ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 345

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
23. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1322/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia rybích populácií uplatniteľné v Baltskom mori

1

 

*

Nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1323/2008 z 18. decmbra 2008, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2008 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

10

 

*

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1324/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa od 1. júla 2008 upravuje sadzba príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1325/2008 z 22. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1326/2008 z 15. decembra 2008, ktorým sa schvaľujú malé zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Chaource (CHOP)]

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1327/2008 z 19. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny

24

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1328/2008 z 22. decembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III, V, VII a VIII k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1329/2008 z 22 decembra 2008, ktorým sa prijímajú núdzové podporné opatrenia pre trh s bravčovým mäsom v podobe podpory na súkromné skladovanie v časti Spojeného kráľovstva

56

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1330/2008 z 22. decembra 2008, ktorým sa stotretíkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

60

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2008/110/ES zo 16. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva (smernica o bezpečnosti železníc) ( 1 )

62

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 o zmene a doplnení smerníc Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( 1 )

68

 

*

Smernica Rady 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu ( 1 )

75

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/971/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2008 o rovnocennosti množiteľského materiálu lesných kultúr produkovaného v tretích krajinách

83

 

 

2008/972/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2008 ktorým sa mení a dopĺňa príloha 13 k Spoločným konzulárnym pokynom na vypĺňanie vízových nálepiek

88

 

 

Komisia

 

 

2008/973/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o dátum stanovený v článku 21 ods. 3, do ktorého sú členské oprávnené predĺžiť platnosť rozhodnutí o rovnocennosti sadiva zemiakov z tretích krajín [oznámené pod číslom K(2008) 8135]  ( 1 )

90

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/974/SZBP z 18. decembra 2008 na podporu Haagskeho kódexu správania proti šíreniu balistických rakiet v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

91

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/975/SZBP z 18. decembra 2008 ktorým sa ustanovuje mechanizmus správy financovania spoločných nákladov na operácie Európskej únie s vojenskými alebo obrannými dôsledkami (Athena)

96

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Komisie 2008/936/ES z 20. mája 2008 o pomoci, ktorú Francúzsko priznalo Fondu na prevenciu rizík rybolovu a rybárskym podnikom (Štátna pomoc C 9/06) (Ú. v. EÚ L 334, 12.12.2008)

115

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1337/2007 z 15. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 992/95, pokiaľ ide o colné kvóty Spoločenstva na určité produkty rybolovu s pôvodom v Nórsku (Ú. v. EÚ L 298, 16.11.2007)

115

 

*

Korigendum k smernici Komisie 95/45/ES z 26. júla 1995, ktorou sa ustanovujú osobitné kritériá čistoty týkajúce sa farbív určených na používanie v potravinách (Ú. v. ES L 226 z 22. septembra 1995; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 13/zv. 115, s. 218)

116

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1322/2008

z 28. novembra 2008,

ktorým sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia rybích populácií uplatniteľné v Baltskom mori

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 20,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 847/96 zo 6. mája 1996, ktorým sa zavádzajú dodatočné podmienky pre riadenie celkových prípustných úlovkov (TAC) a kvót presahujúce rok (2), a najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie (3), a najmä na jeho články 5 a 8 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V článku 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa vyžaduje, aby Rada prijala opatrenia potrebné na zabezpečenie prístupu do vôd a k zdrojom, ako aj udržateľného rybolovu pri zohľadnení dostupného vedeckého odporúčania, a najmä správy, ktorú vypracoval Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo, ako aj odporúčania Regionálnej poradnej rady pre Baltské more.

(2)

Podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 2371/2002 je povinnosťou Rady ustanoviť obmedzenia rybolovných možností podľa oblastí rybolovu alebo skupiny oblastí rybolovu a rozdeliť tieto možnosti medzi členské štáty.

(3)

Na zabezpečenie účinného riadenia rybolovných možností by sa mali ustanoviť osobitné podmienky, za ktorých bude rybolov prebiehať.

(4)

Tieto zásady a určité postupy riadenia rybolovu sa musia ustanoviť na úrovni Spoločenstva tak, aby členské štáty dokázali zabezpečiť riadenie lodí plaviacich sa pod ich vlajkou.

(5)

V článku 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa ustanovujú definície, ktoré sú dôležité na rozdelenie rybolovných možností.

(6)

V súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa musia určiť populácie, ktoré podliehajú jednotlivým v ňom uvedeným opatreniam.

(7)

Rybolovné možnosti by sa mali využívať v súlade s právnymi prepismi Spoločenstva, a najmä s nariadením Komisie (EHS) č. 2807/83 z 22. septembra 1983, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkoch rýb členských štátov (4), nariadením Rady (EHS) č. 2930/86 z 22. septembra 1986, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (5), nariadením Komisie (EHS) č. 1381/87 z 20. mája 1987, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre označovanie a dokumentáciu rybárskych plavidiel (6), nariadením Rady (EHS) č. 3880/91 zo 17. decembra 1991 o predkladaní štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (7), nariadením Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (8), nariadením Komisie (ES) č. 2244/2003 z 18. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici (9), a nariadením Rady (ES) č. 2187/2005 z 21. decembra 2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom technických opatrení (10) a nariadením (ES) č. 1098/2007.

(8)

Na zabezpečenie toho, aby sa rybolovné možnosti stanovili na úrovni primeranej trvalo udržateľnému využívaniu zdrojov v prírodnej, ekonomickej a sociálnej oblasti, sa pri stanovovaní celkového povoleného výlovu (TAC) zohľadnili riadiace zásady uvedené v oznámení Komisie Rade o možnostiach rybolovu na rok 2009: Vyhlásenie politiky Európskej komisie.

(9)

Na podporu ochrany populácií rýb by sa v roku 2009 mali vykonať určité doplňujúce technické opatrenia týkajúce sa rybolovu.

(10)

Na zabezpečenie živobytia rybárov Spoločenstva je dôležité otvoriť tieto oblasti rybolovu od 1. januára 2009. Vzhľadom na naliehavosť tejto záležitosti je nevyhnutné udeliť výnimku vo vzťahu k šesťtýždňovej lehote uvedenej v bode I odseku 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je prílohou k Zmluve o Európskej únii a k zmluvám o založení Európskych spoločenstiev,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a zoskupenia rybích populácií v Baltskom mori a súvisiace podmienky, za ktorých sa môžu tieto rybolovné možnosti využívať.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na rybárske plavidlá Spoločenstva (plavidlá Spoločenstva) pôsobiace v Baltskom mori.

2.   Odchylne od odseku 1 sa toto nariadenie nevzťahuje na rybolovné operácie, ktoré sa vykonávajú len na účely vedeckého skúmania, ktoré sa vykonávajú s povolením a v rámci právomoci dotknutého členského štátu a o ktorých bola Komisia a členský štát, vo vodách ktorého sa výskum vykonáva, vopred informované.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Popri vymedzeniach pojmov ustanovených v článku 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002 sa na účely tohto nariadenia uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

zóny ICES (Medzinárodnej rady pre výskum mora) sa vymedzujú podľa nariadenia (EHS) č. 3880/91;

b)

„Baltské more“ sú subdivízie ICES 22 – 32;

c)

„celkový povolený výlov (TAC)“ je množstvo, ktoré možno z každej populácie uloviť každý rok;

d)

„kvóta“ je podiel z TAC pridelený Spoločenstvu, členskému štátu alebo tretej krajine;

e)

„deň neprítomnosti v prístave“ je každé nepretržité obdobie 24 hodín alebo jeho časť, počas ktorého je plavidlo neprítomné v prístave.

KAPITOLA II

RYBOLOVNÉ MOŽNOSTI A SÚVISIACE PODMIENKY

Článok 4

Obmedzenia úlovku a rozdelenie

Obmedzenia úlovku, rozdelenie týchto obmedzení medzi členské štáty a dodatočné podmienky v súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Osobitné ustanovenia o rozdelení

1.   Rozdelením obmedzení úlovku členským štátom, ktoré je stanovené v prílohe I, nie sú dotknuté:

a)

výmeny vykonané podľa článku 20 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

b)

prerozdelenia vykonané podľa článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 1 a článku 32 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 2847/93;

c)

dodatočné vykládky povolené podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 847/96;

d)

množstvá zadržané podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 847/96;

e)

zníženia vykonané podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 847/96.

2.   Na účely zadržania kvót, ktoré sa majú presunúť na rok 2010, sa na všetky populácie, ktoré podliehajú analytickému TAC, môže odchylne od nariadenia (ES) č. 847/96 uplatniť článok 4 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Článok 6

Podmienky pre úlovky a vedľajšie úlovky

1.   Ryby z populácií, pre ktoré sa stanovili obmedzenia úlovkov, sa ponechávajú na palube alebo sa vykladajú, len ak:

a)

tieto úlovky ulovili plavidlá členského štátu, ktorý je držiteľom kvóty, a táto kvóta nie je ešte vyčerpaná alebo

b)

druhy iné ako sleď atlantický a šprota severná sú zmiešané s inými druhmi a netriedia sa na palube ani pri vykládke a úlovky sa ulovili vlečnými sieťami, dánskymi záťahovými sieťami alebo podobným výstrojom s veľkosťou ôk menšou ako 32 mm.

2.   Všetky vykládky sa započítavajú do kvóty alebo ak podiel Spoločenstva nebol rozdelený medzi členské štáty formou kvót, do podielu Spoločenstva, okrem úlovkov podľa odseku 1 písm. b).

3.   Keď sa vyčerpá kvóta pre sleďa atlantického pridelená niektorému z členských štátov, plavidlá plaviace sa pod vlajkou tohto členského štátu, registrované v Spoločenstve a pôsobiace v oblastiach rybolovu, na ktoré sa vzťahuje príslušná kvóta, nevykladajú netriedené úlovky a úlovky, ktoré obsahujú slede.

4.   Keď sa vyčerpá kvóta pre šprotu severnú pridelená niektorému z členských štátov, plavidlá plaviace sa pod vlajkou tohto členského štátu, registrované v Spoločenstve a pôsobiace v oblastiach rybolovu, na ktoré sa vzťahuje príslušná kvóta, nevykladajú netriedené úlovky a úlovky, ktoré obsahujú šprotu severnú.

Článok 7

Obmedzenia rybolovného úsilia

1.   Obmedzenia rybolovného úsilia sú stanovené v prílohe II.

2.   Tieto obmedzenia sa uplatňujú na subdivízie ICES 27 a 28.2, pokiaľ Komisia neprijme rozhodnutie podľa článku 29 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1098/2007 o vyňatí týchto subdivízií z obmedzení podľa článku 8 ods. 1 písm. b), ods. 3, 4 a 5 a článku 13 uvedeného nariadenia.

3.   Tieto obmedzenia sa neuplatňujú na subdivíziu ICES 28.1, pokiaľ Komisia neprijala rozhodnutie podľa článku 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1098/2007 o uplatňovaní obmedzení uvedených v článku 8 ods. 1 písm. b) a ods. 3, 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1098/2007 na túto subdivíziu.

Článok 8

Prechodné technické opatrenia

Prechodné technické opatrenia sú ustanovené v prílohe III.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Zasielanie údajov

Keď členské štáty zasielajú Komisii údaje podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktoré sa týkajú vykládok množstiev ulovených populácií, používajú pri tom kódy populácií stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 276, 10.10.1983, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 274, 25.9.1986, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 132, 21.5.1987, s. 9.

(7)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1991, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2003, s. 17.

(10)  Ú. v. EÚ L 349, 31.12.2005, s. 1.


PRÍLOHA I

Obmedzenia úlovku a súvisiace podmienky medziročného riadenia obmedzení úlovku, ktoré sa vzťahujú na plavidlá Spoločenstva v oblastiach, v ktorých existujú obmedzenia úlovku podľa druhov a podľa oblasti

Nasledujúce tabuľky obsahujú TAC a kvóty (v tonách živej hmotnosti, ak nie je uvedené inak) podľa populácie, rozdelenie medzi členské štáty a súvisiace podmienky medziročného riadenia kvót.

V každej oblasti sa populácie rýb uvádzajú podľa abecedného poradia latinských názvov druhov. Na účely týchto tabuliek sa používajú tieto kódy jednotlivých druhov:

Odborný názov

3-miestny alfabetický kód

Všeobecný názov

Clupea harengus

HER

sleď atlantický

Gadus morhua

COD

treska škvrnitá

Platichthys flesus

FLX

platesa bradavičnatá

Pleuronectes platessa

PLE

platesa veľká

Psetta maxima

TUR

kalkan veľký

Salmo salar

SAL

losos atlantický

Sprattus sprattus

SPR

šprota severná


Druh:

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

subdivízie 30 – 31

HER/3D30.; HER/3D31.

Fínsko

67 777

 

Švédsko

14 892

 

ES

82 669

 

TAC

82 669

Analytický TAC.

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

subdivízie 22 – 24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Dánsko

3 809

 

Nemecko

14 994

 

Poľsko

3 536

 

Fínsko

2

 

Švédsko

4 835

 

ES

27 176

 

TAC

27 176

Analytický TAC.

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

vody ES subdivízie 25 – 27, 28.2, 29 a 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Dánsko

3 159

 

Nemecko

838

 

Estónsko

16 134

 

Lotyšsko

3 982

 

Litva

4 192

 

Poľsko

35 779

 

Fínsko

31 493

 

Švédsko

48 032

 

ES

143 609

 

TAC

nepodstatné

Analytický TAC.

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

sleď atlantický

Clupea harengus

Zóna

:

subdivízia 28.1

HER/03D.RG

Estónsko

16 113

 

Lotyšsko

18 779

 

ES

34 892

 

TAC

34 892

Analytický TAC.

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

vody ES subdivízií 25 – 32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Dánsko

10 241

 

Nemecko

4 074

 

Estónsko

998

 

Lotyšsko

3 808

 

Litva

2 509

 

Poľsko

11 791

 

Fínsko

784

 

Švédsko

10 375

 

ES

44 580

 

TAC

nepodstatné

Analytický TAC.

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

treska škvrnitá

Gadus morhua

Zóna

:

vody ES subdivízií 22 – 24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Dánsko

7 130

 

Nemecko

3 487

 

Estónsko

158

 

Lotyšsko

590

 

Litva

383

 

Poľsko

1 908

 

Fínsko

140

 

Švédsko

2 541

 

ES

16 337

 

TAC

16 337

Analytický TAC.

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

platesa veľká

Pleuronectes platessa

Zóna

:

vody ES subdivízií 22 – 32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Dánsko

2 179

 

Nemecko

242

 

Poľsko

456

 

Švédsko

164

 

ES

3 041

 

TAC

3 041

Preventívny TAC.

Uplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

losos atlantický

Salmo salar

Zóna

:

vody ES subdivízií 22 – 31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Dánsko

64 184 (1)

 

Nemecko

7 141 (1)

 

Estónsko

6 523 (1)

 

Lotyšsko

40 824 (1)

 

Litva

4 799 (1)

 

Poľsko

19 471 (1)

 

Fínsko

80 033 (1)

 

Švédsko

86 758 (1)

 

ES

309 733 (1)

 

TAC

nepodstatné

Analytický TAC.

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

losos atlantický

Salmo salar

Zóna

:

subdivízia 32

SAL/3D32.

Estónsko

1 581 (2)

 

Fínsko

13 838 (2)

 

ES

15 419 (2)

 

TAC

nepodstatné

Analytický TAC.

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Neuplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


Druh

:

šprota severná

Sprattus sprattus

Zóna

:

vody ES subdivízií 22 – 32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Dánsko

39 453

 

Nemecko

24 994

 

Estónsko

45 813

 

Lotyšsko

55 332

 

Litva

20 015

 

Poľsko

117 424

 

Fínsko

20 652

 

Švédsko

76 270

 

ES

399 953

 

TAC

nepodstatné

Analytický TAC.

Neuplatňuje sa článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96.

Uplatňuje sa článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96.


(1)  Vyjadrené počtom jednotlivých rýb.

(2)  Vyjadrené počtom jednotlivých rýb.


PRÍLOHA II

Obmedzenia rybolovného úsilia

1.

V prípade rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou členské štáty zabezpečia, aby bol rybolov vlečnými sieťami, dánskymi záťahovými sieťami alebo podobným výstrojom s veľkosťou ôk najmenej 90 mm, žiabrovkami, zakliesňovacími sieťami alebo viacstennými žiabrovkami s veľkosťou ôk najmenej 90 mm, lovnými šnúrami na lov pri dne, dlhými lovnými šnúrami okrem unášaných lovných šnúr, udicami a zariadením na džigovanie povolený maximálne počas:

a)

201 dní neprítomnosti v prístave v subdivíziách 22 – 24 s výnimkou obdobia od 1. do 30. apríla, keď sa uplatňuje článok 8 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1098/2007, a

b)

160 dní neprítomnosti v prístave v subdivíziách 25 – 28 s výnimkou obdobia od 1. júla do 31. augusta, keď sa uplatňuje článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1098/2007.

2.

Maximálny počet dní neprítomnosti v prístave za rok, počas ktorých môže byť plavidlo prítomné v dvoch oblastiach vymedzených v bode 1 písm. a) a b) a loviť ryby s výstrojom uvedeným v bode 1, nesmie prevýšiť maximálny počet dní pridelených pre jednu z týchto oblastí.


PRÍLOHA III

Prechodné technické opatrenia

Obmedzenia rybolovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého

1.

Na palube sa zakazuje ponechávať tieto druhy rýb chytené v týchto zemepisných oblastiach a obdobiach:

Druh:

Zemepisná oblasť

Obdobie

platesa bradavičnatá (Platichthys flesus)

subdivízie 26 až 28, 29 južne od 59° 30′ s. z. š.

od 15. februára do 15. mája

subdivízia 32

od 15. februára do 31. mája

kalkan veľký (Psetta maxima)

subdivízie 25 a 26, 28 južne od 59° 30′ s. z. š.

od 1. júna do 31. júla

2.

Odchylne od bodu 1 možno pri rybolove vlečnými sieťami, dánskymi záťahovými sieťami a podobným výstrojom s veľkosťou ôk najmenej 105 mm alebo pri rybolove žiabrovkami, zakliesňovacími sieťami alebo viacstennými sieťami žiabrovkami s veľkosťou ôk 100 mm alebo viac uchovávať na palube a vykladať vedľajšie úlovky platesy bradavičnatej a kalkana veľkého do 10 % živej hmotnosti celkového úlovku ponechaného na palube a vyloženého počas období zákazu uvedených v bode 1.


23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/10


NARIADENIE RADY (ES, EURATOM) č. 1323/2008

z 18. decmbra 2008,

ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2008 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Protokol o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev, a najmä na jeho článok 13,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev ustanovené nariadením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na články 63, 64, 65 a 82 služobného poriadku a prílohy VII, XI a XIII k služobnému poriadku, ako aj prvý odsek článku 20 a články 64 a 92 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

S cieľom zabezpečiť úradníkom a ostatným zamestnancom Spoločenstva taký vývoj kúpnej sily, ktorý by bol paralelný s vývojom kúpnej sily zamestnancov štátnych správ členských štátov, mali by sa v rámci preskúmania vykonávaného v roku 2008 upraviť odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa dátum „1. júla 2007“ v druhom odseku článku 63 služobného poriadku nahrádza dátumom „1. júla 2008“.

Článok 2

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa tabuľka základných mesačných platov používaná na výpočet odmien a dôchodkov uvedená v článku 66 služobného poriadku nahrádza touto tabuľkou:

1.7.2008

STUPEŇ

TRIEDA

1

2

3

4

5

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

Článok 3

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa opravné koeficienty uplatniteľné podľa článku 64 služobného poriadku na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 2 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 1. januára 2009 sa opravné koeficienty uplatniteľné podľa článku 17 ods. 3 prílohy VII k služobnému poriadku na prevody úradníkov a ostatných zamestnancov stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 3 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa opravné koeficienty uplatniteľné na dôchodky podľa článku 20 ods. 1 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 4 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 16. mája 2008 sa opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov podľa článku 64 služobného poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 5 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 1. mája 2008 sa opravné koeficienty uplatniteľné na odmeny úradníkov a ostatných zamestnancov podľa článku 64 služobného poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 6 nasledujúcej tabuľky.

S účinnosťou od 16. mája 2008 sa opravné koeficienty uplatniteľné na dôchodky podľa článku 20 ods. 1 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovujú tak, ako sú uvedené v stĺpci 7 nasledujúcej tabuľky.

Krajina/Miesto

Odmeny

1.7.2008

Prevody

1.1.2009

Dôchodky

1.7.2008

Odmeny

16.5.2008

Odmeny

1.5.2008

Dôchodky

16.5.2008

1

2

3

4

5

6

7

Bulharsko

 

62,5

100,0

70,5

 

 

Česká republika

98,1

91,1

100,0

 

 

 

Dánsko

139,4

136,4

136,4

 

 

 

Nemecko

98,9

99,4

100,0

 

 

 

Bonn

98,0

 

 

 

 

 

Karlsruhe

96,4

 

 

 

 

 

Mníchov

105,3

 

 

 

 

 

Estónsko

 

81,9

100,0

85,0

 

 

Grécko

95,0

94,9

100,0

 

 

 

Španielsko

101,6

96,0

100,0

 

 

 

Francúzsko

115,5

106,3

106,3

 

 

 

Írsko

121,9

118,5

118,5

 

 

 

Taliansko

111,5

107,6

107,6

 

 

 

Varese

98,6

 

 

 

 

 

Cyprus

89,2

91,9

100,0

 

 

 

Lotyšsko

 

79,8

100,0

 

85,1

 

Litva

 

71,9

100,0

76,3

 

 

Maďarsko

94,0

81,6

100,0

 

 

 

Malta

85,0

86,7

100,0

 

 

 

Holandsko

109,1

101,5

101,5

 

 

 

Rakúsko

107,8

106,9

106,9

 

 

 

Poľsko

 

84,6

100,0

93,8

 

 

Portugalsko

91,7

91,0

100,0

 

 

 

Rumunsko

 

66,9

100,0

 

75,2

 

Slovinsko

 

86,0

100,0

90,2

 

 

Slovensko

87,3

81,9

100,0

 

 

 

Fínsko

119,8

116,2

116,2

 

 

 

Švédsko

115,3

111,5

111,5

 

 

 

Spojené kráľovstvo

 

105,4

 

125,6

 

105,4

Culham

 

 

 

100,9

 

 

Článok 4

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa výška príspevku počas rodičovskej dovolenky uvedená v druhom a treťom pododseku článku 42a služobného poriadku stanovuje na 878,32 EUR a v prípade osamelého rodiča na 1 171,09 EUR.

Článok 5

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa základná výška príspevku na domácnosť uvedená v článku 1 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 164,27 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa výška príspevku na nezaopatrené dieťa uvedená v článku 2 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 358,96 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa výška príspevku na vzdelanie uvedená v článku 3 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 243,55 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa výška príspevku na vzdelanie uvedená v článku 3 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 87,69 EUR.

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa minimálna výška príspevku na expatriáciu uvedená v článku 69 služobného poriadku a v druhom pododseku článku 4 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na 486,88 EUR.

Článok 6

S účinnosťou od 1. januára 2009 sa výška príspevku na kilometrovné uvedená v druhom pododseku článku 8 ods. 2 prílohy VII k služobnému poriadku upravuje takto:

 

0 EUR za každý kilometer od 0 do 200 km,

 

0,3651 EUR za každý kilometer od 201 do 1 000 km,

 

0,6085 EUR za každý kilometer od 1 001 do 2 000 km,

 

0,3651 EUR za každý kilometer od 2 001 do 3 000 km,

 

0,1216 EUR za každý kilometer od 3 001 do 4 000 km,

 

0,0586 EUR za každý kilometer od 4 001 do 10 000 km,

 

0 EUR za každý kilometer nad 10 000 km.

K uvedenému príspevku na kilometrovné sa pripočíta doplnkový paušálny príplatok vo výške:

182,54 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu od 725 km do 1 450 km,

365,04 EUR, ak je vzdialenosť po železnici medzi miestom výkonu práce a miestom pôvodu vyššia ako 1 450 km.

Článok 7

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa výška diét uvedená v článku 10 ods. 1 prílohy VII k služobnému poriadku stanovuje na:

37,73 EUR pre úradníka, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

30,42 EUR pre úradníka, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 8

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa spodná hranica príspevku na usadenie uvedená v článku 24 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na:

1 074,14 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

638,68 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 9

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa pre príspevok v nezamestnanosti uvedený v druhom pododseku článku 28a ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje jeho spodná hranica na 1 288,19 EUR a jeho horná hranica na 2 576,39 EUR a paušálny príspevok sa stanovuje na 1 171,09 EUR.

Článok 10

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa tabuľka základných mesačných platov uvedená v článku 63 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nahrádza touto tabuľkou:

1.7.2008

 

STUPEŇ

KATEGÓRIA

SKUPINA

1

2

3

4

A

I

6 565,32

7 378,56

8 191,80

9 005,04

II

4 765,00

5 229,31

5 693,62

6 157,93

III

4 004,25

4 182,62

4 360,99

4 539,36

B

IV

3 846,60

4 223,18

4 599,76

4 976,34

V

3 021,43

3 220,60

3 419,77

3 618,94

C

VI

2 873,61

3 042,79

3 211,97

3 381,15

VII

2 571,98

2 659,49

2 747,00

2 834,51

D

VIII

2 324,67

2 461,59

2 598,51

2 735,43

IX

2 238,75

2 269,94

2 301,13

2 332,32

Článok 11

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa tabuľka základných mesačných platov uvedená v článku 93 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov nahrádza touto tabuľkou:

FUNKČNÁ SKUPINA

1.7.2008

STUPEŇ

TRIEDA

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 618,70

5 735,55

5 854,82

5 976,58

6 100,87

6 227,74

6 357,25

17

4 965,96

5 069,23

5 174,64

5 282,26

5 392,10

5 504,24

5 618,70

16

4 389,04

4 480,31

4 573,49

4 668,59

4 765,68

4 864,79

4 965,96

15

3 879,15

3 959,82

4 042,17

4 126,23

4 212,03

4 299,63

4 389,04

14

3 428,49

3 499,79

3 572,57

3 646,87

3 722,70

3 800,12

3 879,15

13

3 030,19

3 093,21

3 157,53

3 223,19

3 290,22

3 358,65

3 428,49

III

12

3 879,08

3 959,75

4 042,09

4 126,14

4 211,95

4 299,53

4 388,94

11

3 428,46

3 499,75

3 572,53

3 646,82

3 722,65

3 800,06

3 879,08

10

3 030,18

3 093,19

3 157,51

3 223,17

3 290,20

3 358,62

3 428,46

9

2 678,17

2 733,86

2 790,71

2 848,74

2 907,98

2 968,45

3 030,18

8

2 367,05

2 416,27

2 466,52

2 517,81

2 570,17

2 623,61

2 678,17

II

7

2 678,11

2 733,81

2 790,67

2 848,71

2 907,97

2 968,45

3 030,19

6

2 366,93

2 416,16

2 466,42

2 517,72

2 570,08

2 623,54

2 678,11

5

2 091,91

2 135,42

2 179,84

2 225,18

2 271,46

2 318,70

2 366,93

4

1 848,85

1 887,30

1 926,56

1 966,63

2 007,53

2 049,29

2 091,91

I

3

2 277,64

2 324,91

2 373,16

2 422,41

2 472,69

2 524,01

2 576,39

2

2 013,53

2 055,32

2 097,98

2 141,52

2 185,96

2 231,33

2 277,64

1

1 780,05

1 816,99

1 854,70

1 893,20

1 932,49

1 972,59

2 013,53

Článok 12

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa spodná hranica príspevku na usadenie uvedená v článku 94 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na:

807,93 EUR pre zamestnanca, ktorý má nárok na príspevok na domácnosť,

479,00 EUR pre zamestnanca, ktorý nemá nárok na príspevok na domácnosť.

Článok 13

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa pre príspevok v nezamestnanosti uvedený v druhom pododseku článku 96 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje jeho spodná hranica na 966,15 EUR a jeho horná hranica na 1 932,29 EUR a paušálny príspevok sa stanovuje na 878,32 EUR.

Článok 14

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa príspevky za prácu na zmeny uvedené v článku 1 ods. 1 prvom pododseku nariadenia (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 (2) stanovujú na 368,17 EUR, 555,70 EUR, 607,58 EUR a 828,33 EUR.

Článok 15

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa na sumy uvedené v článku 4 nariadenia (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 (3) použije koeficient 5,314614.

Článok 16

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa tabuľka v článku 8 ods. 2 prílohy XIII k služobného poriadku nahrádza touto tabuľkou:

1.7.2008

STUPEŇ

TRIEDA

1

2

3

4

5

6

7

8

16

16 299,08

16 983,99

17 697,68

17 697,68

17 697,68

17 697,68

 

 

15

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 076,97

16 299,08

16 983,99

 

 

14

12 732,20

13 267,22

13 824,73

14 209,36

14 405,66

15 011,01

15 641,79

16 299,08

13

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 558,70

12 732,20

 

 

 

12

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 099,79

11 253,14

11 726,01

12 218,75

12 732,20

11

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 810,36

9 945,89

10 363,83

10 799,33

11 253,14

10

7 769,34

8 095,82

8 436,01

8 670,72

8 790,51

9 159,90

9 544,81

9 945,89

9

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 663,46

7 769,34

 

 

 

8

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 773,22

6 866,80

7 155,35

7 456,03

7 769,34

7

5 364,07

5 589,48

5 824,35

5 986,40

6 069,10

6 324,13

6 589,88

6 866,80

6

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 290,97

5 364,07

5 589,48

5 824,35

6 069,10

5

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 676,34

4 740,94

4 940,16

5 147,76

5 364,07

4

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 133,10

4 190,20

4 366,28

4 549,76

4 740,94

3

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 652,97

3 703,44

3 859,06

4 021,22

4 190,20

2

2 892,98

3 014,55

3 141,22

3 228,61

3 273,22

3 410,76

3 554,09

3 703,44

1

2 556,91

2 664,35

2 776,31

2 853,56

2 892,98

 

 

 

Článok 17

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa výška príspevku na nezaopatrené dieťa uvedená v prvom pododseku článku 14 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovuje takto:

1.7.2008–31.12.2008

344,55.

Článok 18

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa výška príspevku na vzdelanie uvedená v prvom pododseku článku 15 prílohy XIII k služobnému poriadku stanovuje takto:

1.7.2008–31.8.2008

70,14.

Článok 19

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa na účely uplatňovania článku 18 ods. 1 prílohy XIII k služobnému poriadku výška pevného príspevku uvádzaného v pôvodnom článku 4a prílohy VII k služobnému poriadku platnému pred 1. májom 2004 stanovuje na:

127,01 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do tried C4 alebo C5,

194,73 EUR na mesiac pre úradníkov zaradených do tried C1, C2 alebo C3.

Článok 20

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008.

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.

(2)  Nariadenie Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 z 9. februára 1976, ktorým sa stanovujú kategórie úradníkov, ktorí majú nárok na príspevky za prácu na zmeny, podmienky poskytovania príspevkov a ich sadzby (Ú. v. ES L 38, 13.2.1976, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 z 29. februára 1968, ktorým sa určujú podmienky a postup uplatňovania dane v prospech Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 8).


23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/17


NARIADENIE RADY (ES, EURATOM) č. 1324/2008

z 18. decembra 2008,

ktorým sa od 1. júla 2008 upravuje sadzba príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev a na Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev stanovené v nariadení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1), a najmä na jeho článok 83a,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 13 prílohy XII k služobného poriadku Eurostat predložil 1. septembra 2008 správu o poistno-matematickom hodnotení systému dôchodkového zabezpečenia za rok 2008, v ktorej sú aktualizované parametre z uvedenej prílohy. Z tohto hodnotenia vyplýva, že sadzba príspevku potrebná na udržanie poistno-matematickej rovnováhy systému dôchodkového zabezpečenia je 10,9 % základného platu.

(2)

V záujme udržania poistno-matematickej rovnováhy systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Spoločenstiev by sa preto sadzba tohto príspevku mala upraviť na 10,9 % základného platu.

(3)

V súlade s článkom 12 prílohy XII k služobnému poriadku sa sadzba na výpočet zloženého úroku musí rovnať skutočnej úrokovej sadzbe uvedenej v článku 10 prílohy XII a mala by sa preto upraviť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

S účinnosťou od 1. júla 2008 sa sadzba príspevku uvedená v článku 83 ods. 2 služobného poriadku stanovuje na 10,9 %.

Článok 2

S účinnosťou od 1. januára 2009 sa sadzba na výpočet zloženého úroku v článku 4 ods. 1 a v článku 8 prílohy VIII k služobnému poriadku a v štvrtom odseku článku 40 a v článku 110 ods. 3 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov stanovuje na 3,1 %.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1.


23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1325/2008

z 22. decembra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 23. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

CR

110,3

MA

79,8

TR

84,6

ZZ

91,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

115,3

ZZ

117,4

0709 90 70

MA

127,3

TR

81,0

ZZ

104,2

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,1

MA

46,9

TR

71,3

UY

30,6

ZA

41,3

ZW

31,4

ZZ

41,4

0805 20 10

MA

74,4

TR

64,0

ZZ

69,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

65,1

TR

65,0

ZZ

60,1

0805 50 10

MA

64,0

TR

54,7

ZZ

59,4

0808 10 80

CA

79,3

CN

76,1

MK

37,6

US

86,9

ZA

118,0

ZZ

79,6

0808 20 50

CN

71,5

TR

107,0

US

116,0

ZZ

98,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1326/2008

z 15. decembra 2008,

ktorým sa schvaľujú malé zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Chaource (CHOP)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2 druhú vetu,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 a so zreteľom na článok 17 ods. 2 uvedeného nariadenia Komisia preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmeny a doplnenia prvkov špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Chaource“ zapísaného nariadením Komisie (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Cieľom žiadosti je zmeniť a doplniť špecifikáciu spresnením podmienok používania spracovateľských postupov a prísad do mlieka a pri výrobe syra Chaource. Týmito postupmi sa zaisťuje zachovanie hlavných charakteristík označenia.

(3)

Komisia preskúmala uvedenú zmenu a doplnenie a dospela k záveru, že sú opodstatnené. Keďže zmena a doplnenie v zmysle článku 9 nariadenia Komisie (ES) č. 510/2006 sú malé, Komisia ich môže schváliť bez použitia postupu opísaného v článkoch 5, 6 a 7 uvedeného nariadenia.

(4)

V súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2006 (3) a v zmysle článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 by sa malo uverejniť zhrnutie špecifikácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Špecifikácia chráneného označenia pôvodu „Chaource“ sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Upravené zhrnutie hlavných prvkov špecifikácie je uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 369, 23.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA I

Schvaľujú sa tieto zmeny a doplnenia špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Chaource“:

„Spôsob výroby“

Bod 5 špecifikácie týkajúci sa opisu spôsobu výroby sa dopĺňa takto:

„(…) Syrenie mlieka sa vykonáva výlučne s použitím syridla.

Zhusťovanie mlieka čiastočným odstránením vodnatej časti pred koaguláciou je zakázané.

Okrem mliečnych surovín jedinými povolenými prímesami alebo pomocnými látkami alebo prísadami v mlieku a počas výroby syra sú syridlo, kultúry baktérií, kvasiniek, plesní, ktorých neškodnosť bola preukázaná, chlorid vápenatý a soľ.

(…) Uchovávanie mliečnych surovín, výrobkov počas výroby, syreniny alebo čerstvého syra prostredníctvom ich udržiavania pri mínusovej teplote je zakázané.

Uchovávanie čerstvých syrov a zrejúcich syrov v zmenenej atmosfére je zakázané.“


PRÍLOHA II

ZHRNUTIE

Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

„CHAOURCE“

ES č.: FR-PDO-0217-0114/29.03.2006

CHOP (X) CHZO ( )

Tento prehľad obsahuje hlavné body špecifikácie výrobku na informačné účely.

1.   Príslušný orgán v členskom štáte

Názov

:

Institut national de l’origine et de la qualité

Adresa

:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Tel.

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 153 89 80 60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Skupina

Názov

:

Syndicat de défense du fromage de Chaource

Adresa

:

Ferme du Moulinet, 10150 Pont-Sainte-Marie, France

Tel.

:

(33) 325 49 90 48

Fax

:

(33) 325 49 90 48

E-mail

:

syndicat-chaource@wanadoo.fr

Zloženie

:

výrobcovia/spracovatelia (X) ostatní ( )

3.   Druh výrobku

Trieda 1.3

Syry

4.   Špecifikácia

[prehľad požiadaviek podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006]

4.1.   Meno

„Chaource“

4.2.   Opis

Mäkký solený syr z kravského mlieka s plesňou na povrchu, s dvoma veľkosťami v tvare splošteného valca: veľký (priemer 11 cm až 11,5 cm, hrúbka 6 cm, približne 450 gramov) a malý (priemer 8,5 cm až 9 cm, hrúbka 6 cm, približne 200 gramov), s minimálnym obsahom tuku 50 %.

4.3.   Zemepisná oblasť

Oblasť výroby pokrýva veľmi úzku zemepisnú oblasť medzi departementmi Aube a Yonne, ktoré obklopujú vlhkú prírodnú oblasť Champagne so spoločným stredom – obcou Chaource.

 

Departement Aube

Kantóny zahrnuté do zemepisnej oblasti vcelku: Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Bouilly, Chaource, Ervy-le-Châtel, Mussy-sur-Seine, Les Riceys et Troyes (7 kantónov).

 

Departement Yonne

 

Kantóny zahrnuté do zemepisnej oblasti vcelku: Ancy-le-Franc, Crusy-le-Châtel, Flogny-la-Chapelle, Tonnerre.

 

Obce zahrnuté do zemepisnej oblasti vcelku: Bagneaux, Boeurs-en-Othe, Cérilly, Chigy, les Clérimois, Coulours, Flacy, Foissy-sur-Vanne, Fontaine-la-Gaillarde, Fournaudin, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-petit, Noé, Saint-Clément, Saligny, Sens, les Sièges, Theil-sur-Vanne, Vareilles, Vaudeurs, Villeneuve-l'Archevêque, Villiers-Louis, Voisines.

 

Čiastočne zahrnuté obce: Arces-Dilo (časť situovaná na sever od vnútroštátnej cesty 5), Cerisiers (časť situovaná na sever od štátnej cesty 5), Lailly (časť situovaná na juh od departementálnej cesty 28), La Postolle (časť situovaná na juh od departementálnej cesty 28), Soucy (časť situovaná na juh od štátnej cesty 439), Thorigny-sur-Oreuse (časť situovaná na juh od departementálnej cesty 28), Vaumort (časť situovaná na sever od štátnej cesty 5).

4.4.   Dôkaz o pôvode

Každý hospodársky subjekt vyplní „vyhlásenie o spôsobilosti“, ktoré zaregistrujú útvary INAO, na základe ktorého môže INAO identifikovať všetky hospodárske subjekty. Uvedené hospodárske subjekty musia pre INAO sprístupniť záznamy a všetku dokumentáciu potrebnú na kontrolu pôvodu, kvality a výrobných podmienok mlieka a syrov.

V rámci kontroly charakteristík výrobku označenia pôvodu má analytická a organoleptická skúška zaručiť kvalitu a typické vlastnosti skúšaných výrobkov.

4.5.   Spôsob výroby

Výroba mlieka, výroba a zrenie syrov sa musia uskutočňovať v zemepisnej oblasti.

Syr prevažne z mlieka, voľné a pomalé odkvapkávanie, vyrobený výhradne zo skysnutého a vyzrážaného kravského mlieka. Čas vyzrážania je minimálne 12 hodín, zrenie minimálne dva týždne.

4.6.   Spojenie

Známy od stredoveku, keď ho v roku 1513 obyvatelia Chaource ponúkli guvernérovi Langres. O tomto syre sa hovorí už od začiatku 19. storočia. Odvtedy sa predáva na miestnych trhoch aj vo veľkých mestách ako Lyon a Paríž. Označenie syra bolo uznané v roku 1970.

Oblasť označenia je v údolí, pre ktoré je typické priepustné podložie tvorené predovšetkým vápencom a hlinou a množstvom vodných tokov a prameňov. Potravu pre dojnice predstavujú prírodné lúky a v zime seno, zozbierané priamo na mieste. Tradičný postup výroby umožnil výrobcom získať pridanú hodnotu syra a zachovať v tomto regióne poľnohospodársku činnosť.

4.7.   Kontrolný orgán

Názov

:

Institut national de l’origine et de la qualité

Adresa

:

51 rue d’Anjou, 75008 Paris, France

Tel.

:

(33) 153 89 80 00

Fax

:

(33) 153 89 80 60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (Národný inštitút pre označenia pôvodu a kvalitu) je verejný administratívny úrad s právnou subjektivitou pod dohľadom ministerstva poľnohospodárstva.

Inštitút INAO je zodpovedný za kontrolu podmienok pri výrobe výrobkov s označením pôvodu.

Názov

:

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF)

Adresa

:

59 boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13, France

Tel.

:

(33) 144 87 17 17

Fax

:

(33) 144 97 30 37

DGCCRF je oddelenie ministerstva hospodárstva, priemyslu a zamestnanosti.

4.8.   Označenie

Povinnosť uvádzať slová Chránené označenie pôvodu a názov označenia.


23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1327/2008

z 19. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1580/2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho články 103h a 127 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1580/2007 (2) sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny.

(2)

Aby sa zaistilo, že všetci výrobcovia sa môžu demokraticky zúčastňovať na rozhodovaní o organizácii výrobcov, členské štáty by mali byť schopné prijať opatrenia, ktorými by sa povolilo, obmedzilo alebo zakázalo právnemu subjektu schváliť alebo odmietnuť rozhodnutia organizácie výrobcov v prípade, že tvorí jasne vymedzenú súčasť tohto právneho subjektu.

(3)

V článku 32 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sa poskytuje členským štátom možnosť povoliť, obmedziť alebo zakázať právo hlasovať členom organizácie výrobcov, ktorí nie sú výrobcami, v súvislosti s rozhodnutiami týkajúcimi sa operačných fondov. Je žiaduce uplatňovať toto ustanovenie rovnako na členov združení organizácií výrobcov, ktorí nie sú organizáciami výrobcov podľa článku 36 ods. 2 uvedeného nariadenia, aby sa realizácia čiastkových operačných programov zo strany združení organizácií výrobcov stala flexibilnejšou. Navyše z dôvodu zrozumiteľnosti by sa mal odkaz na právo hlasovať pri rozhodnutiach týkajúcich sa operačných fondov vzťahovať na rozhodnutia týkajúce sa operačných programov, keďže rozhodnutia týkajúce sa operačných fondov by mala prijímať priamo organizácia výrobcov, a nie združenie organizácií výrobcov.

(4)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu by malo byť jasné, že pomoc na podporu vzniku skupín výrobcov a na uľahčenie ich administratívnej prevádzky, ustanovená v článku 103a ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007, je paušálna platba a dôkaz o použití tejto pomoci nie je potrebné uvádzať v žiadosti o pomoc.

(5)

V článku 52 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sa ustanovuje, že do hodnoty predanej výroby by sa mala započítavať len výroba členov organizácie výrobcov predaná samotnou organizáciou výrobcov alebo v súlade s článkom 125a ods. 2 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1234/2007. Tým sa umožňuje, aby sa výroba, ktorú predávajú samotní členovia v súlade s týmito odsekmi, zahrnula do hodnoty predanej výroby organizácie výrobcov, ktorej členom je výrobca, ale vyjme sa výrobok, ktorý predávajú samotní členovia v súlade s článkom 125a ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007. V záujme organizácií výrobcov by sa mal výrobok predávaný priamo poľnohospodármi prostredníctvom druhej organizácie výrobcov zahrnúť do hodnoty predanej výroby tejto druhej organizácie výrobcov. Výrobok predaný na trhu priamo poľnohospodármi by sa nemal zahrnúť do hodnoty predanej výroby organizácie výrobcov, ktorej členom je výrobca.

(6)

S cieľom zabezpečiť právnu istotu by malo byť jasné, že úroveň podpory pre skupiny výrobcov ustanovená v článku 103a ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a článku 49 nariadenia (ES) č. 1580/2007 môže za určitých okolností presiahnuť úroveň uplatniteľnú na opatrenia podľa programu rozvoja vidieka.

(7)

V článku 60 ods. 2 treťom a štvrtom pododseku nariadenia (ES) č. 1580/2007 sa ustanovuje obmedzenie podpory environmentálnych opatrení na maximálne sumy stanovené v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (3). Určité druhy environmentálnych opatrení sa netýkajú priamo ani nepriamo konkrétnej parcely. Článok 60 ods. 2 by sa mal preto zmeniť a doplniť, aby sa takéto opatrenia vyňali z uplatňovania tohto obmedzenia.

(8)

V článku 63 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1580/2007 sa ustanovuje, že členské štáty musia zabezpečiť, aby sa akcie týkajúce sa čiastkových operačných programov úplne financovali z príspevkov členských organizácií výrobcov platených z operačných fondov týchto organizácií. Je žiaduce, aby sa členom združení organizácií výrobcov, ktorí nie sú organizáciami výrobcov, umožnilo financovať akcie alebo investície realizované združením organizácie výrobcov pod podmienkou, že títo členovia sú výrobcovia alebo ich družstvá. Podľa článku 36 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1580/2007 však môžu iba nepriamo využívať opatrenia financované Spoločenstvom, napríklad v dôsledku vplyvu úspor z rozsahu.

(9)

V článku 120 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sa ustanovujú sankcie po kontrolách stiahnutí výrobkov z trhu prvej úrovne. Konkrétne v článku 120 písm. a), b) a c) sa uvádza odkaz na sumu kompenzácie. V záujme pochopiteľnosti a právnej istoty by sa namiesto sumy kompenzácie mala v tomto ustanovení uvádzať suma príspevku Spoločenstva.

(10)

V článku 103f ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje povinnosť členských štátov zriadiť národnú stratégiu udržateľných operačných programov. Z dôvodu transparentnosti sa národná stratégia uplatniteľná v danom roku zahrnie do výročných správ členských štátov a zašle Komisii.

(11)

Niekoľko členských štátov čelí osobitným ťažkostiam s včasnou prípravou ich národných rámcov pre environmentálne opatrenia uvedené v článku 103f ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a článku 58 nariadenia (ES) č. 1580/2007 ako súčasti ich národnej stratégie udržateľných operačných programov. Členským štátom by sa preto ako prechodné opatrenie malo umožniť odložiť prijatie rozhodnutia o operačných programoch na rok 2009 najneskôr až do 1. marca 2009. Odhady súm vo všetkých operačných programoch by sa mali predložiť do 31. januára 2009 a konečné schválené sumy do 15. marca 2009.

(12)

V súlade s druhým pododsekom bodu 15 prílohy VIII k nariadeniu (ES) č. 1580/2007 musí propagačný materiál obsahovať znak Európskeho spoločenstva (iba v prípade vizuálnych médií) a musí obsahovať tento text: „Kampaň financovaná s finančnou pomocou Európskeho spoločenstva“. Malo by byť jasné, že táto povinnosť sa vzťahuje iba na všeobecnú propagáciu a propagáciu značiek kvality. Používanie znaku Európskeho spoločenstva organizáciami výrobcov, združeniami organizácií výrobcov a dcérskymi organizáciami uvedenými v článku 52 ods. 7 uvedeného nariadenia pri propagácii ich ochranných/obchodných známok by malo byť výslovne zakázané.

(13)

V súlade so šiestou zarážkou odseku 2a prílohy XIII k nariadeniu (ES) č. 1580/2007 musia členské štáty vykazovať objem výrobkov stiahnutých z trhu v členení podľa výrobkov a mesiacov. Z dôvodu transparentnosti je však potrebné tieto objemy rozčleniť na objemy rozdané prostredníctvom bezplatného rozdelenia a celkové objemy.

(14)

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(15)

S cieľom umožniť hladké zavedenie zmien článku 52 ods. 5 a článku 63 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1580/2007 by sa tieto zmeny mali uplatňovať od 1. januára 2010.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1580/2007 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Do článku 33 sa dopĺňa tento odsek:

„Členské štáty môžu prijať opatrenia, aby obmedzili kompetenciu alebo zakázali právnemu subjektu meniť, schvaľovať alebo odmietať rozhodnutia organizácie výrobcov, keď tvorí jasne vymedzenú súčasť tohto právneho subjektu.“

2.

Článok 36 ods. 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno b) sa vypúšťa;

b)

vkladá sa tento pododsek:

„Členské štáty môžu povoliť, obmedziť alebo zakázať ich právo hlasovať o rozhodnutiach týkajúcich sa operačných programov.“

3.

Článok 49 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmená a) a b) sa nahrádzajú takto:

„a)

75 % v regiónoch oprávnených podľa konvergenčného cieľa a

b)

50 % v prípade ostatných regiónov.“;

b)

vkladá sa tento pododsek:

„Zvyšnú časť pomoci vyplatí členský štát ako paušálnu platbu. V žiadosti o pomoc nie je potrebné uviesť dôkazy týkajúce sa využitia tejto pomoci.“

4.

V článku 52 sa odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Do hodnoty predanej výroby sa započítava iba výroba členov organizácie výrobcov, ktorú predáva samotná organizácia výrobcov. Výroba členov organizácie výrobcov predaná druhou organizáciou výrobcov určenou ich vlastnou organizáciou v súlade s článkom 125a ods. 2 písm. b) a c) nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (4) sa započítava do hodnoty predanej výroby druhej organizácie výrobcov.

5.

V článku 60 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

a)

tretí pododsek sa nahrádza takto:

„Kde je to vhodné a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 103a ods. 3, článku 103d ods. 1 a 3 a článku 103e nariadenia (ES) č. 1234/2007 a článku 49 tohto nariadenia, úroveň podpory pre opatrenia, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, nesmie prekročiť úroveň podpory uplatňovanú v rámci programov rozvoja vidieka.“;

b)

vkladá sa tento piaty pododsek:

„Štvrtý pododsek sa nevzťahuje na environmentálne opatrenia, ktoré priamo alebo nepriamo nesúvisia s konkrétnou parcelou.“

6.

V článku 63 ods. 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

akcie boli úplne financované z príspevkov členov združení organizácií výrobcov, ktorí sú organizáciami výrobcov, platených z operačných fondov týchto organizácií výrobcov. Akcie sa však môžu financovať pomernými sumami v porovnaní s príspevkami členských organizácií výrobcov, zo strany členov združení organizácií výrobcov, ktorí nie sú organizáciami výrobcov v súlade s článkom 36, pod podmienkou, že títo členovia sú výrobcovia alebo ich družstvá.“

7.

V článku 120 písm. a), b) a c) sa pojem „kompenzácia“ nahrádza pojmom „príspevok Spoločenstva“.

8.

Do článku 152 sa dopĺňajú tieto odseky:

„9.   Odchylne od článku 65 ods. 2 tretieho pododseku tohto nariadenia môžu členské štáty v riadne opodstatnených prípadoch prijať rozhodnutie o operačných programoch a fondoch na rok 2009 najneskôr do 1. marca 2009. V schvaľujúcom rozhodnutí sa môže ustanoviť, že výdavky sú oprávnené od 1. januára 2009.

10.   Odchylne od článku 99 ods. 2 tohto nariadenia členské štáty, ktoré odložili prijatie rozhodnutí o operačných programoch roku 2009 v súlade s predchádzajúcim odsekom oznámia Komisii do 31. januára 2009 odhadovaný objem operačného fondu na rok 2009 pre všetky operačné programy. V tomto oznámení sa uvedie celková výška operačného fondu a aj celková výška financovania tohto operačného fondu Spoločenstvom. Tieto číselné údaje musia ďalej obsahovať členenie na sumy na opatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a krízovým riadením a na iné opatrenia.

Členské štáty uvedené v predchádzajúcom pododseku oznámia Komisii do 15. marca 2009 konečný schválený objem operačného fondu na rok 2009 pre všetky operačné programy vrátane uvedeného členenia.“

9.

Prílohy VIII a XIII sa menia a dopĺňajú tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Body 4 a 6 článku 1 sa uplatňujú od 1. januára 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.“


PRÍLOHA

Prílohy k nariadeniu (ES) č. 1580/2007 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V prílohe VIII sa druhý pododsek bodu 15 nahrádza takto:

„Propagačný materiál na všeobecnú propagáciu a propagáciu značiek kvality musí obsahovať znak Európskeho spoločenstva (iba v prípade vizuálnych médií) a musí obsahovať tento text: ‚Kampaň financovaná s finančnou pomocou Európskeho spoločenstva‘. Organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a dcérske organizácie uvedené v článku 52 ods. 7 nesmú používať znak Európskeho spoločenstva pri propagovaní svojich ochranných/obchodných známok.“

2.

Príloha XIII sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno a) odseku 1 sa nahrádza takto:

„a)

Vnútroštátne právne predpisy prijaté s cieľom implementovať oddiel IVa kapitoly IV hlavy I a oddiel IA kapitoly II hlavy II časti II nariadenia (ES) č. 1234/2007 vrátane národnej stratégie udržateľných operačných programov uplatniteľnej na operačné programy realizované počas roka, za ktorý sa podáva správa.“;

b)

v odseku 2 písm. a) sa šiesta zarážka nahrádza takto:

„—

informácie o objeme stiahnutých výrobkov s členením na výrobky a na mesiace a medzi celkovým objemom stiahnutým z trhu a objemom rozdaným prostredníctvom bezplatného rozdelenia v tonách,“.


23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1328/2008

z 22. decembra 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I, II, III, V, VII a VIII k nariadeniu Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 z 12. októbra 1993 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (1), a najmä na jeho článok 19,

keďže:

(1)

Spoločné pravidlá pre dovoz určitých textilných výrobkov z tretích krajín je potrebné aktualizovať s prihliadnutím na nedávny vývoj.

(2)

Uplatňovanie systému dvojitej kontroly, pokiaľ ide o Čínu, sa skončí 31. decembra 2008.

(3)

Rada rozhodnutím 2008/939/ES (2) schválila podpísanie a predbežné uplatňovanie dvojstrannej dohody o obchode s textilnými výrobkami medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou.

(4)

Zmeny a doplnenia nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (3) sa týkajú aj určitých kódov v prílohe I k nariadeniu (EHS) č. 3030/93.

(5)

Nariadenie (EHS) č. 3030/93 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre textil zriadeného článkom 17 nariadenia (EHS) č. 3030/93,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I, II, III, V, VII a VIII k nariadeniu (EHS) č. 3030/93 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2008

Za Komisiu

Catherine ASHTON

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 39.

(3)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy I, II, III, V, VII a VIII k nariadeniu (EHS) č. 3030/93 sa menia a dopĺňajú takto:

1)

Príloha I sa nahrádza týmto:

PRÍLOHA I

TEXTILNÉ VÝROBKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 (1)

1.

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, znenie opisu tovaru sa považuje len za indikatívne, nakoľko výrobky každej kategórie sú stanovené v rámci tejto prílohy na základe kódov KN. Tam, kde je pred kódom KN uvedený symbol ‚ex‘, sú výrobky každej kategórie stanovené rozsahom kódu KN a zodpovedajúceho opisu.

2.

Pokiaľ základný materiál výrobkov kategórií 1 až 114 s pôvodom v Číne nie je výslovne uvedený, tak treba výrobky považovať za vyrobené výlučne z vlny alebo z jemných chlpov, z bavlny alebo umelých vlákien.

3.

Odevy, ktoré sa nedajú označiť za pánske alebo chlapčenské, či dámske alebo dievčenské, sú klasifikované ako dámske alebo dievčenské odevy.

4.

Výraz ‚dojčenské odevy‘ sa vzťahuje na odevy do komerčnej veľkosti 86 vrátane.

Kategória

Opis

kód KN 2009

Tabuľka rovnocennosti

kusov/kg

g/kus

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I A

1

Bavlnené priadze neupravené na predaj v malom

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

 

 

2

Bavlnené tkaniny iné ako gáza, slučkové tkaniny, útkové tkaniny, vlasové tkaniny, ženilkové látky, tyl a ostatné sieťové textílie

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

 

 

3

Tkaniny zo syntetických strižných vlákien (konečných alebo odpadových) iné ako stuhy, vlasové tkaniny (vrátane slučkových tkanín) a ženilkové látky

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

 

 

SKUPINA I B

4

Košele, vrchné tričká, jemne pletené svetre a pulóvre s rolovaným golierom („roláky“) (iné ako z vlny alebo jemných chlpov zvierat), tielka a podobné, pletené alebo háčkované

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Pulóvre, svetre, svetre obliekané cez hlavu, vesty, sady twinset (vesta/svetrík), vlnené vesty, pyžamové kabátiky a svetríky (iné ako saká a blejzre), bundy, vetrovky, krátke bundy a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Pánske alebo chlapčenské tkané lýtkové nohavice, krátke nohavice iné ako plavky a nohavice (vrátane ležérnych nohavíc); dámske alebo dievčenské tkané nohavice a ležérne nohavice z vlny, bavlny alebo z umelých vlákien; dolné časti teplákových súprav s podšívkou, okrem kategórie 16 alebo 29, z bavlny alebo z umelých vlákien

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Dámske alebo dievčenské blúzky, košele a košeľové blúzky, tiež pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Pánske alebo chlapčenské košele, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

4,60

217

SKUPINA II A

9

Slučkové uterákoviny (froté) a podobné slučkové tkaniny z bavlny; toaletná a kuchynská bielizeň, iná ako pletená alebo háčkovaná, zo slučkovej uterákoviny (froté) a z tkaných slučkových tkanín, z bavlny

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

 

 

20

Bielizeň posteľná, iná ako pletená alebo háčkovaná

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 

 

22

Priadza zo strižných alebo odpadových syntetických vlákien, neupravená na predaj v malom

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 

 

22 a)

Z ktorých akrylová

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

 

 

23

Priadza zo strižných alebo odpadových umelých vlákien, neupravená na predaj v malom

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 

 

32

Vlasové tkaniny a ženilkové tkaniny (iné ako slučkové uterákoviny alebo slučkové tkaniny z bavlny a stuhy) a všívané textilné povrchy z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 

 

32 a)

Z toho: bavlnený menčester

5801 22 00

 

 

39

Stolová, toaletná a kuchynská bielizeň iná ako pletená alebo háčkovaná a iná ako slučkové uterákoviny a podobné slučkové tkaniny z bavlny

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II B

12

Pančuchové nohavice a pančuchy, podkolienky, ponožky, členkové ponožky, ťapky a ostatný pančuchový tovar, pletené alebo háčkované, iné ako dojčenské, vrátané pančúch na kŕčové žily, iné ako výrobky kategórie 70

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

24,3 pairs

41

13

Pánske alebo chlapčenské spodky a slipy, dámske alebo dievčenské spodné nohavice a nohavičky pletené alebo háčkované, z vlny alebo bavlny, alebo zo syntetických vlákien

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10

17

59

14

Pánske alebo chlapčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, plášte a peleríny, z vlny, bavlny alebo z chemických vlákien (iné ako nepremokavé vetrovky s kapucňou) (kategórie 21)

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

0,72

1 389

15

Dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, peleríny a plášte; saká a blejzre, z vlny, bavlny alebo z chemických vlákien (iné ako nepremokavé vetrovky s kapucňou) (kategórie 21)

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Pánske alebo chlapčenské obleky a komplety, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych odevov; pánske alebo chlapčenské teplákové súpravy s podšívkou, z rovnakej jedinej vonkajšej textílie, z bavlny alebo zo syntetických vlákien

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Pánske alebo chlapčenské saká alebo blejzre, iné ako pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, kombiné, spodničky, nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, okrem pletených alebo háčkovaných

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10

 

 

19

Vreckovky, okrem pletených alebo háčkovaných

6213 20 00ex 6213 90 00

59

17

21

Nepremokavé vetrovky s kapucňou; bundy s kapucňou, vetrovky, bundy do pása a podobné výrobky, iné než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo z chemických vlákien; vrchné časti teplákových súprav s podšívkou, iné ako kategória 16 alebo 29, bavlnené alebo z chemických vlákien

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

3,9

257

26

Dámske alebo dievčenské šaty, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Dámske alebo dievčenské sukne, vrátane nohavicových sukní

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Nohavice, nohavice s náprsenkou a s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky), pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

1,61

620

29

Dámske alebo dievčenské kostýmy a komplety, iné než pletené alebo háčkované, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych kombinéz; dámske alebo dievčenské teplákové súpravy s podšívkou, z rovnakej jedinej vonkajšej textílie, z bavlny alebo z chemických vlákien

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Podprsenky, tkané, pletené alebo háčkované

ex 6212 10 106212 10 90

18,2

55

68

Dojčenské odevy a odevné doplnky s výnimkou dojčenských palcových rukavíc, palčiakov, rukavíc bez prstov z kategórií 10 a 87 a detských pančúch, podkolienok a ponožiek, iných ako pletených alebo háčkovaných, z kategórie 88

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90

 

 

73

Tepláky pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Pánske alebo chlapčenské pracovné odevy, iné než pletené alebo háčkované

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Dámske alebo dievčenské zástery, plášte so zapínaním vzadu a ostatné pracovné odevy, iné než pletené alebo háčkované

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 

 

77

Lyžiarske odevy, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6211 20 00

 

 

78

Odevy iné ako pletené alebo háčkované, okrem odevov kategórií 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 a 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 41 006211 42 906211 43 90

 

 

83

Zvrchníky, vetrovky, bundy a ostatné odevy, vrátane lyžiarskych odevov, pletené alebo háčkované, s výnimkou odevov kategórií 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00

 

 

SKUPINA III A

33

Tkaniny z priadze, zo syntetického vlákna, vyrobené z pásikov alebo podobných tvarov, z polyetylénu alebo polypropylénu, so šírkou menšou ako 3 m

5407 20 11

Vrecia a vrecká, druhov používaných na balenie tovaru, iné ako pletené alebo háčkované, vyrobené z pásikov alebo podobných tvarov

6305 32 196305 33 90

 

 

34

Tkaniny z priadze, zo syntetického vlákna, vyrobené z pásikov alebo podobných tvarov, z polyetylénu alebo polypropylénu, so šírkou 3 m alebo väčšouv

5407 20 19

 

 

35

Tkaniny zo syntetických vlákien (nekonečných), iných ako používaných na pneumatiky kategórie 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36

Tkaniny z nekonečných umelých vlákien, iných ako používaných na pneumatiky kategórie 114

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

 

 

37

Tkaniny z umelých strižných vlákien

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Z toho: iné ako nebielené alebo bielené

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

 

 

38 A

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien na záclony vrátane sieťových záclonovín

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 

 

38 B

Sieťové záclonoviny, okrem pletených alebo háčkovaných

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

 

 

40

Tkané záclony (vrátane drapérií, interiérových roliet, záclonových a posteľových drapérií a ostatných bytových textílií), iné ako pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

 

 

41

Priadza zo syntetických vlákien (nekonečná), neupravená na predaj v malom, iná ako jednoduchá nekrútená alebo krútená so zákrutom nepresahujúcim viac ako 50 otáčok na meter

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 00ex 5402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

42

Šijacia niť z nekonečných umelých vlákien, neupravená na predaj v malom

5401 20 10

Priadza z umelého vlákna; neupravená na predaj v malom, iná ako jednoduchá šijacia niť z viskózneho vlákna, nekrútená alebo krútená so zákrutom nepresahujúcim viac ako 250 otáčok na meter, a jednoduchá priadza z celulózového acetátu

5403 10 005403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

 

 

43

Priadza z umelých vlákien, priadza z chemických strižných vlákien, bavlnená priadza, upravená na predaj v malom

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

 

 

46

Mykaná alebo česaná ovčia alebo jahňacia vlna alebo iné jemné chlpy zvierat

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

 

 

47

Priadza z mykanej ovčej alebo jahňacej vlny (vlnená šijacia niť) alebo z jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 

 

48

Priadza z česanej ovčej alebo jahňacej vlny (vlnená priadza) alebo priadza z mykaných jemných chlpov zvierat, neupravená na predaj v malom

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 

 

49

Priadza z ovčej alebo jahňacej vlny alebo z česaných chlpov zvierat, upravená na predaj v malom

5109 10 105109 10 905109 90 00

 

 

50

Tkaniny z ovčej alebo jahňacej vlny alebo z jemných chlpov zvierat

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 

 

51

Bavlna, mykaná alebo česaná

5203 00 00

 

 

53

Perlinkové tkaniny

5803 00 10

 

 

54

Umelé strižné vlákna, vrátane odpadu, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

5507 00 00

 

 

55

Syntetické strižné vlákna, vrátane odpadu, mykané, česané alebo inak spracované na spriadanie

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

 

 

56

Šijacia niť z chemických strižných vlákien (vrátane odpadu), upravená na predaj v malom

5508 10 905511 10 005511 20 00

 

 

58

Koberce, koberčeky a podložky, uzlíkovité (tiež celkom dohotovené)

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 

 

59

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, iné ako koberce kategórie 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex 5705 00 90

 

 

60

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným „petit point“ alebo krížovým stehom) ručne vyrobené vo vyšívacích rámoch

5805 00 00

 

 

61

Stuhy a stuhy bez útku zhotovené z osnovných nití spojených lepidlom (bolduky), iné než štítky a podobné výrobky kategórie 62 Elastické látky a lemovky (iné než pletené alebo háčkované) vyrobené z textilných materiálov, spojené gumovou niťou

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 

 

62

Ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze), opradená priadza (iná než metalizovaná priadza a opradená priadza z vlásia)

5606 00 915606 00 99

Tyl a ostatné sieťové látky, iné ako tkané, pletené alebo háčkované, ručne alebo mechanicky spracované stuhy, v metráži, pásoch alebo motívoch

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilných materiálov, nevyšívané, v metráži, v pásoch alebo narezané na určitý rozmer alebo do tvaru, tkané

5807 10 105807 10 90

Prámiky a ozdobné lemovky v metráži; strapce, brmbolce a podobné výrobky

5808 10 005808 90 00

Výšivky, v metráži, pásoch alebo ako motívy

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 

 

63

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti elastomerných priadzí a pletené alebo háčkované textílie obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti gumových nití

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Rašlová čipka a textílie s dlhým vlasom zo syntetických vlákien

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 

 

65

Pletené alebo háčkované textílie, iné ako v kategóriách 38 A a 63, vlnené, bavlnené alebo z chemických vlákien

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 

 

66

Cestovné koberčeky a prikrývky, okrem pletených alebo háčkovaných, z vlny, bavlny alebo zo syntetických vlákien

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

 

 

SKUPINA III B

10

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17

59

67

Knitted or crocheted clothing accessories other than for babies; household linen of all kinds, knitted or crocheted; curtains (incl. drapes) and interior blinds, curtain or bed valances and other furnishing articles knitted or crocheted; knitted or crocheted blankets and travelling rugs, other knitted or crocheted articles including parts of garments or of clothing accessories

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 10

 

 

67 a)

Z toho: Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, vyrobené z polyetylénových alebo polypropylénových pásikov

6305 32 116305 33 10

 

 

69

Dámske a dievčenské nohavičky a spodničky, pletené alebo háčkované

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Pančuchové nohavice a pančuchy zo syntetických vlákien s dĺžkovou hmotnosťou jednotlivej nite menšou ako 67 decitexov (6,7 texov)

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Dámske pančuchy plnej veľkosti zo syntetických vlákien

ex 6115 10 906115 96 91

30.4 párov

33

72

Plavky, vlnené, bavlnené alebo z umelých vlákien

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Dámske alebo dievčenské pletené alebo háčkované kostýmy a komplety, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych odevov

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

1,54

650

75

Pánske alebo chlapčenské pletené alebo háčkované obleky a komplety, vlnené, bavlnené alebo zo syntetických vlákien, okrem lyžiarskych odevov

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené a háčkované, z vlny, bavlny alebo syntetických vlákien

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

 

 

85

Viazanky, motýliky a kravaty, iné ako pletené alebo háčkované, vlnené, bavlnené alebo z chemických vlákien

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Korzety, korzetové opasky, podväzkové pásy, traky, podväzky, plecnice a podobné výrobky, a ich časti, tiež pletené alebo háčkované

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

 

 

88

Pančuchy, ponožky a ťapky, iné ako pletené alebo háčkované; ostatné odevné doplnky, časti odevov alebo odevné doplnky, iné ako dojčenské, okrem pletených alebo háčkovaných

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

 

 

90

Motúzy, šnúry, povrazy a laná zo syntetických vlákien, splietané alebo oplietané

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 

 

91

Tents

6306 22 006306 29 00

 

 

93

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z tkaných látok, iné ako vyrobené z polyetylénových alebo polypropylénových pásikov

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

 

 

94

Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna v dĺžke nepresahujúcej 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 00

 

 

95

Plsť a výrobky z takého materiálu, tiež impregnované alebo potiahnuté, iné ako podlahové krytiny

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

 

 

96

Netkané textílie a výrobky z nich, tiež impregnované alebo potiahnuté, pokryté alebo laminované

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 90ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 30ex 6307 90 99

 

 

97

Siete a viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov a celkom dohotovené rybárske siete z priadze, motúzov, šnúr alebo povrazov

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 

 

98

Ostatné výrobky vyrobené z priadze, motúzov, lán, káblov alebo povrazov, iné ako textílie, výrobky vyrobené z takých látok a výrobky kategórie 97

5609 00 005905 00 10

 

 

99

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

5901 10 005901 90 00

Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru

5904 10 005904 90 00

Pogumované textílie, iné ako pletené alebo háčkované, okrem používaných do pneumatík

5906 10 005906 99 105906 99 90

Textílie inak impregnované alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách, iné ako kategórie 100

5907 00 00

 

 

100

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované, s preparátmi celulózových derivátov alebo ostatných umelých plastických materiálov

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 

 

101

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, iné ako zo syntetických vlákien

ex 5607 90 90

 

 

109

Nepremokavé plachty, lodné plachty, ochranné a tieniace plachty

6306 12 006306 19 006306 30 00

 

 

110

Tkané nafukovacie matrace

6306 40 00

 

 

111

Kempingový tovar, tkaný, iný ako nafukovacie matrace a stany

6306 91 006306 99 00

 

 

112

Ostatné celkom dohotovené textílie, tkané, okrem výrobkov kategórie 113 a 114

6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

113

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu, prachovky, okrem pletených alebo háčkovaných

6307 10 90

 

 

114

Tkaniny a výrobky na technické použitie

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 105911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 

 

SKUPINA IV

115

Priadza ľanová alebo z ramie

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Ľanové alebo ramiové tkaniny

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a kuchynská z ľanu alebo ramie, iná ako pletená alebo háčkovaná

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Záclony (vrátane drapérií), interiérové rolety, záclonové a posteľové drapérie a ostatné bytové textílie, nepletené alebo háčkované, z ľanu alebo ramie

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z ľanu alebo ramie

ex 5607 90 90

 

 

122

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, použité, z ľanu, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6305 90 00

 

 

123

Vlasové tkaniny a ženilkové látky z ľanu alebo ramie, iné ako stuhy

5801 90 10ex 5801 90 90

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, z ľanu alebo ramie, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

124

Syntetické strižné vlákna

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Priadza zo syntetických vlákien (nekonečná) neupravená na predaj v malom, iná ako priadza kategórie 41

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu zo syntetického materiálu

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Syntetické strižné vlákna

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Priadza z umelého vlákna (nekonečná), neupravená na predaj v malom, iná ako priadza kategórie 42

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu z umelého textilného materiálu

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

5105 40 00

 

 

129

Priadza z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

5110 00 00

 

 

130 A

Hodvábna priadza iná ako priadza spradená z hodvábneho odpadu

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Hodvábna priadza iná ako kategórie 130 A; messinský vlas

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien

5308 90 90

 

 

132

Papierová priadza

5308 90 50

 

 

133

Priadza z pravého konope

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalizovaná priadza

5605 00 00

 

 

135

Tkaniny z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

5113 00 00

 

 

136

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Vlasové tkaniny a ženilkové látky a stuhy z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tkaniny z papierovej priadze a ostatné textilné vlákna iné ako z ramie

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tkaniny z kovových nití alebo pokovovanej priadze

5809 00 00

 

 

140

Pletené alebo háčkované látky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo chemické vlákna

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Cestovné koberčeky a prikrývky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo umelé vlákna

ex 6301 90 90

 

 

142

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve alebo manilského konope

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Plsť z hrubých chlpov zvierat

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z abakových vlákien (manilské konope alebo Musa textilis Nee) alebo pravého konope

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Pojivo alebo viazacie motúzy pre poľnohospodárske stroje, zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z mexického konope alebo iných vlákien druhu Agave, iné ako kategórie 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z juty alebo iných textilných lykových vlákien položky 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, iný ako nemykaný alebo česaný

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kokosová priadza

5308 10 00

 

 

149

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou viac ako 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou menej ako 150 cm; vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako použité

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vlákien

5702 20 00

 

 

151 B

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako všívané alebo povločkované

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Vpichované plste z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, neimpregnovaných alebo nepokrytých, iných ako podlahové krytiny

5602 10 11

 

 

153

Použité vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

6305 10 10

 

 

154

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

5001 00 00

Surový hodváb (nesúkaný)

5002 00 00

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, nemykaný alebo česaný

ex 5003 00 00

Vlna nemykaná alebo česaná

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané alebo česané

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpad z vlny alebo z jemných či hrubých chlpov zvierat vrátane odpadu z priadze, avšak okrem trhaného materiálu

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Trhaný materiál z vlny alebo z jemných alebo hrubých chlpov zvierat

5104 00 00

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený: ľanový kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna, nespracované alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ, výčesky a odpad, iné ako kokosové vlákno a abakové vlákno (manilské konope alebo Musa textilis Nee)

5305 00 00

Bavlna, nemykaná alebo nečesaná

5201 00 105201 00 90

Odpad z bavlny (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Pravé konope (cannabis sativa L.), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5302 10 005302 90 00

Abakové vlákna (manilské konope alebo Musa Textilis Nee), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

Jutové alebo ostatné textilné lykové vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5303 10 005303 90 00

Ostatné rastlinné textilné vlákna, surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

 

 

156

Blúzky a pulóvre pletené alebo háčkované hodvábne alebo z hodvábneho odpadu, dámske a dievčenské

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Odevy, pletené alebo háčkované, iné ako odevy kategórií 1 až 123 a 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Šaty, blúzky a košieľky, nepletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6204 49 106206 10 00

Plédy, šály, šatky, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6214 10 00

Viazanky, motýliky a kravaty hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6215 10 00

 

 

160

Vreckovky hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

ex 6213 90 00

 

 

161

Odevy, nepletené alebo háčkované, iné ako odevy kategórií 1 až 123 a 159 ex 6211 39 006211 49 00

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

PRÍLOHA I A

Kategória

Opis

kód KN 2009

Tabuľka rovnocennosti

kusov/kg

g/kus

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gáza a výrobky z gázy upravené do foriem alebo balení na predaj v malom

3005 90 31

 

 

PRÍLOHA I B

1.

Táto príloha sa vzťahuje na textilné suroviny (kategórie 128 a 154), textilné výrobky, iné ako z vlny a jemných chlpov zvierat, bavlny a umelých vlákien, ako aj umelých vlákien a priadzí kategórií 124, 125A, 125B, 126, 127A a 127B.

2.

Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry, znenie opisu tovaru sa považuje len za indikatívne, nakoľko výrobky každej kategórie sú stanovené v rámci tejto prílohy na základe kódov KN. Tam, kde je pred kódom KN uvedený symbol ‚ex‘, sú výrobky každej kategórie stanovené rozsahom kódu KN a zodpovedajúceho opisu.

3.

Odevy, ktoré sa nedajú označiť za pánske alebo chlapčenské, alebo dámske alebo dievčenské, sú klasifikované ako dámske alebo dievčenské odevy.

4.

Výraz ‚dojčenské odevy‘ sa vzťahuje na odevy do komerčnej veľkosti 86 vrátane.

Kategória

Opis

kód KN 2009

Tabuľka rovnocennosti

kusov/kg

g/kus

(1)

(2)

(3)

(4)

SKUPINA I

ex 20

Bielizeň posteľná, iná ako pletená alebo háčkovaná

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

 

 

ex 32

Vlasové tkaniny a ženilkové látky a všívané textilné povrchy

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

 

 

ex 39

Obrusy, toaletné a kuchynské prestieranie, iné ako pletené alebo háčkované a iné ako uvedené v kategórii 118

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

 

 

SKUPINA II

ex 12

Pančuchové nohavice a pančuchy, podkolienky, ponožky, členkové ponožky, ťapky a ostatný pančuchový tovar, pletené alebo háčkované, iné ako dojčenské

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

24,3

41

ex 13

Pánske alebo chlapčenské spodky a slipy, dámske alebo dievčenské spodné nohavice a nohavičky pletené alebo háčkované

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

17

59

ex 14

Pánske alebo chlapčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, plášte a peleríny

ex 6210 20 00

0,72

1 389

ex 15

Dámske alebo dievčenské tkané zvrchníky, plášte do dažďa a ostatné kabáty, peleríny a plášte; saká a blejzre, iné ako nepremokavé vetrovky s kapucňou

ex 6210 30 00

0,84

1 190

ex 18

Pánske alebo chlapčenské tielka a ostatné tričká, spodky, slipy, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Dámske alebo dievčenské tielka a ostatné tričká, kombiné, spodničky, nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, okrem pletených alebo háčkovaných

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

 

 

ex 19

Vreckovky, iné ako hodvábne a z hodvábneho odpadu

ex 6213 90 00

59

17

ex 24

Pánske alebo chlapčenské nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

ex 6108 39 00

Dámske alebo dievčenské nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany a podobné výrobky, pletené alebo háčkované

ex 6108 39 00

3,9

257

ex 27

Dámske alebo dievčenské sukne, vrátane nohavicových sukní

ex 6104 59 00

2,6

385

ex 28

Nohavice, nohavice s náprsenkou a s plecnicami, lýtkové a krátke nohavice (iné ako plavky), pletené alebo háčkované

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

1,61

620

ex 31

Podprsenky, tkané, pletené alebo háčkované

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

18,2

55

ex 68

Dojčenské odevy a odevné doplnky s výnimkou dojčenských palcových rukavíc, palčiakov, rukavíc bez prstov z kategórií 10 a 87 a detských pančúch, podkolienok a ponožiek, iných ako pletených alebo háčkovaných, z kategórie 88

ex 6209 90 90

 

 

ex 73

Tepláky pletené alebo háčkované

ex 6112 19 00

1,67

600

ex 78

Tkané odevy položky 5903, 5906 a 5907, iné ako odevy kategórií ex 14 a ex 15

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

 

 

ex 83

Odevy, pletené alebo háčkované, položky 5903 a 5907 a lyžiarske súpravy, pletené alebo háčkované

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

 

 

SKUPINA III A

ex 38 B

Sieťové záclonoviny, okrem pletených alebo háčkovaných

ex 6303 99 90

 

 

ex 40

Tkané záclony (vrátane drapérií, interiérových roliet, záclonových a posteľových drapérií a ostatné bytové textílie), iné ako pletené alebo háčkované

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 58

Koberce, koberčeky a podložky, uzlíkovité (tiež celkom dohotovené)

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

 

 

ex 59

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, iné ako koberce kategórie ex 58, 142 a 151B

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 90

 

 

ex 60

Ručne tkané tapisérie druhu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais a podobné, a ihlou robené tapisérie (napríklad stehom nazývaným ‚petit point‘ alebo krížovým stehom) ručne vyrobené vo vyšívacích rámoch

ex 5805 00 00

 

 

ex 61

Stuhy a stuhy bez útku zhotovené z osnovných nití spojených lepidlom (bolduky), iné než štítky a podobné výrobky kategórie ex 62 a kategórie 137 Elastické látky a lemovky (iné než pletené alebo háčkované) vyrobené z textilných materiálov, spojené gumovou niťou

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

 

 

ex 62

Ženilková priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze), opradená priadza (iná než metalizovaná priadza a opradená priadza z vlásia)

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tyl a ostatné sieťové látky, iné ako tkané, pletené alebo háčkované, ručne alebo mechanicky spracované stuhy, v metráži, pásoch alebo motívoch

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Štítky, odznaky a podobné výrobky z textilných materiálov, nevyšívané, v metráži, v pásoch alebo narezané na určitý rozmer alebo do tvaru, tkané

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Prámiky a ozdobné lemovky v metráži; strapce, brmbolce a podobné výrobky

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Výšivky, v metráži, pásoch alebo ako motívy

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

 

 

ex 63

Pletené alebo háčkované textílie zo syntetických vlákien obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti elastomerných priadzí a pletené alebo háčkované textílie obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti gumových nití

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

 

 

ex 65

Pletené alebo háčkované textílie, iné ako v kategórii ex 63

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

 

 

ex 66

Cestovné koberčeky a prikrývky, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6301 10 00

 

 

SKUPINA III B

ex 10

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

17 párov

59

ex 67

Pletené alebo háčkované odevné doplnky iné ako detské; domáca bielizeň všetkého druhu, pletená alebo háčkovaná; záclony (vrátane drapérií) a interiérové rolety, záclonové alebo posteľové drapérie a ostatné bytové doplnky, pletené alebo háčkované; pletené alebo háčkované prikrývky a cestovné koberčeky, ostatné pletené alebo háčkované doplnky vrátane častí odevov alebo odevných doplnkov

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

 

 

ex 69

Dámske a dievčenské nohavičky a spodničky, pletené alebo háčkované

ex 6108 19 00

7,8

128

ex 72

Plavky

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

9,7

103

ex 75

Pánske alebo chlapčenské pletené alebo háčkované obleky a komplety

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

0,80

1 250

ex 85

Viazanky, motýliky a kravaty iné ako pletené alebo háčkované, iné ako v kategórii 159

ex 6215 90 00

17,9

56

ex 86

Korzety, korzetové opasky, podväzkové pásy, traky, podväzky, plecnice a podobné výrobky, a ich časti, tiež pletené alebo háčkované

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

8,8

114

ex 87

Rukavice prstové, palčiaky a rukavice bez prstov, pletené alebo háčkované

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

 

 

ex 88

Pančuchy, ponožky a ťapky, iné ako pletené alebo háčkované; ostatné odevné doplnky, časti odevov alebo odevné doplnky iné ako dojčenské, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

 

 

ex 91

Stany

ex 6306 29 00

 

 

ex 94

Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna v dĺžke nepresahujúcej 5 mm (vločka), textilný prach a nopky

ex 5601 10 90ex 5601 29 00ex 5601 30 00

 

 

ex 95

Plsť a výrobky z takého materiálu, tiež impregnované alebo potiahnuté, iné ako podlahové krytiny

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

 

 

ex 97

Siete a viazané sieťoviny z motúzov, šnúr alebo povrazov a celkom dohotovené rybárske siete z priadze, motúzov, šnúr alebo povrazov

ex 5608 90 00

 

 

ex 98

Ostatné výrobky vyrobené z priadze, motúzov, lán, káblov alebo povrazov, iné ako textílie, výrobky vyrobené z takých látok a výrobky kategórie 97

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

 

 

ex 99

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhov používaných na vonkajšie obaly kníh alebo na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov používaných ako klobučnícke podložky

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny pozostávajúce z nánosu alebo povlaku aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Pogumované textílie, iné ako pletené alebo háčkované, okrem používaných do pneumatík

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Textílie inak impregnované alebo pokryté; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách, iné ako kategórie 100

ex 5907 00 00

 

 

ex 100

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované, s preparátmi celulózových derivátov alebo ostatných umelých plastických materiálov

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

 

 

ex 109

Nepremokavé plachty, lodné plachty, ochranné a tieniace plachty

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

 

 

ex 110

Tkané nafukovacie matrace

ex 6306 40 00

 

 

ex 111

Kempingový tovar, tkaný, iný ako nafukovacie matrace a stany

ex 6306 99 00

 

 

ex 112

Ostatné celkom dohotovené textílie, tkané, okrem výrobkov kategórie 113 a 114

ex 6307 20 00ex 6307 90 99

 

 

ex 113

Handry na umývanie dlážky, handry na umývanie riadu, prachovky, okrem pletených alebo háčkovaných

ex 6307 10 90

 

 

ex 114

Tkaniny a výrobky na technické použitie, iné ako kategórie 136

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 10ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

 

 

SKUPINA IV

115

Priadza ľanová alebo z ramie

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 

 

117

Ľanové alebo ramiové tkaniny

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

 

 

118

Bielizeň posteľná, stolová, toaletná a kuchynská z ľanu alebo ramie, iná ako pletená alebo háčkovaná

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

 

 

120

Záclony (vrátane drapérií), interiérové rolety, záclonové a posteľové drapérie a ostatné bytové textílie, nepletené alebo háčkované, z ľanu alebo ramie

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

 

 

121

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z ľanu alebo ramie

ex 5607 90 90

 

 

122

Vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, použité, z ľanu, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6305 90 00

 

 

123

Vlasové tkaniny a ženilkové látky z ľanu alebo ramie, iné ako stuhy

5801 90 10ex 5801 90 90

 

 

 

Plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky, z ľanu alebo ramie, iné ako pletené alebo háčkované

ex 6214 90 00

 

 

SKUPINA V

124

Syntetické strižné vlákna

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 

 

125 A

Priadza zo syntetických vlákien (nekonečná) neupravená na predaj v malom,

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

 

 

125 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu zo syntetického materiálu

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

 

 

126

Syntetické strižné vlákna

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 

 

127 A

Priadza z umelého vlákna (nekonečná), neupravená na predaj v malom, jednoduchá priadza alebo z viskózového vlákna, netočená alebo krútená so zákrutom nepresahujúcim 250 otáčok na meter a jednoduchá nevzorovaná priadza z acetátu celulózy

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

 

 

127 B

Monofil, pásmo (umelá slama a podobné) a imitácia katgutu z umelého textilného materiálu

5405 00 00ex 5604 90 90

 

 

128

Hrubé chlpy zvierat, mykané alebo česané

5105 40 00

 

 

129

Priadza z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

5110 00 00

 

 

130 A

Hodvábna priadza iná ako priadza spradená z hodvábneho odpadu

5004 00 105004 00 905006 00 10

 

 

130 B

Hodvábna priadza iná ako kategórie 130 A; messinský vlas

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

 

 

131

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien

5308 90 90

 

 

132

Papierová priadza

5308 90 50

 

 

133

Priadza z pravého konope

5308 20 105308 20 90

 

 

134

Metalizovaná priadza

5605 00 00

 

 

135

Tkaniny z hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

5113 00 00

 

 

136 A

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu iné ako nebielené, vyčistené alebo bielené

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 

 

136 B

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu iné ako kategórie 136A

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

 

 

137

Vlasové tkaniny a ženilkové látky a stuhy z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

 

 

138

Tkaniny z papierovej priadze a ostatné textilné vlákna iné ako z ramie

5311 00 90ex 5905 00 90

 

 

139

Tkaniny z kovových nití alebo pokovovanej priadze

5809 00 00

 

 

140

Pletené alebo háčkované látky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo chemické vlákna

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

 

 

141

Cestovné koberčeky a prikrývky z textilného materiálu iného ako vlna alebo jemné chlpy zvierat, bavlna alebo umelé vlákna

ex 6301 90 90

 

 

142

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve alebo manilského konope

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 90

 

 

144

Plsť z hrubých chlpov zvierat

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

 

 

145

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z abakových vlákien (manilské konope alebo Musa textilis Nee) alebo pravého konope

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

 

 

146 A

Pojivo alebo viazacie motúzy pre poľnohospodárske stroje, zo sisalových alebo ostatných textilných vlákien rodu Agáve

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z mexického konope alebo iných vlákien druhu Agave, iné ako kategórie 146 A

ex 5607 21 005607 29 00

 

 

146 C

Motúzy, šnúry, povrazy a laná, splietané alebo oplietané, z juty alebo iných textilných lykových vlákien položky 5303

ex 5607 90 20

 

 

147

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, iný ako nemykaný alebo česaný

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Priadza z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

5307 10 005307 20 00

 

 

148 B

Kokosová priadza

5308 10 00

 

 

149

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou viac ako 150 cm

5310 10 90ex 5310 90 00

 

 

150

Tkaniny z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien so šírkou menej ako 150 cm; vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako použité

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

 

 

151 A

Podlahové krytiny z kokosových vlákien

5702 20 00

 

 

151 B

Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien, iné ako všívané alebo povločkované

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

 

 

152

Vpichované plste z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien, neimpregnovaných alebo nepokrytých, iných ako podlahové krytiny

5602 10 11

 

 

153

Použité vrecia a vrecká druhov používaných na balenie tovaru, z jutových alebo ostatných textilných lykových vlákien položky 5303

6305 10 10

 

 

154

Kokóny priadky morušovej spôsobilé na zmotávanie

5001 00 00

Surový hodváb (nesúkaný)

5002 00 00

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie), odpad z priadze a trhaného materiálu, nemykaný alebo česaný

ex 5003 00 00

Vlna nemykaná alebo česaná

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Jemné alebo hrubé chlpy zvierat, nemykané alebo česané

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Odpad z vlny alebo z jemných či hrubých chlpov zvierat vrátane odpadu z priadze, avšak okrem trhaného materiálu

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Trhaný materiál z vlny alebo z jemných alebo hrubých chlpov zvierat

5104 00 00

Ľan, surový alebo spracovaný, ale nespradený: ľanový kúdeľ a odpad (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna, nespracované alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ, výčesky a odpad, iné ako kokosové vlákno a abakové vlákno (manilské konope alebo Musa textilis Nee)

5305 00 00

Bavlna, nemykaná alebo nečesaná

5201 00 105201 00 90

Odpad z bavlny (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Pravé konope (cannabis sativa), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5302 10 005302 90 00

Abakové vlákna (manilské konope alebo Musa Textilis Nee), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

Jutové alebo ostatné textilné lykové vlákna (okrem ľanu, pravého konope a ramie), surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z juty alebo ostatných textilných lykových vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5303 10 005303 90 00

Ostatné rastlinné textilné vlákna, surové alebo spracované, ale nespradené: kúdeľ a odpad z týchto vlákien (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu)

5305 00 00

 

 

156

Blúzky a pulóvre pletené alebo háčkované hodvábne alebo z hodvábneho odpadu, dámske a dievčenské

6106 90 30ex 6110 90 90

 

 

157

Odevy, pletené alebo háčkované, okrem odevov kategórií ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 a 156

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

 

 

159

Šaty, blúzky a košieľky, nepletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6204 49 106206 10 00

Plédy, šály, šatky, mantily, závoje a podobné výrobky, iné ako pletené alebo háčkované, hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6214 10 00

Viazanky, motýliky a kravaty hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

6215 10 00

 

 

160

Vreckovky hodvábne alebo z hodvábneho odpadu

ex 6213 90 00

 

 

161

Odevy, nepletené alebo háčkované, okrem odevov kategórií ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 a 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

 

 

2)

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

„PRÍLOHA II

VYVÁŽAJÚCE KRAJINY UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

Bielorusko

Rusko

Srbsko

Uzbekistan“

3)

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

a)

Článok 28 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6.   Toto číslo sa skladá z týchto prvkov:

dve písmená označujúce vyvážajúcu krajinu v tejto forme:

Bielorusko = BY

Srbsko = RS

Uzbekistan = UZ

dve písmená označujúce členský štát určenia alebo skupinu členských štátov sú tieto:

AT = Rakúsko

BG = Bulharsko

BL = Benelux

CY = Cyprus

CZ = Česká republika

DE = Spolková republika Nemecko

DK = Dánsko

EE = Estónsko

GR = Grécko

ES = Španielsko

FI = Fínsko

FR = Francúzsko

GB = Spojené kráľovstvo

HU = Maďarsko

IE = Írsko

IT = Taliansko

LT = Litva

LV = Lotyšsko

MT = Malta

PL = Poľsko

PT = Portugalsko

RO = Rumunsko

SE = Švédsko

SI = Slovinsko

SK = Slovensko

jednomiestne číslo označujúce ročnú kvótu alebo rok, v ktorom bol dovoz zaznamenaný, v prípade výrobkov uvedených v tabuľke A tejto prílohy zodpovedá poslednej číslici príslušného roku, napríklad ‚8‘ pre rok 2008 a ‚9‘ pre rok 2009.

dvojmiestne číslo označujúce vydávajúci orgán vyvážajúcej krajiny,

päťmiestne číslo, v postupnosti od 00001 po 99999, ktoré bolo pridelené konkrétnemu členskému štátu určenia.“

b)

Tabuľka A sa nahrádza takto:

„Krajiny a kategórie, na ktoré sa vzťahuje systém dvojitej kontroly

Tretia krajina

Skupina

Kategória

Jednotka

Uzbekistan

I A

1

tony

3

tony

I B

4

1 000 kusov

5

1 000 kusov

6

1 000 kusov

7

1 000 kusov

8

1 000 kusov

II B

26

1 000 kusov“

c)

Tabuľka B sa vypúšťa.

4)

Príloha V sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA V

MNOŽSTVOVÉ OBMEDZENIA SPOLOČENSTVA

Platné pre rok 2009

BIELORUSKO

Kategória

Jednotka

Kvóta od 1. januára 2009

Skupina IA

1

tony

1 586

2

tony

6 643

3

tony

242

Skupina IB

4

t kusov

1 839

5

t kusov

1 105

6

t kusov

1 705

7

t kusov

1 377

8

t kusov

1 160

Skupina IIA

20

tony

329

22

tony

524

Skupina IIB

15

t kusov

1 726

21

t kusov

930

24

t kusov

844

26/27

t kusov

1 117

29

t kusov

468

73

t kusov

329

Skupina IIIB

67

tony

359

Skupina IV

115

tony

420

117

tony

2 312

118

tony

471

t kusov: tisíc kusov“

5)

Tabuľka v prílohe VII sa nahrádza takto:

„Tabuľka

Množstvové obmedzenia spoločenstva na opätovne dovážané tovary v režime pasívneho zušľachťovacieho styku

Platné pre rok 2009

BIELORUSKO

Kategória

Jednotka

Od 1. januára 2009

Skupina IB

4

1 000 kusov

6 610

5

1 000 kusov

9 215

6

1 000 kusov

12 290

7

1 000 kusov

9 225

8

1 000 kusov

3 140

Skupina IIB

15

1 000 kusov

5 387

21

1 000 kusov

3 584

24

1 000 kusov

922

26/27

1 000 kusov

4 492

29

1 000 kusov

1 820

73

1 000 kusov

6 979“

6)

Tabuľky v prílohe VIII sa nahrádzajú takto:

„1.

KRAJINA

2.

Prednostné využitie

3.

Prenos

4.

Presuny z kateg. 1 do kateg. 2 a 3

5.

5. Presuny medzi kateg. 2 a 3

6.

Presuny medzi kateg. 4, 5, 6, 7, 8

7.

Presuny zo skupín I, II, III do skupín II, III, IV

8.

Maximálne zvýšenie v akejkoľvek kateg.

9.

Dodatočné podmienky

Bielorusko

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

Pokiaľ ide o stĺpec 7 presuny sa môžu robiť aj z a do skupiny V. Pre kategórie skupiny I je v stĺpci 8 limit 13 %

Srbsko

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

Pokiaľ ide o stĺpec 7 presuny sa môžu robiť z akejkoľvek kategórie skupín I, II a III do skupín II a III.“


(1)  Dôležité upozornenie: Vzťahuje sa iba na kategórie 1 až 114 s výnimkou Bieloruska, Ruskej federácie, Uzbekistanu a Srbska, na ktoré sa vzťahujú kategórie 1 až 161.

(2)  Vzťahuje sa len na dovoz z Číny.


23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/56


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1329/2008

z 22 decembra 2008,

ktorým sa prijímajú núdzové podporné opatrenia pre trh s bravčovým mäsom v podobe podpory na súkromné skladovanie v časti Spojeného kráľovstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 37, článok 43 písm. a) a d), článok 191 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Podľa článku 37 nariadenia (ES) č. 1234/2007 Komisia môže rozhodnúť o poskytnutí pomoci pre súkromné skladovanie, ak priemerná trhová cena jatočných tiel ošípaných v Spoločenstve stanovená na základe cien zaznamenaných v každom členskom štáte na reprezentatívnych trhoch Spoločenstva a upravených koeficientmi podľa veľkosti stáda ošípaných v každom členskom štáte je a pravdepodobne zostane nižšia ako 103 % referenčnej ceny.

(2)

Trhové ceny klesli pod takúto úroveň a na základe sezónnych a cyklických trendov by takáto situácia mohla pretrvávať.

(3)

Vzhľadom na nedávne zistenie zvýšenej úrovne dioxínov v bravčom mäse v Írsku je situácia na trhu s bravčovým mäsom v Írsku a v Severnom Írsku obzvlášť kritická. Príslušné úrady prijali rôzne opatrenia na vyriešenie tejto situácie.

(4)

Do poľnohospodárskych podnikov s chovom ošípaných v Írsku bolo dodané kontaminované krmivo. Kontaminované krmivo predstavuje značnú časť potravy ošípaných, ktorá vedie k vysokým hladinám dioxínov v mäse z ošípaných z postihnutých poľnohospodárskych podnikov. Vzhľadom na ťažkosti pri spätnom vysledovaní bravčového mäsa v poľnohospodárskych podnikoch a vzhľadom na vysoké hodnoty dioxínu zistené v postihnutom bravčovom mäse sa príslušné úrady rozhodli, ako preventívne opatrenie, stiahnuť všetko bravčové mäso a všetky výrobky z bravčového mäsa z trhu.

(5)

Uplatňovanie týchto opatrení spôsobuje v Severnom Írsku vážne narušenie trhu s bravčovým mäsom. So zreteľom na výnimočné okolnosti a na praktické ťažkosti, ktorým čelí trh s bravčovým mäsom v Severnom Írsku, by sa teda mali ustanoviť núdzové podporné opatrenia Spoločenstva udelením pomoci na súkromné skladovanie v Severnom Írsku na časovo obmedzené obdobie a na obmedzené množstvo výrobkov.

(6)

V článku 31 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že súkromná pomoc na skladovanie sa môže poskytnúť len na bravčové mäso a túto pomoc stanoví vopred Komisia alebo sa stanoví prostredníctvom verejnej súťaže.

(7)

Keďže situácia na trhu s bravčovým mäsom v Severnom Írsku vyžaduje rýchlu praktickú akciu, najvhodnejším postupom na poskytnutie pomoci na súkromné skladovanie by bolo stanoviť jej výšku vopred.

(8)

V nariadení Komisie (ES) č. 826/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov (2), sa ustanovili všeobecné pravidlá vykonávania schémy pomoci na súkromné skladovanie.

(9)

Podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 826/2008 sa pomoc vopred má poskytnúť v súlade s podrobnými pravidlami a podmienkami ustanovenými v kapitole III uvedeného nariadenia.

(10)

Vzhľadom na osobitné okolnosti je potrebné vyžadovať, aby výrobky, ktoré sa majú uskladniť, boli vyrobené z ošípaných, ktoré boli chované v poľnohospodárskych podnikoch, v prípade ktorých sa zistilo, že im nebolo dodané kontaminované krmivo. Okrem toho je potrebné ustanoviť, že príslušné výrobky sú vyrobené z ošípaných, ktoré sa chovali v Írsku alebo v Severnom Írsku a boli porazené v Severnom Írsku.

(11)

S cieľom uľahčiť riadenie opatrenia sa výrobky z bravčového mäsa klasifikujú podľa podobnosti, pokiaľ ide o výšku nákladov na skladovanie.

(12)

Na uľahčenie administratívnych a kontrolných prác, ktoré sa týkajú uzatvárania zmlúv, by sa mali stanoviť najmenšie množstvá výrobkov, ktoré musí každý žiadateľ zabezpečiť.

(13)

Aby sa zaistilo, že hospodárske subjekty splnia svoje zmluvné záväzky a že opatrenie bude mať želaný účinok na trh, mala by sa stanoviť zábezpeka.

(14)

Vývoz výrobkov z bravčového mäsa prispieva k opätovnému nastoleniu rovnováhy na trhu. Ustanovenia ods. 3 článku 28 nariadenia (ES) č. 826/2008 by sa mali uplatňovať, keď je doba uskladnenia kratšia, keď sú vyskladnené výrobky určené na vývoz. Mali by sa stanoviť denné sumy, ktoré sa majú uplatniť na zníženie výšky pomoci, ako je to uvedené v danom článku.

(15)

Na účely uplatňovania prvého pododseku ods. 3 článku 28 nariadenia (ES) č. 826/2008 a z dôvodu konzistentnosti a zrozumiteľnosti pre hospodárske subjekty je potrebné, aby bolo obdobie 2 mesiacov uvedené v danom článku, vyjadrené v dňoch.

(16)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Pomoc na súkromné skladovanie sa poskytuje so zreteľom na výrobky z bravčového mäsa, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

a)

sú vyrobené z ošípaných, ktoré boli chované v Írsku alebo v Severnom Írsku najmenej dva mesiace pred tým, ako boli porazené v Severnom Írsku;

b)

sú zdravé, obchodnej kvality a sú z ošípaných chovaných v poľnohospodárskych podnikoch, v prípade ktorých bolo stanovené, že sa v nich nepoužilo kontaminované krmivo so zvýšenými úrovňami dioxínov a polychlórových bifenyloch (PCB).

2.   Zoznam kategórií výrobkov oprávnených na pomoc a príslušné čiastky sú ustanovené v prílohe.

Článok 2

Uplatniteľné pravidlá

Ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak, uplatňuje sa nariadenie (ES) č. 826/2008.

Článok 3

Predkladanie žiadostí

1.   Žiadosti na pomoc na súkromné skladovanie pre kategórie výrobkov z bravčového mäsa oprávnené na pomoc podľa článku 1 sa môžu v Severnom Írsku predkladať odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.   Žiadosti sa budú vzťahovať na obdobie skladovania 90, 120, 150 alebo 180 dní.

3.   Žiadosti sa podávajú len pre jednu z kategórií výrobkov uvedených v prílohe, s uvedením príslušného číselného znaku KN v rámci danej kategórie.

4.   Príslušné úrady prijímajú všetky opatrenia potrebné na zaistenie súladu s článkom 1 ods. 1.

Článok 4

Minimálne množstvá

Minimálne množstvá na žiadosť sú:

a)

10 ton pri vykostených výrobkoch;

b)

15 ton pri ostatných výrobkoch.

Článok 5

Zábezpeky

Žiadosti musia byť sprevádzané zábezpekou vo výške 20 % zo súm pomoci stanovených v stĺpcoch 3 až 6 prílohy.

Článok 6

Celkové množstvo

V súlade s článkom 19 nariadenia (ES) č. 826/2008 celkové množstvo, na ktoré sa môžu zmluvy uzatvoriť, nepresiahne 15 000 ton hmotnosti výrobku.

Článok 7

Vyskladnenie výrobku, ktorý je určený na vývoz

1.   Na účely uplatnenia prvého pododseku ods. 3 článku 28 nariadenia (ES) č. 826/2008 sa vyžaduje uplynutie minimálne 60 dňového obdobia skladovania.

2.   Na účely uplatnenia tretieho pododseku ods. 3 článku 28 nariadenia (ES) č. 826/2008 sú denné sumy stanovené v stĺpci 7 prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3.


PRÍLOHA

Kategórie výrobkov

Výrobky, na ktoré sa poskytuje pomoc

Výška pomoci na obdobie skladovania

(EUR/tona)

Zníženie

(EUR)

90 dní

120 dní

150 dní

180 dní

na deň

1

2

3

4

5

6

7

Kategória 1

ex 0203 11 10

Polovičky trupov bez predných nôh, chvostov, obličiek, tenkej bránice a miechy (1)

278

315

352

389

1,24

Kategória 2

ex 0203 12 11

Stehná

 

 

 

 

 

ex 0203 12 19

Pliecka

 

 

 

 

 

ex 0203 19 11

Predné časti karé

 

 

 

 

 

ex 0203 19 13

Karé, s krkovičkou, alebo krkovičky samostatne, karé s bedrovou časťou stehna (2)  (3)

337

379

421

463

1,41

ex 0203 19 55

Nožičky, pliecka, predné časti karé, karé s krkovičkou, alebo krkovičky samostatne, karé s bedrovou časťou stehna alebo bez nej, vykostené (4)  (5)

 

 

 

 

 

Kategória 3

ex 0203 19 15

Bôčiky, celé alebo rozdelené pravouhlým rezom

164

197

230

263

1,09

ex 0203 19 55

Bôčiky, celé alebo rozdelené pravouhlým rezom bez kože a rebier

 

 

 

 

 

Kategória 4

ex 0203 19 55

Časti zodpovedajúce označeniu „middles“, s kožou alebo tukom alebo bez nich, vykostené (6)

255

290

325

360

1,17


(1)  Pomoc sa môže poskytovať aj na jatočné polovičky prezentované ako wiltshirské bôčiky, t. j. bez hlavy, líc, krku, nôh, chvosta, vnútorného sadla, obličiek, sviečkovice, lopatkovej kosti, hrudnej kosti, chrbtovej kosti, panvovej kosti a bránice.

(2)  Karé a krkovička môžu byť s rebrami alebo bez nich, ale hrúbka priliehajúcej vrstvy sadla nesmie presahovať 25 mm.

(3)  Zmluvné množstvo môže predstavovať akúkoľvek kombináciu uvedených výrobkov.

(4)  Karé a krkovička môžu byť s rebrami alebo bez nich, ale hrúbka priliehajúcej vrstvy sadla nesmie presahovať 25 mm.

(5)  Zmluvné množstvo môže predstavovať akúkoľvek kombináciu uvedených výrobkov.

(6)  Rovnaká prezentácia ako pre výrobky patriace pod číselný znak KN 0210 19 20.


23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/60


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1330/2008

z 22. decembra 2008,

ktorým sa stotretíkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov rozhodol 21. a 27. októbra 2008 a 12. novembra 2008 o zmene a doplnení zoznamu fyzických a právnických osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo uplatňovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, pridaním siedmych fyzických osôb na tento zoznam vzhľadom na informácie v súvislosti s ich spojením s Al-Qaidou. Komisii boli poskytnuté vyhlásenia o dôvodoch pre tieto zmeny a doplnenia.

(3)

Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

S cieľom zabezpečiť účinnosť opatrení stanovených v tomto nariadení musí toto nariadenie nadobudnúť účinnosť bezodkladne.

(5)

Keďže zoznam OSN neobsahuje aktuálne adresy dotknutých fyzických osôb, v Úradnom vestníku Európskej únie by sa malo uverejniť oznámenie, aby sa dotknuté osoby mohli obrátiť na Komisiu a aby následne Komisia mohla dotknutým osobám oznámiť dôvody, na ktorých sa toto nariadenie zakladá, umožniť im vyjadriť sa k týmto dôvodom a s prihliadnutím na tieto vyjadrenia a možné dostupné dodatočné informácie toto nariadenie prehodnotiť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. decembra 2008

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

Pod nadpis „Fyzické osoby“ sa dopĺňajú tieto záznamy:

(1)

Abdulbasit Abdulrahim [alias a) Abdul Basit Fadil Abdul Rahim; b) Abdelbasit Abdelrahim; c) Abdullah Mansour; d) Abdallah Mansour; e) Adbulrahim Abdulbasit Fadil Mahoud]. Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 2.7.1968. Miesto narodenia: Gdabia, Líbya. Číslo cestovného pasu: 800220972 (cestovný pas Spojeného kráľovstva). Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: a) národné číslo poistenca Spojeného kráľovstva PX053496A; b) zapojený do získavania finančných prostriedkov v mene Líbyjskej islamskej bojovej skupiny (LIFG); c) vykonával vysoké funkcie v rámci LIFG v Spojenom kráľovstve; d) spojený s týmito riaditeľmi SANABEL Relief Agency: Ghuma Abd’rabbah, Taher Nasuf a Abdulbaqi Mohammed Khaled a s členmi LIFG v Spojenom kráľovstve vrátane Ismaila Kamoku, vysokopostaveného člena LIFG v Spojenom kráľovstve, ktorý bol obvinený a odsúdený v júni 2007 v Spojenom kráľovstve na základe obvinení z financovania terorizmu.

(2)

Redouane El Habhab (alias Abdelrahman). Adresa: Iltisstrasse 58, 24143 Kiel, Nemecko (predošlá adresa). Dátum narodenia: 20.12.1969. Miesto narodenia: Casablanca, Maroko. Štátna príslušnosť: Nemecko. Číslo cestovného pasu: 1005552350 (vydaný 27.3.2001 úradom mesta Kiel, Nemecko, platný do 26.3.2011). Preukaz totožnosti č. 1007850441 (nemecký federálny preukaz totožnosti vydaný 27.3.2001 úradom mesta Kiel, Nemecko, platný do 26.3.2011). Ďalšie informácie: v súčasnosti vo väzení v Lübecku, Nemecko.

(3)

Maftah Mohamed Elmabruk [alias a) Muftah Al Mabrook; b) Mustah ElMabruk; c) Maftah El Mobruk; d) Muftah El Mabruk; e) Maftah Elmobruk; f) Al Hajj Abd Al Haqq; g) Al Haj Abd Al Hak]. Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 1.5.1950. Miesto narodenia: Líbya. Štátna príslušnosť: Líbya. Ďalšie informácie: a) národné číslo poistenca Spojeného kráľovstva: PW503042C; b) obyvateľ Spojeného kráľovstva; c) zapojený do získavania finančných prostriedkov v mene Líbyjskej islamskej bojovej skupiny (LIFG). Spojený s členmi LIFG v Spojenom kráľovstve vrátane Mohammeda Benhammediho a Ismaila Kamoku, vysokopostaveného člena LIFG v Spojenom kráľovstve, ktorý bol obvinený a odsúdený v júni 2007 v Spojenom kráľovstve na základe obvinení z financovania terorizmu.

(4)

Abdelrazag Elsharif Elosta (alias Abdelrazag Elsharif Al Usta). Adresa: Londýn, Spojené kráľovstvo. Dátum narodenia: 20.6.1963. Miesto narodenia: Soguma, Líbya Číslo cestovného pasu: 304875071 (cestovný pas Spojeného kráľovstva). Štátna príslušnosť: Spojené kráľovstvo. Ďalšie informácie: a) národné číslo poistenca Spojeného kráľovstva: PW669539D; b) zapojený do získavania finančných prostriedkov a finančnej podpory v mene Líbyjskej islamskej bojovej skupiny (LIFG). Spojený s členmi LIFG v Spojenom kráľovstve vrátane týchto členov: Mohammed Benhammedi, Taher Nasuf a Ismail Kamoka, vysokopostaveného člena LIFG v Spojenom kráľovstve, ktorý bol obvinený a odsúdený v júni 2007 v Spojenom kráľovstve na základe obvinení z financovania terorizmu.

(5)

Fritz Martin Gelowicz [alias a) Robert Konars (narodený 10.4.1979 v Liège, Belgicko); b) Markus Gebert; c) Malik; d) Benzl; e) Bentley]. Adresa: Böfinger Weg 20, 89075 Ulm, Nemecko (predošlá adresa). Dátum narodenia: 1.9.1979. Miesto narodenia: Mníchov, Nemecko. Štátna príslušnosť: Nemecko. Číslo cestovného pasu: 7020069907 (nemecký cestovný pas vydaný v Ulme, Nemecko, platný do 11. mája 2010). Národné identifikačné číslo: 7020783883 (nemecký federálny preukaz totožnosti vydaný v Ulme, Nemecko, platný do 10.6.2008). Ďalšie informácie: a) spojený s Úniou islamského džihádu (IJU), známou aj ako Skupina islamského džihádu, najneskôr od začiatku roka 2006. Spojený s Danielom Martinom Schneiderom a Ademom Yilmazom. Vyškolený vo výrobe a používaní výbušnín; b) zatknutý 4. septembra 2007 v Medebachu, Nemecko, a vo väzbe v Nemecku od 5. septembra 2007 (október 2008).

(6)

Daniel Martin Schneider (alias Abdullah). Adresa: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Nemecko (predošlá adresa). Dátum narodenia: 9.9.1985. Miesto narodenia: Neunkirchen (Saar), Nemecko. Štátna príslušnosť: Nemecko. Číslo cestovného pasu: 2318047793 (nemecký cestovný pas vydaný 17.5.2006 vo Friedrichsthale, Nemecko, platný do 16.5.2011). Národné identifikačné číslo: 2318229333 [nemecký federálny preukaz totožnosti vydaný 17.5.2006 vo Friedrichsthale, Nemecko, platný do 16.5.2011 (bola nahlásená jeho strata)]. Ďalšie informácie: a) spojený s Úniou islamského džihádu (IJU), známou aj ako Skupina islamského džihádu, najneskôr od začiatku roka 2006. Spojený s Fritzom Martinom Gelowiczom a Ademom Yilmazom; b) zatknutý 4. septembra 2007 v Medebachu, Nemecko, a vo väzbe v Nemecku od 5. septembra 2007 (október 2008).

(7)

Adem Yilmaz (alias Talha). Dátum narodenia: 4.11.1978. Miesto narodenia: Bayburt, Turecko. Štátna príslušnosť: Turecko. Číslo cestovného pasu: TR-P 614 166 (turecký cestovný pas vydaný tureckým konzulátom vo Frankfurte nad Mohanom dňa 22.3.2006, platný do 15.9.2009. Adresa: Südliche Ringstrasse 133, 63225 Langen, Nemecko (predošlá adresa). Ďalšie informácie: a) spojený s Úniou islamského džihádu (IJU), známou aj ako Skupina islamského džihádu, najneskôr od začiatku roka 2006. Spojený s Fritzom Martinom Gelowiczom a Danielom Martinom Schneiderom; b) zatknutý 4. septembra 2007 v Medebachu, Nemecko, a vo väzbe v Nemecku od 5. septembra 2007 (október 2008).


SMERNICE

23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/62


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/110/ES

zo 16. decembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/49/ES o bezpečnosti železníc Spoločenstva (smernica o bezpečnosti železníc)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 71 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

S cieľom pokračovať v úsilí o vytvorenie jednotného trhu služieb železničnej dopravy Európsky parlament a Rada prijali smernicu 2004/49/ES (3), ktorou sa vytvára spoločný regulačný rámec bezpečnosti železníc.

(2)

Pôvodne sa postupmi vydávania povolení na uvedenie železničných vozidiel do prevádzky zaoberala, pokiaľ ide o nové alebo zmodernizované časti železničného systému Spoločenstva, smernica Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (4) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/16/ES z 19. marca 2001 o interoperabilite konvenčného železničného systému (5) a pokiaľ ide o vozidlá, ktoré sú už v prevádzke, smernica 2004/49/ES. V súlade s lepšou právnou úpravou a s cieľom zjednodušiť a modernizovať právne predpisy Spoločenstva by sa všetky ustanovenia týkajúce sa vydávania povolení na uvedenie železničných vozidiel do prevádzky mali sústrediť do jedného právneho aktu. Z tohto dôvodu by sa mal súčasný článok 14 smernice 2004/49/ES vypustiť a do smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (prepracované znenie) (6), (ďalej len „smernica o interoperabilite železníc“), ktorá nahradila smernice 96/48/ES a 2001/16/ES, by sa malo vložiť nové ustanovenie o vydávaní povolení na uvedenie do prevádzky vozidiel, ktoré sa už používajú.

(3)

Nadobudnutie platnosti Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z roku 1999 dňa 1. júla 2006 prinieslo nové pravidlá upravujúce zmluvy o používaní vozidiel. Podľa CUV (Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traffic - jednotné pravidlá o zmluvách o použití vozidiel v medzinárodnej železničnej doprave) pripojeného k dohovoru COTIF už držitelia nie sú povinní registrovať svoje vozne v železničných podnikoch. Bývalá Dohoda „Regolamento Internazionale Veicoli“ (RIV) medzi železničnými podnikmi sa prestala uplatňovať a čiastočne sa nahradila novou súkromnou a dobrovoľnou dohodou (GCU - General Contract of Use for Wagons - všeobecná zmluva o použití vozňov) medzi železničnými podnikmi a držiteľmi vozňov, na základe ktorej sú držitelia vozňov zodpovední za údržbu svojich vozňov. Na účely zohľadnenia týchto zmien a uľahčenia vykonávania smernice 2004/49/ES pokiaľ ide o bezpečnostnú certifikáciu železničných podnikov by sa mali vymedziť pojmy „držiteľ“ a „subjekt zodpovedný za údržbu“ a mal by sa špecifikovať vzťah medzi týmito subjektmi a železničnými podnikmi.

(4)

Definícia „držiteľa“ by sa mala čo najviac blížiť definícii použitej v dohovore COTIF z roku 1999. Ako držiteľa vozidla je možné označiť mnoho subjektov napríklad: vlastníka, spoločnosť, ktorej podnikateľská činnosť je založená na vozňovom parku, spoločnosť prenajímajúcu vozidlá železničnému podniku, železničný podnik alebo manažéra infraštruktúry využívajúceho vozidlá na údržbu infraštruktúry. Tieto subjekty kontrolujú vozidlá vzhľadom na ich využívanie ako dopravný prostriedok železničnými podnikmi a manažérmi infraštruktúry. Držiteľ by s cieľom vyhnúť sa akýmkoľvek pochybnostiam mal byť jasne identifikovaný v národnom registri vozidiel (NRV) ustanovenom v článku 33 smernice o interoperabilite železníc.

(5)

S cieľom dosiahnuť súlad s existujúcimi právnymi predpismi o železniciach a zabrániť zbytočnému zaťaženiu by sa malo členským štátom umožniť, aby vyňali z pôsobnosti tejto smernice historické, múzejné a turistické železnice.

(6)

Predtým, ako sa vozidlo uvedie do prevádzky alebo využije v rámci siete, by sa mal subjekt zodpovedný za jeho údržbu identifikovať v NRV. Železničný podnik, manažér infraštruktúry alebo držiteľ môže byť subjektom zodpovedným za údržbu.

(7)

Členským štátom by sa malo umožniť splnenie povinnosti určiť subjekt zodpovedný za údržbu a vydať mu osvedčenie prostredníctvom alternatívnych opatrení v prípade vozidiel registrovaných v tretej krajine a udržiavaných v súlade so zákonmi uvedenej krajiny, vozidiel používaných na sieťach alebo linkách s odlišným rozchodom koľajníc než je rozchod hlavnej železničnej siete Spoločenstva, v prípade ktorých sa požiadavka identifikovať subjekt zodpovedný za jeho údržbu zabezpečuje alternatívne prostredníctvom medzinárodných dohôd s tretími krajinami a vozidiel využívaných historickými, múzejnými a turistickými železnicami alebo určenými na prepravu vojenského a špeciálneho materiálu vyžadujúce ad hoc povolenie národného bezpečnostného orgánu, ktoré treba predložiť pred uskutočnením dopravy. V týchto situáciách by príslušné členské štáty mali byť oprávnené prijať vozidlá do siete, pre ktorú sú príslušné, bez určenia subjektu zodpovedného za údržbu alebo bez osvedčenia tohto subjektu. Tieto výnimky by však mali byť predmetom formálnych rozhodnutí príslušného členského štátu a mala by ich analyzovať Európska železničná agentúra (ďalej len „agentúra“) v kontexte jej správy o úrovni bezpečnosti.

(8)

Ak železničný podnik alebo manažér infraštruktúry používa vozidlo, ktoré nemá registrovaný subjekt zodpovedný za údržbu alebo ktorého subjektu zodpovedného za údržbu nebolo vydané osvedčenie, tento železničný podnik alebo manažér infraštruktúry by mal kontrolovať všetky riziká spojené s používaním takéhoto vozidla. Schopnosť kontrolovať tieto riziká by mal preukázať železničný podnik alebo manažér infraštruktúry osvedčením systému riadenia bezpečnosti a v prípade, ak je to potrebné, bezpečnostným osvedčením alebo bezpečnostným povolením.

(9)

V prípade nákladných vagónov by subjektu zodpovednému za údržbu malo byť vydané osvedčenie podľa systému, ktorý vytvorí agentúra a prijme Komisia. Ak je týmto subjektom zodpovedným za údržbu železničný podnik alebo manažér infraštruktúry, postup vydania osvedčenia by mal byť zahrnutý do postupu vydania bezpečnostného osvedčenia alebo povolenia. Osvedčenie, ktoré by sa tomuto subjektu udelilo, by bolo zárukou, že všetky nákladné vagóny, za ktoré je zodpovedný, spĺňajú požiadavky na údržbu stanovené v tejto smernici. Toto osvedčenie by malo platiť na celom území Spoločenstva a mal by ho vydávať orgán schopný kontrolovať systém údržby zriadený týmito subjektmi. Keďže nákladné vagóny sa často využívajú v medzinárodnej doprave a keďže subjekt zodpovedný za údržbu môže mať záujem o využívanie údržbárskych dielní so sídlom vo viacerých členských štátoch, osvedčujúci orgán by mal mať možnosť vykonávať svoje kontroly na celom území Spoločenstva.

(10)

Požiadavky na údržbu sa vypracúvajú v kontexte smernice o interoperabilite železníc, najmä ako časť technických špecifikácií interoperability (TSI) „vozidlového parku“. V dôsledku nadobudnutia účinnosti tejto smernice je potrebné zabezpečiť súlad medzi týmito TSI a požiadavkami na osvedčovanie pre subjekt zodpovedný za údržbu, ktoré má prijať Komisia. Komisia to dosiahne prípadnou zmenou a doplnením príslušných TSI, a to použitím postupu uvedeného v smernici o interoperabilite železníc.

(11)

Keďže cieľ tejto smernice, a to ďalší vývoj a zlepšenie bezpečnosti železníc Spoločenstva, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov jej rozsahu ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(12)

Opatrenia potrebné na vykonávanie smernice 2004/49/ES by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7).

(13)

Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená revidovať a prispôsobovať prílohy k smernici 2004/49/ES, prijímať a revidovať spoločné bezpečnostné metódy a spoločné bezpečnostné ciele, ako aj prijať systém osvedčovania pre oblasť údržby. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2004/49/ES okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(14)

Pre členský štát, ktorý nemá železničný systém a v prípade ktorého je pravdepodobné, že ho v blízkej budúcnosti nebude mať, je povinnosť transponovať a vykonávať túto smernicu neprimeraná a zbytočná. Preto pokiaľ nebudú mať železničný systém, takéto členské štáty by mali byť oslobodené od povinnosti transponovať a vykonávať túto smernicu.

(15)

V súlade s bodom 34 medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (8) sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(16)

Smernica 2004/49/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Smernica 2004/49/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

v článku 2 ods. 2 sa dopĺňajú tieto písmená:

„d)

historické vozidlá prevádzkované na vnútroštátnych sieťach, ak sú v súlade s vnútroštátnymi bezpečnostnými predpismi, s cieľom zabezpečiť bezpečnú premávku týchto vozidiel;

e)

historické, múzejné a turistické železnice, ktoré využívajú vlastnú sieť vrátane údržbárskych dielní, vozidiel a zamestnancov.“;

2.

v článku 3 sa dopĺňajú tieto písmená:

„s)

‚držiteľ‘ znamená osobu alebo subjekt, ktorý vzhľadom na to, že je vlastníkom vozidla alebo má právo ho používať, využíva vozidlo ako dopravný prostriedok a ako taký je registrovaný v národnom registri vozidiel (NRV) uvedenom v článku 33 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (prepracované znenie) (9), (ďalej len ‚smernica o interoperabilite železníc‘);

t)

‚subjekt zodpovedný za údržbu‘ znamená subjekt zodpovedný za údržbu vozidla, ktorý je ako taký registrovaný v NRV;

u)

‚vozidlo‘ znamená železničné vozidlo uspôsobené na jazdu na vlastných kolesách na železničných tratiach s pohonom alebo bez neho. Vozidlo sa skladá z jedného alebo viacerých štrukturálnych a funkčných subsystémov alebo častí takýchto subsystémov.

3.

v článku 4 ods. 4 sa pojem „vlastníka vozňov“ nahrádza pojmom „držiteľa“;

4.

článok 5 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Príloha I sa do 30. apríla 2009 zreviduje najmä s cieľom zahrnúť do nej spoločné vymedzenia CSI a spoločné metódy výpočtu nákladov v prípade nehôd. Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

5.

článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Komisia prijme prvý súbor CSM, zahŕňajúci aspoň metódy opísané v odseku 3 písm. a), do 30. apríla 2008. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia prijme druhý súbor CSM, zahŕňajúci ostatné metódy opísané v odseku 3, do 30. apríla 2010. Uverejnia sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

b)

v odseku 3 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c)

metódy umožňujúce kontrolu, či sú štrukturálne subsystémy železničného systému prevádzkované a udržiavané v súlade s príslušnými základnými požiadavkami, pokiaľ tieto metódy nie sú doposiaľ zahrnuté v TSI.“;

c)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   CSM sú predmetom pravidelných revízií, pričom sú zohľadnené skúsenosti získané pri ich používaní, celkový vývoj bezpečnosti železníc a povinnosti členských štátov podľa článku 4 ods. 1. Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

6.

článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

prvý a druhý pododsek odseku 3 sa nahrádzajú takto:

„3.   Prvý súbor návrhov CST sa zakladá na skúmaní existujúcich cieľov a úrovne bezpečnosti v členských štátoch a zabezpečí, že súčasná úroveň bezpečnosti systému železníc neklesne v žiadnom členskom štáte. Komisia ho prijme do 30. apríla 2009 a uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie. Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.

Druhý súbor návrhov CST sa zakladá na skúsenostiach z prvého súboru CST a z ich uplatňovania. Odzrkadľuje všetky prioritné oblasti, v ktorých je potrebné zvýšiť bezpečnosť. Komisia ho prijme do 30. apríla 2011 a uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie. Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

b)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   CST sú predmetom pravidelných revízií vzhľadom na všeobecný vývoj bezpečnosti železníc. Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice okrem iného jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

7.

článok 10 sa mení a dopĺňa takto:

a)

druhý pododsek odseku 1 sa nahrádza takto:

„Cieľom bezpečnostného osvedčenia je preukázať, že železničný podnik zaviedol svoj systém riadenia bezpečnosti a je schopný splniť požiadavky stanovené v TSI, v ďalších ustanoveniach právnych predpisov Spoločenstva, ako aj vo vnútroštátnych bezpečnostných predpisoch, s cieľom kontrolovať riziká a poskytovať bezpečné dopravné služby v rámci siete.“;

b)

v odseku 2 sa písmeno b)nahrádza takto:

„b)

osvedčenie potvrdzujúce schválenie opatrení, ktoré prijal železničný podnik s cieľom splniť špecifické požiadavky potrebné na bezpečné poskytovanie služieb v rámci danej siete. Požiadavky sa môžu týkať uplatňovania TSI a vnútroštátnych bezpečnostných predpisov vrátane predpisov o prevádzkovaní siete, uznávania osvedčení personálu a povolenia na uvedenie vozidiel používaných železničným podnikom do prevádzky. Osvedčenie je založené na dokumentácii, ktorú predkladá železničný podnik v súlade s prílohou IV.“;

8.

vkladá sa tento článok:

„Článok 14a

Údržba vozidiel

1.   Každému vozidlu sa pred jeho uvedením do prevádzky alebo využitím v rámci siete pridelí subjekt zodpovedný za údržbu a tento subjekt sa zaregistruje v NRV v súlade s článkom 33 smernice o interoperabilite železníc.

2.   Železničný podnik, manažér infraštruktúry alebo držiteľ môže byť subjektom zodpovedným za údržbu.

3.   Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť železničných podnikov a manažérov infraštruktúry za bezpečnú prevádzku vlaku, ako sa ustanovuje v článku 4, subjekt prostredníctvom systému údržby zaistí, aby boli vozidlá, za ktorých údržbu je zodpovedný, v bezpečnom prevádzkovom stave. Subjekt zodpovedný za údržbu zabezpečí, aby bola údržba v súlade s:

a)

dokumentáciou údržby každého vozidla;

b)

platnými požiadavkami vrátane predpisov o údržbe a ustanovení TSI.

Subjekt zodpovedný za údržbu vykonáva údržbu sám, alebo využije zmluvné údržbárske dielne.

4.   V prípade nákladných vagónov, každému subjektu zodpovednému za údržbu vydá osvedčenie orgán, ktorý bol akreditovaný alebo uznaný v súlade s odsekom 5, alebo národný bezpečnostný orgán. Akreditačný proces musí byť založený na kritériách nezávislosti, spôsobilosti a nestrannosti, ako sú príslušné európske normy rady EN 45 000. Proces uznávania musí byť tiež založený na kritériách nezávislosti, spôsobilosti a nestrannosti.

Ak je subjektom zodpovedným za údržbu železničný podnik alebo manažér infraštruktúry, splnenie požiadaviek, ktoré sa majú prijať podľa odseku 5 kontroluje príslušný národný bezpečnostný orgán podľa postupov uvedených v článku 10 alebo 11 a toto splnenie sa potvrdí v osvedčeniach vymedzených v týchto postupoch.

5.   Komisia na základe odporúčania agentúry prijme do 24. decembra 2010 opatrenie na zavedenie systému osvedčení pre subjekt zodpovedný za údržbu nákladných vagónov. Osvedčenia udeľované podľa tohto systému potvrdzujú súlad s požiadavkami uvedenými v odseku 3.

Opatrenie zahŕňa požiadavky týkajúce sa:

a)

systému údržby vytvoreného daným subjektom,

b)

formátu a platnosti osvedčenia vydaného danému subjektu,

c)

kritérií akreditácie či uznávania orgánu alebo orgánov zodpovedných za vydávanie osvedčení a zabezpečujúcich kontroly potrebné pre fungovanie systému osvedčení,

d)

dátumu uplatňovania systému osvedčení vrátane prechodného obdobia v trvaní jedného roka pre existujúce subjekty zodpovedné za údržbu.

Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.

Na základe odporúčania agentúry Komisia do 24. decembra 2018 prehodnotí toto opatrenie s cieľom zahrnúť všetky vozidlá a v prípade potreby aktualizovať systém osvedčení platný pre nákladné vagóny.

6.   Osvedčenia udelené v súlade s odsekom 5 platia v celom Spoločenstve.

7.   Agentúra vyhodnotí postup vydávania osvedčení, ktorý bol zavedený v súlade s odsekom 5 a to predložením správy Komisii najneskôr tri roky po nadobudnutí účinnosti príslušného opatrenia.

8.   Členské štáty môžu rozhodnúť o splnení povinnosti určiť subjekt zodpovedný za údržbu a o vydávaní osvedčení tomuto subjektu prostredníctvom alternatívnych opatrení v prípadoch týchto vozidiel:

a)

vozidlá registrované v tretej krajine a udržiavané v súlade so zákonmi uvedenej krajiny,

b)

vozidlá používané na sieťach alebo linkách s odlišným rozchodom koľajníc než je rozchod hlavnej železničnej siete Spoločenstva, v prípade ktorých sa požiadavky uvedené v odseku 3 zabezpečujú prostredníctvom medzinárodných dohôd s tretími krajinami,

c)

vozidlá určené v článku 2 ods. 2, vojenský materiál a špeciálna preprava vyžadujúca ad hoc povolenie národného bezpečnostného orgánu predložené pred uskutočnením dopravy. V tomto prípade sa poskytujú výnimky na obdobie najviac päť rokov.

Tieto alternatívne opatrenia sa vykonávajú prostredníctvom výnimiek, ktoré udeľuje príslušný národný bezpečnostný orgán:

a)

v prípade registrácie vozidiel podľa článku 33 smernice o interoperabilite železníc, pokiaľ ide o určenie subjektu zodpovedného za údržbu,

b)

v prípade vydávania bezpečnostných osvedčení a povolení železničným podnikom alebo manažérom infraštruktúry v zmysle článkov 10 a 11 tejto smernice, pokiaľ ide o určenie alebo osvedčenie subjektu zodpovedného za údržbu.

Tieto výnimky sú uvedené a odôvodnené vo výročnej správe o bezpečnosti uvedenej v článku 18 tejto smernice. Ak sa javí, že v železničnom systéme Spoločenstva sa podstupujú bezdôvodné riziká, agentúra o tom bezodkladne informuje Komisiu. Komisia osloví zainteresované strany a v prípade potreby požiada členský štát o stiahnutie rozhodnutia o výnimke.“;

9.

v článku 16 sa odsek 2 mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

povoľovanie uvedenia štrukturálnych subsystémov tvoriacich železničný systém do prevádzky v súlade s článkom 15 smernice o interoperabilite železníc a kontrola, že ich prevádzka a údržba je v súlade s príslušnými základnými požiadavkami;“;

b)

písmeno b) sa vypúšťa;

c)

písmeno g) sa nahrádza takto:

„g)

dozor nad tým, aby boli vozidlá riadne zaregistrované v NRV a aby informácie týkajúce sa bezpečnosti, obsiahnuté v NRV boli presné a aktuálne;“;

10.

v článku 18 sa dopĺňa toto písmeno:

„e)

výnimkách, o ktorých sa rozhodlo v súlade s článkom 14a ods. 8.“;

11.

článok 26 sa nahrádza takto:

„Článok 26

Prispôsobenie príloh

Prílohy sa prispôsobujú vedeckému a technickému pokroku. Uvedené opatrenie zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijme v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 27 ods. 2a.“;

12.

článok 27 sa mení a dopĺňa takto:

a)

vkladá sa tento odsek:

„2a.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“;

b)

odsek 4 sa vypúšťa;

13.

v prílohe II sa vypúšťa bod 3.

Článok 2

Vykonávanie a transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 24. decembra 2010. Znenie týchto ustanovení bezodkladne oznámia Komisii.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Povinnosti transpozície a vykonávania tejto smernice sa nevzťahujú na Cyperskú republiku a Maltskú republiku, pokiaľ na ich území nebudú vybudované železničné systémy.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Článok 4

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 16. decembra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

B. LE MAIRE


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 27.10.2007, s. 39.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 29. novembra 2007 (Ú. v. EÚ C 297 E, 20.11.2008, s. 133), spoločná pozícia Rady z 3. marca 2008 (Ú. v. EÚ C 122 E, 20.5.2008, s. 10) a pozícia Európskeho parlamentu z 9. júla 2008 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2008.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernici 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44). Opravené znenie v Ú. v. EÚ L 220, 21.6.2004, s. 16.

(4)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6.

(5)  Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 191, 18.7.2008, s. 1.“;


23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/68


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/112/ES

zo 16. decembra 2008

o zmene a doplnení smerníc Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95 a článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (3) sa stanovuje harmonizácia klasifikácie a označovania látok a zmesí v Spoločenstve. Uvedeným nariadením sa nahradí smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (4), ako aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (5).

(2)

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 sa opiera o skúsenosti získané smernicami 67/548/EHS a 1999/45/ES a zahŕňa kritériá klasifikácie a označovania látok a zmesí stanovené Globálnym harmonizovaným systémom klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) prijatým na medzinárodnej úrovni v rámci štruktúry Organizácie Spojených národov.

(3)

Určité ustanovenia o klasifikácii a označovaní stanovené v smerniciach 67/548/EHS a 1999/45/ES slúžia aj na účely uplatňovania iných právnych predpisov Spoločenstva, ku ktorým patrí smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (6), smernica Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek (7), smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (8), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (9), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (10) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel (11).

(4)

Začlenenie kritérií GHS do právnych predpisov Spoločenstva vedie k zavedeniu nových tried a kategórií nebezpečnosti, ktoré iba čiastočne zodpovedajú úprave klasifikácie a označovania, ktorá je stanovená v smerniciach 67/548/EHS a 1999/45/ES. Analýza o možných účinkoch prechodu zo starého na nový systém klasifikácie a označovania viedla k záveru, že prispôsobením odkazov na klasifikačné kritériá v smerniciach 76/768/EHS, 88/378/EHS, 2000/53/ES a 2002/96/ES novému systému zavedenému nariadením (ES) č. 1272/2008 by sa mal zachovať rozsah pôsobnosti príslušných právnych aktov.

(5)

Je tiež potrebné prispôsobiť smernicu 76/768/EHS, aby sa zohľadnilo prijatie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (12).

(6)

Je vhodné uviesť smernicu 1999/13/ES do súladu s nahradením rizikovej vety R40 dvoma novými rizikovými vetami R40 a R68 podľa smernice 67/548/EHS, aby sa zabezpečil správny prechod na výstražné upozornenia ustanovené v nariadení (ES) č. 1272/2008.

(7)

Prechod od kritérií klasifikácie uvedených v smerniciach 67/548/EHS a 1999/45/ES by sa mal úplne ukončiť 1. júna 2015. Výrobcovia kozmetiky, hračiek, farieb, lakov, výrobkov na povrchovú úpravu vozidiel, vozidiel, ako aj elektrických a elektronických zariadení sú výrobcovia, dovozcovia alebo následní užívatelia v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008, rovnako ako subjekty, na činnosti ktorých sa vzťahuje smernica 1999/13/ES. Malo by sa im všetkým umožniť naplánovať si vlastnú stratégiu prechodu podľa tejto smernice v podobnom časovom rámci ako podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.

(8)

V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (13) sa členské štáty podporujú, aby pre svoje vlastné potreby a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky, ktoré budú podľa možnosti čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi touto smernicou a opatreniami na jej transpozíciu.

(9)

Smernice 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES by sa mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 76/768/EHS

Smernica 76/768/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

slovo „prípravok“ alebo „prípravky“ v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v jeho znení z 30. decembra 2006 sa v celom texte nahrádza slovom „zmes“ alebo „zmesi“ v príslušnom páde;

2.

v článku 4a ods. 1 sa písm. d) nahrádza takto:

„d)

vykonávanie testov zložiek alebo kombinácií zložiek na zvieratách na svojom území s cieľom splniť požiadavky tejto smernice najneskôr do dátumu, od ktorého sa majú tieto testy nahradiť jednou alebo viacerými validovanými metódami uvedenými v nariadení Komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (14), alebo v prílohe IX k tejto smernici.

3.

s účinnosťou od 1. decembra 2010 sa článok 4b nahrádza takto:

„Článok 4b

Používanie látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne pre zárodočné bunky alebo reprodukčne toxické, kategórií 1A, 1B a 2, podľa časti 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (15) v kozmetických výrobkoch sa zakazuje. Komisia na tento účel prijme nevyhnutné opatrenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 10 ods. 2. Látka klasifikovaná v kategórií 2 sa môže použiť v kozmetike, ak bola ohodnotená Vedeckým výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov (SCCS) a uznaná za prijateľnú na použitie v kozmetických výrobkoch.

4.

s účinnosťou od 1. decembra 2010 sa posledná veta článku 7a ods. 1 písm. h) druhého pododseku nahrádza takto:

„Kvantitatívne informácie požadované podľa písmena a), ktoré sa majú verejne sprístupniť, sa obmedzujú na látky spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008:

a)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

c)

trieda nebezpečnosti 4.1;

d)

trieda nebezpečnosti 5.1.“;

5.

v prílohe IX sa prvá veta nahrádza takto:

„Táto príloha uvádza zoznam alternatívnych metód validovaných Európskym centrom pre validáciu alternatívnych metód (ECVAM) Spoločného výskumného centra, ktoré sú na splnenie požiadaviek tejto smernice k dispozícii a ktoré nie sú uvedené v nariadení (ES) č. 440/2008.“

Článok 2

Zmeny a doplnenia smernice 88/378/EHS

Smernica 88/378/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

slovo „prípravok“ alebo „prípravky“ v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v jeho znení z 30. decembra 2006 sa v celom texte nahrádza slovom „zmes“ alebo „zmesi“ v príslušnom páde;

2.

s účinnosťou od 1. decembra 2010 sa príloha II časť II oddiel 2 písm. b) nahrádza takto:

„b)

Hračky nesmú ako také obsahovať látky alebo zmesi, ktoré sa môžu stať horľavými z dôvodu straty nehorľavých prchavých zložiek, ak z dôvodov podstatných pre ich fungovanie tieto hračky, najmä materiály a vybavenie na chemické pokusy, montáž modelov, tvarovanie plastov alebo keramiky, smaltovanie, fotografické alebo podobné činnosti, obsahujú látky alebo zmesi, ktoré sú vymedzené ako nebezpečné v smernici 67/548/EHS, alebo látky spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (16)

i)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

iii)

trieda nebezpečnosti 4.1;

iv)

trieda nebezpečnosti 5.1.

3.

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa príloha II časť II oddiel 2 písm. b) nahrádza takto:

„b)

Hračky nesmú ako také obsahovať látky alebo zmesi, ktoré sa môžu stať horľavými z dôvodu straty nehorľavých prchavých zložiek, ak z dôvodov podstatných pre ich fungovanie tieto hračky, najmä materiály a vybavenie na chemické pokusy, montáž modelov, tvarovanie plastov alebo keramiky, smaltovanie, fotografické alebo podobné činnosti, obsahujú látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (17):

i)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo na vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

iii)

trieda nebezpečnosti 4.1;

iv)

trieda nebezpečnosti 5.1.

4.

s účinnosťou od 1. decembra 2010 sa príloha II časť II oddiel 3 bod 3 prvý odsek nahrádza takto:

„3.

Hračky nesmú obsahovať zmesi, ktoré sú nebezpečné v zmysle smernice 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (18) alebo látky spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008:

a)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

c)

trieda nebezpečnosti 4.1;

d)

trieda nebezpečnosti 5.1,

v množstvách, ktoré môžu poškodiť zdravie detí, ktoré ich používajú. V každom prípade je prísne zakázané dávať do hračiek takéto látky alebo zmesi, ak sú určené na používanie ako také pri používaní hračiek.

5.

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa príloha II časť II oddiel 3 bod 3 prvý odsek nahrádza takto:

„3.

Hračky nesmú obsahovať látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008:

a)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

c)

trieda nebezpečnosti 4.1;

d)

trieda nebezpečnosti 5.1,

v množstvách, ktoré môžu poškodiť zdravie detí, ktoré ich používajú. V každom prípade je prísne zakázané dávať do hračiek takéto látky alebo zmesi, ak sú určené na používanie ako také pri používaní hračiek.“;

6.

s účinnosťou od 1. decembra 2010 sa v prílohe IV oddiele 4 nahrádza nadpis a písmeno a) takto:

„4.   Hračky obsahujúce samy osebe nebezpečné látky alebo zmesi. Chemické hračky

a)

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ustanovení uvedených v nariadení (ES) č. 1272/2008, návody na používanie hračiek, ktoré obsahujú samy osebe nebezpečné látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008:

i)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

iii)

trieda nebezpečnosti 4.1;

iv)

trieda nebezpečnosti 5.1,

musia obsahovať upozornenie o nebezpečnej povahe týchto látok alebo zmesí a uvádzať preventívne opatrenia, ktoré má používateľ dodržiavať, aby sa vyhol nebezpečenstvám s nimi spojeným, ktoré sú stručne špecifikované podľa typu hračky. Uvádza sa takisto prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade vážnych nehôd spôsobených používaním tohto typu hračky. Tiež sa uvádza, že sa dané hračky musia uchovávať mimo dosahu veľmi malých detí.“;

7.

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa v prílohe IV oddiele 4 nahrádza nadpis a písmeno a) takto:

„4.   Hračky obsahujúce samy osebe nebezpečné látky alebo zmesi. Chemické hračky

a)

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie ustanovení uvedených v nariadení (ES) č. 1272/2008, návody na používanie hračiek, ktoré obsahujú látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k uvedenému nariadeniu:

i)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

iii)

trieda nebezpečnosti 4.1;

iv)

trieda nebezpečnosti 5.1,

musia obsahovať upozornenie o nebezpečnej povahe týchto látok alebo zmesí a uvádzať preventívne opatrenia, ktoré má používateľ dodržiavať, aby sa vyhol nebezpečenstvám s nimi spojeným, ktoré sú stručne špecifikované podľa typu hračky. Uvádza sa takisto prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade vážnych nehôd spôsobených používaním tohto typu hračky. Tiež sa uvádza, že sa dané hračky musia uchovávať mimo dosahu veľmi malých detí.“

Článok 3

Zmeny a doplnenia smernice 1999/13/ES

Smernica 1999/13/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

slovo „prípravok“ alebo „prípravky“ v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v jeho znení z 30. decembra 2006 sa v celom texte nahrádza slovom „zmes“ alebo „zmesi“ v príslušnom páde;

2.

článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

s účinnosťou od 1. decembra 2010 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Látky alebo zmesi, ktorým sú priradené výstražné upozornenia H340, H350, H350i, H360D alebo H360F alebo ktoré je potrebné označiť týmito upozorneniami alebo rizikovými vetami R45, R46, R49, R60 alebo R61 z dôvodu, že ich obsah POZ je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny alebo reprodukčne toxický podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (19), sa čo najskôr nahradia menej škodlivými látkami alebo zmesami do tej miery, do akej je to možné, pričom sa berie do úvahy usmernenie uvedené v článku 7 ods. 1.

b)

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa odsek 6 nahrádza takto:

„6.   Látky alebo zmesi, ktorým sú priradené výstražné upozornenia H340, H350, H350i, H360D alebo H360F alebo ktoré je potrebné označiť týmito upozorneniami z dôvodu, že ich obsah POZ je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny alebo reprodukčne toxický podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (20), sa čo najskôr nahradia menej škodlivými látkami alebo zmesami do tej miery, do akej je to možné, pričom sa berie do úvahy usmernenie uvedené v článku 7 ods. 1.

c)

odsek 8 sa mení a dopĺňa takto:

i)

slová „rizikovou frázou R40“ sa nahrádzajú slovami „rizikovými vetami R40 alebo R68“;

ii)

slová „označenie R40“ sa nahrádzajú slovami „označenie R40 alebo R68“;

iii)

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa slová „rizikovými vetami R40 alebo R68“ nahrádzajú slovami „výstražnými upozorneniami H341 alebo H351“;

iv)

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa slová „označenie R40 alebo R68“ nahrádzajú slovami „výstražné upozornenia H341 alebo H351“;

d)

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa v odseku 9 slová „rizikovými frázami“ nahrádzajú slovami „výstražnými upozorneniami“;

e)

odsek 13 sa mení a dopĺňa takto:

i)

slová „označenie R40, R60 alebo R61“ sa nahrádzajú slovami „rizikové vety R40, R68, R60 alebo R61“;

ii)

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa slová „rizikové vety R40, R68, R60 alebo R61“ nahrádzajú slovami „výstražné upozornenia H341, H351, H360F alebo H360D“.

Článok 4

Zmena a doplnenie smernice 2000/53/ES

S účinnosťou od 1. decembra 2010 sa článok 2 bod 11 smernice 2000/53/ES nahrádza takto:

„11.

‚nebezpečná látka‘ je každá látka, ktorá spĺňa kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (21):

a)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

b)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

c)

trieda nebezpečnosti 4.1;

d)

trieda nebezpečnosti 5.1.

Článok 5

Zmeny a doplnenia smernice 2002/96/ES

Smernica 2002/96/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

slovo „prípravok“ alebo „prípravky“ v zmysle článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v jeho znení z 30. decembra 2006 sa v celom texte nahrádza slovom „zmes“ alebo „zmesi“ v príslušnom páde;

2.

s účinnosťou od 1. decembra 2010 sa článok 3 písm. l) nahrádza takto:

„l)

‚nebezpečná látka alebo zmes‘ je každá zmes, ktorá sa považuje za nebezpečnú v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (22) alebo každá látka spĺňajúca kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (23)

i)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

iii)

trieda nebezpečnosti 4.1;

iv)

trieda nebezpečnosti 5.1.

3.

s účinnosťou od 1. júna 2015 sa článok 3 písm. l) nahrádza takto:

„1.

‚nebezpečná látka alebo zmes‘ je každá látka alebo zmes, ktorá spĺňa kritériá ktorejkoľvek z týchto tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (24):

i)

triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F;

ii)

triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9 a 3.10;

iii)

trieda nebezpečnosti 4.1;

iv)

trieda nebezpečnosti 5.1;

4.

v prílohe II oddiele 1 sa trinásta zarážka nahrádza takto:

„—

súčiastky obsahujúce ohňovzdorné keramické vlákna, ako je uvedené v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008,“.

Článok 6

Zmena a doplnenie smernice 2004/42/ES

Článok 2 smernice 2004/42/ES sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 3 sa slovo „prípravok“ nahrádza slovom „zmes“;

b)

v odseku 8 sa slová „akýkoľvek prípravok“ nahrádzajú slovami „akúkoľvek zmes“ a slová „ktorý sa používa“ sa nahrádzajú slovami „ktorá sa používa“.

Článok 7

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 1. apríla 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Znenie týchto ustanovení bezodkladne oznámia Komisii.

Uvedené ustanovenia uplatňujú od 1. júna 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 16. decembra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

B. LE MAIRE


(1)  Ú. v. EÚ C 120, 16.5.2008, s. 50.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 3. septembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 28. novembra 2008.

(3)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

(7)  Ú. v. ES L 187, 16.7.1988, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 85, 29.3.1999, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34.

(10)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24.

(11)  Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 87.

(12)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1, korigendum v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3.

(13)  Ú. v. EÚ C 321, 31.12.2003, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 142, 31.5.2008, s. 1.“;

(15)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(16)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(17)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(18)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.“;

(19)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(20)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(21)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“

(22)  Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1.

(23)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“;

(24)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.“;


23.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 345/75


SMERNICA RADY 2008/114/ES

z 8. decembra 2008

o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu

(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 308,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (2),

keďže:

(1)

V júni 2004 požiadala Európska rada o prípravu celkovej stratégie na ochranu kritických infraštruktúr. Komisia v nadväznosti na to prijala 20. októbra 2004 oznámenie o ochrane najdôležitejšej infraštruktúry v boji proti terorizmu, v ktorom predložila návrhy ako na európskej úrovni zlepšiť predchádzanie teroristickým útokom na kritickú infraštruktúru, pripravenosť a reakciu na ne.

(2)

Komisia prijala 17. novembra 2005 Zelenú knihu o európskom programe na ochranu najdôležitejšej infraštruktúry, v ktorej predstavila rôzne možnosti na vytvorenie programu a zriadenie Varovnej informačnej siete kritickej infraštruktúry. V reakciách na zelenú knihu sa zdôraznila pridaná hodnota, ktorú predstavuje rámec Spoločenstva pre ochranu kritickej infraštruktúry. Uznala sa potreba zvýšiť schopnosť ochrany kritickej infraštruktúry v Európe a pomôcť znížiť zraniteľné miesta tejto infraštruktúry. Zdôraznil sa význam kľúčových zásad subsidiarity, proporcionality a komplementarity, ako aj dialógu so zainteresovanými stranami.

(3)

V decembri 2005 Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci požiadala Komisiu, aby predložila návrh Európskeho programu na ochranu kritickej infraštruktúry (ďalej len „EPCIP“), a rozhodla, že by mal byť založený na prístupe, ktorý zohľadní všetky riziká a ktorý by prednostne čelil hrozbám vyplývajúcim z terorizmu. Tento prístup by v procese ochrany kritickej infraštruktúry zohľadňoval hrozby spôsobené človekom, technologické hrozby a prírodné katastrofy, ale prioritou by bola hrozba vyplývajúca z terorizmu.

(4)

V apríli 2007 Rada prijala závery o EPCIP, v ktorých zdôraznila, že členské štáty majú v rámci svojich národných hraníc konečnú zodpovednosť za riadenie opatrení na ochranu kritickej infraštruktúry, pričom ocenila úsilie Komisie stanoviť na európskej úrovni postup na identifikáciu a označenie európskych kritických infraštruktúr (ďalej len „ECI“) a zhodnotenie potreby zlepšiť jej ochranu.

(5)

Táto smernica predstavuje prvú etapu v rámci etapovitého prístupu k identifikácii a označeniu ECI a zhodnoteniu potreby zlepšiť jej ochranu. Táto smernica sa preto zameriava na sektory energetiky a dopravy s tým, že sa preskúma s cieľom vyhodnotiť jej vplyv a posúdiť, či je potrebné, aby sa do rozsahu jej pôsobnosti zahrnuli ďalšie sektory, ako napríklad sektor informačných a komunikačných technológií (IKT).

(6)

Primárnu a konečnú zodpovednosť za ochranu ECI nesú členské štáty a vlastníci/prevádzkovatelia tejto infraštruktúry.

(7)

V Spoločenstve existuje určitý počet kritických infraštruktúr, ktorých narušenie alebo zničenie by malo závažné cezhraničné dôsledky. Toto môže zahŕňať cezhraničné medzisektorové účinky vyplývajúce zo závislostí medzi vzájomne prepojenými infraštruktúrami. Takéto ECI by sa mali identifikovať a označiť podľa spoločného postupu. Bezpečnostné požiadavky na tieto infraštruktúry by sa mali hodnotiť na základe spoločného minimálneho prístupu. Bilaterálne schémy spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry predstavujú osvedčený a účinný prostriedok na ochranu cezhraničnej kritickej infraštruktúry. EPCIP by mal z takejto spolupráce vychádzať. Informácie, ktoré sa týkajú označenia konkrétnej infraštruktúry za ECI, by sa mali utajovať na príslušnej úrovni v súlade so súčasnými právnymi predpismi Spoločenstva a členských štátov.

(8)

Keďže jednotlivé sektory majú špecifické skúsenosti, odborné znalosti a požiadavky v súvislosti s ochranou kritickej infraštruktúry, mal by sa vytvoriť a uplatňovať prístup k ochrane kritickej infraštruktúry na úrovni Spoločenstva, ktorý by zohľadňoval špecifiká jednotlivých sektorov a existujúce sektorovo špecifické opatrenia vrátane tých, ktoré už existujú na úrovni Spoločenstva, na národnej alebo regionálnej úrovni, a prípadne aj cezhraničné dohody o vzájomnej pomoci medzi vlastníkmi/prevádzkovateľmi existujúcich kritických infraštruktúr. Vzhľadom na veľmi dôležitú úlohu súkromného sektora pri kontrole a riadení rizika, plánovaní kontinuity činnosti a obnove po katastrofách má prístup Spoločenstva podporovať plné zapojenie súkromného sektora.

(9)

Čo sa týka sektora energetiky a konkrétne metód výroby a prenosu elektrickej energie (pokiaľ ide o dodávku elektrickej energie), rozumie sa, že ak je to vhodné, výroba elektrickej energie môže zahŕňať časti jadrových elektrárni, ktoré slúžia na prenos elektrickej energie, ale musia sa z nej výslovne vylúčiť jadrové prvky, na ktoré sa vzťahujú príslušné právne predpisy v oblasti jadrovej energie vrátane zmlúv a práva Spoločenstva.

(10)

Táto smernica dopĺňa sektorovo špecifické opatrenia existujúce na úrovni Spoločenstva a v členských štátoch. Existujúce mechanizmy Spoločenstva by sa mali naďalej používať, čím prispejú k celkovému vykonávaniu tejto smernice. Malo by sa predísť duplicite rôznych aktov alebo ustanovení alebo rozporom medzi nimi.

(11)

Pre všetky označené ECI by sa mali zaviesť bezpečnostné plány prevádzkovateľa (ďalej len „OSP“) alebo rovnocenné opatrenia, ktorých súčasťou by bola identifikácia dôležitých zariadení, posúdenie rizika a identifikácia, výber a určenie priorít protiopatrení a postupov. Každý členský štát by mal najprv posúdiť, či vlastníci/prevádzkovatelia označených ECI disponujú príslušnými OSP alebo podobnými opatreniami, aby sa zabránilo zbytočnej práci a duplicite. Ak takéto plány neexistujú, každý členský štát by mal prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa príslušné opatrenia zaviedli. Každý členský štát sám rozhoduje o najvhodnejších opatreniach na zavedenie OSP.

(12)

Opatrenia, zásady, usmernenia vrátane opatrení Spoločenstva, ako aj bilaterálne a/alebo multilaterálne schémy spolupráce, ktorými sa ustanovuje plán podobný OSP alebo jeho ekvivalent alebo styčný úradník pre bezpečnosť alebo jeho ekvivalent, by sa mali považovať za spĺňajúce požiadavky tejto smernice, ktoré súvisia s OSP alebo so styčným úradníkom pre bezpečnosť.

(13)

Pre všetky označené ECI by sa mal určiť styčný úradník pre bezpečnosť s cieľom uľahčiť spoluprácu a komunikáciu s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ochranu kritickej infraštruktúry. Každý členský štát by mal najprv posúdiť, či vlastníci/prevádzkovatelia označených ECI už majú styčného úradníka pre bezpečnosť alebo jeho ekvivalent, aby sa zabránilo zbytočnej práci a duplicite. Ak takýto styčný úradník pre bezpečnosť neexistuje, každý členský štát by mal prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa príslušné opatrenia zaviedli. Pokiaľ ide o vymenovanie styčného úradníka pre bezpečnosť, každý členský štát sám rozhoduje o najvhodnejších opatreniach.

(14)

Efektívna identifikácia rizík, hrozieb a zraniteľných miest v konkrétnych sektoroch si vyžaduje komunikáciu medzi vlastníkmi/prevádzkovateľmi ECI a členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi a Komisiou. Každý členský štát by mal zhromažďovať informácie týkajúce sa ECI, ktoré sa nachádzajú na jeho území. Komisia by mala od členských štátov dostávať všeobecné informácie o rizikách, hrozbách a zraniteľných miestach v sektoroch, v ktorých sa identifikovali ECI, v prípade potreby aj informácie o možných zlepšeniach ochrany ECI a o závislostiach medzi sektormi, ktoré by prípadne mohli byť základom konkrétnych návrhov na zvýšenie ochrany ECI, ktoré by vypracovala Komisia.

(15)

S cieľom napomôcť zvýšeniu ochrany ECI sa môžu vypracovať spoločné metodiky identifikácie a klasifikácie rizík, hrozieb a zraniteľných miest súvisiacich so zariadeniami infraštruktúry.

(16)

Vlastníci/prevádzkovatelia ECI by mali mať hlavne prostredníctvom príslušných orgánov členských štátov prístup k najlepším postupom a metodikám ochrany kritickej infraštruktúry.

(17)

Účinná ochrana ECI si vyžaduje komunikáciu, koordináciu a spoluprácu na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Spoločenstva. Tento cieľ sa dá najlepšie dosiahnuť tak, že sa v každom členskom štáte určia kontaktné body na ochranu európskej kritickej infraštruktúry (ďalej len „kontaktné body ECIP“), ktoré by mali koordinovať záležitosti súvisiace s ochranou európskej kritickej infraštruktúry interne, ako aj s inými členskými štátmi a Komisiou.

(18)

S cieľom rozvíjať činnosti súvisiace s ochranou európskej kritickej infraštruktúry v oblastiach, ktoré vyžadujú určitý stupeň dôvernosti, je vhodné zabezpečiť jednotnú a bezpečnú výmenu informácií v rámci tejto smernice. Je dôležité, aby sa pravidlá o utajení stanovené v uplatniteľnom vnútroštátnom práve alebo v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (3) dodržiavali vzhľadom na konkrétne skutočnosti týkajúce sa zložiek kritickej infraštruktúry, ktoré by sa mohli využiť na naplánovanie a vykonanie takej činnosti, ktorá by mala neprijateľné dôsledky pre zariadenia kritickej infraštruktúry. Utajované skutočnosti by sa mali chrániť v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva a členského štátu. Každý členský štát a Komisia by mali dodržiavať príslušnú bezpečnostnú klasifikáciu určenú pôvodcom dokumentu.

(19)

Zdieľanie informácií o ECI by sa malo uskutočňovať v atmosfére dôvery a istoty. Zdieľanie informácií si vyžaduje vzťah založený na dôvere, aby podniky a organizácie vedeli, že ich citlivé a dôverné údaje sú dostatočne chránené.

(20)

Keďže ciele tejto smernice, a to vytvorenie postupu identifikácie a označovania ECI a spoločného prístupu k zhodnoteniu potreby zlepšiť ochranu tejto infraštruktúry, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov rozsahu tejto činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(21)

Touto smernicou sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznávané najmä Chartou základných práv Európskej únie,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa ustanovuje postup identifikácie a označenia európskych kritických infraštruktúr (ECI) a spoločný prístup k zhodnoteniu potreby zlepšiť ochranu týchto infraštruktúr s cieľom prispieť k ochrane obyvateľov.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

a)

„kritická infraštruktúra“ je zložka, systém alebo ich časť nachádzajúca sa v členských štátoch, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie základných funkcií spoločnosti, zdravia, ochrany, bezpečnosti, kvality života obyvateľov z ekonomického a sociálneho hľadiska, a ktorej narušenie alebo zničenie by malo závažné dôsledky v členskom štáte z dôvodu nemožnosti zachovať tieto funkcie;

b)

„európska kritická infraštruktúra“ alebo „ECI“ je kritická infraštruktúra nachádzajúca sa v členských štátoch, ktorej narušenie alebo zničenie by malo závažné dôsledky minimálne v dvoch členských štátoch. Závažnosť dôsledkov sa posudzuje podľa prierezových kritérií. Toto zahŕňa účinky vyplývajúce z medzisektorových závislostí od iných typov infraštruktúry;

c)

„analýza rizík“ je zváženie relevantných scenárov hrozieb s cieľom posúdiť zraniteľné miesta a potenciálny vplyv narušenia alebo zničenia kritickej infraštruktúry;

d)

„citlivé informácie o ochrane kritickej infraštruktúry“ sú skutočnosti o kritickej infraštruktúre, ktoré by sa v prípade zverejnenia mohli použiť na naplánovanie a vykonanie činnosti s cieľom spôsobiť narušenie alebo zničenie zariadení kritickej infraštruktúry;

e)

„ochrana“ znamená všetky činnosti, ktorých cieľom je zaručiť funkčnosť, kontinuitu a integritu kritickej infraštruktúry s cieľom odvrátiť, zmierniť a neutralizovať hrozbu, riziko alebo zraniteľné miesto;

f)

„vlastníci/prevádzkovatelia ECI“ sú subjekty zodpovedné za investície alebo každodennú prevádzku a investície do konkrétnej zložky, systému alebo jeho časti označené ako ECI podľa tejto smernice.

Článok 3

Identifikácia ECI

1.   Každý členský štát identifikuje podľa postupu uvedeného v prílohe III potenciálne ECI, ktoré spĺňajú prierezové a sektorovo špecifické kritériá a tiež zodpovedajú definíciám uvedeným v článku 2 písm. a) a b).

Komisia môže členským štátom na požiadanie pomôcť identifikovať potenciálne ECI.

Komisia môže upriamiť pozornosť príslušných členských štátov na existenciu potenciálnej kritickej infraštruktúry, ktorá sa môže považovať za spĺňajúcu požiadavky na označenie za ECI.

Každý členský štát a Komisia pokračujú v procese identifikácie potenciálnych ECI.

2.   Medzi prierezové kritériá uvedené v odseku 1 patria:

a)

kritérium straty na životoch (posudzované v zmysle možného počtu mŕtvych alebo zranených osôb);

b)

kritérium hospodárskeho vplyvu (posudzované v zmysle závažnosti hospodárskych strát a/alebo zhoršenia výrobkov alebo služieb; zahŕňa aj potenciálny vplyv na životné prostredie);

c)

kritérium vplyvu na verejnosť (posudzované v zmysle vplyvu na dôveru obyvateľstva, fyzického utrpenia a narušenia každodenného života; zahŕňa aj stratu základných služieb).

Pri určovaní prahov prierezových kritérií sa vychádza zo závažnosti dôsledkov narušenia alebo zničenia určitej infraštruktúry. Presné prahy prierezových kritérií určia v každom jednotlivom prípade členské štáty, ktorých sa konkrétna kritická infraštruktúra týka. Každý členský štát každoročne informuje Komisiu o počte infraštruktúr v každom sektore, v súvislosti s ktorými sa viedli diskusie o prahoch prierezových kritérií.

Pri sektorovo špecifických kritériách sa zohľadňujú charakteristiky jednotlivých sektorov ECI.

Komisia spolu s členskými štátmi vypracuje usmernenia na uplatňovanie prierezových a sektorovo špecifických kritérií a približné prahy, ktoré by sa mali uplatňovať pri identifikácií ECI. Kritériá sa utaja. Používanie týchto usmernení je pre členské štáty dobrovoľné.

3.   Na účely vykonávania tejto smernice sa použijú sektory energetiky a dopravy. Podsektory sú identifikované v prílohe I.

Na účely vykonávania tejto smernice možno identifikovať ďalšie sektory, ak sa to v súvislosti s preskúmaním tejto smernice ustanoveným v článku 11 považuje za vhodné. Uprednostní sa sektor ICT.

Článok 4

Označenie ECI

1.   Každý členský štát informuje ostatné členské štáty, na ktoré môže mať potenciálna ECI závažný vplyv, o jej identifikácii a dôvodoch jej označenia za potenciálnu ECI.

2.   Každý členský štát, na území ktorého sa nachádza potenciálna ECI, sa zapojí do dvojstranných a/alebo viacstranných rokovaní s ostatnými členskými štátmi, ktoré môžu byť výrazne ovplyvnené potenciálnou ECI. Komisia sa môže zúčastniť na týchto rokovaniach, nemá však prístup k podrobným informáciám, ktoré by umožnili jednoznačnú identifikáciu konkrétnej infraštruktúry.

Členský štát, ktorý má dôvod sa domnievať, že môže byť závažne ovplyvnený potenciálnou ECI, ale nebol za takýto štát identifikovaný členským štátom, na ktorého území sa nachádza potenciálna ECI, môže oznámiť Komisii svoje želanie zapojiť sa do dvojstranných a/alebo viacstranných rokovaní o tejto otázke. Komisia bezodkladne toto želanie oznámi členskému štátu, na ktorého území sa nachádza potenciálna ECI, a vyvíja úsilie na uľahčenie dohody medzi stranami.

3.   Členský štát, na ktorého území sa nachádza potenciálna ECI, ju označí za ECI po dohode medzi ním a členskými štátmi, ktoré ňou môžu byť výrazne ovplyvnené.

Je potrebný súhlas členského štátu, na ktorého území sa nachádza infraštruktúra, ktorá sa má označiť za ECI.

4.   Členský štát, na ktorého území sa nachádza označená ECI, každoročne informuje Komisiu o počte označených ECI v každom sektore a o počte členských štátov závislých od každej označenej ECI. Identitu ECI poznajú len tie členské štáty, ktoré ňou môžu byť výrazne ovplyvnené.

5.   Členské štáty, na území ktorých sa nachádza ECI, informujú vlastníka/prevádzkovateľa dotknutej infraštruktúry o jej označení za ECI. Informácia o označení infraštruktúry za ECI sa utají na príslušnej úrovni.

6.   Proces identifikácie a označovania ECI podľa článku 3 a tohto článku sa ukončí do 12. januára 2011 a pravidelne sa prehodnocuje.

Článok 5

Bezpečnostné plány prevádzkovateľa

1.   V postupe pri vypracovaní bezpečnostného plánu prevádzkovateľa (OSP) sa identifikujú zložky kritickej infraštruktúry ECI a bezpečnostné riešenia, ktoré existujú alebo sa zavádzajú na ich ochranu. Minimálny obsah postupu pri vypracovaní OSP pre ECI je stanovený v prílohe II.

2.   Každý členský štát posúdi, či každá označená ECI, ktorá sa nachádza na jeho území, má OSP alebo či sú pre ňu zavedené rovnocenné opatrenia, ktoré sa týkajú otázok uvedených v prílohe II. Ak členský štát zistí, že takýto OSP alebo jeho ekvivalent existuje a pravidelne sa aktualizuje, žiadne ďalšie vykonávacie opatrenia nie sú potrebné.

3.   Ak členský štát zistí, že sa takýto OSP alebo jeho ekvivalent nevypracoval, prostredníctvom akýchkoľvek opatrení, ktoré považuje za vhodné, zabezpečí, aby sa OSP alebo jeho ekvivalent, ktorý by sa týkal otázok uvedených v prílohe II, vypracoval.

Každý členský štát zabezpečí, aby sa OSP alebo jeho ekvivalent zaviedol do jedného roka od označenia kritickej infraštruktúry za ECI a následne pravidelne prehodnocoval. Túto lehotu je možné za výnimočných okolností predĺžiť formou dohody s orgánom členského štátu a s upovedomením Komisie.

4.   Ak vo vzťahu k ECI už existujú dojednania o dohľade alebo kontrole, tento článok sa ich nedotýka a príslušný orgán členského štátu uvedený v tomto článku je orgánom dohľadu podľa takýchto existujúcich dojednaní.

5.   Ak sa dodržiavajú opatrenia vrátane opatrení Spoločenstva, ktoré vyžadujú v konkrétnom sektore plán podobný OSP alebo jeho ekvivalent a kontrolu tohto plánu príslušným orgánom, alebo odkazujú na potrebu mať takýto plán alebo vykonávať takúto kontrolu, považuje sa to za splnenie všetkých požiadaviek, ktoré členské štáty majú podľa tohto článku alebo ktoré prijali podľa tohto článku. V usmerneniach na uplatňovanie uvedených v článku 3 ods. 2 sa uvádza zoznam týchto opatrení.

Článok 6

Styční úradníci pre bezpečnosť

1.   Styčný úradník pre bezpečnosť pôsobí ako kontaktný bod pre otázky týkajúce sa bezpečnosti medzi vlastníkom/prevádzkovateľom ECI a príslušným orgánom členského štátu.

2.   Každý členský štát posúdi, či má každá označená ECI, ktorá sa nachádza na jeho území, styčného úradníka pre bezpečnosť alebo jeho ekvivalent. Ak členský štát zistí, že takýto styčný úradník pre bezpečnosť alebo jeho ekvivalent existuje, žiadne ďalšie vykonávacie opatrenia nie sú potrebné.

3.   Ak členský štát zistí, že styčný úradník pre bezpečnosť alebo jeho ekvivalent neexistuje v súvislosti s označenou ECI, prostredníctvom akýchkoľvek opatrení, ktoré považuje za vhodné, zabezpečí, aby sa takýto styčný úradník pre bezpečnosť alebo jeho ekvivalent označil.

4.   Každý členský štát zavedie vhodný mechanizmus komunikácie medzi príslušným orgánom členského štátu a styčným úradníkom pre bezpečnosť alebo jeho ekvivalentom na účely výmeny relevantných informácií o identifikovaných rizikách a hrozbách vo vzťahu k danej ECI. Týmto mechanizmom komunikácie nie sú dotknuté vnútroštátne požiadavky týkajúce sa prístupu k citlivým a utajovaným skutočnostiam.

5.   Ak sa dodržiavajú opatrenia vrátane opatrení Spoločenstva, ktoré vyžadujú v konkrétnom sektore styčného úradníka pre bezpečnosť alebo jeho ekvivalent alebo odkazujú na potrebu mať ho, považuje sa to za splnenie všetkých požiadaviek, ktoré členské štáty majú podľa tohto článku alebo ktoré prijali podľa tohto článku. V usmerneniach na uplatňovanie uvedených v článku 3 ods. 2 sa uvádza zoznam týchto opatrení.

Článok 7

Podávanie správ

1.   Každý členský štát vykoná hodnotenie hrozieb v súvislosti s podsektormi ECI do jedného roka od označenia kritickej infraštruktúry na jeho území za ECI v týchto podsektoroch.

2.   Každý členský štát predkladá Komisii každé dva roky súhrnné všeobecné údaje o druhoch rizík, hrozieb a zraniteľných miest existujúcich v jednotlivých sektoroch ECI, v ktorých je ECI identifikovaná podľa článku 4 a nachádza sa na jeho území.

Komisia môže v spolupráci s členskými štátmi vypracovať pre tieto správy spoločný vzor.

Každá správa sa utají na stupni, ktorý členský štát, ktorý ju predložil, považuje za potrebný.

3.   Na základe správ uvedených v odseku 2 Komisia a členské štáty posúdia pre jednotlivé sektory, či sú na ochranu ECI potrebné ďalšie ochranné opatrenia na úrovní Spoločenstva. Tento proces prebieha v spojení s preskúmaním tejto smernice ustanoveným v článku 11.

4.   Komisia môže v spolupráci s členskými štátmi vypracovať spoločné metodické usmernenia na vykonávanie analýz rizík spojených s ECI. Používanie týchto usmernení je pre členské štáty dobrovoľné.

Článok 8

Podpora ECI zo strany Komisie

Komisia prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu podporuje vlastníkov/prevádzkovateľov označených ECI takým spôsobom, že im sprístupní dostupné najlepšie postupy a metodiky, ako aj podporné odborné vzdelávanie a umožní výmenu informácií o najnovšom technickom vývoji v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry.

Článok 9

Citlivé informácie týkajúce sa ochrany kritickej európskej infraštruktúry

1.   Každá osoba, ktorá v mene členského štátu alebo Komisie prichádza do styku s utajovanými skutočnosťami podľa tejto smernice, má bezpečnostnú previerku zodpovedajúceho stupňa.

Členské štáty, Komisia a príslušné orgány dohľadu zabezpečujú, aby sa citlivé informácie týkajúce sa ochrany európskej kritickej infraštruktúry predložené členským štátom alebo Komisii nepoužívali na iné účely, ako je ochrana kritickej infraštruktúry.

2.   Tento článok sa vzťahuje aj na informácie, ktoré nie sú v písanej forme a ktoré sa vymieňajú na zasadnutiach, na ktorých sa rokuje o citlivých otázkach.

Článok 10

Kontaktné body na ochranu európskej kritickej infraštruktúry

1.   Každý členský štát určuje kontaktný bod na ochranu európskej kritickej infraštruktúry (kontaktný bod ECIP).

2.   Kontaktný bod ECIP koordinuje s inými členskými štátmi a Komisiou záležitosti spojené s ochranou európskej kritickej infraštruktúry v rámci členského štátu. Určenie kontaktného bodu ECIP nebráni iným orgánom členského štátu zapájať sa do záležitostí súvisiacich s ochranou európskej kritickej infraštruktúry.

Článok 11

Preskúmanie

Preskúmanie tejto smernice sa začne 12. januára 2012.

Článok 12

Vykonávanie

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 12. januára 2011. Bezodkladne o tom informujú Komisiu a oznámia jej znenie týchto opatrení a ich vzťah k tejto smernici.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 14

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 116, 26.5.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.


PRÍLOHA I

Zoznam sektorov ECI

Sektor

Podsektor

I

Energetika

1.

Elektrická energia

Infraštruktúry a zariadenia na výrobu a prenos elektrickej energie, pokiaľ ide o dodávku elektrickej energie

2.

Ropa

Ťažba ropy, jej rafinácia, úprava, skladovanie a preprava ropovodmi

3.

Plyn

Ťažba plynu, jeho rafinácia, úprava, uskladňovanie a preprava plynovodmi

Terminály skvapalneného zemného plynu (LNG – Liquefied natural gas)

II

Doprava

4.

Cestná doprava

5.

Železničná doprava

6.

Letecká doprava

7.

Vnútrozemská vodná doprava

8.

Námorná a príbrežná námorná doprava a prístavy

Členské štáty identifikujú kritické infraštruktúry, ktoré možno označiť za ECI, podľa článku 3. Zoznam sektorov ECI preto sám osebe nevytvára všeobecnú povinnosť označiť európsku kritickú infraštruktúru v každom sektore.


PRÍLOHA II

POSTUP PRI VYPRACOVANÍ OSP PRE ECI

V OSP sa identifikujú zariadenia kritickej infraštruktúry a bezpečnostné riešenia, ktoré existujú alebo sa zavádzajú na ich ochranu. Postup pri OSP pre ECI bude prinajmenšom zahŕňať:

1.

identifikáciu dôležitých zariadení;

2.

vykonávanie analýzy rizika na základe hlavných scenárov hrozieb, zraniteľných miest jednotlivých zariadení a možných dôsledkov a

3.

identifikáciu, výber a určenie priorít protiopatrení a postupov, pričom sa rozlišuje medzi:

stálymi bezpečnostnými opatreniami, ktoré spresňujú investície a prostriedky nevyhnutné v oblasti bezpečnosti, ktoré by sa mohli kedykoľvek použiť. Patria sem informácie o všeobecných opatreniach, akými sú technické opatrenia (vrátane zavedenia prostriedkov detekcie, kontroly prístupu, ochrany a vyrozumenia), organizačné opatrenia (vrátane postupov pre varovanie a krízové riadenie), kontrolné a overovacie opatrenia, komunikácia, zvyšovanie informovanosti a odborná príprava a bezpečnosť informačných systémov,