ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 87

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
31. marca 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantiku (prepracované znenie)  ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (prepracované znenie)  ( 1 )

42

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 z 11. marca 2009 o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (prepracované znenie)  ( 1 )

70

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 z 11. marca 2009 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup uvedený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – druhá časť

109

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 220/2009 z 11. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

155

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 221/2009 z 11. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2150/2002 o štatistike o odpadoch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu  ( 1 )

157

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 222/2009 z 11. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi

160

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev  ( 2 )

164

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 z 13. novembra 2007 o liekoch na inovatívnu liečbu, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004 (Ú. v. Eú L 324, 10.12.2007)

174

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

 

(2)   Text s významom pre EHP a Švajčiarsko

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

31.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 216/2009

z 11. marca 2009

o predkladaní štatistík nominálneho úlovku členských štátov vykonávajúcich rybolov v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantiku (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 2597/95 z 23. októbra 1995 o predkladaní štatistík nominálneho výlovku členskými štátmi, ktoré lovia v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantického oceánu, (2) bolo niekoľkokrát (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení je z dôvodu prehľadnosti vhodné toto nariadenie prepracovať.

(2)

Európske spoločenstvo je členom Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

(3)

Protokol vypracovaný medzi Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev stanovuje, aby Komisia poskytovala FAO požadované štatistiky.

(4)

V súlade so zásadou subsidiarity sa môžu ciele navrhovaných opatrení dosiahnuť len na základe právneho aktu Spoločenstva, pretože jedine Komisia môže koordinovať potrebnú harmonizáciu štatistických údajov na úrovni Spoločenstva, zatiaľ čo za zhromažďovanie štatistík rybolovu a potrebnú infraštruktúru pre spracovanie údajov a kontrolu spoľahlivosti týchto štatistík sú zodpovedné predovšetkým členské štáty.

(5)

Niektoré členské štáty požadovali predkladanie údajov vo formulároch alebo prostredníctvom nosičov odlišujúcich sa od tých, ktoré boli stanovené v prílohe V (ekvivalent k dotazníkom Statlant).

(6)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(7)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie zoznamov štatistických oblastí rybolovu alebo ich podčastí a druhov. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každý členský štát predkladá Komisii údaje o nominálnych úlovkoch plavidiel, ktoré lovia v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantiku a sú registrované alebo plávajú pod vlajkou príslušného členského štátu s náležitým zreteľom na nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (5).

Údaje o nominálnych úlovkoch zahŕňajú všetky produkty rybolovu, ktoré boli akoukoľvek formou vyložené alebo preložené na mori, ale nezahŕňajú množstvo, ktoré sa po ulovení vypustí späť do mora, spotrebuje na palube alebo sa použije ako návnada. Údaje sa poskytnú ako ekvivalent živej hmotnosti pri vykládke alebo preložení zaokrúhlených na najbližšiu tonu.

Článok 2

1.   Predkladané údaje sú nominálne úlovky pre každú z hlavných oblastí rybolovu a ich podčastí, ktoré sú uvedené v prílohe I, opísané v prílohe II a vyobrazené v prílohe III. Príloha IV obsahuje pre každú hlavnú oblasť rybolovu druhy, pre ktoré sa vyžadujú údaje.

2.   Údaje za každý kalendárny rok sa predkladajú do šiestich mesiacov od konca roku.

3.   V prípade, že plavidlá členského štátu podľa článku 1 nelovili v kalendárnom roku v hlavných oblastiach rybolovu, členský štát to oboznámi Komisii. V prípade, že sa však v hlavných oblastiach rybolovu uskutočnil rybolov, predkladajú sa iba údaje pre kombináciu druhov/podčastí rybolovu, kde boli zaznamenané úlovky za príslušný referenčný rok.

4.   Údaje týkajúce sa menej významných druhov rýb, ktoré ulovili plavidlá členského štátu, nie je nutné oznamovať samostatne, ale sa môžu zlúčiť do jednej položky za predpokladu, že hmotnosť produktov nepresiahne 5 % celkového ročného úlovku v hlavnej oblasti rybolovu.

5.   Komisia môže zmeniť a doplniť zoznamy štatistických oblastí rybolovu alebo ich podčastí a druhov.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 5 ods. 2.

Článok 3

Ak nie je v ustanoveniach prijatých na základe spoločnej politiky rybného hospodárstva inak predpísané, povoľuje sa členským štátom používať na odvodenie údajov o úlovkoch metódu zberu vzoriek pre tie časti rybárskej flotily, pre ktoré by kompletný rozsah údajov vyžadoval použitie nadmerných administratívnych postupov. Podrobné informácie o metódach zberu vzoriek spolu s informáciami o podiele všetkých údajov odvodených týmito metódami musí príslušný členský štát zahrnúť do správy, ktorú predloží podľa článku 6 ods. 1.

Článok 4

Členské štáty splnia svoje záväzky vyplývajúce z článkov 1 a 2 tak, že dodajú údaje na magnetických nosičoch vo formáte, ktorý je uvedený v prílohe V.

Členské štáty môžu predkladať údaje vo formáte bližšie opísanom v prílohe VI.

Na základe predchádzajúceho súhlasu Komisie môžu členské štáty predložiť údaje v inom formáte alebo na inom nosiči.

Článok 5

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku zriadený rozhodnutím Rady 72/279/EHS (6) (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 6

1.   Do 14. novembra 1996 členské štáty predložia Komisii podrobnú správu, v ktorej sa uvedie, ako sa získali údaje o úlovkoch a do akej miery sú tieto údaje reprezentatívne a spoľahlivé. Komisia pripraví súhrn týchto správ na prerokovanie v rámci príslušnej pracovnej skupiny výboru.

2.   Členské štáty oznámia Komisii všetky zmeny v údajoch, ktoré poskytli podľa odseku 1, do troch mesiacov po ich predložení.

3.   Metodologické správy, dostupnosť a spoľahlivosť údajov uvedených v odseku 1 a ďalšie dôležité otázky súvisiace s uplatňovaním tohto nariadenia sa raz ročne preskúmajú v rámci príslušnej pracovnej skupiny výboru.

Článok 7

1.   Nariadenie (ES) č. 2597/95 sa zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VIII.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. marca 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. júna 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. februára 2009.

(2)  Ú. v. ES L 270, 13.11.1995, s. 1.

(3)  Pozri prílohu VII.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 179, 7.8.1972, s. 1.


PRÍLOHA I

ZOZNAM FAO HLAVNÝCH OBLASTÍ RYBOLOVU A ICH PODČASTÍ, PRE KTORÉ SA PREDKLADAJÚ ÚDAJE

(Opis týchto oblastí a podčastí sa nachádza v prílohe II)

STREDOVÝCHODNÝ ATLANTIK (hlavná oblasť rybolovu 34)

34.1.1.

Časť Marocké pobrežie

34.1.2.

Časť Kanárske ostrovy a Madeira

34.1.3.

Časť Pobrežie Sahary

34.2.

Podoblasť severná časť oceánu

34.3.1.

Časť Kapverdské pobrežie

34.3.2.

Časť Kapverdské ostrovy

34.3.3.

Časť Sherbro

34.3.4.

Západná časť Guinejského zálivu

34.3.5.

Centrálna časť Guinejského zálivu

34.3.6.

Južná časť Guinejského zálivu

34.4.1.

Juhozápadná časť Guinejského zálivu

34.4.2.

Juhozápadná časť oceánu

STREDOZEMNÉ MORE A ČIERNE MORE (hlavná oblasť rybolovu 37)

37.1.1.

Časť Baleáry

37.1.2.

Časť Leví záliv

37.1.3.

Časť Sardínia

37.2.1.

Časť Jadranské more

37.2.2.

Časť Jónske more

37.3.1.

Časť Egejské more

37.3.2.

Časť Levantské more

37.4.1.

Časť Marmarské more

37.4.2.

Časť Čierne more

37.4.3.

Časť Azovské more

JUHOZÁPADNÝ ATLANTIK (hlavná oblasť rybolovu 41)

41.1.1.

Časť Amazonka

41.1.2.

Časť Natal

41.1.3.

Časť Salvador

41.1.4.

Severná časť oceánu

41.2.1.

Časť Santos

41.2.2.

Časť Rio Grande

41.2.3.

Časť Platense

41.2.4.

Stredná časť oceánu

41.3.1.

Časť severná Patagónia

41.3.2.

Časť južná Patagónia

41.3.3.

Južná časť oceánu

JUHOVÝCHODNÝ ATLANTIK (hlavná oblasť rybolovu 47)

47.1.1.

Časť Mys Palmeirinhas

47.1.2.

Časť Mys Salinas

47.1.3.

Časť Cunene

47.1.4.

Časť Mys Cross

47.1.5.

Časť rieka Orange

47.1.6.

Časť Mys dobrej nádeje

47.2.1.

Časť stredný Agulhas

47.2.2.

Časť východný Agulhas

47.3.

Podoblasť južná časť oceánu

47.4.

Podoblasť Tristan da Cunha

47.5.

Podoblasť Svätá Helena a Ascension

ZÁPADNÝ INDICKÝ OCEÁN (hlavná oblasť rybolovu 51)

51.1.

Podoblasť Červené more

51.2.

Podoblasť Perský záliv

51.3.

Podoblasť západné Arabské more

51.4.

Podoblasť východné Arabské more, Lakadivy a Srí Lanka

51.5.

Podoblasť Somálsko, Keňa a Tanzánia

51.6.

Podoblasť Madagaskar a Mozambický prieliv

51.7.

Podoblasť oceán

51.8.1.

Časť Marion-Edward

51.8.2.

Časť Zambezi


PRÍLOHA II

STREDOVÝCHODNÝ ATLANTIK (hlavná oblasť rybolovu 34)

V prílohe III A sú uvedené hranice a podoblasti, časti a podčasti stredovýchodného Atlantiku [hlavná oblasť rybolovu 34 (stredovýchodný Atlantik)]. Nasleduje opis oblastí a ich podoblastí, častí a podčastí. Stredovýchodný Atlantik obsahuje vody Atlantiku, ktoré sú ohraničené čiarou takto:

Od bodu na najvyššej úrovni hladiny severnej Afriky 5o 36′ z. z. d. smerom na juhozápad pozdĺž najvyššej úrovne hladiny tohto pobrežia až k bodu Ponta do Padrão (6o 04′ 36″ j. z. š. a 12o 19′ 48″ v. z. d.); odtiaľ pozdĺž loxodrómy smerom na severozápad až k bodu na 6o 00′ j. z. š. a 12o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž 6o 00′ j. z. š. k 20o 00′ z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k rovníku; odtiaľ priamo na západ k 30o 00′ z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k 5o 00′ s. z. š.; odtiaľ priamo na západ k 40o 00′ z. z. d, odtiaľ priamo na sever k 36o 00′ s. z. š.; odtiaľ priamo na východ k Punta Marroqui at 5o 36′ z. z. d; odtiaľ priamo na juh k východiskovému bodu na pobreží Afriky.

Stredovýchodný Atlantik sa člení takto:

Podoblasť Severné pobrežie (podoblasť 34.1)

a)   Časť Marocké pobrežie (časť 34.1.1)

Vody ležiace medzi 36o 00′ s. z. š. a 26o 00′ s. z. š. a východne od čiary vedenej priamo na juh od 36o 00′ s. z. š. pozdĺž 13o 00′ z. z. d. k 29o 00′ s. z. š. a odtiaľ smerom na juhozápad pozdĺž loxodrómy k bodu na 26o 00′ s. z. š. a 16o 00′ z. z. d.

b)   Časť Kanárske ostrovy/Madeira (časť 34.1.2)

Vody ležiace medzi 36o 00′ s. z. š. a 26o 00′ s. z. š. a medzi 20o 00′ s. z. d. a čiarou vedenou od 36o 00′ s. z. š. pozdĺž 13o 00′ z. z. d. k 29o 00′ s. z. š. a odtiaľ pozdĺž loxodrómy k bodu na 26o 00′ s. z. š. a 16o 00′ z. z. d.

c)   Časť Pobrežie Sahary (časť 34.1.3)

Vody ležiace medzi 26o 00′ s. z. š. a 19o 00′ s. z. š. a východne od 20o 00′ z. z. d.

Podoblasť severná časť oceánu (podoblasť 34.2)

Vody ležiace medzi 36o 00′ s. z. š. a 20o 00′ s. z. š. a medzi 40o 00′ z. z. d. a 20o 00′ z. z. d.

Podoblasť Južné pobrežie (podoblasť 34.3)

a)   Časť Kapverdské pobrežie (časť 34.3.1)

Vody ležiace medzi 19o 00′ a 9o 00′ s. z. š. a východne od 20o 00′ z. z. d.

b)   Časť Kapverdské ostrovy (časť 34.3.2)

Vody ležiace medzi 20o 00′ s. z. š. a 10o 00′ s. z. š. a medzi 30o 00′ z. z. d. a 20o 00′ z. z. d.

c)   Časť Sherbro (časť 34.3.3)

Vody ležiace medzi 9o 00′ s. z. š. a rovníkom a medzi 20o 00′ z. z. d. a 8o 00′ z. z. d.

d)   Západná časť Guinejského zálivu (časť 34.3.4)

Vody ležiace severne od rovníka a medzi 8o 00′ z. z. d. a 3o 00′ v. z. d.

e)   Stredná časť Guinejského zálivu (časť 34.3.5)

Vody ležiace severne od rovníka a východne od 3o 00′ v. z. d.

f)   Južná časť Guinejského zálivu (časť 34.3.6)

Vody ležiace medzi rovníkom a 6o 00′ j. z. š. a východne od 3o 00′ v. z. d. Táto oblasť zahŕňa aj vody ústia rieky Kongo ležiace južne od 6o 00′ j. z. š. ohraničenej čiarou vedenou od bodu pri Ponta do Padrão (6o 04′ 36″ j. z. š. a 12o 19′ 48″ v. z. d.) pozdĺž loxodrómy smerom na severozápad k bodu na 6o 00′ j. z. š. a 12o 00′ v. z. d. a odtiaľ priamo na východ pozdĺž 6o 00′ j. z. š. k africkému pobrežiu a odtiaľ pozdĺž afrického pobrežia k východiskovému bodu pri Ponta do Padrão.

Podoblasť južná časť oceánu (podoblasť 34.4)

a)   Juhozápadná časť Guinejského zálivu (časť 34.4.1)

Vody ležiace medzi rovníkom a 6o 00′ j. z. š. a medzi 20o 00′ z. z. d. a 3o 00′ v. z. d.

b)   Juhozápadná časť oceánu (oblasť 34.4.2)

Vody ležiace medzi 20o 00′ s. z. š. a 5o 00′ s. z. š. a medzi 40o 00′ z. z. d. a 30o 00′ z. z. d.; vody ležiace medzi 10o 00′ s. z. š. a rovníkom a medzi 30o 00′ z. z. d. a 20o 00′ z. z. d.

STREDOZEMNÉ MORE A ČIERNE MORE (hlavná oblasť rybolovu 37)

V prílohe III B sú uvedené hranice a podoblasti a časti Stredozemného a Čierneho mora (hlavná oblasť rybolovu 37). Nasleduje opis tejto oblasti a jej podčastí.

Štatistická oblasť Stredozemné a Čierne more obsahuje všetky morské vody a) Stredozemného mora; b) Marmarského mora; c) Čierneho mora a d) Azovského mora. Morské vody zahŕňajú brakické lagúny a všetky ostatné oblasti, kde prevažujú ryby a iné živočíchy pochádzajúce z mora. Západná a juhovýchodná hranica je vymedzená takto:

a)

západná hranica: čiara vedená priamo na juh pozdĺž 5o 36′ z. z. d. od Punta Marroqui k pobrežiu Afriky;

b)

juhovýchodná hranica: severný vstup (od Stredozemného mora) do Suezského kanála.

PODOBLASTI A ČASTI ŠTATISTICKEJ OBLASTI STREDOZEMNÉHO MORA

Západná časť Stredozemného mora (podoblasť 37.1) obsahuje tieto časti:

a)   Baleáry (časť 37.1.1)

Vody západnej časti Stredozemného mora ohraničené čiarou vedenou od pobrežia Afriky na hranici medzi Alžírskom a Tuniskom priamo na sever k 38o 00′ s. z. š; odtiaľ priamo na západ k 8o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k 41o 20′ s. z. š.; odtiaľ smerom na západ pozdĺž loxodrómy k pobrežiu pevniny na východnom konci hranice medzi Francúzskom a Španielskom; odtiaľ pozdĺž pobrežia Španielska k Punta Marroqui; odtiaľ priamo na juh pozdĺž 5o 36′ z. z. d. k pobrežiu Afriky; odtiaľ pozdĺž afrického pobrežia smerom na východ k východiskovému bodu.

b)   Leví záliv (časť 37.1.2)

Vody severozápadnej časti Stredozemného mora ohraničené čiarou vedenou od pobrežia pevniny na východnom konci hranice medzi Francúzskom a Španielskom smerom na východ pozdĺž loxodrómy k 8o 00′ v. z. d. a 41o 20′ s. z. š.; odtiaľ smerom na sever pozdĺž loxodrómy k pobrežiu pevniny na hranici medzi Francúzskom a Talianskom; odtiaľ smerom na juhozápad pozdĺž pobrežia Francúzska k východiskovému bodu.

c)   Sardínia (časť 37.1.3)

Vody Tyrhenského mora a susediacich vôd ohraničené čiarou vedenou od pobrežia Afriky na hranici medzi Alžírskom a Tuniskom priamo na sever k 38o 00′ s. z. š.; odtiaľ priamo na západ k 8o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na sever 41o20′ s. z. š.; odtiaľ smerom na sever pozdĺž loxodrómy k pobrežiu pevniny na hranici medzi Francúzskom a Talianskom; odtiaľ pozdĺž pobrežia Talianska k 38o 00′ s. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž 38o 00′ s. z. š. k pobrežiu Sicílie; odtiaľ pozdĺž severného pobrežia Sicílie k Trapani; odtiaľ pozdĺž loxodrómy k mysu Bon; odtiaľ smerom na západ pozdĺž pobrežia Tuniska k východiskovému bodu.

Stredná časť Stredozemného mora (podoblasť 37.2) obsahuje tieto časti:

a)   Jadranské more (časť 37.2.1)

Vody Jadranského mora severne od čiary vedenej od hranice medzi Albánskom a Čiernou Horou na východnom pobreží Jadranského mora priamo na západ k mysu Gargano na pobreží Talianska.

b)   Jónske more (časť 37.2.2)

Vody strednej časti Stredozemného mora a susediacich vôd ohraničené čiarou vedenou od 25o 00′ v. z. d. na pobreží Afriky priamo na sever k 34o 00′ s. z. š.; odtiaľ priamo na západ k 23o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k pobrežiu Grécka; odtiaľ pozdĺž západného pobrežia Grécka a pobrežia Albánska k hranici medzi Albánskom a Čiernou Horou; odtiaľ priamo na západ k mysu Gargano na pobreží Talianska; odtiaľ pozdĺž pobrežia Talianska k 38o 00′ s. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž 38o 00′ s. z. š. k pobrežiu Sicílie; odtiaľ pozdĺž severného pobrežia Sicílie k Trapani; odtiaľ pozdĺž loxodrómy od Trapani k mysu Bon; odtiaľ smerom na východ k východiskovému bodu na pobreží severnej Afriky.

Východná časť Stredozemného mora (podoblasť 37.3) obsahuje tieto časti:

a)   Egejské more (časť 37.3.1)

Vody Egejského mora a susediacich vôd ohraničené čiarou vedenou od 23o 00′ v. z. d. na južnom pobreží Grécka priamo na juh k 34o 00′ s. z. š; odtiaľ priamo na východ k 29o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k pobrežiu Turecka; odtiaľ pozdĺž západného pobrežia Turecka ku Kum Kale; odtiaľ pozdĺž loxodrómy vedenej od Kum Kale k mysu Hellas; odtiaľ pozdĺž pobrežia Turecka a Grécka k východiskovému bodu.

b)   Levantské more (časť 37.3.2)

Vody Stredozemného mora východne od čiary vedenej od 25o 00′ v. z. d. na pobreží severnej Afriky priamo na sever k 34o 00′ s. z. š.; odtiaľ priamo na východ k 29o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k pobrežiu Turecka; odtiaľ pozdĺž pobrežia Turecka a iných štátov východnej časti Stredozemného mora k východiskovému bodu.

Čierne more (podoblasť 37.4) obsahuje tieto časti:

a)   Marmarské more (časť 37.4.1)

Vody Marmarského mora sú na západe ohraničené čiarou vedenou od mysu Hellas ku Kum Kale na vstupe do Dardanel a na východe čiarou vedenou od Kumdere cez Bospor.

b)   Čierne more (časť 37.4.2)

Vody Čierneho mora a susediacich vôd ohraničené na juhozápade čiarou vedenou od Kumdere cez Bospor a na severovýchode čiarou vedenou od výbežku Takil na Kerčskom polostrove k výbežku Panagija na polostrove Taman.

c)   Azovské more (časť 37.4.3)

Vody Azovského mora ležiace severne od čiary vedenej pozdĺž južného vstupu Kerčského prielivu od výbežku Takil na 45o 06′ s. z. š. a 36o 27′ v. z. d. na Kerčskom polostrove cez výbežok Panagija na 45o 08′ s. z. š. a 36o 38′ v. z. d. na Tamanskom polostrove.

JUHOZÁPADNÝ ATLANTIK (hlavná oblasť rybolovu 41)

V prílohe III C sú uvedené hranice a podčasti juhozápadného Atlantiku (hlavná oblasť rybolovu 41).

Nasleduje opis týchto oblastí.

Juhozápadný Atlantik (hlavná oblasť rybolovu 41) je vymedzený vodami ohraničenými čiarou vedenou od pobrežia Južnej Ameriky pozdĺž rovnobežky 5o 00′ s. z. š. k poludníku na 30o 00′ z. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovníku; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 20o 00′ z. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 50o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 50o 00′ z. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 60o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 67o 16′ z. z. d; odtiaľ priamo na sever k bodu na 56o 22′ j. z. š. a 67o 16′ z. z. d; odtiaľ priamo na východ pozdĺž čiary na 56o 22′ j. z. š. k bodu na 65o 43′ z. z. d.; odtiaľ pozdĺž spojnice bodov 55o 22′ j. z. š. a 65o 43′ z. z. d., 55o 11′ j. z. š. a 66o 04′ z. z. d., 55o 07′ j. z. š. a 66o 25′ z. z. d.; odtiaľ smerom na sever pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Juhozápadný Atlantik sa delí na tieto časti:

Časť Amazonka (časť 41.1.1)

Všetky vody ohraničené čiarou vedenou od pobrežia Južnej Ameriky na 5o 00′ s. z. š. pozdĺž tejto rovnobežky k priesečníku s poludníkom na 40o 00′ z. z. d; odtiaľ priamo na juh k bodu, kde tento poludník pretína pobrežie Brazílie; odtiaľ smerom na severozápad pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Časť Natal (časť 41.1.2)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na sever od pobrežia Brazílie pozdĺž poludníka na 40o 00′ z. z. d. k bodu, kde pretína rovník; odtiaľ priamo na východ pozdĺž rovníka k poludníku na 32o 00′ z. z. d; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 10o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k bodu, kde sa rovnobežka na 10o 00′ j. z. š. dotýka pobrežia Južnej Ameriky; odtiaľ smerom na sever pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Časť Salvador (časť 41.1.3)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od pobrežia Južnej Ameriky na 10o 00′ j. z. š. k priesečníku s poludníkom na 35o 00′ z. z. d; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 20o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž tejto rovnobežky k pobrežiu Južnej Ameriky; odtiaľ smerom na sever pozdĺž Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Severná časť oceánu (časť 41.1.4)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od 5o 00′ s. z. š. a 40o 00′ z. z. d. k poludníku na 30o 00′ z. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovníku; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 20o 00′ z. z. d; odtiaľ priamo k rovnobežke na 20o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 35o 00′ z. z. d; odtiaľ priamo na sever k rovnobežke na 10o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 32o 00′ z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k rovníku; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 40o 00′ z. z. d.; odtiaľ priamo ma sever k východiskovému bodu.

Časť Santos (časť 41.2.1)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od pobrežia Južnej Ameriky na 20o 00′ j. z. š. k priesečníku s poludníkom na 39o 00′ z. z. d; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 29o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž tejto rovnobežky k pobrežiu Južnej Ameriky; odtiaľ smerom na sever pozdĺž Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Časť Rio Grande (časť 41.2.2)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od pobrežia Južnej Ameriky na 29o 00′ j. z. š. k priesečníku s poludníkom na 45o 00′ z. z. d; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 34o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž tejto rovnobežky k pobrežiu Južnej Ameriky; odtiaľ smerom na sever pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Časť Platense (časť 41.2.3)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od pobrežia Južnej Ameriky na 34o 00′ j. z. š. k priesečníku s poludníkom na 50o 00′ z. z. d; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 40o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž tejto rovnobežky k pobrežiu Južnej Ameriky; odtiaľ smerom na sever pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Stredná časť oceánu (časť 41.2.4)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od 20o 00′ j. z. š. a 39o 00′ z. z. d. k poludníku na 20o 00′ z. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 40o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 50o 00′ z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k rovnobežke na 34o 00 j. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 45o 00′ z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k rovnobežke na 29o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 39o00′ z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k východiskovému bodu.

Časť severná Patagónia (časť 41.3.1)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od pobrežia Južnej Ameriky na 40o 00′ j. z. š. k priesečníku s poludníkom na 50o 00′ z. z. d; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 48o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž tejto rovnobežky k pobrežiu Južnej Ameriky; odtiaľ smerom na sever pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Časť južná Patagónia (časť 41.3.2)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od pobrežia Južnej Ameriky na 48o 00′ j. z. š. k priesečníku s poludníkom na 50o 00′ z. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 60o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž tejto rovnobežky k poludníku na 67o 16′ z. z. d.; odtiaľ priamo na sever k bodu na 56o 22′ j. z. š. a 67o 16′ z. z. d.; odtiaľ pozdĺž loxodrómy spájajúcej body na 56o 22′ j. z. š. a 65o 43′ z. z. d.; 55o 22′ j. z. š. a 65o 43′ z. z. d.; 55o 11′ j. z. š. a 66o 04′ z. z. d.; 55o 07′ j. z. š. a 66o 25′ z. z. d.; odtiaľ smerom na sever pozdĺž pobrežia Južnej Ameriky k východiskovému bodu.

Južná časť oceánu (časť 41.3.3)

Vody ohraničené čiarou vedenou priamo na východ od 40o 00′ j. z. š. a 50o 00′ z. z. d. k poludníku na 20o 00′ z. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 50o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na sever k východiskovému bodu.

JUHOVÝCHODNÝ ATLANTIK (hlavná oblasť rybolovu 47)

V prílohe III D sú uvedené hranice a podčasti juhovýchodného Atlantiku. Nasleduje opis zmluvnej oblasti ICSEAF.

Juhovýchodný Atlantik (hlavná oblasť rybolovu 47) obsahuje vody ohraničené čiarou začínajúcou v bode na 6o 04′ 36″ j. z. š. a 12o 19′ 48″ v. z. d.; odtiaľ smerom na severozápad pozdĺž loxodrómy k bodu, kde sa pretínajú s poludníkom na 12o v. z. d. s rovnobežkou na 6o j. z. š.; odtiaľ priamo na západ pozdĺž tejto rovnobežky k poludníku na 20o z. z. d; odtiaľ priamo na juh pozdĺž tohto poludníka k rovnobežke na 50o j. z. š., odtiaľ priamo na východ pozdĺž tejto rovnobežky k poludníku na 30o v. z. d.; odtiaľ priamo na sever pozdĺž tohto poludníka k pobrežiu afrického kontinentu; odtiaľ smerom na západ pozdĺž tohto pobrežia k východiskovému bodu.

Juhovýchodný Atlantik (hlavná oblasť rybolovu 47) sa člení takto:

Podoblasť Západné pobrežie (podoblasť 47.1)

a)   Časť Mys Palmeirinhas (časť 47.1.1)

Vody ležiace medzi 6o 00′ j. z. š. a 10o 00′ j. z. š. a východne od 10o 00′ v. z. d. Z tejto časti sú vyňaté vody ústia rieky Kongo, t. j. vody ležiace severovýchodne od čiary vedenej od Punta do Padrão (6o 04′ 36″ j. z. š. a 12o 19 ′48″ v. z. d.) k bodu na 6o 00′ j. z. š. a 12o 00′ v. z. d.

b)   Časť Mys Salinas (časť 47.1.2)

Vody ležiace medzi 10o 00′ j. z. š. a 15o 00′ j. z. š. a východne od 10o 00′ v. z. d.

c)   Časť Cunene (časť 47.1.3)

Vody ležiace medzi 15o 00′ j. z. š. a 20o 00′ j. z. š. a východne od 10o 00′ v. z. d.

d)   Časť Mys Cross (časť 47.1.4)

Vody ležiace medzi 20o 00′ j. z. š. a 25o 00′ j. z. š. a východne od 10o 00′ v. z. d.

e)   Časť rieka Orange (časť 47.1.5)

Vody ležiace medzi 25o 00′ j. z. š. a 30o 00′ j. z. š. a východne od 10o 00′ v. z. d.

f)   Časť Mys dobrej nádeje (časť 47.1.6)

Vody ležiace medzi 30o 00′ j. z. š. a 40o 00′ j. z. š. a medzi 10o 00′ v. z. d. a 20o 00′ v. z. d.

Podoblasť Pobrežie Agulhas (podoblasť 47.2)

a)   Časť stredný Agulhas (časť 47.2.1)

Vody ležiace severne od 40o 00′ j. z. š. a medzi 20o 00′ v. z. d. a 25o 00′ v. z. d.

b)   Časť východný Agulhas (časť 47.2.2)

Vody ležiace severne od 40o 00′ j. z. š. a medzi 25o 00′ v. z. d. a 30o 00′ v. z. d.

Podoblasť južná časť oceánu (podoblasť 47.3)

Vody ležiace medzi 40o 00′ j. z. š. a 50o 00′ j. z. š. a medzi 10o 00′ v. z. d. a 30o 00′ v. z. d.

Podoblasť Tristan da Cunha (podoblasť 47.4)

Vody ležiace medzi 20o 00′ j. z. š. a 50o 00′ j. z. š. a medzi 20o 00′ z. z. d. a 10o 00′ v. z. d.

Podoblasť Svätá Helena a Ascension (podoblasť 47.5)

Vody ležiace medzi 6o 00′ j. z. š. a 20o 00′ j. z. š. a medzi 20o 00′ z. z. d. a 10o 00′ v. z. d.

ZÁPADNÝ INDICKÝ OCEÁN (hlavná oblasť rybolovu 51)

Západná časť Indického oceánu vo všeobecnosti zahŕňa:

a)

Červené more;

b)

Adenský záliv;

c)

záliv medzi pobrežím Iránu a Arabským polostrovom;

d)

Arabské more;

e)

časť Indického oceánu vrátane Mozambického prielivu ležiaca medzi poludníkmi 30o 00′ v. z. d. a 80o 00′ v. z. d. a severne od čiary Antarktickej konvergencie a vrátane vôd okolo Srí Lanky.

V prílohe III E sú uvedené hranice a podčasti západného Indického oceánu (hlavná oblasť rybolovu 51).

Západný Indický oceán má určené tieto hranice:

hranice so Stredozemným morom: severný vstup do Suezského kanála,

západná hranica na mori: čiara začínajúca na východnom pobreží Afriky na 30o00′ v. z. d. a vedená priamo na juh k 45o 00′ j. z. š.,

východná hranica na mori: loxodróma začínajúca na južnom pobreží Indie (Point Calimere) a vedená smerom na severovýchod k bodu na 82o 00′ v. z. d. a 11o 00′ s. z. š., odtiaľ vedená priamo na východ k poludníku na 85o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 3o 00′ s. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 80o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 45o 00′ j. z. š.,

južná hranica: čiara vedená pozdĺž rovnobežky 45o 00′ j. z. š. od 30o 00′ v. z. d. do 80o 00′ v. z. d.

Západný Indický oceán sa člení takto:

Podoblasť Červené more (podoblasť 51.1)

Severná hranica: severný vstup do Suezského kanála.

Južná hranica: loxodróma od hranice medzi Etiópiou a Džibutskou republikou na pobreží Afriky cez ústie Červeného mora k hranici medzi bývalou Jemenskou arabskou republikou a bývalou Jemenskou ľudovodemokratickou republikou na Arabskom polostrove.

Podoblasť Perzský záliv (podoblasť 51.2)

Ústie Perzského zálivu je ohraničené čiarou začínajúcou na severnej špičke polostrova Musandam a odtiaľ vedená priamo na východ k pobrežiu Iránu.

Podoblasť západné Arabské more (podoblasť 51.3)

Východná a južná hranica sú čiary vedené od hranice medzi Iránom a Pakistanom na pobreží Ázie priamo na juh k rovnobežke na 20o 00′ s. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 65o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 10o 00′ s. z. š.; odtiaľ priamo na západ k pobrežiu Afriky; ostatné hranice na mori sú spoločné hranice s podoblasťami 51.1 a 51.2 (pozri vyššie).

Podoblasť východné Arabské more, Lakadivy a Srí Lanka (podoblasť 51.4)

Hranica na mori je čiara začínajúca na pobreží Ázie na hranici medzi Iránom a Pakistanom vedená priamo na juh k rovnobežke na 20o 00′ s. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 65o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke 10o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 80o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k rovnobežke na 3o 00′ s. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 85o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k rovnobežke 11o 00′ s. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 82o 00′ v. z. d.; odtiaľ pozdĺž loxodrómy smerom na juhozápad k juhovýchodnému pobrežiu Indie.

Podoblasť Somálsko, Keňa a Tanzánia (podoblasť 51.5)

Čiara začínajúca na pobreží Somálska na 10o 00′ s. z. š. vedená priamo na východ k poludníku na 65o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 10o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 45o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 10o 28′ j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k východnému pobrežiu Afriky medzi Ras Mwambo (na severe) a dedinou Mwambo (na juhu).

Podoblasť Madagaskar a Mozambický prieliv (podoblasť 51.6)

Čiara začínajúca na východnom pobreží Afriky medzi Ras Mwambo (na severe) a dedinou Mwambo (na juhu) na 10o 28′ j. z. š. vedená priamo na východ k poludníku na 45o 00′ v. z. d; odtiaľ priamo na sever k rovnobežke na 10o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 55o 00′ v. z. d; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 30o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 40o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k pobrežiu Mozambiku.

Podoblasť oceán (Západný Indický oceán) (podoblasť 51.7)

Čiara začínajúca na bode 10o 00′ j. z. š. a 55o 00′ v. z. d. vedená priamo na východ k poludníku na 80o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na juh k rovnobežke na 45o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na západ k poludníku na 40o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k rovnobežke na 30o 00′ j. z. š.; odtiaľ priamo na východ k poludníku na 55o 00′ v. z. d.; odtiaľ priamo na sever k východiskovému bodu na rovnobežke 10o 00′ j. z. š.

Podoblasť Mozambik (podoblasť 51.8)

Podoblasť obsahuje vody ležiace severne od 45o 00′ j. z. š. a medzi poludníkmi 30o 00′ v. z. d. a 40o 00′ v. z. d. Ďalej sa delí na dve časti.

Časť Marion-Edward (časť 51.8.1)

Vody ležiace medzi rovnobežkami 40o 00′ j. z. š. a 50o 00′ j. z. š. a poludníkmi 30o 00′ v. z. d. a 40o 00′ v. z. d.

Časť Zambezi (časť 51.8.2)

Vody ležiace severne od rovnobežky 40o 00′ j. z. š. a medzi poludníkmi 30o 00′ v. z. d. a 40o 00′ v. z. d.


PRÍLOHA III

A: STREDOVÝCHODNÝ ATLANTICKÝ OCEÁN (hlavná oblasť rybolovu 34)

Image

B: STREDOZEMNÉ MORE A ČIERNE MORE (hlavná oblasť rybolovu 37)

Image

C: JUHOZÁPADNÝ ATLANTIK (hlavná oblasť rybolovu 41)

Image

D: JUHOVÝCHODNÝ ATLANTIK (hlavná oblasť rybolovu 47)

Image

E: ZÁPADNÁ ČASŤ INDICKÉHO OCEÁNU (hlavná oblasť rybolovu 51)

Image


PRÍLOHA IV

ZOZNAM DRUHOV, PRI KTORÝCH SA PREDKLADAJÚ ÚDAJE PRE KAŽDÚ HLAVNÚ OBLASŤ RYBOLOVU

Úlovky druhov uvedených v nasledujúcom zozname sú zaznačované v oficiálnych štatistikách. Členské štáty by mali predkladať údaje pre každý z označených druhov, pokiaľ sú dostupné. Pokiaľ nemôžu byť jednotlivé druhy identifikované, údaje by mali byť zosumarizované a predložené v najvyššie možnej detailnej úrovni.

Poznámka:

„n.e.i“

je skratka pre: „nie inak identifikované“.

STREDOVÝCHODNÝ ATLANTIK (hlavná rybolovná oblasť 34)

Slovenský názov

3-písmenový identifikátor

Latinský názov

Anglický názov

 

ELE

Anguilla anguilla

European eel

 

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

 

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

Platýzovité ryby, n.e.i.

FLX

Pleuronactiformes

Flatfishes n.e.i.

 

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

Morský jazyk obecný

SOL

Solea solea

Common sole

 

CET

Dicologlossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

 

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

Jazykovité ryby, n.e.i.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

 

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

 

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

 

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

 

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

 

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

 

HKE

Merluccius merluccius

European hake

 

HKM

Merlucsius senegalensis

Senegalese hake

Hejky n.e.i.

HKX

Merlucsius spp.

Hakes n.e.i.

Gadyformy, n.e.i.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Morské sumce, n.e.i.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

 

COE

Conger conger

European conger

Morské úhory, n.e.i.

COX

Congridae

Congereels n.e.i.

 

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

 

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

John Dory

JOD

Zeus faber

John dory

John Dory striebristý

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John dory

 

BOR

Caproidae

Boar fishes

 

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

 

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

 

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Kanice, n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

 

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Kanice, n.e.i.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

 

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

 

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

 

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Kardinálky, n.e.i.

APO

Apogonidae

Cardinal fishes n.e.i.

 

TIS

Branchiostegidae

Tilefishes

 

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

 

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

 

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

 

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

 

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

 

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

 

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

 

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

 

DRU

Sciaena spp.

Drums

 

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

 

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

 

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

 

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

 

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

 

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

 

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

 

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (=Blackspot) seabream

 

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

 

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

 

PAR

Pagellus bellottii

Red pandora

Pandory, n.e.i.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Pražmy sargo, n.e.i.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Dentex veľkooký

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Dentex

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Dentex angolský

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Dentex konžský

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

Dentexovité, n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Pražma morská, čierna

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

 

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

 

BSC

Pagrus caeruleostictus

Bluespotted seabream

 

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

 

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Pražmy pargové, n.e.i.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

 

BOG

Boops boops

Bogue

Ružichy, pražmy morské, n.e.i.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

 

PIC

Spicara spp.

Picarels

Parmice červené

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Západoafrická kozia ryba

GOA

Pseudopeneus prayensis

West African goatfish

Parmice červené, n.e.i.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

 

SIC

Drepane africana

African sicklefish

 

SPA

Ephippidae

Spadefishes

 

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

 

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

 

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

Štítniky, morské kohúty, n.e.i.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

 

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

 

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

n.e.i.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Ihlovité ryby, n.e.i.

BEN

Belonidae

Needlefishes, n.e.i.

 

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barrakudy

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

 

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

 

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

 

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

 

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

 

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

 

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Modrá ryba

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

 

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

 

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Makrely konské, n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Kranasy

SDX

Decapterus spp.

Scads

 

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Falošný kranas

HMY

Caranx rhonchus

False scad

n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

 

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pompanovité

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

 

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

 

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Delfín obecný

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

 

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

 

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

 

BOF

Albula vulpes

Bonefish

Sardinela okrúhla

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Sardinela madeirská

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

 

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

 

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

 

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

 

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Sleďovité, n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonito atlantický

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

 

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

 

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Španielska makrela západoafrická

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Tuniaky fregatkové a guľaté

FRZ

Auxis thazard, Arochei

Frigate and bullet tunas

Severský tuniak modroplutvý

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tuniak biely

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tuniak žltoplutvý

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tuniak veľkooký

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tuniaky, n.e.i.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Pilúni

SAW

Pristidae

Sawfishes

Atlantický žralok veľký

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Atlantická plachetka modrá

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Atlantická plachetka biela

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Plachetkovité, kopijníkovité

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Mečúň obyčajný

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Ryby tuniakovité, n.e.i.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

 

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

 

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

 

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

n.e.i.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Makrela jalcovitá

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrela atlantická

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrelovité, n.e.i.

MAZ

Scomber spp.

„Scomber“ mackerels n.e.i.

Ryby makrelovité, n.e.i.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Žralok líščí

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

Žralok líščí veľkooký

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Žralok mako

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

Žralok modrý

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Žralok hodvábny

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Kladivák hladký

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Žralok kladivák zúbkovaný

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Žraloky kladiváky, n.e.i.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

 

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

 

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

n.e.i.

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Raje, rajnoky, n.e.i.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Žraloky, raje, rejnoky atď.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

Morské ryby, n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Morské kraby, n.e.i.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Raky trnité, tropické, n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

 

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Rak nórsky

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Rak európsky

LBE

Homarus gammarus

European lobster

 

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Kreveta ružová južná

SOP

Farfantepenaeus notialis

Southern pink shrimp

Krevety penaeus, n.e.i.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Kreveta ružová hlbinná

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Kreveta guinejská

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

Kreveta šarlátová

SSH

Aristaeopsis edwardsianus

Scarlet shrimp

Kreveta palemonidná

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

n.e.i.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Morské kôrovce (korýši), n.e.i.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gasteropody, n.e.i.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Ustrice miskovité, n.e.i.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Morské mušle, n.e.i.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

 

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

 

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Oliheň patagónsky

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Olihne obecné

SQC

Loligo spp.

Common squids

Chobotnica obecná

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Chobotnice

OCT

Octopodidae

Octopuses

Olihne, n.e.i.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Morské mäkkýše, n.e.i.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Morské korytnačky, n.e.i.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


STREDOZEMNÉ A ČIERNE MORE (Hlavná rybolovná oblasť 37)

Slovenský názov

3-písmenový identifikátor

Latinský názov

Anglický názov

 

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

 

ELE

Anguilla anguilla

European eel

 

SHC

Alosa immaculata

Pontic shad

 

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

 

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

Platýzovité ryby, n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Platéza obyčajná

PLE

Pleuronectes platesa

European plaice

 

FLE

Platichthys flesus

European flounder

Morský jazyk obecný

SOL

Solea solea

Common sole

Morské jazyky

SOX

Solea spp.

Soles n.e.i.

 

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

 

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

 

TUR

Psetta maxima

Turbot

 

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

 

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

 

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

 

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

 

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

 

WHG

Merlangius marlangus

Whiting

 

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Gadyformy, n.e.i.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

 

ARG

Argentina spp.

Argentines

 

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

n.e.i.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

 

COE

Conger conger

European conger

Morské úhory, n.e.i.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

John Dory

JOD

Zeus faber

John Dory

 

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

 

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

 

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Kanice, n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

 

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

 

CBR

Serranus cabrilla

Comber

Kanice, n.e.i.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

 

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

 

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

 

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

 

DRU

Sciaena spp.

Drums

 

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

 

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

 

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

 

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

 

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Pandory, n.e.i.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

 

SWA

Diplodus sargus

White seabream

Pražmy sargo, n.e.i.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Dentex veľkooký

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Dentex

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Dentexovité, n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Pražma morská, čierna

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

 

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

 

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

 

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Pražmy pargové, n.e.i.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

 

BOG

Boops boops

Bogue

 

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

 

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Ružichy, pražmy morské, n.e.i.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

 

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

 

PIC

Spicara spp.

Picarels

 

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

 

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

Parmice červené

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= red mullets)

 

WEG

Trachinus draco

Greater weever

 

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

 

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

 

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

 

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Hlaváčovité, n.e.i.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Škorpionovité ryby, n.e.i.

SCO

Scarpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Štítnik obecný

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Štítniky, morské kohúty, n.e.i.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

 

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

n.e.i.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

 

GAR

Belone belone

Garfish

Barrakudy

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

 

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

 

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

 

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Modrá ryba

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

 

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

 

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Makrely konské, n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

 

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

 

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

n.e.i.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Pražma atlantická

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Delfín obecný

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Sardinely, n.e.i.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

 

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

 

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

 

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Sleďovité, n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonito atlantický

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

 

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Tuniaky fregatkové a guľaté

FRZ

Auxis thazard A. rochei

Frigate and bullet tunas

Atlantický skipjack čierny

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Skipjack s pruhovaným bruchom

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Severský tuniak modroplutvý

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tuniak biely

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tuniak veľkooký

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tuniaky, n.e.i.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Atlantický žralok veľký

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Plachetkovité, kopijníkovité

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Mečúň obyčajný

SWO

Xiphias gladius

Swordfishes

Ryby tuniakovité, n.e.i.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Šupinoplutvec strieborný

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Makrela jalcovitá

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrela atlantická

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Makrelovité, n.e.i.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Ryby makrelovité, n.e.i.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

 

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Žralok líščí

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

Mako krátkoplutvý

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

 

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Žralok modrý

BSH

Prionace glauca

Blue shark

 

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

Kladivák hladký

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Žralok kladivák zúbkovaný

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

 

QUB

Squalus blainville

Longnose spurdog

 

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

 

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

 

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

 

RJC

Raja clavata

Thornback ray

 

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

 

POR

Lamna nasus

Porbeagle

 

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

n.e.i.

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Žralok špicatý

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Žraloky malé, mačkovité, n.e.i.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

 

AGN

Squatina squatina

Angelshark

Žraloky anjelské, čertíky piesočné, n.e.i.

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

Veľké žraloky, n.e.i.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

 

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Raje, n.e.i.

SKA

Raja spp.

Skates

Raje, rajnoky, n.e.i.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Žraloky, raje, rejnoky atď.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

Morské ryby, n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Krab jedlý

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Stredomorský krab pobrežný

CMR

Carcinus aestuarii

Mediterranean shore crab

 

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Morské kraby, n.e.i.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Ružový rak trnitý

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

Rak trnitý obecný

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

 

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Rak nórsky

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Rak európsky

LBE

Homarus gammarus

European lobster

 

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Kreveta ružová hlbinná

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Kreveta šarlátová

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Kreveta modrá a červená

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

Garnát obecný

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Kreveta obecná

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

n.e.i.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

 

MTS

Squilla mantis

Mantis squillid

Morské kôrovce (korýše), n.e.i.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gasteropody, n.e.i.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

 

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Európska ustrica plochá

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

 

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Mušľa stredomorská

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

 

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

 

MUE

Murex spp.

Murex

 

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

 

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

 

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

 

CTS

Venerupis pullastra

Carpetshell

 

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

Donax mlžovitý

DON

Donax spp.

Donax clams

 

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Mlže, n.e.i.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

 

CEP

Cephalophoda

Cephalopods n.e.i.

 

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Sépie, olihne chvostnaté

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Olihne obecné

SQC

Loligo spp.

Common squids

 

SQE

Todarodes sagittatus

European flying squid

Chobotnica obecná

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

 

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

Chobotnice

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Olihne, n.e.i.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Morské mäkkýše, n.e.i.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Morské korytnačky, n.e.i.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

 

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

 

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

 

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


JUHOZÁPADNÝ ATLANTIK (hlavná rybolovná oblasť 41)

Slovenský názov

3-písmenový identifikátor

Latinský názov

Anglický názov

 

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Platýzovité ryby, n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

 

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

Jazykovité ryby, n.e.i.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

 

SAO

Salilota australis

Tadpole codling

 

MOR

Moridae

Moras

 

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

 

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

Hejk argentínsky

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

Hejk patagónsky

HKN

Merluccius australis

Patagonian hake

Hejky, n.e.i.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Granátnik patagónsky

GRM

Macruronus magellanicus

Patagonian grenadier

Granátniky modré

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

Granátniky

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

Gadyformy, n.e.i.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Morské sumce, n.e.i.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

 

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

 

COS

Conger orbignyamus

Argentine conger

 

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

 

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i.

 

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

 

GPR

Epinephelus mario

Red grouper

Kanice, n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

 

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

 

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

 

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

 

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

 

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

 

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

 

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

 

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

n.e.i.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

 

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

 

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

 

CKY

Urnbrina canasai

Argentine croaker

 

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

 

BDM

Pogonias cromis

Black drum

n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Pražmy sargo, n.e.i.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Dentexovité, n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

 

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Ružichy, pražmy morské, n.e.i.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Parmice červené

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

 

CTA

Nema bergi

Castaneta

 

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

 

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

 

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

 

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

 

NOG

Gobiotothen gibberifrons

Humped rockcod

 

NOS

Lepidonothoten squamifrons

Grey rockcod

 

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

 

PAT

Patagonotothen ramsai

Cod icefish

 

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

 

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

 

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

 

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

 

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

 

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

 

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

 

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

 

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

 

SRA

Prianotus spp.

Atlantic searobins

 

BAL

Hemiramphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

 

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barrakudy

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Parmice, n.e.i.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

 

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

 

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Modrá ryba

BLU

Pometomus saltatrix

Bluefish

 

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Makrely konské, n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

 

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

n.e.i.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Delfín obecný

DOL

Coryphanea hippurus

Common dolphinfish

 

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

 

BUX

Stromateidae

Butterfishes silver pomfrets

 

LAD

Elops saurus

Ladyfish

 

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

 

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

Sardinely, n.e.i.

SLX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

 

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

 

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

 

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

 

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

 

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

Ančovičky, n.e.i.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Sleďovité, n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonito atlantický

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

 

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

 

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Makrela kráľovská

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Makrelovité, n.e.i.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Tuniaky fregatkové a guľaté

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Atlantický skipjack čierny

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Skipjack s pruhovaným bruchom

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Severský tuniak modroplutvý

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

 

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

Tuniak biely

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Južný tuniak modroplutvý

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Tuniak žltoplutvý

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tuniak veľkooký

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tuniaky, n.e.i.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Atlantický žralok veľký

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Atlantická plachetka modrá

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Atlantická plachetka biela

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Plachetkovité, kopijníkovité

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Mečúň obyčajný

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Ryby tuniakovité, n.e.i.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

 

WSM

Thyrsitops lepidopoides

White snake mackerel

 

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Makrela jalcovitá

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Žralok líščí veľkooký

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Mako krátkoplutvý

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Žralok modrý

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Žralok hodvábny

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Žralok medený

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

Kladivák hladký

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Žralok kladivák zúbkovaný

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Žralok tope

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Žralok špicatý

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

Žraloky anjelské, čertíky piesočné, n.e.i.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

 

GUD

Rhinobatos percellens

Chola guitarfish

Pilúni

SAW

Pristidae

Sawfishes

 

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

 

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

n.e.i.

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

 

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

Raje, rajnoky, n.e.i.

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

Žraloky, raje, rajnoky atď.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

Morské ryby, n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

 

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

Kraby kráľovské, južné

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

Krab červený mäkkoulitný

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

Geryóny, n.e.i.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Morské kraby, n.e.i.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Rak karibský trnitý

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

Raky trnité, tropické, n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Kreveta hnedá severská

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

Kreveta červenoškvrnitá

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

Krevety penaeus, n.e.i.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

 

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

Kreveta dýkovitá argentínska

ASH

Artemesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

Kreveta červená argentínska

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

n.e.i.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

 

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill n.e.i.

Morské kôrovce (korýše), n.e.i.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gasteropody, n.e.i.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Ustrice miskovité, n.e.i.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Mušľa River Plata

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

Mušľa magellanská

MSC

Aulacomya ater

Magellan mussel

Lastúrovité, n.e.i.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Donax mlžovitý

DON

Donax spp.

Donax clams

Mlže, n.e.i.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Sépie, olihne chvostnaté

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Oliheň patagónsky

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

Olihne obecné

SQC

Loligo, spp.

Common squids

Oliheň argentínsky krátkoplutvový

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

Oliheň sedemhviezdičkový lietajúci

SQS

Martialia hyadesii

Sevenstar flying squid

Chobotnice

OCT

Octopodidae

Octopuses

Olihne, n.e.i.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Morské mäkkýše, n.e.i.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Morské korytnačky, n.e.i.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


JUHOVÝCHODNÝ ATLANTIK (hlavná rybolovná oblasť 47)

Slovenský názov

3-písmenový identifikátor

Latinský názov

Anglický názov

Platýzovité ryby, n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Morský jazyk západopobrežný

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

Morský jazyk bahenný

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

Morské jazyky atlantické juhovýchodné, n.e.i

SOA

Austroglassus, spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

Jazykovité ryby, n.e.i.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

 

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

Hejk kapský plytčinný

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

Hejk kapský hlbinný

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

Hejky kapské

HKC

Merluccius capensis, M. paradoxus

Cape hakes

Hejky merluccid

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

Gadyformy, n.e.i.

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

 

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

Svetielkujúce ryby, n.e.i.

MAU

Maurolicus, spp.

Lightfishes n.e.i.

Svetielkujúca ryba strieborná

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

Zelenooké

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

Parma biela

GAT

Galeichthyes feliceps

White barbel

Sumec morský hladkoústy

SMC

Arius heudelotii

Smoothmouth sea catfish

Morské sumce, n.e.i.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

 

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

n.e.i.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Morské úhory, n.e.i.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

 

SNS

Macroramphasus scolopax

Slender snipefish

 

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

 

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

n.e.i.

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

John Dory

JOD

Zeus faber

John Dory

John Dory striebristý

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Dories, n.e.i.

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

 

BOR

Caproidae

Boarfishes

 

BOC

Capros aper

Boarfish

 

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Kanice, n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

 

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Kanice, n.e.i.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Veľkooké, n.e.i.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Veľkooké, sklenooké, býkooké

PRI

Priacanthidae

Bigeyes, glasseyes, bulleyes

Kardinálky, n.e.i.

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

 

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

 

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

n.e.i.

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

 

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

 

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

 

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

 

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

 

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

 

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

 

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

 

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

 

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

 

KOB

Argyrosornus hololepidotus

Southern meagre (= kob)

 

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

 

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

 

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

 

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= baardman)

n.e.i.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Pantora natálska

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

Ružichy, pražmy morské, n.e.i.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Pandory, n.e.i.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

 

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Dentex veľkooký

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Dentex angolský

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Dentex kanársky

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

Dentexovité, n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Pražma morská čierna

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Pražma morská carpenterová

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

Pražma morská santerová

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

 

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Pražma morská mačetová

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

 

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

Pražmy pargové, n.e.i.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

 

BOG

Boops boops

Bogue

n.e.i.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

 

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

n.e.i.

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

 

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Pražmy morské polysteganové, n.e.i.

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

 

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Pražmy morské polysteganové, n.e.i.

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

 

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

Pražma sedemdesiataštvrtá

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

Pražma modrokožia

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

Ružichy, pražmy morské, n.e.i.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

 

PIC

Spicara spp.

Picarels

Parmice červené, n.e.i.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Parmice červené

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

 

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

 

GAJ

Dichistius capensis

Galjoen

 

SPA

Ephippidae

Spadefishes

 

SIC

Drepane africana

African sicklefish

 

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

 

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

Hlaváčovité, n.e.i.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Losos kapský

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

Ružové ryby, n.e.i.

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

 

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Škorpionovité ryby, n.e.i.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Štítnik obecný

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Štítnik kapský

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

Štítniky, morské kohúty, n.e.i.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Štítniky

GUY

Trigla spp.

Gurnards

 

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

 

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

n.e.i.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

 

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

 

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Ihlovité ryby, n.e.i.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Ihlovité ryby

NED

Tylosuru spp.

Needlefishes

 

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

Makrela atlantická

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Barrakudy

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Barrakudy

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

Parmice, n.e.i.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

 

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

 

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

 

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Modrá ryba

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Modré ryby, n.e.i.

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

 

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

n.e.i.

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

Makrela konská, kapská

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

Makrela konská, klinovitá

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

Makrely konské, n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Kranasy

SDX

Decapterus spp.

Scads

 

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Falošný kranas

HMY

Caranx rhonchus

False scad

n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

 

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pompanovité

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

 

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

 

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

 

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

n.e.i.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Oceánske pražmy, n.e.i.

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

Pražma atlantická

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Delfín obecný

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Delfínovité, n.e.i.

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

 

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

 

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

 

ALU

Albulidae

Bonefishes

 

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

Sardinela okrúhla

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Sardinela madeirská

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Sardinka juhoafrická

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Sleď biely, okrúhly

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead′s round herring

Ančovička juhoafrická

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

Ančovičky, n.e.i.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Slede, sardinky, n.e.i.

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

Sardinely, n.e.i.

SIX

Sardinella, spp.

Sardinellas n.e.i.

Sleďovité, n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Bonito atlantický

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

 

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Tuniak fregatkový

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Tuniaky fregatkové a guľaté

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Španielska makrela úzko pásikovaná

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Makrela kráľovská

SSM

Scomberomorus maculatus

King mackerel

Španielska makrela západoafrická

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Makrela kráľovská kanadská

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

Makrelovité, n.e.i.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Atlantický skipjack čierny

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Kawakawa

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Skipjack s pruhovaným bruchom

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Severský tuniak modroplutvý

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tuniak biely

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Južný tuniak modroplutvý

SBF

Thunnus maccoyji

Southern bluefin tuna

Tuniak žltoplutvý

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tuniak veľkooký

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Atlantický žralok veľký

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Atlantická plachetka modrá

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Plachetka čierna

BLM

Macaira indica

Black marlin

Atlantická plachetka biela

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Plachetkovité, kopijníkovité

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Mečúň obyčajný

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Mečúňovité

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

Ryby tuniakovité, n.e.i.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

 

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

 

SNK

Thyrsites atun

Snoek

 

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

n.e.i.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Šupinoplutvec strieborný

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Makrela jalcovitá

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Makrely, n.e.i.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Ryby makrelovité, n.e.i.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Mako krátkoplutvý

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Žralok modrý

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Kladivák hladký

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

n.e.i.

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

Žralok tope

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Žraloky anjelské, čertíky piesočné, n.e.i.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Raje, n.e.i.

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

Raje, rajnoky, n.e.i.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

 

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

Žraloky, raje, rejnoky atď.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Žraloky makrelovité, žraloky sleďovité

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

 

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

Žraloky requiem

RSK

Cercharhinidae

Requiem sharks

Žraloky kladiváky, n.e.i.

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

 

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

Žraloky malé, mačkovité, n.e.i.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Žralok špicatý

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Žralok krátkonosý

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

 

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Pilúni

SAW

Pristidae

Sawfishes

Rajnokovité

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

 

SKA

Raja spp.

Skates

Rajnoky, raje motýlkovité

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

Raje orlie

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

 

MAN

Mobulidae

Mantas

Raje torpédové (= elektrické)

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

 

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Raje, rejnoky, n.e.i.

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

Rôzne žraloky, n.e.i.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Žraloky, raje, rejnoky atď.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates etc.

 

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Chiméry, n.e.i.

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

Morské ryby, n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Krab jedlý

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Kraby jonášové, kraby skalné

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

Kraby plávajúce, n.e.i.

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

Kraby kráľovské, n.e.i.

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

Kraby kráľovské, južné

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

Krab kráľovský

KCA

Lithodes ferox

King crab

Geryón západoafrický

CGE

Chaceon maritae

West African geryon

Geryóny, n.e.i.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Kraby hlbinné, geryóny

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

Morské kraby, n.e.i.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Raky trnité, tropické, n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Rak trnitý, kráľovský

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

Rak trnitý, pancierovitý

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

Rak skalný Tristan de Cunha

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

Rak skalný Tristan de Cunha

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

Rak trnitý natálsky

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Rak trnitý pobrežný, južný

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

Raky trnité, n.e.i.

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

Raky klzké

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

 

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

 

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

 

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

 

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Kreveta ružová južná

SOP

Penaeus notiatis

Southern pink shrimp

Krevety penaeus, n.e.i.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Kreveta ružová hlbinná

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

 

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

 

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

 

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

Garnát obecný

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

 

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

 

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

 

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

 

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

n.e.i.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Morské kôrovce (korýše), n.e.i.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

 

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

 

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

 

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

 

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

 

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Ustrice miskovité, n.e.i.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

 

MSL

Perna perna

Rock mussel

Morské mušle n.e.i.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

PSU

Pecten sulcicostatus

Lastúrovité, n.e.i.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

 

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

 

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

 

CLV

Veneridae

Venus clams

DOR

Dosinia orbignyi

Donax mlžovitý

DON

Donax spp.

Donax clams

 

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

 

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

Mlže, n.e.i.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Sépie, olihne chvostnaté

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

 

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

 

SQG

Todarodes angolensis

Angolan flying squid

Olihne obecné

SQC

Loligo spp.

Common squids

Chobotnice

OCT

Octopodidae

Octopuses

Olihne, n.e.i.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Morské mäkkýše, n.e.i.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

 

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

 

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

URR

Parechinus angulosus

 

CUX

Holothuroidea

Sea-cucumbers n.e.i.

 

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


ZÁPADNÝ INDICKÝ OCEÁN (hlavná rybolovná oblasť 51)

Slovenský názov

3-písmenový identifikátor

Latinský názov

Anglický názov

 

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

 

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

 

MIL

Chanos chanos

Milkfish

 

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

Platýzovité ryby, n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

 

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

Jazykovité ryby, n.e.i.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

 

UNC

Bregmaceros mcclellandi

Unicorn cod

Gadyformy, n.e.i.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

 

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

Morské sumce, n.e.i.

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

 

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

 

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

n.e.i.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

 

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

Morské úhory, n.e.i.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

 

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

 

JOD

Zeus faber

Japanese John Dory

 

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Kanice, n.e.i.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Kanice, n.e.i.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Veľkooké, n.e.i.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

 

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

 

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

 

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

 

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

 

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

 

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

 

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

 

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

 

POY

Leiognathus spp.

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

 

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

 

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

 

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

n.e.i.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

 

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

Pandory, n.e.i.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Dentexovité, n.e.i.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

 

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

Pražma morská santerová

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

 

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

n.e.i.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

Ružichy, pražmy morské, n.e.i.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Parmice červené

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

 

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

Parmice červené, n.e.i.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

 

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

 

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

 

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

 

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

 

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Škorpionovité ryby, n.e.i.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

 

FLH

Platycephalidae

Flatheads

 

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

 

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Ihlovité ryby

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

 

HAX

Hemiramphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

 

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

Barrakudy

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

 

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Parmice, n.e.i.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

 

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

 

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

 

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Modrá ryba

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

 

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

n.e.i.

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

Makrely konské, n.e.i.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

 

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

Kranasy

SDX

Decapterus spp.

Scads

n.e.i.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Pompanovité

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

 

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

n.e.i.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

 

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

 

GLT

Gnathanodon speciosus

Golden trevally

 

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

 

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

 

BIS

Selar crumenophthalmus

Bigeye scad

 

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

n.e.i.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

 

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

Delfín obecný

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

 

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

 

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

 

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

 

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

 

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardinka juhoafrická

PIA

Sardinops acellatus

Southern African pilchard

 

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

 

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

Ančovičky, n.e.i.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Sleďovité, n.e.i.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

 

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

 

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

 

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Španielska makrela úzko pásikovaná

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

 

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

 

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

Kraby kráľovské, n.e.i.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Tuniaky fregatkové a guľaté

FRZ

Auxis thazard, Arochei

Frigate and bullet tunas

Kawakawa

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Skipjack s pruhovaným bruchom

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

 

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

Tuniak biely

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Južný tuniak modroplutvý

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Tuniak žltoplutvý

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tuniak veľkooký

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

 

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

 

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

Plachetka čierna

BLM

Makaira indica

Black marlin

 

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

Plachetkovité, kopijníkovité

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Ryby tuniakovité, n.e.i.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

 

SNK

Thyrsites atun

Snoek

 

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Šupinoplutvec strieborný

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

n.e.i.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Makrela jalcovitá

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

 

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

 

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

Ryby makrelovité, n.e.i.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Mečúň obyčajný

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Mako krátkoplutvý

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Žralok modrý

BSH

Prionace glauca

Blue shark

 

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

 

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

 

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

Žralok hodvábny

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

 

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

Žraloky requiem

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

Žraloky kladiváky, n.e.i.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

 

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Pilúni

SAW

Pristidae

Sawfishes

Raje, rajnoky, n.e.i.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Žraloky, raje, rejnoky atď.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Morské ryby, n.e.i.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

 

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

 

MUD

Scylla serrata

Mud crab

Geryóny, n.e.i.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Morské kraby, n.e.i.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Raky trnité, tropické, n.e.i.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Rak trnitý natálsky

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Raky klzké

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

 

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

 

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

 

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

 

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Krevety penaeus, n.e.i.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

 

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

 

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

 

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

n.e.i.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Morské kôrovce (korýše), n.e.i.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

 

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

 

CSC

Saccostrea cucullata

Rock-cupped oyster

Ustrice miskovité, n.e.i.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

 

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Sépie, olihne chvostnaté

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Olihne obecné

SQC

Loligo spp.

Common squids

Chobotnice

OCT

Octopodidae

Octopuses

Olihne, n.e.i.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Morské mäkkýše, n.e.i.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

 

TUG

Chelonia midas

Green turtle

Morské korytnačky, n.e.i.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

 

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

 

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


PRÍLOHA V

FORMÁT PRE PREDKLADANIE ÚDAJOV O ÚLOVKOCH PRE INÉ REGIÓNY AKO SEVERNÝ ATLANTICKÝ OCEÁN

Magnetické nosiče

Počítačové pásky: Deväť stôp, hustota 1 600 alebo 6 250 BPI a kódovanie EBCDIC alebo ASCII, pokiaľ možno bez etikiet. Pri etiketovaní by sa malo vložiť označenie konca databázy.

Diskety: Formátované MS-DOS 3,5″ 720 K alebo 1,4 Mbyte alebo 5,25″ 360 K alebo 1,2 Mbyte.

Formát záznamu

Položka

Označenie

Poznámka

1 až 4

štát (kód ISO, 3 písmená)

napr. FRA = Francúzsko

5 až 6

rok

napr. 93 = 1993

7 až 8

hlavná oblasť rybolovu

34 = stredovýchodný Atlantik

9 až 15

časť

3.3 = časť 3.3

16 až 18

druhy

kľúč pozostávajúci z 3 písmen

19 až 26

úlovky

tony

Poznámky:

a)

Údaje v políčku úlovky (položky 19 až 26) sa vkladajú zarovnané na pravý okraj a začínajú sa nevyplnenými medzerami. Všetky ostatné políčka sa zarovnávajú na ľavý okraj končia nevyplnenými medzerami.

b)

Uvedené množstvá úlovkov sú ekvivalentom živej hmotnosti privezenej na breh, zaokrúhlenej na najbližšiu tonu.

c)

Množstvá (položky 19 až 26) menšie ako pol tony sa zaznamenávajú ako „– 1“.

d)

Neznáme množstvá (položky 19 až 26) sa zaznamenávajú ako „– 2“.


PRÍLOHA VI

FORMÁT PRE ZASIELANIE ÚDAJOV NA MAGNETICKÝCH MÉDIACH O RYBOLOVE V OBLASTIACH INÝCH AKO SEVEROVÝCHODNÝ ATLANTIK

A.   KÓDOVACÍ FORMÁT

Údaje by mali byť zasielané ako záznamy s premenlivou dĺžkou s dvojbodkou (:) medzi poliami záznamu. Každý záznam by mal obsahovať nasledovné polia:

Pole

Poznámky

štát

3-písmenkový kód (napr.:FRA = Francúzsko)

rok

napríklad: 2001 alebo 01

hlavné rybolovné oblasti podľa FAO

napríklad: 34 = stredovýchodný Atlantik

oblasť

napríklad: 3.3 = oblasť 3.3

druhy

3-písmenový identifikátor

úlovok

v tonách

a)

Úlovok má byť zaznamenaný v živej hmotnosti zaokrúhlene v tonách v ekvivalente pri vyloďovaní.

b)

Množstvá menšie ako polovica jednotky by mali byť zaznamenané ako „– 1“.

c)

Kódy štátov

Rakúsko

AUT

Belgicko

BEL

Bulharsko

BGR

Cyprus

CYP

Česká republika

CZE

Nemecko

DEU

Dánsko

DNK

Španielsko

ESP

Estónsko

EST

Fínsko

FIN

Francúzsko

FRA

Spojené kráľovstvo

GBR

Anglicko a Wales

GBRA

Škótsko

GBRB

Severné Írsko

GBRC

Grécko

GRC

Maďarsko

HUN

Írsko

IRL

Island

ISL

Taliansko

ITA

Litva

LTU

Luxemburg

LUX

Lotyšsko

LVA

Malta

MLT

Holandsko

NLD

Nórsko

NOR

Poľsko

POL

Portugalsko

PRT

Rumunsko

ROU

Slovensko

SVK

Slovinsko

SVN

Švédsko

SWE

Turecko

TUR

B.   METÓDA PRENOSU ÚDAJOV DO EURÓPSKEJ KOMISIE

Pokiaľ je to možné, údaje by mali byť prenášané v elektronickej podobe (napríklad ako príloha k e-mailom). Inak bude akceptované aj doručenie súborov na diskete 3,5".


PRÍLOHA VII

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Rady (ES) č. 2597/95

(Ú. v. ES L 270, 13.11.1995, s. 1)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1638/2001

(Ú. v. ES L 222, 17.8.2001, s. 29)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003

(Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1)

iba bod 57 prílohy III


PRÍLOHA VIII

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 2597/95

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3

článok 4 prvý odsek

článok 4 prvý odsek

článok 4 druhý odsek

článok 4 druhý odsek

článok 4 tretí odsek

článok 5 ods. 1 a 2

článok 5 ods. 1 a 2

Článok 5 ods. 3

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 3

článok 6 ods. 4

článok 6 ods. 3

článok 7

článok 7

článok 8

príloha 1

príloha I

príloha 2

príloha II

príloha 3

príloha III

príloha 4

príloha IV

príloha 5

príloha V

príloha VI

príloha VII

príloha VIII


31.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 87/42


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 217/2009

z 11. marca 2009

o predkladaní štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 2018/93 z 30. júna 1993 týkajúce sa predkladania štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (2) bolo niekoľkokrát (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení je z dôvodu prehľadnosti vhodné toto nariadenie prepracovať.

(2)

Dohovor o budúcej mnohostrannej spolupráci pri rybolove v severozápadnom Atlantiku schválený nariadením Rady (EHS) č. 3179/78 (4), ktorým sa ustanovuje Organizácia pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO), vyžaduje od Spoločenstva, aby poskytovalo Vedeckej rade NAFO všetky dostupné štatistické a vedecké informácie vyžiadané Vedeckou radou počas výkonu svojej práce.

(3)

Vedecká rada NAFO považuje včasné štatistiky o úlovkoch a rybárskej činnosti za podstatné informácie pre výkon svojej práce pri hodnotení stavu zásob rýb v severozápadnom Atlantiku.

(4)

Niektoré členské štáty požadovali predkladanie údajov vo formulároch alebo prostredníctvom nosičov odlišujúcich sa od tých, ktoré boli stanovené v prílohe V (ekvivalent k dotazníkom Statlant),

(5)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(6)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie zoznamov druhov, štatistických oblastí rybolovu a opisov týchto oblastí, ako aj meraní, kódov a definícií uplatňovaných na činnosti rybolovu, rybársky výstroj, metódu rybolovu a veľkosti plavidiel. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Každý členský štát predkladá Komisii údaje o úlovkoch plavidiel zaregistrovaných alebo plaviacich sa pod vlajkou daného členského štátu loviacich ryby v severozápadnom Atlantiku, pričom náležite prihliada na nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (6).

Údaje o nominálnych úlovkoch zahŕňajú všetky produkty rybolovu, ktoré boli akoukoľvek formou vyložené alebo preložené na mori, ale nezahŕňajú množstvo, ktoré sa po ulovení vypustí späť do mora, spotrebuje na palube, alebo sa použije ako návnada. Produkty akvakultúry sa neuvádzajú. Údaje sa poskytnú ako ekvivalent živej hmotnosti pri vykládke alebo preložení zaokrúhlených na najbližšiu tonu.

Článok 2

1.   Predkladajú sa údaje dvoch druhov:

a)

ročné úlovky v tonách vyjadrené ako ekvivalent živej hmotnosti vykládok za každý druh uvedený v prílohe I v každej zo štatistických oblastí rybolovu severozápadného Atlantiku uvedených v prílohe II a definovaných v prílohe III;

b)

úlovky, ako sú vedené v písmene a) a zodpovedajúca rybárska činnosť v členení podľa kalendárneho mesiaca výlovu, rybárskeho výstroja, veľkosti plavidla a hlavného loveného druhu.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 písm. a) sa predkladajú do 31. mája roka nasledujúceho po referenčnom roku, pričom môže ísť o predbežné údaje. Údaje uvedené v odseku 1 písm. b) sa predkladajú do 31. augusta roka nasledujúceho po referenčnom roku, pričom musí ísť o konečné údaje.

Údaje uvedené v odseku 1 písm. a) odovzdané ako predbežné údaje musia byť zreteľne označené ako predbežné.

Pre kombinácie druhov a oblastí rybolovu, pre ktoré neboli počas príslušného referenčného obdobia zaznamenané žiadne úlovky, sa predkladanie nepožaduje.

Ak príslušný členský štát počas predchádzajúceho kalendárneho roka nevykonával v severozápadnom Atlantiku žiaden rybolov, oznámi to Komisii do 31. mája nasledujúceho roka.

3.   Definície a kódy, ktoré sa musia používať pri predkladaní informácií o činnostiach rybolovu, rybárskom výstroji, metóde rybolovu a veľkostiach plavidiel, sú uvedené v prílohe IV.

4.   Komisia môže meniť a dopĺňať zoznamy druhov, štatistických oblastí rybolovu a popisy týchto oblastí, ako aj merania, kódy a definície uplatňované na činnosti rybolovu, rybársky výstroj, metódu rybolovu a veľkosti plavidiel.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 6 ods. 2.

Článok 3

Ak nie je v ustanoveniach prijatých na základe spoločnej politiky rybného hospodárstva inak predpísané, povoľuje sa členským štátom používať na odvodenie údajov o úlovkoch metódu zberu vzoriek pre tie časti rybárskej flotily, pre ktoré by kompletný rozsah údajov vyžadoval použitie nadmerných administratívnych postupov. Podrobné informácie o metódach zberu vzoriek spolu s informáciami o podiele všetkých údajov odvodených týmito metódami musí príslušný členský štát zahrnúť do správy, ktorú predloží podľa článku 7 ods. 1.

Článok 4

Členské štáty splnia svoje záväzky vyplývajúce z článkov 1 a 2 tak, že dodajú údaje vo formáte, ktorý je uvedený v prílohe V.

Členské štáty môžu predkladať údaje vo formáte bližšie opísanom v prílohe VI.

Na základe predchádzajúceho súhlasu Komisie môžu členské štáty predložiť údaje v inom formáte alebo na inom nosiči.

Článok 5

Komisia vždy, keď je to možné, doručí informácie obsiahnuté v správach výkonnému tajomníkovi NAFO do 24 hodín od doručenia správ.

Článok 6

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre poľnohospodársku štatistiku ustanoveným rozhodnutím Rady 72/279/EHS (7) (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 7

1.   Členské štáty do 28. júla 1994 predložia Komisii podrobnú správu, v ktorej sa uvedie, ako sa získali údaje o úlovkoch a do akej miery sú tieto údaje reprezentatívne a spoľahlivé. Komisia pripraví súhrn týchto správ na prerokovanie v rámci príslušnej pracovnej skupiny výboru.

2.   Členské štáty oznamujú Komisii všetky zmeny v údajoch poskytnutých podľa odseku 1 do troch mesiacov od zavedenia týchto zmien.

3.   Metodologické správy, dostupnosť a spoľahlivosť údajov uvedených v odseku 1 a ďalšie dôležité otázky súvisiace s uplatňovaním tohto nariadenia sa raz ročne preskúmajú v rámci príslušnej pracovnej skupiny výboru.

Článok 8

1.   Nariadenie (EHS) č. 2018/93 sa zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VIII.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. marca 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. júna 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 26. februára 2009.

(2)  Ú. v. EÚ L 186, 28.7.1993, s. 1.

(3)  Pozri prílohu VI.

(4)  Ú. v. ES L 378, 30.12.1978, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 179, 7.8.1972, s. 1.


PRÍLOHA I

ZOZNAM DRUHOV, KTORÉ SÚ OZNAMOVANÉ V ŠTATISTIKÁCH OBCHODNÉHO RYBOLOVU V SEVEROZÁPADNOM ATLANTIKU

Členské štáty musia oznamovať jednotlivé úlovky tých druhov, ktoré sú označené hviezdičkou (*). Oznamovanie nominálnych množstiev úlovkov ostatných druhov, pokiaľ ide o identifikáciu jednotlivých druhov, je dobrovoľné. Avšak tam, kde nebudú poskytnuté údaje o jednotlivých druhoch, údaje budú zahrnuté do sumárnych kategórií. Členské štáty môžu poskytnúť údaje o druhoch, ktoré nie sú v zozname za predpokladu, že druhy sú jasne špecifikované.

Poznámka

:

„n. e. i“ je skratka pre: „nie inak identifikované“.

Slovenský názov

3-písmenový identifikátor

Latinský názov

Anglický názov

HLBINNÉ RYBY

Atlantická treska

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

 

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

 

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

 

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

 

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

 

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

 

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

 

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

 

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

 

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

 

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

 

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

 

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

 

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

 

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

 

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Platýzovité ryby, n.e.i.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

 

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

 

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

 

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

 

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

 

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

 

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

 

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

 

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

 

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

 

LIN (*)

Molva molva

Ling

 

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

 

KCF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

 

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

 

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

 

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

 

POC

Boreogadus saida

Polar cod

 

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

 

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

 

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

 

SCU

Myaxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

 

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

 

TAU

Tautoga onitis

Tautog

 

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

 

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

 

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

 

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

 

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

 

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

PELAGICKÉ RYBY

 

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Makrela atlantická

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

 

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

 

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Makrela atlantická

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

 

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Modrá ryba

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

 

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Tuniak fregatkový

FRI

Auxis thayard

Frigate tuna

 

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Makrela kráľovská

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Atlantický žralok veľký

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Atlantická plachetka biela

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Atlantická plachetka modrá

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

Mečúň obyčajný

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tuniak biely

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Bonito atlantický

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Atlantický skipjack čierny

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Tuniak veľkooký

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Severský tuniak modroplutvý

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Skipjack s pruhovaným bruchom

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tuniak žltoplutvý

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

 

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

 

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

OSTATNÉ FIN RYBY

 

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

 

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

 

COA

Conger oceanicus

American conger

 

ELA

Anguilla rostrata

American eel

 

SHA

Alosa sapidissima

American shad

 

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

 

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

 

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

 

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

 

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

 

BDM

Pogonias cromis

Black drum

 

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

 

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

 

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

 

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

 

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

 

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

 

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

 

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

 

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

 

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Parmice, n.e.i.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

 

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

 

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

 

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

 

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

 

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

 

RSC

Trochurus lathami

Rough shad

 

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

 

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

 

SPT

Leiostormus xanthurus

Spot croaker

 

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

 

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

 

STB

Morone saxatilis

Striped bass

 

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

 

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

 

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

 

PEW

Morone americana

White perch

 

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Žralok špicatý

DGS (*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Žraloky malé, mačkovité, n.e.i.

DGX (*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

 

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Veľké žraloky, n.e.i.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Mako krátkoplutvý

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

 

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

 

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

 

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

 

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

 

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

 

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

 

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

 

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

 

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

 

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

 

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Raje, n.e.i.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

 

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

BEZSTAVOVCE

 

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

 

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Olihne, n.e.i.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

 

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

 

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

 

CLQ

Artica islandica

Ocean quahog

 

CLS

Mya arenaria

Soft clam

 

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Mlže, n.e.i.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

 

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

 

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

 

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

 

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Lastúrovité, n.e.i.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

 

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

 

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

 

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

 

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

 

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

 

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

 

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

 

CRG

Carcinus maenas

Green crab

 

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

 

CRQ

Chionoecetes opillio

Queen crab

 

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

 

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

Morské kraby, n.e.i.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

 

LBA

Homarus americanus

American lobster

 

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

 

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Krevety penaeus, n.e.i.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

 

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Morské kôrovce (korýše), n.e.i.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

 

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

 

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

 

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

M

INV

Invertebrata

arine invertebrates n.e.i.

MORSKÉ CHALUHY

 

SWB

Phaeophycae

Brown seaweeds

 

SWR

Rhodophycae

Red seaweeds

 

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

TULENE

 

SEH

Pagophilus groenlandicus

Harp seal

 

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


PRÍLOHA II

ŠTATISTICKÉ OBLASTI RYBOLOVU SEVEROZÁPADNÉHO ATLANTIKU, ZA KTORÉ SA PREDKLADAJÚ ÚDAJE

Podoblasť 0

 

Časť 0 A

 

Časť 0 B

Podoblasť 1

 

Časť 1 A

 

Časť 1 B

 

Časť 1 C

 

Časť 1 D

 

Časť 1 E

 

Časť 1 F

 

Časť 1 NK (neznáma)

Podoblasť 2

 

Časť 2 G

 

Časť 2 H

 

Časť 2 J

 

Časť 2 NK (neznáma)

Podoblasť 3

 

Časť 3 K

 

Časť 3 L

 

Časť 3 M

 

Časť 3 N

 

Časť 3 O

 

Časť 3 P

 

Podčasť 3 P n

 

Podčasť 3 P s

 

Časť 3 NK (neznáma)

Podoblasť 4

 

Časť 4 R

 

Časť 4 S

 

Časť 4 T

 

Časť 4 V

 

Podčasť 4 V n

 

Podčasť 4 V s

 

Časť 4 W

 

Časť 4 X

 

Časť 4 NK (neznáma)

Podoblasť 5

 

Časť 5 Y

 

Časť 5 Z

 

Podčasť 5 Z e