ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 19

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
23. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 55/2009 z 22. januára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 56/2009 z 21. januára 2009 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 57/2009 z 22. januára 2009, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 58/2009 z 22. januára 2009, ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

9

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 59/2009 z 22. januára 2009, ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

11

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 60/2009 z 22. januára 2009, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore hovädzieho mäsa

12

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 61/2009 z 22. januára 2009, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore bravčového mäsa

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 62/2009 z 22. januára 2009, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore vajec

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 63/2009 z 22. januára 2009, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady v sektore hydinového mäsa

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 64/2009 z 22. januára 2009, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2009 z 22. januára 2009, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 66/2009 z 22. januára 2009, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na mlieko a mliečne výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

26

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES zo 14. januára 2009 o názvoch textílií (prepracované znenie) ( 1 )

29

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2009/45/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2008 o mobilizácii nástroja flexibility podľa bodu 27 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

49

 

 

Komisia

 

 

2009/46/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 19. decembra 2008, ktorým sa určité služby v poštovom sektore vo Švédsku vynímajú z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb [oznámené pod číslom K(2008) 8409]  ( 1 )

50

 

 

2009/47/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje, že článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa neuplatňuje na výrobu elektrickej energie v Českej republike [oznámené pod číslom K(2008) 8569]  ( 1 )

57

 

 

2009/48/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. januára 2009, ktorým sa pre určité strany udeľuje v súvislosti s určitými časťami bicyklov oslobodenie od rozšírenia antidumpingového cla na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, uloženého nariadením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy upraveným, zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 1095/2005, a ktorým sa ruší pozastavenie platby antidumpingového cla rozšíreného na určité časti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike udeleného určitým stranám podľa nariadenia Komisie (ES) č. 88/97 [oznámené pod číslom K(2009) 157]

62

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rámcovému rozhodnutiu Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006)

67

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 55/2009

z 22. januára 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

138,6

JO

78,3

MA

45,4

TN

139,0

TR

110,6

ZZ

102,4

0707 00 05

JO

155,5

MA

116,0

TR

152,1

ZZ

141,2

0709 90 70

MA

163,7

TR

136,6

ZZ

150,2

0805 10 20

EG

49,7

IL

56,3

MA

64,4

TN

49,3

TR

55,7

ZZ

55,1

0805 20 10

MA

83,3

TR

54,0

ZZ

68,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3

EG

88,5

IL

72,4

JM

105,5

PK

46,6

TR

74,1

ZZ

75,1

0805 50 10

EG

52,5

MA

67,1

TR

61,3

ZZ

60,3

0808 10 80

CN

84,7

MK

32,6

TR

67,5

US

103,4

ZZ

72,1

0808 20 50

CN

60,8

TR

97,0

US

111,8

ZZ

89,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 56/2009

z 21. januára 2009

o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS) č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa ustanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie členenie a ktorá je ustanovená v osobitných ustanoveniach Spoločenstva, so zreteľom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť do kódu KN uvedeného v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa na záväzné informácie o sadzbách vydané colnými orgánmi členských štátov v súvislosti so zatriedením tovaru do kombinovanej nomenklatúry, ktoré však nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol držiteľ naďalej odvolávať počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry do kódu KN uvedeného v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2

Na záväzné informácie o sadzbách vydané colnými orgánmi členských štátov, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa možno odvolávať naďalej počas troch mesiacov podľa článku 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. januára 2009

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.


PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie (kód KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Taška vyrobená z textílie tkanej z polypropylénových pásikov so šírkou menšou ako 5 mm, hranolového tvaru s rozmermi približne 54,5 cm × 74 cm × 25 cm, s dvoma pevnými držadlami vyrobenými z rovnakého materiálu, našitými na dvoch dlhších stranách tašky a siahajúcimi až dolu pod dno tašky.

Taška je na oboch stranách viditeľne potiahnutá plastovou fóliou, neobsahuje žiadne vnútorné priehradky a na vrchnej strane sa dá uzavrieť zipsom. Okraje tašky sú vystužené našitou páskou.

(Schránka podobná nákupnej taške)

(Pozri fotografiu č. 649.) (1)

4202 92 19

Zatriedenie sa riadi všeobecnými pravidlami 1 a 6 na výklad kombinovanej nomenklatúry, poznámkou 2 písm. m) ku kapitole 39, dodatočnou poznámkou 1 ku kapitole 42 a znením kódov KN 4202, 4202 92 a 4202 92 19.

Vzhľadom na svoj hranolový tvar charakteristický pre nákupné tašky a vystužené držadlá umiestnené tak, aby ich nakupujúci mohol niesť v rukách, a vzhľadom na skutočnosť, že plastová fólia, zips, vystužené okraje a pevné držadlá (pokračujúce po stranách tašky na účely vystuženia) umožňujú dlhodobé používanie, taška má objektívne vlastnosti „schránky podobnej nákupnej taške“.

Na schránky podobné nákupnej taške sa vzťahuje položka 4202 [pozri aj vysvetlivku harmonizovaného systému (HS) k položke 4202, prvý odsek, v ktorom sa výslovne uvádza, že táto položka sa vzťahuje iba na výrobky v nej konkrétne uvedené a podobné schránky].

Vzhľadom na vyššie uvedené vlastnosti predmetný výrobok nie je druhom schránky bežne používanej na balenie alebo prepravu všetkých druhov výrobkov, preto zatriedenie do položky 3923 je vylúčené v zmysle poznámky 2 písm. m) ku kapitole 39 (pozri aj vysvetlivky HS k položke 3923, prvý odsek písm. a) a druhý odsek).

Keďže vonkajší povrch výrobku je pokrytý plastovou fóliou viditeľnou voľným okom, má sa zatriediť ako výrobok s vonkajším povrchom z plastovej fólie (pozri doplnkovú poznámku 1 ku kapitole 42).

V dôsledku toho sa má tento výrobok zatriediť do kódu KN 4202 92 19.

Image


(1)  Fotografia slúži len na informáciu.


23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 57/2009

z 22. januára 2009,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady na mlieko a mliečne výrobky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Článkom 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že rozdiel medzi cenami produktov uvedených v časti XVI prílohy I k uvedenému nariadeniu na svetovom trhu a v Spoločenstve sa môže pokryť vývoznou náhradou.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami je potrebné stanoviť vývozné náhrady v súlade s predpismi a určitými požiadavkami ustanovenými v článkoch 162, 163, 164, 167, 169 a 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

Článkom 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že náhrady sa môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(4)

V súlade s Memorandom o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou o ochrane dovozu sušeného mlieka v Dominikánskej republike (2), ktoré Rada schválila rozhodnutím 98/486/ES (3), sa na určité množstvo mliečnych výrobkov vyvezených zo Spoločenstva do Dominikánskej republiky môžu znížiť colné poplatky. Vývozné náhrady, ktoré sa udelia na výrobky vyvezené v rámci tohto režimu, sa preto musia znížiť o určité percento.

(5)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výrobky, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007, a výška týchto náhrad sa uvádzajú v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienok ustanovených v článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2006 (4).

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 46.

(3)  Ú. v. ES L 218, 6.8.1998, s. 45.

(4)  Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za mlieko a mliečne výrobky uplatniteľné od 23. januára 2009

Kód produktu

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

8,60

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

13,42

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

14,80

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

8,60

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

13,42

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

14,80

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

16,87

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

16,87

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

24,79

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

17,00

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

17,00

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

26,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

26,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

26,28

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

26,53

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

26,28

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

26,53

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

27,79

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

28,23

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

30,00

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

30,97

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

26,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

26,15

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

27,79

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

2,58

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

3,05

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

16,87

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

6,64

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

8,60

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

17,00

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

17,00

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

23,63

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

24,53

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

26,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

23,63

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

8,60

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

13,42

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

14,80

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

14,50

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

23,63

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

24,53

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

26,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

17,00

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

23,63

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

24,53

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

26,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

43,90

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

45,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

46,65

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

41,16

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

42,80

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

54,49

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

45,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Miesta určenia sú definované takto:

L20

:

Všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: Andorra, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Lichtenštajnsko a Spojené štáty americké;

b)

územia členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločestva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

c)

európske územia, za ktorých vonkajšie vzťahy zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.

d)

vývozu, na ktorý sa vzťahuje článok 36 ods. 1, článok 44 ods. 1 a článok 45 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).

L04

:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo (), Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedóndsko.

L40

:

Všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: L04, Andorra, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Spojené štáty americké, Chorvátsko, Turecko, Austrália, Kanada, Nový Zéland a Juhoafrická republika;

b)

územia členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločestva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

c)

európske územia, za ktorých vonkajšie vzťahy zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.

d)

vývozu, na ktorý sa vzťahuje článok 36 ods. 1, článok 44 ods. 1 a článok 45 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).


(1)  Pokiaľ ide o príslušné výrobky určené na vývoz do Dominikánskej republiky v rámci kvóty 2008/2009 uvedenej v rozhodnutí 98/486/ES, ktoré sú v súlade s podmienkami ustanovenými kapitole III oddiele 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006, mali by sa uplatňovať tieto sadzby:

a)

výrobky, ktoré patria pod číselné znaky KN 0402 10 11 9000 a 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

výrobky, ktoré patria pod číselné znaky KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 a 0402 21 99 9200

0,00 EUR/100 kg

Miesta určenia sú definované takto:

L20

:

Všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: Andorra, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Lichtenštajnsko a Spojené štáty americké;

b)

územia členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločestva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

c)

európske územia, za ktorých vonkajšie vzťahy zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.

d)

vývozu, na ktorý sa vzťahuje článok 36 ods. 1, článok 44 ods. 1 a článok 45 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).

L04

:

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosovo (), Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedóndsko.

L40

:

Všetky miesta určenia s výnimkou:

a)

tretích krajín: L04, Andorra, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Spojené štáty americké, Chorvátsko, Turecko, Austrália, Kanada, Nový Zéland a Juhoafrická republika;

b)

územia členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločestva: Faerské ostrovy, Grónsko, Helgoland, Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva skutočnú kontrolu;

c)

európske územia, za ktorých vonkajšie vzťahy zodpovedá niektorý členský štát a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.

d)

vývozu, na ktorý sa vzťahuje článok 36 ods. 1, článok 44 ods. 1 a článok 45 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).

(2)  Ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.


23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 58/2009

z 22. januára 2009,

ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na maslo v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (2), sa ustanovuje konanie stálej verejnej súťaže.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), a po preskúmaní ponúk predložených vo výberovom konaní je potrebné stanoviť maximálnu výšku vývoznej náhrady na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 20. januára 2009.

(3)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (ES) č. 619/2008 na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 20. januára 2009, sa maximálna výška náhrady na výrobky a miesta určenia uvedené v článku 1 písm. a) a b) a v článku 2 uvedeného nariadenia stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.


PRÍLOHA

(EUR/100 kg)

Výrobok

Kód nomenklatúry pre vývoznú náhradu

Maximálna výška vývoznej náhrady na vývoz do miesta určenia uvedeného v článku 2 nariadenia (ES) č. 619/2008

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

50,00

Maslový olej

ex ex 0405 90 10 9000

58,00


23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/11


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 59/2009

z 22. januára 2009,

ktorým sa stanovuje maximálna výška vývoznej náhrady na sušené odstredené mlieko v rámci stálej verejnej súťaže ustanovenej nariadením (ES) č. 619/2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 619/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady týkajúce sa určitých mliečnych výrobkov (2), sa ustanovuje konanie stálej verejnej súťaže.

(2)

V súlade s článkom 6 nariadenia Komisie (ES) č. 1454/2007 z 10. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá vypísania verejnej súťaže na stanovenie vývozných náhrad za určité poľnohospodárske výrobky (3), a po preskúmaní ponúk predložených vo výberovom konaní je potrebné stanoviť maximálnu výšku vývoznej náhrady na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 20. januára 2009.

(3)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V rámci stálej verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (ES) č. 619/2008 na obdobie predkladania ponúk, ktoré sa končí 20. januára 2009, sa maximálna výška náhrady na výrobky a na miesta určenia uvedené v článku 1 písm. c) a v článku 2 uvedeného nariadenia stanovuje na 20,00 EUR/100 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 69.


23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 60/2009

z 22. januára 2009,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore hovädzieho mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 posledný pododsek a článok 170,

keďže:

(1)

V zmysle článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 môžu rozdiel medzi cenami výrobkov uvedených v časti XV prílohy I k uvedenému nariadeniu na svetovom trhu a cenami týchto výrobkov v Spoločenstve pokryť vývozné náhrady.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s hovädzím mäsom je potrebné stanoviť vývozné náhrady v súlade s predpismi a požiadavkami ustanovenými v článkoch 162 až 164 a 167 až 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V zmysle článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa náhrady môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len na výrobky, ktoré sú oprávnené na voľný pohyb v Spoločenstve a na ktorých je uvedená zdravotná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto výrobky musia takisto spĺňať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (4).

(5)

V podmienkach článku 7 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia Komisie (ES) č. 1359/2007 z 21. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania osobitných vývozných náhrad na určité kusy vykosteného mäsa hovädzieho dobytka (5), sa stanovuje zníženie osobitnej náhrady, ak je množstvo vykosteného hovädzieho mäsa určené na vývoz nižšie ako 95 % celkovej hmotnosti kusov získaných vykosťovaním, nie však nižšie ako 85 % z tohto celkového množstva.

(6)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1044/2008 (6) by sa preto malo zrušiť a nahradiť novým nariadením.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Výrobky, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Výrobky, na ktoré možno poskytnúť náhradu podľa odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, a najmä musia byť vyhotovené v schválenom podniku a spĺňať podmienky zdravotného označovania stanovené v kapitole III oddiele I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

Článok 2

V prípade uvedenom v treťom pododseku ods. 2 článku 7 nariadenia (ES) č. 1359/2007 sa výška náhrady na výrobky patriace pod číselný znak výrobku 0201 30 00 9100 zníži o 7 EUR/100 kg.

Článok 3

Nariadenie (ES) č. 1044/2008 sa zrušuje.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55, zmenené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1, zmenené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206, zmenené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83.

(5)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 21.

(6)  Ú. v. EÚ L 281, 24.10.2008, s. 10.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hovädzie mäso uplatniteľné od 23. januára 2009

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg živej hmotnosti

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

48,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

61,0

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

36,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

CA (5)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

84,7

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

49,8

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg čistej hmotnosti

50,8

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

29,9

EG

EUR/100 kg čistej hmotnosti

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

16,3

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

CA (5)

EUR/100 kg čistej hmotnosti

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg čistej hmotnosti

22,6

B03

EUR/100 kg čistej hmotnosti

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg čistej hmotnosti

20,7

Poznámka: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série A sa definujú v nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Kódy miesta určenia sú definované v nariadení Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

B00

:

všetky miesta určenia (tretie krajiny, iné územia, zásobovanie a miesta určenia, v súvislosti s ktorými sa vývoz považuje za vývoz von zo Spoločenstva).

B02

:

B04 a miesto určenia EG.

B03

:

Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosova (), Čierna Hora, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, zásobovanie a palivové zásoby [miesta určenia uvedené v článkoch 36 a 45 a v prípade potreby v článku 44 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11)].

B04

:

Turecko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Turkménsko, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizsko, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Libanon, Sýria, Irak, Irán, Izrael, Predjordánsko/pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pakistan, Srí Lanka, Mjanmarsko (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonézia, Filipíny, Čína, Severná Kórea, Hongkong, Sudán, Mauritánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Pobrežie Slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Stredoafrická republika, Rovníková Guinea, Sv. Tomáš a Princov ostrov, Gabon, Kongo, Konžská demokratická republika, Rwanda, Burundi, Svätá Helena a závislé územia, Angola, Etiópia, Eritrea, Džibutsko, Somálsko, Uganda, Tanzánia, Seychely a závislé územia, britské teritóriá v Indickom oceáne, Mozambik, Maurícius, Komory, Mayotte, Zambia, Malawi, Juhoafrická republika, Lesotho.


(1)  Ako ho definuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.

(2)  Zápis do tejto podpoložky podlieha predloženiu potvrdenia uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 433/2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 3).

(3)  Náhrada sa udeľuje vzhľadom na dodržanie podmienok stanovených v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (ES) č. 1359/2007 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 21), a ak je to uplatniteľné, v nariadení Komisie (ES) č. 1741/2006 (Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 7).

(4)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 1643/2006 (Ú. v. EÚ L 308, 8.11.2006, s. 7).

(5)  Uskutočnené za podmienok v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 2051/96 (Ú. v. ES L 274, 26.10.1996, s. 18).

(6)  Udelenie náhrady podlieha dodržaniu podmienok ustanovených nariadením Komisie (ES) č. 1731/2006 (Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 12).

(7)  Obsah chudého hovädzieho mäsa s výnimkou tuku sa stanovuje podľa analytického postupu uvedeného v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2429/86 (Ú. v. ES L 210, 1.8.1986, s. 39).

Výraz „priemerný obsah“ sa vzťahuje na množstvo vzorky definovanej v článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 765/2002 (Ú. v. ES L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorka sa odoberá z časti príslušnej série, ktorá predstavuje najvyššie riziko.


23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 61/2009

z 22. januára 2009,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore bravčového mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2 posledný pododsek a článok 170,

keďže:

(1)

V zmysle článku 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozdiel medzi cenami produktov uvedených v časti XVII prílohy I k uvedenému nariadeniu na svetovom trhu a cenami týchto produktov v Spoločenstve môže pokryť vývozná náhrada.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s bravčovým mäsom je potrebné stanoviť vývozné náhrady v súlade s predpismi a požiadavkami ustanovenými v článkoch 162 až 164, 167, 169 a 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V zmysle článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa náhrady môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 zmluvy.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len na výrobky, ktoré sú oprávnené na voľný pohyb v Spoločenstve a na ktorých je uvedená zdravotná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto produkty musia takisto spĺňať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (4).

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Produkty, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienky ustanovenej v odseku 2 tohto článku.

2.   Produkty, na ktoré možno poskytnúť náhradu podľa odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, a najmä musia byť vyhotovené v schválenom podniku a spĺňať podmienky zdravotného označovania stanovené v kapitole III oddiele I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55. Korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1. Korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206. Korigendum uverejnené v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 83.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za bravčové mäso uplatniteľné od 23. januára 2009

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Pozn.: Kódy produktov ako aj krajín určenia série „A“ sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366 z 24.12.1987, s. 1).


23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 62/2009

z 22. januára 2009,

ktorým sa stanovujú vývozné náhrady v sektore vajec

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 posledný pododsek a článok 170,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v časti XIX prílohy I k uvedenému nariadeniu a cenami týchto výrobkov na trhu Spoločenstva možno pokryť vývoznými náhradami.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s vajcami by sa mali stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a určitými kritériami ustanovenými v článkoch 162 až 164, 167, 169 a 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 Zmluvy.

(4)

Náhrady sa môžu poskytnúť len na tie produkty, ktoré majú povolenie voľne sa pohybovať v Spoločenstve a spĺňajú požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (2) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (3), ako aj podmienky označovania ustanovené v bode A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Výrobky, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Výrobky, na ktoré možno poskytnúť náhrady podľa odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 a hlavne musia byť vyrobené v schválenom podniku a spĺňať podmienky označovania, ktoré sú ustanovené v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004, ako aj podmienky stanovené v bode A prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady na vajcia uplatniteľné od 23. januára 2009

Kód produktov

Miesto určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 ks

0,78

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 ks

0,39

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

25,10

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

12,60

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

15,90

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

4,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy miest určenia série „A“ sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Ostatné miesta určenia sú definované takto:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Hongkong špeciálny administratívny región, Rusko, Turecko

E10

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan, Filipíny

E19

Všetky miesta určenia s výnimkou Švajčiarskaa a skupín E09, E10


23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 63/2009

z 22. januára 2009,

ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady v sektore hydinového mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2 posledný pododsek a článok 170,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 162 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 rozdiel medzi cenami na svetovom trhu pre výrobky uvedené v časti XX prílohy I k uvedenému nariadeniu a cenami týchto výrobkov v Spoločenstve možno pokryť vývoznými náhradami.

(2)

Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu s hydinovým mäsom treba stanoviť vývozné náhrady v súlade s pravidlami a kritériami ustanovenými v článkoch 162 až 164, 167, 169 a 170 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(3)

V článku 164 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že vývozné náhrady sa môžu meniť v závislosti od destinácie, najmä ak si to vyžiada situácia na svetovom trhu, osobitné požiadavky určitých trhov alebo povinnosti vyplývajúce z dohôd uzavretých v súlade s článkom 300 Zmluvy.

(4)

Náhrady by sa mali poskytovať len na výrobky, ktoré majú povolenie voľného pohybu v Spoločenstve a na ktorých je uvedená identifikačná značka ustanovená v článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2). Tieto výrobky by takisto mali spĺňať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (3).

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Výrobky, na ktoré sa poskytujú vývozné náhrady ustanovené v článku 164 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a výška týchto náhrad sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu s výhradou podmienok ustanovených v odseku 2 tohto článku.

2.   Výrobky, na ktoré možno poskytnúť náhrady podľa odseku 1, musia spĺňať požiadavky nariadení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004 a hlavne musia byť vyrobené v schválenom podniku a spĺňať podmienky označovania, ktoré sú ustanovené v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004, ako aj podmienky stanovené v nariadení (ES) č. 853/2004.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1. Opravená verzia v Ú. v. EÚ L 226, 25.6.2004, s. 3.


PRÍLOHA

Vývozné náhrady za hydinové mäso uplatniteľné od 23. januára 2009

Kód produktov

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška náhrad

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,94

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,94

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj krajín určenia série A sa definujú v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č. 3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).

Ďalšie krajiny určenia sú definované takto:

V03

A24, Angola, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Omán, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Jemen, Libanon, Irak, Irán.


23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 64/2009

z 22. januára 2009,

ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 143,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2783/75 z 29. októbra 1975 o spoločnom systéme obchodovania s ovalbumínom a laktalbumínom, a najmä na jeho článok 3 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1484/95 (2) sa stanovili podrobné pravidlá uplatňovania systému dodatočných dovozných ciel a stanovili sa reprezentatívne ceny v sektoroch hydinového mäsa, vajec a pre vaječný albumín.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, na ktorých spočíva určovanie reprezentatívnych cien produktov v sektore hydinového mäsa a vajec, ako aj vaječného albumínu, vyplýva, že reprezentatívne ceny na dovoz niektorých produktov treba zmeniť a zohľadniť pritom rôzne ceny podľa krajiny pôvodu. Reprezentatívne ceny preto treba zverejniť.

(3)

Vzhľadom na situáciu na trhu treba túto zmenu a doplnenie uplatniť čo najskôr.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47.


PRÍLOHA

k nariadeniu Komisie z 22. januára 2009, ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

„PRÍLOHA I

Číselný znak KN

Opis tovaru

Reprezentatívna cena

(EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa článku 3 ods. 3

(EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 10

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 70 %‘

124,2

0

AR

0207 12 90

Mrazené kuracie trupy označované ako ‚kurčatá 65 %‘

125,0

0

BR

138,6

0

AR

0207 14 10

Mrazené vykostené kohútie alebo kuracie kusy

239,0

18

BR

268,4

10

AR

279,6

6

CL

0207 14 50

Mrazené kuracie prsia

180,9

9

BR

0207 14 60

Mrazené kuracie stehná

126,7

5

BR

0207 25 10

Mrazené trupy z moriakov označované ako ‚morky 80 %‘

213,5

0

BR

0207 27 10

Mrazené vykostené morčacie kusy

311,9

0

BR

316,5

0

CL

0408 11 80

Vaječné žĺtky

452,7

0

AR

0408 91 80

Vajcia bez škrupín sušené

427,9

0

AR

1602 32 11

Tepelne neupravené kohútie alebo slepačie prípravky

269,6

5

BR

3502 11 90

Vaječný albumín sušený

604,0

0

AR


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód ‚ZZ‘ znamená ‚iného pôvodu‘.“


23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 65/2009

z 22. januára 2009,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä jeho článok 164 ods. 2,

keďže:

(1)

Článok 162 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. s) a vymenované v časti XIX prílohy I k uvedenému nariadeniu a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak sú tieto výrobky vyvážané vo forme tovarov vymenovaných v časti V prílohy XX k uvedenému nariadeniu.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93, pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve, a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady uplatňovaná v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovarov uvedených v časti V prílohy XX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)

V súlade s článkom 14 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg každého príslušného základného výrobku stanoviť na rovnaké obdobie ako to, pre ktoré sú náhrady stanovené pre rovnaké výrobky vyvážané nespracované.

(4)

Článok 11 dohody o poľnohospodárstve uzavretej počas Uruguajského kola stanovuje, že vývozná náhrada pre výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 ods. 1. písm. s) nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a vyvážané vo forme tovarov uvedených v časti V prílohy XX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. januára 2009

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.


PRÍLOHA

Sadzba náhrad uplatniteľná od 23. januára 2009 na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Miesto určenia (1)

Sadzba náhrad

0407 00

Vtáčie vajcia v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené:

 

 

– Z hydiny:

 

 

0407 00 30

– – Ostatné:

 

 

a)

Na vývoz albumínu patriaceho pod kódy KN 3502 11 90 a 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

Na vývoz iných tovarov

01

0,00

0408

Vtáčie vajcia bez škrupín a vaječné žĺtky čerstvé, sušené, varené vo vode alebo v pare, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež s prídavkom cukru alebo iných sladidiel:

 

 

– Vaječné žĺtky:

 

 

0408 11

– – Sušené:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

25,10

0408 19

– – Ostatné:

 

 

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Tekuté:

 

 

nesladené

01

12,60

ex 0408 19 89

– – – – Mrazené:

 

 

nesladené

01

12,60

– Ostatné:

 

 

0408 91

– – Sušené:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

15,90

0408 99

– – Ostatné:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Vhodné na ľudskú konzumáciu:

 

 

nesladené

01

4,00


(1)  Miesta určenia sú tieto:

01

tretie krajiny. Pre Švajčiarsko a Lichtenštajnsko sa tieto sadzby neuplatňujú na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972;

02

Kuvajt, Bahrajn, Omán, Katar, Spojené arabské emiráty, Jemen, Turecko, Hongkong špeciálny administratívny región a Rusko;

03

Južná Kórea, Japonsko, Malajzia, Thajsko, Taiwan a Filipíny;

04

všetky miesta určenia okrem Švajčiarska a tých, ktoré sú uvedené v 02 a 03.


23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 66/2009

z 22. januára 2009,

ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na mlieko a mliečne výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 164 ods. 2,

keďže:

(1)

Článok 162 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovuje, že rozdiely medzi cenami v medzinárodnom obchode pre výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 písm. p) a uvedené v časti XVI prílohy I k uvedenému nariadeniu a cenami v rámci Spoločenstva sa môžu uhradiť vývoznou náhradou, ak je tento tovar vyvážaný vo forme tovaru uvedeného v časti IV prílohy XX k uvedenému nariadeniu.

(2)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93 v súvislosti so systémom priznávajúcim vývozné náhrady na určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I zmluvy, a kritériami stanovovania výšky týchto náhrad (2), určuje výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady, ktorá sa má uplatňovať v prípade vývozu týchto výrobkov vo forme tovaru uvedeného v časti IV prílohy XX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)

V súlade s pododsekom a) druhého odseku článku 14 nariadenia (ES) č. 1043/2005, sadzba náhrady na 100 kg každého zmieneného základného výrobku sa má stanoviť na rovnaké obdobie, ako sa ustanovilo pre náhrady pri rovnakých výrobkoch vyvážaných v nespracovanom stave.

(4)

Článok 11 dohody o poľnohospodárstve uzavretej počas Uruguajského kola stanovuje že vývozná náhrada pre výrobok obsiahnutý v tovare nemôže prevýšiť náhradu uplatniteľnú na tento výrobok v prípade, že je vyvážaný bez ďalšieho spracovania.

(5)

V prípade určitých mliečnych výrobkov vyvážaných vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve však existuje nebezpečenstvo, že ak sa predbežne stanovia vysoké sadzby náhrad, záväzky prijaté v súvislosti s týmito náhradami môžu byť ohrozené. S cieľom zabrániť takejto hrozbe je preto nevyhnutné prijať vhodné preventívne opatrenia, avšak bez toho, aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stanovenie osobitných sadzieb náhrady pre predbežné stanovenie náhrad s ohľadom na tieto výrobky by malo umožniť splnenie týchto dvoch cieľov.

(6)

Článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1043/2005 stanovuje, že pri stanovení sadzby náhrady je potrebné, kde je to vhodné, zohľadniť výrobné náhrady, pomoc alebo iné opatrenia s rovnakým účinkom uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade s nariadením o spoločnej organizácii trhu s poľnohospodárskymi výrobkami na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 alebo asimilované výrobky.

(7)

Článok 100 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovuje poskytnutie pomoci za odstredené mlieko vyrobené v Spoločenstve a spracované na kazeín v prípade, že takéto mlieko a kazeín z neho vyrobený spĺňajú určité podmienky.

(8)

V nariadení Komisie (ES) č. 1898/2005 z 9. novembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla (3) sa stanovuje, že pre odvetvia, ktoré vyrábajú určitý tovar, by mali byť maslo a smotana k dispozícii za znížené ceny.

(9)

Riadiaci výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil predseda výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č.1043/2005 a v časti XVI prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a vyvážané vo forme tovaru uvedeného v časti IV prílohy XX k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. januára 2009

Za Komisiu

Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 25.11.2005, s. 1.


PRÍLOHA

Sadzby náhrad uplatniteľné od 23. januára 2009 na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve (1)

(EUR/100 kg)

Kód KN

Opis

Sadzba náhrady

V prípade stanovenia náhrad v predstihu

Iné

ex 0402 10 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (PG 2):

 

 

a)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 3501

b)

Na vývoz iných tovarov

17,00

17,00

ex 0402 21 19

Mlieko v prášku, zrnách alebo v inej pevnej forme, neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku 26 % hmotnosti (PG 3):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce vo forme výrobkov asimilovaných na PG 3 maslo za znížené ceny a smotanu získané podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

26,85

26,85

b)

Na vývoz iných tovarov

26,00

26,00

ex 0405 10

Maslo s obsahom tuku 82 % hmotnosti (PG 6):

 

 

a)

V prípade, ak sú vyvážané tovary obsahujúce maslo za znížené ceny a smotanu, ktoré boli vyrobené v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (ES) č. 1898/2005

45,00

45,00

b)

Na vývoz tovarov patriacich pod kód KN 2106 90 98 s hmotnostným obsahom mliečneho tuku 40 % alebo viac

46,05

46,05

c)

Na vývoz iných tovarov

45,00

45,00


(1)  Sadzby stanovené v tejto prílohe nie sú uplatniteľné na vývoz:

a)

do tretích krajín: Andorra, Svätá stolica (Vatikánsky mestský štát), Lichtenštajnsko, Spojené štáty americké a na tovar uvedený v tabuľkách I a II protokolu 2 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972 vyvážaný do Švajčiarskej konfederácie;

b)

na územia členských štátov EÚ, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Ceuta, Melilla, samosprávne obce Livigno a Campione d'Italia, Helgoland, Grónsko, Faerské ostrovy a oblasti Cyperskej republiky, nad ktorými vláda Cyperskej republiky nevykonáva účinnú správu;

c)

na európske územia, za ktorých zahraničné vzťahy je zodpovedný niektorý z členských štátov a ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva: Gibraltár.

d)

vývozu, na ktorý sa vzťahuje článok 36 ods. 1, článok 44 ods. 1 a článok 45 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).


SMERNICE

23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/29


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/121/ES

zo 14. januára 2009

o názvoch textílií (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES zo 16. decembra 1996 o názvoch textílií (3) bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. Keďže sa majú prijať ďalšie zmeny a doplnenia, je vhodné z dôvodu prehľadnosti uvedenú smernicu prepracovať.

(2)

Ak by sa ustanovenia členských štátov týkajúce sa názvov, zloženia a označovania textilných výrobkov medzi jednotlivými členskými štátmi líšili, toto by vytváralo prekážky správnemu fungovaniu vnútorného trhu.

(3)

Tieto prekážky sa môžu odstrániť, ak uvádzanie textilných výrobkov na trh na úrovni Spoločenstva podlieha jednotným pravidlám. Je preto potrebné harmonizovať názvy textilných vlákien a náležitostí objavujúcich sa na etiketách, označeniach a dokumentoch, ktoré sprevádzajú textilné výrobky v rozličných stupňoch ich výroby, spracovania a distribúcie.

(4)

Malo by sa taktiež prijať ustanovenie s ohľadom na určité výrobky, ktoré nie sú vyrobené výlučne z textilných materiálov, ale majú obsah textílie, ktorá vytvára dôležitú časť výrobku alebo na ktorú osobitne upozorňuje výrobca, manipulant alebo obchodník.

(5)

Tolerancia s ohľadom na „iné vlákna“, ktorá už bola stanovená pre čisté výrobky, by sa mala taktiež uplatniť na zmesové výrobky.

(6)

V záujme dosiahnutia objektívnych základných vnútroštátnych ustanovení v tejto oblasti by malo byť označovanie povinné.

(7)

V prípadoch, keď je technicky zložité špecifikovať zloženie výrobku v čase výroby, môžu byť akékoľvek vlákna známe v tomto čase uvedené na označení za predpokladu, že predstavujú určité percento konečného výrobku.

(8)

Aby sa zamedzilo rozdielom uplatňovania v Spoločenstve, je účelné špecifikovať presné metódy označovania určitých textilných výrobkov pozostávajúcich z dvoch alebo viacerých zložiek a taktiež špecifikovať zložky textilných výrobkov, ktoré sa nemusia brať do úvahy na účely označovania a analýzy.

(9)

Textilné výrobky, ktoré podliehajú len požiadavkám spoločného označovania, a tie, ktoré sa predávajú v metráži alebo v strihaných dĺžkach, by sa mali ponúkať na predaj takým spôsobom, aby spotrebiteľ mohol byť plne oboznámený s podrobnosťami uvedenými na vonkajšom obale alebo návine. Je na členských štátoch rozhodnúť o opatreniach, ktoré sa majú prijať na tento účel.

(10)

Použitie opisov alebo názvov, ktoré majú určitú prestíž medzi užívateľmi a spotrebiteľmi, by malo podliehať určitým podmienkam.

(11)

Je potrebné stanoviť metódy na odber vzoriek a analýzu textílií, aby sa vylúčila akákoľvek možnosť výhrad voči použitým metódam. Avšak predbežné ponechanie v súčasnosti platných vnútroštátnych metód nebráni uplatneniu jednotných pravidiel.

(12)

Príloha V, ktorá stanovuje zmluvné prirážky, ktoré sa majú aplikovať na suchú hmotnosť každého druhu vlákna pri stanovovaní obsahu vlákna v textilných výrobkoch analýzou, uvádza v položkách 1, 2 a 3 dve odlišné zmluvné prirážky pre výpočet zloženia mykaných alebo česaných vlákien obsahujúcich vlnu a/alebo živočíšnu srsť. Laboratóriá nemôžu vždy stanoviť, či je výrobok mykaný, alebo česaný, a následne môžu vzniknúť neporovnateľné výsledky z uplatnenia tohto ustanovenia počas kontrol zhody textilných výrobkov uskutočňovaných v Spoločenstve. Laboratóriá by mali byť preto oprávnené uplatňovať jednotnú zmluvnú prirážku v sporných prípadoch.

(13)

Neodporúča sa v samostatnej smernici o textilných výrobkoch harmonizovať všetky ustanovenia uplatniteľné na takéto výrobky.

(14)

Prílohy III a IV by mali pre výnimočnú povahu položiek, na ktoré sa v nich odkazuje, taktiež pokrývať ostatné výrobky vyňaté z povinnosti označovania, najmä „jednorazové“ výrobky alebo výrobky, pre ktoré sa požaduje len spoločné označovanie.

(15)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5).

(16)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie príloh I a V technickému pokroku a na prijatie nových metód kvantitatívnej analýzy pre dvojzložkové a trojzložkové zmesi. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice alebo doplniť túto smernicu o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(17)

Zmeny a doplnenia tejto smernice sa týkajú len postupu výboru. Nevyžadujú transpozíciu členských štátov.

(18)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe VI časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Textilné výrobky sa môžu uvádzať na trh v rámci Spoločenstva buď pred, alebo počas ich priemyselného spracovania, alebo v ktoromkoľvek zo štádií distribúcie, len keď sú takéto výrobky v súlade s touto smernicou.

2.   Táto smernica sa neuplatňuje na textilné výrobky, ktoré:

a)

sú určené na export do tretích krajín;

b)

prichádzajú do členských štátov pod colnou kontrolou ako tranzitný tovar;

c)

sa dovážajú z tretích krajín na spracovanie vnútri štátu;

d)

sa dodávajú osobám pracujúcim vo svojich domovoch alebo nezávislým firmám, ktoré vyrábajú z dodávaných materiálov bez toho, že by na nich bolo prevedené vlastnícke právo za odplatu.

Článok 2

1.   Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„textilné výrobky“ sú akékoľvek surové, rozpracované, hotové, konfekčne rozpracované, vyrobené, polokonfekčné alebo konfekčné výrobky, ktoré sú výlučne zložené z textilných vlákien, bez ohľadu na použitý proces zmiešania alebo zostavenia;

b)

„textilné vlákno“ je:

i)

jednotka hmoty charakterizovaná svojou pružnosťou, jemnosťou a vysokým pomerom dĺžky k maximálnemu priečnemu rozmeru, ktorý ju robí vhodnou pre textilné aplikácie;

ii)

ohybné pásky alebo dutinky, ktorých zjavná šírka nepresahuje 5 mm, vrátane pásov rezaných zo širších pásov alebo fólií vyrobených z látok použitých na výrobu vlákien uvedených pod položkami 19 až 47 v prílohe I a vhodných na textilné spracovanie; zjavná šírka je šírka pásky alebo dutinky v zloženom, sploštenom, zlisovanom alebo skrútenom tvare alebo priemerná šírka v prípade, keď šírka nie je jednotná.

2.   Nasledujúce výrobky sa posudzujú rovnakým spôsobom ako textilné výrobky a podliehajú tejto smernici:

a)

výrobky obsahujúce minimálne 80 % hmotnostných textilných vlákien;

b)

poťahy čalúneného nábytku, dáždnikov a slnečníkov obsahujúce minimálne 80 % hmotnostných textilných zložiek; podobne textilné zložky viacvrstvových podlahových krytín, matracov a kempingových tovarov a otepľovacie vložky obuvi, rukavíc, palčiakov a rukavíc bez prstov za predpokladu, že takéto vložky alebo podšívky predstavujú minimálne 80 % hmotnosti hotového predmetu;

c)

textílie obsiahnuté v iných výrobkoch a tvoriace ich neoddeliteľnú súčasť, kde je ich zloženie špecifikované.

Článok 3

1.   Názvy a opisy vlákien uvedené v článku 2 sú uvedené v prílohe I.

2.   Použitie názvov, ktoré sú uvedené v tabuľke v prílohe I, je vyhradené pre vlákna, ktorých povaha je špecifikovaná pod tou istou položkou tejto tabuľky.

3.   Žiaden z týchto názvov sa nesmie použiť pre akékoľvek iné vlákno, ani samostatne, ani ako prídavné meno či ako koreň slova v akomkoľvek jazyku.

4.   Pojem „hodváb“ sa nesmie použiť na označenie tvaru ani konkrétne vyhotovenie nekonečných textilných vlákien.

Článok 4

1.   Žiadny textilný výrobok sa nesmie opísať ako „100 %“, „čistý“ alebo „celý“, pokiaľ nie je zložený len z jedného druhu vlákna; žiadny podobný výraz sa nesmie použiť.

2.   Textilný výrobok môže obsahovať do 2 % hmotnostných iných vlákien za predpokladu, že toto množstvo je odôvodnené na technickom základe a nie je pridané ako záležitosť rutiny. Táto tolerancia sa môže zvýšiť na 5 % v prípade textilných výrobkov, ktoré sa podrobujú procesu mykania.

Článok 5

1.   Vlnený výrobok sa môže opísať jedným z názvov uvedených v prílohe II za predpokladu, že je zložený z vlákna, ktoré nebolo predtým súčasťou hotového výrobku, ktoré nebolo vystavené žiadnemu spriadaciemu a/alebo splsťovaciemu procesu inému ako proces požadovaný vo výrobe tohto výrobku a ktoré nebolo poškodené spracovaním ani používaním.

2.   Odchylne od odseku 1 sa môžu názvy uvedené v prílohe II použiť na opis vlny obsiahnutej v zmesi vlákien, keď:

a)

všetka vlna obsiahnutá v zmesi spĺňa požiadavky stanovené v odseku 1;

b)

táto vlna predstavuje najmenej 25 % z celkovej hmotnosti zmesi;

c)

v prípade mykanej zmesi je vlna zmiešaná len s jedným ďalším vláknom.

V prípadoch uvedených v tomto odseku musí byť uvedené úplné percentuálne zloženie.

3.   Tolerancia odôvodnená na technickom základe spojenom s výrobou je limitovaná na 0,3 % vláknových prímesí v prípade výrobkov uvedených v odsekoch 1 a 2 vrátane vlnených výrobkov, ktoré boli podrobené procesu mykania.

Článok 6

1.   Textilný výrobok zložený z dvoch alebo viacerých druhov vlákien, z ktorých jedno tvorí najmenej 85 % z celkovej hmotnosti, je označený jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)

názvom tohto druhu vlákna, po ktorom nasleduje hmotnostný percentuálny obsah;

b)

názvom tohto vlákna, po ktorom nasleduje pojem „minimálne 85 %“, alebo

c)

úplným percentuálnym zložením výrobku.

2.   Textilný výrobok zložený z dvoch alebo viacerých druhov vlákien, z ktorých žiadny nedosahuje 85 % z celkovej hmotnosti, je označený názvom a hmotnostným percentom najmenej dvoch hlavných druhov vlákien, po ktorých nasledujú názvy ostatných obsiahnutých vlákien v zostupnom poradí podľa hmotnostného zastúpenia s uvedením alebo bez uvedenia ich hmotnostného percenta. Avšak:

a)

vlákna, ktoré samostatne predstavujú menej ako 10 % z celkovej hmotnosti výrobku, môžu byť spoločne označené termínom „iné vlákna“, po ktorom nasleduje celkové percento podľa hmotnosti;

b)

ak sa uvedie názov vlákna, ktoré predstavuje menej ako 10 % celkovej hmotnosti výrobku, uvedie sa úplné percentuálne zloženie tohto výrobku.

3.   Výrobky, ktoré majú čisto bavlnenú osnovu a čisto ľanový útok, v ktorých percento ľanu predstavuje najmenej 40 % celkovej hmotnosti nešlichtovanej látky, môžu dostať názov „zmesová tkanina bavlna-ľan“, ktorý sa musí doplniť špecifikáciou zloženia „čisto bavlnená osnova – čisto ľanový útok“.

4.   Pojem „zmes vlákien“ alebo termín „nešpecifikované zloženie textílie“ sa môže použiť pre akýkoľvek výrobok, ktorého zloženie sa nemôže ľahko určiť v čase výroby.

5.   V prípade textilných výrobkov určených konečnému spotrebiteľovi v percentuálnych zloženiach špecifikovaných v odsekoch 1 až 4:

a)

množstvo cudzích vlákien do 2 % celkovej hmotnosti textilného výrobku sa toleruje za predpokladu, že toto množstvo je odôvodnené na technickom základe a nevyplýva z rutiny; táto tolerancia sa zvýši na 5 % v prípade výrobkov, ktoré prešli procesom mykania, a v prípade že neohraničuje toleranciu uvedenú v článku 5 ods. 3;

b)

výrobná tolerancia 3 % je umožnená medzi uvádzanými percentami vlákien a percentami zistenými z analýzy vo vzťahu k celkovej hmotnosti vlákien uvedených na etikete; takáto tolerancia taktiež platí pre vlákna, ktoré sú v súlade s odsekom 2 uvedené v klesajúcom poradí hmotnosti bez akéhokoľvek uvedenia ich percentuálneho podielu. Táto tolerancia taktiež platí na účel článku 5 ods. 2 písm. b).

Pri analýze sa tolerancie vypočítajú osobitne. Celková hmotnosť, ktorá sa má brať do úvahy vo výpočte tolerancie uvedenej v písmene b), je hmotnosť vlákien hotového výrobku mínus hmotnosť akýchkoľvek cudzích vlákien zistených pri uplatnení tolerancie uvedenej v písmene a).

Sčítanie tolerancií uvedených v písmenách a) a b) je prípustné, len ak nejaké cudzie vlákna zistené analýzou a podliehajúce tolerancii uvedenej v písmene a) preukážu, že sú rovnakého chemického typu, ako jedno alebo viac druhov vlákien uvedených na etikete.

V prípade konkrétnych výrobkov, pre ktoré výrobný proces vyžaduje tolerancie vyššie než tolerancie uvedené v písmenách a) a b), vyššie tolerancie môžu byť povolené, keď sa zhoda výrobku kontroluje podľa článku 13 ods. 1, len vo výnimočných prípadoch a keď výrobca poskytne primerané odôvodnenie. Členské štáty o tom okamžite informujú Komisiu.

Článok 7

Bez toho, aby boli dotknuté tolerancie uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 3 a článku 6 ods. 5, viditeľné izolovateľné vlákna, ktoré sú čisto dekoratívne a nepresahujú 7 % hmotnosti hotového výrobku, sa nemusia uvádzať vo vláknovom zložení podľa článkov 4 a 6. To isté platí pre vlákna, napríklad kovové vlákna, ktoré sa pridávajú, aby sa dosiahol antistatický účinok, a ktoré nepresahujú 2 % hmotnosti hotového výrobku. V prípade výrobkov uvedených v článku 6 ods. 3 sa takéto percentá vypočítavajú nie na hmotnosť látky, ale na hmotnosť osnovy a na hmotnosť útoku osobitne.

Článok 8

1.   Textilné výrobky v zmysle tejto smernice sa označujú alebo vybavujú etiketou vždy, keď sa uvádzajú na trh na výrobné alebo obchodné účely. Toto označovanie etiketou alebo označovanie sa môže nahradiť alebo doplniť sprievodnými obchodnými dokumentmi, keď sa výrobky neponúkajú na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo keď sa dodávajú na základe objednávky zadanej štátom alebo nejakou inou právnickou osobou riadenou verejným právom, alebo v tých členských štátoch, kde je tento pojem neznámy, ekvivalentnou entitou.

2.   Názvy, opisy a podrobnosti týkajúce sa obsahu textilných vlákien uvedených v článkoch 3 až 6 a v prílohách I a II sa uvedú jasne v obchodnej dokumentácii. Táto požiadavka vylučuje použitie skratiek v obchodných zmluvách, účtoch a faktúrach. Môže sa však použiť mechanizovaný operačný kód, a to za predpokladu, že tento kód je vysvetlený v tom istom dokumente.

3.   Názvy, opisy a podrobnosti týkajúce sa obsahu textilných vlákien uvedeného v článkoch 3 až 6 a v prílohách I a II sa uvedú jasnou, čitateľnou a jednotnou tlačou, keď sa textilné výrobky ponúkajú na predaj alebo sa predajú spotrebiteľovi, a najmä v katalógoch a obchodnej literatúre, na obaloch, na etiketách a na označeniach.

Iné podrobnosti a informácie ako tie, ktoré sú stanovené touto smernicou, sa uvedú osobitne. Toto ustanovenie neplatí pre obchodné značky alebo pre názov podniku, ktorý sa môže uviesť bezprostredne pred podrobnosťami alebo po podrobnostiach stanovených touto smernicou.

Ak však vtedy, keď sa textilný výrobok ponúka na predaj alebo sa predá spotrebiteľovi, ako sa uvádza v prvom pododseku, je označený obchodnou značkou alebo názvom podniku, ktorý obsahuje samostatne alebo ako prídavné meno, alebo ako koreň, jeden z názvov uvedených v prílohe I, alebo názov, ktorý by sa mohol s ním zameniť, bezprostredne pred obchodnou značkou alebo názvom podniku alebo za nimi, musia byť názvy, opisy a podrobnosti, pokiaľ ide o obsah textilných vlákien uvedený v článkoch 3 až 6 a v prílohách I a II, uvedené zreteľnou, čitateľnou a jednotnou tlačou.

4.   Členské štáty môžu požadovať, keď sa textilné výrobky ponúkajú na predaj alebo sa predajú konečnému spotrebiteľovi na ich území, aby sa ich štátne jazyky taktiež použili na etiketách, nálepkách a označeniach požadovaných týmto článkom.

V prípade cievok, pradienok, klbiek, návinov alebo nejakého iného malého množstva šijacích, opravovacích alebo vyšívacích nití môžu možnosť stanovenú v prvom pododseku uplatniť členské štáty len v prípade spoločného označovania na obaloch alebo pri vystavovanom tovare na displejoch. Bez toho, aby boli dotknuté prípady uvedené v položke 18 prílohy IV, jednotlivé položky sa môžu označovať v ktoromkoľvek z jazykov Spoločenstva.

5.   Členské štáty nesmú brániť používaniu iných opisov alebo podrobností, ako sú tie, ktoré sú uvedené v článkoch 3, 4 a 5, ktoré súvisia s charakteristikami výrobkov, ak takéto opisy alebo podrobnosti sú v zhode s ich korektnými obchodnými praktikami.

Článok 9

1.   Akýkoľvek textilný výrobok zložený z dvoch alebo viacerých častí, ktoré majú odlišné obsahy vlákien, je označený etiketou uvádzajúcou vláknový obsah každej časti. Takéto označenie nie je povinné pre časti reprezentujúce menej ako 30 % celkovej hmotnosti výrobku, s vylúčením hlavných podšívok.

2.   Ak majú dva alebo viaceré textilné výrobky ten istý obsah vlákien a normálne tvoria jedinú jednotku, môžu mať len jedno označenie.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 12:

a)

vláknové zloženie nasledujúcich korzetárskych predmetov je označené uvedením zloženia celého výrobku alebo zloženia komponentov uvedených nižšie buď súhrnne, alebo samostatne:

i)

pre podprsenky: vonkajšia a vnútorná látka košíčkov a zadného dielu;

ii)

pre korzety: predné, zadné a bočné spevňujúce diely;

iii)

pre šnurovačky: vonkajšia a vnútorná látka košíčkov, predné a zadné spevňovacie diely a bočné diely.

Vláknové zloženie iných korzetových predmetov ako tých, ktoré sú uvedené v prvom pododseku, je označené uvedením zloženia celého výrobku buď súhrnne, alebo samostatne, zloženia rozličných komponentov predmetov; takéto označovanie nie je povinné pre komponenty predstavujúce menej ako 10 % z celkovej hmotnosti výrobku.

Osobitné označovanie rozličných častí uvedených korzetových predmetov sa uskutočňuje takým spôsobom, aby konečný spotrebiteľ mohol ľahko pochopiť, na ktorú časť výrobku sa podrobnosti na etikete vzťahujú;

b)

vláknové zloženie textílií s leptanou tlačou sa udáva pre výrobok ako celok a môže sa špecifikovať samostatne uvedením zloženia základnej textílie a zloženia leptaných častí. Tieto zložky musia byť uvedené menovite;

c)

vláknové zloženie vyšívaných textílií je dané pre výrobok ako celok a môže sa špecifikovať samostatne uvedením zloženia základnej textílie a zloženia vyšívacej nite; tieto zložky musia byť uvedené menovite; ak vyšívané časti predstavujú menej ako 10 % povrchovej plochy výrobku, stačí uviesť len zloženie základnej textílie;

d)

vláknové zloženie nití pozostávajúcich z jadra a obalu vytváraného odlišnými vláknami a ponúkané na predaj ako také spotrebiteľovi sa musí udávať pre výrobok ako celok a môže sa indikovať uvedením zloženia jadra a obalu samostatne; tieto zložky musia byť uvedené menovite;

e)

vláknové zloženia zamatových a plyšových textílií alebo textílií podobajúcich sa zamatu alebo plyšu je dané pre celý výrobok, a ak výrobok zahŕňa odlišný podklad a úžitková vrstva je zložená z iných vlákien, môžu sa uviesť samostatne pre tieto dve časti, čo musí byť uvedené menovite;

f)

zloženie podlahových krytín a kobercov, ktorých podklad a využívaný povrch sú zložené z odlišných vlákien, môže byť uvedené pre úžitkovú vrstvu samotnú, čo musí byť uvedené menovite.

Článok 10

1.   Odchylne od článkov 8 a 9:

a)

v prípade textilných výrobkov uvedených v prílohe III, ktoré sú v jednom zo štádií uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a), členské štáty nesmú požadovať akékoľvek označovanie alebo značenie nesúce názov alebo zloženie. Avšak ustanovenia článkov 8 a 9 platia tam, kde takéto výrobky nesú etiketu alebo označenie, kde je uvedený názov alebo zloženie, alebo obchodná značka, alebo názov podniku, ktorý zahŕňa samostatne alebo ako prídavné meno, alebo ako koreň slova, buď jeden z názvov uvedených v prílohe I, alebo názov, ktorý sa môže s nimi zameniť;

b)

ak sú textilné výrobky uvedené v prílohe IV rovnakého typu a zloženia, môžu sa ponúkať na predaj spolu pod spoločnou etiketou uvádzajúcou podrobnosti o zložení stanovené touto smernicou;

c)

zloženie textilných výrobkov predávaných v metráži je potrebné uvádzať priamo na dĺžke alebo návine ponúkanom na predaj.

2.   Členské štáty podniknú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa výrobky uvedené v odseku 1 písm. b) a c) ponúkali na predaj takým spôsobom, aby konečný spotrebiteľ mohol byť úplne oboznámený so zložením týchto výrobkov.

Článok 11

Členské štáty podniknú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa akékoľvek informácie poskytované vtedy, keď sa textilné výrobky uvádzajú na trh, nemohli zameniť s názvami a podrobnosťami stanovenými touto smernicou.

Článok 12

Na účely článku 8 ods. 1 a ostatných ustanovení tejto smernice týkajúcich sa označovania textilných výrobkov sú percentá vlákien uvedené v článkoch 4, 5 a 6 stanovené bez zohľadnenia nasledujúcich položiek:

a)

pre všetky textilné výrobky: netextilných častí, lemov látok, etikiet a odznakov, bordúr a ozdôb netvoriacich nedeliteľnú súčasť výrobku, gombíkov a sponiek pokrytých textilnými materiálmi, doplnkov, ozdôb, neelastických stúh, pružných nití a pások zapracovaných na špecifických a obmedzených bodoch výrobku a podľa podmienok špecifikovaných v článku 7, viditeľných, izolovateľných vlákien, ktoré sú výhradne dekoratívne a antistatické vlákna;

b)

pre podlahové krytiny a koberce: všetkých iných komponentov, ako je úžitková vrstva;

c)

pre poťahové textílie: bandážových a výplňových osnov a útokov, ktoré netvoria súčasť úžitkového povrchu;

d)

pre závesy a záclony: výstužových a výplňových osnov a útokov, ktoré netvoria súčasť lícnej strany textílie;

e)

pre ostatné textilné výrobky: základných alebo podkladových textílií, výstuh a zosilnení, vnútorných podšívok a výstuh z plátna, šijacích a spájacich nití, pokým nahrádzajú osnovu a/alebo útok látky, výplní nemajúcich izolačnú funkciu a podľa článku 9 ods. 1 podšívok.

Na účely tohto písmena:

i)

základný alebo podkladový materiál textilných výrobkov, ktorý slúži ako podklad pre úžitkový povrch, najmä pri prikrývkach a dvojlícnych látkach a podkladoch zamatových a plyšových látok a podobných výrobkoch, sa nepovažujú za odstrániteľné podklady;

ii)

„výstuhy a zosilnenia“ sú nite alebo materiály zapracované na špecifických a určených miestach textilných výrobkov na ich zosilnenie alebo aby im dali tuhosť alebo hrúbku;

f)

mastných látok, spojív, plnidiel, šlichtovacích a preparačných prostriedkov, impregnačných materiálov, dodatočných farbiacich a tlačiacich prostriedkov a iných textilných pomocných prípravkov. Pri absencii ustanovení Spoločenstva členské štáty podniknú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby tieto položky neboli prítomné v množstvách, ktoré by mohli spotrebiteľa uvádzať do omylu.

Článok 13

1.   Kontroly toho, či zloženie textilných výrobkov je v zhode s informáciami poskytovanými v súlade s touto smernicou, sa uskutočňujú metódami analýzy špecifikovanými v smerniciach uvedených v odseku 2.

Na tento účel je percentuálny obsah vlákien podľa článkov 4, 5 a 6 stanovený pridaním k suchej hmotnosti každého vlákna príslušného dohodnutého prídavku uvedeného v prílohe V po odstránení zložiek uvedených v článku 12.

2.   Samostatné smernice špecifikujú metódy na odber vzoriek a analýzy, ktoré sa majú použiť v členských štátoch na stanovenie vláknového zloženia výrobkov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica.

Článok 14

1.   Žiadny členský štát nesmie z dôvodov spojených s názvami alebo špecifikáciami zloženia zakázať alebo zdržiavať umiestnenie tých textilných výrobkov, ktoré spĺňajú ustanovenia tejto smernice, na trh.

2.   Ustanovenia tejto smernice vopred nevylučujú uplatnenie ustanovení platných v každom členskom štáte o ochrane priemyselného a obchodného vlastníctva, o označení pôvodu a prevencii nekalej súťaže.

Článok 15

1.   Komisia prijme dodatky k prílohe I a dodatky a zmeny k prílohe V, ktoré sú potrebné na prispôsobenie týchto príloh technickému pokroku.

2.   Komisia určí nové metódy kvantitatívnej analýzy pre iné dvojzložkové a trojzložkové zmesi ako tie, ktoré sú uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES zo 16. decembra 1996 o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien (6) a smernici Rady 73/44/EHS z 26. februára 1973 o aproximácii zákonov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na kvantitatívnu analýzu ternárnych zmesí vlákien (7).

3.   Opatrenia uvedené v odsekoch 1 a 2, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 2.

Článok 16

1.   Komisii pomáha Výbor pre smernice týkajúce sa textilných názvov a označovania zriadený smernicou 96/73/ES.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 17

Členské štáty oznámia Komisii texty hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 18

Smernica 96/74/ES zmenená a doplnená aktmi uvedenými v prílohe VI časti A sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe VI časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VII.

Článok 19

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 20

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 14. januára 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Ú. v. EÚ C 162, 25.6.2008, s. 40.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. júna 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2008.

(3)  Ú. v. ES L 32, 3.2.1997, s. 38.

(4)  Pozri prílohu VI časť A.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. ES L 32, 3.2.1997, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 83, 30.3.1973, s. 1.


PRÍLOHA I

TABUĽKA TEXTILNÝCH VLÁKIEN

(uvedená v článku 3)

Číslo

Názov

Opis vlákna

1

vlna (1)

vlákna z rúna oviec alebo jahniat (Ovis aries)

2

alpaka, lama, ťava, kašmír, mohér, angora, vicuña, yak, guanako, kašgora, bobor, vydra, po ktorých nasleduje alebo nie názov „vlna“ alebo „srsť“ (1)

srsť nasledujúcich zvierat: alpaka, lama, ťava, kašmírska koza, angorská koza, angorský králik, vikuňa, yak, guanako, kašgorská koza (kríženec medzi kašmírskou kozou a angorskou kozou), bobor, vydra

3

zvieracia alebo konská srsť s uvedením alebo bez uvedenia druhu zvieraťa (t. j. srsť dobytka, bežná kozia srsť, konské vlásie)

srsť rozličných zvierat neuvedených pod 1 alebo 2

4

hodváb

vlákno získané výlučne zo snovacích žliaz hmyzu

5

bavlna

vlákno získané z toboliek bavlníka (Gossypium)

6

kapok

vlákno získané z vnútra ovocia kapok (Ceiba pentandra)

7

ľan

vlákno získané z lyka rastliny ľan (Linum usitatissimum)

8

pravé konope

vlákno získané z lyka konopí (Cannabis sativa)

9

juta

vlákno získané z lyka Corchorus oritorus a Corchorus capsularis. Na účely tejto smernice lykové vlákna získané z nasledujúcich druhov sa spracúvajú rovnakým spôsobom ako juta: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata

10

abaka (manilské konope)

vlákno získané z obalu listu Musa textilis

11

alfa

vlákno získané z listov Stipa tenacissima

12

kokos (kokosový orech)

vlákno získané z plodov Cocos nucifera

13

broom

vlákno získané z lyka Cytisus scoparius a/alebo Spartium junceum

14

ramia

vlákno získané z lyka Boehmeria nivea a Boehmeria tenacissima

15

sisal

vlákno získané z listov Agave sisalana

16

bengálske konope

vlákno získané z lyka Crotalaria juncea

17

Henequen

vlákno získané z lyka Agave fourcroydes

18

Maguey

vlákno z lyka Agave cantala

19

acetát

vlákno z acetátu celulózy, v ktorom je menej ako 92 % a minimálne 74 % hydroxylových skupín acetylovaných

20

alginát

vlákno získané z kovových solí kyseliny algínovej

21

meďnaté vlákno

regenerované celulózové vlákno získané meďnato amoniakálnym procesom

22

modal

vlákno z regenerovanej celulózy získané modifikovaným viskózovým postupom, s vysokou pevnosťou v pretrhu a vysokým modulom pevnosti za mokra. Pevnosť v pretrhu (BC) v klimatizovanom stave a sila (BM) požadovaná na predĺženie o 5 % v mokrom stave je:

BC (KN) ≥ 1,3 √T + 2 T

BM (KN) ≥ 0,5 √T

keď T je priemerná dĺžková hmotnosť v dtex

23

proteín

vlákno získané z prírodných proteínových látok regenerovaných a stabilizovaných prostredníctvom účinku chemických činidiel

24

triacetát

celulózovo acetátové vlákno, v ktorom najmenej 92 % hydroxylových skupín je acetylovaných

25

viskóza

regenerované celulózové vlákno získané viskózovým postupom, pri ktorom vzniká kontinuálne a diskontinuálne vlákno

26

akryl

vlákno tvorené lineárnymi makromolekulami zahŕňajúcimi najmenej 85 % (hmotnostných) akrylonytrilových jednotiek

27

chloridové vlákno

vlákno tvorené lineárnymi makromolekulami majúcimi v reťazci viac ako 50 % hmotnostných chlórovaných vinylových alebo chlórovaných vinylidénových monomérových jednotiek

28

fluoretylén

vlákno tvorené lineárnymi molekulami vytváranými z flurovaných alifatických uhľovodíkových monomérov

29

modakryl

vlákno tvorené lineárnymi makromolekulami majúcimi v reťazci min. 50 % a max. 85 % (podľa hmotnosti) akrylonitrilových jednotiek

30

polyamid alebo nylon

vlákno zo syntetických lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci opakujúce sa amidové väzby, z ktorých najmenej 85 % je pripojených k alifatickým alebo cykloalifatickým jednotkám

31

aramid

vlákno zo syntetických lineárnych makromolekúl pozostávajúcich z aromatických skupín spojených amidovými alebo imidovými väzbami, z ktorých najmenej 85 % je pripojených priamo na dve aromatické jadrá, a pokiaľ sa vyskytujú imidové väzby, ich počet nepresahuje počet amidových väzieb

32

polyimid

vlákno zo syntetických lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci opakujúce sa imidové jednotky

33

lyocel (2)

vlákno z regenerovanej celulózy získané procesom rozpúšťania a spriadania v organickom rozpúšťadle bez tvorby derivátov

34

polyaktid

vlákno tvorené lineárnymi makromolekulami majúcimi v reťazi minimálne 85 % hmotnostných jednotiek esteru kyseliny mliečnej, derivovanej z prírodne sa vyskytujúcich cukrov, ktoré má teplotu tavenia minimálne 135 °C

35

polyester

vlákno tvorené lineárnymi makromolekulami zahŕňajúcimi v reťazci min. 85 % (hmotnostných) esterov diolu a tereftálovej kyseliny

36

polyetylén

vlákno tvorené nesubstituovanými alifatickými nasýtenými uhľovodíkovými lineárnymi makromolekulami

37

polypropylén

vlákno tvorené alifatickými nasýtenými uhľovodíkovými lineárnymi makromolekulami, kde jeden uhlíkový atóm z dvoch nesie bočný metylový reťazec v izotaktickej pozícii a bez ďalších substituentov

38

polykarbamid

vlákno tvorené lineárnymi makromolekulami majúcimi reťazec opakujúcej sa ureylénovej (NH-CO-NH) funkčnej skupiny

39

polyuretán

vlákno tvorené lineárnymi makromolekulami zloženými z reťazcov s opakujúcimi sa uretánovými funkčnými skupinami

40

vinylal

vlákno tvorené lineárnymi makromolekulami, ktorých reťazec je vytváraný poly(vinyl) alkoholom s rozličnými úrovňami acetalizácie

41

trivinyl

vlákno tvorené akrylonitrilovým terpolymérom, chlórovaným vinylovým monomérom a tretím vinylovým monomérom, z ktorých žiaden nereprezentuje viac ako 50 % celkovej hmotnosti

42

elastodién

elastické vlákno zložené z prírodného alebo syntetického polyizoprénu alebo zložené z jedného alebo viacerých diénov polymerizovaných s jedným alebo viacerými alebo bez jedného alebo viacerých vinylových monomérov, ktoré keď sa natiahne na trojnásobok svojej pôvodnej dĺžky a uvoľní, rýchlo sa regeneruje, v podstate na svoju pôvodnú dĺžku

43

elastan

elastické vlákno zložené najmenej z 85 % (hmotnostných) zo segmentovaného polyuretánu, ktoré keď sa natiahne na trojnásobok svojej pôvodnej dĺžky a uvoľní, rýchlo sa regeneruje, v podstate na svoju pôvodnú dĺžku

44

sklené vlákno

vlákno vyrobené zo skla

45

názov korešpondujúci s materiálom, z ktorého sú vlákna zložené, napríklad vlákno kovové (metalické, metalizované), azbestové, papierové, po ktorom nasleduje slovo „niť“ alebo „vlákno“, alebo bez nich

vlákna získané z rôznorodých alebo nových materiálov neuvedených na iných miestach tejto prílohy

46

elastomultiester

vlákno vytvorené interakciou dvoch alebo viacerých chemicky rozdielnych lineárnych makromolekúl, ktoré obsahuje esterové skupiny ako dominantnú funkčnú jednotku (najmenej 85 %) v dvoch alebo viacerých rozdielnych fázach (ktoré nepresahujú 85 % hmoty) a ktoré sa po vhodnej úprave natiahne na jedenapolnásobok pôvodnej dĺžky a po uvoľnení sa rýchlo stiahne takmer na pôvodnú dĺžku

47

elastolefin

vlákno zložené najmenej z 95 % (ako hmotnostné percento) makromolekúl vytvorených z etylénu a aspoň jedného ďalšieho olefínu a čiastočne zosieťovaných, ktoré po natiahnutí na jedenapolnásobok svojej pôvodnej dĺžky a po následnom uvoľnení rýchlo a výrazne nadobudne svoju pôvodnú dĺžku


(1)  Názov „vlna“ v položke 1 tejto prílohy sa môže taktiež použiť na označenie zmesi vlákien z rúna oviec a jahniat a srsti uvedenej v tretej kolónke položky 2.

Toto ustanovenie je uplatniteľné na textilné výrobky uvedené v článkoch 4 a 5 a na výrobky uvedené v článku 6 za predpokladu, že posledne menované sú čiastočne zložené z vlákien uvedených v položkách 1 a 2.

(2)  Organické rozpúšťadlo je v podstate zmes organických chemikálií a vody.


PRÍLOHA II

Názvy uvedené v článku 5 ods. 1

:

po bulharsky

:

„необработена вълна“,

:

po španielsky

:

„lana virgen“ alebo „lana de esquilado“,

:

po česky

:

„střižní vlna“,

:

po dánsky

:

„ren, ny uld“,

:

po nemecky

:

„Schurwolle“,

:

po estónsky

:

„uus vill“,

:

po grécky

:

„παρθένο μαλλί“,

:

po anglicky

:

„virgin wool“ alebo „fleece wool“,

:

po francúzsky

:

„laine vierge“ alebo „laine de tonte“,

:

po taliansky

:

„lana vergine“ alebo „lana di tosa“,

:

po lotyšsky

:

„pirmlietojuma vilna“ alebo „jaunvilna“,

:

po litovsky

:

„natūralioji vilna“,

:

po maďarsky

:

„élőgyapjú“,

:

po maltsky

:

„suf verġni“,

:

po holandsky

:

„scheerwol“,

:

po poľsky

:

„żywa wełna“,

:

po portugalsky

:

„lã virgem“,

:

po rumunsky

:

„lână virgină“,

:

po slovensky

:

„strižná vlna“,

:

po slovinsky

:

„runska volna“,

:

po fínsky

:

„uusi villa“,

:

po švédsky

:

„ren ull“.


PRÍLOHA III

Výrobky, ktoré nemôžu podliehať povinnému označeniu ani vybaveniu štítkami

[uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a)]

1.

Pásky na pridržiavanie rukávov

2.

Pásky na hodinky z textilných materiálov

3.

Etikety a štítky

4.

Držiaky na riad z textilných materiálov s výplňou

5.

Kryty na kávové kanvice

6.

Kryty na čajové kanvice

7.

Ochranné návleky na rukávy

8.

Rukávniky iné než z vlasových materiálov

9.

Umelé kvety

10.

Podušky na ihly

11.

Plachtoviny s náterom

12.

Textilné výrobky podkladové a výstužové

13.

Plste

14.

Staré upravené textilné výrobky, ktoré sú výslovne takto špecifikované

15.

Gamaše

16.

Použité obaly, predávané ako také

17.

Plstené klobúky

18.

Zásobníky z textilných materiálov, ktoré sú mäkké a bez výstuže

19.

Cestovné potreby z textilných materiálov

20.

Ručne vyšívané tapisérie, dokončené alebo nedokončené, a materiály na ich výrobu vrátane vyšívacích nití, predávané samostatne od plachtovín a špeciálne prezentované na použitie s takýmito tapisériami

21.

Zipsy

22.

Gombíky a sponky pokryté textilnými materiálmi

23.

Obaly na knihy z textilných materiálov

24.

Hračky

25.

Textilné časti obuvi s výnimkou teplých vložiek

26.

Stolové podložky, ktoré majú niekoľko zložiek a povrchovú plochu najviac 500 cm2

27.

Ohňovzdorné rukavice a odevy

28.

Kryty na vajíčka

29.

Puzdrá na kozmetické potreby

30.

Textilné vrecká na tabak

31.

Puzdrá na okuliare, cigarety a cigary, zapaľovače a hrebene z textilných látok

32.

Športové chrániče okrem rukavíc

33.

Puzdrá na toaletné potreby

34.

Puzdrá na potreby na čistenie topánok

35.

Výrobky na použitie pri pohreboch

36.

Výrobky na jednorazové použitie s výnimkou vaty

Na účely tejto smernice sú textilné predmety určené na jednorazové použitie alebo na obmedzený čas a na normálne použitie, ktoré vylučuje akúkoľvek regeneráciu pre následné použitie na rovnaké alebo podobné účely, považované za výrobky na jednorazové použitie.

37.

Textilné výrobky podliehajúce pravidlám Európskeho liekopisu a takto označené, lekárske a ortopedické obväzy na opakované použitie a ortopedické textilné výrobky všeobecne

38.

Textilné výrobky vrátane šnúr, povrazov, lán, podliehajúce položke 12 príloha IV, bežne určené:

a)

na použitie ako súčasti nástrojov na výrobu a spracovanie tovaru;

b)

na začlenenie do strojov, zariadení (napríklad tepelných a klimatizačných alebo osvetľovacích), domácich a iných spotrebičov, vozidiel a ďalších dopravných prostriedkov alebo na ich obsluhu, údržbu alebo vybavenie, s výnimkou krycích plachiet a textilného príslušenstva motorových vozidiel, ktoré sa predávajú oddelene od týchto vozidiel

39.

Ochranné a bezpečnostné textilné výrobky, ako sú bezpečnostné pásky, padáky, záchranné vesty, pomôcky pre protipožiarnu ochranu, nepriestrelné vesty, špeciálne ochranné oblečenie (napríklad také, ktoré poskytuje ochranu proti ohňu, chemickým činidlám alebo inému ohrozeniu bezpečnosti)

40.

Nafukovacie konštrukcie (napríklad pre športové haly, výstavné stánky alebo skladovacie priestory) za predpokladu, že sa poskytnú údaje o úžitkových vlastnostiach a technických špecifikáciách týchto výrobkov

41.

Lodné plachty

42.

Oblečenie pre zvieratá

43.

Zástavy a vlajky


PRÍLOHA IV

Výrobky, pre ktoré je povinné len spoločné označovanie etiketou alebo označenie

[uvedené v článku 10 ods. 1 písm. b)]

1.

Umývacie handry

2.

Prachovky na čistenie

3.

Lemovky a ozdoby

4.

Rámiky

5.

Pásky

6.

Traky

7.

Podväzky a podväzkové pásy

8.

Šnúrky do topánok

9.

Stuhy

10.

Pružné stuhy

11.

Nové obalové materiály predávané ako také

12.

Motúzy určené na balenie a pre poľnohospodárstvo, šnúry, povrazy a laná, ktoré nespadajú pod položku 38 prílohy III (1)

13.

Podložky na stôl

14.

Vreckovky

15.

Sieťky na drdoly a sieťky na vlasy

16.

Detské viazanky a motýliky

17.

Podbradníky, umývacie vrecká a umyváčiky

18.

Šijacie, štopkacie a vyšívacie nite určené na predaj v malých množstvách s čistou hmotnosťou 1 gram alebo menej.

19.

Šnúry a záclony, rolety a žalúzie


(1)  Pri výrobkoch, ktoré patria do tejto položky a predávajú sa v odstrihoch určitej dĺžky, sa spoločnou etiketou rozumie etiketa na návine. Povrazy a laná patriace do tejto položky zahŕňajú povrazy a laná, ktoré sa používajú pri horolezectve a pri vodných športoch.


PRÍLOHA V

Dohodnuté tolerancie používané na výpočet hmotností vlákien obsiahnutých v textilnom výrobku

(uvedené v článku 13)

Číslo vlákna

Vlákna

Percentá

1 – 2

vlna a zvieracia srsť:

 

česané vlákna

18,25

mykané vlákna

17,00 (1)

3

zvieracie chlpy:

 

česané vlákna

18,25

mykané vlákna

17,00 (1)

konské vlásie::

 

česané vlákna

16,00

mykané vlákna

15,00

4

hodváb

11,00

5

bavlna

 

normálne vlákna

8,50

mercerované vlákna

10,50

6

kapok

10,90

7

ľan

12,00

8

pravé konope

12,00

9

juta

17,00

10

abaka

14,00

11

alfa

14,00

12

kokos

13,00

13

broom

14,00

14

ramia (bielené vlákno)

8,50

15

sisal

14,00

16

bengálske konope

12,00

17

henequen

14,00

18

maguey

14,00

19

acetát

9,00

20

alginát

20,00

21

meďnaté vlákno

13,00

22

modal

13,00

23

proteín

17,00

24

triacetát

7,00

25

viskóza

13,00

26

akryl

2,00

27

chloridové vlákno

2,00

28

fluóretylén

0,00

29

modakryl

2,00

30

polyamid alebo nylon:

 

strižové vlákno

6,25

nekonečné vlákno

5,75

31

aramid

8,00

32

polyimid

3,50

33

lyocel

13,00

34

polyaktid

1,50

35

polyester:

 

strižové vlákno

1,50

nekonečné vlákno

1,50

36

polyetylén

1,50

37

polypropylén

2,00

38

polykarbamid

2,00

39

polyuretán

 

strižové vlákno

3,50

nekonečné vlákno

3,00

40

vinylal

5,00

41

trivinyl

3,00

42

elastodién

1,00

43

elastan

1,50

44

sklené vlákno:

 

s priemerom nad 5 μm

2,00

s priemerom 5 μm a menej

3,00

45

kovové vlákno

2,00

metalizované vlákno

2,00

azbest

2,00

papierové nite

13,75

46

elastomultiester

1,50

47

elastolefin

1,50


(1)  Dohodnuté tolerancie 17,00 % sa taktiež uplatnia tam, kde nemožno zistiť, či textilný výrobok obsahujúci vlnu a/alebo zvieraciu srsť a chlpy je mykaný, alebo česaný.


PRÍLOHA VI

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 18)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES

(Ú. v. ES L 32, 3.2.1997, s. 38).

 

Smernica Komisie 97/37/ES

(Ú. v. ES L 169, 27.6.1997, s. 74).

 

Bod 1.F.2 prílohy II k Aktu o pristúpení z roku 2003

(Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 66).

 

Smernica Komisie 2004/34/ES

(Ú. v. EÚ L 89, 26.3.2004, s. 35).

 

Smernica Komisie 2006/3/ES

(Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2006, s. 14).

 

Smernica Rady 2006/96/ES

(Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 81).

Príloha, iba bod D 2.

Smernica Komisie 2007/3/ES

(Ú. v. EÚ L 28, 3.2.2007, s. 12).

 


ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 18)

Smernica

Lehota na transpozíciu

96/74/ES

97/37/ES

1. jún 1998

2004/34/ES

1. marec 2005

2006/3/ES

9. január 2007

2006/96/ES

1. január 2007

2007/3/ES

2. február 2008


PRÍLOHA VII

TABUĽKA ZHODY

Smernica 96/74/ES

Táto smernica

článok 1

článok 1 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1 písm. a)

článok 2 ods. 2 úvodné slová

článok 2 ods. 1 písm. b) úvodné slová

článok 2 ods. 2 prvá zarážka

článok 2 ods. 1 písm. b) bod i)

článok 2 ods. 2 druhá zarážka

článok 2 ods. 1 písm. b) bod ii)

článok 2 ods. 3 úvodné slová

článok 2 ods. 2 úvodné slová

článok 2 ods. 3 prvá zarážka

článok 2 ods. 2 písm. a)

článok 2 ods. 3 druhá zarážka

článok 2 ods. 2 písm. b)

článok 2 ods. 3 tretia zarážka

článok 2 ods. 2 písm. c)

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5 ods. 1 slová iné než zarážky

článok 5 ods. 1

článok 5 zarážky

príloha II

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 3

článok 5 ods. 3

článok 6 ods. 1 úvodné slová

článok 6 ods. 1 úvodné slová

článok 6 ods. 1 prvá zarážka

článok 6 ods. 1 písm. a)

článok 6 ods. 1 druhá zarážka

článok 6 ods. 1 písm. b)

článok 6 ods. 1 tretia zarážka

článok 6 ods. 1 písm. c)

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 3

článok 6 ods. 3

článok 6 ods. 4

článok 6 ods. 5

článok 6 ods. 5

článok 6 ods. 4

článok 7

článok 7

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 1

článok 8 ods. 2 písm. a)

článok 8 ods. 2

článok 8 ods. 2 písm. b)

článok 8 ods. 3

článok 8 ods. 2 písm. c)

článok 8 ods. 4

článok 8 ods. 2 písm. d)

článok 8 ods. 5

článok 9 ods. 1

článok 9 ods. 1

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 3 úvodné slová

článok 9 ods. 3 úvodné slová

článok 9 ods. 3 písm. a) prvý pododsek úvodné slová

článok 9 ods. 3 písm. a) prvý pododsek úvodné slová

článok 9 ods. 3 písm. a) prvý pododsek prvá zarážka

článok 9 ods. 3 písm. a) prvý pododsek bod i)

článok 9 ods. 3 písm. a) prvý pododsek druhá zarážka

článok 9 ods. 3 písm. a) prvý pododsek bod ii)

článok 9 ods. 3 písm. a) prvý pododsek tretia zarážka

článok 9 ods. 3 písm. a) prvý pododsek bod iii)

článok 9 ods. 3 písm. a) druhý pododsek

článok 9 ods. 3 písm. a) druhý pododsek

článok 9 ods. 3 písm. a) tretí pododsek

článok 9 ods. 3 písm. a) tretí pododsek

článok 9 ods. 3 písm. b) až f)

článok 9 ods. 3 písm. b) až f)

článok 10

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12 úvodné slová

článok 12 úvodné slová

článok 12 bod 1

článok 12 písm. a)

článok 12 bod 2 písm. a)

článok 12 písm. b)

článok 12 bod 2 písm. b) prvý pododsek

článok 12 písm. c)

článok 12 bod 2 písm. b) druhý pododsek

článok 12 písm. d)

článok 12 bod 2 písm. c) prvý pododsek

článok 12 písm. e) prvý pododsek

článok 12 bod 2 písm. c) druhý pododsek úvodné slová

článok 12 písm. e) druhý pododsek úvodné slová

článok 12 bod 2 písm. c) druhý pododsek prvá zarážka

článok 12 písm. e) druhý pododsek bod i)

článok 12 bod 2 písm. c) druhý pododsek druhá zarážka

článok 12 písm. e) druhý pododsek bod ii)

článok 12 bod 3

článok 12 písm. f)

článok 13

článok 13

článok 14

článok 14

článok 15 úvodné slová

článok 1 ods. 2 úvodné slová

článok 15 bod 1

článok 1 ods. 2 písm. a)

článok 15 bod 2

článok 1 ods. 2 písm. b)

článok 15 bod 3

článok 1 ods. 2 písm. c)

článok 15 bod 4

článok 1 ods. 2 písm. d)

článok 16

články 15 a 16

článok 17

článok 17

článok 18

článok 18

článok 19 prvý ods.

článok 20

článok 19 druhý ods.

článok 19

príloha I č. 1 až 33

príloha I č. 1 až 33

príloha I č. 33a

príloha I č. 34

príloha I č. 34

príloha I č. 35

príloha I č. 35

príloha I č. 36

príloha I č. 36

príloha I č. 37

príloha I č. 37

príloha I č. 38

príloha I č. 38

príloha I č. 39

príloha I č. 39

príloha I č. 40

príloha I č. 40

príloha I č. 41

príloha I č. 41

príloha I č. 42

príloha I č. 42

príloha I č. 43

príloha I č. 43

príloha I č. 44

príloha I č. 44

príloha I č. 45

príloha I č. 45

príloha I č. 46

príloha I č. 46

príloha I č. 47

príloha II č. 1 až 33

príloha V č. 1 až 33

príloha II č. 33a

príloha V č. 34

príloha II č. 34

príloha V č. 35

príloha II č. 35

príloha V č. 36

príloha II č. 36

príloha V č. 37

príloha II č. 37

príloha V č. 38

príloha II č. 38

príloha V č. 39

príloha II č. 39

príloha V č. 40

príloha II č. 40

príloha V č. 41

príloha II č. 41

príloha V č. 42

príloha II č. 42

príloha V č. 43

príloha II č. 43

príloha V č. 44

príloha II č. 44

príloha V č. 45

príloha II č. 45

príloha V č. 46

príloha II č. 46

príloha V č. 47

príloha III

príloha III

príloha IV

príloha IV

príloha V

príloha VI

príloha VI

príloha VII


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Európsky parlament a Rada

23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/49


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 18. decembra 2008

o mobilizácii nástroja flexibility podľa bodu 27 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(2009/45/ES)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na bod 27 piaty odsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže sa obidve zložky rozpočtového orgánu na zmierovacom zasadnutí 21. novembra 2008 dohodli na mobilizácii nástroja flexibility na doplnenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2009 presahujúcich stropy okruhu 4 o 420 miliónov EUR na financovanie nástroja rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 sa nástroj flexibility využije na poskytnutie sumy 420 mil.

EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. Táto suma sa použije na doplnenie financovania nástroja rýchlej reakcie na prudký nárast cien potravín v rozvojových krajinách v rámci okruhu 4.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 18. decembra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

E. WOERTH


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


Komisia

23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/50


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 19. decembra 2008,

ktorým sa určité služby v poštovom sektore vo Švédsku vynímajú z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

[oznámené pod číslom K(2008) 8409]

(Iba švédske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2009/46/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4 a 6,

so zreteľom na žiadosť Posten AB Sweden (ďalej len „Švédska pošta“) predloženú elektronickou poštou z 19. júna 2008,

po porade s Poradným výborom pre verejné obstarávanie,

keďže:

I.   SKUTOČNOSTI

(1)

Švédska pošta zaslala 19. júna 2008 Komisii elektronickou poštou žiadosť podľa článku 30 ods. 5 smernice 2004/17/ES. V súlade s článkom 30 ods. 5 prvým pododsekom Komisia o nej informovala švédske orgány listom z 25. júna 2008, na ktorý švédske orgány na základe žiadosti o predĺženie termínu odpovedali elektronickou poštou 2. septembra 2008. Komisia požiadala Švédsku poštu aj o doplňujúce informácie elektronickou poštou z 30. júla 2008, ktoré Švédska pošta zaslala elektronickou poštou z 15. augusta 2008.

(2)

Žiadosť, ktorú predložila Švédska pošta, sa týka určitých poštových služieb, ako aj určitých služieb, ktoré nie sú poštovými službami vo Švédsku. V žiadosti boli opísané tieto služby:

a)

adresované listové služby prvej triedy [medzi spotrebiteľmi (SS), medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom (SPS), medzi podnikateľskými subjektmi (PS) a medzi podnikateľským subjektom a spotrebiteľom (PSS)], vnútroštátne aj medzinárodné; do tejto kategórie patrí aj prednostná distribúcia novín a expresné služby;

b)

listové služby bez udania priority vrátane tzv. e-brev služieb, distribúcia novín bez udania priority a adresovanej priamej pošty. E-brev je služba, v rámci ktorej zákazník predkladá materiál na elektronických médiách, ktorý sa následne prenesie prostredníctvom tlačiarenskej a obálkovej služby do fyzických listov, ktoré sú spojené s poštovou službou; v rámci tejto kategórie služieb sa ďalej rozlišuje podľa skutočnosti, že určité druhy pošty sa odlišne spracúvajú a odlišne oceňujú. Zásadný rozdiel je teda medzi samostatnými zásielkami a veľkými triedenými zásielkami (nazývanými aj vopred roztriedená veľkoobjemová pošta). Pri tejto poslednej kategórii sa však ďalej rozlišuje podľa geografickej oblasti, v ktorej sa táto služba ponúka, t. j. medzi veľkými triedenými zásielkami v metropolitných oblastiach (2) a veľkými triedenými zásielkami inde vo Švédsku. Osobitne relevantným dôsledkom tohto rozlišovania je, že ceny sa odlišujú podľa toho, kde sa služby poskytujú, a rozdiely sú podstatné (3). Na účely tohto rozhodnutia sa preto posudzujú tri rôzne služby, a to

listové služby bez udania priority všeobecne, t. j. všetky opísané listové služby bez uvedenia priority okrem:

veľkých triedených zásielok bez udania priority v metropolitných oblastiach a

veľkých triedených zásielok bez udania priority na iných miestach vo Švédsku než v metropolitných oblastiach;

c)

neadresované priame poštové služby;

d)

vnútroštátne štandardné balíkové služby PS;

e)

vnútroštátne štandardné balíkové služby PSS;

f)

vnútroštátne štandardné balíkové služby pre spotrebiteľov (SS a SPS);

g)

vnútroštátne expresné a kuriérske balíkové služby;

h)

medzinárodné balíkové služby (PS, PSS, SPS, SS), to znamená služby súvisiace s balíkmi pochádzajúcimi zo zahraničia a služby súvisiace s balíkmi doručovanými mimo Švédska;

i)

vnútroštátne paletové služby (nazývané aj služby v oblasti prepravy ľahkých tovarov, t. j. služby súvisiace s tovarmi do hmotnosti približne 1 000 kg);

j)

filatelistické služby;

k)

logistické služby pre tretie a štvrté strany definované ako zahŕňajúce dovoz, uskladnenie a distribúciu, ako aj smerovanie, kontrolu a rozvoj tokov tovaru zákazníka;

l)

externé poskytovanie vnútorných poštových služieb. V žiadosti sa opisuje ako: „Postservice znamená, že vnútorné rutinné postupy riadenia pošty spoločnosti riadi externý aktér, aby oslobodil vnútorné zdroje a zvýšil efektívnosť podniku. Postservice je súčasťou trhu na externé poskytovanie vnútorných kancelárskych služieb, ktorý zahŕňa viacero ďalších služieb. Na tomto trhu pôsobí mnoho spoločností a služby, ktoré poskytujú, sú rôzne. Služby sú odlišne pospájané a niekedy obsahujú väčšinu služieb, ktoré možno považovať za súčasť poštovej služby, zatiaľ čo v iných prípadoch je takýchto služieb zahrnutých len málo a dôraz sa potom kladie napríklad na upratovacie služby.“

(3)

V žiadosti sa tiež uvádza služba, ktorá pozostáva z poskytovania poštových schránok, ale v závere sa podľa správnosti uvádza, že ide o doplnkovú službu, ktorá sa nemá považovať za súčasť poskytovania prístupu k poštovej infraštruktúre. Preto nemôže podliehať autonómneho rozhodnutiu podľa článku 30.

(4)

K žiadosti sú priložené závery nezávislého vnútroštátneho orgánu Konkurrensverket (4) (švédsky orgán pre hospodársku súťaž), ktorého hlavné pripomienky a závery sú: „Konkurrensverket nemá žiadne rozhodujúce námietky proti spôsobu, akým [Švédska pošta] delimitovala príslušné trhy (…) Obraz existujúcej a zvyšujúcej sa konkurencie [pre Švédsku poštu] nových spoločností v poštovom sektore je správny, týka sa predovšetkým hustejšie obývaných oblastí. (…) Švédsko je však riedko obývané, s veľkými zemepisnými oblasťami, v rámci ktorých momentálne a zrejme ani v najbližšej budúcnosti nie je pre nové spoločnosti zaujímavé usadiť sa [t. j. poskytovať poštové služby]. To znamená, že [Švédska pošta] aj v budúcnosti bude jediným prevádzkovateľom na trhu alebo jej zostane aspoň veľmi silné trhové postavenie v určitých častiach švédskeho trhu poštových služieb. (…) Na záver sa Konkurrensverket domnieva, že žiadosť [Švédskej pošty] podľa článku 30 smernice o službách 2004/17/ES spĺňa požiadavky na udelenie výnimky pre [v nej] uvedené trhy. (…)“

II.   PRÁVNY RÁMEC

(5)

V článku 30 smernice 2004/17/ES sa stanovuje, že zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie jednej z činností, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/17/ES, nepodliehajú uvedenej smernici, ak v členskom štáte, v ktorom sa vykonáva, je táto činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Priame vystavenie hospodárskej súťaži sa posudzuje na základe objektívnych kritérií, pričom sa zohľadňujú osobité charakteristiky príslušného sektora. Prístup sa považuje za neobmedzený, ak členský štát vykonáva a uplatňuje príslušné právne predpisy Spoločenstva, ktorými sa otvára daný sektor alebo jeho časť.

(6)

Keďže Švédsko vykonáva a uplatňuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (5) bez využitia možnosti vyhradiť si určité služby podľa jej článku 7, prístup na vnútorný trh by sa mal považovať za prístup, ktorý nie je obmedzený v súlade s článkom 30 ods. 3 prvým pododsekom smernice 2004/17/ES. Priame vystavenie hospodárskej súťaži na konkrétnom trhu by sa malo hodnotiť na základe rôznych kritérií, z ktorých žiadne nie sú samy osebe rozhodujúce.

(7)

Pokiaľ ide o trhy, ktorých sa týka toto rozhodnutie, podiel hlavných aktérov na danom trhu predstavuje jedno z kritérií, ktoré by sa mali zohľadniť. Ďalším kritériom je miera koncentrácie na uvedených trhoch. Keďže podmienky pre rôzne činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, sa líšia, pri preskúmaní situácie v oblasti hospodárskej súťaže by sa mali zohľadniť odlišné pomery na rôznych trhoch.

(8)

Hoci by sa v určitých prípadoch mohli predpokladať užšie definície trhu, presná definícia príslušného trhu na účely tohto rozhodnutia môže zostať otvorená, pokiaľ ide o počet služieb uvedený v žiadosti predloženej Švédskou poštou do tej miery, že výsledok analýzy zostáva rovnaký bez ohľadu na to, či je založená na užšej, alebo širšej definícii.

(9)

Toto rozhodnutie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá hospodárskej súťaže.

III.   HODNOTENIE

(10)

Pokiaľ ide o adresované listy prvej triedy, Švédska pošta má podiel na trhu, ktorý bol v rokoch 2005 až 2007 na [… %] (6) stabilný, či už hodnotený z hľadiska hodnoty, alebo objemu (7). Podľa Švédskej pošty sa táto úroveň podielu na trhu výrazne neodlišuje dokonca ani vtedy, ak sa uvádza samostatne za každý z možných segmentov, ktoré možno posudzovať (SS, SPS, PSS, PS, vnútroštátne a medzinárodné, listy a noviny prvej triedy, samostatné položky a zásielky, triedené a netriedené zásielky, veľké a malé zásielky, metropolitná oblasť a ostatná časť Švédska…) (8). V tomto prípade preto možno nechať otvorenú otázku, či sú, alebo nie sú všetky tieto segmenty súčasťou trhu s rovnakým produktom. Podľa Švédskej pošty je však príslušný trh, oproti ktorému sa hodnotí jej postavenie na trhu, väčší „trh správ“, ktorý okrem adresovaných listov všetkých kategórií a druhov, novín a časopisov s udaním aj bez udania priority, ako aj adresovanej priamej pošty zahŕňa „všetky elektronické alternatívy fyzickej distribúcie poštových položiek. (…) Príklady zahŕňajú e-mail, EDI, komunikáciu cez internetové stránky (s predkladaním informácií, vykonávaním transakcií atď.), obchodné systémy (ktoré generujú komunikačné a servisné aplikácie, ako sú systémy elektronickej fakturácie) a telefónne služby (vo forme SMS a MMS).“ Na takto definovanom trhu bude mať Švédska pošta „obmedzený podiel na trhu“. Podľa Švédskej pošty tu vlastne bude existovať konkurenčný tlak možnosti nahradiť „tradičné“ papierové listové služby prostriedkami elektronickej komunikácie (ako je e-mail alebo SMS). Pokiaľ ide o túto situáciu, treba poznamenať, že podľa pravidiel ES v oblasti hospodárskej súťaže by sa nahraditeľnosť mala analyzovať okrem iného na základe charakteristík produktu, ceny produktov a prekážok spojených s prechodom dopytu na potenciálne náhrady. Zdá sa, že vlastnosti papierovej pošty a elektronickej komunikácie sa výrazne odlišujú z hľadiska formy komunikácie, času potrebného na komunikáciu a preferencií zákazníkov. Výrazné prekážky existujú aj pri prechode z papierovej pošty na elektronickú poštu (9). Táto situácia poukazuje na to, že elektronická komunikácia patrí do iného trhu produktov, a preto nemôže z hľadiska hospodárskej súťaže priamo obmedzovať listové služby prvej triedy Švédskej pošty. Okrem toho sa zdá, že zvýšené využívanie elektronickej pošty by skôr viedlo k zníženiu celkovej veľkosti trhu papierovej pošty ako k zavedeniu hospodárskej súťaže v rámci neho (10). Preto nemožno s použitím „trhu správ“ ako referenčného faktora zistiť, či ide o priame vystavenie hospodárskej súťaži. Keďže sa to nedá zistiť, Švédska pošta argumentuje, že príslušný trh by mal byť „trh pre adresované fyzické správy“, čiže jeden jednotný trh, ktorý pokrýva všetky formy a kategórie listov (s udaním aj bez udania priority, expresné a „normálne“), adresovanej priamej pošty, novín a časopisov. Na takto definovanom trhu je podiel Švédskej pošty za rok 2007 uvedený vo výške [… %] hodnoty a [… %] objemu. Odhliadnuc od skutočnosti, že cenové podmienky sú pre rôzne druhy príslušných služieb veľmi rôzne, tento vysoký podiel na trhu pokrýva podiely na trhu Švédskej pošty, ktoré sa menili od [… %] do [… %] hodnoty a od [… %] do [… %] objemu a ktoré sa nezhodujú ani s jedným trhom. Trh pre adresované listy prvej triedy by sa preto mal hodnotiť oddelene a podiely Švédskej pošty na tomto trhu sú také, že bez akýchkoľvek ukazovateľov, ktoré by svedčili o opaku, je potrebné dospieť k záveru, že služby súvisiace s adresovanými listami prvej triedy, posudzované v tomto odôvodnení, nie sú vo Švédsku priamo vystavené hospodárskej súťaži. Článok 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa preto nevzťahuje na zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie uvedených činností vo Švédsku.

(11)

Pokiaľ ide o listové služby bez udania priority všeobecne, ktoré sú definované v odôvodnení 2 písm. b) prvej zarážke, Švédska pošta odhadla podiel na trhu v roku 2007 (11) na [… %] hodnoty, pričom najväčší konkurent mal podiel vo výške zvyšných [… %]. V tomto kontexte treba pripomenúť konštantnú právnu teóriu (12), podľa ktorej „samotné veľmi vysoké podiely na trhu sú okrem výnimočných okolností dôkazom existencie dominantného postavenia. To je situácia, keď podiel na trhu je 50 %“. Vzhľadom na túto vysokú úroveň koncentrácie [… %] na tomto trhu a neexistenciu akýchkoľvek ukazovateľov svedčiacich o opaku je potrebné dospieť k záveru, že listové služby bez udania priority všeobecne nie sú vo Švédsku priamo vystavené hospodárskej súťaži. Článok 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa preto nevzťahuje na zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie uvedených činností vo Švédsku.

(12)

Pokiaľ ide o veľké triedené zásielky bez udania priority inde vo Švédsku ako v metropolitných oblastiach, ktoré sú definované v odôvodnení 2 písm. b) tretej zarážke, v informáciách, ktoré poskytla Švédska pošta, sa uvádza, že „podiely aktérov na trhu, ktorí ponúkajú veľké zásielky mimo metropolitných oblastí, sa nehodnotia osobitne, ale len ako súčasť inej pošty doručovanej do týchto oblastí. To znamená, že podiely na trhu týchto aktérov sú približne rovnaké ako podiely na trhu aktérov poskytujúcich položky prvej triedy, čo znamená, že podiel [Švédskej pošty] na trhu je približne [… %].“ Vzhľadom na vysokú úroveň koncentrácie na tomto trhu a neexistenciu akýchkoľvek ukazovateľov svedčiacich o opaku je potrebné dospieť k záveru, že veľké triedené zásielky bez udania priority inde vo Švédsku ako v metropolitných oblastiach nie sú vo Švédsku priamo vystavené hospodárskej súťaži (13). Článok 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa preto nevzťahuje na zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie uvedených činností vo Švédsku.

(13)

Pokiaľ ide o neadresovanú priamu poštu, ktorá na účely tohto rozhodnutia znamená neadresované zásielky marketingovej komunikácie, Švédska pošta odhadla podiel na trhu na [… %] hodnoty, pričom najväčší významný konkurent je držiteľom [… %] tiež z hľadiska hodnoty. Podľa Švédskej pošty by však príslušný trh, oproti ktorému by sa malo hodnotiť jeho postavenie na trhu, mal byť väčší „trh distribúcie reklamy“, ktorý okrem neadresovanej priamej pošty zahŕňa „iné kanály distribúcie reklamy, ako sú inzeráty v novinách, reklama v televízii a rozhlase, vonkajšia reklama, reklama cez internet, sponzoring atď.“. Na takto definovanom trhu by bol podiel Švédskej pošty približne [… %] (14). Existencia jedného jednotného, širokého trhu zahŕňajúceho propagáciu v rôznych médiách však už bola preskúmaná a zamietnutá v predchádzajúcom rozhodnutí Komisie (15). Preto nemožno hodnotiť existenciu priameho vystavenia hospodárskej súťaži pri použití „trhu distribúcie reklamy“ ako referenčného trhu. Trh pre neadresované priame poštové služby sa preto musí skúmať osobitne. Vzhľadom na vysokú úroveň koncentrácie na tomto trhu, aj so zreteľom na konštantnú právnu teóriu uvedenú v odôvodnení 11 a pri neexistencii akýchkoľvek iných ukazovateľov svedčiacich o opaku, je potrebné dôjsť k záveru, že neadresované priame poštové služby nie sú vo Švédsku priamo vystavené hospodárskej súťaži. Článok 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa preto nevzťahuje na zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie uvedených činností vo Švédsku.

(14)

Švédska pošta sa domnieva, že by mal existovať jeden jednotný trh s názvom „trh pre kusový náklad spracovaný triediacou kanceláriou“ pre „normalizovanú distribúciu balíkov, balíkových zásielok a paliet vo vnútroštátnych, regionálnych alebo globálnych prepravných sieťach“, lebo všetky majú spoločného menovateľa, že „triediace kancelárie pre spracovanie veľkých objemov tovaru sú ústrednou črtou sietí“. Na takto definovanom trhu by Švédska pošta mala podiel rádovo [… %]. Ten však pokrýva veľmi odlišné podiely na trhu od [… %] hodnoty vnútroštátnych expresných balíkových služieb do [… %] hodnoty vnútroštátnych spotrebiteľských štandardných balíkových služieb. To je nezlučiteľné s jedným jednotným trhom. Vnútroštátne spotrebiteľské štandardné balíkové služby sa preto musia posudzovať samostatne, lebo uspokojujú rôzne potreby dopytu (univerzálna poštová služba) vo vzťahu ku komerčným balíkom, kde sa technologický proces poskytovania tejto služby zvyčajne výrazne odlišuje. Pokiaľ ide o tieto služby, postavenie Švédskej pošty je pomerne silné s odhadovaným podielom na trhu, ktorý v rokoch 2005 – 2007 zostal stabilný, rádovo [… %] hodnoty (16). Aj keď sa v nadchádzajúcich rokoch po vstupe dvoch nových konkurentov v roku 2007 (koncom roka) môže zmeniť, je potrebné dospieť k záveru, že skúmaná kategória služieb nie je vo Švédsku priamo vystavená hospodárskej súťaži. Článok 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa preto nevzťahuje na zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie uvedených činností vo Švédsku.

(15)

Podľa informácií, ktoré predložila Švédska pošta, by mal existovať jeden jednotný trh pre externé poskytovanie vnútorných kancelárskych služieb. Ako sa uvádza v odôvodnení 2 ods. l, týkalo by sa to rôznych druhov služieb siahajúcich od jednej služby alebo viacerých služieb súvisiacich s poštovými položkami, napr. služby riadenia podateľne, až po upratovacie služby. Presná kombinácia služieb závisí od dopytu jednotlivých zákazníkov. Odhliadnuc od všetkých ostatných úvah a so zreteľom na neexistenciu nahraditeľnosti medzi takými rozdielnymi službami, ako sú upratovacie služby a služby riadenia podateľne zo strany ponuky aj dopytu, nedá sa vopred určiť, ktoré služby možno spojiť do jednej skupiny, ak sa ich jeden zákazník alebo viac zákazníkov rozhodne požadovať. Rozhodnutie týkajúce sa právneho režimu uplatniteľného na externé poskytovanie vnútorných kancelárskych služieb preto bude predstavovať podstatnú právnu neistotu. Za týchto okolností externé poskytovanie vnútorných kancelárskych služieb definované v oznámení Švédskej pošty nemôže podliehať rozhodnutiu podľa článku 30 smernice 2004/17/ES ako jedna kategória služieb.

(16)

Ako sa uvádza v odôvodnení 2 písm. b), vo Švédsku existuje samostatný trh pre veľké triedené zásielky bez udania priority v metropolitných oblastiach. Na tomto trhu dosiahol v roku 2007 podiel Švédskej pošty [… %] hodnoty. Vzhľadom na vysoký stupeň koncentrácie na tomto trhu, na ktorom najväčší konkurent v roku 2007 získal odhadovaný podiel približne [… %] hodnoty, by sa tieto faktory mali považovať za ukazovateľ priameho vystavenia hospodárskej súťaži.

(17)

Pokiaľ ide o vnútroštátne štandardné balíkové služby PS, v roku 2007 predstavoval podiel Švédskej pošty na trhu [… %] hodnoty. Ak zvážime, že pokiaľ ide o vnútroštátne služby, odhadované úhrnné trhové podiely dvoch najväčších konkurentov predstavovali [… %] a úhrnný podiel troch najväčších konkurentov predstavuje [… %] hodnoty, a teda že traja najväčší konkurenti nevlastnia bezvýznamný podiel, dospelo sa k záveru, že činnosť je priamo vystavená hospodárskej súťaži.

(18)

V roku 2007 predstavoval odhadovaný podiel Švédskej pošty na trhu v oblasti vnútroštátnych služieb [… %] hodnoty. Avšak pri [… %] hodnoty v roku 2007 predstavuje odhadovaný podiel na trhu najväčšieho konkurenta asi polovicu podielu Švédskej pošty a na tejto úrovni možno usúdiť, že konkurent je schopný vyvinúť na Švédsku poštu výrazný konkurenčný tlak. Tieto faktory by sa preto mali považovať za ukazovateľ priameho vystavenia hospodárskej súťaži.

(19)

Na tomto trhu mala Švédska pošta v roku 2007 podiel [… %] hodnoty, zatiaľ čo úhrnný podiel na trhu dvoch najväčších konkurentov bol [… %]. Tieto faktory by sa preto mali považovať za ukazovateľ priameho vystavenia hospodárskej súťaži v oblasti vnútroštátnych expresných a kuriérskych balíkových služieb.

(20)

Na trhu pre medzinárodné balíkové služby definované v odôvodnení 2 písm. h) mala Švédska pošta v roku 2007 podiel [… %] hodnoty, pričom podiel jej najväčšieho konkurenta bol na porovnateľnej úrovni [… %] a úhrnný podiel dvoch najväčších konkurentov bol skoro dvojnásobok podielu Švédskej pošty [… %]. Tieto faktory by sa preto mali považovať za ukazovateľ priameho vystavenia hospodárskej súťaži v oblasti medzinárodných balíkových služieb.

(21)

Na trhu pre vnútroštátne paletové služby definované v odôvodnení 2 písm. i) je odhadovaný podiel Švédskej pošty [… %]. Podľa informácií, ktoré poskytla Švédska pošta, „… na trhu dominujú DHL, Schenker, DSV a [Švédska pošta], pričom o tretie miesto súťaží [Švédska pošta] a DSV. Okrem toho sú tu aj miestne, aj celoštátne dopravné firmy, ktoré ponúkajú prepravu paliet. V odvetví dopravy vo Švédsku pôsobí asi 14 000 spoločností a nemožno povedať, koľko z nich má vo svojom sortimente produktov aj paletovú službu.“ Tieto faktory by sa preto mali považovať za ukazovateľ priameho vystavenia hospodárskej súťaži.

(22)

Na trhu pre logistické služby pre tretie a štvrté strany definované v odôvodnení 2 písm. k) je podľa informácií poskytnutých Švédskou poštou podiel na trhu Švédskej pošty skoro zanedbateľný, menej ako [… %], s „veľkým počtom švédskych a medzinárodných aktérov pôsobiacich na švédskom trhu, ako je DHL, Schenker, DSV a Green Cargo. Okrem toho sú tu aj spoločnosti, ktoré pôvodne pôsobili v odvetví zasielateľstva a dopravy s vlastnými globálnymi sieťami, ako je Maersk a Tradimus“. Môže sa to preto považovať za ukazovateľ priameho vystavenia hospodárskej súťaži.

(23)

Na účely tohto rozhodnutia sú filatelistické služby definované ako „predaj poštových známok a produktov súvisiacich s poštovými známkami prevažne zberateľom poštových známok a do určitej miery aj kupujúcim darčeky a suveníry“. Podľa poskytnutých informácií je Švédska pošta najväčšia spoločnosť, ktorá neustále vydáva známky na filatelistickom trhu vo Švédsku. Ostatní aktéri, ktorí ponúkajú novovydané známky na filatelistickom trhu vo Švédsku, sú miestne ustanovení prevádzkovatelia Švédskej pošty a zahraniční, prevažne severskí poštoví prevádzkovatelia. Filatelistický trh sa však neobmedzuje len na poštové známky ponúkané poštovými prevádzkovateľmi, ale zahŕňa aj predaj poštových známok prostredníctvom dražiteľov, obchodníkov s poštovými známkami a internetový predaj cez rôzne predajné a aukčné stránky. Odhadovaný podiel Švédskej pošty na celkovom trhu filatelistických služieb vo Švédsku, či už prostredníctvom obchodníkov, alebo aukčných domov, sa odhaduje na [… %], podiel na trhu dražiteľov na [… %], obchodníkov s poštovými známkami spoločne na [… %], predaj na internete spoločne na [… %] a ostatných poštových prevádzkovateľov vo Švédsku spolu na [… %]. Odhadovaný úhrnný podiel troch najväčších dražiteľov ([… %]) je o niečo vyšší ako podiel Švédskej pošty. Tieto faktory by sa preto mali považovať za ukazovateľ priameho vystavenia filatelistických služieb hospodárskej súťaži, či už je posudzovaný trh celkovým trhom, alebo samostatným trhom s predajom známok a trhom s aukčným predajom známok.

IV.   ZÁVERY

(24)

Vzhľadom na faktory preskúmané v odôvodneniach 2 až 23 by sa podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži ustanovená v článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES mala vo Švédsku považovať za splnenú, pokiaľ ide o tieto služby:

a)

veľké triedené zásielky bez udania priority v metropolitných oblastiach;

b)

vnútroštátne štandardné balíkové služby medzi podnikateľskými subjektmi;

c)

vnútroštátne štandardné balíkové služby medzi podnikateľskými subjektmi a spotrebiteľmi;

d)

vnútroštátne expresné a kuriérske balíkové služby;

e)

vnútroštátne paletové služby (nazývané aj služby v oblasti prepravy ľahkých tovarov);

f)

logistické služby pre tretie a štvrté strany;

g)

filatelistické služby a

h)

medzinárodné balíkové služby.

(25)

Keďže podmienka neobmedzeného prístupu na trh sa považuje za splnenú, smernica 2004/17/ES by sa nemala uplatňovať v prípadoch, keď zmluvné subjekty prideľujú zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie služieb uvedených v písmenách a) až h) odôvodnenia 24 vo Švédsku ani v prípade, keď sa organizujú súťaže na projekty na účely vykonávania tejto činnosti vo Švédsku.

(26)

Toto rozhodnutie sa zakladá na právnej a faktickej situácii od júna do septembra 2008, ako to vyplýva z informácií poskytnutých Švédskou poštou a Švédskym kráľovstvom. Toto rozhodnutie sa môže revidovať, ak by značné zmeny v právnej alebo faktickej situácii znamenali, že už nie sú viac splnené podmienky uplatniteľnosti článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa nevzťahuje na zákazky, ktoré boli zadané zmluvnými subjektmi a ktorých cieľom je umožniť vykonávanie týchto služieb vo Švédsku:

a)

veľké triedené zásielky bez udania priority v metropolitných oblastiach;

b)

vnútroštátne štandardné balíkové služby medzi podnikateľskými subjektmi;

c)

vnútroštátne štandardné balíkové služby medzi podnikateľskými subjektmi a spotrebiteľmi;

d)

vnútroštátne expresné a kuriérske balíkové služby;

e)

vnútroštátne paletové služby (nazývané aj služby v oblasti prepravy ľahkých tovarov);

f)

logistické služby pre tretie a štvrté strany;

g)

filatelistické služby a

h)

medzinárodné balíkové služby.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Švédskemu kráľovstvu.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Definované ako určité oblasti poštových smerových čísel patriacich väčším mestám a okoliam ako Štokholm, Göteborg, Malmö a Västerås.

(3)  V priemere 0,40 SEK – pre porovnanie: cena listu bez udania priority do 20 g (samostatná zásielka) je 4,0 SEK a cena listov bez udania priority vo veľkých triedených zásielkach mimo metropolitných oblastí je 2,84 SEK. Priemerná cena listov bez udania priority vo veľkých triedených zásielkach v metropolitných oblastiach je o 16,39 % nižšia.

(4)  Poznámka z 28. februára 2008, č. dok. 656/2007.

(5)  Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14.

(6)  Dôverné informácie.

(7)  V hodnotení z hľadiska hodnoty bol podiel na trhu v roku 2005 [… %], v roku 2006 [… %] a v roku 2007 [… %], zatiaľ čo príslušné podiely na trhu hodnotené z hľadiska objemu boli v rovnakých rokoch [… %].

(8)  Pozri žiadosť, bod 3.1, C, s. 25 a 26.

(9)  Napríklad približne jedna štvrtina švédskych domácností nemá pripojenie na internet. Okrem toho časť švédskej populácie, ktorá platí účty cez internet, je uvedená ako „mierne nadpolovičná“, čo, naopak, znamená, že skoro polovica to nerobí.

(10)  Pozri aj záver v rovnakom zmysle uvedený v odôvodnení 10 rozhodnutia Komisie 2007/564/ES zo 6. augusta 2007, ktorým sa určité služby v poštovom sektore vo Fínsku, okrem Alandských ostrovov, vynímajú z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 215, 18.8.2007, s. 21).

(11)  2005: [… %], 2006: [… %].

(12)  Pozri bod 328 rozsudku Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 28. februára 2002. Atlantic Container Line AB a spol./Komisia Európskych spoločenstiev. Vec T-395/94. Zb. 2002, s. II-00875.

(13)  Hustota obyvateľstva sa nepovažovala za relevantný faktor, na základe ktorého sa dospelo k uvedenému rozhodnutiu 2007/564/ES, ktoré sa týkalo Fínska, kde bola k 1. januáru 2007 hustota obyvateľstva – 17,4 obyvateľa na km2 – nižšia ako hustota obyvateľstva Švédska k 1. januáru 2007 – 22,2 obyvateľa na km2.

(14)  Vrátane jej adresovanej priamej pošty, ktorú však Švédska pošta vo svojej žiadosti považuje za súčasť trhu pre adresované fyzické správy „so zreteľom okrem iného na rozdelenie poštových služieb v smernici o verejnoprospešných službách.“

(15)  Pozri bod 11 rozhodnutia Komisie z 8. apríla 2005 (vec č. IV/M.3648 – GRUNER + JAHR/MPS). Príslušné médiá boli propagácia v časopisoch, televízii, rozhlase a na internete. V tomto zmysle pozri bod 15 rozhodnutia Komisie z 24. januára 2005 (vec č. IV/M.3579 – WPP/GREY), kde sa okrem iného uvádza „… skôr sa javí, že rôzne druhy médií sú navzájom doplniteľné než zameniteľné, lebo rôzne médiá môžu rôznymi spôsobmi oslovovať rôzne obecenstvo.“

(16)  Podľa štúdie, ktorú poskytla Švédska pošta a priložila k tejto žiadosti, Švédska pošta „… v skutočnosti nerozlišuje medzi týmito dvoma druhmi služby. Nezávisle od toho, či je balík SS, alebo SPS, služba sa poskytuje pod rovnakým názvom (‚Postpaket‘). Z dôvodu tejto úzkej nahraditeľnosti na strane ponuky je vhodné posudzovať tieto služby ako jednu SX službu.“ To sa zhoduje aj s analýzou prijatou pre Fínsko v rozhodnutí 2007/564/ES.


23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/57


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. decembra 2008,

ktorým sa ustanovuje, že článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa neuplatňuje na výrobu elektrickej energie v Českej republike

[oznámené pod číslom K(2008) 8569]

(Iba české znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2009/47/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4 a 6,

so zreteľom na žiadosť predloženú Českou republikou elektronickou poštou a doručenou 3. júla 2008,

po porade s Poradným výborom pre verejné zákazky,

keďže:

I.   SKUTOČNOSTI

(1)

Komisia dostala 3. júla 2008 od Českej republiky žiadosť podľa článku 30 ods. 4 smernice 2004/17/ES, ktorá bola Komisii doručená elektronickou poštou. Komisia 26. septembra 2008 elektronickou poštou požiadala o dodatočné informácie, ktoré české orgány poskytli 9. októbra 2008 elektronickou poštou.

(2)

Žiadosť Českej republiky sa týka výroby elektrickej energie.

(3)

K žiadosti je priložený list nezávislého vnútroštátneho orgánu (Energetického regulačního úřadu – českého energetického regulačného úradu) a list ďalšieho nezávislého orgánu (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – českého úradu pre ochranu hospodárskej súťaže). Obidva tieto orgány analyzovali podmienky prístupu na príslušný trh a zistili, že je neobmedzený, pričom ani jeden z nich nepreukázal, že v súvislosti s výrobou elektrickej energie v Českej republike je splnená ďalšia podmienka, ktorá sa týka priameho vystavenia hospodárskej súťaži.

II.   PRÁVNY RÁMEC

(4)

V článku 30 smernice 2004/17/ES sa ustanovuje, že zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie jednej z činností, na ktoré sa smernica vzťahuje, nepodliehajú smernici, ak v členskom štáte, v ktorom sa činnosť vykonáva, je táto činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Priame vystavenie hospodárskej súťaži sa posudzuje na základe objektívnych kritérií, pričom sa zohľadňujú osobité charakteristiky príslušného sektora. Prístup sa považuje za neobmedzený, ak členský štát realizoval a uplatňuje príslušné právne predpisy Spoločenstva, ktorými sa otvára daný sektor alebo jeho časť. Tieto právne predpisy sú uvedené v zozname v prílohe XI k smernici 2004/17/ES, v ktorej je pre sektor elektrickej energie odkaz na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 96/92/ES z 19. decembra 1996 o spoločnej právnej úprave vnútorného trhu s elektrickou energiou (2). Smernicu 96/92/ES nahradila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou a o zrušení smernice 96/92/ES (3), v ktorej sa vyžaduje ešte vyšší stupeň otvorenosti trhu.

(5)

Česká republika realizovala a uplatňuje nielen smernicu 96/92/ES, ale aj smernicu 2003/54/ES, pričom sa rozhodla pre právne a organizačné oddelenie prenosových a distribučných sietí s výnimkou najmenších distribučných spoločností, ktoré síce naďalej podliehajú oddelenému vedeniu účtovníctva, ale zároveň sú vyňaté z požiadaviek právneho a organizačného oddelenia, pretože majú menej ako 100 000 zákazníkov, alebo v roku 1996 prevádzkovali elektrické sústavy so spotrebou menšou ako 3 TWh. Okrem toho má prevádzkovateľ prenosovej sústavy, spoločnosť ČEPS, oddelené vlastníctvo. Z tohto dôvodu a v súlade s článkom 30 ods. 3 prvým pododsekom by sa prístup na trh mal považovať za neobmedzený.

(6)

Priame vystavenie hospodárskej súťaži by sa malo hodnotiť na základe rôznych ukazovateľov, z ktorých žiaden nie je sám osebe rozhodujúci. Pokiaľ ide o trhy, na ktoré sa toto rozhodnutie vzťahuje, je podiel hlavných aktérov na danom trhu jedným z kritérií, ktoré by sa mali zohľadniť. Ďalším kritériom je miera koncentrácie na uvedených trhoch. Pri daných vlastnostiach príslušných trhov by sa mali zohľadniť i ďalšie kritériá, ako napríklad fungovanie vyrovnávacieho mechanizmu, cenová súťaž a miera, v akej zákazníci menia dodávateľov.

(7)

Toto rozhodnutie nemá vplyv na uplatňovanie pravidiel o hospodárskej súťaži.

III.   HODNOTENIE

(8)

Žiadosť Českej republiky sa týka výroby elektrickej energie v Českej republike.

(9)

V žiadosti Českej republiky sa uvádza, že príslušný geografický trh je trh väčší, ako je vnútroštátne územie, a zahŕňa územia Českej republiky, Poľska, Slovenska, Rakúska a Nemecka. Tvrdí sa v nej, že hlavným dôvodom pre toto vymedzenie trhu je vysoký podiel kapacity prepojenia (s niekoľkými členskými štátmi) v porovnaní s domácou výrobou a dopytom. Podľa informácií, ktoré poskytli české orgány vo svojej odpovedi z 9. októbra 2008, sa v roku 2007 vyviezlo 25,6 TWh a v tom istom roku sa doviezlo 9,5 TWh. Česká republika je tak čistým vývozcom elektrickej energie s čistým vývozom predstavujúcim 16,1 TWh, ktorý sa rovná takmer 20 % (4) celkovej čistej výroby elektrickej energie (81,4 TWh). Ďalším argumentom predloženým v súvislosti s existenciou širšieho geografického trhu je vývoj smerom ku konvergencii cien na vnútroštátnom trhu v rámci Českej republiky s cenami na vnútroštátnom trhu v Nemecku, ako aj rastúca úloha Energetickej burzy Praha (PXE).

(10)

Relatívne vysoká kapacita prepojenia a konvergencia cien však nestačia na vymedzenie príslušného trhu. Pravidlá miestneho trhu, a najmä nenahraditeľnosť a dominantné postavenie ktoréhokoľvek aktéra na trhu (ktorým je v prípade Českej republiky prevádzkovateľ ČEZ) môže tiež viesť k vymedzeniu užšieho trhu. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že podľa odpovede českých orgánov z 9. októbra 2008, prevažný podiel rastúceho objemu na PXE pochádza z transakcií, na ktorých sa podieľa ČEZ. Okrem toho, pokiaľ ide možnosť, aby vymedzenie geografického trhu presahovalo vnútroštátny rámec, Komisia vo svojom vyšetrovaní v energetickom odvetví (5) analyzovala aj to, či by určité krajiny v strednej Európe mohli byť súčasťou možných dvojíc príslušných trhov. V prípade dvojice krajín Rakúsko – Nemecko veľkosť hlavného prevádzkovateľa v Rakúsku spolu s preťažením internej rakúskej siete znemožnili Komisii vyvodiť záver, že príslušný trh je väčší ako vnútroštátny príslušný trh. Podobne i v prípade Českej republiky a Slovenska viedla príslušná veľkosť dominantných prevádzkovateľov a ich nenahraditeľnosť pri uspokojovaní dopytu k záveru, že ani táto dvojica krajín nie je súčasťou jedného a toho istého príslušného geografického trhu. Komisia okrem toho nedávno preskúmala rakúsky a poľský trh výroby elektrickej energie a zistila, že ich geografický rozsah je vnútroštátny (6). Napokon vo svojom antitrustovom rozhodnutí C(2008) 7367 (7) z 26. novembra 2008 proti spoločnosti E.ON, ktoré sa týka nemeckého veľkoobchodného trhu, Komisia považovala tento trh za vnútroštátny, pokiaľ ide o jeho rozsah, a susediace krajiny (ani na východe, ani na západe) nie sú súčasťou širšieho geografického trhu.

(11)

Z toho dôvodu by sa existencia regionálneho trhu mala zamietnuť. Je to tiež v súlade s vyhlásením českého Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže, v ktorom sa uvádza, že „pri hodnotení (žiadosti podľa článku 30) úrad, berúc do úvahy svoje existujúce vyšetrovanie, vychádzal z predpokladu, že príslušný trh výroby elektrickej energie by sa mal z geografického hľadiska vymedziť územím Českej republiky.“ Vzhľadom na skutočnosti uvedené v odôvodneniach 9 a 10 by sa preto územie Českej republiky malo považovať za príslušný trh na účely hodnotenia podmienok ustanovených v článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES.

(12)

Ako vyplýva z ustálenej praxe (8) pri rozhodnutiach Komisie podľa článku 30, Komisia dospela k záveru, že pokiaľ ide o výrobu elektrickej energie, „jedným z ukazovateľov stupňa hospodárskej súťaže na vnútroštátnych trhoch je celkový podiel troch najväčších výrobcov na trhu“. Podľa tabuľky 6 „Wholesale Market Position“ (Postavenie na veľkoobchodnom trhu), s. 12 a nasl. dokumentu Commission Staff Working Document: Accompanying document to the Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market (Pracovný dokument útvarov Komisie: Sprievodný dokument k správe o pokroku vo vytváraní vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou) (9) podiely troch najväčších výrobcov v roku 2006 predstavovali 69,4 % výroby elektrickej energie a v roku 2007 stúpli na 73,9 %. Podľa informácií, ktoré poskytli české orgány vo svojej odpovedi z 9. októbra 2008, spoločnosť s dominantným postavením vlastnila takmer 70 % celkovej inštalovanej kapacity a druhá a tretia spoločnosť vlastnili 3,5 % a 3 %. Tieto úrovne koncentrácie, ktoré predstavujú celkový podiel na trhu troch najväčších výrobcov, sú vyššie ako zodpovedajúcich 39 %, ktoré sa uvádzajú v rozhodnutiach Komisie 2006/211/ES (10) a 2007/141/ES (11), ktoré sa týkajú Spojeného kráľovstva. Sú tiež podstatne vyššie, ako je úroveň (52,2 %) uvedená v rozhodnutí Komisie 2008/585/ES (12), ktoré sa týka Rakúska, a tiež vyššie, ako je úroveň (58 % hrubej produkcie) uvedená v rozhodnutí Komisie 2008/741/ES (13) v prípade Poľska.

(13)

Úroveň koncentrácie troch najväčších prevádzkovateľov v Českej republike je nakoniec podobná alebo nižšia ako zodpovedajúce úrovne uvedené v rozhodnutiach Komisie 2006/422/ES (14) a 2007/706/ES (15), ktoré sa týkajú Fínska (73,6 %) a Švédska (86,7 %). Existuje však významný rozdiel medzi prípadom Českej republiky na jednej strane a prípadmi Švédska a Fínska na strane druhej. Konkrétne, v Českej republike je len jeden prevádzkovateľ s dominantným postavením, pričom ďalší dvaja najväčší výrobcovia majú podiely na trhoch, ktoré sú dvadsaťnásobne nižšie (keďže najmenší podiel na trhu je 3 % a najväčší podiel je takmer 70 %). Z príslušných údajov vyplýva, že vo Fínsku prevádzkovateľ s podielom na trhu 18,3 % mal najnižší podiel z troch najväčších a prevádzkovateľ s podielom na trhu 33,7 % mal najvyšší podiel. Podobne vo Švédsku existuje rozpätie od 17,4 %, ktoré je najnižšie, do 47,1 %, ktoré je najvyššie.

(14)

Aj v tejto súvislosti je potrebne pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry (16)„mimoriadne významné podiely na trhu sú samy osebe s výnimkou mimoriadnych okolností dôkazom existencie dominantného postavenia. Ide o situáciu, keď je podiel na trhu 50 %“.

(15)

Úroveň dovozu elektrickej energie do Českej republiky dosahuje o niečo viac ako 11 % z celkového dopytu (17), ktorá je síce vyššia ako podiel dovozu elektrickej energie do Poľska, ale dosahuje menej ako polovicu podielu v prípade Rakúska (18)  (19). V prípade Švédka a Fínska sú vysoké úrovne koncentrácie troch najväčších výrobcov „vykompenzované“„konkurenčným tlakom na […] trhu vyplývajúcim z možnosti dovážať elektrickú energiu z oblastí mimo územia […]“ (20). Preto je ťažké zistiť, či by bol v Českej republike značný konkurenčný tlak zo strany dovážanej elektrickej energie, a skutočnosť, že by existovala prepravná kapacita na významné zvýšenie úrovne dovozu, je len teoretická vzhľadom na skutočnosť, že Česká republika minimálne od roku 2003 každý rok v čistom vyjadrení viac vyváža, ako dováža, a tento trend bude v strednodobom horizonte pokračovať. Táto úroveň koncentrácie sa preto nemôže považovať za ukazovateľ priameho vystavenia hospodárskej súťaži na trhu výroby elektrickej energie.

(16)

V odpovedi českých orgánov z 9. októbra 2008 sa poukazuje aj na skutočnosť, že spoločnosť ČEZ plánuje väčšinu budúcich veľkých projektov výroby elektrickej energie na úrovni prenosových sietí, najmä prostredníctvom plánovaného postavenia novej jadrovej elektrárne, plánovaného predĺženia životnosti existujúcej jadrovej elektrárne v Dukovanoch, ako aj projektov uhoľných a plynových tepelných elektrární. Okrem plánov spoločnosti ČEZ sú pripravené aj ďalšie projekty, najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ktoré plánujú ďalšie subjekty na úrovni prenosovej siete, a najmä na úrovni distribúcie.

(17)

Okrem toho by sa za dodatočný ukazovateľ malo považovať aj fungovanie vyrovnávacích mechanizmov napriek tomu, že predstavujú len malý podiel celkovej elektrickej energie vyrobenej a/alebo spotrebovanej v členskom štáte. Podľa dostupných informácií pôsobenie vyrovnávacích mechanizmov, najmä tvorby trhových cien a dobre vyvinutého obchodovania na trhu v priebehu dňa s deväťdesiatminútovou uzávierkou, t. j. možnosti, aby používatelia sietí mohli každú hodinu a pol prispôsobiť svoju pozíciu, nepredstavuje prekážku, aby výroba elektrickej energie bola priamo vystavená hospodárskej súťaži.

(18)

Vzhľadom na charakteristiky príslušného produktu (elektrická energia) a nedostatok alebo nedostupnosť vhodných náhradných produktov alebo služieb má cenová konkurencia a tvorba cien väčší význam pri hodnotení stavu hospodárskej súťaže na trhu s elektrickou energiou. Pokiaľ ide o veľkých priemyselných (konečných) odberateľov, počet zákazníkov, ktorí prechádzajú k inému dodávateľovi, môže slúžiť ako ukazovateľ skutočnej cenovej konkurencie, a tak nepriamo aj ako „prirodzený ukazovateľ“ účinnosti hospodárskej súťaže. Ak k inému dodávateľovi prechádza iba málo zákazníkov, je to pravdepodobne problém fungovania trhu, aj keď by sa nemali ignorovať výhody vyplývajúce z možnosti opätovného vyjednávania s doterajším dodávateľom (21). Okrem toho „existencia regulovaných cien pre konečných odberateľov je jasným kľúčovým faktorom správania zákazníka […]. Hoci ponechanie kontrol môže byť odôvodnené v prechodnom období, s blížiacou sa potrebou investovania budú tieto kontroly spôsobovať čoraz väčšie deformácie“ (22).

(19)

Podľa najnovších dostupných informácií sa zistilo, že miera prechodu k inému dodávateľovi je v Českej republike na „vysokej úrovni“ (23), a podľa najnovších informácií, ktoré poskytli české orgány v odpovedi z 9. októbra, „od otvorenia trhu s elektrickou energiou takmer každý druhý zákazník v segmente veľkých zákazníkov zmenil dodávateľa elektrickej energie“. Túto skutočnosť treba vnímať v súvislosti so situáciou opísanou v predchádzajúcich rozhodnutiach, ktoré sa týkajú sektora elektrickej energie, kde je miera prechodu k inému dodávateľovi pri veľkých a veľmi veľkých zákazníkoch od vyše 75 % (rozhodnutie 2006/422/ES, ktoré sa týka Fínska) po 41,5 % (rozhodnutie 2008/585/ES, ktoré sa týka Rakúska). Trhy zásobovania (domácnosti, zákazníkov v priemyselných odvetviach atď.) elektrickou energiou boli okrem toho v predchádzajúcej rozhodovacej praxi Komisie vymedzené ako osobitné produktové trhy a môžu mať z dôvodu vplyvu silných spoločností s dobrým postavením odlišné konkurenčné prostredie ako veľkoobchodný trh alebo trh výroby elektrickej energie. Vysoká úroveň prechodu k inému dodávateľovi sa preto nemôže považovať za jednoznačný ukazovateľ priameho vystavenia hospodárskej súťaži.

(20)

Situácia v oblasti výroby elektrickej energie v Českej republike sa preto dá zhrnúť takto: celkový podiel na trhu troch najväčších výrobcov elektrickej energie je vysoký, dôležitejšie však je, že najväčší výrobca má sám podiel na trhu takmer 70 % bez toho, aby bol tento podiel vyvážený dovezenou elektrickou energiou, keďže práve naopak, Česká republika počas uplynulých 5 rokov nepretržite vyvážala v čistom vyjadrení podstatne väčšie množstvá elektrickej energie, ako dovážala. Ako sa uvádza v odôvodnení 17, fungovanie vyrovnávacieho mechanizmu nepredstavuje prekážku pre priame vystavenie hospodárskej súťaži na trhu výroby elektrickej energie a existuje vysoká miera prechodu k inému dodávateľovi. Dobre fungujúci vyrovnávací mechanizmus a vysoká úroveň prechodu k inému dodávateľovi však nemôžu vyvážiť dosť vysokú mieru koncentrácie, a najmä vysoký podiel najväčšieho výrobcu na trhu, berúc do úvahy judikatúru uvedenú v odôvodnení 14.

IV.   ZÁVERY

(21)

Vzhľadom na faktory preskúmané v odôvodneniach 9 až 20 sa dospelo k záveru, že výroba elektrickej energie v súčasnosti nie je v Českej republike priamo vystavená hospodárskej súťaži. Článok 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa preto nevzťahuje na zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie uvedených činností v Českej republike. V dôsledku toho sa smernica 2004/17/ES naďalej uplatňuje v prípade, keď obstarávatelia zadávajú zákazky s cieľom umožniť výrobu elektrickej energie v Českej republike, alebo v prípade, keď organizujú súťaže návrhov na vykonávanie takýchto činností v Českej republike.

(22)

Toto rozhodnutie je založené na právnej a skutkovej podstate platnej v období od júla do októbra 2008, ktorá vyplýva z informácií poskytnutých Českou republikou, z oznámenia z roku 2007 a z dokumentu útvarov Komisie z roku 2007, zo záverečnej správy, ako aj zo správy o pokroku dosiahnutom v roku 2007 a prílohy k nej. Môže sa revidovať v prípade, ak by výrazné zmeny v právnej a skutkovej podstate znamenali, že by boli splnené podmienky na uplatňovanie článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa neuplatňuje na výrobu elektrickej energie v Českej republike. Smernica 2004/17/ES sa preto naďalej uplatňuje na zákazky zadávané obstarávateľmi a má im umožniť vykonávať túto činnosť v Českej republike.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Českej republike.

V Bruseli 22. decembra 2008

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 27, 30.1.1997, s. 20.

(3)  Ú. v. EÚ L 176, 15.7.2003, s. 37.

(4)  19,78 %. Celkový (hrubý) vývoz predstavoval 31,45 % celkovej čistej výroby, zatiaľ čo celkový dovoz predstavoval 11,67 % celkovej čistej výroby. Z pohľadu čistej domácej spotreby elektrickej energie za rok 2007 (ktorá bola podľa českých orgánov približne 59,7 TWh) celkový vývoz predstavoval 42,88 % a čistý vývoz predstavoval 26,97 %, zatiaľ čo celkový dovoz predstavoval 15,91 % čistej domácej spotreby elektrickej energie.

(5)  Pozri KOM(2006) 851 v konečnom znení z 10. januára 2007. Oznámenie Komisie – Vyšetrovanie podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1/2003 v odvetviach plynárenstva a elektrickej energie v Európe, ďalej len „záverečná správa“, príloha B, bod A.2.7, s. 339.

(6)  Pozri rozhodnutie Komisie 2008/585/ES zo 7. júla 2008, ktorým sa vyníma výroba elektrickej energie v Rakúsku z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 188, 16.7.2008, s. 28), a rozhodnutie Komisie 2008/741/ES z 11. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje, že článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa neuplatňuje na výrobu a veľkoobchodný predaj elektrickej energie v Poľsku (Ú. v. EÚ l 251, 19.9.2008, s. 35).

(7)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. Pozri tlačovú správu IP/08/1774 z 26. novembra 2008.

(8)  Najnovšie už zo zmienených rozhodnutí 2008/585/ES a 2008/741/ES.

(9)  KOM(2008)192 v konečnom znení z 15. apríla 2008, ďalej len „príloha k správe o pokroku dosiahnutom v roku 2007“. Samotná správa SEK(2008) 460 sa bude ďalej uvádzať len ako „správa o pokroku dosiahnutom v roku 2007“.

(10)  Rozhodnutie Komisie z 8. marca 2006, ktorým sa ustanovuje, že článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa uplatňuje na výrobu elektrickej energie v Anglicku, Škótsku a vo Walese (Ú. v. EÚ L 76,15.3.2006, s. 6).

(11)  Rozhodnutie Komisie z 26. februára 2007, ktorým sa ustanovuje, že článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa uplatňuje na zásobovanie elektrickou energiou a plynom v Anglicku, Škótsku a vo Walese (Ú. v. EÚ L 62, 1.3.2007, s. 23).

(12)  Rozhodnutie Komisie zo 7. júla 2008, ktorým sa vyníma výroba elektrickej energie v Rakúsku z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 188, 16.7.2008, s. 28).

(13)  Rozhodnutie Komisie 2008/741/ES z 11. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje, že článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa neuplatňuje na výrobu a veľkoobchodný predaj elektrickej energie v Poľsku (Ú. v. EÚ L 251, 19.9.2008, s. 35).

(14)  Rozhodnutie Komisie z 19. júna 2006, ktorým sa ustanovuje, že článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa uplatňuje na výrobu elektrickej energie vo Fínsku okrem Alandských ostrovov (Ú. v. EÚ L 168, 21.6.2006, s. 33).

(15)  Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2007, ktorým sa vyníma výroba a predaj elektrickej energie vo Švédsku z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 287, 1.11.2007, s. 18).

(16)  Pozri bod 328 rozsudku Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 28. februára 2002. Atlantic Container Line AB a iní/Komisia Európskych spoločenstiev. Vec T-395/94. Správy Európskeho súdu 2002, s. II-00875.

(17)  T. j. množstvo elektrickej energie potrebné na internú spotrebu a vývoz.

(18)  23,5 % podľa informácií, ktoré poskytli rakúske orgány.

(19)  Pozri odôvodnenie 10 rozhodnutia 2008/585/ES. „[…] dovážaná elektrická energia pokrýva približne štvrtinu celkového potrebného množstva, predovšetkým ako energia pri základnom zaťažení.“

(20)  Pozri napr. odôvodnenie 12 rozhodnutia 2007/706/ES. V prípade Švédska a Fínska sa existencia regionálneho trhu ponechala otvorená a, ak sa táto skutočnosť považuje za referenčný údaj, výsledná úroveň koncentrácie je 40 %.

(21)  Správa za rok 2005, s. 9.

(22)  Technická príloha, s. 17.

(23)  Pozri správu o pokroku dosiahnutom v roku 2007, s. 8, bod 7.


23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/62


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. januára 2009,

ktorým sa pre určité strany udeľuje v súvislosti s určitými časťami bicyklov oslobodenie od rozšírenia antidumpingového cla na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, uloženého nariadením Rady (EHS) č. 2474/93, naposledy upraveným, zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 1095/2005, a ktorým sa ruší pozastavenie platby antidumpingového cla rozšíreného na určité časti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike udeleného určitým stranám podľa nariadenia Komisie (ES) č. 88/97

[oznámené pod číslom K(2009) 157]

(2009/48/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 71/97 z 10. januára 1997, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (EHS) č. 2474/93 na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých častí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky a ktorým sa ukladá rozšírené clo na takýto dovoz registrovaný podľa nariadenia (ES) č. 703/96 (2) (ďalej len „rozširujúce nariadenie“),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 88/97 z 20. januára 1997 o povolení oslobodenia dovozov niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšírenia antidumpingového cla nariadením Rady (ES) č. 71/97, ktoré bolo uložené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93 (3) (ďalej len „nariadenie o oslobodení“), a najmä na jeho článok 7,

po porade s poradným výborom,

keďže:

(1)

Po nadobudnutí účinnosti nariadenia o oslobodení viaceré spoločnosti montujúce bicykle predložili v zmysle článku 3 uvedeného nariadenia žiadosti o oslobodenie od antidumpingového cla rozšíreného na dovoz určitých častí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky nariadením (ES) č. 71/97 (ďalej len „rozšírené antidumpingové clo“). Komisia postupne uverejnila v úradnom vestníku zoznamy spoločností montujúcich bicykle (4), ktorým bola v zmysle článku 5 ods. 1 nariadenia o oslobodení pozastavená povinnosť platiť rozšírené antidumpingové clo týkajúce sa dovozu základných častí bicyklov deklarovaných pre voľný obeh.

(2)

Po uverejnení zoznamu strán, ktoré sú predmetom preskúmania (5), sa určilo obdobie preskúmania. Bolo vymedzené na obdobie od 1. januára 2007 do 30. júna 2008. Všetkým stranám, ktoré sú predmetom preskúmania, sa zaslal dotazník, v ktorom sa požadujú informácie o montážnych operáciách vykonaných počas príslušného obdobia preskúmania.

A.   ŽIADOSTI O OSLOBODENIE, NA KTORÉ SA PREDTÝM UDELILO POZASTAVENIE

1.   Prijateľné žiadosti o oslobodenie

(3)

Komisia dostala od strán uvedených v tabuľke 1 všetky informácie potrebné na to, aby bolo možné rozhodnúť, či sú ich žiadosti prijateľné. Týmto stranám sa po tomto dátume udelilo pozastavenie. Poskytnuté informácie sa skontrolovali a v prípade potreby sa v priestoroch príslušných strán overili. Na základe týchto informácií Komisia uznala, že žiadosti predložené stranami uvedenými v tabuľke 1 sú prijateľné v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia o oslobodení.

Tabuľka 1

Názov

Adresa

Krajina

Doplnkový kód TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

HU

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Straße 236, 56073 Koblenz

DE

A856

Euro Bike Products

Ul. Starolecka 18, 61-361 Poznan

PL

A849

KOVL spol. s r. o.

Choceradská 3042/20, 14100 Praha

CZ

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A/62, 03-185 Warsaw

PL

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

A533

(4)

Zo skutočností, ktoré Komisia nakoniec zistila, vyplýva, že v prípade všetkých bicyklových montáží týchto žiadateľov bola hodnota súčastí s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré použili počas montáže, nižšia ako 60 % celkovej hodnoty súčastí použitých počas montáže, a preto spadajú mimo rozsah pôsobnosti článku 13 ods. 2 základného nariadenia.

(5)

Z uvedeného dôvodu a v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia o oslobodení by strany v uvedenej tabuľke mali byť oslobodené od rozšíreného antidumpingového cla.

(6)

V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia o oslobodení by malo oslobodenie strán uvedených v tabuľke 1 od rozšíreného antidumpingového cla nadobudnúť účinnosť odo dňa prijatia ich žiadostí. Okrem toho by sa ich colný dlh súvisiaci s rozšíreným antidumpingovým clom mal považovať za zrušený ku dňu prijatia žiadosti o oslobodenie.

2.   Neprijateľné žiadosti o oslobodenie a stiahnuté žiadosti

(7)

Strana uvedená v tabuľke 2 tiež predložila žiadosti o oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla.

Tabuľka 2

Názov

Adresa

Krajina

Doplnkový kód TARIC

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

A857

(8)

Táto strana nepredložila vyplnený dotazník.

(9)

Keďže strana uvedená v tabuľke 2 nesplnila kritériá na oslobodenie stanovené v článku 6 ods. 2 nariadenia o oslobodení, Komisia musí v súlade s článkom 7 ods. 3 tohto nariadenia jej žiadosti o oslobodenie zamietnuť. Pozastavenie platby rozšíreného antidumpingového cla uvedené v článku 5 nariadenia o oslobodení sa vzhľadom na túto skutočnosť musí zrušiť a odo dňa prijatia žiadostí predložených dotknutou stranou sa musí vybrať rozšírené antidumpingové clo.

B.   ŽIADOSTI O OSLOBODENIE, NA KTORÉ SA PREDTÝM NEUDELILO POZASTAVENIE

1.   Prijateľné žiadosti o oslobodenie, na ktoré by sa malo udeliť pozastavenie

(10)

Zainteresované strany sú týmto oboznámené o prijatí ďalšej žiadosti o oslobodenie podľa článku 3 nariadenia o oslobodení od strany uvedenej v tabuľke 3. Pozastavenie rozšíreného cla pre na základe tejto žiadosti by malo nadobudnúť účinnosť od dátumu uvedeného v stĺpci s nadpisom „dátum nadobudnutia účinnosti“:

Tabuľka 3

Názov

Adresa

Krajina

Oslobodenie v zmysle nariadenia (ES) č. 88/97

Dátum nadobudnutia účinnosti

Doplnkový kód TARIC

Winora-Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, 97526 Sennfeld

DE

článok 5

27.11.2008

A894

2.   Neprijateľné žiadosti o oslobodenie

(11)

Strany uvedené v tabuľke 4 takisto predložili žiadosti o oslobodenie od platby rozšíreného antidumpingového cla:

Tabuľka 4

Názov

Adresa

Krajina

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

DE

MSC Bikes SL

C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona

ES

(12)

Pokiaľ ide o tieto strany, malo by sa pripomenúť, že ich žiadosti nesplnili kritériá prijateľnosti ustanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia o oslobodení, keďže všetci títo žiadatelia používajú základné časti bicyklov na výrobu alebo montáž bicyklov v množstve menšom ako 300 kusov z jedného modelu mesačne.

(13)

Dotknuté strany boli náležite informované a dostali možnosť vyjadriť svoje pripomienky. Týmto stranám nebolo udelené pozastavenie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sú strany uvedené v tabuľke 1 na základe nariadenia (ES) č. 71/97 oslobodené v súvislosti s dovozom určitých častí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky od rozšírenia konečného antidumpingového cla na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, uloženého nariadením Rady (EHS) č. 2474/93 (6).

Oslobodenie nadobúda účinnosť pre každú stranu od príslušného dátumu uvedeného v stĺpci s nadpisom „Dátum nadobudnutia účinnosti“.

Tabuľka 1

Zoznam strán, ktoré majú byť oslobodené

Názov

Adresa

Krajina

Oslobodenie v zmysle nariadenia (ES) č. 88/97

Dátum nadobudnutia účinnosti

Doplnkový kód TARIC

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

HU

článok 7

30.1.2008

A858

Canyon Bicycles GmbH

Koblenzer Straβe 236, 56073 Koblenz

DE

článok 7

4.12.2007

A856

Euro Bike Products

Ul. Starolecka 18, 61-361 Poznan

PL

článok 7

6.8.2007

A849

KOVL spol. s r. o.

Choceradská 3042/20, 14100 Praha

CZ

článok 7

29.3.2007

A838

MICPOL

Ul. Myśliborska 93A/62, 03-185 Warsaw

PL

článok 7

17.4.2007

A839

N&W Cycle GmbH

Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

DE

článok 7

11.10.2007

A852

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, 56244 Freirachdorf

DE

článok 7

25.6.2007

A850

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, 71042 Cerignola (FG)

IT

článok 7

22.1.2008

A533

Článok 2

Týmto sa zamieta žiadosť o oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla predložená podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 88/97 stranou uvedenou v tabuľke 2.

Týmto sa pre príslušnú stranu ruší pozastavenie platby rozšíreného antidumpingového cla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 88/97 odo dňa uvedeného v stĺpci s nadpisom „Dátum nadobudnutia účinnosti“.

Tabuľka 2

Zoznam strán, pre ktoré sa pozastavenie ruší

Názov

Adresa

Krajina

Pozastavenie v zmysle nariadenia (ES) č. 88/97

Dátum nadobudnutia účinnosti

Doplnkový kód TARIC

Eusa Mart

European Sales & Marketing GmbH & Co. KG

An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main

DE

článok 5

7.1.2008

A857

Článok 3

Strana uvedená v tabuľke 3 predstavuje aktualizovaný zoznam strán, ktoré sú predmetom preskúmania v zmysle článku 3 nariadenia (ES) č. 88/97. Pozastavenie rozšíreného cla na základe predloženia týchto žiadostí nadobudlo účinnosť od príslušného dátumu uvedeného v tabuľke 3 v stĺpci s nadpisom „Dátum nadobudnutia účinnosti“.

Tabuľka 3

Názov

Adresa

Krajina

Pozastavenie v zmysle nariadenia (ES) č. 88/97

Dátum nadobudnutia účinnosti

Doplnkový kód TARIC

Winora-Staiger GmbH

Max-Planck-Straβe 6, 97526 Sennfeld

DE

článok 5

27.11.2008

A894

Článok 4

Žiadosti o oslobodenie od rozšíreného antidumpingového cla, ktoré predložili strany uvedené v tabuľke 4, sa týmto zamietajú.

Tabuľka 4

Zoznam strán, ktorých žiadosť o oslobodenie sa zamieta

Názov

Adresa

Krajina

Cicli B Radsport Bornmann Import + Versand

Königstor 48, 34117 Kassel

DE

MSC Bikes SL

C/Hostalets, Nave 3. Pol. Ind. Puig-Xorigué, 08540 Centelles, Barcelona

ES

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené členským štátom a stranám uvedeným v článkoch 1, 2, 3 a 4.

V Bruseli 22. januára 2009

Za Komisiu

Catherine ASHTON

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 17.

(4)  Ú. v. ES C 45, 13.2.1997, s. 3; Ú. v. ES C 112, 10.4.1997, s. 9; Ú. v. ES C 220, 19.7.1997, s. 6; Ú. v. ES C 378, 13.12.1997, s. 2; Ú. v. ES C 217, 11.7.1998, s. 9; Ú. v. ES C 37, 11.2.1999, s. 3; Ú. v. ES C 186, 2.7.1999, s. 6; Ú. v. ES C 216, 28.7.2000, s. 8; Ú. v. ES C 170, 14.6.2001, s. 5; Ú. v. ES C 103, 30.4.2002, s. 2; Ú. v. EÚ C 35, 14.2.2003, s. 3; Ú. v. EÚ C 43, 22.2.2003, s. 5; Ú. v. EÚ C 54, 2.3.2004, s. 2; Ú. v. EÚ C 299, 4.12.2004, s. 4; Ú. v. EÚ L 17, 21.1.2006, s. 16, a Ú. v. EÚ L 313, 14.11.2006, s. 5; Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 73, Ú. v. EÚ C 310, 5.12.2008, s. 19.

(5)  Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 73.

(6)  Ú. v. ES L 228, 9.9.1993, s. 1. Nariadenie zachované nariadením (ES) č. 1524/2000 (Ú. v. ES L 175, 14.7.2000, s. 39) a zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1095/2005 (Ú. v. EÚ L 183, 14.7.2005, s. 1).


Korigendá

23.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/67


Korigendum k rámcovému rozhodnutiu Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými v trestnom konaní

( Úradný vestník Európskej únie L 386 z 29. decembra 2006 )

Na strane 89 v odôvodneniach 4 až 7, na strane 91 v článku 1 ods. 7, článku 2 písm. a), b), c), d) bodoch i), ii), článku 3 ods. 1 až 4, na strane 92 v článku 4 ods. 1 až 4, článku 5 ods. 2, na strane 93 v článku 7 ods. 1, článku 8 ods. 2, 4, článku 9, článku 10 ods. 1, na strane 94 v článku 10 ods. 2 a 3:

namiesto:

„orgán činný v trestnom konaní“ vo všetkých gramatických tvaroch

má byť:

„orgán presadzovania práva“ v príslušnom gramatickom tvare.

Na strane 89 v názve, v odôvodneniach 2, 8, na strane 90 v odôvodnení 12, v článku 1 ods. 1 a 3, na strane 91 v článku 3 ods. 3, na strane 92 v článku 3 ods. 5:

namiesto:

„orgán členského štátu Európskej únie činný v trestnom konaní“, „orgán členského štátu činný v trestnom konaní“, „orgán iného členského štátu činný v trestnom konaní“ vo všetkých gramatických tvaroch

má byť:

„orgán presadzovania práva členského štátu Európskej únie“, „orgán presadzovania práva členského štátu“, „orgán presadzovania práva iného členského štátu“ v príslušnom gramatickom tvare.

Na strane 1 v odôvodnení 3, na strane 4 v článku 6 ods. 1:

namiesto:

„… spoluprácu v oblasti vynucovania práva …“

má byť:

„… spoluprácu v oblasti presadzovania práva …“.

Na strane 1 v odôvodnení 6:

namiesto:

„… bezpečnosť a účinnejšie vynucovanie práva …“

má byť:

„… bezpečnosť a účinnejšie presadzovanie práva …“.

Na strane 1 v odôvodnení 7 prvej vete:

namiesto:

„… v rôznych štádiách vyšetrovania, od fázy zhromažďovania spravodajských informácií …“

má byť:

„… v rôznych štádiách konania, od fázy zhromažďovania spravodajských informácií …“.

Na strane 1 v odôvodnení 9:

namiesto:

„… alebo bezpečnosť osôb, alebo úspech osobitných spravodajských činností …“

má byť:

„… alebo bezpečnosť osôb, alebo úspech špecifickej spravodajskej činnosti …“.

Na strane 2 v odôvodnení 10:

namiesto:

„… ktorý nebráni požadovanej úrovni spolupráce …“

má byť:

„… ktorý nezníži požadovanú úroveň spolupráce …“.

Na strane 2 v odôvodnení 11:

namiesto:

„… rýchlou a účinnou spoluprácou pri vynucovaní práva …“

má byť:

„… rýchlou a účinnou spoluprácou pri presadzovaní práva …“.

Na strane 3 v článku 2 písm. a) druhej vete:

namiesto:

„… nezahŕňa agentúry alebo jednotky, ktoré sa zaoberajú …“

má byť:

„… nezahŕňa agentúry alebo útvary, ktoré sa zaoberajú …“.

Na strane 3 v článku 2 písm. b) a c):

namiesto:

„… je právny rámec …“

má byť:

„… je štádium konania …“.

Na strane 3 v článku 2 písm. d) bode ii):

namiesto:

„… v súlade s článkom 1 ods. 4;“

má byť:

„… v súlade s článkom 1 ods. 5;“.

Na strane 4 v článku 3 ods. 5:

namiesto:

„… a podliehajú zásade špeciality, ich odovzdanie príslušným orgánom iného členského štátu …“

má byť:

„… a podliehajú zásade špeciality, ich prenos príslušným orgánom iného členského štátu …“.

Na strane 4 v článku 6 ods. 1 tretej vete:

namiesto:

„… poskytnú generálnemu sekretariátu Rady aj údaje o kontaktných osobách …“

má byť:

„… poskytnú Generálnemu sekretariátu Rady aj údaje o kontaktných miestach …“.

Na strane 5 v článku 7 v nadpise:

namiesto:

„Automatická výmena informácií a spravodajských informácií“

má byť:

„Výmena informácií a spravodajských informácií z vlastného podnetu“.

Na strane 5 v článku 7 ods. 1 poslednej vete:

namiesto:

„Spôsoby takejto automatickej výmeny upravuje vnútroštátne právo …“

má byť:

„Spôsoby takejto výmeny z vlastného podnetu upraví vnútroštátne právo …“

Na strane 5 v článku 8 ods. 4 poslednej vete:

namiesto:

„… aby poskytol informácie o použití a ďalšom spracovaní prijatých informácií a spravodajských informácií.“

má byť:

„… aby poskytol informácie o použití a ďalšom spracovaní prenesených informácií a spravodajských informácií.“

Na strane 5 v článku 9 v nadpise:

namiesto:

„Dôvernosť“

má byť:

„Len pre služobnú potrebu“.

Na strane 5 v článku 9 druhej vete:

namiesto:

„Na tento účel príslušné orgány činné v trestnom konaní v súlade so svojim vnútroštátnym právom, zaručia dôvernosť všetkých poskytnutých informácií a spravodajských informácií, ktoré sú označené ako dôverné.“

má byť:

„Na tento účel príslušné orgány presadzovania práva zaručia v súlade so svojim vnútroštátnym právom použitie len pre služobnú potrebu všetkých poskytnutých informácií a spravodajských informácií, ktoré sú označené ako len pre služobnú potrebu.“