ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 33

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
3. februára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 95/2009 z 2. februára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 96/2009 z 2. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 93/2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. februára 2009

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 97/2009 z 2. februára 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike, pokiaľ ide o použitie pružného modulu ( 1 )

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 98/2009 z 2. februára 2009, ktorým sa zapisujú určité názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Aceite de La Alcarria (CHOP), Radicchio di Verona (CHZO), Zafferano di Sardegna (CHOP), Huîtres Marennes Oléron (CHZO)]

8

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene ( 1 )

10

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2009/85/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. januára 2009 o vyrovnaní účtov platobných agentúr Estónska, ktoré sa týkajú výdavkov v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2007 [oznámené pod číslom K(2009) 150]

31

 

 

2009/86/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. januára 2009 o vyrovnaní účtov určitých platobných agentúr v Belgicku, Nemecku a Rakúsku, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2007 [oznámené pod číslom K(2009) 420]

35

 

 

2009/87/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. januára 2009 o vyrovnaní účtov určitých platobných agentúr v Estónsku, Holandsku a Portugalsku, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2007 [oznámené pod číslom K(2009) 414]

38

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/88/SZBP z 22. decembra 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Džibutskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Džibutskej republike v rámci vojenskej operácie Európskej únie Atalanta

41

Dohoda medzi Európskou úniou a Džibutskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Džibutskej republike v rámci vojenskej operácie Európskej únie Atalanta

43

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 85/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia (Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009)

49

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

3.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 95/2009

z 2. februára 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. februára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

71,2

MA

46,7

TN

129,8

TR

113,5

ZZ

90,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

105,6

TR

177,5

ZZ

150,1

0709 90 70

MA

126,0

TR

118,0

ZZ

122,0

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

51,5

IL

50,4

MA

56,1

TN

42,1

TR

58,1

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

190,1

MA

88,0

TR

63,0

ZZ

113,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

IL

78,6

JM

75,5

PK

73,9

TR

64,2

ZZ

72,5

0805 50 10

MA

51,7

TR

49,1

ZZ

50,4

0808 10 80

CA

86,3

CL

67,8

CN

66,2

MK

31,6

US

109,3

ZZ

72,2

0808 20 50

CL

71,6

CN

33,7

TR

40,0

US

105,6

ZA

88,5

ZZ

67,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


3.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 96/2009

z 2. februára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 93/2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. februára 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 93/2009 (3) sa stanovili dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. februára 2009.

(2)

Keďže sa vypočítaný priemer dovozných ciel odchýlil od stanoveného cla o 5 EUR na tonu, treba pristúpiť k úprave zodpovedajúcej dovozným clám stanoveným nariadením (ES) č. 93/2009.

(3)

Nariadenie (ES) č. 93/2009 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 93/2009 sa nahrádzajú znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. februára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2009, s. 38.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 3. februára 2009

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

20,60

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

16,72

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

16,72

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

20,60


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

30.1.2009

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

198,21

116,02

Cena FOB USA

240,07

230,07

210,07

128,75

Prémia – Záliv

58,31

17,18

Prémia – Veľké jazerá

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

10,53 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

8,00 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


3.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 97/2009

z 2. februára 2009,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike, pokiaľ ide o použitie pružného modulu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 z 11. marca 2008 o štrukturálnej podnikovej štatistike (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 295/2008 sa ustanovil spoločný rámec na zber, spracovanie, zasielanie a vyhodnocovanie štatistiky Spoločenstva o štruktúre, činnosti, konkurencieschopnosti a výkonnosti podnikov v Spoločenstve.

(2)

Je potrebné naplánovať použitie pružného modulu uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. j) uvedeného nariadenia v úzkej spolupráci s členskými štátmi a rozhodnúť o jeho rozsahu, zozname ukazovateľov, referenčnom období, sledovaných činnostiach a požiadavkách na kvalitu.

(3)

Prístup k finančným prostriedkom je jedným z hlavných obmedzení politík vo väčšine členských štátov, ako aj v Spoločenstve. Existujú presvedčivé dôkazy o tom, že európskym podnikom chýbajú finančné prostriedky, najmä ak sa rýchlo rozvíjajú alebo ak sú kvalifikované ako mladé podniky. Z tohto dôvodu je potrebná štatistika, ktorá by umožnila analyzovať situáciu týchto podnikov v porovnaní so všetkými malými a strednými podnikmi. Tieto údaje by sa podľa možnosti mali získavať z existujúcich zdrojov.

(4)

Všetky ďalšie nevyhnutné technické podrobnosti budú predmetom usmernení a odporúčaní, ktoré Komisia (Eurostat) vypracuje v úzkej spolupráci s členskými štátmi.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pružný modul uvedený v článku 3 ods. 2 písm. j) nariadenia (ES) č. 295/2008 sa použije na zostavovanie štatistiky o prístupe podnikov k finančným prostriedkom. Predmetom zberu údajov sú nefinančné podniky, ktoré v roku 2005 mali 10 až 249 zamestnancov a v roku 2008 stále vykonávali svoju činnosť a ktoré v referenčnom období uvedenom v článku 6 zamestnávali 10 a viac osôb, a ako subpopulácie – rýchlo sa rozvíjajúce podniky (ktoré v období od roku 2005 do roku 2008 zaznamenali priemerný ročný prírastok zamestnancov vo výške viac ako 20 %) a „gazely“ (rýchlorastúce podniky, ktoré existujú najviac päť rokov), ktoré vznikli v roku 2003 alebo 2004.

Článok 2

V záujme obmedzenia zaťaženia podnikov a nákladov pre členské štáty sa podľa možnosti použijú existujúce údaje z administratívnych zdrojov.

Článok 3

Do zberu údajov sú zahrnuté tieto ukazovatele:

a)

význam vlastníckych pomerov pri založení podniku a v sledovanom čase z hľadiska prístupu k finančným prostriedkom;

b)

rozsah a miera úspešnosti všetkých pokusov o získanie rôznych druhov finančných prostriedkov z vlastných a cudzích zdrojov a dôvody, prečo podnik takéto finančné prostriedky nezískal;

c)

rozsah záruk za podnikateľské pôžičky;

d)

náklady a úsilie vynaložené na získanie podnikateľských pôžičiek a finančná situácia podniku z pohľadu vlastníka/vedúceho pracovníka;

e)

dôležitosť výberu finančnej inštitúcie (geografická blízkosť najmä v prípadoch, keď dochádza k prekročeniu hraníc, zahraničné vlastníctvo verzus tuzemské vlastníctvo, predchádzajúce zákaznícke vzťahy atď.);

f)

pomer zadlženia a obratu a ďalšie korelácie finančných ukazovateľov v podnikových účtoch a ich význam z hľadiska rozvoja podniku v budúcnosti;

g)

vnímaná potreba financovania v budúcnosti a jeho formy a dôvody existencie tejto potreby;

h)

vnímaný vzťah medzi možnosťami financovania a ich dostupnosťou a perspektívami rastu zamestnanosti;

i)

vnímanie celkového administratívneho zaťaženia podnikov;

j)

(prípadné) úsilie vyžadované na vyplnenie dotazníka o prístupe k finančným prostriedkom.

Článok 4

Zahrnutými činnosťami sú tieto súhrny spoločnej štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve ustanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (2) (ďalej len „NACE Rev. 2“), pokiaľ ide o trhové činnosti:

a)

B až E (priemysel);

b)

F (stavebníctvo);

c)

G až N [služby agregované s výnimkou J, K (finančné služby) a M];

d)

J (služby IKT);

e)

M (odborné, vedecké a technické služby).

Článok 5

Zodpovedné vnútroštátne orgány členských štátov zašlú výsledky týkajúce sa ukazovateľov uvedených v článku 3 tohto nariadenia, vrátane dôverných údajov, Komisii (Eurostatu) v súlade s existujúcimi ustanoveniami Spoločenstva o zasielaní dôverných štatistických údajov, najmä s nariadením Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (3).

Tieto ustanovenia Spoločenstva sa vzťahujú na spracovanie výsledkov, pokiaľ obsahujú dôverné údaje. Údaje sa zasielajú elektronicky. Formát, v ktorom sa údaje zasielajú, je v súlade s normami pre výmenu údajov stanovenými Komisiou (Eurostatom). Údaje sa zasielajú elektronicky na jedno miesto vstupu pre údaje spravované Komisiou (Eurostatom).

Článok 6

Referenčným obdobím je to obdobie roku 2010, v ktorom sa údaje buď získavajú z existujúcich zdrojov, alebo zbierajú od podnikov.

Článok 7

Požiadavka na kvalitu je, aby každý zúčastnený členský štát predložil súbory údajov pokrývajúce takýto počet štatistických jednotiek:

Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo: každý predloží súbory údajov o 1 800 respondentoch z radov podnikov alebo zodpovedajúci rozsah existujúcich údajov,

Belgicko, Bulharsko, Írsko, Grécko, Holandsko, Poľsko, Slovensko a Švédsko: každý predloží súbory údajov o 900 respondentoch z radov podnikov alebo zodpovedajúci rozsah existujúcich údajov,

Nemecko a Fínsko: každý predloží súbory údajov o 500 respondentoch z radov podnikov alebo zodpovedajúci rozsah existujúcich údajov,

Lotyšsko a Litva: každý predloží súbory údajov o 300 respondentoch z radov podnikov alebo zodpovedajúci rozsah existujúcich údajov,

Cyprus a Malta: každý predloží súbory údajov o 233 respondentoch z radov podnikov alebo zodpovedajúci rozsah existujúcich údajov.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2009

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 13.

(2)  Ú. v. EÚ L 393, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.


3.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/8


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 98/2009

z 2. februára 2009,

ktorým sa zapisujú určité názvy do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Aceite de La Alcarria (CHOP), Radicchio di Verona (CHZO), Zafferano di Sardegna (CHOP), Huîtres Marennes Oléron (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 6 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 sa žiadosť o zápis názvu „Aceite de La Alcarria“, ktorú predložilo Španielsko, žiadosti o zápis názvov „Radicchio di Verona“ a „Zafferano di Sardegna“, ktoré predložilo Taliansko, a žiadosť o zápis názvu „Huîtres Marennes Oléron“, ktorú predložilo Francúzsko, uverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie  (2).

(2)

Keďže Komisii nebola oznámená žiadna námietka podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 510/2006, tieto názvy sa musia zapísať do registra,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Názvy uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa zapisujú do registra.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. februára 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. EÚ C 112, 7.5.2008, s. 39 (Aceite de La Alcarria), Ú. v. EÚ C 114, 9.5.2008, s. 11 (Radicchio di Verona), Ú. v. EÚ C 117, 14.5.2008, s. 39 (Zafferano di Sardegna), Ú. v. EÚ C 118, 15.5.2008, s. 35 (Huîtres Marennes Oléron).


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.5.   Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.)

ŠPANIELSKO

Aceite de La Alcarria (CHOP)

Trieda 1.6.   Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

TALIANSKO

Radicchio di Verona (CHZO)

Trieda 1.7.   Čerstvé ryby, mäkkýše a kôrovce a výrobky z nich

FRANCÚZSKO

Huîtres Marennes Oléron (CHZO)

Trieda 1.8.   Iné výrobky prílohy I k zmluve (koreniny atď.)

TALIANSKO

Zafferano di Sardegna (CHOP)


SMERNICE

3.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/10


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/122/ES

zo 14. januára 2009

o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Od prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/47/ES z 26. októbra 1994 týkajúcej sa ochrany kupujúcich v súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností (3) došlo k vývoju v oblasti časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení a na trhu sa objavili nové, podobné dovolenkové produkty. Na tieto nové dovolenkové produkty ani na určité transakcie súvisiace s časovo vymedzeným užívaním ubytovacích zariadení, ako napr. zmluvy o ďalšom predaji a zmluvy o výmene, sa smernica 94/47/ES nevzťahuje. Okrem toho skúsenosti pri uplatňovaní smernice 94/47/ES ukázali, že niektoré predmety, na ktoré sa už smernica vzťahuje, je potrebné aktualizovať alebo objasniť, aby sa predišlo vývoju produktov, ktorých zámerom je túto smernicu obchádzať.

(2)

Súčasné regulačné medzery vedú k značnému narúšaniu hospodárskej súťaže a spôsobujú spotrebiteľom vážne problémy, čím sťažujú hladké fungovanie vnútorného trhu. Smernica 94/47/ES by sa preto mala nahradiť novou, aktuálnou smernicou. Keďže cestovný ruch zohráva v hospodárstve členských štátov čoraz dôležitejšiu úlohu, prijatím určitých spoločných pravidiel by sa mal podporiť väčší rast a produktivita odvetvia časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení a dlhodobých dovolenkových produktov.

(3)

S cieľom zlepšiť právnu istotu a v plnej miere dosiahnuť výhody vnútorného trhu pre spotrebiteľov a podniky je potrebná ďalšia aproximácia príslušných právnych predpisov členských štátov. Preto by sa určité aspekty uvádzania na trh, predaja a ďalšieho predaja časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení a dlhodobých dovolenkových produktov, ako aj výmena práv vyplývajúcich zo zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, mali v plnom rozsahu harmonizovať. Členské štáty by nemali mať možnosť zachovať alebo prijať vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto smernice. Ak takéto harmonizované ustanovenia neexistujú, členské štáty by mali mať možnosť zachovať alebo prijať svoje vnútroštátne právne predpisy v súlade s právom Spoločenstva. Takže členské štáty by mali napríklad mať možnosť zachovať alebo prijať ustanovenia týkajúce sa dôsledkov uplatnenia práva na odstúpenie v právnych vzťahoch, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice alebo ustanovenia, podľa ktorých nemôže vzniknúť medzi spotrebiteľom a obchodníkom časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení alebo dlhodobých dovolenkových produktov žiaden záväzok, ani sa medzi nimi nemôže vykonať žiadna platba, pokiaľ spotrebiteľ nepodpísal zmluvu o úvere na financovanie kúpy týchto služieb.

(4)

Touto smernicou by nemalo byť dotknuté uplatňovanie ustanovení tejto smernice členskými štátmi v súlade s právom Spoločenstva v oblastiach, ktoré sú mimo jej rozsahu pôsobnosti. Členské štáty by preto mohli zachovať alebo prijať svoje vnútroštátne právne predpisy zodpovedajúce ustanoveniam tejto smernice alebo niektorým jej ustanoveniam týkajúcim sa transakcií, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(5)

Mali by sa jasne vymedziť rozličné zmluvy, na ktoré sa bude táto smernica vzťahovať, a to spôsobom, ktorý zamedzí obchádzaniu jej ustanovení.

(6)

Na účely tejto smernice by zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení nemali zahŕňať viacnásobné rezervácie ubytovania vrátane ubytovania v hotelových izbách, pokiaľ z viacnásobných rezervácií nevyplývajú práva a povinnosti presahujúce práva a povinnosti vyplývajúce zo samostatných rezervácií. Zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení by tiež nemali zahŕňať bežné zmluvy o nájme, pretože pri nich ide o jedno nepretržité obdobie obývania, nie viacero období.

(7)

Na účely tejto smernice by zmluvy o dlhodobých dovolenkových produktoch nemali zahŕňať bežné programy lojality, ktoré ponúkajú zľavy na budúce pobyty v hoteloch určitej hotelovej siete, pretože členstvo v takomto programe sa nezískava za protihodnotu, alebo protihodnota, ktorú zaplatí spotrebiteľ, nie je primárne určená na získanie zliav alebo iných výhod súvisiacich s ubytovaním.

(8)

Touto smernicou by nemali byť dotknuté ustanovenia smernice Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb (4).

(9)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (ďalej len „smernica o nekalých obchodných praktikách“) (5) zakazuje klamlivé, agresívne alebo iné nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľom. Vzhľadom na povahu produktov a obchodné praktiky súvisiace s časovo vymedzeným užívaním ubytovacích zariadení, dlhodobými dovolenkovými produktmi, ďalším predajom a výmenou je vhodné prijať podrobnejšie a špecifickejšie ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na informovanosť a predajných podujatí. Spotrebiteľom by sa mala objasniť obchodná povaha pozvánok na predajné podujatia. Mali by sa objasniť a zaktualizovať ustanovenia týkajúce sa predzmluvnej informovanosti a zmlúv. S cieľom umožniť spotrebiteľom oboznámiť sa s informáciami pred uzavretím zmluvy by sa tieto mali poskytovať prostriedkami, ktoré sú im v danom čase ľahko dostupné.

(10)

Spotrebitelia by mali mať právo na to, aby sa predzmluvné informácie podávali a zmluva bola napísaná v jazyku podľa ich voľby, ktorému rozumejú, a obchodníci by nemali toto právo odmietnuť. S cieľom uľahčiť plnenie a vynucovanie zmluvy by členské štáty mali navyše mať možnosť ustanoviť, že spotrebiteľom by sa mali poskytnúť aj iné jazykové verzie zmluvy.

(11)

Aby spotrebitelia mali možnosť v plnej miere pochopiť svoje práva a povinnosti podľa zmluvy, mala by im byť poskytnutá lehota, počas ktorej budú môcť od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu odstúpenia a bez znášania akýchkoľvek nákladov. V súčasnosti je dĺžka tejto lehoty v členských štátoch rozdielna a skúsenosti ukazujú, že dĺžka stanovená v smernici 94/47/ES nepostačuje. Lehota by sa preto mala predĺžiť, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa a väčšia istota pre spotrebiteľov a obchodníkov. Dĺžka lehoty a podmienky a dôsledky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy by sa mali harmonizovať.

(12)

Spotrebitelia by mali disponovať účinnými opravnými prostriedkami v prípade, že obchodníci nedodržiavajú ustanovenia týkajúce sa predzmluvných informácií alebo zmluvy, najmä ustanovení, podľa ktorých by zmluva mala obsahovať všetky požadované informácie a spotrebiteľ by mal v čase uzavretia zmluvy dostať jej kópiu. Pokiaľ obchodníci tieto informácie neposkytli, spotrebitelia by mali mať možnosť okrem opravných prostriedkov uvedených vo vnútroštátnych právnych predpisoch využiť aj predĺženú lehotu na odstúpenie od zmluvy. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy by malo byť počas tejto predĺženej lehoty naďalej bezplatné bez ohľadu na to, aké služby už spotrebitelia mohli využiť. Uplynutie lehoty na odstúpenie od zmluvy nebráni spotrebiteľom v tom, aby využili opravné prostriedky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa nedodržania požiadaviek na poskytovanie informácií.

(13)

Na výpočet lehôt ustanovených v tejto smernici by sa malo uplatňovať nariadenie Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 z 3. júna 1971, ktorým sa stanovujú pravidlá pre lehoty, dátumy a termíny (6).

(14)

Mal by sa objasniť zákaz vyberania predbežných platieb zo strany obchodníkov a tretích strán pred ukončením lehoty na odstúpenie od zmluvy s cieľom zlepšiť ochranu spotrebiteľa. V prípade zmlúv o ďalšom predaji by mal platiť zákaz predbežnej platby, kým sa neuskutoční samotný predaj alebo kým sa zmluva o ďalšom predaji neukončí, ale členské štáty by mali mať možnosť naďalej slobodne regulovať možnosť a podmienky konečných platieb sprostredkovateľom v prípade ukončenia zmluvy o ďalšom predaji.

(15)

V prípade dlhodobých dovolenkových produktov sa pri cene vyplácanej podľa splátkového kalendára môže prihliadať na možnosť úpravy súm vyplácaných po prvom roku, aby sa zabezpečilo udržiavanie skutočnej hodnoty takýchto splátok, napríklad na účely zohľadnenia inflácie.

(16)

V prípade odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy, kde je cena v plnej miere alebo čiastočne pokrytá úverom, ktorý spotrebiteľovi poskytne obchodník alebo tretia strana na základe dojednania medzi touto treťou stranou a obchodníkom, by sa mala úverová zmluva ukončiť bez nákladov pre spotrebiteľa. To isté by sa malo vzťahovať na zmluvy o ďalších súvisiacich službách poskytovaných obchodníkom alebo treťou stranou na základe dojednania medzi touto treťou stranou a obchodníkom.

(17)

Spotrebitelia by nemali byť zbavení ochrany, ktorú im poskytuje táto smernica, ak je rozhodným právom pre zmluvu právo členského štátu. Rozhodné právo pre zmluvu by sa malo určiť v súlade s pravidlami Spoločenstva platnými pre medzinárodné právo súkromné, predovšetkým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (7). Podľa uvedeného nariadenia môže byť právo tretej krajiny rozhodným právom predovšetkým v tých prípadoch, ak obchodníci smerujú svoju činnosť na spotrebiteľov počas pobytu na dovolenke v inej krajine, ako je krajina ich bydliska. Vzhľadom na to, že takéto obchodné praktiky sú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, bežné a že zmluvy sa týkajú značných finančných prostriedkov, mala by sa poskytnúť dodatočná záruka v určitých špecifických situáciách, najmä ak sa na zmluvu vzťahuje jurisdikcia súdov členského štátu, aby sa zabezpečilo. že spotrebiteľ nebude zbavený ochrany, ktorú mu poskytuje táto smernica. Táto koncepcia odzrkadľuje osobitnú potrebu ochrany spotrebiteľov vyplývajúcu zo zvyčajnej zložitosti, dlhodobej povahy a finančnej dôležitosti zmlúv, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(18)

Súdy s právomocou v konaniach, ktorých predmetom sú záležitosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by sa mali určovať v súlade s nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (8).

(19)

S cieľom zabezpečiť, aby bola ochrana poskytovaná spotrebiteľovi podľa tejto smernice účinná v plnom rozsahu, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek na informácie zo strany obchodníkov tak v predzmluvnej fáze, ako aj v samotnej zmluve, je potrebné, aby členské štáty ustanovili účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za porušenie ustanovení tejto smernice.

(20)

Je potrebné zabezpečiť, aby osoby alebo organizácie, ktoré majú podľa vnútroštátnych právnych predpisov právny záujem na tejto veci, mali možnosť využiť opravné prostriedky na začatie konaní vo veci porušovania tejto smernice.

(21)

Je potrebné, aby sa v členských štátoch vyvinuli vhodné a účinné opravné postupy na urovnávanie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Členské štáty by preto mali podporovať zriaďovanie verejných alebo súkromných subjektov na účely mimosúdneho urovnávania sporov.

(22)

Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli spotrebitelia dôkladne informovaní o vnútroštátnych ustanoveniach transponujúcich túto smernicu, a nabádať obchodníkov a držiteľov kódexov, aby poskytovali spotrebiteľom informácie o svojich kódexoch správania v tejto oblasti. S cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa by spotrebiteľské organizácie mohli byť informované o procese tvorby kódexov správania a mohli by sa na ňom podieľať.

(23)

Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec potrebný na odstránenie prekážok na vnútornom trhu a dosiahnutie vysokej spoločnej úrovne ochrany spotrebiteľov.

(24)

Táto smernica je v súlade so základnými právami a zásadami uznávanými najmä v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Charte základných práv Európskej únie.

(25)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (9) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky zhody, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Účel a rozsah pôsobnosti

1.   Účelom tejto smernice je prispievať k správnemu fungovaniu vnútorného trhu a dosiahnuť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov aproximáciou zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o určité aspekty uvádzania na trh, predaja a ďalšieho predaja časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení a dlhodobých dovolenkových produktov, ako aj zmlúv o výmene.

2.   Táto smernica sa vzťahuje na transakcie medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi.

Touto smernicou nie sú dotknuté vnútroštátne právne predpisy, ktoré:

a)

ustanovujú všeobecné opravné prostriedky pre zmluvné právo;

b)

sa týkajú registrácie nehnuteľného alebo hnuteľného majetku a prevodu nehnuteľného majetku;

c)

sa týkajú podmienok usadenia sa alebo režimov udeľovania povolení, alebo požiadaviek na udeľovanie licencií a

d)

sa týkajú určovania právneho charakteru práv, ktoré sú predmetom zmlúv, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení“ je zmluva uzatvorená na obdobie dlhšie ako jeden rok, na základe ktorej spotrebiteľ za protihodnotu nadobúda právo užívať jedno alebo viac ubytovacích zariadení umožňujúcich nocľah počas viac ako jedného pobytového obdobia;

b)

„zmluva o dlhodobom dovolenkovom produkte“ je zmluva uzatvorená na obdobie dlhšie ako jeden rok, na základe ktorej spotrebiteľ za protihodnotu nadobúda najmä právo získať zľavy alebo iné výhody pri ubytovaní, a to samostatne alebo v spojení s cestovnými alebo inými službami;

c)

„zmluva o ďalšom predaji“ je zmluva, na základe ktorej obchodník za protihodnotu pomáha spotrebiteľovi postúpiť za odplatu alebo nadobudnúť za odplatu časovo vymedzené užívanie ubytovacích zariadení alebo dlhodobý dovolenkový produkt;

d)

„zmluva o výmene“ je zmluva, na základe ktorej sa spotrebiteľ za protihodnotu zapája do výmenného programu, ktorý spotrebiteľovi umožňuje prístup k nocľahom alebo iným službám výmenou za to, že iným osobám poskytne dočasný prístup k výhodám, ktoré mu zabezpečujú práva vyplývajúce zo spotrebiteľovej zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení;

e)

„obchodník“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná na účely súvisiace s jej obchodom, podnikaním, remeslom alebo povolaním a každý, kto koná v jej mene alebo zastúpení;

f)

„spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá koná na účely, ktoré nesúvisia s jej obchodom, podnikaním, remeslom alebo povolaním;

g)

„pridružená zmluva“ je zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobudne služby súvisiace so zmluvou o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvou o dlhodobom dovolenkovom produkte, ktoré poskytuje obchodník alebo tretia strana na základe dojednania medzi touto treťou stranou a obchodníkom;

h)

„trvalý nosič“ je každý nástroj, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo obchodníkovi uchovávať informácie, ktoré mu boli osobne adresované, spôsobom dostupným pre budúce použitie po dobu zodpovedajúcu účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií;

i)

„kódex správania“ je dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré nie sú uložené zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením členského štátu, ktoré vymedzujú správanie obchodníkov, ktorí sa zaviazali dodržiavať tento kódex vo vzťahu k jednej alebo viacerým konkrétnym obchodným praktikám alebo obchodným odvetviam;

j)

„držiteľ kódexu“ je akýkoľvek subjekt vrátane obchodníka alebo skupiny obchodníkov, ktorý je zodpovedný za vytvorenie a revíziu kódexu správania a/alebo za sledovanie dodržiavania tohto kódexu tými, ktorí sa ho zaviazali dodržiavať.

2.   Pri výpočte trvania zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo zmluvy o dlhodobom dovolenkovom produkte v zmysle odseku 1 písm. a) a b) sa prihliada na akékoľvek ustanovenia zmluvy, ktoré umožňujú konkludentné obnovenie alebo predĺženie trvania zmluvy.

Článok 3

Reklama

1.   Členské štáty zabezpečia, aby v každej reklame bola uvedená možnosť získať informácie uvedené v článku 4 ods. 1 a uvedené miesto, kde tieto informácie možno získať.

2.   Ak sa má na propagačnom alebo predajnom podujatí spotrebiteľovi osobne ponúknuť akákoľvek zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, dlhodobom dovolenkovom produkte, ďalšom predaji alebo výmene, obchodník v pozvánke jasne uvedie obchodný účel a povahu podujatia.

3.   Informácie uvedené v článku 4 ods. 1 musia byť spotrebiteľovi dostupné počas celého podujatia.

4.   Časovo vymedzené užívanie ubytovacích zariadení ani dlhodobý dovolenkový produkt sa nesmú uvádzať na trh ani predávať ako investícia.

Článok 4

Predzmluvné informácie

1.   V primeranom časovom predstihu predtým, ako sa spotrebiteľ zaviaže na základe zmluvy alebo ponuky, poskytne obchodník spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom presné a dostatočné informácie, a to takto:

a)

v prípade zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení: prostredníctvom štandardného informačného formulára uvedeného v prílohe I a informácie uvedené v časti 3 tohto formulára;

b)

v prípade zmluvy o dlhodobom dovolenkovom produkte: prostredníctvom štandardného informačného formulára uvedeného v prílohe II a informácie uvedené v časti 3 tohto formulára;

c)

v prípade zmluvy o ďalšom predaji: prostredníctvom štandardného informačného formulára uvedeného v prílohe III a informácie uvedené v časti 3 tohto formulára;

d)

v prípade zmluvy o výmene: prostredníctvom štandardného informačného formulára uvedeného v prílohe IV a informácie uvedené v časti 3 tohto formulára.

2.   Obchodník poskytuje informácie uvedené v odseku 1 zadarmo a na papieri alebo na inom trvalom nosiči, ktorý je pre spotrebiteľa ľahko dostupný.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby informácie uvedené v odseku 1 boli podľa výberu spotrebiteľa vypracované v jazyku alebo v jednom z jazykov členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo ktorého je štátnym príslušníkom, za predpokladu, že ide o úradný jazyk Spoločenstva.

Článok 5

Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, dlhodobom dovolenkovom produkte, ďalšom predaji a výmene

1.   Členské štáty zabezpečia, aby zmluva bola vypracovaná písomne na papieri alebo na inom trvalom nosiči a v jazyku alebo v jednom z jazykov členského štátu, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko alebo ktorého je štátnym príslušníkom, podľa výberu spotrebiteľa, za predpokladu, že ide o úradný jazyk Spoločenstva.

Členský štát, v ktorom má spotrebiteľ bydlisko, však môže okrem toho požadovať, aby:

a)

sa v každom prípade zmluva spotrebiteľovi poskytla v jazyku alebo jednom z jazykov uvedeného členského štátu za predpokladu, že ide o úradný jazyk Spoločenstva;

b)

v prípade zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení týkajúcej sa jednej konkrétnej nehnuteľnosti obchodník poskytol spotrebiteľovi overený preklad zmluvy v jazyku alebo v jednom z jazykov členského štátu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, za predpokladu, že ide o úradný jazyk Spoločenstva.

Členský štát, na území ktorého vykonáva obchodník predajné činnosti, môže vyžadovať, aby sa zmluva spotrebiteľovi vždy poskytovala v jazyku alebo v jednom z jazykov tohto členského štátu za predpokladu, že ide o úradný jazyk Spoločenstva.

2.   Informácie uvedené v článku 4 ods. 1 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nemenia sa, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak alebo pokiaľ tieto zmeny nevyplývajú z nezvyčajných a nepredvídateľných okolností, ktoré obchodník nemôže ovplyvniť a ktorých dôsledkom nebolo možné predísť ani so všetkou náležitou pozornosťou.

Takéto zmeny sa spotrebiteľovi oznámia na papieri alebo na inom trvalom nosiči, ktorý je pre neho ľahko dostupný, pred uzavretím zmluvy.

V zmluve sa výslovne uvedú všetky takéto zmeny.

3.   Okrem informácií uvedených v článku 4 ods. 1 musí zmluva obsahovať:

a)

totožnosť, miesto usadenia a podpisy každej zo zmluvných strán a

b)

dátum a miesto uzavretia zmluvy.

4.   Pred uzavretím zmluvy obchodník spotrebiteľa výslovne upozorní na právo odstúpiť od zmluvy, na dĺžku lehoty na odstúpenie uvedenú v článku 6 a na zákaz vyberania predbežných platieb počas lehoty na odstúpenie uvedený v článku 9.

Príslušné zmluvné ustanovenia spotrebiteľ podpíše osobitne.

Zmluva musí obsahovať samostatný štandardný formulár na odstúpenie uvedený v prílohe V, ktorého cieľom je uľahčiť uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy podľa článku 6.

5.   Spotrebiteľ dostane kópiu alebo kópie zmluvy v čase jej uzavretia.

Článok 6

Právo na odstúpenie od zmluvy

1.   Okrem opravných prostriedkov, ktoré má spotrebiteľ k dispozícii podľa vnútroštátnych právnych predpisov v prípade porušenia ustanovení tejto smernice, členské štáty zabezpečia, aby mal spotrebiteľ lehotu štrnástich kalendárnych dní na odstúpenie od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, dlhodobom dovolenkovom produkte, ďalšom predaji a výmene, bez uvedenia dôvodu.

2.   Lehota na odstúpenie sa počíta:

a)

odo dňa uzavretia zmluvy alebo akejkoľvek záväznej predbežnej zmluvy alebo

b)

odo dňa, keď spotrebiteľ zmluvu alebo záväznú predbežnú zmluvu dostane, ak je tento deň neskorší ako deň uvedený v písmene a).

3.   Lehota na odstúpenie uplynie:

a)

po jednom roku a štrnástich kalendárnych dňoch odo dňa uvedeného v odseku 2 tohto článku v prípade, ak obchodník nevyplnil štandardný formulár na odstúpenie požadovaný podľa článku 5 ods. 4 a neposkytol ho spotrebiteľovi písomne na papieri alebo na inom trvalom nosiči;

b)

po troch mesiacoch a štrnástich kalendárnych dňoch odo dňa uvedeného v odseku 2 tohto článku v prípade, ak sa informácie uvedené v článku 4 ods. 1 vrátane správneho štandardného informačného formulára uvedeného v prílohách I až IV neposkytli spotrebiteľovi písomne na papieri alebo na inom trvalom nosiči.

Členské štáty navyše v súlade s článkom 15 ustanovia vhodné sankcie, najmä pre prípad, ak ani po skončení lehoty na odstúpenie obchodník neplní informačné požiadavky uvedené v tejto smernici.

4.   Ak obchodník vyplnil osobitný štandardný formulár na odstúpenie požadovaný podľa článku 5 ods. 4 a poskytol ho spotrebiteľovi písomne na papieri alebo inom trvalom nosiči do jedného roka odo dňa uvedeného v odseku 2 tohto článku, lehota na odstúpenie začína plynúť dňom doručenia tohto formulára spotrebiteľovi. Rovnako, ak sa spotrebiteľovi poskytnú písomne na papieri alebo inom trvalom nosiči informácie uvedené v článku 4 ods. 1 vrátane správneho štandardného informačného formulára uvedeného v prílohách I až IV do troch mesiacov odo dňa uvedeného v odseku 2 tohto článku, lehota na odstúpenie začína plynúť dňom, kedy spotrebiteľ tieto informácie dostane.

5.   Ak sa zmluva o výmene ponúkne spotrebiteľovi spolu a súčasne so zmluvou o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, na obe zmluvy sa vzťahuje iba jedna lehota na odstúpenie podľa odseku 1. Lehota na odstúpenie od oboch zmlúv sa počíta podľa ustanovení odseku 2 týkajúcich sa zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení.

Článok 7

Podmienky uplatnenia práva na odstúpenie

Ak má spotrebiteľ v úmysle uplatniť svoje právo na odstúpenie, pred uplynutím príslušnej lehoty oznámi obchodníkovi na papieri alebo inom trvalom nosiči svoje rozhodnutie odstúpiť. Spotrebiteľ môže použiť štandardný formulár na odstúpenie uvedený v prílohe V, ktorý mu obchodník poskytol v súlade s článkom 5 ods. 4. Termín je dodržaný, ak sa oznámenie pošle pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Článok 8

Dôsledky uplatnenia práva na odstúpenie

1.   Uplatnením práva na odstúpenie zo strany spotrebiteľa zaniká záväzok zmluvných strán plniť zmluvu.

2.   Ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie, neznáša žiadne náklady, ani nie je zodpovedný za žiadnu hodnotu zodpovedajúcu službe, ktorá mu bola poskytnutá pred odstúpením od zmluvy.

Článok 9

Predbežná platba

1.   V prípade zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte a o výmene členské štáty zabezpečia zákaz akejkoľvek predbežnej platby, poskytovania záruk, viazania peňazí na účtoch, výslovného uznania dlhu alebo akejkoľvek inej protihodnoty zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej strane pred skončením lehoty na odstúpenie podľa článku 6.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby bola v prípade zmlúv o ďalšom predaji zakázaná akákoľvek predbežná platba, poskytovanie záruk, viazanie peňazí na účtoch, výslovné uznanie dlhu alebo poskytovanie akejkoľvek protihodnoty zo strany spotrebiteľa voči obchodníkovi alebo akejkoľvek tretej strane predtým, ako sa uskutoční samotný predaj alebo ako sa zmluva o ďalšom predaji iným spôsobom ukončí.

Článok 10

Osobitné ustanovenia týkajúce sa zmlúv o dlhodobých dovolenkových produktoch

1.   V prípade zmlúv o dlhodobých dovolenkových produktoch sa platby uskutočňujú podľa splátkového kalendára. Zakazujú sa akékoľvek platby ceny uvedenej v zmluve, ktoré nie sú v súlade so splátkovým kalendárom. Platby vrátane členského poplatku sa rozdelia na rovnako vysoké ročné splátky. Obchodník posiela písomnú žiadosť o platbu na papieri alebo inom trvalom nosiči aspoň štrnásť kalendárnych dní pred každým dátumom splatnosti.

2.   Počnúc druhou splátkou môže spotrebiteľ ukončiť zmluvu bez akýchkoľvek sankcií tým, že to obchodníkovi oznámi do štrnástich kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o zaplatenie príslušnej splátky. Týmto právom nie sú dotknuté práva na ukončovanie zmlúv ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Článok 11

Ukončenie pridružených zmlúv

1.   Členské štáty zabezpečia, že ak spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení alebo o dlhodobom dovolenkovom produkte, sa všetky zmluvy o výmene závislé od príslušnej zmluvy alebo pridružené zmluvy automaticky ukončia bez toho, aby spotrebiteľovi vznikla povinnosť znášať akékoľvek náklady.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (10), ak je cena v plnej miere alebo čiastočne hradená z úveru, ktorý spotrebiteľovi poskytol obchodník alebo tretia strana na základe dojednania medzi treťou stranou a obchodníkom, a spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene, úverová zmluva sa ukončí bez toho, aby spotrebiteľovi vznikla povinnosť znášať akékoľvek náklady.

3.   Členské štáty ustanovia podrobné pravidlá pre ukončovanie takýchto zmlúv.

Článok 12

Záväzný charakter smernice a uplatňovanie v medzinárodných prípadoch

1.   Ak je rozhodným právom zmluvy právo niektorého členského štátu, členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia nemali možnosť zrieknuť sa práv, ktoré im poskytuje táto smernica.

2.   Ak je rozhodným právom zmluvy právo tretej krajiny, spotrebitelia nesmú byť zbavení ochrany, ktorú im zaručuje táto smernica, ako sa vykonáva v členskom štáte príslušného súdu, ak:

sa akákoľvek z dotknutých nehnuteľností nachádza na území členského štátu alebo

v prípade zmluvy, ktorá sa netýka priamo nehnuteľností, obchodník vykonáva obchodnú alebo podnikateľskú činnosť v členskom štáte alebo akýmkoľvek spôsobom smeruje túto činnosť do členského štátu a zmluva patrí do rozsahu pôsobnosti tejto činnosti.

Článok 13

Súdne a administratívne opravné postupy

1.   Členské štáty zabezpečia, aby v záujme spotrebiteľov existovali primerané a účinné prostriedky na zabezpečenie toho, aby obchodníci dodržiavali túto smernicu.

2.   Prostriedky uvedené v odseku 1 zahŕňajú ustanovenia, podľa ktorých má jeden alebo viacero nasledujúcich orgánov určených vnútroštátnym právom právo konať v súlade s vnútroštátnym právom pred súdmi alebo príslušnými správnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov prijatých na vykonávanie tejto smernice:

a)

orgány a subjekty verejnej moci alebo ich zástupcovia;

b)

spotrebiteľské organizácie, ktoré majú oprávnený záujem na ochrane spotrebiteľov;

c)

profesijné organizácie, ktoré majú právny záujem takto konať.

Článok 14

Informácie pre spotrebiteľov a mimosúdne opravné prostriedky

1.   Členské štáty prijmú primerané opatrenia na informovanie spotrebiteľov o vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa transponuje táto smernica, a v prípade potreby vyzvú obchodníkov a držiteľov kódexov, aby informovali spotrebiteľov o svojich kódexoch správania.

Komisia podnecuje k tomu, aby sa na úrovni Spoločenstva a v súlade s jeho právom vypracovávali kódexy správania zamerané na uľahčovanie vykonávania tejto smernice, najmä profesijnými subjektmi, organizáciami a združeniami. Takisto podnecuje obchodníkov a ich odvetvové organizácie k tomu, aby spotrebiteľov informovali o všetkých takýchto kódexoch správania, a to prípadne aj prostredníctvom osobitného označovania.

2.   Členské štáty podnecujú vytváranie alebo rozvoj primeraných a účinných postupov mimosúdneho riešenia sťažností a mimosúdnych postupov urovnávania spotrebiteľských sporov podľa tejto smernice a vo vhodných prípadoch podnecujú obchodníkov a ich odvetvové organizácie k tomu, aby spotrebiteľov informovali o dostupnosti takýchto postupov.

Článok 15

Sankcie

1.   Členské štáty ustanovia primerané sankcie pre prípad, že obchodník nedodržiava vnútroštátne právne predpisy prijaté podľa tejto smernice.

2.   Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 16

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 23. februára 2011. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 23. februára 2011.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 17

Preskúmanie

Komisia preskúma túto smernicu a podá o tom správu Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 23. februára 2014.

V prípade potreby vypracuje ďalšie návrhy s cieľom prispôsobiť ju vývoju v príslušnej oblasti.

Komisia môže od členských štátov a vnútroštátnych regulačných orgánov žiadať informácie.

Článok 18

Zrušenie

Smernica 94/47/ES sa zrušuje.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 20

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 14. januára 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 16.2.2008, s. 27.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 22. októbra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. decembra 2008.

(3)  Ú. v. ES L 280, 29.10.1994, s. 83.

(4)  Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59.

(5)  Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.

(6)  Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.

(7)  Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.

(8)  Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 133, 22.5.2008, s. 66.


PRÍLOHA I

ŠTANDARDNÝ INFORMAČNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVY O ČASOVO VYMEDZENOM UŽÍVANÍ UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ:

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

ŠTANDARDNÝ INFORMAČNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVY O DLHODOBÝCH DOVOLENKOVÝCH PRODUKTOCH

Image

Image


PRÍLOHA III

ŠTANDARDNÝ INFORMAČNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVY O ĎALŠOM PREDAJI

Image

Image


PRÍLOHA IV

ŠTANDARDNÝ INFORMAČNÝ FORMULÁR PRE ZMLUVY O VÝMENE:

Image

Image


PRÍLOHA V

SAMOSTATNÝ ŠTANDARDNÝ FORMULÁR NA UĽAHČENIE UPLATNENIA PRÁVA NA ODSTÚPENIE

Image


PRÍLOHA VI

TABUĽKA ZHODY MEDZI USTANOVENIAMI TEJTO SMERNICE A SMERNICE 94/47/ES

Smernica 94/47/ES

Táto smernica

článok 1 prvý odsek

článok 1 ods. 1 a článok 1 ods. 2 prvý pododsek

článok 1 druhý odsek

článok 1 tretí odsek

článok 1 ods. 2 druhý pododsek

článok 2 prvá zarážka

článok 2 ods. 1 písm. a)

článok 2 ods. 1 písm. b) (nové)

článok 2 ods. 1 písm. c) (nové)

článok 2 ods. 1 písm. d) (nové)

článok 2 druhá zarážka

článok 2 tretia zarážka

článok 2 ods. 1 písm. e)

článok 2 štvrtá zarážka

článok 2 ods. 1 písm. f)

článok 2 ods. 1 písm. g) (nové)

článok 2 ods. 1 písm. h) (nové)

článok 2 ods. 1 písm. i) (nové)

článok 2 ods. 1 písm. j) (nové)

článok 2 ods. 2 (nové)

článok 3 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 2 (nové)

článok 3 ods. 3 (nové)

článok 3 ods. 4 (nové)

článok 4 prvá zarážka

článok 5 ods. 1 prvý pododsek a článok 5 ods. 2 prvý pododsek

článok 4 druhá zarážka

článok 4 ods. 3 a článok 5 ods. 1

článok 4 ods. 2 (nové)

článok 5 ods. 4 (nové)

článok 5 ods. 5 (nové)

článok 5 ods. 1 úvodná veta

článok 6 ods. 1

článok 5 ods. 1 prvá zarážka

článok 6 ods. 1 a článok 6 ods. 2

článok 5 ods. 1 druhá zarážka

článok 6 ods. 3 a článok 6 ods. 4

článok 5 ods. 1 tretia zarážka

článok 6 ods. 3

článok 6 ods. 5 (nové)

článok 5 ods. 2

článok 7

článok 8 ods. 1 (nové)

článok 5 ods. 3

článok 8 ods. 2

článok 5 ods. 4

článok 8 ods. 2

článok 6

článok 9 ods. 1

článok 9 ods. 2 (nové)

článok 10 ods. 1 (nové)

článok 10 ods. 2 (nové)

článok 11 ods. 1 (nové)

článok 7 prvý odsek

článok 11 ods. 2

článok 7 druhý odsek

článok 11 ods. 3

článok 8

článok 12 ods. 1

článok 9

článok 12 ods. 2

článok 10

články 13 a 15

článok 11

článok 14 ods. 1 (nové)

článok 14 ods. 2 (nové)

článok 12

článok 16

článok 17 (nové)

článok 18 (nové)

článok 19 (nové)

článok 13

článok 20

príloha

príloha I

príloha písm. a)

článok 5 ods. 3 písm. a) a príloha I časť 1 prvá kolónka

príloha písm. b)

príloha I časť 1 tretia kolónka a príloha I časť 3 bod 1 prvá zarážka

príloha písm. c)

príloha I časť 1 druhá kolónka a príloha I časť 3 bod 2 prvá zarážka

príloha písm. d) bod 1

príloha I časť 3 bod 3 prvá zarážka

príloha písm. d) bod 2

príloha I časť 1 štvrtá kolónka a príloha I časť 3 bod 3 druhá zarážka

príloha písm. d) bod 3

príloha I časť 3 bod 3 tretia zarážka

príloha písm. d) bod 4

príloha I časť 3 bod 3 prvá zarážka

príloha písmo d) bod 5

príloha I časť 3 bod 3 štvrtá zarážka

príloha písm. e)

príloha I časť 1 šiesta kolónka a príloha I časť 3 bod 2 druhá zarážka

príloha písm. f)

príloha I časť 1 šiesta kolónka a príloha I časť 3 bod 2 tretia zarážka

príloha písm. g)

príloha I časť 3 bod 6 prvá zarážka

príloha písm. h)

príloha I časť 1 štvrtá kolónka

príloha písm. i)

príloha I časť 1 piata a šiesta kolónka a príloha I časť 3 bod 4 prvá zarážka

príloha písm. j)

príloha I časť 2 tretia zarážka

príloha písm. k)

príloha I časť 2 siedma kolónka a príloha I časť 3 bod 6 druhá zarážka

príloha písm. l)

príloha I časť 2 prvá a tretia zarážka, príloha I časť 3 bod 5 prvá zarážka a príloha V (nové)

príloha písm. m)

článok 5 ods. 3 písm. b)

príloha I časť 1 ôsma kolónka (nové)

príloha I časť 2 druhá zarážka (nové)

príloha I časť 2 štvrtá zarážka (nové)

príloha I časť 3 bod 1 druhá zarážka (nové)

príloha I časť 3 bod 4 druhá zarážka (nové)

príloha I časť 3 bod 5 druhá zarážka (nové)

príloha I časť 3 bod 6 tretia zarážka (nové)

príloha I časť 3 bod 6 štvrtá zarážka (nové)

prílohy II až V (nové)


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

3.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/31


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 27. januára 2009

o vyrovnaní účtov platobných agentúr Estónska, ktoré sa týkajú výdavkov v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2007

[oznámené pod číslom K(2009) 150]

(Iba estónske znenie je autentické)

(2009/85/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho články 30 a 39,

po porade s Výborom poľnohospodárskych fondov,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2008/395/ES (2) sa za rozpočtový rok 2007 vyrovnali účty všetkých platobných agentúr okrem estónskej platobnej agentúry PRIA a maltskej platobnej agentúry MRAE.

(2)

Vzhľadom na doručenie nových informácií a dodatočné kontroly môže Komisia v súčasnosti rozhodnúť o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti výdavkov v súvislosti s opatreniami na rozvoj vidieka, ktoré predložila estónska platobná agentúra PRIA.

(3)

V súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 týmto rozhodnutím nie sú dotknuté rozhodnutia následne prijaté Komisiou, ktorými sa z financovania Spoločenstva vylučujú výdavky, ktoré neboli vynaložené v súlade s pravidlami Spoločenstva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účty estónskej platobnej agentúry PRIA, ktoré sa týkajú výdavkov v oblasti opatrení na rozvoj vidieka financovaných Európskym poľnohospodárskym a záručným fondom (EPZF) za rozpočtový rok 2007 sa týmto vyrovnávajú.

Sumy, ktoré sú vymáhateľné od členského štátu alebo splatné členskému štátu v súlade s týmto rozhodnutím v oblasti opatrení na rozvoj vidieka uplatniteľných v Estónsku, sa stanovujú v prílohe I a prílohe II.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Estónskej republike.

V Bruseli 27. januára 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 29.5.2008, s. 25.


PRÍLOHA I

VYROVNANIE ÚČTOV PLATOBNÝCH AGENTÚR

ROZPOČTOVÝ ROK 2007 – VÝDAVKY EPZF NA ROZVOJ VIDIEKA V NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

SUMA, KTORÁ SA MÁ OD ČLENSKÉHO ŠTÁTU VYMÔCŤ ALEBO KTORÁ SA MU MÁ VYPLATIŤ

ČŠ

 

2007 – Výdavky platobných agentúr, ktorých účty sú

Spolu a + b

Zníženia

Spolu

Čiastkové platby vyplatené členskému štátu v rozpočtovom roku

Suma, ktorá sa má od členského štátu vymôcť (–) alebo sa mu má vyplatiť (+) (1)

vyrovnané

vylúčené

= výdavky nahlásené v ročnom výkaze

= súčet čiastkových platieb vyplatených členskému štátu v rozpočtovom roku

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

EE

EUR

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

36 236 291,00

4 483 902,48


(1)  Keďže platby dosiahli 95 % finančného plánu, zostatok sa EE vyrovná počas uzatvárania programu.


PRÍLOHA II

VYROVNANIE VÝDAVKOV EPZF PODĽA OPATRENÍ NA ROZVOJ VIDIEKA ZA ROK 2007 V NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

ROZDIELY MEDZI ROČNÝMI ÚČTAMI A VÝKAZMI VÝDAVKOV

ČŠ

č.

Opatrenie

Výdavky v roku 2007

Príloha I stĺpec a

Zníženia

Príloha I stĺpec d

Schválená suma v roku 2007

Príloha I stĺpec e

EE

č.

Opatrenie

i

ii

iii = i + ii

 

1

Podpora investícií do riadenia živočíšneho odpadu

6 551 632,40

0,00

6 551 632,40

 

2

Podpora zlepšovania a rozvoja

20 321 752,46

0,00

20 321 752,46

 

3

Podpora zakladania združení výrobcov

101 134,83

0,00

101 134,83

 

4

Podpora odborného vzdelávania poľnohospodárov

2 566 539,21

0,00

2 566 539,21

 

5

Technické a poradenské služby poľnohospodárom

6 225 307,60

0,00

6 225 307,60

 

6

Predčasný odchod do dôchodku

4 021 137,22

0,00

4 021 137,22

 

7

Podpora začatia činností mladých poľnohospodárov

932 689,76

0,00

932 689,76

 

8

Dodržiavanie noriem EÚ

0,00

0,00

0,00

 

9

Prijatie agroenvironmentálnych opatrení

0,00

0,00

0,00

 

10

Agroenvironmentálne akcie na ochranu prírodných hodnôt

0,00

0,00

0,00

 

11

Zalesňovanie

0,00

0,00

0,00

 

12

Zlepšovanie infraštruktúry pre rozvoj chovu hosp. zvierat

0,00

0,00

0,00

 

13

Znevýhodnené oblasti

0,00

0,00

0,00

 

14

Podpora systémov kvality

0,00

0,00

0,00

 

15

Podpora tradičného spracovania v malom rozsahu

0,00

0,00

0,00

 

16

Ochrana poľnohospodárskej a tradičnej krajiny

0,00

0,00

0,00

 

17

Ochrana pred lesnými požiarmi a inými prírodnými katastrofami

0,00

0,00

0,00

 

18

Zalesňovanie nepoľnohospodárskej pôdy

0,00

0,00

0,00

 

19

Zlepšenie postupov zberu úrody

0,00

0,00

0,00

 

20

Technická podpora implementácie, monitorovanie

0,00

0,00

0,00

 

21

Technická podpora spoločných iniciatív na miestnej úrovni

0,00

0,00

0,00

Spolu

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48


3.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/35


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. januára 2009

o vyrovnaní účtov určitých platobných agentúr v Belgicku, Nemecku a Rakúsku, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2007

[oznámené pod číslom K(2009) 420]

(Iba nemecké, holandské a francúzske znenie je autentické)

(2009/86/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho články 30 a 33,

po porade s Výborom poľnohospodárskych fondov,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2008/397ES (2) sa za rozpočtový rok 2007 vyrovnali účty všetkých platobných agentúr okrem rakúskej platobnej agentúry AMA, belgických platobných agentúr ALV a Région wallonne, nemeckých platobných agentúr Baden-Württemberg a Bayern, gréckej platobnej agentúry OPEKEPE, fínskej platobnej agentúry MAVI a portugalskej platobnej agentúry IFAP.

(2)

Vzhľadom na doručenie nových informácií a dodatočné kontroly môže Komisia v súčasnosti rozhodnúť o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtov financovaných Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktoré predložila rakúska platobná agentúra AMA, belgické platobné agentúry ALV a Région wallonne a nemecké platobné agentúry Baden-Württemberg a Bayern.

(3)

V súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 týmto rozhodnutím nie sú dotknuté rozhodnutia následne prijaté Komisiou, ktorými sa z financovania Spoločenstva vylučujú výdavky, ktoré neboli vynaložené v súlade s pravidlami Spoločenstva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účty platobných agentúr rakúskej platobnej agentúry AMA, belgických platobných agentúr ALV a Région wallonne a nemeckých platobných agentúr Baden-Württemberg a Bayern, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV) za rozpočtový rok 2007, sa týmto vyrovnávajú.

Sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého členského štátu alebo splatné každému členskému štátu v rámci každého programu na rozvoj vidieka podľa tohto rozhodnutia, vrátane súm vyplývajúcich z uplatňovania článku 33 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1290/2005, sa stanovujú v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Belgickému kráľovstvu, Nemeckej spolkovej republike a Rakúskej republike.

V Bruseli 28. januára 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 29.5.2008, s. 40.


PRÍLOHA

VYROVNANIE VYLÚČENÝCH VÝDAVKOV EPFRV V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA A OPATRENIE NA ROZPOČTOVÝ ROK 2007

SUMA NA PROGRAM, KTORÁ SA MÁ VYMÔCŤ OD ČLENSKÉHO ŠTÁTU ALEBO SA MU MÁ VYPLATIŤ

V EUR

CCI: program/opatrenie

Výdavky v roku 2007

Opravy

Spolu

Opätovne nepoužiteľné sumy

Prijatá suma vyrovnaná za rozpočtový rok 2007

Predbežné platby uhradené členskému štátu za rozpočtový rok

Suma, ktorá sa má od členského štátu vymôcť (–) alebo sa mu má vyplatiť (+) v ďalšom vyhlásení

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

3 158 372,63

0,00

112

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

3 908 233,15

0,00

121

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

9 235 304,14

0,00

122

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

3 294 281,45

0,00

123

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

2 191 695,41

0,00

125

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

5 401 861,15

0,00

211

298 848,34

0,00

298 848,34

0,00

298 848,34

298 848,34

0,00

212

131 066,58

0,00

131 066,58

0,00

131 066,58

131 066,58

0,00

214

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

37 084 625,03

0,00

221

149 747,87

0,00

149 747,87

0,00

149 747,87

149 747,87

0,00

226

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

2 085 551,36

0,00

311

827 659,84

0,00

827 659,84

0,00

827 659,84

827 659,84

0,00

321

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

6 898 491,47

0,00

322

223 025,38

0,00

223 025,38

0,00

223 025,38

223 025,38

0,00

323

934 078,97

0,00

934 078,97

0,00

934 078,97

934 078,97

0,00

511

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

3 663 758,63

0,00

Spolu

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

79 486 601,40

0,00

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

1 301 988,20

0,00

112

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

2 273 234,86

0,05

114

209 790,00

0,00

209 790,00

0,00

209 790,00

209 790,00

0,00

121

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

11 929 554,14

3,31

123

35 905,58

0,00

35 905,58

0,00

35 905,58

35 905,58

0,00

213

311 355,00

0,00

311 355,00

0,00

311 355,00

311 355,00

0,00

214

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

8 017 670,58

17,00

221

186 511,63

0,00

186 511,63

0,00

186 511,63

186 511,40

0,23

227

34 254,60

0,00

34 254,60

0,00

34 254,60

34 254,60

0,00

311

355 114,08

0,00

355 114,08

0,00

355 114,08

355 113,99

0,09

511

23 346,27

0,00

23 346,27

0,00

23 346,27

23 346,26

0,01

Spolu

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

24 678 724,61

20,69

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

568 902,71

0,00

568 902,71

0,00

568 902,71

568 902,30

0,41

121

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

1 001 345,70

1,70

214

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

12 388 595,00

–1,02

511

9 099,20

0,00

9 099,20

0,00

9 099,20

9 099,00

0,20

Spolu

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

13 967 942,00

1,29

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

123

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

1 125 569,50

0,00

212

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

1 828 100,21

0,00

214

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

47 585 258,80

0,00

225

202 164,16

0,00

202 164,16

0,00

202 164,16

202 164,16

0,00

313

397 179,32

0,00

397 179,32

0,00

397 179,32

397 179,32

0,00

323

175 079,31

0,00

175 079,31

0,00

175 079,31

175 079,31

0,00

331

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

341

454 059,46

0,00

454 059,46

0,00

454 059,46

454 059,46

0,00

511

1 268,10

0,00

1 268,10

0,00

1 268,10

1 268,10

0,00

Spolu

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

51 783 678,86

0,00

DE: 2007DE06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

10 354 885,93

0,00

211

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

12 533 554,12

0,00

212

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

43 732 465,69

0,00

214

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

74 414 645,47

0,00

221

716 592,00

0,00

716 592,00

0,00

716 592,00

716 592,00

0,00

225

120 299,00

0,00

120 299,00

0,00

120 299,00

120 299,00

0,00

227

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

1 512 681,00

0,00

322

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

13 601 799,43

0,00

323

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

1 933 637,50

0,00

511

106 380,88

0,00

106 380,88

0,00

106 380,88

106 380,88

0,00

Spolu

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

159 026 941,02

0,00


3.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/38


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. januára 2009

o vyrovnaní účtov určitých platobných agentúr v Estónsku, Holandsku a Portugalsku, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2007

[oznámené pod číslom K(2009) 414]

(Iba estónske, holandské a portugalské znenie je autentické)

(2009/87/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (1), a najmä na jeho články 30 a 32,

po porade s Výborom poľnohospodárskych fondov,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2008/396/ES (2) sa za rozpočtový rok 2007 vyrovnali účty všetkých platobných agentúr okrem platobnej agentúry PRIA v Estónsku, platobnej agentúry OPEKEPE v Grécku, platobnej agentúry MAVI vo Fínsku, platobnej agentúry ARBEA v Taliansku, platobnej agentúry MRAE na Malte, platobnej agentúry Dienst Regelingen v Holandsku a platobných agentúr IFADAP, INGA a IFAP v Portugalsku.

(2)

Vzhľadom na doručenie nových údajov a dodatočné kontroly môže Komisia v súčasnosti rozhodnúť o úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtov, ktoré predložila estónska platobná agentúra PRIA, holandská platobná agentúra Dienst Regelingen a portugalská platobná agentúra INGA.

(3)

V článku 10 ods. 2 prvom pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (3), sa ustanovuje, že sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého členského štátu alebo splatné každému členskému štátu v súlade s rozhodnutím o vyrovnaní účtov, ktoré sa uvádza v článku 10 ods. 1 prvom pododseku uvedeného nariadenia, sa určia odpočítaním záloh, ktoré sa vyplatili počas príslušného rozpočtového roku, t. j. počas roku 2007, z výdavkov uznaných pre daný rok v súlade s odsekom 1. Takéto sumy sa odpočítajú alebo pripočítajú k zálohám na výdavky z druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa prijalo rozhodnutie o vyrovnaní účtov.

(4)

Podľa článku 32 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005, pokiaľ sa vymáhanie na základe nezrovnalostí nevykonalo v lehote štyroch rokov od dátumu prvého správneho alebo súdneho zistenia alebo ôsmich rokov, ak je vymáhanie predmetom konania pred vnútroštátnymi súdmi, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania na základe takýchto nezrovnalostí znáša vo výške 50 % daný členský štát a vo výške 50 % rozpočet Spoločenstva. Podľa článku 32 ods. 3 uvedeného nariadenia sú členské štáty povinné odovzdať Komisii spolu s ročnou účtovnou závierkou aj súhrnnú správu o vymáhacích konaniach začatých na základe nezrovnalostí. Podrobné pravidlá uplatňovania povinnosti členských štátov podávať správu o sumách, ktoré sa majú vymáhať, sa ustanovujú v nariadení (ES) č. 885/2006. V prílohe III k uvedenému nariadeniu sa uvádzajú vzorové tabuľky 1 a 2, ktoré musia členské štáty poskytnúť v roku 2008. Na základe tabuliek vyplnených členskými štátmi by Komisia mala rozhodnúť o finančných dôsledkoch, pokiaľ sa vymáhanie na základe nezrovnalostí nevykonalo v lehote štyroch, respektíve ôsmich rokov. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté budúce rozhodnutia o zhode podľa článku 32 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

(5)

Podľa článku 32 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1290/2005 môžu členské štáty rozhodnúť, že nebudú pokračovať vo vymáhaní. Toto rozhodnutie sa môže prijať iba v prípade, že súhrn vzniknutých a predpokladaných nákladov na vymáhanie je vyšší ako vymáhaná čiastka alebo vymáhanie je nemožné z dôvodu platobnej neschopnosti dlžníka alebo osôb právne zodpovedných za nezrovnalosť, zistenej a uznanej v súlade s vnútroštátnym právom. Ak sa takéto rozhodnutie prijalo do štyroch rokov od prvého správneho alebo súdneho zistenia alebo ôsmich rokov, ak je vymáhanie predmetom konania pred vnútroštátnymi súdmi, finančné dôsledky nevykonaného vymáhania by mal znášať rozpočet Spoločenstva vo výške 100 %. V súhrnnej správe uvedenej v článku 32 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uvádzajú sumy, v prípade ktorých sa členské štáty rozhodli nepokračovať vo vymáhaní, a dôvody takéhoto rozhodnutia. Tieto sumy sa neúčtujú príslušným členským štátom, a preto sa majú uhradiť z rozpočtu Spoločenstva. Týmto rozhodnutím nie sú dotknuté budúce rozhodnutia o zhode podľa článku 32 ods. 8 uvedeného nariadenia.

(6)

Pri vyrovnávaní účtov dotknutých platobných agentúr musí Komisia zohľadniť sumy, ktoré sa už dotknutým členským štátom zrazili na základe rozhodnutia 2008/396/ES.

(7)

V súlade s článkom 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 nie sú týmto rozhodnutím dotknuté rozhodnutia, ktoré Komisia prijala následne a ktorými sa z financovania Spoločenstva vylučujú výdavky nevynaložené v súlade s pravidlami Spoločenstva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Účty estónskej platobnej agentúry PRIA, holandskej platobnej agentúry Dienst Regelingen a portugalskej platobnej agentúry INGA, ktoré sa týkajú výdavkov financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF), pokiaľ ide o rozpočtový rok 2007, sa týmto vyrovnávajú.

Sumy, ktoré sú vymáhateľné od každého dotknutého členského štátu alebo splatné každému dotknutému členskému štátu podľa tohto rozhodnutia, vrátane súm vyplývajúcich z uplatňovania článku 32 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1290/2005, sa stanovujú v prílohe.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Estónskej republike, Holandskému kráľovstvu a Portugalskej republike.

V Bruseli 29. januára 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 29.5.2008, s. 33.

(3)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 90.


PRÍLOHA

VYROVNANIE ÚČTOV PLATOBNÝCH AGENTÚR

ROZPOČTOVÝ ROK 2007

SUMA, KTORÁ SA MÁ OD ČLENSKÉHO ŠTÁTU VYMÔCŤ ALEBO SA MU MÁ VRÁTIŤ

Poznámka: Nomenclatura 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

ČŠ

 

2007 – Výdavky/Pripísané príjmy platobných agentúr, ktorých účty sú

Spolu a + b

Zníženie a pozastavenie platieb za celý finančný rok (1)

Zníženia podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 1290/2005

Celková suma vrátane znížení a pozastavení

Platby uskutočnené v prospech členského štátu za rozpočtový rok (2)

Suma, ktorá sa má od členského štátu vymôcť (–) alebo ktorá sa mu má vyplatiť (+)

Suma vymožená od členského štátu (–) alebo vyplatená členskému štátu (+) podľa rozhodnutia 2008/396/ES

Suma, ktorá sa má od členského štátu vymôcť (–) alebo ktorá sa mu má vyplatiť (+) podľa tohto rozhodnutia (3)

vyrovnané

vylúčené

= výdavky/pripísané príjmy nahlásené v ročnom výkaze

= celková výška výdavkov/pripísaných príjmov v mesačných výkazoch

 

 

a = xxxxx – A (stĺpec i)

b = xxxxx – A (stĺpec h)

c = a + b

d = xxxxx – C1 (stĺpec e)

e = xxxxx – ART32

f = c + d + e

g

h = f – g

i

j = h – i

EE

EEK

48 756 155,26

0,00

48 756 155,26

0,00

0,00

48 756 155,26

43 218 699,70

5 537 455,56

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

35 127 040,45

0,00

35 127 040,45

0,00

0,00

35 127 040,45

35 126 777,91

262,54

0,00

262,54

NL

EUR

1 013 075 985,35

0,00

1 013 075 985,35

– 197 851,62

–99 891,82

1 012 778 241,91

1 014 343 940,20

–1 565 698,29

0,00

–1 565 698,29

PT

EUR

528 151 439,51

189 388 757,34

717 540 196,85

–35 399,52

0,00

717 504 797,33

717 209 444,82

295 352,51

0,00

295 352,51


ČŠ

 

Výdavky (4)

Pripísané príjmy (4)

Fond na cukor

Článok 32 (= e)

Spolu (= j)

Výdavky (5)

Pripísané príjmy (5)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

EE

EEK

5 537 455,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

262,54

0,00

0,00

0,00

0,00

262,54

NL

EUR

163 611,00

–1 629 417,47

0,00

0,00

–99 891,82

–1 565 698,29

PT

EUR

295 352,51

0,00

0,00

0,00

0,00

295 352,51


(1)  Pokiaľ ide o NL, tento členský štát už zaúčtoval zníženia vykonané z titulu „iných znížení“ (–1 338,54 EUR). Zníženia a pozastavenia platieb sú tie, ktoré sa zohľadnili v platobnom systéme a ku ktorým sa pripočítavajú najmä opravy za nedodržanie platobných termínov stanovených v auguste, septembri a októbri 2007.

(2)  Platby uskutočnené v EUR sú členené podľa meny výkazov. V prípade EE sa celkové výdavky delia na dve časti, jedna v EUR a druhá v príslušnej štátnej mene [článok 2 nariadenia Komisie (ES) č. 883/2006].

(3)  Pri výpočte sumy, ktorá sa má vymôcť od členského štátu alebo sa má členskému štátu vyplatiť, sa zohľadňuje celková suma ročného výkazu vyrovnaných výdavkov (stĺpec a) alebo celková suma mesačných výkazov vylúčených výdavkov (stĺpec b). Platný výmenný kurz: článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2006.

(4)  Ak by časť „pripísané príjmy“ bola v prospech členského štátu, musí sa vykázať v položke 05 07 01 06.

(5)  Ak by časť „pripísané príjmy“ fondu na cukor bola v prospech členského štátu, musí sa vykázať v položke 05 02 16 02.

Poznámka: Nomenclatura 2009: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

3.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/41


ROZHODNUTIE RADY 2009/88/SZBP

z 22. decembra 2008

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Džibutskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Džibutskej republike v rámci vojenskej operácie Európskej únie Atalanta

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Dňa 15. mája 2008 Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) prijala rezolúciu č. 1814 (2008), v ktorej štáty a regionálne organizácie vyzýva, aby podnikli kroky na ochranu plavidiel, ktoré prepravujú a dodávajú humanitárnu pomoc Somálsku a vykonávajú činnosti schválené Organizáciou Spojených národov.

(2)

Dňa 2. júna 2008 BR OSN prijala rezolúciu č. 1816 (2008), v ktorej sa štáty spolupracujúce s dočasnou federálnou vládou Somálska na obdobie šiestich mesiacov odo dňa prijatia tejto rezolúcie oprávňujú vstúpiť do pobrežných vôd Somálska a využiť všetky potrebné prostriedky s cieľom zabrániť pirátskym činom a ozbrojeným lúpežiam na mori, a to v súlade s príslušným medzinárodným právom. Tieto ustanovenia sa v rezolúcii BR OSN č. 1846 (2008) prijatej 2. decembra 2008 predĺžili o ďalšie obdobie 12 mesiacov.

(3)

Dňa 10. novembra 2008 Rada prijala jednotnú akciu 2008/851/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odrádzania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (1) (operácia „Atalanta“).

(4)

V článku 11 uvedenej jednotnej akcie sa ustanovuje, že postavenie ozbrojených síl pod vedením Európskej únie, ktoré sú nasadené alebo prítomné na pevninskom území tretích štátov alebo operujú v pobrežných vodách tretích štátov alebo v ich vnútorných vodách, a ich personálu sa dohodne v súlade s postupom stanoveným v článku 24 zmluvy. Vláda Džibutskej republiky listom z 1. decembra 2008 adresovaným generálnemu tajomníkovi/vysokému predstaviteľovi oznámila svoj súhlas s nasadením európskych ozbrojených síl na svojom území a svoj úmysel uzavrieť na tento účel dohodu o štatúte ozbrojených síl.

(5)

Predsedníctvo, ktorému pomáha generálny tajomník/vysoký predstaviteľ, na základe poverenia udeleného Radou 18. septembra 2007 v súlade s článkom 24 zmluvy dojednalo dohodu medzi Európskou úniou a Džibutskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Džibutskej republike.

(6)

Dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskou úniou a Džibutskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Džibutskej republike v rámci vojenskej operácie Európskej únie Atalanta sa týmto v mene Európskej únie schvaľuje.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu s cieľom zaviazať Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. decembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 33.


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a Džibutskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Džibutskej republike v rámci vojenskej operácie Európskej únie Atalanta

EURÓPSKA ÚNIA (EÚ)

na jednej strane a

DŽIBUTSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „hostiteľský štát“,

na strane druhej,

spolu ďalej len „strany“,

znepokojené novou vlnou pirátskych činov a ozbrojených lúpeží namierených proti plavidlám prepravujúcim humanitárnu pomoc a plavidlám plaviacim sa popri pobreží Somálska,

BERÚC DO ÚVAHY:

rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 1814 (2008), č. 1838 (2008) a č. 1846 (2008),

list Džibutskej republiky z 1. decembra 2008, v ktorom Džibutsko predovšetkým akceptuje prítomnosť zložiek námorných síl EÚ na svojom území,

jednotnú akciu Rady Európskej únie 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odrádzania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (operácia „Atalanta“),

fakt, že táto dohoda neovplyvní práva a povinnosti strán podľa medzinárodných dohôd a iných nástrojov, ktorými sa zriaďujú medzinárodné súdy a tribunály, vrátane štatútu Medzinárodného trestného súdu,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a vymedzenia pojmov

1.   Táto dohoda sa vzťahuje na ozbrojené sily pod vedením Európskej únie a ich personál.

2.   Táto dohoda sa uplatňuje len na území hostiteľského štátu vrátane jeho vnútorných vôd a pobrežných morí a vzdušného priestoru.

3.   Na účely tejto dohody:

a)

„ozbrojené sily pod vedením Európskej únie“ (EUNAVFOR) sú vojenský hlavný štáb EÚ a národné kontingenty, ktoré prispievajú k operácii, ich plavidlá, lietadlá, vybavenie a dopravné prostriedky;

b)

„operácia“ je príprava, zriadenie, výkon a podpora vojenskej misie na základe mandátu udeleného v rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN č. 1814 (2008) a č. 1816 (2008), ako aj vo všetkých nadväzujúcich príslušných rezolúciách Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a Dohovore OSN o morskom práve, ktorý bol podpísaný 10. decembra 1982;

c)

„veliteľ operácie“ je veliteľ operácie;

d)

„veliteľ ozbrojených síl EÚ“ je veliteľ na mieste operácie;

e)

„vojenský hlavný štáb EÚ“ je vojenský hlavný štáb podliehajúci vojenským veliteľom EÚ, ktorí vykonávajú vojenské velenie alebo kontrolu operácie, a jeho zložky bez ohľadu na ich sídlo;

f)

„národné kontingenty“ sú jednotky, plavidlá, lietadlá a zložky patriace členským štátom Európskej únie a iným štátom, ktoré sa zúčastňujú na operácii, a to predovšetkým jednotky vyčlenené na ochranu a vojenské zložky na palube obchodných lodí;

g)

„personál EUNAVFOR-u“ je civilný a vojenský personál pridelený EUNAVFOR-u, ako aj personál nasadený na účely prípravy operácie, príslušníci polície sprevádzajúci osoby zatknuté EUNAVFOR-om a personál vykonávajúci misiu pre vysielajúci štát alebo inštitúciu EÚ v rámci operácie, nachádzajúci sa na území hostiteľského štátu, pokiaľ nie je v tejto dohode ustanovené inak, s výnimkou personálu zamestnaného miestne a personálu zamestnaného medzinárodnými obchodnými zmluvnými dodávateľmi;

h)

„personál zamestnaný miestne“ je personál pozostávajúci zo štátnych príslušníkov alebo osôb s trvalým bydliskom v hostiteľskom štáte;

i)

„zariadenia“ sú všetky priestory, ubytovanie a pozemok potrebný pre EUNAVFOR a jeho personál;

j)

„vysielajúci štát“ je štát poskytujúci EUNAVFOR-u národný kontingent;

k)

„vody“ sú vnútorné vody a pobrežné moria hostiteľského štátu, ako aj vzdušný priestor nad týmito vodami;

l)

„úradná korešpondencia“ je všetka korešpondencia týkajúca sa operácie a jej funkcií.

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

1.   EUNAVFOR a personál EUNAVFOR-u dodržiava zákony a predpisy hostiteľského štátu a zdrží sa konania alebo činnosti, ktorá sa nezlučuje s cieľmi operácie.

2.   EUNAVFOR v predstihu a pravidelne informuje vládu hostiteľského štátu o počte členov svojho personálu, ktorý prechádza cez územie hostiteľského štátu alebo ktorý je na tomto území prítomný, ako aj o totožnosti plavidiel, lietadiel a jednotiek operujúcich vo vodách hostiteľského štátu alebo plávajúcich do jeho prístavov.

Článok 3

Identifikácia

1.   Personál EUNAVFOR-u prítomný na pevninskom území hostiteľského štátu musí mať neustále pri sebe pas alebo vojenský preukaz totožnosti.

2.   Vozidlá, lietadlá, plavidlá a iné dopravné prostriedky EUNAVFOR-u sa označia identifikačným označením EUNAVFOR-u a/alebo jeho poznávacími značkami, s ktorými sú príslušné orgány hostiteľského štátu oboznámené vopred.

3.   EUNAVFOR má právo na vyvesenie vlajky Európskej únie a označenia, ako napr. vojenské insígnie, hodnosti a oficiálne znaky, na svojich zariadeniach, vozidlách a iných dopravných prostriedkoch. Uniformy personálu EUNAVFOR-u sú zreteľne označené znakom EUNAVFOR-u. Národné vlajky alebo insígnie národných kontingentov tvoriacich súčasť operácie môžu byť vyvesené na zariadeniach EUNAVFOR-u alebo umiestnené na vozidlách a iných dopravných prostriedkoch a uniformách EUNAVFOR-u na základe rozhodnutia veliteľa ozbrojených síl EÚ.

Článok 4

Prekračovanie hraníc a pohyb na území hostiteľského štátu

1.   Personál EUNAVFOR-u vstupuje na územie hostiteľského štátu len na základe predloženia platného pasu a pri prvom vstupe na základe individuálneho alebo kolektívneho rozkazu, ktorý vydal EUNAVFOR; táto druhá podmienka sa netýka posádok plavidiel a lietadiel EUNAVFOR-u. Pri vstupe na územie hostiteľského štátu, pri výstupe z tohto územia alebo na tomto území je personál oslobodený od kontrol súvisiacich s prisťahovaleckými postupmi a od colných kontrol. Posádky plavidiel a lietadiel EUNAVFOR-u sú oslobodené od predpisov týkajúcich sa víz.

2.   Personál EUNAVFOR-u nepodlieha právnym predpisom hostiteľského štátu, ktoré upravujú registráciu a kontrolu cudzincov, nepovažuje sa však za oprávnený na získanie trvalého pobytu alebo bydliska na území hostiteľského štátu.

3.   Hostiteľskému štátu sa na informatívne účely poskytuje všeobecný zoznam zdrojov EUNAVFOR-u vstupujúcich na jeho územie. Tieto zdroje sú označené identifikačným označením EUNAVFOR-u. EUNAVFOR je oslobodený od predkladania akýchkoľvek iných colných dokladov, ako aj od kontrol.

4.   Členovia personálu EUNAVFOR-u môžu viesť motorové vozidlá, riadiť plavidlá a lietadlá na území hostiteľského štátu pod podmienkou, že majú platný príslušný národný, medzinárodný alebo vojenský vodičský preukaz, oprávnenie na riadenie lodí alebo lietadiel vydaný jedným z vysielajúcich členských štátov.

5.   Na účely operácie hostiteľský štát zaručí EUNAVFOR-u a jeho personálu slobodu pohybu a slobodu cestovania po svojom území vrátane svojich vôd a vzdušného priestoru. Sloboda pohybu v pobrežných moriach hostiteľského štátu zahŕňa predovšetkým zastavovanie a kotvenie.

6.   Na účely operácie môže EUNAVFOR vykonávať vo vodách hostiteľského štátu spúšťanie, pristávanie alebo nalodenie lietadla alebo vojenského výstroja.

7.   EUNAVFOR a dopravné prostriedky, ktoré si prenajíma, môžu na účely operácie používať verejné komunikácie, mosty, trajekty, letiská a prístavy bez daní a podobných poplatkov. EUNAVFOR nie je oslobodený od kompenzačných finančných príspevkov za služby, ktoré sa mu poskytnú na požiadanie.

Článok 5

Výsady a imunity EUNAVFOR-u, ktoré zaručuje hostiteľský štát

1.   Zariadenia EUNAVFOR-u a jeho plavidlá a lietadlá sú nedotknuteľné. Zástupcovia hostiteľského štátu však môžu na palubu plavidiel alebo lietadiel vstúpiť so súhlasom veliteľa ozbrojených síl EÚ.

2.   EUNAVFOR, jeho majetok a zdroje, ktoré má k dispozícii, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú alebo kto je ich držiteľom, požívajú imunitu voči každej forme súdneho konania.

3.   Zariadenia EUNAVFOR-u, ich vybavenie a ostatné predmety v nich, ako aj dopravné prostriedky nemôžu byť predmetom prehliadky, zhabania, zadržania alebo exekúcie.

4.   Archív a dokumenty EUNAVFOR-u sú stále nedotknuteľné bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

5.   Úradná korešpondencia EUNAVFOR-u je nedotknuteľná.

6.   Hostiteľský štát povolí vstup tovaru pre operáciu a oslobodí ho od všetkých ciel, daní a podobných poplatkov okrem poplatkov za skladovanie, dopravu a iné poskytnuté služby.

7.   Pokiaľ ide o kupovaný alebo dovážaný tovar, poskytované služby a zariadenia využívané EUNAVFOR-om na účely operácie, EUNAVFOR je oslobodený od všetkých vnútroštátnych, regionálnych alebo obecných odvodov, daní a podobných poplatkov. EUNAVFOR nie je oslobodený od poplatkov, ktoré predstavujú odmenu za poskytnuté služby.

Článok 6

Výsady a imunity personálu EUNAVFOR-u, ktoré zaručuje hostiteľský štát

1.   Personál EUNAVFOR-u nepodlieha nijakej forme zatknutia ani zadržania. Policajný orgán hostiteľského štátu v prípade verejného pristihnutia pri páchaní trestného činu, pri ktorom páchateľ narušil fyzickú integritu štátneho príslušníka hostiteľského štátu, je oprávnený páchateľa zadržať s cieľom zaistiť jeho ochranu až do príchodu príslušných orgánov EUNAVFOR-u.

2.   Dokumenty, korešpondencia a majetok personálu EUNAVFOR-u požívajú nedotknuteľnosť s výhradou opatrení na exekúciu, ktoré sú povolené podľa odseku 6.

3.   Personál EUNAVFOR-u požíva imunitu voči trestnej právomoci hostiteľského štátu.

Vysielajúci štát alebo dotknutá inštitúcia EÚ sa môže imunity personálu EUNAVFOR-u voči súdnej právomoci podľa okolností vzdať. Takéto vzdanie sa musí uskutočniť písomne.

4.   Personál EUNAVFOR-u požíva imunitu voči občianskej a správnej právomoci hostiteľského štátu, pokiaľ ide o vyslovené alebo napísané slová, ako aj o všetky činy vykonané pri výkone služobných funkcií.

Ak sa proti personálu EUNAVFOR-u začne akékoľvek občianske konanie pred súdom hostiteľského štátu, ihneď bude o tom oboznámený veliteľ ozbrojených síl EÚ a príslušný orgán vysielajúceho štátu alebo dotknutá inštitúcia EÚ. Pred začatím konania pred súdom veliteľ ozbrojených síl EÚ a príslušný orgán vysielajúceho štátu alebo dotknutá inštitúcia EÚ poskytnú súdu svedectvo o tom, či člen personálu EUNAVFOR-u daný čin spáchal pri výkone služobných funkcií.

Ak bol čin spáchaný pri výkone služobných funkcií, konanie sa nezačne a uplatnia sa ustanovenia článku 15. Ak čin nebol spáchaný pri výkone služobných funkcií, môže konanie pokračovať. Hostiteľský štát zabezpečí, aby príslušný súd vzal do úvahy svedectvo poskytnuté veliteľom ozbrojených síl EÚ a príslušným orgánom vysielajúceho štátu alebo dotknutej inštitúcie EÚ.

Začatie občianskeho konania členom personálu EUNAVFOR-u bráni uplatneniu imunity voči súdnej právomoci v súvislosti s akýmkoľvek protinárokom, ktorý je priamo spojený s hlavným nárokom.

5.   Člen personálu EUNAVFOR-u nie je povinný poskytnúť svedeckú výpoveď.

6.   Vo vzťahu k členovi personálu EUNAVFOR-u nemožno prijať opatrenia na exekúciu okrem prípadu, keď sa proti nemu začne občianske konanie, ktoré sa nevzťahuje na jeho služobné funkcie. Majetok personálu EUNAVFOR-u, ktorý potvrdí veliteľ ozbrojených síl EÚ a ktorý je potrebný na plnenie služobných funkcií, je oslobodený od zhabania na účely splnenia povinnosti uloženej rozsudkom, rozhodnutím alebo rozkazom. V občianskych konaniach personál EUNAVFOR-u nepodlieha obmedzeniam osobnej slobody ani iným obmedzujúcim opatreniam.

7.   Imunita personálu EUNAVFOR-u voči súdnej právomoci hostiteľského štátu ho neoslobodzuje od súdnej právomoci príslušného vysielajúceho štátu.

8.   Personál EUNAVFOR-u je v hostiteľskom štáte oslobodený od akejkoľvek formy zdaňovania mzdy a požitkov, ktoré mu vypláca EUNAVFOR alebo vysielajúci štát, ako aj od zdaňovania akéhokoľvek príjmu, ktorý dostane mimo hostiteľského štátu.

9.   Hostiteľský štát povolí v súlade s takými zákonmi a predpismi, aké môže prijať, vstup tovaru na osobné použitie personálu EUNAVFOR-u a udelí výnimku z uplatňovania všetkých ciel, daní a súvisiacich poplatkov okrem poplatkov za skladovanie, dopravu a podobné služby.

Osobná batožina členov personálu EUNAVFOR-u je oslobodená od kontroly, ak neexistujú závažné dôvody predpokladať, že obsahuje tovar, ktorý nie je na ich osobnú potrebu, alebo tovar, ktorého dovoz alebo vývoz zakazuje zákon alebo ktorý podlieha kontrole podľa pravidiel o karanténe hostiteľského štátu. Takáto kontrola sa uskutoční iba v prítomnosti dotknutého člena personálu EUNAVFOR-u alebo splnomocneného zástupcu EUNAVFOR-u.

Článok 7

Personál zamestnaný miestne

Personál zamestnaný na mieste nepožíva privilégiá a imunity. Hostiteľský štát však vykonáva svoju súdnu právomoc nad týmto personálom tak, aby pri tom nevhodne nezasahoval do výkonu funkcií operácie.

Článok 8

Trestná právomoc

Príslušné orgány vysielajúceho štátu môžu na území hostiteľského štátu v spolupráci s jeho príslušnými orgánmi vykonávať akúkoľvek trestnú a disciplinárnu právomoc, ktorú im udeľuje právo vysielajúceho štátu, a to vo vzťahu k všetkým členom personálu EUNAVFOR-u podliehajúcim tomuto právu.

Článok 9

Uniforma a zbrane

1.   Nosenie uniformy podlieha pravidlám, ktoré vydáva veliteľ ozbrojených síl EÚ.

2.   Členovia vojenského personálu EUNAVFOR-u, ako aj príslušníci polície sprevádzajúci osoby zatknuté EUNAVFOR-om môžu na účely operácie nosiť alebo prepravovať zbrane a muníciu pod podmienkou, že ich na to oprávňujú rozkazy.

Článok 10

Podpora hostiteľského štátu a uzatváranie zmlúv

1.   Hostiteľský štát súhlasí s poskytnutím pomoci EUNAVFOR-u pri hľadaní vhodných zariadení, ak o to bude požiadaný.

2.   V rámci svojich možností a prostriedkov hostiteľský štát pomáha pri príprave, zriaďovaní, vykonávaní a podpore operácie.

3.   Právo uplatniteľné na zmluvy, uzavreté EUNAVFOR-om v hostiteľskom štáte, sa určí v danej zmluve.

4.   Zmluva môže stanoviť, že konanie na urovnanie sporov uvedené v článku 15 ods. 3 a 4 sa uplatňuje na spory, ktoré vznikli z uplatňovania zmluvy.

5.   Hostiteľský štát uľahčuje vykonávanie zmlúv, ktoré EUNAVFOR uzavrel s obchodnými subjektmi na účely operácie.

Článok 11

Zmena zariadení

EUNAVFOR je oprávnený s predchádzajúcim súhlasom hostiteľského štátu stavať alebo upravovať zariadenia na účely svojich operačných potrieb.

Článok 12

Úmrtie člena personálu EUNAVFOR-u

1.   Veliteľ ozbrojených síl EÚ má právo prijať a vykonať vhodné opatrenia na repatriáciu zosnulého člena personálu EUNAVFOR-u, ako aj jeho osobného majetku.

2.   Pitva zosnulého člena EUNAVFOR-u sa môže uskutočniť len so súhlasom dotknutého štátu a v prítomnosti zástupcu EUNAVFOR-u a/alebo dotknutého štátu.

3.   V záujme rýchlej repatriácie zosnulého člena personálu EUNAVFOR-u hostiteľský štát a EUNAVFOR spolupracujú v maximálne možnej miere.

Článok 13

Bezpečnosť EUNAVFOR-u a vojenská polícia

1.   Hostiteľský štát prijme všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti EUNAVFOR-u a jeho personálu mimo jeho zariadení.

2.   EUNAVFOR je oprávnený v spolupráci s príslušnými orgánmi hostiteľského štátu na jeho pevninskom území, ako aj v jeho vodách prijímať opatrenia potrebné na ochranu svojich zariadení, plavidiel, lietadiel a plavidiel, ktoré ochraňuje, pred vonkajším útokom alebo vniknutím.

3.   Veliteľ ozbrojených síl EÚ môže na účely udržania poriadku v zariadeniach EUNAVFOR-u zriadiť jednotku vojenskej polície.

4.   Jednotka vojenskej polície môže tiež po porade a v spolupráci s vojenskou políciou alebo políciou hostiteľského štátu konať mimo týchto zariadení, aby medzi členmi personálu EUNAVFOR-u zabezpečila udržanie poriadku a disciplíny.

5.   Personál EUNAVFOR-u, ktorý sprevádza osoby zatknuté EUNAVFOR-om, pričom prechádza cez územie Džibutska, môže voči týmto osobám uplatniť nevyhnutné obmedzujúce opatrenia.

Článok 14

Komunikácia

1.   EUNAVFOR môže inštalovať a prevádzkovať vysielacie a prijímacie rádiové stanice, ako aj satelitné systémy. Spolupracuje s príslušnými orgánmi hostiteľského štátu s cieľom vyhnúť sa konfliktom pri používaní vhodných frekvencií. Hostiteľský štát zaručuje prístup k frekvenčnému spektru v súlade so svojimi platnými právnymi predpismi.

2.   Na účely operácie EUNAVFOR požíva právo neobmedzenej komunikácie prostredníctvom rádia (vrátane satelitného, mobilného alebo prenosného rádia), telefónu, telegrafu, faxu a ostatných prostriedkov, ako aj právo inštalovať zariadenia potrebné na udržiavanie takejto komunikácie v rámci zariadení EUNAVFOR-u a medzi nimi vrátane kladenia káblov a pozemného vedenia.

3.   V rámci vlastných zariadení môže EUNAVFOR vykonať úpravy potrebné na prenos pošty adresovanej do a z EUNAVFOR-u a/alebo členom alebo od členov personálu EUNAVFOR-u.

4.   Spôsoby uplatňovania tohto článku sa upravia v dojednaniach s príslušnými orgánmi hostiteľského štátu.

Článok 15

Nároky v prípade úmrtia, zranenia, škody alebo straty

1.   Nároky v prípade škody na osobnom alebo štátnom majetku alebo v prípade jeho straty, ako aj nároky v prípade úmrtia alebo zranenia osoby a nároky v prípade škody na majetku EUNAVFOR-u alebo jeho straty sa priateľsky urovnajú.

2.   Tieto nároky, ak ich predkladajú právnické alebo fyzické osoby hostiteľského štátu, sa postúpia EUNAVFOR-u prostredníctvom príslušných orgánov hostiteľského štátu, v prípade, že sú predložené EUNAVFOR-om, postúpia sa príslušným orgánom hostiteľského štátu.

3.   V prípade, že nemožno dosiahnuť priateľské urovnanie, sa nárok podá komisii pre nároky pozostávajúcej v rovnakej miere zo zástupcov EUNAVFOR-u a zástupcov hostiteľského štátu. Urovnanie nárokov sa dosiahne spoločnou dohodou.

4.   Ak nemožno dosiahnuť urovnanie nárokov v rámci komisie pre nároky, spor:

a)

o nároky do 80 000 EUR vrátane sa urovná diplomatickou cestou medzi hostiteľským štátom a zástupcami EÚ;

b)

o nároky prekračujúce sumu uvedenú v písmene a) sa podajú na rozhodcovský súd, ktorého rozhodnutie je záväzné.

5.   Rozhodcovský súd pozostáva z troch rozhodcov, jedného rozhodcu menuje hostiteľský štát, jedného rozhodcu menuje EUNAVFOR a tretieho rozhodcu menujú spoločne hostiteľský štát a EUNAVFOR. Ak jedna zo strán nevymenuje rozhodcu do dvoch mesiacov alebo ak sa nedosiahne dohoda medzi hostiteľským štátom a EUNAVFOR-om pri vymenovaní tretieho rozhodcu, daného rozhodcu vymenuje predseda Najvyššieho súdu Džibutskej republiky.

6.   Medzi EUNAVFOR-om a správnymi orgánmi hostiteľského štátu sa uzavrie správne dojednanie s cieľom určiť pôsobnosť komisie pre nároky a súdu, postup uplatniteľný v rámci týchto orgánov a podmienky, za ktorých sa majú nároky uplatniť.

Článok 16

Spojenie a spory

1.   Všetky otázky, ktoré vzniknú v spojení s uplatňovaním tejto dohody, riešia spoločne zástupcovia EUNAVFOR-u a príslušné orgány hostiteľského štátu.

2.   Ak nedôjde k urovnaniu, spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa urovnajú medzi hostiteľským štátom a zástupcami EÚ výlučne diplomatickou cestou.

Článok 17

Ostatné ustanovenia

1.   Ak táto dohoda odkazuje na výsady, imunity a práva EUNAVFOR-u a jeho personálu, vláda hostiteľského štátu je zodpovedná za vykonávanie a dodržiavanie takýchto imunít, výsad a práv príslušnými miestnymi orgánmi hostiteľského štátu.

2.   Nič v tejto dohode nemá za cieľ odchýliť sa od práv ani sa nevykladá ako odchýlka od práv, ktorých sa môže dovolať členský štát EÚ alebo iný štát podieľajúci sa na EUNAVFOR-e podľa iných dohôd.

Článok 18

Vykonávacie dojednania

Na účely uplatňovania tejto dohody môžu operačné, správne, finančné a technické otázky podliehať osobitným dojednaniam, ktoré sa uzavrú medzi veliteľom ozbrojených síl EÚ a správnymi orgánmi hostiteľského štátu.

Článok 19

Nadobudnutie platnosti a ukončenie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a zostáva v platnosti na obdobie 12 mesiacov. Zakaždým sa potom automaticky predĺži o ďalšie tri mesiace. Každá strana oznámi druhej strane najmenej mesiac vopred svoj úmysel, že dohodu nepredĺži.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 sa ustanovenia obsiahnuté v článku 4 ods. 7, článku 5 ods. 1 až 3, článku 5 ods. 6 až 7, článku 6 ods. 1, 3, 4, 6, 8 a 9, v článkoch 11 a 15 považujú za uplatňované odo dňa rozmiestnenia prvých členov personálu EUNAVFOR-u, ak tento deň predchádza dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody.

3.   Túto dohodu možno zmeniť a doplniť písomnou dohodou strán.

4.   Ukončením tejto dohody nie sú dotknuté práva ani povinnosti vyplývajúce z vykonávania tejto dohody pred jej ukončením.

V Džibuti 5. januára 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za Európsku úniu

Za hostiteľský štát


Korigendá

3.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/49


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 85/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia

( Úradný vestník Európskej únie L 25 z 29. januára 2009 )

Uverejnenie nariadenia Rady (ES) č. 85/2009 v Úradnom vestníku Európskej únie L 25 z 29. januára 2009 na strane 1 treba považovať za neplatné.


3.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 33/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.