ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 82

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
28. marca 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 259/2009 z 27. marca 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/300/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. marca 2009, ktorým sa ustanovujú revidované ekologické kritériá pri udeľovaní európskej environmentálnej značky Spoločenstva televízorom [oznámené pod číslom K(2009) 1830]  ( 1 )

3

 

 

2009/301/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 25. marca 2009, ktorým sa zriaďuje skupina odborníkov na vysokej úrovni pre digitálne knižnice

9

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

28.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 82/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 259/2009

z 27. marca 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 28. marca 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. marca 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

52,9

TN

109,4

TR

84,4

ZZ

79,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

51,1

TR

143,3

ZZ

120,5

0709 90 70

MA

46,1

TR

90,8

ZZ

68,5

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

40,9

IL

59,3

MA

45,4

TN

48,8

TR

69,1

ZZ

52,7

0805 50 10

TR

54,6

ZZ

54,6

0808 10 80

AR

88,5

BR

79,3

CA

78,6

CL

81,1

CN

71,1

MK

23,7

US

108,1

UY

68,3

ZA

81,1

ZZ

75,5

0808 20 50

AR

88,1

CL

122,0

CN

48,8

US

194,4

ZA

91,7

ZZ

109,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

28.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 82/3


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. marca 2009,

ktorým sa ustanovujú revidované ekologické kritériá pri udeľovaní európskej environmentálnej značky Spoločenstva televízorom

[oznámené pod číslom K(2009) 1830]

(Text s významom pre EHP)

(2009/300/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 zo 17. júla 2000 o revidovanej metóde Spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky (1), najmä na druhý pododsek jeho článku 6 ods. 1,

po porade s Výborom Európskej únie na udeľovanie environmentálnej značky,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 sa environmentálna značka Spoločenstva môže udeliť výrobku, ktorého vlastnosti umožňujú, aby významne prispel k zlepšeniu kľúčových aspektov životného prostredia.

(2)

Z nariadenia (ES) č. 1980/2000 vyplýva, že osobitné kritériá environmentálnej značky vypracované na základe kritérií navrhnutých Výborom Európskej únie na udeľovanie environmentálnej značky sa majú ustanoviť podľa skupín výrobkov.

(3)

V tomto nariadení sa tiež uvádza, že preskúmanie kritérií na udelenie environmentálnej značky a požiadaviek na hodnotenie a overovanie týchto kritérií sa uskutoční s dostatočným predstihom pred skončením platnosti kritérií určených pre danú skupinu výrobkov.

(4)

Podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 sa náležite preskúmali ekologické kritériá, ako aj príslušné hodnotiace a overovacie požiadavky ustanovené rozhodnutím Komisie 2002/255/ES z 25. marca 2002 o ustanovení ekologických kritérií pre udelenie environmentálnej značky Spoločenstva televízorom (2).

(5)

S cieľom zohľadniť vývoj v oblasti vedy a trhov je so zreteľom na tento prieskum vhodné zaviesť nové ekologické kritériá.

(6)

Ďalej je vhodné so zreteľom na nové technológie upraviť definíciu skupiny výrobkov, ktorá je ustanovená v spomínanom rozhodnutí.

(7)

Preto by sa v záujme jasnosti malo rozhodnutie 2002/255/ES nahradiť. Keďže sa obdobie platnosti ekologických kritérií ustanovené v rozhodnutí predĺžilo do 31. októbra 2009, rozhodnutie by sa malo nahradiť k 1. novembru 2009.

(8)

Tieto ekologické kritériá a súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie sú platné do 31. októbra 2013.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 17 nariadenia (ES) č. 1980/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Skupina výrobkov „televízory“ obsahuje:

„Sieťové elektronické zariadenie, ktorých hlavný účel a funkcia je prijímať, dekódovať a zobraziť prenášané signály TV.“

Článok 2

Na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva podľa nariadenia (ES) č. 1980/2000 musí televízor spadať do skupiny výrobkov „televízory“ a musí spĺňať kritériá ustanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Ekologické kritériá pre skupinu výrobkov „televízory“, ako aj súvisiace požiadavky na hodnotenie a overovanie sú platné do 31. októbra 2013.

Článok 4

Na správne účely sa televízorom prideľuje číselný kód „022“.

Článok 5

Rozhodnutie 2002/255/ES sa zrušuje.

Článok 6

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. novembra 2009.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. marca 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 237, 21.9.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 87, 4.4.2002, s. 53.


PRÍLOHA

RÁMEC

Ciele kritérií

Spotrebič, ktorému má byť udelená environmentálna značka, musí spĺňať kritériá uvedené v tejto prílohe, ktoré sú zamerané na podporovanie:

zníženia škôd na životnom prostredí alebo rizík súvisiacich s využívaním energie (globálne otepľovanie, kyslé dažde, spotrebovanie neobnoviteľných zdrojov) znížením spotreby energie,

zníženia škôd na životnom prostredí spojených s využívaním prírodných zdrojov,

obmedzenia škôd na životnom prostredí spojených s používaním nebezpečných látok tým, že sa zníži používanie takýchto látok.

Okrem toho kritériá podporujú zavádzanie najlepších riešení (optimálne používanie so zreteľom na ochranu životného prostredia) a zlepšujú povedomie zákazníkov o životnom prostredí.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby pri posudzovaní žiadostí a sledovaní súladu s kritériami uvedenými v tejto prílohe zohľadňovali vykonávanie uznávaných systémov environmentálneho riadenia, akými sú EMAS alebo EN ISO 14001 (poznámka: uplatňovanie takýchto systémov riadenia sa nevyžaduje).

Požiadavky na hodnotenie a overovanie

Konkrétne požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú v rámci každého kritéria.

Ak je možné, skúšanie by mali vykonávať riadne akreditované laboratóriá alebo laboratóriá, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v norme EN ISO 17025 a sú oprávnené na vykonávanie príslušných skúšok.

Príslušné orgány môžu v prípade potreby vyžadovať sprievodnú dokumentáciu a vykonať nezávislé overenia.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby pri posudzovaní žiadostí a monitorovaní súladu s kritériami zohľadňovali implementáciu uznávaných systémov environmentálneho riadenia, akými sú EMAS alebo ISO 14001 (poznámka: uplatňovanie takýchto systémov riadenia sa nevyžaduje).

KRITÉRIÁ

1.   Úspora energie

a)   Pasívny pohotovostný režim

i)

Spotreba televízorov v pasívnom pohotovostnom režime je ≤ 0,30 W, s výnimkou prípadov, keď je splnená podmienka v bode ii;

ii)

v prípade televízorov s ľahko viditeľným tlačidlom úplného vypnutia, keď sa vypínač posunie do polohy vypnuté, je spotreba energie televízora < 0,01 W, spotreba televízora v pasívnom pohotovostnom režime je ≤ 0,50 W.

b)   Maximálna spotreba energie

Spotreba energie televízorov, keď sú zapnuté, je ≤ 200 W.

c)   Energetická účinnosť

Televízory umiestnené na trhu s environmentálnou značkou musia mať do 31. decembra 2010 spotrebu energie v aktívnom režime presne 0,64 × (20 W + A × 4,3224 W/dm2) alebo nižšiu.

Televízory s environmentálnou značkou umiestnené na trhu musia mať od 1. januára 2011 do 31. decembra 2012 spotrebu energie v aktívnom režime presne 0,51 × (20 W + A × 4,3224 W/dm2) alebo nižšiu.

Televízory s environmentálnou značkou umiestnené na trhu musia mať od 1. januára 2013 spotrebu energie v aktívnom režime presne 0,41 × (20 W + A × 4,3224 W/dm2) alebo nižšiu.

„A“ je rozmer viditeľnej plochy obrazovky (1) vyjadrený v dm2.

Posudzovanie a overovanie [body a) až c)]: televízor sa testuje vzhľadom na jeho spotrebu energie v zapnutom režime v stave, v akom je doručený zákazníkovi, v súvislosti s revidovanou normou IEC62087, s použitím dynamického vysielacieho video signálu („Metódy merania spotreby energie audio, video a súvisiaceho zariadenia“). Ak sa pri zapnutí televízora zobrazí povinné menu, automatickým nastavením je nastavenie odporúčané výrobcom na bežné používanie v domácnosti. Žiadateľ poskytne príslušnému orgánu, ktorý udeľuje environmentálnu značku, správu o skúške, v ktorej sa preukáže, že televízor spĺňa požiadavky ustanovené v bodoch a) až c).

Na splnenie podmienok uvedených v písmene a) bode ii) žiadateľ vyhlási, že ich televízor spĺňa požiadavky a poskytne fotografický dôkaz o tlačidle úplného vypnutia.

S cieľom splniť podmienky bodu c) žiadateľ dokáže, že všetky televízory s environmentálnou značkou splnia pri prvom umiestnení na trhu po dátume uvedenom v kritériu patričné kritérium o energetickej účinnosti. V prípade, že to nie je dokázateľné, príslušný orgán vydá len licenciu o environmentálnej značke na obdobie, na ktoré sa tento súlad dá dokázať.

2.   Obsah ortuti v žiarivkách

Vo všetkých žiarivkách je celková hodnota ortuti (Hg) na obrazovku najviac 75 mg na obrazovky s viditeľnou diagonálou obrazovky do 101 cm (vrátane) (40 palcov).

Vo všetkých žiarivkách je celková hodnota ortuti (Hg) na obrazovku najviac 99 mg na obrazovky s viditeľnou diagonálou obrazovky viac ako 101 cm (40 palcov).

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ poskytne podpísané vyhlásenie o tom, že jeho televízor spĺňa tieto požiadavky. Vyhlásenie obsahuje materiály dodávateľa o čísle použitých žiariviek a celkovom obsahu ortuti v žiarivkách.

3.   Predĺženie životnosti

Výrobca poskytne obchodnú záruku, že televízor bude fungovať aspoň dva roky. Táto záruka platí odo dňa doručenia dodávky zákazníkovi.

Dostupnosť kompatibilných elektronických náhradných súčiastok musí byť zaručená na sedem rokov od ukončenia výroby.

Posudzovanie a overovanie: žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade výrobku s týmito požiadavkami.

4.   Návrh na demontáž

Výrobca musí preukázať, že profesionálni recyklovatelia ľahko dokážu rozobrať televízor za pomoci nástrojov, ktoré majú zvyčajne k dispozícii na účel:

vykonania opráv a náhrady opotrebovaných častí,

modernizácie starších alebo zastaraných častí a

triedenia častí a materiálov, výhradne s cieľom recyklovať ich.

Na uľahčenie demontáže:

súčiastky televízora sa dajú rozmontovať, napr. skrutky, príchytky, najmä časti obsahujúce nebezpečné látky,

plastové časti na účely recyklácie musia obsahovať jeden polymér alebo kompatibilné polyméry a ak ich hmotnosť presahuje 25 g, sú označené ako ISO 11469,

kovové vložky, ktoré sa nedajú oddeliť, sa nemôžu používať,

údaje o vlastnostiach a množstve nebezpečných látok v televízoroch sa zhromažďujú v súlade so smernicou Rady 2006/121/ES (2) a s Globálne harmonizovaným systémom klasifikácie a označovania chemikálií (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS).

Posudzovanie a overovanie: Spolu so žiadosťou sa predkladá aj správa o skúške, v ktorej sa podrobnejšie opíše rozobratie televízora. Zahŕňa nákres rozloženého televízneho prijímača, v ktorom sú označené hlavné súčasti ako aj všetky nebezpečné látky v nich. Môže mať písomný alebo audiovizuálny formát. Informácie o nebezpečných látkach sa poskytnú príslušnému orgánu, ktorý udeľuje označenia, v podobe zoznamu látok s uvedením typu materiálu, použitého množstva a umiestnenia.

5.   Ťažké kovy a spomaľovače horenia

a)

Kadmium, olovo, ortuť, šesťmocný chróm alebo spomaľovače horenia polybrómované bifenyly (PBB) alebo polybrómované difenylétery (PBDE), ako sa uvádzajú v článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES (3), sa nepoužívajú v televízoroch, pokiaľ sa aplikácia týchto látok uvádza v prílohe k smernici ako oslobodená od požiadaviek článku 4 ods. 1 smernice, alebo pokiaľ ich maximálna hodnota koncentrácie sa rovná hranici stanovená v tej istej prílohe alebo je nižšia. Podľa prílohy je maximálna hodnota koncentrácie PBB a PBDE < 0,1 %.

b)

Plastové časti nesmú obsahovať látky na spomaľovanie horenia alebo prípravky obsahujúce látky, ktoré v čase používania majú alebo môžu mať pridelenú ktorúkoľvek z týchto viet označujúcich špecifickú rizikovosť alebo ich kombinácií:

R40 (možné riziko rakoviny),

R45 (môže spôsobiť rakovinu),

R46 (môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie),

R50 (veľmi toxický pre vodné organizmy),

R51 (toxický pre vodné organizmy),

R52 (škodlivý pre vodné organizmy),

R53 (môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia),

R60 (môže poškodiť plodnosť),

R61 (môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa),

R62 (možné riziko poškodenia plodnosti),

R63 (možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa)

ako sa uvádza v smernici Rady 2006/121/ES. Táto požiadavka sa nevzťahuje na reaktívne spomaľovače horenia, t. j. také, ktoré počas používania menia svoje vlastnosti (t. j. konečný výrobok ich v podstate neobsahuje v koncentrácii > 0,1 %), a teda označenia R vo vyššie uvedenej klasifikácii sa na ne neaplikujú.

Posudzovanie a overenie: Príslušnému orgánu, ktorý udeľuje označenia, sa predloží certifikát podpísaný výrobcom televízora, v ktorom vyhlási súlad s týmito požiadavkami. Vyhlásenie o súlade, ktoré podpíšu dodávatelia plastových súčastí a spomaľovačov horenia, a kópie patričných dokumentov o bezpečnostných údajoch vzťahujúcich sa na materiál a látky sa takisto predložia príslušnému orgánu udeľujúcemu označenie. Všetky spomaľovače horenia sa jasne označia.

6.   Pokyny pre užívateľa

Televízor sa používateľovi predáva s príslušnými informáciami o správnom používaní so zreteľom na životné prostredie. Tieto informácie musia byť umiestnené na jednom, ľahko viditeľnom mieste v pokynoch pre užívateľa ako aj na webovej stránke výrobcu. Tieto informácie zahŕňajú najmä:

a)

spotrebu energie televízora v rôznych režimoch: zapnutý, vypnutý, pasívny pohotovostný režim vrátane informácií o možnej úspore energie v rôznych režimoch;

b)

priemernú ročnú spotrebu energie televízora vyjadrenú v kWh, vypočítanú na základe spotreby energie v režime zapnutý, v prevádzke 4 hodiny denne a 365 dní v roku;

c)

informáciu, že energetická účinnosť znižuje spotrebu energie, a teda šetrí peniaze nižšími účtami za elektrinu;

d)

ďalej uvedené odporúčania, ako znížiť spotrebu energie, keď nik nepozerá televíziu:

vypnutím televízora zo zdroja elektrického napätia, teda vytiahnutím zo zásuvky, sa vo všetkých televízoroch zníži spotreba energie na nulu a takéto vypnutie sa odporúča, keď sa televízor nepoužíva dlhšie obdobie, napr. počas dovolenky,

pri vypnutí tlačidla na televízore (ak je namontované) sa zníži spotreba energie na takmer nulovú hodnotu,

uvedením televízora do pohotovostného režimu sa zníži spotreba energie, ale stále sa bude čerpať určité množstvo energie,

znížením jasu obrazovky sa zníži spotreba energie;

e)

pozícia tlačidla na televízore (ak je namontované);

f)

informácie v prípade opravy týkajúce sa vymedzenia, kto je kvalifikovaný na opravu televízorov, vrátane prípadných kontaktných údajov;

g)

inštrukcie pri konci životnosti slúžiace na správne zneškodnenie televíznych prijímačov v zneškodňovacích centrách alebo prípadne prostredníctvom schém vrátenia tovaru maloobchodníkom, čo je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES (4);

h)

informácia, že výrobku bola udelená značka európsky kvet (environmentálna značka EÚ) so stručným vysvetlením jej významu spolu s informáciou, že viac informácií o environmentálnej značke je možné nájsť na internetovej adrese http://www.ecolabel.eu

Posudzovanie a overovanie: Uchádzač podáva vyhlásenie o tom, že výrobok spĺňa tieto požiadavky, a poskytne kópiu používateľskej príručky príslušnému orgánu, ktorý posudzuje žiadosť.

7.   Informácie uvedené na environmentálnej značke

Kolónka č. 2 na environmentálnej značke obsahuje tento text:

vysoká energetická účinnosť,

znížené emisie CO2,

navrhnuté na uľahčenie opravy a recyklácie.

Posudzovanie a overovanie: Žiadateľ poskytne vyhlásenie o súlade výrobku s touto požiadavkou a príslušnému orgánu pre udeľovanie značky poskytne kópiu environmentálnej značky tak, ako je uvedená na obale a/alebo výrobku a/alebo v sprievodnej dokumentácii.


(1)  Rozmer obrazovky: Toto je rozmer obrazovky v dm2. Je rovný [veľkosť obrazovky × veľkosť obrazovky × 0,480] pre štandardnú obrazovku (pomer strán 4:3) a [veľkosť obrazovky × veľkosť obrazovky × 0,427] pre širokú obrazovku (pomer strán 16:9).

(2)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 851.

(3)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24.


28.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 82/9


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. marca 2009,

ktorým sa zriaďuje skupina odborníkov na vysokej úrovni pre digitálne knižnice

(2009/301/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

V článku 157 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sa Spoločenstvo a členské štáty poverujú úlohou zabezpečiť podmienky potrebné pre konkurencieschopnosť priemyslu Spoločenstva. V článku 151 sa ustanovuje, že Spoločenstvo prispieva k rozvoju kultúr členských štátov pri rešpektovaní ich národnej a regionálnej rozmanitosti a súčasnom uznávaní spoločného kultúrneho dedičstva.

(2)

V oznámení Komisie „i2010 – Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť“ (1) bola predstavená pilotná iniciatíva týkajúca sa digitálnych knižníc.

(3)

V oznámení Komisie „i2010: Digitálne knižnice“ (2) bolo ohlásené vytvorenie skupiny odborníkov na vysokej úrovni pre digitálne knižnice, ktorá bude Komisii poskytovať poradenstvo týkajúce sa najefektívnejších spôsobov riešenia organizačných, právnych a technických úloh na európskej úrovni.

(4)

Táto skupina odborníkov bola zriadená rozhodnutím Komisie 2006/178/ES (3), ktorého účinnosť sa skončila 31. decembra 2008. Vzhľadom na budúce potreby by sa týmto rozhodnutím malo umožniť, aby skupina pokračovala v činnosti v roku 2009.

(5)

Skupina by mala prispievať k vytváraniu spoločnej strategickej vízie v súvislosti s európskymi digitálnymi knižnicami.

(6)

Skupinu by mali tvoriť vysokokvalifikovaní odborníci kompetentní v oblasti digitálnych knižníc, ktorí sa vymenúvajú osobne.

(7)

V roku 2009 by sa skupina mala zaoberať otázkami autorského práva a jeho ochrany v súvislosti s digitálnymi knižnicami a prístupom k vedeckým informáciám. Patria sem najmä výnimky a obmedzenia, dobrovoľné dohody o zlepšení prístupu k online obsahu chránenému autorským právom, obsah vytváraný používateľmi, otvorený prístup k vedeckým informáciám a prístup k výskumným údajom a ich uchovávanie.

(8)

Skupina by mala takisto monitorovať uplatňovanie riešení prezentovaných v doposiaľ prijatých správach, obzvlášť v oblasti osirotených a rozobraných diel.

(9)

Bez toho, aby boli dotknuté bezpečnostné predpisy Komisie stanovené v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom (4), je potrebné stanoviť pravidlá poskytovania informácií členmi skupiny.

(10)

Osobné údaje týkajúce sa členov skupiny by sa mali spracúvať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

(11)

Obdobie uplatňovania tohto rozhodnutia by sa malo pevne stanoviť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Skupina odborníkov na vysokej úrovni pre digitálne knižnice

Týmto sa zriaďuje skupina odborníkov pod názvom „Skupina odborníkov na vysokej úrovni pre digitálne knižnice“, ďalej len „skupina“.

Článok 2

Úloha

Úlohou skupiny je:

a)

poskytovať Komisii poradenstvo týkajúce sa najefektívnejších spôsobov riešenia organizačných, právnych a technických úloh na európskej úrovni;

b)

prispievať k vytváraniu spoločnej strategickej vízie v súvislosti s európskymi digitálnymi knižnicami.

Článok 3

Konzultácie

Komisia môže so skupinou konzultovať akúkoľvek otázku, ktorá súvisí s iniciatívou týkajúcou sa digitálnych knižníc.

Článok 4

Členstvo – vymenovanie

1.   Skupina pozostáva najviac z 20 členov.

2.   Generálny riaditeľ GR pre informačnú spoločnosť a médiá vymenuje členov skupiny z radov špecialistov s odbornosťou v oblastiach uvedených v článkoch 2 a 3.

3.   Členovia sú menovaní na základe osobnej spôsobilosti ako kompetentní odborníci na vysokej úrovni v oblasti digitálnych knižníc a radia Komisii nezávisle od vonkajších vplyvov.

4.   Členovia sú menovaní s cieľom zabezpečiť podľa možností primeranú rovnováhu, pokiaľ ide o škálu odborných znalostí, geografický pôvod a rodovú rovnosť.

5.   Skupinu budú tvoriť odborníci z týchto kategórií:

organizácie zaoberajúce sa uchovávaním historického dedičstva (knižnice, archívy, múzeá),

autori, vydavatelia a poskytovatelia obsahu,

odvetvie IKT (napríklad prevádzkovatelia vyhľadávacích strojov, poskytovatelia technológií),

vedecké a výskumné organizácie, akademická sféra.

6.   Členovia za seba nemôžu určovať náhradníkov.

7.   Členovia sa vymenúvajú s mandátom, ktorého platnosť skončí 31. decembra 2009.

8.   Členov, ktorí už nemôžu účinne prispievať k rokovaniam skupiny, ktorí sa vzdali funkcie alebo ktorí nespĺňajú podmienky ustanovené v odseku 3 tohto článku alebo v článku 287 zmluvy, možno do konca ich funkčného obdobia nahradiť.

9.   Členovia sa písomne zaviažu konať vo verejnom záujme, a podpíšu vyhlásenie o tom, či majú alebo nemajú akékoľvek záujmy, ktoré by mohli ovplyvniť ich objektívnosť.

10.   Mená členov sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001. Mená členov sa uverejňujú na webovej stránke o iniciatíve i2010 týkajúcej sa digitálnych knižníc.

Článok 5

Činnosť skupiny

1.   Skupine predsedá Komisia.

2.   Po dohode s Komisiou sa môžu vytvoriť podskupiny s cieľom preskúmať osobitné otázky za podmienok stanovených skupinou. Tieto podskupiny zanikajú hneď, ako splnia svoje mandáty.

3.   Zástupca Komisie môže vyzvať pozorovateľov alebo odborníkov, najmä so špecifickými odbornými znalosťami v predmetnej problematike, aby sa zúčastnili na rokovaniach skupiny alebo podskupiny, ak je to prínosné a/alebo potrebné.

4.   Informácie získané v rámci účasti na rokovaniach skupiny alebo podskupiny nemožno zverejniť, ak sa podľa názoru Komisie týkajú dôverných otázok.

5.   Skupina a jej podskupiny sa zvyčajne stretávajú v priestoroch Komisie v súlade s postupmi a harmonogramom stanovenými Komisiou. Komisia zabezpečuje sekretárske služby. Na zasadnutiach skupiny a jej podskupín sa môžu zúčastniť aj iní úradníci Komisie, ktorí sa zaujímajú o témy zasadnutí.

6.   Skupina prijme svoj rokovací poriadok na základe vzorového rokovacieho poriadku prijatého Komisiou.

7.   Komisia môže uverejniť akýkoľvek súhrn, záver, prípadne čiastočný záver alebo pracovný dokument skupiny v pôvodnom jazyku predmetného dokumentu.

Článok 6

Výdavky na zasadnutia

Komisia uhradí členom, expertom a pozorovateľom cestovné výdavky a prípadne výdavky na stravu a ubytovanie v súvislosti s činnosťou skupiny v súlade s ustanoveniami Komisie o náhrade pre externých expertov.

Členom, odborníkom a pozorovateľom neprislúcha za poskytované služby odmena.

Výdavky na zasadnutia sa uhradia v rámci ročného rozpočtu, ktorý skupine pridelili príslušné útvary Komisie.

Článok 7

Strata účinnosti

Toto rozhodnutie stráca účinnosť 31. decembra 2009.

V Bruseli 25. marca 2009

Za Komisiu

Viviane REDING

členka Komisie


(1)  KOM(2005) 229 v konečnom znení.

(2)  KOM(2005) 465 v konečnom znení.

(3)  Ú. v. EÚ L 63, 4.3.2006, s. 25.

(4)  Ú. v. ES L 317, 3.12.2001, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.