ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 79

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
25. marca 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 246/2009 z 26 februára 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (konzorciami) (kodifikované znenie)

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 247/2009 z 24. marca 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 248/2009 z 19. marca 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 ohľadne oznamovania týkajúceho sa uznávania výrobných organizácií, určovania cien a intervencie v rámci spoločnej organizácie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (prepracované znenie)

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 249/2009 z 23. marca 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 297/95, pokiaľ ide o úpravu poplatkov splatných Európskej agentúre pre lieky na základe miery inflácie

34

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/289/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. januára 2009 o poskytnutí vzájomnej pomoci Lotyšsku

37

 

 

2009/290/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. januára 2009 o poskytnutí strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva Lotyšsku

39

 

 

Komisia

 

 

2009/291/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. marca 2009 o írskom návrhu predpisov o označovaní krajiny pôvodu hydinového, bravčového a ovčieho mäsa [oznámené pod číslom K(2009) 1931]  ( 1 )

42

 

 

2009/292/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. marca 2009, ktorým sa ustanovuje výnimka v prípade plastových prepraviek a plastových paliet v súvislosti s úrovňou koncentrácie ťažkých kovov ustanovenou v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov [oznámené pod číslom K(2009) 1959]  ( 1 )

44

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/293/SZBP z 26. februára 2009 o výmene listov medzi Európskou úniou a vládou Kene o podmienkach a spôsoboch odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania pirátskych činov a ktoré zadržali námorné sily pod vedením Európskej únie (EUNAVFOR), a zaisteného majetku zadržiavaného EUNAVFOR-om zo strany EUNAVFOR-u Keni a o podmienkach a spôsoboch zaobchádzania s nimi po ich odovzdaní

47

Výmena listov medzi Európskou úniou a vládou Kene o podmienkach a spôsoboch odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania pirátskych činov a ktoré zadržali námorné sily pod vedením Európskej únie (EUNAVFOR), a zaisteného majetku zadržiavaného EUNAVFOR-om zo strany EUNAVFOR-u Keni a o podmienkach a spôsoboch zaobchádzania s nimi po ich odovzdaní

49

 

*

Jednotná akcia rady 2009/294/SZBP z 23. marca 2009 ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/736/SZBP o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia

60

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

25.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 246/2009

z 26 februára 2009

o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (konzorciami)

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 83,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (EHS) č. 479/92 z 25. februára 1992 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami lodnej dopravy (konzorciami) (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Článok 81 ods. 1 zmluvy môže byť v súlade s jej článkom 81 ods. 3 vyhlásený za neuplatniteľný na kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 81 ods. 3 zmluvy.

(3)

V zmysle článku 83 zmluvy by sa mali ustanovenia o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy prijať formou nariadenia alebo smernice. Podľa článku 83 ods. 2 písm. b) zmluvy musia tieto ustanovenia stanoviť podrobné pravidlá uplatňovania článku 81 ods. 3 zmluvy s prihliadnutím na nevyhnutnosť zabezpečiť účinný dozor pri čo najjednoduchšej správnej kontrole. Podľa článku 83 ods. 2 písm. d) zmluvy musia takéto ustanovenia vymedziť príslušné úlohy Komisie a Súdneho dvora.

(4)

Linková námorná doprava je kapitálovo náročné odvetvie. Kontajnerizácia zvýšila tlak na kooperáciu a racionalizáciu. Námorná doprava Spoločenstva by mala dosiahnuť potrebné úspory z rozsahu, aby bola schopná úspešne konkurovať na svetovom trhu linkovej námornej dopravy.

(5)

Dohody o spoločnom poskytovaní služieb medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy, ktorých cieľom je zracionalizovať ich činnosti prostredníctvom technických, prevádzkových a/alebo obchodných dohôd (v lodiarskych kruhoch nazývaných konzorciá), môžu poskytnúť potrebné nástroje na zlepšenie produktivity služieb námornej dopravy a podporiť technický a ekonomický pokrok.

(6)

Námorná doprava je dôležitá pre rozvoj obchodu Spoločenstva a dohody konzorcií môžu v tomto smere zohrávať úlohu, berúc do úvahy špecifické charakteristiky medzinárodnej lodnej dopravy tovarov. Legalizácia týchto dohôd je opatrením, ktoré môže znamenať pozitívny príspevok k zlepšeniu konkurencieschopnosti lodiarstva v Spoločenstve.

(7)

Užívatelia služieb námornej dopravy, ktoré konzorciá ponúkajú, sa môžu podieľať na výhodách vyplývajúcich zo zvýšenia produktivity a zlepšenia služieb, okrem iného prostredníctvom pravidelnosti, zníženia nákladov odvodeného od vyššej úrovne využívania kapacít a lepšej kvality služieb vyplývajúcej z lepších plavidiel a zariadení.

(8)

Komisia by mala mať možnosť formou nariadenia vyhlásiť, že ustanovenia článku 81 ods. 1 zmluvy sa nevzťahujú na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov konzorcií, aby podnikom uľahčila spolupracovať spôsobmi, ktoré sú hospodársky želateľné a nemajú nepriaznivý účinok z hľadiska politiky hospodárskej súťaže. Komisia by mala byť schopná v úzkom a stálom kontakte s príslušnými orgánmi členských štátov presne vymedziť rozsah týchto výnimiek, ako aj podmienky, ktoré s nimi súvisia.

(9)

Konzorciá v linkovej námornej doprave sú špecializovaným a zložitým typom spoločného podniku. Existuje široká škála rôznych dohôd konzorcií pôsobiacich v rôznych podmienkach. Rozsah, zmluvné strany, činnosti alebo podmienky konzorcií sa často menia. Komisia by preto mala byť zodpovedná za občasné vymedzenie konzorcií, na ktoré sa vzťahuje skupinová výnimka.

(10)

V záujme zabezpečenia splnenia všetkých podmienok článku 81 ods. 3 zmluvy, ku skupinovým výnimkám by sa mali pripojiť podmienky, ktorými sa zabezpečí spravodlivý podiel odosielateľov na výhodách a nevylúči sa hospodárska súťaž,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Komisia môže formou nariadenia a v súlade s článkom 81 ods. 3 zmluvy vyhlásiť, že článok 81 ods. 1 zmluvy sa nevzťahuje na určité kategórie dohôd medzi podnikmi, rozhodnutí združení podnikov a zosúladených postupov, ktorých účelom je podpora alebo zavedenie spolupráce pri spoločnej prevádzke služieb námornej dopravy medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy, s cieľom racionalizovať ich činnosti prostredníctvom technických, prevádzkových alebo obchodných dohôd, s výnimkou stanovovania cien (konzorciá).

2.   Nariadenie prijaté podľa odseku 1 tohto článku definuje kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov, na ktoré sa vzťahuje, a špecifikuje podmienky a povinnosti, pri splnení ktorých budú v zmysle článku 81 ods. 3 zmluvy považované za vyňaté z uplatnenia článku 81 ods. 1 zmluvy.

Článok 2

1.   Nariadenie prijaté podľa článku 1 platí na obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

2.   Nariadenie prijaté podľa článku 1 môže byť zrušené alebo zmenené a doplnené, ak sa zmenia okolnosti vzhľadom na skutočnosti, na základe ktorých bolo prijaté.

Článok 3

Nariadenie prijaté podľa článku 1 môže obsahovať ustanovenie o tom, že sa so spätnou pôsobnosťou vzťahuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré existovali k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, avšak za predpokladu, že spĺňajú podmienky v ňom uvedené.

Článok 4

Nariadenie prijaté podľa článku 1 môže stanoviť, že zákaz obsiahnutý v článku 81 ods. 1 zmluvy sa počas obdobia určeného týmto nariadením nebude vzťahovať na tie dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy existujúce už k 1. januáru 1995, na ktoré sa vzťahuje článok 81 ods. 1 na základe pristúpenia Rakúska, Fínska a Švédska a ktoré nespĺňajú podmienky článku 81 ods. 3. Tento článok sa však nevzťahuje na dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy, ktoré k 1. januáru 1995 už spadali pod článok 53 ods. 1 dohody o EHP.

Článok 5

Pred prijatím nariadenia podľa článku 1 Komisia uverejní jeho navrhované znenie, aby umožnila dotknutým osobám a organizáciám predložiť pripomienky v primeranej lehote stanovenej Komisiou, pričom táto lehota nemôže byť kratšia ako jeden mesiac.

Článok 6

Komisia pred uverejnením návrhu nariadenia a pred prijatím nariadenia podľa článku 1 konzultuje s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie uvedeným v článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (4).

Článok 7

Nariadenie (EHS) č. 479/92, zmenené a doplnené aktami uvedenými v prílohe I, sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. februára 2009

Za Radu

predseda

I. LANGER


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 23. apríla 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.1992, s. 3.

(3)  Pozri prílohu I.

(4)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 7)

Nariadenie Rady (EHS) č. 479/92

(Ú. v. ES L 55, 29.2.1992, s. 3)

 

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003

(Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1)

iba článok 42

Akt o pristúpení z roku 1994 článok 29 a príloha I, bod IIIA.4

(Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 56)

 


PRÍLOHA II

TABUĽKA ZHODY

Nariadenie (EHS) č. 479/92

Toto nariadenie

články 1, 2 a 3

články 1, 2 a 3

článok 3a

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5

článok 6

článok 7

článok 7

článok 8

príloha I

príloha II


25.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 247/2009

z 24. marca 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. marca 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. marca 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

61,5

TN

134,4

TR

101,8

ZZ

88,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

146,8

ZZ

127,8

0709 90 70

MA

52,9

TR

139,7

ZZ

96,3

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

44,2

IL

60,0

MA

44,2

TN

49,5

TR

70,6

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

53,5

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

75,3

CA

110,4

CL

84,2

CN

68,6

MK

21,2

US

115,4

UY

67,9

ZA

82,7

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

81,3

CL

96,6

CN

66,7

ZA

91,6

ZZ

84,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


25.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 248/2009

z 19. marca 2009,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 ohľadne oznamovania týkajúceho sa uznávania výrobných organizácií, určovania cien a intervencie v rámci spoločnej organizácie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (prepracované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 34 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 80/2001 zo 16. januára 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 ohľadne oznamovania týkajúceho sa uznávania výrobných organizácií, určovania cien a intervencie v rámci spoločnej organizácie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (2), bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené (3). Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení, pokiaľ ide o úpravy zoznamu oblastí členských štátov a o kódy mien použité na účely tohto nariadenia, je z dôvodu prehľadnosti vhodné toto nariadenie prepracovať.

(2)

V súlade s článkom 13 ods. 6 nariadenia (ES) č. 104/2000 uverejňuje Komisia každoročne zoznam uznaných výrobných organizácií a ich združení. Členské štáty jej preto musia poskytnúť náležité informácie.

(3)

Komisia musí mať možnosť sledovať činnosť výrobných organizácií ohľadne stabilizácie cien a spôsobu, akým uplatňujú systémy finančnej náhrady a prenášania prémií.

(4)

V súvislosti s intervenčnými opatreniami Spoločenstva podľa článkov 21 až 26 nariadenia (ES) č. 104/2000 je potrebné, aby boli pravidelne k dispozícii údaje o cenách, ktoré sa zaznamenali v presne vymedzených oblastiach.

(5)

V rámci riadenia Spoločnej politiky rybného hospodárstva sa medzi členskými štátmi a Komisiou zaviedol systém elektronického prenosu dát (systém FIDES II). Mal by sa používať na účely zberu údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto nariadení.

(6)

Opatrenia, ktoré sa ustanovujú v tomto nariadení, sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybolovu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Oznamovanie ohľadne uznávania výrobných organizácií a ich združení

Článok 1

Členské štáty oznámia Komisii údaje, ktoré sa uvádzajú v článku 6 ods. 1 písm. c) a článku 13 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 104/2000 najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa prijatia rozhodnutia.

Tieto údaje a formát, v akom sa majú odosielať, sa uvádzajú v prílohe I k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA II

Ceny a intervencia

Článok 2

Členské štáty oznámia Komisii najneskôr do dvoch mesiacov od začiatku každého rybárskeho roka údaje, ktoré sa uvádzajú v článku 17 ods. 4 nariadenia (ES) č. 104/2000.

Členské štáty oznámia Komisii bez zbytočného odkladu každú zmenu v údajoch, ktoré sa uvádzajú v prvom odseku.

Tieto údaje a formát, v akom sa majú odoslať, sa uvádzajú v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Pre druhy, ktoré sa uvádzajú v prílohách I a IV k nariadeniu (ES) č. 104/2000, členské štáty oznámia Komisii množstvá, ktoré sa v každom štvrťroku v jednotlivých oblastiach vymedzených v tabuľke 1 prílohy VIII k tomuto nariadeniu vyložili, predali, stiahli a preniesli na celom ich území, ako aj hodnotu množstiev, ktoré sa predali, a to najneskôr do siedmich týždňov odo dňa skončenia príslušného štvrťroka.

Tam, kde sa pri jednom alebo viacerých druhoch uvedených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 104/2000 vyskytne krízový stav, členské štáty oznámia Komisii množstvá, ktoré sa vyložili, predali, stiahli a preniesli na celom ich území, ako aj hodnotu množstiev, ktoré sa každé dva týždne predali v jednotlivých oblastiach vymedzených v tabuľke 1 prílohy VIII k tomuto nariadeniu, a to najneskôr do dvoch týždňov odo dňa skončenia príslušných dvoch týždňov.

Tieto údaje a formát, v akom sa majú odoslať, sa uvádzajú v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Pre každý produkt uvedený v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 104/2000, ktorý sa stiahol, členské štáty Komisii každý štvrťrok oznámia hodnotu a množstvá, ktoré sa použili, rozpísané podľa spôsobov použitia ako sa ustanovujú v článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2493/2001 (4), a to najneskôr do ôsmich týždňov odo dňa skončenia príslušného štvrťroka.

Tieto údaje a formát, v akom sa majú odoslať, sa uvádzajú v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Pre každý produkt uvedený v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 104/2000 oznámia členské štáty Komisii množstvá, ktoré sa v každom štvrťroku v jednotlivých oblastiach vymedzených v tabuľke 1 prílohy VIII k tomuto nariadeniu vyložili, predali a uskladnili, ako aj hodnotu množstiev, ktoré sa predali, a to najneskôr do šiestich týždňov odo dňa skončenia príslušného štvrťroka.

Tieto údaje a formát, v akom sa majú odoslať, sa uvádzajú v prílohe V k tomuto nariadeniu.

Článok 6

Pre každý produkt uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 104/2000 oznámia členské štáty Komisii množstvá, ktoré v jednotlivých oblastiach vymedzených v tabuľke 1 prílohy VIII k tomuto nariadeniu výrobné organizácie každý mesiac vyložili, predali a dodali do odvetvia, ako aj hodnotu množstiev, ktoré doň dodali, a to najneskôr do šiestich týždňov odo dňa skončenia príslušného mesiaca.

Tieto údaje a formát, v akom sa majú odoslať, sa uvádzajú v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

Článok 7

Každoročne najneskôr tri mesiace pred uplynutím príslušného roka členské štáty poskytnú Komisii údaje, ktoré jej umožnia určiť technické náklady súvisiace s úkonmi, ktoré sa musia vykonať na stabilizáciu a uskladnenie, ako sa to ustanovuje v článkoch 23 a 25 nariadenia (ES) č. 104/2000.

Tieto údaje a formát, v akom sa majú odoslať, sa uvádzajú v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA III

Všeobecné a záverečné ustanovenia

Článok 8

Členské štáty odošlú Komisii údaje elektronicky cez prenosové systémy, ktoré sa v súčasnosti používajú na výmenu údajov v rámci riadenia Spoločnej politiky rybného hospodárstva (systém FIDES II).

Článok 9

Nariadenie (ES) č. 80/2001 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe X.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. marca 2009

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 13, 17.1.2001, s. 3.

(3)  Pozri prílohu IX.

(4)  Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 20.


PRÍLOHA I

Informácie o výrobných organizáciách a ich združeniach

Reg. č.

Názov poľa

Typ

Formát

Veľkosť

Kód

1

Identifikácia správy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-PO

2

Členský štát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Dátum odoslania

<DSE>

RRRRMMDD

8

 

4

Typ správy

<TYP>

Text

3

INS = nové

MOD = zmena

DEL = uznanie odňaté

5

Č. VO alebo združenia VO (VO = výrobná organizácia)

<NOP>

Text

7

Iba pre typ správy „MOD“ alebo „DEL“

6

Názov

<NOM>

Text

 

 

7

Oficiálna skratka

<ABB>

 

 

Ak existuje

8

Národné č.

<NID>

 

 

Ak existuje

9

Oblasť pôsobnosti

<ARE>

Text

 

 

10

Činnosť

<ACT>

Text

6

Tab. 10

11

Dátum založenia

<DCE>

RRRRMMDD

 

 

12

Dátum vypracovania stanov

<DST>

RRRRMMDD

 

 

13

Dátum uznania

<DRE>

RRRRMMDD

 

 

14

Dátum odňatia uznania

<DRA>

RRRRMMDD

 

Iba pre typ správy „DEL“

15

Adresa 1

<ADR1>

Text

 

 

16

Adresa 2

<ADR2>

Text

 

 

17

Adresa 3

<ADR3>

 

 

 

18

PSČ

<CPO>

Text

 

 

19

Miesto

<LOC>

Text

 

 

20

Telefónne číslo 1

<TEL1>

Text

 

+ čč(čč)ččč ččč ččč

21

Telefónne číslo 2

<TEL2>

Text

 

+ čč(čč)ččč ččč ččč

22

Faxové číslo

<FAX>

Text

 

+ čč(čč)ččč ččč ččč

23

E-mail

<MEL>

Text

 

 

24

Adresa webovej stránky

<WEB>

Text

 

 

25 a ďalšie

Č. členskej VO

<ADH>

Text

 

Pre združenia VO, zoznam členských VO


PRÍLOHA II

Ceny stiahnutých produktov uplatňované výrobnými organizáciami

Zašlite dva mesiace po začiatku rybolovného roka


Reg. č.

Údaje

Identifikácia typu údajov

Formát

Veľkosť

Kód

1

Identifikácia správy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-PO-WP

2

Členský štát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Poradové č.

<LOT>

Číslovka

4

Poradové číslo, ktoré pridelil členský štát

4

Typ správy

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Dátum odoslania

<DSE>

RRRRMMDD

8

 

6

Typ obdobia

<PTYP>

R

1

R = ročne

7

Identifikácia obdobia

<IDP>

PPP/RRRR

8

PPP = sekvencia

RRRR = rok

8

Použitá mena

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a ďalšie

Identifikačný kód VO (VO = výrobná org.)

<DAT>

Text

7

CCC-999

 

Kód druhu

 

Text

3

Tab. 7

 

Kód konzervovania

 

Text

3

Tab. 4

 

Kód obchodnej úpravy

 

Text

2

Tab. 3

 

Kód čerstvosti

 

Text

2

Tab. 5

 

Kód veľkosti

 

Text

3

Tab. 2

 

Cena za stiahnutie

 

Celé číslo

 

Podľa meny uvedenej v registrácii č. 8, na 1 000 kg

 

Oblasť, kde je cena za stiahnutie upravená regionálnym koeficientom

 

Text

 

Tab. 8


PRÍLOHA III

Produkty v prílohách I a IV k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Kvartálna notifikácia


Reg. č.

Údaje

Identifikácia typu údajov

Formát

Veľkosť

Kód

1

Identifikácia správy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-FRESH

2

Členský štát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Poradové č.

<LOT>

Číslovka

4

Poradové číslo, ktoré pridelil členský štát

4

Typ správy

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Dátum odoslania

<DSE>

RRRRMMDD

8

 

6

Typ obdobia

<PTYP>

Q alebo C

1

Q = kvartálne

C = kríza

7

Identifikácia obdobia

<IDP>

PPP/RRRR

8

PPP = sekvencia

1 – 4 za kvartál

1 – 24 za 14 dní

RRRR = rok

8

Použitá mena

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a ďalšie

Oblasť vyloženia (kód NUTS)

<DAT>

Text

7

Tab. 1

 

Kód druhu

 

Text

3

Tab. 7

 

Kód konzervovania

 

Text

3

Tab. 4

 

Kód obchodnej úpravy

 

Text

2

Tab. 3

 

Kód čerstvosti

 

Text

2

Tab. 5

 

Kód veľkosti

 

Text

3

Tab. 2

 

Hodnota predaných množstiev

 

Celé číslo

 

Podľa meny uvedenej v registrácii č. 8

 

Predané množstvá

 

Celé číslo

 

kg

 

Množstvá stiahnuté za cenu stanovenú Spoločenstvom

 

Celé číslo

 

kg

 

Množstvá stiahnuté za autonómnu cenu

 

Celé číslo

 

kg

 

Prevedené množstvá

 

Celé číslo

 

kg


PRÍLOHA IV

Produkty v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Použitie produktov stiahnutých z trhu

Kvartálna notifikácia


Reg. č.

Údaje

Identifikácia typu údajov

Formát

Veľkosť

Kód

1

Identifikácia správy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-STD-VAL

2

Členský štát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Poradové č.

<LOT>

Číslovka

4

Poradové číslo, ktoré pridelil členský štát

4

Typ správy

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Dátum odoslania

<DSE>

RRRRMMDD

8

 

6

Typ obdobia

<PTYP>

Q

1

Q = kvartálne

7

Identifikácia obdobia

<IDP>

PPP/RRRR

8

PPP = sekvencia

1-4

RRRR = rok

8

Použitá mena

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a ďalšie

Kód druhu

<DAT>

Text

3

Tab. 7

 

Kód miesta určenia

 

Text

6

Tab. 9

 

Hodnota predaných alebo prevedených množstiev

 

Celé číslo

 

Podľa meny uvedenej v registrácii č. 8

„0“ povolená pre prevedené množstvá

 

Predané alebo prevedené množstvá

 

Celé číslo

 

kg


PRÍLOHA V

Produkty v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 104/2000 (kvartálna notifikácia)

Reg. č.

Údaje

Identifikácia typu údajov

Formát

Veľkosť

Kód

1

Identifikácia správy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-FROZEN

2

Členský štát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Poradové č.

<LOT>

Číslovka

4

Poradové číslo, ktoré pridelil členský štát

4

Typ správy

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Dátum odoslania

<DSE>

RRRRMMDD

8

 

6

Typ obdobia

<PTYP>

Q

1

Q = kvartálne

7

Identifikácia obdobia

<IDP>

PPP/RRRR

8

PPP = sekvencia 1 – 4

RRRR = rok

8

Použitá mena

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a ďalšie

Oblasť vyloženia (kód NUTS)

<DAT>

Text

7

Tab. 1

 

Kód druhu

<DAT>

Text

3

Tab. 7

 

Kód konzervovania

 

Text

3

Tab. 4

 

Kód obchodnej úpravy

 

Text

2

Tab. 3

 

Kód čerstvosti

 

Text

2

Tab. 5

 

Kód veľkosti

 

Text

3

Tab. 2

 

Hodnota predaných množstiev

 

Celé číslo

 

Podľa meny uvedenej v registrácii č. 8

 

Množstvá predané pred uskladnením

 

Celé číslo

 

kg

 

Uskladnené množstvá

 

Celé číslo

 

kg

 

Vyskladnené množstvá

 

Celé číslo

 

kg


PRÍLOHA VI

Produkty v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Periodicita: mesačne


Reg. č.

Údaje

Identifikácia typu údajov

Formát

Veľkosť

Kód

1

Identifikácia správy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-TUNA

2

Členský štát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Poradové č.

<LOT>

Číslovka

4

Poradové číslo, ktoré pridelil členský štát

4

Typ správy

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Dátum odoslania

<DSE>

RRRRMMDD

8

 

6

Typ obdobia

<PTYP>

M

1

M = mesačne

7

Identifikácia obdobia

<IDP>

PPP/RRRR

7

PPP = sekvencia 1 – 12

RRRR = rok

8

Použitá mena

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a ďalšie

Výrobná organizácia

<DAT>

Text

7

CCC-999

 

Kód druhu

 

Text

3

Tab. 7

 

Kód konzervovania

 

Text

3

Tab. 4

 

Kód obchodnej úpravy

 

Text

2

Tab. 3

 

Kód veľkosti

 

Text

3

Tab. 2

 

Hodnota množstiev predaných a dodaných priemyslu

 

Celé číslo

 

Podľa meny uvedenej v registrácii č. 8

 

Množstvá predané a dodané priemyslu

 

Celé číslo

 

kg


PRÍLOHA VII

Produkty v prílohe I a II k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Periodicita: ročne


Reg. č.

Údaje

Identifikácia typu údajov

Formát

Veľkosť

Kód

1

Identifikácia správy

<REQUEST.NAME>

Text

 

MK-TECH

2

Členský štát

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Text

3

Tab. 1

3

Poradové č.

<LOT>

Číslovka

4

Poradové číslo, ktoré pridelil členský štát

4

Typ správy

<MTYP>

 

19

INS NOTIFICATION

SUP NOTIFICATION

REP NOTIFICATION

INS IN NOTIFICATION

MOD IN NOTIFICATION

SUP IN NOTIFICATION

5

Dátum odoslania

<DSE>

RRRRMMDD

8

 

6

Typ obdobia

<PTYP>

R

1

R = ročne

7

Identifikácia obdobia

<IDP>

PPP/RRRR

7

PPP = 1

RRRR = rok

8

Použitá mena

<MON>

Text

3

Tab. 6

9 a ďalšie

Kód produktu

<DAT>

Text

3

1AB = produkt z prílohy I, AB

1C = produkt z prílohy I, C

2 = produkt z prílohy II

 

Kód technických nákladov

 

Text

2

Tab. 11

 

Pracovné (mzdové) náklady

 

Celé číslo

 

Podľa meny uvedenej v registrácii č. 8

 

Náklady na energiu

 

Celé číslo

 

Podľa meny uvedenej v registrácii č. 8

 

Náklady na prepravu

 

Celé číslo

 

Podľa meny uvedenej v registrácii č. 8

 

Ostatné náklady (balenie, marináda, priame balenie atď.)

 

Celé číslo

 

Podľa meny uvedenej v registrácii č. 8


PRÍLOHA VIII

Tabuľka 1

Kódy NUTS „ISO-A3“

KRAJINA

Názov NUTS

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


Tabuľka 2

Kódy veľkosti

Kód

Názov

1

Veľkosť 1

2

Veľkosť 2

3

Veľkosť 3

4

Veľkosť 4

5

Veľkosť 5

6

Veľkosť 6

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Nepoužíva sa

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


Tabuľka 3

Kódy obchodnej úpravy

Kód

Obchodná úprava

1

Celé

12

Bez hlavy

3

Pitvané s hlavou

31

Pitvané a vyvrhnuté (bez žiabier)

32

Pitvané a bez hlavy

61

Čistené

25

Polovička

2

Filet

62

Valec

63

Tuby

21

Štandardný filet, s kosťami

22

Vykostené filety

23

Filety, s kožou

24

Filety, bez kože

51

Mleté bloky

5

Kúsky a iné mäso

11

S hlavou alebo bez nej

9

Prijateľné obchodné úpravy iné ako celé alebo pitvané bez žiabier

26

Filety v mletých blokoch < 4 kg

70

Čistené, s hlavou alebo celé

71

Všetky prijateľné obchodné úpravy pre tento druh

72

Všetky prijateľné obchodné úpravy iné ako filety, kúsky a iné mäso

6

Čistené, valce, tuby

7

Iné obchodné úpravy

SO

Nepoužíva sa


Tabuľka 4

Kódy konzervovania

Kód

Konzervovanie

SO

Nepoužíva sa

V

Živé

C

Mrazené

CU

Varené vo vode

S

Solené

FC

Čerstvé alebo mrazené

FR

Čerstvé alebo chladené

PRE

Úprava

CSR

Konzervovaná ryba

F

Čerstvé

R

Chladené


Tabuľka 5

Kódy čerstvosti

Kód

Čerstvosť

E

Extra

A

A

B

B

V

Živé

SO

Nepoužíva sa


Tabuľka 6

Kódy meny

Kód

Mena

EUR

Euro

BGN

Bulharský lev

CZK

Česká koruna

DKK

Dánska koruna

EEK

Estónska koruna

GBP

Libra Šterlingov

HUF

Maďarský forint

LTL

Litovský litas

LVL

Lotyšský lats

PLN

Poľský złoty

RON

Rumunský nový lev

SEK

Švédska koruna


Tabuľka 7

Kód

Druh

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. a Euthynnus spp. okrem Thunnus thunnus a T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


Tabuľka 8

Oblasti, kde je cena za stiahnutie upravená regionálnym koeficientom

Kód

Oblasť

Opis oblasti

MADER

Azory a Madeira

Azorské ostrovy a Madeira

BALNOR

Severný Balt

Baltské more severne od 59° 30′

CANA

Kanárske ostrovy

Kanárske ostrovy

CORN

Cornwall

Pobrežné oblasti a ostrovy grófstiev Cornwallu a Devonu v Spojenom kráľovstve

ECOS

Škótsko

Pobrežné oblasti severovýchodného Škótska od Wicku po Aberdeen

ECOIRL

Škótsko a Severné Írsko

Pobrežné oblasti od Portpatricku v juhozápadnom Škótsku po Wick v severovýchodnom Škótsku a ostrovy na západ a sever od týchto oblastí. Pobrežné oblasti a ostrovy Severného Írska

ESTECO

Škótsko (východné)

Pobrežné oblasti Škótska od Portpatricku po Eyemouth a ostrovy na západ a sever od týchto oblastí

ESPATL

Španielsko (Atlantik)

Atlantické pobrežné oblasti Španielska (okrem Kanárskych ostrovov)

ESTANG

Východné Anglicko

Východné pobrežné oblasti Anglicka od Berwicku po Dover. Pobrežné oblasti Škótska od Portpatricku po Eyemouth a ostrovy na západ a sever od týchto oblastí. Pobrežné oblasti grófstva Downu

FRAATL

Francúzsko (Atlantik, Lamanšský prieliv , sever)

Francúzske pobrežné oblasti v Atlantiku, v Lamanšskom prielive a v Severnom mori

IRL

Írsko

Írske pobrežné oblasti a ostrovy

NIRL

Severné Írsko

Pobrežné oblasti grófstva Downu (Severné Írsko)

PRT

Portugalsko

Portugalské atlantické pobrežné oblasti

UER

Zvyšok Európskej únie

Európska únia s výnimkou oblastí, na ktoré sa vzťahuje regionálny koeficient

EU

Európska únia

Európska únia ako celok

WECO

Škótsko (západné)

Pobrežné oblasti od Troonu (juhozápadné Škótsko) po Wick (severovýchodné Škótsko) a ostrovy na západ a sever od týchto oblastí

BALSUD

Balt

Baltské more južne od 59° 30′


Tabuľka 9

Spôsob použitia stiahnutých produktov

Kód

Spôsob použitia stiahnutých produktov

FMEAL

Po spracovaní použiť ako potravu (krmivo pre zvieratá)

OTHER

Použiť čerstvé alebo konzervované (krmivo pre zvieratá)

NOALIM

Použiť na iné účely než ako krmivo

DIST

Voľná distribúcia

BAIT

Návnada


Tabuľka 10

Typ rybolovu

Kód

Typ rybolovu

D

Hlbokomorský rybolov

H

Rybolov na otvorenom mori

C

Pobrežný rybolov

L

Miestny rybolov v malom

O

Ostatné typy rybolovu

A

Akvakultúra


Tabuľka 11

Typ technických nákladov

Kód

Typ technických nákladov

CO

Mrazenie

ST

Uskladnenie

FL

Filetovanie

SL

Solenie — sušenie

MA

Marinády

CU

Varenie — pasterizácia

VV

Uskladnenie vo fixovaných nádržiach


PRÍLOHA IX

Zrušené nariadenie a zoznam jeho neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 80/2001 (Ú. v. ES L 13, 17.1.2001, s. 3)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2494/2001 (Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 22)

Akt o pristúpení z roku 2003 (bod 7.4 prílohy II, s. 445)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1792/2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1)

Iba pokiaľ ide o odkaz v štvrtej zarážke odseku 1 článku 1 nariadenia Komisie (ES) č. 80/2001 a pokiaľ ide o bod 5 ods. 1 prílohy


PRÍLOHA X

Korelačná tabuľka

Nariadenie (ES) č. 80/2001

Toto nariadenie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3

Článok 3

Článok 4

Článok 4

Článok 5

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 8

Článok 8

Článok 9

Článok 9

Článok 10

Článok 10

Príloha I

Príloha I

Príloha II

Príloha II

Príloha III

Príloha III

Príloha IV

Príloha IV

Príloha V

Príloha V

Príloha VI

Príloha VI

Príloha VII

Príloha VII

Príloha VIII

Príloha VIII

Príloha IX

Príloha X


25.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 249/2009

z 23. marca 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 297/95, pokiaľ ide o úpravu poplatkov splatných Európskej agentúre pre lieky na základe miery inflácie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

zo zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 297/95 z 10. februára 1995 o poplatkoch splatných Európskej agentúre pre hodnotenie liekov (1), a najmä na jeho článok 12,

keďže:

(1)

V článku 67 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (2), sa stanovuje, že príjmy Európskej agentúry pre lieky (ďalej len „agentúra“) pozostávajú z príspevku Spoločenstva a poplatkov, ktoré podniky platia agentúre. V nariadení (ES) č. 297/95 sa stanovujú kategórie a výška takýchto poplatkov.

(2)

V článku 12 nariadenia (ES) č. 297/95 sa stanovuje, že Komisia prehodnotí poplatky splatné agentúre na základe miery inflácie a aktualizuje ich s účinkom od 1. apríla každého roka.

(3)

Tieto poplatky by sa preto mali aktualizovať na základe miery inflácie v roku 2008. Podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom Európskych spoločenstiev (Eurostat) v roku 2008 dosahovala miera inflácie v Spoločenstve výšku 3,7 %.

(4)

V záujme zjednodušenia by sa upravená výška poplatkov mala zaokrúhliť na najbližších 100 EUR.

(5)

Nariadenie (ES) č. 297/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Z dôvodov právnej istoty by sa toto nariadenie nemalo uplatňovať na platné žiadosti, ktoré nie sú k 1. aprílu 2009 vybavené.

(7)

Podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 297/95 sa poplatky musia aktualizovať s účinnosťou od 1. apríla 2009. Preto je vhodné, aby toto nariadenie urýchlene nadobudlo účinnosť a uplatňovalo sa od tohto dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 297/95 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „242 600 EUR“ nahrádza sumou „251 600 EUR“,

v druhom pododseku sa suma „24 300 EUR“ nahrádza sumou „25 200 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

ii)

písmeno b) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „94 100 EUR“ nahrádza sumou „97 600 EUR“,

v druhom pododseku sa suma „156 800 EUR“ nahrádza sumou „162 600 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „9 400 EUR“ nahrádza sumou „9 700 EUR“,

vo štvrtom pododseku sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

iii)

písmeno c) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „72 800 EUR“ nahrádza sumou „75 500 EUR“,

v druhom pododseku sa spojenie „od 18 200 EUR do 54 600 EUR“ nahrádza spojením „od 18 900 EUR do 56 600 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

b)

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) prvý pododsek sa mení a dopĺňa takto:

suma „2 600 EUR“ sa nahrádza sumou „2 700 EUR“,

suma „6 100 EUR“ sa nahrádza sumou „6 300 EUR“;

ii)

písmeno b) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „72 800 EUR“ nahrádza sumou „75 500 EUR“,

v druhom pododseku sa spojenie „od 18 200 EUR do 54 600 EUR“ nahrádza spojením „od 18 900 EUR do 56 600 EUR“;

c)

v odseku 3 sa suma „12 100 EUR“ nahrádza sumou „12 500 EUR“;

d)

v odseku 4 sa suma „18 200 EUR“ nahrádza sumou „18 900 EUR“;

e)

v odseku 5 sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

f)

odsek 6 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v prvom pododseku sa suma „87 000 EUR“ nahrádza sumou „90 200 EUR“;

ii)

v druhom pododseku sa spojenie „od 21 700 EUR do 65 200 EUR“ nahrádza spojením „od 22 500 EUR do 67 600 EUR“.

2.

V článku 4 sa suma „60 600 EUR“ nahrádza sumou „62 800 EUR“.

3.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „121 300 EUR“ nahrádza sumou „125 800 EUR“,

v druhom pododseku sa suma „12 100 EUR“ nahrádza sumou „12 500 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“,

štvrtý pododsek sa mení a dopĺňa takto:

suma „60 600 EUR“ sa nahrádza sumou „62 800 EUR“,

suma „6 100 EUR“ sa nahrádza sumou „6 300 EUR“;

ii)

písmeno b) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „60 600 EUR“ nahrádza sumou „62 800 EUR“,

v druhom pododseku sa suma „102 500 EUR“ nahrádza sumou „106 300 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „12 100 EUR“ nahrádza sumou „12 500 EUR“,

vo štvrtom pododseku sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“,

piaty pododsek sa mení a dopĺňa takto:

suma „30 300 EUR“ sa nahrádza sumou „31 400 EUR“,

suma „6 100 EUR“ sa nahrádza sumou „6 300 EUR“;

iii)

písmeno c) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „30 300 EUR“ nahrádza sumou „31 400 EUR“,

v druhom pododseku sa spojenie „od 7 500 EUR do 22 700 EUR“ nahrádza spojením „od 7 800 EUR do 23 500 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

b)

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v písmene a) sa suma „2 600 EUR“ nahrádza sumou „2 700 EUR“ a suma „6 100 EUR“ sa nahrádza sumou „6 300 EUR“;

ii)

písmeno b) sa mení a dopĺňa takto:

v prvom pododseku sa suma „36 400 EUR“ nahrádza sumou „37 700 EUR“,

v druhom pododseku sa spojenie „od 9 100 EUR do 27 300 EUR“ nahrádza spojením „od 9 400 EUR do 28 300 EUR“,

v treťom pododseku sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

c)

v odseku 3 sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

d)

v odseku 4 sa suma „18 200 EUR“ nahrádza sumou „18 900 EUR“;

e)

v odseku 5 sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“;

f)

odsek 6 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v prvom pododseku sa suma „29 000 EUR“ nahrádza sumou „30 100 EUR“;

ii)

v druhom pododseku sa spojenie „od 7 200 EUR do 21 700 EUR“ nahrádza spojením „od 7 500 EUR do 22 500 EUR“.

4.

V článku 6 sa suma „36 400 EUR“ nahrádza sumou „37 700 EUR“.

5.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v prvom odseku sa suma „60 600 EUR“ nahrádza sumou „62 800 EUR“;

b)

v druhom odseku sa suma „18 200 EUR“ nahrádza sumou „18 900 EUR“.

6.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v druhom pododseku sa suma „72 800 EUR“ nahrádza sumou „75 500 EUR“;

ii)

v treťom pododseku sa suma „36 400 EUR“ nahrádza sumou „37 700 EUR“;

iii)

vo štvrtom pododseku sa spojenie „od 18 200 EUR do 54 600 EUR“ nahrádza spojením „od 18 900 EUR do 56 600 EUR“;

iv)

v piatom pododseku sa spojenie „od 9 100 EUR do 27 300 EUR“ nahrádza spojením „od 9 400 EUR do 28 300 EUR“;

b)

odsek 2 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v druhom pododseku sa suma „242 600 EUR“ nahrádza sumou „251 600 EUR“;

ii)

v treťom pododseku sa suma „121 300 EUR“ nahrádza sumou „125 800 EUR“;

iii)

v piatom pododseku sa spojenie „od 2 600 EUR do 209 100 EUR“ nahrádza spojením „od 2 700 EUR do 216 800 EUR“;

iv)

v šiestom pododseku sa suma „104 600 EUR“ nahrádza sumou „108 500 EUR“;

c)

v odseku 3 sa suma „6 100 EUR“ nahrádza sumou „6 300 EUR“.

Článok 2

Toto nariadenie sa neuplatňuje na platné žiadosti, ktoré nie sú k 1. aprílu 2009 vybavené.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. marca 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 35, 15.2.1995, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

25.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/37


ROZHODNUTIE RADY

z 20. januára 2009

o poskytnutí vzájomnej pomoci Lotyšsku

(2009/289/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 119,

so zreteľom na odporúčanie Komisie predložené po porade s Hospodárskym a finančným výborom (EFC),

keďže:

(1)

V podmienkach veľmi vysokých potrieb vonkajšieho financovania sa lotyšský kapitál a finančné trhy momentálne ocitli pod tlakom, čo odráža všeobecné zhoršenie trhových nálad a narastajúce obavy o stav lotyšskej ekonomiky vzhľadom na jej veľkú nerovnováhu v oblasti vysokého vonkajšieho deficitu a veľmi výrazného vonkajšieho dlhu, čo oslabuje verejné financie a vysoké sadzby inflácie nákladov a cien. Lotyšský bankový sektor zažíva vážne problémy likvidity a dôvery. Stav zahraničných menových rezerv poklesol, keď centrálna banka zasiahla, aby udržala viazanie menového kurzu.

(2)

Rada pravidelne preveruje hospodárske politiky, ktoré Lotyšsko zavádza, najmä v kontexte lotyšského konvergenčného programu, národného programu reforiem, ako aj konvergenčných správ.

(3)

Celková vonkajšia finančná podpora, ktorú Lotyšsko potrebuje, sa do prvého štvrťroku 2011 odhaduje na 7,5 miliardy EUR.

(4)

Lotyšské orgány požiadali o značnú finančnú pomoc EÚ, iné medzinárodné finančné inštitúcie a krajiny, aby pomohli udržať platobnú bilanciu.

(5)

V súvislosti s platobnou bilanciou Lotyšska existuje vážna hrozba, ktorá opodstatňuje naliehavé poskytnutie vzájomnej pomoci zo strany Spoločenstva spolu s MMF a inými prispievateľmi. Okrem toho, vzhľadom na naliehavosť tejto situácie je dôležité udeliť výnimku zo šesťtýždňového obdobia uvedenú v časti I bode 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii pripojeného k Zmluve o Európskej únii a k zmluvám o založení Európskych spoločenstiev

(6)

Balík finančnej pomoci by bol poskytnutý pod tou podmienkou, že sa lotyšské orgány jasne zaviažu k implementácii ambiciózneho programu fiškálnej reformy, reformy finančného systému a štrukturálnej reformy, aby sa zjednodušili potrebné vonkajšie a vnútorné úpravy, aby sa stabilizovala ekonomika a dosiahla dôveryhodnosť hospodárskej politiky. Komisia v pravidelných intervaloch v spolupráci s EFC overí, či sú podmienky hospodárskej politiky, ktoré tvoria podmienku pomoci plne implementované,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Spoločenstvo poskytne Lotyšsku vzájomnú pomoc.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. januára 2009

Za Radu

predseda

M. KALOUSEK


25.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/39


ROZHODNUTIE RADY

z 20. januára 2009

o poskytnutí strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva Lotyšsku

(2009/290/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie predložený po konzultácii s Hospodárskym a finančným výborom (EFC),

keďže:

(1)

Rozhodnutím 2009/289/ES (2) sa Rada rozhodla poskytnúť Lotyšsku vzájomnú pomoc.

(2)

V podmienkach veľmi vysokých potrieb vonkajšieho financovania sa lotyšský kapitál a finančné trhy momentálne ocitli pod tlakom, čo odráža všeobecné zhoršenie trhových nálad a narastajúce obavy o stav lotyšskej ekonomiky vzhľadom na jej veľkú nerovnováhu v oblasti vysokého vonkajšieho deficitu, oslabené verejné financie a vysoké sadzby inflácie nákladov a cien. Lotyšský bankový sektor zažíva vážne problémy likvidity a dôvery. Úroveň menových rezerv poklesla, keď centrálna banka zasiahla, aby udržala viazanie menového kurzu.

(3)

Celková vonkajšia finančná podpora, ktorú Lotyšsko potrebuje, sa do prvého štvrťroku 2011 odhaduje na 7,5 miliardy EUR.

(4)

V rámci systému strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov, zavedeného nariadením (ES) č. 332/2002, sa Lotyšsku môže poskytnúť pomoc Spoločenstva do výšky 3,1 miliardy EUR. Táto pomoc by sa mala poskytnúť spolu s úverom od Medzinárodného menového fondu (MMF) vo výške 1,5 miliardy SDR (približne 1,7 miliardy EUR, 1 200 % lotyšskej kvóty MMF) v rámci pohotovostného úveru MMF, ktorý bol schválený 23. decembra 2008. Severské krajiny (Švédsko, Dánsko, Fínsko, Estónsko a Nórsko) spoločne prispejú sumou 1,9 miliardy EUR, Svetová banka sumou 0,4 miliardy EUR, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Česká republika a Poľsko spoločne sumou 0,4 miliardy EUR, teda celková suma za obdobie do prvého štvrťroku 2011 predstavuje 7,5 miliardy EUR.

(5)

Túto pomoc Spoločenstva by mala riadiť Komisia. Špecifické podmienky hospodárskej politiky, ktoré odsúhlasia lotyšské orgány po konzultácii s EFC, by sa mali ustanoviť v memorande o porozumení. Mali by okrem iného zahŕňať opatrenia na zníženie momentálnych tlakov na likviditu, opatrenia na opätovné vytvorenie dlhodobej stability posilnením bankového sektora, ako aj opatrenia na opravu fiškálnej nerovnováhy a na prijatie domácich politík, ktoré zlepšia konkurencieschopnosť. Opatrenia by ďalej mali obsahovať okamžitú a dlhodobú fiškálnu konsolidáciu, komplexnú stratégiu riešenia v bankách, posilnenú kapacitu krízového manažmentu regulačných orgánov, súhrnné štrukturálne reformy, ako aj iné dôležité opatrenia. Podrobné finančné podmienky by mala ustanoviť Komisia v úverovej zmluve.

(6)

Pomoc by mala byť poskytnutá s ohľadom na zníženie momentálnych tlakov na likviditu a v závislosti od politík s cieľom vytvoriť dlhodobú stabilitu posilnením bankového sektora, opraviť fiškálnu nerovnováhu a prijať domáce politiky, ktoré zlepšia konkurencieschopnosť, zatiaľ čo sa úzkopásmový výmenný kurz bude držať na úrovni súčasného ústredného kurzu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Spoločenstvo sprístupní Lotyšsku strednodobý úver vo výške maximálne 3,1 miliardy EUR pri maximálnej priemernej dobe splatnosti sedem rokov.

2.   Finančná pomoc Spoločenstva je k dispozícii počas obdobia troch rokov počnúc prvým dňom po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 2

1.   Komisia riadi túto pomoc v súlade so záväzkami Lotyšska a odporúčaniami Rady. Tieto podmienky sa ustanovia v memorande o porozumení. Podrobné finančné podmienky ustanoví Komisia v úverovej zmluve.

2.   Komisia v pravidelných intervaloch v spolupráci s EFC overí, či sú splnené podmienky hospodárskej politiky, ktoré tvoria podmienku pomoci. Komisia priebežne informuje EFC o možnom splácaní pôžičiek alebo o reštrukturalizácii finančných podmienok.

3.   Lotyšsko je pripravené prijať a implementovať dodatočné konsolidačné opatrenia na stabilizáciu hospodárstva v prípade, že také opatrenia budú počas programu pomoci potrebné. Lotyšské orgány sa s Komisiou vopred poradia o prijatí takýchto dodatočných opatrení.

Článok 3

1.   Finančnú pomoc Spoločenstva sprístupní Komisia Lotyšsku prostredníctvom najviac šiestich splátok, ktorých výška sa určí v memorande o porozumení.

2.   Prvá splátka sa uvoľní až vtedy, keď úverová zmluva a memorandum o porozumení nadobudnú účinnosť.

3.   Ak to bude potrebné na financovanie úveru, povoľuje sa obozretné používanie úrokových swapov s protistranami najvyššej úverovej kvality.

4.   Komisia rozhodne o uvoľnení ďalších splátok po tom, ako získa stanovisko EFC.

5.   Vyplatenie každej ďalšej splátky sa uskutoční na základe uspokojivého vykonávania nového hospodárskeho programu (Program na ekonomickú stabilizáciu a oživenie rastu) lotyšskej vlády vrátane konvergenčného programu a konkrétnejšie na základe špecifických podmienok hospodárskej politiky ustanovených v memorande o porozumení. Tieto okrem iného obsahujú:

a)

prijatie jasne ustanoveného strednodobého fiškálneho programu navrhnutého na účely zníženia deficitu verejných financií do roku 2011 na nie viac ako referenčnú úroveň HDP 3 % uvedenú v zmluve;

b)

spravovanie rozpočtu na rok 2009 tak, ako je upravené v dodatočnom rozpočte prijatom 12. decembra 2008 (a ktorý sa predloží s podrobnosťami do konca marca 2009), s cieľom nepresiahnuť deficit peňažného toku verejných financií 5 % HDP alebo 5,3 % HDP podľa ESA 95;

c)

zníženie priemerných nominálnych miezd vo verejnom sektore v roku 2009 o minimálne 15 % voči pôvodnému rozpočtu zo 14. novembra 2008 a o ďalšie 2 % v období rokov 2010 – 2011;

d)

pokračujúce opatrenia, ktoré sa začali v roku 2008 na zníženie zamestnanosti v ústrednej vláde s cieľom zabezpečiť aspoň 5 % zníženie do konca roku 2008 a celkové zníženie o 10 % do 30. júna 2009;

e)

zlepšenie návrhu a zavedenia rozpočtových procesov prijatím reformy fiškálneho rámca a rozpočtu prostredníctvom zmien a doplnení k platným právnym predpisom o rozpočtovom a finančnom riadení;

f)

zavedenie jasného a transparentného systému vyplácania miezd pre priamych zamestnancov verejnej správy a zriadenie jednotného plánovania ľudských zdrojov a systému manažmentu pre inštitúcie verejnej správy;

g)

mechanizmus na zabezpečenie väčšej stability bankového sektora na stredné až dlhodobé obdobie, vrátane širokej škály obozretných opatrení a opatrení v oblasti dohľadu a menovej politiky. Tieto opatrenia by mali obmedziť rast úverov na udržateľnú úroveň a mali by zabrániť úplnému spoliehaniu sa na nezabezpečené financovanie zo zahraničia. V bankovom systéme sa vykonajú cielené prieskumy, aby sa zabezpečilo, že všetky banky sú solventné a majú dostatok kapitálu;

h)

primerané opatrenia v súvislosti s reštrukturalizáciou dlhu súkromného sektora. Posilní sa príslušný právny základ pre reštrukturalizáciu súčasného dlhu vzhľadom na splatnosť a menu. Ďalšou prioritou musí byť zjednodušenie konania vo veci platobnej neschopnosti a rýchla implementácia ozdravovacích plánov;

i)

zabezpečenie, aby zvyšní menšinoví akcionári banky Parex neprofitovali z riešenia vytvoreného pre banku ani z opatrení na zlepšenie finančnej stability prostredníctvom úplného znárodnenia banky Parex;

j)

opatrenia štrukturálnej reformy, ktoré podporila aj lisabonská stratégia a ktoré sú implementované do lotyšského národného programu reforiem, vrátane politiky aktívneho trhu práce a celoživotného vzdelávania, väčšej účasti hráčov súkromného sektora na aktivitách výskumu a vývoja a na inovačných aktivitách, opatrení na zvýšenie vývozu a odstránenie byrokracie pre podniky;

k)

implementácia projektov financovaných EÚ na plánovanom stupni na zvýšenie príspevku obchodovateľného sektora k hospodárskemu rastu;

l)

opatrenia, aby spoločnosti a podnikatelia, ktorých žiadosti o štrukturálne fondy boli schválené alebo ktorí sa môžu o tieto prostriedky uchádzať, získali lepší prístup k finančným prostriedkom.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené Lotyšskej republike.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. januára 2009

Za Radu

predseda

M. KALOUSEK


(1)  Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1.

(2)  Pozri stranu 37 tohto úradného vestníka.


Komisia

25.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/42


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. marca 2009

o írskom návrhu predpisov o označovaní krajiny pôvodu hydinového, bravčového a ovčieho mäsa

[oznámené pod číslom K(2009) 1931]

(Iba anglické znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2009/291/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (1), naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES (2), a najmä na jej články 19 a 20,

keďže:

(1)

Dňa 25. júna 2008 írske orgány oznámili Komisii v súlade s postupom stanoveným v článku 19 druhom pododseku smernice 2000/13/ES návrh zdravotných predpisov týkajúci sa povinného označovania krajiny pôvodu hydinového, bravčového a ovčieho mäsa.

(2)

V návrhu predpisov sa požaduje, aby sa hydinové, bravčové a ovčie mäso a potraviny obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti týchto druhov mäsa označovali tak, aby na nich bola zreteľne a čitateľne uvedená krajina pôvodu v írskom a/alebo anglickom jazyku. Pod „pôvodom“ sa rozumie krajina, v ktorej bolo zviera chované väčšinu života, a v prípade, že bolo zabité v inej krajine, tak aj táto krajina.

(3)

Smernicou 2000/13/ES sa harmonizujú pravidlá upravujúce označovanie potravín na jednej strane prostredníctvom ustanovenia harmonizácie určitých vnútroštátnych predpisov a na druhej strane prostredníctvom ustanovenia opatrení pre neharmonizované vnútroštátne predpisy. Rozsah harmonizácie je vymedzený v článku 3 ods. 1, v ktorom sa uvádzajú povinné údaje, ktoré musí označenie obsahovať „v súlade s článkami 4 až 17 a na základe výnimiek, ktoré obsahujú.“ V článku 4 ods. 2 sa okrem toho ustanovuje, že v prípade určitých potravín môžu predpisy Spoločenstva, alebo ak takéto predpisy neexistujú, vnútroštátne predpisy vyžadovať okrem údajov uvedených v článku 3 ods. 1 ďalšie povinné údaje.

(4)

V článku 18 ods. 2 smernice 2000/13/ES sa umožňuje prijatie neharmonizovaných vnútroštátnych predpisov, ak sú oprávnené na základe jedného z dôvodov uvedených v danom článku, ako sú okrem iného predchádzanie podvodom a ochrana verejného zdravia, ak nie sú takého charakteru, že by bránili uplatňovaniu vymedzení a pravidiel stanovených v smernici 2000/13/ES; preto keď sa v členskom štáte navrhnú vnútroštátne ustanovenia o označovaní, je potrebné preskúmať ich súlad s uvedenými požiadavkami a ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

(5)

V súlade s článkom 3 ods. 1 bodu 8 smernice 2000/13/ES údaje o pôvode alebo mieste pôvodu je povinné, „keď neuvedenie takýchto údajov by mohlo uviesť spotrebiteľa do omylu ohľadom podstaty látky, pokiaľ ide o skutočný pôvod alebo miesto pôvodu potraviny“. Toto ustanovenie, ktoré stanovuje povinnosť uviesť pôvod alebo miesto pôvodu potraviny v prípadoch, keď by z ostatných údajov na označení daného produktu mohlo vyplývať, že takýto produkt je iného pôvodu, poskytuje vhodný mechanizmus proti riziku zavádzania spotrebiteľov.

(6)

V prípade hydinového, bravčového a ovčieho mäsa dôvody uvedené írskymi orgánmi neumožňujú dospieť k záveru, že by sa írski spotrebitelia mohli vo všeobecnosti mylne domnievať, že príslušné produkty pochádzajú z určitého miesta.

(7)

Írsko neposkytlo žiadne dôkazy, že by bol návrh predpisov potrebný na dosiahnutie jedného z cieľov uvedených v článku 18 alebo že by takto vytvorená prekážka bola primeraná. Uvádza iba cieľ informovať spotrebiteľov o pôvode príslušných produktov. Tento dôvod samotný nie je dostatočný na odôvodnenie návrhu predpisov.

(8)

Na základe týchto zistení Komisia vydala negatívne stanovisko v súlade s článkom 19 tretím pododsekom smernice 2000/13/ES.

(9)

Írske orgány by sa mali preto vyzvať, aby neprijali návrhy príslušných predpisov.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Írsko neprijme návrhy zdravotných predpisov (krajina pôvodu hydinového, bravčového a ovčieho mäsa).

Toto rozhodnutie je určené Írsku.

V Bruseli 20. marca 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2003, s. 15.


25.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/44


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. marca 2009,

ktorým sa ustanovuje výnimka v prípade plastových prepraviek a plastových paliet v súvislosti s úrovňou koncentrácie ťažkých kovov ustanovenou v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

[oznámené pod číslom K(2009) 1959]

(Text s významom pre EHP)

(2009/292/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (1), a najmä na jej článok 11 ods. 3,

keďže:

(1)

Účinnosť rozhodnutia Komisie 1999/177/ES z 8. februára 1999, ktorým sa stanovujú podmienky pre výnimky o obaloch a odpadoch z obalov pre plastové prepravky a plastové palety týkajúce sa úrovní koncentrácie ťažkých kovov ustanovené v smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (2), uplynula 9. februára 2009.

(2)

V čase uplynutia účinnosti rozhodnutia 1999/177/ES bol na trhu ešte veľký počet plastových prepraviek a plastových paliet obsahujúcich ťažké kovy, ktorých koncentrácia je vyššia ako úrovne stanovené v smernici 94/62/ES. Vzhľadom na nedostatočnú kapacitu sektoru priemyslu nahradiť všetky takéto plastové prepravky a plastové palety existuje veľké riziko, že sa zlikvidujú prostredníctvom skládok alebo spaľovania. Obe riešenia by mali škodlivý vplyv na zdravie a životné prostredie.

(3)

Cieľom smernice 94/62/ES je obmedziť výskyt ťažkých kovov v obaloch, ako aj zabezpečiť vysoký stupeň ochrany životného prostredia vrátane opätovného použitia a recyklácie.

(4)

Je vhodné prijať podmienky výnimky v súvislosti s plastovými prepravkami a plastovými paletami, ktoré sú v uzavretom a riadenom cykle, aby sa sektoru priemyslu poskytol dostatok času na nahradenie takýchto plastových prepraviek a plastových paliet pomocou najlepších dostupných postupov. Vo vedeckých správach, ktoré má Komisia k dispozícii, sa odporúča, aby sa takáto výnimka udelila.

(5)

Komisia plánuje preskúmať fungovanie systému ustanoveného v tomto rozhodnutí, ako aj pokrok dosiahnutý pri vyraďovaní plastových prepraviek a plastových paliet obsahujúcich ťažké kovy po piatich rokoch, a preto je nutné, aby členské štáty predložili relevantné informácie. Aby sa nezväčšila ich súčasná administratívna záťaž, nemala by sa členským štátom uložiť osobitná povinnosť podávať správy, ale je dostačujúce, aby príslušné informácie zahrnuli do správ, ktoré majú Komisii predkladať podľa článku 17 smernice 94/62/ES.

(6)

Z dôvodu právnej istoty by sa malo toto rozhodnutie uplatňovať odo dňa, ktorý nasleduje po dni uplynutia účinnosti rozhodnutia 1999/177/ES, aby sa vyhlo negatívnym účinkom uvedeného uplynutia účinnosti.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 21 smernice 94/62/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na účely tohto rozhodnutia platí toto vymedzenie pojmov:

1.

„ťažké kovy“ znamená olovo, kadmium, ortuť a šesťmocný chróm,

2.

„úmyselné pridanie ťažkých kovov“ znamená úkon zámerného použitia látky, ktorá obsahuje ťažké kovy, pri vytváraní obalu alebo súčasti obalu tak, aby táto látka bola prítomná v konečnej podobe obalu alebo obalovej zložky s tým, že bude nositeľom určitej špecifickej vlastnosti, vzhľadu alebo kvality obalu.

3.

„náhodná prítomnosť ťažkých kovov“ znamená prítomnosť ťažkých kovov ako prísady, ktorá nebola použitá úmyselne pri výrobe obalu alebo obalovej zložky.

Článok 2

Súčet koncentrácií ťažkých kovov v plastových prepravkách a plastových paletách môže presiahnuť platnú hraničnú hodnotu stanovenú v článku 11 ods. 1 smernice 94/62/ES za predpokladu, že takéto prepravky a palety sa uvedú a ponechajú v uzavretom a riadenom cykle v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 3, 4 a 5.

Článok 3

1.   Plastové prepravky a plastové palety obsahujúce nadmerné množstvo ťažkých kovov, ako sa uvádza v článku 2, sa vyrábajú alebo opravujú v riadenom procese recyklácie v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 tohto článku.

2.   Materiál použitý na recykláciu pochádza výlučne z iných plastových prepraviek alebo plastových paliet.

Použitie iného materiálu je obmedzené na technicky nevyhnutné minimum a v žiadnom prípade nemôže presiahnuť 20 % hmotnosti.

3.   Úmyselné pridanie ťažkých kovov ako prvku pri recyklácii nie je, na rozdiel od náhodnej prítomnosti ťažkých kovov, povolené.

Používanie recyklovaných materiálov ako vstupnej suroviny pri opravách obalových materiálov, kde istý podiel recyklovaných materiálov môže obsahovať ťažké kovy, sa nepovažuje za zámerné pridanie.

4.   Súčet koncentrácií ťažkých kovov v plastových prepravkách a plastových paletách môže presiahnuť platnú hraničnú hodnotu stanovenú v článku 11 ods. 1 smernice 94/62/ES iba ako dôsledok použitia materiálov obsahujúcich ťažké kovy v procese recyklácie.

Článok 4

1.   Plastové prepravky a plastové palety obsahujúce nadmerné množstvá ťažkých kovov, ako sa uvádza v článku 2, sa označujú trvalým a viditeľným spôsobom.

2.   Členské štáty zaistia, aby sa počas životného cyklu dotknutých plastových prepraviek a plastových paliet minimálne 90 % zasielaných plastových prepraviek a plastových paliet obsahujúcich nadmerné množstvo ťažkých kovov, ako sa uvádza v článku 2, vrátili výrobcovi, baliarňam alebo splnomocnenému zástupcovi.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté opatrenia vykonané podľa článku 6, všetky plastové prepravky a plastové palety vrátené v súlade s týmto článkom, ktoré už nie sú vhodné na ďalšie použitie alebo sa ich ďalšie použitie už neplánuje, sa zlikvidujú buď v súlade s postupom, ktorý osobitne povolia príslušné orgány dotknutého členského štátu, alebo sa recyklujú prostredníctvom riadeného recyklačného procesu v súlade s odsekmi 2, 3 a 4 článku 3.

Článok 5

1.   Členské štáty zavedú systém vedenia inventára a záznamov a metódu vykazovania regulačnej a finančnej zodpovednosti, na základe ktorej bude sa umožní zdokumentovanie spĺňania podmienok ustanovených v tomto rozhodnutí.

Systém sa vzťahuje na všetky plastové prepravky a plastové palety obsahujúce nadmerné množstvo ťažkých kovov, ako sa uvádza v článku 2, ktoré sa zavádzajú do obehu a sťahujú z neho.

2.   Pokiaľ sa nešpecifikuje inak v dobrovoľnej dohode, členský štát zaistí, aby výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca každoročne vypracovali písomné vyhlásenie o zhode a ročnú správu o tom, ako boli podmienky tohto rozhodnutia dodržané. Správa obsahuje možné zmeny systému a medzi splnomocnenými zástupcami.

3.   Členský štát zaistí, aby výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca uchoval príslušnú technickú dokumentáciu minimálne štyri roky tak, aby bola k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom na účely inšpekcie.

Keď výrobca ani jeho splnomocnený zástupca nemá sídlo v Spoločenstve, za uchovanie technickej dokumentácie, ktorá musí byť k dispozícii, je zodpovedná osoba, ktorá uviedla výrobok na trh Spoločenstva.

Článok 6

Členské štáty vykonávajú opatrenie na podporu výrobcov pri skúmaní metód na postupné dosiahnutie uplatniteľných hraničných hodnôt ťažkých kovov obsiahnutých v plastových prepravkách a plastových paletách ustanovených v článku 11 ods. 1 smernice 94/62/ES vrátane najlepších dostupných spôsobov extrakcie ťažkých kovov.

Článok 7

Členské štáty do svojich správ, ktoré sú povinné podávať podľa článku 17 smernice 94/62/ES, zaradia podrobnú správu o fungovaní systému ustanoveného v tomto rozhodnutí a o pokroku pri vyraďovaní plastových prepraviek a plastových paliet, ktoré nespĺňajú požiadavky článku 11 ods. 1 smernice 94/62/ES.

Článok 8

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 10. februára 2009.

Článok 9

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 24. marca 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10.

(2)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1999, s. 47.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

25.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/47


ROZHODNUTIE RADY 2009/293/SZBP

z 26. februára 2009

o výmene listov medzi Európskou úniou a vládou Kene o podmienkach a spôsoboch odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania pirátskych činov a ktoré zadržali námorné sily pod vedením Európskej únie (EUNAVFOR), a zaisteného majetku zadržiavaného EUNAVFOR-om zo strany EUNAVFOR-u Keni a o podmienkach a spôsoboch zaobchádzania s nimi po ich odovzdaní

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Dňa 2. júna 2008 Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) prijala rezolúciu č. 1816 (2008), v ktorej vyzýva všetky štáty, aby spolupracovali pri určení súdnej právomoci a pri vyšetrovaní a stíhaní osôb zodpovedných za pirátske činy a ozbrojenú lúpež pri pobreží Somálska. Tieto ustanovenia BR OSN opätovne potvrdila v rezolúcii č. 1846 (2008) prijatej 2. decembra 2008.

(2)

Dňa 10. novembra 2008 Rada prijala jednotnú akciu 2008/851/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odrádzania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (1) (operácia „Atalanta“).

(3)

Jednotná akcia 2008/851/SZBP ustanovuje, že osoby, ktoré spáchali pirátske činy alebo ozbrojenú lúpež a boli zatknuté a zadržané pri výkone súdneho stíhania v teritoriálnych vodách Somálska, alebo osoby, ktoré sú podozrivé zo spáchania takýchto činov a boli zatknuté a zadržané pri výkone súdneho stíhania v teritoriálnych vodách Somálska, ako aj veci, ktoré sa použili na spáchanie týchto činov, sa môžu odovzdať tretiemu štátu, ktorý si želá vykonávať svoju súdnu právomoc nad uvedenými osobami a vecami, za predpokladu, že podmienky tohto odovzdania boli s týmto tretím štátom dohodnuté spôsobom, ktorý je v súlade s uplatniteľným medzinárodným právom, najmä medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, aby sa zabezpečilo, že žiadna osoba nebude vystavená trestu smrti, mučeniu ani krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu.

(4)

Predsedníctvo, ktorému pomáha generálny tajomník/vysoký predstaviteľ (GT/VP), rokovalo v súlade s článkom 24 zmluvy o výmene listov medzi Európskou úniou a vládou Kene o podmienkach a spôsoboch odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania pirátskych činov a ktoré zadržali námorné sily pod vedením Európskej únie (EUNAVFOR), a zaisteného majetku zadržiavaného EUNAVFOR-om zo strany EUNAVFOR-u Keni a o podmienkach a spôsoboch zaobchádzania s nimi po ich odovzdaní.

(5)

Výmena listov by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje výmena listov medzi Európskou úniou a vládou Kene o podmienkach a spôsoboch odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania pirátskych činov a ktoré zadržali námorné sily pod vedením Európskej únie (EUNAVFOR), a zaisteného majetku zadržiavaného EUNAVFOR-om zo strany EUNAVFOR-u Keni a o podmienkach a spôsoboch zaobchádzania s nimi po ich odovzdaní.

Text výmeny listov je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať príslušný list s cieľom zaviazať Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. februára 2009

Za Radu

predseda

I. LANGER


(1)  Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 33.


PREKLAD

Výmena listov medzi Európskou úniou a vládou Kene o podmienkach a spôsoboch odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania pirátskych činov a ktoré zadržali námorné sily pod vedením Európskej únie (EUNAVFOR), a zaisteného majetku zadržiavaného EUNAVFOR-om zo strany EUNAVFOR-u Keni a o podmienkach a spôsoboch zaobchádzania s nimi po ich odovzdaní

Nairobi 6. marca 2009 10.15 h

Vážený pane,

s odvolaním sa na môj list zo 14. novembra 2008 a na Váš list z 5. decembra 2008 mám tú česť potvrdiť zámer Európskej únie uzavrieť s vládou Kene výmenu listov s cieľom vymedziť podmienky a spôsoby odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania pirátskych činov na šírom mori a ktoré zadržali námorné sily pod vedením Európskej únie (EUNAVFOR), a zaisteného majetku zadržiavaného EUNAVFOR-om zo strany EUNAVFOR-u Keni a podmienky a spôsoby zaobchádzania s nimi po ich odovzdaní.

Táto výmena listov sa uzavrie v rámci jednotnej akcie Rady EÚ 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odrádzania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, ich prevencie a potláčania (operácia „Atalanta“).

Okrem toho výmenou listov nie sú dotknuté práva a povinnosti zúčastnených strán podľa medzinárodných dohôd a iných nástrojov, ktorými sa zriaďujú medzinárodné súdy a tribunály, a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov a uzatvára sa v úplnom súlade s:

rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 1814 (2008), č. 1838 (2008), č. 1846 (2008), č. 1851 (2008), ako aj následnými rezolúciami BR OSN,

Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) z roku 1982, najmä článkami 100 až 107,

medzinárodným právom v oblasti ľudských práv vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966 a Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984.

Preto mám tú česť navrhnúť takéto ustanovenia uvedené v prílohe k tomuto listu, v ktorých sa vymedzujú podmienky a spôsoby odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania pirátskych činov a ktoré zadržal EUNAVFOR, a zaisteného majetku zadržiavaného EUNAVFOR-om zo strany EUNAVFOR-u Keni a podmienky a spôsoby zaobchádzania s nimi po ich odovzdaní.

Bol by som vďačný, keby ste v mene vlády Kene potvrdili prijatie týchto ustanovení.

Tento nástroj sa bude predbežne vykonávať odo dňa jeho podpisu a nadobudne platnosť, keď každá zúčastnená strana ukončí svoje vnútorné postupy. V platnosti bude ďalších šesť mesiacov po tom, čo obe zúčastnené strany predložia druhému signatárovi písomné oznámenie o rozhodnutí o jeho ukončení. Tento nástroj sa môže meniť po vzájomnej dohode signatárov. Jeho ukončením nebudú dotknuté žiadne výhody ani povinnosti vyplývajúce z uplatňovania tohto nástroja pred jeho ukončením vrátane výhod pre akékoľvek odovzdávané osoby, kým sú vo väzbe alebo trestne stíhané Keňou.

Po ukončení operácie, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto listu, môže každá osoba alebo subjekt, ktoré určil štát vykonávajúci predsedníctvo Rady EÚ, v rámci tohto nástroja uplatňovať všetky výhody EUNAVFOR-u, ako sa stanovujú v uvedenej prílohe. Určenou osobou alebo subjektom môže byť okrem iného diplomatický zástupca alebo konzulárny úradník tohto štátu akreditovaný v Keni. Po ukončení operácie sa všetky oznámenia, ktoré sa podľa tohto nástroja mali podať EUNAVFOR-u, budú podávať štátu vykonávajúcemu predsedníctvo Rady EÚ.

Prijmite prosím, vážený pane, prejav mojej najhlbšej úcty.

Za Európsku úniu

PRÍLOHA

USTANOVENIA O PODMIENKACH ODOVZDÁVANIA OSÔB, KTORÉ SÚ PODOZRIVÉ Z PIRÁTSTVA, A MAJETKU ZAISTENÉHO NÁMORNÝMI SILAMI POD VEDENÍM EURÓPSKEJ ÚNIE KENSKEJ REPUBLIKE

1.   Vymedzenie pojmov

Na účely tejto výmeny listov:

a)

„námorné sily pod vedením Európskej únie (EUNAVFOR)“, to je vojenský hlavný štáb EÚ a národné kontingenty, ktoré prispievajú k operácii EÚ „Atalanta“, ich lode, lietadlá a majetok;

b)

„operácia“ je príprava, zriadenie, vykonávanie a podpora vojenskej misie zriadenej jednotnou akciou Rady EÚ 2008/851/SZBP a/alebo jednotnými akciami, ktoré na ňu nadväzujú;

c)

„veliteľ operácie EÚ“ je veliteľ operácie;

d)

„veliteľ ozbrojených síl EÚ“ je veliteľ EÚ v oblasti operácií, ako sa vymedzuje v článku 1 ods. 2 jednotnej akcie Rady EÚ 2008/851/SZBP;

e)

„národné kontingenty“ sú jednotky a lode patriace členským štátom Európskej únie a iným štátom, ktoré sa zúčastňujú na operácii;

f)

„vysielajúci štát“ je štát poskytujúci EUNAVFOR-u národný kontingent;

g)

„pirátstvo“ je pirátstvo, ako sa vymedzuje v článku 101 dohovoru UNCLOS;

h)

„odovzdaná osoba“ je každá osoba, ktorá je podozrivá, že má v úmysle spáchať, pácha alebo že spáchala pirátske činy, odovzdaná EUNAVFOR-om Keni podľa tejto výmeny listov.

2.   Všeobecné zásady

a)

Keňa bude na žiadosť EUNAVFOR-u akceptovať odovzdávanie osôb zadržaných EUNAVFOR-om v súvislosti s pirátstvom, ako aj súvisiaceho majetku zaisteného EUNAVFOR-om a odovzdá takéto osoby a majetok na účely vyšetrovania a stíhania svojim príslušným orgánom.

b)

EUNAVFOR bude pri postupe podľa tejto výmeny listov odovzdávať osoby alebo majetok príslušným kenským orgánom presadzovania práva.

c)

Signatári potvrdzujú, že s osobami odovzdanými podľa tejto výmeny listov budú zaobchádzať tak pred, ako aj po odovzdaní humánne a v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv vrátane zákazu mučenia a krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, zákazu svojvoľného zadržiavania a v súlade s požiadavkami zabezpečenia spravodlivého procesu.

3.   Zaobchádzanie s odovzdanými osobami, ich stíhanie a súdny proces

a)

S každou odovzdanou osobou sa bude zaobchádzať humánne a nebude vystavená mučeniu ani krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, poskytne sa jej primerané ubytovanie a strava, prístup k lekárskej starostlivosti a bude mať možnosť uspokojovať svoje náboženské potreby.

b)

Každá odovzdaná osoba bude ihneď predvedená pred sudcu alebo iného úradníka splnomocneného zákonom na výkon súdnej právomoci, ktorý bezodkladne rozhodne o zákonnosti zadržania odovzdanej osoby a nariadi jej prepustenie, ak je zadržanie nezákonné.

c)

Každá odovzdaná osoba bude mať právo na to, aby bola súdená v primeranej lehote alebo prepustená.

d)

Každá odovzdaná osoba bude mať pri rozhodovaní o akomkoľvek trestnom obvinení proti nej právo na to, aby o jej záležitosti spravodlivo a verejne jednal príslušný nezávislý a nestranný súd zriadený zákonom.

e)

Každá odovzdaná osoba obvinená z trestného činu sa bude považovať za nevinnú, pokým sa jej vina nepreukáže zákonným spôsobom.

f)

Každá odovzdaná osoba bude mať pri rozhodovaní o akomkoľvek trestnom obvinení proti nej a pri uplatňovaní úplnej rovnoprávnosti právo na tieto minimálne záruky:

1.

byť okamžite a v jazyku, ktorému rozumie, podrobne oboznámená s povahou a dôvodom obvinenia proti nej;

2.

mať primeraný čas a možnosti na prípravu svojej obhajoby a komunikovať s právnym zástupcom podľa vlastnej voľby;

3.

byť súdená bez zbytočného odkladu;

4.

byť súdená v jej prítomnosti a obhajovať sa osobne alebo prostredníctvom právnej pomoci podľa vlastnej voľby, byť informovaná o práve získania právnej pomoci, ak právnu pomoc nemá, a mať právnu pomoc, ktorá sa jej poskytne vždy, ak si to vyžadujú záujmy spravodlivosti, a ktorá sa jej poskytne bez toho, aby ju musela uhradiť, ak nemá dostatok prostriedkov na jej zaplatenie;

5.

mať možnosť preskúmať alebo nechať preskúmať všetky dôkazy proti nej vrátane miestoprísažných vyhlásení svedkov, ktorí vykonali zatknutie, a zabezpečiť predvolanie a výsluch svedkov v jej prospech za rovnakých podmienok ako svedkov v jej neprospech;

6.

mať bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumie jazyku používanému pred súdom alebo týmto jazykom nehovorí;

7.

nebyť prinútená svedčiť proti sebe alebo priznať svoju vinu.

g)

Každá odovzdaná osoba odsúdená za trestný čin bude mať právo na preskúmanie svojho rozsudku a trestu vyšším súdom alebo na odvolanie sa proti tomuto rozsudku a trestu na vyššom súde v súlade s právnymi predpismi Kene.

h)

Keňa neodovzdá žiadnu odovzdanú osobu žiadnemu inému štátu na účely vyšetrovania alebo stíhania bez predchádzajúceho písomného súhlasu EUNAVFOR-u.

4.   Trest smrti

Žiadnej odovzdanej osobe nebude hroziť trest smrti. Keňa v súlade s platným právom podnikne opatrenia na zabezpečenie zmeny všetkých rozsudkov trestu smrti na rozsudky odňatia slobody.

5.   Záznamy a oznámenia

a)

Každé odovzdanie bude predmetom príslušného dokumentu podpísaného zástupcom EUNAVFOR-u a zástupcom príslušných kenských orgánov presadzovania práva.

b)

EUNAVFOR poskytne Keni záznamy o zadržaní v súvislosti s každou odovzdanou osobou. Tieto záznamy budú podľa možnosti obsahovať údaje o fyzickom stave odovzdanej osoby počas jej zadržiavania, o čase jej odovzdania kenským orgánom, príčine jej zadržania, čase a mieste začiatku jej zadržiavania a všetkých rozhodnutiach, ktoré sa prijali v súvislosti s jej zadržaním.

c)

Keňa bude zodpovedná za vedenie presnej evidencie všetkých odovzdaných osôb vrátane, okrem iného, záznamov o akomkoľvek zaistenom majetku, fyzickom stave osoby, miestach jej zadržiavania, akýchkoľvek obvineniach vznesených proti nej a akýchkoľvek významných rozhodnutiach prijatých v priebehu jej stíhania a súdneho procesu.

d)

Tieto záznamy budú na písomné požiadanie, ktoré sa má podať Ministerstvu zahraničných vecí Kene, dostupné zástupcom EÚ a EUNAVFOR-u.

e)

Okrem toho Keňa oznámi EUNAVFOR-u miesto zadržiavania každej osoby odovzdanej podľa tejto výmeny listov, akékoľvek zhoršenie jej fyzického stavu a akékoľvek výpovede týkajúce sa údajného nesprávneho zaobchádzania. Zástupcovia EÚ a EUNAVFOR- u budú mať prístup ku všetkým osobám odovzdaným podľa tejto výmeny listov, kým tieto osoby budú vo väzbe, a budú oprávnení klásť im otázky.

f)

Národným a medzinárodným humanitárnym agentúram sa na ich žiadosť umožní navštíviť osoby odovzdané podľa tejto výmeny listov.

g)

Aby sa zabezpečilo, že EUNAVFOR bude schopný poskytnúť Keni včasnú pomoc pri predvolávaní svedkov a poskytovaní významných dôkazov, Keňa oznámi EUNAVFOR-u svoj zámer iniciovať súdne trestné konania proti akejkoľvek odovzdanej osobe a časový harmonogram poskytovania dôkazov a ich zaznamenávanie.

6.   Pomoc poskytovaná EUNAVFOR-om

a)

EUNAVFOR poskytne v rámci svojich prostriedkov a kapacít Keni každú možnú pomoc na účely vyšetrovania a stíhania odovzdaných osôb.

b)

EUNAVFOR najmä:

1.

odovzdá záznamy o zadržaní vypracované podľa odseku 5 písm. b) tejto výmeny listov;

2.

spracuje každý dôkaz v súlade s požiadavkami príslušných kenských orgánov dohodnutými v rámci vykonávacích dojednaní uvedených v odseku 9;

3.

bude sa usilovať o predloženie výpovedí svedkov alebo miestoprísažných vyhlásení personálu EUNAVFOR-u zapojeného do udalostí súvisiacich s odovzdaním osôb podľa tejto výmeny listov;

4.

odovzdá celý príslušný zaistený majetok zadržiavaný EUNAVFOR-om.

7.   Vzťah k iným právam odovzdaných osôb

Nič v rámci tejto výmeny listov nemá za cieľ odchýliť sa od práv ani sa nevykladá ako odchýlka od práv, ktoré by odovzdaná osoba mala podľa platného vnútroštátneho alebo medzinárodného práva.

8.   Spojenie a spory

a)

Všetky otázky, ktoré vzniknú v súvislosti s uplatňovaním týchto ustanovení, spoločne preskúmajú príslušné orgány Kene a EÚ.

b)

Ak nedôjde k urovnaniu, spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania týchto ustanovení sa urovnajú výlučne diplomatickou cestou medzi predstaviteľmi Kene a EÚ.

9.   Vykonávacie dojednania

a)

Na účely uplatňovania týchto ustanovení sa môžu operačné, správne a technické otázky upraviť vykonávacími dojednaniami, ktoré schvália príslušné kenské orgány na jednej strane a príslušné orgány EÚ, ako aj príslušné orgány vysielajúcich štátov na strane druhej.

b)

Vykonávacie dojednania sa môžu okrem iného vzťahovať na:

1.

určenie príslušných orgánov presadzovania práva Kene, ktorým EUNAVFOR odovzdá osoby;

2.

väzenské zariadenia, v ktorých sa odovzdané osoby budú zadržiavať;

3.

zaobchádzanie s dokumentmi vrátane tých, ktoré sa týkajú zhromažďovania dôkazov odovzdávaných príslušným orgánom presadzovania práva Kene po odovzdaní osoby;

4.

kontaktné miesta na predloženie oznámení;

5.

formuláre, ktoré sa majú používať pri odovzdávaniach;

6.

poskytovanie technickej podpory, odborných znalostí, odbornej prípravy a inej pomoci na žiadosť Kene s cieľom dosiahnuť ciele tejto výmeny listov.

Nairobi 6. marca 2009 10.15 h

Vážený pane,

je mi cťou potvrdiť prijatie Vášho listu zo 6. marca 2009 a jeho prílohy o podmienkach a spôsoboch odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania pirátskych činov na šírom mori a ktoré zadržali námorné sily pod vedením Európskej únie (EUNAVFOR), a zaisteného majetku zadržiavaného EUNAVFOR-om zo strany EUNAVFOR-u Keni a o podmienkach a spôsoboch zaobchádzania s nimi po ich odovzdaní, ktorý znie:

„… s odvolaním sa na môj list zo 14. novembra 2008 a na Váš list z 5. decembra 2008 mám tú česť potvrdiť zámer Európskej únie uzavrieť s vládou Kene výmenu listov s cieľom vymedziť podmienky a spôsoby odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania pirátskych činov na šírom mori a ktoré zadržali námorné sily pod vedením Európskej únie (EUNAVFOR), a zaisteného majetku zadržiavaného EUNAVFOR-om zo strany EUNAVFOR-u Keni a podmienky a spôsoby zaobchádzania s nimi po ich odovzdaní.

Táto výmena listov sa uzavrie v rámci jednotnej akcie Rady EÚ 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odrádzania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, ich prevencie a potláčania (operácia ‚Atalanta‘).

Okrem toho výmenou listov nie sú dotknuté práva a povinnosti zúčastnených strán podľa medzinárodných dohôd a iných nástrojov, ktorými sa zriaďujú medzinárodné súdy a tribunály, a príslušných vnútroštátnych právnych predpisov a uzatvára sa v úplnom súlade s:

rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 1814 (2008), č. 1838 (2008), č. 1846 (2008), č. 1851 (2008), ako aj následnými rezolúciami BR OSN,

Dohovorom Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS) z roku 1982, najmä článkami 100 až 107,

medzinárodným právom v oblasti ľudských práv vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z roku 1966 a Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984.

Preto mám tú česť navrhnúť takéto ustanovenia uvedené v prílohe k tomuto listu, v ktorých sa vymedzujú podmienky a spôsoby odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé zo spáchania pirátskych činov a ktoré zadržal EUNAVFOR, a zaisteného majetku zadržiavaného EUNAVFOR-om zo strany EUNAVFOR-u Keni a podmienky a spôsoby zaobchádzania s nimi po ich odovzdaní.

Bol by som vďačný, keby ste v mene vlády Kene potvrdili prijatie týchto ustanovení.

Tento nástroj sa bude predbežne vykonávať odo dňa jeho podpisu a nadobudne platnosť, keď každá zúčastnená strana ukončí svoje vnútorné postupy. V platnosti bude ďalších šesť mesiacov po tom, čo obe zúčastnené strany predložia druhému signatárovi písomné oznámenie o rozhodnutí o jeho ukončení. Tento nástroj sa môže meniť po vzájomnej dohode signatárov. Jeho ukončením nebudú dotknuté žiadne výhody ani povinnosti vyplývajúce z uplatňovania tohto nástroja pred jeho ukončením vrátane výhod pre akékoľvek odovzdávané osoby, kým sú vo väzbe alebo trestne stíhané Keňou.

Po ukončení operácie, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto listu, môže každá osoba alebo subjekt, ktoré určil štát vykonávajúci predsedníctvo Rady EÚ, v rámci tohto nástroja uplatňovať všetky výhody EUNAVFOR-u, ako sa stanovujú v uvedenej prílohe. Určenou osobou alebo subjektom môže byť okrem iného diplomatický zástupca alebo konzulárny úradník tohto štátu akreditovaný v Keni. Po ukončení operácie sa všetky oznámenia, ktoré sa podľa tohto nástroja mali podať EUNAVFOR-u, budú podávať štátu vykonávajúcemu predsedníctvo Rady EÚ.

PRÍLOHA

Ustanovenia o podmienkach odovzdávania osôb, ktoré sú podozrivé z pirátstva, a majetku zaisteného námornými silami pod vedením Európskej únie Kenskej republike

1.   Vymedzenie pojmov

Na účely tejto výmeny listov:

a)

‚námorné sily pod vedením Európskej únie (EUNAVFOR)‘, to je vojenský hlavný štáb EÚ a národné kontingenty, ktoré prispievajú k operácii EÚ ‚Atalanta‘, ich lode, lietadlá a majetok;

b)

‚operácia‘ je príprava, zriadenie, vykonávanie a podpora vojenskej misie zriadenej jednotnou akciou Rady EÚ 2008/851/SZBP a/alebo jednotnými akciami, ktoré na ňu nadväzujú;

c)

‚veliteľ operácie EÚ‘ je veliteľ operácie;

d)

‚veliteľ ozbrojených síl EÚ‘ je veliteľ EÚ v oblasti operácií, ako sa vymedzuje v článku 1 ods. 2 jednotnej akcie Rady EÚ 2008/851/SZBP;

e)

‚národné kontingenty‘ sú jednotky a lode patriace členským štátom Európskej únie a iným štátom, ktoré sa zúčastňujú na operácii;

f)

‚vysielajúci štát‘ je štát poskytujúci EUNAVFOR-u národný kontingent;

g)

‚pirátstvo‘ je pirátstvo, ako sa vymedzuje v článku 101 dohovoru UNCLOS;

h)

‚odovzdaná osoba‘ je každá osoba, ktorá je podozrivá, že má v úmysle spáchať, pácha alebo že spáchala pirátske činy, odovzdaná EUNAVFOR-om Keni podľa tejto výmeny listov.

2.   Všeobecné zásady

a)

Keňa bude na žiadosť EUNAVFOR-u akceptovať odovzdávanie osôb zadržaných EUNAVFOR-om v súvislosti s pirátstvom, ako aj súvisiaceho majetku zaisteného EUNAVFOR-om a odovzdá takéto osoby a majetok na účely vyšetrovania a stíhania svojim príslušným orgánom.

b)

EUNAVFOR bude pri postupe podľa tejto výmeny listov odovzdávať osoby alebo majetok príslušným kenským orgánom presadzovania práva.

c)

Signatári potvrdzujú, že s osobami odovzdanými podľa tejto výmeny listov budú zaobchádzať tak pred, ako aj po odovzdaní humánne a v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv vrátane zákazu mučenia a krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, zákazu svojvoľného zadržiavania a v súlade s požiadavkami zabezpečenia spravodlivého procesu.

3.   Zaobchádzanie s odovzdanými osobami, ich stíhanie a súdny proces

a)

S každou odovzdanou osobou sa bude zaobchádzať humánne a nebude vystavená mučeniu ani krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, poskytne sa jej primerané ubytovanie a strava, prístup k lekárskej starostlivosti a bude mať možnosť uspokojovať svoje náboženské potreby.

b)

Každá odovzdaná osoba bude ihneď predvedená pred sudcu alebo iného úradníka splnomocneného zákonom na výkon súdnej právomoci, ktorý bezodkladne rozhodne o zákonnosti zadržania odovzdanej osoby a nariadi jej prepustenie, ak je zadržanie nezákonné.

c)

Každá odovzdaná osoba bude mať právo na to, aby bola súdená v primeranej lehote alebo prepustená.

d)

Každá odovzdaná osoba bude pri rozhodovaní o akomkoľvek trestnom obvinení proti nej mať právo na to, aby o jej záležitosti spravodlivo a verejne jednal príslušný, nezávislý a nestranný súd zriadený zákonom.

e)

Každá odovzdaná osoba obvinená z trestného činu sa bude považovať za nevinnú, pokým sa jej vina nepreukáže zákonným spôsobom.

f)

Každá odovzdaná osoba bude mať pri rozhodovaní o akomkoľvek trestnom obvinení proti nej a pri uplatňovaní úplnej rovnoprávnosti právo na tieto minimálne záruky:

1.

byť okamžite a v jazyku, ktorému rozumie, podrobne oboznámená s povahou a dôvodom obvinenia proti nej;

2.

mať primeraný čas a možnosti na prípravu svojej obhajoby a komunikovať s právnym zástupcom podľa vlastnej voľby;

3.

byť súdená bez zbytočného odkladu;

4

byť súdená v jej prítomnosti a obhajovať sa osobne alebo prostredníctvom právnej pomoci podľa vlastnej voľby, byť informovaná o práve získania právnej pomoci, ak právnu pomoc nemá, a mať právnu pomoc, ktorá sa jej poskytne vždy, ak si to vyžadujú záujmy spravodlivosti, a ktorá sa jej poskytne bez toho, aby ju musela uhradiť, ak nemá dostatok prostriedkov na jej zaplatenie;

5.

mať možnosť preskúmať alebo nechať preskúmať všetky dôkazy proti nej vrátane miestoprísažných vyhlásení svedkov, ktorí vykonali zatknutie, a zabezpečiť predvolanie a výsluch svedkov v jej prospech za rovnakých podmienok ako svedkov v jej neprospech;

6.

mať bezplatnú pomoc tlmočníka, ak nerozumie jazyku používanému pred súdom alebo týmto jazykom nehovorí;

7.

nebyť prinútená svedčiť proti sebe alebo priznať svoju vinu.

g)

Každá odovzdaná osoba odsúdená za trestný čin bude mať právo na preskúmanie svojho rozsudku a trestu vyšším súdom alebo na odvolanie sa proti tomuto rozsudku a trestu na vyššom súde v súlade s právnymi predpismi Kene.

h)

Keňa neodovzdá žiadnu odovzdanú osobu žiadnemu inému štátu na účely vyšetrovania alebo stíhania bez predchádzajúceho písomného súhlasu EUNAVFOR-u.

4.   Trest smrti

Žiadnej odovzdanej osobe nebude hroziť trest smrti. Keňa v súlade s platným právom podnikne opatrenia na zabezpečenie zmeny všetkých rozsudkov trestu smrti na rozsudky odňatia slobody.

5.   Záznamy a oznámenia

a)

Každé odovzdanie bude predmetom príslušného dokumentu podpísaného zástupcom EUNAVFOR-u a zástupcom príslušných kenských orgánov presadzovania práva.

b)

EUNAVFOR poskytne Keni záznamy o zadržaní v súvislosti s každou odovzdanou osobou. Tieto záznamy budú podľa možnosti obsahovať údaje o fyzickom stave odovzdanej osoby počas jej zadržiavania, o čase jej odovzdania kenským orgánom, príčine jej zadržania, čase a mieste začiatku jej zadržiavania a všetkých rozhodnutiach, ktoré sa prijali v súvislosti s jej zadržaním.

c)

Keňa bude zodpovedná za vedenie presnej evidencie všetkých odovzdaných osôb vrátane, okrem iného, záznamov o akomkoľvek zaistenom majetku, fyzickom stave osoby, miestach jej zadržiavania, akýchkoľvek obvineniach vznesených proti nej a akýchkoľvek významných rozhodnutiach prijatých v priebehu jej stíhania a súdneho procesu.

d)

Tieto záznamy budú na písomné požiadanie, ktoré sa má podať Ministerstvu zahraničných vecí Kene, dostupné zástupcom EÚ a EUNAVFOR-u.

e)

Okrem toho Keňa oznámi EUNAVFOR-u miesto zadržiavania každej osoby odovzdanej podľa tejto výmeny listov, akékoľvek zhoršenie jej fyzického stavu a akékoľvek výpovede týkajúce sa údajného nesprávneho zaobchádzania. Zástupcovia EÚ a EUNAVFOR- u budú mať prístup ku všetkým osobám odovzdaným podľa tejto výmeny listov, kým tieto osoby budú vo väzbe, a budú oprávnení klásť im otázky.

f)

Národným a medzinárodným humanitárnym agentúram sa na ich žiadosť umožní navštíviť osoby odovzdané podľa tejto výmeny listov.

g)

Aby sa zabezpečilo, že EUNAVFOR bude schopný poskytnúť Keni včasnú pomoc pri predvolávaní svedkov a poskytovaní významných dôkazov, Keňa oznámi EUNAVFOR-u svoj zámer iniciovať súdne trestné konania proti akejkoľvek odovzdanej osobe a časový harmonogram poskytovania dôkazov a ich zaznamenávanie.

6.   Pomoc poskytovaná EUNAVFOR-om

a)

EUNAVFOR poskytne v rámci svojich prostriedkov a kapacít Keni každú možnú pomoc na účely vyšetrovania a stíhania odovzdaných osôb.

b)

EUNAVFOR najmä:

1.

odovzdá záznamy o zadržaní vypracované podľa odseku 5 písm. b) tejto výmeny listov;

2.

spracuje každý dôkaz v súlade s požiadavkami príslušných kenských orgánov dohodnutými v rámci vykonávacích dojednaní uvedených v odseku 9;

3.

bude sa usilovať o predloženie výpovedí svedkov alebo miestoprísažných vyhlásení personálu EUNAVFOR-u zapojeného do udalostí súvisiacich s odovzdaním osôb podľa tejto výmeny listov;

4.

odovzdá celý príslušný zaistený majetok zadržiavaný EUNAVFOR-om.

7.   Vzťah k iným právam odovzdaných osôb

Nič v rámci tejto výmeny listov nemá za cieľ odchýliť sa od práv ani sa nevykladá ako odchýlka od práv, ktoré by odovzdaná osoba mala podľa platného vnútroštátneho alebo medzinárodného práva.

8.   Spojenie a spory

a)

Všetky otázky, ktoré vzniknú v súvislosti s uplatňovaním týchto ustanovení, spoločne preskúmajú príslušné orgány Kene a EÚ.

b)

Ak nedôjde k urovnaniu, spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania týchto ustanovení sa urovnajú výlučne diplomatickou cestou medzi predstaviteľmi Kene a EÚ.

9.   Vykonávacie dojednania

a)

Na účely uplatňovania týchto ustanovení sa môžu operačné, správne a technické otázky upraviť vykonávacími dojednaniami, ktoré schvália príslušné kenské orgány na jednej strane a príslušné orgány EÚ, ako aj príslušné orgány vysielajúcich štátov na strane druhej.

b)

Vykonávacie dojednania sa môžu okrem iného vzťahovať na:

1.

určenie príslušných orgánov presadzovania práva Kene, ktorým EUNAVFOR odovzdá osoby;

2.

väzenské zariadenia, v ktorých sa odovzdané osoby budú zadržiavať;

3.

zaobchádzanie s dokumentmi vrátane tých, ktoré sa týkajú zhromažďovania dôkazov odovzdávaných príslušným orgánom presadzovania práva Kene po odovzdaní osoby;

4.

kontaktné miesta na predloženie oznámení;

5.

formuláre, ktoré sa majú používať pri odovzdávaniach;

6.

poskytovanie technickej podpory, odborných znalostí, odbornej prípravy a inej pomoci na žiadosť Kene s cieľom dosiahnuť ciele tejto výmeny listov.

Je mi cťou, že môžem potvrdiť v mene vlády Kenskej republiky, že obsah tohto listu a jeho príloha sú prijateľné pre vládu Kenskej republiky. Ako je uvedené vo Vašom liste, tento nástroj sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu tohto listu a nadobudne platnosť po tom, čo signatári ukončia vlastné vnútorné postupy.

Prijmite, prosím, vážený pane, prejav mojej najhlbšej úcty.

Za vládu Kenskej republiky


25.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 79/60


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/294/SZBP

z 23. marca 2009

ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/736/SZBP o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Rada 15. septembra 2008 prijala jednotnú akciu 2008/736/SZBP o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia (1), v ktorej sa ustanovila finančná referenčná suma vo výške 31 000 000 EUR.

(2)

Rada 25. septembra 2008 prijala jednotnú akciu 2008/759/SZBP, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/736/SZBP o pozorovateľskej misii Európskej únie v Gruzínsku, EUMM Georgia (2), s cieľom zvýšiť finančnú referenčnú sumu na 35 000 000 EUR.

(3)

Finančnú referenčnú sumu pre EUMM Georgia je potrebné s účinkom od 1. februára 2009 ešte zvýšiť, aby sa zohľadnili dodatočné operačné potreby misie,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Článok 14 ods. 1 jednotnej akcie 2008/736/SZBP sa nahrádza takto:

„1.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov spojených s misiou je 37 100 000 EUR.“

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Uplatňuje sa od 1. februára 2009.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. marca 2009

Za Radu

predseda

P. GANDALOVIČ


(1)  Ú. v. EÚ L 248, 17.9.2008, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 259, 27.9.2008, s. 15.