ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 9

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
14. januára 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 18/2009 z 13. januára 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 19/2009 z 13. januára 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu voľné pracovné miesto, referenčné dátumy zberu údajov, špecifikácie zasielania údajov a realizačné štúdie ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 20/2009 z 13. januára 2009, ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2010 o zosúladení práce a rodinného života, ktorý bol stanovený nariadením Rady (ES) č. 577/98 ( 1 )

7

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS

12

 

*

Smernica Komisie 2009/1/ES zo 7. januára 2009, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť ( 1 )

31

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/20/ES

 

*

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Jordánsko č. 1/2008 z 10. novembra 2008 o ustanovení harmonogramu odstránenia colných sadzieb na výrobky uvedené v prílohe IV k dohode o pridružení

33

 

 

2009/21/ES

 

*

Rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Maroko č. 1/2008 z 26. novembra 2008 o vytvorení výboru pre colnú spoluprácu, o prijatí rokovacieho poriadku skupiny pre hospodársky dialóg a o zmene a doplnení rokovacieho poriadku niektorých podvýborov asociačného výboru

43

 

 

2009/22/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. decembra 2008, ktorým sa vymenúva predseda Vojenského výboru Európskej únie

51

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2009/23/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu [oznámené pod číslom K(2008) 8625]

52

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

14.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 18/2009

z 13. januára 2009,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 14. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. januára 2009

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

IL

147,8

MA

46,6

TN

134,4

TR

114,9

ZZ

110,9

0707 00 05

JO

155,5

MA

110,0

TR

138,7

ZZ

134,7

0709 90 70

MA

110,2

TR

139,4

ZZ

124,8

0805 10 20

EG

53,5

IL

54,9

MA

65,0

TN

47,4

TR

64,9

ZZ

57,1

0805 20 10

MA

74,2

TR

58,0

ZZ

66,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,6

EG

91,8

IL

69,9

TR

57,2

ZZ

69,6

0805 50 10

EG

47,1

MA

57,3

TR

65,2

ZZ

56,5

0808 10 80

CA

87,4

CN

64,4

MK

28,8

US

114,9

ZZ

73,9

0808 20 50

CN

54,2

US

114,1

ZZ

84,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


14.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 19/2009

z 13. januára 2009,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu voľné pracovné miesto, referenčné dátumy zberu údajov, špecifikácie zasielania údajov a realizačné štúdie

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 z 23. apríla 2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 1 druhý pododsek, článok 3 ods. 1, článok 5 ods. 1 a článok 7 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 453/2008 sa vytvoril spoločný rámec pre systematickú tvorbu štvrťročnej štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve.

(2)

Na stanovenie informácií, ktoré sa majú poskytovať, a referenčných dátumov, ku ktorým sa budú informácie zbierať, sú potrebné vykonávacie opatrenia.

(3)

Okrem toho je potrebné špecifikovať formát, lehoty na zasielanie požadovaných údajov a dátum prvého referenčného štvrťroka, za ktorý sa majú údaje zasielať.

(4)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 453/2008 je potrebné stanoviť vhodný rámec pre sériu realizačných štúdií, ktoré majú uskutočniť členské štáty, ktoré majú ťažkosti s poskytovaním údajov za malé jednotky a za určité činnosti.

(5)

Uskutočnili sa konzultácie s Európskou centrálnou bankou.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vymedzenia pojmov v súvislosti s pojmom „voľné pracovné miesto“

Na účely uplatňovania článku 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 453/2008:

a)

„aktívne opatrenia na nájdenie vhodného kandidáta“ zahŕňajú:

i)

informovanie verejných služieb zamestnanosti o voľnom pracovnom mieste;

ii)

kontaktovanie súkromnej agentúry pre sprostredkovanie zamestnania/lovcov mozgov (head hunters);

iii)

inzerovanie ponuky voľného pracovného miesta v médiách (napr. na internete, v dennej tlači, v časopisoch);

iv)

inzerovanie ponuky voľného pracovného miesta na verejne prístupnej vývesnej tabuli;

v)

oslovovanie možných kandidátov, pohovor s nimi a ich výber/priamy nábor potenciálnych zamestnancov;

vi)

oslovovanie zamestnancov a/alebo osobné kontakty;

vii)

využívanie stážistov;

b)

„stanovená doba“ sa vzťahuje na maximálny čas, počas ktorého je pracovné miesto voľné a má sa obsadiť. Toto obdobie je neobmedzené; vykazujú sa všetky voľné pracovné miesta, v prípade ktorých sa ešte v referenčný deň podnikajú aktívne opatrenia.

Článok 2

Referenčné dátumy

Členské štáty poskytujú údaje o počte voľných pracovných miest a počte obsadených miest v zmysle článku 2 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 453/2008, ktoré sa môžu považovať za reprezentatívne za referenčný štvrťrok. Uprednostňovanými postupmi v tejto súvislosti sú zber údajov na priebežnom základe alebo výpočet reprezentatívneho priemeru údajov zozbieraných k určitým referenčným dátumom.

Článok 3

Zasielanie údajov

1.   Členské štáty zasielajú údaje v členení stanovenom v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 453/2008 spolu s príslušnými metaúdajmi do 70 dní od konca referenčného štvrťroku.

Členské štáty, ktorých počet zamestnancov predstavuje viac ako 3 % celkového počtu zamestnancov v Európskom spoločenstve, zasielajú agregovaný počet voľných pracovných miest a obsadených miest a príslušné metaúdaje do 45 dní od konca referenčného štvrťroku.

Podiel jednotlivých členských štátov na celkovom počte zamestnancov v ES sa vypočítava každých päť rokov na základe priemeru štyroch štvrťrokov predchádzajúceho kalendárneho roku. V prípade vstupu nových členských štátov sa vykonávajú ad hoc výpočty. Prvý výpočet sa vzťahuje na kalendárny rok, ktorý predchádzal roku prijatia tohto nariadenia. Zdrojom údajov o zamestnancoch je zisťovanie pracovných síl Európskej únie stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (2). Údaje sa vzťahujú na podnikateľské jednotky, na ktoré sa vzťahuje článok 1 nariadenia (ES) č. 453/2008.

Prípadné zmeny lehoty na zasielanie údajov v prípade krajín, ktoré prvýkrát prekročili prahovú hodnotu 3 %, platia od prvého referenčného štvrťroku v roku nasledujúcom po výpočte.

2.   Príslušné metaúdaje zahŕňajú predovšetkým informácie týkajúce sa metodických alebo technických aspektov v štvrťroku, ktoré sú potrebné na interpretáciu výsledkov, a informácie o kolónkach údajov, ktoré sa nepovažujú za dostatočne spoľahlivé alebo sa nesmú zverejniť.

3.   Členské štáty zasielajú štvrťročné údaje a príslušné metaúdaje Komisii (Eurostatu) v elektronickej podobe. Údaje sa zasielajú v súlade s príslušnými normami o výmene údajov schválenými Výborom pre štatistický program. Komisia (Eurostat) dá k dispozícii podrobnú dokumentáciu týkajúcu sa schválených noriem a poskytne usmernenia na uplatňovanie týchto noriem.

4.   Prvé zasielané údaje sa vzťahujú na prvý štvrťrok v roku nasledujúcom po roku nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Rady údajov sa zasielajú v týchto formách:

a)

neočistené;

b)

sezónne očistené v súlade s nariadením Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie (ES) č. 453/2008, pokiaľ ide postupy sezónneho očisťovania a správy o kvalite, a

c)

na nepovinnom základe vo forme kĺzavých priemerov radov.

Článok 4

Realizačné štúdie

Rámec pre realizačné štúdie stanovené v článku 7 nariadenia (ES) č. 453/2008 je uvedený v prílohe.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. januára 2009

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 234.

(2)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3.


PRÍLOHA

Realizačné štúdie na posúdenie možností vypracovania štvrťročnej štatistiky voľných pracovných miest za sekcie O, P, Q, R a/alebo S NACE Rev. 2

Realizačná štúdia členského štátu zahŕňa najmä:

1.

príspevok každej z uvedených ekonomických činností do národného hospodárstva vyjadrený ako počet podnikov a podiel na zamestnanosti alebo vo vhodnej alternatívnej mernej jednotke;

2.

opis podobností a rozdielov medzi štruktúrou a vývojom voľných pracovných miest za tieto ekonomické činnosti a štruktúrou a vývojom voľných pracovných miest v rámci sekcií B až N NACE Rev. 2.

Možnosti

Je potrebné posúdiť jednotlivé možnosti zistenia počtu voľných pracovných miest a počtu obsadených miest za sekcie O, P, Q, R a/alebo S NACE Rev. 2. Do úvahy by sa mali vziať tieto možné zdroje údajov:

a)

existujúce zbery údajov;

b)

administratívne zdroje;

c)

postupy štatistického odhadu;

d)

nové zbery údajov.

V prípade každej uvažovanej možnosti posúdenie zahŕňa podrobnosti o príslušných technických a právnych aspektoch, ku ktorým patrí časový plán realizácie, predpokladaná štatistická kvalita výsledkov, predpokladané počiatočné a prevádzkové náklady na zber údajov vyjadrené v eurách a ekvivalentoch plného pracovného času zamestnaných osôb, náklady za každú sledovanú jednotku, odhady možného dodatočného zaťaženia podnikov, akékoľvek riziko alebo neistoty a konkrétne výhody alebo nevýhody. Náklady a kvalita sa porovnajú s nákladmi a kvalitou existujúceho zberu údajov za sekcie B až N.

Odporúčanie

Na základe posúdenia rôznych možností sa navrhne odporúčanie najvhodnejšieho prístupu.

Realizácia

Poskytnú sa podrobnosti o navrhovanom pláne realizácie vrátane dátumu začiatku a skončenia jednotlivých etáp.

Členské štáty vykonávajúce realizačné štúdie

Realizačné štúdie na posúdenie možností získania štvrťročných údajov o voľných pracovných miestach uvedených v článku 2 nariadenia (ES) č. 453/2008 za sekcie O, P, Q, R a/alebo S NACE Rev. 2 vykonávajú tieto členské štáty:

Dánsko

Nemecko

Španielsko

Francúzsko

Taliansko

Malta

Rakúsko.

Realizačná štúdia na posúdenie možností vypracovania štvrťročnej štatistiky voľných pracovných miest za podnikateľské jednotky s menej ako 10 zamestnancami

Realizačná štúdia členského štátu zahŕňa najmä:

1.

príspevok každej veľkostnej triedy podnikov do národného hospodárstva vyjadrený ako počet podnikov a podiel na zamestnanosti alebo vo vhodnej alternatívnej mernej jednotke;

2.

opis podobností a rozdielov medzi štruktúrou a vývojom voľných pracovných miest za túto veľkostnú triedu podnikov a štruktúrou a vývojom voľných pracovných miest v podnikoch s 10 a viac zamestnancami.

Možnosti

Je potrebné posúdiť jednotlivé možnosti zistenia počtu voľných pracovných miest a počtu obsadených miest za podniky s menej ako 10 zamestnancami. Do úvahy by sa mali vziať tieto možné zdroje údajov:

a)

existujúce zbery údajov;

b)

administratívne zdroje;

c)

postupy štatistického odhadu;

d)

nové zbery údajov.

V prípade každej uvažovanej možnosti posúdenie zahŕňa podrobnosti o príslušných technických a právnych aspektoch, ku ktorým patrí časový plán realizácie, predpokladaná štatistická kvalita výsledkov, predpokladané počiatočné a prevádzkové náklady na zber údajov vyjadrené v eurách a ekvivalentoch plného pracovného času zamestnaných osôb, náklady za každú sledovanú jednotku, odhady možného dodatočného zaťaženia podnikov, akékoľvek riziko alebo neistoty a konkrétne výhody alebo nevýhody. Náklady a kvalita sa porovnajú s nákladmi a kvalitou existujúceho zberu údajov za podniky s 10 a viac zamestnancami.

Odporúčanie

Na základe posúdenia rôznych možností sa navrhne odporúčanie najvhodnejšieho prístupu.

Realizácia

Poskytnú sa podrobnosti o navrhovanom pláne realizácie vrátane dátumu začiatku a skončenia jednotlivých etáp.

Členské štáty vykonávajúce realizačné štúdie

Realizačné štúdie na posúdenie možností získania štvrťročných údajov o voľných pracovných miestach uvedených v článku 2 nariadenia (ES) č. 453/2008 za podnikateľské jednotky s menej ako 10 zamestnancami vykonávajú tieto členské štáty:

Dánsko

Francúzsko

Taliansko

Malta.


14.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 20/2009

z 13. januára 2009,

ktorým sa prijímajú špecifikácie ad hoc modulu na rok 2010 o zosúladení práce a rodinného života, ktorý bol stanovený nariadením Rady (ES) č. 577/98

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 577/98 z 9. marca 1998 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 365/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa prijíma program ad hoc modulov na roky 2010, 2011 a 2012 na výberové zisťovanie pracovných síl stanovené v nariadení Rady (ES) č. 577/98 (2), zahŕňa ad hoc modul o zosúladení práce a rodinného života.

(2)

V rozhodnutí Rady 2008/618/ES z 15. júla 2008 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov (3), v Pláne uplatňovania rovnosti žien a mužov Európskej komisie (4) a v Európskom pakte pre rovnosť pohlaví (5) sa členské štáty vyzývajú, aby prijali opatrenia, ktorými by podporili lepšiu vyváženosť pracovného a súkromného života všetkých, pokiaľ ide o starostlivosť o deti, zariadenia zabezpečujúce starostlivosť o ďalšie závislé osoby a rodičovskú dovolenku pre ženy a mužov. Na sledovanie pokroku pri plnení cieľov európskej stratégie zamestnanosti a meranie vplyvu najnovších politík v tejto oblasti je preto potrebný vyčerpávajúci a porovnateľný súbor údajov o zosúladení práce a rodinného života.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistický program,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Podrobný zoznam informácií, ktoré sa majú v roku 2010 zbierať prostredníctvom ad hoc modulu o zosúladení práce a rodinného života, sa uvádza v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. januára 2009

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2008, s. 22.

(3)  Ú. v. EÚ L 198, 26.7.2008, s. 47.

(4)  KOM(2006) 92 v konečnom znení.

(5)  Záver predsedníctva prijatý na zasadnutí Európskej rady, ktoré sa konalo v Bruseli v dňoch 23. a 24. marca 2006.


PRÍLOHA

ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL

Špecifikácie ad hoc modulu na rok 2010 o zosúladení práce a rodinného života

1.

Dotknuté členské štáty a regióny: všetky.

2.

Ukazovatele budú kódované takto:

Označenie ukazovateľov v zisťovaní pracovných síl v stĺpci „Filter“ sa vzťahuje na označenie použité v prílohe III k nariadeniu Komisie (ES) č. 377/2008 z 25. apríla 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve, pokiaľ ide o kódovanie, ktoré sa bude od roku 2009 používať na prenos údajov, využitie časti výberového súboru na zber údajov v súvislosti so štrukturálnymi premennými a definovanie referenčných štvrťrokov (1).

Názov

Stĺpec

Kód

Opis

Filter

REGCARE

197

 

Respondent sa pravidelne stará o cudzie deti vo veku do 14 rokov [iné ako vlastné/manželove (manželkine) deti, ktoré žijú v domácnosti] alebo o chorých, zdravotne postihnutých či starších príbuzných/priateľov vo veku 15 a viac rokov, ktorí potrebujú starostlivosť

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov.

1

Áno, o cudzie deti vo veku do 14 rokov.

2

Áno, o príbuzných/priateľov vo veku 15 a viac rokov, ktorí potrebujú starostlivosť.

3

Áno, o cudzie deti vo veku do 14 rokov a o príbuzných/priateľov vo veku 15 a viac rokov, ktorí potrebujú starostlivosť.

4

Nie.

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra).

Prázdny

Bez odpovede.

CHILDCAR

198

 

Týždenný rozsah využívania služieb starostlivosti o deti pre najmladšie dieťa žijúce v domácnosti (vrátane platených opatrovateľov, predškolských zariadení, s výnimkou povinnej školskej dochádzky)

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov aspoň s jedným vlastným/manželovým (manželkiným) dieťaťom vo veku do 14 rokov, ktoré žije v domácnosti.

 

Služby starostlivosti o deti sa využívajú … za týždeň

1

do 10 hodín

2

viac ako 10 hodín a do 20 hodín

3

viac ako 20 hodín a do 30 hodín

4

viac ako 30 hodín a do 40 hodín

5

viac ako 40 hodín.

6

Služby starostlivosti o deti sa nevyužívajú.

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra).

Prázdny

Bez odpovede

IMPFACIL

199

 

Vplyv dostupnosti a cenovej prístupnosti zariadení starostlivosti na skutočnosť, že respondent nepracuje, resp. pracuje na kratší pracovný čas

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov a [FTPTREAS ≠ 3 a SEEKREAS ≠ 3 a (REGCARE = 1 – 3 alebo má aspoň jedno vlastné/manželovo (manželkino) dieťa vo veku do 14 rokov, ktoré žije v domácnosti)] a FTPT ≠ 1.

1

Vhodné služby starostlivosti o deti nie sú dostupné alebo cenovo prístupné.

2

Vhodné služby starostlivosti o chorých, zdravotne postihnutých a starších nie sú dostupné alebo cenovo prístupné.

3

Vhodné služby starostlivosti o deti a chorých, zdravotne postihnutých a starších nie sú dostupné alebo cenovo prístupné.

4

Otázka zariadení starostlivosti nemá vplyv na rozhodnutie o účasti na trhu práce.

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra).

Prázdny

Bez odpovede.

NOWRECHI

200

 

Hlavný dôvod (spojený so starostlivosťou o dieťa), prečo respondent nepracuje alebo pracuje na kratší pracovný čas

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov a (NEEDCARE = 1, 3 alebo IMPFACIL = 1, 3).

1

Služby starostlivosti o deti nie sú dostupné.

2

Dostupné služby starostlivosti o deti sú príliš drahé.

3

Dostupné služby starostlivosti o deti nie sú dostatočne kvalitné.

4

Iné dôvody spojené s nedostatkom vhodných služieb starostlivosti o deti.

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra).

Prázdny

Bez odpovede.

NOWRECAR

201

 

Hlavný dôvod (spojený so starostlivosťou o ostatné závislé osoby), prečo respondent nepracuje alebo pracuje na kratší pracovný čas

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov a (NEEDCARE = 2, 3 alebo IMPFACIL = 2, 3).

1

Služby starostlivosti nie sú dostupné.

2

Dostupné služby starostlivosti sú príliš drahé.

3

Dostupné služby starostlivosti nie sú dostatočne kvalitné.

4

Iné dôvody spojené s nedostatkom vhodných služieb starostlivosti.

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra).

Prázdny

Bez odpovede.

VARHOURS

202

 

Pohyblivý pracovný čas

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov a STAPRO = 3.

1

Pevný začiatok a koniec pracovného dňa alebo pohyblivý pracovný čas v závislosti od rozhodnutia zamestnávateľa.

 

O rozvrhnutí pracovného času rozhoduje zamestnanec v rámci jedného z týchto režimov:

2

Pružný pracovný čas/konto pracovného času.

3

Počet hodín za deň je pevne stanovený, ale existuje určitá flexibilita v priebehu dňa.

4

Zamestnanec si určuje rozvrhnutie pracovného času sám (žiadne formálne obmedzenia).

5

Iné.

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra).

Prázdny

Bez odpovede.

POSSTEND

203

 

Možnosť zmeniť začiatok a/alebo koniec pracovného dňa z rodinných dôvodov (aspoň o jednu hodinu)

VARHOURS = 1, 3, 5, prázdny.

1

Vo všeobecnosti je to možné.

2

Zriedkavo možné.

3

Nie je to možné.

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra).

Prázdny

Bez odpovede.

POSORGWT

204

 

Možnosť organizovať si pracovný čas tak, aby bolo možné z rodinných dôvodov čerpať voľno na celé dni (bez využitia dovolenky)

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov a STAPRO = 3.

1

Vo všeobecnosti je to možné.

2

Zriedkavo možné.

3

Nie je to možné.

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra).

Prázdny

Bez odpovede.

REDWORK

205

 

Skrátený pracovný čas z dôvodu starostlivosti o najmladšie dieťa v domácnosti v trvaní najmenej jedného mesiaca (s výnimkou materskej dovolenky)

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov, pokiaľ v domácnosti žije aspoň jedno vlastné/manželovo (manželkino) dieťa mladšie ako 8 rokov a [WSTATOR = 1, 2 alebo (EXISTPR = 1 a REFYEAR–YEARPR <= vek najmladšieho dieťaťa + 1)].

1

Áno.

2

Nie.

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra).

Prázdny

Bez odpovede.

STOPWORK

206

 

Respondent prestal pracovať najmenej na obdobie jedného mesiaca z dôvodu starostlivosti o najmladšie dieťa v domácnosti (s výnimkou materskej dovolenky)

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov, pokiaľ v domácnosti žije aspoň jedno vlastné/manželovo (manželkino) dieťa mladšie ako 8 rokov a [WSTATOR = 1, 2 alebo (EXISTPR = 1 a REFYEAR–YEARPR ≤ vek najmladšieho dieťaťa + 1)].

1

Nie.

 

Áno, prestal pracovať na ukončené obdobie v trvaní:

2

do 3 mesiacov

3

viac ako 3 mesiace a do 6 mesiacov

4

viac ako 6 mesiacov a do 1 roka

5

viac než jeden rok.

6

Ešte sa nevrátil do práce.

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra).

Prázdny

Bez opovede.

PARLEAVE

207

 

Respondent čerpá rodičovskú dovolenku na plný pracovný čas v trvaní aspoň jedného mesiaca z dôvodu starostlivosti o najmladšie dieťa v domácnosti (s výnimkou materskej dovolenky)

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov, pokiaľ v domácnosti žije aspoň jedno vlastné/manželovo (manželkino) dieťa mladšie ako 8 rokov.

1

Nie, nečerpá rodičovskú dovolenku na plný pracovný čas v trvaní aspoň jedného mesiaca.

 

Áno, čerpal rodičovskú dovolenku na plný pracovný čas počas ukončeného obdobia v trvaní:

2

do 3 mesiacov

3

viac ako 3 mesiace a do 6 mesiacov

4

viac ako 6 mesiacov a do 1 roka

5

viac než jeden rok.

6

Rodičovská dovolenka ešte trvá

9

Nehodí sa (nezahrnuté do filtra).

Prázdny

Bez odpovede.

 

210/215

 

Faktor váženia pre ad hoc modul na rok 2010 (nepovinný)

Všetci vo veku od 15 do 64 rokov.

0000-9999

Stĺpce 210 – 213 obsahujú celé čísla.

00-99

Stĺpce 214 – 215 obsahujú desatinné čísla.


(1)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 57.


SMERNICE

14.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/12


SMERNICA RADY 2008/118/ES

zo 16. decembra 2008

o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme, držbe, preprave a kontrole tovarov podliehajúcich spotrebným daniam (3) bola viackrát podstatne zmenená a doplnená. Vzhľadom na to, že je potrebné vykonať nové zmeny a doplnenia, uvedená smernica by sa v záujme jasnosti mala nahradiť.

(2)

Podmienky vyrubenia spotrebnej dane z tovaru, ktorý upravuje smernica 92/12/EHS, ďalej len „tovar podliehajúci spotrebnej dani“, musia zostať zosúladené v záujme zabezpečenia správneho fungovania vnútorného trhu.

(3)

Je vhodné špecifikovať tovar podliehajúci spotrebnej dani, na ktorý sa uplatňuje táto smernica, a na tento účel odkázať na smernicu Rady 92/79/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z cigariet (4), smernicu Rady 92/80/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet (5), smernicu Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (6), smernicu Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (7), smernicu Rady 95/59/ES z 27. novembra 1995 o iných daniach, ktoré ovplyvňujú spotrebu vyrobeného tabaku, ako je daň z obratu (8), a smernicu Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (9).

(4)

Tovar podliehajúci spotrebnej dani môže podliehať iným nepriamym daniam na osobitné účely. V tomto prípade a s cieľom neohroziť užitočnosť právnych predpisov Spoločenstva týkajúcich sa nepriamych daní by členské štáty však mali dodržiavať určité dôležité prvky týchto predpisov.

(5)

V záujme zabezpečenia voľného pohybu by zdanenie iného tovaru ako tovaru podliehajúceho spotrebnej dani nemalo viesť k vzniku formalít spojených s prekročením hraníc.

(6)

Je potrebné zabezpečiť uplatňovanie určitých formalít, ak sa tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravuje z území, ktoré sa síce považujú za súčasť colného územia Spoločenstva, ale nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, na územia, ktoré sú takisto definované, ale táto smernica sa na ne uplatňuje.

(7)

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci colných režimov s podmienečným oslobodením od cla podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (10), sa stanovujú primerané monitorovacie opatrenia v prípade, že sa na tovar podliehajúci spotrebnej dani vzťahujú ustanovenia daného nariadenia, nie je potrebné ustanoviť osobitné uplatňovanie systému monitorovania na tovar podliehajúci spotrebnej dani, pokiaľ sa na tento tovar vzťahuje colný režim Spoločenstva s podmienečným oslobodením od cla.

(8)

Keďže na správne fungovanie vnútorného trhu je naďalej potrebné, aby koncepcia vzniku daňovej povinnosti k spotrebnej dani a s ňou súvisiace podmienky boli rovnaké vo všetkých členských štátoch, je dôležité vyjasniť na úrovni Spoločenstva, kedy je tovar podliehajúci spotrebnej dani uvedený do daňového voľného obehu a kto je povinný spotrebnú daň zaplatiť.

(9)

Keďže spotrebná daň je daň zo spotreby určitých tovarov, nemôže sa vyberať z tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý bol za určitých okolností zničený alebo nenahraditeľne stratený.

(10)

Spôsoby výberu a vrátenia spotrebnej dane majú vplyv na správne fungovanie vnútorného trhu, a preto by mali spĺňať nediskriminačné kritériá.

(11)

V prípade nezrovnalosti by daňová povinnosť k spotrebnej dani mala vzniknúť v členskom štáte, v ktorom došlo k nezrovnalosti, ktorá spôsobila uvedenie tovaru do daňového voľného obehu, alebo ak nie je možné určiť, kde k nezrovnalosti došlo, tak v členskom štáte, kde sa táto nezrovnalosť zistila. Ak tovar podliehajúci spotrebnej dani nedorazí na miesto určenia bez toho, aby sa zistila akákoľvek nezrovnalosť, predpokladá sa, že k nezrovnalosti došlo v členskom štáte odoslania tovaru.

(12)

Okrem prípadov vrátenia spotrebnej dane stanovených v tejto smernici by sa členským štátom malo umožniť, ak to účel tejto smernice dovoľuje, vrátiť spotrebnú daň zaplatenú z tovaru uvedeného do daňového voľného obehu.

(13)

Pravidlá a podmienky upravujúce dodania, ktoré sú oslobodené od spotrebnej dane, by mali zostať zosúladené. V prípade dodaní oslobodených od spotrebnej dane určených organizáciám so sídlom v iných členských štátoch by sa malo používať osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane.

(14)

Mali by sa jasne určiť situácie, v ktorých je povolený bezcolný predaj cestujúcim, ktorí opúšťajú územie Spoločenstva, aby sa predišlo daňovým únikom alebo zneužitiu. Keďže osoby cestujúce po súši sa môžu presúvať častejšie a voľnejšie ako osoby cestujúce loďou alebo lietadlom, riziko nedodržovania ustanovení týkajúcich sa bezcolného predaja a dovozu zo strany cestujúcich a následne záťaž colných orgánov spojená s kontrolou sú podstatne vyššie v prípade ciest po súši. Je preto vhodné stanoviť, aby na pozemných hraniciach nebol povolený predaj oslobodený od spotrebnej dane, ako tomu už je vo väčšine členských štátov. Malo by sa však stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého budú mať členské štáty naďalej povolené oslobodzovať od spotrebnej dane tovary dodávané existujúcimi bezcolnými predajňami, ktoré sa nachádzajú na ich pozemnej hranici s treťou krajinou.

(15)

Vzhľadom na skutočnosť, že je potrebné vykonávať kontroly vo výrobných a skladovacích zariadeniach s cieľom zabezpečiť výber spotrebnej dane, je na uľahčenie týchto kontrol nutné zachovať systém daňových skladov podliehajúcich oprávneniu zo strany príslušných orgánov.

(16)

Je tiež potrebné stanoviť povinnosti, ktoré majú spĺňať oprávnení prevádzkovatelia daňových skladov, ako aj obchodníci, ktorí nemajú status oprávneného prevádzkovateľa daňových skladov.

(17)

Malo by sa umožniť, aby sa tovar podliehajúci spotrebnej dani pred uvedením do daňového voľného obehu prepravoval v rámci Spoločenstva v režime pozastavenia dane a aby sa táto preprava uskutočňovala z daňového skladu na rôzne miesta určenia, najmä do iného daňového skladu, ale aj na miesta určené ako rovnocenné na účely tejto smernice.

(18)

Rovnako by sa mala povoliť preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane z miesta dovozu na tieto miesta určenia a mali by sa preto prijať opatrenia v súvislosti so statusom osoby, ktorá má povolenie odosielať tovar z tohto miesta dovozu, ale nie ho držať.

(19)

S cieľom zabezpečiť zaplatenie spotrebnej dane v prípade neukončenia prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani je dôležité, aby členské štáty vyžadovali za podmienok, ktoré stanovia zábezpeku na spotrebnú daň, ktorú by mal zložiť oprávnený prevádzkovateľ odosielajúceho daňového skladu alebo registrovaný odosielateľ, alebo ak to členský štát odoslania povolí, iná osoba zúčastňujúca sa danej prepravy.

(20)

V snahe zabezpečiť výber daní pri sadzbách stanovených členskými štátmi je nutné, aby príslušné orgány mohli monitorovať prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, a preto by sa mal stanoviť systém monitorovania tohto tovaru.

(21)

Na tento účel by sa mal používať počítačový systém ustanovený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 o informatizácii prepravy a kontroly výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (11). V porovnaní so systémom pracujúcim s informáciami na papieri používanie tohto systému urýchľuje potrebné formality a uľahčuje monitorovanie prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane.

(22)

Mal by sa definovať postup, ktorým obchodníci informujú príslušné orgány členských štátov o odoslaných alebo prijatých zásielkach tovaru podliehajúceho spotrebnej dani. Náležitú pozornosť je potrebné venovať situácii niektorých príjemcov, ktorí nie sú napojení na počítačový systém, ale môžu prijímať tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovaný v režime pozastavenia dane.

(23)

S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane by sa mali vyjasniť podmienky začatia a ukončenia prepravy v režime pozastavenia dane, ako aj výkon povinností súvisiacich s prepravou.

(24)

Je potrebné stanoviť postupy, ktoré sa použijú v prípade, ak počítačový systém nie je dostupný.

(25)

Členské štáty by mali byť oprávnené stanoviť osobitný režim, pokiaľ preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane prebieha v celom rozsahu na ich území, alebo uzatvárať dvojstranné dohody s inými členskými štátmi na účely zjednodušenia.

(26)

Mali by sa vyjasniť pravidlá zdaňovania a procesné pravidlá týkajúce sa prepravy tovaru, za ktorý bola spotrebná daň už zaplatená v členskom štáte, bez toho, aby tým bola dotknutá ich všeobecná štruktúra.

(27)

Ak tovar podliehajúci spotrebnej dani nadobúdajú súkromné osoby na ich vlastné použitie a ak ho tieto osoby prepravujú do iného členského štátu, spotrebná daň by mala byť zaplatená v členskom štáte nadobudnutia tovaru v súlade so zásadami, ktorými sa riadi fungovanie vnútorného trhu.

(28)

V prípadoch, v ktorých je tovar podliehajúci spotrebnej dani po uvedení do daňového voľného obehu v jednom členskom štáte držaný na podnikateľské účely v inom členskom štáte, je potrebné stanoviť, že daňová povinnosť k spotrebnej dani vzniká v tomto druhom členskom štáte. Na tieto účely je nutné najmä definovať pojem „podnikateľské účely“.

(29)

Pokiaľ tovar podliehajúci spotrebnej dani nadobúdajú osoby, ktoré nemajú status oprávnených prevádzkovateľov daňových skladov alebo registrovaných príjemcov a ktoré nevykonávajú nezávislú ekonomickú činnosť, a pokiaľ je tento tovar odosielaný alebo prepravovaný priamo alebo nepriamo predajcom alebo v jeho mene, spotrebná daň by mala byť zaplatená v členskom štáte určenia a mal by sa stanoviť postup, ktorý má predajca dodržiavať.

(30)

S cieľom zamedziť konfliktom záujmov medzi členskými štátmi a dvojitému zdaneniu v prípadoch, v ktorých tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý už bol uvedený do daňového voľného obehu v jednom členskom štáte, sa prepravuje v rámci Spoločenstva, je potrebné zohľadniť situácie, v ktorých tovar podliehajúci spotrebnej dani po jeho uvedení do daňového voľného obehu predmetom nezrovnalostí.

(31)

Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť, aby tovar uvedený do daňového voľného obehu mohol byť označený buď daňovými označeniami, alebo vnútroštátnymi identifikačnými značkami. Používanie týchto označení alebo značiek by nemalo spôsobiť žiadne prekážky v obchodovaní v rámci Spoločenstva.

Vzhľadom na skutočnosť, že používanie týchto označení alebo značiek by nemalo viesť k dvojitému daňovému zaťaženiu, malo by sa upresniť, že členský štát, ktorý vydal tieto označenia alebo značky, vráti, odpustí alebo uvoľní akúkoľvek sumu zaplatenú alebo zabezpečenú s cieľom získať tieto označenia alebo značky, ak daňová povinnosť k spotrebnej dani vznikla v inom členskom štáte a ak sa tam spotrebná daň aj vybrala.

Členské štáty, ktoré vydali tieto označenia alebo značky, však môžu na účely zamedzenia akéhokoľvek zneužitia podmieniť vrátenie, odpustenie alebo uvoľnenie sumy predložením dôkazu, že tieto označenia alebo značky boli odstránené alebo zničené.

(32)

Vykonávanie bežných povinností spojených s prepravou a monitorovaním tovaru podliehajúceho spotrebnej dani by mohlo spôsobiť neprimerané administratívne zaťaženie malých výrobcov vína. Členské štáty by preto mali mať možnosť oslobodiť týchto výrobcov od niektorých povinností.

(33)

Mala by sa zohľadniť skutočnosť, že v súvislosti s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, ktorý sa používa ako zásoby pre lode a lietadlá, sa zatiaľ nenašlo uspokojujúce spoločné riešenie.

(34)

Pokiaľ ide o tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý sa používa pri výstavbe a údržbe cezhraničných mostov medzi členskými štátmi, dotknuté členské štáty by mali mať z dôvodu zníženia administratívneho zaťaženia možnosť prijať opatrenia, ktoré sa odchyľujú od bežných pravidiel a postupov uplatňovaných na tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý sa prepravuje z jedného členského štátu do druhého.

(35)

Opatrenia potrebné na vykonanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (12).

(36)

S cieľom umožniť členským štátom adaptovať sa na systém elektronického monitorovania prepravy tovaru v režime pozastavenia dane by sa im malo poskytnúť prechodné obdobie, počas ktorého by sa preprava tohto tovaru naďalej vykonávala na základe formalít stanovených v smernici 92/12/EHS.

(37)

Keďže cieľ tejto smernice, a to stanovenie spoločného systému v súvislosti s niektorými aspektmi spotrebnej dane, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1.   Táto smernica stanovuje všeobecný systém spotrebných daní, ktoré sa priamo alebo nepriamo uplatňujú pri spotrebe nasledujúcich tovarov, ďalej len „tovar podliehajúci spotrebnej dani“:

a)

energetické výrobky a elektrina upravené smernicou 2003/96/ES;

b)

alkohol a alkoholické nápoje upravené smernicami 92/83/EHS a 92/84/EHS;

c)

tabakové výrobky upravené smernicami 95/59/ES, 92/79/EHS a 92/80/EHS.

2.   Členské štáty môžu na osobitné účely vyrubiť ďalšie nepriame dane na tovar podliehajúci spotrebnej dani za predpokladu, že tieto dane sú v súlade s pravidlami Spoločenstva pre zdaňovanie uplatniteľnými na spotrebnú daň alebo daň z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o stanovenie daňového základu, výpočet dane, vznik daňovej povinnosti a kontrolu dane, pričom medzi tieto pravidlá nepatria ustanovenia o oslobodení od spotrebnej dane.

3.   Členské štáty môžu vyrubiť dane:

a)

na iné výrobky, ako je tovar podliehajúci spotrebnej dani;

b)

na poskytnuté služby vrátane služieb súvisiacich s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani, ktoré nemožno charakterizovať ako dane z obratu.

Vyrubenie takýchto daní však nesmie viesť v obchode medzi členskými štátmi k vzniku formalít spojených s prekročením hraníc.

Článok 2

Tovar podliehajúci spotrebnej dani je predmetom spotrebnej dane v čase:

a)

jeho výroby vrátane jeho ťažby na území Spoločenstva;

b)

jeho dovozu na územie Spoločenstva.

Článok 3

1.   Formality stanovené v colných ustanoveniach Spoločenstva pre vstup tovaru na colné územie Spoločenstva sa primerane uplatňujú na vstup tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do Spoločenstva z územia uvedeného v článku 5 ods. 2.

2.   Formality stanovené v colných ustanoveniach Spoločenstva pre výstup tovaru z colného územia Spoločenstva sa primerane uplatňujú na výstup tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zo Spoločenstva na územie uvedené v článku 5 ods. 2.

3.   Odchylne od odsekov 1 a 2 môže Fínsko na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani medzi svojím územím v zmysle jeho vymedzenia v článku 4 ods. 2 a územiami uvedenými v článku 5 ods. 2 písm. c) uplatňovať rovnaké postupy, aké uplatňuje na prepravu na svojom území, ktoré je vymedzené v článku 4 ods. 2.

4.   Kapitoly III a IV sa neuplatňujú na tovar podliehajúci spotrebnej dani, na ktorý sa vzťahuje colný režim podmienečného oslobodenia od cla.

Článok 4

Na účely tejto smernice, ako aj na účely jej vykonávacích ustanovení sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci podnikania na základe povolenia od príslušných orgánov členského štátu v daňovom sklade vyrába, spracúva, drží, prijíma alebo odosiela tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia dane;

2.

„členský štát“ a „územie členského štátu“ je územie každého členského štátu Spoločenstva, na ktoré sa vzťahuje zmluva v súlade s jej článkom 299, s výnimkou tretích území;

3.

„Spoločenstvo“ a „územie Spoločenstva“ sú územia členských štátov tak, ako sú vymedzené v bode 2;

4.

„tretie územie“ sú územia uvedené v článku 5 ods. 2 a 3;

5.

„tretia krajina“ je každý štát alebo územie, na ktoré sa nevzťahuje zmluva;

6.

„colný režim podmienečného oslobodenia od cla“ je každý z osobitných colných režimov ustanovených v nariadení (EHS) č. 2913/92 týkajúcich sa colného dohľadu, ktorému tovar, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, podlieha po vstupe na colné územie Spoločenstva, ako aj dočasné uskladnenie, slobodné pásma a slobodné sklady, či akýkoľvek z colných režimov uvedených v článku 84 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia;

7.

„režim pozastavenia dane“ je daňový režim uplatňovaný na výrobu, spracovanie, držbu alebo prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, na ktorý sa nevzťahuje colný režim podmienečného oslobodenia od cla, pričom je spotrebná daň pozastavená;

8.

„dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani“ je vstup tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na územie Spoločenstva, pokiaľ nie je tovar pri vstupe na územie Spoločenstva uvedený do colného režimu podmienečného oslobodenia od cla, ako aj jeho prepustenie z colného režimu podmienečného oslobodenia od cla;

9.

„registrovaný príjemca“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v rámci svojho podnikania príslušnými orgánmi členského štátu určenia oprávnená za podmienok stanovených týmito orgánmi prijímať tovar podliehajúci spotrebnej dani, prepravovaný v režime pozastavenia dane z iného členského štátu;

10.

„registrovaný odosielateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je príslušnými orgánmi členského štátu dovozu oprávnená v rámci podnikania a za podmienok stanovených týmito orgánmi len odosielať tovar podliehajúci spotrebnej dani v režime pozastavenia dane po prepustení tohto tovaru do voľného obehu v súlade s článkom 79 nariadenia (EHS) č. 2913/92;

11.

„daňový sklad“ je miesto, kde oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu v rámci podnikania tovar podliehajúci spotrebnej dani vyrába, spracúva, drží, prijíma alebo odosiela v režime pozastavenia dane za podmienok stanovených príslušnými orgánmi členského štátu, v ktorom sa daňový sklad nachádza.

Článok 5

1.   Táto smernica a smernice uvedené v článku 1 sa uplatňujú na územie Spoločenstva.

2.   Táto smernica a smernice uvedené v článku 1 sa neuplatňujú na tieto územia, ktoré tvoria súčasť colného územia Spoločenstva:

a)

Kanárske ostrovy;

b)

francúzske zámorské departementy;

c)

Alandy;

d)

Normandské ostrovy.

3.   Táto smernica a smernice uvedené v článku 1 sa neuplatňujú na územia patriace do pôsobnosti článku 299 ods. 4 zmluvy, ani na tieto ďalšie územia, ktoré netvoria súčasť colného územia Spoločenstva:

a)

ostrov Helgoland;

b)

územie Büsingen;

c)

Ceuta;

d)

Melilla;

e)

Livigno;

f)

Campione d'Italia;

g)

talianske vody jazera Lugano.

4.   Španielsko môže formou vyhlásenia oznámiť, že táto smernica a smernice uvedené v článku 1 sa uplatňujú na Kanárske ostrovy – s výhradou opatrení na prispôsobenie sa ich mimoriadnej odľahlosti – v súvislosti so všetkými tovarmi podliehajúcimi spotrebnej dani uvedenými v článku 1 alebo niektorými z takýchto tovarov od prvého dňa druhého mesiaca po uložení takéhoto vyhlásenia.

5.   Francúzsko môže formou vyhlásenia oznámiť, že táto smernica a smernice uvedené v článku 1 sa uplatňujú na francúzske zámorské departementy – s výhradou opatrení na prispôsobenie sa ich mimoriadnej odľahlosti – v súvislosti so všetkými tovarmi podliehajúcimi spotrebnej dani uvedenými v článku 1 alebo niektorými z takýchto tovarov od prvého dňa druhého mesiaca po uložení takéhoto vyhlásenia.

6.   Ustanovenia tejto smernice nebránia tomu, aby si Grécko ponechalo osobitný status udelený vrchu Athos, ktorý je garantovaný článkom 105 gréckej ústavy.

Článok 6

1.   Vzhľadom na dohovory a zmluvy uzatvorené s Francúzskom, Talianskom, Cyprom a Spojeným kráľovstvom sa Monacké kniežatstvo, San Maríno a výsostné územia Spojeného kráľovstva Akrotiri, Dhekelia a ostrov Man nepovažujú na účely tejto smernice za tretie krajiny.

2.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s miestom pôvodu alebo určenia na území:

a)

Monackého kniežatstva považovala za prepravu tovaru s pôvodom vo Francúzsku alebo určenú pre Francúzsko;

b)

San Marína považovala za prepravu tovaru s pôvodom v Taliansku alebo určenú pre Taliansko;

c)

výsostných území Spojeného kráľovstva Akrotiri a Dhekelia považovala za prepravu tovaru s pôvodom na Cypre alebo určenú pre Cyprus;

d)

ostrova Man považovala za prepravu tovaru s pôvodom v Spojenom kráľovstve alebo určenú pre Spojené kráľovstvo.

3.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s miestom pôvodu v obciach Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) alebo určená pre obce Jungholz a Mittelberg (Kleines Walsertal) považovala za prepravu tovaru s pôvodom v Nemecku alebo určenú pre Nemecko.

KAPITOLA II

VZNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI, VRÁTENIE SPOTREBNEJ DANE A OSLOBODENIE OD SPOTREBNEJ DANE

ODDIEL 1

Čas a miesto vzniku daňovej povinnosti

Článok 7

1.   Daňová povinnosť k spotrebnej dani vzniká v čase uvedenia tovaru do daňového voľného obehu a v členskom štáte, v ktorom je tento tovar do daňového voľného obehu uvedený.

2.   Na účely tejto smernice „uvedenie do daňového voľného obehu“ znamená:

a)

prepustenie tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, vrátane neoprávneného prepustenia, z režimu pozastavenia dane;

b)

držba mimo režimu pozastavenia dane tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, z ktorého sa spotrebná daň nevyrubila podľa uplatniteľných ustanovení právnych predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych právnych predpisov;

c)

výroba tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, vrátane neoprávnenej výroby, mimo režimu pozastavenia dane;

d)

dovoz tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, vrátane neoprávneného dovozu, pokiaľ nie je tovar podliehajúci spotrebnej dani bezodkladne po dovoze uvedený do režimu pozastavenia dane.

3.   Časom uvedenia tovaru do daňového voľného obehu je:

a)

v situáciách uvedených v článku 17 ods. 1 písm. a) bode ii) čas, keď tovar podliehajúci spotrebnej dani prijal registrovaný príjemca;

b)

v situáciách uvedených v článku 17 ods. 1 písm. a) bode iv) čas, keď tovar podliehajúci spotrebnej dani prijal príjemca;

c)

v situáciách uvedených v článku 17 ods. 2 čas prijatia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na mieste priamej dodávky.

4.   Úplné zničenie alebo nenahraditeľná strata tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane z dôvodu skutočnej povahy tovaru, následkom nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci, alebo na základe povolenia príslušných orgánov členského štátu sa nepovažuje za uvedenie tovaru do daňového voľného obehu.

Na účely tejto smernice sa tovar považuje za úplne zničený alebo nenahraditeľne stratený, ak sa už nemôže používať ako tovar podliehajúci spotrebnej dani.

Úplné zničenie alebo nenahraditeľná strata dotknutého tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa musia preukázať k spokojnosti príslušných orgánov členského štátu, v ktorom k úplnému zničeniu alebo nenahraditeľnej strate došlo, alebo v ktorom sa toto zničenie alebo táto strata zistili, ak nie je možné určiť, kde k nim došlo.

5.   Každý členský štát stanovuje vlastné pravidlá a podmienky, na základe ktorých sa určujú straty uvedené v odseku 4.

Článok 8

1.   Osobou povinnou zaplatiť spotrebnú daň je:

a)

v súvislosti s prepustením tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z režimu pozastavenia dane v zmysle článku 7 ods. 2 písm. a):

i)

oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný príjemca alebo akákoľvek iná osoba, ktorá prepustí alebo v mene ktorej sa prepustí tovar podliehajúci spotrebnej dani z režimu pozastavenia dane, alebo v prípade neoprávneného odoslania z daňového skladu akákoľvek iná osoba, ktorá sa na takomto prepustení zúčastňuje;

ii)

v prípade nezrovnalosti, ku ktorej došlo počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane a ktorá je vymedzená v článku 10 ods. 1, 2 a 4, oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu, registrovaný odosielateľ alebo akákoľvek iná osoba, ktorá zložila zábezpeku na spotrebnú daň podľa článku 18 ods. 1 a 2, alebo akákoľvek iná osoba, ktorá sa účastnila neoprávneného odoslania tovaru a ktorá si bola vedomá alebo si mala byť dostatočne vedomá neoprávnenosti tohto odoslania;

b)

v súvislosti s držbou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v zmysle článku 7 ods. 2 písm. b) osoba, ktorá má tovar podliehajúci spotrebnej dani v držbe, alebo akákoľvek iná osoba, ktorá sa na jeho držbe zúčastňuje;

c)

v súvislosti s výrobou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v zmysle článku 7 ods. 2 písm. c) osoba, ktorá tovar podliehajúci spotrebnej dani vyrába, alebo v prípade neoprávnenej výroby akákoľvek iná osoba, ktorá sa na jeho výrobe zúčastňuje;

d)

v súvislosti s dovozom tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v zmysle článku 7 ods. 2 písm. d) osoba, ktorá tovar podliehajúci spotrebnej dani uvádza v colnom vyhlásení alebo v mene ktorej je tovar uvedený v colnom vyhlásení pri dovoze, alebo v prípade neoprávneného dovozu akákoľvek iná osoba, ktorá sa na dovoze zúčastňuje.

2.   Ak je za zaplatenie jednej daňovej povinnosti zodpovedných niekoľko osôb, sú tieto osoby spoločne a nerozdielne zodpovedné za túto daňovú povinnosť.

Článok 9

Uplatňujú sa tie podmienky vzniku daňovej povinnosti a sadzba spotrebnej dane, ktoré sú platné k dátumu, ku ktorému vzniká daňová povinnosť v členskom štáte, v ktorom sa tovar uvádza do daňového voľného obehu.

Spotrebná daň sa vyrubí, vyberie a podľa potreby vráti alebo odpustí v súlade s postupom stanoveným každým členským štátom. Členské štáty uplatňujú rovnaké postupy na vnútroštátny tovar a na tovar z iných členských štátov.

Článok 10

1.   Ak počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý sa nachádza v režime pozastavenia dane, došlo k nezrovnalosti, ktorá spôsobila jeho uvedenie do daňového voľného obehu podľa článku 7 ods. 2 písm. a), uvedenie tohto tovaru do daňového voľného obehu sa uskutočňuje v členskom štáte, v ktorom nezrovnalosť nastala.

2.   Ak sa počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý sa nachádza v režime pozastavenia spotrebnej dane zistila nezrovnalosť, ktorá spôsobila jeho uvedenie do daňového voľného obehu podľa článku 7 ods. 2 písm. a), a ak nie je možné určiť, kde táto nezrovnalosť nastala, predpokladá sa, že nastala v členskom štáte, kde sa zistila, a v čase, keď sa zistila.

3.   V situáciách uvedených v odsekoch 1 a 2 príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa tovar uviedol alebo sa považuje byť za uvedený do daňového voľného obehu, informujú príslušné orgány členského štátu odoslania.

4.   Ak tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovaný v režime pozastavenia dane nedorazí na miesto určenia a ak sa počas prepravy nezistila žiadna nezrovnalosť, ktorá by spôsobila uvedenie tohto tovaru do daňového voľného obehu podľa článku 7 ods. 2 písm. a), predpokladá sa, že k nezrovnalosti došlo v členskom štáte odoslania a v čase, keď preprava začala, pokiaľ sa do štyroch mesiacov od začatia prepravy podľa článku 20 ods. 1 nepredloží k spokojnosti príslušných orgánov členského štátu odoslania dôkaz o ukončení prepravy podľa článku 20 ods. 2 alebo o mieste, kde došlo k nezrovnalosti.

Ak osoba, ktorá zložila zábezpeku na spotrebnú daň podľa článku 18, nebola oboznámená alebo nemohla byť oboznámená so skutočnosťou, že tovar nedorazil na miesto určenia, na predloženie dôkazu o ukončení prepravy podľa článku 20 ods. 2 alebo o mieste, kde došlo k nezrovnalosti, sa jej poskytne lehota jedného mesiaca odo dňa, keď jej príslušné orgány členského štátu odoslania oznámili túto informáciu.

5.   V situáciách uvedených v odsekoch 2 a 4 sa však uplatňujú ustanovenia odseku 1, ak sa pred uplynutím troch rokov od dátumu začatia prepravy podľa článku 20 ods. 1 zistí, v ktorom členskom štáte k nezrovnalosti skutočne došlo.

V takýchto situáciách o tom príslušné orgány členského štátu, v ktorom k nezrovnalosti došlo, informujú príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa spotrebná daň vyrubila, pričom tieto im spotrebnú daň vrátia alebo odpustia po tom, ako poskytnú dôkaz o vyrubení spotrebnej dane vo svojom členskom štáte.

6.   Na účely tohto článku „nezrovnalosť“ je situácia, ktorá nastane počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, odlišná od situácie uvedenej v článku 7 ods. 4, a v dôsledku ktorej sa preprava alebo časť prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani neukončila v súlade s článkom 20 ods. 2.

ODDIEL 2

Vrátenie a odpustenie spotrebnej dane

Článok 11

Okrem prípadov uvedených v článku 33 ods. 6, článku 36 ods. 5 a článku 38 ods. 3, ako aj prípadov ustanovených v smerniciach uvedených v článku 1 môžu v situáciách určených členským štátom a v súlade s podmienkami, ktoré členský štát stanoví na účely zamedzenia všetkým možnostiam daňových únikov alebo zneužitia dane, spotrebnú daň z tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorý sa uviedol do daňového voľného obehu, dotknutej osobe na jej žiadosť vrátiť alebo odpustiť príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa tento tovar uviedol do daňového voľného obehu.

Takéto vrátenie alebo odpustenie spotrebnej dane nesmie mať za následok iné oslobodenia od spotrebnej dane, než sú oslobodenia stanovené v článku 12 alebo oslobodenia stanovené jednou zo smerníc uvedených v článku 1.

ODDIEL 3

Oslobodenie od spotrebnej dane

Článok 12

1.   Tovar podliehajúci spotrebnej dani je oslobodený od spotrebnej dane, ak je určený na použitie:

a)

v rámci diplomatických alebo konzulárnych vzťahov;

b)

medzinárodnými organizáciami, ktoré sú uznané ako také orgánmi verejnej moci hostiteľského členského štátu, ako aj pre členov týchto organizácií, v rozsahu a za podmienok vymedzených medzinárodnými dohovormi o založení týchto organizácií alebo dohodami o sídle;

c)

ozbrojenými silami akéhokoľvek štátu, ktorý je zmluvnou stranou Severoatlantickej zmluvy, ale nie je členským štátom, a v ktorom vznikla daňová povinnosť, na použitie týmito silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální;

d)

ozbrojenými silami Spojeného kráľovstva umiestnenými na Cypre v súlade so Zmluvou o založení Cyperskej republiky zo 16. augusta 1960 na použitie týmito silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, alebo na zásobovanie ich bufetov alebo jedální;

e)

na spotrebu podľa dohody uzatvorenej s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami, ak je takáto dohoda prípustná alebo oprávnená, pokiaľ ide o oslobodenie od dane z pridanej hodnoty.

2.   Na oslobodenie od spotrebnej dane sa uplatňujú podmienky a obmedzenia stanovené hostiteľským členským štátom. Členské štáty môžu poskytnúť oslobodenie od spotrebnej dane prostredníctvom vrátenia spotrebnej dane.

Článok 13

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 21 ods. 1, tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovaný v režime pozastavenia dane na účely jeho dodania príjemcovi uvedenému v článku 12 ods. 1 musí byť prepravovaný spolu s osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane.

2.   Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 43 ods. 2 stanovuje formu a obsah osvedčenia o oslobodení od spotrebnej dane.

3.   Postup ustanovený v článkoch 21 až 27 sa neuplatňuje na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane určenú ozbrojeným silám uvedeným v článku 12 ods. 1 písm. c), ak sa na ňu vzťahuje postup priamo založený na Severoatlantickej zmluve.

Členské štáty však môžu ustanoviť, že postup uvedený v článkoch 21 až 27 sa použije pre takú prepravu, ktorá sa v celom rozsahu uskutočňuje na ich území alebo medzi územiami dotknutých členských štátov, ak sa na tom dohodnú.

Článok 14

1.   Členské štáty môžu oslobodiť od spotrebnej dane tovar podliehajúci spotrebnej dani predávaný v bezcolných predajniach, ktorý sa preváža v osobnej batožine cestujúcich na tretie územie alebo do tretej krajiny, ktorí cestujú leteckou alebo námornou dopravou.

2.   S tovarom poskytovaným na palube lietadla alebo lode počas leteckej alebo námornej dopravy na tretie územie alebo do tretej krajiny sa zaobchádza rovnako ako s tovarom predávaným v bezcolných predajniach.

3.   Členské štáty prijímajú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa oslobodenie od spotrebnej dane ustanovené v odsekoch 1 a 2 uplatňovalo spôsobom, ktorý umožní zamedziť všetkým možnostiam daňových únikov, vyhýbaniu sa dani alebo jej zneužitiu.

4.   Členské štáty, ktoré majú k 1. júlu 2008 bezcolné predajne nachádzajúce sa inde ako na letisku alebo v námornom prístave, môžu do 1. januára 2017 naďalej uplatňovať oslobodenie od spotrebnej dane na tovar podliehajúci tejto dani, ktorý sa predáva v týchto predajniach a ktorý cestujúci prevážajú v osobnej batožine na tretie územie alebo do tretej krajiny.

5.   Na účely tohto článku sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„bezcolná predajňa“ je každé zariadenie umiestnené na letisku alebo v prístave, ktoré spĺňa podmienky stanovené príslušnými orgánmi verejnej moci, najmä podľa odseku 3;

b)

„cestujúci na tretie územie alebo do tretej krajiny“ je každý cestujúci, ktorý je držiteľom cestovného dokladu oprávňujúceho na leteckú alebo námornú prepravu, v ktorom sa uvádza, že konečným miestom určenia je letisko alebo prístav nachádzajúci sa na treťom území alebo v tretej krajine.

KAPITOLA III

VÝROBA, SPRACOVANIE A DRŽBA TOVARU

Článok 15

1.   Každý členský štát stanovuje s prihliadnutím na túto smernicu vlastné pravidlá týkajúce sa výroby, spracovania a držby tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

2.   Výroba, spracovanie a držba tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, z ktorého nebola zaplatená spotrebná daň, sa uskutočňujú v daňovom sklade.

Článok 16

1.   Otvorenie a prevádzkovanie daňového skladu oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu podlieha povoleniu zo strany príslušných orgánov členského štátu, v ktorom sa daňový sklad nachádza.

Toto povolenie musí spĺňať podmienky, ktoré majú orgány právo ustanoviť na účely zamedzenia všetkým možnostiam daňových únikov alebo zneužitia dane.

2.   Oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu je povinný:

a)

v prípade potreby zložiť zábezpeku na krytie rizika spojeného s výrobou, spracovaním a držbou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani;

b)

dodržiavať povinnosti stanovené členským štátom, na území ktorého sa daňový sklad nachádza;

c)

viesť za každý daňový sklad evidenciu stavu zásob a prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani;

d)

po ukončení prepravy umiestniť do svojho daňového skladu a zaevidovať v účtovníctve tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravovaný v režime pozastavenia dane s výnimkou prípadu, keď sa uplatňuje článok 17 ods. 2;

e)

dať súhlas na všetky monitorovania a kontroly zásob.

Podmienky týkajúce sa zábezpeky uvedenej v písmene a) stanovujú príslušné orgány členského štátu, v ktorom je daňový sklad povolený.

KAPITOLA IV

PREPRAVA TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI V REŽIME POZASTAVENIA DANE

ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 17

1.   Tovar podliehajúci spotrebnej dani sa môže prepravovať v režime pozastavenia dane na území Spoločenstva vrátane prípadu, keď sa tovar prepravuje cez tretiu krajinu alebo tretie územie:

a)

z daňového skladu:

i)

do iného daňového skladu;

ii)

registrovanému príjemcovi;

iii)

na miesto, v ktorom tovar podliehajúci spotrebnej dani opúšťa územie Spoločenstva, ako sa uvádza v článku 25 ods. 1;

iv)

príjemcovi uvedenému v článku 12 ods. 1, ak je tovar odosielaný z iného členského štátu;

b)

z miesta dovozu do jedného z miest určenia uvedených v písmene a), ak tovar odosiela registrovaný odosielateľ.

Na účely tohto článku je „miesto dovozu“ miesto, kde sa tovar nachádza v čase prepustenia do voľného obehu v súlade s článkom 79 nariadenia (EHS) č. 2913/1992.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. a) bodov i) a ii) a odseku 1 písm. b) tohto článku a s výnimkou situácií uvedených v článku 19 ods. 3 môže členský štát určenia za podmienok, ktoré stanoví, povoliť prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane do miesta priamej dodávky, ktoré sa nachádza na jeho území, ak toto miesto určil oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu v členskom štáte určenia alebo registrovaný príjemca.

Tento oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu alebo tento registrovaný príjemca sú naďalej zodpovední za predloženie správy o prijatí uvedenej v článku 24 ods. 1.

3.   Odseky 1 a 2 sa tiež vzťahujú na prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani s nulovou sadzbou, ktorý nebol uvedený do daňového voľného obehu.

Článok 18

1.   Príslušné orgány členského štátu odoslania vyžadujú za podmienok, ktoré stanovili, aby riziká spojené s prepravou tovaru v režime pozastavenia dane boli kryté zábezpekou na spotrebnú daň, ktorú zloží oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu odoslania alebo registrovaný odosielateľ.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány členské štátu odoslania umožniť za podmienok, ktoré stanovili, aby zábezpeku na spotrebnú daň uvedenú v odseku 1 zložil prepravca, vlastník tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, príjemca alebo spoločne viaceré tieto osoby alebo osoby uvedené v odseku 1.

3.   Zábezpeka na spotrebnú daň je platná v celom Spoločenstve. Podrobné pravidlá týkajúce sa zábezpeky na spotrebnú daň stanovujú členské štáty.

4.   Členský štát odoslania môže upustiť od povinnosti zložiť zábezpeku na spotrebnú daň pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane pri:

a)

preprave, ktorá sa uskutočňuje v celom rozsahu na jeho území;

b)

preprave energetických výrobkov v rámci Spoločenstva po mori alebo pevným potrubím, ak s tým súhlasia ostatné dotknuté členské štáty.

Článok 19

1.   Registrovaný príjemca nesmie držať ani odosielať tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý sa nachádza v režime pozastavenia dane.

2.   Registrovaný príjemca musí spĺňať tieto požiadavky:

a)

pred odoslaním tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zložiť zábezpeku na spotrebnú daň za podmienok stanovených príslušnými orgánmi členského štátu určenia;

b)

po ukončení prepravy zaevidovať v účtovníctve tovar podliehajúci spotrebnej dani prijatý v režime pozastavenia dane;

c)

dať súhlas na každú kontrolu, ktorá umožňuje príslušným orgánom členského štátu určenia presvedčiť sa, že tovar bol skutočne prijatý.

3.   Pre registrovaného príjemcu, ktorý prijíma tovar podliehajúci spotrebnej dani len príležitostne, je oprávnenie uvedené v článku 4 ods. 9 obmedzené na stanovené množstvo tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, jedného odosielateľa a stanovený časový úsek. Členské štáty môžu obmedziť oprávnenie na jednu prepravu.

Článok 20

1.   Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane začína v prípadoch uvedených v článku 17 ods. 1 písm. a) tejto smernice, keď tovar podliehajúci spotrebnej dani opustí daňový sklad odoslania, a v prípade uvedenom v jeho článku 17 ods. 1 písm. b), keď je prepustený do voľného obehu v súlade s článkom 79 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

2.   Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane končí v prípadoch uvedených v článku 17 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) a iv) a v článku 17 ods. 1 písm. b), keď príjemca prijal tovar podliehajúci spotrebnej dani, a v prípade uvedenom v článku 17 ods. 1 písm. a) bode iii), keď tovar opustil územie Spoločenstva.

ODDIEL 2

Postup uplatňovaný pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane

Článok 21

1.   Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa považuje za uskutočnenú v režime pozastavenia dane, len ak sa uskutoční na základe elektronického administratívneho dokumentu vystaveného v súlade s odsekmi 2 a 3.

2.   Na účely odseku 1 tohto článku odosielateľ zasiela návrh elektronického administratívneho dokumentu príslušným orgánom členského štátu odoslania prostredníctvom počítačového systému uvedeného v článku 1 rozhodnutia č. 1152/2003/ES, ďalej len „počítačový systém“.

3.   Príslušné orgány členského štátu odoslania elektronicky overujú údaje v návrhu elektronického administratívneho dokumentu.

Ak tieto údaje nie sú správne, bezodkladne o tom informujú odosielateľa.

Ak sú tieto údaje správne, príslušné orgány členského štátu odoslania priradia dokumentu jedinečný administratívny referenčný kód, ktorý oznámia odosielateľovi.

4.   V prípadoch uvedených v článku 17 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) a iv), článku 17 ods. 1 písm. b) a článku 17 ods. 2 zasielajú príslušné orgány členského štátu odoslania bezodkladne elektronický administratívny dokument príslušným orgánom členského štátu určenia, ktoré ho zasielajú príjemcovi, ak je príjemca oprávneným prevádzkovateľom daňového skladu alebo registrovaným príjemcom.

Ak je tovar podliehajúci spotrebnej dani určený pre oprávneného prevádzkovateľa daňového skladu v členskom štáte odoslania, príslušné orgány tohto členského štátu zasielajú elektronický administratívny dokument priamo jemu.

5.   V prípade uvedenom v článku 17 ods. 1 písm. a) bode iii) tejto smernice príslušné orgány členského štátu odoslania zasielajú elektronický administratívny dokument príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je vývozné colné vyhlásenie podané podľa článku 161 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 2913/92, ďalej len „členský štát vývozu“, ak je tento členský štát iný ako členský štát odoslania.

6.   Odosielateľ poskytuje osobe, ktorá tovar podliehajúci spotrebnej dani sprevádza, tlačenú verziu elektronického administratívneho dokumentu alebo akýkoľvek iný obchodný dokument, v ktorom je zrozumiteľným spôsobom uvedený jedinečný administratívny referenčný kód. Tento dokument sa musí na požiadanie predložiť príslušným orgánom kedykoľvek počas prepravy tovaru v režime pozastavenia dane.

7.   Odosielateľ môže zrušiť elektronický administratívny dokument, pokiaľ sa preprava nezačala podľa článku 20 ods. 1.

8.   Počas prepravy v režime pozastavenia dane odosielateľ môže prostredníctvom počítačového systému zmeniť miesto určenia s cieľom uviesť nové miesto určenia, ktoré musí byť jedným z miest určenia uvedených v článku 17 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) alebo iii) alebo prípadne v článku 17 ods. 2.

Článok 22

1.   V prípade prepravy energetických výrobkov v režime pozastavenia dane po mori alebo vnútrozemskými vodnými cestami určených pre príjemcu, ktorý nie je s konečnou určitosťou známy v čase, keď odosielateľ predloží návrh elektronického administratívneho dokumentu uvedený v článku 21 ods. 2, môžu príslušné orgány členského štátu odoslania povoliť, aby odosielateľ vynechal v tomto dokumente údaje týkajúce sa príjemcu.

2.   Odosielateľ zasiela postupom uvedeným v článku 21 ods. 8 údaje týkajúce sa príjemcu príslušným orgánom členského štátu odoslania, len čo sú známe a najneskôr po ukončení prepravy.

Článok 23

Príslušné orgány členského štátu odoslania môžu povoliť za podmienok stanovených týmto členským štátom, aby odosielateľ rozdelil prepravu energetických výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani v režime pozastavenia dane na dve alebo viaceré prepravy za predpokladu, že:

1.

sa celkové množstvo tovaru podliehajúceho spotrebnej dani nezmení;

2.

rozdelenie sa vykonáva na území členského štátu, ktorý tento postup povolil;

3.

príslušné orgány tohto členského štátu sú informované o mieste, kde sa rozdelenie vykoná.

Členské štáty oznamujú Komisii, či a za akých podmienok povoľujú rozdelenie prepravy na svojom území. Komisia zasiela tieto informácie ostatným členským štátom.

Článok 24

1.   Okrem prípadov, ktoré sú náležite odôvodnené k spokojnosti príslušných orgánov, príjemca po prijatí tovaru podliehajúceho spotrebnej dani na niektorom z miest určenia uvedených v článku 17 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) alebo iv) alebo v článku 17 ods. 2 predkladá bezodkladne a najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia prepravy príslušným orgánom členského štátu určenia prostredníctvom počítačového systému správu o prijatí tovaru, ďalej len „správa o prijatí“.

2.   Príslušné orgány členského štátu určenia stanovujú spôsoby predloženia správy o prijatí tovaru pre príjemcov uvedených v článku 12 ods. 1.

3.   Príslušné orgány členského štátu určenia elektronicky overujú údaje uvedené v správe o prijatí.

Ak tieto údaje nie sú správne, bezodkladne o tom informujú príjemcu.

Ak tieto údaje sú správne, príslušné orgány členského štátu určenia potvrdzujú príjemcovi zaevidovanie správy o prijatí, ktorú zasielajú príslušným orgánom členského štátu odoslania.

4.   Príslušné orgány členského štátu odoslania zasielajú správu o prijatí odosielateľovi. Ak sa miesta odoslania a určenia nachádzajú v tom istom členskom štáte, príslušné orgány tohto členského štátu zasielajú správu o prijatí priamo odosielateľovi.

Článok 25

1.   V prípade uvedenom v článku 17 ods. 1 písm. a) bode iii) a prípadne v článku 17 ods. 1 písm. b) tejto smernice vystavujú príslušné orgány členského štátu vývozu správu o vývoze, na základe potvrdenia vystaveného colným úradom výstupu uvedeným v článku 793 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (13), alebo úradom, na ktorom sú splnené formality uvedené v článku 3 ods. 2 tejto smernice, osvedčujúcim, že tovar podliehajúci spotrebnej dani opustil územie Spoločenstva.

2.   Príslušné orgány členského štátu vývozu elektronicky overujú údaje vyplývajúce z potvrdenia uvedeného v odseku 1. Po overení údajov a v prípadoch, keď členský štát odoslania nie je členským štátom vývozu, zasielajú príslušné orgány členského štátu vývozu správu o vývoze príslušným orgánom členského štátu odoslania.

3.   Príslušné orgány členského štátu odoslania zasielajú správu o vývoze odosielateľovi.

Článok 26

1.   Odchylne od článku 21 ods. 1, ak je v členskom štáte odoslania počítačový systém nedostupný, odosielateľ môže začať prepravu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane pod podmienkou, že:

a)

k tovaru je pripojený papierový dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako návrh elektronického administratívneho dokumentu uvedený v článku 21 ods. 2;

b)

pred začatím prepravy informuje príslušné orgány členského štátu odoslania.

Členský štát odoslania môže pred začatím prepravy tiež požadovať kópiu dokumentu uvedeného v písmene a), overenie údajov uvedených v tejto kópii, a ak je za nedostupnosť zodpovedný odosielateľ, náležité informácie o dôvodoch tejto nedostupnosti.

2.   Keď sa počítačový systém opäť sprístupní, odosielateľ predloží návrh elektronického administratívneho dokumentu v súlade s článkom 21 ods. 2.

Akonáhle sa údaje uvedené v elektronickom administratívnom dokumente potvrdia v súlade s článkom 21 ods. 3, tento dokument nahrádza papierový dokument uvedený v odseku 1 písm. a) tohto článku. Článok 21 ods. 4 a 5 a články 24 a 25 sa uplatňujú primerane.

3.   Pokým nie sú údaje v elektronickom administratívnom dokumente potvrdené, preprava sa považuje za uskutočnenú v režime pozastavenia dane na základe papierového dokumentu uvedeného v odseku 1 písm. a).

4.   Odosielateľ uchováva kópiu papierového dokumentu uvedeného v odseku 1 písm. a) ako podklad pre svoje účtovníctvo.

5.   Ak je v členskom štáte odoslania počítačový systém nedostupný, odosielateľ oznamuje informácie podľa článku 21 ods. 8 alebo článku 23 prostredníctvom alternatívnych komunikačných prostriedkov. Na tento účel informuje príslušné orgány členského štátu odoslania pred tým, ako dôjde k zmene miesta určenia alebo rozdeleniu prepravy. Odseky 2 až 4 tohto článku sa uplatňujú primerane.

Článok 27

1.   Pokiaľ v prípadoch uvedených v článku 17 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) a iv), článku 17 ods. 1 písm. b) a článku 17 ods. 2 nie je po ukončení prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani možné predložiť správu o prijatí stanovenú v článku 24 ods. 1 v lehote stanovenej v uvedenom článku buď z dôvodu, že počítačový systém nie je v členskom štáte určenia dostupný, alebo preto, že v situácii uvedenej v článku 26 ods. 1 sa ešte neukončili postupy stanovené v článku 26 ods. 2, príjemca predkladá príslušným orgánom členského štátu určenia papierový dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako správa o prijatí a ktorý potvrdzuje ukončenie prepravy, okrem riadne odôvodnených prípadov.

Okrem prípadov, keď príjemca môže príslušným orgánom členského štátu určenia predložiť prostredníctvom počítačového systému v krátkej lehote správu o prijatí stanovenú v článku 24 ods. 1 alebo v riadne odôvodnených prípadoch, zasielajú príslušné orgány členského štátu určenia kópiu papierového dokumentu uvedeného v prvom pododseku príslušným orgánom členského štátu odoslania, ktoré ju zasielajú odosielateľovi alebo ju uchovávajú pre odosielateľa k dispozícii.

Keď je počítačový systém v členskom štáte určenia opäť dostupný alebo keď sa ukončia postupy stanovené v článku 26 ods. 2, príjemca predloží správu o prijatí v súlade s článkom 24 ods. 1. Článok 24 ods. 3 a 4 sa uplatňuje primerane.

2.   Pokiaľ v prípade uvedenom v článku 17 ods. 1 písm. a) bode iii) nie je možné po ukončení prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani vystaviť správu o vývoze uvedenú v článku 25 ods. 1 buď z dôvodu, že počítačový systém v členskom štáte vývozu nie je dostupný, alebo preto, že v situácii uvedenej v článku 26 ods. 1 sa ešte neukončili postupy stanovené v článku 26 ods. 2, príslušné orgány členského štátu vývozu zasielajú príslušným orgánom členského štátu odoslania papierový dokument, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako správa o vývoze a ktorý potvrdzuje ukončenie prepravy, s výnimkou prípadov, keď je možné správu o vývoze stanovenú v článku 25 ods. 1 vystaviť v krátkej lehote prostredníctvom počítačového systému alebo v riadne odôvodnených prípadoch.

Príslušné orgány členského štátu odoslania zasielajú odosielateľovi kópiu papierového dokumentu uvedeného v prvom pododseku alebo ju preňho uchovávajú k dispozícii.

Keď je počítačový systém v členskom štáte vývozu opäť dostupný alebo keď sa ukončia postupy stanovené v článku 26 ods. 2, príslušné orgány členského štátu vývozu zašlú správu o vývoze v súlade s článkom 25 ods. 1. Článok 25 ods. 2 a 3 sa uplatňuje primerane.

Článok 28

1.   Bez ohľadu na článok 27 predstavuje správa o prijatí stanovená v článku 24 ods. 1 alebo správa o vývoze stanovená v článku 25 ods. 1 dôkaz, že sa preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani ukončila v súlade s článkom 20 ods. 2.

2.   Odchylne od odseku 1, ak neexistuje správa o prijatí alebo správa o vývoze z iných dôvodov, než sú dôvody uvedené v článku 27, dôkaz o ukončení prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane sa môže v prípadoch uvedených v článku 17 ods. 1 písm. a) bodoch i), ii) a iv), článku 17 ods. 1 písm. b) a v článku 17 ods. 2 predložiť tak, že príslušné orgány členského štátu určenia na základe primeraných dôkazov potvrdia, že odoslaný tovar podliehajúci spotrebnej dani dorazil na stanovené miesto určenia, alebo v prípade uvedenom v článku 17 ods. 1 písm. a) bode iii) tak, že príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa nachádza colný úrad výstupu, potvrdia, že tovar podliehajúci spotrebnej dani opustil územie Spoločenstva.

Dokument predložený príjemcom, ktorý obsahuje rovnaké údaje ako správa o prijatí, alebo správa o vývoze predstavuje primeraný dôkaz na účely prvého pododseku.

Ak príslušné orgány členského štátu odoslania uznajú primerané dôkazy, ukončia prepravu v počítačovom systéme.

Článok 29

1.   Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 43 ods. 2 prijíma opatrenia s cieľom určiť:

a)

štruktúru a obsah informácií, ktoré sa budú vymieňať na účely článkov 21 až 25 medzi osobami a príslušnými orgánmi, ktorých sa týka preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane;

b)

pravidlá a postupy pre výmenu informácií uvedených v písmene a);

c)

štruktúru papierových dokumentov uvedených v článkoch 26 a 27.

2.   Na účely článkov 26 a 27 a v súlade s nimi každý členský štát stanovuje situácie, v ktorých sa počítačový systém môže považovať za nedostupný, a pravidlá a postupy, ktoré je potrebné v týchto situáciách dodržiavať.

ODDIEL 3

Zjednodušený postup

Článok 30

Členské štáty môžu stanoviť zjednodušený postup v súvislosti s prepravou tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, ktorá sa uskutočňuje v celom rozsahu na ich území, vrátane možnosti zrušenia požiadavky na elektronický dohľad nad takouto prepravou.

Článok 31

So súhlasom všetkých príslušných členských štátov a za podmienok, ktoré tieto štáty stanovia, môžu členské štáty ustanoviť zjednodušený postup na účely častých a pravidelných prepráv tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane, ktoré sa uskutočňujú medzi územiami viacerých členských štátov.

Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na prepravy cez pevné potrubie.

KAPITOLA V

PREPRAVA A ZDANENIE TOVARU PODLIEHAJÚCEHO SPOTREBNEJ DANI PO JEHO UVEDENÍ DO DAŇOVÉHO VOĽNÉHO OBEHU

ODDIEL 1

Nadobudnutie súkromnými osobami

Článok 32

1.   Pokiaľ ide o tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý súkromná osoba nadobúda pre svoje vlastné použitie a ktorý sama prepravuje z jedného členského štátu do druhého, daňová povinnosť k spotrebnej dani vzniká len v členskom štáte, v ktorom sa tovar podliehajúci spotrebnej dani nadobudol.

2.   Pri stanovovaní toho, či je tovar podliehajúci spotrebnej dani podľa odseku 1 určený pre svoje vlastné použitie, členské štáty prihliadajú minimálne na:

a)

obchodný status držiteľa tovaru podliehajúceho spotrebnej dani a jeho dôvody držby tovaru;

b)

miesto, v ktorom sa nachádza tovar podliehajúci spotrebnej dani, a prípadne spôsob použitej prepravy;

c)

každý dokument týkajúci sa tovaru podliehajúceho spotrebnej dani;

d)

povahu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani;

e)

množstvo tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

3.   Na účely uplatňovania odseku 2 písm. e) môžu členské štáty výhradne na účely preukazovania ustanoviť smerné úrovne. Tieto smerné úrovne nemôžu byť nižšie než:

a)

pre tabakové výrobky:

cigarety: 800 kusov,

cigarky (cigary vážiace jednotlivo najviac 3 g): 400 kusov,

cigary: 200 kusov,

fajčiarsky tabak: 1,0 kg;

b)

pre alkoholické nápoje:

liehoviny: 10 l,

medziprodukty: 20 l,

víno: 90 l (vrátane najviac 60 l šumivého vína),

pivo: 110 l.

4.   Členské štáty môžu tiež ustanoviť, že pri nadobudnutí minerálnych olejov už uvedených do daňového voľného obehu v inom členskom štáte sa spotrebná daň platí v členskom štáte spotreby, ak tieto výrobky prepravuje netypickým spôsobom prepravy súkromná osoba alebo ak sa takto prepravujú v mene tejto osoby.

Na účely tohto odseku „netypický spôsob prepravy“ znamená prepravu palív inak ako v nádržiach vozidiel alebo vo vhodných rezervných nádobách na palivo a prepravu kvapalných vykurovacích výrobkov inak ako prostredníctvom cisterien používaných v mene profesionálnych obchodníkov.

ODDIEL 2

Držba v inom členskom štáte

Článok 33

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 36 ods. 1, ak sa tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý už bol uvedený do daňového voľného obehu v jednom členskom štáte, drží na podnikateľské účely v inom členskom štáte, aby sa tam dodal alebo použil, je predmetom spotrebnej dane a daňová povinnosť k spotrebnej dani vzniká v tomto inom členskom štáte.

Na účely tohto článku „držba na podnikateľské účely“ je držba tovaru podliehajúceho spotrebnej dani osobou inou než súkromnou osobou alebo súkromnou osobou na iné než jej vlastné použitie, ktorý sama prepravuje v súlade s článkom 32.

2.   Uplatňujú sa tie podmienky vzniku daňovej povinnosti a sadzba spotrebnej dane, ktoré sú platné k dátumu, ku ktorému vzniká daňová povinnosť v tomto inom členskom štáte.

3.   V závislosti od prípadov uvedených v odseku 1 je osobou povinnou platiť spotrebnú daň, ku ktorej vznikla daňová povinnosť, osoba, ktorá uskutočňuje dodanie alebo drží tovar určený na dodanie, alebo ktorej sa tovar dodá v inom členskom štáte.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 38, v prípade, že sa tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý už bol uvedený do daňového voľného obehu v jednom členskom štáte, prepravuje v rámci Spoločenstva na podnikateľské účely, nepovažuje sa tento tovar za tovar držaný na takéto účely, pokým nedorazí do členského štátu určenia, za predpokladu, že sa prepravuje na základe formalít stanovených v článku 34.

5.   Tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý sa drží na palube plavidla, ktoré sa plaví, alebo lietadla, ktoré letí medzi dvoma členskými štátmi, ktorý však nie je k dispozícii na predaj, keď sa plavidlo alebo lietadlo nachádzajú na území jedného z dotknutých členských štátov, sa nepovažuje za držaný na podnikateľské účely v tomto členskom štáte.

6.   Spotrebná daň sa na požiadanie vráti alebo odpustí v členskom štáte, v ktorom sa uskutočnilo uvedenie do daňového voľného obehu, ak príslušné orgány druhého členského štátu zistia, že v tomto členskom štáte vznikla daňová povinnosť k spotrebnej dani a daň sa v ňom aj vybrala.

Článok 34

1.   V situáciách uvedených v článku 33 ods. 1 sa tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravuje medzi územiami rôznych členských štátov na základe sprievodného dokumentu, v ktorom sú uvedené hlavné údaje z dokumentu uvedeného v článku 21 ods. 1.

Komisia prijíma v súlade s postupom uvedeným v článku 43 ods. 2 opatrenia, ktorými sa ustanovuje forma a obsah sprievodného dokumentu.

2.   Osoby uvedené v článku 33 ods. 3 musia dodržiavať tieto požiadavky:

a)

pred odoslaním tovaru predložiť vyhlásenie príslušným orgánom členského štátu určenia a zložiť zábezpeku na spotrebnú daň;

b)

zaplatiť spotrebnú daň členského štátu určenia v súlade s postupom ustanoveným v tomto členskom štáte;

c)

súhlasiť s každou kontrolou, ktorou sa príslušné orgány členského štátu určenia môžu presvedčiť, že tovar podliehajúci spotrebnej dani bol skutočne prijatý a že daňová povinnosť, ktorá v súvislosti s ním vznikla, bola splnená.

Členský štát určenia môže v situáciách a za podmienok ním stanovených zjednodušiť uplatňovanie ustanovení uvedených v písmene a) alebo umožniť sa od nich odchýliť. V takomto prípade s tým oboznámi Komisiu, ktorá informuje ostatné členské štáty.

Článok 35

1.   Ak sa tovar podliehajúci spotrebnej dani, ktorý je už uvedený do daňového voľného obehu v členskom štáte, prepravuje na miesto určenia v tomto členskom štáte cez územie iného členského štátu, uplatňujú sa tieto požiadavky:

a)

takáto preprava sa vykonáva na základe sprievodného dokumentu uvedeného v článku 34 ods. 1, pričom sa použije vhodná trasa;

b)

odosielateľ pred odoslaním tovaru podliehajúceho spotrebnej dani predloží príslušným orgánom na mieste odoslania vyhlásenie;

c)

príjemca potvrdí, že prijal tovar v súlade s pravidlami ustanovenými príslušnými orgánmi na mieste určenia;

d)

odosielateľ a príjemca súhlasia s každou kontrolou, ktorá ich príslušným orgánom umožňuje presvedčiť sa, že tovar bol skutočne prijatý.

2.   Ak sa tovar podliehajúci spotrebnej dani prepravuje často a pravidelne za podmienok ustanovených v odseku 1, dotknuté členské štáty môžu na základe spoločnej dohody za podmienok nimi stanovených zjednodušiť podmienky uvedené v odseku 1.

ODDIEL 3

Zásielkový obchod

Článok 36

1.   Tovar podliehajúci spotrebnej dani už uvedený do daňového voľného obehu v jednom členskom štáte, ktorý kúpi iná osoba než oprávnený prevádzkovateľ daňového skladu alebo registrovaný príjemca, usadená v inom členskom štáte, ktorá nevykonáva nezávislú ekonomickú činnosť, a ktorý sa odošle alebo prepraví do iného členského štátu priamo alebo nepriamo predajcom alebo v jeho mene, je predmetom spotrebnej dane v členskom štáte určenia.

Na účely tohto článku „členský štát určenia“ je členský štát doručenia zásielky alebo ukončenia prepravy.

2.   V prípade uvedenom v odseku 1 vzniká daňová povinnosť k spotrebnej dani v členskom štáte určenia v čase dodania tovaru podliehajúceho spotrebnej dani. Uplatňujú sa tie podmienky vzniku daňovej povinnosti a sadzba spotrebnej dane, ktoré sú platné k dátumu, ku ktorému vzniká daňová povinnosť.

Spotrebná daň sa platí v súlade s postupom, ktorý ustanoví členský štát určenia.

3.   Osobou, ktorá je povinná platiť spotrebnú daň v členskom štáte určenia, je predajca.

Členský štát určenia však môže stanoviť, že osobou povinnou platiť spotrebnú daň je daňový splnomocnenec usadený v členskom štáte určenia a oprávnený príslušnými orgánmi tohto členského štátu alebo príjemca tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ak predajca nedodržal ustanovenie odseku 4 písm. a).

4.   Predajca alebo daňový splnomocnenec musia spĺňať tieto požiadavky:

a)

pred odoslaním tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa zaregistrovať a zložiť zábezpeku na spotrebnú daň na príslušnom orgáne, ktorý členský štát určenia osobitne určí, a za podmienok ustanovených týmto členským štátom;

b)

zaplatiť spotrebnú daň na orgáne uvedenom v písmene a) po doručení tovaru podliehajúceho spotrebnej dani;

c)

viesť účtovnú evidenciu dodaného tovaru.

Členské štáty môžu za podmienok nimi stanovených na základe dvojstranných dohôd tieto požiadavky zjednodušiť.

5.   V prípade uvedenom v odseku 1 sa spotrebná daň vyrubená v prvom členskom štáte na žiadosť predajcu vráti alebo odpustí, ak predajca alebo jeho daňový splnomocnenec dodržia postupy stanovené v odseku 4.

6.   Členské štáty môžu ustanoviť osobitné pravidlá pre uplatňovanie odsekov 1 až 5 na tovar podliehajúci spotrebnej dani, na ktorý sa vzťahujú osobitné vnútroštátne mechanizmy distribúcie.

ODDIEL 4

Zničenie a strata

Článok 37

1.   V situáciách uvedených v článku 33 ods. 1 a článku 36 ods. 1 a v prípade, že sa tovar podliehajúci spotrebnej dani počas prepravy v členskom štáte inom ako členskom štáte, v ktorom sa uviedol do daňového voľného obehu, úplne zničí alebo nenahraditeľne stratí z dôvodu jeho povahy alebo následkom nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci, alebo na základe povolenia príslušných orgánov tohto členského štátu, daňová povinnosť k spotrebnej dani v tomto členskom štáte nevzniká.

Úplné zničenie alebo nenahraditeľná strata dotknutého tovaru podliehajúceho spotrebnej dani sa musia preukázať k spokojnosti príslušných orgánov členského štátu, v ktorom k úplnému zničeniu alebo nenahraditeľnej strate došlo alebo v ktorom sa táto strata zistila, ak nie je možné určiť, kde k nej došlo.

Zábezpeka na spotrebnú daň zložená v súlade s článkom 34 ods. 2 písm. a) alebo článkom 36 ods. 4 písm. a) sa vráti.

2.   Každý členský štát stanovuje vlastné pravidlá a podmienky, na základe ktorých sa určujú straty uvedené v odseku 1.

ODDIEL 5

Nezrovnalosti pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

Článok 38

1.   Ak pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v súlade s článkom 33 ods. 1 alebo článkom 36 ods. 1 došlo k nezrovnalosti v členskom štáte inom ako členskom štáte, v ktorom sa uviedol do daňového voľného obehu, tovar sa stáva predmetom spotrebnej dane a daňová povinnosť k spotrebnej dani vzniká v členskom štáte, v ktorom nezrovnalosť nastala.

2.   Ak sa počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v súlade s článkom 33 ods. 1 alebo článkom 36 ods. 1 zistila nezrovnalosť v členskom štáte, ktorý nie je členským štátom, v ktorom sa uviedol do daňového voľného obehu, a ak nie je možné určiť, kde táto nezrovnalosť nastala, predpokladá sa, že nastala v členskom štáte, kde sa zistila, pričom v tomto členskom štáte vzniká daňová povinnosť k spotrebnej dani.

Ak sa však pred uplynutím troch rokov od dátumu nadobudnutia tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zistí, v ktorom členskom štáte nezrovnalosť skutočne nastala, uplatňujú sa ustanovenia odseku 1.

3.   Spotrebnú daň zaplatí osoba, ktorá na ňu zložila zábezpeku na spotrebnú daň v súlade s článkom 34 ods. 2 písm. a) alebo článkom 36 ods. 4 písm. a) alebo každá osoba podieľajúca sa na vzniku nezrovnalosti.

Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa tovar podliehajúci spotrebnej dani uviedol do daňového voľného obehu, na požiadanie vrátia alebo odpustia spotrebnú daň, ak sa vyrubila v členskom štáte, v ktorom sa nezrovnalosť zistila alebo v ktorom nastala. Príslušné orgány členského štátu určenia vrátia zábezpeku na spotrebnú daň zloženú podľa článku 34 ods. 2 písm. a) alebo článku 36 ods. 4 písm. a).

4.   Na účely tohto článku „nezrovnalosť“ je situácia, ktorá nastane počas prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani podľa článku 33 ods. 1 alebo článku 36 ods. 1, na ktorú sa nevzťahuje článok 37, v dôsledku ktorej sa preprava alebo časť prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani riadne neukončila.

KAPITOLA VI

RÔZNE

ODDIEL 1

Označovanie

Článok 39

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 1, môžu členské štáty vyžadovať, aby tovar podliehajúci spotrebnej dani niesol daňové označenia alebo vnútroštátne identifikačné značky používané na daňové účely v čase, keď je uvedený do voľného daňového obehu na ich území, alebo v prípadoch stanovených v článku 33 ods. 1 prvom pododseku a článku 36 ods. 1, keď vstúpi na ich územie.

2.   Každý členský štát, ktorý vyžaduje používanie daňových označení alebo vnútroštátnych identifikačných značiek stanovených v odseku 1, je povinný sprístupniť ich oprávneným prevádzkovateľom daňových skladov v ostatných členských štátoch. Každý členský štát však môže stanoviť, aby sa tieto označenia alebo značky sprístupnili daňovému splnomocnencovi oprávnenému príslušnými orgánmi daného členského štátu.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia, ktoré členské štáty môžu stanoviť s cieľom zabezpečiť, aby sa tento článok vykonával správne, a s cieľom zamedziť akýmkoľvek daňovým podvodom, únikom alebo zneužitiu dane, členské štáty zabezpečujú, aby tieto daňové označenia alebo vnútroštátne identifikačné značky uvedené v odseku 1 nevytvárali prekážky voľnému pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani.

Ak sa tovaru podliehajúcemu spotrebnej dani pridelili takéto daňové označenia alebo značky, členský štát, ktorý ich vydal, vráti, odpustí alebo uvoľní akúkoľvek sumu zaplatenú alebo zabezpečenú s cieľom získať takéto označenia alebo značky s výnimkou poplatkov na ich vydanie, ak vznikla daňová povinnosť a spotrebná daň sa vybrala v inom členskom štáte.

Členský štát, ktorý vydal označenia alebo značky, však môže podmieniť vrátenie, odpustenie alebo uvoľnenie zaplatenej alebo zabezpečenej sumy predložením dôkazu k spokojnosti svojich príslušných orgánov, že tieto označenia alebo značky boli odstránené alebo zničené.

4.   Daňové označenia alebo vnútroštátne identifikačné značky uvedené v odseku 1 platia v členskom štáte, ktorý ich vydal. Môže však existovať vzájomné uznávanie týchto označení medzi členskými štátmi.

ODDIEL 2

Malí výrobcovia vína

Článok 40

1.   Členské štáty môžu oslobodiť malých výrobcov vína od povinností uvedených v kapitolách III a IV, ako aj od ďalších povinností týkajúcich sa prepravy a monitorovania. Ak títo malí výrobcovia sami uskutočňujú transakcie v rámci Spoločenstva, musia o tom informovať svoje príslušné orgány a spĺňať požiadavky stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 884/2001 z 24. apríla 2001 ustanovujúcom podrobné pravidlá pre používanie sprievodných dokladov na prepravu vinárskych výrobkov a na vedenie záznamov vo vinárskom sektore (14).

2.   Ak sú malí výrobcovia vína oslobodení od povinností podľa odseku 1, príjemca prostredníctvom dokladu vyžadovaného v nariadení (ES) č. 884/2001 alebo odkazom na toto nariadenie informuje príslušné orgány členského štátu určenia o prijatých dodávkach vína.

3.   Na účely tohto článku „malí výrobcovia vína“ sú osoby, ktoré vyrábajú v priemere menej ako 1 000 hl vína ročne.

ODDIEL 3

Zásoby pre lode a lietadlá

Článok 41

Kým Rada neprijme ustanovenia Spoločenstva o zásobách pre lode a lietadlá, členské štáty môžu zachovať svoje vnútroštátne ustanovenia o oslobodení týchto zásob od spotrebnej dane.

ODDIEL 4

Osobitné úpravy

Článok 42

Členské štáty, ktoré uzavreli dohodu o zodpovednosti za výstavbu alebo údržbu cezhraničného mosta, môžu s cieľom zjednodušiť postup vyberania spotrebnej dane z tovarov podliehajúcich spotrebnej dani, ktoré sa použijú pri výstavbe a údržbe takéhoto mosta, prijať opatrenia, ktoré sa odchyľujú od všeobecných ustanovení tejto smernice.

Na účely týchto opatrení sa most a stavenisko uvedené v danej dohode považujú za súčasť územia toho členského štátu, ktorý je podľa danej dohody za výstavbu alebo údržbu mosta zodpovedný.

Dotknuté členské štáty o týchto opatreniach informujú Komisiu, ktorá informuje ostatné členské štáty.

KAPITOLA VII

VÝBOR PRE SPOTREBNÉ DANE

Článok 43

1.   Komisii pomáha výbor uvádzaný ako „Výbor pre spotrebné dane“.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 44

Výbor pre spotrebné dane okrem svojich úloh podľa článku 43 skúma záležitosti predložené jeho predsedom buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu, ktoré sa týkajú uplatňovania ustanovení Spoločenstva o spotrebných daniach.

KAPITOLA VIII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 45

1.   Do 1. apríla 2013 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o implementácii počítačového systému, predovšetkým o plnení povinností uvedených v článku 21 ods. 6 a o postupoch uplatniteľných v prípade nedostupnosti systému.

2.   Do 1. apríla 2015 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice.

3.   Správy stanovené v odsekoch 1 a 2 sa opierajú najmä o údaje poskytované členskými štátmi.

Článok 46

1.   Členské štáty odoslania môžu do 31. decembra 2010 naďalej povoľovať, aby sa preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane začala na základe dokumentov stanovených v článku 15 ods. 6 a článku 18 smernice 92/12/EHS.

Na túto prepravu a na jej ukončenie sa vzťahujú ustanovenia uvedené v prvom pododseku, ako aj v článku 15 ods. 4 a 5 a článku 19 smernice 92/12/EHS. Článok 15 ods. 4 uvedenej smernice sa uplatňuje na všetky osoby, ktoré zložili zábezpeku na spotrebnú daň a ktoré sú určené v súlade s článkom 18 ods. 1 a 2 tejto smernice.

Články 21 až 27 tejto smernice sa na túto prepravu nevzťahujú.

2.   Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani, ktorá sa začala pred 1. aprílom 2010, sa uskutočňuje a ukončuje v súlade s ustanoveniami smernice 92/12/EHS.

Táto smernica sa na takúto prepravu nevzťahuje.

Článok 47

1.   Smernica 92/12/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 1. apríla 2010.

Naďalej sa však uplatňuje v rozsahu a na účely vymedzené v článku 42.

2.   Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 48

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. januára 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou s účinnosťou od 1. apríla 2010. Komisii bezodkladne oznámia znenie takýchto zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení spolu s tabuľkou zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 49

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 50

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 16. decembra 2008

Za Radu

predsedníčka

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Stanovisko z 18.11.2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 22.10.2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 8.

(5)  Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 10.

(6)  Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21.

(7)  Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 29.

(8)  Ú. v. ES L 291, 6.12.1995, s. 40.

(9)  Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51.

(10)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 5.

(12)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(13)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 128, 10.5.2001, s. 32.


14.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/31


SMERNICA KOMISIE 2009/1/ES

zo 7. januára 2009,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES z 26. októbra 2005 o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (1), najmä na jej článok 6 ods. 2 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Smernica 2005/64/ES je jednou z osobitných smerníc v rámci postupu typového schvaľovania ES zavedeného smernicou Rady 70/156/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (2).

(2)

Je potrebné ustanoviť podrobné pravidlá, ktoré umožnia overiť, v rámci predbežného hodnotenia výrobcu uvedeného v článku 6 smernice 2005/64/ES, či sú materiály použité na konštrukciu typu vozidla v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (3).

(3)

Najmä je vhodné zabezpečiť, aby príslušné orgány boli schopné na účely opätovnej využiteľnosti, recyklovateľnosti a zužitkovateľnosti overiť existenciu zmluvných dojednaní medzi príslušným výrobcom vozidla a jeho dodávateľmi a aby požiadavky na tento účel obsiahnuté v týchto dojednaniach boli riadne oznámené.

(4)

Opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre prispôsobenie sa technickému pokroku – motorové vozidlá,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha IV k smernici 2005/64/ES sa mení a dopĺňa vložením tohto nového odseku 4:

„4.1.

Na účely predbežného hodnotenia podľa článku 6 smernice 2005/64/ES výrobca vozidiel prostredníctvom zmluvných dojednaní s jeho dodávateľmi preukazuje, že je zabezpečený súlad s článkom 4 ods. 2 písm. a) smernice 2000/53/ES.

4.2.

Na účely predbežného hodnotenia podľa článku 6 smernice 2005/64/ES výrobca vozidla ustanovuje postupy na účely:

a)

oznamovania uplatniteľných požiadaviek svojim zamestnancom a všetkým svojim dodávateľom;

b)

monitorovania a zabezpečovania, aby dodávatelia konali v súlade s týmito požiadavkami;

c)

zhromažďovania relevantných údajov v celom dodávateľskom reťazci;

d)

kontroly a overovania informácií, ktoré dostáva od dodávateľov;

e)

primeranej reakcie v prípade, že údaje od dodávateľov naznačujú nesúlad s požiadavkami podľa článku 4 ods. 2 písm. a) smernice 2000/53/ES.

4.3.

Na účely odseku 4.1 a 4.2 výrobca vozidla používa so súhlasom príslušného orgánu ISO 9000/14000 alebo iný normalizovaný program zabezpečenia kvality.“

Článok 2

S účinnosťou od 1. januára 2012 v prípade, že sa nedodržiavajú požiadavky stanovené v smernici 2005/64/ES zmenené a doplnené touto smernicou, členské štáty z dôvodov súvisiacich s opätovnou využiteľnosťou, recyklovateľnosťou a zužitkovateľnosťou motorových vozidiel majú odmietnuť udeliť novým typom vozidiel typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie.

Článok 3

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 3. februára 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uplatňujú tieto opatrenia od 4. februára 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych zákonov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 7. januára 2009

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 10.

(2)  Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

14.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/33


ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY EÚ – JORDÁNSKO č. 1/2008

z 10. novembra 2008

o ustanovení harmonogramu odstránenia colných sadzieb na výrobky uvedené v prílohe IV k dohode o pridružení

(2009/20/ES)

ASOCIAČNÁ RADA,

so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu ustanovujúcu pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda o pridružení“), podpísanú v Bruseli 24. novembra 1997, ktorá nadobudla platnosť 1. mája 2002, a najmä na jej článok 6 a jej článok 11 ods. 5,

keďže:

(1)

V rámci dohody o pridružení majú Spoločenstvo a Jordánsko počas prechodného obdobia, ktoré môže trvať najviac 12 rokov od nadobudnutia platnosti dohody o pridružení, postupne vytvoriť oblasť voľného obchodu v súlade s dohodou o pridružení a podľa Všeobecnej dohody o clách a obchode z roku 1994.

(2)

V súlade s dohodou o pridružení má Asociačná rada po štyroch rokoch od nadobudnutia platnosti dohody znovu preskúmať opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať na výrobky uvedené v prílohe IV k dohode, ktorá obsahuje zoznam priemyselných výrobkov s pôvodom v Spoločenstve, a v čase tohto opätovného preskúmania má určiť harmonogram odstránenia colných sadzieb na uvedené výrobky.

(3)

Uskutočnili sa rokovania medzi Európskou komisiou a Jordánom týkajúce sa harmonogramu odstránenia colných sadzieb na výrobky, ktoré sa uvádzajú v prílohe IV k dohode o pridružení,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve, uvedených v prílohe IV k dohode o pridružení, do Jordánska sa vzťahuje harmonogram odstránenia colných sadzieb stanovený v článku 2 tohto rozhodnutia. Harmonogram sa uplatňuje s účinnosťou od 1. mája 2008.

Článok 2

1.   Clo uplatniteľné na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve uvedených v zozname 1 v prílohe k tomuto rozhodnutiu do Jordánska sa odstráni v priebehu dvoch rokov so začiatkom od 1. mája 2008 a tieto výrobky nepodliehajú clu s účinnosťou od 1. mája 2009. Postupné odstraňovanie cla prebieha v súlade s týmto harmonogramom:

a)

dňa 1. mája 2008 sa clo znižuje na 3 % základného cla;

b)

dňa 1. mája 2009 sa zostávajúce clo zrušuje.

2.   Clo uplatniteľné na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve uvedených v zozname 2 v prílohe k tomuto rozhodnutiu do Jordánska sa odstráni v priebehu dvoch rokov so začiatkom od 1. mája 2008 a tieto výrobky nepodliehajú clu s účinnosťou od 1. mája 2014. Postupné odstraňovanie cla prebieha v súlade s týmto harmonogramom:

a)

dňa 1. mája 2008 sa clo znižuje na 90 % základného cla;

b)

dňa 1. mája 2009 sa clo znižuje na 80 % základného cla;

c)

dňa 1. mája 2010 sa clo znižuje na 70 % základného cla;

d)

dňa 1. mája 2011 sa clo znižuje na 60 % základného cla;

e)

dňa 1. mája 2012 sa clo znižuje na 50 % základného cla;

f)

dňa 1. mája 2013 sa clo znižuje na 40 % základného cla;

g)

dňa 1. mája 2014 sa zostávajúce clo zrušuje.

3.   Clo uplatniteľné na dovoz výrobkov s pôvodom v Spoločenstve uvedených v zozname 3 v prílohe k tomuto rozhodnutiu do Jordánska sa nezrušuje. Jordánske orgány a Európska komisia spoločne preskúmajú v rámci podvýboru pre priemysel, obchod a služby vývoj dovozu piva (HS 2203) a vermutu (HS 2205) zo Spoločenstva do Jordánska s cieľom posúdiť prípadné významné zníženie dovozu zo Spoločenstva v dôsledku preferenčného zaobchádzania, ktoré bolo udelené ostatným obchodným partnerom. V prípadoch, keď sa preukáže významné zníženie dovozu zo Spoločenstva, jordánske orgány a Komisia uskutočnia prieskum platného cla na tieto dva výrobky s cieľom napraviť zistenú nerovnováhu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia Asociačnou radou.

V Bruseli 10. novembra 2008

Za Asociačnú radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Ú. v. ES L 129, 15.5.2002, s. 3.


PRÍLOHA

Zoznam 1

Položka HS

Opis

ex ex 8703 10 000 (1)

– Vozidlá zvlášť konštruované na jazdu na snehu; špeciálne vozidlá na prepravu osôb na golfových ihriskách a podobné vozidlá

ex ex 8703 21 300 (1)

– – – Vozidlá zvlášť konštruované ako sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

ex ex 8703 21 400 (1)

– – – Vozidlá vybavené na pobyt v prírode (karavany)

ex ex 8703 21 900 (1)

– – – Ostatné

ex ex 8703 22 300 (1)

– – – Vozidlá zvlášť konštruované ako sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

ex ex 8703 22 400 (1)

– – – Vozidlá vybavené na pobyt v prírode (karavany)

ex ex 8703 22 900 (1)

– – – Ostatné

ex ex 8703 23 130 (1)

– – – – Vozidlá zvlášť konštruované ako sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

ex ex 8703 23 140 (1)

– – – – Vozidlá vybavené na pobyt v prírode (karavany)

ex ex 8703 23 190 (1)

– – – – Ostatné

ex ex 8703 23 210 (1)

– – – – Vozidlá zvlášť konštruované ako sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

ex ex 8703 23 220 (1)

– – – – Vozidlá vybavené na pobyt v prírode (karavany)

ex ex 8703 23 290 (1)

– – – – Ostatné

ex ex 8703 23 310 (1)

– – – – Vozidlá zvlášť konštruované ako sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

ex ex 8703 23 320 (1)

– – – – Vozidlá vybavené na pobyt v prírode (karavany)

ex ex 8703 23 390 (1)

– – – – Ostatné

ex ex 8703 24 100 (1)

– – – Vozidlá zvlášť konštruované ako sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

ex ex 8703 24 200 (1)

– – – Vozidlá vybavené na pobyt v prírode (karavany)

ex ex 8703 24 900 (1)

– – – Ostatné

ex ex 8703 31 300 (1)

– – – Vozidlá zvlášť konštruované ako sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

ex ex 8703 31 400 (1)

– – – Vozidlá vybavené na pobyt v prírode (karavany)

ex ex 8703 31 900 (1)

– – – Ostatné

ex ex 8703 32 130 (1)

– – – Vozidlá zvlášť konštruované ako sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

ex ex 8703 32 140 (1)

– – – Vozidlá vybavené na pobyt v prírode (karavany)

ex ex 8703 32 190 (1)

– – – – Ostatné

ex ex 8703 32 210 (1)

– – – Vozidlá zvlášť konštruované ako sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

ex ex 8703 32 220 (1)

– – – – Vozidlá vybavené na pobyt v prírode (karavany)

ex ex 8703 32 290 (1)

– – – – Ostatné

ex ex 8703 33 110 (1)

– – – – Vozidlá zvlášť konštruované ako sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

ex ex 8703 33 120 (1)

– – – – Vozidlá vybavené na pobyt v prírode (karavany)

ex ex 8703 33 190 (1)

– – – – Ostatné

ex ex 8703 33 210 (1)

– – – – Vozidlá zvlášť konštruované ako sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

ex ex 8703 33 220 (1)

– – – – Vozidlá vybavené na pobyt v prírode (karavany)

ex ex 8703 33 290 (1)

– – – – Ostatné

ex ex 8703 90 300 (1)

– – – Vozidlá zvlášť konštruované ako sanitné vozidlá a pohrebné vozidlá

ex ex 8703 90 400 (1)

– – – Vozidlá vybavené na pobyt v prírode (karavany)

ex ex 8703 90 590 (1)

– – – – Ostatné

ex ex 8703 90 600 (1)

– – – – Ostatné, s objemom valcov presahujúcim 2 000 cm3, ale nepresahujúcim 2 500 cm3.

ex ex 8703 90 700 (1)

– – – – Ostatné, s objemom valcov presahujúcim 2 500 cm3

ex ex 8703 90 900 (1)

– – – Ostatné


Zoznam 2

Položka HS

Opis

5701 10 000

– Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

5701 90 000

– Z ostatných textilných materiálov

5702 10 000

– „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ a podobné ručne tkané koberce

5702 20 000

– Podlahové krytiny z kokosových vlákien

5702 31 000

– – Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

5702 39 000

– – Z ostatných textilných materiálov

5702 41 000

– – Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

5702 49 000

– – Z ostatných textilných materiálov

5702 51 000

– – Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

5702 59 000

– – Z ostatných textilných materiálov

5702 91 000

– – Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

5702 99 000

– – Z ostatných textilných materiálov

5703 10 000

– Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

5703 90 000

– Z ostatných textilných materiálov

5704 10 000

– Dlaždice, s maximálnou plochou povrchu 0,3 m2

5705 00 000

– Ostatné koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, tiež celkom dohotovené.

6101 10 000

– Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

6101 90 000

– Z ostatných textilných materiálov

6102 10 000

– Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

6102 30 000

– Z chemických vlákien

6102 90 000

– Z ostatných textilných materiálov

6103 12 000

– – Z umelých vlákien

6103 19 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6103 21 000

– – Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

6103 22 000

– – Z bavlny

6103 23 000

– – Z umelých vlákien

6103 29 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6103 39 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6103 49 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6104 12 000

– – Z bavlny

6104 13 000

– – Z umelých vlákien

6104 23 000

– – Z umelých vlákien

6104 29 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6104 31 000

– – Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

6104 39 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6104 44 000

– – Z umelých vlákien

6104 49 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6104 59 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6104 61 000

– – Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

6104 69 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6106 10 000

– Z bavlny

6108 11 000

– – Z chemických vlákien

6108 19 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6108 29 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6108 32 000

– – Z chemických vlákien

6108 39 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6108 99 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6110 90 000

– Z ostatných textilných materiálov

6111 90 000

– Z ostatných textilných materiálov

6112 20 000

– Lyžiarske odevy

6112 31 000

– – Z umelých vlákien

6112 39 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6112 41 000

– – Z umelých vlákien

6112 49 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6113 00 000

– – Odevy celkom dohotovené z pletených alebo háčkovaných textílií položky 5903, 5906 alebo 5907.

6114 10 000

– Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

6114 90 000

– Z ostatných textilných materiálov

6115 99 900

– – – Ostatné

6116 10 000

– Impregnované, potiahnuté alebo pokryté plastmi alebo kaučukom

6116 91 000

– – Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

6116 92 000

– – Z bavlny

6116 93 000

– – Z umelých vlákien

6116 99 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6117 10 000

– Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky

6117 20 000

– Viazanky, motýliky a kravaty

6117 80 000

– Ostatné doplnky

6117 90 900

– – – Ostatné

6201 13 000

– – Z chemických vlákien

6201 19 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6201 99 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6202 19 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6202 91 000

– – Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

6202 99 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6205 90 000

– Z ostatných textilných materiálov

6206 10 000

– Z prírodného hodvábu alebo z hodvábneho odpadu

6206 40 000

– Z chemických vlákien

6206 90 000

– Z ostatných textilných materiálov

6207 11 000

– – Z bavlny

6207 19 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6207 22 000

– – Z chemických vlákien

6207 29 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6207 92 000

– – Z chemických vlákien

6207 99 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6208 11 000

– – Z chemických vlákien

6208 19 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6208 21 000

– – Z bavlny

6208 22 000

– – Z chemických vlákien

6208 29 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6208 91 000

– – Z bavlny

6208 92 000

– – Z chemických vlákien

6208 99 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6209 10 000

– Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

6209 90 000

– Z ostatných textilných materiálov

6210 10 000

– Z textílií položky 5602 alebo 5603

6210 40 000

– Ostatné pánske alebo chlapčenské odevy

6210 50 000

– Ostatné dámske alebo dievčenské odevy

6211 11 000

– – Pánske alebo chlapčenské

6211 12 000

– – Dámske alebo dievčenské

6211 20 000

– Lyžiarske odevy

6211 31 000

– – Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

6211 33 000

– – Z chemických vlákien

6211 39 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6211 41 000

– – Z vlny alebo jemných chlpov zvierat

6211 43 000

– – Z chemických vlákien

6211 49 000

– – Z ostatných textilných materiálov

6212 20 000

– Podväzkové pásy a podväzkové nohavičky

6212 30 000

– Korzety

6212 90 000

– Ostatné

6213 10 000

– Z prírodného hodvábu alebo z hodvábneho odpadu

6213 20 000

– Z bavlny

6213 90 000

– Z ostatných textilných materiálov

6216 00 000

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov.

6217 10 000

– Príslušenstvo

6217 90 900

– – – Ostatné

6309 00 100

– – – Obuv

6309 00 900

– – – Ostatné

6401 10 000

– Obuv so zabudovanou ochrannou kovovou špičkou

6401 91 000

– – Zakrývajúca koleno

6401 92 000

– – Zakrývajúca členok, nie však koleno

6401 99 000

– – Ostatné

6402 12 000

– – Lyžiarska obuv, lyžiarska bežecká obuv a obuv na snowboard

6402 19 000

– – Ostatné

6402 20 000

– Obuv so zvrškom z remienkov alebo pásikov pripevnených na podrážku kolíkmi

6402 30 000

– Ostatná obuv, s ochrannou kovovou špičkou

6402 91 000

– – Zakrývajúca členok

6402 99 000

– – Ostatné

6405 10 000

– So zvrškom z usne alebo kompozitnej usne

6405 20 000

– So zvrškom z textilných materiálov

6405 90 000

– Ostatné

6406 10 000

– Zvršky a ich súčasti, okrem výstuží

6406 20 000

– Vonkajšie podrážky a podpätky, z kaučuku alebo plastov

6406 91 000

– – Z dreva

6406 99 000

– – Z ostatných materiálov

9401 20 000

– Sedadlá druhov používaných v motorových vozidlách

9401 30 000

– Otáčacie sedadlá nastaviteľné na výšku

9401 40 000

– Sedadlá, iné ako kempingové alebo záhradné, premeniteľné na lôžka

9401 50 000

– Sedadlá z indického tŕstia, vŕbového prútia, bambusu alebo z podobných materiálov

9401 61 000

– – Čalúnené

9401 69 000

– – Ostatné

9401 71 000

– – Čalúnené

9401 79 000

– – Ostatné

9401 80 900

– – – Ostatné

9401 90 000

– Časti a súčasti

9402 10 100

– – – Kreslá pre holičstvá a kaderníctva

9403 10 000

– Kancelársky drevený nábytok

9403 20 000

– Ostatný kovový nábytok

9403 30 000

– Kancelársky drevený nábytok

9403 40 000

– Kuchynský drevený nábytok

9403 50 000

– Spálňový drevený nábytok

9403 60 000

– Ostatný drevený nábytok

9403 70 000

– Nábytok z plastov

9403 80 000

– Nábytok z ostatných materiálov, vrátane tŕstia, vŕbového prútia, bambusu alebo podobných materiálov

9403 90 000

– Časti a súčasti

9404 10 000

– Matracové podložky

9404 21 000

– – Z ľahčenej gumy alebo ľahčených plastov, tiež potiahnuté

9404 29 000

– – Z ostatných materiálov

9404 30 000

– Spacie vaky

9404 90 000

– Ostatné

9405 10 000

– Lustre a ostatné stropné alebo nástenné svietidlá, okrem vonkajších svietidiel druhov používaných na osvetlenie verejných priestorov alebo ciest

9405 20 000

– Elektrické svietidlá na stôl, na písací stôl, na nočný stolík alebo svietidlá na postavenie na podlahu

9405 30 000

– Elektrické svietidlá na vianočné stromčeky

9405 40 900

– – – Ostatné

9405 50 900

– – – Ostatné

9405 60 000

– Svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné ukazovatele a podobné výrobky

9405 91 900

– – – Ostatné

9405 92 900

– – – Ostatné

9405 99 900

– – – Ostatné

9406 00 900

– – – Ostatné


Zoznam 3

Položka HS

Opis

2203 00 000

Pivo vyrobené zo sladu

2205 10 000

– Vermut a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené rastlinnými alebo aromatickými látkami, v nádobách s objemom 2 litre alebo menším

2205 90 000

– Vermut a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené rastlinnými alebo aromatickými látkami: ostatné

2402 10 000

– Cigary, cigary s odrezanými koncami a cigarky, obsahujúce tabak

2402 20 000

– Cigarety obsahujúce tabak

2402 90 100

– – – Cigary

2402 90 200

– – – Cigarety

2403 99 900

– – – Ostatné


(1)  Použité vozidlá vymedzené ako vozidlá staršie ako šesť mesiacov od registrácie s minimálnym počtom 6 000 najazdených kilometrov.


14.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/43


ROZHODNUTIE ASOCIAČNEJ RADY EÚ – MAROKO č. 1/2008

z 26. novembra 2008

o vytvorení výboru pre colnú spoluprácu, o prijatí rokovacieho poriadku skupiny pre hospodársky dialóg a o zmene a doplnení rokovacieho poriadku niektorých podvýborov asociačného výboru

(2009/21/ES)

ASOCIAČNÁ RADA,

so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (1) (ďalej len „dohoda o pridružení“),

so zreteľom na rozhodnutie Asociačnej rady EÚ – Maroko č. 1/2003 z 24. februára 2003 o vytvorení podvýborov asociačného výboru (2), a najmä na jediný článok ods. 4 uvedeného rozhodnutia,

so zreteľom na odporúčanie Asociačnej rady EÚ – Maroko č. 1/2005 z 24. októbra 2005 týkajúce sa vykonávania akčného plánu EÚ – Maroko (3),

keďže:

(1)

Intenzita vzťahov EÚ s Marokom sa v dôsledku vykonávania dohody o pridružení a akčného plánu EÚ – Maroko prijatého v rámci susedskej politiky zvyšuje.

(2)

Obe strany sú rozhodnuté ďalej posilňovať svoje vzťahy a otvoriť im nové perspektívy.

(3)

Priebežne sa musí sledovať realizácia priorít partnerstva a aproximácia právnych predpisov. Právomoci Európskej únie určujú rámec, v rámci ktorého sa môžu rozvíjať vzťahy a spolupráca so stredomorskými krajinami pri zohľadnení koherentnosti a celkovej rovnováhy barcelonského procesu.

(4)

Rozhodnutím Asociačnej rady EÚ – Maroko č. 2/2005 z 18. novembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa protokol 4 k Euro-stredomorskej dohode týkajúci sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce (4), sa zrušil odkaz na výbor pre colnú spoluprácu. Je teda potrebné vytvoriť nový právny základ zasadnutí výboru pre colnú spoluprácu.

(5)

Článok 84 dohody o pridružení ustanovuje zriadenie pracovných skupín alebo orgánov potrebných na vykonávanie dohody.

(6)

Článok 44 písm. a) dohody o pridružení ustanovuje hospodársky dialóg medzi EÚ a Marokom. Je potrebné prijať rokovací poriadok skupiny pre hospodársky dialóg.

(7)

Po dohode o akčnom pláne EÚ – Maroko sa rozvinuli nové oblasti dialógu a spolupráce. Nie všetky tieto oblasti sú zastrešené podvýbormi vytvorenými na základe rozhodnutia asociačnej rady č. 1/2003.

(8)

Je potrebné zaistiť, aby príslušné podvýbory priebežne sledovali všetky témy dohody o pridružení a akčného plánu EÚ – Maroko,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Pri asociačnom výbore sa zriaďuje výbor pre colnú spoluprácu EÚ – Maroko, ktorý je poverený skúmať vykonávanie dohody o pridružení a akčného plánu EÚ – Maroko schváleného v kontexte susedskej politiky, zabezpečovať administratívnu spoluprácu na účely uplatňovania protokolu 4 k dohode o pridružení a vykonávať akékoľvek iné úlohy v colnej oblasti, ktoré by mu boli zverené.

Rokovací poriadok výboru pre colnú spoluprácu je uvedený v prílohe I.

Výbor pre colnú spoluprácu pracuje pod vedením asociačného výboru, ktorému predloží správu po každom svojom zasadnutí. Výbor pre colnú spoluprácu nemá rozhodovaciu právomoc. Môže však formulovať odporúčania s cieľom uľahčiť náležité vykonávanie dohody o pridružení a predkladať návrhy asociačnému výboru. Tieto odporúčania a návrhy sa prijímajú po spoločnej dohode.

Asociačný výbor prijíma všetky ďalšie opatrenia potrebné na zabezpečenie jeho riadneho fungovania a informuje o tom asociačnú radu.

Článok 2

Týmto sa prijíma rokovací poriadok skupiny pre hospodársky dialóg zriadenej podľa článku 44 písm. a) dohody o pridružení, ktorý je uvedený v prílohe II.

Skupina pre hospodársky dialóg pracuje pod vedením asociačného výboru, ktorému predloží správu po každom svojom zasadnutí. Skupina nemá rozhodovaciu právomoc. Môže však predkladať asociačnému výboru návrhy.

Asociačný výbor prijíma všetky ďalšie opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho fungovania skupiny a informuje o tom asociačnú radu.

Článok 3

Zoznam tém, ktorými sa zaoberajú podvýbory asociačnej rady č. 1 „Vnútorný trh“, č. 2 „Priemysel, obchod a služby“, č. 3 „Doprava, životné prostredie a energetika“, č. 5 „Poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo“ a č. 6 „Spravodlivosť a bezpečnosť“, tak ako sú uvedené v prílohe II bode 3 k rokovacím poriadkom podvýborov, prijatým rozhodnutím Asociačnej rady EÚ – Maroko č. 1/2003, sa mení a dopĺňa v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe III k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 26. novembra 2008

Za asociačnú radu

predseda

M. NICOLAIDIS


(1)  Ú. v. ES L 70, 18.3.2000, s. 2.

(2)  Ú. v. EÚ L 79, 26.3.2003, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 285, 28.10.2005, s. 49.

(4)  Ú. v. EÚ L 336, 21.12.2005, s. 1.


PRÍLOHA I

ROKOVACÍ PORIADOK VÝBORU PRE COLNÚ SPOLUPRÁCU EÚ – MAROKO

1.   Zloženie a predsedníctvo

Výbor pre colnú spoluprácu EÚ – Maroko, ďalej len „výbor“, sa skladá na jednej strane zo zástupcov Európskej komisie, ktorej pomáhajú colní experti z členských štátov, a na strane druhej z colných zástupcov (a/alebo z iných zástupcov vlády) Maroka. Výboru predsedá striedavo colný zástupca Maroka a zástupca Európskeho spoločenstva.

2.   Úloha

Výbor pracuje pod vedením asociačného výboru, ktorému predkladá správu po každom zasadnutí. Výbor nemá rozhodovaciu právomoc. Má však právomoc predkladať návrhy asociačnému výboru.

3.   Témy

Výbor skúma vykonávanie dohody o pridružení a akčného plánu EÚ – Maroko schváleného v rámci susedskej politiky, pokiaľ ide o všetky colné otázky. Osobitne hodnotí pokrok, pokiaľ ide o aproximáciu, implementáciu a uplatňovanie právnych predpisov. V prípade potreby sa skúma spolupráca v oblasti verejnej správy. Výbor skúma akýkoľvek problém, ktorý môže vzniknúť v colnej oblasti (najmä pravidlá pôvodu, všeobecné colné postupy, colná nomenklatúra, colná hodnota, tarifné režimy, colná spolupráca), a navrhuje opatrenia, ktoré by sa prípadne mali prijať. Na žiadosť asociačného výboru môže výbor preskúmať ďalšie témy vrátane tém horizontálneho charakteru.

Výbor môže na zasadnutí prerokovať otázky súvisiace s jednou problematikou, s viacerými alebo so všetkými colnými problematikami.

4.   Sekretariát

Funkciu stálych tajomníkov výboru vykonávajú spoločne úradník Európskej komisie a úradník marockej vlády.

Všetky oznámenia týkajúce sa výboru sa predkladajú tajomníkom výboru.

5.   Zasadnutia

Výbor zasadá vždy, keď si to okolnosti vyžadujú, a najmenej raz ročne. Zasadnutie možno zvolať na základe žiadosti ktorejkoľvek zo strán zaslanej prostredníctvom príslušného tajomníka, ktorý postúpi žiadosť druhej strane. Tajomník druhej strany odpovie na žiadosť o zvolanie zasadnutia do pätnástich pracovných dní odo dňa jej doručenia.

Vo zvlášť naliehavých prípadoch môžu byť zasadnutia výboru zvolané v kratšom čase, ak s tým obe strany súhlasia. Všetky žiadosti o zvolanie zasadnutia musia byť vyhotovené písomne.

Každé zasadnutie sa koná v čase a na mieste, na ktorých sa dohodli obidve strany.

Za každú stranu zvoláva zasadnutia príslušný tajomník po dohode s predsedom. Pred každým zasadnutím je predseda informovaný o plánovanom zložení delegácie každej strany.

Ak obidve strany súhlasia, výbor môže na svoje zasadnutia pozvať ďalších zástupcov z odborných útvarov obidvoch dotknutých alebo pridružených strán, pokiaľ ide o horizontálne otázky, ako aj expertov, aby poskytli špecifické informácie.

6.   Program zasadnutí

Všetky požiadavky na zaradenie bodov do programu výboru sa zasielajú tajomníkom výboru.

Predseda vypracúva predbežný program každého zasadnutia. Tajomník výboru zašle program druhej strane najneskôr desať dní pred začatím zasadnutia.

Predbežný program obsahuje body, v súvislosti s ktorými bola tajomníkom doručená žiadosť o zaradenie do programu najneskôr pätnásť dní pred začatím zasadnutia. Referenčné dokumenty a podklady musia byť obom stranám doručené najneskôr sedem dní pred zasadnutím. Na zohľadnenie osobitných a/alebo naliehavých prípadov možno tieto lehoty skrátiť po dohode obidvoch strán.

Výbor schvaľuje program na začiatku každého zasadnutia.

7.   Zápisnica

Zápisnicu vypracúvajú a schvaľujú obidvaja tajomníci po každom zasadnutí. Tajomníci výboru zasielajú kópiu zápisnice vrátane návrhov výboru tajomníkom a predsedovi asociačného výboru.

8.   Verejnosť zasadnutí

Ak nebolo rozhodnuté inak, zasadnutia výboru nie sú verejné.


PRÍLOHA II

ROKOVACÍ PORIADOK SKUPINY PRE HOSPODÁRSKY DIALÓG

1.   Zloženie a predsedníctvo

Skupina pre hospodársky dialóg (ďalej len „skupina“) sa skladá zo zástupcov Európskej komisie a zo zástupcov marockej vlády a spolupredsedajú jej obidve strany. Členské štáty sú informované a pozývané na zasadnutia skupiny.

2.   Úloha

Skupina je diskusným, konzultačným a dozorným fórom. Pracuje pod vedením asociačného výboru, ktorému vypracúva správu po každom zasadnutí. Nemá rozhodovaciu právomoc. Má však právomoc predkladať návrhy asociačnému výboru.

3.   Témy

Skupina je diskusným fórom pre makroekonomické otázky. Skúma tiež vykonávanie dohody o pridružení a akčného plánu EÚ – Maroko schváleného v rámci susedskej politiky, a to najmä v ďalej uvedených sektoroch, predovšetkým pokiaľ ide o pokrok v oblasti aproximácie, implementácie a uplatňovania právnych predpisov. V prípade potreby sa skúma spolupráca v oblasti verejnej správy. Skupina skúma akýkoľvek problém, ktorý môže vzniknúť v ďalej uvedených sektoroch, a navrhuje opatrenia, ktoré by sa prípadne mali prijať.

a)

Makroekonomický rámec

b)

Štrukturálne reformy

c)

Finančný sektor a kapitálové trhy (makroekonomické aspekty)

d)

Obeh kapitálu a bežné platby

e)

Riadenie a kontrola verejných financií

f)

Daňový systém

g)

Štatistiky

Tento zoznam nie je vyčerpávajúci a asociačný výbor môže doplniť ďalšie témy vrátane tém horizontálneho charakteru.

Skupina môže na zasadnutí prerokovať otázky súvisiace s jedným sektorom, s viacerými alebo so všetkými uvedenými sektormi.

4.   Sekretariát

Funkciu stálych tajomníkov skupiny vykonávajú spoločne úradník Európskej komisie a úradník marockej vlády.

Všetky oznámenia týkajúce sa skupiny sa predkladajú tajomníkom skupiny.

5.   Zasadnutia

Skupina zasadá vždy, keď si to okolnosti vyžadujú, a najmenej raz ročne. Zasadnutie možno zvolať na základe žiadosti ktorejkoľvek zo strán zaslanej prostredníctvom príslušného tajomníka, ktorý postúpi žiadosť druhej strane. Tajomník druhej strany odpovie na žiadosť o zvolanie zasadnutia do pätnástich pracovných dní odo dňa jej doručenia.

Vo zvlášť naliehavých prípadoch môžu byť zasadnutia skupiny zvolané v kratšom čase, ak s tým obe strany súhlasia. Všetky žiadosti o zvolanie zasadnutia musia byť vyhotovené písomne.

Zasadnutia skupiny sa konajú striedavo v Bruseli a v Rabate v termíne dohodnutom obidvoma stranami.

Za každú stranu zvoláva zasadnutia príslušný tajomník po dohode s predsedom. Pred každým zasadnutím je predseda informovaný o plánovanom zložení delegácie každej strany.

Ak obidve strany súhlasia, skupina môže na svoje zasadnutia pozvať expertov, aby poskytli špecifické informácie.

6.   Program zasadnutí

Všetky požiadavky na zaradenie bodov do programu skupiny sa zasielajú tajomníkom skupiny.

Striedavo každý spolupredseda vypracúva predbežný program každého zasadnutia. Tajomník skupiny zašle program druhej strane najneskôr desať dní pred začatím zasadnutia.

Predbežný program obsahuje body, v súvislosti s ktorými bola tajomníkom doručená žiadosť o zaradenie do programu najneskôr pätnásť dní pred začatím zasadnutia. Referenčné dokumenty a podklady musia byť obom stranám doručené najneskôr sedem dní pred zasadnutím. Na zohľadnenie osobitných a/alebo naliehavých prípadov možno tieto lehoty skrátiť po dohode obidvoch strán.

Skupina schvaľuje program na začiatku každého zasadnutia.

7.   Zápisnica

Zápisnicu vypracúvajú a schvaľujú obaja tajomníci po každom zasadnutí. Tajomníci skupiny zasielajú kópiu zápisnice vrátane návrhov skupiny tajomníkom a predsedovi asociačného výboru.

8.   Verejnosť zasadnutí

Ak nebolo rozhodnuté inak, zasadnutia skupiny nie sú verejné.


PRÍLOHA III

A.   ROKOVACÍ PORIADOK PODVÝBORU EÚ – MAROKO Č. 1 „VNÚTORNÝ TRH“

Zoznam sektorov pokrytých podvýborom uvedený v bode 3 „Témy“ prílohy II k rozhodnutiu asociačnej rady č. 1/2003 sa mení a dopĺňa takto:

„a)

Normalizácia, certifikácia, posudzovanie zhody a dohľad nad trhom (aspekty nesúvisiace s obchodnými dohodami v týchto oblastiach)

b)

Hospodárska súťaž a štátna pomoc

c)

Práva duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva

d)

Verejné obstarávanie

e)

Ochrana spotrebiteľov

f)

Služby (otázky regulácie) vrátane finančných a poštových služieb

g)

Právo obchodných spoločností a právo usadiť sa“.

B.   ROKOVACÍ PORIADOK PODVÝBORU EÚ – MAROKO Č. 2 „PRIEMYSEL, OBCHOD A SLUŽBY“

Zoznam sektorov pokrytých podvýborom uvedený v bode 3 „Témy“ prílohy II k rozhodnutiu asociačnej rady č. 1/2003 sa mení a dopĺňa takto:

„a)

Priemyselná spolupráca a politika podnikania

b)

Obchodné otázky

c)

Obchod so službami a právo usadiť sa

d)

Cestovný ruch a remeslá

e)

Príprava obchodných dohôd o technických pravidlách, normalizácii, normách a posudzovaní zhody

f)

Ochrana údajov

g)

Obchodné štatistiky“.

C.   ROKOVACÍ PORIADOK PODVÝBORU EÚ – MAROKO Č. 3 „DOPRAVA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ENERGETIKA“

Zoznam sektorov pokrytých podvýborom uvedený v bode 3 „Témy“ prílohy II k rozhodnutiu asociačnej rady č. 1/2003 sa mení a dopĺňa takto:

„a)

Doprava: najmä modernizácia a rozvoj infraštruktúry, posilnenie bezpečnosti a spoľahlivosti všetkých druhov dopravy, kontrola a riadenie prístavov a letísk, zlepšenie multimodálneho systému zahrnutím otázky interoperability.

b)

Životné prostredie: najmä posilnenie kapacít v oblasti správy životného prostredia, pokiaľ ide o jej inštitucionálne a právne aspekty, boja proti rôznym formám znečistenia životného prostredia; podpora integrácie dimenzie životného prostredia do prioritných sektorov Euro-stredomorského partnerstva s perspektívou trvalo udržateľného rozvoja; vykonávanie národných programov ochrany životného prostredia, najmä tých, ktoré sa týkajú kanalizácie a hospodárenia s tuhými odpadmi; posilnenie regionálnej a medzinárodnej spolupráce, najmä v oblasti zmeny klímy.

c)

Energetika: najmä modernizácia a rozvoj infraštruktúry, bezpečnosť a spoľahlivosť energetickej infraštruktúry a prepravy energie, riadenie dopytu, propagácia obnoviteľnej energie, výskum a spolupráca pri výmene údajov.“

D.   ROKOVACÍ PORIADOK PODVÝBORU Č. 5 „POĽNOHOSPODÁRSTVO A RYBNÉ HOSPODÁRSTVO“

Zoznam sektorov pokrytých podvýborom uvedený v bode 3 „Témy“ prílohy II k rozhodnutiu asociačnej rady č. 1/2003 sa mení a dopĺňa takto:

„a)

Poľnohospodárske produkty a produkty rybného hospodárstva

b)

Poľnohospodárska spolupráca a rozvoj vidieka

c)

Spracované poľnohospodárske produkty

d)

Veterinárne a fytosanitárne otázky

e)

Právne predpisy vzťahujúce sa na obchodovanie s týmito produktmi“.

E.   ROKOVACÍ PORIADOK PODVÝBORU Č. 6 „SPRAVODLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ“

Zoznam sektorov pokrytých podvýborom uvedený v bode 3 „Témy“ prílohy II k rozhodnutiu asociačnej rady č. 1/2003 sa mení a dopĺňa takto:

„a)

Spolupráca v oblasti spravodlivosti

b)

Justičná spolupráca v občianskych a trestných veciach

c)

Spolupráca v boji proti organizovanému zločinu vrátane obchodovania s ľuďmi, obchodovaniu s drogami, terorizmu, korupcii a praniu špinavých peňazí

d)

Spolupráca v policajných záležitostiach“.


14.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/51


ROZHODNUTIE RADY

z 8. decembra 2008,

ktorým sa vymenúva predseda Vojenského výboru Európskej únie

(2009/22/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 207,

pripomínajúc rozhodnutie Rady 2001/79/SZBP z 22. januára 2001, ktorým sa zriaďuje Vojenský výbor Európskej únie (1),

keďže:

(1)

Podľa článku 3 rozhodnutia 2001/79/SZBP predsedu Vojenského výboru vymenúva Rada na základe odporúčania výboru zasadajúceho na úrovni náčelníkov generálnych štábov.

(2)

Výbor zasadajúci na úrovni náčelníkov generálnych štábov na svojom zasadnutí 29. októbra 2008 odporučil, aby bol generál Håkan SYRÉN vymenovaný za predsedu Vojenského výboru Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Generál Håkan SYRÉN sa vymenúva za predsedu Vojenského výboru Európskej únie na obdobie troch rokov od 6. novembra 2009.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. ES L 27, 30.1.2001, s. 4.


ODPORÚČANIA

Komisia

14.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/52


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 19. decembra 2008

o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu

[oznámené pod číslom K(2008) 8625]

(Iba anglické, fínske, francúzske, grécke, holandské, maltské, nemecké, talianske, portugalské, slovinské, španielske a švédske znenie je autentické)

(2009/23/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 211,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 106 ods. 2 zmluvy členské štáty môžu vydávať mince po schválení objemu emisie Európskou centrálnou bankou.

(2)

V súlade s druhou vetou článku 106 ods. 2 zmluvy Rada prijala v tejto oblasti harmonizačné opatrenia prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 975/98 z 3. mája 1998 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (1).

(3)

V súlade s článkom 11 nariadenia Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (2) by mince denominované v eurách a centoch a vyhovujúce nominálnym hodnotám a technickým špecifikáciám mali mať postavenie zákonného platidla vo všetkých „účastníckych“ členských štátoch v zmysle uvedeného nariadenia.

(4)

Podľa spoločného postupu v účastníckych členských štátoch majú byť euromince určené do obehu, vrátane pamätných mincí určených do obehu, dané do obehu v nominálnej hodnote. To však nevylučuje, aby sa menšia časť celkovej hodnoty vydaných mincí predávala za vyššiu cenu, pokiaľ sú vyrobené vo vyššej kvalite alebo sa dodávajú v osobitnom balení.

(5)

Euromince sú v obehu nielen v ich vydávajúcom členskom štáte, ale v celej eurozóne aj mimo nej. V tejto súvislosti by na národnej strane mincí malo byť umiestnené zreteľné označenie vydávajúceho členského štátu, aby tak používatelia mince mali v prípade záujmu možnosť ľahko určiť vydávajúci členský štát.

(6)

Euromince majú spoločnú európsku stranu a rozličnú národnú stranu. Spoločná európska strana mincí obsahuje názov jednotnej meny a nominálnu hodnotu mince. Na národnej strane by sa už nemal opakovať ani názov jednotnej meny, ani nominálna hodnota mince.

(7)

O vzoroch na národných stranách euromincí rozhodujú jednotlivé účastnícke členské štáty, vzor by však mal byť lemovaný dvanástimi hviezdami európskej vlajky.

(8)

Účastnícke členské štáty by mali dodržiavať spoločné pravidlá týkajúce sa zmien na národnej strane euromincí. Vzory na národných stranách bežných euromincí určených do obehu by sa v zásade nemali meniť okrem prípadu, ak dôjde k zmene hlavy štátu zobrazenej na minci.

(9)

Pamätné euromince sú špecifické mince určené do obehu, vydávané na pripomenutie si zvláštnej príležitosti, ktorých bežný národný vzor je nahradený iným národným vzorom. Dvojeurové mince sú na tento účel najvhodnejšie, a to predovšetkým vďaka ich veľkému priemeru a technickým vlastnostiam, ktoré poskytujú primeranú ochranu pred falšovaním.

(10)

Vzhľadom na to, že pamätné euromince sú určené do obehu na celom území eurozóny, vydanie týchto mincí určených do obehu by malo pripomínať len udalosti so značným národným alebo európskym významom. Menej významné príležitosti by sa skôr mali sláviť vydaním zberateľských euromincí, ktoré nie sú určené do obehu a musia byť jasne rozlíšiteľné od euromincí určených do obehu. Pamätné mince vydané spoločne všetkými účastníckymi členskými štátmi by mali byť určené len na príležitosti najvyššieho európskeho významu.

(11)

Stanovenie ročného limitu na vydávanie jednej pamätnej mince určenej do obehu pre každý vydávajúci členský štát sa osvedčilo a malo by sa naďalej zachovať spolu s dodatočnou možnosťou pre všetky účastnícke členské štáty vydať spoločnú pamätnú mincu určenú do obehu. Členské štáty môžu okrem toho vydať pamätnú mincu určenú do obehu v prípade dočasného uvoľnenia či provizórneho obsadenia funkcie hlavy štátu.

(12)

Stanovenie určitého množstvového limitu pre pamätné mince určené do obehu je nevyhnutné na to, aby tieto mince naďalej predstavovali len malú časť celkového množstva dvojeurových mincí v obehu. Tieto množstvové limity by však zároveň mali umožniť vydanie dostatočného množstva mincí, tak aby pamätné mince obiehali efektívne.

(13)

Keďže euromince obiehajú v celej eurozóne, prvky ich národného grafického spracovania podliehajú všeobecnému záujmu. Vydávajúce členské štáty by sa s dostatočným predstihom pred plánovaným dátumom vydania mali vzájomne informovať o nových národných stranách. Na tento účel by vydávajúce členské štáty mali svoje návrhy euromincí predložiť Komisii, ktorá overí, či sú v súlade s týmto odporúčaním.

(14)

Usmernenia uvedené v tomto odporúčaní sa prekonzultovali s členskými štátmi s cieľom zohľadniť rozdielnu národnú prax a ich preferencie v tejto oblasti.

(15)

Spoločenstvo uzatvorilo menové dohody s Monackým kniežatstvom, Sanmarínskou republikou a Mestským štátom Vatikán, ktoré im umožnia vydať určité množstvo euromincí. Spoločné usmernenia by sa mali vzťahovať aj na mince určené do obehu, vydané týmito štátmi.

(16)

Preskúmanie tohto odporúčania by sa malo pripraviť do konca roka 2015, tak aby bolo možné určiť, či by sa usmernenia mali upraviť.

(17)

Týmto odporúčaním by sa malo nahradiť odporúčanie Komisie z 29. septembra 2003 o spoločnom postupe pri zmene vzoru lícnych národných strán obehových euromincí (3) a odporúčanie Komisie z 3. júna 2005 týkajúce sa spoločných usmernení pre národné strany obehových euromincí (4),

TÝMTO ODPORÚČA:

1.   Uvádzanie euromincí do obehu

Euromince určené do obehu sa majú uviesť do obehu v nominálnej hodnote. Nevylučuje sa tým, aby sa menšia časť vydaných euromincí predávala za vyššiu cenu, pokiaľ je odôvodnená osobitnými vlastnosťami alebo balením.

2.   Určenie vydávajúceho členského štátu

Národné strany všetkých nominálnych hodnôt euromincí určených do obehu by mali uvádzať označenie vydávajúceho členského štátu jeho názvom alebo skratkou jeho názvu.

3.   Neuvádzanie názvu meny a nominálnej hodnoty

1.

Na národnej strane euromincí určených do obehu by sa nemalo znovu uvádzať označenie nominálnej hodnoty mince ani akejkoľvek jej časti, ani názov jednotnej meny alebo jeho častí, s výnimkou prípadu, keď takéto označenie vyplýva z používania odlišnej abecedy.

2.

Na hrane 2-eurovej mince môže byť označenie jej nominálnej hodnoty pod podmienkou, že na označenie sa použije len číslica „2“ a/alebo výraz „euro“.

4.   Vzor na národných stranách

Na národnej strane euromincí určených do obehu by sa malo zobrazovať dvanásť hviezd európskej vlajky plne lemujúcich národný vzor, a to vrátane údaja o roku a názvu vydávajúceho členského štátu. Európske hviezdy by sa mali zobraziť rovnako ako na európskej vlajke.

5.   Zmeny národných strán bežných euromincí určených do obehu

Bez toho, aby bol dotknutý bod 6, vzory na národných stranách euromincí určených do obehu, denominovaných v eurách alebo v centoch, by sa nemali meniť okrem prípadu, ak dôjde k zmene hlavy štátu zobrazenej na minci. Vydávajúce členské štáty by však mali mať možnosť aktualizovať vzor na eurominciach zobrazujúci hlavu štátu každých pätnásť rokov, tak aby sa zohľadnili zmeny vzhľadu hlavy štátu. Vydávajúce členské štáty by mali mať aj možnosť aktualizovať vzor národných strán euromincí, tak aby boli plne v súlade s týmto odporúčaním.

Dočasné uvoľnenie alebo provizórne obsadenie funkcie hlavy štátu by nemalo poskytovať právo na zmenu národných strán bežných euromincí určených do obehu.

6.   Vydávanie pamätných euromincí určených do obehu

1.

Vydaniami pamätných euromincí určených do obehu, zobrazujúcich iný národný vzor ako vzor na bežných eurominciach určených do obehu, by sa mali pripomínať len príležitosti so značným národným alebo európskym významom. Pamätné euromince určené do obehu, vydané spoločne všetkými účastníckymi členskými štátmi, ako sa uvádza v článku 1 nariadenia (ES) č. 974/98 (ďalej len „účastnícke členské štáty“), by mali pripomínať len príležitosti najvyššieho európskeho významu a ich vydanie by mala schváliť Rada.

2.

Vydanie pamätných euromincí určených do obehu by malo byť v súlade s týmito pravidlami:

a)

počet emisií by mal byť obmedzený na jednu emisiu ročne pre každý vydávajúci členský štát s výnimkou týchto prípadov:

i)

pamätné mince určené do obehu vydajú spoločne všetky účastnícke členské štáty;

ii)

pamätnú euromincu určenú do obehu možno vydať aj v prípade dočasného uvoľnenia alebo provizórneho obsadenia funkcie hlavy štátu;

b)

pre tieto emisie by sa mala používať len nominálna hodnota dvojeurovej mince;

c)

celkové množstvo mincí umiestnených do obehu v jednotlivých emisiách by nemalo prekročiť vyššiu hodnotu z týchto dvoch stropov:

i)

0,1 % celkového počtu dvojeurových euromincí uvedených do obehu všetkými účastníckymi členskými štáty do začiatku roka predchádzajúceho roku vydania pamätnej mince; tento strop sa môže zvýšiť na 2 % celkového počtu dvojeurových mincí uvedených do obehu všetkými účastníckymi členskými štátmi, pokiaľ sa pripomína veľmi symbolická príležitosť všeobecného významu. V tomto prípade by vydávajúci členský štát nemal počas nasledujúcich štyroch rokov použiť zvýšený strop na ďalšie vydanie pamätnej mince určenej do obehu a mal by vysvetliť dôvody použitia zvýšeného stropu spolu s poskytnutím informácií uvedených v bode 7;

ii)

5,0 % celkového počtu dvojeurových mincí uvedených do obehu príslušným vydávajúcim členským štátom do začiatku roka predchádzajúceho roku vydania pamätnej mince;

d)

označenie na hrane pamätných euromincí určených do obehu by malo byť rovnaké ako označenie na hrane bežných euromincí určených do obehu.

7.   Informačný postup a zverejnenie budúcich zmien

Členské štáty by sa mali navzájom informovať o návrhoch vzorov nových národných strán euromincí vrátane označenia na hrane mincí a objemu emisie predtým, ako tieto návrhy oficiálne schvália. Na tento účel by mal vydávajúci členský štát predložiť Komisii nové návrhy vzorov euromincí spravidla najmenej šesť mesiacov pred plánovaným dátumom vydania. Komisia by mala overiť, či sú v súlade s usmerneniami uvedenými v tomto odporúčaní, a mala by bezodkladne informovať ostatné členské štáty prostredníctvom príslušného podvýboru Hospodárskeho a finančného výboru. Pokiaľ Komisia usúdi, že usmernenia tohto odporúčania sa nedodržiavajú, príslušný podvýbor Hospodárskeho a finančného výboru by mal rozhodnúť, či sa vzor schváli.

Príslušný podvýbor Hospodárskeho a finančného výboru by mal schváliť vzory pamätných euromincí určených do obehu, vydaných spoločne všetkými účastníckymi členskými štátmi.

Všetky príslušné informácie týkajúce sa nového grafického spracovania euromincí sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

8.   Rozsah pôsobnosti odporúčaných postupov

Toto odporúčanie by sa malo uplatňovať na národné strany a označenia na hrane bežných aj pamätných euromincí určených do obehu. Nemalo by sa uplatňovať na národné strany a označenia na hrane bežných a pamätných euromincí určených do obehu, ktoré boli prvýkrát vydané alebo schválené podľa dohodnutého informačného postupu pred prijatím tohto odporúčania.

9.   Zrušenie predchádzajúcich odporúčaní

Odporúčania 2003/734/ES a 2005/491/ES sa týmto zrušujú.

10.   Adresáti

Toto odporúčanie je určené všetkým účastníckym členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 139, 11.5.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 38.

(4)  Ú. v. EÚ L 186, 18.7.2005, s. 1.


14.1.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.