ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 11

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
16. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 26/2009 z 15. januára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 27/2009 z 15. januára 2009, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. januára 2009

3

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/2/ES z 15. januára 2009, ktorou sa po tridsiaty prvý raz prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok ( 1 )

6

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2009/30/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. januára 2009, ktorým sa vymenúva európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a zástupca dozorného úradníka

83

 

 

Komisia

 

 

2009/31/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/716/ES, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2008) 8988]  ( 1 )

84

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív (Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005)

86

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

16.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 26/2009

z 15. januára 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

44,5

TN

134,4

TR

103,5

ZZ

101,2

0707 00 05

JO

155,5

MA

64,8

TR

138,1

ZZ

119,5

0709 90 70

MA

136,6

TR

116,4

ZZ

126,5

0805 10 20

EG

45,7

IL

56,2

MA

64,3

TN

47,4

TR

64,7

ZZ

55,7

0805 20 10

MA

77,5

TR

58,0

ZZ

67,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,5

EG

96,8

IL

59,1

JM

94,4

TR

69,2

ZZ

76,2

0805 50 10

MA

65,8

TR

64,1

ZZ

65,0

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

34,5

US

109,1

ZZ

73,9

0808 20 50

CN

66,0

KR

148,7

US

111,8

ZZ

108,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


16.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 27/2009

z 15. januára 2009,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. januára 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clo na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002, ex 1005 okrem hybridných osív a ex 1007, okrem hybridov na siatie, je rovnaké ako intervenčná cena platná pre takéto výrobky pri dovoze zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 daného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 16. januára 2009 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novo stanovené clá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 16. januára 2009 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 16. januára 2009

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

21,27

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

19,25

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

19,25

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

21,27


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

2.1.2009-14.1.2009

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

192,81

116,44

Cena FOB USA

230,68

220,68

200,68

128,35

Prémia – Záliv

57,28

13,93

Prémia – Veľké jazerá

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

9,55 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

6,91 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


SMERNICE

16.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/6


SMERNICA KOMISIE 2009/2/ES

z 15. januára 2009,

ktorou sa po tridsiaty prvý raz prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (1) ,a najmä na jej článok 28,

keďže:

(1)

V článku 4 ods. 3 smernice 67/548/EHS sa ustanovujú kritéria a postup, ktorým sa má zosúladiť klasifikácia a označovanie látok. Na základe odsekov 4.1.3., 4.1.4. a 4.1.5. prílohy VI k smernici 67/548/EHS musí priemysel informovať členské štáty a členské štáty musia bez meškania predkladať návrhy na zosúladenú klasifikáciu a označovanie, keď budú mať k dispozícii informácie potvrdzujúce, že látka spĺňa kritériá mutagénnej chemickej látky, karcinogénnej látky alebo látky toxickej pre reprodukciu.

(2)

Príloha I k smernici 67/548/EHS obsahuje zoznam nebezpečných látok spolu s podrobnými údajmi týkajúcimi sa každej klasifikovanej a označenej látky. Tento zoznam je potrebné aktualizovať, aby sa do neho zaradili ďalšie oznámené nové látky a ďalšie doteraz existujúce látky a aby sa zároveň prispôsobili niektoré záznamy technickému pokroku. Okrem toho je z uvedenej prílohy potrebné vypustiť záznamy o niektorých látkach.

(3)

Príloha I k smernici 67/548/EHS už obsahuje početné skupinové záznamy, najmä o zlúčeninách kovov vyhodnotených pomocou prístupu zoskupovania alebo krížových údajov na základe analógie medzi látkami.

(4)

Príloha I k smernici 67/548/EHS obsahuje tiež niektoré skupiny, položky ktorých boli určené a klasifikácia ktorých bola odvodená pomocou prístupu zoskupovania alebo krížových údajov, a to najmä v prípade ropných látok a plynov.

(5)

V prílohe VI k smernici 67/548/EHS sa ustanovuje, že údaje požadované na klasifikáciu a označovanie možno získať z viacerých rôznych zdrojov vrátane výsledkov schválených vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou a znaleckého posudku.

(6)

Klasifikácie zlúčenín niklu uvedené v tejto smernici sú založené na účinkoch iónu Ni(2+) a na dostupných údajoch pre viaceré zlúčeniny niklu. Klasifikácie boli odvodené zoskupením zlúčenín niklu do samostatných kategórií na základe rozpustnosti vo vode (napr. skupiny zlúčenín niklu, ktoré sú vo vode nerozpustné, čiastočne rozpustné a rozpustné). Rozpustnosť vo vode bola použitá ako základné kritérium na vymedzenie týchto kategórií, a to na základe faktu, že zlúčeniny niklu s podobnou rozpustnosťou vo vode budú indikovať podobnú biologickú prítomnosť iónu Ni(2+) a podobnú systémovú toxicitu. Tým sa zdôvodňujú krížové údaje v rámci skupín látok, v prípade ktorých dostupné príslušné výsledky testov demonštrujú osobitný systémový účinok, a látok, pri ktorých takéto výsledky testov chýbajú. Pri niektorých účinkoch sú krížové údaje medzi skupinami odôvodnené, nakoľko sa podobné účinky pozorovali na rôznych úrovniach škály rozpustnosti vo vode. Napríklad epidemiologické štúdie ukazujú, že rozpustné aj nerozpustné zlúčeniny niklu (na opačných stranách škály rozpustnosti) majú lokálne karcinogénne účinky v dýchacej sústave. Oprávnene teda možno dospieť k záveru, že čiastočne rozpustné zlúčeniny (v strede tejto škály) majú podobné karcinogénne vlastnosti.

(7)

Rozpustnosť vo vode možno použiť ako súčasť hodnotenia všetkých dostupných informácií o zlúčeninách niklu ako odhad systémovej biologickej prítomnosti iónu Ni(2+) pri mnohých účinkoch a látkach.

(8)

Ak budú k dispozícii nové vedecké poznatky, klasifikácia a označovanie látok uvedených v tejto smernici by sa mali preskúmať. V tejto súvislosti, a najmä vzhľadom na to, že priemysel využívajúci nikel predložil nedávno predbežné čiastočné informácie, ktoré neboli odborne preskúmané, by sa mala venovať osobitná pozornosť výsledkom budúcich diskusií vedených v rámci Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny Svetovej zdravotníckej organizácie, týkajúcich sa karcinogénneho charakteru zlúčenín niklu alebo akýchkoľvek nových relevantných vedeckých poznatkov alebo výkladov údajov, ktoré sa použili pri tvorbe klasifikácií zlúčenín niklu, ktoré sa zahrnuté v tejto smernici.

(9)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru na prispôsobovanie smerníc týkajúcich sa odstraňovania technických prekážok obchodu s nebezpečnými látkami a prípravkami technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 67/548/EHS sa mení a dopĺňa takto. Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

Záznamy zodpovedajúce záznamom uvedeným v prílohe 1A k tejto smernici sa nahrádzajú záznamami uvedenými v tejto prílohe;

b)

Záznamy uvedené v prílohe 1B k tejto smernici sa vkladajú podľa poradia záznamov uvedených v prílohe I k smernici 67/548/EHS;

c)

Záznamy uvedené v prílohe 1C k tejto smernici sa vypúšťajú.

Článok 2

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 1. júna 2009. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijímaných opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 15. januára 2009

Za Komisiu

Stavros DIMAS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.


PRÍLOHA 1A

Č. indexu

Chemický názov

Poznámky súvisiace s látkami

Č. ES

Č. CAS

Klasifikácia

Označenie

Limity koncentrácie

Poznámky súvisiace s prípravkami

001-002-00-4

tetrahydridohlinitan lítny

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

hydroboritan dibutyltinatý

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

soli kyanovodíka s výnimkou komplexných kyanidov, akými sú napríklad kyanoželeznatany, kyanoželezitany a oxykyanid ortutnatý, a s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú na inom mieste v tejto prílohe

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

diurón (ISO);

3-(3,4-dichlórfenyl)-1,1-dimetylmočovina

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mankozeb (ISO);

komplex kyseliny etylénbisditiokarbamovej s mangánom a zinkom (ditiokarbamát) (polymér)

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

komplex kyseliny etylénbisditiokarbamovej s mangánom (ditiokarbamát) (polymér)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

karbosulfán (ISO);

2,2-dimetyl-2,3-dihydro-7-benzofuryl-[(dibutylamino)sulfanyl]metylkarbamát

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfurakarb (ISO);

ehyl N-[2,3-dihydro-2,2-dimetylbenzofurán-7-yloxykarbonyl(metyl)aminotio]-N-izopropyl- β-alaninát

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

oxid dusičitý; [1]

oxid dusičitý [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malatión [ISO];

1,2-bis (etoxykarbonyl) etyl O,O-dimetyl fosforoditioát;

[s obsahom ≤ 0,03 % izomalatiónu]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

foxím [ISO];

α-(dietoxyfosfinotioylimino) fenylacetonitril

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

tris(2-chlóretyl)fosfát

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

glufosinát amónny (ISO);

2-amino-4-(hydroxymetylfosfinyl)butyrát amónny

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

sulfid sodný;

sulfid sodný

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

chloristan amónny;

[s obsahom ≥ 80 % častíc s veľkosťou 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

dichróman sodný

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

oxid kobaltnatý

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

sulfid kobaltnatý

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

oxid nikelnatý; [1]

oxid nikelnatý; [2]

bunsenit [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

oxid nikeličitý

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

oxid nikelitý

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

sulfid nikelnatý; [1]

sulfid nikelnatý; [2]

milerit [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

sulfid nikelitý;

sulfid nikelitý; [1]

heazlewoodit [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

hydroxid nikelnatý; [1]

hydroxid nikelnatý [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

trinátrium(2-(α-(3-(4-chlór-6-(2-(2-(vinylsulfonyl)etoxy)etylamino)-1,3,5-triazín-2-ylamino)-2-oxido-5-sulfonátofenylazo)benzylidénhydrazino)-4-sulfonátobenzoáto)meďnatan

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

kyselina arzeničná a jej soli s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú na inom mieste v tejto prílohe

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

zlúčeniny selénu s výnimkou selenid-sulfidu kademnatého a s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú na inom mieste v tejto prílohe

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

dusičnan strieborný

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

cyhexatín (ISO);

hydroxytricyklohexylstanán;

tri(cyklohexyl)tín hydroxid

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

fencín acetát (ISO);

trifenyltín acetát

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10% ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

fencín hydroxid (ISO);

trifenyltín hydroxid

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

zlúčeniny tributyltínu, s výnimkou tých, ktoré sú špecifikované kdekoľvek v tejto prílohe

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

zlúčeniny trifenyltínu, s výnimkou tých, ktoré sú špecifikované kdekoľvek v tejto prílohe

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

cín(II)-metánsulfonát

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

jódoxybenzén

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

jódoxybenzoát vápenatý

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

ortuť

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

dichlorid ortuťnatý;

chlorid ortuťnatý

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

zlúčeniny uránu s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú na inom mieste v tejto prílohe

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

zmes: (1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametylspiro(1,3-dioxán-5,2′-bicyklo[4.1.0]heptán);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametylspiro(1,3-dioxán-5,2′-bicyklo[4.1.0]heptán)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

tribrómmetán;

tribrómmetán

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-dichlórpropén; [1]

(Z)-1,3-dichlórpropén [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-jódpropén;

alyl-jodid

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-metylpropán-2-ol;

terc-butylalkohol

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

furfurylalkohol

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

etylénoxid;

oxirán

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

bis(2-chlóretyl)éter

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

nitrát celulózy;

nitrocelulóza

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

bis(chlórmetyl)éter;

oxybis(chlórmetán)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-metoxy-2-propanol;

monopropylén glykol metyl éter

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epoxy-4-epoxyetylcyklohexán;

4-vinylcyklohexén diepoxid

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimetyl-1,3,5-trioxán;

paraldehyd

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetrametyl-1,3,5,7-tetraoxacyklooktán;

metaldehyd

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-metyl-2-pyrolidón;

1-metyl-2-pyrolidón

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

soli kyseliny šťaveľovej s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú na inom mieste v tejto prílohe

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

benzoylchlorid

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

2-etoxyetylacetát;

etylglykolacetát

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

kyselina 4-chlór-o-tolyloxyoctová

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

soli a estery MCPA

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

benzyl-benzoát

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

kyselina maleínová

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

anhydrid kyseliny jantárovej

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

propyl-chlórformiát;

propyl-chlórformiát;

n-propyl-chlórformiát

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

2-metoxy-1-metyletylacetát

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

kyselina glutamová, reakčné produkty s N-(C12-14-alkyl)propyléndiamínom

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

clopyralid (ISO);

kyselina 3,6-dichlórpyridín-2- karboxylová

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

terc-butyl akrylát

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

zmes: salicyláty vápenaté (rozvetvené C10-14 a C18-30 alkylované);

fenáty vápenaté (rozvetvené C10-14 a C18-30 alkylované);

sulfurizované fenáty vápenaté (rozvetvené C10-14 a C18-30 alkylované)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

n-butyronitril

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

oxalonitril;

kyán

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-cyklohexylidén-2-fenylacetonitril

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitrotoluén; [1]

dinitrotoluén[2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-diazéndiyldikarboxamid

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

tetralítium 6-amino-4-hydroxy-3-[7-sulfonáto-4-(5-sulfonáto-2-naftylázo)-1-naftylázo]naftalén-2,7-disulfonát

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diacetylbenzidín

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

cyklohexylamín

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2% ≤ C < 5%: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

etyldimetylamín

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-methyl-m-fenyléndiamín;

2,4-toluéndiamín

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

meténamín;

hexametyléntetramín

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

metyl-fenyléndiamín;

diaminotoluén;

[technický produkt - zmes 4-metylbenzén-m-diamínu (EC č. 202-453-1) a 2-metylbenzén-m-diamínu (EC č. 212-513-9)]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

hydroxylamónium

hydrogensíran; [1]

hydroxylamín fofát; [2]

hydroxylamín dihydrogénfosfát; [3]

hydroxylamín 4-metylbenzénsulfonát [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolylfluanid (ISO);

N-[(dimetylamino)sulfonyl](fluór)(dichlór)-N-(p-tolyl)metánsulfénamid;

[s obsahom ≥ 0,1 % (hmotnostných percent) častíc s aerodynamickým priemerom menším ako 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

metyl izokyanát

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

soli kyseliny tiokyanovej s výnimkou tých, ktoré sú špecifikované kdekoľvek v tejto prílohe

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

etyl 2-(izokyanátosulfonyl)benzoát

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

alkalické soli a alkalické soli s kovmi vzácnych zemín kyseliny tiokyanovej s výnimkou tých, ktoré sú špecifikované kdekoľvek v tejto prílohe

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

tiokyanatan tálny

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

soli kovov kyseliny tiokyanovej s výnimkou tých, ktoré sú špecifikované kdekoľvek v tejto prílohe

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

bis(trifluórmetylsulfonyl)imid lítny

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

zmes: 2,2′-bis(terc-pentylperoxy)-p-diizopropylbenzénu;

2,2′-bis(terc-pentylperoxy)-m-diizopropylbenzénu

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

minerálne vlny s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú na inom mieste v tejto prílohe;

[umelé sklené (kremičité) vlákna s neusporiadanou orientáciou s obsahom oxidov alkalických kovov a oxidov kovov alkalických zemín (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) väčším ako 18 hmotnostných %]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

ohňovzdorné keramické vlákna, vlákna na špeciálne účely s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú na inom mieste v tejto prílohe;

[umelé sklené (kremičité) vlákna s neusporiadanou orientáciou s obsahom oxidov alkalických kovov a oxidov kovov alkalických zemín (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) najviac 18 hmotnostných %]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


PRÍLOHA 1B

Č. indexu

Chemický názov

Poznámky súvisiace s látkami

Č. ES

Č. CAS

Klasifikácia

Označenie

Limity koncentrácie

Poznámky súvisiace s prípravkami

003-003-00-5

(2-metylpropyl)lítium;

izobutylítium

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

dietylmetoxyborán

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

kyselina 4-formylfenylboritá

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

perboritan sodný; [1]

kyselina peroxoboritá, sodná soľ; [2]

kyselina peroxoboritá, sodná soľ, monohydrát; [3]

tetrahydroxo-di-μ-peroxodiboritan disodný; [4]

kyselina peroxoboritá (HBO(O2)), sodná soľ, monohydrát; [5]

peroxoboritan sodný;

[s obsahom < 0,1 % (hmotnostných percent) častíc s aerodynamickým priemerom menším ako 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

perboritan sodný; [1]

kyselina peroxoboritá, sodná soľ; [2]

kyselina peroxoboritá, sodná soľ, monohydrát; [3]

tetrahydroxo-di-μ-peroxodiboritan disodný; [4]

kyselina peroxoboritá (HBO(O2)), sodná soľ, monohydrát; [5]

peroxoboritan sodný;

[s obsahom ≥ 0,1 % (hmotnostných percent) častíc s aerodynamickým priemerom menším ako 50 μm]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

kyselina peroxoboritá (H3BO2(O2)), monosodná soľ, trihydrát; [1]

kyselina peroxoboritá, sodná soľ, tetrahydrát; [2]

kyselina peroxoboritá (HBO(O2)), sodná soľ, tetrahydrát; [3]

peroxoboritan sodný hexahydrát;

[s obsahom < 0,1 % (hmotnostných percent) častíc s aerodynamickým priemerom menším ako 50 μm]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

kyselina peroxoboritá (H3BO2(O2)), monosodná soľ, trihydrát; [1]

kyselina peroxoboritá, sodná soľ, tetrahydrát; [2]

kyselina peroxoboritá (HBO(O2)), sodná soľ, tetrahydrát; [3]

peroxoboritan sodný hexahydrát;

[s obsahom ≥ 0,1 % (hmotnostných percent) častíc s aerodynamickým priemerom menším ako 50 μm]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenyl-3-(p-toluénsulfonyl)močovina

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

terc-butyl (1R,5S)-3-azabicyklo[3.1.0]hex-6-ylkarbamát

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluénsulfonyl)-N′-(3-(p-toluénsulfonyloxy)fenyl)močovina;

3-({[(4-metylfenyl)sulfonyl]karbamoyl}amino)fenyl 4-metylbenzénsulfonát

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

zmes: N,N′′-(metyléndi-4,1-fenylén)bis[N′-fenylmočoviny];

N-(4-[[4-[[(fenylamino)karbonyl]amino]fenylmetyl]fenyl]-N′-cyklohexylmočoviny;

N,N′′-(metyléndi-4,1-fenylén)bis[N′-cyklohexylmočoviny]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-hexyl-N-etoxykarbonyltiokarbamát

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N′′-(metyléndi-4,1-fenylén)bis[N′-oktylmočovina]

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

dietyldimetylamónium hydroxid

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

uhličitan-hydroxid-chloristan hlinito-horečnatý, hydrát

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-etoxyfenyl)(3-(4-fluóro-3-fenoxyfenyl)propyl)dimetylsilán

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

2-butanón-O,O′,O′′-(fenylsilántriyl)trioxím

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietoxysilyl)propyl)oktánetioát

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetylbut-2-yl)-trimetoxysilán

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bis(trimetylsilyl)aminopropylmetyldietoxysilán

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

zmes: O,O′,O′′,O′′′-silántetrayl tetrakis(4-metyl-2-pentanónoximu) (3 stereoizoméry)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

reakčný produkt amorfného oxidu kremičitého (50 – 85 %), butyl(1-metylpropyl)magnézia (3 – 15 %), tetraetoxysilánu (5 – 15 %) a chloridu titaničitého (5 – 20 %)

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-acetoxy-3′-metoxyfenyl) propyl]trimetoxysilán

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

kremičitan horečnato-sodný

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dikumylfenyl)neopentyl-difosfit;

3,9-bis[2,4-bis(1-metyl-1-fenyletyl)fenoxy]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekán

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodecyldifenyl fosfát

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetylfenyl)-m-fenylén bifosfát

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

trifenyl(fenylmetyl)fosfónium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluór-N-metyl-1-butánsulfónamid (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

tetrabutyl-fosfónium nonafluór-bután-1-sulfonát

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

zmes: o-toluénfosfonátu draselného;

m-toluénfosfonátu draselného;

p-toluénfosfonátu draselného

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

zmes: dimetyl (2-(hydroxymetylkarbamoyl)etyl)fosfonátu;

dietyl (2-(hydroxymetylkarbamoyl)etyl)fosfonátu;

metyl etyl (2-(hydroxymetylkarbamoyl)etyl)fosfonátu

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

kyselina bis(2,4,4-trimetylpentyl)ditiofosforná

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

kyselina (4-fenylbutyl)fosfínová

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

síra

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-metyl-2-propántiol hydrochlorid

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

chloristan amónny;

[s obsahom < 80 % častíc s veľkosťou 0-30 μm]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

titaničitan didraselný (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-dimetyletyl)-1,1-dimetyl-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametyl-2,4-cyklopentadién-1-yl]silánamináto(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadién]-titánium

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

niklový prášok;

[priemer častíc < 1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

kamienok, nikel

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

kaly a slizy z elektrolytického čistenia medi, zbavený medi, síran nikelnatý

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

kaly a slizy z elektrolytického čistenia medi, zbavený medi

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

chloristan nikelnatý;

kyselina chloristá, nikelnatá soľ

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

síran didraselno-nikelnatý; [1]

bissíran nikelnato-amónny [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

amidosíran nikelnatý;

amidosíran nikelnatý

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

tetrafluoroboritan nikelnatý

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

mravčan nikelnatý; [1]

soľ kyseliny mravčej s niklom; [2]

soľ kyseliny mravčej s niklom a meďou [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5%: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

di(octan) nikelnatý; [1]

octan nikelnatý [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

nikelium-dibenzoát

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

niklelium-bis(4-cyklohexylbutanoát)

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

nikelium-distearát;

nikelium-oktadekanoát

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

nikelium-dilaktát

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

nikelium-dioktanoát

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

fluorid nikelnatý; [1]

bromid nikelnatý; [2]

jodid nikelnatý; [3]

fluorid draselo-nikelnatý [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

hexafluorokremičitan nikelnatý

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

selénan nikelnatý

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

nikelium hydrogénfosfát; [1]

dihydrogenfosforečnan nikelnatý; [2]

fosforečnan nikelitý; [3]

fosforečnan nikelnatý; [4]

bifosfornan nikelnatý; [5]

fosfornan nikelnatý; [6]

kyselina fosforečná; nikelnato-sodná soľ; [7]

kyselina difosforečná, nikelnatá soľ [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

hexakyanoželezitan diamóno-nikelnatý

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

kyanid nikelnatý

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

chróman nikelnatý

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

kremičitan nikelnatý; [1]

tetraoxokremičitan nikelnatý; [2]

kremičitan nikelnatý (3:4); [3]

soľ kyseliny kremičitej s niklom; [4]

kyselina trihydrogenhydroxobisrok[tetraoxokremičitano(3-)]trinikelnatá [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

hexakyanoželeznatan dinikelnatý

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

arzeničnan nikelnatý;

arzeničnan nikelnatý

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

šťavelan nikelnatý; [1]

kyselina šťavelová, soľ s niklom [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

telurid nikelnatý

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

siričitan nikelitý

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

arzeničnan nikelitý

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

kobaltovo-niklový sivý periklas;

C.I. čierny pigment 25;

C.I. 77332; [1]

oxid kobalnato-nikelnatý; [2]

oxid kobaltu a niklu [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

ciničitan nikelnatý;

tetrahydrogenciničitan dinikelnatý

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

nikel-triuránium-dekaoxid

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

tiokyanatan nikelnatý

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

chróman nikelnatý

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1% ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

seleničitan nikelnatý

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

selenid nikelnatý

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

olovnatá soľ kyseliny kremičitej s niklom

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

diarzenid nikelnatý; [1]

arzenid nikelnatý [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

niklovo-báryovo-titánový jasnožltý priderit;

C.I. žltý pigment 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

chlorečnan nikelnatý; [1]

bromičnan nikelnatý; [2]

etyl hydrogénsulfát, nikelnatá soľ [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

trifluóracetát nikelnatý; [1]

nikelium(2+)-propanoát; [2]

nikelium bis(benzénsulfonát); [3]

nikelium-hydrogen-citrát; [4]

amónna soľ kyseliny citrónovej s niklom; [5]

kyselina citrónová, nikelnatá soľ; [6]

nikelium-bis(2-etylhexanoát); [7]

kyselina 2-etylhexánová, soľ s niklom; [8]

kyselina dimetylhexánová, soľ s niklom; [9]

nikelium-izooktanoát; [10]

nikelium izooctanoát; [11]

nikelium-bis(izononanoát); [12]

nikelium-neononanoát; [13]

nikelium-izodekanoát; [14]

nikelium-neodekanoát; [15]

soľ kyseliny neodekánovej s niklom; [16]

nikelium-neoundekanoát; [17]

bis(D-glukonáto-O 1,O 2)nikelnatý komplex; [18]

nikelium-bis[3,5-di(terc-butyl)-4-hydroxybenzoát] (1:2); [19]

nikelium-palmitát; [20]

(2-etylhexanoáto-O)(izononanoáto-O)nikel; [21]

(izononanoáto-O)(izooktanoáto-O)nikel; [22]

(izooktanoáto-O)(neodekanoáto-O)nikelium; [23]

(2-etylhexanoáto-O)(izodekanoáto-O)nikelium; [24]

(2-etylhexanoáto-O)(neodekanoáto-O)nikelium; [25]

(izodekanoáto-O)(izooktanoáto-O)nikelium; [26]

(izodekanoáto-O)(izononanoáto-O)nikelium; [27]

(izononanoáto-O)(neodekanoáto-O)nikelium; [28]

mastné kyseliny, C6-19 rozvetvené, nikelnaté soli; [29]

mastné kyseliny, C8-18 a C18 nenasýtené, nikelnaté soli; [30]

kyselina 2,7-naftaléndisulfónová, nikelnatá soľ; [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

siričitan nikelnatý; [1]

teluričitan nikelnatý; [2]

telúran nikelnatý; [3]

fosforečnan-hydroxid-oxid molybdénu a niklu [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

borid niklu (NiB); [1]

borid diniklu; [2]

borid triniklu; [3]

borid niklu; [4]

silicid nikelnatý; [5]

disilicid niklu; [6]

fosfid diniklu; [7]

fosfid bóru a niklu [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

tetraoxid dihlinito-nikelnatý; [1]

titaničitan nikelnatý; [2]

oxid niklu a titánu; [3]

divanadičnan nikelnatý; [4]

oktaoxid kobaltnato-dimolybdénovo-nikelnatý; [5]

zirkoničitan nikelnatý; [6]

tetraoxid molybdénovo-nikelnatý; [7]

volfráman nikelnatý; [8]

olivín, niklový zelený; [9]

oxid lítia a niklu; [10]

oxid molybdénu a niklu; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

oxid kobaltu, lítia a niklu

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

zmes: 2,2′-[[cis-1,2-cyklohexándiylbis(nitrilometylidén)]bis[fenolát]](2-)N,N′,O,O′-meďnatého komplexu;

2,2′-[[trans-1,2-cyklohexándiylbis(nitrilometylidín)]bis[fenolát]](2-)N,N′,O,O′-meďnatého komplexu

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

uhličitan-hyroxid hlinito-horečnato-zinočnatý

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

bis(hexykyanokobalt(3+)diacetát tetrazinočnatý

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

zmes: mono-a diglyceroly repkového oleja;

amid kyseliny (z kanola oleja) rozvetvený N-[3-(tridecyloxy)propyl]propán-1,3-diamínom;

N,N-diorgano ditiokarbamát molybdénový komplex

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

zmes: bis[(2-etyl-1-oxohexyl)oxy]dioktylstanánu;

bis[((2-etyl-1-oxohexyl)oxy)dioktylstanyl]oxidu;

bis(1-fenyl-1,3-dekanedionyl)dioktyl stanánu;

((2-etyl-1-oxohexyl)oxy)-(1-fenyl-1,3-dekanedionyl)dioktyl stanánu

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

zmes: tris(4-metylfenyl)hydroxystanán;

hexa-p-tolyl-distanoxánu

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

trihydrát siričitanu gadolinitého

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

kyselina hydroxydisulfito-platnatá

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

dusičnan platičitý/roztok kyseliny dusičnej

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

bromid-chlorid-fluorid-jodid bárnato-vápenato-cézno-olovnato-samarito-strontnatý s prísadou európia

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

zmes: sek-butylfenyl(fenyl)metán, zmes izomérov;

1-(sek-butylfenyl(fenyl)-2-fenyletán, zmes izomérov;

1-(sek-butylfenyl-1-fenyletán, zmes izomérov

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

cyklohexadeka-1,9-dién

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

zmes: endo-2-metyl-exo-3-metyl-exo-2-[(exo-3-metylbicyklo[2.2.1]hept-exo-2-yl)metyl]bicyklo[2.2.1]heptánu;

exo-2-metyl-exo-3-metyl-endo-2-[(endo-3-metylbicyklo[2.2.1]hept-exo-2-yl)metyl]bicyklo[2.2.1]heptánu

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endo-hexyl-bicyklo[2.2.1]hept-2-án

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

zmes: 5-endo-butyl-bicyklo[2.2.1]hept-2-ánu;

5-exo-butyl-bicyklo[2.2.1]hept-2-ánu (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluór-1-butánsulfinát sodný

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-bróm-4,6-difluóranilín

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluór-4-jód-1-butén

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluórfenyl)metanol

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

2,3-epoxypropyltrimetylamóniumchlorid… %;

glycidyl trimetylamóniumchlorid… %

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c] pyrán;

galaxolid;

HHCB

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-metoxy-2-metylbután;

terc-amyl metyl éter

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diizopropoxycyklohexán

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

1-hydroxy-4-fluór-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktán bis(tetrafluórborát)

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

cis-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-terc-butylfenyl 2-butyl-2-etyl-1,3-propándiol fosfit

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{benzyl[2-(2-metoxyfenoxy)etyl]amino}-3-(9H-karbazol-4-yloxy)propán-2-ol

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

1-(2-amino-5-chlórfenyl)-2,2,2-trifluór-1,1-etándiol, hydrochlorid;

[s obsahom < 0,1 % 4-chlóranilínu (EC č. 203-401-0)]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-amino-5-chlórfenyl)-2,2,2-trifluór-1,1-etándiol, hydrochlorid;

[s obsahom ≥ 0,1 % 4-chlóranilínu (EC č. 203-401-0)]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)10-[(4-dimetylamino-3-hydroxy-6-metyltetrahydropyrán-2-yl)oxy]-2-etyl-3,4,12-trihydroxy-9-metoxy-3,5,7,9,11,13-hexametyl-6,14-oxo-1-oxacyklotetradekán

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-cyklopentylidén cyklopentanol;

1,1′-bi(cyklopentylidén)-2-ol

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-etoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluór-2-(trifluórmetyl)-hexán

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

erytromycín A9-oxim (E);

(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6,-didezoxy-3-C-metyl-3-O-metyl-α-L-ribo-hexopiranozyl)oxy)-14-etyl-7,12,13-trihydroxy-3,5,7,9,11,13-hexametyl-6-((3,4,6-tridezoxy-3-dimetylamino-β-D-xylohexapiranozyl)oxy)oxacyklotetradekán-2-ón-10-oxim (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′(4-(4-metoxyfenyl)-1,3,5-triazín-2,4-diyl)bisbenzén-1,3-diol

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

α-hydro-ω-[[[(1,1-dimetyletyl)dioxy]karbonyl]oxy]-poly[oxy(metyl-1,2-etándiyl)] éter s 2,2-bis(hydroxymetyl)-1,3-propándiolom (4:1);

reakčný produkt: α-hydro-ω-((chlórkarbonyl)oxy)-poly(oxy(metyl-1,2-etándiyl)) éter s 2,2-bis(hydroxymetyl)-1,3-propándiolom s 1,1-dimetyletylperoxalátom draselným

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-fluór-3,4-dihydro-2-oxiranyl-2H-1-benzopyrán;

6-fluór-2-(2-oxiranyl)chromán

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

(Z)-3-chlór-3-(4-chlórfenyl)-1-hydroxy-2-propén-1-sulfonát sodný

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-hexametyldekahydro-2H-indeno[4,5-b]furán

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-difenyl-1,2-propándiol

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-hexametyl-9-[1-(4-oxiranylmetoxy-fenyl)-etoxy]-1,5-dioxa-9-aza-spiro[5.5]undekán

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

zmes: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-metanoindén-5-ylidén)-3-metylbután-2-olu;

4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-metanoindén-5-ylidén)-3-metylbután-2-olu;

1-(1,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-metanoindén-5-ylidén)pentán-3-olu;

1-(3,3a,4,6,7,7a-hexahydro-4,7-metanoindén-5-ylidén)pentán-3-olu;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1H-4,7-metanoindén-5-yl)-3-metylbut-3-én-2-olu;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3H-4,7-metanoindén-5-yl)-3-metylbut-3-én-2-olu

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-metoxy-2,2,7,7-tetrametyltricyklo[6.2.1.0(1,6)]undec-5-én

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabrómbisfenol-A;

2,2′,6,6′-tetrabróm-4,4′-izopropylidéndifenol

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol;

4-terc-oktylfenol

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenolftaleín

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-benzotriazol-2-yl-4-metyl-6-(2-metylalyl)fenol

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-fenylén-bis(1-metyletylidén))bis-fenol

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluór-3-trifluórmetylfenol

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bis(4-hydroxyfenyl)-1-fenyletán

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-chlór-6-fluór-fenol

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

4,4′-sulfonylbisfenol, polymér s chloridom amónnym (NH4Cl), pentachlórfosforánom a fenolom

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-etoxy-2,3-difluórbenzén

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

zmes: 1,2-naftochinóndiazid-5-sulfonylchlorid (alebo kyselina sulfónová) monoester s 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxyfenyl)-1-metyletyl)fenyl)etylidén)bisfenolom;

1,2-naftochinóndiazid-5-sulfonylchlorid (alebo kyselina sulfónová) diester s 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxyfenyl)-1-metyletyl)fenyl)etylidén)bisfenolom;

1,2-naftochinóndiazid-5-sulfonylchlorid (alebo kyselina sulfónová) triester s 4,4′-(1-(4-(1-(4-hydroxyfenyl)-1-metyletyl)fenyl)etylidén)bisfenolom

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-metyl-5-terc-butyltiofenol

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

trans-3-[2-(7-chlór-2-chinolinyl)vinyl]benzaldehyd;

3-[(E)-2-(7-chlór-2-chinolinyl)vinyl]benzaldehyd

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

3-metyl-5-fenylpentán-1-al

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-dihydroxy-5-nitrobenzaldehyd

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-cyklopropyl-3-(2-metyltio-4-trifluórmetylfenyl)-1,3-propándión

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-benzylimidazolidín-2,4-dión

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bis(2,3-dihydroxypropylamino)antrachinón

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenylén)bis[5-chlór-1H-izoindol]-1,3(2H)-dión

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-amino-[2S-di(metylfenyl)amino]-1,6-difenyl-4Z-hexén-3-ón;

(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzylamino)-1,6-difenylhex-4-én-3-ón

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-dioxa-spiro[4.5]dec-8-yl)-cyklohexanón

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

3-(1,2-etándiylacetál)-estra-5(10),9(11)-dién-3,17-dión, cyklický

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epoxyandrost-4-én-3,17-dión

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androsta-1,4,9(11)-triéne-3,17-dión

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

cyclohexadekanón

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzyl-3,9,15,21-tetraizobutyl-4,10,12,16,22,24-hexametyl-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetraazacyklo-tetrakosán-2,5,8,11,14,17,20,23-oktaón

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

trans-7,7′-dimetyl-(4H,4H′)-(2,2′)bi[benzo[1,4]tiazinylidén]-3,3′-dión

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butyl-5-nitrobenzofurán-3-yl)[4-(3-dibutylaminopropoxy)fenyl]metanón

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-dichlórfenyl)-3,4-dihydro-2H-naftalén-1-ón

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-hydroxy-1-(4-(4-(2-hydroxy-2-metylpropionyl)benzyl)fenyl)-2-metylpropán-1-ón

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

3-(metoxykarbonyl)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahydro-2-pyridinolát sodný

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

zmes: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9 a 10-etylidén-3-oxatricyklo[6.2.1.0(2,7)]undekán-4-ónu;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etylidén-3-oxatricyklo[6.2.1.0(2,7)]undekán-4-ónu;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etylidén-3-oxatricyklo[6.2.1.0(2,7)]undekán-4-ónu

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

etyl 7-chlór-1-(2,4-difluórfenyl)-6-fluór-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naftyridín-3-karboxylát

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

menadión-nátrium-bisulfit;

kyselina 2-naftalénsulfónová, 1,2,3,4-tetrahydro-2-metyl-1,4-dioxo-, sodná soľ

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

menadión-nikotínamid-bisulfit;

1,2,3,4-tetrahydro-2-metyl-1,4-dioxonaftalén-2-kyselina sulfónová, zlúčenina s nikotín-3-amidom (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

trinátrium-nitrilotri(acetát)

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemektín, (ISO);

[zmes milbemycínu A3 (CAS č. 51596-10-2) a milbemycínu A4 (CAS č. 51596-11-3) (30:70)]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

(2-etylhexyl)-2-etylhexanoát

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

diizobutylftalát

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

kyselina perfluóroktán-sulfónová;

kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová; [1]

perfluóroktánsulfonát draselný;

heptadekafluóroktán-1-sulfonát draselný; [2]

dietanolamín perfluóroktánsulfonát; [3]

perfluóroktánsulfonát amónny;

heptadekafluóroktánsulfonát amónny; [4]

perfluóroktánsulfonát lítny;

heptadekafluóroktánsulfonát lítny [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

clodinafop-propargyl (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

etyl 1-(2,4-dichlórfenyl)-5-(trichlórmetyl)-1H-1,2,4-triazole-3-karboxylát

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

[(4S,5S)-4-benzyl-2-oxo-5-oxazolidinyl]metyl 4-nitrobenzénsulfonát

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

kyselina 4-oxo-4-(4-metylfenyl)butánová, adukt s 4-etylmorfolínom

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

kyselina [[2-metyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-fenylbutyl)fosfanyl]octová

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

kyselina akrylová, 3-(trimetoxysilyl)propyl ester

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

zmes: 2-(2-((oxo(fenyl)acetyl)oxy)etoxy)etyl oxo(fenyl)acetátu;

(2-(2-hydroxyetoxy)etyl) oxo(fenyl)acetátu

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetyl-propyl)fenoxy)-propyl]-1-hydroxy-5-(2-metylpropyl-oxykarbonylamino)-naftamid

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

5-{[4-chlór-6-(1-naftylamino)-1,3,5-triazín-2-yl]amino}-4-hydroxy-3-[(E)-(4-metoxy-2-sulfonátofenyl)diazenyl]-2,7-naftaléndisulfonát sodný

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(S)-(-)-2-acetoxypropionylchlorid;

(1S)-2-chlór-1-metyl-2-oxoetyl acetát

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

N-(3-propionáto)-L-aspartát sodný

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

1-bróm-2-metylpropyl propionát

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

8-amino-5-{4-[2-(sulfonátoetoxy)sulfonyl]fenylazo}naftalén-2-sulfonát disodný

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

2-butyloktyl ester kyseliny 2-hydroxybenzoovej

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)-2,3-dihydro-1-benzofurán-3-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenyl acetát

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

kyselina 2-(formylamino)-3-tiofénkarboxylová;

kyselina 2-formamido-3-tiofénkarboxylová

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-tritiaundekametylén-1,11-dimetakrylát

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimetyl (2S)-2-hydroxysukcinát

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

metyl 2,2-dimetyl-6-metyléncyklohexánkarboxylát

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

2-(4-fluór-6-(metyl-(2-(sulfátoetylsulfonyl)etyl)amino)-1,3,5-triazín-2-ylamino)-5-hydroxy-6-(4-metyl-2-sulfonátofenylazo)naftalén-1,7-disulfonát sodný

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

2,4-dideoxy-3,5-O-(1-metyletylidén)-1,1-dimetyletylester kyseliny D-erytro-hexánovej;

terc-butyl 2-[(4R,6S)-6-(hydroxymetyl)-2,2-dimetyl-1,3-dioxán-4-yl]acetát

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-acetoxy-2-(R,S)butyryloxymetyl-1,3-oxatiolán

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(chlórkarbonyl)-2-metylfenyl]acetát

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-metyl-1,5-pentándiamín-1,3-benzéndikarboxylát

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

2-(nonanoyloxy)benzénsulfonát sodný

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

etyl N 2-dodekanoyl-L-argininát hydrochlorid

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

tetrakis(bis(2-hydroxyetyl)metylamónium) 3-(4-(7-acetylamino-1-hydroxy-3-sulfonátonaftalén-2-ylazo)-5-metoxy-2-sulfonátofenylazo)-7-(4-amino-3-sulfonátofenylamino)-4-hydroxynaftalén-2-sulfonát

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-hydroxy-γ-butyrolaktón

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

etyl 6,8-dichlóroktanoát

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

sodná soľ kyseliny 4-amino-3,6-bis[[5-[[4-chlór-6-[(2-metyl-4-sulfofenyl)amino]-1,3,5-triazín-2-yl]amino]-2-sulfofenyl]azo]-5-hydroxy-2,7-naftaléndisulfónovej

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

pentanátrium 7-(4-(4-(3-(2-sulfátoetánsulfonyl)fenylamino)-6-(4-(2-sulfátoetánsulfonyl)fenylamino)-1,3,5-triazín-2-ylamino)-2-ureidofenylazo)naftalén-1,3,6-trisulfonát

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

kyselina 3,10-diamino-6,13-dichlór-2-((6-(((4-(1,1-dimetyletyl)fenyl)sulfonyl)amino)-2-naftalenyl)sulfonyl)-4,11-trifenodioxazíndisulfónová, lítno-draselno-sodná soľ

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

pentanátrium kyseliny N-[5-[[4-[[3-[(aminokarbonyl)amino]-4-[(3,6,8-trisulfonátonaftalén-2-yl)azo]fenyl]amino]-6-chlór-1,3,5-triazín-2-yl]amino]-2-sulfonáto-4-[[4-[[-2-(oxysulfonáto)etyl] sulfonyl]fenyl]azo]fenyl]-3-aminopropánovej

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-{4-[4-[4-fluór-6-(2-(2-vinylsulfonyletoxy)etylamino)-1,3,5-triazín-2-ylamino]fenylazo]fenylazo}naftalén-4,6,8-trisulfonát, trisodná soľ

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-dimetyletyl 4′-(brómmetyl)bifenyl-2-karboxylát

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

metyl 2-(acetylamino)-3-chlórpropionát

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

bis(2-etylhexyl)naftalén-2,6-dikarboxylát

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

metyl 2-chlórsulfonyl-4-(metánsulfonylaminometyl) benzoát

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

trans-metyl-2-etyl-but-2-enoát

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

kyselina (2S)-5-(benzyloxy)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-izoindol-2-yl)-5-oxopentánová

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

chlór-1-etylcyklohexyl karbonát

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

trans-2-izopropyl-5-karboxy-1,3-dioxán

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

metyl (9-acetoxy-3,8,10-trietyl-7,8,10-trimetyl-1,5-dioxa-9-aza-spiro[5.5]undec-3-yl)oktadekanoát

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

dibutyl-3-(4-(5-amónio-2-butyl)benzofurán-3-yl)karbonyl)fenoxy)propyl amónium oxalát;

(5-amino-2-butylbenzofurán-3-yl) [4-(3-dibutylaminopropoxy)fenyl]metanón, dioxalát

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

dietyl 1,4-cyklohexándikarboxylát

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

zmes: 2-hydroxy-3-(metakryloyloxy)propyl (2-benzoyl)benzoátu;

1-hydroxymetyl-2-(metakryloyloxy)etyl (2-benzoyl)benzoátu;

x-hydroxy-y-(metakryloyloxy)propyl (alebo -etyl) (2-benzoyl)benzoátu

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

1-etyl-5,6,7,8-tetrahydrochinolínium 4-metylbenzénsulfonát

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

zmes: kyseliny cis-9-oktadecéndovej;

kyseliny cis-9-cis-12-oktadekadiéndovej;

kyseliny hexadekándovej;

kyseliny oktadekándovej

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

zmes: kyseliny 2-metylnonándovej;

kyseliny 2,4-dimetyl-4-metoxykarbonylundekándovej;

kyseliny 2,4,6-trimetyl-4,6-dimetoxykarbonyltridekándovej;

kyseliny 8,9-dimetyl-8,9-dimetoxykarbonylhexadekándovej

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-dioxopyrolidín-1-yl N-{[metyl[[2-(1-metyletyl)-4-tiazolyl]metyl]amino]karbonyl}-L-valinát

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

zmes: etyl (2R,3R)-3-izopropylbicyklo[2.2.1]hept-5-án-2-karboxylátu;

etyl (2S,3S)-3-izopropylbicyklo[2.2.1]hept-5-án-2-karboxylátu

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

zmes: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-metyl-1-[3-(metylamónio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)fenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-metyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(metyl)amónium di(acetátu);

3-{5-[4-(3-{1,6-dihydro-2-hydroxy-4-metyl-1-[3-(metylamónio)propyl]-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido]fenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-metyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimetyl)amónium di(acetátu);

3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimetylamónio)propyl]-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-metyl-6-oxo-3-pyridylazo}benzamido)fenylazo]-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-metyl-2-oxo-1-pyridyl}propyl(dimetyl)amónium di(acetátu)

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

terc-butyl(6-{2-[4-(4-fluórfenyl)-6-izopropyl-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]pyrimidín-5-yl]vinyl}(4S,6S)-2,2-dimetyl[1,3]dioxán-4-yl)acetát

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

zmes: kyseliny 9-nonyl-10-oktyl-19-karbonyloxyhexadecylnonadekánovej;

kyseliny 9-nonyl-10-oktyl-19-karbonyloxyoktadecylnonadekánovej;

dihexadecyl 9-nonyl-10-oktylnonadekándioátu;

1-oktadecyl,19-hexadecyl 9-nonyl-10-oktylnonadekándioátu;

dioktadecyl 9-nonyl-10-oktylnonadekándioátu

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

komplexná zmes čínskej prírodnej živice s kyselinou akrylovou

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

zmes: metyl 3-((1E)-2-metylprop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylátu;

metyl 3-((1Z)-2-metylprop-1-enyl)-2,2-dimetylcyklopropánkarboxylátu (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

alkény, C12-14, produkty hydroformylácie, destilačné zvyšky, C-(hydrogénsulfonátobutándioáty), disodné soli

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

amónium-2-alkyloxyetánsulfonát (alkyl je z kokosového oleja)

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bis(diazo-5,5′,6,6′-tetrahydro-5,5′-dioxo)[metylén-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonyloxy)-6-metyl-2-fenylén]di(naftalén-1-sulfonát)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

zmes: 2-{3,6-bis-[(2-etylfenyl)-metylamino]-xantýlium-9-yl}-benzénsulfonátu (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,3-dimetylfenyl)-metylamino]-xantýlium-9-yl}-benzénsulfonátu (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,4-dimetylfenyl)-metylamino]-xantýlium-9-yl}-benzénsulfonátu (2-10 %);

2-{3,6-bis-[(2,5-dimetylfenyl)-metylamino]-xantýlium-9-yl}-benzénsulfonátu (2-10 %);

2-{3-[(2,3-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2-etylfenyl)-metylamino]-xantýlium-9-yl}-benzénsulfonátu (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2-etylfenyl)-metylamino]-xantýlium-9-yl}-benzénsulfonátu (7-20 %);

2-{3-[(2,5-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2-etylfenyl)-metylamino]-xantýlium-9-yl}-benzénsulfonátu (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2,4-dimetylfenyl)-metylamino]-xantýlium-9-yl}-benzénsulfonátu (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2,5-dimetylfenyl)-metylamino]-xantýlium-9-yl}-benzénsulfonátu (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetylfenyl)-metylamino]-6-[(2,5-dimetylfenyl)-metylamino]-xantýlium-9-yl}-benzénsulfonátu (7-20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-cyklohexa-1,4-dienyl-1-metoxykarbonyl-metylamóniumchlorid

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

zmes: metyl 1,4-dimetylcyklohexánkarboxylátu („para-izomér“ vrátane cis-a trans-izomérov);

metyl 1,3-dimetylcyklohexánkarboxylátu („meta-izomér“ vrátane cis-a trans-izomérov)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimetyl[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetrametoxy-2,2′-[N,N′-bis(trifluóracetyl)-S,S′-bi(L-homocysteinyl) diimino]dihexanoát

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

horečnaté soli, mastné kyseliny, C16-18 a C18 nenasýtené, rozvetvené a lineárne

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

zinočnaté soli, mastné kyseliny, C16-18 a C18 nenasýtené, rozvetvené a lineárne

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

hexyl 2-(1-(dietylaminohydroxyfenyl)metanoyl)benzoát

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

etyl 5,5-difenyl-2-izoxazolín-3-carboxylát

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

(S)-2,2-difenyl-2-(3-pyrolidínyl)acetonitril hydrobromid

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-amino-1-(2,6-dichlór-4-(trifluórmetyl)fenyl)-1H-pyrazol-3-karbonitril

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-metyl-2-[(2-nitrofenyl)amino]-3-tiofénkarbonitril

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluór-4-hydroxybenzonitril

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-hydroxy-3-fenoxy-benzénacetonitril

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

kyanometyltrimetylamóniummetylsulfát

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

pižmový ketón;

3,5-dinitro-2,6-dimetyl-4-terc-butylacetofenón;

4′-terc-butyl-2′,6′-dimetyl-3′,5′-dinitroacetofenón

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

trinátrium 5-benzamido-4-hydroxy-3-(4-metyl-2-sulfonátofenylazo)naftalén-2,7-disulfonát

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-oxybis(benzénsulfonylazid)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

triamónium 4-[4-[7-(4-karboxylatoanilíno)-1-hydroxy-3-sulfonáto-2-naftylazo]-2,5-dimetoxyfenylazo]benzoát

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

kyselina benzénsulfónová, 3,3′-(metylénbis((dihydroxyfenylén)azo))bis-, draselno-sodná soľ;

3-[(E)-(6-{3,4-dihydroxy-2-[(Z)-(3-sulfonátofenyl)diazenyl]benzyl}-2,3-dihydroxyfenyl)diazenyl]benzénsulfonát draselno-sodný

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

reakčná zmes: 2,3,4,2′,3′,4′-hexahydroxy-5,5′-diacetyl-difenylmetánu a 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftalénsulfonylchloridu a 3-diazo-3,4-dihydro-6-metoxy-4-oxo-1-naftalénsulfonylchloridu

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

dinátrium 4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenyl)azo)fenylsulfamoyl)fenyl)azo)-5-hydroxy-3-((4-nitrofenyl)azo)naftalén-2,7-disulfonát

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

zmes: 1,1,1-tris(fenyl-4′-(3′′-diazo-3′′,4′′-dihydro-4′′-oxo-naftalén-1′′-sulfonáto)etánu;

1,1,1-tris(fenyl-4′-(6′′-diazo-5′′0,6′′-dihydro-5′′-oxo-naftalén-1′′-sulfonáto)etánu;

reakčný produkt 1,1,1-tris(p-hydroxyfenyl)etánu s 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonylchloridom a 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-1-naftylsulfonylchloridom (2:1);

reakčný produkt 1,1,1-tris(p-hydroxyfenyl)etánu s 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftylsulfonylchloridom a 3-diazo-3,4-dihydro-4-oxo-1-naftylsulfonylchloridom (1:2)

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

trinátrium [1,2′-(2-(8-amino-3,5-disulfonátonaftalén)azo)-(4′-nitrobenzén)diolato-O,O,N][(Z)-2,2-((fenylkarbamoylprop-1′-enyl)azo)-5-sulfamoylbenzén)diolato-O,O,N]chromitan

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bis(((2-(dimetylamónio)etyloxy)karbonyl)fen-2-ylazo)benzén-1,3-diolbis(metánsulfonát)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

2,4-bis(((2-(dimetylamónio)etyloxy)karbonyl)fen-2-ylazo)benzén-1,3-diol sulfát

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

zmes: 2,2′-dimetyl-2,2′-azobutánnitrilu;

2-metylpentánnitril-2-azo-2′-(2′-metylpropánnitrilu);

2,2′-dimetyl-2,2′-azoheptánnitrilu;

2-metylheptánnitril-2-azo-2′-(2′-metylpropánnitrilu);

2-metylheptánnitril-2-azo-2′-(2′-metylbutánnitrilu)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

zmes: tetranátrium 4-amino-6-(5-(2,6-difluórpyrimdín-4-ylamino)-2-sulfonátofenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(sulfátoetylsulfonyl)fenylazo)naftalén-2,7-disulfonátu;

tetranátrium 4-amino-6-(5-(4,6-difluórpyrimidín-2-ylamino)-2-sulfonátofenylazo)-5-hydroxy-3-(4-(2-sulfátoetylsulfonyl)fenylazo)naftalén-2,7-disulfonátu

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

zmes: pentanátrium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonátooxy)etylsulfonyl]fenylazo}-6-{(E)-2-sulfonáto-4-[2-(sulfonátooxy)etylsulfonyl]fenylazo}naftalén-2,7-disulfonátu;

pentanátrium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonátooxy)etylsulfonyl]fenylazo}-6-{(E)-2-sulfonáto-4-[2-(sulfonátooxy)etylsulfonyl]fenylazo}naftalén-2,7-disulfonátu;

tetranátrium 4-amino-5-hydroxy-6-{(E)-2-sulfonáto-4-[2-(sulfonátooxy)etylsulfonyl]fenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftalén-2,7-disulfonátu

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

meďnatan bis[tris(2-hydroxyetyl)amónium][6-anilíno-4′-(4,8-disulfonáto-2-naftylazo)-5′-metyl-3-sulfonátonaftalén-2-azobenzén-1,2′-diolato] sodný

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

zmes: kyseliny 3-[[4-chlór-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-natalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftalenyl]amino]-1,3,5-triazín-2-yl]amino]-5-[[4-chlór-6-[[8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(2-sulfofenyl)azo]-1-naftalenyl]amino]-1,3,5-triazín-2-yl]amino]benzoovej;

kyseliny 3,5-bis[[4-chlór-6-[[7-[(1,5-disulfo-2-naftalenyl)azo]-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftalenyl]amino]-1,3,5-triazín-2-yl]amino]benzoovej

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

5-(2-karboxyfenylazo)-6-hydroxynatalén-2-sulfonát sodný

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

zmes: 2-((1-(2-hydroxy-κ-O-5-(2-sulfonátoetánsulfonyl)fenylazo-κ-N 2)-1-fenylmetyl)azo-κ-N 1)-4-sulfonátobenzoát(5-)-κ-O) meďnatanu trisodného;

2-((1-(5-etánsulfonyl-2-hydroxy-κ-O-fenylazo-κ-N 2)-1-fenylmetyl)azo-κ-N 1)-4-sulfonátobenzoát-κ-O-(5-)) meďnatanu disodného

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

zmes: 3-(5-(2,6-difluórpyrimidín-4-ylamino)-2-sulfonátofenylazo)-5-(4-fluór-6-morfolín-4-yl-1,3,5-triazín-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naftaléndisulfonátu trisodného;

3-(5-(4,6-difluórpyrimidín-2-ylamino)-2-sulfonátofenylazo)-5-(4-fluór-6-morfolín-4-yl-1,3,5-triazín-2-ylamino)-4-hydroxy-2,7-naftaléndisulfonátu trisodného

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

zmes: triamónium 6-amino-3-((2,5-dietoxy-4-(3-fosfonofenyl)azo)fenyl)azo-4-hydroxy-2-naftalénsulfonátu;

diamónium 3-((4-((7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-naftalén-2-yl)azo)-2,5-dietoxyfenyl)azo)benzoátu

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

zmes: kyseliny 3-[3-karbamoyl-5-(5-{4-chlór-6-[4-(2-sulfonátooxyetylsulfonyl)anilíno]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-2-sulfonátofenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-metyl-2-oxo-1-pyridyl]propánovej, trisodná soľ;

kyseliny 3-[3-karbamoyl-5-(5-{4-chlór-6-[4-(vinylsulfonyl)anilíno]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-2-sulfonátofenylazo)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-metyl-2-oxo-1-pyridyl]propánovej, disodná soľ

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

zmes: kyseliny 3-[5-(4-eténsulfonylbutanoylamino)-2-sulfofenylazo]-5-{4-chlór-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaftalén-4-ylazo)-3-sulfofenylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-4-hydroxynaftalén-2,7-disulfónovej, sodná soľ;

kyseliny 3-[5-(4-(2-chlóreténsulfonyl)butanoylamino)-2-sulfofenylazo]-5-{4-chlór-[6-(4-(3-amino-5-hydroxy-2,7-disulfonaftalén-4-ylazo)-3-sulfofenylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-4-hydroxynaftalén-2,7-disulfónovej, sodná soľ

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

zmes: 5-{4-chlór-6-[N-etyl-(3-(2-sulfonátooxy)etylsulfonyl)anilín]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftalén-2,7-disulfonátu trisodného;

5-{4-chlór-6-[N-etyl-3-(vinylsulfonyl)anilíno]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(2-(sulfonátooxy)etylsulfonyl)fenylazo]naftalén-2,7-disulfonátu trisodného;

5-{4-chlór-6-[N-etyl-3-(vinylsulfonyl)anilíno]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[(4-vinylsulfonyl)fenylazo]naftalén-2,7-disulfonátu diisodného;

5-{4-chlór-6-[N-etyl-3-(2-(sulfonátooxy)etylsulfonyl)anilíno]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-3-[4-(2-(sulfonátooxy)etylsulfonyl)fenylazo]-4-hydroxynaftalén-2,7-disulfonátu tetrasodného

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

2,6-bis(2,3,4-trihydroxybenzyl)-p-krezol ester so 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naftalénsulfonátom

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

zmes: bis[6-anilíno-3,5′-disulfonátonaftalén-2-azobenzén-1,2′-diolato]kobaltitanu pentasodného;

[6-anilíno-3,5′-disulfonátonaftalén-2-azobenzén-1,2′-diolato][6-anilíno-5′-sulfamoyl-3-sulfonátonaftalén-2-azobenzén-1,2′-diolato]kobaltitanu tetrasodného;

bis[6-anilíno-5′-sulfamoyl-3-disulfonátonaftalén-2-azobenzén-1,2′-diolato]kobaltitanu trisodného

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

zmes: pentanátrium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonátooxy)etylsulfonyl]fenylazo}-6-{(E)-2-sulfonáto-4-[2-(sulfonátooxy)etylsulfonyl]fenylazo}naftalén-2,7-disulfonátu;

tetranátrium 4-amino-5-hydroxy-3-{(E)-4-[2-(sulfonátooxy)etylsulfonyl]fenylazo}-6-{(E)-2-sulfonáto-4-[2-(sulfonátooxy)etylsulfonyl]fenylazo}naftalén-2,7-disulfonátu;

tetranátrium 4-amino-5-hydroxy-6-{(E)-2-sulfonáto-4-[2-(sulfonátooxy)etylsulfonyl]fenylazo}-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftalén-2,7-disulfonátu;

trinátrium 4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]-6-[(E)-2-sulfonáto-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftalén-2,7-disulfonátu;

trinátrium 4-amino-5-hydroxy-3-[(2-hydroxyetylsulfonyl)-fenylazo]-6-[(E)-2-sulfonáto-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]naftalén-2,7-disulfonátu;

trinátrium 4-amino-5-hydroxy-3-[(E)-4-(vinylsulfonyl)fenylazo]-6-[-2-sulfonáto-4-(2-hydroxyetylsulfonyl)fenylazo]naftalén-2,7-disulfonátu

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

zmes: pentanátrium 2-[[8-[[4-chlór-6-[[4-(2-sulfonáto etylsulfonyl)]fenyl]amino]-1,3,5-triazín-2-yl]amino-1-hydroxy-3,6-disulfonáto-2-naftalenyl]azo]naftalén-1,5-disulfonátu;

2-[[8-[[4-chlór-6-[[4-[[2-etényl]sulfonyl]fenyl]amino]-1,3,5-triazín-2-yl]amino-1-hydroxy-3,6-disulfonáto-2-naftalenyl]azo]naftalén-1,5-disulfonátu

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

železo, komplexy s diazotovaným 4-aminobenzénsulfonamidom, diazotovanou kyselinou 3-aminobenzénsulfónovou, diazotovaným 3-amino-4-hydroxybenzénsulfonamidom,diazotovaným 3-amino-4-hydroxy-N-fenylbenzénsulfonamidom, diazotovanou kyselinou 5-amino-2-(fenylamino)benzénsulfónovou a rezorcinolom, sodné soli

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

(3-chlór-2-hydroxypropyl) trimetylamóniumchlorid… %

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenyl-3,3′,4,4′-tetrayltetraamín;

diaminobenzidín

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pyrimetanil (ISO);

N-(4,6-dimetylpyrimidín-2-yl)anilín

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

piperazín hydrochlorid; [1]

piperazín dihydrochlorid; [2]

piperazín fosfát [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

cyprodinil (ISO);

4-cyklopropyl-6-metyl-N-fenylpyrimidín-2-amín

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

(1S-cis)-4-(3,4-dichlórfenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-metyl-1-natalénamín 2-hydroxy-2-fenylacetát

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

3-(piperazín-1-yl)-benzo[d]izotiazol hydrochlorid

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

2-etylfenylhydrazín hydrochlorid

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

(2-chlóretyl)(3-hydroxypropyl)amónium chlorid

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimetyletyl)-1H-pyrazol-5-yl]-N′-hydroxy-4-nitrobenzénkarboximidamid

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

reakčný produkt difenylamínu, fenotiazínu a alkénov, rozvetvených (s vysokým obsahom C8-10, C9)

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

4-[(3-chlórfenyl)(1H-imidazol-1-yl)metyl]-1,2-benzéndiamín dihydrochlorid

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

chlór-N,N-dimetylformimínium chlorid

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

cis-1-(3-chlóralyl)-3,5,7-triáza-1-azóniaadamantán-chlorid

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidakloprid (ISO);

1-(6-chlórpyridín-3-ylmetyl)-N-nitroimidazolidín-2-ylidenamín

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-metoxy-6-(3-morfolín-4-yl-propoxy)-3H-chinazolín-4-ón;

[s obsahom < 0,5 % formamidu (EC č. 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-metoxy-6-(3-morfolín-4-yl-propoxy)-3H-chinazolín-4-ón;

[s obsahom ≥ 0,5 % formamidu (EC č. 200-842-0)]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

reakčné produkty diizopropanolamínu s formaldehydom (1:4)

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-metoxypropyl)-4-piperidínamín

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

benzyl(S)-2-[(2′-kyanobifenyl-4-ylmetyl)pentanoylamino]-3-metylbutyrát

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

tripropylamónium dihydrogénfosfát

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-etyl-3-trimetoxysilyl-2-metyl-propanamín

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-dichlór-2-fluór-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluórpropoxy)anilín

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

bis(2-hydroxyetyl)-(2-hydroxypropyl)amónium acetát

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-chlór-4-(3-fluórbenzyloxy)anilín

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

bis(hydrogenovaný loj C16-18-alkyl)hydroxylamín

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

zmes: 1-[di(4-oktylfenyl)aminometyl]-5-metyl-1H-benzotriazolu;

1-[di(4-oktylfenyl)aminometyl]-4-metyl-1H-benzotriazolu;

zmes: N-[(5-metyl-1H-benzotriazol-1-yl)metyl]-4-oktyl-N-(4-oktylfenyl)anilínu;

N-[(4-metyl-1H-benzotriazol-1-yl)metyl]-4-oktyl-N-(4-oktylfenyl)anilínu

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

4-kyanobenzylamid hydrochlorid kyseliny (S)-azetidín-2-karboxylovej

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

zmes: etyl 2-((4-(5,6-dichlórbenzotiazol-2-ylazo)fenyl)etylamino)benzoátu;

etyl 2-((4-(6,7-dichlórbenzotiazol-2-ylazo)fenyl)etylamino)benzoátu

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

amónium-(η-6-2-(2-(1,2-dikarboxylátoetylamino)etylamino)bután-1,4-dioáto(4-))železitý komplex, monohydrát

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

alkyl(repkový olej), bis(2-hydroxyetyl)amónium fluorid

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

(R,S)-1-[2-amino-1(4-metoxyfenyl)etyl]cyklohexanol acetát

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

mastné kyseliny, C18-nenasýtené, diméry, reakčné produkty s 1-piperazínetánamínom a talovým olejom

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

kyselina 1-amino-4-[(4-amino-2-sulfofenyl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-antracénsulfónová, disodná soľ, reakčné produkty s 2-[[3-[(4,6-dichlór-1,3,5-triazín-2-yl)etylamino]fenyl]sulfonyl]etyl hydrogén sulfátom, sodné soli

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

zmes: 4-amino-3-(4-eténsulfonyl-2-sulfonátofenylazo)-5-hydroxy-6-(5-{4-chlór-6-[4-(2-sulfonátooxyetánsulfonyl)fenylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-2-sulfonátofenylazo)naftalén-2,7-disulfonátu draselného/sodného;

4-amino-5-hydroxy-6-(5-{4-chlór-6-[4-(2-sulfonátooxyetánsulfonyl)fenylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-2-sulfonátofenylazo)-3-(2-sulfonáto-4-(2-sulfonátooxyetánsulfonyl)fenylazo)naftalén-2,7-disulfonátu draselného/sodného

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

etídium-bromid;

3,8-diamino-1-etyl-6-fenylfenantridínium-bromid

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(R,S)-2-amino-3,3-dimetylbután amid

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

3-amino-9-etyl karbazol;

9-etylkarbazol-3-ylamín

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolylfluanid (ISO);

N-[(dimetylamino)sulfonyl](fluór)(dichlór)-N-(p-tolyl)metánsulfénamid;

[s obsahom < 0,1 % (hmotnostných percent) častíc s aerodynamickým priemerom menším ako 50 μm]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

tetrahydro-1,3-dimetyl-1H-pyrimidín-2-ón;

dimetyl propylén močovina

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

chinolín

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

tritikonazol (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-chlórbenzylidén)-2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metyl)cyklopentanol

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

ketokonazol;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichlórfenyl)-2-(imidazol-1-ylmetyl)-1,3-dioxolán-4-yl]metoxy]fenyl]piperazín-1-yl]etanón

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metkonazol (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-chlórbenzyl)-2,2-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)cyklopentanol

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-hydroxybenzotriazol, bezvodý; [1]

1-hydroxybenzotriazol, monohydrát [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

1-metyl-3-morfolinokarbonyl-4-[3-(1-metyl-3-morfolinokarbonyl-5-oxo-2-pyrazolín-4-ylidén)-1-propenyl]pyrazol-5-olát draselný;

[s obsahom < 0,5 % N,N-dimetylformamidu (EC č. 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

1-metyl-3-morfolinokarbonyl-4-[3-(1-metyl-3-morfolinokarbonyl-5-oxo-2-pyrazolín-4-ylidén)-1-propenyl]pyrazol-5-olát draselný;

[s obsahom ≥ 0,5 % N,N-dimetylformamidu (EC č 200-679-5)]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-jódo-4-aminobenzyl)-1H-1,2,4-triazol

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

1,3-bis(dimetylkarbamoyl)-imidazólium chlorid

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-chlór-2-fluór-5-metylfenyl)-1-metyl-5-(trifluórmetyl)-1H-pyrazol

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

4-hydroxy-7-(2-aminoetyl)-1,3-benzotiazol-2(3H)-ón hydrochlorid

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-dihydro-4-(4-(4-(4-hydroxyfenyl)-1-piperazinyl)fenyl)-2-(1-metylpropyl)-3H-1,2,4-triazol-3-ón

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N′′-tris(2-metyl-2,3-epoxypropyl)-perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazín

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

2,6-di-terc-butyl-4-metylcyklohexylester kyseliny 2-(4-terc-butylfenyl)-6-kyano-5-[bis(etoxykarbonylmetyl)karbamoyloxy]-1H-pyrolo[1,2-b][1,2,4] triazol-7-karboxylovej

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

[4-(6-terc-butyl-7-chlór-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)fenylkarbamoyl]metylester kyseliny 2-hexyldekánovej

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

11-amino-3-chlór-6,11-dihydro-5,5-dioxo-6-metyl-dibenzo[c,f][1,2]tiazepín hydrochlorid

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonátofenyl)-4,5-dihydro-3-metylkarbamoyl-5-oxopyrazol-4-ylidén]-3-metyl-1,3-pentadienyl)-3-metylkarbamoyl-5-oxidopyrazol-1-yl)benzén-1,4-disulfonát pentadraselný

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-brómfenyl)-2-terc-butyl-2H-tetrazol

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

bis-(6-hydroxy-4-metyl-5-(3-metylimidazólium-1-yl)-3-(4-fenylazo)-1H-pyridín-2-ón)etylén dilaktát

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

hlavná zložka 1 (izomér 1): 2-{6-fluór-4-[3-(2,5-disulfo-fenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-3-{6-fluór-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-propán sodná soľ;

hlavná zložka 1 (izomér 2): 2-{6-fluór-4-[3-(2,5-disulfo-fenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-3-{6-fluór-4-[3-(2,5-disulfo-fenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-propán sodná soľ;

hlavná zložka 2: 2,3-bis-{6-fluór-4-[3-(2,5-disulfo-fenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-propán sodná soľ;

hlavná zložka 3: 2,3-bis-{6-fluór-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-propán sodná soľ

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidazol-1-yl-oktadekán-2-ol

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimetyl-1-{[2-metoxy-5-(2-metyl-butoxykarbonyl)fenylkarbamoyl]-[2-oktadecyl-1,1-dioxo-1,2,4-benzotiadiazín-3-yl]metyl} imidazol-4,5-dikarboxylát

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

dinátrium 2-(5-karbamoyl-1-etyl-2-hydroxy-4-metyl-6-oxo-1,6-dihydro-pyridín-3-ylazo)-4-(4-fluór-6-(4-(2-sulfonyloxy-etylsulfonyl)-fenylamino)-1,3,5-triazín-2-ylamino)benzén sulfonát

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-metyl-2-(4-fenoxyfenoxy)etoxy)pyridín

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

5,6-dihydroxy-2,3-dihydro-1H-indólium bromid

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-hydroxy-4-oktyloxyfenyl)-2H-benzotriazol

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

(2,5-dioxopyrolidín-1-yl)-9H-fluorén-9-ylmetyl karbonát

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

klotianidín (ISO);

3-[(2-chlór-1,3-tiazol-5-yl)metyl]-2-metyl-1-nitroguanidín

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-amino-5-metyltiazol

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

1-metyl-3-fenyl-1-piperazín

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

(-)(3S,4R)-4-(4-fluórfenyl)-3-(3,4-metyléndioxy-fenoxymetyl)-N-benzylpiperidín hydrochlorid

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

metyl-5-nitrofenyl-guanidín

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

2-(4-metyl-2-fenyl-1-piperazinyl)benzénmetanol monohydrochlorid

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-pyridinyl)-1H-imidazol-1-yl)butyl)-1H-izoindol-1,3(2H)-dión

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-decyloxazolidín-2-ón;

4-decyl-1,3-oxazolidín-2-ón

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

4-[5-[3-karboxyláto-4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfonátofenyl)pyrazol-4-ylidén]-3-(piperidínokarbonyl)penta-1,3-dienylidén]-5-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyl)pyrazol-3-karboxylát tetradraselný

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimetylopropán tri(3-aziridinylpropanoát);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-chlórfenylizokyanát

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-metylén bis(3-chlór-2,6-di-etylfenylizokyanát)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-metyl-4-nitro-3-propyl-1H-pyrazol-5-karboxamid

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimoxystrobín (ISO);

(E)-2-(metoxyimino)-N-metyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamid

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutamid (ISO);

(RS)-N-benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluór-m-tolyoxy)butyramid

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

kyazofamid (ISO);

4-chlór-2-kyano-N,N-dimetyl-5-p-tolylimidazol-1-sulfónamid

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutyl-(2,5-dihydro-5-tioxo-1H-tetrazol-1-yl)acetamid

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimetylkarbamoyl-4-(2-sulfonátoetyl)pyridínium

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-dimetyl-propánamido)]fenylazo-3-(2-chlór-5-(2-(3-pentadecylfenoxy)butylamido)anilíno)-1-(2,4,6-trichlórfenyl)-2-pyrazolín-5-ón

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-amino-2-fenylacetamid

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(para-chlórfenyl)glycínamid

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6-tetrametyl-1-oxylpiperidín-4-yl)acetamid;

(4-acetamido-2,2,6,6-tetrametyl-1-piperidinyl)oxidanyl

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-én-4-ón hydrochlorid

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-hexyldecyloxy)benzamid

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bis(metoxyetyl)aminoacetanilid

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butyl-(4-metylfenylsulfonyl)-amino)-fenyltio)-5-oxo-1-(2,4,6-trichlórfenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-ylamino)-4-chlórfenyl)tetradekánamid;

N-[3-({4-[(2-{butyl[(4-metylfenyl)sulfonyl]amino}fenyl)tio]-5-oxo-1-(2,4,6-trichlórfenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-yl}amino)-4-chlórfenyl]tetradekánamid

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(bis(2-metoxyetyl)amino)-2-((2-kyano-4,6-dinitrofenyl)-azo)fenyl)acetamid

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-chlór-N-(4-metylfenyl)acetamid

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(dimetylamino)tioacetamid hydrochlorid

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-metyldodekán-1-sulfonanilid

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimetylbutylidén)-3-hydroxy-2-naftohydrazid

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodecyl-4-metoxybenzamid

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-metyl-N-(5,8,13,14-tetrahydro-5,8,14-trioxonaft[2,3-c]akridín-6-yl)benzamid

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-chlór-1,4-fenylén)bis(3-oxobutánamid)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

amid kyseliny 2-(5,5-dimetyl-2,4-dioxooxazolidín-3-yl)-4,4-dimetyl-3-oxo-N-(2-metoxy-5-oktadekanoylaminofenyl)pentánovej

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-(bis-(2-metoxy-etyl)-amino]-2-(6-bróm-2-metyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-izoindol-5-ylazo)-fenyl]acetamid

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-decyl-4-nitrobenzamid

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-etyl-N-metyl-N-(3-metylfenyl)butánamid

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-1,2,4-benzotiadiazín-3-yl]-5′-terc-butyl-2-(5,5-dimetyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidín-3-yl)-2′-[(2-etylhexyl)tio]acetanilid

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butyl-4,6-dikyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-izoindol-5-ylazo)-5-dietylamino-fenyl]acetamid

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-dietoxy-N,N-dimetylacetamid

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

disodná soľ 1-hydroxy-4-(β-(4-(1-hydroxy-3,6-disulfo-8-acetylamino-2-naftylazo)fenoxy)etoxy)-N-dodecyl-2-naftamidu

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

zmes: N-[3-(dimetyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluóroktánsulfónamid, draselná soľ;

N-[3-(dimetyloxidoamino)propyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluóroktán sulfónamidu

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bis[12-hydroxy-oktadekamid-N-metylén]-benzén

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

zmes: N,N′-etán-1,2-diylbis(hexánamidu);

12-hydroxy-N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]etyl]oktadekánamidu;

N,N′-etán-1,2-diylbis(12-hydroxyoktadekánamidu)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

kyselina hydroxyoktadekánová, reakčné produkty s 1,3-benzéndimetánamínom a hexametyléndiamínom

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

zmes: 2,2′-[(3,3′-dichlór[1,1′-bifenyl]-4,4′-diyl)bis(diazenyl)]bis[N-(2,4-dimetylfenyl)]-3-oxo-butánamidu;

2-[[3,3′-dichlór-4′-[[1[[(2,4-dimetylfenyl)amino]karbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-bifenyl]-4-yl]azo]-N-(2-metylfenyl)-3-oxo-butánamidu;

2-[[3,3′-dichlór-4′-[[1[[(2,4-dimetylfenyl)amino]karbonyl]-2-oxopropyl]azo][1,1′-bifenyl]-4-yl]azo]-N-(2-karboxylfenyl)-3-oxo-butánamidu

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

zmes: N-[5-[bis-(2-metoxy-etyl)-amino]-2-(2-butyl-4,6-dikyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-izoindol-5-yl-azo)-fenyl]-acetamidu;

N-[2-(2-butyl-4,6-dikyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-izoindol-5-ylazo)-5-dietylamino-fenyl]-acetamidu

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N′′-(metyléndi-4,1-fenylén)bis[N′-oktylmočovina]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

zmes: 1,2-dimetylpropylidén dihydroperoxidu;

dimetyl 1,2-benzéndikarboxylátu

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

lakáza

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


PRÍLOHA 1C

Položky s nasledujúcimi indexovými číslami v prílohe I sa vypúšťajú:

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Európsky parlament a Rada

16.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/83


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

zo 14. januára 2009,

ktorým sa vymenúva európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a zástupca dozorného úradníka

(2009/30/ES)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (1), a najmä na jeho článok 42 ods. 1,

so zreteľom na zoznam kandidátov, ktorý vypracovala Komisia 21. októbra 2008 v súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (ES) č. 45/2001 po verejnom výberovom konaní na vymenovanie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a zástupcu dozorného úradníka,

keďže je potrebné dosiahnuť vzájomnú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o vymenovaní európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a zástupcu dozorného úradníka na obdobie piatich rokov od 17. januára 2009,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Na obdobie od 17. januára 2009 do 16. januára 2014 sa vymenúvajú:

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov: pán Peter HUSTINX,

zástupca dozorného úradníka: pán Giovanni BUTTARELLI.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. januára 2009

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

A. VONDRA


(1)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


Komisia

16.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/84


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. januára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/716/ES, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku

[oznámené pod číslom K(2008) 8988]

(Text s významom pre EHP)

(2009/31/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 42,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

keďže:

(1)

Rozhodnutím Komisie 2007/716/ES (2) sa ustanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa štrukturálnych požiadaviek na určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (3) a (ES) č. 853/2004 (4). Pokiaľ sú tieto prevádzkarne v procese transformácie, výrobky pochádzajúce z nich by sa mali umiestňovať iba na domáci trh alebo používať na ďalšie spracovanie iba v bulharských prevádzkarňach, ktoré sú v procese transformácie.

(2)

Rozhodnutie 2007/716/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutiami Komisie 2008/290/ES (5), 2008/330/ES (6), 2008/552/ES (7) a 2008/678/ES (8) a 2008/828/ES (9).

(3)

Na základe úradného vyhlásenia príslušného bulharského orgánu určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka ukončili svoju činnosť alebo zavŕšili modernizačný proces a v súčasnosti sú v úplnom súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Tieto prevádzkarne by sa preto mali vypustiť zo zoznamu prevádzkarní, ktoré sú v procese transformácie.

(4)

Príloha k rozhodnutiu 2007/716/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2007/716/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. januára 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. EÚ L 289, 7.11.2007, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(5)  Ú. v. EÚ L 96, 9.4.2008, s. 35.

(6)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 94.

(7)  Ú. v. EÚ L 178, 5.7.2008, s. 43.

(8)  Ú. v. EÚ L 221, 19.8.2008, s. 32.

(9)  Ú. v. EÚ L 294, 1.11.2008, s. 11.


PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2007/716/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Vypúšťajú sa tieto položky týkajúce sa prevádzkarní na spracovanie mäsa:

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

„1.

BG 0101001

‚Melnichen kombinat Rila STH‘ AD

mesto Blagoevgrad

ul. V. Levski 56

19.

BG 0401012

‚Polikomers-SG‘ EOOD

obec Šemševo

obšt. V. Tarnovo

104.

BG 0602004

‚Z i K‘ OOD

mesto Vraca

ul. Vasil Kančov č. 25

126.

BG 2202025

ET ‚Takt-Asia Milanova‘

mesto Sofia

obšt. Ljulin

ul. Obelsko šose č. 11

260.

BG 1204008

ET ‚Petar Parvanov - Demetra‘

mesto Lom

ul. Belogradčiško šose č. 1

283.

BG 1604014

‚Elko‘ OOD

mesto Plovdiv

ul. Brezovsko šose č. 170

355.

BG 2504001

ET ‚Stezis‘

mesto Omurtag

Promišlena zona“

2.

Vypúšťajú sa tieto položky týkajúce sa prevádzkarní na spracovanie mlieka:

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

„16.

BG 1512033

ET ‚Voynov-Ventsislav Hristakiev‘

obec Milkovica

obšt. Guljanci

39.

BG 2312036

ET ‚Rosen Deyanski-DEYA‘

obec Opicvet, obšt. Kostinbrod

50.

BG 1612020

ET ‚Bor-Chvor‘

obec Dalbok izvor

obšt. Parvomaj

60.

BG 2812003

‚Balgarski yogurt‘ OOD

obec Veselinovo,

oblasť Jambolska

110.

1612013

‚Polidey – 2‘ OOD

obec Domljan

171.

2412019

‚Dekada‘ OOD

obec. Elchovo

obšt. Stara Zagora

205.

BG 2218045

‚El-Em-Impeks‘ EOOD

mesto Sofia

kv. Gorna banja“


Korigendá

16.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/86


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 z 12. januára 2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív

( Úradný vestník Európskej únie L 35 z 8. februára 2005 )

Na strane 2 v bode 15:

namiesto:

„… s doplnkovými látkami …“

má byť:

„… s doplnkovými krmivami …“.

Na strane 4 v článku 3 písm. a):

namiesto:

„… a zabezpečenie vhodnosti pre spotrebu krmív zvieratami, s prihliadnutím na ich plánované využitie“

má byť:

„… a na zabezpečenie, aby krmivá, s prihliadnutím na ich plánované využitie, boli vhodné na kŕmenie zvierat“.

Na strane 5 v článku 5 ods. 2:

namiesto:

„… bez použitia doplnkových látok …“

má byť:

„… s použitím doplnkových látok …“.

Na strane 7 v článku 10 ods. 1 písm. c):

namiesto:

„výroba na uvedenie na trh alebo výroba kŕmnych zmesí pomocou doplnkových látok v krmivách alebo premixov obsahujúcich doplnkové látky v krmivách a uvedených v kapitole 3 prílohy IV tohto nariadenia pre výhradné potreby svojich vlastných podnikov;“

má byť:

„výroba kŕmnych zmesí s cieľom uviesť na trh alebo výhradne pre potreby svojich vlastných podnikov použitím kŕmnych doplnkových látok alebo premixov obsahujúcich kŕmne doplnkové látky uvedené v kapitole 3 prílohy IV k tomuto nariadeniu;“.

Na strane 9 v článku 21 ods. 2 písm. b):

namiesto:

„… ich obsah je účelný v odvetviach, ktorých sa týkajú;“

má byť:

„… ich obsah je vykonateľný v odvetviach, ktorých sa týkajú;“.

Na strane 13 v prílohe I časti B bode 2 písm. e):

namiesto:

„príprava, skladovanie a vysledovateľnosť kŕmnych materiálov;“

má byť:

„príprava, skladovanie a vysledovateľnosť kŕmnych surovín;“.

Na strane 16 v prílohe II časti „Výroba“ bode 3 prvej vete:

namiesto:

„Musia byť prijaté technické alebo organizačné opatrenia, ktoré, ak je to možné, zabránia krížovým kontamináciám a chybám.“

má byť:

„Musia byť prijaté technické alebo organizačné opatrenia, ktoré zabránia krížovým kontamináciám a chybám, prípadne ich minimalizujú.“

Na strane 16 v prílohe II časti „Výroba“ bode 4:

namiesto:

„… a existuje …“

má byť:

„… a zavedie sa …“.

Na strane 16 v prílohe II časti „Výroba“ bode 5:

namiesto:

„Odpad a materiály nevhodné ako krmivo by mali byť izolované a označené. Akékoľvek také materiály obsahujúce nebezpečné hladiny veterinárnych liečiv, kontaminujúcich látok alebo iné nebezpečenstvá by sa mali vhodne likvidovať a nemali by sa používať ako krmivo.“

má byť:

„Odpad a materiály nevhodné ako krmivo by mali byť izolované a označené. Akékoľvek materiály obsahujúce nebezpečné množstvá veterinárnych liečiv, kontaminujúcich látok alebo iné nebezpečenstvá sa vhodným spôsobom likvidujú a nepoužívajú sa ako krmivo.“

Na strane 16 v prílohe II časti „Kontrola kvality“ bode 4:

namiesto:

„Táto dokumentácia musí byť k dispozícii príslušným orgánom po dobu zodpovedajúcu použitiu, na produkty, ktoré sa uvádzajú na trh. Okrem toho musia byť v dostatočnom množstve odoberané vzorky prísad a každej šarže produktov vyrábaných a uvádzaných na trh alebo každého špecifického rezu výroby (v prípade kontinuálnej výroby) postupom, ktorý dopredu stanoví výrobca. Tieto vzorky sa musia uchovávať, aby bola zabezpečená vysledovateľnosť (v pravidelných intervaloch v prípade výroby výlučne pre vlastné potreby výrobcu). Vzorky musia byť zapečatené a označené na ich jednoduchú identifikáciu; musia sa skladovať za podmienok, ktoré vylučujú akúkoľvek neobvyklú zmenu v zložení vzorky alebo iné znehodnotenie. Musia byť uchovávané k dispozícii príslušným úradom po dobu zodpovedajúcu použitiu na krmivo, ktoré sa uvádza na trh. V prípade krmív pre zvieratá, ktoré nie sú chované na výrobu potravín, musí výrobca krmív uchovávať iba vzorky konečného produktu.“

má byť:

„Táto dokumentácia musí byť k dispozícii príslušným orgánom po dobu, ktorá je primeraná cieľu používania, s ktorým sa produkty uvádzajú na trh. Okrem toho musia byť v dostatočnom množstve odoberané vzorky zo zložiek krmív a z každej šarže produktov vyrábaných a uvádzaných na trh alebo z každej špecifickej partie výroby (v prípade kontinuálnej výroby) postupom, ktorý dopredu stanoví výrobca (alebo v pravidelných intervaloch, ak ide o výrobu výlučne pre vlastné potreby výrobcu). Musia sa uchovávať k dispozícii príslušným úradom po dobu, ktorá je primeraná cieľu používania krmiva, s ktorým sa krmivo uvádzalo na trh.“

Na strane 17 v prílohe II časti „Skladovanie a preprava“ bode 3:

namiesto:

„Krmivá sa skladajú takým spôsobom …“

má byť:

„Krmivá sa skladajú a prepravujú takým spôsobom …“.

Na strane 17 v prílohe II časti „Vedenie záznamov“ bode 2 písm. b):

namiesto:

„pre doplnkové látky v krmivách“

má byť:

„pre kŕmne doplnkové látky“;

namiesto:

„… špecifického rezu výroby …“

má byť:

„… špecifickej partie výroby …“.

Na strane 17 v prílohe II časti „Vedenie záznamov“ bode 2 písm. b) bode iv):

namiesto:

„kŕmne zmesi/kŕmne materiály:

mená a adresy výrobcov alebo dodávateľov doplnkových látok, druh a množstvo použitých doplnkových látok a prípadne číslo šarže;

mená a adresy dodávateľov kŕmnych materiálov a doplnkových krmív a dátum dodávky;

druh, množstvo a zloženie kŕmnej zmesi;

druh a množstvo vyrobených kŕmnych materiálov alebo kŕmnych zmesí spolu s dátumom výroby a menom a adresou odberateľa (napr. poľnohospodár, iné krmivárske podnikateľské subjekty).“

má byť:

„kŕmne zmesi/kŕmne suroviny:

mená a adresy výrobcov alebo dodávateľov doplnkových látok/premixov, druh a množstvo použitých premixov a prípadne číslo šarže,

mená a adresy dodávateľov kŕmnych surovín a doplnkových krmív a dátum dodávky,

druh, množstvo a zloženie kŕmnej zmesi,

druh a množstvo vyrobených kŕmnych surovín alebo kŕmnych zmesí spolu s dátumom výroby a menom a adresou odberateľa (napr. poľnohospodár, iné krmivárske podnikateľské subjekty).“

Na strane 19 v prílohe III časti „Spásanie pasienkov“ druhej vete:

namiesto:

„V prípade potreby sa dodržiava primeraná doba odpočinku, kým sa hospodárskym zvieratám umožní spásanie pasienkov a polí a zvyškov po žatve, a odpočinok medzi striedaním pastvy, aby sa minimalizovala biologická krížová kontaminácia hnojom, v prípade, že tento potenciálny problém existuje, a aby sa zabezpečilo, že budú dodržané doby nepoužívania poľnohospodárskych chemických prípravkov.“

má byť:

„V prípade potreby sa dodržiava primeraný odpočinok pôdy pred spásaním pasienkov, polí a zvyškov po zbere úrody hospodárskymi zvieratami, ako aj pri rotácii pasienkov, aby sa minimalizovala biologická krížová kontaminácia hnojom, ak tento potenciálny problém existuje, a zabezpečí sa dodržiavanie ochranných dôb pri používaní poľnohospodárskych chemických prípravkov.“

Na strane 20 v prílohe III časti „Krmivo a voda“ prvej vete:

namiesto:

„… alebo živočíšnych produktov, …“

má byť:

„… alebo živočíšnych produktov prostredníctvom vody, …“.

Na strane 21 v prílohe IV kapitole 1 časti „Doplnkové látky povolené nariadením (ES) č. 1831/2003“ prvej zarážke:

namiesto:

„—

Výživové doplnkové látky:“

má byť:

„—

Výživné doplnkové látky:“.

Na strane 21 v prílohe IV kapitole 1 časti „Produkty, na ktoré sa vzťahuje smernica 82/471/EHS“ prvej zarážke:

namiesto:

„Bielkoviny získané z makroorganizmov …“

má byť:

„Bielkoviny získané z mikroorganizmov …“.

Na strane 21 v prílohe IV kapitole 2 druhej zarážke:

namiesto:

„—

Výživové doplnkové látky:“

má byť:

„—

Výživné doplnkové látky:“.

Na strane 21 v prílohe IV kapitole 2 časti „Výživové doplnkové látky“ prvej zarážke:

namiesto:

„—

doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 3 písm. b) prílohy I („zmesi stopových prvkov“) …“

má byť:

„—

doplnkové látky, na ktoré sa vzťahuje článok 3 písm. b) prílohy I („zlúčeniny mikroprvkov“) …“.


16.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 11/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.