ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 337

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
16. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1248/2008 z 15. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva pri klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovaní ich cien

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1250/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o požiadavky na certifikáciu pri dovoze produktov rybolovu, živých lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu ( 1 )

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1251/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o podmienky a požiadavky na certifikáciu na uvádzanie živočíchov a produktov akvakultúry na trh a ich dovoz do Spoločenstva a ktorým sa stanovuje zoznam druhov prenášačov ( 1 )

41

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1252/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1251/2008 a pozastavuje dovoz zásielok určitých živočíchov akvakultúry z Malajzie do Spoločenstva ( 1 )

76

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1253/2008 z 15. decembra 2008 o povolení chelátu medi hydroxyanalógu metionínu ako kŕmnej doplnkovej látky ( 1 )

78

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1254/2008 z 15. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

80

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1255/2008 z 15. decembra 2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. decembra 2008

83

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/116/ES z 15. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť látky aklonifen, imidakloprid a metazachlór ako účinné látky ( 1 )

86

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/945/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

92

 

 

Komisia

 

 

2008/946/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o požiadavky na karanténu živočíchov akvakultúry [oznámené pod číslom K(2008) 7905]  ( 1 )

94

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/947/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami

102

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1248/2008

z 15. decembra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

82,0

TR

101,7

ZZ

91,9

0707 00 05

JO

167,2

MA

56,0

TR

103,0

ZZ

108,7

0709 90 70

MA

106,6

TR

137,6

ZZ

122,1

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

52,1

MA

76,3

TR

81,3

ZA

43,4

ZZ

52,6

0805 20 10

MA

71,9

TR

72,0

ZZ

72,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

49,8

HR

54,2

IL

75,7

TR

55,0

ZZ

58,7

0805 50 10

MA

64,0

TR

55,3

ZZ

59,7

0808 10 80

CA

82,7

CN

81,3

MK

34,6

US

109,3

ZZ

77,0

0808 20 50

CN

41,0

TR

104,0

US

108,6

ZZ

84,5


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1249/2008

z 10. decembra 2008,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva pri klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovaní ich cien

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 43 písm. m) v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V súlade s ustanoveniami písmena h) článku 204 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa má uvedené nariadenie, pokiaľ ide o stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel, uplatňovať od 1. januára 2009. Podrobné pravidlá uplatňovania týchto stupníc Spoločenstva a nahlasovanie cien založených na týchto stupniciach členskými štátmi by sa preto mali prijať a uplatňovať od 1. januára 2009.

(2)

Pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel sú v súčasnosti ustanovené vo viacerých právnych predpisoch, a najmä v nariadeniach Komisie (EHS) č. 563/82 z 10. marca 1982, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 1208/81 určujúceho trhové ceny dospelých kusov hovädzieho dobytka na základe stupnice Spoločenstva pre klasifikáciu trupov jatočných zvierat (2), (EHS) č. 2967/85 z 24. októbra 1985, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočne opracovaných tiel ošípaných (3), (EHS) č. 344/91 z 13. februára 1991, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 1186/90 rozširujúceho rozsah stupnice Spoločenstva pre klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (4), (ES) č. 295/96 zo 16. februára 1996, ktorým sa stanovujú predpisy na uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1892/87 o zaznamenávaní trhových cien dospelého hovädzieho dobytka na základe stupnice Spoločenstva pre klasifikáciu zabitých zvierat (5), (ES) č. 103/2006 z 20. januára 2006, ktorým sa prijímajú dodatočné ustanovenia na uplatňovanie stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (6), (ES) č. 908/2006 z 20. júna 2006 ustanovujúcom zoznam reprezentatívnych trhov s bravčovým mäsom v Spoločenstve (7), (ES) č. 1128/2006 z 24. júla 2006 o štádiu obchodovania, na ktoré sa vzťahuje priemerná cena jatočne opracovaných tiel ošípaných (8), (ES) č. 1319/2006 z 5. septembra 2006 o výmene určitých informácií medzi členskými štátmi a Komisiou týkajúcich sa bravčového mäsa (9), (ES) č. 710/2008 z 24. júla 2008, ktorým sa na hospodársky rok 2008/2009 stanovujú koeficienty rovnováhy na výpočet ceny jatočných tiel ošípaných na trhu Spoločenstva (10), (ES) č. 22/2008 z 11. januára 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre stupnicu na klasifikáciu jatočných tiel oviec v Spoločenstve (11), a v rozhodnutí Komisie 83/471/EHS zo 7. septembra 1983 o Kontrolnom výbore Spoločenstva, pokiaľ ide o uplatňovanie klasifikácie jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka (12). V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa tieto nariadenia a rozhodnutie mali nahradiť jedným právnym predpisom.

(3)

V článku 42 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka a ošípaných by sa mali uplatňovať v súlade s niektorými pravidlami ustanovenými v prílohe V k uvedenému nariadeniu, pričom členské štáty môžu uplatňovať aj stupnicu Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel oviec.

(4)

V článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa uvádza, že stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa by sa mala uplatňovať na dospelý hovädzí dobytok. V časti IV ods. 2 prílohy III k uvedenému nariadeniu sa dospelý hovädzí dobytok definuje vo vzťahu k živej hmotnosti zvieraťa. Bez ohľadu na túto definíciu a s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie je vhodné povoliť členským štátom, aby uplatňovali stupnicu Spoločenstva povinne na jatočné telá hovädzieho dobytka určitého veku stanoveného na základe systému identifikácie a registrácie ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa (13). Systém identifikácie a registrácie by sa mal používať aj na zaradenie jatočných tiel do kategórií A a B, ako sa uvádzajú v bode A časti II prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(5)

S cieľom zabezpečiť jednotnú klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka a oviec v Spoločenstve je potrebné spresniť definície tried mäsitosti a pretučnenosti uvedené v bode A časti III a v bode C časti III prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(6)

V bode A časti III prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje trieda mäsitosti S pre jatočné telá získané z druhov hovädzieho dobytka s dvojitou svalovinou. Vzhľadom na to, že táto osobitná trieda mäsitosti odzrkadľuje osobitné vlastnosti hovädzieho dobytka v niektorých členských štátoch, je vhodné ustanoviť, že tieto členské štáty môžu používať triedu mäsitosti S.

(7)

V súlade s článkom 43 písm. m) bodom iii) druhou zarážkou nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa môžu členským štátom, ktoré o to požiadajú pre niektoré malé prevádzkarne, udeliť výnimky zo všeobecnej povinnosti klasifikovať jatočné telá dospelého hovädzieho dobytka. Na základe skúseností získaných pri uplatňovaní klasifikačnej stupnice Spoločenstva členské štáty považujú za vhodné získať takúto výnimku pre bitúnky, ktoré v ročnom priemere porážajú maximálne 75 kusov dospelého hovädzieho dobytka týždenne. Komisia považuje túto výnimku za opodstatnenú, ak sa vezme do úvahy obmedzený objem produkcie na týchto bitúnkoch. Z rovnakých dôvodov sa takáto výnimka ustanovila aj v článku 2 ods. 2 prvej zarážke nariadenia (EHS) č. 344/91. S cieľom zjednodušiť uplatňovanie ustanovení článku 43 písm. m) bodu iii) druhej zarážky nariadenia (ES) č. 1234/2007 je vhodné povoliť, aby takúto výnimku udeľovali samotné členské štáty.

(8)

V článku 43 písm. m) bode iv) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že členským štátom by sa malo povoliť neuplatňovať stupnicu na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných. Toto ustanovenie by sa malo predovšetkým vzťahovať na malé bitúnky, kde sa v priemere poráža viac ako 200 ošípaných týždenne.

(9)

S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie klasifikačných stupníc Spoločenstva by sa mali vymedziť podmienky a praktické metódy na klasifikáciu, váženie a identifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec s cieľom zvýšiť transparentnosť trhu.

(10)

Malo by sa však prijať ustanovenie pre určité výnimky, ktoré sa týkajú najmä časovej lehoty na klasifikáciu a váženie jatočných tiel v prípade technickej špecifikácie automatizovaných metód klasifikácie, umiestnenia pečiatok alebo etikiet, na ktorých sa uvádza klasifikácia jatočných tiel a bitúnkov, ktoré samy vykosťujú všetky jatočné telá. Pokiaľ ide o jatočné telá ošípaných, hmotnosť by sa mala vzťahovať na hmotnosť jatočného tela po vychladnutí, vypočítanú uplatnením konverzného koeficientu, ktorý sa má stanoviť, na výsledok váženia. Tento koeficient by sa mal meniť v závislosti od času medzi vážením a zavesením ošípanej. Preto by sa mala povoliť úprava koeficientu.

(11)

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá porazila hovädzí dobytok, by mala byť informovaná o výsledku klasifikácie zvierat dodaných na porážku. Toto oznámenie by malo obsahovať aj určité dodatočné informácie s cieľom zabezpečiť úplnú transparentnosť voči dodávateľom.

(12)

S cieľom zabezpečiť presnosť a spoľahlivosť klasifikácie jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka a oviec by túto klasifikáciu mali vykonávať pracovníci, ktorí majú potrebnú kvalifikáciu osvedčenú licenciou alebo povolením.

(13)

S cieľom schválenia alternatívnych metód priameho vizuálneho ohodnotenia mäsitosti a pretučnenosti jatočných tiel sa môžu zaviesť automatizované metódy klasifikácie, ak sa zakladajú na štatisticky overených metódach. Schválenie automatizovaných metód klasifikácie by malo byť v súlade s určitými podmienkami a požiadavkami, ako aj s maximálnou toleranciou štatistickej chyby pri klasifikácii, ktorá by sa mala presne určiť.

(14)

Malo by sa prijať ustanovenie umožňujúce po udelení licencie upraviť technické špecifikácie automatizovaných metód klasifikácie na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka s cieľom zvýšiť ich spoľahlivosť. Takéto úpravy by však mali vyžadovať predchádzajúce schválenie príslušných orgánov, ktoré by sa mali presvedčiť, že dôsledkom týchto úprav je minimálne rovnaká úroveň spoľahlivosti.

(15)

Hodnota jatočných tiel ošípaných sa stanoví najmä na základe obsahu chudého mäsa vo vzťahu k ich hmotnosti. S cieľom zabezpečiť, aby sa obsah chudého mäsa posúdil na objektívnom základe, malo by sa vykonať hodnotenie prostredníctvom merania niektorých anatomických častí jatočného tela pomocou schválených a štatisticky overených metód. Keďže pri hodnotení obsahu chudého mäsa v jatočných telách ošípaných možno použiť viaceré metódy, je potrebné zabezpečiť, aby výber metódy neovplyvnil odhadovaný obsah chudého mäsa. S cieľom stanoviť obchodnú hodnotu jatočného tela ošípaných by sa malo povoliť aj používanie iných hodnotiacich kritérií ako len hmotnosť a odhadovaný obsah chudého mäsa.

(16)

V bode C časti III prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že jatočné telá oviec by sa mali klasifikovať do rôznych tried na základe mäsitosti a stupňa pretučnenosti. V prípade jatočných tiel jahniat s hmotnosťou nižšou ako 13 kg však možno použiť iné kritériá, najmä hmotnosť, farbu mäsa a vrstvu tuku.

(17)

Spoľahlivosť klasifikácie jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec by sa mala overovať prostredníctvom pravidelných kontrol na mieste vykonávanými subjektmi nezávislými od prevádzkarní, ktoré kontrolujú. Mali by sa stanoviť podmienky a minimálne požiadavky na tieto kontroly vrátane predkladania správ o vykonaných kontrolách a možných následných opatrení. Mali by sa ustanoviť určité dodatočné ustanovenia týkajúce sa kontrol na mieste v prípade, že sa klasifikácia jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka vykonáva použitím automatizovaných metód klasifikácie, medzi ktoré patrí aj ustanovenie, že početnosť týchto kontrol je vyššia v počiatočnom období po udelení licencie.

(18)

S cieľom získať porovnateľné ceny jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec v Spoločenstve je potrebné stanoviť, aby sa zaznamenávanie cien vzťahovalo na náležite vymedzenú odbytovú fázu. Okrem toho by sa mala stanoviť predpísaná úprava EÚ jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka a oviec. Taktiež by sa mali stanoviť určité opravné faktory s cieľom prispôsobiť úpravu v niektorých členských štátoch predpísanej úprave EÚ.

(19)

S cieľom zabezpečiť, aby boli zaznamenané ceny jatočných tiel reprezentatívne pre produkciu členských štátov v sektore hovädzieho, bravčového a ovčieho mäsa, je potrebné definovať kategórie a triedy, ako aj určité kritériá, na základe ktorých sa vymedzí, na ktoré prevádzkarne alebo osoby by sa mala vzťahovať povinnosť nahlasovania cien.

(20)

Na účely nahlasovania cien jatočných tiel hovädzieho dobytka by sa členským štátom malo umožniť, aby rozhodli o tom, či sa ich územie rozdelí, a ak áno, na koľko regiónov. Je vhodné ustanoviť, že nahlasovanie cien v prípade Spojeného kráľovstva by sa malo vzťahovať na dva regióny, a to na Veľkú Britániu a Severné Írsko.

(21)

V prípade, že členské štáty s cieľom stanoviť ceny dospelého hovädzieho dobytka zriadili regionálne výbory, malo by sa prijať ustanovenie, aby členstvo v nich zabezpečilo vyvážený a objektívny prístup a aby sa ceny stanovené týmito výbormi zohľadnili pri výpočte vnútroštátnej ceny.

(22)

V prípade, že sa dodávateľom dospelého hovädzieho dobytka vyplácajú dodatočné platby, prevádzkarne alebo osoby, ktoré sú povinné nahlasovať ceny, by mali byť povinné vykonávať určité úpravy cien s cieľom zabrániť akémukoľvek skresleniu pri výpočte priemerných vnútroštátnych cien.

(23)

Mala by sa ustanoviť praktická metóda, ktorú majú členské štáty používať na výpočet priemerných týždenných cien. Tieto ceny by sa mali nahlasovať Komisii každý týždeň, čo by malo slúžiť ako základ na stanovenie vážených priemerných cien na úrovni Spoločenstva.

(24)

S cieľom monitorovať nahlasovanie cien jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec by mali byť členské štáty povinné pravidelne oznamovať určité informácie Komisii.

(25)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie stupníc Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka a oviec v celom Spoločenstve sa v článku 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 ustanovujú kontroly na mieste, ktoré má vykonávať Kontrolný výbor Spoločenstva zložený z odborníkov Komisie a odborníkov vymenovaných členskými štátmi. Mali by sa ustanoviť vykonávacie pravidlá týkajúce sa zloženia a fungovania tohto výboru.

(26)

Je potrebné ustanoviť, aby členské štáty prijímali určité opatrenia s cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie klasifikačných stupníc Spoločenstva, zaručiť spoľahlivosť nahlásených cien a ukladať pokuty za všetky priestupky. Okrem toho by členské štáty mali byť povinné informovať Komisiu o týchto opatreniach.

(27)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania stupníc Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovanie ich trhových cien, ako sa ustanovuje v článku 43 písm. m) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

KAPITOLA II

SEKTOR HOVÄDZIEHO MÄSA

Článok 2

Rozsah pôsobnosti a všeobecné ustanovenia

1.   Stupnica Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa sa uplatňuje na jatočné telá dospelého hovädzieho dobytka.

2.   Bez ohľadu na ustanovenia časti IV ods. 2 prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 môžu členské štáty rozhodnúť, že stupnica Spoločenstva uvedená v odseku 1 sa bude uplatňovať na jatočné telá hovädzieho dobytka, ktoré mali v čase porážky 12 mesiacov alebo viac.

3.   Na uplatnenie ustanovení bodu A časti II prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa jatočné telá mladých nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia mladších ako dva roky (kategória A) a jatočné telá ostatných nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia (kategória B) rozlišujú podľa veku zvieraťa.

4.   Vek hovädzieho dobytka, ako sa uvádza v odsekoch 2 a 3, sa overuje na základe informácií dostupných v systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka vytvorenom v každom členskom štáte v súlade s hlavou I nariadenia (ES) č. 1760/2000.

Článok 3

Dodatočné ustanovenia týkajúce sa tried mäsitosti a pretučnenosti

Dodatočné podrobné ustanovenia k definíciám tried mäsitosti a pretučnenosti uvedeným v bode A časti III prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa ustanovujú v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Trieda mäsitosti S

Triedu mäsitosti S uvedenú v bode A časti III prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 môžu členské štáty používať s cieľom zohľadniť osobitné vlastnosti ich hovädzieho dobytka.

Článok 5

Výnimka z povinnej klasifikácie jatočných tiel

Členské štáty môžu rozhodnúť, že požiadavky na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka ustanovené v bode A časti V prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 nebudú povinné pre schválené prevádzkarne, v ktorých sa v priemere za rok poráža menej ako 75 kusov dospelého hovädzieho dobytka týždenne.

Článok 6

Klasifikácia a identifikácia

1.   Klasifikácia a identifikácia uvedená v bode A časti V prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa vykoná v samotnom bitúnku.

2.   Klasifikácia, identifikácia a váženie jatočných tiel sa vykoná najneskôr jednu hodinu po zavesení zvieraťa.

V prípadoch, keď sa nepodarí klasifikovať jatočné telá automatizovanými metódami klasifikácie uvedenými v článku 9, klasifikácia a identifikácia týchto jatočných tiel sa vykoná v deň porážky.

3.   Identifikácia jatočných tiel sa vykoná prostredníctvom označenia, na ktorom sa uvádza kategória a trieda mäsitosti a pretučnenosti uvedená v bode A častiach II a III prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

Toto označovanie sa vykonáva odtlačkom pečiatky na vonkajšom povrchu jatočného tela, pričom sa použije nezmazateľný a zdravotne vyhovujúci atrament podľa metódy schválenej príslušnými orgánmi; minimálna výška písmen a číslic je dva centimetre.

Odtlačky sa umiestňujú na roštenku zadných štvrtí v úrovni štvrtého bedrového stavca a v prípade predných štvrtí na hruď vo vzdialenosti 10 až 30 centimetrov od rezu na hrudnej kosti. Členské štáty však môžu určiť iné umiestnenie na každej štvrti za predpokladu, že o tom Komisiu vopred informujú.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 4 ods. 3 písm. c) nariadenia Komisie (ES) č. 1669/2006 (14) a časti I písm. a) prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 826/2008 (15), členské štáty môžu povoliť nahradenie označovania použitím etikiet za týchto podmienok:

a)

etikety sa môžu nachádzať a pripevňovať iba v schválených zariadeniach, ktoré zabíjajú zvieratá; ich veľkosť nemôže byť menšia ako 50 cm2;

b)

okrem požiadaviek stanovených v odseku 3 sa na etiketách musí uviesť schvaľovacie číslo bitúnku, identifikačné číslo alebo poradové číslo zvieraťa pri zabití, dátum porážky, hmotnosť jatočného tela a v opodstatnených prípadoch informácia, že klasifikácia sa vykonala použitím automatizovaných metód klasifikácie;

c)

označenia uvedené v písmene b) musia byť dobre čitateľné a nepovoľujú sa žiadne zmeny s výnimkou prípadu, keď sú jasne označené na etikete a vykonané pod dohľadom príslušných orgánov, ktoré stanovili praktické podmienky;

d)

etikety musia byť zabezpečené proti falšovaniu, roztrhnutiu a musia byť pevne pripevnené na každej štvrti na miestach uvedených v treťom pododseku odseku 3.

Ak sa klasifikácia vykonáva pomocou automatizovaných metód klasifikácie uvedených v článku 11, použitie etikiet je povinné.

5.   Označenia a etikety uvedené v odsekoch 3 a 4 sa nesmú odstrániť pred vykostením štvrtí.

6.   Kategória sa uvedie v súlade s bodom A časťou II prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a ustanoveniami článku 2 ods. 3 a 4 tohto nariadenia.

Uvedenie podtried alebo tam, kde je to potrebné, rozdelenie kategórií podľa veku sa vykonáva pomocou symbolov odlišných od symbolov používaných na klasifikáciu.

7.   Povinnosti týkajúce sa identifikácie jatočných tiel ustanovené v odsekoch 3 až 6 sa neuplatňujú na schválené bitúnky, ktoré samy vykosťujú všetky získané jatočné telá.

Článok 7

Oznamovanie výsledkov klasifikácie

1.   Výsledky klasifikácie vykonanej v súlade s bodom A časťou V prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa oznamujú písomne alebo elektronickými prostriedkami fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá porážku vykonala.

2.   Na účely oznamovania výsledkov klasifikácie sa na faktúre alebo na dokumentoch k nej priložených adresovaných dodávateľovi zvierat alebo, ak to nie je možné, fyzickej alebo právnickej osobe zodpovednej za vykonanie porážky uvedie za každé jatočné telo:

a)

kategória, ako aj trieda mäsitosti a pretučnenosti pomocou príslušných písmen a čísiel uvedených v bode A častiach II a III prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007;

b)

hmotnosť jatočného tela stanovená v súlade s článkom 13 ods. 2 tohto nariadenia, pričom sa spresní, či ide o hmotnosť za tepla, alebo za studena;

c)

úprava jatočného tela použitá v čase váženia a klasifikácie na háku;

d)

v prípade vhodnosti, že sa klasifikácia vykonala použitím automatizovaných metód klasifikácie.

3.   Členské štáty môžu požadovať, aby sa oznamovanie uvedené v odseku 2 písm. a) vzťahovalo aj na podtriedy mäsitosti a pretučnenosti v prípade, že sú takéto informácie dostupné.

Uvádzanie úpravy jatočného tela uvedené v odseku 2 písm. c) nie je povinné v prípade, že je na základe právnych predpisov prijatých na úrovni členského štátu povolená iba jedna úprava jatočných tiel.

Článok 8

Klasifikácia kvalifikovanými pracovníkmi

Členské štáty zabezpečia, aby klasifikáciu vykonávali kvalifikovaní pracovníci, ktorí na tento účel získali licenciu. Licenciu môže nahradiť osvedčenie vydané v členskom štáte, v ktorom takéto osvedčenie zodpovedá uznaniu kvalifikácie.

Článok 9

Oprávnenie používať automatizované metódy klasifikácie

1.   Členské štáty môžu udeliť licenciu oprávňujúcu použitie automatizovaných metód klasifikácie na svojom území alebo jeho časti.

Udelenie oprávnenia podlieha splneniu podmienok a minimálnych požiadaviek na certifikačný test stanovených v prílohe II časti A.

Členské štáty poskytnú Komisii informácie uvedené v prílohe II časti B aspoň dva mesiace pred začatím certifikačného testu. Členské štáty vymenujú nezávislý subjekt, ktorý vyhodnotí výsledky certifikačného testu. Členské štáty poskytnú Komisii informácie uvedené v prílohe II časti C do dvoch mesiacov od ukončenia certifikačného testu.

2.   Keď je udelená licencia oprávňujúca automatizované metódy klasifikácie založená na certifikačnom teste, počas ktorého bolo použitých viac úprav jatočného tela, rozdiely medzi týmito úpravami jatočných tiel nesmú viesť k rozdielom vo výsledkoch klasifikácie.

3.   Po informovaní Komisie môžu členské štáty udeliť licenciu oprávňujúcu použitie automatizovanej metódy klasifikácie na svojom území alebo na jeho časti bez organizovania certifikačného testu za predpokladu, že takáto licencia už bola udelená pre také isté automatizované metódy klasifikácie na použitie v inej časti príslušného členského štátu alebo v inom členskom štáte na základe certifikačného testu na vzorke jatočných tiel, ktoré sa považujú za dostatočne reprezentatívne z hľadiska kategórie, tried mäsitosti a pretučnenosti dospelého hovädzieho dobytka zabitého v príslušnom členskom štáte alebo v jeho časti.

4.   Úpravy technických špecifík automatizovaných metód klasifikácie, pre ktoré boli udelené licencie, sú povolené iba po získaní súhlasu od príslušných orgánov daného členského štátu a predložení dôkazu o tom, že výsledkom takýchto úprav bude aspoň taká úroveň spoľahlivosti, ako je úroveň dosiahnutá počas certifikačného testu.

Členské štáty informujú Komisiu o každej takejto úprave, ktorú schválili.

Článok 10

Klasifikácia použitím automatizovaných metód klasifikácie

1.   Prevádzkarne vykonávajúce klasifikáciu použitím automatizovaných metód klasifikácie:

a)

identifikujú kategóriu jatočných tiel; na tento účel použijú systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, ako sa uvádza v hlave I nariadenia (ES) č. 1760/2000;

b)

vedú denné kontrolné záznamy o priebehu automatizovaných metód klasifikácie, ktoré obsahujú aj chyby, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté v prípade potreby.

2.   Klasifikácia prostredníctvom automatizovaných metód klasifikácie je platná iba v prípade, že:

a)

je úprava jatočných tiel totožná s úpravou použitou pri certifikačnom teste alebo

b)

je preukázané k spokojnosti príslušných orgánov dotknutého členského štátu, že použitie inej úpravy jatočných tiel neovplyvňuje výsledok klasifikácie prostredníctvom automatizovaných metód klasifikácie.

Článok 11

Kontroly na mieste

1.   Výkon pracovníkov vykonávajúcich klasifikáciu uvedených v článku 8, ako aj klasifikáciu a identifikáciu jatočných tiel v prevádzkarniach, na ktoré sa vzťahuje bod A časť V prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, kontroluje na mieste bez predchádzajúceho upozornenia subjekt nezávislý od klasifikačných agentúr a prevádzkarní.

Požiadavka nezávislosti od klasifikačných agentúr sa však neuplatňuje, ak tieto kontroly vykonáva samotný príslušný orgán.

2.   Kontroly sa musia vykonať aspoň dvakrát za každé tri mesiace vo všetkých schválených prevádzkarniach, v ktorých sa v priemere za rok poráža viac ako 75 kusov dospelého hovädzieho dobytka týždenne. Počas každej kontroly sa musí skontrolovať najmenej 40 náhodne vybraných jatočných tiel.

V schválených prevádzkarniach, ktoré porážajú za rok v priemere 75 alebo menej kusov dospelého hovädzieho dobytka týždenne, však členské štáty stanovia frekvenciu kontrol a minimálny počet jatočných tiel, ktoré sa majú skontrolovať na základe ich hodnotenia rizika, pričom zohľadnia najmä počet porážok dospelého hovädzieho dobytka na príslušných bitúnkoch a zistenia z predchádzajúcich kontrol na týchto bitúnkoch.

Členské štáty oznámia Komisii opatrenia, ktoré prijali na uplatnenie ustanovení druhého pododseku, najneskôr do 1. júla 2009 a následne v lehote jedného mesiaca po každej zmene informácií, ktoré sa majú oznamovať.

3.   Vo všetkých schválených prevádzkarniach vykonávajúcich klasifikáciu použitím automatizovaných metód klasifikácie sa musí počas prvých 12 mesiacov po udelení licencie uvedenej v článku 9 ods. 1 vykonať každé tri mesiace aspoň šesť kontrol. Po tomto období sa vo všetkých schválených prevádzkarniach vykonávajúcich klasifikáciu použitím automatizovaných metód klasifikácie musia vykonať každé tri mesiace aspoň dve kontroly. Počas každej kontroly sa musí skontrolovať najmenej 40 náhodne vybraných jatočných tiel. Kontrolami sa overuje najmä:

a)

kategória jatočného tela;

b)

spoľahlivosť automatizovaných metód klasifikácie použitím systému bodov a intervalov uvedených v prílohe II časti A3;

c)

úprava jatočného tela;

d)

denná kalibrácia, ako aj ostatné technické aspekty automatizovaných metód klasifikácie, ktoré sú podstatné na zabezpečenie toho, aby úroveň spoľahlivosti dosiahnutá použitím automatizovaných metód klasifikácie bola aspoň taká ako úroveň dosiahnutá počas certifikačného testu;

e)

denné záznamy z kontrol uvedené v článku 10 ods. 1 písm. b).

4.   Ak subjekt zodpovedný za kontrolu nespadá do právomoci verejného subjektu, kontroly ustanovené v odsekoch 2 a 3 sa musia vykonať pod fyzickým dohľadom verejného subjektu za rovnakých podmienok a aspoň raz ročne. Verejný subjekt musí byť pravidelne informovaný o zisteniach subjektu zodpovedného za kontroly.

Článok 12

Záznamy z kontrol a následné opatrenia

1.   Záznamy vzťahujúce sa na kontroly uvedené v článku 11 vypracujú a uchovávajú vnútroštátne kontrolné subjekty. Tieto záznamy musia obsahovať najmä počet skontrolovaných jatočných tiel a počet jatočných tiel, ktoré boli nesprávne klasifikované alebo identifikované. Uvádzajú sa v nich aj podrobné údaje o druhu použitej úpravy jatočných tiel a prípadne údaje o súlade s pravidlami Spoločenstva.

2.   V prípadoch, keď sa počas kontrol uvedených v článku 11 zistí značný počet nesprávnych klasifikácií alebo identifikácií, ktoré nie sú v súlade s pravidlami:

a)

zvýši sa počet kontrolovaných jatočných tiel a počet kontrol na mieste;

b)

môžu sa odňať licencie alebo schválenia ustanovené v článku 8 a článku 9 ods. 1.

Článok 13

Zaznamenávané trhové ceny

1.   Trhová cena, ktorá sa má stanoviť na základe klasifikačnej stupnice Spoločenstva uvedenej v článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007, je cena zaplatená dodávateľovi za zviera pri dodávke na bitúnok bez dane z pridanej hodnoty. Uvedená cena je vyjadrená na 100 kg jatočného tela upraveného v súlade s odsekom 3 tohto článku, váženého a klasifikovaného na háku na bitúnku.

2.   Hmotnosť, ktorá sa má vziať do úvahy, je hmotnosť jatočného tela za tepla zaznamenaná najneskôr jednu hodinu po zavesení zvieraťa.

Hmotnosť jatočného tela za studena zodpovedá hmotnosti za tepla, ako sa uvádza v prvom pododseku, mínus 2 %.

3.   Na účely stanovenia trhových cien sa jatočné telo upraví bez odstránenia vonkajšieho tuku, pričom šija sa odreže v súlade s veterinárnymi požiadavkami:

a)

bez obličiek;

b)

bez obličkového loja;

c)

bez panvového loja;

d)

bez tenkej bránice;

e)

bez hrubej bránice;

f)

bez chvosta;

g)

bez miechy;

h)

bez mieškového tuku;

i)

bez tuku na vnútornej strane vrchného šálu;

j)

bez krčnej cievy a prirasteného loja.

4.   Na uplatnenie bodu A časti V druhého pododseku prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a odchylne od ustanovení odseku 3 tohto článku odstránenie vonkajšieho tuku zahŕňa výhradne čiastočné odstránenie vonkajšieho tuku:

a)

zo stehna, sviečkovice a stredných rebier;

b)

z konca hrude, vonkajšej análno-genitálnej oblasti a chvosta;

c)

z chrbta.

5.   V prípade, keď sa úprava jatočného tela v čase váženia a klasifikácie na háku odlišuje od úpravy ustanovenej v odseku 3, hmotnosť jatočného tela sa upraví pomocou uplatnenia opravných faktorov uvedených v prílohe III s cieľom prejsť z tejto úpravy na predpísanú úpravu. V tomto prípade sa cena za každých 100 kg jatočného tela upraví zodpovedajúci spôsobom.

Ak sú úpravy uvedené v prvom pododseku rovnaké na celom území členského štátu, vypočítajú sa na národnom základe. Ak sa takéto úpravy odlišujú podľa jednotlivých bitúnkov, vypočítajú sa jednotlivo.

Článok 14

Kategórie a triedy na zaznamenávanie trhových cien

1.   Zaznamenávanie trhových cien na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva na základe klasifikačnej stupnice Spoločenstva uvedenej v článku 42 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa vykonáva každý týždeň a vzťahuje sa na tieto triedy mäsitosti a pretučnenosti piatich kategórií uvedených v bode A časti II prílohy V k uvedenému nariadeniu:

a)

jatočné telá mladých nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia mladších ako dva roky: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

jatočné telá ostatných nekastrovaných zvierat samčieho pohlavia: R3;

c)

jatočné telá kastrovaných zvierat samčieho pohlavia: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

d)

jatočné telá zvierat samičieho pohlavia, ktoré sa otelili: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

e)

jatočné telá ostatných zvierat samičieho pohlavia: U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

2.   Členské štáty rozhodnú o tom, či ich územie bude pozostávať z jediného regiónu alebo či ho treba rozdeliť na viac ako jeden región. Toto rozhodnutie sa prijme na základe:

a)

veľkosti ich územia;

b)

existencie prípadných administratívnych útvarov;

c)

geografických rozdielov cien.

Spojené kráľovstvo však bude pozostávať najmenej z dvoch regiónov, a to z Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré môžu byť ďalej rozdelené na základe kritérií uvedených v prvom pododseku.

Článok 15

Reprezentatívne ceny

1.   Zaznamenávanie cien sa požaduje od týchto subjektov:

a)

prevádzkovateľ akéhokoľvek bitúnku, na ktorom sa ročne porazí 20 000 alebo viac kusov dospelého hovädzieho dobytka dochovaného na tomto bitúnku alebo z poverenia tohto bitúnku a/alebo dospelého hovädzieho dobytka, ktorý tento bitúnok nakúpil;

b)

prevádzkovateľ akéhokoľvek bitúnku, ktorý je určený členským štátom a na ktorom sa ročne porazí menej ako 20 000 kusov dospelého hovädzieho dobytka dochovaného na tomto bitúnku alebo z poverenia tohto bitúnku a/alebo dospelého hovädzieho dobytka, ktorý tento bitúnok nakúpil;

c)

každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá pošle 10 000 alebo viac kusov dospelého hovädzieho dobytka na porážku ročne na bitúnok, a

d)

každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá je určená členským štátom a ktorá pošle menej ako 10 000 kusov dospelého hovädzieho dobytka na porážku ročne na bitúnok.

Členský štát zabezpečí, aby sa ceny zaznamenávali minimálne v prípade:

a)

25 % porážok v tých jeho regiónoch, ktoré spolu reprezentujú minimálne 75 % celkových porážok v danom členskom štáte, a

b)

30 % dospelého hovädzieho dobytka porazeného na jeho území.

2.   Ceny zaznamenané na základe odseku 1 sú ceny, ktoré sa vzťahujú na dospelý hovädzí dobytok porazený v príslušnom období zaznamenávania na základe hmotnosti jatočného tela za studena, ako sa uvádza v článku 13 ods. 2 druhom pododseku.

V prípade bitúnku, na ktorom sa poráža dospelý hovädzí dobytok dochovaný na danom bitúnku alebo z jeho poverenia, zaznamenanou cenou bude priemerná cena vyplácaná za jatočné telá rovnocennej kategórie a triedy, porazené počas toho istého týždňa na danom bitúnku.

Ceny zaznamenávané za každú triedu uvedenú v článku 14 ods. 1 označujú priemernú hmotnosť jatočného tela, na ktorú sa táto cena vzťahuje, a či boli, alebo neboli upravené tak, aby sa zohľadnil každý z prvkov uvedených v článku 13.

Článok 16

Výpočet týždenných cien

1.   Ceny zaznamenané v súlade s článkom 15 v období do pondelka do nedele:

a)

nahlasuje prevádzkovateľ bitúnku alebo príslušná fyzická alebo právnická osoba príslušnému orgánu členského štátu písomne alebo elektronickými prostriedkami v lehote stanovenej členským štátom alebo

b)

podľa rozhodnutia členského štátu budú k dispozícii jeho príslušnému orgánu, buď na bitúnku, alebo v sídle fyzickej alebo právnickej osoby.

V prípade, že členský štát zriadil výbor na stanovovanie cien pre určitý región, a ak nákupcovia a predajcovia dospelého hovädzieho dobytka a jeho jatočných tiel majú v takomto výbore rovnaké zastúpenie, predseda, ktorý je zamestnancom príslušného orgánu, môže rozhodnúť o tom, že členský štát môže nariadiť, aby sa údaje o cenách a ďalšie podrobnosti zasielali priamo predsedovi výboru v príslušnom regióne. V prípade, že členský štát toto nenariadi, príslušný orgán ich zašle predsedovi daného výboru. Predseda zabezpečí, aby nebolo možné identifikovať pôvod žiadnej ceny v čase oznamovania ceny členom výboru.

2.   Nahlasované ceny sú priemerné ceny za danú triedu.

3.   Každý bitúnok alebo fyzická alebo právnická osoba uvedená v článku 15 ods. 1 prvom pododseku, ktorá realizuje dodatočné platby dodávateľom dospelého hovädzieho dobytka alebo jatočných tiel, pričom sa takéto platby nezohľadnili pri nahlasovaní cien, upovedomí príslušný orgán svojho členského štátu o poslednej dodatočnej platbe, ktorú realizovala, a o období, ktorého sa táto platba týka. Následne oznámi členskému štátu výšku všetkých dodatočných platieb, a to vždy, keď sa takáto platba realizuje.

4.   Príslušný orgán členského štátu stanoví priemerné regionálne ceny za každú triedu uvádzanú v článku 14 ods. 1 na základe cien, ktoré sa mu nahlásia v zmysle odseku 1 tohto článku.

Výbory uvedené v druhom pododseku odseku 1 tohto článku stanovia priemerné regionálne ceny za každú triedu uvedenú v článku 14 ods. 1 na základe cien, ktoré im boli nahlásené v zmysle odseku 1 tohto článku, a oznámia ich príslušnému orgánu členského štátu.

5.   Pri nákupoch za paušálnu sadzbu sa v prípade, že sa jatočné telá v určitej zásielke netýkajú viac ako troch po sebe nasledujúcich tried mäsitosti a troch po sebe idúcich tried pretučnenosti v tej istej kategórií, pri stanovovaní cien na základe odseku 4 zohľadní cena pre tú triedu mäsitosti, v ktorej je klasifikovaný najväčší počet jatočných tiel, alebo pokiaľ sú tieto rovnomerne rozdelené medzi triedy, pre strednú z týchto tried, pokiaľ taká trieda existuje. Vo všetkých ostatných prípadoch sa cena nebude zohľadňovať.

V prípade, že nákupy za paušálnu sadzbu predstavujú menej ako 35 % celkového porazeného hovädzieho dobytka v danom členskom štáte, tento orgán môže rozhodnúť, aby sa nebrali do úvahy ceny za takéto nákupy pri výpočtoch v zmysle odseku 4.

6.   Počiatočnú vnútroštátnu cenu za každú triedu potom vypočíta príslušný orgán tak, že posúdi regionálne ceny so zreteľom na dôležitosť porážok v tom regióne, ktorého sa to týka, za danú kategórii vzhľadom na celkový počet zabitých jatočných zvierat za danú kategóriu v členskom štáte.

7.   Príslušný orgán upraví počiatočnú vnútroštátnu cenu za triedu uvedenú v odseku 6:

a)

s cieľom zohľadniť každý z prvkov uvedených v článku 13, ak sa takáto úprava ešte nevykonala;

b)

s cieľom zabezpečiť, aby sa cena vypočítala na základe hmotnosti jatočného tela za studena, ako sa uvádza v článku 13 ods. 2 druhom pododseku;

c)

s cieľom vziať do úvahy realizované dodatočné platby uvedené v odseku 3, pokiaľ by takáto úprava predstavovala minimálne 1 % ceny za danú triedu.

Príslušný orgán pri úpravách podľa písmena c) vydelí celkové dodatočné platby realizované vo vzťahu k sektoru hovädzieho mäsa v príslušnom členskom štáte v predchádzajúcom rozpočtovom roku celkovou ročnou kapacitou v tonách v prípade dospelého hovädzieho dobytka, za ktorý sa ceny nahlasujú.

8.   Ak to príslušný orgán daného členského štátu uzná za vhodné, ceny oznámené tomuto orgánu:

a)

ktoré sa týkajú nevýznamného počtu jatočných zvierat, nebude brať do úvahy;

b)

ktoré sa javia byť nespoľahlivé, zoberie do úvahy iba vtedy, keď sa sám presvedčí o tom, že sú spoľahlivé.

Článok 17

Týždenné nahlasovanie cien Komisii

1.   Členské štáty oznámia Komisii v súlade s článkom 36 ceny vypočítané v súlade s článkom 16 ods. 4 až 7. Tieto ceny nesmú oznámiť žiadnemu inému orgánu skôr, ako ich oznámia Komisii.

2.   Ak sa v dôsledku výnimočných okolností alebo z dôvodov sezónnosti dodávok nemôžu ceny týkajúce sa významného počtu zabitých jatočných tiel jednej alebo viacerých tried uvedených v článku 14 ods. 1 zaznamenať v členskom štáte ani v regióne, Komisia môže použiť posledné ceny zaznamenané za danú triedu alebo triedy pred výskytom takýchto okolností; ak takáto situácia pretrváva dlhšie ako dva po sebe idúce týždne, Komisia môže rozhodnúť o dočasnom vylúčení danej triedy alebo tried na účely nahlasovania cien a o dočasnej redistribúcii váhy a váh priradených týmto triedam.

Článok 18

Priemerné ceny Spoločenstva

1.   Za danú kategóriu:

a)

priemerná cena Spoločenstva za každú triedu mäsitosti a pretučnenosti uvedenú v článku 14 ods. 1 je vážený priemer vnútroštátnych trhových cien zaznamenaných za túto triedu. Pri tomto vážení sa bude vychádzať z podielu množstiev tejto triedy porazených na bitúnku v každom členskom štáte na celkovom počte zabitých jatočných zvierat tejto triedy;

b)

priemerná cena Spoločenstva za každú triedu mäsitosti je vážený priemer priemerných cien Spoločenstva pre tie triedy pretučnenosti, ktoré tvoria túto triedu mäsitosti. Pri tomto vážení sa bude vychádzať z podielu zabitých jatočných zvierat každej triedy pretučnenosti na celkovom počte zabitých jatočných zvierat tejto triedy mäsitosti v Spoločenstve;

c)

priemerná cena Spoločenstva je vážený priemer priemerných cien Spoločenstva uvedených v písmene a). Pri tomto vážení sa vychádza z podielu zabitých jatočných zvierat v každej triede uvedenej v písmene a) na celkovom počte zabitých jatočných zvierat v danej kategórii v Spoločenstve.

2.   Priemerná cena Spoločenstva za všetky kategórie spolu bude vážený priemer priemerných cien uvedených v odseku 1 písm. c). Pri tomto vážení sa vychádza z podielu každej kategórie na celkovom počte kusov porazeného dospelého hovädzieho dobytka v Spoločenstve.

Článok 19

Ročné nahlasovanie členských štátov Komisii

Členské štáty predložia Komisii najneskôr do 15. apríla každého roku:

a)

dôverný zoznam bitúnkov, na ktorých sa zaznamenávajú ceny, či už podľa článku 15 ods. 1 písm. a) alebo b), v ktorom sa uvedie výrobná kapacita pre dospelý hovädzieho dobytok na každom bitúnku vyjadrená v počtoch kusov a, ak je to možné, v tonách mŕtvej váhy za predchádzajúci kalendárny rok;

b)

dôverný zoznam fyzických alebo právnických osôb, ktoré zaznamenávajú ceny, či už podľa článku 15 ods. 1 písm. c) alebo d), v ktorom sa uvedie počet kusov dospelého hovädzieho dobytka, pokiaľ možno tak vyjadrený aj v tonách mŕtvej váhy, ktorý poslali na bitúnok v predchádzajúcom kalendárnom roku;

c)

zoznam regiónov, za ktoré sa ceny zaznamenávajú, a váha pripísaná každému regiónu na základe článku 16 ods. 6.

KAPITOLA III

SEKTOR BRAVČOVÉHO MÄSA

Článok 20

Povinná klasifikácia jatočných tiel a výnimky z nej

1.   Stupnicu Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel ošípaných uvedenú v článku 42 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 použijú všetky bitúnky na klasifikáciu všetkých jatočných tiel s cieľom umožniť výrobcom, aby dostali primeranú platbu založenú na hmotnosti a skladbe ošípaných, ktoré dopravili do bitúnku.

2.   Odchylne od ustanovení odseku 1 členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať túto stupnicu povinne na bitúnkoch:

a)

ktorým príslušné členské štáty stanovili maximálny počet porážok, tento počet nesmie prekročiť 200 ošípaných týždenne na základe ročného priemeru;

b)

ktoré porážajú iba ošípané narodené a vykŕmené vo svojich vlastných chovných zariadeniach a ktoré režú všetky dodané jatočné telá.

Príslušné členské štáty oznámia Komisii ich rozhodnutie uvedené v prvom pododseku, pričom uvedú maximálne povolené množstvo porážok na každom z bitúnkov, ktoré sú oslobodené od uplatňovania stupnice Spoločenstva.

Článok 21

Váženie, klasifikácia a označovanie

1.   Jatočné telá ošípaných sa klasifikujú v súlade s klasifikáciou uvedenou v bode B časti II prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 v čase váženia.

Pokiaľ ide o ošípané porazené na ich území, členské štáty môžu získať oprávnenie na vykonávanie klasifikácie pred vážením v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1234/2007.

2.   V súlade s článkom 43 písm. m) bodom iv) nariadenia (ES) č. 1234/2007 nevylučujú ustanovenia bodu B časti II prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a odseku 1 tohto článku v prípade ošípaných porazených na území členského štátu použitie hodnotiacich kritérií dodatočne k hmotnosti a odhadovanému obsahu chudého mäsa.

3.   Bezprostredne po klasifikácii sa jatočné telá ošípaných označia veľkým tlačeným písmenom označujúcim triedu jatočného tela alebo podiel odhadovaného chudého mäsa, ako sa ustanovuje v bode B časti II prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

Písmená alebo číslice musia byť najmenej dva centimetre vysoké. Na označenie možno použiť akýkoľvek netoxický, nezmazateľný a vysokým teplotám odolný atrament, ako aj iné formy trvalého označenia vopred schválené príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prvého pododseku, sa na jatočnom tele môžu vyznačiť podrobnosti o hmotnosti jatočného tela alebo iné vhodné podrobné informácie.

Jatočné polovice sa označia na kožu zadného lýtka alebo stehna.

Prípustnou formou označenia je tiež etiketa, ktorá sa pripevní tak, že sa nedá odstrániť bez poškodenia.

4.   Odchylne od ustanovení odseku 3 môžu členské štáty ustanoviť, že jatočné telá ošípaných nemusia byť označené v prípade vyhotovenia úradného záznamu, ktorý o každom jatočnom tele obsahuje najmenej tieto údaje:

a)

jednotlivá identifikácia jatočného tela všetkými nemeniteľnými prostriedkami;

b)

hmotnosť jatočného tela za tepla a

c)

odhadovaný obsah chudého mäsa.

Tento záznam sa musí uchovávať počas šiestich mesiacov a v deň jeho vyhotovenia ho osoba poverená touto verifikačnou úlohou overí ako pravdivé pôvodné osvedčenie.

Avšak na účely obchodovania v celosti v inom členskom štáte sa jatočné telá označia v súlade s príslušnou triedou, ako sa ustanovuje v bode B časti II prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, alebo v súlade s percentom vyjadrujúcim ich obsah chudého mäsa.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia bodu B časti III druhého odseku prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, z jatočného tela sa nemôžu odstrániť tukové, svalové alebo iné tkanivá pred vykonaním váženia, klasifikácie a označenia.

Článok 22

Jatočná hmotnosť

1.   Na účely uplatňovania článku 42 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa hmotnosť vzťahuje na vychladnuté jatočné telo upravené, ako sa predpisuje v bode B časti III prílohy V k uvedenému nariadeniu.

2.   Jatočné telo sa váži čo najskôr po porážke a najneskôr 45 minút po zavesení ošípanej na hák.

Hmotnosť jatočného tela za studena zodpovedá hmotnosti za tepla zaznamenanej, ako sa uvádza v prvom pododseku, mínus 2 %.

Ak v danom bitúnku nie je možné dodržať 45-minútovú lehotu medzi zavesením a vážením ošípanej, príslušný orgán daného členského štátu môže povoliť predĺženie tejto lehoty za predpokladu, že sa za každú uplynutú dodatočnú štvrťhodinu alebo jej časť zníži zrážka vo výške 2 % uvedená v druhom pododseku o 0,1 bodu.

3.   Odchylne od ustanovení odsekov 1 a 2 možno hmotnosť jatočného tela po vychladnutí vypočítať podľa vopred stanovených stupníc absolútnych hmotnostných zrážok, ktoré vypracujú členské štáty v súlade s vlastnosťami svojich stád ošípaných a predložia Komisii. Používanie takýchto stupníc sa schváli v súlade s postupom ustanoveným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007, ak zrážky pre jednotlivé triedy hmotnosti v najväčšej možnej miere zodpovedajú zrážkam vyplývajúcim z odsekov 1 a 2.

Článok 23

Obsah chudého mäsa v jatočných telách ošípaných

1.   Na účely uplatnenia ustanovení bodu B časti IV prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 predstavuje obsah chudého mäsa v jatočnom tele ošípaných pomer medzi:

celkovou hmotnosťou červených priečne pruhovaných svalov za predpokladu, že sa dajú oddeliť nožom, a

hmotnosťou jatočného tela.

Celková hmotnosť červených priečne pruhovaných svalov sa získa buď úplnou rozrábkou jatočného tela, alebo čiastočnou rozrábkou jatočného tela, alebo kombináciou úplnej a čiastočnej rozrábky rýchlou vnútroštátnou metódou založenou na overených štatistických metódach prijatých v súlade s postupom ustanoveným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

Rozrábka uvedená v druhom pododseku sa môže nahradiť aj hodnotením percentuálneho podielu chudého mäsa prostredníctvom celkovej rozrábky počítačovým tomografickým prístrojom pod podmienkou, že sa dosiahnu uspokojivé porovnateľné výsledky rozrábky.

2.   Štandardnou štatistickou metódou na hodnotenie obsahu chudého mäsa v jatočnom tele ošípaných, schválenou ako metóda klasifikácie v zmysle bodu B časti IV prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, je metóda najmenších štvorcov alebo metóda obmedzenej klasifikácie, môžu sa však použiť aj iné štatisticky overené metódy.

Metóda sa zakladá na reprezentatívnej vzorke príslušnej národnej alebo regionálnej produkcie bravčového mäsa tvorenej aspoň 120 jatočnými telami, ktorých obsah chudého mäsa sa stanovil v súlade s metódou rozrábky ustanovenou v prílohe IV k tomuto nariadeniu. Ak sa používajú metódy viacnásobného odberu vzoriek, referenčná hodnota sa meria aspoň na 50 jatočných telách a presnosť sa rovná minimálne presnosti získanej pri použití štandardnej štatistickej metódy na 120 jatočných telách pri použití metódy uvedenej v prílohe IV.

3.   Metódy klasifikácie sa schvália iba v prípade, že priemerná štvorcová reziduálna odchýlka (ďalej len „RMSEP“) vypočítaná pomocou metódy úplnej krížovej kontroly alebo kontroly súboru testov na reprezentatívnej vzorke aspoň 60 jatočných tiel je menej ako 2,5. Okrem toho sa do výpočtu RMSEP zahrnú všetky výrazne odlišné výsledky.

4.   Členské štáty informujú Komisiu prostredníctvom protokolu o metódach klasifikácie, ktorých schválenie žiadajú pre uplatňovanie na svojom území, pričom opíšu skúšobnú rozrábku, uvedú zásady, na ktorých sa tieto metódy zakladajú, a rovnice používané na hodnotenie percentuálneho podielu chudého mäsa. Protokol by mal mať dve časti a mali by sa v ňom uvádzať prvky ustanovené v prílohe V. Prvá časť protokolu sa predloží Komisii pred začatím skúšobnej rozrábky.

Uplatňovanie metód klasifikácie na území členského štátu sa schvaľuje v súlade s postupom uvedeným v článku 195 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 na základe protokolu.

5.   Uplatňovanie klasifikačných metód musí zodpovedať vo všetkých podrobnostiach opisu uvedenému v rozhodnutí Spoločenstva, ktorým sa tieto metódy schvaľujú.

Článok 24

Kontroly na mieste

1.   Klasifikáciu, váženie a označovanie jatočných tiel ošípaných v prevádzkarniach, uvedené v článku 20, kontroluje na mieste bez predchádzajúceho upozornenia subjekt nezávislý od klasifikačných agentúr a prevádzkarní.

Požiadavka nezávislosti od klasifikačných agentúr sa však neuplatňuje, ak tieto kontroly vykonáva samotný príslušný orgán.

2.   Kontroly sa musia vykonať aspoň dvakrát za každé tri mesiace vo všetkých schválených prevádzkarniach, ktoré porážajú 200 alebo viac ošípaných týždenne ako ročný priemer.

V prípade schválených prevádzkarní, ktoré porážajú menej ako 200 ošípaných týždenne ako ročný priemer, členské štáty stanovia frekvenciu kontrol.

3.   S cieľom uplatňovať ustanovenia odsekov 1 a 2 členské štáty:

a)

stanovia rozsah kontrol na základe svojho hodnotenia rizika, pričom zohľadnia najmä počet porážok ošípaných na príslušných bitúnkoch a zistenia z predchádzajúcich kontrol na týchto bitúnkoch;

b)

oznámia Komisii opatrenia, ktoré prijali s cieľom uplatňovať tieto ustanovenia, najneskôr do 1. júla 2009 a následne v lehote jedného mesiaca po každej zmene informácií, ktoré sa majú oznamovať.

4.   Ak subjekt zodpovedný za kontroly nespadá do pôsobnosti verejného subjektu, kontroly ustanovené v odsekoch 1 a 2 sa musia vykonať pod fyzickým dohľadom verejného subjektu za rovnakých podmienok a aspoň raz ročne. Verejný subjekt musí byť pravidelne informovaný o zisteniach subjektu zodpovedného za kontroly.

Článok 25

Trhová cena jatočných tiel ošípaných v členských štátoch

1.   Trhová cena jatočných tiel ošípaných v členskom štáte sa rovná priemeru cien jatočných tiel ošípaných zaznamenaných na reprezentatívnych trhoch alebo v strediskách cenového monitoringu daného členského štátu.

2.   Cena uvedená v odseku 1 sa určí na základe zaznamenaných cien jatočných tiel s hmotnosťou:

60 kg až 120 kg triedy kvality E,

120 kg až 180 kg triedy kvality R.

Výber hmotnostných kategórií a ďalšie nasledujúce váženia sa ponechávajú v právomoci príslušného členského štátu; členský štát o nich informuje Komisiu.

3.   Členské štáty oznámia Komisii reprezentatívne trhy alebo strediská cenového monitoringu uvedené v odseku 1 najneskôr do 1. júla 2009 a následne v lehote jedného mesiaca po každej zmene informácií, ktoré sa majú oznamovať.

Komisia informuje ostatné členské štáty o oznámeniach uvedených v prvom pododseku.

Článok 26

Priemerná cena Spoločenstva

1.   Priemerná cena jatočných tiel ošípaných na trhu Spoločenstva uvedená v článkoch 17 a 37 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa určí na základe cien pri vstupe na bitúnok zaplatených dodávateľom živých ošípaných bez dane z pridanej hodnoty.

2.   Ceny uvedené v odseku 1 zahŕňajú hodnotu nespracovaných vedľajších jatočných produktov a zvieracích zvyškov a vyjadrujú sa v prepočte na 100 kg jatočných tiel ošípaných po vychladnutí:

upravených v súlade s predpísanou úpravou ustanovenou v bode B časti III prvom pododseku prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 a

odvážených a klasifikovaných na hákoch v bitúnku, pričom zaznamenaná hmotnosť sa prepočíta na hmotnosť jatočného tela po vychladnutí v súlade s metódami ustanovenými v článku 22 tohto nariadenia.

3.   Na výpočet trhovej ceny Spoločenstva, ako sa uvádza v odseku 1, sa ceny zaznamenané v každom členskom štáte vážia použitím koeficientov, ktoré vyjadrujú pomernú veľkosť populácie ošípaných v každom členskom štáte.

Koeficienty uvedené v prvom pododseku sa stanovia na základe počtu ošípaných zaznamenaného na začiatku decembra každého roku v súlade so smernicou Rady 93/23/EHS (16).

Článok 27

Týždenné nahlasovanie informácií o cenách

1.   V súlade s článkom 36 členské štáty oznámia Komisii:

a)

informácie o cenách stanovené v súlade s článkom 25 ods. 1 a článkom 26 ods. 1 a ods. 2;

b)

reprezentatívne informácie o cenách prasiatok s priemernou živou hmotnosťou približne 20 kilogramov.

2.   Ak Komisia nedostane jednu informáciu alebo viacero informácií o cenách, berie do úvahy poslednú dostupnú informáciu o cenách. Ak chýba informácia alebo informácie o cenách počas troch po sebe nasledujúcich týždňov, Komisia už tieto informácie o cenách neberie do úvahy.

3.   Na požiadanie Komisie oznámia členské štáty v prípade, že sú dostupné, tieto informácie, na ktoré sa vzťahuje časť XVII prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1234/2007:

a)

trhové ceny v členských štátoch produktov dovážaných z tretích krajín;

b)

ceny úradne stanovené na reprezentatívnych trhoch v tretích krajinách.

KAPITOLA IV

SEKTOR OVČIEHO MÄSA

Článok 28

Kritériá na definovanie jatočných tiel jahniat s nízkou hmotnosťou

1.   Na účely uplatnenia kritéria uvedeného v bode C časti III ods. 2 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa uplatňujú pravidlá ustanovené v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

2.   Farba mäsa uvedená v prílohe VI sa stanoví na boku na rectus abdominis odkazom na normalizovanú farebnú schému.

Článok 29

Dodatočné požiadavky týkajúce sa tried mäsitosti a pretučnenosti, jatočnej hmotnosti a farby mäsa

Dodatočné ustanovenia určujúce definície tried mäsitosti a pretučnenosti uvedené v bode C časti III prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa ustanovujú v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

Článok 30

Klasifikácia a identifikácia

1.   Klasifikácia a identifikácia uvedená v bode C časti III a V prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 sa vykoná na samotnom bitúnku.

2.   Klasifikácia, identifikácia a váženie jatočných tiel sa vykoná najneskôr jednu hodinu po zavesení zvieraťa.

3.   Identifikácia jatočných tiel alebo jatočných polovíc klasifikovaných podľa stupnice uvedenej v článku 42 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (ES) č. 1234/2007 v zúčastnených prevádzkarniach sa vykoná prostredníctvom označenia, na ktorom sa uvádza kategória a trieda mäsitosti a pretučnenosti.

Toto označenie sa vykoná opečiatkovaním nestierateľným a netoxickým atramentom podľa metódy schválenej príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Kategórie sa označujú takto:

a)

L: jatočné telá oviec mladších ako dvanásť mesiacov (jahňatá);

b)

S: jatočné telá ostatných oviec.

4.   Členské štáty môžu povoliť nahradenie označenia použitím nezmeniteľnej a pevne pripevnenej etikety.

Článok 31

Klasifikácia kvalifikovanými pracovníkmi

Členské štáty zabezpečia, aby klasifikáciu vykonávali pracovníci s dostatočnou kvalifikáciou. Členské štáty určia takéto osoby dohodou alebo vymenovaním orgánu zodpovedného na tento účel.

Článok 32

Kontroly na mieste

1.   Výkon pracovníkov, uvedených v článku 31, vykonávajúcich klasifikáciu, ako aj klasifikáciu a identifikáciu jatočných tiel v zúčastnených prevádzkarniach kontroluje na mieste bez predchádzajúceho upozornenia subjekt vymenovaný členským štátom, nezávislý od klasifikačných agentúr a zúčastnených prevádzkarní.

Požiadavka nezávislosti od klasifikačných agentúr sa však neuplatňuje, ak tieto kontroly vykonáva samotný príslušný orgán.

Ak subjekt zodpovedný za kontroly nespadá do právomoci verejného subjektu, kontroly ustanovené v prvom pododseku sa musia aspoň raz ročne vykonať pod fyzickým dohľadom verejného subjektu za rovnakých podmienok. Verejný subjekt musí byť pravidelne informovaný o zisteniach subjektu zodpovedného za kontroly.

2.   Tieto kontroly sa musia vykonať aspoň raz za každé tri mesiace vo všetkých zúčastnených prevádzkarniach, ktoré vykonávajú klasifikáciu a porážajú v priemere za rok 80 alebo viac oviec týždenne. Počas každej kontroly sa musí skontrolovať najmenej 40 náhodne vybraných jatočných tiel.

V zúčastnených prevádzkarniach, ktoré porážajú za rok v priemere menej ako 80 oviec týždenne, však členské štáty stanovia frekvenciu kontrol a minimálny počet jatočných tiel, ktoré sa majú skontrolovať, na základe svojho hodnotenia rizika, pričom zohľadnia najmä počet porážok oviec v príslušných prevádzkarniach a zistenia z predchádzajúcich kontrol v týchto prevádzkarniach.

Článok 33

Zaznamenávané trhové ceny

1.   Trhová cena, ktorá sa má stanoviť na základe stupnice Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel oviec uvedenej v článku 42 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007, je cena na vstupe do bitúnku bez dane z pridanej hodnoty platená dodávateľom jahniat s pôvodom v Spoločenstve. Táto cena sa vyjadruje na 100 kg hmotnosti jatočného tela upraveného podľa predpísanej úpravy ustanovenej v bode C časti IV prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007, odváženého a klasifikovaného na hákoch na bitúnku.

2.   Do úvahy sa berie jatočná hmotnosť za tepla upravená tak, aby sa zohľadnila strata hmotnosti pri chladnutí. Členské štáty informujú Komisiu o použitých opravných faktoroch.

3.   V prípade, že sa úprava jatočných tiel po vážení a klasifikácii na háku odlišuje od predpísanej úpravy, členské štáty upravia hmotnosť jatočného tela prostredníctvom uplatnenia opravných faktorov ustanovených v bode C časti IV druhom pododseku prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007. Členské štáty nahlásia Komisii, aké opravné faktory použili.

Článok 34

Nahlasovanie cien Komisii

1.   Členské štáty, ktoré produkujú ročne viac ako 200 ton ovčieho mäsa, oznámia Komisii dôverný zoznam bitúnkov alebo iných prevádzkarní, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe cien podľa stupnice Spoločenstva (ďalej len „zúčastnená prevádzkareň“), spolu s uvedením približnej ročnej kapacity týchto zúčastnených prevádzkarní.

2.   V súlade s článkom 36 oznámia členské štáty uvedené v odseku 1 Komisii priemernú cenu za každú kvalitatívnu triedu jahniat v rámci stupnice Spoločenstva za všetky zúčastnené prevádzkarne spolu s uvedením veľkosti každej kvalitatívnej triedy. Ceny však nie je potrebné nahlasovať v prípade, že kvalitatívna trieda tvorí menej ako 1 % z celku. Členské štáty oznámia Komisii aj priemerné ceny na základe hmotnosti všetkých klasifikovaných jahniat v každej stupnici používanej na účely nahlasovania cien.

Členské štáty však môžu rozdeliť cenu nahlásenú za každú z tried mäsitosti a stupňov pretučnenosti ustanovených v bode C časti III ods. 1 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 na základe hmotnosti. Pojem „kvalita“ je kombináciou triedy mäsitosti a pretučnenosti.

Článok 35

Priemerné ceny Spoločenstva

S cieľom vypočítať priemerné ceny jatočných tiel jahniat v Spoločenstve sa ceny uvedené článku 34 ods. 2 vážia, pričom sa použijú koeficienty vyjadrujúce pomerný podiel produkcie ovčieho mäsa v každom členskom štáte na celkovej produkcii ovčieho mäsa v Spoločenstve.

KAPITOLA V

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 36

Týždenné nahlasovanie cien Komisii

1.   Členské štáty oznámia Komisii trhové ceny alebo cenové ponuky uvedené v článku 17 ods. 1, článku 27 ods. 1 a článku 34 ods. 2 tohto nariadenia každú stredu najneskôr do 12.00 hod. bruselského času.

Ceny alebo cenové ponuky sa vzťahujú na obdobie od pondelka do nedele, ktoré predchádzajú týždňu, v ktorom sa informácie nahlasujú.

Nahlasované ceny alebo cenové ponuky sa vyjadrujú v eurách alebo v opodstatnených prípadoch v národnej mene.

2.   Oznámenia uvedené v odseku 1 sa uskutočňujú elektronickými prostriedkami, pričom sa použije formulár, ktorý Komisia poskytne členským štátom.

Článok 37

Pravidelná revízia koeficientov váženia

1.   Koeficienty váženia uvedené v článku 18, článku 26 ods. 3 a článku 35 tohto nariadenia sa pravidelne revidujú s cieľom zohľadniť vývoj zaznamenaný na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva.

2.   Komisia oznámi členským štátom revidované koeficienty váženia pri každej revízii uvedenej v odseku 1.

Článok 38

Kontrolný výbor Spoločenstva

1.   Kontrolný výbor Spoločenstva uvedený v článku 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 (ďalej len „výbor“) je zodpovedný za vykonávanie kontrol na mieste, ktoré sa vzťahujú na:

a)

uplatňovanie úprav týkajúcich sa stupníc Spoločenstva na klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka a oviec;

b)

zaznamenávanie trhových cien podľa týchto stupníc na klasifikáciu;

c)

klasifikáciu, identifikáciu a označovanie produktov pri nákupe v rámci verejnej intervencie v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa ustanovenom v článku 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 1234/2007.

2.   Výbor sa skladá najviac z:

a)

troch odborníkov Komisie, z ktorých jeden vystupuje ako predseda výboru;

b)

jedného odborníka z príslušného členského štátu;

c)

ôsmich odborníkov z ostatných členských štátov.

Členské štáty vymenujú odborníkov na základe ich nezávislosti a schopností, najmä v záležitostiach týkajúcich sa klasifikácie jatočných tiel a zaznamenávania trhových cien a vzhľadom na osobitný charakter práce, ktorá sa má vykonať.

Odborníci nepoužijú za žiadnych okolností na osobné účely alebo neprezradia informácie získané v súvislosti s prácou výboru.

3.   Kontroly sa vykonávajú na bitúnkoch, na trhoch s mäsom, v intervenčných strediskách, strediskách pre cenové ponuky a v regionálnych a centrálnych útvaroch, ktoré sa podieľajú na vykonávaní opatrení uvedených v odseku 1.

4.   Kontroly sa vykonávajú v členských štátoch v pravidelných intervaloch a ich frekvencia sa môže meniť, najmä v závislosti od produkcie hovädzieho a ovčieho mäsa v navštívených členských štátoch alebo od problémov spojených s uplatňovaním klasifikačných stupníc.

Program kontrolných návštev zostaví Komisia po konzultácii s členskými štátmi. Zástupcovia navštíveného členského sa môžu zúčastniť na kontrolách.

Každý členský štát organizuje návštevy vykonávané na jeho území podľa požiadaviek definovaných Komisiou. S týmto cieľom doručí členský štát 30 dní pred návštevou podrobný program navrhovaných kontrolných návštev Komisii, ktorá môže požadovať zmenu alebo doplnenie programu.

Komisia informuje členské štáty pred každou návštevou čo najskôr o jej programe a priebehu.

5.   Po ukončení každej návštevy sa členovia výboru a zástupcovia navštíveného členského štátu stretnú s cieľom posúdiť výsledky. Členovia výboru následne vypracujú závery z návštevy týkajúce sa bodov uvedených v odseku 1.

Predseda výboru vypracuje správu o vykonaných kontrolách, ktorá obsahuje závery uvedené v prvom pododseku. Správa sa pošle čo najskôr členskému štátu, v ktorom bola kontrola vykonaná, a následne aj ostatným členským štátom.

Pokiaľ sa v správe uvedenej v druhom pododseku zaznamenajú nedostatky v rôznych oblastiach činnosti, ktoré boli predmetom overovania, alebo ak obsahuje odporúčania s ohľadom na zlepšenie vykonávaných operácií, členské štáty informujú Komisiu o všetkých predpokladaných alebo vykonaných zmenách najneskôr do troch mesiacov od predloženia správy.

6.   Cestovné výdavky a náhradu výdavkov pri pracovnej ceste členov výboru znáša Komisia v súlade s pravidlami uplatniteľnými na náhradu výdavkov pri pracovnej ceste osôb, ktoré nie sú spojené s Komisiou, prizvaných, aby pôsobili ako odborníci.

Článok 39

Opatrenia, ktoré majú prijať členské štáty

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia:

a)

s cieľom zabezpečiť uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia;

b)

s cieľom zabezpečiť presnosť cien nahlásených v súlade s článkom 17 ods. 1, článkom 27 ods. 1 a článkom 34 ods. 2 tohto nariadenia;

c)

s cieľom pokutovať priestupky, ako sú najmä falšovanie a podvodné používanie pečiatok a etikiet alebo klasifikácia vykonaná zamestnancami bez licencie.

2.   Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach uvedených v odseku 1 čo najskôr.

Článok 40

Týmto sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 563/82, (EHS) č. 2967/85, (EHS) č. 344/91, (ES) č. 295/96, (ES) č. 103/2006, (ES) č. 1128/2006, (ES) č. 908/2006, (ES) č. 1319/2006, (ES) č. 710/2008, (ES) č. 22/2008 a rozhodnutie 83/471/EHS.

Odkazy na zrušené nariadenia a rozhodnutie sa chápu ako odkazy na toto nariadenie podľa korelačnej tabuľky v prílohe VIII.

Článok 41

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 67, 11.3.1982, s. 23.

(3)  Ú. v. ES L 285, 25.10.1985, s. 39.

(4)  Ú. v. ES L 41, 14.2.1991, s. 15.

(5)  Ú. v. ES L 39, 17.2.1996, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 17, 21.1.2006, s. 6.

(7)  Ú. v. EÚ L 168, 21.6.2006, s. 11.

(8)  Ú. v. EÚ L 201, 25.7.2006, s. 6.

(9)  Ú. v. EÚ L 243, 6.9.2006, s. 3.

(10)  Ú. v. EÚ L 197, 25.7.2008, s. 28.

(11)  Ú. v. EÚ L 9, 12.1.2008, s. 6.

(12)  Ú. v. ES L 259, 20.9.1983, s. 30.

(13)  Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

(14)  Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 6.

(15)  Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3.

(16)  Ú. v. ES L 149, 21.6.1993, s. 1.


PRÍLOHA I

Dodatočné ustanovenia týkajúce sa tried mäsitosti a pretučnenosti jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka uvedených v článku 3

1.   MÄSITOSŤ

Vývoj profilov jatočných tiel, a najmä hlavných častí (stehno, chrbát, plece)

Trieda mäsitosti

Dodatočné ustanovenia

S

Vynikajúca

Stehno

:

veľmi vysoko zaoblené, viditeľné oddelené svalové partie

Horná strana sa výrazne rozprestiera cez symfýzu (symphisis pelvis)

Chrbát

:

veľmi široký a veľmi silný, až po plece

Stehno veľmi zaoblené

Plece

:

veľmi vysoko zaoblené

 

E

Výborná

Stehno

:

veľmi zaoblené

Horná strana sa výrazne rozprestiera cez symfýzu (symphisis pelvis)

Chrbát

:

široký a veľmi silný, až po plece

Stehno veľmi zaoblené

Plece

:

veľmi zaoblené

 

U

Veľmi dobrá

Stehno

:

zaoblené

Horná strana sa rozprestiera cez symfýzu (symphisis pelvis)

Chrbát

:

široký a silný, až po plece

Stehno zaoblené

Plece

:

zaoblené

 

R

Dobrá

Stehno

:

dobre vyvinuté

Horná strana a stehno mierne zaoblené

Chrbát

:

silný, ale menej široký pri pleci

 

Plece

:

dobre vyvinuté

 

O

Priemerná

Stehno

:

priemerne vyvinuté až nevyvinuté

 

Chrbát

:

priemerná až slabá hrúbka

Stehno: rovný profil

Plece

:

priemerne vyvinuté až takmer ploché

 

P

Slabá

Stehno

:

slabo vyvinuté

 

Chrbát

:

úzky s viditeľnými kosťami

 

Plece

:

ploché s viditeľnými kosťami

 


2.   STUPEŇ PRETUČNENIA

Vrstva loja na povrchu jatočného tela a v hrudnej dutine

Trieda pretučnenosti

Dodatočné ustanovenia

1

Nízka

Žiadny loj v hrudnej dutine.

2

Mierna

V hrudnej dutine je zreteľne viditeľné medzirebrové svalstvo.

3

Priemerná

V hrudnej dutine je stále viditeľné medzirebrové svalstvo.

4

Vysoká

Nápadné sú lojové pruhy na stehne. V hrudnej dutine môže byť medzirebrové svalstvo prerastené lojom.

5

Veľmi vysoká

Stehno je takmer úplne pokryté lojom, takže lojové pruhy nie sú viac zreteľne viditeľné. V hrudnej dutine je medzirebrové svalstvo prerastené lojom.


PRÍLOHA II

POVOLENIE AUTOMATIZOVANÝCH METÓD KLASIFIKÁCIE UVEDENÝCH V ČLÁNKU 9 ODS. 1

ČASŤ A

Podmienky a minimálne požiadavky na povolenie

1.   Príslušný členský štát organizuje certifikačný test pre porotu skladajúcu sa z minimálne piatich odborníkov na klasifikáciu jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka, ktorí sú držiteľmi licencie. Dvaja členovia poroty sú z členského štátu vykonávajúceho test. Ďalší členovia poroty pochádzajú každý z iného členského štátu. Komisia sa skladá z nepárneho počtu odborníkov. Na certifikačnom teste sa môžu ako pozorovatelia zúčastniť odborníci z útvarov Komisie a z ostatných členských štátov.

Členovia poroty pracujú nezávisle a anonymne.

Príslušný členský štát vymenuje koordinátora certifikačného testu, ktorý:

nie je členom poroty,

má dostatočné technické vedomosti a je úplne nezávislý,

monitoruje nezávislú a anonymnú činnosť členov poroty,

zbiera od členov poroty výsledky klasifikácie a výsledky získané automatizovanými metódami klasifikácie,

zabezpečuje, aby počas celého trvania certifikačného testu výsledky klasifikácie získané použitím automatizovaných metód klasifikácie neboli dostupné žiadnemu členovi poroty a naopak ani žiadnej inej zainteresovanej strane,

potvrdzuje platnosť klasifikácie každého jatočného tela a môže z objektívnych, presne určených dôvodov rozhodnúť o vylúčení jatočných tiel zo vzorky, ktorá sa má použiť na analýzu.

2.   Pri certifikačnom teste:

sa každá trieda mäsitosti a pretučnenosti rozdelí do troch podtried,

sa požaduje vzorka obsahujúca najmenej 600 schválených jatočných tiel,

musí byť percento chýb menšie ako 5 % jatočných tiel vhodných na klasifikáciu použitím automatizovaných metód klasifikácie.

3.   Pri každom schválenom jatočnom tele sa za správnu klasifikáciu považuje stredná hodnota z výsledkov členov poroty.

Pri hodnotení výkonnosti automatizovaných metód klasifikácie sa v prípade každého hodnoteného jatočného tela porovnávajú výsledky zo zariadenia na automatizovanú klasifikáciu so strednou hodnotou výsledkov poroty. Výsledná spoľahlivosť klasifikácie automatizovanými metódami klasifikácie sa stanovuje podľa nasledujúceho systému bodov, ktoré sa prideľujú takto:

 

Mäsitosť

Pretučnenosť

Žiadna chyba

10

10

Chyba 1 jednotky (t. j. 1 podtrieda vyššie alebo nižšie)

6

9

Chyba 2 jednotiek (t. j. 2 podtriedy vyššie alebo nižšie)

–9

0

Chyba 3 jednotiek (t. j. 3 podtriedy vyššie alebo nižšie)

–27

–13

Chyba viac ako 3 jednotiek (t. j. viac ako 3 podtriedy vyššie alebo nižšie)

–48

–30

Na to, aby mohli byť automatizované metódy klasifikácie schválené, mali by dosiahnuť minimálne 60 % z maximálneho počtu bodov aj pre mäsitosť, aj pre pretučnenosť.

Klasifikácia použitím automatizovaných metód klasifikácie musí byť okrem toho v rámci týchto intervalov:

 

Mäsitosť

Pretučnenosť

Systematická chyba

± 0,30

± 0,60

Sklon regresnej priamky

1 ± 0,15

1 ± 0,30

ČASŤ B

Informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty, pokiaľ ide o organizáciu certifikačného testu

dátumy konania certifikačného testu,

podrobný opis jatočných tiel dospelého hovädzieho dobytka klasifikovaných v príslušnom členskom štáte alebo v jeho časti,

štatistické metódy použité na výber vzorky jatočných tiel, ktoré majú byť reprezentatívne, pokiaľ ide o kategóriu, triedy mäsitosti a pretučnenosti dospelého hovädzieho dobytka zabitého v príslušnom členskom štáte alebo v jeho časti,

názov a adresa bitúnku(-ov), v ktorom(-ých) sa uskutočňuje certifikačný test s vysvetlením organizácie a výkonu spracovateľskej(-ých) linky(-iek) vrátane rýchlosti za hodinu,

úprava(-y) jatočných tiel, ktorá(-é) sa používajú na certifikačný test,

opis zariadenia na automatizovanú klasifikáciu a jeho technických funkcií, a najmä jeho zabezpečenie proti akémukoľvek spôsobu neoprávneného zaobchádzania,

mená odborníkov poverených príslušným členským štátom účasťou na certifikačnom teste vo funkcii členov poroty,

meno koordinátora certifikačného testu a údaje dokazujúce jeho dostatočné technické vedomosti a úplnú nezávislosť,

názov a adresa nezávislého orgánu, ktorý príslušný členský štát poveril vykonaním analýzy výsledkov certifikačného testu.

ČASŤ C

Informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty, pokiaľ ide o výsledky certifikačného testu

kópie klasifikačných listov vyplnených a podpísaných členmi poroty a koordinátorom v priebehu certifikačného testu,

kópia výsledkov klasifikácie získaných použitím automatizovaných metód klasifikácie podpísaná koordinátorom počas certifikačného testu,

správa koordinátora o organizácii certifikačného testu, pokiaľ ide o podmienky a minimálne požiadavky uvedené v časti B tejto prílohy,

kvantitatívna analýza výsledkov certifikačného testu uvádzajúca výsledky klasifikácie každého odborníka a výsledky dosiahnuté automatizovanými metódami klasifikácie, vykonaná podľa metodológie schválenej Komisiou. Údaje pre analýzu sa musia predkladať v elektronickej forme odsúhlasenej Komisiou,

presnosť automatizovaných metód klasifikácie určených v súlade s ustanoveniami časti A bodu 3 tejto prílohy.


PRÍLOHA III

Opravné faktory uvedené v článku 13 ods. 5 vyjadrené ako percentuálny podiel na jatočnej hmotnosti

Vyjadrenie v percentách

Zníženie

Zvýšenie

Triedy pretučnenosti

1–2

3

4–5

1

2

3

4

5

Obličky

–0,4

 

Obličkový loj

–1,75

–2,5

–3,5

 

Panvový loj

–0,5

 

Pečeň

–2,5

 

Tenká bránica

–0,4

 

Hrubá bránica

–0,4

 

Chvost

–0,4

 

Miecha

–0,05

 

Tuk mliečnej žľazy

–1,0

 

Semenníky

–0,3

 

Mieškový tuk

–0,5

 

Loj na vnútornej strane vrchného šálu

–0,3

 

Krčná žila a priľahlý loj

–0,3

 

Odstránenie vonkajšieho loja

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Odstránenie tuku z hrudníka a ponechanie tukového povlaku (svalové tkanivo sa nesmie odkryť)

 

0

+0,2

+0,2

+0,3

+0,4

Odstránenie slabinového tuku priľahlého k mieškovému tuku

 

0

+0,3

+0,4

+0,5

+0,6


PRÍLOHA IV

Obsah chudého mäsa uvedený v článku 23 ods. 2

1.   Predpoklad podielu chudého mäsa sa zakladá na rozrábke vykonanej v súlade s predpísanou metódou.

2.   Ak sa vykonáva čiastočná rozrábka, predpoklad podielu chudého mäsa sa zakladá na rozrábke štyroch hlavných rezov (plece, bedro, stehno a bok). Referenčný podiel chudého mäsa sa vypočíta takto:

Formula

Hmotnosť chudého mäsa v štyroch základných rezoch (plece, bedro, stehno a bok) sa vypočíta odpočítaním celkových nechudých prvkov štyroch rezov od celkovej hmotnosti rezov pred rozrábkou.

3.   Ak sa vykonáva celková rozrábka, referenčný podiel chudého mäsa sa vypočíta takto:

Formula

Hmotnosť chudého mäsa sa vypočíta odpočítaním celkových nechudých prvkov od celkovej jatočnej hmotnosti pred rozrábkou. Hlava sa s výnimkou lícnej časti nerozrába.


PRÍLOHA V

Protokol týkajúci sa metód klasifikácie jatočných tiel ošípaných uvedený v článku 23 ods. 4

1.

V prvej časti protokolu sa uvádza podrobný opis skúšobnej rozrábky a obsahuje najmä:

skúšobné obdobie a časový harmonogram pre celý proces povoľovania,

počet a polohu bitúnkov,

opis príslušnej populácie ošípaných pomocou metódy hodnotenia,

uvedenie zvolenej metódy rozrábky (celková alebo čiastočná),

ak sa používa počítačový tomografický prístroj, ako sa uvádza v článku 23 ods. 1 treťom pododseku, opis postupu,

uvedenie štatistických metód použitých vo vzťahu k vybranej metóde odberu vzoriek,

opis rýchlej vnútroštátnej metódy,

presnú úpravu jatočných tiel, ktorá sa má použiť.

2.

V druhej časti protokolu sa uvádza podrobný opis výsledkov skúšobnej rozrábky a obsahuje najmä:

uvedenie štatistických metód použitých vo vzťahu k vybranej metóde odberu vzoriek,

rovnicu, ktorá sa zavedie alebo zmení a doplní,

číselný a grafický opis výsledkov,

opis nového prístroja,

hmotnostný limit pre ošípané, pre ktoré sa môže používať nová metóda a všetky ostatné obmedzenia týkajúce sa praktického využívania metódy.


PRÍLOHA VI

Stupnica na klasifikáciu jatočných tiel jahniat s jatočnou hmotnosťou nižšou ako 13 kg uvedená v článku 28

Kategória

A

B

C

Hmotnosť

≤ 7 kg

7,1 – 10 kg

10,1 – 13 kg

Akosť

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Farba mäsa

svetloružová

iná farba alebo iná trieda pretučnenia

svetloružová alebo ružová

iná farba alebo iná trieda pretučnenia

svetloružová alebo ružová

iná farba alebo iná trieda pretučnenia

Trieda pretučnenia (1)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)


(1)  Ako sa definuje v bode C časti III ods. 1 prílohy V k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.


PRÍLOHA VII

Dodatočné ustanovenia týkajúce sa tried mäsitosti a pretučnenosti jatočných tiel oviec uvedené v článku 29

1.   MÄSITOSŤ

Vývoj profilov jatočného tela, predovšetkým hlavných častí (zadnej časti, chrbta, pleca).

Trieda mäsitosti

Dodatočné ustanovenia

S

Vynikajúca

Zadná štvrť

:

zdvojené svalstvo. Profily extrémne vyklenuté

Chrbát

:

extrémne vyklenutý, extrémne široký, extrémne silný

Plece

:

extrémne vyklenuté a extrémne silné

E

Výborná

Zadná štvrť

:

veľmi silná. Profily veľmi vyklenuté

Chrbát

:

veľmi vyklenutý, veľmi široký a veľmi silný smerom k plecu

Plece

:

veľmi vyklenuté a veľmi silné

U

Veľmi dobrá

Zadná štvrť

:

silná. Profily vyklenuté

Chrbát

:

široký a silný smerom k plecu

Plece

:

silné a vyklenuté

R

Dobrá

Zadná štvrť

:

profily prevažne ploché

Chrbát

:

silný, ale menej široký smerom k plecu

Plece

:

dobre vyvinuté, ale menej silné

O

Mierna

Zadná štvrť

:

profily mierne prehĺbené

Chrbát

:

málo široký a silný

Plece

:

s tendenciou zužovať sa. Nedostatočne silné

P

Slabá

Zadná štvrť

:

profily prehĺbené až veľmi

Chrbát

:

úzky a prehĺbený s vystupujúcimi kosťami

Plece

:

úzke, ploché, s vystupujúcimi kosťami

2.   STUPEŇ PRETUČNENOSTI

Množstvo tuku na vonkajších a vnútorných častiach jatočného tela.

Trieda pretučnenosti

Dodatočné ustanovenia (1)

1.

Nízka

Vonkajšia

Stopy tuku alebo bez tuku

Vnútorná

Brušná

Stopy tuku alebo bez tuku na obličkách

Hrudná

Stopy tuku alebo bez tuku medzi rebrami

2.

Mierna

Vonkajšia

Slabá vrstva tuku pokrýva časť jatočného tela, na končatinách však môže byť menej viditeľná.

Vnútorná

Brušná

Stopy tuku alebo slabá vrstva tuku obaľuje časť obličiek.

Hrudná

Svaly medzi rebrami sú zreteľne viditeľné.

3.

Priemerná

Vonkajšia

Slabá vrstva tuku pokrýva väčšiu časť alebo celé jatočné telo. Výraznejšie tukové zóny pri koreni chvosta

Vnútorná

Brušná

Jemná vrstva tuku obaľuje časť alebo celé obličky.

Hrudná

Medzi rebrami sú stále viditeľné svaly.

4.

Silná

Vonkajšia

Hrubá vrstva tuku pokrývajúca väčšinu jatočného tela, môže však byť tenšia na končatinách a výraznejšia na pleciach.

Vnútorná

Brušná

Obličky obalené tukom.

Hrudná

Medzirebrové svaly môžu byť prerastené tukom. Ložiská tuku môžu byť viditeľné na rebrách.

5.

Veľmi silná

Vonkajšia

Veľmi hrubá vrstva tuku

Miestami viditeľné ložiská tuk

Vnútorná

Brušná

Obličky obalené hrubou vrstvou tuku.

Hrudná

Medzirebrové svaly prerastené tukom. Ložiská tuku viditeľné na rebrách.


(1)  Dodatočné ustanovenia v prípade brušnej dutiny sa neuplatňujú na účely prílohy VI k tomuto nariadeniu.


PRÍLOHA VIII

Korelačná tabuľka uvedená v článku 40

1.   NARIADENIE (EHS) č. 563/82

Nariadenie (EHS) č. 563/82

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 13 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 13 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 13 ods. 5 prvý pododsek

článok 1 ods. 4

článok 13 ods. 5 druhý pododsek

článok 2

článok 2 ods. 3 a 4

článok 3

článok 13 ods. 4

článok 4

článok 41


2.   NARIADENIE (EHS) č. 2967/85

Nariadenie (EHS) č. 2967/85

Toto nariadenie

článok 1

článok 1

článok 2 ods. 1

článok 22 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 2 ods. 2

článok 22 ods. 2 tretí pododsek

článok 2 ods. 3

článok 22 ods. 3

článok 3

článok 23 ods. 2 až 5

článok 4 ods. 1

článok 21 ods. 3 prvý a druhý pododsek

článok 4 ods. 2

článok 21 ods. 3 štvrtý pododsek

článok 4 ods. 3

článok 21 ods. 3 piaty pododsek

článok 5

článok 21 ods. 4 písm. a)

článok 6

článok 39

článok 7

článok 41


3.   NARIADENIE (EHS) č. 344/91

Nariadenie (EHS) č. 344/91

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 6 ods. 3

článok 1 ods. 2

článok 6 ods. 4

článok 1 ods. 2a

článok 6 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 6 ods. 5

článok 1 ods. 4

článok 6 ods. 6

článok 1 ods. 5

článok 7 ods. 2 úvodná veta a písm. a)

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2 úvodná veta a prvá zarážka

článok 5

článok 2 ods. 2 druhá zarážka

článok 2 ods. 3

článok 6 ods. 7

článok 3 ods. 1 prvý pododsek

článok 8

článok 3 ods. 1 druhý pododsek

článok 3 ods. 1a prvý až tretí pododsek

článok 9 ods. 1

článok 3 ods. 1a štvrtý pododsek

článok 9 ods. 3 písm. a)

článok 3 ods. 1b

článok 9 ods. 2

článok 3 ods. 1c

článok 9 ods. 4

článok 3 ods. 2 prvý pododsek

článok 11 ods. 1

článok 3 ods. 2 druhý pododsek

článok 11 ods. 2

článok 3 ods. 2 tretí pododsek

článok 11 ods. 3

článok 3 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 11 ods. 4

článok 3 ods. 2 piaty pododsek

článok 12 ods. 2

článok 3 ods. 2 šiesty pododsek

článok 12 ods. 1

článok 3 ods. 3

článok 39 ods. 2

článok 4

článok 41

príloha I

príloha II časť A

príloha II

príloha II časti B a C


4.   NARIADENIE (ES) č. 295/96

Nariadenie (ES) č. 295/96

Toto nariadenie

článok 1

článok 14

článok 2 ods. 1

článok 15 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 15 ods. 2

článok 3 ods. 1

článok 16 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 16 ods. 2

článok 3 ods. 3

článok 16 ods. 3

článok 3 ods. 4 písm. a)

článok 16 ods. 4 prvý pododsek

článok 3 ods. 4 písm. b)

článok 16 ods. 4 druhý pododsek

článok 3 ods. 4 písm. c)

článok 16 ods. 5

článok 3 ods. 4 písm. d)

článok 16 ods. 6

článok 3 ods. 4 písm. e) prvý pododsek úvodná veta

článok 16 ods. 7 prvý pododsek úvodná veta

článok 3 ods. 4 písm. e) prvý pododsek prvá zarážka

článok 16 ods. 7 prvý pododsek písm. a)

článok 3 ods. 4 písm. e) prvý pododsek druhá zarážka

článok 16 ods. 7 prvý pododsek písm. c)

článok 3 ods. 4 písm. e) druhý pododsek

článok 16 ods. 7 druhý pododsek

článok 3 ods. 5

článok 16 ods. 8

článok 4

článok 17

článok 5 ods. 1

článok 18 ods. 1

článok 5 ods. 2

článok 18 ods. 2

článok 5 ods. 3

článok 37 ods. 1

článok 6

článok 19

článok 7

článok 39 ods. 1

článok 8

článok 9

článok 41


5.   NARIADENIE (ES) č. 103/2006

Nariadenie (ES) č. 103/2006

Toto nariadenie

článok 1

článok 3 ods. 1

článok 2

článok 3

článok 41

príloha I

príloha I

prílohy II a III


6.   NARIADENIE (ES) č. 908/2006

Nariadenie (ES) č. 908/2006

Toto nariadenie

článok 1

článok 25 ods. 3 prvý pododsek

článok 2

článok 3

článok 41

príloh I až III


7.   NARIADENIE (ES) č. 1128/2006

Nariadenie (ES) č. 1128/2006

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 26 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 26 ods. 2

článok 2 ods. 1

článok 25 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 25 ods. 2

článok 3

článok 4

článok 41

prílohy I a II


8.   NARADENIE (ES) č. 1319/2006

Nariadenie (ES) č. 1319/2006

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 27 ods. 1

článok 1 ods. 2

článok 27 ods. 2

článok 2

článok 3

článok 27 ods. 3

články 4 a 5

článok 6

článok 41

prílohy I a II


9.   NARIADENIE (ES) č. 22/2008

Nariadenie (ES) č. 22/2008

Toto nariadenie

článok 1

článok 33

článok 2

článok 34

článok 3

článok 3 ods. 1

článok 4 ods. 1

článok 30 ods. 2

článok 4 ods. 2

článok 30 ods. 3

článok 4 ods. 3

článok 30 ods. 4

článok 5 ods. 1

článok 31

článok 5 ods. 2

článok 32

článok 6

článok 38 ods. 1 úvodná veta a písm. a) a b)

článok 7

článok 38 ods. 2 druhý a tretí pododsek

článok 8

článok 38 ods. 2 prvý pododsek

článok 9 ods. 1 prvý pododsek

článok 38 ods. 4 prvý pododsek

článok 9 ods. 1 druhý pododsek

článok 9 ods. 2

článok 38 ods. 4 druhý pododsek

článok 9 ods. 3

článok 38 ods. 4 tretí pododsek

článok 9 ods. 4

článok 38 ods. 4 štvrtý pododsek

článok 9 ods. 5

článok 38 ods. 5 prvý pododsek

článok 9 ods. 6

článok 38 ods. 5 druhý pododsek

článok 10

článok 38 ods. 6

článok 11

článok 12

článok 41

príloha I

príloha VII

prílohy II a III


10.   NARIADENIE (ES) č. 710/2008

Nariadenie (ES) č. 710/2008

Toto nariadenie

článok 1

článok 2

článok 3

článok 41

príloha


11.   ROZHODNUTIE 83/471/EHS

Rozhodnutie 83/471/EHS

Toto nariadenie

článok 1

článok 38 ods. 1

článok 2

článok 38 ods. 2

článok 3 ods. 1

článok 38 ods. 3

článok 3 ods. 2 prvý pododsek

článok 38 ods. 4 prvý pododsek

článok 3 ods. 2 druhý pododsek

článok 3 ods. 2 tretí pododsek

článok 38 ods. 4 druhý pododsek

článok 3 ods. 3

článok 38 ods. 4 tretí pododsek

článok 3 ods. 4

článok 38 ods. 4 štvrtý pododsek

článok 4

článok 38 ods. 5

článok 5

článok 38 ods. 6

článok 6


16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1250/2008

z 12. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2074/2005, pokiaľ ide o požiadavky na certifikáciu pri dovoze produktov rybolovu, živých lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov určených na ľudskú spotrebu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (1), a najmä na jej článok 25 písm. a) a d),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (2), a najmä na jeho článok 12,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (3), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (4), a najmä na jeho článok 16,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (5), a najmä na jeho článok 63,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (6) sa v dodatku IV a V k prílohe VI stanovuje vzor zdravotného certifikátu pre dovoz produktov rybolovu a lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu.

(2)

V smernici Rady 2006/88/ES a nariadení Komisie (ES) č. 1251/2008 z 12. decembra 2008 ktorým sa vykonáva smernica 2006/88/ES, pokiaľ ide o podmienky a požiadavky na certifikáciu pri uvádzaní živočíchov akvakultúry a ich produktov na trh a ich uvedenie do Spoločenstva a stanovuje sa zoznam druhov prenášačov (7) sa stanovujú veterinárne požiadavky uplatniteľné pri uvádzaní živočíchov akvakultúry a ich produktov určených na ľudskú spotrebu na trh a pri ich dovoze.

(3)

Tieto ustanovenia zahŕňajú obmedzenia dovozu určitých zásielok druhov živočíchov akvakultúry a ich produktov, ktoré sú vnímavé na choroby vodných živočíchov uvedené v zozname v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES, ako aj požiadavky na ich prepravu.

(4)

Vzorové certifikáty uvedené v nariadení (ES) č. 2074/2005 by sa mali zmeniť a doplniť tak, aby spĺňali požiadavky ustanovené v smernici 2006/88/ES a v nariadení (ES) č. 1251/2008.

(5)

Osobitné požiadavky týkajúce sa živých lastúrnikov uvedené v oddiele VII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004 sa taktiež vzťahujú na živé ostnatokožce, plášťovce a morské ulitníky. Je preto vhodné rozšíriť rozsah pôsobnosti certifikátu na dovoz živých lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu tak, aby zahŕňal živé ostnatokožce, plášťovce a morské ulitníky.

(6)

Nariadenie (ES) č. 2074/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Je vhodné zaviesť prechodné obdobie, ktoré umožní členským štátom a zástupcom priemyslu prijať potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s novými požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 2074/2005

Nariadenie (ES) č. 2074/2005 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Prechodné opatrenia

1.   Počas prechodného obdobia do 30. júna 2009 sa zásielky, pre ktoré bol vydaný zdravotný certifikát v súlade so vzorom stanoveným v nariadení (ES) č. 2074/2005 zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 1664/2006 môžu dovážať do Spoločenstva.

2.   Počas prechodného obdobia do 31. júla 2010 sa uvedené zásielky, pre ktoré bol vydaný zdravotný certifikát v súlade so vzorom stanoveným v nariadení (ES) č. 2074/2005 zmeneným a doplneným nariadením (ES) č. 1664/2006 môžu dovážať do Spoločenstva:

a)

zásielky produktov rybolovu, na ktoré sa neuplatňuje potvrdenie o zdravotnom stave zvierat stanovené v časti II vzoru zdravotného certifikátu v dodatku IV prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 2074/2005 zmenenom a doplnenom týmto nariadením, tak ako je uvedené v poznámke (2) uvedenej časti II,

b)

zásielky živých lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov, pre ktoré sa neuplatňuje potvrdenie o zdravotnom stave zvierat stanovené v časti II vzoru zdravotného certifikátu v dodatku V prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 2074/2005 zmenenom a doplnenom týmto nariadením, tak ako je uvedené v poznámke (2) uvedenej časti II.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(4)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 27.

(7)  Pozri stranu 41 Ú. v. EÚ.


PRÍLOHA

Príloha VI k nariadeniu (ES) č. 2074/2005 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Dodatok IV sa nahrádza takto:

„Dodatok IV k prílohe VI

VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU NA DOVOZ PRODUKTOV RYBOLOVU URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

Image

Image

Image

(2)

Časť A dodatku V sa nahrádza takto:

„Dodatok V k prílohe VI

ČASŤ A:

VZOR ZDRAVOTNÉHO CERTIFIKÁTU NA DOVOZ ŽIVÝCH LASTÚRNIKOV, OSTNATOKOŽCOV, PLÁŠŤOVCOV A MORSKÝCH ULITNÍKOV URČENÝCH NA ĽUDSKÚ SPOTREBU

Image

Image

Image


16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/41


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1251/2008

z 12. decembra 2008,

ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o podmienky a požiadavky na certifikáciu na uvádzanie živočíchov a produktov akvakultúry na trh a ich dovoz do Spoločenstva a ktorým sa stanovuje zoznam druhov prenášačov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (1), a najmä na jej článok 17 ods. 2, články 22 a 25 a článok 61 ods. 3,

keďže:

(1)

V smernici 2006/88/ES sa stanovujú zdravotné požiadavky, ktoré sa majú uplatňovať pri uvádzaní živočíchov a produktov akvakultúry na trh, ich dovoze do Spoločenstva a prevoze cez jeho územie. Smernicou 2006/88/ES sa zrušuje a nahrádza smernica Rady 91/67/EHS o veterinárnych predpisoch, ktoré upravujú uvádzanie na trh vodných živočíchov a výrobkov akvakultúry (2) s platnosťou od 1. augusta 2008.

(2)

Podľa smernice 2006/88/ES „živočích akvakultúry“ je akýkoľvek vodný živočích, vrátane okrasných vodných živočíchov vo všetkých svojich životných štádiách vrátane ikier a spermií/gamét, chovaný na farme alebo v chovnej oblasti pre mäkkýše, vrátane voľne žijúcich živočíchov určených na zaradenie do farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýše. Vodnými živočíchmi sú ryby, mäkkýše a kôrovce.

(3)

V rozhodnutí Komisie 1999/567/ES z 27. júla 1999, ktorým sa určuje vzor certifikátu uvedeného v článku 16 ods. 1 smernice 91/67/EHS (3) a v rozhodnutí Komisie 2003/390/ES z 23. mája 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na uvádzanie na trh vodných živočíchov, ktoré sa nepovažujú za náchylné na určité ochorenia a výrobkov akvakultúry (4) sa stanovujú určité pravidlá na uvádzanie živočíchov akvakultúry na trh, vrátane požiadaviek na certifikáciu. V rozhodnutí Komisie 2003/804/ES zo 14. novembra 2003 ustanovujúcom podmienky pre zdravie zvierat a požiadavky na certifikáty pre dovoz mäkkýšov, ich vajíčok a gamét na ďalší chov, výkrm, premiestnenie alebo ľudskú spotrebu (5), rozhodnutí Komisie 2003/858/ES z 21. novembra 2003 ustanovujúcom veterinárne podmienky a požiadavky na udeľovanie osvedčení na dovoz živých rýb určených na chovateľské účely, ich ikier a gamét a živých rýb pochádzajúcich z akvakultúry a výrobkov z nich určených na ľudskú spotrebu (6) a v rozhodnutí Komisie 2006/656/ES z 20. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú veterinárne podmienky a požiadavky na udeľovanie osvedčení na dovoz okrasných rýb (7) sa stanovujú podmienky na dovoz živočíchov akvakultúry do Spoločenstva. Tieto rozhodnutia vykonávajú smernicu 91/67/EHS.

(4)

V smernici 2006/88/ES sa ustanovuje, že uvádzanie živočíchov akvakultúry na trh podlieha veterinárnej certifikácii, keď sú živočíchy uvedené do členského štátu, zóny alebo priestoru, ktoré sú vyhlásené za oblasti bez výskytu chorôb v súlade s uvedenou smernicou alebo podliehajú programu dohľadu alebo eradikácie. Je preto vhodné ustanoviť požiadavky na certifikáciu a harmonizovaný model veterinárnych certifikátov v tomto nariadení, a tak nahradiť požiadavky na certifikáciu ustanovené v smernici 91/67/EHS a rozhodnutiach vykonávajúcich uvedenú smernicu.

(5)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (8) sa stanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu určené prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, vrátane požiadaviek na balenie a označovanie. Požiadavky na veterinárnu certifikáciu stanovené v tomto nariadení týkajúce sa uvádzania na trh a dovozu živočíchov a produktov akvakultúry určených na ďalšie spracovanie pred ľudskou spotrebou by sa nemali uplatňovať na tie živočíchy a produkty, ktoré sú balené a označované v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004, pri zohľadnení určitých podmienok.

(6)

V smernici 2006/88/ES sa stanovuje, že členské štáty zabezpečia, aby uvádzanie okrasných vodných živočíchov na trh neohrozovalo zdravotný stav vodných živočíchov, pokiaľ ide o iné ako exotické choroby uvedené v časti II prílohy IV.

(7)

Okrasné vodné živočíchy uvedené na trh Spoločenstva a určené pre zariadenia bez priameho kontaktu s prírodnými vodami, teda uzavreté zariadenia na okrasné účely, nepredstavujú rovnaké riziko pre ostatné odvetvia akvakultúry Spoločenstva alebo voľne žijúce živočíchy. Preto by sa na základe tohto nariadenia nemala požadovať veterinárna certifikácia pre takéto živočíchy.

(8)

S cieľom poskytnúť členským štátom, v ktorých je celé územie, určité zóny alebo priestor vyhlásené za oblasti bez výskytu jednej alebo viacerých neexotických chorôb, na ktoré sú okrasné vodné živočíchy vnímavé, údaje o presune okrasných vodných živočíchov, ktoré sú určené pre uzavreté zariadenia na okrasné účely na ich území, je vhodné, aby sa takýto presun oznámil prostredníctvom systému Traces, ktorý bol stanovený smernicou Rady 90/425/ES z 26. júna 1990 týkajúcou sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (9) a zavedený rozhodnutím Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces (10).

(9)

Presuny v rámci Spoločenstva z uzavretých zariadení na okrasné účely do otvorených zariadení na okrasné účely alebo do voľnej prírody môžu predstavovať závažné riziko pre ostatné odvetvia akvakultúry Spoločenstva a nemali by sa vykonávať bez povolenia príslušných orgánov členských štátov.

(10)

V smernici 2006/88/ES sa stanovuje, že členské štáty podniknú minimálne kontrolné opatrenia v prípade potvrdeného výskytu exotických a neexotických chorôb uvedených v časti II prílohy IV k uvedenej smernici, pokiaľ ide o živočíchy akvakultúry, voľne žijúce vodné živočíchy alebo v prípade nových chorôb. V uvedenej smernici sa tiež stanovuje, že členské štáty zabezpečia, aby uvedenie živočíchov akvakultúry na trh podliehalo veterinárnej certifikácii, v prípade, že živočíchy môžu opustiť oblasť, ktorá je predmetom týchto kontrolných opatrení.

(11)

V tomto nariadení by sa preto mali stanoviť veterinárne podmienky a požiadavky na certifikáciu pre zásielky živočíchov a produktov akvakultúry, ktoré sa odosielajú z členských štátov, zón alebo priestoru, ktoré podliehajú kontrolným opatreniam.

(12)

V smernici 2006/88/ES sa stanovuje, že členské štáty zabezpečia, aby sa živočíchy a produkty akvakultúry uviedli do Spoločenstva iba z tých tretích krajín a ich oblastí, ktoré sú zahrnuté v zozname vypracovanom v súlade s uvedenou smernicou.

(13)

Dovoz živočíchov akvakultúry do Spoločenstva by sa mal povoliť iba z tých tretích krajín, ktoré majú veterinárnu legislatívu a kontrolný systém, ktoré sú rovnocenné s predpismi v Spoločenstve. V tomto nariadení by sa teda mal zriadiť zoznam tretích krajín, území, zón a priestoru, z ktorých môžu členské štáty povoliť dovoz živočíchov akvakultúry do Spoločenstva na účely chovu, do sádok, rybárskych revírov a otvorených zariadení na okrasné účely. Dovoz určitých okrasných rýb, mäkkýšov a kôrovcov do Spoločenstva určených do uzavretých zariadení na okrasné účely by sa však mal povoliť, v prípade, že pochádzajú z tretích krajín, ktoré sú členmi Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE).

(14)

Tretím krajinám a územiam, ktoré môžu na základe hygienických podmienok vyvážať živočíchy akvakultúry určené na ľudskú spotrebu do Spoločenstva by sa mal povoliť tiež vývoz do Spoločenstva podľa veterinárnych podmienok stanovených v tomto nariadení. Živočíchy a produkty akvakultúry určené na ľudskú spotrebu by sa teda mali do Spoločenstva dovážať iba z tretích krajín, území, zón alebo priestoru, ktoré sú zahrnuté v zozname vypracovanom v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (11).

(15)

Takéto zoznamy sú uvedené v prílohách I a II k rozhodnutiu Komisie 2006/766/ES zo 6. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov rybolovu (12) a na prechodné obdobie do 31. decembra 2009 v nariadení Komisie (ES) č. 2076/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia na implementáciu nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (13). V záujme súdržnosti právnych predpisov Spoločenstva by sa tieto zoznamy mali v tomto nariadení zohľadniť.

(16)

V smernici 2006/88/ES sa stanovuje, že ku každému dovozu živočíchov a produktov akvakultúry je pri ich vstupe do Spoločenstva priložený dokument obsahujúci veterinárny certifikát. Je preto potrebné v tomto nariadení stanoviť podrobné veterinárne podmienky pre dovoz živočíchov akvakultúry do Spoločenstva, vrátane vzoru veterinárneho certifikátu, ktoré by mali nahradiť dovozné podmienky ustanovené v smernici 91/67/EHS.

(17)

V nariadení Komisie (ES) č. 2074/2005 z 5. decembra 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia pre určité produkty podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a na organizáciu úradných kontrol podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004 (14) sa stanovuje vzor veterinárneho certifikátu na dovoz produktov rybolovu a lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu. V záujme súdržnosti právnych predpisov Spoločenstva by sa v tomto nariadení malo stanoviť, aby bol vzor veterinárneho certifikátu priložený k dovezeným produktom patriacim do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(18)

Okrasné vodné živočíchy, vrátane rýb, mäkkýšov a kôrovcov sa vo veľkej miere dovážajú do Spoločenstva z tretích krajín a území. Na ochranu zdravotného stavu živočíchov v zariadeniach na okrasné účely v Spoločenstve, je potrebné ustanoviť určité veterinárne požiadavky pre dovoz takýchto živočíchov.

(19)

Je dôležité zabezpečiť, aby počas prepravy živočíchov akvakultúry do Spoločenstva nebol ohrozený ich zdravotný stav.

(20)

Vypustenie dovezených živočíchov akvakultúry do voľnej prírody v Spoločenstve predstavuje značné riziko týkajúce sa zdravotného stavu živočíchov v Spoločenstve, keďže kontrola a eradikácia chorôb v prírodných vodách je zložitá. Takéto vypustenie by malo podliehať osobitnému povoleniu zo strany príslušných orgánov a malo by sa povoliť iba pod podmienkou, že boli prijaté príslušné opatrenia na zabezpečenie zdravotného stavu v mieste vypustenia.

(21)

Živočíchy akvakultúry určené na prevoz cez Spoločenstvo by mali spĺňať rovnaké podmienky ako živočíchy akvakultúry určené na dovoz do Spoločenstva.

(22)

Vzhľadom na zemepisnú polohu Kaliningradu by sa mali stanoviť osobitné podmienky prevozu zásielok do Ruska a z Ruska cez územie Spoločenstva. Táto skutočnosť sa týka len Lotyšska, Litvy a Poľska. V záujme súdržnosti právnych predpisov Spoločenstva by sa malo v tomto nariadení zohľadniť rozhodnutie Komisie 2001/881/ES zo 7. decembra 2001, ktorým sa vyhotovuje zoznam hraničných inšpekčných staníc odsúhlasených pre veterinárne kontroly zvierat a živočíšnych produktov z tretích krajín a ktorým sa aktualizujú podrobné pravidlá týkajúce sa kontrol, ktoré majú vykonávať odborníci Komisie (15) a smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (16).

(23)

Smernica Rady 96/93/ES zo 17. decembra 1996 o osvedčovaní zvierat a živočíšnych výrobkov (17),v ktorej sa stanovujú pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať pri vydávaní veterinárnych certifikátov by sa mala uplatňovať na veterinárne certifikáty vydané podľa tohto nariadenia.

(24)

V článku 17 smernice 2006/88/ES sa stanovuje, že ak vedecké údaje alebo praktické skúsenosti dokazujú, že iné druhy ako vnímavé druhy, ktoré sú uvedené v časti II prílohy IV k uvedenej smernici, môžu byť zodpovedné za prenos určitej choroby ako prenášači, členské štáty zabezpečia, aby boli pri uvedení takéhoto prenášača, ak sa uviedol na účely chovu alebo obnovy zásob do členského štátu, zóny alebo priestoru vyhláseného za oblasť bez výskytu uvedenej určitej choroby splnené určité požiadavky uvedenej smernice. V článku 17 smernice 2006/88/ES sa taktiež stanovuje vypracovanie zoznamu druhov prenášačov. Preto by sa mal prijať zoznam druhov prenášačov.

(25)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) poskytol k tejto téme tri stanoviská: Vedecké stanovisko Pracovnej skupiny pre zdravotný stav a ochranu dobrých životných podmienok zvierat na žiadosť Európskej komisie o možných druhoch prenášačov a štádiách života vnímavých druhov, ktoré neprenášajú chorobu, pokiaľ ide o určité choroby rýb (18), vedecké stanovisko Pracovnej skupiny pre zdravotný stav a ochranu dobrých životných podmienok zvierat na žiadosť Európskej komisie o možných druhoch prenášačov a štádiách života vnímavých druhov, ktoré neprenášajú chorobu, pokiaľ ide o určité choroby mäkkýšov (19) a vedecké stanovisko Pracovnej skupiny pre zdravotný stav a ochranu dobrých životných podmienok zvierat na žiadosť Európskej komisie o možných druhoch prenášačov a štádiách života vnímavých druhov, ktoré neprenášajú chorobu, pokiaľ ide o určité choroby kôrovcov (20).

(26)

Podľa týchto vedeckých stanovísk je pravdepodobnosť prenosu a výskytu chorôb uvedených v smernici 2006/88/ES prostredníctvom možných druhov prenášačov alebo ich skupín hodnotená v rozpätí od zanedbateľnej/veľmi nízkej až miernej, a to za určitých podmienok. Hodnotenie pokrýva vodné druhy, ktoré sa využívajú v akvakultúre a s ktorými sa obchoduje na účely chovu.

(27)

Pri vypracovaní zoznamu druhov prenášačov je potrebné zohľadniť stanoviská EFSA. Pri rozhodovaní, ktoré z druhov by sa mali zaradiť do zoznamu, by sa mala zabezpečiť dostatočná úroveň ochrany zdravotného stavu živočíchov akvakultúry v Spoločenstve, a zároveň je potrebné vyhnúť sa zavedeniu nadbytočných obmedzení obchodu. Preto by sa do zoznamu mali zaradiť druhy, ktoré podľa uvedených stanovísk predstavujú mierne riziko rozšírenia choroby.

(28)

Mnohé z druhov, ktoré boli v stanoviskách EFSA označené za možné prenášače určitých chorôb, by sa mali považovať za prenášače iba v tom prípade, ak pochádzajú z oblasti, v ktorej sa nachádzajú vnímavé druhy na určitú chorobu a sú určené pre oblasť, v ktorej sa nachádzajú rovnaké vnímavé druhy. Preto by sa živočíchy akvakultúry patriace do možných vnímavých druhov mali považovať za druhy prenášačov iba na účely článku 17 smernice 2006/88/ES za takýchto podmienok.

(29)

V záujme zrozumiteľnosti a súdržnosti právnych predpisov Spoločenstva by sa rozhodnutia 1999/567/ES, 2003/390/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES a 2006/656/ES mali zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(30)

Je vhodné zaviesť prechodné obdobie, ktoré umožní členským štátom a zástupcom priemyslu prijať potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s novými požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení.

(31)

Pri zohľadnení značného obchodného toku okrasných vodných živočíchov patriacich k druhom vnímavým na epizootický ulcerózny syndróm (EUS) a potreby vypracovať ďalšie štúdie o rizikách, ktoré táto choroba predstavuje pre odvetvie okrasných vodných živočíchov, vrátane prehodnotenia zoznamu vnímavých druhov, by sa malo zabrániť bezprostrednému prerušeniu dovozu druhov okrasných rýb vnímavých na EUS určených výhradne pre uzavreté zariadenia na okrasné účely. Je preto vhodné určiť prechodné obdobie, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa tejto choroby pre uvedené zásielky. Prechodné obdobie je taktiež potrebné nato, aby sa tretím krajinám poskytlo dostatočné časové obdobie na zdokumentovanie oblastí bez výskytu uvedenej choroby.

(32)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa ustanovuje:

a)

zoznam druhov prenášačov,

b)

veterinárne podmienky na uvádzanie okrasných vodných živočíchov pochádzajúcich alebo určených pre uzavreté zariadenia na okrasné účely na trh,

c)

požiadavky na veterinárnu certifikáciu pri uvádzaní na trh:

i)

živočíchov akvakultúry určených na chov, vrátane sádok, rybárskych revírov, otvorených zariadení na okrasné účely, obnovy zásob a

ii)

živočíchov a produktov akvakultúry určených na ľudskú spotrebu,

d)

veterinárne podmienky a požiadavky na certifikáciu pri dovoze do Spoločenstva, prevoze cez Spoločenstvo, vrátane skladovania počas prevozu:

i)

živočíchov akvakultúry určených na chov, vrátane sádok, rybárskych revírov a otvorených zariadení na okrasné účely,

ii)

živočíchov a produktov akvakultúry určených na ľudskú spotrebu,

iii)

okrasných vodných živočíchov určených do uzavretých zariadení na okrasné účely.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa pod pojmami:

a)

„uzavreté zariadenia na okrasné účely“ rozumejú obchody s domácimi zvieratami, záhradné centrá, záhradné rybníky, výstavné akváriá alebo veľkoobchodníci s okrasnými vodnými živočíchmi:

i)

bez akéhokoľvek priameho kontaktu s prírodnými vodami v Spoločenstve, alebo

ii)

ktoré sú vybavené systémom čistenia odpadových vôd, ktorý znižuje riziko prenosu chorôb do prírodných vôd na prijateľnú úroveň,

b)

„otvorené zariadenia na okrasné účely“ rozumejú zariadenia na okrasné účely iné ako uzavreté zariadenia na okrasné účely,

c)

„obnova zásob“ rozumie vypustenie živočíchov akvakultúry do voľnej prírody.

KAPITOLA II

DRUHY PRENÁŠAČOV

Článok 3

Zoznam druhov prenášačov

Živočíchy akvakultúry patriace k druhom uvedeným v stĺpci 2 tabuľky v prílohe I k tomuto nariadeniu sa považujú za prenášače iba na účely článku 17 smernice 2006/88/ES, v prípade, že tieto živočíchy spĺňajú podmienky stanovené v stĺpcoch 3 a 4 uvedenej tabuľky.

KAPITOLA III

UVÁDZANIE ŽIVOČÍCHOV AKVAKULTÚRY NA TRH

Článok 4

Okrasné vodné živočíchy pochádzajúce zo alebo určené do zariadení na okrasné účely

1.   Presuny okrasných vodných živočíchov podliehajú oznámeniu prostredníctvom počítačového systému ustanoveného v článku 20 ods. 1 smernice 90/425/ES (Traces) v prípade, že:

a)

pochádzajú zo zariadení na okrasné účely v jednom z členských štátov,

b)

sú určené pre uzavreté zariadenia na okrasné účely v inom členskom štáte, v ktorom je celé územie, určité zóny alebo priestor:

i)

vyhlásené za oblasť bez výskytu jednej alebo viacerých neexotických chorôb uvedených v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES v súlade s jej článkami 49 a 50, alebo

ii)

predmetom programov dohľadu alebo eradikácie v súlade s článkom 44 ods. 1 alebo 2 uvedenej smernice a

c)

patria k druhom vnímavým na jednu alebo viac chorôb, v súvislosti s ktorými sa príslušný členský štát, zóna alebo priestor vyhlásili za oblasť bez výskytu tejto choroby, alebo na ktorú sa uplatňuje program dohľadu a eradikácie, ako sa uvádza v bode b).

2.   Okrasné vodné živočíchy držané v uzavretých zariadeniach na okrasné účely sa bez povolenia príslušného orgánu nesmú vypustiť do otvorených zariadení na okrasné účely, hospodárstiev, oblastí sádok, rybárskych revírov, chovných oblastí mäkkýšov alebo do voľnej prírody.

Príslušný orgán takéto povolenie poskytne iba v prípade, že vypustenie vodných živočíchov neohrozuje ich zdravotný stav v mieste vypustenia a zabezpečí, aby sa prijali vhodné opatrenia na znižovanie rizika.

Článok 5

Živočíchy akvakultúry určené na chov, do sádok, do rybárskych revírov, otvorených zariadení na okrasné účely a na obnovu zásob

K zásielkam živočíchov akvakultúry určených na chov, do sádok, do rybárskych revírov, otvorených zariadení na okrasné účely alebo na obnovu zásob sa priloží veterinárny certifikát vyplnený v súlade so vzorom stanoveným v časti A prílohy II a vysvetlivkami v prílohe V, v prípade že:

a)

sa uvádzajú do členských štátov, zón alebo priestoru:

i)

vyhláseného za oblasť bez výskytu jednej alebo viacerých chorôb iných ako exotických uvedených v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES v súlade s jej článkami 49 a 50, alebo

ii)

ktoré sú predmetom programov dohľadu alebo eradikácie v súlade s článkom 44 ods. 1 alebo 2 uvedenej smernice,

b)

patria k druhom vnímavým na jednu alebo viac chorôb, alebo k druhom prenášačov jednej alebo viacerých chorôb, v súvislosti s ktorými je príslušný členský štát, zóna alebo priestor vyhlásený za oblasť bez výskytu tejto choroby, alebo na ktorý sa uplatňuje program dohľadu a eradikácie, ako sa uvádza v bode a).

Článok 6

Živočíchy a produkty akvakultúry určené na ďalšie spracovanie pred ľudskou spotrebou

1.   K zásielkam živočíchov a produktov akvakultúry určených na ďalšie spracovanie pred ľudskou spotrebou sa priloží veterinárny certifikát vyplnený v súlade so vzorom stanoveným v časti B prílohy II a vysvetlivkami v prílohe V, v prípade že:

a)

sa uvádzajú do členských štátov, zón alebo priestoru:

i)

vyhláseného za oblasť bez výskytu jednej alebo viacerých neexotických chorôb uvedených v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES v súlade s jej článkami 49 a 50, alebo

ii)

ktoré sú predmetom programov dohľadu alebo eradikácie v súlade s článkom 44 ods. 1 alebo 2 uvedenej smernice,

b)

patria k druhom vnímavým na jednu alebo viac chorôb, v súvislosti s ktorými je príslušný členský štát, zóna alebo priestor vyhlásený za oblasť bez výskytu tejto choroby, alebo na ktorú sa uplatňuje program dohľadu a eradikácie, ako sa uvádza v bode a).

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na:

a)

ryby, ktoré boli pred odoslaním usmrtené a vypitvané,

b)

mäkkýše alebo kôrovce určené na ľudskú spotrebu, zabalené a označené na tento účel v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004, a ktoré sú:

i)

neživotaschopné, teda živočíchy, ktoré už nedokážu prežiť v prípade, že sa vrátia do prostredia, z ktorého boli získané, alebo

ii)

určené na ďalšie spracovanie bez dočasného skladovania v mieste spracovania,

c)

živočíchy a produkty akvakultúry, ktoré sú umiestnené na trh na ľudskú spotrebu bez ďalšieho spracovania za predpokladu, že sú balené ako maloobchodný tovar v súlade s ustanoveniami pre takéto balenie v nariadení (ES) č. 853/2004.

Článok 7

Živé mäkkýše a kôrovce určené do purifikačných stredísk, distribučných centier a podobných zariadení pred ľudskou spotrebou

K zásielkam živých mäkkýšov a kôrovcov určených do purifikačných stredísk, distribučných centier a podobných zariadení pred ľudskou spotrebou sa priloží veterinárny certifikát vyplnený v súlade so vzorom stanoveným v časti B prílohy II a vysvetlivkami v prílohe V, v prípade že:

a)

sa uvádzajú do členských štátov, zón alebo priestoru:

i)

vyhláseného za oblasť bez výskytu jednej alebo viacerých neexotických chorôb uvedených v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES v súlade s jej článkami 49 a 50, alebo

ii)

ktoré sú predmetom programov dohľadu alebo eradikácie v súlade s článkom 44 ods. 1 alebo 2 uvedenej smernice,

b)

patria k druhom vnímavým na jednu alebo viac chorôb, v súvislosti s ktorými je príslušný členský štát, zóna alebo priestor vyhlásený za oblasť bez výskytu tejto choroby, alebo na ktorý sa uplatňuje program dohľadu a eradikácie, ako sa uvádza v bode a).

Článok 8

Živočíchy a produkty akvakultúry, ktoré sa odosielajú z členských štátov, zón alebo priestoru, ktoré podliehajú opatreniam na kontrolu chorôb, vrátane programov eradikácie

1.   K zásielkam živočíchov a produktov akvakultúry, ktoré sa odosielajú z členských štátov, zón alebo priestoru, ktoré podliehajú opatreniam na kontrolu chorôb ustanoveným v oddieloch 3 až 6 kapitoly V smernice 2006/88/ES, ktorým však príslušné orgány udelili výnimku na tieto opatrenia na kontrolu chorôb sa priloží veterinárny certifikát vyplnený v súlade so vzorom stanoveným v:

a)

časti A prílohy II a vysvetlivkami v prílohe V, v prípade, že zásielky pozostávajú zo živočíchov akvakultúry určených na chov, do sádok, do rybárskych revírov, otvorených zariadení na okrasné účely alebo na obnovu zásob, a

b)

časti B prílohy II a vysvetlivkami v prílohe V, v prípade, že zásielky pozostávajú zo živočíchov a produktov akvakultúry určených určené na ďalšie spracovanie, do purifikačných stredísk, distribučných centier alebo podobných zariadení pred ľudskou spotrebou.

2.   K zásielkam živočíchov akvakultúry určených na chov, do sádok, do rybárskych revírov, otvorených zariadení na okrasné účely alebo na obnovu zásob sa priloží veterinárny certifikát vyplnený v súlade so vzorom stanoveným v časti A prílohy II a vysvetlivkami v prílohe V, a to v prípade, že:

a)

sa odosielajú z členského štátu, zóny alebo priestoru, v ktorom prebieha program eradikácie schválený v súlade s článkom 44 ods. 2 smernice 2006/88/ES,

b)

patria k druhom vnímavým na jednu alebo viac chorôb, alebo k druhom prenášačov jednej alebo viacerých chorôb, na ktoré sa uplatňuje program eradikácie, ako sa uvádza v bode a).

3.   K zásielkam živočíchov a produktov akvakultúry určených na ďalšie spracovanie, do purifikačných stredísk, distribučných centier alebo podobných zariadení pred ľudskou spotrebou sa priloží veterinárny certifikát vyplnený v súlade so vzorom stanoveným v časti B prílohy II a vysvetlivkami v prílohe V, v prípade že:

a)

sa odosielajú z členského štátu, zóny alebo priestoru, v ktorom prebieha program eradikácie schválený v súlade s článkom 44 ods. 2 smernice 2006/88/ES,

b)

patria k druhom vnímavým na jednu alebo viac chorôb, na ktoré sa uplatňuje program eradikácie, ako sa uvádza v bode a).

4.   Tento článok sa nevzťahuje na:

a)

ryby, ktoré boli pred odoslaním usmrtené a vypitvané,

b)

mäkkýše alebo kôrovce určené na ľudskú spotrebu, zabalené a označené na tento účel v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004, a ktoré sú:

i)

neživotaschopné, teda živočíchy, ktoré už nedokážu prežiť v prípade, že sa vrátia do prostredia, z ktorého boli získané, alebo

ii)

určené na ďalšie spracovanie bez dočasného skladovania v mieste spracovania,

c)

živočíchy a produkty akvakultúry, ktoré sú umiestnené na trh na ľudskú spotrebu bez ďalšieho spracovania za predpokladu, že sú balené ako maloobchodný tovar v súlade s ustanoveniami pre takéto balenie v nariadení (ES) č. 853/2004.

Článok 9

Uvedenie živočíchov akvakultúry po vykonaní kontroly

V prípade, že táto kapitola stanovuje vykonanie kontroly pred vydaním veterinárneho certifikátu, živé živočíchy akvakultúry patriace k druhom vnímavým na jednu alebo viac chorôb, alebo k druhom prenášačov jednej alebo viacerých chorôb, uvedených v certifikáte sa neuvedú do hospodárstva alebo chovných oblastí mäkkýšov počas obdobia medzi takouto kontrolou a naložením zásielky.

KAPITOLA IV

PODMIENKY DOVOZU

Článok 10

Živočíchy akvakultúry určené na chov, do sádok, do rybárskych revírov a otvorených zariadení na okrasné účely

1.   Živočíchy akvakultúry určené na chov, do sádok, do rybárskych revírov a otvorených zariadení na okrasné účely sa do Spoločenstva dovážajú iba z tretích krajín, území, zón a priestoru uvedených v prílohe III.

2.   Zásielky živočíchov akvakultúry uvedené v odseku 1 musia:

a)

mať priložený veterinárny certifikát vyplnený v súlade so vzorom stanoveným v časti A prílohy IV a vysvetlivkami v prílohe V,

b)

spĺňať veterinárne požiadavky stanovené vo vzore certifikátu a vysvetlivkách, ako sa uvádza v bode a).

Článok 11

Okrasné vodné živočíchy určené do uzavretých zariadení na okrasné účely

1.   Okrasné vodné živočíchy patriace k druhom vnímavým na jednu alebo viac chorôb uvedených v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES a určené do uzavretých zariadení na okrasné účely sa do Spoločenstva dovážajú iba z tretích krajín, území, zón a priestoru uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu.

2.   Okrasné vodné živočíchy nepatriace k druhom vnímavým na jednu alebo viac chorôb uvedených v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES a okrasné mäkkýše a kôrovce, určené pre uzavreté zariadenia na okrasné účely sa do Spoločenstva dovážajú iba z tretích krajín a území, ktoré sú členmi Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE).

3.   Zásielky živočíchov uvedených v odsekoch 1 a 2 musia:

a)

mať priložený veterinárny certifikát vyplnený v súlade so vzorom stanoveným v časti B prílohy IV a vysvetlivkami v prílohe V, a

b)

byť v súlade s veterinárnymi požiadavkami stanovenými vo vzore certifikátu a vysvetlivkách, ako sa uvádza v bode a).

Článok 12

Živočíchy a produkty akvakultúry určené na ľudskú spotrebu

1.   Živočíchy a produkty akvakultúry určené na ľudskú spotrebu sa do Spoločenstva dovážajú iba z tretích krajín, území, zón alebo priestoru, ktoré sú zahrnuté do zoznamu vypracovaného v súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 854/2004.

2.   Zásielky živočíchov a produktov uvedené v odseku 1 musia:

a)

mať priložený spoločný zdravotný a veterinárny certifikát vyplnený v súlade s príslušnými vzormi stanoveným v dodatkoch IV a V prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 2074/2005, a

b)

byť v súlade s veterinárnymi požiadavkami a vysvetlivkami stanovenými vo vzore certifikátu a potvrdení, ako sa uvádza v bode a).

3.   Tento článok sa neuplatňuje v prípade živočíchov akvakultúry určených do sádok alebo opätovné vypustenie do vôd Spoločenstva. V tomto prípade sa uplatňuje článok 10.

Článok 13

Elektronická certifikácia

Pre certifikáty a potvrdenia stanovené v tejto kapitole sa môže použiť elektronická certifikácia a iné schválené systémy harmonizované na úrovni Spoločenstva.

Článok 14

Preprava živočíchov akvakultúry

1.   Živočíchy akvakultúry určené na dovoz do Spoločenstva sa nesmú prepravovať za podmienok, ktoré by mohli zmeniť ich zdravotný stav. Konkrétne sa nesmú prepravovať v rovnakej vode alebo mikrokontajneri ako vodné živočíchy, ktoré majú horší zdravotný stav alebo ktoré nie sú určené na dovoz do Spoločenstva.

2.   Počas prepravy do Spoločenstva sa živočíchy akvakultúry nesmú vykladať z ich mikrokontajnerov a voda, v ktorej sa prevážajú sa nesmie vymieňať na území tretej krajiny, ktorá nie je schválená na dovoz takýchto živočíchov do Spoločenstva alebo ktorá má horší zdravotný stav ako miesto určenia.

3.   V prípade, že sa živočíchy akvakultúry prepravujú na hranicu Spoločenstva námornou cestou, priloží sa k príslušnému veterinárnemu certifikátu dodatok týkajúci sa prepravy živých živočíchov akvakultúry námornou cestou, vyplnený v súlade so vzorom stanoveným v časti D prílohy IV.

Článok 15

Požiadavky na vypustenie živočíchov a produktov akvakultúry a na vodu používanú pri ich preprave

1.   So živočíchmi a produktmi akvakultúry dovezenými do Spoločenstva a určenými na ľudskú spotrebu sa manipuluje vhodným spôsobom tak, aby sa zabránilo kontaminácii prírodných vôd Spoločenstva.

2.   Živočíchy akvakultúry dovezené do Spoločenstva sa môžu vypustiť do voľnej prírody v Spoločenstve iba v prípade, ak majú povolenie príslušného orgánu v mieste určenia.

Príslušný orgán takéto povolenie poskytne iba v prípade, že vypustenie neohrozuje zdravotný stav vodných živočíchov v mieste vypustenia a zabezpečí, aby sa prijali vhodné opatrenia na znižovanie rizika.

3.   S vodou používanou pri preprave dovážaných zásielok živočíchov a produktov akvakultúry sa zaobchádza vhodným spôsobom tak, aby sa zabránilo kontaminácii prírodných vôd Spoločenstva.

KAPITOLA V

PODMIENKY PREVOZU

Článok 16

Prevoz a skladovanie

Zásielky živých živočíchov akvakultúry, rybích ikier a nevypitvaných rýb, ktoré sú uvedené do Spoločenstva, sú však určené pre tretiu krajinu, a to buď priamym prevozom cez Spoločenstvo alebo po skladovaní v Spoločenstve, musia spĺňať požiadavky ustanovené v kapitole IV. Na certifikáte, ktorý je priložený k zásielkám sa uvedie „na prevoz cez územie ES“. K zásielkám sa taktiež priloží certifikát, ktorý požaduje tretia krajina určenia.

Ak sú však tieto zásielky určené na ľudskú spotrebu musí k nim byť priložený veterinárny certifikát vyplnený v súlade so vzorom stanoveným v časti C prílohy IV a vysvetlivkami v prílohe V.

Článok 17

Výnimka v prípade prevozu cez územie Lotyšska, Litvy a Poľska

1.   Odchylne od článku 16 sa medzi hraničnými inšpekčnými stanicami v Litve, Lotyšku a v Poľsku uvedenými v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/881/ES povoľuje cestný alebo železničný prevoz zásielok pochádzajúcich z Ruska a smerujúcich do Ruska priamo alebo cez inú tretiu krajinu za predpokladu splnenia týchto podmienok:

a)

zásielka je úradným veterinárnym lekárom na hraničnej inšpekčnej stanici v mieste vstupu zapečatená pečaťou s poradovým číslom,

b)

doklady priložené k zásielke uvedené v článku 7 smernice 97/78/ES, označí úradný inšpektor na hraničnej kontrolnej stanici vstupu na každej strane odtlačkom pečiatky v znení „Len na prevoz do Ruska cez územie ES“,

c)

sú splnené procedurálne požiadavky uvedené v článku 11 smernice 97/78/ES, a

d)

zásielka je na spoločnom veterinárnom vstupnom doklade vydanom úradným inšpektorom na hraničnej inšpekčnej stanici v mieste vstupu osvedčená za prípustnú na prevoz.

2.   Zásielky uvedené v odseku 1 sa podľa článku 12 ods. 4 alebo článku 13 smernice 97/78/ES nesmú na území Spoločenstva vykladať ani uskladňovať.

3.   Príslušný orgán vykonáva pravidelné audity s cieľom zabezpečiť, aby počet zásielok uvedených v odseku 1 a príslušné množstvo produktov opúšťajúcich územie Spoločenstva zodpovedal počtu a množstvu, ktoré na toto územie vstupujú.

KAPITOLA VI

VŠEOBECNÉ, PRECHODNÉ A KONEČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Požiadavky na certifikáciu ustanovené v iných právnych predpisoch Spoločenstva

Veterinárne certifikáty požadované v súlade s kapitolami III, IV a V tohto nariadenia musia, v prípade potreby, zahŕňať akékoľvek požiadavky na veterinárny certifikát podľa:

a)

opatrení proti zavlečeniu alebo na kontrolu chorôb iných ako tých, ktoré sú uvedené v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES schválených v súlade s článkom 43 ods. 2, alebo

b)

článku 5 rozhodnutia Komisie 2004/453/ES (21).

Článok 19

Zrušenie

Rozhodnutia 1999/567/ES, 2003/390/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES a 2006/656/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2009.

Odkazy na zrušené rozhodnutia sa vykladajú ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 20

Prechodné ustanovenia

1.   Okrasné vodné živočíchy uvedené v článku 4 ods. 1 sa počas prechodného obdobia do 30. júna 2009 môžu uvádzať na trh bez oznámenia prostredníctvom počítačového systému stanoveného v článku 20 ods. 1 smernice 90/425/ES (Traces) za predpokladu, že konečné miesto svojho určenia dosiahnu pred týmto dátumom.

2.   Zásielky živočíchov a produktov akvakultúry, ku ktorým je priložený sprievodný doklad alebo veterinárny certifikát v súlade s prílohou E k smernici 91/67/EHS alebo rozhodnutiami 1999/567/ES a 2003/390/ES sa počas prechodného obdobia do 30. júna 2009 môžu uvádzať na trh za predpokladu, že konečné miesto svojho určenia dosiahnu pred týmto dátumom.

3.   Počas prechodného obdobia do 30. júna 2009 sa tieto zásielky živočíchov a produktov akvakultúry môžu doviezť do Spoločenstva alebo previezť cez územie Spoločenstva:

a)

zásielky, ku ktorým je priložený veterinárny certifikát v súlade s rozhodnutiami 2003/804/ES, 2003/858/ES a 2006/656/ES,

b)

zásielky patriace do rozsahu pôsobnosti kapitoly IV tohto nariadenia, na ktoré však nevzťahujú rozhodnutia 2003/804/ES, 2003/858/ES a 2006/656/ES.

Článok 14 ods. 3 sa počas prechodného obdobia neuplatňuje na zásielky uvedené v bodoch a) a b).

4.   Členské štáty môžu počas prechodného obdobia do 31. decembra 2009 povoliť dovoz živočíchov a produktov akvakultúry určených na ľudskú spotrebu z tretích krajín, území, zón alebo priestoru, ktoré sú uvedené v prílohách I a II k nariadeniu (ES) č. 2076/2005.

5.   Členské štáty môžu počas prechodného obdobia do 31. decembra 2010 povoliť dovoz okrasných vodných živočíchov patriacich k druhom vnímavým na epizootický ulcerózny syndróm (EUS) určených výhradne do uzavretých zariadení na okrasné účely z tretích krajín a území, ktoré sú členmi Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE).

Požiadavky týkajúce sa EUS stanovené v časti II.2 veterinárneho certifikátu stanoveného v časti B prílohy IV sa počas uvedeného prechodného obdobia neuplatňujú na okrasné vodné živočíchy určené výhradne do uzavretých zariadení na okrasné účely.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej Únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Ú. v. ES L 46, 19.2.1991, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 216, 14.8.1999, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ L 135, 3.6.2003, s. 19.

(5)  Ú. v. EÚ L 302, 20.11.2003, s. 22.

(6)  Ú. v. EÚ L 324, 11.12.2003, s. 37.

(7)  Ú. v. EÚ L 271, 30.9.2006, s. 71.

(8)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(9)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(10)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 63.

(11)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(12)  Ú. v. EÚ L 320, 18.11.2006, s. 53.

(13)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 83.

(14)  Ú. v. EÚ L 338, 22.12.2005, s. 27.

(15)  Ú. v. ES L 326, 11.12.2001, s. 44.

(16)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(17)  Ú. v. ES L 13, 16.1.1997, s. 28.

(18)  Vestník EFSA (2007) 584, 1-163.

(19)  Vestník EFSA (2007) 597, 1-116.

(20)  Vestník EFSA (2007) 598, 1-91.

(21)  Ú. v. EÚ L 156, 30.4.2004, s. 5.


PRÍLOHA I

Zoznam možných druhov prenášačov a podmienky, za ktorých sa tieto druhy považujú za prenášače

Choroby

Prenášače

 

Druhy, ktoré sa považujú za prenášače na účely článku 17 ods. 1 a 2, v prípade, že sú splnené dodatočné podmienky stanovené v stĺpci 3 a 4 tejto tabuľky.

Dodatočné podmienky týkajúce sa miesta pôvodu vodných živočíchov patriacich k druhom uvedeným v stĺpci 2

Dodatočné podmienky týkajúce sa miesta určenia vodných živočíchov patriacich k druhom uvedeným v stĺpci 2

Stĺpec 1

Stĺpec 2

Stĺpec 3

Stĺpec 4

epizootická hematopoetická nekróza

tolstolobik pestrý (Aristichthys nobilis), karas striebristý (Carassius auratus), karas zlatistý (C. carassius), kapor obyčajný a kapor ozdobný koi (Cyprinus carpio), tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix), jalec (Leuciscus spp), plotica červenooká (Rutilus rutilus), červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus) a lieň sliznatý (Tinca tinca)

žiadne dodatočné podmienky

žiadne dodatočné podmienky

epizootický ulcerózny syndróm

tolstolobik pestrý (Aristichthys nobilis), karas striebristý (Carassius auratus), karas zlatistý (C. carassius), kapor obyčajný a kapor ozdobný koi (Cyprinus carpio), tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix), jalec (Leuciscus spp), plotica červenooká (Rutilus rutilus), červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus) a lieň sliznatý (Tinca tinca)

škľabka veľká (Anodonta cygnea), rak riečny (Astacus astacus), Pacifastacus leniusculus (Pacifastacus leniusculus), rak červený (Procambarus clarkii)

žiadne dodatočné podmienky

žiadne dodatočné podmienky

bonamióza (Bonamia exitiosa)

Crassostrea angulata (Crassostrea angulata), ustrica vypuklá tichomorská (Crassostrea gigas), Crassostrea virginica (Crassostrea virginica)

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva alebo chovnej oblasti mäkkýšov, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak sú určené do hospodárstva alebo chovnej oblasti mäkkýšov, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

perkinsóza (Perkinsus marinus)

homár európsky (Homarus gammarus), krab (Brachyura spp.), Cherax destructor (Cherax destructor), kreveta obrovská (Macrobrachium rosenbergii), langusta (Palinurus spp.), kraby z rodu Portunus (Portunus puber), Scylla serrata (Scylla serrata), Penaeus indicus (Penaeus indicus), kreveta Kuruma (Penaeus japonicus), Penaeus kerathurus (Penaeus kerathurus), tichomorská modrá kreveta (Penaeus stylirostris), tichomorská biela kreveta (Penaeus vannamei)

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva alebo chovnej oblasti mäkkýšov, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak sú určené do hospodárstva alebo chovnej oblasti mäkkýšov, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

mikrocytóza (Microcytos mackini)

žiadne

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

syndróm Taura

Atrina (Atrina spp.), surmovka obyčajná (Buccinum undatum), Crassostrea angulata (Crassostrea angulata), srdcovka jedlá (Cerastoderma edule), ustrica vypuklá tichomorská (Crassostrea gigas), Crassostrea virginica (Crassostrea virginica), Donax trunculus (Donax trunculus), Haliotis discus hannai (Haliotis discus hannai), Haliotis tuberculata (Haliotis tuberculata), breznička obyčajná (Littorina littorea), morská škľabka pevná (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria (Meretrix lusoria), Mya arenaria (Mya arenaria), slávka jedlá (Mytilus edulis), slávka stredomorská (Mytilus galloprovincialis), osmonoh obyčajný (Octopus vulgaris), ustrica ploská európska (Ostrea edulis), hrebenatka (Pecten maximus), mušľa jedlá (Ruditapes decussatus), mušľa jedlá japonská (filipínska) (Ruditapes philippinarum), sépia obecná (Sepia officinalis), krídlatec (Strombus spp.), Venerupis aurea (Venerupis aurea), Venerupis pullastra (Venerupis pullastra), Venus verrucosa (Venus verrucosa)

homár európsky (Homarus gammarus), krab (Brachyura spp.), Cherax destructor (Cherax destructor), kreveta obrovská (Macrobrachium rosenbergii), langusta (Palinurus spp.), kraby z rodu Portunus (Portunus puber), Scylla serrata (Scylla serrata), Penaeus indicus (Penaeus indicus), kreveta Kuruma (Penaeus japonicus), Penaeus kerathurus (Penaeus kerathurus).

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

choroba žltých hláv

Atrina (Atrina spp.), surmovka obyčajná (Buccinum undatum), Crassostrea angulata (Crassostrea angulata), srdcovka jedlá (Cerastoderma edule), ustrica vypuklá tichomorská (Crassostrea gigas), Crassostrea virginica (Crassostrea virginica), Donax trunculus (Donax trunculus), Haliotis discus hannai (Haliotis discus hannai), Haliotis tuberculata (Haliotis tuberculata), breznička obyčajná (Littorina littorea), morská škľabka pevná (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria (Meretrix lusoria), Mya arenaria (Mya arenaria), slávka jedlá (Mytilus edulis), slávka stredomorská (Mytilus galloprovincialis), osmonoh obyčajný (Octopus vulgaris), ustrica ploská európska (Ostrea edulis), hrebenatka (Pecten maximus), mušľa jedlá (Ruditapes decussatus), mušľa jedlá japonská (filipínska) (Ruditapes philippinarum), sépia obecná (Sepia officinalis), krídlatec (Strombus spp.), Venerupis aurea (Venerupis aurea), Venerupis pullastra (Venerupis pullastra), Venus verrucosa (Venus verrucosa)

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

Neuplatňujú sa žiadne dodatočné podmienky týkajúce sa miesta určenia.

vírusová hemoragická septikémia (VHS)

Vyza veľká (Huso huso), jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii), jeseter malý (Acipenser ruthenus), jeseter hviezdnatý (Acipenser stellatus), jeseter veľký (Acipenser sturio), jeseter sibírsky (Acipenser Baerii)

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva alebo riečneho povodia, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

tolstolobik pestrý (Aristichthys nobilis), karas striebristý (Carassius auratus), karas zlatistý (C. carassius), kapor obyčajný a kapor ozdobný koi (Cyprinus carpio), tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix), jalec (Leuciscus spp), plotica červenooká (Rutilus rutilus), červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus) a lieň sliznatý (Tinca tinca)

klárius panafrický (Clarias gariepinus), šťuka obyčajná (Esox lucius) sumec (Ictalurus spp.), sumček čierny (Ameiurus melas), sumček škvrnitý (Ictalurus punctatus), pangasius (Pangasius pangasius), zubáč veľkoústy (Sander lucioperca), sumec veľký (Silurus glanis)

morský okúň (Dicentrarchus labrax), Morone saxatilis (Morone chrysops x M. saxatilis), parmica šedá (Mugil cephalus), Sciaenops ocellatus (Sciaenops ocellatus), sciéna orlovitá (Argyrosomus regius), sciéna bradatá (Umbrina cirrosa), tuniak (Thunnus spp.), tuniak modroplutvý (Thunnus thynnus), garupa biela (Epinephelus aeneus), garupa tmavá (Epinephelus marginatus), solea senegalská (Solea senegalensis), morský jazyk (Solea solea), Pagellus erythrinus (Pagellus erythrinus), pražma morská (Dentex dentex), pražma zlatá (Sparus aurata), Diplodus sargus (Diplodus sargus), zubatica ružová (Pagellus bogaraveo), Pagrus major (Pagrus major), Diplodus vulgaris, Diplodus puntazzo (Diplodus puntazzo), pleskáč obyčajný (Diplodus vulgaris), Pagrus pagrus (Pagrus pagrus)

Tilapia (Oreochromis)

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

infekčná hematopoetická nekróza (IHN)

Vyza veľká (Huso huso), jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii), jeseter malý (Acipenser ruthenus), jeseter hviezdnatý (Acipenser stellatus), jeseter veľký (Acipenser sturio), jeseter sibírsky (Acipenser Baerii)

tolstolobik pestrý (Aristichthys nobilis), karas striebristý (Carassius auratus), karas zlatistý (C. carassius), kapor obyčajný a kapor ozdobný koi (Cyprinus carpio), tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix), jalec (Leuciscus spp), plotica červenooká (Rutilus rutilus), červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus) a lieň sliznatý (Tinca tinca)

klárius panafrický (Clarias gariepinus), sumec (Ictalurus spp.), sumček čierny (Ameiurus melas), sumček škvrnitý (Ictalurus punctatus), pangasius (Pangasius pangasius), zubáč veľkoústy (Sander lucioperca), sumec veľký (Silurus glanis)

halibut atlantický (Hippoglossus hippoglossus), platesa malá (Platichthys flesus), treska obyčajná (Gadus morhua), treska škvrnitá (Melanogrammus aeglefinus)

rak riečny (Astacus astacus), Pacifastacus leniusculus (Pacifastacus leniusculus), rak červený (Procambarus clarkii)

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

herpesviróza kaprov koi (KHV)

žiadne

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

infekčná anémia lososov (ISA)

žiadne

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

marteilióza (Marteilia refringens)

srdcovka jedlá (Cerastoderma edule), Donax trunculus (Donax trunculus), Mya arenaria (Mya arenaria), morská škľabka pevná (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria (Meretrix lusoria) mušľa jedlá (Ruditapes decussatus), mušľa jedlá japonská (filipínska) (Ruditapes philippinarum), Venerupis aurea (Venerupis aurea), Venerupis pullastra (Venerupis pullastra), Venus verrucosa (Venus verrucosa)

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva alebo chovnej oblasti mäkkýšov, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

bonamióza (Bonamia ostreae)

srdcovka jedlá (Cerastoderma edule), Donax trunculus (Donax trunculus), Mya arenaria (Mya arenaria), morská škľabka pevná (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria (Meretrix lusoria) mušľa jedlá (Ruditapes decussatus), mušľa jedlá japonská (filipínska) (Ruditapes philippinarum), Venerupis aurea (Venerupis aurea), Venerupis pullastra (Venerupis pullastra), Venus verrucosa (Venus verrucosa)

Hrebenatka svätojakubská (Pecten maximus)

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva alebo chovnej oblasti mäkkýšov, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak sú určené do hospodárstva alebo chovnej oblasti mäkkýšov, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

choroba bielych škvŕn

Atrina (Atrina spp.), surmovka obyčajná (Buccinum undatum), Crassostrea angulata (Crassostrea angulata), srdcovka jedlá (Cerastoderma edule), ustrica vypuklá tichomorská (Crassostrea gigas), Crassostrea virginica (Crassostrea virginica), Donax trunculus (Donax trunculus), Haliotis discus hannai (Haliotis discus hannai), Haliotis tuberculata (Haliotis tuberculata), breznička obyčajná (Littorina littorea), morská škľabka pevná (Mercenaria mercenaria), Meretrix lusoria (Meretrix lusoria), Mya arenaria (Mya arenaria), slávka jedlá (Mytilus edulis), slávka stredomorská (Mytilus galloprovincialis), osmonoh obyčajný (Octopus vulgaris), ustrica ploská európska (Ostrea edulis), hrebenatka (Pecten maximus), mušľa jedlá (Ruditapes decussatus), mušľa jedlá japonská (filipínska) (Ruditapes philippinarum), sépia obecná (Sepia officinalis), krídlatec (Strombus spp.), Venerupis aurea (Venerupis aurea), Venerupis pullastra (Venerupis pullastra), Venus verrucosa (Venus verrucosa)

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.

Vodné živočíchy patriace do druhov uvedených v stĺpci 2 sa považujú za prenášače chorôb uvedených v stĺpci 1 iba vtedy, ak pochádzajú z hospodárstva, kde sa nachádzajú druhy vnímavé na uvedenú chorobu.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Vzor veterinárneho certifikátu pre uvedenie na trh živočíchov akvakultúry určených na chov, do sádok, do rybárskych revírov, otvorených zariadení na okrasné účely a na obnovu zásob

Image

Image

Image

Image

ČASŤ B

Vzor veterinárneho certifikátu pre uvedenie na trh živočíchov alebo produktov akvakultúry určených na ďalšie spracovanie, do distribučných centier, purifikačných stredísk a podobných zariadení pred ľudskou spotrebou

Image

Image

Image


PRÍLOHA III

Tretie krajiny, územia, zóny a priestor, z ktorých je povolený dovoz živočíchov akvakultúry určených na chov, do rybárskych revírov a otvorených zariadení na okrasné účely a okrasných rýb vnímavých na jednu alebo viac chorôb uvedených v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES určených do uzavretých zariadení na okrasné účely (1)

Krajina/územie

Druhy akvakultúry

Zóna/priestor

Kód ISO

Názov

Ryby

Mäkkýše

Kôrovce

Kód

Opis

AU

Austrália

X (2)

 

 

 

 

BR

Brazília

X (3)

 

 

 

 

CA

Kanada

X

 

 

CA 0 (5)

Celé územie

CA 1 (6)

Britská Kolumbia

CA 2 (6)

Alberta

CA 3 (6)

Saskatchewan

CA 4 (6)

Manitoba

CA 5 (6)

Nový Brunswick

CA 6 (6)

Nové Škótsko

CA 7 (6)

Ostrov princa Eduarda

CA 8 (6)

Newfoundland a Labrador

CA 9 (6)

Yukon

CA 10 (6)

Severozápadné územie

CA 11 (6)

Nunavut

CL

Čile

X (2)

 

 

 

Celé územie krajiny

CN

Čína

X (3)

 

 

 

Celé územie krajiny

CO

Kolumbia

X (3)

 

 

 

Celé územie krajiny

CG

Kongo

X (3)

 

 

 

Celé územie krajiny

HR

Chorvátsko

X (2)

 

 

 

Celé územie krajiny

HK

Hongkong

X (3)

 

 

 

Celé územie krajiny

IN

India

X (4)

 

 

 

Celé územie krajiny

ID

Indonézia

X (2)

 

 

 

Celé územie krajiny

IL

Izrael

X (2)

 

 

 

Celé územie krajiny

JM

Jamajka

X (3)

 

 

 

Celé územie krajiny

JP

Japonsko

X (3)

 

 

 

Celé územie krajiny

LK

Srí Lanka

X (3)

 

 

 

Celé územie krajiny

MK (7)

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

X (3)

 

 

 

Celé územie krajiny

MY

Malajzia

X (3)

 

 

 

Polostrovná (západná) Malajzia

NZ

Nový Zéland

X (2)

 

 

 

Celé územie krajiny

RU

Rusko

X (2)

 

 

 

Celé územie krajiny

SG

Singapúr

X (3)

 

 

 

Celé územie krajiny

ZA

Juhoafrická republika

X (2)

 

 

 

Celé územie krajiny

TW

Taiwan

X (3)

 

 

 

Celé územie krajiny

TH

Thajsko

X (3)

 

 

 

Celé územie krajiny

TR

Turecko

X (2)

 

 

 

Celé územie krajiny

US

Spojené štáty americké

X

 

 

US 0 (5)

Celé územie krajiny

X

 

 

US 1 (6)

Celé územie krajiny okrem štátov: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota a Pensylvánia

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (Kalifornia)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay a Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Hawaii)

VN

Vietnam

X (4)

 

 

 

 


(1)  Podľa článku 11 sa okrasné vodné živočíchy nepatriace k druhom vnímavým na jednu alebo viac chorôb uvedených v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES a okrasné mäkkýše a kôrovce, určené do uzavretých zariadení na okrasné účely môžu dovážať do Spoločenstva iba z tretích krajín a území, ktoré sú členmi Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE).

(2)  Uplatňuje sa na všetky druhy rýb.

(3)  Uplatňuje sa iba na druhy rýb, ktoré sú vnímavé na epizootický ulcerózny syndróm v súlade s časťou II prílohy IV k smernici 2006/88/ES a určené do uzavretých zariadení na okrasné účely a čeľaď Cyprinidae.

(4)  Uplatňuje sa iba na druhy rýb, ktoré sú vnímavé na epizootický ulcerózny syndróm v súlade s časťou II prílohy IV k smernici 2006/88/ES a určené do uzavretých zariadení na okrasné účely.

(5)  Neuplatňuje sa na druhy rýb, ktoré sú vnímavé na vírusovú hemoragickú septikémiu alebo sú jej prenášačmi v súlade s časťou II prílohy IV k smernici 2006/88/ES.

(6)  Uplatňuje sa iba na druhy rýb, ktoré sú vnímavé na vírusovú hemoragickú septikémiu alebo sú jej prenášačmi v súlade s časťou II prílohy IV k smernici 2006/88/ES.

(7)  Predbežný kód, ktorým nie je žiadnym spôsobom dotknuté konečné označenie krajiny, ktoré sa dohodne po ukončení rokovaní na túto tému, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Organizácii spojených národov.


PRÍLOHA IV

ČASŤ A

Vzor veterinárneho certifikátu pre dovoz živočíchov akvakultúry určených na chov, do sádok, rybárskych revírov a otvorených zariadení na okrasné účely do Európskeho spoločenstva

Image

Image

Image

Image

Image

ČASŤ B

Vzor veterinárneho certifikátu pre dovoz okrasných vodných živočíchov určených do uzavretých zariadení na okrasné účely do Spoločenstva

Image

Image

Image

ČASŤ C

Vzor veterinárneho certifikátu pre prevoz/skladovanie živých zvierat akvakultúry, rybích ikier a nevypitvaných rýb určených na ľudskú spotrebu

Image

Image

ČASŤ D

Dodatok týkajúci sa prepravy živých živočíchov akvakultúry námornou cestou

(Vyplní a pripojí sa k veterinárnemu certifikátu, ak preprava na hranicu Európskeho spoločenstva zahŕňa, hoci len na časť cesty, prepravu loďou.)

Image


PRÍLOHA V

Vysvetlivky

a)

Certifikáty vydávajú príslušné orgány krajiny pôvodu na základe príslušných vzorov uvedených v prílohe II alebo IV k tomuto nariadeniu pri zohľadnení miesta určenia a využitia zásielky po jej príchode do miesta určenia.

b)

Vzhľadom na stav miesta určenia, pokiaľ ide o iné ako toxické choroby uvedené v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES v členských štátoch EÚ alebo choroby, pre ktoré má miesto určenia dodatočné záruky podľa rozhodnutia 2004/453/ES alebo opatrenia schválené v súlade s článkom 43 smernice 2006/88/ES sa do certifikátu zahrnú a doplnia údaje týkajúce sa príslušných osobitných požiadaviek.

(c)

„Miestom pôvodu“ je hospodárstvo alebo chovná oblasť mäkkýšov, kde boli živočíchy akvakultúry chované až do doby, keď dosiahli svoju obchodnú veľkosť zodpovedajúcu zásielke, na ktorú sa vzťahuje tento certifikát. Pokiaľ ide o voľne žijúce vodné živočíchy pod „miestom pôvodu“ sa rozumie miesto ich zberu.

d)

Originál certifikátov musí pozostávať z jedného listu potlačeného z obidvoch strán, alebo v prípade dlhšieho textu musí byť vyhotovený tak, aby všetky strany tvorili nedeliteľný celok.

e)

Pre dovoz z tretích krajín do Spoločenstva sa originál certifikátu a označení uvedených vo vzore certifikátu vypracuje v minimálne jednom úradnom jazyku členského štátu EÚ, na území ktorého sa vykoná hraničná kontrola a v minimálne jednom úradnom jazyku členského štátu EÚ určenia. Tieto členské štáty však môžu namiesto vlastného jazyka povoliť aj iný jazyk Spoločenstva, ku ktorému musí byť v prípade potreby pripojený úradný preklad.

f)

Ak sú z dôvodu identifikácie položiek tvoriacich zásielku k certifikátu pripojené ďalšie strany, aj tieto strany sa považujú za súčasť originálu certifikátu za predpokladu, že podpis a pečiatka osvedčujúceho úradného inšpektora je uvedená na každej strane.

g)

Ak certifikát vrátane všetkých ďalších strán podľa písmena f) obsahuje viac ako jednu stranu, každá strana musí byť v dolnej časti očíslovaná „-x(číslo strany) z y(celkový počet strán)-“ a v hornej časti musí byť uvedený kód certifikátu pridelený príslušným orgánom.

h)

Úradný inšpektor musí originál certifikátu vyplniť a podpísať najskôr 72 hodín pred naložením zásielky alebo najskôr 24 hodín v prípadoch tých živočíchov akvakultúry, ktoré je potrebné vyšetriť v časovom rámci 24 hodín pred naložením. Príslušné orgány krajiny pôvodu musia zabezpečiť dodržiavanie zásad certifikácie, ktoré sú rovnocenné so zásadami ustanovenými v smernici 96/93/ES.

i)

Farba podpisu musí byť odlišná od farby potlače. Rovnaké pravidlo sa vzťahuje na pečiatky iné ako reliéfne pečiatky alebo vodoznaky.

j)

Pre dovoz z tretích krajín do Spoločenstva musí byť originál certifikátu priložený k zásielke, až kým zásielka nedosiahne hraničnú inšpekčnú stanicu v EÚ. Pokiaľ ide o zásielky umiestnené na trh v Spoločenstve musí byť originál priložený k zásielke, až kým zásielka nedosiahne konečné miesto určenia.

k)

Certifikát vydaný pre živé živočíchy akvakultúry je platný 10 dní od dátumu jeho vydania. V prípade prepravy loďou sa doba platnosti predĺži o dobu trvania plavby. Na tieto účely sa k veterinárnemu certifikátu priloží originál vyhlásenia veliteľa plavidla, ktorý je vyhotovený podľa dodatku v súlade so vzorom stanoveným v časti D prílohy IV.

l)

Upozorňujeme, že v rámci všeobecných podmienok prepravy zvierat ustanovených v nariadení Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 sa v prípade potreby môže vyžadovať prijatie opatrení po vstupe do Spoločenstva v prípade, že nie sú splnené podmienky uvedeného nariadenia.


16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/76


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1252/2008

z 12. decembra 2008,

ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1251/2008 a pozastavuje dovoz zásielok určitých živočíchov akvakultúry z Malajzie do Spoločenstva

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (1), a najmä na jej článok 25 písm. a),

keďže:

(1)

V smernici 2006/88/ES sa ustanovujú zdravotné požiadavky na živočíchy, ktoré sa majú uplatňovať pri uvádzaní živočíchov akvakultúry a výrobkov z nich na trh, pri ich dovoze a preprave v rámci Spoločenstva. V tejto smernici sa ustanovuje, že členské štáty zabezpečia, aby živočíchy akvakultúry a výrobky z nich boli uvedené do Spoločenstva iba z tretích krajín alebo častí tretích krajín, ktoré sú uvedené na zozname vypracovanom v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

(2)

V rozhodnutí Komisie 2003/858/ES z 21. novembra 2003 ustanovujúcom veterinárne podmienky a požiadavky na udeľovanie osvedčení na dovozy živých rýb, ich ikier a gamét určených na chovateľské účely a živých rýb pochádzajúcich z akvakultúry a výrobkov z nich určených na ľudskú spotrebu (2) sa uvádza zoznam území, z ktorých je povolený dovoz určitých druhov živých rýb, ich ikier a gamét do Spoločenstva.

(3)

V rozhodnutí Komisie 2006/656/ES z 20. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú veterinárne podmienky a požiadavky na udeľovanie osvedčení na dovoz okrasných rýb (3), sa uvádzajú územia, z ktorých je povolený dovoz určitých druhov okrasných rýb do Spoločenstva.

(4)

Výsledky kontroly Spoločenstva v Malajzii odhalili vážne nedostatky v celom výrobnom reťazci živočíchov akvakultúry a okrasných rýb. Tieto nedostatky môžu viesť k šíreniu choroby, a preto predstavujú vážne riziko pre zdravie zvierat v Spoločenstve.

(5)

V dôsledku týchto nedostatkov rozhodnutie Komisie 2008/641/ES, ktorým sa ustanovuje výnimka z rozhodnutí 2003/858/ES a 2006/656/ES a pozastavuje dovoz zásielok určitých živých rýb a určitých živočíchov akvakultúry z Malajzie do Spoločenstva (4), pozastavilo dovoz živých rýb čeľade Cyprinidae, ich ikier a gamét určených na chov, živých rýb čeľade Cyprinidae, ich ikier a gamét určených na doplnenie stavu rýb v rybárskych revíroch, ako aj určitých okrasných rýb tejto čeľade z Malajzie.

(6)

Nariadením Komisie (ES) č. 1251/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o podmienky a požiadavky na certifikáciu na uvádzanie živočíchov a produktov akvakultúry na trh a ich dovoz do Spoločenstva a ktorým sa stanovuje zoznam druhov prenášačov (5), sa zrušujú rozhodnutia 2003/858/ES a 2006/656/ES s účinnosťou od 1. januára 2009.

(7)

Príloha III k uvedenému nariadeniu stanovuje zoznam tretích krajín, území, zón a priestor, z ktorých je povolený dovoz živočíchov akvakultúry určených na chov, do rybárskych revírov a otvorených zariadení na okrasné účely a okrasných rýb vnímavých na jednu alebo viac chorôb uvedených v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES určených do uzavretých zariadení na okrasné účely.

(8)

Malajzia je zahrnutá do tohto zoznamu ako tretia krajina, z ktorej je povolený dovoz do Spoločenstva rýb čeľade Cyprinidae a druhov rýb, ktoré sú vnímavé na epizootický ulcerózny syndróm v súlade s časťou II prílohy IV k smernici 2006/88/ES určených do uzavretých zariadení na okrasné účely. Nariadenie (ES) č. 1251/2008 sa má uplatňovať od 1. januára 2009.

(9)

Okolnosti, ktoré viedli k prijatiu rozhodnutia 2008/641/ES, aj naďalej pretrvávajú. Je preto vhodné, aby sa týmto nariadením ustanovila výnimka z príslušných ustanovení týkajúcich sa Malajzie, ktoré sú ustanovené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1251/2008. V záujme zrozumiteľnosti a súdržnosti právnych predpisov Spoločenstva by sa malo rozhodnutie 2008/641/ES zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Odchylne od článku 10 ods. 1 a článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1251/2008 pozastavia členské štáty dovoz nasledujúcich zásielok rýb čeľade Cyprinidae, ich ikier a gamét z Malajzie na svoje územie:

a)

zásielky živých rýb pochádzajúcich z akvakultúry určených na chov, do rybárskych revírov a otvorených zariadení na okrasné účely, a

b)

v prípade zásielok okrasných rýb určených do uzavretých zariadení na okrasné účely iba druhy Carassius auratus, Ctenopharyngodon idellus, Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Carassius carassius a Tinca tinca čeľade Cyprinidae.

Článok 2

Všetky výdavky spojené s uplatňovaním tohto nariadenia hradí príjemca alebo jeho obchodný zástupca.

Článok 3

Rozhodnutie 2008/641/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2009.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 324, 11.12.2003, s. 37.

(3)  Ú. v. EÚ L 271, 30.9.2006, s. 71.

(4)  Ú. v. EÚ L 207, 5.8.2008, s. 34.

(5)  Pozri stranu 41 Ú. v. EÚ.


16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/78


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1253/2008

z 15. decembra 2008

o povolení chelátu medi hydroxyanalógu metionínu ako kŕmnej doplnkovej látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povolenie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takéhoto povolenia.

(2)

V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady, ktoré sa vyžadujú podľa článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(3)

Žiadosť sa týka povolenia prípravku chelátu medi hydroxyanalógu metionínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm, ktorá sa má zaradiť do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky“.

(4)

Zo stanoviska Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) zo 16. apríla 2008 (2) vyplýva, že chelát medi hydroxyanalógu metionínu pre kurčatá na výkrm nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, zdravie ľudí, ani na životné prostredie. Úrad ďalej dospel k záveru, že uvedený výrobok používaný ako kŕmna doplnková látka pre kurčatá na výkrm nepredstavuje žiadne iné riziko, z dôvodu ktorého by v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 nebolo možné udeliť povolenie. Podľa uvedeného stanoviska sa používanie uvedeného prípravku môže považovať za zdroj dostupnej medi a spĺňa kritériá výživovej doplnkovej látky pre kurčatá na výkrm. V stanovisku úradu sa tiež odporúčajú vhodné opatrenia pre bezpečnosť používateľov. Osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení prípravku na trh sa nepovažujú za potrebné. Úrad tiež potvrdil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia ustanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prípravok vymedzený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „výživové doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „zlúčeniny stopových prvkov“, sa za podmienok ustanovených v prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Vedecké stanovisko Skupiny pre doplnkové látky a výrobky alebo látky používané v krmivách pre zvieratá (FEEDAP) k bezpečnosti a účinnosti prípravku Mintrex®Cu (chelát medi hydroxyanalógu metionínu) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat, vydané na žiadosť Európskej komisie. Vestník EFSA (2008) 693, s. 1 – 19.


PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky

Názov držiteľa povolenia

Doplnková látka

Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda

Druh alebo kategória zvierat

Maximálny vek

Minimálny obsah

Maximálny obsah

Iné ustanovenia

Koniec obdobia platnosti povolenia

Obsah prvku (Cu) v mg/kg kompletného krmiva s 12 % vlhkosťou

Kategória výživných doplnkových látok. Funkčná skupina: zlúčeniny stopových prvkov

„3b410

Chelát medi hydroxyanalógu metionínu

 

Charakterizácia doplnkovej látky:

 

Chelát medi hydroxyanalógu metionínu, ktorý obsahuje minimálne 17 % medi a 78 % kyseliny 2-hydroxy-4-(metylsulfanyl) butánovej

 

Minerálny olej: ≤ 1 %

 

CAS: 292140-30-8

 

Analytická metóda (1):

Atómová absorbčná spektrometria (AAS)

Kurčatá na výkrm

25 (celkovo)

Doplnková látka sa vo forme premixu pridáva do krmiva.

Na účely bezpečnosti používateľov: počas manipulácie by sa mala použiť ochranná dýchacia maska, ochranné okuliare a rukavice.

5.1.2019


(1)  Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: http://www.irmm.jrc.be/crl_feed_additives“


16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/80


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1254/2008

z 15. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (1), a najmä na jeho článok 20 ods. 3, článok 21 ods. 2, článok 22 ods. 2 a článok 38 písm. a),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 834/2007, a najmä v jeho článku 20 sa ustanovujú základné požiadavky na výrobu biokvasníc. Podrobné pravidlá implementácie týchto požiadaviek by mali byť ustanovené v nariadení Komisie (ES) č. 889/2008 (2).

(2)

Keďže by sa mali zaviesť ustanovenia na výrobu biokvasníc, rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 889/2008 by mal odteraz zahŕňať aj kvasnice používané ako potraviny a krmivá.

(3)

S cieľom pomôcť ekologickým poľnohospodárom nájsť vhodné krmivo pre ich zvieratá a zjednodušiť konverziu pozemkov na ekologické pestovanie v snahe reagovať na rastúci dopyt po ekologických produktoch je vhodné povoliť používanie konverzných krmív vyrobených v podniku samotného poľnohospodára až do výšky 100 % kŕmnej dávky zvierat z ekologického chovu.

(4)

V súlade s časťou B prílohy VI k nariadeniu Rady (EHS) č. 2092/91 (3) sa na používanie v ekologickom spracovaní povolili iba enzýmy, ktoré sa bežne používajú ako pomocné technologické látky, a enzýmy používané ako doplnkové látky do potravín by mali byť v zozname povolených doplnkových látok do potravín uvedenom v bode A.1 časti A prílohy VI k uvedenému nariadeniu. Je potrebné opäť začleniť toto ustanovenie do nových vykonávacích pravidiel.

(5)

Keďže kvasnice sa nepovažujú za poľnohospodársky výrobok v zmysle článku 32 ods. 3 zmluvy, je potrebné zmeniť a doplniť ustanovenie o výpočte percentuálneho podielu zložiek, aby sa umožnilo označovanie biokvasníc za ekologické. Výpočet kvasníc a výrobkov z kvasníc ako poľnohospodárskych zložiek však bude povinný od 31. decembra 2013. Toto časové obdobie je potrebné na prispôsobenie sa odvetvia.

(6)

Dekoratívne farbenie uvarených vajec je v niektorých oblastiach Európskej únie v určitom ročnom období tradíciou a vzhľadom na to, že biovajcia sa tiež môžu farbiť a uvádzať na trh, niektoré členské štáty požiadali o povolenie farbenia na tento účel. Skupina nezávislých odborníkov preskúmala určité farby a určité ďalšie látky na dezinfekciu a konzerváciu varených vajec (4) a dospela k názoru, že mnoho prírodných farieb, ako aj syntetických foriem oxidov a hydroxidov železa by sa mohlo dočasne povoliť. Vzhľadom na miestny a sezónny charakter výroby je však vhodné udeliť príslušným orgánom právomoc vydávať príslušné povolenia.

(7)

Na základe odporučenia skupiny pre biokvasnice (5) je vhodné povoliť v zmysle článku 21 nariadenia (ES) č. 834/2007 viaceré produkty a látky potrebné na výrobu biokvasníc, prípravu a vypracovanie kvasníc. V článku 20 uvedeného nariadenia sa ustanovuje, že na výrobu biokvasníc sa používajú len ekologicky vyrobené substráty a že biokvasnice sa nesmú nachádzať v biopotravinách ani v biokrmivách spolu s neekologickými kvasnicami. Skupina odborníkov však vo svojich záveroch z 10. júla 2008 odporučila, aby sa dočasne povolilo používanie 5 % extraktu z neekologických kvasníc do chvíle, kým nebude dostupný extrakt z biokvasníc, ako doplnkového substrátu predstavujúceho zdroj dusíka, fosforu, vitamínov a minerálov na výrobu biokvasníc. V súlade s pravidlami flexibility podľa článku 22 ods. 2 písm. e) uvedeného nariadenia by sa malo povoliť používanie 5 % extraktu z neekologických kvasníc na výrobu biokvasníc.

(8)

Nariadenie (ES) č. 889/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Zmeny a doplnenia by sa mali uplatňovať od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 889/2008.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom regulačného výboru pre ekologickú výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 889/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

2.

V článku 21 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Až 30 % dávok kŕmnej zmesi môže v priemere zahŕňať konverzné krmivá. Ak konverzné krmivá pochádzajú z výrobnej jednotky samotného hospodárstva, tento percentuálny podiel sa môže zvýšiť na 100 %.“

3.

Článok 27 sa mení a dopĺňa takto:

a)

V odseku 1 písm. b) sa dopĺňa táto veta:

„… enzýmy používané ako doplnkové látky do potravín však musia byť v zozname uvedenom v prílohe VIII oddiele A.“

b)

V odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

kvasnice a výrobky z kvasníc sa od 31. decembra 2013 vypočítavajú ako zložky poľnohospodárskeho pôvodu.“

c)

Dopĺňa sa tento odsek 4:

„4.   Pre tradičné dekoratívne farbenie škrupín uvarených vajec vyrábaných s úmyslom uviesť ich v danom ročnom období na trh môžu príslušné orgány povoliť na uvedené obdobie použitie prírodných farieb a prírodných látok na povrchovú úpravu. Toto povolenie môže až do 31. decembra 2013 zahŕňať syntetické formy oxidov a hydroxidov železa. Povolenie sa oznámi Komisii a členským štátom.“

4.

Vkladá sa tento článok 27a:

„Článok 27a

Na účely uplatňovania článku 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 834/2007 sa tieto látky môžu používať na výrobu, prípravu a vypracovanie kvasníc:

a)

látky uvedené v oddiele C prílohy VIII k tomuto nariadeniu;

b)

produkty a látky uvedené v článku 27 ods. 1 písm. b) a e) tohto nariadenia.“

5.

V hlave II kapitole 6 sa vkladá tento oddiel 3a:

„Oddiel 3a

Výnimky z pravidiel výroby vzhľadom na používanie konkrétnych produktov a látok pri spracovaní v súlade s článkom 22 ods. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 834/2007

Článok 46a

Pridanie extraktu z neekologických kvasníc

Pokiaľ sa uplatňujú podmienky ustanovené v článku 22 ods. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 834/2007, pridanie do výšky 5 % extraktu alebo autolyzátu z neekologických kvasníc do substrátu (prepočítaného na sušinu) sa povoľuje na výrobu biokvasníc v prípade, že prevádzkovatelia nie sú schopní získať kvasnicový extrakt alebo autolyzát z ekologickej výroby.

Dostupnosť biokvasnicového extraktu alebo autolyzátu sa preskúma do 31. decembra 2013 s cieľom zrušiť toto ustanovenie.“

6.

Príloha VIII sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie (EHS) č. 2092/91 sa zrušuje a nahrádza nariadením (ES) č. 834/2007 s účinnosťou od 1. januára 2009.

(4)  Odporučenie skupiny nezávislých odborníkov týkajúce sa „použitia farbiacich činidiel na vaječné škrupiny veľkonočných biovajec“: www.organic-farming.europa.eu

(5)  Odporučenie skupiny nezávislých odborníkov týkajúce sa „ustanovení o biokvasniciach“: www.organic-farming.europa.eu


PRÍLOHA

Príloha VIII k nariadeniu (ES) č. 889/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Názov prílohy VIII sa nahrádza takto:

2.

Dopĺňa sa tento oddiel C:

„ODDIEL C –   POMOCNÉ TECHNOLOGICKÉ LÁTKY NA VÝROBU KVASNÍC A VÝROBKOV Z KVASNÍC

Názov

Primárne kvasnice

Príprava/vypracovanie kvasníc

Špecifické podmienky

Chlorid vápenatý

X

 

 

Oxid uhličitý

X

X

 

Kyselina citrónová

X

 

na reguláciu pH pri výrobe kvasníc

Kyselina mliečna

X

 

na reguláciu pH pri výrobe kvasníc

Dusík

X

X

 

Kyslík

X

X

 

Zemiakový škrob

X

X

na filtrovanie

Uhličitan sodný

X

X

na reguláciu pH

Rastlinné oleje

X

X

mastiace, uvoľňujúce alebo protipeniace činidlo“


16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/83


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1255/2008

z 15. decembra 2008,

ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 16. decembra 2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

V článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že dovozné clo na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002, ex 1005 okrem hybridných osív a ex 1007, okrem hybridov na siatie, je rovnaké ako intervenčná cena platná pre takéto výrobky pri dovoze zvýšená o 55 % a znížená o dovoznú cenu cif uplatniteľnú na príslušnú zásielku. Toto clo však nesmie prekročiť colnú sadzbu uvedenú v Spoločnom colnom sadzobníku.

(2)

V článku 136 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa ustanovuje, že na účely výpočtu dovozného cla uvedeného v odseku 1 daného článku sa pre predmetné produkty pravidelne stanovujú reprezentatívne dovozné ceny cif.

(3)

V súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96 sa na výpočet dovozného cla na produkty patriace pod číselné znaky KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (vysokokvalitná pšenica obyčajná), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 a 1007 00 90 použije reprezentatívna dovozná cena cif, ktorá sa denne stanovuje podľa metódy ustanovenej v článku 4 uvedeného nariadenia.

(4)

Na obdobie od 16. decembra 2008 by sa mali stanoviť dovozné clá, ktoré sa budú uplatňovať, až kým nezačnú platiť novo stanovené clá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Od 16. decembra 2008 sú dovozné clá v sektore obilnín uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu na základe podkladov uvedených v prílohe II.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 16. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 16. decembra 2008

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

44,57

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

33,31

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

33,31

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

44,57


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

1.12.2008-12.12.2008

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

179,80

104,63

Cena FOB USA

233,65

223,65

203,65

105,29

Prémia – Záliv

10,13

Prémia – Veľké jazerá

26,95

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

10,39 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

8,59 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


SMERNICE

16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/86


SMERNICA KOMISIE 2008/116/ES

z 15. decembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť látky aklonifen, imidakloprid a metazachlór ako účinné látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa aklonifen, imidakloprid a metazachlór.

(2)

Vplyv týchto účinných látok na ľudské zdravie a životné prostredie bol posúdený v súlade s ustanoveniami uvedenými v nariadeniach (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 pre rad použití navrhnutých oznamovateľmi. Týmito nariadeniami sa takisto vymenúvajú spravodajské členské štáty, ktoré musia v súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1490/2002 predložiť príslušné hodnotiace správy a odporúčania Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority, EFSA). Pre aklonifen a imidakloprid bolo spravodajským členským štátom Nemecko a všetky príslušné informácie boli predložené 11. septembra 2006 a 13. júna 2006 v uvedenom poradí. V prípade metazachlóru bolo spravodajským členským štátom Spojené kráľovstvo a všetky príslušné informácie boli predložené 30. septembra 2005.

(3)

Hodnotiace správy boli partnersky preskúmané členskými štátmi a EFSA. Komisii boli tieto správy predložené vo forme vedeckých správ EFSA (4), a to 31. júla 2008 v prípade aklonifenu, 29. mája 2008 v prípade imidaklopridu a 14. apríla 2008 v prípade metazachlóru. Tieto správy preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a boli finalizované 26. septembra 2008 vo forme revíznych správ Komisie týkajúcich sa aklonifenu, imidaklopridu a metazachlóru.

(4)

Z rôznych preskúmaní vyplynulo, že pri prípravkoch na ochranu rastlín obsahujúcich aklonifen, imidakloprid a metazachlór možno očakávať, že vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o použitia, ktoré sa preskúmali a podrobne uviedli v revíznych správach Komisie. Je preto vhodné zaradiť tieto účinné látky do prílohy I, aby sa zabezpečilo, že vo všetkých členských štátoch sa povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú tieto účinné látky, môžu udeľovať v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

(5)

Bez toho, aby bol dotknutý tento záver, je vhodné získať ďalšie informácie o určitých špecifických bodoch. V článku 6 ods. 1 smernice 91/414/ES sa ustanovuje, že zaradenie látky do prílohy I môže podliehať určitým podmienkam. Preto je potrebné požadovať, aby bol aklonifen podrobený ďalšiemu preskúmaniu s cieľom zhodnotiť rezíduá v striedajúcich sa plodinách a potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky, cicavce, vodné organizmy a necieľové rastliny a aby bol imidakloprid podrobený ďalšiemu preskúmaniu s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre operátorov a pracovníkov, ako aj rizika pre vtáky a cicavce a tieto štúdie mal predložiť oznamovateľ. Okrem toho je pre metazachlór vhodné získať dodatočné informácie o určitých špecifických bodoch. V článku 5 ods. 5 smernice 91/414/EHS sa stanovuje, že takéto zaradenie je možné preskúmať kedykoľvek, pokiaľ existujú náznaky, že kritériá uvedené v odsekoch 1 a 2 sa už neplnia. Oznamovateľ predložil informácie, ktoré sa v tomto štádiu považujú za dostatočné na preskúmanie relevantnosti určitých metabolitov. Rozhodnutie týkajúce sa klasifikácie metazachlóru podľa smernice Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (5) však ešte nebolo finalizované. Toto rozhodnutie si môže vyžiadať ďalšie informácie týkajúce sa týchto metabolitov. Informácie predložené oznamovateľom s cieľom preskúmať relevantnosť metabolitov 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 a 479M12 so zreteľom na rakovinu sa v tomto štádiu považujú za dostatočné. Ak sa však rozhodnutie prijme podľa smernice 67/548/EHS, podľa ktorej je metazachlór klasifikovaný ako látka „s obmedzenými dôkazmi o karcinogénnom účinku“, budú potrebné ďalšie informácie týkajúce sa relevantnosti týchto metabolitov so zreteľom na rakovinu. V článku 6 ods. 1 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že zaradenie látky do prílohy I k uvedenej smernici môže podliehať určitým podmienkam. Zaradenie metazachlóru by preto malo podliehať podmienke týkajúcej sa predloženia ďalších informácií v takom prípade, že je táto látka zatriedená podľa smernice 67/548/EHS.

(6)

Pred zaradením účinnej látky do prílohy I by mala byť poskytnutá primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom a zainteresovaným stranám pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú z tohto zaradenia.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v smernici 91/414/EHS v dôsledku zaradenia účinnej látky do prílohy I, by sa po zaradení mala členským štátom poskytnúť lehota šiestich mesiacov na preskúmanie existujúcich povolení pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom aklonifenu, imidaklopridu a metazachlóru, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek ustanovených v smernici 91/414/EHS, najmä v jej článku 13 a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty by mali v prípade potreby zmeniť, nahradiť alebo odobrať existujúce povolenia v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od uvedenej lehoty by sa malo poskytnúť dlhšie obdobie na predloženie a posúdenie úplnej dokumentácie podľa prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín a pre každé plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami stanovenými v smernici 91/414/EHS.

(8)

Skúsenosti získané z predchádzajúcich zaradení účinných látok posúdených v rámci nariadenia (EHS) č. 3600/92 (6) do prílohy I k smernici 91/414/EHS ukázali, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá, že je potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však neustanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré boli doteraz prijaté a ktorými sa mení a dopĺňa príloha I.

(9)

Preto je vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. januára 2010 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. februára 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

1.   V súlade so smernicou 91/414/EHS členské štáty v prípade potreby do 31. januára 2010 zmenia a doplnia alebo odoberú existujúce povolenia prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich aklonifen, imidakloprid a metazachlór ako účinné látky.

Do tohto dátumu overia najmä to, či podmienky prílohy I k tejto smernici týkajúce sa aklonifenu, imidaklopridu a metazachlóru boli splnené s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v časti B položky týkajúcej sa tejto účinnej látky, a či držiteľ povolenia má dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k uvedenej smernici alebo má k nej prístup, v súlade s podmienkami článku 13 uvedenej smernice.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty najneskôr do 31. júla 2009 prehodnotia každý povolený prípravok na ochranu rastlín obsahujúci aklonifen, imidakloprid a metazachlór ako jedinú účinnú látku alebo jednu z niekoľkých účinných látok, ktoré boli všetky uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k uvedenej smernici a pri zohľadnení časti B položky týkajúcej sa látok aklonifen, imidakloprid a metazachlór v prílohe I k uvedenej smernici. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po tomto určení členské štáty postupujú takto:

a)

v prípade prípravku, ktorý obsahuje aklonifen, imidakloprid a metazachlór ako jedinú účinnú látku, v prípade potreby zmenia alebo odoberú povolenie najneskôr do 31. januára 2014, alebo

b)

ak prípravok obsahuje aklonifen, imidakloprid a metazachlór ako jednu z viacerých účinných látok, v prípade potreby zmenia alebo odoberú povolenie do 31. januára 2014 alebo do dátumu stanoveného pre takúto zmenu alebo odobratie v príslušnej smernici alebo smerniciach, ktorými bola príslušná látka alebo látky doplnené do prílohy I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. augusta 2009.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 15. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Vedecká správa EFSA (2008) 149. Záver vzájomného preskúmania účinnej látky aklonifen z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 31. júla 2008).

Vedecká správa EFSA (2008) 148. Záver vzájomného preskúmania účinnej látky imidakloprid z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 29. mája 2008).

Vedecká správa EFSA (2008) 145. Záver vzájomného preskúmania účinnej látky metazachlór z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (finalizovaná 14. apríla 2008).

(5)  Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.


PRÍLOHA

Na koniec tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/EHS sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Všeobecný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Účinnosť od

Zaradenie platí do

Osobitné ustanovenia

„221

Aklonifen

č. CAS: 74070-46-5

č. CIPAC: 498

3-fenoxy-2chlór-6-anilín

≥ 970 g/kg

Nečistota fenol predstavuje toxikologické riziko. Jej maximálna hodnota je stanovená na 5 g/kg.

1. augusta 2009

31. júla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako herbicíd.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú aklonifen, na iné použitia ako na slnečnicu členské štáty venujú osobitnú pozornosť kritériám stanoveným v článku 4 ods. 1 písm. b) a zabezpečia, aby pred udelením takéhoto povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Na implementáciu jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa aklonifenu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. septembra 2008 a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

špecifikácia technického materiálu ako komerčne vyrobeného musí byť potvrdená a doložená vhodnými analytickými údajmi. Testovaný materiál použitý v dokumentoch toxicity by sa mal porovnať a overiť s touto špecifikáciou technického materiálu,

ochrane bezpečnosti operátora. V schválených podmienkach používania musí byť predpísané používanie primeraného osobného ochranného výstroja a opatrenia na zníženie rizika s cieľom znížiť vystavenie účinkom uvedených látok,

rezíduám striedajúcich sa plodín a zhodnotiť vystavenie spotrebiteľov účinkom daných látok prostredníctvom výživy,

ochrane vtákov, cicavcov, vodných organizmov a necieľových rastlín. V súvislosti s týmito identifikovanými rizikami by sa mali podľa potreby prijať opatrenia na zníženie rizika, ako napríklad ochranné zóny.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie ďalších štúdií týkajúcich sa rezíduí striedajúcich sa plodín a príslušné informácie s cieľom potvrdiť posúdenie rizika pre vtáky, cicavce, vodné organizmy a necieľové rastliny.

Zabezpečia, aby oznamovateľ poskytol takéto potvrdzujúce údaje a informácie Komisii do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

222

Imidakloprid

č. CAS: 138261-41-3

č. CIPAC: 582

1-[(6-chlórpyridín-3-yl)metyl]-N-nitroimidazolidín-2-imin)

≥ 970 g/kg

1. augusta 2009

31. júla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako insekticíd.

Na ochranu necieľových organizmov, najmä medonosných včiel a vtákov, v prípade použitia na ošetrenie osiva:

obaľovanie osiva sa vykoná iba v profesionálnych zariadeniach vybavených na ošetrenie osiva. V týchto zariadeniach sa musia použiť najlepšie dostupné techniky, aby sa zabezpečila možnosť vylúčenia tvorby oblakov prachu počas skladovania, prepravy a aplikácie,

použije sa primerané zariadenie na zabezpečenie vysokého stupňa zapracovania do pôdy, minimalizácie strát a minimalizácie tvorby oblakov prachu. Členské štáty zabezpečia, aby označenie ošetreného osiva uvádzalo, že semená boli ošetrené imidaklopridom a aby stanovovalo opatrenia na zníženie rizika stanovené v povolení.

ČASŤ B

Pri posudzovaní žiadostí o povolenie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú imidakloprid, na iné použitia ako na rajčiaky v skleníkoch, venujú členské štáty osobitnú pozornosť kritériám v článku 4 ods. 1 písm. b) a zabezpečia, aby pred udelením povolenia boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.

Na implementáciu jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa imidaklopridu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. septembra 2008 a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátora a pracovníka a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov,

vplyvu na vodné organizmy, necieľové článkonožce, dážďovky, iné pôdne makroorganizmy, pričom musia zabezpečiť, aby podmienky povolenia v prípade potreby zahŕňali opatrenia na zníženie rizika,

ochrane medonosných včiel, najmä v prípade aplikácie postrekom, pričom musia zabezpečiť, aby podmienky povolenia v prípade potreby zahŕňali opatrenia na zníženie rizika.

Príslušné členské štáty požiadajú o predloženie:

informácií týkajúcich sa hodnotenia rizika pre operátorov a pracovníkov,

informácií týkajúcich sa hodnotenia rizika pre vtáky a cicavce.

Zabezpečia, aby oznamovateľ poskytol takéto potvrdzujúce údaje a informácie Komisii do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

223

Metazachlór

č. CAS: 67129-08-2

č. CIPAC: 411

N-(2,6-dimetylfenyl)-2-chlór-N-(1H-pyrazol-1-ylmetyl)acetamid

≥ 940 g/kg

Toluén, nečistota vznikajúca pri výrobe, sa považuje za toxikologické riziko. Jej maximálna hodnota je stanovená na 0,01 %.

1. augusta 2009

31. júla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako herbicíd. Použitie najviac 1,0 kg/ha iba každý tretí rok na tom istom poli.

ČASŤ B

Na implementáciu jednotných zásad prílohy VI sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa metazachlóru finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 26. septembra 2008 a najmä jej dodatky I a II.

Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty venovať osobitnú pozornosť:

bezpečnosti operátorov a zabezpečiť, aby v podmienkach používania bolo predpísané používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov,

ochrane vodných organizmov,

ochrane podzemných vôd, ak sa účinná látka použije v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami a/alebo klimatickými podmienkami.

Podmienky povolenia budú zahŕňať opatrenia na zníženie rizika a v prípade potreby sa začnú monitorovacie programy na overenie potenciálnej kontaminácie podzemnej vody metabolitmi 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 a 479M12 v citlivých oblastiach.

Ak je metazachlór klasifikovaný podľa smernice 67/548/EHS ako látka ‚s obmedzenými dôkazmi o karcinogénnom účinku‘, príslušné členské štáty požadujú predloženie ďalších informácií týkajúcich sa relevantnosti metabolitov 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 a 479M12 so zreteľom na rakovinu.

Zabezpečia, aby oznamovatelia poskytli tieto informácie Komisii do šiestich mesiacov od oznámenia takéhoto rozhodnutia o klasifikácii.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/92


ROZHODNUTIE RADY

z 8. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok

(2008/945/ES, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 207 ods. 3 prvý pododsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 121 ods. 3,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 41 ods. 1,

so zreteľom na článok 2 ods. 2 prílohy III k rokovaciemu poriadku Rady (1),

keďže:

(1)

Článok 11 ods. 5 rokovacieho poriadku Rady (ďalej len „rokovací poriadok“) ustanovuje, že pri prijímaní rozhodnutia Rady kvalifikovanou väčšinou sa v prípade, že o to člen Rady požiada, na základe číselných údajov o obyvateľstve uvedených v článku 1 prílohy III k rokovaciemu poriadku overuje, či členské štáty tvoriace túto kvalifikovanú väčšinu predstavujú aspoň 62 % celkového obyvateľstva Únie.

(2)

Článok 2 ods. 2 prílohy III k rokovaciemu poriadku o spôsoboch uplatňovania ustanovení o vážení hlasov v Rade ustanovuje, že Rada s účinnosťou od 1. januára každého roka upraví číselné údaje uvedené v článku 1 uvedenej prílohy v súlade s údajmi, ktoré má Štatistický úrad Európskych spoločenstiev k dispozícii k 30. septembru predchádzajúceho roka.

(3)

Rokovací poriadok by sa preto mal na rok 2009 upraviť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

V prílohe III k rokovaciemu poriadku sa článok 1 nahrádza takto:

„Článok 1

Na uplatnenie článku 205 ods. 4 Zmluvy o ES, článku 118 ods. 4 Zmluvy o Euratome, ako aj článku 23 ods. 2 tretieho pododseku a článku 34 ods. 3 Zmluvy o EÚ je na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 stanovený takýto celkový počet obyvateľov každého členského štátu:

Členský štát

Počet obyvateľov

(× 1 000)

Nemecko

82 217,8

Francúzsko

63 753,1

Spojené kráľovstvo

61 224,1

Taliansko

59 619,3

Španielsko

45 283,3

Poľsko

38 115,6

Rumunsko

21 528,6

Holandsko

16 405,4

Grécko

11 213,8

Belgicko

10 666,9

Portugalsko

10 617,6

Česká republika

10 381,1

Maďarsko

10 045,4

Švédsko

9 182,9

Rakúsko

8 331,9

Bulharsko

7 640,2

Dánsko

5 475,8

Slovensko

5 401,0

Fínsko

5 300,5

Írsko

4 401,3

Litva

3 366,4

Lotyšsko

2 270,9

Slovinsko

2 025,9

Estónsko

1 340,9

Cyprus

789,3

Luxembursko

483,8

Malta

410,3

Celkom

497 493,1

prah (62 %)

308 445,7“.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Rozhodnutie Rady 2006/683/ES, Euratom z 15. septembra 2006, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Rady (Ú. v. EÚ L 285, 16.10.2006, s. 47).


Komisia

16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/94


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. decembra 2008,

ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o požiadavky na karanténu živočíchov akvakultúry

[oznámené pod číslom K(2008) 7905]

(Text s významom pre EHP)

(2008/946/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 10 ods. 3 druhý pododsek a článok 10 ods. 4 prvý pododsek,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/88/ES z 24. októbra 2006 o zdravotných požiadavkách na živočíchy a produkty akvakultúry a o prevencii a kontrole niektorých chorôb vodných živočíchov (2), a najmä na jej článok 25 a článok 61 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa článku 16 ods. 1 smernice 2006/88/ES živočíchy akvakultúry druhov vnímavých na choroby uvedené v časti II prílohy IV k danej smernici, ktoré sa majú introdukovať na chov alebo obnovu stavov na územie členského štátu, zóny alebo priestoru vyhlásené za oblasť bez výskytu určitej choroby, musia pochádzať z územia členského štátu, zóny alebo priestoru tiež vyhláseného za územie bez výskytu tejto choroby. Podľa článku 44 ods. 4 uvedenej smernice sa má to isté opatrenie uplatňovať na oblasti, ktoré v súvislosti s určitou chorobou podliehajú programu dohľadu a eradikácie.

(2)

Podľa článku 17 ods. 1 smernice 2006/88/ES druhy prenášačov chorôb uvedené v časti II prílohy IV k uvedenej smernici, ktoré sa majú introdukovať na chov alebo obnovu stavov na územie členského štátu, zóny alebo priestoru vyhlásené za oblasť bez výskytu určitej choroby, musia buď pochádzať z územia členského štátu, zóny alebo priestoru tiež vyhláseného za oblasť bez výskytu tejto choroby, alebo byť držané v karanténe vo vode, v ktorej sa nevyskytuje dotknutý patogén, a to počas primeraného časového obdobia, za podmienky, že sa z poskytnutých vedeckých údajov alebo praktickej skúsenosti ukáže, že takýto postup stačí na zníženie rizika prenosu určitej choroby na úroveň prijateľnú na to, aby sa zabránilo prenosu danej choroby. Podľa článku 44 ods. 4 smernice 2006/88/ES sa majú tie isté podmienky uplatňovať na oblasti, ktoré v súvislosti s určitou chorobou podliehajú programu dohľadu alebo eradikácie.

(3)

Zoznam možných druhov prenášačov chorôb uvedených v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES vrátane podmienok, za akých sa tieto druhy majú považovať za prenášače na účely článku 17 uvedenej smernice, je stanovený v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 1251/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Rady 2006/88/EC, pokiaľ ide o podmienky a požiadavky na udeľovanie osvedčení na uvedenie na trh a dovoz živočíchov akvakultúry a jej produktov do Spoločenstva, a ktorým sa stanovuje zoznam druhov prenášačov (3).

(4)

V článku 20 ods. 1 smernice 2006/88/ES sa odchylne od článku 16 uvedenej smernice stanovuje, že vypustenie voľne žijúcich vodných živočíchov, ktoré patria k druhom vnímavým na choroby uvedené v časti II prílohy IV k danej smernici, chytených na území členského štátu, zóny alebo priestoru, ktoré nebolo vyhlásené za oblasť bez výskytu choroby uvedenej v zozname, na území členského štátu, zóny alebo priestoru, ktoré bolo vyhlásené za oblasť bez výskytu určitej choroby, podlieha umiestneniu týchto voľne žijúcich vodných živočíchov do vhodných zariadení, kde budú v karanténe pod dohľadom príslušného orgánu počas obdobia dostatočného na to, aby sa riziko prenosu choroby znížilo na prijateľnú úroveň. Podľa článku 44 ods. 4 smernice 2006/88/ES sa majú tie isté podmienky uplatňovať na oblasti, ktoré v súvislosti s určitou chorobou podliehajú programu dohľadu alebo eradikácie.

(5)

Podľa článkov 10 a 11 nariadenia (ES) č. 1251/2008 živočíchy druhov prenášačov a voľne žijúce vodné živočíchy určené na chov, do sádok, rybárskych revírov a otvorených zariadení na okrasné účely, ako aj okrasné vodné živočíchy vnímavých druhov určené do uzavretých zariadení na okrasné účely sa môžu dovážať na územie členského štátu, zóny alebo priestoru, ktoré bolo vyhlásené za oblasť bez výskytu určitej choroby, alebo do oblastí, ktoré v súvislosti s určitou chorobou podliehajú programu dohľadu a eradikácie, a to bez toho, aby museli pochádzať z oblastí bez výskytu choroby, ak boli v karanténe stanovenej v smernici 2006/88/ES počas primeraného časového obdobia. Podľa článku 10 ods. 1 prvej zarážky smernice 91/496/EHS sa môže karanténa uskutočniť v tretej krajine.

(6)

Mali by sa stanoviť podrobné pravidlá karantény, aby sa zabezpečilo, že sa uskutoční spôsobom, ktorým sa zníži riziko prenosu chorôb uvedených v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES na prijateľnú úroveň.

(7)

Na karanténne zariadenia v Spoločenstve sa vzťahuje definícia „podnikov akvakultúrnej produkcie“ v článku 3 ods. 1 písm. c) smernice 2006/88/ES. V záujme zdravotného stavu zvierat v rámci Spoločenstva by karanténne zariadenia v tretích krajinách mali spĺňať rovnaké požiadavky ako tie, ktoré boli stanovené pre podniky akvakultúrnej produkcie v smernici 2006/88/ES.

(8)

Pri uskutočňovaní karantény v Spoločenstve je nesmierne dôležité monitorovať prepravu zásielok živočíchov akvakultúry do karanténneho zariadenia, aby sa zabezpečil bezpečný spôsob prepravy zvierat, ktoré sa majú podrobiť karanténe, priamo do karanténneho zariadenia.

(9)

Karanténne zariadenia by mali byť skonštruované a riadené tak, aby sa zabránilo šíreniu chorôb medzi karanténnymi jednotkami a medzi karanténnymi zariadeniami a inými podnikmi akvakultúrnej produkcie.

(10)

Na určité činnosti spojené s karanténou v Spoločenstve sa vzťahuje definícia „úradná kontrola“ v článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (4). Na náklady súvisiace s karanténou v Spoločenstve by sa preto mal vzťahovať článok 27 uvedeného nariadenia, v ktorom sa stanovuje, že členské štáty môžu vyberať poplatky alebo odvody na pokrytie nákladov plynúcich z úradných kontrol.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

KAPITOLA I

PREDMET, ROZSAH PÔSOBNOSTI A DEFINÍCIE

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

V tomto rozhodnutí sa stanovujú požiadavky na karanténu, ktorá je stanovená v:

a)

článkoch 17 a 20 smernice 2006/88/ES a

b)

kapitole IV nariadenia (ES) č. 1251/2008 a vo vzoroch certifikátov stanovených v prílohe IV k uvedenému nariadeniu.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto rozhodnutia platia tieto vymedzenia pojmov:

1.

„karanténne zariadenie“ je zariadenie:

a)

v ktorom sa uskutočňuje karanténa živočíchov akvakultúry;

b)

ktoré obsahuje jednu alebo viac karanténnych jednotiek a

c)

ktoré je povolené a registrované príslušným orgánom v zmysle článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 882/2004 ako karanténne zariadenie v súlade s článkami 4 a 6 smernice 2006/88/ES a ktoré spĺňa minimálne podmienky na karanténne zariadenia stanovené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu;

2.

„karanténna jednotka“ je funkčne a fyzicky oddelená jednotka karanténneho zariadenia, ktorá obsahuje iba živočíchy akvakultúry z tej istej zásielky s rovnakým zdravotným stavom, a ak je to vhodné, kontrolné živočíchy akvakultúry;

3.

„kontrolné živočíchy akvakultúry“ sú také živočíchy akvakultúry, ktoré sa majú použiť ako diagnostická pomoc počas karantény;

4.

„choroby uvedené v zozname“ sú choroby uvedené v časti II prílohy IV k smernici 2006/88/ES;

5.

„schválený veterinárny odborník kvalifikovaný v oblasti vodných živočíchov“ je veterinárny odborník kvalifikovaný v oblasti vodných živočíchov, ktorého príslušný orgán poveril, aby v jeho mene vykonal osobitné úradné kontroly karanténnych zariadení.

KAPITOLA II

KARANTÉNA ŽIVOČÍCHOV AKVAKULTÚRY V TRETÍCH KRAJINÁCH

Článok 3

Podmienky dovozu

Ak je karanténa podmienkou na dovoz zásielok živočíchov akvakultúry do Spoločenstva v súlade s kapitolou IV nariadenia (ES) č. 1251/2008, takéto zásielky sa dovezú do Spoločenstva, iba ak spĺňajú podmienky stanovené v tejto kapitole.

Článok 4

Podmienky karantény v tretích krajinách

1.   Karanténa sa musela uskutočniť v karanténnom zariadení uvedenom v článku 2 ods. 1 písm. c).

2.   Karanténne zariadenie musí byť pod kontrolou príslušného orgánu a tento orgán musí:

a)

navštíviť priestory karanténneho zariadenia aspoň raz za rok;

b)

zabezpečiť, aby karanténne zariadenie spĺňalo podmienky stanovené v tomto rozhodnutí;

c)

vykonávať audit činnosti schváleného veterinárneho odborníka kvalifikovaného v oblasti vodných živočíchov a

d)

overiť, či podmienky, za ktorých sa udelilo povolenie, sa naďalej plnia.

3.   Živočíchy akvakultúry sa museli podrobiť ustanoveniam o karanténe stanoveným v týchto článkoch:

a)

v prípade vnímavých druhov v článkoch 13, 14 a 15;

b)

v prípade druhov prenášačov v článkoch 16 a 17.

4.   Živočíchy akvakultúry môžu byť vypustené z karantény iba na základe písomného povolenia vydaného príslušným orgánom.

Článok 5

Udeľovanie povolení na karanténne zariadenia v tretích krajinách

1.   Aby karanténne zariadenia dostali povolenie od príslušného orgánu, musia spĺňať:

a)

ustanovenia, ktoré sú prinajmenšom rovnocenné podmienkam udeľovania povolení stanoveným v článku 5 smernice 2006/88/ES;

b)

minimálne podmienky na karanténne zariadenia stanovené v prílohe I k tomuto rozhodnutiu.

2.   Každému povolenému karanténnemu zariadeniu musí byť pridelené registračné číslo.

3.   Musí sa vypracovať zoznam povolených karanténnych zariadení, ktorý sa oznámi Komisii.

Článok 6

Pozastavenie a odobratie povolenia na karanténne zariadenia v tretích krajinách

1.   Ak príslušný orgán dostal oznámenie o podozrení na prítomnosť choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname v karanténnom zariadení, je povinný:

a)

okamžite pozastaviť povolenie na toto zariadenie;

b)

zabezpečiť prijatie opatrení potrebných na potvrdenie alebo vylúčenie podozrenia v súlade s bodom 3 prílohy II.

2.   Pozastavenie podľa odseku 1 sa nesmie zrušiť predtým, než:

a)

podozrenie na príslušnú(-é) chorobu(-y) uvedenú(-é) v zozname sa úradne vylúči alebo

b)

eradikácia príslušnej(-ých) choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname v karanténnom zariadení sa úspešne dokončila a príslušné karanténne jednotky sa očistili a vydezinfikovali.

3.   Príslušný orgán musí povolenie na karanténne zariadenie okamžite odobrať, ak zariadenie už nespĺňa podmienky stanovené v článku 5 ods. 1.

Bezodkladne o situácii informuje Komisiu.

Článok 7

Zoznam karanténnych zariadení

Komisia poskytne členským štátom akékoľvek nové alebo aktualizované zoznamy karanténnych zariadení, ktoré prijíma v súlade s článkom 5 ods. 3, a sprístupní ich verejnosti.

KAPITOLA III

KARANTÉNA ŽIVOČÍCHOV AKVAKULTÚRY V TRETÍCH KRAJINÁCH

Článok 8

Potvrdenie

1.   Ak sú zásielky živočíchov akvakultúry dovážané do Spoločenstva určené na karanténu v Spoločenstve, dovozca alebo jeho zástupca poskytne písomné potvrdenie podpísané osobou zodpovednou za karanténne zariadenie o tom, že živočíchy akvakultúry budú prijaté do karantény.

2.   Potvrdenie ustanovené v odseku 1 musí:

a)

byť vyhotovené najmenej v jednom úradnom jazyku členského štátu, na území ktorého sa nachádza miesto hraničnej kontroly, kde sa vykonávajú veterinárne kontroly; daný členský štát môže však namiesto toho povoliť použitie iného úradného jazyka Spoločenstva, ku ktorému môže byť podľa potreby priložený úradný preklad do jedného z úradných jazykov členského štátu;

b)

obsahovať registračné číslo karanténneho zariadenia.

3.   Potvrdenie ustanovené v odseku 1 musí:

a)

byť doručené na miesto hraničnej kontroly pred príchodom zásielky alebo

b)

byť predložené na mieste hraničnej kontroly dovozcom alebo jeho zástupcom predtým, než sa živočíchy akvakultúry vypustia z tohto miesta.

Článok 9

Priama preprava živočíchov akvakultúry do karanténnych zariadení

Ak sú zásielky živočíchov akvakultúry dovážané do Spoločenstva určené na karanténu v Spoločenstve, prepravia sa priamo z miesta hraničnej kontroly do karanténneho zariadenia.

V prípade, že sa na prepravu použijú vozidlá, úradný veterinár miesta hraničnej kontroly zaplombuje tieto vozidlá plombou znemožňujúcou nedovolenú manipuláciu.

Článok 10

Monitorovanie prepravy živočíchov akvakultúry

1.   Ak sú zásielky živočíchov akvakultúry dovážané do Spoločenstva určené na karanténu v Spoločenstve:

a)

úradný veterinár miesta hraničnej kontroly oznámi príslušnému orgánu karanténneho zariadenia do jedného pracovného dňa odo dňa príchodu zásielky na miesto hraničnej kontroly miesto pôvodu a miesto určenia zásielky prostredníctvom počítačového systému stanoveného v článku 20 ods. 1 smernice Rady 90/425/EHS (5) (systém „Traces“);

b)

osoba zodpovedná za karanténne zariadenie oznámi príchod zásielky príslušnému orgánu karanténneho zariadenia do jedného pracovného dňa od dátumu príchodu zásielky do tohto zariadenia;

c)

príslušný orgán karanténneho zariadenia oznámi prostredníctvom systému Traces príchod zásielky úradnému veterinárovi miesta hraničnej kontroly, ktorý orgán informoval o odoslaní zásielky, ako sa uvádza v písmene a), a to do troch pracovných dní od dátumu príchodu zásielky do uvedeného zariadenia.

2.   Ak sa príslušnému orgánu miesta hraničnej kontroly predloží potvrdenie o tom, že živočíchy akvakultúry vyhlásené za živočíchy určené do karanténneho zariadenia v Spoločenstve nedosiahli miesto určenia do troch pracovných dní od predpokladaného dňa príchodu, príslušný orgán prijme vhodné opatrenia.

Článok 11

Podmienky karantény v Spoločenstve

Ak je karanténa v Spoločenstve podmienkou uvedenia zásielok živočíchov akvakultúry na trh v súlade s článkom 17 alebo 20 smernice 2006/88/ES alebo podmienkou dovozu takýchto zásielok do Spoločenstva v súlade s kapitolou IV nariadenia (ES) č. 1251/2008, zásielky musia spĺňať tieto podmienky:

a)

obdobie karantény sa musí uskutočniť v tom istom karanténnom zariadení v Spoločenstve;

b)

živočíchy akvakultúry musia byť predmetom ustanovení o karanténe stanoveným v týchto článkoch:

i)

v prípade vnímavých druhov v článkoch 13, 14 a 15;

ii)

v prípade druhov prenášačov v článkoch 16 a 17;

c)

živočíchy akvakultúry môžu byť vypustené z karantény iba na základe písomného povolenia vydaného príslušným orgánom.

Článok 12

Opatrenia v prípade podozrenia na chorobu(-y) uvedenú(-é) v zozname alebo jej (ich) potvrdenia

1.   Ak počas karantény vznikne podozrenie na prítomnosť choroby(-ôb) v karanténnom zariadení, príslušný orgán musí:

a)

odobrať vhodné vzorky a podrobiť ich analýze v súlade s bodom 3 prílohy II;

b)

zabezpečiť, aby sa žiadny živočích akvakultúry nedoviezol do karanténneho zariadenia alebo z neho vyviezol, kým nie sú známe výsledky laboratórnych testov.

2.   Ak sa počas karantény potvrdí prítomnosť príslušnej(-ých) choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname, príslušný orgán zabezpečí:

a)

aby sa odstránili a zlikvidovali všetky živočíchy akvakultúry v karanténnych jednotkách, berúc do úvahy riziko rozšírenia relevantnej(-ých) choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname;

b)

aby sa vyčistili a dezinfikovali príslušné karanténne jednotky;

c)

aby sa do príslušných karanténnych jednotiek nedoviezol žiadny živočích akvakultúry počas obdobia 15 dní po konečnom čistení a dezinfekcii;

d)

aby sa voda v príslušných karanténnych jednotkách ošetrila spôsobom, ktorým sa účinne inaktivuje infekčný pôvodca, ktorý príslušnú(-é) chorobu(-y) uvedenú(-é) v zozname zapríčinil.

3.   Odchylne od odseku 2 písm. a) môže príslušný orgán povoliť uvedenie živočíchov akvakultúry držaných v karanténnom zariadení na trh, ako aj produktov z nich, a to za podmienky, že na mieste určenia nie je ohrozený zdravotný stav živočíchov akvakultúry, pokiaľ ide o príslušnú(-é) chorobu(-y) uvedenú(-é) v zozname.

4.   Členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek opatreniach prijatých na základe tohto článku.

KAPITOLA IV

USTANOVENIA O KARANTÉNE

ODDIEL 1

Vnímavé druhy

Článok 13

Dĺžka karantény v prípade vnímavých druhov

1.   Ryby musia byť v karanténe najmenej 60 dní.

2.   Kôrovce musia byť v karanténe najmenej 40 dní.

3.   Mäkkýše musia byť v karanténe najmenej 90 dní.

Článok 14

Vyšetrenie, odber vzoriek, testovanie a určenie diagnózy

1.   Neprítomnosť relevantnej choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname sa dokáže negatívnymi výsledkami vyšetrenia, odberu vzoriek, testovania a určenia diagnózy uvedenými v prílohe II.

2.   Kontrolné živočíchy akvakultúry sa môžu použiť na vyšetrenie, odber vzoriek, testovanie a určenie diagnózy okrem prípadu, keď sú v karanténe druhy vnímavé na infekciu patogénom Marteilia refringens.

3.   Príslušný orgán určí počet kontrolných živočíchov akvakultúry, ktorí sa majú použiť, berúc do úvahy počet držaných živočíchov akvakultúry, veľkosť karanténnej jednotky a charakteristiky príslušnej(-ých) choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname a druhov.

4.   Kontrolné živočíchy akvakultúry sú:

a)

druhy vnímavé na príslušnú(-é) chorobu(-y) uvedenú(-é) v zozname, a pokiaľ je to možné, berúc do úvahy ich životné podmienky, v tom najvnímavejšom vývojovom období;

b)

dovezené z územia členského štátu, zóny alebo priestoru, alebo tretej krajiny, resp. jej časti, ktoré bolo vyhlásené za oblasť bez výskytu príslušnej(-ých) choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname;

c)

nezaočkované proti príslušnej(-ým) chorobe(-ám) uvedenej(-ým) v zozname;

d)

umiestnené v karanténnej jednotke tesne pred príchodom alebo pri príchode živočíchov akvakultúry určených do karantény a udržiavané v styku s týmito živočíchmi za rovnakých zootechnických a environmentálnych podmienok.

Článok 15

Kontrola

Príslušný orgán skontroluje podmienky karantény prinajmenšom na začiatku a na konci obdobia karantény každej zásielky živočíchov akvakultúry.

Pri vykonávaní takýchto kontrol príslušný orgán:

a)

zabezpečí také environmentálne podmienky, ktoré vedú k laboratórnemu zisteniu príslušnej(-ých) choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname;

b)

preskúma záznamy o úmrtnosti počas karantény;

c)

podľa potreby skontroluje živočíchy akvakultúry v karanténnych jednotkách.

ODDIEL 2

Druhy prenášačov

Článok 16

Ustanovenia o karanténe uplatniteľné na druhy prenášačov

1.   Druhy prenášačov musia byť v karanténe aspoň 30 dní.

2.   Voda v karanténnej jednotke sa musí vymeniť aspoň raz za deň.

Článok 17

Kontrola

Príslušný orgán skontroluje podmienky karantény prinajmenšom na začiatku a na konci obdobia karantény každej zásielky živočíchov akvakultúry.

Pri vykonávaní takýchto kontrol príslušný orgán:

a)

preskúma záznamy o úmrtnosti počas karantény;

b)

podľa potreby skontroluje živočíchy akvakultúry v karanténnych jednotkách.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Prechodné ustanovenie

Kým sa neprijmú diagnostické metódy, ktoré majú byť stanovené v súlade s článkom 49 ods. 3 smernice 2006/88/ES, testovanie vzoriek odobraných ako dôkazový materiál neprítomnosti príslušnej(-ých) choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname počas karantény sa vykoná v súlade s diagnostickými metódami stanovenými v zodpovedajúcej kapitole na každú chorobu v poslednom vydaní Diagnostickej príručky pre choroby vodných živočíchov Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE).

Článok 19

Dátum uplatňovania

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2009.

Článok 20

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 14.

(3)  Pozri stranu 41 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.


PRÍLOHA I

Minimálne podmienky na karanténne zariadenia

ČASŤ A

Podmienky na konštrukciu a vybavenie

1.

Priestory karanténneho zariadenia musia byť oddelené od iných karanténnych zariadení, fariem alebo chovných oblastí pre mäkkýše, a to prostredníctvom vzdialenosti určenej príslušným orgánom na základe hodnotenia rizika, v ktorom sa berie do úvahy epidemiológia príslušnej(-ých) choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname. Karanténne zariadenie sa však môže nachádzať v priestoroch farmy alebo chovnej oblasti pre mäkkýše.

2.

Karanténne jednotky musia byť skonštruované tak, aby nebola možná výmena vody medzi jednotlivými jednotkami. Odtokový systém každej karanténnej jednotky musí byť navyše navrhnutý tak, aby sa zabránilo akejkoľvek možnosti vzájomnej kontaminácie medzi karanténnymi jednotkami alebo inými jednotkami na tej istej farme alebo v tej istej chovnej oblasti pre mäkkýše.

3.

Zásoby vody karanténnych jednotiek musia byť bez výskytu príslušnej(-ých) choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname.

4.

Ak sa odvodňovací systém karanténnych jednotiek nachádza na území členského štátu, zóny, oblasti alebo tretej krajiny, resp. jej časti, ktoré bolo vyhlásené za oblasť bez výskytu príslušnej(-ých) choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname, alebo toto územie podlieha programu dohľadu alebo eradikácie v súvislosti s chorobou(-ami) uvedenou(-ými) v zozname, musí byť jeho súčasťou systém čistenia odpadových vôd schválený príslušným orgánom. Systém čistenia odpadových vôd musí:

a)

ošetriť všetku odtokovú vodu a akýkoľvek odpad vzniknutý v karanténnej jednotke tak, že sa účinne inaktivuje pôvodca infekcie, ktorý spôsobuje príslušnú(-é) chorobu(-y) uvedenú(-é) v zozname;

b)

byť vybavený náhradnými mechanizmami pre prípad poruchy, aby sa zabezpečila plynulá prevádzka a úplná izolácia.

5.

Karanténne jednotky musia byť skonštruované tak, aby sa zamedzil styk s inými živočíchmi, ktoré by mohli šíriť príslušnú(-é) chorobu(-y) uvedené v zozname.

6.

Akékoľvek vybavenie musí byť skonštruované tak, aby sa mohlo čistiť a dezinfikovať a na jeho čistenie a dezinfekciu musí byť k dispozícii vhodné vybavenie.

7.

Pred všetkými vchodmi/východmi do a z karanténneho zariadenia a jeho jednotlivých jednotiek sa musia nainštalovať hygienické bariéry.

8.

Každá karanténna jednotka karanténneho zariadenia musí mať vlastné vybavenie, aby sa predišlo vzájomnej kontaminácii medzi jednotlivými karanténnymi jednotkami.

ČASŤ B

Podmienky riadenia

1.

Prevádzkovateľ podnikov akvakultúrnej produkcie daného karanténneho zariadenia musí zmluvným alebo právnym prostriedkom zabezpečiť služby schváleného veterinárneho odborníka kvalifikovaného v oblasti vodných živočíchov.

2.

Pre každú zásielku živočíchov akvakultúry v karanténe platí:

a)

karanténna jednotka sa musí najprv očistiť a dezinfikovať a minimálne sedem dní pred vpustením novej zásielky sa v nej nesmú nachádzať živočíchy akvakultúry;

b)

obdobie karantény sa začína až po vpustení posledných živočíchov akvakultúry zo zásielky.

3.

Musia sa prijať vhodné opatrenia, ktoré zabránia vzájomnej kontaminácii medzi prichádzajúcimi a odchádzajúcimi zásielkami.

4.

Do karanténneho zariadenia nesmú mať prístup nepovolané osoby.

5.

Osoby vstupujúce do karanténneho zariadenia musia nosiť ochranné oblečenie a obuv.

6.

Nesmie dôjsť k styku medzi pracovníkmi alebo vybavením, ktorý by mohol byť príčinou kontaminácie medzi karanténnymi zariadeniami alebo karanténnymi jednotkami, alebo medzi karanténnymi zariadeniami a farmami alebo chovnými oblasťami pre mäkkýše.

7.

Pri prijímaní sa musia dopravné vozidlá a zariadenia vrátane nádrží, kontajnerov a vody ošetriť tak, aby sa účinne inaktivoval pôvodca infekcie, ktorý spôsobuje príslušnú(-é) chorobu(-y) uvedenú(-é) v zozname.

8.

Schválený veterinárny odborník kvalifikovaný v oblasti vodných živočíchov musí vykonať klinickú prehliadku živočíchov akvakultúry, ktoré uhynuli a u ktorých sa prejavujú klinické príznaky choroby, a reprezentatívny výber uhynutých živočíchov akvakultúry a živočíchov akvakultúry, u ktorých sa prejavujú príznaky choroby, sa musí vyšetriť v laboratóriu určenom príslušným orgánom.

9.

Potrebné vyšetrenie, odber vzoriek a diagnostické metódy sa musia vykonať po konzultácii s príslušným orgánom a pod jeho kontrolou.

10.

Okrem povinnosti viesť záznamy stanovené v článku 8 smernice 2006/88/ES karanténne zariadenie musí zaznamenávať:

a)

čas vstupu/odchodu pracovníkov;

b)

ošetrenie prítokovej a odpadovej vody podľa vhodnosti;

c)

akékoľvek neštandardné podmienky ovplyvňujúce prevádzku karantény (výpadky elektriny, poškodenie budovy alebo vážne poveternostné podmienky);

d)

dátumy a výsledky vzoriek predložených na testovanie.


PRÍLOHA II

Vyšetrenie, odber vzoriek, testovanie a určenie diagnózy živočíchov akvakultúry

1.

Vyšetrenie, odber vzoriek, testovanie a určenie diagnózy živočíchov akvakultúry sa vykoná tak, aby sa v karanténnom zariadení počas celého obdobia karantény zabezpečili také environmentálne podmienky, ktoré vedú k laboratórnemu zisteniu príslušnej(-ých) choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname.

2.

Počas karantény sa v priebehu 15 dní pred dátumom ukončenia obdobia karantény odoberú vzorky z týchto živočíchov akvakultúry:

a)

v prípade použitia kontrolných živočíchov akvakultúry sa musia odobrať vzorky zo všetkých jedincov;

b)

ak sa nepoužijú kontrolné živočíchy akvakultúry, vzorky sa musia odobrať z relevantného počtu živočíchov akvakultúry tak, aby sa zabezpečilo zistenie príslušnej(-ých) choroby(-ôb) uvedenej(-ých) v zozname s 95 % spoľahlivosťou pri 10 % vzorke prevalencie (nikdy nie menej ako 10 zvierat).

3.

Na základe článku 18 sa musí testovanie vzoriek odobraných počas karantény vykonať v laboratóriách určených príslušným orgánom pri použití diagnostických metód stanovených v súlade s článkom 49 ods. 3 smernice 2006/88/ES.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/102


RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2008/947/SVV

z 27. novembra 2008

o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky a probačné rozhodnutia na účely dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 31 ods. 1 písm. a) a c) a článok 34 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na podnet Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (2),

keďže:

(1)

Európska únia si stanovila za cieľ rozvíjať priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Toto predpokladá, že existuje chápanie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zo strany členských štátov, ktoré je v zásadných otázkach jednotné a ktoré sa zakladá na zásadách slobody, demokracie, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, ako aj právneho štátu.

(2)

Cieľom policajnej a justičnej spolupráce v Európskej únii je zabezpečovať vysoký stupeň bezpečnosti pre všetkých občanov. Jedným zo základných kameňov je zásada vzájomného uznávania rozhodnutí justičných orgánov zakotvená v záveroch zasadnutia Európskej rady v Tampere 15. a 16. októbra 1999 a opätovne potvrdená v Haagskom programe zo 4. a 5. novembra 2004 o posilňovaní slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii (3). V programe opatrení z 29. novembra 2000 prijatom s cieľom vykonávať zásadu vzájomného uznávania rozhodnutí v trestných veciach sa Rada vyslovila za spoluprácu v oblasti podmienečných trestov a podmienečného prepustenia.

(3)

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na rozsudky v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody na účely ich výkonu v Európskej únii (4), sa týka vzájomného uznávania a výkonu trestov odňatia slobody alebo opatrení zahŕňajúcich pozbavenie osobnej slobody. Navyše sa vyžadujú ďalšie spoločné pravidlá, najmä ak bol trest nezahŕňajúci odňatie slobody, ale zahŕňajúci dohľad nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami uložený osobe, ktorá nemá svoje legálne a obvyklé bydlisko v štáte odsúdenia.

(4)

Dohovor Rady Európy z 30. novembra 1964 o dohľade nad podmienečne odsúdenými alebo podmienečne prepustenými páchateľmi ratifikovalo len 12 členských štátov, z ktorých niektoré mali početné výhrady. Toto rámcové rozhodnutie predstavuje účinnejší nástroj, pretože sa zakladá na zásade vzájomného uznávania a zapojené sú všetky členské štáty.

(5)

Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané článkom 6 Zmluvy o Európskej únii a vyjadrené Chartou základných práv Európskej únie, najmä jej kapitolou VI. Žiadne ustanovenie tohto rámcového rozhodnutia by sa nemalo vykladať tak, že zakazuje odmietnutie uznania rozsudku a/alebo dohľadu nad probačným opatrením alebo alternatívnou sankciou, ak existujú objektívne skutočnosti, ktoré naznačujú, že probačné opatrenie alebo alternatívna sankcia sa uložili s cieľom potrestať osobu pre jej pohlavie, rasu, vierovyznanie, etnický pôvod, štátnu príslušnosť, jazyk, politické zmýšľanie alebo sexuálnu orientáciu alebo že postavenie tejto osoby by mohlo byť znevýhodnené z ktorýchkoľvek takýchto dôvodov.

(6)

Toto rámcové rozhodnutie by nemalo brániť žiadnemu členskému štátu, aby uplatnil svoje ústavné pravidlá týkajúce sa práva na riadny proces, slobody združovania, slobody tlače, slobody prejavu v iných médiách a slobody náboženského vyznania.

(7)

Ustanovenia tohto rámcového rozhodnutia by sa mali uplatňovať v súlade s právom občanov Únie na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov podľa článku 18 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

(8)

Cieľom vzájomného uznávania podmienečných trestov, podmienečných odsúdení, alternatívnych sankcií a rozhodnutí o podmienečnom prepustení a dohľade nad nimi je podporiť vyhliadky reintegrácie odsúdenej osoby do spoločnosti tým, že sa jej umožní zachovať si rodinné, jazykové, kultúrne a iné väzby, ale tiež zlepšiť dohľad nad dodržiavaním probačných opatrení a alternatívnych sankcií s cieľom zabrániť recidíve, a teda brať náležitý ohľad na ochranu obetí a širokej verejnosti.

(9)

Existujú rôzne druhy probačných opatrení a alternatívnych sankcií, ktoré sú pre členské štáty spoločné a nad ktorými sú v zásade všetky členské štáty ochotné vykonávať dohľad. Dohľad nad týmito druhmi opatrení a sankcií by mal byť povinný okrem určitých výnimiek ustanovených v tomto rámcovom rozhodnutí. Členské štáty môžu navyše vyhlásiť, že sú ochotné vykonávať dohľad nad inými druhmi probačných opatrení a/alebo inými druhmi alternatívnych sankcií.

(10)

Medzi probačné opatrenia a alternatívne sankcie, nad ktorými je dohľad v zásade povinný, patria okrem iného príkazy týkajúce sa správania (napríklad povinnosť prestať s požívaním alkoholických nápojov), pobytu (napríklad povinnosť zmeniť miesto pobytu z dôvodu domáceho násilia), vzdelávania a odbornej prípravy (napríklad povinnosť navštevovať kurz bezpečného jazdenia), trávenia voľného času (napríklad povinnosť prestať vykonávať určitý šport alebo sa na ňom zúčastňovať) a obmedzenia alebo podmienky, ktoré sa týkajú výkonu povolania (napríklad povinnosť vykonávať povolanie v inom pracovnom prostredí; táto povinnosť nezahŕňa dohľad nad dodržiavaním akéhokoľvek zákazu profesijnej činnosti, ktorý sa dotknutej osobe uloží ako súčasť sankcie).

(11)

Vo vhodných prípadoch by sa na účely dohľadu nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami mohlo v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi používať elektronické monitorovanie.

(12)

Členský štát, v ktorom bola dotknutá osoba odsúdená, môže zaslať rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie členskému štátu, v ktorom má odsúdená osoba legálne a obvyklé bydlisko, na účely ich uznania a na účely dohľadu nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami, ktoré takýto rozsudok a/alebo probačné rozhodnutie obsahuje.

(13)

Rozhodnutie o tom, či zaslať rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie inému členskému štátu by mal v konkrétnom prípade prijať príslušný orgán štátu pôvodu okrem iného so zreteľom na vyhlásenia vydané v súlade s článkom 5 ods. 4, článkom 10 ods. 4 a článkom 14 ods. 3.

(14)

Rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie sa môžu zaslať aj inému členskému štátu, ako je členský štát, v ktorom má odsúdená osoba bydlisko, ak príslušný orgán tohto vykonávajúceho štátu so zreteľom na akékoľvek podmienky ustanovené v príslušnom vyhlásení tohto štátu v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím s takýmto zaslaním súhlasí. Súhlas možno na účely sociálnej nápravy poskytnúť najmä, ak odsúdená osoba bez toho, aby stratila právo na pobyt, má v úmysle sa presťahovať do iného členského štátu, pretože dostala pracovnú ponuku, ak je rodinným príslušníkom osoby, ktorá má v tomto štáte legálne a obvyklé bydlisko, alebo ak má v tomto členskom štáte v úmysle študovať alebo sa odborne pripravovať v súlade s právom Spoločenstva.

(15)

Členské štáty by na uznávanie rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia mali uplatňovať svoje vlastné vnútroštátne právo a postupy. Ak rozsudok v prípade podmienečného odsúdenia alebo alternatívnej sankcie neobsahuje trest odňatia slobody alebo opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, ktoré sa majú vykonať v prípade nedodržania príslušných povinností alebo pokynov, mohlo by to znamenať, že členské štáty, ktoré vydali príslušné vyhlásenie v súlade s týmto rámcovým rozhodnutím, v rámci rozhodnutia o uznaní súhlasia s tým, že budú dohliadať na dotknuté probačné opatrenia alebo alternatívne sankcie a že preberajú zodpovednosť len za prijatie následných rozhodnutí, ktoré spočívajú v úprave povinností alebo pokynov, ktoré obsahuje probačné opatrenie alebo alternatívna sankcia, alebo v zmene trvania probačnej doby. Následne uznanie v takýchto prípadoch nemá iný účinok než umožniť vykonávajúcemu štátu prijať takéto druhy následných rozhodnutí.

(16)

Členský štát môže odmietnuť uznať rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie, ak bol príslušný rozsudok vydaný proti osobe, ktorá nebola uznaná vinnou z trestného činu, ako napríklad v prípade duševne chorej osoby, a ak rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie ukladá liečenie, nad ktorým nemôže vykonávajúci štát v súlade so svojím vnútroštátnym právom vykonávať dohľad v súvislosti s takouto osobou.

(17)

Dôvod odmietnutia súvisiaci s teritorialitou by sa mal uplatňovať len vo výnimočných prípadoch a s cieľom v čo najväčšej možnej miere spolupracovať podľa ustanovení tohto rámcového rozhodnutia, pričom sa prihliada na jeho ciele. Každé rozhodnutie o uplatnení tohto dôvodu odmietnutia by sa malo opierať o analýzu jednotlivého prípadu a o konzultácie medzi príslušnými orgánmi štátu pôvodu a vykonávajúceho štátu.

(18)

Ak probačné opatrenia alebo alternatívne sankcie zahŕňajú verejnoprospešné práce, vykonávajúci štát by mal mať právo odmietnuť uznať rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie, ak by obdobie vykonávania verejnoprospešných prác za bežných okolností trvalo menej ako šesť mesiacov.

(19)

Tlačivo osvedčenia je vypracované takým spôsobom, aby základné prvky rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia boli uvedené v osvedčení, ktoré by sa malo preložiť do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov vykonávajúceho štátu. Osvedčenie by malo pomôcť príslušným orgánom vykonávajúceho štátu pri prijímaní rozhodnutí podľa tohto rámcového rozhodnutia vrátane rozhodnutí o uznávaní a prevzatí zodpovednosti za dohľad nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami, rozhodnutí o prispôsobení probačných opatrení a alternatívnych sankcií a následných rozhodnutí, najmä v prípade nedodržiavania probačného opatrenia alebo alternatívnej sankcie.

(20)

Vzhľadom na zásadu vzájomného uznávania, na ktorej sa zakladá toto rámcové rozhodnutie, by členský štát pôvodu a vykonávajúci členský štát mali podporovať priame kontakty medzi svojimi príslušnými orgánmi pri uplatňovaní tohto rámcového rozhodnutia.

(21)

Všetky členské štáty by mali zabezpečiť, aby odsúdené osoby, o ktorých sa prijímajú rozhodnutia podľa tohto rámcového rozhodnutia, mali zákonné práva a prostriedky nápravy v súlade s ich vnútroštátnymi predpismi bez ohľadu na to, či príslušné orgány určené na prijímanie rozhodnutí týmto rámcovým rozhodnutím majú justičný alebo nejustičný charakter.

(22)

V každom prípade by všetky následné rozhodnutia súvisiace s podmienečným trestom, podmienečným odsúdením alebo alternatívnou sankciou, ktoré majú za následok uloženie trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody, mal prijímať justičný orgán.

(23)

Keďže všetky členské štáty ratifikovali Dohovor Rady Európy z 28. januára 1981 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov, osobné údaje spracúvané pri vykonávaní tohto rámcového rozhodnutia by sa mali chrániť v súlade so zásadami ustanovenými v uvedenom dohovore.

(24)

Keďže ciele tohto rámcového rozhodnutia, a to uľahčenie sociálnej nápravy odsúdených osôb, zlepšenie ochrany obetí a širokej verejnosti a uľahčenie uplatňovania vhodných probačných opatrení a alternatívnych sankcií v prípade páchateľov, ktorí nežijú v štáte odsúdenia, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale vzhľadom na cezhraničnú povahu príslušných situácií a z dôvodu rozsahu činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, ako sa uplatňuje podľa článku 2 druhého odseku Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva toto rámcové rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE:

Článok 1

Ciele a rozsah pôsobnosti

1.   Cieľom tohto rámcového rozhodnutia je uľahčenie sociálnej nápravy odsúdených osôb, zlepšenie ochrany obetí a širokej verejnosti a uľahčenie uplatňovania vhodných probačných opatrení a alternatívnych sankcií v prípade páchateľov, ktorí nežijú v štáte odsúdenia. Na účely dosiahnutia týchto cieľov toto rámcové rozhodnutie ustanovuje pravidlá, podľa ktorých iný členský štát než členský štát, v ktorom bola dotknutá osoba odsúdená, uznáva rozsudky a prípadné probačné rozhodnutia a dohliada na probačné opatrenia uložené na základe takého rozsudku alebo alternatívne sankcie uvedené v takomto rozsudku a prijíma všetky ďalšie rozhodnutia súvisiace s týmto rozsudkom, pokiaľ nie je v tomto rámcovom rozhodnutí ustanovené inak.

2.   Toto rámcové rozhodnutie sa vzťahuje len na:

a)

uznávanie rozsudkov a prípadných probačných rozhodnutí;

b)

postúpenie zodpovednosti za dohľad nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami;

c)

všetky ďalšie rozhodnutia súvisiace s rozhodnutiami uvedenými v písmenách a) a b),

ako sú opísané a ustanovené v tomto rámcovom rozhodnutí.

3.   Toto rámcové rozhodnutie sa nevzťahuje na:

a)

výkon rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, na ktoré sa vzťahuje rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV;

b)

uznávanie a výkon peňažných sankcií a príkazov na konfiškáciu, na ktoré sa vzťahuje rámcové rozhodnutie Rady 2005/214/SVV z 24. februára 2005 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na peňažné sankcie (5) a rámcové rozhodnutie Rady 2006/783/SVV zo 6. októbra 2006 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania na príkazy na konfiškáciu (6).

4.   Toto rámcové rozhodnutie neovplyvňuje ani nemení povinnosť rešpektovať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rámcového rozhodnutia:

1.

„rozsudok“ je konečné rozhodnutie alebo súdny príkaz štátu pôvodu, ktorým sa ustanovuje, že fyzická osoba spáchala trestný čin, a ukladá sa jej:

a)

trest odňatia slobody alebo akékoľvek opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, ak sa podmienečné prepustenie udelilo na základe takého rozsudku alebo prostredníctvom následného probačného rozhodnutia;

b)

podmienečný trest;

c)

podmienečné odsúdenie,

d)

alternatívna sankcia;

2.

„podmienečný trest“ je trest odňatia slobody alebo akékoľvek opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, ktorého výkon je pri ukladaní trestu úplne alebo sčasti podmienečne odložený uložením jedného alebo viacerých probačných opatrení. Takéto probačné opatrenia sa môžu uviesť v samotnom rozsudku alebo stanoviť v osobitnom probačnom rozhodnutí prijatom príslušným orgánom;

3.

„podmienečné odsúdenie“ je rozsudok, v ktorom sa uloženie trestu podmienečne oddialilo uložením jedného alebo viacerých probačných opatrení alebo v ktorom sa namiesto trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody uložilo jedno alebo viacero probačných opatrení; takéto probačné opatrenia sa môžu uviesť v samotnom rozsudku alebo stanoviť v osobitnom probačnom rozhodnutí prijatom príslušným orgánom;

4.

„alternatívna sankcia“ je iná sankcia ako trest odňatia slobody, opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody alebo peňažná sankcia, ktorou sa ukladá povinnosť alebo pokyn;

5.

„probačné rozhodnutie“ je rozsudok alebo konečné rozhodnutie príslušného orgánu štátu pôvodu prijaté na základe takéhoto rozsudku, ktorým sa:

a)

rozhodlo o podmienečnom prepustení alebo

b)

ukladajú probačné opatrenia;

6.

„podmienečné prepustenie“ je konečné rozhodnutie príslušného orgánu alebo rozhodnutie vyplývajúce z vnútroštátneho práva o predčasnom prepustení odsúdenej osoby po výkone časti trestu odňatia slobody alebo iného opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody uložením jedného alebo viacerých probačných opatrení;

7.

„probačné opatrenia“ sú povinnosti a pokyny uložené príslušným orgánom fyzickej osobe v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu pôvodu v súvislosti s podmienečným trestom, podmienečným odsúdením alebo podmienečným prepustením;

8.

„štát pôvodu“ je členský štát, v ktorom bol vydaný rozsudok;

9.

„vykonávajúci štát“ je členský štát, v ktorom sa dohliada na probačné opatrenia a alternatívne sankcie na základe rozhodnutia v súlade s článkom 8.

Článok 3

Určenie príslušných orgánov

1.   Každý členský štát oznámi Generálnemu sekretariátu Rady, ktorý orgán alebo orgány sú podľa jeho vnútroštátnych právnych predpisov príslušné konať podľa tohto rámcového rozhodnutia v situácii, keď tento členský štát je štátom pôvodu alebo vykonávajúcim štátom.

2.   Členské štáty môžu určiť nejustičné orgány za príslušné orgány pre prijímanie rozhodnutí podľa tohto rámcového rozhodnutia za predpokladu, že tieto orgány majú právomoc prijímať rozhodnutia podobného charakteru podľa ich vnútroštátneho práva a postupov.

3.   Ak rozhodnutie podľa článku 14 ods. 1 písm. b) alebo c) prijme iný príslušný orgán než súd, členské štáty zabezpečia, aby takéto rozhodnutie mohol na základe žiadosti dotknutej osoby preskúmať súd alebo iný nezávislý orgán podobný súdu.

4.   Generálny sekretariát Rady sprístupní prijaté informácie všetkým členským štátom a Komisii.

Článok 4

Druhy probačných opatrení a alternatívnych sankcií

1.   Toto rámcové rozhodnutie sa vzťahuje na tieto probačné opatrenia alebo alternatívne sankcie:

a)

povinnosť odsúdenej osoby informovať určitý orgán o akejkoľvek zmene pobytu alebo pracoviska;

b)

zákaz vstupu do určitých lokalít, miest alebo určitých oblastí v štáte pôvodu alebo vo vykonávajúcom štáte;

c)

povinnosť, ktorá obsahuje obmedzenia týkajúce sa opustenia územia vykonávajúceho štátu;

d)

pokyny týkajúce sa správania, pobytu, vzdelávania a odbornej prípravy, trávenia voľného času alebo obsahujúce obmedzenia alebo podmienky, ktoré sa týkajú výkonu povolania;

e)

povinnosť podávať v určenom čase správy určitému orgánu;

f)

povinnosť vyhýbať sa kontaktu s určitými osobami;

g)

povinnosť vyhýbať sa kontaktu s určitými predmetmi, ktoré odsúdená osoba použila alebo môže použiť na účely spáchania trestného činu;

h)

povinnosť finančne nahradiť škodu spôsobenú trestným činom a/alebo povinnosť predložiť dôkaz o plnení takejto povinnosti;

i)

povinnosť vykonávať verejnoprospešné práce;

j)

povinnosť spolupracovať s probačným úradníkom alebo zástupcom sociálneho úradu, do ktorého príslušnosti patria odsúdené osoby;

k)

povinnosť podrobiť sa liečeniu alebo liečbe závislosti.

2.   Každý členský štát oznámi pri vykonávaní tohto rámcového rozhodnutia Generálnemu sekretariátu Rady, na ktoré probačné opatrenia a alternatívne sankcie okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, je pripravený dohliadať. Generálny sekretariát Rady sprístupní prijaté informácie všetkým členským štátom a Komisii.

Článok 5

Kritériá na zaslanie rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia

1.   Príslušný orgán štátu pôvodu môže zaslať rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má odsúdená osoba legálne a obvyklé bydlisko, v prípadoch, ak sa odsúdená osoba vrátila alebo sa chce vrátiť do tohto štátu.

2.   Príslušný orgán štátu pôvodu môže na žiadosť odsúdenej osoby zaslať rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie príslušnému orgánu iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom má odsúdená osoba legálne a obvyklé bydlisko, pod podmienkou, že naposledy spomenutý orgán so zaslaním súhlasí.

3.   Členské štáty pri vykonávaní tohto rámcového rozhodnutia určia za akých podmienok môžu ich príslušné orgány súhlasiť so zaslaním rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia podľa odseku 2.

4.   Každý členský štát Generálnemu sekretariátu Rady oznámi určenia vykonané podľa odseku 3. Členské štáty takéto vyhlásenie môžu kedykoľvek zmeniť. Generálny sekretariát Rady sprístupní prijaté informácie všetkým členským štátom a Komisii.

Článok 6

Postup pri zasielaní rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia

1.   Ak pri uplatňovaní článku 5 ods. 1 alebo 2 príslušný orgán štátu pôvodu zašle rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie inému členskému štátu, zabezpečí, aby ho sprevádzalo osvedčenie na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe I.

2.   Rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie spolu s osvedčením uvedeným v odseku 1 zašle príslušný orgán štátu pôvodu priamo príslušnému orgánu vykonávajúceho štátu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu za podmienok umožňujúcich vykonávajúcemu štátu overiť ich pravosť. Originál rozsudku a probačného rozhodnutia alebo ich overené kópie, ako aj originál osvedčenia sa zašlú príslušnému orgánu vykonávajúceho štátu, ak o to požiada. Všetka úradná komunikácia prebieha priamo medzi uvedenými príslušnými orgánmi.

3.   Osvedčenie uvedené v odseku 1 musí byť podpísané a správnosť jeho obsahu musí byť overená príslušným orgánom štátu pôvodu.

4.   Okrem opatrení a sankcií, ktoré sú uvedené v článku 4 ods. 1, osvedčenie uvedené v odseku 1 tohto článku obsahuje len opatrenia alebo sankcie, ktoré vykonávajúci štát oznámil v súlade s článkom 4 ods. 2.

5.   Príslušný orgán štátu pôvodu zašle rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie spolu s osvedčením uvedeným v odseku 1 vždy len jednému vykonávajúcemu štátu.

6.   Ak príslušný orgán štátu pôvodu nepozná príslušný orgán vykonávajúceho štátu, príslušný orgán štátu pôvodu vykoná všetky potrebné zistenia, a to aj prostredníctvom kontaktných miest Európskej justičnej siete zriadenej jednotnou akciou Rady 98/428/SVV (7), s cieľom získať od vykonávajúceho štátu potrebné informácie.

7.   Ak nemá orgán vykonávajúceho štátu, ktorému sa doručí rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie spolu s osvedčením uvedeným v odseku 1, právomoc ho uznať a prijať z neho vyplývajúce potrebné opatrenia na dohľad nad probačným opatrením alebo alternatívnou sankciou, zašle ho z úradnej moci príslušnému orgánu a bezodkladne o tom informuje príslušný orgán štátu pôvodu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu.

Článok 7

Dôsledky pre štát pôvodu

1.   Keď príslušný orgán štátu pôvodu uznal rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie, ktoré mu boli zaslané, a oznámil príslušnému orgánu štátu pôvodu toto uznanie, štát pôvodu prestáva mať právomoc v súvislosti s dohľadom nad uloženými probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami a právomoc prijať následné opatrenia uvedené v článku 14 ods. 1.

2.   Právomoc uvedená v odseku 1 sa vracia štátu pôvodu:

a)

len čo jeho príslušný orgán oznámil príslušnému orgánu vykonávajúceho štátu späťvzatie osvedčenia uvedeného v článku 6 ods. 1 podľa článku 9 ods. 4;

b)

v prípadoch uvedených v článku 14 ods. 3 v spojení s článkom 14 ods. 5 a

c)

v prípadoch uvedených v článku 20.

Článok 8

Rozhodnutie vykonávajúceho štátu

1.   Príslušný orgán vykonávajúceho štátu uzná rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie zaslané v súlade článkom 5 a po vykonaní postupu ustanoveného v článku 6 a bezodkladne prijme všetky opatrenia potrebné pre vykonávanie dohľadu nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami, pokiaľ sa nerozhodne uplatniť niektorý z dôvodov odmietnutia uznania rozsudku a prevzatia dohľadu nad ním, ktoré sa uvádzajú v článku 11.

2.   Príslušný orgán vykonávajúceho štátu môže odložiť prijatie rozhodnutia o uznaní rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia, ak osvedčenie uvedené v článku 6 ods. 1 nie je úplné alebo zjavne nezodpovedá rozsudku alebo prípadnému probačnému rozhodnutiu, do uplynutia lehoty stanovenej na doplnenie alebo opravu osvedčenia.

Článok 9

Prispôsobenie probačných opatrení alebo alternatívnych sankcií

1.   Ak je druh alebo trvanie príslušného probačného opatrenia alebo alternatívnej sankcie alebo trvanie probačnej doby nezlučiteľné s právom vykonávajúceho štátu, príslušný orgán v uvedenom štáte ich môže upraviť v súlade s druhom a trvaním probačných opatrení a alternatívnych sankcií alebo trvaním probačnej doby, ktoré sa podľa práva vykonávajúceho štátu uplatňujú na rovnocenné trestné činy. Prispôsobené probačné opatrenie, alternatívna sankcia alebo trvanie probačnej doby musia v čo najväčšej miere zodpovedať tým, ktoré sa uložili v štáte pôvodu.

2.   Ak sa probačné opatrenie, alternatívna sankcia alebo probačná doba upravili, pretože ich trvanie je dlhšie ako maximálne trvanie stanovené podľa práva vykonávajúceho štátu, trvanie upraveného probačného opatrenia, alternatívnej sankcie alebo probačnej doby nesmie byť kratšie ako maximálne trvanie ustanovené pre rovnocenné trestné činy podľa práva vykonávajúceho štátu.

3.   Upravené probačné opatrenie, alternatívna sankcia alebo probačná doba nesmú byť prísnejšie alebo dlhšie než pôvodne uložené probačné opatrenie, alternatívna sankcia alebo probačná doba.

4.   Po obdržaní informácií uvedených v článku 16 ods. 2 alebo článku 18 ods. 5 môže príslušný orgán štátu pôvodu rozhodnúť o späťvzatí osvedčenia uvedeného v článku 6 ods. 1, pokiaľ vykonávajúci štát už nezačal vykonávať dohľad. V každom prípade sa takéto rozhodnutie prijme a oznámi čo najskôr, najneskôr však do desiatich dní po obdržaní informácie.

Článok 10

Obojstranná trestnosť

1.   Ak možno za niektorý z nasledujúcich trestných činov uložiť podľa právneho poriadku štátu pôvodu trest odňatia slobody alebo opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, ktorých horná hranica je najmenej tri roky, sú podľa podmienok tohto rámcového rozhodnutia a bez overenia obojstrannej trestnosti skutku dôvodom na uznanie rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia a dohľad nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami:

účasť na zločinnom spolčení,

terorizmus,

obchodovanie s ľuďmi,

sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia,

nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,

nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,

korupcia,

podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskych spoločenstiev v zmysle Dohovoru z 26. júla 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (8),

legalizácia príjmov z trestnej činnosti,

falšovanie a pozmeňovanie meny vrátane eura,

počítačová kriminalita,

trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s ohrozenými živočíšnymi a rastlinnými druhmi, ich plemenami a odrodami,

uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,

vražda, závažné ublíženie na zdraví,

nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,

únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,

rasizmus a xenofóbia,

organizovaná alebo ozbrojená krádež alebo lúpež,

nedovolené obchodovanie s kultúrnym predmetmi vrátane starožitností a umeleckých diel,

podvodné konanie,

vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,

falšovanie a výroba nelegálnych kópií výrobkov,

falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s nimi,

falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,

nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,

nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,

obchodovanie s odcudzenými vozidlami,

znásilnenie,

podpaľačstvo,

trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,

nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,

sabotáž.

2.   Rada môže po porade s Európskym parlamentom za podmienok stanovených v článku 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii kedykoľvek jednomyseľne rozhodnúť o doplnení ďalších kategórií trestných činov do zoznamu stanoveného v odseku 1 tohto článku. Rada na základe správy, ktorá sa jej predloží podľa článku 26 ods. 1 tohto rámcového rozhodnutia, preskúma, či sa má zoznam rozšíriť alebo zmeniť a doplniť.

3.   V prípade trestných činov neuvedených v odseku 1 môže vykonávajúci štát uznať rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie a prevziať dohľad nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami s podmienkou, že rozsudok sa týka skutkov, ktoré sú podľa práva vykonávajúceho štátu tiež trestnými činmi, bez ohľadu na skutkovú podstatu alebo spôsob opisu.

4.   Každý členský štát môže pri prijatí rámcového rozhodnutia alebo neskôr Generálnemu sekretariátu Rady formou vyhlásenia oznámiť, že nebude uplatňovať odsek 1. Každé takéto vyhlásenie možno kedykoľvek vziať späť. Takéto vyhlásenia a späťvzatia vyhlásení sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 11

Dôvody odmietnutia uznania rozsudku a prevzatia dohľadu

1.   Príslušný orgán vykonávajúceho štátu môže odmietnuť uznať rozsudok alebo prípadné probačné rozhodnutie a prevziať zodpovednosť za dohľad nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami, ak:

a)

je osvedčenie uvedené v článku 6 ods. 1 neúplné alebo zjavne nezodpovedá rozsudku alebo probačnému rozhodnutiu a nebolo doplnené alebo opravené v primeranej lehote stanovenej príslušným orgánom vykonávajúceho štátu;

b)

nie sú splnené kritériá stanovené v článku 5 ods. 1, článku 5 ods. 2 alebo článku 6 ods. 4;

c)

uznanie rozsudku a prevzatie zodpovednosti za dohľad nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami by porušilo zásadu ne bis in idem;

d)

v prípadoch uvedených v článku 10 ods. 3 a, ak vykonávajúci štát urobil vyhlásenie podľa článku 10 ods. 4, tak aj v prípade uvedenom v článku 10 ods. 1 sa rozsudok týka skutkov, ktoré by podľa práva vykonávajúceho štátu nepredstavovali trestný čin. Avšak vo vzťahu k daniam alebo poplatkom, clám a mene sa vykonanie rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia nemôže odmietnuť z toho dôvodu, že právo vykonávajúceho štátu neupravuje rovnaký typ daní alebo ciel alebo neobsahuje rovnaké ustanovenia týkajúce sa daní, poplatkov, ciel alebo meny ako právo štátu pôvodu;

e)

výkon trestu je premlčaný podľa práva vykonávajúceho štátu a týka sa skutku, ktorý spadá do právomoci vykonávajúceho štátu podľa jeho vnútroštátneho práva;

f)

podľa práva vykonávajúceho štátu existuje imunita, ktorá neumožňuje dohľad nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami;

g)

odsúdená osoba nemôže byť podľa práva vykonávajúceho štátu vzhľadom na svoj vek trestne zodpovedná za skutok, na ktorom sa zakladá rozsudok;

h)

bol rozsudok vynesený v neprítomnosti, pokiaľ sa v osvedčení neuvádza, že osoba bola predvolaná osobne alebo informovaná prostredníctvom zástupcu, ktorý je oprávnený podľa vnútroštátneho práva štátu pôvodu, o mieste a čase konania, ktoré vyústilo do vynesenia rozsudku v neprítomnosti, alebo že táto osoba uviedla príslušnému orgánu, že rozsudok nenapadne, alebo

i)

rozsudkom alebo prípadným probačným rozhodnutím sa ukladá liečenie, na ktoré bez ohľadu na ustanovenia článku 9 vykonávajúci štát nemôže dohliadať vzhľadom na svoj právny alebo zdravotnícky systém;

j)

probačné opatrenie alebo alternatívna sankcia trvajú kratšie ako šesť mesiacov;

k)

sa rozsudok týka trestných činov, ktoré sa podľa práva vykonávajúceho štátu považujú za spáchané úplne, z väčšej alebo podstatnej časti na jeho území alebo na mieste rovnocennom jeho územiu.

2.   Každé rozhodnutie podľa odseku 1 písm. k), ktoré sa týka trestných činov spáchaných čiastočne na území vykonávajúceho štátu alebo na mieste rovnocennom jeho územiu, prijíma príslušný orgán vykonávajúceho štátu len za výnimočných okolností a pre každý prípad jednotlivo, pričom prihliada na konkrétne okolnosti prípadu a najmä na to, či sa väčšia alebo podstatná časť dotknutého skutku uskutočnila v štáte pôvodu.

3.   V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a), b), c), h), i), j) a k) príslušný orgán vykonávajúceho štátu pred rozhodovaním o neuznaní rozsudku alebo prípadného probačného rozhodnutia a o neprevzatí zodpovednosti za dohľad nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami vhodným spôsobom komunikuje s príslušným orgánom štátu pôvodu a v prípade potreby ho požiada o bezodkladné poskytnutie všetkých potrebných dodatočných informácií.

4.   Ak sa príslušný orgán vykonávajúceho štátu rozhodol uplatniť dôvod na odmietnutie uvedený v odseku 1 tohto článku, konkrétne dôvod uvedený v odseku 1 písm. d) alebo odseku 1 písm. k), môže sa napriek tomu po dohode s príslušným orgánom štátu pôvodu rozhodnúť, že bude vykonávať dohľad nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami, ktoré sú uložené v rozsudku a prípadnom probačnom rozhodnutí, ktoré mu bolo zaslané, bez toho, aby prevzal zodpovednosť za prijatie ktoréhokoľvek z rozhodnutí uvedených v článku 14 ods. 1 písm. a), b) a c).

Článok 12

Lehoty

1.   Príslušný orgán vykonávajúceho štátu čo najskôr, najneskôr však do 60 dní od doručenia rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia spolu s osvedčením uvedeným v článku 6 ods. 1 rozhodne, či rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie uzná a prevezme zodpovednosť za dohľad nad probačnými opatreniami a/alebo alternatívnymi sankciami. Svoje rozhodnutie bezodkladne oznámi príslušnému orgánu štátu pôvodu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu.

2.   Ak za mimoriadnych okolností príslušný orgán vykonávajúceho štátu nemôže dodržať lehoty ustanovené v odseku 1, bezodkladne oznámi akýmkoľvek spôsobom, ktorý si zvolí, príslušnému orgánu štátu pôvodu dôvody meškania a uvedie, za ako dlho očakáva vydanie konečného rozhodnutia.

Článok 13

Rozhodné právo

1.   Dohľad nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami a ich výkon sa spravuje právom vykonávajúceho štátu.

2.   Príslušný orgán vykonávajúceho štátu môže dohliadať nad povinnosťou uvedenou v článku 4 ods. 1 písm. h) tak, že vyžaduje od odsúdenej osoby predložiť dôkaz o plnení povinnosti nahradiť škodu spôsobenú trestným činom.

Článok 14

Právomoc prijať všetky následné rozhodnutia a rozhodné právo

1.   Príslušný orgán vykonávajúceho štátu má právomoc prijať všetky následné rozhodnutia týkajúce sa podmienečných trestov, podmienečných prepustení, podmienečných odsúdení a alternatívnych sankcií najmä v prípade nedodržiavania probačného opatrenia alebo alternatívnej sankcie, alebo ak odsúdená osoba spácha nový trestný čin.

Takéto následné rozhodnutia zahŕňajú najmä:

a)

úpravu povinností alebo pokynov obsiahnutých v probačnom opatrení alebo v alternatívnej sankcii alebo úprava trvania probačnej doby;

b)

zrušenie odkladu výkonu rozsudku alebo rozhodnutia o podmienečnom prepustení a

c)

uloženie trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody v prípade alternatívnej sankcie alebo podmienečného odsúdenia.

2.   Právo vykonávajúceho štátu sa vzťahuje na rozhodnutia prijaté podľa odseku 1 a na všetky dôsledky vyplývajúce z rozsudku vrátane prípadného, a ak je to potrebné upraveného, výkonu trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody.

3.   Každý členský štát môže v čase prijatia tohto rámcového rozhodnutia alebo neskôr vyhlásiť, že ako vykonávajúci štát odmietne prevziať zodpovednosť podľa odseku 1 písm. b) a c) v prípadoch alebo kategóriách prípadov, ktoré tento členský štát určí, najmä:

a)

v prípadoch súvisiacich s alternatívnou sankciou, ak rozsudok neobsahuje trest odňatia slobody alebo opatrenie zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody, ktoré sa majú vykonať v prípade nedodržania uvedenej povinnosti alebo pokynu;

b)

v prípadoch súvisiacich s podmienečným odsúdením;

c)

v prípadoch, keď sa rozsudok týka skutkov, ktoré nie sú trestným činom podľa práva vykonávajúceho štátu, bez ohľadu na znaky skutkovej podstaty alebo spôsob jeho opisu.

4.   Ak členský štát využije ktorúkoľvek z možností ustanovených v odseku 3, príslušný orgán vykonávajúceho štátu postúpi naspäť právomoc príslušnému orgánu štátu pôvodu v prípade nedodržania probačného opatrenia alebo alternatívnej sankcie, ak sa príslušný orgán vykonávajúceho štátu domnieva, že je potrebné prijať následné rozhodnutie uvedené v odseku 1 písm. b) alebo c).

5.   V prípadoch uvedených v odseku 3 tohto článku nie je dotknutá povinnosť uznať rozsudok a prípadné probačné rozhodnutie ani povinnosť prijať bezodkladne všetky opatrenia potrebné na vykonávanie dohľadu nad probačnými opatreniami a/alebo alternatívnymi sankciami ustanovená v článku 8 ods. 1.

6.   Vyhlásenia uvedené v odseku 3 sa zašlú prostredníctvom oznámenia generálnemu sekretariátu Rady. Každé takéto vyhlásenie možno kedykoľvek vziať späť. Vyhlásenia a späťvzatia vyhlásení uvedené v tomto článku sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 15

Konzultácie medzi príslušnými orgánmi

Kedykoľvek sa to považuje za vhodné, príslušné orgány štátu pôvodu a vykonávajúceho štátu sa môžu navzájom radiť s cieľom uľahčiť hladké a efektívne uplatňovanie tohto rámcového rozhodnutia.

Článok 16

Povinnosti zúčastnených orgánov, ak má vykonávajúci štát právomoc pre následné rozhodnutia

1.   Príslušný orgán vykonávajúceho štátu bezodkladne oznámi príslušnému orgánu štátu pôvodu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú:

a)

úpravy probačného opatrenia alebo alternatívnej sankcie;

b)

zrušenia odkladu výkonu rozsudku alebo zrušenia rozhodnutia o predčasnom prepustení;

c)

výkonu trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody z dôvodu nedodržiavania probačného opatrenia alebo alternatívnej sankcie;

d)

skončenia probačných opatrení alebo alternatívnej sankcie.

2.   Ak príslušný orgán štátu pôvodu o to požiada, príslušný orgán vykonávajúceho štátu mu oznámi maximálnu dĺžku trvania odňatia slobody, ktorú ustanovuje vnútroštátne právo vykonávajúceho štátu pre trestný čin, ktorý je predmetom trestu, a ktorá by mohla byť uložená odsúdenej osobe v prípade porušenia probačných opatrení alebo alternatívnych sankcií. Táto informácia sa poskytuje ihneď po doručení rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia spolu s osvedčením uvedeným v článku 6 ods. 1.

3.   Príslušný orgán štátu pôvodu bezodkladne oznámi príslušnému orgánu vykonávajúceho štátu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu všetky okolnosti alebo zistenia, ktoré by podľa jeho názoru mohli viesť k prijatiu jedného alebo viacerých rozhodnutí uvedených v odseku 1 písm. a), b) alebo c).

Článok 17

Povinnosti zúčastnených orgánov, ak má príslušný orgán štátu pôvodu právomoc pre následné rozhodnutia

1.   Ak má príslušný orgán štátu pôvodu podľa článku 14 ods. 3 právomoc prijať následné rozhodnutia uvedené v článku 14 ods. 1, príslušný orgán vykonávajúceho štátu mu ihneď oznámi:

a)

akékoľvek zistenie, ktoré môže viesť k zrušeniu odkladu výkonu rozsudku alebo rozhodnutia o podmienečnom prepustení;

b)

akékoľvek zistenie, ktoré môže viesť k uloženiu trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody;

c)

všetky ďalšie skutočnosti a okolnosti, ktoré príslušný orgán štátu pôvodu požaduje predložiť a ktoré sú nevyhnutné na to, aby mohol prijať následné rozhodnutia v súlade so svojím vnútroštátnym právom.

2.   Ak členský štát využil možnosť uvedenú v článku 11 ods. 4, príslušný orgán tohto štátu informuje príslušný orgán štátu pôvodu v prípade, ak odsúdená osoba nedodržiava probačné opatrenie alebo alternatívnu sankciu.

3.   Oznámenie o zisteniach uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a v odseku 2 sa zasiela prostredníctvom vzorového tlačiva uvedeného v prílohe II. Oznámenie o skutočnostiach a okolnostiach uvedené v odseku 1 písm. c) sa zasiela akýmkoľvek spôsobom, pri ktorom sa vyhotovuje písomný záznam, vrátane, ak je to možné, prostredníctvom vzorového tlačiva uvedeného v prílohe II.

4.   Ak vnútroštátne právo štátu pôvodu ustanovuje, že odsúdená osoba musí byť pred prijatím rozhodnutia o uložení trestu vypočutá na súde, táto požiadavka sa môže primerane splniť postupom uvedeným v nástrojoch medzinárodného práva alebo práva Európskej únie, ktoré ustanovujú možnosť používať pre vypočúvanie osôb videospojenia.

5.   Príslušný orgán štátu pôvodu bezodkladne oznámi príslušnému orgánu vykonávajúceho štátu všetky rozhodnutia, ktoré sa týkajú:

a)

zrušenia odkladu výkonu rozsudku alebo zrušenie rozhodnutia o podmienečnom prepustení;

b)

výkonu trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody, ak je takéto opatrenie obsiahnuté v rozsudku;

c)

uloženia trestu odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúceho pozbavenie osobnej slobody, ak takéto opatrenie nie je obsiahnuté v rozsudku;

d)

skončenia probačného opatrenia alebo alternatívnej sankcie.

Článok 18

Informácie od vykonávajúceho štátu vo všetkých prípadoch

Príslušný orgán vykonávajúceho štátu bezodkladne informuje príslušný orgán štátu pôvodu akýmkoľvek spôsobom umožňujúcim vyhotovenie písomného záznamu o:

1.

zaslaní rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia spolu s osvedčením uvedeným v článku 6 ods. 1 príslušnému orgánu zodpovednému za ich uznanie a za prijatie z toho vyplývajúcich opatrení pre dohľad nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami v súlade s článkom 6 ods. 7;

2.

skutočnosti, že nie je v praxi možné vykonávať dohľad nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami z dôvodu, že po zaslaní rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia spolu s osvedčením uvedeným v článku 6 ods. 1 vykonávajúcemu štátu nie je možné nájsť odsúdenú osobu na území vykonávajúceho štátu; v takomto prípade nie je vykonávajúci štát povinný vykonávať dohľad nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami;

3.

konečnom rozhodnutí o uznaní rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia a o prijatí všetkých opatrení potrebných pre dohľad nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami;

4.

akomkoľvek rozhodnutí o neuznaní rozsudku a prípadného probačného rozhodnutia a o neprevzatí zodpovednosti za dohľad nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami v súlade s článkom 11 s uvedením dôvodov pre také rozhodnutie;

5.

akomkoľvek rozhodnutí o prispôsobení probačných opatrení alebo alternatívnych sankcií v súlade s článkom 9 s uvedením dôvodov pre také rozhodnutie;

6.

akomkoľvek rozhodnutí o amnestii alebo milosti, ktoré vedie k nevykonávaniu dohľadu nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami z dôvodov uvedených v článku 19 ods. 1, s prípadným uvedením dôvodov pre také rozhodnutie.

Článok 19

Amnestia, milosť, preskúmanie rozsudku

1.   Amnestiu alebo milosť môže udeliť štát pôvodu, ako aj vykonávajúci štát.

2.   O žiadostiach o preskúmanie rozsudku tvoriaceho základ probačných opatrení a alternatívnych sankcií, na ktoré sa má dohliadať podľa tohto rámcového rozhodnutia, môže rozhodovať len štát pôvodu.

Článok 20

Skončenie právomoci vykonávajúceho štátu

1.   Ak odsúdená osoba utečie alebo už nemá miesto svojho legálneho a obvyklého bydliska vo vykonávajúcom štáte, príslušný orgán vykonávajúceho štátu môže právomoc, pokiaľ ide o dohľad nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami a o všetky ďalšie rozhodnutia týkajúce sa rozsudku, postúpiť späť príslušnému orgánu štátu pôvodu.

2.   Ak v štáte pôvodu prebieha voči dotknutej osobe nové trestné konanie, príslušný orgán štátu pôvodu môže požiadať príslušný orgán vykonávajúceho štátu o postúpenie právomoci, pokiaľ ide o dohľad nad probačnými opatreniami a verejnoprospešnými sankciami a pokiaľ ide o všetky ďalšie rozhodnutia týkajúce sa rozsudku, späť príslušnému orgánu štátu pôvodu. V takomto prípade príslušný orgán vykonávajúceho štátu môže túto právomoc postúpiť príslušnému orgánu štátu pôvodu.

3.   Ak sa pri uplatňovaní tohto článku právomoc postúpi späť štátu pôvodu, príslušný orgán tohto štátu takúto právomoc prevezme. Na účely ďalšieho dohľadu nad probačnými opatreniami alebo alternatívnymi sankciami však príslušný organ štátu pôvodu zohľadní dĺžku trvania a mieru dodržiavania probačných opatrení alebo alternatívnych sankcií vo vykonávajúcom štáte, ako aj akékoľvek rozhodnutia, ktoré vykonávajúci štát prijal v súlade s článkom 16 ods. 1.

Článok 21

Jazyky

Osvedčenia uvedené v článku 6 ods. 1 sa prekladajú do úradného jazyka alebo niektorého z úradných jazykov vykonávajúceho štátu. Ktorýkoľvek členský štát môže buď pri prijatí tohto rámcového rozhodnutia, alebo neskôr uviesť vo vyhlásení uloženom na Generálnom sekretariáte Rady, že bude akceptovať preklad do jedného alebo viacerých iných úradných jazykov inštitúcií Európskej únie.

Článok 22

Náklady

Náklady, ktoré vzniknú pri uplatňovaní tohto rámcového rozhodnutia, znáša vykonávajúci štát okrem nákladov, ktoré vzniknú výlučne na území štátu pôvodu.

Článok 23

Vzťah k iným dohodám a dojednaniam

1.   Toto rámcové rozhodnutie vo vzťahoch medzi členskými štátmi nahrádza od 6. decembra 2011 zodpovedajúce ustanovenia dohovoru Rady Európy z 30. novembra 1964 o dohľade nad podmienečne odsúdenými alebo podmienečne prepustenými páchateľmi.

2.   Členské štáty môžu naďalej uplatňovať dvojstranné alebo viacstranné dohody alebo dojednania platné po 6. decembri 2008, pokiaľ tieto umožňujú rozšíriť alebo prehĺbiť ciele tohto rámcového rozhodnutia a pomáhajú ďalšiemu zjednodušeniu alebo uľahčeniu postupov dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami.

3.   Členské štáty môžu po 6. decembri 2008 uzatvárať dvojstranné a viacstranné dohody alebo dojednania, pokiaľ tieto dohody alebo dojednania umožňujú rozšíriť alebo prehĺbiť ciele tohto rámcového rozhodnutia a pomáhajú ďalšiemu zjednodušeniu alebo uľahčeniu postupov dohľadu nad probačnými opatreniami a alternatívnymi sankciami.

4.   Členské štáty do 6. marca 2009 oznámia Rade a Komisii existujúce dohody a dojednania uvedené v odseku 2, v uplatňovaní ktorých si želajú pokračovať. Členské štáty tiež oznámia Rade a Komisii všetky nové dohody alebo dojednania tak, ako sú uvedené v odseku 3, do troch mesiacov od ich podpísania.

Článok 24

Územné uplatňovanie

Toto rámcové rozhodnutie sa uplatňuje na Gibraltar.

Článok 25

Vykonávanie

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím do 6. decembra 2011.

2.   Členské štáty zašlú Generálnemu sekretariátu Rady a Komisii znenie ustanovení, ktorými transponujú do svojho vnútroštátneho práva povinnosti, ktoré sú im uložené týmto rámcovým rozhodnutím.

Článok 26

Preskúmanie

1.   Komisia vypracuje do 6. decembra 2014 správu na základe informácií, ktoré prijme od členských štátov podľa článku 25 ods. 2.

2.   Rada na základe tejto správy zhodnotí:

a)

rozsah, v akom členské štáty prijali opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím, a

b)

uplatňovanie tohto rámcového rozhodnutia.

3.   K správe sa v prípade potreby priložia legislatívne návrhy.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti

Toto rámcové rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 27. novembra 2008

Za Radu

predsedníčka

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Ú. v. EÚ C 147, 30.6.2007, s. 1.

(2)  Stanovisko z 25. októbra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Ú. v. EÚ C 53, 3.3.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 27.

(5)  Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2005, s. 16.

(6)  Ú. v. EÚ L 328, 24.11.2006, s. 59.

(7)  Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 4.

(8)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 49.


PRÍLOHA I

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PRÍLOHA II

Image

Image


16.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 337/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.