ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 25

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
29. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 85/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 86/2009 z 28. januára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

4

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 87/2009 z 28. januára 2009 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca januára 2009 nariadením (ES) č. 327/98

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 88/2009 z 28. januára 2009, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení požadovaných od 19. do 23. januára 2009 na produkty odvetvia cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 89/2009 z 28. januára 2009, ktorým sa otvára colná kvóta na rok 2009 na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskeho spoločenstva, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Rady (ES) č. 3448/93

14

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/75/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2008 o vymenovaní štyroch členov správnej rady Európskej agentúry pre lieky (EMEA)

16

 

 

2009/76/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

17

 

 

Komisia

 

 

2009/77/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. januára 2009, ktorým sa zakladá Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov ( 1 )

18

 

 

2009/78/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. januára 2009, ktorým sa zriaďuje Výbor európskych orgánov bankového dohľadu ( 1 )

23

 

 

2009/79/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 23. januára 2009, ktorým sa zriaďuje Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov ( 1 )

28

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Spoločný výbor EHP

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 127/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII (Vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií) k Dohode o EHP

33

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 128/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

35

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 129/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

36

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 130/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

38

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 131/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

40

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 85/2009

z 19. januára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na tretí pododsek jej článku 161,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

keďže:

(1)

Bezprecedentná kríza, ktorá zasiahla medzinárodné finančné trhy, postavila Spoločenstvo pred veľké úlohy, ktoré si vyžadujú rýchlu reakciu s cieľom potlačiť vplyv na hospodárstvo ako celok, a najmä s cieľom podporiť investície na podporu rastu a zamestnanosti.

(2)

Regulačný rámec programového obdobia rokov 2007 – 2013 bol prijatý s cieľom dosiahnuť ďalšie zjednodušenie programovania a riadenia Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, účinnosť a subsidiaritu, pokiaľ ide o ich vykonávanie.

(3)

Je potrebné upraviť niektoré ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (1), so zámerom uľahčiť uvoľnenie finančných zdrojov Spoločenstva pri spustení operačných programov, ako aj projektov financovaných v rámci týchto programov tak, aby sa urýchlilo ich vykonávanie a dosah takýchto investícií na hospodárstvo.

(4)

Je potrebné podporiť Európsku investičnú banku (ďalej len „EIB“) a Európsky investičný fond (ďalej len „EIF“), aby mali možnosť pomôcť členským štátom pri príprave a vykonávaní operačných programov.

(5)

Vzhľadom na úlohu EIB a EIF ako finančných subjektov v zmysle zmluvy, keď sa uskutočňujú operácie finančného inžinierstva prostredníctvom nich ako holdingových fondov, malo by byť možné priamo im zadať zákazku.

(6)

S cieľom uľahčiť využitie nástrojov finančného inžinierstva, najmä v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest, je nevyhnutné umožniť, aby sa pri vytváraní fondov a pri prispievaní do fondov považovali nefinančné príspevky za oprávnené výdavky.

(7)

V rámci štátnej pomoci v zmysle článku 87 zmluvy je nevyhnutné na podporu podnikov, a najmä malých a stredných podnikov, viac spružniť podmienky upravujúce platby záloh.

(8)

S cieľom urýchliť vykonávanie veľkých projektov je potrebné umožniť, aby výdavky týkajúce sa veľkých projektov, ktoré Komisia ešte neschválila, mohli byť zahrnuté do výkazov výdavkov.

(9)

Na posilnenie finančných zdrojov členských štátov a tým uľahčenie rýchleho spustenia operačných programov v súvislosti s krízou je potrebné zmeniť a doplniť ustanovenia týkajúce sa zálohových platieb.

(10)

Platba na účet na začiatku operačných programov by mala umožniť pravidelný tok hotovosti a uľahčiť platby prijímateľom počas vykonávania programu. Preto by sa mali ustanoviť rezervy pre takéto platby na účet pre štrukturálne fondy: 7,5 % (pre členské štáty Európskej únie v zložení pred 1. májom 2004) a 9 % (pre členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr) s cieľom urýchliť vykonávanie operačných programov.

(11)

V zmysle zásad rovnakého zaobchádzania a právnej bezpečnosti by sa počas celého programového obdobia rokov 2007 – 2013 mali uplatňovať zmeny a doplnenia článku 56 ods. 2 a článku 78 ods. 1. Preto je potrebné uplatňovať ich so spätným účinkom od 1. augusta 2006, čo je dátum nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1083/2006. Keďže bezprecedentná kríza, ktorá ovplyvňuje medzinárodné finančné trhy, si vyžaduje rýchlu reakciu s cieľom potlačiť vplyvy na hospodárstvo ako celok, mali by ďalšie zmeny a doplnenia nadobudnúť účinnosť v deň po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

(12)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 by sa preto malo zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 44 sa druhý odsek mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno b) sa nahrádza týmto znením:

„b)

ak dohoda nie je zmluvou o verejnej zákazke na poskytnutie služby v zmysle príslušného zákona o verejnom obstarávaní, poskytnutím grantu, ktorý je na tento účel definovaný ako priamy finančný príspevok vo forme dotácie finančnej inštitúcii bez výzvy na predloženie návrhov, ak je to v súlade s vnútroštátnym právom zlučiteľným so zmluvou;“

b)

dopĺňa sa toto písmeno c):

„c)

zadaním zákazky priamo EIB alebo EIF.“

2.

V článku 46 ods. 1 sa dopĺňa tento druhý pododsek:

„EIB alebo EIF sa môžu na žiadosť členských štátov zúčastniť na činnostiach technickej pomoci uvedených v prvom pododseku.“

3.

Článok 56 ods. 2 sa nahrádza týmto znením:

„2.   Odchylne od odseku 1 sa nefinančné príspevky, odpisy a režijné náklady môžu považovať za výdavky prijímateľov na vykonávanie operácií za podmienok stanovených v treťom pododseku tohto odseku.

Odchylne od odseku 1 môžu byť nefinančné príspevky v prípade nástrojov finančného inžinierstva vymedzených v článku 78 ods. 6 prvom pododseku považované za výdavky hradené pri vytvorení fondov alebo holdingových fondov alebo ako príspevok do týchto fondov alebo holdingových fondov za podmienok stanovených v treťom pododseku tohto odseku.

Výdavky uvedené v prvom a druhom pododseku musia spĺňať tieto podmienky:

a)

takéto výdavky sú oprávnené na základe pravidiel oprávnenosti stanovených na základe odseku 4;

b)

výška výdavkov je riadne doložená účtovnými dokladmi, ktorých dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia stanovené v osobitných nariadeniach;

c)

v prípade nefinančných príspevkov spolufinancovanie z fondov nepresahuje celkové oprávnené výdavky po odpočítaní hodnoty takýchto príspevkov.“

4.

Článok 78 sa mení a dopĺňa takto:

a)

posledná veta prvého pododseku článku 78 ods. 1 sa nahrádza takto:

„Výdavky príjemcov sú vydokladované prijatými faktúrami alebo účtovnými dokladmi, ktoré majú rovnocennú dôkaznú hodnotu, pokiaľ nie je v osobitných nariadeniach pre každý fond ustanovené inak.“;

b)

v článku 78 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b);

c)

článok 78 ods. 4 sa nahrádza takto:

„4.   Ak v súlade s článkom 41 ods. 3 Komisia odmietne poskytnúť finančný príspevok na veľký projekt, výkaz výdavkov sa po prijatí rozhodnutia Komisie musí zodpovedajúcim spôsobom opraviť.“

5.

V článku 82 ods. 1 druhom pododseku sa písmená a), b) a c) nahrádzajú týmto znením:

„a)

pre členské štáty Európskej únie v zložení pred 1. májom 2004: 2 % z príspevku zo štrukturálnych fondov na operačný program v roku 2007, 3 % z príspevku zo štrukturálnych fondov na operačný program v roku 2008 a 2,5 % z príspevku zo štrukturálnych fondov na operačný program v roku 2009;

b)

pre členské štáty, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr: 2 % z príspevku zo štrukturálnych fondov na operačný program v roku 2007, 3 % z príspevku zo štrukturálnych fondov na operačný program v roku 2008 a 4 % z príspevku zo štrukturálnych fondov na operačný program v roku 2009;

c)

ak operačný program spadá do rámca cieľa Európska územná spolupráca a aspoň jeden z účastníkov je členským štátom, ktorý pristúpil k Európskej únii 1. mája 2004 alebo neskôr, 2 % z príspevku z EFRZ na operačný program v roku 2007, 3 % z príspevku z EFRZ na operačný program v roku 2008 a 4 % z príspevku z EFRZ na operačný program v roku 2009.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 1 ods. 3 a článok 1 ods. 4 písm. a) sa však uplatňujú s účinnosťou od 1. augusta 2006.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. januára 2009

Za Radu

predseda

P. GANDALOVIČ


(1)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.


29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 86/2009

z 28. januára 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

JO

78,3

MA

48,5

TN

134,4

TR

97,0

ZZ

89,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

116,0

TR

131,2

ZZ

138,1

0709 90 70

MA

146,2

TR

112,5

ZZ

129,4

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

50,5

IL

62,4

MA

63,7

TN

43,2

TR

55,0

ZZ

55,0

0805 20 10

IL

144,6

MA

85,8

TR

54,0

ZZ

94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

66,3

EG

88,5

IL

74,9

JM

93,7

PK

46,6

TR

61,0

ZZ

71,8

0805 50 10

EG

48,1

MA

67,1

TR

62,8

ZZ

59,3

0808 10 80

CA

84,9

CN

65,1

MK

32,6

US

101,9

ZZ

71,1

0808 20 50

CL

115,7

CN

34,8

TR

40,0

US

110,3

ZA

119,5

ZZ

84,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 87/2009

z 28. januára 2009

o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca januára 2009 nariadením (ES) č. 327/98

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 327/98 z 10. februára 1998 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže (3), a najmä na jeho článok 5 prvý odsek,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 327/98 sa otvorila a stanovila správa určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže rozdelených podľa krajiny pôvodu a zadelených do viacerých čiastkových období v súlade s prílohou IX k uvedenému nariadeniu.

(2)

Pre kvóty ustanovené v článku 1 ods. 1 písm. a), b), c) a d) nariadenia (ES) č. 327/98 je prvým čiastkovým obdobím mesiac január.

(3)

Z oznámenia podľa článku 8 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98 vyplýva, že pre kvóty s poradovými číslami 09.4148 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 sa žiadosti podané podľa článku 4 ods. 1 uvedeného nariadenia počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca januára 2009 vzťahujú na také množstvo, ktoré prekračuje dostupné množstvo. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má vzťahovať na požadované množstvá v rámci príslušných kvót.

(4)

Z uvedeného oznámenia tiež vyplýva, že pre kvótu(-y) s poradovým(-i) číslom(-ami) 09.4127 – 09.4128 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 sa žiadosti podané podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 327/98 počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca januára 2009 vzťahujú na také množstvo, ktoré je menšie ako dostupné množstvo.

(5)

Podľa prvého odseku článku 5 nariadenia (ES) č. 327/98 by sa teda mali určiť celkové dostupné množstvá na nasledujúce čiastkové obdobie pre kvóty s poradovými číslami 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Žiadostiam o dovozné povolenia na ryžu, patriacu pod kvóty s poradovými číslami 09.4148 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 uvedené v nariadení (ES) č. 327/98, podaným počas prvých desiatich pracovných dní mesiaca januára 2009 sa vyhovie vydaním povolení na požadované množstvá upravené koeficientmi pridelenia stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Celkové dostupné množstvá v rámci kvót s poradovými číslami 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 uvedených v nariadení (ES) č. 327/98 na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. ES L 37, 11.2.1998, s. 5.


PRÍLOHA

Množstvá, ktoré sa majú prideliť v rámci čiastkového obdobia mesiaca januára 2009 a množstvá dostupné na nasledujúce čiastkové obdobie podľa nariadenia (ES) č. 327/98:

a)   Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 30 ustanovená v článku 1 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie mesiaca januára 2009

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie mesiaca apríla 2009

(kg)

Spojené štáty americké

09.4127

 (2)

22 545 000

Thajsko

09.4128

 (2)

8 738 852

Austrália

09.4129

 (3)

1 019 000

Iný pôvod

09.4130

 (3)

1 805 000


b)   Kvóta na lúpanú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 20 ustanovená v článku 1 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie mesiaca januára 2009

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie mesiaca júla 2009

(kg)

Všetky krajiny

09.4148

1,690006 %

0


c)   Kvóta na zlomkovú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 40 ustanovená v článku 1 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie mesiaca januára 2009

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie mesiaca júla 2009

(kg)

Thajsko

09.4149

 (2)

31 370 790

Austrália

09.4150

 (1)

16 000 000

Guyana

09.4152

 (1)

11 000 000

Spojené štáty americké

09.4153

 (2)

6 215 000

Iný pôvod

09.4154

1,449194 %

6 000 010


d)   Kvóta na bielenú alebo polobielenú ryžu patriacu pod číselný znak KN 1006 30 ustanovená v článku 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98:

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia na čiastkové obdobie mesiaca januára 2009

Celkové dostupné množstvá na čiastkové obdobie mesiaca júla 2009

(kg)

Thajsko

09.4112

1,298370 %

0

Spojené štáty americké

09.4116

2,081253 %

0

India

09.4117

1,315789 %

0

Pakistan

09.4118

1,072615 %

0

Iný pôvod

09.4119

1,092084 %

0

Všetky krajiny

09.4166

1,002539 %

17 011 012


(1)  Pre toto čiastkové obdobie sa koeficient pridelenia neuplatňuje: Komisii nebola postúpená žiadna žiadosť o povolenie.

(2)  Žiadosti sa vzťahujú množstvá, ktoré sú menšie alebo rovnaké ako dostupné množstvá: všetky žiadosti sú teda akceptovateľné.

(3)  Pre toto čiastkové obdobie nie je dostupné množstvo.


29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 88/2009

z 28. januára 2009,

ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení požadovaných od 19. do 23. januára 2009 na produkty odvetvia cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 950/2006 a/alebo s nariadením Rady (ES) č. 508/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty na dovoz surového trstinového cukru do Bulharska a Rumunska na zásobovanie rafinérií v hospodárskych rokoch 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 (3) boli v období od 19. do 23. januára 2009 príslušným orgánom predložené žiadosti o dovozné povolenia na celkové množstvo rovné alebo vyššie ako je dostupné množstvo pre poradovým číslom 09.4332 (2008–2009).

(2)

Za týchto okolností by Komisia mala stanoviť koeficient pridelenia s cieľom umožniť vydávanie povolení v pomere k dostupnému množstvu a/alebo informovať členské štáty, že sa dosiahol stanovený limit,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné povolenia predložené od 19. do 23. januára 2009 v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 950/2006 a/alebo v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 508/2007 sa povolenia vydávajú v rozmedzí množstvových limitov stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT–INDIA

Kapitola IV nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 19.1.2009-23.1.2009

Limit

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

Dosiahnutý

09.4333

Pobrežie Slonoviny

100

 

09.4334

Konžská republika

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Dosiahnutý

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Keňa

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurícius

100

 

09.4343

Mozambik

0

Dosiahnutý

09.4344

Svätý Krištof a Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazijsko

0

Dosiahnutý

09.4347

Tanzánia

100

 

09.4348

Trinidad a Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Preferenčný cukor AKT–INDIA

Kapitola IV nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok júla–septembra 2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 19.1.2009-23.1.2009

Limit

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

 

09.4333

Pobrežie Slonoviny

 

09.4334

Konžská republika

 

09.4335

Fidži

 

09.4336

Guyana

 

09.4337

India

0

Dosiahnutý

09.4338

Jamajka

 

09.4339

Keňa

 

09.4340

Madagaskar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Maurícius

 

09.4343

Mozambik

100

 

09.4344

Svätý Krištof a Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazijsko

100

 

09.4347

Tanzánia

 

09.4348

Trinidad a Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

 

09.4351

Zimbabwe

 


Doplnkový cukor

Kapitola V nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 19.1.2009-23.1.2009

Limit

09.4315

India

 

09.4316

Signatárske krajiny protokolu AKT

 


Koncesný cukor CXL

Kapitola VI nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 19.1.2009-23.1.2009

Limit

09.4317

Austrália

0

Dosiahnutý

09.4318

Brazília

0

Dosiahnutý

09.4319

Kuba

0

Dosiahnutý

09.4320

Ostatné tretie krajiny

0

Dosiahnutý


Cukor z Balkánu

Kapitola VII nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 19.1.2009-23.1.2009

Limit

09.4324

Albánsko

100

 

09.4325

Bosna a Hercegovina

0

Dosiahnutý

09.4326

Srbsko a Kosovo (1)

100

 

09.4327

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

100

 

09.4328

Chorvátsko

100

 


Mimoriadne dovezený cukor a cukor na priemyselné spracovanie

Kapitola VIII nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Typ

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 19.1.2009-23.1.2009

Limit

09.4380

Mimoriadny dovoz

 

09.4390

Priemyselné spracovanie

100

 


Dodatočný cukor podľa DHP

Kapitola VIIIa nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 19.1.2009-23.1.2009

Limit

09.4431

Komory, Madagaskar, Maurícius, Seychely, Zambia, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzánia, Uganda

100

 

09.4433

Svazijsko

100

 

09.4434

Mozambik

0

Dosiahnutý

09.4435

Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánska republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Svätý Krištof a Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Surinam, Trinidad a Tobago

0

Dosiahnutý

09.4436

Dominikánska republika

0

Dosiahnutý

09.4437

Fidži, Papua-Nová Guinea

100

 


Dovoz cukru v rámci prechodných colných kvót otvorených pre Bulharsko a Rumunsko

Článok 1 nariadenia (ES) č. 508/2007

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Typ

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 19.1.2009-23.1.2009

Limit

09.4365

Bulharsko

0

Dosiahnutý

09.4366

Rumunsko

100

 


(1)  Ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.


29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/14


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 89/2009

z 28. januára 2009,

ktorým sa otvára colná kvóta na rok 2009 na dovoz určitého tovaru s pôvodom v Nórsku do Európskeho spoločenstva, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov zahrnutých v nariadení Rady (ES) č. 3448/93

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 zo 6. decembra 1993 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2004/859/ES z 25. októbra 2004 týkajúce sa uzavretia Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom, o protokole 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (2), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

(1)

V protokole 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (3) a v protokole 3 k Dohode o EHP (4) sa medzi zmluvnými stranami určujú obchodné dojednania na určité poľnohospodárske a spracované poľnohospodárske výrobky.

(2)

V protokole 3 k Dohode o EHP zmenenom a doplnenom rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 138/2004 (5) sa ustanovuje nulové clo, ktoré sa uplatňuje na určité vody obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo ochucujúce látky, patriace pod kód KN 2202 10 00, a na určité iné nealkoholické nápoje s obsahom cukru patriace pod kód KN ex 2202 90 10.

(3)

Nulové clo na vody a iné príslušné nápoje sa pre Nórsko dočasne pozastavilo prostredníctvom Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom týkajúcej sa protokolu 2 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (6) (ďalej len „dohoda“) schválenej rozhodnutím 2004/859/ES. Podľa bodu IV odsúhlasenej zápisnice k dohode sa bezcolný dovoz tovaru patriaceho pod kódy KN 2202 10 00 a ex 2202 90 10 s pôvodom v Nórsku povoľuje len v medziach bezcolnej kvóty, kým clo sa platí za dovoz mimo pridelenia kvóty.

(4)

Nariadením Komisie (ES) č. 93/2008 (7) sa zrušilo dočasné pozastavenie bezcolného režimu na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2008 na dovoz určitého tovaru patriaceho pod kódy KN 2202 10 00 a ex 2202 90 10 s pôvodom v Nórsku do Spoločenstva.

(5)

Pre uvedené nealkoholické nápoje je preto potrebné otvoriť colnú kvótu na rok 2009. Posledná ročná kvóta na rok 2007 pre uvedené produkty bola otvorená nariadením Komisie (ES) č. 1795/2006 (8). Na rok 2008 nebola otvorená žiadna ročná kvóta. Objem kvóty na rok 2009 by preto mal zostať rovnaký ako na rok 2007.

(6)

V nariadení Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (9), sa stanovujú pravidlá spravovania colných kvót. Je vhodné zabezpečiť, aby sa colná kvóta otvorená týmto nariadením spravovala v súlade s uvedenými pravidlami.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre horizontálne otázky týkajúce sa obchodu so spracovanými poľnohospodárskymi produktmi, ktoré nie sú uvedené v prílohe I,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Colná kvóta Spoločenstva stanovená v prílohe sa otvára na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 pre tovar s pôvodom v Nórsku, ktorý je vymenovaný v uvedenej prílohe podľa podmienok v nej vymedzených.

2.   Pravidlá pôvodu vzájomne uplatniteľné na tovar uvedený v prílohe sa stanovujú v protokole 3 k bilaterálnej Dohode o voľnom obchode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom.

3.   Na množstvá dovážané nad objem kvóty sa uplatňuje preferenčné clo 0,047 EUR/l.

Článok 2

Colnú kvótu Spoločenstva uvedenú v článku 1 ods. 1 spravuje Komisia v súlade s článkami 308a, 308b a 308c nariadenia (EHS) č. 2454/93.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. januára 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 318, 20.12.1993, s. 18.

(2)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  Ú. v. ES L 171, 27.6.1973, s. 2.

(4)  Ú. v. ES L 22, 24.1.2002, s. 34.

(5)  Ú. v. EÚ L 342, 18.11.2004, s. 30.

(6)  Ú. v. EÚ L 370, 17.12.2004, s. 72.

(7)  Ú. v. EÚ L 28, 1.2.2008, s. 12.

(8)  Ú. v. EÚ L 341, 7.12.2006, s. 17.

(9)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA

Colná kvóta na rok 2009, ktorá sa uplatňuje na dovoz tovaru s pôvodom v Nórsku do Spoločenstva

Poradové číslo

Kód KN

Opis produktu

Objem ročnej kvóty na rok 2009

Colná sadzba uplatniteľná v rozmedzí kvóty

Colná sadzba uplatniteľná mimo objemu kvóty

09.0709

2202 10 00

vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá alebo ochucujúce látky

17,303 mil. litrov

oslobodenie

0,047 EUR/l

ex 2202 90 10

iné nealkoholické nápoje s obsahom cukru (sacharóza alebo invertný cukor)


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/16


ROZHODNUTIE RADY

z 18. decembra 2008

o vymenovaní štyroch členov správnej rady Európskej agentúry pre lieky (EMEA)

(2009/75/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (1), a najmä na jeho článok 65 ods. 1 a 4,

so zreteľom na zoznam kandidátov, ktorý zostavila Komisia 16. septembra 2008,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

 

Pani Mary G. BAKER, narodená 27. októbra 1936 v Londýne (Spojené kráľovstvo),

 

pán Mike O'DONOVAN, narodený 26. septembra 1946 v Londýne (Spojené kráľovstvo),

 

pani Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, narodená 25. júna 1950 v Amsterdame (Holandsko),

a

 

pán Henk VAARKAMP, narodený 22. júna 1950 v Terschuur (Holandsko),

sa týmto vymenúvajú za členov správnej rady Európskej agentúry pre lieky (EMEA) na obdobie troch rokov.

Článok 2

Dátum, od ktorého sa trojročné obdobie uvedené v článku 1 začne, určí správna rada Európskej agentúry pre lieky (EMEA).

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.


29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/17


ROZHODNUTIE RADY

z 20. januára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/70/ES o externých audítoroch národných centrálnych bánk, pokiaľ ide o externých audítorov Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

(2009/76/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Protokol o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojený k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jeho článok 27 ods. 1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2008/19 z 5. decembra 2008 Rade Európskej únie o externých audítoroch Centrálnej banky Malty (1),

keďže:

(1)

Účty Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) a národných centrálnych bánk Eurosystému overujú nezávislí externí audítori odporúčaní Radou guvernérov ECB a schválení Radou Európskej únie.

(2)

Mandát súčasných externých audítorov Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta sa skončí po vykonaní auditu za finančný rok 2008. Je preto potrebné vymenovať externého audítora od finančného roku 2009.

(3)

Rada guvernérov ECB odporučila na finančné roky 2009 až 2013 za externého audítora spoločnosť KPMG.

(4)

Je vhodné postupovať podľa odporúčania Rady guvernérov ECB a zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť rozhodnutie Rady 1999/70/ES (2),

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Článok 1 ods. 15 rozhodnutia 1999/70/ES sa nahrádza takto:

„15.   Spoločnosť KPMG sa týmto schvaľuje ako externý audítor Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta na finančné roky 2009 až 2013.“

Článok 2

Toto rozhodnutie sa oznámi ECB.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. januára 2009

Za Radu

predseda

M. KALOUSEK


(1)  Ú. v. EÚ C 322, 17.12.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 22, 29.1.1999, s. 69.


Komisia

29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/18


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. januára 2009,

ktorým sa zakladá Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov

(Text s významom pre EHP)

(2009/77/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

Komisia v rámci takzvaného Lamfalussyho postupu prijala rozhodnutie 2001/527/ES zo 6. júna 2001, ktorým sa zakladá Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (1) (ďalej len „výbor“). Výbor začal 7. júna 2001 plniť svoje povinnosti a slúžiť ako nezávislý orgán na zvažovanie, rozhovory a rady pre Komisiu v oblasti cenných papierov.

(2)

Komisia splnila ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (2), a v roku 2007 vykonala preskúmanie Lamfalussyho postupu, ktorého hodnotenie predložila v oznámení z 20. novembra 2007 s názvom Preskúmanie Lamfalussyho postupu – Posilnenie spolupráce orgánov dohľadu (3).

(3)

Komisia v oznámení zdôraznila význam Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov, Výboru európskych orgánov bankového dohľadu a Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (ďalej len „výbory orgánov dohľadu“) na čoraz integrovanejšom finančnom trhu EÚ. Za nevyhnutné sa považovalo vytvorenie jasného rámca činností týchto výborov v oblasti zblíženia praktík dohľadu a spolupráce.

(4)

Rada počas preskúmania fungovania Lamfalussyho postupu vyzvala Komisiu, aby vyjasnila úlohu výborov orgánov dohľadu a zvážila všetky možnosti posilniť pôsobenie týchto výborov bez toho, aby sa narušila rovnováha súčasnej inštitucionálnej štruktúry alebo zmenšila zodpovednosť orgánov dohľadu (4).

(5)

Európska rada na svojom zasadnutí 13. a 14. marca 2008 vyzvala na rýchle zlepšenie fungovania výborov orgánov dohľadu (5).

(6)

Rada 14. mája 2008 (6) vyzvala Komisiu, aby zrevidovala rozhodnutia Komisie, ktorými sa zakladajú výbory orgánov dohľadu s cieľom zabezpečiť súdržnosť a konzistentnosť ich mandátov a úloh, ako aj s cieľom posilniť ich prínos pre spoluprácu a zbližovanie v oblasti dohľadu. Rada poznamenala, že výborom by sa mohli jasne zveriť osobitné úlohy s cieľom podporiť spoluprácu a zbližovanie v oblasti dohľadu a posilniť ich úlohu pri hodnotení rizík pre finančnú stabilitu. Preto by sa v tomto ohľade mal zabezpečiť rozšírený právny rámec týkajúci sa funkcie a úloh výboru.

(7)

Výbor by mal slúžiť ako nezávislá poradná skupina Komisie v oblasti cenných papierov.

(8)

Výbor by mal zároveň prispievať k spoločnému a jednotnému každodennému vykonávaniu právnych predpisov Spoločenstva a ich dôslednému uplatňovaniu orgánmi dohľadu.

(9)

Výbor nemá regulačné právomoci na úrovni Spoločenstva. Mal by vykonávať vzájomné preskúmania, podporovať osvedčené postupy a vydávať nezáväzné usmernenia, odporúčania a štandardy s cieľom zväčšiť zblíženie v celom Spoločenstve.

(10)

Rozšírená dvojstranná a viacstranná spolupráca v oblasti dohľadu závisí od vzájomného porozumenia a dôvery medzi orgánmi dohľadu. Výbor by mal prispievať k zlepšeniu takejto spolupráce.

(11)

Výbor by mal ďalej podporiť zbližovanie v oblasti dohľadu v celom Spoločenstve. Aby bol tento cieľ konkrétnejší, mal by sa vytvoriť orientačný a otvorený zoznam úloh, ktoré by mal výbor vykonať.

(12)

S cieľom vyriešiť spory cezhraničnej povahy medzi orgánmi dohľadu, najmä v rámci kolégií orgánov dohľadu, by mal výbor poskytnúť dobrovoľný a nezáväzný sprostredkovateľský mechanizmus.

(13)

Aby sa mohli využívať odborné skúsenosti získané výborom bez toho, aby boli dotknuté právomoci orgánov dohľadu, mala by existovať možnosť, aby sa orgány dohľadu mohli obrátiť so svojimi záležitosťami na výbor s cieľom získať jeho nezáväzné stanovisko.

(14)

Výmena informácií medzi orgánmi dohľadu je podstatná pre ich funkcie. Má základný význam pre účinný dohľad nad trhmi s cennými papiermi a pre finančnú stabilitu. Zatiaľ čo právne predpisy o cenných papieroch ukladajú orgánom dohľadu jasné právne povinnosti spolupracovať a vymieňať si informácie, výbor by mal uľahčiť praktickú každodennú výmenu informácií medzi nimi podľa príslušných ustanovení o dôvernosti ustanovených v uplatniteľných právnych predpisoch.

(15)

S cieľom obmedziť duplicitu úloh dohľadu a tým zjednodušiť postup dohľadu a zmenšiť záťaž pre účastníkov trhu by mal výbor uľahčiť delegovanie úloh medzi orgánmi dohľadu, najmä v prípadoch uvedených v príslušných právnych predpisoch.

(16)

S cieľom podporiť zblíženie a konzistentnosť kolégií orgánov dohľadu a tým zabezpečiť rovnaké pravidlá hry by mal výbor monitorovať ich fungovanie bez toho, aby sa obmedzila nezávislosť členov kolégia.

(17)

Kvalita, porovnateľnosť a konzistentnosť oznamovania orgánov dohľadu sú nevyhnutné pre nákladovú efektívnosť opatrení Spoločenstva v oblasti dohľadu a záťaž cezhraničných inštitúcií spojenú s dodržiavaním právnych predpisov. Výbor by mal prispievať k odstráneniu presahov a duplicity a zabezpečeniu porovnateľnosti a primeranej kvality oznamovaných údajov.

(18)

Finančné systémy v Spoločenstve sú úzko spojené a udalosti v jednom členskom štáte môžu mať významný vplyv na finančné inštitúcie a trhy v iných členských štátoch. Neustále vznikanie nových finančných konglomerátov a miznutie rozdielov medzi činnosťami firiem v sektore bankovníctva, cenných papierov a poisťovníctva prinášajú so sebou ďalšie výzvy v oblasti dohľadu na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Spoločenstva. S cieľom zabezpečiť finančnú stabilitu je potrebný systém na úrovni tohto výboru, Výboru európskych orgánov bankového dohľadu a Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov, aby bolo možné v skorom štádiu identifikovať možné riziká naprieč hranicami a naprieč sektormi a podľa potreby informovať Komisiu a ďalšie výbory. Ďalej je nevyhnutné, aby výbor zabezpečil informovanie ministerstiev financií a národných centrálnych bánk členských štátov. Úloha výboru v tomto ohľade spočíva v identifikovaní rizík v sektore cenných papierov a pravidelnom oznamovaní výstupu Komisii. Aj Rada by mala byť informovaná o týchto hodnoteniach. Výbor by mal spolupracovať aj s Európskym parlamentom a pravidelne mu poskytovať informácie o stave v sektore cenných papierov. Výbor by v tejto súvislosti nemal zverejňovať informácie o jednotlivých subjektoch pod jeho dohľadom.

(19)

Aby sa mohli primerane riešiť medziodvetvové otázky, činnosti výboru by sa mali koordinovať s činnosťami Výboru európskych orgánov bankového dohľadu, Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov a Výboru bankového dohľadu Európskeho systému centrálnych bánk. Má to osobitný význam najmä pri riešení možných medziodvetvových rizík pre finančnú stabilitu.

(20)

Výbor sa môže zúčastňovať na spoločnom výbore pre finančné konglomeráty s cieľom vyhnúť sa duplicite práce, zabrániť nezrovnalostiam, informovať výbor o aktuálnom vývoji a zabezpečiť mu príležitosť vymeniť si s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu a Výborom európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov informácie týkajúce sa dohľadu nad finančnými konglomerátmi.

(21)

Vzhľadom na globalizáciu finančných služieb a rastúci význam medzinárodných štandardov by mal výbor podporovať aj dialóg a spoluprácu s orgánmi dohľadu mimo Spoločenstva.

(22)

Zodpovednosť výboru voči inštitúciám Spoločenstva je veľmi dôležitá, preto by mala spĺňať pevne stanovený štandard a zároveň rešpektovať nezávislosť orgánov dohľadu.

(23)

Výbor by mal vypracovať svoj vlastný rokovací poriadok a plne rešpektovať výhradné práva orgánov a inštitucionálnu rovnováhu ustanovenú zmluvou o ES. Rozšírený rámec činností výboru by mali sprevádzať zlepšené pracovné postupy. Na tento účel by sa v prípade nemožnosti dosiahnutia konsenzu mali rozhodnutia prijímať kvalifikovanou väčšinou podľa pravidiel ustanovených v zmluve o ES.

(24)

Z dôvodov právnej bezpečnosti a prehľadnosti by sa rozhodnutie (ES) č. 2001/527 ES malo zrušiť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa zriaďuje nezávislá poradná skupina pre cenné papiere v Spoločenstve nazvaná Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere (ďalej len „výbor“).

Článok 2

Výbor radí Komisii, najmä v súvislosti s prípravou návrhu vykonávacích opatrení v oblasti cenných papierov vrátane vykonávacích opatrení, ktoré sa týkajú podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie Komisie.

Ak Komisia požiada výbor o radu, môže stanoviť lehotu, v rámci ktorej výbor túto radu poskytne. Takáto lehota sa určuje so zreteľom na naliehavosť záležitosti.

Článok 3

Výbor plní úlohy, ktorými je poverený, a prispieva k spoločnému a jednotnému vykonávaniu a dôslednému uplatňovaniu právnych predpisov Spoločenstva vydávaním nezáväzných usmernení, odporúčaní a štandardov.

Článok 4

1.   Výbor zlepšuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu v oblasti cenných papierov a podporuje zbližovanie postupov a prístupov orgánov dohľadu členských štátov v celom Spoločenstve. V tomto zmysle vykonáva prinajmenšom tieto úlohy:

a)

sprostredkuje alebo uľahčuje sprostredkovanie medzi orgánmi dohľadu v prípadoch uvedených v príslušných právnych predpisoch alebo na žiadosť orgánu dohľadu;

b)

poskytuje stanoviská orgánom dohľadu v prípadoch uvedených v príslušných právnych predpisoch, alebo na ich žiadosť;

c)

podporuje účinnú dvojstrannú a viacstrannú výmenu informácií medzi orgánmi dohľadu v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami o dôvernosti;

d)

uľahčuje delegovanie úloh medzi orgánmi dohľadu, najmä identifikovaním úloh, ktoré je možné delegovať a podporou osvedčených postupov;

e)

prispieva k zabezpečeniu účinného a dôsledného fungovania kolégií orgánov dohľadu, najmä pomocou stanovenia usmernení pre operatívne fungovanie kolégií, monitorovania súdržnosti postupov jednotlivých kolégií a zdieľania osvedčených postupov;

f)

prispieva k vývoju vysokokvalitných a spoločných štandardov oznamovania v oblasti dohľadu;

g)

kontroluje uplatňovanie v praxi nezáväzných usmernení, odporúčaní a štandardov, ktoré sám vydáva.

2.   Výbor priebežne kontroluje postupy členských štátov v oblasti dohľadu a posudzuje ich konvergenciu. Výbor každoročne podáva správu o dosiahnutom pokroku a identifikuje zostávajúce prekážky.

3.   Výbor vyvíja nové praktické konvergenčné nástroje na podporu spoločných prístupov v oblasti dohľadu.

Článok 5

1.   Výbor monitoruje a posudzuje vývoj v sektore cenných papierov a v prípade potreby informuje Výbor európskych orgánov bankového dohľadu, Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov a Komisiu. Výbor zaistí, aby boli ministerstvá financií a národné centrálne banky členských štátov informované o potenciálnych alebo bezprostredne hroziacich problémoch.

2.   Výbor najmenej dvakrát do roka poskytuje Komisii hodnotenia vývoja v oblasti mikrofinancií, potenciálnych rizík a zraniteľných miest v sektore cenných papierov.

Výbor do týchto posudkov zahrnie aj klasifikáciu hlavných rizík a zraniteľných miest a uvedie, v akej miere predstavujú tieto riziká a zraniteľné miesta hrozbu pre finančnú stabilitu a v prípade potreby aj navrhne preventívne alebo nápravné opatrenia.

O týchto posudkoch informuje Radu.

3.   Výbor zavedie postupy umožňujúce orgánom dohľadu bezodkladne reagovať. Výbor podľa potreby umožní medzi orgánmi dohľadu v rámci Spoločenstva spoločné posudzovanie rizík a zraniteľných miest, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť stabilitu finančného systému Spoločenstva.

4.   Výbor zabezpečuje primerané sledovanie medziodvetvového vývoja, rizík a zraniteľných miest prostredníctvom úzkej spolupráce s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu, Výborom európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov a Výborom bankového dohľadu Európskeho systému centrálnych bánk.

Článok 6

1.   Výbor prispieva k vývoju spoločných postupov dohľadu v oblasti cenných papierov v rámci medziodvetvového prístupu v úzkej spolupráci s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu a Výborom európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov.

2.   V tomto zmysle vytvára najmä odvetvové a medziodvetvové programy odbornej prípravy, umožňuje výmeny zamestnancov a podnecuje príslušné orgány, aby intenzívnejšie využívali plány dočasného preloženia úradníkov, spoločné inšpekčné tímy, kontrolné návštevy a ďalšie nástroje.

3.   Výbor podľa potreby vyvíja nové nástroje na podporu vývoja spoločných postupov dohľadu.

4.   Výbor posilňuje spoluprácu s orgánmi dohľadu v tretích krajinách, najmä prostredníctvom ich účasti na spoločných programoch odbornej prípravy.

Článok 7

1.   Výbor sa skladá zo zástupcov na vysokej úrovni z príslušných národných verejnoprávnych orgánov v oblasti cenných papierov vrátane PKIPCP. Každý členský štát menuje zástupcu na vysokej úrovni zo svojho príslušného orgánu na účasť na zasadaniach výboru.

2.   Komisia je prítomná na zasadnutiach výboru a vymenuje zástupcu na vysokej úrovni na účasť na všetkých jeho rokovaniach.

3.   Výbor si zo svojich členov zvolí predsedu.

4.   Výbor môže pozvať odborníkov a pozorovateľov, aby sa zúčastnili na zasadnutí.

Článok 8

1.   Od členov výboru sa vyžaduje, aby nezverejňovali informácie, na ktoré sa vzťahuje povinnosť služobného tajomstva. Všetci účastníci diskusií sú viazaní uplatniteľnými pravidlami o služobnom tajomstve.

2.   Vždy, keď rokovanie o bode programu zahŕňa výmenu dôverných informácii týkajúcich sa inštitúcie podliehajúcej dohľadu, účasť na takomto rokovaní je možné obmedziť na tie orgány dohľadu, ktoré sú do veci priamo zapojené.

Článok 9

1.   Výbor pravidelne informuje Komisiu o výstupe svojich činností. Udržiava pravidelný styk s Európskym výborom pre cenné papiere zriadeným rozhodnutím Komisie 2001/528/ES (7) a s príslušným výborom Európskeho parlamentu.

2.   Výbor zabezpečuje medziodvetvovú konzistenciu práce v sektoroch finančných služieb prostredníctvom pravidelnej a úzkej spolupráce s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu a Výborom európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov.

3.   Predseda výboru udržiava pravidelný styk, aspoň raz v mesiaci, s predsedom Výboru európskych orgánov bankového dohľadu a s predsedom Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov.

Článok 10

Výbor môže zostavovať pracovné skupiny. Na zasadnutia pracovných skupín pozýva Komisiu ako pozorovateľa.

Článok 11

Výbor sa môže zúčastňovať na spoločnom výbore pre finančné konglomeráty.

Článok 12

Výbor pred odovzdaním stanoviska Komisii v skorom štádiu podrobne, otvorene a priehľadným spôsobom konzultuje s účastníkmi trhu, spotrebiteľmi a koncovými užívateľmi. Výbor výsledky konzultácií uverejňuje, ak respondent nepožiada o ich utajenie.

Článok 13

Výbor vytvára ročný pracovný program, ktorý každý rok do konca októbra doručí Rade, Európskemu parlamentu a Komisii. Výbor pravidelne a najmenej raz ročne informuje Radu, Európsky parlament a Komisiu o úspechu činností stanovených v pracovnom programe.

Článok 14

Výbor pracuje na základe konsenzu svojich členov. Ak nie je možné dosiahnuť konsenzus, rozhodnutia sa prijímajú kvalifikovanou väčšinou. Hlasy zástupcov členov výboru zodpovedajú hlasom členských štátov tak, ako je ustanovené v článkoch 205 ods. 2 a 4 Zmluvy o ES.

Členovia výboru, ktorí nedodržiavajú usmernenia, odporúčania, štandardy a ďalšie opatrenia odsúhlasené výborom, musia byť pripravení vysvetliť dôvody svojho rozhodnutia.

Článok 15

Výbor prijme vlastný rokovací poriadok a organizuje vlastné operatívne opatrenia.

Pokiaľ ide o rozhodnutia, ktoré sa týkajú zmien a doplnení rokovacieho poriadku, volieb a odvolania z funkcií správnej rady výboru, v rokovacom poriadku sa môžu ustanoviť rozhodovacie postupy iné ako tie, ktoré sú stanovené v článku 14.

Článok 16

Rozhodnutie 2001/527/ES sa týmto zrušuje.

Článok 17

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. januára 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 43.

(2)  Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9.

(3)  KOM(2007) 727 v konečnom znení.

(4)  Závery Rady 15698/07 zo 4. decembra 2007.

(5)  Závery Rady 7652/1/08 Rev 1.

(6)  Závery Rady 8515/3/08 Rev 3.

(7)  Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45.


29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/23


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. januára 2009,

ktorým sa zriaďuje Výbor európskych orgánov bankového dohľadu

(Text s významom pre EHP)

(2009/78/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

Ako súčasť takzvaného Lamfalussyho postupu prijala Komisia rozhodnutie 2004/5/ES z 5. novembra 2003, ktorým sa zriaďuje Výbor európskych orgánov bankového dohľadu (1) (ďalej len „výbor“). Výbor prevzal svoje úlohy 1. januára 2004 a odvtedy slúži ako nezávislý orgán, ktorý dáva podnety, diskutuje a radí Komisii v oblasti usmerňovania bánk a dohľadu nad nimi.

(2)

V súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (2), preskúmala Komisia v roku 2007 Lamfalussyho postup a jeho hodnotenie uverejnila v oznámení z 20. novembra 2007 s názvom Preskúmanie Lamfalussyho postupu – Posilnenie spolupráce orgánov dohľadu (3).

(3)

V oznámení Komisia poukázala na dôležitosť Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov, Výboru európskych orgánov bankového dohľadu a Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (ďalej len „výbory orgánov dohľadu“) v čoraz integrovanejšom európskom finančnom trhu. Jasný rámec pre činnosti týchto výborov v oblasti konvergencie dohľadu a spolupráce orgánov dohľadu sa považoval za nevyhnutný.

(4)

Počas skúmania funkčnosti Lamfalussyho postupu Rada vyzvala Komisiu na objasnenie úlohy výborov orgánov dohľadu a na zváženie všetkých možností na posilnenie ich činnosti bez toho, aby sa narušila rovnováha súčasnej inštitucionálnej štruktúry alebo znížila zodpovednosť orgánov dohľadu (4).

(5)

Na svojom zasadnutí z 13. a 14. marca 2008 Európska rada vyzvala na urýchlené zlepšenie fungovania výborov orgánov dohľadu (5).

(6)

Dňa 14. mája 2008 (6) Rada vyzvala Komisiu, aby preskúmala rozhodnutia Komisie o zriadení výborov orgánov dohľadu s cieľom zaistiť súlad a jednotnosť ich mandátov a úloh, ako aj posilniť ich príspevok k spolupráci v oblasti dohľadu a ku konvergencii. Rada vzala na vedomie, že špecifické úlohy bolo možné odovzdať výborom, čím by sa v nich podporil rozvoj spolupráce v oblasti spolupráce a zbližovania a ich úlohou pri posudzovaní rizík pre finančnú stabilitu. Preto by sa v tejto súvislosti malo zaistiť posilnenie právneho rámca vzhľadom na postavenie a úlohy výboru.

(7)

Zloženie výboru by malo odrážať organizáciu bankového dohľadu a zohľadniť úlohu centrálnych bánk, pokiaľ ide o celkovú stabilitu bankového odvetvia na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva. Treba jasne určiť príslušné práva rôznych kategórií účastníkov. Najmä predsedníctvo a hlasovacie práva treba vyhradiť pre príslušné orgány dohľadu každého členského štátu. Účasť na dôverných rozhovoroch o jednotlivých inštitúciách podliehajúcich dohľadu treba, ak je to aktuálne, vyhradiť výlučne pre príslušné orgány dohľadu a centrálne banky, ktoré majú osobitné povinnosti týkajúce sa vykonávania dohľadu nad príslušnými inštitúciami podliehajúcimi dohľadu.

(8)

Výbor by mal fungovať ako nezávislá poradná skupina pre Komisiu v oblasti bankového dohľadu.

(9)

Mandát výboru by mal zahŕňať dohľad nad finančnými konglomerátmi. Spolupráca s Výborom európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov pri dohľade nad finančnými konglomerátmi by sa mala odohrávať v rámci Spoločného výboru pre finančné konglomeráty, aby sa tým predišlo duplicite činnosti, zamedzilo akýmkoľvek nezrovnalostiam, zaručilo, že výbor nebude zaostávať a aby sa mu poskytla príležitosť na výmenu informácií.

(10)

Výbor by mal súčasne prispievať k spoločnému a jednotnému každodennému zavádzaniu právnych predpisov Spoločenstva a ich dôslednému uplatňovaniu zo strany orgánov dohľadu.

(11)

Výbor nemá na úrovni Spoločenstva žiadne regulačné právomoci. Jeho úlohou je vykonávať podrobné preskúmania, presadzovať osvedčené postupy a vydávať nezáväzné usmernenia, odporúčania a normy s cieľom zväčšiť spoluprácu v rámci Spoločenstva.

(12)

Lepšia bilaterálna a multilaterálna spolupráca v oblasti dohľadu závisí od vzájomného porozumenia a dôvery medzi orgánmi dohľadu. Výbor by mal prispieť k zlepšeniu tejto spolupráce.

(13)

Výbor by mal pomáhať rozvíjať spoluprácu orgánov dohľadu v rámci celého Spoločenstva. Na bližšie určenie tohto cieľa by výbor mal vytvoriť orientačný a otvorený zoznam úloh.

(14)

S cieľom vyriešiť spory cezhraničnej povahy medzi orgánmi dohľadu, najmä v rámci kolégií orgánov dohľadu, by výbor mal ustanoviť dobrovoľný a nezáväzný mediačný mechanizmus.

(15)

Aby bolo možné využívať odborné poznatky výboru a bez vplyvu na právomoci orgánov dohľadu, mali by tieto orgány byť schopné informovať výbor o záležitostiach s cieľom získať jeho nezáväzné stanovisko.

(16)

Výmena informácií medzi orgánmi dohľadu je pre ich fungovanie nevyhnutnou podmienkou. Rovnako je dôležitá pre účinný dohľad nad bankovými skupinami a pre finančnú stabilitu. Kým právne predpisy týkajúce sa bankovníctva ustanovujú jasné zákonné povinnosti pre orgány dohľadu spolupracovať a uskutočňovať výmenu informácií, výbor by mal uľahčiť praktickú každodennú výmenu informácií medzi nimi v závislosti od príslušných ustanovení súvisiacich s utajením ustanovených v platných právnych predpisoch.

(17)

S cieľom obmedziť duplicitu úloh súvisiacich s dohľadom a tým zefektívniť proces dohľadu, ako aj znížiť zaťaženie bankových skupín, by výbor mal umožniť delegovanie úloh medzi orgánmi dohľadu, najmä v prípadoch uvedených v príslušných právnych predpisoch.

(18)

Výbor by mal sledovať ich činnosť bez obmedzovania ich nezávislosti s cieľom podporovať spoluprácu a dôslednosť kolégií orgánov dohľadu, čím všetkým členom kolégia zabezpečí rovnaké podmienky.

(19)

Kvalita, porovnateľnosť a dôslednosť podávania správ o dohľade sú dôležité pre efektívnosť nákladov mechanizmov dohľadu Spoločenstva a pre záťaž cezhraničných inštitúcií spojenú s dodržiavaním právnych predpisov. Výbor by mal prispievať k tomu, aby sa zabránilo prekrývaniu a duplikácii a aby údaje v správach boli porovnateľné a mali primeranú kvalitu.

(20)

Finančné systémy Spoločenstva sú úzko prepojené a udalosti v jednom členskom štáte môžu mať významný vplyv na finančné inštitúcie a trhy v iných členských štátoch. Ustavičný vznik finančných konglomerátov a odstraňovanie rozdielov medzi činnosťami firiem pôsobiacich v odvetví bankovníctva, cenných papierov a poisťovníctva zapríčinili ďalšie problémy v oblasti dohľadu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva. Na ochranu finančnej stability je potrebné na úrovni výboru, Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov a Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov vytvoriť systém, ktorého cieľom by bolo včas identifikovať medzi jednotlivými krajinami a odvetviami potenciálne riziká a v prípade potreby upozorniť Komisiu a ďalšie výbory. Okrem toho je nevyhnutné, aby výbor zaistil, že informácie dostanú aj ministri financií a centrálne banky členských štátov. Úlohou výboru je v tejto súvislosti identifikovať riziká v odvetví bankovníctva a o záveroch pravidelne prostredníctvom správ informovať Komisiu. O týchto posudkoch by mala byť informovaná aj Rada. Výbor by mal spolupracovať aj s Európskym parlamentom a poskytovať mu pravidelné informácie o situácii v odvetví bankovníctva. Výbor by v tejto súvislosti nemal odhaľovať informácie o jednotlivých subjektoch podliehajúcich dohľadu.

(21)

Činnosti výboru by sa mali zosúladiť s aktivitami Výboru európskych regulačných orgánov cenných papierov, Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov a Výboru bankového dohľadu Európskeho systému centrálnych bánk, aby bolo možné primerane riešiť medziodvetvové otázky. To je mimoriadne dôležité pri riešení možných medziodvetvových rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu.

(22)

V súvislosti s globalizáciou finančných služieb a rastúcou dôležitosťou medzinárodných štandardov by výbor mal podporovať aj dialóg a spoluprácu s orgánmi dohľadu pôsobiacimi mimo Spoločenstva.

(23)

Zodpovednosť výboru voči inštitúciám Spoločenstva je veľmi dôležitá a mala by sa opierať o pevný štandard, ktorý by súčasne rešpektoval nezávislosť orgánov dohľadu.

(24)

Výbor by mal vypracovať svoj vlastný rokovací poriadok a plne rešpektovať výhradné práva orgánov a inštitucionálnu rovnováhu ustanovenú Zmluvou. Vylepšený rámec činností výboru by mali sprevádzať zlepšené pracovné procesy. Na tento účel by sa v prípade, že nebude možné dosiahnuť všeobecnú zhodu, mali prijať rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny podľa pravidiel stanovených v Zmluve.

(25)

Z dôvodov právnej istoty a jednoznačnosti by sa rozhodnutie 2004/5/ES malo zrušiť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zriaďuje sa nezávislá poradná skupina pre bankový dohľad v Spoločenstve, ktorá sa nazýva Výbor európskych orgánov bankového dohľadu (ďalej len „výbor“).

Článok 2

Úlohou výboru je radiť Komisii najmä pri vypracovávaní návrhov vykonávacích predpisov v oblasti bankových činností a finančných konglomerátov buď z vlastného podnetu, alebo na žiadosť Komisie.

Ak Komisia požiada výbor o radu, môže stanoviť lehotu, do kedy výbor túto radu poskytne. Táto lehota sa stanoví s prihliadnutím na naliehavosť záležitosti.

Článok 3

Výbor má plniť pridelené úlohy a prispievať k spoločnému a jednotnému zavádzaniu a dôslednému uplatňovaniu právnych predpisov Spoločenstva tak, že bude vydávať nezáväzné usmernenia, odporúčania a štandardy.

Článok 4

1.   Úlohou výboru je zlepšiť spoluprácu medzi národnými orgánmi dohľadu v oblasti bankovníctva a podporovať zbližovanie postupov dohľadu jednotlivých členských štátov a postupov v rámci Spoločenstva. Na tento účel plní najmä tieto úlohy:

a)

sprostredkováva alebo uľahčuje sprostredkovanie medzi orgánmi dohľadu v prípadoch vymedzených príslušnými právnymi predpismi, alebo na požiadanie orgánu dohľadu;

b)

poskytuje stanoviská orgánom dohľadu v prípadoch vymedzených v príslušných právnych predpisoch alebo na ich požiadanie;

c)

podporuje účinnú bilaterálnu a multilaterálnu výmenu informácií medzi orgánmi dohľadu v súlade s príslušnými ustanoveniami súvisiacimi s utajením;

d)

umožňuje delegovanie úloh medzi orgánmi dohľadu, najmä rozpoznávaním úloh, ktoré je možné delegovať, a presadzovaním osvedčených postupov;

e)

prispieva k zabezpečeniu účinného a dôsledného fungovania kolégií orgánov dohľadu najmä prostredníctvom vytvárania usmernení pre operatívne fungovanie kolégií, monitorovania nadväznosti postupov rôznych kolégií a vzájomnej výmeny osvedčených postupov;

f)

prispieva k rozvoju kvalitných spoločných štandardov pre predkladanie správ orgánov dohľadu;

g)

vykonáva prieskum praktického uplatňovania nezáväzných usmernení, odporúčaní a štandardov, ktoré výbor vydáva.

2.   Výbor priebežne skúma postupy orgánov dohľadu v členských štátoch a posudzuje ich konvergenciu. Výbor každý rok predloží správu o dosiahnutom pokroku a identifikuje pretrvávajúce prekážky.

3.   Výbor vypracuje nové praktické konvergenčné nástroje na podporu spoločného postupu orgánov dohľadu.

Článok 5

1.   Výbor monitoruje a posudzuje vývoj v odvetví bankovníctva a v prípade potreby informuje Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere, Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov a Komisiu. Zaistí, aby ministerstvá financií a centrálne banky členských štátov boli oboznámené s možnými alebo bezprostrednými problémami.

2.   Aspoň dvakrát ročne poskytne výbor Komisii posúdenie trendov týkajúcich sa obozretného podnikania na mikroekonomickej úrovni, možných rizík a slabých stránok bankového odvetvia.

Výbor k týmto posudkom pripojí klasifikáciu hlavných rizík a slabých stránok a naznačí, akú veľkú hrozbu pre finančnú stabilitu predstavujú, a v prípade potreby navrhne preventívne alebo ozdravné opatrenia.

O týchto posudkoch musí byť informovaná Rada.

3.   Výbor zavedie postupy umožňujúce orgánom dohľadu bezodkladne reagovať. V prípade potreby výbor umožní orgánom dohľadu v rámci Spoločenstva spoločné posúdenie rizík a slabých stránok, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť stabilitu finančného systému Spoločenstva.

4.   Výbor prostredníctvom úzkej spolupráce s Výborom európskych regulačných orgánov cenných papierov, Výborom európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov a Výborom bankového dohľadu Európskeho systému centrálnych bánk zaistí, aby sa medziodvetvovým vývojovým trendom, rizikám a slabým stránkam venovala primeraná pozornosť.

Článok 6

1.   Spoločne s Výborom európskych regulačných orgánov pre cenné papiere a s Výborom európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov vypracuje spoločné postupy pre dohľad v medziodvetvovej oblasti i v oblasti bankovníctva.

2.   Na tento účel zriadi najmä odvetvové a medziodvetvové vzdelávacie programy, uľahčí výmeny zamestnancov a podnieti príslušné orgány v ich úsilí o zvýšené využívanie režimov dočasného prideľovania pracovníkov, spoločné inšpekčné tímy, kontrolné návštevy a iné nástroje.

3.   Výbor podľa uváženia vytvorí nové nástroje určené na podporu spoločných postupov dohľadu.

4.   Výbor zlepší spoluprácu s orgánmi dohľadu tretích krajín, najmä prostredníctvom ich účasti v spoločných vzdelávacích programoch.

Článok 7

1.   Výbor sa skladá zo zástupcov z týchto organizácií na vysokej úrovni:

a)

štátne orgány zodpovedné za dohľad nad úverovými inštitúciami, ďalej len „príslušné orgány dohľadu“;

b)

národné centrálne banky, ktorým boli zverené osobitné oprávnenia v oblasti výkonu dohľadu nad jednotlivými úverovými inštitúciami spoločne s príslušným orgánom dohľadu;

c)

centrálne banky, ktoré nie sú priamo poverené dohľadom nad jednotlivými úverovými inštitúciami vrátane Európskej centrálnej banky.

2.   Každý členský štát vymenuje zástupcov na vysokej úrovni pre účasť na zasadaniach výboru. Európska centrálna banka vymenuje zástupcu na vysokej úrovni na účasť vo výbore.

3.   Komisia sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru a vymenuje zástupcu na vysokej úrovni na účasť na rokovaniach vo výbore.

4.   Výbor zvolí predsedu spomedzi zástupcov príslušných orgánov dohľadu.

5.   Výbor môže pozvať odborníkov a pozorovateľov, aby sa zúčastnili zasadnutia.

Článok 8

1.   Členovia výboru sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom služobného tajomstva. Všetci účastníci diskusií sa musia podriadiť platným pravidlám o služobnom tajomstve.

2.   Vždy, keď rokovanie o bode programu zahŕňa výmenu dôverných informácii týkajúcich sa inštitúcie podliehajúcej dohľadu, účasť na takomto rokovaní je možné obmedziť na tie orgány dohľadu, ktoré sú do veci priamo zapojené, a národné centrálne banky, ktoré majú osobitné povinnosti týkajúce sa výkonu dohľadu nad príslušnými jednotlivými úverovými inštitúciami.

Článok 9

1.   Výbor pravidelne informuje Komisiu o výsledkoch svojej činnosti. Udržiava pravidelné kontakty s Európskym výborom pre bankovníctvo zriadeným rozhodnutím Komisie 2004/10/ES (7) a s príslušným výborom Európskeho parlamentu.

2.   Pravidelnou a úzkou spoluprácou s Výborom európskych regulačných orgánov pre cenné papiere a Výborom európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov výbor zabezpečí medziodvetvovú súdržnosť činností v rámci odvetvia finančných služieb.

3.   Predseda výboru sa aspoň raz mesačne stretáva s predsedami Výboru európskych regulačných orgánov pre cenné papiere a Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov.

Článok 10

Výbor môže zriaďovať pracovné skupiny. Komisia je pozývaná na zasadnutia pracovných skupín ako pozorovateľ.

Článok 11

V oblasti dohľadu nad finančnými konglomerátmi výbor spolupracuje s Výborom európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov v rámci Spoločného výboru pre finančné konglomeráty.

Komisia a Európska centrálna banka sú pozývané na zasadnutia Spoločného výboru pre finančné konglomeráty ako pozorovatelia.

Článok 12

Výbor pred odoslaním svojho stanoviska Komisii vedie – včas, otvorene a priehľadne – rozsiahle porady s účastníkmi trhu, spotrebiteľmi a koncovými užívateľmi. Výbor zverejní výsledky porád, pokiaľ respondent nepožaduje inak.

Keď výbor poskytuje rady o opatreniach platných pre úverové inštitúcie, ako aj investičné spoločnosti, poradí sa so všetkými orgánmi, ktoré sú príslušné pre dohľad nad investičnými spoločnosťami a zatiaľ nie sú zastúpené vo výbore.

Článok 13

Výbor vypracuje ročný program činnosti a každý rok do konca októbra ho poskytne Rade, Európskemu parlamentu a Komisii. Výbor pravidelne a aspoň raz za rok informuje Radu, Európsky parlament a Komisiu o plnení činností stanovených v programe činnosti.

Článok 14

Výbor prijíma rozhodnutia na základe konsenzu jeho členov. V prípade, že sa nedosiahne konsenzus, rozhodnutia sa prijímajú kvalifikovanou väčšinou. Hlasovanie zástupcov členov výboru zodpovedá hlasovaniu členských štátov, ktoré sa riadi článkom 205 ods. 2 a 4 zmluvy.

Člen výboru, ktorý sa neriadi usmerneniami, odporúčaniami, normami a inými opatreniami, ktoré výbor schválil, musí byť pripravený uviesť dôvody takého správania.

Článok 15

Výbor prijme vlastný rokovací poriadok a ustanoví vlastný systém práce.

V súvislosti s rozhodnutiami týkajúcimi sa zmien a doplnení rokovacieho poriadku a volieb do rady výboru a prepúšťania z nej, rokovací poriadok môže počítať s rozhodovacími postupmi, ktoré sa odlišujú od postupov ustanovených v článku 14.

Článok 16

Rozhodnutie 2004/5/ES sa ruší.

Článok 17

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. januára 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 28.

(2)  Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9.

(3)  KOM(2007) 727 v konečnom znení.

(4)  Závery Rady 15698/07 zo 4. decembra 2007.

(5)  Závery Rady 7652/1/08 Rev 1.

(6)  Závery Rady 8515/3/08 Rev 3.

(7)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 36.


29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. januára 2009,

ktorým sa zriaďuje Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov

(Text s významom pre EHP)

(2009/79/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

keďže:

(1)

Ako súčasť takzvaného Lamfalussyho postupu prijala Komisia rozhodnutie 2004/6/ES z 5. novembra 2003, ktorým sa zriaďuje Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (1) (ďalej len „výbor“). Výbor prevzal svoje úlohy 24. novembra 2003 a odvtedy slúži ako nezávislý orgán, ktorý dáva podnety, diskutuje a radí Komisii v oblasti poistenia, zaistenia a dôchodkového poistenia zamestnancov.

(2)

V súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/1/ES z 9. marca 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru výborov pre finančné služby (2), preskúmala Komisia v roku 2007 Lamfalussyho postup a jeho posúdenie uverejnila v oznámení z 20. novembra 2007 s názvom Preskúmanie Lamfalussyho postupu – Posilnenie spolupráce orgánov dohľadu (3).

(3)

V oznámení Komisia poukázala na dôležitosť Výboru európskych regulačných orgánov pre cenné papiere, Výboru európskych orgánov bankového dohľadu a Výboru európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (ďalej len „výbory orgánov dohľadu“) v čoraz integrovanejšom európskom finančnom trhu. Jasný rámec pre činnosti týchto výborov v oblasti konvergencie a spolupráce v oblasti dohľadu sa považoval za nevyhnutný.

(4)

Počas skúmania funkčnosti Lamfalussyho postupu Rada vyzvala Komisiu na objasnenie úlohy výborov orgánov dohľadu a na zváženie všetkých možností na posilnenie ich činnosti bez toho, aby sa narušila rovnováha súčasnej inštitucionálnej štruktúry alebo znížila zodpovednosť orgánov dohľadu (4).

(5)

Na svojom zasadnutí 13. a 14. marca 2008 Európska rada vyzvala na urýchlené zlepšenie fungovania výborov orgánov dohľadu (5).

(6)

Rada 14. mája 2008 (6) vyzvala Komisiu, aby preskúmala rozhodnutia Komisie o zriadení výborov orgánov dohľadu s cieľom zabezpečiť súlad a jednotnosť ich mandátov a úloh, ako aj posilniť ich príspevok k spolupráci v oblasti dohľadu a ku konvergencii. Rada poznamenala, že špecifické úlohy by bolo možné explicitne odovzdať výborom, s cieľom podporiť spoluprácu a zbližovanie v oblasti dohľadu a ich úlohou pri posudzovaní rizík pre finančnú stabilitu. Preto by sa v tejto súvislosti malo zaistiť posilnenie právneho rámca týkajúceho sa postavenia a úlohy výboru.

(7)

Výbor by mal slúžiť ako nezávislá poradná skupina pre Komisiu v oblasti poistenia, zaistenia a dôchodkového poistenia zamestnancov. Pokiaľ však ide o oblasť dôchodkového poistenia zamestnancov, výbor by mal posúdiť regulačné hľadiská a hľadiská dohľadu týkajúce sa takýchto opatrení, ale nemal by sa zaoberať aspektmi pracovného a sociálneho práva, ako je úprava dôchodkového poistenia zamestnancov, a najmä záležitosti týkajúce sa povinného členstva alebo kolektívnych zmlúv.

(8)

Mandát výboru by mal zahŕňať dohľad nad finančnými konglomerátmi. Spolupráca s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu pri dohľade nad finančnými konglomerátmi by sa mala odohrávať v rámci Spoločného výboru pre finančné konglomeráty, aby sa tým predišlo duplicite práce, zamedzilo akýmkoľvek nezrovnalostiam, zaručilo, že výbor nebude zaostávať, a poskytla sa mu príležitosť na výmenu informácií.

(9)

Výbor by mal súčasne prispievať k spoločnému a jednotnému každodennému vykonávaniu právnych predpisov Spoločenstva a ich dôslednému uplatňovaniu zo strany orgánov dohľadu.

(10)

Výbor nemá na úrovni Spoločenstva regulačné právomoci. Jeho úlohou je vykonávať podrobné preskúmania, presadzovať osvedčené postupy a vydávať nezáväzné usmernenia, odporúčania a normy s cieľom zvýšiť konvergenciu v rámci Spoločenstva.

(11)

Lepšia bilaterálna a multilaterálna spolupráca v oblasti dohľadu závisí od vzájomného porozumenia a dôvery medzi orgánmi dohľadu. Výbor by mal prispieť k zlepšeniu tejto spolupráce.

(12)

Výbor by mal takisto napomáhať konvergencii v oblasti dohľadu v rámci celého Spoločenstva. Aby sa bližšie určil tento cieľ, výbor by mal vytvoriť orientačný a otvorený zoznam úloh.

(13)

S cieľom vyriešiť spory cezhraničnej povahy medzi orgánmi dohľadu, najmä v rámci kolégií orgánov dohľadu, by výbor mal ustanoviť dobrovoľný a nezáväzný mediačný mechanizmus.

(14)

Aby bolo možné využívať odborné skúsenosti výboru a bez vplyvu na právomoci orgánov dohľadu, mali by tieto orgány byť schopné informovať výbor o záležitostiach s cieľom získať jeho nezáväzné stanovisko.

(15)

Výmena informácií medzi orgánmi dohľadu je pre ich fungovanie nevyhnutnou podmienkou. Rovnako je dôležitá pre účinný dohľad nad poisťovacími skupinami a pre finančnú stabilitu. Kým právne predpisy týkajúce sa poisťovníctva stanovujú jasné zákonné povinnosti pre orgány dohľadu spolupracovať a uskutočňovať výmenu informácií, výbor by mal uľahčiť praktickú každodennú výmenu informácií medzi nimi v závislosti od príslušných ustanovení súvisiacich s utajením stanovených v platných právnych predpisoch.

(16)

S cieľom obmedziť duplicitu úloh súvisiacich s dohľadom a tým zefektívniť proces dohľadu, ako aj znížiť zaťaženie poisťovacích skupín, by výbor mal umožniť delegovanie úloh medzi orgánmi dohľadu, najmä v prípadoch uvedených v príslušných právnych predpisoch.

(17)

Výbor by mal sledovať ich činnosť bez obmedzovania ich nezávislosti a podporovať konvergenciu a súdržnosť kolégií orgánov dohľadu, čím všetkým členom kolégia zabezpečí rovnaké podmienky.

(18)

Kvalita, porovnateľnosť a dôslednosť podávania správ o dohľade sú dôležité pre efektívnosť nákladov mechanizmov dohľadu Spoločenstva a pre záťaž cezhraničných inštitúcií spojenú s dodržiavaním právnych predpisov. Výbor by mal prispievať k tomu, aby sa zabránilo prekrývaniu a duplikácii a aby údaje v správach boli porovnateľné a mali primeranú kvalitu.

(19)

Finančné systémy Spoločenstva sú úzko prepojené a udalosti v jednom členskom štáte môžu mať významný vplyv na finančné inštitúcie a trhy v iných členských štátoch. Neustále vznikanie finančných konglomerátov a odstraňovanie rozdielov medzi činnosťami firiem v odvetví bankovníctva, cenných papierov a poisťovníctva prinášajú so sebou ďalšie výzvy v oblasti dohľadu na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva. Na ochranu finančnej stability je potrebné na úrovni výboru, Výboru európskych orgánov bankového dohľadu a Výboru európskych regulačných orgánov pre cenné papiere vytvoriť systém, ktorého cieľom by bolo včas identifikovať medzi jednotlivými krajinami a sektormi potenciálne riziká a v prípade potreby upozorniť Komisiu a ďalšie výbory. Okrem toho je nevyhnutné, aby výbor zaistil, že informácie dostanú aj ministri financií a centrálne banky členských štátov. Úlohou výboru je v tejto súvislosti identifikovať riziká v sektore poistenia, zaistenia a dôchodkového poistenia zamestnancov a o záveroch pravidelne prostredníctvom správ informovať Komisiu. O týchto posudkoch by mala byť informovaná aj Rada. Výbor by mal spolupracovať aj s Európskym parlamentom a poskytovať mu pravidelné informácie o situácii v sektore poisťovníctva. Výbor by v tejto súvislosti nemal odhaľovať informácie o jednotlivých subjektoch podliehajúcich dohľadu.

(20)

Činnosti výboru by sa mali zosúladiť s aktivitami Výboru európskych regulačných orgánov pre cenné papiere, Výboru európskych orgánov bankového dohľadu a Výboru bankového dohľadu Európskeho systému centrálnych bánk, aby bolo možné primerane riešiť medziodvetvové otázky. To je mimoriadne dôležité pri riešení možných medziodvetvových rizík ohrozujúcich finančnú stabilitu.

(21)

Vzhľadom na globalizáciu finančných služieb a rastúcu dôležitosť medzinárodných štandardov by výbor mal podporovať aj dialóg a spoluprácu s orgánmi dohľadu pôsobiacimi mimo Spoločenstva.

(22)

Zodpovednosť výboru voči inštitúciám Spoločenstva je veľmi dôležitá a mala by sa opierať o pevný štandard, ktorý by súčasne rešpektoval nezávislosť orgánov dohľadu.

(23)

Výbor by mal vypracovať svoj vlastný rokovací poriadok a plne rešpektovať výhradné práva orgánov a inštitucionálnu rovnováhu ustanovenú Zmluvou. Vylepšený rámec činností výboru by mali sprevádzať zlepšené pracovné procesy. Na tento účel by v prípade, že nebude možné dosiahnuť všeobecnú zhodu, mali byť prijaté rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny podľa pravidiel stanovených v Zmluve.

(24)

Z dôvodov právnej istoty a jednoznačnosti by sa rozhodnutie 2004/6/ES malo zrušiť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zriaďuje sa nezávislá poradná skupina so zameraním na poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov v Spoločenstve s názvom Výbor európskych orgánov dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým poistením zamestnancov (ďalej len „výbor“).

Článok 2

Výbor poskytuje rady Komisii najmä pri vypracovávaní návrhov vykonávacích predpisov v oblasti poistenia, zaistenia a dôchodkového poistenia zamestnancov a finančných konglomerátov buď z vlastného podnetu, alebo na žiadosť Komisie.

Ak Komisia požiada výbor o radu, môže stanoviť lehotu, do kedy výbor túto radu poskytne. Táto lehota bude stanovená s prihliadnutím na naliehavosť záležitosti.

Článok 3

Výbor plní pridelené úlohy a prispieva k spoločnému a jednotnému vykonávaniu a dôslednému uplatňovaniu právnych predpisov Spoločenstva tak, že vydáva usmernenia, odporúčania a štandardy.

Článok 4

1.   Úlohou výboru je zlepšiť spoluprácu medzi národnými orgánmi dohľadu v oblasti poistenia, zaistenia a dôchodkového poistenia zamestnancov a podporovať zbližovanie postupov dohľadu jednotlivých členských štátov a postupov v rámci Spoločenstva. Na tento účel bude vykonávať, prinajmenšom, tieto úlohy:

a)

sprostredkovať alebo umožňovať sprostredkovanie medzi orgánmi dohľadu v prípadoch stanovených príslušnými právnymi predpismi alebo na požiadanie orgánu dohľadu;

b)

poskytovať stanoviská orgánom dohľadu v prípadoch stanovených v príslušných právnych predpisoch alebo na ich požiadanie;

c)

podporovať účinnú bilaterálnu a multilaterálnu výmenu informácií medzi orgánmi dohľadu v súlade s príslušnými ustanoveniami súvisiacimi s utajením;

d)

umožňovať delegovanie úloh medzi orgánmi dohľadu, najmä rozpoznávaním úloh, ktoré je možné delegovať, a presadzovaním osvedčených postupov;

e)

prispievať k zabezpečeniu účinného a dôsledného fungovania kolégií orgánov dohľadu najmä prostredníctvom vytvárania usmernení pre operatívne fungovanie kolégií, sledovania nadväznosti postupov rôznych kolégií a vzájomnej výmeny osvedčených postupov;

f)

prispievať k rozvoju kvalitných spoločných štandardov pre predkladanie správ orgánov dohľadu;

g)

vykonávať prieskum praktického uplatňovania nezáväzných usmernení, odporúčaní a štandardov, ktoré vydáva výbor.

2.   Výbor priebežne skúma postupy orgánov dohľadu v členských štátoch a hodnotí ich konvergenciu. Každý rok podá výbor správu o dosiahnutom pokroku a identifikuje pretrvávajúce prekážky.

3.   Výbor vypracuje nové praktické konvergenčné nástroje na podporu spoločného postupu orgánov dohľadu.

Článok 5

1.   Výbor monitoruje a posudzuje vývoj v sektore poistenia, zaistenia a dôchodkového poistenia zamestnancov a v prípade potreby informuje Výbor európskych regulačných orgánov pre cenné papiere, Výbor európskych orgánov bankového dohľadu a Komisiu. Zaistí, aby ministerstvá financií a centrálne banky členských štátov boli oboznámené s možnými alebo bezprostrednými problémami.

2.   Aspoň dvakrát ročne poskytne výbor Komisii posúdenie trendov týkajúcich sa obozretného podnikania na mikroekonomickej úrovni, možných rizík a slabín sektoru poistenia, zaistenia a dôchodkového poistenia zamestnancov.

Výbor k týmto posudkom pripojí klasifikáciu hlavných rizík a slabín a naznačí, akú veľkú hrozbu pre finančnú stabilitu predstavujú, a v prípade potreby navrhne preventívne alebo ozdravné opatrenia.

O týchto posudkoch sa informuje Rada.

3.   Výbor zavedie postupy umožňujúce orgánom dohľadu ihneď reagovať. V prípade potreby výbor podporí spoločné stanovisko v rámci Spoločenstva týkajúce sa rizík a slabín, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť stabilitu finančného systému Spoločenstva.

4.   Výbor prostredníctvom úzkej spolupráce s Výborom európskych regulačných orgánov pre cenné papiere, Výborom európskych orgánov bankového dohľadu a Výborom bankového dohľadu Európskeho systému centrálnych bánk zabezpečí, aby medziodvetvovým vývojovým trendom, rizikám a slabinám bola venovaná primeraná pozornosť.

Článok 6

1.   Spoločne s Výborom európskych regulačných orgánov pre cenné papiere a s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu vypracuje spoločné postupy dohľadu v medziodvetvovej oblasti i v oblasti poistenia, zaistenia a dôchodkového poistenia zamestnancov.

2.   Na tento účel vytvorí najmä odvetvové a medziodvetvové vzdelávacie programy, umožní výmeny zamestnancov a podporí kompetentné orgány v ich úsilí o zvýšené využívanie režimov dočasného preloženia, spoločných kontrolných tímov, prehliadok orgánov dohľadu a iných nástrojov.

3.   Výbor podľa uváženia vytvorí nové nástroje určené na podporu vypracovania spoločných postupov dohľadu.

4.   Výbor zlepší spoluprácu s orgánmi dohľadu tretích krajín, najmä prostredníctvom ich účasti v spoločných vzdelávacích programoch.

Článok 7

1.   Výbor sa skladá zo zástupcov národných verejných orgánov na vysokej úrovni zodpovedné za oblasť dohľadu nad poistením, zaistením a dôchodkovým poistením zamestnancov. Každý členský štát vymenuje zástupcu na vysokej úrovni zo svojho príslušného orgánu na účasť na zasadnutiach výboru.

2.   Komisia je prítomná na zasadnutiach výboru a vymenuje zástupcu na vysokej úrovni na účasť na rokovaniach vo výbore.

3.   Výbor si zo svojich členov zvolí predsedu.

4.   Výbor môže pozvať odborníkov a pozorovateľov, aby sa zúčastnili na zasadnutiach.

5.   Výbor sa nezaoberá aspektmi pracovného a sociálneho práva, ako je organizácia zamestnaneckých režimov, najmä povinné členstvo a kolektívne zmluvy.

Článok 8

1.   Členovia výboru sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom služobného tajomstva. Všetci účastníci diskusií sa musia podriadiť platným pravidlám o služobnom tajomstve.

2.   Vždy, keď rokovanie o bode programu zahŕňa výmenu dôverných informácii týkajúcich sa inštitúcie podliehajúcej dohľadu, účasť na takomto rokovaní je možné obmedziť na tých členov, ktorí sú do veci priamo zapojení.

Článok 9

1.   Výbor pravidelne informuje Komisiu o výsledkoch svojej činnosti. Udržiava pravidelné kontakty s Európskym výborom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov zriadeným rozhodnutím Komisie 2004/9/ES (7) a s príslušným výborom Európskeho parlamentu.

2.   Pravidelnou a úzkou spoluprácou s Výborom európskych regulačných orgánov pre cenné papiere a Výborom európskych orgánov bankového dohľadu výbor zabezpečí medziodvetvovú súdržnosť činností v rámci sektora finančných služieb.

3.   Predseda výboru sa aspoň raz mesačne stretáva s predsedami Výboru európskych regulačných orgánov pre cenné papiere a Výboru európskych orgánov bankového dohľadu.

Článok 10

Výbor môže zakladať pracovné skupiny. Komisia je pozývaná na zasadnutia pracovných skupín ako pozorovateľ.

Článok 11

Výbor spolupracuje v oblasti dohľadu nad finančnými konglomerátmi s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu v rámci Spoločného výboru pre finančné konglomeráty.

Komisia a Európska centrálna banka sú pozývané na zasadnutia Spoločného výboru pre finančné konglomeráty ako pozorovatelia.

Článok 12

Výbor pred odoslaním svojho stanoviska Komisii vedie – včas, otvorene a priehľadne – rozsiahle porady s účastníkmi trhu, spotrebiteľmi a koncovými užívateľmi. Výbor zverejní výsledky porád, pokiaľ respondent nepožaduje opak.

Článok 13

Výbor vypracuje ročný program činnosti a každý rok do konca októbra ho poskytne Rade, Európskemu parlamentu a Komisii. Výbor pravidelne a aspoň raz za rok informuje Radu, Európsky parlament a Komisiu o plnení činností stanovených v programe činnosti.

Článok 14

Výbor prijíma rozhodnutia na základe konsenzu jeho členov. V prípade, že sa nedosiahne konsenzus, rozhodnutia sa prijímajú kvalifikovanou väčšinou. Hlasovanie zástupcov členov výboru zodpovedá hlasovaniu členských štátov, ktoré sa riadi článkom 205 ods. 2 a 4 zmluvy.

Členovia výboru, ktorí sa neriadia usmerneniami, odporúčaniami, štandardmi a inými opatreniami, ktoré výbor schválil, musia byť pripravení uviesť dôvody takého správania.

Článok 15

Výbor prijme vlastný rokovací poriadok a ustanoví vlastný systém práce.

Pokiaľ ide o rozhodnutia, ktoré sa týkajú zmien a doplnení rokovacieho poriadku, volieb do Rady výboru a uvoľňovania z nej rokovací poriadok môže predvídať rozhodovacie postupy, ktoré sa odlišujú od postupov stanovených v článku 14.

Článok 16

Rozhodnutie 2004/6/ES sa ruší.

Článok 17

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 23. januára 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 30.

(2)  Ú. v. EÚ L 79, 24.3.2005, s. 9.

(3)  KOM(2007) 727 v konečnom znení.

(4)  Závery Rady 15698/07 zo 4. decembra 2007.

(5)  Závery Rady 7652/1/08 Rev 1.

(6)  Závery Rady 8515/3/08 Rev 3.

(7)  Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 34.


IV Iné akty

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

Spoločný výbor EHP

29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/33


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 127/2008

z 5. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII (Vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha VII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 50/2008 z 25. apríla 2008 (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (2), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 1 (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES) prílohy VII k dohode sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32008 R 0755: nariadenie Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 205, 1.8.2008, s. 10).“

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 755/2008 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejnení v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 6. decembra 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3) alebo v deň, keď nadobudne účinnosť rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 142/2007 z 26. októbra 2007, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. decembra 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

J. N. V. knieža Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 47.

(2)  Ú. v. EÚ L 205, 1.8.2008, s. 10.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/35


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 128/2008

z 5. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XIII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 119/2008 zo 7. novembra 2008 (1).

(2)

Smernica Komisie 2008/65/ES z 27. júna 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/439/EHS o vodičských preukazoch (2), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 24a (smernica Rady 91/439/EHS) prílohy XIII k dohode sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32008 L 0065: smernica Komisie 2008/65/ES z 27. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 36).“

Článok 2

Znenie smernice 2008/65/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 6. decembra 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. decembra 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

J. N. V. knieža Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008, s. 110.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 36.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/36


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 129/2008

z 5. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XIII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 119/2008 zo 7. novembra 2008 (1).

(2)

Rozhodnutie Komisie 2008/217/ES z 20. decembra 2007 o technickej špecifikácii pre interoperabilitu týkajúcu sa subsystému Infraštruktúra systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (2) sa má začleniť do dohody.

(3)

Rozhodnutie Komisie 2008/231/ES z 1. februára 2008 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému prevádzky systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc, prijatej podľa článku 6 ods. 1 smernice Rady 96/48/ES, a o zrušení rozhodnutia Komisie 2002/734/ES z 30. mája 2002 (3), sa má začleniť do dohody.

(4)

Rozhodnutie 2008/217/ES zrušuje rozhodnutie Komisie 2002/732/ES (4) začlenené do dohody, a preto je potrebné odkaz naň v rámci dohody vypustiť.

(5)

Rozhodnutie 2008/231/ES zrušuje rozhodnutie Komisie 2002/734/ES (5) začlenené do dohody, a preto je potrebné odkaz naň v rámci dohody vypustiť,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha XIII k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Znenie bodu 37ac (rozhodnutie Komisie 2002/732/ES) sa nahrádza takto:

32008 D 0217: rozhodnutie Komisie 2008/217/ES z 20. decembra 2007 o technickej špecifikácii pre interoperabilitu týkajúcu sa subsystému Infraštruktúra systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (Ú. v. EÚ L 77, 19.3.2008, s. 1).“

2.

Znenie bodu 37ae (rozhodnutie Komisie 2002/734/ES) sa nahrádza takto:

32008 D 0231: rozhodnutie Komisie 2008/231/ES z 1. februára 2008 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému prevádzky systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc, prijatej podľa článku 6 ods. 1 smernice Rady 96/48/ES, a o zrušení rozhodnutia Komisie 2002/734/ES z 30. mája 2002 (Ú. v. EÚ L 84, 26.3.2008, s. 1).“

Článok 2

Znenie rozhodnutí 2008/217/ES a 2008/231/ES v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 6. decembra 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (6).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. decembra 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

J. N. V. knieža Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008, s. 110.

(2)  Ú. v. EÚ L 77, 19.3.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 84, 26.3.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 245, 12.9.2002, s. 143.

(5)  Ú. v. ES L 245, 12.9.2002, s. 370.

(6)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/38


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 130/2008

z 5. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XXI k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 126/2008 zo 7. novembra 2008 (1).

(2)

Nariadenie Rady (ES) č. 362/2008 zo 14. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2009, ktoré sa týkajú materiálnej deprivácie (2), sa má začleniť do dohody.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 365/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2010, 2011 a 2012 na výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (3), sa má začleniť do dohody.

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 377/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, pokiaľ ide o kódovanie, ktoré sa bude od roku 2009 používať na prenos údajov, využitie časti výberového súboru na zber údajov v súvislosti so štrukturálnymi premennými a definovanie referenčných štvrťrokov (4), sa má začleniť do dohody.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 391/2008 z 30. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 102/2007 o prijatí špecifikácií ad hoc modulu na rok 2008 o postavení migrantov a ich priamych potomkov na trhu práce (5), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha XXI k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1.

Za bod 18w [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008] sa vkladá tento bod:

„18x.

32008 R 0362: nariadenie Rady (ES) č. 362/2008 zo 14. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných na rok 2009, ktoré sa týkajú materiálnej deprivácie (Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2008, s. 1).“

2.

Za bod 18al [nariadenie Komisie (ES) č. 207/2008] sa vkladajú tieto body:

„18am.

32008 R 0365: nariadenie Komisie (ES) č. 365/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2010, 2011 a 2012 na výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2008, s. 22).

18an.

32008 R 0377: nariadenie Komisie (ES) č. 377/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, pokiaľ ide o kódovanie, ktoré sa bude od roku 2009 používať na prenos údajov, využitie časti výberového súboru na zber údajov v súvislosti so štrukturálnymi premennými a definovanie referenčných štvrťrokov (Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 57).“

3.

Do bodu 18ak [nariadenie Komisie (ES) č. 102/2007] sa dopĺňa tento text:

„ , zmenené a doplnené týmito predpismi:

32008 R 0391: nariadenie Komisie (ES) č. 391/2008 z 30. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 117, 1.5.2008, s. 15).“

Článok 2

Znenie nariadení (ES) č. 362/2008, (ES) č. 365/2008, (ES) č. 377/2008 a (ES) č. 391/2008 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 6. decembra 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (6).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. decembra 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

J. N. V. knieža Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008, s. 119.

(2)  Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2008, s. 22.

(4)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 57.

(5)  Ú. v. EÚ L 117, 1.5.2008, s. 15.

(6)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.


29.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 25/40


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 131/2008

z 5. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Príloha XXI k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 126/2008 zo 7. novembra 2008 (1).

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 747/2008 z 30. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 o štatistike Spoločenstva týkajúcej sa štruktúry a činnosti zahraničných afiliácií, pokiaľ ide o vymedzenie ukazovateľov a zavedenie klasifikácie NACE Rev. 2 (2), sa má začleniť do dohody,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Do bodu 19x [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007] sa v prílohe XXI k dohode dopĺňa toto:

„ , zmenené a doplnené týmito predpismi:

32008 R 0747: nariadenie Komisie (ES) č. 747/2008 z 30. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 202, 31.7.2008, s. 20).“

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 747/2008 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 6. decembra 2008 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody (3).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. decembra 2008

Za Spoločný výbor EHP

predseda

J. N. V. knieža Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Ú. v. EÚ L 339, 18.12.2008, s. 119.

(2)  Ú. v. EÚ L 202, 31.7.2008, s. 20.

(3)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.