia a pochádzajúce z toho istého členského štátu.

Článok 10

Jazyky

Ak sa predkladá žiadosť uvedená v článku 6 ods. 1, žiadajúci členský štát predloží dožiadanému členskému štátu formulár stanovený v prílohe v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov dožiadaného členského štátu.

Dožiadaný členský štát poskytne odpoveď buď v jednom zo svojich úradných jazykov, alebo v inom jazyku, ktorý je pre oba štáty prijateľný.

Každý členský štát môže pri prijímaní tohto rámcového rozhodnutia alebo neskôr vo vyhlásení Generálnemu sekretariátu Rady uviesť, ktoré úradné jazyky inštitúcii Európskej únie sú preňho prijateľné. Generálny sekretariát Rady oznámi tieto informácie členským štátom.

Článok 11

Formát a iné spôsoby organizácie a uľahčenia výmen informácií o odsúdeniach

1.   Pri poskytovaní informácií v súlade s článkom 4 ods. 2 a 3 ústredný orgán odsudzujúceho členského štátu poskytuje tieto informácie:

a)

informácie, ktoré sa poskytujú vždy, pokiaľ nie sú ústrednému orgánu v jednotlivých prípadoch neznáme (povinné informácie):

i)

informácie o odsúdenom [úplné meno, dátum narodenia, miesto narodenia (obec a štát), pohlavie, štátna príslušnosť a predchádzajúce mená, ak sú];

ii)

formálne informácie o odsúdení (dátum odsúdenia, názov súdu, dátum právoplatnosti rozhodnutia);

iii)

informácie o trestnom čine, ktorý viedol k odsúdeniu (dátum spáchania trestného činu, s ktorým odsúdenie súvisí, a názov alebo právna klasifikácia trestného činu, ako aj odkaz na uplatniteľné právne ustanovenia), a

iv)

informácie o obsahu odsúdenia (predovšetkým trestu, ako aj akýchkoľvek doplnkových sankcií, bezpečnostných opatrení a následných rozhodnutí upravujúcich výkon trestu);

b)

informácie, ktoré sa poskytnú, ak sú zaznamenané v registri trestov (nepovinné informácie):

i)

informácie o menách rodičov odsúdeného;

ii)

informácie o čísle spisu odsúdenia;

iii)

informácie o mieste spáchania trestného činu a

iv)

informácie o zákazoch činnosti, ktoré vyplývajú z odsúdenia za trestný čin;

c)

informácie, ktoré sa poskytnú, ak ich má ústredný orgán k dispozícii (dodatočné informácie):

i)

informácie o identifikačnom čísle odsúdeného alebo o čísle a druhu dokladu totožnosti odsúdeného;

ii)

odtlačky prstov, ktoré sa odsúdenému odobrali, a

iii)

pseudonym a/alebo prezývky, ak sú.

Okrem toho môže ústredný orgán poskytnúť akékoľvek iné informácie o odsúdeniach za trestné činy, ak sú zaznamenané v registri trestov.

2.   Ústredný orgán členského štátu, ktorého je osoba štátnym príslušníkom, uchováva všetky informácie druhov uvedených v odseku 1 písm. a) a b), ktoré prijal v súlade článkom 5 ods. 1 na účely opätovného poskytnutia v súlade s článkom 7. Na ten istý účel môže uchovávať informácie druhov uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. c) a v druhom pododseku.

3.   Až do uplynutia lehoty stanovenej v odseku 7 poskytujú ústredné orgány členských štátov, ktoré nevykonali oznámenie uvedené v odseku 6, všetky informácie v súlade s článkom 4, žiadosti v súlade s článkom 6, odpovede v súlade s článkom 7 a iné relevantné informácie všetkými prostriedkami, ktoré umožňujú vyhotovenie písomného záznamu, a za podmienok, ktoré umožňujú ústrednému orgánu prijímajúcemu členskému štátu potvrdiť ich pravosť.

Po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 7 tohto článku poskytujú ústredné orgány členských štátov takéto informácie elektronicky v štandardnom formáte.

4.   Formát uvedený v odseku 3, ako aj ostatné prostriedky organizácie a uľahčenia výmen informácií o odsúdeniach medzi ústrednými orgánmi členských štátov stanoví Rada v súlade s príslušnými postupmi Zmluvy o Európskej únii do 27. apríla 2012.

Ostatné takéto prostriedky zahŕňajú:

a)

vymedzenie všetkých prostriedkov uľahčujúcich zrozumiteľnosť poskytovaných informácií a ich strojový preklad;

b)

vymedzenie prostriedkov elektronickej výmeny informácií, najmä pokiaľ ide o technickú špecifikáciu, ktorá sa má použiť, a v prípade potreby uplatniteľných postupov výmeny;

c)

prípadné úpravy formulára stanoveného v prílohe.

5.   Ak spôsob poskytovania uvedený v odsekoch 3 a 4 nie je k dispozícii, uplatňuje sa počas celého obdobia jeho nedostupnosti odsek 3 prvý pododsek.

6.   Každý členský štát vykoná potrebné technické úpravy, aby mohol používať štandardný formát a poskytovať ho elektronicky iným členským štátom. Rade oznámi dátum, od ktorého dokáže tieto poskytovania vykonávať.

7.   Členské štáty vykonajú technické úpravy uvedené v odseku 6 do troch rokov od prijatia formátu a prostriedkov elektronickej výmeny informácií o odsúdeniach.

Článok 12

Vzťah k iným právnym nástrojom

1.   Pokiaľ ide o vzťahy medzi členskými štátmi, toto rámcové rozhodnutie dopĺňa ustanovenia článku 13 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach a jeho dodatkových protokolov zo 17. marca 1978 a z 8. novembra 2001, ako aj Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie a jeho protokolu zo 16. októbra 2001 (8).

2.   Na účely tohto rámcového rozhodnutia sa členské štáty vzdávajú práva vzniesť medzi sebou výhrady k článku 13 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach.

3.   Bez toho, aby bolo dotknuté ich uplatňovanie vo vzťahoch medzi členskými štátmi a tretími štátmi, toto rámcové rozhodnutie vo vzťahoch medzi členskými štátmi, ktoré prijali potrebné opatrenia na zosúladenie sa s týmto rámcovým rozhodnutím a nakoniec s účinnosťou od 27. apríla 2012 nahrádza ustanovenia článku 22 Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach, doplnené článkom 4 dodatkového protokolu k tomuto dohovoru zo 17. marca 1978.

4.   Rozhodnutie 2005/876/SVV sa týmto zrušuje.

5.   Toto rámcové rozhodnutie nemá vplyv na uplatňovanie výhodnejších ustanovení dvojstranných alebo mnohostranných dohôd uzatvorených medzi členskými štátmi.

Článok 13

Vykonávanie

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím do 27. apríla 2012.

2.   Členské štáty oznámia Generálnemu sekretariátu Rady a Komisii znenie ustanovení, ktorými do svojho vnútroštátneho práva transponovali povinnosti, ktoré im vyplývajú z tohto rámcového rozhodnutia.

3.   Na základe týchto informácií Komisia do 27. apríla 2015 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto rámcového rozhodnutia, ktorá bude v prípade potreby doplnená legislatívnymi návrhmi.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Toto rámcové rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. februára 2009

Za Radu

predseda

I. LANGER


(1)  Stanovisko zo 17. júna 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2001, s. 10.

(3)  Ú. v. ES C 216, 1.8.2001, s. 14.

(4)  Ú. v. EÚ C 53, 3.3.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 220, 15.8.2008, s. 32.

(7)  Ú. v. EÚ L 322, 9.12.2005, s. 33.

(8)  Ú. v. ES C 326, 21.11.2001, s. 1.


PRÍLOHA

Formulár uvedený v článkoch 6, 7, 8, 9 a 10 rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi

Žiadosť o informácie z registra trestov

Členské štáty sa oboznámia s príručkou o postupe, aby mohli správne vyplniť formulár

a)

Údaje o žiadajúcom členskom štáte:

Členský štát:

Ústredný(-é) orgán(-y):

Kontaktná osoba:

Telefón (s predvoľbou):

Fax (s predvoľbou):

E-mail:

Poštová adresa:

Číslo spisu, ak je známe:

b)

Údaje o totožnosti osoby, ktorej sa žiadosť týka (1):

Úplné meno (krstné meno a všetky priezviská):

Predchádzajúce mená:

Pseudonym a/alebo prezývka, ak sú.:

Pohlavie: M  Ž 

Štátna príslušnosť:

Dátum narodenia (vo formáte: dd/mm/rrrr):

Miesto narodenia (obec a štát):

Meno otca:

Meno matky:

Miesto pobytu alebo známa adresa:

Identifikačné číslo osoby alebo druh a číslo dokladu totožnosti osoby:

Odtlačky prstov:

Iné dostupné údaje umožňujúce identifikáciu:

c)

Účel žiadosti:

Vhodné zaškrtnite

1.

trestné konanie (uveďte orgán, pred ktorým prebieha konanie, a prípadné referenčné číslo konania) …

2.

žiadosť mimo kontextu trestného konania (uveďte orgán, pred ktorým prebieha konanie, a prípadné referenčné číslo konania a príslušnú rubriku zaškrtnite):

i)

od justičného orgánu …

ii)

žiadosť príslušného správneho orgánu …

iii)

žiadosť dotknutej osoby o informácie o svojom vlastnom zázname …

Účel, na ktorý sa informácia požaduje:

Žiadajúci orgán:

Dotknutá osoba nesúhlasí s poskytnutím informácií (ak bola osoba požiadaná o poskytnutie súhlasu v súlade s právom žiadajúceho členského štátu).

Kontaktná osoba, ak sú potrebné dodatočné informácie:

Meno:

Telefón:

E-mail:

Iné informácie (napr. naliehavosť žiadosti atď.)

Odpoveď na žiadosť

Informácie o dotknutej osobe

Vhodné zaškrtnite

Podpísaný orgán potvrdzuje, že:

v zázname dotknutej osoby v registri trestov neexistuje žiadna informácia o odsúdeniach;

v zázname dotknutej osoby v registri trestov existuje informácia o odsúdeniach; zoznam odsúdení je priložený;

v zázname dotknutej osoby v registri trestov existuje iná informácia; táto informácia je priložená (nepovinné);

v zázname dotknutej osoby v registri trestov existuje informácia o odsúdeniach, ale odsudzujúci členský štát oznámil, že informácie o takýchto odsúdeniach sa nesmú zasielať ďalej na iné účely ako na účely trestného konania. Žiadosť o viac informácií možno poslať priamo … (uveďte odsudzujúci členský štát);

v súlade s vnútroštátnym právom dožiadaného členského štátu nie je možné poskytnúť odpoveď na žiadosť na iné účely ako na účely trestného konania.

Kontaktná osoba, ak sú potrebné dodatočné informácie:

Meno:

Telefón:

E-mail:

Ďalšie informácie (obmedzenia použitia údajov v prípadoch žiadostí, ktoré nesúvisia s trestným konaním):

Uveďte počet strán priložených k formuláru odpovede:

V

Dňa

Podpis a odtlačok úradnej pečiatky (v prípade potreby):

Meno a funkcia/organizácia:

V prípade potreby pripojte zoznam odsúdení a zašlite ho spolu s formulárom žiadajúcemu členskému štátu. Formulár ani zoznam nie je potrebné prekladať do jazyka žiadajúceho členského štátu.


(1)  Aby sa uľahčila identifikácia osoby, malo by sa poskytnúť čo najviac informácií.


7.4.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 93/33


ROZHODNUTIE RADY 2009/316/SVV

zo 6. apríla 2009

o zriadení Európskeho informačného systému registrov trestov (ECRIS) podľa článku 11 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 a článok 34 ods. 2 písm. c),

so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Podľa článku 29 Zmluvy o Európskej únii cieľom Únie je poskytovať občanom vysokú úroveň ochrany v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Tento cieľ predpokladá systematickú výmenu informácií z registrov trestov medzi príslušnými orgánmi členských štátov, tak aby sa zaručilo spoločné porozumenie týchto informácií a efektívnosť takejto výmeny.

(2)

Na základe Európskeho dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 nedochádza k efektívnej výmene informácií o odsúdeniach vynesených proti občanom v iných členských štátoch. Preto sú potrebné efektívnejšie a prístupnejšie postupy výmeny týchto informácií na úrovni Európskej únie.

(3)

Na zasadnutí 25. a 26. marca 2004 Európska rada vo svojom vyhlásení o boji proti terorizmu stanovila ako prioritu potrebu zlepšiť výmenu informácií o odsúdeniach a táto priorita bola znovu potvrdená v Haagskom programe (3) a v akčnom pláne (4) na jeho vykonanie. Okrem toho Európska rada uznala počítačové prepojenie registrov trestov na úrovni EÚ za politickú prioritu vo svojich záveroch zo zasadnutia 21. a 22. júna 2007.

(4)

Počítačové prepojenie registrov trestov je súčasťou projektu elektronická justícia, ktorý v roku 2007 Európska rada niekoľkokrát uznala za prioritu.

(5)

V súčasnosti sa vyvíja pilotný projekt s cieľom prepojiť registre trestov. Jeho výsledky predstavujú hodnotný základ ďalšej práce na počítačovej výmene informácií na úrovni Európskej únie.

(6)

Účelom tohto rozhodnutia je vykonanie rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV s cieľom vybudovať a vyvinúť počítačový systém výmeny informácií o odsúdeniach medzi členskými štátmi. Takýto systém by mal umožniť poskytnúť informácie o odsúdení v takej podobe, ktorá je ľahko zrozumiteľná. Preto by sa mal vytvoriť normalizovaný formát umožňujúci vymieňať informácie jednotným, elektronickým a strojovo ľahko preložiteľným spôsobom a zároveň by sa mali prijať akékoľvek ďalšie opatrenia na organizáciu a uľahčovanie elektronických výmen informácií o odsúdeniach medzi ústrednými orgánmi členských štátov.

(7)

Toto rozhodnutie je založené na zásadách stanovených rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV a uplatňuje a dopĺňa tieto zásady z technického hľadiska.

(8)

V rámcovom rozhodnutí 2009/315/SVV sú vymedzené kategórie údajov, ktoré sa zadávajú do systému, účely, na ktoré sa údaje zadávajú, kritériá ich zadávania, orgány, ktoré majú povolený prístup k údajom, a niektoré osobitné pravidlá ochrany osobných údajov.

(9)

Ani týmto rozhodnutím, ani rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV sa neukladá žiadna povinnosť vymieňať si informácie o rozhodnutiach v iných ako trestných veciach.

(10)

Keďže cieľom tohto rozhodnutia nie je harmonizovať vnútroštátne systémy registrov trestov, odsudzujúce členské štáty nie sú povinné zmeniť svoj vnútorný systém registra trestov, pokiaľ ide o používanie informácií na vnútroštátne účely.

(11)

Európsky systém registrov trestov (ECRIS) je decentralizovaný systém informačných technológií. Údaje z registrov trestov by sa mali ukladať výlučne v databázach prevádzkovaných členskými štátmi a k databázam registrov trestov ostatných členských štátov by nemal byť priamy online prístup. Členské štáty by mali niesť zodpovednosť za prevádzku vnútroštátnych databáz registrov trestov a za efektívnu výmenu informácií medzi nimi. Spoločnou komunikačnou infraštruktúrou ECRIS by mala byť spočiatku sieť Transeurópske služby pre telematiku medzi správami (S-TESTA). Všetky výdavky týkajúce sa spoločnej komunikačnej infraštruktúry by mal pokryť všeobecný rozpočet Európskej únie.

(12)

Referenčné tabuľky kategórií trestných činov a kategórií trestov a opatrení uvedených v tomto rozhodnutí by mali uľahčiť automatický preklad a umožniť vzájomné porozumenie informácií prenášaných pomocou systému kódov. Obsah tabuliek je výsledkom analýzy potrieb všetkých 27 členských štátov. Táto analýza zohľadnila kategorizáciu pilotného projektu a výsledky pokusného zoskupenia rôznych vnútroštátnych trestných činov a trestov a opatrení. Okrem toho sa v prípade tabuľky trestných činov zohľadnili aj existujúce spoločné definície harmonizované na európskej a medzinárodnej úrovni, ako aj dátové modely Eurojustu a Europolu.

(13)

Na účely zabezpečenia vzájomného porozumenia a transparentnosti spoločnej kategorizácie by mal každý členský štát predložiť zoznam vnútroštátnych trestných činov a trestov a opatrení patriacich do jednotlivých kategórií uvedených v príslušnej tabuľke. Členské štáty môžu poskytnúť opis trestných činov a trestov a opatrení a vzhľadom na užitočnosť takéhoto opisu by sa mali nabádať, aby tak urobili. Takéto informácie by sa mali sprístupniť členským štátom.

(14)

Referenčné tabuľky s kategóriami trestných činov a trestov a opatrení ustanovené v tomto rozhodnutí nie sú určené na ustanovenie právnych ekvivalentov medzi trestnými činmi a trestami a opatreniami, ktoré existujú na vnútroštátnej úrovni. Sú nástrojom, ktorého cieľom je pomôcť lepšie pochopiť skutočnosti a druhy trestov a opatrení uvedených v odovzdaných informáciách. Správnosť uvedených kódov nemôže členský štát poskytujúci informácie úplne zaručiť a nemal by tým byť dotknutý výklad informácií príslušnými orgánmi prijímajúceho členského štátu.

(15)

Referenčné tabuľky kategórií trestných činov a kategórií trestov a opatrení by sa mali revidovať a aktualizovať v súlade s riadnym postupom prijímania vykonávacích opatrení rozhodnutí, ako sa stanovuje v Zmluve o Európskej únii.

(16)

Členské štáty a Komisia by sa mali navzájom informovať a radiť v rámci Rady v súlade s postupmi ustanovenými v Zmluve o Európskej únii s cieľom vypracovať nezáväznú príručku pre odborníkov z praxe, ktorá by sa mala zaoberať postupmi upravujúcimi výmenu informácií, najmä modalitami identifikácie páchateľov trestných činov, spoločným chápaním kategórií trestných činov a trestov a opatrení, vysvetlením problematických vnútroštátnych trestných činov a trestov a opatrení, a zabezpečiť potrebnú koordináciu pre vývoj a prevádzku systému ECRIS.

(17)

S cieľom urýchliť vývoj systému ECRIS by Komisia mala uskutočniť viacero technických opatrení na pomoc členským štátom pri príprave technickej infraštruktúry na prepojenie ich databáz registrov trestov. Komisia môže zabezpečiť referenčný vykonávací softvér, teda poskytnúť vhodný softvér, ktorý členským štátom toto prepojenie umožní a ktorý sa môžu rozhodnúť použiť namiesto vlastného prepojovacieho softvéru na implementáciu spoločného súboru protokolov umožňujúceho výmenu informácií medzi databázami registrov trestov.

(18)

V súvislosti s počítačovou výmenou informácií z registrov trestov členských štátov by sa malo uplatňovať rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (5), čím by sa zabezpečila primeraná úroveň ochrany údajov pri výmene informácií medzi členskými štátmi a pri vnútroštátnom spracúvaní údajov umožnilo členským štátom poskytovať vyššie záruky ochrany osobných údajov.

(19)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, čiže vývoj počítačového systému na prenos informácií o odsúdeniach medzi členskými štátmi, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu potreby koordinovaného opatrenia v Európskej únii ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Európskej únie, môže Rada prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity uvedenou v článku 2 Zmluvy o Európskej únii a vymedzenou v článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva toto rámcové rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(20)

Toto rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznávané najmä v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a vyjadrené v Charte základných práv Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto rozhodnutím sa zriaďuje Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS).

Toto rozhodnutie ustanovuje aj prvky normalizovaného formátu elektronickej výmeny informácií z registrov trestov medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o informácie o trestnom čine, ktorý bol podnetom na odsúdenie, a informácie o obsahu odsudzujúceho rozsudku, ako aj ďalšie všeobecné a technické prostriedky vykonávania týkajúce sa organizácie a uľahčovania výmeny informácií.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov ustanovené v rámcovom rozhodnutí 2009/315/SVV.

Článok 3

Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS)

1.   Systém ECRIS je decentralizovaný systém informačných technológií založený na databázach registrov trestov v jednotlivých členských štátoch. Jeho súčasťou sú tieto prvky:

a)

prepojovací softvér vytvorený v súlade so spoločným súborom protokolov, ktorý umožňuje výmenu informácií medzi databázami registrov trestov jednotlivých členských štátov;

b)

spoločná komunikačná infraštruktúra, ktorá poskytuje šifrovanú sieť.

2.   Cieľom tohto rozhodnutia nie je zriadiť centralizovanú databázu registrov trestov. Všetky údaje z registrov trestov sú uložené v databázach prevádzkovaných členskými štátmi.

3.   Ústredné orgány členských štátov uvedené v článku 3 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV nemajú priamy online prístup k databázam registrov trestov ostatných členských štátov. Na zabezpečenie dôvernosti a nedotknuteľnosti údajov z registra trestov zasielaných iným členským štátom sa použije najlepšia dostupná technika, ktorú určia členské štáty spoločne s podporou Komisie.

4.   Za prepojovací softvér a uchovávanie databáz, zasielanie a prijímanie informácií z registra trestov zodpovedá dotknutý členský štát.

5.   Spoločnou komunikačnou infraštruktúrou je komunikačná sieť S-TESTA. Akákoľvek jej ďalšia vyvinutá verzia alebo akákoľvek alternatívna zabezpečená sieť zaručuje, že použitá spoločná komunikačná štruktúra naďalej spĺňa podmienky ustanovené v odseku 6.

6.   Spoločná komunikačná infraštruktúra sa prevádzkuje v rámci zodpovednosti Komisie; musí spĺňať bezpečnostné požiadavky a úplne zodpovedať potrebám ECRIS.

7.   Na účely zabezpečenia efektívnej prevádzky systému ECRIS Komisia poskytuje všeobecnú podporu a technickú pomoc vrátane zberu údajov a vypracovania štatistík podľa článku 6 ods. 2 písm. b) bodu i) a referenčného vykonávacieho softvéru.

8.   Bez ohľadu na možnosť využiť finančné programy Európskej únie v súlade s platnými pravidlami, každý členský štát hradí vlastné náklady vyplývajúce z implementácie, správy, používania a údržby svojich databáz registrov trestov a prepojovacieho softvéru uvedených v odseku 1.

Komisia hradí náklady vyplývajúce z vykonávania, správy, používania, údržby a ďalšieho vývoja spoločnej komunikačnej infraštruktúry systému ECRIS, ako aj implementácie a ďalšieho vývoja referenčného vykonávacieho softvéru.

Článok 4

Formát prenosu informácií

1.   Pri prenose informácií v súlade s článkom 4 ods. 2 a 3 a článkom 7 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV, ktoré sa týkajú názvu alebo právnej klasifikácie trestného činu a príslušných právnych ustanovení, členské štáty uvedú zodpovedajúci kód pre každý trestný čin uvedený v odovzdávaných informáciách, ako sa ustanovuje v tabuľke trestných činov v prílohe A. Ak trestný čin nezodpovedá žiadnemu kódu podkategórie, pre tento konkrétny trestný čin sa použije kód „otvorená kategória“ príslušnej alebo najbližšej kategórie trestných činov, alebo ak taká neexistuje, kód „iné trestné činy“.

Členské štáty tiež môžu poskytnúť dostupné informácie týkajúce sa stupňa dokonania a stupňa účasti na trestnom čine a prípadne existencie celkového alebo čiastočného vylúčenia trestnej zodpovednosti alebo recidívy.

2.   Pri prenose informácií v súlade s článkom 4 ods. 2 a 3 a článkom 7 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV, ktoré sa týkajú obsahu odsúdenia, najmä trestu, ako aj akýchkoľvek doplnkových trestov a opatrení, ochranných opatrení a následných rozhodnutí, ktorými sa mení výkon trestu, členské štáty uvedú zodpovedajúci kód pre každý trest a opatrenie uvedené v odovzdávaných informáciách, ako sa ustanovuje v tabuľke trestov a opatrení v prílohe B. Ak trest alebo opatrenie nezodpovedá žiadnemu kódu podkategórie, pre tento konkrétny trest alebo toto konkrétne opatrenie sa použije kód „otvorená kategória“ príslušnej alebo najbližšej kategórie trestov a opatrení, alebo ak taká neexistuje, kód „iné tresty a opatrenia“.

Členské štáty poskytnú podľa potreby aj dostupné informácie týkajúce sa povahy a/alebo podmienok vykonávania uloženého trestu alebo opatrenia, ako sa ustanovuje v parametroch v prílohe B. Parameter „rozhodnutie v iných ako trestných veciach“ sa uvádza len v prípadoch, ak informáciu o takomto rozhodnutí poskytuje členský štát štátnej príslušnosti dotknutej osoby dobrovoľne v reakcii na žiadosť o informácie o odsúdeniach.

Článok 5

Informácie o vnútroštátnych trestných činoch, trestoch a opatreniach

1.   S cieľom predovšetkým vypracovať nezáväznú príručku pre odborníkov z praxe uvedenú v článku 6 ods. 2 písm. a) členské štáty poskytnú Generálnemu sekretariátu Rady tieto informácie:

a)

zoznam vnútroštátnych trestných činov v každej z kategórií uvedených v tabuľke trestných činov v prílohe A. Zoznam zahŕňa názov alebo právnu klasifikáciu trestného činu a odkaz na príslušné právne ustanovenie. Môže obsahovať aj stručný opis znakov skutkovej podstaty trestného činu;

b)

zoznam druhov odsúdení, možných doplnkových trestov a opatrení, ochranných opatrení a prípadných následných rozhodnutí, ktorými sa mení výkon trestu podľa definície vo vnútroštátnych právnych predpisoch, v každej z kategórií uvedených v tabuľke trestov a opatrení v prílohe B. Môže obsahovať aj stručný opis konkrétneho trestu alebo opatrenia.

2.   Zoznamy a opisy uvedené v odseku 1 členské štáty pravidelne aktualizujú. Aktualizované informácie sa zasielajú Generálnemu sekretariátu Rady.

3.   Generálny sekretariát Rady oznámi členským štátom a Komisii informácie, ktoré dostane podľa tohto článku.

Článok 6

Vykonávacie opatrenia

1.   Rada kvalifikovanou väčšinou a po porade s Európskym parlamentom prijme podľa potreby akékoľvek zmeny príloh A a B.

2.   Zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy členských štátov a Komisie sa navzájom informujú a radia v rámci Rady s cieľom:

a)

vypracovať nezáväznú príručku pre odborníkov z praxe, v ktorej sa stanoví postup výmeny informácií prostredníctvom systému ECRIS a v ktorej sa riešia najmä modality identifikácie páchateľov trestných činov, ako aj zaznamenávanie spoločného chápania kategórií trestných činov a trestov a opatrení uvedených v prílohách A a B;

b)

koordinovať svoju činnosť zameranú na vývoj a prevádzku systému ECRIS, ktorá sa týka najmä:

i)

vytvorenia záznamových systémov a postupov monitorovania fungovania systému ECRIS a vytvorenia inej ako osobnej štatistiky týkajúcej sa výmeny informácií z registrov trestov prostredníctvom systému ECRIS;

ii)

stanovenia technických špecifikácií výmeny vrátane bezpečnostných požiadaviek, najmä spoločného súboru protokolov;

iii)

vytvorenia postupov overovania zhody vnútroštátnych softvérových aplikácií s technickými špecifikáciami.

Článok 7

Správa

Útvary Komisie pravidelne uverejňujú správu o výmene informácií z registra trestov prostredníctvom systému ECRIS najmä na základe štatistiky uvedenej v článku 6 ods. 2 písm. b) bode i). Táto správa sa uverejní prvýkrát rok po predložení správy uvedenej v článku 13 ods. 3 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV.

Článok 8

Vykonávanie a lehoty

1.   Členské štáty prijmú opatrenia na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto rozhodnutia do 7. apríla 2012.

2.   Členské štáty použijú formát uvedený v článku 4 a dodržia prostriedky organizácie a uľahčovania výmen informácií ustanovené v tomto rozhodnutí od dátumu oznámeného v súlade s článkom 11 ods. 6 rámcového rozhodnutia 2009/315/SVV.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 6. apríla 2009

Za Radu

predseda

J. POSPÍŠIL


(1)  Pozri stranu 23 tohto úradného vestníka.

(2)  Stanovisko z 9. októbra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ C 53, 3.3.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 198, 12.8.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60.


PRÍLOHA A

Spoločná tabuľka kategórií trestných činov v zmysle článku 4

Parametre

Stupeň dokonania:

dokonaný čin

C

pokus alebo príprava

A

neprenášaný prvok

Ø

Stupeň účasti:

páchateľ

M

pomocník a účastník alebo podnecovateľ/organizátor

H

neposkytnutý údaj

Ø

Vylúčenie trestnej zodpovednosti:

nepríčetnosť alebo zmenšená príčetnosť

S

Recidíva

R


Kód

Kategórie a podkategórie trestných činov

0100 00

otvorená kategória

Trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu

0101 00

Genocída

0102 00

Zločiny proti ľudskosti

0103 00

Vojnové zločiny

0200 00

otvorená kategória

Účasť na zločineckej skupine

0201 00

Riadenie zločineckej skupiny

0202 00

Vedomá účasť na trestnej činnosti zločineckej skupiny

0203 00

Vedomá účasť na inej ako trestnej činnosti zločineckej skupiny

0300 00

otvorená kategória

Terorizmus

0301 00

Riadenie teroristickej skupiny

0302 00

Vedomá účasť na činnostiach teroristickej skupiny

0303 00

Financovanie terorizmu

0304 00

Verejné podnecovanie na spáchanie teroristického trestného činu

0305 00

Nábor osôb na terorizmus alebo výcvik na terorizmus

0400 00

otvorená kategória

Obchodovanie s ľuďmi

0401 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely využívania nútenej práce alebo nútených služieb

0402 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely využívania prostitúcie iných osôb alebo iných foriem sexuálneho vykorisťovania

0403 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely odoberania orgánov alebo ľudského tkaniva

0404 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely otroctva, praktík podobných otroctvu alebo nevoľníctva

0405 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely využívania nútenej práce alebo nútených služieb neplnoletej osoby

0406 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely využívania prostitúcie neplnoletých osôb alebo iných foriem ich sexuálneho vykorisťovania

0407 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely odoberania orgánov alebo ľudského tkaniva neplnoletej osoby

0408 00

Obchodovanie s ľuďmi na účely otroctva, praktík podobných otroctvu alebo nevoľníctva neplnoletej osoby

0500 00

otvorená kategória

Nedovolené obchodovanie (1) a iné trestné činy súvisiace so zbraňami, strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi, strelivom a výbušninami

0501 00

Nedovolená výroba zbraní, strelných zbraní, ich súčastí a komponentov, streliva a výbušnín

0502 00

Nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi, strelivom a výbušninami na vnútroštátnej úrovni (2)

0503 00

Nedovolený vývoz alebo dovoz zbraní, strelných zbraní, ich súčastí a komponentov, streliva a výbušnín

0504 00

Nedovolená držba alebo používanie zbraní, strelných zbraní, ich súčastí a komponentov, streliva a výbušnín

0600 00

otvorená kategória

Trestné činy proti životnému prostrediu

0601 00

Ničenie alebo poškodzovanie chránených živočíšnych a rastlinných druhov

0602 00

Nedovolené vypúšťanie znečisťujúcich látok alebo ionizujúceho žiarenia do vzduchu, pôdy alebo vody

0603 00

Trestné činy súvisiace s odpadom vrátane nebezpečného odpadu

0604 00

Trestné činy súvisiace s nedovoleným obchodovaním (1) s chránenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi alebo ich časťami

0605 00

Nedbanlivostné trestné činy proti životnému prostrediu

0700 00

otvorená kategória

Trestné činy súvisiace s drogami alebo prekurzormi a iné trestné činy proti verejnému zdraviu

0701 00

Trestné činy súvisiace s nedovoleným obchodovaním (3) s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prekurzormi nielen na vlastnú potrebu

0702 00

Nedovolené užívanie drog a ich zadováženie, držba, výroba alebo produkcia výlučne na vlastnú potrebu

0703 00

Napomáhanie alebo podnecovanie iných na nedovolené užívanie omamných alebo psychotropných látok

0704 00

Výroba alebo produkcia omamných látok nielen na vlastnú potrebu

0800 00

otvorená kategória

Trestné činy proti osobám

0801 00

Vražda

0802 00

Osobitne závažné prípady vraždy (4)

0803 00

Nedbanlivostné zabitie

0804 00

Vražda novonarodeného dieťaťa matkou

0805 00

Nedovolené prerušenie tehotenstva

0806 00

Nedovolená eutanázia

0807 00

Trestné činy súvisiace so spáchaním samovraždy

0808 00

Ublíženie na zdraví s následkom smrti

0809 00

Úmyselné spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, zohyzdenia alebo trvalej invalidity

0810 00

Spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví, zohyzdenia alebo trvalej invalidity z nedbanlivosti

0811 00

Úmyselné spôsobenie ujmy na zdraví

0812 00

Spôsobenie ťažkej ujmy na zdraví z nedbanlivosti

0813 00

Vystavenie osoby nebezpečenstvu smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví

0814 00

Mučenie

0815 00

Neposkytnutie pomoci

0816 00

Trestné činy súvisiace s odberaním orgánu alebo tkaniva bez povolenia alebo súhlasu

0817 00

Trestné činy súvisiace s nedovoleným obchodovaním (3) s ľudskými orgánmi a tkanivom

0818 00

Domáce násilie alebo vyhrážanie sa

0900 00

otvorená kategória

Trestné činy proti slobode, ľudskej dôstojnosti a ostatným chráneným záujmom vrátane rasizmu a xenofóbie

0901 00

Únos, vydieračský únos, nedovolené obmedzovanie osobnej slobody

0902 00

Protiprávne zatknutie alebo odňatie slobody orgánom verejnej moci

0903 00

Branie rukojemníka

0904 00

Nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla

0905 00

Urážky, osočovanie, ohováranie, pohŕdanie

0906 00

Vyhrážanie

0907 00

Hrubý nátlak, nátlak, šikanovanie, obťažovanie alebo útok psychologického alebo emocionálneho charakteru

0908 00

Vydieranie

0909 00

Vydieranie s priťažujúcimi okolnosťami

0910 00

Neoprávnený vstup na súkromný majetok

0911 00

Narušenie súkromia s výnimkou neoprávneného vstupu na súkromný majetok

0912 00

Trestné činy proti ochrane osobných údajov

0913 00

Nedovolené sledovanie údajov alebo komunikácie

0914 00

Diskriminácia z dôvodu pohlavia, rasy, sexuálnej orientácie, náboženstva alebo etnického pôvodu

0915 00

Podnecovanie verejnosti na rasovú diskrimináciu

0916 00

Podnecovanie verejnosti na rasovú nenávisť

0917 00

Vydieranie

1000 00

otvorená kategória

Sexuálne trestné činy

1001 00

Znásilnenie

1002 00

Znásilnenie s priťažujúcimi okolnosťami (5) s výnimkou znásilnenia neplnoletej osoby

1003 00

Sexuálne násilie

1004 00

Kupliarstvo

1005 00

Sexuálny exhibicionizmus

1006 00

Sexuálne obťažovanie

1007 00

Prostitúcia

1008 00

Sexuálne zneužívanie detí

1009 00

Trestné činy súvisiace s detskou pornografiou alebo nemravným zobrazením neplnoletých osôb

1010 00

Znásilnenie neplnoletej osoby

1011 00

Sexuálne násilie na neplnoletej osobe

1100 00

otvorená kategória

Trestné činy proti rodine

1101 00

Nedovolený sexuálny styk medzi blízkymi rodinnými príslušníkmi

1102 00

Polygamia

1103 00

Zanedbanie povinnej výživy

1104 00

Zanedbanie alebo opustenie neplnoletej alebo postihnutej osoby

1105 00

Nedodržanie príkazu priviesť neplnoletého alebo únos neplnoletého

1200 00

otvorená kategória

Trestné činy proti štátu, verejnému poriadku, výkonu spravodlivosti alebo verejným činiteľom

1201 00

Vyzvedačstvo

1202 00

Vlastizrada

1203 00

Trestné činy súvisiace s voľbami a referendom

1204 00

Ohrozovanie života alebo zdravia hlavy štátu

1205 00

Hanobenie štátu, národa alebo štátnych symbolov

1206 00

Urážka verejného činiteľa alebo kladenie odporu verejnému činiteľovi

1207 00

Vydieranie, donucovanie, nátlak na verejného činiteľa

1208 00

Útok na verejného činiteľa alebo vyhrážanie sa verejnému činiteľovi

1209 00

Trestné činy proti verejnému poriadku, rušenie verejného pokoja

1210 00

Násilie počas športových podujatí

1211 00

Krádež verejných listín alebo úradných dokumentov

1212 00

Marenie spravodlivosti, krivé obvinenie počas trestného alebo súdneho konania, krivá prísaha

1213 00

Nezákonné vydávanie sa za inú osobu alebo orgán

1214 00

Útek zo zákonnej väzby

1300 00

otvorená kategória

Trestné činy proti verejnému majetku alebo verejným záujmom

1301 00

Podvod s verejnými, sociálnymi alebo rodinnými dávkami

1302 00

Podvod s európskymi dávkami alebo príspevkami

1303 00

Trestné činy súvisiace s neoprávneným prevádzkovaním hier a stávok

1304 00

Marenie verejného obstarávania

1305 00

Aktívna alebo pasívna korupcia zamestnanca štátnej alebo verejnej služby, osoby zastávajúcej verejnú funkciu alebo vykonávajúcej právomoci orgánu verejnej moci

1306 00

Sprenevera, zneužitie alebo iné nezákonné použitie majetku verejným činiteľom

1307 00

Zneužívanie právomoci verejným činiteľom

1400 00

otvorená kategória

Daňové a colné trestné činy

1401 00

Daňové trestné činy

1402 00

Colné trestné činy

1500 00

otvorená kategória

Hospodárske a obchodné trestné činy

1501 00

Nezákonný úpadok alebo podvodná platobná neschopnosť

1502 00

Porušenie účtovných predpisov, sprenevera, zatajovanie aktív alebo neoprávnené zvyšovanie pasív obchodnej spoločnosti

1503 00

Porušenie pravidiel hospodárskej súťaže

1504 00

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti

1505 00

Aktívna alebo pasívna korupcia v súkromnom sektore

1506 00

Prezradenie obchodného tajomstva alebo porušenie povinnosti mlčanlivosti

1507 00

Zneužívanie informácií v obchodnom styku

1600 00

otvorená kategória

Trestné činy proti majetku alebo trestné činy poškodzujúce tovar

1601 00

Nedovolené prisvojenie

1602 00

Nedovolené prisvojenie alebo odklonenie energie

1603 00

Podvodné konanie

1604 00

Nakladanie s odcudzeným tovarom

1605 00

Nedovolené obchodovanie (6) s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel

1606 00

Úmyselné poškodenie alebo zničenie majetku

1607 00

Nedbanlivostné poškodenie alebo zničenie majetku

1608 00

Sabotáž

1609 00

Trestné činy proti priemyselnému alebo duševnému vlastníctvu

1610 00

Podpaľačstvo

1611 00

Podpaľačstvo s následkom smrti alebo zranenia osôb

1612 00

Podpaľačstvo v lese

1700 00

otvorená kategória

Trestné činy krádeže

1701 00

Krádež

1702 00

Krádež po neoprávnenom vstupe na súkromný majetok

1703 00

Krádež s použitím násilia alebo zbraní alebo s vyhrážaním sa použitím násilia alebo zbrane proti osobe

1704 00

Formy krádeže s priťažujúcimi okolnosťami bez použitia násilia alebo zbraní alebo bez vyhrážania použiť násilie alebo zbraň proti osobe

1800 00

otvorená kategória

Trestné činy proti informačným systémom a iná počítačová trestná činnosť

1801 00

Neoprávnený prístup k informačným systémom

1802 00

Neoprávnený zásah do systému

1803 00

Neoprávnený zásah do údajov

1804 00

Výroba, držba, šírenie alebo obchodovanie s počítačovými zariadeniami alebo údajmi umožňujúcimi páchanie počítačovej trestnej činnosti

1900 00

otvorená kategória

Falšovanie platobných prostriedkov

1901 00

Falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura

1902 00

Falšovanie bezhotovostných platobných prostriedkov

1903 00

Falšovanie alebo pozmeňovanie cenín

1904 00

Uvádzanie do obehu/používanie falšovanej alebo pozmenenej meny, bezhotovostných platobných prostriedkov alebo cenín

1905 00

Držba nástroja na falšovanie alebo pozmeňovanie meny alebo cenín

2000 00

otvorená kategória

Falšovanie dokumentov

2001 00

Falšovanie verejnej listiny alebo úradného dokumentu súkromnou osobou

2002 00

Falšovanie dokumentu zamestnancom štátnej alebo verejnej služby alebo orgánom verejnej moci

2003 00

Poskytnutie alebo zadováženie falšovanej verejnej listiny alebo úradného dokumentu; poskytnutie alebo zadováženie falšovaného dokumentu zamestnancom štátnej alebo verejnej služby alebo orgánom verejnej moci

2004 00

Používanie falšovaných verejných listín alebo úradných dokumentov

2005 00

Držba nástroja na falšovanie verejných listín alebo úradných dokumentov

2006 00

Falšovanie súkromných dokumentov súkromnou osobou

2100 00

otvorená kategória

Trestné činy proti dopravným predpisom

2101 00

Nebezpečná jazda

2102 00

Jazda pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok

2103 00

Jazda bez vodičského oprávnenia alebo pri zadržaní vodičského preukazu

2104 00

Nezastavenie po dopravnej nehode

2105 00

Vyhnutie sa cestnej kontrole

2106 00

Trestné činy súvisiace s cestnou dopravou

2200 00

otvorená kategória

Trestné činy proti pracovnému právu

2201 00

Nedovolené zamestnávanie

2202 00

Trestné činy súvisiace s odmeňovaním vrátane príspevkov na sociálne zabezpečenie

2203 00

Trestné činy súvisiace s pracovnými podmienkami a ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci

2204 00

Trestné činy súvisiace s prístupom k povolaniu alebo jeho vykonávaním

2205 00

Trestné činy súvisiace s pracovným časom a časom na odpočinok

2300 00

otvorená kategória

Trestné činy v oblasti migrácie

2301 00

Neoprávnený vstup alebo pobyt

2302 00

Napomáhanie neoprávneného vstupu a pobytu

2400 00

otvorená kategória

Trestné činy proti vojenským povinnostiam

2500 00

otvorená kategória

Trestné činy súvisiace s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu

2501 00

Nedovolený dovoz, vývoz alebo poskytnutie hormonálnych látok a ďalších prostriedkov na podporu rastu

2600 00

otvorená kategória

Trestné činy súvisiace s jadrovým materiálom alebo inými nebezpečnými rádioaktívnymi látkami

2601 00

Nedovolený dovoz, vývoz, poskytnutie alebo zadováženie jadrového alebo radioaktívneho materiálu

2700 00

otvorená kategória

Iné trestné činy

2701 00

Iné úmyselné trestné činy

2702 00

Iné nedbanlivostné trestné činy


(1)  Pokiaľ nie je v tejto kategórii uvedené inak, „obchodovanie“ je dovoz, vývoz, nadobúdanie, predaj, dodanie, pohyb alebo preprava.

(2)  Na účely tejto podkategórie obchodovanie zahŕňa nadobúdanie, predaj, dodanie, pohyb alebo prepravu.

(3)  Na účely tejto podkategórie obchodovanie zahŕňa dovoz, vývoz, nadobúdanie, predaj, dodanie, pohyb alebo prepravu.

(4)  Napríklad: zvlášť priťažujúce okolnosti.

(5)  Napríklad mimoriadne kruté znásilnenie.

(6)  Obchodovanie zahŕňa dovoz, vývoz, nadobúdanie, predaj, dodanie, pohyb alebo prepravu.


PRÍLOHA B

Spoločná tabuľka kategórií trestov a opatrení v zmysle článku 4

Kód

Kategórie a podkategórie trestov a opatrení

1000

otvorená kategória

Odňatie slobody

1001

Trest odňatia slobody

1002

Odňatie slobody na doživotie

2000

otvorená kategória

Obmedzenie osobnej slobody

2001

Zákaz vstupu na určité miesta

2002

Zákaz cestovania do zahraničia

2003

Trest zákazu pobytu

2004

Zákaz vstupu na masové podujatie

2005

Zákaz stýkať sa s určitými osobami akýmkoľvek spôsobom

2006

Uloženie elektronického dozoru (1)

2007

Povinnosť hlásiť sa v určenom čase určitému orgánu

2008

Povinnosť zdržiavať sa/mať bydlisko na určitom mieste

2009

Trest domáceho väzenia

2010

Povinnosť plniť opatrenia uložené súdom v súvislosti s probáciou vrátane povinnosti zostať pod dohľadom

3000

otvorená kategória

Zákaz výkonu určitého práva alebo činnosti

3001

Pozbavenie funkcie

3002

Trvalá/dočasná strata práva vykonávať verejnú funkciu alebo byť vymenovaný do verejnej funkcie

3003

Trvalá/dočasná strata práva voliť alebo byť volený

3004

Nespôsobilosť uzatvárať zmluvy s verejnou správou

3005

Neoprávnenosť dostávať verejné dotácie

3006

Zrušenie platnosti vodičského preukazu (2)

3007

Dočasné odňatie vodičského preukazu

3008

Zákaz viesť určité motorové vozidlá

3009

Trvalá/dočasná strata rodičovských práv a povinností

3010

Trvalá/dočasná strata práva vystupovať na súdnom pojednávaní ako znalec/svedok pod prísahou/prísediaci

3011

Trvalá/dočasná strata práva byť opatrovníkom (3)

3012

Trvalá/dočasná strata práva používať vyznamenanie alebo titul

3013

Zákaz vykonávať povolanie, obchodnú alebo sociálnu činnosť

3014

Zákaz práce alebo činnosti s maloletými

3015

Povinnosť zatvoriť podnik

3016

Zákaz držania alebo nosenia zbrane

3017

Zrušenie poľovníckeho/rybárskeho povolenia

3018

Zákaz vydávať šeky alebo používať platobné/kreditné karty

3019

Zákaz chovať zvieratá

3020

Zákaz držať alebo používať určité predmety okrem zbraní

3021

Zákaz hrať určité hry/vykonávať určité športové činnosti

4000

otvorená kategória

Zákaz pobytu alebo vyhostenie z územia

4001

Zákaz pobytu na štátnom území

4002

Trest vyhostenia

5000

otvorená kategória

Osobná povinnosť

5001

Povinnosť podrobiť sa liečbe alebo iným formám terapie

5002

Povinnosť zúčastniť sa na sociálnovzdelávacom programe

5003

Povinnosť zostať v starostlivosti/pod kontrolou rodiny

5004

Nápravnovýchovné opatrenia

5005

Sociálnojustičná probácia

5006

Vzdelávacia/pracovná povinnosť

5007

Povinnosť poskytnúť justičným orgánom určité informácie

5008

Povinnosť uverejniť rozsudok

5009

Povinnosť nahradiť škodu spôsobenú trestným činom

6000

otvorená kategória

Trest na osobnom vlastníctve

6001

Konfiškácia

6002

Zbúranie

6003

Rekonštrukcia

7000

otvorená kategória

Umiestnenie do ústavu

7001

Umiestnenie do psychiatrickej liečebne

7002

Umiestnenie do ústavu na liečenie závislostí

7003

Umiestnenie do nápravnovýchovného zariadenia

8000

otvorená kategória

Peňažný trest

8001

Pokuta

8002

Pokuta s dennou sadzbou (4)

8003

Pokuta v prospech určitého príjemcu (5)

9000

otvorená kategória

Trest povinnej práce

9001

Verejnoprospešná služba alebo práca

9002

Verejnoprospešná služba alebo práca doplnená o iné reštriktívne opatrenia

10000

otvorená kategória

Vojenský trest

10001

Strata vojenskej hodnosti (6)

10002

Prepustenie z profesionálnej vojenskej služby

10003

Vojenské väzenie

11000

otvorená kategória

Upustenie od uloženia trestu alebo opatrenia/odklad výkonu trestu alebo opatrenia/pokuta, varovanie

12000

otvorená kategória

Iné tresty a opatrenia


Parametre (spresnia sa v prípade použitia)

ø

Trest

m

Opatrenie

a

Podmienečný trest/opatrenie

b

Čiastočne podmienečný trest/opatrenie

c

Podmienečný trest/opatrenie s probáciou/dohľadom

d

Čiastočne podmienečný trest/opatrenie s probáciou/dohľadom

e

Zmena trestu/opatrenia

f

Alternatívny trest/opatrenie uložené ako hlavný trest

g

Alternatívny trest/opatrenie uložené spočiatku pre prípad nerešpektovania hlavného trestu

h

Zrušenie podmienečného trestu/opatrenia

i

Následné stanovenie súhrnného trestu

j

Prerušenie/odloženie výkonu trestu/opatrenia (7)

k

Upustenie od výkonu trestu

l

Odpustenie podmienečného trestu

n

Ukončenie výkonu trestu

o

Milosť

p

Amnestia

q

Podmienečné prepustenie (prepustenie osoby na slobodu pred ukončením trestu za určitých podmienok)

r

Rehabilitácia (s vymazaním trestu z registra trestov alebo bez neho)

s

Osobitné tresty alebo opatrenia pre neplnoleté osoby

t

Rozhodnutia v iných ako trestných veciach (8)


(1)  Pevné alebo mobilné umiestnenie.

(2)  Na získanie nového vodičského preukazu treba podať novú žiadosť.

(3)  Opatrovník právne nespôsobilej alebo neplnoletej osoby.

(4)  Pokuta vyjadrená v denných jednotkách.

(5)  Napr.: pre inštitúciu, združenie, nadáciu alebo obeť.

(6)  Vojenská degradácia.

(7)  Nevedie k vyhnutiu sa výkonu trestu.

(8)  Tento parameter sa uvedie len v prípade, ak sa takáto informácia poskytuje na žiadosť členského štátu štátnej príslušnosti dotknutej osoby.