ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 330

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
9. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1217/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 s cieľom doplniť Zambijskú republiku do zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1218/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

2

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1219/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény ( 1 )

4

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1220/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 950/2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd

5

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2008/113/ES z 8. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť niektoré mikroorganizmy ako účinné látky ( 1 )

6

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2008/916/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 19. novembra 2008 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

16

 

 

Rada

 

 

2008/917/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 1. decembra 2008, ktorým sa vymenúva jeden dánsky člen a jeden náhradník Výboru regiónov

18

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/918/SZBP z 8. decembra 2008 o začatí vojenskej operácie Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, zabraňovania týmto činom a ich potláčania (Atalanta)

19

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/919/SVV z 28. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizmu

21

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1217/2008

z 8. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu (ES) č. 1528/2007 s cieľom doplniť Zambijskú republiku do zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Dňa 28. novembra 2007 Spoločenstvo ukončilo rokovania o dočasnej dohode, ktorou sa stanovuje rámec pre dohodu o hospodárskom partnerstve (ďalej len „dočasná DHP“) so Seychelami, Zambiou a Zimbabwe.

(2)

Keďže sa Spoločenstvo a Zambia k 28. novembru 2007, keď sa ukončili rokovania o dočasnej DHP, nedohodli na ponuke prístupu na zambijský trh, nebolo možné zahrnúť Zambiu do prílohy I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 20. decembra 2007, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené v dohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd o hospodárskom partnerstve (1).

(3)

Spoločenstvo a Zambia uzavreli rokovania o ponuke prístupu na zambijský trh 30. septembra 2008.

(4)

Preto by sa so zreteľom na článok 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1528/2007 mala príloha I zmeniť a doplniť, aby sa do nej zahrnula Zambia.

(5)

S cieľom doplniť Zambiu do oblasti pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1528/2007 Komisia vo vhodnom čase a s účinnosťou odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia zmení a doplní nariadenie Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 sa medzi položky „Ugandská republika“ a „Zimbabwianska republika“ vkladá „Zambijská republika“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1.


9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/2


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1218/2008

z 8. decembra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 9. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

70,8

TR

72,8

ZZ

71,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

57,7

TR

83,7

ZZ

102,9

0709 90 70

JO

230,6

MA

105,4

TR

69,5

ZZ

135,2

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

66,5

UY

34,6

ZA

44,9

ZW

43,9

ZZ

48,8

0805 20 10

MA

66,1

TR

73,0

ZZ

69,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

19,9

IL

73,2

TR

58,3

ZZ

53,3

0805 50 10

MA

64,0

TR

56,9

ZA

79,4

ZZ

66,8

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

71,1

MK

34,8

US

102,9

ZA

123,2

ZZ

77,5

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

56,8

TR

104,0

US

141,2

ZZ

84,8


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/4


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1219/2008

z 8. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín a ktoré menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 10 ods. 3 druhý pododsek a článok 10 ods. 4 prvý pododsek,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v oddiele I prílohy A k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (2), a najmä na jej článok 18 ods. 1 štvrtú zarážku,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 318/2007 (3) sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov s výnimkou hydiny do Spoločenstva a podmienky karantény uplatniteľné na takéto vtáky po dovoze.

(2)

V prílohe V k uvedenému nariadeniu sa uvádza zoznam karanténnych zariadení a stredísk schválených príslušnými orgánmi členských štátov na dovoz určitých vtákov s výnimkou hydiny.

(3)

Taliansko preskúmalo svoje schválené karanténne zariadenia a strediská a aktualizovaný zoznam týchto karanténnych zariadení a stredísk zaslalo Komisii. Zoznam schválených karanténnych zariadení a stredísk uvedený v prílohe V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 by sa preto mal zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Nariadenie (ES) č. 318/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe V k nariadeniu (ES) č. 318/2007 sa z položiek týkajúcich sa Talianska vypúšťa táto položka:

„IT

Taliansko

233BG601“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  Ú. v. EÚ L 84, 24.3.2007, s. 7.


9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1220/2008

z 8. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 950/2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 148 ods. 1 v spojení s článkom 4,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 1217/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1528/2007 s cieľom doplniť Zambijskú republiku do zoznamu regiónov alebo štátov, ktoré ukončili rokovania (2), sa Zambijská republika stáva jednou z prijímajúcich krajín colnej kvóty na dodatočný cukor podľa DHP uvedenej v kapitole VIIIa nariadenia Komisie (ES) č. 950/2006 (3).

(2)

Nariadenie (ES) č. 950/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1217/2008 nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia. Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia, aby prevádzkovatelia mohli od toho dátumu požadovať dovozné povolenia na cukor pochádzajúci zo Zambijskej republiky v súlade s colnými kvótami na dodatočný cukor podľa DHP.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 950/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 31a sa prvá zarážka nahrádza takto:

„—

Komory, Madagaskar, Maurícius, Seychely, Zambia, Zimbabwe

75 000 ton“.

2.

V prílohe I v časti „Poradové čísla pre dodatočný cukor podľa DHP“ sa riadok vzťahujúci sa na poradové číslo 09.4431 nahrádza takto:

Tretia krajina

Poradové číslo

„Komory, Madagaskar, Maurícius, Seychely, Zambia, Zimbabwe

09.4431“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1.


SMERNICE

9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/6


SMERNICA KOMISIE 2008/113/ES

z 8. decembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť niektoré mikroorganizmy ako účinné látky

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 1112/2002 (2) a (ES) č. 2229/2004 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania štvrtej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam obsahuje účinné látky uvedené v prílohe k tejto smernici.

(2)

Nariadením Komisie (ES) č. 1095/2007 (4) sa do nariadenia (ES) č. 2229/2004 vložil nový článok 24b, ktorým sa umožňuje zaradenie účinných látok, v prípade ktorých existujú jasné indikácie, že možno očakávať, že nemajú žiadne škodlivé účinky na zdravie ľudí ani zvierat, na podzemnú vodu ani žiadny neprijateľný vplyv na životné prostredie, do prílohy I k smernici 91/414/EHS bez podrobného vedeckého poradenstva od Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (European Food Safety Authority – EFSA).

(3)

V prípade účinných látok uvedených v prílohe k tejto smernici Komisia v súlade s článkom 24a nariadenia (ES) č. 2229/2004 preskúmala účinky na zdravie ľudí a zvierat, na podzemnú vodu a na životné prostredie pri spôsoboch použitia, ktoré navrhli oznamovatelia, a dospela k záveru, že tieto účinné látky spĺňajú požiadavky článku 24b nariadenia (ES) č. 2229/2004.

(4)

Komisia predložila v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2229/2004 Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat na preskúmanie návrh revíznych správ o účinných látkach uvedených v prílohe k tejto smernici. Tieto správy preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a finalizovali 11. júla 2008 vo forme revíznych správ Komisie. V súlade s článkom 25a nariadenia (ES) č. 2229/2004 má Komisia najneskôr do 31. decembra 2010 požiadať EFSA o predloženie stanoviska k návrhu revíznych správ.

(5)

Z rôznych preskúmaní vyplynulo, že možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinných látok uvedených v prílohe k tejto smernici vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky ustanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS, najmä pokiaľ ide o spôsoby použitia, ktoré boli preskúmané a podrobne opísané v revíznej správe Komisie. Je preto vhodné zaradiť účinné látky uvedené v prílohe k tejto smernici do prílohy I k uvedenej smernici s cieľom zabezpečiť, aby sa povolenia pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok mohli vo všetkých členských štátoch vydávať v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice.

(6)

Pred zaradením účinnej látky do prílohy I by sa mala poskytnúť primeraná lehota s cieľom umožniť členským štátom a zainteresovaným stranám pripraviť sa na splnenie nových požiadaviek, ktoré vyplynú z tohto zaradenia.

(7)

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti stanovené v smernici 91/414/EHS v dôsledku zaradenia účinnej látky do prílohy I, by sa po zaradení mala členským štátom poskytnúť lehota šiestich mesiacov na preskúmanie existujúcich povolení pre prípravky na ochranu rastlín s obsahom účinných látok uvedených v prílohe, aby sa zabezpečilo splnenie požiadaviek ustanovených v smernici 91/414/EHS, a najmä v jej článku 13, a príslušných podmienok stanovených v prílohe I. Členské štáty by mali v prípade potreby zmeniť, nahradiť alebo odobrať existujúce povolenia v súlade s ustanoveniami smernice 91/414/EHS. Odchylne od uvedenej lehoty by sa mala poskytnúť dlhšia lehota na predloženie a posúdenie úplnej dokumentácie prílohy III pre každý prípravok na ochranu rastlín na každé plánované použitie v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v smernici 91/414/EHS.

(8)

Skúsenosti získané z predchádzajúcich zaradení účinných látok posúdených v rámci nariadenia Komisie (EHS) č. 3600/92 (5) do prílohy I k smernici 91/414/EHS ukázali, že pri výklade povinností držiteľov existujúcich povolení môžu vzniknúť ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k údajom. S cieľom predísť ďalším ťažkostiam sa preto zdá, že je potrebné objasniť povinnosti členských štátov, najmä povinnosť overiť, či držiteľ povolenia preukáže prístup k dokumentácii spĺňajúcej požiadavky prílohy II k uvedenej smernici. Týmto objasnením sa však neustanovujú žiadne nové povinnosti pre členské štáty ani pre držiteľov povolení v porovnaní so smernicami, ktoré sa doteraz prijali a ktorými sa mení a dopĺňa príloha I.

(9)

Preto je vhodné smernicu 91/414/EHS zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 91/414/EHS sa mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. októbra 2009 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. novembra 2009.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

1.   V súlade so smernicou 91/414/EHS členské štáty v prípade potreby do 31. októbra 2009 zmenia a doplnia alebo odoberú existujúce povolenia týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinných látok uvedených v prílohe ako účinné látky.

Do tohto dátumu overia najmä to, či sú podmienky prílohy I k uvedenej smernici týkajúce sa účinných látok uvedených v prílohe splnené, s výnimkou tých, ktoré sú stanovené v časti B položky týkajúcej sa uvedenej účinnej látky, a či držitelia povolenia majú dokumentáciu spĺňajúcu požiadavky prílohy II k uvedenej smernici alebo k nej majú prístup v súlade s podmienkami článku 13 uvedenej smernice.

2.   Odchylne od odseku 1 členské štáty prehodnotia najneskôr do 30. apríla 2009 každý povolený prípravok na ochranu rastlín s obsahom jednej z účinných látok uvedených v prílohe ako jedinej účinnej látky alebo jednej z viacerých účinných látok, z ktorých všetky sú uvedené v prílohe I k smernici 91/414/EHS, v súlade s jednotnými zásadami ustanovenými v prílohe VI k smernici 91/414/EHS, na základe dokumentácie spĺňajúcej požiadavky prílohy III k uvedenej smernici a s prihliadnutím na časť B položky v prílohe I k uvedenej smernici týkajúcej sa účinných látok uvedených v prílohe. Na základe tohto hodnotenia určia, či prípravok spĺňa podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b), c), d) a e) smernice 91/414/EHS.

Po tomto určení členské štáty postupujú takto:

a)

v prípade prípravku s obsahom jednej z účinných látok uvedených v prílohe ako jedinej účinnej látky podľa potreby najneskôr do 30. apríla 2014 povolenie zmenia a doplnia alebo ho odoberú, alebo

b)

v prípade prípravku s obsahom jednej z účinných látok uvedených v prílohe ako jednej z viacerých účinných látok podľa potreby zmenia a doplnia alebo odoberú povolenie do 30. apríla 2014 alebo do dátumu určeného na takúto zmenu a doplnenie alebo odobratie povolenia v príslušnej smernici alebo smerniciach, ktorými sa príslušná látka alebo látky dopĺňajú do prílohy I k smernici 91/414/EHS, podľa toho, ktorý dátum nastane neskôr.

Článok 4

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. mája 2009.

Článok 5

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 379, 24.12.2004, s. 13.

(4)  Ú. v. EÚ L 246, 21.9.2007, s. 19.

(5)  Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.


PRÍLOHA

Na konci tabuľky v prílohe I k smernici 91/414/EHS sa dopĺňa táto položka:

Číslo

Všeobecný názov, identifikačné čísla

Názov IUPAC

Čistota (1)

Účinnosť od

Zaradenie platí do

Osobitné ustanovenia

„199

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

KMEŇ: ABTS-1857

Odber kultúr: č. SD-1372,

KMEŇ: GC-91

Odber kultúr: č. NCTC 11821

neuplatňuje sa

žiadne príslušné nečistoty

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) a GC-91 (SANCO/1538/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

200

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14)

KMEŇ: AM65-52

Odber kultúr: č. ATCC-1276

neuplatňuje sa

žiadne príslušné nečistoty

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

201

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

KMEŇ: ABTS 351

Odber kultúr: č. ATCC SD-1275

KMEŇ: PB 54

Odber kultúr: č. CECT 7209

KMEŇ: SA 11

Odber kultúr: č. NRRL B-30790

KMEŇ: SA 12

Odber kultúr: č. NRRL B-30791

KMEŇ: EG 2348

Odber kultúr: č. NRRL B-18208

neuplatňuje sa

žiadne príslušné nečistoty

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 a EG 2348 (SANCO/1543/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

202

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

KMEŇ: NB 176 (TM 14 1)

Odber kultúr: č. SD-5428

neuplatňuje sa

žiadne príslušné nečistoty

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

203

Beauveria bassiana

KMEŇ: ATCC 74040

Odber kultúr: č. ATCC 74040

KMEŇ: GHA

Odber kultúr: č. ATCC 74250

neuplatňuje sa

maximálna úroveň beauvericiu: 5 mg/kg

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) a GHA (SANCO/1547/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

204

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

neuplatňuje sa

kontaminujúce mikroorganizmy (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

205

Lecanicillium muscarium

(predtým Verticilium lecanii)

KMEŇ: Ve 6

Odber kultúr: č. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

neuplatňuje sa

žiadne príslušné nečistoty

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako insekticíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Lecanicillium muscarium (predtým Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

206

Metarhizium anisopliae var. anisopliae var.

anisopliae (predtým Metarhizium anisopliae)

KMEŇ: BIPESCO 5/F52

Odber kultúr: č. M.a. 43; č. 275-86 (akronymy V275 alebo KVL 275); č. KVL 99-112 (Ma 275 alebo V 275); č. DSM 3884; č. ATCC 90448; č. ARSEF 1095

neuplatňuje sa

žiadne príslušné nečistoty

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako insekticíd a akaricíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Metarhizium anisopliae var. anisopliae (predtým Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 a F52 (SANCO/1862/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

207

Phlebiopsis gigantea

KMEŇ: VRA 1835

Odber kultúr: č. ATCC 90304

KMEŇ: VRA 1984

Odber kultúr: č. DSM16201

KMEŇ: VRA 1985

Odber kultúr: č. DSM 16202

KMEŇ: VRA 1986

Odber kultúr: č. DSM 16203

KMEŇ: FOC PG B20/5

Odber kultúr: č. IMI 390096

KMEŇ: FOC PG SP log 6

Odber kultúr: č. IMI 390097

KMEŇ: FOC PG SP log 5

Odber kultúr: č. IMI 390098

KMEŇ: FOC PG BU 3

Odber kultúr: č. IMI 390099

KMEŇ: FOC PG BU 4

Odber kultúr: č. IMI 390100

KMEŇ: FOC PG 410.3

Odber kultúr: č. IMI 390101

KMEŇ: FOC PG97/1062/116/1.1

Odber kultúr: č. IMI 390102

KMEŇ: FOC PG B22/SP1287/3.1

Odber kultúr: č. IMI 390103

KMEŇ: FOC PG SH 1

Odber kultúr: č. IMI 390104

KMEŇ: FOC PG B22/SP1190/3.2

Odber kultúr: č. IMI 390105

neuplatňuje sa

žiadne príslušné nečistoty

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Only uses as fungicide may be authorised.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

208

Pythium oligandrum

KMEŇE: M1

Odber kultúr: č. ATCC 38472

neuplatňuje sa

žiadne príslušné nečistoty

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

209

Streptomyces K61 (predtým S. griseoviridis)

KMEŇ: K61

Odber kultúr: č. DSM 7206

neuplatňuje sa

žiadne príslušné nečistoty

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Streptomyces (predtým Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

210

Trichoderma atroviride

(predtým T. harzianum)

KMEŇ: IMI 206040

Odber kultúr: č. IMI 206040, ATCC 20476;

KMEŇ: T11

Odber kultúr: č.

Odber kultúr španielskeho typu CECT 20498, identické s IMI 352941

neuplatňuje sa

žiadne príslušné nečistoty

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Trichoderma atroviride (predtým T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) a T-11 (SANCO/1841/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

211

Trichoderma polysporum

KMEŇ: Trichoderma polysporum IMI 206039

Odber kultúr: č. IMI 206039, ATCC 20475

neuplatňuje sa

žiadne príslušné nečistoty

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

212

Trichoderma harzianum Rifai

KMEŇ:

Trichoderma harzianum T-22;

Odber kultúr: č. ATCC 20847

KMEŇ: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Odber kultúr: č. CBS 118749

neuplatňuje sa

žiadne príslušné nečistoty

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) a ITEM 908 (SANCO/1840/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

213

Trichoderma asperellum

(predtým T. harzianum)

KMEŇ: ICC012

Odber kultúr: č. CABI CC IMI 392716

KMEŇ: Trichoderma asperellum

(predtým T. viride T25) T11

Odber kultúr: č. CECT 20178

KMEŇ: Trichoderma asperellum

(predtým T. viride TV1) TV1

Odber kultúr: č. MUCL 43093

neuplatňuje sa

žiadne príslušné nečistoty

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Trichoderma asperellum (predtým T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) a Trichoderma asperellum (predtým T. viride T25 a TV1) T11 a TV1 (SANCO/1868/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

214

Trichoderma gamsii (predtým T. viride)

KMENE:

ICC080

Odber kultúr: č. IMI CC č. 392151 CABI

neuplatňuje sa

žiadne príslušné nečistoty

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Trichoderma viride (SANCO/1868/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.

215

Verticillium albo-atrum

(predtým Verticillium dahliae)

KMEŇ: Verticillium albo-atrum izolát WCS850

Odber kultúr: č. CBS 276.92

neuplatňuje sa

žiadne príslušné nečistoty

1. mája 2009

30. apríla 2019

ČASŤ A

Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd.

ČASŤ B

Na vykonávanie jednotných zásad prílohy VI sa zohľadňujú závery revíznej správy o Verticillium albo-atrum (predtým Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008) finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, a najmä jej dodatky I a II.

Podmienky použitia by v prípade potreby mali zahŕňať opatrenia na zníženie rizika.“


(1)  Ďalšie podrobnosti o totožnosti a špecifikácii účinnej látky sú uvedené v revíznej správe.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Európsky parlament a Rada

9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/16


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 19. novembra 2008

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(2008/916/ES)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (2), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „fond“) sa zriadil s cieľom poskytovať dodatočnú podporu prepúšťaným pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v modeloch svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní na trh práce.

(2)

Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

(3)

Taliansko predložilo štyri žiadosti o využitie prostriedkov z fondu v súvislosti s prepúšťaním v textilnom priemysle: 9. augusta 2007 v prípade Sardínie, 10. augusta 2007 v prípade Piemontu, 17. augusta 2007 v prípade Lombardie a 12. februára 2008 v prípade Toskánska. Tieto žiadosti spĺňajú požiadavky na stanovenie finančných príspevkov stanovené v článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006.

(4)

Fond by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťami,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 35 158 075 EUR vo forme viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 19. novembra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


Rada

9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/18


ROZHODNUTIE RADY

z 1. decembra 2008,

ktorým sa vymenúva jeden dánsky člen a jeden náhradník Výboru regiónov

(2008/917/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 263,

so zreteľom na návrh dánskej vlády,

keďže:

(1)

Rada 24. januára 2006 prijala rozhodnutie 2006/116/ES, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2006 do 25. januára 2010 (1).

(2)

V dôsledku odstúpenia pána Boa ANDERSENA sa uvoľnilo jedno miesto člena Výboru regiónov. V dôsledku vymenovania pána Jensa Arneho HEDEGAARDA JENSENA za člena Výboru regiónov sa uvoľnilo jedno miesto náhradníka Výboru regiónov,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2010, sa do Výboru regiónov vymenúvajú:

a)

za člena:

pán Jens Arne HEDEGAARD JENSEN, Viceborgmester, Brønderslev Kommune (zmena mandátu);

b)

za náhradníka:

pán Bo ANDERSEN, Borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune (zmena mandátu).

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 1. decembra 2008

Za Radu

predseda

H. NOVELLI


(1)  Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2006, s. 75.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/19


ROZHODNUTIE RADY 2008/918/SZBP

z 8. decembra 2008

o začatí vojenskej operácie Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, zabraňovania týmto činom a ich potláčania (Atalanta)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 17 ods. 2,

so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2008/851/SZBP z 10. novembra 2008 o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, zabránenia týmto činom a ich potláčania (operácia „Atalanta“) (1), a najmä na jej článok 5,

keďže:

(1)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (ďalej len „BR OSN“) vo svojej rezolúcii č. 1814 (2008) o situácii v Somálsku, prijatej 15. mája 2008, od štátov a regionálnych organizácií požaduje, aby za úzkej vzájomnej koordinácie prijali opatrenia na ochranu plavidiel, ktoré prepravujú a dodávajú humanitárnu pomoc pre Somálsko a vykonávajú činnosti schválené zo strany OSN.

(2)

BR OSN vo svojej rezolúcii č. 1816 (2008) o situácii v Somálsku, prijatej 2. júna 2008, vyjadrila obavy v súvislosti s hrozbou, ktorú pre prepravu humanitárnej pomoci do Somálska, bezpečnosť námorných obchodných trás a medzinárodnú plavbu predstavujú pirátske činy a ozbrojené lúpeže. BR OSN vyzvala najmä štáty, ktoré chcú využívať námorné obchodné trasy pri somálskom pobreží, aby v spolupráci s dočasnou federálnou vládou posilnili a koordinovali činnosť zameranú na zabránenie pirátskym činom a ozbrojeným lúpežiam na mori.

(3)

BR OSN vo svojej rezolúcii č. 1838 (2008) o situácii v Somálsku, prijatej 7. októbra 2008, uvítala prebiehajúce plánovanie prípadnej vojenskej námornej operácie Európskej únie, ako aj iné medzinárodné a národné iniciatívy prijaté na účely vykonávania rezolúcií č. 1814 (2008) a č. 1816 (2008) a naliehavo požiadala všetky štáty, ktoré na to majú prostriedky, aby spolupracovali s dočasnou federálnou vládou v boji proti pirátstvu a ozbrojeným lúpežiam na mori v súlade s ustanoveniami rezolúcie BR OSN č. 1816 (2008). Taktiež naliehavo vyzvala všetky štáty a regionálne organizácie, aby v súlade s ustanoveniami rezolúcie č. 1814 (2008) pokračovali v činnosti zameranej na ochranu námorných konvojov Svetového potravinového programu (WFP), ktorá má kľúčový význam pre dodanie humanitárnej pomoci somálskemu obyvateľstvu.

(4)

Dočasná federálna vláda Somálska listom zo 14. novembra 2008 oznámila generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov ponuku, ktorá jej bola daná v súlade s bodom 7 rezolúcie č. 1816 (2008).

(5)

Európska únia bude môcť prípadne podporiť ďalšie rezolúcie BR OSN týkajúce sa situácie v Somálsku.

(6)

V súlade s článkom 6 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na vypracovaní a vykonávaní rozhodnutí a akcií Európskej únie s obrannými dôsledkami, a nezúčastňuje sa teda na financovaní tejto operácie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Schvaľuje sa operačný plán a pravidlá nasadenia pre vojenskú operáciu EÚ na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, zabraňovania týmto činom a ich potláčania (ďalej len „operácia Atalanta“).

Článok 2

Operácia Atalanta sa začína 8. decembra 2008.

Článok 3

Veliteľ operácie Atalanta sa s okamžitou platnosťou poveruje vydať aktivačný rozkaz (ACTORD) na vykonanie nasadenia ozbrojených síl a na začatie vykonávania misie.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. decembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. EÚ L 301, 12.11.2008, s 33.


AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/21


RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2008/919/SVV

z 28. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rámcové rozhodnutie 2002/475/SVV o boji proti terorizmu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29, článok 31 ods. 1 písm. e) a článok 34 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Terorizmus predstavuje jeden z najzávažnejších spôsobov porušovania všeobecných hodnôt, akými sú ľudská dôstojnosť, sloboda, rovnosť a solidarita a dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd, na ktorých je založená Európska únia. Predstavuje aj jeden z najvážnejších útokov na demokraciu a právny štát, zásady, ktoré sú spoločné členským štátom a na ktorých je založená Európska únia.

(2)

Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (2) predstavuje základ politiky Európskej únie v oblasti boja proti terorizmu. Dosiahnutie právneho rámca spoločného pre všetky členské štáty a najmä zosúladeného vymedzenia pojmu teroristický trestný čin umožnilo rozvinúť a rozšíriť politiku Európskej únie v oblasti boja proti terorizmu, ktorá je podmienená dodržiavaním základných práv a právneho štátu.

(3)

Hrozba terorizmu v posledných rokoch vzrástla a rýchlo sa vyvíja, spolu so zmenami v spôsoboch uskutočňovania zločinov teroristickými aktivistami a prívržencami vrátane nahradzovania štruktúrovaných a hierarchických skupín poloautonómnymi bunkami, ktoré sú navzájom voľne spojené. Takéto bunky prepájajú medzinárodné siete a stále viac sa spoliehajú na využívanie nových technológií, najmä internetu.

(4)

Internet sa používa na podnecovanie a mobilizáciu teroristických sietí a jednotlivcov v Európe a slúži aj ako zdroj informácií o prostriedkoch a metódach teroristov, takže funguje ako „virtuálny výcvikový tábor“. Činnosti spojené s verejným podnecovaním k páchaniu teroristických trestných činov, náboru osôb na terorizmus a výcviku na terorizmus sa znásobili pri veľmi nízkych nákladoch a riziku.

(5)

Haagsky program o posilňovaní slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii prijatý Európskou radou 5. novembra 2004 zdôrazňuje, že účinné predchádzanie terorizmu a boj proti nemu v úplnom súlade so základnými právami si vyžadujú, aby členské štáty neobmedzovali svoje činnosti na zachovanie svojej vlastnej bezpečnosti, ale aby sa zamerali aj na bezpečnosť Únie ako celku.

(6)

Akčný plán Rady a Komisie, ktorým sa vykonáva Haagsky program o posilňovaní slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európskej únii (3) pripomína, že na riešenie otázky terorizmu je potrebná celosvetová reakcia a že Únia nemôže ignorovať to, čo od nej očakávajú obyvatelia, ani nemôže na tieto očakávania nereagovať. V akčnom pláne sa okrem toho uvádza, že pozornosť sa musí venovať rôznym aspektom predchádzania, pripravenosti a reakcie, aby sa ďalej posilnila a podľa potreby doplnila schopnosť členských štátov bojovať proti terorizmu najmä zameraním sa na nábor, financovanie, analýzu rizika, ochranu kritických infraštruktúr a zvládanie následkov.

(7)

Toto rámcové rozhodnutie stanovuje kriminalizáciu činov spojených s terorizmom s cieľom prispieť ku všeobecnejšiemu politickému cieľu predchádzania terorizmu prostredníctvom obmedzenia šírenia materiálov, ktoré by mohli podnecovať osoby k spáchaniu teroristických útokov.

(8)

Rezolúcia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov 1624 (2005) vyzýva štáty, aby prijali potrebné a primerané opatrenia a v súlade so svojimi záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodného práva zákonom zakázali podnecovanie k páchaniu teroristického trestného činu alebo činov a zabránili takejto činnosti. V správe generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Zjednotenie proti terorizmu: Odporúčania globálnej stratégie boja proti terorizmu z 27. apríla 2006 je uvedená rezolúcia vysvetlená ako dokument, ktorý poskytuje základ pre kriminalizáciu podnecovania k teroristickým trestným činom a náboru osôb na tieto činy, a to vrátane prostredníctvom internetu. V globálnej stratégii Organizácie Spojených národov v oblasti boja proti terorizmu z 8. septembra 2006 sa uvádza, že členské štáty OSN si predsavzali preskúmať spôsoby a prostriedky na koordináciu úsilia čeliť terorizmu vo všetkých jeho formách a prejavoch na internete na medzinárodnej a regionálnej úrovni.

(9)

Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu stanovuje pre štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, povinnosť kriminalizovať verejné podnecovanie k páchaniu teroristického trestného činu a nábor osôb a výcvik na terorizmus, ak boli spáchané protiprávne a úmyselne.

(10)

Vymedzenie teroristických trestných činov vrátane činov spojených s teroristickými činnosťami by sa malo vo všetkých členských štátoch ešte viac zblížiť, aby zahŕňala verejné podnecovanie k páchaniu teroristického trestného činu, nábor osôb na terorizmus a výcvik na terorizmus, ak boli spáchané úmyselne.

(11)

Mali by sa stanoviť tresty pre fyzické osoby, ktoré úmyselne spáchali alebo pre právnické osoby, ktoré sú zodpovedné za verejné podnecovanie k páchaniu teroristických trestných činov, na osôb na terorizmus a výcvik na terorizmus. Tieto formy činnosti by mali byť rovnako trestné vo všetkých členských štátoch, bez ohľadu na to, či sa páchajú cez Internet alebo nie.

(12)

Keďže ciele tohto rámcového rozhodnutia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu potreby celoeurópskych harmonizovaných pravidiel ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o ES a uvedenej v článku 2 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality uvedenej v článku 5 Zmluvy o ES toto rámcové rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(13)

Únia dodržiava zásady uznané článkom 6 ods. 2 Zmluvy o EÚ a vyjadrené v Charte základných práv Európskej únie, najmä v jej kapitolách II a VI. Toto rámcové rozhodnutie sa v žiadnom prípade nesmie vykladať ako rozhodnutie určené na znižovanie alebo obmedzenie základných práv alebo slobôd, medzi ktoré patrí sloboda prejavu, zhromažďovania alebo združovania, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života vrátane práva na rešpektovanie dôverného charakteru korešpondencie.

(14)

Verejné podnecovanie k páchaniu teroristických trestných činov, nábor osôb na terorizmus a výcvik na terorizmus sú úmyselnými trestnými činmi. Toto rámcové rozhodnutie sa preto nesmie vykladať ako rozhodnutie, ktoré je určené na zníženie alebo obmedzenie rozširovania informácií na vedecké, pedagogické alebo spravodajské účely. Vyjadrenie radikálnych, polemických alebo kontroverzných názorov vo verejnej diskusii o citlivých politických otázkach vrátane terorizmu nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto rámcového rozhodnutia a najmä do rozsahu pôsobnosti vymedzenia verejného podnecovania k páchaniu teroristických trestných činov.

(15)

Vykonávanie kriminalizácie podľa tohto rámcového rozhodnutia by malo zodpovedať povahe a okolnostiam skutku a zároveň rešpektovať sledované legitímne ciele a ich potrebu v demokratickej spoločnosti a malo by vylúčiť každú formu svojvôle alebo diskriminácie,

PRIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia

Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 3 sa nahrádza takto:

„Článok 3

Trestné činy spojené s teroristickými aktivitami

1.   Na účely tohto rámcového rozhodnutia:

a)

‚verejné podnecovanie k páchaniu teroristického trestného činu‘ znamená rozširovanie správy určenej verejnosti alebo jej sprístupnenie iným spôsobom s úmyslom podnietiť spáchanie jedného z trestných činov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) až h), keď z takejto činnosti, či už priamo obhajujúcej teroristické trestné činy, plynie nebezpečenstvo spáchania jedného alebo viacerých takýchto trestných činov;

b)

‚nábor na terorizmus‘ znamená žiadanie inej osoby, aby spáchala jeden z trestných činov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) až h) alebo v článku 2 ods. 2;

c)

‚výcvik na terorizmus‘ znamená poskytnutie návodu pri výrobe alebo použití výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, alebo škodlivých alebo nebezpečných látok, alebo pri iných osobitných spôsoboch alebo technikách na účely spáchania jedného z trestných činov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) až h) s vedomím, že poskytnuté skúsenosti sú určené na tento účel.

2.   Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby trestné činy spojené s teroristickými aktivitami zahŕňali tieto úmyselné činy:

a)

verejné podnecovanie k páchaniu teroristického trestného činu;

b)

nábor na terorizmus;

c)

výcvik na terorizmus;

d)

krádež s priťažujúcimi okolnosťami s cieľom spáchať jeden z činov uvedených v článku 1 ods. 1;

e)

vydieranie s cieľom spáchať jeden z činov uvedených v článku 1 ods. 1;

f)

vystavenie falošných administratívnych dokumentov s cieľom spáchať jeden z činov uvedených v článku 1 ods. 1 písm. a) až h) a článku 2 ods. 2 písm. b).

3.   Na to, aby bol skutok trestný v zmysle odseku 2, nie je nutné, aby sa teroristický trestný čin skutočne spáchal.“

2.

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Článok 4

Napomáhanie alebo navádzanie, podnecovanie a pokus o trestný čin

1.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby napomáhanie alebo navádzanie na trestné činy uvedené v článku 1 ods. 1, článkoch 2 alebo 3 bolo trestné.

2.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby podnecovanie trestného činu uvedeného v článku 1 ods. 1, článku 2 alebo článku 3 ods. 2 písm. d) až f) bolo trestné.

3.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pokus o spáchanie trestného činu uvedeného v článku 1 ods. 1 a článku 3 ods. 2 písm. d) až f), s výnimkou držby uvedenej v článku 1 ods. 1 písm. f) a trestného činu uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. i), bol trestný.

4.   Každý členský štát sa môže rozhodnúť, že prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pokus spáchania činu uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. b) a c) bol trestný.“

Článok 2

Základné zásady vzťahujúce sa na slobodu prejavu

Toto rámcové rozhodnutie nevyžaduje od členských štátov, aby prijali opatrenia, ktoré odporujú základným zásadám vzťahujúcim sa na slobodu prejavu, najmä slobodu tlače a slobodu prejavu v iných médiách v podobe, v akej sú výsledkom ústavných tradícií, alebo pravidlám, ktorými sa spravujú práva a povinnosti tlače alebo iných médií a procesné záruky za ne, keď sa tieto pravidlá týkajú určenia alebo obmedzenia zodpovednosti.

Článok 3

Vykonávanie a správy

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím do 9. decembra 2010. V rámci vykonávania tohto rámcového rozhodnutia členské štáty zabezpečia, aby kriminalizácia bola primeraná sledovaným legitímnym cieľom a ich potrebe v demokratickej spoločnosti, a aby sa vylúčila každá forma svojvôle alebo diskriminácie.

2.   Do 9. decembra 2010 členské štáty predložia Generálnemu sekretariátu Rady a Komisii znenie ustanovení transponujúcich záväzky, ktoré vyplývajú z tohto rámcového rozhodnutia, do ich vnútroštátneho práva. Na základe správy vypracovanej na základe týchto informácií a na základe správy Komisie Rada do 9. decembra 2011 posúdi, či členské štáty prijali potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto rámcové rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. novembra 2008

Za Radu

predsedníčka

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3.

(3)  Ú. v. EÚ C 198, 12.8.2005, s. 1.


9.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.