ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 16

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
21. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 40/2009 z 20. januára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 z 20. januára 2009 o zložení a označovaní potravín vhodných pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 42/2009 z 20. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 555/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore

6

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/40/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. januára 2009, ktorým sa vymenúva jeden dánsky člen a dvaja dánski náhradníci Výboru regiónov

11

 

 

2009/41/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 19. januára 2009, ktorým sa vymenúva rakúsky člen Výboru regiónov

12

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

21.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 16/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 40/2009

z 20. januára 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

138,6

JO

75,8

MA

43,6

TN

134,4

TR

106,4

ZZ

99,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

127,6

ZZ

130,6

0709 90 70

MA

168,4

TR

106,3

ZZ

137,4

0805 10 20

EG

58,5

IL

56,2

MA

65,3

TN

49,2

TR

66,4

ZZ

59,1

0805 20 10

MA

75,6

ZZ

75,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

64,7

EG

88,6

IL

75,0

JM

93,4

PK

46,6

TR

62,7

ZZ

71,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

60,6

ZZ

63,9

0808 10 80

CN

65,6

MK

32,6

TR

67,5

US

101,1

ZZ

66,7

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

106,3

ZZ

105,9


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


21.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 16/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 41/2009

z 20. januára 2009

o zložení a označovaní potravín vhodných pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/398/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie (1), a najmä na jej článok 2 ods. 3 a článok 4a,

keďže:

(1)

Smernica 89/398/EHS sa týka potravín určených na osobitné výživové účely, ktoré pre svoje špeciálne zloženie alebo výrobný proces vyhovujú osobitným výživovým požiadavkám špecifických kategórií obyvateľstva. Osoby postihnuté celiakiou tvoria takúto špecifickú skupinu obyvateľstva trpiacu trvalou neznášanlivosťou gluténu.

(2)

Potravinársky priemysel vyvinul škálu výrobkov označovaných pojmom „bezgluténový“ alebo podobnými pojmami. Rozdiely vo vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa podmienok použitia týchto označení môžu brániť voľnému pohybu príslušných výrobkov a nemusia spotrebiteľom zaručovať rovnakú úroveň ochrany. V záujme jasnosti a s cieľom zabrániť dezorientácii spotrebiteľov rôznymi druhmi označení výrobkov na vnútroštátnej úrovni by mali byť podmienky použitia pojmov pre označenie výrobkov neobsahujúcich glutén stanovené na úrovni Spoločenstva.

(3)

Pšenica (t. j. všetky odrody Triticum, ako sú pšenica tvrdá, pšenica špalda a kamut), raž a jačmeň boli identifikované ako obilie, ktoré podľa vedeckých správ obsahuje lepok. Glutén obsiahnutý v tomto obilí môže mať škodlivé účinky na zdravie osôb trpiacich neznášanlivosťou gluténu, a preto by sa mu tieto osoby mali vyhýbať.

(4)

Odstránenie gluténu z obilia, ktoré ho obsahuje, je veľmi náročné z technického aj finančného hľadiska, a preto je výroba bezgluténových potravín, ktoré glutén vôbec neobsahujú, zložitá. V dôsledku toho môže mnoho potravín na trhu určených na tento osobitný výživový účel obsahovať nízke zostatkové množstvá gluténu.

(5)

Väčšina osôb trpiacich neznášanlivosťou gluténu môže do svojej stravy zaradiť ovos bez škodlivých účinkov na svoje zdravie. Táto otázka je predmetom prebiehajúceho štúdia a výskumu vedcov. Hlavným problémom je však kontaminácia ovsa pšenicou, ražou alebo jačmeňom, ku ktorej môže dôjsť počas ich žatvy, prepravy, skladovania a spracovania. Preto by sa malo pri označovaní výrobkov prihliadať na riziko kontaminácie výrobkov, ktoré obsahujú ovos, gluténom.

(6)

Rôzne osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu môžu znášať rôzne malé množstvá gluténu v obmedzenom rozsahu. Aby spotrebitelia na trhu našli škálu potravín zodpovedajúcich ich potrebám a citlivosti, mala by existovať ponuka výrobkov s rôzne nízkym obsahom gluténu v takomto obmedzenom rozsahu. Je však dôležité rozličné výrobky riadne označiť, aby sa zaistilo ich správne použitie osobami trpiacimi neznášanlivosťou gluténu, čo by mali členské štáty podporiť posilnením informačných kampaní.

(7)

Potraviny na osobitné výživové účely so špeciálnym zložením, ktoré sú spracované alebo pripravené tak, aby spĺňali výživové potreby osôb trpiacich neznášanlivosťou gluténu, a s ktorými sa ako takými obchoduje, by mali byť v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia označené buď ako výrobky s „veľmi nízkym obsahom gluténu“, alebo ako „bezgluténové“ výrobky. Tieto ustanovenia možno realizovať použitím potravín, ktoré boli špeciálne spracované tak, aby v nich bol znížený obsah gluténu v jednej alebo niekoľkých zložkách obsahujúcich glutén, a/alebo potravín, v ktorých boli zložky obsahujúce glutén nahradené inými zložkami, ktoré sú prirodzene bezgluténové.

(8)

Článok 2 ods. 3 smernice 89/398/EHS stanovuje, že v prípade potravín určených na bežnú spotrebu, ktoré sú vhodné na osobitné výživové účely, možno túto vhodnosť uviesť. Preto by malo byť možné, aby bežné potraviny, ktoré sú vhodné na spotrebu ako súčasť bezgluténovej diéty, keďže neobsahujú zložky získané z obilia obsahujúceho glutén alebo ovos, boli označené pojmami uvádzajúcimi, že výrobok neobsahuje glutén. V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (2) sa vyžaduje, aby takéto označenie nezavádzalo spotrebiteľa vyvolávaním dojmu, že potravina má osobitné vlastnosti, ak v skutočnosti všetky podobné potraviny majú tieto isté vlastnosti.

(9)

V smernici Komisie 2006/141/ES z 22. decembra 2006 o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES (3) sa zakazuje použitie zložiek obsahujúcich glutén pri výrobe týchto potravín. Preto by použitie pojmov „veľmi nízky obsah gluténu“ alebo „bezgluténový“ na označeniach týchto výrobkov malo byť zakázané, keďže podľa tohto nariadenia sa tieto označenia používajú na uvedenie obsahu gluténu nepresahujúceho 100 mg/kg na označenie „veľmi nízky obsah gluténu“ a 20 mg/kg na označenie „bezgluténový“.

(10)

V smernici Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti (4) sa vyžaduje uvedenie informácie o tom, či výrobok obsahuje glutén, alebo nie, ak je výrobok určený pre deti mladšie ako šesť mesiacov. Neprítomnosť gluténu v týchto výrobkoch by sa mala uviesť v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

(11)

Na 31. zasadnutí Komisie pre Codex Alimentarius v júli 2008 (5) bol prijatý Kódex noriem pre potraviny na osobitné výživové účely pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu, ktorého cieľom je umožniť týmto osobám nájsť na trhu rôzne potraviny vhodné pre ich potreby podľa ich citlivosti na glutén. Na účely tohto nariadenia by sa mal uvedený kódex náležite zohľadniť.

(12)

Aby hospodárske subjekty mohli prispôsobiť svoje výrobné procesy, mal by dátum uplatňovania tohto nariadenia umožniť potrebné prechodné obdobie. S výrobkami, ktoré však ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia už spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia, sa môže obchodovať na trhu Spoločenstva od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na iné potraviny ako potraviny na počiatočnú výživu dojčiat a potraviny na následnú výživu dojčiat, na ktoré sa vzťahuje smernica 2006/141/ES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„potraviny pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu“ sú potraviny na osobitné výživové účely, ktoré sú špeciálne vyrobené, pripravené a/alebo spracované tak, aby spĺňali osobitné výživové potreby osôb trpiacich neznášanlivosťou gluténu;

b)

„glutén“ je bielkovinová frakcia z pšenice, raže, jačmeňa, ovsa alebo ich krížených variantov a derivátov, na ktorú majú niektoré osoby neznášanlivosť a ktorá nie je rozpustná vo vode a v 0,5 M roztoku chloridu sodného;

c)

„pšenica“ je akákoľvek odroda Triticum.

Článok 3

Zloženie a označovanie potravín vhodných pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu

1.   Potraviny pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu, ktoré obsahujú jednu alebo viac zložiek vyrobených z pšenice, raže, jačmeňa, ovsa alebo ich krížených variantov alebo sú z nich zložené a ktoré boli špeciálne spracované tak, aby v nich bol znížený obsah gluténu, nesmú obsahovať viac ako 100 mg/kg gluténu v potravine vo forme, v akej sa predáva konečnému spotrebiteľovi.

2.   Pri označovaní, prezentácii a reklame potravín uvedených v odseku 1 sa použije pojem „veľmi nízky obsah gluténu“. Pojem „bezgluténový“ sa môže použiť vtedy, ak obsah gluténu v potravine vo forme, v akej sa predáva konečnému spotrebiteľovi, nepresahuje 20 mg/kg.

3.   Ovos obsiahnutý v potravinách pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu musí byť špeciálne vypestovaný, pripravený a/alebo spracovaný tak, aby sa predišlo kontaminácii pšenicou, ražou, jačmeňom alebo ich kríženými variantmi, pričom obsah gluténu v tomto ovse nesmie presahovať 20 mg/kg.

4.   Potraviny pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu, ktoré obsahujú jednu alebo viac zložiek, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty alebo sú z nich zložené, nesmú obsahovať viac ako 20 mg/kg gluténu v potravine vo forme, v akej sa predáva konečnému spotrebiteľovi. Pri označovaní, prezentácii a reklame týchto potravín sa použije pojem „bezgluténový“.

5.   V prípade, že potraviny pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu obsahujú zložky, ktoré nahrádzajú pšenicu, raž, jačmeň, ovos alebo ich krížené varianty, ako aj zložky vyrobené z pšenice, raže, jačmeňa, ovsa alebo ich krížených variantov, ktoré boli špeciálne spracované tak, aby v nich bol znížený obsah gluténu, uplatňujú sa odseky 1, 2, a 3 a odsek 4 sa neuplatňuje.

6.   Pojmy „veľmi nízky obsah gluténu“ alebo „bezgluténový“ uvedené v odsekoch 2 a 4 sa uvádzajú v blízkosti názvu, pod ktorým sa potravina predáva.

Článok 4

Zloženie a označovanie iných potravín vhodných pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 1 písm. a) bod iii) smernice 2000/13/ES, ak obsah gluténu v potravine vo forme, v akej sa predáva konečnému spotrebiteľovi, nepresahuje 20 mg/kg, môže sa použiť pojem „bezgluténový“ pri označovaní, prezentácii a reklame týchto potravín:

a)

potraviny na bežnú konzumáciu;

b)

potraviny na osobitné výživové účely so špeciálnym zložením, ktoré boli špeciálne spracované alebo pripravené tak, aby spĺňali osobitné výživové potreby, iné ako výživové potreby osôb trpiacich neznášanlivosťou gluténu, ktoré sú však vďaka svojmu zloženiu vhodné na osobitné výživové potreby osôb trpiacich neznášanlivosťou gluténu.

2.   Pri označovaní, prezentácii a reklame potravín uvedených v odseku 1 sa nepoužije pojem „veľmi nízky obsah gluténu“.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Potraviny, ktoré však ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia už spĺňajú ustanovenia tohto nariadenia, sa môžu umiestniť na trh Spoločenstva.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 27.

(2)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 401, 30.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 16.

(5)  http://www.codexalimentarius.net/download/standards/291/cxs_118e.pdf


21.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 16/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 42/2009

z 20. januára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 555/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (1), a najmä na jeho články 22, 84 a 107,

keďže:

(1)

Na optimálne využitie finančných prostriedkov potenciálne dostupných na zvýšenie konkurencieschopnosti vo vinárskom sektore je vhodné umožniť členským štátom v čo najväčšej miere využiť možnosti tak v rámci programov na pomoc odvetviu vinohradníctva a vinárstva, predovšetkým v rámci opatrenia na reštrukturalizáciu a konverziu v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 479/2008 a investícií v súlade s článkom 15 toho istého nariadenia, ako aj v rámci fondov rozvoja vidieka. Na úrovni operácií by sa mala stanoviť jasná hranica, aby sa zabránilo dvojitému financovaniu rovnakého opatrenia v rámci týchto dvoch fondov, ako sa predpokladá v článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008.

(2)

V súlade s článkom 16 ods. 1 druhým pododsekom druhou vetou nariadenia (ES) č. 479/2008 sa žiadna pomoc nevyplatí na alkohol obsiahnutý vo vedľajších produktoch, ktoré sa majú destilovať, s objemom presahujúcim 10 % vo vzťahu k objemu alkoholu obsiahnutému vo vyrobenom víne. Malo by sa objasniť, že na dodržiavanie tejto hranice môžu členské štáty stanoviť kontroly na úrovni jednotlivých výrobcov alebo na vnútroštátnej úrovni.

(3)

Podľa článku 41 písm. c) bodu vi) nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 (2) sú výrobcovia povinní do správy o analýze zahrnúť informácie týkajúce sa prítomnosti odrôd získaných medzidruhovým krížením (priamo plodiace hybridy alebo iné odrody, ktoré nepatria do druhu Vitis vinifera). Z technických dôvodov by sa však tieto informácie nemali vyžadovať, a preto by sa mali vypustiť z uvedeného ustanovenia.

(4)

V článku 103 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 555/2008 sa ustanovuje, že tabuľka 10 prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 1227/2000 (3) sa naďalej uplatňuje, ak sa inak neustanovuje vo vykonávacom nariadení o označovaní etiketami a prezentácii vín, ktoré sa má prijať na základe článku 63 nariadenia (ES) č. 479/2008. Mal by sa však uviesť odkaz na tabuľku 9 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1227/2000.

(5)

V článku 5 ods. 8, článku 16 treťom odseku a článku 20 druhom odseku nariadenia (ES) č. 555/2008 sa predpokladá, že ak členské štáty poskytnú vnútroštátnu pomoc, oznámia ju v príslušnej časti formulára ustanoveného v prílohe VII k tomuto nariadeniu. Na účely zahrnutia týchto údajov by sa preto mala príloha VII zmeniť a doplniť.

(6)

Nariadenie (ES) č. 555/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 555/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 1 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Na účely hlavy II ‚operácia‘ je projekt, zmluva, dojednanie alebo iná činnosť zahrnutá do daného programu podpory a zodpovedajúca akejkoľvek z činností v rámci opatrení uvedených v článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 479/2008 a uplatňovaná jedným alebo viacerými príjemcami podpory.“

2.

V oddiele 2 kapitole II hlave II sa za článok 10 vkladá tento článok 10a:

„Článok 10a

Zlučiteľnosť a súlad

1.   Podpora na náklady reštrukturalizácie a konverzie podľa článku 11 ods. 4 písm. b) nariadenia (ES) č. 479/2008 sa nevzťahuje na náklady na nákup poľnohospodárskych vozidiel.

2.   Do podpory v súlade s článkom 11 nariadenia (ES) č. 479/2008 v rámci vnútroštátneho programu podpory v súlade s hlavou II uvedeného nariadenia sa nezaraďuje žiadna operácia v určitom členskom štáte alebo regióne, na ktorý sa vzťahuje podpora v rámci programu rozvoja vidieka uvedeného členského štátu alebo regiónu podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005.

3.   Členské štáty predstavia operácie, ktoré zahrnuli do svojich programov podpory v rámci opatrenia na reštrukturalizáciu a konverziu, v príslušnej časti prílohy I v takom rozsahu, ktorý umožní overiť, či sa na túto operáciu nevzťahuje podpora v rámci ich programov rozvoja vidieka.“

3.

Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

Zlučiteľnosť a súlad

1.   Žiadna podpora sa neposkytuje na marketingové operácie, na ktoré sa získala podpora na základe článku 10 nariadenia (ES) č. 479/2008.

Ak členské štáty poskytnú vnútroštátnu pomoc na investície, oznámia ich v príslušnej časti formulárov ustanovených v prílohách I, V a VII k tomuto nariadeniu.

2.   Do podpory v súlade s článkom 15 nariadenia (ES) č. 479/2008 v rámci vnútroštátneho programu podpory v súlade s hlavou II uvedeného nariadenia sa nezaraďuje žiadna operácia v určitom členskom štáte alebo regióne, na ktorý sa vzťahuje podpora v rámci programu rozvoja vidieka uvedeného členského štátu alebo regiónu podľa nariadenia (ES) č. 1698/2005.

3.   Členské štáty predstavia operácie, ktoré zahrnuli do svojich programov podpory v rámci investičného opatrenia, v príslušnej časti prílohy I v takom rozsahu, ktorý umožní overiť, či sa na túto operáciu nevzťahuje podpora v rámci ich programov rozvoja vidieka.“

4.

V oddiele 7 kapitole II hlave II sa za článok 25 vkladá tento článok 25a:

„Článok 25a

Overovanie podmienok

Príslušné orgány členských štátov prijmú všetky nevyhnutné kroky na overenie dodržiavania podmienok a hraničnej hodnoty uvedenej v článku 24 ods. 1 tohto nariadenia v spojení s článkom 16 ods. 3 nariadenia (ES) č. 479/2008. Členské štáty môžu overiť dodržiavanie tejto hraničnej hodnoty na úrovni každého výrobcu alebo na vnútroštátnej úrovni. Členské štáty, ktoré sa rozhodnú pre overenie na vnútroštátnej úrovni, nezahrnú do bilancie alkoholu množstvá, ktoré nie sú určené na destiláciu (stiahnutie pod dohľadom), ani množstvá, ktoré sú určené na rozvoj výrobkov iných ako alkohol na priemyselné použitie.“

5.

V článku 41 písm. c) sa vypúšťa bod vi).

6.

V článku 103 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

tabuľka 9 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1227/2000 sa naďalej uplatňuje, ak sa inak neustanovuje vo vykonávacom nariadení o označovaní etiketami a prezentácii vín, ktoré sa má prijať na základe článku 63 nariadenia (ES) č. 479/2008;“.

7.

Príloha VII sa nahrádza znením prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. januára 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 170, 30.6.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 143, 16.6.2000, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA VII

Technické údaje týkajúce sa vnútroštátnych programov podpory podľa článku 6 písm. c) nariadenia (ES) č. 479/2008

(finančná suma v tis. EUR)

Členský štát (1):

Dátum oznámenia (2):

Dátum predchádzajúceho oznámenia:

Číslo tejto zmenenej a doplnenej tabuľky:

 

Finančný rok

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Spolu

Opatrenia

Nariadenie (ES) č. 479/2008

 

Prognóza

Vykonanie

Prognóza

Vykonanie

Prognóza

Vykonanie

Prognóza

Vykonanie

Prognóza

Vykonanie

Vykonanie

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1-Režim jednotnej platby

Článok 9

Plocha

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

Priemerná suma

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Propagácia na trhoch tretích krajín

Článok 10

Počet projektov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

Priemerná podpora Spoločenstva (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štátna pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

3a-Reštrukturalizácia a konverzia vinohradov

Článok 11

Plocha

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

Priemerná suma

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b-Prebiehajúce plány

Nariadenie (ES) č. 1493/1999

Plocha

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

Priemerná suma

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Zelený zber

Článok 12

Plocha

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerná suma

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Vzájomné fondy

Článok 13

Počet nových fondov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

Priemerná podpora Spoločenstva (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Poistenie zberu

Článok 14

Počet výrobcov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

Priemerná podpora Spoločenstva (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štátna pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-Investície do podniku

Článok 15

Počet príjemcov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

Priemerná podpora Spoločenstva (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štátna pomoc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

7.1

Investície do podniku v konvergenčných regiónoch

Článok 15 ods. 4 písm. a)

Oprávnené náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

7.2

Investície do podniku v iných ako konvergenčných regiónoch

Článok 15 ods. 4 písm. b)

Oprávnené náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

7.3

Investície do podniku v najvzdialenejších regiónoch

Článok 15 ods. 4 písm. c)

Oprávnené náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

7.4

Investície do podniku v menších ostrovoch v Egejskom mori

Článok 15 ods. 4 písm. d)

Oprávnené náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

7.5

Investície do podniku v konvergenčných regiónoch

Článok 15 ods. 4 písm. a)

Príspevok Spoločenstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

7.6

Investície do podniku v iných ako konvergenčných regiónoch

Článok 15 ods. 4 písm. b)

Príspevok Spoločenstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

7.7

Investície do podniku v najvzdialenejších regiónoch

Článok 15 ods. 4 písm. c)

Príspevok Spoločenstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

7.8

Investície do podniku v menších ostrovoch v Egejskom mori

Článok 15 ods. 4 písm. d)

Príspevok Spoločenstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kumulatívne)

8-Destilácia vedľajších produktov

Článok 16

Rozsah maximálnej pomoci

(EUR/obj. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerná podpora Spoločenstva (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-Destilácia konzumného liehu – podpora pre oblasť

Článok 17

Rozsah pomoci

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerná podpora (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-Krízová destilácia

Článok 18

Rozsah pomoci

(EUR/obj. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimálna cena výrobcu

(EUR/obj. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerná podpora Spoločenstva (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-Používanie koncentrovaného hroznového muštu na obohatenie

Článok 19

Rozsah pomoci

(EUR/obj. %/hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemerná podpora Spoločenstva (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Použite akronym podľa OPOCE.

(2)  Termín oznámenia: prognóz prvýkrát 30. jún 2008 a následne každého 1. marca a 30. júna, vykonania každého 1. marca (prvýkrát v roku 2010).

(3)  Vypočítaná vydelením sumy/súm uvedenej/uvedených v prílohe II (pre prognózy) a prílohe VI (pre vykonanie) príslušnou plochou v tejto prílohe.

(4)  Vypočítaná vydelením sumy/súm uvedenej/uvedených v prílohe II (pre prognózy) a prílohe VI (pre vykonanie) počtom príslušných projektov v tejto prílohe.

(5)  Vypočítaná vydelením sumy/súm uvedenej/uvedených v prílohe II (pre prognózy) a prílohe VI (pre vykonanie) počtom príslušných príjemcov v tejto prílohe.

(6)  Vypočítaná vydelením sumy/súm uvedenej/uvedených v prílohe II (pre prognózy) a prílohe VI (pre vykonanie) počtom príslušných príjemcov v tejto prílohe.

(7)  Vypočítaná vydelením sumy/súm uvedenej/uvedených v prílohe II (pre prognózy) a prílohe VI (pre vykonanie) počtom príslušných príjemcov v tejto prílohe.

(8)  Podrobnosti sa uvedú v prílohách I a V.

(9)  Vypočítaná vydelením sumy/súm uvedenej v prílohe II (pre prognózy) a prílohe VI (pre vykonanie) počtom príslušných hektolitrov v tejto prílohe.“


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

21.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 16/11


ROZHODNUTIE RADY

z 19. januára 2009,

ktorým sa vymenúva jeden dánsky člen a dvaja dánski náhradníci Výboru regiónov

(2009/40/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh dánskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku odstúpenia sa uvoľnilo jedno miesto po tomto členovi Výboru regiónov: pani Eva NEJSTGAARD. V dôsledku odstúpenia sa uvoľnilo jedno miesto po tomto náhradníkovi Výboru regiónov: pán Bjørn DAHL a v dôsledku skončenia funkčného obdobia sa uvoľnilo ďalšie miesto po tomto náhradníkovi Výboru regiónov: pani Anna Margrethe KAALUND,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Do Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, vymenúvajú:

a)

za člena:

pán Jens Jørgen NYGAARD, 1. Viceborgmester, Egedal Kommune;

b)

za náhradníkov:

pani Anna Margrethe KAALUND, Byrådsmedlem, Viborg Kommune (zmena mandátu)

pán Jens STENBÆK, Viceborgmester, Holbæk Kommune.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 19. januára 2009

Za Radu

predseda

P. GANDALOVIČ


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


21.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 16/12


ROZHODNUTIE RADY

z 19. januára 2009,

ktorým sa vymenúva rakúsky člen Výboru regiónov

(2009/41/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh vlády Rakúska,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku úmrtia pána Jörga HAIDERA sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za člena Výboru regiónov sa na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, vymenúva:

pán Gerhard DÖRFLER, Landeshauptmann, Kärnten.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 19. januára 2009

Za Radu

predseda

P. GANDALOVIČ


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


21.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 16/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.