ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 72

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
18. marca 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 208/2009 zo 17. marca 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 209/2009 zo 17. marca 2009, ktorým sa ustanovuje zákaz lovu čertovitých v zónach VIIIc, IX a X; vo vodách ES v zóne CECAF 34.1.1 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/242/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. marca 2009, ktorým sa vymenúva jeden taliansky člen Výboru regiónov

5

 

 

Komisia

 

 

2009/243/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. marca 2009 o pozícii Spoločenstva týkajúcej sa rozhodnutia č. 1/2008 Spoločného výboru pre spoločný európsky letecký priestor zriadeného na základe Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskom, Chorvátskom, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandom, Čiernou Horou, Nórskom, Rumunskom, Srbskom a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k tejto dohode

6

 

 

2009/244/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. marca 2009, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh klinček (Dianthus caryophyllus L., línie 123.8.12) s geneticky modifikovanou farbou kvetu [oznámené pod číslom K(2009) 1673]  ( 1 )

18

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2009/245/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 6. marca 2009 o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (ES) č. 958/2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2007/8) (ECB/2009/4)

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

18.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 208/2009

zo 17. marca 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. marca 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. marca 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

148,7

JO

79,4

MA

42,3

TN

134,4

TR

102,8

ZZ

101,5

0707 00 05

EG

139,2

JO

158,4

MA

69,5

MK

118,9

TR

157,7

ZZ

128,7

0709 90 70

JO

249,0

MA

55,0

TR

127,2

ZZ

143,7

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

46,1

IL

58,5

MA

56,6

TN

49,5

TR

74,7

ZZ

57,1

0805 50 10

TR

62,4

ZZ

62,4

0808 10 80

AR

96,8

BR

74,0

CA

95,8

CL

76,8

CN

68,2

MK

21,2

US

125,2

UY

68,9

ZA

82,7

ZZ

78,8

0808 20 50

AR

66,5

CL

155,5

CN

35,6

US

104,6

ZA

94,8

ZZ

91,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


18.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 209/2009

zo 17. marca 2009,

ktorým sa ustanovuje zákaz lovu čertovitých v zónach VIIIc, IX a X; vo vodách ES v zóne CECAF 34.1.1 plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 43/2009 zo 16. januára 2009, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie úlovkov (3) sa ustanovujú kvóty na rok 2009.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta ustanovená na rok 2009.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z tejto zásoby, ako aj ponechávanie úlovkov z nej na palube, prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2009 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu zo zásoby uvedenej v tejto prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Lov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v tejto prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje tieto úlovky ulovené týmito plavidlami z tejto zásoby ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. marca 2009

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2009, s. 1.


PRÍLOHA

č

1/T&Q

Členský štát

Francúzsko

Zásoba

ANF/8C3411

Druh

čertovité (Lophiidae)

Zóna

VIIIc, IX a X; vody ES zóny CECAF 34.1.1

Dátum

7.2.2009


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

18.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/5


ROZHODNUTIE RADY

zo 16. marca 2009,

ktorým sa vymenúva jeden taliansky člen Výboru regiónov

(2009/242/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh talianskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Ottaviana DEL TURCA sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, vymenúva:

pán Giovanni CHIODI, Presidente della Regione Abruzzo.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 16. marca 2009

Za Radu

predseda

L. CHATEL


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komisia

18.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/6


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. marca 2009

o pozícii Spoločenstva týkajúcej sa rozhodnutia č. 1/2008 Spoločného výboru pre spoločný európsky letecký priestor zriadeného na základe Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskom, Chorvátskom, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandom, Čiernou Horou, Nórskom, Rumunskom, Srbskom a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k tejto dohode

(2009/243/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady a zástupcov členských štátov Európskej únie v rámci zasadnutia Rady 2006/682/ES z 9. júna 2006 o podpísaní a dočasnom uplatňovaní Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov v Kosove (1) o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA) (2),

so zreteľom na Mnohostrannú dohodu medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvátskou republikou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandskou republikou, Čiernohorskou republikou, Nórskym kráľovstvom, Rumunskom, Srbskou republikou a Misiou Organizácie Spojených národov v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (3) („dohoda“), a najmä na jej článok 3,

keďže:

(1)

Dohoda bola podpísaná 9. júna 2006.

(2)

Článkom 18 tejto dohody sa zriaďuje spoločný výbor, ktorý je zodpovedný za jej správu a riadne vykonávanie.

(3)

Od podpísania tejto dohody boli prijaté nové právne predpisy Spoločenstva, ktoré sú dôležité pre vykonávanie dohody.

(4)

V článku 17 ods. 3 písm. a) dohody sa od spoločného výboru vyžaduje, aby prijímal rozhodnutia o úprave prílohy I k tejto dohode.

(5)

V článku 2 ods. 2 rozhodnutia Rady, ktoré sa týka tejto dohody, sa uvádza, že pozíciu Spoločenstva k prijatiu rozhodnutí spoločného výboru, ktorými sa právne akty Spoločenstva len rozširujú na partnerov ECAA, prijíma Komisia,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Pozícia Európskeho spoločenstva v spoločnom výbore ECAA zriadenom na základe článku 18 Mnohostrannej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskom, Chorvátskom, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandom, Čiernou Horou, Nórskom, Rumunskom, Srbskom a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k tejto dohode, sa zakladá na prílohe k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli 3. marca 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1244 z 10. júna 1999.

(2)  Ú. v. ES L 285, 16.10.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 285, 16.10.2006, s. 3.


PRÍLOHA

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU ECAA č. 1/2008

z 10. decembra 2008,

ktorým sa nahrádza príloha I k dohode o ECAA

SPOLOČNÝ VÝBOR,

so zreteľom na Mnohostrannú dohodu medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskom, Chorvátskom, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko, Islandom, Čiernou Horou, Nórskom, Rumunskom, Srbskom a Misiou Organizácie Spojených národov pre dočasnú správu v Kosove (1) o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (‚dohoda o ECAA‘), a najmä na jej článok 17 ods. 3 písm. a),

ROZHODOL TAKTO:

Jediný článok

Prílohou k tomuto rozhodnutiu sa nahrádza príloha I k dohode o ECAA.

V Osle 10. decembra 2008

Za spoločný výbor …, predseda

Overil …, tajomník

PRÍLOHA

‚PRÍLOHA I

PREDPISY PLATNÉ PRE CIVILNÉ LETECTVO

»Uplatniteľné ustanovenia« týchto právnych aktov Európskeho spoločenstva sa uplatňujú v súlade s hlavnou dohodou a prílohou II o horizontálnych úpravách, ak nie je uvedené inak v tejto prílohe alebo v protokoloch I až IX. Pre prípad potreby sú osobitné úpravy každého jednotlivého aktu uvedené nižšie:

A.   PRÍSTUP NA TRH A SÚVISIACE ZÁLEŽITOSTI

č. 1008/2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie)

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 24, článok 26 a príloha I

č. 95/93

Nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva

zmenené a doplnené:

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 894/2002 z 27. mája 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 95/93

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1554/2003 z 22. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 95/93

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 793/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 95/93

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 12 a článok 14a ods. 2

Pokiaľ ide o uplatňovanie článku 12 ods. 2, pod pojmom »Komisia« sa rozumie »spoločný výbor«.

č. 96/67

Smernica Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 25 a príloha

Pokiaľ ide o uplatňovanie článku 10, pod pojmom »členské štáty« sa rozumie »členské štáty ES«.

Pokiaľ ide o uplatňovanie článku 20 ods. 2, pod pojmom »Komisia« sa rozumie »spoločný výbor«.

č. 785/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 8 a článok 10 ods. 2

B.   RIADENIE LETOVEJ PREVÁDZKY

č. 549/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie)

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 4, článok 6 a články 9 až 14

č. 550/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb)

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 19, prílohy I a II

č. 551/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore)

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 11

č. 552/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite)

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 12, prílohy I až V

č. 2096/2005

Nariadenie Komisie (ES) č. 2096/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb

zmenené a doplnené:

nariadením Komisie (ES) č. 1315/2007 z 8. novembra 2007 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2096/2005

nariadením Komisie (ES) č. 482/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovuje systém zaistenia bezpečnosti softvéru, ktorý majú implementovať poskytovatelia leteckých navigačných služieb, a ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu (ES) č. 2096/2005

nariadením Komisie (ES) č. 668/2008 z 15. júla 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II až V k nariadeniu (ES) č. 2096/2005, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb, pokiaľ ide o pracovné metódy a prevádzkové postupy

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 9, prílohy I až V

č. 2150/2005

Nariadenie Komisie (ES) č. 2150/2005 z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 9, príloha

č. 1032/2006

Nariadenie Komisie (ES) č. 1032/2006 zo 6. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na automatické systémy na výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 10, prílohy I až V

č. 1033/2006

Nariadenie Komisie (ES) č. 1033/2006 zo 4. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na postupy pre letové plány v predletovej fáze pre jednotný európsky vzdušný priestor

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 5, príloha

č. 2006/23

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/23/ES z 5. apríla 2006 o preukaze spôsobilosti Spoločenstva pre riadiaceho letovej prevádzky

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 16, články 18 až 19, prílohy I až IV

č. 1794/2006

Nariadenie Komisie (ES) č. 1794/2006 zo 6. decembra 2006, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 17, prílohy I až VI

č. 219/2007

Nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)

Uplatniteľné ustanovenia: článok 1 ods. 1 – 2, ako aj 5 – 7, články 2 až 3, článok 4 ods. 1, príloha

č. 633/2007

Nariadenie Komisie (ES) č. 633/2007 zo 7. júna 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uplatňovanie protokolu prenosu letových správ na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 7, druhá a tretia veta článku 8, prílohy I až IV

č. 1265/2007

Nariadenie Komisie (ES) č. 1265/2007 z 26. októbra 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kanálový odstup pri hlasovej komunikácii zem-vzduch pre jednotný európsky vzdušný priestor

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 9, prílohy I až IV

č. 1315/2007

Nariadenie Komisie (ES) č. 1315/2007 z 8. novembra 2007 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2096/2005

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 15

č. 482/2008

Nariadenie Komisie (ES) č. 482/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovuje systém zaistenia bezpečnosti softvéru, ktorý majú implementovať poskytovatelia leteckých navigačných služieb, a ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu (ES) č. 2096/2005

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 5, prílohy I až II

C.   BEZPEČNOSŤ LETECTVA

č. 3922/91

Nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva

zmenené a doplnené:

nariadením Komisie (ES) č. 2176/96 z 13. novembra 1996, ktorým sa vzhľadom k vedeckému a technickému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91

nariadením Komisie (ES) č. 1069/1999 z 25. mája 1999, ktorým sa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 prispôsobuje vedeckému a technickému pokroku

nariadením Komisie (ES) č. 2871/2000 z 28. decembra 2000, ktorým sa nariadenie Rady (EHS) 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva prispôsobuje vedeckému a technickému pokroku

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1900/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva

nariadením Komisie (ES) č. 8/2008 z 11. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91, pokiaľ ide o spoločné technické požiadavky a správne postupy uplatniteľné na obchodnú leteckú dopravu

nariadením Komisie (ES) č. 859/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91, pokiaľ ide o spoločné technické požiadavky a správne postupy uplatniteľné na obchodnú leteckú dopravu

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 10, články 12 až 13 s výnimkou článku 4 ods. 1 a článku 8 ods. 2 (druhá veta), prílohy I až III

Pokiaľ ide o uplatňovanie článku 12, pod pojmom »členské štáty« sa rozumie »členské štáty ES«.

č. 216/2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 68 s výnimkou článku 65, článok 69 ods. 1 druhý pododsek, článok 69 ods. 4, prílohy I až VI

č. 1702/2003

Nariadenie Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií

zmenené a doplnené:

nariadením Komisie (ES) č. 381/2005 zo 7. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1702/2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií

nariadením Komisie (ES) č. 706/2006 z 8. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1702/2003, pokiaľ ide o obdobie, počas ktorého môžu členské štáty vydávať osvedčenia s limitovaným trvaním

nariadením Komisie (ES) č. 335/2007 z 28. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1702/2003, pokiaľ ide o vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení

nariadením Komisie (ES) č. 375/2007 z 30. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1702/2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií

nariadením Komisie (ES) č. 287/2008 z 28. marca 2008 o predĺžení obdobia platnosti uvedeného v článku 2c ods. 3 nariadenia (ES) č. 1702/2003

nariadením Komisie (ES) č. 1057/2008 z 27. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok II k prílohe k nariadeniu (ES) č. 1702/2003 o osvedčení o overení letovej spôsobilosti (formulár 15a EASA)

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 4, príloha. Prechodné obdobia uvedené v tomto nariadení určí spoločný výbor.

č. 2042/2003

Nariadenie Komisie (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností

zmenené a doplnené:

nariadením Komisie (ES) č. 707/2006 z 8. mája 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2042/2003, pokiaľ ide o povolenia na limitované trvanie a prílohy I a III

nariadením Komisie (ES) č. 376/2007 z 30. marca 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2042/2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností

nariadením Komisie (ES) č. 1056/2008 z 27. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2042/2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 6, prílohy I až IV

č. 94/56

Smernica Rady 94/56/ES z 21. novembra 1994, ktorou sa stanovujú základné princípy, ktorými sa riadi vyšetrovanie nehôd a incidentov v civilnom letectve

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 12

Pokiaľ ide o uplatňovanie článkov 9 a 12, pod pojmom »Komisia« sa rozumie »všetky ostatné zmluvné strany ECAA«.

č. 2003/42

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES z 13. júna 2003 o hlásení udalostí v civilnom letectve

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 11, prílohy I a II

č. 1321/2007

Nariadenie Komisie (ES) č. 1321/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 4

č. 1330/2007

Nariadenie Komisie (ES) č. 1330/2007 z 24. septembra 2007, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa článku 7 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 10, prílohy I až II

č. 104/2004

Nariadenie Komisie (ES) č. 104/2004 z 22. januára 2004 stanovujúce pravidlá organizácie a zloženia Odvolacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 7 a príloha

č. 736/2006

Nariadenie Komisie (ES) č. 736/2006 zo 16. mája 2006 o pracovných metódach Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na vykonávanie kontrol dodržiavania noriem

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 18

č. 768/2006

Nariadenie Komisie (ES) č. 768/2006 z 19. mája 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES vzhľadom na zhromažďovanie a výmenu informácií o bezpečnosti lietadiel, ktoré využívajú letiská Spoločenstva, a o riadení informačného systému.

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 5

č. 593/2007

Nariadenie Komisie (ES) č. 593/2007 z 31. mája 2007 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 12, článok 14 ods. 2, príloha

č. 2111/2005

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 13, príloha

č. 473/2006

Nariadenie Komisie (ES) č. 473/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 6, prílohy A až C

č. 474/2006

Nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

pravidelne menené a doplňované nariadeniami Komisie (2)

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 3, prílohy A až B

D.   BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA LETECTVA

č. 300/2008

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 18, článok 21, článok 24 ods. 2 – 3, príloha

č. 820/2008

Nariadenie Komisie (ES) č. 820/2008 z 8. augusta 2008 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 6, príloha, dodatok 1

č. 1217/2003

Nariadenie Komisie (ES) č. 1217/2003 zo 4. júla 2003 o ustanovení spoločných vymedzení národného programu kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 11, prílohy I a II

č. 1486/2003

Nariadenie Komisie (ES) č. 1486/2003 z 22. augusta 2003 ustanovujúce postupy pre vykonávanie inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 16

č. 1138/2004

Nariadenie Komisie (ES) č. 1138/2004 z 21. júna 2004, ktorým sa stanovuje spoločná definícia citlivých častí ochranných priestorov na letiskách

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 8

E.   ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

č. 2002/30

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/30/ES z 26. marca 2002 o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Spoločenstva

Zmenená a doplnená alebo upravená Aktom o pristúpení z roku 2003 a Aktom o pristúpení z roku 2005

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 15, prílohy I a II

č. 2002/49

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 16, prílohy I až VI

č. 2006/93

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/93/ES z 12. decembra 2006 o regulácii prevádzky lietadiel podľa časti II kapitoly 3 zväzku I prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988)

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 5

F.   SOCIÁLNE ASPEKTY

č. 1989/391

Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci.

zmenená a doplnená:

smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/391/EHS, jej samostatné smernice, ako aj smernice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES s cieľom zjednodušiť a zracionalizovať správy o vykonávaní v praxi

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 16 a 18 až 19

č. 2003/88

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 19, 21 až 24 a 26 až 29

č. 2000/79

Smernica Rady 2000/79/ES z 27. novembra 2000, ktorá sa týka Európskej dohody o organizácii pracovného času mobilných pracovníkov civilného letectva, ktorú uzavrela Asociácia európskych leteckých spoločností (AEA), Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF), Európska asociácia civilných letcov (ECA), Európska asociácia regionálnych leteckých spoločností (ERA) a Asociácia nezávislých leteckých dopravcov (IACA)

Uplatniteľné ustanovenia: články 2 až 3, príloha

G.   OCHRANA SPOTREBITEĽA

č. 90/314

Smernica Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 10

č. 93/13

Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 10 a príloha

Pokiaľ ide o uplatňovanie článku 10, pod pojmom »Komisia« sa rozumie »všetky ostatné zmluvné strany ECAA«.

č. 95/46

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 34

č. 2027/97

Nariadenie Rady (ES) č. 2027/97 z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd

zmenené a doplnené:

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002 z 13. mája 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2027/97

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 8

č. 2001/95

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 13, 16 a 18, prílohy I až II

č. 261/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 17

č. 1107/2006

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 16, prílohy I až II

H.   OSTATNÉ PRÁVNE PREDPISY

č. 2299/1989

Nariadenie Rady (EHS) č. 2299/1989 z 24. júla 1989 o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov

zmenené a doplnené:

nariadením Rady (EHS) č. 3089/93 z 29. októbra 1993, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2299/89

nariadením Rady (ES) č. 323/1999 z 8. februára 1999, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2299/89

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 22 a príloha

č. 91/670

Smernica Rady 91/670/EHS zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní licencií leteckého personálu pre výkon činností v civilnom letectve

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 8 a príloha

č. 437/2003

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave

zmenené a doplnené:

nariadením Komisie (ES) č. 1358/2003 z 31. júla 2003, ktorým sa vykonáva a mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003

nariadením Komisie (ES) č. 546/2005 z 8. apríla 2005, ktorým sa upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003, pokiaľ ide o prideľovanie kódov vykazujúceho štátu, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1358/2003, pokiaľ ide o aktualizáciu zoznamu letísk Spoločenstva

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 11, prílohy I a II

č. 1358/2003

Nariadenie Komisie (ES) č. 1358/2003 z 31. júla 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave a ktorým sa menia a dopĺňajú jeho prílohy I a II

zmenené a doplnené:

nariadením Komisie (ES) č. 158/2007 zo 16. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1358/2003, pokiaľ ide o zoznam letísk v Spoločenstve

Uplatniteľné ustanovenia: články 1 až 4, prílohy I až III

č. 2003/96

Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny

Uplatniteľné ustanovenia: článok 14 ods. 1 písm. b) a článok 14 ods. 2‘


(1)  Podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1244 z 10. júna 1999.

(2)  Posledná zmena a doplnenie pred schôdzou Spoločného výboru ECAA v decembri 2008 sa nachádza v nariadení Komisie (ES) č. 1131/2008 zo 14. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva


18.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/18


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 16. marca 2009,

ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh klinček (Dianthus caryophyllus L., línie 123.8.12) s geneticky modifikovanou farbou kvetu

[oznámené pod číslom K(2009) 1673]

(Iba holandské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2009/244/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (1), a najmä na jej prvý pododsek ods. 1 článku 18,

po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín,

keďže:

(1)

Podľa smernice 2001/18/ES, uvedenie výrobku, ktorý obsahuje geneticky modifikovaný organizmus alebo kombináciu geneticky modifikovaných organizmov, alebo pozostáva z takéhoto organizmu alebo kombinácie takýchto organizmov na trh, podlieha písomnému súhlasu, ktorý udeľuje príslušný orgán členského štátu, ktorý dostal ohlásenie o uvedení tohto výrobku na trh v súlade s postupom ustanoveným v smernici.

(2)

V marci 2007 spoločnosť Florigene Ltd, Melbourne, Austrália, predložila príslušnému orgánu Holandska ohlásenie o uvedení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línie 123.8.12) na trh.

(3)

Ohlásenie sa vzťahuje na dovoz, distribúciu a maloobchodný predaj klinčeka Dianthus caryophyllus L., línie 123.8.12 ako v prípade iných klinčekov.

(4)

V súlade s postupom ustanoveným v článku 14 smernice 2001/18/ES príslušný holandský orgán pripravil hodnotiacu správu, ktorú predložil Komisii a príslušným orgánom ostatných členských štátov. V hodnotiacej správe sa dospelo k záveru, že sa nenašli dôvody, prečo by sa nemal udeliť súhlas s uvedením rezaných kvetov geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línie 123.8.12) určeného na okrasné účely na trh, ak budú splnené osobitné podmienky.

(5)

Príslušné orgány ostatných členských štátov vzniesli námietky proti uvedeniu výrobku na trh.

(6)

V stanovisku, ktoré prijal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len EFSA) (2)12. marca 2008 (uverejnené 26. marca 2008), sa uvádza, že na základe všetkých poskytnutých údajov nie je pravdepodobné, že by rezané kvety geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línie 123.8.12) mali nepriaznivý účinok na zdravie ľudí a zvierat alebo na životné prostredie v súvislosti s ich navrhovaným použitím na okrasné účely. EFSA tiež zistil, že rozsah plánu monitorovania, ktorý ohlasovateľ predložil, je v súlade so zamýšľaným použitím klinčeka.

(7)

Po preskúmaní úplného ohlásenia, dodatočných informácií od ohlasovateľa, špecifických výhrad členských štátov ako aj stanoviska úradu EFSA sa zistilo, že nie je dôvod obávať sa, že by uvedenie rezaných kvetov geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línie 123.8.12) na trh malo nepriaznivý účinok na zdravie ľudí alebo zvierat alebo na životné prostredie v súvislosti s ich navrhovaným použitím na okrasné účely.

(8)

Geneticky modifikovanému klinčeku (Dianthus caryophyllus L., línie 123.8.12) bol na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (3) a na účely nariadenia Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy (4), pridelený jedinečný identifikačný znak.

(9)

V zmysle stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín na zamýšľané použitie nie je potrebné vytvoriť osobitné podmienky, pokiaľ ide o zaobchádzanie s výrobkom, jeho balenie, či ochranu jednotlivých ekosystémov, životného prostredia alebo zemepisných oblastí.

(10)

Navrhovaný text by mal buď na etikete alebo v sprievodnom letáčiku informovať prevádzkovateľov a konečných užívateľov, že rezané kvety Dianthus caryophyllus L., línie 123.8.12 nemožno použiť na účely konzumácie pre ľudí či zvieratá ani na pestovanie.

(11)

Detekčná metóda pre Dianthus caryophyllus L., línie 123.8.12, ako sa vyžaduje v prílohe III B.D 12 k smernici 2001/18/ES, bola overená, preskúšaná a uznaná v januári 2008 v referenčnom laboratóriu Spoločenstva zriadenom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (5).

(12)

Výbor zriadený podľa smernice 2001/18/ES nedoručil svoje stanovisko k navrhovaným opatreniam, ktoré mu predložila Komisia. Z toho dôvodu Komisia predložila Rade návrh týkajúci sa týchto opatrení. Keďže do skončenia lehoty ustanovenej v článku 30 ods. 2 smernice 2001/18/ES Rada ani neprijala navrhnuté opatrenia, ani proti nim nič nepodnikla v súlade s článkom 5 ods. 6 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6), mala by Komisia tieto opatrenia prijať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Súhlas

Príslušný orgán Holandska udelí v súlade s týmto rozhodnutím písomný súhlas s uvedením výrobku, ktorý je podľa oznámenia spoločnosti Florigene Ltd, Melbourne, Austrália (zn. C/NL/06/01) špecifikovaný v článku 2, na trh.

V súhlase sa v súlade s článkom 19 ods. 3 smernice 2001/18/ES jednoznačne stanovia podmienky, ktorým súhlas podlieha a ktoré sú vymenované v článkoch 3 a 4.

Článok 2

Výrobok

1.   Geneticky modifikované organizmy, ktoré sa majú uviesť na trh ako výrobok, ďalej len „výrobok“, sú rezané kvety klinčeka (Dianthus caryophyllus L.) s modifikovanou farbou kvetu, získané z bunkovej kultúry Dianthus caryophyllus L., transformované baktériou Agrobacterium tumefaciens, kmeňom AGL0, za použitia vektora pCGP1991, čím vznikla línia 123.8.12.

Výrobok obsahuje tieto DNA v troch kazetách:

a)

Kazeta 1

Gén dfr petúnie z X hybrida petúnie kódujúci dihydroflavonol 4-reduktázu (DFR), kľúčový enzým v biosyntéze antokyánu. Gén dfr je ovládaný vlastným promótorom a terminátorom.

b)

Kazeta 2

Promótor z génu papuľky väčšej kódujúci chalkón syntázu, flavonoid 3’5’ hydroxylázu (F3’5’H) petúnie z cDNA, kľúčový enzým v biosyntéze antokyánu, terminátor z génu petúnie kódujúci fosfolipidový transferový proteín homológ.

Výsledkom súbežnej expresie oboch dfr a f3’5’h génov v klinčeku je syntéza modifikovaného flavonoidu v kvetoch a následné vytvorenie modrého pigmentu delfinidínu.

c)

Kazeta 3

Promótor 35S mozaikového vírusu karfiolu, neprepisovanej oblasti z cDNA korešpondujúcej s génom petúnie kódujúcim chlorofyl a/b viažuci proteín 5, gén SuRB (als) kódujúci mutovaný proteín acetolaktát syntázy (ALS), ktorý zabezpečuje toleranciu voči sulfonylurei, odvodený z Nicotiana tabacum vrátane svojho terminátora.

Tento gén sa použil pri selekcii in vitro.

2.   Písomný súhlas sa vzťahuje na potomstvo získané vegetatívnou reprodukciou geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línie 123.8.12).

Článok 3

Podmienky uvedenia na trh

Výrobok sa môže využívať len na okrasné účely a jeho pestovanie nie je povolené. Tento výrobok sa môže umiestňovať na trh len za nasledovných podmienok:

a)

obdobie platnosti súhlasu je 10 rokov od dátumu jeho vystavenia;

b)

jedinečný identifikačný znak výrobku je FLO-4Ø689-6;

c)

bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 25 smernice 2001/18/ES, metodológia na detekciu a identifikáciu výrobku vrátane experimentálnych údajov preukazujúcich špecifickosť metodológie, ako je overenie referenčným laboratóriom Spoločenstva, je zverejnené na stránke http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu;

d)

bez toho, aby bol dotknutý článok 25 smernice 2001/18/ES, držiteľ súhlasu poskytne príslušným úradom a inšpekčným útvarom členských štátov, ako aj kontrolným laboratóriám Spoločenstva kedykoľvek na požiadanie pozitívne a negatívne kontrolné vzorky výrobku alebo jeho genetického materiálu, alebo referenčných materiálov;

e)

buď na etikete výrobku, alebo v sprievodnej dokumentácii sa nachádza text so slovami „Tento výrobok je geneticky modifikovaný klinček“ a text „nie je určený na konzumáciu pre ľudí či zvieratá ani na pestovanie“.

Článok 4

Monitorovanie

1.   Počas obdobia platnosti súhlasu držiteľ súhlasu zabezpečí, aby sa zaviedol a vykonával plán monitorovania, ktorý sa nachádza v ohlásení a pozostáva zo všeobecného plánu na kontrolu akýchkoľvek nepriaznivých vplyvov na zdravie ľudí a zvierat alebo na životné prostredie objavujúce sa pri používaní alebo pri zaobchádzaní s výrobkom uvedeným v článku 2 ods. 1.

2.   Držiteľ súhlasu priamo informuje prevádzkovateľov a užívateľov o bezpečnosti a všeobecných vlastnostiach výrobku a o podmienkach monitorovania vrátane primeraných riadiacich opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade náhodného vypestovania.

3.   Držiteľ súhlasu podáva Komisii a príslušným orgánom členských štátov výročné správy o výsledkoch všetkých monitorovacích aktivít. Prvú výročnú správu predloží jeden rok od konečného schválenia.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 20 smernice 2001/18/ES, držiteľ súhlasu v prípade potreby a po dohode s Komisiou a s príslušným orgánom členského štátu, ktorý dostal pôvodné ohlásenie, a/alebo príslušný orgán členského štátu, ktorý dostal pôvodné ohlásenie, po dohode s Komisiou revidujú oznámený plán monitorovania podľa výsledkov monitorovacej činnosti. Návrhy revidovaného monitorovacieho plánu sa predložia príslušným orgánom členských štátov.

5.   Držiteľ súhlasu musí Komisii a príslušným orgánom členských štátov dokázať, že:

a)

prostredníctvom existujúcich monitorovacích sietí (vrátane vnútroštátnych botanických prieskumných sietí a služieb na ochranu rastlín) uvedených v pláne monitorovania, ktorý sa nachádza v ohlásení, sa zhromažďujú informácie súvisiace s monitorovaním výrobku a

b)

existujúce monitorovacie siete uvedené v písm. a) súhlasili s tým, že uvedené informácie držiteľovi súhlasu sprístupnia pred dátumom predloženia správ o monitorovaní Komisii a príslušným orgánom členských štátov podľa ods. 3.

Článok 5

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 16. marca 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(2)  Vestník EFSA (2008) 662, 1-21 „Stanovisko vedeckej rady o geneticky modifikovanom organizme na žiadosť Komisie v súvislosti s oznámením od Florigene (zn. C/NL/06/01) o umiestnení na trh geneticky modifikovaného klinčeka Moonacqua 123.8.12 s modifikovanou farbou na dovoz rezaných kvetov na okrasné účely podľa časti C smernice 2001/18/ES.“

(3)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.

(4)  Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


Európska centrálna banka

18.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 72/21


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 6. marca 2009

o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (ES) č. 958/2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2007/8)

(ECB/2009/4)

(2009/245/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 958/2007 z 27. júla 2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2007/8) (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 2,

keďže článok 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 958/2007 (ECB/2007/8) ustanovuje, že výnimky z požiadaviek na štatistické vykazovanie sa môžu udeliť investičným fondom podliehajúcim vnútroštátnym pravidlám o účtovníctve, ktoré umožňujú oceňovanie ich aktív menej často ako raz za štvrťrok. Ďalej sa ustanovuje, že o kategóriách investičných fondov, ktorým na základe voľného uváženia národné centrálne banky udelia výnimky, rozhodne Rada guvernérov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výnimky

Kategórie investičných fondov, ktorým na základe voľného uváženia národné centrálne banky udelia výnimky podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 958/2007 (ECB/2007/8), sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu. Rada guvernérov preskúma tieto kategórie najmenej raz za tri roky.

Článok 2

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie je určené národným centrálnym bankám členských štátov, ktoré prijali euro.

Vo Frankfurte nad Mohanom 6. marca 2009

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 211, 11.8.2007, s. 8.


PRÍLOHA

Kategórie investičných fondov, ktorým sa môžu udeliť výnimky podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 958/2007 (ECB/2007/8)

Členský štát

Názov kategórie investičných fondov

Právny akt týkajúci sa danej kategórie

Právny akt upravujúci frekvenciu oceňovania

Frekvencia oceňovania podľa vnútroštátnych právnych predpisov

Názov právneho aktu

Číslo/dátum právneho aktu

Príslušné ustanovenia

Názov právneho aktu

Číslo/dátum právneho aktu

Príslušné ustanovenia

Grécko

Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

(realitné investičné spoločnosti)

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

(zákon o podielových fondoch nehnuteľností – realitných investičných spoločnostiach a iné právne ustanovenia)

č. 2778 z 30. decembra 1999

článok 21

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας — Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις

(zákon o podielových fondoch nehnuteľností – realitných investičných spoločnostiach a iné právne ustanovenia)

č. 2778 z 30. decembra 1999

článok 22 ods. 7 a článok 27 ods. 3 a 4

ročná

Francúzsko

Fonds commun de placement à risque

(podielové fondy rizikového kapitálu)

Code monétaire et financier

(Menový a finančný zákonník)

 

kapitola IV oddiel 1 pododdiel 10 L 214-36

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

(všeobecné nariadenie Úradu pre finančné trhy)

 

zväzok IV článok 141-13

polročná

Francúzsko

Sociétés civiles de placement immobilier

(realitné investičné spoločnosti)

Code monétaire et financier

 

kapitola IV oddiel 3 L 214-50 až L 214-84

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

 

zväzok IV článok 422-44

ročná

Francúzsko

Organismes de placement collectif immobilier

(podniky kolektívneho investovania do nehnuteľností)

Code monétaire et financier

 

kapitola IV oddiel 5 L 214-89 až L 214-146

Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

 

zväzok IV článok 424-66

polročná

Taliansko

Fondi chiusi

(uzavreté fondy)

Decreto legislativo — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

(legislatívna vyhláška – všetky ustanovenia v oblasti finančného sprostredkovania)

č. 58 z 24. februára 1998

časť I článok 1,

časť II článok 37

Provvedimento della Banca d’Italia — Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio

(predpis Banca d’Italia – nariadenie o kolektívnej správe úspor)

14. apríl 2005

hlava V kapitola 1 oddiel II odsek 46

polročná

Decreto ministeriale — Regolamento attuativo dell’articolo 37 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58

(ministerská vyhláška – nariadenie, ktorým sa vykonáva článok 37 legislatívnej vyhlášky č. 58 z 24. februára 1998)

č. 228 z 24. mája 1999

kapitola II článok 12

Portugalsko

Fundos de capital de risco

(fondy rizikového kapitálu)

Decreto-Lei

(nariadenie vlády s mocou zákona)

č. 375/2007 z 8. novembra 2007

článok 18

Regulamento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

(nariadenie Komisie pre trh s cennými papiermi)

č. 1/2008 zo 14. februára 2008

článok 4 a článok 11

polročná