ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 348

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
24. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1340/2008 z 8. decembra 2008 o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1341/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa v súvislosti s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde

19

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2004

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1343/2008 z 23. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1344/2008 z 23. decembra 2008, ktorým sa na rok 2009 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady zavedená nariadením (EHS) č. 3846/87

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1345/2008 z 23. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2136/89 ustanovujúce spoločné trhové normy pre konzervované sardinky a obchodné opisy pre konzervované sardinky a výrobky typu sardiniek

76

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1346/2008 z 23. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 950/2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd

79

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1347/2008 z 23. decembra 2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. januára 2009

81

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES

84

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území

98

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1348/2008/ES zo 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania 2-(2-metoxyetoxy)etanolu, 2-(2-butoxyetoxy)etanolu, metyléndifenyl diizokyanátu, cyklohexánu a dusičnanu amónneho ( 1 )

108

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1349/2008/ES zo 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1719/2006/ES, ktorým sa ustanovuje program Mládež v akcii na obdobie rokov 2007 – 2013 ( 1 )

113

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2008/ES zo 16. decembra 2008 o Európskom roku tvorivosti a inovácií (2009) ( 1 )

115

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1351/2008/ES zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje viacročný program Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie ( 1 )

118

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1352/2008/ES zo 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1855/2006/ES, ktorým sa ustanovuje program Kultúra (2007 – 2013) ( 1 )

128

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/976/SVV zo 16. decembra 2008 o Európskej justičnej sieti

130

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

24.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1340/2008

z 8. decembra 2008

o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V článku 17 ods. 1 Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi a Kazašskou republikou (1) sa stanovuje, že obchod s určitými výrobkami z ocele má byť predmetom osobitnej dohody o množstvových opatreniach.

(2)

Platnosť bilaterálnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kazašskej republiky o obchode s určitými výrobkami z ocele (2), ktorá bola uzatvorená 19. júla 2005, uplynula 31. decembra 2006. Od roku 2007 a 2008 sa obchod s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazachstanom riadil samostatnými opatreniami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 1870/2006 (3) a nariadení Rady (ES) č. 1531/2007 (4).

(3)

Kým sa nepodpíše a nenadobudne platnosť nová dohoda alebo Kazachstan nepristúpi k Svetovej obchodnej organizácii (WTO), mali by sa stanoviť množstvové obmedzenia platné od roku 2009.

(4)

Vzhľadom na to, že podmienky, ktoré viedli k stanoveniu množstvových obmedzení na rok 2007 a 2008, ostávajú z veľkej časti v platnosti, je vhodné stanoviť množstvové obmedzenia na rok 2009 na rovnakej úrovni ako v roku 2007 a 2008.

(5)

Je potrebné zabezpečiť taký spôsob spravovania tohto režimu v rámci Spoločenstva, ktorý uľahčí implementáciu novej dohody tým, že sa v čo najväčšej možnej miere budú predvídať podobné ustanovenia.

(6)

Je potrebné zabezpečiť, aby sa kontroloval pôvod daných výrobkov a aby sa na tento účel stanovili vhodné metódy administratívnej spolupráce.

(7)

Výrobky umiestnené do bezcolného pásma alebo dovážané na základe dohôd, ktorými sa riadia colné sklady, dočasný dovoz alebo režim aktívneho zošľachťovacieho styku (systém pozastavenia), by sa nemali započítať do obmedzení stanovených pre príslušné výrobky.

(8)

Účinné uplatňovanie tohto nariadenia si vyžaduje zavedenie požiadavky na dovoznú licenciu Spoločenstva na vstup daných výrobkov do voľného obehu v Spoločenstve.

(9)

S cieľom zabezpečiť, aby tieto množstvové obmedzenia neboli prekročené, je potrebné stanoviť postup riadenia, na základe ktorého príslušné orgány členských štátov nebudú vydávať dovozné licencie pred získaním potvrdenia zo strany Komisie, že príslušné množstvá zostanú k dispozícii v rámci daného množstvového obmedzenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na dovoz výrobkov z ocele uvedených v prílohe I s pôvodom v Kazašskej republike do Spoločenstva.

2.   Výrobky z ocele sa zaradia do skupín výrobkov uvedených v prílohe I.

3.   Zaradenie výrobkov uvedených v prílohe I sa zakladá na kombinovanej nomenklatúre (KN) ustanovenej v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (5).

4.   Pôvod výrobkov uvedených v odseku 1 sa určuje podľa pravidiel platných v Spoločenstve.

Článok 2

1.   Na dovoz výrobkov z ocele s pôvodom v Kazašskej republike uvedených v prílohe I do Spoločenstva sa vzťahujú množstvové obmedzenia ustanovené v prílohe V. Uvoľnenie výrobkov s pôvodom v Kazašskej republike uvedených v prílohe I do voľného obehu v Spoločenstve podlieha predloženiu osvedčenia o pôvode stanoveného v prílohe II a dovoznej licencie vydanej orgánmi členských štátov v súlade s článkom 4.

2.   S cieľom zabezpečiť, aby množstvá, na ktoré sa vydávajú dovozné licencie, nikdy neprekročili celkové množstvové obmedzenia pre každú skupinu výrobkov, príslušné orgány uvedené v prílohe IV vydajú dovozné licencie len na základe potvrdenia Komisie, že sú v rámci množstvových obmedzení vo vzťahu ku krajine dodávateľa ešte k dispozícii množstvá pre príslušnú skupinu výrobkov z ocele, na ktoré dovozca alebo dovozcovia týmto príslušným orgánom predložili žiadosti.

3.   Povolený dovoz sa započítava do príslušných množstvových obmedzení uvedených v prílohe V. Zásielka výrobkov sa považuje za uskutočnenú v deň, keď bola naložená na vývozný dopravný prostriedok.

Článok 3

1.   Množstvové obmedzenia uvedené v prílohe V sa neuplatňujú na výrobky umiestnené v bezcolnom pásme alebo sklade ani dovážané na základe dohôd, ktorými sa riadia colné sklady, dočasný dovoz alebo režim aktívneho zošľachťovacieho styku (systém pozastavenia).

2.   Pokiaľ sú výrobky uvedené v odseku 1 následne uvoľnené do voľného obehu buď v nezmenenom stave, alebo po opracovaní alebo spracovaní, uplatňuje sa článok 2 ods. 2 a takto uvoľnené výrobky sa započítavajú do príslušného množstvového obmedzenia uvedeného v prílohe V.

Článok 4

1.   Na účely uplatňovania článku 2 ods. 2 príslušné orgány uvedené v prílohe IV oznámia Komisii pred vydaním dovoznej licencie množstvá požadované v žiadostiach o dovozné licencie, doložené originálmi vývozných licencií, ktoré dostali. Komisia obratom oznámi, či je (sú) požadované množstvo(-á) k dispozícii na dovoz, a to v chronologickom poradí, v akom prijala oznámenia od členských štátov (systém „prvé prijaté, prvé vybavené“).

2.   Žiadosti uvedené v oznámeniach Komisii sú platné, ak je v nich v súvislosti s každým prípadom jasne uvedená vyvážajúca krajina, príslušný kód výrobku, množstvá, ktoré sa majú doviezť, číslo vývoznej licencie, kvótový rok a členský štát, v ktorom sú výrobky určené na uvoľnenie do voľného obehu.

3.   Ak to je možné, Komisia týmto orgánom potvrdí úplné množstvo uvedené v žiadostiach pre každú kategóriu výrobkov.

4.   Príslušné orgány informujú Komisiu o všetkých nevyužitých množstvách počas trvania platnosti dovoznej licencie, hneď ako sa o nich dozvedia. Takéto nevyužité množstvá sa automaticky prevedú do zostávajúcich množstiev celkového množstvového obmedzenia Spoločenstva pre každú skupinu výrobkov.

5.   Oznámenia uvedené v odsekoch 1 až 4 sa oznamujú elektronicky v rámci integrovanej siete zriadenej na tento účel, pokiaľ nie je z naliehavých technických príčin nevyhnutné dočasne použiť iné komunikačné prostriedky.

6.   Dovozné licencie alebo rovnocenné doklady sa vydajú v súlade s článkami 12 až 16.

7.   Príslušné orgány členských štátov oznamujú Komisii akékoľvek zrušenie dovozných licencií alebo rovnocenných dokumentov, ktoré už boli vydané, v prípadoch, keď príslušné vývozné licencie boli odobraté alebo zrušené príslušnými orgánmi Kazašskej republiky. Ak však Komisia alebo príslušné orgány členského štátu boli informované príslušnými orgánmi Kazašskej republiky o odobratí alebo zrušení vývoznej licencie po tom, ako boli príslušné výrobky dovezené do Spoločenstva, príslušné množstvá sa započítavajú do množstvového obmedzenia uvedeného v prílohe V.

Článok 5

1.   Ak má Komisia informácie o preložení, presmerovaní alebo inom spôsobe dovozu do Spoločenstva výrobkov uvedených v prílohe I s pôvodom v Kazašskej republike obídením množstvových obmedzení stanovených v článku 2 a o nevyhnutnosti vykonať potrebné zmeny, požiada o začatie konzultácií s cieľom dosiahnuť dohodu o uskutočnení potrebných zmien zodpovedajúcich množstvových obmedzení.

2.   Do ukončenia konzultácií uvedených v odseku 1 môže Komisia požiadať Kazašskú republiku o prijatie potrebných preventívnych krokov, ktoré zabezpečia uskutočnenie zmien množstvových obmedzení, ktoré sa v rámci týchto konzultácií dohodnú.

3.   Ak Spoločenstvo a Kazašská republika nedospejú k uspokojivému riešeniu a ak Komisia zistí, že existuje jasný dôkaz o obchádzaní, odpočíta z množstvových obmedzení rovnocenný objem výrobkov s pôvodom v Kazašskej republike.

Článok 6

1.   Vývozná licencia, ktorú vydajú príslušné orgány Kazašskej republiky, sa vyžaduje pri každej zásielke výrobkov z ocele, na ktoré sa vzťahujú množstvové obmedzenia ustanovené v prílohe V, do úrovne uvedených obmedzení.

2.   Na účely vydania dovoznej licencie ustanovenej v článku 12 musí dovozca predložiť originál vývoznej licencie.

Článok 7

1.   Vývozná licencia pre množstvové obmedzenia musí zodpovedať vzoru, ktorý sa ustanovuje v prílohe II, a musí sa v nej inter alia potvrdzovať, že množstvo príslušného tovaru sa odpočítalo z množstvového obmedzenia určeného pre príslušnú skupinu výrobkov.

2.   Každá vývozná licencia pokrýva len jednu zo skupín výrobkov uvedených v prílohe I.

Článok 8

Vývoz sa odpočíta z príslušných množstvových obmedzení uvedených v prílohe V a odošle sa v zmysle článku 2 ods. 3.

Článok 9

1.   Vývozná licencia uvedená v článku 6 môže obsahovať dodatočné riadne označené kópie. Vývozná licencia a jej kópie, ako aj osvedčenie pôvodu a jeho kópie, sa vydávajú v angličtine.

2.   Ak sú dokumenty uvedené v odseku 1 vyplnené ručne, zápisy sa musia vykonať atramentom a paličkovým písmom.

3.   Vývozné licencie alebo rovnocenné doklady musia mať rozmer 210 × 297 mm a musia byť vyhotovené na bielom glejenom kancelárskom papieri, ktorý neobsahuje drevovinu a váži najmenej 25 g/m2. Pozadie každej časti musí obsahovať tlačenú gilošovanú vzorku umožňujúcu zistenie falšovania mechanickými alebo chemickými prostriedkami voľným okom.

4.   Na účely dovozu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia uznajú príslušné orgány v Spoločenstve za platný iba originál.

5.   Každá vývozná licencia alebo rovnocenný doklad musí mať štandardizované sériové číslo, tlačené aj netlačené, podľa ktorého ju (ho) možno identifikovať.

6.   Toto sériové číslo sa skladá z týchto prvkov:

dve písmená určujúce vývoznú krajinu v tejto podobe:

KZ

=

Kazašská republika,

dve písmená označujúce členský štát miesta určenia v tejto podobe:

BE

=

Belgicko,

BG

=

Bulharsko,

CZ

=

Česká republika,

DK

=

Dánsko,

DE

=

Nemecko,

EE

=

Estónsko,

IE

=

Írsko,

GR

=

Grécko,

ES

=

Španielsko,

FR

=

Francúzsko,

IT

=

Taliansko,

CY

=

Cyprus,

LV

=

Lotyšsko,

LT

=

Litva,

LU

=

Luxembursko,

HU

=

Maďarsko,

MT

=

Malta,

NL

=

Holandsko,

AT

=

Rakúsko,

PL

=

Poľsko,

PT

=

Portugalsko,

RO

=

Rumunsko,

SI

=

Slovinsko,

SK

=

Slovensko,

FI

=

Fínsko,

SE

=

Švédsko,

GB

=

Spojené kráľovstvo,

jednociferné číslo označujúce kvótový rok, zodpovedajúce poslednej číslici príslušného roku, napr. 9 pre rok 2009,

dvojciferné číslo označujúce vydávajúci úrad vo vyvážajúcej krajine,

päťciferné číslo, počnúc od 00 001 do 99 999, priradené konkrétnemu členskému štátu určenia.

Článok 10

Vývozná licencia sa môže vydať po zaslaní výrobkov, ktorých sa týka. V takýchto prípadoch musí obsahovať označenie „vydaná retrospektívne“.

Článok 11

V prípade krádeže, straty alebo zničenia vývoznej licencie môže vývozca požiadať príslušný orgán, ktorý doklad vydal, o vyhotovenie duplikátu na základe vývozných dokladov, ktoré vlastní.

Takto vydaný duplikát licencie musí obsahovať označenie „duplikát“. Dátum duplikátu sa musí zhodovať s dátumom originálu licencie.

Článok 12

1.   Ak podľa článku 4 Komisia potvrdí, že požadované množstvo je v rámci príslušného množstvového obmedzenia dostupné, príslušné orgány členského štátu vydajú dovoznú licenciu najneskôr do piatich pracovných dní od predloženia originálu príslušnej vývoznej licencie dovozcom. Toto predloženie sa musí uskutočniť najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa zaslal tovar, na ktorý sa licencia vzťahuje. Dovozné licencie vydajú príslušné orgány ktoréhokoľvek členského štátu bez ohľadu na to, ktorý členský štát je uvedený na vývoznej licencii, ak v súlade s článkom 4 Komisia potvrdí, že požadované množstvo je v rámci príslušného množstvového obmedzenia k dispozícii.

2.   Dovozné licencie platia štyri mesiace od dátumu vydania. Príslušné orgány členského štátu na základe riadne odôvodnenej žiadosti dovozcu môžu predĺžiť dobu platnosti o ďalšie obdobie nie dlhšie ako štyri mesiace.

3.   Dovozné licencie sa vyhotovia na tlačive stanovenom v prílohe III a platia na celom colnom území Spoločenstva.

4.   Deklarácia alebo žiadosť, ktorú dovozca podá na získanie dovoznej licencie, musí obsahovať:

a)

úplný názov a adresu vývozcu;

b)

úplný názov a adresu dovozcu;

c)

presný opis tovaru a kód, resp. kódy TARIC;

d)

krajinu pôvodu tovaru;

e)

krajinu, z ktorej sa tovar zasiela;

f)

príslušnú skupinu výrobkov a množstvo príslušných výrobkov;

g)

čistú hmotnosť podľa kapitoly TARIC;

h)

CIF hodnotu výrobkov na hraniciach Spoločenstva podľa kapitoly TARIC;

i)

vyjadrenie, či príslušné výrobky sú druhotriedne alebo neštandardnej kvality;

j)

v prípade potreby dátumy platby a dodania a kópiu konosamentu a kúpnopredajnej zmluvy;

k)

dátum a číslo vývoznej licencie;

l)

interný kód používaný na administratívne účely;

m)

dátum a podpis dovozcu.

5.   Dovozcovia nie sú povinní doviezť úplné množstvo uvedené v dovoznej licencii v jednej zásielke.

Článok 13

Platnosť dovozných licencií vydaných orgánmi členských štátov je viazaná na platnosť vývozných licencií a na množstvá uvedené vo vývozných licenciách vydaných príslušnými orgánmi Kazašskej republiky, na základe ktorých sa vydali dovozné licencie.

Článok 14

Dovozné licencie alebo rovnocenné doklady vydávajú príslušné orgány členských štátov podľa článku 2 ods. 2 a bez diskriminácie ktoréhokoľvek dovozcu v Spoločenstve bez ohľadu na to, kde sa jeho sídlo v Spoločenstve nachádza, bez toho, aby bolo dotknuté dodržiavanie ostatných podmienok vyžadovaných podľa platných predpisov.

Článok 15

1.   Ak Komisia zistí, že celkové množstvá uvedené vo vývozných licenciách vydaných Kazašskou republikou pre konkrétnu skupinu výrobkov prevyšujú množstvové obmedzenie stanovené pre túto skupinu výrobkov, Komisia ihneď informuje príslušné orgány v členských štátoch, ktoré dovozné licencie vydávajú, aby zastavili ich ďalšie vydávanie. V tomto prípade Komisia bezodkladne začne konzultácie.

2.   Príslušné orgány členského štátu odmietnu vydať dovoznú licenciu pre výrobky s pôvodom v Kazašskej republike, na ktoré sa nevzťahuje vývozná licencia vydaná v súlade s článkami 6 až 11.

Článok 16

1.   Tlačivá používané príslušnými orgánmi členských štátov na vydávanie dovozných licencií uvedených v článku 12 musia zodpovedať vzoru dovoznej licencie stanovenému v prílohe III.

2.   Tlačivá dovoznej licencie a jej výpisy sa vydávajú dvojmo, jeden výtlačok s označením „Kópia vlastníka“ a s číslom 1 je potrebné vydať žiadateľovi a druhý s označením „Kópia pre vydávajúci orgán“ a s číslom 2 si ponecháva orgán, ktorý licenciu vydal. Príslušné orgány môžu na administratívne účely pridať ďalšie kópie formulára 2.

3.   Tlačivá musia byť vytlačené na bielom papieri bez drevoviny s úpravou na písanie a musia vážiť od 55 do 65 g/m2. Tlačivá majú formát 210 × 297 mm; odstup riadkov je 4,24 mm (jedna šestina palca); toto rozloženie formulárov sa musí presne dodržať. Obe strany kópie č. 1, ktorá predstavuje samotnú licenciu, musia mať okrem toho vytlačený na pozadí červený gilošovaný vzor, aby bolo možné zistiť mechanické alebo chemické falšovanie.

4.   Za vytlačenie týchto formulárov zodpovedajú členské štáty. Formuláre sa môžu vytlačiť aj v tlačiarňach, ktoré určí ten členský štát, v ktorom sú zriadené. V takomto prípade sa na každom formulári musí uviesť odkaz na to, že tlačiareň určil členský štát. Každý formulár musí obsahovať názov a adresu tlačiarne alebo znak umožňujúci jej identifikáciu.

5.   Príslušné orgány členského štátu priradia v čase vydania dovozným licenciách alebo výpisom číslo vydania. Číslo dovoznej licencie treba oznámiť Komisii elektronickou formou v rámci integrovanej siete zriadenej podľa článku 4.

6.   Licencie a výpisy sa vyplňujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu vydania.

7.   V rámčeku č. 10 príslušné orgány uvádzajú príslušnú skupinu výrobku z ocele.

8.   Označenia vydávajúcich agentúr a orgánov sa majú aplikovať použitím pečiatky. Reliéfna tlač kombinovaná s písmenami alebo číslicami získanými perforáciou alebo potlač na licencii však môže byť nahradená pečiatkou vydávajúceho orgánu. Vydávajúce orgány použijú pri zázname prideleného množstva akúkoľvek metódu zabraňujúcu falšovaniu, ktorá znemožní vložiť čísla alebo odkazy.

9.   Na rube kópie číslo 1 a kópie číslo 2 sa vytvorí kolónka, do ktorej môžu vpisovať množstvo buď colné orgány pri ukončení colných formalít, alebo príslušné správne orgány pri vydávaní výpisu. V prípade, že miesto na licencii alebo výpise, vyhradené pre dlžné čiastky, nepostačuje, príslušné orgány môžu pripojiť jednu alebo viac doplňujúcich strán, na ktorých sa nachádzajú rámčeky zodpovedajúce tým, ktoré sa nachádzajú na rube kópie č. 1 a kópie č. 2 licencie alebo výpisu. Vydávajúce orgány umiestňujú svoju pečiatku tak, aby sa jedna polovica nachádzala na licencii alebo jej výpise a druhá polovica na doplňujúcej strane. V prípade, že sa pridá viac než jedna strana, je potrebné opečiatkovať strany podobným spôsobom, a teda umiestniť pečiatku cez každú stranu a stranu, ktorá jej predchádza.

10.   Vydané dovozné licencie, výpisy, zápisy a poznámky vykonané orgánmi jedného členského štátu majú mať rovnakú právnu účinnosť v každom z ostatných členských štátov ako vydané dokumenty a vykonané zápisy a poznámky uskutočnené orgánmi týchto členských štátov.

11.   Príslušné orgány daných členských štátov môžu v prípade nutnosti požiadať o preklad obsahu licencií alebo výpisov do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov toho členského štátu.

Článok 17

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od 1. januára 2009. V prípade, že Kazachstan pristúpi k WTO, platnosť tohto nariadenia skončí dňom jeho pristúpenia (6).

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. ES L 196, 28.7.1999, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 232, 8.9.2005, s. 64.

(3)  Ú. v. EÚ L 360, 19.12.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 337, 21.12.2007, s. 2.

(5)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.

(6)  Deň skončenia platnosti uverejní Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej únie.


PRÍLOHA I

SA PLOCHÉ VALCOVANÉ VÝROBKY

SA1. Zvitky

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Hrubý plech

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Iné ploché valcované výrobky

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


PRÍLOHA II

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA III

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


PRÍLOHA V

MNOŽSTVOVÉ OBMEDZENIA

Výrobky

V tonách ročne

SA. Ploché valcované výrobky

SA1. Zvitky

87 125

SA2. Hrubý plech

0

SA3. Ostatné ploché výrobky

117 875


24.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/19


NARIADENIE RADY (ES) č. 1341/2008

z 18. decembra 2008,

ktorým sa v súvislosti s určitými projektmi generujúcimi príjmy mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 161 tretí pododsek,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

po porade s Výborom regiónov,

keďže:

(1)

Regulačný rámec programového obdobia 2007 – 2013 bol vypracovaný a prerokovaný s cieľom posilniť zjednodušovanie programovania a riadenia fondov, účinnosť ich pomoci a subsidiaritu pri ich vykonávaní.

(2)

Na spracúvanie projektov generujúcich príjmy, ktoré sú predmetom článku 55 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (3), sa zaviedol presnejší a náročnejší prístup založený na výpočte maximálnych oprávnených výdavkov.

(3)

V súvislosti s uplatňovaním ustanovení článku 55 sa preukázali viaceré ťažkosti, okrem iného neprimeraná administratívna záťaž, a to najmä pri operáciách spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu a malých operáciách financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) alebo Kohézneho fondu.

(4)

Tieto ťažkosti môžu mať škodlivé dôsledky, pokiaľ ide o tempo riadenia operácií, najmä pri projektoch v oblastiach zodpovedajúcich prioritám Spoločenstva, akými sú životné prostredie, sociálne začlenenie, výskum, inovácie alebo energetika, a pokiaľ ide o administratívnu záťaž. Článok 55 by sa mal preto zjednodušiť.

(5)

Zjednodušenie by sa malo vzťahovať na každý projekt, na ktorý sa počas programového obdobia 2007 – 2013 poskytuje pomoc zo štrukturálnych fondov alebo z Kohézneho fondu. Je preto potrebné počítať s retroaktívnym uplatňovaním.

(6)

Nariadenie (ES) č. 1083/2006 je preto potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 55 nariadenia (ES) č. 1083/2006 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Odseky 1 až 4 tohto článku sa uplatňujú len na operácie spolufinancované z EFRR alebo z Kohézneho fondu, ktorých celkové náklady sú vyššie ako 1 milión EUR.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Od 1. augusta 2006 sa uplatňuje na všetky operácie, na ktoré sa počas programového obdobia 2007 – 2013 poskytuje pomoc zo štrukturálnych fondov alebo z Kohézneho fondu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Súhlas zo 16. decembra 2008 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 27. októbra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.


24.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/20


NARIADENIE RADY (ES) č. 1342/2008

z 18. decembra 2008,

ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2004

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na článok 37 tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Cieľom nariadenia Rady (ES) č. 423/2004 z 26. februára 2004, ktorým sa ustanovujú opatrenia na regeneráciu zásob tresky (2), je v časovom rámci päť až desať rokov zabezpečiť bezpečnú obnovu populácií tresky v Kattegate, Severnom mori vrátane Skagerraku a vo východnej časti Lamanšského prielivu, na západe Škótska a v Írskom mori, na úroveň, ktorú v zmysle zásady predbežnej opatrnosti odporúčajú vedci.

(2)

V nedávnom vedeckom odporúčaní Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) sa uvádza, že zníženie úlovkov tresky vyplývajúce zo spoločného účinku celkových povolených úlovkov (TACs), technických opatrení a doplňujúcich opatrení riadenia úsilia vrátane monitorovania a kontroly na účely zabránenia nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu a vykládky pochádzajúcej z tohto rybolovu ani zďaleka nepostačuje na zníženie úhynu pri rybolove na úroveň potrebnú na obnovu populácií tresky a jasné známky obnovy nepreukazuje ani jedna zo štyroch populácií tresky, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 423/2004, hoci populácie v Severnom mori vykazujú určité známky zlepšenia.

(3)

Zdá sa, že je potrebné posilniť tento režim a zaviesť dlhodobý plán, aby sa dosiahlo trvalo udržateľné využívanie populácií tresky na základe maximálneho udržateľného výnosu.

(4)

Podľa najnovších vedeckých údajov, najmä o dlhodobých trendoch v morských ekosystémoch, nemožno žiaducu dlhodobú úroveň biomasy určiť presne. Za základ určenia cieľa dlhodobého plánu by sa preto mal namiesto množstva biomasy využívať úhyn pri rybolove, ktorý by sa mal uplatňovať aj pri určovaní povolených úrovní rybolovného úsilia.

(5)

Populáciu tresky v Severnom mori využíva aj Nórsko a spravuje sa spoločne. V opatreniach ustanovených v tomto nariadení by sa mali riadne zohľadniť konzultácie s Nórskom založené na Dohode o rybolove medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom (3).

(6)

Malo by sa zabezpečiť, aby sa TAC mohol určiť náležitým spôsobom aj v podmienkach nedostatku údajov, ak by Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF) nemohol v dôsledku nedostatku dostatočne presných a reprezentatívnych informácií predložiť odporúčanie týkajúce sa TAC.

(7)

S cieľom zabezpečiť zníženie úhynu pri rybolove na cieľové hodnoty a prispieť k minimalizovaniu odhadzovania rýb sa musia rybolovné možnosti z hľadiska rybolovného úsilia takisto stanoviť na úrovne, ktoré sú v súlade s viacročnou stratégiou. Takéto rybolovné možnosti by sa pokiaľ možno mali vymedziť na základe typu rybárskeho výstroja podľa súčasných rybárskych postupov. Je vhodné ustanoviť pravidelné preskúmavanie účinnosti systému riadenia a zabezpečiť najmä to, aby sa systém regulácie rybolovného úsilia preskúmal, keď populácie tresky dosiahnu úroveň, ktorá umožňuje využívať ich s maximálnym trvalo udržateľným výnosom.

(8)

Mal by sa zaviesť nový mechanizmus na podnecovanie rybárov k účasti na programe vyhýbania sa lovu tresky. Akékoľvek programy vyhýbania sa lovu tresky alebo zníženie vyhadzovania majú väčšiu šancu na úspech, ak sa vypracujú v spolupráci s rybárskym priemyslom; preto by sa takéto programy vypracované s pomocou členských štátov mali považovať za efektívne prostriedky podpory trvalej udržateľnosti a ich tvorba by sa mala podporovať. Okrem toho by členské štáty mali uplatniť svoju právomoc udeľovať prístup k rybolovu populácií tresky, aby podnecovali svojich rybárov k rybolovu, ktorý je selektívnejší a menej škodlivý pre životné prostredie.

(9)

Vytvorenie a prideľovanie obmedzenia úlovkov, stanovenie minimálnych a preventívnych úrovní populácií a úrovní miery úhynu rýb pri rybolove, ako aj maximálneho povoleného úsilia pre každú skupinu úsilia zo strany členských štátov a vyňatie niektorých skupín plavidiel z režimu úsilia ustanoveného v tomto nariadení sú všetko opatrenia primárnej dôležitosti v spoločnej politike rybného hospodárstva. Je vhodné, aby si Rada ponechala právo priamo uplatňovať vykonávacie právomoci v týchto špecifických veciach.

(10)

Opatrenia potrebné na vykonávanie určitých ustanovení tohto nariadenia týkajúcich sa najmä prispôsobenia obmedzení rybolovného úsilia v rámci maximálneho povoleného úsilia stanoveného Radou by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(11)

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie opatrení uvedených v tomto nariadení by sa mali zaviesť kontrolné opatrenia doplňujúce opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (5).

(12)

Mali by sa vytvoriť pravidlá na označenie dlhodobého plánu zavedeného týmto nariadením, berúc do úvahy situáciu príslušných zásob, ako plánu obnovy v zmysle článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (6) a na účely článku 21 písm. a) bodu i) nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (7) alebo prípadne ako plánu hospodárenia v zmysle článku 6 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a na účely článku 1 písm. a) bodu iv) nariadenia (ES) č. 1198/2006.

(13)

Nariadenie (ES) č. 423/2004 by sa malo zrušiť a nahradiť týmto nariadením,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovuje plán pre štyri populácie tresky zodpovedajúce týmto zemepisným oblastiam:

a)

Kattegat;

b)

Severné more, Skagerrak a východná časť Lamanšského prielivu;

c)

západ Škótska;

d)

Írske more.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa popri vymedzeniach pojmov ustanovených v článku 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002 uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„skupina úsilia“ je riadiaca jednotka členského štátu, pre ktorú sa stanovuje maximálne povolené rybolovné úsilie. Vymedzuje sa kategóriou výstroja a oblasťou, ako sa uvádza v prílohe I;

b)

„agregovaná skupina úsilia“ je súhrn skupín úsilia členských štátov s rovnakou kategóriou výstroja a oblasťou;

c)

„výlov na jednotku úsilia“ (cpue – catch per unit effort) je množstvo vylovenej tresky vyjadrené živou hmotnosťou na jednotku rybolovného úsilia vyjadrenú v kW-dňoch počas jedného roka;

d)

„vhodné vekové skupiny“ je vek 3, 4 a 5 rokov pre tresku v Kattegate; vek 2, 3 a 4 roky pre tresku v Írskom mori, Severnom mori, Skagerraku a vo východnej časti Lamanšského prielivu; vek 2, 3, 4 a 5 rokov pre tresku na západe Škótska; alebo iné vekové skupiny podľa odporúčania STECF.

Článok 3

Vymedzenie zemepisných oblastí

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie zemepisných oblastí:

a)

„Kattegat“ je časť divízie IIIa vymedzenej ICES, ktorá je na severe ohraničená čiarou vedenou od majáka Skagen po maják Tistlarna a od tohto bodu k najbližšiemu bodu na švédskom pobreží a na juhu čiarou vedenou z Hasenore do Gnibens Spids, z Korshage do Spodsbjerg a z Gilbjerg Hoved do Kullen;

b)

„Severné more“ je podoblasť ICES IV a tá časť divízie ICES IIIa, ktorá nie je súčasťou Skagerraku a Kattegatu, a tá časť divízie ICES IIa, ktorá leží vo vodách pod zvrchovanosťou alebo súdnou právomocou členských štátov;

c)

„Skagerrak“ je časť divízie ICES IIIa ohraničená na západe čiarou vedenou od majáka Hanstholm po maják Lindesnes a na juhu čiarou vedenou od majáka Skagen po maják Tistlarna a z tohto bodu k najbližšiemu bodu na švédskom pobreží;

d)

„východná časť Lamanšského prielivu“ je divízia ICES VIId;

e)

„Írske more“ je divízia ICES VIIa;

f)

„západ Škótska“ je divízia ICES VIa a tá časť divízie ICES Vb, ktorá leží vo vodách pod zvrchovanosťou alebo súdnou právomocou členských štátov.

Článok 4

Výpočet rybolovného úsilia

Na účely tohto nariadenia sa rybolovné úsilie vynaložené skupinou plavidiel počíta ako súčet súčinov kapacity jednotlivých plavidiel v kW a počtu dní ich prítomnosti v oblasti stanovenej v prílohe I. Deň prítomnosti v oblasti je akékoľvek nepretržité obdobie 24 hodín (alebo jeho časť), počas ktorého je plavidlo prítomné v oblasti a je neprítomné v prístave.

Článok 5

Cieľ plánu

1.   Plán uvedený v článku 1 zabezpečuje trvalo udržateľné využívanie populácií tresky na základe maximálneho udržateľného výnosu.

2.   Cieľ ustanovený v odseku 1 sa dosahuje pri udržiavaní tejto miery úhynu tresky pri rybolove v príslušných vekových skupinách:

Populácia

Miera úhynu rýb pri rybolove

Treska v Kattegate

0,4

Treska na západe Škótska

0,4

Treska v Írskom mori

0,4

3.   Pokiaľ ide o populáciu tresky v Severnom mori, Skagerraku a vo východnej časti Lamanšského prielivu, cieľ stanovený v odseku 1 sa dosahuje pri udržiavaní miery úhynu tresky pri rybolove v príslušných vekových skupinách, ako sa uvádza v článku 8.

KAPITOLA II

CELKOVÉ POVOLENÉ VÝLOVY

Článok 6

Minimálna a preventívna úroveň

Minimálna a preventívna úroveň biomasy neresiacej sa populácie pre jednotlivé populácie tresky je takáto:

Populácia

Minimálna úroveň biomasy neresiacej sa populácie

v tonách

Preventívna úroveň biomasy neresiacej sa populácie

v tonách

Treska v Kattegate

6 400

10 500

Treska v Severnom mori, v Skagerraku a vo východnej časti Lamanšského prielivu

70 000

150 000

Treska na západe Škótska

14 000

22 000

Treska v Írskom mori

6 000

10 000

Článok 7

Postup stanovenia TAC pre populácie tresky v Kattegate, na západe Škótska a v Írskom mori

1.   Rada každý rok rozhodne o TAC na nasledujúci rok pre každú z populácií tresky v Kattegate, na západe Škótska a v Írskom mori. TAC sa vypočíta z celkového množstva odstránených tresiek, ktoré podľa predpokladu STECF zodpovedá mieram úhynu pri rybolove uvedeným v odsekoch 2 a 3, odpočítaním týchto množstiev:

a)

množstva rýb zodpovedajúceho očakávaným odhodeným množstvám tresky z dotknutej populácie;

b)

v prípade potreby množstva zodpovedajúceho iným zdrojom úhynu tresky spôsobeným rybolovom, ktoré sa stanoví na základe návrhu Komisie.

2.   TAC spĺňa na základe odporúčania STEFC všetky tieto podmienky:

a)

ak je veľkosť populácie k 1. januáru roka uplatňovania TAC podľa predpovedí STECF pod minimálnou úrovňou biomasy neresiacej sa populácie stanovenou v článku 6, v roku uplatňovania TAC sa miera úhynu pri rybolove zníži o 25 % v porovnaní s mierou úhynu pri rybolove v predchádzajúcom roku;

b)

ak je veľkosť populácie k 1. januáru roka uplatňovania TAC podľa predpovedí STECF pod preventívnou úrovňou biomasy neresiacej sa populácie stanovenou v článku 6 a nad minimálnou úrovňou biomasy neresiacej sa populácie stanovenou v článku 6 alebo na tejto úrovni, v roku uplatňovania TAC sa miera úhynu pri rybolove zníži o 15 % v porovnaní s mierou úhynu pri rybolove v predchádzajúcom roku a

c)

ak je veľkosť populácie k 1. januáru roka uplatňovania TAC podľa predpovedí STECF nad preventívnou úrovňou biomasy neresiacej sa populácie stanovenou v článku 6 alebo na tejto úrovni, v roku uplatňovania TAC sa miera úhynu pri rybolove zníži o 10 % v porovnaní s mierou úhynu pri rybolove v predchádzajúcom roku.

3.   Ak sa v dôsledku uplatňovania odsekov 2 písm. b) a c) na základe odporúčania STEFC zníži miera úhynu pri rybolove pod hodnotu stanovenú v článku 5 ods. 2, Rada stanoví TAC na takú úroveň, aby miera úhynu pri rybolove dosiahla hodnotu v uvedenom článku.

4.   STECF pri predkladaní odporúčania v súlade s odsekmi 2 a 3 predpokladá, že v roku, ktorý predchádza roku uplatňovania TAC, sa populácia loví takým spôsobom, aby sa úhyn pri rybolove upravil v rovnakej miere, ako sa znížilo maximálne povolené rybolovné úsilie, ktoré sa uplatňuje v danom roku.

5.   Bez ohľadu na odsek 2 písm. a), b) a c) a odsek 3 Rada nestanoví TAC na úroveň o viac ako 20 % nižšiu alebo vyššiu, ako bol TAC stanovený v predchádzajúcom roku.

Článok 8

Postup stanovenia TAC pre populáciu tresky v Severnom mori, Skagerraku a vo východnej časti Lamanšského prielivu

1.   Rada každý rok rozhodne o TAC pre populáciu tresky v Severnom mori, Skagerraku a vo východnej časti Lamanšského prielivu. TAC sa vypočíta pomocou pravidiel znižovania stanovených v článku 7 ods. 1 písm. a) a b).

2.   Na úvod sa TAC vypočíta v súlade s odsekmi 3 a 5. Od roku, v ktorom by bol TAC vypočítaný podľa odsekov 3 a 5 nižší ako TAC vypočítaný podľa odsekov 4 a 5, sa TAC počíta podľa odsekov 4 a 5.

3.   Na úvod TAC nepresiahne úroveň zodpovedajúcu úhynu rýb pri rybolove, ktorá z odhadovaného úhynu rýb pri rybolove predstavuje v roku 2008 pri jednotlivých vekových skupinách: 75 % pri TAC na rok 2009, 65 % pre TAC na rok 2010 a postupne každý ďalší rok o 10 % menej.

4.   Potom, ak je veľkosť populácie k 1. januáru roku, ktorý predchádza roku uplatňovania TAC:

a)

nad preventívnou úrovňou biomasy neresiacej sa populácie, TAC zodpovedá úhynu pri rybolove príslušných vekových skupín vo výške 0,4;

b)

medzi minimálnou úrovňou biomasy neresiacej sa populácie a preventívnou úrovňou biomasy neresiacej sa populácie, TAC nepresiahne úroveň, ktorá zodpovedá úhynu pri rybolove príslušných vekových skupín vypočítanému podľa tohto vzorca:

0,4 – [0,2 * (preventívna úroveň biomasy neresiacej sa populácie – biomasa neresiacej sa populácie)/(preventívna úroveň biomasy neresiacej sa populácie – minimálna úroveň biomasy neresiacej sa populácie)];

c)

pod hraničnou úrovňou biomasy neresiacej sa populácie alebo na tejto úrovni, TAC nepresiahne úroveň zodpovedajúcu úhynu pri rybolove príslušných vekových skupín vo výške 0,2.

5.   Bez ohľadu na odseky 3 a 4 Rada nestanoví TAC na rok 2010 a nasledujúce roky na úroveň, ktorá je o viac ako 20 % nižšia alebo vyššia ako TAC stanovený v predchádzajúcom roku.

6.   Ak sa populácia tresky uvedená v odseku 1 využívala pri úhyne rýb pri rybolove blížiacom sa 0,4 počas troch po sebe nasledujúcich rokov, Komisia zhodnotí uplatňovanie tohto článku a v prípade potreby navrhne vhodné opatrenia na jeho zmenu a doplnenie, aby sa zabezpečilo využívanie pri maximálnom udržateľnom výnose.

Článok 9

Postup stanovovania TAC v podmienkach nedostatku údajov

Ak STECF nemôže v dôsledku nedostatku dostatočne presných a reprezentatívnych informácií predložiť odporúčanie umožňujúce Rade stanoviť TAC v súlade s článkom 7 alebo 8, Rada rozhodne takto:

a)

v prípade, že podľa odporúčania STECF by sa výlov tresky mal znížiť na čo najnižšiu úroveň, TAC sa stanoví v súlade s 25 % znížením v porovnaní s TAC v predchádzajúcom roku;

b)

vo všetkých ostatných prípadoch sa TAC stanoví v súlade s 15 % znížením v porovnaní s TAC v predchádzajúcom roku, pokiaľ to podľa odporúčania STECF nie je nevhodné.

Článok 10

Prispôsobenie opatrení

1.   Keď sa dosiahne cieľová miera úhynu pri rybolove stanovená v článku 5 ods. 2 alebo v prípade, že podľa odporúčania STECF táto cieľová miera alebo minimálna a preventívna úroveň biomasy neresiacej sa populácie uvedená v článku 6 alebo miery úhynu pri rybolove stanovené v článku 7 ods. 2 už nie sú vhodné na udržanie nízkeho rizika vyčerpania populácie a maximálneho udržateľného výnosu, Rada rozhodne o nových hodnotách týchto úrovní.

2.   V prípade, že sa podľa odporúčania STECF niektorá z populácií tresky neobnovuje dostatočne, Rada rozhodne:

a)

o stanovení TAC príslušnej populácie na nižšiu úroveň, než sa ustanovuje v článkoch 7, 8 a 9;

b)

o stanovení maximálneho povoleného rybolovného úsilia na nižšiu úroveň, než sa ustanovuje v článku 12;

c)

prípadne o ustanovení súvisiacich podmienok.

KAPITOLA III

OBMEDZENIE RYBOLOVNÉHO ÚSILIA

Článok 11

Režim pre rybolovné úsilie

1.   TAC stanovený v článkoch 7, 8 a 9 sa dopĺňa režimom pre rybolovné úsilie, podľa ktorého sa členským štátom každý rok prideľujú rybolovné možnosti z hľadiska rybolovného úsilia.

2.   Rada môže na základe návrhu Komisie a informácií poskytnutých členskými štátmi a odporúčaní STECF uvedených v odseku 3 vyňať určité skupiny plavidiel z uplatňovania režimu úsilia pod podmienkou, že:

a)

sú k dispozícii dostatočné údaje o úlovkoch a odhodených množstvách tresky, aby mohol STECF posúdiť percentuálny podiel úlovkov tresky v jednotlivých dotknutých skupinách plavidiel;

b)

percentuálny podiel úlovkoch tresky podľa posúdenia STECF nepresahuje v jednotlivých dotknutých skupinách plavidiel 1,5 % celkových úlovkov a

c)

zaradenie týchto skupín plavidiel do režimu úsilia by bolo vo vzťahu k ich celkovému vplyvu na populácie tresky neprimeraným administratívnym zaťažením.

Ak STECF nie je schopný posúdiť pretrvávajúce plnenie týchto podmienok, Rada zaradí každú dotknutú skupinu plavidiel do režimu úsilia.

3.   Členské štáty poskytujú každoročne Komisii a STECF v súlade s podrobnými pravidlami, ktoré prijme Komisia, informácie potrebné na stanovenie toho, či sa uvedené podmienky plnia a zostávajú splnené.

Článok 12

Prideľovanie rybolovného úsilia

1.   Rada každý rok rozhodne o maximálnom povolenom úsilí pre každú skupinu úsilia podľa jednotlivých členských štátov.

2.   Maximálne povolené rybolovné úsilie sa vypočíta prostredníctvom východiskovej úrovne údaja stanovenej takto:

a)

v prvom roku uplatňovania tohto nariadenia sa na základe odporúčania STECF východiskový údaj stanoví ako priemerné úsilie v kW-dňoch vynaložené podľa preferencie dotknutého členského štátu počas rokov 2004 – 2006 alebo 2005 – 2007;

b)

v nasledujúcich rokoch uplatňovania tohto nariadenia sa východisková úroveň rovná maximálnemu povolenému rybolovnému úsiliu v predchádzajúcom roku.

3.   O skupinách úsilia, na ktoré sa vzťahuje každoročná úprava maximálneho povoleného rybolovného úsilia, sa rozhodne takto:

a)

úlovky tresky ulovené plavidlami z jednotlivých skupín úsilia sa zhodnotia na základe údajov predložených členskými štátmi v súlade s článkami 18, 19 a 20 nariadenia Rady (ES) č. 199/2008 z 25. februára 2008 o vytvorení rámca Spoločenstva pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybného hospodárstva a pre podporu vedeckého poradenstva súvisiaceho so spoločnou politikou v oblasti rybného hospodárstva (8);

b)

zostaví sa zoznam pre každú oblasť vymedzenú v prílohe I k tomuto nariadeniu agregovaných skupín úsilia a ich zodpovedajúce úlovky tresky vrátene odhodených rýb. Tento zoznam sa zoradí vzostupne podľa úlovkov tresky v jednotlivých skupinách úsilia;

c)

súhrnné úlovky tresky v zoznamoch zostavených podľa písmena b) sa vypočítajú takto. Pri každej agregovanej skupine úsilia sa vypočíta súčet úlovkov tresky v danej skupine úsilia a úlovkov tresky vo všetkých agregovaných skupinách úsilia v predchádzajúcich záznamoch v zozname;

d)

súhrnné úlovky vypočítané podľa písmena c) sa vypočítajú ako percentuálny podiel celkových úlovkov tresky vo všetkých agregovaných skupinách úsilia v rovnakej oblasti.

4.   Na agregované skupiny úsilia, v ktorých percentuálny podiel súhrnných úlovkov vypočítaný podľa odseku 3 písm. b) dosiahne 20 % alebo viac, sa vzťahujú každoročné úpravy. Maximálne povolené rybolovné úsilie dotknutých skupín sa vypočíta takto:

a)

pokiaľ sa uplatňuje článok 7 alebo 8 tak, že na východiskovú úroveň sa uplatní rovnaké percento úpravy, ako sa uvádza v uvedených článkoch pre úhyn pri rybolove;

b)

pokiaľ sa uplatňuje článok 9 tak, že na východiskovú úroveň sa uplatní rovnaké percento úpravy rybolovného úsilia, ako je zníženie TAC.

5.   Maximálne povolené rybolovné úsilie skupín úsilia neuvedených v odseku 4 sa ponecháva na východiskovej úrovni.

Článok 13

Prideľovanie dodatočného rybolovného úsilia pre vysokoselektívny výstroj a rybárske výjazdy vyhýbajúce sa treske

1.   Členské štáty môžu zvýšiť maximálne povolené rybolovné úsilie pre skupiny úsilia, pri ktorých sa úsilie upravilo v súlade s článkom 12 ods. 4, a za podmienok stanovených v odsekoch 2 až 7.

2.   Maximálne povolené rybolovné úsilie možno zvýšiť v skupinách úsilia, v ktorých rybolovná činnosť jedného alebo viacerých plavidiel:

a)

sa vykonáva vtedy, keď je na palube iba jeden regulovaný výstroj, ktorého technické vlastnosti podľa vedeckej štúdie posúdenej STECF zabezpečujú výlov menej ako 1 % tresky (vysokoselektívny výstroj);

b)

prináša zloženie úlovku s menej ako 5 % tresky na rybársky výjazd (rybárske výjazdy vyhýbajúce sa treske);

c)

sa vykonáva v súlade s plánom vyhýbania sa treske alebo znižovania odhadzovania, pri ktorom sa úhyn tresky pri rybolove medzi zúčastnenými plavidlami znižuje aspoň tak ako úpravou úsilia uvedenou v článku 12 ods. 4, alebo

d)

sa vykonáva na západe Škótska západne od hranice stanovenej loxodrómami postupne spájajúcimi polohy stanovené v prílohe IV zmerané podľa súradnicového systému WGS84, ak sú zúčastnené plavidlá vybavené satelitným systémom monitorovania plavidiel (VMS).

3.   Plavidlá uvedené v odseku 2 podliehajú častejšiemu pozorovaniu, najmä pokiaľ ide o:

a)

výhradné používanie vysokoselektívneho výstroja počas dotknutých rybárskych výjazdov v súlade s odsekom 2 písm. a);

b)

množstvo odhodených rýb v súlade s odsekom 2 písm. b);

c)

znižovanie úhynu rýb pri rybolove v súlade s odsekom 2 písm. c);

d)

množstvo ulovených a odhodeným rýb na západ od hranice stanovenej v odseku 2 písm. d),

ako aj opatreniam pravidelného poskytovania údajov členským štátom o dodržiavaní osobitných podmienok stanovených v týchto písmenách.

4.   Zvýšenie rybolovného úsilia podľa tohto článku sa vypočíta pre každé plavidlo z dotknutých skupín úsilia, ktoré pôsobí za osobitných podmienok uvedených v odseku 2 písm. a), b), c) a d) a nepresahuje množstvo potrebné na kompenzáciu úpravy úsilia uvedenej v článku 12 ods. 4 pre výstroj používaný pri týchto činnostiach.

5.   Každé zvýšenie prideleného rybolovného úsilia členským štátom sa oznámi Komisii do 30. apríla roku, v ktorom dôjde ku kompenzácii úpravy úsilia. Oznámenie obsahuje údaje o plavidlách pôsobiacich za osobitných podmienok uvedených v odseku 2 písm. a), b), c) a d), rybolovnom úsilí v jednotlivých skupinách úsilia, ktoré by mali podľa členského štátu vynaložiť tieto plavidlá v danom roku, a o podmienkach monitorovania úsilia týchto plavidiel vrátane kontrolných opatrení.

6.   Členské štáty nahlásia Komisii najneskôr do 1. marca každého roka objem úsilia vynaloženého na tieto činnosti v predchádzajúcom roku.

7.   Komisia požiada STEFC o každoročné porovnanie zníženia úhynu tresky, ktoré by prinieslo uplatňovanie odseku 2 písm. c), so znížením, ktoré by očakával v dôsledku úpravy úsilia uvedeného v článku 12 ods. 4. Na základe tohto porovnania môže Komisia navrhnúť úpravu úsilia, ktorú možno uplatňovať na príslušnú skupinu úsilia v nadchádzajúcom roku.

Článok 14

Povinnosti členského štátu

1.   Každý členský štát rozhodne o spôsobe rozdelenia maximálneho povoleného rybolovného úsilia jednotlivým plavidlám alebo skupine plavidiel plaviacich sa pod jeho vlajkou na základe viacerých kritérií, medzi ktoré patrí napríklad:

a)

presadzovanie osvedčených rybárskych postupov vrátane zlepšenia zberu údajov, obmedzenia odhadzovania a minimalizácie nepriaznivého vplyvu na mladé ryby;

b)

účasť na programoch spolupráce s cieľom zabrániť zbytočným vedľajším úlovkom tresky;

c)

nízky vplyv na životné prostredie vrátane spotreby paliva a emisií skleníkových plynov;

d)

proporcionalita vo vzťahu k prideľovaniu rybolovných možností z hľadiska rybolovnej kvóty.

2.   Pre každú z oblastí uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu vydáva každý členský štát osobitné povolenia na rybolov v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1627/94 z 27. júna 1994 ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce sa zvláštnych rybárskych povolení (9), pre plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou, ktoré vykonávajú rybolovné činnosti v danej oblasti a používajú výstroj, ktorý patrí do jednej z kategórií výstroja uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu.

3.   Pri žiadnej z oblastí uvedených v prílohe I celková kapacita plavidiel s osobitným povolením na rybolov vydaným v súlade s odsekom 2 vyjadrená v kW nepresahuje maximálnu kapacitu plavidiel, ktoré v roku 2006 alebo 2007 aktívne využívali regulovaný rybársky výstroj a lovili v dotknutej zemepisnej oblasti.

4.   Každý členský štát zostavuje a vedie zoznam plavidiel, ktoré vlastnia osobitné povolenie uvedené v odseku 2, a sprístupní ho Komisii a ostatným členským štátom na svojej oficiálnej webovej stránke.

Článok 15

Regulácia rybolovného úsilia

Členské štáty monitorujú kapacitu a činnosť svojej flotily podľa jednotlivých skupín úsilia a prijímajú vhodné opatrenia, pokiaľ sa schyľuje k dosiahnutiu maximálneho povoleného rybolovného úsilia stanoveného v súlade s článkom 12, aby sa zabezpečilo, že úsilie neprekročí stanovené obmedzenia.

Článok 16

Výmena maximálneho povoleného rybolovného úsilia medzi členskými štátmi a obnova úsilia

1.   Dotknuté členské štáty môžu upraviť maximálne povolené rybolovné úsilie stanovené v súlade s článkom 11 na základe:

a)

výmen kvót vykonaných podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a

b)

prerozdelení a/alebo odpočítaní vykonaných podľa článku 23 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 1 a článku 32 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2847/93.

2.   Členský štát, ktorý prestane vymieňať kvóty v ktorejkoľvek z oblastí uvedených v článku 3, môže upraviť maximálne povolené rybolovné úsilie stanovené v súlade s článkom 12 v rozsahu, v akom tento členský štát vykonával tieto výmeny počas referenčného obdobia na stanovenie východiskových údajov v súlade s článkom 12 ods. 2 a v akom musí vynaložiť dodatočné úsilie v ktorejkoľvek z dotknutých skupín úsilia, aby využil získané kvóty. Túto obnovu úsilia sprevádza zníženie celkového povoleného rybolovného úsilia členským štátom, ktorý vrátil kvóty členskému štátu získavajúcemu kvóty, pričom sa zohľadní rozsah, v akom majú jeho skupiny úsilia k dispozícii menej kvót na lov tresky, pokiaľ členský štát vracajúci kvótu nevyužil zodpovedajúce úsilie na stanovenie uvedených východiskových údajov.

3.   Bez ohľadu na článok 17 ods. 2 môžu členské štáty v roku 2009 upraviť svoje rozdelenie úsilia prevodom rybolovného úsilia a kapacity medzi zemepisnými oblasťami uvedenými v článku 3, ak tento prevod zahŕňa rybolovné činnosti uvedené v článku 13 ods. 2 písm. a) a b). Tieto prevody sa oznamujú Komisii. Maximálne povolené rybolovné úsilie uvedené v článku 12 ods. 2 písm. a) sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Článok 17

Výmena maximálneho povoleného rybolovného úsilia medzi skupinami úsilia

1.   Členský štát môže upraviť svoje rozdelenie úsilia prevodom rybolovnej kapacity medzi skupinami úsilia za podmienok stanovených v odsekoch 2 až 5.

2.   Prevody sú povolené medzi kategóriami výstroja, ale nie medzi zemepisnými oblasťami, ak dotknutý členský štát poskytne Komisii informácie o výlove na jednotku úsilia (cpue) svojej darujúcej a prijímajúcej kategórie výstroja ako priemernú hodnotu za posledné tri roky.

3.   Ak je cpue darujúcej kategórie výstroja vyšší ako cpue prijímajúcej kategórie výstroja, prevod sa vo všeobecnosti vykonáva spôsobom 1 kW-deň za 1 kW-deň.

4.   Ak je cpue darujúcej kategórie výstroja nižší ako cpue prijímajúcej kategórie výstroja, členský štát uplatňuje na množstvo úsilia v prijímajúcej kategórii výstroja opravný koeficient, aby sa kompenzoval jej vyšší cpue.

5.   Komisia požiada STECF o vypracovanie štandardných opravných koeficientov, ktoré možno použiť na uľahčenie prevodu úsilia medzi kategóriami výstroja s odlišným cpue.

KAPITOLA IV

MONITOROVANIE, INŠPEKCIA A DOZOR

Článok 18

Vzťah s nariadením (EHS) č. 2847/93

Kontrolné opatrenia ustanovené v tejto kapitole sa uplatňujú spolu s tými, ktoré predpisuje nariadenie (EHS) č. 2847/93.

Článok 19

Kontroly lodných denníkov

1.   V prípade plavidiel vybavených (VMS) overujú členské štáty pomocou údajov VMS, či informácie doručené do monitorovacieho strediska rybolovu zodpovedajú činnostiam uvedeným v lodnom denníku. Tieto krížové kontroly sa uchovávajú v elektronickej forme počas troch rokov.

2.   Každý členský štát spravuje a na svojej oficiálnej webovej stránke sprístupňuje kontaktné údaje na predkladanie lodných denníkov a vyhlásení o vykládkach.

Článok 20

Váženie tresky pri prvej vykládke

1.   Kapitán rybárskeho plavidla zabezpečí, aby sa akékoľvek množstvo tresky presahujúce 300 kg ulovené v oblastiach stanovených v článku 3 a vyloženej v prístave Spoločenstva odvážilo na palube alebo v prístave vykládky pred tým, ako sa predá alebo prepraví inde. Váhy používané na váženie schvaľujú príslušné vnútroštátne orgány. Hodnota získaná pri vážení sa uvádza vo vyhlásení uvedenom v článku 8 nariadenia (EHS) č. 2847/93.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť váženie tresky počas aukčného predaja rýb na území členského štátu, ak sa uskutočnila fyzická inšpekcia vykládky a ryby sa pred prevozom priamo na aukciu zapečatili a zostali zapečatené až do odváženia. V prepravnom dokumente sa uvedú podrobnosti o inšpekcii vykonanej pri vykládke.

Článok 21

Inšpekčné kritériá

Každý členský štát s plavidlami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, stanovuje konkrétne inšpekčné kritériá. Tieto kritériá sa po analýze dosiahnutých výsledkov pravidelne prehodnocujú. Inšpekčné kritériá sa vyvíjajú postupne, až kým sa nedosiahnu cieľové kritériá stanovené v prílohe II.

Článok 22

Zákaz prekládky

V zemepisných oblastiach ustanovených v článku 3 sa zakazuje prekládka tresky na mori.

Článok 23

Akčné programy vnútroštátnej kontroly

1.   V súlade s prílohou III stanovia členské štáty s plavidlami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, akčný program vnútroštátnej kontroly.

2.   Členské štáty s plavidlami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, každoročne do 31. januára sprístupnia Komisii a ostatným členským štátom, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, na svojej oficiálnej webovej stránke akčné programy vnútroštátnej kontroly spolu s harmonogramom ich vykonávania.

3.   Komisia aspoň raz ročne zvolá stretnutie Výboru pre rybolov a akvakultúru na účely zhodnotenia dodržiavania a výsledkov akčných programov vnútroštátnej kontroly pre populácie tresky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Článok 24

Oznámenie vopred

1.   Kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva, ktoré vezie na palube viac ako jednu tonu tresky, alebo jeho zástupca aspoň štyri hodiny pred vplávaním do prístavu alebo miesta vykládky poskytne príslušným orgánom tohto členského štátu nasledujúce informácie:

a)

názov prístavu alebo miesta vykládky;

b)

odhadovaný čas priplávania do prístavu alebo miesta vykládky;

c)

množstvá v kg živej váhy všetkých druhov, z ktorých má na palube viac ako 50 kg.

2.   Príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa má uskutočniť vykládka viac ako jednej tony tresky, môžu vyžadovať, aby sa vykládka úlovku z paluby začala, až keď to tieto orgány povolia.

3.   Kapitán rybárskeho plavidla Spoločenstva alebo jeho zástupca, ktorý si želá preložiť alebo vyložiť na mori akékoľvek množstvo z paluby alebo ho vyložiť v prístave alebo mieste vykládky v tretej krajine, poskytne príslušným orgánom vlajkového členského štátu aspoň 24 hodín pred prekládkou alebo vykládkou na mori alebo vykládkou v tretej krajine informácie uvedené v odseku 1.

Článok 25

Určené prístavy

1.   Ak sa majú v Spoločenstve vyložiť viac ako dve tony tresky z rybárskeho plavidla Spoločenstva, jeho kapitán zabezpečí, aby sa takéto vykládky vykonávali iba v určených prístavoch.

2.   Každý členský štát určí prístavy, v ktorých je možné vykonať vykládku tresky presahujúcu dve tony.

3.   Každý členský štát zverejní na svojej verejnej webovej stránke zoznam určených prístavov a súvisiace postupy inšpekcie a dozoru pre tieto prístavy vrátane podmienok zaznamenávania a nahlasovania množstva tresky v rámci jednotlivých vykládok.

Komisia zašle tieto informácie všetkým členským štátom.

Článok 26

Miera tolerancie pri odhade množstiev zapisovaných do lodného denníka

Odchylne od článku 5 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2807/83 z 22. septembra 1983, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkoch rýb členských štátov (10), je povolená miera tolerancie pri odhade množstiev tresky ponechávaných na palube v kg 8 % z údaja v lodnom denníku.

Článok 27

Osobitné skladovanie tresky

Na rybárskom plavidle Spoločenstva je zakázané ponechávať v akejkoľvek nádobe akékoľvek množstvo tresky zmiešané s akýmikoľvek inými druhmi morských organizmov. Nádoby s treskou sa v sklade umiestňujú oddelene od iných nádob.

Článok 28

Preprava tresky

1.   Príslušné orgány členského štátu môžu vyžadovať, aby sa akékoľvek množstvo tresky ulovené v ktorejkoľvek zo zemepisných oblastí vymedzených v článku 3 a prvýkrát vyložené v tomto členskom štáte odvážilo za prítomnosti kontrolórov pred prepravou na iné miesto z prístavu prvej vykládky. V prípade tresky prvýkrát vyloženej v prístave určenom podľa článku 24 sa pred ponúknutím na prvý predaj a predaním za prítomnosti kontrolórov poverených členskými štátmi odvážia reprezentatívne vzorky v rozsahu aspoň 20 % vykládok. Členský štát predloží na tento účel Komisii do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia podrobné údaje o uplatňovanom režime odoberania vzoriek.

2.   Odchylne od podmienok ustanovených v článku 13 nariadenia (EHS) č. 2847/93 všetky množstvá tresky presahujúce 50 kg prepravované na miesto mimo miesta prvej vykládky alebo dovozu sú sprevádzané kópiou jedného z vyhlásení ustanovených v článku 8 ods. 1 uvedeného nariadenia v súvislosti s prepravovanými množstvami tresky. Výnimka ustanovená v článku 13 ods. 4 písm. b) uvedeného nariadenia sa neuplatňuje.

Článok 29

Osobitné programy monitorovania

Odchylne od článku 34c ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2847/93 môžu osobitné programy monitorovania dotknutých populácií tresky trvať dlhšie ako dva roky odo dňa nadobudnutia ich účinnosti.

KAPITOLA V

ROZHODOVANIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 30

Postup prijímania rozhodnutí

Ak má Rada prijať na základe ustanovení tohto nariadenia rozhodnutia, uznáša sa kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie.

Článok 31

Zmeny a doplnenia prílohy I

Na základe odporúčania STECF môže Komisia zmeniť a doplniť prílohu I k tomuto nariadeniu v súlade s postupom ustanoveným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a na základe týchto zásad:

a)

skupiny úsilia sa stanovujú čo najhomogénnejšie vo vzťahu k vyloveným biologickým populáciám, rozmerom vylovených rýb, či už cieľových alebo vedľajších úlovkov, a účinkom rybolovných činností súvisiacich so skupinami úsilia na životné prostredie;

b)

počet a veľkosť skupín úsilia musia byť nákladovo efektívne z hľadiska zaťaženia súvisiaceho s riadením vo vzťahu k potrebám ochrany.

Článok 32

Podrobné pravidlá

Podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 11 ods. 3 a článkov 14, 16 a 17 tohto nariadenia sa môžu prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 30 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

Článok 33

Pomoc z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo

1.   Pre každú zo štyroch populácií tresky uvedených v článku 1 na roky, v ktorých sa populácie nachádzajú pod príslušnou preventívnou úrovňou biomasy neresiacej sa populácie stanovenou v článku 6, sa dlhodobý plán považuje za plán obnovy v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a na účely článku 21 písm. a) bodu i) nariadenia (ES) č. 1198/2006.

2.   Pre každú zo štyroch populácií tresky uvedených v článku 1 na roky, ktoré sa neuvádzajú v odseku 1, sa dlhodobý plán považuje za plán hospodárenia v zmysle článku 6 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a na účely článku 21 písm. a) bodu iv) nariadenia (ES) č. 1198/2006.

Článok 34

Preskúmanie

Komisia na základe odporúčania STEFC a po porade s príslušnou regionálnou poradnou radou zhodnotí vplyv riadiacich opatrení na dotknuté populácie a rybolov využívajúci tieto populácie, a to najneskôr v treťom roku uplatňovania tohto nariadenia a potom v každom treťom nasledujúcom roku uplatňovania tohto nariadenia a v prípade potreby navrhne vhodné opatrenia na jeho zmenu a doplnenie.

Článok 35

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 423/2004 sa týmto zrušuje.

Článok 36

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom svojho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Stanovisko z 21. októbra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 70, 9.3.2004, s. 8.

(3)  Ú. v. ES L 226, 29.8.1980, s. 48.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(7)  Ú. v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 60, 5.2.2008, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 7.

(10)  Ú. v. ES L 276, 10.10.1983, s. 1.


PRÍLOHA I

Skupiny úsilia sú vymedzené jednou z kategórií výstroja stanovených v bode 1 a jednou zo zemepisných oblastí stanovených v bode 2.

1.   Kategórie rybárskeho výstroja

a)

Vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) s veľkosťou ôk:

 

TR1 najmenej 100 mm

 

TR2 najmenej 70 mm a menej ako 100 mm

 

TR3 najmenej 16 mm a menej ako 32 mm

b)

Vlečné siete s rozperným rahnom (TBB) s veľkosťou ôk:

 

BT1 najmenej 120 mm

 

BT2 najmenej 80 mm a menej ako 120 mm

c)

Žiabrovky, zakliesňovacie siete (GN)

d)

Viacstenné žiabrovky (GT)

e)

Lovné šnúry (LL)

2.   Skupiny zemepisných oblastí:

Na účely tejto prílohy sa uplatňujú tieto skupiny zemepisných oblastí:

a)

Kattegat;

b)

i)

Skagerrak;

ii)

tá časť zóny ICES IIIa, ktorá nie je súčasťou Skagerraku a Kattegatu;

zóna ICES IV a vody ES zóny ICES IIa;

iii)

zóna ICES VIId;

c)

zóna ICES VIIa;

d)

zóna ICES VIa.


PRÍLOHA II

OSOBITNÉ INŠPEKČNÉ KRITÉRIÁ

Účel

1.

Každý členský štát stanovuje osobitné inšpekčné kritériá v súlade s touto prílohou.

Stratégia

2.

Inšpekcia rybolovných činností a dozor nad nimi sa zameriavajú na plavidlá, ktoré pravdepodobne lovia tresku. Ako doplnkový mechanizmus krížovej kontroly na overenie účinnosti inšpekcií a dozoru sa využívajú náhodné inšpekcie prepravy tresky a obchodovania s ňou.

Priority

3.

Rôznym typom výstroja sa pri inšpekcii prisudzuje rôzna priorita v závislosti od toho, v akom rozsahu vplývajú na príslušné plavidlá obmedzenia rybolovných možností. Z tohto dôvodu si každý členský štát stanovuje osobitné priority.

Cieľové kritériá

4.

Najneskôr jeden mesiac odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia plnia členské štáty svoje harmonogramy inšpekcií s prihliadnutím na ciele stanovené nižšie.

Členské štáty určia a opíšu uplatňovanú stratégiu odberu vzoriek.

Komisia má na požiadanie prístup k plánu odberu vzoriek, ktorý členský štát uplatňuje.

a)

Úroveň inšpekcie v prístavoch

Spravidla by dosiahnutá presnosť mala byť prinajmenšom rovnocenná presnosti metódy jednoduchého náhodného výberu, pri ktorej sa inšpekcii podrobí 20 % počtu všetkých vykládok tresky v členskom štáte.

b)

Úroveň inšpekcie obchodovania

Inšpekcia 5 % množstva tresky ponúknutého na predaj na burze.

c)

Úroveň inšpekcie na mori

Flexibilné kritérium: stanoví sa po podrobnej analýze rybolovnej činnosti v jednotlivých oblastiach. Kritériá na mori označujú počet hliadkovacích dní na mori v riadiacich oblastiach tresky, prípadne so samostatným kritériom pre dni hliadkovania v osobitných oblastiach.

d)

Úroveň vzdušného dozoru

Flexibilné kritérium: stanoví sa po podrobnej analýze rybolovných činností v jednotlivých oblastiach a s ohľadom na dostupné zdroje, ktoré má členský štát k dispozícii.


PRÍLOHA III

Obsah akčných programov vnútroštátnej kontroly

V akčných programoch vnútroštátnej kontroly sa okrem iného stanovujú:

1.   Prostriedky kontroly

Ľudské zdroje

a)

Počet inšpektorov na pobreží a na mori, ako aj obdobia a zóny, v ktorých majú pôsobiť.

Technické zdroje

b)

Počet hliadkovacích plavidiel a lietadiel, ako aj obdobia a zóny, v ktorých majú pôsobiť.

Finančné zdroje

c)

Rozdelenie rozpočtových prostriedkov na nasadenie ľudských zdrojov, hliadkovacích plavidiel a lietadiel.

2.   Elektronické zaznamenávanie a nahlasovanie informácií o rybolovných činnostiach

Opis systémov zavádzaných s cieľom zabezpečiť dodržiavanie článkov 19, 23, 24 a 25.

3.   Určenie prístavov

V prípade potreby zoznam prístavov určených na vykládky tresky v súlade s článkom 25.

4.   Oznámenie pred vykládkou

Opis systémov uplatňovaných s cieľom zabezpečiť dodržiavanie článku 24.

5.   Kontrola vykládok

Opis zariadení a/alebo systémov, ktorých cieľom je zabezpečiť dodržiavanie ustanovení článkov 19, 20, 21 a 28.

6.   Postupy inšpekcie

Akčné programy vnútroštátnej kontroly stanovujú postupy, ktoré je potrebné dodržiavať:

a)

pri vykonávaní inšpekcií na mori a na súši;

b)

pri komunikácii s príslušnými orgánmi, ktoré ostatné členské štáty určili za orgány zodpovedné za akčný program vnútroštátnej kontroly výlovu tresky;

c)

pri spoločnom dozore a výmene inšpektorov vrátane určenia právomocí inšpektorov, ktorí pôsobia vo vodách iných členských štátov.


PRÍLOHA IV

Hranica uvedená v článku 13 ods. 2 písm. d)

Hranica uvedená v článku 13 ods. 2 písm. d) sa vymedzuje loxodrómami postupne spájajúcimi tieto polohy podľa súradnicového systému WGS84:

 

54 o 30′ s. z. š., 10 o 35′ z. z. d.

 

55 o 20′ s. z. š., 9 o 50′ z. z. d.

 

55 o 30′ s. z. š., 9 o 20′ z. z. d.

 

56 o 40′ s. z. š., 8 o 55′ z. z. d.

 

57 o 0′ s. z. š., 9 o 0′ z. z. d.

 

57 o 20′ s. z. š., 9 o 20′ z. z. d.

 

57 o50′ s. z. š., 9 o20′ z. z. d.

 

58 o 10′ s. z. š., 9 o 0′ z. z. d.

 

58 o 40′ s. z. š., 7 o 40′ z. z. d.

 

59 o 0′ s. z. š., 7 o 30′ z. z. d.

 

59 o 20′ s. z. š., 6 o 30′ z. z. d.

 

59 o 40′ s. z. š., 6 o 5′ z. z. d.

 

59 o 40′ s. z. š., 5 o 30′ z. z. d.

 

60 o 0′ s. z. š., 4 o 50′ z. z. d.

 

60 o 15′ s. z. š., 4 o 0′ z. z. d.


24.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1343/2008

z 23. decembra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 24. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


24.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1344/2008

z 23. decembra 2008,

ktorým sa na rok 2009 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady zavedená nariadením (EHS) č. 3846/87

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3846/87 zo 17. decembra 1987, ktorým sa ustanovuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady (2), a najmä na štvrtý odsek jeho článku 3,

keďže:

Malo by sa uverejniť úplné znenie nomenklatúry pre náhrady platné k 1. januáru 2009, ako vyplýva z regulačných ustanovení o vývozných opareniach pre poľnohospodárske výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 3846/87 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Príloha I sa nahrádza znením prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.

Príloha II sa nahrádza znením prílohy II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA I

NOMENKLATÚRA POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV PRE VÝVOZNÉ NÁHRADY

1.   Obilniny a pšeničná alebo ražná múka, krupica alebo krupička

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

1001

Pšenica a súraž:

 

1001 10 00

– Tvrdá pšenica:

 

– – na siatie

1001 10 00 9200

– – ostatná

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Ostatná:

 

– – Ostatná špalda, mäkká pšenica a súraž:

 

1001 90 91

– – – Mäkká pšenica a súraž na siatie

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – Ostatné

1001 90 99 9000

1002 00 00

Raž

1002 00 00 9000

1003 00

Jačmeň:

 

1003 00 10

– na siatie

1003 00 10 9000

1003 00 90

– ostatný

1003 00 90 9000

1004 00 00

Ovos:

 

– na siatie

1004 00 00 9200

– ostatný

1004 00 00 9400

1005

Kukurica:

 

ex 1005 10

– na siatie:

 

1005 10 90

– – ostatná

1005 10 90 9000

1005 90 00

– Ostatné

1005 90 00 9000

1007 00

Zrná ciroku:

 

1007 00 90

– Ostatné

1007 00 90 9000

ex 1008

Pohánka, proso a lesknica kanárska; ostatné obilniny:

 

1008 20 00

– Proso

1008 20 00 9000

1101 00

Múka hladká z pšenice alebo zo súraže:

 

– Múka hladká z pšenice:

 

1101 00 11

– – z tvrdej pšenice

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – z mäkkej pšenice a zo špaldy:

 

– – – s obsahom popola od 0 do 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – s obsahom popola od 601 do 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – s obsahom popola od 901 do 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – s obsahom popola od 1 101 do 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – s obsahom popola od 1 651 do 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – s obsahom popola viac ako1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Múka hladká zo súraže

1101 00 90 9000

ex 1102

Múky hladké z obilnín, iné ako z pšenice alebo súraže:

 

1102 10 00

– Múka hladká z raže:

 

– – s obsahom popola od 0 do 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – s obsahom popola od 1 401 do 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – s obsahom popola viac ako 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Krúpy, hrubá múka a pelety:

 

– Krúpy, hrubá múka:

 

1103 11

– – z pšenice:

 

1103 11 10

– – – z tvrdej pšenice:

 

– – – – s obsahom popola od 0 do 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – Hrubá múka, z ktorej menej ako 10 % hmotnosti môže prechádzať cez sito s okami veľkými 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – – Ostatné

1103 11 10 9400

– – – – s obsahom popola viac ako 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – Z mäkkej pšenice a zo špaldy:

 

– – – – s obsahom popola od 0 do 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – s obsahom popola viac ako 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Ryža a zlomková ryža

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

1006

Ryža:

 

1006 20

– Lúpaná (hnedá) ryža:

 

– – Predparená:

 

1006 20 11

– – – s okrúhlymi zrnami

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – s priemernými i zrnami

1006 20 13 9000

– – – s dlhými zrnami:

 

1006 20 15

– – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2 ale menším ako 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším alebo rovným 3

1006 20 17 9000

– – Ostatné:

 

1006 20 92

– – – s okrúhlymi zrnami

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – s priemernými zrnami

1006 20 94 9000

– – – s dlhými zrnami:

 

1006 20 96

– – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2 ale menším ako 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším alebo rovným 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Ryža polobielená alebo bielená, tiež hladená alebo leštená ryža:

 

– – Polobielená ryža:

 

– – – Predparená:

 

1006 30 21

– – – – s okrúhlymi zrnami

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – s priemernými zrnami:

1006 30 23 9000

– – – – s dlhými zrnami:

 

1006 30 25

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2 ale menším ako 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším alebo rovným 3

1006 30 27 9000

– – – Ostatné:

 

1006 30 42

– – – – s okrúhlymi zrnami:

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – s priemernými zrnami:

1006 30 44 9000

– – – – s dlhými zrnami:

 

1006 30 46

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2 ale menším ako 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším alebo rovným 3

1006 30 48 9000

– – Bielená ryža:

 

– – – Predparená:

 

1006 30 61

– – – – s okrúhlymi zrnami:

 

– – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 61 9100

– – – – – Ostatná

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – s priemernými zrnami:

 

– – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 63 9100

– – – – – Ostatná

1006 30 63 9900

– – – – s dlhými zrnami:

 

1006 30 65

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2 ale menším ako 3:

 

– – – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 65 9100

– – – – – – Ostatná

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším alebo rovným 3:

 

– – – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 67 9100

– – – – – – Ostatná

1006 30 67 9900

– – – Ostatná:

 

1006 30 92

– – – – s okrúhlymi zrnami:

 

– – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 92 9100

– – – – – Ostatná

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – s priemernými zrnami:

 

– – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 94 9100

– – – – – Ostatná

1006 30 94 9900

– – – – s dlhými zrnami:

 

1006 30 96

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším ako 2 ale menším ako 3:

 

– – – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 96 9100

– – – – – – Ostatná

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – s pomerom dĺžky k šírke väčším alebo rovným 3:

 

– – – – – – v balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom 5 kg alebo menším

1006 30 98 9100

– – – – – – Ostatná

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Zlomková ryža

1006 40 00 9000


3.   Výrobky spracované z obilnín

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

ex 1102

Múky hladké z obilnín, iné ako z pšenice alebo súraže:

 

ex 1102 20

– Múka hladká z kukurice:

 

ex 1102 20 10

– – S obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti:

 

– – – S obsahom tuku nepresahujúcim 1,3 % hmotnosti a s obsahom hrubej vlákniny nepresahujúcim 0,8 % hmotnosti sušiny (2)

1102 20 10 9200

– – – S obsahom tuku presahujúcim 1,3 % hmotnosti ale nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti a s obsahom surového vlákna nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – Ostatná:

 

– – – S obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti ale nepresahujúcim 1,7 % hmotnosti a s obsahom surového vlákna nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– Ostatné:

 

1102 90 10

– – Múka hladká z jačmeňa:

 

– – – s obsahom popola nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti sušiny a s obsahom hrubej vlákniny nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti sušiny

1102 90 10 9100

– – – Ostatná

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – Múka hladká z ovsa:

 

– – – s obsahom popola nepresahujúcim 2,3 % hmotnosti sušiny, s obsahom hrubej vlákniny, nepresahujúcim 1,8 % hmotnosti sušiny, s obsahom vlhkosti nepresahujúcim 11 %, ktorej peroxidáza je prakticky inaktivovaná

1102 90 30 9100

ex 1103

Krúpy, hrubá múka a pelety:

 

– Krúpy, hrubá múka:

 

ex 1103 13

– – Z kukurice:

 

ex 1103 13 10

– – – S obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti:

 

– – – – S obsahom tuku nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti a s obsahom hrubej vlákniny nepresahujúcim 0,6 % hmotnosti sušiny, pričom najviac 30 % tejto múky prechádza cez sito s rozmerom otvoru 315 mikrometrov a najviac 5 % prechádza cez sito s rozmerom otvoru 150 mikrometrov (3)

1103 13 10 9100

– – – – S obsahom tuku presahujúcim 0,9 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 1,3 % hmotnosti a s obsahom surového vlákna nepresahujúcim 0,8 % hmotnosti sušiny, pričom najviac 30 % tejto múky prechádza cez sito s rozmerom otvoru 315 mikrometrov a najviac 5 % prechádza cez sito s rozmerom otvoru 150 mikrometrov (3)

1103 13 10 9300

– – – – S obsahom tuku presahujúcim 1,3 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti a s obsahom surového vlákna nepresahujúcim 1,0 % hmotnosti sušiny, pričom najviac 30 % tejto múky prechádza cez sito s rozmerom otvoru 315 mikrometrov a najviac 5 % prechádza cez sito s rozmerom otvoru 150 mikrometrov (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – Ostatná:

 

– – – – S obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 1,7 % hmotnosti a s obsahom hrubej vlákniny nepresahujúcim 1,0 % hmotnosti sušiny, pričom najviac 30 % tejto múky prechádza cez sito s rozmerom otvoru 315 mikrometrov a najviac 5 % prechádza cez sito s rozmerom otvoru 150 mikrometrov (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – Z ostatných obilnín:

 

1103 19 10

– – – Z raže

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – Z jačmeňa:

 

– – – – S obsahom popola nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny, s obsahom hrubej vlákniny, nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti sušiny

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – Z ovsa:

 

– – – – S obsahom popola nepresahujúcim 2,3 % hmotnosti sušiny, s obsahom obalu, nepresahujúcim 0,1 %, s obsahom vlhkosti nepresahujúcim 11 %, ktorej peroxidáza je prakticky inaktivovaná

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Pelety:

 

1103 20 20

– – Z jačmeňa

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – Zo pšenice

1103 20 60 9000

ex 1104

Obilné zrná inak spracované (napr. ošúpané, drvené, vo vločkách, perlovité, rezané alebo šrotované) okrem ryže položky č. 1006; obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách alebo mleté:

 

– Zrná drvené alebo vo vločkách:

 

ex 1104 12

– – Z ovsa:

 

ex 1104 12 90

– – – Vo vločkách:

 

– – – – S obsahom popola nepresahujúcim 2,3 % hmotnosti sušiny, s obsahom obalu, nepresahujúcim 0,1 %, s obsahom vlhkosti nepresahujúcim 12 %, ktorej peroxidáza je prakticky inaktivovaná

1104 12 90 9100

– – – – S obsahom popola nepresahujúcim 2,3 % hmotnosti sušiny, s obsahom obalu, presahujúcim 0,1 %, ale nepresahujúcim 1,5 %, s obsahom vlhkosti nepresahujúcim 12 %, ktorej peroxidáza je prakticky inaktivovaná

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – Z ostatných obilnín:

 

1104 19 10

– – – Z pšenice

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – Z kukurice:

 

– – – – Vo vločkách:

 

– – – – – S obsahom tuku nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti sušiny a s obsahom hrubej vlákniny nepresahujúcim 0,7 % hmotnosti sušiny (3)

1104 19 50 9110

– – – – – S obsahom tuku presahujúcim 0,9 %, ale presahujúcim 1,3 % hmotnosti sušiny a obsahom surového vlákna nepresahujúcim 0,8 % hmotnosti sušiny (3)

1104 19 50 9130

– – – Z jačmeňa:

 

ex 1104 19 69

– – – – Vo vločkách:

 

– – – – – S obsahom popola nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny, s obsahom hrubej vlákniny, nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti

1104 19 69 9100

– Iné spracované zrná (napríklad šúpané, perlovité, rezané alebo šrotované):

 

ex 1104 22

– – Z ovsa:

 

ex 1104 22 20

– – – Ošúpané (zbavené šupiek alebo vylúpané):

 

– – – – S obsahom popola nepresahujúcim 2,3 % hmotnosti sušiny, s obsahom obalu (tegument), nepresahujúcim 0,5 % hmotnosti, s obsahom vlhkosti nepresahujúcim 11 %, ktorých peroxidáza je prakticky inaktivovaná, zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – Ošúpané a rezané alebo šrotované (nazývané ‚Grütze‘ alebo ‚grutten‘):

 

– – – – S obsahom popola nepresahujúcim 2,3 % hmotnosti sušiny, s obsahom obalu (tegument), nepresahujúcim 0,1 % hmotnosti, s obsahom vlhkosti nepresahujúcim 11 %, ktorých peroxidáza je prakticky inaktivovaná, zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – Z kukurice:

 

ex 1104 23 10

– – – Ošúpané (zbavené šupiek alebo vylúpané), tiež rezané alebo šrotované:

 

– – – – S obsahom tuku nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti sušiny a s obsahom hrubej vlákniny, nepresahujúcim 0,6 % hmotnosti sušiny (nazývané ‚Grütze‘ alebo ‚grutten‘), zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – S obsahom tuku presahujúcim 0,9 %, ale nepresahujúcim 1,3 % hmotnosti sušiny a s obsahom hrubej vlákniny surového vlákna, nepresahujúcim 0,8 % hmotnosti sušiny (nazývané ‚Grütze‘ alebo ‚grutten‘), zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – Z ostatných obilnín:

 

– – – Z jačmeňa:

 

ex 1104 29 01

– – – – Ošúpané (zbavené šupiek alebo vylúpané):

 

– – – – – S obsahom popola nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny, s obsahom surového vlákna, nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti, zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – Ošúpané a rezané alebo šrotované (nazývané ‚Grütze‘ alebo ‚grutten‘):

 

– – – – – S obsahom popola nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny a s obsahom surového vlákna, nepresahujúcim 0,9 % hmotnosti, zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – Perlovité:

 

– – – – – S obsahom popola nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny (bez zásypu):

 

– – – – – – Prvá kategória zodpovedajúca definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)

1104 29 05 9100

– – – – – S obsahom popola nepresahujúcim 1 % hmotnosti sušiny (bez zásypu):

 

– – – – – – Druhá kategória zodpovedajúca definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)

1104 29 05 9300

– – – ostatné:

 

– – – – Ošúpané (zbavené šupiek alebo vylúpané), tiež rezané alebo šrotované:

 

ex 1104 29 11

– – – – – Z pšenice, nerezané alebo nešrotované, zodpovedajúce definícii uvedenej v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 821/68 (1)

1104 29 11 9000

– – – – Inak nespracované ako šrotované:

 

1104 29 51

– – – – – Z pšenice

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – Z raže

1104 29 55 9000

1104 30

– Obilné klíčky, celé, drvené, vo vločkách alebo mleté:

 

1104 30 10

– – Z pšenice

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – Z ostatných obilnín

1104 30 90 9000

1107

Slad, tiež pražený:

 

1107 10

– Nepražený:

 

– – Z pšenice:

 

1107 10 11

– – – Vo forme múky

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – Ostatný

1107 10 19 9000

– – Ostatný:

 

1107 10 91

– – – Vo forme múky

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – Ostatný

1107 10 99 9000

1107 20 00

– Pražený

1107 20 00 9000

ex 1108

Škroby; inulín:

 

– Škroby (4):

 

ex 1108 11 00

– – Pšeničný:

 

– – – S obsahom sušiny najmenej 87 % a čistotou v sušine najmenej 97 %

1108 11 00 9200

– – – S obsahom sušiny najmenej 84 %, ale menej ako 87 % a čistotou v sušine najmenej 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Kukuričný:

 

– – – S obsahom sušiny najmenej 87 % a čistotou v sušine najmenej 97 %

1108 12 00 9200

– – – S obsahom sušiny najmenej 84 %, ale menej ako 87 % a čistotou v sušine najmenej 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Zemiakový:

 

– – – S obsahom sušiny najmenej 80 % a čistotou v sušine najmenej 97 %

1108 13 00 9200

– – – S obsahom sušiny najmenej 77 %, ale menej ako 80 % a čistotou v sušine najmenej 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Ostatné škroby:

 

ex 1108 19 10

– – – Ryžový:

 

– – – – S obsahom sušiny najmenej 87 % a čistotou v sušine najmenej 97 %

1108 19 10 9200

– – – – S obsahom sušiny najmenej 84 %, ale menej ako 87 % a čistotou v sušine najmenej 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Pšeničný lepok, tiež sušený:

 

– Sušený pšeničný lepok s obsahom proteínov 82 % hmotnosti sušiny alebo vyšším (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbiace látky; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:

 

ex 1702 30

– Glukóza a glukózový sirup, neobsahujúce fruktózu alebo obsahujúce v suchom stave menej ako 20 % hmotnosti fruktózy:

 

– – Ostatné:

 

1702 30 50

– – – Vo forme bieleho kryštalického prášku, tiež aglomerované

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – Ostatné (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Glukóza a glukózový sirup, obsahujúce v suchom stave najmenej 20 %, ale menej ako 50 % hmotnosti fruktózy okrem invertného cukru:

 

1702 40 90

– – Ostatné (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– Ostatné, vrátane invertného cukru a ostatného cukru a cukrových sirupových zmesí, obsahujúcich v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti fruktózy:

 

1702 90 50

– – Maltodextrín a maltodextrínový sirup:

 

– – – Maltodextrín, vo forme bieleho kryštalického prášku, aglomerovaného alebo neaglomerovaného

1702 90 50 9100

– – – Ostatné (6)

1702 90 50 9900

– – Karamel:

 

– – – Ostatné:

 

1702 90 75

– – – – Vo forme prášku, tiež aglomerovaného

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – Ostatné

1702 90 79 9000

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

ex 2106 90

– Ostatné:

 

– – Ochutené alebo farbené cukrové sirupy:

 

– – – Ostatné:

 

2106 90 55

– – – – Glukózový sirup a maltodextrínové sirupy (6)

2106 90 55 9000


4.   Kŕmne zmesi Na báze obilnín

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

2309

Prípravky používané ako krmivo pre zvieratá (7):

 

ex 2309 10

– Výživa pre psov alebo mačky, v balení na predaj v malom:

 

– – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup patriace do podpoložiek 1702 30 50 až 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky:

 

– – – Obsahujúce škrob, glukózu, glukótový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup:

 

– – – – Neobsahujúce škrob alebo obsahujúce 10 % alebo menej hmotnosti škrobu (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 10 13 9000

– – – – Obsahujúce viac ako 10 %, ale nie viac ako 30 % hmotnosti škrobu (8):

 

2309 10 31

– – – – – Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 10 33 9000

– – – – Obsahujúce viac ako 30 % hmotnosti škrobu (8):

 

2309 10 51

– – – – – Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– Ostatné:

 

– – Ostatné:

 

– – – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup patriace do podpoložiek 1702 30 50 až 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 a 2106 90 55 alebo mliečne výrobky:

 

– – – – Obsahujúce škrob, glukózu, glukózový sirup, maltodextrín alebo maltodextrínový sirup:

 

– – – – – Neobsahujúce škrob vôbec, alebo obsahujúce 10 % alebo menej hmotnosti škrobu (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 % ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 90 33 9000

– – – – – Obsahujúce viac ako 10 %, ale nie viac ako 30 % hmotnosti škrobu (8):

 

2309 90 41

– – – – – – Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 90 43 9000

– – – – – Obsahujúce viac ako 30 % hmotnosti škrobu (8):

 

2309 90 51

– – – – – – Neobsahujúce mliečne výrobky alebo obsahujúce menej ako 10 % hmotnosti takýchto výrobkov

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – Obsahujúce nie menej ako 10 %, ale menej ako 50 % hmotnosti mliečnych výrobkov

2309 90 53 9000


5.   Hovädzie mäso a teľacie mäso

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

ex 0102

Živé hovädzie zvieratá:

 

ex 0102 10

– Plemenné čistokrvné zvieratá:

 

ex 0102 10 10

– – Jalovice (samice hovädzích zvierat, ktoré sa nikdy neotelili):

 

– – – So živou hmotnosťou 250 alebo viac kilogramov:

 

– – – – Vo veku do 30 mesiacov

0102 10 10 9140

– – – – Ostatné

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Kravy:

 

– – – So živou hmotnosťou 250 alebo viac kilogramov:

 

– – – – Vo veku do 30 mesiacov

0102 10 30 9140

– – – – Ostatné

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – Ostatné:

 

– – – So živou hmotnosťou 300 alebo viac kilogramov:

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– Ostatné:

 

– – Domáce druhy:

 

– – – S hmotnosťou presahujúcou 160 kg, ale nepresahujúcou 300 kg:

 

ex 0102 90 41

– – – – Jatočné

 

– – – – – S hmotnosťou presahujúcou 220 kg

0102 90 41 9100

– – – S hmotnosťou presahujúcou 300 kg:

 

– – – – Jalovice (hovädzie samice, ktoré sa nikdy neotelili):

 

0102 90 51

– – – – – Jatočné

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – Ostatné

0102 90 59 9000

– – – – Kravy:

 

0102 90 61

– – – – – Jatočné

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – Ostatné

0102 90 69 9000

– – – – Ostatné:

 

0102 90 71

– – – – – Jatočné

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – Ostatné

0102 90 79 9000

0201

Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé a chladené:

 

0201 10 00

– Trupy a polovičky trupov:

 

– – Predná časť trupu alebo polovičky trupu zahŕňajúca všetky kosti a krkovičku, krk a pliecko ale s viac ako 10 rebrami:

 

– – – Z dospelých samčích hovädzích zvierat (10)

0201 10 00 9110

– – – Ostatné

0201 10 00 9120

– – Ostatné:

 

– – – Z dospelých samčích hovädzích zvierat (10)

0201 10 00 9130

– – – Ostatné

0201 10 00 9140

0201 20

– Ostatné kusy nevykostené:

 

0201 20 20

– – ‚Kompenzované‘ štvrtiny:

 

– – – Z dospelých samčích hovädzích zvierat (10)

0201 20 20 9110

– – – Ostatné

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny:

 

– – – Z dospelých samčích hovädzích zvierat (10)

0201 20 30 9110

– – – Ostatné

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny:

 

– – – Obsahujúce najviac osem rebier alebo osem párov rebier:

 

– – – – Z dospelých samčích hovädzích zvierat (10)

0201 20 50 9110

– – – – Ostatné

0201 20 50 9120

– – – Obsahujúce viac ako osem rebier alebo osem párov rebier:

 

– – – – Z dospelých samčích hovädzích zvierat (10)

0201 20 50 9130

– – – – Ostatné

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – Ostatné:

 

– – – Hmotnosť kosti nepresahujúca jednu tretinu hmotnosti rezu

0201 20 90 9700

0201 30 00

– Vykostené:

 

– – Vykostené kusy vyvážané do Spojených štátov podľa podmienok ustanovených v nariadení Komisie (ES) č. 1643/2006 (12), alebo do Kanady podľa podmienok ustanovených v nariadení (ES) č. 1041/2008 (13)

0201 30 00 9050

– – Vykostené kusy, vrátane mletého mäsa, s priemerným obsahom chudého hovädzieho mäsa (s vylúčením tuku) 78 alebo viac % (15):

0201 30 00 9060

– – Ostatné, každý kus jednotlivo zabalený, s priemerným obsahom chudého hovädzieho mäsa (s vylúčením tuku) 55 alebo viac % (15):

 

– – – zo zadných štvrtín dospelých samčích hovädzích zvierat s maximálne ôsmimi rebrami alebo ôsmimi pármi rebier, priamy rez alebo ‚Pistola‘ rez (11)

0201 30 00 9100

– – – z neoddelených alebo oddelených predných štvrtín dospelých samčích hovädzích zvierat, priamy rez alebo ‚Pistola‘ rez (11)

0201 30 00 9120

– – Ostatné

0201 30 00 9140

ex 0202

Mäso z hovädzích zvierat, mrazené:

 

0202 10 00

– Trupy a polovičky trupov:

 

– – Predná časť trupu alebo polovičky trupu zahŕňajúca všetky kosti a krkovičku, krk a pliecko ale s viac ako 10 rebrami:

0202 10 00 9100

– – Ostatné

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Ostatné kusy, nevykostené:

 

0202 20 10

– – ‚Kompenzované‘ štvrtiny

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Neoddelené alebo oddelené predné štvrtiny:

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Neoddelené alebo oddelené zadné štvrtiny:

 

– – – Obsahujúce najviac osem rebier alebo osem párov rebier

0202 20 50 9100

– – – Obsahujúce viac ako osem rebier alebo osem párov rebier

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – Ostatné:

 

– – – Hmotnosť kosti nepresahujúca jednu tretinu hmotnosti rezu

0202 20 90 9100

0202 30

– Vykostené

 

0202 30 90

– – Ostatné:

 

– – – Vykostené kusy vyvážané do Spojených štátov podľa podmienok ustanovených v nariadení Komisie (ES) č. 1643/2006 (12), alebo do Kanady podľa podmienok ustanovených v nariadení (ES) č. 1041/2008 (13)

0202 30 90 9100

– – – Ostatné, s priemerným obsahom chudého hovädzieho mäsa (s vylúčením tuku) 78 alebo viac % (15):

0202 30 90 9200

– – – Ostatné

0202 30 90 9900

0206

Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené:

 

0206 10

– Z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené:

 

– – Ostatné:

 

0206 10 95

– – – Hrubá bránica a tenká bránica:

0206 10 95 9000

– Z hovädzích zvierat, mrazené:

 

0206 29

– – Ostatné:

 

– – – Ostatné:

 

0206 29 91

– – – – Hrubá bránica a tenká bránica

0206 29 91 9000

ex 0210

Mäso a jedlé droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené, jedlé múčky a prášky z mäsa alebo drobov:

 

ex 0210 20

– Mäso z hovädzích zvierat:

 

ex 0210 20 90

– – Vykostené:

 

– – – Solené a sušené

0210 20 90 9100

ex 1602

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv:

 

ex 1602 50

– Z hovädzích zvierat:

 

– – Ostatné:

 

ex 1602 50 31

– – – Solené hovädzie v hermeticky uzavretých nádobách, neobsahujúce iné mäso ako mäso z hovädzích zvierat:

 

– – – – S pomerom kolagénov k proteínom najviac 0,35 (16) a obsahujúce hmotnostne tieto percentá hovädzieho mäsa (s výnimkou drobov a tuku):

 

– – – – – 90 alebo viac %:

 

– – – – – – Výrobky spĺňajúce podmienky ustanovené v nariadení (ES) č. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9125

– – – – – 80 alebo viac %, ale menej ako 90 %:

 

– – – – – – Výrobky spĺňajúce podmienky ustanovené v nariadení (ES) č. 1731/2006 (14)

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – Ostatné, v hermeticky uzavretých nádobách:

 

– – – – Neobsahujúce iné mäso ako mäso z hovädzích zvierat:

 

– – – – – S pomerom kolagénov k proteínom najviac 0,35 (16) a obsahujúce hmotnostne tieto percentá hovädzieho mäsa (s výnimkou drobov a tuku):

 

– – – – – – 90 alebo viac %:

 

– – – – – – – Výrobky spĺňajúce podmienky ustanovené v nariadení (ES) č. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9125

– – – – – – 80 alebo viac %, ale menej ako 90 %:

 

– – – – – – – Výrobky spĺňajúce podmienky ustanovené v nariadení (ES) č. 1731/2006 (14)

1602 50 95 9325


6.   Bravčové mäso

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

ex 0103

Živé svine:

 

– Ostatné:

 

ex 0103 91

– – Vážiace menej ako 50 kg:

 

0103 91 10

– – – Domáce druhy

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – Vážiace 50 kg alebo viac:

 

– – – Domáce druhy:

 

0103 92 19

– – – – Ostatné

0103 92 19 9000

ex 0203

Mäso zo svíň čerstvé, chladené alebo mrazené:

 

– Čerstvé alebo chladené:

 

ex 0203 11

– – Trupy a polovičky trupov:

 

0203 11 10

– – – Z domácich svíň (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené:

 

– – – Z domácich svíň

 

ex 0203 12 11

– – – – Stehná a kusy z nich:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Pliecka a kusy z nich (29):

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – Ostatné:

 

– – – Z domácich svíň:

 

ex 0203 19 11

– – – – Predné karé a kusy z neho (30):

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako25 % hmotnosti

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Chrbty a kusy z nich, nevykostené:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Bôčiky a kusy z nich:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 15 % hmotnosti

0203 19 15 9100

– – – – Ostatné:

 

ex 0203 19 55

– – – – – Vykostené:

 

– – – – – – Stehná, predné časti, pliecka alebo boky a kusy z nich (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – Bôčiky a kusy z nich, celkovým obsahom chrupavky menším ako 15 % hmotnosti (17)  (27)

0203 19 55 9310

– Mrazené:

 

ex 0203 21

– – Trupy a polovičky trupov:

 

0203 21 10

– – – Z domácich svíň (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené:

 

– – – Z domácich svíň:

 

ex 0203 22 11

– – – – Stehná a kusy z nich:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Pliecka a kusy z nich (29):

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – Ostatné:

 

– – – Z domácich svíň:

 

ex 0203 29 11

– – – – Predné karé a kusy z neho (30):

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Chrbty a kusy z nich, nevykostené:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Bôčiky prerastené a kusy z nich:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 15 % hmotnosti

0203 29 15 9100

– – – – Ostatné:

 

ex 0203 29 55

– – – – – Vykostené:

 

– – – – – – Stehná, predné časti, pliecka a kusy z nich (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Mäso a jedlé droby, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov:

 

– Mäso zo svíň:

 

ex 0210 11

– – Stehná, pliecka a kusy z nich, nevykostené:

 

– – – Z domácich svíň:

 

– – – – Solené alebo v slanom náleve:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Stehná a kusy z nich:

 

– – – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0210 11 11 9100

– – – – Sušené alebo údené

 

ex 0210 11 31

– – – – – Stehná a kusy z nich:

 

– – – – – – ‚Prosciutto di Parma‘, ‚Prosciutto di San Daniele‘ (18)

 

– – – – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0210 11 31 9110

– – – – – – Ostatné

 

– – – – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Bôčiky a kusy z nich:

 

– – – Z domácich svíň:

 

ex 0210 12 11

– – – – Solené alebo v slanom náleve:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 15 % hmotnosti

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – Sušené alebo údené:

 

– – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 15 % hmotnosti

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – Ostatné:

 

– – – Z domácich svíň:

 

– – – – Solené alebo v slanom náleve:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Chrbty a kusy z nich:

 

– – – – – – S celkovým obsahom kostí a chrupavky menším ako 25 % hmotnosti

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – Ostatné:

 

– – – – – – Vykostené:

 

– – – – – – – Stehná, predné časti, pliecka alebo boky a kusy z nich (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Bôčiky a kusy z nich, zbavené kože (17):

 

– – – – – – – – S celkovým obsahom chrupavky menším ako 15 % hmotnosti

0210 19 50 9310

– – – – Sušené alebo údené:

 

– – – – – Ostatné:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – Vykostené:

 

– – – – – – – ‚Prosciutto di Parma‘, ‚Prosciutto di San Daniele‘, a kusy z nich (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Stehná, predné časti, pliecka alebo boky a kusy z nich (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov:

 

– Ostatné (24):

 

1601 00 91

– – Párky a salámy, suché alebo nátierkové, tepelne neupravené (20)  (22):

 

– – – Neobsahujúce mäso alebo droby z hydiny

1601 00 91 9120

– – – Ostatné

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – Ostatné (19)  (22):

 

– – – Neobsahujúce mäso alebo droby z hydiny

1601 00 99 9110

– – – Ostatné

1601 00 99 9190

ex 1602

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, droby alebo krv:

 

– Zo svíň:

 

ex 1602 41

– – Stehná a ich časti:

 

ex 1602 41 10

– – – Z domácich svíň (23):

 

– – – – Tepelne upravené, obsahujúce 80 alebo viac % hmotnosti mäsa a tuku (24)  (25):

 

– – – – – V bezprostredných obaloch s čistou hmotnosťou 1 alebo viac kg (33)

1602 41 10 9110

– – – – – V bezprostredných obaloch s čistou hmotnosťou menej ako 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Pliecko a jeho časti:

 

ex 1602 42 10

– – – Z domácich svíň (23):

 

– – – – Tepelne upravené, obsahujúce 80 alebo viac % hmotnosti mäsa a tuku (24)  (25):

 

– – – – – V bezprostredných obaloch s čistou hmotnosťou 1 alebo viac kg (34)

1602 42 10 9110

– – – – – V bezprostredných obaloch s čistou hmotnosťou menej ako 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – Ostatné, vrátane zmesí:

 

– – – Z domácich svíň:

 

– – – – Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti mäsa alebo mäsových drobov akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu:

 

ex 1602 49 19

– – – – – Ostatné (23)  (26):

 

– – – – – – Tepelne upravené. Obsahujúce 80 % alebo viac hmotnosti mäsa a tuku (24)  (25):

 

– – – – – – – Neobsahujúce mäso alebo droby z hydiny:

 

– – – – – – – – Obsahujúce výrobok pozostávajúci z jasne rozoznateľných kusov svalového mäsa, ktoré pre svoje rozmery nie sú identifikovateľné ako získané zo stehien, pliecok, bokov alebo krkovičiek, spolu s malými čiastočkami viditeľného tuku a malý množstvami rôsolovitých usadenín

1602 49 19 9130


7.   Hydinové mäso

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

ex 0105

Živá hydina, t. j. hydina druhu Gallus domesticus, kačice, husi, moriaky, morky a perličky:

 

– Vážiaca nie viac ako 185 g:

 

0105 11

– – Hydina druhu Gallus domesticus:

 

– – – Samičie kurence chovné a reprodukčné

 

0105 11 11

– – – – Na znášanie vajec

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – Ostatné

0105 11 19 9000

– – – Ostatné:

 

0105 11 91

– – – – Nosnice na znášanie zvierat

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – Ostatné

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Moriaky a morky:

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – Ostatná:

 

0105 19 20

– – – Husi:

0105 19 20 9000

ex 0207

Mäso a jedlé droby, z hydiny položky. 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené

 

– Z hydiny druhu Gallus domesticus:

 

ex 0207 12

– – V celku, mrazené:

 

ex 0207 12 10

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom i, nazývané ‚kurčatá 70 %‘

 

– – – – S úplne osifikovanými hrudnými stehennými a holennými kosťami

 

– – – – Ostatné

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané ‚kurčatá 65 %‘ alebo inak predkladané:

 

– – – – ‚kurčatá 65 %‘:

 

– – – – – S úplne osifikovanými hrudnými stehennými a holennými kosťami

 

– – – – – Ostatné

0207 12 90 9190

– – – – Hydina druhu Gallus domesticus, ošklbaná a vypitvaná bez hláv a nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom v nepravidelnom zložení:

 

– – – – – Hydina druhu Gallus domesticus, s úplne osifikovanými hrudnými stehennými a holennými kosťami

 

– – – – – Ostatné

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Kusy a droby, mrazené:

 

– – – Kusy:

 

– – – – Nevykostené:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Polovičky alebo štvrtiny:

 

– – – – – – Z hydiny druhu Gallus domesticus, s úplne osifikovanými hrudnými stehennými a holennými kosťami

 

– – – – – – Ostatné

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Stehná a kusy z nich:

 

– – – – – – Z hydiny druhu Gallus domesticus, s úplne osifikovanými hrudnými stehennými a holennými kosťami

 

– – – – – – Ostatné

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – Ostatné:

 

– – – – – – Polovičky alebo štvrtiny bez trtáčov:

 

– – – – – – – Z hydiny druhu Gallus domesticus, s úplne osifikovanými hrudnými stehennými a holennými kosťami

 

– – – – – – – Ostatné

0207 14 70 9190

– – – – – – Kusy pozostávajúce z celej nohy alebo časti nohy a časti chrbta, ak hmotnosť chrbta nepresahuje 25 % celkovej hmotnosti

 

– – – – – – – Z hydiny druhu Gallus domesticus, s úplne osifikovanými stehennými kosťami

 

– – – – – – – Ostatné

0207 14 70 9290

– Z moriakov a moriek:

 

0207 25

– – V celku mrazené:

 

0207 25 10

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok, ale s krkom, srdcom, pečeňou a svalnatým žalúdkom, nazývané ‚morky 80 %‘

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – Ošklbané a vypitvané, bez hlavy a bez nôžok a bez krku, srdca, pečene a svalnatého žalúdka, nazývané ‚morky 73 %‘ alebo inak predkladané

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Kusy a droby, mrazené:

 

– – – Kusy:

 

ex 0207 27 10

– – – – Vykostené:

 

– – – – – Homogenizované mäso, vrátane mechanicky separovaného mäsa

 

– – – – – Ostatné:

 

– – – – – – Iné ako trtáče

0207 27 10 9990

– – – – Nevykostené:

 

– – – – – Stehná a kusy z nich:

 

0207 27 60

– – – – – – Dolné stehná a kusy z nich

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – Ostatné

0207 27 70 9000


8.   Vajcia

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

ex 0407 00

Vtáčie vajcia, v škrupinách, čerstvé, konzervované alebo varené:

 

– Z hydiny:

 

– – Na násadu (35):

 

0407 00 11

– – – Morčacie alebo husacie:

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – Ostatné

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – Ostatné

0407 00 30 9000

0408

Vtáčie vajcia, bez škrupín a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené vo vode alebo v pare, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, obsahujúce alebo neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlo:

 

– Vaječné žĺtky:

 

ex 0408 11

– – Sušené:

 

ex 0408 11 80

– – – Ostatné:

 

– – – – Vhodné na ľudskú konzumáciu

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – Ostatné:

 

– – – Ostatné:

 

ex 0408 19 81

– – – – Tekuté:

 

– – – – – Vhodné na ľudskú konzumáciu

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – Ostatné, vrátane mrazených:

 

– – – – – Vhodné na ľudskú konzumáciu

0408 19 89 9100

– Ostatné:

 

ex 0408 91

– – Sušené:

 

ex 0408 91 80

– – – Ostatné:

 

– – – – Vhodné na ľudskú konzumáciu

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – Ostatné:

 

ex 0408 99 80

– – – Ostatné:

 

– – – – Vhodné na ľudskú konzumáciu

0408 99 80 9100

9.   Mlieko a mliečne výrobky

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

0401

Mlieko a smotana, nekoncentrované ani neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá (50):

 

0401 10

– S obsahom tuku nepresahujúcim 1 % hmotnosti:

 

0401 10 10

– – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – Ostatné

0401 10 90 9000

0401 20

– S obsahom tuku presahujúcim 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 6 % hmotnosti:

 

– – Nepresahujúcim 3 %:

 

0401 20 11

– – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre:

 

– – – – S obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti:

0401 20 11 9100

– – – – S obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti:

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – Ostatné:

 

– – – – S obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti:

0401 20 19 9100

– – – – S obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti:

0401 20 19 9500

– – Presahujúcim 3 % hmotnosti:

 

0401 20 91

– – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – Ostatné

0401 20 99 9000

0401 30

– S obsahom tuku presahujúcim 6 % hmotnosti:

 

– – Nepresahujúcim 21 % hmotnosti:

 

0401 30 11

– – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre:

 

– – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – Presahujúcim 10 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0401 30 11 9400

– – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – Ostatné:

 

– – – – S obsahom tuku presahujúcim 17 % hmotnosti:

0401 30 19 9700

– – Presahujúcim 21 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti:

 

0401 30 31

– – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre:

 

– – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – Nepresahujúcim 35 % hmotnosti:

0401 30 31 9100

– – – – – Presahujúcim 35 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 39 % hmotnosti

0401 30 31 9400

– – – – – Presahujúcim 39 % hmotnosti

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – Ostatné:

 

– – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – Nepresahujúcim 35 % hmotnosti:

0401 30 39 9100

– – – – – Presahujúcim 35 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 39 % hmotnosti

0401 30 39 9400

– – – – – Presahujúcim 39 % hmotnosti

0401 30 39 9700

– – Presahujúcim 45 % hmotnosti:

 

0401 30 91

– – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2 litre:

 

– – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – Nepresahujúcim 68 % hmotnosti:

0401 30 91 9100

– – – – – Presahujúcim 68 % hmotnosti:

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – Ostatné:

 

– – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – Nepresahujúcim 68 % hmotnosti:

0401 30 99 9100

– – – – – Presahujúcim 68 % hmotnosti:

0401 30 99 9500

0402

Mlieko a smotana, koncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá (43):

 

ex 0402 10

– V prášku, zrnách alebo inej pevnej forme, s obsahom tuku nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti (46):

 

– – Neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá (48):

 

0402 10 11

– – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg:

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – Ostatné

0402 10 19 9000

– – Ostatné (49):

 

0402 10 91

– – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg:

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – Ostatné

0402 10 99 9000

– V prášku, zrnách alebo inej pevnej forme, s obsahom tuku presahujúcim 1,5 % hmotnosti (46):

 

ex 0402 21

– – Neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá (48):

 

– – – S obsahom, tuku nepresahujúcim 27 % hmotnosti:

 

0402 21 11

– – – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 11 % hmotnosti

0402 21 11 9200

– – – – – – Presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0402 21 11 9300

– – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0402 21 11 9500

– – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0402 21 11 9900

– – – – Ostatné:

 

0402 21 17

– – – – – S obsahom tuku nepresahujúcim 11 % hmotnosti:

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – S obsahom tuku presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 27 % hmotnosti

 

– – – – – – Nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0402 21 19 9300

– – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0402 21 19 9500

– – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0402 21 19 9900

– – – S obsahom tuku presahujúcim 27 % hmotnosti:

 

0402 21 91

– – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 28 % hmotnosti

0402 21 91 9100

– – – – – – Presahujúcim 28 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 29 % hmotnosti

0402 21 91 9200

– – – – – – Presahujúcim 29 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

0402 21 91 9350

– – – – – – Presahujúcim 45 % hmotnosti

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – Ostatné:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 28 % hmotnosti

0402 21 99 9100

– – – – – – Presahujúcim 28 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 29 % hmotnosti

0402 21 99 9200

– – – – – – Presahujúcim 29 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 41 % hmotnosti

0402 21 99 9300

– – – – – – Presahujúcim 41 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

0402 21 99 9400

– – – – – – Presahujúcim 45 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 59 % hmotnosti

0402 21 99 9500

– – – – – – Presahujúcim 59 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 69 % hmotnosti

0402 21 99 9600

– – – – – – Presahujúcim 69 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 79 % hmotnosti

0402 21 99 9700

– – – – – – Presahujúcim 79 % hmotnosti

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – Ostatné (49):

 

– – – S obsahom tuku nepresahujúcim 27 % hmotnosti:

 

– – – – Ostatné:

 

0402 29 15

– – – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg:

 

– – – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – – Nepresahujúcim 11 % hmotnosti

0402 29 15 9200

– – – – – – – Presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0402 29 15 9300

– – – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0402 29 15 9500

– – – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – Ostatné:

 

– – – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – – Presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0402 29 19 9300

– – – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0402 29 19 9500

– – – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0402 29 19 9900

– – – S obsahom tuku presahujúcim 27 % hmotnosti:

 

0402 29 91

– – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg:

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – Ostatné:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 41 %

0402 29 99 9100

– – – – – – Presahujúcim 41 %

0402 29 99 9500

– Ostatné:

 

0402 91

– – Neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá (48):

 

0402 91 10

– – – S obsahom, tuku nepresahujúcim 8 % hmotnosti:

 

– – – – S netukovým obsahom mliečnej sušiny 15 alebo viac % hmotnosti a s obsahom tuku presahujúcim 7,4 % hmotnosti

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – S obsahom tuku presahujúcim 8 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 10 % hmotnosti:

 

– – – – S netukovým obsahom mliečnej sušiny 15 alebo viac % hmotnosti

0402 91 30 9300

– – – S obsahom tuku presahujúcim 45 % hmotnosti:

 

0402 91 99

– – – – Ostatné

0402 91 99 9000

0402 99

– – Ostatné (49):

 

0402 99 10

– – – S obsahom tuku nepresahujúcim 9,5 % hmotnosti:

 

– – – – S obsahom sacharózy 40 alebo viac % hmotnosti, s netukovým obsahom mliečnej sušiny 15 alebo viac % hmotnosti a s obsahom tuku presahujúcim 6,9 % hmotnosti

0402 99 10 9350

– – – S obsahom tuku presahujúcim 9,5 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti:

 

0402 99 31

– – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 2,5 kg:

 

– – – – – S obsahom tuku presahujúcim 21 % hmotnosti:

 

– – – – – – S obsahom sacharózy 40 % alebo viac hmotnosti, s netukovým obsahom mliečnej sušiny 15 alebo viac % hmotnosti

0402 99 31 9150

– – – – – S obsahom tuku presahujúcim 21 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 39 % hmotnosti

0402 99 31 9300

– – – – – S obsahom tuku presahujúcim 39 % hmotnosti

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – Ostatné:

 

– – – – – S obsahom tuku nepresahujúcim 21 % hmotnosti, s obsahom sacharózy 40 alebo viac % hmotnosti a s netukovým obsahom mliečnej sušiny 15 alebo viac % hmotnosti

0402 99 39 9150

ex 0403

Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, koncentrované alebo nekoncentrované alebo obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

 

ex 0403 90

– Ostatné:

 

– – Neochutené ani neobsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:

 

– – – V prášku, granulách alebo inej pevnej forme (43)  (47):

 

– – – – Neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku (36):

 

0403 90 11

– – – – – Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – Presahujúcim 1,5 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 27 % hmotnosti:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 11 % hmotnosti

0403 90 13 9200

– – – – – – Presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0403 90 13 9300

– – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0403 90 13 9500

– – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – Presahujúcim 27 % hmotnosti

0403 90 19 9000

– – – – Ostatné, s obsahom tuku (39):

 

0403 90 33

– – – – – Presahujúcim 1,5 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 27 % hmotnosti:

 

– – – – – – Presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0403 90 33 9400

– – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0403 90 33 9900

– – – Ostatné:

 

– – – – Neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku (36):

 

0403 90 51

– – – – – Nepresahujúcim 3 % hmotnosti:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – Presahujúcim 6 % hmotnosti:

 

– – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 21 % hmotnosti

0403 90 59 9170

– – – – – – Presahujúcim 21 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 35 % hmotnosti

0403 90 59 9310

– – – – – – Presahujúcim 35 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 39 % hmotnosti

0403 90 59 9340

– – – – – – Presahujúcim 39 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

0403 90 59 9370

– – – – – – Presahujúcim 45 % hmotnosti

0403 90 59 9510

ex 0404

Srvátka, koncentrovaná alebo nekoncentrovaná alebo obsahujúca pridaný cukor alebo iné sladidlá; výrobky pozostávajúce z prírodných zložiek mlieka, obsahujúce alebo neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:

 

0404 90

– Ostatné:

 

– – Neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá, s obsahom tuku (36):

 

ex 0404 90 21

– – – Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti:

 

– – – – V prášku alebo granulách, s obsahom vody nepresahujúcim 5 % a s obsahom mliečnych proteínov v mliečnej netukovej sušine:

 

– – – – – 29 alebo viac %, ale menej ako 34 %

0404 90 21 9120

– – – – – 34 alebo viac %

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – Presahujúcim 1,5 %, ale nepresahujúcim 27 % (43):

 

– – – – V prášku alebo granulách:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 11 % hmotnosti

0404 90 23 9120

– – – – – – Presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0404 90 23 9130

– – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0404 90 23 9140

– – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – Presahujúcim 27 % hmotnosti (43):

 

– – – – V prášku alebo granulách, s obsahom tuku:

 

– – – – – Nepresahujúcim 28 % hmotnosti

0404 90 29 9110

– – – – – Presahujúcim 28 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 29 % hmotnosti

0404 90 29 9115

– – – – – Presahujúcim 29 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

0404 90 29 9125

– – – – – Presahujúcim 45 % hmotnosti

0404 90 29 9140

– – Ostatné, s obsahom tuku (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – Nepresahujúcim 1,5 % hmotnosti

 

– – – – V prášku alebo granulách, obsahom tuku:

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – Presahujúcim 1,5 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 27 % hmotnosti

 

– – – – V prášku alebo granulách:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – Nepresahujúcim 11 % hmotnosti

0404 90 83 9110

– – – – – – Presahujúcim 11 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 17 % hmotnosti

0404 90 83 9130

– – – – – – Presahujúcim 17 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 25 % hmotnosti

0404 90 83 9150

– – – – – – Presahujúcim 25 % hmotnosti

0404 90 83 9170

– – – – Iné ako prášok alebo granule:

 

– – – – – S obsahom sacharózy 40 alebo viac % hmotnosti, s netukovým obsahom mliečnej sušiny 15 alebo viac % hmotnosti a s obsahom tuku presahujúcim 6,9 % hmotnosti

0404 90 83 9936

ex 0405

Maslo a iné tuky a oleje pochádzajúce z mlieka, nátierky z mliečnych výrobkov:

 

0405 10

– Maslo:

 

– – S obsahom tuku nepresahujúcim 85 % hmotnosti

 

– – – Prírodné maslo:

 

0405 10 11

– – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – 80 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 82 % hmotnosti

0405 10 11 9500

– – – – – – 82 % alebo viac hmotnosti

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – Ostatné:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – 80 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 82 % hmotnosti

0405 10 19 9500

– – – – – – 82 alebo viac % hmotnosti

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Maslo zo sušeného mlieka a vody:

 

– – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – 80 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 82 % hmotnosti

0405 10 30 9100

– – – – – – 82 % alebo viac hmotnosti

0405 10 30 9300

– – – – Ostatné:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – 82 % alebo viac hmotnosti

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Srvátkové maslo:

 

– – – – V balení na okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 1 kg:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – 82 % alebo viac hmotnosti

0405 10 50 9300

– – – – Ostatné:

 

– – – – – S obsahom tuku:

 

– – – – – – 80 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 82 % hmotnosti

0405 10 50 9500

– – – – – – 82 % alebo viac hmotnosti

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – Ostatné

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Nátierku z mliečnych výrobkov:

 

0405 20 90

– – S obsahom tuku viac ako 75 % hmotnosti, ale menej ako 80 % hmotnosti:

 

– – – S obsahom tuku:

 

– – – – Viac ako 75 % hmotnosti, ale menej ako 78 % hmotnosti

0405 20 90 9500

– – – – 78 alebo viac % hmotnosti

0405 20 90 9700

0405 90

– Ostatné:

 

0405 90 10

– – S obsahom tuku 99,3 % alebo viac hmotnosti a s obsahom vody nepresahujúcim 0,5 % hmotnosti

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – Ostatné

0405 90 90 9000


kód KN

Opis tovaru

Dodatočné požiadavky na používanie kódu výrobku

Kód výrobku

Maximálny obsah vody v hmotnosti výrobku

(%)

Minimálny obsah tuku v sušine

(%)

ex 0406

Syry a tvaroh (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Čerstvé (nevyzreté alebo nekonzervované) syry, vrátane srvátkového syra a tvarohu:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – S obsahom tuku nepresahujúcim 40 % hmotnosti

 

 

 

– – – Srvátkový syr, s výnimkou soleného Ricotta

 

 

0406 10 20 9100

– – – Ostatné:

 

 

 

– – – – S obsahom vody vypočítaným podľa hmotnosti v beztukovej hmote presahujúcim 47 %, ale nepresahujúcim 72 %:

 

 

 

– – – – – Ricotta, solený:

 

 

 

– – – – – – Vyrobený výlučne z ovčieho mlieka

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – Ostatné

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Domáci syr

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – Ostatné:

 

 

 

– – – – – – S obsahom tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – – Menej ako 5 % hmotnosti

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – 5 alebo viac % hmotnosti, ale menej ako 19 % hmotnosti

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – 19 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 39 % hmotnosti

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – Ostatné, s obsahom vody vypočítaným podľa hmotnosti bez tukovej hmoty:

 

 

 

– – – – – – – – Presahujúcim 47 %, ale nepresahujúcim 52 %

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – Presahujúcim 52 %, ale nepresahujúcim 62 %

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – Presahujúcim 62 %

 

 

0406 10 20 9660

– – – – S obsahom vody vypočítaným podľa hmotnosti bez tukovej hmoty presahujúcim 72 %:

 

 

 

– – – – – Smotanový syr s obsahom vody vypočítaným podľa hmotnosti bez tukovej hmoty presahujúcim 77 %, ale nepresahujúcim 83 % a s obsahom tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – 60 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 69 % hmotnosti

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – 69 % alebo viac hmotnosti

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – Ostatné

 

 

0406 10 20 9870

– – – – Ostatné

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Strúhané alebo práškové syry všetkých druhov:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – Ostatné:

 

 

 

– – – Syry vyrobené zo srvátky

 

 

0406 20 90 9100

– – – Ostatné:

 

 

 

– – – – s obsahom tuku presahujúcim 20 % hmotnosti a s obsahom laktózy menej ako 5 % hmotnosti a s obsahom sušiny:

 

 

 

– – – – – 60 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 80 % hmotnosti

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – 80 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 85 % hmotnosti

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – 85 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 95 % hmotnosti

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – 95 % alebo viac hmotnosti

5

30

0406 20 90 9919

– – – – Ostatné

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Tavené syry, iné ako strúhané alebo práškové:

 

 

 

– – Ostatné:

 

 

 

– – – s obsahom tuku nepresahujúcim 36 % hmotnosti a obsahom tuku v sušine:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – Nepresahujúcim 48 %:

 

 

 

– – – – – S obsahom sušiny:

 

 

 

– – – – – – 40 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 43 % hmotnosti, a s obsahom tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – – Menej ako 20 % hmotnosti

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – 20 % alebo viac hmotnosti

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – 43 % alebo viac hmotnosti a s obsahom tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – – Menej ako 20 % hmotnosti

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – 20 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 40 % hmotnosti

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – 40 % alebo viac hmotnosti

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – Presahujúcim 48 % hmotnosti:

 

 

 

– – – – – S obsahom sušiny:

 

 

 

– – – – – – 40 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 43 % hmotnosti

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – 43 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 46 % hmotnosti

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – So 46 % alebo viac hmotnosti a s obsahom, tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – – Menej ako 55 % hmotnosti

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – 55 % alebo viac hmotnosti

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – S obsahom tuku presahujúcim 36 %

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Syr s modrou plesňou a ostatné syry obsahujúce pleseň vytvorenú pôsobením Penicilium roqueforti:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – Ostatné

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Ostatné syry:

 

 

 

– – Ostatné:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Ementál

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Čedar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Eidam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta (38):

 

 

 

– – – – vyrobené výlučne z ovčieho alebo z ovčieho a kozieho mlieka:

 

 

 

– – – – – S obsahom vody, vypočítaným podľa hmotnosti bez tukovej hmoty, nepresahujúcim 72 %:

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalotyri:

 

 

 

– – – – vyrobené výlučne z ovčieho a/alebo z kozieho mlieka:

38

40

0406 90 35 9190

– – – – Ostatné

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – Ostatné:

 

 

 

– – – – Ostatné:

 

 

 

– – – – – S obsahom vody nepresahujúcim 40 % hmotnosti a s obsahom vody vypočítaným podľa hmotnosti bez tukovej hmoty:

 

 

 

– – – – – – nepresahujúcim 47 %:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – vyrobené výlučne z ovčieho mlieka

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – Ostatné

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – Ostatné:

 

 

 

– – – – – – – – Syry vyrobené zo srvátky

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – Ostatné

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – Presahujúce 47 %, ale nepresahujúce 72 %:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – – S obsahom tuku v sušine 45 alebo viac % hmotnosti, ale menej ako 55 % hmotnosti:

 

 

 

– – – – – – – – – S obsahom sušiny 50 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 56 % hmotnosti

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – S obsahom sušiny 56 % alebo viac hmotnosti

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – S obsahom tuku v sušine 55 % alebo viac hmotnosti

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – S obsahom tuku v sušine menej ako 48 % hmotnosti:

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – S obsahom tuku v sušine 48 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 55 % hmotnosti:

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – Ostatné:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – S obsahom vody nepresahujúcim 40 % hmotnosti

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – S obsahom vody presahujúcim 40 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 45 % hmotnosti

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – Ostatné

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – Ostatné syry s obsahom vody vypočítaným podľa hmotnosti bez tukovej hmoty:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – Presahujúcim 47 %, ale nepresahujúcim 52 %:

 

 

 

– – – – – – – – – syry vyrobené zo srvátky

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – Ostatné, s obsahom tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – – – – – Menej ako 5 % hmotnosti

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – 5 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 19 % hmotnosti

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – 19 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 39 % hmotnosti

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – 39 % alebo viac hmotnosti

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – Presahujúcim 52 % hmotnosti, ale nepresahujúcim 62 % hmotnosti:

 

 

 

– – – – – – – – – Syry vyrobené zo srvátky, s výnimkou syra Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – Ostatné, s obsahom tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – – – – – Menej ako 5 % hmotnosti

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 19 % hmotnosti

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – 19 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 40 % hmotnosti

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – 40 % alebo viac hmotnosti:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego a Roncal, vyrobené výlučne z ovčieho mlieka

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – Ostatné

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – Presahujúce 62 %, ale nepresahujúce 72 %:

 

 

 

– – – – – – – – – syry vyrobené zo srvátky

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – Ostatné:

 

 

 

– – – – – – – – – – S obsahom tuku v sušine:

 

 

 

– – – – – – – – – – – 10 % alebo viac hmotnosti, ale menej ako 19 % hmotnosti

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – 10 % alebo viac hmotnosti:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Biely a surový cukor bez ďalšieho spracovania

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

ex 1701

Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave:

 

– Surový cukor neobsahujúci pridané ochucujúce alebo farbiace látky:

 

ex 1701 11

– – Trstinový cukor:

 

ex 1701 11 90

– – – Ostatné:

 

– – – – Kandizovaný cukor:

1701 11 90 9100

– – – – Ostatný surový cukor:

 

– – – – – V baleniach ma okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 5 kg

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – Repný cukor:

 

ex 1701 12 90

– – – Ostatný:

 

– – – – Kandizovaný cukor

1701 12 90 9100

– – – – Ostatný surový cukor:

 

– – – – – V baleniach ma okamžitú spotrebu s netto obsahom nepresahujúcim 5 kg

1701 12 90 9910

– Ostatné:

 

1701 91 00

– – Obsahujúci pridané ochucujúce látky alebo farbiace látky

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – Ostatné:

 

1701 99 10

– – – Biely cukor:

 

– – – – Kandizovaný cukor

1701 99 10 9100

– – – – Ostatné:

 

– – – – – V celkovom množstve nepresahujúcom 10 ton

1701 99 10 9910

– – – – – Ostatné

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – Ostatné:

 

– – – – Obsahujúci pridané látky iné ako ochucujúce látky alebo farbiace látky

1701 99 90 9100


11.   Sirupy a iné výrobky z cukru

kód KN

Opis tovaru

Kód výrobku

ex 1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy, v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbivá; umelý med, zmiešaný alebo nezmiešaný s prírodným medom; karamel:

 

ex 1702 40

– Glukóza a glukózový sirup, s obsahom fruktózy v suchom stave najmenej 20 %, ale menej ako 50 % hmotnosti, okrem invertného cukru:

 

ex 1702 40 10

– – Izoglukóza:

 

– – – S obsahom fruktózy v suchom stave aspoň 41 alebo viac % hmotnosti

1702 40 10 9100

1702 60

– Ostatná fruktóza a fruktózový sirup, obsahujúce v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti fruktózy, okrem invertného cukru

 

1702 60 10

– – Izoglukóza

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – Ostatné

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– Ostatné, vrátane invertného cukru a ostatného cukru a cukrových sirupových zmesí zmesí s obsahom fruktózy v suchom stave 50 % hmotnosti

 

1702 90 30

– – Izoglukóza

1702 90 30 9000

– – Karamel:

 

1702 90 71

– – – Obsahujúci v sušine 50 alebo viac % hmotnosti sacharózy

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – Ostatné:

 

– – – Umelý med, zmiešaný alebo nezmiešaný s prírodným medom

1702 90 95 9100

– – – Ostatné, s vylúčením sorbózy

1702 90 95 9900

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované alebo nezahrnuté

 

ex 2106 90

– Ostatné:

 

– – Ochutené alebo farbené cukrové sirupy:

 

2106 90 30

– – – Izoglukózové sirupy

2106 90 30 9000

– – – Ostatné:

 

2106 90 59

– – – – Ostatné

2106 90 59 9000“


(1)  Ú. v. ES L 149, 29.6.1968, s. 46.

(2)  Analytická metóda, ktorá sa má používať na určenie obsahu tukovej zložky, je uvedená v prílohe I (metóda A) k smernici Komisie 84/4/EHS (Ú. v. ES L 15, 18.1.1984, s. 28).

(3)  Postup, ktorý sa má dodržiavať pri určovaní obsahu tukovej zložky, je takýto:

vzorky sa musia rozdrviť tak, aby 90 alebo viac % mohlo prejsť cez sito s rozmerom otvoru 500 mikrometrov a 100 % mohlo prejsť cez sito s rozmerom otvoru 1 000 mikrometrov,

analytická metóda, ktorá sa má následne použiť, je uvedená v prílohe I (metóda A) k smernici 84/4/EHS.

(4)  Obsah sušiny škrobu sa určuje metódou uvedenou v prílohe IV k nariadeniu Komisie (ES) 687/2008 (Ú. v. ES L 192, 19.7.2008, s. 20). Čistota škrobu sa určuje pomocou Ewersovej modifikovanej polarimetrickej metódy uverejnenej v prílohe I k tretej smernici Komisie 72/199/EHS (Ú. v. ES L 123, 29.5.1972, s. 6).

(5)  Vývozná náhrada vyplácaná na škrob sa upraví s použitím tohto vzorca:

1.

Zemiakový škrob [(skutočné % sušiny)/80] × vývozná náhrada.

2.

Všetky ostatné druhy škrobu [(skutočné % sušiny)/87] × vývozná náhrada.

Po dokončení colných formalít žiadateľ uvedie v deklarácii určenej na tento účel obsah sušiny výrobku.

(6)  Vývozná náhrada sa vypláca na výrobky, ktoré majú obsah sušiny najmenej 78 %. Vývozná náhrada poskytnutá na výrobky s obsahom sušiny menším ako 78 % sa upraví s použitím tohto vzorca:

[(skutočné % sušiny)/78] × vývozná náhrada.

Obsah sušiny sa určuje metódou 2 uvedenou v prílohe II k smernici Komisie 79/796/EHS (Ú. v. ES L 239, 22.9.1979, s. 24), alebo akoukoľvek inou vhodnou metódou analýzy poskytujúcou najmenej tie isté záruky.

(7)  Zahrnuté do nariadenia Komisie (ES) č. 1517/95 (Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51).

(8)  Na účely náhrady sa berie do úvahy len škrob pochádzajúci z obilných výrobkov. Obilné výrobky znamenajú výrobky spadajúce do podpoložiek 0709 90 60 a 0712 90 19, kapitola 10, a položiek č. 1101, 11021103 a 1104 (nespracované a nerekonštituované), s výnimkou, podpoložky 1104 30, a obilninová obsah výrobkov spadajúcich do podpoložiek 1904 10 10 a 1904 10 90 kombinovanej nomenklatúry. Obsah obilnín vo výrobkov uvedených v podpoložkách 1904 10 10 a 1904 10 90 kombinovanej nomenklatúry sa považuje sa rovnajúci sa hmotnosti tohto konečného výrobku. Náhrada sa neposkytuje na obilniny, ak sa pôvod škrobu nedá analyticky jednoznačne určiť.

(9)  Náhrada sa vyplatí len na výrobky obsahujúce 5 alebo viac ako 5 % hmotnosti škrobu.

(10)  Údaje uvedené v tejto podpoložke podliehajú predloženiu osvedčenia zahrnutého do prílohy k nariadeniu Komisie (ES) č. 433/2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21.4.2007, s. 3).

(11)  Poskytnutie náhrady je podmienené splnením podmienok ustanovených v nariadení Komisie (ES) č. 1359/2007 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007. s. 21).

(12)  Ú. v. ES L 308, 8.11.2006, s. 7.

(13)  Ú. v. ES L 281, 24.10.2008, s. 3.

(14)  Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 12.

(15)  Obsah chudého hovädzieho mäsa bez tuku sa určuje v súlade s postupom opísaným v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2429/86 (Ú. v. ES L 210, 1.8.1986, s. 39). Termín ‚priemerný obsah’ sa vzťahuje na množstvo vzorky definované v článku 2 odseku 1 nariadenia (ES) č. 765/2002 (Ú. v. ES L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorka má byť odobratá z tej časti zásielky, ktorá predstavuje najvyššie riziko.

(16)  Stanovenie obsahu kolagénov:

Obsah kolagénov sa berie tak, že znamená obsah hydroxiprolínu vynásobený činiteľom 8. Obsah hydroxiprolínu musí byť stanovený v súlade s metódou ISO 3496-1978.

(17)  Výrobky a kusy z nich môžu byť klasifikované v tejto podpoložke, len ak rozmer a charakteristiky súvislého svalového tkaniva umožňujú identifikovať ich ako výrobky a kusy, ktoré pochádzajú z uvedených základných kusov. Výraz ‚kusy z nich’ sa vzťahuje na výrobky s čistou jednotkovou hmotnosťou najmenej 100 gramov alebo na výrobky odrezané do rovnomerných plátkov, ktoré môžu byť jasne identifikované ako pochádzajúce z uvedených základných kusov a ktoré sú zabalené s čistou celkovou čistou hmotnosť najmenej 100 gramov.

(18)  Z tejto náhrady môžu mať úžitok iba tie výrobky, pre ktoré je ich názov certifikovaný príslušnými orgánmi vyrábajúceho členského štátu.

(19)  Náhrada za párky a salámy prezentované v obaloch s konzervačnou kvapalinou sa poskytuje na netto hmotnosť párkov po odčítamí hmotnosti tejto kvapaliny.

(20)  Hmotnosť parafínového obalu zodpovedajúca normálnemu používaniu v obchode sa považuje za súčasť netto hmotnosti párku resp. salámy.

(21)  Zrušené nariadením Komisie (ES) č. 2333/97 (Ú. v. ES L 323, 26.11.1997, s. 25).

(22)  Ak sú zmiešané potravinové prípravky (vrátane hotových jedál), obsahujúce párky/ salámy, kvôli svojmu zloženiu klasifikované v rámci položky číslo 1601, náhrada sa poskytuje len na netto hmotnosť párkov/salám, mäsa a drobov, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu, ktoré tvoria súčasť týchto prípravkov.

(23)  Náhrady za výrobky obsahujúce kosti sa poskytujú na netto hmotnosť výrobku po odčítaní hmotnosti kostí.

(24)  Poskytnutie náhrady podlieha splneniu podmienok ustanovených v nariadení Komisie (ES) č. 903/2008 (Ú. v. EÚ L 249, 18.9.2008, s. 3). Pri vykonávaní colnýchvývozných formalít vývozca písomne potvrdí, že príslušné výrobky tieto podmienky spĺňajú.

(25)  Obsah mäsa a tuku sa stanovuje v súlade s procesom analýzy uvedeným v prílohe k nariadeniu Komisie (ES) č. 2004/2002 (Ú. v. ES L 308, 9.11.2002, s. 22).

(26)  Obsah mäsa a mäsových drobov akéhokoľvek druhu, vrátane tukov akéhokoľvek druhu alebo pôvodu, sa stanovuje v súlade s procesom analýzy uvedeným v prílohe k nariadeniu Komisie (EHS) č. 226/89 (Ú. v. ES L 29, 31.1.1989, s. 11).

(27)  Zmrazovanie výrobkov podľa prvého odseku článku 7 odseku 3 nariadenia (ES) č. 800/1999 nie je povolené.

(28)  Trupy a polovičky trupov môžu byť prezentované s čeľusťami alebo bez čeľustí.

(29)  Pliecka môžu byť prezentované s čeľusťami alebo bez čeľustí.

(30)  Predné časti môžu byť prezentované s čeľusťami alebo bez čeľustí.

(31)  Podbradky, čeľuste alebo čeľuste spolu s podbradkami, prezentované samostatne, nemajú úžitok z tejto náhrady.

(32)  Vykostené diely, konce krkovičiek, prezentované samostatne, nemajú úžitok z tejto náhrady.

(33)  V prípade ak zatriedenie tovarov, ako sú stehná alebo kusy stehien uvedené v položke 1602 41 10 9110, nie je opodstatnené na základe ustanovenia dodatočnej poznámky č. 2 v kapitole 16 Kombinovanej nomenklatúry, náhrada za kód výrobku 1602 42 10 9110 prípadne 1602 49 19 9130 môže byť poskytnutá bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 51 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).

(34)  V prípade ak zatriedenie tovarov, ako sú pliecka alebo kusy pliecok uvedené v položke 1602 42 10 9110, nie je opodstatnené na základe ustanovenia dodatočnej poznámky č. 2 v kapitole 16 Kombinovanej nomenklatúry, náhrada za kód výrobku 1602 49 19 9130 môže byť poskytnutá bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 51 nariadenia Komisie (ES) č. 800/1999.

(35)  Vzťahuje sa len na hydinové vajcia, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené príslušnými orgánmi Európskych spoločenstiev a na ktorých je vyrazené identifikačné číslo výrobného podniku a/alebo iné údaje uvedené v článku 3 odseku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 617/2008 (Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 5).

(36)  Ak výrobok spadajúci pod túto podpoložku obsahuje pridanú srvátku a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktózu a/alebo kazeín a/alebo kazeináty a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do KN kódu 3504, pridaná srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktóza a/alebo kazeín a/alebo kazeináty a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do kód KNu 3504 nesmú byť zohľadnené pri výpočte náhrady.

Uvedené výrobky môžu obsahovať malé množstvá pridanej nemliečnej látky nevyhnutnej na ich výrobu alebo konzerváciu. Ak tieto prísady nepresahujú 0,5 % hmotnosti celého výrobku, majú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady. No ak tieto prísady presahujú celkovo 0,5 % hmotnosti celého výrobku, nesmú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady.

Ak výrobky spadajúce pod túto podpoložku pozostávajú z permeátu, vývozná náhrada sa neposkytuje.

Pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ uviesť vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či výrobok obsahuje permeát, alebo či bola alebo nebola do neho pridaná nemliečna látka a/alebo srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktóza a/alebo kazeín a/alebo kazeináty a/alebo permeát a/ale výrobky zahrnuté do kódu KN 3504, a v kladnom prípade uvedie:

maximálny obsah nemliečnej látky a/alebo srvátky a/alebo výrobkov získaných zo srvátky a/alebo laktózy a/alebo kazeínu a/alebo kazeinátov a/alebo permeátu a/alebo výrobkov zahrnutých do KN kódu 3504 podľa hmotnosti na 100 kg konečného výrobku,

a najmä,

obsah laktózy v pridanej srvátke.

(37)  Zrušené nariadením Komisie (ES) č. 2287/2000 [Zrušené nariadením Komisie (ES) č. 2287/2000 (Ú. v. ES L 260, 14.10.2000, s. 22)].

(38)  Ak výrobok obsahuje kazeín a/alebo kazeináty pridané pred spracovaním alebo v čase spracovania, náhrady sa neposkytujú. Pri vypĺňaní colných vývozných formalít žiadateľ musí uviesť vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či do výrobku bol alebo nebol pridaný kazeín a/alebo kazeináty.

(39)  Náhrada pripadajúca na 100 kg výrobku spadajúceho pod túto podpoložku sa rovná súčtu týchto zložiek:

a)

výška stanovená za 100 kg, vynásobená percentuálnym podielom mliečnej zložky obsiahnutej v 100 kg výrobku. Uvedené výrobky môžu pozostávať z malých množstiev pridanej nemliečnej látky nevyhnutnej na ich výrobu alebo konzerváciu. Ak tieto prísady nepresahujú 0,5 % hmotnosti celého výrobku, majú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady. No ak tieto prísady presahujú celkovo 0,5 % hmotnosti celého výrobku, nemajú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady.

Ak bola do výrobku pridaná srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktóza a/alebo kazeín a/alebo kazeináty a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do KN kódu 3504, suma pripadajúca na kilogram sa vynásobí hmotnosťou mliečnej látky inej ako srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktóza a/alebo kazeín a/alebo kazeináty a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do KN kódu 3504 pridaná na 100 kilogramov výrobku;

b)

zložky vypočítanej v súlade s článkom 16 odsekom 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2006 (Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4).

Pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ uviesť vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či výrobok pozostáva z permeátu, alebo či bola do neho pridaná nemliečna látka a/alebo srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktóza a/alebo kazeín a/alebo kazeináty a/alebo permeát a/ale výrobky zahrnuté do KN kódu 3504, a v kladnom prípade uvedie:

 

maximálny obsah sacharózy a/alebo nemliečnej látky a/alebo srvátky a/alebo výrobkov získaných zo srvátky a/alebo laktózy a/alebo kazeínu a/alebo kazeinátov a/alebo permeátu a/alebo výrobkov zahrnutých do KN kódu 3504 podľa hmotnosti na 100 kg konečného výrobku,

a najmä,

 

obsah laktózy v pridanej srvátke.

Ak mliečna látka vo výrobku pozostáva z permeátu, vývozná náhrada sa neposkytuje.

(40)  Zrušené nariadením Komisie (ES) č. 707/98 (Ú. v. ES L 98, 31.3.1998, s. 11).

(41)  Zrušené nariadením Komisie (ES) č. 823/96 (Ú. v. ES L 111, 4.5.1996, s. 9).

(42)  

a)

V prípade syrov v balení na okamžitú spotrebu, ktoré obsahujú aj konzervačnú tekutinu, najmä slaný nálev, sa náhrada poskytuje za netto hmotnosť po odpočítaní hmotnosti tekutiny.

b)

Plastická fólia, parafín, popol a vosk použité ako balenie sa nezapočítajú do netto hmotnosti výrobku za účelom náhrady.

c)

Ak je syr zabalený v plastickej fólii a ak uvedená netto hmotnosť zahŕňa hmotnosť plastickej fólie, výška náhrady sa znižuje o 0,5 %.

Pri vypĺňaní colných formalít žiadateľ uvádza, či je syr balený v plastickej fólii a či uvedená netto hmotnosť zahŕňa hmotnosť plastickej fólie.

d)

Ak je syr zabalený v parafíne alebo v popole a pokiaľ uvedená netto hmotnosť zahŕňa hmotnosť parafínu alebo popola, výška náhrady sa znižuje o 2 %.

Pri vypĺňaní colných formalít žiadateľ uvádza, či je syr balený v parafíne alebo v popole a či uvedená netto hmotnosť zahŕňa hmotnosť popola alebo parafínu

e)

Ak je syr zabalený vo vosku, pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ vo vyhlásení uviesť netto hmotnosť syra, ktorá nezahŕňa hmotnosť vosku.

(43)  Ak pre výrobky spadajúce pod tento kód je obsah mliečneho proteínu (obsah dusíka × 6,38) v netučných pevných mliečnych výrobkoch menší ako 34 %, vývozná náhrada sa neposkytuje. Ak pre práškové výrobky spadajúce pod tento kód je obsah vody vo výrobku vyšší ako 5 %, vývozná náhrada sa neposkytuje.

Pri vypĺňaní colných formalít musí zainteresovaná strana uviesť v príslušnej deklarácii minimálny obsah mliečneho proteínu v netučných pevných mliečnych výrobkoch a pre práškové výrobky maximálny obsah vody.

(44)  Zrušené nariadením Komisie (ES) č. 2287/2000 (Ú. v. ES L 260, 14.10.2000, s. 22).

(45)  

a)

Ak výrobok obsahuje nemliečnu látku inú ako korenia a byliny, ako najmä šunku, orechy, krevety, lososa, olivy, hrozienka, výška náhrady sa znižuje o 10 %.

Pri vypĺňaní colných formalít žiadateľ uvádza vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či boli pridané nemliečne látky.

b)

Ak výrobok obsahuje byliny alebo korenia, ako najmä horčicu, bazalku, cesnak, oregano, výška náhrady sa znižuje o 1 %.

Pri vypĺňaní colných formalít žiadateľ uvádza vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či boli pridané byliny alebo korenia.

c)

Ak výrobok obsahuje kazeín a/alebo kazeináty a/alebo srvátku a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktózu a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do kódu KN 3504, pridaný kazeín a/alebo kazeináty a/alebo srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky (okrem srvátkového masla zahrnutého do kódu KN 0405 10 50) a/alebo laktóza a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do kódu KN 3504, nebudú zohľadnené na účely výpočtu náhrady.

Pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ uviesť vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či bol alebo nebol pridaný kazeín a/alebo kazeináty a/alebo srvátka a/alebo výrobky získané zo srvátky a/alebo laktóza a/alebo permeát a/alebo výrobky zahrnuté do kódu KN 3504, a v kladnom prípade uvedie maximálny obsah kazeínu a/alebo kazeinátov a/alebo srvátky a/alebo výrobkov získaných zo srvátky (s prípadným upresnením obsahu srvátkového masla) a/alebo laktózy a/alebo permeátu a/alebo výrobkov zahrnutých do kódu KN 3504 podľa hmotnosti pripadajúcich na 100 kilogramov konečného výrobku.

d)

Uvedené výrobky môžu obsahovať malé množstvá pridanej nemliečnej látky nevyhnutnej na ich výrobu alebo konzerváciu, ako soľ, syridlo alebo pleseň.

(46)  Náhrada poskytovaná na mrazené kondenzované mlieko je rovnaká ako náhrada prislúchajúca na výrobky spadajúce pod položky KN kódov 0402 91 a 0402 99.

(47)  Náhrady poskytované na mrazené výrobky zahrnuté do KN kódov 0403 90 11 až 0403 90 39 sú rovnaké ako náhrady prislúchajúce na výrobky zahrnuté do KN kódov 0403 90 51 až 0403 90 69.

(48)  Uvedené výrobky môžu obsahovať malé množstvá pridanej nemliečnej látky nevyhnutnej na ich výrobu alebo konzerváciu. Ak tieto prísady nepresahujú 0,5 % hmotnosti celého výrobku, majú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady. No ak tieto prísady presahujú celkovo 0,5 % hmotnosti celého výrobku, nemajú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady. Pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ uviesť vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či bola alebo nebola do neho pridaná nemliečna látka, a v kladnom prípade uvedie maximálny obsah nemliečnej látky podľa hmotnosti pridanej na 100 kilogramov konečného výrobku.

(49)  Náhrada pripadajúca na 100 kilogramov výrobku zahrnutého do tejto podpoložky sa rovná súčtu týchto zložiek:

a)

výška stanovená za 100 kg, vynásobená percentuálnym podielom mliečnej zložky obsiahnutej v 100 kg výrobku. Uvedené výrobky môžu obsahovať malé množstvá pridanej nemliečnej látky nevyhnutnej na ich výrobu alebo konzerváciu. Ak tieto prísady nepresahujú 0,5 % hmotnosti celého výrobku, majú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady. No ak tieto prísady presahujú celkovo 0,5 % hmotnosti celého výrobku, nemajú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady;

b)

zložky vypočítanej v súlade s článkom 16 odsekom 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1282/2006 (Ú. v. EÚ L 234, 29.8.2006, s. 4).

Pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ uviesť vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, maximálny obsah sacharózy podľa hmotnosti, a tiež či bola alebo nebola pridaná nemliečna látka, a v kladnom prípade maximálny obsah, nemliečnej látky podľa hmotnosti pridanej na 100 kg konečného výrobku.

(50)  Uvedené výrobky môžu obsahovať malé množstvá prísad nevyhnutných na ich výrobu alebo konzerváciu. Ak tieto prísady nepresahujú 0,5 % hmotnosti celého výrobku, majú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady. No ak tieto prísady presahujú celkovo 0,5 % hmotnosti celého výrobku, nemajú byť zohľadnené na účely výpočtu náhrady. Pri vypĺňaní colných formalít musí žiadateľ uviesť vo vyhlásení, ktoré mu bude na tento účel predložené, či boli alebo neboli pridané látky, a v kladnom prípade uvedie maximálny obsah prísad.


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

DESTINAČNÉ KÓDY PRE VÝVOZNÉ NÁHRADY

A00

Všetky destinácie (tretie krajiny, iné územia, zásobovanie potravinami a destinácie posudzované ako vývozy zo Spoločenstva).

A01

Ostatné destinácie.

A02

Všetky destinácie Spojených štátov amerických.

A03

Všetky destinácie okrem Švajčiarska.

A04

Všetky tretie krajiny.

A05

Ostatné tretie krajiny.

A10

Krajiny EFTA (Európskeho združenia voľného obchodu)

Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko

A11

Štáty ACP (Africké, karibské a tichooceánske štáty zúčastnené na Dohovore z Lomé)

Angola, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Zelený Mys, Stredoafrická Republika, Komory (okrem Mayotte), Kongo, Demokratická republika Kongo, Pobrežie slonoviny, Džibuti, Dominika, Etiópia, Ostrovy Fidži, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Rovníková Guinea, Guyana, Haiti, Jamajka, Keňa, Kiribati, Lesotho, Libéria, Madagaskar, Malawi, Mali, Maurícius, Mauretánia, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigéria, Uganda, Papua Nová Guinea, Dominikánska republika, Rwanda, Saint Kitts a Nevis, Svätý Vincent a Grenadiny, Svätá Lucia, Šalamúnove ostrovy, Samoa, Săo Tomé a Princípe, Senegal, Seyšely, Sierra Leone, Somálsko, Sudán, Surinam, Svazijsko, Tanzánia, Čad, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe.

A12

Krajiny a územia Stredomorskej oblasti

Ceuta a Melilla, Gibraltár, Turecko, Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, ako aj Kosovo podľa rezolúcie BR OSN 1244/99, Čierna Hora, bývalá Macedónska republika Juhoslávie, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Egypt, Libanon, Sýria, Izrael, Západný breh a pásmo Gazy, Jordánsko.

A13

Štáty OPEC-u (Organizácie krajín vyvážajúcich ropu)

Alžírsko, Líbya, Nigéria, Gabon, Venezuela, Irak, Irán, Saudská Arábia, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty, Indonézia.

A14

Krajiny ASEAN-u (Združenia štátov juhovýchodnej Ázie)

Mjanmar, Thajsko, Laos, Vietnam, Indonézia, Malajzia, Brunej, Singapur, Filipíny.

A15

Krajiny Latinskej Ameriky

Mexiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kostarika, Haiti, Dominikánska republika, Kolumbia, Venezuela, Ekvádor, Peru, Brazília, Chile, Bolívia, Paraguaj, Uruguaj, Argentína.

A16

Krajiny SAARC (Juhoázijského združenia pre regionálnu spoluprácu)

Pakistan, India, Bangladéš Maldivy, Srí Lanka, Nepál, Bhután.

A17

Krajiny EEA (Európskeho hospodárskeho priestoru) iné ako krajiny Európskej únie

Island, Nórsko, Lichtenštajnsko.

A18

Krajiny alebo územia CEEC (Krajiny alebo územia strednej a východnej Európy)

Albánsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, ako aj Kosovo podľa rezolúcie BR OSN 1244/99, Čierna Hora, bývalá Macedónska republika Juhoslávie

A19

Krajiny NAFTA (Krajiny Severoamerickej dohody o voľnom obchode)

Spojené štáty americké, Kanada, Mexiko.

A20

Krajiny Merkosur (Spoločného trhu južného kužeľa)

Brazília, Paraguaj, Uruguaj, Argentína.

A21

Novo-industrializované ázijské krajiny

Singapur, Južná Kórea, Tchaj-wan, Hongkong.

A22

Dynamické ázijské ekonomiky

Thajsko, Malajzia, Singapur, Južná Kórea, Tchaj-wan, Hongkong.

A23

Krajiny APEC (Ázijsko-tichomorskej ekonomickej spolupráce)

Spojené štáty americké, Kanada, Mexiko, Chile, Thajsko, Indonézia, Malajzia, Brunej, Singapur, Filipíny, Čína, Južná Kórea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong, Austrália, Papua Nová Guinea, Nový Zéland.

A24

Spoločenstvo nezávislých štátov

Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgiz stan.

A25

Nečlenské krajiny OECD (Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj)

Island, Nórsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené štáty americké, Kanada, Mexiko, Južná Kórea, Japonsko, Austrália, Austrálske tichomorské územia, Nový Zéland, Tichomorské územia Nového Zélandu.

A26

Európske krajiny alebo územia mimo Európskej únie

Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Faerské Ostrovy, Andorra, Gibraltár, mesto Vatikán, Turecko, Albánsko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, ako aj Kosovo podľa rezolúcie BR OSN 1244/99, Čierna Hora, bývalá Macedónska republika Juhoslávie.

A27

Afrika (A28) (A29)

Krajiny alebo územia severnej Afriky, ostatné africké krajiny.

A28

Krajiny alebo územia severnej Afriky

Ceuta a Melilla, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Egypt.

A29

Ostatné africké krajiny

Sudán, Mauretánia, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Zelený mys, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libéria, Pobrežie slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigéria, Kamerun, Stredoafrická republika, Rovníková Guinea, Săo Tomé a Princípe, Gabon, Kongo, Demokratická republika Kongo, Rwanda, Burundi, Svätá Helena a závislé územia, Angola, Etiópia, Eritrea, Džibuti, Somálsko, Keňa, Uganda, Tanzánia, Seyšely a závislé územia, Britské územia v Indickom oceáne, Mozambik, Madagaskar, Maurícius, Komory, Mayotte, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Južná Afrika, Namíbia, Botswana, Svazijsko, Lesotho.

A30

Amerika (A31) (A32) (A33)

Severná Amerika, Stredná Amerika a Antily, Južná Amerika.

A31

Severná Amerika

Spojené štáty americké, Kanada, Grónsko, Svätý Peter a Miquelon.

A32

Stredná Amerika a Antily

Mexiko, Bermudy, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Anguilla, Kuba, Saint Kitts a Nevis, Haiti, Bahamy, Ostrovy Turks a Caicos, Dominikánska republika, Americké Panenské ostrovy, Antigua a Barbuda, Dominika, Kajmanské ostrovy, Jamajka, Svätá Lucia, Svätý Vincent, Britské Panenské ostrovy, Barbados, Montserrat, Trinidad a Tobago, Grenada, Aruba, Holandské Antily.

A33

Južná Amerika

Kolumbia, Venezuela, Guyana, Surinam, Ekvádor, Peru, Brazília, Chile, Bolívia, Paraguaj, Uruguaj, Argentína, Falklandské ostrovy.

A34

Ázia (A35) (A36)

Blízky a Stredný východ, ostatné ázijské krajiny.

A35

Blízky a Stredný východ

Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, Libanon, Sýria, Irak, Irán, Izrael, Západný breh a pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen.

A36

Ostatné ázijské krajiny

Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizstan, Afganistan, Pakistan, India, Bangladéš, Male divy, Srí Lanka, Nepál, Bhután, Mjanmar, Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža, Indonézia, Malajzia, Brunej, Singapur, Filipíny, Mongolsko, Čína, Severná Kórea, Južná Kórea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong, Makao.

A37

Oceánia a polárne oblasti (A38) (A39)

Austrália a Nový Zéland, ostatné krajiny Oceánie a polárnych oblastí.

A38

Austrália a Nový Zéland

Austrália, Austrálske tichomorské územia, Nový Zéland, Tichomorské územia Nového Zélandu.

A39

Ostatné krajiny Oceánie a polárnych oblastí

Papua Nová Guinea, Nauru, Šalamúnove ostrovy, Tuvalu, Nová Kaledónia a závislé územia, Americké tichomorské územia, Wallis a Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fidži, Vanuatu, Tonga, Samoa, Severné Mariany, Francúzska Polynézia, Federálne štáty Mikronézie (Yap, Kosrae, Chunk, Pohnpei), Maršalove ostrovy, Palau, polárne oblasti.

A40

Zámorské krajiny alebo územia (OCTs)

Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia a závislé územia, Wallis a Futuna, Francúzske južné a antarktické krajiny, Svätý Pierre a Miquelon, Mayotte, Holandské Antily, Aruba, Grónsko, Anguilla, Kajmanské ostrovy, Ostrovy South Sandwich a závislé územia, Ostrovy Turks a Caicos Islands, Britské Panenské ostrovy, Montserrat, Pitcairn, Svätá Helena závislé územia, Britské Antarktické územia, Britské územia v Indickom oceáne.

A96

Obce Livigno a Campione d'Italia, Heligoland.

A97

Zásobovanie potravinami a destinácie posudzované ako vývozy zo Spoločenstva

Destinácie uvedené v článkoch 36, 44 a 45 nariadenia (ES) č. 800/1999 (Ú. v. ES L 102, 17.4.1999, s. 11).“


24.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/76


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1345/2008

z 23. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2136/89 ustanovujúce spoločné trhové normy pre konzervované sardinky a obchodné opisy pre konzervované sardinky a výrobky typu sardiniek

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 104/2000 sa ustanovuje možnosť prijatia spoločných obchodných noriem produktov rybolovu v Spoločenstve najmä na účely uľahčenia obchodu na základe regulárnej hospodárskej súťaže. Tieto normy môžu zahŕňať aj označovanie.

(2)

V nariadení Rady (EHS) č. 2136/89 (2) sa ustanovujú spoločné obchodné normy pre konzervované sardinky a obchodné opisy pre konzervované sardinky a výrobky typu sardiniek v Spoločenstve.

(3)

Rozšírenie rozmanitosti dodávky konzervovaných výrobkov, ktoré sa predávajú a prezentujú v Spoločenstve rovnakým spôsobom ako konzervované sardinky, spôsobuje, že je potrebné poskytnúť spotrebiteľom dostatočné informácie o totožnosti a najdôležitejších vlastnostiach výrobku. Preto je potrebné zmeniť a doplniť platné pravidlá obchodných opisov na konzervované výrobky predávané a prezentované rovnakým spôsobom ako konzervované sardinky v Spoločenstve.

(4)

Na tieto účely by sa mala zohľadniť revízia normy potravinového kódexu STAN94 z roku 2007, ako aj konkrétne podmienky prevládajúce na trhu Spoločenstva.

(5)

V záujme transparentnosti na trhu, spravodlivej hospodárskej súťaže a rozmanitosti výberu je nevyhnutné doplniť k druhom s povolením na prípravu konzervovaných výrobkov typu sardiniek aj druh Strangomera bentincki.

(6)

S cieľom zlepšiť identifikáciu každého produktu typu sardiniek by sa ako bližšie určujúci výraz mal použiť vedecký názov týchto druhov a zemepisná oblasť, v ktorej boli tieto druhy ulovené.

(7)

Požiadavky stanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (3).

(8)

Z tohto dôvodu by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť nariadenie (EHS) č. 2136/89.

(9)

S cieľom umožniť hospodárskym subjektom prispôsobiť sa novým požiadavkám by sa malo poskytnúť prechodné obdobie v súvislosti s uvádzaním výrobkov, ktoré sú v súlade s platným znením nariadenia (EHS) č. 2136/89, na trh.

(10)

Riadiaci výbor pre produkty rybolovu nedoručil svoje stanovisko v lehote stanovenej svojím predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EHS) č. 2136/89 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1a ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„k)

Strangomera bentincki“.

2.

Článok 7a sa nahrádza takto:

„Článok 7a

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 2000/13/ES, s konzervovanými výrobkami typu sardiniek sa môže obchodovať v Spoločenstve pod obchodným opisom pozostávajúcim zo slova ‚sardinky‘ spolu s vedeckým názvom druhov a zemepisnou oblasťou, v ktorej boli tieto druhy ulovené.

2.   Kedykoľvek, keď je na nádobe obsahujúcej konzervovaný výrobok typu sardiniek označený obchodný opis ustanovený v odseku 1, zobrazí sa jasným a jednoznačným spôsobom.

3.   Vedecký názov zahŕňa vo všetkých prípadoch všeobecne použiteľné a špeciálne latinské názvy.

4.   Zemepisná oblasť sa vyznačí ako jeden z názvov uvedených v prvom stĺpci prílohy, pričom sa zohľadní príslušné zemepisné označenie uvedené v druhom stĺpci prílohy.

5.   Pod jedným obchodným opisom sa môže uvádzať na trh iba jeden druh.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Výrobky, ktoré spĺňali podmienky nariadenia (EHS) č. 2136/89 pred jeho zmenou a doplnením týmto nariadením, sa však môžu uvádzať na trh do 1. novembra 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2008

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 212, 22.7.1989, s. 79.

(3)  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29.


PRÍLOHA

Názvy a označenia zemepisných oblastí

Názov zemepisnej oblasti uvedenej v článku 7a ods. 1

Označenie oblasti (1)

Severozápadný Atlantik

oblasť FAO 21

Severovýchodný Atlantik (2)

oblasť FAO 27

Baltské more

oblasť FAO 27.IIId

Stredozápadný Atlantik

oblasť FAO 31

Stredovýchodný Atlantik

oblasť FAO 34

Juhozápadný Atlantik

oblasť FAO 41

Juhovýchodný Atlantik

oblasť FAO 47

Stredozemné more

oblasti FAO 37.1, 37.2 a 37.3

Čierne more

oblasť FAO 37.4

Indický oceán

oblasti FAO 51 a 57

Tichý oceán

oblasti FAO 61, 67, 71, 77, 81, 87

Oblasť Antarktídy

oblasti FAO 48, 58 a 88

Severný ľadový oceán

oblasť FAO 18


(1)  Ročenka Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo. Štatistika o rybnom hospodárstve. Úlovky. Zväzok 86/1. 2000.

(2)  Okrem Baltského mora.


24.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/79


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1346/2008

z 23. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 950/2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 148 ods. 1 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Spoločenstvo v súlade s dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Kubánskou republikou v zmysle článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (2), ktorú Rada prijala rozhodnutím 2008/870/ES (3), na hospodársky rok 2008/2009 zvýšilo colnú kvótu Kuby na surový trstinový cukor na rafináciu o 20 000 ton so sadzbou cla 98 EUR za tonu.

(2)

Táto kvóta by sa mala otvoriť a spravovať v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 950/2006 (4) ako „koncesný cukor CXL“.

(3)

S cieľom zabrániť špekuláciám s dovoznými povoleniami súvisiacimi s dovoznými kvótami udelenými jednotlivým krajinám by sa mali prijať ustanovenia, na základe ktorých by o dovozné povolenia mohli žiadať iba tie hospodárske subjekty, ktoré môžu predložiť vývozné povolenie vystavené príslušným orgánom vyvážajúcej krajiny.

(4)

Nariadenie (ES) č. 950/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 950/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 24 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Na hospodársky rok 2008/2009 sa colné kvóty v rámci celkového objemu 126 925 ton surového trstinového cukru položky KN 1701 11 10 určeného na rafináciu otvárajú ako koncesný cukor CXL s clom 98 EUR za tonu.

2.   Množstvá uvedené v odseku 1 sa podľa krajiny pôvodu rozdelia týmto spôsobom:

Kuba

78 969 ton,

Brazília

34 054 ton,

Austrália

9 925 ton,

ostatné tretie krajiny

3 977 ton.“

2.

V článku 25 sa dopĺňa tento pododsek:

„K žiadostiam o dovozné povolenie, ktoré prekladá Kuba, Brazília a Austrália, treba doložiť originál vývozného povolenia, ktoré vydali príslušné orgány vyvážajúcej krajiny v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II na množstvo rovnajúce sa množstvu uvedenému v žiadosti o povolenie.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 308, 19.11.2008, s. 29.

(3)  Ú. v. EÚ L 308, 19.11.2008, s. 27.

(4)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1.


24.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 348/81


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1347/2008

z 23. decembra 2008,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. januára 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clo na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002, ex 1005 okrem hybridných osív a ex 1007, okrem hybridov na siatie, je rovnaké ako intervenčná cena platná pre takéto výrobky pri dovoze zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 daného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 1. januára 2009 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novo stanovené clá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 1. januára 2009 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 1. januára 2009

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality