ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 340

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
19. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1286/2008 zo 16. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 193/2007, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovozy určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom v Indii a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 192/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom okrem iného v Indii

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1288/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1289/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o prvky súvisiace s prospektami a reklamami ( 1 )

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1290/2008 z 18. decembra 2008 o povolení prípravku z mikroorganizmov Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1291/2008 z 18. decembra 2008 o schválení programov kontroly salmonely v určitých tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a o zostavení zoznamu programov dohľadu nad vtáčou chrípkou v určitých tretích krajinách a o zmene a doplnení prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 ( 1 )

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1292/2008 z 18. decembra 2008 o povolení Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

36

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1293/2008 z 18. decembra 2008 o povolení nového použitia Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

38

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1294/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény ( 1 )

41

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1295/2008 z 18. decembra 2008 o dovoze chmeľu z tretích krajín (kodifikované znenie)

45

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1296/2008 z 18. decembra 2008 o ustanovení podrobných pravidiel pre uplatňovanie colných kvót na dovoz kukurice a cirku do Španielska a dovoz kukurice do Portugalska (kodifikované znenie)

57

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/123/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a VII technickému pokroku ( 1 )

71

 

*

Smernica Komisie 2008/124/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo (kodifikované znenie) ( 1 )

73

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1297/2008/ES zo 16. decembra 2008 o Programe modernizácie európskej podnikovej a obchodnej štatistiky (MEETS) ( 1 )

76

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1298/2008/ES zo 16. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje akčný program Erasmus Mundus na roky 2009 – 2013 na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania a na podporu porozumenia medzi kultúrami prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami ( 1 )

83

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/960/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. decembra 2008, ktorým sa z financovania Spoločenstvom vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) [oznámené pod číslom K(2008) 7820]

99

 

 

2008/961/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008 o používaní národných účtovných štandardov určitých tretích krajín a medzinárodných štandardov finančného výkazníctva emitentmi cenných papierov v tretích krajinách na zostavovanie ich konsolidovaných účtovných závierok [oznámené pod číslom K(2008) 8218]  ( 1 )

112

 

 

2008/962/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2001/405/ES, 2002/255/ES, 2002/371/ES, 2002/740/ES, 2002/741/ES, 2005/341/ES a 2005/343/ES s cieľom predĺžiť platnosť ekologických kritérií na udelenie environmentálnej značky Spoločenstva určitým výrobkom [oznámené pod číslom K(2008) 8442]  ( 1 )

115

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1286/2008

zo 16. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 193/2007, ktorým sa ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovozy určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom v Indii a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 192/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom okrem iného v Indii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2026/97 zo 6. októbra 1997 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho články 15 a 19,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

I.   PREDCHÁDZAJÚCE PREŠETROVANIE A EXISTUJÚCE OPATRENIA

(1)

Dňa 30. novembra 2000 Rada nariadením (ES) č. 2603/2000 (2) uložila konečné vyrovnávacie clá na dovoz určitého polyetyléntereftalátu (ďalej len „PET“) s pôvodom okrem iného v Indii (ďalej len „príslušná krajina“) (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“).

(2)

Po preskúmaní uplynutia platnosti Rada nariadením (ES) č. 193/2007 (3) uložila konečné vyrovnávacie clá na dovoz určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom v Indii (ďalej len „základné antisubvenčné nariadenie“) na ďalšie obdobie piatich rokov. Príslušný výrobok spadá do kódu KN 3907 60 20. Sadzba stanoveného cla sa pohybuje medzi 0 a 106,5 EUR/tonu pre individuálne vymenovaných vývozcov so sadzbou zostatkového cla vo výške 41,3 EUR/tonu uloženého na dovoz od ostatných vývozcov.

(3)

Okrem toho Rada nariadením (ES) č. 192/2007 (4) uložila konečné antidumpingové clo na rovnaký výrobok s pôvodom v Indii (ďalej len „antidumpingové nariadenie“). Podľa tohto nariadenia sa sadzba stanoveného cla pohybuje medzi 88,9 a 200,9 EUR/tonu pre individuálne vymenovaných vývozcov so sadzbou zostatkového cla vo výške 181,7 EUR/tonu uloženého na dovoz od ostatných vývozcov.

(4)

V súlade so zásadou, že žiadny výrobok nepodlieha antidumpingovým ani vyrovnávacím clám na účely vyriešenia jednej a tej istej situácie, ktorá vzniká následkom dumpingu alebo vývozného subvencovania, úroveň antidumpingových ciel v antidumpingovom nariadení zohľadňuje výšku vyrovnávacieho cla uloženého antisubvenčným nariadením v súlade s článkom 14 ods. 1 základného nariadenia.

II.   ZAČATIE ČIASTOČNÉHO PREDBEŽNÉHO PRESKÚMANIA

(5)

Po uložení konečného vyrovnávacieho cla indická vláda uviedla, že okolnosti v súvislosti s dvoma prípadmi subvencovania (systém úverových colných knižiek a systém oslobodenia od dane z príjmov podľa oddielu 80 HHC zákona o dani z príjmov) sa zmenili a tieto zmeny sú trvalého charakteru. Následne sa použilo tvrdenie, že úroveň subvencovania mala klesajúcu tendenciu, a preto opatrenia, ktoré boli uložené čiastočne na základe týchto systémov, by bolo potrebné revidovať.

(6)

Komisia preskúmala dôkazový materiál predložený indickou vládou a považovala ho za dostatočný na opodstatnenie začatia preskúmania v súlade s ustanoveniami článku 19 základného nariadenia, obmedzeného na úroveň subvencovania dovozov určitého polyetyléntereftalátu s pôvodom v Indii. Po porade s poradným výborom Komisia začala na základe oznámenia uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie  (5) (ďalej len „oznámenie o začatí konania“) ex officio čiastočné predbežné preskúmanie nariadenia (ES) č. 193/2007.

(7)

Cieľom čiastočného predbežného preskúmania prešetrovania je prehodnotiť potrebu pokračovania, odstránenia alebo zmeny a doplnenia súčasných opatrení týkajúcich sa tých spoločností, ktoré mali prospech z jedného alebo obidvoch systémov subvencovania, pričom sa poskytli dostatočné dôkazy v súlade s oznámením o začatí konania. V závislosti od výsledkov preskúmania sa v čiastočnom predbežnom revíznom prešetrovaní zváži aj potreba upraviť opatrenia uplatniteľné na iné spoločnosti, ktoré spolupracovali pri prešetrovaní, v ktorom sa stanovila úroveň existujúcich opatrení a/alebo zostatkové opatrenie uplatniteľné na všetky ostatné spoločnosti.

III.   OBDOBIE PREŠETROVANIA

(8)

Obdobie prešetrovania sa týkalo obdobia od 1. apríla 2006 do 31. marca 2007 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“ alebo „ORP“).

IV.   STRANY, KTORÝCH SA PREŠETROVANIE TÝKA

(9)

Komisia oficiálne informovala indickú vládu a tí indickí vyvážajúci výrobcovia, ktorí spolupracovali pri predchádzajúcom prešetrovaní, boli uvedení v zmysle nariadenia (ES) č. 193/2007 ako požívajúci výhodu z ktorejkoľvek z dvoch údajne zmenených systémov subvencovania a boli uvedení v prílohe k oznámeniu o začatí konania, ako aj výrobcovia Spoločenstva, o začatí čiastočného predbežného revízneho prešetrovania. Zainteresované strany dostali možnosť predložiť svoje stanoviská písomne a požiadať o vypočutie. Písomné a ústne pripomienky, ktoré predložili účastníci, sa zvážili, prípadne zohľadnili.

(10)

Vzhľadom na počet strán zúčastnených v tomto preskúmaní sa v súlade s článkom 27 základného nariadenia počítalo s použitím techník odberu vzoriek, pokiaľ ide o prešetrenie subvencovania.

(11)

Prihlásili sa dvaja vyvážajúci výrobcovia a poskytli informácie požadované pre odber vzoriek. Z tohto dôvodu sa usúdilo, že použitie techník výberu vzorky nie je potrebné. Jeden z uvedených dvoch vyvážajúcich výrobcov, ktorý predložil formulár pre výber vzorky, však neskôr Komisii oznámil, že nemal v úmysle vyplniť celý dotazník ani poskytnúť údaje potrebné na účely prešetrovania.

(12)

Komisia preto zaslala a dostala odpoveď na dotazník iba od jedného výrobcu, ktorý bol oprávnený na toto preskúmanie, menovite Pearl Engineering Polymers Ltd (ďalej len „spoločnosť“). Jeden dotazník sa tiež zaslal indickej vláde. Komisia dostala odpoveď od spoločnosti, ako aj od indickej vlády.

(13)

Komisia vyhľadala a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na určenie subvencovania. Overovacie návštevy sa uskutočnili v priestoroch nasledujúcich zainteresovaných strán:

1.

Indická vláda

Ministerstvo obchodu, Dillí.

2.

Vyvážajúci výrobcovia v Indii

Pearl Engineering Polymers Ltd, Dillí.

V.   POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ A PRIPOMIENKY K POSTUPU

(14)

Indická vláda a iné zainteresované strany boli informované o dôležitých skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých chcela Komisia navrhnúť zmenu a doplnenie sadzby cla platného pre jediného spolupracujúceho indického výrobcu a pre nespolupracujúceho výrobcu, ktorý je tiež uvedený v prílohe k oznámeniu o začatí konania, ako aj o zámere zachovať súčasné opatrenia pre všetky ostatné spoločnosti, ktoré nespolupracovali pri tomto čiastočnom predbežnom preskúmaní. Takisto dostali primeraný čas na predloženie pripomienok. Všetky predložené vyjadrenia a pripomienky sa riadne zohľadnili, ako je uvedené nižšie.

B.   PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK

(15)

Výrobok, na ktorý sa vzťahuje toto preskúmanie, je ten istý ako výrobok, na ktorý sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 193/2007, t. j. PET s číslom viskozity 78 ml/g alebo vyšším, podľa normy ISO 1628-5 s pôvodom v príslušnej krajine. V súčasnosti ho možno zatriediť do položky číselného kódu KN 3907 60 20.

C.   SUBVENCIE

I.   ÚVOD

(16)

Na základe informácií, ktoré predložila indická vláda a jediný spolupracujúci vyvážajúci výrobca, a odpovedí na dotazník Komisie boli prešetrené nasledujúce systémy, ktoré údajne obsahujú poskytovanie subvencií:

a)

Systém predbežných povolení (predtým známy ako Systém predbežných licencií) („AAS“);

b)

Systém úverových colných knižiek („DEPS“);

c)

Systém podpory vývozu kapitálových tovarov („EPCGS“);

d)

Systém oslobodenia od dane z príjmov („ITES“);

e)

Systém Focus Market („FMS“);

f)

Systém Target Plus („TPS“).

(17)

Základom systémov uvedených v písmenách a), b), c), e) a f) je zákon o zahraničnom obchode (vývoj a regulácia) z roku 1992 (č. 22 z roku 1992), ktorý nadobudol účinnosť 7. augusta 1992 (ďalej len „zákon o zahraničnom obchode“). Zákon o zahraničnom obchode splnomocňuje indickú vládu na vydávanie oznámení o vývoznej a dovoznej politike. Tieto oznámenia sú zhrnuté v dokumentoch „politiky vývozu a dovozu“, ktoré vydáva ministerstvo obchodu každých päť rokov a ktoré sa pravidelne aktualizujú. Jeden z dokumentov vývoznej a dovoznej politiky sa týka obdobia revízneho prešetrovania tohto prípadu, t. j. päťročný plán na obdobie od 1. septembra 2004 do 31. marca 2009 (ďalej „politika EXIM 2004–2009“). Okrem toho indická vláda tiež stanovuje aj postupy, ktorými sa riadi politika EXIM 2004–2009 v Príručke postupov – 1. september 2004 až 31. marec 2009, zväzok I („PP I 2004–2009“). Príručka postupov sa tiež pravidelne aktualizuje.

(18)

Systémy oslobodenia od dane z príjmov uvedené v písmene d) sa zakladajú na zákone o dani z príjmu z roku 1961, ktorý sa mení a dopĺňa každý rok finančným zákonom.

(19)

V súlade s článkom 11 ods. 10 základného nariadenia Komisia prizvala indickú vládu na ďalšie konzultácie týkajúce sa zmenených a nezmenených systémov s cieľom objasniť skutkovú situáciu v súvislosti s uvedenými systémami a dosiahnuť spoločne dohodnuté riešenie. Po týchto rokovaniach a na základe toho, že sa vzájomne nedohodli na riešení v súvislosti s týmito systémami, Komisia zahrnula všetky tieto systémy do prešetrovania subvencovania.

(20)

Jedna zainteresovaná strana zastupujúca priemyselné odvetvie Spoločenstva tvrdila, že indickí vývozcovia mali naďalej k dispozícii mnoho iných systémov a subvencií. Z informácií však nevyplynuli žiadne konečné dôkazy, ktoré by dokazovali, že tieto systémy využíval spolupracujúci vyvážajúci výrobca. Preto sa tieto otázky ďalej neprešetrovali na účely tohto špecifikovaného konania.

II.   ŠPECIFICKÉ SYSTÉMY

1.   Systém predbežných povolení („AAS“)

a)   Právny základ

(21)

Podrobný opis systému sa nachádza v odsekoch 4.1.1 až 4.1.14 politiky EXIM 2004–2009 a kapitolách 4.1 až 4.30 v PP I 2004–2009. Tento systém sa nazýval Systém predbežných licencií počas predchádzajúceho revízneho prešetrovania, ktoré viedlo prostredníctvom nariadenia (ES) č. 193/2007 k uloženiu konečného vyrovnávacieho cla, ktoré je v súčasnosti v platnosti.

b)   Oprávnenosť

(22)

AAS pozostáva zo šiestich podsystémov, ktorých podrobnejší opis je uvedený v odôvodnení 23. Tieto podsystémy sa okrem iného odlišujú v rozsahu oprávnenosti. Vyvážajúci výrobcovia a vyvážajúci obchodníci „viazaní na“ podporných výrobcov sú oprávnení na AAS pre fyzický vývoz a na AAS pre ročnú potrebu. Vyvážajúci výrobcovia, ktorí zásobujú posledného vývozcu, sú oprávnení na AAS pre dodávky medziproduktov. Hlavní dodávatelia, ktorí obstarávajú „zamýšľaný vývoz“ kategórií uvedených v odseku 8.2 politiky EXIM 2004 – 2009, napríklad dodávatelia pre jednotky orientované na vývoz (ďalej len „EOU“), majú nárok na AAS pre zamýšľaný vývoz. Nakoniec medzidodávatelia pre vyvážajúcich výrobcov sú oprávnení na výhody zo „zamýšľaného vývozu“ v rámci podsystémov predbežného príkazu na uvoľnenie (ďalej len „ARO“) a tesne nadväzujúceho domáceho akreditívu.

c)   Praktické zavedenie

(23)

Predbežné povolenia sa môžu vydať pre tieto činnosti:

i)

Fyzické vývozy: Toto je hlavný podsystém. Umožňuje voľný dovoz vstupných materiálov na výrobu špecifického výsledného výrobku určeného na vývoz. „Fyzický“ v tomto kontexte znamená, že výrobok určený na vývoz musí opustiť indické územie. Úľava na dovoz a povinnosť vývozu vrátane typu výrobku na vývoz sú uvedené v licencii.

ii)

Ročná požiadavka: Takéto povolenie sa nespája s konkrétnym výrobkom určeným na vývoz ani so širšou skupinou výrobkov (napr. chemikálie a príbuzné výrobky). Držiteľ licencie môže – do určitej hraničnej hodnoty stanovenej na základe jeho minulého výkonu vývozu – doviezť bez cla akýkoľvek vstupný materiál používaný vo výrobe ktorejkoľvek z položiek patriacich do takejto skupiny výrobkov. Na vývoz si môže vybrať akýkoľvek výsledný výrobok, ktorý patrí do skupiny výrobkov, v ktorej sa využíva takýto materiál oslobodený od cla.

iii)

Dodávky medziproduktov: Tento podsystém zahŕňa prípady, keď dvaja výrobcovia plánujú vyrábať jeden výrobok určený na vývoz a rozdelia si výrobný proces. Vyvážajúci výrobca, ktorý vyrába medziprodukt, môže dovážať vstupné materiály bez cla a môže na tento účel získať AAS pre dodávky medziproduktov. Posledný vývozca výrobu finalizuje a je povinný hotový výrobok vyviezť.

iv)

Zamýšľaný vývoz: Tento podsystém umožňuje hlavnému dodávateľovi, aby bez cla dovážal vstupné materiály, ktoré sú potrebné na výrobu tovaru na predaj ako „zamýšľaný vývoz“ kategóriám zákazníkov vymenovaným v odseku 8.2 písm. b) až f), g), i) a j) politiky EXIM 2004–2009. Podľa indickej vlády sa zamýšľaný vývoz vzťahuje na tie transakcie, pri ktorých dodaný tovar neopustí krajinu. Množstvo kategórií dodávok sa pokladá za zamýšľané vývozy za predpokladu, že tovar je vyrobený v Indii, napr. dodávka tovaru pre EOU alebo spoločnosť, ktorá sa nachádza v špeciálnej ekonomickej zóne (ďalej len „SEZ“).

v)

ARO: Držiteľ AAS, ktorý má záujem nakupovať vstupy od domácich zdrojov namiesto priameho dovozu, má možnosť použiť ARO. V týchto prípadoch sa predbežné povolenia potvrdzujú ako ARO a sú indosované na domáceho dodávateľa po doručení príslušných stanovených položiek. Potvrdenie ARO oprávňuje domáceho dodávateľa na zvýhodnenie na základe zamýšľaných vývozov, ako je uvedené v odseku 8.3 politiky EXIM 2004–2009 (t. j. AAS pre dodávky medziproduktov/zamýšľaný vývoz, zrušenie cla pri zamýšľanom vývoze a vrátenie konečnej spotrebnej dane). Mechanizmus ARO refunduje dane a clá dodávateľovi namiesto refundácie toho istého poslednému vývozcovi vo forme vrátenia/refundácie ciel. Refundácia daní/ciel existuje pre domáce vstupy, ako aj pre vstupy z dovozu.

vi)

Tesne nadväzujúci domáci akreditív (Back to back inland letter of credit): Tento podsystém tiež zahŕňa domáce dodávky držiteľovi predbežného povolenia. Držiteľ predbežného povolenia sa môže obrátiť na banku, aby otvorila domáci akreditív v prospech domáceho dodávateľa. Banka zruší povolenie na priamy dovoz iba v prípade, keď hodnota a objem položiek pochádza z domácich zdrojov namiesto dovozu. Domáci dodávateľ bude mať nárok na výhody zamýšľaného vývozu, ako je uvedené v odseku 8.3 politiky EXIM 2004–2009 (t. j. AAS pre dodávky medziproduktov/zamýšľaný vývoz, zrušenie cla pri zamýšľanom vývoze a vrátenie konečnej spotrebnej dane).

(24)

Zistilo sa, že počas obdobia revízneho prešetrovania spolupracujúci vývozca získal úľavu iba na základe dvoch podsystémov nadviazaných na príslušný výrobok, t. j. i) AAS fyzické vývozy a iv) AAS na zamýšľaný vývoz. Preto nie je potrebné stanoviť napadnuteľnosť ostatných nevyužitých podsystémov.

(25)

Po uložení konečného vyrovnávacieho cla, ktoré je v súčasnosti v platnosti, nariadením (ES) č. 193/2007 indická vláda zmenila systém overovania týkajúci sa AAS. Konkrétne držiteľ predbežného povolenia na účely kontroly indickými orgánmi je zo zákona povinný viesť „skutočný a riadny stav spotreby a používania bezcolne dovezeného/na domácom trhu obstaraného tovaru“ v špecifickom formáte (kapitoly 4.26, 4.30 a dodatok 23 PP I 2004–2009), t. j. register o skutočnej spotrebe. Tento register musí overovať externý autorizovaný účtovník/účtovník nákladov a prác, ktorý vydá osvedčenie uvádzajúce, že povinné registre a príslušné údaje boli preskúmané a informácie predložené podľa dodatku 23 sú v každom ohľade pravdivé a správne. Vyššie uvedené ustanovenia sa však uplatňujú len na predbežné povolenia vydané 13. mája 2005 alebo neskôr. Pokiaľ ide o predbežné povolenia alebo predbežné licencie vydané pred týmto dátumom, ich držitelia sú povinní postupovať podľa predtým platných ustanovení týkajúcich sa overovania, t. j. viesť pravdivý a riadny stav licenčnej spotreby a používania dovezeného tovaru v špecifickom formáte uvedenom v dodatku 18 (kapitola 4.30 a dodatok 18 PP I 2002–2007).

(26)

V súvislosti s podsystémami, ktoré počas obdobia revízneho prešetrovania používal jediný spolupracujúci vyvážajúci výrobca, t. j. fyzické vývozy a zamýšľané vývozy, úľava na dovoz, ako aj povinnosť vývozu, stanovuje v objeme a hodnote indická vláda a sú zdokumentované v povolení. Okrem toho v čase dovozu a vývozu vládni úradníci majú zaznamenať príslušné transakcie v povolení. Objem povolených dovozov v rámci tohto systému určuje indická vláda na základe štandardných noriem vstupu a výstupu (ďalej len „SION“). SION existujú pre väčšinu výrobkov vrátane príslušného výrobku a sú uverejnené v PP II 2004–2009.

(27)

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že SION sa pravidelne revidujú. Keďže jeden spolupracujúci vývozca použil licencie vydané v rôznom čase, to tiež znamenalo, že spoločnosť počas obdobia revízneho prešetrovania použila rôzne SION.

(28)

Dovezené vstupné materiály sú neprenosné a musia sa použiť na výrobu výsledného výrobku určeného na vývoz. Vývozná povinnosť sa musí splniť v predpísanom časovom rozvrhu po vydaní licencie (24 mesiacov s dvoma možnými predĺženiami, každé na 6 mesiacov).

(29)

V rámci revízneho prešetrovania sa dospelo k zisteniu, že zatiaľ čo spolupracujúci vyvážajúci výrobca bol schopný stanoviť celkovú spotrebu surovín, neviedol register o skutočnej spotrebe pre príslušný výrobok. Spotreba bola v súlade so SION len na základe predpokladov. Preto nebolo možné stanoviť, či požiadavky SION uvedené v špecifických povoleniach/licenciách prekročili v súvislosti s bezcolnými vstupnými materiálmi množstvo materiálu potrebného na výrobu referenčného množstva výsledných výrobkov určených na vývoz.

(30)

Okrem toho sa revíznym prešetrovaním dospelo k zisteniu, že suroviny sa dovážali na základe troch rôznych povolení/licencií a rôznych noriem SION a potom sa zmiešali a fyzicky začlenili do výrobného procesu toho istého tovaru určeného na vývoz. Skutočnosť, že existujú tri rôzne normy SION s rôznymi normami spotreby pre každú surovinu ešte zdôrazňuje problém pri stanovovaní skutočnej spotreby spolupracujúceho vývozcu. V tejto súvislosti je jasné, že register o skutočnej spotrebe je základnou požiadavkou s cieľom umožniť kontrolu, či bezcolné vstupné materiály prekročili množstvo materiálu potrebného na výrobu referenčného množstva výsledného výrobku určeného na vývoz.

(31)

Revíznym prešetrovaním sa tiež zistilo, že požiadavky na overenie stanovené indickými orgánmi neboli splnené alebo sa ešte nevyskúšali v praxi. V súvislosti s predbežnými licenciami vydanými pred 13. májom 2005 neboli zaslané registre o skutočnej spotrebe a skladových zásobách (t. j. dodatok 18) príslušným orgánom, a teda ich indická vláda neskontrolovala. V súvislosti s predbežnými povoleniami vydanými po 13. máji 2005 sa vyžadujú potrebné registre o skutočnej spotrebe a skladových zásobách, ale indická vláda ešte neskontrolovala súlad týchto registrov s požiadavkami politiky EXIM. Registre v skutočnosti skontrolovali externí autorizovaní účtovníci v súlade s požiadavkami príslušnej indickej legislatívy uvedenými v odôvodnení 25, ale ani spoločnosť, ani autorizovaní účtovníci neuchovali záznam o priebehu tohto procesu osvedčovania. Neexistoval žiadny plán auditu ani akýkoľvek iný podporný materiál pre vykonaný audit, žiadne zaznamenané informácie o použitej metodológii a špecifických požiadavkách potrebných pre takú precíznu prácu, ktorá si vyžaduje podrobné technické vedomosti o výrobnom procese, požiadavkách politiky EXIM a účtovných postupoch. Berúc do úvahy túto situáciu, sa usudzuje, že vývozca, ktorý je predmetom prešetrovania, nebol schopný preukázať, že príslušné ustanovenia EXIM boli splnené.

d)   Pripomienky k poskytovaniu informácií

(32)

Spolupracujúci vývozca vyjadril námietky k uvedeným zisteniam, najmä pokiaľ ide o závery týkajúce sa autorizovaného účtovníka, ako je uvedené v odôvodnení 31. V tejto súvislosti uviedol, že neexistuje žiadne vnútroštátne ani medzinárodné právne ustanovenie, na základe ktorého by auditovaná spoločnosť bola povinná uchovávať záznamy o spôsobe vykonania auditu. Naopak, indické právne predpisy stanovujú, že pracovné dokumenty sú vlastníctvom audítora. Vzhľadom na tieto okolnosti a so zreteľom na to, že pred overovacou návštevou nebola podaná žiadosť o stretnutie s autorizovaným účtovníkom, by sa nemala skutočnosť, že auditovaná spoločnosť nemala v čase návštevy tieto podporné dokumenty k dispozícii, použiť proti nej. Okrem toho sa uviedlo, že základné nariadenie by za žiadnych okolností neumožňovalo útvarom Komisie overiť dokumenty uchovávané mimo prešetrovanej spoločnosti, ako by to bolo v prípade, keby audit vykonával nezávislý účtovník. Takisto bol vyjadrený argument, že skutočná spotreba jediného spolupracujúceho výrobcu bola v prípade všetkých vstupov vyššia ako normy SION a že nedošlo k nadmernému odpusteniu cla.

(33)

V tejto súvislosti sa pripomína, že proces overovania vykonaný autorizovaným účtovníkom a vystavenie príslušného osvedčenia tvoria súčasť systému overovania, ktorý zaviedla indická vláda vo svojej politike EXIM. V tejto súvislosti politika EXIM zaviedla autorizovaného účtovníka ako jedného zo subjektov na vykonávanie systému a Komisia musela posúdiť, či sa uvedený systém overovania využíva efektívne. Skutočnosť, že spoločnosť nemohla preukázať, že buď ona sama, alebo autorizovaný účtovník vlastní záznamy o vykonaných kontrolách, na základe ktorých by bolo možné vydať osvedčenia stanovené v politike EXIM, znamená, že spoločnosť nemohla predložiť dôkazy o splnení príslušných ustanovení politiky EXIM. Pokiaľ ide o tvrdenie spoločnosti, že v žiadnom prípade nedošlo k nadmernému odpusteniu cla, pripomína sa, že zo skutočného stavu zisteného na mieste (t. j. zmiešanie vstupov a vyrobených výrobkov, používanie odlišných noriem SION, absencia registrov o skutočnej spotrebe, ktoré požaduje politika EXIM) a na základe skutočnosti, že indická vláda dosiaľ nevykonala potrebné konečné overenie, vyplýva, že nemožno vykonať akýkoľvek výpočet skutočnej spotreby a súvisiaceho nadmerného odpustenia cla na základe povolenia/licencie a normy SION.

e)   Záver

(34)

Oslobodenie od dovozných ciel je subvencia v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) a článku 2 ods. 2 základného nariadenia, t. j. finančný príspevok indickej vlády, ktorý predstavoval výhodu pre prešetrovaných vývozcov.

(35)

Okrem toho fyzické vývozy a AAS na zamýšľaný vývoz sú zo zákona jasne podmienené výkonnosťou vývozu, a preto sa považujú za špecifické a napadnuteľné na základe článku 3 ods. 4 písm. a) základného nariadenia. Bez vývozného záväzku nemôže spoločnosť na základe týchto systémov získať žiadne výhody.

(36)

Žiadny z dvoch podsystémov používaných v tomto prípade nemožno považovať za prípustný systém vrátenia cla alebo systém náhradného vrátenia cla v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia. Nezodpovedajú pravidlám ustanoveným v prílohe I bode i), prílohe II (definícia a pravidlá na vrátenie) a prílohe III (definícia a pravidlá na náhradné vrátenie cla) k základnému nariadeniu. Indická vláda neuplatňovala účinne svoj kontrolný systém ani postup na potvrdenie, či a v akých množstvách sa vstupy spotrebovali vo výrobe výrobku určeného na vývoz (príloha II oddiel II bod 4 základného nariadenia a v prípade systémov vrátenia cla príloha III oddiel II bod 2 základného nariadenia). Normy SION ako také nemožno považovať za systém overovania skutočnej spotreby, keďže bezcolné vstupné materiály dovážané na základe povolení/licencií s rôznymi hodnotami výnosu SION sa zmiešavajú v rovnakom výrobnom procese tovaru určeného na vývoz. Tento druh procesu neumožňuje indickej vláde skontrolovať s dostatočnou presnosťou, aké množstvá vstupov sa spotrebovali vo výrobe určenej na vývoz a na základe akej referenčnej hodnoty SION by sa malo vykonať porovnanie. Okrem toho indická vláda buď nevykonala, alebo ešte nedokončila účinnú kontrolu založenú na správnom vedení registra o skutočnej spotrebe. Okrem toho indická vláda nevykonala žiadne ďalšie prešetrovanie na základe skutočne použitých vstupov, i keď toto by sa za normálnych okolností pri nedostatku účinného systému overovania malo vykonať (príloha II oddiel II ods. 5 a príloha III oddiel II ods. 3 základného nariadenia). Okrem toho sa pripomína, že príslušná spoločnosť neviedla register o spotrebe, ktorý by umožnil overiť skutočnú spotrebu surovín pri jednotlivých druhoch výrobku. Preto by aj v prípade, keby bol zavedený účinný kontrolný systém, indická vláda nemala možnosť zistiť, v akých množstvách sa vstupy spotrebovali pri výrobe výrobku určeného na vývoz. Nakoniec zahrnutie autorizovaných účtovníkov do procesu overovania neviedlo k zlepšeniu systému overovania, pretože neexistujú žiadne podrobné pravidlá o tom, akým spôsobom by autorizovaní účtovníci mali vykonávať im zverené úlohy a informácie predložené počas prešetrovania nemohli zaručiť splnenie vyššie uvedených pravidiel ustanovených základným nariadením.

(37)

Tieto dva podsystémy sú preto napadnuteľné.

f)   Výpočet sumy subvencie

(38)

Pri chýbajúcich prípustných systémoch vrátenia cla alebo systémoch náhradného vrátenia cla je napadnuteľným zvýhodnením odpustenie celkových dovozných ciel obvykle splatných pri dovoze vstupov. V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že základné nariadenie neustanovuje len napadnutie „nadmerného“ odpustenia cla. Podľa článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) a prílohy I bodu i) základného nariadenia možno napadnúť iba odpustenie ciel v nadmernej výške, ak sú splnené podmienky príloh II a III k základnému nariadeniu. Tieto podmienky však v tomto prípade neboli splnené. Preto ak sa zistí chýbajúci vhodný monitorovací proces, neuplatňuje sa uvedená výnimka pre systémy vrátenia cla, ale skôr sa uplatňuje bežné pravidlo napadnutia výšky neuhradených ciel (ušlý príjem) ako nejaký údajný nadmerný odpočet. Ako je ustanovené v prílohe II oddiele II a prílohe III oddiele II základného nariadenia, nie je na prešetrovacom orgáne, aby vypočítal takýto nadmerný odpočet. Naopak, podľa článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia musí iba zistiť dostatok dôkazov na dokázanie nevhodnosti udaného systému overovania.

(39)

Výška subvencie pre vývozcu, ktorý využíval AAS, sa vypočítala na základe ušlých dovozných ciel (základné clo a osobitné dodatočné clo) na materiál dovezený v rámci dvoch podsystémov využívaných pre príslušný výrobok v priebehu obdobia revízneho prešetrovania (čitateľ). V súlade s článkom 7 ods. 1 písm. a) základného nariadenia sa poplatky, ktoré vyplynuli zo získania subvencie, odrátali od sumy subvencie, ak došlo k oprávneným nárokom. V súlade s článkom 7 ods. 2 základného nariadenia sa táto čiastka subvencie rozdelila podľa obratu vývozu, ktorý príslušný výrobok vyprodukoval v priebehu obdobia revízneho prešetrovania ako príslušný menovateľ, pretože subvencia je podmienená uskutočnením vývozu a nebola poskytnutá vzhľadom na vyrobené, vyprodukované, vyvezené ani dopravené množstvá.

(40)

Sadzba subvencie ustanovená v súlade s týmto systémom v priebehu obdobia revízneho prešetrovania pre jedného spolupracujúceho výrobcu predstavuje 12,8 %.

2.   Systém úverových colných knižiek (DEPS)

a)   Právny základ

(41)

Podrobný opis DEPS sa nachádza v odseku 4.3 politiky EXIM 2004–2009 a v kapitole 4 PP I 2004–2009.

(42)

Zistilo sa, že spolupracujúci vyvážajúci výrobca nezískal žiadne napadnuteľné zvýhodnenie na základe tohto systému (DEPS). Preto sa v rámci tohto prešetrovania nepovažovalo za potrebné tento systém ďalej analyzovať.

3.   Systém podpory vývozu kapitálových tovarov (EPCGS)

a)   Právny základ

(43)

Podrobný opis EPCGS sa nachádza v kapitole 5 politiky EXIM 2004–2009 a v kapitole 5 PP I 2004–2009.

b)   Oprávnenosť

(44)

Vyvážajúci výrobcovia, vyvážajúci obchodníci „viazaní“ na podporných výrobcov alebo poskytovateľov služieb sú oprávnení na tento systém.

c)   Praktické zavedenie

(45)

Pod podmienkou vývoznej povinnosti môže spoločnosť doviezť kapitálový tovar (nový a od apríla 2003 aj použitý najviac 10 rokov starý tovar) pri zníženej sadzbe cla. Na tento účel indická vláda vydáva na základe žiadosti a uhradeného poplatku licenciu EPCGS. Od apríla 2000 systém umožňuje zníženú sadzbu dovozného cla vo výške 5 %, ktorá sa uplatňuje na každý kapitálový tovar dovezený v rámci systému. Až do 31. marca 2000 sa uplatňovala efektívna sadzba cla vo výške 11 % (vrátane 10 % prirážky) a v prípade dovozov vysokej hodnoty nulová sadzba cla. Pre splnenie vývoznej povinnosti sa dovezený kapitálový tovar musí použiť na výrobu určitého množstva tovaru na vývoz v priebehu určitého obdobia.

(46)

Majiteľ licencie EPCGS môže tiež čerpať kapitálový tovar z domácich zdrojov. V takomto prípade domáci výrobca kapitálového tovaru môže mať prospech zo zvýhodnenia za dovoz súčiastok potrebných na výrobu takéhoto kapitálového tovaru bez cla. Prípadne sa domáci výrobca môže uchádzať o výhodu zamýšľaného vývozu v súvislosti s dodávkou kapitálového tovaru držiteľovi licencie EPCGS.

d)   Pripomienky k poskytovaniu informácií

(47)

K poskytovaniu informácií neboli v súvislosti s EPCGS predložené žiadne pripomienky.

e)   Záver o systéme EPCGS

(48)

Zo systému EPCGS sa poskytujú subvencie v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) bod ii) a článku 2 ods. 2 základného nariadenia. Zníženie cla predstavuje finančný príspevok indickej vlády, keďže táto úľava znižuje príjem z cla indickej vlády, ktoré by v opačnom prípade bolo splatné. Okrem toho znížením cla sa poskytuje vývozcovi výhoda, lebo clá ušetrené pri dovoze zlepšujú jeho likviditu.

(49)

Okrem toho systém EPCGS je zo zákona podmienený výkonnosťou vývozu, keďže povolenia nemožno získať bez záväzku vyvážať. Preto sa považuje za špecifický a napadnuteľný podľa článku 3 ods. 4 písm. a) základného nariadenia.

(50)

Nakoniec sa tento systém nemôže považovať za prípustný systém vrátenia cla alebo systém náhradného vrátenia cla v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia. Kapitálový tovar nepatrí do pôsobnosti takýchto prípustných systémov, ako je uvedené v prílohe I i) základného nariadenia, pretože sa nespotrebuje pri výrobe výrobkov určených na vývoz.

f)   Výpočet sumy subvencie

(51)

Jeden spolupracujúci vývozca nenadobudol žiadny kapitálový tovar v priebehu revízneho prešetrovania. Spoločnosť však naďalej požívala výhody z oslobodenia od cla pre kapitálový tovar nadobudnutý pred obdobím revízneho prešetrovania v hodnote stanovenej v pôvodnom prešetrovaní. Podľa zistení v pôvodnom prešetrovaní sa výška subvencie získanej počas obdobia revízneho prešetrovania vypočítala v súlade s článkom 7 ods. 3 základného nariadenia na základe nezaplateného cla za dovezený kapitálový tovar rozloženého na obdobie, ktoré zodpovedá skutočnému obdobiu odpisovania takéhoto kapitálového tovaru vyvážajúceho výrobcu. V súlade so zavedeným postupom takto vypočítaná suma, ktorá môže prislúchať obdobiu revízneho prešetrovania, bola upravená pripočítaním úroku za toto obdobie s cieľom získať celkovú hodnotu zvýhodnenia v čase. Poplatky, ktoré nevyhnutne vznikli v súvislosti so získaním subvencie, boli v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. a) základného nariadenia odpočítané od tejto sumy, a tak sa zistila výška subvencie ako hodnota v čitateli. V súlade s článkom 7 ods. 2 a článkom 7 ods. 3 základného nariadenia sa táto čiastka subvencie rozdelila na obrat vývozu v priebehu obdobia revízneho prešetrovania ako príslušný menovateľ, pretože subvencia je podmienená uskutočnením vývozu a nebola poskytnutá vzhľadom na vyrobené, vyprodukované, vyvezené ani dopravené množstvá. Sadzba subvencie stanovená vzhľadom na výhodu, ktorú spoločnosť získala v priebehu obdobia revízneho prešetrovania, bola 0,3 %.

4.   Systém oslobodenia od dane z príjmov (ITES)

a)   Právny základ

(52)

V rámci tohto systému mohli vývozcovia využiť výhodu čiastočného oslobodenia od dane z príjmov pochádzajúcich z predaja na vývoz. Právny základ pre toto oslobodenie bol ustanovený v oddiele 80HHC ITA.

(53)

Toto ustanovenie bolo pre posudzovaný rok 2005–2006 (t. j. pre finančný rok od 1. apríla 2004 do 31. marca 2005) zrušené, a teda oddiel 80HHC ITA neposkytuje po 31. marci 2004 žiadne výhody. Jediný spolupracujúci vyvážajúci výrobca nevyužil žiadne výhody vyplývajúce z tohto systému v priebehu obdobia revízneho prešetrovania. Keďže bol tento systém stiahnutý, nebude preto v súlade s článkom 15 ods. 1 základného nariadenia napadnutý.

5.   Systém Focus Market (FMS),

a)   Právny základ

(54)

Podrobný opis FMS sa nachádza v kapitole 3.9 politiky EXIM 2004–2009 a v kapitole 3.20 PP I 2004–2009. Napriek tomu, že spoločnosť uviedla tento systém, prešetrovaním sa zistilo, že spoločnosť v priebehu obdobia revízneho prešetrovania nezískala z tohto systému žiadnu výhodu. Keďže sa zistilo, že spolupracujúci vyvážajúci výrobca nezískal na základe tohto systému žiadne napadnuteľné výhody, nebolo potrebné ho v rámci tohto prešetrovania ďalej analyzovať.

6.   Systém Target Plus (TPS)

a)   Právny základ

(55)

Podrobný opis TPS sa nachádza v kapitole 3.7 politiky EXIM 2004–2009 a v kapitole 3.2 PP I 2004–2009.

b)   Oprávnenosť

(56)

Akýkoľvek vyrábajúci vývozca je oprávnený uplatňovať tento systém.

c)   Praktické zavedenie

(57)

Tento systém je zameraný na poskytnutie odmeny spoločnostiam, ktoré zvýšia rast obratu vývozu. Na tento účel tento systém umožňuje oprávneným spoločnostiam využívať colný úver v rozsahu od 5 % do 15 % čiastky vychádzajúcej z rozdielu medzi hodnotami FOB vývozov uskutočnených počas 2 po sebe nasledujúcich finančných rokov.

(58)

Spoločnosti, ktoré si želajú využiť tento systém, sú povinné podať žiadosť ministerstvu obchodu a priemyslu. Po udelení povolenia príslušné orgány vydajú licenciu uvádzajúcu výšku colného úveru.

(59)

Tento systém bol zastavený v marci 2006 a časom nahradený dvoma novými systémami, systémom Focus Market a systémom Focus Product. Právo požiadať o licenciu TPS však zostalo v platnosti do marca 2007 a spoločnosti využívajúce tento systém môžu používať príslušné nároky na colný úver do marca 2009.

d)   Pripomienky k poskytovaniu informácií

(60)

Spolupracujúci výrobca uviedol, že spoločnosť počas obdobia revízneho prešetrovania nezískala z tohto systému žiadnu výhodu a že by vzhľadom na to, že tento systém bol v roku 2006 zrušený, nemal byť napadnutý. Ako však bolo uvedené, prešetrovaním sa zistilo, že spoločnosti bola počas obdobia revízneho prešetrovania udelená výhoda, a navyše, napriek tomu, že sa príslušný systém naozaj zrušil, spoločnosti by z neho mohli čerpať výhody až do roku 2009.

e)   Závery k systému Target Plus

(61)

Systém TPS poskytuje subvencie v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) a článku 2 ods. 2 základného nariadenia. Colný úver TPS je finančnou pomocou indickej vlády, pretože nakoniec sa úver využije na kompenzáciu dovozných ciel, a tým zníži príjem indickej vlády z cla, ktoré by bolo inak splatné. Okrem toho colný úver TPS poskytuje vývozcovi výhodu, pretože zvyšuje jeho likviditu.

(62)

Ďalej je TPS podmienený podľa zákona uskutočnením vývozu, a preto sa považuje za špecifický a napadnuteľný podľa článku 3 ods. 4 písm. a) základného nariadenia.

(63)

Tento systém sa nedá považovať za prípustný systém vrátenia cla alebo systém náhradného vrátenia cla v zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) bodu ii) základného nariadenia. Nezodpovedá prísnym pravidlám ustanoveným v prílohe I bode i), prílohe II (definícia a pravidlá na vrátenie) a prílohe III (definícia a pravidlá na náhradné vrátenie cla) základného nariadenia. Vývozca nemá žiadnu povinnosť skutočne spotrebovať tovar dovezený bez cla vo výrobnom procese a výška úveru sa nevypočítava vzhľadom na skutočne použité vstupy. Neexistuje žiadny zavedený systém ani postup na overenie, ktoré vstupy sa spotrebovali vo výrobnom procese výrobku na vývoz, alebo či sa vyskytli preplatky dovozných ciel v zmysle bodu i) prílohy I a príloh II a III k základnému nariadeniu. Napokon je vývozca oprávnený na výhody TPS bez ohľadu na to, či vôbec dováža nejaké vstupy. Na to, aby výrobca získal výhody, stačí, aby jednoducho zvýšil svoj vývozný obrat bez preukazovania, že vôbec došlo k dovozu nejakých vstupov. Preto dokonca aj výrobcovia, ktorí lokálne vyrábajú všetky svoje vstupy a nedovážajú žiadny tovar, ktorý sa môže použiť ako vstupy, majú stále nárok na zvýhodnenia z TPS.

f)   Výpočet výšky subvencie

(64)

Výška vyrovnávacích subvencií sa vypočítala z hľadiska výhody, ktorú využil jej prijímateľ počas obdobia revízneho prešetrovania, podľa účtovníctva spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu na základe nárastu ako príjem na úrovni vývoznej transakcie. V súlade s článkom 7 ods. 2 a 3 základného nariadenia sa táto výška subvencie (čitateľ) rozložila na celkový vývozný obrat za obdobie revízneho prešetrovania ako príslušný menovateľ, pretože subvencia závisí od výkonnosti vývozu a neposkytovala sa podľa vyrobených, vyvezených ani prepravených množstiev.

(65)

Sadzba subvencie ustanovená v súlade s týmto systémom v priebehu obdobia revízneho prešetrovania pre jediného spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu predstavuje 0,7 %.

III.   VÝŠKA NAPADNUTEĽNÝCH SUBVENCIÍ

(66)

Pripomína sa, že rozpätie subvencie ustanovené v pôvodnom vyšetrovaní sa zistilo na úrovni 5,8 % pre jediného vyvážajúceho výrobcu spolupracujúceho s týmto čiastočným predbežným preskúmaním.

(67)

V rámci súčasného čiastočného predbežného preskúmania bola výška napadnuteľných subvencií vyjadrená podľa hodnoty vo výške 13,8 %, ako je uvedené nižšie:

Systém

Spoločnosť

ALS

DEPS

EPCGS

ITIRAD

FMS

TPS

Spolu

%

%

%

%

%

%

%

Pearl Engineering Polymers Ltd

12,8

0

0,3

0

0

0,7

13,8

(68)

Na základe vyššie uvedeného sa dospelo k záveru, že úroveň subvencovania v súvislosti s jediným spolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom sa zvýšila.

D.   VYROVNÁVACIE OPATRENIA A ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

I.   VYROVNÁVACIE OPATRENIA

(69)

V súlade s ustanoveniami článku 19 základného nariadenia a dôvodmi na vykonanie tohto čiastočného predbežného preskúmania uvedenými v bode 3 oznámenia o začatí konania sa zistilo, že rozpätie subvencovania v súvislosti s jediným spolupracujúcim výrobcom sa zvýšilo z 5,8 % na 13,8 %, a preto je potrebné primerane zmeniť a doplniť sadzbu vyrovnávacieho cla uloženého tomuto vyvážajúcemu výrobcovi nariadením (ES) č. 193/2007.

(70)

Druhá spoločnosť, ktorej sa týkalo toto čiastočné predbežné preskúmanie, Reliance Industries Ltd, mala najvyššie rozpätie subvencií pri pôvodnom prešetrovaní, ale nespolupracovala pri tomto preskúmaní. Keďže spoločnosť nespolupracovala, hodnotenie muselo vychádzať z najlepších dostupných skutočností v súlade s článkom 28 základného nariadenia. V tejto súvislosti a vzhľadom na nálezy týkajúce sa jedného spolupracujúceho vývozcu je tiež pravdepodobné, že tento nespolupracujúci vyvážajúci výrobca bude naďalej využívať výhody vyplývajúce zo subvenčných systémov, ktoré sú predmetom prešetrovania aspoň v rovnakej miere, ako sa to zistilo pre spolupracujúceho vyvážajúceho výrobcu. Preto je potrebné uzavrieť, že úroveň subvencovania v súvislosti s jedným nespolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom, ktorého sa preskúmanie týkalo, sa tiež zvýšila na 13,8 %, a preto je potrebné primerane zmeniť a doplniť sadzbu vyrovnávacieho cla uloženého tomuto vyvážajúcemu výrobcovi nariadením (ES) č. 193/2007.

(71)

So zreteľom na spoločnosti, ktoré spolupracovali na pôvodnom prešetrovaní, ale neboli identifikované ako zúčastnené na prešetrovaní v prílohe k oznámeniu o začatí konania, neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by viedli k potrebe prepočítania sadzieb vyrovnávacieho a antidumpingového cla platného pre tieto spoločnosti. Preto jednotlivé sadzby cla platné pre všetky ostatné strany okrem spoločnosti Pearl Engineering and Reliance Industries uvedenej v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 193/2007 zostávajú nezmenené.

(72)

Naopak, pokiaľ ide o spoločnosti, ktoré nespolupracovali ani na tomto preskúmaní, ani na pôvodnom prešetrovaní, je potrebné považovať za spoločnosti využívajúce výhody vyplývajúce z prešetrovaných subvenčných systémov aspoň v rovnakej miere, aká sa zistila pre jediného spolupracujúceho výrobcu. S cieľom predísť poskytnutiu bonusu za nespoluprácu sa považuje za vhodné stanoviť úroveň subvencovania platného pre „všetky ostatné spoločnosti“ na úroveň najvyššej sadzby stanovenej pre ktorúkoľvek spoločnosť spolupracujúcu v pôvodnom prešetrovaní, t. j. 13,8 %.

(73)

Zmenené sadzby vyrovnávacieho cla by sa mali stanoviť na úrovni nových sadzieb subvencovania zistenej počas súčasného preskúmania, pretože rozpätie poškodenia vypočítané pri pôvodnom antisubvenčnom prešetrovaní zostáva vyššie.

(74)

Sadzby vyrovnávacieho cla pre jednotlivé spoločnosti ustanovené v tomto nariadení odzrkadľujú situáciu zistenú v čiastočnom predbežnom preskúmaní. Z tohto dôvodu sa výlučne uplatňujú na dovoz príslušného výrobku vyrábaného týmito spoločnosťami. Dovoz príslušného výrobku vyrobeného akoukoľvek inou spoločnosťou, ktorá nie je konkrétne uvedená v hlavnej časti tohto nariadenia, vrátane subjektov, ktoré sú spojené s konkrétne uvedenými subjektmi, nemôže využívať tieto sadzby, ale využíva colnú sadzbu, ktorá sa uplatňuje na „všetky ostatné spoločnosti“.

(75)

S cieľom zabrániť, aby fluktuácie v cenách PET spôsobené variáciami cien surovej ropy vyústili do vyššieho cla, sa pripomína, že zavedené opatrenia boli stanovené v podobe špecifického cla na tonu. Stanovená čiastka vyplýva z uplatňovania sadzby vyrovnávacieho cla na vývozné ceny CIF, ktoré sa používali na výpočet úrovne vylúčenia škôd počas pôvodného prešetrovania. Rovnaká metóda sa použila na účely stanovenia zmenených a doplnených úrovní špecifického cla v kontexte tohto preskúmania.

(76)

Rozpätia a platné sadzby cla by sa preto mali vypočítať podľa nižšie uvedenej tabuľky.

 

Sadzba vyrovnávacieho cla

Navrhovaná sadzba vyrovnávacieho cla

(EUR/t)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

69,4

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

74,6

Senpet Ltd

4,43 %

22,0

Futura Polyesters Ltd

0 %

0,0

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

106,5

Všetky ostatné spoločnosti

13,8 %

69,4

(77)

Akákoľvek požiadavka uplatňovania týchto individuálnych sadzieb vyrovnávacieho cla (napr. po zmene názvu subjektu alebo po zriadení nových výrobných či predajných subjektov) by sa mala adresovať Komisii (6) s priloženými príslušnými informáciami najmä o modifikácii činnosti spoločnosti spojenej s výrobou, domácim či vývozným predajom súvisiacim napríklad s touto zmenou názvu alebo výrobných či predajných subjektov. Ak je to vhodné, a po porade s poradným výborom, sa vykoná zodpovedajúca zmena a doplnenie tohto nariadenia a aktualizácia zoznamu spoločností, ktoré využívajú výhody individuálnych colných sadzieb.

II.   ANTIDUMPINGOVÉ OPATRENIA

(78)

Zmena a doplnenie sadzby vyrovnávacieho cla bude mať dosah na konečné antidumpingové clo uložené výrobcom v Indii nariadením (ES) č. 192/2007.

(79)

V pôvodnom antidumpingovom prešetrovaní bolo antidumpingové clo upravené s cieľom predísť dvojitému započítavaniu účinkov výhod vývozných subvencií. V tejto súvislosti článok 14 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane proti dumpingovému dovozu z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (7), a článok 24 ods. 1 základného antisubvenčného nariadenia ustanovujú, že žiadny výrobok nepodlieha antidumpingovým ani vyrovnávacím clám na účely vyriešenia jednej a tej istej situácie, ktorá vzniká následkom dumpingu alebo vývozného subvencovania. V pôvodnom antisubvenčnom prešetrovaní, ako aj v súčasnom čiastočnom predbežnom preskúmaní sa zistilo, že niektoré prešetrované systémy subvencovania, ktoré sa zistili ako napadnuteľné, predstavovali vývozné subvencie v zmysle článku 3 ods. 4 písm. a) základného antisubvenčného nariadenia. Tieto subvencie mali ako také vplyv na vývoznú cenu indického vyvážajúceho výrobcu a viedli tak k zvýšenému rozpätiu dumpingu. Inými slovami, dumpingové rozpätie zistené v pôvodnom antidumpingovom prešetrovaní bolo čiastočne kvôli existencii vývozných subvencií.

(80)

Preto je teraz potrebné prispôsobiť konečné sadzby antidumpingového cla pre príslušných vyvážajúcich výrobcov na zohľadnenie revidovanej úrovne výhody získanej z vývozných subvencií v priebehu obdobia revízneho prešetrovania v súčasnom čiastočnom predbežnom preskúmaní s cieľom odzrkadliť súčasné dumpingové rozpätie zostávajúce po uložení upraveného konečného vyrovnávacieho cla, ktoré kompenzuje účinok vývozných subvencií.

(81)

Inými slovami, bude potrebné zohľadniť nové úrovne subvencií na účely upravenia dumpingových rozpätí, ktoré boli predtým ustanovené.

(82)

Rozpätia a sadzby cla uplatniteľné v prípade príslušných spoločností by sa preto mali vypočítať, ako sa uvádza v tabuľke.

 

Sadzba vyrovnávacieho cla

(vyplývajúceho z vývozných subvencií)

Úroveň odstránenia ujmy

Sadzba antidumpingového cla

Navrhované antidumpingové clo

(EUR/t)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

33,6 %

16,2 %

87,5

Senpet Ltd

4,43 %

44,3 %

39,9 %

200,9

Futura Polyesters Ltd

0 %

44,3 %

14,7 %

161,2

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

44,3 %

11,6 %

88,9

Všetky ostatné spoločnosti

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

(83)

V snahe zabezpečiť správne uplatňovanie vyrovnávacieho a antidumpingového cla, zostatková colná sadzba by mala platiť nielen pre všetkých nespolupracujúcich vývozcov, ale aj pre tie spoločnosti, ktoré nemali žiadny vývoz počas obdobia revízneho prešetrovania. Tieto spoločnosti sa však vyzývajú, aby po splnení požiadaviek článku 20 základného nariadenia predložili žiadosť o preskúmanie podľa tohto článku s cieľom individuálne preskúmať ich situáciu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 1 nariadenia (ES) č. 193/2007 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   S výnimkou ustanovení článku 2 je sadzba vyrovnávacieho cla uplatniteľná na čistú frankocenu na hranici Spoločenstva pred preclením pre výrobky vyrobené uvedenými spoločnosťami takáto:

Krajina

Spoločnosť

Vyrovnávacie clo

(EUR/t)

Doplnkový kód TARIC

India

Reliance Industries Ltd

69,4

A181

India

Pearl Engineering Polymers Ltd

74,6

A182

India

Senpet Ltd

22,0

A183

India

Futura Polyesters Ltd

0,0

A184

India

South Asian Petrochem Ltd

106,5

A585

India

všetky ostatné spoločnosti

69,4

A999“

Článok 2

V článku 1 nariadenia (ES) č. 192/2007 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   S výnimkou ustanovení článku 2 je sadzba antidumpingového cla uplatniteľná na čistú frankocenu na hranici Spoločenstva pred preclením pre výrobky vyrobené uvedenými spoločnosťami takáto:

Krajina

Spoločnosť

Antidumpingové clo

(EUR/t)

Doplnkový kód TARIC

India

Reliance Industries Ltd

153,6

A181

India

Pearl Engineering Polymers Ltd

87,5

A182

India

Senpet Ltd

200,9

A183

India

Futura Polyesters Ltd

161,2

A184

India

South Asian Petrochem Ltd

88,9

A585

India

všetky ostatné spoločnosti

153,6

A999

Indonézia

P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia

187,7

A191

Indonézia

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonézia

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Indonézia

všetky ostatné spoločnosti

187,7

A999

Malajzia

Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malajzia

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Malajzia

všetky ostatné spoločnosti

160,1

A999

Kórejská republika

SK Chemicals Group:

 

A196

SK Chemicals Co. Ltd

0

A196

Huvis Corp.

0

 

Kórejská republika

KP Chemical Group:

 

A195

Honam Petrochemicals Corp.

0

A195

KP Chemical Corp.

0

 

Kórejská republika

všetky ostatné spoločnosti

148,3

A999

Taiwan

Far Eastern Textile Ltd

36,3

A808

Taiwan

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

67,0

A809

Taiwan

všetky ostatné spoločnosti

143,4

A999

Thajsko

Thai Shingkong Industry Corp. Ltd

83,2

A190

Thajsko

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468

Thajsko

všetky ostatné spoločnosti

83,2

A999“

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2008

Za Radu

predsedníčka

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Ú. v. ES L 288, 21.10.1997, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 301, 30.11.2000, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 59, 27.2.2007, s. 34.

(4)  Ú. v. EÚ L 59, 27.2.2007, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 227, 27.9.2007, s. 16.

(6)  Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre obchod, Riaditeľstvo H, N-105, B-1049 Brusel.

(7)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.


19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/13


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1287/2008

z 18. decembra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

CR

110,3

MA

82,5

TR

72,9

ZZ

88,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

66,0

TR

124,5

ZZ

119,2

0709 90 70

MA

111,8

TR

82,6

ZZ

97,2

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

EG

51,1

MA

76,3

TR

68,4

UY

30,6

ZA

42,4

ZW

25,4

ZZ

45,3

0805 20 10

MA

76,3

TR

64,0

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

74,7

TR

52,1

ZZ

59,0

0805 50 10

MA

64,0

TR

57,5

ZZ

60,8

0808 10 80

CA

82,7

CN

83,1

MK

37,6

US

101,1

ZA

118,0

ZZ

84,5

0808 20 50

CN

82,8

TR

42,4

US

117,7

ZZ

81,0


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/15


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1288/2008

z 18. decembra 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2008/2009 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 945/2008 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 1212/2008 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 19. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 7.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 19. decembra 2008

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

21,68

5,46

1701 11 90 (1)

21,68

10,77

1701 12 10 (1)

21,68

5,27

1701 12 90 (1)

21,68

10,26

1701 91 00 (2)

23,03

14,29

1701 99 10 (2)

23,03

9,20

1701 99 90 (2)

23,03

9,20

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/17


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1289/2008

z 12. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o prvky súvisiace s prospektami a reklamami

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (1), a najmä na jej článok 7 ods. 1,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (2) sú spoločnosti, ktoré sa riadia zákonmi jednotlivých členských štátov a ktorých cenné papiere sú schválené na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu, povinné pre každý finančný rok začínajúci 1. januárom 2005 alebo neskôr vypracúvať svoje konsolidované účty v súlade s medzinárodnými účtovnými normami, ktoré sa v súčasnosti bežne označujú ako medzinárodné štandardy finančného výkazníctva, prijaté podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 (ďalej len „prijaté IFRS“).

(2)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospektoch, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (3), sa vyžaduje, aby emitenti z tretích krajín pripravovali historické finančné informácie v prospektoch pri verejnej ponuke cenných papierov alebo prijatí cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu v súlade s prijatými IFRS alebo s vnútroštátnymi účtovnými normami tretej krajiny, ktoré sú rovnocenné s týmito štandardmi.

(3)

S cieľom posúdiť rovnocennosť všeobecne uznávaných účtovných zásad (ďalej len „GAAP“) tretej krajiny s prijatými IFRS sa v nariadení Komisie (ES) č. 1569/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje mechanizmus určovania rovnocennosti účtovných štandardov uplatňovaných emitentmi cenných papierov tretích krajín podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES (4), stanovuje vymedzenie pojmu rovnocennosť a zavádza mechanizmus určovania rovnocennosti GAAP tretej krajiny. V nariadení (ES) č. 1569/2007 sa takisto požaduje, aby sa v rozhodnutí Komisie povoľovalo emitentom v Spoločenstve používať IFRS prijaté podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 v predmetnej tretej krajine.

(4)

V účtovných závierkach zostavených v súlade s IFRS v podobe, v akej ich vydala Rada pre medzinárodné účtovné štandardy (ďalej len „IASB“), sa poskytuje užívateľom týchto závierok dostatočná úroveň informácií, ktorá im umožňuje uskutočniť informované posúdenie aktív a pasív, finančnej pozície, ziskov a strát a perspektív emitenta. Je preto vhodné emitentom tretích krajín umožniť, aby v rámci Spoločenstva používali IFRS v podobe, v akej ich vydala IASB.

(5)

Komisia uskutočnila v decembri 2007 s Výborom európskych regulačných orgánov cenných papierov (ďalej len „CESR“) konzultáciu týkajúcu sa odborného posúdenia rovnocennosti všeobecne uznávaných účtovných zásad (GAAP) Spojených štátov, Číny a Japonska. Komisia v marci 2008 rozšírila túto konzultáciu o GAAP Južnej Kórey, Kanady a Indie.

(6)

Vo svojom poradnom stanovisku doručenom v marci a máji 2008, resp. októbri 2008 CESR odporučil, aby sa na používanie v rámci Spoločenstva GAAP Spojených štátov a Japonska považovali za rovnocenné s IFRS. CESR ďalej odporučil prijímať v rámci Spoločenstva účtovné závierky vypracované v súlade s GAAP Číny, Kanady, Južnej Kórey a Indie dočasným spôsobom, no nie dlhšie ako do 31. decembra 2011.

(7)

Rada pre účtovné štandardy USA a IASB uzavreli v roku 2006 memorandum o porozumení, v ktorom sa opätovne potvrdil ich cieľ zbližovania medzi US GAAP a IFRS a vytýčil na tento účel pracovný program. Vďaka tomuto pracovnému programu sa vyriešili mnohé zásadné rozdiely medzi US GAAP a IFRS. Okrem toho na základe dialógu medzi Komisiou a Komisiou pre cenné papiere a burzu USA už nie je nutné zosúlaďovanie u tých emitentov Spoločenstva, ktorí zostavujú svoju účtovnú závierku v súlade s IFRS v podobe, v akej ich vydala IASB. Je preto vhodné od 1. januára 2009 považovať US GAAP za rovnocenné s prijatými IFRS.

(8)

Rada pre účtovné štandardy Japonska a IASB oznámili v auguste 2007 svoju dohodu o urýchlení zbližovania, ktoré prebehne odstránením zásadných odlišností medzi japonskými GAAP a IFRS do roku 2008 a zostávajúcich odlišností do konca roku 2011. Japonské orgány nevyžadujú od emitentov Spoločenstva, ktorí zostavujú svoju účtovnú závierku v súlade s IFRS, žiadne zosúlaďovanie. Je preto vhodné od 1. januára 2009 považovať japonské GAAP za rovnocenné s prijatými IFRS.

(9)

Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1569/2007 sa emitentom z tretích krajín môže povoliť, aby používali GAAP inej tretej krajiny, ktoré sa zbližujú s IFRS alebo sa zaviazali prijať IFRS alebo v ktorých sa so Spoločenstvom dosiahla dohoda o vzájomnom uznávaní pred 31. decembrom 2008, na prechodné obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2011.

(10)

V Číne sú účtovné štandardy pre obchodné podniky významne zblížené s IFRS a pokrývajú takmer všetky oblasti súčasných IFRS. Keďže sa však účtovné štandardy pre obchodné podniky uplatňujú iba od roku 2007, je potrebné získať dodatočné dôkazy o ich náležitom uplatňovaní.

(11)

Rada pre účtovné štandardy Kanady sa v januári 2006 verejne zaviazala prijať IFRS do 31. decembra 2011 a v súčasnosti prijíma účinné opatrenia s cieľom zabezpečiť včasný a úplný prechod na IFRS do uvedeného dátumu.

(12)

Kórejská finančná dozorná komisia a kórejský účtovný inštitút sa v marci 2007 verejne zaviazali prijať IFRS do 31. decembra 2011 a v súčasnosti prijímajú účinné opatrenia s cieľom zabezpečiť včasný a úplný prechod na IFRS do uvedeného dátumu.

(13)

Indická vláda a Inštitút certifikovaných účtovníkov v Indii sa v júli 2007 verejne zaviazali prijať IFRS do 31. decembra 2011 a prijímajú účinné opatrenia na zabezpečenie včasného a úplného prechodu na IFRS do tohto dátumu.

(14)

Aj keď konečné rozhodnutie o rovnocennosti účtovných štandardov zbližujúcich sa s IFRS by sa nemalo prijímať dovtedy, kým spoločnosti a audítori nevykonajú posúdenie implementácie týchto účtovných štandardov, je dôležité podporovať snahy tých krajín, ktoré sa podujali zblížiť svoje účtovné štandardy s IFRS, a zároveň tých krajín, ktoré sa podujali prijať IFRS. V tejto súvislosti je vhodné povoliť emitentom z tretích krajín zostavovať v Spoločenstve svoje výročné a polročné účtovné závierky v súlade s GAAP Číny, Kanady, Južnej Kórey, resp. Indie na prechodné obdobie najviac 3 rokov. Nariadenie (ES) č. 809/2004 by sa následne malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť tak, aby sa v ňom zohľadňovali zmeny týkajúce sa používania GAAP Spojených štátov, Japonska, Číny, Kanady, Južnej Kórey a Indie pri príprave historických finančných informácií emitentmi z tretích krajín a aby sa z neho vypustili niektoré zastarané ustanovenia.

(15)

Komisia by mala naďalej s odbornou pomocou CESR monitorovať vývoj GAAP týchto tretích krajín s ohľadom na prijaté IFRS.

(16)

Krajiny by sa mali podporovať v tom, aby prijali IFRS. EÚ môže rozhodnúť, že po tom, ako tieto príslušné krajiny prijali IFRS ako svoje jediné účtovné štandardy, už nebude na zostavovanie informácií požadovaných v smernici 2004/109/ES alebo nariadení Komisie (ES) č. 809/2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES, možné používať národné normy, o ktorých sa rozhodlo, že sú rovnocenné.

(17)

Ustanovenia tohto nariadenia sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 35 nariadenia (ES) č. 809/2004 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Odseky 5 a 5a sa nahrádzajú takto:

„5.   Emitenti tretích krajín sú od 1. januára 2009 povinní predkladať svoje historické finančné informácie v súlade s jednými z týchto účtovných štandardov:

a)

medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva prijatými podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002;

b)

medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva za predpokladu, že poznámky k auditovaným účtovným závierkam, ktoré tvoria súčasť historických finančných informácií, obsahujú výslovné a bezvýhradné vyhlásenie o súlade týchto účtovných závierok s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva v súlade s IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky;

c)

všeobecne uznávanými účtovnými zásadami Japonska;

d)

všeobecne uznávanými účtovnými zásadami Spojených štátov amerických.

5a.   Na emitentov z tretích krajín sa nevzťahuje povinnosť vyplývajúca z bodu 20.1 prílohy I, bodu 13.1 prílohy IV, bodu 8.2 prílohy VII, bodu 20.1 prílohy X alebo bodu 11.1 prílohy XI prepracúvať historické finančné informácie zahrnuté do prospektu a relevantné za finančné roky pred finančnými rokmi začínajúcimi 1. januára 2012 alebo neskôr, alebo povinnosť vyplývajúca z bodu 8.2bis prílohy VII, bodu 11.1 prílohy IX alebo bodu 20.1bis prílohy X poskytovať slovný opis rozdielov medzi Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva prijatými podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002 a účtovnými zásadami, v súlade s ktorými sa takéto údaje vypracovali v súvislosti s finančnými rokmi predchádzajúcimi finančným rokom, ktoré sa začali 1. januára 2012 alebo neskôr, a to za predpokladu, že tieto historické finančné informácie sa vypracovali v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami Čínskej ľudovej republiky, Kanady, Kórejskej republiky alebo Indickej republiky.“

2.

Odseky 5b až 5e sa vypúšťajú.

Článok 2

Komisia bude aj naďalej za odbornej pomoci CESR monitorovať kroky podniknuté tretími stranami v ich snahe prejsť na IFRS a viesť aktívny dialóg s orgánmi počas procesu zbližovania. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Európskemu výboru pre cenné papiere (ESC) počas roku 2009 správu o pokroku dosiahnutom v tomto ohľade. Komisia bude zároveň urýchlene informovať Radu a Európsky parlament, ak sa vyskytnú situácie, keď sa od emitentov EÚ bude v budúcnosti vyžadovať, aby zosúhlasovali svoje účtovné závierky s národnými GAAP príslušnej zahraničnej jurisdikcie.

Článok 3

Dátumy oznámené verejne tretími krajinami v súvislosti s prechodom na IFRS budú slúžiť ako referenčné dátumy na zrušenie uznávania rovnocennosti pre tieto tretie krajiny.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2008

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 340, 22.12.2007, s. 66.


19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1290/2008

z 18. decembra 2008

o povolení prípravku z mikroorganizmov Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povolenie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takéhoto povolenia.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady, ktoré sa vyžadujú podľa článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(3)

Žiadosť sa týka nového povolenia prípravku z mikroorganizmov Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) ako kŕmnej doplnkovej látky pre ciciaky, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Zo stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) z 15. júla 2008 (2) vyplýva, že na základe údajov poskytnutých výrobcom nemá prípravok z mikroorganizmov Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) a Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, ľudské zdravie ani na životné prostredie a podporuje prírastok hmotnosti. Úrad ďalej dospel k záveru, že uvedený prípravok môže byť potenciálnym respiračným senzibilizátorom. Úrad sa domnieva, že osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh nie sú potrebné. Úrad tiež potvrdil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok vymedzený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „iné zootechnické doplnkové látky“, sa za podmienok ustanovených v danej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vedecké stanovisko Skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá (FEEDAP) k bezpečnosti a účinnosti Sorbiflore, prípravku z mikroorganizmov Lactobacillus rhamnosus a Lactobacillus farciminis, ako kŕmnej doplnkovej látky pre ciciaky, vydané na žiadosť Európskej komisie, Vestník EFSA (2008) 771, s. 1 – 13.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

FU/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 %

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: iné zootechnické doplnkové látky (podporujúce prírastok hmotnosti)

„4d2

Sorbial SAS

Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 a Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 (Sorbiflore)

Zloženie doplnkovej látky:

Prípravok z mikroorganizmov Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 a Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 s minimálnou koncentráciou 1 × 108 FU (1)/g

(pomer 1: 1)

Charakteristika účinnej látky:

Mikrobiálna biomasa a médium získané pri mliečnej fermentácii pomocou mikroorganizmov Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 a Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699

Analytická metóda (2):

Metóda priamej fluorescenčnej filtrácie (DEFT), pri ktorej sa používa vhodná farba na označenie metabolicky aktívnych buniek ako fluorescenčných jednotiek (FU)

Ciciaky

5 × 108

9 × 108

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva: 5 g.

3.

Na účely bezpečnosti: počas manipulácie by sa mala použiť ochranná dýchacia maska, ochranné okuliare a rukavice.

8.1.2019


(1)  FU: fluorescenčné jednotky.

(2)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“


19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1291/2008

z 18. decembra 2008

o schválení programov kontroly salmonely v určitých tretích krajinách v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a o zostavení zoznamu programov dohľadu nad vtáčou chrípkou v určitých tretích krajinách a o zmene a doplnení prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/539/EHS z 15. októbra 1990 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 21 ods. 1 a článok 22 ods. 3, článok 23, článok 24 ods. 2 a články 26 a 27a,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (2), a najmä na jej článok 8 ods. 4 a článok 9 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (3), a najmä na jeho článok 10 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (4), sa ustanovuje, že komodity spadajúce do rozsahu jeho pôsobnosti možno do Spoločenstva dovážať a cez územie Spoločenstva prevážať z tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek uvedených v tabuľke v časti 1 prílohy I k uvedenému nariadeniu. Zároveň sa ním stanovujú podmienky veterinárneho osvedčovania takýchto komodít a vzory veterinárnych osvedčení, ktoré sa k nim prikladajú, sú uvedené v časti 2 uvedenej prílohy. Nariadenie (ES) č. 798/2008 sa uplatňuje od 1. januára 2009.

(2)

V článku 10 nariadenia (ES) č. 798/2008 sa ustanovuje, že ak sa v osvedčení vyžaduje program dohľadu nad vtáčou chrípkou, môžu sa do Spoločenstva komodity dovážať len z tých tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, v ktorých bol taký program realizovaný najmenej počas obdobia šiestich mesiacov a tento program spĺňa požiadavky uvedené v danom článku a je uvedený v stĺpci 7 tabuľky v časti 1 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(3)

Brazília, Čile, Chorvátsko, Južná Afrika, Kanada, Spojené štáty americké a Švajčiarsko predložili Komisii na posúdenie svoje programy dohľadu nad vtáčou chrípkou. Komisia tieto programy preskúmala a zistila, že tieto programy spĺňajú požiadavky uvedené v článku 10 nariadenia (ES) č. 798/2008. Preto by tieto programy mali byť uvedené v stĺpci 7 tabuľky v časti 1 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(4)

Nariadenie (ES) č. 2160/2003 ustanovuje pravidlá kontroly salmonely a iných zoonotických pôvodcov u rôznych populácií hydiny v Spoločenstve. Stanovuje ciele Spoločenstva, pokiaľ ide o zníženie prevalencie všetkých sérotypov salmonely s významom pre verejné zdravie u rôznych populácií hydiny. Od dátumov uvedených v stĺpci 5 prílohy I k uvedenému nariadeniu je uvedenie alebo ponechanie krajiny na zozname tretích krajín stanovenom pre príslušný druh alebo kategóriu v právnych predpisoch Spoločenstva, z ktorých môžu členské štáty dovážať príslušné zvieratá alebo násadové vajcia spadajúce do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, podmienené predložením programu kontroly zo strany tretej krajiny Komisii. Tento program by mal byť rovnocenný programom predloženým členskými štátmi a podliehať schváleniu zo strany Komisie.

(5)

Chorvátsko predložilo Komisii svoj program kontroly salmonely u chovnej hydiny Gallus gallus, jej násadových vajec, nosníc Gallus gallus, ich konzumných vajec a jednodňových kurčiat Gallus gallus určených na chov alebo znášanie vajec. Tieto programy poskytujú záruky rovnocenné zárukám ustanoveným v nariadení (ES) č. 2160/2003. Preto by mali byť schválené.

(6)

Rozhodnutím Komisie 2007/843/ES (5) boli schválené programy kontroly predložené Spojenými štátmi americkými, Izraelom, Kanadou a Tuniskom, pokiaľ ide o salmonelu v kŕdľoch chovných sliepok. Spojené štáty americké teraz Komisii predložili svoj dodatočný program kontroly salmonely v súvislosti s jednodňovými kurčatami Gallus gallus určenými na znášanie vajec alebo výkrm. Tento program poskytuje záruky rovnocenné zárukám ustanoveným v nariadení (ES) č. 2160/2003. Preto by mal byť schválený. Izrael objasnil, že program kontroly salmonely sa vzťahuje len na výrobný reťazec mäsa brojlerov.

(7)

V rámci Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (6) Švajčiarsko zaslalo Komisii svoj program kontroly salmonely u chovnej hydiny Gallus gallus, jej násadových vajec, nosníc Gallus gallus, ich konzumných vajec, jednodňových kurčiat Gallus gallus určených na chov a znášanie vajec a u brojlerov. Tieto programy poskytujú záruky podobné zárukám ustanoveným v nariadení (ES) č. 2160/2003. To by malo byť v záujme jasnosti náležite odzrkadlené v stĺpci 9 tabuľky v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

(8)

Niektoré iné tretie krajiny, ktoré sú v súčasnosti uvedené na zozname v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, doposiaľ Komisii nepredložili žiadny program kontroly salmonely alebo predložené programy neposkytujú záruky rovnocenné zárukám ustanoveným v nariadení (ES) č. 2160/2003. Keďže požiadavky týkajúce sa chovnej a úžitkovej hydiny Gallus gallus, jej násadových vajec a jednodňových kurčiat Gallus gallus stanovené v nariadení (ES) č. 2160/2003 sa majú v rámci Spoločenstva uplatňovať od 1. januára 2009, dovoz takejto hydiny a vajec z týchto tretích krajín by preto už nemal byť po uvedenom dátume povolený. Zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek stanovený v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008/ES by sa mal preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

S cieľom poskytnúť záruky rovnocenné zárukám stanoveným v nariadení (ES) č. 2160/2003 by tretie krajiny, z ktorých členské štáty môžu dovážať jatočnú hydinu Gallus gallus, mali osvedčiť, že kŕdeľ pôvodu podliehal programu kontroly salmonely a že tento kŕdeľ bol testovaný na prítomnosť sérotypov salmonely s významom pre verejné zdravie.

(10)

V nariadení Komisie (ES) č. 1177/2006 z 1. augusta 2006, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o požiadavky na používanie špecifických metód kontroly v rámci národných programov kontroly salmonely u hydiny (7), sa ustanovujú určité pravidlá používania antimikrobiálnych a očkovacích látok v rámci národných programov kontroly.

(11)

Tretie krajiny, z ktorých členské štáty môžu dovážať jatočnú hydinu Gallus gallus, by mali osvedčiť, že sa uplatňujú osobitné požiadavky na používanie antimikrobiálnych a očkovacích látok stanovených v nariadení (ES) č. 1177/2006. Ak sa antimikrobiálne látky použili na iné účely ako na kontrolu salmonely, tiež by to malo byť uvedené vo veterinárnom osvedčení, keďže takéto použitie môže ovplyvniť testovanie na salmonelu pri dovoze. Vzor veterinárneho osvedčenia pre dovoz jatočnej hydiny a hydiny určenej na zazverenie voľne žijúcej zveri inej ako vtáky nadradu bežce, ktorý je uvedený v časti 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Programy kontroly, ktoré Chorvátsko predložilo Komisii 11. marca 2008 v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2160/2003, sa schvaľujú, pokiaľ ide o salmonelu u chovnej hydiny Gallus gallus, jej násadových vajec, nosníc Gallus gallus, ich konzumných vajec a jednodňových kurčiat Gallus gallus určených na chov alebo znášanie vajec.

Článok 2

Program kontroly, ktorý predložili Spojené štáty americké Komisii 6. júna 2006 v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2160/2003, sa schvaľuje, pokiaľ ide o salmonelu u jednodňových kurčiat Gallus gallus určených na znášanie vajec alebo výkrm.

Článok 3

Programy kontroly, ktoré Švajčiarsko zaslalo Komisii 6. októbra 2008, poskytujú záruky podobné zárukám ustanoveným v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2160/2003, pokiaľ ide o salmonelu u chovnej hydiny Gallus gallus, jej násadových vajec, nosníc Gallus gallus, ich konzumných vajec, jednodňových kurčiat Gallus gallus určených na chov alebo znášanie vajec a brojlerov.

Článok 4

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 303, 31.10.1990, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(3)  Ú. v. ES L 325, 12.12.2003, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 332, 18.12.2007, s. 81.

(6)  Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132.

(7)  Ú. v. EÚ L 212, 2.8.2006, s. 3.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Časť 1 sa nahrádza týmto:

„ČASŤ 1

Zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek

Kód ISO a názov tretej krajiny alebo územia

Kód tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Opis tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Osobitné podmienky

Status dohľadu nad vtáčou chrípkou

Status očkovania proti vtáčej chrípke

Status kontroly salmonely

Vzor(-y)

Dodatočné záruky

Dátum ukončenia (1)

Dátum začatia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL — Albánsko

AL-0

celá krajina

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR — Argentína

AR-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU — Austrália

AU-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brazília

BR-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

štáty:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo a Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

A

 

 

BR-2

štáty:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

S0

BR-3

Distrito Federal a štáty:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina a São Paulo

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4

BW — Botswana

BW-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA — Kanada

CA-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH — Švajčiarsko

CH-0

celá krajina

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL — Čile

CL-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CN — Čína

CN-0

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

provincia Shandong

POU, E

VI

P2

6.2.2004

 

 

S4

GL — Grónsko

GL-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK — Hongkong

HK-0

celé územie osobitnej administratívnej oblasti Hongkong

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR — Chorvátsko

HR-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S2

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

 

IL — Izrael

IL-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

IN — India

IN-0

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS — Island

IS-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR — Kórejská republika

KR-0

celá krajina

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME — Čierna Hora

ME-O

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG — Madagaskar

MG-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malajzia

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

západný polostrov

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6.2.2004

 

 

 

S4

MK – Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (4)

MK-0 (4)

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX — Mexiko

MX-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA — Namíbia

NA-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC — Nová Kaledónia

NC-0

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ — Nový Zéland

NZ-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM — Saint Pierre a Miquelon

PM-0

celé územie

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Srbsko (5)

RS-0 (5)

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU — Ruská federácia

RU-0

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG — Singapur

SG-0

celá krajina

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH — Thajsko

TH-0

celá krajina

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23.1.2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23.1.2004

 

 

 

S4

TN — Tunisko

TN-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR — Turecko

TR-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4

US — Spojené štáty

US-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S3

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

UY — Uruguaj

UY-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA — Južná Afrika

ZA-0

celá krajina

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW — Zimbabwe

ZW-0

celá krajina

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

(2)

Časť 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v oddiele „Ďalšie záruky (DZ)“ sa vypúšťa bod IV;

b)

oddiel „Program kontroly salmonely“ sa nahrádza týmto:

„Program kontroly salmonely:

‚S0‘

Zákaz vyvážať do Spoločenstva chovnú alebo úžitkovú hydinu (BPP) Gallus gallus, jednodňové kurčatá (DOC) Gallus gallus, jatočnú hydinu a hydinu na zazverenie (SRP) Gallus gallus a násadové vajcia (HEP) z Gallus gallus z toho dôvodu, že Komisii nebol predložený alebo ňou nebol schválený príslušný program kontroly salmonely v súlade s nariadením (ES) č. 2160/2003.

‚S1‘

Zákaz vyvážať do Spoločenstva chovnú alebo úžitkovú hydinu (BPP) Gallus gallus, jednodňové kurčatá (DOC) Gallus gallus a jatočnú hydinu a hydinu na zazverenie (SRP) Gallus gallus na iné účely ako na chov z toho dôvodu, že Komisii nebol predložený alebo ňou nebol schválený príslušný program kontroly salmonely v súlade s nariadením (ES) č. 2160/2003.

‚S2‘

Zákaz vyvážať do Spoločenstva chovnú alebo úžitkovú hydinu (BPP) Gallus gallus, jednodňové kurčatá (DOC) Gallus gallus a jatočnú hydinu a hydinu na zazverenie (SRP) Gallus gallus na iné účely ako na chov alebo znášanie vajec z toho dôvodu, že Komisii nebol predložený alebo ňou nebol schválený príslušný program kontroly salmonely v súlade s nariadením (ES) č. 2160/2003.

‚S3‘

Zákaz vyvážať do Spoločenstva chovnú alebo úžitkovú hydinu (BPP) Gallus gallus a jatočnú hydinu a hydinu na zazverenie (SRP) Gallus gallus na iné účely ako na chov z toho dôvodu, že Komisii nebol predložený alebo ňou nebol schválený príslušný program kontroly salmonely v súlade s nariadením (ES) č. 2160/2003.

‚S4‘

Zákaz vyvážať do Spoločenstva vajcia (E) Gallus gallus zaradené do triedy B v súlade s nariadením (ES) č. 557/2007 z toho dôvodu, že Komisii nebol predložený alebo ňou nebol schválený príslušný program kontroly salmonely v súlade s nariadením (ES) č. 2160/2003.“

c)

Vzor veterinárneho osvedčenia pre jatočnú hydinu a hydinu určenú na zazverenie voľne žijúcej zveri inú ako vtáky nadradu bežce (SRP) sa nahrádza týmto:

„Vzor veterinárneho osvedčenia pre jatočnú hydinu a hydinu určenú na zazverenie inú ako vtáky nadradu bežce (SRP)

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Komodity, vrátane komodít prepravovaných na otvorenom mori, vyprodukované pred týmto dátumom možno do Spoločenstva dovážať počas obdobia 90 dní od tohto dátumu.

(2)  Len komodity vyprodukované po tomto dátume možno dovážať do Spoločenstva.

(3)  V súlade s Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi produktmi (Ú. v. ES L 114, 30.4.2002, s. 132).

(4)  Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko; predbežný kód, ktorým nie je žiadnym spôsobom dotknuté konečné označenie krajiny. Jej označenie sa stanoví po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú v súvislosti s touto otázkou v Organizácii Spojených národov.

(5)  Okrem Kosova, ako je vymedzené v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN 1244 z 10. júna 1999.“


19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/36


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1292/2008

z 18. decembra 2008

o povolení Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povolenie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takéhoto povolenia.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady, ktoré sa vyžadujú podľa článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia prípravku z mikroorganizmu Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Zo stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) zo 16. júla 2008 (2) vyplýva, že na základe údajov poskytnutých výrobcom nemá Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné prostredie a že je účinný pri stabilizácii črevnej flóry. Úrad ďalej dospel k záveru, že Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) nepredstavuje žiadne iné riziko, z dôvodu ktorého by v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 nebolo možné udeliť povolenie. Podľa uvedeného stanoviska použitie prípravku nemá nepriaznivé účinky na kurčatá na výkrm. Úrad sa domnieva, že osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh nie sú potrebné. Úrad tiež potvrdil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok vymedzený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa za podmienok ustanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vedecké stanovisko Skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá (FEEDAP) k bezpečnosti a účinnosti prípravku Ecobiol® (Bacillus amyloliquefaciens), ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm, vydané na žiadosť Európskej komisie, Vestník EFSA (2008) 773, s. 1 – 13.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva s 12 % vlhkosťou

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry

„4b1822

NOREL SA

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus)

Zloženie doplnkovej látky:

Ecobiol:

Prípravok z mikroorganizmu Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 s minimálnou koncentráciou 1 × 109 CFU/g

Ecobiol plus:

Prípravok z mikroorganizmu Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 s minimálnou koncentráciou 1 × 1010 CFU/g

Charakteristika účinnej látky:

Spóry mikroorganizmu Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Analytická metóda (1):

Meranie: metódou platňového nanášania na tryptón-sójový agar po tepelnom spracovaní.

Identifikácia: gelovou elektroforézou s pulzným poľom (PFGE).

Kurčatá na výkrm

1 × 109

1 × 109

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

Na účely bezpečnosti: pri miešaní sa odporúča použiť ochranné masky.

3.

Používanie súčasne s kokcidiostatikami nie je povolené.

8.1.2019


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“


19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/38


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1293/2008

z 18. decembra 2008

o povolení nového použitia Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 a Levucell SC10 ME) ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povolenie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takéhoto povolenia.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia nového použitia prípravku zo Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) ako kŕmnej doplnkovej látky pre jahňatá, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Použitie Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 sa povolilo v nariadení Komisie (ES) č. 1200/2005 (2), a to bez časového obmedzenia u dojníc a hovädzieho dobytka určeného na výkrm, a v nariadení Komisie (ES) č. 226/2007 (3) do 22. marca 2017 u kôz a oviec určených na produkciu mlieka.

(5)

Na podporu žiadosti o povolenie tohto prípravku pre jahňatá boli predložené nové údaje. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dospel vo svojom stanovisku zo 16. júla 2008 (4) k záveru, že Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí ani na životné prostredie. Zároveň dospel k záveru, že Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20/Levucell SC10 ME) nepredstavuje žiadne iné riziko, z dôvodu ktorého by v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 nebolo možné udeliť povolenie. Podľa uvedeného stanoviska je používanie tohto uvedeného prípravku bezpečné pre jahňatá. V uvedenom stanovisku sa takisto uvádza, že prípravok môže mať priaznivý účinok na konečnú hmotnosť a priemerný denný prírastok hmotnosti. Úrad sa domnieva, že osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh nie sú potrebné. Úrad tiež potvrdil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „stabilizátory črevnej mikroflóry“, sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok, ktoré sú stanovené v danej prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2005, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 26.

(4)  Vedecké stanovisko Skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá (FEEDAP) k bezpečnosti a účinnosti Levucell SC20/Levucell SC10ME, prípravku zo Saccharomyces cerevisiae, ako kŕmnej doplnkovej látky pre jahňatá na výkrm, vydané na žiadosť Európskej komisie, Vestník EFSA (2008) 772, s. 1 – 11.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

(obchodný názov)

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

CFU/kg kompletného krmiva s 12 % vlhkosťou

Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: stabilizátory črevnej mikroflóry

„4b1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)

 

Zloženie doplnkovej látky:

 

V pevnej forme:

Prípravok Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 z vitálnych sušených buniek s garantovanou minimálnou koncentráciou 2 × 1010 CFU/g.

 

V poťahovanej forme:

Prípravok Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 z vitálnych sušených buniek s garantovanou minimálnou koncentráciou 1 × 1010 CFU/g

 

Charakteristika účinnej látky:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % vitálnych sušených buniek a 14 % nevitálnych buniek.

 

Analytická metóda (1):

Platňová metóda a metóda molekulárnej identifikácie (PCR).

Jahňatá

3 × 109

7,3 × 109

1.

V návode na použitie doplnkovej látky a premixov je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, dobu použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.

2.

V doplnkových potravinách sa nesmie prekročiť teplota 50 °C pri Levucell SC20 a 80 °C pri Levucell SC10 ME.

3.

Poťahovaná forma, len na použitie v granulovanom krmive.

4.

Odporúčaná dávka: 7,3 × 109 CFU/kg kompletného krmiva.

5.

Ak sa s výrobkom manipuluje alebo ak sa výrobok zmieša v uzavretom prostredí, odporúča sa pri miešaní použiť bezpečnostné okuliare a masky, ak nie sú miešacie zariadenia vybavené odsávacími systémami.

8.1.2019


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“


19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/41


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1294/2008

z 18. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 10 ods. 3 druhý pododsek a článok 10 ods. 4 prvý pododsek,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v prílohe A oddiele I smernice 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (2), a najmä na jej článok 18 ods. 1 štvrtú zarážku,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 318/2007 (3) sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov s výnimkou hydiny do Spoločenstva a podmienky karantény uplatniteľné na takéto vtáky po dovoze.

(2)

V prílohe V k uvedenému nariadeniu sa uvádza zoznam karanténnych zariadení a stredísk schválených príslušnými orgánmi členských štátov na dovoz určitých druhov vtákov s výnimkou hydiny.

(3)

Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo preskúmali svoje schválené karanténne zariadenia a strediská a zaslali ich aktualizovaný zoznam Komisii. Zoznam schválených karanténnych zariadení a stredísk uvedený v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Nariadenie (ES) č. 318/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 sa nahrádza znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Ú. v. EÚ L 84, 24.3.2007, s. 7.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA V

Zoznam schválených zariadení a stredísk uvedených v článku 6 ods. 1

Kód ISO krajiny

Názov krajiny

Číslo schválenia karanténneho zariadenia alebo strediska

AT

RAKÚSKO

AT OP Q1

AT

RAKÚSKO

AT-KO-Q1

AT

RAKÚSKO

AT-3-KO-Q2

AT

RAKÚSKO

AT-3-ME-Q1

AT

RAKÚSKO

AT-3-HO-Q-1

AT

RAKÚSKO

AT3-KR-Q1

AT

RAKÚSKO

AT-4-KI-Q1

AT

RAKÚSKO

AT-4-VB-Q1

AT

RAKÚSKO

AT 6 10 Q 1

AT

RAKÚSKO

AT 6 04 Q 1

BE

BELGICKO

BE VQ 1003

BE

BELGICKO

BE VQ 1010

BE

BELGICKO

BE VQ 1011

BE

BELGICKO

BE VQ 1012

BE

BELGICKO

BE VQ 1013

BE

BELGICKO

BE VQ 1016

BE

BELGICKO

BE VQ 1017

BE

BELGICKO

BE VQ 3001

BE

BELGICKO

BE VQ 3008

BE

BELGICKO

BE VQ 3014

BE

BELGICKO

BE VQ 3015

BE

BELGICKO

BE VQ 4009

BE

BELGICKO

BE VQ 4017

BE

BELGICKO

BE VQ 7015

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750016

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750027

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

21750050

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

61750009

DE

NEMECKO

BB-1

DE

NEMECKO

BW-1

DE

NEMECKO

BY-1

DE

NEMECKO

BY-2

DE

NEMECKO

BY-3

DE

NEMECKO

BY-4

DE

NEMECKO

HE-2

DE

NEMECKO

NI-1

DE

NEMECKO

NI-2

DE

NEMECKO

NI-3

DE

NEMECKO

NW-1

DE

NEMECKO

NW-2

DE

NEMECKO

NW-3

DE

NEMECKO

NW-4

DE

NEMECKO

NW-5

DE

NEMECKO

NW-6

DE

NEMECKO

NW-7

DE

NEMECKO

NW-8

DE

NEMECKO

NW-9

DE

NEMECKO

RP-1

DE

NEMECKO

SN-1

DE

NEMECKO

SN-2

DE

NEMECKO

TH-1

DE

NEMECKO

TH-2

ES

ŠPANIELSKO

ES/01/02/05

ES

ŠPANIELSKO

ES/05/02/12

ES

ŠPANIELSKO

ES/05/03/13

ES

ŠPANIELSKO

ES/09/02/10

ES

ŠPANIELSKO

ES/17/02/07

ES

ŠPANIELSKO

ES/04/03/11

ES

ŠPANIELSKO

ES/04/03/14

ES

ŠPANIELSKO

ES/09/03/15

ES

ŠPANIELSKO

ES/09/06/18

ES

ŠPANIELSKO

ES/10/07/20

FR

FRANCÚZSKO

38.193.01

FR

FRANCÚZSKO

32.162.004

GR

GRÉCKO

GR.1

GR

GRÉCKO

GR.2

IE

ÍRSKO

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

TALIANSKO

003AL707

IT

TALIANSKO

305/B/743

IT

TALIANSKO

132BG603

IT

TALIANSKO

170BG601

IT

TALIANSKO

068CR003

IT

TALIANSKO

006FR601

IT

TALIANSKO

054LCO22

IT

TALIANSKO

I – 19/ME/01

IT

TALIANSKO

119RM013

IT

TALIANSKO

006TS139

IT

TALIANSKO

133VA023

IT

TALIANSKO

015RM168

MT

MALTA

BQ 001

NL

HOLANDSKO

NL-13000

NL

HOLANDSKO

NL-13001

NL

HOLANDSKO

NL-13002

NL

HOLANDSKO

NL-13003

NL

HOLANDSKO

NL-13004

NL

HOLANDSKO

NL-13005

NL

HOLANDSKO

NL-13006

NL

HOLANDSKO

NL-13007

NL

HOLANDSKO

NL-13008

NL

HOLANDSKO

NL-13009

NL

HOLANDSKO

NL-13010

PL

POĽSKO

14084501

PT

PORTUGALSKO

05 01 CQA

PT

PORTUGALSKO

01 02 CQA

PT

PORTUGALSKO

03 01 CQAR

PT

PORTUGALSKO

05 07 CQAA

UK

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

21/07/01

UK

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

21/07/02

UK

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

01/08/01

UK

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

21/08/01

UK

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

24/08/01“


19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/45


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1295/2008

z 18. decembra 2008

o dovoze chmeľu z tretích krajín

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), najmä na články 192 ods. 2 a 195 ods. 2, spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3076/78 z 21. decembra 1978 o dovoze chmeľu z nečlenských krajín (2) a nariadenie Komisie (EHS) č. 3077/78 z 21. decembra 1978 o rovnocennosti osvedčení sprevádzajúcich chmeľ dovážaný z nečlenských krajín s certifikátmi spoločenstva (3) boli opakovane (4) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mali tieto nariadenia kodifikovať ich spojením do jedného textu.

(2)

Článok 158 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovuje, že chmeľ a chmeľové produkty z tretích krajín sa môžu dovážať iba vtedy, ak sa ich normy akosti rovnajú aspoň tým prijatým pre podobné produkty, ktoré sa zberajú v Spoločenstve alebo ich deriváty. Avšak stanovuje, vo svojom odseku 2, že tieto produkty sa pokladajú za produkty spĺňajúce normy akosti, ak je k nim priložené osvedčenie vydané orgánmi krajiny pôvodu a uznané ako rovnocenné s osvedčením vyžadovaným pre odbyt chmeľu a chmeľových produktov pochádzajúcich zo Spoločenstva.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1850/2006 zo 14. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá certifikácie chmeľu a chmeľových produktov (5) stanovuje veľmi prísne marketingové požiadavky pre chmeľové produkty a najmä zmesi. V súčasnosti neexistuje účinná metóda kontroly na hraniciach, či sa tieto požiadavky plnia. Jedinou možnou náhradou takej kontroly je záväzok zo strany vyvážajúcich krajín, že splnia odbytové požiadavky Spoločenstva na tieto produkty. Je z toho dôvodu nevyhnutné vyžadovať, aby boli produkty pochádzajúce z tretích krajín sprevádzané osvedčením, tak ako je stanovené v článku 158 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

(4)

V záujme toho, aby sa zabezpečilo, že sa budú dodržiavať predpisy Spoločenstva o osvedčovaní chmeľu, členské štáty by mali vykonávať kontrolu, aby preverili, či dovezený chmeľ vyhovuje minimálnym požiadavkám pre uvedenie na trh stanoveným nariadením (ES) č. 1850/2006.

(5)

Niektoré tretie krajiny sa zaviazali, že budú plniť požiadavky stanovené pre odbyt chmeľu a chmeľových produktov a splnomocnili určité agentúry, aby vystavovali osvedčenia o rovnocennosti. Tieto osvedčenia by preto mali byť uznávané ako rovnocenné s certifikátmi Spoločenstva a produkty, na ktoré sa vzťahujú, vpustené do voľného obehu.

(6)

Dotknuté organizácie v týchto tretích krajinách sú povinné aktualizovať informácie obsiahnuté v prílohe I a udržiavať úzku spoluprácu s Komisiou oznamovaním príslušných údajov jej jednotlivým oddeleniam.

(7)

Aby sa uľahčila kontrola kompetentným orgánom členských krajín, je nevyhnutné predpísať formu a tam, kde je to potrebné aj obsah osvedčenia a výpisu a pravidlá ich využívania.

(8)

Aby sa zobrala do úvahy obchodná prax, kompetentné orgány musia byť splnomocnené k tomu, ak je zásielka rozdelená, aby sa pod ich dohľadom vypracoval výpis z osvedčenia vo vzťahu ku každej novej zásielke vyplývajúcej z rozdelenia.

(9)

Analogicky s certifikačným systémom Spoločenstva, určité produkty budú vyňaté na základe ich využitia spod predkladania osvedčení ustanovených v tomto nariadení.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Vstup produktov z tretích krajín vymenovaných v článku 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1234/2007 do voľného obehu v Spoločenstve bude závisieť od poskytnutia dôkazu o tom, že požiadavky stanovené v článku 158 ods. 1 tohto nariadenia boli splnené.

2.   Preukázanie, ktoré sa uvádza v článku 1 ods. 1 tohto nariadenia, sa vykoná predložením osvedčenia, ktoré sa ustanovuje v článku 158 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007, ďalej len „osvedčenie o rovnocennosti“.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia „zásielka“ znamená určité množstvo produktu s rovnakými vlastnosťami odoslaného tým istým odosielateľom v tom istom čase tomu istému príjemcovi.

Článok 3

1. Osvedčenia sprevádzajúce chmeľ a chmeľové produkty dovážané z tretích krajín, vydané agentúrou úradne splnomocnenou v tretej krajine pôvodu a uvedenou v prílohe I, budú uznané ako osvedčenia o rovnocennosti.

Príloha I sa reviduje na základe údajov, ktoré oznámili dotknuté tretie krajiny.

Článok 4

1.   Osvedčenie o rovnocennosti sa bude vystavovať pre každú zásielku a bude pozostávať z originálu a dvoch kópií vyhotovených na tlačive, ktoré bude zodpovedať vzoru stanovenému v prílohe II k tomuto nariadeniu a v súlade s pokynmi uvedenými v prílohe IV.

2.   Osvedčenie o zhode bude platné iba vtedy, ak bude riadne vyplnené a overené jedným z orgánov uvedených v prílohe I.

3.   Riadne overené osvedčenie o rovnocennosti je také osvedčenie, ktoré uvádza miesto a dátum vystavenia, ktoré je podpísané a má pečiatku vystavujúceho orgánu.

Článok 5

1.   Na každom balení, na ktoré sa vzťahuje osvedčenie o zhode, budú v jednom z úradných jazykov Spoločenstva uvedené tieto údaje:

a)

popis produktu;

b)

odroda alebo odrody;

c)

krajina pôvodu;

d)

značky a čísla uvedené v oddieli 9 osvedčenia o zhode alebo výpisu.

2.   Údaje uvedené v odseku 1 budú napísané čitateľným, nezmazateľným písmom jednotnej veľkosti na vonkajšej strane obalu.

Článok 6

1.   Ak je zásielka, na ktorú sa vzťahuje osvedčenie o rovnocennosti, rozdelená a opätovne vyexpedovaná pred svojím vstupom do voľného obehu, výpis z osvedčenia sa vyhotoví pre každú novú zásielku vyplývajúcu z takého rozdelenia.

Osvedčenie sa nahradí potrebným počtom výpisov z osvedčenia.

Každý výpis vyhotoví zainteresovaná strana v jednom origináli a dvoch kópiách na tlačive, ktoré zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe III k tomuto nariadeniu a v súlade s ustanoveniami uvedenými v prílohe IV.

2.   Colné orgány zodpovedajúcim spôsobom odsúhlasia originál a dve kópie osvedčenia o zhode a kontrasignujú originál a dve kópie každého výpisu.

Zadržia originál osvedčenia o rovnocennosti, odošlú obidve kópie príslušnej inštitúcii uvedenej v článku 21 nariadenia (ES) č. 1850/2006 a vrátia originál a obidve kópie výpisu zainteresovanej osobe.

Článok 7

Po ukončení colných formalít potrebných pre vstup produktu, ktorého sa osvedčenie o zhode alebo výpis týkajú, do obehu v Spoločenstve, sa originál a dve kópie predložia colným orgánom, ktoré ich kontrasignujú, pričom si originál ponechajú. Colné orgány odošlú jednu kópiu príslušnej uvedenej v článku 21 nariadenia (ES) č. 1850/2006, v členskom štáte, v ktorom produkt vstupuje do voľného obehu. Druhá kópia sa vracia dovozcovi, ktorý ju musí uchovávať aspoň tri roky.

Článok 8

Ak sa zásielka po uvedení do voľného obehu znovu predá alebo rozdelí, k produktu musí byť priložená faktúra alebo iný obchodný dokument vystavený obchodníkom uvádzajúci referenčné čísla osvedčenia o rovnocennosti alebo výpisu spolu s názvom orgánu, ktorý ich vydal.:

Obchodný dokument alebo faktúra obsahuje nasledovné informácie, uvedené v osvedčení o rovnocennosti alebo vo výpise:

a)

pre chmeľ:

i)

popis produktu;

ii)

celková hmotnosť;

iii)

miesto vypestovania;

iv)

rok zberu;

v)

odroda;

vi)

krajina pôvodu;

vii)

označenia a identifikačné čísla uvedené v oddieli 9 osvedčenia;

b)

pre produkty vyrábané z chmeľu okrem údajov uvedených v písmene a), miesto a dátum spracovania.

Článok 9

1.   Členské štáty pravidelne vykonávajú náhodnú kontrolu, aby sa preverilo, či chmeľ, ktorý sa doviezol podľa článku 158 nariadenia (ES) č. 1234/2007 vyhovuje minimálnym požiadavkám pre uvedenie na trh, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1850/2006.

2.   Členské štáty každý rok do 30. júna Komisii oznámia častosť, typ a výsledok kontrol, ktoré sa vykonali počas roka predchádzajúceho uvedenému dňu. Skontroluje sa aspoň 5 % z celkového počtu zásielok, ktoré sa v tom roku majú do príslušného členského štátu doviezť z určitej tretej krajiny.

3.   Ak príslušné orgány členských štátov zistia, že kontrolované vzorky nevyhovujú minimálnym požiadavkám pre uvedenie na trh uvedeným v odseku 1, s príslušnými dodávkami sa nesmie obchodovať v Spoločenstve.

4.   Ak členský štát zistí, že sa charakteristické znaky produktu nezhodujú s informáciami uvedenými v osvedčení o zhode sprevádzajúcim produkt, informuje o tom Komisiu.

V súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa môže prijať rozhodnutie o vyňatí agentúry, ktorá vydala osvedčenie o zhode pre takéto produkty, zo zoznamu uvedenému v prílohe I tohto nariadenia.

Článok 10

Ako výnimka z tohto nariadenia, vystavovanie osvedčenia stanoveného v článku 1 ods. 2 ani zhoda s ustanoveniami článku 5 sa nebudú vyžadovať pre vstup chmeľu a chmeľových produktov do voľného obehu, ak hmotnosť jedného balenia nepresahuje 1 kilogram v prípade chmeľových šištíc a chmeľového prášku a 300 gramov v prípade chmeľových výťažkov:

a)

malé balenia určené na predaj súkromným osobám pre vlastné použitie;

b)

pre vedecké a technické pokusy;

c)

pre veľtrhy, ak sa na ne vzťahujú osobitné colné dohody pre veľtrhy.

Na balení musí byť uvedený popis, hmotnosť a konečné využitie produktu.

Článok 11

Nariadenia (EHS) č. 3076/78 a (EHS) č. 3077/78 sa zrušujú.

Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 367, 28.12.1978, s. 17.

(3)  Ú. v. ES L 367, 28.12.1978, s. 28.

(4)  Pozri prílohu V.

(5)  Ú. v ES L 355, 15.12.2006, s. 72.


PRÍLOHA I

AGENTÚRY OPRÁVNENÉ VYDÁVAŤ OSVEDČENIA PRE

chmeľové šištičky, číselný znak KN: ex 1210

chmeľový prášok, číselný znak KN: ex 1210

šťavy a výťažky z chmeľu, číselný znak KN: 1302 13 00

Krajina pôvodu

Oprávnené agentúry

Adresa

Kód

Telefón

Fax

E-mail (nepovinný údaj)

Austrália

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart

Tasmania 7000

(61-3)

6233 3352

6234 6785

 

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario,

K1A OY9

(1-613)

952 8000

991 5612

 

Čínd

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

2813 4078

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun

2nd Avenue, TEDA

Tianjin 300457

(86-22)

662 98343

662 98245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434 1943

434 2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464 0057

464 0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Nový Zéland

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472 0367

474 424

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548 2319

546 9464

 

Srbsko

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

780 365

621 212

berenji@eunet.yu

Južná Afrika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 3172

841 3594

 

Švajčiarsko

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 2930

201 4249

admin@laborveritas.ch

Ukrajina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 2111

36 7331

 

Spojené štáty

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 7626

454 7699

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 8620

334 2283

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 4620

986 4737

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 0029 ou 262 1434

262 1572

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 7887

326 7896

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 0401

891 0478

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 2017, 88 2021, 88 5511

88 2020

info@saz.org.zw

saz.org.zw


PRÍLOHA II

TLAČIVO OSVEDČENIA O ROVNOCENNOSTI

Image


PRÍLOHA III

TLAČIVO VÝPISU Z OSVEDČENIA

Image


PRÍLOHA IV

PRAVIDLÁ URČUJÚCE TLAČIVÁ, KTORÉ SÚ ÚVEDENÉ V ČLÁNKOCH 4 A 6

I.   PAPIER

Má sa používať biely papier s hmotnosťou najmenej 40 g/m2.

II.   ROZMERY

Rozmery sú 210 × 297 mm.

III.   JAZYKY

A.

Osvedčenie o rovnocennosti musí byť vytlačené v jednom z úradných jazykov Spoločenstva, môže byť vytlačené aj v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov krajiny, ktorá ho vystavuje.

B.

Výpis z osvedčenia o rovnocennosti musí byť vytlačený v jednom z úradných jazykov Spoločenstva určenom zodpovednými orgánmi členského štátu, ktorý ich vystavuje.

IV.   VYPĹŇANIE TLAČÍV

A.

Tlačivá sa vypĺňajú písacím strojom alebo rukou, v druhom prípade musia byť vyplnené čitateľne perom a tlačenými písmenami.

B.

Každé tlačivo dostane osobitné číslo od vystavujúceho orgánu, toto číslo je rovnaké pre originál a pre obidve jeho kópie.

C.

V prípade osvedčenia o rovnocennosti a výpisov z neho:

1)

časť 5 pre chmeľové produkty vyrobené z chmeľových zmesí sa nevypĺňa;

2)

časti 7 a 8 pre všetky produkty vyrobené z chmeľu sa vypĺňajú;

3)

popis produktov (časť 9) bude vyzerať takto:

a)

„neupravený chmeľ“, t. j. chmeľ, ktorý prešiel iba predsušením a balením;

b)

„upravený chmeľ“, t. j. chmeľ, ktorý prešiel konečným sušením a balením;

c)

„chmeľový prášok“ (ktorý obsahuje chmeľové granule a obohatený chmeľový prášok);

d)

„izomerizovaný chmeľový výťažok“, t. j. výťažok, v ktorom boli alfa-kyseliny takmer úplne izomerizované;

e)

„výťažok z chmeľu“, t. j. ostatné výťažky z chmeľu;

f)

„zmiešané chmeľové produkty“, t. j. zmes produktov uvedených v písm. c), d) a e), okrem chmeľu;

4)

po popise „neupravený chmeľ“ alebo „upravený chmeľ“ by mali nasledovať slová „bez semien“ ak je obsah semien nižší ako 2 % hmotnosti chmeľu a v ostaných prípadoch slová „so semenami“;

5)

v prípadoch, keď boli produkty vyrobené z chmeľu získané z chmeľu rôznych odrôd a/alebo z rôznych produkčných oblastí, budú tieto rôzne odrody a/alebo produkčné oblasti uvedené v časti 9 a za nimi bude nasledovať percento hmotnosti každej odrody z každej produkčnej oblasti, z ktorých je zmes zostavená.


PRÍLOHA V

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3076/78

(Ú. v. ES L 367, 28.12.1978, s. 17)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1465/79

(Ú. v. ES L 177, 14.7.1979, s. 35)

Iba článok 2 a čo sa týka odkazov na nariadenie (EHS) č. 3076/78 v článku 3

Nariadenie Komisie (EHS) č. 4060/88

(Ú. v. ES L 356, 24.12.1988, s. 42)

Iba článok 1

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2264/91

(Ú. v. ES L 208, 30.7.1991, s. 20)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2940/92

(Ú. v. ES L 294, 10.10.1992, s. 8)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 717/93

(Ú. v. ES L 74, 27.3.1993, s. 45)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2918/93

(Ú. v. ES L 264, 23.10.1993, s. 37)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3077/78

(Ú. v. ES L 367, 28.12.1978, s. 28)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 673/79

(Ú. v. ES L 85, 5.4.1979, s. 25)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1105/79

(Ú. v. ES L 138, 6.6.1979, s. 9)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1466/79

(Ú. v. ES L 177, 14.7.1979, s. 37)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3042/79

(Ú. v. ES L 343, 31.12.1979, s. 5)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3093/81

(Ú. v. ES L 310, 30.10.1981, s. 17)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 541/85

(Ú. v. ES L 62, 1.3.1985, s. 57)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3261/85

(Ú. v. ES L 311, 22.11.1985, s. 20)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3589/85

(Ú. v. ES L 343, 20.12.1985, s. 19)

Iba odkazy v článku 1 ods. 2

Nariadenie Komisie (EHS) č. 1835/87

(Ú. v. ES L 174, 1.7.1987, s. 14)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 3975/88

(Ú. v. ES L 351, 21.12.1988, s. 23)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 4060/88

(Ú. v. ES L 356, 24.12.1988, s. 42)

Iba odkazy v článku 2

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2835/90

(Ú. v. ES L 268, 29.9.1990, s. 88)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2238/91

(Ú. v. ES L 204, 27.7.1991, s. 13)

 

Nariadenie Komisie (EHS) č. 2915/93

(Ú. v. ES L 264, 23.10.1993, s. 29)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 812/94

(Ú. v. ES L 94, 13.4.1994, s. 4)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1757/94

(Ú. v. ES L 183, 19.7.1994, s. 11)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 201/95

(Ú. v. ES L 24, 1.2.1995, s. 121)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 972/95

(Ú. v. ES L 97, 29.4.1995, s. 62)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2132/95

(Ú. v. ES L 214, 8.9.1995, s. 7)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 539/98

(Ú. v. ES L 70, 10.3.1998, s. 3)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 81/2005

(Ú. v. EÚ L 16, 20.1.2005, s. 52)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 495/2007

(Ú. v. EÚ L 117, 5.5.2007, s. 6)

 


PRÍLOHA VI

Tabuľka zhody

nariadenie (EHS) č. 3076/78

nariadenie (EHS) č. 3077/78

toto nariadenie

Článok 1, odseky 1 a 2

 

Článok 1, odseky 1 a 2

Článok 1, odsek 3

 

Článok 2

 

Článok 1, prvá veta

Článok 3, prvý odsek

 

Článok 1, druhá veta

Článok 3, druhý odsek

Článok 2

 

Článok 4

Článok 3, odsek 1, úvodná veta

 

Článok 5, odsek 1, úvodná veta

Článok 3, odsek 1, prvá až tretia zarážka

 

Článok 5, odsek 1, písmeno a) až d)

Článok 3, odsek 2

 

Článok 5, odsek 2

Článok 4

 

Článok 5, odsek 1, prvá veta

 

Článok 6, odsek 1, prvý pododsek

Článok 5, odsek 1, druhá veta

 

Článok 6, odsek 1, druhý pododsek

Článok 5, odsek 1, tretia veta

 

Článok 6, odsek 1, tretí pododsek

Článok 5, odsek 2, prvá veta

 

Článok 6, odsek 2, prvý pododsek

Článok 5, odsek 2, druhá veta

 

Článok 6, odsek 2, druhý pododsek

Článok 6

 

Článok 7

Článok 7 prvý odsek prvá veta

 

Článok 8 prvý odsek

Článok 7 prvý odsek druhá veta a bod 1

 

Článok 8 druhý odsek úvodná veta

Článok 7, bod 1 a), úvodné slová

 

Článok 8, druhý odsek písmeno a), úvodné slová

Článok 7, bod 1 a), prvá zarážka

 

Článok 8, druhý odsek písmeno a), bod i)

Článok 7, bod 1 a), druhá zarážka

 

Článok 8, druhý odsek písmeno a), bod ii)

Článok 7, bod 1 a), tretia zarážka

 

Článok 8, druhý odsek písmeno a), bod iii)

Článok 7, bod 1 a), štvrtá zarážka

 

Článok 8, druhý odsek písmeno a), bod iv)

Článok 7, bod 1 a), piata zarážka

 

Článok 8, druhý odsek písmeno a), bod v)

Článok 7, bod 1 a), šiesta zarážka

 

Článok 8, druhý odsek písmeno a), bod vi)

Článok 7, bod 1 a), siedma zarážka

 

Článok 8, druhý odsek písmeno a), bod vii)

Článok 7, bod 1 b)

 

Článok 8, druhý odsek písmeno b)

Článok 7, bod 2

 

Článok 7a, prvý odsek, prvá veta

 

Článok 9 ods. 1

Článok 7a, prvý odsek, druhá a tretia veta

 

Článok 9 ods. 2

Článok 7a, druhý odsek

 

Článok 9ods. 3

Článok 7a, tretí odsek

 

Článok 9 ods. 4 prvý pododsek

Článok 7a tretí odsek druhá veta

 

Článok 9 ods. 4 druhý pododsek

Článok 8

 

Článok 10

Článok 9

 

Článok 10

 

Článok 11

Článok 12

 

Príloha

Príloha I

Príloha I

 

Príloha II

Príloha II

 

Príloha III

Príloha III

 

Príloha IV

 

Príloha IV

Príloha V

Príloha VI


19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/57


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1296/2008

z 18. decembra 2008

o ustanovení podrobných pravidiel pre uplatňovanie colných kvót na dovoz kukurice a cirku do Španielska a dovoz kukurice do Portugalska

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 144 ods. 1, v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1839/95 z 26. júla 1995 o ustanovení podrobných pravidiel pre uplatňovanie colných kvót na dovoz kukurice a cirku do Španielska a dovoz kukurice do Portugalska (2) bolo opakovane (3) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Podľa dohôd uzavretých počas Uruguajského kola multilaterálnych obchodných rokovaní, sa Spoločenstvo zaviazalo otvoriť od hospodárskeho roka 1995/96 kvóty na zníženú sadzbu cla na dovoz 500 000 ton kukurice do Portugalska a dva milióny ton kukurice a 300 000 ton cirku do Španielska jednotlivo. V prípade kvóty na dovoz do Španielska, sa množstvá určitých obilninových náhrad dovážané do Španielska majú úmerne znížiť k celkovým dovezeným množstvám. V prípade kvóty otvorenej na dovoz kukurice do Portugalska, nesmie skutočne zaplatené dovozné clo presiahnuť 50 EUR na tonu.

(3)

S cieľom zabezpečiť riadnu správu týchto kvót by sa mali ustanoviť podobné metódy pre evidenciu uskutočnených dovozov kukurice alebo cirku do Španielska a Portugalska.

(4)

V záujme dosiahnutia tohto cieľa a zabezpečenia účinného monitorovania tohto režimu a medzinárodných záväzkov Spoločenstva Komisiou, by sa mali presne určiť dovozy, ktoré sa majú evidovať v rámci týchto kvót a ustanoviť, že Španielsko a Portugalsko každý mesiac oznámia Komisii skutočne vykonané dovozy príslušných výrobkov, pričom spresnia použitú metódu výpočtu.

(5)

Časové obdobie stanovené na dovoz kukurice do Portugalska a kukurice a ciroku do Španielska, ako aj zohľadnenie eventuálnych dovozov náhradných výrobkov vychádzajú z kalendárneho roka.

(6)

Množstvo kukurice, ktoré sa má doviezť do Portugalska a kukurice a ciroku, ktoré sa má doviezť do Španielska v danom roku, znížené o množstvá určitých obilných náhrad dovezených do Španielska počas toho istého roka, neumožňuje na konci roka stanoviť zostatok kukurice a ciroku, ktorý ešte treba v príslušnom roku doviezť. Z tohto dôvodu musí byť možné, v prípade potreby predĺžiť časové obdobie, počas ktorého je možné objednať dovozy pre daný rok, až do mája nasledujúceho roka.

(7)

Je v záujme prevádzkovateľov Spoločenstva, aby sa zabezpečili primerané dodávky príslušných výrobkov na trh Spoločenstva za stabilné ceny, pričom sa zabráni zbytočným a nadmerným rizikám alebo dokonca narušeniam trhu vo forme vážneho kolísania cien. S prihliadnutím na vyvíjajúce sa medzinárodné trhy, na podmienky dodávok v Španielsku a Portugalsku a na medzinárodné záväzky Spoločenstva by sa Komisia mala rozhodnúť, či je nevyhnutné zníženie uplatniteľných dovozných ciel určených v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (4), aby sa zabezpečilo, že dovozné kvóty na príslušné výrobky sa vyčerpajú.

(8)

S cieľom zabezpečenia uplatňovania týchto kvót, by sa mali vykonať opatrenia na priamy nákup na svetovom trhu alebo zabezpečiť uplatňovanie systému zníženého dovozného cla ustanoveného podľa nariadenia (ES) č. 1249/96.

(9)

Kombinácia výhod zabezpečená úpravou ustanovenou nariadením Rady (ES) č. 1528/2007 (5), uplatniteľným na dovoz cirku a kukurice s pôvodom v niektorých štátoch patriacich do skupiny afrických štátov, karibských štátov a štátov tichomoria (ACP) alebo v zámorských krajinách a územiach (OCT) do Spoločenstva a týmto nariadením môže spôsobiť narušenie španielskeho alebo portugalského trhu s obilninami. Tento problém možno prekonať ustanovením osobitného zníženia platby na kukuricu a cirok dovážané podľa tohto nariadenia.

(10)

V prípade priameho nákupu na svetovom trhu a s cieľom umožniť vykonávanie postupov za optimálnych podmienok a najmä pri najnižších nákupných a dopravných nákladoch, malo by sa organizovať vyhlásenie výberového konania na dodávku a dodanie do skladov určených príslušnou platobnou agentúrou alebo intervenčnou agentúrou. Malo by sa zabezpečiť, aby sa podávali súťažné ponuky pre jednotlivé dodávky v súlade so skladovacími kapacitami dostupnými v určitých oblastiach daného členského štátu a uverejnené v oznámení o vyhlásení výberového konania.

(11)

Mali by sa prijať podrobné pravidlá pre organizáciu vyhlásení výberového konania na znížené dovozné clo a na priamy nákup na svetovom trhu a mali by sa definovať podmienky na predkladanie súťažných návrhov a zloženie a uvoľnenie zábezpek zaručujúcich dodržanie záväzkov úspešného uchádzača.

(12)

S cieľom zdravého hospodárskeho a finančného riadenia daných nákupných operácií a najmä s cieľom zabránenia neúmerným a nadmerným rizikám pre prevádzkovateľov pokiaľ ide o predvídateľné ceny na španielskych a portugalských trhoch, mali by sa prijať opatrenia pre dovoz na trh so znížením dovozného cla pre obilniny, ktoré nespĺňajú požiadavky týkajúce sa kvality určené vo vyhlásení výberového konania. Avšak v týchto prípadoch zníženie dovozného cla nesmie byť väčšie ako posledná suma určená pre dané zníženie.

(13)

Mali by sa prijať opatrenia na zhrnutie operácií vznikajúcich z tohto nariadenia do mechanizmov ustanovených nariadením Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej poľnohospodárskej politiky (6).

(14)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1.   Kvóty na dovozy z tretích krajín určené na voľný obeh v Španielsku pre každý rok v maximálnom množstve 2 milióny ton kukurice a 300 000 ton ciroku budú otvorené každý rok 1. januára. Dovozy na základe týchto kvót budú realizované spôsobom uvedeným v tomto nariadení.

2.   Každoročne sa 1. januára otvorí kvóta na maximálne množstvo 0,5 milióna ton kukurice na uvedenie do voľného obehu v Portugalsku. Dovozy v rámci tejto kvóty sa vykonávajú za podmienok ustanovených v tomto nariadení.

3.   V prípade technických problémov riadne zaznamenaných Komisiou, možno určiť lehotu na dovoz presahujúcu tento časový limit v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

4.   Zníženie dovozného cla na kukuricu s tvrdým zrnom uvedené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96 sa nebude uplatňovať na dovozy na základe kvót.

Článok 2

1.   Množstvá určené na dovoz do Španielska uvedené v článku 1 ods. 1 budú každý rok znížené proporcionálne k množstvám zvyškov z výroby škrobu z kukurice spadajúcej pod CN kódy 2303 10 19 a 2309 90 20 z pivovarníckych zvyškov a destilačných zvyškov a z odpadu spadajúceho pod CN kód 2303 30 00 a zo zvyškov citrusovej buničiny spadajúcej pod CN kód ex 2308 00 40 dovážaných do Španielska z tretích krajín počas príslušného roku.

2.   Komisia zaeviduje v rámci kvót uvedených v článku 1 ods. 1 a 2:

a)

množstvá kukurice (kód KN 1005 90 00) a cirku (kód KN 1007 00 90) dovezené do Španielska a množstvá kukurice (kód KN 1005 90 00) dovezené do Portugalska počas každého kalendárneho roka a v prípade potreby až do konca mesiaca mája nasledujúceho roka;

b)

množstvá zvyškov z výroby škrobu z kukurice, pivovarníckeho mláta a zvyškov citrusových dužín uvedené v odseku 1 tohto článku, dovezené do Španielska počas každého kalendárneho roka;

Pokiaľ sa množstvá zaevidujú za mesiace nasledujúce po referenčnom kalendárnom roku v súlade s prvým pododsekom písm. a), tieto množstvá sa už nemôžu zaevidovať za nasledujúci kalendárny rok.

3.   Na účely evidencie ustanovenej v odseku 2 sa nezaznamenávajú tie dovozy kukurice do Španielska a Portugalska, ktoré sa uskutočňujú na základe týchto aktov:

a)

nariadenie Rady (ES) č. 2007/2000 (7);

b)

rozhodnutie Rady a Komisie 2005/40/ES, Euratom (8);

c)

rozhodnutie Rady 2006/580/ES (9);

d)

nariadenie Komisie (ES) č. 969/2006 (10).

Článok 3

Príslušné orgány Španielska a Portugalska oznámia Komisii elektronickou cestou najneskôr v pätnásty deň každého mesiaca množstvá výrobkov uvedených v článku 2 ods. 2 dovezených počas predchádzajúceho druhého mesiaca podľa vzoru uvedeného v prílohe I.

Článok 4

1.   Množstvo kukurice a cirku, uvedené v článku 1 ods. 1 sa pridelí na spracovanie alebo použitie v Španielsku.

2.   Množstvo kukurice uvedené v článku 1 ods. 2 sa pridelí na spracovanie alebo použitie v Portugalsku.

Článok 5

Dovoz do Španielska a Portugalska sa ako súčasť kvót stanovených v článku 1 ods. 1 a 2 a v rámci množstvových obmedzení stanovených v uvedených odsekoch uskutočňuje uplatňovaním systému zníženia dovozného cla podľa článku 6 alebo priamym nákupom na svetovom trhu.

KAPITOLA II

DOVOZ SO ZNÍŽENÍM DOVOZNÉHO CLA

Článok 6

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 15, sa v rámci množstvových obmedzení ustanovených v článku 1 ods. 1 a 2 uplatňuje na dovoz kukurice a cirku do Španielska a na dovoz kukurice do Portugalska zníženie dovozného cla určeného v súlade s nariadením (ES) č. 1249/96.

2.   S prihliadnutím na existujúce podmienky na trhu sa Komisia rozhodne, či sa zníženie ustanovené v odseku 1 uplatní, aby sa zabezpečilo vyčerpanie dovozných kvót.

3.   Ak sa Komisia rozhodne uplatňovať zníženie uvedené v odseku 1, výška zníženia sa určí na základe paušálnej sadzby alebo uskutočnením výberového konania na takej úrovni, aby bolo možné po prvé zabrániť narušeniu španielskych a portugalských trhov v dôsledku dovozu do týchto krajín a po druhé skutočne doviezť množstvá uvedené v článku 1 ods. 1 a 2.

4.   Suma zníženia paušálnou sadzbou a, ak je určené zníženie v súlade s výberovým konaním uvedeným v článku 8 ods. 1, suma neskôr uvedeného zníženia sa určí v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

V prípade dovozu do Portugalska, sa suma zníženia uvedeného v odseku 3 určí takým spôsobom, aby skutočne zaplatené clo nepresahovalo 50 EUR na tonu.

Zníženie sa môže odlišovať pre dovozy kukurice a/alebo cirku podľa nariadenia (ES) č. 1528/2007.

5.   Zníženie dovozného cla ustanovené v odseku 1 sa uplatňuje na dovoz kukurice spadajúcej pod kód KN 1005 90 00 a cirku spadajúceho pod kód KN 1007 00 90 do Španielska a na dovoz kukurice spadajúcej pod kód 1005 90 00 do Portugalska, na ktoré sa vzťahujú licencie vydané španielskymi a portugalskými orgánmi v súlade s týmto nariadením a so súhlasom Komisie. Tieto licencie sú platné iba v členských štátoch, v ktorých sú vydané.

Článok 7

1.   Procedúra predkladania ponúk v rámci výberového konania môže byť organizovaná na účel zníženia dovozného cla. V takýchto prípadoch zainteresované strany odpovedia na výzvu na predloženie ponúk do výberového konania buď predložením písomnej ponuky proti potvrdeniu o prijatí príslušnému orgánu určenému vo výzve na predloženie ponúk do verejnej súťaže, alebo postúpení takejto ponuky príslušnému orgánu doporučeným listom, telexom, faxom alebo telegramom.

2.   Súťažné návrhy musia obsahovať:

a)

odkaz na vyhlásenie výberového konania;

b)

meno a presnú adresu uchádzača. spolu s telexovými alebo faxovými číslami;

c)

druh a množstvo výrobku, ktorý sa má doviezť;

d)

sumu navrhovaného zníženia dovozného cla v eurách na tonu;

e)

krajinu pôvodu obilnín, ktoré sa majú doviezť.

3.   K súťažným návrhom musí byť priložený:

a)

dôkaz, že uchádzač zložil zábezpeku 20 EUR na tonu a

b)

písomný záväzok uchádzača, že do dvoch dní od obdržania oznámenia o schválení zmluvy, podá na príslušný orgán žiadosť o dovoznú licenciu pre schválené množstvo a bude dovážať z krajiny pôvodu uvedenej v súťažnom návrhu.

4.   Súťažné návrhy musia uvádzať iba jednu krajinu pôvodu; nesmú presiahnuť maximálne množstvo určené pre každý dátum uzávierky výberového konania.

5.   Nezohľadnia sa súťažné návrhy, ktoré nie sú predložené v súlade s odsekmi 1 až 4 alebo obsahujú podmienky iné ako tie, ktoré sú určené vo vyhlásení výberového konania.

6.   Súťažné návrhy sa nesmú vziať späť.

7.   Súťažné návrhy musí poslať Komisii kompetentný orgán najneskôr dve hodiny po termíne uzávierky pre podanie súťažných návrhov určenom vo vyhlásení výberového konania. Musia sa odovzdať vo forme uvedenej v prílohe II.

Ak nie sú predložené žiadne súťažné návrhy, príslušný členský štát informuje Komisiu v rámci tej iste lehoty.

Článok 8

1.   Na základe súťažných návrhov podaných a doručených v rámci výberového konania na zníženie dovozného cla, Komisia rozhodne v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007:

a)

o určení maximálneho zníženia dovozného cla alebo

b)

o neuskutočnení výberového konania.

Ak sa rozhodlo o určení maximálneho zníženia dovozného cla, akceptuje sa akýkoľvek súťažný návrh na čiastku rovnajúcu sa alebo nižšiu ako maximálne zníženie. Ak však maximálne zníženie určené na základe výberového konania pre daný týždeň vedie k akceptácii množstiev presahujúcich množstvá zostávajúce pre dovoz, uchádzačovi, ktorý podal súťažný návrh zodpovedajúci akceptovanému maximálnemu zníženiu, sa schváli množstvo rovnajúce sa rozdielu medzi množstvami požadovanými v ostatných akceptovaných súťažných návrhoch a množstvom, ktoré je k dispozícii. Ak určené maximálne zníženie zodpovedá niekoľkým súťažným návrhom, množstvo, ktoré sa má schváliť, sa rozdelí medzi uchádzačov úmerne k príslušným množstvám, pre ktoré predložili súťažný návrh.

2.   Kompetentné orgány Španielska a Portugalska informujú všetkých uchádzačov písomne o výsledku ich súťažných návrhov, ako náhle Komisia prijme rozhodnutie uvedené v odseku 1.

Článok 9

1.   Žiadosti o licenciu sa predložia na tlačivách vytlačených a/alebo vyhotovených v súlade s článkom 17 nariadenia Komisie (ES) č. 376/2008 (11). Ak Komisia schváli zníženie paušálnou sadzbou, žiadosti sa podávajú v prvé dva pracovné dni každého týždňa. Ak je zníženie cla schválené na základe výberového konania, žiadosti o schválené množstvo sa podávajú do dvoch dní od obdržania oznámenia o schválení uvádzajúceho zníženie navrhované v súťažnom návrhu.

2.   Žiadosti o povolenia a samotné povolenia obsahujú v kolónke 24 jedno zo znení uvedených v prílohe III.

3.   Ak sa uplatňuje zníženie paušálnou sadzbou, žiadosti o licenciu sa zohľadnia, iba ak sa poskytne dôkaz, že bola poskytnutá zábezpeka 20 EUR na tonu v prospech príslušného kompetentného orgánu.

Článok 10

1.   K žiadosti o licenciu sa prikladá písomný záväzok žiadateľa, že poskytne, najneskôr do dátumu vydania licencie, zábezpeku na plnenie v sume na tonu rovnajúcej sa pridelenému zníženiu cla paušálnou sadzbou alebo sume zníženia navrhovanej v súťažnom návrhu.

2.   Výška zábezpeky ustanovená v článku 12 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 1342/2003 (12) sa uplatňuje na dovozné licencie vydané podľa tohto nariadenia.

3.   Ak Komisia schválila zníženie paušálnou sadzbou, uplatnia sa sadzby zníženia a sadzby dovozného cla platné k dátumu, kedy colný úrad príjme osvedčenie o prepustení do režimu voľný obeh.

4.   Ak sa zníženie určí na základe výberového konania, uplatní sa sadzba cla platná k dátumu, kedy colný úrad príjme osvedčenie o prepustení do režimu voľný obeh. Okrem toho, suma poskytnutého zníženia sa uvádza v kolónke 24 licencie.

Ak je však v prípade dovozu uskutočneného po uplynutí mesiaca, v ktorom je vydaná dovozná licencia, licencia vydaná medzi októbrom a májom vrátane, čiastka udeleného zníženia sa zvýši o čiastku rovnú rozdielu medzi intervenčnou cenou platnou v mesiaci, v ktorom bola licencia vydaná, zvýšenou o 55 %, a cenou platnou v mesiaci, v ktorom bolo prijaté osvedčenie o prepustení do voľného obehu, zvýšenou o to isté percento. V prípade licencií vydaných pred 1. októbrom a využívaných od toho dňa sa čiastka udeleného zníženia zníži o čiastku vypočítanú rovnakým spôsobom.

5.   Žiadosti sú platné iba, ak:

a)

nepresahujú maximálne množstvo, ktoré je k dispozícii pre každý termín uzávierky na podanie žiadostí a

b)

sú doplnené dôkazom, že obchodná činnosť žiadateľa zahŕňa medzinárodné obchodovanie s obilninami v dovážajúcom členskom štáte. Na účel tohto článku poskytnutie takéhoto dôkazu pozostáva z predloženia kompetentnému orgánu kópie osvedčenia o platbe dane z pridanej hodnoty v danom členskom štáte alebo kópie osvedčenia o colnom konaní vydaného daným členským štátom vzhľadom k dovoznej alebo vývoznej licencii alebo faktúry týkajúcej sa obchodu vo vnútri Spoločenstva na meno žiadateľa pre operáciu vykonanú v jednom z troch predchádzajúcich rokov.

6.   Colné úrady členského štátu dovozu odoberú reprezentatívne vzorky z každej dovezenej zásielky v súlade s prílohou k smernici Komisie 76/371/EHS (13) s cieľom stanoviť obsah sklovitých zŕn s použitím metódy a kritérií uvedených v článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96.

Článok 11

1.   Ak Komisia schválila zníženie paušálnou sadzbou, licencie sa vydajú v rámci dostupných množstiev, najneskôr v piatok nasledujúci po poslednom dni na predloženie, ako je uvedené v článku 9 ods. 1. Ak tento piatok nie je pracovný deň, vydajú sa následne v prvý pracovný deň.

Ak by sa podali žiadosti k akémukoľvek týždňu na množstvá presahujúce tie, ktoré sú ešte k dispozícii pre dovoz kukurice a cirku do Španielska a cirku do Portugalska, množstvá, na ktoré sa vydajú licencie, budú množstvá uvedené v žiadostiach znížené o jednotné percento.

2.   Ak sa zníženie cla určilo na základe výberového konania, licencie sa vydajú pod podmienkou, že uchádzač podal žiadosť o dovoznú licenciu, ako je uvedené v článku 7 ods. 3 písm. b) pred uvedeným termínom uzávierky, na schválené množstvá najneskôr na tretí pracovný deň nasledujúci po termíne uzávierky na predloženie žiadostí o licenciu, ako je uvedené v článku 9 ods. 1.

3.   Kompetentné orgány informujú Komisiu o množstvách, na ktoré boli vydané licencie každý týždeň najneskôr na tretí pracovný deň nasledujúceho týždňa.

4.   Bez ohľadu na článok 22 ods. 1 nariadenia (ES) č. 376/2008 dovozné licencie sa, s cieľom určenia ich platnosti, považujú za vydané v deň uplynutia konečného termínu na podanie súťažných návrhov alebo žiadostí.

Článok 12

1.   Doba platnosti licencií je:

a)

doba uvedená v článku 6 nariadenia (ES) č. 1342/2003 v prípadoch, ak Komisia schválila zníženie paušálnou sadzbou;

b)

doba uvedená v nariadení o vyhlásení výberového konania v prípade licencií vydaných na základe výberového konania na zníženie cla.

2.   V kolónke 8 dovoznej licencie, sa musí vyznačiť krížik oproti slovu „áno“. Bez ohľadu na článok 7 ods. 4 nariadenia (ES) č. 376/2008, množstvo prepustené do režimu voľný obeh nesmie prekročiť množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 dovoznej licencie, ale môže byť maximálne o 5 % nižšie od tohto množstva . Číslica „0“ sa musí uviesť v kolónke 19 licencie.

3.   Bez ohľadu na článok 8 nariadenia (ES) č. 376/2008, práva vyplývajúce z dovozných licencií na základe tohto nariadenia sú neprevoditeľné.

Článok 13

1.   Bez dotknutia opatrení dohľadu prijatých podľa článku 14, zábezpeka uvedená v článku 7 ods. 3 písm. a) sa uvoľní:

a)

okamžite, ak nie je akceptovaná súťažná ponuka;

b)

ak je akceptovaná súťažná ponuka vo výberovom konaní, pri vydaní dovoznej licencie. Ak však nie je splnený záväzok uvedený v článku 7 ods. 3 písm. b), zábezpeka prepadá.

2.   Bez dotknutia opatrení dohľadu prijatých podľa článku 14, zábezpeka uvedená v článku 9 ods. 3 sa uvoľní:

a)

okamžite, ak ide o množstvá, na ktoré nebola vydaná licencia

b)

pri vydaní dovoznej licencie, ak ide o množstvá, na ktoré bola vydaná licencia.

3.   Bez toho, aby tým boli dotknuté opatrenia týkajúce sa vykonávania dozoru prijaté na základe článku 14, zábezpeka uvedená v článku 10 ods. 1 bude uvoľnená vtedy, ak účastník výberového konania predloží dôkaz:

a)

v prípade kukurice, u ktorej analýza vykonaná v súlade s článkom 10 ods. 6 preukázala obsah sklovitých zŕn vyšší ako 60 %, o tom, že dovezený produkt bol spracovaný v členskom štáte uvoľnenia do voľného obehu na akýkoľvek produkt okrem tých produktov, ktoré spadajú pod CN kódy 1904 10 10, 1103 13 alebo 1104 23. Takýto dôkaz sa predloží formou T5 kontrolnej kópie vypracovanej Úradom pre colné odbavenie v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 2454/93 (14) ešte pred expedíciou tovarov na spracovanie;

b)

v prípade kukurice, u ktorej analýza vykonaná v súlade s článkom 10 ods. 6 preukázala obsah sklovitých zŕn 60 % alebo nižší a v prípade ciroku, o tom, že dovezený produkt bol spracovaný alebo použitý v členskom štáte uvoľnenia do voľného obehu. Takýto dôkaz sa predloží formou predajnej faktúry pre spracovateľa alebo spotrebiteľa centrále v členskom štáte uvoľnenia do voľného obehu

c)

že produkt nemohol byť dovezený, spracovaný a ani použitý z dôvodov vyššej moci

d)

že dovezený produkt sa stal nevhodným pre akékoľvek použitie.

Pre množstvá, ku ktorým nie je predložený vyššie uvedený dôkaz do 18 mesiacov od dátumu prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do režimu voľný obeh, prepadá zábezpeka ako clo.

Na účely tohto článku, spracovanie alebo použitie dovezeného výrobku sa považuje za vykonané, ak sa spracuje alebo použije 95 % z množstva prepusteného do režimu voľný obeh.

4.   Na zábezpeky sa vzťahujú ustanovenia článku 34 nariadenia (ES) č. 376/2008, s výnimkou ustanovenia o dvojmesačnej dobe uvedenej v odseku 4 uvedeného článku.

Článok 14

1.   Kukurica a cirok, ktoré sú prepustené do režimu voľný obeh so zníženým clom, zostávajú pod colným dohľadom alebo pod administratívnou kontrolou s rovnocenným účinkom až do času, kým nie sú použité alebo spracované.

2.   Ak je to potrebné, daný členský štát prijme všetky potrebné opatrenia na zaistenie, aby sa vykonal dohľad uvedený v odseku 1. Tieto opatrenia zahŕňajú požadovanie od dovozcov, aby sa podrobili akejkoľvek kontrole, ktorú považujú za potrebnú kompetentné orgány a aby viedli osobitné záznamy umožňujúce orgánom vykonanie takýchto kontrol.

3.   Daný členský štát okamžite informuje Komisiu o opatreniach prijatých podľa odseku 2.

KAPITOLA III

PRIAMY PREDAJ NA SVETOVOM TRHU

Článok 15

1.   Za účelom vykonania dovozov uvedených v článku 1, môže sa rozhodnúť na základe postupu uvedeného v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007, že španielska alebo portugalská platobná agentúra alebo intervenčná agentúra (ďalej len „intervenčná agentúra“) nakúpi na svetovom trhu množstvá kukurice a/alebo cirku, ktoré sa majú určiť a prepustí ich v príslušnom členskom štáte do režimu colné uskladňovanie, ako je ustanovené v článku 98 až 113 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 (15) a v nariadení (EHS) č. 2454/93 vydávajúcom vykonávacie ustanovenia k nariadeniu (EHS) č. 2913/92.

2.   Množstvá, ktoré boli nakúpené podľa odseku 1, sa poskytnú na predaj na domácom trhu príslušného členského štátu, v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 za podmienok zabezpečujúcich zabránenie porúch trhu a v súlade s článkom 14 tohto nariadenia.

Ak je tovar určený na predaj na domácom trhu, kupujúci poskytne intervenčnej agentúre príslušného členského štátu pri platbe za tovar zábezpeku 15 EUR na tonu. Táto zábezpeka sa uvoľní, ak sa predloží dôkaz uvedený v článku 13 ods. 3. Na účely uvoľnenia zábezpeky sa uplatňujú ustanovenia druhého a tretieho pododseku článku 13 ods. 3 a ustanovenia článku 13 ods. 4.

3.   Ak je tovar prepustený do režimu voľný obeh, vyberie sa dovozné clo, rovnajúce sa priemeru ciel určených podľa nariadenia (ES) č. 1249/96 pre dané obilniny počas mesiaca, ktorý predchádza dátumu prijatia colného vyhlásenia na prepustenie do režimu voľný obeh, mínus suma rovnajúca sa 55 % intervenčnej ceny pre ten istý mesiac.

Prepustenie do režimu voľný obeh vykoná intervenčná agentúra príslušného členského štátu.

Keď kupujúci tovaru vykonávajú platbu intervenčnej agentúre, musia predajné ceny, mínus clo uvedené v prvom pododseku, zodpovedať vybranej čiastky v zmysle článku 5 ods. 2 písm. f) nariadenia Komisie (ES) č. 884/2006 (16).

4.   Nákupná operácia ustanovená v článku 1 sa považuje za intervenciu na účel stabilizácie poľnohospodárskych trhov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1290/2005.

5.   Platby intervenčnej agentúry za nákupy, ako je ustanovené v článku 1, znáša Spoločenstvo a považujú sa za intervencie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1290/2005. Intervenčná agentúra príslušného členského štátu zaznamená hodnotu tovaru nakúpeného za „nulovú“ cenu na účet uvedený v článku 5 nariadenia (ES) č. 884/2006.

Článok 16

1.   Španielska alebo portugalská intervenčná agentúra zabezpečí, aby sa výrobok kúpil na svetovom trhu schválením dodávateľskej zmluvy na základe výberového konania. Dodávka pozostáva z nákupu výrobku na svetovom trhu a dodávky, nevyloženej, do skladov určených vyššie uvedenou intervenčnou agentúrou na prepustenie do režimu colné uskladňovanie ustanoveného v článkoch 98 až 113 nariadenia (EHS) č. 2913/92.

Rozhodnutie o nákupe na svetovom trhu, ktoré je uvedené v článku 15 ods. 1, musí obsahovať predovšetkým množstvo a kvalitu obilnín, ktoré sa majú doviezť, dátumy začatia a ukončenia výberového konania a konečný dátum pre dodávku tovaru.

2.   Oznámenie o vyhlásení výberového konania vyhotovené v súlade s prílohou IV, sa uverejní v sériách „C“Úradného vestníka Európskej únie. Vyhlásenie sa týka jednej alebo viacerých dodávok. Pod pojmom „dodávka“ sa rozumejú množstvá, ktoré majú byť dodané, ako je uvedené vo vyhlásení.

3.   Ak sa tak požaduje, intervenčná agentúra daného členského štátu prijme dodatočné opatrenia na vykonanie nákupných operácií na príslušnom svetovom trhu.

Intervenčná agentúra okamžite informuje Komisiu o takýchto opatreniach a informuje o tom prevádzkovateľov.

Článok 17

1.   Zainteresované strany odpovedajú na vyhlásenie výberového konania podaním písomnej súťažnej ponuky výmenou za potvrdenie o prevzatí intervenčnou agentúrou uvedenou v oznámení o vyhlásení výberového konania alebo doručením uvedenej ponuky doporučeným listom, telexom, faxom alebo telegramom.

Súťažné ponuky sa musia doručiť intervenčnej agentúre pred 12-ou hodinou dopoludnia (bruselského času) v deň, v ktorom uplynie termín uzávierky na predloženie súťažných ponúk uvedený v oznámení o vyhlásení výberového konania.

2.   Súťažné ponuky sa môžu predkladať iba s ohľadom na celé dodávky. Musia obsahovať:

a)

odkaz na vyhlásenie výberového konania;

b)

meno a presnú adresu uchádzača, spolu s telexovým a faxovým číslom;

c)

údaje o príslušnej dodávke;

d)

navrhovanú súťažnú cenu na tonu výrobku v eurách;

e)

krajinu pôvodu obilnín, ktoré majú byť dovezené;

f)

osobitne, cenu CIF na tonu výrobku v eurách, zodpovedajúcu súťažnej ponuke.

3.   K súťažným ponukám musí byť priložený dôkaz, že bola zložená zábezpeka uvedená v článku 18 ods. 1 pred uplynutím termínu uzávierky na predloženie súťažných ponúk.

4.   Nezohľadňujú sa súťažné ponuky, ktoré nie sú predložené v súlade s ustanoveniami tohto článku, alebo ktoré obsahujú podmienky iné ako tie, ktoré sú určené vo vyhlásení výberového konania.

5.   Súťažné ponuky sa nesmú vziať späť.

Článok 18

1.   Súťažné ponuky sa zohľadnia iba vtedy, ak existuje dôkaz o poskytnutí zábezpeky 20 EUR na tonu.

2.   Zábezpeky sa poskytujú v súlade s kritériami určenými vo vyhlásení výberového konania uvedenom v článku 16 ods. 2 príslušným členským štátom v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 2220/85 (17).

3.   Zábezpeky sa uvoľnia okamžite v nasledovných prípadoch:

a)

ak súťažná ponuka nie je prijatá;

b)

ak uchádzač poskytne dôkaz, že bola uzavretá dodávateľská zmluva v súlade s podmienkami stanovenými v článku 16 pre prijatú ponuku;

c)

ak uchádzač poskytne dôkaz, že tovar sa nemohol doviezť z dôvodov vyššej moci.

Článok 19

Súťažné ponuky sa verejne otvoria a prečítajú. Vykoná to intervenčná agentúra okamžite po uplynutí termínu uzávierky na predloženie súťažných ponúk.

Článok 20

1.   Bez dotknutia uplatnenia odsekov 2 a 3, rozhodnutie o schválení zmluvy uchádzačovi predkladajúcemu najvýhodnejšiu ponuku sa oznámi písomne všetkým uchádzačom najneskôr dva pracovné dni nasledujúce po dni, kedy boli otvorené a prečítané súťažné ponuky.

2.   Ak je súťažná ponuka, ktorá je považovaná za najvýhodnejšiu, predložená súčasne viac ako jedným uchádzačom, intervenčná agentúra rozhodne o výbere uchádzača žrebovaním.

3.   Ak sa zdá, že súťažné ponuky neodrážajú podmienky obvykle sa uplatňujúce na trhoch, intervenčná agentúra môže rozhodnúť o nevykonaní žiadneho schválenia. Vyhlásenie výberového konania sa zopakuje do jedného týždňa, pokiaľ nie sú schválené všetky dodávky.

Článok 21

1.   V čase dodávky kontroluje intervenčná agentúra množstvo a kvalitu tovaru.

Ako predmet uplatnenia znížení ceny ustanovených vo vyhlásení výberového konania sa tovar odmietne, ak je kvalita pod určenú minimálnu kvalitu. Avšak, tovar možno doviezť so zníženým clom, získaným uplatnením zníženia paušálnou sadzbou v súlade s kapitolou II.

2.   Ak sa podľa odseku 1 dodávka neuskutoční, zábezpeka uvedená v článku 18 prepadá bez dotknutia akýchkoľvek iných finančných dôsledkov z porušenia dodávateľskej zmluvy.

KAPITOLA IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 22

Nariadenie (ES) č. 1839/95 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 23

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4.

(3)  Pozri prílohu V.

(4)  Ú. v. EÚ L 161, 29.6.1996, s. 125.

(5)  Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 240, 23.9.2000, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2005, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 239, 1.9.2006, s. 1.

(10)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44.

(11)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.

(12)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12.

(13)  Ú. v. ES L 102, 15.4.1976, s. 1.

(14)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(15)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(16)  Ú. v. EÚ L 171, 23.6.2006, s. 35.

(17)  Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.


PRÍLOHA I

Dovozy kukurice (kód KN 1005 90 00), cirku (kód KN 1007 00 90) a náhradných výrobkov (kódy KN 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 a ex 2308 00 40)

(formulár sa odovzdá na tejto adrese: agri-c1@ec.europa.eu)

 

Uvedenie do voľného obehu počas mesiaca [mesiac/rok]

 

Členský štát: [KRAJINA/Príslušný vnútroštátny orgán]


Colný režim

Kód KN

Krajina pôvodu

Množstvo

(v tonách)

Použiteľné colné právo

 

 

 

 

 


PRÍLOHA II

Týždenné výberové konanie na zníženie cla na dovoz ...... z tretích krajín

[Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

Termín uzávierky súťažných ponúk (dátum/čas)

1

2

3

4

5

Referenčné číslo uchádzača

Množstvo

(v tonách)

Celkové množstvo

(v tonách)

Suma zníženia dovozného cla

Pôvod obilia

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

atd.

 

 

 

 


PRÍLOHA III

Znenia uvedené v článku 9 ods. 2

:

v bulharčine

:

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

:

v španielčine

:

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1296/2008]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1296/2008]

:

v češtine

:

Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

:

v dánčine

:

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

:

v nemčine

:

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

:

v estónčine

:

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

:

v gréčtine

:

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

:

v angličtine

:

Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1296/2008)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1296/2008)

:

vo francúzštine

:

Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1296/2008]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1296/2008]

:

v taliančine

:

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1296/2008]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1296/2008]

:

v lotyštine

:

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

:

v litovčine

:

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

:

v maďarčine

:

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1296/2008/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1296/2008/EK rendelet)

:

v maltčine

:

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

:

v holandčine

:

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

:

v poľštine

:

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

:

v portugalčine

:

Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

:

v rumunčine

:

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

:

v slovenčine

:

Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

:

v slovinčine

:

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1296/2008)

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1296/2008)

:

vo fínčine

:

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

:

v švédčine

:

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1296/2008)


PRÍLOHA IV

VZOR OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Vyhlásenie výberového konania na nákup … ton … na svetovom trhu … intervenčnou agentúrou

[Článok 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1296/2008]

1.

Výrobok, ktorý má byť mobilizovaný: …

2.

Celkové množstvo: …

3.

Zoznam skladov pre dodávku: …

4.

Charakteristiky tovaru (požadovaná kvalita, minimálna kvalita, zníženia ceny): …

5.

Balenie (voľne ukladaný): …

6.

Dodacia lehota: …

7.

Termín uzávierky na predloženie súťažných ponúk: …


PRÍLOHA V

Zrušené nariadenie v znení neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 1839/95

(Ú. v. ES L 177, 28.7.1995, s. 4)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1963/95

(Ú. v. ES L 189, 10.8.1995, s. 22)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 2235/2000

(Ú. v. ES L 256, 10.10.2000, s. 13)

Iba článok 1

Nariadenie Komisie (ES) č. 777/2004

(Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50)

Iba článok 4

Nariadenie Komisie (ES) č. 1558/2005

(Ú. v. EÚ L 249, 24.9.2005, s. 6)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1996/2006

(Ú. v. EÚ L 398, 30.12.2006, s. 1)

Iba článok 6 a príloha V

Nariadenie Komisie (ES) č. 583/2007

(Ú. v. EÚ L 138, 30.5.2007, s. 7)

 


PRÍLOHA VI

Tabuľka zhody

nariadenie (ES) č. 1839/95

toto nariadenie

článok 1, ods. 1 a 2

článok 1, ods. 1 a 2

článok 1, ods. 2a

článok 1, ods. 3 a 4

článok 1, ods. 3 a 4

článok 2, ods. 1

článok 2, ods. 1

článok 2, ods. 2, prvý pododsek, úvodná veta a písm. a), úvodná veta

článok 2, ods. 2, prvý pododsek, úvodná veta

článok 2, ods. 2, prvý pododsek, písm. a) i)

článok 2, ods. 2, prvý pododsek, písm. a)

článok 2, ods. 2, prvý pododsek, písm. a) ii)

článok 2, ods. 2, prvý pododsek, písm. b)

článok 2, ods. 2, prvý pododsek, písm. b)

článok 2, ods. 2, druhý pododsek

článok 2, ods. 2, druhý pododsek

článok 2, ods. 3

článok 2, ods. 3

článok 2a

článok 3

článok 3

článok 4

článok 4

článok 5

článok 5, ods. 1

článok 6, ods. 1

článok 5, ods. 1a

článok 6, ods. 2

článok 5, ods. 2

článok 6, ods. 3

článok 5, ods. 3, prvý, druhý a tretí pododsek

článok 6, ods. 4, prvý, druhý a tretí pododsek

článok 5, ods. 3, štvrtý pododsek

článok 5, ods. 4

článok 6, ods. 5

článok 6, ods. 1

článok 7, ods. 1

článok 6, ods. 2, úvodné slová

článok 7, ods. 2, úvodné slová

článok 6, ods. 2, prvá zarážka

článok 7, ods. 2, písm. a)

článok 6, ods. 2, druhá zarážka

článok 7, ods. 2, písm. b)

článok 6, ods. 2, tretia zarážka

článok 7, ods. 2, písm. c)

článok 6, ods. 2, štvrtá zarážka

článok 7, ods. 2, písm. d)

článok 6, ods. 2, piata zarážka

článok 7, ods. 2, písm. e)

článok 6, ods. 3 a 7

článok 7, ods. 3 a 7

článok 7, ods. 1, prvý pododsek, úvodná veta

článok 8, ods. 1, prvý pododsek, úvodná veta

článok 7, ods. 1, prvý pododsek, prvá zarážka

článok 8, ods. 1, prvý pododsek, písm. a)

článok 7, ods. 1, prvý pododsek, druhá zarážka

článok 8, ods. 1, prvý pododsek, písm. b)

článok 7, ods. 1, druhý pododsek

článok 8, ods. 1, druhý pododsek

článok 7, ods. 2

článok 8, ods. 2

článok 8

článok 9

článok 9, ods. 1 a 4

článok 10, ods. 1 a 4

článok 9, ods. 5, úvodná veta

článok 10 ods. 5, úvodná veta

článok 9, ods. 5, prvá zarážka

článok 10, ods. 5, písm. a)

článok 9, ods. 5, druhá zarážka

článok 10, ods. 5, písm. b)

článok 9, ods. 6

článok 10, ods. 6

článok 10

článok 11

článok 11, ods. 1, úvodná veta

článok 12, ods. 1, úvodná veta

článok 11, ods. 1, prvá zarážka

článok 12, ods. 1, písm. a)

článok 11, ods. 1, druhá zarážka

článok 12, ods. 1, písm. b)

článok 11, ods. 2 a 3

článok 12, ods. 2 a 3

článok 12, ods. 1 a 2

článok 13, ods. 1 a 2

článok 12, ods. 3, prvý pododsek, úvodná veta

článok 13, ods. 3, prvý pododsek, úvodná veta

článok 12, ods. 3, prvý pododsek, prvá zarážka

článok 13, ods. 3, prvý pododsek, písm. a)

článok 12, ods. 3, prvý pododsek, druhá zarážka

článok 13, ods. 3, prvý pododsek, písm. b)

článok 12, ods. 3, prvý pododsek, tretia zarážka

článok 13, ods. 3, prvý pododsek, písm. c)

článok 12, ods. 3, prvý pododsek, štvrtá zarážka

článok 13, ods. 3, prvý pododsek, písm. d)

článok 12, ods. 3, druhý a tretí pododsek

článok 13, ods. 3, druhý a tretí pododsek

článok 12, ods. 4

článok 13, ods. 4

článok 13

článok 14

článok 14

článok 15

článok 15

článok 16

článok 16, ods. 1

článok 17, ods. 1

článok 16, ods. 2, úvodná veta

článok 17, ods. 2, úvodná veta

článok 16, ods. 2, prvá zarážka

článok 17, ods. 2, písm. a)

článok 16, ods. 2, druhá zarážka

článok 17, ods. 2, písm. b)

článok 16, ods. 2, tretia zarážka

článok 17, ods. 2, písm. c)

článok 16, ods. 2, štvrtá zarážka

článok 17, ods. 2, písm. d)

článok 16, ods. 2, piata zarážka

článok 17, ods. 2, písm. e)

článok 16, ods. 2, šiesta zarážka

článok 17, ods. 2, písm. f)

článok 16, ods. 3, 4 a 5

článok 17, ods. 3, 4 a 5

článok 17

článok 18

článok 18

článok 19

článok 19

článok 20

článok 20

článok 21

článok 21

článok 22

článok 22

článok 23

príloha I

príloha II

príloha Ia

príloha III

príloha II

príloha IV

príloha III

príloha I

príloha V

príloha VI


SMERNICE

19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/71


SMERNICA KOMISIE 2008/123/ES

z 18. decembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom prispôsobiť jej prílohy II a VII technickému pokroku

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2,

po porade s Vedeckým výborom pre spotrebné výrobky,

keďže:

(1)

Vedecký výbor pre spotrebné výrobky (Scientific Committee on Consumer Products, SCCP) dospel vo svojom stanovisku z 20. júna 2006 k záveru, že „napriek tomu, že kyselina 4-aminobenzoová (PABA) je v súčasnosti povolená a používa sa na ochranu pred slnečným žiarením, v priebehu hodnotenia dokumentácie sa ukázalo, že mnohé z informácií nespĺňajú platné normy a usmernenia“. Aby mohol SCCP riadne posúdiť riziko kyseliny 4-aminobenzoovej, požiadal kozmetický priemysel o predloženie novej dokumentácie s dodatočnými bezpečnostnými údajmi spĺňajúcimi súčasné normy a usmernenia SCCP, a to do 1. júla 2007.

(2)

Kozmetický priemysel neposkytol žiadne doplňujúce údaje o bezpečnosti, ktoré vo svojom stanovisku z 20. júna 2006 požadoval Vedecky výbor pre spotrebné výrobky.

(3)

Bez riadneho posúdenia rizika sa použitie kyseliny 4-aminobenzoovej ako UV filtra v kozmetických výrobkoch nemôže považovať za bezpečné, a preto by sa daná kyselina mala vypustiť z prílohy VII a uviesť v prílohe II k smernici 76/768/EHS.

(4)

Pokiaľ ide o Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (INCI), SCCP vo svojom stanovisku z 15. apríla 2008 dospel k záveru, že použitie tejto látky v maximálnej 10 % koncentrácii v kozmetických výrobkoch vrátane výrobkov na ochranu pred slnečným žiarením nepredstavuje pre spotrebiteľa riziko. Na rozšírenie rozsahu povoleného použitia tejto látky by sa mal zmeniť a doplniť stĺpec „c“ záznamu 28 v prílohe VII k smernici 76/786/EHS.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre kozmetické výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy II a VII k smernici 76/768/EHS sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 8. júla 2009. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Ustanovenia v bode 3 prílohy k tejto smernici začnú členské štáty uplatňovať od 8. júla 2009.

Ustanovenia v bode 1 a 2 prílohy k tejto smernici začnú uplatňovať od 8. októbra 2009.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.


PRÍLOHA

Smernica 76/768/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

V prílohe II sa záznam 167 „estery kyseliny 4-aminobenzoovej, s voľnou aminovou skupinou, s výnimkou tej, ktorá je uvedená v prílohe VII časti 2“ nahrádza záznamom „kyselina 4-aminobenzoová a jej estery, s voľnou aminovou skupinou“.

2.

Z prílohy VII sa vypúšťa záznam 1.

3.

V prílohe VII sa v zázname 28 zo stĺpca „c“ vypúšťajú slová „vo výrobkoch na ochranu pred slnečným žiarením“.


19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/73


SMERNICA KOMISIE 2008/124/ES

z 18. decembra 2008,

ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnín a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (1), a najmä na jej článok 3 ods. 3,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (2), a najmä na jej článok 3 ods. 3,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 86/109/EHS z 27. februára 1986, ktorou sa obmedzuje uvádzanie osiva určitých druhov krmovín a olejnatých a priadnych rastlín na trh na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“ (3), bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať spolu so smernicou Komisie 75/502/EHS z 25. júla 1975, ktorou sa uvádzanie osiva lipnice lúčnej (Poa pratensis L.) na trh obmedzuje na osivo, ktoré bolo úradne uznané ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“ (5), tým, že sa zlúčia do jednotného znenia.

(2)

Smernica 66/401/EHS umožňuje uvádzať na trh základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo určitých druhov krmovín.

(3)

Smernica 2002/57/ES povoľuje uvádzať na trh základné osivo, certifikované osivo a obchodné osivo určitých druhov olejnín a priadnych rastlín.

(4)

Obidve smernice oprávňujú Komisiu, aby zakázala uvádzať na trh osivo, ktoré nebolo úradne uznané ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“.

(5)

Členské štáty sú schopné produkovať dostatočné množstvá základného osiva a certifikovaného osiva, ktoré uspokoja dopyt Spoločenstva po osive niektorých uvedených druhov osivom týchto kategórií.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

(7)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časti B,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Členské štáty zabezpečia, že nebude povolené uvádzať na trh osivo týchto druhov:

Poa pratensis L.

lipnica lúčna

Vicia faba L. (partim)

bôb obyčajný

Papaver somniferum L.

mak siaty

Agrostis gigantea Roth

psinček výbežkatý obrovský

Agrostis stolonifera L.

psinček močiarny

Phleum bertolonii DC

timotejka

Poa palustris L.

lipnica močiarna

Poa trivialis L.

lipnica obyčajná

Lupinus albus L.

vlčí bôb biely

Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

kapusta čierna

Agrostis capillaris L.

psinček tenučký

Lotus corniculatus L.

ľadenec rožkatý

Medicago lupulina L.

lucerna chmeľovitá

Trifolium hybridum L.

ďatelina hybridná

Alopecurus pratensis L.

psiarka lúčna

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. S. et K. B. Presl

ovsík obyčajný

Bromus catharticus Vahl

stoklas preháňavý

Bromus sitchensis Trin.

stoklas sitkanský

Lupinus luteus L.

vlčí bôb žltý

Lupinus angustifolius L.

vlčí bôb úzkolistý

Poa nemoralis L.

lipnica hájna

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

trojštet žltkastý

Phacelia tanacetifolia Benth.

facélia vratičolistá

Sinapis alba L.

horčica biela

Agrostis canina L.

psinček psí

Festuca ovina L.

kostrava ovčia

Trifolium alexandrinum L.

ďatelina alexandrijská

Trifolium incarnatum L.

ďatelina purpurová

Trifolium resupinatum L.

ďatelina obrátená

Vicia sativa L.

vika siata

Vicia villosa Roth

vika huňatá

pokiaľ nebolo úradne uznané ako „základné osivo“ alebo „certifikované osivo“.

2.   Členské štáty zabezpečia, že nebude povolené uvádzať na trh osivo týchto druhov:

Glycine max (L.) Merr.

sója fazuľová

Linum usitatissimum L.

ľan siaty

pokiaľ nebolo úradne uznané ako „základné osivo“, „certifikované osivo prvej generácie“ alebo „certifikované osivo druhej generácie“.

Článok 2

Smernica 75/502/EHS a smernica 86/109/EHS, zmenené a doplnené smernicami uvedenými v prílohe I časti A, sa zrušujú bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 18. decembra 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.

(3)  Ú. v. ES L 93, 8.4.1986, s. 21.

(4)  Pozri prílohu I časť A.

(5)  Ú. v. ES L 228, 29.8.1975, s. 26.


PRÍLOHA I

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 2)

smernica Komisie 75/502/EHS

(Ú. v. ES L 228, 29.8.1975, s. 26)

smernica Komisie 86/109/EHS

(Ú. v. ES L 93, 8.4.1986, s. 21)

smernica Komisie 89/424/EHS

(Ú. v. ES L 196, 12.7.1989, s. 50)

smernica Komisie 91/376/EHS

(Ú. v. ES L 203, 26.7.1991, s. 108)

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 2)

Smernica

Lehota na transpozíciu

75/502/EHS

1. júl 1976

86/109/EHS

1. júl 1987 (článok 1)

1. júl 1989 (článok 2)

1. júl 1990 (článok 2a)

1. júl 1991 (články 3 a 3a)

89/424/EHS

1. júl 1990

91/376/EHS

1. júl 1991


PRÍLOHA II

Tabuľka zhody

Smernica 75/502/EHS

Smernica 86/109/EHS

Táto smernica

článok 1

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1

 

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 2

 

článok 2

článok 1 ods. 1

 

článok 2a

článok 1 ods. 1

 

článok 3

článok 1 ods. 1

 

článok 3a ods. 1

článok 1 ods. 1

 

článok 3a ods. 2 až 6

článok 2

článok 4

článok 2

článok 3

článok 3

článok 5

článok 4

príloha I

príloha II


ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/76


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1297/2008/ES

zo 16. decembra 2008

o Programe modernizácie európskej podnikovej a obchodnej štatistiky (MEETS)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 285,

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (1),

keďže:

(1)

Komisia sa vo svojich oznámeniach o lepšej právnej úprave pre rast a zamestnanosť v Európskej únii zo 16. marca 2005 a o akčnom programe na znižovanie administratívnej záťaže v Európskej únii z 24. januára 2007 zaviazala zabezpečiť lepšiu politiku regulácie a znížiť zbytočnú byrokraciu a nadmernú reguláciu.

(2)

Komisia uverejnila 14. novembra 2006 oznámenie o znížení administratívneho zaťaženia, zjednodušení a stanovení priorít v oblasti štatistiky Spoločenstva, v ktorom sa stanovuje strategický postup ďalšieho znižovania štatistického zaťaženia podnikov.

(3)

Počas posledných 15 rokov sa objavil veľký počet štatistických nariadení, ktoré sa zameriavajú na opis činností podnikov a stanovujú povinnosť podnikov poskytovať údaje v záujme naplnenia potrieb Spoločenstva v oblasti štatistických informácií. Je potrebná dôkladná revízia, aby sa okrem iného zabezpečilo, že rozsah pôsobnosti, pojmy a definície v uvedených štatistických predpisoch sú vo vzájomnom súlade. Pokiaľ je to možné, zjednodušovanie a stanovovanie priorít by malo byť charakteristickým znakom všetkých týchto predpisov.

(4)

Podnikovú a obchodnú štatistiku čakajú v budúcich rokoch významné úlohy. Na podporu politických iniciatív Spoločenstva musia byť schopné v meniacom sa hospodárstve Spoločenstva zachytiť také javy ako globalizácia, nové trendy v podnikaní, informačná spoločnosť, obchod so službami, inovácie, meniaca sa štruktúra obchodu a konkurencieschopnosť v súvislosti s obnovenou lisabonskou stratégiou.

(5)

Kľúčovým prvkom, z ktorého vyplývajú požiadavky na podnikovú a obchodnú štatistiku, je obnovená lisabonská stratégia s cieľmi posilniť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a dosiahnuť vysoký a udržateľný rast.

(6)

Prehlbujúca sa európska integrácia v mnohých hospodárskych oblastiach vrátane európskej menovej únie a európskeho colného systému vytvára nové štatistické požiadavky súvisiace s úlohou eura v medzinárodných transakciách a vyžaduje prispôsobenie štatistického systému. Podniková a obchodná štatistika by mali tieto potreby vhodným spôsobom napĺňať a včas poskytovať vysoko kvalitné štatistické informácie o štrukturálnych zmenách v európskom hospodárstve a jeho podnikateľskom sektore.

(7)

Podniková a obchodná štatistika zahŕňa niekoľko oblastí, v ktorých by sa mali vykonať zlepšenia, ako napríklad štrukturálna podniková štatistika, krátkodobá štatistika, štatistika Prodcom, štatistika o informačných a komunikačných technológiách (IKT) a štatistika obchodu s tovarom medzi členskými štátmi (Intrastat).

(8)

Orgány zodpovedné za podnikovú a obchodnú štatistiku by mali reorganizovať metódy jej tvorby tak, aby sa mohlo znížiť zaťaženie podnikov a aby boli účinne využité všetky dostupné zdroje a nové technológie.

(9)

Potreba nových druhov ukazovateľov môže byť dôsledkom snahy zmodernizovať systém tvorby štatistiky. Nové druhy ukazovateľov poskytujúce potrebné informácie by sa mohli stanoviť na základe prepojenia už existujúcich druhov podnikovej štatistiky bez toho, aby bolo potrebné zvýšiť administratívne zaťaženie podnikov. Nové zdroje a elektronický prístup pravdepodobne uľahčia zber údajov a zároveň zabezpečia väčšie množstvo informácií. Je potrebné efektívnejšie využiť potenciál podnikovej štatistiky a zvýšiť kvalitu štatistických informácií.

(10)

Národné štatistické inštitúty by mali byť priamo zapojené do modernizácie systému tvorby štatistiky, aby sa tak zabránilo duplicite nákladov a zbytočnej byrokracii.

(11)

Zjednodušenie systému Intrastat je súčasťou úsilia o znižovanie štatistických požiadaviek a minimalizovanie zaťaženia podnikov. Nedávne rozhodnutie znížiť mieru pokrytia prispeje k splneniu tohto cieľa v krátkodobom výhľade. V dlhodobejšom výhľade by sa mali preskúmať ďalšie možnosti zjednodušenia vrátane jednosmerného systému vykazovania. Prípadná realizácia týchto možností zjednodušenia z dlhodobého hľadiska závisí od štúdií uskutočniteľnosti a ďalších činností vykonávaných v súlade s týmto rozhodnutím. Je však potrebné zohľadniť aspekty týkajúce sa kvality štatistiky a značné náklady spojené s takýmto prechodom.

(12)

V súlade so zásadou správneho finančného hospodárenia sa uskutočnilo hodnotenie ex-ante s cieľom zamerať program ustanovený týmto rozhodnutím na potrebu efektívnosti pri dosahovaní cieľov a zohľadniť rozpočtové obmedzenia už vo fáze návrhu programu.

(13)

Týmto rozhodnutím sa stanovuje finančné krytie na celé obdobie trvania programu, ktoré predstavuje základný odkaz v zmysle bodu 37 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (2) pre rozpočtový orgán v priebehu ročného rozpočtového postupu.

(14)

Keďže cieľ tohto rozhodnutia, a to vytvoriť program modernizácie európskej podnikovej a obchodnej štatistiky, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov pretože dôsledkom nekoordinovanej modernizácie by bola duplicita práce, opakovanie chýb a vyššie náklady, a z dôvodov rozsahu tejto štatistiky ho preto možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto rozhodnutie rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(15)

Uskutočnili sa konzultácie s Výborom pre štatistický program zriadeným rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (3), v súlade s článkom 3 uvedeného rozhodnutia.

(16)

Nariadením Rady (ES) č. 322/97 zo 17. februára 1997 o štatistike Spoločenstva (4) sa stanovuje referenčný rámec pre ustanovenia tohto rozhodnutia.

(17)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto rozhodnutia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5),

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Ustanovenie programu

1.   Toto rozhodnutie ustanovuje program modernizácie európskej podnikovej a obchodnej štatistiky (ďalej len „program MEETS“).

2.   Program MEETS sa začína 1. januára 2009 a končí 31. decembra 2013.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti a všeobecné ciele

1.   Opatrenia programu MEETS sa týkajú tvorby a zverejňovania podnikovej a obchodnej štatistiky v Spoločenstve.

2.   Všeobecné ciele programu MEETS zahŕňajú:

a)

preskúmanie priorít a stanovenie cieľových súborov ukazovateľov pre nové oblasti (cieľ 1),

b)

racionalizáciu rámca podnikovej štatistiky (cieľ 2),

c)

podporu zavedenia efektívnejšieho spôsobu tvorby podnikovej a obchodnej štatistiky (cieľ 3), a

d)

modernizáciu systému zberu údajov o obchode s tovarom medzi členskými štátmi (ďalej len „Intrastat“) (cieľ 4).

Článok 3

Činnosti

Na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 2 ods. 2 sa vykoná tento súbor činností:

a)

Preskúmanie priorít a stanovenie cieľových súborov ukazovateľov pre nové oblasti (cieľ 1):

Činnosť 1.1: určenie menej dôležitých oblastí;

Činnosť 1.2: rozvoj nových oblastí;

b)

Dosiahnutie racionálneho rámca pre podnikovú štatistiku (cieľ 2):

Činnosť 2.1: integrácia pojmov a metód v právnom rámci;

Činnosť 2.2: vyvíjanie štatistiky o skupinách podnikov;

Činnosť 2.3: organizovanie zisťovaní Spoločenstva s cieľom minimalizovať zaťaženia podnikov;

c)

Podpora zavedenia efektívnejšieho spôsobu tvorby podnikovej a obchodnej štatistiky (cieľ 3):

Činnosť 3.1: lepšie využívanie údajov, ktoré už existujú v štatistickom systéme, vrátane možnosti realizácie odhadov;

Činnosť 3.2: lepšie využívanie údajov, ktoré už existujú v hospodárstve;

Činnosť 3.3: vyvinutie nástrojov na efektívnejšie získavanie, zasielanie a spracovanie údajov;

d)

Modernizovanie Intrastatu (cieľ 4):

Činnosť 4.1: harmonizácia metód na zlepšenie kvality v rámci zjednodušeného Intrastatu;

Činnosť 4.2: lepšie využívanie administratívnych údajov;

Činnosť 4.3: zlepšenie a uľahčenie výmeny údajov v Intrastate.

Činnosti uvedené v tomto článku sú opísané v prílohe a podrobnejšie rozpracované v ročných pracovných programoch uvedených v článku 4.

Článok 4

Ročné pracovné programy

Ročné pracovné programy s prioritami pre činnosti v rámci jednotlivých cieľov uvedených v článku 2 ods. 2 a prideľovanie rozpočtových prostriedkov podľa tohto rozhodnutia sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 2.

Článok 5

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre štatistický program.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 6

Hodnotenie

1.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi pravidelne hodnotí činnosti uskutočnené v rámci programu MEETS s cieľom zhodnotiť, či boli ciele uvedené v článku 2 ods. 2 dosiahnuté, a poskytnúť usmernenia na zlepšenie účinnosti budúcich opatrení.

2.   Do 31. decembra 2010 a potom každoročne až do roku 2013 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade priebežnú správu o vykonávaní programu MEETS.

Do 31 júla 2014 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade priebežnú správu o vykonávaní programu MEETS. V tejto správe sa posúdi s ohľadom na výdavky Spoločenstva prínos opatrení pre Spoločenstvo, členské štáty a poskytovateľov a používateľov štatistických informácií s cieľom určiť oblasti, ktoré je možné zlepšiť.

Článok 7

Financovanie

1.   Finančné krytie pre vykonávanie programu MEETS v období rokov 2009 – 2013 sa stanovuje na 4 250 000 EUR.

2.   Ročné pridelené finančné prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v medziach finančného rámca.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu, 16. decembra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predsedníčka

B. LE MAIRE


(1)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 9. júla 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 18. novembra 2008.

(2)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

(4)  Ú. v. ES L 52, 22.2.1997, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.


PRÍLOHA

ČLENENIE ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 3

Cieľ 1

:

Preskúmanie priorít a stanovenie cieľových súborov ukazovateľov pre nové oblasti

Činnosť 1.1: Určenie menej dôležitých oblastí

V meniacom sa svete sa pravidelne prehodnocujú štatistické potreby, keďže nielen vznikajú nové štatistické požiadavky, ale iné požiadavky strácajú dôležitosť a dokonca sa stávajú neaktuálnymi. Preto sa budú v úzkej spolupráci s členskými štátmi pravidelne skúmať priority, aby sa určili oblasti a charakteristiky, ktoré stratili dôležitosť a preto môžu byť vypustené z právnych požiadaviek. Takéto prieskumy sa zamerajú na zjednodušenie štatistických požiadaviek a zníženie administratívneho zaťaženia. Komisia môže v tejto súvislosti zabezpečiť vypracovanie externých štúdií.

Činnosť 1.2: Rozvoj nových oblastí

V meniacom sa hospodárskom prostredí je dôležité definovať prioritné oblasti štatistiky, ako napr. obchod so službami, globalizácia a podnikanie, a na úrovni Spoločenstva dohodnúť cieľový súbor ukazovateľov pre jednotlivé prioritné oblasti. Takéto ukazovatele sa musia čo najviac zosúladiť s medzinárodnou štatistikou.

Štatistika sa musí zostavovať efektívnym spôsobom a musí byť porovnateľná. Európska štatistika bude preto modernizovaná v prísnom súlade so zásadou koherencie a porovnateľnosti údajov za dotknuté obdobia. Preto je potrebné v rámci európskeho štatistického systému pracovať na dosiahnutí harmonizovaných definícií nových charakteristík a ukazovateľov.

Po dohodnutí cieľových súborov ukazovateľov a ich harmonizovaných definícií bude potrebná ďalšia práca s cieľom vypracovať a otestovať metódy tvorby štatistiky v prioritných oblastiach.

S cieľom prispieť k rozvoju nových oblastí a cieľových súborov ukazovateľov bude Komisia iniciovať štúdie, organizovať semináre a poskytovať finančnú podporu na vypracovanie metód a spôsobov zberu novej štatistiky.

Cieľ 2

:

Dosiahnutie racionálneho rámca pre podnikovú štatistiku

Činnosť 2.1: Integrácia pojmov a metód v právnom rámci

Európska štatistika sa zostavuje podľa právnych predpisov Spoločenstva, ktoré sa vyvíjali niekoľko rokov. Dôkladnou revíziou konzistentnosti právnych aktov sa musí zabezpečiť, že všetky relevantné časti sú navzájom konzistentné. Komisia preto môže zabezpečiť vypracovania externých štúdií zameraných na preskúmanie platných právnych aktov s cieľom zabezpečiť harmonizovaný právny rámec pre rôzne oblasti podnikovej a obchodnej štatistiky.

V štatistike sa objavujú prierezové otázky. Napríklad, údaje o zamestnanosti poskytujú viaceré oblasti štatistiky a môžu opisovať rovnaký jav z rôznych uhlov. Komisia preto zabezpečí vypracovanie externých štúdií zameraných na harmonizáciu metodík v príslušných oblastiach štatistiky. V tejto súvislosti sa poskytne finančná podpora pre projekty členských štátov.

Je dôležité zabezpečiť konzistentnosť medzi oblasťami podnikovej a obchodnej štatistiky. Táto konzistentnosť by sa mohla týkať vzťahu medzi štatistikou obchodu s tovarom a štatistikou platobnej bilancie, ale aj konzistentnosti medzi štrukturálnou podnikovou štatistikou a obchodnou štatistikou. Komisia zabezpečí vypracovanie externých štúdií a pre projekty členských štátov v tejto súvislosti sa poskytne finančná podpora.

Činnosť 2.2: Vyvíjanie štatistiky o skupinách podnikov

Komisia už zaviedla iniciatívu na zriadenie registra nadnárodných skupín podnikov spravovaného Spoločenstvom. Tento register je rozhodujúcim základom pre tvorbu harmonizovanej štatistiky o globalizácii hospodárstva. Komisia zabezpečí vypracovanie externých štúdií v tejto súvislosti.

Takýto register nestačí len vytvoriť, bude poskytnutá aj podpora opatreniam v členských štátoch na vypracovanie efektívnejších metód zberu údajov o skupinách podnikov a na objasnenie ich významu pre medzinárodný obchod.

Pokiaľ ide o využívanie registra nadnárodných skupín podnikov spravovaného Spoločenstvom, európska štatistika bude musieť získať novú perspektívu, takže bude dôležité zaviesť osobitné zisťovania Spoločenstva o skupinách podnikov. Komisia zabezpečí vypracovanie externých štúdií a pre projekty členských štátov v tejto súvislosti sa poskytne finančná podpora.

Činnosť 2.3: Organizovanie zisťovaní Spoločenstva s cieľom minimalizovať zaťaženia podnikov

V záujme splnenia nových a vznikajúcich požiadaviek na štatistiku Spoločenstva sa môžu vykonávať osobitné zisťovania Spoločenstva na báze ad hoc. Takéto zisťovania si budú vyžadovať externé štúdie, zabezpečené Komisiou a finančnú podporu pre členské štáty.

Aby sa využili potenciálne úspory vyplývajúce z uplatňovania systému výberových zisťovaní Spoločenstva v pravidelnej štatistike, Komisia zabezpečí vypracovanie externých štúdií s cieľom určiť oblasti, v ktorých budú postačovať agregáty Spoločenstva, a vypracovať nové metódy zberu údajov v týchto oblastiach. Členským štátom bude poskytnutá aj finančná podpora na prispôsobenie ich systémov zberu údajov. Spoločenstvo však nemá štandardný typ systémov výberových zisťovaní, a preto jednotlivé metódy výberových zisťovaní musia byť prispôsobené konkrétnej situácii.

Cieľ 3

:

Podpora zavedenia efektívnejšieho spôsobu tvorby podnikovej a obchodnej štatistiky

Činnosť 3.1: Lepšie využívanie údajov, ktoré už existujú v štatistickom systéme vrátane možnosti realizácie odhadov

Hlavným cieľom tejto činnosti je vytvoriť plne integrované súbory údajov pre podnikovú a obchodnú štatistiku na mikroúrovni: koncepcia „skladu údajov“ pre štatistiku. Na dosiahnutie tohto cieľa dostanú členské štáty finančnú podporu, aby mohli prepojiť údaje alebo súbory mikroúdajov z rôznych oblastí podnikovej a obchodnej štatistiky, ako napr. živnostenské registre a obchodné registre, a prepojiť štrukturálnu podnikovú štatistiku so štatistikou výskumu a vývoja a štatistikou informačnej spoločnosti.

Budú sa realizovať metodické štúdie o nových pracovných postupoch na lepšie využitie prebiehajúceho zberu údajov, napr. s cieľom posúdiť vplyv informačno-komunikačných technológií (IKT) na výsledky podnikov na základe prepojenia údajov z rôznych zdrojov.

Cieľom efektívnejšieho zberu údajov je znížiť zaťaženie podnikov. Je potrebné zabezpečiť, aby štatistické úrady získané informácie využili čo najefektívnejšie. Preto bude poskytnutá finančná podpora na metodické štúdie týkajúce sa určenia optimálnej veľkosti výberových súborov a ich využívania v kombinácii s inými zdrojmi a súvisiacimi metódami odhadu. Takáto finančná podpora sa môže poskytnúť na štúdie o kvalite v prípadoch, v ktorých niektoré podniky (napr. malé a stredné podniky) sú vylúčené zo štatistických zisťovaní, a vypracovania vhodných harmonizovaných metód odhadu.

Činnosť 3.2: Lepšie využívanie údajov, ktoré už existujú v hospodárstve

Štatistické informácie sa niekedy zbierajú dvakrát. Raz na administratívne účely, ako napr. z daňových dôvodov, a znovu v zisťovaniach na štatistické účely. Tomuto duplicitnému zaťaženiu bude potrebné v najväčšej možnej miere zabrániť. V rámci programu MEETS sa preto finančne podporia projekty na využívanie administratívnych zdrojov údajov na štatistické účely vrátane účtovnej uzávierky spoločnosti tým, že sa pomôže členským štátom prejsť od štatistických zisťovaní na využívanie administratívnych zdrojov údajov bez straty kvality údajov.

V podnikoch má zmysel presadzovať integráciu účtovných systémov a štatistického vykazovania, aby sa údaje pre štatistiku mohli poskytovať zjednodušeným spôsobom. Komisia zabezpečí vypracovanie externých štúdií a pre projekty členských štátov v tejto súvislosti sa poskytne finančná podpora.

Činnosť 3.3: Vyvinutie nástrojov na efektívnejšie získavanie, zasielanie a spracovanie údajov

Nové IKT ponúkajú možnosti zjednodušeného vykazovania. To možno dosiahnuť použitím účtov spoločnosti a iných finančných správ vypracovaných podľa medzinárodných účtovných noriem a vhodných technických noriem pre takéto správy vrátane elektronického formátu XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Budú prijaté opatrenia na finančnú podporu činností, ktoré podnikom uľahčia zasielanie údajov národným štatistickým úradom.

Podporí sa efektívnejšie využívanie IKT nástrojov, aby sa uľahčila výmena informácií medzi Komisiou a členskými štátmi. Okrem toho je potrebné ďalej vyvíjať nástroje na overovanie správnosti, zisťovanie a opravu chýb, analýzu a edičné spracovanie. Pre projekty členských štátov v tejto súvislosti sa poskytne finančná podpora.

Vzhľadom na neustále zjednodušovanie colných formalít pri vývoze a dovoze, sa finančne podporia činnosti, ktorých cieľom je uľahčenie výmeny, spracovania a zverejňovania kvalitnej a podrobnej obchodnej štatistiky.

Cieľ 4

:

Modernizácia Intrastatu

Činnosť 4.1: Harmonizácia metód na zlepšenie kvality v rámci zjednodušeného Intrastatu

Finančná podpora sa poskytne na činnosti v členských štátoch, ktorých cieľom je vyvinúť nástroje a metódy na zlepšenie kvality údajov a systému zberu údajov.

Finančná podpora sa poskytne na činnosti v členských štátoch, ktorých cieľom je znížiť asymetriu tým, že zabraňujú nesprávnemu zaraďovaniu a harmonizujú odhady a systémy zberu a spracovania, pravidlá zaobchádzania s dôvernými údajmi, prahové hodnoty a metódy očisťovania.

Činnosť 4.2: Lepšie využívanie administratívnych údajov

Bude sa podporovať opätovné využívanie administratívnych údajov, ktoré nahlásili podniky na iné účely (najmä údaje o dani z pridanej hodnoty a účtovné údaje). Finančná podpora sa poskytne na činnosti v tejto súvislosti, vrátane vývoja IKT nástrojov a postupov.

Činnosť 4.3: Zlepšenie a uľahčenie výmeny údajov v Intrastate

Mimoriadny význam má ďalší rozvoj nástrojov a metód na výmenu údajov v rámci centralizovaného systému. Je nutné vyvinúť nástroje na overovanie správnosti, zisťovanie a opravu chýb, analýzu a edičné spracovanie v oblasti obchodnej štatistiky vnútri Spoločenstva. Poskytne sa finančná podpora pre činnosti, ktoré sa zameriavajú na právne a technické aspekty výmeny údajov medzi členskými štátmi.


19.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 340/83


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 1298/2008/ES

zo 16. decembra 2008,

ktorým sa ustanovuje akčný program Erasmus Mundus na roky 2009 – 2013 na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania a na podporu porozumenia medzi kultúrami prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 149 ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 2317/2003/ES (3) sa ustanovil program na zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania a podporu porozumenia medzi kultúrami prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami (Erasmus Mundus) (2004 – 2008).

(2)

Nariadením Rady (ES) č. 1085/2006 (4) sa ustanovil nástroj predvstupovej pomoci (IPA), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 (5) sa zriadil nástroj európskeho susedstva a partnerstva, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 (6) sa ustanovil nástroj financovania rozvojovej spolupráce, nariadením Rady (ES) č. 1934/2006 (7) sa ustanovil nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami, a Dohodou o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej podpísanou v Cotonou 23. júna 2000 (8) (ďalej len „dohoda o partnerstve AKT-ES“) a vnútornou dohodou o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2008 – 2013 v súlade s dohodou o partnerstve AKT–ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktorú sa vzťahuje časť štyri Zmluvy o ES (9) (ďalej len „vnútorná dohoda AKT–ES“) sa riadi Európsky rozvojový fond.

(3)

Nový program Erasmus Mundus je v súlade s cieľmi excelentnosti stanovenými v programe na roky 2004 – 2008. Vďaka kvalite poskytovaného vzdelávania, kvalite prijímania a programu štipendií, ktorý je konkurencieschopný v celosvetovom meradle, pomáha získavať najlepších študentov z tretích krajín.

(4)

Počas rokovaní o nástrojoch vonkajšej pomoci a Medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (10) Európsky parlament, Rada a Komisia dosiahli viackrát konsenzus, pokiaľ ide o demokratickú kontrolu a súdržnosť vonkajšej akcie, ako sa uvádza vo vyhlásení 4 k uvedenej medziinštitucionálnej dohode.

(5)

Vyhlásením z Bologne, ktoré podpísali ministri školstva 29 európskych krajín 19. júna 1999, sa ustanovil medzivládny proces zameraný na vytvorenie „európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania“ do roku 2010, čo je proces, ktorému sa dostáva aktívnej podpory na úrovni Spoločenstva. Na svojom zasadaní v Londýne v dňoch 17. a 18. mája 2007 prijalo 45 ministrov pre oblasť vysokoškolského vzdelávania z krajín, ktoré sa zúčastňujú na bolonskom procese, stratégiu s názvom „Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania v globálnom prostredí“ a v tejto súvislosti stanovili ako priority na rok 2009 zlepšovanie informovanosti o európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a lepšie uznávanie kvalifikácií v oblasti vysokoškolského vzdelávania v iných častiach sveta.

(6)

Mimoriadne zasadnutie Európskej rady v Lisabone 23. a 24. marca 2000 vytýčilo strategický cieľ pre Európsku úniu, a to, aby sa stala najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou znalostnou ekonomikou vo svete, a vyzvalo Radu pre vzdelávanie, mládež a kultúru, aby sa zaoberala všeobecnými úvahami o konkrétnych budúcich cieľoch systémov vzdelávania so zameraním sa na spoločné problémy a priority pri zachovaní národnej rozmanitosti. Rada 12. februára 2001 schválila správu o konkrétnych budúcich cieľoch systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Následne dňa 14 júna 2002 schválila podrobný pracovný program týkajúci sa následnej kontroly týchto cieľov vyžadujúci podporu na úrovni Spoločenstva. Zasadnutie Európskej rady v Barcelone v dňoch 15. a 16. marca 2002 vytýčilo cieľ, aby systémy vzdelávania a odbornej prípravy Európskej únie dosiahli svetovú kvalitu do roku 2010.

(7)

Oznámenia Komisie z 20. apríla 2005 a 10. mája 2006 s názvom „Mobilizácia vzdelanosti v Európe: ako môžu univerzity v plnej miere prispieť k Lisabonskej stratégii“ a „Uskutočňovanie programu modernizácie univerzít: vzdelávanie, výskum a inovácie“, uznesenie Rady z 23. novembra 2007 o modernizácii univerzít pre konkurencieschopnosť Európy v globálnej znalostnej ekonomike a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút (11), zdôrazňujú, že je potrebné, aby európske inštitúcie vysokoškolského vzdelávania prekonali svoju roztrieštenosť a spojili svoje sily v snahe o zvýšenú kvalitu vzdelávania a výskumu ako aj o lepšiu reakciu na meniace sa potreby trhu práce. Európska rada na svojom zasadnutí v Bruseli 15. a 16. júna 2006 schválila potrebu modernizácie európskeho vysokoškolského vzdelávania.

(8)

V predbežnej hodnotiacej správe existujúceho programu Erasmus Mundus a v otvorenej verejnej konzultácii o budúcnosti programu sa zdôraznila dôležitosť cieľov a akcií súčasného programu a vyjadrilo sa želanie, aby pokračoval, a to s určitými úpravami, ako je napríklad rozšírenie programu o doktorandský stupeň, dôslednejšie integrovanie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania so sídlom v tretích krajinách a potrieb týchto krajín do programu a poskytnutie väčšieho množstva finančných prostriedkov európskym účastníkom programu.

(9)

Zvyšovanie kvality európskeho vysokoškolského vzdelávania, presadzovanie porozumenia medzi národmi, ako aj prispievanie k trvalo udržateľnému rozvoju vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách pri súčasnom zabraňovaní úniku mozgov a zvýhodňovanie zraniteľných skupín obyvateľstva sú cieľmi programu spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania zameraného na tretie krajiny. Najúčinnejším prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov v programe excelentnosti sú vysoko integrované študijné programy na postgraduálnom stupni a v rámci partnerstiev Erasmus Mundus (akcia 2) i partnerstvá s tretími krajinami pre všetky cykly štúdia, štipendiá pre najtalentovanejších študentov a projekty na zvýšenie príťažlivosti európskeho vysokoškolského vzdelávania v celosvetovom meradle. Presnejšie vyjadrené, ciele excelentnosti by sa mali dosahovať prostredníctvom spoločných programov Erasmus Mundus (akcia 1) a akcie 2, zatiaľ čo rozvojové ciele by mali byť pokryté výhradne akciou 2. Pri hodnotení programu by Komisia mala venovať osobitnú pozornosť vplyvom, ktoré môže mať program na únik mozgov.

(10)

S cieľom zabezpečiť prijímateľom programu vysoko kvalitné prijatie a pobyt by členské štáty mali vynaložiť úsilie, aby zjednodušili, čo možno najviac, ich postupy týkajúce sa víz. Komisia by mala zabezpečiť, aby boli všetky relevantné internetové stránky členských štátov a informácie týkajúce sa kontaktných osôb v členských štátoch uvedené na internetovej stránke programu Erasmus Mundus.

(11)

Je potrebné zintenzívniť boj proti vylúčeniu vo všetkých jeho formách, vrátane rasizmu, xenofóbie a všetkým formám diskriminácie, ako aj zintenzívniť úsilie Spoločenstva zamerané na podporu dialógu a porozumenia medzi kultúrami na celom svete. Z dôvodu spoločenského rozmeru vysokoškolského vzdelávania, ako aj ideálov demokracie a dodržiavania ľudských práv vrátane otázok rovnosti mužov a žien, ktorú mobilita podporuje, umožňuje mobilita v tejto oblasti jednotlivcom získať skúsenosti s novými kultúrnymi a sociálnymi prostrediami a uľahčuje im porozumenie iných kultúr. Dosahovanie týchto cieľov rešpektuje práva a dodržiava zásady obsiahnuté v Charte základných práv Európskej únie (12), najmä v jej článku 21 ods. 1.

(12)

Prioritou činnosti Spoločenstva v oblasti vysokoškolského vzdelávania by malo byť presadzovanie výučby a štúdia jazykov a jazyková rozmanitosť. Výučba a štúdium jazykov majú osobitný význam vo vzťahu k tretím krajinám, ako aj pre európskych študentov, ktorí do týchto krajín cestujú.

(13)

V období rokov 2004 až 2008 štipendiá pre konkrétne krajiny, financované nástrojmi Komisie pre vonkajšiu spoluprácu, doplnili štipendiá Erasmus Mundus s cieľom rozšíriť množstvo študentov – prijímateľov, ktorí prichádzajú študovať do Európy z konkrétnych tretích krajín, akými sú napríklad Čína, India, krajiny Západného Balkánu alebo krajiny AKT. Pre obdobie rokov 2009 až 2013 by sa mohli zvážiť podobné príležitosti v súlade s politickými prioritami, pravidlami a postupmi príslušných nástrojov vonkajšej spolupráce a v súlade s cieľmi akademickej excelentnosti programu ustanovenými týmto rozhodnutím a pri zohľadnení čo možno najvyváženejšieho geografického zastúpenia prijímateľov.

(14)

Spoločenstvo sa vo všetkých svojich činnostiach musí zamerať na odstránenie nerovností a podporu rovnosti medzi mužmi a ženami, ako sa stanovuje v článku 3 ods. 2 zmluvy.

(15)

Pri realizácii všetkých častí programu je potrebné rozšíriť prístup pre príslušníkov znevýhodnených skupín a aktívne riešiť osobitné študijné potreby ľudí so zdravotným postihnutím, a to aj prostredníctvom využívania vyšších grantov, do ktorých by sa premietli dodatočné náklady zdravotne postihnutých účastníkov.

(16)

V súlade s článkom 149 zmluvy nie sú týmto rozhodnutím dotknuté vnútroštátne právne rámce a postupy týkajúce sa najmä vytvárania a uznávania inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

(17)

V záujme zlepšenia publicity programu v Európskej únii i za jej hranicami, vyššej miery dosahovania jeho cieľov a šírenia jeho výsledkov je potrebné uskutočňovať jednotnú politiku informovania verejnosti s cieľom poskytovať občanom včasné a úplné informácie o všetkých akciách a možnostiach, ktoré program ponúka, ako aj objasniť postupy, ktorými sa treba riadiť. Informačná politika, ktorú by mali vykonávať najmä zúčastnené inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, má osobitný význam, a to hlavne v krajinách vyznačujúcich sa nízkou mierou účasti na programe.

(18)

Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (13), a nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (14), ktoré zabezpečujú finančné záujmy Spoločenstva, by sa mali uplatňovať s prihliadnutím na zásady jednoduchosti a zhody vo výbere rozpočtových nástrojov pri dodržiavaní cieľov akademickej excelentnosti programu a potrebnej proporcionality medzi výškou zdrojov a administratívnym zaťažením spojeným s ich využívaním.

(19)

Týmto rozhodnutím sa ustanovuje na celé obdobie trvania programu finančné krytie, ktoré predstavuje základný odkaz v zmysle bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (15) pre rozpočtový orgán v priebehu ročného rozpočtového postupu.

(20)

V súlade s cieľmi akademickej excelentnosti programu by sa mali opatrenia potrebné na realizáciu akcie 1 a na podporu európskeho vysokoškolského vzdelávania (akcia 3) prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (16). Opatrenia potrebné na realizáciu akcie 2 by sa mali prijať v súlade s nariadeniami (ES) č. 1085/2006, (ES) č. 1638/2006, (ES) č. 1905/2006 a (ES) č. 1934/2006, ako aj dohodou o partnerstve AKT–ES a vnútornou dohodou AKT–ES.

(21)

Keďže ciele tohto rozhodnutia nie je možné vzhľadom na potrebu mnohostranných partnerstiev, mnohostrannej mobility a výmen informácií medzi Spoločenstvom a tretími krajinami uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, a z dôvodu charakteru potrebných akcií a opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

Ustanovenie programu

1.   Týmto rozhodnutím sa ustanovuje program „Erasmus Mundus“ (ďalej len „program“) na podporu kvality európskeho vysokoškolského vzdelávania a porozumenia medzi kultúrami prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami na jednej strane, a na rozvoj tretích krajín v oblasti vysokoškolského vzdelávania na druhej strane. Realizácia programu by mala zohľadňovať ciele akademickej excelentnosti a čo možno najvyváženejšie geografické zastúpenie prijímateľov.

2.   Program sa bude realizovať v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2013. Prípravné opatrenia, vrátane rozhodnutí prijatých Komisiou v súlade s článkom 7, sa však môžu realizovať už od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia.

3.   Tento program podporuje a dopĺňa činnosti vykonávané v členských štátoch a členskými štátmi, pričom plne rešpektuje ich zodpovednosť za obsah vzdelávania a za organizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich kultúrnu a jazykovú rozmanitosť.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„vysokoškolské vzdelávanie“ sú všetky druhy štúdia alebo súbor druhov štúdia, odbornej prípravy alebo vedeckej odbornej prípravy na postredoškolskej úrovni, ktoré príslušný vnútroštátny orgán uznal za súčasť systému vysokoškolského vzdelávania;

2.

„inštitúcia vysokoškolského vzdelávania“ je každá inštitúcia poskytujúca vysokoškolské vzdelávanie, ktorú príslušný vnútroštátny orgán uznal za súčasť systému vysokoškolského vzdelávania;

3.

„študent bakalárskeho štúdia“ je osoba, ktorá je zapísaná do bakalárskeho programu vysokoškolského vzdelávania a ktorá po ukončení tohto programu získa prvý vysokoškolský diplom;

4.

„študent magisterského štúdia“ je osoba, ktorá je zapísaná do magisterského programu vysokoškolského vzdelávania a ktorá už získala prvý vysokoškolský diplom alebo ktorá dosiahla rovnocennú úroveň vzdelania uznanú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi;

5.

„doktorand“ (kandidát na doktorandské štúdium) je výskumný pracovník na začiatku svojej výskumnej kariéry, začínajúcej v deň získania titulu, ktorý ho formálne oprávňuje pripravovať sa na doktorát;

6.

„postdoktorandský výskumný pracovník“ je skúsený výskumný pracovník, ktorý má doktorský titul alebo ktorý má najmenej tri roky výskumnej praxe rovnajúcej sa plnému pracovnému úväzku vrátane obdobia odbornej prípravy na výskum vo výskumnom centre zriadenom v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi po získaní titulu, ktorý ho formálne oprávňuje pripravovať sa na doktorát poskytovaný inštitúciou vysokoškolského vzdelávania;

7.

„akademický pracovník“ je osoba s vynikajúcou akademickou a/alebo odbornou praxou, ktorá prednáša alebo robí výskum v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania alebo vo výskumnom centre zriadenom v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi;

8.

„pracovníci pôsobiaci v oblasti vysokoškolského vzdelávania“ sú osoby, ktoré sa pri plnení svojich povinností priamo zapájajú do vzdelávacieho procesu v oblasti vysokoškolského vzdelávania;

9.

„európska krajina“ je krajina, ktorá je členským štátom alebo ktorá sa zúčastňuje na programe podľa článku 9. „Európsky“ vo vzťahu k jednotlivcovi znamená osobu, ktorá je štátnym príslušníkom ktorejkoľvek európskych krajiny alebo má pobyt v ktorejkoľvek európskej krajine. „Európsky“ vo vzťahu k inštitúcii znamená inštitúciu, ktorá má sídlo v ktorejkoľvek európskej krajine;

10.

„tretia krajina“ je krajina, ktorá nie je európskou krajinou. „Z tretej krajiny“ vo vzťahu k jednotlivcovi znamená osobu, ktorá nie je ani štátnym príslušníkom žiadnej európskej krajiny ani nemá pobyt v žiadnej európskej krajine. „Z tretej krajiny“ vo vzťahu k inštitúcii znamená inštitúciu, ktorá nemá sídlo v žiadnej európskej krajine. Krajiny, ktoré sa zúčastňujú na akčnom programe v oblasti celoživotného vzdelávania ustanoveného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES (17), sa nepovažujú za tretie krajiny na účely realizácie akcie 2;

11.

„magisterský študijný program“ je študijný program magisterského vysokoškolského vzdelávania, ktorý nasleduje po získaní prvého diplomu alebo rovnocennej úrovne vzdelania a vedie k získaniu magisterského titulu, ktorý poskytuje inštitúcia vysokoškolského vzdelávania;

12.

„doktorandský študijný program“ je program vysokoškolského vzdelávania spojený s výskumom, ktorý nasleduje po získaní diplomu vysokoškolského vzdelávania a vedie k získaniu doktorského titulu, ktorý poskytuje inštitúcia vysokoškolského vzdelávania alebo výskumné centrum v tých členských štátoch, v ktorých je to v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi;

13.

„mobilita“ je fyzický presun do inej krajiny s cieľom študovať, získať pracovné skúsenosti, robiť výskum, vykonávať inú činnosť spojenú so štúdiom, vyučovaním alebo výskumom alebo administratívnu činnosť, ktorá s tým súvisí, doplnené, vždy keď je to možné, prípravou v jazyku hostiteľskej krajiny;

14.

„dvojitý alebo viacnásobný diplom“ sú dva alebo viacero vnútroštátnych diplomov vydaných dvomi alebo viacerými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a úradne uznávaných v krajinách, v ktorých majú sídlo inštitúcie, ktoré tieto diplomy vydali;

15.

„spoločný diplom“ je jediný diplom, ktorý vydali najmenej dve inštitúcie vysokoškolského vzdelávania ponúkajúce integrovaný program a ktorý je úradne uznávaný v krajinách, v ktorých majú sídlo inštitúcie, ktoré tento diplom vydali;

16.

„podnik“ je každý podnik zapojený do hospodárskej činnosti vo verejnom a súkromnom sektore, bez ohľadu na jeho veľkosť, právnu formu alebo odvetvie svojej činnosti, vrátane sociálnej ekonomiky.

Článok 3

Ciele a osobitné ciele programu

1.   Ciele programu sú podporovať európske vysokoškolské vzdelávanie, prispievať k rozširovaniu a zlepšovaniu vyhliadok na budúce zamestnanie študentov a podporovať porozumenie medzi kultúrami prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami v súlade s cieľmi vonkajšej politiky Európskej únie, a prispievať tak k trvalo udržateľnému rozvoju tretích krajín v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

2.   Osobitnými cieľmi programu sú:

a)

podpora štruktúrovanej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podpora vysoko kvalitnej ponuky v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktorá tvorí čisto európsku pridanú hodnotu a ktorá bude príťažlivá ako v Európskej únii, tak aj za jej hranicami, s cieľom vytvoriť centrá excelentnosti;

b)

prispenie k vzájomnému obohacovaniu spoločností, ktoré sa dosiahne rozvojom kvalifikácie mužov a žien, aby mali vhodné zručnosti, najmä pokiaľ ide o pracovný trh, a aby nadobudli otvorenosť a medzinárodné skúsenosti, a to podporovaním mobility najnadanejších študentov a akademických pracovníkov z tretích krajín, aby získali kvalifikácie a/alebo skúsenosti v Európskej únii, a najtalentovanejších európskych študentov a akademických pracovníkov smerom k tretím krajinám;

c)

prispenie k rozvoju ľudských zdrojov a kapacity inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách v oblasti medzinárodnej spolupráce prostredníctvom intenzívnejších tokov mobility medzi Európskou úniou a tretími krajinami;

d)

zvýšenia dostupnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania a zlepšenia jeho obrazu a zviditeľnenia vo svete, ako aj jeho príťažlivosti pre štátnych príslušníkov tretích krajín a európskych občanov.

3.   Komisia zabezpečí, aby žiadna skupina štátnych príslušníkov tretích krajín alebo európskych občanov nebola vylúčená alebo znevýhodnená.

Článok 4

Akcie programu

1.   Ciele a osobitné ciele programu stanovené v článku 3 sa dosahujú prostredníctvom týchto akcií:

a)

akcia 1: spoločné programy Erasmus Mundus (magisterské a doktorandské študijné programy) poskytujúce vysokú akademickú kvalitu vrátane systému štipendií;

b)

akcia 2: partnerstvá Erasmus Mundus medzi európskymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách ako základ štruktúrovanej spolupráce, výmeny a mobility na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania vrátane systému štipendií;

c)

akcia 3: podpora európskeho vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom opatrení na podporu príťažlivosti Európy ako cieľového miesta vzdelávania a svetového centra excelentnosti.

Ďalšie podrobné údaje o týchto akciách sú uvedené v prílohe.

2.   Pokiaľ ide o akciu 2, ustanovenia tohto rozhodnutia sa uplatňujú len, ak sú v súlade s ustanoveniami legislatívneho aktu, podľa ktorého sa poskytuje financovanie v súlade s článkom 12 ods. 2.

3.   Môžu sa uplatniť tieto prístupy, ktoré sa v prípade potreby môžu kombinovať:

a)

podpora rozvoja spoločných vzdelávacích programov vysokej kvality a sietí spolupráce napomáhajúcich výmene skúseností a osvedčených postupov;

b)

väčšia podpora mobility osôb v oblasti vysokoškolského vzdelávania, najmä z tretích krajín smerujúcich do európskych krajín, ktorých výber sa uskutočňuje na základe kritérií akademickej excelentnosti, za súčasného dodržania zásad rovnosti mužov a žien a snahy o čo najvyváženejšie geografické zastúpenie, ako aj uľahčenia prístupu k programu v súlade so zásadami rovnakých príležitostí a nediskriminácie;

c)

čo najväčšia možná podpora jazykových schopností tým, že sa študentom umožní štúdium aspoň dvoch jazykov, ktorými sa hovorí v krajinách, kde majú sídlo inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, a podpora porozumenia rozličných kultúr;

d)

podpora pilotných projektov založených na partnerstvách s vonkajším rozmerom, ktoré sú určené na rozvoj inovácií a kvality vysokoškolského vzdelávania, a najmä podpora partnerstiev medzi akademickými a ekonomickými subjektmi;

e)

podpora analýzy a následná kontrola trendov vo vysokoškolskom vzdelávaní a jeho vývoja z medzinárodného hľadiska.

4.   Program stanovuje opatrenia technickej podpory vrátane štúdií, stretnutí odborníkov, informačných akcií a publikácií priamo spojených s dosahovaním cieľov programu.

5.   Komisia zabezpečí čo najväčšie možné šírenie informácií týkajúcich sa činností a rozvoja programu, a to najmä prostredníctvom internetovej stránky Erasmus Mundus.

6.   Po preskúmaní odpovedí na výzvy na predloženie návrhov a/alebo výzvy na predkladanie ponúk môže Komisia udeliť podporu činnostiam uvedeným v tomto článku. Čo sa týka opatrení prijatých na základe odseku 4, Komisia môže v prípade potreby vykonať tieto opatrenia priamo v súlade s nariadením (ES, Euratom) č. 1605/2002. Systematicky o nich informuje Európsky parlament a výbor uvedený v článku 8 ods. 1 tohto rozhodnutia.

Článok 5

Prístup k programu

Podľa podmienok a vykonávacích pravidiel stanovených v prílohe a s prihliadnutím na vymedzenie pojmov uvedené v článku 2 je program zameraný na:

a)

inštitúcie vysokoškolského vzdelávania;

b)

študentov na všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania vrátane doktorandov;

c)

postdoktorandských výskumných pracovníkov;

d)

akademických pracovníkov;

e)

pracovníkov v oblasti vysokoškolského vzdelávania;

f)

iné verejné alebo súkromné subjekty pôsobiace v oblasti vysokoškolského vzdelávania v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi;

g)

podniky;

h)

výskumné centrá.

Článok 6

Úlohy Komisie a členských štátov

1.   Komisia:

a)

zabezpečí účinné a transparentné vykonávanie akcií Spoločenstva stanovených v tomto programe v súlade s prílohou, a pokiaľ ide o akciu 2, v súlade s právnymi nástrojmi uvedenými v článku 7 ods. 1, pričom pri výbere prijímateľov programu sa budú zároveň sledovať ciele akademickej excelentnosti programu;

b)

zohľadní bilaterálnu spoluprácu členských štátov s tretími krajinami;

c)

snaží sa o dosiahnutie súčinnosti a v prípade potreby rozvíja spoločné akcie s ostatnými programami a akciami Spoločenstva v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu;

d)

pri stanovovaní paušálnej výšky štipendií zabezpečí, aby sa zohľadnili poplatky za zápis a predpokladané výdavky na štúdium;

e)

vedie konzultácie s príslušnými európskymi združeniami a organizáciami pôsobiacimi v oblasti vysokoškolského vzdelávania o otázkach, ktoré vzniknú počas realizácie programu, a informuje výbor uvedený v článku 8 ods. 1 o výsledku týchto konzultácií;

f)

pravidelne informuje svoje delegácie v príslušných tretích krajinách o všetkých informáciách užitočných pre verejnosť týkajúcich sa programu.

2.   Členské štáty:

a)

prijmú potrebné kroky na zabezpečenie riadneho priebehu programu na vnútroštátnej úrovni zaangažovaním všetkých strán zainteresovaných na vysokoškolskom vzdelávaní v súlade s vnútroštátnou praxou a usilujú sa o prijatie takých opatrení, ktoré sa môžu považovať za vhodné na odstránenie každej právnej a administratívnej prekážky osobitne spojenej s výmennými programami medzi európskymi krajinami a tretími krajinami. Členské štáty by mali zabezpečiť poskytovanie presných a jasných informácií študentom a inštitúciám, ktoré im uľahčia ich účasť na programe;

b)

určia vhodné štruktúry na úzku spoluprácu s Komisiou;

c)

podporujú prípadnú súčinnosť s ostatnými programami Spoločenstva a prípadné podobné vnútroštátne iniciatívy na úrovni členského štátu.

3.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi:

a)

zabezpečuje, aby boli pre akcie, ktoré podporuje tento program, poskytnuté vhodné informácie, propagácia a následná kontrola;

b)

zabezpečuje šírenie výsledkov akcií, ktoré sa uskutočnili v rámci programu;

c)

zabezpečuje posilnenie komunikačnej stratégie voči potenciálnym záujemcom z európskych krajín a podporu partnerstvám medzi univerzitami, sociálnymi partnermi a mimovládnymi organizáciami v záujme rozvoja programu.

Článok 7

Vykonávacie opatrenia

1.   Všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na realizáciu akcie 2, sa riadia postupmi stanovenými v nariadeniach (ES) č. 1085/2006, (ES) č. 1638/2006, (ES) č. 1905/2006 a (ES) č. 1934/2006 a v dohode o partnerstve AKT–ES a vnútornej dohode AKT–ES. Komisia pravidelne informuje výbor uvedený v článku 8 ods. 1 o prijatých opatreniach.

2.   Nasledujúce opatrenia, potrebné na realizáciu programu a vykonávanie ostatných akcií uvedených v tomto rozhodnutí, sa prijmú v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 8 ods. 2 v súlade so zásadami, všeobecnými usmerneniami a kritériami výberu stanovenými v prílohe:

a)

ročný plán práce vrátane priorít;

b)

ročný rozpočet a členenie finančných prostriedkov medzi jednotlivé akcie programu a orientačné sumy štipendií;

c)

uplatňovanie všeobecných usmernení na realizáciu programu vrátane kritérií výberu stanovených v prílohe;

d)

výberové konania vrátane zloženia a rokovacieho poriadku výberovej komisie;

e)

opatrenia týkajúce sa monitorovania a hodnotenia programu a šírenia a prenosu výsledkov.

3.   Rozhodnutia o výbere prijíma Komisia, ktorá o nich do dvoch pracovných dní informuje Európsky parlament a výbor uvedený v článku 8 ods. 1.

Článok 8

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je dva mesiace.

Článok 9

Účasť iných krajín na programe za rovnakých podmienok ako v prípade členských štátov

Na programe sa môžu zúčastniť:

a)

krajiny EZVO, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o EHP;

b)

kandidátske krajiny, ktoré majú predvstupovú stratégiu, v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami stanovenými v rámcových dohodách uzatvorených s týmito krajinami o ich účasti na programoch Spoločenstva;

c)

krajiny Západného Balkánu v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami stanovenými v rámcových dohodách uzatvorených s týmito krajinami o ich účasti na programoch Spoločenstva;

d)

Švajčiarska konfederácia v prípade, že sa s touto krajinou uzavrie dvojstranná dohoda, ktorou sa stanoví jej účasť.

Článok 10

Horizontálne otázky

Pri realizácii programu sa bude náležite prihliadať na zabezpečenie toho, aby v plnom rozsahu prispieval k presadzovaniu horizontálnych politík Spoločenstva, najmä:

a)

podporovaním európskej znalostnej ekonomiky a spoločnosti a prispievaním k vytváraniu väčšieho počtu pracovných miest v súlade s cieľmi lisabonskej stratégie a k posilňovaniu svetovej konkurencieschopnosti Európskej únie, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a väčšej sociálnej súdržnosti;

b)

podporovaním kultúry, vedomostí a zručností v záujme mierového a trvalo udržateľného rozvoja v Európe vyznačujúcej sa rozmanitosťou;

c)

podporovaním uvedomenia si dôležitosti kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v Európe, ako aj potreby boja proti rasizmu a xenofóbii, a podporovaním medzikultúrneho vzdelávania;

d)

zohľadňovaním študentov s osobitnými potrebami, a najmä podporovaním ich integrácie do tradičného systému vysokoškolského vzdelávania, a podporovaním rovnosti príležitostí pre všetkých;

e)

podporovaním rovnosti medzi mužmi a ženami a prispievaním k boju proti všetkým formám diskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

f)

podporovaním rozvoja tretích krajín.

Článok 11

Súlad a komplementárnosť s inými politikami

1.   Komisia v spolupráci s členskými štátmi zabezpečuje celkový súlad a komplementárnosť s ostatnými relevantnými politikami, nástrojmi a akciami Spoločenstva, najmä s programom v oblasti celoživotného vzdelávania, siedmym rámcovým programom pre výskum, s rozvojovou politikou, s programami vonkajšej spolupráce, s dohodami o pridružení uzatvorenými s krajinami AKT a s Európskym fondom pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

2.   Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a výbor uvedený v článku 8 ods. 1 o iniciatívach Spoločenstva v príslušných oblastiach a zabezpečuje účinné prepojenie a podľa potreby spoločné akcie medzi týmto programom a programami a akciami v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa uskutočňujú v rámci spolupráce Spoločenstva s tretími krajinami, vrátane dvojstranných dohôd, a s príslušnými medzinárodnými organizáciami.

Článok 12

Financovanie

1.   Finančné krytie na realizáciu akcií 1 a 3 a súvisiacich opatrení technickej podpory uvedených v článku 4 ods. 4 sa na obdobie rokov 2009 až 2013 stanovuje vo výške 493 690 000 EUR.

2.   Finančné krytie na realizáciu akcie 2 a súvisiacich opatrení technickej podpory uvedených v článku 4 ods. 4 sa na obdobie určené v článku 1 ods. 2 stanovuje v súlade s pravidlami, postupmi a cieľmi ustanovenými v nariadeniach (ES) č. 1085/2006, (ES) č. 1638/2006, (ES) č. 1905/2006 a (ES) č. 1934/2006, ako aj v dohode o partnerstve AKT–ES a vo vnútornej dohode AKT–ES.

3.   Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje v súlade s ročným rozpočtovým postupom rozpočtový orgán v rámci limitov finančného rámca.

Článok 13

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Komisia pravidelne monitoruje program v spolupráci s členskými štátmi. Výsledky procesu monitorovania a hodnotenia programu, ako aj predošlých programov, sa zohľadnia pri realizácii programu. Toto monitorovanie zahŕňa analýzu geografického zastúpenia prijímateľov programu podľa akcie a krajiny, správy a oznámenie uvedené v odseku 3 a osobitné aktivity.

2.   Komisia pravidelne vyhodnocuje program so zreteľom na ciele stanovené v článku 3, vplyv programu ako celku a komplementárnosť medzi akciami v rámci programu a akciami v rámci iných relevantných politík, nástrojov a akcií Spoločenstva.

3.   Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov:

a)

predbežnú hodnotiacu správu o dosiahnutých výsledkoch a o kvalitatívnych a kvantitatívnych aspektoch realizácie programu do 31. marca druhého roka nasledujúceho po skutočnom začiatku nových kurzov v rámci programu;

b)

oznámenie o pokračovaní programu do 30. januára 2012;

c)

správu o následnom hodnotení do 31. decembra 2015.

Článok 14

Prechodné ustanovenia

1.   Akcie, ktoré sa začali najneskôr 31. decembra 2008 na základe rozhodnutia č. 2317/2003/ES, sa spravujú v súlade s ustanoveniami uvedeného rozhodnutia, s výnimkou toho, že výbor zriadený uvedeným rozhodnutím sa nahradí výborom uvedeným v článku 8 ods. 1 tohto rozhodnutia.