ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 46

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
17. februára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 133/2009 zo 16. februára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 134/2009 zo 16. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XI ( 1 )

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/127/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2008 o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a akýmkoľvek iným protiprávnym konaniam, ktoré poškodzujú ich finančné záujmy

6

Dohoda o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a akýmkoľvek iným protiprávnym konaniam, ktoré poškodzujú ich finančné záujmy

8

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/128/SZBP zo 16. februára 2009 ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre oblasť Veľkých jazier v Afrike

36

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/129/SZBP zo 16. februára 2009, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM)

40

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/130/SZBP zo 16. februára 2009, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu

43

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/131/SZBP zo 16. februára 2009, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre krízu v Gruzínsku

47

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/132/SZBP zo 16. februára 2009, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Moldavskej republike

50

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/133/SZBP zo 16. februára 2009, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazsko

53

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/134/SZBP zo 16. februára 2009, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Sudán

57

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/135/SZBP zo 16. februára 2009, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Afganistane

61

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/136/SZBP zo 16. februára 2009, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe

65

 

*

Jednotná akcia Rady 2009/137/SZBP zo 16. februára 2009, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Kosove

69

 

*

Spoločná pozícia Rady 2009/138/SZBP zo 16. februára 2009 o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku a o zrušení spoločnej pozície 2002/960/SZBP

73

 

*

Spoločná pozícia Rady 2009/139/SZBP zo 16. februára 2009, ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky

76

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 77/2009 z 29. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2009)

79

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 133/2009

zo 16. februára 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. februára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. februára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

129,4

JO

68,6

MA

43,2

TN

134,4

TR

87,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

170,1

MA

134,2

TR

164,1

ZZ

156,1

0709 90 70

MA

85,2

TR

128,4

ZZ

106,8

0709 90 80

EG

164,4

ZZ

164,4

0805 10 20

EG

49,2

IL

51,8

MA

64,3

TN

46,4

TR

71,0

ZZ

56,5

0805 20 10

IL

144,4

MA

91,8

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

88,6

JM

85,4

MA

150,0

PK

47,6

TR

65,9

ZZ

87,5

0805 50 10

EG

44,9

MA

55,8

TR

52,5

ZZ

51,1

0808 10 80

CN

71,6

MK

32,6

US

105,7

ZZ

70,0

0808 20 50

AR

113,7

CL

79,6

CN

84,1

US

107,3

ZA

115,2

ZZ

100,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 134/2009

zo 16. februára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o prílohu XI

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1), a najmä na jeho článok 131,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1907/2006 sa ustanovujú registračné povinnosti komunitárnych výrobcov alebo dovozcov látok ako takých, látok v prípravkoch alebo vo výrobkoch, kde ako súčasť dokumentácie k registrácii registrujúci musia uviesť informácie požadované v prílohách VI až XI.

(2)

V prílohe XI sa registrujúcim za určitých podmienok povoľuje upustenie od testovania v súlade s oddielmi 8.6 a 8.7 prílohy VIII a v súlade s prílohou IX a prílohou X k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

(3)

V snahe predísť nejasnostiam by sa malo ozrejmiť, že odkaz na oddiely 8.6 a 8.7 v oddiele 3.1 sa vzťahuje len na prílohu VIII.

(4)

Je potrebné stanoviť kritériá, na základe ktorých sa určí, čo možno pokladať za primerané odôvodnenie na vynechanie testovania v súlade s oddielmi 8.6 a 8.7 prílohy VIII a v súlade s prílohou IX a prílohou X k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

(5)

Vychádzajúc z praxe získanej na základe vypracúvania usmernení na hodnotenie chemickej bezpečnosti podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, určili sa tri rôzne kritériá na upustenie od testovania v závislosti od expozície. Podľa prvého kritéria sa vyžaduje, aby sa preukázalo a zdokumentovalo, že expozícia je vo všetkých expozičných scenároch dostatočne pod príslušnou hodnotou DNEL (odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom) alebo PNEC (predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom) odvodenou za špecifických podmienok. Podľa druhého kritéria sa vyžaduje, aby sa preukázalo a zdokumentovalo, že počas celého životného cyklu danej látky sa uplatňujú prísne kontrolované podmienky. Podľa tretieho kritéria sa vyžaduje, že pokiaľ je látka vo výrobku, aby bola zapracovaná v takom stave, že nedôjde k jej uvoľneniu a expozícii počas životného cyklu výrobku, a aby sa s touto látkou manipulovalo za prísne kontrolovaných podmienok počas všetkých fáz jej výroby a spracovania. Z tohto dôvodu by sa kritériá, na základe ktorých sa rozhodne o vynechaní testov, mali zapracovať do nariadenia (ES) č. 1907/2006.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha XI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. februára 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1, korigendum v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Oddiel 3 prílohy XI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa nahrádza takto:

„3.   TESTOVANIE PRISPÔSOBENÉ EXPOZÍCII DANOU LÁTKOU

3.1.   Testovanie v súlade s oddielmi 8.6 a 8.7 prílohy VIII a v súlade s prílohou IX a prílohou X možno vynechať na základe expozičného(-ých) scenára(-ov) vypracovaného(-ých) v správe o chemickej bezpečnosti.

3.2.   Vo všetkých prípadoch sa poskytne primerané odôvodnenie a podklady. Odôvodnenie sa zakladá na podrobnom a dôslednom posúdení expozície v súlade s oddielom 5 prílohy I a spĺňa ktorékoľvek z týchto kritérií:

a)

výrobca alebo dovozca preukáže a zdokumentuje, že sú splnené všetky tieto podmienky:

i)

výsledky posúdenia expozície, ktoré zahŕňajú všetky podstatné expozície, ku ktorým dochádza v priebehu životného cyklu danej látky, preukazujú neprítomnosť alebo zanedbateľnú mieru expozície vo všetkých scenároch spracovania a všetkých identifikovaných použitiach, ako je uvedené v prílohe VI bode 3.5;

ii)

DNEL alebo PNEC možno odvodiť z výsledkov dostupných údajov z testov danej látky, pričom sa plne prihliada na zvýšenie neistoty vyplývajúcej z upustenia od požiadavky na informácie, a DNEL alebo PNEC sú relevantné a vhodné aj pre upustenie od požiadavky na informácie, ako aj na účely hodnotenia rizika (1);

iii)

porovnanie odvodenej DNEL alebo PNEC s výsledkami posúdenia expozície preukáže, že expozícia je vždy dostatočne pod odvodenou DNEL alebo PNEC;

b)

pokiaľ látka nie je vo výrobku prítomná, výrobca alebo dovozca preukáže a zdokumentuje pre všetky možné scenáre, že počas celého životného cyklu látky sa uplatňujú prísne kontrolované podmienky, ako je stanovené v článku 18 ods. 4 písm. a) až f);

c)

pokiaľ je látka súčasťou výrobku, v ktorom je stabilne ukotvená alebo inak dôsledne uchovávaná pomocou technických prostriedkov a je preukázané a zdokumentované, že všetky nasledujúce podmienky sú splnené:

i)

látka sa v priebehu svojho životného cyklu neuvoľňuje,

ii)

pravdepodobnosť, že zamestnanci, široká verejnosť alebo životné prostredie budú vystavení látke za bežných alebo predvídateľných podmienok používania, je zanedbateľná, a

iii)

s látkou sa počas všetkých fáz výroby a spracovania vrátane nakladania s odpadom tejto látky počas týchto fáz zaobchádza podľa podmienok ustanovených v článku 18 ods. 4 písm. a) až f).

3.3.   Špecifické podmienky používania sa musia oznámiť prostredníctvom dodávateľského reťazca v súlade s článkom 31 alebo 32, podľa konkrétneho prípadu.


(1)  Na účely pododseku 3.2 písm. a) bodu ii) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia v stĺpci 2 oddielu 8.7 príloh IX a X, by sa v prípade DNEL odvodenej na základe skríningového testu reprodukčnej/vývojovej toxicity spravidla nemalo považovať za vhodné vynechať štúdiu toxicity poškodzujúcej prenatálny vývin alebo dvojgeneračnú štúdiu vývojovej toxicity. Na účely pododseku 3.2 písm. a) bodu ii) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia v stĺpci 2 oddielu 8.6 príloh IX a X, by sa v prípade DNEL odvodenej na základe štúdie toxicity dávky opakovanej po 28 dňoch spravidla nemalo považovať za vhodné vynechať štúdiu toxicity dávky opakovanej po 90 dňoch.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/6


ROZHODNUTIE RADY

z 18. decembra 2008

o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a akýmkoľvek iným protiprávnym konaniam, ktoré poškodzujú ich finančné záujmy

(2009/127/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 280 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou a článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Rada 14. decembra 2000 poverila Komisiu dojednať so Švajčiarskou konfederáciou Dohodu o spolupráci v boji proti podvodom a akýmkoľvek iným protiprávnym konaniam, ktoré poškodzujú finančné záujmy Spoločenstva a jeho členských štátov, vrátane dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní.

(2)

V súlade s rozhodnutím Rady z 26. októbra 2004 o podpise Dohody v mene Európskeho spoločenstva o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a akýmkoľvek iným protiprávnym konaniam, ktoré poškodzujú finančné záujmy, a s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu bola dohoda podpísaná v mene Európskeho spoločenstva 26. októbra 2004.

(3)

Dohodou sa zriaďuje spoločný výbor s rozhodovacími právomocami v určitých oblastiach a tak treba určiť, kto bude v tomto výbore zastupovať Spoločenstvo.

(4)

Dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva schvaľuje Dohoda o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a akýmkoľvek iným protiprávnym konaniam, ktoré poškodzujú ich finančné záujmy (ďalej len „dohoda“), a pripojený záverečný akt.

Text dohody a záverečný akt sú pripojené k tomuto rozhodnutiu (2).

Článok 2

Komisia zastupuje Spoločenstvo v spoločnom výbore zriadenom podľa článku 39 dohody v otázkach, ktoré patria do jeho právomoci.

Pozíciu, ktorú má Spoločenstvo zaujať v priebehu vykonávania dohody, pokiaľ ide o rozhodnutia alebo odporúčania spoločného výboru, stanoví Rada kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie. Rada koná jednomyseľne, pokiaľ sa pozícia týka oblasti, pre ktorú sa na prijatie vnútorných pravidiel vyžaduje jednomyseľnosť.

Článok 3

Predseda Rady vykoná v mene Európskeho spoločenstva oznámenie ustanovené v článku 44 ods. 2 dohody (3).

Predseda Rady vydá vyhlásenie Európskeho spoločenstva, podľa ktorého sa Spoločenstvo v rámci svojej právomoci bude do nadobudnutia platnosti dohody považovať za viazané dohodou vo vzťahoch s akoukoľvek inou zmluvnou stranou, ktorá vydala rovnaké vyhlásenie v súlade s článkom 44 ods. 3 dohody (4).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. EÚ C 304 E, 1.12.2005, s. 106.

(2)  Pozri stranu 8 tohto úradného vestníka.

(3)  Generálny sekretariát Rady uverejnení dátum nadobudnutia platnosti dohody v Úradnom vestníku Európskej únie.

(4)  Generálny sekretariát Rady uverejní dátum začatia uplatňovania dohody medzi Spoločenstvom a Švajčiarskom na základe článku 44 ods. 3 dohody v Úradnom vestníku Európskej únie.


DOHODA O SPOLUPRÁCI

medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a akýmkoľvek iným protiprávnym konaniam, ktoré poškodzujú ich finančné záujmy

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,

NEMECKÁ SPOLKOVÁ REPUBLIKA,

ESTÓNSKA REPUBLIKA,

HELÉNSKA REPUBLIKA,

ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,

FRANCÚZSKA REPUBLIKA,

ÍRSKO,

TALIANSKA REPUBLIKA,

CYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITOVSKÁ REPUBLIKA,

LUXEMBURGSKÉ VEĹKOVOJVODSTVO,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

MALTSKÁ REPUBLIKA,

HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,

RAKÚSKA REPUBLIKA,

POĽSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SLOVINSKÁ REPUBLIKA,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FÍNSKA REPUBLIKA,

ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA

na jednej strane a

ŠVAJČIARSKA KONFEDERÁCIA

na strane druhej,

ďalej len zmluvné strany,

BERÚC DO ÚVAHY blízke vzťahy medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane, a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej,

ŽELAJÚC SI účinným spôsobom bojovať proti podvodom a akýmkoľvek iným protiprávnym konaniam, ktoré poškodzujú finančné záujmy zmluvných strán,

BERÚC NA VEDOMIE potrebu posilniť administratívnu pomoc v týchto oblastiach,

PRESVEDČENÉ, že musí byť poskytnutá právna pomoc, vrátane pomoci pri prehliadke a zaistení, ktorá sa týka všetkých prípadov pašeráctva a daňových únikov v oblasti nepriamych daní, najmä dane z pridanej hodnoty, colných poplatkov a spotrebných daní,

UZNÁVAJÚC dôležitosť boja proti praniu špinavých peňazí,

SA DOHODLI NA UZAVRETÍ TEJTO DOHODY:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Cieľ

Cieľom tejto dohody je rozšíriť administratívnu pomoc a právnu pomoc v trestných veciach medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej tak, aby sa zamedzilo protiprávnym konaniam, na ktoré sa vzťahuje článok 2.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto dohoda sa vzťahuje na:

a)

administratívnu a trestnú prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie, stíhanie a potláčanie podvodov a akýchkoľvek iných protiprávnych konaní, ktoré poškodzujú finančné záujmy zmluvných strán a týkajú sa:

obchodovania s tovarom a poskytovania služieb v rozpore s colnými a poľnohospodárskymi právnymi predpismi,

obchodovania v rozpore s daňovými predpismi, ktoré sa vzťahujú na daň z pridanej hodnoty, osobitné druhy daní týkajúcich sa spotreby a spotrebné dane,

vyberania a zadržania finančných prostriedkov – vrátane ich použitia na iné účely ako tie, na ktoré boli pôvodne poskytnuté – z rozpočtu zmluvných strán alebo z rozpočtov nimi spravovaných alebo z rozpočtov spravovaných v ich mene, ako sú dotácie alebo náhrady,

postupy zadávania zákaziek zmluvnými stranami v rámci verejného obstarávania;

b)

prepadnutie alebo zabezpečenie vrátenia súm, oprávnene alebo neoprávnene prijatých, ktoré pochádzajú z protiprávnych konaní uvedených v písmene a).

2.   Spoluprácu v zmysle hlavy II (administratívna pomoc) a hlavy III (právna pomoc) nemožno odmietnuť len z dôvodu, že sa žiadosť týka porušenia zákona, ktoré je kvalifikované dožiadanou zmluvnou stranou ako porušenie zákona v oblasti daní, alebo z dôvodu, že právne predpisy dožiadanej zmluvnej strany neustanovujú rovnaký druh poplatku alebo výdavku alebo neupravujú rovnaký druh právnej úpravy alebo rovnakú právnu kvalifikáciu ako dožadujúca zmluvná strana.

3.   Do rozsahu pôsobnosti tejto dohody patrí tiež legalizácia výnosov z konaní, na ktoré sa vzťahuje dohoda za predpokladu, že konania, ktoré predstavujú predikatívny trestný čin, sú trestné podľa práva oboch zmluvných strán a je za ne možné uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu, pri ktorých je horná hranica trestnej sadzby najmenej šesť mesiacov.

4.   Priame dane sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti tejto dohody.

Článok 3

Menej závažné prípady

1.   Orgán dožiadanej zmluvnej strany môžu odmietnuť žiadosť o spoluprácu, ak požadovaná nevyplatená alebo uniknutá dlžná suma nepresahuje 25 000 EUR alebo ak predpokladaná hodnota tovaru, ktorý bol vyvezený alebo dovezený bez povolenia, nepresahuje 100 000 EUR, pokiaľ dožadujúca zmluvná strana nepovažuje prípad za obzvlášť závažný s ohľadom na okolnosti prípadu alebo osobu podozrivého.

2.   Orgán dožiadanej zmluvnej strany bezodkladne informuje orgán dožadujúcej zmluvnej strany o dôvodoch odmietnutia žiadosti o spoluprácu.

Článok 4

Verejný poriadok

Spoluprácu možno odmietnuť v prípade, ak sa dožiadaná zmluvná strana domnieva, že vykonanie žiadosti môže byť v rozpore s jej zvrchovanými právami, bezpečnosťou, verejným poriadkom alebo inými životne dôležitými záujmami.

Článok 5

Zasielanie informácií a dôkazov

1.   Informácie a dôkazy, ktoré boli zaslané alebo prijaté na základe tejto dohody, bez ohľadu na ich formu, sú predmetom služobného tajomstva a požívajú ochranu, ktorú priznáva porovnateľným informáciám vnútroštátne právo zmluvnej strany, ktorá ich prijala a zodpovedajúce ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na inštitúcie únie.

Takéto informácie a dôkazy sa nesmú sprístupniť najmä iným osobám, ako tým, ktoré sú v inštitúciách Spoločenstva, v členských štátoch alebo vo Švajčiarskej konfederácii oprávnené sa z titulu svojej funkcie s nimi oboznamovať, a ani nemôžu byť týmito osobami použité na účely, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto dohody.

2.   Informácie a dôkazy získané podľa tejto dohody dožadujúcou zmluvnou stranou možno zaslať každej zmluvnej strane, ak táto zmluvná strana vedie vyšetrovanie, vo vzťahu ku ktorej nie je spolupráca vylúčená, alebo ak sú zrejmé náznaky, že táto zmluvná strana by mohla efektívne viesť takéto vyšetrovanie. Takéto zaslanie možno uskutočniť len na účely tejto dohody.

3.   Zasielanie informácií a dôkazov získaných na základe tejto dohody jednou zmluvnou stranou alebo viacerými zmluvnými stranami nemôže byť predmetom odvolania v pôvodne dožiadanej zmluvnej strane.

4.   Každá zmluvná strana, ktorej boli informácie alebo dôkazy zaslané v súlade s odsekom 2, dodržiava tie obmedzenia, ktoré stanoví dožiadaná zmluvná strana na používanie informácií dožadujúcou zmluvnou stranou, ktorej sa informácie zasielajú ako prvej.

5.   Zasielanie informácií a dôkazov získaných pri uplatňovaní tejto dohody zmluvnou stranou tretiemu štátu podlieha súhlasu zmluvnej strany, ktorá je pôvodcom týchto informácií a dôkazov.

Článok 6

Dôvernosť

Dožadujúca zmluvná strana môže požiadať dožiadanú zmluvnú stranu, aby zabezpečila, že žiadosť a jej obsah si zachovajú dôverný charakter s výnimkou prípadov, kde by to bránilo vykonaniu žiadosti. Ak dožiadaná zmluvná strana nemôže vyhovieť požiadavkám na dôvernosť, informuje o tom vopred orgán dožadujúcej zmluvnej strany.

HLAVA II

ADMINISTRATÍVNA POMOC

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 7

Vzťah k iným dohodám

Touto hlavou nie sú dotknuté ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na právnu pomoc v trestných veciach, ani širšie záväzky v oblasti administratívnej pomoci alebo priaznivejšie ustanovenia bilaterálnych alebo multilaterálnych dojednaní o spolupráci medzi zmluvnými stranami, najmä Dodatkový protokol o colnej spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných záležitostiach z 9. júna 1997.

Článok 8

Rozsah pôsobnosti

1.   Zmluvné strany si vzájomne poskytujú pomoc v boji proti protiprávnym konaniam, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, najmä pri predchádzaní a odhaľovaní operácií a iných konaní alebo opomenutí, ktoré sú v rozpore s príslušnými právnymi predpismi a pri vyšetrovaní v týchto veciach.

2.   Pomoc upravená v tejto hlave sa vzťahuje na všetky administratívne orgány zmluvných strán, ktoré majú právomoc viesť administratívne vyšetrovanie alebo právomoc viesť trestné stíhanie, vrátane prípadov, keď tieto orgány vykonávajú právomoci na základe žiadosti justičných orgánov.

Ak sa vyšetrovanie v trestnej veci vykonáva justičným orgánom alebo pod jeho vedením, tento orgán určí, či sa príslušné žiadosti o vzájomnú pomoc alebo spoluprácu predložia na základe ustanovení, ktoré sa vzťahujú na právnu pomoc v trestných veciach alebo na základe tejto hlavy.

Článok 9

Právomoc

1.   Orgány zmluvných strán uplatňujú ustanovenia tejto hlavy v rámci právomocí, ktoré im boli zverené na základe ich vnútroštátneho práva. Žiadne ustanovenie tejto hlavy nemožno vykladať tak, že sú ním dotknuté právomoci zverené orgánom zmluvných strán podľa vnútroštátneho práva v zmysle tejto hlavy.

Orgány postupujú tak, ako keby konali vo vlastnom mene alebo na základe žiadosti iného orgánu rovnakej zmluvnej strany. Na tento účel využijú všetky zákonné právomoci, ktoré im priznáva ich vnútroštátne právo, s cieľom vykonať žiadosť.

2.   Žiadosti, ktoré sú zaslané nepríslušným orgánom, sa postúpia bez zbytočného odkladu príslušnému orgánu.

Článok 10

Primeranosť

Orgány dožiadanej zmluvnej strany môžu žiadosť o spoluprácu odmietnuť, keď je zrejmé, že:

a)

v priebehu daného obdobia počet a povaha žiadostí predložených dožadujúcou zmluvnou stranou predstavuje pre orgán dožiadanej zmluvnej strany neúmernú administratívnu záťaž;

b)

orgán dožadujúcej zmluvnej strany nevyčerpali bežné zdroje informácií, ktoré by za daných okolností mohli použiť na získanie žiadaných informácií bez toho, aby podstúpili nebezpečenstvo znemožnenia dosiahnutia želaného výsledku.

Článok 11

Ústredné orgány

1.   Každá zmluvná strana určí jeden alebo viac ústredných orgánov, ktoré sú oprávnené na vybavovanie žiadostí o administratívnu pomoc podľa tejto hlavy.

Tieto orgány majú právomoc vyzvať všetky administratívne orgány na vykonanie požadovanej administratívnej pomoci.

2.   Ústredné orgány komunikujú medzi sebou priamo.

3.   Činnosť ústredných orgánov nevylučuje, najmä v naliehavých prípadoch, priamu spoluprácu medzi inými orgánmi zmluvných strán príslušnými konať vo veciach, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda. Ústredné orgány sú informované o každom úkone, ktorý sa vykonal na základe priamej spolupráce.

4.   Zmluvné strany oznámia, ktoré orgány sa považujú za ústredné orgány na účely tohto článku, po oznámení podľa článku 44 ods. 2.

KAPITOLA 2

Pomoc na základe žiadosti

Článok 12

Žiadosti o informácie

1.   Orgán dožiadanej zmluvnej strany poskytne na základe žiadosti orgánu dožadujúcej zmluvnej strany všetky informácie, ktoré má k dispozícii, alebo informácie, ktoré majú k dispozícii iné orgány tej istej zmluvnej strany s cieľom umožniť dožadujúcemu orgánu predísť, odhaliť alebo potrestať protiprávne konania, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, alebo na účely zabezpečenia vrátenia pohľadávky, a to v rozsahu pôsobnosti tejto dohody. Orgán dožiadanej zmluvnej strany vykoná všetky potrebné administratívne zisťovania na účely získania takýchto informácií.

2.   K poskytovaným informáciám sa pripoja správy a iné dokumenty, alebo overené kópie, alebo výpisy zo správ alebo dokumentov, z ktorých vychádzajú oznámené informácie, a ktoré sú dostupné orgánom dožiadanej zmluvnej strany, alebo tie, ktoré boli vypracované alebo obdržané s cieľom vykonania žiadosti.

3.   Osoba oprávnená na tento účel dožadujúcou zmluvnou stranou má prístup k dokumentom a informáciám, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, ktoré majú k dispozícii orgány dožiadanej zmluvnej strany a ktoré súvisia so špecifickými protiprávnymi konaniami patriacimi do rozsahu pôsobnosti tejto dohody, na základe dohody medzi orgánom dožadujúcej zmluvnej strany a orgánom dožiadanej zmluvnej strany a v súlade s podrobnými pokynmi dožiadanej zmluvnej strany. Tieto osoby sú oprávnené vyhotovovať kópie uvedených písomností.

Článok 13

Žiadosti o sledovanie

Orgán dožiadanej zmluvnej strany vykoná na základe žiadosti orgánu dožadujúcej zmluvnej strany sledovanie obchodovania s tovarom, ktoré porušuje právne predpisy uvedené v článku 2 v maximálne možnom rozsahu. Takéto sledovanie sa môže vzťahovať na osobu dôvodne podozrivú z toho, že sa zúčastnila na spáchaní alebo sa zúčastňuje na páchaní takýchto protiprávnych konaní, alebo sa podieľa na príprave na spáchanie takýchto protiprávnych konaní, ako aj na priestory, dopravné prostriedky a tovar, ktoré súvisia s takýmito konaniami.

Článok 14

Doručenie a zaslanie poštou

1.   Orgán dožiadanej zmluvnej strany na základe žiadosti orgánu dožadujúcej zmluvnej strany doručí alebo zabezpečí doručenie všetkých právnych aktov alebo rozhodnutí príslušných orgánov dožadujúcej zmluvnej strany adresátovi v súlade s vnútroštátnym právom dožiadanej zmluvnej strany, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto dohody.

2.   K žiadostiam o doručenie špecifikujúcim predmet právneho aktu alebo rozhodnutia, ktoré sa má oznámiť, sa priloží preklad do úradného jazyka dožiadanej zmluvnej strany alebo do jazyka, ktorý je pre túto zmluvnú stranu prijateľný.

3.   Zmluvné strany môžu prostredníctvom pošty priamo zasielať oznámenia a žiadosti o informácie a dokumenty subjektom, na ktorých sa vzťahuje článok 2 ods. 1 písm. a) tretia a štvrtá zarážka a ktorí majú bydlisko alebo sídlo na území inej zmluvnej strany.

Takéto osoby môžu na ne odpovedať a poskytnúť príslušné dokumenty a informácie vo forme, ktorá je stanovená pravidlami a dojednaniami na poskytovanie finančných prostriedkov.

Článok 15

Žiadosť o vyšetrovanie

1.   Dožiadaná zmluvná strana vykoná na základe žiadosti dožadujúcej zmluvnej strany všetky potrebné vyšetrovania, alebo nariadi vykonanie takéto vyšetrovania vo vzťahu k činnostiam alebo spôsobom správania, ktoré predstavujú protiprávne konania podľa tejto dohody alebo ktoré u dožadujúcej zmluvnej strany vytvárajú dôvodné podozrenie, že takéto protiprávne konania boli spáchané.

2.   Dožiadaná zmluvná strana využíva všetky vyšetrovacie možnosti, ktoré jej umožňuje vlastný právny poriadok, tak, ako by ich využívala v prípade, keď koná vo vlastnom mene alebo na základe žiadosti iného vnútorného orgánu, vrátane zainteresovania alebo poverenia justičných orgánov, ak je to potrebné.

Toto ustanovenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti ekonomických subjektov spolupracovať podľa článku 17.

Orgán dožiadanej zmluvnej strany oznámi výsledky takýchto vyšetrovaní orgánu dožadujúcej zmluvnej strany. Článok 12 ods. 2 sa uplatňuje mutatis mutandi.

3.   Orgán dožiadanej zmluvnej strany rozšíria svoju pomoc na všetky okolnosti, predmety a osoby, ktoré sú zjavne prepojené na predmet žiadosti o pomoc bez toho, aby bola potrebná doplňujúca žiadosť. V prípade pochybnosti orgán dožiadanej zmluvnej strany sa najprv spojí s orgánom dožadujúcej zmluvnej strany.

Článok 16

Prítomnosť osoby oprávnenej orgánom dožadujúcej zmluvnej strany

1.   Osoby, ktoré sú vymenované orgánom dožadujúcej zmluvnej strany, môžu byť na základe dohody medzi orgánom dožadujúcej zmluvnej strany a dožiadanej zmluvnej strany prítomní pri administratívnych vyšetrovaniach, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom článku. Táto prítomnosť si nevyžaduje súhlas osoby alebo ekonomického subjektu, ktorý je vyšetrovaný.

2.   Osoba zastupujúca orgán dožiadanej zmluvnej strany vedie vyšetrovania nepretržite. Osoba oprávnená orgánom dožadujúcej zmluvnej strany nemôže z vlastného podnetu vykonávať právomoci zverené osobe zastupujúcej orgán dožiadanej zmluvnej strany.

Avšak takáto osoba má prístup do rovnakých priestorov a k rovnakým dokumentom, ako osoba zastupujúca orgán dožiadanej zmluvnej strany, a to prostredníctvom tejto osoby a výlučne len pre potreby prebiehajúceho vyšetrovania.

3.   K oprávneniu sa môžu pripojiť podmienky.

4.   Informácie poskytnuté orgánu dožadujúcej zmluvnej strany sa nesmú použiť ako dôkaz, pokiaľ sa nepovolí zaslanie dokumentov, ktoré sa vzťahujú na vykonanie žiadosti.

Článok 17

Povinnosť spolupracovať

Ekonomické subjekty sú povinné spolupracovať pri vykonávaní žiadostí o administratívnu pomoc tým, že umožnia prístup do priestorov, dopravných prostriedkov a k dokumentácii, a tým, že poskytnú všetky príslušné informácie.

Článok 18

Forma a obsah žiadostí o pomoc

1.   Žiadosti o pomoc sa podávajú písomne. Priložia sa k nim také dokumenty, ktoré sa považujú za potrebné na poskytnutie odpovede.

V naliehavých prípadoch možno uznať ústne podané žiadosti, avšak tieto musia byť potvrdené písomne čo najskôr, ako je to možné.

2.   K žiadostiam sa priložia tieto informácie:

a)

dožadujúci orgán;

b)

požadované opatrenie;

c)

predmet a dôvody žiadosti;

d)

príslušné právne predpisy, pravidlá a iné dokumenty právnej povahy;

e)

čo možno najpresnejšie a najúplnejšie údaje o fyzických osobách alebo právnických osobách, ktoré sú predmetom vyšetrovania;

f)

súhrn príslušných skutočností a už vykonaných vyšetrovaní okrem prípadov, ktoré sú ustanovené v článku 14.

3.   Žiadosti sa vyhotovia v úradnom jazyku dožiadanej zmluvnej strany alebo v inom jazyku, ktorý je pre túto zmluvnú stranu prijateľný.

4.   Nesprávne vyplnené alebo neúplné žiadosti možno opraviť alebo doplniť. Dovtedy sa prijmú opatrenia, ktoré sú potrebné na vykonanie žiadosti.

Článok 19

Použitie informácií

1.   Získané informácie sa používajú výlučne na účely tejto dohody. Ak zmluvná strana požiada o použitie takýchto informácií na iné účely, je povinná požiadať vopred o písomný súhlas orgán, ktorý ich poskytol. Takéto použitie následne podlieha všetkým obmedzeniam, ktoré stanoví uvedený orgán.

2.   Odsek 1 nevylučuje použitie informácií v súdnom alebo správnom konaní pre nedodržanie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o administratívnu pomoc, ak by boli rovnaké formy pomoci dostupné pre tieto konania. Príslušný orgán zmluvnej strany, ktorá poskytla informácie, je bezodkladne upovedomený o takomto použití.

3.   Zmluvné strany môžu použiť informácie a dokumenty získané a prekonzultované v súlade s touto dohodou ako dôkaz vo svojich zápisniciach, správach a svedectvách, ako aj v konaniach a stíhaniach pred súdmi.

KAPITOLA 3

Nevyžiadaná pomoc

Článok 20

Nevyžiadaná pomoc

1.   Formy spolupráce, ktoré sú upravené v predchádzajúcej kapitole, sa môžu poskytnúť bez predchádzajúcej žiadosti inej zmluvnej strany.

2.   Orgán zmluvnej strany, ktorý informácie zasiela, môže v súlade s jeho vnútroštátnym právom určiť podmienky na používanie informácií orgánom prijímajúcej zmluvnej strany.

3.   Všetky orgány zmluvných strán sú viazané takýmito podmienkami.

KAPITOLA 4

Osobitné formy spolupráce

Článok 21

Spoločné operácie

1.   Pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, keď objem transakcií a z toho vyplývajúce riziko s ohľadom na dane a dotácie má takú povahu, že môže spôsobiť značné straty pre rozpočet zmluvných strán, tieto strany sa môžu dohodnúť viesť spoločné cezhraničné operácie na predchádzanie a stíhanie protiprávnych konaní, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

2.   Koordinácia a plánovanie takýchto cezhraničných operácií je v právomoci ústredných orgánov alebo úradu ním určeného.

Článok 22

Osobitné spoločné vyšetrovacie tímy

1.   Orgány viacerých zmluvných strán môžu na základe vzájomnej dohody vytvoriť spoločný osobitný vyšetrovací tím umiestnený na území zmluvnej strany.

2.   Vyšetrovací tím vedie zložité vyšetrovania, ktoré zahŕňajú mobilizáciu dôležitých prostriedkov a koordinuje spoločné akcie.

3.   Účasťou v takomto tíme nenadobúdajú zástupcovia orgánov zúčastnených zmluvných strán právomoc konať na území zmluvnej strany, kde sa vedú vyšetrovania.

Článok 23

Styční úradníci

1.   Príslušné orgány zmluvných strán môžu rozhodnúť o vyslaní styčného úradníka zmluvnej strany na určitú alebo neurčitú dobu do príslušného orgánu inej zmluvnej strany s cieľom poskytnúť vzájomnú podporu pri vykonávaní administratívnej spolupráce.

2.   Styční úradníci majú za úlohu poskytovať poradenstvo a pomoc. Nemajú vlastnú právomoc konať na území prijímajúcej zmluvnej strany. Na základe súhlasu alebo žiadosti príslušných orgánov zmluvných strán môžu:

a)

uľahčovať a urýchľovať výmenu informácií;

b)

poskytovať pomoc pri vyšetrovaniach;

c)

zúčastniť sa na vybavovaní žiadostí o pomoc;

d)

radiť a pomáhať prijímajúcej krajine pri príprave a vykonávaní cezhraničných operácií;

e)

vykonať akúkoľvek inú úlohu, na ktorej sa medzi sebou môžu zmluvné strany dohodnúť.

3.   Podrobnosti upravia príslušné orgány zmluvných strán spoločnou dohodou.

4.   Styční úradníci môžu zastupovať záujmy jednej alebo viacerých zmluvných strán.

KAPITOLA 5

Vrátenie pohľadávky

Článok 24

Vrátenie pohľadávky

1.   Na základe žiadosti dožadujúcej zmluvnej strany pristúpi dožiadaná zmluvná strana k zabezpečeniu vrátenia pohľadávok, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, ako keby išlo o jej vlastné pohľadávky.

2.   K žiadosti o zabezpečenie vrátenia pohľadávky sa pripojí úradná kópia alebo overená kópia dokumentu vydaného dožadujúcou zmluvnou stranou, ktorý potvrdzuje exekučný titul, a v prípade potreby, originál alebo overená kópia iného dokumentu potrebného na zabezpečenie vrátenia pohľadávky.

3.   Dožiadaná zmluvná strana prijme zaisťovacie opatrenia, aby zabezpečila vrátenie pohľadávky.

4.   Orgán dožiadanej zmluvnej strany prevedie orgánu dožadujúcej zmluvnej strany sumu pohľadávky, ktorú vymohli. Po dohode so dožadujúcou zmluvnou stranou si orgán dožiadanej zmluvnej strany môže odpočítať percentá, ktoré zodpovedajú vynaloženým administratívnym nákladom.

5.   Bez ohľadu na odsek 1 pohľadávky, ktorých vrátenie má byť zabezpečené, nemusia mať nevyhnutne prednostné postavenie v porovnaní s pohľadávkami, ktoré vznikli v dožiadanej zmluvnej strane.

HLAVA III

PRÁVNA POMOC

Článok 25

Vzťah k iným dohodám

1.   Účelom tejto hlavy je doplniť Európsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 a Dohovor o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zhabaní a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti z 8. novembra 1990 a uľahčiť ich uplatňovanie medzi zmluvnými stranami.

2.   Tým nie sú dotknuté priaznivejšie ustanovenia bilaterálnych a multilaterálnych dohôd medzi zmluvnými stranami.

Článok 26

Konania, v ktorých sa poskytuje právna pomoc

1.   Právna pomoc sa poskytne tiež:

a)

v konaniach pre skutky, ktoré sú postihnuteľné podľa vnútroštátneho práva v jednej z dvoch zmluvných strán alebo v oboch zmluvných stranách z titulu porušenia zákona, ktoré sú stíhané správnymi orgánmi, ktorých rozhodnutie môže byť podkladom na konanie pred súdom príslušným na konanie najmä v trestných veciach;

b)

v občianskoprávnych konaniach, ktoré sú spojené s trestným konaním, pokiaľ trestný súd ešte nevyniesol konečný rozsudok v trestnom konaní;

c)

v prípade skutkov alebo trestných činov, za ktoré môže byť právnická osoba dožadujúcej zmluvnej strany zodpovedná.

2.   Právna pomoc sa rovnako poskytuje na účely vyšetrovania a konania o zaistení a zhabaní nástrojov a výnosov z takýchto porušení zákona.

Článok 27

Zasielanie žiadostí

1.   Žiadosti podľa tejto hlavy predkladá orgán dožadujúcej zmluvnej strany buď prostredníctvom príslušného ústredného orgánu dožiadanej zmluvnej strany, alebo priamo orgánu zmluvnej strany, ktorý je oprávnený na vykonanie žiadosti dožadujúcej zmluvnej strany. Orgán dožadujúcej zmluvnej strany, a ak je to potrebné, orgán dožiadanej zmluvnej strany zašle kópiu žiadosti svojmu ústrednému orgánu na informáciu.

2.   Všetky dokumenty, ktoré sa vzťahujú na žiadosti alebo na ich vykonávanie, môžu byť zaslané rovnakým spôsobom. Tieto dokumenty, alebo aspoň ich kópie, musia byť zaslané priamo orgánu dožadujúcej zmluvnej strany.

3.   Ak orgán zmluvnej strany, ktorý obdržal žiadosť, nemá právomoc na vykonanie právnej pomoci, postúpi bezodkladne túto žiadosť príslušnému orgánu.

4.   Žiadosti s chybami alebo neúplné žiadosti sa prijmú, ak obsahujú informáciu, ktorá je potrebná na vyhovenie týchto žiadostí bez toho, aby bola dotknutá následná úprava zo strany orgánu dožadujúcej zmluvnej strany. Orgán dožiadanej zmluvnej strany informuje orgán dožadujúcej zmluvnej strany o nedostatkoch a poskytne mu čas na ich odstránenie.

Orgán dožiadanej zmluvnej strany bezodkladne zašle orgánu dožadujúcej zmluvnej strany všetky ostatné údaje, ktoré mu môžu pomôcť doplniť žiadosť, alebo ho rozšíriť o ďalšie opatrení.

5.   Pri oznámení podľa článku 44 ods. 2 zmluvné strany oznámia, ktoré sú ich príslušné ústredné orgány na účely tohto článku.

Článok 28

Doručenie poštou

1.   Všeobecným pravidlom je, že zmluvné strany zasielajú procesné písomnosti priamo poštou osobám, ktoré sa nachádzajú na území inej zmluvnej strany v konaniach týkajúcich sa protiprávnych konaní, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda.

2.   Ak orgán zmluvnej strany, ktorý vydal dokumenty, má vedomosť, alebo má dôvod sa domnievať, že adresát rozumie len niektorému inému jazyku, k dokumentom alebo aspoň k ich najdôležitejším častiam, sa priloží preklad do toho iného jazyka.

3.   Orgán doručujúcej zmluvnej strany upovedomí adresáta, že žiadne donucovacie alebo sankčné opatrenia nemôžu byť vykonané priamo týmto orgánom na území inej zmluvnej strany.

4.   Ku všetkým procesným písomnostiam sa priloží záznam uvádzajúci, že adresát môže dostať informácie o jeho právach a povinnostiach vo vzťahu k písomnosti od orgánu uvedeného v zázname.

Článok 29

Predbežné opatrenia

1.   V medziach svojho vnútroštátneho práva a svojich príslušných právomocí a žiadosti orgánu dožadujúcej zmluvnej strany, príslušný orgán dožiadanej zmluvnej strany nariadi potrebné predbežné opatrenia na účely zachovanie existujúcej situácie, ochrany ohrozených oprávnených záujmov alebo zachovania dôkazov, ak žiadosť o právnu pomoc nie je zjavne neprípustná.

2.   Preventívne zmrazenie a zaistenie aktív a výnosov z trestnej činnosti sa nariadi v prípadoch, v ktorých bolo požiadané o právnu pomoc. Ak zisky z trestnej činnosti už neexistujú vcelku alebo čiastočne, rovnaké opatrenie sa nariadi vo vzťahu k aktívam, ktoré sa nachádzajú na území dožiadanej zmluvnej strany, a to v zodpovedajúcej výške predmetných ziskov.

Článok 30

Prítomnosť orgánu dožadujúcej zmluvnej strany

1.   Dožiadaná zmluvná strana na základe žiadosti dožadujúcej zmluvnej strany povolí zástupcom orgánov tejto strany, aby boli prítomní pri vykonávaní žiadosti o právnu pomoc. Ich prítomnosť si nevyžaduje súhlas osoby dotknutej opatrením.

K povoleniu možno pripojiť podmienky.

2.   Prítomné osoby majú prostredníctvom zástupcov dožiadanej zmluvnej strany a výlučne na účely vykonávania žiadosti o právnu pomoc, prístup do rovnakých priestorov a k rovnakým dokumentom, ako zástupcovia dožiadanej zmluvnej strany. Týmto osobám sa môže osobitne povoliť klásť alebo navrhovať otázky, ako aj navrhovať vyšetrovacie úkony.

3.   Prítomnosť týchto osôb nemôže mať za následok, že skutočnosti budú prezradené aj iným osobám než tým, ktoré majú povolenie podľa predchádzajúceho odseku, čo by viedlo k porušeniu zásada dôvernosti súdneho konania alebo práv dotknutej osoby. Informácie, s ktorými je oboznámený orgán dožadujúcej zmluvnej strany, nemožno použiť ako dôkaz, pokiaľ rozhodnutie o zaslaní dokumentov vzťahujúcich sa na vykonanie žiadosti nenadobudne povahu res judicata.

Článok 31

Prehliadka a zaistenie

1.   Zmluvné strany môžu podmieniť prípustnosť dožiadania o právnu pomoc na účely prehliadky alebo zaistenia len týmito podmienkami:

a)

čin, v súvislosti s ktorým je podané dožiadanie, je trestným činom podľa práva oboch zmluvných strán, na ktorý sa uplatňuje trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce slobodu trestom odňatie slobody alebo ochranným opatrením obmedzujúcim slobodu s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej šesť mesiacov, alebo je trestné podľa práva aspoň jednej z oboch zmluvných strán porovnateľným trestom, alebo podľa práva druhej zmluvnej strany ako porušenie zákona, ktoré je možné stíhať správnymi orgánmi, ktorých rozhodnutie môže viesť k začatiu konania pred súdom príslušným najmä na konanie v trestných veciach;

b)

vykonanie dožiadania o právnu pomoc je v súlade s právom dožiadanej zmluvnej strany.

2.   Dožiadania o právnu pomoc na účely prehliadky a zaistenia v prípadoch legalizácie v rozsahu pôsobnosti tejto dohody sú tiež prípustné za predpokladu, že konanie, ktoré je predikatívnym trestným činom, je trestné podľa práva oboch zmluvných strán trestom odňatia slobody alebo ochranným opatrením obmedzujúcim slobodu s hornou hranicou trestnej sadzby viac ako šesť mesiacov.

Článok 32

Žiadosť o bankové a finančné informácie

1.   Za predpokladu splnenia podmienok článku 31 vykoná dožiadaná zmluvná strana žiadosti o právnu pomoc, ktoré spočívajú v obdržaní a zaslaní bankových a finančných údajov vrátane:

a)

identifikácie a informácie o bankových účtoch, ktoré sú otvorené v bankách usadených na jej území, a ak sú vyšetrované osoby vlastníkmi týchto účtov alebo sú oprávnené s nimi disponovať, alebo ak sú tieto účty pod skutočnou kontrolou vyšetrovaných osôb;

b)

identifikácie a informácií o uskutočnených bankových transakciách a operáciách, ktoré boli vykonané z jedného alebo viacerých bankových účtov alebo na jeden alebo viacero bankových účtov, alebo prostredníctvom jedného alebo viacerých bankových účtov, alebo prostredníctvom určitých osôb v priebehu určitého obdobia.

2.   Dožiadaná zmluvná strana môže v miere povolenej jej právom upravujúcim trestné konanie v prípade podobných vnútroštátnych prípadoch nariadiť sledovanie bankových operácií, ktoré boli vykonané z jedného alebo viacerých bankových účtov alebo na jeden alebo viacero bankových účtov alebo prostredníctvom jedného alebo viacerých bankových účtov, alebo prostredníctvom určitých osôb v priebehu určitého obdobia, a zaslať výsledky o tom dožadujúcej zmluvnej strane. Rozhodnutie o monitorovaní transakcií a zaslaní výsledkov sa prijíma pre každý jednotlivý prípad príslušným orgánom dožiadanej zmluvnej strany a musí byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi tejto zmluvnej strany. Praktické opatrenia na monitorovanie sa určia dohodou medzi príslušnými orgánmi dožadujúcej a dožiadanej zmluvnej strany.

3.   Každá zmluvná strana prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že finančné inštitúcie neinformujú dotknuté osoby alebo tretie strany, že takéto opatrenia boli vykonané na základe žiadosti dožadujúcej zmluvnej strany alebo prebiehajúceho vyšetrovania, počas obdobia, ktoré je potrebné na to, aby nedošlo k znehodnoteniu výsledkov.

4.   Orgán zmluvnej strany, ktorý podáva žiadosť:

a)

uvedie dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že požadované informácie sú pravdepodobne zásadné pre vyšetrovanie porušenia zákona;

b)

uvedie dôvody, na základe ktorých má podozrenie, že banky v dožiadanej zmluvnej strane vedú príslušné účty, a ak má dôkaz, označí banky, ktorých ba sa to mohlo týkať;

c)

zašle všetky informácie, ktoré by mohli uľahčiť vykonanie žiadosti.

5.   Bankové tajomstvo nemôže byť dôvodom, na ktorý sa odvoláva zmluvná strana v prípade odmietnutia akejkoľvek pomoci na základe žiadosti o právnu pomoc zo strany inej zmluvnej strany.

Článok 33

Kontrolovaná dodávka

1.   Príslušný orgán dožiadanej zmluvnej strany sa zaväzuje na základe žiadosti orgánu dožadujúcej zmluvnej strany umožniť na svojom území povolenie vykonania kontrolovanej dodávky v rámci vyšetrovania extradičných trestných činov.

2.   Rozhodnutie uskutočniť kontrolované dodávky prijmú príslušné orgány dožiadanej zmluvnej strany pre každý jednotlivý prípad s náležitým ohľadom na vnútroštátne právo.

3.   Kontrolované dodávky sa uskutočňujú v súlade s postupmi ustanovenými právom dožiadanej zmluvnej strany. Právo vykonať, nariadiť a kontrolovať operácie je zodpovednosťou príslušných orgánov dožiadanej zmluvnej strany.

Článok 34

Odovzdanie na zhabanie alebo vrátenie

1.   Na základe žiadosti dožadujúcej zmluvnej strany sa všetky predmety, dokumenty, finančné prostriedky alebo iné hodnoty, ktoré boli preventívne zaistené, môžu odovzdať na zhabanie alebo vrátenie oprávnenému vlastníkovi.

2.   Dožiadaná zmluvná strana nemôže odmietnuť vrátenie finančných prostriedkov výlučne z dôvodu, že tieto predstavujú daňový alebo colný dlh.

3.   Práva tretích strán nadobudnuté v dobrej viere zostávajú zachované.

Článok 35

Urýchlenie právnej pomoci

1.   Orgán dožiadanej zmluvnej strany vykoná žiadosť o právnu pomoc čo najskôr, pričom plne zohľadní procesné lehoty a iné lehoty uvedené orgánom dožadujúcej zmluvnej strany. Zmluvná strana lehotu odôvodní.

2.   Ak žiadosť nemožno vykonať, alebo ju nemožno vykonať v celom rozsahu v súlade s požiadavkami stanovenými orgánom dožadujúcej zmluvnej strany, orgán dožiadanej zmluvnej strany o tom bezodkladne informuje orgán dožadujúcej zmluvnej strany a uvedie podmienky, za ktorých by bolo možné žiadosť vykonať. Orgány dožadujúcich a dožiadaných zmluvných strán sa môžu následne dohodnúť na ďalšom postupe, ktorý treba prijať s ohľadom na žiadosť, a ak je to potrebné, podmienením takéhoto postupu splnením uvedených podmienok.

Ak možno predpokladať, že lehotu určenú orgánom dožadujúcej zmluvnej strany na vykonanie jej žiadosti nemožno splniť a ak dôvody uvedené v odseku 2 druhej vete výslovne naznačujú, že akékoľvek omeškanie bude mať za následok vážne narušenie konaní, ktoré vedú tieto orgány, orgán dožiadanej strany bezodkladne oznámi odhadovaný čas, ktorý je potrebný na vykonanie žiadosti. Orgán dožadujúcej zmluvnej strany bezodkladne oznámi, či aj napriek tomu trvá na vykonaní žiadosti. Orgány dožadujúcich a dožiadaných zmluvných strán sa môžu následne dohodnúť na ďalšom postupe, ktorý treba prijať s ohľadom na žiadosť.

Článok 36

Použitie informácií a dôkazov

Informácie a dôkazy zaslané v rámci konania o poskytnutie právnej pomoci možno použiť inak ako na účely konania, pre ktoré boli poskytnuté, a to:

a)

na účely trestného konania vedeného v dožadujúcej zmluvnej strane voči iným osobám, ktoré sa zúčastnili na spáchaní trestného činu, s ohľadom na ktorý sa právna pomoc poskytovala;

b)

v prípade, že skutočnosti, na ktorých sa zakladá žiadosť, predstavujú iný trestný čin, s ohľadom na ktorý by sa právna pomoc mala tiež poskytnúť;

c)

v konaní, ktoré sa týka zhabania nástrojov použitých na spáchanie trestného činu a ziskov z trestnej činnosti, s ohľadom na ktoré mala byť právna pomoc tiež poskytnutá a v konaní o náhradu škody vo vzťahu k skutočnostiam, pre ktoré bola právna pomoc poskytnutá.

Článok 37

Nevyžiadané zasielanie

1.   Justičné orgány zmluvnej strany môžu bez požiadania v medziach vnútroštátneho práva a ich právomocí zasielať informácie alebo dôkazy justičným orgánom inej zmluvnej strany, ak sa domnievajú, že takáto informácia alebo dôkaz by mohla pomôcť orgánu prijímajúcej zmluvnej strany v začatí alebo vo vedení vyšetrovania alebo konania, alebo by mohla viesť k podaniu žiadosti o právnu pomoc zo strany toho orgánu.

2.   Orgán zmluvnej strany, ktorý zasiela informácie a dôkazy, môže v súlade s jeho vnútroštátnym právom, pripojiť podmienky na používanie informácií a dôkazov, ktoré má dodržať orgán prijímajúcej zmluvnej strany.

3.   Všetky orgány zmluvných strán sú viazané takými podmienkami.

Článok 38

Konania v dožiadanej zmluvnej strane

Žiadosťou o právnu pomoc nie sú dotknuté také práva, ktoré dožadujúca zmluvná strana môže požívať ako dôsledok jej postavenia ako súkromnej osoby vo vnútroštátnom trestnom konaní, ktoré sa začalo pred orgánmi dožiadanej zmluvnej strany.

HLAVA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 39

Spoločný výbor

1.   Zriaďuje sa spoločný výbor, ktorý sa skladá zo zástupcov zmluvných strán a je zodpovedný za riadne uplatňovanie tejto dohody. Na tento účel prijíma odporúčania a vydáva rozhodnutia v prípadoch, ktoré sú ustanovené v tejto dohode. Uznáša sa na základe spoločného súhlasu.

2.   Spoločný výbor prijme svoj rokovací poriadok, ktorý upraví ustanovenia týkajúce sa zvolávania zasadnutí, vymenovania predsedu a určenia jeho funkcií.

3.   Spoločný výbor zasadá v prípade potreby, avšak najmenej raz ročne. Každá zmluvná strana môže požiadať o zvolanie zasadnutia.

4.   Spoločný výbor môže rozhodnúť o vytvorení pracovných skupín alebo expertných skupín na pomoc pri plnení jeho úloh.

Článok 40

Urovnanie sporov

1.   Každá zmluvná strana môže spoločnému výboru predložiť spor, ktorý sa vzťahuje na výklad alebo na uplatňovanie tejto dohody najmä vtedy, ak sa domnieva, že iná zmluvná strana opakovane nevykoná žiadosti o spoluprácu, ktoré sú jej adresované.

2.   Spoločný výbor sa snaží urovnávať spory v čo najkratšom čase. Spoločnému výboru sa poskytnú všetky príslušné informácie, aby sa mu pomohlo podrobne preskúmať situáciu s cieľom nájsť uspokojivé riešenie. Na tento účel spoločný výbor preskúma všetky možnosti zachovania riadneho uplatňovania tejto dohody.

Článok 41

Vzájomnosť

1.   Orgán dožiadanej zmluvnej strany môže odmietnuť žiadosť o spoluprácu v prípade, ak dožadujúca zmluvná strana opakovane nevykoná žiadosti o spoluprácu v podobných prípadoch.

2.   Pred zamietnutím žiadosti z dôvodu vzájomnosti, sa o situácii upovedomí spoločný výbor, aby sa mu poskytla možnosť vyjadriť k záležitosti svoje stanovisko.

Článok 42

Revízia

Ak zmluvná strana požaduje revíziu tejto dohody, predloží návrh spoločnému výboru, ktorý prijme odporúčania, najmä s ohľadom na začatie rokovaní.

Článok 43

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa vzťahuje na Švajčiarsku konfederáciu na jednej strane a na druhej strane na územia, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva v súlade s podmienkami ustanovenými v uvedenej zmluve.

Článok 44

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda je uzavretá na dobu neurčitú.

2.   Je ratifikovaná alebo schválená zmluvnými stranami v súlade s ich príslušnými postupmi. Nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca po poslednom oznámení ratifikačnej listiny alebo listiny o schválení.

3.   Až do nadobudnutia platnosti tejto dohody môže každá zmluvná strana v čase oznámenia uvedeného v odseku 2 alebo kedykoľvek neskôr vyhlásiť, že sa cíti viazaná touto dohodou vo svojich vzťahoch s každou zmluvnou stranou, ktorá urobí rovnaké vyhlásenie. Tieto vyhlásenia nadobudnú účinnosť deväťdesiatym dňom po prijatí oznámenia.

Článok 45

Vypovedanie

Európske spoločenstvo a Švajčiarska konfederácia môžu vypovedať dohodu oznámením svojho rozhodnutia druhej zmluvnej strane. Vypovedanie nadobúda účinnosť šesť mesiacov po prijatí oznámenia o vypovedaní.

Článok 46

Časová pôsobnosť

Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na žiadosti, ktoré sa týkajú protiprávnych konaní spáchaných najmenej šesť mesiacov od dátumu jej podpisu.

Článok 47

Rozšírenie platnosti dohody na nové členské štáty EÚ

1.   Každý štát, ktorý sa stane členským štátom Európskej únie, sa môže písomným oznámením zmluvným stranám stať zmluvnou stranou tejto dohody.

2.   Text dohody v jazyku nového pristupujúceho štátu, ako je ustanovený Radou Európskej únie, sa overí na základe výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou. Považuje sa za autentický v zmysle článku 48.

3.   Vo vzťahu ku každému novému členskému štátu Európskej únie, ktorý k nej pristúpi, táto dohoda nadobudne platnosť deväťdesiatym dňom po prijatí listiny o pristúpení alebo dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody, ak ešte nenadobudla platnosť v prípade, že deväťdesiatdňová lehota už vypršala.

4.   Pokiaľ táto dohoda nenabudne platnosť v čase, keď nové pristupujúce členské štáty oznámia svoju listinu o pristúpení, vzťahuje sa na nich článok 44 ods. 3.

Článok 48

Jazyky

1.   Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, nemeckom, portugalskom, poľskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom, jazyku, pričom každý text je rovnako autentický.

2.   Maltské znenie tejto dohody autentifikujú zmluvné strany formou výmeny listov. Bude rovnako autentické ako jazykové znenia, ktoré sú uvedené v odseku 1.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovinskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image


ZÁVEREČNÝ AKT

Splnomocnení zástupcovia

BELGICKÉHO KRÁĽOVSTVA,

ČESKEJ REPUBLIKY,

DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA,

NEMECKEJ SPOLKOVEJ REPUBLIKY,

ESTÓNSKEJ REPUBLIKY,

HELÉNSKEJ REPUBLIKY,

ŠPANIELSKEHO KRÁĽOVSTVA,

FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY,

ÍRSKA,

TALIANSKEJ REPUBLIKY,

CYPERSKEJ REPUBLIKY,

LOTYŠSKEJ REPUBLIKY,

LITOVSKEJ REPUBLIKY,

LUXEMBURGSKÉHO VEĹKOVOJVODSTVA,

MAĎARSKEJ REPUBLIKY,

MALTSKEJ REPUBLIKY,

HOLANDSKÉHO KRÁĽOVSTVA,

RAKÚSKEJ REPUBLIKY,

POĽSKEJ REPUBLIKY,

PORTUGALSKEJ REPUBLIKY,

SLOVINSKEJ REPUBLIKY,

SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

FÍNSKEJ REPUBLIKY,

ŠVÉDSKEHO KRÁĽOVSTVA,

SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,

EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA

na jednej strane a

ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE

na strane druhej,

ktorí sa zišli dňa 26. októbra 2004 s cieľom podpísať Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej v boji proti podvodom a akýmkoľvek iným protiprávnym konaniam, ktoré poškodzujú ich finančné záujmy, prijali nižšie uvedené spoločné vyhlásenia, ktoré sú pripojené k tomuto záverečnému aktu:

1.

spoločné vyhlásenie o praní špinavých peňazí,

2.

spoločné vyhlásenie o spolupráci Švajčiarskej konfederácie s Eurojustom, a ak je to možné, s Európskou súdnou sieťou.

Okrem toho splnomocnení zástupcovia Európskej únie a jej členských štátov a splnomocnení zástupcovia Švajčiarskej konfederácie prijali schválenú zápisnicu z rokovaní, ktorá je pripojená k tomuto záverečnému aktu. Schválená zápisnica je záväzná.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tũkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage égalerment la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovinskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O PRANÍ ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ

Zmluvné strany týmto súhlasia, že článok 2 ods. 3 dohody o spolupráci v boji proti praniu špinavých peňazí zahŕňa ako konania, ktoré sú predikatívnymi trestnými činmi, tie konania, ktoré predstavujú daňový podvod alebo organizované pašeráctvo podľa švajčiarskeho práva. Informácie prijaté v odpovedi na žiadosť, ktoré sa týka prania špinavých peňazí, možno použiť v súdnych konaniach týkajúcich sa prania špinavých peňazí, okrem súdnych konaní proti švajčiarskym štátnym príslušníkom, ak všetky akty vzťahujúce sa na trestný čin boli spáchané výlučne vo Švajčiarsku.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O SPOLUPRÁCI ŠVAJČIARSKEJ KONFEDERÁCIE S EUROJUSTOM, A AK JE TO MOŽNÉ, S EURÓPSKOU SÚDNOU SIEŤOU

Zmluvné strany berú na vedomie želanie Švajčiarskej konfederácie preskúmať možnosť spolupráce v súvislosti s prácou Eurojustom, a ak je to možné, s Európskou súdnou sieťou.

SCHVÁLENÁ ZÁPISNICA Z ROKOVANÍ O DOHODE O SPOLUPRÁCI MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A JEHO ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA JEDNEJ STRANE A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU NA STRANE DRUHEJ V BOJI PROTI PODVODOM A AKÝMKOĽVEK INÝM PROTIPRÁVNYM KONANIAM, KTORÉ POŠKODZUJÚ ICH FINANČNÉ ZÁUJMY

Zmluvné strany sa dohodli takto:

K článku 2 ods. 1 písm. a)

Výraz „podvody a akékoľvek iné protiprávne konania“ sa vzťahuje tiež na pašeráctvo, korupciu a pranie ziskov z konaní, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, s výhradou článku 2 ods. 3.

Výraz „obchodovanie s tovarom a poskytovanie služieb v rozpore s colnými a poľnohospodárskymi právnymi predpismi“ je treba chápať nezávisle od prepravy (miesto odchodu, miesto určenia alebo tranzit) alebo nezávisle od tovaru cez územie inej zmluvnej strany.

Výraz „obchodovanie v rozpore s daňovými predpismi, ktoré sa vzťahujú na daň z pridanej hodnoty, osobitné druhy daní týkajúce sa spotreby a spotrebné dane“ je treba chápať nezávisle od prepravy (miesto odchodu, miesto určenia alebo tranzit) alebo nezávisle od tovaru cez územie inej zmluvnej strany.

K článku 15 ods. 2

Pojem „vyšetrovacie metódy“ zahŕňa vypočúvanie osôb, prehliadku priestorov a dopravných prostriedkov, kopírovanie dokumentov, požadovanie informácií a zaistenie predmetov, dokumentov a hodnôt.

K článku 16 ods. 2 druhému pododseku

Tento pododsek tiež znamená, že prítomné osoby môžu byť najmä oprávnené klásť otázky a navrhovať vyšetrovacie opatrenia.

K článku 25 ods. 2

Pojem multilaterálnych dohôd medzi zmluvnými stranami zahŕňa najmä od nadobudnutia jej platnosti Dohodu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pristúpení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju Schengenského acquis.

K článku 35 ods. 1

„Žiadosť o právnu pomoc“ znamená tiež zasielanie informácií a dôkazov orgánu dožadujúcej zmluvnej strany.

K článku 43

Európska komisia vydá orientačný zoznam území, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje, najneskôr k dátumu podpisu dohody.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/36


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/128/SZBP

zo 16. februára 2009

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre oblasť Veľkých jazier v Afrike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 15. februára 2007 prijala jednotnú akciu 2007/112/SZBP (1), ktorou bol za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre oblasť Veľkých jazier v Afrike vymenovaný pán Roeland VAN DE GEER.

(2)

Rada 12. februára 2008 prijala jednotnú akciu 2008/108/SZBP (2), ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát OZEÚ do 28. februára 2009.

(3)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2008/108/SZBP by sa mal mandát predĺžiť o ďalšie obdobie 12 mesiacov.

(4)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a ktorá by mohla poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky podľa článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Roelanda VAN DE GEERA ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre oblasť Veľkých jazier v Afrike sa týmto predlžuje do 28. februára 2010.

Článok 2

Ciele politiky

Mandát OZEÚ je založený na cieľoch politiky Európskej únie (EÚ) v súvislosti s ďalšou stabilizáciou a konsolidáciou situácie po konflikte v oblasti Veľkých jazier v Afrike, pričom sa osobitná pozornosť venuje regionálnemu rozmeru vývoja dotknutých krajín. Tieto ciele podporujú najmä dodržiavanie základných zásad demokracie a dobrej správy vecí verejných vrátane dodržiavania ľudských práv a právneho štátu a patrí medzi ne:

a)

aktívne a účinné prispievanie k súdržnej, trvalo udržateľnej a zodpovednej politike EÚ v oblasti Veľkých jazier v Afrike a podporovanie jednotného prístupu EÚ v regióne. OZEÚ podporuje činnosť generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa (GT/VP) v regióne;

b)

zabezpečenie pokračovania záväzku EÚ k procesu stabilizácie a obnovy regiónu prostredníctvom aktívnej prítomnosti na mieste a na príslušných medzinárodných fórach, udržiavania kontaktu s kľúčovými aktérmi a príspevku ku krízovému riadeniu;

c)

prispievanie k fáze po prechodnom období v Konžskej demokratickej republike (KDR), najmä pokiaľ ide o politický proces konsolidácie nových inštitúcií a definovania širšieho medzinárodného rámca pre politickú konzultáciu a koordináciu s novou vládou;

d)

prispievanie v úzkej spolupráci s Organizáciou Spojených národov/MONUC k medzinárodnej podpore komplexnej reformy sektora bezpečnosti v KDR, najmä na účely úlohy koordinátora, ktorú je EÚ pripravená v tejto súvislosti zaujať;

e)

prispievanie k vhodným opatreniam nadväzujúcim na medzinárodnú konferenciu o oblasti Veľkých jazier, najmä formou nadviazania úzkych vzťahov so sekretariátom Veľkých jazier, jeho výkonným tajomníkom a s trojkou nadväzného mechanizmu, ako aj formou podpory dobrých susedských vzťahov v regióne;

f)

riešenie pretrvávajúceho vážneho problému ozbrojených skupín, ktoré operujú cezhranične a ktoré môžu ohroziť stabilitu krajín regiónu a zhoršiť ich vnútorné problémy;

g)

prispenie k stabilizácii po konflikte v Burundi, Rwande a Ugande, najmä formou sprievodných mierových rokovaní s ozbrojenými skupinami, ako sú FNL a LRA.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie cieľov politiky EÚ má OZEÚ mandát:

a)

nadväzovať a udržiavať úzke vzťahy s krajinami oblasti Veľkých jazier, Organizáciou Spojených národov, Africkou úniou, kľúčovými africkými krajinami a hlavnými partnermi KDR a EÚ, ako aj s regionálnymi a subregionálnymi africkými organizáciami, inými relevantnými tretími krajinami a inými kľúčovými vedúcimi predstaviteľmi regiónu;

b)

poskytovať poradenstvo a podávať správy o tom, ako môže EÚ podporiť proces stabilizácie a konsolidácie a ako môže najlepšie realizovať svoje iniciatívy EÚ;

c)

radiť a pomáhať pri reforme sektora bezpečnosti (SSR) v KDR;

d)

prispievať k nadviazaniu na medzinárodnú konferenciu o oblasti Veľkých jazier, najmä podporou politík vymedzených v regióne, ktoré sledujú ciele ako skončenie násilia a vzájomná obrana pri riešení konfliktov, ako aj v súvislosti s regionálnou spoluprácou, pri podpore ľudských práv a demokratizácie, dobrou správou vecí verejných, justičnou spoluprácou a bojom proti beztrestnosti a nezákonnému využívaniu prírodných zdrojov;

e)

prispievať k lepšiemu pochopeniu úlohy EÚ medzi mienkotvornými vedúcimi predstaviteľmi regiónu;

f)

na požiadanie prispievať k prerokovávaniu a vykonávaniu mierových dohôd a dohôd o prímerí medzi stranami a diplomaticky zasahovať v prípade, že dôjde k porušeniu podmienok stanovených v týchto dohodách; v súvislosti s prebiehajúcimi rokovaniami LRA by sa takéto činnosti mali uskutočňovať v úzkej spolupráci s OZEÚ pre Sudán;

g)

prispievať k vykonávaniu politiky EÚ v oblasti ľudských práv a usmernení EÚ pre oblasť ľudských práv, najmä usmernení EÚ o deťoch v ozbrojených konfliktoch a politiky EÚ v súvislosti s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti, a to aj sledovaním vývoja v tejto oblasti a podávaní správ o ňom.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci a operačnému vedeniu GT/VP.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV v rámci mandátu strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2009 do 28. februára 2010 je 1 425 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. marca 2009. Hospodári sa s nimi v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, s tou výnimkou, že žiadne predbežné financovanie neostane vo vlastníctve Spoločenstva.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   V rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich pridelených finančných prostriedkov OZEÚ zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VP, a v plnej súčinnosti s Komisiou. Tím má odborné znalosti o osobitných politických otázkach vyplývajúcich z mandátu. OZEÚ informuje GT/VP, predsedníctvo a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie EÚ môžu navrhnúť dočasné vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat personálu, ktorý členský štát alebo inštitúcia EÚ vyšle k OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo dotknutá inštitúcia EÚ. Odborníci, ktorých vyšlú členské štáty na Generálny sekretariát Rady, sa tiež môžu umiestniť k OZEÚ. Zahraniční zmluvní pracovníci musia mať štátnu príslušnosť členského štátu EÚ.

3.   Všetok vyslaný personál naďalej podlieha administratívnej právomoci vysielajúceho členského štátu alebo inštitúcie EÚ, vykonáva svoje povinnosti a koná v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskými stranami. Členské štáty a Komisia na tento účel poskytnú všetku potrebnú podporu.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené rozhodnutím Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcim bezpečnostné nariadenia Rady (3), najmä pokiaľ ide o zaobchádzanie s utajovanými skutočnosťami EÚ.

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečujú, aby OZEÚ získal prístup k všetkým dôležitým informáciám.

2.   Predsedníctvo, Komisia, a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečujú logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

OZEÚ prijme v súlade s politikou EÚ v oblasti bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo EÚ v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojím mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti všetkých členov personálu, ktorí sú pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

stanoví bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení Generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia pre konkrétnu misiu, zásady riadenia bezpečného presunu personálu do oblasti misie a v rámci nej, ako aj riadenia bezpečnostných incidentov a vrátane pohotovostného a evakuačného plánu misie;

b)

zabezpečuje, aby bol všetok personál nasadzovaný mimo EÚ poistený na vysoké riziko, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečuje, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí sa majú nasadiť mimo EÚ, vrátane miestneho zmluvného personálu, zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil Generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečuje, aby sa vykonávali všetky odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a predkladá GT/VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva GT/VP a PBV ústne a písomné správy. OZEÚ v prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VP alebo PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ podporuje jednotu medzi aktérmi zapojenými do spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky/európskej bezpečnostnej a obrannej politiky a celkovú politickú koordináciu v rámci EÚ. OZEÚ pomáha zabezpečiť, aby všetky nástroje EÚ v teréne pôsobili jednotne na účely splnenia cieľov politiky EÚ. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou predsedníctva a Komisie a prípadne aj s ďalšími OZEÚ, ktorí v regióne pôsobia. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie.

2.   V tejto oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií členských štátov. Títo vyvinú maximálne úsilie na podporu OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ tiež nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

3.   OZEÚ zabezpečuje súlad medzi činnosťami misií EUSEC RD Congo a EUPOL RD Congo a poskytuje vedúcim týchto misií miestne politické usmernenia. Prispieva ku koordinácii s ostatnými medzinárodnými aktérmi zapojenými do reformy sektora bezpečnosti v KDR. OZEÚ a veliteľ civilnej operácie sa podľa potreby vzájomne radia.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami z EÚ v regióne sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží GT/VP, Rade a Komisii do konca júna 2009 správu o pokroku a do polovice novembra 2009 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom na hodnotenie tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. Na základe celkových priorít rozmiestnenia vydá GT/VP Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene a doplnení alebo ukončení mandátu.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 15

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. februára 2009

Za Radu

predseda

O. LIŠKA


(1)  Ú. v. EÚ L 46, 16.2.2007, s. 79.

(2)  Ú. v. EÚ L 38, 13.2.2008, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/40


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/129/SZBP

zo 16. februára 2009,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 17. októbra 2005 prijala jednotnú akciu 2005/724/SZBP (1), ktorou bol za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM) vymenovaný pán Erwan FOUÉRÉ.

(2)

Rada 18. februára 2008 prijala jednotnú akciu 2008/129/SZBP (2), ktorou sa predlžuje mandát OZEÚ do 28. februára 2009.

(3)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2008/129/SZBP by sa mal mandát OZEÚ predĺžiť do 30. septembra 2009,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Erwana FOUÉRÉHO ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM) sa týmto predlžuje do 30. septembra 2009.

Článok 2

Cieľ politiky

Mandát OZEÚ sa zakladá na cieli politiky Európskej únie v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM), ktorým je prispieť k upevňovaniu mierového politického procesu a k plnému vykonávaniu Ochridskej rámcovej dohody, čím sa uľahčí ďalší pokrok smerom k európskej integrácii prostredníctvom procesu stabilizácie a pridruženia.

OZEÚ podporuje pôsobenie generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa (GT/VP) v regióne.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie cieľa politiky je mandátom OZEÚ:

a)

udržiavať úzke styky s vládou Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko (FYROM) a s účastníkmi politického procesu;

b)

poskytovať politickému procesu poradenstvo a podporu zo strany EÚ;

c)

zabezpečovať koordináciu úsilia medzinárodného spoločenstva s cieľom podporiť vykonávanie a trvalú udržateľnosť ustanovení rámcovej dohody z 13. augusta 2001, ako sa uvádzajú v dohode a jej prílohách;

d)

podrobne sledovať oblasti bezpečnosti a medzietnických vzťahov a podávať o nich správy, ako aj nadväzovať na tento účel styky so všetkými príslušnými orgánmi;

e)

prispievať k rozvoju a upevneniu dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM) v súlade s politikou Európskej únie v oblasti ľudských práv a usmerneniami Európskej únie pre oblasť ľudských práv.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie mandátu, pričom podlieha právomoci a operačnému vedeniu GT/VP.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ v rámci mandátu.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2009 do 30. septembra 2009 je 305 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. marca 2009. S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VP, a v plnej súčinnosti s Komisiou. Tím má odborné znalosti o osobitných politických otázkach vyplývajúcich z mandátu. OZEÚ informuje GT/VP, predsedníctvo a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat personálu, ktorý členský štát alebo inštitúcia EÚ vyšle k OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo dotknutá inštitúcia Európskej únie. Aj odborníci, ktorých vyšlú členské štáty na Generálny sekretariát Rady, sa môžu umiestniť k OZEÚ. Zahraničný zmluvný personál musí mať štátnu príslušnosť členského štátu EÚ.

3.   Všetok vyslaný personál naďalej podlieha administratívnej právomoci vysielajúceho členského štátu alebo inštitúcie EÚ, vykonáva svoje povinnosti a koná v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskou stranou/hostiteľskými stranami. Členské štáty a Komisia poskytnú potrebnú podporu na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (3), a to najmä pri správe utajovaných skutočností EÚ.

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečia, aby OZEÚ získal prístup k všetkým dôležitým informáciám.

2.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

OZEÚ prijme v súlade s politikou EÚ v oblasti bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo EÚ v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojím mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti personálu, ktorý je pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

stanoví bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení Generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu personálu do oblasti misie a v rámci nej, ako aj riadenia bezpečnostných incidentov a vrátane pohotovostného a evakuačného plánu misie;

b)

zabezpečí, aby bol všetok personál, ktorý je nasadzovaný mimo EÚ, poistený na vysoké riziko, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo EÚ, vrátane miestneho zmluvného personálu, zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil Generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a predkladá GT/VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva GT/VP a PBV ústne a písomné správy. OZEÚ v prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VP alebo PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 12

Koordinácia

OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci EÚ. Pomáha zabezpečiť, aby všetky nástroje EÚ v teréne pôsobili jednotne na účely splnenia cieľov politiky EÚ. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou predsedníctva a Komisie a prípadne aj s ďalšími OZEÚ, ktorí pôsobia v regióne. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie.

V tejto oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií členských štátov. Títo vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ tiež nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami EÚ v regióne sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží GT/VP, Rade a Komisii do konca júna 2009 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Táto správa je základom na hodnotenie tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. Na základe celkových priorít nasadenia vydáva GT/VP Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene a doplnení alebo ukončení mandátu.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 15

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. februára 2009

Za Radu

predseda

O. LIŠKA


(1)  Ú. v. EÚ L 272, 18.10.2005, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 43, 19.2.2008, s. 19.

(3)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/43


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/130/SZBP

zo 16. februára 2009,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 5. októbra 2006 prijala rozhodnutie 2006/670/SZBP (1), ktorým bol za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Strednú Áziu vymenovaný pán Pierre MOREL.

(2)

Rada 12. februára 2008 prijala jednotnú akciu 2008/107/SZBP (2), ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát OZEÚ do 28. februára 2009.

(3)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2008/107/SZBP by sa mal mandát OZEÚ predĺžiť o ďalšie obdobie 12 mesiacov.

(4)

OZEÚ bude vykonávať svoj mandát v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky stanovené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Pierra MORELA ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Strednú Áziu sa týmto predlžuje do 28. februára 2010.

Článok 2

Ciele politiky

Mandát OZEÚ sa zakladá na cieľoch politiky Únie v Strednej Ázii. Medzi tieto ciele patrí:

a)

podpora dobrých a blízkych vzťahov medzi krajinami Strednej Ázie a Európskej únie na základe spoločných hodnôt a záujmov podľa príslušných dohôd;

b)

príspevok k posilneniu stability a spolupráce medzi krajinami tohto regiónu;

c)

príspevok k posilneniu demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v Strednej Ázii;

d)

riešenie hlavných hrozieb, najmä osobitných problémov, ktoré sa priamo týkajú Európy;

e)

zvýšenie efektivity a viditeľnosti Európskej únie v regióne aj pomocou užšej koordinácie s ostatnými významnými partnermi a medzinárodnými organizáciami, ako napríklad OBSE.

Článok 3

Mandát

1.   Na dosiahnutie cieľov politiky má OZEÚ mandát:

a)

podporovať celkovú politickú koordináciu Európskej únie v Strednej Ázii a zabezpečovať súlad vonkajších činností Európskej únie v regióne bez toho, aby bola dotknutá právomoc Spoločenstva;

b)

v mene vysokého predstaviteľa a v súlade so svojím mandátom, spolu s Komisiou a predsedníctvom a bez toho, aby bola dotknutá právomoc Spoločenstva, monitorovať postup vykonávania stratégie EÚ pre nové partnerstvo so Strednou Áziou, predkladať odporúčania a pravidelne podávať správy príslušným orgánom Rady;

c)

pomáhať Rade pri ďalšom rozvíjaní komplexnej politiky voči Strednej Ázii;

d)

podrobne sledovať politický vývoj v Strednej Ázii vytváraním a udržiavaním úzkych kontaktov s vládami, parlamentmi, súdnictvom, občianskou spoločnosťou a masmédiami;

e)

podnecovať Kazachstan, Kirgizskú republiku, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan, aby spolupracovali pri riešení regionálnych otázok, ktoré sú v ich spoločnom záujme;

f)

rozvíjať vhodné kontakty a spoluprácu s hlavnými zainteresovanými aktérmi v regióne vrátane všetkých relevantných regionálnych a medzinárodných organizácií, najmä Šanghajskou organizáciou pre spoluprácu (SCO), Eurázijským hospodárskym spoločenstvom (EURASEC), Konferenciou o vzťahoch a vytváraní dôvery v Ázii (CICA), Organizáciou zmluvy kolektívnej bezpečnosti (CSTO), Programom regionálnej hospodárskej spolupráce v Strednej Ázii (CAREC) a Regionálnym informačným a koordinačným centrom v Strednej Ázii (CARICC);

g)

prispievať k vykonávaniu politiky Európskej únie v oblasti ľudských práv a usmernení Európskej únie pre oblasť ľudských práv, najmä pokiaľ ide o deti a ženy v oblastiach postihnutých konfliktom, a to predovšetkým monitorovaním a riešením vývoja v tomto smere;

h)

v úzkej spolupráci s OBSE prispievať k prevencii konfliktov a k ich riešeniu budovaním kontaktov s orgánmi a inými miestnymi aktérmi (mimovládnymi organizáciami, politickými stranami, menšinami, náboženskými skupinami a ich vedúcimi);

i)

prispievať k formulácii aspektov SZBP, ktoré súvisia s energetickou bezpečnosťou, bojom proti obchodovaniu s omamnými látkami a riadením vodných zdrojov v Strednej Ázii.

2.   OZEÚ podporuje prácu generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa (GT/VP) a zabezpečuje prehľad všetkých činností Európskej únie v regióne.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci a operačnému vedeniu GT/VP.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom pri komunikácii s Radou. PBV poskytuje OZEÚ strategické usmernenie a politické vedenie v rámci mandátu.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2009 do 28. februára 2010 je 998 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. marca 2009. S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VP, a v plnej súčinnosti s Komisiou. Tím má odborné znalosti o osobitných politických otázkach vyplývajúcich z mandátu. OZEÚ informuje GT/VP, predsedníctvo a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat personálu, ktorý členský štát alebo inštitúcia EÚ vyšle k OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo inštitúcia EÚ. K OZEÚ je taktiež možné umiestniť expertov, ktorých členské štáty vyslali ku Generálnemu sekretariátu Rady. Zahraniční zmluvní členovia personálu musia mať štátnu príslušnosť členského štátu EÚ.

3.   Všetok vyslaný personál naďalej podlieha administratívnej právomoci vysielajúceho členského štátu alebo inštitúcie EÚ, vykonáva svoje povinnosti a koná v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na vykonávanie a plynulý priebeh misie OZEÚ a jeho personálu, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskou stranou/hostiteľskými stranami. Členské štáty a Komisia poskytnú potrebnú podporu na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (3), a to najmä pri správe utajovaných skutočností EÚ.

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečia, aby OZEÚ získal prístup k všetkým dôležitým informáciám.

2.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

OZEÚ prijme v súlade s politikou EÚ v oblasti bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo EÚ v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojím mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti personálu, ktorý je pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

stanoví bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení Generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu personálu do oblasti misie a v rámci nej, ako aj riadenia bezpečnostných incidentov a vrátane pohotovostného a evakuačného plánu misie;

b)

zabezpečí, aby bol všetok personál nasadzovaný mimo EÚ poistený na vysoké riziko, ako to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo EÚ, vrátane miestneho zmluvného personálu zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil Generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti, a v rámci správ v polovici trvania a správ o vykonávaní mandátu predkladá GT/VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva GT/VP a PBV ústne a písomné správy. V prípade potreby podáva OZEÚ správy aj pracovným skupinám. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VP alebo PBV poskytovať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 12

Koordinácia

OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci EÚ. Pomáha zabezpečiť, aby všetky nástroje EÚ v teréne pôsobili jednotne na účely splnenia cieľov politiky EÚ. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou predsedníctva a Komisie, ako aj s činnosťou OZEÚ pre Afganistan. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie.

V tejto oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií členských štátov. Títo vyvinú maximálne úsilie na podporu OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ tiež nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne preskúma. OZEÚ predloží GT/VP, Rade a Komisii do konca júna 2009 správu o pokroku a do polovice novembra 2009 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom na hodnotenie tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. Na základe celkových priorít nasadenia vydáva GT/VP Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene a doplnení alebo ukončení mandátu.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 15

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. februára 2009

Za Radu

predseda

O. LIŠKA


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 6.10.2006, s. 65.

(2)  Ú. v. EÚ L 38, 13.2.2008, s. 19.

(3)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/47


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/131/SZBP

zo 16. februára 2009,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre krízu v Gruzínsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 25. septembra 2008 prijala jednotnú akciu 2008/760/SZBP (1), ktorou vymenovala pána Pierra Morela za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre krízu v Gruzínsku do 28. februára 2009.

(2)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2008/760/SZBP by sa mal mandát OZEÚ predĺžiť o ďalšie obdobie šiestich mesiacov.

(3)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a ktorá by mohla poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky uvedené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Pierra MORELA ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre krízu v Gruzínsku sa týmto predlžuje do 31. augusta 2009.

Článok 2

Ciele

Mandát OZEÚ pre krízu v Gruzínsku je založený na cieľoch vymedzených v záveroch predsedníctva prijatých na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady, ktoré sa uskutočnilo 1. septembra 2008 v Bruseli, a záveroch Rady o Gruzínsku prijatých 15. septembra 2008.

OZEÚ musí zvýšiť účinnosť a viditeľnosť EÚ v jej príspevku k vyriešeniu konfliktu v Gruzínsku.

Článok 3

Mandát

Mandát OZEÚ spočíva:

a)

na jednej strane v príspevku k príprave medzinárodných rozhovorov ustanovených v bode 6 dohody z 12. augusta 2008, ktoré sa budú týkať najmä:

spôsobov nastolenia bezpečnosti a stability v regióne,

otázky utečencov a vysídlených osôb na základe medzinárodne uznávaných zásad,

všetkých ostatných otázok, na ktorých sa dohodnú zúčastnené strany,

a na druhej strane v príspevku k vymedzeniu pozície EÚ a jej zastúpenia na týchto rokovaniach;

b)

v uľahčení vykonávania dohody uzavretej 8. septembra 2008 v Moskve a Tbilisi, ako aj dohody z 12. augusta 2008, a to v úzkej koordinácii s Organizáciou Spojených národov a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE),

v rámci činností uvedených vyššie, v príspevku k vykonávaniu politiky EÚ v oblasti ľudských práv a usmernení v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o deti a ženy.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci a operačnému vedeniu generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa (GT/VP).

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je hlavným styčným bodom pre kontakty s Radou. PBV poskytuje OZEÚ politické a strategické usmernenia v rámci mandátu.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2009 do 31. augusta 2009 je 445 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. marca 2009. S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   V rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich pridelených finančných prostriedkov je OZEÚ zodpovedný za vytvorenie svojho tímu, a to po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VP, a v plnej súčinnosti s Komisiou. Tím má odborné znalosti o politických otázkach vyplývajúcich z mandátu. OZEÚ informuje GT/VP, predsedníctvo a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie EÚ môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Odmeňovanie personálu, ktorý členský štát alebo inštitúcia EÚ vyšle k OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát EÚ, resp. inštitúcia EÚ. Experti vyslaní členskými štátmi na Generálny sekretariát Rady sa tiež môžu vyslať k OZEÚ. Zahraniční zmluvní zamestnanci musia mať štátnu príslušnosť členského štátu EÚ.

3.   Všetok vyslaný personál naďalej podlieha administratívnej právomoci vysielajúceho členského štátu alebo inštitúcie EÚ, vykonáva svoje povinnosti a koná v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na vykonávanie a plynulý priebeh misie OZEÚ a jeho personálu, sa dohodnú s hostiteľskou stranou/stranami. Členské štáty a Komisia poskytnú všetku potrebnú pomoc na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne bezpečnostné normy stanovené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (2), najmä pri nakladaní s utajovanými skutočnosťami EÚ.

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečujú, aby OZEÚ mal prístup ku všetkým relevantným informáciám.

2.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty, podľa potreby, zabezpečujú logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

OZEÚ prijíma v súlade s politikou EÚ v oblasti bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo EÚ v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojim mandátom a bezpečnostnou situáciou v oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti personálu, ktorý je pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

vypracuje podľa vhodnosti bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernenia Generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, ktorými sa riadi bezpečný presun personálu do oblasti misie a v rámci nej, ako aj riadenie bezpečnostných incidentov a pohotovostný a evakuačný plán misie;

b)

zabezpečí, aby bol všetok personál nasadzovaný mimo EÚ poistený na „vysoké riziko“, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo EÚ, vrátane miestneho personálu, pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom zúčastnili primeraného bezpečnostného výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil Generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti, a v rámci správ v polovici trvania a správ o vykonávaní mandátu predkladá GT/VP, Rade a Komisii písomné správy o vykonávaní týchto odporúčaní a iných bezpečnostných otázkach.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva ústne a písomné správy GT/VP a PBV. OZEÚ v prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VP a PBV poskytovať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy (GAERC).

Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci EÚ. Pomáha zabezpečiť, aby sa všetky nástroje EÚ využívali jednotne na účely splnenia politických cieľov EÚ. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou predsedníctva a Komisie, ako aj s ďalšími OZEÚ, ktorí pôsobia v regióne, a najmä s OZEÚ pre Zakaukazsko s ohľadom na špecifické ciele jeho mandátu. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie.

2.   Udržiava úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií členských štátov. Títo vyvinú maximálne úsilie na podporu OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ koná v súčinnosti aj s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s ostatnými aktivitami Európskej únie je predmetom pravidelného preskúmania. OZEÚ predloží GT/VP, Rade a Komisii súhrnnú správu o vykonávaní mandátu do konca mája 2009. Táto správa je základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie príslušnými pracovnými skupinami a PBV. V súvislosti s celkovými prioritami nasadenia vydá GT/VP odporúčania pre PBV, ktoré sa týkajú rozhodnutia Rady o obnovení, zmene a doplnení alebo ukončení mandátu.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 15

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. februára 2009

Za Radu

predseda

O. LIŠKA


(1)  Ú. v. EÚ L 259, 27.9.2008, s. 16.

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/50


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/132/SZBP

zo 16. februára 2009,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Moldavskej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 15. februára 2007 prijala jednotnú akciu 2007/107/SZBP (1), ktorou sa pán Kálmán MIZSEI vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Moldavskej republike.

(2)

Rada 12. februára 2008 prijala jednotnú akciu 2008/106/SZBP (2), ktorou sa predlžuje mandát OZEÚ do 28. februára 2009.

(3)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2008/106/SZBP by sa mal mandát OZEÚ predĺžiť o ďalšie obdobie 12 mesiacov.

(4)

OZEÚ bude vykonávať svoj mandát v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky stanovené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Kálmána MIZSEIA ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Moldavskej republike sa týmto predlžuje do 28. februára 2010.

Článok 2

Ciele politiky

1.   Mandát OZEÚ sa zakladá na cieľoch politiky Európskej únie (EÚ) v Moldavskej republike. Medzi tieto ciele patrí:

a)

prispievať k mierovému urovnaniu konfliktu v Podnestersku a k realizácii takéhoto urovnania na základe uskutočniteľného riešenia, pri rešpektovaní zvrchovanosti a územnej celistvosti Moldavskej republiky v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc;

b)

prispievať k posilneniu demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd pre všetkých občanov Moldavskej republiky;

c)

podporovať dobré a úzke vzťahy medzi Moldavskou republikou a EÚ na základe spoločných hodnôt a záujmov a podľa Akčného plánu Európskej susedskej politiky (ESP);

d)

pomáhať v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, nedovolenému obchodovaniu so zbraňami a iným tovarom z Moldavskej republiky a cez ňu;

e)

prispievať k posilneniu stability a spolupráce v regióne;

f)

zlepšiť efektívnosť a viditeľnosť EÚ v Moldavskej republike a v regióne;

g)

zvýšiť efektívnosť hraničných a colných kontrol a činností hraničného dozoru v Moldavskej republike a na Ukrajine pozdĺž ich spoločnej hranice s osobitným dôrazom na podnesterský úsek, a to najmä prostredníctvom hraničnej misie EÚ.

2.   OZEÚ podporuje činnosť generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa (GT/VP) v Moldavskej republike a v regióne.

Článok 3

Mandát

1.   Na dosiahnutie týchto cieľov politiky EÚ má OZEÚ mandát:

a)

posilniť príspevok EÚ k riešeniu konfliktu v Podnestersku v súlade s dohodnutými cieľmi politiky EÚ a v úzkej spolupráci s OBSE, pričom zastupuje EÚ cez vhodné kanály a na schválených fórach a vytvára a udržiava úzke vzťahy so všetkými príslušnými aktérmi;

b)

podľa potreby pomáhať pri príprave príspevku EÚ k realizácii konečného urovnania konfliktu;

c)

podrobne sledovať politický vývoj v Moldavskej republike vrátane podnesterského regiónu tým, že nadväzuje a udržiava úzky vzťah s vládou Moldavskej republiky a inými miestnymi aktérmi a podľa potreby poskytuje poradenstvo a sprostredkovanie zo strany EÚ;

d)

pomáhať pri ďalšom rozvoji politiky EÚ zameranej na Moldavskú republiku a región, najmä pokiaľ ide o predchádzanie konfliktom a ich riešenie;

e)

s pomocou podporného tímu vedeného vyšším politickým poradcom OZEÚ:

i)

zabezpečovať politický prehľad o udalostiach a opatreniach súvisiacich s moldavsko-ukrajinskou štátnou hranicou;

ii)

analyzovať plnenie politického záväzku Moldavskej republiky a Ukrajiny zlepšovať správu hraníc;

iii)

podporovať spoluprácu medzi Moldavskou republikou a Ukrajinou v otázkach hraníc okrem iného s cieľom vytvoriť podmienky pre urovnanie podnesterského konfliktu;

f)

prispievať k vykonávaniu politiky EÚ v oblasti ľudských práv a usmernení EÚ pre oblasť ľudských práv, najmä pokiaľ ide o deti a ženy v oblastiach postihnutých konfliktom, a to najmä sledovaním a riešením vývoja v tomto smere.

2.   Na účely výkonu svojej funkcie si OZEÚ udržiava prehľad o všetkých činnostiach EÚ, najmä o príslušných aspektoch akčného plánu ESP.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci a operačnému vedeniu GT/VP.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV poskytuje OZEÚ strategické usmernenia a politické vedenie v rámci mandátu.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2009 do 28. februára 2010 je 1 280 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. marca 2009. S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VP, a v plnej súčinnosti s Komisiou. Tím má odborné znalosti o osobitných politických otázkach, ktoré vyžaduje mandát. OZEÚ informuje GT/VP, predsedníctvo a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie EÚ môžu navrhnúť dočasné vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat personálu, ktorý je k OZEÚ dočasne vyslaný členským štátom alebo inštitúciou EÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo inštitúcia EÚ. Experti dočasne vyslaní členskými štátmi na Generálny sekretariát Rady sa tiež môžu vyslať k OZEÚ. Zahraniční zmluvný personál musí mať štátnu príslušnosť členského štátu EÚ.

3.   Všetok vyslaný personál naďalej podlieha administratívnej právomoci vysielajúceho členského štátu alebo inštitúcie EÚ, vykonáva svoje povinnosti a koná v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na ukončenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa dohodnú podľa potreby s hostiteľskou stranou/stranami. Členské štáty a Komisia poskytnú potrebnú podporu na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (3), a to najmä pri správe utajených informácií EÚ.

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečia, aby OZEÚ získal prístup ku všetkým relevantným informáciám.

2.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

OZEÚ prijme v súlade s politikou EÚ v oblasti bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo EÚ v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojim mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti personálu, ktorý je pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

stanoví bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu personálu do oblasti misie a v rámci nej, ako aj riadenia bezpečnostných incidentov a vrátane pohotovostného a evakuačného plánu misie;

b)

zabezpečí, aby bol všetok personál, ktorý je nasadzovaný mimo EÚ, poistený na vysoké riziko, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo EÚ, vrátane miestneho zmluvného personálu zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom primeraného bezpečnostného výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti pridelil generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a predkladá GT/VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva ústne a písomné správy GT/VP a PBV. OZEÚ v prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VP a PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 12

Koordinácia

OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci EÚ. Pomáha zabezpečiť, aby všetky nástroje EÚ v teréne pôsobili jednotne na účely splnenia politických cieľov EÚ. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou predsedníctva a Komisie a prípadne aj s ďalšími OZEÚ, ktorí pôsobia v regióne. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie.

V danej oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií členských štátov. Títo vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ takisto nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami EÚ v oblasti sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží GT/VP, Rade a Komisii do konca júna 2009 správu o pokroku a do polovice novembra 2009 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. Na základe celkových priorít rozmiestnenia vydáva GT/VP Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene alebo ukončení mandátu.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 15

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. februára 2009

Za Radu

predseda

O. LIŠKA


(1)  Ú. v. EÚ L 46, 16.2.2007, s. 59.

(2)  Ú. v. EÚ L 38, 13.2.2008, s. 15.

(3)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/53


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/133/SZBP

zo 16. februára 2009,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazsko

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Dňa 20. februára 2006 Rada prijala jednotnú akciu 2006/121/SZBP (1), ktorou sa vymenúva pán Peter SEMNEBY za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Zakaukazsko.

(2)

Dňa 18. februára 2008 Rada prijala jednotnú akciu 2008/132/SZBP (2), ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát OZEÚ do 28. februára 2009.

(3)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2008/132/SZBP by sa mal mandát OZEÚ predĺžiť o ďalšie obdobie 12 mesiacov.

(4)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, tak ako sú uvedené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Petra Semnebyho ako osobitného zástupcu Európskej únie pre Zakaukazsko sa týmto predlžuje do 28. februára 2010.

Článok 2

Ciele politiky

1.   Mandát OZEÚ je založený na cieľoch politiky Európskej únie v Zakaukazsku. Patria medzi ne tieto ciele:

a)

pomáhať Arménsku, Azerbajdžanu a Gruzínsku pri uskutočňovaní politických a hospodárskych reforiem, konkrétne v oblasti právneho štátu, demokratizácie, ľudských práv, dobrej správy vecí verejných, rozvoja a znižovania chudoby;

b)

v súlade s existujúcimi mechanizmami predchádzať konfliktom v regióne, pomáhať pri mierovom urovnaní konfliktov aj prostredníctvom podpory návratu utečencov a osôb vysídlených v rámci štátu;

c)

udržiavať konštruktívne vzťahy so všetkými zainteresovanými stranami v regióne;

d)

podnecovať a podporovať ďalšiu spoluprácu medzi štátmi regiónu, najmä medzi štátmi Zakaukazska, a to aj v hospodárskych záležitostiach a v záležitostiach energetiky a dopravy;

e)

zlepšovať účinnosť a viditeľnosť Európskej únie v regióne.

2.   OZEÚ podporuje prácu generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa (GT/VP) v regióne.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie cieľov politiky OZEÚ v rámci svojho mandátu:

a)

nadväzuje vzťahy s vládami, parlamentmi, súdnictvom a občianskou spoločnosťou v regióne;

b)

podporuje spoluprácu Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska v regionálnych záležitostiach spoločného záujmu, ako sú napr. spoločné hrozby pre bezpečnosť, boj proti terorizmu, nedovolené obchodovanie a organizovaná trestná činnosť;

c)

prispieva k predchádzaniu konfliktom a pomáha pri vytváraní podmienok na napredovanie pri urovnávaní konfliktov aj prostredníctvom odporúčaní činností súvisiacich s občianskou spoločnosťou a obnovou území bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa zmluvy o ES;

d)

prispieva k urovnaniu konfliktov a uľahčuje uskutočňovanie tohto urovnania v úzkej spolupráci s generálnym tajomníkom OSN a jeho osobitným zástupcom pre Gruzínsko, skupinou priateľov generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov pre Gruzínsko, Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a jej minskou skupinou a mechanizmom riešenia konfliktov pre Južné Osetsko;

e)

poskytuje vedúcemu pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia) miestne politické usmernenia;

f)

zintenzívňuje dialóg Európskej únie s hlavnými zainteresovanými stranami v regióne;

g)

pomáha Rade pri ďalšom rozvíjaní komplexnej politiky voči Zakaukazsku;

h)

prostredníctvom podporného tímu:

poskytuje Európskej únii správy a nepretržité hodnotenie situácie na hraniciach,

uľahčuje budovanie dôvery medzi Gruzínskom a Ruskou federáciou a zabezpečuje tak účinnú spoluprácu a kontakt medzi všetkými príslušnými aktérmi,

nadväzuje príslušné kontakty v regiónoch postihnutých konfliktom, čím tímu umožňuje prispievať k budovaniu dôvery a hodnoteniu situácie na hraniciach v týchto regiónoch po tom, ako sa s gruzínskou vládou dohodol referenčný rámec a prebehli konzultácie so všetkými dotknutými stranami (s výnimkou operačných činností v teréne v Abcházsku a Južnom Osetsku),

pomáha gruzínskej hraničnej polícii a iným príslušným vládnym inštitúciám v Tbilisi pri vykonávaní komplexnej integrovanej stratégie správy hraníc,

spolupracuje s gruzínskymi orgánmi na zlepšovaní komunikácie medzi Tbilisi a hranicami vrátane mentorstva. Toto vykonáva v kontakte a úzkej spolupráci so všetkými úrovňami štruktúry velenia medzi Tbilisi a hranicami (s výnimkou operačných činností v teréne v Abcházsku a Južnom Osetsku),

i)

prispieva k vykonávaniu politiky EÚ v oblasti ľudských práv a usmernení EÚ pre oblasť ľudských práv, najmä pokiaľ ide o deti a ženy v oblastiach postihnutých konfliktom, a to najmä sledovaním a riešením vývoja v tomto smere.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu a koná pod dohľadom a operačným vedením GT/VP.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV v rámci mandátu strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2009 do 28. februára 2010 je 2 510 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. marca 2009. Hospodári sa s nimi v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VP, a v plnej súčinnosti s Komisiou. Tím má odborné znalosti o osobitných politických otázkach vyplývajúcich z mandátu. OZEÚ informuje GT/VP, predsedníctvo a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť dočasné vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat personálu, ktorý členský štát alebo inštitúcia EÚ vyšle k OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo inštitúcia EÚ. Odborníci, ktorých vyšlú členské štáty na Generálny sekretariát Rady, sa tiež môžu umiestniť u OZEÚ. Zahraničný zmluvný personál musí mať štátnu príslušnosť členského štátu EÚ.

3.   Všetok vyslaný personál naďalej podlieha administratívnej právomoci vysielajúceho členského štátu alebo inštitúcie EÚ, vykonáva svoje povinnosti a koná v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a potrebné pre členov jeho personálu, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskými stranami. Členské štáty a Komisia na tento účel poskytnú potrebnú podporu.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (3), a to najmä pri správe utajovaných skutočností EÚ.

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečujú, aby OZEÚ získal prístup ku všetkým dôležitým informáciám.

2.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečujú logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

OZEÚ prijme v súlade s politikou EÚ v oblasti bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo EÚ v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojím mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti personálu, ktorý je pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

stanovuje bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení Generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu personálu do oblasti misie a v rámci nej, ako aj riadenia bezpečnostných incidentov vrátane pohotovostného a evakuačného plánu misie;

b)

zabezpečuje, aby bol všetok personál, ktorý sa nasadzuje mimo EÚ, poistený, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečuje, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí sa majú nasadiť mimo EÚ, vrátane miestneho zmluvného personálu zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil Generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečuje, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a predkladá GT/VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva GT/VP a PBV ústne a písomné správy. V prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VP alebo PBV poskytovať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci EÚ. Pomáha zabezpečiť, aby všetky nástroje EÚ v teréne pôsobili jednotne na účely splnenia cieľov politiky EÚ. Činnosti OZEÚ sa koordinujú s činnosťami predsedníctva a Komisie a aj s činnosťami ďalších OZEÚ, ktorí pôsobia v regióne, a najmä OZEÚ pre krízu v Gruzínsku, pričom berie do úvahy špecifické ciele mandátu tohto OZEÚ. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie.

2.   Na mieste sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií členských štátov. Títo vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ poskytuje vedúcemu pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia) miestne politické usmernenia. OZEÚ a veliteľ civilných operácií sa podľa požiadaviek vzájomne radia. OZEÚ takisto nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi na mieste.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží GT/VP, Rade a Komisii do konca júna 2009 správu o pokroku a do polovice novembra 2009 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom hodnotenia tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. Na základe celkových priorít nasadenia vydáva GT/VP Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene a doplnení alebo ukončení mandátu.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 15

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. februára 2009

Za Radu

predseda

O. LIŠKA


(1)  Ú. v. EÚ L 49, 21.2.2006, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 43, 19.2.2008, s. 30.

(3)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/57


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/134/SZBP

zo 16. februára 2009,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Sudán

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 19. apríla 2007 prijala rozhodnutie 2007/238/SZBP (1), ktorým sa pán Torben BRYLLE vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Sudán.

(2)

Rada 12. februára 2008 prijala jednotnú akciu 2008/110/SZBP (2), ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje mandát OZEÚ do 28. februára 2009.

(3)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2008/110/SZBP mandát OZEÚ by sa mal predĺžiť o ďalších 12 mesiacov.

(4)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky stanovené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát Torbena BRYLLEHO ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre Sudán sa týmto predlžuje do 28. februára 2010.

Článok 2

Ciele politiky

1.   Mandát OZEÚ je založený na cieľoch politiky Európskej únie (EÚ) v Sudáne, najmä pokiaľ ide o úsilie v rámci medzinárodného spoločenstva a podpory úsilia Africkej únie (AÚ) a Organizácie Spojených národov (OSN) pomáhať sudánskym stranám, AÚ a OSN dosiahnuť politické urovnanie konfliktu v Dárfúre, a to aj prostredníctvom vykonávania Dárfúrskej mierovej dohody (DPA), ako aj uľahčiť vykonávanie Komplexnej mierovej dohody (CPA) a podporovať dialóg juh – juh a zároveň uľahčiť vykonávanie Východosudánskej mierovej dohody (ESPA), pričom sa náležite zohľadnia regionálne dôsledky týchto otázok a zásada africkej zodpovednosti.

2.   Mandát OZEÚ ďalej vychádza z cieľov politiky EÚ vo vzťahu k jednotnej akcii Rady 2007/677/SZBP z 15. októbra 2007 o vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (3) (EUFOR Tchad/RCA).

Článok 3

Mandát

1.   V záujme dosiahnutia cieľov politiky je mandátom OZEÚ:

a)

nadväzovať styky s AÚ, vládou Sudánu, vládou južného Sudánu, dárfúrskymi ozbrojenými hnutiami a ostatnými sudánskymi stranami, ako aj s dárfúrskou občianskou spoločnosťou a mimovládnymi organizáciami a udržovať úzku spoluprácu s OSN a ostatnými dôležitými medzinárodnými aktérmi s cieľom plniť ciele politiky Európskej únie;

b)

zastupovať Európsku úniu počas dialógu Dárfúr – Dárfúr na stretnutiach spoločnej komisie na vysokej úrovni a podľa potreby aj na iných dôležitých stretnutiach;

c)

zastupovať Európsku úniu vždy, keď je to možné, na zasadnutiach znaleckých a hodnotiacich komisií CPA a DPA;

d)

sledovať stav vykonávania ESPA;

e)

zaručiť súdržnosť medzi príspevkom Európskej únie na krízové riadenie v Dárfúre a celkovým politickým vzťahom Európskej únie so Sudánom;

f)

pokiaľ ide o ľudské práva vrátane práv detí a žien a boj proti beztrestnosti v Sudáne, sledovať situáciu a udržiavať pravidelné kontakty so sudánskymi orgánmi, AÚ a OSN, najmä s Úradom vysokého komisára pre ľudské práva, pozorovateľmi dodržiavania ľudských práv v regióne a Úradom prokurátora Medzinárodného trestného súdu;

g)

nadväzovať styky s predsedníctvom, generálnym tajomníkom/vysokým predstaviteľom (GT/VP), veliteľom operácie EÚ a veliteľom ozbrojených síl EÚ pre operáciu EUFOR Tchad/RCA, aby sa zabezpečila úzka koordinácia ich činností v súvislosti s vykonávaním jednotnej akcie 2007/677/SZBP; zabezpečí sa aj úzka koordinácia s miestnymi delegáciami Komisie;

h)

pokiaľ ide o vykonávanie jednotnej akcie 2007/677/SZBP, pomáhať GT/VP v súvislosti s jeho kontaktmi s Organizáciou Spojených národov, čadskými orgánmi, orgánmi Stredoafrickej republiky a susedných krajín, ako aj s ostatnými relevantnými aktérmi;

i)

bez toho, aby bolo dotknuté vojenské velenie, poskytovať veliteľovi ozbrojených síl EÚ pre operáciu EUFOR Tchad/RCA politické usmernenia najmä v otázkach s regionálnym politickým rozmerom;

j)

pokiaľ ide o jeho úlohy súvisiace s operáciou EUFOR Tchad/RCA, konzultovať s veliteľom ozbrojených síl EÚ o politických otázkach s bezpečnostným rozmerom.

2.   Na účely plnenia svojho mandátu OZEÚ okrem iného:

a)

má prehľad o všetkých činnostiach Európskej únie;

b)

zabezpečuje úzku koordináciu a súlad činností Európskej únie v súvislosti s operáciou EUFOR Tchad/RCA;

c)

podporuje politický proces a činnosti, ktoré sa týkajú vykonávania CPA, DPA a ESPA, a

d)

sleduje situáciu a podáva správy, pokiaľ ide o dodržiavanie príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN, najmä 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006), 1706 (2006), 1769 (2007) a 1778 (2007) sudánskymi stranami.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie mandátu, pričom podlieha právomoci a operačnému vedeniu generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa (GT/VP).

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ v rámci mandátu.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2009 do 28. februára 2010 je 1 800 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. marca 2009. S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VP, a v plnej súčinnosti s Komisiou. Tím má odborné znalosti o špecifických politických otázkach vyplývajúcich z mandátu. OZEÚ informuje GT/VP, predsedníctvo a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu s OZEÚ. Plat personálu, ktorý členský štát alebo inštitúcia EÚ vyšle k OZEÚ, zabezpečí dotknutý členský štát alebo dotknutá inštitúcia Európskej únie. K OZEÚ možno umiestniť aj expertov, ktorých vyšlú členské štáty na Generálny sekretariát Rady. Medzinárodný zmluvný personál musí mať štátnu príslušnosť členského štátu EÚ.

3.   Všetok vyslaný personál naďalej podlieha administratívnej právomoci vysielajúceho členského štátu alebo inštitúcie EÚ, vykonáva svoje povinnosti a koná v záujme mandátu OZEÚ.

4.   V Chartúme a Jube pôsobia úrady OZEÚ, ktoré sa skladajú z politického poradcu a potrebného personálu administratívnej a logistickej podpory. V súlade s mandátom OZEÚ opísaným v článku 3 sa v prípade, ak úrady v Chartúme a Jube nemôžu poskytnúť personálu OZEÚ nasadenému v Dárfúre všetku potrebnú podporu, môže zriadiť v Dárfúre pomocný úrad.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na uskutočnenie a plynulý priebeh misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskou stranou/stranami. Členské štáty a Komisia poskytnú všetku potrebnú podporu na dosiahnutie tohto cieľa.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (4), a to najmä pri správe utajovaných skutočností EÚ.

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečia, aby mal OZEÚ prístup k všetkým dôležitým informáciám.

2.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

OZEÚ prijme v súlade s politikou EÚ v oblasti bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo EÚ v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojím mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti personálu pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

stanoví bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení Generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu personálu do oblasti misie a v rámci nej, ako aj riadenia bezpečnostných incidentov vrátane pohotovostného a evakuačného plánu misie;

b)

zabezpečí, aby bol všetok personál, ktorý je nasadzovaný mimo EÚ, poistený na vysoké riziko podľa podmienok v oblasti misie;

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo EÚ, vrátane miestneho zmluvného personálu pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom zúčastnili primeraného bezpečnostného výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil Generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a predkladá GT/VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

1.   OZEÚ pravidelne podáva GT/VP a PBV ústne a písomné správy. OZEÚ v prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VP alebo PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

2.   OZEÚ podáva PBV pravidelne správy o situácii v Dárfúre a o situácii v Sudáne ako celku, ako aj o situácii v Čadskej republike a v Stredoafrickej republike v súvislosti s operáciou EUFOR Tchad/RCA.

Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci EÚ. Pomáha zabezpečiť, aby všetky nástroje EÚ v teréne pôsobili jednotne na účely splnenia cieľov politiky EÚ. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou predsedníctva a Komisie a prípadne aj s ďalšími OZEÚ, ktorí pôsobia v regióne. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie.

2.   V tejto oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií členských štátov. Títo vyvíjajú maximálne úsilie na pomoc OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ takisto nadväzuje styky s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v tejto oblasti.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží GT/VP, Rade a Komisii do konca júna 2009 správu o pokroku a do polovice novembra 2009 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. Na základe celkových priorít nasadenia vydáva GT/VP Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene a doplnení alebo ukončení mandátu.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 15

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. februára 2009

Za Radu

predseda

O. LIŠKA


(1)  Ú. v. EÚ L 103, 20.4.2007, s. 52.

(2)  Ú. v. EÚ L 38, 13.2.2008, s. 28.

(3)  Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2007, s. 21.

(4)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/61


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/135/SZBP

zo 16. februára 2009,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Afganistane

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 24. júla 2008 prijala jednotnú akciu 2008/612/SZBP (1), ktorou sa pán Ettore F. SEQUI vymenúva za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Afganistane do 28. februára 2009.

(2)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2008/612/SZBP by sa mal mandát OZEÚ predĺžiť o ďalšie obdobie 12 mesiacov.

(3)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vymedzené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Ettoreho F. SEQUIHO ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Afganistane sa týmto predlžuje do 28. februára 2010.

Článok 2

Ciele politiky

Mandát OZEÚ sa zakladá na cieľoch politiky Európskej únie v Afganistane. OZEÚ najmä:

a)

prispieva k vykonávaniu spoločného vyhlásenia EÚ a Afganistanu a dohody s Afganistanom, ako aj príslušných rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) a iných príslušných rezolúcií OSN;

b)

podporuje pozitívnu účasť regionálnych aktérov z Afganistanu a zo susedných krajín na mierovom procese v Afganistane, a tým prispieva ku konsolidácii afganského štátu;

c)

podporuje vedúcu úlohu OSN, a najmä osobitného splnomocnenca generálneho tajomníka, a

d)

podporuje činnosť generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa (GT/VP) v regióne.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie uvedených cieľov politiky sa OZEÚ udeľuje mandát:

a)

sprostredkovávať názory Európskej únie na politický proces, pričom sa opiera o základné zásady dohodnuté medzi Afganistanom a medzinárodným spoločenstvom, najmä o spoločné vyhlásenie EÚ a Afganistanu a o dohodu s Afganistanom;

b)

nadväzovať a udržiavať úzke styky s afganskými reprezentatívnymi inštitúciami, najmä s vládou a parlamentom, a podporuje ich. Mal by byť v styku aj s ostatnými afganskými politickými predstaviteľmi a inými príslušnými aktérmi v krajine, ako aj mimo nej;

c)

udržiavať úzke styky s príslušnými medzinárodnými a regionálnymi organizáciami, najmä s miestnymi predstaviteľmi OSN;

d)

udržiavať úzke styky so susednými a inými zainteresovanými krajinami v regióne, aby sa ich názory na situáciu v Afganistane a vývoj spolupráce medzi týmito krajinami a Afganistanom mohli zohľadniť v politike Európskej únie;

e)

poskytovať poradenstvo v otázke pokroku pri plnení cieľov spoločného vyhlásenia EÚ a Afganistanu a dohody s Afganistanom, najmä pokiaľ ide o:

dobrú správu vecí verejných a zakladanie inštitúcií právneho štátu,

reformy sektora bezpečnosti vrátane zakladania súdnych inštitúcií, národnej armády a policajného zboru,

dodržiavanie ľudských práv všetkých obyvateľov Afganistanu bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod alebo náboženstvo,

dodržiavanie demokratických zásad, zásad právneho štátu, práv menšín, žien a detí a zásad medzinárodného práva,

podporu účasti žien vo verejnej správe a v občianskej spoločnosti,

plnenie medzinárodných záväzkov Afganistanu vrátane spolupráce v rámci medzinárodného úsilia v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s drogami a obchodovaniu s ľuďmi,

podporu humanitárnej pomoci a pokojný návrat utečencov a osôb presídlených v rámci krajiny;

f)

po porade so zástupcami členských štátov a Komisie pomáhať zabezpečiť, aby sa politický prístup Európskej únie odzrkadlil v jej úsilí o rozvoj Afganistanu;

g)

spoločne s Komisiou sa aktívne zúčastňovať na činnosti Spoločnej rady pre koordináciu a monitorovanie zriadenej v súlade s dohodou s Afganistanom;

h)

radiť v otázke účasti a pozícií Európskej únie na medzinárodných konferenciách o Afganistane.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci a operačnému vedeniu GT/VP.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) je s OZEÚ v úzkom spojení a je hlavným styčným bodom s Radou. PBV činnosť OZEÚ v rámci jeho mandátu strategicky a politicky usmerňuje.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ na obdobie od 1. marca 2009 do 28. februára 2010 je 2 830 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. marca 2009. S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VP, a v plnej súčinnosti s Komisiou. Tím musí zahŕňať odborníkov na určité osobitné politické otázky vyplývajúce z mandátu. OZEÚ oznámi GT/VP, predsedníctvu a Komisii konečné zloženie svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat členov personálu, ktorých členský štát alebo inštitúcia EÚ vyšle k OZEÚ, hradí príslušný členský štát, resp. inštitúcia EÚ. Odborníci, ktorých vyšlú členské štáty na Generálny sekretariát Rady, sa tiež môžu umiestniť k OZEÚ. Členovia medzinárodného zmluvného personálu musia byť štátnymi príslušníkmi niektorého členského štátu EÚ.

3.   Všetci členovia vyslaného personálu naďalej administratívne podliehajú vysielajúcemu členskému štátu alebo inštitúcii EÚ a vykonávajú svoje povinnosti a konajú v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na vykonávanie a plynulý priebeh misie OZEÚ a jeho personálu, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskou stranou/hostiteľskými stranami. Členské štáty a Komisia na tento účel poskytujú všetku potrebnú podporu.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (2), najmä pri nakladaní s utajovanými skutočnosťami EÚ.

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečujú, aby OZEÚ mal prístup k všetkým relevantným informáciám.

2.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečujú logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

OZEÚ prijíma v súlade s politikou EÚ v oblasti bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo EÚ v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojím mandátom a v závislosti od bezpečnostnej situácie na území, za ktoré zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti všetkých členov personálu, ktorí sú pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

vypracuje bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení Generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu personálu do oblasti misie a v rámci nej, ako aj riadenia bezpečnostných incidentov a vrátane pohotovostného a evakuačného plánu misie;

b)

zabezpečuje, aby všetci členovia personálu nasadzovaní mimo EÚ boli poistení pre prípad zvýšeného rizika, ako si to vyžaduje situácia v oblasti misie;

c)

zabezpečuje, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo EÚ, vrátane miestneho zmluvného personálu pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom zúčastnili na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil Generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečuje vykonávanie všetkých dohodnutých odporúčaní vypracovaných na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti a predkladá GT/VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní, ako aj o iných bezpečnostných otázkach v rámci správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva GT/VP a PBV ústne a písomné správy. OZEÚ v prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VP alebo PBV poskytovať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy (GAERC).

Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci EÚ. Pomáha zabezpečiť, aby všetky nástroje EÚ v teréne pôsobili jednotne na účely splnenia cieľov politiky EÚ. Činnosti OZEÚ sa koordinujú s činnosťami predsedníctva a Komisie, ako aj s činnosťami OZEÚ pre Strednú Áziu. OZEÚ pravidelne poskytuje informácie misiám členských štátov a delegáciám Komisie.

2.   V tejto oblasti sa udržiavajú úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií členských štátov. Títo vyvíjajú maximálne úsilie a podporujú OZEÚ pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ poskytuje miestne politické usmernenia vedúcemu policajnej misie Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN). Veliteľ civilnej operácie a OZEÚ sa podľa potreby vzájomne radia. OZEÚ je tiež v spojení s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi pôsobiacimi v teréne.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne skúma. OZEÚ predloží GT/VP, Rade a Komisii do konca júna 2009 správu o pokroku a do polovice novembra 2009 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy slúžia ako základ na hodnotenie mandátu v príslušných pracovných skupinách a v PBV. V kontexte celkových priorít nasadenia vydáva GT/VP Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene a doplnení alebo ukončení mandátu.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 15

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. februára 2009

Za Radu

predseda

O. LIŠKA


(1)  Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2008, s. 60.

(2)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/65


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/136/SZBP

zo 16. februára 2009,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre mierový proces na Blízkom východe

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada prijala 21. júla 2003 jednotnú akciu 2003/537/SZBP (1), ktorou vymenovala pána Marca OTTEHO za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre mierový proces na Blízkom východe.

(2)

Rada 18. februára 2008 prijala jednotnú akciu 2008/133/SZBP (2), ktorou zmenila, doplnila a predĺžila mandát OZEÚ do 28. februára 2009.

(3)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2008/133/SZBP by sa mal mandát OZEÚ predĺžiť o ďalších 12 mesiacov.

(4)

OZEÚ bude svoj mandát vykonávať v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a mohla by poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky vymedzené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát Marca OTTEHO ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) pre mierový proces na Blízkom východe sa týmto predlžuje do 28. februára 2010.

Článok 2

Ciele politiky

1.   Mandát OZEÚ sa zakladá na cieľoch politiky Európskej únie súvisiacich s mierovým procesom na Blízkom východe.

2.   Medzi tieto ciele patrí:

a)

vytvorenie dvoch štátov – Izraela a demokratického, životaschopného, mierového a zvrchovaného palestínskeho štátu – ktoré by žili vedľa seba, oddelené bezpečnými a uznávanými hranicami a v normálnych vzťahoch so svojimi susedmi, v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) a 1402 (2002) a so zásadami madridskej konferencie;

b)

vyriešenie izraelsko-sýrskej otázky a izraelsko-libanonskej otázky;

c)

spravodlivé vyriešenie zložitej otázky Jeruzalema a spravodlivé, perspektívne a akceptované riešenie problému palestínskych utečencov;

d)

nadviazanie na proces z Annapolisu, ktorého cieľom je dohoda o konečnom statuse a vytvorenie palestínskeho štátu vrátane posilnenia úlohy Kvarteta ako ochrancu cestovnej mapy, najmä vzhľadom na monitorovanie plnenia povinností, ktoré obom stranám vyplývajú z cestovnej mapy, a v súlade so všetkým medzinárodným úsilím o dosiahnutie komplexného mieru medzi Arabmi a Izraelom;

e)

stanovenie udržateľného a účinného spôsobu pôsobenia polície pod palestínskym vedením v súlade s najlepšími medzinárodnými normami a v súčinnosti s programami Európskeho spoločenstva v oblasti budovania inštitúcií, ako aj s ďalším medzinárodným úsilím vyvíjaným v širšom kontexte bezpečnostného sektora vrátane reformy trestného súdnictva;

f)

znovuotvorenie hraničných prechodov pásma Gazy vrátane hraničného prechodu v Rafahu, najmä na splnenie prísnych humanitárnych požiadaviek obyvateľstva a zabezpečenie prítomnosti tretej strany pod podmienkou súhlasu oboch strán v súčinnosti s úsilím Spoločenstva v oblasti budovania inštitúcií.

3.   Tieto ciele vychádzajú zo záväzku Európskej únie:

a)

spolupracovať so stranami a partnermi medzinárodného spoločenstva, najmä v rámci blízkovýchodného Kvarteta, s cieľom využiť každú príležitosť na nastolenie mieru a zabezpečenie slušnej budúcnosti pre všetkých obyvateľov tohto regiónu;

b)

ďalej pomáhať vo vykonávaní politických a administratívnych reforiem na palestínskych územiach, ako aj vo volebnom procese a bezpečnostných reformách;

c)

v plnej miere prispievať k budovaniu mieru, ako aj k obnove palestínskeho hospodárstva ako neoddeliteľnej súčasti regionálneho rozvoja.

4.   OZEÚ podporuje činnosť generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa (GT/VP) v regióne, a to aj v rámci blízkovýchodného Kvarteta.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie týchto cieľov politiky je mandátom OZEÚ:

a)

poskytovať aktívny a účinný príspevok Európskej únie k činnostiam a iniciatívam, ktoré vedú k definitívnemu urovnaniu izraelsko-palestínskeho konfliktu, ako aj izraelsko-sýrskeho a izraelsko-libanonského konfliktu;

b)

podporovať a udržiavať úzke styky so všetkými stranami mierového procesu na Blízkom východe, s inými krajinami tohto regiónu, členmi blízkovýchodného Kvarteta a inými príslušnými krajinami, ako aj s OSN a inými príslušnými medzinárodnými organizáciami s cieľom spolupracovať s nimi pri posilňovaní mierového procesu;

c)

zabezpečovať trvalú prítomnosť Európskej únie na danom území a na príslušných medzinárodných fórach a prispievať ku krízovému riadeniu a prevencii;

d)

pozorovať a podporovať mierové rokovania medzi stranami a podľa potreby poskytovať poradenstvo a sprostredkovateľskú pomoc Európskej únie;

e)

na požiadanie prispievať k vykonávaniu medzinárodných dohôd dosiahnutých medzi stranami a nadväzovať s nimi diplomatické rokovania v prípade porušenia podmienok týchto dohôd;

f)

venovať osobitnú pozornosť činiteľom, ktoré majú vplyv na regionálny rozmer mierového procesu na Blízkom východe;

g)

udržiavať konštruktívne vzťahy so signatármi dohôd v rámci mierového procesu s cieľom podporiť dodržiavanie základných noriem demokracie vrátane dodržiavania ľudských práv a zásad právneho štátu;

h)

prispievať k vykonávaniu politiky EÚ v oblasti ľudských práv a usmernení Európskej únie pre oblasť ľudských práv, najmä pokiaľ ide o deti a ženy v oblastiach postihnutých konfliktom, a to predovšetkým sledovaním a riešením vývoja v tomto smere;

i)

podávať správy o možnostiach účasti Európskej únie na mierovom procese a o najlepšom spôsobe realizácie iniciatív Európskej únie a prebiehajúceho úsilia Európskej únie súvisiaceho s mierovým procesom na Blízkom východe, ako je napríklad príspevok Európskej únie k palestínskym reformám, a zahrnutia politických aspektov príslušných rozvojových projektov Európskej únie;

j)

monitorovať kroky oboch strán pri vykonávaní cestovnej mapy a v otázkach, ktoré by mohli ohroziť výsledok rokovaní o trvalom statuse s cieľom umožniť blízkovýchodnému Kvartetu lepšie posúdiť, či ju zúčastnené strany dodržiavajú;

k)

zapájať sa do širšej spolupráce v oblasti reformy bezpečnostného sektora v súčinnosti s Európskou komisiou a koordinátorom USA pre bezpečnosť a uľahčovať spoluprácu v bezpečnostných otázkach so všetkými príslušnými aktérmi;

l)

prispievať k lepšiemu pochopeniu úlohy Európskej únie medzi mienkotvornými osobnosťami regiónu.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci a operačnému vedeniu GT/VP.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ výsadné spojenie a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ v rámci mandátu.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ v období od 1. marca 2009 do 28. februára 2010 je 1 190 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. marca 2009. S výdavkami sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

3.   Hospodárenie s výdavkami podlieha zmluve medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VP, a v plnej súčinnosti s Komisiou. Tím zahŕňa odborníkov na osobitné politické otázky vyplývajúce z mandátu. OZEÚ informuje GT/VP, predsedníctvo a Komisiu o zložení svojho tímu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť dočasné vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat personálu, ktorý členský štát alebo inštitúcia EÚ vyšle k OZEÚ, hradí dotknutý členský štát alebo dotknutá inštitúcia EÚ. Na prácu pre OZEÚ je taktiež možné prideliť expertov, ktorých členské štáty vyslali ku Generálnemu sekretariátu Rady. Medzinárodný zmluvný personál musí mať štátnu príslušnosť niektorého členského štátu EÚ.

3.   Všetok vyslaný personál ďalej podlieha administratívne vysielajúcemu členského štátu alebo inštitúcie EÚ a vykonáva svoje povinnosti a koná v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na zavŕšenie a hladké fungovanie misie OZEÚ a jeho personálu, sa podľa potreby dohodnú s hostiteľskými stranami. Členské štáty a Komisia na tento účel poskytnú všetku potrebnú podporu.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností EÚ

OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené v rozhodnutí Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001 prijímajúcom bezpečnostné nariadenia Rady (3), a to najmä pri nakladaní s utajovanými skutočnosťami EÚ.

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečujú, aby OZEÚ mal prístup ku všetkým relevantným informáciám.

2.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia logistickú podporu v regióne.

Článok 10

Bezpečnosť

OZEÚ prijíma v súlade s politikou EÚ v oblasti bezpečnosti personálu nasadzovaného mimo EÚ v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojím mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti personálu, ktorý je pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

vypracúva bezpečnostný plán konkrétnej misie vychádzajúci z usmernení Generálneho sekretariátu Rady, ktorý obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia pre konkrétnu misiu, zásady riadenia bezpečného presunu personálu do oblasti misie a v rámci nej, ako aj riadenia bezpečnostných incidentov a vrátane pohotovostného a evakuačného plánu misie;

b)

zabezpečuje, aby bol všetok personál nasadzovaný mimo EÚ poistený pre prípad zvýšeného rizika, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečuje, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí majú byť nasadení mimo EÚ, vrátane miestneho zmluvného personálu, pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom zúčastnili primeraného bezpečnostného výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil Generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečuje, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelných posudkov bezpečnosti, a predkladá GT/VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach v rámci správy v polovici trvania misie a správy o vykonávaní mandátu.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva GT/VP a PBV ústne a písomné správy. OZEÚ v prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VP alebo PBV podávať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci EÚ. Pomáha zabezpečiť, že všetky nástroje EÚ v teréne pôsobia jednotne v záujme dosiahnutia cieľov politiky EÚ. Činnosti OZEÚ sa koordinujú s činnosťou predsedníctva a Komisie a prípadne aj s ďalšími OZEÚ, ktorí pôsobia v regióne. OZEÚ pravidelne informuje misie členských štátov a delegácie Komisie.

2.   V teréne sa udržiavajú úzke vzťahy s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií členských štátov, ktorí sa snažia OZEÚ čo najviac pomáhať pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ poskytuje vedúcemu policajnej misie Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS) a veliteľovi pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (PHM EÚ v Rafahu) miestne politické usmernenia. OZEÚ a veliteľ civilnej operácie sa podľa potreby vzájomne radia. OZEÚ je tiež v spojení s inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v danej oblasti.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne preskúmava. OZEÚ predloží GT/VP, Rade a Komisii do konca júna 2009 správu o pokroku a do polovice novembra 2009 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom pre hodnotenie tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. Na základe celkových priorít nasadenia vydáva GT/VP Politickému a bezpečnostnému výboru odporúčania v súvislosti s rozhodnutím Rady o obnovení, zmene a doplnení alebo ukončení mandátu.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 15

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. februára 2009

Za Radu

predseda

O. LIŠKA


(1)  Ú. v. EÚ L 184, 23.7.2003, s. 45.

(2)  Ú. v. EÚ L 43, 19.2.2008, s. 34.

(3)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/69


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2009/137/SZBP

zo 16. februára 2009,

ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie v Kosove

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Dňa 10. júna 1999 Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala rezolúciu č. 1244.

(2)

Dňa 15. septembra 2006 Rada prijala jednotnú akciu 2006/623/SZBP (1) o zriadení tímu EÚ, ktorý by prispel k prípravám na zriadenie možnej medzinárodnej civilnej misie v Kosove, vrátane zložky osobitného zástupcu Európskej únie (prípravný tím MCM/OZEÚ).

(3)

V dňoch 13. a 14. decembra 2007 Európska rada zdôraznila, že Európska únia (EÚ) je pripravená zohrávať vedúcu úlohu pri posilňovaní stability v regióne a pri realizácii riešenia vymedzujúceho budúci štatút Kosova. Ohlásila pripravenosť EÚ pomáhať Kosovu na ceste k udržateľnej stabilite aj misiou európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (EBOP) a príspevkom k medzinárodnej civilnej misii ako súčasti medzinárodnej prítomnosti.

(4)

Dňa 4. februára 2008 Rada prijala jednotnú akciu 2008/124/SZBP o misii Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove, EULEX KOSOVO (2), a jednotnú akciu 2008/123/SZBP (3), ktorou sa vymenúva pán Pieter FEITH za osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Kosove do 28. februára 2009.

(5)

Na základe preskúmania jednotnej akcie 2008/123/SZBP by sa mal mandát OZEÚ predĺžiť o obdobie 12 mesiacov.

(6)

Proces stabilizácie a pridruženia je strategickým rámcom pre politiku EÚ vo vzťahu k západnému Balkánu a jeho nástroje sa vzťahujú na Kosovo vrátane európskeho partnerstva, politického a technického dialógu v rámci mechanizmu sledovania PSP a súvisiacich programov pomoci Spoločenstva.

(7)

Mandát OZEÚ by sa mal vykonávať koordinovane s Komisiou s cieľom zabezpečiť súlad s inými príslušnými činnosťami, ktoré patria do právomoci Spoločenstva.

(8)

Rada predpokladá, že právomoci a kompetencie OZEÚ a právomoci a kompetencie medzinárodného civilného zástupcu sa udelia jednej a tej istej osobe.

(9)

OZEÚ vykonáva svoj mandát v situácii, ktorá sa môže zhoršiť a ktorá by mohla poškodiť ciele spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, tak ako sú vymedzené v článku 11 zmluvy,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Osobitný zástupca Európskej únie

Mandát pána Pietra FEITHA ako osobitného zástupcu Európskej únie (OZEÚ) v Kosove sa týmto predlžuje do 28. februára 2010.

Článok

Ciele politiky

Mandát OZEÚ je založený na cieľoch politiky Európskej únie (EÚ) v Kosove. Patrí medzi ne zohrávanie vedúcej úlohy pri posilňovaní stability v regióne a pri realizácii riešenia vymedzujúceho budúci štatút Kosova s cieľom vytvoriť stabilné, životaschopné, mierumilovné, demokratické a mnohonárodnostné Kosovo, ktoré bude prispievať k spolupráci a stabilite v regióne na základe dobrých susedských vzťahov; Kosovo dodržiavajúce zásady právneho štátu, ochrany menšín a kultúrneho a náboženského dedičstva.

Článok 3

Mandát

Na dosiahnutie cieľov politiky EÚ v Kosove má OZEÚ mandát:

a)

ponúkať poradenstvo a podporu EÚ v politickom procese;

b)

podporovať celkovú politickú koordináciu EÚ v Kosove;

c)

poskytovať vedúcemu misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX KOSOVO) usmernenie v otázkach miestnej politickej situácie vrátane politických aspektov otázok týkajúcich sa výkonných povinností;

d)

zabezpečovať súlad a súdržnosť činností EÚ voči verejnosti. Hovorca OZEÚ je hlavnou kontaktnou osobou EÚ pre médiá Kosova v otázkach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky/európskej bezpečnostnej a obrannej politiky (SZBP/EBOP). Všetky tlačové činnosti a činnosti informovania verejnosti sa realizujú v úzkej koordinácii s hovorcom generálneho tajomníka/vysokého predstaviteľa (GT/VP)/tlačovým úradom sekretariátu Rady;

e)

prispievať k rozvoju a upevňovaniu dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v Kosove aj vzhľadom na ženy a deti v súlade s politikou EÚ v oblasti ľudských práv a usmerneniami EÚ pre oblasť ľudských práv.

Článok 4

Vykonávanie mandátu

1.   OZEÚ je zodpovedný za vykonávanie svojho mandátu, pričom podlieha právomoci a operačnému vedeniu GT/VP.

2.   Politický a bezpečnostný výbor (PBV) udržiava s OZEÚ nadštandardné vzťahy a je jeho hlavným styčným bodom s Radou. PBV v rámci mandátu strategicky a politicky usmerňuje činnosť OZEÚ.

Článok 5

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na úhradu výdavkov spojených s mandátom OZEÚ na obdobie od 1. marca 2009 do 28. februára 2010 je 645 000 EUR.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 1. marca 2009. Tieto výdavky sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev. Štátni príslušníci krajín západného Balkánu sa môžu zúčastňovať na verejnej súťaži.

3.   Hospodárenie s výdavkami je predmetom zmluvy medzi OZEÚ a Komisiou. OZEÚ zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 6

Vytvorenie a zloženie tímu

1.   Na pomoc OZEÚ pri vykonávaní svojho mandátu a na prispievanie k súdržnosti, viditeľnosti a účinnosti celkovej činnosti EÚ v Kosove sa prideľuje osobitný personál EÚ. OZEÚ v rámci svojho mandátu a zodpovedajúcich dostupných finančných prostriedkov zodpovedá za vytvorenie svojho tímu po porade s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VP, a v plnej súčinnosti s Komisiou. Tím zahŕňa odborníkov na osobitné politické otázky vyplývajúce z mandátu. OZEÚ informuje o zložení svojho tímu GT/VP, predsedníctvo a Komisiu.

2.   Členské štáty a inštitúcie Európskej únie môžu navrhnúť vyslanie personálu na prácu pre OZEÚ. Plat personálu, ktorý členský štát alebo inštitúcia Európskej únie vyšle k OZEÚ, hradí dotknutý členský štát alebo inštitúcia Európskej únie. K OZEÚ možno taktiež prideliť expertov, ktorých členské štáty vyslali Generálnemu sekretariátu Rady. Medzinárodní zmluvní zamestnanci musia byť štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ.

3.   Všetci členovia vyslaného personálu naďalej administratívne podliehajú vysielajúcemu členskému štátu alebo inštitúcii EÚ a vykonávajú svoje povinnosti a konajú v záujme mandátu OZEÚ.

Článok 7

Výsady a imunity OZEÚ a jeho personálu

Výsady, imunity a ďalšie záruky, ktoré sú potrebné na zavŕšenie a hladké fungovanie misie OZEÚ a členov jeho personálu, sa dohodnú podľa potreby. Členské štáty a Komisia poskytnú na tento účel všetku potrebnú podporu.

Článok 8

Bezpečnosť utajovaných skutočností

1.   OZEÚ a členovia jeho tímu dodržiavajú bezpečnostné zásady a minimálne normy stanovené rozhodnutím Rady 2001/264/ES z 19. marca 2001, ktorým sa prijímajú bezpečnostné nariadenia Rady (4), najmä pri zaobchádzaní s utajovanými skutočnosťami EÚ.

2.   GT/VP je oprávnený sprístupniť NATO/KFOR utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „CONFIDENTIEL UE“, ktoré sa vypracovali na účely akcie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady.

3.   GT/VP je taktiež v súlade s prevádzkovými potrebami OZEÚ oprávnený poskytnúť Organizácii Spojených národov (OSN) a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) utajované skutočnosti a dokumenty EÚ do stupňa utajenia „RESTREINT UE“, ktoré sa vypracovali na účely akcie v súlade s bezpečnostnými nariadeniami Rady. Na tento účel sa vypracujú miestne úpravy.

4.   GT/VP je splnomocnený poskytnúť tretím stranám pridruženým k tejto jednotnej akcii neutajované dokumenty EÚ, ktoré sa týkajú rokovaní Rady so zreteľom na akciu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva podľa článku 6 ods. 1 rokovacieho poriadku Rady (5).

Článok 9

Prístup k informáciám a logistická podpora

1.   Členské štáty, Komisia a Generálny sekretariát Rady zabezpečia, aby OZEÚ získal prístup k všetkým dôležitým informáciám.

2.   Predsedníctvo, Komisia a/alebo členské štáty podľa potreby zabezpečia v regióne logistickú podporu.

Článok 10

Bezpečnosť

OZEÚ prijíma v súlade s politikou EÚ v oblasti bezpečnosti personálu nasadeného mimo EÚ v operáciách podľa hlavy V zmluvy, ako aj v súlade so svojím mandátom a bezpečnostnou situáciou v zemepisnej oblasti, za ktorú zodpovedá, všetky reálne uskutočniteľné opatrenia na zaistenie bezpečnosti personálu, ktorý je pod jeho priamym vedením, konkrétne:

a)

stanoví bezpečnostný plán konkrétnej misie, ktorý vychádza z usmernení Generálneho sekretariátu Rady a obsahuje fyzické, organizačné a procedurálne bezpečnostné opatrenia konkrétnej misie, zásady riadenia bezpečného presunu personálu do oblasti misie a v rámci nej, ako aj riadenia bezpečnostných incidentov, a vrátane pohotovostného a evakuačného plánu misie;

b)

zabezpečí, aby bol všetok personál nasadzovaný mimo EÚ poistený pre prípad zvýšeného rizika, ako si to vyžadujú podmienky v oblasti misie;

c)

zabezpečí, aby sa všetci členovia jeho tímu, ktorí sa majú nasadiť mimo EÚ, vrátane miestneho zmluvného personálu, zúčastnili pred presunom do oblasti misie alebo bezprostredne po ňom na primeranom bezpečnostnom výcviku podľa stupňa rizikovosti, ktorý oblasti misie pridelil Generálny sekretariát Rady;

d)

zabezpečí, aby sa vykonávali všetky dohodnuté odporúčania vypracované na základe pravidelného posúdenia bezpečnosti, a v rámci správ v polovici trvania a správ o vykonávaní mandátu predkladá GT/VP, Rade a Komisii písomné správy o ich vykonávaní a iných bezpečnostných otázkach.

Článok 11

Podávanie správ

OZEÚ pravidelne podáva GT/VP a PBV ústne a písomné správy. V prípade potreby podáva správy aj pracovným skupinám. Pravidelné písomné správy sa rozosielajú prostredníctvom siete COREU. OZEÚ môže na odporúčanie GT/VP alebo PBV poskytovať správy Rade pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy.

Článok 12

Koordinácia

1.   OZEÚ podporuje celkovú politickú koordináciu v rámci EÚ. Pomáha zabezpečovať, aby všetky nástroje EÚ v teréne pôsobili jednotne na účely splnenia cieľov politík EÚ. Činnosť OZEÚ sa koordinuje s činnosťou predsedníctva a Komisie a prípadne aj s ďalšími OZEÚ, ktorí pôsobia v regióne. OZEÚ pravidelne informuje misie členských štátov a delegácie Komisie.

2.   V oblasti udržiava úzke styky s predsedníctvom, Komisiou a vedúcimi misií členských štátov. Títo sa usilujú OZEÚ čo najviac pomáhať pri vykonávaní jeho mandátu. OZEÚ poskytuje vedúcemu misie Európskej únie na podporu právneho štátu v Kosove (EULEX KOSOVO) usmernenie v otázkach miestnej politickej situácie vrátane politických aspektov otázok týkajúcich sa výkonných povinností. OZEÚ a veliteľ civilnej operácie sa podľa potreby vzájomne radia.

3.   OZEÚ je tiež v spojení s príslušnými miestnymi orgánmi a inými medzinárodnými a regionálnymi aktérmi v oblasti.

4.   OZEÚ spolu s ostatnými aktérmi EÚ prítomnými v oblasti zabezpečuje šírenie a výmenu informácií medzi aktérmi EÚ v oblasti s cieľom dosiahnuť vysoký stupeň spoločného povedomia o situácii a jej posudzovania.

Článok 13

Preskúmanie

Vykonávanie tejto jednotnej akcie a jej súlad s inými príspevkami Európskej únie v regióne sa pravidelne skúma. OZEÚ predloží GT/VP, Rade a Komisii do konca júna 2009 správu o pokroku a do polovice novembra 2009 súhrnnú správu o vykonávaní mandátu. Tieto správy sú základom hodnotenia tejto jednotnej akcie v rámci príslušných pracovných skupín a PBV. V súvislosti s celkovými prioritami nasadenia vydá GT/VP odporúčania určené PBV, ktoré sa týkajú rozhodnutia Rady o obnovení, zmene a doplnení alebo ukončení mandátu.

Článok 14

Nadobudnutie účinnosti

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 15

Uverejnenie

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. februára 2009

Za Radu

predseda

O. LIŠKA


(1)  Ú. v. EÚ L 253, 16.9.2006, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2008, s. 92.

(3)  Ú. v. EÚ L 42, 16.2.2008, s. 88.

(4)  Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1.

(5)  Rozhodnutie 2006/683/ES, Euratom z 15. septembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 285, 16.10.2006, s. 47).


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/73


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2009/138/SZBP

zo 16. februára 2009

o reštriktívnych opatreniach voči Somálsku a o zrušení spoločnej pozície 2002/960/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Dňa 10. decembra 2002 Rada prijala na základe rezolúcií Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 733 (1992), č. 1356 (2001) a č. 1452 (2002) súvisiacich so zbrojným embargom proti Somálsku spoločnú pozíciu 2002/960/SZBP (1).

(2)

Dňa 20. novembra 2008 Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala rezolúciu BR OSN č. 1844 (2008), ktorou sa zavádzajú reštriktívne opatrenia voči tým, ktorí sa snažia zabrániť mierovému politickému procesu alebo blokovať ho, alebo tým, ktorí násilím ohrozujú dočasné federálne inštitúcie (TFI) Somálska alebo misiu Africkej únie v Somálsku (AMISOM), alebo vykonávajú činnosti, ktoré ohrozujú stabilitu Somálska alebo regiónu.

(3)

Z dôvodu jasnosti by sa opatrenia uložené spoločnou pozíciou 2002/960/SZBP a opatrenia, ktoré sa uložia podľa rezolúcie BR OSN č. 1844 (2008), mali spojiť do jedného právneho nástroja.

(4)

Spoločná pozícia 2002/960/SZBP by sa preto mala zrušiť.

(5)

Na vykonanie niektorých opatrení je potrebná akcia Spoločenstva,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

1.   Dodávky alebo predaj zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov vrátane zbraní a streliva, vojenských vozidiel a vybavenia, polovojenského vybavenia a náhradných dielov pre uvedené položky do Somálska príslušníkmi členských štátov alebo z území členských štátov sú zakázané, a to bez ohľadu na to, či ich pôvod je, alebo nie je na území členských štátov.

2.   Priame alebo nepriame poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy týkajúcej sa vojenských činností, vrátane najmä odborných školení a technickej pomoci, ktoré sa týkajú zaobstarania, výroby, údržby alebo používania položiek uvedených v odseku 1, Somálsku sa štátnym príslušníkom členských štátov alebo z území členských štátov zakazuje.

3.   Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú:

a)

na dodávky alebo predaj zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov a na priame alebo nepriame poskytovanie technického poradenstva, finančnej a inej pomoci a odbornej prípravy súvisiacej s vojenskými činnosťami, ktoré sú určené výhradne na podporu misie AMISOM alebo na využitie touto misiou podľa odseku 4 rezolúcie BR OSN č. 1744 (2007), alebo výhradne na využitie štátmi a regionálnymi organizáciami prijímajúcimi opatrenia v súlade s odsekom 6 rezolúcie BR OSN č. 1851 (2008) a odsekom 10 rezolúcie BR OSN č. 1846 (2008);

b)

na dodávky alebo predaj zbraní a súvisiaceho materiálu všetkých typov a na priame alebo nepriame poskytovanie technického poradenstva, ktoré sú určené výhradne na účely pomoci pri vybudovaní inštitúcií v oblasti bezpečnosti v súlade s politickým procesom stanoveným v odsekoch 1, 2 a 3 rezolúcie BR OSN č. 1744 (2007) a v prípade neexistencie negatívneho rozhodnutia výboru zriadeného odsekom 11 rezolúcie BR OSN č. 751 (1992) (ďalej len „sankčný výbor“), do piatich pracovných dní od doručenia príslušného oznámenia;

c)

na dodávky nesmrtiaceho vojenského vybavenia určeného výhradne na humanitárne alebo ochranné použitie alebo na materiál určený na programy Únie, Spoločenstva alebo členských štátov zamerané na inštitucionálny rozvoj vrátane programov v oblasti bezpečnosti vykonávaných v rámci mierového procesu a procesu zmierenia, ako vopred schválil sankčný výbor, a na ochranné oblečenie vrátane ochranných viest a vojenských heliem dočasne vyvážaných do Somálska iba na osobnú potrebu personálom Organizácie Spojených národov, zástupcami oznamovacích prostriedkov, humanitárnymi a rozvojovými pracovníkmi a sprievodným personálom.

Článok 2

Reštriktívne opatrenia ustanovené v článku 3, článku 4 ods. 1 a článku 5 ods. 1 a 2 sa ukladajú voči osobám a subjektom určeným sankčným výborom:

ktoré sa zúčastňujú na činnostiach ohrozujúcich mier, bezpečnosť alebo stabilitu Somálska vrátane činností ohrozujúcich dohodu z Džibuti z 18. augusta 2008 alebo politický proces alebo činnostiach, ktoré násilným spôsobom ohrozujú TFI alebo AMISOM, ako aj voči osobám a subjektom, ktoré uvedené činnosti podporujú,

ktoré porušujú zbrojné embargo a súvisiace opatrenia uvedené v článku 1,

ktoré bránia dodávkam humanitárnej pomoci Somálsku, prístupu k nim alebo ich distribúcii.

Zoznam príslušných osôb a subjektov je uvedený v prílohe.

Článok 3

Členské štáty prijímajú potrebné opatrenia, aby sa zabránilo priamym a nepriamym dodávkam, predaju alebo presunu zbraní a vojenského vybavenia a priamemu alebo nepriamemu poskytovaniu technickej pomoci alebo odbornej prípravy, finančnej a inej pomoci vrátane investícií, sprostredkovania alebo iných finančných služieb, ktorá súvisí s vojenskými činnosťami alebo dodávkou, predajom, presunom, výrobou, údržbou alebo použitím zbraní a vojenského vybavenia, osobám alebo subjektom uvedeným v článku 2.

Článok 4

1.   Členské štáty prijímajú opatrenia potrebné na to, aby osobám uvedeným v článku 2 zabránili vstúpiť na svoje územie alebo cezeň prechádzať.

2.   Odsek 1 nezaväzuje členský štát na to, aby vlastným štátnym príslušníkom odmietol vstup na svoje územie.

3.   Odsek 1 sa neuplatňuje, ak sankčný výbor:

a)

od prípadu k prípadu určí, že vstup alebo prechod je odôvodnený na základe humanitárnej potreby vrátane náboženských povinností;

b)

od prípadu k prípadu určí, že udelenie výnimky by na druhej strane pomohlo splniť ciele, ako je nastolenie mieru a dosiahnutie národného zmierenia v Somálsku, ako aj stability v regióne.

4.   V prípadoch, v ktorých podľa odseku 3 členský štát udeľuje povolenie na vstup na svoje územie alebo prechod cez svoje územie osobám určeným sankčným výborom, sa toto povolenie obmedzí len na účel, na ktorý bolo udelené, a na osoby, ktorých sa týka.

Článok 5

1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje vo vlastníctve alebo pod priamou alebo nepriamou kontrolou osôb alebo subjektov uvedených v článku 2 alebo v držbe subjektov, ktoré vlastnia alebo priamo či nepriamo ovládajú tieto osoby alebo akékoľvek osoby alebo subjekty, ktoré konajú v ich mene alebo na ich príkaz, ako ich určil sankčný výbor, sa zmrazujú. Dotknuté osoby a subjekty sa uvádzajú v prílohe.

2.   Ani osobám alebo subjektom uvedeným v odseku 1 ani v ich prospech sa nedajú priamo alebo nepriamo k dispozícii žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje.

3.   Členské štáty môžu povoliť výnimky z opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 v súvislosti s finančnými prostriedkami a hospodárskymi zdrojmi, ktoré sú:

a)

nevyhnutné na základné výdavky vrátane platieb za potraviny, nájomné alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, dane, platby poistného a poplatky za verejné služby;

b)

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu vzniknutých výdavkov súvisiacich s poskytovaním právnych služieb;

c)

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov za služby za bežné vedenie alebo správu zmrazených finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov v súlade s vnútroštátnym právom;

d)

potrebné na mimoriadne výdavky po oznámení dotknutým členským štátom sankčnému výboru a po schválení sankčným výborom;

e)

predmetom súdneho, správneho alebo arbitrážneho záložného práva alebo rozsudku, pričom v tomto prípade sa môžu finančné prostriedky a hospodárske zdroje použiť na uspokojenie pohľadávok zabezpečených týmto záložným právom alebo rozsudkom za predpokladu, že záložné právo alebo rozsudok existuje pred určením dotknutej osoby alebo subjektu sankčným výborom a nie je v prospech osoby ani subjektu uvedeného v článku 2 po tom, ako to dotknutý členský štát oznámi sankčnému výboru.

4.   Výnimky uvedené v odseku 3 písm. a), b) a c) sa môžu udeliť po tom, ako dotknutý členský štát oznámi sankčnému výboru svoj zámer povoliť prípadný prístup k takýmto finančným prostriedkom a hospodárskym zdrojom a ak sankčný výbor do troch pracovných dní od tohto oznámenia neprijme rozhodnutie o zamietnutí.

5.   Odsek 2 sa nevzťahuje na pripísanie na zmrazené účty:

a)

úrokov ani iných príjmov z týchto účtov alebo

b)

platieb splatných na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom, ku ktorému sa na tieto účty vzťahujú reštriktívne opatrenia,

za predpokladu, že akýkoľvek takýto úrok, iné výnosy alebo platby naďalej podliehajú odseku 1.

Článok 6

Rada vypracuje zoznam uvedený v prílohe a vykoná v ňom zmeny a doplnenia v súlade s rozhodnutiami sankčného výboru.

Článok 7

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 8

Táto spoločná pozícia sa preskúma, zmení a doplní alebo zruší podľa potreby v súlade s príslušnými rozhodnutiami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

Článok 9

Spoločná pozícia 2002/960/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 10

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. februára 2009

Za Radu

predseda

O. LIŠKA


(1)  Ú. v. ES L 334, 11.12.2002, s. 1.


PRÍLOHA

Zoznam osôb a subjektov uvedených v článkoch 2, 3, 4 a 5


17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/76


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2009/139/SZBP

zo 16. februára 2009,

ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada 25. februára 2008 prijala spoločnú pozíciu 2008/160/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky (1). Táto spoločná pozícia sa uplatňuje do 27. februára 2009.

(2)

Na základe opätovného preskúmania spoločnej pozície 2008/160/SZBP by sa reštriktívne opatrenia mali obnoviť na ďalšie 12-mesačné obdobie.

(3)

Prílohy I a II k spoločnej pozícii 2008/160/SZBP by sa mali zmeniť a doplniť v dôsledku zmeny funkcií určitých osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Spoločná pozícia 2008/160/SZBP sa týmto predlžuje do 27. februára 2010.

Článok 2

Prílohy I a II k spoločnej pozícii 2008/160/SZBP sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohách I a II k tejto spoločnej pozícii.

Článok 3

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 16. februára 2009

Za Radu

predseda

O. LIŠKA


(1)  Ú. v. EÚ L 51, 26.2.2008, s. 23.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

Zoznam osôb uvedených v článku 1 ods. 1 bode i)

1.

SMIRNOV, Igor Nikolajevič, ‚prezident‘, narodený 23. októbra 1941 v Chabarovsku, Ruská federácia, ruský pas č. 50No0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorjevič, syn osoby uvedenej ako č. 1 a ‚predseda Štátneho colného výboru‘, narodený 3. apríla 1961 v Kupiansku, Charkovská oblasť alebo Nová Kachovka, Chersonská oblasť, Ukrajina, ruský pas č. 50No00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorjevič, syn osoby uvedenej ako č. 1 a ‚poradca Štátneho colného výboru‘, ‚člen Najvyššieho sovietu‘, narodený 8. augusta 1967 v Novej Kachovke, Chersonská oblasť, Ukrajina, ruský pas č. 60No1907537.

4.

MARAKUCA, Grigorij Stepanovič, ‚člen Najvyššieho sovietu‘, ‚osobitný zástupca Najvyššieho sovietu pre medziparlamentné vzťahy‘, narodený 15. októbra 1942 v Teiu, Grigoriopolský rajón, Moldavská republika, starý sovietsky pas č. 8BM724835.

5.

LICKAJ, Valerij Anatolijevič, bývalý ‚minister zahraničných vecí‘, narodený 13. februára 1949 v Tveri, Ruská federácia, ruský pas č. 51No0076099 vydaný 9. augusta 2000.

6.

CHAZEJEV, Stanislav Galimovič, ‚minister obrany‘, narodený 28. decembra 1941 v Čeliabinsku, Ruská federácia.

7.

ANŤUFEJEV, Vladimir Jurijevič, alias ŠEVCOV, Vadim, ‚minister štátnej bezpečnosti‘, narodený v roku 1951 v Novosibirsku, Ruská federácia, ruský pas.

8.

KOROĽOV, Alexander Ivanovič, ‚viceprezident‘, narodený 24. októbra 1958 vo Wroclawi, Poľsko, ruský pas.

9.

BALALA, Viktor Alexejevič, bývalý ‚minister spravodlivosti‘, narodený v 1961 vo Vinnici, Ukrajina.

10.

ZACHAROV, Viktor Pavlovič, bývalý ‚prokurátor Podnesterska‘, narodený v roku 1948 v Kamenke, Moldavská republika.

11.

GUDYMO, Oleg Andrejevič, ‚člen Najvyššieho sovietu‘, ‚predseda výboru Najvyššieho sovietu pre bezpečnosť, obranu a udržanie mieru‘, bývalý ‚štátny tajomník ministerstva bezpečnosti‘, narodený 11. septembra 1944 v Alma-Ate, Kazachstan, ruský pas č. 51No0592094.

12.

KRASNOSELSKY, Vadim Nikolajevič, ‚minister vnútra‘, narodený 14. apríla 1970 v Dauriji, Zabajkalský rajón, Čitinská oblasť, Ruská federácia.

13.

ATAMANIUK, Vladimir, ‚námestník ministra obrany‘.“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

Zoznam osôb uvedených v článku 1 ods. 1 bode ii)

1.

URSKAJA, Galina Vasiljevna, bývalá ‚ministerka spravodlivosti‘, narodená 10. decembra 1957 v dedine Piatiletka, Brianský rajón, Brianska oblasť, Ruská federácia.

2.

MAZUR, Igor Leonidovič, ‚predseda štátnej správy v rajóne Dubossary‘, narodený 29. januára 1967 v meste Dubossary, Moldavská republika.

3.

PLATONOV, Juri Michailovič, známy ako Juri Platonov, ‚predseda štátnej správy v rajóne Rybnica a v meste Rybnica‘, narodený 16. januára 1948 v Klimkove, Poddorský rajón, Novgorodská oblasť, ruský pas č. 51No0527002 vydaný 4. mája 2001 ruským veľvyslanectvom v Kišiňove.

4.

ČERBULENKO, Alla Viktorovna, ‚podpredsedníčka štátnej správy mesta Rybnica‘, zodpovedná za školstvo.

5.

KOGUT, Večeslav Vasiljevič, ‚predseda štátnej správy v meste Bender‘, narodený 16. februára 1950 v Taraklii, rajón Čadir-Lunga, Moldavská republika.

6.

KOSTIRKO, Viktor Ivanovič, ‚predseda štátnej správy v meste Tiraspol‘, narodený 24. mája 1948, Komsomolsk na Amure, Chabarovský kraj, Ruská federácia.“


Korigendá

17.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 46/79


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 77/2009 z 29. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Zimbabwe

( Úradný vestník Európskej únie L 23 z 27. januára 2009 )

Na strane 8 v prílohe v bode 24:

namiesto:

„Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 7 ods. 2: 16. 6. 2005“

má byť:

„Dátum zaradenia do zoznamu uvedený v článku 7 ods. 2: 27. 1. 2009“.

Na strane 15 v prílohe v bode 122:

namiesto:

„Funkcia/dôvody zaradenia do zoznamu/identifikačné údaje: Zástupca inšpektora zimbabwianskej národnej armády.“

má byť:

„Funkcia/dôvody zaradenia do zoznamu/identifikačné údaje: Zástupca inšpektora polície Zimbabwianskej republiky.“