ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 10

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 52
15. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 21/2009 zo 14. januára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 22/2009 zo 14. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1347/2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. januára 2009

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 23/2009 zo 14. januára 2009, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1282/2001, pokiaľ ide o lehotu na predkladanie deklarácií o úrode a výrobe za hospodársky rok 2008/2009

6

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (kodifikované znenie)

7

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/24/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 4. decembra 2008, ktorým sa vymenúva španielsky náhradník Výboru regiónov

14

 

 

Komisia

 

 

2009/25/Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. decembra 2006 o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti mierového využitia jadrovej energie

15

 

*

Dohoda o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej energie medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Kazašskej republiky

16

 

 

2009/26/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 22. decembra 2008 o žiadosti Spojeného kráľovstva prijať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) [oznámené pod číslom K(2008) 8554]

22

 

 

2009/27/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. januára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok k prílohe VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o určité prevádzkarne na spracovanie mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2008) 9000]  ( 1 )

23

 

 

2009/28/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. januára 2009, o nezaradení flurprimidolu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2008) 8967]  ( 1 )

25

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/29/SZBP z 22. decembra 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Somálskou republikou o štatúte námorných síl pod vedením Európskej únie v Somálskej republike v rámci vojenskej operácie EÚ Atalanta

27

 

*

Dohoda medzi Európskou úniou a Somálskou republikou o štatúte námorných síl pod vedením Európskej únie v Somálskej republike v rámci vojenskej operácie EÚ Atalanta

29

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

15.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 21/2009

zo 14. januára 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

147,8

MA

42,4

TN

134,4

TR

117,3

ZZ

110,5

0707 00 05

JO

155,5

MA

98,3

TR

147,7

ZZ

133,8

0709 90 70

MA

119,1

TR

131,1

ZZ

125,1

0805 10 20

EG

44,7

IL

56,2

MA

60,4

TN

47,4

TR

59,3

ZZ

53,6

0805 20 10

MA

82,3

TR

58,0

ZZ

70,2

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

63,6

EG

91,8

IL

64,7

JM

120,5

TR

68,1

ZZ

81,7

0805 50 10

EG

47,1

MA

67,1

TR

60,5

ZZ

58,2

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

34,8

US

115,3

ZZ

75,5

0808 20 50

CN

41,5

US

114,7

ZZ

78,1


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


15.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 22/2009

zo 14. januára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1347/2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. januára 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1347/2008 (3) sa stanovili dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. januára 2009.

(2)

Keďže sa vypočítaný priemer dovozných ciel odchýlil od stanoveného cla o 5 EUR na tonu, treba pristúpiť k úprave zodpovedajúcej dovozným clám stanoveným nariadením (ES) č. 1347/2008.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1347/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 1347/2008 sa nahrádzajú znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 15. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 81.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 15. januára 2009

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

21,96

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

19,22

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

19,22

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

21,96


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

2.1.2009-13.1.2009

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

176,48

117,05

Cena FOB USA

217,05

207,05

187,05

127,70

Prémia – Záliv

13,70

Prémia – Veľké jazerá

28,08

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

9,51  EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

6,90  EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


15.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/6


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 23/2009

zo 14. januára 2009,

ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1282/2001, pokiaľ ide o lehotu na predkladanie deklarácií o úrode a výrobe za hospodársky rok 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (1), a najmä na jeho článok 23,

keďže:

(1)

Článkom 11 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2001 (2) sa ustanovuje, že výrobcovia predkladajú deklarácie o úrode a výrobe najneskôr do 10. decembra, aby bola produkcia vína v Spoločenstve včas známa.

(2)

V jednom členskom štáte spôsobila nutnosť upraviť počítačový systém spracovávania povinných deklarácií v dôsledku nových opatrení prijatých nariadením Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (3), ktoré súvisia s vinohradníckymi pozemkami v registri vinohradov, najmä destiláciou konzumného alkoholu, oneskorenie dostupnosti tohto systému výrobcom.

(3)

V inom členskom štáte sa v niektorých informačných strediskách, kde majú výrobcovia predkladať svoje deklarácie, vyskytli problémy s kapacitou. Tieto strediská nie sú schopné spracovať všetky deklarácie pred konečným termínom.

(4)

S cieľom napraviť tieto dve rôzne situácie, za ktoré nie sú výrobcovia zodpovední, a vyhnúť sa neoprávneným sankciám, je potrebné udeliť výrobcom dodatočnú lehotu na predkladanie deklarácií o úrode a výrobe a dať členským štátom možnosť predĺžiť túto lehotu do určitého termínu.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1282/2001 sa deklarácie za hospodársky rok 2008/2009 podľa článku 2 a 4 uvedeného nariadenia môžu predkladať do 31. decembra 2008. Členské štáty však môžu túto lehotu predĺžiť, a to najneskôr do 15. januára 2009.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 10. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 14. januára 2009

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 176, 29.6.2001, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.


SMERNICE

15.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/7


SMERNICA RADY 2008/119/ES

z 18. decembra 2008,

ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat

(kodifikované znenie)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 91/629/EHS z 19. novembra 1991, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (3), bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Väčšina členských štátov ratifikovala Európsky dohovor o ochrane hospodárskych zvierat. Spoločenstvo tiež schválilo tento dohovor rozhodnutím Rady 78/923/EHS (5).

(3)

Teľatá, ako živé zvieratá, sú zaradené do zoznamu produktov uvedených v prílohe I k zmluve.

(4)

Chov teliat je neoddeliteľnou súčasťou poľnohospodárstva. Predstavuje zdroj príjmu pre časť obyvateľstva, ktorá sa zaoberá poľnohospodárstvom.

(5)

Rozdiely, ktoré môžu deformovať konkurenčné podmienky, prekážajú hladkému chodu organizácie spoločného trhu s teľatami a výrobkami z teliat.

(6)

Existuje potreba zaviesť spoločné minimálne normy na ochranu chovných teliat alebo výkrmových teliat, aby sa zabezpečil racionálny rozvoj produkcie.

(7)

Vedecky sa uznáva, že teľatám by malo prospievať prostredie zodpovedajúce ich potrebám druhu žijúceho v stáde. Z tohto dôvodu by sa mali odchovávať v skupinách. Teľatá ustajnené v skupinách aj jednotlivo v ohradách by mali mať dostatočný priestor pre pohyb, kontakt s ostatným dobytkom a pre bežné pohyby pri vstávaní alebo líhaní.

(8)

Je potrebné, aby štátne služby, výrobcovia, spotrebitelia a iní boli neustále informovaní o pokroku v tejto oblasti. Komisia by preto mala na základe stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín aktívne uskutočňovať vedecký výskum najproduktívnejšieho(-ších) systému(-ov) chovu dobytka z hľadiska pohody teliat. Z toho dôvodu by sa malo vypracovať ustanovenie na prechodné obdobie, ktoré by umožnilo úspešne zavŕšiť jej úlohu.

(9)

Opatrenia nevyhnutné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6).

(10)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica stanovuje minimálne normy na ochranu teliat určených na chov a na výkrm.

Článok 2

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto definície:

1.

„teľa“ znamená mláďa hovädzieho dobytka do 6 mesiacov;

2.

„zodpovedný orgán“ znamená zodpovedný orgán, tak ako to stanovuje článok 2 ods. 6 smernice Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcej sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (7).

Článok 3

1.   Na všetky novovybudované alebo zrekonštruované farmy a na všetky tie, ktoré boli uvedené do užívania po tomto dátume, sa od 1. januára 1998 uplatňujú nasledujúce ustanovenia:

a)

žiadne teľa nie je uzavreté v individuálnej ohrade po uplynutí veku ôsmich týždňov, pokiaľ veterinárny lekár nepotvrdí, že jeho zdravotný stav alebo správanie vyžaduje, aby bolo izolované na účely ošetrenia. Šírka každej individuálnej ohrady pre teľa sa rovná prinajmenšom výške teľaťa v kohútiku meranej v stojacej polohe a dĺžka sa rovná prinajmenšom dĺžke tela teľaťa meranej od hrotu nosa po kaudálny okraj tuber ischii (sedacieho hrboľa), vynásobenej 1,1.

Individuálne ohrady pre teľatá (s výnimkou ohrád na izoláciu chorých zvierat) nesmú mať pevné steny, ale perforované, ktoré umožňujú teľatám priamy zrakový a hmatový kontakt;

b)

pri teľatách chovaných v skupinách má každé teľa k dispozícii voľný priestor prinajmenšom sa rovnajúci 1,5 m2 pre každé teľa so živou hmotnosťou menej ako 150 kilogramov, prinajmenšom sa rovnajúci 1,7 m2 pre každé teľa so živou hmotnosťou 150 kilogramov alebo viac, ale menej ako 220 kilogramov, a prinajmenšom sa rovnajúci 1,8 m2 pre každé teľa so živou hmotnosťou 220 kilogramov alebo viac.

Ustanovenia prvého pododseku sa však neuplatňujú na:

a)

farmy s menej ako šiestimi teľatami;

b)

teľatá držané spolu s matkami kvôli cicaniu.

2.   Od 31. decembra 2006 sa ustanovenia uvedené v odseku 1 budú uplatňovať na všetky farmy.

Článok 4

Členské štáty zabezpečia, aby podmienky pre chovné teľatá spĺňali všeobecné ustanovenia stanovené v prílohe I.

Článok 5

Všeobecné ustanovenia v prílohe I sa môžu zmeniť a doplniť v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2 v nadväznosti na dosiahnutý vedecký pokrok.

Článok 6

Do 1. januára 2006 Komisia predloží Rade správu zostavenú na základe stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, týkajúcu sa intenzívneho(-nych) systému(-ov) chovu, ktorý(-é) spĺňa(-jú) požiadavky na pohodu zvierat z patologického, zootechnického a fyziologického hľadiska a z hľadiska správania sa zvierat, ako aj z hľadiska sociálno-ekonomických dôsledkov rôznych systémov spolu s návrhmi, ktoré sa týkajú záverov správy.

Článok 7

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa kontroly vykonávali pod dohľadom zodpovedného orgánu, tak aby sa preverilo, či sa plnia ustanovenia tejto smernice.

Tieto kontroly, ktoré sa môžu vykonávať spolu s kontrolami uskutočňovanými z iných dôvodov, budú každý rok zahŕňať štatisticky reprezentatívnu vzorku rôznych systémov chovu používaných v každom členskom štáte.

2.   V súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2 Komisia zostaví kódex pravidiel, ktoré sa budú uplatňovať pri výkone kontrol stanovených v odseku 1 tohto článku.

3.   Každé dva roky do posledného pracovného dňa v mesiaci apríli, prvý raz do 30. apríla 1996, členské štáty informujú Komisiu o výsledkoch kontrol vykonaných počas predchádzajúcich dvoch rokov v súlade s týmto článkom vrátane počtu kontrol, ktoré sa vykonali v pomere k počtu podnikov na ich území.

Článok 8

Aby sa zvieratá, ktoré pochádzajú z tretej krajiny, mohli dovážať do Spoločenstva, musí ich sprevádzať osvedčenie vydané zodpovedným orgánom tejto krajiny, ktoré potvrdzuje, že sa s nimi zaobchádzalo aspoň tak ako so zvieratami, ktoré pochádzajú zo Spoločenstva, tak ako to stanovuje táto smernica.

Článok 9

Veterinárni odborníci z Komisie môžu tam, kde je to potrebné v záujme jednotného uplatnenia tejto smernice, vykonať kontroly na mieste v spolupráci so zodpovednými orgánmi. Osoby, ktoré vykonávajú tieto kontroly, dodržiavajú osobitné hygienické opatrenia, aby sa vylúčilo riziko prenosu choroby.

Členský štát, na ktorého území sa kontrola vykonáva, poskytne odborníkom pri výkone ich povinností všetku potrebnú pomoc. Komisia informuje o výsledkoch kontrol zodpovedný orgán dotknutého členského štátu.

Zodpovedný orgán dotknutého členského štátu prijme všetky opatrenia, ktoré sa ukážu ako potrebné, aby sa výsledky kontrol vzali na vedomie.

So zreteľom na vzťahy s tretími krajinami platia ustanovenia kapitoly III smernice Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcej princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín (8).

Všeobecné pravidlá uplatnenia tohto článku sa schvália v súlade s postupom uvedeným v článku 10 ods. 2 tejto smernice.

Článok 10

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat zriadený podľa článku 58 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (9) (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 11

Členské štáty môžu v súlade so všeobecnými pravidlami zmluvy zachovať alebo uplatňovať v rámci svojich území prísnejšie ustanovenia na ochranu teliat, ako sú ustanovenia tejto smernice. Informujú Komisiu o všetkých takýchto opatreniach.

Článok 12

Smernica 91/629/EHS zmenená a doplnená aktmi uvedenými v prílohe II časti A sa zrušuje bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe II časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 13

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Stanovisko z 11. decembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 324, 30.12.2006, s. 26.

(3)  Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 28.

(4)  Pozri prílohu II časť A.

(5)  Ú. v. ES L 323, 17.11.1978, s. 12.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(8)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(9)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.


PRÍLOHA I

1.

Materiály, ktoré sa používajú na výstavbu ustajnenia pre teľatá, a najmä materiály na boxy a príslušenstvo, s ktorými môžu prísť teľatá do styku, nesmú byť pre teľatá škodlivé a musia sa dať dôkladne čistiť a dezinfikovať.

2.

Pokiaľ nie sú stanovené predpisy Spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na túto záležitosť, elektrické obvody a zariadenia sa musia inštalovať v súlade so súčasnými vnútroštátnymi predpismi, aby sa predišlo elektrickým šokom.

3.

Izolácia, vykurovanie a vetranie budovy musia zaručovať, aby sa cirkulácia vzduchu, prašnosť, teplota, relatívna vlhkosť vzduchu a koncentrácia plynov pohybovali v medziach, ktoré nie sú škodlivé pre teľatá.

4.

Všetky automatizované alebo mechanické zariadenia dôležité pre zdravotný stav a pohodu teliat sa musia kontrolovať aspoň raz denne. Ak sa zistia poruchy, musia sa okamžite odstrániť, alebo ak to nie je možné, musia sa urobiť vhodné kroky na zabezpečenie zdravotného stavu a pohody teliat až do odstránenia poruchy predovšetkým tým, že sa použijú alternatívne metódy kŕmenia a zachová sa vyhovujúce životné prostredie.

Ak sa používa systém umelého vetrania, treba urobiť opatrenie, aby vhodný záložný systém zaručoval dostatočnú obnovu vzduchu potrebnú na zachovanie zdravotného stavu a pohody teliat v prípade poruchy systému. Je potrebné zabezpečiť aj poplašný systém, ktorý by upozornil chovateľa na poruchu. Poplašný systém sa musí pravidelne testovať.

5.

Teľatá sa nesmú sústavne držať v tme. Aby sa vyhovelo ich potrebám z hľadiska správania a fyziológie, treba s prihliadnutím na odlišné klimatické podmienky v členských štátoch urobiť opatrenie na zabezpečenie vhodného prirodzeného alebo umelého osvetlenia. Umelé osvetlenie musí fungovať v čase, ktorý sa rovná minimálne času prirodzeného svetla medzi 9.00 hod. a 17.00 hod. Okrem toho musí byť k dispozícii vhodné osvetlenie (stále alebo prenosné), ktoré kedykoľvek umožní prehliadku teliat.

6.

Všetky ustajnené teľatá musí prehliadnuť vlastník alebo osoba zodpovedná za zvieratá prinajmenšom dvakrát denne a teľatá držané vonku prinajmenšom jedenkrát denne. Každé teľa, ktoré sa javí byť choré alebo poranené, sa musí bezodkladne primerane ošetriť a o každom teľati, ktoré nereaguje na opateru vlastníka stáda, sa treba čo najskôr poradiť s veterinárnym lekárom. V prípade potreby sa musia choré alebo poranené teľatá izolovať vo vhodnom ustajnení so suchou pohodlnou podstielkou.

7.

Ustajnenie pre teľatá musí byť vybudované takým spôsobom, aby umožnilo každému teľaťu bez ťažkostí si ľahnúť, odpočívať, vstať a ošetrovať si srsť.

8.

Teľatá sa nesmú priväzovať s výnimkou teliat ustajnených v skupine, ktoré sa môžu uväzovať na obdobie najviac jednej hodiny v čase kŕmenia mliekom alebo náhradkou mlieka. Ak sa používajú priväzovacie zariadenia, nesmú teľatám spôsobovať poranenie a pravidelne sa musia kontrolovať a upravovať podľa potreby, aby pohodlne sedeli. Každé priväzovacie zariadenie musí byť skonštruované tak, aby sa predišlo riziku uškrtenia alebo poranenia a aby umožnilo teľaťu pohyb v súlade s bodom 7.

9.

Stajne, ohrady, príslušenstvo a nástroje, ktoré sa používajú pre teľatá, sa musia riadne čistiť a dezinfikovať, aby sa zabránilo prenosu infekcie a zvyšovaniu koncentrácie choroboplodných zárodkov. Výkaly, moč a nespotrebované alebo roztrúsené krmivo sa musia odstraňovať tak často, ako je potrebné, aby sa obmedzil zápach a aby nepriťahovali muchy a hlodavce.

10.

Podlahy musia byť hladké, ale nie šmykľavé, aby nedošlo k poraneniu teliat. Musia byť skonštruované tak, aby nespôsobili poranenie ani utrpenie teľatám, ktoré na nich stoja alebo ležia. Musia vyhovovať veľkosti a hmotnosti teliat a ich povrch musí byť pevný, rovný a stabilný. Plochy na ležanie musia byť pohodlné, čisté a vhodne odvodňované. Nesmú nepriaznivo pôsobiť na teľatá. Teľatá do dvoch týždňov veku musia mať k dispozícii vhodnú podstielku.

11.

Všetkým teľatám sa musí poskytovať primeraná výživa prispôsobená ich veku, hmotnosti a ich potrebám správania a fyziológie na podporu ich dobrého zdravotného stavu a pohody. Preto ich krmivo musí obsahovať dostatok železa, aby bola zabezpečená priemerná hladina hemoglobínu prinajmenšom 4,5 mmol/l, a pre každé teľa staršie ako dva týždne sa musí zabezpečiť minimálna denná dávka vlákniny, pričom toto množstvo sa zvýši z 50 g na 250 g na deň pre teľatá od 8 do 20 týždňov veku. Teľatám sa nenasadzuje náhubok.

12.

Všetky teľatá sa musia kŕmiť aspoň dva razy denne. Ak sú ustajnené v skupinách a nedostávajú krmivo ad libitum alebo z automatických kŕmidiel, každé teľa musí mať prístup ku krmivu v rovnakom čase ako ostatné teľatá v skupine.

13.

Všetky teľatá staršie ako dva týždne musia mať prístup k dostatočnému množstvu pitnej vody alebo musia mať možnosť uspokojovať svoju potrebu príjmu tekutín pitím iných tekutín. Čerstvá pitná voda musí však byť nepretržite k dispozícii v podmienkach horúceho počasia alebo teľatám, ktoré sú choré.

14.

Zariadenia na kŕmenie a napájanie musia byť navrhnuté, skonštruované, umiestnené a udržiavané tak, aby sa znečistenie krmiva a vody, ktoré sú určené teľatám, znížilo na minimum.

15.

Každé teľa musí dostávať kravské mledzivo čo najskôr po narodení a v každom prípade v prvých šiestich hodinách života.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica v znení neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 12)

Smernica Rady 91/629/EHS

(Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 28).

 

Smernica Rady 97/2/ES

(Ú. v. ES L 25, 28.1.1997, s. 24).

 

Rozhodnutie Komisie 97/182/ES

(Ú. v. ES L 76, 18.3.1997, s. 30).

 

Nariadenie Rady (ES) č. 806/2003

(Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).

Iba bod 25 prílohy III.

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 12)

Smernica

Lehota na transpozíciu

91/629/EHS

1. január 1994

97/2/ES

31. december 1997


PRÍLOHA III

TABUĽKA ZHODY

Smernica 91/629/EHS

Táto smernica

články 1 a 2

články 1 a 2

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 3 prvý pododsek

článok 3 ods. 1 prvý pododsek

článok 3 ods. 3 druhý pododsek úvodné slová

článok 3 ods. 1 druhý pododsek úvodné slová

článok 3 ods. 3 druhý pododsek prvá zarážka

článok 3 ods. 1 druhý pododsek písm. a)

článok 3 ods. 3 druhý pododsek druhá zarážka

článok 3 ods. 1 druhý pododsek písm. b)

článok 3 ods. 3 tretí pododsek

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 4

článok 4 ods. 1

článok 4

články 5 až 10

články 5 až 10

článok 11 ods. 1

článok 11 ods. 2

článok 11

článok 12

článok 13

článok 12

článok 14

príloha

príloha I

príloha II

príloha III


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

15.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/14


ROZHODNUTIE RADY

zo 4. decembra 2008,

ktorým sa vymenúva španielsky náhradník Výboru regiónov

(2009/24/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh španielskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani María Dolores ALARCÓN MARTÍNEZ sa uvoľnilo miesto náhradníka Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Za náhradníka Výboru regiónov sa týmto na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, vymenúva:

pán Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ, Director General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Murcia.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 4. decembra 2008

Za Radu

predsedníčka

N. KOSCIUSKO-MORIZET


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komisia

15.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/15


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. decembra 2006

o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti mierového využitia jadrovej energie

(2009/25/Euratom)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 101 druhý pododsek,

so zreteľom na súhlas Rady,

keďže:

by sa mala uzavrieť Dohoda medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti mierového využitia jadrovej energie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti mierového využitia jadrovej energie sa týmto schvaľuje v mene Spoločenstva. Znenie dohody je pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Komisie alebo člen Komisie zodpovedný za energetiku sa týmto oprávňuje na podpísanie dohody a na uskutočnenie všetkých potrebných krokov na nadobudnutie platnosti tejto dohody, ktorá ma byť uzatvorená v mene Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

V Bruseli 4. decembra 2006

Za Komisiu

Andris PIEBALGS

člen Komisie


15.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/16


DOHODA

o spolupráci pri mierovom využívaní jadrovej energie medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Kazašskej republiky

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO PRE ATÓMOVÚ ENERGIU, ďalej len „Spoločenstvo“,

a

VLÁDA KAZAŠSKEJ REPUBLIKY, ďalej len „vláda Kazachstanu“,

v oboch prípadoch ďalej len „zmluvná strana“, prípadne „zmluvné strany“,

MAJÚC NA PAMÄTI, že v Dohode o partnerstve a spolupráci (DPS) medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej, ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999, sa ustanovuje, že jadrový materiál podlieha ustanoveniam osobitnej dohody, ktorá sa má uzavrieť medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Kazachstanu,

KEĎŽE zmluvné strany podpísali Dohodu medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Kazašskou republikou o spolupráci v oblasti jadrovej bezpečnosti, ktorá nadobudla platnosť 1. júna 2003, a Dohodu medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti riadenej jadrovej syntézy, ktorá nadobudla platnosť 13. apríla 2004,

KEĎŽE všetky členské štáty Spoločenstva a Kazašská republika sú zmluvnými stranami Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ďalej len NPT,

KEĎŽE Spoločenstvo, jeho členské štáty a Kazašská republika sú zaviazané zabezpečovať, aby sa výskum, vývoj a využívanie jadrovej energie na mierové účely vykonávali spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi NPT,

KEĎŽE jadrové bezpečnostné opatrenia sa v Spoločenstve uplatňujú jednak podľa kapitoly VII hlavy II Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Zmluva o Euratome“) a jednak podľa dohôd o bezpečnostných zárukách uzavretých medzi Spoločenstvom, jeho členskými štátmi a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (ďalej len „MAAE“) a v prípade Kazašskej republiky podľa Dohody medzi Kazašskou republikou a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu o bezpečnostných zárukách, ktorá nadobudla platnosť 11. augusta 1995 (ďalej len „Dohoda o uplatňovaní bezpečnostných záruk“),

KEĎŽE Spoločenstvo, jeho členské štáty a vláda Kazachstanu opätovne potvrdzujú svoju podporu Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu a jej posilnenému systému bezpečnostných záruk,

KEĎŽE zmluvné strany umožňujú obchod s jadrovými materiálmi medzi nimi alebo medzi oprávnenými osobami alebo podnikmi zriadenými na príslušných územiach Spoločenstva a Kazašskej republiky vo vzájomnom záujme výrobcov, priemyslu v oblasti cyklu jadrového paliva, podnikov verejnoprospešných služieb a spotrebiteľov,

KEĎŽE sa zohľadňujú záväzky, ktoré prijala vláda každého členského štátu Spoločenstva a vláda Kazašskej republiky v rámci skupiny jadrových dodávateľov,

KEĎŽE je vhodné, aby sa rámcovou dohodou posilnila základňa pre spoluprácu medzi zmluvnými stranami v civilnom jadrovom sektore,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Vymedzenia pojmov

Na účely tejto dohody:

1.

„jadrový materiál“ je akýkoľvek zdrojový materiál alebo špeciálny štiepny materiál v zmysle definície týchto termínov v článku XX Štatútu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu;

2.

„Spoločenstvo“ je jednak:

a)

právnická osoba zriadená Zmluvou o Euratome; Spoločenstvo, zmluvná strana tejto dohody;

b)

jednak územia, na ktorých sa Zmluva o Euratome uplatňuje;

3.

„príslušné orgány zmluvných strán“ sú:

za Spoločenstvo je to Európska komisia,

za vládu Kazachstanu je to Výbor pre atómovú energiu Ministerstva energetiky a nerastných surovín Kazašskej republiky.

V prípade akejkoľvek zmeny sa strany navzájom informujú diplomatickou cestou.

Článok 2

Cieľ

Cieľom tejto dohody je poskytnúť rámec spolupráce medzi zmluvnými stranami v oblasti mierového využívania atómovej energie na účely upevnenia celkového vzťahu spolupráce medzi Spoločenstvom a Kazašskou republikou na základe vzájomnej prospešnosti a reciprocity a bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci každej zmluvnej strany.

Článok 3

Rozsah spolupráce

1.   Zmluvné strany môžu spôsobom vymedzeným v článkoch 4 až 8 spolupracovať pri mierovom využívaní atómovej energie v týchto oblastiach:

a)

jadrová bezpečnosť (článok 4);

b)

riadená jadrová syntéza (článok 5);

c)

výskum a vývoj v iných oblastiach mierového využívania jadrovej energie, ako sú oblasti uvedené v písmenách a) a b) odseku 1 tohto článku (článok 6);

d)

obchod s jadrovými materiálmi a poskytovanie služieb súvisiacich s cyklom jadrového paliva (článok 7);

e)

ostatné oblasti relevantné pre predmet tejto dohody (článok 8).

2.   Spolupráca medzi zmluvnými stranami uvedená v tomto článku sa môže uskutočňovať aj medzi oprávnenými osobami a podnikmi zriadenými v Spoločenstve a v Kazašskej republike.

Článok 4

Jadrová bezpečnosť

Spolupráca v oblasti jadrovej bezpečnosti sa uskutočňuje v súlade s Dohodou o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Kazašskou republikou v oblasti jadrovej bezpečnosti, ktorá nadobudla platnosť 1. júna 2003.

Článok 5

Riadená jadrová syntéza

Spolupráca v oblasti riadenej jadrovej syntézy sa uskutočňuje v súlade s Dohodou o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a vládou Kazašskej republiky v oblasti riadenej jadrovej syntézy, ktorá nadobudla platnosť 13. apríla 2004.

Článok 6

Výskum a vývoj v ostatných oblastiach mierového využívania jadrovej energie

1.   Spolupráca sa rozširuje na činnosti jadrového výskumu a vývoja týkajúce sa spoločného záujmu zmluvných strán, ktoré sú iné ako činnosti ustanovené v článkoch 4 a 5 tejto dohody, podľa dohody medzi zmluvnými stranami, pokiaľ sú tieto činnosti zahrnuté do ich príslušných programov.

2.   Spolupráca môže zahŕňať najmä tieto oblasti:

a)

využívanie jadrovej energie v oblastiach medicíny a priemyslu vrátane výroby elektrickej energie;

b)

vplyv jadrovej energie na životné prostredie;

c)

akúkoľvek inú oblasť jadrového výskumu a vývoja dohodnutú medzi zmluvnými stranami, pokiaľ je zahrnutá do ich príslušných programov.

3.   Spolupráca sa uskutočňuje najmä týmito spôsobmi:

a)

výmena technických informácií prostredníctvom správ, návštev, seminárov, odborných stretnutí atď.;

b)

vzájomná výmena pracovníkov medzi zúčastnenými laboratóriami a/alebo orgánmi vrátane výmeny na účely odbornej prípravy;

c)

výmena vzoriek, materiálov, nástrojov a prístrojov na experimentálne účely;

d)

vyvážená účasť na spoločných odborných prácach a činnostiach.

4.   Rozsah a podmienky spolupráce na konkrétnych projektoch sa v potrebnej miere stanovia vo vykonávacích opatreniach, na ktorých sa dohodnú príslušné orgány zmluvných strán, ktoré budú postupovať podľa príslušných požiadaviek právnych predpisov Spoločenstva a právnych predpisov Kazašskej republiky.

Takéto vykonávacie opatrenia sa môžu okrem iného vzťahovať na ustanovenia o financovaní, prideľovanie riadiacich zodpovedností a na podrobné ustanovenia o šírení informácií a o právach duševného vlastníctva.

5.   Náklady vyplývajúce z činností týkajúcich sa spolupráce znáša zmluvná strana, ktorej tieto náklady vznikli, pokiaľ sa zmluvné strany osobitne nedohodli inak.

Článok 7

Obchod s jadrovými materiálmi aposkytovanie príslušných služieb

1.   Jadrový materiál prepravovaný medzi zmluvnými stranami, či už priamo, alebo prostredníctvom tretej krajiny, sa stáva predmetom tejto dohody pri jeho vstupe do územnej právomoci Spoločenstva alebo Kazašskej republiky za predpokladu, že dodávajúca zmluvná strana o tom písomne vyrozumela prijímajúcu zmluvnú stranu pred odoslaním alebo v čase odosielania v súlade s postupmi vymedzenými v správnom opatrení, ktoré stanovia príslušné orgány zmluvných strán.

2.   Jadrový materiál uvedený v odseku 1 tohto článku zostáva predmetom ustanovení tejto dohody, kým:

a)

sa v súlade s ustanoveniami o ukončení bezpečnostných záruk v príslušnej dohode uvedenej v odseku 6 písm. b) tohto článku nestanoví, že tento materiál už nie je použiteľný na akúkoľvek jadrovú činnosť relevantnú z pohľadu bezpečnostných záruk alebo sa stal prakticky neregenerovateľným;

b)

sa neprepravil mimo jurisdikcie Spoločenstva alebo Kazašskej republiky v súlade s odsekom 6 písm. e) tohto článku alebo

c)

sa zmluvné strany písomne nedohodnú, že takýto materiál už nepodlieha tejto dohode.

3.   Akákoľvek preprava jadrového materiálu vykonávaná na základe spolupráce sa uskutočňuje v súlade s príslušnými medzinárodnými a mnohostrannými záväzkami Spoločenstva, členských štátov Európskej únie a Kazašskej republiky vo vzťahu k mierovému využívaniu jadrovej energie, ako sa uvádza v odseku 6 tohto článku.

4.   Obchod s jadrovými materiálmi a poskytovanie príslušných služieb medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje za trhové ceny.

5.   Zmluvné strany sa pri vzájomnom obchode s jadrovými materiálmi snažia vyhnúť konfliktným situáciám, pre ktoré sa vyžadujú obchodné bezpečnostné opatrenia. Ak napriek tomu v ich vzájomnom obchode s jadrovými materiálmi vzniknú problémy, ktoré by vážne ohrozovali životaschopnosť jadrového priemyslu Spoločenstva alebo Kazašskej republiky vrátane ťažby uránu, každá zo zmluvných strán môže požiadať o konzultácie, ktoré sa podľa možnosti uskutočnia čo najskôr, a to v rámci výboru zriadeného ad hoc, pričom postup na zvolanie, obdobie a úroveň účastníkov na uskutočnenie konzultácií určujú zmluvné strany.

Ak v rámci takýchto konzultácií nemožno nájsť vzájomne prijateľné riešenie na tieto problémy, zmluvná strana, ktorá o konzultácie požiadala, môže v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva a Kazašskej republiky a s príslušnými zásadami medzinárodného práva prijať vhodné obchodné bezpečnostné opatrenia s cieľom tieto problémy vyriešiť alebo zmierniť ich účinky.

Implementácia odseku 5 tohto článku nemá vplyv na Zmluvu o Euratome ani na súvisiace sekundárne právne predpisy.

6.   Preprava jadrového materiálu podlieha týmto podmienkam:

a)

jadrový materiál sa využíva na mierové účely a nemôže sa využiť pre žiadne jadrové výbušné zariadenie ani na výskum alebo vývoj akéhokoľvek takého zariadenia;

b)

jadrový materiál podlieha:

v Spoločenstve bezpečnostným opatreniam Euratomu podľa Zmluvy o Euratome a bezpečnostným zárukám MAAE v zmysle týchto dohôd o bezpečnostných zárukách a v zmysle ich možnej revízie a nahradenia, pokiaľ sa pre tieto dohody ustanovil rozsah platnosti podľa požiadavky Zmluvy o nešírení jadrových zbraní:

1.

Dohode medzi členskými štátmi Spoločenstva, ktoré nevlastnia jadrové zbrane, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Euratom) a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), ktorá nadobudla platnosť 21. februára 1977 (uverejnená ako INFCIRC/193);

2.

Dohode medzi Francúzskom, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Euratom) a Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE), ktorá nadobudla platnosť 12. septembra 1981 (uverejnená ako INFCIRC/290);

3.

Dohode medzi Spojeným kráľovstvom, Euratomom a MAAE, ktorá nadobudla platnosť 14. augusta 1978 (uverejnená ako INFCIRC/263);

doplneným postupom času dodatkovými protokolmi, ktoré nadobudli platnosť 30. apríla 2004 na základe dokumentu uverejneného ako INFCIRC/540 [vzorový dodatkový protokol k dohode(-ám) medzi štátom(-mi) a MAAE o uplatňovaní bezpečnostných záruk];

v Kazašskej republike Dohode o bezpečnostných zárukách, ktorá nadobudla platnosť 11. augusta 1995 (uverejnenej ako INFCIRC/504), a doplnenej dodatkovým protokolom k Dohode medzi Kazašskou republikou a MAAE o uplatňovaní bezpečnostných záruk v súlade so ZNJZ uzavretej 6. februára 2004 na základe dokumentu uverejneného ako INFCIRC/540 [vzorový dodatkový protokol k dohode(-ám) medzi štátom(-mi) a MAAE o uplatňovaní bezpečnostných záruk], ak je platný;

c)

v prípade, že uplatňovanie ktorejkoľvek dohody s MAAE uvedenej v odseku 6 písm. b) tohto článku sa v Spoločenstve alebo v Kazašskej republike z akéhokoľvek dôvodu pozastaví alebo skončí, príslušná zmluvná strana uzavrie dohodu s MAAE, ktorá zabezpečí rovnakú účinnosť a rozsah platnosti, ako je ustanovené dohodami o bezpečnostných zárukách uvedenými v odseku 6 písm. b) bode 1alebo bode 2, alebo ak to nie je možné,

Spoločenstvo, pokiaľ sa ho to týka, uplatňuje bezpečnostné záruky založené na systéme bezpečnostných záruk Euratomu, ktorý zabezpečuje rovnakú účinnosť a rozsah platnosti, ako je ustanovené dohodami o bezpečnostných zárukách uvedenými v odseku 6 písm. b) bode 1, alebo ak to nie je možné,

zmluvné strany uzatvoria dohody o uplatňovaní bezpečnostných záruk, ktoré zabezpečia rovnakú účinnosť a rozsah platnosti, ako je ustanovené dohodami o bezpečnostných zárukách uvedenými v odseku 6 písm. b) bode 1 alebo bode 2;

d)

uplatňovanie opatrení na fyzickú ochranu na úrovniach, ktoré spĺňajú minimálne kritériá ustanovené v prílohe C k dokumentu MAAE INFCIRC/254/Rev. 6/časť 1 (Usmernenia pre prepravu jadrového materiálu) v znení jeho prípadnej revízie; ako doplnok k tomuto dokumentu členské štáty Spoločenstva, prípadne Európska komisia, a Kazašská republika sa pri uplatňovaní opatrení na fyzickú ochranu odvolajú na odporúčania v dokumente MAAE INFCIRC/225/Rev. 4, opravené znenie (Fyzická ochrana jadrového materiálu a jadrových zariadení), v znení jeho prípadnej revízie. Medzinárodná preprava podlieha ustanoveniam Medzinárodného dohovoru o fyzickej ochrane jadrového materiálu (dokument MAAE INFCIRC/274/Rev. 1) v znení jeho prípadnej revízie a akceptovania zmluvnými stranami a členskými štátmi Spoločenstva a predpisom MAAE pre bezpečnú prepravu rádioaktívnych materiálov (Bezpečnostné normy MAAE, séria TS-R-1/ST-1, revidované) v znení ich prípadnej revízie a transpozície do právnych predpisov Spoločenstva a Kazašskej republiky;

e)

spiatočná preprava akýchkoľvek materiálov podliehajúcich tomuto článku mimo právomoci Spoločenstva alebo Kazašskej republiky sa môže vykonávať len na základe podmienok Usmernení pre prepravu jadrového materiálu uvedených v dokumente MAAE INFCIRC/254/Rev. 6/časť 1 v znení jeho prípadnej revízie.

7.   Na obmedzenie obchodu alebo obmedzovanie obchodných záujmov niektorej zmluvnej strany v oblasti tak medzinárodného, ako aj domáceho mierového využívania atómovej energie sa nepoužívajú žiadne administratívne predpisy týkajúce sa obchodných, priemyselných operácií alebo pohybov jadrového materiálu na územiach Spoločenstva alebo Kazašskej republiky.

Ustanovenia tejto dohody sa nepoužívajú na zamedzovanie voľnému pohybu jadrového materiálu v rámci územia Spoločenstva.

Vykonávanie odseku 7 tohto článku nemá vplyv na Zmluvu o Euratome ani na súvisiace sekundárne právne predpisy.

8.   Bez ohľadu na pozastavenie alebo ukončenie tejto dohody z akéhokoľvek dôvodu sa odsek 6 tohto článku bude naďalej uplatňovať dovtedy, kým nejaký jadrový materiál, ktorý podlieha týmto ustanoveniam, zostane v súdnej právomoci Spoločenstva alebo Kazašskej republiky alebo kým sa v súlade s odsekom 2 tohto článku neurobí nejaké rozhodnutie.

Článok 8

Ostatné oblasti relevantné pre predmet tejto dohody

1.   Zmluvné strany sa môžu v rámci rozsahu svojich príslušných právomocí dohodnúť na spolupráci v ostatných činnostiach v oblasti jadrovej energie.

2.   Zo strany Spoločenstva by sa tieto činnosti museli zahrnúť pod príslušné programy činnosti a zodpovedať podmienkam vymedzeným pre takýto program napríklad v oblastiach, ako je bezpečná preprava jadrového materiálu, bezpečnostné záruky alebo priemyselná spolupráca na podporu určitých aspektov bezpečnosti jadrových zariadení.

3.   Ustanovenia článku 6 ods. 4 sa rovnako uplatňujú na túto spoluprácu.

Článok 9

Uplatniteľné právne predpisy

Spolupráca v zmysle tejto dohody musí byť v súlade so zákonmi a právnymi predpismi platnými v Spoločenstve a v Kazašskej republike, ako aj s medzinárodnými dohodami, ktoré zmluvné strany uzavreli.

Článok 10

Duševné vlastníctvo

Využívanie a šírenie informácií a práv duševného vlastníctva, patentov a autorských práv spojených s činnosťami spolupráce v zmysle tejto dohody je v súlade s prílohami k Dohode o spolupráci v oblastiach jadrovej bezpečnosti a riadenej jadrovej syntézy, ktoré sú uvedené v článkoch 4 a 5 tejto dohody.

Článok 11

Konzultácie a arbitráž

1.   Zmluvné strany organizujú pravidelné konzultácie v rámci Dohody o partnerstve a spolupráci s cieľom monitorovať spoluprácu v zmysle tejto dohody, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na osobitných konzultačných mechanizmoch.

2.   Akýkoľvek spor týkajúci sa uplatňovania alebo výkladu tejto dohody možno riešiť v súlade s článkom 88 Dohody o partnerstve a spolupráci.

Článok 12

Dvojstranné dohody o spolupráci v jadrovej oblasti

1.   Ustanovenia tejto dohody nahrádzajú ustanovenia v existujúcich dvojstranných dohodách medzi jednotlivými členskými štátmi Spoločenstva a Kazašskou republikou ustanovujúce práva a povinnosti obsiahnuté v tejto dohode.

2.   Pokiaľ ustanovenia v uvedených dvojstranných dohodách medzi jednotlivými členskými štátmi Spoločenstva a Kazašskou republikou ustanovujú práva a povinnosti pre Kazašskú republiku a príslušné členské štáty mimo práv a povinností obsiahnutých v tejto dohode, uvedené práva a povinnosti sa budú naďalej uplatňovať v rámci príslušných dvojstranných dohôd.

Článok 13

Nadobudnutie platnosti a trvanie

1.   Dohoda nadobúda platnosť dňom, v ktorý zmluvné strany prostredníctvom výmeny diplomatických nót o ukončení príslušných postupov presne stanovia nadobudnutie jej platnosti, a zostáva v platnosti desať rokov.

2.   Potom sa táto dohoda automaticky obnovuje na päťročné obdobia, pokiaľ niektorá zmluvná strana písomne nepožiada o ukončenie platnosti dohody. Platnosť dohody uplynie do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému jedna zo zmluvných strán dostala od druhej zmluvnej strany uvedené písomné oznámenie.

3.   Ak niektorá zmluvná strana alebo niektorý členský štát Spoločenstva poruší akékoľvek zásadné ustanovenia tejto dohody, druhá zmluvná strana môže spoluprácu podľa tejto dohody úplne alebo čiastočne pozastaviť, alebo ukončiť predložením písomného oznámenia na tento účel. Predtým ako niektorá zmluvná strana podnikne kroky v tomto zmysle, uskutočnia sa medzi zmluvnými stranami porady s cieľom dosiahnuť dohodu o nápravných opatreniach, ktoré sa majú prijať, a o časovom pláne na prijatie týchto opatrení. Takéto kroky sa podniknú len v prípade, ak sa v rámci dohodnutého času nepodarilo prijať dohodnuté nápravné opatrenia alebo ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu ani po uplynutí lehoty, ktorú určili zmluvné strany.

Článok 14

Po vzájomnej dohode zmluvných strán možno do tejto dohody začleniť zmeny a doplnenia vo forme protokolov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť dohody.

Táto dohoda je vyhotovená dvojmo v anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom talianskom a kazašskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

V Bruseli 5. decembra 2006

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Andris PIEBALGS

Za vládu Kazašskej republiky

Bakhtykozha IZMUKHAMBETOV


15.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/22


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. decembra 2008

o žiadosti Spojeného kráľovstva prijať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)

[oznámené pod číslom K(2008) 8554]

(2009/26/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 11a,

keďže:

(1)

Európsky parlament a Rada prijali 17. júna 2008 nariadenie (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I) (1).

(2)

Na základe článku 1 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska sa Spojené kráľovstvo nezúčastnilo na prijatí nariadenia (ES) č. 593/2008.

(3)

Podľa článku 4 uvedeného protokolu Spojené kráľovstvo oznámilo Komisii listom z 24. júla 2008, doručeným Komisii 30. júla 2008, svoj zámer prijať nariadenie (ES) č. 593/2008 a zúčastňovať sa na ňom.

(4)

Dňa 11. novembra 2008 Komisia poskytla Rade priaznivé stanovisko k žiadosti Spojeného kráľovstva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 593/2008 sa v súlade s článkom 2 uplatňuje na Spojené kráľovstvo.

Článok 2

Nariadenie (ES) č. 593/2008 nadobudne účinnosť v Spojenom kráľovstve od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia. Nariadenie sa uplatňuje od 17. decembra 2009 s výnimkou článku 26, ktorý sa uplatňuje od 17. júna 2009.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 22. decembra 2008

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6.


15.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/23


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. januára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa dodatok k prílohe VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska, pokiaľ ide o určité prevádzkarne na spracovanie mlieka v Bulharsku

[oznámené pod číslom K(2008) 9000]

(Text s významom pre EHP)

(2009/27/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho prílohu VI kapitolu 4 oddiel B ods. f) prvý pododsek,

keďže:

(1)

Aktom o pristúpení Bulharska a Rumunska boli Bulharsku pre určité prevádzkarne na spracovanie mlieka udelené prechodné obdobia na splnenie požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (1).

(2)

Dodatok k prílohe VI k aktu o pristúpení sa zmenil a doplnil rozhodnutiami Komisie 2007/26/ES (2), 2007/689/ES (3), 2008/209/ES (4), 2008/331/ES (5), 2008/547/ES (6), 2008/672/ES (7) a 2008/827/ES (8).

(3)

Bulharsko poskytlo záruky toho, že štyri prevádzkarne na spracovanie mlieka ukončili modernizačný proces a v súčasnosti sú v úplnom súlade s právnymi predpismi Spoločenstva. Trom z nich sa povoľuje prijímať a spracúvať bez oddelenia surové mlieko, ktoré spĺňa požiadavky, a mlieko, ktoré ich nespĺňa. Tieto prevádzkarne by sa preto mali zaradiť do zoznamu v kapitole I dodatku k prílohe VI. Jednej prevádzkarni sa povoľuje prijímať a spracúvať na dvoch samostatných linkách surové mlieko, ktoré spĺňa požiadavky, a mlieko, ktoré ich nespĺňa. Táto prevádzkareň by sa preto mala zaradiť do zoznamu v kapitole II dodatku k prílohe VI.

(4)

Jedna prevádzkareň na spracovanie mlieka uvedená v kapitole I bude spracúvať len surové mlieko, ktoré spĺňa požiadavky, a preto bude schválená ako prevádzkareň EÚ na spracovanie mlieka. Táto prevádzkareň by sa preto mala vypustiť zo zoznamu v kapitole I dodatku k prílohe VI.

(5)

Dodatok k prílohe VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dodatok k prílohe VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. januára 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2007, s. 35.

(3)  Ú. v. EÚ L 282, 26.10.2007, s. 60.

(4)  Ú. v. EÚ L 65, 8.3.2008, s. 18.

(5)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 97.

(6)  Ú. v. EÚ L 176, 4.7.2008, s. 11.

(7)  Ú. v. EÚ L 220, 15.8.2008, s. 27.

(8)  Ú. v. EÚ L 294, 1.11.2008, s. 9.


PRÍLOHA

Do kapitoly I dodatku k prílohe VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska sa dopĺňajú tieto položky:

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

„13

BG 1512033

ET ‚Voynov-Ventsislav Hristakiev‘

obec Milkovica

obšt. Guljanci

14

BG 1612020

ET ‚Bor-Chvor‘

obec Dlbok izvor

obšt. Prvomaj

15

BG 1612013

‚Polidey-2‘ OOD

obec Domljan“

Z kapitoly I dodatku k prílohe VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska sa vypúšťa táto položka:

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

„2

BG 2012022

‚Bratya Zafirovi‘ OOD

gr. Sliven

ul. ‚Treti mart‘ 7

mesto Sliven

Industrialna zona Zapad“

Do kapitoly II dodatku k prílohe VI k Aktu o pristúpení Bulharska a Rumunska sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Veterinárne č.

Názov prevádzkarne

Mesto/ulica alebo obec/región

„15

BG 2812003

‚Balgarski yogurt‘ OOD

obec Veselinovo

oblasť Jambolska“


15.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/25


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 13. januára 2009,

o nezaradení flurprimidolu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

[oznámené pod číslom K(2008) 8967]

(Text s významom pre EHP)

(2009/28/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä jej článok 8 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že členský štát môže počas obdobia 12 rokov nasledujúcich po oznámení tejto smernice povoliť uvedenie na trh prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k tejto smernici a ktoré sú už na trhu dva roky po dátume oznámenia uvedenej smernice, zatiaľ čo sa uvedené látky v rámci pracovného programu postupne skúmajú.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa flurprimidol.

(3)

Účinky flurprimidolu na ľudské zdravie a životné prostredie sa posúdili v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002, pokiaľ ide o rozsah použití navrhnutých oznamovateľom. Okrem toho sú v týchto nariadeniach určené spravodajské členské štáty, ktoré musia v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1490/2002 predložiť príslušné hodnotiace správy a odporúčania Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). V prípade flurprimidolu bolo spravodajským členským štátom Fínsko a všetky príslušné informácie boli predložené 20. apríla 2007.

(4)

Hodnotiaca správa bola partnersky preskúmaná členskými štátmi a EFSA v rámci pracovnej skupiny pre hodnotenie a predložená Komisii 31. júla 2008 vo forme záveru EFSA týkajúceho sa partnerského preskúmania účinnej látky flurprimidol z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (4). Členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat preskúmali túto správu a finalizovali ju 26. septembra 2008 vo forme revíznej správy Komisie o flurprimidole.

(5)

Počas hodnotenia tejto účinnej látky sa zistili viaceré problémy. Najmä skutočnosť, že vystavenie operátora a pracovníka tejto látke podľa dostupných údajov presahuje AOEL (prijateľnú úroveň vystavenia operátora) pri používaní látky vo všetkých posudzovaných situáciách a za každých podmienok. Okrem toho neboli k dispozícii údaje o nečistotách v dávkach používaných na toxikologické štúdie. Nebolo teda možné na základe dostupných informácií dospieť k záveru, že flurprimidol spĺňa kritériá na zaradenie do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(6)

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom partnerského preskúmania a aby sa vyjadril k tomu, či má v úmysle uvedenú látku ďalej podporovať. Oznamovateľ predložil svoje pripomienky, ktoré sa dôkladne preskúmali. Napriek argumentom, ktoré oznamovateľ predložil, však nebolo možné dané problémy vyriešiť a z posúdení vykonaných na základe informácií, ktoré sa predložili a prehodnotili počas stretnutí odborníkov EFSA, nevyplýva, že za navrhovaných podmienok použitia možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom flurprimidolu vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(7)

Flurprimidol by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(8)

Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie odobratia povolení udelených na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce flurprimidol v rámci stanovenej lehoty a na zabezpečenie toho, že tieto povolenia sa nebudú obnovovať a že sa na takéto výrobky nebudú udeľovať nové povolenia.

(9)

Každé obdobie odkladu udelené členským štátom na likvidáciu, skladovanie, uvádzanie na trh a používanie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich flurprimidol by sa malo obmedziť na dvanásť mesiacov, aby sa mohli existujúce zásoby využiť v jednom ďalšom vegetačnom období. Tým sa zabezpečí, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom flurprimidolu budú poľnohospodárom naďalej dostupné osemnásť mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia.

(10)

Toto rozhodnutie neovplyvňuje predloženie žiadosti týkajúcej sa flurprimidolu v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS, ktorej podrobné vykonávacie pravidlá sú stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 33/2008 (5), v súvislosti s jeho možným zaradením do prílohy I k uvedenej smernici.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Flurprimidol sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečujú, aby sa:

a)

povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce flurprimidol odobrali do 13. júla 2009;

b)

odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia neudelili ani neobnovili žiadne povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce flurprimidol.

Článok 3

Každé obdobie odkladu udelené členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS musí byť čo najkratšie a uplynie najneskôr 13. júla 2010.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 13. januára 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Vedecká správa EFSA (2008) 151, Záver z partnerského preskúmania flurprimidolu, finalizovaná 31. júla 2008.

(5)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

15.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/27


ROZHODNUTIE RADY 2009/29/SZBP

z 22. decembra 2008

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Somálskou republikou o štatúte námorných síl pod vedením Európskej únie v Somálskej republike v rámci vojenskej operácie EÚ Atalanta

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Dňa 15. mája 2008 Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) prijala rezolúciu č. 1814 (2008), v ktorej štáty a regionálne organizácie vyzýva, aby podnikli kroky na ochranu plavidiel, ktoré prepravujú a dodávajú humanitárnu pomoc Somálsku a vykonávajú činnosti schválené Organizáciou Spojených národov.

(2)

Dňa 2. júna 2008 BR OSN prijala rezolúciu č. 1816 (2008), v ktorej sa štáty spolupracujúce s dočasnou federálnou vládou Somálska na obdobie šiestich mesiacov odo dňa jej prijatia oprávňujú vstúpiť do výsostných vôd Somálska a využiť všetky potrebné prostriedky s cieľom zabrániť pirátskym činom a ozbrojeným lúpežiam na mori, a to v súlade s príslušným medzinárodným právom. Tieto ustanovenia sa v rezolúcii BR OSN č. 1846 (2008) prijatej 2. decembra 2008 predĺžili o ďalšie obdobie 12 mesiacov.

(3)

Dňa 10. novembra 2008 Rada prijala jednotnú akciu 2008/851/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odrádzania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (1) (operácia „Atalanta“).

(4)

V článku 11 tejto jednotnej akcie sa ustanovuje, že postavenie ozbrojených síl pod velením EÚ, ktoré sú nasadené alebo prítomné na pevninskom území tretích štátov alebo pôsobia vo výsostných vodách tretích štátov alebo v ich vnútorných vodách, a ich personálu sa dohodne v súlade s postupom stanoveným v článku 24 zmluvy.

(5)

Predsedníctvo, ktorému pomáha GT/VP, na základe poverenia udeleného Radou 18. septembra 2007 v súlade s článkom 24 zmluvy dojednalo Dohodu medzi Európskou úniou a Somálskou republikou o štatúte námorných síl pod vedením EÚ v Somálskej republike.

(6)

Dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskou úniou a Somálskou republikou o štatúte námorných síl pod vedením Európskej únie v Somálskej republike sa týmto v mene Európskej únie schvaľuje.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu splnomocnenú podpísať dohodu s cieľom zaviazať Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. decembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s. 33.


15.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/29


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a Somálskou republikou o štatúte námorných síl pod vedením Európskej únie v Somálskej republike v rámci vojenskej operácie EÚ Atalanta

EURÓPSKA ÚNIA (EÚ)

na jednej strane a

SOMÁLSKA REPUBLIKA, ďalej len „hostiteľský štát“,

na strane druhej,

spolu ďalej ako „strany“,

BERÚC DO ÚVAHY:

rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) č. 1814 (2008), č. 1816 (2008) a č. 1838 (2008) a rezolúcie na ne nadväzujúce,

list z 1. novembra 2008 zaslaný predsedom dočasnej federálnej vlády Somálskej republiky generálnemu tajomníkovi Rady EÚ/vysokému predstaviteľovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ v reakcii na ponuku EÚ na spoluprácu a oznámenie tejto ponuky zaslané 14. novembra 2008 dočasnou federálnou vládou Somálskej republiky generálnemu tajomníkovi OSN,

jednotnú akciu Rady EÚ 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odrádzania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania (operácia „Atalanta“),

skutočnosť, že touto dohodou nie sú dotknuté práva a povinnosti strán podľa medzinárodných dohôd a iných nástrojov, ktorými sa zriaďujú medzinárodné súdy a tribunály, vrátane štatútu Medzinárodného trestného súdu,

DOHODLI SA TAKTO:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti a vymedzenia pojmov

1.   Táto dohoda sa vzťahuje na ozbrojené sily pod vedením Európskej únie a ich personál.

2.   Táto dohoda sa uplatňuje len na území hostiteľského štátu vrátane jeho vnútorných a výsostných vôd a vzdušného priestoru.

3.   Na účely tejto dohody:

a)

„námorné sily pod vedením Európskej únie (EUNAVFOR)“ sú vojenský hlavný štáb EÚ a národné kontingenty, ktoré prispievajú k operácii, ich plavidlá, lietadlá, vybavenie a majetok a dopravné prostriedky;

b)

„operácia“ je príprava, zriadenie, výkon a podpora vojenskej misie na základe mandátu udeleného v rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN č. 1814 (2008) a č. 1816 (2008) a vo všetkých nadväzujúcich príslušných rezolúciách BR OSN a Dohovore OSN z roku 1982 o morskom práve;

c)

„veliteľ operácie EÚ“ je veliteľ operácie;

d)

„veliteľ ozbrojených síl EÚ“ je veliteľ na mieste operácie;

e)

„vojenský hlavný štáb EÚ“ je vojenský hlavný štáb podliehajúci vojenským veliteľom EÚ, ktorí vykonávajú vojenské velenie alebo kontrolu operácie, a jeho zložky bez ohľadu na ich sídlo;

f)

„národné kontingenty“ sú jednotky, plavidlá, lietadlá a zložky patriace členským štátom Európskej únie a iným štátom, ktoré sa zúčastňujú na operácii, vrátane jednotiek vyčlenených na ochranu plavidiel a vojenských síl na palube obchodných lodí;

g)

„personál EUNAVFOR-u“ je civilný a vojenský personál pridelený EUNAVFOR-u, ako aj personál podieľajúci sa na príprave operácie a personál vykonávajúci misiu pre vysielajúci štát alebo inštitúciu EÚ v rámci operácie, pokiaľ nie je v tejto dohode ustanovené inak, na území hostiteľského štátu s výnimkou personálu zamestnaného miestne a personálu zamestnaného medzinárodnými obchodnými zmluvnými dodávateľmi;

h)

„vysielajúci štát“ je štát poskytujúci EUNAVFOR-u národný kontingent;

i)

„vody“ sú vnútorné a výsostné vody hostiteľského štátu a vzdušný priestor nad týmito vodami.

Článok 2

Všeobecné ustanovenia

1.   EUNAVFOR a personál EUNAVFOR-u dodržiava zákony a nariadenia hostiteľského štátu a zdrží sa konania alebo činnosti, ktorá sa nezlučuje s cieľmi operácie.

2.   EUNAVFOR informuje vládu hostiteľského štátu o plavidlách a lietadlách operujúcich vo vodách hostiteľského štátu a o plavidlách, ktoré plávajú do prístavov hostiteľského štátu.

Článok 3

Identifikácia

1.   Personál EUNAVFOR-u prítomný na pevninskom území hostiteľského štátu musí mať neustále pri sebe pas alebo vojenský preukaz totožnosti.

2.   Lietadlá a plavidlá EUNAVFOR-u sa zreteľne označia podľa spôsobu EUNAVFOR-u a príslušné orgány hostiteľského štátu budú o tom náležite informované.

3.   EUNAVFOR má právo na vyvesenie vlajky Európskej únie a označenia, ako napr. vojenské insígnie, hodnosti a oficiálne znaky, na svojich lietadlách a plavidlách. Uniformy personálu EUNAVFOR-u na pevninskom území hostiteľského štátu sú zreteľne označené znakom EUNAVFOR-u. Podľa rozhodnutia veliteľa ozbrojených síl EÚ môžu byť uniformy EUNAVFOR-u označené národnými vlajkami alebo insígniami národných kontingentov operácie.

Článok 4

Prekračovanie hraníc a pohyb na území hostiteľského štátu

1.   Personál EUNAVFOR-u vstupuje na pevninské územie hostiteľského štátu len na základe predloženia dokladov stanovených v článku 3 ods. 1. Je oslobodený od nariadení o pasoch a vízach, imigračných kontrol a colných kontrol pri vstupe, výstupe alebo na území hostiteľského štátu.

2.   Personál EUNAVFOR-u nepodlieha právnym predpisom hostiteľského štátu, ktoré upravujú registráciu a kontrolu cudzincov, nepovažuje sa však za oprávnený na získanie trvalého pobytu alebo bydliska na území hostiteľského štátu.

3.   Aktíva a dopravné prostriedky EUNAVFOR-u, ktoré vstupujú na územie hostiteľského štátu, prechádzajú ním alebo z neho vystupujú na účely podpory operácie, sú oslobodené od všetkých požiadaviek na predloženie súpisov zásob alebo iných colných dokladov a od kontrol.

4.   Členovia personálu EUNAVFOR-u môžu viesť motorové vozidlá, riadiť plavidlá a lietadlá na území hostiteľského štátu pod podmienkou, že majú platný príslušný národný, medzinárodný alebo vojenský vodičský preukaz, oprávnenie na riadenie lodí alebo lietadiel.

5.   Na účely operácie hostiteľský štát zaručí EUNAVFOR-u a jeho personálu slobodu pohybu a slobodu cestovania po jeho území vrátane jeho vôd a vzdušného priestoru. Sloboda pohybu vo výsostných vodách hostiteľského štátu v sebe zahŕňa neobmedzené zastavovanie a kotvenie.

6.   Na účely operácie môže EUNAVFOR vykonávať vo vodách a vzdušnom priestore hostiteľského štátu cvičenia alebo výcvik so zbraňami, ako aj spúšťanie, pristávanie alebo branie na palubu akéhokoľvek lietadla alebo vojenského zariadenia.

7.   Na účely operácie sa nevyžaduje, aby sa vo výsostných vodách hostiteľského štátu ponorky EUNAVFOR-u plavili na hladine a aby vztyčovali svoju vlajku.

8.   Na účely operácie môže EUNAVFOR a dopravné prostriedky, ktoré si prenajíma, používať verejné komunikácie, mosty, trajekty, letiská a prístavy bez ciel, poplatkov, mýta, daní a podobných nákladov. EUNAVFOR nie je oslobodený od primeraných poplatkov za služby, o ktoré požiada a ktoré dostane, za podmienok, ktoré sa vzťahujú na služby poskytované ozbrojeným silám hostiteľského štátu.

Článok 5

Výsady a imunity EUNAVFOR-u, ktoré zaručuje hostiteľský štát

1.   Plavidlá a lietadlá EUNAVFOR-u sú nedotknuteľné. Zástupcovia hostiteľského štátu nevstúpia na plavidlá a do lietadiel bez súhlasu veliteľa ozbrojených síl EÚ.

2.   Plavidlá a lietadlá EUNAVFOR-u, ako aj jeho dopravné prostriedky požívajú imunitu voči prehliadke, zhabaniu, zadržaniu alebo exekúcii.

3.   EUNAVFOR, jeho plavidlá, lietadlá, majetok a aktíva, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a kto je ich držiteľom, požívajú imunitu voči každej forme súdneho konania.

4.   Archív a dokumenty EUNAVFOR-u sú stále nedotknuteľné bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

5.   Úradná korešpondencia EUNAVFOR-u je nedotknuteľná. Úradná korešpondencia znamená všetku korešpondenciu týkajúcu sa operácie a jej funkcií.

6.   Pokiaľ ide o kupovaný a dovážaný tovar, poskytované služby a zariadenia využívané EUNAVFOR-om na účely operácie, EUNAVFOR, ako aj jeho poskytovatelia služieb a zmluvní dodávatelia sú oslobodení od všetkých vnútroštátnych, regionálnych a obecných odvodov, daní a poplatkov podobného charakteru. EUNAVFOR nie je oslobodený od odvodov, daní ani poplatkov, ktoré predstavujú platby za poskytnuté služby.

7.   Hostiteľský štát povolí vstup tovaru pre operáciu a udelí výnimku z uplatňovania všetkých ciel, poplatkov, mýta, daní a podobných nákladov okrem poplatkov za skladovanie, dopravu a iné poskytnuté služby.

Článok 6

Výsady a imunity personálu EUNAVFOR-u, ktoré zaručuje hostiteľský štát

1.   Personál EUNAVFOR-u nepodlieha nijakej forme zatknutia ani zadržania.

2.   Doklady, korešpondencia a majetok personálu EUNAVFOR-u sú nedotknuteľné.

3.   Personál EUNAVFOR-u za každých okolností požíva imunitu voči trestnej, občianskoprávnej a správnej právomoci hostiteľského štátu.

Vysielajúci štát alebo dotknutá inštitúcia EÚ sa môže imunity personálu EUNAVFOR-u voči súdnej právomoci podľa okolností vzdať. Takéto vzdanie sa musí uskutočniť písomne.

4.   Začatie konania členom personálu EUNAVFOR-u bráni uplatneniu imunity voči súdnej právomoci v súvislosti s akýmkoľvek protinárokom, ktorý je priamo spojený s hlavným nárokom.

5.   Člen personálu EUNAVFOR-u nie je povinný poskytnúť svedeckú výpoveď.

6.   Voči personálu EUNAVFOR-u sa nesmú prijať žiadne exekučné opatrenia.

7.   Imunita personálu EUNAVFOR-u voči súdnej právomoci hostiteľského štátu ho neoslobodzuje od súdnej právomoci príslušného vysielajúceho štátu.

8.   Personál EUNAVFOR-u je oslobodený od akejkoľvek formy zdaňovania mzdy a požitkov, ktoré mu vypláca EUNAVFOR alebo vysielajúci štát, v hostiteľskom štáte, ako aj zdaňovania akéhokoľvek príjmu, ktorý dostane mimo hostiteľského štátu.

9.   Hostiteľský štát povolí v súlade s takými zákonmi a pravidlami, aké môže prijať, vstup tovaru na osobné použitie personálu EUNAVFOR-u a udelí výnimku z uplatňovania všetkých ciel, daní a súvisiacich poplatkov okrem poplatkov za skladovanie, dopravu a podobné služby.

Osobná batožina členov personálu EUNAVFOR-u je oslobodená od kontroly, ak neexistujú závažné dôvody predpokladať, že obsahuje tovar, ktorý nie je na ich osobnú potrebu, alebo tovar, ktorého dovoz alebo vývoz zakazuje zákon alebo ktorý podlieha kontrole podľa pravidiel o karanténe hostiteľského štátu. Takáto kontrola sa uskutoční iba v prítomnosti dotknutého člena personálu EUNAVFOR-u alebo splnomocneného zástupcu EUNAVFOR-u.

Článok 7

Trestná právomoc

Príslušné orgány vysielajúceho štátu majú na území hostiteľského štátu právo na výkon všetkej trestnej právomoci a disciplinárnej právomoci, ktorú im udeľuje právo vysielajúceho štátu, a to vo vzťahu k všetkým členom personálu EUNAVFOR-u podliehajúcim príslušnému právu vysielajúceho štátu.

Článok 8

Uniforma a zbrane

1.   Nosenie uniformy podlieha pravidlám, ktoré vydáva veliteľ ozbrojených síl EÚ.

2.   Vojenský personál EUNAVFOR-u môže nosiť zbrane a strelivo pod podmienkou, že ho na to oprávňujú rozkazy.

Článok 9

Podpora hostiteľského štátu a uzatváranie zmlúv

1.   Hostiteľský štát v rámci svojich prostriedkov a možností pomáha pri príprave, zriaďovaní, vykonávaní a podpore operácie.

2.   Právo uplatniteľné na zmluvy uzavreté EUNAVFOR-om v hostiteľskom štáte sa určí v danej zmluve.

3.   Hostiteľský štát uľahčuje vykonávanie zmlúv, ktoré EUNAVFOR uzavrel s obchodnými subjektmi na účely operácie.

Článok 10

Úmrtie člena personálu EUNAVFOR-u

Veliteľ ozbrojených síl EÚ má právo prijať a vykonať vhodné opatrenia na repatriáciu zosnulého člena personálu EUNAVFOR-u, ako aj jeho osobného majetku.

Článok 11

Bezpečnosť EUNAVFOR-u

EUNAVFOR je oprávnený, aby na pevninskom území hostiteľského štátu a v jeho vnútorných vodách prijímal opatrenia potrebné na ochranu jeho plavidiel, lietadiel a aktív, ako aj plavidiel, ktoré ochraňuje, proti vonkajším útokom a vniknutiu.

Článok 12

Komunikácia

EUNAVFOR má právo neobmedzenej komunikácie prostredníctvom rádia (vrátane satelitného, mobilného alebo prenosného rádia), telefónu, telegrafu, faxu a ostatných prostriedkov. Hostiteľský štát zaručuje bezplatný prístup k frekvenčnému spektru.

Článok 13

Nároky v prípade úmrtia, zranenia, škody alebo straty

1.   EUNAVFOR a jeho personál nenesú zodpovednosť za škody ani straty osobného alebo štátneho majetku, ktoré súvisia s operačnými potrebami, ani za škody alebo straty spôsobené činnosťami v súvislosti s občianskymi nepokojmi alebo s ochranou EUNAVFOR-u.

2.   Nároky v prípade škody na osobnom alebo štátnom majetku alebo v prípade jeho straty, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, ako aj nároky v prípade úmrtia alebo zranenia osôb a nároky v prípade škody na majetku EUNAVFOR-u alebo jeho straty sa urovnajú diplomatickou cestou.

3.   V prípade právneho konania začatého v súvislosti s ujmou spôsobenou tretím stranám v ňom namiesto EUNAVFOR-u vystupuje Somálska republika. Somálska republika v každom prípade hradí všetky kompenzácie ako odškodnenie za ujmu spôsobenú iným tretím stranám, ako sú tretie strany uvedené v odseku 1. Ak sa takáto kompenzácia prisúdi EUNAVFOR-u, celú výšku kompenzácie alebo jej časť nahradí EUNAVFOR.

Článok 14

Spojenie a spory

1.   Všetky otázky, ktoré vzniknú v spojení s uplatňovaním tejto dohody, riešia spoločne zástupcovia EUNAVFOR-u a príslušné orgány hostiteľského štátu.

2.   Ak nedôjde k urovnaniu, spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody sa urovnajú medzi hostiteľským štátom a zástupcami EÚ výlučne diplomatickou cestou.

Článok 15

Ostatné ustanovenia

1.   Ak táto dohoda odkazuje na výsady, imunity a práva EUNAVFOR-u a jeho personálu, vláda hostiteľského štátu je zodpovedná za vykonávanie a dodržiavanie takýchto imunít, výsad a práv príslušnými miestnymi orgánmi hostiteľského štátu.

2.   Nič v tejto dohode nemá za cieľ odchýliť sa od práv ani sa nevykladá ako odchýlka od práv, ktorých sa môže dovolať členský štát EÚ alebo iný štát podieľajúci sa na EUNAVFOR-e podľa iných dohôd.

Článok 16

Vykonávacie dojednania

Na účely uplatňovania tejto dohody sa môžu operačné, správne a technické otázky upraviť osobitnými dojednaniami, ktoré sa uzavrú medzi veliteľom operácie EÚ alebo veliteľom ozbrojených síl EÚ na jednej strane a správnymi orgánmi hostiteľského štátu na strane druhej.

Článok 17

Nadobudnutie platnosti a ukončenie

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a zostáva v platnosti do dňa odchodu poslednej zložky EUNAVFOR-u a posledného člena jeho personálu, ako to oznámi EUNAVFOR.

2.   Bez ohľadu na odsek 1 sa ustanovenia obsiahnuté v článku 4 ods. 8, článku 5 ods. 1 až 3, článku 5 ods. 6 a 7, článku 6 ods. 1, článku 6 ods. 3 a 4, článku 6 ods. 6, článku 6 ods. 8 a 9 a článku 13 považujú za uplatňované odo dňa rozmiestnenia prvých členov personálu EUNAVFOR-u, ak tento deň predchádza dňu nadobudnutia platnosti tejto dohody.

3.   Túto dohodu možno zmeniť a doplniť písomnou dohodou strán.

4.   Ukončením tejto dohody nie sú dotknuté práva ani povinnosti vyplývajúce z vykonávania tejto dohody pred jej ukončením.

V Nairobi 31. decembra 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Európsku úniu

Za hostiteľský štát


15.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 10/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.