ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 68

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
13. marca 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 195/2009 z 12. marca 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/14/ES z 11. marca 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu ( 1 )

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/182/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. septembra 2007 schéma pomoci C 12/06 (ex N 132/05), ktorú plánuje zaviesť Česká Republika na podporu kombinovanej dopravy [oznámené pod číslom K(2007) 4134]  ( 1 )

8

 

 

2009/183/ES

 

*

Rozhodnutie Štatistického výboru Spoločenstva a Švajčiarska č. 2/2008 z 21. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha A k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky

14

 

 

2009/184/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. marca 2009, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú T45 (ACS-BNØØ8-2) alebo sú z nej vyrobené, v dôsledku obchodovania s touto repkou olejnou v tretích krajinách do roku 2005 [oznámené pod číslom K(2009) 1541]  ( 1 )

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

13.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 195/2009

z 12. marca 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. marca 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. marca 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

148,7

JO

78,3

MA

56,2

TN

134,4

TR

96,6

ZZ

102,8

0707 00 05

EG

147,3

JO

158,4

MA

78,7

MK

139,3

TR

165,6

ZZ

137,9

0709 90 70

JO

249,0

MA

58,2

TR

96,9

ZZ

134,7

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

43,5

IL

56,5

MA

45,2

TN

57,1

TR

61,6

ZZ

52,8

0805 50 10

EG

51,3

MA

61,0

TR

50,9

ZZ

54,4

0808 10 80

AR

102,3

BR

82,7

CA

86,3

CL

79,2

CN

85,6

MK

22,7

US

117,7

UY

68,9

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

77,7

CL

163,9

CN

44,9

US

104,6

ZA

92,9

ZZ

96,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


SMERNICE

13.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/3


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/14/ES

z 11. marca 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/19/ES o systémoch ochrany vkladov, pokiaľ ide o úroveň krytia a výplatnú lehotu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 47 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Rada sa 7. októbra 2008 zhodla na tom, že je prioritou obnoviť dôveru vo finančný sektor a jeho náležité fungovanie. Rada prijala záväzok uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu vkladov jednotlivých sporiteľov a privítala zámer Komisie, podľa ktorého by sa mal urýchlene predložiť vhodný návrh na podporu zbližovania systémov ochrany vkladov.

(2)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES (3) sa už ustanovuje pre vkladateľov základné krytie. Vzhľadom na prebiehajúce finančné otrasy je však nutné zlepšenie tohto krytia.

(3)

Súčasná minimálna úroveň krytia ustanovená v smernici 94/19/ES je 20 000 EUR, pričom členské štáty majú možnosť stanoviť vyššie krytie. Táto úroveň sa však pre veľký počet vkladov v Spoločenstve ukázala byť nedostatočná. Aby si vkladatelia zachovali dôveru v systém a finančné trhy dosiahli väčšiu stabilitu, minimálna úroveň krytia by sa mala zvýšiť na 50 000 EUR. Do 31. decembra 2010 by sa krytie úhrnných vkladov každého vkladateľa malo stanoviť na 100 000 EUR, ak Komisia v hodnotení vplyvu, ktoré má predložiť Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2009, nedospeje k záveru, že takéto zvýšenie a takáto harmonizácia sú neprimerané a nie sú finančne únosné pre všetky členské štáty, aby sa zabezpečila ochrana spotrebiteľa a finančná stabilita v Spoločenstve a aby sa predišlo narušeniam hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi. V prípade, že hodnotenie vplyvu preukáže nevhodnosť takéhoto zvýšenia a takejto harmonizácie, mala by Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade vhodné návrhy.

(4)

Na všetkých vkladateľov by sa mala uplatňovať rovnaká úroveň krytia bez ohľadu na to, či euro je alebo nie je menou členského štátu. Členské štáty, ktoré nie sú v eurozóne, by však mali mať možnosť zaokrúhliť sumy, ktoré sú výsledkom prepočtu, bez toho, aby ohrozili rovnocennú ochranu vkladateľov.

(5)

V správe, ktorú predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade, by sa mali analyzovať všetky súvisiace otázky, ako sú započítanie a vzájomné pohľadávky, určenie príspevkov do systémov, rozsah produktov a vkladateľov, na ktoré sa má krytie vzťahovať, ako aj účinnosť cezhraničnej spolupráce medzi systémami ochrany vkladov a súvislosť medzi systémami ochrany vkladov a alternatívnymi prostriedkami vyplatenia vkladateľov, napríklad mechanizmami núdzového vyplácania. Členské štáty by na účely tejto správy mali zozbierať relevantné údaje a poskytnúť ich na požiadanie Komisii.

(6)

Niektoré členské štáty zriadili systémy ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES, ktoré poskytujú plné krytie určitých druhov dlhodobých vkladov, akými sú napríklad nároky na dôchodky. Je potrebné rešpektovať práva a očakávania vkladateľov v takýchto systémoch.

(7)

Niektoré členské štáty zriadili alebo majú v úmysle zriadiť systémy ochrany vkladov podľa smernice 94/19/ES, ktoré poskytujú plné krytie určitých dočasne zvýšených účtovných bilancií. Komisia by mala do 31. decembra 2009 zhodnotiť, či by sa malo zachovať alebo zaviesť plné krytie určitých dočasne zvýšených účtovných bilancií.

(8)

Táto smernica by nemala mať vplyv na fungovanie systémov, ktoré chránia samotné úverové inštitúcie, a najmä zabezpečujú ich likviditu a solventnosť, čím vkladateľom zaručujú ochranu minimálne rovnocennú tej, ktorú poskytujú systémy ochrany vkladov, a na dobrovoľné systémy kompenzácie vkladateľov, ktoré nie sú zavedené alebo oficiálne uznané členským štátom.

(9)

Členské štáty by mali povzbudiť systémy ochrany vkladov, aby zvážili uzatvorenie dohôd alebo vylepšenie existujúcich dohôd týkajúcich sa ich príslušných záväzkov.

(10)

V súčasnosti ustanovená výplatná lehota v trvaní troch mesiacov, ktorú je možné predĺžiť na deväť mesiacov, odporuje potrebe zachovávať dôveru vkladateľov a nespĺňa ich potreby. Výplatná lehota by sa preto mala skrátiť na obdobie dvadsať pracovných dní. Táto lehota by sa mala predlžovať len vo výnimočných prípadoch a len po schválení príslušnými orgánmi. Komisia by do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o účinnosti a lehotách postupov vyplácania, v ktorej zhodnotí primeranosť ďalšieho skrátenia lehoty na desať pracovných dní.

(11)

Zároveň by sa v prípadoch, keď k výplate dochádza na základe rozhodnutia príslušných orgánov, rozhodovacie obdobie, ktoré je v súčasnosti ustanovené v trvaní 21 dní, malo skrátiť na päť pracovných dní, aby sa neohrozilo urýchlené vyplácanie. Príslušné orgány by sa však najprv mali presvedčiť, že úverová inštitúcia nedokázala vyplatiť vklady, ktoré sú splatné. Na toto posúdenie by sa mali vzťahovať súdne alebo správne postupy v členských štátoch.

(12)

Vklady sa môžu považovať za nedostupné, keď počiatočné intervenčné alebo reorganizačné opatrenia boli neúspešné. To by príslušným orgánom nemalo brániť vynakladať ďalšie úsilie na reštrukturalizáciu počas výplatného obdobia.

(13)

Členské štáty by sa mali zamerať na zabezpečenie kontinuity bankových služieb a prístupu bánk k likvidite, a to najmä v obdobiach finančných otrasov. Na tento účel sa členské štáty vyzývajú, aby čo najskôr prijali opatrenia na zabezpečenie núdzových platieb primeraných súm na základe žiadosti dotknutého vkladateľa do troch dní od podania tejto žiadosti. Keďže skrátenie súčasnej trojmesačnej výplatnej lehoty sa pozitívne prejaví na dôvere vkladateľa a riadnom fungovaní finančných trhov, mali by členské štáty a ich systémy ochrany vkladov zabezpečiť, aby bola výplatná lehota čo najkratšia.

(14)

Smernica 94/19/ES umožňuje členským štátom obmedziť krytie stanovením určitého percenta. Ukázalo sa, že táto možnosť podkopáva dôveru vkladateľa, preto by sa mala zrušiť.

(15)

Opatrenia potrebné na vykonávanie smernice 94/19/ES by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(16)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená upravovať úroveň krytia v závislosti od inflácie v Európskej únii na základe zmien v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien, ktorý uverejňuje Komisia. Keďže toto opatrenie má všeobecnú pôsobnosť a jeho cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 94/19/ES, musí sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(17)

Keďže ciele tejto smernice, a to harmonizáciu úrovní krytia a výplatných lehôt, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov kvôli veľkému množstvu rôznych predpisov, ktoré platia v právnych systémoch rôznych členských štátov, ale z týchto dôvodov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(18)

Smernica 94/19/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(19)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (5) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 94/19/ES

Smernica 94/19/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 bode 3 bode i) sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Príslušné orgány urobia toto rozhodnutie v čo najskoršom možnom termíne, a v žiadnom prípade nie neskôr ako päť pracovných dní po tom, čo sa po prvýkrát presvedčia, že úverová inštitúcia nevyplatila vklady, ktoré sú splatné, alebo“.

2.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1 až 4 členské štáty zabezpečia, aby systémy ochrany vkladov navzájom spolupracovali.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„6.   Komisia prehodnotí fungovanie tohto článku minimálne každé dva roky a v prípade potreby navrhne jeho zmeny a doplnenia.“

3.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty zabezpečia, že úhrnné vklady každého vkladateľa sú kryté minimálne do výšky 50 000 EUR v prípade, že sa vklady stanú nedostupnými.

1a.   Najneskôr do 31. decembra 2010 členské štáty zabezpečia, že krytie úhrnných vkladov každého vkladateľa je stanovené na 100 000 EUR v prípade, že sa vklady stanú nedostupnými.

Ak Komisia v správe uvedenej v článku 12 dospeje k záveru, že takéto zvýšenie a takáto harmonizácia sú neprimerané a nie sú finančne únosné pre všetky členské štáty, aby sa zabezpečila ochrana spotrebiteľa a finančná stabilita v Spoločenstve a aby sa predišlo cezhraničným deformáciám medzi členskými štátmi, predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na zmenu a doplnenie prvého pododseku.

1b.   Členské štáty, ktoré nie sú v eurozóne, prepočítajú sumy vyjadrené v eurách v odsekoch 1 a 1a na svoje domáce meny, pričom zabezpečia, že sumy v domácej mene skutočne vyplatené vkladateľom zodpovedajú sumám stanoveným v tejto smernici.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Odsek 1a nevylučuje možnosť ponechať v platnosti ustanovenia, ktoré pred 1. januárom 2008 umožňovali hlavne zo sociálnych dôvodov plné krytie určitých druhov vkladov.“;

c)

odsek 4 sa vypúšťa;

d)

dopĺňa sa tento odsek:

„7.   Komisia môže upravovať sumy uvedené v odsekoch 1 a 1a v závislosti od inflácie v Európskej únii na základe zmien v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien, ktorý uverejňuje Komisia.

Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 7a ods. 2.“

4.

Vkladá tento článok:

„Článok 7a

1.   Komisii pomáha Európsky výbor pre bankovníctvo zriadený rozhodnutím Komisie 2004/10/ES (6).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7), so zreteľom na jeho článok 8.

5.

V článku 9 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Členské štáty zabezpečia, že úverové inštitúcie sprístupnia súčasným a potenciálnym vkladateľom údaje potrebné na identifikáciu systému ochrany vkladov, ktorých členmi sú inštitúcia a jej pobočky v rámci Spoločenstva, alebo akýchkoľvek alternatívnych systémov ustanovených v druhom pododseku článku 3 ods. 1 alebo v článku 3 ods. 4. Vkladatelia sú informovaní o pravidlách systému ochrany vkladov alebo iného uplatniteľného systému vrátane objemu a rozsahu krytia, ktoré poskytuje systém ochrany vkladov. Ak vklad nie je chránený systémom ochrany vkladov v súlade s článkom 7 ods. 2, úverová inštitúcia o tom vkladateľa náležite informuje. Všetky informácie musia byť sprístupnené jasným a zrozumiteľným spôsobom.

Informácia o podmienkach kompenzácie a o formálnych náležitostiach, ktorých splnenie sa vyžaduje na získanie kompenzácie, sa poskytne na požiadanie.“

6.

Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Systémy ochrany vkladov musia byť schopné vyplácať riadne overené nároky vkladateľov týkajúce sa nedostupných vkladov do dvadsať pracovných dní odo dňa, keď príslušné orgány rozhodnú v zmysle článku 1 odseku 3 bodu i) alebo keď súd vydá rozhodnutie v zmysle článku 1 odseku 3 bodu ii). Táto lehota zahŕňa aj čas na zhromažďovanie a postúpenie presných údajov o vkladateľoch a vkladoch, ktoré sú nevyhnutné na overovanie nárokov.

Za celkom výnimočných okolností môže systém ochrany vkladov požiadať príslušné orgány o predĺženie tejto lehoty. Toto predĺženie nesmie prekročiť desať pracovných dní.

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 16. marca 2011 správu o účinnosti a lehotách postupov vyplácania, v ktorej posúdi, či by bolo možné skrátiť lehotu uvedenú v prvom pododseku na desať pracovných dní.

Členské štáty zabezpečia, aby systémy ochrany vkladov vykonávali pravidelné testovania svojich systémov, a ak je to vhodné, aby boli informované v prípade, že príslušné orgány zistia v úverovej inštitúcii problémy, ktoré pravdepodobne môžu viesť k použitiu systémov ochrany vkladov.“;

b)

odsek 2 sa vypúšťa.

7.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

1.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 31. decembra 2009 správu o:

a)

harmonizácii mechanizmov financovania systémov ochrany vkladov, zameranú najmä na účinky chýbajúcej harmonizácie v prípade cezhraničnej krízy so zreteľom na dostupnosť kompenzačného vyplácania vkladov a so zreteľom na spravodlivú hospodársku súťaž a na prínosy a náklady takejto harmonizácie;

b)

vhodnosti a podmienkach poskytovania plného krytia niektorých dočasne zvýšených bilancií účtov;

c)

možných modeloch na zavedenie príspevkov založených na riziku;

d)

prínosoch a nákladoch možného zavedenia systému Spoločenstva na zabezpečenie ochrany vkladov;

e)

vplyve rozdielnych právnych predpisov na započítanie pohľadávok, pri ktorom sa pohľadávky vkladateľa spárujú s jeho dlhmi, o účinnosti systému a možných deformáciách, pričom sa berie do úvahy cezhraničná likvidácia;

f)

harmonizácii rozsahu krytých produktov a vkladateľov vrátane osobitných potrieb malých a stredných podnikov a miestnych úradov;

g)

prepojení medzi systémami ochrany vkladov a alternatívnymi prostriedkami vyplatenia vkladateľov, napríklad mechanizmami núdzového vyplácania.

Komisia v prípade potreby predloží vhodné návrhy na zmeny a doplnenia tejto smernice.

2.   Členské štáty oznámia Komisii a Európskemu výboru pre bankovníctvo, ak majú v úmysle zmeniť rozsah pôsobnosti alebo úroveň krytia vkladov, ako aj akékoľvek ťažkosti zaznamenané pri spolupráci s inými členskými štátmi.“

8.

Príloha III sa vypúšťa.

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 2009.

Odchylne od prvého pododseku členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 boom 3 bodom i) druhým pododsekom, s článkom 7 ods. 1a a 3 a s článkom 10 ods. 1 smernice 94/19/ES v znení tejto smernice najneskôr do 31. decembra 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 11. marca 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Ú. v. EÚ C 314, 9.12.2008, s. 1.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 18. decembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutia Rady z 26. februára 2009 a 5. marca 2009.

(3)  Ú. v. ES L 135, 31.5.1994, s. 5.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 36.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

13.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/8


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. septembra 2007

schéma pomoci C 12/06 (ex N 132/05), ktorú plánuje zaviesť Česká Republika na podporu kombinovanej dopravy

[oznámené pod číslom K(2007) 4134]

(Iba české znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2009/182/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedenými ustanoveniami, a so zreteľom na tieto uvedené ustanovenia (1),

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Listom zo 16. marca 2005 Stále zastúpenie Českej republiky informovalo o schéme pomoci na podporu kombinovanej dopravy. Pomoc bola zaevidovaná pod číslom N 132/05. Listom z 19. mája 2005 Komisia položila ďalšie otázky v súvislosti s touto schémou pomoci a české orgány naň odpovedali listom, ktorý zaevidovalo GR pre energetiku a dopravu 11. júla 2005. Dňa 14. júna 2005 sa uskutočnilo odborné stretnutie medzi českými orgánmi a útvarmi Komisie. Listom z 5. septembra 2005 Komisia poslala druhú žiadosť o informácie. České orgány odpovedali na túto žiadosť listom z 5. októbra 2005. Listom z 1. decembra 2005 Komisia poslala tretiu žiadosť o informácie. České orgány odpovedali na túto žiadosť listom z 9. januára 2006.

(2)

Listom zo 4. apríla 2006 Komisia oznámila Českej republike svoje rozhodnutie začať konanie v zmysle článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES vo vzťahu k jednému konkrétnemu opatreniu, ktoré sa týka pomoci na nákup určitých typov železničných vozňov pre kombinovanú dopravu, a nevzniesť žiadnu námietku vzhľadom na ostatné opatrenia schémy pomoci.

(3)

Rozhodnutie Komisie o začatí konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (2). Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili pripomienky.

(4)

Komisia nedostala od zainteresovaných strán žiadne pripomienky.

(5)

České orgány zaslali Komisii svoje pripomienky k rozhodnutiu Komisie zo 4. apríla 2006 listom z 9. mája 2006.

(6)

Listom z 1. februára 2007 české orgány informovali Komisiu o úpravách v oznámenej schéme pomoci v súvislosti s nákupom určitých typov železničných vozňov pre kombinovanú dopravu. Doplňujúce informácie boli Komisii predložené 27. apríla 2007. Listom z 28. júna 2007 české orgány informovali Komisiu o nových úpravách v schéme pomoci v súvislosti s nákupom určitých typov železničných vozňov pre kombinovanú dopravu.

2.   OPIS SCHÉMY POMOCI

2.1.   Cieľ

(7)

Cieľom tejto schémy pomoci je rozvíjať kombinovanú dopravu a dosiahnuť tak presun nákladnej prepravy z cestnej dopravy na iné druhy dopravy. Schéma sa skladá z niekoľkých podprogramov:

a)

podprogram 1: Pomoc na výstavbu nových, rozširovanie a modernizáciu už existujúcich terminálov kombinovanej dopravy;

b)

podprogram 2: Pomoc na nadobudnutie zariadení kombinovanej dopravy – investičné príspevky;

c)

podprogram 3: Pomoc pre začiatočnú fázu nových trás kombinovanej dopravy.

(8)

Touto schémou by sa malo hlavne zintenzívniť používanie nesprevádzanej kombinovanej dopravy, a to zlepšením jej konkurencieschopnosti.

2.2.   Právny základ

(9)

Právnym základom bude návrh uznesenia vlády Českej republiky o koncepcii rozvoja a podpory kombinovanej dopravy na obdobie rokov 2006 – 2010.

2.3.   Príjemcovia pomoci

(10)

Príjemcami budú prevádzkovatelia kombinovanej dopravy, železniční prepravcovia a prevádzkovatelia terminálov.

(11)

Majú na ňu nárok aj všetky spoločnosti EÚ, ktoré majú v Českej republike zaregistrované svoje sídlo, agentúry, pobočky alebo dcérske spoločnosti.

2.4.   Druh pomoci

(12)

Pomoc sa uskutoční formou nevratných dotácií.

V podprograme 2 sa ustanovuje pomoc formou investičných príspevkov na nadobudnutie vybavenia kombinovanej dopravy vrátane nákupu určitých typov železničných vozňov pre kombinovanú dopravu.

(13)

Opatrenia štátnej pomoci obsiahnuté v podprogramoch 1 a 3 a opatrenia obsiahnuté v podprograme 2, ktoré sa netýkajú pomoci na nákup určitých typov železničných vozňov pre kombinovanú dopravu, boli predmetom rozhodnutia Komisie prijatého 4. apríla 2006, ktorým sa začalo toto vyšetrovacie konanie. S výnimkou nákupu určitých typov železničných vozňov pre kombinovanú dopravu sa Komisia vo vzťahu k všetkým ostatným opatreniam rozhodla nevzniesť žiadne námietky. Toto rozhodnutie sa teda týka len pomoci na nákup určitých typov železničných vozňov pre kombinovanú dopravu.

(14)

České orgány vo svojom oznámení uvádzajú, že tieto špeciálne železničné vozne sa nemôžu použiť na tradičné železničné služby, ale výhradne a len na prepravu intermodálnych prepravných jednotiek. Tieto železničné vozne majú špeciálnu konštrukciu prispôsobenú len preprave intermodálnych prepravných jednotiek, a preto sa nemôžu použiť na prepravu tovaru, ktorý prepravujú tradičnými železničnými vozňami – tieto vozne napríklad nemajú dno, bočnice ani nožné lišty, sú však vybavené zaisťovacím mechanizmom (otočnými zámkami). Pomoc je určená len pre tieto špeciálne železničné vozne a žiadateľ musí dodať ich presnú špecifikáciu a používať ich len na konkrétnej novej trase kombinovanej dopravy. Základným cieľom podporného programu je zabezpečiť nevyhnutné množstvo železničných vozňov pre konkrétnu trasu kombinovanej dopravy alebo železničné vozne pre „nové“ systémy kombinovanej dopravy (napr. príprava cestných prívesných vozidiel), ktoré sa v Českej republike zatiaľ nevyskytujú. Rovnaké zásady sa uplatnia aj v prípade špeciálnych cestných vozidiel pre kombinovanú dopravu a pomoc bude zahŕňať aj intermodálne prepravné jednotky s výnimkou kontajnerov ISO.

2.5.   Miera, rozpočet a dĺžka trvania pomoci

(15)

Miera pomoci tvorí 30 % oprávnených nákladov.

(16)

Očakávaný rozpočet na obdobie rokov 2006 až 2010 je 1 580 miliónov CZK (55 702 450 EUR) na celý program.

2.6.   Postup

(17)

Postup pri poskytovaní pomoci, posúdenie projektu, kumulácia a kontrolné opatrenia zostávajú bez zmeny, tak ako ich Komisia schválila vo svojom rozhodnutí zo 4. apríla 2006.

3.   DÔVODY ZAČATIA KONANIA VO VECI FORMÁLNEHO ZISŤOVANIA: POCHYBNOSTI KOMISIE, POKIAĽ IDE O ZLUČITEĽNOSŤ SO ZMLUVOU O ES V PRÍPADE POMOCI NA ŠPECIÁLNE ŽELEZNIČNÉ VOZNE PRE KOMBINOVANÚ DOPRAVU

(18)

Pokiaľ ide o konkrétnu časť pomoci týkajúcu sa špeciálnych železničných vozňov pre kombinovanú dopravu, Komisia mala pochybnosti, či ju možno vyhlásiť za zlučiteľnú so Zmluvou o ES.

(19)

Vzhľadom na politiku Komisie podporovať kombinovanú dopravu by bolo možné považovať predmetné opatrenie za zlučiteľné na základe článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES, pokiaľ by sa zaručilo, že železničné vozne, na ktorých nákup sa pomoc vzťahuje, sa budú využívať len na prevádzkovanie kombinovanej dopravy. Komisia nemala v štádiu začatia konania k dispozícii dostatok informácií, aby mohla s konečnou platnosťou určiť, či tieto vozne možno používať výlučne v rámci služieb kombinovanej dopravy.

(20)

Na druhej strane by pomoc na nadobudnutie vozňového parku, ktorý by nebol určený výlučne pre potreby kombinovanej dopravy, bolo možné vyhlásiť za zlučiteľnú, keby boli príjemcami pomoci iba malé alebo stredné podniky (MSP). Článkom 4 ods. 5 nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (3) sa povoľuje pomoc v podobe investícií do železničných vozňov pre malé a stredné podniky. Miera pomoci stanovená článkom 4 ods. 2 je konkrétne 15 % pre malé podniky a 7,5 % pre stredné podniky. S cieľom uplatniť uvedené ustanovenia si Komisia vyžiadala uistenie, že z plánovaného opatrenia budú mať prospech iba malé a stredné podniky, a to v rámci uvedených prahov.

4.   PRIPOMIENKY ČESKEJ REPUBLIKY

A.   Pripomienky k rozhodnutiu o začatí konania vo veci formálneho zisťovania

(21)

Orgány Českej republiky predložili vo svojom liste z 9. mája 2006 tieto pripomienky.

(22)

Navrhovaná pomoc je určená na nákup špeciálnych železničných vozňov s plánovaným použitím výlučne na kombinovanú dopravu, ktoré nemožno vzhľadom na ich špeciálnu konštrukciu používať na iné účely v rámci železničnej dopravy.

(23)

Podľa medzinárodného systému písmenového označenia UIC patria tieto vozne do kategórie S, prípadne L. Kategória „S“ znamená plošinový podvozkový vozeň so špecifickou stavbou, „L“ znamená plošinový dvojnápravový vozeň so špecifickou stavbou. Vozne týchto kategórií majú špeciálne konštrukčné riešenie (špecifickú stavbu), upravené výhradne na prepravu intermodálnych prepravných jednotiek, čo znemožňuje ich využitie na prepravu tovaru rovnakým spôsobom ako na iných železničných vozňoch. Nákladný priestor vozňov týchto kategórií tvorí rámová konštrukcia so zaisťovacím mechanizmom alebo inými špeciálnymi súčasťami či zariadeniami, ktoré sú nevyhnutné na upevnenie intermodálnych prepravných jednotiek či manipuláciu s nimi. Nemajú teda celoplošné dno, bočnice či klanice a nožné lišty, takže na ne nemožno pripevniť iný druh nákladu ako intermodálnu prepravnú jednotku. V Európe existuje približne 100 typov vozňov týchto kategórií.

(24)

Pomoc na nákup predmetných vozňov má prispieť k zabezpečeniu špeciálnych železničných vozňov pre nové trasy kombinovanej dopravy alebo železničných vozňov pre „nové“ systémy kombinovanej dopravy, ktoré sa dosiaľ v Českej republike neprevádzkujú vôbec (napr. preprava cestných návesov) alebo len v malom rozsahu (napr. preprava výmenných nadstavieb).

(25)

Špeciálne železničné vozne, ktorých nadobudnutie by sa financovalo z verejných zdrojov, by bolo možné použiť len v rámci novej trasy kombinovanej dopravy a za podmienok vopred stanovených v rozhodnutí vlády uvedenom v úvodnom ustanovení 9. Výška dotácie môže byť maximálne 30 % celkových nákupných nákladov. Počet nadobudnutých vozňov, výšku dotácie, plnenie podmienok programu a kvalitu podnikateľského zámeru bude posudzovať hodnotiaca komisia.

(26)

V pravidelných trojmesačných intervaloch v priebehu stanoveného obdobia bude príjemca pomoci predkladať ministerstvu dopravy okrem iného informácie o prevádzke novej trasy a využívaní železničných vozňov (nadobudnutých prostredníctvom dotácie). Popritom monitorovanie ministerstvom dopravy sa bude naďalej sústreďovať na účtovné a inventárne záznamy a náhodné fyzické kontroly predmetných vozňov.

(27)

Prestavba týchto vozňov je z technického hľadiska náročná a veľmi nákladná. Prestavbou by navyše došlo k preznačeniu kategórie vozňov, na čo samozrejme musí byť schválenie českého štátneho orgánu – Železničného úradu. Prestavba vozňov by sa prejavila aj v inventárnych záznamoch vozňov, ktoré budú predmetom kontroly ministerstva dopravy.

(28)

Česká republika sa domnieva, že podpora na nákup železničných vozňov kategórií S alebo L je zlučiteľná so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva, pretože samotná konštrukcia týchto vozňov neumožňuje ich použitie v bežnej železničnej doprave a ich prípadná prestavba by bola z technického hľadiska náročná a veľmi nákladná. Monitorovanie použitia finančných prostriedkov bude spočívať po prvé v povinnosti príjemcu pomoci informovať ministerstvo dopravy okrem iného o prevádzke novej trasy a využívaní železničných vozňov nadobudnutých prostredníctvom dotácie a po druhé v overovaní účtovných a inventárnych záznamov príjemcu pomoci vrátane náhodných fyzických kontrol predmetných vozňov.

B.   Úprava schémy pomoci

(29)

Svojím listom z 1. februára 2007 české orgány informovali Komisiu o úprave schémy pomoci, pokiaľ ide o mieru pomoci na nákup určitých typov železničných vozňov pre kombinovanú dopravu, aby zodpovedali požiadavkám nariadenia (ES) č. 70/2001. Listom z 28. júna 2007 české orgány informovali Komisiu o ďalších úpravách zapracovaných do schémy pomoci v súvislosti s nákupom určitých typov železničných vozňov pre kombinovanú dopravu tak, aby sa zachovali ustanovenia pôvodného oznámenia.

5.   POSÚDENIE OPATRENIA

(30)

V zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES pomoc poskytovaná členským štátom alebo akoukoľvek formou zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo poskytovanie určitých druhov tovaru, je nezlučiteľná so spoločným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi, ak nie je v zmluve ustanovené inak.

(31)

Pokiaľ ide o podmienky použitia prostriedkov zo štátnych zdrojov, v predpokladanom opatrení sa ustanovuje, že vybraní príjemcovia dostanú štátny príspevok. Za poskytnutie týchto finančných príspevkov zodpovedá štát. Komisia dospela k záveru, že opatrenie predstavuje použitie štátnych prostriedkov.

(32)

Pokiaľ ide o podmienky selektívnej hospodárskej výhody, dané opatrenie schémy pomoci sa vzťahuje iba na železničné spoločnosti, ktoré prevádzkujú kombinovanú dopravu na území Českej republiky. Pomoc teda zvýhodňuje určité podniky alebo poskytovanie určitých druhov tovaru.

(33)

Pokiaľ ide o podmienky narušenia hospodárskej súťaže a nepriaznivý vplyv na obchod medzi členskými štátmi, keď sa pomocou, ktorú poskytne členský štát, posilňuje postavenie podniku v porovnaní s ostatnými podnikmi konkurujúcimi si v obchodovaní v rámci Spoločenstva, tieto podniky sa musia považovať za podniky nepriaznivo ovplyvnené touto pomocou (4).

(34)

Smernicou Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o stanovení spoločných pravidiel pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi (5) od 1. júla 1993 sa oslobodili prevádzky kombinovanej dopravy uvedené v článku 1 uvedenej smernice od systémov kvót a od systémov povolení. Odvtedy postupne rastie aktivita podnikov v niektorých členských štátoch a obchod v rámci Spoločenstva sa začal rozvíjať. Hospodárska súťaž medzi hospodárskymi subjektmi pôsobiacimi v kombinovanej preprave tovaru sa teda rozvíja za hranice jednotlivých členských štátov. Vďaka zemepisnej polohe Českej republiky je rozvoj hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi kombinovanej dopravy na území tohto členského štátu aj mimo neho relatívne výraznejší ako v iných oblastiach Spoločenstva. Plánované opatrenie podporí prevádzkovateľov kombinovanej dopravy, ktorí vyvíjajú činnosť v Českej republike, v hospodárskej súťaži s ostatnými prevádzkovateľmi vyvíjajúcimi svoju činnosť v susedných členských štátoch. Mohlo by preto narušiť hospodársku súťaž a ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi.

(35)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia dospela k názoru, že oznámená schéma pomoci zahŕňa pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES, a preto je v zásade zakázaná na základe tohto článku, pokiaľ sa nemôže považovať za zlučiteľnú so spoločným trhom na základe ktorejkoľvek výnimky uvedenej v Zmluve o ES alebo v sekundárnych právnych predpisoch.

6.   POSÚDENIE ZLUČITEĽNOSTI OPATRENIA TÝKAJÚCEHO SA POMOCI

(36)

Pri neexistencii konkrétnejšieho ustanovenia sa môže oznámená schéma posudzovať len na základe článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES.

(37)

V článku 87 ods. 3 písm. c) sa uvádza, že pomoc určenú na uľahčenie rozvoja niektorých hospodárskych činností alebo niektorých hospodárskych odvetví možno pokladať za zlučiteľnú so spoločným trhom, ak nenarúša podmienky obchodovania do tej miery, že by bola v rozpore so spoločným záujmom.

6.1.   Cieľ spoločného záujmu

(38)

Spoločenstvo určitý čas presadzovalo politiku dosiahnutia vyváženého systému intermodálnej dopravy, pričom podpora konkurencieschopnosti kombinovanej dopravy v porovnaní s cestnou dopravou predstavuje neoddeliteľnú súčasť tejto politiky. Cieľom politiky ES pre kombinovanú dopravu je dosiahnuť modálny prechod z cestnej dopravy na iné druhy dopravy.

(39)

Nástroje Spoločenstva, ako napr. smernica Rady 92/106/EHS, sa výslovne zameriavajú na podporu rozvoja kombinovanej dopravy, ako sa potvrdzuje vo štvrtom úvodnom ustanovení tejto smernice. Biela kniha o dopravnej politike (6) vyzýva na využívanie železničnej dopravy a ďalších ekologicky priaznivejších druhov dopravy, aby sa stali konkurencieschopnými alternatívami cestnej prepravy.

(40)

Intermodálna politika je iniciatíva, ktorá má odstrániť tlak pôsobiaci na sektor cestnej nákladnej dopravy, a je v súlade so závermi zasadnutia Európskej rady v Göteborgu z júna 2001, v ktorých sa vyhlásilo, že opatrenia pomáhajúce modálnemu prechodu z cestnej dopravy na druhy šetrnejšie k životného prostrediu sú jadrom politiky pre udržateľnú dopravu (7).

(41)

Európsky priemysel navyše zachováva alebo zvyšuje konkurencieschopnosť svojej európskej výroby zväčša pomocou vyspelej logistiky, optimalizácie výroby a distribúcie a vytváraním hodnoty v procese. Tieto dômyselné zásobovacie reťazce sú čoraz citlivejšie na klesajúcu spoľahlivosť a na zvyšovanie nákladov cestnej nákladnej dopravy. Intermodálnej logistike takto bude musieť európsky výrobný priemysel venovať hlavnú pozornosť s cieľom zachovať v Európe produktívne aktíva a procesy.

6.2.   Nevyhnutnosť a úmernosť pomoci

(42)

Intermodálna doprava predstavuje komplexnú alternatívu dopravy, ktorá zahŕňa rozličných účastníkov s rozličnými podnikateľskými modelmi v rozkúskovanom a svojím rozsahom obmedzenom prostredí, ešte stále neraz rozdelenom podľa špecifických druhov dopravy a odlišných vnútroštátnych štruktúr. Komisia uznáva, že zlepšiť intermodálnu dopravu v rámci trhov, ku ktorým je voľný prístup a kde platia pravidlá voľnej hospodárskej súťaže a ponuky a dopytu, je v prvom rade úlohou prevádzkovateľov trhu. Na to, aby sa však v plnej miere uvoľnil potenciál intermodálnej dopravy, je potrebné stimulovať ochotu prijať riziká súvisiace s prechodom z cestnej dopravy na alternatívne druhy dopravy.

(43)

Mnoho dopravných spoločností pôsobí na trhoch, ktoré prechádzajú úplnou reštrukturalizáciou. Ich marže sú nízke, plánovanie je náročné a budúcnosť je neistá. Preto sa musia pripraviť praktické a trhovo orientované podporné programy s cieľom pomôcť intermodálnemu sektoru prevziať riziká a reagovať na úlohu dosiahnuť udržateľný a rozsiahly modálny prechod v súlade s cieľmi vytýčenými v Bielej knihe Komisie z roku 2001.

(44)

Navrhovaná pomoc je určená na nákup špeciálnych železničných vozňov s plánovaným použitím výhradne v kombinovanej doprave, ktoré nemožno vzhľadom na ich špeciálne konštrukčné riešenie používať na iné účely v rámci železničnej dopravy.

(45)

Komisia sa domnieva, že z vysvetlení, ktoré české orgány poskytli vo svojom liste z 9. mája 2006 k rozhodnutiu Komisie zo 4. apríla 2006 o začatí konania vo veci formálneho zisťovania, uvedených v odôvodneniach 20 až 27 tohto rozhodnutia, jasne vyplýva, že predmetné špeciálne železničné vozne sú určené výhradne na prevádzkovanie kombinovanej dopravy vzhľadom na svoje špeciálne konštrukčné riešenie (špecifickú stavbu), upravené výhradne na prepravu intermodálnych prepravných jednotiek, čo znemožňuje využiť ich na prepravu tovaru rovnakým spôsobom ako na iných železničných vozňoch.

(46)

Vzhľadom na svoju prax Komisia uznala štátnu pomoc na nákup vybavenia určeného výhradne pre kombinovanú dopravu (8), konkrétne železničných vozňov tohto špecifického druhu (9), za zlučiteľnú s pravidlami zmluvy. Komisia sa domnieva (10), že aj modernizácia alebo obnova železničných koľajových vozidiel v oblasti železničnej dopravy je nevyhnutná na zabránenie ďalšiemu poklesu trhového podielu železničnej dopravy v porovnaní s ostatnými druhmi dopravy, ktoré sú menej udržateľné a viac poškodzujú životné prostredie.

6.3.   Neexistencia narúšania podmienok obchodovania v rozpore so spoločným záujmom

(47)

Komisia sa domnieva, že obmedzenie plánovanej intenzity pomoci na 30 % v súlade so zavedenou praxou (11) neovplyvní podmienky obchodovania tak, aby to bolo v rozpore so spoločným záujmom.

6.4.   Záver: zlučiteľnosť podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES

(48)

Komisia ďalej dospela k záveru, že pomoc na nákup určitých typov železničných vozňov pre kombinovanú dopravu, ktorá je predmetom tejto veci, sa môže považovať za zlučiteľnú so Zmluvou o ES v súlade s článkom 87 ods. 3 písm. c) zmluvy, pokiaľ nenaruší obchodovanie spôsobom, ktorý by bol v rozpore so spoločným záujmom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štátna pomoc, ktorú Česká republika plánuje poskytnúť na nákup určitých typov železničných vozňov pre kombinovanú dopravu, je zlučiteľná so spoločným trhom v zmysle ustanovenia článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES.

Poskytnutie štátnej pomoci sa v súlade s tým povoľuje.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Českej republike.

V Bruseli 12. septembra 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ C 150, 28.6.2006, s. 35.

(2)  Porovnaj poznámku pod čiarou 1.

(3)  Ú. v. ES L 10, 13.1.2001, s. 33.

(4)  Pozri najmä vec 730/79, Philip Morris/Komisia, Zb. 1980, s. 2671, bod 11; vec C-53/00, Ferring, Zb. 2001, s. I-9067, bod 21, a vec C-372/97, Taliansko/Komisia, Zb. 2004, s. I-3679, bod 44.

(5)  Ú. v. ES L 368, 17.12.1992, s. 38.

(6)  Biela kniha: Európska dopravná politika na rok 2010: čas rozhodnúť, KOM(2001) 370.

(7)  Dokument je prístupný na tejto linke: http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key_docs/goteborg_concl_en.pdf (bod 29).

(8)  Rozhodnutie z 22. decembra 2006, vec N 575/06 – Taliansko (Ú. v. EÚ C 139, 23.6.2007, s. 11); rozhodnutie zo 6. apríla 2006, vec N 132/05 – Česká republika (Ú. v. EÚ C 150, 28.6.2006, s. 35); rozhodnutie z 8. septembra 2004, vec N 140/04 – Rakúsko (Ú. v. EÚ C 126, 25.5.2005, s. 10); rozhodnutie z 19. februára 2002, vec N 566/02 – Belgicko (Ú. v. EÚ C 248, 16.10.2003, s. 3); rozhodnutie z 11. novembra 2003, vec N 134/01 – Taliansko (Ú. v. EÚ C 311, 20.12.2003, s. 18); rozhodnutie z 24. júla 2002, vec N 833/01 – Taliansko (Ú. v. ES C 242, 8.10.2002, s. 8); rozhodnutie z 22. októbra 1997, vec N 79/97 – Holandsko (Ú. v. ES C 377, 12.12.1997, s. 3); rozhodnutie zo 4. mája 1999, C 21/98 – Taliansko (Ú. v. ES L 227, 28.8.1999, s. 12); rozhodnutie z 21. decembra 2000, vec N 508/99 – Taliansko (Ú. v. ES C 71, 3.3.2001, s. 21), rozhodnutie z 8. júla 1999, vec N 121/99 – Rakúsko (Ú. v. ES C 245, 28.8.1999, s. 2).

(9)  Rozhodnutie z 27. februára 2002, vec C 644/2001 – Rakúsko (Ú. v. ES C 88, 12.4.2002, s. 16); pozri aj rozhodnutie z 12. septembra 2007, vec N 76/07 – Rakúsko (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(10)  Rozhodnutie z 20. decembra 2006, vec C 46/2004 (ex NN 65/2004) – Francúzsko, úvodné ustanovenia 176 a 177 (Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2007, s. 41).

(11)  Pozri rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2006, vec N 575/06 – Taliansko – Región Friuli-Venezia Giulia – predĺženie existujúcej schválenej schémy pomoci N 134/01 – Taliansko – Región Friuli-Venezia Giulia – návrh zákona č. 06/1-A – Pomoc na budovanie infraštruktúry a služieb v oblasti prepravy tovaru, na reštrukturalizáciu cestnej nákladnej dopravy a na rozvoj kombinovanej dopravy (zatiaľ neuverejnené); rozhodnutie Komisie z 13. septembra 2006, vec N 196/06 – Rakúsko – Usmernenia o pomoci pre prekladacie systémy v intermodálnej doprave (Ú. v. EÚ C 280, 18.11.2006); rozhodnutie zo 6. apríla 2006, Štátna pomoc N 132/05 – Česká republika (Ú. v. EÚ C 150, 28.6.2006, s. 35); rozhodnutie Komisie z 25. januára 2006, vec N 247/04 – Belgicko – Pomoc pre kombinovanú dopravu valónskemu regiónu (Ú. v. EÚ C 136, 3.6.2005, s. 43); rozhodnutie Komisie z 25. januára 2006, N 160/05 – Poľsko – Schéma pomoci určená na rozvoj intermodálnych systémov (Ú. v. EÚ C 272, 9.11.2006, s. 10); rozhodnutie Komisie zo 16. marca 2005, vec N 238/04 – Nemecko – Schéma pomoci na financovanie novej kombinovanej dopravy (Ú. v. EÚ C 136, 3.6.2005, s. 43); rozhodnutie Komisie z 19. februára 2002, vec N 566/02 – Belgicko – Rozhodnutie flámskej vlády o pomoci pre kombinovanú dopravu v kontexte právnych predpisov o hospodárskom raste (Ú. v. EÚ C 248, 16.10.2003); rozhodnutie Komisie z 9. decembra 1998, vec N 598/98 – Holandsko (Ú. v. ES C 29, 4.2.1999, s. 13); rozhodnutie Komisie z 8. júla 1999, vec N 121/99 – Rakúsko (Ú. v. ES C 245, 28.8.1999, s. 2); rozhodnutie Komisie zo 4. mája 1999, vec N 508/99 – Taliansko – Región Bozen-Alto Adige – zákon 4/97 (Ú. v. ES C 71, 3.3.2001, s. 21); rozhodnutie Komisie z 15. novembra 2000, vec N 755/99 – Taliansko – Región Bozen-Alto Adige – zákon č. 8/98 (Ú. v. ES C 71, 3.3.2001, s. 19).


13.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/14


ROZHODNUTIE ŠTATISTICKÉHO VÝBORU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA č. 2/2008

z 21. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha A k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky

(2009/183/ES)

ŠTATISTICKÝ VÝBOR SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA,

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o spolupráci v oblasti štatistiky (1), a najmä na jej článok 4 ods. 4,

keďže:

(1)

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou nadobudla platnosť 1. januára 2007 a obsahuje prílohu A týkajúcu sa právnych aktov v oblasti štatistiky.

(2)

Prijali sa nové právne akty v oblasti štatistiky, ktoré by sa mali doplniť do prílohy A. V dôsledku toho by sa príloha A mala zrevidovať,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha A k dohode sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 21. novembra 2008

Za spoločný výbor

vedúci delegácie ES

Walter RADERMACHER

vedúca švajčiarskej delegácie

Adelheid BÜRGI-SCHMELZ


(1)  Ú. v. EÚ L 90, 28.3.2006, s. 2.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA A

PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI ŠTATISTIKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 2

SEKTOROVÉ ÚPRAVY

1.

Pod pojmom ‚členský(-é) štát(-y)‘ v aktoch, ktoré sú uvedené v tejto prílohe, sa rozumie nad rámec jeho významu v príslušných aktoch Spoločenstva aj Švajčiarsko.

2.

Ustanovenia upravujúce, kto znáša náklady na vykonávanie zisťovaní a podobných záležitostí, sa na účely tejto dohody neuplatňujú.

PRÁVNE PREDPISY TÝKAJÚCE SA TÝCHTO OBLASTÍ:

PODNIKOVÁ ŠTATISTIKA

397 R 0058: nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 z 20. decembra 1996 o štrukturálnej podnikovej štatistike (Ú. v. ES L 14, 17.1.1997, s. 1), zmenené a doplnené:

398 R 0410: nariadením Rady (ES, Euratom) č. 410/98 zo 16. februára 1998 (Ú. v. ES L 52, 21.2.1998, s. 1),

32002 R 2056: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2056/2002 z 5. novembra 2002 (Ú. v. ES L 317, 21.11.2002, s. 1),

32002 R 1614: nariadením Komisie (ES) č. 1614/2002 zo 6. septembra 2002 (Ú. v. ES L 244, 12.9.2002, s. 7).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Švajčiarsko nie je viazané regionálnym členením údajov, ako sa vyžaduje týmto nariadením;

b)

Švajčiarsko je oslobodené od poskytovania údajov na štvormiestnej úrovni NACE REV 1;

c)

Švajčiarsko je oslobodené od poskytovania údajov ako sa vyžaduje týmto nariadením za činnostné jednotky.

398 R 2700: nariadenie Komisie (ES) č. 2700/98 zo 17. decembra 1998 týkajúce sa definícií ukazovateľov štrukturálnej podnikovej štatistiky (Ú. v. ES L 344, 18.12.1998, s. 49), zmenené a doplnené:

32002 R 1614: nariadením Komisie (ES) č. 1614/2002 zo 6. septembra 2002 (Ú. v. ES L 244, 12.9.2002, s. 7),

32003 R 1670: nariadením Komisie (ES) č. 1670/2003 z 1. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 244, 29.9.2003, s. 74).

398 R 2701: nariadenie Komisie (ES) č. 2701/98 zo 17. decembra 1998 o súboroch dát, ktoré sa majú vytvoriť pre štrukturálnu podnikovú štatistiku (Ú. v. ES L 344, 18.12.1998, s. 81), zmenené a doplnené:

32002 R 1614: nariadením Komisie (ES) č. 1614/2002 zo 6. septembra 2002 (Ú. v. ES L 244, 12.9.2002, s. 7),

32003 R 1669: nariadením Komisie (ES) č. 1669/2003 z 1. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 244, 29.9.2003, s. 57).

398 R 2702: nariadenie Komisie (ES) č. 2702/98 zo 17. decembra 1998 o technickom formáte pre prenos údajov štrukturálnej podnikovej štatistiky (Ú. v. ES L 344, 18.12.1998, s. 102), zmenené a doplnené:

32002 R 1614: nariadením Komisie (ES) č. 1614/2002 zo 6. septembra 2002 (Ú. v. ES L 244, 12.9.2002, s. 7),

32003 R 1668: nariadením Komisie (ES) č. 1668/2003 z 1. septembra 2003 (Ú. v. EÚ L 244, 29.9.2003, s. 32),

32006 R 1792: nariadením Komisie (ES) č. 1792/2006 z 23. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).

399 R 1618: nariadenie Komisie (ES) č. 1618/1999 z 23. júla 1999 o kritériách pre hodnotenie kvality štrukturálnej podnikovej štatistiky (Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 11).

399 R 1225: nariadenie Komisie (ES) č. 1225/1999 z 27. mája 1999 o definíciách ukazovateľov pre štatistické údaje o službách v oblasti poisťovníctva (Ú. v. ES L 154, 19.6.1999, s. 1).

399 R 1227: nariadenie Komisie (ES) č. 1227/1999 z 28. mája 1999 o technickom formáte pre prenos štatistických údajov o službách v oblasti poisťovníctva (Ú. v. ES L 154, 19.6.1999, s. 75), zmenené a doplnené:

32006 R 1792: nariadením Komisie (ES) č. 1792/2006 z 23. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).

399 R 1228: nariadenie Komisie (ES) č. 1228/1999 z 28. mája 1999 o súboroch dát, ktoré sa majú vytvoriť pre štatistiku služieb v oblasti poisťovníctva (Ú. v. ES L 154, 19.6.1999, s. 91), zmenené a doplnené:

32006 R 1792: nariadením Komisie (ES) č. 1792/2006 z 23. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).

32003 R 1668: nariadenie Komisie (ES) 1668/2003 z 1. septembra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 so zreteľom na technický formát prenosu štrukturálnej podnikovej štatistiky, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie č. 2702/98 týkajúce sa technického formátu na prenos štrukturálnej podnikovej štatistiky (Ú. v. EÚ L 244, 29.9.2003, s. 32), zmenené a doplnené:

32006 R 1792: nariadením Komisie (ES) č. 1792/2006 z 23. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).

32003 R 1669: nariadenie Komisie (ES) č. 1669/2003 z 1. septembra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 so zreteľom na súbory údajov štrukturálnej podnikovej štatistiky a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 2701/98 o súboroch údajov, ktoré sa majú vytvoriť pre štrukturálnu podnikovú štatistiku (Ú. v. EÚ L 244, 29.9.2003, s. 57).

32003 R 1670: nariadenie Komisie (ES) č. 1670/2003 z 1. septembra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 58/97 so zreteľom na definície charakteristík štrukturálnej podnikovej štatistiky a súčasne mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2700/98 týkajúce sa definícií ukazovateľov štrukturálnej podnikovej štatistiky (Ú. v. EÚ L 244, 29.9.2003, s. 74).

398 R 1165: nariadenie Rady (ES) č. 1165/98 z 19. mája 1998 o krátkodobej štatistike (Ú. v. ES L 162, 5.6.1998, s. 1), zmenené a doplnené:

32005 R 1158: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1158/2005 zo 6. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 191, 22.7.2005, s. 1),

32006 R 1503: nariadením Komisie (ES) č. 1503/2006 z 28. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 281, 12.10.2006, s. 15).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

Švajčiarsko je oslobodené od poskytovania údajov na štvormiestnej úrovni NACE REV 1.

32001 R 0586: nariadenie Komisie (ES) č. 586/2001 z 26. marca 2001 o vykonaní nariadenia Rady (ES) č. 1165/98 o krátkodobej štatistike, pokiaľ ide o definíciu hlavných priemyselných zoskupení (MIG) (Ú. v. ES L 86, 27.3.2001, s. 11), zmenené a doplnené:

32006 R 1503: nariadením Komisie (ES) č. 1503/2006 z 28. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 281, 12.10.2006, s. 15),

32007 R 0656: nariadením Komisie (ES) č. 656/2007 zo 14. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 3).

393 R 2186: nariadenie Rady (EHS) č. 2186/93 z 22. júla 1993 o koordinácii Spoločenstva pri zriaďovaní registrov podnikov na štatistické účely (Ú. v. ES L 196, 5.8.1993, s. 1).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

V prípade Švajčiarska sa položka 1 písm. k) prílohy II k nariadeniu neuplatňuje.

ŠTATISTIKA DOPRAVY A CESTOVNÉHO RUCHU

398 R 1172: nariadenie Rady (ES) č. 1172/98 z 25. mája 1998 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave (Ú. v. ES L 163, 6.6.1998, s. 1), zmenené a doplnené:

399 R 2691: nariadením Komisie (ES) č. 2691/1999 zo 17. decembra 1999 (Ú. v. ES L 326, 18.12.1999, s. 39),

32006 R 1792: nariadením Komisie (ES) č. 1792/2006 z 23. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).

32001 R 2163: nariadenie Komisie (ES) č. 2163/2001 zo 7. novembra 2001 o technických spôsoboch prenosu štatistických údajov o cestnej nákladnej doprave (Ú. v. ES L 291, 8.11.2001, s. 13).

32004 R 0642: nariadenie Komisie (ES) č. 642/2004 zo 6. apríla 2004 o presných požiadavkách na údaje zhromažďované v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1172/98 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave (Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, p. 26).

32007 R 0833: nariadenie Komisie (ES) č. 833/2007 zo 16. júla 2007, ktorým sa končí prechodné obdobie ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 1172/98 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave (Ú. v. EÚ L 185, 17.7.2007, s. 9).

32003 R 0006: nariadenie Komisie (ES) č. 6/2003 z 30. decembra 2002, ktoré sa týka šírenia štatistiky cestnej nákladnej dopravy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 45).

393 D 0704: rozhodnutie Rady 93/704/ES z 30. novembra 1993 o vytvorení databázy Spoločenstva o cestných nehodách (Ú. v. ES L 329, 30.12.1993, s. 63).

32003 R 0091: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy (Ú. v. ES L 14, 21.1.2003, s. 1), zmenené a doplnené:

32003 R 1192: nariadením Komisie (ES) č. 1192/2003 z 3. júla 2003 (Ú. v. EÚ L 167, 4.7.2003, s. 13).

32007 R 0332: nariadenie Komisie (ES) č. 332/2007 z 27. marca 2007 o technických opatreniach na zasielanie štatistiky železničnej dopravy (Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 16).

32007 R 1304: nariadenie Komisie (ES) č. 1304/2007 zo 7. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 95/64/ES, nariadenie Rady (ES) č. 1172/98, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 a (ES) č. 1365/2006 so zreteľom na vytvorenie NST 2007 ako jednotnej klasifikácie pre prepravovaný tovar v určitých spôsoboch prepravy (Ú. v. EÚ L 290, 8.11.2007, s. 14).

32003 R 0437: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 66, 11.3.2003, s. 1), zmenené a doplnené:

32003 R 1358: nariadením Komisie (ES) č. 1358/2003 z 31. júla 2003 (Ú. v. EÚ L 194, 1.8.2003, s. 9),

32005 R 0546: nariadením Komisie (ES) č. 546/2005 z 8. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 91, 9.4.2005, s. 5).

32003 R 1358: nariadenie Komisie (ES) č. 1358/2003 z 31. júla 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave, a ktorým sa menia a dopĺňajú jeho prílohy I a II (Ú. v. EÚ L 194, 1.8.2003, s. 9), zmenené a doplnené:

32005 R 0546: nariadením Komisie (ES) č. 546/2005 z 8. apríla 2005 (Ú. v. EÚ L 91, 9.4.2005, s. 5),

32007 R 0158: nariadením Komisie (ES) č. 158/2007 zo 16. februára 2007 (Ú. v. EÚ L 49, 17.2.2007, s. 9),

32006 R 1792: nariadením Komisie (ES) č. 1792/2006 z 23. októbra 2006 (Ú. v. EÚ L 362, 20.12.2006, s. 1).

380 L 1119: smernica Rady 80/1119/EHS zo 17. novembra 1980 o štatistických výkazoch o preprave tovaru po vnútrozemských vodných cestách (Ú. v. ES L 339, 15.12.1980, s. 30).

395 L 0064: smernica Rady 95/64/ES z 8. decembra 1995 o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (Ú. v. ES L 320, 30.12.1995, s. 25), zmenená a doplnená:

398 D 0385: rozhodnutím Komisie 98/385/ES z 13. mája 1998 (Ú. v. ES L 174, 18.6.1998, s. 1),

32000 D 0363: rozhodnutím Komisie 2000/363/ES z 28. apríla 2000 (Ú. v. ES L 132, 5.6.2000, s. 1).

32001 D 0423: rozhodnutie Komisie 2001/423/ES z 22. mája 2001 o opatreniach týkajúcich sa uverejňovania alebo šírenia štatistických údajov zhromažďovaných podľa smernice Rady 95/64/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave (Ú. v. ES L 151, 7.6.2001, s. 41).

32005 D 0366: rozhodnutie Komisie 2005/366/ES zo 4. marca 2005, ktorým sa vykonáva smernica Rady 95/64/ES o štatistických údajoch o námornej nákladnej a osobnej doprave, a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy k uvedenej smernici (Ú. v. EÚ L 123, 17.5.2005, s. 1).

395 L 0057: smernica Rady 95/57/ES z 23. novembra 1995 o zbere štatistických údajov v oblasti cestovného ruchu (Ú. v. ES L 291, 6.12.1995, s. 32).

399 D 0035: rozhodnutie Komisie 1999/35/ES z 9. decembra 1998 o postupoch na vykonávanie smernice Rady 95/57/ES o zbere štatistických údajov v oblasti cestovného ruchu (Ú. v. ES L 9, 15.1.1999, s. 23).

32007 R 0973: nariadenie Komisie (ES) č. 973/2007 z 20. augusta 2007 o zmene a doplnení niektorých nariadení ES týkajúcich sa určitých štatistických oblastí na účely implementácie štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Revision 2 (Ú. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 10).

ŠTATISTIKA ZAHRANIČNÉHO OBCHODU

395 R 1172: nariadenie Rady (ES) č. 1172/95 z 22. mája 1995 o štatistike obchodovania s tovarom Spoločenstva a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami (Ú. v. ES L 118, 25.5.1995, s. 10), zmenené a doplnené:

397 R 0476: nariadením Rady (ES) č. 476/97 z 13. marca 1997 (Ú. v. ES L 75, 15.3.1997, s. 1),

398 R 0374: nariadením Rady (ES) č. 374/98 z 12. februára 1998 (Ú. v. ES L 48, 19.2.1998, s. 6).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

v prípade Švajčiarska je štatistickým územím jeho colné územie;

b)

Švajčiarsko nie je povinné zostavovať štatistiku obchodu medzi Švajčiarskom a Lichtenštajnskom;

c)

klasifikácia uvedená v článku 8 ods. 2 sa vypracováva minimálne na šesťmiestnej úrovni;

d)

článok 10 ods. 1 písm. h) a j) sa neuplatňuje;

e)

článok 10 ods. 1 písm. i): štátna príslušnosť dopravného prostriedku prechádzajúceho cez hranicu sa uplatňuje iba na cestnú dopravu.

32000 R 1917: nariadenie Komisie č. 1917/2000 zo 7. septembra 2000, ktorým sa upravujú niektoré ustanovenia na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 1172/95 týkajúce sa štatistiky zahraničného obchodu (Ú. v. ES L 229, 9.9.2000, s. 14), zmenené a doplnené:

32001 R 1669: nariadením Komisie (ES) č. 1669/2001 z 20. augusta 2001 (Ú. v. ES L 224, 21.8.2001, s. 3),

32005 R 0179: nariadením Komisie (ES) č. 179/2005 z 2. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 30, 3.2.2005, s. 6).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

odkaz na nariadenie (ES) č. 2454/96 v článku 6 ods. 1 sa neuplatňuje;

b)

v článku 7 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa tento nový pododsek:

‚V prípade Švajčiarska »krajina pôvodu« znamená krajinu, v ktorej má tovar pôvod v zmysle vnútroštátnych pravidiel o pôvode.‘;

c)

v článku 9 ods. 2 sa dopĺňa tento nový pododsek:

‚V prípade Švajčiarska sa »colná hodnota« vymedzuje v súlade s príslušnými vnútroštátnymi pravidlami.‘;

d)

článok 11 ods. 2 sa neuplatňuje;

e)

kapitola 2 (články 16 až 19) sa neuplatňuje.

32002 R 1779: nariadenie Komisie (ES) č. 1779/2002 zo 4. októbra 2002 o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 269, 5.10.2002, s. 6).

32006 R 1833: nariadenie Komisie (ES) č. 1833/2006 z 13. decembra 2006 o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19).

ŠTATISTICKÉ ZÁSADY A DÔVERNOSŤ

390 R 1588: nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

v článku 2 sa dopĺňa tento nový bod:

‚11.

Zamestnanci Úradu štatistického poradcu EZVO: zamestnanci sekretariátu EZVO pracujúci v priestoroch SOEC.‘;

b)

v druhej vete článku 5 ods. 1 sa výraz ‚SOEC‘ nahrádza výrazom ‚SOEC a Úrad štatistického poradcu EZVO‘;

c)

v článku 5 ods. 2 sa dopĺňa tento nový pododsek:

‚Dôverné štatistické údaje zaslané do SOEC prostredníctvom Úradu štatistického poradcu EZVO sú prístupné aj zamestnancom tohto úradu.‘;

d)

v článku 6 sa pod pojmom ‚SOEC‘ na tieto účely rozumie tiež Úrad štatistického poradcu EZVO.

397 R 0322: nariadenie Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1).

32002 R 0831: nariadenie Komisie (ES) č. 831/2002 zo 17. mája 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva so zreteľom na prístup k dôverným údajom na výskumné účely (Ú. v. ES L 133, 18.5.2002, s. 7), zmenené a doplnené:

32006 R 1104: nariadením Komisie (ES) č. 1104/2006 z 18. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 197, 19.7.2006, s. 3).

32008 D 0234 rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 234/2008/ES z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky poradný výbor pre štatistiku, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 91/116/EHS (Ú. v. EÚ L 73, 15.3.2008, s. 13).

32008 D 0235 rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 235/2008/ES z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky (Ú. v. EÚ L 73, 15.3.2008, s. 17).

PRÁVNE PREDPISY, KTORÉ VEZMÚ ZMLUVNÉ STRANY NA VEDOMIE

Zmluvné strany vezmú na vedomie obsah tohto právneho predpisu:

52005 PC 0217: odporúčanie Komisie KOM(2005) 217 z 25. mája 2005 o nezávislosti, integrite a zodpovednosti národných štatistických úradov a štatistického úradu Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ C 172, 12.7.2005, s. 22).

DEMOGRAFICKÁ A SOCIÁLNA ŠTATISTIKA

2007 R 0862: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 23).

398 R 0577: nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácií výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3), zmenené a doplnené:

32002 R 1991: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1991/2002 z 8. októbra 2002 (Ú. v. ES L 308, 9.11.2002, s. 1),

32002 R 2104: nariadením Komisie (ES) č. 2104/2002 z 28. novembra 2002 (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 14).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

Bez ohľadu na ustanovenia článku 2 ods. 4 je v prípade Švajčiarska jednotkou výberového súboru jednotlivec a informácie o ostatných členoch domácnosti môžu zahŕňať minimálne ukazovatele uvedené v článku 4 ods. 1.

32000 R 1575: nariadenie Komisie (ES) č. 1575/2000 z 19. júla 2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácií výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, týkajúceho sa kodifikácie, ktorá sa má použiť pri prenose údajov od roku 2001 (Ú. v. ES L 181, 20.7.2000, s. 16).

32000 R 1897: nariadenie Komisie (ES) č. 1897/2000 zo 7. septembra 2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, ktoré sa týka prevádzkovej definície nezamestnanosti (Ú. v. ES L 228, 8.9.2000, s. 18).

32002 R 2104: nariadenie Komisie (ES) č. 2104/2002 z 28. novembra 2002, ktorým sa upravuje nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácií výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve a nariadenie Komisie (ES) č. 1575/2000, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98, pokiaľ ide o zoznam ukazovateľov o vzdelávaní a odbornej príprave a ich kodifikácii, ktorá sa má používať na prenos údajov počnúc rokom 2003 (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 14), ktoré sa vykonáva:

32003 R 0246: nariadením Komisie (ES) č. 246/2003 z 10. februára 2003 o prijatí programu ad hoc modulov na roky 2004 až 2006 pre výberové zisťovanie pracovných síl stanovené nariadením Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 34, 11.2.2003, s. 3).

399 R 0530: nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 z 9. marca 1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce (Ú. v. ES L 63, 12.3.1999, s. 6), zmenené a doplnené:

399 R 1726: nariadením Komisie (ES) č. 1726/1999 z 27. júla 1999 (Ú. v. ES L 203, 3.8.1999, s. 28),

32005 R 1737: nariadením Komisie (ES) č. 1737/2005 z 21. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 279, 22.10.2005, s. 11),

32007 R 0973: nariadením Komisie (ES) č. 973/2007 z 20. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 10).

32000 R 1916: nariadenie Komisie (ES) č. 1916/2000 z 8. septembra 2000 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 530/1999 o štrukturálnej štatistike príjmov a nákladov práce, pokiaľ ide o definíciu a prenos informácií o štruktúre príjmov (Ú. v. ES L 229, 9.9.2000, s. 3), zmenené a doplnené:

32005 R 1738: nariadením Komisie (ES) č. 1738/2005 z 21. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 279, 22.10.2005, s. 32),

32007 R 0973: nariadením Komisie (ES) č. 973/2007 z 20. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 10).

32006 R 0698: nariadenie Komisie (ES) č. 698/2006 z 5. mája 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 530/1999, pokiaľ ide o hodnotenie kvality štrukturálnej štatistiky nákladov práce a príjmov (Ú. v. EÚ L 121, 6.5.2006, s. 30).

32003 R 0450: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 z 27. februára 2003 o indexe nákladov práce (Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2003, s. 1), ktoré sa vykonáva:

32003 R 1216: nariadením Komisie (ES) č. 1216/2003 zo 7. júla 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 o indexe nákladov práce (Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 37),

32007 R 0973: nariadením Komisie (ES) č. 973/2007 z 20. augusta 2007 o zmene a doplnení niektorých nariadení ES týkajúcich sa určitých štatistických oblastí na účely implementácie štatistickej klasifikácie ekonomických činností NACE Revision 2 (Ú. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 10).

32003 R 1177: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 zo 16. júna 2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) (Ú. v. EÚ L 165, 3.7.2003, s. 1), zmenené a doplnené:

32005 R 1553: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1553/2005 zo 7. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 6).

32003 R 1980: nariadenie Komisie (ES) č. 1980/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC) vo vzťahu k definíciám a aktualizovaným definíciám (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 1), zmenené a doplnené:

32006 R 0676: nariadením Komisie (ES) č. 676/2006 z 2. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 118, 3.5.2006, s. 3).

32003 R 1981: nariadenie Komisie (ES) č. 1981/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o aspekty terénnej práce a postupy pri imputáciách (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 23).

32003 R 1982: nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o pravidlá výberu a sledovania vzorky (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 29).

32003 R 1983: nariadenie Komisie (ES) č. 1983/2003 z 21. októbra 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 1177/2003 Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových primárnych premenných (Ú. v. EÚ L 298, 17.11.2003, s. 34), zmenené a doplnené:

32007 R 0973: nariadením Komisie (ES) č. 973/2007 z 20. augusta 2007 (Ú. v. EÚ L 216, 21.8.2007, s. 10).

32004 R 0028: nariadenie Komisie (ES) č. 28/2004 z 5. januára 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o podrobný obsah priebežných a záverečných správ o kvalite (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 42).

32006 R 0315: nariadenie Komisie (ES) č. 315/2006 z 22. februára 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa podmienok bývania (Ú. v. EÚ L 52, 23.2.2006, s. 16).

HOSPODÁRSKA ŠTATISTIKA

395 R 2494: nariadenie Rady (ES) č. 2494/95 z 23. októbra 1995 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 257, 27.10.1995, s. 1).

V prípade Švajčiarska sa toto nariadenie uplatňuje na harmonizáciu indexov spotrebiteľských cien pre medzinárodné porovnávanie.

Netýka sa výslovných účelov výpočtu harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien v kontexte hospodárskej a menovej únie.

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

článok 2c a tiež odkazy na MUICP v článku 8 ods. 1 a článku 11 sa neuplatňujú;

b)

článok 5 ods. 1 písm. a) sa neuplatňuje;

c)

článok 5 ods. 2 sa neuplatňuje;

d)

konzultácie s EMI, ako je uvedené v článku 5 ods. 3, sa neuplatňujú.

396 R 1749: nariadenie Komisie (ES) č. 1749/96 z 9. septembra 1996 o počiatočných vykonávajúcich opatreniach nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 229, 10.9.1996, s. 3), zmenené a doplnené:

398 R 1687: nariadením Rady (ES) č. 1687/98 z 20. júla 1998 (Ú. v. ES L 214, 31.7.1998, s. 12),

398 R 1688: nariadením Rady (ES) č. 1688/98 z 20. júla 1998 (Ú. v. ES L 214, 31.7.1998, s. 23),

32007 R 1334: nariadením Komisie (ES) č. 1334/2007 zo 14. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 296, 15.11.2007, s. 22).

396 R 2214: nariadenie Komisie (ES) č. 2214/96 z 20. novembra 1996 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien: prenos a rozširovanie podindexov HICP (Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 8), zmenené a doplnené:

399 R 1617: nariadením Komisie (ES) č. 1617/1999 z 23. júla 1999 (Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 9),

399 R 1749: nariadením Komisie (ES) č. 1749/1999 z 23. júla 1999 (Ú. v. ES L 214, 13.8.1999, s. 1), korigendum v Ú. v. ES L 267, 15.10.1999, s. 59,

32001 R 1920: nariadením Komisie (ES) č. 1920/2001 z 28. septembra 2001 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 46), korigendum v Ú. v. ES L 295, 13.11.2001, s. 34,

32005 R 1708: nariadením Komisie (ES) č. 1708/2005 z 19. októbra 2005 (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 9).

397 R 2454: nariadenie Komisie (ES) č. 2454/97 z 10. decembra 1997, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá pre vykonanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre kvalitu váh HICP (Ú. v. ES L 340, 11.12.1997, s. 24).

398 R 2646: nariadenie Komisie (ES) č. 2646/98 z 9. decembra 1998, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá pre vykonanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre ošetrenie tarifných cien v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 335, 10.12.1998, s. 30).

399 R 1617: nariadenie Komisie (ES) č. 1617/1999 z 23. júla 1999, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pri spracovaní poistenia v Harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien, a pozmeňuje nariadenie Komisie (ES) č. 2214/96 (Ú. v. ES L 192, 24.7.1999, s. 9).

399 R 2166: nariadenie Rady (ES) č. 2166/1999 z 8. októbra 1999, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre zaobchádzanie s výrobkami v sektoroch zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej starostlivosti v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 266, 14.10.1999, s. 1).

32000 R 2601: nariadenie Komisie (ES) č. 2601/2000 zo 17. novembra 2000, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o načasovanie zaradenia nákupných cien do harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 14).

32000 R 2602: nariadenie Komisie (ES) č. 2602/2000 zo 17. novembra 2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre spracovanie cenových zliav v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien (Ú. v. ES L 300, 29.11.2000, s. 16), zmenené a doplnené:

32001 R 1921: nariadenie Komisie (ES) č. 1921/2001 z 28. septembra 2001 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 49), korigendum v Ú. v. ES L 295, 13.11.2001, s. 34.

32001 R 1920: nariadenie Komisie (ES) č. 1920/2001 z 28. septembra 2001, ktoré stanovuje podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 týkajúce sa minimálnych kritérií na spracovanie poplatkov za služby úmerné k hodnotám transakcií v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien a ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 46), korigendum v Ú. v. ES L 295, 13.11.2001, s. 34.

32001 R 1921: nariadenie Komisie (ES) č. 1921/2001 z 28. septembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o minimálne kritériá pre revidovanie harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2602/2000 (Ú. v. ES L 261, 29.9.2001, s. 49), korigendum v Ú. v. ES L 295, 13.11.2001, s. 34.

32005 R 1708: nariadenie Komisie (ES) č. 1708/2005 z 19. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 (Ú. v. EÚ L 274, 20.10.2005, s. 9).

32006 R 0701: nariadenie Rady (ES) č. 701/2006 z 25. apríla 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o časové pokrytie zisťovania cien pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (Ú. v. EÚ L 122, 9.5.2006, s. 3).

32007 R 1445: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1445/2007 z 11. decembra 2007, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o paritách kúpnej sily, ich výpočtu a zverejňovania (Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2007, s. 1).

396 R 2223: nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (Ú. v. ES L 310, 30.11.1996, s. 1), zmenené a doplnené:

398 R 0448: nariadením Rady (ES) č. 448/98 zo 16. februára 1998 (Ú. v. ES L 58, 27.2.1998, s. 1),

32000 R 1500: nariadením Komisie (ES) č. 1500/2000 z 10. júla 2000 (Ú. v. ES L 172, 12.7.2000, s. 3),

32000 R 2516: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2516/2000 zo 7. novembra 2000 (Ú. v. ES L 290, 17.11.2000, s. 1),

32001 R 0995: nariadením Komisie (ES) č. 995/2001 z 22. mája 2001 (Ú. v. ES L 139, 23.5.2001, s. 3),

32001 R 2558: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2558/2001 z 3. decembra 2001 (Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 1),

32002 R 0113: nariadením Komisie (ES) č. 113/2002 z 23. januára 2002 (Ú. v. ES L 21, 24.1.2002, s. 3),

32002 R 1889: nariadením Komisie (ES) č. 1889/2002 z 23. októbra 2002 (Ú. v. ES L 286, 24.10.2002, s. 1),

32003 R 1267: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 zo 16. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 180, 18.7.2003, s. 1).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Švajčiarsku sa povoľuje zostavovať údaje podľa inštitucionálnych jednotiek, ak sa ustanovenia tohto nariadenia odvolávajú na odvetvie;

b)

Švajčiarsko nie je viazané regionálnym členením údajov, ako sa vyžaduje týmto nariadením;

c)

Švajčiarsko nie je viazané členením vývozu a dovozu služieb podľa EÚ/tretích krajín, ako sa vyžaduje týmto nariadením;

d)

v prílohe B vo výnimkach týkajúcich sa tabuliek, ktoré sa majú dodávať v rámci dotazníka ‚ESA-95‘ podľa krajín, sa po bode 15 (Island), dopĺňa toto:

‚16.   ŠVAJČIARSKO

16.1   Výnimky pre tabuľky

Tabuľka č.

Tabuľka

Výnimka

Až do

1

Hlavné agregáty, ročné a štvrťročné

Prenos od roku 1990

 

2

Hlavné agregáty verejnej správy

Lehota na prenos: t + 8 mesiacov

Bez obmedzenia

Periodicita: ročne

Bez obmedzenia

Prenos od roku 1990

 

3

Tabuľky podľa odvetví

Prenos od roku 1990

 

4

Vývoz a dovoz podľa krajín EÚ/tretích krajín

Prenos od roku 1998

 

5

Výdavky domácností na konečnú spotrebu podľa účelu

Prenos od roku 1990

 

6

Finančné účty podľa inštitucionálnych sektorov

Prenos od roku 1998

2006

7

Súvahy finančných aktív a pasív

Prenos od roku 1998

2006

8

Nefinančné účty podľa inštitucionálnych sektorov

Lehota na prenos: t + 18 mesiacov

Prenos od roku 1990

Bez obmedzenia

9

Podrobné príjmy z daňových a sociálnych odvodov podľa sektorov

Lehota na prenos: t + 18 mesiacov

Prenos od roku 1998

Bez obmedzenia

10

Tabuľky podľa odvetví a regiónov, NUTS II, A17

Bez regionálneho členenia

 

11

Výdavky verejnej správy podľa funkčnej klasifikácie

Prenos od roku 2005

Bez spätných výpočtov

2007

12

Tabuľky podľa odvetví a regiónov, NUTS III, A3

Bez regionálneho členenia

 

13

Účty domácnosti podľa regiónov, NUTS II

Bez regionálneho členenia

 

14 – 22

V súlade s výnimkou písmena a) tohto nariadenia je Švajčiarsko oslobodené od poskytovania údajov pre tabuľky 14 až 22.‘

 

397 D 0178: rozhodnutie Komisie 97/178/ES, Euratom z 10. februára 1997 o stanovení metodiky prevodu medzi Európskym systémom národných a regionálnych účtov v Spoločenstve (ESA 95) a Európskym systémom národohospodárskych súhrnných účtov (ESA, druhé vydanie) (Ú. v. ES L 75, 15.3.1997, s. 44).

398 D 0715: rozhodnutie Komisie 98/715/ES z 30. novembra 1998, ktorým sa zjednodušuje príloha A k nariadeniu Rady (ES) č. 2223/96 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve, pokiaľ ide o zásady merania cien a objemov (Ú. v. ES L 340, 16.12.1998, s. 33).

Ustanovenia rozhodnutia sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Článok 3 (klasifikácia metód podľa výrobkov) sa na Švajčiarsko neuplatňuje.

32002 R 1889: nariadenie Komisie (ES) č. 1889/2002 z 23. októbra 2002 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 448/98, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2223/96, pokiaľ ide o alokáciu nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (FISIM) v rámci Európskeho systému národných a regionálnych účtov (ESNÚ95) (Ú. v. ES L 286, 24.10.2002, s. 11).

32003 R 1287: nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 z 15. júla 2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (nariadenie HND) (Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 1).

32005 R 0116: nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 116/2005 z 26. januára 2005 o spracovaní vrátenia platieb DPH nezdaniteľným osobám a zdaniteľným osobám, pokiaľ ide o činnosti oslobodené od dane na účely nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o zosúladení hrubého národného dôchodku v trhových cenách (Ú. v. EÚ L 24, 27.1.2005, s. 6).

32005 R 1722: nariadenie Komisie (ES) č. 1722/2005 z 20. októbra 2005 o zásadách výpočtu bytových služieb na účely nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizácii hrubého národného dôchodku v trhových cenách (Ú. v. EÚ L 276, 21.10.2005, s. 5).

399 D 0622: rozhodnutie Komisie 1999/622/ES, Euratom z 8. septembra 1999 o spracovaní vrátených platieb DPH nezdaniteľným a zdaniteľným jednotkám za ich činnosti oslobodené od dane, s cieľom implementácie smernice Rady 89/130/EHS, Euratom o harmonizácii zostavenia hrubého národného produktu v trhových cenách (Ú. v. ES L 245, 17.9.1999, s. 51).

32006 R 0601: nariadenie Komisie (ES) č. 601/2006 z 18. apríla 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005, pokiaľ ide o formát a postup zasielania údajov (Ú. v. EÚ L 106, 19.4.2006, s. 7).

KLASIFIKÁCIE

390 R 3037: nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1), zmenené a doplnené:

393 R 0761: nariadením Komisie (EHS) č. 761/93 z 24. marca 1993 (Ú. v. ES L 83, 3.4.1993, s. 1).

32002 R 0029: nariadením Komisie (ES) č. 29/2002 z 19. decembra 2001 (Ú. v. ES L 6, 10.1.2002, s. 3).

393 R 0696: nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca 1993 o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v Spoločenstve (Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1).

393 R 3696: nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 z 29. októbra 1993 o štatistickej klasifikácii výrobkov podľa činnosti (CPA) v Európskom hospodárskom spoločenstve (Ú. v. ES L 342, 31.12.1993, s. 1), zmenené a doplnené:

398 R 1232: nariadením Komisie (ES) č. 1232/98 zo 17. júna 1998 (Ú. v. ES L 177, 22.6.1998, s. 1),

32002 R 0204: nariadením Komisie (ES) č. 204/2002 z 19. decembra 2001 (Ú. v. ES L 36, 6.2.2002, s. 1).

32003 R 1059: nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

ŠTATISTIKA POĽNOHOSPODÁRSTVA

396 L 0016: smernica Rady 96/16/ES z 19. marca 1996 o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Ú. v. ES L 78, 28.3.1996, s. 27), zmenená a doplnená:

32003 L 0107: smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/107/ES z 5. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 7, 13.1.2004, s. 40).

Ustanovenia smernice sa na účely tejto dohody vykladajú s touto úpravou:

Švajčiarsko nie je viazané regionálnym členením údajov, ako sa vyžaduje touto smernicou.

397 D 0080: rozhodnutie Komisie 97/80/ES z 18. decembra 1996, ktorým sa formulujú ustanovenia pre vykonávanie smernice Rady 96/16/ES o štatistických zisťovaniach o mlieku a mliečnych výrobkoch (Ú. v. ES L 24, 25.1.1997, s. 26), zmenené a doplnené:

398 D 0582: rozhodnutím Rady 98/582/ES zo 6. októbra 1998 (Ú. v. ES L 281, 17.10.1998, s. 36).

388 R 0571: nariadenie Rady (EHS) č. 571/88 z 29. februára 1988 o organizovaní prieskumu štruktúry poľnohospodárskych podnikov v Spoločenstve (Ú. v. ES L 56, 2.3.1988, s. 1), zmenené a doplnené:

396 R 2467: nariadením Rady (ES) č. 2467/96 zo 17. decembra 1996 (Ú. v. ES L 335, 24.12.1996, s. 3),

398 D 0377: rozhodnutím Komisie 98/377/ES z 18. mája 1998 (Ú. v. ES L 168, 13.6.1998, s. 29),

32002 R 143: nariadením Komisie (ES) č. 143/2002 z 24. januára 2002 (Ú. v. ES L 24, 26.1.2002, s. 16),

32004 R 2139: nariadením Komisie (ES) č. 2139/2004 z 8. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 369, 16.12.2004, s. 26),

32006 R 0204: nariadením Komisie (ES) č. 204/2006 zo 6. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 34, 7.2.2006, s. 3).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

v článku 4 sa text začínajúci ‚… a pokiaľ sú dôležité miestne…‘ až do ‚… jednotlivé typy hospodárenia tak, ako sú definované v tom istom rozhodnutí‘ neuplatňuje;

b)

v článku 6 ods. 2 sa text ‚k miere hrubého zisku (SGM) v rámci významu rozhodnutia 85/377/EHS‘ nahrádza:

‚k miere hrubého zisku (SGM) v rámci významu rozhodnutia 85/377/EHS alebo k hodnote celkovej poľnohospodárskej produkcie‘;

c)

články 10, 12 a 13 a príloha II sa neuplatňujú;

d)

Švajčiarsko nie je viazané typológiou uvedenou v článkoch 6, 7, 8, 9 a prílohe I k tomuto nariadeniu. Švajčiarsko však poskytne potrebné dodatočné informácie na reklasifikáciu podľa tejto typológie;

e)

bez ohľadu na ustanovenia tohto nariadenia sa Švajčiarsku povoľuje vykonávať zisťovanie v máji a poskytnúť údaje najneskôr do 18 mesiacov.

32000 D 0115: rozhodnutie Komisie (ES) 2000/115/ES z 24. novembra 1999 týkajúce sa definícií charakteristík, zoznamu poľnohospodárskych výrobkov, výnimiek z definícií a regiónov a obvodov vo vzťahu k štatistickému zisťovaniu štruktúry poľnohospodárskych fariem (Ú. v. ES L 38, 12.2.2000, s. 1) zmenené a doplnené:

32002 R 1444: nariadením Komisie (ES) č. 1444/2002 z 24. júla 2002 (Ú. v. ES L 216, 12.8.2002, s. 1),

32004 R 2139: nariadením Komisie (ES) č. 2139/2004 z 8. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 369, 16.12.2004, s. 26),

32006 R 0204: nariadením Komisie (ES) č. 204/2006 zo 6. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 34, 7.2.2006, s. 3).

390 R 0837: nariadenie Rady (EHS) č. 837/90 z 26. marca 1990 týkajúce sa štatistických informácií o produkcii obilnín, ktoré predkladajú členské štáty (Ú. v. ES L 88, 3.4.1990, s. 1).

393 R 0959: nariadenie Rady (ES) č. 959/93 z 5. apríla 1993 týkajúce sa štatistických informácií o rastlinných produktoch iných ako obilniny, ktoré predkladajú členské štáty (Ú. v. ES L 98, 24.4.1993, s. 1).

32004 R 0138: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 33, 5.2.2004, s. 1), zmenené a doplnené:

32005 R 0306: nariadením Komisie (ES) č. 306/2005 z 24. februára 2005 (Ú. v. EÚ L 52, 25.2.2005, s. 9),

32006 R 0909: nariadením Komisie (ES) č. 909/2006 z 20. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 168, 21.6.2006, s. 14),

32008 R 0212: nariadením Komisie (ES) č. 212/2008 zo 7. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2008, s. 5).

ŠTATISTIKA RYBOLOVU

391 R 1382: nariadenie Rady (EHS) č. 1382/91 z 21. mája 1991 o predkladaní údajov o vyloďovaní produktov rybolovu v členských štátoch (Ú. v. ES L 133, 28.5.1991, s. 1), zmenené a doplnené:

393 R 2104: nariadením Rady (EHS) č. 2104/93 z 22. júla 1993 (Ú. v. ES L 191, 31.7.1993, s. 1).

391 R 3880: nariadenie Rady (EHS) č. 3880/91 zo 17. decembra 1991 o predkladaní štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (Ú. v. ES L 365, 31.12.1991, s. 1), zmenené a doplnené:

32001 R 1637: nariadením Komisie (ES) č. 1637/2001 z 23. júla 2001 (Ú. v. ES L 222, 17.8.2001, s. 20).

393 R 2018: nariadenie Rady (EHS) č. 2018/93 z 30. júna 1993 týkajúce sa predkladania štatistík o úlovkoch a o rybárskej činnosti členských štátov vykonávajúcich rybolov v severozápadnom Atlantiku (Ú. v. ES L 186, 28.7.1993, s. 1), zmenené a doplnené:

32001 R 1636: nariadením Komisie (ES) č. 1636/2001 z 23. júla 2001 (Ú. v. ES L 222, 17.8.2001, s. 1).

395 R 2597: nariadenie Rady (ES) č. 2597/95 z 23. októbra 1995 o predkladaní štatistík nominálneho výlovku členskými štátmi, ktoré lovia v určitých oblastiach s výnimkou severného Atlantického oceánu (Ú. v. ES L 270, 13.11.1995, s. 1), zmenené a doplnené:

32001 R 1638: nariadením Komisie (ES) č. 1638/2001 z 24. júla 2001 (Ú. v. ES L 222, 17.8.2001, s. 29).

396 R 0788: nariadenie Rady (ES) č. 788/96 z 22. apríla 1996 o predkladaní štatistík o produkcii chovu rýb členskými štátmi (Ú. v. ES L 108, 1.5.1996, s. 1).

ŠTATISTIKA ENERGETIKY

390 L 0377: smernica Rady 90/377/EHS z 29. júna 1990 o postupe Spoločenstva na zlepšenie priehľadnosti cien plynu a elektrickej energie, účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (Ú. v. ES L 185, 17.7.1990, s. 16).“


13.3.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 68/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. marca 2009,

ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú T45 (ACS-BNØØ8-2) alebo sú z nej vyrobené, v dôsledku obchodovania s touto repkou olejnou v tretích krajinách do roku 2005

[oznámené pod číslom K(2009) 1541]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2009/184/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

keďže:

(1)

Spoločnosť Bayer CropScience AG predložila 28. októbra 2005 v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 príslušným orgánom Spojeného kráľovstva žiadosť o uvedenie potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú repku olejnú T45 alebo sú z nej vyrobené, na trh.

(2)

Žiadosť sa vzťahuje aj na uvedenie iných produktov, ktoré obsahujú repku olejnú T45, na trh na účely rovnakého použitia ako akákoľvek iná repka olejná s výnimkou pestovania. Preto v súlade s článkom 5 ods. 5 a článkom 17 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zahŕňa údaje a informácie požadované v prílohách III a IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (2), ako aj informácie a závery z posúdenia rizika vykonaného v súlade so zásadami stanovenými v prílohe II k smernici 2001/18/ES.

(3)

Spoločnosť Bayer CropScience AG predložila Komisii 17. apríla 2007 v súlade s článkom 8 ods. 4 a článkom 20 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť o povolenie existujúcich produktov vyrobených z repky olejnej T45 (prídavné látky a kŕmne suroviny vyrobené z repky olejnej T45).

(4)

Žiadateľ vo svojich žiadostiach a vo vyjadreniach určených Komisii uviedol, že obchodovanie s osivom repky olejnej T45 bolo po období výsadby v roku 2005 ukončené.

(5)

Tieto žiadosti sa preto vzťahujú len na prítomnosť repky olejnej T45, ktorá je dôsledkom jej pestovania v tretích krajinách v minulosti.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) vydal 5. marca 2008 v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 k obom žiadostiam jedno ucelené priaznivé stanovisko a dospel k záveru, že uvedenie produktov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejnú T45 alebo sú z nej vyrobené, opísaných v uvedenej žiadosti (ďalej len „produkty“), na trh pravdepodobne nebude mať v súvislosti s ich plánovaným použitím nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie, zdravie zvierat, ani na životné prostredie (3). EFSA vo svojom stanovisku zvážil všetky osobitné otázky a obavy, ktoré nastolili členské štáty v rámci konzultácií s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi podľa článku 6 ods. 4 a článku 18 ods. 4 uvedeného nariadenia.

(7)

EFSA predovšetkým dospel k záveru, že keďže osivo repky olejnej T45 nevykazovalo žiadne biologicky významné zmeny v zložení a agronomické zmeny okrem prítomnosti proteínu PAT, nevyžadujú sa žiadne ďalšie štúdie o bezpečnosti zvierat týkajúce sa neopracovaných potravín/krmív (napr. 90 dňová štúdia toxicity u potkanov).

(8)

EFSA dospel vo svojom stanovisku takisto k záveru, že žiadateľom predložený plán monitorovania životného prostredia, ktorého súčasťou je všeobecný plán pozorovania, je v súlade s plánovaným použitím uvedených produktov. Z dôvodu fyzických vlastností osiva repky olejnej a spôsobu prepravy však EFSA odporučil, aby boli zavedené príslušné systémy riadenia v záujme zníženia rizika náhodnej straty a uvoľnenia transgénnej repky olejnej počas jej prepravy, skladovania, zaobchádzania s ňou a jej spracúvania. Plán monitorovania, ktorý žiadateľ predložil, bol upravený, aby bolo zohľadnené toto odporúčanie EFSA.

(9)

Aby bolo možné monitorovať postupné vyraďovanie repky olejnej T45, mala by sa pravidelne hlásiť jej prítomnosť v dovážaných produktoch.

(10)

Vzhľadom na tieto úvahy je vhodné udeliť povolenie, ktoré sa bude vzťahovať na prítomnosť repky olejnej T45 v produktoch v dôsledku obchodovania s repkou olejnou T45 v tretích krajinách do roku 2005.

(11)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy (4), by sa mal každému GMO prideliť jednoznačný identifikátor.

(12)

Na základe stanoviska EFSA sa zdá, že pre potraviny, zložky potravín a krmivo, ktoré obsahujú repku olejnú T45 alebo sú z nej vyrobené, nie sú potrebné žiadne iné osobitné požiadavky na označovanie než tie, ktoré sú ustanovené v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Aby sa však zabezpečilo, že uvedené produkty sa budú používať v rámci rozsahu tohto povolenia stanoveného týmto rozhodnutím, malo by byť na označení krmiva, ktoré obsahuje GMO, a produktov iných, ako sú potraviny a krmivo obsahujúce GMO, pre ktoré sa povolenie žiada, jasne uvedené, že sa tieto produkty nesmú používať na pestovanie.

(13)

Podobne, na základe stanoviska EFSA nie je opodstatnené uloženie osobitných podmienok alebo obmedzení vzťahujúcich sa na uvádzanie týchto produktov na trh a/alebo osobitných podmienok alebo obmedzení vzťahujúcich sa na ich používanie a zaobchádzanie s nimi vrátane požiadaviek monitorovania po ich uvedení na trh alebo osobitných podmienok ochrany konkrétnych ekosystémov/životného prostredia a/alebo geografických oblastí podľa článku 6 ods. 5 písm. e) a článku 18 ods. 5 písm. e) nariadenia (ES) č.1829/2003.

(14)

Všetky relevantné informácie o povolení týchto produktov by sa v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 mali zapísať do Registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.

(15)

V článku 4 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (5), sú ustanovené požiadavky na označovanie produktov, ktoré obsahujú GMO alebo sú z nich zložené.

(16)

Toto rozhodnutie sa oznámi prostredníctvom Informačného strediska pre biologickú bezpečnosť (Biosafety Clearing House) stranám Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných organizmov (6).

(17)

Žiadateľ bol oboznámený s opatreniami ustanovenými v tomto rozhodnutí.

(18)

Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydal stanovisko v lehote stanovenej svojím predsedom. Komisia preto 30. októbra 2008 predložila Rade návrh v súlade s článkom 5 rozhodnutia Rady 1999/468/ES (7) so žiadosťou, aby Rada konala do troch mesiacov.

(19)

Rada však v rámci stanovenej časovej lehoty nekonala. Preto by teraz rozhodnutie mala prijať Komisia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Geneticky modifikovaný organizmus a jednoznačný identifikátor

Geneticky modifikovanej repke olejnej (Brassica napus L.) T45, vymedzenej v písmene b) prílohy k tomuto rozhodnutiu, sa v súlade s nariadením (ES) č. 65/2004 prideľuje jednoznačný identifikátor ACS-BNØØ8-2.

Článok 2

Povolenie

1.   Účelom tohto rozhodnutia je udeliť povolenie pre produkty uvedené v odseku 2, ktoré sa vzťahuje na prítomnosť repky olejnej ACS-BNØØ8-2, ktorá je priamym alebo nepriamym dôsledkom obchodovania s osivom repky olejnej ACS-BNØØ8-2 v tretích krajinách do roku 2005.

2.   Na účely článku 4 ods. 2 a článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 sa v súlade s podmienkami vymedzenými v tomto rozhodnutí povoľujú tieto produkty:

a)

potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú repku olejnú ACS-BNØØ8-2 alebo sú z nej vyrobené;

b)

krmivo, ktoré obsahuje repku olejnú ACS-BNØØ8-2 alebo je z nej vyrobené;

c)

produkty iné ako potraviny a krmivo, ktoré obsahujú repku olejnú ACS-BNØØ8-2 a sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná repka olejná s výnimkou pestovania.

Článok 3

Označenie

1.   Na účely požiadaviek označovania produktov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 je „názov organizmu“„repka olejná“.

2.   Na označení produktov obsahujúcich repku olejnú ACS-BNØØ8-2 a v dokumentoch sprevádzajúcich tieto produkty uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b) a c) je uvedené „neurčené na pestovanie“.

Článok 4

Monitorovanie účinkov na životné prostredie

1.   Držiteľ povolenia zabezpečí zavedenie a implementáciu plánu monitorovania účinkov na životné prostredie podľa písmena h) prílohy.

2.   Držiteľ povolenia predkladá Komisii ročné správy o uplatňovaní a výsledkoch činností stanovených v rámci týchto monitorovacích činností.

Článok 5

Monitorovanie postupného vyraďovania

1.   Držiteľ povolenia zabezpečí, aby zo zásielok repky olejnej dovážanej do Európskej únie z tretej krajiny, v ktorej sa do roku 2005 obchodovalo s osivom repky olejnej ACS-BNØØ8-2, boli odobraté vzorky a aby tieto vzorky boli testované na prítomnosť repky olejnej ACS-BNØØ8-2.

2.   Na odber vzoriek repky olejnej sa musí použiť medzinárodne uznávaná metóda. Testovanie sa musí vykonať v riadne akreditovanom laboratóriu a v súlade s validovanou metódou detekcie, ako je stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

3.   Držiteľ povolenia Komisii spolu so správami uvedenými v článku 4 ods. 2 každoročne predkladá správy o monitorovaní prítomnosti repky olejnej ACS-BNØØ8-2.

Článok 6

Register Spoločenstva

Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s článkom 28 nariadenia (ES) č. 1829/2003 zapíšu do Registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.

Článok 7

Držiteľ povolenia

Držiteľom povolenia je spoločnosť Bayer Cropscience AG.

Článok 8

Platnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje počas 10 rokov od dátumu jeho oznámenia.

Článok 9

Adresát

Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, NEMECKO/DEUTSCHLAND.

V Bruseli 10. marca 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2005-278

(4)  Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24.

(6)  Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


PRÍLOHA

a)   Žiadateľ a držiteľ povolenia:

Názov

:

Bayer CropScience AG

Adresa

:

Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein, NEMECKO/DEUTSCHLAND

b)   Označenie a špecifikácia produktov:

1.

potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú repku olejnú ACS-BNØØ8-2 alebo sú z nej vyrobené;

2.

krmivo, ktoré obsahuje repku olejnú ACS-BNØØ8-2 alebo je z nej vyrobené;

3.

produkty iné ako potraviny a krmivo, ktoré obsahujú repku olejnú ACS-BNØØ8-2 a sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná repka olejná s výnimkou pestovania.

V geneticky modifikovanej repke olejnej ACS-BNØØ8-2, ako je opísané v žiadosti, sa prejavuje proteín PAT, vďaka ktorému je tolerantná voči herbicídu na báze glufozinátu-amónia.

c)   Označenie:

1.

Na účely osobitných požiadaviek označovania produktov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 je „názov organizmu“„repka olejná“.

2.

Na označení produktov obsahujúcich repku olejnú ACS-BNØØ8-2 a v dokumentoch sprevádzajúcich tieto produkty uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b) a c) tohto rozhodnutia je uvedené „neurčené na pestovanie“.

d)   Metóda detekcie:

Metóda PCR v reálnom čase špecifická pre jednotlivé prípady na kvantifikáciu repky olejnej ACS-BNØØ8-2.

Schválená na osivách referenčným laboratóriom Spoločenstva zriadeným podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 a uverejnená na internetovej stránke http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

Referenčný materiál: AOCS 0208-A dostupný prostredníctvom spoločnosti American Oil Chemists Society na internetovej stránke http://www.aocs.org/tech/crm/bayer_canola.cfm

e)   Jednoznačný identifikátor:

ACS-BNØØ8-2

f)   Informácie požadované v zmysle prílohy II ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite:

Stredisko pre biologickú bezpečnosť (Biosafety Clearing-House), záznam ID: pozri (vyplní sa po oznámení)

g)   Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa uvedenia týchto výrobkov na trh, ich používania alebo zaobchádzania s nimi:

Nevyžadujú sa.

h)   Plán monitorovania

Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie podľa prílohy VII k smernici 2001/18/ES

(Odkaz: plán uverejnený na internete)

i)   Požiadavky týkajúce sa monitorovania používania potravín určených na ľudskú spotrebu po ich uvedení na trh

Nevyžadujú sa.

Poznámka: Je možné, že odkazy na príslušné dokumenty bude potrebné priebežne upravovať. Tieto úpravy budú verejnosti sprístupnené formou aktualizácie registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.