ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 21

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
24. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 67/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 68/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa deviatykrát prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 69/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 1 a Medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 27 ( 1 )

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 70/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o vylepšenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS) ( 1 )

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 71/2009 z 23. januára 2009, ktorým sa stanovuje množstvo kukurice dostupnej v rámci intervencie počas fázy 2 hospodárskeho roka 2008/2009

38

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/4/ES z 23. januára 2009 o protiopatreniach na prevenciu a odhaľovanie manipulácie so záznamami tachografov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS ( 1 )

39

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada a Komisia

 

 

2009/50/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady a Komisie z 18. decembra 2008, o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

41

 

 

Komisia

 

 

2009/51/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2008 o prideľovaní dovozných kvót na kontrolované látky na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2009 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 [oznámené pod číslom K(2008) 8100]

43

 

 

2009/52/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2008 o prideľovaní množstiev kontrolovaných látok, ktoré sú v Spoločenstve v roku 2009 povolené na základné použitie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu [oznámené pod číslom K(2008) 8398]

53

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2009/53/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 12. decembra 2008 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (ECB/2008/23)

66

 

 

2009/54/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 12. decembra 2008 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky zúčastnenými národnými centrálnymi bankami (ECB/2008/24)

69

 

 

2009/55/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 12. decembra 2008 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania (ECB/2008/25)

71

 

 

2009/56/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 12. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 o vydaní eurobankoviek (ECB/2008/26)

75

 

 

2009/57/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 12. decembra 2008 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania Európskej centrálnej banky a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám (ECB/2008/27)

77

 

 

2009/58/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 15. decembra 2008 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami (ECB/2008/28)

81

 

 

2009/59/ES

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 31. decembra 2008 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Národnou bankou Slovenska do rezervných fondov a rezerv Európskej centrálnej banky (ECB/2008/33)

83

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2009/60/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 23. januára 2009 o usmerneniach pre osvedčené postupy pri zabezpečovaní dodržiavania predpisov týkajúcich sa kontrol záznamových zariadení, ktoré sa majú vykonávať pri cestných kontrolách a vo schválených dielňach [oznámené pod číslom K(2009) 108]  ( 1 )

87

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 67/2009

z 23. januára 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

138,6

JO

78,3

MA

47,6

TN

139,0

TR

95,7

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

106,1

TR

158,1

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

172,9

TR

154,7

ZZ

163,8

0709 90 80

EG

88,5

ZZ

88,5

0805 10 20

EG

47,3

IL

56,2

MA

63,9

TN

61,5

TR

68,6

ZZ

59,5

0805 20 10

MA

90,3

TR

54,0

ZZ

72,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,7

EG

88,5

IL

78,9

JM

52,8

PK

44,1

TR

76,8

ZZ

67,3

0805 50 10

EG

52,5

MA

67,1

TR

63,6

ZZ

61,1

0808 10 80

CN

81,4

MK

32,6

US

106,2

ZZ

73,4

0808 20 50

CN

52,5

TR

99,0

US

104,9

ZZ

85,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 68/2009

z 23. januára 2009,

ktorým sa deviatykrát prispôsobuje technickému pokroku nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (1), najmä na jeho článok 17 (1),

keďže:

(1)

V prílohe 1 B k nariadeniu Rady (EHS) č. 3821/85 sa stanovujú technické špecifikácie pre konštrukciu, testovanie, montáž a kontrolu záznamového zariadenia v cestnej doprave.

(2)

Vzhľadom na pozornosť venovanú celkovej bezpečnosti systému a jeho aplikácii vo vozidlách v rozsahu nariadenia (EHS) č. 3821/85 sa do jeho prílohy 1 B majú pridať určité technické špecifikácie s cieľom umožniť montáž záznamového zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky tejto prílohy, do vozidiel typu M1 a N1.

(3)

Opatrenia prijaté v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru vytvoreného podľa článku 18 nariadenia (EHS) č. 3821/85,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha 1 B k nariadeniu (EHS) č. 3821/85 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V kapitole I sa vkladá toto vymedzenie pojmu:

„rr)

‚Adaptér‘ znamená: časť záznamového zariadenia, ktorá poskytuje signál neustále predstavujúci rýchlosť vozidla a/alebo prejdenú vzdialenosť a ktorá sa

montuje a používa iba vo vozidlách typu M1 a N1 (ako sa uvádza v prílohe II k smernici Rady 70/156/EHS) prvýkrát uvádzaných do prevádzky v období od 1. mája 2006 do 31. decembra 2013,

montuje v prípade, ak nie je mechanicky možné namontovať iný typ existujúceho snímača pohybu, ktorý spĺňa požiadavky ustanovení tejto prílohy a jej dodatkov 1 až 11,

inštaluje medzi jednotku vozidla a miesto, kde sa impulzy rýchlosti a vzdialenosti vytvárajú pomocou integrovaných snímačov alebo iných rozhraní.

Z hľadiska jednotky vozidla sa adaptér správa rovnako, ako keby bol k jednotke vozidla pripojený snímač pohybu, ktorý spĺňa požiadavky ustanovení tejto prílohy a jej dodatkov 1 až 11.

Používanie tohto adaptéra v uvedených vozidlách musí byť podmienené montážou a správnym používaním jednotky vozidla, ktorá spĺňa všetky požiadavky tejto prílohy.

V prípade týchto vozidiel tvoria súčasť záznamového zariadenia káble, adaptér a jednotka vozidla.

2.

V kapitole V časti 2 sa požiadavka 250 nahrádza takto:

„250.

Na montážnom štítku musia byť aspoň tieto údaje:

meno, adresa alebo obchodný názov schváleného montéra alebo dielne,

charakteristický koeficient vozidla vo forme ‚w = … imp/km‘,

konštanta záznamového zariadenia vo forme ‚k = … imp/km‘,

účinný obvod pneumatík kolies vo forme ‚l = … mm‘,

rozmer pneumatík,

dátum, kedy bol určený charakteristický koeficient vozidla a nameraný skutočný obvod pneumatík kolies,

identifikačné číslo vozidla,

časť vozidla, v ktorej je prípadne namontovaný adaptér,

časť vozidla, v ktorej je namontovaný snímač pohybu, ak nie je pripojený k prevodovke alebo ak sa nepoužíva adaptér,

farba kábla medzi adaptérom a časťou vozidla, v ktorej sa vytvárajú prichádzajúce impulzy,

sériové číslo vstavaného snímača pohybu adaptéra.“

3.

V kapitole V časti 2 sa pridáva táto požiadavka:

„—

250 a.

Počas montáže sa na vozidlá s adaptérmi alebo vozidlá, v ktorých nie je snímač pohybu pripojený k prevodovke, pripevní inštalačný montážny štítok. V prípade ostatných vozidiel sa montážne štítky s novými informáciami pripevnia počas kontroly po montáži.“

4.

Za dodatok 11 sa pridáva dodatok 12, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňovať šesť mesiacov po dátume uverejnenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.


PRÍLOHA

Dodatok 12

ADAPTÉR PRE VOZIDLÁ KATEGÓRIÍ M1 A N1

OBSAH

1.

Skratky a referenčné dokumenty

1.1.

Použité skratky

1.2.

Referenčné normy

2.

Všeobecné charakteristicky a funkcie adaptéra

2.1.

Všeobecný popis adaptéra

2.2.

Funkcie

2.3.

Bezpečnosť

3.

Požiadavky na záznamové zariadenie po namontovaní adaptéra

4.

Konštrukčné a funkčné požiadavky na adaptér

4.1.

Prepojenie a úprava prichádzajúcich impulzov rýchlosti

4.2.

Privádzanie prichádzajúcich impulzov do vstavaného snímača pohybu

4.3.

Vstavaný snímač pohybu

4.4.

Bezpečnostné požiadavky

4.5.

Výkonnostné charakteristiky

4.6.

Materiály

4.7.

Značky

5.

Montáž záznamového zariadenia po použití adaptéra

5.1.

Montáž

5.2.

Zaplombovanie

6.

Skúšky, kontroly a opravy

6.1.

Pravidelné kontroly

7.

Typové schválenie záznamového zariadenia po použití adaptéra

7.1.

Všeobecne

7.2.

Funkčné osvedčenie

1.   SKRATKY A REFERENČNÉ DOKUMENTY

1.1.   Použité skratky

TBD

určí sa neskôr

VU

jednotka vozidla

1.2.   Referenčné normy

ISO 16844-3 Road vehicles – Tachograph systems – Part 3: Motion sensor interface [Cestné vozidlá – Tachografové systémy – Časť 3: Rozhranie snímača pohybu]

2.   VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTICKY A FUNKCIE ADAPTÉRA

2.1.   Všeobecný popis adaptéra

ADA_001

Adaptér musí pripojenej jednotke vozidla poskytnúť zabezpečené údaje o pohybe, ktoré neustále predstavujú rýchlosť vozidla a prejdenú vzdialenosť.

Adaptér je určený len pre vozidlá, ktoré musia byť vybavené záznamovým zariadením podľa požiadaviek tohto nariadenia.

Montuje a používa sa iba v prípade typov vozidiel definovaných v písmene rr), ak nie je mechanicky možné namontovať iný typ existujúceho snímača pohybu, ktorý spĺňa požiadavky ustanovení tejto prílohy a jej dodatkov 1 až 11.

Adaptér sa podľa požiadaviek dodatku 10 k tejto prílohe (časť 3.1) nesmie mechanicky prepojiť s pohyblivou časťou vozidla. Pripojí sa k impulzom rýchlosti a vzdialenosti, ktoré sú vytvárané integrovanými snímačmi alebo inými rozhraniami.

ADA_002

Typovo schválený snímač pohybu (podľa ustanovení tejto prílohy, kapitoly VIII – Typové schválenie záznamového zariadenia a tachografových kariet) sa pripevní k puzdru adaptéra, ktoré obsahuje aj zariadenie na konverziu impulzov privádzajúce prichádzajúce impulzy do vstavaného snímača pohybu. Vstavaný snímač pohybu musí byť pripojený k jednotke vozidla, aby rozhranie medzi jednotkou vozidla a adaptérom spĺňalo požiadavky ustanovené v norme ISO16844-3.

2.2.   Funkcie

ADA_003

Adaptér musí zabezpečovať tieto funkcie:

prepojenie a úprava prichádzajúcich impulzov rýchlosti,

privádzanie prichádzajúcich impulzov do vstavaného snímača pohybu,

všetky funkcie vstavaného snímača pohybu poskytujúce zabezpečené údaje o pohybe jednotke vozidla.

2.3.   Bezpečnosť

ADA_004

Adaptér nezíska osvedčenie o bezpečnosti podľa požiadavky na všeobecnú bezpečnosť snímača pohybu definovanej v dodatku 10 k tejto prílohe. Namiesto toho sa naň budú vzťahovať bezpečnostné požiadavky uvedené v časti 4.4 tohto dodatku.

3.   POŽIADAVKY NA ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE PO NAMONTOVANÍ ADAPTÉRA

Požiadavky uvedené v tejto a ďalších kapitolách naznačujú, ako sa majú chápať požiadavky tejto prílohy pri používaní adaptéra. Súvisiace čísla požiadaviek sa uvádzajú v zátvorkách.

ADA_005

Záznamové zariadenie každého vozidla vybaveného adaptérom musí spĺňať všetky ustanovenia tejto prílohy, ak nie je v tomto dodatku uvedené inak.

ADA_006

Po namontovaní adaptéra bude záznamové zariadenie obsahovať káble, adaptér (namiesto snímača pohybu) a jednotku vozidla (001).

ADA_007

Zisťovanie udalostí alebo porúch fungovania záznamového zariadenia sa upravuje takto:

Udalosť „prerušenie napájania“ spúšťa jednotka vozidla, ak nie je v režime kalibrácie, v prípade prerušenia napájania vstavaného snímača pohybu trvajúceho dlhšie ako 200 milisekúnd (066).

Každé prerušenie napájania adaptéra, ktoré trvá dlhšie ako 200 milisekúnd, vytvorí prerušenie napájania vstavaného snímača pohybu rovnakého trvania. Prahovú charakteristiku prerušovača adaptéra určí výrobca adaptéra.

Udalosť „chyba v údajoch o pohybe“ spúšťa jednotka vozidla v prípade prerušenia normálneho toku údajov medzi vstavaným snímačom pohybu a jednotkou vozidla a/alebo v prípade chyby v úplnosti alebo totožnosti údajov počas výmeny údajov medzi vstavaným snímačom pohybu a jednotkou vozidla (067).

Udalosť „pokus o narušenie bezpečnosti“ spúšťa jednotka vozidla v prípade každej ďalšej udalosti ovplyvňujúcej bezpečnosť vstavaného snímača pohybu, ak nie je v režime kalibrácie (068).

Poruchu „záznamového zariadenia“ spúšťa jednotka vozidla, ak nie je v režime kalibrácie, v prípade každého zlyhania vstavaného snímača pohybu (070).

ADA_008

Poruchy adaptéra zistené záznamovým zariadením súvisia so vstavaným snímačom pohybu (071).

ADA_009

Funkcia kalibrácie jednotky vozidla umožní automaticky spárovať vstavaný snímač pohybu s jednotkou vozidla (154, 155).

ADA_010

Pojmy „snímač pohybu“ alebo „snímač“ sa v bezpečnostnej požiadavke jednotky vozidla stanovenej v dodatku 10 k tejto prílohe vzťahujú na vstavaný snímač pohybu.

4.   KONŠTRUKČNÉ A FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA ADAPTÉR

4.1.   Prepojenie a úprava prichádzajúcich impulzov rýchlosti

ADA_011

Rozhranie vstupu adaptéra musí prijímať frekvenčné impulzy predstavujúce rýchlosť vozidla a prejdenú vzdialenosť. Elektrické charakteristiky prichádzajúcich impulzov: Určí neskôr výrobca. Úpravy dostupné len výrobcovi adaptéra a schválenej dielni vykonávajúcej montáž adaptéra musia v prípade potreby umožňovať správne prepojenie vstupu adaptéra s vozidlom.

ADA_012

Rozhranie vstupu adaptéra musí v prípade potreby umožniť násobenie alebo delenie frekvenčných impulzov prichádzajúcich impulzov rýchlosti pevným faktorom s cieľom upraviť signál na hodnotu v rozsahu faktora k definovanú v tejto prílohe (4 000 až 25 000 impulzov/km). Pevný faktor môže naprogramovať iba výrobca adaptéra a schválená dielňa vykonávajúca montáž adaptéra.

4.2.   Privádzanie prichádzajúcich impulzov do vstavaného snímača pohybu

ADA_013

Prichádzajúce impulzy, ktoré sa môžu upraviť podľa uvedených ustanovení, sa privádzajú do vstavaného snímača pohybu tak, aby snímač pohybu zistil každý prichádzajúci impulz.

4.3.   Vstavaný snímač pohybu

ADA_014

Vstavaný snímač pohybu stimulujú privádzané impulzy, a tak môže vytvárať údaje o pohybe presne zodpovedajúce pohybu vozidla, ako keby bol mechanicky prepojený s pohyblivou časťou vozidla.

ADA_015

Identifikačné údaje vstavaného snímača pohybu použije jednotka vozidla na určenie adaptéra (077).

ADA_016

Údaje o montáži uložené vo vstavanom snímači pohybu sa považujú za údaje predstavujúce údaje o montáži adaptéra (099).

4.4.   Bezpečnostné požiadavky

ADA_017

Puzdro adaptéra je navrhnuté tak, aby sa nedalo otvoriť. Zaplombuje sa, aby sa dali ľahko zistiť pokusy o fyzické poškodenie (napr. vizuálnou kontrolou, pozri ADA_035).

ADA_018

Vstavaný snímač pohybu nie je možné z adaptéra odstrániť bez porušenia plomby puzdra adaptéra alebo rozlomenia plomby medzi snímačom a puzdrom adaptéra (pozri ADA_035).

ADA_019

Adaptér musí zabezpečiť, aby sa údaje o pohybe mohli spracúvať a odvodzovať len zo vstupu adaptéra.

4.5.   Výkonnostné charakteristiky

ADA_020

Adaptér musí byť plne funkčný v teplotnom rozsahu (určí neskôr výrobca v závislosti od montážnej polohy) (159).

ADA_021

Adaptér musí byť plne prevádzkyschopný v rozsahu vlhkosti od 10 % do 90 % (160).

ADA_022

Adaptér musí byť chránený proti prepätiu, zmene polarity jeho napájania a skratom (161).

ADA_023

Adaptér musí zodpovedať požiadavkám smernice Komisie 2006/28/ES (1), ktorou sa technickému pokroku prispôsobuje smernica Rady 72/245/EHS týkajúca sa elektromagnetickej kompatibility, a musí byť chránený proti elektrostatickým výbojom a kolísaniu napätia (162).

4.6.   Materiály

ADA_024

Adaptér musí spĺňať stupeň ochrany (určí neskôr výrobca v závislosti od montážnej polohy) (164, 165).

ADA_025

Puzdro adaptéra je žltej farby.

4.7.   Značky

ADA_026

Na adaptér sa pripevní popisný štítok s týmito údajmi (169):

meno a adresa výrobcu adaptéra,

číslo časti zariadenia a rok výroby adaptéra,

schvaľovacia značka typu adaptéra alebo typu záznamového zariadenia vrátane adaptéra,

dátum montáže adaptéra,

identifikačné číslo vozidla, na ktoré bol adaptér namontovaný.

ADA_027

Popisný štítok musí obsahovať aj tieto údaje (ak sa nedajú prečítať priamo z vonkajšej strany vstavaného snímača pohybu):

názov výrobcu vstavaného snímača pohybu,

číslo časti zariadenia a rok výroby vstavaného snímača pohybu,

schvaľovacia značka vstavaného snímača pohybu.

5.   MONTÁŽ ZÁZNAMOVÉHO ZARIADENIA PO POUŽITÍ ADAPTÉRA

5.1.   Montáž

ADA_028

Adaptéry, ktoré sa majú namontovať do vozidiel, sa dodávajú iba výrobcom vozidiel alebo dielňam schváleným príslušnými orgánmi členských štátov, ktoré majú povolenie montovať, aktivovať a kalibrovať digitálne tachografy.

ADA_029

Schválené dielne, ktoré montujú adaptéry, upravia vstupné rozhranie a vyberú pomer delenia vstupného signálu (ak je to potrebné).

ADA_030

Schválené dielne, ktoré montujú adaptéry, zaplombujú puzdro adaptéra.

ADA_031

Adaptér sa pripevní čo najbližšie k časti vozidla, ktorá poskytuje prichádzajúce impulzy.

ADA_032

Káble, ktorými sa dodáva napájanie adaptéra, musia byť červené (kladné napájanie) a čierne (uzemnenie).

5.2.   Zaplombovanie

ADA_033

Uplatňujú sa tieto požiadavky na zaplombovanie:

puzdro adaptéra musí byť zaplombované (pozri ADA_017),

puzdro vstavaného snímača musí byť spojené plombou s puzdrom adaptéra, aby nebolo možné odstrániť vstavaný snímač bez narušenia plomby (plomb) puzdra adaptéra (pozri ADA_018),

puzdro adaptéra musí byť spojené plombou s vozidlom,

spojenie medzi adaptérom a zariadením, ktoré poskytuje svoje prichádzajúce impulzy, musí byť zaplombované na obidvoch koncoch (v rozumnom rozsahu).

6.   SKÚŠKY, KONTROLY A OPRAVY

6.1.   Pravidelné kontroly

ADA_034

Počas používania adaptéra musí každá pravidelná kontrola (pravidelná kontrola v zmysle dodržania požiadaviek 256 až 258 kapitoly VI prílohy 1B) záznamového zariadenia pozostávať z kontrol (257):

umiestnenia označení typového schválenia na adaptéri,

nedotknutosti plomb na adaptéri a jeho spojoch,

vykonania montáže adaptéra podľa údajov na montážnom štítku,

vykonania montáže adaptéra podľa údajov výrobcu adaptéra a/alebo vozidla,

povolenia na namontovanie adaptéra v kontrolovanom vozidle.

7.   TYPOVÉ SCHVÁLENIE ZÁZNAMOVÉHO ZARIADENIA PO POUŽITÍ ADAPTÉRA

7.1.   Všeobecne

ADA_035

Záznamové zariadenie vrátane adaptéra bude podliehať vykonaniu skúšok typového schválenia (269).

ADA_036

Každý adaptér sa môže predložiť na typové schválenie samostatne alebo ako súčasť záznamového zariadenia.

ADA_037

Takéto typové schválenie musí obsahovať funkčné skúšky, ktorým podlieha aj adaptér. Kladné výsledky každej z týchto skúšok sú uvedené v príslušnom osvedčení (270).

7.2.   Funkčné osvedčenie

ADA_038

Funkčné osvedčenie adaptéra alebo záznamového zariadenia vrátane adaptéra sa doručí výrobcovi adaptéra až po úspešnom vykonaní všetkých funkčných skúšok v tomto minimálnom rozsahu.

Č.

Skúška

Opis

Súvisiace požiadavky

1.

Administratívne preskúmanie

1.1.

Dokumentácia

Správnosť dokumentácie k adaptéru

 

2.

Vizuálna kontrola

2.1.

Zhoda adaptéra s dokumentáciou

 

2.2.

Identifikácia/označenia adaptéra

ADA_026, ADA_027

2.3.

Materiály adaptéra

163 až 167

ADA_025

2.4.

Zaplombovanie

ADA_017, ADA_018, ADA_035

3.

Funkčné skúšky

3.1.

Privádzanie impulzov rýchlosti do vstavaného senzora pohybu

ADA_013

3.2.

Prepojenie a úprava prichádzajúcich impulzov rýchlosti

ADA_011, ADA_012

3.3.

Presnosť merania pohybu

022 až 026

4.

Environmentálne skúšky

4.1.

Výsledky skúšok výrobcu

Výsledky environmentálnych skúšok výrobcu

ADA_020, ADA_021, ADA_022, ADA_023, ADA_024

5.

Elektromagnetická kompatibilita

5.1.

Vyžarované emisie a citlivosť

Overenie zhody so smernicou 2006/28/ES

ADA_023

5.2.

Výsledky skúšok výrobcu

Výsledky environmentálnych skúšok výrobcu

ADA_023


(1)  Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 27.


24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 69/2009

z 23. januára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva (IFRS) 1 a Medzinárodného účtovného štandardu (IAS) 27

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) boli prijaté určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila v máji 2008 zmeny a doplnenia IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka pod názvom „Obstarávacie náklady investície do dcérskej spoločnosti, spoločne ovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku“. Zmenou a doplnením IFRS 1 sa umožňuje prvouplatňovateľovi používať v jeho individuálnej účtovnej závierke ako reprodukčnú cenu investície do dcérskej spoločnosti, spoločne ovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku buď reálnu hodnotu stanovenú k dátumu prechodu danej účtovnej jednotky na IFRS alebo účtovnú hodnotu investície k tomuto dátumu podľa predchádzajúcich GAAP. Vymedzenie pojmu „metóda ocenenia obstarávacou cenou“ sa z IAS 27 vypúšťa, následkom čoho sa od investora požaduje, aby ako príjmy vykazoval vo svojej individuálnej účtovnej závierke všetky dividendy prijaté od dcérskej spoločnosti, spoločne ovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku, a to aj vtedy, ak sa dividenda vypláca z predakvizičných rezerv. V zmenách a doplneniach IAS 27 sa takisto vysvetľuje, ako sa určujú obstarávacie náklady investície podľa IAS 27, keď materská spoločnosť reorganizuje prevádzkovú štruktúru svojej skupiny tak, že vytvorí novú účtovnú jednotku ako svoju materskú spoločnosť a táto nová materská spoločnosť získa kontrolu nad pôvodnou materskou spoločnosťou prostredníctvom emisie nástrojov vlastného imania výmenou za existujúce nástroje vlastného imania pôvodnej materskej spoločnosti.

(3)

Konzultácia so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzuje, že zmeny a doplnenia IFRS 1 a IAS 27 spĺňajú technické kritériá na prijatie stanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu;

2.

Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka – obstarávacie náklady investície do dcérskej spoločnosti, spoločne ovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku sa mení a dopĺňa podľa prílohy k tomuto nariadeniu;

3.

IAS 18, IAS 21 a IAS 36 sa menia a dopĺňajú v súlade so zmenami a doplneniami IAS 27 podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia IFRS 1 a IAS 27, ako sa ustanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu, najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roku, ktorý sa začína po 31. decembri 2008.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

IFRS 1 a IAS 27

Zmeny a doplnenia IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka – obstarávacie náklady investície do dcérskej spoločnosti, spoločne ovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku

Reprodukcia povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org

ZMENY A DOPLNENIA IFRS 1 PRVÉ UPLATNENIE MEDZINÁRODNÝCH ŠTANDARDOV FINANČNÉHO VÝKAZNÍCTVA A IAS 27 KONSOLIDOVANÁ A INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

NÁKLADY NA INVESTÍCIE DO DCÉRSKEJ SPOLOČNOSTI, SPOLUOVLÁDANEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY ALEBO PRIDRUŽENÉHO PODNIKU

Zmeny a doplnenia IFRS 1

Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Po odseku 13 písm. e) sa pridáva odsek 13 písm. ea). Po odseku 23 sa pridávajú nadpis a odseky 23A a 23B. Menia a dopĺňajú sa odseky 25A a 34C. Po odseku 44 sa pridávajú nadpis a odsek 44A. Po odseku 47J sa pridáva odsek 47K.

VYKAZOVANIE A OCEŇOVANIE

Výnimky z iných IFRS

13

Účtovná jednotka si môže zvoliť jednu alebo viaceré z týchto výnimiek:

a)

ea)

investície do dcérskych spoločností, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov (odseky 23A a 23B),

f)

Investície do dcérskych spoločností, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov

23A

Keď účtovná jednotka zostavuje individuálnu účtovnú závierku, IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka od nej vyžaduje, aby účtovala svoje investície do dcérskych spoločností, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov buď:

a)

v obstarávacej cene alebo

b)

v súlade s IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie.

23B

Ak prvouplatňovateľ oceňuje takéto investície v obstarávacej cene v súlade s odsekom 23A písm. a), oceňuje tieto investície vo svojom individuálnom otváracom IFRS výkaze o finančnej situácii v jednej z týchto hodnôt:

a)

náklady určené v súlade s IAS 27 alebo

b)

náklady určené v súlade s IAS 27 alebo

(i)

reálna hodnota (určená v súlade s IAS 39) k dátumu prechodu účtovnej jednotky na IFRS v jej individuálnej účtovnej závierke alebo

(ii)

účtovná hodnota podľa predchádzajúcich GAAP k tomuto dátumu.

Prvouplatňovateľ sa môže rozhodnúť pre možnosť (i) alebo (ii) na ocenenie svojej investície do každej dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku, ktorú sa rozhodne oceniť s použitím reprodukčnej ceny.

Určenie predtým vykazovaných finančných nástrojov

25A

IAS 39 povoľuje…

Výnimky z retrospektívneho uplatňovania iných IFRS

Nekontrolné podiely

34C

Prvouplatňovateľ uplatňuje ďalej uvedené požiadavky IAS 27 (v znení zmien a doplnení z roku 2008)…

PREZENTÁCIA A ZVEREJŇOVANIE

Používanie reprodukčnej ceny pre investície do dcérskych spoločností, spoluovládaných účtovných jednotiek a pridružených podnikov

44A

Podobne v prípade, keď účtovná jednotka používa reprodukčnú cenu vo svojom otváracom IFRS výkaze o finančnej situácii pre investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku vo svojej individuálnej účtovnej závierke (pozri odsek 23B), v prvej IFRS individuálnej účtovnej závierke účtovnej jednotky sa zverejní:

a)

súhrnná reprodukčná cena tých investícií, ktorých reprodukčnou cenou je ich účtovná hodnota podľa predchádzajúcich GAAP,

b)

súhrnná reprodukčná cena tých investícií, ktorých reprodukčnou cenou je reálna hodnota a

c)

súhrnná úprava účtovných hodnôt vykázaných podľa predchádzajúcich GAAP.

DÁTUM NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI

47K

Náklady na investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku (zmeny a doplnenia IFRS 1 a IAS 27) vydané v máji 2008 – pridali sa odseky 13 písm. ea), 23A, 23B a 44A. Účtovná jednotka uplatňuje tieto odseky na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje tieto odseky na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmeny a doplnenia IAS 27

Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka (v znení zmien a doplnení Vylepšení IFRS z mája 2008)

V odseku 4 sa vypúšťa odkaz na „nákladovú metódu“. Po odseku 38 sa pridávajú odseky 38A až 38C. Po odseku 45A sa pridávajú odseky 45B a 45C.

DEFINÍCIE

[Odkaz na „nákladovú metódu“ sa vypúšťa.]

ÚČTOVANIE INVESTÍCIÍ DO DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, SPOLUOVLÁDANÝCH ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK A PRIDRUŽENÝCH PODNIKOV V INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

38A

Účtovná jednotka vykazuje dividendu od dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku v hospodárskom výsledku vo svojej individuálnej účtovnej závierke, ak je ustanovené právo dostávať dividendu.

38B

Keď materská spoločnosť reorganizuje štruktúru svojej skupiny ustanovením novej účtovnej jednotky za svoju materskú spoločnosť spôsobom, ktorý spĺňa tieto kritéria:

a)

nová materská spoločnosť dosiahne ovládanie pôvodnej materskej spoločnosti vydaním kapitálových nástrojov výmenou za kapitálové nástroje pôvodnej materskej spoločnosti,

b)

majetok a záväzky novej skupiny a pôvodnej skupiny sú rovnaké bezprostredne pred reorganizáciou a po nej a

c)

vlastníci pôvodnej materskej spoločnosti pred reorganizáciou majú rovnaké absolútne a relatívne podiely na čistom majetku pôvodnej skupiny a novej skupiny bezprostredne pred reorganizáciou a po nej

a nová materská spoločnosť zaúčtuje svoju investíciu do pôvodnej materskej spoločnosti v súlade s odsekom 38 písm. a) vo svojej individuálnej účtovnej závierke, nová materská spoločnosť stanoví obstarávaciu cenu v účtovnej hodnote svojho podielu na položkách vlastného imania vykázaných v individuálnej účtovnej závierke pôvodnej materskej spoločnosti k dátumu reorganizácie.

38C

Podobne účtovná jednotka, ktorá nie je materskou spoločnosťou, môže ustanoviť účtovnú jednotku za svoju materskú spoločnosť spôsobom, ktorý spĺňa kritéria uvedené v odseku 38B. Požiadavky stanovené v odseku 38B sa rovnako uplatňujú na takéto reorganizácie. V takýchto prípadoch sú odkazy na „pôvodnú materskú spoločnosť“ a „pôvodnú skupinu“ odkazmi na „pôvodnú účtovnú jednotku“.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

45B

Náklady na investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku (zmeny a doplnenia IFRS 1 a IAS 27) vydané v máji 2008 – vypustila sa definícia nákladovej metódy z odseku 4 a pridal sa odsek 38A. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmeny na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť a súčasne uplatňuje súvisiace zmeny a doplnenia IAS 18, IAS 21 a IAS 36.

45C

Náklady na investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku (zmeny a doplnenia k IFRS 1 a IAS 27) vydané v máji 2008 – pridali sa odseky 38B a 38C. Účtovná jednotka uplatňuje tieto odseky prospektívne na reorganizácie, ku ktorým dôjde v ročných obdobiach, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Účtovná jednotka sa môže ďalej rozhodnúť uplatňovať odseky 38B a 38C retrospektívne na minulé reorganizácie v súlade s rozsahom pôsobnosti týchto odsekov. Ak však účtovná jednotka prehodnotí akúkoľvek reorganizáciu tak, aby bola v súlade s odsekom 38B alebo 38C, prehodnotí všetky neskoršie reorganizácie v súlade s rozsahom pôsobnosti týchto odsekov. Ak účtovná jednotka uplatňuje odsek 38B alebo 38C na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Príloha

Zmeny a doplnenia iných IFRS

Účtovné jednotky uplatňujú ďalej uvedené zmeny a doplnenia IAS 18, IAS 21 a IAS 36, keď uplatňujú súvisiace zmeny a doplnenia odsekov 4 a 38A štandardu IAS 27.

IAS 18   Výnosy

A1   IAS 18 sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené ďalej.

Odsek 32 sa mení a dopĺňa a odsek 38 sa pridáva tak, ako sa uvádza ďalej.

32   Ak nabehol nezaplatený úrok ešte pred nadobudnutím úročenej investície, následné prijatie úroku sa rozdelí medzi obdobie predchádzajúce nadobudnutiu a obdobie po nadobudnutí; ako výnos sa vykáže iba časť zodpovedajúca obdobiu po nadobudnutí.

38   Náklady na investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku (zmeny a doplnenia IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka) vydané v máji 2008 – zmenil a doplnil odsek 32. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje súvisiace zmeny a doplnenia v odsekoch 4 a 38A IAS 27 na skoršie obdobie, uplatňuje súčasne zmenu a doplnenie uvedené v odseku 32.

IAS 21   Vplyvy zmien kurzov cudzích mien

A2   V IAS 21 sa odsek 49 mení a dopĺňa takto:

49

Účtovná jednotka môže vyradiť alebo čiastočne vyradiť svoj podiel v zahraničnej prevádzke predajom, likvidáciou, vyplatením akciového kapitálu alebo vzdaním sa celej tejto účtovnej jednotky alebo jej časti. Zníženie účtovnej hodnoty zahraničnej prevádzky, buď z dôvodu jej vlastných strát alebo z dôvodu zníženia hodnoty vykázaného investorom, nie je čiastočné vyradenie. Preto sa v čase zníženia hodnoty nepreklasifikuje do hospodárskeho výsledku žiadna časť kurzového zisku alebo straty vykázaná v ostatných súhrnných príjmoch.

IAS 36   Zníženie hodnoty majetku

A3   V IAS 36 sa po odseku 12 písm. g) pridáva nadpis a písm. h). Po odseku 140C sa pridáva odsek 140D.

12   Pri posudzovaní, či existuje nejaký náznak, že by hodnota majetku mohla byť znížená, berie účtovná jednotka do úvahy aspoň tieto ukazovatele:

Dividenda z dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku

h)

v prípade investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku investor vykazuje dividendu z tejto investície a k dispozícii sú dôkazy, že:

(i)

účtovná hodnota investície v individuálnej účtovnej závierke prevyšuje účtovné hodnoty v konsolidovanej účtovnej závierke čistého majetku podniku, do ktorého sa investuje vrátane pridruženého goodwillu; alebo

(ii)

dividenda prevyšuje celkové súhrnné príjmy dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku v období, v ktorom sa dividenda deklaruje.

140D   Náklady na investície do dcérskej spoločnosti, spoluovládanej účtovnej jednotky alebo pridruženého podniku (zmeny a doplnenia IFRS 1 Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a IAS 27) vydané v máji 2008 – pridal sa odsek 12 písm. h). Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje súvisiace zmeny a doplnenia v odsekoch 4 a 38A IAS 27 na skoršie obdobie, uplatňuje súčasne zmenu a doplnenie v odseku 12 písm. h).


24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 70/2009

z 23. januára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o vylepšenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných štandardov (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1126/2008 (2) sa prijali určité medzinárodné štandardy a interpretácie, ktoré existovali k 15. októbru 2008.

(2)

V rámci svojho každoročného procesu vylepšovania, ktorý sa zameriava na zefektívnenie a objasnenie medzinárodných účtovných štandardov, Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) uverejnila v máji 2008 Vylepšenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva, ďalej len „Vylepšenia“. Tieto Vylepšenia obsahujú 35 zmien a doplnení existujúcich medzinárodných účtovných štandardov rozdelených na dve časti, pričom časť I obsahuje zmeny a doplnenia, ktorých výsledkom sú zmeny v účtovníctve zamerané na prezentáciu, vykazovanie alebo oceňovanie, a časť II sa týka zmien v terminológii alebo zmien a doplnení redakčnej povahy.

(3)

Konzultácie so skupinou odborných znalcov (TEG) Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) potvrdzujú, že Vylepšenia spĺňajú technické kritériá na prijatie ustanovené v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1606/2002. V súlade s rozhodnutím Komisie 2006/505/ES zo 14. júla 2006 o zriadení poradnej skupiny pre posudzovanie noriem na účely poskytovania poradenstva Komisii týkajúceho sa objektívnosti a neutrality stanovísk Európskej poradnej skupiny pre finančné výkazníctvo (EFRAG) (3) poradná skupina pre posudzovanie noriem posúdila stanovisko EFRAG-u ku schváleniu a informovala Európsku komisiu, že toto stanovisko je vyvážené a objektívne.

(4)

Nariadenie (ES) č. 1126/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Regulačného výboru pre účtovníctvo,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k nariadeniu (ES) č. 1126/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Medzinárodný štandard finančného výkazníctva (IFRS) 5 sa mení a dopĺňa tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu;

2.

Medzinárodný účtovný štandard (IAS) 1, IAS 8, IAS 10, IAS 16, IAS 19, IAS 20, IAS 23, IAS 27, IAS 28, IAS 29, IAS 31, IAS 34, IAS 36, IAS 38, IAS 39, IAS 40; IAS 41 sa menia a dopĺňajú tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu;

3.

IFRS 1 sa mení a dopĺňa v súlade so zmenami a doplneniami IFRS 5 tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu;

4.

IAS 7 sa mení a dopĺňa v súlade so zmenami a doplneniami IAS 16 tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu;

5.

IFRS 7 a IAS 32 sa menia a dopĺňajú v súlade so zmenami a doplneniami IAS 28 a IAS 31 tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu;

6.

IAS 16 sa mení a dopĺňa v súlade so zmenami a doplneniami IAS 40 tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu;

7.

IAS 41 sa mení a dopĺňa v súlade so zmenami a doplneniami IAS 20 tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu;

8.

IFRS 5, IAS 2 a IAS 36 sa menia a dopĺňajú v súlade so zmenami a doplneniami IAS 41 tak, ako sa ustanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia štandardov uvedených v bodoch 2 a 4 až 8 článku 1 najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roka, ktorý sa začína po 31. decembri 2008.

Každá spoločnosť uplatní zmeny a doplnenia štandardov uvedených v bodoch 1 a 3 článku 1 najneskôr od dátumu začiatku svojho prvého finančného roka, ktorý sa začína po 30. júni 2009.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2009

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 320, 29.11.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 199, 21.7.2006, s. 33.


PRÍLOHA

MEDZINÁRODNÉ ÚČTOVNÉ ŠTANDARDY

 

Vylepšenia medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Reprodukcia je povolená v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Všetky existujúce práva vyhradené mimo EHP, s výnimkou práva reprodukovania na účely osobného použitia alebo iného riadneho nakladania. Ďalšie informácie je možné získať od IASB na adrese www.iasb.org

VYLEPŠENIA IFRS

ČASŤ I

Zmeny a doplnenia Medzinárodného štandardu finančného výkazníctva 5

Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti

Pridávajú sa odseky 8A, 36A a 44C.

KLASIFIKÁCIA DLHODOBÉHO MAJETKU (ALEBO SKUPÍN NA VYRADENIE) DO KATEGÓRIE DRŽANÝ NA PREDAJ

8A

Účtovná jednotka, ktorá je rozhodnutá uskutočniť plán predaja, ktorý má za následok stratu ovládania dcérskej spoločnosti, klasifikuje všetok majetok a záväzky tejto dcérskej spoločnosti ako majetok a záväzky držané na predaj, keď sú splnené kritériá ustanovené v odsekoch 6 až 8, bez ohľadu na to, či si účtovná jednotka ponechá po predaji nekontrolný podiel vo svojej bývalej dcérskej spoločnosti.

Prezentácia ukončených činností

36A

Účtovná jednotka, ktorá je rozhodnutá uskutočniť plán predaja, ktorý zahŕňa stratu ovládania dcérskej spoločnosti, zverejní informácie vyžadované v odsekoch 33 až 36, ak dcérska spoločnosť je skupina na vyradenie, ktorá vyhovuje definícii ukončenej činnosti podľa odseku 32.

DÁTUM ÚČINNOSTI

44C

Odseky 8A a 36A boli pridané Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1 júla 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Účtovná jednotka však neuplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú pred 1. júlom 2009, ak neuplatňuje aj IAS 27 (zmenený a doplnený v máji 2008). Ak účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia pred 1. júlom 2009, zverejní túto skutočnosť. Účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia prospektívne od dátumu, ku ktorému prvýkrát uplatnila IFRS 5, bez toho, aby boli dotknuté prechodné ustanovenia v odseku 45 IAS 27 (zmenenom a doplnenom v máji 2008).

Príloha k zmenám a doplneniam IFRS 5

Zmeny a doplnenia IFRS 1

Účtovné jednotky uplatňujú tieto zmeny a doplnenia IFRS 1, keď uplatňujú súvisiace zmeny a doplnenia IFRS 5.

IFRS 1    Prvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva

Odsek 34C písm. c) sa mení a dopĺňa a odsek 47L sa pridáva.

VYKAZOVANIE A OCEŇOVANIE

Výnimky z retrospektívneho uplatňovania iných IFRS

Nekontrolné podiely

34C

Účtovná jednotka, ktorá prvýkrát uplatňuje medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, uplatňuje ďalej uvedené požiadavky IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka (zmeneného a doplneného v roku 2008) prospektívne od dátumu prechodu na IFRS:

a)

c)

požiadavky v odsekoch 34 až 37 na účtovanie straty ovládania dcérskej spoločnosti a súvisiace požiadavky odseku 8A IFRS 5.

DÁTUM ÚČINNOSTI

47L

Odsek 34C bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1 júla 2009 alebo neskôr. Ak účtovná jednotka uplatní IAS 27 (zmenený a doplnený v roku 2008) na skoršie obdobie, tieto zmeny a doplnenia sa uplatnia na toto skoršie obdobie.

Zmeny a doplnenia Medzinárodného účtovného štandardu 1

Prezentácia účtovnej závierky (v znení revízie z roku 2007)

Odseky 68 a 71 sa menia a dopĺňajú. Pridáva sa odsek 139C.

Výkaz o finančnej situácii

Krátkodobý majetok

68

Prevádzkový cyklus účtovnej jednotky je čas medzi nadobudnutím majetku na spracovanie a jeho realizáciou v hotovosti alebo peňažných ekvivalentoch. Ak bežný prevádzkový cyklus účtovnej jednotky nie je možné jasne určiť, predpokladá sa, že predstavuje dvanásť mesiacov. Krátkodobý majetok zahŕňa aktíva (ako sú zásoby a obchodné pohľadávky), ktoré sú predané, spotrebované alebo realizované v rámci bežného prevádzkového cyklu, a to aj vtedy, ak sa neočakáva ich realizácia do dvanástich mesiacov po období vykazovania. Krátkodobý majetok takisto zahŕňa majetok primárne držaný na účel obchodovania (medzi príklady patrí niektorý finančný majetok klasifikovaný ako držaný na obchodovanie v súlade s IAS 39) a krátkodobú časť dlhodobého finančného majetku.

Krátkodobé záväzky

71

Ostatné krátkodobé záväzky sa neuhrádzajú v rámci bežného prevádzkového cyklu, ale sú splatné do dvanástich mesiacov po období vykazovania, alebo sú primárne držané na účel obchodovania. Ako príklady možno uviesť finančné záväzky, ktoré sa v súlade s IAS 39 klasifikujú ako držané na obchodovanie, kontokorentné úvery, krátkodobá časť dlhodobých finančných záväzkov, splatné dividendy, dane z príjmov a iné neobchodné záväzky. Finančné záväzky, ktoré poskytujú financovanie na dlhodobom základe (t. j. nie sú súčasťou pracovného kapitálu používaného v bežnom prevádzkovom cykle účtovnej jednotky) a ktoré nie sú splatné skôr, ako dvanásť mesiacov po období vykazovania, predstavujú dlhodobé záväzky, na ktoré sa vzťahujú odseky 74 a 75.

PRECHODNÉ USTANOVENIA A DÁTUM ÚČINNOSTI

139C

Odseky 68 a 71 boli zmenené a doplnené Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmeny a doplnenia Medzinárodného účtovného štandardu 16

Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Odseky 6 a 69 sa menia a dopĺňajú. Pridávajú sa odseky 68A a 81D.

DEFINÍCIE

6

Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto vymedzených významoch:

Spätne získateľná suma je tá suma, ktorá je vyššia z reálnej hodnoty majetku bez nákladov na predaj a jeho hodnoty z užívania.

UKONČENIE VYKAZOVANIA

68A

Účtovná jednotka, ktorá však v rámci svojich bežných činností bežne predáva položky nehnuteľností, strojov a zariadení, ktoré držala na prenájom iným osobám, prevedie takýto majetok do zásob v jeho účtovnej hodnote, keď sa prestane prenajímať a začne byť v držbe na predaj. Príjmy z predaja takéhoto majetku sa účtujú ako výnos v súlade s IAS 18 Výnosy. IFRS 5 sa neuplatňuje, ak sa majetok, ktorý je držaný na predaj v rámci bežného podnikania, prevedie do zásob.

69

Položky nehnuteľností, strojov a zariadení sa môžu vyradiť rôznymi spôsobmi (napríklad predajom, finančným lízingom alebo darovaním). Pri určovaní dátumu vyradenia položky účtovná jednotka pri vykázaní výnosu z predaja tovaru uplatní kritériá uvedené v IAS 18. Na vyradenie predajom a spätný lízing sa vzťahujú ustanovenia IAS 17.

DÁTUM ÚČINNOSTI

81D

Odseky 6 a 69 boli zmenené a doplnené a odsek 68A bol pridaný Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť a súčasne uplatňuje súvisiace zmeny a doplnenia IAS 7 Výkaz peňažných tokov.

Príloha k zmenám a doplneniam IAS 16

Zmeny a doplnenia IAS 7

Účtovné jednotky uplatňujú tieto zmeny a doplnenia IAS 7, keď uplatňujú súvisiace zmeny a doplnenia IAS 16.

IAS 7    Výkaz peňažných tokov

Odsek 14 sa mení a dopĺňa. Pridáva sa odsek 55.

14

Peňažné toky …

Niektoré transakcie, ako je predaj položky výrobného zariadenia, môžu spôsobiť zisk alebo stratu, ktoré sú zahrnuté do vykazovania zisku alebo straty. Peňažné toky vzťahujúce sa na takéto transakcie sú peňažné toky z investičných činností. Peňažné platby na výrobu alebo nadobudnutie majetku držaného na prenájom iným osobám a následne držaného na predaj, ako je opísané v odseku 68A IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, sú však peňažné toky z prevádzkových činností. Peňažné príjmy z prenájmu a následného predaja takéhoto majetku sú takisto peňažné toky z prevádzkových činností.

DÁTUM ÚČINNOSTI

55

Odsek 14 bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť a uplatňuje odsek 68A IAS 16.

Zmeny a doplnenia Medzinárodného účtovného štandardu 19

Zamestnanecké požitky

Odseky 7, 8 písm. b), 32B, 97, 98, 111 a 160 sa menia a dopĺňajú. Pridávajú sa odseky 111A a 159D.

DEFINÍCIE

7

Krátkodobé zamestnanecké požitky sú zamestnanecké požitky (iné ako požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru), ktoré sú splatné do dvanástich mesiacov po skončení obdobia, v ktorom zamestnanec poskytol súvisiacu službu.

Iné dlhodobé zamestnanecké požitky sú zamestnanecké požitky (iné ako požitky po skončení zamestnania a požitky vyplývajúce z ukončenia pracovného pomeru), ktoré sa nemusia splatiť do dvanástich mesiacov po skončení obdobia, v ktorom zamestnanec poskytol súvisiacu službu.

Výnos z majetku programu znamená úroky, dividendy a iné výnosy plynúce z majetku programu, spolu s realizovanými a nerealizovanými ziskami alebo stratami z majetku programu, po odpočítaní všetkých nákladov na správu programu (iných ako nákladov zahrnutých v aktuárskych predpokladoch používaných na oceňovanie povinnosti zo stanovených požitkov) a všetkých daní týkajúcich sa samotného programu.

Náklady minulej služby sú zmenou súčasnej hodnoty povinnosti zo stanovených požitkov za službu zamestnanca v predchádzajúcich obdobiach, ktorá sa prejaví v súčasnom období a vyplýva zo zavedenia alebo zo zmien požitkov po skončení zamestnania alebo iných dlhodobých zamestnaneckých požitkov. Náklady minulej služby môžu byť buď kladné (keď požitky sú zavedené alebo zlepšené tak, že sa súčasná hodnota povinnosti zo stanovených požitkov zvyšuje), alebo záporné (keď existujúce požitky sú zmenené tak, že sa súčasná hodnota povinnosti zo stanovených požitkov znižuje).

KRÁTKODOBÉ ZAMESTNANECKÉ POŽITKY

8

Krátkodobé zamestnanecké požitky zahrňujú položky ako napríklad:

b)

krátkodobé platené voľno (ako napríklad platená ročná dovolenka a platená zdravotná dovolenka), kde sa má náhrada za voľno vyplatiť do 12 mesiacov po skončení obdobia, v ktorom zamestnanci poskytli súvisiacu zamestnaneckú službu,

POŽITKY PO SKONČENÍ ZAMESTNANIA: ROZLIŠOVANIE MEDZI PROGRAMAMI SO STANOVENÝMI PRÍSPEVKAMI A PROGRAMAMI SO STANOVENÝMI POŽITKAMI

Programy viacerých zamestnávateľov

32B

V IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva sa požaduje, aby účtovná jednotka zverejnila informácie o niektorých podmienených záväzkoch. V kontexte programu viacerých zamestnávateľov môže podmienený záväzok vzniknúť napríklad:

a)

POŽITKY PO SKONČENÍ ZAMESTNANIA: PROGRAMY SO STANOVENÝMI POŽITKAMI

Náklady minulej služby

97

Náklad minulej služby vzniká, keď účtovná jednotka zavedie program so stanovenými požitkami, ktorý priraďuje požitky k minulej službe, alebo zmení požitky za minulú službu splatné podľa existujúceho programu so stanovenými požitkami. Takéto zmeny sú výmenou za zamestnancovu službu za obdobie trvajúce dovtedy, kým na uvedené požitky nevznikne záväzný nárok. Preto účtovná jednotka vykazuje náklady minulej služby za toto obdobie bez ohľadu na skutočnosť, že náklady sa týkajú zamestnancovej služby v predchádzajúcich obdobiach. Účtovná jednotka oceňuje náklady minulej služby ako zmenu záväzku vyplývajúcu z úpravy (pozri odsek 64). Záporné náklady minulej služby vzniknú, keď účtovná jednotka zmení požitky priraditeľné k minulej službe tak, že sa súčasná hodnota povinnosti zo stanovených požitkov zníži.

98

K nákladom minulej služby nepatria:

a)

vplyv rozdielov medzi skutočným a predpokladaným rastom platu na záväzok zaplatiť požitky za službu v predchádzajúcich rokoch (nejde o náklad minulej služby, pretože s budúcimi platmi počítajú aktuárske predpoklady),

b)

podhodnotenie a nadhodnotenie výšky zvýšenia dôchodkov, ktoré sú v kompetencii účtovnej jednotky, ak účtovná jednotka má mimozmluvnú povinnosť poskytnúť takéto zvýšenia (nejde o náklad minulej služby, pretože s takýmito zvýšeniami počítajú aktuárske predpoklady),

c)

odhady zvýšení požitkov, ktoré vyplývajú z aktuárskych ziskov, ktoré boli vykázané v účtovných závierkach, ak účtovná jednotka je zaviazaná buď formálnymi podmienkami programu (alebo existuje mimozmluvná povinnosť nad rámec týchto podmienok), alebo právnymi predpismi použiť akýkoľvek prebytok programu v prospech účastníkov programu, aj keď zvýšenie požitku nebolo ešte formálne priznané [výsledné zvýšenie záväzku je aktuárska strata a nie náklady minulej služby, pozri odsek 85 písm. b)],

d)

rast nárokovateľných požitkov, ak pri absencii nových alebo zvýšených požitkov zamestnanci splnia požiadavky na vznik nároku na požitky (náklady minulej služby neexistujú, pretože účtovná jednotka vykázala odhadnuté náklady požitkov v čase poskytnutia služby ako náklady súčasnej služby), a

e)

vplyv zmien programu, ktoré znížia požitky za budúcu službu (krátenie).

Krátenia a vysporiadania

111

Krátenie nastane, ak účtovná jednotka buď:

a)

je zjavne rozhodnutá uskutočniť podstatné zníženie počtu zamestnancov, na ktorých sa program vzťahuje, alebo

b)

mení a dopĺňa podmienky programu so stanovenými požitkami tak, že podstatná časť budúcej služby už nebude súčasným zamestnancom vytvárať nárok na požitky alebo bude vytvárať nárok len na znížené požitky.

Krátenie môže vzniknúť z izolovanej udalosti, ako napríklad uzatvorenie továrne, prerušenie prevádzky, ukončenie alebo pozastavenie programu, alebo zníženie miery, v akej sú budúce zvýšenia platu spojené so splatnými požitkami za minulú službu. Krátenia sú často spojené s reštrukturalizáciou. V takom prípade účtovná jednotka účtuje krátenie v rovnakom období ako účtuje súvisiacu reštrukturalizáciu.

111A

Ak sa zmenou a doplnením programu znižujú požitky, krátením je iba vplyv zníženia na budúcu službu. Vplyv každého zníženia na minulú službu predstavuje záporné náklady minulej služby.

DÁTUM ÚČINNOSTI

159D

Odseky 7, 8 písm. b), 32B, 97, 98 a 111 boli zmenené a doplnené a odsek 111A bol pridaný Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia uvedené v odsekoch 7, 8 písm. b) a 32B na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť. Účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia uvedené v odsekoch 97, 98, 111 a 111A na zmeny požitkov, ktoré nastanú 1. januára 2009 alebo neskôr.

160

IAS 8 sa uplatňuje vtedy, keď účtovná jednotka zmení svoje účtovné politiky s cieľom zohľadniť zmeny špecifikované v odsekoch 159 až 159C. Pri uplatnení týchto zmien retrospektívne, ako to požaduje IAS 8, účtovná jednotka účtuje tieto zmeny tak, ako keby boli uplatnené v tom istom čase ako zostávajúca časť tohto štandardu. Výnimkou je, že účtovná jednotka môže zverejniť sumy požadované v odseku 120A písm. p) ako sumy určené za každé ročné obdobie prospektívne od prvého ročného obdobia prezentovaného v účtovnej závierke, v ktorej účtovná jednotka prvýkrát uplatní zmeny a doplnenia uvedené v odseku 120A.

Zmeny a doplnenia Medzinárodného účtovného štandardu 20

Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

Odsek 37 sa vypúšťa. Pridávajú sa odseky 10A a 43.

ŠTÁTNE DOTÁCIE

10A

Prínos zo štátneho úveru za nižšiu ako trhovú úrokovú sadzbu sa účtuje ako štátna dotácia. Úver sa vykazuje a oceňuje v súlade s IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie. Prínos zo štátneho úveru za nižšiu ako trhovú úrokovú sadzbu sa oceňuje ako rozdiel medzi pôvodnou účtovnou hodnotou úveru určenou v súlade s IAS 39 a prijatými príjmami. Prínos sa účtuje v súlade s týmto štandardom. Účtovná jednotka skúma podmienky a povinnosti, ktoré sa splnili alebo sa musia splniť pri zistení nákladov, na kompenzáciu ktorých je prínos z úveru určený.

ŠTÁTNA POMOC

37

[Vypúšťa sa]

DÁTUM ÚČINNOSTI

43

Odsek 37 bol zrušený a odsek 10A bol pridaný Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia prospektívne na štátne úvery prijaté v obdobiach, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmena a doplnenie Medzinárodného účtovného štandardu 23

Náklady na prijaté pôžičky a úvery (v znení revízie z roku 2007)

Odsek 6 sa mení a dopĺňa. Pridáva sa odsek 29A.

DEFINÍCIE

6

Náklady na prijaté pôžičky a úvery môžu zahŕňať:

a)

úrokové výdavky vypočítané s použitím metódy efektívnej úrokovej miery uvedenej v IAS 39 Finančné nástroje: Vykazovanie a oceňovanie,

b)

[Vypúšťa sa]

c)

[Vypúšťa sa]

d)

finančné náklady týkajúce sa finančného lízingu vykázané v súlade s IAS 17 Lízingy a

e)

kurzové rozdiely vznikajúce z prijatých úverov a pôžičiek v cudzej mene, do rozsahu, v akom sa považujú za úpravu úrokových nákladov.

DÁTUM ÚČINNOSTI

29A

Odsek 6 bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmena a doplnenie Medzinárodného účtovného štandardu 27

Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka

Odsek 37 sa mení a dopĺňa. Pridáva sa odsek 43A.

ÚČTOVANIE INVESTÍCIÍ DO DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ, SPOLUOVLÁDANÝCH ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK A PRIDRUŽENÝCH PODNIKOV V INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE

37

Keď účtovná jednotka zostavuje individuálnu účtovnú závierku, investície do dcérskych podnikov, spoluovládaných podnikov a pridružených podnikov účtuje:

a)

v obstarávacej cene alebo

b)

v súlade s IAS 39.

Účtovná jednotka uplatňuje rovnaké účtovanie pri každej kategórii investícií. Investície zaúčtované v obstarávacej cene sa zaúčtujú v súlade s IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti, keď sú klasifikované ako držané na predaj (alebo boli zaradené do skupiny na vyradenie, ktorá je klasifikovaná ako držaná na predaj) v súlade s IFRS 5. Oceňovanie investícií zaúčtovaných v súlade s IAS 39 nie je za týchto okolností zmenené.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

43A

Odsek 37 bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr, prospektívne od dátumu, ku ktorému prvýkrát uplatnila IFRS 5. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmeny a doplnenia Medzinárodného účtovného štandardu 28

Podiely v pridružených podnikoch

Odseky 1 a 33 a nadpis nad odsekom 41 sa menia a dopĺňajú. Pridáva sa odsek 41C.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

1

Tento štandard sa uplatňuje na zaúčtovanie podielov v pridružených podnikoch. Neuplatňuje sa však na podiely v pridružených podnikoch, ktoré sú v držbe:

a)

organizácií s rizikovým kapitálom alebo

b)

spoločných fondov, podielových fondov a podobných účtovných jednotiek vrátane investičných poisťovacích fondov,

ktoré sú pri prvotnom vykázaní určené ako ocenené v reálnej hodnote prostredníctvom zisku alebo straty, alebo sú klasifikované ako držané na obchodovanie a účtované v súlade s IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie. Takéto investície sa oceňujú v reálnej hodnote v súlade s IAS 39, pričom zmeny v reálnej hodnote sa vykážu ako zisk alebo strata v období, keď zmena nastala. Účtovná jednotka, ktorá má v držbe takúto investíciu, vykoná zverejnenia vyžadované v odseku 37 písm. f).

UPLATNENIE METÓDY VLASTNÉHO IMANIA

Straty zo zníženia hodnoty

33

Pretože goodwill, ktorý je súčasťou účtovnej hodnoty podielu v pridruženom podniku, sa nevykazuje samostatne, nevykonáva sa osobitne ani jeho testovanie na zníženie hodnoty podľa požiadaviek na testovanie zníženia hodnoty goodwillu podľa IAS 36 Zníženie hodnoty majetku. Namiesto toho sa celá účtovná hodnota investície testuje na zníženie hodnoty v súlade s IAS 36 ako jediné aktívum, a to porovnaním jej spätne získateľnej sumy (vyššia suma z hodnoty z používania a reálnej hodnoty bez nákladov na predaj) s jej účtovnou hodnotou, a to vždy, keď uplatňovanie požiadaviek IAS 39 naznačí, že by mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty investície. Strata zo zníženia hodnoty vykázaná za takýchto okolností nie je priradená k žiadnemu aktívu, vrátane goodwillu, ktoré predstavuje súčasť účtovnej hodnoty investície v pridruženom podniku. Preto akékoľvek zrušenie takejto straty zo zníženia hodnoty sa vykazuje v súlade s IAS 36 tak, že spätne získateľná suma investície sa následne zvýši. Pri určovaní hodnoty z používania investície účtovná jednotka odhaduje:

a)

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

41C

Odseky 1 a 33 boli zmenené a doplnené Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť a uplatní na toto skoršie obdobie zmeny a doplnenia odseku 3 IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejňovanie, odseku 1 IAS 31 a odseku 4 IAS 32 Finančné nástroje: Prezentácia, vydané v máji 2008. Účtovná jednotka má povolené uplatňovať tieto zmeny a doplnenia prospektívne.

Zmena a doplnenie Medzinárodného účtovného štandardu 31

Podiely na spoločnom podnikaní

Odsek 1 a nadpis nad odsekom 58 sa menia a dopĺňajú. Pridáva sa odsek 58B.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

1

Tento štandard sa uplatňuje na účtovanie podielov v spoločnom podnikaní a na vykazovanie aktív, záväzkov, výnosov a nákladov spoločných podnikov v účtovnej závierke spoločníkov a investorov bez ohľadu na štruktúry alebo formy činností spoločných podnikov. Neuplatňuje sa však na podiely spoločníkov v spoluovládaných účtovných jednotkách, ktoré sú v držbe:

a)

organizácií s rizikovým kapitálom alebo

b)

spoločných fondov, podielových fondov a podobných účtovných jednotiek vrátane investičných poisťovacích fondov,

ktoré sú pri prvotnom vykázaní určené ako ocenené v reálnej hodnote prostredníctvom zisku alebo straty, alebo sú klasifikované ako držané na obchodovanie a účtované v súlade s IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie. Takéto investície sa oceňujú v reálnej hodnote v súlade s IAS 39, pričom zmeny v reálnej hodnote sa vykážu ako zisk alebo strata v období, keď zmena nastala. Spoločník, ktorý vlastní takýto podiel, vykoná zverejnenia vyžadované v odsekoch 55 a 56.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

58B

Odsek 1 bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť a uplatní na toto skoršie obdobie zmeny a doplnenia odseku 3 IFRS 7 Finančné nástroje: Zverejňovanie, odseku 1 IAS 31 a odseku 4 IAS 32 Finančné nástroje: Prezentácia, vydané v máji 2008. Účtovná jednotka má povolené uplatňovať túto zmenu a doplnenie prospektívne.

Príloha k zmenám a doplneniam IAS 28 a IAS 31

Zmeny a doplnenia ostatných IFRS

Účtovné jednotky uplatňujú zmeny a doplnenia IFRS 7 a IAS 32 v tejto prílohe, keď uplatňujú súvisiace zmeny a doplnenia IAS 28 a IAS 31.

IFRS 7    Finančné nástroje: zverejnenia

Odsek 3 písm. a) sa mení a dopĺňa. Pridáva sa odsek 44D.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

3

Tento štandard uplatňujú všetky účtovné jednotky na všetky typy finančných nástrojov s výnimkou:

a)

tých podielov v dcérskych spoločnostiach, pridružených podnikoch alebo v spoločných podnikoch, ktoré sa účtujú podľa IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka, IAS 28 Podiely v pridružených podnikoch alebo IAS 31 Podiely na spoločnom podnikaní. IAS 27, IAS 28 alebo IAS 31 však v niektorých prípadoch povoľujú účtovnej jednotke zaúčtovať podiel v dcérskej spoločnosti, pridruženom podniku alebo v spoločnom podniku s použitím IAS 39; v týchto prípadoch účtovné jednotky uplatňujú požiadavky tohto IFRS. Účtovné jednotky takisto uplatňujú tento IFRS na všetky deriváty spojené s podielmi v dcérskych spoločnostiach, pridružených podnikoch alebo v spoločných podnikoch, pokiaľ derivát nevyhovuje definícii nástroja vlastného imania podľa IAS 32.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

44D

Odsek 3 písm. a) bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť a uplatní na toto skoršie obdobie zmeny a doplnenia odseku 1 IAS 28, odseku 1 IAS 31 a odseku 4 IAS 32, vydané v máji 2008. Účtovná jednotka má povolené uplatňovať túto zmenu a doplnenie prospektívne.

IAS 32    Finančné nástroje: prezentácia

Odsek 4 písm. a) a nadpis nad odsekom 96 sa menia a dopĺňajú. Pridáva sa odsek 97D.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

4

Tento štandard uplatňujú všetky účtovné jednotky na všetky typy finančných nástrojov, s výnimkou:

a)

tých podielov v dcérskych spoločnostiach, pridružených podnikoch alebo v spoločných podnikoch, ktoré sa účtujú podľa IAS 27 Konsolidovaná a individuálna účtovná závierka, IAS 28 Podiely v pridružených podnikoch alebo IAS 31 Podiely na spoločnom podnikaní. IAS 27, IAS 28 alebo IAS 31 však v niektorých prípadoch povoľujú účtovnej jednotke zaúčtovať podiel v dcérskej spoločnosti, pridruženom podniku alebo v spoločnom podniku s použitím IAS 39; v týchto prípadoch účtovné jednotky uplatňujú požiadavky tohto štandardu. Účtovné jednotky takisto uplatňujú tento štandard na všetky deriváty spojené s podielmi v dcérskych spoločnostiach, pridružených podnikoch alebo v spoločných podnikoch.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

97D

Odsek 4 bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť a uplatní na toto skoršie obdobie zmeny a doplnenia odseku 3 IFRS 7, odseku 1 IAS 28 a odseku 1 IAS 31, vydané v máji 2008. Účtovná jednotka má povolené uplatňovať túto zmenu a doplnenie prospektívne.

Zmeny a doplnenia Medzinárodného účtovného štandardu 29

Finančné vykazovanie v hyperinflačných ekonomikách

Odseky 6, 23 a 19 sa menia a dopĺňajú. Tieto zmeny a doplnenia sa uplatňujú na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené.

PREHODNOTENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

6

Účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovné závierky na základe historických obstarávacích cien, toto zostavovanie robia bez ohľadu na zmeny všeobecnej cenovej hladiny alebo na zvýšenie špecifických cien vykazovaných aktív alebo záväzkov. Výnimkou z toho sú tie aktíva a záväzky, ktoré je účtovná jednotka povinná oceňovať, alebo sa rozhodne oceňovať, v reálnej hodnote. Napríklad nehnuteľnosti, stroje a zariadenia sa môžu preceňovať podľa reálnej hodnoty a vo všeobecnosti sa požaduje, aby sa biologické aktíva oceňovali v reálnej hodnote. Niektoré účtovné jednotky však prezentujú účtovné závierky zostavené metódou bežných cien, ktorá odzrkadľuje účinky zmien špecifických cien držaných aktív.

15

Väčšina nepeňažných položiek je zaúčtovaná v obstarávacej cene alebo v obstarávacej cene zníženej o odpisy; preto sa vyjadria v sumách bežných k dátumu ich nadobudnutia. Upravená obstarávacia cena alebo obstarávacia cena znížená o odpisy sa pri každej položke určí uplatnením zmeny vo všeobecnom cenovom indexe od dátumu nadobudnutia ku koncu vykazovaného obdobia na historickú obstarávaciu cenu a akumulované oprávky. Napríklad nehnuteľnosti, stroje a zariadenia, zásoby surovín a tovaru, goodwill, patenty, ochranné známky a podobné aktíva sa upravia od dátumu ich nákupu. Zásoby nedokončenej výroby a hotovej výroby sa upravia od dátumov, ku ktorým sa náklady na nákup a zmenu vynaložili.

19

Upravená suma nepeňažnej položky sa v súlade s príslušnými IFRS zníži, ak prevýši jej spätne získateľnú sumu. Napríklad upravené sumy nehnuteľností, strojov a zariadení, goodwillu, patentov, a ochranných známok sa znížia na spätne získateľnú sumu a upravené hodnoty zásob sa znížia na čistú realizovateľnú hodnotu.

Zmena a doplnenie Medzinárodného účtovného štandardu 36

Zníženie hodnoty majetku

Odsek 134 písm. e) sa mení a dopĺňa. Pridáva sa odsek 140C.

ZVEREJŇOVANIE

Odhady použité na ocenenie spätne získateľnej sumy peňazotvorných jednotiek, ktoré obsahujú goodwill alebo nehmotný majetok s neurčitou dobou použiteľnosti

134

Účtovná jednotka zverejňuje informácie vyžadované v písmenách a) až f) pre každú peňazotvornú jednotku (skupinu jednotiek), pre ktorú je účtovná hodnota goodwillu alebo nehmotného majetku s neurčitou dobou použiteľnosti alokovaná k tejto jednotke (skupine jednotiek) významná v porovnaní s celkovou účtovnou hodnotou goodwillu alebo nehmotného majetku s neurčitou dobou použiteľnosti patriacich účtovnej jednotke:

e)

ak spätne získateľná suma jednotky (skupiny jednotiek) vychádza z reálnej hodnoty zníženej o náklady na predaj, metodológiu, ktorú použila na určenie reálnej hodnoty zníženej o náklady na predaj. Ak sa reálna hodnota znížená o náklady na predaj neurčuje pomocou zjavnej trhovej ceny účtovnej jednotky (skupiny jednotiek), zverejňujú sa takisto tieto informácie:

(i)

opis každého kľúčového predpokladu, z ktorého manažment vychádzal pri určení reálnej hodnoty zníženej o náklady na predaj. Kľúčovými predpokladmi sú tie predpoklady, na ktoré je spätne získateľná suma jednotky (skupiny jednotiek) najcitlivejšia.

(ii)

charakteristiku prístupu manažmentu k stanoveniu hodnoty (hodnôt), priradenej ku každému kľúčovému predpokladu, či tieto hodnoty (hodnota) odzrkadľujú minulé skúsenosti, alebo ak je to vhodné, či sú konzistentné s externými zdrojmi informácií a ak nie, ako a prečo sa odlišujú od minulých skúseností alebo externých zdrojov informácií.

Ak sa reálna hodnota znížená o náklady na predaj určuje s použitím projekcií diskontovaných peňažných tokov, zverejňujú sa aj tieto informácie:

(iii)

obdobie, počas ktorého manažment projektoval peňažné toky.

(iv)

miera rastu použitá na extrapoláciu projekcií peňažných tokov.

(v)

diskontná(é) sadzba(y) použitá(é) na projekcie peňažných tokov.

PRECHODNÉ USTANOVENIA A DÁTUM ÚČINNOSTI

140C

Odsek 134 písm. e) bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmeny a doplnenia Medzinárodného účtovného štandardu 38

Nehmotný majetok

Odseky 69, 70 a 98 sa menia a dopĺňajú. Pridávajú sa odseky 69A a 130D.

VYKAZOVANIE NÁKLADOV

69

Niekedy sa výdavok vynaloží na zabezpečenie budúcich ekonomických úžitkov v prospech účtovnej jednotky, účtovná jednotka však nenadobudne ani nevytvorí nijaký nehmotný alebo iný majetok, ktorý by sa dal vykázať. V prípade dodania tovaru účtovná jednotka vykáže takýto výdavok, keď má právo prístupu k tomuto tovaru. V prípade poskytnutia služieb účtovná jednotka vykáže výdavok ako náklad, keď dostáva službu. Napríklad výdavky na výskum sa vykážu v období, keď vznikli (pozri odsek 54), okrem prípadov, keď sú nadobudnuté ako súčasť podnikovej kombinácie. Medzi ďalšie príklady výdavkov, ktoré sa vykazujú ako náklad v období, keď boli vynaložené, patria:

a)

c)

výdavky na reklamné a propagačné činnosti (vrátane katalógov zásielkového predaja).

d)

69A

Účtovná jednotka má právo na prístup k tovaru, keď ho vlastní. Podobne má právo na prístup k tovaru, ak bol zhotovený dodávateľom v súlade s podmienkami zmluvy o dodávke a účtovná jednotka by mohla žiadať jeho dodávku ako náhradu za platbu. Služby sú prijaté, keď sú vykonané dodávateľom v súlade so zmluvou o ich dodávke účtovnej jednotke, a nie vtedy, keď ich účtovná jednotka používa na dodanie inej služby, napríklad na dodanie reklamy zákazníkom.

70

Odsek 68 nevylučuje, aby účtovná jednotka vykázala preddavok ako majetok, ak sa platba za dodávku tovaru zrealizovala predtým ako účtovná jednotka získala prístup k tomuto tovaru. Podobne odsek 68 nevylučuje, aby účtovná jednotka vykázala preddavok ako majetok, ak sa platba za služby zrealizovala predtým, ako účtovná jednotka prijala tieto služby.

NEHMOTNÝ MAJETOK S URČITOU DOBOU POUŽITEĽNOSTI

Doba amortizácie a metóda amortizácie

98

Na alokáciu systematicky odpisovateľnej sumy majetku počas doby jeho použiteľnosti sa dajú použiť rozličné metódy amortizácie. Tieto metódy zahŕňajú metódu lineárneho odpisovania, metódu zrýchleného odpisovania a metódu odpisovania na základe počtu vyrobených jednotiek. Použitá metóda sa zvolí na základe očakávaného spôsobu spotreby očakávaných budúcich ekonomických úžitkov obsiahnutých v majetku a počas jednotlivých období sa uplatňuje konzistentne s výnimkou prípadu, keď dôjde k zmene očakávaného spôsobu spotreby uvedených očakávaných budúcich ekonomických úžitkov.

PRECHODNÉ USTANOVENIA A DÁTUM ÚČINNOSTI

130D

Odseky 69, 70 a 98 boli zmenené a doplnené a odsek 69A bol pridaný Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmeny a doplnenia Medzinárodného účtovného štandardu 39

Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie

Odseky 9, 73 a AG8 sa menia a dopĺňajú. Pridávajú sa odseky 50A a 108C.

DEFINÍCIE

9

Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto vymedzených významoch:

Definície štyroch kategórií finančných nástrojov

Finančné aktívum alebo finančný záväzok oceňované v reálnej hodnote cez hospodársky výsledok je finančné aktívum alebo finančný záväzok, ktorý spĺňa jednu z týchto podmienok:

a)

klasifikuje sa ako držaný na obchodovanie. Finančné aktívum alebo finančný záväzok sa klasifikujú ako držané na obchodovanie, ak:

(i)

boli nadobudnuté alebo vznikli najmä s cieľom predaja alebo spätného nákupu v krátkom čase;

(ii)

pri prvotnom vykázaní tvorí súčasť portfólia identifikovaných finančných nástrojov riadených spolu, pre ktoré je v poslednom čase zjavné obchodovanie s krátkodobým generovaním zisku; alebo

(iii)

je derivátom (s výnimkou derivátu, ktorý predstavuje zmluvu o finančnej záruke alebo ktorý je určený a efektívny zabezpečovací nástroj);

b)

OCEŇOVANIE

Reklasifikácie

50A

Reklasifikácie na účely odseku 50 nie sú tieto zmeny okolností:

a)

derivát, ktorý bol predtým určený a efektívny zabezpečovací nástroj v zabezpečení peňažných tokov alebo zabezpečení čistej investície, už nespĺňa predpoklady, aby sa považoval za takýto nástroj,

b)

derivát sa stane určený a efektívny zabezpečovací nástroj v zabezpečení peňažných tokov alebo zabezpečení čistej investície,

c)

finančný majetok je reklasifikovaný, keď poisťovňa zmení účtovnú politiku v súlade s odsekom 45 IFRS 4.

ZABEZPEČENIE

Zabezpečovacie nástroje

Nástroje spĺňajúce kritériá

73

Na účely účtovania zabezpečenia sa ako zabezpečovacie nástroje môžu určovať len nástroje zahŕňajúce stranu, ktorá je externá vo vzťahu k vykazujúcej účtovnej jednotke (t. j. externú vo vzťahu k skupine alebo individuálnej účtovnej jednotke, o ktorej sa vykazuje). Hoci jednotlivé účtovné jednotky v rámci konsolidovanej skupiny alebo divízií v rámci účtovnej jednotky môžu vstupovať do zabezpečovacích transakcií s ostatnými účtovnými jednotkami v rámci skupiny alebo divíziami v rámci účtovnej jednotky, všetky takéto vnútroskupinové transakcie sa pri konsolidácii eliminujú. Z toho dôvodu takéto zabezpečovacie transakcie nespĺňajú podmienky na účtovanie zabezpečenia v rámci konsolidovanej účtovnej závierky skupiny. Takéto transakcie však môžu spĺňať podmienky účtovania zabezpečenia v rámci individuálnych alebo samostatných účtovných závierok jednotlivých účtovných jednotiek v rámci skupiny za predpokladu, že sú v externom vzťahu k vykazovanej individuálnej účtovnej jednotke.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

108C

Odseky 9, 73 a AG8 boli zmenené a doplnené a odsek 50A bol pridaný Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia uvedené v odsekoch 9 a 50A k dátumu a spôsobom, ako uplatnila zmeny a doplnenia z roku 2005 uvedené v odseku 105A. Skoršie uplatnenie všetkých zmien a doplnení je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmena a doplnenie návodu na uplatňovanie k IAS 39

Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie

DEFINÍCIE (ODSEKY 8 A 9)

Efektívna úroková miera

AG8

Ak účtovná jednotka zreviduje svoje odhady platieb alebo príjmov, upraví účtovnú hodnotu finančného aktíva alebo finančného záväzku (alebo skupiny finančných nástrojov), aby sa zohľadnili skutočné a revidované odhadované peňažné toky. Účtovná jednotka prepočíta účtovnú hodnotu vypočítaním súčasnej hodnoty odhadovaných budúcich peňažných tokov pri pôvodnej efektívnej úrokovej miere finančného nástroja alebo prípadne pri revidovanej efektívnej úrokovej miere vypočítanej v súlade s odsekom 92. Úprava sa vykáže v zisku alebo strate ako výnos alebo náklad. Ak sa finančné aktívum reklasifikuje v súlade s odsekom 50b, 50D alebo 50E a účtovná jednotka následne zvýši svoje odhady budúcich peňažných príjmov ako výsledok zvýšenej spätnej získateľnosti uvedených peňažných príjmov, účinok tohto zvýšenia sa vykáže skôr ako úprava efektívnej úrokovej miery odo dňa zmeny v odhade, a nie ako úprava účtovnej hodnoty majetku ku dňu zmeny v odhade.

Zmeny a doplnenia Medzinárodného účtovného štandardu 40

Investičný nehnuteľný majetok

Odseky 8, 9, 48, 53, 54 a 57 sa menia a dopĺňajú. Odsek 22 sa vypúšťa a pridávajú sa odseky 53A, 53B a 85B.

DEFINÍCIE

8

Investičným nehnuteľným majetkom sú napríklad:

a)

e)

nehnuteľnosť, ktorá sa práve zhotovuje alebo projektuje a stavia na budúce využitie ako investičný nehnuteľný majetok.

9

Položkami, ktoré nie sú investičným nehnuteľným majetkom, a preto nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto štandardu, sú napríklad tieto:

a)

d)

[Vypúšťa sa]

e)

OCENENIE PRI VYKÁZANÍ

22

[Vypúšťa sa]

Model ocenenia reálnou hodnotou

48

Vo výnimočných prípadoch je jasne preukázateľné, že v prípade, keď účtovná jednotka najprv nadobudne investičný nehnuteľný majetok (alebo ak sa existujúci nehnuteľný majetok stane po zmene použitia po prvýkrát investičným nehnuteľným majetkom), variabilita v rozsahu primeraných odhadov reálnej hodnoty bude taká veľká a pravdepodobnosť rozličných výsledkov bude také ťažké posúdiť, že užitočnosť jediného odhadu reálnej hodnoty je vylúčená. Tieto skutočnosti môžu naznačovať, že reálnu hodnotu nehnuteľností nebude možné určiť spoľahlivo na trvalom základe (pozri odsek 53).

Nemožnosť spoľahlivo určiť reálnu hodnotu

53

Existuje vyvrátiteľný predpoklad, že účtovná jednotka dokáže reálnu hodnotu investičného nehnuteľného majetku spoľahlivo určiť na trvalom základe. Vo výnimočných prípadoch však existuje jasný dôkaz toho, že ak účtovná jednotka po prvýkrát nadobudne investičný nehnuteľný majetok (alebo ak sa existujúca nehnuteľnosť po prvýkrát stane investičným nehnuteľným majetkom z dôvodu zmeny spôsobu použitia), reálnu hodnotu investičného nehnuteľného majetku nie je možné spoľahlivo určiť na trvalom základe. K takejto situácii dochádza vtedy a len vtedy, keď porovnateľné trhové transakcie nie sú časté a alternatívne spoľahlivé odhady reálnej hodnoty (napríklad založené na projekciách diskontovaných peňažných tokov) nie sú dostupné. Ak účtovná jednotka určí, že reálnu hodnotu rozostavaného investičného nehnuteľného majetku nemožno spoľahlivo určiť, ale očakáva, že reálnu hodnotu nehnuteľnosti bude možné spoľahlivo určiť po dokončení výstavby, ocení rozostavaný investičný nehnuteľný majetok v obstarávacej cene, kým sa jej reálna hodnota nestane spoľahlivo určiteľná alebo kým sa nedokončí výstavba (podľa toho, čo nastane skôr). Ak účtovná jednotka určí, že reálnu hodnotu investičného nehnuteľného majetku (iného ako rozostavaného investičného nehnuteľného majetku) nie je možné spoľahlivo určiť na trvalom základe, účtovná jednotka ocení takýto investičný nehnuteľný majetok s použitím modelu ocenenia obstarávacou cenou uvedeného v IAS 16. Predpokladá sa, že reziduálna hodnota tohto investičného nehnuteľného majetku je nulová. Účtovná jednotka uplatňuje IAS 16 až do vyradenia investičného nehnuteľného majetku.

53A

Len čo je účtovná jednotka schopná spoľahlivo oceniť reálnu hodnotu rozostavaného investičného nehnuteľného majetku, ktorý sa predtým ocenil v obstarávacej cene, ocení túto nehnuteľnosť v jej reálnej hodnote. Keď sa výstavba tejto nehnuteľnosti dokončí, predpokladá sa, že reálnu hodnotu možno spoľahlivo oceniť. Ak ju nemožno spoľahlivo oceniť, nehnuteľnosť sa podľa odseku 53 zaúčtuje s použitím modelu ocenenia obstarávacou cenou v súlade s IAS 16.

53B

Predpoklad, že reálnu hodnotu rozostavaného investičného nehnuteľného majetku možno spoľahlivo oceniť, je možné vyvrátiť len pri prvotnom vykázaní. Účtovná jednotka, ktorá ocenila položku rozostavaného investičného nehnuteľného majetku v reálnej hodnote, nesmie urobiť záver, že reálnu hodnotu dokončeného investičného nehnuteľného majetku nemožno spoľahlivo určiť.

54

Vo výnimočných prípadoch, keď účtovná jednotka musí z dôvodu uvedeného v odseku 53 oceňovať investičný nehnuteľný majetok s použitím modelu ocenenia obstarávacou cenou v súlade s IAS 16, oceňuje všetok svoj ostatný investičný nehnuteľný majetok, vrátane rozostavaného investičného nehnuteľného majetku, v reálnej hodnote. Hoci v takýchto prípadoch účtovná jednotka môže vo vzťahu k jednému investičnému nehnuteľnému majetku použiť model ocenenia obstarávacou cenou, táto jednotka pokračuje v účtovaní každej zostávajúcej nehnuteľnosti s použitím modelu ocenenia reálnou hodnotou.

PREVODY

57

Prevody do investičného nehnuteľného majetku alebo z neho sa vykonávajú iba vtedy, keď existuje zmena v použití, ktorá je preukázaná:

a)

c)

ukončením užívania vlastníkom v prípade prevodu z nehnuteľnosti užívanej vlastníkom do investičného nehnuteľného majetku, alebo

d)

začiatkom operatívneho lízingu poskytovaného inej strane v prípade prevodu zo zásob do investičného nehnuteľného majetku.

e)

[Vypúšťa sa]

DÁTUM ÚČINNOSTI

85B

Odseky 8, 9, 48, 53, 54 a 57 boli zmenené a doplnené, odsek 22 bol zrušený a odseky 53A a 53B boli pridané Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Účtovná jednotka má povolené uplatňovať tieto zmeny a doplnenia na rozostavaný investičný nehnuteľný majetok od ktoréhokoľvek dátumu skoršieho ako 1. január 2009 pod podmienkou, že reálne hodnoty rozostavaného investičného nehnuteľného majetku boli určené k tomuto dátumu. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť a súčasne uplatní zmeny a doplnenia odsekov 5 a 81E IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia.

Príloha k zmenám a doplneniam IAS 40

Zmena a doplnenie IAS 16

Účtovné jednotky uplatňujú zmenu a doplnenie IAS 16 v tejto prílohe, keď uplatňujú súvisiace zmeny a doplnenia IAS 40.

IAS 16    Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

Odsek 5 sa mení a dopĺňa. Pridáva sa odsek 81E.

5

Účtovná jednotka, ktorá pri účtovaní investičného nehnuteľného majetku používa model ocenenia obstarávacou cenou v súlade s IAS 40 Investičný nehnuteľný majetok, používa model ocenenia obstarávacou cenou podľa tohto štandardu.

DÁTUM ÚČINNOSTI

81E

Odsek 5 bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené, ak účtovná jednotka uplatňuje súčasne aj zmeny a doplnenia odsekov 8, 9, 22, 48, 53, 53A, 53B, 54, 57 a 85B IAS 40. Ak účtovná jednotka uplatňuje túto zmenu a doplnenie na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

Zmeny a doplnenia Medzinárodného účtovného štandardu 41

Poľnohospodárstvo

Odseky 5, 6, 17, 20 a 21 sa menia a dopĺňajú. Pridáva sa odsek 60.

DEFINÍCIE

Definície súvisiace s poľnohospodárstvom

5

Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto vymedzených významoch:

Poľnohospodárska činnosť je účtovnou jednotkou riadená biologická premena a zber úrody biologického majetku na predaj alebo na konverziu na poľnohospodársku produkciu alebo na ďalší biologický majetok.

6

Poľnohospodárska činnosť sa vzťahuje na rozmanitý rozsah činností; napríklad chov dobytka, lesníctvo, ročné alebo viacročné pestovanie, obrábanie ovocných sadov a plantáží, pestovanie kvetín a akvakultúra (vrátane chovu rýb). V rámci tejto rozmanitosti existujú určité spoločné črty:

a)

c)

Oceňovanie zmeny. Zmena kvality (napríklad genetická vlastnosť, hustota, zrelosť, tuková vrstva, obsah bielkovín a sila vlákna) alebo kvantity (napríklad potomstvo, hmotnosť, kubické metre, dĺžka alebo priemer vlákna a počet púčikov) spôsobená biologickou premenou alebo zberom úrody sa oceňuje a sleduje ako súčasť bežnej funkcie riadenia.

VYKAZOVANIE A OCEŇOVANIE

17

Ak existuje aktívny trh pre niektorý biologický majetok alebo poľnohospodársku produkciu pri jej súčasnom umiestnení a stave, kótovaná trhová cena na tomto trhu je vhodným základom na určenie reálnej hodnoty tohto majetku. Ak má účtovná jednotka prístup na rôzne aktívne trhy, použije cenu existujúcu na najrelevantnejšom z nich. Napríklad v prípade, keď účtovná jednotka má prístup na dva aktívne trhy, použije cenu existujúcu na tom trhu, ktorého využitie sa očakáva.

20

Za určitých okolností sa môže stať, že ceny alebo hodnoty určené trhom nie sú v prípade biologického majetku v jeho súčasnom stave dostupné. V takejto situácii účtovná jednotka použije na určenie reálnej hodnoty súčasnú hodnotu očakávaných čistých peňažných tokov z majetku, diskontovaných súčasnou trhom určenou sadzbou.

21

Cieľom výpočtu súčasnej hodnoty očakávaných čistých peňažných tokov je stanoviť reálnu hodnotu biologického majetku pri jeho súčasnom umiestnení a stave. Účtovná jednotka tieto podmienky zváži pri určovaní vhodnej diskontnej sadzby, ktorá sa má použiť, a pri odhade očakávaných čistých peňažných tokov. Účtovná jednotka pri určení súčasnej hodnoty očakávaných čistých peňažných tokov zahrnie čisté peňažné toky, ktoré podľa očakávania účastníkov trhu daný majetok prinesie na jej najrelevantnejšom trhu.

DÁTUM ÚČINNOSTI A PRECHODNÉ USTANOVENIA

60

Odseky 5, 6, 17, 20 a 21 boli zmenené a doplnené a odsek 14 bol vypustený Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008. Účtovná jednotka uplatňuje tieto zmeny a doplnenia prospektívne na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené. Ak účtovná jednotka uplatňuje zmeny a doplnenia na skoršie obdobie, zverejní túto skutočnosť.

ČASŤ II

Zmeny a doplnenia v časti II sa uplatňujú na ročné obdobia, ktoré sa začínajú 1. januára 2009 alebo neskôr. Skoršie uplatňovanie je povolené.

Zmeny a doplnenia Medzinárodného účtovného štandardu 8

Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

Odseky 7, 70 a 11 sa menia a dopĺňajú.

ÚČTOVNÉ POLITIKY

Výber a uplatňovanie účtovných politík

7

Ak sa na určitú transakciu, inú udalosť alebo podmienku konkrétne vzťahujú ustanovenia niektorého IFRS, pri určovaní účtovnej politiky alebo účtovných politík na spracovanie tejto položky sa vychádza z daného IFRS.

9

K IFRS je pripojený návod na pomoc účtovným jednotkám pri uplatňovaní ich požiadaviek. V každom takomto návode sa stanovuje, či je neoddeliteľnou súčasťou IFRS. Návod, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou IFRS, je povinný. Návod, ktorý nie je neoddeliteľnou súčasťou IFRS, neobsahuje požiadavky týkajúce sa účtovnej závierky.

11

Pri posúdení opísanom v odseku 10 musí manažment prihliadať na tieto zdroje a zvažovať ich použiteľnosť, a to v zostupnom poradí:

a)

požiadavky v IFRS, ktoré sa zaoberajú podobnou alebo súvisiacou problematikou a

b)

definície, kritériá vykazovania a koncepcie oceňovania majetku, záväzkov, výnosov a nákladov, ako sú uvedené v Koncepčnom rámci.

Zmena a doplnenie Medzinárodného účtovného štandardu 10

Udalosti po období vykazovania

Odsek 13 sa mení a dopĺňa.

13

Ak sa výplata dividend oznámi (t. j. dôjde k ich riadnemu schváleniu a účtovná jednotka nimi prestane disponovať) po období vykazovania, ale predtým, ako sa účtovná závierka schváli na zverejnenie, tieto dividendy sa nevykazujú ako záväzok ku koncu obdobia vykazovania, pretože v tom čase neexistuje žiadna povinnosť. Takéto dividendy sa vykážu v poznámkach k účtovnej závierke v súlade s IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky.

Zmeny a doplnenia Medzinárodného účtovného štandardu 20

Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

K nadpisu štandardu sa nad odsek 1 pridáva poznámka pod čiarou a odseky 2 písm. b), 12 až 18, 20 až 22, 26, 27 a 32 sa menia a dopĺňajú.

Poznámka pod čiarou k nadpisu

*

Ako súčasť Vylepšení IFRS vydaných v máji 2008 rada zmenila a doplnila terminológiu použitú v tomto štandarde v záujme jednotnosti s ostatnými IFRS takto:

a)

„zdaniteľný príjem“ bol zmenený a doplnený na „zdaniteľný zisk alebo daňová strata“,

b)

„vykázaný ako výnosy/náklady“ bol zmenený a doplnený na „vykázaný v hospodárskom výsledku“,

c)

„pripísaný priamo v prospech podielov/vlastného imania akcionárov“ bol zmenený a doplnený na „vykázaný mimo hospodárskeho výsledku“, a

d)

„oprava účtovného odhadu“ bola zmenená a doplnená na „zmena účtovného odhadu“.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

2

Tento štandard sa nezaoberá:

a)

osobitnými problémami … podobnej povahy.

b)

štátnou pomocou, ktorá sa účtovnej jednotke poskytuje v podobe výhod, ktoré sú k dispozícii pri určovaní zdaniteľného zisku alebo daňovej straty, alebo sú určené alebo limitované na základe záväzku dane z príjmov. Medzi takéto výhody patria napríklad daňové prázdniny, investičné daňové úľavy, sadzby pre zrýchlené odpisy a znížené daňové sadzby.

c)

štátnou účasťou … účtovnej jednotky.

d)

ŠTÁTNE DOTÁCIE

12

Štátne dotácie sa vykazujú na systematickej báze v hospodárskom výsledku počas období, v ktorých účtovná jednotka vykazuje ako náklady súvisiace náklady, na kompenzáciu ktorých sú dotácie určené.

13

Existujú dva všeobecné prístupy účtovného riešenia štátnych dotácií: kapitálový prístup, podľa ktorého sa dotácia vykazuje mimo hospodárskeho výsledku, a výnosový prístup, podľa ktorého sa dotácia vykazuje v hospodárskom výsledku počas jedného alebo viacerých účtovných období.

14

Zástancovia kapitálového prístupu argumentujú takto:

a)

štátne dotácie sú finančným prostriedkom a ako také by mali byť skôr zachytené vo výkaze o finančnej situácii, ako byť vykázané v hospodárskom výsledku, kde by kompenzovali položky nákladov, ktoré financujú. Pretože sa neočakáva žiadne splatenie, takéto dotácie by sa mali vykazovať mimo hospodárskeho výsledku.

b)

nie je vhodné vykazovať štátne dotácie v hospodárskom výsledku, pretože nie sú výsledkom činností, ale predstavujú štátom poskytnutý stimul bez súvisiacich nákladov.

15

Argumenty na podporu výnosového prístupu sú tieto:

a)

pretože štátne dotácie sú prijaté z iného zdroja ako od akcionárov, nemali by sa priamo vykazovať vo vlastnom imaní, ale mali by sa vykazovať v hospodárskom výsledku v príslušných účtovných obdobiach,

b)

štátne dotácie sa zriedkavo poskytujú zadarmo. Účtovná jednotka ich získa splnením podmienok na ich poskytnutie a dodržaním stanovených povinností. Mali by sa preto vykazovať v hospodárskom výsledku počas účtovných období, v ktorých účtovná jednotka vykazuje ako náklady súvisiace náklady, na kompenzáciu ktorých sa dotácia poskytla, a

c)

keďže daň z príjmov a iné dane sú náklady, je logické zachytávať štátne dotácie, ktoré sú rozšírením fiškálnych politík, v hospodárskom výsledku.

16

Pre výnosový prístup je zásadné, aby sa štátne dotácie vykazovali v hospodárskom výsledku na systematickej báze počas účtovných období, v ktorých účtovná jednotka vykazuje ako náklady súvisiace náklady, na kompenzáciu ktorých sa dotácia poskytla. Vykázanie štátnych dotácií v hospodárskom výsledku na základe ich prijatia nie je v súlade so základným akruálnym predpokladom (pozri IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky), a bolo by to prijateľné len vtedy, ak by neexistovala základňa na priradenie dotácie k účtovným obdobiam iným, ako je obdobie, v ktorom bola dotácia prijatá.

17

Vo väčšine prípadov sú obdobia, počas ktorých účtovná jednotka vykazuje náklady súvisiace so štátnou dotáciou, ľahko zistiteľné. Dotácie sú preto v uznaní špecifických nákladov vykázané v hospodárskom výsledku v tom istom účtovnom období ako príslušné náklady. Podobne sa dotácie súvisiace s odpisovateľným majetkom zvyčajne vykazujú v hospodárskom výsledku počas období a v podieloch, v ktorých sa odpisy týchto aktív účtujú.

18

Dotácie týkajúce sa neodpisovateľného majetku môžu takisto vyžadovať splnenie určitých povinností a mali by sa potom vykázať v hospodárskom výsledku počas účtovných období, v ktorých sa znášajú náklady na splnenie týchto povinností. Príkladom je dotácia v podobe pozemku s podmienkou postaviť na tomto mieste budovu, pričom môže byť vhodné vykazovať dotáciu v hospodárskom výsledku počas životnosti budovy.

20

Štátna dotácia, ktorá sa stane pohľadávkou ako kompenzácia za už vzniknuté náklady alebo straty, alebo štátna dotácia poskytnutá s cieľom ihneď finančne pomôcť účtovnej jednotke bez budúcich súvisiacich nákladov, sa vykazuje v hospodárskom výsledku v období, v ktorom sa stala pohľadávkou.

21

Za určitých okolností sa štátna dotácia môže udeliť s cieľom poskytnúť okamžitú finančnú pomoc účtovnej jednotke, a nie ako stimul na vynaloženie určitých nákladov. Takéto dotácie sa môžu vzťahovať na individuálnu účtovnú jednotku a nemusia byť dostupné celej skupine príjemcov. Tieto okolnosti môžu viesť k vykázaniu dotácie v hospodárskom výsledku v účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka spĺňa podmienky na prijatie dotácie, a so zverejnením zaisťujúcim jasné pochopenie jej účinku.

22

Štátna dotácia sa môže stať pohľadávkou účtovnej jednotky ako náhrada za náklady alebo straty, ktoré vznikli v predchádzajúcom období. Takáto dotácia sa vykazuje v hospodárskom výsledku účtovného obdobia, v ktorom sa stala pohľadávkou, a so zverejnením zaisťujúcim jasné pochopenie jej účinku.

Prezentácia dotácií vzťahujúcich sa na majetok

26

Podľa prvej metódy sa dotácia vykazuje ako výnos budúcich období, ktorý sa na systematickom základe vykazuje v hospodárskom výsledku počas doby použiteľnosti majetku.

27

Podľa druhej metódy sa dotácia odpočítava pri výpočte účtovnej hodnoty majetku. Dotácia sa vykazuje v hospodárskom výsledku počas doby použiteľnosti odpisovateľného majetku ako znížený odpis.

Vrátenie štátnych dotácií

32

Štátna dotácia, ktorá sa stane splatnou, sa zaúčtuje ako zmena účtovného odhadu (pozri IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby). Vrátenie dotácie vzťahujúcej sa na výnos sa najprv uplatní oproti akémukoľvek nerozpustenému výnosu budúcich období vykázanému v súvislosti s dotáciou. V rozsahu, v akom návratná suma prevýši tieto výnosy budúcich období, alebo v prípadoch, keď neexistujú výnosy budúcich období, vrátenie sa zaúčtuje ihneď v hospodárskom výsledku. Vrátenie dotácie vzťahujúcej sa na majetok sa zaúčtuje ako zvýšenie účtovnej hodnoty majetku alebo zníženie zostatku výnosov budúcich období o splatnú sumu. Ďalšie kumulované dodatočné odpisy, ktoré by boli bývali vykázané v hospodárskom výsledku k danému dňu pri neexistencii dotácie, sa ihneď vykážu v hospodárskom výsledku.

Príloha k zmenám a doplneniam IAS 20

Zmeny a doplnenia IAS 41

Účtovné jednotky uplatňujú zmeny a doplnenia IAS 41 uvedené v tejto prílohe, keď uplatňujú súvisiace zmeny a doplnenia terminológie použitej v IAS 20.

IAS 41    Poľnohospodárstvo

Odseky 34 až 19 sa menia a dopĺňajú.

ŠTÁTNE DOTÁCIE

34

Nepodmienená štátna dotácia súvisiaca s biologickým majetkom oceneným jeho reálnou hodnotou zníženou o náklady na predaj sa vykáže v hospodárskom výsledku vtedy a len vtedy, keď sa táto štátna dotácia stane pohľadávkou.

35

Ak je štátna dotácia, ktorá súvisí s biologickým majetkom oceneným jeho reálnou hodnotou zníženou o náklady na predaj, podmienená, vrátane prípadov, keď štátna dotácia vyžaduje, aby účtovná jednotka nevykonávala presne určenú poľnohospodársku činnosť, účtovná jednotka vykáže štátnu dotáciu v hospodárskom výsledku vtedy a len vtedy, ak sú podmienky spojené s dotáciou splnené.

36

Podmienky štátnych dotácií sú rôzne. Podmienky štátnej dotácie môžu napríklad vyžadovať, aby účtovná jednotka hospodárila v určitej lokalite päť rokov, a ak bude hospodáriť počas obdobia kratšieho ako päť rokov, musí celú dotáciu vrátiť. V tomto prípade sa dotácia nevykáže v hospodárskom výsledku, až kým neuplynie päť rokov. Ak však podmienky dotácie umožňujú, aby časť štátnej dotácie bola ponechaná v závislosti od uplynutého času, účtovná jednotka vykáže túto časť dotácie v hospodárskom výsledku pomerne k uplynutému časovému obdobiu.

Zmeny a doplnenia Medzinárodného účtovného štandardu 29

Finančné vykazovanie v hyperinflačných ekonomikách

K nadpisu štandardu sa nad odsek 1 pridáva poznámka pod čiarou a odseky 8, 14, 20, 28 a 34 sa menia a dopĺňajú.

Poznámka pod čiarou k nadpisu

*

Ako súčasť Vylepšení IFRS vydaných v máji 2008 rada zmenila a doplnila termíny použité v IAS 29 v záujme jednotnosti s ostatnými IFRS takto: a) „trhová hodnota“ bola zmenená a doplnená na „reálna hodnota“ a b) „výsledky činností“ a „čistý príjem“ boli zmenené a doplnené na „hospodársky výsledok“.

PREHODNOTENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

8

Účtovná závierka účtovnej jednotky, ktorej funkčná mena je menou hyperinflačnej ekonomiky, či už je zostavená na základe historických obstarávacích cien, alebo na základe metódy bežných cien, sa zostaví v podmienkach mernej jednotky bežnej ku koncu obdobia vykazovania. Zodpovedajúce údaje za predchádzajúce obdobie, požadované v IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky (v znení revízie z roku 2007) a akékoľvek informácie týkajúce sa predchádzajúcich období, sa takisto uvádzajú v podmienkach mernej jednotky bežnej ku koncu obdobia vykazovania. Na účely prezentácie porovnateľných hodnôt v odlišnej prezentačnej mene sa uplatní odsek 42 písm. b) a odsek 43 IAS 21 Vplyvy zmien kurzov cudzích mien.

Účtovná závierka zostavená v historických obstarávacích cenách

Výkaz o finančnej situácii

14

Všetky ostatné aktíva a záväzky sú nepeňažné. Niektoré nepeňažné položky sa vykážu v sumách bežných ku koncu obdobia vykazovania, ako je čistá realizovateľná hodnota a reálna hodnota, takže nie sú upravené. Všetky ostatné nepeňažné aktíva a záväzky sa upravia.

20

Pri vykazovaní podniku, do ktorého sa investuje a je účtovaný metódou vlastného imania, sa môže použiť mena hyperinflačnej ekonomiky. Výkaz o finančnej situácii a výkaz komplexného účtovného výsledku tohto podniku, do ktorého sa investuje, sa upravia v súlade s týmto štandardom s cieľom vypočítať investorov podiel na čistých aktívach a hospodárskom výsledku. V prípade, že upravené účtovné závierky podniku, do ktorého sa investuje, sú vyjadrené v cudzej mene, prepočítajú sa záverečnými kurzami.

Zisk alebo strata z čistej peňažnej pozície

28

Zisk alebo strata z čistej peňažnej pozície sa zahrnú do hospodárskeho výsledku. Úprava aktív a záväzkov zmluvne prepojených na cenové zmeny, realizovaná v súlade s odsekom 13, sa kompenzuje ziskom alebo stratou v čistej peňažnej pozícii. Ostatné výnosové a nákladové položky, ako sú výnosové a nákladové úroky a kurzové rozdiely súvisiace s investovanými alebo požičanými finančnými prostriedkami, takisto súvisia s čistou peňažnou pozíciou. Hoci sa takéto položky zverejňujú oddelene, ich prezentovanie spolu so ziskom alebo stratou z čistej peňažnej pozície vo výkaze komplexného účtovného výsledku môže byť užitočné.

Zodpovedajúce údaje

34

Zodpovedajúce údaje za predchádzajúce vykazované obdobie, nech už boli stanovené na základe metódy historickej obstarávacej ceny alebo metódou bežných cien, sa upravia s použitím všeobecného cenového indexu tak, že porovnateľné účtovné závierky sa prezentujú v mernej jednotke bežnej ku koncu vykazovaného obdobia. Zverejnené informácie týkajúce sa predchádzajúcich období sa takisto vyjadria v mernej jednotke bežnej ku koncu vykazovaného obdobia. Na účely prezentácie porovnateľných hodnôt v odlišnej prezentačnej mene sa uplatní IAS 21 odsek 42 písm. b) a odsek 43.

Zmena a doplnenie Medzinárodného účtovného štandardu 34

Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka

Odsek 11 sa mení a dopĺňa a poznámka pod čiarou sa pridáva.

FORMA A OBSAH ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY V PRIEBEHU ÚČTOVNÉHO ROKA

11

V účtovnej závierke, ktorá prezentuje zložky hospodárskeho výsledku za časový interval v priebehu účtovného roka, účtovná jednotka prezentuje základný a zriedený zisk na akciu za tento interval, ak účtovná jednotka patrí do rozsahu pôsobnosti IAS 33 Zisk na akciu. (1).

Zmeny a doplnenia Medzinárodného účtovného štandardu 40

Investičný nehnuteľný majetok

Odseky 6 a 50 sa menia a dopĺňajú.

OCEŇOVANIE PO VYKÁZANÍ

Účtovná politika

31

V IAS 8 Účtovné politiky, zmeny v účtovných odhadoch a chyby sa uvádza, že dobrovoľnú zmenu účtovnej politiky možno uskutočniť len v prípade, ak výsledkom tejto zmeny bude účtovná závierka, ktorá poskytuje spoľahlivé a relevantnejšie informácie o účinkoch transakcií, iných udalostí alebo podmienok na finančnú pozíciu, finančnú výkonnosť alebo peňažné toky účtovnej jednotky. Je veľmi nepravdepodobné, že výsledkom zmeny modelu ocenenia reálnou hodnotou na model ocenenia obstarávacou cenou bude vhodnejšia prezentácia.

Model ocenenia reálnou hodnotou

50

Pri určovaní účtovnej hodnoty investičného nehnuteľného majetku podľa modelu ocenenia reálnou hodnotou účtovná jednotka nezapočítava duplicitne majetok alebo záväzky, ktoré sa v súvahe vykazujú ako samostatný majetok alebo záväzky. Napríklad:

a)

d)

reálna hodnota investičného nehnuteľného majetku držaného v rámci lízingu odzrkadľuje očakávané peňažné toky (vrátane podmieneného nájomného, ktorého platba sa očakáva). To znamená, že v prípade, keď získané ocenenie nehnuteľnosti nezahŕňa hodnotu všetkých očakávaných platieb, bude nevyhnutné pripočítať späť všetky vykázané lízingové záväzky, aby sa dosiahla účtovná hodnota investičného nehnuteľného majetku s použitím modelu ocenenia reálnou hodnotou.

Zmeny a doplnenia Medzinárodného účtovného štandardu 41

Poľnohospodárstvo

Menia a dopĺňajú sa odseky 4 a 5 a vypúšťa sa odsek 14. Termíny „odhadované náklady súvisiace s predajom“ a „náklady súvisiace s predajom“ sa nahrádzajú termínom „náklady na predaj“, ak sa uvádzajú v týchto odsekoch:

Štandard (odseky 12, 13, 26 až 28, 30 až 32, 34, 35, 38, 40, 48, 50 a 51)

ROZSAH PÔSOBNOSTI

4

Ďalej uvedená tabuľka obsahuje príklady biologického majetku, poľnohospodárskej produkcie a produktov, ktoré sú výsledkom spracovania po zbere úrody:

Biologický majetok

Poľnohospodárska produkcia

Produkty, ktoré sú výsledkom spracovania po zbere úrody

 

 

Stromy v pestovanom lesnom poraste

Vyrúbané stromy

Guľatina, rezivo

 

 

DEFINÍCIE

Definície súvisiace s poľnohospodárstvom

5

Ďalej uvedené pojmy sa v tomto štandarde používajú v týchto vymedzených významoch:

Náklady na predaj sú prírastkové náklady priamo priraditeľné k vyradeniu majetku, s výnimkou finančných nákladov a nákladov na daň z príjmov.

VYKAZOVANIE A OCEŇOVANIE

14

[Vypúšťa sa]

Príloha k zmenám a doplneniam k IAS 41

Zmeny a doplnenia ostatných IFRS

Účtovné jednotky uplatňujú tieto zmeny a doplnenia IFRS 5 Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti, IAS 2 Zásoby a IAS 36 Zníženie hodnoty majetku, keď uplatňujú súvisiace zmeny a doplnenia IAS 41.

IFRS 5    Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončené činnosti

Odsek 5 sa mení a dopĺňa.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

5

Ustanovenia o oceňovaní uvedené v tomto štandarde (2) sa nevzťahujú na ďalej uvedený majetok, patriaci pod uvedené štandardy, či už individuálne alebo v rámci skupiny na vyradenie:

a)

e)

dlhodobý majetok, ktorý sa oceňuje v reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj v súlade s IAS 41 Poľnohospodárstvo,

f)

IAS 2    Zásoby

Odsek 20 sa mení a dopĺňa.

20

V súlade s IAS 41 Poľnohospodárstvo sa zásoby zahŕňajúce poľnohospodársku produkciu, ktorú účtovná jednotka zozbierala zo svojho biologického majetku, ocenia pri prvotnom vykázaní v ich reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj v mieste zberu. Sú to náklady na zásoby k tomuto dátumu na uplatnenie tohto štandardu.

IAS 36    Zníženie hodnoty majetku

Odseky 6 a 5 sa menia a dopĺňajú.

ROZSAH PÔSOBNOSTI

2

Tento štandard sa uplatňuje pri účtovaní zníženia hodnoty každého majetku s výnimkou:

a)

g)

biologického majetku týkajúceho sa poľnohospodárskej činnosti, ktorý sa oceňuje v reálnej hodnote zníženej o náklady na predaj (pozri IAS 41 Poľnohospodárstvo),

h)

5

Tento štandard sa neuplatňuje na finančný majetok patriaci do rozsahu pôsobnosti IAS 39, na investičný majetok ocenený reálnou hodnotou v súlade s IAS 40, ani na biologický majetok súvisiaci s poľnohospodárskou činnosťou, ocenený reálnou hodnotou zníženou o náklady na predaj v súlade s IAS 41. Tento štandard sa však uplatňuje na majetok účtovaný v precenenej hodnote (t. j. reálnej hodnote) v súlade s inými štandardmi IFRS, akým je model precenenia uvedený v IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia. Zisťovanie, či by hodnota preceneného majetku mohla byť znížená, závisí od základne, ktorá sa používa na stanovenie reálnej hodnoty:

a)


(1)  Tento odsek bol zmenený a doplnený Vylepšeniami IFRS vydanými v máji 2008 na objasnenie rozsahu pôsobnosti IAS 34.

(2)  S výnimkou odsekov 18 a 19, v ktorých sa vyžaduje, aby sa predmetný majetok oceňoval v súlade s inými uplatniteľnými IFRS.


24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 71/2009

z 23. januára 2009,

ktorým sa stanovuje množstvo kukurice dostupnej v rámci intervencie počas fázy 2 hospodárskeho roka 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 687/2008 z 18. júla 2008, ktoré stanovuje postupy pre preberanie obilnín platobnými agentúrami a intervenčnými agentúrami a stanovuje metódy analýzy pre určenie akosti obilnín (2), a najmä na jeho článok 3 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 3 nariadenia (ES) č. 687/2008 sa určujú pravidlá prideľovania množstiev kukurice oprávnených na intervenciu pre hospodársky rok 2008/2009. Prideľovanie sa uskutoční v dvoch fázach nazývaných „fáza 1“ a „fáza 2“.

(2)

Celkové množstvo kukurice ponúknuté na intervenciu počas fázy 1, ktorá prebiehala od 1. augusta do 31. decembra 2008, neprekročilo limit stanovený v článku 11 ods. 1 druhom pododseku písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007. Preto je potrebné uverejniť množstvo kukurice, ktorú možno ponúknuť v rámci intervencie počas fázy 2 hospodárskeho roku 2008/2009.

(3)

Podľa článku 3 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia (ES) č. 687/2008 začína fáza 2 dňom nasledujúcim potom, ako Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie množstvo, ktoré je dostupné na intervenciu pre túto fázu. Tento deň je prvým dňom prekladania ponúk vo všetkých členských štátoch a táto fáza sa skončí najneskôr 30. apríla v Grécku, Španielsku, Taliansku a Portugalsku, 30. júna vo Švédsku a 31. mája v ostatných členských štátoch. Je preto potrebné ustanoviť, aby toto nariadenie nadobudlo účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo kukurice, ktoré možno ponúknuť v rámci intervencie počas fázy 2 hospodárskeho roka 2008/2009 podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 687/2008, predstavuje 172 377 ton.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 192, 19.7.2008, s. 20.


SMERNICE

24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/39


SMERNICA KOMISIE 2009/4/ES

z 23. januára 2009

o protiopatreniach na prevenciu a odhaľovanie manipulácie so záznamami tachografov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (1), a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 15 smernice 2006/22/ES sa zmeny a doplnenia príloh k uvedenej smernici, ktoré sú potrebné na ich prispôsobenie vývoju v oblasti osvedčených postupov, pokiaľ ide o zabezpečenie dodržiavania predpisov a kontroly času jazdy a doby odpočinku, majú prijať v súlade s postupom stanoveným v článku 12 ods. 2 uvedenej smernice.

(2)

Po zavedení digitálnych tachografov bola Komisia informovaná o novej hrozbe, ktorú predstavuje inštalovanie zariadení určených na oklamanie systému a narušenie účinnosti vykonávania právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy.

(3)

V súlade s uvedeným je vhodné zabezpečiť, aby členské štáty zahrnuli do cestných kontrol a do kontrol v podniku aj osobitné kontroly tohto zariadenia.

(4)

Na zabezpečenie účinnosti takýchto kontrol je tiež potrebné presnejšie vymedziť štandardné vybavenie, ktoré budú mať k dispozícii úradné osoby zabezpečujúce vykonávanie predpisov.

(5)

Prílohy I a II k smernici 2006/22/ES by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 (2),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 2006/22/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do časti A prílohy I sa dopĺňa tento bod 5:

„5.

V prípade potreby a s náležitým zohľadnením bezpečnostných aspektov overenie záznamového zariadenia nainštalovaného vo vozidlách s cieľom zistiť nainštalovanie a/alebo používanie akéhokoľvek prístroja alebo prístrojov určených na zničenie, zatajenie, pozmenenie akýchkoľvek údajov alebo na manipuláciu s týmito údajmi, alebo prístrojov, ktoré majú zasahovať do činnosti ktorejkoľvek časti elektronickej výmeny údajov medzi komponentmi záznamového zariadenia, alebo ktoré týmto spôsobom blokujú alebo pozmeňujú údaje pred zakódovaním.“

2.

Do prílohy II k smernici 2006/22/ES sa dopĺňa sa tento bod 3:

„3.

Zariadenie na špecifickú analýzu s príslušným softvérom s cieľom overiť a potvrdiť digitálny podpis pripojený k údajom, ako aj softvér na špecifickú analýzu umožňujúci zostaviť podrobný profil dynamickej rýchlosti vozidiel pred inšpekciou ich záznamového zariadenia.“

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 2009. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 23. januára 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35.

(2)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada a Komisia

24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/41


ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE

z 18. decembra 2008,

o uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

(2009/50/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 44 ods. 2, článok 47 ods. 2 poslednú vetu, článok 55, článok 57 ods. 2, článok 71, článok 80 ods. 2, články 93, 94, 133 a 181a v spojení s článkom 300 ods. 2 druhou vetou a článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 101 druhý odsek,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na schválenie Rady podľa článku 101 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

keďže:

(1)

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii bol podpísaný v mene Spoločenstva a členských štátov 20. mája 2008 v súlade s rozhodnutím Rady 2008/792/ES (2).

(2)

Do nadobudnutia jeho platnosti sa protokol predbežne vykonáva od 1. januára 2007.

(3)

Tento protokol by sa mal uzatvoriť,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Spoločenstva, Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a členských štátov schvaľuje Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Uzbeckou republikou na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii.

Článok 2

Predseda Rady vydá v mene Spoločenstva a jeho členských štátov oznámenie stanovené v článku 3 protokolu. Predseda Komisie zároveň vydá takéto oznámenie v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Stanovisko z 2. septembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 272, 14.10.2008, s. 5.


Komisia

24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/43


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 15. decembra 2008

o prideľovaní dovozných kvót na kontrolované látky na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2009 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000

[oznámené pod číslom K(2008) 8100]

(Iba anglický, francúzsky, grécky, holandský, litovský, lotyšský, maďarský, maltský, nemecký, poľský, portugalský, slovinský, španielsky a taliansky text je autentický)

(2009/51/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (1), a najmä na jeho článok 7,

keďže:

(1)

Obmedzenia množstva kontrolovaných látok uvádzaných na trh Spoločenstva sú stanovené v článku 4 nariadenia (ES) č. 2037/2000 a jeho prílohe III.

(2)

Článkom 4 ods. 3 bodom i) písm. f) nariadenia (ES) č. 2037/2000 sa stanovuje celkové vypočítané množstvo hydrochlórofluórokarbónov, ktoré môžu výrobcovia a dovozcovia uviesť na trh alebo použiť pre seba v období od 1. januára do 31. decembra 2009.

(3)

Komisia uverejnila oznámenie dovozcom v Spoločenstve, ktorí dovážajú kontrolované látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (2), a následne prijala vyhlásenia o zamýšľanom dovoze v roku 2009.

(4)

Prideľovanie kvót na hydrochlórofluórokarbóny výrobcom a dovozcom je v súlade s ustanoveniami rozhodnutia Komisie 2007/195/ES z 27. marca 2007, ktorým sa určuje mechanizmus prideľovania kvót výrobcom a dovozcom hydrochlorofluorouhľovodíkov v rokoch 2003 až 2009 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 (3).

(5)

Na zabezpečenie toho, aby prevádzkovatelia a podniky mohli v riadnom čase využívať pridelené dovozné kvóty, čím zabezpečia potrebnú kontinuitu svojich činností, je vhodné, aby sa toto rozhodnutie uplatňovalo od 1. januára 2009.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2037/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny I (chlórofluórokarbóny 11, 12, 113, 114 a 115) a skupiny II (iné plne halogénované chlórofluórokarbóny) podľa nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2009 prepustiť do voľného obehu v Spoločenstve zo zdrojov mimo Spoločenstva, predstavuje 11 227 000,00 kilogramu potenciálu poškodzovať ozón (ODP).

2.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny III (halóny) podľa nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2009 prepustiť do voľného obehu v Spoločenstve zo zdrojov mimo Spoločenstva, predstavuje 11 231 300,00 kilogramu ODP.

3.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny IV (tetrachlórmetán) podľa nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2009 prepustiť do voľného obehu v Spoločenstve zo zdrojov mimo Spoločenstva, predstavuje 16 500 330,00 kilogramu ODP.

4.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny V (1,1,1-trichlóretán) podľa nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2009 prepustiť do voľného obehu v Spoločenstve zo zdrojov mimo Spoločenstva, predstavuje 400 060,00 kilogramu ODP.

5.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny VI (metylbromid) podľa nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2009 prepustiť do voľného obehu v Spoločenstve zo zdrojov mimo Spoločenstva, predstavuje 1 441 891,20 kilogramu ODP.

6.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny VII (hydrobrómofluorokarbóny) podľa nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2009 prepustiť do voľného obehu v Spoločenstve zo zdrojov mimo Spoločenstva, predstavuje 120 292,00 kilogramu ODP.

7.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny VIII (hydrochlórofluórokarbóny) podľa nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2009 prepustiť do voľného obehu v Spoločenstve zo zdrojov mimo Spoločenstva, predstavuje 10 115 600,440 kilogramu ODP.

8.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny IX (brómochlórmetán) podľa nariadenia (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2009 prepustiť do voľného obehu v Spoločenstve zo zdrojov mimo Spoločenstva, predstavuje 176 252,00 kilogramu ODP.

Článok 2

1.   Dovozné kvóty na chlórofluorokarbóny 11, 12, 113, 114 a 115 a iné plne halogénované chlórofluorokarbóny sa v období od 1. januára do 31. decembra 2009 prideľujú podnikom uvedeným v prílohe I k tomuto rozhodnutiu na stanovené účely.

2.   Dovozné kvóty na halóny sa v období od 1. januára do 31. decembra 2009 prideľujú podnikom uvedeným v prílohe II k tomuto rozhodnutiu na stanovené účely.

3.   Dovozné kvóty na tetrachlórmetán sa v období od 1. januára do 31. decembra 2009 prideľujú podnikom uvedeným v prílohe III k tomuto rozhodnutiu na stanovené účely.

4.   Dovozné kvóty na 1,1,1-trichlóretán sa v období od 1. januára do 31. decembra 2009 prideľujú podnikom uvedeným v prílohe IV k tomuto rozhodnutiu na stanovené účely.

5.   Dovozné kvóty na metylbromid sa v období od 1. januára do 31. decembra 2009 prideľujú podnikom uvedeným v prílohe V k tomuto rozhodnutiu na stanovené účely.

6.   Dovozné kvóty na hydrobromofluorokarbóny sa v období od 1. januára do 31. decembra 2009 prideľujú podnikom uvedeným v prílohe VI k tomuto rozhodnutiu na stanovené účely.

7.   Dovozné kvóty na hydrochlórofluorokarbóny sa v období od 1. januára do 31. decembra 2009 prideľujú podnikom uvedeným v prílohe VII k tomuto rozhodnutiu na stanovené účely.

8.   Dovozné kvóty na brómochlórmetán sa v období od 1. januára do 31. decembra 2009 prideľujú podnikom uvedeným v prílohe VIII k tomuto rozhodnutiu na stanovené účely.

9.   Dovozné kvóty na chlórofluorokarbóny 11, 12, 113, 114 a 115, iné plne halogénované chlórofluorokarbóny, halóny, tetrachlórmetán, 1,1,1-trichlóretán, metylbromid, hydrobrómofluorokarbóny, hydrochlórofluorokarbóny a brómochlórmetán v období od 1. januára do 31. decembra 2009 sú stanovené v prílohe IX.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2009 a stráca účinnosť 31. decembra 2009.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené týmto podnikom:

 

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein

Rue du Bosquet 9

B-1348 Louvain-la-Neuve

 

Albemarle Chemicals SAS

28, Étang de la Gafette

F-13521 Port-de-Bouc

 

Alcobre SA

Luis I, nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ

Εθνικής Αντιστάσεως 73

GR-152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα

 

ALFA Agricultural Supplies SA

73, Ethnikis Antistaseos str.

GR-152 31 Halandri, Athens

 

Arkema SA

420, rue d’Estienne-d’Orves

F-92705 Colombes Cedex

 

Arkema Química SA

Avenida de Burgos, 12

E-28036 Madrid

 

Avantec SA

26, avenue du Petit Parc

F-94683 Vincennes Cedex

 

Bang & Bonsomer

Baltā iela 3/9

LV-1055 Rīga

LATVIA

 

BASF Agri Production SAS

32, rue de Verdun

F-76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

 

BaySystems Ibérica SL

Crta. Vilaseca – La Pineda s/n

E-43006 Tarragona

 

Blye Engineering Co Ltd

Naxxar Road

San Gwann SGN 07

MALTA

 

Bromotirrena Srl

Via Torino, 4

I-04022 Fondi (LT)

 

Calorie Fluor SAS

503, rue Hélène-Boucher

BP 33

F-78534 Buc Cedex

 

Chemosyntha NV

Gentstraat 58

B-8760 Meulebeke

 

Dow Deutschland Anlagegesellschaft mbH

Buetzflether Sand

D-21683 Stade

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

 

Dyneon GmbH & Co KG

Werk Gendorf

D-84504 Burgkirchen

 

Empor d.o.o.

Leskoškova 9a

SI-1000 Ljubljana

 

ERAS Labo

222, RN 90

F-38330 Saint-Nazaire-les-Eymes

 

Etis d.o.o.

Tržaška 333

SI-1000 Ljubljana

 

Fenner Dunlop

Oliemolenstraat 2

9203 ZN Drachten

Nederland

 

Freolitus

Centrinė Str. 1D

Ramučiai, Kauno raj. LT-54464

LITHUANIA

 

Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV

Keetberglaan 1A

Havennr 1061

B-2070 Zwijndrecht

 

G.A.L. Cycle-Air Ltd

Σινώπης 3

Στρόβολος

CY-28385 Λευκωσία

 

G.A.L. Cycle-Air Ltd

3, Sinopis Str.,

Strovolos

CY-28385 Nicosia

 

Galco SA

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Bruxelles

 

Harp International Ltd

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Nederland

 

Hovione Farmaciencia SA

Sete Casas

P-2674-506 Loures

 

ICL-IP Europe BV (ex-Eurobrom)

Fosfaatweeg 48

1013 BM Amsterdam

Nederland

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn

Cheshire WA7 4QX

United Kingdom

 

Kay y Sol Iberia SA

P.I. Can Roca c/Carrerade s/n

E-08107 Martorelles (Barcelona)

 

Laboratorios Miret SA (LAMIRSA)

Géminis, 4

E-08228 Terrassa (Barcelona)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

al. Jana Pawła II 41a

PL-31-864 Kraków

 

Matero Ltd

Ταχ. θυρ. 51744

CY-3508 Λεμεσός

 

Matero Ltd

P.O. Box 51744

CY-3508 Limassol

 

Mebrom NV

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme Ertvelde

 

Meridian Technical Services Ltd

PO Box 16919

London SE3 9WE

United Kingdom

 

Poż-Pliszka Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 45

PL-80-392 Gdańsk

 

PUPH Solfum Sp. z o.o.

ul. Ziemiańska 21

PL-95-070 Rąbień AB

 

Refrigerant Products Ltd

Banyard Road

Portbury West

Bristol BS20 7XH

United Kingdom

 

Savi Technologie Sp. z o.o.

ul. Wolności 20, Psary

PL-51-180 Wrocław

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

SJB Energy Trading BV

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Nederland

 

Solquimia Iberia SL

México, 3

E-50196 La Muela (Zaragoza)

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Organics GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia 20

I-20021 Bollate (MI)

 

Syngenta Crop Protection

Surrey Research Park

30 Priestly Road

Guildford

Surrey GU2 7YH

United Kingdom

 

Tazzetti Fluids Srl

Corso Europa n. 600/a

I-10070 Volpiano (TO)

 

Total Feuerschutz GmbH

Industriestraße 13

D-68526 Ladenburg

 

Trédi Séché global solutions

Parc industriel de la Plaine de l’Ain

BP 55

Saint-Vulbas

F-01152 Lagnieu Cedex

 

Unitor Servicios Navales SA

Puerto de Barcelona (P.T.P Delta 1)

Puerto de Miami 4 (MIM5)

E-08039 Barcelona

 

Unitor Trading France SAS

1, avenue Jean-Moulin

F-13110 Port-de-Bouc

 

Veolia Environmental Services

Bridges Road

Ellesmere Port

South Wirrel

Cheshire CH65 4EQ

United Kingdom

 

Vrec-Co Import-Export Kft.

6763 Szatymaz

Kossuth u. 12.

MAGYARORSZÁG

 

Wigmors

ul. Irysowa 5

PL-51-117 Wrocław

 

Wilhelmsen Ships Services AS

Willem Barentszstraat 50,

3165 AB Rotterdam/Albrandswaard

Nederland

 

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach

al. Kwiatkowskiego 8

PL-33-101 Tarnów

 

Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét

Tatár sor 18.

MAGYARORSZÁG

V Bruseli 15. decembra 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 114, 9.5.2008, s. 15.

(3)  Ú. v. EÚ L 88, 29.3.2007, s. 51.


PRÍLOHA I

SKUPINY I A II

Dovozné kvóty na chlórofluórokarbóny 11, 12, 113, 114 a 115 a iné plne halogénované chlórofluórokarbóny pridelené dovozcom v súlade s nariadením (ES) č. 2037/2000 na použitie ako východisková surovina, činidlo pri spracovaní a na zničenie v období od 1. januára do 31. decembra 2009:

Spoločnosť

 

Avantec SA (FR)

 

Ineos Fluor Ltd (UK)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Solvay Fluor (DE)

 

Solvay Solexis SpA (IT)

 

Syngenta Crop Protection (UK)

 

Tazzetti Fluids Srl (IT)

 

Trédi Séché global solutions (FR)

 

Unitor Servicios Navales (ES)

 

Unitor Trading France (FR)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Wilhelmsen Ships Services (NL)


PRÍLOHA II

SKUPINA III

Dovozné kvóty na halóny pridelené dovozcom v súlade s nariadením (ES) č. 2037/2000 na použitie ako východisková surovina, na zničenie a na kritické použitie v období od 1. januára do 31. decembra 2009:

Spoločnosť

 

Avantec SA (FR)

 

BASF Agri Production (FR)

 

ERAS Labo (FR)

 

Meridian Technical Services (UK)

 

Trédi Séché global solutions (FR)

 

Unitor Servicios Navales (ES)

 

Unitor Trading France (FR)

 

Poż-Pliszka (PL)

 

Savi Technologie (PL)

 

Total Feuerschutz (DE)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Wilhelmsen Ships Services (NL)


PRÍLOHA III

SKUPINA IV

Dovozné kvóty na tetrachlórmetán pridelené dovozcom v súlade s nariadením (ES) č. 2037/2000 na použitie ako východisková surovina v období od 1. januára do 31. decembra 2009:

Spoločnosť

 

Dow Deutschland (DE)

 

Fenner Dunlop (NL)


PRÍLOHA IV

SKUPINA V

Dovozné kvóty na 1,1,1-trichlóretán pridelené dovozcom v súlade s nariadením (ES) č. 2037/2000 na použitie ako východisková surovina v období od 1. januára do 31. decembra 2009:

Spoločnosť

 

Arkema SA (FR)

 

Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)


PRÍLOHA V

SKUPINA VI

Dovozné kvóty na metylbromid pridelené dovozcom v súlade s nariadením (ES) č. 2037/2000 na použitie ako východisková surovina, v karanténe a pred odoslaním zásielky a na zničenie v období od 1. januára do 31. decembra 2009:

Spoločnosť

 

Albemarle Chemicals (FR)

 

Albemarle Europe (BE)

 

ALFA Agricultural Supplies (ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ) (EL)

 

Bang & Bonsomer (LV)

 

Bromotirrena Srl (IT)

 

ICL-IP Europe (ex-Eurobrom) (NL)

 

Mebrom NV (BE)

 

PUPH Solfum (PL)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (HU)


PRÍLOHA VI

SKUPINA VII

Dovozné kvóty na hydrobrómfluorokarbóny pridelené dovozcom v súlade s nariadením (ES) č. 2037/2000 na použitie ako východisková surovina a na zničenie v období od 1. januára do 31. decembra 2009:

Spoločnosť

 

Chemosyntha NV (BE)

 

Hovione Farmaciencia (PT)

 

Veolia Environmental Services (UK)


PRÍLOHA VII

SKUPINA VIII

Dovozné kvóty na hydrochlórofluórokarbóny pridelené výrobcom a dovozcom v súlade s nariadením (ES) č. 2037/2000 a s rozhodnutím 2007/195/ES na použitie ako východisková surovina, na zničenie, v laboratóriách a iné uplatnenie povolené podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 2037/2000 v období od 1. januára do 31. decembra 2009 a dovozné kvóty pridelené výrobcom nečistých hydrofluórokarbónov na rekultiváciu alebo na použitie povolené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2037/2000:

Výrobca

 

Arkema SA (FR)

 

Arkema Quimica (SA)

 

DuPont de Nemours (Nederland) BV (NL)

 

Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)

 

Ineos Fluor Ltd (UK)

 

Solvay Fluor GmbH (DE)

 

Solvay Organics GmbH (DE)

 

Solvay Solexis SpA (IT)

Dovozca

 

Alcobre SA (ES)

 

Avantec SA (FR)

 

Bay Systems Iberia (ES)

 

Blye Engineering Co Ltd (MT)

 

Calorie Fluor SAS (FR)

 

Dyneon (DE)

 

Empor d.o.o. (SI)

 

Etis d.o.o. (SI)

 

Freolitus (LT)

 

Galco SA (BE)

 

G.AL. Cycle Air Ltd (CY)

 

Harp International Ltd (UK)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. (PL)

 

Kay y Sol (ES)

 

Matero Ltd (CY)

 

Mebrom NV (BE)

 

Refrigerant Products Ltd (UK)

 

SJB Energy Trading BV (NL)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Solquimia Iberia, SL (ES)

 

Tazzetti Fluids Srl (IT)

 

Unitor Servicios Navales (ES)

 

Unitor Trading France (FR)

 

Veolia Environmental Services (UK)

 

Vrec-Co Export-Import Kft. (HU)

 

Wigmors (PL)

 

Wilhelmsen Ships Services (NL)

 

Zakłady Azotowe (PL)


PRÍLOHA VIII

SKUPINA IX

Dovozné kvóty na brómochlórmetán pridelené dovozcom v súlade s nariadením (ES) č. 2037/2000 na použitie ako východisková surovina a na zničenie v období od 1. januára do 31. decembra 2009.

Spoločnosť

 

Albemarle Europe (BE)

 

Chemosyntha NV (BE)

 

ICL-IP Europe (ex-Eurobrom) (NL)

 

Laboratorios Miret SA (LAMIRSA) (ES)

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH (DE)

 

Trédi Séché global solutions (FR)

 

Veolia Environmental Services (UK)


PRÍLOHA IX

(Táto príloha sa neuverejňuje, pretože obsahuje obchodné informácie dôverného charakteru).


24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/53


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 18. decembra 2008

o prideľovaní množstiev kontrolovaných látok, ktoré sú v Spoločenstve v roku 2009 povolené na základné použitie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

[oznámené pod číslom K(2008) 8398]

(Iba anglické, francúzske, holandské, nemecké, slovinské, španielske a talianske znenie je autentické)

(2009/52/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (1), a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Spoločenstvo už postupne zrušilo výrobu a spotrebu chlórofluórouhľovodíkov, iných plne halogénovaných chlórofluórouhľovodíkov, halónov, tetrachlórmetánu, 1,1,1-trichlóretánu, hydrobrómofluórouhľovodíkov a brómchlórmetánu.

(2)

Komisia je každoročne povinná určiť pre tieto kontrolované látky ich základné použitie, množstvá, ktoré sa môžu používať, a podniky, ktoré ich môžu používať.

(3)

V rozhodnutí IV/25 zmluvných strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (ďalej len „Montrealský protokol“) sa stanovujú kritériá, ktoré Komisia používa pri určovaní každého základného použitia, a povoľuje sa pre každú zmluvnú stranu výroba a spotreba kontrolovaných látok, ktoré sú potrebné na základné použitie.

(4)

Zmluvné strany Montrealského protokolu povolili v Európskom spoločenstve výrobu 22 ton chlórofluórouhľovodíkov (CFC) v roku 2009 na výrobu a použitie aerosólových dávkovačov oprávnených na základné použitie CFC podľa vymedzenia v rozhodnutí IV/25.

(5)

V rozhodnutí XIX/18 zmluvných strán Montrealského protokolu sa povoľuje výroba a spotreba kontrolovaných látok uvedených v prílohách A, B a C (látky skupiny II a III) k Montrealskému protokolu, ktoré sú potrebné na základné laboratórne a analytické použitie podľa prílohy IV k správe zo siedmeho zasadnutia zmluvných strán, s výhradou podmienok stanovených v prílohe II k správe zo šiesteho zasadnutia zmluvných strán, ako aj v rozhodnutiach VII/11, XI/15 a XV/5 zmluvných strán Montrealského protokolu. V rozhodnutí XVII/10 zmluvných strán Montrealského protokolu sa povoľuje výroba a spotreba kontrolovaných látok uvedených v prílohe E k Montrealskému protokolu, ktoré sú potrebné na kritické laboratórne a analytické použitie metylbromidu.

(6)

Podľa odseku 3 rozhodnutia XII/2 zmluvných strán Montrealského protokolu o opatreniach na zjednodušenie prechodu na aerosólové dávkovače bez obsahu chlórofluórouhľovodíkov všetky členské štáty oznámili Programu OSN pre životné prostredie, že chlórofluórouhľovodíky (freóny – CFC) už nie sú potrebné na výrobu aerosólových dávkovačov, ktoré sa majú uviesť na trh Európskeho spoločenstva.

(7)

Článkom 4 ods. 4 bodom i) písm. b) nariadenia (ES) č. 2037/2000 sa zakazuje používanie chlórofluórouhľovodíkov a ich uvádzanie na trh, pokiaľ sa ich použitie nepovažuje za základné podľa podmienok opísaných v článku 3 ods. 1 uvedeného nariadenia. Tým, že neexistuje žiadne základné použitie, sa znížil dopyt po freónoch používaných v aerosólových dávkovačoch, ktoré sa uvádzajú na trh Európskeho spoločenstva. Okrem toho sa článkom 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 2037/2000 zakazuje dovoz aerosólových dávkovačov s obsahom freónov a ich uvádzanie na trh, pokiaľ sa použitie freónov v týchto výrobkoch nepovažuje za základné podľa podmienok uvedených v článku 3 ods. 1.

(8)

Komisia uverejnila oznámenie (2) určené tým podnikom v členských štátoch, ktoré požadujú vyjadrenie Komisie k používaniu kontrolovaných látok na základné použitie v Spoločenstve v roku 2009, a boli jej doručené vyhlásenia o zamýšľanom základnom použití kontrolovaných látok v roku 2009.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom riadiaceho výboru zriadeného článkom 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2037/2000,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny I (chlórofluórouhľovodíky 11, 12, 113, 114 a 115), na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2037/2000, ktoré sa v roku 2009 môže v Spoločenstve používať na základné lekárske účely, je 21 360,00 kg potenciálu poškodenia ozónu (ODP).

2.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny I (chlórofluórouhľovodíky 11, 12, 113, 114 a 115) a skupiny II (iné plne halogénované chlórofluórouhľovodíky), na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2009 používať v Spoločenstve na základné laboratórne a analytické účely, je 60 280,8 kg ODP.

3.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny III (halóny), na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môžu v roku 2009 používať v Spoločenstve na základné laboratórne a analytické účely, je 115,7 kg ODP.

4.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny IV (tetrachlórmetán), na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môžu v roku 2009 používať v Spoločenstve na základné laboratórne a analytické účely, je 129 390,8 kg ODP.

5.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny V (1,1,1-trichlóretán), na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môžu v roku 2009 používať v Spoločenstve na základné laboratórne a analytické účely, je 355,65 kg ODP.

6.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny VI (metylbromid), na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môžu v roku 2009 používať v Spoločenstve na kritické laboratórne a analytické účely, je 36,3 kg ODP.

7.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny VII (hydrobrómofluórouhľovodíky), na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môžu v roku 2009 používať v Spoločenstve na základné laboratórne a analytické účely, je 57,96 kg ODP.

8.   Množstvo kontrolovaných látok skupiny IX (brómchlórmetán), na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 2037/2000, ktoré sa môže v roku 2009 používať v Spoločenstve na základné laboratórne a analytické účely, 11,088 kg ODP.

Článok 2

Aerosólové dávkovače s obsahom chlórofluórouhľovodíkov uvedené v prílohe I sa neuvádzajú na trhy, v prípade ktorých príslušný orgán určil, že použitie chlórofluórouhľovodíkov v týchto výrobkoch nie je na uvedených trhoch základné.

Článok 3

V období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 sa uplatňujú tieto pravidlá:

1.

Kvóty pre chlórofluórouhľovodíky 11, 12, 113, 114 a 115 na základné lekárske účely sa prideľujú podnikom uvedeným v prílohe II.

2.

Kvóty pre chlórofluórouhľovodíky 11, 12, 113, 114 a 115 a iné plne halogénované chlórofluórouhľovodíky na základné laboratórne a analytické účely sa prideľujú podnikom uvedeným v prílohe III.

3.

Kvóty pre halóny na základné laboratórne a analytické účely sa prideľujú podnikom uvedeným v prílohe IV.

4.

Kvóty pre tetrachlórmetán na základné laboratórne a analytické účely sa prideľujú podnikom uvedeným v prílohe V.

5.

Kvóty pre 1,1,1-trichlóretán na základné laboratórne a analytické účely sa prideľujú podnikom uvedeným v prílohe VI.

6.

Kvóty pre metylbromid na kritické laboratórne a analytické účely sa prideľujú podnikom uvedeným v prílohe VII.

7.

Kvóty pre hydrobrómofluórouhľovodíky na základné laboratórne a analytické účely sa prideľujú podnikom uvedeným v prílohe VIII.

8.

Kvóty pre brómchlórmetán na základné laboratórne a analytické účely sa prideľujú podnikom uvedeným v prílohe IX.

9.

Kvóty na základné použitie pre chlórofluórouhľovodíky 11, 12, 113, 114 a 115, iné plne halogénované chlórofluórouhľovodíky, tetrachlórmetán, 1,1,1-trichlóretán, hydrobrómofluórouhľovodíky a brómchlórmetán a kvóty na kritické laboratórne a analytické účely pre metylbromid sú stanovené v prílohe X.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2009 a stráca účinnosť 31. decembra 2009.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené nasledujúcim podnikom:

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

B-2440 Geel

 

Airbus France

316, route de Bayonne

F-31300 Toulouse

 

Carlo Erba Réactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo 26/A

I-43100 Parma

 

CNRS — Groupe de physique des solides

Université Paris 7 Denis Diderot et Paris 6

Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Harp International

Gellihirion Industrial Estate Rhondda,

Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

UNITED KINGDOM

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 10 02 62

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

UNITED KINGDOM

 

Institut scientifique de service public

Rue du Chéra 200

B-4000 Liège

 

LGC Standards GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro + Polo d.o.o.

Zagrebška cesta 22

SI-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Defence Fuel Lubricants and Chemicals

PO Box 10 000

1780 CA Den Helder

Nederland

 

Panreac Química SA

Pol. Ind. Pla de la Bruguera, C/Garraf, 2

E-08211 Castellar del Vallès

Barcelona

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’Isle d’Abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company

The Old Brickyard, New Road

Gillingham SP8 4XT

UNITED KINGDOM

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 10 02 62

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Solvay Organics GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Tazzetti Fluids SRL

Corso Europa 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

SpA — LINDAL Group Italia

Via del Pino 10

I-23854 Olginate (LC)

 

VWR ISAS

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 114, 9.5.2008, s. 27.


PRÍLOHA I

Podľa odseku 3 rozhodnutia XII/2 z dvanásteho zasadnutia zmluvných strán Montrealského protokolu o opatreniach na zjednodušenie prechodu na aerosólové dávkovače bez obsahu chlórofluórouhľovodíkov sa nasledujúce krajiny rozhodli, že z dôvodu existencie vhodných aerosólových dávkovačov bez obsahu chlórofluórouhľovodíkov nie je použitie chlórofluórouhľovodíkov podľa protokolu viac „základné“ v prípade kombinovania s týmito účinnými zložkami:

ZOZNAM LÁTOK, KTORÉ NIE SÚ ZÁKLADNÉ

Zdroj: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

Tabuľka 1

Bronchodilátory s krátkodobým účinkom na podávanie beta-agonistov

Štát

Salbutamol

Terbutalín

Fenoterol

Orciprenalín

Reproterol

Carbuterol

Hexoprenalín

Pirbuterol

Clenbuterol

Bitolterol

Prokaterol

Rakúsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgicko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bulharsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cyprus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Česká republika

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dánsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estónsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fínsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Francúzsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nemecko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grécko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Maďarsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Írsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Taliansko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lotyšsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Litva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luxembursko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Malta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Holandsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poľsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Portugalsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rumunsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovensko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovinsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Španielsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Švédsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spojené kráľovstvo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


Tabuľka 2

Inhalované steroidy

Štát

Beklometazón

Dexametazón

Flunizolid

Flutikazón

Budezonid

Triamcinolón

Rakúsko

X

X

X

X

X

X

Belgicko

X

X

X

X

X

X

Bulharsko

X

X

X

X

X

X

Cyprus

X

X

X

X

X

X

Česká republika

X

X

X

X

X

X

Dánsko

X

X

X

X

X

X

Estónsko

X

X

X

X

X

X

Fínsko

X

X

X

X

X

X

Francúzsko

X

X

X

X

X

X

Nemecko

X

X

X

X

X

X

Grécko

X

X

X

X

X

X

Maďarsko

X

X

X

X

X

X

Írsko

X

 

 

X

 

 

Taliansko

X

X

X

X

X

X

Lotyšsko

X

X

X

X

X

X

Litva

X

X

X

X

X

X

Luxembursko

X

X

X

X

X

X

Malta

 

 

 

X

X

 

Holandsko

X

X

X

X

X

X

Poľsko

X

X

X

X

X

X

Portugalsko

X

X

X

X

X

X

Rumunsko

X

X

X

X

X

X

Slovensko

X

X

X

X

X

X

Slovinsko

X

X

X

X

X

X

Španielsko

X

X

X

X

X

X

Švédsko

X

X

X

X

X

X

Spojené kráľovstvo

 

 

 

X

 

 


Tabuľka 3

Nesteroidné protizápalové látky

Štát

Kyselina kromogliková

Nedrokromil

Rakúsko

X

X

Belgicko

X

X

Bulharsko

X

X

Cyprus

X

X

Česká republika

X

X

Dánsko

X

X

Estónsko

X

X

Fínsko

X

X

Francúzsko

X

X

Nemecko

X

X

Grécko

X

X

Maďarsko

X

 

Írsko

 

 

Taliansko

X

X

Lotyšsko

X

X

Litva

X

X

Luxembursko

X

 

Malta

 

X

Holandsko

X

X

Poľsko

X

X

Portugalsko

X

 

Rumunsko

X

X

Slovensko

X

X

Slovinsko

X

X

Španielsko

X

X

Švédsko

X

X

Spojené kráľovstvo

X

X


Tabuľka 4

Anticholinergické bronchodilatátory

Štát

Ipratropium bromid

Oxitropium bromid

Rakúsko

X

X

Belgicko

X

X

Bulharsko

X

X

Cyprus

X

X

Česká republika

X

X

Dánsko

X

X

Estónsko

X

X

Fínsko

X

X

Francúzsko

X

X

Nemecko

X

X

Grécko

X

X

Maďarsko

X

X

Írsko

X

X

Taliansko

 

X

Lotyšsko

X

X

Litva

X

X

Luxembursko

X

X

Malta

X

X

Holandsko

X

X

Poľsko

X

X

Portugalsko

X

 

Rumunsko

X

X

Slovensko

X

X

Slovinsko

X

X

Španielsko

X

X

Švédsko

X

X

Spojené kráľovstvo

X

X


Tabuľka 5

Bronchodilátory s dlhodobým účinkom na podávanie beta-agonistov

Štát

Formoterol

Salmeterol

Rakúsko

X

X

Belgicko

X

X

Bulharsko

X

X

Cyprus

X

X

Česká republika

X

X

Dánsko

X

X

Estónsko

X

X

Fínsko

X

X

Francúzsko

X

X

Nemecko

X

X

Grécko

X

X

Maďarsko

X

X

Írsko

X

X

Taliansko

X

X

Lotyšsko

X

X

Litva

X

X

Luxembursko

X

X

Malta

X

X

Holandsko

X

X

Poľsko

X

X

Portugalsko

X

X

Rumunsko

X

X

Slovensko

X

X

Slovinsko

X

X

Španielsko

X

X

Švédsko

X

X

Spojené kráľovstvo

X

X


Tabuľka 6

Kombinácie účinných zložiek v jednom aerosólovom dávkovači

Štát

 

 

Rakúsko

X všetky výrobky

 

Belgicko

X všetky výrobky

 

Bulharsko

X všetky výrobky

 

Cyprus

 

 

Česká republika

X všetky výrobky

 

Dánsko

X všetky výrobky

 

Estónsko

 

 

Fínsko

X všetky výrobky

 

Francúzsko

X všetky výrobky

 

Nemecko

X všetky výrobky

 

Grécko

 

 

Maďarsko

X všetky výrobky

 

Írsko

 

 

Taliansko

Budenosid + Fenoterol

Fluticazón + Salmeterol

Lotyšsko

X všetky výrobky

 

Litva

X všetky výrobky

 

Luxembursko

X všetky výrobky

 

Malta

X všetky výrobky

 

Holandsko

X všetky výrobky

 

Poľsko

X všetky výrobky

 

Portugalsko

X všetky výrobky

 

Rumunsko

X všetky výrobky

 

Slovensko

X všetky výrobky

 

Slovinsko

X všetky výrobky

 

Španielsko

 

 

Švédsko

X všetky výrobky

 

Spojené kráľovstvo

 

 


PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ LEKÁRSKE POUŽITIA

Kvóty kontrolovaných látok skupiny I, ktoré sa môžu používať pri výrobe aerosólových dávkovačov na liečbu astmy a iných chronických obštrukčných pľúcnych chorôb, sa prideľujú týmto podnikom:

 

Chiesi Farmaceutici SpA (IT)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals (IT)

 

(VARI) SpA – LINDAL Group Italia (IT)


PRÍLOHA III

ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE A ANALYTICKÉ POUŽITIA

Kvóty kontrolovaných látok skupín I a II, ktoré sa môžu používať na základné laboratórne a analytické účely, sa prideľujú týmto podnikom:

 

Carlo Erba Réactifs-SDS (FR)

 

CNRS – Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Harp International (UK)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

LGC Standards (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Quimica (ES)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)


PRÍLOHA IV

ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE A ANALYTICKÉ POUŽITIA

Kvóty kontrolovaných látok skupiny III, ktoré sa môžu používať na základné laboratórne a analytické účely, sa prideľujú týmto podnikom:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defence (NL)


PRÍLOHA V

ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE A ANALYTICKÉ POUŽITIA

Kvóty kontrolovaných látok skupiny IV, ktoré sa môžu používať na základné laboratórne a analytické účely, sa prideľujú týmto podnikom:

 

Acros Organics (BE)

 

Carlo Erba Réactifs-SDS (FR)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Institut Scientifique du Service Publique (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Quimica (ES)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR ISAS (FR)


PRÍLOHA VI

ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE A ANALYTICKÉ POUŽITIA

Kvóty kontrolovaných látok skupiny V, ktoré sa môžu používať na základné laboratórne a analytické účely, sa prideľujú týmto podnikom:

 

Acros Organics (BE)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Quimica (ES)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


PRÍLOHA VII

KRITICKÉ LABORATÓRNE A ANALYTICKÉ POUŽITIA

Kvóty kontrolovaných látok skupiny VI, ktoré sa môžu používať na kritické laboratórne a analytické účely, sa prideľujú týmto podnikom:

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


PRÍLOHA VIII

ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE A ANALYTICKÉ POUŽITIA

Kvóty kontrolovaných látok skupiny VII, ktoré sa môžu používať na základné laboratórne a analytické účely, sa prideľujú týmto podnikom:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Solvay Organics (DE)


PRÍLOHA IX

ZÁKLADNÉ LABORATÓRNE A ANALYTICKÉ POUŽITIA

Kvóty kontrolovaných látok skupiny IX, ktoré sa môžu používať na základné laboratórne a analytické účely, sa prideľujú týmto podnikom:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)


PRÍLOHA X

Táto príloha sa neuverejňuje, pretože obsahuje obchodné informácie dôverného charakteru.


Európska centrálna banka

24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/66


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 12. decembra 2008

o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky

(ECB/2008/23)

(2009/53/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho články 29.3. a 29.4.,

so zreteľom na príspevok Generálnej rady Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) v súlade s článkom 47.2. štvrtou zarážkou štatútu ESCB,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2006/21 z 15. decembra 2006 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (1) ustanovilo s účinnosťou od 1. januára 2007 vážené podiely pridelené tým národným centrálnym bankám, ktoré boli k 1. januáru 2007 členmi Európskeho systému centrálnych bánk (ďalej len „ESCB“), v kľúči na upisovanie základného imania ECB (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“ a „kľúč základného imania“).

(2)

V článku 29.3. štatútu sa vyžaduje, aby sa vážené podiely v kľúči základného imania upravovali každých päť rokov po založení Európskeho systému centrálnych bánk analogickým spôsobom podľa článku 29.1. štatútu. Upravený kľúč základného imania sa uplatňuje s účinnosťou od prvého dňa roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom došlo k jeho úprave.

(3)

Posledná úprava kľúča základného imania v súlade s článkom 29.3. štatútu ESCB sa uskutočnila v roku 2003 s účinnosťou od 1. januára 2004 (2). Ďalšie rozšírenie kľúča základného imania ECB sa uskutočnilo v súlade s článkom 49.3. štatútu ESCB v súvislosti s prístupom nových členských štátov k EÚ (3).

(4)

V súlade s rozhodnutím Rady 2003/517/ES z 15. júla 2003 o štatistických údajoch, ktoré sa majú použiť na nastavenie kľúča na upísanie kapitálu Európskej centrálnej banky (4), Európska komisia poskytla ECB štatistické údaje, ktoré sa majú použiť na určenie upraveného kľúča základného imania,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zaokrúhľovanie

Keď Európska komisia poskytne revidované štatistické údaje, ktoré sa majú použiť na upravenie kľúča základného imania, a súčet číselných údajov sa nerovná 100 %, rozdiel sa vyrovná tak, že v prípade: i) ak celkový súčet nedosiahne 100 %, k najmenšiemu podielu sa vo vzostupnom poradí pridáva 0,0001 percentuálneho bodu, až kým sa nedosiahne presne 100 %, alebo ii) ak celkový súčet presiahne 100 %, od najväčšieho podielu sa v zostupnom poradí odpočítava 0,0001 percentuálneho bodu, až kým sa nedosiahne 100 %.

Článok 2

Vážené podiely v kľúči základného imania

Vážený podiel pridelený jednotlivej NCB v kľúči základného imania uvedenom v článku 29 štatútu ESCB je s účinnosťou od 1. januára 2009 takýto:

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,4256 %

Българска народна банка/Národná banka Bulharska

0,8686 %

Česká národní banka

1,4472 %

Danmarks Nationalbank

1,4835 %

Deutsche Bundesbank

18,9373 %

Eesti Pank

0,1790 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,1107 %

Bank of Greece

1,9649 %

Banco de España

8,3040 %

Banque de France

14,2212 %

Banca d’Italia

12,4966 %

Central Bank of Cyprus

0,1369 %

Latvijas Banka

0,2837 %

Lietuvos bankas

0,4256 %

Banque centrale du Luxembourg

0,1747 %

Magyar Nemzeti Bank

1,3856 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0632 %

De Nederlandsche Bank

3,9882 %

Oesterreichische Nationalbank

1,9417 %

Narodowy Bank Polski

4,8954 %

Banco de Portugal

1,7504 %

Banca Națională a României

2,4645 %

Banka Slovenije

0,3288 %

Národná banka Slovenska

0,6934 %

Suomen Pankki

1,2539 %

Sveriges Riksbank

2,2582 %

Bank of England

14,5172 %

Článok 3

Záverečné a prechodné ustanovenia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

2.   Rozhodnutie ECB/2006/21 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2009.

3.   Odkazy na rozhodnutie ECB/2006/21 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 12. decembra 2008

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 31.1.2007, s. 1.

(2)  Rozhodnutie ECB/2003/17 z 18. decembra 2003 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 9, 15.1.2004, s. 27).

(3)  Rozhodnutie ECB/2004/5 z 22. apríla 2004 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 205, 9.6.2004, s. 5) a rozhodnutie ECB/2006/21.

(4)  Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 43.


24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/69


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 12. decembra 2008

o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky zúčastnenými národnými centrálnymi bankami

(ECB/2008/24)

(2009/54/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho článok 28.3.,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2006/22 z 15. decembra 2006 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky zúčastnenými národnými centrálnymi bankami (1) upravilo, akým spôsobom a v akej výške národné centrálne banky členských štátov, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené národné centrálne banky“), mali k 1. januáru 2007 povinnosť splatiť základné imanie Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“).

(2)

Rozhodnutie ECB/2008/23 z 12. decembra 2008 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (2) upravuje kľúč na upisovanie základného imania ECB (ďalej len „kľúč základného imania“) v súlade s článkom 29.3 štatútu ESCB a zavádza s účinnosťou od 1. januára 2009 nové vážené podiely pridelené každej národnej centrálnej banke (ďalej len „NCB“) v upravenom kľúči základného imania (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“).

(3)

Upísané základné imanie ECB je 5 760 652 402,58 EUR.

(4)

Úprava kľúča základného imania ECB si vyžaduje prijatie nového rozhodnutia ECB, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2009 zruší rozhodnutie ECB/2006/22 a upraví sa, akým spôsobom a v akej výške majú zúčastnené národné centrálne banky povinnosť k 1. januáru 2009 splatiť základné imanie ECB.

(5)

Podľa článku 1 rozhodnutia Rady 2008/608/ES z 8. júla 2008 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom od 1. januára 2009 (3) Slovensko spĺňa potrebné podmienky na prijatie eura a výnimka v jeho prospech uvedená v článku 4 Aktu o pristúpení z roku 2003 (4) sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2009.

(6)

V súlade s rozhodnutím ECB/2008/33 z 31. decembra 2008 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Národnou bankou Slovenska do rezervných fondov a rezerv Európskej centrálnej banky (5) má Národná banka Slovenska povinnosť splatiť zostávajúcu časť svojho upísaného podielu na základnom imaní ECB s účinnosťou od 1. januára 2009 s ohľadom na upravený kľúč základného imania,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rozsah a forma splateného základného imania

Každá zúčastnená NCB splatí k 1. januáru 2009 svoj upísaný podiel na základnom imaní ECB v plnej výške. Vzhľadom na vážené podiely v kapitálovom kľúči určené v článku 2 rozhodnutia ECB/2008/23 splatí každá zúčastnená NCB k 1. januáru 2009 sumu uvedenú pri jej názve v tejto tabuľke:

Zúčastnená NCB

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

139 730 384,68

Deutsche Bundesbank

1 090 912 027,43

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

63 983 566,24

Bank of Greece

113 191 059,06

Banco de España

478 364 575,51

Banque de France

819 233 899,48

Banca d’Italia

719 885 688,14

Central Bank of Cyprus

7 886 333,14

Banque centrale du Luxembourg

10 063 859,75

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

3 640 732,32

De Nederlandsche Bank

229 746 339,12

Oesterreichische Nationalbank

111 854 587,70

Banco de Portugal

100 834 459,65

Banka Slovenije

18 941 025,10

Národná banka Slovenska

39 944 363,76

Suomen Pankki

72 232 820,48

Článok 2

Úprava splateného základného imania

1.   Vzhľadom na to, že všetky zúčastnené národné centrálne banky s výnimkou Národnej banky Slovenska už v plnej výške splatili svoj podiel na upísanom základnom imaní ECB uplatňovaný do 31. decembra 2008 podľa rozhodnutia ECB/2006/22, každá z týchto národných centrálnych bánk s výnimkou Národnej banky Slovenska podľa potreby buď prevedie dodatočnú sumu na ECB, alebo ECB vráti sumu zúčastnenej NCB, tak aby sa dosiahli sumy stanovené v tabuľke v článku 1. Splatenie základného imania Národnou bankou Slovenska je upravené v rozhodnutí ECB/2008/33.

2.   Všetky prevody podľa tohto článku sa uskutočnia v súlade s rozhodnutím ECB/2008/25 z 12. decembra 2008 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania (6).

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

2.   Rozhodnutie ECB/2006/22 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2009.

3.   Odkazy na rozhodnutie ECB/2006/22 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 12. decembra 2008

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 31.1.2007, s. 3.

(2)  Pozri stranu 66 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. EÚ L 195, 24.7.2008, s. 24.

(4)  Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

(5)  Pozri stranu 83 tohto úradného vestníka.

(6)  Pozri stranu 71 tohto úradného vestníka.


24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/71


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 12. decembra 2008

o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania

(ECB/2008/25)

(2009/55/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 28.5.,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2008/23 z 12. decembra 2008 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (1) upravuje vážené podiely pridelené národným centrálnym bankám v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“ a „kľúč základného imania“). Táto úprava vyžaduje, aby Rada guvernérov určila podmienky prevodov podielov na základnom imaní medzi NCB, ktoré sú členmi Európskeho systému centrálnych bánk (ďalej len „ESCB“) k 31. decembru 2008, tak aby sa zabezpečilo, že rozdelenie týchto podielov zodpovedá prijatej úprave. Z tohto dôvodu je potrebné prijať nové rozhodnutie Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“), ktoré zruší rozhodnutie ECB/2006/23 z 15. decembra 2006 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania (2) s účinnosťou od 1. januára 2009.

(2)

Rozhodnutie ECB/2008/24 z 12. decembra 2008 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky zúčastnenými národnými centrálnymi bankami (3) upravuje, akým spôsobom a v akej výške národné centrálne banky členských štátov, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené národné centrálne banky“), majú povinnosť splatiť základné imanie ECB vzhľadom na upravený kľúč základného imania. Rozhodnutie ECB/2008/28 z 15. decembra 2008 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami (4) upravuje percentuálnu výšku, ktorú sú národné centrálne banky členských štátov, ktoré k 1. januáru 2009 neprijmú euro (ďalej len „nezúčastnené národné centrálne banky“), povinné vzhľadom na upravený kľúč základného imania splatiť s účinnosťou od 1. januára 2009.

(3)

Zúčastnené národné centrálne banky s výnimkou Národnej banky Slovenska už splatili svoje podiely na upísanom základnom imaní ECB, ako sa vyžaduje na základe rozhodnutia ECB/2006/22 z 15. decembra 2006 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky zúčastnenými národnými centrálnymi bankami (5). Vzhľadom na túto skutočnosť sa v článku 2 ods. 1 rozhodnutia ECB/2008/24 stanovuje, že podľa potreby má buď zúčastnená národná centrálna banka (ďalej len „NCB“) previesť dodatočnú sumu na ECB, alebo ECB vráti sumu zúčastnenej NCB, tak aby sa dosiahli sumy uvedené v tabuľke v článku 1 rozhodnutia ECB/2008/24.

(4)

Článok 2 ods. 1 a 2 rozhodnutia ECB/2008/33 z 31. decembra 2008 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Národnej banky Slovenska do rezervných fondov a rezerv Európskej centrálnej banky (6) ustanovuje, že Národná banka Slovenska, ktorá sa stane zúčastnenou NCB od 1. januára 2009, je povinná splatiť zostávajúcu časť svojich podielov na upísanom základnom imaní ECB, tak aby sa dosiahla suma uvedená vedľa jej názvu v tabuľke v článku 1 rozhodnutia ECB/2008/24, s ohľadom na upravený kľúč základného imania.

(5)

Nezúčastnené národné centrálne banky už takisto splatili svoje podiely na upísanom základnom imaní ECB, ako sa vyžaduje na základe rozhodnutia ECB/2006/26 z 18. decembra 2006 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami (7). Vzhľadom na túto skutočnosť sa v článku 2 ods. 1 rozhodnutia ECB/2008/28 stanovuje, že každá z týchto národných centrálnych bánk podľa potreby buď prevedie dodatočnú sumu na ECB, alebo ECB vráti sumu nezúčastnenej NCB, tak aby sa dosiahli sumy stanovené v tabuľke v článku 1 rozhodnutia ECB/2008/28.

(6)

Rozhodnutie ECB/2003/20 z 18. decembra 2003 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a o úprave splateného základného imania (8) bolo nepriamo zrušené rozhodnutím ECB/2004/7 z 22. apríla 2004 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania (9). V záujme jednoznačnosti by malo byť rozhodnutie ECB/2003/20 zrušené výslovne a s retroaktívnou účinnosťou,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Prevod podielov na základnom imaní

Vzhľadom na podiel na základnom imaní ECB, ktorý každá NCB upíše k 31. decembru 2008, a podiel na základnom imaní ECB, ktorý každá NCB upíše s účinnosťou od 1. januára 2009 ako dôsledok úpravy vážených podielov v kľúči základného imania podľa článku 2 rozhodnutia ECB/2008/23, NCB prevedú podiely na základnom imaní medzi sebou prostredníctvom prevodov na ECB a z ECB tak, aby sa zabezpečilo, že rozdelenie podielov na základnom imaní s účinnosťou od 1. januára 2009 zodpovedá upraveným váženým podielom. Na tento účel každá NCB na základe tohto článku a bez potreby ďalších formalít alebo úkonov s účinnosťou od 1. januára 2009 buď prevedie, alebo prijme podiel na upísanom základnom imaní ECB uvedený pri jej názve vo štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu, pričom „+“ znamená podiel na základnom imaní, ktorý ECB prevedie na NCB, a „–“ znamená podiel na základnom imaní, ktorý NCB prevedie na ECB.

Článok 2

Úprava splateného základného imania

1.   Vzhľadom na výšku základného imania ECB, ktorú každá NCB splatila, a výšku základného imania ECB, ktorú každá NCB splatí s účinnosťou od 1. januára 2009, ako sa ustanovuje pre zúčastnené národné centrálne banky v článku 1 rozhodnutia ECB/2008/24 a pre nezúčastnené národné centrálne banky v článku 1 rozhodnutia ECB/2008/28, každá NCB k prvému dňu prevádzky Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (ďalej len „TARGET 2“), ktorý nasleduje po 1. januári 2009, buď prevedie, alebo dostane čistú sumu uvedenú pri jej názve vo štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe II k tomuto rozhodnutiu, pričom „+“ znamená sumu, ktorú NCB prevedie na ECB, a „–“ znamená sumu, ktorú ECB prevedie na túto NCB.

2.   K prvému dňu prevádzky TARGET 2, ktorý nasleduje po 1. januári 2009, ECB a národné centrálne banky, ktoré sú povinné previesť sumu uvedenú v odseku 1, prevedú každá oddelene akékoľvek úroky z príslušných súm, ktoré vznikli v období od 1. januára 2009 do dňa prevodu. Prevádzajúci a príjemcovia týchto úrokov sú tí istí ako prevádzajúci a príjemcovia súm, z ktorých tieto úroky vznikli.

Článok 3

Všeobecné ustanovenia

1.   Prevody uvedené v článku 2 sa uskutočnia prostredníctvom TARGET 2.

2.   Ak NCB nemá prístup k TARGET 2, prevedie sumy uvedené v článku 2 tým, že ich pripíše na účet, ktorý ECB alebo NCB včas určí.

3.   Úroky, ktoré vzniknú na základe článku 2 ods. 2, sa vypočítajú denne na báze ACT/360 so sadzbou rovnajúcou sa hraničnej úrokovej sadzbe, ktorú Eurosystém použil pri poslednej hlavnej refinančnej operácii.

4.   ECB a národné centrálne banky, ktoré sú povinné uskutočniť prevod podľa článku 2, dajú vo vhodnom čase pokyny potrebné na riadne a včasné uskutočnenie takéhoto prevodu.

Článok 4

Záverečné ustanovenie

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

2.   Rozhodnutie ECB/2006/23 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2009.

3.   Odkazy na rozhodnutie ECB/2006/23 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

4.   Rozhodnutie ECB/2003/20 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 23. apríla 2004.

Vo Frankfurte nad Mohanom 12. decembra 2008

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Pozri stranu 66 tohto úradného vestníka.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 31.1.2007, s. 5.

(3)  Pozri stranu 69 tohto úradného vestníka.

(4)  Pozri stranu 81 tohto úradného vestníka.

(5)  Ú. v. EÚ L 24, 31.1.2007, s. 3.

(6)  Pozri stranu 75 tohto úradného vestníka.

(7)  Ú. v. EÚ L 24, 31.1.2007, s. 15.

(8)  Ú. v. EÚ L 9, 15.1.2004, s. 32.

(9)  Ú. v. EÚ L 205, 9.6.2004, s. 9.


PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ IMANIE UPÍSANÉ NÁRODNÝMI CENTRÁLNYMI BANKAMI

 

Podiel upísaný k 31. decembru 2008

(v EUR)

Podiel upísaný s účinnosťou od 1. januára 2009

(v EUR)

Podiel, ktorý sa má previesť

(v EUR)

Zúčastnená NCB

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

142 334 199,56

139 730 384,68

–2 603 814,88

Deutsche Bundesbank

1 182 149 240,19

1 090 912 027,43

–91 237 212,76

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 183 396,60

63 983 566,24

+12 800 169,64

Bank of Greece

104 659 532,85

113 191 059,06

+8 531 526,21

Banco de España

434 917 735,09

478 364 575,51

+43 446 840,42

Banque de France

828 813 864,42

819 233 899,48

–9 579 964,94

Banca d’Italia

721 792 464,09

719 885 688,14

–1 906 775,95

Central Bank of Cyprus

7 195 054,85

7 886 333,14

+ 691 278,29

Banque centrale du Luxembourg

9 073 027,53

10 063 859,75

+ 990 832,22

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

3 583 125,79

3 640 732,32

+57 606,53

De Nederlandsche Bank

224 302 522,60

229 746 339,12

+5 443 816,52

Oesterreichische Nationalbank

116 128 991,78

111 854 587,70

–4 274 404,08

Banco de Portugal

98 720 300,22

100 834 459,65

+2 114 159,43

Banka Slovenije

18 399 523,77

18 941 025,10

+ 541 501,33

Národná banka Slovenska

38 970 813,50

39 944 363,76

+ 973 550,26

Suomen Pankki

71 708 601,11

72 232 820,48

+ 524 219,37

Nezúčastnená NCB

Българска народна банка/ Národná banka Bulharska

50 883 842,67

50 037 026,77

– 846 815,90

Česká národní banka

79 957 855,35

83 368 161,57

+3 410 306,22

Danmarks Nationalbank

87 204 756,07

85 459 278,39

–1 745 477,68

Eesti Pank

9 810 391,04

10 311 567,80

+ 501 176,76

Latvijas Banka

16 204 715,21

16 342 970,87

+ 138 255,66

Lietuvos bankas

24 068 005,74

24 517 336,63

+ 449 330,89

Magyar Nemzeti Bank

75 700 733,22

79 819 599,69

+4 118 866,47

Narodowy Bank Polski

280 820 283,32

282 006 977,72

+1 186 694,40

Banca Națională a României

145 099 312,72

141 971 278,46

–3 128 034,26

Sveriges Riksbank

134 298 089,46

130 087 052,56

–4 211 036,90

Bank of England

802 672 023,82

836 285 430,59

+33 613 406,77

Spolu (1)

5 760 652 402,58

5 760 652 402,58

0


(1)  V dôsledku zaokrúhľovania celkový súčet nemusí presne zodpovedať súčtu všetkých uvedených číselných údajov.


PRÍLOHA II

ZÁKLADNÉ IMANIE SPLATENÉ NÁRODNÝMI CENTRÁLNYMI BANKAMI

 

Podiel splatený k 31. decembru 2008

(v EUR)

Podiel splatený s účinnosťou od 1. januára 2009

(v EUR)

Výška prevedených platieb

(v EUR)

Zúčastnená NCB

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

142 334 199,56

139 730 384,68

–2 603 814,88

Deutsche Bundesbank

1 182 149 240,19

1 090 912 027,43

–91 237 212,76

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

51 183 396,60

63 983 566,24

+12 800 169,64

Bank of Greece

104 659 532,85

113 191 059,06

+8 531 526,21

Banco de España

434 917 735,09

478 364 575,51

+43 446 840,42

Banque de France

828 813 864,42

819 233 899,48

–9 579 964,94

Banca d’Italia

721 792 464,09

719 885 688,14

–1 906 775,95

Central Bank of Cyprus

7 195 054,85

7 886 333,14

+ 691 278,29

Banque centrale du Luxembourg

9 073 027,53

10 063 859,75

+ 990 832,22

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

3 583 125,79

3 640 732,32

+57 606,53

De Nederlandsche Bank

224 302 522,60

229 746 339,12

+5 443 816,52

Oesterreichische Nationalbank

116 128 991,78

111 854 587,70

–4 274 404,08

Banco de Portugal

98 720 300,22

100 834 459,65

+2 114 159,43

Banka Slovenije

18 399 523,77

18 941 025,10

+ 541 501,33

Národná banka Slovenska

2 727 956,95

39 944 363,76

+37 216 406,81

Suomen Pankki

71 708 601,11

72 232 820,48

+ 524 219,37

Nezúčastnená NCB

Българска народна банка/Národná banka Bulharska

3 561 868,99

3 502 591,87

–59 277,12

Česká národní banka

5 597 049,87

5 835 771,31

+ 238 721,44

Danmarks Nationalbank

6 104 332,92

5 982 149,49

– 122 183,43

Eesti Pank

686 727,37

721 809,75

+35 082,38

Latvijas Banka

1 134 330,06

1 144 007,96

+9 677,90

Lietuvos bankas

1 684 760,40

1 716 213,56

+31 453,16

Magyar Nemzeti Bank

5 299 051,33

5 587 371,98

+ 288 320,65

Narodowy Bank Polski

19 657 419,83

19 740 488,44

+83 068,61

Banca Națională a României

10 156 951,89

9 937 989,49

– 218 962,40

Sveriges Riksbank

9 400 866,26

9 106 093,68

– 294 772,58

Bank of England

56 187 041,67

58 539 980,14

+2 352 938,47

Spolu (1)

4 137 159 937,99

4 142 260 189,23

+5 100 251,24


(1)  V dôsledku zaokrúhľovania celkový súčet nemusí presne zodpovedať súčtu všetkých uvedených číselných údajov.


24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/75


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 12. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2001/15 o vydaní eurobankoviek

(ECB/2008/26)

(2009/56/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 106 ods. 1,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho článok 16,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2008/23 z 12. decembra 2008 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (1) upravuje kľúč na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (ďalej len „kľúč základného imania“) v súlade s článkom 29.3. štatútu ESCB a stanovuje s účinnosťou od 1. januára 2009 nové vážené podiely pridelené každej národnej centrálnej banke (ďalej len „NCB“) v upravenom kľúči základného imania (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“).

(2)

Podľa článku 1 rozhodnutia Rady 2008/608/ES z 8. júla 2008 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom od 1. januára 2009 (2) Slovensko spĺňa potrebné podmienky na prijatie eura a výnimka v jeho prospech uvedená v článku 4 Aktu o pristúpení z roku 2003 (3) sa k 1. januáru 2009 zrušuje.

(3)

V článku 1 písm. d) rozhodnutia ECB/2001/15 zo 6. decembra 2001 o vydaní eurobankoviek (4) sa vymedzuje „kľúč na rozdeľovanie bankoviek“ a odkazuje sa na prílohu k uvedenému rozhodnutiu, v ktorej sa bližšie vymedzuje kľúč na rozdeľovanie bankoviek uplatňovaný od 1. januára 2008. Vzhľadom na to, že sa nové vážené podiely v kľúči základného imania začnú uplatňovať 1. januára 2009, a vzhľadom na prijatie eura Slovenskom k 1. januáru 2009, rozhodnutie ECB/2001/15 sa má podľa toho zmeniť a doplniť tak, aby sa upravil kľúč na rozdeľovanie bankoviek uplatňovaný od 1. januára 2009,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Zmeny a doplnenia rozhodnutia ECB/2001/15

Rozhodnutie ECB/2001/15 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 písm. d) sa posledná veta nahrádza vetou, ktorá znie:

„V prílohe k tomuto rozhodnutiu sa bližšie vymedzuje kľúč na rozdeľovanie bankoviek uplatňovaný od 1. januára 2009.“

2.

Príloha k rozhodnutiu ECB/2001/15 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Vo Frankfurte nad Mohanom 12. decembra 2008

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Pozri stranu 66 tohto úradného vestníka.

(2)  Ú. v. EÚ L 195, 24.7.2008, s. 24.

(3)  Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

(4)  Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 52.


PRÍLOHA

KĽÚČ NA ROZDEĽOVANIE BANKOVIEK OD 1. JANUÁRA 2009

Európska centrálna banka

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,1975 %

Deutsche Bundesbank

24,9630 %

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

1,4640 %

Bank of Greece

2,5900 %

Banco de España

10,9465 %

Banque de France

18,7465 %

Banca d’Italia

16,4730 %

Central Bank of Cyprus

0,1805 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2305 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0835 %

De Nederlandsche Bank

5,2575 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5595 %

Banco de Portugal

2,3075 %

Banka Slovenije

0,4335 %

Národná banka Slovenska

0,9140 %

Suomen Pankki

1,6530 %

Spolu

100,0000 %


24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/77


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 12. decembra 2008

o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania Európskej centrálnej banky a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám

(ECB/2008/27)

(2009/57/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho článok 30,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2008/23 z 12. decembra 2008 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (1) upravuje kľúč na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (ďalej len „kľúč základného imania“) v súlade s článkom 29.3. štatútu ESCB a stanovuje s účinnosťou od 1. januára 2009 nové vážené podiely pridelené každej národnej centrálnej banke (ďalej len „NCB“) v upravenom kľúči základného imania (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“).

(2)

Úpravy vážených podielov v kľúči základného imania a z nich vyplývajúce zmeny v podieloch NCB na upísanom základnom imaní Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) vyžadujú úpravu pohľadávok, ktoré ECB pripísala v prospech národných centrálnych bánk tých členských štátov, ktoré prijali euro (ďalej len „zúčastnené členské štáty“) podľa článku 30.3. štatútu a ktoré zodpovedajú príspevkom zúčastnených NCB na devízové rezervy ECB (ďalej len „pohľadávky“).

(3)

Tie zúčastnené národné centrálne banky, ktorých percentuálne podiely v upravenom kľúči základného imania sa v dôsledku úpravy zvyšujú, by mali uskutočniť vyrovnávací prevod na ECB, zatiaľ čo ECB by mala uskutočniť vyrovnávací prevod na tie zúčastnené národné centrálne banky, ktorých percentuálne podiely v upravenom kľúči základného imania sa znižujú.

(4)

V súlade so všeobecnými zásadami nestrannosti, rovnakého zaobchádzania a ochrany oprávnených očakávaní, na ktorých sa zakladá štatút ESCB, by tie zúčastnené národné centrálne banky, ktorých pomerný podiel na akumulovanej hodnote vlastného imania ECB sa v dôsledku uvedených úprav zvyšuje, mali tiež uskutočniť vyrovnávacie prevody na tie zúčastnené národné centrálne banky, ktorých pomerný podiel sa znižuje.

(5)

Na účely vypočítania úpravy hodnoty podielu každej zúčastnenej NCB na akumulovanej hodnote vlastného imania ECB by sa príslušné vážené podiely každej zúčastnenej NCB v kľúči základného imania do 31. decembra 2008 a s účinnosťou od 1. januára 2009 mali vyjadrovať ako percentuálny podiel na celkovom základnom imaní ECB upísanom všetkými zúčastnenými národnými centrálnymi bankami.

(6)

Preto je potrebné prijať nové rozhodnutie ECB, ktoré zruší rozhodnutie ECB/2006/24 z 15. decembra 2006 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania Európskej centrálnej banky a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám (2).

(7)

Podľa článku 1 rozhodnutia Rady 2008/608/ES z 8. júla 2008 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom od 1. januára 2009 (3) sa výnimka v prospech Slovenska uvedená v článku 4 Aktu o pristúpení z roku 2003 (4) s účinnosťou od 1. januára 2009 zrušuje,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa pod pojmom:

a)

„akumulovaná hodnota vlastného imania“ rozumie celkový súčet rezervných fondov ECB, účtov precenenia a rezerv zodpovedajúcich rezervným fondom, ktorý ECB vypočíta k 31. decembru 2008. Rezervné fondy ECB a rezervy ECB zodpovedajúce rezervným fondom zahŕňajú bez obmedzenia všeobecnej platnosti „akumulovanej hodnoty vlastného imania“ všeobecný rezervný fond a rezervy zodpovedajúce rezervným fondom na kurzové a úrokové riziko a riziko spojené s cenou zlata;

b)

„deň prevodu“ rozumie druhý pracovný deň nasledujúci po schválení účtovnej závierky Radou guvernérov na finančný rok 2008.

Článok 2

Príspevok na rezervné fondy a rezervy ECB

1.   Ak sa podiel zúčastnenej NCB na akumulovanej hodnote vlastného imania v dôsledku zvýšenia jej váženého podielu v kľúči základného imania s účinnosťou od 1. januára 2009 zvyšuje, takáto zúčastnená NCB prevedie na ECB v deň prevodu sumu určenú podľa odseku 3.

2.   Ak sa podiel zúčastnenej NCB na akumulovanej hodnote vlastného imania v dôsledku zníženia jej váženého podielu v kľúči základného imania s účinnosťou od 1. januára 2009 znižuje, ECB prevedie na takúto zúčastnenú NCB v deň prevodu sumu určenú podľa odseku 3.

3.   Do dňa alebo v deň, keď Rada guvernérov schváli účtovnú závierku ECB pre finančný rok 2008, ECB vypočíta a potvrdí každej zúčastnenej NCB buď sumu, ktorú má táto zúčastnená NCB previesť na ECB v prípade podľa odseku 1, alebo sumu, ktorú táto zúčastnená NCB obdrží od ECB v prípade podľa odseku 2. S výhradou zaokrúhľovania sa každá suma, ktorá sa prevedie alebo obdrží, vypočítava vynásobením akumulovanej hodnoty vlastného imania absolútnym rozdielom medzi váženým podielom každej zúčastnenej NCB v kľúči základného imania k 31. decembru 2008 a jej váženým podielom v kľúči základného imania s účinnosťou od 1. januára 2009, pričom sa výsledok vydelí 100.

4.   Sumy uvedené v odseku 3 sú splatné v eurách k 1. januáru 2009, pričom sa skutočne prevedú v deň prevodu.

5.   V deň prevodu zúčastnená NCB alebo ECB, ktoré majú previesť sumy podľa odseku 1 alebo odseku 2, prevedú oddelene úroky za obdobie od 1. januára 2009 do dňa prevodu z jednotlivých súm, ktoré má takáto zúčastnená NCB alebo ECB splatiť. Prevádzajúci a príjemcovia týchto úrokov sú tí istí ako prevádzajúci a príjemcovia súm, z ktorých tieto úroky vznikli.

6.   Ak je akumulovaná hodnota vlastného imania menšia ako nula, sumy, ktoré sa majú previesť alebo obdržať podľa odseku 3 a odseku 5, sa majú zúčtovať opačne ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 3 a odseku 5.

Článok 3

Úprava pohľadávok, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám

1.   Vzhľadom na to, že úpravy pohľadávok, ktoré zodpovedajú prevádzaným devízovým rezervám v prípade Národnej banky Slovenska, sa upravia rozhodnutím ECB/2008/33 z 31. decembra 2008 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Národnou bankou Slovenska do rezervných fondov a rezerv Európskej centrálnej banky (5), tento článok sa týka úpravy pohľadávok, ktoré zodpovedajú devízovým rezervám prevedeným ostatnými zúčastnenými národnými centrálnymi bankami.

2.   Pohľadávky zúčastnených národných centrálnych bánk sa upravia s účinnosťou od 1. januára 2009 v súlade s ich upravenými váženými podielmi v kľúči základného imania. Hodnota pohľadávok zúčastnených NCB s účinnosťou od 1. januára 2009 sa ustanovuje v treťom stĺpci tabuľky v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

3.   V zmysle tohto ustanovenia a bez potreby ďalších formalít alebo úkonov sa predpokladá, že každá zúčastnená NCB 1. januára 2009 previedla alebo obdržala absolútnu hodnotu pohľadávky (v eurách) uvedenú pri jej názve v štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe k tomuto rozhodnutiu, pričom „–“ znamená pohľadávku, ktorú zúčastnená NCB prevedie na ECB, a „+“ znamená pohľadávku, ktorú ECB prevedie na zúčastnenú NCB.

4.   K prvému dňu prevádzky Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (ďalej len „TARGET2“), ktorý nasleduje po 1. januári 2009, každá zúčastnená NCB buď prevedie, alebo obdrží absolútnu hodnotu sumy (v eurách) uvedenej pri jej názve vo štvrtom stĺpci tabuľky v prílohe k tomuto rozhodnutiu, pričom „+“ znamená sumu, ktorú zúčastnená NCB prevedie na ECB, a „–“ znamená sumu, ktorú ECB prevedie na zúčastnenú NCB.

5.   K prvému dňu prevádzky TARGET2, ktorý nasleduje po 1. januári 2009, ECB a zúčastnené národné centrálne banky, ktoré majú povinnosť previesť sumy na základe odseku 4, prevedú oddelene úroky za obdobie od 1. januára 2009 do dňa tohto prevodu z jednotlivých súm, ktoré majú ECB a takéto zúčastnené národné centrálne banky splatiť. Prevádzajúci a príjemcovia týchto úrokov sú tí istí ako prevádzajúci a príjemcovia súm, z ktorých tieto úroky vznikli.

Článok 4

Všeobecné ustanovenia

1.   Úroky, ktoré vzniknú na základe článku 2 ods. 5 a článku 3 ods. 5, sa vypočítajú denne podľa metódy aktuálny počet dní/360 so sadzbou rovnajúcou sa hraničnej úrokovej sadzbe, ktorá bola použitá Eurosystémom pri jeho poslednej hlavnej refinančnej operácii.

2.   Každý prevod podľa článku 2 ods. 1, 2 a 5 a článku 3 ods. 4 a 5 sa uskutočňuje oddelene prostredníctvom TARGET2.

3.   ECB a zúčastnené NCB, ktoré sú povinné uskutočniť prevod uvedený v odseku 2, dajú vo vhodnom čase pokyny potrebné na riadne a včasné uskutočnenie takéhoto prevodu.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

2.   Rozhodnutie ECB/2006/24 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2009.

3.   Odkazy na rozhodnutie ECB/2006/24 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 12. decembra 2008

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Pozri stranu 66 tohto úradného vestníka.

(2)  Ú. v. EÚ L 24, 31.1.2007, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ L 195, 24.7.2008, s. 24.

(4)  Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

(5)  Pozri stranu 83 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

POHĽADÁVKY, KTORÉ ZODPOVEDAJÚ DEVÍZOVÝM REZERVÁM PREVEDENÝM NA ECB

Zúčastnená NCB

Pohľadávka zodpovedajúca devízovým rezervám prevedeným na ECB k 31. decembru 2008

(EUR)

Pohľadávka zodpovedajúca devízovým rezervám prevedeným na ECB s účinnosťou od 1. januára 2009

(EUR)

Výška prevodu

(EUR)

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 423 341 995,63

1 397 303 846,77

–26 038 148,86

Deutsche Bundesbank

11 821 492 401,85

10 909 120 274,33

– 912 372 127,52

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

511 833 965,97

639 835 662,35

+ 128 001 696,38

Bank of Greece

1 046 595 328,50

1 131 910 590,58

+85 315 262,08

Banco de España

4 349 177 350,90

4 783 645 755,10

+ 434 468 404,20

Banque de France

8 288 138 644,21

8 192 338 994,75

–95 799 649,46

Banca d’Italia

7 217 924 640,86

7 198 856 881,40

–19 067 759,46

Central Bank of Cyprus

71 950 548,51

78 863 331,39

+6 912 782,88

Banque centrale du Luxembourg

90 730 275,34

100 638 597,47

+9 908 322,13

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

35 831 257,94

36 407 323,18

+ 576 065,24

De Nederlandsche Bank

2 243 025 225,99

2 297 463 391,20

+54 438 165,21

Oesterreichische Nationalbank

1 161 289 917,84

1 118 545 877,01

–42 744 040,83

Banco de Portugal

987 203 002,23

1 008 344 596,55

+21 141 594,32

Banka Slovenije

183 995 237,74

189 410 251,00

+5 415 013,26

Národná banka Slovenska

0

399 443 637,59 (1)

+ 399 443 637,59

Suomen Pankki

717 086 011,07

722 328 204,76

+5 242 193,69

Spolu (2)

40 149 615 804,58

40 204 457 215,43

54 841 410,85


(1)  Prevod sa uskutoční s účinnosťou podľa dátumov uvedených v rozhodnutí ECB/2008/33.

(2)  V dôsledku zaokrúhľovania celkový súčet nemusí presne zodpovedať súčtu všetkých uvedených číselných údajov.


24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/81


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 15. decembra 2008

o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami

(ECB/2008/28)

(2009/58/ES)

GENERÁLNA RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho článok 48,

keďže:

(1)

Rozhodnutie ECB/2006/26 z 18. decembra 2006 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami (1) upravilo percentuálnu výšku upísaného podielu na základnom imaní Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“), ktorú národné centrálne banky členských štátov, ktoré 1. januára 2007 neprijali euro, mali k 1. januáru 2007 povinnosť splatiť ako príspevok na prevádzkové náklady ECB.

(2)

Rozhodnutie ECB/2008/23 z 12. decembra 2008 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (2) ustanovuje úpravu kľúča na upisovanie základného imania ECB (ďalej len „kľúč základného imania“) v súlade s článkom 29.3. štatútu ESCB a ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2009 nové vážené podiely pridelené každej národnej centrálnej banke (ďalej len „NCB“) v upravenom kľúči základného imania (ďalej len „vážené podiely v kľúči základného imania“).

(3)

Upísané základné imanie ECB je 5 760 652 402,58 EUR.

(4)

Upravený kľúč základného imania vyžaduje prijatie nového rozhodnutia ECB, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2009 zruší rozhodnutie ECB/2006/26 a upraví sa percentuálny podiel na upísanom základnom imaní ECB, ktoré majú národné centrálne banky členských štátov, ktoré neprijmú euro do 1. januára 2009 (ďalej len „nezúčastnené národné centrálne banky“), povinnosť splatiť s účinnosťou od 1. januára 2009,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Rozsah a forma splateného základného imania

S účinnosťou od 1. januára 2009 splatí každá nezúčastnená NCB 7 % svojho upísaného podielu na základnom imaní ECB. Vzhľadom na vážené podiely v kľúči základného imania určené v článku 2 rozhodnutia ECB/2008/23 splatí každá nezúčastnená NCB s účinnosťou od 1. januára 2009 sumu uvedenú pri jej názve v tejto tabuľke:

Nezúčastnená NCB

(EUR)

Българска народна банка/NБrodnБ banka Bulharska

3 502 591,87

Česká národní banka

5 835 771,31

Danmarks Nationalbank

5 982 149,49

Eesti Pank

721 809,75

Latvijas Banka

1 144 007,96

Lietuvos bankas

1 716 213,56

Magyar Nemzeti Bank

5 587 371,98

Narodowy Bank Polski

19 740 488,44

Banca Națională a României

9 937 989,49

Sveriges Riksbank

9 106 093,68

Bank of England

58 539 980,14

Článok 2

Úprava splateného základného imania

1.   Vzhľadom na to, že všetky nezúčastnené národné centrálne banky už splatili 7 % svojho podielu na upísanom základnom imaní ECB uplatňovaného do 31. decembra 2008 podľa rozhodnutia ECB/2006/26, každá z týchto NCB podľa potreby buď prevedie dodatočnú sumu na ECB, alebo ECB vráti sumu nezúčastnenej NCB tak, aby sa dosiahli sumy uvedené v tabuľke v článku 1.

2.   Všetky prevody podľa tohto článku sa uskutočnia v súlade s rozhodnutím ECB/2008/25 z 12. decembra 2008 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní Európskej centrálnej banky medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania (3).

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1.   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

2.   Rozhodnutie ECB/2006/26 sa týmto zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2009.

3.   Odkazy na rozhodnutie ECB/2006/26 sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 15. decembra 2008

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 31.1.2007, s. 15.

(2)  Pozri stranu 66 tohto úradného vestníka.

(3)  Pozri stranu 71 tohto úradného vestníka.


24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/83


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 31. decembra 2008

o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Národnou bankou Slovenska do rezervných fondov a rezerv Európskej centrálnej banky

(ECB/2008/33)

(2009/59/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), a najmä na jeho články 30.1., 30.3., 49.1. a 49.2.,

keďže:

(1)

Podľa článku 1 rozhodnutia Rady 2008/608/ES z 8. júla 2008 v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Slovenskom od 1. januára 2009 (1) Slovensko spĺňa potrebné podmienky na prijatie eura a výnimka v jeho prospech uvedená v článku 4 Aktu o pristúpení z roku 2003 (2) sa k 1. januáru 2009 zrušuje.

(2)

Článok 49.1. štatútu ESCB ustanovuje, že národná centrálna banka (ďalej len „NCB“) členského štátu, ktorého výnimka bola zrušená, je povinná splatiť svoj upísaný podiel na základnom imaní Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) v rovnakom rozsahu ako národné centrálne banky ostatných zúčastnených členských štátov. Národné centrálne banky terajších zúčastnených členských štátov splatili svoje upísané podiely na základnom imaní ECB v plnej výške (3). Podľa článku 2 rozhodnutia ECB/2008/23 z 12. decembra 2008 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (4) je vážený podiel Národnej banky Slovenska v kľúči na upisovanie základného imania ECB 0,6934 %. Národná banka Slovenska už splatila časť svojho podielu na upísanom základnom imaní ECB podľa článku 1 rozhodnutia ECB/2006/26 z 18. decembra 2006 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky nezúčastnenými národnými centrálnymi bankami (5). Zostávajúca suma preto predstavuje 37 216 406,81 EUR a je určená vynásobením upísaného základného imania ECB (5 760 652 402,58 EUR) váženým podielom Národnej banky Slovenska v kľúči základného imania (0,6934 %), s odrátaním tej časti jej podielu na upísanom základnom imaní ECB, ktorá už bola splatená.

(3)

Článok 49.1. v spojení s článkom 30.1. štatútu ESCB ustanovuje, že NCB členského štátu, ktorého výnimka bola zrušená, je tiež povinná previesť do ECB devízové rezervy. Podľa článku 49.1 štatútu ESCB sa výška týchto prevodov určí vynásobením hodnoty devízových rezerv, ktoré už boli prevedené do ECB podľa článku 30.1. štatútu ESCB, vyjadrenej v eurách podľa platného výmenného kurzu, koeficientom vyjadrujúcim pomer medzi počtom podielov upísaných dotknutou NCB a počtom podielov už splatených národnými centrálnymi bankami ostatných zúčastnených členských štátov. Pri určovaní „devízových rezerv, ktoré už boli prevedené do ECB v súlade s článkom 30.1.,“ je potrebné náležite zohľadniť predchádzajúcu úpravu kľúča základného imania (6) podľa článku 29.3. štatútu ESCB a rozšírenie kľúča základného imania podľa článku 49.3. štatútu ESCB (7). Na základe uvedeného a podľa rozhodnutia ECB/2008/27 z 12. decembra 2008 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania Európskej centrálnej banky, na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám (8), hodnota devízových rezerv, ktoré boli prevedené do ECB podľa článku 30.1. štatútu ESCB, zodpovedá sume 44 154 040 257,26 EUR.

(4)

Devízové rezervy, ktoré má Národná banka Slovenska previesť, sú v amerických dolároch a zlate alebo by mali byť v amerických dolároch a zlate denominované.

(5)

Článok 30.3. štatútu ESCB ustanovuje, že ECB je povinná pripísať v prospech každej NCB zúčastneného členského štátu pohľadávku vo výške zodpovedajúcej devízovým rezervám, ktoré táto NCB previedla do ECB. Ustanovenia, ktoré sa týkajú meny a úročenia pohľadávok, ktoré už boli pripísané v prospech národných centrálnych bánk terajších zúčastnených členských štátov (9), by sa mali vzťahovať tiež na denomináciu a úročenie pohľadávok Národnej banky Slovenska.

(6)

Článok 49.2. štatútu ESCB ustanovuje, že NCB členského štátu, ktorého výnimka bola zrušená, je povinná prispieť do rezervných fondov ECB a do rezerv rovnocenných rezervným fondom, ako aj do sumy, ktorá sa má poskytnúť na rezervné fondy a rezervy podľa zostatku účtu ziskov a strát k 31. decembru roku, ktorý predchádzal zrušeniu výnimky. Výška uvedeného príspevku je stanovená v súlade s článkom 49.2. štatútu ESCB.

(7)

Analogickým postupom podľa článku 3.5. rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky (10) mal guvernér Národnej banky Slovenska možnosť vyjadriť pripomienky k tomuto rozhodnutiu pred jeho prijatím,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

„zúčastnený členský štát“ znamená členský štát, ktorý prijal euro,

„devízové rezervy“ znamenajú cenné papiere, zlato alebo hotovosť,

„zlato“ znamená trójske unce rýdzeho zlata vo forme zlatých tehál (London Good Delivery) tak, ako sú vymedzené Londýnskou asociáciou pre obchodovanie s cennými kovmi (London Bullion Market Association),

„Eurosystém“ znamená ECB a národné centrálne banky zúčastnených členských štátov,

„cenné papiere“ znamenajú každý cenný papier alebo finančný nástroj tak, ako sú vymedzené ECB,

„hotovosť“ znamená zákonnú menu Spojených štátov (americký dolár).

Článok 2

Splatenie základného imania

1.   S účinnosťou od 1. januára 2009 Národná banka Slovenska splatí zostávajúce časti svojho podielu na upísanom základnom imaní ECB, ktorá zodpovedá sume 37 216 406,81 EUR.

2.   Sumu uvedenú v odseku 1 uhradí Národná banka Slovenska ECB 2. januára 2009 osobitným prevodom prostredníctvom Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (ďalej len „TARGET2“).

3.   Národná banka Slovenska uhradí ECB 2. januára 2009 osobitným prevodom prostredníctvom TARGET2 úroky za 1. január 2009 zo sumy splatnej v prospech ECB podľa odseku 2.

4.   Úroky, ktoré vzniknú podľa odseku 3, sa vypočítajú denne na báze ACT/360 so sadzbou rovnajúcou sa hraničnej úrokovej sadzbe, ktorú Eurosystém použil pri poslednej hlavnej refinančnej operácii.

Článok 3

Prevod devízových rezerv

1.   S účinnosťou od 1. januára 2009 a v súlade s týmto článkom a opatreniami prijatými na jeho základe prevedie Národná banka Slovenska do ECB devízové rezervy denominované v amerických dolároch a zlate zodpovedajúce sume 443 086 155,98 EUR takto:

Suma cenných papierov a hotovosti v amerických dolároch vyjadrená v eurách

Množstvo zlata vyjadrené v eurách

Celková hodnota vyjadrená v eurách

376 623 232,58

66 462 923,40

443 086 155,98

2.   Hodnota devízových rezerv v eurách, ktoré má Národná banka Slovenska previesť podľa odseku 1, sa vypočíta na základe výmenného kurzu eura k americkému doláru, ktorý je výsledkom 24 hodinového písomného konzultačného konania z 31. decembra 2008 medzi Eurosystémom a Národnou bankou Slovenska, a v prípade zlata na základe ceny zlata v amerických dolároch za trójsku uncu rýdzeho zlata stanovenej v Londýne („London gold fixing“) 31. decembra 2008 o 10.30 hod. londýnskeho času.

3.   ECB čo najskôr potvrdí pre Národnú banku Slovenska sumu vypočítanú v súlade s odsekom 2.

4.   Národná banka Slovenska prevedie do ECB portfólio cenných papierov denominovaných v amerických dolároch a hotovosti, ktorého pomerná hodnota v riziku (VaR) vo vzťahu k taktickej referenčnej hodnote ECB v čase prevodu neprekročí hranicu, ktorá sa uplatňuje v prípade obchodných portfólií vo vzťahu k taktickej referenčnej hodnote tak, ako ju stanovila ECB. Portfólio cenných papierov denominovaných v amerických dolároch a hotovosti by malo byť tiež v súlade s úverovými limitmi vymedzenými ECB.

5.   Hotovosť sa prevedie na účty vymedzené ECB. Pre hotovosť, ktorá má byť prevedená do ECB, je dňom vyrovnania 2. január 2009. Národná banka Slovenska vydá pokyny k uskutočneniu takéhoto prevodu do ECB.

6.   Hodnota zlata, ktorú Národná banka Slovenska prevedie do ECB v súlade s odsekom 1, sa bude čo najviac, ako je to možné, približovať k hodnote 66 462 923,40, v každom prípade však túto hodnotu neprekročí.

7.   Národná banka Slovenska prevedie zlato uvedené v odseku 1, ktoré nemá podobu investície, na tie účty a na také miesta, ktoré určí ECB. Pre zlato, ktoré má byť prevedené do ECB, je dňom vyrovnania 5. január 2009. Národná banka Slovenska vydá pokyny k uskutočneniu takéhoto prevodu do ECB.

8.   Ak Národná banka Slovenska prevedie do ECB zlato, ktorého hodnota je nižšia ako suma vymedzená v odseku 1, potom prevedie 5. januára 2009 sumu hotovosti amerických dolárov zodpovedajúcu rozdielu na účet ECB vymedzený ECB. Takáto hotovosť v amerických dolároch nie je súčasťou devízových rezerv denominovaných v amerických dolároch, ktoré Národná banka Slovenska prevedie na ECB v súlade s odsekom 1.

9.   Národná banka Slovenska prevedie cenné papiere do ECB na účty vymedzené ECB. Pre cenné papiere, ktoré majú byť prevedené do ECB, je dňom vyrovnania 2. január 2009. V deň vyrovnania vydá Národná banka Slovenska pokyny k uskutočneniu prevodu vlastníctva cenných papierov na ECB. Hodnota všetkých týchto cenných papierov sa vypočíta na základe cien určených ECB.

10.   Súčet hodnoty všetkých cenných papierov prevedených do ECB a hotovosti vyjadrený v eurách sa rovná sume uvedenej v odseku 1.

11.   Prípadný rozdiel medzi celkovými sumami vyjadrenými v eurách uvedenými v odseku 1 a sumou uvedenou v článku 4 ods. 1 sa vyrovná v súlade s Dohodou z 31. decembra 2008 medzi Európskou centrálnou bankou a Národnou bankou Slovenska, ktorá sa týka pohľadávok pripísaných Európskou centrálnou bankou v prospech Národnej banky Slovenska podľa článku 30.3. Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (11).

Článok 4

Denominácia, úročenie a splatnosť pohľadávok, ktoré zodpovedajú príspevkom

1.   S účinnosťou od 1. januára 2009 a podľa špecifikácií uvedených v článku 3, ktoré sa týkajú dní zúčtovania prevodov devízových rezerv, ECB pripíše v prospech Národnej banky Slovenska pohľadávku denominovanú v eurách, ktorá zodpovedá celkovej výške jej príspevku na devízové rezervy vyjadreného v eurách. Táto pohľadávka zodpovedá sume 399 443 637,59 EUR.

2.   Pohľadávka, ktorú ECB pripíše v prospech Národnej banky Slovenska, sa odo dňa zúčtovania úročí. Vzniknuté úroky sa vypočítajú denne na báze ACT/360 so sadzbou rovnajúcou sa 85 % hraničnej úrokovej sadzby, ktorú Eurosystém použil pri svojej poslednej hlavnej refinančnej operácii.

3.   Pohľadávka sa úročí na konci každého finančného roka. ECB každý štvrťrok informuje Národnú banku Slovenska o celkovej hodnote.

4.   Nemožno žiadať vyplatenie pohľadávky.

Článok 5

Príspevky na rezervné fondy a rezervy ECB

1.   S účinnosťou od 1. januára 2009 a v súlade s článkom 3 ods. 5 a 6 Národná banka Slovenska prispeje do rezervných fondov ECB a do rezerv rovnocenných rezervným fondom, ako aj do sumy, ktorá sa má poskytnúť na rezervné fondy a rezervy podľa zostatku na účte ziskov a strát k 31. decembru 2008.

2.   Výška príspevkov Národnej banky Slovenska je stanovená v súlade s článkom 49.2. štatútu ESCB. Odkazy v článku 49.2. na „počet podielov upísaných danou centrálnou bankou“ a na „počet podielov už splatených ostatnými národnými centrálnymi bankami“ sa vzťahujú na vážený podiel Národnej banky Slovenska a národné centrálne banky terajších zúčastnených členských štátov v kľúči základného imania ECB v súlade s rozhodnutím ECB/2008/23.

3.   Na účely odseku 1 „rezervné fondy ECB“ a „príspevky zodpovedajúce rezervným fondom“ zahŕňajú všeobecný rezervný fond ECB, zostatky na účtoch precenenia a rezervy na krytie kurzového a úrokového rizika a rizika spojeného s trhovou cenou a cenou zlata.

4.   Najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po schválení ročnej účtovnej závierky ECB za rok 2008 Radou guvernérov ECB vypočíta a potvrdí Národnej banke Slovenska sumu, ktorou má Národná banka Slovenska prispieť podľa odseku 1.

5.   Na druhý pracovný deň nasledujúci po schválení ročnej účtovnej závierky ECB za rok 2008 Radou guvernérov Národná banka Slovenska zaplatí ECB dvoma samostatnými prevodmi prostredníctvom TARGET2:

a)

sumu splatnú v prospech ECB podľa odseku 4 a

b)

úroky vzniknuté za obdobie od 1. januára 2009 až do dňa platby zo sumy splatnej v prospech ECB podľa odseku 4.

6.   Úroky, ktoré vzniknú podľa odseku 5 písm. b), sa vypočítajú denne na báze ACT/360 so sadzbou rovnajúcou sa hraničnej úrokovej sadzbe, ktorú Eurosystém použil pri svojej poslednej hlavnej refinančnej operácii.

Článok 6

Právomoci

1.   Výkonná rada ECB dáva Národnej banke Slovenska v potrebnej miere pokyny na účely ďalšieho bližšieho vymedzenia a účinnejšieho uplatňovania ustanovení tohto rozhodnutia a zabezpečenia vhodnej nápravy problémov, ktoré môžu nastať.

2.   Akékoľvek pokyny vydané Výkonnou radou podľa odseku 1 sa urýchlene oznamujú Rade guvernérov, a Výkonná rada koná v súlade s akýmkoľvek rozhodnutím Rady guvernérov v tejto veci.

Článok 7

Záverečné ustanovenie

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Vo Frankfurte nad Mohanom 31. decembra 2008

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. EÚ L 195, 24.7.2008, s. 24.

(2)  Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 33).

(3)  Rozhodnutie ECB/2006/22 z 15. decembra 2006 o opatreniach potrebných na splatenie základného imania Európskej centrálnej banky zúčastnenými národnými centrálnymi bankami (Ú. v. EÚ L 24, 31.1.2007, s. 3).

(4)  Pozri stranu 66 tohto úradného vestníka.

(5)  Ú. v. EÚ L 24, 31.1.2007, s. 15.

(6)  Rozhodnutie ECB/2003/17 z 18. decembra 2003 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 9, 15.1.2004, s. 27) a rozhodnutie ECB/2008/23.

(7)  Rozhodnutie ECB/2004/5 z 22. apríla 2004 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 205, 9.6.2004, s. 5) a rozhodnutie ECB/2006/21 z 15. decembra 2006 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 24, 31.1.2007, s. 1).

(8)  Pozri stranu 77 tohto úradného vestníka.

(9)  Podľa usmernenia ECB/2000/15 z 3. novembra 1998, zmeneného a doplneného usmernením zo 16. novembra 2000 o zložení, oceňovaní s spôsoboch počiatočného prevodu aktív devízových rezerv a o nominálnej hodnote a vysporiadaní rovnocenných pohľadávok (Ú. v. ES L 336, 30.12.2000, s. 114).

(10)  Prijatý rozhodnutím ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33).

(11)  Ú. v. EÚ C 18, 24.1.2009, s. 3.


ODPORÚČANIA

Komisia

24.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 21/87


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 23. januára 2009

o usmerneniach pre osvedčené postupy pri zabezpečovaní dodržiavania predpisov týkajúcich sa kontrol záznamových zariadení, ktoré sa majú vykonávať pri cestných kontrolách a vo schválených dielňach

[oznámené pod číslom K(2009) 108]

(Text s významom pre EHP)

(2009/60/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa článku 11 ods. 1 smernice 2006/22/ES Komisia má vypracovať usmernenia o osvedčených postupoch pri zabezpečení dodržiavania predpisov týkajúcich sa kontrol vozidiel, ktoré majú vykonávať kontrolní úradníci na cestách alebo v priestoroch podnikov, alebo schválené dielne a montážne firmy.

(2)

Záznamové zariadenia v cestnej doprave sú potrebné na označenie času, ktorý vodiči strávia riadením a oddychovaním, a taktiež na zabezpečenie toho, aby príslušné vnútroštátne kontrolné orgány mohli vykonávať účinné kontroly dodržiavania právnych predpisov v sociálnej oblasti v cestnej doprave.

(3)

V snahe zabezpečiť, aby takéto záznamové zariadenia fungovali správne a spoľahlivo a aby sa zaručilo zaznamenávanie a ukladanie údajov, sú potrebné pravidelné kontroly a prehliadky po inštalovaní záznamových zariadení.

(4)

Ukazuje sa však, že pravidelné kontroly a prehliadky sa nevykonávajú dostatočne často, aby mohli účinne odstrašiť tých vodičov a prevádzkovateľov, ktorí sa pokúšajú zneužívať systém používaním manipulačných zariadení alebo iných podobných prostriedkov.

(5)

Výskum a informácie od odborníkov ukázali, že pokusy oklamať tachografový systém boli veľmi rozšírené vo vozidlách vybavených analógovými tachografmi; podobným útokom a hrozbám sú teraz vystavované digitálne tachografové systémy.

(6)

Ten istý výskum ukázal, že sú možné a vyskytujú sa mnohé manipulácie v sektore cestnej dopravy s cieľom pokúsiť sa oklamať tachograf, najmä digitálny tachografový systém.

(7)

Takéto pokusy a hrozby predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť cestnej premávky a majú tiež neprijateľné nepriaznivé vplyvy na spravodlivú hospodársku súťaž a sociálne podmienky vodičov v cestnej doprave.

(8)

V dôsledku zvýšenej bezpečnosti digitálneho tachografu na rozdiel od analógového tachografu je možné ľahko odhaliť hrozby a pokusy o útoky na systém, takže možnosť prichytiť bezohľadných vodičov a prevádzkovateľov s takými zariadeniami sa zodpovedajúcim spôsobom zvýšila a mala by pôsobiť ako významný odstrašujúci prostriedok.

(9)

Cieľom tohto odporúčania je preto nabádať a podporovať členské štáty, aby zavádzali postupy a metódy založené na výsledkoch výskumu a technických znalostiach priemyselného odvetvia, ktoré značne zlepšia možnosti zabrániť takýmto pokusom o podvod a odhaliť ich.

(10)

V tomto odporúčaní sa ustanovujú najmä osvedčené postupy pri zabezpečovaní dodržiavania predpisov zistené vo výskume, ktorý uskutočnilo Spoločné výskumné centrum.

(11)

Týmto odporúčaním sa spolu s navrhovanou smernicou ustanovujú doplňujúce kontroly, ktoré sa majú vykonávať na cestách, balík opatrení na zabezpečenie dodržiavania predpisov s cieľom výrazne zlepšiť odhaľovanie a zabraňovanie používaniu zariadení na oklamanie digitálneho tachografového systému.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 (2),

TÝMTO ODPORÚČA

1.

Prijať a uplatňovať usmernenia pre osvedčené postupy uvedené v prílohe k tomuto odporúčaniu týkajúce sa kontrol na vozidlách, ktoré majú vykonávať kontrolní úradníci na cestách alebo v priestoroch podnikov, alebo montážne firmy a technici v dielňach schválených príslušným orgánom členského štátu s cieľom odhaliť a zabrániť používaniu manipulačných zariadení v záznamových zariadeniach používaných v cestnej doprave.

2.

Uplatňovať uvedené usmernenia všade, kde je to náležité, v súvislosti s národnými stratégiami dodržiavania predpisov uvedenými v článku 2 smernice 2006/22/ES.

V Bruseli 23. januára 2009

Za Komisiu

Antonio TAJANI

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35.

(2)  Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8.


PRÍLOHA

ODPORÚČANIE O PROTIOPATRENIACH, KTORÉ MAJÚ PRIJAŤ ČLENSKÉ ŠTÁTY NA ODHAĽOVANIE A ZABRÁNENIE POUŽÍVANIU MANIPULAČNÝCH ZARIADENÍ

OBSAH

KAPITOLA 1:

ÚVOD

KAPITOLA 2:

ÚČINNÉ KONTROLY NA CESTÁCH

A

Organizácia a vybavenie

B

Metódy dvoch kontrolných bodov s analýzou skutočnej rýchlosti alebo vzdialenosti vozidiel

C

Metódy jedného kontrolného bodu založené na podrobnej analýze stiahnutých údajov

D

Metódy jedného kontrolného bodu založené na technickej kontrole pečatí

E

Odoslanie vozidla do dielne

F

Kontrola vozidiel alebo údajov v priestoroch spoločnosti

KAPITOLA 3:

ODBORNÁ PRÍPRAVA, VYBAVENOSŤ A OSVEDČENÉ POSTUPY

KAPITOLA 4:

PREHLIADKY V DIELŇACH

A

Právny základ

B

Porušené alebo chýbajúce pečate

C

Analýza záznamov s údajmi

D

Kontrola párovania medzi snímačom pohybu a jednotkou vozidla

E

Osobitné postupy ako výsledok cestnej kontroly

KAPITOLA 5:

SPRÁVA A AUDIT DIELNÍ

KAPITOLA 6:

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kapitola 1:   Úvod

1.1.   V tomto odporúčaní Komisie sa opisuje, na čo by sa mohli nabádať členské štáty v záujme vyrovnania sa s hrozbami, ktoré predstavuje používanie manipulačných zariadení v tachografoch, a zároveň presadzovania a podporovania preventívnych protiopatrení medzi členskými štátmi s cieľom odstrániť tieto hrozby.

1.2.   Prítomnosť vo vozidlách manipulačných zariadení určených na zasahovanie do správnej činnosti a do funkcií systémov digitálnych tachografov predstavuje jednu z najzávažnejších hrozieb pre bezpečnosť systému. Používanie alebo úmysel používať takéto zariadenia naruší spravodlivú hospodársku súťaž tým, že poskytne bezohľadným prevádzkovateľom alebo vodičom neoprávnenú komerčnú výhodu a vytvorí neprijateľné nepriaznivé sociálne vplyvy na vodičov tým, že im umožní alebo ich donúti riadiť vozidlo oveľa dlhší čas, ako to pripúšťa zákon. Možným dôsledkom týchto faktorov je ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých používateľov ciest, pričom Komisia sa túto bezpečnosť zaviazala v nadchádzajúcich rokoch zvýšiť.

1.3.   Prevádzkovatelia a vodiči, ktorí dodržiavajú zákony, musia mať okrem toho dôveru k digitálnemu tachografu a vnútroštátne kontrolné orgány v celom Spoločenstve musia byť schopné spoliehať sa na pravosť a neporušenosť údajov zaznamenaných a uložených v zariadení bez ohľadu na to, či sú stiahnuté a analyzované z jednotky vozidla, alebo z karty vodiča. Na zaručenie vierohodnosti údajov sa musia vykonávať pravidelné kontroly a prehliadky zariadenia, aby sa zabezpečilo jeho správne fungovanie a prevádzka.

1.4.   Z dlhodobého hľadiska je veľmi dôležitá celková bezpečnosť systému a jeho komponentov, ak sa má zabezpečiť neporušenosť a pravosť zaznamenaných údajov. S cieľom skoncovať s najbežnejšími prípadmi zneužitia a pokusmi oklamať systém Komisia v prípade potreby preskúma možnosť ďalšieho zavedenia oveľa podrobnejších legislatívnych opatrení pri preskúmaní nariadenia (EHS) č. 3821/85 a jeho príloh.

1.5.   Napriek tomu by príslušné orgány členských štátov mohli v krátkom čase vypracovať vhodné a účinné opatrenia na podstatné zvýšenie pravdepodobnosti odhalenia manipulačných zariadení, čím by sa znížilo riziko, že prevádzkovatelia a vodiči budú takéto zariadenia používať.

1.6.   Hoci členské štáty sú zo zákona povinné vyžadovať vykonávanie takých kontrol a prehliadok spôsobom, ktorý zabezpečí, aby sa v cestnej doprave účinne uplatňovali právne predpisy Spoločenstva zo sociálnej oblasti, takéto pravidelné kontroly nemôžu zaručiť, že zariadenia nebudú inštalované a