ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 344

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
20. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1299/2008 z 9. decembra 2008, ktorým sa na rybársky hospodársky rok 2009 stanovujú orientačné ceny a ceny výrobcu zo Spoločenstva pre určité produkty rybného hospodárstva podľa nariadenia (ES) č. 104/2000

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1300/2008, z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populáciu sleďa na západe Škótska a na ňu zameraný rybolov

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2008 z 19. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1303/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 983/2008, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v rozpočtovom roku 2009 majú vyúčtovať členským štátom na dodávku potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

27

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1304/2008 z 19. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1266/2007, pokiaľ ide o podmienky vyňatia určitých zvierat vnímavých druhov zo zákazu premiestňovania ustanoveného v smernici Rady 2000/75/ES ( 1 )

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1305/2008 z 19. decembra 2008, ktorým sa schvaľujú malé zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Maroilles alebo Marolles (CHOP)]

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES ) č. 1306/2008 zo 17. decembra 2008, ktorým sa stanovujú predajné ceny Spoločenstva za výrobky rybného hospodárstva uvedené v prílohe II k nariadeniu Rady (ES ) č. 104/2000 na rybársky rok 2009

35

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1307/2008 z 19. decembra 2008, ktorým sa stanovujú referenčné ceny určitých výrobkov rybného hospodárstva na rybársky rok 2009

37

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1308/2008 z 19. decembra 2008 o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie určitých výrobkov rybného hospodárstva v rybárskom roku 2009

41

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1309/2008 z 19. decembra 2008, ktorým sa stanovujú ceny za stiahnutie z trhu a predajné ceny Spoločenstva za výrobky rybného hospodárstva uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2009

42

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1310/2008 z 19. decembra 2008, ktorým sa stanovujú štandardné hodnoty, ktoré sa majú používať pri výpočte finančnej náhrady a jej preddavku vzhľadom na výrobky rybného hospodárstva stiahnuté z trhu počas rybárskeho roka 2009

52

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1311/2008 z 19. decembra 2008, ktorým sa stanovuje výška pomoci pri prevode a paušálna pomoc na určité produkty rybného hospodárstva na rybársky rok 2009

54

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1312/2008 z 19. decembra 2008, ktorým sa stanovujú pevné prepočítavacie kurzy, náklady na spracovanie a hodnotu vedľajších výrobkov pre rôzne štádiá spracovania ryže (kodifikované znenie)

56

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1313/2008 z 19. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 501/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

61

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1314/2008 z 19. decembra 2008, ktorým sa sto druhýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

64

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1315/2008 z 19. decembra 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

66

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1316/2008 z 19. decembra 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca december 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

68

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1317/2008 z 19. decembra 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

70

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1318/2008 z 19. decembra 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 536/2007 pre hydinové mäso a udelenej Spojeným štátom americkým

72

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1319/2008 z 19. decembra 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1384/2007 pre hydinové mäso s pôvodom v Izraeli

73

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1320/2008 z 19. decembra 2008, o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1383/2007 pre hydinové mäso s pôvodom v Turecku

75

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1321/2008 z 19. decembra 2008 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

76

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/125/ES z 19. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fosfid hlinitý, fosfid vápenatý, fosfid horečnatý, cymoxanil, dodemorf, metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, metamitrón, sulkotrión, tebukonazol a triadimenol medzi účinné látky ( 1 )

78

 

*

Smernica Komisie 2008/127/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť niektoré účinné látky ( 1 )

89

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/965/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. decembra 2008 o finančnej pomoci Spoločenstva na rok 2009 určitým referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a živých zvierat [oznámené pod číslom K(2008) 7667]

112

 

 

2008/966/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma počiatočný zoznam lokalít s európskym významom v stepnom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom K(2008) 8066]

117

 

 

2008/967/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008 o nezaradení oxidu uhoľnatého do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2008) 8077]  ( 1 )

121

 

 

2008/968/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie oleja s vysokým obsahom kyseliny arachidónovej z huby Mortierella alpina ako novej zložky potravín na trh v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2008) 8080]

123

 

 

2008/969/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2008 o systéme včasného varovania na použitie povoľujúcimi úradníkmi Komisie a výkonnými agentúrami

125

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

 

2008/970/SZBP

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EUPOL COPPS/1/2008 zo 16. decembra 2008 o vymenovaní veliteľa policajnej misie Európskej únie na palestínskych územiach

139

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1299/2008

z 9. decembra 2008,

ktorým sa na rybársky hospodársky rok 2009 stanovujú orientačné ceny a ceny výrobcu zo Spoločenstva pre určité produkty rybného hospodárstva podľa nariadenia (ES) č. 104/2000

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 3 a článok 26 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Článkom 18 ods. 1 a článkom 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 sa stanovuje, že orientačná cena a cena výrobcu zo Spoločenstva sa stanovuje na každý rybársky hospodársky rok, aby sa určila cenové hladiny intervencie na trhu určitých produktov rybného hospodárstva.

(2)

Podľa článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 je potrebné stanoviť orientačnú cenu každého výrobku a skupiny výrobkov uvedených v prílohách I a II k uvedenému nariadeniu.

(3)

Na základe bežne dostupných údajov o cenách príslušných výrobkov a kritérií stanovených v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 104/2000 by sa orientačné ceny na rybársky hospodársky rok 2009 mali zvýšiť, zachovať alebo znížiť v závislosti na druhu rýb.

(4)

Podľa článku 26 ods.1 nariadenia (ES) č. 104/2000 je potrebné stanoviť cenu výrobcu zo Spoločenstva pre výrobky uvedené v prílohe III k uvedenému nariadeniu. Je vhodné určiť cenu výrobcu zo Spoločenstva pre jeden z uvedených výrobkov a cenu výrobcu zo Spoločenstva ostatných výrobkov vypočítať pomocou prevodných koeficientov určených nariadením Komisie (ES) č. 802/2006 z 30. mája 2006, ktorým sa určujú prevodné koeficienty pre ryby rodov ThunnusEuthynnus  (2).

(5)

Na základe kritérií stanovených v článku 18 ods. 2 v prvej a druhej zarážke a v článku 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 by sa cena výrobcu zo Spoločenstva na rybársky hospodársky rok 2009 mala upraviť.

(6)

Vzhľadom na naliehavosť veci, je dôležité udeliť výnimku zo šesťtýždňovej lehoty uvedenej v odseku 1 bode 3 Protokolu o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rybársky hospodársky rok od 1. januára do 31. decembra 2009 sa orientačné ceny ustanovené v článku 18 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 určujú v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Na rybársky hospodársky rok od 1. januára do 31. decembra 2009 sa ceny výrobcu zo Spoločenstva stanovené v článku 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 určujú v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. decembra 2008

Za Radu

predseda

D. BUSSEREAU


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 144, 31.5.2006, s. 15.


PRÍLOHA I

Prílohy

Druh

Výrobky uvedené v prílohách I a II k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Obchodné prevedenie

Orientačná cena

(EUR/tona)

I

1.

Sleď druhu Clupea harengus

celá ryba

281

2.

Sardinky druhu Sardina pilchardus

celá ryba

574

3.

Ostroň bieloškvrný (Squalus acanthias)

celá ryba alebo ryba bez vnútorností s hlavou

1 112

4.

Žraloky škvrnité (Scyliorhinus spp.)

celá ryba alebo ryba bez vnútorností s hlavou

725

5.

Sebasty (Sebastes spp.)

celá ryba

1 200

6.

Treska druhu Gadus morhua

celá ryba alebo ryba bez vnútorností s hlavou

1 655

7.

Treska tmavá (Pollachius virens)

celá ryba alebo ryba bez vnútorností s hlavou

776

8.

Treska jednoškvrná (Melanogrammus aeglefinus)

celá ryba alebo ryba bez vnútorností s hlavou

1 038

9.

Treska merlang (Merlangius merlangus)

celá ryba alebo ryba bez vnútorností s hlavou

955

10.

Molva (Molva spp.)

celá ryba alebo ryba bez vnútorností s hlavou

1 214

11.

Makrela druhu Scomber scombrus

celá ryba

323

12.

Makrela druhu Scomber japonicus

celá ryba

291

13.

Sardely (Engraulis spp.)

celá ryba

1 300

14.

Platesa veľká (Pleuronectes platessa)

celá ryba alebo ryba bez vnútorností s hlavou od 1.1.2009 do 30.4.2009

1 079

celá ryba alebo ryba bez vnútorností s hlavou od 1.5.2009 do 31.12.2009

1 499

15.

Merlúza druhu Merluccius merluccius

celá ryba alebo ryba bez vnútorností s hlavou

3 620

16.

Kalkany (Lepidorhombus spp.)

celá ryba alebo ryba bez vnútorností s hlavou

2 528

17.

Limanda európska (Limanda limanda)

celá ryba alebo ryba bez vnútorností s hlavou

854

18.

Platesa bradavičnatá (Platichthys flesus)

celá ryba alebo ryba bez vnútorností s hlavou

522

19.

Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)

celá ryba

2 197

ryba bez vnútorností s hlavou

2 415

20.

Sépie (Sepia officinalisRossia macrosoma)

celé

1 729

21.

Čert (Lophius spp.)

celá ryba alebo ryba bez vnútorností s hlavou

2 968

bez hlavy

6 107

22.

Kreveta druhu Crangon crangon

iba uvarené vo vode

2 498

23.

Kreveta boreálna (Pandalus borealis)

iba uvarené vo vode

6 539

čerstvé alebo chladené

1 622

24.

Krab široký (Cancer pagurus)

celé

1 783

25.

Homár štíhly (Nephrops norvegicus)

celé

5 470

chvostové plutvy

4 364

26.

Soley (Solea spp.)

celá ryba alebo ryba bez vnútorností s hlavou

6 880

II

1.

Halibut tmavý (Reinhardtius hippoglossoides)

mrazené, v pôvodnom balení obsahujúcom rovnaké výrobky

1 955

2.

Merlúzy rodu Merluccius spp.

mrazené, celé, v pôvodnom balení obsahujúcom rovnaké výrobky

1 196

mrazené, filetované, v pôvodnom balení obsahujúcom rovnaké výrobky

1 483

3.

Pagel (Dentex dentex a Pagellus spp.)

mrazené, viacero kusov alebo v pôvodnom balení obsahujúcom tie isté výrobky

1 554

4.

Mečiar veľký (Xiphias gladius)

mrazené, celé, v pôvodnom balení obsahujúcom rovnaké výrobky

3 998

5.

Sépie (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

mrazené, v pôvodnom balení obsahujúcom rovnaké výrobky

1 954

6.

Chobotnice (Octopus spp.)

mrazené, v pôvodnom balení obsahujúcom rovnaké výrobky

2 183

7.

Kalmáre (Loligo spp.)

mrazené, v pôvodnom balení obsahujúcom rovnaké výrobky

1 203

8.

Gordan druhu Ommastrephes sagittatus

mrazené, v pôvodnom balení obsahujúcom rovnaké výrobky

961

9.

Gordan druhu Illex argentinus

mrazené, v pôvodnom balení obsahujúcom rovnaké výrobky

869

10.

Kreveta z čeľade Penaeidae

 

 

kreveta druhu Parapenaeus longirostris

mrazené, v pôvodnom balení obsahujúcom rovnaké výrobky

4 032

iné druhy z čeľade Penaeidae

mrazené, v pôvodnom balení obsahujúcom rovnaké výrobky

7 897


PRÍLOHA II

Druh

Výrobky uvedené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Hmotnosť

Obchodné špecifikácie

Cena výrobcu zo Spoločenstva

(EUR/tona)

Tuniak žltoplutvý (Thunnus albacares)

s hmotnosťou nad 10 kg/kus

celé

1 275

bez žiabier a vnútorností

 

iné

 

s hmotnosťou nie vyššou ako 10 kg/kus

celé

 

bez žiabier a vnútorností

 

iné

 

Tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)

s hmotnosťou nad 10 kg/kus

celé

 

bez žiabier a vnútorností

 

iné

 

s hmotnosťou nie vyššou ako 10 kg/kus

celé

 

bez žiabier a vnútorností

 

iné

 

Tuniak pruhovaný (Katsuwonus pelamis)

 

celé

 

 

bez žiabier a vnútorností

 

 

iné

 

Tuniak modroplutvý (Thunnus thynnus)

 

celé

 

 

bez žiabier a vnútorností

 

 

iné

 

Iné druhy rodu Thunnus a Euthynnus

 

celé

 

 

bez žiabier a vnútorností

 

 

iné

 


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/6


NARIADENIE RADY (ES) č. 1300/2008,

z 18. decembra 2008,

ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populáciu sleďa na západe Škótska a na ňu zameraný rybolov

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (2) sa vyžaduje, aby Spoločenstvo v záujme dosiahnutia tohto cieľa pri prijímaní opatrení na ochranu a zachovanie živých vodných zdrojov, na zabezpečenie ich trvalo udržateľného využívania a na minimalizovanie vplyvu rybolovu na morské ekosystémy uplatňovalo prístup predbežnej opatrnosti.

(2)

V nedávnom vedeckom odporúčaní Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) a Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo (STECF) sa uvádza, že vo vodách na západe Škótska došlo k mierne nadmernému rybolovu populácie sleďa atlantického (Clupea harengus) vzhľadom na maximálny udržateľný výnos.

(3)

Preto je vhodné ustanoviť viacročný plán s cieľom zabezpečiť, aby sa uvedená populácia využívala na základe maximálneho udržateľného výnosu a za udržateľných hospodárskych, environmentálnych a sociálnych podmienok.

(4)

Plán by sa mal zamerať na postupné zavádzanie ekosystémového prístupu k riadeniu rybolovu a prispievať k efektívnym rybárskym činnostiam v rámci hospodársky rentabilného a konkurencieschopného odvetvia rybolovu, pričom je potrebné zabezpečiť primeranú životnú úroveň ľudí závislých od lovu sleďa na západe Škótska a zohľadniť záujmy spotrebiteľov.

(5)

Vo vedeckom odporúčaní STECF a ICES sa uvádza, že ak sa bude populácia sleďa vo vodách na západe Škótska využívať pri miere úhynu pri rybolove na úrovni 0,25 v prípade veľkosti populácie rovnej alebo väčšej ako 75 000 ton a pri miere úhynu pri rybolove na úrovni 0,2 v prípade veľkosti populácie rovnej alebo väčšej ako 50 000 ton, ale menšej ako 75 000 ton, bude trvalo udržateľná a bude poskytovať primerane vysoké výnosy.

(6)

Toto odporúčanie by sa malo zohľadniť zavedením primeranej metódy na stanovenie celkového povoleného výlovu (TAC) populácie sleďa vo vodách nachádzajúcich sa na západe Škótska na úrovni biomasy zodpovedajúcej primeranej dlhodobej miere úhynu a s ohľadom na veľkosť populácie rýb.

(7)

Na zabezpečenie stabilných rybolovných možností je vhodné obmedziť zmeny TAC medzi jednotlivými rokmi v prípade, ak je veľkosť biomasy populácie rovná alebo väčšia ako 50 000 ton.

(8)

S cieľom zabezpečiť súlad s opatreniami ustanovenými v tomto nariadení je potrebné prijať kontrolné opatrenia nad rámec kontrolných opatrení stanovených v nariadení Rady (ES) č. 1627/94 z 27. júna 1994, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia týkajúce sa zvláštnych rybárskych povolení (3), v nariadení Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (4), a v nariadení Komisie (EHS) č. 2807/83 z 22. septembra 1983, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre zaznamenávanie údajov o úlovkoch rýb členských štátov (5).

(9)

Mali by sa stanoviť pravidlá, kedy sa má viacročný plán, ktorý je predmetom tohto nariadenia, považovať za plán obnovy v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a na účely článku 21 písm. a) bodu i) nariadenia Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (6) a kedy za plán hospodárenia v zmysle článku 6 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a na účely článku 21 písm. a) bodu iv) nariadenia (ES) č. 1198/2006, a to s ohľadom na veľkosť biomasy populácií.

(10)

Stanovenie celkového povoleného výlovu, revízia minimálnej miery úhynu pri rybolove, ako aj určité potrebné úpravy plánov hospodárenia a obnovy z hľadiska ich účinnosti a fungovania sú opatreniami zásadného významu v rámci spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Preto by si mala Rada vyhradiť právo priamo uplatňovať vykonávacie právomoci vo vzťahu k týmto špecifickým otázkam,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovuje viacročný plán rybolovu populácie sleďa atlantického (Clupea harengus) v medzinárodných vodách a vo vodách Spoločenstva zón ICES Vb a VIb a tej časti zóny ICES VIa, ktorá sa nachádza západne od poludníka na 7o z. d. a severne od rovnobežky na 55o s. š. alebo východne od poludníka na 7o z. d. a severne od rovnobežky na 56o s. š. okrem oblasti Clyde (ďalej celý priestor len ako „zóna na západe Škótska“).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov ustanovené v článku 3 nariadenia (ES) č. 2371/2002. Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia pojmov:

a)

„zóny ICES“ sú zóny vymedzené v nariadení Rady (EHS) č. 3880/91 zo 17. decembra 1991 o predkladaní štatistických údajov o jednotlivých výlovoch členských štátov vykonávajúcich rybolov v severovýchodnom Atlantiku (7);

b)

„celkový povolený výlov“ (TAC) je množstvo, ktoré je možné z danej populácie rýb uloviť a vyložiť každý rok;

c)

„VMS“ je systém satelitného monitorovania plavidiel prevádzkovaný v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 2244/2003 z 18. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné ustanovenia týkajúce sa systémov monitorovania plavidiel umiestnených na družici (8);

d)

„vhodná veková skupina“ je vek tri až sedem rokov vrátane alebo iné vekové skupiny, ktoré označí za vhodné Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF).

KAPITOLA II

ÚČEL A CIEĽOVÉ HODNOTY

Článok 3

Účel a cieľové hodnoty

1.   Viacročným plánom sa zabezpečuje využívanie populácie sleďa v zóne na západe Škótska na základe maximálneho udržateľného výnosu.

2.   Cieľ ustanovený v odseku 1 sa dosahuje:

a)

udržiavaním miery úhynu pri rybolove na úrovni 0,25 ročne v prípade vhodných vekových skupín pri veľkosti biomasy neresiacej sa populácie rovnej alebo väčšej ako 75 000 ton;

b)

udržiavaním miery úhynu pri rybolove na úrovni najviac 0,2 ročne v prípade vhodných vekových skupín pri veľkosti biomasy neresiacej sa menšej ako 75 000 ton, ale rovnej alebo väčšej ako 50 000 ton;

c)

ustanovením uzatvorenia rybolovu v prípade, že by veľkosť biomasy neresiacej sa populácie klesla pod 50 000 ton.

3.   Cieľ ustanovený v odseku 1 sa dosahuje pri medziročnej zmene TAC o najviac 20 % alebo 25 % podľa stavu populácie.

KAPITOLA III

CELKOVÝ POVOLENÝ VÝLOV

Článok 4

Stanovenie TAC

1.   Každý rok na základe návrhu Komisie rozhodne Rada kvalifikovanou väčšinou v súlade s odsekmi 2 až 6 o TAC na nasledujúci rok pre populácie sleďa na západe Škótska.

2.   Ak podľa stanoviska STECF dosiahne alebo presiahne veľkosť biomasy neresiacej sa populácie 75 000 ton v roku, na ktorý sa má stanoviť TAC, TAC sa stanoví na úrovni, ktorá podľa stanoviska STECF bude mať za následok mieru úhynu pri rybolove na úrovni 0,25 ročne. Medziročná zmena TAC sa však obmedzuje na 20 %.

3.   Ak podľa stanoviska STECF je veľkosť biomasy neresiacej sa populácie menšia ako 75 000 ton, ale rovná alebo väčšia ako 50 000 ton v roku, na ktorý sa má stanoviť TAC, TAC sa stanoví na úrovni, ktorá podľa stanoviska STECF bude mať za následok mieru úhynu pri rybolove na úrovni 0,2 ročne. Medziročná zmena TAC sa však obmedzuje na:

a)

20 %, ak sa odhaduje, že veľkosť biomasy neresiacej sa populácie je väčšia alebo rovná ako 62 500 ton, ale menšia ako 75 000 ton;

b)

25 %, ak sa odhaduje, že veľkosť biomasy neresiacej sa populácie je väčšia alebo rovná ako 50 000 ton, ale menšia ako 62 500 ton.

4.   Ak podľa stanoviska STECF je veľkosť biomasy neresiacej sa populácie menšia ako 50 000 ton v roku, na ktorý sa má stanoviť TAC, TAC sa stanoví na úrovni 0 ton.

5.   Na účely výpočtu, ktorý sa vykonáva v súlade s odsekmi 2 a 3, STECF predpokladá, že v roku predchádzajúcom roku, na ktorý sa má stanoviť TAC, bola miera úhynu pri rybolove uvedenej populácie na úrovni 0,25 ročne.

6.   Odchylne od odsekov 2 alebo 3, ak sa podľa STECF populácia sleďa v zóne na západe Škótska neobnovuje dostatočne, TAC sa stanoví na úroveň nižšiu, ako je stanovené v uvedených odsekoch.

Článok 5

Osobitné povolenie na rybolov

1.   Na účely lovu sleďa v zóne na západe Škótska majú plavidlá osobitné povolenie na rybolov vydané v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1627/94.

2.   Plavidlám, ktoré nemajú osobitné povolenie uvedené v odseku 1, sa zakazuje loviť a ponechávať na palube akéhokoľvek množstvo sleďa počas rybárskeho výjazdu, ktorý zahŕňa prítomnosť uvedeného plavidla v zóne na západe Škótska.

3.   Plavidlám, ktorým bolo vydané osobitné povolenie na rybolov uvedené v odseku 1, sa počas toho istého rybárskeho výjazdu nepovoľuje lov mimo zóny na západe Škótska.

4.   Odsek 3 sa nevzťahuje na plavidlá, ktoré každý deň podávajú hlásenia o úlovkoch stredisku monitorovania rybolovu vlajkového členského štátu, ako sa ustanovuje v článku 3 ods. 7 nariadenia (EHS) č. 2847/93, na účely ich vloženia do jeho počítačovej databázy.

5.   Každý členský štát zostavuje a vedie zoznam plavidiel, ktoré vlastnia osobitné povolenie uvedené v odseku 1, a sprístupní ho Komisii a ostatným členským štátom na svojej oficiálnej webovej stránke. Plavidlá, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia odseku 4, sa v zozname jasne označia.

Článok 6

Krížové kontroly

Okrem povinností ustanovených v článku 19 nariadenia (EHS) č. 2847/93 vykonávajú členské štáty administratívne krížové kontroly súladu medzi prehláseniami o vykládke, rybolovnými zónami a úlovkami zaznamenanými v lodnom denníku, hláseniami o úlovkoch odovzdanými v súlade s článkom 5 ods. 4 tohto nariadenia a údajmi VMS. Takéto krížové kontroly sa zaznamenávajú a na požiadanie sa poskytnú Komisii.

KAPITOLA IV

NÁSLEDNÉ OPATRENIA

Článok 7

Revízia minimálnych mier úhynu pri rybolove

Ak Komisia na základe odporúčania STECF zistí, že miery úhynu rýb pri rybolove a súvisiace úrovne biomasy neresiacej sa populácie uvedené v článku 3 ods. 2 nepostačujú na dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 3 ods. 1, Rada na základe návrhu Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodne o úprave úrovní biomasy a/alebo koeficientov.

Článok 8

Vyhodnotenie a preskúmanie viacročného plánu

1.   Komisia si každý rok vyžiada odporúčanie STECF a regionálneho poradného výboru pre pelagické druhy v súvislosti s plnením cieľov viacročného plánu. Ak z tohto odporúčania vyplynie, že sa tieto ciele neplnia, Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou rozhodne o dodatočných a/alebo alternatívnych opatreniach na zabezpečenie splnenia cieľov.

2.   Komisia aspoň raz za štyri roky od 18. decembra 2008 preskúma zemepisnú zónu uplatňovania, biologické referenčné úrovne, vhodnosť a fungovanie viacročného plánu. Komisia si v súvislosti s preskúmaním vyžiada odporúčanie STECF a regionálneho poradného výboru pre pelagické druhy. Ak je to vhodné, Rada EÚ môže na návrh Komisie rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou o vhodných úpravách viacročného plánu, pokiaľ ide o zemepisnú zónu uplatňovania uvedenú v článku 1, biologické referenčné úrovne uvedené v článku 3 alebo pravidlá stanovovania TAC uvedené v článku 4.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Európsky fond pre rybné hospodárstvo

Ak STECF odhadne biomasu neresiacej sa populácie sleďa na 75 000 ton alebo viac, viacročný plán sa považuje za plán hospodárenia v zmysle článku 6 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a na účely článku 21 písm. a) bodu iv) nariadenia (ES) č. 1198/2006. V opačnom prípade sa viacročný plán považuje za plán obnovy v zmysle článku 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a na účely článku 21 písm. a) bodu i) nariadenia (ES) č. 1198/2006.

Článok 10

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po svojom uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Radu

predseda

M. BARNIER


(1)  Stanovisko zo 4. decembra 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  Ú. v. ES L 171, 6.7.1994, s. 7.

(4)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 276, 10.10.1983, s. 1.

(6)  Ú.v. EÚ L 223, 15.8.2006, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1991, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ, L 333, 20.12.2003, s. 17.


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/10


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1301/2008

z 19. decembra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

CR

110,3

MA

82,4

TR

91,2

ZZ

94,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

63,0

TR

110,3

ZZ

113,5

0709 90 70

MA

126,5

TR

110,9

ZZ

118,7

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

EG

51,1

MA

76,3

TR

76,0

UY

30,6

ZA

44,5

ZW

25,4

ZZ

46,4

0805 20 10

MA

76,3

TR

64,0

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

73,9

TR

66,7

ZZ

63,6

0805 50 10

MA

64,0

TR

58,5

ZZ

61,3

0808 10 80

CA

82,7

CN

85,8

MK

30,3

US

94,9

ZA

118,0

ZZ

82,3

0808 20 50

CN

48,4

TR

42,4

US

117,2

ZZ

69,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/12


NARIADENIE KOMISIE (ES, EURATOM) č. 1302/2008

zo 17. decembra 2008

o centrálnej databáze vylúčených subjektov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (1), a najmä na jeho článok 95,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na 10. Európsky rozvojový fond (2), a najmä na jeho článok 98,

keďže:

(1)

Komisia, ktorá je zodpovedná za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie a za čerpanie akýchkoľvek iných finančných prostriedkov spravovaných zo strany spoločenstiev, je povinná vytvoriť a prevádzkovať centrálnu databázu v súlade s predpismi Spoločenstva na ochranu osobných údajov s cieľom vytvoriť efektívny mechanizmus vylúčenia určitých subjektov, ktorý je ustanovený v nariadení o rozpočtových pravidlách, a chrániť finančné záujmy Spoločenstiev. Databáza by sa mala vzťahovať konkrétne na čerpanie všetkých finančných prostriedkov Spoločenstva nezávisle od príslušného spôsobu hospodárenia s nimi.

(2)

Rozpočtové nariadenie ukladá inštitúciám povinnosti týkajúce sa zadávania zákaziek a udeľovania grantov tretím stranám v rámci centralizovaného hospodárenia s finančnými prostriedkami Spoločenstva. Konkrétne v článku 93 a článku 114 ods. 3 sa ustanovuje povinnosť vylúčiť tretie strany z účasti na postupe verejného obstarávania alebo postupe udeľovania grantov, ak sa nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článku 93 ods. 1 V článku 94 a článku 114 ods. 3 sa zakazuje zadanie zákazky alebo udelenie grantu tretím stranám, ktoré sa v rámci konkrétneho postupu verejného obstarávania alebo postupu udeľovania grantov nachádzajú v situácii konfliktu záujmov alebo v rámci poskytovania informácií, ktoré si vyžiadala inštitúcia ako podmienku účasti na postupe verejného obstarávania alebo postupe udeľovania grantov, skreslili skutočnosti. V článku 96 a článku 114 ods. 4 sa ďalej zavádza možnosť, aby verejný obstarávateľ uložil tretím stranám administratívne a finančné pokuty, najmä vo forme vylúčenia z možnosti čerpať finančné prostriedky z akéhokoľvek fondu Spoločenstva počas obdobia, ktoré určí príslušná inštitúcia podľa článku 133a nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (3).

(3)

V článkoch 74 a 75 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (4), sa vyžaduje, aby tieto subjekty uplatňovali uvedené ustanovenia.

(4)

V článku 50 nariadenia Komisie (ES) č. 1653/2004 z 21. septembra 2004, ktorým sa na základe nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 o štatúte výkonných agentúr poverených určitými úlohami týkajúcimi sa riadenia programov Spoločenstva stanovuje vzorové finančné nariadenie pre výkonné agentúry (5), sa vyžaduje, aby výkonné agentúry pri plnení svojich prevádzkových rozpočtov uplatňovali uvedené ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(5)

Vzhľadom na skutočnosť, že výkonné agentúry majú pri hospodárení s prevádzkovými rozpočtovými prostriedkami, na ktoré sa uplatňuje nariadenie o rozpočtových pravidlách, postavenie povoľujúcich úradníkov vymenovaných Komisiou delegovaním, mali by mať rovnaký prístup k databáze vylúčených subjektov ako útvary Komisie.

(6)

Mali by sa vymedziť ciele a účel databázy vylúčených subjektov s cieľom stanoviť pravidlá na používanie údajov.

(7)

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) by mal mať prístup k databáze vylúčených subjektov na účely plnenia svojich regulačných vyšetrovacích úloh, svojej spravodajskej činnosti a činností spojených s predchádzaním podvodom, ktoré vykonáva podľa článku 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (6) a nariadenia Rady (Euratom) č. 1074/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (7).

(8)

Účtovník Komisie by mal zabezpečovať správu databázy vylúčených subjektov a mal by mať právo údaje v databáze upravovať. Príslušný útvar Komisie alebo ostatné inštitúcie by mali byť zodpovedné za požiadanie o vloženie varovania o vylúčení do databázy vylúčených subjektov.

(9)

Pravidlá prístupu do databázy vylúčených subjektov by mali rozlišovať medzi útvarmi Komisie, výkonnými agentúrami a všetkými inštitúciami a orgánmi Spoločenstva využívajúcimi účtovný systém poskytnutý Komisiou (ďalej len „ABAC“), ktorý umožňuje priamy prístup k varovaniam, na jednej strane a ostatnými inštitúciami, výkonnými orgánmi a subjektmi, ktoré takýto prístup nemajú, na strane druhej. Tieto inštitúcie by preto mali mať prístup do databázy prostredníctvom určených kontaktných miest a výkonné orgány a subjekty prostredníctvom styčných miest.

(10)

Malo by byť možné obmedziť prístup do databázy vylúčených subjektov v prípadoch, keď orgány a subjekty hospodária s finančnými prostriedkami s obmedzenou úrovňou decentralizácie, čo znamená, že by prístup do databázy vylúčených subjektov nebol vhodný, alebo v prípadoch, ak sa má takýto prístup zamietnuť z dôvodu ochrany údajov.

(11)

Na účely jasného vymedzenia zodpovedností by sa mali určiť úlohy kontaktných miest a styčných miest.

(12)

S cieľom zohľadniť skutočnosť, že databáza by mala byť pre inštitúcie spoločná, tok údajov by sa mal nasmerovať priamo k účtovníkovi Komisie.

(13)

Na účely ochrany finančných záujmov spoločenstiev v čase od prijatia rozhodnutia o vylúčení podľa článku 93 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách v prípade konkrétneho postupu verejného obstarávania alebo udelenia grantu do určenia trvania vylúčenia inštitúciou by daná inštitúcia mala mať možnosť požiadať o dočasnú registráciu varovania o vylúčení.

(14)

S cieľom predchádzať neaktuálnym varovaniam, najmä takým, ktoré sa týkajú subjektov, ktoré boli zrušené, varovania naznačujúce vylúčenie podľa článku 93 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa mali po piatich rokoch automaticky vymazať.

(15)

Vzhľadom na to, že vylúčenia podľa článku 94 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa týkajú osobitných postupov verejného obstarávania a udeľovania grantov a nie, ako pri článku 93 ods. 1, všeobecnej situácie vylúčenia, ich trvanie registrácie by malo byť obmedzené a mali by sa automaticky vymazávať.

(16)

Mal by sa jasne stanoviť postup pri žiadostiach podávaných na základe informácií od výkonných orgánov a subjektov, ktorý sa vzťahuje na všetky spôsoby hospodárenia s výnimkou priameho centralizovaného hospodárenia.

(17)

Jasne by sa mal stanoviť podiel zodpovednosti výkonných orgánov alebo subjektov, pokiaľ ide o údaje oznamované zodpovednému útvaru Komisie prostredníctvom styčného miesta na jednej strane a prostredníctvom účtovníka na strane druhej, vrátane opráv, aktualizácií alebo vymazávania údajov.

(18)

Aby sa vytvoril jasný súbor pravidiel pre všetky prípady, keď výkonný orgán alebo subjekt neurčia trvanie vylúčenia podľa článku 133a ods. 1 vykonávacích pravidiel, malo by sa stanoviť, že rozhodnutie o trvaní vylúčenia by mal pripraviť zodpovedný útvar Komisie a mala by ho prijať Komisia.

(19)

Mal by sa podrobne stanoviť tok informácií medzi oprávnenými používateľmi databázy vylúčených subjektov; pri každom varovaní by sa mala určiť kontaktná osoba pre predmetné varovanie, ktorá by oprávneným používateľom databázy vylúčených subjektov poskytovala informácie o predmetnom varovaní.

(20)

Malo by sa prijať osobitné ustanovenie venované prípadom, keď dôkaz poskytnutý tretími stranami nie je v súlade s údajmi v databáze vylúčených subjektov, s cieľom zabezpečiť, aby boli údaje v databáze vylúčených subjektov správne a aktuálne.

(21)

Mal by sa vytvoriť vhodný rámec, ktorý by umožnil výmenu osvedčených postupov medzi inštitúciami a riešil by otázky týkajúce sa používania databázy vylúčených subjektov.

(22)

Spracovanie osobných údajov potrebných na prevádzku databázy vylúčených subjektov by sa malo vykonávať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, uplatniteľnou na členské štáty (8), a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (9), ktoré sú v plnom rozsahu uplatniteľné.

(23)

Toto nariadenie bolo vypracované pri zohľadnení stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. V nariadení (ES) č. 45/2001 sa okrem toho ustanovuje, že toto spracovanie podlieha predchádzajúcej kontrole zo strany európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov po oznámení zo strany úradníka Komisie pre ochranu údajov.

(24)

V záujme jednoznačnosti by mali ustanovenia o ochrane údajov presne špecifikovať práva osôb, ktorých údaje sú alebo by mohli byť vložené do databázy vylúčených subjektov. Fyzické a právnické osoby by mali byť informované o vložení údajov, ktoré sa ich týkajú, do databázy vylúčených subjektov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

1.   Týmto nariadením sa vytvára centrálna databáza (ďalej len „databáza vylúčených subjektov“), ktorá sa uvádza v článku 95 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

2.   Údaje uložené v databáze vylúčených subjektov sa môžu použiť len na účely uplatňovania článkov 93 až 96 a článku 114 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkov 133 až 134b nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002, ako aj článkov 96 až 99 a článku 110 nariadenia (ES) č. 215/2008.

3.   OLAF môže údaje využívať pri svojich vyšetrovaniach podľa nariadenia (ES) č. 1073/1999 a nariadenia (Euratom) č. 1074/1999, ako aj pri svojej spravodajskej činnosti a pri predchádzaní podvodom vrátane analýz rizík.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„inštitúcie“ sú Európsky parlament, Rada, Komisia, Súdny dvor, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, ombudsman, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, výkonné agentúry a subjekty uvedené v článku 185 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách;

2.

„výkonný orgán alebo subjekt“ znamená orgány členských štátov a tretích krajín, medzinárodné organizácie a ďalšie subjekty zúčastňujúce sa na plnení rozpočtu v zmysle článkov 53 a 54 nariadenia o rozpočtových pravidlách s výnimkou výkonných agentúr a subjektov uvedených v článku 185 ods. 1 uvedeného nariadenia. Členské štáty môžu postúpiť úlohy ustanovené v tomto nariadení na iné vnútroštátne verejné orgány, ktoré sa začlenia medzi výkonné orgány alebo subjekty;

3.

„tretie strany“ sú záujemcovia, uchádzači, dodávatelia, poskytovatelia služieb a ich príslušní subdodávatelia, ako aj žiadatelia o granty, príjemcovia grantov, vrátane príjemcov priamej pomoci, dodávatelia príjemcov grantov a subjekty, ktoré dostávajú finančnú podporu od príjemcu grantu od Spoločenstva podľa článku 120 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Článok 3

Varovanie o vylúčení

Varovania o vylúčení obsahujú tieto údaje:

a)

informácie identifikujúce tretie strany, ktoré sa nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článku 93 ods. 1, článku 94, článku 96 ods. 1 písm. b) a článku 96 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

b)

informácie o osobách s právomocou zastupovať, rozhodovať alebo kontrolovať právnické osoby, ak sa tieto osoby ocitli v niektorej zo situácií uvedených v článku 93 ods. 1, článku 94, článku 96 ods. 1 písm. b) a článku 96 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách;

c)

dôvody vylúčenia tretích strán uvedených v písmene a) alebo osôb uvedených v písmene b), prípadne aj druh rozsudku a trvanie vylúčenia.

Článok 4

Správa databázy vylúčených subjektov

1.   Účtovník Komisie alebo jeho podriadení zamestnanci, na ktorých sú uplatnením článku 62 nariadenia o rozpočtových pravidlách delegované určité úlohy (ďalej len „účtovník Komisie“), zabezpečia správu databázy vylúčených subjektov a vykonávanie príslušných technických opatrení.

Účtovník Komisie vkladá, upravuje alebo vymazáva podľa požiadaviek inštitúcií z databázy varovania o vylúčení.

2.   Účtovník Komisie prijme vykonávacie opatrenia týkajúce sa technických aspektov a vymedzí súvisiace podporné postupy vrátane postupov v oblasti bezpečnosti.

Tieto opatrenia oznámi útvarom Komisie a výkonným agentúram a prípadne aj kontaktným miestam ďalších inštitúcií určeným v súlade s článkom 6 ods. 1 alebo styčným miestam určeným v súlade s článkom 7 ods. 2.

Článok 5

Prístup do databázy vylúčených subjektov

1.   Inštitúcie, iné ako Komisia a výkonné agentúry, majú priamy prístup k údajom v databáze vylúčených subjektov prostredníctvom účtovného systému poskytnutého Komisiou (ABAC) alebo prostredníctvom kontaktných miest.

2.   Výkonné orgány a subjekty, ktoré hospodária s finančnými prostriedkami v rámci zdieľaného hospodárenia, a vnútroštátne verejnoprávne subjekty členských štátov, ktoré hospodária s finančnými prostriedkami v rámci centralizovaného nepriameho hospodárenia, majú prístup k údajom v databáze vylúčených subjektov prostredníctvom styčných miest.

3.   Výkonné orgány alebo subjekty, ktoré hospodária s finančnými prostriedkami v rámci centralizovaného nepriameho, decentralizovaného alebo spoločného hospodárenia, majú prístup k údajom v databáze vylúčených subjektov prostredníctvom styčných miest, ak potvrdia zodpovednému útvaru Komisie, že uplatňujú vhodné opatrenia na ochranu údajov, ako je ustanovené v dohodách uzatvorených podľa článku 134a ods. 4 druhého pododseku nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

Výkonné orgány alebo subjekty však nemajú prístup do databázy vylúčených subjektov v týchto prípadoch:

a)

zodpovedný útvar Komisie nedostane potvrdenie uvedené v prvom pododseku;

b)

zodpovedný útvar Komisie má dôkaz, že výkonné orgány alebo subjekty neuplatňujú vhodné opatrenia na ochranu údajov;

c)

zodpovedný útvar Komisie sa domnieva, že prístup by nebol vhodný v prípadoch obmedzenej úrovne decentralizácie s kontrolou ex ante zo strany Komisie.

Ak je prístup k údajom v databáze vylúčených subjektov zamietnutý, zodpovedný útvar Komisie prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie minimálne rovnakej úrovne ochrany finančných záujmov Spoločenstiev. V rámci týchto opatrení zodpovedný útvar Komisie pred udelením grantu alebo zadaním zákazky overí, či sa na príslušnú tretiu stranu nevzťahuje varovanie o vylúčení.

4.   Prístup útvarov Komisie a výkonných agentúr k údajom v databáze vylúčených subjektov je ustanovený v rozhodnutí Komisie 2008/969/ES, Euratom (10).

Článok 6

Kontaktné miesta a oprávnení používatelia v rámci inštitúcií

1.   Každá inštitúcia, iná ako Komisia a výkonné agentúry, určí kontaktné miesto zodpovedné za všetky otázky týkajúce sa databázy vylúčených subjektov a mená zodpovedných poverených osôb oznámi účtovníkovi Komisie.

2.   Kontaktné miesta môžu umožniť prístup k informáciám nachádzajúcim sa v databáze vylúčených subjektov oprávneným používateľom, ktorými sú zamestnanci inštitúcií, pre ktoré je prístup do databázy nevyhnutný na účely riadneho plnenia ich úloh. Každé kontaktné miesto vedie register oprávnených používateľov a na požiadanie umožní Komisii prístup k nemu.

Oprávnení používatelia môžu využiť aktívne elektronické online vyhľadávanie v databáze vylúčených subjektov.

3.   Inštitúcia zabezpečí vhodné bezpečnostné opatrenia zabraňujúce tomu, aby informácie čítali alebo kopírovali neoprávnené osoby.

Článok 7

Styčné miesta a oprávnení používatelia v rámci výkonných orgánov a subjektov

1.   Styčné miesta sú zodpovedné za vzťahy s Komisiou vo všetkých otázkach týkajúcich sa databázy vylúčených subjektov.

2.   Každý členský štát určí jedno styčné miesto pre finančné prostriedky, ktoré spravuje v rámci zdieľaného hospodárenia podľa článku 53 písm. b), a pre finančné prostriedky, ktoré spravuje v rámci nepriameho centralizovaného hospodárenia vnútroštátnymi verejnoprávnymi subjektmi podľa článku 54 ods. 2 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch môže Komisia schváliť vytvorenie viac ako jedného styčného miesta v jednom členskom štáte.

3.   Každá tretia krajina, ktorá spravuje finančné prostriedky decentralizovaným hospodárením podľa článku 53 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách, určí na žiadosť zodpovedného útvaru Komisie styčné miesto.

Každý výkonný subjekt, ktorý spravuje finančné prostriedky v rámci spoločného hospodárenia podľa článku 53 ods. c) uvedeného nariadenia alebo v rámci nepriameho centralizovaného hospodárenia podľa článku 54 ods. 2 písm. b), c) alebo d) uvedeného nariadenia, s výnimkou vnútroštátnych verejnoprávnych subjektov, určí na žiadosť zodpovedného útvaru Komisie styčné miesto.

Zodpovedný útvar Komisie však nepožaduje určenie styčného miesta, ak takéto styčné miesto už existuje.

Ak zodpovedný útvar Komisie zruší styčnému miestu prístup do databázy vylúčených subjektov, informuje o tom účtovníka Komisie.

4.   Každý členský štát a každý orgán alebo subjekt uvedený v odseku 3 oznámi účtovníkovi Komisie mená poverených osôb z príslušného styčného miesta. Účtovník Komisie zverejní zoznam tretích krajín a výkonných subjektov, ktoré majú styčné miesta, na internej internetovej stránke Komisie.

5.   Styčné miesta zabezpečujú výkonným orgánom a subjektom prístup k informáciám nachádzajúcim sa v databáze vylúčených subjektov.

Výkonné orgány a subjekty si môžu spomedzi svojich zamestnancov určiť oprávnených používateľov. Počet takýchto oprávnených osôb sa obmedzí na osoby, pre ktoré je prístup do databázy nevyhnutný na účely riadneho plnenia ich úloh. Každý výkonný orgán alebo subjekt si vedie register oprávnených používateľov a na požiadanie umožní Komisii prístup k nemu.

Na účely zadávania zákaziek v súvislosti s plnením rozpočtu Európskeho rozvojového fondu môžu oprávnení používatelia využívať aktívne elektronické online vyhľadávanie v databáze vylúčených subjektov. Ak nie je možné použiť elektronické online vyhľadávanie, oprávnený používateľ môže dostať údaje stiahnuté z databázy. Stiahnuté údaje sa aktualizujú aspoň raz mesačne.

6.   Orgán alebo subjekt, ktorý určil styčné miesto alebo oprávnených používateľov, zabezpečí vhodné bezpečnostné opatrenia zabraňujúce tomu, aby informácie čítali alebo kopírovali neoprávnené osoby.

Článok 8

Žiadosti inštitúcií

1.   Všetky žiadosti o registráciu, opravu, aktualizáciu alebo vymazanie varovaní o vylúčení sa podávajú účtovníkovi Komisie.

Takéto žiadosti môžu podávať len inštitúcie. Na tento účel použijú zodpovedné útvary Komisie a výkonné agentúry vzory uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2008/969/ES, Euratom a kontaktné miesta ostatných inštitúcií použijú vzory uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

2.   Zodpovedný útvar Komisie alebo zodpovedný výkonný orgán potvrdia v každej žiadosti o registráciu varovania o vylúčení, že oznámené informácie boli získané a poskytnuté v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001, a uvedú kontaktnú osobu pre predmetné varovanie, ktorá preberá povinnosti ustanovené v článku 12 uvedeného nariadenia.

Pri žiadostiach o registráciu varovania o vylúčení kontaktné miesta potvrdia, že oznámené informácie boli zistené a poskytnuté v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001. Kontaktné miesta preberajú povinnosti kontaktnej osoby pre predmetné varovanie.

3.   Každá inštitúcia môže do prijatia rozhodnutia o trvaní vylúčenia požiadať o dočasnú registráciu varovania o vylúčení.

4.   Zodpovedný útvar Komisie alebo iná inštitúcia, ktorá požiadala o registráciu varovania o vylúčení, je zodpovedná za požiadanie o opravu, aktualizáciu alebo zrušenie daného varovania.

Článok 9

Žiadosti na základe informácií od výkonných orgánov alebo subjektov

1.   Styčné miesta oznámia informácie získané od výkonných orgánov alebo subjektov týkajúce sa okolností vylúčenia uvedených v článku 93 ods. 1 písm. e) nariadenia o rozpočtových pravidlách účtovníkovi Komisie a ten tieto informácie postúpi útvaru Komisie, ktorý tieto orgány alebo subjekty uviedli a ktorý je zodpovedný za daný program, činnosť alebo právny predpis. Výkonnému orgánu alebo subjektu pošlú potvrdenie, že nimi oznámené informácie boli zistené a poskytnuté v súlade so zásadami stanovenými v smernici 95/46/ES.

Styčné miesta na tento účel použijú vzor uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

2.   Zodpovedný útvar Komisie po prijatí informácií uvedených v odseku 1 požiada účtovníka Komisie, aby do databázy vylúčených subjektov vložil varovanie o vylúčení na obdobie určené výkonným orgánom alebo subjektom avšak nie dlhšie, ako je maximálne trvanie vylúčenia ustanovené v článku 93 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Ak nie je určené žiadne trvanie vylúčenia, zodpovedný útvar Komisie požiada o dočasnú registráciu v súlade s článkom 10 ods. 2 až do prijatia rozhodnutia Komisiou. Zodpovedný útvar Komisie postúpi prípad podľa možnosti čo najskôr Komisii na rozhodnutie.

3.   Za oznámené údaje je zodpovedný výkonný orgán alebo subjekt. Ak je potrebné poskytnuté informácie opraviť, aktualizovať alebo vymazať, príslušný výkonný orgán alebo subjekt o tom bezodkladne prostredníctvom styčného miesta informujú zodpovedný útvar Komisie.

Výkonné orgány alebo subjekty a styčné miesta na tento účel použijú vzor uvedený v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Zodpovedný útvar Komisie požiada po prijatí aktualizovaných informácií účtovníka Komisie, aby príslušné varovanie o vylúčení opravil, aktualizoval alebo vymazal.

Článok 10

Trvanie registrácie v databáze vylúčených subjektov

1.   Varovania týkajúce sa vylúčení podľa článku 93 ods. 1 písm. b), c), e) a f) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa registrujú počas obdobia určeného žiadajúcou inštitúciou a vymedzeného v žiadosti.

2.   Varovanie o vylúčení registrované na základe žiadosti podanej v súlade s článkom 8 ods. 3 má dočasné trojmesačné trvanie. Dočasná registrácia sa môže na požiadanie raz obnoviť.

Dočasná registrácia varovania o vylúčení registrovaného na základe žiadostí uvedených v článku 9 ods. 2 druhom pododseku sa však môže vo výnimočných prípadoch predĺžiť o ďalšie tri mesiace.

3.   Varovania týkajúce sa vylúčení podľa článku 93 ods. 1 písm. a) alebo d) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa registrujú počas obdobia piatich rokov.

4.   Varovania týkajúce sa vylúčení z postupu verejného obstarávania alebo postupu udeľovania grantov podľa článku 94 písm. a) a b) nariadenia o rozpočtových pravidlách sa registrujú počas obdobia šiestich mesiacov.

Článok 11

Vymazanie varovania o vylúčení

Varovania o vylúčení sa automaticky vymažú po uplynutí obdobia uvedeného v článku 10.

Inštitúcia, ktorá o registráciu požiadala, požiada o vymazanie varovania o vylúčení pred uplynutím obdobia trvania varovania, ak sa tretia strana už nenachádza v situácii, ktorá je dôvodom jej vylúčenia, najmä v prípadoch uvedených v článku 10 ods. 3 alebo z dôvodu zjavných chýb zistených po registrácii vylúčenia.

Článok 12

Spolupráca

1.   Kontaktná osoba pre predmetné varovanie uvedená v článku 8 ods. 2 tohto nariadenia poskytne písomne alebo elektronicky všetky dostupné informácie v takom rozsahu, ktorý umožní žiadajúcej inštitúcii prijať rozhodnutie o vylúčení podľa článku 93 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo výkonnému orgánu alebo subjektu zohľadniť túto skutočnosť pri zadávaním zákaziek v súvislosti s plnením rozpočtu.

2.   Ak potvrdenia alebo dôkazy, ktorá získala niektorá inštitúcia, nie sú v súlade so zaregistrovanými varovaniami o vylúčení, príslušná inštitúcia o tom bezodkladne informuje kontaktnú osobu pre predmetné varovanie. Kontaktná osoba pre predmetné varovanie a v prípade potreby príslušné styčné miesto prijme vhodné opatrenia.

3.   Ak potvrdenia alebo dôkazy, ktoré získal niektorý výkonný orgán alebo subjekt, nie sú v súlade so zaregistrovanými varovaniami o vylúčení, príslušný orgán alebo subjekt poskytnú informácie prostredníctvom styčného miesta kontaktnej osobe pre predmetné varovanie. Kontaktná osoba pre predmetné varovanie a v prípade potreby príslušné styčné miesto prijme vhodné opatrenia.

4.   Účtovník Komisie a kontaktné miesta ostatných inštitúcií si pravidelne vymieňajú skúsenosti o osvedčených postupoch.

Otázky týkajúce sa databázy vylúčených subjektov sa prediskutujú v rámci stretnutí výkonného orgánu alebo subjektu so zodpovedným útvarom Komisie.

Článok 13

Ochrana údajov

1.   Vo výzvach na prekladanie ponúk a vo výzvach na prekladanie návrhov a v prípade neuverejnenia výziev informujú výkonné orgány alebo subjekty tretie strany pred zadaním zákaziek alebo udelením grantov o údajoch, ktoré sa ich týkajú a ktoré by mohli byť uvedené v databáze vylúčených subjektov, ako aj o subjektoch, ktorým sa údaje môžu oznámiť. Ak sú tretími stranami právnické osoby, inštitúcie a výkonné orgány alebo subjekty informujú aj tie osoby, ktoré sú oprávnené zastupovať, rozhodovať alebo kontrolovať tieto právnické osoby.

2.   Inštitúcia, ktorá požaduje registráciu varovania o vylúčení, je zodpovedná za vzťahy s fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej údaje sa do databázy vylúčených subjektov vkladajú (ďalej len „príslušná dotknutá osoba“).

Inštitúcia informuje s uvedením dôvodov príslušnú dotknutú osobu o žiadosti o registráciu, aktualizáciu a vymazanie každého varovania o vylúčení, ktoré sa jej priamo týka.

Inštitúcia taktiež odpovedá na žiadosti príslušných dotknutých osôb o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov a na akékoľvek ďalšie prípadné žiadosti alebo otázky týchto subjektov.

Žiadosti alebo otázky od príslušných dotknutých osôb týkajúce sa informácií poskytnutých výkonnými orgánmi alebo subjektmi vybavujú tieto orgány alebo subjekty. Zodpovedný útvar Komisie postúpi takéto žiadosti alebo otázky príslušnému styčnému miestu a informuje o tom príslušnú dotknutú osobu.

3.   Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť informovať uvedená v odseku 2, riadne identifikovaná fyzická osoba môže požiadať o informáciu, či sú v databáze vylúčených subjektov zaregistrované údaje, ktoré sa jej týkajú.

Účtovník Komisie informuje túto osobu písomne alebo elektronicky, či je zaregistrovaná v databáze vylúčených subjektov. Ak je táto osoba v databáze zaregistrovaná, účtovník Komisie priloží údaje uložené v databáze vylúčených subjektov, ktoré sa týkajú tejto osoby. Informuje o tom inštitúciu, ktorá si vyžiadala vloženie tohto varovania o vylúčení do databázy.

4.   Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť informovať uvedená v odseku 2, riadne splnomocnený zástupca právnickej osoby môže požiadať o informáciu, či je táto právnická osoba zaregistrovaná v databáze vylúčených subjektov.

Účtovník Komisie ho informuje písomne alebo elektronicky, či je táto právnická osoba zaregistrovaná v databáze vylúčených subjektov. Ak táto osoba je v databáze zaregistrovaná, účtovník Komisie priloží údaje uložené v databáze vylúčených subjektov, ktoré sa týkajú tejto osoby. Informuje o tom inštitúciu, ktorá si vyžiadala vloženie tohto varovania o vylúčení do databázy.

5.   Vymazané varovania sú prístupné len na účely auditu a vyšetrovania a nesmú byť pre používateľov databázy zobraziteľné.

Osobné údaje uvedené vo varovaniach o vylúčení týkajúce sa fyzických osôb sú na tieto účely dostupné len počas obdobia piatich rokov od vymazania varovania.

Článok 14

Prechodné ustanovenia

1.   Informácie výkonných orgánov alebo subjektov sa týkajú výhradne rozsudkov vydaných po 1. januári 2009.

2.   Varovania zaregistrované podľa článku 95 nariadenia o rozpočtových pravidlách pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia, ktoré sú v deň začatia jeho uplatňovania stále platné, sú varovaniami o vylúčení a priamo sa vložia do databázy vylúčených subjektov.

3.   Ak príslušná tretia strana nebola informovaná o registrácii varovania o vylúčení uvedeného v odseku 2, útvar Komisie alebo inštitúcia, ktorá o registráciu požiadala, informuje túto tretiu stranu do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, že jej údaje boli vložené do databázy vylúčených subjektov.

4.   Zodpovedný útvar Komisie alebo iná inštitúcia, ktorá požiadala o registráciu varovania o vylúčení uvedeného v odseku 2, sú zodpovedné za požiadanie o úpravu alebo vymazanie daného varovania v súlade s týmto nariadením.

5.   Pri vylúčeniach, o ktorých rozhodol útvar Komisie alebo výkonná agentúra podľa článku 93 ods. 1 písm. b) a e) nariadenia o rozpočtových pravidlách pred 1. májom 2007, sa pri stanovovaní trvania vylúčenia zohľadní trvanie uloženia záznamov v registri trestov podľa vnútroštátneho práva.

Pri takýchto vylúčeniach sa uplatňuje maximálne trvanie vylúčenia v dĺžke štyroch rokov odo dňa oznámenia rozsudku. Ak toto obdobie uplynulo, zodpovedný útvar Komisie alebo zodpovedná výkonná agentúra požiadajú o vymazanie varovania.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2008

Za Komisiu

Dalia GRYBAUSKAITĖ

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(5)  Ú. v. EÚ L 297, 22.9.2004, s. 6.

(6)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 8.

(8)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(9)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(10)  Pozri stranu 125 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA I

Žiadosť inštitúcií, iných ako je Komisia a výkonné agentúry, o vloženie údajov do databázy vylúčených subjektov, o ich úpravu alebo vymazanie

Žiadosť treba zaslať v súlade s postupom uplatňovaným pri zaobchádzaní s utajovanými skutočnosťami a v súlade s pravidlami, ktoré si príslušná inštitúcia určila. Je potrebné ju zaslať v samostatnej zalepenej obálke.

European Commission

Directorate-General Budget

Accounting Officer of the Commission

BRE2 13/505

B-1049 BRUXELLES

Image

Image


PRÍLOHA II

Oznámenie informácií výkonnými orgánmi alebo subjektmi

Image

Image

Image


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/27


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1303/2008

z 18. decembra 2008,

ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 983/2008, ktorým sa prijíma plán prideľovania prostriedkov, ktoré sa v rozpočtovom roku 2009 majú vyúčtovať členským štátom na dodávku potravín z intervenčných zásob v prospech najodkázanejších osôb v Spoločenstve

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. g) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V dôsledku administratívnej chyby sa v prílohe III k nariadeniu Komisie (ES) č. 983/2008 (2), vzťahujúcej sa na prevody cukru v rámci Spoločenstva, ako agentúry oprávnené prijímať cukor v prípade Litvy a Portugalska uviedli nesprávne agentúry. Aby sa plán mohol správne realizovať, je potrebná oprava týchto chýb.

(2)

Nariadenie (ES) č. 983/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť. Oprava by sa mala uplatňovať odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(3)

Opatrenie ustanovené v tomto nariadení je v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 983/2008 sa štvrtý stĺpec „Príjemca“ mení a dopĺňa takto:

1.

V bode 2, sa údaj „Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Direcção de Serviços de Licenciamento, Portugal“ nahrádza údajom „IFAP, Portugal“.

2.

V bode 4, sa údaj „NMA, Lietuva“ nahrádza údajom „Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, Lietuva“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 10. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 268, 9.10.2008, s. 3.


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1304/2008

z 19. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1266/2007, pokiaľ ide o podmienky vyňatia určitých zvierat vnímavých druhov zo zákazu premiestňovania ustanoveného v smernici Rady 2000/75/ES

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúcu špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (1), a najmä na jej článok 9 ods. 1 písm. c), články 11 a 12 a článok 19 tretí odsek,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1266/2007 (2) sa stanovujú predpisy na kontrolu, monitorovanie, pozorovanie a obmedzenie premiestňovania zvierat, v súvislosti s katarálnou horúčkou oviec, do a zo zón obmedzenia.

(2)

V článku 8 ods. 1 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že premiestňovanie zvierat, ich spermy, vajíčok a embryí z fariem alebo zo stredísk pre zber alebo skladovanie spermy umiestnených v zóne obmedzenia na iné farmy alebo do iných stredísk pre zber alebo skladovanie spermy sa vynímajú zo zákazu premiestňovania stanoveného v smernici 2000/75/ES za predpokladu, že zvieratá, ich sperma, vajíčka a embryá spĺňajú určité podmienky stanovené v uvedenom článku.

(3)

Skúsenosti ukázali, že v určitých členských štátoch môže byť účinnosť opatrení ustanovených v nariadení (ES) č. 1266/2007 na zabezpečenie ochrany zvierat pred napadnutím vektormi oslabená v dôsledku kombinácie viacerých faktorov. K týmto faktorom patrí druh vektorov, klimatické podmienky a forma chovu vnímavých prežúvavcov.

(4)

V článku 9a nariadenia (ES) č. 1266/2007 zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 394/2008 (3) sa z tohto dôvodu ako prechodné opatrenie ustanovuje, že do 31. decembra 2008 môže členský štát určenia vyžadovať, aby sa na premiestňovanie určitých zvierat, na ktoré sa vzťahuje výnimka ustanovená v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1266/2007, uplatňovali ďalšie podmienky na základe hodnotenia rizika, v ktorom sa zohľadňujú entomologické a epidemiologické podmienky, ktorým sa zvieratá pri premiestňovaní vystavujú.

(5)

V období nasledujúcom po prijatí uvedeného prechodného opatrenia skúsenosti ukázali, že v určitých členských štátoch uplatňovanie opatrení na zabezpečenie ochrany zvierat pred napadnutím vektormi nie je účinné. V stanovisku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín z 19. júna 2008 (4) týkajúcom sa katarálnej horúčky oviec sa okrem toho uvádza, že v Spoločenstve neboli formálne schválené žiadne liečebné protokoly na účinnú ochranu zvierat pred napadnutím druhom Culicoides.

(6)

So zreteľom na uvedené okolnosti a do prijatia ďalšieho vedeckého hodnotenia je vhodné, aby sa obdobie uplatňovania prechodného opatrenia ustanoveného v článku 9a nariadenia (ES) č. 1266/2007 predĺžilo.

(7)

Nariadenie (ES) č. 1266/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V úvodnej vete odseku 1 článku 9a nariadenia (ES) č. 1266/2007 sa dátum „31. december 2008“ nahrádza dátumom „31. december 2009“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 74.

(2)  Ú. v. EÚ L 283, 27.10.2007, s. 37.

(3)  Ú. v. EÚ L 117, 1.5.2008, s. 22.

(4)  Stanovisko vedeckého panelu pre zdravie a dobré podmienky zvierat ku katarálnej horúčke oviec vyžiadané Európskou komisiou (GR SANCO), Vestník EFSA (2008) 735, s. 1 – 69.


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1305/2008

z 19. decembra 2008,

ktorým sa schvaľujú malé zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Maroilles alebo Marolles (CHOP)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

sa zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2, druhú vetu,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 a so zreteľom na článok 17 ods. 2 uvedeného nariadenia Komisia preskúmala žiadosť Francúzska o schválenie zmeny a doplnenia prvkov špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Maroilles alebo Marolles“ zapísaného nariadením Komisie (ES) č. 1107/96 (2).

(2)

Cieľom žiadosti je zmeniť a doplniť špecifikáciu spresnením podmienok používania spracovateľských postupov a prísad do mlieka a pri výrobe syra „Maroilles alebo Marolles“. Týmito postupmi sa zaisťuje zachovanie hlavných charakteristík označenia.

(3)

Komisia preskúmala uvedenú zmenu a doplnenie a dospela k záveru, že sú opodstatnené. Keďže zmena a doplnenie v zmysle článku 9 nariadenia Komisie (ES) č. 510/2006 sú malé, Komisia ich môže schváliť bez použitia postupu opísaného v článkoch 5, 6 a 7 uvedeného nariadenia.

(4)

V súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2006 (3) a v zmysle článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 by sa malo uverejniť zhrnutie špecifikácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Špecifikácia chráneného označenia pôvodu „Maroilles alebo Marolles“ sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu

Článok 2

Upravené zhrnutie hlavných prvkov špecifikácie je uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 148, 21.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 369, 23.12.2006, s. 1


PRÍLOHA I

Schvaľujú sa tieto zmeny a doplnenia špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Maroilles alebo Marolles“:

„Spôsob výroby“

Bod 5 špecifikácie týkajúci sa opisu spôsobu výroby sa dopĺňa takto:

„(…) Syrenie mlieka sa vykonáva výlučne s použitím syridla.

Zhusťovanie mlieka čiastočným odstránením vodnatej časti pred koaguláciou je zakázané.

Okrem mliečnych surovín sú v mlieku jedinými povolenými prímesami alebo pomocnými látkami alebo prísadami pri výrobe mlieka a počas výroby syra syridlo, kultúry baktérií, kvasiniek a plesní, ktorých neškodnosť bola preukázaná, chlorid vápenatý a soľ.

(…) Uchovávanie mliečnych surovín, výrobkov počas výroby, syreniny a čerstvého syra prostredníctvom ich udržiavania pri mínusovej teplote je zakázané.

(…) Uchovávanie čerstvých syrov a zrejúcich syrov v zmenenej atmosfére je zakázané.“


PRÍLOHA II

ZHRNUTIE

Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín

„MAROILLES alebo MAROLLES“

ES č.: FR-PDO-0117-0123/ 29.03.2006

CHOP (X) CHZO ( )

Tento prehľad obsahuje hlavné body špecifikácie výrobku na informačné účely.

1.   Príslušný orgán v členskom štáte

Názov:

Institut National de l’origine et de la qualité

Adresa:

51, rue d’Anjou, 75008 Paris

Teefón:

+33 (0)1 53 89 80 00

Fax:

+33 (0)1 53 89 80 60

E-mail:

info@inao.gouv.fr

2.   Skupina

Názov:

Syndicat des Fabricants et Affineurs du fromage de Maroilles

Adresa:

Uriane, BP 20, 148 avenue du Général-de-Gaulle, 02260 La Capelle

Telefón:

+33 (0)3 23 97 57 57

Fax:

+33 (0)3 23 97 57 59

E-mail:

sfam@uriane.com

Zloženie:

Výrobcovia/spracovatelia ( X ) Ostaní ( )

3.   Druh výrobku

Trieda 1.3:

Syry

4.   Špecifikácia

[prehľad požiadaviek podľa článku 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006]

4.1.   Meno

„Maroilles alebo Marolles“

4.2.   Opis

Mäkký syr z kravského mlieka s omývanou červenou až oranžovou kôrou, štvorcového tvaru s dĺžkou strany 12,5 až 13 cm, ale aj s tromi ďalšími menšími formátmi (Sorbais, Mignon a Quart) s minimálnym obsahom tuku 45 %.

Syr je vláčny, mastný, homogénny, smotanovej farby.

4.3.   Zemepisná oblasť

Zemepisná oblasť sa rozprestiera na území týchto obcí:

 

Departement Aisne:

 

Kantóny zahrnuté do zemepisnej oblasti vcelku: Aubenton, Hirson, La Capelle, Le Nouvion-en-Thiérache, Vervins.

 

Obce zahrnuté do zemepisnej oblasti v celku: Archon, Les Autels, Le Sourd, Brunehamel, Cuiry-lès-Iviers, Dagny-Lambercy, Dohis, Etreux, Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Grandrieux, Guise, Iron, Lavaqueresse, Lemé, Malzy Marly-Gomont, Monceau-sur-Oise, Morgny-en-Tiérache, Oisy, Parfondeval, Proizy, Résigny, Romery, Villers-lès-Guise a Wiège-Faty.

 

Departement Nord

 

Kantóny zahrnuté do zemepisnej oblasti vcelku: Avesne-sur-Helpe-Nord, Avesne-sur-Helpe-Sud, Solre-le-Château, Trélon.

 

Obce zahrnuté do zemepisnej oblasti v celku: Aulnoye-Aymeries, Bachant, Bazuel, Beaufort, Berlaimont, Catillon-sur-Sambre, Damousies, Eclaibes, Ecuélin, Le Favril, Fontaine-au-Bois, La Groise, Hecq, Landrecies, Leval, Limont-Fontaine, Locquignol, Maroilles, Monceau-Saint-Waast, Noyelles-Sur-Sambre, Obrechies, Ors, Pommereuil, Pont-sur-Sambre, Preux-aux-Bois, Prisches, Quievelon, Rejet-de-Beaulieu, Saint-Rémy-Chaussée, Robersart, Sassegnies a Wattignies-la-Victoire.

4.4.   Dôkaz o pôvode

Každá prevádzka na spracovanie syra a každá prevádzka na zretie syra vyplní „prehlásenie o spôsobilosti“ zaregistrované orgánmi INAO, na základe ktorého môže INAO identifikovať všetky hospodárske subjekty. Uvedené hospodárske subjekty musia pre INAO sprístupniť záznamy a všetku dokumentáciu potrebnú na kontrolu pôvodu, kvality a výrobných podmienok mlieka a syrov.

V rámci kontroly charakteristík výrobku označenia pôvodu má analytická a organoleptická skúška zaručiť kvalitu a typické vlastnosti skúšaných výrobkov.

4.5.   Spôsob výroby

Výroba mlieka, výroba a zrenie syrov sa musia uskutočňovať v zemepisnej oblasti.

Syr sa vyrába výhradne z vyzrážaného kravského mlieka, syrenina sa oddeľuje neumytá, voľné odkvapkávanie, solenie suchou soľou. Zrenie závisí od formátu, minimálne 5 týždňov pri základnom formáte, počas ktorých sa kôra viackrát umýva v slanej vode bez použitia fungicídov.

4.6.   Spojenie

Výrobu tohto syra zdokonalili okolo roku 960 mnísi z opátstva Maroilles (l'Abbaye de Maroilles), ktoré bolo založené v VII. storočí. Od XI. storočia sa privilégium vyrábať syr rozšírilo aj na susedné obce. Opáti vyšľachtili hovädzí dobytok v súlade s klímou a spracovaním syra. Označenie bolo právne potvrdené 17. júla 1955.

Označenie vzniklo v prírodnom prostredí Thiérache, v okolí mesta Maroilles a jeho opátstva, v chladnej a vlhkej klíme, s nepriepustnou pôdou, na ktorej sa tak darilo tráve, že sa tu začal chovať výlučne dobytok spásajúci trávu. Know-how mníchov, odovzdávané okolitým ľuďom umožnilo harmonický rozvoj syra Maroilles.

4.7.   Kontrolný orgán

Názov:

Institut national de l’Origine et de la Qualité (INAO)

Adresa:

51, rue d’Anjou, 75008 Paris

Telefón:

+33 (0)1 53 89 80 00

Fax:

+33 (0)1 53 89 80 60

E-mail:

info@inao.gouv.fr

L’Institut National de l’origine et de la qualité (Národný inštitút pre označenia pôvodu a kvalitu) je verejný administratívny úrad s právnou subjektivitou pod dohľadom ministerstva poľnohospodárstva.

Inštitút INAO je zodpovedný za kontrolu podmienok pri výrobe výrobkov s označením pôvodu.

Názov:

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

Adresa:

59, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13

Telefón:

+33 (0)1 44 87 17 17

Fax:

+33 (0)1 44 97 30 37

DGCCRF je oddelenie ministerstva hospodárstva, priemyslu a zamestnanosti.

4.8.   Označenie

Na syre musí byť uvedený názov označenia.


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/35


NARIADENIE KOMISIE (ES ) č. 1306/2008

zo 17. decembra 2008,

ktorým sa stanovujú predajné ceny Spoločenstva za výrobky rybného hospodárstva uvedené v prílohe II k nariadeniu Rady (ES ) č. 104/2000 na rybársky rok 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 25 ods. 1 a 6,

keďže:

(1)

Predajnú cenu Spoločenstva treba stanoviť za každý z výrobkov uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 104/2000 pred začiatkom rybárskeho roka na úrovni minimálne rovnej 70 % a neprevyšujúcej 90 % orientačnej ceny.

(2)

V nariadení Rady (ES) č. 1299/2008 (2) sa stanovujú orientačné ceny na rybársky rok 2009 za všetky príslušné výrobky.

(3)

Trhové ceny sa značne odlišujú v závislosti od druhov a od toho, ako sú výrobky prezentované, najmä v prípade gordanov a merlúz.

(4)

Pre rozličné druhy a prezentácie zmrazených výrobkov vyložených v Spoločenstve by sa preto mali stanoviť rozličné konverzné faktory, aby sa stanovila cenová hladina, na základe ktorej sa stanovujú intervenčné opatrenia ustanovené v článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre výrobky rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predajné ceny Spoločenstva uvedené v článku 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000 a platné počas rybárskeho roku 2009 pre výrobky uvedené v prílohe II k uvedenému nariadeniu, ako aj prezentácie a konverzné faktory, ktoré sa na ne vzťahujú, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 2008

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Pozri stranu 1 Ú. v. EÚ.


PRÍLOHA

Predajné ceny a konverzné faktory

Druhy

Obchodná úprava

Konverzný faktor

Úroveň intervencie

Predajná cena

(EUR/tona)

Halibut tmavý

(Reinhardtius hippoglossoides)

Celé alebo pitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

1 662

Merlúza európska

(Merluccius spp.)

Celé alebo pitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

1 017

Jednotlivé filé

 

 

 

s kožou

1,0

0,85

1 261

bez kože

1,1

0,85

1 387

Pagel bledý

(Dentex dentex a Pagellus spp.)

Celé alebo pitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

1 321

Mečiar veľký

(Xiphias gladius)

Celé alebo pitvané, s hlavou alebo bez hlavy

1,0

0,85

3 398

Krevety a garnáty Penaeidae

Mrazené

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 427

b)

Ostatné Penaeidae

1,0

0,85

6 712

Sépie

(Sepia officinalis, Rossia macrosoma and Sepiola rondeletti)

Mrazené

1,0

0,85

1 661

Kalmáre (Loligo spp.)

a)

Loligo patagonica

celé, nečistené

1,00

0,85

1 023

vyčistené

1,20

0,85

1 227

b)

Loligo vulgaris

celé, nečistené

2,50

0,85

2 556

vyčistené

2,90

0,85

2 965

Chobotnice

(Octopus spp.)

Mrazené

1,00

0,85

1 856

Illex argentinus

celé, nečistené

1,00

0,80

695

trup

1,70

0,80

1 182

Formy obchodnej úpravy:

celé, nečistené

:

výrobok, ktorý neprešiel žiadnymi úpravami

vyčistené

:

výrobok, ktorý bol minimálne vypitvaný

trup

:

telo, ktoré bolo minimálne vypitvané, a odstránená hlava


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/37


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1307/2008

z 19. decembra 2008,

ktorým sa stanovujú referenčné ceny určitých výrobkov rybného hospodárstva na rybársky rok 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 29 ods. 1 a 5,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 104/2000 sa ustanovuje, že referenčné ceny platné pre Spoločenstvo môžu byť stanovované každý rok podľa kategórie produktu pre produkty, na ktoré sa vzťahuje pozastavenie cla podľa článku 28 ods. 1. To isté platí pre produkty, ktoré v dôsledku toho, že sa na ne buď vzťahuje záväzné zníženie cla podľa WTO alebo iné preferenčné dohody, musia dodržiavať referenčnú cenu.

(2)

Podľa článku 29 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 104/2000 má byť referenčná cena produktov uvedených v častiach A a B prílohy I k uvedenému nariadeniu rovnaká ako cena, pri ktorej sa výrobky sťahujú z trhu, stanovená v súlade s článkom 20 ods. 1 uvedeného nariadenia.

(3)

Ceny príslušných výrobkov, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu Spoločenstva, sa na rybársky rok 2009 stanovujú v nariadení Komisie (ES) č. 1309/2008 (2).

(4)

Podľa článku 29 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 104/2000 sa referenčná cena za produkty iné ako uvedené v prílohách I a II k uvedenému nariadeniu stanovuje najmä na základe váženého priemeru colných hodnôt zaznamenaných na trhoch dovozcov alebo v prístavoch dovozu počas troch rokov bezprostredne predchádzajúcich dátumu, kedy sa referenčná cena stanovuje.

(5)

Nie je nutné stanoviť referenčné ceny pre tie produkty, na ktoré sa vzťahujú kritériá ustanovené v článku 29 ods. 1 nariadenia (ES) č. 104/2000, a ktoré sú dovezené z tretích krajín v nevýznamných objemoch.

(6)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre výrobky rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Referenčné ceny rybárskych produktov na rybársky rok 2009, ako sa uvádza v článku 29 nariadenia (ES) č. 104/2000, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Pozri stranu 42 Ú. v. EÚ.


PRÍLOHA (1)

1.   Referenčné ceny výrobkov uvedených v článku 29 ods. 3 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 104/2000

Druh

Veľkosť (2)

Referenčná cena (EUR/ton)

Pitvané, s hlavou (2)

Celé ryby (2)

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Sleď

Clupea harengus

ex 0302 40 00

1

 

F011

132

2

 

F012

202

3

 

F013

191

4a

 

F016

121

4b

 

F017

121

4c

 

F018

253

5

 

F015

225

6

 

F019

112

7a

 

F025

112

7b

 

F026

101

8

 

F027

84

Sebastesy

(Sebastes spp.)

ex 0302 69 31 a ex 0302 69 33

1

 

F067

972

2

 

F068

972

3

 

F069

816

Treska druhu

Gadus morhua

ex 0302 50 10

1

F073

1 192

F083

861

2

F074

1 192

F084

861

3

F075

1 125

F085

662

4

F076

894

F086

497

5

F077

629

F087

364

 

 

Varené vo vode

Čerstvé alebo chladené

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Dodatočný kód TARIC

Extra, A (2)

Kreveta boreálna

(Pandalus borealis)

ex 0306 23 10

1

F317

5 035

F321

1 103

2

F318

1 766

2.   Referenčné ceny produktov rybného hospodárstva uvedených v článku 29 ods. 3 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 104/2000

Výrobok

Dodatočný kód TARIC

Obchodná úprava

Referenčná cena

(EUR/ton)

1.   

Sebastesy

 

 

Celá

 

ex 0303 79 35

ex 0303 79 37

F411

s hlavou alebo bez nej

941

ex 0304 29 35

ex 0304 29 39

 

Filety:

 

F412

s kosťami („štandardné“)

1 914

F413

bez kostí

2 137

F414

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

2 239

2.   

Treska

ex 0303 52 10, ex 0303 52 30, ex 0303 52 90, ex 0303 79 41

F416

Celé, s hlavou alebo bez hlavy

1 095

ex 0304 29 29

 

Filety:

 

F417

iprekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („štandardné“)

2 501

F418

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

2 717

F419

jednotlivo alebo úplne prekladané filety, s kožou

2 550

F420

jednotlivo alebo úplne prekladané filety, bez kože

2 943

F421

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

2 903

ex 0304 99 33

F422

Kusy a ostatné mäso, okrem mletých blokov

1 463

3.   

Treska tmavá

ex 0304 29 31

 

Filety:

 

F424

prekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („štandardné“)

1 518

F425

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

1 722

F426

jednotlivo alebo úplne prekladané filety, s kožou

1 476

F427

jednotlivo alebo úplne prekladané filety, bez kože

1 646

F428

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

1 786

ex 0304 99 41

F429

Kusy a ostatné mäso, okrem mletých blokov

986

4.   

Treska jednoškvrná

ex 0304 29 33

 

Filety:

 

F431

prekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („štandardné“)

2 264

F432

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

2 606

F433

– jednotlivo alebo úplne prekladané filety, s kožou

2 537

F434

jednotlivo alebo úplne prekladané filety, bez kože

2 710

F435

bloky v bezprostrednom balení s hmotnosťou do 4 kg

2 960

5.   

Treska aljašská

 

 

Filety:

 

ex 0304 29 85

F441

prekladané alebo v priemyselných blokoch, s kosťami („standard“)

1 147

F442

prekladané alebo v priemyselných blokoch, bez kostí

1 324

6.   

Sleď atlantický

 

 

Pláty zo sleďov

 

ex 0304 19 97

ex 0304 99 23

F450

s hmotnosťou vyššou ako 80 g na kus

510

F450

s hmotnosťou vyššou ako 80 g na kus

464


(1)  Dodatočný kód, ktorý sa má uviesť pre všetky ostatné kategórie iné než tie, ktoré sú výslovne uvedené v bodoch 1 a 2 prílohy „F499: Ostatné“.

(2)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú definované podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/41


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1308/2008

z 19. decembra 2008

o stanovení výšky pomoci na súkromné skladovanie určitých výrobkov rybného hospodárstva v rybárskom roku 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2813/2000 z 21. decembra 2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 o poskytovaní pomoci súkromnému skladovaniu určitých produktov rybolovu (2), a najmä na jeho článok 1,

keďže:

(1)

Táto pomoc by nemala prevyšovať súčet technických a finančných nákladov zaznamenaných v Spoločenstve počas rybárskeho roka predchádzajúceho príslušnému roku.

(2)

Na odradenie od dlhodobého skladovania, skrátenie platobných lehôt a na zníženie zaťaženia kontrolami by sa pomoc na súkromné uskladnenie mala vyplácať v jednej jedinej splátke.

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade s riadiacim výborom pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na rybársky rok 2009 bude výška pomoci uvedená v článku 25 nariadenia (ES) č. 104/2000 týkajúca sa súkromného skladovania výrobkov uvedených v prílohe II k uvedenému nariadeniu takáto:

:

prvý mesiac

:

216 EUR na tonu

:

druhý mesiac

:

0 EUR na tonu

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 326, 22.12.2000, s. 30.


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/42


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1309/2008

z 19. decembra 2008,

ktorým sa stanovujú ceny za stiahnutie z trhu a predajné ceny Spoločenstva za výrobky rybného hospodárstva uvedené v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 3 a článok 22,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 104/2000 sa ustanovuje, že ceny Spoločenstva, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu a predajné ceny Spoločenstva za každý výrobok uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu treba určiť na základe čerstvosti, veľkosti alebo hmotnosti a prezentácie výrobku použitím konverzného faktora pre kategóriu príslušného výrobku do výšky neprevyšujúcej 90 % príslušnej orientačnej ceny.

(2)

Ceny Spoločenstva, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu, je možné násobiť upravujúcimi faktormi v prístavných oblastiach, ktoré sú veľmi vzdialené od hlavných spotrebiteľských centier Spoločenstva. Orientačné ceny na rybársky rok 2009 boli stanovené za všetky príslušné výrobky nariadením Rady (ES) č. 1299/2008 (2).

(3)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre výrobky rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Konverzné faktory používané na výpočet cien Spoločenstva, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu a predajných cien Spoločenstva uvedených v článku 20 a 22 nariadenia (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2009 pre všetky výrobky uvedené v prílohe I k uvedenému nariadeniu sú stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Ceny Spoločenstva, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu a predajné ceny Spoločenstva platné na rybársky rok 2009 a výrobky, na ktoré sa vzťahujú, sú stanovené v prílohe II.

Článok 3

Ceny, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu platné na rybársky rok 2009 v prístavných oblastiach, ktoré sú veľmi vzdialené od hlavných spotrebiteľských centier v Spoločenstve a výrobky, na ktoré sa tieto ceny vzťahujú, sú uvedené v prílohe III.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1 januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Pozri stranu 1 Ú. v. EÚ.


PRÍLOHA I

Konverzné faktory pre výrobky uvedené v bodoch A, B a C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Druh

Veľkosť (1)

Konverzné faktory

Pitvané ryby, s hlavou (1)

Celé ryby (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď

Clupea harengus

1

0,00

0,47

2

0,00

0,72

3

0,00

0,68

4a

0,00

0,43

4b

0,00

0,43

4c

0,00

0,90

5

0,00

0,80

6

0,00

0,40

7a

0,00

0,40

7b

0,00

0,36

8

0,00

0,30

Sardinky druhu

Sardina pilchardus

1

0,00

0,51

2

0,00

0,64

3

0,00

0,72

4

0,00

0,47

Žraloky

Squalus acanthias

1

0,60

0,60

2

0,51

0,51

3

0,28

0,28

Žraloky

Scyliorhinus spp.

1

0,64

0,60

2

0,64

0,56

3

0,44

0,36

Sebastesy

Sebastes spp.

1

0,00

0,81

2

0,00

0,81

3

0,00

0,68

Treska druhu

Gadus morhua

1

0,72

0,52

2

0,72

0,52

3

0,68

0,40

4

0,54

0,30

5

0,38

0,22

Treska tmavá

Pollachius virens

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,71

0,55

4

0,61

0,30

Treska jednoškvrná

Melanogrammus aeglefinus

1

0,72

0,56

2

0,72

0,56

3

0,62

0,43

4

0,52

0,36

Treska merlang

Merlangius merlangus

1

0,66

0,50

2

0,64

0,48

3

0,60

0,44

4

0,41

0,30

Molva veľká

Molva spp.

1

0,68

0,56

2

0,66

0,54

3

0,60

0,48

Makrela druhu

Scomber scombrus

1

0,00

0,72

2

0,00

0,71

3

0,00

0,69

Pamakrela škvrnitá druhu

Scomber japonicus

1

0,00

0,77

2

0,00

0,77

3

0,00

0,63

4

0,00

0,47

Sardely

Engraulis spp.

1

0,00

0,68

2

0,00

0,72

3

0,00

0,60

4

0,00

0,25

Platesa veľká

Pleuronectes platessa

1

0,75

0,41

2

0,75

0,41

3

0,72

0,41

4

0,52

0,34

Merlúza druhu

Merluccius merluccius

1

0,90

0,71

2

0,68

0,53

3

0,68

0,52

4

0,56

0,43

5

0,52

0,41

Kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

1

0,68

0,64

2

0,60

0,56

3

0,54

0,49

4

0,34

0,29

Limanda európska

Limanda limanda

1

0,71

0,58

2

0,54

0,42

Platesa bradavičnatá

Platichthys flesus

1

0,66

0,58

2

0,50

0,42

Albacore alebo tuniak dlhoplutvý

Thunnus alalunga

1

0,90

0,81

2

0,90

0,77

Sépie

Sepia officinalis a Rossia macrosoma

1

0,00

0,64

2

0,00

0,64

3

0,00

0,40


Druh

Veľkosť (2)

Konverzný faktor

 

Celá ryba

Ryby bez hlavy (2)

Pitvané ryby, s hlavou (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Čertovité

Lophius spp.

1

0,61

0,77

 

2

0,78

0,72

3

0,78

0,68

4

0,65

0,60

5

0,36

0,43

 

 

Všetky prezentácie

 

Extra, A (2)

 

Krevety druhu

Crangon crangon

1

0,59

 

 

2

0,27

 

 

Varené vo vode

Čerstvé alebo chladené

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Krevety boreálne

Pandalus borealis

1

0,77

0,68

 

2

0,27

 

 

Celé (2)

 

 

Kraby piesočné

Cancer pagurus

1

0,72

 

 

2

0,54

 

 

Celé (2)

 

Chvosty (2)

E' (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Homár štíhly

Nephrops norvegicus

1

0,86

0,86

0,81

2

0,86

0,59

0,68

3

0,77

0,59

0,50

4

0,50

0,41

0,41

 

 

Pitvané ryby, s hlavou (2)

Celé ryby (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Solea

Solea spp.

1

0,75

0,58

 

2

0,75

0,58

3

0,71

0,54

4

0,58

0,42

5

0,50

0,33


(1)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú vymedzené podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.

(2)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú vymedzené podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


PRÍLOHA II

Ceny Spoločenstva, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu a predajné ceny v Spoločenstve za výrobky uvedené v bodoch A, B a C prílohy I k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Druh

Veľkosť (1)

Cena, pri ktorej sa výrobok sťahuje z trhu (EUR/t)

Pitvané ryby, s hlavou (1)

Celé ryby (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď druhu

Clupea harengus

1

0

132

2

0

202

3

0

191

4a

0

121

4b

0

121

4c

0

253

5

0

225

6

0

112

7a

0

112

7b

0

101

8

0

84

Sardinky druhu

Sardina pilchardus

1

0

293

2

0

367

3

0

413

4

0

270

Ostroň bieloškvrný

Squalus acanthias

1

667

667

2

567

567

3

311

311

Žraloky druhu

Scyliorhinus spp.

1

464

435

2

464

406

3

319

261

Sebastesy

Sebastes spp.

1

0

972

2

0

972

3

0

816

Treska druhu

Gadus morhua

1

1 192

861

2

1 192

861

3

1 125

662

4

894

497

5

629

364

Treska tmavá

Pollachius virens

1

559

435

2

559

435

3

551

427

4

473

233

Treska jednoškvrná

Melanogrammus aeglefinus

1

747

581

2

747

581

3

644

446

4

540

374

Treska merlang

Merlangius merlangus

1

630

478

2

611

458

3

573

420

4

392

287

Molva veľká

Molva spp.

1

826

680

2

801

656

3

728

583

Makrela druhu

Scomber scombrus

1

0

233

2

0

229

3

0

223

Pamakrela škvrnitá druhu

Scomber japonicus

1

0

224

2

0

224

3

0

183

4

0

137

Sardely

Engraulis spp.

1

0

884

2

0

936

3

0

780

4

0

325

Platesa veľká

Pleuronectes platessa

od 1. januára až do 30. apríla 2009

1

809

442

2

809

442

3

777

442

4

561

367

od 1. mája až do 31. decembra 2009

1

1 124

615

2

1 124

615

3

1 079

615

4

779

510

Merlúza druhu

Merluccius merluccius

1

3 258

2 570

2

2 462

1 919

3

2 462

1 882

4

2 027

1 557

5

1 882

1 484

Kalkany rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

1

1 719

1 618

2

1 517

1 416

3

1 365

1 239

4

860

733

Limanda európska

Limanda limanda

1

606

495

2

461

359

Platesa bradavičnatá

Platichtys flesus

1

345

303

2

261

219

Albacore alebo tuniak dlhoplutvý

Thunnus alalunga

1

2 174

1 780

2

2 174

1 692

Sépie

Sepia officinalis a Rossia macrosoma

1

0

1 107

2

0

1 107

3

0

692

 

 

Celá ryba

Ryby bez hlavy (1)

Pitvané ryby, s hlavou (1)

 

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Čert morský

Lophius spp.

1

1 810

4 702

2

2 315

4 397

3

2 315

4 153

4

1 929

3 664

5

1 068

2 626

 

 

Všetky prezentácie

Extra, A (1)

Krevety druhu

Crangon crangon

1

1 474

2

674

 

 

Varené vo vode

Čerstvé alebo chladené

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Krevety boreálne

Pandalus borealis

1

5 035

1 103

2

1 766


Druh

Veľkosť (2)

Predajné ceny (EUR/t)

 

Celé (2)

 

Kraby piesočné

Cancer pagurus

1

1 284

 

 

2

963

 

 

Celé (2)

Chvosty (2)

E′ (2)

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Homár štíhly

Nephrops norvegicus

1

4 704

4 704

3 535

2

4 704

3 227

2 968

3

4 212

3 227

2 182

4

2 735

2 243

1 789

 

 

Pitvané ryby, s hlavou (2)

Celé ryby (2)

 

Extra, A (2)

Extra, A (2)

Solea

Solea spp.

1

5 160

3 990

 

2

5 160

3 990

3

4 885

3 715

4

3 990

2 890

5

3 440

2 270


(1)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú vymedzené podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.

(2)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú vymedzené podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


PRÍLOHA III

Ceny, pri ktorých sa výrobok sťahuje z trhu v prístavných oblastiach, ktoré sú veľmi vzdialené od hlavných spotrebiteľských centier

Druh

Prístavná oblasť

Konverzný faktor

Veľkosť (1)

Ceny, pri ktorých sa výrobok sťahuje z trhu

(v EUR/tona)

Pitvané ryby, s hlavou (1)

Celé ryby (1)

Extra, A (1)

Extra, A (1)

Sleď druhu

Clupea harengus

Pobrežné oblasti a ostrovy Írska

0,90

1

0

119

2

0

182

3

0

172

4a

0

109

Pobrežné oblasti východného Anglicka od Berwicku po Dover

Pobrežné oblasti Škótska od Portpatricku po Eyemouth a ostrovy na západe a severe týchto regiónov

Pobrežné oblasti County Down (Severné Írsko)

0,90

1

0

119

2

0

182

3

0

172

4a

0

109

Makrela druhu

Scomber scombrus

Pobrežné oblasti a ostrovy Írska

0,96

1

0

223

2

0

220

3

0

214

Pobrežné oblasti a ostrovy Cornwallu a Devonu v Spojenom kráľovstve

0,95

1

0

221

2

0

218

3

0

212

Merlúza druhu

Merluccius merluccius

Pobrežné oblasti od Troonu (v juhozápadnom Škótsku) po Wick (v severovýchodnom Škótsku) a ostrovy na západe a severe týchto oblastí

0,75

1

2 444

1 928

2

1 846

1 439

3

1 846

1 412

4

1 520

1 167

5

1 412

1 113

Albacore alebo tuniak dlhoplutvý

Thunnus alalunga

Azorské ostrovy a Madeira

0,48

1

1 043

854

2

1 043

812

Sardinky druhu

Sardina pilchardus

Kanárske ostrovy

0,48

1

0

141

2

0

176

3

0

198

4

0

129

Pobrežné oblasti a ostrovy Cornwallu a Devonu v Spojenom kráľovstve

0,74

1

0

217

2

0

272

3

0

306

4

0

200

Atlantické pobrežné oblasti Portugalska

0,93

2

0

342

0,81

3

0

335


(1)  Kategórie čerstvosti, veľkosti a prezentácie sú vymedzené podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 104/2000.


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/52


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1310/2008

z 19. decembra 2008,

ktorým sa stanovujú štandardné hodnoty, ktoré sa majú používať pri výpočte finančnej náhrady a jej preddavku vzhľadom na výrobky rybného hospodárstva stiahnuté z trhu počas rybárskeho roka 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1), a najmä na jeho článok 21 ods. 5 a 8,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 104/2000 sa ustanovuje finančná náhrada, ktorá sa má zaplatiť organizáciám výrobcov, ktoré za určitých podmienok sťahujú z trhu výrobky uvedené v prílohe I(A) a (B) k uvedenému nariadeniu. Výška takejto finančnej náhrady by sa mala znížiť o štandardné hodnoty v prípade výrobkov plánovaných na iné účely než ľudskú spotrebu.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 2493/2001 z 19. decembra 2001 o odbyte niektorých produktov rybolovu, ktoré boli stiahnuté z trhu (2), sa stanovujú spôsoby odbytu výrobkov stiahnutých z trhu. Hodnota takýchto výrobkov by sa mala stanoviť na štandardnej úrovni za každý z týchto spôsobov odbytu zohľadňujúc priemerné výnosy, ktoré je možné získať z takéhoto odbytu v rôznych členských štátoch.

(3)

Podľa článku 7 nariadenia Komisie (ES) č. 2509/2000 z 15. novembra 2000 stanovujúceho podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, pokiaľ ide o vyplácanie finančnej náhrady za stiahnutie určitých produktov rybolovu z trhu (3), osobitné pravidlá stanovujú, že ak organizácia výrobcov alebo jeden z jej členov uvedie svoje výrobky do predaja v inom členskom štáte, než v ktorom je uznaný, je potrebné informovať orgán zodpovedný za poskytnutie finančnej náhrady. Tento orgán je orgánom v členskom štáte, v ktorom je organizácia výrobcov uznaná. Štandardná odpočítateľná hodnota by preto mala byť hodnota platná v tomto členskom štáte.

(4)

Rovnaký spôsob výpočtu by sa mal použiť na preddavky na finančnú náhradu uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2509/2000.

(5)

Opatrenia, ktoré sa ustanovujú v tomto nariadení, sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Štandardné hodnoty na rybársky rok 2009 používané pri výpočte finančnej náhrady a príslušných preddavkov za produkty rybolovu, ktoré organizácie výrobcov stiahli z trhu a určili ich na iné účely ako na ľudskú spotrebu v zmysle článku 21 ods. 5 nariadenia (ES) č. 104/2000, sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Štandardná hodnota, ktorá sa má odrátať od finančnej náhrady a s ňou súvisiacich preddavkov bude tá, ktorá sa používa v členskom štáte, v ktorom je organizácia výrobcov uznaná.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 337, 20.12.2001, s. 20.

(3)  Ú. v. ES L 289, 16.11.2000, s. 11.


PRÍLOHA

Štandardné hodnoty

Použitie výrobkov stiahnutých z trhu

EUR/tona

1.

Použiť po spracovaní na kŕmnu múčku (krmivo pre zvieratá):

 

a)

Sleď druhu Clupea harengus a makrela druhu Scomber scombrus a Scomber japonicus:

 

Dánsko a Švédsko

60

Spojené kráľovstvo

50

ostatné členské štáty

15

Francúzsko

2

b)

Krevety druhu Crangon crangon a krevety boreálne (Pandalus borealis):

 

Dánsko a Švédsko

0

ostatné členské štáty

10

c)

Ostatné výrobky:

 

Dánsko

40

Švédsko, Portugalsko a Írsko

20

Spojené kráľovstvo

28

ostatné členské štáty

1

2.

Použiť čerstvé alebo konzervované (krmivo pre zvieratá)

 

a)

Sardinky druhu Sardina pilchardus a sardely (Engraulis spp.):

 

všetky členské štáty

8

b)

Ostatné výrobky:

 

Švédsko

0

Francúzsko

30

ostatné členské štáty

30

3.

Použiť ako návnadu

 

Francúzsko

60

ostatné členské štáty

20

4.

Použiť na iné účely než krmivo pre zvieratá

0


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/54


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1311/2008

z 19. decembra 2008,

ktorým sa stanovuje výška pomoci pri prevode a paušálna pomoc na určité produkty rybného hospodárstva na rybársky rok 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 2814/2000 z 21. decembra 2000 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 pokiaľ ide o poskytovanie pomoci pri prevode na určité produkty rybolovu (2), a najmä na jeho článok 5,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 939/2001 zo 14. mája 2001 stanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 pokiaľ ide o poskytovania paušálnej pomoci na niektoré produkty rybolovu (3), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 104/2000 sa stanovuje, že podporu možno poskytnúť pri množstvách určitých čerstvých výrobkov stiahnutých z trhu, ktoré sú buď spracované tak, aby boli trvanlivé a sú skladované, alebo sú konzervované.

(2)

Cieľom tejto pomoci je vhodne podporiť organizácie výrobcov, aby spracovali a konzervovali výrobky stiahnuté z trhu tak, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu.

(3)

Výška podpory by nemala narušiť rovnováhu trhu pri uvedených výrobkoch alebo narušiť hospodársku súťaž.

(4)

Výška podpory by nemala presiahnuť technické a finančné náklady spojené s operáciami, ktoré sú nevyhnutné na stabilizovanie a skladovanie zaznamenané v Spoločenstve v rybolovnom roku, ktorý predchádza príslušnému roku.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre produkty rybného hospodárstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Výška poskytovanej pomoci pri prevode uvedená v článku 23 nariadenia (ES) č. 104/2000 a výška paušálnej pomoci uvedená v článku 24 ods. 4 uvedeného nariadenia sa na rybolovný rok 2009 stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1 januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2)  Ú. v. ES L 326, 22.12.2000, s. 34.

(3)  Ú. v. ES L 132, 15.5.2001, s. 10.


PRÍLOHA

1.

Výška pomoci pri prevode na výrobky uvedené v prílohe I(A) a (B) a pre soley (Solea spp.) uvedené v prílohe I(C) k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Spôsoby spracovania uvedené v článku 23 nariadenia (ES) č. 104/2000

Výška pomoci

(EUR/tona)

(1)

(2)

I.   

Zmrazovanie a skladovanie celých výrobkov, pitvaných a s hlavou, resp. krájaných výrobkov

Sardinky druhu Sardina pilchardus

355

Ostatné druhy

288

II.

Filetovanie, zmrazovanie a skladovanie

386

III.

Solenie a/alebo sušenie a skladovanie celých výrobkov, pitvaných a s hlavou, resp. krájaných alebo filetovaných výrobkov

277

IV.

Marinovanie a skladovanie

257

2.

Výška pomoci pri prevode na ostatné výrobky uvedené v prílohe I (C) k nariadeniu ES č. 104/2000

Spôsoby spracovania a/alebo konzervovania uvedené v článku 23 nariadenia (ES) č. 104/2000

Výrobky

Výška pomoci

(EUR/tona)

(1)

(2)

(3)

I.

Zmrazovanie a skladovanie

Homár štíhly

(Nephrops norvegicus)

323

Chvosty homárov štíhlych

(Nephrops norvegicus)

245

II.

Odstránenie hlavy, zmrazovanie a skladovanie

Homár štíhly

(Nephrops norvegicus)

290

III.

Varenie, zmrazovanie a skladovanie

Homár štíhly

(Nephrops norvegicus)

323

Kraby piesočné

(Cancer pagurus)

245

IV.

Pasterizácia a skladovanie

Kraby piesočné

(Cancer pagurus)

386

V.

Skladovanie v živom stave v pevných nádržiach alebo klietkach

Kraby piesočné

(Cancer pagurus)

210

3.

Výška paušálnej pomoci na výrobky uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 104/2000

Spôsoby spracovania

Výška pomoci

(EUR/tona)

I.

Zmrazovanie a skladovanie celých výrobkov, pitvaných a s hlavou, resp. krájaných výrobkov

288

II.

Filetovanie, zmrazovanie a skladovanie

386


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/56


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1312/2008

z 19. decembra 2008,

ktorým sa stanovujú pevné prepočítavacie kurzy, náklady na spracovanie a hodnotu vedľajších výrobkov pre rôzne štádiá spracovania ryže

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 5 tretí odsek v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 467/67 z 21. augusta 1967 ktorým sa stanovujú pevné prepočítavacie kurzy, náklady na spracovanie a hodnotu vedľajších výrobkov pre rôzne štádiá spracovania ryže (2), bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Článok 5 tretí odsek nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovuje, že Komisia môže stanoviť prepočítacie koeficienty, náklady na spracovanie a hodnotu vedľajších produktov, ktoré treba vziať do úvahy pri uplatňovaní uvedeného nariadenia na účely prepočítania hodnôt alebo množstiev týkajúcich sa rôznych štádií spracovania ryže (nelúpaná, lúpaná, poloobrusovaná, obrusovaná).

(3)

Na tento účel by sa mala brať do úvahy informácia získaná z priemyslu najlepšie vybavených krajín Spoločenstva.

(4)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Prepočítací koeficient medzi lúpanou ryžou a nelúpanou ryžou a naopak je:

Lúpaná ryža

Nelúpaná ryža

1

1,25

2.   Prepočítací koeficient medzi lúpanou ryžou a obrusovanou ryžou a naopak je:

 

Lúpaná ryža

Obrusovaná ryža

Guľatozrnná ryža

1

0,775

Ryža so stredným zrnom alebo s dlhým zrnom

1

0,69

3.   Prepočítací koeficient medzi obrusovanou ryžou a poloobrusovanou ryžou a naopak je:

 

Obrusovaná ryža

Poloobrusovaná ryža

Guľatozrnná ryža

1

1,065

Ryža so stredným zrnom alebo s dlhým zrnom

1

1,072

Článok 2

1.   Spracovateľské náklady, ktoré sa majú brať do úvahy pri úprave nelúpanej ryže na lúpanú ryžu, predstavujú 47,13 EUR na tonu nelúpanej ryže.

2.   Spracovateľské náklady, ktoré sa majú brať do úvahy pri úprave lúpanej ryže na obrusovanú ryžu predstavujú 47,13 EUR na tonu lúpanej ryže.

3.   Spracovateľské náklady na úpravu poloobrusovanej ryže na obrusovanú ryžu sa neberú do úvahy.

Článok 3

1.   Hodnota vedľajších produktov získaných spracovaním nelúpanej ryže na lúpanú ryžu sa považuje za nulovú.

2.   Hodnota vedľajších produktov získaných spracovaním lúpanej ryže na obrusovanú ryžu je:

a)

41,00 EUR na tonu lúpanej guľato-zrnnej ryže;

b)

52,00 EUR na tonu lúpanej ryže so stredným zrnom alebo s dlhým zrnom.

3.   Hodnota vedľajších produktov získaných spracovaním poloobrusovanej ryže na obrusovanú ryžu je:

a)

12,62 EUR na tonu poloobrusovanej guľato-zrnnej ryže;

b)

14,05 EUR na tonu poloobrusovanej ryže so stredným zrnom alebo s dlhým zrnom.

Článok 4

Prepočet hodnoty množstva lúpanej ryže na hodnotu rovnakého množstva ryže v inom štádiu spracovania sa vykoná na základe lúpanej ryže obsahujúcej 3 % zlomkovej ryže. Ak lúpaná ryža obsahuje viac ako 3 % zlomkovej ryže, tak prepočet sa vykoná po úprave realizovanej na základe hodnoty 110 EUR za tonu zlomkovej ryže.

Prepočet hodnoty množstva poloobrusovanej ryže alebo obrusovanej ryže na hodnotu rovnakého množstva ryže v inom štádiu spracovania sa vykoná na základe poloobrusovanej alebo obrusovanej ryže neobsahujúcej žiadnu zlomkovú ryžu. Ak akákoľvek poloobrusovaná alebo obrusovaná ryža obsahuje zlomkovú ryžu, tak prepočet sa vykoná po úprave realizovanej na základe hodnoty 150 EUR za tonu zlomkovej ryže.

Úpravy uvedené v prvom a druhom odseku sa nevykonajú vtedy, ak ceny lúpanej ryže a ceny poloobrusovanej alebo obrusovanej ryže brané do úvahy pri stanovovaní poplatkov a vývozných náhrad budú nižšie ako:

110 EUR za tonu lúpanej ryže,

150 EUR za tonu poloobrusovanej alebo obrusovanej ryže.

Článok 5

1.   Prepočet hodnoty množstva lúpanej ryže na hodnotu rovnakého množstva nelúpanej ryže sa robí prostredníctvom:

rozdelenia hodnoty, ktorá bude prevedená kurzom stanoveným v článku 1 ods. 1 pre nelúpanú ryžu a

zníženia takto získaného množstva o náklady na spracovanie stanovenými v článku 2 ods. 1.

Prepočet hodnoty množstva nelúpanej ryže na hodnotu rovnakého množstva lúpanej ryže sa robí prostredníctvom:

zvýšenia hodnoty, ktorá má byť prevedená nákladmi na spracovanie stanovenými v článku 2 ods. 1, a

násobenia takto získaného množstva kurzom stanoveným v článku 1 ods. 1 pre nelúpanú ryžu.

2.   Prepočet hodnoty množstva lúpanej ryže na hodnotu rovnakého množstva obrusovanej ryže sa robí prostredníctvom:

zvýšenia hodnoty, ktorá má byť prevedená nákladmi na spracovanie stanovenými v článku 2 ods. 2, a

zníženia hodnoty, ktorá má byť prevedená hodnotou vedľajších výrobkov stanovenou v článku 3 ods. 2, a

rozdelenia takto získaného množstva kurzom stanoveným v článku 1 ods. 2 pre obrusovanú ryžu.

Prepočet hodnoty množstva obrusovanej ryže na hodnotu rovnakého množstva lúpanej ryže sa robí prostredníctvom:

násobenia hodnoty, ktorá má byť prevedená kurzom stanovaným v článku 1 ods. 2 pre obrusovanú ryžu,

zníženia takto získaného množstva nákladmi na spracovanie stanovenými v článku 2 ods. 2, a

zvýšenia takto získaného množstva hodnotou vedľajších výrobkov stanovenou v článku 3 ods. 2.

3.   Prepočet hodnoty množstva obrusovanej ryže na hodnotu rovnakého množstva poloobrusovanej ryže sa robí prostredníctvom:

rozdelenia hodnoty, ktorá má byť prevedená kurzom stanoveným v článku 1 ods. 3 pre poloobrusovanú ryžu, a

zvýšenia takto získaného množstva hodnotou vedľajších výrobkov stanovenou v článku 3 ods. 3.

Prepočet hodnoty množstva poloobrusovanej ryže na hodnotu rovnakého množstva obrusovanej ryže sa robí prostredníctvom:

zníženia hodnoty, ktorá má byť prevedená hodnotou vedľajších výrobkov určenou v článku 3 ods. 3, a

násobenia takto získaného množstva kurzom stanoveným v článku 1 ods. 3 pre poloobrusovanú ryžu danej skupiny.

Článok 6

1.   Prepočet množstva lúpanej ryže na zodpovedajúce množstvo nelúpanej ryže alebo obrusovanej ryže sa robí prostredníctvom vynásobenia množstva, ktoré má byť prevedené kurzom stanoveným v článku 1 ods. 1 pre nelúpanú ryžu alebo kurzom stanoveným v článku 1 ods. 2 pre obrusovanú ryžu podľa toho, o ktorý prípad pôjde.

Prepočet množstva nelúpanej ryže alebo obrusovanej ryže na zodpovedajúce množstvo lúpanej ryže sa robí prostredníctvom vydelenia množstva, ktoré má byť prevedené kurzom stanoveným v článku 1 ods. 1 pre nelúpanú ryžu alebo kurzom stanoveným v článku 1 ods. 2 pre obrusovanú ryžu podľa toho, o ktorý prípad pôjde.

2.   Prepočet množstva obrusovanej ryže na zodpovedajúce množstvo poloobrusovanej ryže sa robí prostredníctvom vynásobenia množstva, ktoré má byť prevedené kurzom stanoveným v článku 1 ods. 3 pre poloobrusovanú ryžu.

Prepočet množstva poloobrusovanej ryže na zodpovedajúce množstvo obrusovanej ryže sa robí prostredníctvom vydelenia množstva, ktoré má byť prevedené kurzom stanoveným v článku 1 ods. 3 pre poloobrusovanú ryžu.

Článok 7

Nariadenie (EHS) č. 467/67 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES 204, 24.8.1967, s. 1.

(3)  Pozri prílohu I.


PRÍLOHA I

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (EHS) č. 467/67

(Ú. v. ES 204, 24.8.1967, s. 1)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1608/71

(Ú. v. ES L 168, 27.7.1971, s. 17)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1499/72

(Ú. v. ES L 158, 14.7.1972, s. 22)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1808/74

(Ú. v. ES L 188, 12.7.1974, s. 34)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1484/75

(Ú. v. ES L 150, 11.6.1975, s. 7)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1572/77

(Ú. v. ES L 174, 14.7.1977, s. 26)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1771/79

(Ú. v. ES L 203, 11.8.1979, s. 6)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2119/80

(Ú. v. ES L 206, 8.8.1980, s. 20)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2120/81

(Ú. v. ES L 208, 28.7.1981, s. 7)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1871/82

(Ú. v. ES L 206, 14.7.1982, s. 15)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1998/83

(Ú. v. ES L 196, 20.7.1983, s. 16)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1548/84

(Ú. v. ES L 148, 5.6.1984, s. 16)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2249/85

(Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 13)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2325/88

(Ú. v. ES L 202, 27.7.1988, s. 41)

iba článok 1


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Nariadenie (EHS) č. 467/67

Toto nariadenie

články 1 až 4

články 1 až 4

článok 5 ods. 1 písm. a) a b)

článok 5 ods. 1 prvý a druhý pododsek

článok 5 ods. 2 písm. a) a b)

článok 5 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 5 ods. 3 písm. a) a b)

článok 5 ods. 3 prvý a druhý pododsek

článok 6

článok 6

článok 7

článok 7

článok 8

príloha I

príloha II


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/61


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1313/2008

z 19. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 501/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 3/2008 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3/2008 zo 17. decembra 2007 o informačných a propagačných akciách na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách (1), a najmä na jeho články 4, 5 a 15,

keďže:

(1)

V dôsledku zmeny a doplnenia vykonaných nariadením Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom (2) sa v článkoch 2 a 3 nariadenia (ES) č. 3/2008 ustanovujú informačné opatrenia o nových označeniach pre vína Spoločenstva, zodpovednej konzumácii, pokiaľ ide o nápoje, a o škodlivosti rizikovej konzumácie alkoholu. Nariadenie Komisie (ES) č. 501/2008 (3) by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(2)

V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 501/2008 sa uvádza zoznam tém a výrobkov, ako aj usmernenia pre propagáciu na vnútornom trhu.

(3)

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 501/2008 sa uvádza zoznam výrobkov, ktorých sa môžu týkať propagačné kampane v tretích krajinách, a zoznam trhov, na ktorých sa tieto akcie môžu realizovať.

(4)

V prílohe III k nariadeniu (ES) č. 501/2008 sa uvádzajú orientačné ročné rozpočty jednotlivých odvetví.

(5)

Vzhľadom na zmeny a doplnenia vykonané v nariadení (ES) č. 3/2008 by sa mali prílohy I, II a III k nariadeniu (ES) č. 501/2008 zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I, II a III k nariadeniu (ES) č. 501/2008 sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2008, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 147, 6.6.2008, s. 3.


PRÍLOHA

Prílohy I, II a III k nariadeniu (ES) č. 501/2008 sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

a)

V časti „A. ZOZNAM TÉM A VÝROBKOV“ sa jedenásta zarážka nahrádza takto:

„—

vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, vína s uvedením odrody muštového hrozna,“.

b)

V časti „B. USMERNENIA“ sa usmernenie týkajúce sa „AKOSTNÝCH VÍN VOVP, STOLOVÝCH VÍN SO ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM“ nahrádza takto:

„VÍNA S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU ALEBO CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM, VÍNA S UVEDENÍM ODRODY MUŠTOVÉHO HROZNA

1.   Všeobecná analýza situácie

Odvetvie je charakteristické bohatou produkciou, ktorá čelí stagnujúcej spotrebe, ktorá v prípade niektorých kategórií až klesá, ako aj rastúcej ponuke vín pôvodom z tretích krajín.

2.   Ciele

informovať spotrebiteľov o rôznorodosti, kvalite a výrobných podmienkach vín Spoločenstva, ako aj o výsledkoch vedeckých štúdií,

informovať spotrebiteľov o zodpovednom požívaní alkoholických nápojov a rizikách spojených s nadmernou konzumáciou alkoholu.

3.   Cieľové skupiny

distribútori,

spotrebitelia, s výnimkou mladých ľudí a mládeže uvedených v odporúčaní Rady 2001/458/ES (1),

tvorcovia verejnej mienky: novinári, experti v oblasti gastronómie,

vyučovacie zariadenia v hotelovej a reštauračnej oblasti.

4.   Hlavné posolstvá

právne predpisy Spoločenstva pozostávajú z prísnych pravidiel, pokiaľ ide o výrobu, označovanie týkajúce sa kvality, označovanie etiketami a uvádzanie na trh, pričom zaručujú spotrebiteľom kvalitu a vysledovateľnosť ponúkaného výrobku,

radosť z existujúceho širokého výberu vín Spoločenstva rozličného pôvodu,

informovať o vinárstve Spoločenstva a jeho prepojení s regionálnymi a miestnymi podmienkami, kultúrami a chuťami.

informovať o zodpovednom spôsobe konzumácie, pokiaľ ide o nápoje, a o škodlivosti alkoholu.

5.   Hlavné nástroje

informačné činnosti a styk s verejnosťou,

školenia pre distribútorov a reštauračné subjekty,

styky so špecializovanou tlačou,

iné nástroje (webstránka, letáky, brožúry) zamerané na orientáciu spotrebiteľa pri výbere,

prehliadky a veľtrhy: stánky predstavujúce výrobky viacerých členských štátov.

6.   Trvanie programov

Dvanásť až tridsaťšesť mesiacov, pričom sa uprednostňujú viacročné programy, v ktorých sa stanovia ciele každej etapy.

2.

V prílohe II sa piata a šiesta zarážka časti „A. ZOZNAM VÝROBKOV, NA KTORÉ SA MÔŽU ROBIŤ PROPAGAČNÉ KAMPANE“ nahrádza takto:

„—

vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, vína s uvedením odrody muštového hrozna,

alkoholické nápoje s chráneným zemepisným označením,“.

3.

Bod 11 prílohy III sa nahrádza takto:

„11.

vína s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením, vína s uvedením odrody muštového hrozna: 12 miliónov EUR.“.


(1)  Ú. v. ES L 161, 16.6.2001, s. 38.“


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/64


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1314/2008

z 19. decembra 2008,

ktorým sa sto druhýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 prvú zarážku,

keďže:

(1)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 uvádza osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa podľa uvedeného nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Dňa 26. septembra 2008 a 2. decembra 2008 Sankčný výbor Bezpečnostnej rady OSN rozhodol o zmene a doplnení zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo uplatňovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, a to odstránením dvoch osôb zo zoznamu. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 881/2002 sa mení a dopĺňa takto:

Tieto záznamy sa odstránia z nadpisu „Fyzické osoby“:

(1)

Mohamad Nasir ABAS (alias a) Abu Husna, b) Addy Mulyono, c) Malik, d) Khairudin, e) Sulaeman, f) Maman, g) Husna), Taman Raja Laut, Sabah, Malajzia; dátum narodenia: 6. máj 1969; miesto narodenia: Singapúr; štátna príslušnosť: malajzijská; cestovný pas č.: A 8239388; národné identifikačné číslo: 690506-71-5515.

(2)

Abdullkadir Hussein Mahamud (tiež známy ako Abdulkadir Hussein Mahamud). Dátum narodenia: a) 12.10.1966, b) 11.11.1966. Miesto narodenia: Somálsko. Ďalšie informácie: Florence, Taliansko.


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/66


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1315/2008

z 19. decembra 2008

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 533/2007 zo 14. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje sa ich správa v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 533/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 na čiastkové obdobie od 1. januára 2009 do 31. marca 2009 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 533/2007 na čiastkové obdobie od 1. januára 2009 do 31. marca 2009 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 125, 15.5.2007, s. 9.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2009-31.3.2009

(%)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa majú pridať do čiastkového obdobia od 1.4.2009-30.6.2009

(kg)

P1

09.4067

3,378444

P2

09.4068

8,673892

P3

09.4069

0,914921

P4

09.4070

81,100141


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/68


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1316/2008

z 19. decembra 2008

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca december 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 539/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty a zabezpečuje ich správa v odvetví vajec a vaječného albumínu (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 539/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v odvetví vajec a vaječného albumínu.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca december 2008 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2009 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(3)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca december 2008 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2009 pri niektorých kvótach nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 539/2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2009 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti o dovozné povolenia podľa nariadenia (ES) č. 539/2007 a ktoré sa majú pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2009, sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 19.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2009-31.3.2009

(v %)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa majú pridať do čiastkového obdobia od 1.4.2009-30.6.2009

(v kg)

E1

09.4015

 (1)

108 000 000

E2

09.4401

60,637664

E3

09.4402

 (2)

7 055 897


(1)  Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.

(2)  Neuplatňuje sa: žiadosti sa vzťahujú na množstvá, ktoré sú menšie ako dostupné množstvá.


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/70


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1317/2008

z 19. decembra 2008

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1385/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o otvorenie a správu určitých colných kvót Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 6,

keďže:

(1)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2009 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2009 pri niektorých kvótach nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Na žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2009 podľa nariadenia (ES) č. 1385/2007 sa uplatnia koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

2.   Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2009, sú určené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 47.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2009-31.3.2009

(%)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1.4.2009-30.6.2009

(kg)

1

09.4410

0,707216

2

09.4411

 (1)

1 275 000

3

09.4412

0,765696

4

09.4420

1,386962

5

09.4421

6,802721

6

09.4422

1,592356


(1)  Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/72


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1318/2008

z 19. decembra 2008

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 536/2007 pre hydinové mäso a udelenej Spojeným štátom americkým

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 536/2007 z 15. mája 2007, ktorým sa otvára dovozná colná kvóta na hydinové mäso udelená Spojeným štátom americkým a ustanovuje sa jej správa (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 536/2007 sa otvorila colná kvóta na dovoz výrobkov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 na čiastkové obdobie od 1. januára 2009 do 31. marca 2009 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, na ktoré neboli podané žiadosti o dovozné povolenia spadajúce pod kvótu s poradovým číslom 09.4169 podľa nariadenia (ES) č. 536/2007 a ktoré sa má pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla 2009 do 30. júna 2009, je 12 498 750 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 128, 16.5.2007, s. 6.


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/73


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1319/2008

z 19. decembra 2008

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1384/2007 pre hydinové mäso s pôvodom v Izraeli

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1384/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2398/96, pokiaľ ide o otvorenie a stanovenie správy určitých colných kvót na dovoz výrobkov z hydinového mäsa z Izraela do Spoločenstva (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

žiadosti o dovozné povolenia podané počas prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 na čiastkové obdobie od 1. januára 2009 do 31. marca 2009 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové obdobie kvóty,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla 2009 do 30. júna 2009, sú určené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 40.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2009-31.3.2009

(v %)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1.4.2009-30.6.2009

(v kg)

IL1

09.4092

 (1)

392 000

IL2

09.4091

 (1)

140 000


(1)  Neuplatňuje sa: Komisii nebola predložená žiadna žiadosť o povolenie.


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/75


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1320/2008

z 19. decembra 2008,

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colnej kvóty otvorenej nariadením (ES) č. 1383/2007 pre hydinové mäso s pôvodom v Turecku

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1383/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 779/98, pokiaľ ide o otvorenie a stanovenie správy určitých colných kvót na dovoz výrobkov z hydinového mäsa z Turecka do Spoločenstva (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 1383/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz výrobkov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2009 nedosahujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Mali by sa preto určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Množstvo, na ktoré neboli podané žiadosti o dovozné povolenia spadajúce pod kvótu s poradovým číslom 09.4103 podľa nariadenia (ES) č. 1383/2007 a ktoré sa má pridať do čiastkového obdobia od 1. apríla do 30. júna 2009, je 250 000 kg.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 309, 27.11.2007, s. 34.


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/76


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1321/2008

z 19. decembra 2008

o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 pre hydinové mäso

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 616/2007 zo 4. júna 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót (3), a najmä na jeho článok 5 ods. 5,

keďže:

(1)

Nariadením (ES) č. 616/2007 sa otvorili colné kvóty na dovoz produktov v sektore hydinového mäsa.

(2)

Žiadosti o dovozné povolenia podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca decembra 2008 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2009 pri niektorých kvótach prevyšujú množstvá, ktoré sú k dispozícii. Z uvedeného dôvodu by sa malo určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať stanovením koeficientu pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na požadované množstvá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2009 sa uplatňujú koeficienty pridelenia uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 142, 5.6.2007, s. 3.


PRÍLOHA

Číslo skupiny

Poradové číslo

Koeficient pridelenia pre žiadosti o dovozné povolenia podané na čiastkové obdobie od 1.1.2009-31.3.2009

(%)

Množstvá, o ktoré sa nepožiadalo a ktoré sa pridajú do čiastkového obdobia od 1.4.2009-30.6.2009

(kg)

1

09.4211

0,566899

4

09.4214

5,969534

7

09.4217

7,785879


SMERNICE

20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/78


SMERNICA KOMISIE 2008/125/ES

z 19. decembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fosfid hlinitý, fosfid vápenatý, fosfid horečnatý, cymoxanil, dodemorf, metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, metamitrón, sulkotrión, tebukonazol a triadimenol medzi účinné látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (1), najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa fosfid hlinitý, fosfid vápenatý, fosfid horečnatý, cymoxanil, dodemorf, metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, metamitrón, sulkotrión, tebukonazol a triadimenol.

(2)

Vplyv týchto účinných látok na ľudské zdravie a životné prostredie bol posúdený v súlade s ustanoveniami uvedenými v nariadeniach (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 pre rad použití navrhnutých oznamovateľmi. Týmito nariadeniami sa takisto vymenúvajú spravodajské členské štáty, ktoré musia v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1490/2002 predložiť príslušné hodnotiace správy a odporúčania Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority, EFSA). Pokiaľ ide o fosfid hlinitý, fosfid vápenatý, fosfid horečnatý, metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej a sulkotrión, spravodajským členským štátom bolo Nemecko, pričom všetky relevantné informácie pre fosfid hlinitý, fosfid vápenatý, fosfid horečnatý a metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej boli predložené 19. júna 2007 a všetky relevantné informácie pre sulkotrión boli predložené 9. augusta 2006. V prípade metamitrónu a triadimenolu bolo spravodajským členským štátom Spojené kráľovstvo a všetky relevantné informácie o metamitróne boli predložené 22. augusta 2007 a o triadimenole 29. mája 2006. Pre cymoxanil bolo spravodajským členským štátom Rakúsko a všetky relevantné informácie boli predložené 15. júna 2007. Spravodajským členským štátom pre dodemorf bolo Holandsko a všetky relevantné informácie boli predložené 9. februára 2007. V prípade tebukonazolu bolo spravodajským členským štátom Dánsko a všetky relevantné informácie boli predložené 5. marca 2007.

(3)

Hodnotiace správy boli vzájomne preskúmané členskými štátmi a úradom EFSA, pričom Komisii boli tieto správy predložené vo forme vedeckých správ EFSA (4), a to 29. septembra 2008 v prípade fosfidu hlinitého, fosfidu vápenatého a metamitrónu, 30. septembra 2008 v prípade fosfidu horečnatého, 17. septembra 2008 v prípade cymoxanilu a dodemorfu, 26. septembra 2008 v prípade metylesteru kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, 31. júla 2008 v prípade sulkotriónu a 25. septembra 2008 v prípade tebukonazolu a triadimenolu. Tieto správy preskúmali členské štáty a Komisia 28. októbra 2008 v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat formou posudkových správ Komisie pre fosfid hlinitý, fosfid vápenatý, fosfid horečnatý, cymoxanil, dodemorf, metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, metamitrón, sulkotrión, tebukonazol a triadimenol.

(4)

Z rôznych vykonaných preskúmaní vyplýva, že možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín, ktoré obsahujú fosfid hlinitý, fosfid vápenatý, fosfid horečnatý, cymoxanil, dodemorf, metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, metamitrón, sulkotrión, tebukonazol alebo triadimenol, vo všeobecnosti splnia požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznych správach Komisie. Je preto vhodné zaradiť tieto účinné látky do prílohy I, aby sa zabezpečilo, že vo všetkých členských štátoch sa povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú tieto účinné látky, môžu udeľovať v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

(5)

Bez toho, aby bol dotknutý tento záver, je vhodné získať ďalšie informácie o určitých špecifických bodoch. V článku 6 ods. 1 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že zaradenie látky do prílohy I môže podliehať určitým podmienkam. V prípade metamitrónu je preto vhodné vyžadovať od oznamovateľa, aby predložil ďalšie informácie, pokiaľ ide o vplyv metabolitu M3 v pôde na podzemné vody, rezíduá v striedajúcich sa plodinách, dlhodobé riziko pre hmyzožravé vtáky a na špecifické riziká pre vtáky a cicavce, ktoré sa môžu nakaziť následkom konzumácie vody na poliach. Okrem toho je v prípade sulkotriónu vhodné vyžadovať od oznamovateľa, aby predložil ďalšie informácie, pokiaľ ide o degradáciu zložky cyklohexadién v pôde a vo vode a dlhodobé riziká pre hmyzožravé vtáky. Ďalej je vhodné vyžadovať, aby bol tebukonazol podrobený ďalšiemu skúmaniu s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky a cicavce a aby oznamovateľ predložil takéto informácie. Okrem toho je vhodné vyžadovať, aby boli tebukonazol a triadimenol podrobené ďalšiemu skúmaniu, pokiaľ ide o ich potenciálne vlastnosti narušujúce endokrinný systém, hneď ako budú existovať usmernenia OECD o testovaní narúšania endokrinného systému alebo usmernenia o testovaní schválené Spoločenstvom. V neposlednom rade je vhodné vyžadovať, aby bol triadimenol podrobený ďalšiemu skúmaniu s cieľom potvrdiť chemickú špecifikáciu a dlhodobé riziko pre vtáky a cicavce a aby oznamovateľ predložil takéto informácie.

(6)

Pred zaradením účinnej látky do prílohy I by mala byť poskytnutá primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom a zainteresovaným stranám pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú z tohto zaradenia.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v smernici 91/414/EHS v dôsledku zaradenia účinnej látky do prílohy I, by sa po zaradení mala členským štátom poskytnúť lehota šiestich mesiacov na preskúmanie existujúcich povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce fosfid hlinitý, fosfid vápenatý, fosfid horečnatý, cymoxanil, dodemorf, metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, metamitrón, sulkotrión, tebukonazol a triadimenol, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek ustanovených v smernici 91/414/EHS, najmä v jej článku 13 a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty by mali podľa potreby zmeniť, nahradiť alebo odobrať existujúce povolenia v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od uvedeného termínu by sa malo poskytnúť dlhšie obdobie na predloženie a posúdenie úplnej dokumentácie podľa prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín a pre každé plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami stanovenými v smernici 91/414/EHS.

(8)

Skúsenosti získané z predchádzajúcich zaradení účinných látok posúdených v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92 do prílohy I k smernici 91/414/EHS ukázali, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá, že je potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však neustanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré boli doteraz prijaté a ktorými sa mení a dopĺňa príloha I.

(9)

Preto je vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 28. februára 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. marca 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

1.   V súlade so smernicou 91/414/EHS členské štáty v prípade potreby do 28. februára 2010 zmenia a doplnia alebo odoberú existujúce povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom fosfidu hlinitého, fosfidu vápenatého, fosfidu horečnatého, cymoxanilu, dodemorfu, metylesteru kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, metamitrónu, sulkotriónu, tebukonazolu a triadimenolu ako účinných látok.

Do tohto dátumu predovšetkým overia, či sú splnené podmienky v prílohe I k uvedenej smernici týkajúce sa fosfidu hlinitého, fosfidu vápenatého, fosfidu horečnatého, cymoxanilu, dodemorfu, metylesteru kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, metamitrónu, sulkotriónu, tebukonazolu a triadimenolu, s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v časti B položky týkajúcej sa týchto účinných látok, a či má držiteľ povolenia k dispozícii dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k uvedenej smernici, alebo k nej má prístup v súlade s podmienkami článku 13 uvedenej smernice.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty najneskôr do 31. augusta 2009 prehodnotia každý povolený prípravok na ochranu rastlín obsahujúci fosfid hlinitý, fosfid vápenatý, fosfid horečnatý, cymoxanil, dodemorf, metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, metamitrón, sulkotrión, tebukonazol a triadimenol, buď ako jedinú účinnú látku alebo jednu z niekoľkých účinných látok, z ktorých boli všetky uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k uvedenej smernici a pri zohľadnení časti B položky týkajúcej sa fosfidu hlinitého, fosfidu vápenatého, fosfidu horečnatého, cymoxanilu, dodemorfu, metylesteru kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, metamitrónu, sulkotriónu, tebukonazolu a triadimenolu v prílohe I k uvedenej smernici. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po tomto určení členské štáty postupujú takto:

a)

v prípade prípravku s obsahom fosfidu hlinitého, fosfidu vápenatého, fosfidu horečnatého, cymoxanilu, dodemorfu, metylesteru kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, metamitrónu, sulkotriónu, tebukonazolu a triadimenolu ako jedinej účinnej látky v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie najneskôr do 28. februára 2014. alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom fosfidu hlinitého, fosfidu vápenatého, fosfidu horečnatého, cymoxanilu, dodemorfu, metylesteru kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, metamitrónu, sulkotriónu, tebukonazolu a triadimenolu ako jednej z viacerých účinných látok v prípade potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie do 28. februára 2014 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu a doplnenie alebo odobratie povolenia v príslušnej smernici alebo smerniciach, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Vedecká správa EFSA (2008) 182. Záver vzájomného preskúmania účinnej látky fosfid hlinitý z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 29. septembra 2008).

Vedecká správa EFSA (2008) 183. Záver vzájomného preskúmania účinnej látky fosfid vápenatý z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 29. septembra 2008).

Vedecká správa EFSA (2008) 190. Záver vzájomného preskúmania účinnej látky fosfid horečnatý z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 30. septembra 2008).

Vedecká správa EFSA (2008) 167. Záver vzájomného preskúmania účinnej látky cymoxanil z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 17. septembra 2008).

Vedecká správa EFSA (2008) 170. Záver vzájomného preskúmania účinnej látky dodemorf z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 17. septembra 2008).

Vedecká správa EFSA (2008) 180. Záver vzájomného preskúmania účinnej látky metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 26. septembra 2008).

Vedecká správa EFSA (2008) 185. Záver vzájomného preskúmania účinnej látky metamitrón z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 29. septembra 2008).

Vedecká správa EFSA (2008) 150. Záver vzájomného preskúmania účinnej látky sulkotrión z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 31. júla 2008).

Vedecká správa EFSA (2008) 176. Záver vzájomného preskúmania účinnej látky tebukonazol z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 25. septembra 2008).

Vedecká správa EFSA (2008) 177. Záver vzájomného preskúmania účinnej látky triadimenol z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 25. septembra 2008).


PRÍLOHA

Na koniec tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/EHS sa dopĺňajú tieto údaje:

č.

Všeobecný názov, Identifikačné čísla

IUPAC Name

Čistota (1)

Účinnosť od

Zaradenie platí do

Osobitné ustanovenia

„266

Fosfid hlinitý

č. CAS 20859-73-8

č. CIPAC 227

Fosfid hlinitý

≥ 830 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako insekticíd a rodenticíd vo forme prípravkov pripravených na použitie s obsahom fosfidu hlinitého.

Ako rodenticíd môže byť povolené len použitie vo vonkajších priestoroch.

Povolenia by sa mali dávať iba profesionálnym používateľom.

ČASŤ B

Na implementáciu jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu hlinitého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane spotrebiteľov a zaisteniu, aby spotrebované prípravky pripravené na použitie, ktoré obsahujú fosfid hlinitý, boli odstránené z potravinových tovarov pri použití proti škodlivým organizmom počas skladovania a aby sa následne zabezpečila primeraná dodatočná zadržovacia lehota;

bezpečnosti používateľa a pracovníka a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a ochranných prostriedkov dýchacích orgánov;

bezpečnosti používateľov a pracovníkov počas fumigácie pri použití vo vnútorných priestoroch;

bezpečnosti používateľov a pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) pri použití vo vnútorných priestoroch;

ochrane prítomných osôb proti úniku plynu pri použití vo vnútorných priestoroch;

ochrane vtákov a cicavcov. Podmienky na udelenie povolenia by mali zahŕňať opatrenia na zmiernenie rizika, ako napríklad uzavretie nôr a v prípade potreby dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy;

ochrane vodných organizmov. Podmienky na udelenie povolenia by mali zahŕňať opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napr. ochranné pásma medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami.

267

Fosfid vápenatý

č. CAS 1305-99-3

č. CIPAC 505

Fosfid vápenatý

≥ 160 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia vo vonkajších priestoroch ako rodenticíd vo forme prípravkov pripravených na použitie s obsahom fosfidu vápenatého.

Povolenia by sa mali dávať iba profesionálnym používateľom.

ČASŤ B

Na implementáciu jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu vápenatého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti používateľa a pracovníka a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a ochranných prostriedkov dýchacích orgánov;

ochrane vtákov a cicavcov. Podmienky na udelenie povolenia by mali zahŕňať opatrenia na zmiernenie rizika, ako napríklad uzavretie nôr a v prípade potreby dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy;

ochrane vodných organizmov. Podmienky na udelenie povolenia by mali zahŕňať opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napr. ochranné pásma medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami.

268

Fosfid horečnatý

č. CAS 12057-74-8

č. CIPAC 228

Fosfid horečnatý

≥ 880 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako insekticíd a rodenticíd vo forme prípravkov pripravených na použitie s obsahom fosfidu horečnatého.

Ako rodenticíd môže byť povolené len použitie vo vonkajších priestoroch.

Povolenia by sa mali dávať iba profesionálnym používateľom.

ČASŤ B

Na implementáciu jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu horečnatého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

ochrane spotrebiteľov a zaisteniu, aby spotrebované prípravky pripravené na použitie s obsahom fosfidu horečnatého boli odstránené z potravinových tovarov pri použití proti škodlivým organizmom počas skladovania a aby sa následne zabezpečila primeraná dodatočná zadržovacia lehota;

bezpečnosti používateľov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov a ochranných prostriedkov dýchacích orgánov;

bezpečnosti používateľov a pracovníkov počas fumigácie pri použití vo vnútorných priestoroch;

bezpečnosti používateľov a pracovníkov počas opätovného vstupu (po období fumigácie) pri použití vo vnútorných priestoroch;

ochrane okoloidúcich proti úniku plynu pri použití vo vnútorných priestoroch;

ochrane vtákov a cicavcov. Podmienky na udelenie povolenia by mali zahŕňať opatrenia na zmiernenie rizika, ako napríklad uzavretie nôr a v prípade potreby dosiahnutie úplného zapracovania granúl do pôdy;

ochrane vodných organizmov. Podmienky na udelenie povolenia by mali zahŕňať opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napr. ochranné zóny medzi ošetrovanými územiami a povrchovými vodnými plochami.

269

Cymoxanil

č. CAS 57966-95-7

č. CIPAC 419

1-[(E/Z)-2-cyano-2-metoxyiminoacetyl]-3-etylmočovina

> 970 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa cymoxanilu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti používateľa a pracovníka a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov;

ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami;

ochrane vodných organizmov a musia zabezpečiť, aby podmienky povolení podľa potreby zahŕňali opatrenia na zmiernenie rizika, akým sú napr. ochranné zóny.

270

Dodemorf

č. CAS 1593-77-7

č. CIPAC 300

cis/trans-[4-cyklododecyl]-2,6-dimetylmorfolín

≥ 950 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môže byť len použitie ako fungicíd na okrasné rastliny v skleníkoch.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa dodemorfu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti používateľa a pracovníka a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo podľa potreby predpísané používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov;

ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami;

V prípade potreby by mali podmienky povolenia zahŕňať opatrenia na zmiernenie rizika.

271

Metylester kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej

č. CAS 2905-69-3

č. CIPAC 686

metyl-2,5-dichlórbenzoát

≥ 995 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia vo vnútorných priestoroch ako rastový regulátor rastlín a fungicíd pre štepenie vinnej révy.

ČASŤ B

Na implementáciu jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa metylesteru kyseliny 2,5-dichlórbenzoovej, najmä dodatkov I a II tejto správy, a to v podobe, v akej túto správu finalizoval Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008.

272

Metamitrón

č. CAS 41394-05-2

č. CIPAC 381

4-amino-4,5-dihydro-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazín-5-ón

≥ 960 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú metamitrón, na iné použitia ako na koreňové plodiny členské štáty venujú osobitnú pozornosť kritériám stanoveným v článku 4 ods. 1 písm. b) a zabezpečia, aby pred udelením takéhoto povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa metamitrónu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti používateľov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie osobných ochranných prostriedkov;

ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami;

rizikám hroziacim vtákom a cicavcom, ako aj necieľovým suchozemským rastlinám.

V prípade potreby by mali podmienky povolenia zahŕňať opatrenia na zmiernenie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších informácií o vplyve metabolitu M3 v pôde na podzemné vody, rezíduá v striedajúcich sa plodinách, dlhodobé riziko pre hmyzožravé vtáky a na špecifické riziká pre vtáky a cicavce, ktoré sa môžu nakaziť následkom konzumácie vody na poliach. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol metamitrón zaradený do tejto prílohy, poskytli takéto informácie Komisii najneskôr do 31. augusta 2011.

273

Sulkotrión

č. CAS 99105-77-8

č. CIPAC 723

2-(2-chloro-4-mesylbenzoyl)cyklohexán-1,3-dión

≥ 950 g/kg

Nečistoty:

kyanovodík: najviac 80 mg/kg

toluén: najviac 4 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa sulkotriónu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti používateľov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov;

rizikám hroziacim hmyzožravým vtákom, vodným a suchozemským necieľovým rastlinám a necieľovým článkonožcom.

V prípade potreby by mali podmienky povolenia zahŕňať opatrenia na zmiernenie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších informácií, pokiaľ ide o degradáciu zložky cyklohexadién v pôde a vo vode a dlhodobé riziká pre hmyzožravé vtáky. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol sulkotrión zaradený do tejto prílohy, poskytli takéto informácie Komisii najneskôr do 31. augusta 2011.

274

Tebukonazol

č. CAS 107534-96-3

č. CIPAC 494

(RS)-1-p-chlórofenyl-4,4-dimetyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl)-pentán-3-ol

≥ 905 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa tebukonazolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti používateľa a pracovníka a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov;

vystaveniu spotrebiteľov účinkom metabolitov tebukonazolu (triazolu) prostredníctvom výživy;

ochrane vtákov a cicavcov živiacich sa zrnom a bylinožravých cicavcov a musia zabezpečiť, aby podmienky povolenia podľa potreby zahŕňali opatrenia na zmiernenie rizika.

ochrane vodných organizmov a musia zabezpečiť, aby podmienky povolení podľa potreby zahŕňali opatrenia na zmiernenie rizika ako napr. ochranné zóny.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších informácií s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky a cicavce. Zabezpečia, aby oznamovatelia, na ktorých žiadosť bol tebukonazol 1 zaradený do tejto prílohy, poskytli takéto informácie Komisii najneskôr do 31. augusta 2011.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii ďalšie informácie o možnom narúšaní endokrinného systému v súvislosti s tebukonazolom v období dvoch rokov od prijatia usmernení OECD o testovaní narúšania endokrinného systému alebo od usmernení o testovaní schválených Spoločenstvom.

275

Triadimenol

č. CAS 55219-65-3

č. CIPAC 398

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlórofenoxy)-3,3-dimetyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)bután-2-ol

≥ 920 g/kg

izomér A (1RS,2SR), izomér B (1RS,2RS)

Diastereomér A, RS + SR, rozsah: 70 až 85 %

Diastereomér B, RR + SS, rozsah: 15 až 30 %

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa triadimenolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2008, a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

Prítomnosti N-metylpyrolidónu vo formulovaných výrobkoch, pokiaľ ide o vystavenie prevádzkovateľa, pracovníka a inej prítomnej osoby;

ochrane vtákov a cicavcov. V súvislosti s týmito identifikovanými rizikami by sa mali podľa potreby prijať opatrenia na zmiernenie rizika, akými sú napríklad ochranné zóny.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii

ďalšie informácie o špecifikáciách;

informácie týkajúce sa hodnotenia rizika pre vtáky a cicavce.

informácie týkajúce sa rizika výskytu účinkov narúšajúcich endokrinný systém rýb.

Zabezpečia, aby oznamovateľ, na ktorých žiadosť bol triadimenol zaradený do tejto prílohy, poskytol takéto informácie Komisii najneskôr do 31. augusta 2011.

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby oznamovateľ predložil Komisii ďalšie informácie o možnom narúšaní endokrinného systému v súvislosti s triadimenol v období dvoch rokov od prijatia usmernení OECD o testovaní narúšania endokrinného systému alebo od usmernení o testovaní schválených Spoločenstvom.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/89


SMERNICA KOMISIE 2008/127/ES

z 18. decembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť niektoré účinné látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o umiestnení na trh prípravkov na ochranu rastlín (1), najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 1112/2002 (2) a (ES) č. 2229/2004 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania štvrtej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam obsahuje účinné látky uvedené v prílohe k tejto smernici.

(2)

Nariadením (ES) č. 1095/2007 (4) sa do nariadenia (ES) č. 2229/2004 vložil nový článok 24b, ktorým sa umožňuje zaradenie účinných látok, v prípade ktorých existujú jasné indikácie, že možno očakávať, že nemajú žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo zvierat, na podzemnú vodu a ani žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, do prílohy I k smernici 91/414/EHS bez podrobného vedeckého poradenstva od Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority – EFSA).

(3)

V prípade účinných látok uvedených v prílohe k tejto smernici Komisia v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 2229/2004 preskúmala účinky na zdravie ľudí a zvierat, na podzemnú vodu a na životné prostredie pri spôsoboch použitia, ktoré navrhli oznamovatelia, a dospela k záveru, že tieto účinné látky spĺňajú požiadavky článku 24b nariadenia (ES) č. 2229/2004.

(4)

Komisia predložila v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2229/2004 Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na preskúmanie návrh revíznych správ o účinných látkach uvedených v prílohe k tejto smernici. Tieto správy boli preskúmané členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a finalizované 28. októbra 2008 vo forme revíznych správ Komisie. V súlade s článkom 25a nariadenia (ES) č. 2229/2004 má Komisia najneskôr do 31. decembra 2010 požiadať EFSA o predloženie stanoviska k návrhu revíznych správ.

(5)

Z rôznych preskúmaní vyplynulo, že možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinných látok uvedených v prílohe k tejto smernici vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o spôsoby použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne popísané v revíznej správe Komisie. Je preto vhodné zaradiť účinné látky uvedené v prílohe k tejto smernici do prílohy I k uvedenej smernici s cieľom zabezpečiť, aby sa povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok mohli vo všetkých členských štátoch vydávať v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice.

(6)

Pred zaradením účinnej látky do prílohy I by mala byť poskytnutá primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom a zainteresovaným stranám pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú z tohto zaradenia.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v smernici 91/414/EHS v dôsledku zaradenia účinnej látky do prílohy I, by sa po zaradení mala členským štátom poskytnúť lehota šiestich mesiacov na preskúmanie existujúcich povolení pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinných látok uvedených v prílohe, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek ustanovených v smernici 91/414/EHS, a najmä v jej článku 13, a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty by mali v prípade potreby zmeniť, nahradiť alebo odobrať existujúce povolenia v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od uvedenej lehoty by sa mala poskytnúť dlhšia lehota na predloženie a posúdenie úplnej dokumentácie prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín na každé plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v smernici 91/414/EHS.

(8)

Skúsenosti získané z predchádzajúcich zaradení účinných látok posúdených v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92 do prílohy I k smernici 91/414/EHS ukázali, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá, že je potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však neustanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani pre držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré boli doteraz prijaté a ktorými sa mení a dopĺňa príloha I.

(9)

Preto je vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 28. februára 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. marca 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

1.   V súlade so smernicou 91/414/EHS členské štáty v prípade potreby do 28. februára 2010 zmenia a doplnia alebo odoberú existujúce povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok uvedených v prílohe ako účinné látky.

Do tohto dátumu overia najmä to, či sú podmienky prílohy I k uvedenej smernici týkajúce sa účinných látok uvedených v prílohe splnené, s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v časti B položky týkajúcej sa uvedenej účinnej látky, a či držitelia povolenia majú dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k uvedenej smernici alebo k nej majú prístup v súlade s podmienkami článku 13 uvedenej smernice.

2.   Odchylne od odseku 1 prehodnotia členské štáty najneskôr do 31. augusta 2009 každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom jednej z účinných látok uvedených v prílohe ako jedinej účinnej látky alebo jednej z viacerých účinných látok, z ktorých všetky sú uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS, v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k uvedenej smernici a s prihliadnutím na časť B položky v prílohe I k uvedenej smernici týkajúcej sa účinných látok uvedených v prílohe. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po tomto určení členské štáty postupujú takto:

a)

v prípade prípravku s obsahom jednej z účinných látok uvedených v prílohe ako jedinej účinnej látky, podľa potreby najneskôr do 31. augusta 2015 povolenie zmenia a doplnia alebo ho odoberú; alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom jednej z účinných látok uvedených v prílohe ako jednej z viacerých účinných látok podľa potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie do 31. augusta 2015 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu a doplnenie alebo odobratie povolenia v príslušnej smernici alebo smerniciach, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ L 246, 21.9.2007, s. 19.


PRÍLOHA

Na konci tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/ES sa dopĺňa táto položka

Č.

Všeobecný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Účinnosť od

Zaradenie platí do

Osobitné ustanovenia

„224

Kyselina octová

č. CAS 64-19-7

č. CIPAC: nepridelené

Kyselina octová

≥ 980 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o kyseline octovej (SANCO/2602/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

225

Síran hlinito-amónny

č. CAS 7784-26-1

č. CIPAC: nepridelené

Síran hlinito-amónny

≥ 960 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o sírane hlinito-amónnom (SANCO/2985/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

226

Kremičitan hlinitý

č. CAS: 1332-58-7

č. CIPAC: nepridelené

Nie je k dispozícii

Chemický názov: Kaolín

≥ 999,8 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o kremičitane hlinitom (SANCO/2603/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

227

Octan amónny

č. CAS: 631-61-8

č. CIPAC: nepridelené

Octan amónny

≥ 970 g/kg

Významná nečistota: ťažké kovy, ako je napr. olovo (Pb), najviac 10 ppm

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako atraktant.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o octane amónnom (SANCO/2986/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

228

Krvná múčka

č. CAS: nepridelené

č. CIPAC: nepridelené

Nie je k dispozícii

≥ 990 g/Kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent. Krvná múčka musí byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o krvnej múčke (SANCO/2604/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

229

Acetylid vápenatý

č. CAS: 75-20-7

č. CIPAC: nepridelené

Acetylid vápenatý

Acetylid vápenatý

≥ 765 g/kg

Obsahuje 0,08 až 0,52 g/kg fosfidu vápenatého

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o acetylide vápenatom (SANCO/2605/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

230

Uhličitan vápenatý

č. CAS: 471-34-1

č. CIPAC: nepridelené

Uhličitan vápenatý

≥ 995 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o uhličitane vápenatom (SANCO/2606/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

231

Oxid uhličitý

č. CAS: 124-38-9

Oxid uhličitý

≥ 99,9 %

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako fumigant.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o oxide uhličitom (SANCO/2987/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

232

Denatónium-benzoát

č. CAS: 3734-33-6

č. CIPAC: nepridelené

Benzyldietyl[[2,6-xylylkarbamoyl]metyl]amónium benzoát

≥ 995 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o denatónium-benzoáte (SANCO/2607/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

233

Etylén

č. CAS: 74-85-1

č. CIPAC: nepridelené

Etén

≥ 99 %

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako rastový regulátor rastlín.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o etyléne (SANCO/2608/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

234

Výťažok z čajovníka

č. CAS: Olej z čajovníka 68647-73-4

Jeho hlavnými zložkami sú:

 

terpinen-4-ol 562-74-3

 

γ-terpinene 99-85-4

 

α-terpinene 99-86-5

 

1,8-cineol 470-82-6

č. CIPAC: nepridelené

Olej z čajovníka je zložitá zmes chemických látok.

Hlavné zložky:

 

terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinene 100 g/kg

 

α-terpinene ≥ 50 g/kg

 

1,8-cineol trace

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o výťažku z čajovníka (SANCO/2609/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

235

Zvyšky z destilácie tuku

č. CAS: nepridelené

č. CIPAC: nepridelené

Nie je k dispozícii

≥ 40 % štiepených mastných kyselín

Významná nečistota: Nikel (Ni) najviac 200 mg/Kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent. Zvyšky z destilácie tuku živočíšneho pôvodu musia byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o zvyškoch z destilácie tuku (SANCO/2610/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

236

Mastné kyseliny C7 – C20

č. CAS: 112-05-0 (kyselina pelargónová)

67701-09-1 (Fatty acids C7-C18 mastné kyseliny a C18 nenasýtené draselné soli)

124-07-2 (kyselina kaprylová)

334-05-48 (kyselina kaprínová)

143-07-7 (kyselina laurová)

112-80-1 (kyselina olejová)

85566-26-3 (mastné kyseliny 8-C10 metylestery)

111-11-5 (metyl-oktanoát)

110-42-9 (metyl-dekanoát)

č. CIPAC: nepridelené

Kyselina nonánová

Kyselina kaprylová, kyselina pelargónová, kyselina kaprínová, kyselina laurová, kyselina olejová (pri každej kyseline je uvedený kód ISO)

Kyselina oktánová, kyselina nonánová, kyselina dekánová, kyselina dodekánová, kyselina cis-9-oktadekánová (pri každej kyseline je uvedený názov IUPAC)

Mastné kyseliny, C7-C10, metylestery

≥ 889 g/kg (kyselina pelargónová)

≥ 838 g/kg mastné kyseliny

≥ 99 % metylestery mastných kyselín

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako insekticíd, akaricíd a rastový regulátor rastlín.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o mastných kyselinách (SANCO/2610/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

237

Výťažok z cesnaku

č. CAS: 8008-99-9

č. CIPAC: nepridelené

Potravinový koncentrát cesnakovej šťavy

≥ 99,9 %

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako repelent, insekticíd a nematocíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o výťažku z cesnaku (SANCO/2612/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

238

Kyselina giberelínová

č. CAS: 77-06-5

č. CIPAC: 307

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-metyl-6-metylén-2-oxoperhydro-4a,7-metano-9b,3-propenol(1,2-b)furán-4-kyselina karboxylová

Alt: (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)- 6,11-dihydroxy-3-metyl-12-metylén-2-oxo-4a,6-metano-3,8b-prop-lenoperhydroindenol (1,2-b) furán-4-kyselina karboxylová

≥ 850 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako rastový regulátor rastlín.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o kyseline giberelínovej (SANCO/2613/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

239

Giberelíny

č. CAS: GA4: 468-44-0

GA7: 510-75-8

zmes GA4A7: 8030-53-3

č. CIPAC: nepridelené

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-metyl-6-metylén-2-oxoperhydro-4a,7-metano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furán-4-kyselina karboxylová

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-metyl-6-metylén-2-oxoperhydro-4a,7-metano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furán-4-kyselina karboxylová

Revízna správa (SANCO/2614/2008).

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako rastový regulátor rastlín.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o giberelínoch (SANCO/2614/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

240

Hydrolyzované proteíny

Urea hydrolyzát repnej melasy

Hydrolyzát kolagénu/proteínov

č. CAS: nepridelené

č. CIPAC: nepridelené

Nie je k dispozícii

Urea hydrolyzát repnej melasy: Surové proteíny najmenej: 360 gr/kg (36 hmotnostných percent)

Hydrolyzát kolagénu/proteínov: obsah organického dusíka > 240 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako atraktant. Hydrolyzované proteíny živočíšneho pôvodu musia byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o hydrolyzovaných proteínoch (SANCO/2615/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

241

Síran železnatý

Síran železnatý bezvodý: č CAS No: 7720-78-7

Síran železnatý bezvodý: č CAS No: 17375-41-6

Heptahydrát síranu železnatého č. CAS No: 7782-63-0

č. CIPAC: nepridelené

Síran železnatý

Síran železnatý bezvodý ≥ 367,5 g/kg

Síran železnatý bezvodý ≥ 300 g/kg

Heptahydrát síranu železnatého ≥ 180 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o sírane železnatom (SANCO/2616/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

242

Kremelina (infuzóriová hlinka)

č. CAS: 61790-53-2

č. CIPAC: 647

Kremelina (infuzóriová hlinka)

920 ± 20 g SiO2/kg infuzóriovej hlinky

Najviac 0,1 % častíc kryštalického kremeňa (s priemerom nižším než 50 μm).

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môže byť len použitie ako insekticíd a akaricíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o kremeline (SANCO/2617/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

243

Nie je k dispozícii

č. CAS: 1317-65-3

č. CIPAC: nepridelené

Nie je k dispozícii

≥ 980 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o vápenci (SANCO/2618/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

244

Metyl(nonyl)ketón

č. CAS: 112-12-9

č. CIPAC: nepridelené

Undekán-2-ol

≥ 975 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o metyl(nonyl)ketóne (SANCO/2619/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

245

Čierne korenie –

č. CAS: nepridelené

č. CIPAC: nepridelené

Čierne korenie – Piper nigrum

Čierne korenie je zložitá zmes chemických látok, obsah zložky piperín ako ukazovateľa by mal byť najmenej 4 %

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o čiernom korení (SANCO/2620/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

246

Rastlinné oleje/citronelový olej

č. CAS: 8000-29-1

č. CIPAC: nepridelené

Citronelový olej je zložitá zmes chemických látok.

Jeho hlavnými zložkami sú:

 

Citronelál (3,7-dimetyl-6-oktenal).

 

Geraniol ((E)-3,7-dimetyl-2,6-oktadién-1-ol).

 

Citronelál (3,7-dimetyl-6-oktán-2-ol).

 

Geranylacetát (3,7-dimetyl-6-oktén-1yl acetát).

Prislušné nečistoty metyl-eugenol a metyl-izoeugenol najviac 0,1 %

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o citronelovom oleji (SANCO/2621/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

247

Rastlinné oleje/klinčekový olej

č. CAS: 94961-50-2 (klinčekový olej)

97-53-0 (Eugenol – hlavná zložka)

č. CIPAC: nepridelené

Klinčekový olej je zložitá zmes chemických látok.

Jeho hlavnou zložkou je eugenol.

≥ 800 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako fungicíd a baktericíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o klinčekovom oleji (SANCO/2622/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

248

Rastlinné oleje/repkový olej

č. CAS: 8002-13-9

č. CAS: 8002-13-9

Repkový olej

Repkový olej je zložitá zmes mastných kyselín

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môže byť len použitie ako insekticíd a akaricíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o repkovom oleji (SANCO/2623/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

249

Rastlinné oleje/mätový olej

č. CAS: 8008-79-5

č. CIPAC: nepridelené

Mätový olej

≥ 550 g/kg ako L-karvón

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako rastový regulátor rastlín.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o mätovom oleji (SANCO/2624/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

250

Hydrogénuhličitan draselný

č. CAS: 298-14-6

č. CIPAC: nepridelené

Hydrogénuhličitan draselný

≥ 99,5 %

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o hydrogénuhličitane draselnom (SANCO/2625/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

251

Putrescín (1,4-diaminobután)

č. CAS: 110-60-1

č. CIPAC: nepridelené

Bután-1,4-diamín

≥ 990 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako atraktant.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o putrescíne (SANCO/2626/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

252

Pyretríny

č. CAS: (A) and (B):

Pyretríny: 8003-34-7

Výťažok A: výťažky z Chrysanthemum cinerariaefolium: 89997-63-7

pyretrín 1: CAS 121-21-1

pyretrín 2: CAS 121-29-9

cinerín 1: CAS 25402-06-6

cinerín 2: CAS 121-20-0

jasmolín 1: CAS 4466-14-2

jasmolín 2: CAS 1172-63-0

Výťažok B: pyretrín 1: CAS 121-21-1

pyretrín 2: CAS 121-29-9

cinerín 1: CAS 25402-06-6

cinerín 2: CAS 121-20-0

jasmolín 1: CAS 4466-14-2

jasmolín 2: CAS 1172-63-0

č. CIPAC 32

Pyretríny sú zložité zmesi chemických látok.

Výťažok A: ≥ 500 g/kg pyretrínov

Výťažok B: ≥ 480 g/kg pyretrínov

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o pyretrínoch (SANCO/2627/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

253

Kremenný piesok

č. CAS: 14808-60-7

č. CIPAC: nepridelené

Kremeň, oxid kremičitý, SiO2

≥ 915 g/kg

Najviac 0,1 % častíc kryštalického kremeňa (s priemerom nižším než 50 μm).

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o kremennom piesku (SANCO/2628/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

254

Repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodù/rybí olej

č. CAS: 100085-40-3

č. CIPAC: nepridelené

Rybí olej

≥99 %

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent. Rybí olej musí byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o rybom oleji (SANCO/2629/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

255

Repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/ovčí tuk

č. CAS: 98999-15-6

č. CIPAC: nepridelené

Ovčí tuk

Čistý ovčí tuk obsahuje najviac 0,18 hmotnostných percent vody.

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent. Ovčí tuk musí byť v súlade s nariadením (ES) č. 1774/2002.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o ovčom tuku (SANCO/2630/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

256

Repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/surový tallový olej č. CAS: 8002-26-4 č. CIPAC: nepridelené

CIPAC No: not allocated

Surový tallový olej

Surový tallový olej je zložitá zmes živice z tallového oleja a mastných kyselín

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o surovom tallovom oleji (SANCO/2631/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

257

Repelenty (podľa pachu) živočíšneho alebo rastlinného pôvodu/decht z tallového oleja č. CAS: 8016-81-7

č. CIPAC: nepridelené

Decht z tallového oleja

Zložitá zmes esterov mastných kyselín, živice a malého množstva dimérov a trimérov živičných a mastných kyselín.

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o dechte z tallového oleja (SANCO/2632/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

258

Výťažok z morských rias(formerly sea algae extract and sea weeds)

č. CAS: nepridelené

č. CIPAC: nepridelené

Výťažok z morských rias

Výťažok z morských rias je zložitá zmes. Jeho hlavnými zložkami ako ukazovateľmi sú: manitol, fukoidany a algináty. Revízna správa SANCO/2634/2008

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako rastový regulátor rastlín.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o výťažku z morských rias (SANCO/2634/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

259

Kremičitan hlinitosodný

č. CAS: 1344-00-9

č. CIPAC: nepridelené

Kremičitan hlinitosodný: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O

1 000 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako repelent.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o kremičitane hlinitosodnom (SANCO/2635/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

260

Chlórnan sodný

č. CAS: 7681-52-9

č. CIPAC: nepridelené

Chlórnan sodný

10 hmotnostných percent vyjadrených ako chlór

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako dezinfekčný prostriedok.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o chlórnane sodnom (SANCO/2988/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

261

Lineárne motýlie feromóny

Skupina acetátov:

Revízna správa (SANCO/2633/2008)

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako atraktanty.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o lineárnych motýlích feromónoch (SANCO/2633/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

(E)-5-decén-1-yl acetát:

č. CAS pre: 38421-90-8

č. CIPAC: nepridelené

(E)-5-decén-1-yl acetát

(E)-8-dodecen-1-yl acetate

č. CAS: 38363-29-0

č. CIPAC: nepridelené

(E)-8-dodecén-1-yl acetát

(E/Z)-8-dodecén-1-yl acetát

č. CAS: nie je k dispozícii

č. CIPAC: nie je k dispozícii

(E/Z)-8-dodecén-1-yl acetát ako jednotlivé izoméry

(Z)-8-dodecén-1-yl acetát

č. CAS: 28079-04-1

č. CIPAC: nepridelené

(Z)-8-dodecén-1-yl acetát /

(Z)-9-dodecén-1-yl acetát

č. CAS: 16974-11-1

č. CIPAC: 422

(Z)-9-dodecén-1-yl acetát

(E,Z)-7,9-dodekadién-1-yl acetát

č. CAS: 54364-62-4

č. CIPAC: nepridelené

č. CAS: 16725-53-4

(E,Z)-7,9-dodekadién-1-yl acetát

(E)-11-tetradecén-1-yl acetát

č. CAS: 33189-72-9

č. CIPAC: nepridelené

(E)-11-tetradecén-1-yl acetát

(Z)-9-tetradecén-1-yl acetát

č. CIPAC: nepridelené

CIPAC No: not allocated

(Z)-9-tetradecén-1-yl acetát

(Z)-11-tetradecén-1-yl acetát

č. CAS: 20711-10-8

č. CIPAC: nepridelené

(Z)-11-tetradecén-1-yl acetát

(Z, E)-9, 12-tetradekadién-1-yl acetát

č. CAS: 31654-77-0

č. CIPAC: nepridelené

(Z, E)-9, 12-tetradekadién-1-yl acetát

Z-11-hexadecén-1-yl acetát

č. CAS: 34010-21-4

č. CIPAC: nepridelené

Z-11-hexadecen-1-yl acetate

(Z, E)-7, 11-hexadekadién-1-yl acetát

č. CAS: 51606-94-4

č. CIPAC: nepridelené

Z, E)-7, 11-hexadekadién-1-yl acetát

(E, Z)-2, 13-oktadekadién-1-yl acetát

č. CAS: 86252-65-5

č. CIPAC: nepridelené

(E, Z)-2, 13-oktadekadién-1-yl acetát

Skupina alkoholov:

Skupina alkoholov:

(E)-5-decén-1-ol

č. CAS: 56578-18-8

č. CIPAC: nepridelené

(E)-5-decén-1-ol

(Z)-8-dodecén-1-ol

č. CAS: 40642-40-8

č. CIPAC: nepridelené

(Z)-8-dodecén-1-ol

(E,E)-8,10-dodekadién-1-ol

č. CAS: 33956-49-9

č. CIPAC: nepridelené

(E,E)-8,10-dodekadién-1-ol

tetradekán-1-ol

č. CAS: 112-72-1

č. CIPAC: nepridelené

tetradekán-1-ol

(Z)-11-hexadecén-1-ol

č. CAS: 56683-54-6

č. CIPAC: nepridelené

(Z)-11-hexadecén-1-ol

Skupina aldehydov:

Skupina aldehydov:

(Z)-7-tetradecenal

č. CAS: 65128-96-3

č. CIPAC: nepridelené

(Z)-7-tetradecenal

(Z)-9-hexadecenal

č. CAS: 56219-04-6

č. CIPAC: nepridelené

(Z)-9-hexadecenal

(Z)-11-hexadecenal

č. CAS: 53939-28-9

č. CIPAC: nepridelené

(Z)-11-hexadecenal

(Z)-13-oktadecenal

č. CAS: 58594-45-9

č. CIPAC: nepridelené

(Z)-13-oktadecenal

Zmesi acetátov:

Zmesi acetátov:

i)

(Z)-8-dodecén-1-yl acetát

č. CAS: 28079-04-1

č. CIPAC: nepridelené

i)

(Z)-8-dodecen-1-yl acetate

a ii) dodecyl acetát

č. CAS: 112-66-3

č. CIPAC: nepridelené

and ii) Dodecyl acetate;

i)

(Z)-9-dodecén-1-yl acetát

č. CAS: 16974-11-1

č. CIPAC: 422

a

i)

(Z)-9-dodecen-1-yl acetate

and

ii)

dodecyl acetát

č. CAS: 112-66-3

č. CIPAC: 422;

ii)

dodecyl acetát;

i)

(E,Z)-7,9-dodekadién-1-yl acetát

č. CAS: 55774-32-8

č. CIPAC: nepridelené

a

i)

(E,Z)-7,9-dodekadién-1-yl acetát,

a

ii)

(E,E)-7,9-dodekadién-1-yl acetát

č. CAS: 54364-63-5

č. CIPAC: nepridelené

ii)

(E,E)-7,9-dodecadien-1-yl acetate;

i)

(Z,Z)-7,11-hexadekadién-1-yl acetát

a

i)

(Z,Z)-7,11-hexadecadien-1-yl acetate

and

ii)

(Z,E)-7,11-hexadekadién-1-yl acetát

č. CAS: i) 52207-99-5

CAS No: i) 52207-99-5

č. CAS: ii) 51606-94-4

č. CIPAC: nepridelené;

ii)

(Z)-11-hexadecén-1-yl acetát

Zmesi aldehydov:

Zmesi aldehydov:

i)

(Z)-9-hexadecenal

CAS No: 56219-04-6

CIPAC No: not allocated

and

i)

(Z)-9-dodecén-1-yl acetát

a

ii)

(Z)-11-hexadecenal

č. CAS: 53939-28-9

č. CIPAC: nepridelené

a

ii)

(Z)-11-hexadecenal

a

iii)

(Z)-13-oktadecenal

č. CAS: 58594-45-9

č. CIPAC: nepridelené;

iii)

(Z)-13-oktadecenal;

Rôzne zmesi:

Rôzne zmesi:

i)

(E)-5-decén-1-yl acetát

č. CAS: 38421-90-8

č. CIPAC: nepridelené

a

i)

(E)-5-decén-1-yl acetát a

ii)

(E)-5-decén-1-ol

č. CAS: 56578-18-8

č. CIPAC: nepridelené;

ii)

(E)-5-decén-1-ol;

i)

(E/Z)-8-dodecén-1-yl acetát

č. CAS: ako jednotlivé izoméry

č. CIPAC: nepridelené;

a

i)

(E/Z)-8-dodecén-1-yl acetát

a

i)

(E)-8-dodecén-1-yl acetát

č. CAS: (E) 38363-29-0

č. CIPAC: nepridelené

a

i)

(Z)-8-dodecén-1-yl acetát

a

i)

(Z)-8-dodecen-1-yl acetate

č. CAS: (Z) 28079-04-1

č. CIPAC: nepridelené

a

i)

(Z)-8-dodecén-1-yl acetát

a

ii)

(Z)-8-dodecén-1-ol

č. CAS: ii) 40642-40-8

č. CIPAC: nepridelené;

ii)

(Z)-8-dodecén-1-yl acetát

i)

(Z)-11-hexadecenal

č. CAS: 53939-28-9

č. CIPAC: nepridelené

a

i)

(Z)-11-hexadecenal

a

ii)

(Z)-11-hexadecén-1-yl acetát

č. CAS: 34010-21-4

č. CIPAC: nepridelené

ii)

(Z)-11-hexadecen-1-yl acetate

262

Trimethylamine hydrochloride

CAS No: 593-81-7

CIPAC No: not allocated

Trimethylamine hydrochloride

≥ 988 g/kg

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako atraktant.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o trimetylamónium hydrochloride (SANCO/2636/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

263

Močovina

č. CAS: 57-13-6

č. CIPAC: 8352

Močovina

≥ 98 hmotnostných percent

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako atraktant a fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o močovine (SANCO/2637/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

264

Z- 13- hexadecén-11-yn-1-yl acetát

č. CAS: 78617-58-0

č. CIPAC: nepridelené

č. CIPAC: nepridelené

≥75 %

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako atraktant.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Z- 13- hexadecén-11-yn-1-yl acetáte (SANCO/2649/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

265

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl izobutyrát

č. CAS 135459-81-3

č. CIPAC: nepridelené

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl izobutyrát

≥90 %

1. septembra 2009

31. augusta 2019

ČASŤ A

Povoliť možno len použitie ako atraktant.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraen-1-yl izobutyráte (SANCO/2650/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

20.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/112


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 5. decembra 2008

o finančnej pomoci Spoločenstva na rok 2009 určitým referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a živých zvierat

[oznámené pod číslom K(2008) 7667]

(Iba anglické, dánske, francúzske, nemecké, španielske, a švédske znenie je autentické)

(2008/965/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho článok 28 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (2), a najmä na jeho článok 32 ods. 7,

keďže:

(1)

Podľa článku 28 ods. 1 rozhodnutia 90/424/EHS sa môže referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti zdravia zvierat a živých zvierat poskytnúť pomoc Spoločenstva.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1754/2006 z 28. novembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva referenčným laboratóriám Spoločenstva na krmivo, potraviny a sektor zdravia zvierat (3), sa stanovuje, že finančná pomoc Spoločenstva sa poskytuje pod podmienkou, že schválené pracovné programy sa účinne realizujú a že príjemcovia poskytujú všetky potrebné informácie v rámci určitých lehôt.

(3)

V súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 1754/2006 je vzťah medzi Komisiou a referenčnými laboratóriami Spoločenstva stanovený dohodou o partnerstve, ktorú dopĺňa viacročný pracovný program.

(4)

Komisia posúdila pracovné programy a príslušné odhady rozpočtu, ktoré na rok 2009 predložili referenčné laboratóriá Spoločenstva.

(5)

Finančná pomoc Spoločenstva by sa preto mala udeliť tým referenčným laboratóriám Spoločenstva, ktoré boli určené na vykonávanie úloh a povinností stanovených v týchto právnych aktoch:

smernica Rady 92/35/EHS z 29. apríla 1992, ktorou sa stanovujú pravidlá kontroly a opatrenia na boj s africkým morom koní (4),

smernica Rady 92/66/EHS zo 14. júla 1992 zavádzajúca opatrenia Spoločenstva na kontrolu pseudomoru hydiny (5),

smernica Rady 92/119/EHS zo 17. decembra 1992, ktorou sa zavádzajú všeobecné opatrenia Spoločenstva na kontrolu určitých chorôb zvierat a osobitné opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby ošípaných (6),

smernica Rady 93/53/EHS z 24. júna 1993, ktorou sa zavádzajú minimálne opatrenia Spoločenstva na kontrolu určitých chorôb rýb (7),

smernica Rady 95/70/ES z 22. decembra 1995, ktorou sa zavádzajú minimálne opatrenia Spoločenstva na kontrolu niektorých chorôb lastúrnikov (8),

rozhodnutie Rady 2000/258/ES z 20. marca 2000, ktorým sa určuje osobitný inštitút zodpovedný za stanovenie kritérií potrebných pre normalizáciu sérologických skúšok určených na sledovanie efektívnosti vakcín proti besnote (9),

smernica Rady 2000/75/ES z 20. novembra 2000 stanovujúca špecifické ustanovenia pre kontrolu a likvidáciu katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka (10),

smernica Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (11),

smernica Rady 2002/60/ES z 27. júna 2002, ktorou sa ustanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných, a ktorá mení a dopĺňa smernicu 92/119/EHS, pokiaľ ide o Teschenovu chorobu a africký mor ošípaných (12),

smernica Rady 2003/85/ES z 29. septembra 2003 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu slintačky a krívačky, ktorou sa zrušuje smernica 85/511/EHS a rozhodnutia 89/531/EHS a 91/665/EHS a mení a dopĺňa sa smernica 92/46/EHS (13),

rozhodnutie Rady 96/463/ES z 23. júla 1996, ktorým sa určuje referenčný orgán zodpovedný za spoluprácu v zjednocovaní metód testovania a odhadu výsledných hodnôt u čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka (14),

nariadenie (ES) č. 882/2004 týkajúce sa brucelózy,

smernica Rady 2005/94/ES z 20. decembra 2005 o opatreniach Spoločenstva na kontrolu vtáčej chrípky a o zrušení smernice 92/40/EHS (15),

smernica Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (16),

nariadenie Komisie (ES) č. 180/2008 z 28. februára 2008 o referenčnom laboratóriu Spoločenstva pre choroby koní okrem moru koní a o zmene a doplnení prílohy VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (17),

nariadenie Komisie (ES) č. 737/2008 z 28. júla 2008 o určení referenčných laboratórií Spoločenstva pre choroby mäkkýšov, besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka, ktorým sa referenčným laboratóriám Spoločenstva pre besnotu a tuberkulózu hovädzieho dobytka stanovujú dodatočné povinnosti a úlohy a ktorým sa mení a dopĺňa príloha VII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (18).

(6)

Finančná pomoc na realizáciu a organizáciu seminárov referenčných laboratórií Spoločenstva by tiež mala byť v súlade s pravidlami oprávnenosti stanovenými v nariadení (ES) 1754/2006.

(7)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. a) a článku 13 nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (19) by sa programy zamerané na eradikáciu a kontrolu chorôb zvierat (veterinárne opatrenia) mali financovať prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF). Naviac v druhom odseku článku 13 uvedeného nariadenia sa stanovuje, že v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch sa výdavky týkajúce sa administratívnych a personálnych nákladov vzniknuté členským štátom a prijímateľom pomoci z EPZF v rámci opatrení a programov, ktoré patria do pôsobnosti rozhodnutia 90/424/EHS, hradia z fondu. Články 9, 36 a 37 nariadenia (ES) č. 1290/2005 sa uplatňujú na účely finančnej kontroly.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pokiaľ ide o africký mor koní, Spoločenstvo udeľuje finančnú pomoc laboratóriu Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), Španielsko, na vykonávanie úloh a povinností uvedených v prílohe III k smernici 92/35/EHS.

Finančná pomoc Spoločenstva predstavuje 100 % oprávnených nákladov podľa nariadenia (ES) č. 1754/2006, ktoré uvedenému laboratóriu vzniknú pri realizácii príslušného pracovného programu, a to v maximálnej výške 101 000 EUR za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2009, pričom na organizáciu technického seminára o africkom mori koní je možné vyčleniť maximálne 35 000 EUR.

Článok 2

Pokiaľ ide o pseudomor hydiny, Spoločenstvo udeľuje finančnú pomoc laboratóriu Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Spojené kráľovstvo, na vykonávanie úloh a povinností uvedených v prílohe V k smernici 92/66/EHS.

Finančná pomoc Spoločenstva predstavuje 100 % oprávnených nákladov podľa nariadenia (ES) č. 1754/2006, ktoré uvedenému laboratóriu vzniknú pri realizácii príslušného pracovného programu, a to v maximálnej výške 88 000 EUR za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2009.

Článok 3

Pokiaľ ide o ve