ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 335

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
13. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1241/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1242/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa stanovuje typológia Spoločenstva pre poľnohospodárske podniky

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1243/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy III a VI k smernici 2006/141/ES, pokiaľ ide o požiadavky na zloženie určitých potravín na počiatočnú výživu dojčiat ( 1 )

25

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1244/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1614/2000, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o definíciu pojmu pôvodné výrobky používanú na účely schémy všeobecného systému preferencií, aby sa vzala do úvahy osobitná pozícia Kambodže v súvislosti s vývozom textilu do Spoločenstva

28

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1245/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1615/2000, ktorým sa tvorí výnimka z nariadenia (EHS) č. 2454/93 vzhľadom na definíciu pojmu pôvodné výrobky použitú na účely schémy všeobecného systému preferencií na zohľadnenie osobitnej situácie Nepálu, pokiaľ ide o niektoré vývozy textílií do Spoločenstva

30

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1246/2008 z 12. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa článok 23 ods. 2 a prílohy II a III k nariadeniu Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o presun finančných prostriedkov spoločnej organizácie trhu s vínom na rozvoj vidieka

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1247/2008 z 11. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 27/2008 a (ES) č. 1067/2008, pokiaľ ide o dátumy na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení v roku 2009 v rámci colných kvót na sladké zemiaky, maniokový škrob, maniok, obilniny, ryžu a olivový olej, a ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokiaľ ide o dátumy na vydávanie vývozných povolení v roku 2009 v odvetviach hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa

35

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/939/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. decembra 2008 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

39

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

41

 

 

Komisia

 

 

2008/940/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. októbra 2008, ktorým sa stanovujú štandardné požiadavky na podávanie správ o národných programoch eradikácie, kontroly a monitorovania určitých chorôb zvierat a zoonóz spolufinancovaných Spoločenstvom [oznámené pod číslom K(2008) 6032]  ( 1 )

61

 

 

2008/941/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. decembra 2008 o nezaradení niektorých účinných látok, ktoré sú uvedené v prílohe I k smernici Rady 91/414/EHS, a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce tieto látky [oznámené pod číslom K(2008) 7803]  ( 1 )

91

 

 

2008/942/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2008 o úprave opravných koeficientov uplatniteľných od 1. augusta 2007, 1. septembra 2007, 1. októbra 2007, 1. novembra 2007, 1. decembra 2007 a 1. januára 2008 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pracujúcich v tretích krajinách

94

 

 

2008/943/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2008 o nezaradení kostného oleja do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2008) 8083]  ( 1 )

97

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu

99

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

13.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1241/2008

z 12. decembra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

81,9

TR

108,0

ZZ

95,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

47,6

TR

128,4

ZZ

114,4

0709 90 70

MA

109,9

TR

136,5

ZZ

123,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

50,9

MA

64,4

TR

72,2

ZA

42,5

ZW

43,9

ZZ

48,1

0805 20 10

MA

71,0

TR

72,0

ZZ

71,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,6

HR

54,2

IL

70,6

TR

56,2

ZZ

58,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,2

ZZ

66,6

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

76,4

MK

35,3

US

111,7

ZA

123,2

ZZ

79,9

0808 20 50

CN

49,6

TR

104,0

US

138,0

ZZ

97,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


13.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1242/2008

z 8. decembra 2008,

ktorým sa stanovuje typológia Spoločenstva pre poľnohospodárske podniky

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady 79/65/EHS z 15. júna 1965 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom hospodárskom spoločenstve (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 4, článok 6 ods. 2 a článok 7 ods. 3,

keďže:

(1)

Výrobné štruktúry a systémy sú v Spoločenstve veľmi rôznorodé. V snahe ľahšie urobiť analýzu štrukturálnych charakteristík poľnohospodárskych podnikov a ich hospodárskych výsledkov rozhodnutím Komisie 85/377/EHS zo 7. júna 1985, ktoré stanovuje typológiu Spoločenstva pre poľnohospodárske farmy (2), sa ustanovila vhodná a homogénna klasifikácia poľnohospodárskych podnikov podľa ekonomickej veľkosti a typu hospodárenia.

(2)

Typológiu Spoločenstva treba usporiadať tak, aby sa mohli zostaviť homogénne skupiny hospodárstiev na väčšom či menšom stupni zoskupenia a aby sa mohol porovnať stav hospodárstiev.

(3)

Z dôvodu rastúceho významu takých zárobkových činností (ZČ) v rámci príjmu poľnohospodárov, ktoré sú priamo spojené s hospodárstvom, sú však odlišné od poľnohospodárskych činností podniku, do typológie Spoločenstva by sa mala zahrnúť klasifikačná premenná odrážajúca význam iných zárobkových činností (IZČ) priamo spojených s hospodárstvom.

(4)

Na dosiahnutie cieľov stanovených článkom 4 ods. 1, článkom 6 ods. 1 písm. b) a článkom 7 ods. 2 nariadenia 79/65/EHS by sa mali pre typológiu Spoločenstva stanoviť vykonávacie pravidlá. Okrem toho, typológia Spoločenstva by sa mala uplatňovať na vykazujúce hospodárstva používajúce účtovné údaje zhromažďované prostredníctvom siete Spoločenstva na zhromažďovanie účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov (FADN).

(5)

Podľa prílohy IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1116/2008 z 19. novembra 2008 o štrukturálnych zisťovaniach fariem a zisťovaní metód poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 571/88 (3) musí sa zisťovanie štruktúry poľnohospodárskych podnikov vykonávať na základe vzorky štatisticky reprezentatívnej z hľadiska typu a veľkosti poľnohospodárskych podnikov v súlade s typológiou Spoločenstva. Typológia Spoločenstva by sa preto mala uplatňovať na aj na hospodárstva, za ktoré sa údaje zbierajú pomocou zisťovaní štruktúry hospodárstiev.

(6)

Typ hospodárenia a ekonomická veľkosť poľnohospodárskeho podniku by sa mali určovať na základe hospodárskeho kritéria, ktoré je vždy pozitívne. Preto je vhodné použiť štandardný výstup. Štandardné výstupy sa musia stanoviť podľa výrobkov. Zoznam výrobkov, pre ktoré treba vypočítať štandardné výstupy, by mal byť v súlade so zoznamom charakteristík používaných v zisťovaniach štruktúry hospodárstiev vypracovaných v súlade s nariadením (ES) č. 1166/2008. Aby bolo možné uplatňovať typológiu na hospodárstva v informačnej sieti poľnohospodárskych účtovných údajov (Farm Accountancy Data Network – FADN), treba vytvoriť tabuľku vzťahov medzi charakteristikami v zisťovaniach štruktúry a položkami výkazu hospodárstva FADN.

(7)

Štandardné výstupy vychádzajú z priemerných hodnôt za referenčné obdobie piatich rokov, ale mali by sa pravidelne aktualizovať zohľadňovaním hospodárskych trendov, aby sa typológia mohla naďalej zmysluplne uplatňovať. Frekvencia aktualizácie by mala súvisieť s rokmi, v ktorých sa vykonávajú zisťovania štruktúry poľnohospodárskych podnikov.

(8)

Na vypracovanie výberového plánu vykazujúcich hospodárstiev, ktorý sa má zahrnúť do FADN 2010, treba uviesť, že typológia definovaná v tomto nariadení sa už uplatňuje na zisťovanie štruktúry poľnohospodárskych podnikov za rok 2007. Okrem toho, na zabezpečenie porovnateľnosti analýz stavu poľnohospodárskych podnikov klasifikovaných podľa tejto typológie treba uviesť, že by sa mala uplatňovať na zisťovania štruktúry poľnohospodárskych podnikov a na FADN pred rokom 2010. Preto je potrebné začleniť výnimku za predpokladu, že štandardné výstupy sa vypočítajú za referenčné obdobie 2004.

(9)

Štandardné výstupy a údaje potrebné na ich výpočet zasiela Komisii kontaktná agentúra, ktorú každý členský štát vymenuje v súlade s článkom 6 nariadenia 79/65/EHS. Treba uviesť, že kontaktná agentúra môže Komisii priamo oznamovať príslušné informácie prostredníctvom informačného systému zriadeného Komisiou. Okrem toho treba predpokladať, že tento systém umožňuje elektronickú výmenu informácií vyžadovaných na základe modelov, ktoré má kontaktná agentúra k dispozícii prostredníctvom tohto systému. Ďalej treba uviesť, že Komisia má informovať členské štáty o všeobecných podmienkach implementácie počítačového systému prostredníctvom výboru Spoločenstva pre sieť účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov.

(10)

Z dôvodov jasnosti a so zreteľom na skutočnosť, že typológia Spoločenstva je opatrenie skôr všeobecného charakteru než opatrenie určené určitým príjemcom, je vhodné nahradiť rozhodnutie 85/377/EHS nariadením.

(11)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru Spoločenstva pre sieť účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa ustanovuje „typológia Spoločenstva pre poľnohospodárske podniky“ (ďalej len „typológia“), ktorá je jednotnou klasifikáciou hospodárstiev v Spoločenstve podľa typu hospodárenia a ekonomickej veľkosti a významu iných zárobkových činností priamo spojených s hospodárstvom.

2.   Táto typológia sa používa najmä na prezentáciu údajov zhromažďovaných prostredníctvom zisťovaní štruktúry poľnohospodárskych podnikov Spoločenstva a siete Spoločenstva na zhromažďovanie účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov Spoločenstva podľa typu hospodárenia a triedy ekonomickej veľkosti.

Článok 2

Typ hospodárenia

1.   Na účely tohto nariadenia sa „typ hospodárenia“ určitého hospodárstva určuje relatívnym príspevkom štandardného výstupu rôznych charakteristík tohto hospodárstva do jeho celkového štandardného výstupu. Štandardný výstup by mal zodpovedať článku 5.

2.   V závislosti od rozsahu požadovaných údajov sa typy hospodárenia delia na:

a)

všeobecné typy hospodárenia;

b)

základné typy hospodárenia;

c)

špecializované typy hospodárenia.

Klasifikácia hospodárstiev podľa typu hospodárenia je stanovená v prílohe I.

Článok 3

Ekonomická veľkosť hospodárstva

Ekonomická veľkosť hospodárstva sa určuje na základe celkového štandardného výstupu hospodárstva. Vyjadruje sa v eurách. Spôsob výpočtu ekonomickej veľkosti hospodárstva a tried ekonomickej veľkosti je stanovený v prílohe II.

Článok 4

Iné zárobkové činnosti priamo spojené s hospodárstvom

Význam zárobkových činností priamo spojených s hospodárstvom, avšak odlišných od poľnohospodárskych činností podniku sa určuje na základe percentuálneho podielu týchto iných zárobkových činností v konečnom výstupe hospodárstva. Tento pomer sa vyjadruje ako percentuálne pásmo. Tieto percentuálne pásma sa stanovujú podľa časti C prílohy III.

Konečný výstup, definícia a spôsob odhadu pomeru sú stanovené v častiach A a B prílohy III.

Článok 5

Štandardný výstup a celkový štandardný výstup

1.   Na účel tohto nariadenia znamená „štandardný výstup“ štandardnú hodnotu hrubej produkcie.

Štandardný výstup sa určuje pre každý región uvedený v prílohe IV k tomuto nariadeniu a pre každú charakteristiku plodín a hospodárskych zvierat podľa prehľadu o zisťovaní štruktúry poľnohospodárskych podnikov uvedeného v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1166/2008.

Spôsob výpočtu na určenie štandardného výstupu pre jednotlivé charakteristiky a postupy zberu príslušných údajov sú stanové v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

2.   Celkový štandardný výstup hospodárstva zodpovedá súčtu hodnôt získaných za každú charakteristiku vynásobením štandardných výstupov na jednotku počtom príslušných jednotiek.

3.   Na účely výpočtu štandardných výstupov pre zisťovanie štruktúry poľnohospodárskych podnikov za rok N znamená „referenčné obdobie“ rok N – 3 a vzťahuje sa na päť po sebe idúcich rokov od roku N – 5 po rok N – 1.

Štandardné výstupy sa určujú pomocou priemerných základných údajov vypočítaných za referenčné obdobie piatich rokov uvedené v prvom pododseku. Aktualizujú sa so zreteľom na hospodárske trendy najmenej zakaždým, keď sa vykonáva zisťovanie štruktúry poľnohospodárskych podnikov.

Prvé referenčné obdobie, za ktoré sa vypočítajú štandardné výstupy, zodpovedá referenčnému obdobiu 2007, ktoré sa vzťahuje na kalendárne roky 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009, čiže hospodárske roky 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010.

4.   Odchylne od odseku 3 vypočítajú členské štáty štandardné výstupy za referenčné obdobie 2004 za charakteristiky uvedené v zisťovaní štruktúry poľnohospodárskych podnikov za rok 2007 podľa definície v nariadení Komisie (ES) č. 204/2006 (4). V tomto prípade sa vzťahuje na referenčné obdobie buď kalendárne roky 2003, 2004, 2005, alebo hospodárske roky 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006.

Článok 6

Zasielanie údajov Komisii

1.   Štandardné výstupy a údaje uvedené v časti 3 prílohy IV zasiela Komisii (Eurostatu) kontaktná agentúra menovaná každým členským štátom v súlade s článkom 6 nariadenia 79/65/EHS alebo orgán, ktorému bola táto funkcia delegovaná.

2.   Členské štáty zasielajú Komisii štandardné výstupy za referenčné obdobie roku N a údaje uvedené v časti 3 prílohy IV do 31. decembra roku N + 3, alebo v prípade potreby do termínu stanoveného Komisiou po porade s výborom Spoločenstva pre sieť účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov.

Štandardné výstupy za referenčné obdobie 2004 sa zašlú Komisii do 31. decembra 2008.

3.   Na prenos štandardných výstupov a údajov uvedených v odseku 1 použijú členské štáty počítačové systémy sprístupnené Komisiou (Eurostatom), ktoré umožňujú elektronickú výmenu dokumentov a informácií medzi Komisiou a členskými štátmi.

4.   Formu a obsah dokumentov, ktoré treba zasielať, stanoví Komisia na základe modelov alebo dotazníkov sprístupnených cez systémy uvedené v odseku 3. Ustanovenia týkajúce sa atribútov údajov uvedených v odseku 1 budú zadefinované v kontexte výboru Spoločenstva na zhromažďovanie účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov.

Článok 7

Zrušenie

1.   Rozhodnutie 85/377/EHS sa zrušuje.

Rozhodnutie 85/377/EHS sa však naďalej uplatňuje na klasifikáciu hospodárstiev v sieti účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov do účtovného roka 2009 vrátane a na zisťovanie štruktúry poľnohospodárskych podnikov uvedené v nariadení Rady (EHS) č. 571/88 (5) až do zisťovania za rok 2007 vrátane.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto nariadenie v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe V.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Na sieť účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov sa uplatňuje od účtovného roku 2010 a na zisťovanie štruktúry poľnohospodárskych podnikov od roku 2010.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

(2)  Ú. v. ES L 220, 17.8.1985, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 321, 1.12.2008, s. 14.

(4)  Ú. v. EÚ L 34, 7.2.2006, s. 3.

(5)  Ú. v. ES L 56, 2.3.1988, s. 1.


PRÍLOHA I

KLASIFIKÁCIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV PODĽA TYPU HOSPODÁRENIA

A.   KLASIFIKAČNÁ SCHÉMA

Hospodárstva zamerané na rastlinnú výrobu

Všeobecný typ hospodárenia

Základný typ hospodárenia

Špecializovaný typ hospodárenia

1.

Špecializované na poľné plodiny

15.

Špecializované na obilniny, olejnaté a bielkovinové plodiny

151.

Špecializované na obilniny (iné než ryža), olejnaté a bielkovinové plodiny

152.

Špecializované na ryžu

153.

Obilniny, olejnaté plodiny a ryža kombinované

16.

Hlavné poľné plodiny

161.

Špecializované na okopaniny

162.

Obilniny, olejnaté plodiny, bielkovinové plodiny a okopaniny kombinované

163.

Špecializované na poľnú zeleninu

164.

Špecializované na tabak

165.

Špecializované na bavlnu

166.

Rôzne poľné plodiny kombinované

2.

Špecializované na záhradníctvo

21.

Špecializované na skleníkové záhradníctvo

211.

Špecializované na skleníkovú zeleninu

212.

Špecializované na kvety a ozdobné rastliny pod krytom

213.

Špecializované na rôzne záhradné plodiny pod krytom

22.

Špecializované na záhradníctvo na voľnom priestranstve

221.

Špecializované na pestovanie zeleniny na voľnom priestranstve

222.

Špecializované na kvety a ozdobné rastliny pestované na voľnom priestranstve

223.

Špecializované na rôzne záhradné plodiny pestované na voľnom priestranstve

23.

Iné záhradníctvo

231.

Špecializované na huby

232.

Špecializované na pestovateľské škôlky

233.

Rôzne záhradníctva

3.

Špecializované na trvalé plodiny

35.

Špecializované na vinohrady

351.

Špecializované na akostné víno

352.

Špecializované na iné než akostné víno

353.

Špecializované na stolové hrozno

354.

Ostatné vinohrady

36.

Špecializované na ovocie a citrusové ovocie

361.

Špecializované na ovocie (iné než citrusové, tropické a orechy)

362.

Špecializované na citrusové ovocie

363.

Špecializované na orechy

364.

Špecializované na tropické ovocie

365.

Špecializované na ovocie, citrusové, tropické ovocie a orechy: zmiešaná produkcia

37.

Špecializované na olivy

370.

Špecializované na olivy

38.

Rôzne trvalé plodiny kombinované

380.

Rôzne trvalé plodiny kombinované


Hospodárstva zamerané na živočíšnu výrobu

Všeobecný typ hospodárenia

Základný typ hospodárenia

Špecializovaný typ hospodárenia

4.

Špecializované na pasúce sa zvieratá

45.

Špecializované na produkciu mlieka

450.

Špecializované na produkciu mlieka

46.

Špecializované na hovädzí dobytok – chov a výkrm

460.

Špecializované na hovädzí dobytok – chov a výkrm

47.

Hovädzí dobytok – na mlieko, chov a výkrm kombinované

470.

Hovädzí dobytok – na mlieko, chov a výkrm kombinované

48.

Ovce, kozy a ostatné pasúce sa zvieratá

481.

Špecializované na ovce

482.

Ovce a hovädzí dobytok kombinované

483.

Špecializované na kozy

484.

Rôzne pasúce sa zvieratá

5.

Špecializované na zvieratá chované zrnom

51.

Špecializované na ošípané

511.

Špecializované na chov ošípaných

512.

Špecializované na výkrm ošípaných

513.

Ošípané chovné a na výkrm kombinované

52.

Špecializované na hydinu

521.

Špecializované na nosnice

522.

Špecializované na mäso z hydiny

523.

Nosnice a mäso z hydiny kombinované

53.

Rôzne zvieratá chované zrnom kombinované

530.

Rôzne zvieratá chované zrnom kombinované


Kombinované hospodárstva

Všeobecný typ hospodárenia

Základný typ hospodárenia

Špecializovaný typ hospodárenia

6.

Kombinované pestovanie plodín

61.

Kombinované pestovanie plodín

611.

Záhradníctvo a trvalé plodiny kombinované

612.

Poľné plodiny a záhradníctva kombinované

613.

Poľné plodiny a vinohrady kombinované

614.

Poľné plodiny a trvalé plodiny kombinované

615.

Kombinované pestovanie plodín, hlavne poľných plodín

616.

Ostatné kombinované pestovanie plodín

7.

Hospodárstva so zmiešaným chovom

73.

Kombinované chovy, hlavne pasúce sa zvieratá

731.

Kombinované chovy zvierat, hlavne dojné

732.

Kombinované chovy zvierat, hlavne pasúce sa zvieratá iné než dojné

74.

Kombinované chovy zvierat, najmä zvieratá chované zrnom

741.

Kombinované chovy zvierat: zvieratá chované zrnom a dojné kombinované

742.

Kombinované chovy zvierat: zvieratá chované zrnom a pasúce sa zvieratá iné než dojné

8.

Zmiešaná rastlinná a živočíšna výroba

83.

Poľné plodiny – pasúce sa zvieratá kombinované

831.

Poľné plodiny kombinované s dojnými zvieratami

832.

Zvieratá dojného typu kombinované s poľnými plodinami

833.

Poľné plodiny kombinované s pasúcimi sa zvieratami inými než dojnými

834.

Pasúce sa zvieratá iné než dojného typu, kombinované s poľnými plodinami

84.

Rôzne plodiny a zvieratá kombinované

841.

Poľné plodiny a zvieratá chované zrnom kombinované

842.

Trvalé plodiny a pasúce sa zvieratá kombinované

843.

Včelárstvo

844.

Rôzne kombinované pestovanie plodín a zvierat

9.

Neklasifikované hospodárstva

90.

Neklasifikované hospodárstva

900.

Neklasifikované hospodárstva

B.   TABUĽKA VZŤAHOV A PRESKUPUJÚCE KÓDY

I.   Vzťah medzi položkami zisťovania štruktúry poľnohospodárskych podnikov a výkazov poľnohospodárskych podnikov v sieti účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov (FADN)

Ekvivalentné položky pre uplatnenie štandardných výstupov

Kód určený pre položku

Zisťovania štruktúry poľnohospodárskych podnikov Spoločenstva v rokoch 2010, 2013 a 2016

[nariadenie (ES) č. 1166/2008]

Výkaz poľnohospodárskeho podniku FADN

[nariadenie (ES) č. 868/2008 o výkaze poľnohospodárskeho podniku (1)]

I.   

Plodiny

2.01.01.01.

Mäkká a špaldová pšenica

120.

Pšenica a pšenica špaldová

2.01.01.02.

Tvrdá pšenica

121.

Tvrdá pšenica

2.01.01.03.

Raž

122.

Raž (vrátane miešaniek)

2.01.01.04.

Jačmeň

123.

Jačmeň

2.01.01.05.

Ovos

124.

Ovos

125.

Letné obilné miešanky

2.01.01.06.

Kukurica na zrno

126.

Kukurica na zrno (vrátane vlhkej kukurice na zrno)

2.01.01.07.

Ryža

127.

Ryža

2.01.01.99.

Ostatné obilniny pestované na zrno

128.

Ostatné obilniny

2.01.02.

Suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno (vrátane osív a zmesí obilnín a strukovín)

129.

Bielkovinové plodiny

2.01.02.01.

Z toho hrach, fazuľa a vlčí bôb

360.

Hrach, poľná fazuľa a sladký bôb

361.

Šošovica, cícer a hrachor

330.

Ostatné bielkovinové plodiny

2.01.03.

Zemiaky (vrátane skorých zemiakov a sadbových zemiakov)

130.

Zemiaky (vrátane skorých a sadbových zemiakov)

2.01.04.

Cukrová repa (okrem osiva)

131.

Cukrová repa (okrem semena)

2.01.05.

Kŕmne korene a hlúbovitá zelenina (okrem osiva)

144.

Koreňové a kapustovité krmoviny (okrem semien)

2.01.06.01.

Tabak

134.

Tabak

2.01.06.02.

Chmeľ

133.

Chmeľ

2.01.06.03.

Bavlna

347.

Bavlna

2.01.06.04.

Repka olejná a repka

331.

Repka

2.01.06.05.

Slnečnica

332.

Slnečnica

2.01.06.06.

Sója

333.

Sója

2.01.06.07.

Ľanové semeno (ľan na produkciu oleja)

364.

Ľan okrem priadneho ľanu

2.01.06.08.

Ostatné olejniny

334.

Ostatné olejniny

2.01.06.09.

Ľan

373.

Priadny ľan

2.01.06.10.

Konope

374.

Konope

2.01.06.11.

Ostatné plodiny na vlákno

 

2.01.06.12.

Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny

345.

Liečivé rastliny, koreniny, aromatické rastliny a rôzne druhy korenia, vrátane čaju, kávy a čakanky – cigórie

2.01.06.99.

Ostatné priemyselné plodiny, inde neuvedené

346.

Cukrová trstina

348.

Ostatné priemyselné plodiny

2.01.07.

Čerstvá zelenina, melóny a jahody, z toho:

 

2.01.07.01.

Pestované vonku alebo pod nízkym (neprístupným) ochranným krytom

 

2.01.07.01.01.

Poľná produkcia

136.

Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované na otvorenom priestranstve

2.01.07.01.02.

Záhradná produkcia pre trh

137.

Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované v záhradách s priamym predajom

2.01.07.02.

V skleníku alebo pod iným (prístupným) ochranným krytom

138.

Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované pod krytým priestorom

2.01.08.

Kvetiny a okrasné rastliny (s výnimkou škôlok):

 

2.01.08.01.

Pestované vonku alebo pod nízkym (neprístupným) ochranným krytom

140.

Vonkajšie kvety a ozdobné rastliny (bez škôlok)

2.01.08.02.

V skleníku alebo pod iným (prístupným) ochranným krytom

141.

Kvety a ozdobné rastliny pestované pod krytým priestorom

2.01.09.

Rastliny zbierané za zelena

 

2.01.09.01.

Dočasný trávny porast

147.

Dočasné trávne porasty

2.01.09.02.

Iné rastliny zbierané za zelena

145.

Ostatné krmoviny

2.01.09.02.01.

Kukurica na zeleno

326.

Kŕmna kukurica

2.01.09.02.02.

Strukoviny

A

327.

Ostatné silážne obilniny

A

2.01.09.02.99.

Ostatné rastliny zbierané za zelena, inde neuvedené

328.

Ostatné krmoviny

2.01.10.

Osivá a sadivá poľných plodín

142.

Semená tráv

143.

Ostatné semená a osivá

2.01.11.

Ostatné plodiny pestované na ornej pôde

148.

Ostatné poľnohospodárske plodiny na ornej pôde nezahrnuté do položiek 120 až 147

149.

Pôda pripravená na osev prenajatá iným subjektom, vrátane pôdy poskytnutej zamestnancom vo forme naturálnej odmeny

2.01.12.01.

Neobrábaná nesubvencovaná pôda

146.

Pôda ležiaca úhorom

chýbajúce údaje kódu 3: úhorom ležiaca pôda bez finančných dotácií

2.01.12.02.

Neobrábaná subvencovaná pôda bez hospodárskeho využitia

146.

Pôda ležiaca úhorom

chýbajúce údaje kódu 8: neobrábaná pôda nevyužívaná na výrobné účely, za ktorú má hospodárstvo nárok na finančnú pomoc

2.03.01.

Pasienky a lúky, okrem extenzívnych pasienkov

150.

Lúky a trvalé pastviny

2.03.02.

extenzívne pasienky

151.

Extenzívne pastviny

2.03.03.

Trvalé trávne porasty, ktoré sa už nevyužívajú na produkčné účely a ktoré sú oprávnené na platbu subvencií

314.

Trvalé lúky viac nevyužívané na produkciu a oprávnené na platbu dotácií

2.04.01.

Ovocné sady a sady bobuľovín

152.

Ovocné sady a sady bobuľovín

2.04.01.01.

Druhy ovocia, z toho:

 

2.04.01.01.01.

Ovocie mierneho podnebného pásma

349.

Jadrové ovocie

350.

Kôstkové ovocie

2.04.01.01.02.

Ovocie subtropického podnebného pásma

353.

Tropické a subtropické ovocie

2.04.01.02.

Bobuľoviny

352.

Drobné ovocie a bobule

2.04.01.03.

Orechy

351.

Orechy

2.04.02.

Citrusové plantáže

153.

Citrusové ovocné sady

2.04.03.

Olivové plantáže

154.

Olivové háje

2.04.03.01.

Bežne produkujúce konzumné olivy

281.

Stolové olivy

2.04.03.02.

Bežne produkujúce olivy na výrobu oleja

282.

Olivy na výrobu oleja

283.

Olivový olej

2.04.04.

Vinohrady, z toho bežne produkujúce:

155.

Vinič

2.04.04.01.

akostné víno

286.

Hrozno na výrobu akostného vína s chráneným označením pôvodu (CHOP)

292.

Hrozno na výrobu akostného vína s chráneným zemepisným označením (CHZO)

289.

Akostné víno s chráneným označením pôvodu (CHOP)

294.

Akostné víno s chráneným zemepisným označením (CHZO)

2.04.04.02.

Ostatné vína

293.

Hrozno na ostatné vína

288.

Rôzne výrobky z hrozna: hroznový mušt, šťava, brandy, ocot a ostatné, vyrobené v poľnohospodárskom podniku

295.

Ostatné vína

2.04.04.03.

Stolové hrozno

285.

Stolové hrozno

2.04.04.04.

Hrozienka

291.

Hrozienka

2.04.05.

Škôlky

157.

Škôlky

2.04.06.

Ostatné trvalé plodiny

158.

Ostatné trvalé kultúry

2.04.07.

Trvalé kultúry pestované v skleníkoch

156.

Trvalé kultúry pestované pod strechou

2.06.01.

Huby

139.

Huby

II.   

Livestock

3.01.

Kone (Equidae)

22.

Koňovité (všetkých vekových kategórií)

3.02.01.

Hovädzí dobytok, mladší ako rok, býčky a jalovičky

23.

Výkrmové teľatá

24.

Ostatný dobytok do jedného roka

3.02.02.

Býky, jednoročné, ale mladšie ako dva roky

25.

Samce hovädzieho dobytka od jedného do menej ako dvoch rokov

3.02.03.

Jalovice, jednoročné, ale mladšie ako dva roky

26.

Samice hovädzieho dobytka od jedného do menej ako dvoch rokov

3.02.04.

Býky, dvojročné a staršie

27.

Samce hovädzieho dobytka dvoj- a viacročné

3.02.05.

Jalovice, dvojročné a staršie

28.

Chovné jalovice

29.

Výkrmové jalovice

3.02.06.

Dojnice

30.

Dojnice

31.

Vyradené dojnice

3.02.99.

Ostatné kravy

32.

Ostatné kravy

3.03.01.

Ovce (všetky vekové kategórie)

 

3.03.01.01.

Chovné samice

40.

Chovné ovce

3.03.01.99.

Ostatné ovce

41.

Ostatné ovce

3.03.02.

Kozy (všetky vekové kategórie)

 

3.03.02.01.

Chovné samice

38.

Kozy, chovné samice

3.03.02.99.

Ostatné kozy

39.

Ostatné kozy

3.04.01.

Prasiatka so živou hmotnosťou menšou ako 20 kilogramov

43.

Prasiatka

3.04.02.

Chovné prasnice vážiace 50 kilogramov a viac

44.

Chovné prasnice

3.04.99.

Ostatné ošípané

45.

Výkrmové ošípané

46.

Ostatné ošípané

3.05.01.

Brojlery

47.

Brojlery

3.05.02.

Nosnice

48.

Nosnice

3.05.03.

Ostatná hydina

49.

Ostatná hydina

3.05.03.01.

Morky

3.05.03.02.

Kačice

3.05.03.03.

Husi

3.05.03.04.

Pštrosy

3.05.03.99.

Ostatná hydina inde neuvedená

3.06.

Králiky, chovné samice

34.

Králiky, chovné samice

3.07.

Včely

33.

Včelstvá

II.   Kódy preskupujúce niektoré ukazovatele obsiahnuté v zisťovaniach štruktúry poľnohospodárskych podnikov v rokoch 2010, 2013 a 2016

P45.

Hovädzí dobytok dojný = 3.02.01 (hovädzí dobytok, mladší ako rok,, býčky a jalovičky) + 3.02.03 (jalovice, jednoročné, ale mladšie ako dva roky) + 3.02.05 (jalovice dvojročné a staršie) + 3.02.06 (dojnice).

P46.

Hovädzí dobytok = P45 (hovädzí dobytok dojný) + 3.02.02 (býky, jednoročné, ale mladšie ako dva roky) + 3.02.04 (býky, dvojročné a staršie) + 3.02.99 (ostatné kravy).

GL

Pasúce sa zvieratá = 3.01 (kone) + P46 (dobytok) + 3.03.01.01 (ovce – chovné samice) + 3.03.01.99 (ostatné ovce) + 3.03.02.01 (kozy – chovné samice) + 3.03.02.99 (ostatné kozy)

Ak GL = 0

FCP1

Krmoviny na predaj = 2.01.05 (kŕmne korene a hlúbovitá zelenina) + 2.01.09(rastliny zbierané za zelena) + 2.03.01 (pasienky a lúky okrem extenzívnych pasienkov) + 2.03.02 (extenzívne pasienky)

FCP4

Krmoviny pre pasúce sa zvieratá = 0

P17

Okopaniny = 2.01.03 (zemiaky) + 2.01.04 (cukrová repa) + 2.01.05 (kŕmne korene a hlúbovitá zelenina)

Ak GL > 0

FCP1

Krmoviny na predaj = 0

FCP4

Krmoviny pre pasúce sa zvieratá = 2.01.05 (kŕmne korene a hlúbovitá zelenina) + 2.01.09 (rastliny zbierané za zelena) + 2.03.01 (pasienky a lúky okrem extenzívnych pasienkov) + 2.03.02 (extenzívne pasienky)

P17

Okopaniny = 2.01.03 (zemiaky) + 2.01.04 (cukrová repa)

P151.

Obilniny okrem ryže = 2.01.01.01 (mäkká a špaldová pšenica) + 2.01.01.02 (tvrdá pšenica) + 2.01.01.03 (raž) + 2.01.01.04 (jačmeň) + 2.01.01.05 (ovos) + 2.01.01.06 (kukurica na zrno) + 2.01.01.99 (ostatné obilniny pestované na zrno)

P15.

Obilniny = P151 (obilniny okrem ryže) + 2.01.01.07 (ryža)

P16.

Olejniny = 2.01.06.04 (repka olejná a repka) + 2.01.06.05 (slnečnica) + 2.01.06.06 (sója) + 2.01.06.07 (ľanové semeno) + 2.01.06.08 (ostatné olejniny)

P51.

Ošípané = 3.04.01 (prasiatka so živou hmotnosťou menej ako 20 kg) + 3.04.02 (chovné prasnice vážiace 50 kilogramov a viac) + 3.04.99 (ostatné ošípané).

P52.

Hydina = 3.05.01 (brojlery) + 3.05.02 (nosnice) + 3.05.03 (ostatná hydina).

P1.

Hlavné plodiny = P15 (obilniny) + 2.01.02 (suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno) + 2.01.03 (zemiaky) + 2.01.04 (cukrová repa) + 2.01.06.01 (tabak) + 2.01.06.02 (chmeľ) + 2.01.06.03 (bavlna) + P16 (olejniny) + 2.01.06.09 (ľan) + 2.01.06.10 (konope) + 2.01.06.11 (ostatné plodiny na vlákno) + 2.01.06.12 (aromatické, liečivé a kulinárske rastliny) + 2.01.06.99 (ostatné priemyselné plodiny inde neuvedené) + 2.01.07.01.01 (čerstvá zelenina, melóny, jahody – pestované vonku alebo pod nízkym (neprístupným) ochranným krytom – na poli) + 02.01.10 (osivá a sadivá poľných plodín) + 2.01.11 (ostatné plodiny pestované na ornej pôde) + 2.01.12.01 (neobrábaná nesubvencovaná pôda) + FCP1 (krmoviny na predaj)

P2.

Záhradníctvo = 2.01.07.01.02 (pestované vonku alebo pod nízkym (neprístupným) ochranným krytom – záhradná produkcia pre trh) + 2.01.07.02 (čerstvá zelenina, melóny, jahody – v skleníku alebo pod iným (prístupným) ochranným krytom) + 2.01.08.01 (kvety a ozdobné rastliny – pestované vonku alebo pod nízkym (neprístupným) ochranným krytom ) + 2.01.08.02 (kvetiny a okrasné rastliny – v skleníku alebo pod iným (prístupným) ochranným krytom) + 2.06.01 (huby) + 2.04.05 (škôlky)

P3.

Trvalé plodiny = 2.04.01 (ovocné sady a sady bobuľovín) + 2.04.02 (citrusové plantáže) + 2.04.03 (olivové plantáže) + 2.04.04 (vinohrady) + 2.04.06 (ostatné trvalé plodiny) + 2.04.07 (trvalé kultúry pestované v skleníkoch)

P4.

Pasúce sa zvieratá a krmoviny = GL (pasúce sa zvieratá) + FCP4 (krmoviny pre pasúce sa zvieratá)

P5.

Zvieratá chované zrnom = P51 (ošípané) + P52 (hydina) + 3.06 (králiky, chovné samice)

C.   VYMEDZENIE TYPOV HOSPODÁRENIA

Typy hospodárenia sú definované na základe dvoch čŕt:

a)

Typ príslušných charakteristík

Charakteristiky sa vzťahujú na zoznam charakteristík zisťovaných v prieskumoch štruktúry poľnohospodárskych podnikov v rokoch 2010, 2013 a 2016: uvádzajú sa s použitím kódov uvedených v tabuľke vzťahov v časti B.I tejto prílohy alebo kódom preskupujúcim viaceré z týchto charakteristík, ako je uvedené v časti B.II tejto prílohy (2).

b)

Limity, ktoré určujú hranice tried

Pokiaľ nie je ustanovené inak, tieto limity sú vyjadrené ako zlomok celkového štandardného výstupu hospodárstva.

Špecializované hospodárstva – rastlinná výroba

Typy hospodárenia

Definícia

Kód charakteristík a limitov

(pozri časť B tejto prílohy)

Všeobecné

Základné

Špecializované

Kód

 

Kód

 

Kód

 

1.

Špecializované na poľné plodiny

 

 

 

 

Hlavné plodiny, t. j. obilniny, suché strukoviny a bielkovinové plodiny pestované na zrno, olejniny, zemiaky, cukrová repa, priemyselné plodiny, čerstvá zelenina, melóny, jahody pestované vonku, osivá a sadivá poľných plodín, ostatné plodiny pestované na ornej pôde, úhorom ležiaca pôda a krmoviny na predaj > 2/3

P1 > 2/3

15.

Špecializované na obilniny, olejniny a bielkovinové plodiny

 

 

Obilniny, olejniny, suché strukoviny a bielkovinové plodiny > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151.

Špecializované na obilniny (okrem ryže), olejniny a bielkovinové plodiny

Obilniny okrem ryže, olejniny, suché strukoviny a bielkovinové plodiny > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152.

Špecializované na ryžu

Ryža > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153.

Obilniny, olejniny, bielkovinové plodiny a ryža kombinované

Hospodárstva v triede 15, okrem hospodárstiev v triedach 151 a 152

 

16.

Hlavné poľné plodiny

 

 

Hlavné plodiny > 2/3; obilniny, olejniny, suché strukoviny a bielkovinové plodiny ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. ≤ 2/3

161.

Špecializované na okopaniny

Zemiaky, cukrová repa a kŕmne korene a hlúbovitá zelenina > 2/3

P17 > 2/3

162.

Obilniny, olejniny, bielkovinové plodiny a okopaniny kombinované

Obilniny, olejniny, suché strukoviny, bielkovinové plodiny > 1/3; okopaniny > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163.

Špecializované na poľnú zeleninu

Čerstvá zelenina, melóny, jahody pestované na poli > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164.

Špecializované na tabak

Tabak > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165.

Špecializované na bavlnu

Bavlna > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166.

Rôzne poľné plodiny kombinované

Hospodárstva v triede 16 okrem hospodárstiev v triedach 161, 162, 163, 164 a 165

 

2.

Špecializované na záhradníctvo

 

 

 

 

Čerstvá zelenina, melóny a jahody – pestované v záhradnej produkcii pre trh a v skleníkoch, kvety a ozdobné rastliny – pestované vonku a v skleníkoch, huby a pestovateľské škôlky > 2/3

P2 > 2/3

21.

Špecializované na skleníkové záhradníctvo

 

 

Čerstvá zelenina, melóny a jahody – pestované v skleníkoch a kvetiny a okrasné rastliny pestované v skleníkoch > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211.

Špecializované na skleníkovú zeleninu

Čerstvá zelenina, melóny a jahody – pestované v skleníkoch > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212.

Špecializované na kvety a ozdobné rastliny v skleníkoch

Kvetiny a okrasné rastliny pestované v skleníkoch > 2/3

2.01.08.02. > 2/3

213.

Špecializované na rôzne záhradné plodiny pod krytom

Hospodárstva v triede 21, okrem hospodárstiev v triedach 211 a 212

 

22.

Špecializované na záhradníctvo na voľnom priestranstve

 

 

Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované v záhradnej produkcii pre trh, kvety a ozdobné rastliny pestované vonku > 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221.

Špecializované na pestovanie zeleniny na voľnom priestranstve

Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované v záhradnej produkcii pre trh > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222.

Špecializované na kvety a ozdobné rastliny pestované na voľnom priestranstve

Kvety a ozdobné rastliny pestované vonku > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223.

Špecializované na rôzne záhradné plodiny pestované na voľnom priestranstve

Hospodárstva v triede 22, okrem hospodárstiev v triedach 221 a 222

 

23.

Ostatné záhradníctvo

 

 

Záhradnícke hospodárstva so záhradníctvom pod krytom ≤ 2/3 a záhradníctvom na voľnom priestranstve ≤ 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231.

Špecializované na huby

Huby > 2/3

2.06.01. > 2/3

232.

Špecializované na pestovateľské škôlky

Škôlky > 2/3

2.04.05. > 2/3

233.

Rôzne záhradníctva

Hospodárstva v triede 23, okrem hospodárstiev v triedach 231 a 232

 

3.

Špecializované na trvalé plodiny

 

 

 

 

Ovocné a sady bobuľovín, citrusové plantáže, olivy, vinohrady, ostatné trvalé plodiny a trvalé plodiny pestované v skleníkoch > 2/3

P3 > 2/3

35.

Špecializované na vinohrady

 

 

Špecializované na vinohrady

2.04.04. > 2/3

351.

Špecializované na vinohrady

Vinohrady normálne produkujúce akostné vína > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352.

Špecializované na iné než akostné víno

Vinohrady normálne produkujúce iné vína > 2/3

2.04.04.02. > 2/3

353.

Špecializované na stolové hrozno

Vinohrady normálne produkujúce stolové hrozno > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354.

Ostatné vinohrady

Hospodárstva v triede 35, okrem hospodárstiev v triedach 351, 352 a 353

 

36.

Špecializované na ovocie a citrusové ovocie

 

 

Ovocie, bobuľoviny a citrusové ovocie > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361.

Špecializované na ovocie (iné než citrusové, tropické ovocie alebo orechy)

Ovocie mierneho podnebného pásma a bobuľoviny > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362.

Špecializované na citrusové ovocie

Citrusové ovocie > 2/3

2.04.02. > 2/3

363.

Špecializované na orechy

Orechy > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364.

Špecializované na tropické ovocie

Ovocie subtropického podnebného pásma > 2/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365.

Špecializované na ovocie, citrusové, tropické ovocie a orechy: zmiešaná produkcia

Hospodárstva v triede 36, okrem hospodárstiev v triedach 361, 362, 363 a 364

 

37.

Špecializované na olivy

370.

Špecializované na olivy

Olivy > 2/3

2.04.03. > 2/3

38.

Rôzne trvalé plodiny kombinované

380.

Rôzne trvalé plodiny kombinované

Hospodárstva v triede 3, okrem hospodárstiev v triedach 35, 36 a 37

 


Špecializované hospodárstva – živočíšna výroba

Typy hospodárenia

Definícia

Kód charakteristík a limitov

(pozri časť B tejto prílohy)

Všeobecné

Základné

Špecializované

Kód

 

Kód

 

Kód

 

4.

Špecializované na pasúce sa zvieratá

 

 

 

 

Krmoviny pre pasúce sa zvieratá (t. j. kŕmne korene a hlúbovitá zelenina, rastliny zbierané za zelena, pasienky a lúky, extenzívne pasienky) a pasúce sa zvieratá (t. j. kone, všetky druhy hovädzieho dobytka, ovce a kozy) > 2/3

P4 > 2/3

45.

Špecializované na produkciu mlieka

 

 

Dojnice > 3/4 z celkového pasúceho sa dobytka; pasúce sa zvieratá > 1/3 z pasúcich sa zvierat a krmovín

3.02.06 > 3/4 GL; GL > 1/3 P4

46.

Špecializované na hovädzí dobytok – chov a výkrm

 

 

Všetok hovädzí dobytok (t. j. hovädzí dobytok mladší ako jeden rok, hovädzí dobytok od jedného do dvoch rokov, hovädzí dobytok dvoj- a viacročný (býky, voly, dojnice a ostatné kravy)) > 2/3 z pasúcich sa zvierat; dojnice ≤ 1/10 z pasúcich sa zvierat; pasúce sa zvieratá > 1/3 z pasúcich sa zvierat a krmovín

P46 > 2/3 GL; 3.02.06 ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 P4

47.

Hovädzí dobytok – na mlieko, chov a výkrm kombinované

 

 

Všetok hovädzí dobytok > 2/3 z pasúcich sa zvierat; dojnice > 1/10 z pasúcich sa zvierat; pasúce sa zvieratá > 1/3 z pasúcich sa zvierat a krmovín; okrem hospodárstiev v triede 45

P46 > 2/3 GL; 3.02.06 > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; okrem 45

48.

Ovce, kozy a ostatné pasúce sa zvieratá

 

 

Všetok hovädzí dobytok ≤ 2/3 z pasúcich sa zvierat

P46 ≤ 2/3

481.

Špecializované na ovce

Ovce > 2/3 z pasúcich sa zvierat; pasúce sa zvieratá > 1/3 z pasúcich sa zvierat a krmovín

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482.

Ovce a hovädzí dobytok kombinované

Všetok hovädzí dobytok > 1/3 z pasúcich sa zvierat, ovce > 1/3 z pasúcich sa zvierat a pasúce sa zvieratá > 1/3 z pasúcich sa zvierat a krmovín

P46 > 1/3 GL; 3.03.01 > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483.

Špecializované na kozy

Kozy > 2/3 z pasúcich sa zvierat; pasúce sa zvieratá > 1/3 z pasúcich sa zvierat a krmovín

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484.

Rôzne pasúce sa zvieratá

Hospodárstva v triede 48, okrem hospodárstiev v triedach 481, 482 a 483

 

5.

Špecializované na zvieratá chované zrnom

 

 

 

 

Zvieratá chované zrnom, t. j. ošípané (t. j. prasiatka, chovné prasnice, ostatné ošípané), hydina (t. j. brojlery, nosnice, iná hydina) a králiky, chovné samice> 2/3

P5 > 2/3

51.

Špecializované na ošípané

 

 

Ošípané > 2/3

P51 > 2/3

511.

Špecializované na chov ošípaných

Chovné prasnice > 2/3

3.04.02. > 2/3

512.

Špecializované na výkrm ošípaných

Prasiatka a ostatné ošípané > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513.

Chov a výkrm ošípaných kombinované

Hospodárstva v triede 51, okrem hospodárstiev v triedach 511 a 512

 

52.

Špecializované na hydinu

 

 

Hydina > 2/3

P52 > 2/3

521.

Špecializované na nosnice

Nosnice > 2/3

3.05.02. > 2/3

522.

Špecializované na mäso z hydiny

Brojlery a iná hydina > 2/3

3.05.01. + 3.05.03. > 2/3

523.

Nosnice a mäso z hydiny kombinované

Hospodárstva v triede 52, okrem hospodárstiev v triedach 521 a 522

 

53.

Rôzne zvieratá chované zrnom kombinované

 

 

Hospodárstva v triede 5, okrem hospodárstiev v triedach 51 a 52

 


Kombinované hospodárstva

Typy hospodárenia

Definícia

Kód charakteristík a limitov

(pozri časť B tejto prílohy)

Všeobecné

Základné

Špecializované

Kód

 

Kód

 

Kód

 

6.

Kombinované pestovanie plodín

61.

Kombinované pestovanie plodín

 

 

Hlavné plodiny a záhradníctvo a trvalé plodiny > 2/3 ale {hlavné plodiny ≤ 2/3, záhradníctvo ≤ 2/3 a trvalé plodiny ≤ 2/3}

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611.

Záhradníctvo a trvalé plodiny kombinované

Záhradníctvo > 1/3; trvalé plodiny > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612.

Poľné plodiny a záhradníctvo kombinované

Hlavné plodiny > 1/3; záhradníctvo > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613.

Poľné plodiny a vinohrady kombinované

Hlavné plodiny > 1/3; vinice > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04.> 1/3

614.

Poľné plodiny a trvalé plodiny kombinované

Hlavné plodiny > 1/3; trvalé plodiny > 1/3; vinice ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04.≤ 1/3

615.

Kombinované pestovanie plodín, hlavne poľných plodín

Hlavné plodiny > 1/3; žiadna iná činnosť > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616.

Ostatné kombinované pestovanie plodín

Hospodárstva v triede 61 okrem hospodárstiev v triedach 611, 612, 613, 614 a 615

 

7.

Hospodárstva so zmiešaným chovom

 

 

 

 

Pasúce sa zvieratá a krmoviny a zvieratá chované zrnom > 2/3; pasúce sa zvieratá a krmoviny ≤ 2/3; zvieratá chované zrnom ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73.

Kombinované chovy, hlavne pasúce sa zvieratá

 

 

Pasúce sa zvieratá a krmoviny > zvieratá chované zrnom

P4 > P5

731.

Kombinované chovy zvierat, hlavne dojné

Dobytok dojného typu > 1/3 z pasúcich sa zvierat; dojnice > 1/2 z dojného dobytka

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45;

732.

Kombinované chovy zvierat, hlavne pasúce sa zvieratá iné než dojné

Hospodárstva v triede 73, okrem hospodárstiev v triede 731

 

74.

Kombinované chovy zvierat, najmä zvieratá chované zrnom

 

 

Pasúce sa zvieratá a krmoviny ≤ zvieratá chované zrnom

P4 ≤ P5

741.

Kombinované chovy zvierat: zvieratá chované zrnom a zvieratá dojné

Dobytok dojného typu > 1/3 z pasúcich sa zvierat; zvieratá chované zrnom > 1/3, dojnice > 1/2 z dojného dobytka

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742.

Kombinované chovy zvierat: zvieratá chované zrnom a pasúce sa zvieratá iné než dojné

Hospodárstva v triede 74, okrem hospodárstiev v triede 741

 

8.

Zmiešaná rastlinná a živočíšna výroba

 

 

 

 

Hospodárstva nezahrnuté do tried 1 až 7

 

83.

Poľné plodiny – pasúce sa zvieratá kombinované

 

 

Hlavné plodiny > 1/3; pasúce sa zvieratá a krmoviny > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831.

Poľné plodiny kombinované s dojnými zvieratami

Dobytok dojného typu > 1/3 z pasúcich sa zvierat; dojnice > 1/2 z dobytka dojného typu; dobytok dojného typu < hlavné plodiny

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

832.

Zvieratá dojného typu kombinované s poľnými plodinami

Dobytok dojného typu > 1/3 z pasúcich sa zvierat; dojnice > 1/2 z dobytka dojného typu; dobytok dojného typu ≥ hlavné plodiny

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833.

Poľné plodiny kombinované s pasúcimi sa zvieratami inými než dojnými

Hlavné plodiny > pasúce sa zvieratá a krmoviny, okrem hospodárstiev v triede 831

P1 > P4; okrem 831

834.

Pasúce sa zvieratá iné než dojného typu, kombinované s poľnými plodinami

Hospodárstva v triede 83 okrem hospodárstiev v triedach 831, 832 a 833

 

84.

Rôzne plodiny a zvieratá kombinované

 

 

Hospodárstva v triede 8, okrem hospodárstiev v triede 83

 

841.

Poľné plodiny a zvieratá chované zrnom kombinované

Hlavné plodiny > 1/3; zvieratá chované zrnom > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842.

Trvalé plodiny a pasúce sa zvieratá kombinované

Trvalé plodiny > 1/3; pasúce sa zvieratá a krmoviny > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843.

Včelárstvo

Včely > 2/3

3.7. > 2/3

844.

Rôzne kombinované pestovanie plodín a zvierat

Hospodárstva v triede 84 okrem hospodárstiev v triedach 841, 842 a 843

 


Neklasifikované hospodárstva

Typy hospodárenia

Definícia

Kód charakteristík a limitov

(pozri časť B tejto prílohy)

Všeobecné

Základné

Špecializované

Kód

 

Kód

 

Kód

 

9.

Neklasifikované hospodárstva

 

 

 

 

Neklasifikované hospodárstva

Celkový štandardný výstup = 0


(1)  Ú. v. EÚ L 237, 4.9.2008, s. 18.

(2)  Charakteristiky 2.01.05 (kŕmne korene a hlúbovitá zelenina) + 2.01.09 (rastliny zbierané za zelena), 2.01.12.01 (neobrábaná nesubvencovaná pôda), 2.01.12.02 (neobrábaná subvencovaná pôda bez ekonomického využitia), 2.02 (domáce záhradky), 2.03.01 (pasienky a lúky, okrem extenzívnych pasienkov), 2.03.02 (extenzívne pasienky), 2.03.03 (trvalá trávne porasty, ktoré sa už nevyužívajú na produkčné účely a ktoré sú oprávnené na platbu subvencií), 3.02.01 (hovädzí dobytok mladší ako jeden rok, býčky a jalovičky), 3.03.01.99 (ostatné ovce), 3.03.02.99 (ostatné kozy) a 3.04.01 (prasiatka so živou hmotnosťou menej ako 20 kg) sa používajú len za určitých podmienok (pozri bod 5 prílohy IV).


PRÍLOHA II

EKONOMICKÁ VEĽKOSŤ HOSPODÁRSTIEV

A.   EKONOMICKÁ VEĽKOSŤ HOSPODÁRSTVA

Ekonomická veľkosť hospodárstva sa meria ako celkový štandardný výstup hospodárstva vyjadrený v eurách.

B.   EKONOMICKÉ VEĽKOSTNÉ TRIEDY HOSPODÁRSTIEV

Hospodárstva sa zatrieďujú do veľkostných tried, ktorých hraničné hodnoty sa stanovujú takto.

Triedy

Hraničné hodnoty v EUR

I.

menej než 2 000 EUR

II.

od 2 000 do menej než 4 000 EUR

III.

od 4 000 do menej než 8 000 EUR

IV.

od 8 000 do menej než 15 000 EUR

V.

od 15 000 do menej než 25 000 EUR

VI.

od 25 000 do menej než 50 000 EUR

VII.

od 50 000 do menej než 100 000 EUR

VIII.

od 100 000 do menej než 250 000 EUR

IX.

od 250 000 do menej než 500 000 EUR

X.

od 500 000 do menej než 750 000 EUR

XI.

od 750 000 do menej než 1 000 000 EUR

XII.

od 1 000 000 do menej než 1 500 000 EUR

XIII.

od 1 500 000 do menej než 3 000 000 EUR

XIV.

3 000 000 alebo viac EUR

V pravidlách určených na použitie v sieti účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov a na zisťovania štruktúry poľnohospodárskych podnikov Spoločenstva možno ustanoviť, že veľkostné triedy IV a V, VIII a IX, X a XI, od XII do XIV alebo od X do XIV sa zlučujú.

Pri uplatňovaní článku 4 ods. 1 nariadenia č. 79/65/EHS by členské štáty mali stanoviť hranicu ekonomickej veľkosti hospodárstva pre oblasť zisťovania v rámci siete účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov, ktorá sa zhoduje s uvedenými hranicami veľkostných tried.


PRÍLOHA III

INÉ ZÁROBKOVÉ ČINNOSTI PRIAMO SPOJENÉ S HOSPODÁRSTVOM

A.   DEFINÍCIA INÝCH ZÁROBKOVÝCH ČINNOSTÍ PRIAMO SPOJENÝCH S HOSPODÁRSTVOM

Zárobkové činnosti priamo spojené s hospodárstvom, avšak odlišné od poľnohospodárskych činností podniku zahŕňajú všetky činnosti mimo poľnohospodárskej práce, ktoré priamo súvisia s hospodárstvom a majú hospodársky vplyv na hospodárstvo. Sú to činnosti, v ktorých sa používajú buď zdroje hospodárstva (areál, budovy, stroje, poľnohospodárske výrobky atď.) alebo výrobky hospodárstva.

B.   ODHADOVANÝ VÝZNAM INÝCH ZÁROBKOVÝCH ČINNOSTÍ (IZČ) PRIAMO SPOJENÝCH S HOSPODÁRSTVOM

Podiel IZČ priamo spojených s hospodárstvom v konečnom výstupe hospodárstva sa odhaduje ako podiel IZČ priamo spojený s obratom hospodárstva na celkovom obrate hospodárstva (vrátane priamych platieb) takto:

Formula

C.   TRIEDY ODRÁŽAJÚCE VÝZNAM IZČ PRIAMO SPOJENÝCH S HOSPODÁRSTVOM

Hospodárstva sú zaradené do tried odrážajúcich význam IZČ priamo spojených s hospodárstvom v konečnom výstupe, ktorých hranice sú stanovené nižšie.

Triedy

Hranice v percentách

I.

od 0 % do 10 %

II.

od viac než 10 % do 50 %

III.

od viac než 50 % do 100 %


PRÍLOHA IV

ŠTANDARDNÉ VÝSTUPY (ŠV)

1.   DEFINÍCIA A ZÁSADY VÝPOČTU ŠV

a)   Výstup poľnohospodárskej charakteristiky znamená peňažnú hodnotu hrubej poľnohospodárskej výroby za cenu brána poľnohospodárskeho podniku.

Štandardný výstup (ŠV) znamená hodnotu výstupu zodpovedajúceho priemernému stavu každej poľnohospodárskej charakteristiky v danom regióne.

b)   Výstup je súčet hodnoty základného výrobku (základných výrobkov) a druhotného výrobku (druhotných výrobkov).

Hodnoty sa vypočítavajú vynásobením výroby za jednotku cenou brána poľnohospodárskeho podniku. DPH, dane z výrobkov a priame platby nie sú zahrnuté.

c)   Obdobie produkcie

ŠV sa vzťahuje na 12-mesačné obdobie produkcie (kalendárny rok alebo hospodársky rok).

Pri rastlinných alebo živočíšnych výrobkoch, kde je obdobie produkcie kratšie alebo dlhšie ako 12 mesiacov, sa vypočítava ŠV zodpovedajúci rastu alebo produkcii za 12 mesiacov.

d)   Základné údaje a referenčné obdobie

ŠV sa stanovuje pomocou faktorov uvedených v písmene b). Na tieto účely sa v členských štátoch zhromažďujú základné údaje za referenčné obdobie, ktoré sa vzťahuje na päť po sebe idúcich kalendárnych rokov alebo rokov poľnohospodárskej výroby. Referenčné obdobie je rovnaké pre všetky členské štáty a stanovuje ho Komisia. Napríklad ŠV za referenčné obdobie 2007 sa vzťahuje na kalendárne roky 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 alebo na hospodárske roky 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010.

e)   Jednotky

1)   Fyzické jednotky:

a)

ŠV pre charakteristiky rastlinnej výroby sa stanovuje na základe plochy vyjadrenej v hektároch.

ŠV húb sa však stanovuje na základe hrubého výnosu všetkých za sebou nasledujúcich ročných zberov úrody a vyjadruje sa na 100 m2 pestovateľskej plochy. Na použitie v kontexte siete účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov sa takto stanovený ŠV vydelí počtom po sebe idúcich ročných zberov úrody a členské štáty oznamujú toto číslo.

b)

ŠV charakteristík v živočíšnej výrobe sa stanovuje na kus s výnimkou hydiny, pri ktorej sa počíta na sto kusov hydiny, a okrem včiel, pri ktorých sa stanoví na roj.

2)   Menové jednotky a zaokrúhľovanie

Základné údaje na stanovenie ŠV a vypočítané ŠV sa uvádzajú v eurách. Pre členské štáty, ktoré nie sú súčasťou hospodárskej a menovej únie, sa ŠV prepočítava na euro pomocou priemerných výmenných kurzov pre referenčné obdobie, definovaných v bode 1 písm. d) tejto prílohy. Tieto kurzy oznamuje členským štátom Komisia.

ŠV možno v prípade potreby zaokrúhliť na najbližších 5 EUR.

2.   ČLENENIE ŠV

a)   Podľa charakteristík poľnohospodárskych rastlín a zvierat

ŠV sa stanovuje pre všetky poľnohospodárske charakteristiky zodpovedajúce položkám zo zisťovaní štruktúry poľnohospodárskych podnikov Spoločenstva spôsobom, ktorý je stanovený v samotných zisťovaniach.

b)   Geografické členenie

ŠV sa stanovuje minimálne na základe územných celkov, ktoré sú v súlade s členením používaným pri zisťovaní štruktúry hospodárstiev Spoločenstva a na účely siete účtovných údajov poľnohospodárskych podnikov. Za územný celok sa nepovažujú znevýhodnené alebo horské oblasti.

ŠV sa neurčuje pre charakteristiky, ktoré nie sú predmetom podnikania v danom regióne.

3.   ZBER ÚDAJOV NA STANOVENIE ŠV

a)

Základné údaje na stanovenie ŠV sa obnovujú aspoň vtedy, keď sa vykonáva zisťovanie štruktúry poľnohospodárskych podnikov vo forme odhadu majetku.

b)

Medzi dvoma zisťovaniami štruktúry poľnohospodárskych podnikov Spoločenstva vo forme odhadu majetku sa ŠV aktualizuje pri každom zisťovaní štruktúry poľnohospodárskych podnikov. Táto aktualizácia prebieha:

buď obnovením základných údajov podobným spôsobom, ako je to uvedené v písmene a),

alebo použitím takého spôsobu výpočtu, ktorý aktualizuje ŠV. Zásady týkajúce sa tejto metódy sú stanovené na úrovni Spoločenstva.

4.   REALIZÁCIA

Členské štáty sú v súlade s ustanoveniami tejto prílohy zodpovedné za zber základných údajov potrebných na výpočet ŠV a za ich výpočet, prepočet na euro a podľa potreby za zber údajov potrebných na uplatnenie aktualizačnej metódy.

5.   POSTUP V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

Na výpočet ŠV pre určité typy charakteristík sa určujú tieto osobitné pravidlá:

a)   Úhorom ležiaca pôda bez dotácií

ŠV týkajúci sa úhorom ležiacej pôdy bez akýchkoľvek dotácií sa zohľadňuje vo výpočte celkového ŠV hospodárstva len vtedy, ak sú ostatné ŠV hospodárstva kladné.

b)   Úhorom ležiaca pôda podliehajúca vyplácaniu dotácií bez ekonomického využitia a trvalo zatrávnená, ktorá sa nepoužíva na výrobné účely a je oprávnená na vyplácanie dotácií

Keďže produkcia pôdy bez ekonomického využitia podliehajúca vyplácaniu dotácií je limitovaná priamymi platbami, ŠV sa pokladá za rovnajúce sa nule.

c)   Zeleninové záhrady

Keďže produkcia zeleninovej záhrady je bežne určená pre vlastnú potrebu majiteľa a nie na predaj, ŠV sa pokladá za rovnajúce sa nule.

d)   Hospodárske zvieratá

Charakteristiky pre hospodárske zvieratá sú rozdelené do vekových kategórií. Výstup zodpovedá hodnote rastu zvieraťa v čase strávenom v danej kategórii. Inými slovami zodpovedá rozdielu medzi hodnotou zvieraťa pri odchode z kategórie a jeho hodnotou pri vstupe do danej kategórie (nazýva sa aj náhradná hodnota).

e)   Hovädzí dobytok mladší ako jeden rok, samce a samice

ŠV týkajúci sa hovädzieho dobytka mladšieho ako jeden rok sa zohľadňuje vo výpočte celkového ŠV hospodárstva len vtedy, ak je v poľnohospodárskom podniku viac kusov hovädzieho dobytka mladšieho než jeden rok ako kráv. Do úvahy sa berie len ŠV týkajúci sa nadbytočných kusov hovädzieho dobytka mladších ako jeden rok.

f)   Ostatné ovce a ostatné kozy

ŠV týkajúci sa ostatných oviec sa zohľadňuje vo výpočte celkového ŠV hospodárstva len vtedy, ak sa v poľnohospodárskom podniku nenachádzajú chovné ovce.

ŠV týkajúci sa ostatných kôz sa zohľadňuje vo výpočte celkového ŠV hospodárstva len vtedy, ak sa v poľnohospodárskom podniku nenachádzajú chovné kozy.

g)   Prasiatka

ŠV týkajúci sa prasiatok sa zohľadňuje vo výpočte celkového ŠV hospodárstva len vtedy, ak sa v poľnohospodárskom podniku nenachádzajú chovné prasnice.

h)   Krmoviny

Ak sa v poľnohospodárskom podniku nenachádzajú pasúce sa zvieratá (t. j. koňovité, hovädzí dobytok, ovce alebo kozy), krmoviny (t. j. okopaniny a kapustovité krmoviny, zelené krmivá, pastviny a lúky) sa považujú za krmoviny určené na predaj a sú súčasťou výstupu hlavných plodín.

Ak sa v poľnohospodárskom podniku nachádzajú pasúce sa zvieratá, krmoviny sa považujú za krmoviny určené na kŕmenie pasúcich sa zvierat a sú súčasťou výstupu pasúcich sa zvierat a krmovín.


PRÍLOHA V

Korelačná tabuľka

Rozhodnutie 85/377/EHS

Toto nariadenie

článok 1 prvý odsek

článok 1 ods. 1

článok 1 druhý odsek

článok 2 ods. 1 a ods. 2

článok 2 ods. 3

článok 1 ods. 2

články 3 až 5

článok 6

článok 2 ods. 1

článok 7 prvý odsek úvodná veta

článok 2 ods. 2 úvodná veta

článok 7 prvý odsek prvá až tretia zarážka

článok 2 ods. 2 prvý pododsek písm. a) až c)

článok 7 prvý odsek štvrtá zarážka

článok 7 druhý odsek

článok 7 tretí odsek

článok 2 ods. 2 druhý pododsek

články 8 a 9

článok 3

články 4 až 7

článok 10

článok 11

článok 12

článok 8

príloha I

príloha IV

príloha II

príloha I

príloha III

príloha II

príloha III

príloha V


13.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/25


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1243/2008

z 12. decembra 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy III a VI k smernici 2006/141/ES, pokiaľ ide o požiadavky na zloženie určitých potravín na počiatočnú výživu dojčiat

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/398/EHS z 3. mája 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú potravín na určité nutričné využitie (1), a najmä na jej článok 4 ods. 1 tretí pododsek druhú zarážku,

keďže:

(1)

Smernica Komisie 2006/141/ES z 22. decembra 2006 o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES (2) ustanovuje okrem iného požiadavky na zloženie potravín na počiatočnú výživu dojčiat.

(2)

V smernici 2006/141/ES sa stanovuje, že iba látky uvedené v prílohe III k tejto smernici sa môžu použiť pri výrobe potravín na počiatočnú výživu dojčiat s cieľom splnenia požiadaviek na, okrem iného, aminokyseliny a iné zlúčeniny dusíka.

(3)

Príloha III k uvedenej smernici by mala byť zmenená a doplnená, aby sa povolilo používanie L-arginínu a jeho hydrochloridu v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat.

(4)

V smernici 2006/141/ES sa tiež ustanovuje, že potraviny na počiatočnú výživu dojčiat vyrobené z bielkovinových hydrolyzátov, vymedzené v bode 2.2 prílohy I k tejto smernici, s obsahom bielkovín medzi minimálnou hodnotou a 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) musia byť v súlade s príslušnými špecifikáciami uvedenými v prílohe VI. Uvedená príloha stanovuje špecifikácie pre obsah a zdroj bielkovín a spracovanie bielkovín používaných pri výrobe takýchto potravín na počiatočnú výživu dojčiat, vyrábaných z hydrolyzátov srvátkových bielkovín získaných z bielkovín kravského mlieka.

(5)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1609/2006 z 27. októbra 2006, ktorým sa na obdobie dvoch rokov povoľuje umiestňovať na trh potraviny na počiatočnú výživu dojčiat na báze hydrolyzátov srvátkových bielkovín získaných z bielkovín kravského mlieka (3), povoľuje umiestňovať na trh potraviny na počiatočnú výživu dojčiat na báze hydrolyzátov kravského mlieka v súlade so špecifikáciami týkajúcimi sa obsahu a zdroja bielkovín, ich spracovania a kvality stanovenými v prílohe k tomuto nariadeniu. Platnosť uvedeného povolenia uplynie 27. októbra 2008.

(6)

V smernici 2006/141/ES sa na trvalom základe ustanovuje povolenie stanovené v nariadení (ES) č. 1609/2006. Príloha VI k smernici 2006/141/ES stanovuje špecifikácie pre obsah, zdroj a spracovanie bielkovín pre príslušné potraviny na počiatočnú výživu dojčiat. Osobitné požiadavky na zloženie súvisiace s kvalitou bielkovín sa však do uvedenej prílohy nezaradili. Neprítomnosť takýchto požiadaviek by po skončení uplatňovania nariadenia (ES) č. 1609/2006 bránila umiestneniu potravín na počiatočnú výživu dojčiat vyrobených z bielkovinových hydrolyzátov na trh.

(7)

Chýbajúce špecifikácie týkajúce sa kvality bielkovín, ktoré boli zaradené do povolenia ustanoveného v nariadení Rady (ES) č. 1609/2006, by mali byť doplnené do prílohy VI k smernici 2006/141/ES. Uvedená príloha by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

Aby sa zabránilo akýmkoľvek narušeniam na trhu pre potraviny na počiatočnú výživu dojčiat, malo by sa toto nariadenie uplatňovať od 28. októbra 2008.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy III a VI k smernici 2006/141/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 28. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 186, 30.6.1989, s. 27.

(2)  Ú. v. EÚ L 401, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 299, 28.10.2006, s. 9.


PRÍLOHA

Prílohy III a VI k smernici 2006/141/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

V oddiele 3 prílohy III s názvom Aminokyseliny a iné zlúčeniny dusíka sa na začiatku zoznamu vkladá táto látka:

„L-arginín a jeho hydrochlorid (1)

2.

Do prílohy VI sa vkladá tento bod 4:

„4.   Kvalita bielkovín

Nevyhnutné a podmienečne nevyhnutné aminokyseliny v materskom mlieku, vyjadrené v mg na 100 kJ a 100 kcal, sú tieto:

 

Na 100 kJ (2)

Na 100 kcal

Arginín

16

69

Cystín

6

24

Histidín

11

45

Izoleucín

17

72

Leucín

37

156

Lyzín

29

122

Metionín

7

29

Fenylalanín

15

62

Treonín

19

80

Tryptofán

7

30

Tyrozín

14

59

Valín

19

80


(1)  L-arginín a jeho hydrochlorid sa použijú iba pri výrobe potravín na počiatočnú výživu dojčiat uvedených v článku 7 ods. 1 treťom pododseku.“

(2)  1 kJ = 0,239 kcal“


13.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1244/2008

z 12. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1614/2000, ktorým sa udeľuje výnimka z nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o definíciu pojmu pôvodné výrobky používanú na účely schémy všeobecného systému preferencií, aby sa vzala do úvahy osobitná pozícia Kambodže v súvislosti s vývozom textilu do Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2), a najmä na jeho článok 76,

keďže:

(1)

Spoločenstvo prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 980/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (3), udelilo Kambodži všeobecné colné preferencie. Platnosť nariadenia (ES) č. 980/2005 sa skončí 31. decembra 2008, od 1. januára 2009 sa však nahradí nariadením Rady (ES) č. 732/2008 (4), ktorým sa potvrdzuje udelenie uvedených colných preferencií Kambodži zo strany Spoločenstva.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2454/93 sa vymedzuje pojem výrobky s pôvodom na účely jeho použitia v schéme všeobecného systému colných preferencií. V nariadení (EHS) č. 2454/93 sa takisto ustanovuje výnimka z tohto vymedzenia pojmu v prospech najmenej rozvinutých krajín, ktoré využívajú systém všeobecných colných preferencií (ďalej len „SVP“) a ktoré na tento účel predkladajú Spoločenstvu príslušné žiadosti.

(3)

Kambodža využívala takúto výnimku, ktorá bola niekoľkokrát predĺžená a ktorej platnosť sa skončí 31. decembra 2008, na niektoré textilné výrobky podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1614/2000 (5).

(4)

Kambodža listami z 31. júla 2008 a 15. októbra 2008 požiadala o predĺženie platnosti výnimky v súlade s článkom 76 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

(5)

V čase, keď sa platnosť nariadenia (ES) č. 1614/2000 na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1807/2006 (6) naposledy predĺžila, očakávalo sa, že pred skončením platnosti výnimky sa už budú uplatňovať nové, jednoduchšie pravidlá pôvodu SVP, ktoré budú viac podporovať rozvoj. Nové pravidlá pôvodu SVP však ešte neboli prijaté a teraz sa očakáva, že takéto pravidlá pôvodu nebudú v platnosti pred koncom roka 2009.

(6)

V žiadosti sa uvádza, že uplatňovanie pravidiel pôvodu na dostatočné spracovanie alebo prepracovanie a regionálnu kumuláciu by podstatne obmedzilo schopnosť kambodžského odevného priemyslu pokračovať vo vývoze do Spoločenstva a bránilo by investíciám. To by viedlo k ďalšiemu zatváraniu podnikov a nezamestnanosti v danej krajine. Okrem toho sa zdá, že i krátkodobé uplatňovanie v súčasnosti platných pravidiel pôvodu SVP by mohlo viesť k uvedeným následkom.

(7)

Obdobie predĺženia platnosti výnimky by malo zohľadňovať čas potrebný na prijatie a uplatňovanie nových pravidiel pôvodu SVP. Vzhľadom na to, že uzatváranie dlhodobých zmlúv, v ktorých sa využíva výnimka, je obzvlášť dôležité pre stabilitu a rast kambodžského priemyslu, by malo byť udelené predĺženie dostatočne dlhé, aby sa hospodárskym subjektom umožnilo uzatvárať takéto zmluvy.

(8)

V dôsledku uplatňovania budúcich nových pravidiel pôvodu kambodžské výrobky, ktoré sú v súčasnosti oprávnené na preferenčné colné zaobchádzanie len na základe uplatňovania výnimky, by mali byť v budúcnosti oprávnené už na základe uplatňovania nových pravidiel pôvodu. Výnimka sa v tom čase stane zbytočnou. V záujme zaistenia jasnosti pre hospodárske subjekty bude teda potrebné zrušiť nariadenie (ES) č. 1614/2000 k dátumu, od ktorého sa začnú uplatňovať nové pravidlá pôvodu.

(9)

Výnimka by sa teda mala predĺžiť do dátumu uplatňovania nových pravidiel pôvodu, ktorý sa má stanoviť v nariadení (EHS) č. 2454/93, v každom prípade sa by sa však mala prestať uplatňovať 31. decembra 2010.

(10)

Nariadenie (ES) č. 1614/2000 by sa teda malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre Colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 2 nariadenia (ES) č. 1614/2000 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Výnimka ustanovená v článku 1 sa vzťahuje na výrobky prepravené priamo z Kambodže a dovezené do Spoločenstva, a to až do ročných množstiev pre každý výrobok uvedených v prílohe, v období od 15. júla 2000 do dátumu uplatňovania zmeny a doplnenia nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu výrobky s pôvodom, ktorý sa používa na účely schémy všeobecného systému preferencií, v každom prípade sa však prestane uplatňovať 31. decembra 2010.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2008

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 185, 25.7.2000, s. 46.

(6)  Ú. v. EÚ L 343, 8.12.2006, s. 71.


13.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/30


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1245/2008

z 12. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1615/2000, ktorým sa tvorí výnimka z nariadenia (EHS) č. 2454/93 vzhľadom na definíciu pojmu pôvodné výrobky použitú na účely schémy všeobecného systému preferencií na zohľadnenie osobitnej situácie Nepálu, pokiaľ ide o niektoré vývozy textílií do Spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 247,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (2), a najmä na jeho článok 76,

keďže:

(1)

Spoločenstvo prostredníctvom nariadenia Rady (ES) č. 980/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (3), udelilo Nepálu všeobecné colné preferencie. Platnosť nariadenia (ES) č. 980/2005 sa skončí 31. decembra 2008, od 1. januára 2009 sa však nahradí nariadením Rady (ES) č. 732/2008 (4), ktorým sa potvrdzuje udelenie uvedených colných preferencií Nepálu zo strany Spoločenstva.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2454/93 sa vymedzuje pojem výrobky s pôvodom na účely jeho použitia v schéme všeobecného systému colných preferencií. V nariadení (EHS) č. 2454/93 sa takisto ustanovuje výnimka z tohto vymedzenia pojmu v prospech najmenej rozvinutých krajín, ktoré využívajú schému všeobecného systému colných preferencií (ďalej len „SVP“) a ktoré na tento účel predkladajú Spoločenstvu príslušnú žiadosť.

(3)

Nepál využíval takúto výnimku, ktorá bola niekoľkokrát predĺžená a ktorej platnosť sa skončí 31. decembra 2008, na niektoré textilné výrobky podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1615/2000 (5).

(4)

Nepál listami z 9. júla 2008 a 3. októbra 2008 požiadal o predĺženie platnosti výnimky v súlade s článkom 76 nariadenia (EHS) č. 2454/93.

(5)

V čase, keď sa platnosť nariadenia (ES) č. 1615/2000 na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2006 (6) naposledy predĺžila, sa očakávalo, že pred skončením platnosti výnimky sa už budú uplatňovať nové, jednoduchšie pravidlá pôvodu SVP, ktoré budú viac podporovať rozvoj. Nové pravidla pôvodu SVP však ešte neboli prijaté a teraz sa očakáva, že takéto pravidlá pôvodu nebudú v platnosti pred koncom roka 2009.

(6)

V žiadosti sa uvádza, že uplatňovanie pravidiel pôvodu na dostatočné spracovanie a prepracovanie a regionálnu kumuláciu by podstatne obmedzilo schopnosť nepálskeho odevného priemyslu pokračovať vo vývoze do Spoločenstva a bránilo by investíciám. To by viedlo k ďalšiemu zatváraniu podnikov a nezamestnanosti v danej krajine. Okrem toho sa zdá, že i krátkodobé uplatňovanie v súčasnosti platných pravidiel pôvodu SVP by mohlo viesť k uvedeným následkom.

(7)

Obdobie predĺženia platnosti výnimky by malo zohľadňovať čas nutný na prijatie a uplatňovanie nových pravidiel pôvodu SVP. Keďže uzatváranie dlhodobých zmlúv, ktoré využívajú výnimku, je obzvlášť dôležité pre stabilitu a rast nepálskeho priemyslu, udelené predĺženie by malo byť dostatočne dlhé, aby sa umožnilo hospodárskym subjektom uzatvárať takéto zmluvy.

(8)

V dôsledku uplatňovania budúcich nových pravidiel pôvodu nepálske výrobky, ktoré sú v súčasnosti oprávnené na preferenčné colné zaobchádzanie len na základe uplatňovania výnimky, by mali byť v budúcnosti oprávnené už na základe uplatňovania nových pravidiel pôvodu. Výnimka sa v tom čase stane zbytočnou. V záujme zaistenia jasnosti pre hospodárske subjekty bude teda potrebné zrušiť nariadenie (ES) č. 1615/2000 k dátumu, od ktorého sa začnú uplatňovať nové pravidlá pôvodu.

(9)

Výnimka by sa teda mala predĺžiť do dátumu uplatňovania nových pravidiel pôvodu, ktorý sa má stanoviť v nariadení (EHS) č. 2454/93, v každom prípade by sa však mala prestať uplatňovať 31. decembra 2010.

(10)

Nariadenie (ES) č. 1615/2000 by sa teda malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Článok 2 nariadenia (ES) č. 1615/2000 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Výnimka ustanovená v článku 1 sa uplatňuje na výrobky prepravené priamo z Nepálu a dovezené do Spoločenstva, a to až do ročných množstiev pre každý výrobok uvedených v prílohe, počas obdobia od 15. júla 2000 do dátumu uplatňovania zmeny a doplnenia nariadenia (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu výrobky s pôvodom, ktorý sa používa na účely schémy všeobecného systému preferencií, v každom prípade sa však prestane uplatňovať 31. decembra 2010.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatňuje sa od 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2008

Za Komisiu

László KOVÁCS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2005, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 211, 6.8.2008, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 185, 25.7.2000, s. 54.

(6)  Ú. v. EÚ L 343, 8.12.2006, s. 73.


13.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1246/2008

z 12. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa článok 23 ods. 2 a prílohy II a III k nariadeniu Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o presun finančných prostriedkov spoločnej organizácie trhu s vínom na rozvoj vidieka

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 z 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (1), a najmä na jeho článok 23 ods. 3 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Slovinsko a Veľká Británia oznámili Komisii presun finančných prostriedkov z rozpočtu na podporné programy do rozpočtových prostriedkov na rozvoj vidieka.

(2)

Článok 23 ods. 2, ako aj prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 479/2008 sa preto musia zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 479/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 23 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Pre jednotlivé kalendárne roky sú k dispozícii tieto sumy:

2009: 40,66 milióna EUR,

2010: 82,11 milióna EUR,

od roku 2011: 122,61 milióna EUR.“

2.

Prílohy II a III sa nahrádzajú znením prílohy k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.


PRÍLOHA

PRÍLOHA II

ROZPOČET NA PODPORNÉ PROGRAMY

(uvedené v článku 8 ods. 1)

(v tisícoch EUR)

Rozpočtový rok

2009

2010

2011

2012

2013

od roku 2014

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

PRÍLOHA III

ROZPOČET NA ROZVOJ VIDIEKA

(článok 23 ods. 3)

(v tisícoch EUR)

Rozpočtový rok

2009

2010

od roku 2011

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160


(1)  Vnútroštátne stropy pre Taliansko na roky 2008, 2009 a 2010 uvedené v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1782/2003 sa znižujú o 20 miliónov EUR a tieto sumy boli zahrnuté do rozpočtu Talianska na rozpočtové roky 2009, 2010 a 2011, ako je uvedené v tejto tabuľke.


13.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/35


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1247/2008

z 11. decembra 2008,

ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007, (ES) č. 27/2008 a (ES) č. 1067/2008, pokiaľ ide o dátumy na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení v roku 2009 v rámci colných kvót na sladké zemiaky, maniokový škrob, maniok, obilniny, ryžu a olivový olej, a ktorým sa ustanovuje odchýlka od nariadení (ES) č. 382/2008, (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004 a (ES) č. 633/2004, pokiaľ ide o dátumy na vydávanie vývozných povolení v roku 2009 v odvetviach hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 96/317/ES z 13. mája 1996 týkajúce sa záverov výsledkov konzultácií s Thajskom podľa článku XXIII GATT (1),

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií stanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa článku XXIV.6 GATT (2), a najmä na jeho článok 1 ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (3), a najmä na jeho článok 144 ods. 1, článok 148 a článok 161 ods. 3 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2402/96 zo 17. decembra 1996 otvárajúcim a stanovujúcim administratívne pravidlá pre určité ročné tarifné kvóty pre sladké zemiaky a maniokový škrob (4) sa ustanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na sladké zemiaky v rámci kvót 09.4013 a 09.4014 na jednej strane a na maniokový škrob v rámci kvót 09.4064 a 09.4065 na strane druhej.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 27/2008 z 15. januára 2008, ktorým sa otvára a zabezpečuje správa niektorých ročných tarifných kvót pre výrobky zaradené do kódov KN 0714 10 91, 0714 10 98, 0714 90 11 a 0714 90 19 s pôvodom v niektorých tretích krajinách iných ako Thajsko (5), sa ustanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje, v rámci kvót 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021.

(3)

Nariadeniami Komisie (ES) č. 1067/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (6), (ES) č. 2305/2003 z 29. decembra 2003, ktorým sa otvára tarifná kvóta Spoločenstva na dovoz jačmeňa z tretích krajín a ustanovuje sa jej spravovanie (7), a (ES) č. 969/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín (8), sa ustanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na bežnú pšenicu okrem pšenice vysokej kvality v rámci kvót 09.4123, 09.4124 a 09.4125, jačmeň v rámci kvóty 09.4126 a kukuricu v rámci kvóty 09.4131.

(4)

Nariadeniami Komisie (ES) č. 2058/96 z 28. októbra 1996, ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom 1006 40 00 na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom 1901 10 (9), (ES) č. 1964/2006 z 22. decembra 2006 o podrobných pravidlách otvárania a o spôsobe spravovania dovoznej kvóty na ryžu s pôvodom v Bangladéši, podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3491/90 (10), (ES) č. 1002/2007 z 29. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 2184/96 týkajúce sa dovozu ryže pochádzajúcej a dovážanej z Egypta do Spoločenstva (11) a (ES) č. 955/2005 z 23. júna 2005 o otvorení kvóty na dovoz ryže s pôvodom v Egypte do Spoločenstva (12) sa ustanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na zlomkovú ryžu v rámci kvóty 09.4079, na ryžu s pôvodom v Bangladéši v rámci kvóty 09.4517, na ryžu pochádzajúcu a dovážanú z Egypta v rámci kvóty 09.4094 a na ryžu s pôvodom v Egypte v rámci kvóty 09.4097.

(5)

Nariadením Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom v Tunisku (13), sa ustanovujú osobitné opatrenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na olivový olej v rámci kvóty 09.4032.

(6)

Aby sa zaistilo dodržanie príslušných objemov kvót, mala by sa v niektorých prípadoch, so zreteľom na sviatky a dni pracovného pokoja v roku 2009, ustanoviť odchýlka od nariadení (ES) č. 2402/96, (ES) č. 2058/96, (ES) č. 2375/2002, (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 955/2005, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1918/2006, (ES) č. 1964/2006, (ES) č. 1002/2007 a (ES) č. 27/2008, pokiaľ ide o dátumy na podávanie žiadostí o dovozné povolenia a vydávanie týchto povolení.

(7)

V článku 12 ods. 1 druhý pododsek nariadenia Komisie (ES) č. 382/2008 z 21. apríla 2008 o pravidlách uplatňovania dovozných a vývozných povolení v sektore hovädzieho a teľacieho mäsa (14), v článku 3 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1518/2003 z 28. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá zavedenia systému vývozných licencií v sektore bravčového mäsa (15), v článku 3 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 596/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonanie systému vývozných licencií v odvetví vajec (16), a v článku 3 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 633/2004 z 30. marca 2004, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania systému vývozných povolení v sektore hydinového mäsa (17), sa ustanovuje, že vývozné povolenia sa vydávajú v stredu nasledujúcu po týždni, počas ktorého sa žiadosti o povolenia podávali pod podmienkou, že v tejto lehote nebolo prijaté žiadne osobitné opatrenie.

(8)

So zreteľom na sviatky a dni pracovného pokoja v roku 2009 a na dôsledky, ktoré z toho vyplývajú, pokiaľ ide o vydávanie Úradného vestníka Európskej únie, sa javí, že obdobie od predkladania žiadostí do dňa vydávania povolení je príliš krátke na to, aby sa zaistilo dobré riadenie trhu. Toto obdobie by sa teda malo predĺžiť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Sladké zemiaky

1.   Odchylne od článku 3 nariadenia (ES) č. 2402/96 sa žiadosti na dovozné povolenia na sladké zemiaky v rámci kvót 09.4013 a 09.4014 nemôžu v roku 2009 predkladať pred utorkom 6. januára 2009 a po utorku 15. decembra 2009.

2.   Odchylne od článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2402/96 sa dovozné povolenia na sladké zemiaky v rámci kvót 09.4013 a 09.4014, o ktoré sa požiadalo k dátumu uvedenému v prílohe I k tomuto nariadeniu, vydávajú k dátumu uvedenému v danej prílohe I, s výhradou opatrení prijatých s uplatnením článku 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (18).

Článok 2

Maniokový škrob

1.   Odchylne od článku 9 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 2402/96 sa žiadosti o dovozné povolenia na maniokový škrob v rámci kvót 09.4064 a 09.4065 nemôžu v roku 2009 podávať pred utorkom 6. januára 2009 a po utorku 15. decembra 2009.

2.   Odchylne od článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2402/96 sa dovozné povolenia na maniokový škrob v rámci kvót 09.4064 a 09.4065, o ktoré sa požiadalo k dátumu uvedenému v prílohe II k tomuto nariadeniu, vydávajú k dátumu uvedenému v danej prílohe II, s výhradou opatrení prijatých s uplatnením článku 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006.

Článok 3

Maniok

1.   Odchylne od článku 8 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 27/2008 sa žiadosti o dovozné povolenia na maniok v rámci kvót 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021 nemôžu v roku 2009 podávať pred pondelkom 5. januára 2009 a po strede 16. decembra 2009 po 13. hodine bruselského času.

2.   Odchylne od článku 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 27/2008 sa dovozné povolenia na maniok v rámci kvót 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021, o ktoré sa požiadalo k dátumom uvedeným v prílohe III k tomuto nariadeniu, vydávajú k dátumom uvedeným v danej prílohe III, s výhradou opatrení prijatých s uplatnením článku 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006.

Článok 4

Obilniny

1.   Odchylne od článku 4 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 1067/2008 začína prvé obdobie na podávanie žiadostí o dovozné povolenia na bežnú pšenicu okrem pšenice vysokej kvality v roku 2009 v rámci kvót 09.4123, 09.4124 a 09.4125 plynúť až od 1. januára 2009. Tieto žiadosti sa môžu podávať do piatka 11. decembra 2009, do 13. hodiny bruselského času.

2.   Odchylne od článku 3 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 2305/2003 začína prvé obdobie na podávanie žiadostí o dovozné povolenia na jačmeň v roku 2009 v rámci kvóty 09.4126 plynúť až od 1. januára 2009. Tieto žiadosti sa môžu podávať do piatka 11. decembra 2009, do 13. hodiny bruselského času.

3.   Odchylne od článku 4 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 969/2006 začína prvé obdobie na podávanie žiadostí o dovozné povolenia na kukuricu v roku 2009 v rámci kvóty 09.4131 plynúť až od 1. januára 2009. Tieto žiadosti sa môžu podávať do piatka 11. decembra 2009, do 13. hodiny bruselského času.

Článok 5

Ryža

1.   Odchylne od článku 2 ods. 1 tretí pododsek nariadenia (ES) č. 2058/96 začína prvé obdobie na podávanie žiadostí o dovozné povolenia na zlomkovú ryžu v roku 2009 v rámci kvóty 09.4079 plynúť až od 1. januára 2009. Tieto žiadosti sa môžu predkladať do piatka 11. decembra 2009, do 13. hodiny bruselského času.

2.   Odchylne od článku 4 ods. 3 prvý pododsek nariadenia (ES) č. 1964/2006 začína prvé obdobie na podávanie žiadostí o dovozné povolenia na ryžu s pôvodom v Bangladéši v roku 2009 v rámci kvóty 09.4517 plynúť až od 1. januára 2009. Tieto žiadosti sa môžu podávať do piatka 11. decembra 2009, do 13. hodiny bruselského času.

3.   Odchylne od článku 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1002/2007 začína prvé obdobie na podávanie žiadostí o dovozné povolenia na ryžu pochádzajúcu a dovážanú z Egypta v roku 2009 v rámci kvóty 09.4094 plynúť až od 1. januára 2009. Tieto žiadosti sa môžu podávať do piatka 11. decembra 2009, do 13. hodiny bruselského času.

4.   Odchylne od článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 955/2005 začína prvé obdobie na podávanie žiadostí o dovozné povolenia na ryžu s pôvodom v Egypte v roku 2009 v rámci kvóty 09.4097 plynúť až od 1. januára 2009. Tieto žiadosti sa môžu podávať do piatka 11. decembra 2009, do 13. hodiny bruselského času.

Článok 6

Olivový olej

Odchylne od článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa dovozné povolenia na olivový olej, o ktoré sa požiadalo v rámci kvóty 09.4032 v pondelok 6. apríla 2009 alebo v utorok 7. apríla 2009, vydávajú v piatok 17. apríla 2009 s výhradou opatrení prijatých s uplatnením článku 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006.

Článok 7

Povolenia na vývoz s náhradami pre odvetvia hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa

Odchylne od článku 12 ods. 1 druhý pododsek nariadenia (ES) č. 382/2008, od článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1518/2003, článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 596/2004 a článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 633/2004 sa vývozné povolenia, o ktoré sa požiadalo počas období uvedených v prílohe IV k tomuto nariadeniu, vydávajú k zodpovedajúcim dátumom, ktoré sú v nej uvedené.

Odchýlka ustanovená v prvom pododseku sa uplatňuje len pod podmienkou, že osobitné opatrenia uvedené v článku 12 ods. 2 a ods. 3 nariadenia (ES) č. 382/2008, v článku 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1518/2003, v článku 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 596/2004 a v článku 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 633/2004 neboli pred uvedenými, dátumami vydania prijaté.

Článok 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. ES L 122, 22.5.1996, s. 15.

(2)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 327, 18.12.1996, s. 14.

(5)  Ú. v. EÚ L 13, 16.1.2008, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ L 290, 31.10.2008, s. 3.

(7)  Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 7.

(8)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44.

(9)  Ú. v. ES L 276, 29.10.1996, s. 7.

(10)  Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 19.

(11)  Ú. v. EÚ L 226, 30.8.2007, s. 15.

(12)  Ú. v. EÚ L 164, 24.6.2005, s. 5.

(13)  Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 84.

(14)  Ú. v. EÚ L 115, 29.4.2008, s. 10.

(15)  Ú. v. EÚ L 217, 29.8.2003, s. 35.

(16)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 33.

(17)  Ú. v. EÚ L 100, 6.4.2004, s. 8.

(18)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.


PRÍLOHA I

Vydávanie dovozných povolení na sladké zemiaky v rámci kvót 09.4013 a 09.4014 pre niektoré obdobia roku 2009

Dátumy predkladania žiadostí

Dátumy vydávania povolení

utorok 7. apríl 2009

piatok 17. apríl 2009


PRÍLOHA II

Vydávanie dovozných povolení na maniokový škrob v rámci kvót 09.4064 a 09.4065 pre niektoré obdobia roku 2009

Dátumy predkladania žiadostí

Dátumy vydávania povolení

utorok 7. apríl 2009

piatok 17. apríl 2009


PRÍLOHA III

Vydávanie dovozných povolení na maniok v rámci kvót 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 a 09.4021 pre niektoré obdobia roku 2009

Dátumy predkladania žiadostí

Dátumy vydávania povolení

pondelok 6. apríl, utorok 7. apríl a streda 8. apríl 2009

piatok 17. apríl 2009


PRÍLOHA IV

Obdobia predkladania žiadostí na vývozné povolenia v odvetviach hovädzieho a teľacieho mäsa, bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa

Dátumy vydávania

od 6. do 10. apríla 2009

16. apríl 2009

od 25. do 29. mája 2009

4. jún 2009

od 13. do 17. júla 2009

23. júl 2009

od 26. do 30. októbra 2009

5. november 2009


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

13.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 335/39


ROZHODNUTIE RADY

z 8. decembra 2008

o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

(2008/939/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Komisia v mene Spoločenstva prerokovala dohodu vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti súčasnej dohody a protokolov o obchode s textilnými výrobkami s Bieloruskou republikou o jeden rok vrátane niektorých úprav množstevných limitov.

(2)

Táto dohoda vo forme výmeny listov by sa mala predbežne vykonávať od 1. januára 2009 až do ukončenia postupov vyžadovaných na jej uzatvorenie s výhradou recipročného predbežného vykonávania zo strany Bieloruskej republiky.

(3)

Dohoda vo forme výmeny listov by sa mala podpísať v mene Spoločenstva,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať v mene Spoločenstva Dohodu vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami, parafovaná 1. apríla 1993, naposledy zmenená a doplnená a predĺžená dohodou vo forme výmeny listov parafovanou 19. októbra 2007, s výhradou jej uzavretia.

Text dohody vo forme výmeny listov je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

S výhradou vzájomnosti sa dohoda vo forme výmeny listov predbežne vykonáva od 1. januára 2009 do jej formálneho uzatvorenia.

Článok 3

1.   Ak Bieloruská republika nebude rešpektovať odsek 2.4 dohody vo forme výmeny listov, kvóta na rok 2009 sa zníži na úrovne platné v roku 2008.

2.   Rozhodnutie o vykonaní odseku 1 sa prijíma v súlade s postupmi uvedenými v článku 17 nariadenia Rady (EHS) č. 3030/93 z 12. októbra 1993 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. ES L 275, 8.11.1993, s. 1.


DOHODA

vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

Vážený pán,

1.   Mám česť odvolať sa na Dohodu medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami, parafovanú 1. apríla 1993, naposledy zmenenú a doplnenú a predĺženú dohodou vo forme výmeny listov, parafovanou 19. októbra 2007 (ďalej len „dohoda“).

2.   Vzhľadom na to, že platnosť dohody má uplynúť 31. decembra 2008, a v súlade s článkom 19 ods. 1 dohody Európske spoločenstvo a Bieloruská republika súhlasia s predĺžením platnosti dohody na ďalší rok s výhradou týchto zmien a doplnení a podmienok:

2.1.

Článok 19 ods. 1 dohody znie takto:

„Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvné strany navzájom informovali o ukončení postupov nevyhnutných na tento účel. Uplatňuje sa do 31. decembra 2009.“

2.2.

Príloha II, ktorou sa stanovujú množstevné obmedzenia na vývoz z Bieloruskej republiky do Európskeho spoločenstva, sa nahrádza dodatkom 1 k tomuto listu.

2.3.

Príloha k protokolu C, ktorou sa stanovujú množstevné obmedzenia na vývoz z Bieloruskej republiky do Európskeho spoločenstva po uskutočnení operácií pasívneho zošľachťovacieho styku v Bieloruskej republike, sa v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 nahrádza dodatkom 2 k tomuto listu.

2.4.

Dovoz textilných a odevných výrobkov s pôvodom v Európskom spoločenstve do Bieloruska podlieha v roku 2009 clám, ktoré neprevyšujú clá stanovené na rok 2003 v dodatku 4 k dohode vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, parafovanej 11. novembra 1999, ktorá je zmenená a doplnená dodatkom 3 k tomuto listu. Zmena a doplnenie sa týka len colných položiek 5407 72, 5606 00 10, 5905 00, 5906 91, 6309 00, 6310 10 a 6310 90. V roku 2009 bude Bielorusko na tieto výrobky uplatňovať takéto sadzby: 5407 72 – 4 %, 5606 00 10 – 0 %, 5905 00 – 4 %, 5906 91 – 0 %, 6309 00 – 20 %, 6310 10 – 20 %, 6310 90 – 20 %.

V prípade neuplatňovania týchto sadzieb je Spoločenstvo oprávnené na zostávajúce obdobie platnosti dohody opätovne zaviesť na pomernom základe úrovne množstevných obmedzení uplatniteľné na rok 2008 tak, ako je uvedené vo výmene listov parafovanej 19. októbra 2007.

3.   Európske spoločenstvo a Bielorusko pripomínajú svoju dohodu, že konzultovať začnú najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti súčasnej dohody s cieľom možného uzatvorenia novej dohody.

4.   Ak by sa Bieloruská republika stala členom Svetovej obchodnej organizácie (WTO) pred dátumom uplynutia platnosti dohody, od dátumu vstupu Bieloruskej republiky do WTO sa uplatňujú dohody a pravidlá WTO.

5.   Bol by som Vám zaviazaný, keby ste mohli potvrdiť, že Vaša vláda s týmto znením súhlasí. V takom prípade táto dohoda vo forme výmeny listov nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvné strany navzájom informovali, že boli ukončené právne postupy potrebné na tento účel. Dovtedy sa bude predbežne vykonávať od 1. januára 2009 za predpokladu vzájomnosti.

Prijmite, prosím, výraz mojej najhlbšej úcty.

Za Európske spoločenstvo

Dodatok 1

„PRÍLOHA II

Bielorusko

Kategória

Jednotka

Kvóta od 1. januára 2009

Skupina IA

1

tony

1 586

2

tony

6 643

3

tony

242

Skupina IB

4

tis. kusov

1 839

5

tis. kusov

1 105

6

tis. kusov

1 705

7

tis. kusov

1 377

8

tis. kusov

1 160

Skupina IIA

20

tony

329

22

tony

524

Skupina IIB

15

tis. kusov

1 726

21

tis. kusov

930

24

tis. kusov

844

26/27

tis. kusov

1 117

29

tis. kusov

468

73

tis. kusov

329

Skupina IIIB

67

tony

359

Skupina IV

115

tony

420

117

tony

2 312

118

tony

471

tis. kusov

:

tisíc kusov“

Dodatok 2

„PRÍLOHA K PROTOKOLU C

Kategória

Jednotka

Od 1. januára 2009

4

1 000 kusov

6 610

5

1 000 kusov

9 215

6

1 000 kusov

12 290

7

1 000 kusov

9 225

8

1 000 kusov

3 140

15

1 000 kusov

5 387

21

1 000 kusov

3 584

24

1 000 kusov

922

26/27

1 000 kusov

4 492

29

1 000 kusov

1 820

73

1 000 kusov

6 979“

Dodatok 3

„Dodatok 4

Najvyššie sadzby ciel uplatniteľné na dovoz textilných výrobkov z Európskeho spoločenstva do Bieloruskej republiky

Kód KN

Sadzba cla %

2000

2001

2002

2003

2009

5001 00

4

4

4

4

4

5002 00

4

4

4

4

4

5003 00

4

4

4

4

4

5004 00

4

4

4

4

4

5005 00

4

4

4

4

4

5006 00

4

4

4

4

4

5007 10

4

4

4

4

4

5007 20

4

4

4

4

4

5007 90

4

4

4

4

4

5101 11

4

4

4

4

4

5101 19

4

4

4

4

4

5101 21

4

4

4

4

4

5101 29

4

4

4

4

4

5101 30

4

4

4

4

4

5102 11

4

4

4

4

4

5102 19

4

4

4

4

4

5102 20

4

4

4

4

4

5103 10

4

4

4

4

4

5103 20

4

4

4

4

4

5103 30

4

4

4

4

4

5104 00

4

4

4

4

4

5105 10

4

4

4

4

4

5105 21

4

4

4

4

4

5105 29

4

4

4

4

4

5105 31

4

4

4

4

4

5105 39

4

4

4

4

4

5105 40

4

4

4

4

4

5106 10

4

4

4

4

4

5106 20

4

4

4

4

4

5107 10

4

4

4

4

4

5107 20

4

4

4

4

4

5108 10

4

4

4

4

4

5108 20

4

4

4

4

4

5109 10

4

4

4

4

4

5109 90

4

4

4

4

4

5110 00

4

4

4

4

4

5111 11

15

12

10

8

8

5111 19

15

12

10

8

8

5111 20

15

12

10

8

8

5111 30

15

12

10

8

8

5111 90

15

12

10

8

8

5112 11

15

12

10

8

8

5112 19

15

12

10

8

8

5112 20

15

12

10

8

8

5112 30

15

12

10

8

8

5112 90

15

12

10

8

8

5113 00

0

0

0

0

0

5201 00

0

0

0

0

0

5202 10

0

0

0

0

0

5202 91

0

0

0

0

0

5202 99

0

0

0

0

0

5203 00

0

0

0

0

0

5204 11

5

5

5

4

4

5204 19

5

5

5

4

4

5204 20

5

5

5

4

4

5205 11

5

5

5

4

4

5205 12

5

5

5

4

4

5205 13

5

5

5

4

4

5205 14

5

5

5

4

4

5205 15

5

5

5

4

4

5205 21

5

5

5

4

4

5205 22

5

5

5

4

4

5205 23

5

5

5

4

4

5205 24

5

5

5

4

4

5205 26

5

5

5

4

4

5205 27

5

5

5

4

4

5205 28

5

5

5

4

4

5205 31

5

5

5

4

4

5205 32

5

5

5

4

4

5205 33

5

5

5

4

4

5205 34

5

5

5

4

4

5205 35

5

5

5

4

4

5205 41

5

5

5

4

4

5205 42

5

5

5

4

4

5205 43

5

5

5

4

4

5205 44

5

5

5

4

4

5205 46

5

5

5

4

4

5205 47

5

5

5

4

4

5205 48

5

5

5

4

4

5206 11

5

5

5

4

4

5206 12

5

5

5

4

4

5206 13

5

5

5

4

4

5206 14

5

5

5

4

4

5206 15

5

5

5

4

4

5206 21

5

5

5

4

4

5206 22

5

5

5

4

4

5206 23

5

5

5

4

4

5206 24

5

5

5

4

4

5206 25

5

5

5

4

4

5206 31

5

5

5

4

4

5206 32

5

5

5

4

4

5206 33

5

5

5

4

4

5206 34

5

5

5

4

4

5206 35

5

5

5

4

4

5206 41

5

5

5

4

4

5206 42

5

5

5

4

4

5206 43

5

5

5

4

4

5206 44

5

5

5

4

4

5206 45

5

5

5

4

4

5207 10

5

5

5

4

4

5207 90

5

5

5

4

4

5208 11

14

12

10

8

8

5208 12

14

12

10

8

8

5208 13

14

12

10

8

8

5208 19

14

12

10

8

8

5208 21

14

12

10

8

8

5208 22

14

12

10

8

8

5208 23

14

12

10

8

8

5208 29

14

12

10

8

8

5208 31

14

12

10

8

8

5208 32

14

12

10

8

8

5208 33

14

12

10

8

8

5208 39

14

12

10

8

8

5208 41

14

12

10

8

8

5208 42

14

12

10

8

8

5208 43

14

12

10

8

8

5208 49

14

12

10

8

8

5208 51

14

12

10

8

8

5208 52

14

12

10

8

8

5208 59

14

12

10

8

8

5209 11

14

12

10

8

8

5209 12

14

12

10

8

8

5209 19

14

12

10

8

8

5209 21

14

12

10

8

8

5209 22

14

12

10

8

8

5209 29

14

12

10

8

8

5209 31

14

12

10

8

8

5209 32

14

12

10

8

8

5209 39

14

12

10

8

8

5209 41

14

12

10

8

8

5209 42

14

12

10

8

8

5209 43

14

12

10

8

8

5209 49

14

12

10

8

8

5209 51

14

12

10

8

8

5209 52

14

12

10

8

8

5209 59

14

12

10

8

8

5210 11

14

12

10

8

8

5210 19

14

12

10

8

8

5210 21

14

12

10

8

8

5210 29

14

12

10

8

8

5210 31

14

12

10

8

8

5210 32

14

12

10

8

8

5210 39

15

12

10

8

8

5210 41

14

12

10

8

8

5210 49

14

12

10

8

8

5210 51

14

12

10

8

8

5210 59

14

12

10

8

8

5211 11

14

12

10

8

8

5211 12

14

12

10

8

8

5211 19

14

12

10

8

8

5211 20

14

12

10

8

8

5211 31

14

12

10

8

8

5211 32

14

12

10

8

8

5211 39

14

12

10

8

8

5211 41

15

12

10

8

8

5211 42

14

12

10

8

8

5211 43

14

12

10

8

8

5211 49

14

12

10

8

8

5211 51

15

12

10

8

8

5211 52

14

12

10

8

8

5211 59

14

12

10

8

8

5212 11

14

12

10

8

8

5212 12

14

12

10

8

8

5212 13

14

12

10

8

8

5212 14

14

12

10

8

8

5212 15

14

12

10

8

8

5212 21

14

12

10

8

8

5212 22

14

12

10

8

8

5212 23

14

12

10

8

8

5212 24

14

12

10

8

8

5212 25

14

12

10

8

8

5301 10

4

4

4

4

4

5301 21

4

4

4

4

4

5301 29

4

4

4

4

4

5301 30

4

4

4

4

4

5302 10

4

4

4

4

4

5302 90

4

4

4

4

4

5303 10

4

4

4

4

4

5303 90

4

4

4

4

4

5305 00

4

4

4

4

4

5306 10

5

5

5

4

4

5306 20

5

5

5

4

4

5307 10

4

4

4

4

4

5307 20

4

4

4

4

4

5308 10

4

4

4

4

4

5308 20

4

4

4

4

4

5308 90

4

4

4

4

4

5309 11

9

9

8

8

8

5309 19

9

9

8

8

8

5309 21

9

9

8

8

8

5309 29

9

9

8

8

8

5310 10

9

9

8

8

8

5310 90

9

9

8

8

8

5311 00

9

9

8

8

8

5401 10

4

4

4

4

4

5401 20

4

4

4

4

4

5402 11

10

10

10

10

10

5402 19

10

10

10

10

10

5402 20

10

10

10

10

10

5402 31

10

10

10

10

10

5402 32

10

10

10

10

10

5402 33

10

10

10

10

10

5402 34

10

10

10

10

10

5402 39

10

10

10

10

10

5402 44

0

0

0

0

0

5402 45

0

0

0

0

0

5402 46

0

0

0

0

0

5402 47

10

10

10

10

10

5404 48

0

0

0

0

0

5402 49

0

0

0

0

0

5402 51

0

0

0

0

0

5402 52

10

10

10

10

10

5402 59

0

0

0

0

0

5402 61

0

0

0

0

0

5402 62

0

0

0

0

0

5402 69

0

0

0

0

0

5403 10

4

4

4

4

4

5403 31

10

10

10

10

10

5403 32

4

4

4

4

4

5403 33

4

4

4

4

4

5403 39

4

4

4

4

4

5403 41

4

4

4

4

4

5403 42

4

4

4

4

4

5403 49

4

4

4

4

4

5404 11

5

5

5

5

5

5404 12

5

5

5

5

5

5404 19

5

5

5

5

5

5404 90

5

4

4

4

4

5405 00

5

4

4

4

4

5406 00

4

4

4

4

4

5407 10

9

8

8

8

8

5407 20

9

8

8

8

8

5407 30

9

8

8

8

8

5407 41

9

8

8

8

8

5407 42

9

8

8

8

8

5407 43

9

8

8

8

8

5407 44

9

8

8

8

8

5407 51

9

8

8

8

8

5407 52

9

8

8

8

8

5407 53

9

8

8

8

8

5407 54

9

8

8

8

8

5407 61

9

8

8

8

8

5407 69

9

8

8

8

8

5407 71

9

8

8

8

8

5407 72

9

8

8

8

4

5407 73

9

8

8

8

8

5407 74

9

8

8

8

8

5407 81

9

8

8

8

8

5407 82

9

8

8

8

8

5407 83

9

8

8

8

8

5407 84

9

8

8

8

8

5407 91

9

8

8

8

8

5407 92

9

8

8

8

8

5407 93

9

8

8

8

8

5407 94

9

8

8

8

8

5408 10

9

8

8

8

8

5408 21

9

8

8

8

8

5408 22

9

8

8

8

8

5408 23

9

8

8

8

8

5408 24

9

8

8

8

8

5408 31

9

8

8

8

8

5408 32

9

8

8

8

8

5408 33

9

8

8

8

8

5408 34

9

8

8

8

8

5501 10

4

4

4

4

4

5501 20

5

5

5

5

5

5501 30

5

5

5

5

5

5501 40

4

4

4

4

4

5501 90

4

4

4

4

4

5502 00

4

4

4

4

4

5503 11

0

0

0

0

0

5503 19

0

0

0

0

0

5503 20

0

0

0

0

0

5503 30

5

5

5

5

5

5503 40

0

0

0

0

0

5503 90

0

0

0

0

0

5504 10

4

4

4

4

4

5504 90

4

4

4

4

4

5505 10

5

5

5

5

5

5505 20

5

5

5

5

5

5506 10

4

4

4

4

4

5506 20

4

4

4

4

4

5506 30

4

4

4

4

4

5506 90

4

4

4

4

4

5507 00

4

4

4

4

4

5508 10

4

4

4

4

4

5508 20

4

4

4

4

4

5509 11

5

5

5

4

4

5509 12

5

5

5

4

4

5509 21

5

5

5

4

4

5509 22

5

5

5

4

4

5509 31

5

5

5

4

4

5509 32

5

5

5

4

4

5509 41

5

5

5

4

4

5509 42

5

5

5

4

4

5509 51

5

5

5

4

4

5509 52

5

5

5

4

4

5509 53

5

5

5

4

4

5509 59

5

5

5

4

4

5509 61

5

5

5

4

4

5509 62

5

5

5

4

4

5509 69

5

5

5

4

4

5509 91

5

5

5

4

4

5509 92

5

5

5

4

4

5509 99

5

5

5

4

4

5510 11

5

5

5

4

4

5510 12

5

5

5

4

4

5510 20

5

5

5

4

4

5510 30

5

5

5

4

4

5510 90

5

5

5

4

4

5511 10

5

5

5

4

4

5511 20

5

5

5

4

4

5511 30

5

5

5

4

4

5512 11

9

8

8

8

8

5512 19

9

8

8

8

8

5512 21

9

8

8

8

8

5512 29

9

8

8

8

8

5512 91

9

8

8

8

8

5512 99

9

8

8

8

8

5513 11

9

8

8

8

8

5513 12

9

9

8

8

8

5513 13

9

9

8

8

8

5513 19

9

9

8

8

8

5513 21

9

9

8

8

8

5513 23

9

9

8

8

8

5513 29

9

9

8

8

8

5513 31

9

9

8

8

8

5513 39

9

9

8

8

8

5513 41

9

9

8

8

8

5513 49

9

8

8

8

8

5514 11

9

9

8

8

8

5514 12

9

8

8

8

8

5514 19

9

9

8

8

8

5514 21

9

9

8

8

8

5514 22

9

9

8

8

8

5514 23

9

9

8

8

8

5514 29

9

9

8

8

8

5514 30

9

9

8

8

8

5514 41

9

9

8

8

8

5514 42

9

9

8

8

8

5514 43

9

8

8

8

8

5514 49

9

8

8

8

8

5515 11

9

8

8

8

8

5515 12

9

8

8

8

8

5515 13

9

8

8

8

8

5515 19

9

8

8

8

8

5515 21

9

8

8

8

8

5515 22

9

8

8

8

8

5515 29

9

8

8

8

8

5515 91

9

8

8

8

8

5515 99

9

8

8

8

8

5516 11

9

9

8

8

8

5516 12

9

9

8

8

8

5516 13

9

9

8

8

8

5516 14

9

9

8

8

8

5516 21

9

9

8

8

8

5516 22

9

9

8

8

8

5516 23

9

8

8

8

8

5516 24

9

9

8

8

8

5516 31

9

9

8

8

8

5516 32

9

9

8

8

8

5516 33

9

9

8

8

8

5516 34

9

9

8

8

8

5516 41

9

9

8

8

8

5516 42

9

9

8

8

8

5516 43

9

9

8

8

8

5516 44

9

9

8

8

8

5516 91

9

9

8

8

8

5516 92

9

9

8

8

8

5516 93

9

9

8

8

8

5516 94

9

9

8

8

8

5601 10

4

4

4

4

4

5601 21

4

4

4

4

4

5601 22

4

4

4

4

4

5601 29

4

4

4

4

4

5601 30

4

4

4

4

4

5602 10

4

4

4

4

4

5602 21

4

4

4

4

4

5602 29

10

4

4

4

4

5602 90

4

4

4

4

4

5603 11

4

4

4

4

4

5603 12

4

4

4

4

4

5603 13

4

4

4

4

4

5603 14

4

4

4

4

4

5603 91

4

4

4

4

4

5603 92

4

4

4

4

4

5603 93

4

4

4

4

4

5603 94

4

4

4

4

4

5604 10

4

4

4

4

4

5604 90

4

4

4

4

4

5605 00

4

4

4

4

4

5606 00 10

4

4

4

4

0

5606 00 91

4

4

4

4

4

5606 00 99

4

4

4

4

4

5607 21

8

8

8

8

8

5607 29

8

8

8

8

8

5607 41

20

20

20

20

20

5607 49

5

5

5

5

5

5607 50

5

5

5

5

5

5607 90

8

8

8

8

8

5608 11

4

4

4

4

4

5608 19

4

4

4

4

4

5608 90

4

4

4

4

4

5609 00

4

4

4

4

4

5701 10

25

18

12

8

8

5701 90

8

8

8

8

8

5702 10

25

18

12

8

8

5702 20

8

8

8

8

8

5702 31

8

8

8

8

8

5702 32

25

18

12

8

8

5702 39

8

8

8

8

8

5702 41

8

8

8

8

8

5702 42

25

18

12

8

8

5702 49

8

8

8

8

8

5702 50

8

8

8

8

8

5702 91

8

8

8

8

8

5702 92

25

18

12

8

8

5702 99

25

18

12

8

8

5703 10

25

18

12

8

8

5703 20

25

18

12

8

8

5703 30

25

18

12

8

8

5703 90

25

18

12

8

8

5704 10

8

8

8

8

8

5704 90

25

18

12

8

8

5705 00

25

18

12

8

8

5801 10

18

15

10