ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 40

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
11. februára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 122/2009 z 10. februára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 123/2009 z 10. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1266/2007, pokiaľ ide o podmienky presunov zvierat v rámci tej istej zakázanej zóny a podmienky udelenia výnimky pre zvieratá z tohto zákazu stanovené v smernici Rady 2000/75/ES ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 124/2009 z 10. februára 2009, ktorým sa stanovujú najvyššie obsahy prítomnosti kokcidiostatík a histomonostatík v potravinách spôsobenej nevyhnutným prenosom týchto látok do necieľového krmiva ( 1 )

7

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/7/ES z 10. februára 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

12

 

*

Smernica Komisie 2009/8/ES z 10. februára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histomonostatík do necieľového krmiva ( 1 )

19

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/109/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. februára 2009 o organizácii dočasného experimentu umožňujúceho určité výnimky pri obchodovaní so zmesami osív určenými na použitie ako krmoviny podľa smernice Rady 66/401/EHS s cieľom určiť, či určité druhy, ktoré nie sú uvedené v smerniciach Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES alebo 2002/57/ES, spĺňajú požiadavky na zaradenie do článku 2 ods. 1 bodu A smernice 66/401/EHS [oznámené pod číslom K(2009) 724]  ( 1 )

26

 

 

2009/110/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. februára 2009 o finančnom príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na boj proti pseudomoru hydiny v Nemecku v roku 2008 [oznámené pod číslom K(2009) 712]

31

 

 

2009/111/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. februára 2009 o uverejnení odkazu na normu EN 3-8:2006 Prenosné hasiace prístroje – Časť 8: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 bar alebo je nižší, v súlade so smernicou 97/23/ES týkajúcou sa tlakových zariadení [oznámené pod číslom K(2009) 739]  ( 1 )

33

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Rada

 

 

2009/112/ES

 

*

Odporúčanie Rady z 10. februára 2009 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (siedmy ERF) za rozpočtový rok 2007

35

 

 

2009/113/ES

 

*

Odporúčanie Rady z 10. februára 2009 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (ôsmy ERF) za rozpočtový rok 2007

36

 

 

2009/114/ES

 

*

Odporúčanie Rady z 10. februára 2009 o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (deviaty ERF) za rozpočtový rok 2007

37

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI

 

 

Komisia

 

 

2009/115/ES

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru Spoločenstva a Švajčiarska pre leteckú dopravu zriadeného podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave č. 1/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa nahrádza príloha k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave

38

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2009/116/SZBP z 10. februára 2009, ktorou sa predlžuje a mení a dopĺňa spoločná pozícia 2004/133/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti extrémistom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM)

56

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008)

58

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 122/2009

z 10. februára 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. februára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

195,3

JO

68,6

MA

43,0

TN

134,4

TR

98,0

ZZ

107,9

0707 00 05

JO

170,1

MA

134,2

TR

169,4

ZZ

157,9

0709 90 70

MA

113,5

TR

148,2

ZZ

130,9

0709 90 80

EG

103,6

ZZ

103,6

0805 10 20

EG

50,9

IL

53,0

MA

64,2

TN

47,6

TR

63,1

ZA

44,9

ZZ

54,0

0805 20 10

IL

162,7

MA

100,1

TR

52,0

ZZ

104,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

72,2

IL

86,9

JM

101,6

MA

153,9

PK

50,9

TR

65,7

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

64,1

MA

67,1

TR

56,7

ZZ

62,6

0808 10 80

AR

91,9

CA

90,4

CL

67,8

CN

89,1

MK

32,6

US

112,1

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

95,8

CL

57,1

CN

59,1

US

125,0

ZA

113,1

ZZ

90,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 123/2009

z 10. februára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1266/2007, pokiaľ ide o podmienky presunov zvierat v rámci tej istej zakázanej zóny a podmienky udelenia výnimky pre zvieratá z tohto zákazu stanovené v smernici Rady 2000/75/ES

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúcu špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (1), a najmä na jej článok 9 ods. 1 písm. c), články 11 a 12 a článok 19 tretí odsek,

keďže:

(1)

V smernici 2000/75/ES sa stanovujú pravidlá kontroly katarálnej horúčky a opatrenia na boj proti katarálnej horúčke oviec a jej eradikácie vrátane pravidiel vzťahujúcich sa na zriadenie zón dozoru, implementácie programov očkovania a zákazu vzťahujúceho sa na presun zvierat z týchto zón.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1266/2007 (2) sa stanovujú pravidlá kontroly, monitorovania, pozorovania a obmedzenia presunov zvierat v súvislosti s katarálnou horúčkou oviec do a zo zón ochrany a dozoru (ďalej len „zakázaná zóna“).

(3)

V prílohe III k uvedenému nariadeniu sa zavádzajú podmienky pre výnimky zo zákazu vzťahujúceho sa na presuny náchylných zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí ustanovené v smernici 2000/75/ES.

(4)

Podľa stanoviska vedeckej skupiny pre oblasť zdravia a blaha zvierat Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín týkajúceho sa vektorov a očkovacích látok (3) prijatého 27. apríla 2007 je očkovanie vhodným nástrojom na kontrolu katarálnej horúčky oviec a na zabránenie vzniku klinických ohnísk nákazy, a z tohto dôvodu je aj prostriedkom na zníženie strát pre farmárov.

(5)

Očkovanie zvierat proti katarálnej horúčke predstavuje dôležitú zmenu stavu imunity náchylných zvierat. Členské štáty by mali dokázať, že všeobecný(-é) alebo špecifický(-é) vírusový(-é) sérotyp(-y) necirkuluje(-ú) v časti zakázanej zóny prostredníctvom výsledkov programov zameraných na monitorovanie, ktoré sú zavedené v súlade s nariadením (ES) č. 1266/2007. Tieto programy monitorovania by mali zahŕňať pasívne klinické pozorovanie a aktívne laboratórne pozorovanie minimálne formou monitorovania kontrolných zvierat.

(6)

Laboratórne pozorovanie kontrolných zvierat by nemalo byť obmedzené len na sérologické testy, ale by sa malo vykonávať aj pomocou iných diagnostických metód, konkrétne identifikačnými testami pomocou činidla.

(7)

V prípade, že vírus necirkuluje, by sa nemalo upúšťať od očkovania a brániť preventívnemu očkovaniu v zakázaných zónach, v ktorých vírus necirkuluje. Podľa smernice 2000/75/ES je však očkovanie proti katarálnej horúčke oviec povolené len v rámci zóny ochrany. V článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1266/2007 sa ustanovuje, že presuny zvierat v rámci tej istej zakázanej zóny, v ktorej cirkuluje ten istý sérotyp alebo tie isté sérotypy vírusu katarálnej horúčky, povoľuje príslušný orgán za predpokladu, že zvieratá určené na presun neprejavujú žiadne klinické príznaky katarálnej horúčky v deň prepravy, a za predpokladu, že tieto zvieratá nepredstavujú dodatočné riziko pre zdravie zvierat.

(8)

Oblasti, v ktorých sa očkovanie už vykonalo a v ktorých necirkuluje špecifický sérotyp alebo špecifické sérotypy vírusu katarálnej horúčky oviec, predstavujú menšie riziko ako iné oblasti, ktoré sú súčasťou zakázanej zóny, v ktorej vírus cirkuluje. Preto by sa členským štátom malo povoliť, aby v rámci zón ochrany vymedzili oblasti, v ktorých sa vykonalo očkovanie a v ktorých necirkuluje špecifický sérotyp alebo špecifické sérotypy vírusu katarálnej horúčky. Komisia by mala byť informovaná o zámere vymedziť tieto oblasti a mali by jej byť poskytnuté aj informácie, ktoré sú dôkazom opodstatnenia tohto vymedzenia. O tomto vymedzení by mali byť informované aj ostatné členské štáty.

(9)

Na základe článku 7 ods. 2 uvedeného nariadenia sa presuny zvierat zo zóny ochrany do zóny dozoru povoľujú len za určitých podmienok. Presuny zvierat v rámci tej istej zakázanej zóny z časti tejto zóny, v ktorej vírus cirkuluje, do časti, v ktorej bolo vykonané očkovanie a v ktorej vírus necirkuluje, by sa malo povoliť za podmienok podobných podmienkam požadovaným v prípade presunov zvierat zo zóny ochrany do zóny dozoru v rámci tej istej zakázanej zóny, aby sa znížilo riziko šírenia vírusu do tej časti zakázanej zóny, v ktorej sa vykonalo očkovanie a v ktorej vírus necirkuluje. Preto by sa súčasné pravidlá presunu zvierat v rámci tej istej zakázanej zóny, v ktorej cirkuluje ten istý sérotyp alebo tie isté sérotypy vírusu katarálnej horúčky oviec, mali zmeniť a doplniť.

(10)

Presuny zvierat z časti zakázanej zóny, v ktorej sa vykonalo očkovanie a v ktorej vírus necirkuluje, do oblasti mimo zakázanej zóny sa v súčasnosti povoľujú za tých istých podmienok, ako sú podmienky vzťahujúce sa na presun zvierat zo zakázanej zóny, v ktorej vírus cirkuluje, do oblasti mimo zakázanej zóny. Vzhľadom na relatívne nízky stupeň rizika pri presunoch zvierat z časti zakázanej zóny, v ktorej sa vykonalo očkovanie a v ktorej vírus necirkuluje, je vhodné takéto presuny povoliť za menej prísnych podmienok, pokiaľ ide o identifikačný test, ktorý sa vyžaduje v prípade určitých kategórií očkovaných zvierat. Príloha III k nariadeniu (ES) č. 1266/2007 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Nariadenie (ES) č. 1266/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1266/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Vkladá sa tento odsek 2a:

„2a.   Členské štáty môžu na základe výsledku posúdenia rizika, v ktorom sa musia zohľadniť dostatočné epidemiologické údaje získané pri monitorovaní kontrolných zvierat v súlade s bodom 1.1.2.1. prílohy I, vymedziť časť zóny ochrany ako ,zónu ochrany, v ktorej sa vykonalo očkovanie a v ktorej necirkuluje špecifický sérotyp alebo špecifické sérotypy vírusu katarálnej horúčky oviec (ďalej len ‚oblasť s menším rizikom‘) za týchto podmienok:

i)

v tejto časti zóny ochrany sa očkovanie vykoná proti špecifickému sérotypu alebo špecifickým sérotypom vírusu katarálnej horúčky oviec;

ii)

v tejto časti zóny ochrany necirkuluje špecifický sérotyp alebo špecifické sérotypy vírusu katarálnej horúčky oviec.

Členský štát, ktorý má v úmysle vymedziť časť zóny ochrany ako ‚oblasť s menším rizikom‘, o tom informuje Komisiu. V rámci tohto informovania poskytne všetky potrebné informácie a údaje na opodstatnenie tohto vymedzenia vzhľadom na epidemiologickú situáciu v predmetnej zóne, najmä vzhľadom na zavedený program monitorovania katarálnej horúčky oviec. Bezodkladne o tom informuje aj ostatné členské štáty.

Presuny zvierat v rámci tej istej zakázanej zóny z oblasti, v ktorej špecifický sérotyp alebo špecifické sérotypy vírusu katarálnej horúčky oviec cirkulujú, do časti tej istej zakázanej zóny vymedzenej ako ‚oblasť s menším rizikom‘, sa môžu povoliť len v prípade, že:

a)

zvieratá spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III alebo

b)

zvieratá spĺňajú všetky ostatné primerané veterinárne záruky, ktorých základom je pozitívny výsledok posúdenia rizika týkajúceho sa opatrení proti šíreniu vírusu katarálnej horúčky a ochrany pred napadnutím vektormi, ktoré vyžaduje príslušný orgán miesta pôvodu a ktoré schválil príslušný orgán miesta určenia, a to pred presunom takýchto zvierat; alebo

c)

zvieratá sú určené na okamžité zabitie.“

b)

Odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:

„3.   Členský štát pôvodu bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o veterinárnych zárukách uvedených v odseku 2 písm. b) alebo odseku 2a písm. b).

4.   V prípade zvierat uvedených v odsekoch 1, 2 a 2a tohto článku sa do zodpovedajúcich zdravotných osvedčení stanovených v smerniciach 64/432/EHS, 91/68/EHS a 92/65/EHS alebo uvedených v rozhodnutí 93/444/EHS pridáva toto doplňujúce znenie:

‚Zvieratá v súlade s … [článkom 7 ods. 1 alebo článkom 7 ods. 2 písm. a), alebo článkom 7 ods. 2 písm. b), alebo článkom 7 ods. 2 písm. c), alebo článkom 7 ods. 2a písm. a), alebo článkom 7 ods. 2a písm. b), alebo článkom 7 ods. 2a písm. c) – označte podľa vhodnosti] nariadenia (ES) č. 1266/2007‘.“.

2.

V prílohe I sa bod 1.1.2.1. nahrádza takto:

1.1.2.1.   Monitorovanie kontrolných zvierat:

Monitorovanie kontrolných zvierat pozostáva z aktívneho ročného programu testovania kontrolných zvierat, ktoré je zamerané na posúdenie cirkulácie vírusu katarálnej horúčky v zakázanej zóne. Podľa možnosti kontrolné zvieratá musia byť kusy hovädzieho dobytka. Kontrolné zvieratá sa musia nachádzať v oblastiach príslušnej zakázanej zóny, kde sa po analýze rizika zohľadňujúcej entomologické a ekologické hodnotenia potvrdila prítomnosť vektora alebo kde sú prítomné miesta výskytu vhodné na množenie vektora.

Kontrolné zvieratá sa testujú najmenej raz za mesiac v období pôsobenia prítomného vektora, ak je toto obdobie známe. V prípade, že nie je známe, kontrolné zvieratá sa testujú najmenej raz za mesiac v priebehu roka.

Minimálny počet kontrolných zvierat na geografickú referenčnú jednotku na účely monitorovania a pozorovania katarálnej horúčky musí byť reprezentatívny a dostatočný na to, aby bolo možné zistiť dvojpercentnú mesačnú incidenciu (4) s 95 % istotou v každej geografickej referenčnej jednotke.

Laboratórne testovanie sa vykonáva takým spôsobom, že po pozitívnom diagnostickom testovaní nasleduje špecifické sérologické/virologické testovanie zamerané na primeraný sérotyp alebo primerané sérotypy katarálnej horúčky, nevyhnutné na to, aby sa potvrdila cirkulácia v každej epidemiologicky relevantnej geografickej oblasti.

3.

V prílohe III sa oddiel A mení a dopĺňa takto:

a)

V bode 5 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

boli očkované inaktivovanou očkovacou látkou minimálne pred takým počtom dní, aký je potrebný na nasadenie ochrany imunity uvedenej v špecifikáciách očkovacej látky schválenej v rámci príslušného očkovacieho programu, a podrobili sa identifikačnému testu na zistenie pôvodcu podľa príručky OIE pre suchozemské zvieratá, ktorého výsledky boli negatívne, pričom tento test sa vykonal minimálne 14 dní po nasadení imunitnej ochrany uvedenej v špecifikáciách očkovacej látky schválenej v rámci príslušného očkovacieho programu; tento identifikačný test na zistenie pôvodcu však nie je potrebný v prípade presunov zvierat z časti zakázanej zóny vymedzenej ako ‚oblasť s menším rizikom‘ v súlade s článkom 7 ods. 2a tohto nariadenia.“

b)

Tretí odsek sa nahrádza takto:

„V prípade gravidných zvierat musí byť pred insemináciou alebo párením splnená aspoň jedna z podmienok stanovených v bodoch 5, 6 a 7 alebo podmienka stanovená v bode 3. V prípade sérologických testov podľa bodu 3 sa testovanie vykonáva najskôr sedem dní pred dátumom presunu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 37.

(3)  Vestník EFSA (2007) 479, s. 1 – 29.

(4)  Odhaduje sa, že 20 % je normálna ročná hodnota sérokonverzie v infikovanej zóne. V Spoločenstve však cirkulácia vírusu prebieha hlavne v období, ktoré trvá asi šesť mesiacov (koniec jari/polovica jesene). Z toho dôvodu sú 2 % opatrným odhadom predpokladanej mesačnej hodnoty sérokonverzie.“


11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 124/2009

z 10. februára 2009,

ktorým sa stanovujú najvyššie obsahy prítomnosti kokcidiostatík a histomonostatík v potravinách spôsobenej nevyhnutným prenosom týchto látok do necieľového krmiva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

Kokcidiostatiká a histomonostatiká sú látky určené na zabíjanie a potláčanie prvokov, ktoré sa okrem iného môžu povoliť na používanie ako kŕmne doplnkové látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2). V povoleniach na kokcidiostatiká a histomonostatiká ako kŕmne doplnkové látky sa uvádzajú špecifické podmienky ich používania, ako sú cieľové druhy alebo kategórie zvierat, pre ktoré sú doplnkové látky určené.

(2)

Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov môžu v jednom zariadení vyrobiť širokú škálu krmív a je možné, že rôzne druhy produktov sa musia vyrábať jeden za druhým na tej istej výrobnej linke. Môže sa stať, že nevyhnutné stopy po produkte zostanú vo výrobnej linke a dostanú sa na začiatok výroby ďalšieho produktu. Tento transfer z jednej produkčnej série do druhej sa nazýva „prenos“ alebo „krížová kontaminácia“ a môže sa vyskytnúť napríklad pri používaní kokcidiostatík a histomonostatík ako povolených kŕmnych doplnkových látok. Takéto používanie môže viesť ku kontaminácii následne vyrobeného krmiva, a to vzhľadom na prítomnosť technicky nevyhnutných stôp uvedených látok v „necieľovom krmive“, t. j. v krmive, v ktorom sa nepovoľuje používanie kokcidiostatík a histomonostatík, ako je krmivo určené pre druhy a kategórie zvierat, ktoré nie sú uvedené v povolení na doplnkové látky. Táto nevyhnutná krížová kontaminácia sa môže vyskytnúť vo všetkých fázach výroby a spracovania krmiva, ale tiež počas jeho skladovania a prepravy.

(3)

Aby sa zabránilo tomu, že členské štáty prijmú vnútroštátne pravidlá týkajúce sa problému nevyhnutného prenosu povolených kokcidiostatík a histomonostatík do necieľového krmiva a ich následnej prítomnosti v derivovaných krmivách, čo by mohlo obmedzovať fungovanie vnútorného trhu, je potrebné v tejto záležitosti prijať harmonizované pravidlá Spoločenstva.

(4)

Nevyhnutný prenos účinných látok nachádzajúcich sa v povolených kokcidiostatikách a histomonostatikách do necieľového krmiva sa považuje za prenos nežiaducich látok do krmiva pre zvieratá v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES (3) a prítomnosť týchto látok by nemala ohroziť zdravie zvierat, zdravie ľudí alebo životné prostredie. Preto sa maximálne obsahy týchto látok v krmive pre zvieratá stanovili smernicou Komisie 2009/8/ES (4), ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici 2002/32/ES.

(5)

Výskyt nevyhnutného prenosu kokcidiostatík a histomonostatík v necieľovom krmive, dokonca aj keď nedosahuje najvyššie obsahy stanovené v smernici 2002/32/ES, môže mať za následok prítomnosť rezíduí týchto látok v potravinových výrobkoch živočíšneho pôvodu. Preto by sa v záujme ochrany verejného zdravia, a pokiaľ ešte nie sú stanovené maximálne limity rezíduí (MLR) v špecifických potravinách v rámci nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu (5), alebo v rámci nariadenia (ES) č. 1831/2003, mali v potravinách živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z príslušného necieľového krmiva stanoviť maximálne tolerancie prítomnosti účinných látok nachádzajúcich sa v kokcidiostatikách a histomonostatikách v rámci nariadenia (EHS) č. 315/93, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách.

(6)

Na žiadosť Európskej komisie prijal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) niekoľko stanovísk (6) k existujúcim rizikám pre zdravie zvierat a verejné zdravie v dôsledku nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histamonostatík povolených ako kŕmne doplnkové látky do necieľového krmiva. V prípade každého kokcidiostatika alebo histomonostatika povoleného ako kŕmna doplnková látka sa v posúdení úradu zobrali do úvahy hypotetické miery prenosu vo výške 2 %, 5 % a 10 % z krmiva vyrábaného s najvyššou povolenou dávkou kokcidiostatík a histomonostatík do následne vyrobeného necieľového krmiva.

(7)

Na základe záverov jednotlivých vedeckých stanovísk možno uviesť, že úrad všeobecne dospel k záveru, že nie je pravdepodobné, že by prítomnosť kokcidiostatík alebo histomonostatík povolených ako kŕmne doplnkové látky v necieľovom krmive v obsahoch zapríčinených nevyhnutným prenosom a pri zohľadnení všetkých preventívnych opatrení, viedla k nepriaznivým účinkom na zdravie zvierat a že riziko pre zdravie spotrebiteľov pri požití rezíduí v produktoch zo zvierat vystavených krmivu znečistenému krížovou kontamináciou je zanedbateľné.

(8)

Pri zohľadnení stanovísk úradu a rôznych prístupov, ktoré v súčasnosti členské štáty uplatňujú pri riešení problému nevyhnutnej krížovej kontaminácie, sa navrhuje stanoviť najvyššie obsahy pre potraviny tak, ako sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, a to v záujme zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu a ochrany verejného zdravia. Ustanovenia uvedené v prílohe by sa mali preskúmať najneskôr do 1. júla 2011, aby sa zohľadnili najnovšie vedecké a technické poznatky.

(9)

Najvyššie obsahy stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu by sa mali neustále upravovať v závislosti od zmien maximálnych limitov rezíduí (MLR) stanovených pre príslušné špecifické potraviny v rámci nariadenia (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, alebo v rámci nariadenia (ES) č. 1831/2003. Vzhľadom na existenciu časového odstupu medzi týmito zmenami a nasledujúcou úpravou podľa najvyšších obsahov stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu by sa táto úprava nemala dotýkať maximálnych limitov rezíduí kokcidiostatík alebo histomonostatík stanovených v rámci nariadenia (ES) č. 2733/90 alebo v rámci nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(10)

Vzhľadom na skutočnosť, že nevyhnutný prenos kokcidiostatík a histomonostatík do necieľového krmiva môže mať za následok prítomnosť týchto látok ako kontaminantov v derivovaných potravinách, je vhodné zaujať komplexný a integrovaný prístup k riešeniu tohto problému prostredníctvom súčasného prijatia a uplatňovania tohto nariadenia a smernice Komisie 2009/8/ES, ktorou sa stanovujú najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histomonostatík do necieľového krmiva.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Potraviny uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa neuvádzajú na trh, ak obsahujú kontaminant uvedený v tejto prílohe na úrovni, ktorá presahuje najvyššie obsahy stanovené v prílohe.

V prípade nálezu významného rezídua, ktorý nedosahuje najvyšší obsah stanovený v prílohe, je vhodné, aby príslušný orgán vyšetril prítomnosť rezídua a potvrdil, že vznikla dôsledkom nevyhnutného prenosu do krmiva a nie dôsledkom protiprávneho podávania kokcidiostatika alebo histomonostatika.

Potraviny spĺňajúce najvyššie obsahy stanovené v prílohe sa nemiešajú s potravinami, ktoré tieto najvyššie obsahy presahujú.

2.   Pri uplatňovaní najvyšších obsahov stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu na potraviny, ktoré sú sušené, riedené, spracované alebo zložené z viac ako jednej zložky, sa zohľadňujú zmeny koncentrácie kontaminantu spôsobené sušením, riedením alebo spracovávaním, ako aj pomer zložiek v produkte.

3.   Najvyššie obsahy stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu sa nedotýkajú ustanovení a MLR stanovených v nariadení (EHS) č. 2377/90 a MLR stanovených v nariadení (ES) č. 1831/2003.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. februára 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10.

(4)  Pozri stranu 19 tohto úradného vestníka.

(5)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.

(6)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív lasalocidom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka. Úradný vestník EFSA (2007) 553, 1–46.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív narazínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka. Úradný vestník EFSA (2007) 552, 1–35.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej552_narasin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív maduramicínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka. Úradný vestník EFSA (2008) 594, 1–30.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív semduramicínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka. Úradný vestník EFSA (2008) 593, 1–27.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív salinomycínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka. Úradný vestník EFSA (2008) 591, 1–38.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej591_salinomycin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív monenzínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka. Úradný vestník EFSA (2008) 592, 1–40.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív halofuginónom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka. Úradný vestník EFSA (2008) 657, 1–31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginone_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív dekochinátom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka. Úradný vestník EFSA (2008) 656, 1–26.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_decoquinate_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív robenidínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka. Úradný vestník EFSA (2008) 655, 1–29.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidine_en,0.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív nikarbazínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka. Úradný vestník EFSA (2008) 690, 1–34.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nicarbazin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív diklazurilom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka. Úradný vestník EFSA (2008) 716, 1–31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diclazuril_en.pdf?ssbinary=true


PRÍLOHA

Najvyššie obsahy v potravinách

Látka

Potraviny

Maximálny obsah v μg/kg (ppb) hmotnosti produktu v čerstvom stave

1.

lasalocid sodný

Potraviny živočíšneho pôvodu z druhov zvierat iných ako hydina:

 

mlieko

1

pečeň a oblička

50

iné potraviny

5

2.

narazín

Potraviny živočíšneho pôvodu z druhov zvierat iných ako kurčatá na výkrm:

 

vajcia

2

mlieko

1

pečeň

50

iné potraviny

5

3.

salinomycín sodný

Potraviny živočíšneho pôvodu z druhov zvierat iných ako kurčatá na výkrm a králiky na výkrm:

 

vajcia

3

pečeň

5

iné potraviny

2

4.

monenzín sodný

Potraviny živočíšneho pôvodu z druhov zvierat iných ako kurčatá na výkrm, morky a hovädzí dobytok (vrátane dojného dobytku):

 

pečeň

8

iné potraviny

2

5.

semduramicín

Potraviny živočíšneho pôvodu z druhov zvierat iných ako kurčatá na výkrm.

2

6.

maduramicín

Potraviny živočíšneho pôvodu z druhov zvierat iných ako kurčatá na výkrm a morky

2

7.

robenidín

Potraviny živočíšneho pôvodu z druhov zvierat iných ako kurčatá na výkrm, morky a králiky na výkrm a na chov:

 

vajcia

25

pečeň, oblička, koža a tuk

50

iné potraviny

5

8.

dekochinát

Potraviny živočíšneho pôvodu z druhov zvierat iných ako kurčatá na výkrm, hovädzí dobytok a ovce okrem dojných zvierat

20

9.

halofuginón

Potraviny živočíšneho pôvodu z druhov zvierat iných ako kurčatá na výkrm, morky a hovädzí dobytok okrem dojného dobytku:

 

vajcia

6

pečeň a oblička

30

mlieko

1

iné potraviny

3

10.

nikarbazín

Potraviny živočíšneho pôvodu z druhov zvierat iných ako kurčatá na výkrm:

 

vajcia

100

mlieko

5

pečeň a oblička

100

iné potraviny

25

11.

diklazuril

Potraviny živočíšneho pôvodu z druhov zvierat iných ako kurčatá na výkrm, morky na výkrm, králiky na výkrm a na chov, prežúvavce a ošípané:

 

vajcia

2

pečeň a oblička

40

iné potraviny

5


SMERNICE

11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/12


SMERNICA KOMISIE 2009/7/ES

z 10. februára 2009,

ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, IV a V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä jej článok 14 druhý odsek písm. c) a d),

po porade s príslušnými členskými štátmi,

keďže:

(1)

V smernici 2000/29/ES sa uvádza zoznam organizmov, ktoré sú škodlivé pre rastliny alebo rastlinné produkty, a stanovujú určité opatrenia proti ich zavlečeniu do členských štátov z iných členských štátov alebo tretích krajín.

(2)

Na základe informácií, ktoré poskytli členské štáty, a preskúmania príloh I, II, IV a V k smernici 2000/29/ES zo strany odborníkov je vhodné tieto zoznamy škodlivých organizmov v prílohách I a II zmeniť a doplniť s cieľom zlepšiť ochranu proti zavlečeniu týchto organizmov do Spoločenstva. Všetky zmeny sa zakladajú na technických a vedeckých dôkazoch.

(3)

Vzhľadom na medzinárodný obchod s rastlinami a rastlinnými produktmi je potrebná rastlinolekárska ochrana Spoločenstva proti zavlečeniu týchto škodlivých organizmov, o ktorých sa doposiaľ nevie, či sú v Spoločenstve prítomné: Dendrolimus sibiricus Tschetverikov; Rhynchophorus palmarum (L.); Agrilus planipennis Fairmaire na rastlinách Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., a o ktorých sa vie, že sú prítomné len v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a Spojených štátoch amerických; vírus nekrózy stonky chryzantémy na rastlinách Dendranthema (DC.) Des Moul. a Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.; Scrobipalpopsis solanivora (Povolny) na hľuzách Solanum tuberosum L. a Stegophora ulmea (Schweinitz : Fries) Sydow & Sydow na rastlinách Ulmus L. a Zelkova L., určených na sadenie, okrem osiva. Okrem toho je potrebné z rovnakých dôvodov obmedziť ďalšie šírenie škodcu Paysandisia archon (Burmeister), ktorý sa našiel v niektorých oblastiach Spoločenstva na 11 druhoch Palmae a je pod úradnou kontrolou.

(4)

Označenia Saissetia nigra (Nietm.) a Diabrotica virgifera Le Conte by sa mali zmeniť a doplniť v súlade s upravenými vedeckými pomenovaniami týchto organizmov. Označenie Saissetia nigra (Nietm.) sa zmenilo na Parasaissetia nigra (Nietner). Organizmus Diabrotica virgifera Le Conte sa rozdelil na dva poddruhy, ktorými sú Diabrotica virgifera virgifera Le Conte vyskytujúci sa v niektorých regiónoch Spoločenstva a Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith, ktorý sa v Spoločenstve nevyskytuje.

(5)

Zoznam týchto organizmov v prílohách I a II k smernici 2000/29/ES je preto potrebné zmeniť a doplniť.

(6)

Následne je potrebné zmeniť a doplniť príslušné požiadavky v prílohách IV a V k smernici 2000/29/ES týkajúce sa dovozu alebo presunu hostiteľských rastlín škodlivých organizmov uvedených v prílohách I a II, aby sa v nich zohľadnili zmenené a doplnené prílohy I a II.

(7)

Kód KN pre drevo Acer saccharum Marsh. je potrebné v prílohe V časti B aktualizovať s cieľom skompletizovať zoznam kódov KN pre drevo, ktoré podlieha dovozným kontrolám.

(8)

Prílohy I, II, IV a V k smernici 2000/29/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy I, II, IV a V k smernici 2000/29/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s textom prílohy k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. marca 2009 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. apríla 2009.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 10. februára 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy I, II, IV a V k smernici 2000/29/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe I sa časť A mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) oddielu I:

i)

za bod 10 sa vkladá tento bod 10.0:

„10.0.

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov“;

ii)

bod 10.4. sa nahrádza takto:

„10.4.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith“;

iii)

za bod 19 sa vkladá tento bod 19.1:

„19.1.

Rhynchophorus palmarum (L.)“

b)

v písmene a) oddielu II sa pred bod 1 vkladá tento bod 0.1:

„0.1.

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte“.

2.

V prílohe II sa časť A mení a dopĺňa takto:

a)

v písmene a) oddielu I:

i)

za bod 1 sa vkladá tento bod 1.1:

„1.1.

Agrilus planipennis Fairmaire

Rastliny určené na sadenie okrem rastlín pletivových kultúr a osiva, drevo a kôra Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA“

ii)

bod 24 sa vypúšťa;

iii)

za bod 28 sa vkladá tento bod 28.1:

„28.1.

Scrobipalpopsis solanivora Povolny

Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L.“

b)

v písmene c) oddielu I sa za bod 14 vkladá tento bod 14.1:

„14.1.

Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow & Sydow

Rastliny Ulmus L. a Zelkova L., určené na pestovanie, okrem osiva“

c)

v písmene d) oddielu I sa za bod 5 vkladá tento bod 5.1:

„5.1.

Vírus nekrózy stonky chryzantémy

Rastliny Dendranthema (DC.) Des Moul. and Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. určené na sadenie, okrem osiva“

d)

v písmene a) oddielu II:

i)

za bod 6.2 sa vkladá tento bod 6.3:

„6.3.

Parasaissetia nigra (Nietner)

Rastliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a ich hybridy, okrem plodov a osiva“

ii)

za bod 9 sa vkladá tento bod 10:

„10.

Paysandisia archon (Burmeister)

Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.“

3.

V prílohe IV časti A sa oddiel I mení a dopĺňa takto:

a)

za bod 2.2 sa vkladajú tieto body 2.3, 2.4 a 2.5:

„2.3.

Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v prílohe V časti B, drevo Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., okrem dreva vo forme:

štiepok získaných ako celok alebo časť z týchto stromov,

obalového materiálu z dreva, vo forme debien, debničiek, klietok, bubnov a podobných obalov, jednoduchých paliet, skriňových paliet a iných nakladacích plošín, nástavných rámov paliet, aktuálne použitých na prepravu rozličných predmetov,

dreva použitého na upevnenie alebo oporu nedreveného nákladu,

no vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch,

s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)

pochádza z oblasti zriadenej národnou organizáciou pre ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine ako oblasť bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo

b)

je rozpílené na štvorce, aby sa úplne odstránil okrúhly povrch.

2.4.

Uvedené alebo neuvedené medzi kódmi KN v prílohe V časti B drevo vo forme štiepok získaných ako celok alebo časť z Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA

Úradné potvrdenie, že drevo:

a)

pochádza z oblasti zriadenej národnou organizáciou pre ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine ako oblasť bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo

b)

bolo spracované na kusy s hrúbkou a šírkou menšou ako 2,5 cm.

2.5.

Oddelená kôra Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA

Úradné potvrdenie, že oddelená kôra:

a)

pochádza z oblasti zriadenej národnou organizáciou pre ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine ako oblasť bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo

b)

bola spracovaná na kusy s hrúbkou a šírkou menšou ako 2,5 cm.“

b)

za bod 11.3 sa vkladá tento bod 11.4:

„11.4.

Rastliny Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. určené na sadenie, okrem osiva a rastlín pletivových kultúr s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)

boli celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu Agrilus planipennis Fairmaire zriadenej národnou organizáciou pre ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo

b)

boli počas obdobia najmenej dvoch rokov pred vývozom pestované na mieste produkcie, kde sa nespozorovali znaky výskytu Agrilus planipennis Fairmaire počas dvoch inšpekcií za rok, ktoré sa vykonali vo vhodnom čase, z toho jeden raz bezprostredne pre vývozom.“

c)

text v pravom stĺpci bodu 14 sa mení a dopĺňa takto: „Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatniteľné na rastliny v prílohe IV časti A oddiele I bode 11.4, úradné potvrdenie o tom, že na mieste produkcie alebo v jeho bezprostrednej blízkosti sa od začiatku posledného úplného vegetačného cyklu nespozorovali symptómy mykoplazmovej nekrózy brestového listu (Elm phlöem necrosis mycoplasm).“

d)

za bod 25.4 sa vkladajú tieto body 25.4.1 a 25.4.2:

„25.4.1.

Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L. okrem tých, ktoré sú určené na pestovanie

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatňujúce sa na hľuzy vymenované v prílohe III časti A bode 12. a v prílohe IV časti A oddiele I bodoch 25.1, 25.2 a 25.3, úradné potvrdenie, že hľuzy pochádzajú z oblastí, o ktorých sa vie, že sa v nich nevyskytuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

25.4.2.

Hľuzy zemiaka Solanum tuberosum L.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III časti A bodoch 10, 11 a 12 a v prílohe IV časti A oddiele I bodoch 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 a 25.4.1 úradné potvrdenie, že:

a)

hľuzy pochádzajú z krajiny, o ktorej sa vie, že sa v nej nevyskytuje Scrobipalpopsis solanivora Povolny alebo

b)

hľuzy pochádzajú z oblasti bez výskytu škodlivého organizmu Scrobipalpopsis solanivora Povolny zriadenej národnou organizáciou pre ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia.“

e)

bod 25.8 sa vypúšťa;

f)

za bod 28.1 sa vkladá tento bod 28.:

„28.1.

Rastliny Dendranthema (DC.) Des Moul. a Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. určené na sadenie, okrem osiva

Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III časti A bode 13, prílohe IV časti A oddiele I bodoch 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, 27.2 a 28, úradné potvrdenie, že:

a)

rastliny boli po celý svoj život pestované v krajine bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy;

b)

rastliny boli po celý svoj život pestované v oblasti zriadenej národnou organizáciou pre ochranu rastlín vo vyvážajúcej krajine ako oblasť bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia alebo

c)

rastliny boli po celý svoj život pestované na mieste produkcie zriadenom ako miesto bez výskytu vírusu nekrózy stonky chryzantémy a potvrdenom oficiálnymi inšpekciami a v prípade potreby testami.“

g)

za bod 37 sa vkladá tento bod 37.1:

„37.1.

Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Bez toho, aby boli dotknuté zákazy uplatňujúce sa na rastliny vymenované v prílohe III časti A bode 17 a požiadavky vymenované v prílohe IV časti A oddiele I bode 37, úradné potvrdenie, že rastliny:

a)

boli po celý svoj život pestované v krajine, o ktorej je známe, že sa v nej nevyskytuje Paysandisia archon (Burmeister), alebo

b)

boli po celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu Paysandisia archon (Burmeister), zriadenej národnou organizáciou pre ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo

c)

boli počas obdobia najmenej dvoch rokov pred vývozom pestované na mieste produkcie:

ktoré je registrované a je pod dozorom národnej organizácie pre ochranu rastlín v krajine pôvodu a

v prípade, že rastliny boli umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečeniu Paysandisia archon (Burmeister, 1880) alebo na mieste, kde sa aplikujú vhodné preventívne ošetrenia, a

na ktorom počas troch úradných inšpekcií za rok vykonaných vo vhodnom čase, z toho jeden raz bezprostredne pred vývozom, neboli spozorované znaky prítomnosti Paysandisia archon (Burmeister, 1880).“

4.

V prílohe IV časti A oddiele II sa za bod 19 vkladá tento bod 19.1:

„19.1.

Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

Úradné potvrdenie, že rastliny:

a)

boli po celý svoj život pestované v oblasti bez výskytu Paysandisia archon (Burmeister), zriadenej národnou organizáciou pre ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia, alebo

b)

boli počas obdobia najmenej dvoch rokov pred vývozom pestované na mieste produkcie:

ktoré je registrované a je pod dozorom príslušného úradného orgánu v členskom štáte pôvodu a

v prípade, že rastliny boli umiestnené na mieste s úplnou fyzickou ochranou proti zavlečeniu Paysandisia archon (Burmeister) alebo na mieste, kde sa aplikujú vhodné preventívne ošetrenia, a

na ktorom počas troch úradných inšpekcií za rok vykonaných vo vhodnom čase neboli spozorované znaky prítomnosti Paysandisia archon (Burmeister).“

5.

Príloha V sa mení a dopĺňa takto:

a)

V oddiele I časti A sa za bod 2.3 vkladá tento bod 2.3.1:

„2.3.1.

Rastliny Palmae určené na sadenie s priemerom stonky pri zemi viac ako 5 cm a patriace k týmto rodom: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.“

b)

Oddiel I časti B sa mení a dopĺňa takto:

i)

za bod 5 sa dopĺňa táto tretia zarážka:

„—

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA.“;

ii)

do bodu 6 písm. a) sa dopĺňa táto šiesta zarážka:

„—

Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., . vrátane dreva, ktoré si nezachovalo svoj pôvodný okrúhly povrch, s pôvodom v Kanade, Číne, Japonsku, Mongolsku, Kórejskej republike, Rusku, Taiwane a USA.“;

iii)

v bode 6 písm. b) sa oddiel

„ex 4407 99

Drevo iné než z ihličnanov (okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke k podpoložke 1 kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dubového dreva (Quercus spp.) alebo bukového dreva (Fagus spp.), rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne alebo lúpané, hobľované alebo nie, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm“

vypúšťa a nahrádza týmto:

„ex 4407 93

Drevo Acer saccharum Marsh, rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

4407 95

Jaseňové drevo (Fraxinus spp.), rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne alebo lúpané, hobľované alebo nehobľované, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm

ex 4407 99

Drevo iné než z ihličnanov [okrem druhov tropického dreva uvedených v poznámke k podpoložke 1 kapitoly 44 alebo iných druhov tropického dreva, dubového dreva (Quercus spp.), bukového dreva (Fagus spp.), javorového dreva (Acer spp.), čerešňového dreva (Prunus spp.) alebo jaseňového dreva (Fraxinus spp.)], rezané alebo štiepané po dĺžke, priečne alebo lúpané, hobľované alebo nie, brúsené alebo na koncoch spájané, s hrúbkou presahujúcou 6 mm“


11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/19


SMERNICA KOMISIE 2009/8/ES

z 10. februára 2009,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histomonostatík do necieľového krmiva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

Kokcidiostatiká a histomonostatiká sú látky určené na zabíjanie a potláčanie prvokov, ktoré sa okrem iného môžu povoliť na používanie ako kŕmne doplnkové látky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (2). V povoleniach na kokcidiostatiká a histomonostatiká ako kŕmne doplnkové látky sa uvádzajú špecifické podmienky používania, ako sú cieľové druhy alebo kategórie zvierat, pre ktoré sú doplnkové látky určené.

(2)

Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov môžu v jednom zariadení vyrobiť širokú škálu krmív a je možné, že rôzne druhy produktov sa musia vyrábať jeden za druhým na tej istej výrobnej linke. Môže sa stať, že nevyhnutné stopy po produkte zostanú vo výrobnej linke a dostanú sa na začiatok výroby ďalšieho produktu. Tento transfer z jednej produkčnej série do druhej sa nazýva „prenos“ alebo „krížová kontaminácia“ a môže sa vyskytnúť napríklad pri používaní kokcidiostatík a histomonostatík ako povolených kŕmnych doplnkových látok. Takéto používanie môže viesť ku kontaminácii krmiva vyrobeného následne, a to vzhľadom na prítomnosť technicky nevyhnutných stôp uvedených látok v „necieľovom krmive“, t. j. v krmive, v ktorom sa nepovoľuje používanie kokcidiostatík a histomonostatík, ako je krmivo určené pre druhy a kategórie zvierat, ktoré nie sú uvedené v povolení na doplnkové látky. Táto nevyhnutná krížová kontaminácia sa môže vyskytnúť vo všetkých fázach výroby a spracovania krmiva, ale tiež počas jeho skladovania a prepravy.

(3)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (3), sú stanovené špecifické požiadavky pre krmivárske podniky, ktoré pri výrobe krmiva používajú kokcidiostatiká a histomonostatiká. Konkrétne musia príslušní prevádzkovatelia v súlade s povinnosťami stanovenými v článkoch 4 a 5 uvedeného nariadenia prijať všetky vhodné opatrenia týkajúce sa zariadenia a vybavenia, výroby, skladovania a prepravy, aby sa zabránilo akejkoľvek krížovej kontaminácii. Stanovenie najvyšších obsahov nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histomonostatík do necieľového krmiva v súlade so smernicou 2002/32/ES by nemalo mať vplyv na základnú povinnosť prevádzkovateľov uplatňovať osvedčené výrobné postupy zamerané na zabránenie tejto krížovej kontaminácii. Príslušní prevádzkovatelia preto musia naďalej vyvíjať úsilie na zabránenie prítomnosti takýchto nežiaducich látok v krmive pre zvieratá.

(4)

Pri zohľadňovaní uplatňovania osvedčených výrobných postupov by mali byť najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík a histomonostatík v necieľovom krmive zavedené podľa zásady ALARA (As Low As Reasonably Achievable – také nízke, ako je rozumne dosiahnuteľné). S cieľom umožniť výrobcom krmív riadiť uvedený nevyhnutný prenos by sa malo uvažovať o miere prenosu vo výške približne 3 % v porovnaní s najvyšším povoleným obsahom, pokiaľ ide o krmivo pre menej citlivé necieľové druhy zvierat, pri zachovaní miery prenosu vo výške približne 1 % v porovnaní s najvyšším povoleným obsahom v prípade krmiva určeného pre citlivé necieľové druhy a „krmiva určeného na obdobie ochrannej lehoty“, t. j. krmiva použitého v období pred zabitím. O miere prenosu vo výške 1 % by sa malo uvažovať v prípade krížovej kontaminácie iného krmiva pre cieľové druhy, do ktorého sa nepridávajú žiadne kokcidiostatiká a histomonostatiká, a v prípade necieľového krmiva pre „zvieratá určené na nepretržitú produkciu potravín“, ako sú dojnice a nosnice, ak existuje dôkaz o prenose z krmiva do jedla živočíšneho pôvodu. Ak sa kŕmnymi surovinami kŕmia priamo zvieratá alebo ak sa používajú doplnkové krmivá, ich používanie v dennej dávke by nemalo viesť k tomu, aby bolo zviera vystavené vyšším obsahom kokcidiostatík a histomonostatík, ako sú zodpovedajúce najvyššie obsahy vystavenia stanovené pre prípad, že sa v dennej dávke používajú iba kompletné krmivá.

(5)

Aby sa zabránilo tomu, že členské štáty prijmú vnútroštátne pravidlá týkajúce sa problému nevyhnutného prenosu povolených kokcidiostatík a histomonostatík do necieľového krmiva a ich následnej prítomnosti v derivovaných krmivách, čo by mohlo obmedzovať fungovanie vnútorného trhu, je potrebné v tejto záležitosti prijať harmonizované pravidlá Spoločenstva.

(6)

Nevyhnutná krížová kontaminácia účinnými látkami nachádzajúcimi sa v povolených kokcidiostatikách a histomonostatikách v necieľovom krmive by sa mala považovať za kontamináciu nežiaducimi látkami v krmive pre zvieratá v zmysle smernice 2002/32/ES a prítomnosť týchto látok by nemala ohroziť zdravie zvierat, zdravie ľudí alebo životné prostredie. Preto by sa s cieľom zabrániť nežiaducim a škodlivým vplyvom týchto látok mali v prílohe I k uvedenej smernici stanoviť najvyššie obsahy týchto látok v krmive pre zvieratá.

(7)

V prípade, že MRL sa stanovili v rámci nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 z 26. júna 1990, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu (4), alebo v rámci nariadenia (ES) č. 1831/2003, mal by sa pri stanovovaní najvyšších obsahov nevyhnutného prenosu kokcidiostatík a histomonostatík do necieľového krmiva zabezpečiť súlad s týmito ustanoveniami.

(8)

Výskyt nevyhnutného prenosu kokcidiostatík a histomonostatík v necieľovom krmive, dokonca aj keď nedosahuje najvyššie obsahy, ktoré by mali byť stanovené v smernici 2002/32/ES, môže mať za následok prítomnosť rezíduí týchto látok v potravinových výrobkoch živočíšneho pôvodu. Preto sa v záujme ochrany verejného zdravia, a pokiaľ sa na príslušnú špecifickú potravinu nestanovil žiadny maximálny limit rezíduí (MRL), stanovili maximálne tolerancie na prítomnosť aktívnych látok nachádzajúcich sa v kokcidiostatikách a histomonostatikách, a to v nariadení Komisie (ES) č 124/2009 z 10. februára 2009, ktorým sa stanovujú najvyššie obsahy prítomnosti kokcidiostatík a histomonostatík v potravinách spôsobenej nevyhnutným prenosom týchto látok do necieľového krmiva (5), v kontexte nariadenia Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva v prípade kontaminujúcich látok v potravinách (6).

(9)

Na žiadosť Európskej komisie prijal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) niekoľko stanovísk (7) k existujúcim rizikám pre zdravie zvierat a verejné zdravie v dôsledku nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histamonostatík povolených ako kŕmne doplnkové látky do necieľového krmiva. V prípade každého kokcidiostatika alebo histomonostatika povoleného ako kŕmna doplnková látka sa v posúdení úradu zobrali do úvahy hypotetické miery prenosu vo výške 2 %, 5 % a 10 % z krmiva vyrábaného s najvyššou povolenou dávkou kokcidiostatík a histomonostatík do následne vyrobeného necieľového krmiva.

(10)

Na základe záverov jednotlivých vedeckých stanovísk možno uviesť, že úrad všeobecne dospel k záveru, že nie je pravdepodobné, že by prítomnosť kokcidiostatík alebo histomonostatík povolených ako kŕmne doplnkové látky v necieľovom krmive v obsahoch zapríčinených nevyhnutným prenosom a pri zohľadnení všetkých preventívnych opatrení viedla k nepriaznivým účinkom na zdravie zvierat a že riziko pre zdravie spotrebiteľov pri požití rezíduí v produktoch zo zvierat vystavených krmivu znečistenému krížovou kontamináciou je zanedbateľné.

(11)

Pri zohľadnení stanovísk úradu a rôznych prístupov, ktoré v súčasnosti členské štáty uplatňujú pri riešení problému nevyhnutnej krížovej kontaminácie, sa navrhuje stanoviť najvyššie obsahy pre krmivá, ako sú stanovené v prílohách k tejto smernici, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu a chrániť zdravie zvierat a verejné zdravie.

(12)

Stanovenie maximálnych obsahov nežiaducich látok v krmive pre zvieratá by sa malo uskutočniť prostredníctvom úpravy prílohy I k smernici 2002/32/ES, ako sa stanovuje v článku 8 ods. 1 uvedenej smernice. Pri úprave technických ustanovení v prílohe I k smernici 2002/32/ES sa prostredníctvom zohľadnenia vedeckých stanovísk úradu a vývoja analytických metód v krmivách zobrali na vedomie najnovšie vedecké a technické poznatky. Ustanovenia uvedené v prílohe by sa mali preskúmať najneskôr do 1. júla 2011, aby sa zohľadnili najnovšie vedecké a technické poznatky.

(13)

Najvyššie obsahy stanovené v prílohe k tejto smernici by sa mali neustále upravovať v závislosti od podmienok používania stanovených v povoleniach na kokcidiostatiká a histomonostatiká ako kŕmne doplnkové látky. Vzhľadom na časový odstup medzi povolením – alebo pozmenením, pozastavením alebo zrušením povolenia – na kokcidiostatiká alebo histomonostatiká ako kŕmne doplnkové látky a vzhľadom na následnú zmenu a doplnenie najvyšších obsahov stanovených v prílohe k tejto smernici by sa uvedená zmena a doplnenie najvyšších obsahov nemala dotýkať obsahov kokcidiostatík alebo histomonostatík povolených ako kŕmne doplnkové látky v rámci nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(14)

Vzhľadom na skutočnosť, že nevyhnutný prenos kokcidiostatík a histomonostatík do necieľového krmiva môže mať za následok prítomnosť týchto látok ako kontaminantov v derivovaných potravinách, je vhodné zaujať komplexný a integrovaný prístup k riešeniu tohto problému prostredníctvom súčasného prijatia a uplatňovania tejto smernice, ktorou sa stanovujú najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík alebo histomonostatík do necieľového krmiva, a nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú najvyššie obsahy výslednej prítomnosti týchto látok v potravinách.

(15)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 2002/32/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. júla 2009. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 10. februára 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10.

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1.

(5)  Pozri stranu 7 tohto úradného vestníka.

(6)  Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1.

(7)  Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív lasalocidom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2007) 553, s. 1 – 46.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív narazínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2007) 552, s. 1 – 35.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej552_narasin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív maduramicínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 594, s. 1 – 30.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív semduramicínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 593, s. 1 – 27.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív salinomycínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 591, s. 1 – 38.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej591_salinomycin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív monenzínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 592, s. 1 – 40.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív halofuginónom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 657, s. 1 – 31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginone_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív dekochinátom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 656, s. 1 – 26.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_decoquinate_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív robenidínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 655, s. 1 – 29.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidine_en,0.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív nikarbazínom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 690, s. 1 – 34.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nicarbazin_en.pdf?ssbinary=true

Stanovisko Vedeckej skupiny pre kontaminanty v potravinovom reťazci vydané na žiadosť Európskeho výboru pre krížovú kontamináciu necieľových krmív diklazurilom povoleným na používanie ako kŕmna doplnková látka, Úradný vestník EFSA (2008) 716, s. 1 – 31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diclazuril_en.pdf?ssbinary=true


PRÍLOHA

Do prílohy I k smernici 2002/32/ES sa pridávajú tieto body:

„Nežiaduce látky

Produkty určené na kŕmenie zvierat (1)

Maximálny obsah [v mg/kg (ppm)] v krmive s 12 % obsahom vlhkosti

1.

lasalocid sodný

Kŕmne suroviny

1,25

Kŕmne zmesi pre:

 

psy, teľatá, králiky, koňovité druhy, dojné zvieratá, vtáky znášajúce vajcia, morky (> 12 týždňov) a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

1,25

kurčatá na výkrm, kurčatá chované na znášku (< 16 týždňov) a morky (< 12 týždňov) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie lasalocidu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

1,25

iné druhy zvierat.

3,75

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie lasalocidu.

 (2)

2.

narazín

Kŕmne suroviny

0,7

Kŕmne zmesi pre:

 

morky, králiky, koňovité druhy, vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,7

kurčatá na výkrm v období pred zabitím, počas ktorého je používanie narazínu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,7

iné druhy zvierat.

2,1

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie narazínu.

 (2)

3.

salinomycín sodný

Kŕmne suroviny

0,7

Kŕmne zmesi pre:

 

koňovité druhy, morky, vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 12 týždňov),

0,7

kurčatá na výkrm, kurčatá chované na znášku (< 12 týždňov) a králiky na výkrm v období pred zabitím, počas ktorého je používanie salinomycínu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,7

iné druhy zvierat.

2,1

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie salinomycínu sodného.

 (2)

4.

monenzín sodný

Kŕmne suroviny

1,25

Kŕmne zmesi pre:

 

koňovité druhy, psy, malé prežúvavce (ovce a kozy), kačice, hovädzí dobytok, dojné zvieratá, vtáky znášajúce vajcia, kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov) a morky (> 16 týždňov),

1,25

kurčatá na výkrm, kurčatá chované na znášku (< 16 týždňov) a morky (< 16 týždňov) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie monenzínu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

1,25

iné druhy zvierat.

3,75

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie monenzínu sodného.

 (2)

5.

semduramicín sodný

Kŕmne suroviny

0,25

Kŕmne zmesi pre:

 

vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,25

kurčatá na výkrm v období pred zabitím, počas ktorého je používanie semduramicínu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,25

iné druhy zvierat.

0,75

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie semduramicínu sodného.

 (2)

6.

maduramicín amónny alfa

Kŕmne suroviny

0,05

Kŕmne zmesi pre:

 

koňovité druhy, králiky, morky (> 16 týždňov), vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,05

kurčatá na výkrm a morky (< 16 týždňov) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie maduramicínu amónneho alfa zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,05

iné druhy zvierat.

0,15

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie maduramicínu amónneho alfa.

 (2)

7.

robenidín hydrochlorid

Kŕmne suroviny

0,7

Kŕmne zmesi pre:

 

vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,7

kurčatá na výkrm, králiky na výkrm a na chov v období pred zabitím, počas ktorého je používanie robenidínu hydrochloridu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,7

iné druhy zvierat.

2,1

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie robenidínu hydrochloridu.

 (2)

8.

dekochinát

Kŕmne suroviny

0,4

Kŕmne zmesi pre:

 

vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,4

kurčatá na výkrm v období pred zabitím, počas ktorého je používanie dekochinátu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,4

iné druhy zvierat.

1,2

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie dekochinátu.

 (2)

9.

halofuginón hydrobromid

Kŕmne suroviny

0,03

Kŕmne zmesi pre:

 

vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov) a morky (> 12 týždňov),

0,03

kurčatá na výkrm a morky (< 12 týždňov) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie halofuginón hydrobromidu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,03

iné druhy zvierat okrem kurčiat chovaných na znášku (< 16 týždňov).

0,09

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie halofuginón hydrobromidu.

 (2)

10.

nikarbazín

Kŕmne suroviny

0,5

Kŕmne zmesi pre:

 

koňovité druhy, vtáky znášajúce vajcia a kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov),

0,5

kurčatá na výkrm v období pred zabitím, počas ktorého je používanie nikarbazínu (v kombinácii s narazínom) zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty);

0,5

iné druhy zvierat.

1,5

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie nikarbazínu.

 (2)

11.

diklazuril

Kŕmne suroviny

0,01

Kŕmne zmesi pre:

 

vtáky znášajúce vajcia, kurčatá chované na znášku (> 16 týždňov) a morky na výkrm (> 12 týždňov),

0,01

kurčatá na výkrm a na chov v období pred zabitím, počas ktorého je používanie diklazurilu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),

0,01

iné druhy zvierat okrem kurčiat chovaných na znášku (< 16 týždňov), kurčatá na výkrm a morky na výkrm (< 12 týždňov).

0,03

Premixy na používanie v krmivách, v ktorých nie je povolené používanie diklazurilu.

 (2)


(1)  Bez toho, aby boli dotknuté povolené obsahy v rámci nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat.

(2)  Najvyšší obsah látky v premixe je koncentrácia, ktorej dôsledkom nie je obsah látky vyšší ako 50 % najvyšších obsahov stanovených v krmive pri dodržiavaní pokynov na použitie premixov.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 9. februára 2009

o organizácii dočasného experimentu umožňujúceho určité výnimky pri obchodovaní so zmesami osív určenými na použitie ako krmoviny podľa smernice Rady 66/401/EHS s cieľom určiť, či určité druhy, ktoré nie sú uvedené v smerniciach Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES alebo 2002/57/ES, spĺňajú požiadavky na zaradenie do článku 2 ods. 1 bodu A smernice 66/401/EHS

[oznámené pod číslom K(2009) 724]

(Text s významom pre EHP)

(2009/109/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (1), a najmä na jej článok 13a,

keďže:

(1)

Z tradičných znalostí poľnohospodárov kombinovaných s nedávnymi výsledkami výskumu vyplýva, že niektoré druhy LeguminosaePlantago lanceolata neuvedené v smerniciach Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS (2), 2002/55/ES (3) alebo 2002/57/ES (4) (ďalej len „existujúce právne predpisy“) sú najmä pri použití v zmesiach s druhmi, na ktoré sa vzťahujú existujúce právne predpisy, zaujímavé na produkciu krmovín, pretože umožňujú vyvážené kŕmenie zvierat v priebehu celého roka, pričom zároveň prispievajú k obnove pôdy inej ako ornej alebo marginálnych poľnohospodárskych pôd. Týka sa to druhov Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosumVicia benghalensis (ďalej len „druhy uvedené v odôvodnení 1“).

(2)

V súlade s článkom 13 ods. 1 druhou zarážkou smernice 66/401/EHS sa na trh v rámci Spoločenstva môže v zmesiach osív určených na použitie ako krmoviny uvádzať iba osivo rastlinných druhov uvedených v existujúcich právnych predpisoch, s výnimkou odrôd uvedených v článku 4 ods. 2 smernice Rady 2002/53/ES (5). Ak neexistuje možnosť uvádzať na trh zmesi osív obsahujúce osivo druhov uvedených v odôvodnení 1, poľnohospodári, ktorí si želajú používať tieto druhy, ich musia prepravovať a siať ako individuálne druhy alebo v určitých prípadoch sami pripravovať zmesi na farme, čo zahŕňa dodatočné náklady a prácu. Okrem toho existuje zvýšené riziko, že rôzne druhy zahrnuté do zmesi budú na poli nerovnomerne distribuované, keďže zmesi nepripravujú profesionáli.

(3)

Aby sa umožnilo uvádzanie na trh druhov uvedených v odôvodnení 1 v takýchto zmesiach, bolo by potrebné zmeniť a doplniť článok 2 ods. 1 bod A) smernice 66/401/EHS zahrnutím týchto druhov do uvedeného ustanovenia.

(4)

Aby sa rozhodlo o takejto zmene a doplnení článku 2 ods. 1) bodu A smernice 66/401/EHS, je potrebné zhromaždiť informácie o uvádzaní na trh zmesí obsahujúcich druhy uvedené v odôvodnení 1. Musí sa overiť najmä to, či je možné, ak sa takéto druhy používajú v zmesiach, potvrdiť následnou úradnou kontrolou, že percentuálny podiel osiva každej zložky uvedenej na štítku obalu zodpovedá zloženiu zmesi, a či sú zmesi rovnakej dávky homogénne vo všetkých obaloch, ktoré sú uvedené na trh. Pri absencii takýchto informácií by nebolo možné používateľom zaručiť, že osivo zmesí obsahujúcich druhy uvedené v odôvodnení 1 poskytne vysokokvalitné výsledky.

(5)

Je vhodné zorganizovať dočasný experiment, aby sa overilo, či druhy uvedené v odôvodnení 1 spĺňajú požiadavky na zaradenie do článku 2 ods. 1 bodu A smernice 66/401/EHS.

(6)

Členské štáty zúčastnené na experimente by mali byť oslobodené od povinností stanovených v článku 13 ods. 1 druhej zarážke smernice 66/401/EHS, pokiaľ ide o druhy uvedené v odôvodnení 1. Za určitých podmienok by mali umožniť uvádzanie na trh zmesí obsahujúcich tieto druhy.

(7)

Je vhodné stanoviť špecifické požiadavky na osvedčovanie druhov uvedených v odôvodnení 1 s cieľom zabezpečiť, že osivo týchto druhov spĺňa vo všetkých zúčastnených členských štátoch rovnaké požiadavky. Tieto požiadavky by sa mali zakladať na podmienkach stanovených v OECD pravidlách pre potvrdzovanie odrôd osiva určeného pre medzinárodný obchod (ďalej len „pravidlá OECD“) alebo vo vnútroštátnych normách členského štátu, v ktorom sa osivo produkuje.

(8)

Okrem všeobecných podmienok stanovených v rozhodnutí Komisie 2004/371/ES z 20. apríla 2004 o podmienkach umiestnenia na trh zmesí osív určených na použitie ako krmovina (6) by sa mali stanoviť špecifické podmienky na uvádzanie na trh zmesí zaradených do experimentu. Takéto podmienky by mali zabezpečiť zhromaždenie dostatočných informácií na posúdenie experimentu. Je preto dôležité stanoviť pravidlá označovania, monitorovania a podávania správ.

(9)

Vzhľadom na experimentálnu povahu opatrenia stanoveného v tomto rozhodnutí by sa malo stanoviť maximálne množstvo zmesí osiva uvádzaných na trh, pri zohľadnení potreby skúšať rôzne zmesi použitím existujúcich zariadení.

(10)

Aby sa členským štátom umožnilo overiť, že sa maximálne množstvo neprekročilo, firmy, ktoré majú v úmysle produkovať takéto zmesi osív, by mali dotknutým členským štátom oznámiť množstvá, ktoré majú v úmysle produkovať. Členské štáty by mali mať možnosť zakázať uvádzanie zmesí osív na trh, ak to považujú za potrebné vzhľadom na potrebu testovať rôzne zmesi bez toho, aby sa prekročilo maximálne množstvo.

(11)

Aby sa dodávateľom umožnilo produkovať a uvádzať na trh dostatočné množstvo osiva a umožniť príslušným orgánom kontrolovať tento materiál a zhromažďovať dostatočné a porovnateľné informácie, ktoré sa majú použiť na prípravu správy, experiment by sa mal uskutočniť počas obdobia najmenej piatich období odbytu.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Na úrovni Spoločenstva sa organizuje dočasný experiment, aby sa posúdilo, či sa tieto druhy: Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosumVicia benghalensis (ďalej len „druhy uvedené v článku 1“) môžu uvádzať na trh ako zmesi osív alebo v zmesiach osív na účely rozhodnutia, či by niektoré alebo všetky tieto druhy mali byť zaradené na zoznam krmív v článku 2 ods. 1 bode A smernice 66/401/EHS.

Článok 2

Účasť členských štátov

Na experimente sa môže zúčastniť ktorýkoľvek členský štát.

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú zúčastniť sa na experimente (ďalej len „zúčastnené členské štáty“), o tom informujú Komisiu.

Svoju účasť môžu kedykoľvek ukončiť prostredníctvom informovania Komisie.

Článok 3

Oslobodenie

1.   Na účely experimentu zmesi osiva obsahujúce druhy uvedené v článku 1 s osivom druhov uvedených v smerniciach 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES alebo 2002/57/ES alebo bez neho, sa môžu uvádzať na trh za podmienok stanovených v článkoch 4 a 5.

2.   Zúčastnené členské štáty sú oslobodené od povinností stanovených v článku 13 ods. 1 druhej zarážke smernice 66/401/EHS.

Článok 4

Podmienky vzťahujúce sa na osivo druhov uvedených v článku 1

Osivo druhov uvedených v článku 1 spĺňa tieto podmienky:

a)

patrí k odrode uvedenej vo vnútroštátnom katalógu členského štátu alebo na zozname OECD odrôd oprávnených na úradné osvedčovanie osiva;

b)

je osvedčené v súlade s prílohou I;

c)

spĺňa podmienky uvedené v bode 1 prílohy II.

Článok 5

Podmienky týkajúce sa zmesí zaradených do experimentu

Okrem podmienok stanovených v rozhodnutí 2004/371/ES zmesi zaradené do experimentu spĺňajú podmienky stanovené v bode 2 prílohy II.

Článok 6

Obmedzenia týkajúce sa množstva

1.   Zúčastnené členské štáty zabezpečia, že celkové množstvo osiva, ktoré sa má použiť v zmesiach zaradených do experimentu, neprekročí 1 000 ton za rok.

2.   Zúčastnené členské štáty zabezpečia, aby firmy nahlásili orgánu uvedenému v časti A oddiele I písm. c) bode 2 prílohy IV k smernici 66/401/EHS množstvo zmesí osív, ktoré zamýšľajú produkovať.

Členský štát môže zakázať uvádzanie na trh zmesi osív, ak zastáva názor, že vzhľadom na účel experimentu nie je vhodné, aby sa na trh uviedli dodatočné množstvá dotknutých zmesí osív. Bezodkladne o tom informujú dotknutú firmu alebo firmy.

Článok 7

Monitorovanie

Experiment monitoruje orgán zúčastnených členských štátov uvedený v časti A oddiele I písm. c) bode 2 prílohy IV k smernici 66/401/EHS.

Článok 8

Spravodajská povinnosť

1.   Zúčastnené členské štáty každoročne predložia Komisii a iným členským štátom správu, ktorá obsahuje zoznam druhov použitých v zmesiach zaradených do experimentu a množstvo uvedené na trh v prípade každej zo zmesí do 31. marca nasledujúceho roku. Členské štáty môžu rozhodnúť o zahrnutí akýchkoľvek iných relevantných informácií do správy.

2.   Na konci experimentu a každopádne pri ukončení svojej účasti, zúčastnené členské štáty do 31. marca nasledujúceho roku predložia Komisii a iným členským štátom zoznam zahŕňajúci informácie uvedené v bode 3 prílohy II. Správa môže zahŕňať iné informácie, ktoré považujú za relevantné, pokiaľ ide o účel experimentu.

Článok 9

Obdobie platnosti

Experiment začne 1. júna 2009 a skončí 31. mája 2014.

Článok 10

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 9. februára 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

(3)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.

(4)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.

(5)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 116, 22.4.2004, s. 39.


PRÍLOHA I

DRUHY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 A PODMIENKY ICH OSVEDČOVANIA

Druh

Minimálna klíčivosť

[% čistého osiva (1)]

Minimálna analytická čistota

(% hmotnosti)

Maximálny obsah osiva iných rastlinných druhov

(% hmotnosti)

Maximálny obsah osiva iných rastlinných druhov vo vzorke váhy spresnenej v stĺpci 7

Maximálna hmotnosť dávky

(v tonách)

Minimálna hmotnosť vzorky, ktorá sa má odobrať z dávky

(v gramoch)

1

2

3

4

5

6

7

Biserrula pelecinus

70 (vrátane tvrdých semien)

98

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

30

Lotus uliginosus

75 (40)

97

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

25

Lotus glaber

75 (40)

97

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

30

Medicago murex

70 (30)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

50

Medicago polymorpha

70 (30)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

70

Medicago rugosa

70 (20)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

180

Medicago scutellata

70

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

400

Medicago italica

70 (20)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

100

Medicago littoralis

70

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

70

Medicago truncatula

70 (20)

98

2,0

 (3)  (4)  (5)

10

100

Ornithopus compressus

75 (vrátane tvrdých semien)

90

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

120

Ornithopus sativus

75 (vrátane tvrdých semien)

90

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

90

Plantago lanceolata

75

85

1,5

 (3)  (4)  (5)

5

20

Trifolium fragiferum

70

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

40

Trifolium glanduliferum

70 (30)

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

20

Trifolium hirtum

70

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

70

Trifolium. michelianum

75 (30)

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

25

Trifolium squarrosum

75 (20)

97

1,5

 (3)  (4)  (5)

10

150

Trifolium subterraneum

80 (40)

97

0,5

 (3)  (4)  (5)

10

250

Trifolium vesiculosum

70 (vrátane tvrdých semien)

98

1,0

 (3)  (4)  (5)

10

100

Vicia benghalensis

80 (20)

97 (2)

1,0

 (3)  (4)  (5)

20

1 000


(1)  Až do určeného maximálneho množstva prítomné tvrdé semená sa považujú za osivo, ktoré je schopné klíčenia.

(2)  Maximálny percentuálny podiel 6 % váhy osiva Vicia pannonica, Vicia villiosa alebo príbuzných pestovaných druhov v inom príslušnom druhu sa nepovažuje za nečistotu.

(3)  Osivo Avena fatua a Avena sterilis sa nenachádza vo vzorke predpísanej váhy.

(4)  Prítomnosť jedného semena Cuscuta spp. vo vzorke predpísanej váhy sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej váhy neobsahuje žiadne osivo Cuscuta spp.

(5)  Prítomnosť osiva Rumex spp. iného ako Rumex acetosella a Rumex maritimus neprekročí počet 10 vo vzorke s predpísanou váhou.


PRÍLOHA II

PODMIENKY EXPERIMENTU

1.   Podmienky vzťahujúce sa na osivo druhov uvedených v článku 1

a)

Poľná inšpekcia sa vykoná v súlade s pravidlami OECD, ak sa na druhy vzťahujú tieto pravidlá, alebo ak to tak nie je, v súlade s vnútroštátnymi pravidlami členského štátu, v ktorom sa osivo produkuje.

b)

Členské štáty zabezpečia, že všetky dávky osiva sa pred zmiešaním podrobia poľnej inšpekcii, odberu vzoriek a analýze osiva v súlade so smernicou 66/401/EHS, a to buď úradne alebo pod úradným dohľadom.

2.   Podmienky týkajúce sa zmesí zaradených do experimentu

a)

Úradní vzorkovatelia osiva náhodne odoberú vzorky osiva z dávok zmesí osiva zaradených do experimentu. Tieto vzorky sa použijú ako kontrolné vzorky na skontrolovanie zloženia zmesí zaradených do experimentu v súlade s článkom 4 rozhodnutia 2004/371/ES.

Úroveň a intenzita odberu vzoriek a kontrol vykonávaných v súlade s článkom 4 rozhodnutia 2004/371/ES má byť vhodná na účely experimentu.

b)

Okrem informácií požadovaných v súlade so smernicou 66/401/EHS a rozhodnutím 2004/371/ES úradný štítok obsahuje tieto informácie:

i)

botanické názvy všetkých druhov uvedených v článku 1 (prípadne vrátane odrôd) zahrnutých v zmesi zaradenej do experimentu;

ii)

percentuálne hmotnostné zloženie jednotlivých zložiek znázornené podľa druhov uvedených v článku 1 a prípadne podľa odrôd;

iii)

odkaz na toto rozhodnutie.

Ak informácie uvedené v bodoch i) a ii) nie sú na úradnom štítku čitateľné, zmes zaradená do experimentu sa môže uviesť na trh za predpokladu, že informácie uvedené v bodoch i) a ii) boli kupujúcemu písomne oznámené a úradne zaznamenané.

3.   Informácie, ktoré sa majú zaznamenať:

a)

názov druhov (prípadne vrátane odrôd) použitých v zmesiach zaradených do experimentu;

b)

množstvo jednotlivých zmesí osiva zaradených do experimentu uvedených na trh počas povoleného obdobia a členský štát, pre ktorý bola zmes osív určená;

c)

zloženie zmesí zaradených do experimentu, ktoré sú uvedené na trh;

d)

postupy (normy) osvedčovania druhov uvedených v článku 1 (pravidlá OECD alebo vnútroštátne normy);

e)

výsledky poľnej inšpekcie a laboratórnych testov na osvedčovanie druhov uvedených v článku 1, ak sa vykonávajú v členských štátoch;

f)

informácie o dovoze podľa pravidiel OECD, pokiaľ ide najmä o množstvo, zloženie zmesí osív zaradených do experimentu, krajinu pôvodu a označovanie;

g)

výsledky testov vykonaných v súlade odsekom 2 s písm. a) a b) o kontrolných vzorkách;

h)

analýza nákladových prínosov, ktorá sa má použiť na podporu alebo proti podpore experimentu.


11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/31


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. februára 2009

o finančnom príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na boj proti pseudomoru hydiny v Nemecku v roku 2008

[oznámené pod číslom K(2009) 712]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(2009/110/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 3 a článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Pseudomor hydiny je infekčná vírusová choroba, ktorá u hydiny spôsobuje vysokú mortalitu.

(2)

V prípade ohniska pseudomoru hydiny existuje riziko, že by sa pôvodca ochorenia mohol rozšíriť na iné hospodárstva s chovom hydiny v rámci členského štátu, ale prostredníctvom obchodu so živou hydinou alebo výrobkami z nej aj do iných členských štátov a do tretích krajín.

(3)

Ohnisko nákazy tejto choroby preto môže rýchlo nabrať epidemické rozmery a významne tak znížiť rentabilitu chovu hydiny.

(4)

V smernici Rady 92/66/EHS zo 14. júla 1992 zavádzajúcej opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny (2) sa stanovujú opatrenia, ktoré musia členské štáty v prípade výskytu ohniska bezodkladne a naliehavo zaviesť, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu vírusu.

(5)

Rozhodnutím 90/424/EHS sa stanovujú postupy, ktorými sa riadi finančné prispievanie Spoločenstva na špecifické veterinárne opatrenia vrátane mimoriadnych opatrení. Podľa článku 4 ods. 2 uvedeného rozhodnutia dostávajú členské štáty finančný príspevok na pokrytie určitých nákladov súvisiacich s eradikáciou pseudomoru hydiny.

(6)

V článku 3 ods. 5 a článku 4 ods. 2 rozhodnutia 90/424/EHS sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa percentuálneho podielu nákladov vzniknutých členskému štátu, ktoré sa môžu hradiť v rámci finančného príspevku Spoločenstva.

(7)

Vyplatenie finančného príspevku Spoločenstva na núdzové opatrenia zamerané na boj proti pseudomoru hydiny podlieha pravidlám ustanoveným v nariadení Komisie (ES) č. 349/2005 z 28. februára 2005 stanovujúcom pravidlá financovania zo Spoločenstva, ktoré je určené na mimoriadne opatrenia boja proti určitým chorobám zvierat uvedeným v rozhodnutí Rady 90/424/EHS (3).

(8)

Ohniská pseudomoru hydiny sa v Nemecku vyskytli v roku 2008. Nemecko prijalo opatrenia v súlade so smernicou 92/66/EHS a s článkom 3 ods. 2 rozhodnutia 90/424/EHS na boj proti týmto ohniskám.

(9)

Nemecko v plnej miere splnilo svoje technické a administratívne povinnosti stanovené v článku 3 ods. 3 rozhodnutia 90/424/EHS a v článku 6 nariadenia (ES) č. 349/2005.

(10)

Dňa 18. júna 2008 a 17. júla 2008 Nemecko predložilo odhad nákladov vzniknutých v súvislosti s prijímaním opatrení na eradikáciu pseudomoru hydiny.

(11)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Finančný príspevok Spoločenstva pre Nemecko

Nemecku môže byť udelený finančný príspevok Spoločenstva na pokrytie nákladov vzniknutých tomuto členskému štátu v roku 2008 pri prijímaní opatrení uvedených v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2 rozhodnutia 90/424/EHS na boj proti pseudomoru hydiny.

Článok 2

Adresát

Toto rozhodnutie je určené Nemeckej republike.

V Bruseli 10. februára 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2)  Ú. v. ES L 260, 5.9.1992, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 55, 1.3.2005, s. 12.


11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/33


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. februára 2009

o uverejnení odkazu na normu EN 3-8:2006 Prenosné hasiace prístroje – Časť 8: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 bar alebo je nižší, v súlade so smernicou 97/23/ES týkajúcou sa tlakových zariadení

[oznámené pod číslom K(2009) 739]

(Text s významom pre EHP)

(2009/111/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/23/ES z 29. mája 1997 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa tlakových zariadení (1), a najmä na jej článok 6,

so zreteľom na stanovisko Stáleho výboru zriadeného v súlade s článkom 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov a pravidiel o službách informačnej spoločnosti (2),

keďže:

(1)

V smernici 97/23/ES sa stanovuje, že tlakové zariadenia a zostavy sa môžu umiestniť na trhu a uviesť do prevádzky, len ak sú riadne inštalované a udržiavané a používané podľa ich určenia, len ak neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a prípadne aj domácich zvierat a majetku.

(2)

Predpokladá sa, že tlakové zariadenia a zostavy spĺňajú základné požiadavky uvedené v článku 3 smernice 97/23/ES, ak sú v súlade s vnútroštátnymi normami transponujúcimi harmonizované normy, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

(3)

Podľa článku 6 smernice 97/23/ES Švédsko vznieslo formálnu námietku v súvislosti s normou EN 3-8:2006, ktorú 2. novembra 2006 schválil Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a na ktorú ešte neboli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie.

(4)

Švédsko vo svojej formálnej námietke uvádza, že v odseku 5 normy EN 3-8:2006 sa nešpecifikujú typy materiálov, ktoré sa majú použiť, a preto nespĺňa základné požiadavky bodu 4 prílohy I k smernici 97/23/ES.

(5)

Keďže v odseku 5 normy EN 3-8:2006 sa stanovuje v každom jednotlivom prípade posúdenie materiálov notifikovaným orgánom (prístup osobitného posúdenia materiálov), špecifikácia typov materiálov, ktoré sa majú použiť, sa nevyhnutne nevyžaduje. Navyše pri chýbajúcich konkrétnych technických špecifikáciách nemôže odsek 5 normy EN 3-8:2006 poskytnúť predpoklad zhody s požiadavkami bodu 4 prílohy I k smernici 97/23/ES.

(6)

Okrem toho sa Švédsko domnieva, že v odseku 6 normy EN 3-8:2006 chýbajú dôležité informácie potrebné na splnenie požiadaviek bodu 2.2.4 prílohy I k smernici 97/23/ES v dôsledku nedostatočnej špecifikácie materiálov v odseku 5 uvedenej normy.

(7)

V smernici 97/23/ES sa v odseku 2.2 prílohy I opisujú metódy na zabezpečenie primeranej pevnosti tlakového zariadenia vrátane výpočtovej metódy alebo experimentálnej metódy navrhovania bez výpočtu. Experimentálna metóda navrhovania bez výpočtu je založená na skúšobnom programe stanovenom v bode 2.2.4 písm. a) a b), ktorý zahŕňa skúšku tlakovej pevnosti.

(8)

V odseku 6 normy EN 3-8:2006 sa stanovuje experimentálna metóda navrhovania bez výpočtu. Podľa požiadavky v bode 2.2.4 prílohy I k smernici 97/23/ES sa stanovuje skúšobný program s niekoľkými skúškami. Smernica 97/23/ES nevylučuje prístup osobitného posúdenia materiálov ako metódy na preukázanie zhody použitých materiálov so špecifikáciami materiálov v bode 4 prílohy I, keď výrobca uplatňuje experimentálnu metódu navrhovania. Keďže odsek 5 normy EN 3-8:2006 neobsahuje konkrétne požiadavky týkajúce sa materiálov, výrobca zariadenia musí zabezpečiť, aby boli použité materiály v súlade s požiadavkami bodu 4 prílohy I k smernici. Na základe uvedeného by sa vlastnosti materiálov použili ako parameter tlakovej skúšky v rámci skúšobného programu týkajúceho sa experimentálnej metódy navrhovania pod dohľadom notifikovaného orgánu zodpovedného za posudzovanie zhody zariadenia.

(9)

Švédsko ďalej uvádza, že odsek 7.2.2 normy EN 3-8:2006 týkajúci sa postupov zvárania nie je v súlade s bodom 3.1.2 prílohy I k smernici 97/23/ES, keďže popri vymenovaných normách obsahuje otvorený odkaz na iné uznané normy EN týkajúce sa zvárania.

(10)

V smernici 97/23/ES sa v bode 3.1.2 prílohy I stanovujú požiadavky na trvalé spojenie. Odkaz v odseku 7.2.2 normy EN 3-8:2006, v ktorom sa uvádza, že „iné normy sú prijateľné“, nie je primeranou a dostatočne konkrétnou formuláciou normy, ktorej cieľom je poskytnutnúť predpoklad zhody s požiadavkami smernice 97/23/ES. V harmonizovanej norme poskytujúcej predpoklad zhody s požiadavkami smernice sa musia uvádzať konkrétne technické špecifikácie týkajúce sa prevedenia, výroby a skúšania s cieľom pomôcť výrobcom a umožniť, aby sa tlakové zariadenia považovali za zariadenia spĺňajúce príslušné základné požiadavky. Odsek 7.2.2 normy EN 3-8:2006 však obsahuje súbor konkrétnych odkazov na normy, ktoré obsahujú špecifikácie týkajúce sa zvárania. Preto aj napriek tomu, že by sa odsek 7.2.2 mal spresniť, by nebolo vhodné z tohto dôvodu neuverejniť odkazy na normu.

(11)

Švédsko sa napokon domnieva, že odsek 7.3.1 normy EN 3-8:2006 o identifikácii použitých materiálov v rôznych častiach tlakového zariadenia je nepresný, neposkytuje konkrétne technické riešenia, a preto nemôže poskytovať predpoklad zhody s požiadavkami bodu 3.1.5 prílohy I k smernici 97/23/ES.

(12)

V smernici 97/23/ES sa v bode 3.1.5 prílohy I (identifikácia) vyžaduje uplatňovanie vhodných postupov s cieľom vhodnými prostriedkami určiť materiály častí zariadenia, ktoré prispievajú k odolnosti zariadenia voči tlaku, od ich prevzatia a výroby až po záverečnú skúšku vyrobeného tlakového zariadenia. Cieľom tejto požiadavky je vyhnúť sa akýmkoľvek pochybnostiam o špecifikáciách materiálov použitých pre zariadenie. Výrobcovia musia uplatňovať rôzne postupy podľa charakteristík a metód výroby. Notifikovaný orgán, ktorý vykonáva postup posudzovania zhody zariadenia, musí posúdiť v každom jednotlivom prípade, či tieto postupy spĺňajú požiadavku bodu 3.1.5 prílohy I k smernici. Avšak aj napriek potrebe spresniť odsek 7.3.1 by nebolo vhodné z tohto dôvodu neuverejniť referenčné čísla normy.

(13)

Na tieto účely Komisia požiada CEN, aby do troch rokov predložil prepracované znenie normy EN 3-8:2006 s cieľom lepšie zohľadniť zhodu so základnými požiadavkami smernice 97/23/ES. Po vykonaní tohto mandátu a v závislosti od výsledkov sa môžu predpokladať ďalšie možné rozhodnutia, ktoré sa týkajú súčasného znenia normy.

(14)

Odkazy na normu EN 3-8:2006 by sa preto mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odkaz na normu EN 3-8:2006 Prenosné hasiace prístroje – Časť 8: Dodatočné požiadavky k EN 3-7 na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 bar alebo je nižší, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. februára 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 181, 9.7.1997, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.


ODPORÚČANIA

Rada

11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/35


ODPORÚČANIE RADY

z 10. februára 2009

o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (siedmy ERF) za rozpočtový rok 2007

(2009/112/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na štvrtý dohovor AKT – EHS podpísaný v Lomé 15. decembra 1989 (1), zmenený a doplnený dohodou podpísanou na Mauríciu 4. novembra 1995 (2),

so zreteľom na vnútornú dohodu 91/401/EHS o financovaní a správe pomoci Spoločenstva podľa štvrtého dohovoru AKT – EHS (3) (ďalej len „vnútorný dohoda“), ktorá ustanovila medzi iným siedmy Európsky rozvojový fond (siedmy ERF), a najmä na článok 32 ods. 3 tejto dohody,

so zreteľom na finančné nariadenie 91/491/EHS z 29. júla 1991 uplatniteľné na rozvojovú finančnú spoluprácu podľa štvrtého dohovoru AKT – EHS (4), a najmä na jeho články 69 až 77,

po preskúmaní účtu príjmov a výdavkov a súvahy o operáciách siedmeho ERF k 31. decembru 2007 a správy Dvora audítorov o rozpočtovom roku 2007 spolu s odpoveďami Komisie (5),

keďže:

(1)

Podľa článku 32 ods. 3 vnútornej dohody sa absolutórium za finančné hospodárenie siedmeho ERF má udeliť Komisii Európskym parlamentom na odporúčanie Rady.

(2)

Celkové vykonávanie operácií siedmeho ERF Komisiou počas rozpočtového roka 2007 bolo uspokojivé,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Európsky parlament udelil Komisii absolutórium ohľadom vykonávania operácií siedmeho ERF za rozpočtový rok 2007.

V Bruseli 10. februára 2009

Za Radu

predseda

M. KALOUSEK


(1)  Ú. v. ES L 229, 17.8.1991, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 229, 17.8.1991, s. 288.

(4)  Ú. v. ES L 266, 21.9.1991, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, s. 273.


11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/36


ODPORÚČANIE RADY

z 10. februára 2009

o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (ôsmy ERF) za rozpočtový rok 2007

(2009/113/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na štvrtý dohovor AKT – EHS podpísaný v Lomé 15. decembra 1989 (1), zmenený a doplnený dohodou podpísanou na Mauríciu 4. novembra 1995 (2),

so zreteľom na vnútornú dohodu medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa stretli v rámci Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva podľa druhého finančného protokolu k štvrtému dohovoru AKT – ES (3) (ďalej len „vnútorná dohoda“), ktorý ustanovil medzi iným ôsmy Európsky rozvojový fond (ôsmy ERF), a najmä na jej článok 33 ods. 3,

so zreteľom na finančné nariadenie 98/430/ES zo 16. júna 1998 vzťahujúce sa na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa štvrtého dohovoru AKT – ES (4), a najmä na jeho články 66 až 74,

po preskúmaní účtu príjmov a výdavkov a súvahy o operáciách ôsmeho ERF k 31. decembru 2007 a správy Dvora audítorov o rozpočtovom roku 2007 spolu s odpoveďami Komisie (5),

keďže:

(1)

Podľa článku 33 ods. 3 vnútornej dohody sa absolutórium za finančné hospodárenie ôsmeho ERF má udeliť Komisii Európskym parlamentom na odporúčanie Rady.

(2)

Celkové vykonávanie operácií ôsmeho ERF Komisiou počas rozpočtového roka 2007 bolo uspokojivé,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Európsky parlament udelil Komisii absolutórium ohľadom vykonávania operácií ôsmeho ERF za rozpočtový rok 2007.

V Bruseli 10. februára 2009

Za Radu

predseda

M. KALOUSEK


(1)  Ú. v. ES L 229, 17.8.1991, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 3.

(3)  Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.

(4)  Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 53.

(5)  Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, s. 273.


11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/37


ODPORÚČANIE RADY

z 10. februára 2009

o absolutóriu, ktoré sa má udeliť Komisii ohľadne vykonávania operácií Európskeho rozvojového fondu (deviaty ERF) za rozpočtový rok 2007

(2009/114/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Dohodu o partnerstve AKT – ES podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (1) a zmenenú a doplnenú dohodou podpísanou v Luxemburgu 25. júna 2005 (2),

so zreteľom na vnútornú dohodu o financovaní a správe pomoci Spoločenstva podľa finančného protokolu k Dohode o partnerstve AKT – ES (3) (ďalej len „vnútorná dohoda“), ktorá ustanovila medzi iným deviaty Európsky rozvojový fond (deviaty ERF), a najmä na jej článok 32 ods. 3 ,

so zreteľom na finančné nariadenie z 27. marca 2003 uplatňované na deviaty Európsky fond rozvoja (4) , a najmä na jeho články 96 až 103,

po preskúmaní účtu príjmov a výdavkov a súvahy o operáciách deviateho ERF k 31. decembru 2007 a správy Dvora audítorov o rozpočtovom roku 2007 spolu s odpoveďami Komisie (5),

keďže:

(1)

Podľa článku 32 ods. 3 vnútornej dohody sa absolutórium za finančné hospodárenie deviateho ERF má udeliť Komisii Európskym parlamentom na odporúčanie Rady.

(2)

Celkové vykonávanie operácií deviateho ERF Komisiou počas rozpočtového roka 2007 bolo uspokojivé,

TÝMTO ODPORÚČA, aby Európsky parlament udelil Komisii absolutórium ohľadom vykonávania operácií deviateho ERF za rozpočtový rok 2007.

V Bruseli 10. februára 2009

Za Radu

predseda

M. KALOUSEK


(1)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.

(4)  Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 286, 10.11.2008, s. 273.


AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI

Komisia

11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/38


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU ZRIADENÉHO PODĽA DOHODY MEDZI EURÓPSKYM SPOLOČENSTVOM A ŠVAJČIARSKOU KONFEDERÁCIOU O LETECKEJ DOPRAVE č. 1/2008

zo 16. decembra 2008,

ktorým sa nahrádza príloha k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave

(2009/115/ES)

VÝBOR SPOLOČENSTVA A ŠVAJČIARSKA PRE LETECKÚ DOPRAVU

so zreteľom na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave (ďalej len „dohoda“), a najmä na jej článok 23 ods. 4,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Príloha k tomuto rozhodnutiu nahrádza prílohu k dohode.

V Bruseli 16. decembra 2008

Za spoločný výbor

vedúci delegácie Spoločenstva

Daniel CALLEJA

vedúci delegácie Švajčiarska

Matthias SUHR


PRÍLOHA

Na účely tejto dohody:

ak akty špecifikované v tejto prílohe obsahujú odkazy na členské štáty Európskeho spoločenstva alebo požiadavku prepojenia s členskými štátmi Európskeho spoločenstva, odkazy sa na účely tejto dohody uplatňujú rovnako na Švajčiarsko alebo na požiadavku prepojenia so Švajčiarskom,

bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 15 tejto dohody, pojem „letecký dopravca Spoločenstva“ uvedený v nasledujúcich smerniciach a nariadeniach Spoločenstva zahŕňa aj leteckého dopravcu, ktorý je držiteľom licencie a ktorý má svoje hlavné miesto podnikania, prípadne sídlo vo Švajčiarsku, v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92,

platnosť Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom o leteckej doprave uzatvorená medzi Spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave sa rozširuje na územie Bulharska a Rumunska.

1.   Tretí balík na liberalizáciu leteckej dopravy a ostatné pravidlá pre civilné letectvo

č. 2407/92

Nariadenie Rady z 23. júla 1992 o licenciách leteckých dopravcov

(články 1 až 18)

Pokiaľ ide o uplatnenie článku 13 ods. 3, odkaz na článok 226 Zmluvy o ES sa chápe ako odkaz na postupy uplatniteľné v rámci tejto dohody.

č. 2408/92

Nariadenie Rady z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov Spoločenstva k letovým trasám v rámci Spoločenstva

(články 1 až 10 a články 12 až 15)

(Prílohy sa upravia tak, aby zahŕňali švajčiarske letiská.)

(Zmeny a doplnenia prílohy I vyplývajúce z prílohy II kapitoly 8 (Dopravná politika) oddielu G (Letecká doprava) čísla 1 k Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, sa uplatňujú).

č. 2409/92

Nariadenie Rady z 23. júla 1992 o cestovnom a sadzbách v leteckých dopravných službách

(články 1 až 11)

č. 2000/79

Smernica Rady z 27. novembra 2000, ktorá sa týka Európskej dohody o organizácii pracovného času mobilných pracovníkov civilného letectva, ktorú uzavrela Asociácia európskych leteckých spoločností (AEA), Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF), Európska asociácia civilných letcov (ECA), Európska asociácia regionálnych leteckých spoločností (ERA) a Asociácia nezávislých leteckých dopravcov (IACA).

č. 93/104

Smernica Rady z 23. novembra 1993 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, zmenená a doplnená:

smernicou č. 2000/34/ES z 22. júna 2000.

č. 437/2003

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 27. februára 2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave

č. 1358/2003

Nariadenie Komisie z 31. júla 2003, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 o štatistických výkazoch týkajúcich sa prepravy cestujúcich, nákladu a pošty v leteckej doprave a ktorým sa menia a dopĺňajú jeho prílohy I a II

č. 785/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 21. apríla 2004 o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel

č. 91/670

Smernica Rady zo 16. decembra 1991 o vzájomnom uznávaní licencií leteckého personálu pre výkon činností v civilnom letectve

(články 1 až 8)

č. 95/93

Nariadenie Rady z 18. januára 1993 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva (články 1 až 12), zmenené a doplnené:

nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 793/2004 z 21. apríla 2004 (články 1 a 2).

č. 96/67

Smernica Rady z 15. októbra 1996 o prístupe k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách Spoločenstva

(články 1 až 9, články 11 až 23 a článok 25)

č. 2027/97

Nariadenie Rady z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd (články 1 až 8), zmenené a doplnené:

nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 889/2002 z 13. mája 2002 (články 1 a 2).

2.   Pravidlá hospodárskej súťaže

Pod odkazmi na články 81 a 82 zmluvy v nasledujúcich textoch sa rozumejú články 8 a 9 tejto dohody.

č. 17/62

Nariadenie Rady zo 6. februára 1962 implementujúce články 81 a 82 zmluvy (článok 8 ods. 3), zmenené a doplnené:

nariadením č. 59/62,

nariadením č. 118/63,

nariadením č. 2822/71,

nariadením č. 1216/99,

nariadením č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 (články 1 až 13 a články 15 až 45).

č. 2988/74

Nariadenie Rady z 26. novembra 1974 o premlčacej lehote v stíhaní a pri výkone rozhodnutia v oblasti právnej úpravy dopravy a hospodárskej súťaže Európskeho hospodárskeho spoločenstva (články 1 až 7)

nariadením č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 (články 1 až 13 a články 15 až 45).

č. 3975/87

Nariadenie Rady zo 14. decembra 1987 stanovujúce postup pri uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže pre podniky leteckej dopravy (články 1 až 7, článok 8 ods. 1 a 2, články 9 až 11, článok 12 ods. 1, 2, 4 a 5, článok 13 ods. 1 a 2 a články 14 až 19), zmenené a doplnené:

nariadením Rady č. 1284/91 zo 14. mája 1991 (článok 1),

nariadením Rady č. 2410/92 z 23. júla 1992 (článok 1),

nariadením Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 (články 1 až 13 a články 15 až 45).

č. 3976/87

Nariadenie Rady zo 14. decembra 1987 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy (články 1 až 5), naposledy zmenené a doplnené:

nariadením Rady (EHS) č. 2344/90 z 24. júla 1990 (článok 1),

nariadením Rady (EHS) č. 2411/92 z 23. júla 1992 (článok 1),

nariadením Rady č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 (články 1 až 13 a články 15 až 45).

č. 1617/93

Nariadenie Komisie z 25. júna 1993 o uplatňovaní článku 85 ods. 3 zmluvy na niektoré kategórie dohôd a zosúladených postupov týkajúcich sa spoločného plánovania a koordinácie letových poriadkov, spoločnej prevádzky, konzultácií o osobných a nákladných tarifách pre pravidelnú leteckú dopravu a prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách (články 1 až 7), zmenené a doplnené:

– nariadením Komisie (ES) č. 1523/96 z 24. júla 1996 (články 1 a 2),

– nariadením Komisie (ES) č. 1083/1999 z 26. mája 1999,

– nariadením Komisie (ES) č. 1324/2001 z 29. júna 2001.

č. 4261/88

Nariadenie Komisie zo 16. decembra 1988 o sťažnostiach, žiadostiach a pojednávaniach podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3975/87

(články 1 až 14)

č. 80/723

Smernica Komisie z 25. júna 1980 o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a štátnymi podnikmi (články 1 až 9), naposledy zmenená a doplnená:

smernicou Komisie č. 85/413/EHS z 24. júla 1985 (články 1 až 3).

č. 1/2003

Nariadenie Rady (ES) zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (články 1 až 13, 15 až 45)

(V rozsahu, v akom je uvedené nariadenie relevantné pre uplatňovanie tejto dohody. Vloženie tohto nariadenia nemá vplyv na rozdelenie úloh podľa tejto dohody.)

č. 773/2004

Nariadenie Komisie zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES

č. 139/2004

Nariadenie Rady z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách)

(články 1 až 18, článok 19 ods. 1 a 2, články 20 až 23)

Vzhľadom na článok 4 ods. 5 nariadenia o fúziách sa medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom uplatňuje toto

1.

Pri koncentráciách podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 139/2004, ktoré nemajú význam pre celé Spoločenstvo v zmysle článku 1 uvedeného nariadenia a ktoré môžu byť posudzované podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže najmenej troch členských štátov ES a Švajčiarskej konfederácie, osoby alebo podniky uvedené v článku 4 ods. 2 uvedeného nariadenia môžu pred podaním oznámenia príslušným orgánom informovať Komisiu ES odôvodneným návrhom o tom, že by koncentráciu mala posúdiť Komisia.

2.

Komisia ES bezodkladne doručí všetky návrhy Švajčiarskej konfederácii podľa článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 139/2004 a podľa predchádzajúceho odseku.

3.

Ak Švajčiarska konfederácia nesúhlasí so žiadosťou o postúpenie prípadu, príslušný švajčiarsky orgán pre hospodársku súťaž si ponechá svoju právomoc a Švajčiarska konfederácia prípad vzhľadom na tento odsek nepostúpi.

Vzhľadom na lehoty uvedené v článku 4 ods. 4 a 5, v článku 9 ods. 2 a 6 a v článku 22 ods. 2 nariadenia o fúziách:

1.

Komisia ES bezodkladne poskytne všetky príslušné dokumenty podľa článku 4 ods. 4 a 5, článku 9 ods. 2 a 6 a článku 22 ods. 2 príslušnému švajčiarskemu orgánu pre hospodársku súťaž.

2.

Výpočet lehôt uvedených v článku 4 ods. 4 a 5 a v článku 9 ods. 2 a 6 a v článku 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 139/2004 sa pre Švajčiarsku konfederáciu začne vtedy, keď sa predmetné dokumenty doručia na príslušný švajčiarsky orgán pre hospodársku súťaž.

č. 802/2004

Nariadenie Komisie zo 7. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi

(články 1 až 24)

3.   Bezpečnosť letectva

č. 3922/91

Nariadenie Rady zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva (články 1 až 3, článok 4 ods. 2, 5 až 11 a 13), naposledy zmenené a doplnené:

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 z 12. decembra 2006,

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1900/2006 z 20. decembra 2006,

nariadením Komisie (ES) č. 8/2008 z 11. decembra 2007.

č. 94/56/ES

Smernica Rady z 21. novembra 1994, ktorou sa stanovujú základné princípy, ktorými sa riadi vyšetrovanie nehôd a incidentov v civilnom letectve

(články 1 až 13)

č. 2004/36

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 21. apríla 2004 o bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská Spoločenstva (články 1 až 9 a 11 až 14)

č. 768/2006

Nariadenie Komisie z 19. mája 2006, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/36/ES vzhľadom na zhromažďovanie a výmenu informácií o bezpečnosti lietadiel, ktoré využívajú letiská Spoločenstva a o riadení informačného systému

č. 2003/42

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 13. júna 2003 o hlásení udalostí v civilnom letectve

(články 1 až 12)

č. 1592/2002

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 15. júla 2002 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len „nariadenie“), zmenené a doplnené:

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1643/2003 z 22. júla 2003,

nariadením Komisie (ES) č. 1701/2003 z 24. septembra 2003,

nariadením Komisie (ES) č. 334/2007 z 28. marca 2007,

nariadením Komisie (ES) č. 103/2007 z 2. februára 2007 o predĺžení prechodného obdobia podľa článku 53 ods. 4.

Agentúra bude mať aj vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené podľa ustanovení tohto nariadenia.

Komisia bude mať aj vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené na rozhodnutia prijaté podľa článku 10 ods. 2, 4 a 6, článku 16 ods. 4, článku 29 ods. 3 písm. i), článku 31 ods. 3, článku 32 ods. 5 a článku 53 ods. 4.

Bez ohľadu na horizontálne prispôsobenie ustanovené v prvej zarážke prílohy k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave odkazy na „členské štáty“ uvedené v článku 54 nariadenia alebo v ustanoveniach rozhodnutia 1999/468/ES uvedené v danom ustanovení sa nechápu tak, že sa uplatňujú na Švajčiarsko.

Žiadne ustanovenie tohto nariadenia sa nechápe ako odovzdanie právomocí EASA, aby konala v mene Švajčiarska podľa medzinárodných dohôd s iným cieľom ako s cieľom pomôcť pri výkone svojich záväzkov podľa týchto dohôd.

Na účely dohody sa znenie nariadenia upravuje takto:

a)

Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

i)

v odseku 1 sa za slovo „Spoločenstvom“ vkladajú slová „alebo Švajčiarskom“;

ii)

v odseku 2 písm. a) sa za slovo „Spoločenstvom“ vkladajú slová „alebo Švajčiarskom“;

iii)

v odseku 2 sa vypúšťajú písmená b) a c);

iv)

pridáva sa tento odsek:

„3.   Kedykoľvek Spoločenstvo rokuje s treťou krajinou s cieľom uzavrieť dohodu ustanovujúcu, že členský štát alebo agentúra môže vydávať osvedčenia na základe osvedčení vydaných leteckými úradmi danej tretej krajiny, urobí všetko pre to, aby získalo od Švajčiarska ponuku na podobnú dohodu s danou treťou krajinou.

Na druhej strane Švajčiarsko urobí všetko pre to, aby s tretími krajinami uzavrelo dohody zodpovedajúce dohodám Spoločenstva.“

b)

Do článku 20 sa vkladá tento odsek:

„4.   Odchylne od článku 12 ods. 2 písm. a) Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev sa môžu štátni príslušníci Švajčiarska požívajúci občianske práva v plnom rozsahu zamestnať na základe zmluvy s výkonným riaditeľom agentúry.“

c)

Do článku 21 sa dopĺňa tento odsek:

„Švajčiarsko uplatňuje na agentúru Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, ktorý tvorí prílohu A k tejto prílohe, v súlade s dodatkom k prílohe A.“

d)

Do článku 28 sa dopĺňa tento odsek:

„Švajčiarsko sa plne zúčastňuje v správnej rade a v rámci správnej rady má rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty Európskej únie s výnimkou hlasovacieho práva.“

e)

Do článku 48 sa vkladá tento odsek:

„8.   Švajčiarsko sa zúčastňuje na finančnom príspevku uvedenom v odseku 1 písm. a) podľa tohto vzorca:

S (0,2/100) + S [1 – (a + b) 0,2/100] c/C,

kde:

S

=

časť rozpočtu agentúry, ktorá nie je krytá poplatkami a platbami uvedenými v odseku 1 písm. b) a c),

a

=

počet pridružených štátov,

b

=

počet členských štátov EÚ,

c

=

príspevok Švajčiarska do rozpočtu ICAO,

C

=

celkový príspevok členských štátov EÚ a pridružených štátov do rozpočtu ICAO.“

f)

Do článku 50 sa dopĺňa tento odsek:

„Ustanovenia týkajúce sa finančnej kontroly osôb zúčastňujúcich sa na činnostiach agentúry, ktorú vykonáva Spoločenstvo vo Švajčiarsku, sú uvedené v prílohe B k tejto prílohe.“

g)

Príloha II k nariadeniu sa rozširuje o tieto lietadlá ako výrobky patriace pod článok 2 ods. 3 písm. a) bod ii) nariadenia Komisie (ES) č. 1702/2003 z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií (1):

 

A/c - [HB IDJ] – typ CL600-2B19

 

A/c - [HB-IGM] – typ Gulfstream G-V-SP

 

A/c - [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] – typ Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] – typ Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] – typ MD 900

č. 736/2006

Nariadenie Komisie zo 16. mája 2006 o pracovných metódach Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva na vykonávanie kontrol dodržiavania noriem

č. 1702/2003

Nariadenie Komisie z 24. septembra 2003 stanovujúce vykonávacie pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných organizácií, zmenené a doplnené:

nariadením Komisie (ES) č. 381/2005 zo 7. marca 2005,

nariadením Komisie (ES) č. 706/2006 z 8. mája 2006,

nariadenie Komisie (ES) č. 335/2007 z 28. marca 2007,

nariadenie Komisie (ES) č. 375/2007 z 30. marca 2007.

Na účely dohody je vhodné zosúladiť ustanovenia nariadenia č. 1702/2003 s touto úpravou:

Článok 2 sa mení a dopĺňa takto:

V odsekoch 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 a 14 sa dátum „28. septembra 2003“ nahrádza znením „dátum nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Výboru Spoločenstva a Švajčiarska pre leteckú dopravu, ktorým sa nariadenie č. 1592/2002 zahŕňa do prílohy k tomuto nariadeniu.“

č. 2042/2003

Nariadenie Komisie z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností, naposledy zmenené a doplnené:

nariadením Komisie (ES) č. 707/2006 z 8. mája 2006,

nariadenim Komisie (ES) č. 376/2007 z 30. marca 2007.

č. 104/2004

Nariadenie Komisie z 22. januára 2004 stanovujúce pravidlá organizácie a zloženia Odvolacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva

č. 593/2007

Nariadenie Komisie (ES) z 31. mája 2007 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva

č. 2111/2005

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES

č. 473/2006

Nariadenie Komisie z 22. marca 2006, ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005

č. 474/2006

Nariadenie Komisie z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, naposledy zmenené a doplnené:

nariadením Komisie (ES) č. 715/2008 z 24. júla 2008.

Toto nariadenie sa uplatňuje vo Švajčiarsku, pokiaľ je účinné v EÚ.

4.   Bezpečnostná ochrana civilného letectva

č. 2320/2002

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 2002 o ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (články 1 až 8, 10 až 13), zmenené a doplnené:

nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 849/2004 z 29. apríla 2004.

č. 622/2003

Nariadenie Európskej komisie zo 4. apríla 2003 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva, zmenené a doplnené:

nariadením Komisie (ES) č. 68/2004 z 15. januára 2004,

nariadením Komisie (ES) č. 781/2005 z 24. mája 2005,

nariadením Komisie (ES) č. 857/2005 zo 6. júna 2005,

nariadením Komisie (ES) č. 65/2006 z 13. januára 2006,

nariadením Komisie (ES) č. 240/2006 z 10. februára 2006,

nariadením Komisie (ES) č. 831/2006 z 2. júna 2006,

Nariadenie Komisie (ES) č. 1448/2006 z 29. septembra 2006,

Nariadenie Komisie (ES) č. 1546/2006 zo 4. októbra 2006

Nariadenie Komisie (ES) č. 1862/2006 z 15. decembra 2006,

Nariadenie Komisie (ES) č. 437/2007 z 20. apríla 2007,

nariadením Komisie (ES) č. 358/2008 z 22. apríla 2008.

č. 1217/2003

Nariadenie Európskej komisie zo 4. júla 2003 o ustanovení spoločných vymedzení národného programu kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva

č. 1486/2003

Nariadenie Európskej komisie z 22. augusta 2003 ustanovujúce postupy pre vykonávanie inšpekcií Komisie v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva

(články 1 až 13, 15 až 18)

č. 1138/2004

Nariadenie Komisie z 21. júna 2004, ktorým sa stanovuje spoločná definícia citlivých častí ochranných priestorov na letiskách

5.   Riadenie letovej prevádzky

č. 549/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie)

Komisia má vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkom 6, článkom 8 ods. 1 a článkami 10, 11 a 12.

Bez ohľadu na horizontálne prispôsobenie uvedené v prvej zarážke prílohy k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave odkazy na „členské štáty“ uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 549/2004 alebo v ustanoveniach rozhodnutia 1999/468/ES uvedené v tomto článku, sa nechápu tak, že sa uplatňujú na Švajčiarsko.

č. 550/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb)

Komisia má voči Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkom 16 v znení nasledujúcich zmien a doplnení.

Na účely dohody sa ustanovenia nariadenia menia a dopĺňajú takto:

a)

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

V odseku 2 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“.

b)

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

V odsekoch 1 a 6 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“.

c)

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

V odseku 1 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“.

d)

Článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

V odseku 1 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „a vo Švajčiarsku“.

e)

Článok 16 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.   Komisia adresuje svoje rozhodnutie členským štátom a informuje o ňom poskytovateľa služieb, pokiaľ sa ho to právne dotýka.“

č. 551/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore)

Komisia má vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkami 2, 3 ods. 5 a článkom 10.

č. 552/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite)

Komisia má vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkami 4, 7 a článkom 10 ods. 3.

Na účely dohody sa ustanovenia nariadenia menia a dopĺňajú takto:

a)

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

V odseku 2 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „alebo vo Švajčiarsku“.

b)

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

V odseku 4 sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „alebo vo Švajčiarsku“.

c)

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

V odseku 3 druhej a poslednej zarážke sa za slovo „Spoločenstve“ vkladajú slová „alebo vo Švajčiarsku“.

č. 2096/2005

Nariadenie Komisie z 20. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb

Komisia má vo Švajčiarsku právomoci, ktoré jej boli udelené v súlade s článkom 9.

č. 2150/2005

Nariadenie Komisie z 23. decembra 2005, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pružného využívania vzdušného priestoru

č. 1033/2006

Nariadenie Komisie zo 4. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na postupy pre letové plány v predletovej fáze pre jednotný európsky vzdušný priestor

č. 1032/2006

Nariadenie Komisie zo 6. júla 2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na automatické systémy na výmenu letových údajov na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky

č. 2006/23

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 5. apríla 2006 o preukaze spôsobilosti Spoločenstva pre riadiaceho letovej prevádzky

č. 730/2006

Nariadenie Rady z 11. mája 2006 o klasifikácii vzdušného priestoru a prístupe letov podľa pravidiel letu za viditeľnosti nad letovú hladinu 195

č. 219/2007

Nariadenie Rady z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)

č. 633/2007

Nariadenie Komisie zo 7. júna 2007, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uplatňovanie protokolu prenosu letových správ na účely oznamovania, koordinácie a odovzdávania letov medzi stanovišťami riadenia letovej prevádzky

6.   Životné prostredie a hluk

č. 2002/30

Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 26. marca 2002 o pravidlách a postupoch zavedenia prevádzkových obmedzení podmienených hlukom na letiskách Spoločenstva (články 1 až 12, 14 až 18)

[Zmeny a doplnenia prílohy I vyplývajúce z prílohy II kapitoly 8 (Dopravná politika) oddielu G (Letecká doprava) čísla 2 k Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, sú uplatniteľné].

č. 80/51

Smernica Rady z 20. decembra 1979 o obmedzení hlukových emisií podzvukových lietadiel (články 1 až 9), zmenená a doplnená:

smernicou 83/206/EHS.

č. 89/629

Smernica Rady zo 4. decembra 1989 o obmedzení emisií hluku civilných podzvukových lietadiel

(články 1 až 8)

č. 92/14

Smernica Rady z 2. marca 1992 o obmedzení prevádzky lietadiel podľa časti II kapitoly 2 zväzku I prílohy 16 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, druhé vydanie (1988)

(články 1 až 11)

7.   Ochrana spotrebiteľa

č. 90/314

Smernica Rady z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb

(články 1 až 10)

č. 93/13

Smernica Rady z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách

(články 1 až 11)

č. 2299/89

Nariadenie Rady z 24. júla 1989 o kódexe správania pre používanie počítačových rezervačných systémov (články 1 až 22), zmenené a doplnené:

nariadením Rady č. 3089/93,

nariadením Rady č. 323/1999 z 8. februára 1999.

č. 261/2004

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91

(články 1 až 18)

8.   Rôzne

č. 2003/96

Smernica Rady z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny

[článok 14 ods. 1 písm. b) a článok 14 ods. 2]

9.   Prílohy

A:

Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev

B:

Ustanovenia o finančnej kontrole švajčiarskych účastníkov na aktivitách EABL, vykonávanej Spoločenstvom


(1)  Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 6.

PRÍLOHA A

PROTOKOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

VYSOKÉ ZMLUVNÉ STRANY,

BERÚC do úvahy, že podľa ustanovení článku 28 Zmluvy o vytvorení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločenstiev, požívajú tieto spoločenstvá a Európska investičná banka na území členských štátov imunity a výsady nevyhnutné na plnenie svojho poslania,

DOHODLI sa na ďalej uvedených ustanoveniach, pripojených k tejto zmluve.

HLAVA I

HNUTEĽNÝ A NEHNUTEĽNÝ MAJETOK, AKTÍVA A ÚKONY EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Článok 1

Vonkajšie priestory a budovy spoločenstiev sú nedotknuteľné. Sú vyňaté z domových prehliadok, vymáhania, zabavenia alebo vyvlastnenia.

Majetok a aktíva spoločenstiev nemôžu byť predmetom akéhokoľvek správneho alebo súdneho výkonu rozhodnutia bez povolenia Súdneho dvora.

Článok 2

Archívy spoločenstiev sú nedotknuteľné.

Článok 3

Spoločenstvá, ich aktíva, príjmy a iný majetok sú oslobodené od všetkých priamych daní.

Vlády členských štátov prijmú, vo všetkých prípadoch, ktoré to pripúšťajú, vhodné opatrenia k navráteniu alebo náhrade súm nepriamych daní a poplatkov z predaja, zahrnutých v cenách hnuteľného či nehnuteľného majetku, ak spoločenstvá vykonajú pre svoje úradné účely nákupy väčšieho rozsahu, pričom cena tieto dane zahŕňa. Tieto ustanovenia sa však nepoužijú tak, aby svojím účinkom narušovali hospodársku súťaž v spoločenstvách.

Vyňatie sa nevzťahuje na dane, dávky a poplatky, ktoré výlučne zodpovedajú úhradám za verejnoprospešné služby.

Článok 4

Spoločenstvá sú oslobodené od všetkých ciel, zákazov a obmedzení dovozu a vývozu vo vzťahu k predmetom určeným na ich úradné použitie; predmety, ktoré boli takto dovezené, sa nescudzujú, či už bezplatne alebo za úhradu, v krajine, kam boli dovezené, s výnimkou prípadov povolených vládou štátu.

Spoločenstvá sú oslobodené tiež od všetkých ciel i zákazov a obmedzení dovozu a vývozu, ktoré sa týkajú ich publikácií.

Článok 5

Európske spoločenstvo uhlia a ocele môže vlastniť akékoľvek devízy a viesť svoje účty v akejkoľvek mene.

HLAVA II

KOMUNIKÁCIA A PREUKAZY

Článok 6

Orgány spoločenstiev požívajú na území každého členského štátu pre svoju úradnú komunikáciu a zasielanie svojich dokumentov rovnaké zaobchádzanie, aké tento štát poskytuje diplomatickým misiám.

Úradná korešpondencia a iná úradná komunikácia orgánov spoločenstiev nepodlieha cenzúre.

Článok 7

1.   Preukazy vo forme predpísanej Radou, uznávané ako platné cestovné doklady úradmi členských štátov, sú vydávané členom a zamestnancom orgánov spoločenstiev predsedami týchto orgánov. Tieto preukazy sú vydávané úradníkom a ostatným zamestnancom podľa podmienok stanovených služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania spoločenstiev.

Komisia môže uzavrieť dohody o uznávaní týchto preukazov ako platných cestovných dokladov na území tretích štátov.

2.   Ustanovenia článku 6 Protokolu o výsadách a imunitách Európskeho spoločenstva uhlia a ocele sú však i naďalej uplatniteľné v prípade členov a zamestnancov orgánov, ktorí sú pri nadobudnutí platnosti tejto zmluvy vlastníkmi preukazov uvedených v tomto článku, a to až do okamihu, keď sa začnú uplatňovať ustanovenia vyššie uvedeného odseku 1.

HLAVA III

ČLENOVIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Článok 8

Voľný pohyb členov Európskeho parlamentu do a z miesta jeho zasadnutia nepodlieha žiadnym správnym ani iným obmedzeniam.

Členom Európskeho parlamentu sa priznávajú pri colnej a devízovej kontrole:

a)

rovnaké zaobchádzanie zo strany svojich vlád, aké tieto vlády poskytujú vysokým úradníkom vysielaným na dočasné služobné misie;

b)

rovnaké zaobchádzanie zo strany vlád ostatných členských štátov, aké tieto vlády poskytujú zástupcom cudzích vlád vysielaným na dočasné služobné misie.

Článok 9

Členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh.

Článok 10

Členovia Európskeho parlamentu používajú v priebehu zasadnutia:

a)

na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

b)

na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov.

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty z miesta a do miesta jeho zasadnutia.

Imunita sa neuplatní, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež nezabráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.

HLAVA IV

ZÁSTUPCOVIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV, KTORÍ SA ZÚČASTŇUJÚ PRÁCE ORGÁNOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Článok 11

Zástupcovia členských štátov, ktorí sa zúčastňujú práce orgánov spoločenstiev, ich poradcovia a odborníci z príslušnej oblasti pri výkone svojej funkcie a počas svojich ciest do a z miesta rokovania používajú obvyklé výsady, imunity a výhody.

Tento článok sa vzťahuje aj na členov poradných orgánov spoločenstiev.

HLAVA V

ÚRADNÍCI A OSTATNÍ ZAMESTNANCI EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Článok 12

Bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť úradníci a ostatní zamestnanci spoločenstiev na území každého členského štátu používajú:

a)

imunitu voči právomoci súdov vo vzťahu k činnosti v rámci svojho úradného postavenia vrátane ich ústnych alebo písomných prejavov, s výhradou použitia ustanovení zmlúv týkajúcich sa jednak pravidiel určujúcich zodpovednosť úradníkov a ostatných zamestnancov voči spoločenstvám a jednak právomoci Súdneho dvora, ktorý rozhoduje o sporoch medzi spoločenstvami a ich úradníkmi a ostatnými zamestnancami. Túto imunitu požívajú i po skončení výkonu svojej funkcie;

b)

vyňatie z imigračných obmedzení a prihlasovacej povinnosti cudzincov, spolu so svojimi manželmi, manželkami a rodinnými príslušníkmi, ktorí sú na nich závislí;

c)

pokiaľ ide o menové a devízové predpisy, výhody, aké sú obvykle priznávané úradníkom medzinárodných organizácií;

d)

pri nástupe do úradu v príslušnej krajine právo bez cla doviezť nábytok a zariadenie, ako aj právo tento nábytok a zariadenie späť bezcolne vyviezť pri skončení výkonu svojej funkcie, a to v oboch prípadoch v súlade s podmienkami, ktoré vláda krajiny, kde je toto právo uplatňované, považuje za nevyhnutné;

e)

právo bez cla doviezť pre svoju osobnú potrebu motorové vozidlo získané v krajine svojho posledného bydliska alebo v krajine, ktorej sú štátnymi príslušníkmi, za podmienok platných na domácom trhu, ako aj v oboch prípadoch ho späť bez cla vyviezť v súlade s podmienkami, ktoré vláda príslušnej krajiny pokladá za nevyhnutné.

Článok 13

Úradníci a ostatní zamestnanci spoločenstiev podliehajú v prospech spoločenstiev dani z platov, miezd a požitkov vyplácaných im spoločenstvami v súlade s podmienkami a postupmi stanovenými Radou na návrh Komisie.

Sú vyňatí z vnútroštátnych daní z platov, miezd a požitkov vyplácaných spoločenstvami.

Článok 14

Pri uplatňovaní dane z príjmu, z majetku a dane z dedičstva, ako aj pri uplatňovaní dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia uzavretých medzi členskými štátmi spoločenstiev sa na úradníkov a ostatných zamestnancov spoločenstiev, ktorí majú výlučne z dôvodu výkonu úloh pre spoločenstvá svoj pobyt na území iného členského štátu, než kde majú svoje bydlisko na účel platenia daní v čase vstupu do služieb spoločenstiev, hľadí, a to v krajine svojho skutočného pobytu, ako i v krajine bydliska na účel platenia daní, ako keby mali svoje bydlisko v tejto druhej krajine, pokiaľ ide o člena spoločenstiev. Toto ustanovenie sa uplatňuje i na manžela/manželku, pokiaľ nevykonáva žiadnu zárobkovú činnosť, ako aj na deti, závislé na osobách uvedených v tomto článku a nachádzajúce sa v ich starostlivosti.

Hnuteľný majetok patriaci osobám uvedeným v predchádzajúcom odseku, ktorý sa nachádza na území krajiny, kde sa zdržujú, je vyňatý v tejto krajine z dane z dedičstva; na takýto majetok sa pre účely stanovenia tejto dane hľadí, ako by sa nachádzal v krajine bydliska na účel platenia daní, bez toho, aby tým boli dotknuté práva tretích krajín a prípadné uplatnenie ustanovení medzinárodných dohovorov o zamedzení dvojitého zdanenia.

Iné bydlisko získané len z dôvodu výkonu povinností v službách inej medzinárodnej organizácie sa pri uplatňovaní ustanovení tohto článku nezohľadní.

Článok 15

Na návrh Komisie Rada jednomyseľne stanoví systém dávok sociálneho zabezpečenia pre úradníkov a ostatných zamestnancov spoločenstiev.

Článok 16

Rada určí na návrh Komisie a po porade s ďalšími dotknutými orgánmi kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov spoločenstiev, na ktorých sa úplne alebo čiastočne vzťahujú ustanovenia článku 12, článku 13 druhého pododseku a článku 14.

Mená, služobné hodnosti a zaradenia a adresy úradníkov a ostatných zamestnancov spoločenstiev zahrnutých do týchto kategórií sa pravidelne oznámia vládam členských štátov.

HLAVA VI

VÝSADY A IMUNITY TRETÍCH ŠTÁTOV AKREDITOVANÝCH PRI EURÓPSKYCH SPOLOČENSTVÁCH

Článok 17

Členský štát, na ktorého území majú spoločenstvá svoje sídlo, prizná obvyklé diplomatické imunity a výsady misiám tretích krajín akreditovaných pri spoločenstvách.

HLAVA VII

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Výsady, imunity a výhody sa priznávajú úradníkom a ostatným zamestnancom spoločenstiev výlučne v záujme spoločenstiev.

Každý orgán spoločenstiev sa vzdá imunity priznanej úradníkovi alebo inému zamestnancovi, ak tento orgán uzná, že vzdanie sa imunity nie je v rozpore so záujmami spoločenstiev.

Článok 19

Orgány spoločenstiev postupujú pri uplatňovaní tohto protokolu v zhode s príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov.

Článok 20

Články 12 až 15 a článok 18 sa vzťahujú na členov Komisie.

Článok 21

Články 12 až 15 a článok 18 sa vzťahujú aj na sudcov, generálnych advokátov, kancelára a spravodajcov Súdneho dvora bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 3 protokolu o štatúte Súdneho dvora týkajúceho sa imunity sudcov a generálnych advokátov voči právomoci súdov.

Článok 22

Tento protokol sa rovnako uplatní na Európsku investičnú banku, na členov jej orgánov, jej zamestnancov a zástupcov členských štátov zúčastňujúcich sa na jej činnostiach bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia protokolu o štatúte tejto banky.

Európska investičná banka je okrem toho vyňatá z akejkoľvek formy zdanenia alebo dávok podobnej povahy ukladaných pri zvyšovaní kapitálu, ako aj z najrôznejších formálnych požiadaviek, ktoré s tým môžu byť spojené v krajine, kde sa nachádza sídlo banky. Obdobne jej zrušenie alebo likvidácia sa nestane dôvodom k akémukoľvek zdaneniu. Činnosť banky a jej orgánov, vykonávané v súlade s jej štatútom, nepodlieha dani z obratu.

Článok 23

Tento protokol sa taktiež vzťahuje na Európsku centrálnu banku, členov jej orgánov a jej zamestnancov, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Európska investičná banka je okrem toho oslobodená od akejkoľvek formy zdanenia alebo poplatku podobnej povahy v prípade navýšenia svojho kapitálu a tiež od rôznych formálnych požiadaviek, ktoré s tým môžu byť spojené v štáte, kde má banka svoje sídlo. Činnosti banky a jej orgánov vykonávané v súlade so štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky nepodliehajú žiadnej dani z obratu.

Vyššie uvedené ustanovenia sa taktiež vzťahujú na Európsky menový inštitút. Jeho rozpustenie alebo likvidácia nevedie k žiadnemu poplatku.

NA DÔKAZ ČOHO dolu podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol.

V Bruseli ôsmeho apríla tisícdeväťstošesťdesiatpäť.

Dodatok k PRÍLOHE A

PODMIENKY UPLATŇOVANIA PROTOKOLU O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV VO ŠVAJČIARSKU

1.   Rozšírenie uplatňovania na Švajčiarsko

Pod každou zmienkou o členskom štáte v Protokole o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev (ďalej len „protokol“) sa rozumie vrátane Švajčiarska, pokiaľ sa v nasledujúcich ustanoveniach neurčuje inak.

2.   Oslobodenie agentúry od nepriamych daní (vrátane DPH)

Tovar a služby vyvážané mimo Švajčiarska nepodliehajú švajčiarskej dani z pridanej hodnoty (DPH). Pokiaľ ide o tovar a služby dodávané agentúre vo Švajčiarsku na jej oficiálne použitie, oslobodenie od DPH sa uskutočňuje v súlade s článkom 3 druhým odsekom protokolu prostredníctvom vrátenia dane. Oslobodenie od DPH sa udeľuje, ak skutočná nákupná cena tovaru a poskytnutých služieb uvedená na faktúre alebo na obdobnom doklade je najmenej 100 švajčiarskych frankov (vrátane dane).

Vrátenie DPH sa uskutočňuje na základe predpísaných švajčiarskych formulárov predložených Federálnej správe príspevkov, hlavnej divízii pre DPH. Žiadosti sa musia spracovať spravidla do troch mesiacov od predloženia žiadosti o vrátenie spolu s potrebnými dokladmi.

3.   Podmienky uplatňovania pravidiel týkajúcich sa zamestnancov agentúry

Pokiaľ ide o článok 13 druhý odsek protokolu, Švajčiarsko v súlade so zásadami svojho vnútroštátneho práva oslobodzuje úradníkov a ostatných zamestnancov agentúry v zmysle článku 2 nariadenia (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 (1) od federálnych, kantonálnych a komunálnych daní z platov, miezd a požitkov vyplácaných Spoločenstvom, ktoré sú predmetom interného zdanenia Spoločenstva.

Švajčiarsko sa nepovažuje za členský štát v zmysle bodu 1 uvedeného dodatku, čo sa týka uplatnenia článku 14 protokolu.

Úradníci a ostatní zamestnanci agentúry, ako aj ich rodinní príslušníci, ktorí sú poistencami sociálnych poisťovní pre úradníkov a ostatných zamestnancov Spoločenstva, nemusia byť povinne poistení vo švajčiarskej sociálnej poisťovni.

Súdny dvor Európskych spoločenstiev má výhradnú právomoc vo všetkých otázkach týkajúcich sa vzťahov medzi agentúrou alebo Komisiou a zamestnancami v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (2) a ostatných ustanovení práva Spoločenstva, ktorými sa ustanovujú pracovné podmienky.


(1)  Nariadenie Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 z 25. marca 1969, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia článku 12, druhého odseku článku 13 a článku 14 protokolu o výsadách a imunitách Spoločenstiev (Ú. v. ES L 74, 27.3.1969, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a prijímajú osobitné opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov) (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1).

PRÍLOHA B

FINANČNÁ KONTROLA ŠVAJČIARSKYCH ÚČASTNÍKOV NA AKTIVITÁCH EURÓPSKEJ AGENTÚRY PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA

Článok 1

Priama komunikácia

Agentúra a Komisia komunikujú priamo so všetkými osobami alebo subjektmi pôsobiacimi vo Švajčiarsku, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách agentúry buď na základe zmluvy ako účastník niektorého z programov agentúry, teda prijímateľ platieb z rozpočtu agentúry alebo Komisie, alebo ako dodávateľ. Tieto osoby môžu poskytovať priamo Komisii a agentúre všetky požadované informácie a súvisiacu dokumentáciu prostredníctvom prostriedkov uvedených v tomto rozhodnutí a zmlúv a uzatvorených dohôd a rozhodnutí, ktoré sa na ich základe prijali.

Článok 2

Audity

1.   V súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a s finančným nariadením prijatým správnou radou Agentúry 26. marca 2003, v súlade s ustanoveniami nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (2), a s ostatnými predpismi v uzatvorených zmluvách a dohodách a opatreniach prijatých s príjemcami so sídlom vo Švajčiarsku sa môže ustanoviť, že zástupcovia agentúry a Komisie alebo iné nimi poverené osoby môžu kedykoľvek vykonať vedecké, finančné, technologické prípadne iné audity v priestoroch príjemcov alebo u ich subdodávateľov.

2.   Úradníci agentúry a Komisie a ostatné osoby splnomocnené agentúrou a Komisiou majú primeraný prístup do priestorov, k prácam a dokumentom ako aj ku všetkým potrebným informáciám vrátane ich elektronickej podoby na účel dôsledného vykonania týchto auditov. Toto právo prístupu je výslovne uvedené v zmluvách alebo v dohodách uzatvorených s cieľom uplatňovať nástroje uvedené v tomto rozhodnutí.

3.   Dvor audítorov Európskych spoločenstiev má rovnaké práva ako Komisia.

4.   Audity možno vykonať do piatich rokov po skončení platnosti tohto rozhodnutia alebo podľa podmienok ustanovených v zmluvách a v dohodách rovnako ako aj podľa prijatých rozhodnutí.

5.   Švajčiarsku federálnu finančnú kontrolu treba dopredu upovedomiť o auditoch vykonávaných na území Švajčiarska. Toto upovedomenie nie je zákonnou podmienkou uskutočnenia takýchto auditov.

Článok 3

Kontroly na mieste

1.   V zmysle tejto dohody je Komisia (OLAF) oprávnená vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste na území Švajčiarska v súlade s podmienkami a ustanoveniami nariadenia Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (3).

2.   Komisia kontroly a inšpekcie na mieste pripravuje a uskutočňuje v úzkej spolupráci so Švajčiarskou federálnou finančnou kontrolou alebo s inými kompetentnými švajčiarskymi orgánmi, ktoré určí Švajčiarska federálna finančná kontrola a ktorým sa vo vhodnom čase poskytnú informácie o zámere, cieli a o právnom základe kontrol a inšpekcií tak, aby boli schopné poskytnúť všetku potrebnú pomoc. Z tohto dôvodu sa úradníci príslušných švajčiarskych orgánov môžu zúčastňovať kontrol a inšpekcií na mieste.

3.   Kontroly a inšpekcie na mieste vykonajú spoločne Komisia a príslušné švajčiarske orgány, ak si to tieto orgány želajú.

4.   Ak účastníci programu odmietajú kontrolu alebo inšpekciu na mieste, švajčiarske orgány v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami poskytnú kontrolórom Komisie potrebnú podporu na uskutočnenie kontroly alebo inšpekcie na mieste.

5.   Komisia bezodkladne informuje Švajčiarsku federálnu finančnú kontrolu o všetkých skutočnostiach alebo podozreniach týkajúcich sa akejkoľvek nezrovnalosti, ktorú zistila pri vykonávaní kontroly alebo inšpekcie na mieste. V každom prípade je Komisia povinná upovedomiť uvedený orgán o výsledku kontrol a inšpekcií.

Článok 4

Informácie a konzultácie

1.   Na účely riadneho vykonávania tejto prílohy si príslušné švajčiarske orgány a orgány Spoločenstva pravidelne vymieňajú informácie a ak o to niektorý z orgánov požiada, poskytujú si konzultácie.

2.   Príslušné švajčiarske orgány informujú bezodkladne agentúru a Komisiu o akomkoľvek poznatku alebo podozrení, o ktorom sa dozvedeli a ktorý sa týka nezrovnalosti pri uzatváraní a vykonávaní zmlúv alebo dohôd uzavretých uplatnením nástrojov uvedených v tomto rozhodnutí.

Článok 5

Dôvernosť

Informácie v akejkoľvek forme poskytnuté alebo získané v zmysle tejto prílohy sú predmetom služobného tajomstva a sú chránené švajčiarskymi zákonmi o ochrane obdobných informácií a relevantnými ustanoveniami uplatniteľnými v inštitúciách spoločenstiev. Tieto informácie nemožno poskytnúť iným osobám okrem tých, ktoré by vzhľadom na svoju funkciu v rámci inštitúcií Spoločenstiev, členských štátov alebo Švajčiarska mali byť o nich upovedomené, a nemožno ich použiť na iné ciele ako zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov zmluvných strán.

Článok 6

Správne opatrenia a sankcie

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie švajčiarskeho trestného práva, môžu agentúra alebo Komisia uložiť správne opatrenia a sankcie v súlade s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002, nariadením Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002 a s nariadením Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov (4) Európskych spoločenstiev.

Článok 7

Vymáhanie a vykonávanie

Vykonanie rozhodnutí agentúry a Komisie v rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia, ktoré ukladajú peňažnú povinnosť iným subjektom ako štátom, sa zabezpečuje vo Švajčiarsku.

Doložku na vykonanie rozhodnutia vystavuje po preverení pravosti príkazu bez nutnosti ďalšej kontroly orgán určený švajčiarskou vládou, ktorý upovedomí agentúru a Komisiu. Zabezpečenie vykonania rozhodnutia sa uskutočňuje podľa švajčiarskych predpisov a postupov. Právoplatnosť rozhodnutia o príkaze na vykonanie rozhodnutia podlieha kontrole Súdneho dvora Európskych spoločenstiev.

Rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vydané formou kompromisnej klauzuly nadobúdajú vykonávaciu platnosť za rovnakých podmienok.


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(3)  Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2.

(4)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/56


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2009/116/SZBP

z 10. februára 2009,

ktorou sa predlžuje a mení a dopĺňa spoločná pozícia 2004/133/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti extrémistom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada 10. februára 2004 prijala spoločnú pozíciu 2004/133/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti extrémistom v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM) (1).

(2)

Spoločná pozícia 2004/133/SZBP bola spoločnou pozíciou 2008/104/SZBP (2) predĺžená do 10. februára 2009.

(3)

Po preskúmaní spoločnej pozície 2004/133/SZBP sa považuje za vhodné predĺžiť jej uplatňovanie o ďalšie obdobie päť mesiacov, ako aj vypustiť niektoré osoby zo zoznamu uvedeného v prílohe k nej,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Spoločná pozícia 2004/133/SZBP sa týmto predlžuje do 10. júla 2009.

Článok 2

Príloha k spoločnej pozícii 2004/133/SZBP sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tejto spoločnej pozícii.

Článok 3

Táto spoločná pozícia sa uplatňuje od 10. februára 2009.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. februára 2009

Za Radu

predseda

M. KALOUSEK


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 11.2.2004, s. 19.

(2)  Ú. v. EÚ L 36, 9.2.2008, s. 16.


PRÍLOHA

„Zoznam osôb uvedený v článku 1

Meno:

ADILI Gafur

Známy tiež ako:

Valdet Vardari

Dátum narodenia:

5.1.1959

Miesto narodenia/pôvodu:

Harandžel (Kičevo), Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Meno:

AHMET Hebib

Známy tiež ako:

 

Dátum narodenia:

9.11.1981

Miesto narodenia/pôvodu:

Brodec, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Meno:

HALILI Zaim

Známy tiež ako:

 

Dátum narodenia:

18.9.1979

Miesto narodenia/pôvodu:

Vaksinice, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Meno:

HYSENI Xhemail

Známy tiež ako:

Xhimi Shea

Dátum narodenia:

15.8.1958

Miesto narodenia/pôvodu:

Lojane (Lipkovo), Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Meno:

JAKUPI Avdil

Známy tiež ako:

Cakalla

Dátum narodenia:

20.4.1974

Miesto narodenia/pôvodu:

Tanuševci, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Meno:

KRASNIQI Agim

Známy tiež ako:

 

Dátum narodenia:

15.9.1979

Miesto narodenia/pôvodu:

Kondovo, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Meno:

LIMANI Fatmir

Známy tiež ako:

 

Dátum narodenia:

14.1.1973

Miesto narodenia/pôvodu:

Kičevo, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Meno:

MISIMI Naser

Známy tiež ako:

 

Dátum narodenia:

8.1.1959

Miesto narodenia/pôvodu:

Mala Rečica (Tetovo), Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Meno:

REXHEPI Daut

Známy tiež ako:

Leka

Dátum narodenia:

6.1.1966

Miesto narodenia/pôvodu:

Poroj, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

Meno:

RUSHITI Sait

Známy tiež ako:

 

Dátum narodenia:

7.7.1966

Dátum narodenia:

Tetovo, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko“


Korigendá

11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/58


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

( Úradný vestník Európskej únie L 3 z 5. januára 2008 )

Na strane 8 a 9 v prílohe v tabuľkách zhody uvedených v článku 19:

Tabuľky zhody sa nahrádzajú nasledujúcimi tabuľkami:

„PRÍLOHA

TABUĽKY ZHODY UVEDENÉ V ČLÁNKU 19

1.   Nariadenie (ES) č. 2702/1999

Nariadenie (ES) č. 2702/1999

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3 ods. 2

článok 4

článok 4 posledný odsek

článok 5 ods. 1

článok 4 prvý odsek

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 6

článok 6 ods. 2

článok 7 ods. 1 prvý pododsek

článok 6 ods. 1

článok 7 ods. 1 druhý pododsek a odsek 2

článok 7 ods. 1

článok 7 ods. 3

článok 7 ods. 2

článok 7 ods. 4 a 6

článok 8

článok 7 ods. 5

článok 11 ods. 2

článok 9

článok 7a

článok 10

článok 8 ods. 1 a 2

článok 11 ods. 1 a 3

článok 8 ods. 3 a 4

článok 12

článok 9 ods. 1 až 4

článok 13 ods. 1 až 4

článok 13 ods. 5

článok 9 ods. 5

článok 13 ods. 6

článok 10

článok 14

článok 11

článok 15

článok 12

článok 16

článok 12a

článok 17

článok 13

článok 18

článok 14

článok 19

článok 15

článok 20


2.   Nariadenie (ES) č. 2826/2000

Nariadenie (ES) č. 2826/2000

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2

článok 2

článok 3

článok 3 ods. 1

článok 4

článok 4 prvý odsek

článok 5

článok 5 ods. 1

článok 6 ods. 1 prvý pododsek

článok 6 ods. 1

článok 6 ods. 1 druhý pododsek a odsek 2

článok 7 ods. 1

článok 6 ods. 3

článok 7 ods. 2

článok 6 ods. 4 a 6

článok 8

článok 6 ods. 5

článok 11 ods. 2

článok 7

článok 9

článok 7a

článok 10

článok 8

článok 11 ods. 1

článok 9

článok 13

článok 10 ods. 1

článok 11 ods. 3

článok 10 ods. 2 a 3

článok 12

článok 11

článok 14

článok 12

článok 15

článok 13

článok 16

článok 13a

článok 17

článok 14

článok 18

článok 15

článok 19

článok 16

článok 17

článok 20“


11.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 40/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.