ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 328

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
6. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1210/2008 z 20. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1211/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1212/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

7

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1213/2008 z 5. decembra 2008 týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Spoločenstva na roky 2009, 2010 a 2011 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám ( 1 )

9

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1214/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme írskej whisky na obdobie 2008/2009

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1215/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa tarifných kvót Spoločenstva pre sladový jačmeň z tretích krajín odlišne od nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (kodifikované znenie)

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1216/2008 z 5. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach voči Libérii

26

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva ( 1 )

28

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/910/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. novembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú časti 1 a 2 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie)

38

 

 

Komisia

 

 

2008/911/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. novembra 2008, ktorým sa vytvára zoznam rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch [oznámené pod číslom K(2008) 6933]  ( 1 )

42

 

 

2008/912/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. novembra 2008 o finančnom príspevku Spoločenstva na rok 2009 určitým referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti kontroly krmív a potravín [oznámené pod číslom K(2008) 7283]

49

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2008/913/SVV z 28. novembra 2008 o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva

55

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

6.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1210/2008

z 20. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné preferencie pre Moldavskú republiku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 55/2008 (1) (ďalej len „nariadenie“) nadobudlo účinnosť 31. januára 2008 a od 1. marca 2008 sa uplatňuje. V nariadení sa všetkým výrobkom s pôvodom v Moldavskej republike (ďalej len „Moldavsko“) poskytuje voľný prístup na trhy Spoločenstva s výnimkou určitých poľnohospodárskych výrobkov uvedených v prílohe I k uvedenému nariadeniu, pre ktoré boli poskytnuté obmedzené koncesie buď vo forme oslobodenia od cla v rámci colných kvót, alebo vo forme zníženia ciel.

(2)

Znením článku 14 uvedeného nariadenia sa vytvorila medzera medzi uplatňovaním všeobecného systému preferencií (ďalej len „VSP“), na ktorý bolo Moldavsko oprávnené do nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 55/2008, a uplatňovaním autonómnych obchodných preferencií (ďalej len „AOP“), pričom zámerom bolo zabezpečiť, aby sa VSP naďalej uplatňoval na celý oprávnený vývoz až do zavedenia AOP. Podľa článku 14 by sa na tovar, na ktorý sa vzťahuje VSP a ktorý bol vyvezený do EÚ v období medzi nadobudnutím účinnosti AOP a začatím uplatňovania tohto režimu, nevzťahoval ani jeden režim, ak kúpna zmluva nebola uzavretá pred 31. januárom 2008 a je možné preukázať, že tovar opustil Moldavsko najneskôr 31. januára 2008. Na nápravu tejto situácie je potrebné zmeniť a doplniť znenie článku 14 tak, aby sa v ňom odkazovalo na dátum, keď sa nariadenie začalo uplatňovať, a nie na dátum, keď nadobudlo účinnosť.

(3)

Pri príprave na začatie uplatňovania nariadenia (ES) č. 55/2008 a spravovanie kvót uvedených v prílohe I sa zistilo niekoľko rozporov medzi opismi kvót a uplatniteľnými kódmi KN. V opise kvóty č. 09.0504 by sa malo odstrániť slovo „domácich“, v rámci kvóty č. 09.0509 by sa mal doplniť kód KN 1001 90 99 a z opisu kvóty č. 09.0514 by sa mal odstrániť opis „so skutočným objemovým alkoholometrickým titrom nepresahujúcim 15 % obj.“. Navrhované opravy nemenia metodiku použitú na stanovenie výšky kvót pre každú skupinu výrobkov, ktorá vychádzala z obdobia najvyšších vývozných objemov Moldavska v rokoch 2004 až 2006 s medziročným nárastom, ktorý zodpovedá potenciálnemu rastu výrobnej a vývoznej kapacity Moldavska do roku 2012, a ani nie sú s touto metodikou v rozpore.

(4)

Nariadenie (ES) č. 55/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

S cieľom zabezpečiť, aby sa opatrenia ustanovené v tomto nariadení mohli začať uplatňovať bez zbytočného odkladu, toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť dňom po jeho uverejnení,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č.55/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 14 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v článku 14 ods. 1 úvodnej vete sa slová „nadobudnutí účinnosti“ nahrádzajú slovami „dátume začatia uplatňovania“;

b)

v článku 14 ods. 1 písm. a) a b), ods. 2 písm. a), b), c) a d) sa slová „dátumom nadobudnutia účinnosti“ nahrádzajú slovami „dátumom začatia uplatňovania“.

2.

Príloha I sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. novembra 2008

Za Radu

predseda

B. LAPORTE


(1)  Ú. v. EÚ L 20, 24.1.2008, s. 1.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

VÝROBKY PODLIEHAJÚCE MNOŽSTVOVÝM OBMEDZENIAM ALEBO CENOVÝM PRAHOM UVEDENÝM V ČLÁNKU 3

Napriek pravidlám pre výklad kombinovanej nomenklatúry sa má znenie opisu výrobkov považovať za znenie len s indikatívnym významom, pričom preferenčný režim je určený v rámci kontextu tejto prílohy, na základe rozsahu kódov KN. Ak je pred kódom KN uvedený symbol ex, preferenčný režim sa určí uplatnením kódu KN spolu s príslušným opisom tovaru.

1.   Výrobky, na ktoré sa vzťahujú ročné colné kvóty oslobodené od cla

Poradové číslo

Kód KN

Opis

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

09.0504

0201 až 0204

Čerstvé, chladené a mrazené mäso z hovädzích zvierat, svíň, oviec a kôz

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Mäso a jedlé droby z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené, okrem pečení z kŕmnych husí alebo kačíc podpoložky 0207 34

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Mäso a jedlé droby zo svíň a hovädzích zvierat, solené, v slanom náleve, sušené alebo údené; jedlé múčky a prášky z mäsa alebo z drobov domácich svíň a hovädzích zvierat

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401 až 0406

Mliečne výrobky

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Vtáčie vajcia v škrupinách

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Vtáčie vajcia, bez škrupín a vaječné žĺtka, okrem tých, ktoré sú nevhodné na ľudskú konzumáciu

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Ostatná špalda (okrem špaldy na siatie), mäkká pšenica a súraž

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Jačmeň

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

09.0511

1005 90

Kukurica

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

09.0512

1601 00 91 a 1601 00 99

Párky, salámy a podobné výrobky z mäsa, mäsových drobov alebo z krvi; potravinové prípravky na základe týchto výrobkov

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Ostatné pripravené alebo konzervované mäso, mäsové droby alebo krv:

z hydiny druhu Gallus domesticus, tepelne neupravené,

z domácich svíň,

z hovädzích zvierat, tepelne neupravené

09.0513

1701 99 10

Biely cukor

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 a 2204 29

Víno z čerstvého hrozna, okrem šumivého vína

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

100 000 (4)

120 000 (4)


2.   Výrobky oslobodené od sadzby ad valorem na dovoznom cle

Číselný kód KN

Opis

0702

Paradajky, čerstvé alebo chladené

0703 20

Cesnak, čerstvý alebo chladený

0707

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené

0709 90 70

Tekvice, čerstvé alebo chladené

0709 90 80

Artičoky pravé

0806

Hrozno, čerstvé alebo sušené

0808 10

Jablká, čerstvé

0808 20

Hrušky a duly

0809 10

Marhule

0809 20

Čerešne a višne

0809 30

Broskyne, vrátane nektáriniek

0809 40

Slivky a trnky“


(1)  Od 1. januára do 31. decembra, v roku 2008 od prvého dňa uplatňovania tohto nariadenia do 31. decembra;

(2)  Ton (čistá váha).

(3)  Miliónov jednotiek.

(4)  Hektolitrov.


6.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/5


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1211/2008

z 5. decembra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

71,4

TR

76,9

ZZ

74,2

0707 00 05

JO

167,2

MA

58,0

TR

91,5

ZZ

105,6

0709 90 70

JO

230,6

MA

83,9

TR

107,2

ZZ

140,6

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

55,3

UY

34,6

ZA

43,1

ZW

28,4

ZZ

44,7

0805 20 10

MA

66,9

TR

73,0

ZZ

70,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

17,0

IL

74,8

TR

59,7

ZZ

53,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,4

ZA

79,4

ZZ

68,9

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

76,6

MK

34,8

US

104,1

ZA

113,0

ZZ

80,8

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

50,1

TR

104,0

US

126,1

ZZ

80,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


6.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1212/2008

z 5. decembra 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 951/2006 z 30. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 pokiaľ ide o obchodovanie s tretími krajinami v sektore cukru (2), a najmä na jeho článok 36 ods. 2 druhý pododsek druhú vetu,

keďže:

(1)

Výška reprezentatívnych cien a dodatočných ciel uplatniteľných na dovoz bieleho a surového cukru a určitých sirupov na hospodársky rok 2008/2009 sa stanovila v nariadení Komisie (ES) č. 945/2008 (3). Tieto ceny a clá sa naposledy zmenili a doplnili nariadením Komisie (ES) č. 1209/2008 (4).

(2)

Údaje, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, vedú k zmene a doplneniu uvedených súm v súlade s pravidlami a podrobnými podmienkami ustanovenými v nariadení (ES) č. 951/2006,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Reprezentatívne ceny a dodatočné clá uplatniteľné na dovoz produktov uvedených v článku 36 nariadenia (ES) č. 951/2006, stanovené nariadením (ES) č. 945/2008 na hospodársky rok 2008/2009, sa menia a dopĺňajú a uvádzajú sa v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 6. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24.

(3)  Ú. v. EÚ L 258, 26.9.2008, s. 56.

(4)  Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 5.


PRÍLOHA

Zmenené a doplnené reprezentatívne ceny a dodatočné dovozné clá na biely cukor, surový cukor a produkty patriace pod číselný znak kód KN 1702 90 95 uplatniteľné od 6. decembra 2008

(EUR)

Číselný znak KN

Výška reprezentatívnej ceny na 100 kg netto daného produktu

Výška dodatočného cla na 100 kg netto daného produktu

1701 11 10 (1)

23,24

4,68

1701 11 90 (1)

23,24

9,91

1701 12 10 (1)

23,24

4,49

1701 12 90 (1)

23,24

9,48

1701 91 00 (2)

24,46

13,28

1701 99 10 (2)

24,46

8,48

1701 99 90 (2)

24,46

8,48

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode III prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(2)  Stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode II prílohy IV k nariadeniu (ES) č. 1234/2007.

(3)  Stanovené na 1 % obsahu sacharózy.


6.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/9


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1213/2008

z 5. decembra 2008

týkajúce sa koordinovaného viacročného kontrolného programu Spoločenstva na roky 2009, 2010 a 2011 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a posúdiť vystavenie spotrebiteľov týmto rezíduám

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 29,

keďže:

(1)

V súlade so smernicami 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS prijala Komisia odporúčania týkajúce sa koordinovaného monitorovacieho programu Spoločenstva zameraného na rezíduá pesticídov v a na obilninách a iných produktoch rastlinného pôvodu. Dňa 1. septembra 2008 boli tieto smernice nahradené nariadením (ES) č. 396/2005. Podľa uvedeného rozhodnutia sa má kontrolný program Spoločenstva zameraný na rezíduá pesticídov vzťahovať okrem potravín rastlinného pôvodu aj na potraviny živočíšneho pôvodu a má mať podobu záväzného aktu. Preto by sa mal prijať v podobe nariadenia. Kontrolný program by sa nemal dotýkať smernice Rady 96/23/ES z 29. apríla 1996 o opatreniach na monitorovanie určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách a živočíšnych produktoch a o zrušení smerníc 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (2).

(2)

Tridsať potravín predstavuje hlavné zložky stravy v Spoločenstve. Keďže používanie pesticídov sa výrazne mení počas trojročného obdobia, mali by sa pesticídy v uvedených tridsiatich potravinách monitorovať v sérii trojročných cyklov tak, aby bolo možné posúdiť vystavenie spotrebiteľov a uplatňovanie právnych predpisov Spoločenstva.

(3)

Na základe binomiálneho rozdelenia pravdepodobnosti možno vypočítať, že preskúmaním 642 vzoriek je možné s vyše 99 % istotou identifikovať vzorku, ktorá obsahuje rezíduá pesticídov nad limit určenia (LOD) za predpokladu, že najmenej 1 % produktov obsahuje rezíduá presahujúce tento limit. Odber týchto vzoriek by mal byť úmerne rozdelený medzi členskými štátmi podľa počtu obyvateľov a spotrebiteľov, pričom počet vzoriek by mal byť minimálne 12 na jeden produkt a na jeden rok.

(4)

Ak vymedzenie rezíduí pesticídu zahŕňa iné účinné látky, metabolity alebo produkty rozpadu, o uvedených metabolitoch by sa mala podať osobitná správa.

(5)

Usmernenie týkajúce sa metódy validácie a postupov kontroly kvality pri analýze rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách (Method Validation and Quality Control Procedures for Pesticide Residue Analysis in food and feed) sa uverejnilo na webovej stránke Komisie (3).

(6)

Pri postupe odberu vzoriek by sa mala uplatňovať smernica Komisie 2002/63/ES z 11. júla 2002, ktorou sa ustanovujú metódy odberu vzoriek Spoločenstva pre úradnú kontrolu rezíduí pesticídov v a na výrobkoch rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu a ktorá ruší smernicu 79/700/EHS (4), v ktorej sa uvádzajú metódy a postupy odberu vzoriek odporúčané Výborom pre potravinový kódex.

(7)

Je tiež potrebné posúdiť, či sa dodržiavajú maximálne hladiny rezíduí v detskej potrave stanovené v článku 10 smernice Komisie 2006/141/ES z 22. decembra 2006 o počiatočnej dojčenskej výžive a následnej dojčenskej výžive a o zmene a doplnení smernice 1999/21/ES (5) a v článku 7 smernice Komisie 2006/125/ES z 5. decembra 2006 o potravinách spracovaných na báze obilnín a detskej potrave určených pre dojčatá a malé deti (6).

(8)

Je potrebné posúdiť možné súhrnné, kumulatívne a synergické účinky pesticídov. Toto posudzovanie by sa malo podľa ustanovení v prílohe I začať s organofosfátmi, karbamátmi, triazolmi a pyretroidmi.

(9)

Členské štáty by mali každý rok do 31. augusta predložiť informácie týkajúce sa predchádzajúceho kalendárneho roku.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Členské štáty počas rokov 2009, 2010 a 2011 odoberú a zanalyzujú vzorky na kombinácie rezíduí produktov/pesticídov podľa prílohy I.

Z každého produktu sa musí odobrať počet vzoriek stanovený v prílohe II.

Článok 2

1.   Šarža produktov, z ktorého sa odoberú vzorky, sa vyberie náhodne.

Postup odberu vzoriek vrátane počtu jednotiek musí byť v súlade so smernicou 2002/63/ES.

2.   Medzi odobratými a analyzovanými vzorkami musí byť aspoň:

a)

desať vzoriek detskej potravy, najmä zo zeleniny, ovocia alebo obilnín;

b)

jedna vzorka (ak je dostupná) z produktov pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva, zodpovedajúca podielu ekologických produktov na trhu jednotlivých členských štátov.

Článok 3

1.   Členské štáty predložia výsledky analýzy vzoriek testovaných v rokoch 2009, 2010 a 2011 do 31. augusta 2010, 2011 a 2012 (v uvedenom poradí).

Okrem týchto výsledkov poskytnú členské štáty aj tieto informácie:

a)

použitú analytickú metódu a dosiahnuté vykázané hladiny, v súlade s usmerneniami o metódach validácie a postupoch kontroly kvality pri analýze rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách;

b)

limit určenia uplatňovaný v celoštátnych a regionálnych kontrolných programoch;

c)

podrobnosti o akreditačnom statuse analytických laboratórií zúčastnených na kontrole;

d)

pokiaľ to povoľujú vnútroštátne právne predpisy, podrobnosti o prijatých donucovacích opatreniach;

e)

v prípade presiahnutia MRL, vyhlásenie o možných dôvodoch, prečo boli MRL presiahnuté, spolu s príslušnými zisteniami týkajúcimi sa možností riadenia rizík.

2.   Ak sú vo vymedzení rezíduí pesticídu obsiahnuté účinné látky, metabolity a/alebo produkty rozpadu alebo reakcie, členské štáty podajú správu o analýze výsledkov v súlade s právnym vymedzením rezíduí. Kde je to dôležité, výsledky každého z hlavných izomérov alebo metabolitov uvedených vo vymedzení rezíduí sa predložia oddelene.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

(3)  Dokument SANCO/3131/2007, 31. októbra 2007:

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  Ú. v. ES L 187, 16.7.2002, s. 30.

(5)  Ú. v. EÚ L 401, 30.12.2006, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 339, 6.12.2006, s. 16.


PRÍLOHA I

Kombinácie pesticídov/produktov, ktoré sa majú monitorovať

 

2009

2010

2011

2,4-D (suma látky 2,4-D a jej esterov vyjadrená ako 2,4-D)

 

 (3)

 (1)

4,4′-metoxychlór

 (4)

 (5)

 (6)

abamektín (suma látok avarmektín B 1a, avarmektín B 1b a izoméru delta-8,9 látky avarmektín B1a)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

acefát

 (2)

 (3)

 (1)

acetamiprid

 (2)

 (3)

 (1)

acrinatrín

 

 (3)

 (1)

aldikarb (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfónu vyjadrená ako aldikarb)

 (2)

 (3)

 (1)

amitraz (amitraz vrátane metabolitov obsahujúcich 2,4-dimetylanilín vyjadrený ako amitraz)

 

 (3)

 (1)

amitrol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

azinfos-etyl (9)

 (4)

 (5)

 (6)

azinfos-metyl

 (2)

 (3)

 (1)

azoxystrobín

 (2)

 (3)

 (1)

benfurakarb (9)

 (2)

 (3)

 (1)

bifentrin

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

bitertanol

 

 (3)

 (1)

boskalid

 (2)

 (3)

 (1)

bromidový ión

 

 (3)

 (1)

bromopropylát

 (2)

 (3)

 (1)

bromukonazol (suma diasteroizomérov) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

bupirimát

 (2)

 (3)

 (1)

buprofezín

 (2)

 (3)

 (1)

kadusafos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

kampfechlór (suma parlarových čísel 26, 50 a 62) (9)

 (4)

 (5)

 (6)

kaptán

 (2)

 (3)

 (1)

karbaryl

 (2)

 (3)

 (1)

karbendazím (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím)

 (2)

 (3)

 (1)

karbofurán (suma karbofuránu a 3-hydroxykarbofuránu vyjadrená ako karbofurán)

 (2)

 (3)

 (1)

karbosulfán (9)

 (2)

 (3)

 (1)

chlórdan (suma cis- a trans-izomérov a oxychlórdanu vyjadrená ako chlórdan)

 (4)

 (5)

 (6)

chlórfenapyr

 

 (3)

 (1)

chlórfenvinfos

 (2)

 (3)

 (1)

chlórmekvat (7)

 (2)

 (3)

 (1)

chlórbenzilát (9)

 (4)

 (5)

 (6)

chlórtalonil

 (2)

 (3)

 (1)

chlórprofam (chlórprofam a 3-chlóranilín vyjadrené ako chlórprofam)

 (2)

 (3)

 (1)

chlórpyrifos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

chlórpyrifos-metyl

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

klofentezín (suma všetkých zlúčenín, ktoré obsahujú 2-chlórbenzoylovú časť, vyjadrená ako klofentezín)

 (2)

 (3)

 (1)

klotianidín (suma tiametoxamu a klotianidínu vyjadrená ako tiametoxam)

 

 (3)

 (1)

cyflutrín (cyflutrín vrátane iných zmesí konštitučných izomérov (súm izomérov))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

cypermetrín (cypermetrín vrátane iných zmesí konštitučných izomérov (súm izomérov))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

cyprokonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

cyprodinil

 (2)

 (3)

 (1)

DDT (suma p,p′-DDT, o,p′-DDT, p-p′-DDE a p,p′-DDD (TDE) vyjadr. ako DDT)

 (4)

 (5)

 (6)

deltametrín (cisdeltametrín)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

diazinón

 (2)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

dichlofluanid

 (2)

 (3)

 (1)

dichlórvos

 (2)

 (3)

 (1)

dicloran

 

 (3)

 (1)

dikofol (suma p, p′ a o,p′ izomérov)

 (2)

 (3)

 (1)

dieldrín (aldrín kombinovaný s dieldrínom vyjadrený ako dieldrín)

 (4)

 (5)

 (6)

difenokonazol

 (2)

 (3)

 (1)

dimetoát (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát)

 (2)

 (3)

 (1)

dimetomorf

 (2)

 (3)

 (1)

dinokap (suma izomérov dinokapu a ich zodpovedajúce fenoly vyjadrená ako dinokap)

 

 (3)

 (1)

difenylamín

 (2)

 (3)

 (1)

endosulfán (suma alfa- a beta- izomérov a endosulfán sulfátu vyjadrená ako endosulfán)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

endrín

 (4)

 (5)

 (6)

epoxikonazol

 

 (3)

 (1)

etión

 (2)

 (3)

 (1)

etoprofos (9)

 (2)

 (3)

 (1)

fenamifos (suma fenamifosu a jeho sulfoxidu a sulfónu vyjadrená ako fenamifos) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

fenarimol

 (2)

 (3)

 (1)

fenazachin

 

 (3)

 (1)

fenbukonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

fenhexamid

 (2)

 (3)

 (1)

fenitrotión

 (2)

 (3)

 (1)

fenoxykarb

 (2)

 (3)

 (1)

fenpropatrín (9)

 (2)

 (3)

 (1)

fenpropimorf

 

 (3)

 (1)

fentión (suma fentiónu a jeho kyslíkového analógu, ich sulfoxidov a sulfónov vyjadrená ako materská látka)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

fenvalerát/esfenvalerát (suma) (suma izomérov RS/SR a RR/SS)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

fipronil (suma fipronilu a metabolitu sulfónu (MB46136) vyjadrená ako fipronil)

 (2)

 (3)

 (1)

fluazifop (fluazifop-P-butyl (fluazifop vo forme kyseliny (voľnej a konjugátu))

 

 (3)

 (1)

fludioxonil

 (2)

 (3)

 (1)

flufenoxurón

 (2)

 (3)

 (1)

flukiconazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

flusilazol

 (2)

 (3)

 (1)

flutriafol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

folpet

 (2)

 (3)

 (1)

formetanát (suma formetanátu a jeho solí vyjadrená ako formetanát hydrochlorid)

 (2)

 (3)

 (1)

fostiazat (9)

 (2)

 (3)

 (1)

glyfozát (8)

 

 (3)

 (1)

haloxyfop vrátane haloxyfop-R (metyl-ester haloxyfop-R , haloxyfop-R a konjugáty haloxyfop-R vyjadrené ako haloxyfop-R) F) R)

 

 (3)

 (1)

hexachlórbenzén (HCB)

 (4)

 (5)

 (6)

heptachlór (suma heptachlóru a heptachlórepoxidu vyjadrená ako heptachlór)

 (4)

 (5)

 (6)

hexachlórcyklohexán (HCH), alfa-izomér

 (4)

 (5)

 (6)

hexachlórcyklohexán (HCH), beta-izomér

 (4)

 (5)

 (6)

hexachlórcyklohexán (HCH), (gamaizomér) (lindan)

 (4)

 (5)

 (6)

hexakonazol

 (2)

 (3)

 (1)

hexytiazox

 (2)

 (3)

 (1)

imazalil

 (2)

 (3)

 (1)

imidakloprid

 (2)

 (3)

 (1)

indoxakarb (indoxakarb ako suma izomérov S a R)

 (2)

 (3)

 (1)

iprodión

 (2)

 (3)

 (1)

iprovalikarb

 (2)

 (3)

 (1)

krezoxim-metyl

 (2)

 (3)

 (1)

lambda-cyhalothrin (lambda-cyhalothrin vrátane iných zmiešaných izomérnych zložiek (suma izomérov))

 (2)

 (3)

 (1)

linuron

 (2)

 (3)

 (1)

lufenurón

 

 (3)

 (1)

malatión (suma malatiónu a malaoxónu vyjadrená ako malatión)

 (2)

 (3)

 (1)

manebová skupina (suma vyjadrená ako CS2: maneb, mancozeb, metiram, propineb, tirám, zirám)

 (2)

 (3)

 (1)

mepanipyrim a jeho metabolit (2-anilín-4-(2-hydroxypropyl)-6-metylpyrimidín vyjadrený ako mepanipyrim)

 (2)

 (3)

 (1)

mepikvát (7)

 (2)

 (3)

 (1)

metylaxyl (metylaxyl vrátane iných konštitučných izomérov vrátane metaxylu-M (suma izomérov))

 (2)

 (3)

 (1)

metkonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

metamidofos

 (2)

 (3)

 (1)

metidatión

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

metiokarb (suma metiokarbu a metiokarb-sulfoxidu a sulfónu vyjadrená ako metiokarb)

 (2)

 (3)

 (1)

metomyl (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl)

 (2)

 (3)

 (1)

metoxyfenozid

 

 (3)

 (1)

monokrotofos

 (2)

 (3)

 (1)

myklobutanil

 (2)

 (3)

 (1)

oxadixyl

 

 (3)

 (1)

oxamyl

 (2)

 (3)

 (1)

oxydemetón-metyl (suma oxydemetón-metylu a demetón-S-metylsulfónu vyjadrená ako oxydemetón-metyl)

 (2)

 (3)

 (1)

paklobutrazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

paratión-metyl

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

paratión-metyl (suma paratión-metylu a paraoxón-metylu vyjadrená ako paratión-metyl)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

penkonazol

 (2)

 (3)

 (1)

pendimetalín

 

 (3)

 (1)

permetrín (suma cis- a trans-permetrínu)

 (4)

 (5)

 (6)

fentoát

 

 (3)

 (1)

fosalón

 (2)

 (3)

 (1)

fosmet (fosmet a fosmet-oxón vyjadrený ako fosmet)

 (2)

 (3)

 (1)

foxim (9)

 (2)

 (3)

 (1)

pirimikarb (suma pirimikarbu a desmetylpirimikarbu vyjadrená ako pirimikarb)

 (2)

 (3)

 (1)

pirimifos-metyl

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

prochloraz (suma prochlorazu a jeho metabolitov obs. 2,4,6-trichlórfenolovú časť vyjadrená ako prochloraz)

 (2)

 (3)

 (1)

procymidón

 (2)

 (3)

 (1)

profenofos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

propamokarb (suma propamokarbu a jeho solí vyjadrená ako propamokarb)

 (2)

 (3)

 (1)

propargit

 (2)

 (3)

 (1)

propikonazol

 

 (3)

 (1)

propyzamid

 

 (3)

 (1)

protiokonazol (destio-protiokonazol) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

pyrazofos

 (4)

 (5)

 (6)

pyretrín

 

 

 (1)

pyridabén

 (2)

 (3)

 (1)

pyrimetanil

 (2)

 (3)

 (1)

pyriproxyfén

 (2)

 (3)

 (1)

chinoxyfén

 (2)

 (3)

 (1)

chintozén (suma chintozénu a pentachlóranilínu vyjadrená ako chintozén)

 

 (5)

 (6)

resmetrín (suma izomérov)

 (4)

 (5)

 (6)

spinosad (suma spinosynu A a spinosynu D vyjadrená.ako spinosad)

 

 (3)

 (1)

spiroxamín

 (2)

 (3)

 (1)

tebukonazol

 (2)

 (3)

 (1)

tebufenozid

 (2)

 (3)

 (1)

tebufenpyrad

 (2)

 (3)

 (1)

teknazén

 

 (5)

 (6)

teflubenzurón

 (2)

 (3)

 (1)

teflutrín (9)

 (2)

 (3)

 (1)

tetrakonazol

 

 (3)

 (1)

tetradifon

 (2)

 (3)

 (1)

tiabendazol

 (2)

 (3)

 (1)

tiakloprid

 (2)

 (3)

 (1)

tiofanát-metyl

 (2)

 (3)

 (1)

tolkloflos-metyl

 (2)

 (3)

 (1)

tolylfluanid (suma tolylfluanidu a dimetylaminosulfotoluididu vyjadrená ako tolylfluanid)

 (2)

 (3)

 (1)

triadimefón a triadimenol (suma triadimefonu a triadimenolu)

 (2)

 (3)

 (1)

triazofos

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

trichlórfon (9)

 (2)

 (3)

 (1)

trifloxystrobín

 (2)

 (3)

 (1)

trifluralín

 

 (3)

 (1)

tritikonazol (9)

 (2)

 (3)

 (1)

vinklozolín (suma vinklozolínu a všetkých metabolitov, ktoré obsahujú 3,5-dichlóraninilínovú časť, vyjadrená ako vinklozolín)

 (2)

 (3)

 (1)


(1)  Fazuľa (čerstvá alebo mrazená, bez strukov), mrkva, uhorky, pomaranče alebo mandarínky, hrušky, zemiaky, ryža a špenát (čerstvý alebo mrazený).

(2)  Baklažán, banány, karfiol, stolové hrozno, pomarančový džús [členské štáty spresnia zdroj (koncentráty alebo čerstvé ovocie)], hrach (čerstvý alebo mrazený, bez strukov), paprika (sladká) a pšenica.

(3)  Jablká, hlávková kapusta, pór, šalát, rajčiaky, broskyne vrátane nektaríniek a podobných hybridov; raž alebo ovos a jahody.

(4)  Maslo, vajcia.

(5)  Mlieko, bravčové mäso.

(6)  Hydinové mäso, pečeň (hovädzí dobytok a iné prežúvavce, ošípané a hydina).

(7)  Chlórmekvat a mepikvat sa analyzujú v obilninách (okrem ryže), mrkve, plodovej zelenine a hruškách.

(8)  Iba v obilninách.

(9)  Dobrovoľne sa má analyzovať v roku 2009.


PRÍLOHA II

Počet vzoriek jednotlivých produktov, ktoré má každý členský štát odobrať a analyzovať.

Členský štát

Vzorky

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

CELKOVÝ MINIMÁLNY POČET VZORIEK: 642


(1)  Minimálny počet vzoriek na každú použitú metódu na kontrolu jedného rezídua.

(2)  Minimálny počet vzoriek na každú použitú metódu na kontrolu viacerých rezíduí.


6.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1214/2008

z 5. decembra 2008,

ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme írskej whisky na obdobie 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 162 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1670/2006 z 10. novembra 2006 stanovujúce určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 vzhľadom na stanovenie a poskytovanie upravených náhrad, pokiaľ ide o obilie vyvážané vo forme určitých liehovín (2), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Článkom 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1670/2006 sa ustanovuje, že množstvá obilnín, na ktoré sa poskytuje náhrada, sú množstvá, ktoré sú dané pod kontrolu a destilované, upravené koeficientom, ktorý sa na každý rok stanovuje pre každý dotknutý členský štát. Vzhľadom na zmeny, ktoré nastali v týchto množstvách počas rokov, ktoré zodpovedajú priemernému obdobiu dozrievania tohto alkoholického nápoja, tento koeficient vyjadruje pomer medzi vyvezenými celkovými množstvami a celkovými množstvami príslušného alkoholického nápoja uvedenými na trh.

(2)

Na základe informácií, ktoré Írsko poskytlo za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2007, bol priemerný čas dozrievania v roku 2007 v prípade írskej whisky päť rokov.

(3)

Mali by preto stanoviť koeficienty na obdobie od 1. októbra 2008 do 30. septembra 2009.

(4)

Článok 10 protokolu 3 k dohode o Európskom hospodárskom priestore vylučuje poskytnutie náhrad za vývoz do Lichtenštajnska, na Island a do Nórska. Okrem toho Komisia uzavrela s určitými tretími krajinami dohody, ktoré zahŕňajú zrušenie vývozných náhrad. Preto by sa v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1670/2006 mal tento fakt brať do úvahy pri výpočte koeficientov na obdobie roka 2008/2009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na obdobie od 1. októbra 2008 do 30. septembra 2009 sa koeficienty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1670/2006 uplatniteľné na obilniny, ktoré sa v Írsku používajú na výrobu írskej whisky, stanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 33.


PRÍLOHA

Koeficienty uplatniteľné v Írsku

Obdobie uplatňovania

Uplatniteľný koeficient

na jačmeň používaný na výrobu írskej whisky, kategória B (1)

pre obilniny používané na výrobu írskej whisky, kategória A

Od 1. októbra 2008 do 30. septembra 2009

0,086

0,150


(1)  Vrátane jačmeňa spracovaného na slad.


6.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1215/2008

z 5. decembra 2008,

ktorým sa otvára a ustanovuje správa tarifných kvót Spoločenstva pre sladový jačmeň z tretích krajín odlišne od nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007

(kodifikované znenie)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), najmä na jeho článok 144 ods. 1 v spojení s jeho článkom 4,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2006/333/ES z 20. marca 2006 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v harmonogramoch Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky počas ich pristúpenia k Európskej únii (2), najmä na jeho článok 2,

so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/444/ES z 22. februára 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o uzavretí rokovaní podľa článku XXIV:6 GATT (3), najmä na jeho článok 2,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2377/2002 z 27. decembra 2002, ktorým sa otvára a ustanovuje správa tarifných kvót spoločenstva pre sladový jačmeň z tretích krajín odlišne od nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (4) bolo opakovane (5) podstatným spôsobom zmenené a doplnené. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa malo toto nariadenie kodifikovať.

(2)

Po obchodných rokovaniach Spoločenstvo zmenilo podmienky pre dovoz pšenice nízkej a strednej kvality a jačmeňa vytvorením dovozných kvót. Pre jačmeň sa Spoločenstvo rozhodlo nahradiť systém „rozpätia preferencie“ dvoma tarifnými kvótami: jednou tarifnou kvótou 50 000 ton pre sladový jačmeň a jednou tarifnou kvótou 300 000 ton pre jačmeň. Toto nariadenie sa týka tarifnej kvóty 50 000 ton sladového jačmeňa.

(3)

Podľa medzinárodných záväzkov Spoločenstva sladový jačmeň pre dovoz musí byť určený na použitie pri výrobe piva zrejúceho v sudoch z bukového dreva. V tomto smere je potrebné prijať ustanovenia vzťahujúce sa na kritériá kvality pre jačmeň a na spracovateľské požiadavky podobné požiadavkám nariadenia Komisie (ES) č. 1234/2001 z 22. júna 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 822/2001 a ustanovuje sa čiastočná kompenzácia dovozných ciel uložených na kvótu sladového jačmeňa (6).

(4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (7), sa uplatňuje na dovozné povolenia pre obdobia colnej kvóty, ktoré začínajú od 1. januára 2007.

(5)

Ustanovenia nariadenia (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté dodatočné podmienky alebo výnimky, ktoré by mohli byť ustanovené v tomto nariadení.

(6)

S cieľom zabezpečiť, aby dovozy jačmeňa, na ktoré sa vzťahuje táto tarifná kvóta, neboli špekulatívne, ale riadne, je potrebné, aby podliehali vydaniu dovozných licencií.

(7)

S cieľom zabezpečiť riadne spravovanie tejto kvóty, bolo by potrebné stanoviť lehoty na podávanie žiadostí o licencie a špecifikovať informácie, ktoré sú zahrnuté do žiadostí o licencie.

(8)

Aby sa zohľadnili dodávateľské podmienky, bolo by potrebné urobiť výnimku, pokiaľ ide o dobu platnosti licencií.

(9)

Berúc do úvahy povinnosť uplatniť vysokú záruku, aby sa zaistilo primerané spravovanie kvóty a aby táto záruka bola v platnosti počas celého spracovateľského obdobia, je vhodné oslobodiť od tejto povinnosti dovozcov, ktorých zásielky sladového jačmeňa sú sprevádzané osvedčením o zhode schváleným vládou Spojených štátov amerických podľa postupu správnej spolupráce ustanoveného v článkoch 63, 64 a 65 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (8).

(10)

Kvôli zabezpečeniu spoľahlivého spravovania tejto kvóty by bolo potrebné stanoviť relatívne vysokú zábezpeku na dovozné licencie bez ohľadu na článok 12 nariadenia Komisie (ES) č. 1342/2003 z 28. júla 2003, ktorým sa ustanovujú osobitné podrobné pravidlá uplatňovania systému dovozných a vývozných licencií na obilniny a ryžu (9).

(11)

Bolo by potrebné zaviesť rýchlu obojstrannú komunikáciu medzi Komisiou a členskými štátmi, pokiaľ ide o množstvá, na ktoré boli podané žiadosti a ktoré boli dovezené.

(12)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Bez ohľadu na článok 135 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa dovozné clo pre sladový jačmeň spadajúci pod číselný znak KN 1003 00 stanovuje v rámci kvóty otvorenej týmto nariadením.

Článok 135 nariadenia (ES) č. 1234/2007 sa uplatňuje na dovozy výrobkov uvedených v tomto nariadení, ktoré prekračujú množstvo ustanovené v článku 2 tohto nariadenia.

Článok 2

1.   Týmto sa otvára dovozná tarifná kvóta 50 000 ton sladového jačmeňa spadajúceho pod kód KN ex 1003 00, ktorý sa má použiť pri výrobe piva zrejúceho v sudoch z bukového dreva, každý rok 1. januára. Nesie poradové číslo 09.4061.

2.   Clá na dovozy v rámci tarifnej kvóty sa uložia vo výške 8 EUR na tonu.

3.   Nariadenie Komisie (ES) č. 376/2008 (10) a nariadenia (ES) č. 1342/2003 a (ES) č. 1301/2006 sa uplatňujú, pokiaľ nie je stanovené inak v tomto nariadení.

Článok 3

Na účely uplatňovania tohto nariadenia:

a)

„poškodené zrná“ sú zrná jačmeňa, iných obilnín alebo ovsa hluchého, ktoré vykazujú poškodenie vrátane poškodenia spôsobeného chorobou, mrazom, horúčavou, hmyzom alebo hubou, zlým počasím alebo inými formami fyzického poškodenia;

b)

„zdravý a na trhu predajný jačmeň“ znamená zrná jačmeňa alebo časti zŕn, ktoré nie sú poškodené ako je definované v písmene a), s výnimkou zŕn poškodených mrazom alebo hubou.

Článok 4

1.   Zvýhodnenie v rámci tarifnej kvóty sa udelí, ak dovážaný jačmeň spĺňa tieto kritériá:

a)

špecifická hmotnosť: najmenej 60,5 kg/hl;

b)

poškodené zrná: najviac 1 %;

c)

vlhkosť: najviac 13,5 %;

d)

zdravý a na trhu predajný jačmeň: najmenej 96 %.

2.   Súlad s kritériami kvality stanovenými v odseku 1 sa potvrdí jedným z týchto dokladov:

a)

osvedčením o rozbore vykonanom na žiadosť dovozcu colným úradom prepustenia do voľného obehu alebo

b)

osvedčením o zhode na dovážaný jačmeň vydaným vládnym orgánom krajiny pôvodu a uznaným Komisiou.

Článok 5

1.   Právo prístupu k tejto kvóte sa udelí, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

z dovezeného jačmeňa musí byť vyrobený slad do šiestich mesiacov odo dňa prepustenia do voľného obehu a

b)

získaný slad sa musí použiť pri výrobe piva zrejúceho v sudoch z bukového dreva najneskôr do 150 dní odo dňa spracovania jačmeňa na slad.

2.   Žiadosti o dovozné licencie v rámci tarifnej kvóty sa prijmú, iba ak sú sprevádzané:

a)

dôkazom alebo dôkazmi ustanovenými v článku 5 nariadenia (ES) č. 1301/2006;

b)

potvrdením, že žiadateľ zložil zábezpeku 85 EUR na tonu príslušnému orgánu členského štátu prepustenia do voľného obehu. V prípade, ak sú zásielky sladového jačmeňa sprevádzané osvedčením o zhode, ktoré vydal Federal Grain Inspection Service (Federálna inšpekčná služba pre obilie) (ďalej len „FGIS“), uvedeným v článku 7, zábezpeka sa zníži na 10 EUR na tonu;

c)

písomným záväzkom žiadateľa, že do šiestich mesiacov odo dňa prijatia colnej deklarácie pre voľný obeh bude všetok dovezený tovar spracovaný na slad pre výrobu piva zrejúceho v sudoch z bukového dreva do 150 dní odo dňa spracovania jačmeňa na slad. Žiadateľ uvedie miesto spracovania uvedením buď spracovateľského podniku a členského štátu, alebo najviac piatich spracovateľských závodov. Predtým, ako sa tovar zašle na spracovanie, vyhotoví sa kópia kontrolného dokumentu T5 z úradu colného odbavenia v súlade s nariadením (EHS) č. 2454/93. Informácie požadované v prvej vete tohto písmena c) a názov a miesto spracovateľského závodu sa uvedú v oddiele 104 dokumentu T5.

3.   Spracovanie dovezeného jačmeňa na slad sa považuje za uskutočnené vtedy, keď jačmeň prešiel máčaním. Použitie sladu na výrobu piva zrejúceho v sudoch z bukového dreva najneskôr do 150 dní odo dňa spracovania jačmeňa na slad podlieha overeniu príslušným orgánom.

Článok 6

1.   Zábezpeka ustanovená v článku 5 ods. 2 písm. b) sa vráti, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

kvalita jačmeňa, stanovená na základe osvedčenia o zhode alebo osvedčenia a rozbore, spĺňa kritériá stanovené v článku 4 ods. 1;

b)

osvedčenie, ktoré žiadateľ predloží ako dôkaz o špecifickom konečnom použití uvedenom v článku 5 ods. 1, potvrdí, že toto použitie sa uskutočnilo v lehote stanovenej v písomnom záväzku uvedenom v článku 5 ods. 2 písm. c). Tento dôkaz, ktorý môže byť vo forme kontrolnej kópie T5, musí preukázať príslušným orgánom členského štátu dovozu, že všetky dovezené množstvá boli spracované na produkt uvedený v článku 5 ods. 2 písm. c).

2.   Ak nie sú splnené kritériá kvality a/alebo podmienky týkajúce sa procesu uvedeného v článku 4 a 5 tohto nariadenia, zábezpeka na dovozné licencie uvedené v článku 12 písm. a) nariadenia (ES) č. 1342/2003 a dodatočná zábezpeka uvedená v článku 5 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia sa vypúšťajú.

Článok 7

Nevyplnený vzor osvedčení, ktoré má vydávať FGIS, je uvedený v prílohe I. Osvedčenia vydané FGIS pre sladový jačmeň určený na použitie pri výrobe piva zrejúceho v sudoch z bukového dreva oficiálne uzná Komisia v súlade s postupom správnej spolupráce stanoveným v článkoch 63, 64 a 65 nariadenia (EHS) č. 2454/93. Ak analytické parametre zapísané do osvedčenia o zhode vydaného FGIS preukážu zhodu s normami kvality pre sladový jačmeň ustanovenými v článku 4 tohto nariadenia, odoberú sa vzorky najmenej 3 % nákladu prichádzajúceho do každého vstupného prístavu počas obchodného roka. Odtlačok pečiatky autorizované vládou Spojených štátov amerických sa uverejnia v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 8

1.   Odchylne od článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1301/2006 môže žiadateľ predložiť každý mesiac len jednu žiadosť o licenciu. Ak zainteresovaná osoba predloží viac ako jednu žiadosť, všetky žiadosti sa zamietnu a zábezpeky zložené pri predkladaní žiadostí prepadnú v prospech príslušného členského štátu.

Žiadosti o dovozné licencie sa podávajú príslušným orgánom členských štátov najneskôr druhý piatok každého mesiaca do 13.00 hod. bruselského času.

2.   V každej žiadosti o povolenie sa uvedie množstvo v kilogramoch bez desatinného čísla.

3.   Najneskôr v pondelok, ktorý nasleduje po predložení žiadostí o licencie, pred 18.00 hod. bruselského času zašlú príslušné orgány elektronickou cestou Komisii oznámenie, v ktorom notifikujú každú žiadosť s požadovaným množstvom, ako aj oznámenia s poznámkou „žiadne“.

4.   Licencie sa vydajú štvrtý pracovný deň po konečnom termíne na odoslanie oznámenia uvedeného v odseku 3.

V deň vydania dovozných licencií členské štáty Komisii elektronickou cestou oznámia informácie týkajúce sa vydaných licencií podľa článku 11 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1301/2006 a celkové množstvá, na ktoré sa dovozné licencie vydali.

Článok 9

Dovozné licencie sú platné 60 dní od dátumu vydania. V súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 376/2008 sa doba platnosti počíta od skutočného dátumu vydania.

Článok 10

Žiadosť o dovoznú licenciu a samotná dovozná licencia v kolónke 20 obsahujú názov spracovaného výrobku, ktorý sa má z príslušných obilnín vyrobiť.

Článok 11

Nariadenie (ES) č. 2377/2002 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2008

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 124, 11.5.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 169, 29.6.2007, s. 53.

(4)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 95.

(5)  Pozri prílohu II.

(6)  Ú. v. ES L 168, 23.6.2001, s. 12.

(7)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(8)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 189, 29.7.2003, s. 12.

(10)  Ú. v. EÚ L 114, 26.4.2008, s. 3.


PRÍLOHA I

Nevyplnené osvedčenie o zhode autorizované vládou Spojených štátov amerických pre sladový jačmeň určený na použitie pri výrobe piva zrejúceho v sudoch z bukového dreva

Image


PRÍLOHA II

Zrušené nariadenie so zoznamom neskorších zmien a doplnení

Nariadenie Komisie (ES) č. 2377/2002

(Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 95)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 159/2003

(Ú. v. ES L 25, 30.1.2003, s. 37)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 626/2003

(Ú. v. EÚ L 90, 8.4.2003, s. 32)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1112/2003

(Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 23)

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 777/2004

(Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 50)

iba článok 13

Nariadenie Komisie (ES) č. 2022/2006

(Ú. v. EÚ L 384, 29.12.2006, s. 70)

iba článok 2

Nariadenie Komisie (ES) č. 1456/2007

(Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2007, s. 76)

Iba článok 3


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Nariadenie (ES) č. 2377/2002

Toto nariadenie

články 1 a 2

články 1 a 2

článok 4

článok 3

článok 5

článok 4

článok 6

článok 5

článok 7

článok 6

článok 8

článok 7

článok 9

článok 8

článok 10

článok 9

článok 13

článok 10

článok 11

článok 14 prvý odsek

článok 12

článok 14 druhý odsek

príloha I

príloha I

príloha II

príloha III


6.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1216/2008

z 5. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach voči Libérii

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 872/2004 o ďalších reštriktívnych opatreniach voči Libérii (1), najmä na jeho článok 11 písm. a),

keďže:

(1)

V prílohe I nariadenia (ES) č. 872/2004 sa uvádza zoznam fyzických a právnických osôb, orgánov a subjektov, na ktoré sa podľa tohto nariadenia vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov.

(2)

Sankčný výbor Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov rozhodol 2. a 24. októbra a 10. novembra 2008 o zmene a doplnení zoznamu osôb, skupín a subjektov, na ktoré by sa malo uplatňovať zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov. Príloha I by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 872/2004 sa týmto mení a dopĺňa tak, ako je stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 5. decembra 2008

Za Komisiu

Eneko LANDÁBURU

generálny riaditeľ pre vonkajšie vzťahy


(1)  Ú. v. EÚ L 162, 30.4.2004, s. 32.


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 872/2004 sa mení a dopĺňa takto:

(1)

Nasledovná fyzická osoba sa zo zoznamu vypúšťa:

„Charles R. Bright. Dátum narodenia: 29.8.1948. Ďalšie informácie: bývalý minister financií.“

(2)

Záznam „Ali Kleilat. Dátum narodenia: 10.7.1970. Miesto narodenia: Bejrút. Štátna príslušnosť: Libanon“ sa nahrádza takto:

„Ali Kleilat [alias a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi]. Dátum narodenia: 10.7.1970. Miesto narodenia: Bejrút. Štátna príslušnosť: Libanon. Číslo cestovného pasu: 0508734. Vnútroštátne registračné číslo: 2016, Mazraa. Ďalšie informácie: podnikateľ, zapojený do dodávania zbraní Charlesovi Taylorovi v roku 2003. Naďalej v spojení s bývalým prezidentom Libérie Charlesom Taylorom.“

(3)

Záznam „Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Dátum narodenia: 27.9.1965. Štátna príslušnosť: Libéria. Ďalšie informácie: bývalá manželka bývalého prezidenta Charlesa Taylora. Bývalá stála zástupkyňa Libérie v Medzinárodnej námornej organizácii. Bývalá vysokopostavená členka libérijskej vlády“ sa nahrádza takto:

„Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Dátum narodenia: 27.9.1965. Štátna príslušnosť: Libéria. Ďalšie informácie: a) bývalá manželka bývalého prezidenta Charlesa Taylora, ktorá s ním naďalej udržiava vzťahy; b) bývalá stála zástupkyňa Libérie v Medzinárodnej námornej organizácii. Bývalá vysokopostavená členka libérijskej vlády. c) V súčasnosti sa zdržiava v Spojenom kráľovstve.“

(4)

Záznam „Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Dátum narodenia: a) 1.9.1947, b) 28.1.1948. Ďalšie informácie: bývalý prezident Libérie“ sa nahrádza takto:

„Charles Ghankay Taylor [alias a) Charles MacArthur Taylor, b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone]. Dátum narodenia: a) 1.9.1947, b) 28.1.1948. Ďalšie informácie: a) bývalý prezident Libérie, b) v súčasnosti pred súdom v Haagu.“

(5)

Záznam „Charles ‚Chuckie‘ Taylor (Junior). Ďalšie informácie: syn bývalého prezidenta Charlesa Taylora“ sa nahrádza takto:

„Charles Taylor (Junior) [alias a) Chuckie Taylor b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles Taylor II]. Ďalšie informácie: a) blízky spolupracovník, poradca a syn bývalého prezidenta Libérie Charlesa Taylora, ktorý s ním naďalej udržiava vzťahy, c) v súčasnosti pred súdom v Spojených štátoch amerických.“


SMERNICE

6.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/28


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/99/ES

z 19. novembra 2008

o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Podľa článku 174 ods. 2 zmluvy sa politika Spoločenstva v oblasti životného prostredia zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany.

(2)

Spoločenstvo je znepokojené narastajúcim počtom trestných činov proti životnému prostrediu a ich dôsledkami, ktoré čoraz častejšie presahujú hranice štátov, v ktorých došlo k spáchaniu týchto trestných činov. Tieto trestné činy predstavujú ohrozenie životného prostredia, a preto si vyžadujú primeranú reakciu.

(3)

Zo skúseností vyplýva, že existujúce systémy sankcií nepostačujú na dosiahnutie úplného súladu s právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia. Takýto súlad by sa mohol a mal zvýšiť dostupnosťou trestnoprávnych sankcií, ktoré sú prejavom spoločenského nesúhlasu kvalitatívne odlišnej povahy v porovnaní so správnymi sankciami alebo s občianskoprávnymi kompenzačnými mechanizmami.

(4)

Spoločné pravidlá platné pre trestné činy umožňujú používať v rámci členských štátov a medzi nimi účinné metódy vyšetrovania a pomoci.

(5)

V záujme dosiahnutia účinnej ochrany životného prostredia je obzvlášť potrebné zaviesť odrádzajúcejšie sankcie za skutky, ktorými sa poškodzuje životné prostredie, ktoré obvykle spôsobujú alebo môžu spôsobiť podstatnú škodu na ovzduší vrátane stratosféry, na pôde a vode a na živočíchoch alebo rastlinách, vrátane ochrany druhov.

(6)

Nedodržiavanie právnej povinnosti konať môže mať ten istý následok ako aktívne konanie, a preto by sa aj v tomto prípade mali uplatňovať príslušné sankcie.

(7)

Takéto konanie by sa preto malo v rámci celého Spoločenstva považovať za trestný čin, pokiaľ k nemu došlo úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

(8)

Právne predpisy uvedené v prílohách k tejto smernici obsahujú ustanovenia, ktoré by mali podliehať trestnoprávnym opatreniam, s cieľom zabezpečiť, aby boli pravidlá ochrany životného prostredia plne účinné.

(9)

Povinnosti vyplývajúce z tejto smernice sa týkajú iba ustanovení právnych predpisov uvedených v prílohách k tejto smernici, na základe ktorých sú členské štáty pri vykonávaní týchto právnych predpisov povinné ustanoviť zakazujúce opatrenia.

(10)

Táto smernica ukladá členským štátom povinnosť ustanoviť vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch trestnoprávne sankcie za závažné porušenie ustanovení práva Spoločenstva o ochrane životného prostredia. Táto smernica neukladá žiadne povinnosti týkajúce sa uplatňovania takýchto sankcií ani akéhokoľvek iného dostupného systému presadzovania práva v jednotlivých prípadoch.

(11)

Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ostatné systémy zodpovednosti za poškodenie životného prostredia podľa práva Spoločenstva alebo vnútroštátneho práva.

(12)

Vzhľadom na to, že sa touto smernicou stanovujú minimálne pravidlá, členské štáty môžu prijať alebo zachovať prísnejšie opatrenia zamerané na účinnú trestnoprávnu ochranu životného prostredia. Takéto opatrenia musia byť v súlade so zmluvou.

(13)

Členské štáty by mali Komisii poskytovať informácie o vykonávaní tejto smernice, aby mohla posúdiť účinok tejto smernice.

(14)

Keďže cieľ tejto smernice, a to zabezpečenie účinnejšej ochrany životného prostredia, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov tejto smernice ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(15)

Pri každom prijímaní následných právnych predpisov o environmentálnych otázkach by sa malo v danom prípade uvádzať, že sa bude uplatňovať táto smernica. V prípade potreby by sa mal článok 3 zmeniť a doplniť.

(16)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré boli uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa v záujme účinnejšej ochrany životného prostredia ustanovujú trestnoprávne opatrenia.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

a)

„protiprávny“ znamená porušenie:

i)

právnych predpisov prijatých podľa Zmluvy o ES, ktoré sú uvedené v prílohe A, alebo

ii)

pokiaľ ide o činnosti, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o Euratome, právnych predpisov prijatých podľa Zmluvy o Euratome, ktoré sú uvedené v prílohe B, alebo

iii)

zákona, správneho predpisu členského štátu alebo rozhodnutia príslušného orgánu členského štátu, ktorým sa vykonávajú právne predpisy Spoločenstva uvedené v bode i) alebo ii);

b)

„chránené druhy voľne žijúcich živočíchov a rastlín“ sú:

i)

na účely článku 3 písm. f) druhy uvedené:

v prílohe IV k smernici Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (3),

v prílohe I a článku 4 ods. 2 smernice Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (4);

ii)

na účely článku 3 písm. g) druhy uvedené v prílohe A alebo B k nariadeniu Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (5);

c)

„biotop v rámci chránenej lokality“ je každý biotop druhov, ktorého územie sa klasifikuje ako osobitne chránené územie podľa článku 4 ods. 1 alebo 2 smernice 79/409/EHS, alebo každý prirodzený biotop alebo biotop druhov, ktorého lokalita je označená ako osobitné chránené územie podľa článku 4 ods. 4 smernice 92/43/EHS;

d)

„právnická osoba“ je akýkoľvek subjekt práva, ktorý má takéto postavenie podľa platného vnútroštátneho práva, s výnimkou štátov alebo verejných orgánov pri výkone ich štátnej moci a s výnimkou verejnoprávnych medzinárodných organizácií.

Článok 3

Trestné činy

Členské štáty zabezpečia, že uvedené konanie predstavuje trestný čin, pokiaľ je protiprávne a došlo k nemu úmyselne alebo aspoň z hrubej nedbanlivosti:

a)

vypúšťanie, emisia alebo zavádzanie množstva látok alebo ionizujúceho žiarenia do ovzdušia, pôdy alebo vody, ktoré spôsobuje alebo môže spôsobiť smrť alebo závažnú ujmu na zdraví, alebo podstatnú škodu na kvalite ovzdušia, na kvalite pôdy, na kvalite vody alebo na živočíchoch alebo rastlinách;

b)

zber, preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad takýmito operáciami a následnej starostlivosti o zariadenia na odstraňovanie odpadu a vrátane akcie, ktorú uskutočňujú obchodníci alebo sprostredkovatelia (odpadové hospodárstvo), ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví, alebo podstatnú škodu na kvalite ovzdušia, na kvalite pôdy, na kvalite vody alebo na živočíchoch alebo rastlinách;

c)

preprava odpadu, pokiaľ táto činnosť patrí do rozsahu pôsobnosti článku 2 ods. 35 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (6) a uskutočňuje sa v nezanedbateľnom množstve, či už v rámci jednej prepravy, alebo v rámci viacerých zdanlivo prepojených prepráv;

d)

prevádzkovanie závodu, v ktorom sa vykonáva nebezpečná činnosť alebo v ktorom sa skladujú alebo používajú nebezpečné látky alebo prípravky a ktoré mimo tohto závodu spôsobujú alebo môžu spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví, alebo podstatnú škodu na kvalite ovzdušia, na kvalite pôdy, na kvalite vody alebo na živočíchoch alebo rastlinách;

e)

výroba, spracovanie, nakladanie, používanie, držba, skladovanie, preprava, dovoz, vývoz alebo odstraňovanie jadrového materiálu alebo iných nebezpečných rádioaktívnych látok, ktoré spôsobujú alebo môžu spôsobiť smrť alebo vážnu ujmu na zdraví alebo podstatnú škodu na kvalite ovzdušia, na kvalite pôdy, na kvalite vody alebo na živočíchoch alebo rastlinách;

f)

usmrtenie, ničenie, držba alebo odchyt exemplárov druhov chránených voľne žijúcich živočíchov alebo rastlín s výnimkou prípadov, keď sa takéto konanie týka zanedbateľného množstva takýchto exemplárov a má zanedbateľný vplyv na stav ochrany druhov;

g)

obchodovanie s druhmi chránených voľne žijúcich živočíchov alebo voľne žijúcich rastlín alebo ich časťami a derivátmi s výnimkou prípadov, keď sa takéto konanie týka zanedbateľného množstva takýchto druhov a má zanedbateľný vplyv na stav ich ochrany;

h)

akékoľvek konanie, ktoré vedie k závažnému poškodeniu biotopu v chránenej lokalite;

i)

výroba, dovoz, vývoz, uvádzanie na trh alebo používanie látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

Článok 4

Navádzanie, pomoc a podnecovanie

Členské štáty zabezpečia, aby navádzanie, pomoc a podnecovanie na úmyselné konanie uvedené v článku 3 bolo trestné.

Článok 5

Sankcie

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa za trestné činy uvedené v článkoch 3 a 4 ukladali účinné, primerané a odradzujúce sankcie.

Článok 6

Zodpovednosť právnických osôb

1.   Členské štáty zabezpečia, aby právnické osoby mohli byť zodpovedné za trestné činy uvedené v článkoch 3 a 4, pokiaľ boli tieto trestné činy spáchané v ich prospech akoukoľvek osobou, ktorá má v rámci tejto právnickej osoby vedúce postavenie a ktorá konala buď samostatne, alebo ako súčasť orgánu právnickej osoby na základe:

a)

oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu;

b)

právomoci prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby alebo

c)

právomoci vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby.

2.   Členské štáty takisto zabezpečia, aby právnické osoby mohli byť zodpovedné, ak nedostatok dohľadu alebo kontroly zo strany osoby uvedenej v odseku 1 umožnil spáchanie trestného činu uvedeného v článkoch 3 a 4 v prospech danej právnickej osoby osobou, ktorá podlieha jej právomoci.

3.   Zodpovednosť právnických osôb podľa odsekov 1 a 2 nevylučuje trestné stíhanie voči fyzickým osobám, ktoré sú páchateľmi, návodcami alebo pomocníkmi trestných činov uvedených v článkoch 3 a 4.

Článok 7

Sankcie pre právnické osoby

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby právnickým osobám, ktoré sú zodpovedné podľa článku 6, boli uložené účinné, primerané a odradzujúce sankcie.

Článok 8

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 26. decembra 2010.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice, a tabuľku zhody medzi uvedenými ustanoveniami a touto smernicou.

Článok 9

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 10

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 19. novembra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Ú. v. EÚ C 10, 15.1.2008, s. 47.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 21. mája 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 24. októbra 2008.

(3)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

(4)  Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.


PRÍLOHA A

Zoznam právnych predpisov Spoločenstva prijatých podľa zmluvy o ES, ktorých porušenie predstavuje protiprávne konanie v zmysle článku 2 písm. a) bodu i) tejto smernice

Smernica Rady 70/220/EHS z 20. marca 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia emisiami z motorových vozidiel (1),

smernica Rady 72/306/EHS z 2. augusta 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vo vzťahu k opatreniam, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov vozidiel (2),

smernica Rady 75/439/EHS zo 16. júna 1975 o zneškodňovaní odpadových olejov (3),

smernica Rady 76/160/EHS z 8. decembra 1975 o kvalite vody určenej na kúpanie (4),

smernica Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (5),

smernica Rady 77/537/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov používaných v kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (6),

smernica Rady 78/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého (7),

smernica Rady 79/117/EHS z 21. decembra 1978, ktorou sa zakazuje uvedenie na trh a používanie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich určité účinné látky (8),

smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (9),

smernica Rady 82/176/EHS z 22. marca 1982 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlóralkalickú elektrolýzu (10),

smernica Rady 83/513/EHS z 26. septembra 1983 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie kadmia (11),

smernica Rady 84/156/EHS z 8. marca 1984 o hodnotách limitov a kvalitatívnych cieľoch na vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi nepoužívajúcimi chlóralkalickú elektrolýzu (12),

smernica Rady 84/360/EHS z 28. júna 1984 o boji proti znečisťovaniu ovzdušia z priemyselných zariadení (13),

smernica Rady 84/491/EHS z 9. októbra 1984 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie hexachlórcyklohexánu (14),

smernica Rady 85/203/EHS zo 7. marca 1985 o normách kvality ovzdušia pre oxid dusičitý (15),

smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia a najmä pôdy pri použití splaškových kalov v poľnohospodárstve (16),

smernica Rady 86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie niektorých nebezpečných látok uvedených v zozname I prílohy k smernici 76/464/EHS (17),

smernica Rady 87/217/EHS z 19. marca 1987 o prevencii a znižovaní znečisťovania životného prostredia azbestom (18),

smernica Rady 90/219/EHS z 23. apríla 1990 o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (19),

smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (20),

smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (21),

smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (22),

smernica Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade (23),

smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (24),

smernica Rady 92/112/EHS z 15. decembra 1992 o postupoch harmonizácie programov postupného znižovania a konečného odstránenia znečisťovania spôsobovaného odpadom z výroby oxidu titaničitého (25),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES zo 16. júna 1994 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel: ustanovenia zmenené a doplnené smernicou 2003/44/ES (26)

smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (27),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES z 20. decembra 1994 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín (POZ), ktoré vznikajú pri skladovaní benzínu a jeho distribúcii z terminálov do čerpacích staníc (28),

smernica Rady 96/49/ES z 23. júla 1996 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzhľadom na prepravu nebezpečného tovaru železničnou dopravou (29),

smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (30),

smernica Rady 96/62/ES z 27. septembra 1996 o posudzovaní a riadení kvality okolitého ovzdušia (31),

smernica Rady 96/82/ES z 9. decembra 1996 o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (32),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (33),

nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (34),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (35),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív (36),

smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (37),

smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach (38),

smernica Rady 1999/30/ES z 22. apríla 1999 o limitných hodnotách oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok a olova v okolitom ovzduší (39),

smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (40),

smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v niektorých kvapalných palivách (41),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (42),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (43),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/69/ES zo 16. novembra 2000 týkajúca sa limitných hodnôt pre benzén a oxid uhoľnatý v okolitom ovzduší (44),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (45),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (46),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (47),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/80/ES z 23. októbra 2001 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia z veľkých spaľovacích zariadení (48),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/3/ES z 12. februára 2002, ktorá sa týka ozónu v okolitom ovzduší (49),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (50),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (51),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES z 15. decembra 2004, ktorá sa týka arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší (52),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (53),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (54),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES z 28. septembra 2005 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré sa majú prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách (55),

smernica Komisie 2005/78/ES zo 14. novembra 2005, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/55/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na opatrenia, ktoré treba prijať proti emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo vznetových motorov určených na používanie vo vozidlách a proti emisiám plynných znečisťujúcich látok zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom, určených na používanie vo vozidlách, a ktorou sa menia a dopĺňajú jej prílohy I, II, III, IV a VI (56),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie (57),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/11/ES z 15. februára 2006 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva (58),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch (59),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES z 15. marca 2006 o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu (60),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/40/ES zo 17. mája 2006 o emisiách z klimatizačných systémov v motorových vozidlách (61),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/44/ES zo 6. septembra 2006 o kvalite sladkých povrchových vôd vyžadujúcich ochranu alebo zlepšenie kvality na účely podpory života rýb (62),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch (63),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (64),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 zo 17. mája 2006 o určitých fluórovaných skleníkových plynoch (65),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (66),

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (67),

nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (68),

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (69).


(1)  Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 190, 20.8.1972, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 23.

(4)  Ú. v. ES L 31, 5.2.1976, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201.

(6)  Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 38.

(7)  Ú. v. ES L 54, 25.2.1978, s. 19.

(8)  Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 36.

(9)  Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 81, 27.3.1982, s. 29.

(11)  Ú. v. ES L 291, 24.10.1983, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 74, 17.3.1984, s. 49.

(13)  Ú. v. ES L 188, 16.7.1984, s. 20.

(14)  Ú. v. ES L 274, 17.10.1984, s. 11.

(15)  Ú. v. ES L 87, 27.3.1985, s. 1.

(16)  Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 6.

(17)  Ú. v. ES L 181, 4.7.1986, s. 16.

(18)  Ú. v. ES L 85, 28.3.1987, s. 40.

(19)  Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 1.

(20)  Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40.

(21)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(22)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1.

(23)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20.

(24)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.

(25)  Ú. v. ES L 409, 31.12.1992, s. 11.

(26)  Ú. v. ES L 214, 26.8.2003, s. 18.

(27)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10.

(28)  Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 24.

(29)  Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 25.

(30)  Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31.

(31)  Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 55.

(32)  Ú. v. ES L 10, 14.1.1997, s. 13.

(33)  Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1.

(34)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(35)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

(36)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(37)  Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32.

(38)  Ú. v. ES L 85, 29.3.1999, s. 1.

(39)  Ú. v. ES L 163, 29.6.1999, s. 41.

(40)  Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1.

(41)  Ú. v. ES L 121, 11.5.1999, s. 13.

(42)  Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34.

(43)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

(44)  Ú. v. ES L 313, 13.12.2000, s. 12.

(45)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 91.

(46)  Ú. v. ES L 244, 29.9.2000, s. 1.

(47)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1.

(48)  Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 1.

(49)  Ú. v. ES L 67, 9.3.2002, s. 14.

(50)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 19.

(51)  Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 24.

(52)  Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2005, s. 3.

(53)  Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1.

(54)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.

(55)  Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2005, s. 1.

(56)  Ú. v. EÚ L 313, 29.11.2005, s. 1.

(57)  Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 37.

(58)  Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 52.

(59)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.

(60)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 15.

(61)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 12.

(62)  Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 20.

(63)  Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006, s. 1.

(64)  Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19.

(65)  Ú. v. EÚ L 161, 14.6.2006, s. 1.

(66)  Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1.

(67)  Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.

(68)  Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 6.

(69)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.


PRÍLOHA B

Zoznam právnych predpisov Spoločenstva prijatých podľa zmluvy o Euratome, ktorých porušenie predstavuje protiprávne konanie v zmysle článku 2 písm. a) bodu ii) tejto smernice

Smernica Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia (1),

smernica Rady 2003/122/Euratom z 22. decembra 2003 o kontrole zapečatených zdrojov vysoko rádioaktívneho žiarenia a zdrojov zvyškového žiarenia (2),

smernica Rady 2006/117/Euratom z 20. novembra 2006 o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva (3).


(1)  Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 57.

(3)  Ú. v. EÚ L 337, 5.12.2006, s. 21.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

6.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/38


ROZHODNUTIE RADY

z 27. novembra 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú časti 1 a 2 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie)

(2008/910/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 789/2001 z 24. apríla 2001, ktorým sa Rade vyhradzujú vykonávacie právomoci vo vzťahu k určitým podrobným ustanoveniam a praktickým postupom pri preverovaní žiadostí o víza (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 2,

so zreteľom na podnet Slovinskej republiky,

keďže:

(1)

Sieť Vision bola zriadená s cieľom umožniť konzultácie medzi ústrednými orgánmi partnerských štátov týkajúce sa žiadostí o vydanie víz podaných štátnymi príslušníkmi z citlivých krajín.

(2)

Mal by sa zmeniť postup opakovaného zasielania s cieľom dosiahnuť pragmatický prístup a vyhnúť sa preťaženiu schengenskej konzultačnej siete zasielaním vysokého počtu chybových správ v prípade, keď agent prenosu správ (Message Transfer Agent – MTA) členského štátu pravdepodobne nie je dočasne k dispozícii.

(3)

S cieľom vyhnúť sa nekonzistentnému využívaniu kódov pre typy víz, ktoré by mohlo viesť k nesprávnej interpretácii v rámci konzultačného postupu pri vydávaní víz, je potrebný spoločný prístup v prípade, ak sú víza typu D + C predmetom konzultačného postupu.

(4)

Vzhľadom na pripomienky rôznych členských štátov a s cieľom zjednodušiť schengenský konzultačný postup by sa mal pre každý typ víza používať jednotný kód.

(5)

Je potrebné aktualizovať technické špecifikácie schengenskej konzultačnej siete, aby sa zabezpečilo, že tieto zmeny sa v nich zohľadnia.

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko na prijatí tohto rozhodnutia nezúčastňuje, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovní schengenského acquis podľa ustanovení hlavy IV tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu do šiestich mesiacov odo dňa prijatia tohto rozhodnutia rozhodne, či ho bude vykonávať vo svojom vnútroštátnom práve.

(7)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis  (2), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES (3) o určitých vykonávacích predpisoch k tejto dohode.

(8)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (4), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES, v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (5) o uzavretí uvedenej dohody v mene Európskeho spoločenstva.

(9)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu podpísaného medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES, v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/261/ES (6) o podpise v mene Európskeho spoločenstva a o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení tohto protokolu.

(10)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (7). Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(11)

Toto rozhodnutie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis  (8). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijímaní, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(12)

Pokiaľ ide o Cyprus, toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 3 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2003.

(13)

Toto rozhodnutie predstavuje akt, ktorý je založený na schengenskom acquis alebo s ním inak súvisí v zmysle článku 4 ods. 2 Aktu o pristúpení z roku 2005,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Časť 1 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie) sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe I.

Článok 2

Časť 2 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie) sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe II.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. februára 2009.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli 27. novembra 2008

Za Radu

predsedníčka

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Ú. v. ES L 116, 26.4.2001, s. 2.

(2)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(5)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 3.

(7)  Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43.

(8)  Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.


PRÍLOHA I

Časť 1 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie) sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

Bod 1.2 sa nahrádza takto:

„1.2.   AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

As a matter of principle Vision is designed as a system running 24 h a day, 7 days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements.

In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.“

2.

Bod 1.2.1 sa nahrádza takto:

„1.2.1.   Strategy to Avoid and Reduce Breakdown-related Disruption

If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:

The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of, hardware and software.

The Schengen States are required to have a backup system.

The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate any power malfunctions.

The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of 2 hours.

The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to ensure operation of the MTA at the best possible rate.

The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before being used in the operational environment.

In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

store the equivalent of 2 days operations, i.e. maximum 100 Megabytes;

send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day;

receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.

In addition, each Schengen State must distinguish between ‚retransmitting‘ and ‚resending as a new message‘. The term ‚re-send‘ in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:

‚retransmitting‘ means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes, …). After each retransmission there are no more messages in the system, the first message is just transmitted again.

‚resending as a new message‘ means, that a new message with the same content is prepared. The destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was held in a queue somewhere.

Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.“


PRÍLOHA II

Časť 2 dokumentu Schengenská konzultačná sieť (technické špecifikácie) sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

V bode 2.1.4 sa nadpis bodu č. 026 nahrádza takto:

„Heading No. 026: Type of visa format: code (2)

Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.

‚B‘

transit visas

‚C‘

short -stay visas

‚DC‘

long-stay visas valid concurrently as short-stay visas“

2.

V bodoch 2.1.4 (Form A), 2.1.6 (Form C), 2.1.7 (Form F) sa riadok 026 v piatom stĺpci tabuľky („Examples/Comments“) nahrádza takto:

„C {′B|′C′|′DC′}“.


Komisia

6.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/42


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 21. novembra 2008,

ktorým sa vytvára zoznam rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch

[oznámené pod číslom K(2008) 6933]

(Text s významom pre EHP)

(2008/911/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (1), a najmä na jej článok 16 písm. f),

so zreteľom na stanoviská Európskej agentúry pre lieky poskytnuté 7. septembra 2007 Výborom pre rastlinné lieky,

keďže:

(1)

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare a Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung spĺňajú požiadavky stanovené smernicou 2001/83/ES. Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgareFoeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung možno považovať za rastlinné látky, rastlinné prípravky a/alebo ich kombinácie.

(2)

Je preto vhodné vytvoriť zoznam rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch, ktorý by zahŕňal položku Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare a položku Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

(3)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre lieky na humánne použitie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V prílohe I sa vytvára zoznam rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch, ktorý zahŕňa položku Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare a položku Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

Článok 2

Príslušné indikácie, špecifikovaná sila, dávkovanie, spôsob podávania a ďalšie potrebné informácie pre bezpečné použitie tradičného rastlinného lieku vzťahujúce sa na Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgareFoeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung sa stanovujú v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 21. novembra 2008

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.


PRÍLOHA I

Zoznam rastlinných látok, rastlinných prípravkov a ich kombinácií určených na používanie v tradičných rastlinných liekoch, vytvorený v súlade s článkom 16 písm. f) smernice 2001/83/ES zmenenej a doplnenej smernicou 2004/24/ES

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (fenikel horký, plod)

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (fenikel sladký, plod).


PRÍLOHA II

A.   ZÁPIS DO ZOZNAMU SPOLOČENSTVA FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. VULGARE, FRUCTUS

Vedecký názov rastliny

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare

Botanická čeľaď

Apiaceae

Rastlinná látka

Fenikel, horký.

Bežný názov rastlinnej látky vo všetkých úradných jazykoch EÚ

 

BG (bălgarski): Горчиво резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného pravého

 

DA (dansk): Fennikel, bitter

 

DE (Deutsch): Bitterer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος πικρός

 

EN (English): Bitter fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo amargo, fruto de

 

ET (eesti keel): Mõru apteegitill, vili

 

FI (suomi): Karvasfenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil amer

 

HU (magyar): Keserűédeskömény-termés

 

IT (italiano): Finocchio amaro (o selvatico), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Karčiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Rūgtā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież morr, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, bitter

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka)

 

PT (português): Fruto de funcho amargo

 

RO (română): Fruct de fenicul amar

 

SK (slovenčina): Feniklový plod horký

 

SL (slovenščina): Plod grenkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Bitterfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Bitur fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, bitter

Rastlinný prípravok (prípravky)

Fenikel, horký, sušený drvený (1) plod.

Odkaz na monografiu v Európskom liekopise

Foeniculi amari fructus (01/2005:0824).

Indikácia (indikácie)

a)

Tradičný rastlinný liek na symptomatickú liečbu miernych spastických gastrointestinálnych ťažkostí vrátane nadúvania a plynatosti.

b)

Tradičný rastlinný liek na symptomatickú liečbu menších kŕčov spojených s menštruačným cyklom.

c)

Tradičný rastlinný liek, ktorý sa používa ako expektorancium pri kašli spojenom s prechladnutím.

Produkt je tradičný rastlinný liek na použitie v špecifických indikáciách výlučne na základe dlhodobého používania.

Druh tradície

Európska, čínska.

Špecifikovaná sila

Pozri časť Špecifikované dávkovanie.

Špecifikované dávkovanie

Dospelí

Jedna dávka

1,5 až 2,5 g (čerstvo (2)) rozdrvených feniklových plodov zaliať 0,25 l vriacej vody (nechať lúhovať 15 minút), trikrát denne vo forme bylinkového čaju.

Adolescenti nad 12 rokov, indikácia a)

Dávka pre dospelých.

Deti od 4 do 12 rokov, indikácia a)

Priemerná denná dávka.

3 – 5 g (čerstvo3) rozdrvených plodov vo forme bylinkového čaju, v troch rozdelených dávkach, len na krátkodobé užívanie pri miernych prechodných symptómoch (trvajúcich menej ako jeden týždeň).

Neodporúča sa užívanie u detí vo veku do 4 rokov (pozri časť Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní).

Spôsob podávania

Perorálne použitie.

Dĺžka užívania alebo obmedzenia týkajúce sa dĺžky užívania

Dospelí

Adolescenti nad 12 rokov, indikácia a)

Neužívať viac ako 2 týždne.

Deti od 4 do 12 rokov, iIndikácia a)

Len na krátkodobé užívanie pri miernych prechodných symptómoch (trvajúcich menej ako jeden týždeň).

Ak symptómy pretrvávajú počas užívania lieku, je potrebné poradiť sa s lekárom alebo s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

Ďalšie informácie potrebné na bezpečné užívanie

Kontraindikácie

Precitlivenosť na účinnú látku alebo na čeľaď Apiaceae (Umbelliferae) (aníz, rasca, zeler, koriander a kôpor) alebo na anetol.

Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní

Neodporúča sa užívanie u detí vo veku do 4 rokov, keďže chýbajú primerané údaje, a je potrebné poradiť sa s pediatrom.

Liekové a iné interakcie

Neboli hlásené žiadne.

Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii údaje o užívaní feniklového plodu v prípade gravidných pacientok.

Nie je známe, či sa zložky feniklu vylučujú do ľudského materského mlieka.

Vzhľadom na chýbajúce dostačujúce údaje sa neodporúča užívanie počas gravidity a laktácie.

Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

Nežiaduce účinky

Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie na fenikel postihujúce kožu alebo dýchací systém. Ich frekvencia nie je známa.

Ak sa vyskytnú ďalšie nežiaduce reakcie, ktoré neboli uvedené, je potrebné vyhľadať lekára alebo kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.

Predávkovanie

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.

Farmaceutické informácie [ak sú potrebné]

Neuplatňuje sa.

Farmakologické účinky alebo účinnosť hodnoverne potvrdené na základe dlhodobého užívania a skúseností [ak sú potrebné na bezpečné užívanie produktu]

Neuplatňuje sa.

B.   ZÁPIS DO ZOZNAMU SPOLOČENSTVA FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. DULCE (MILLER) THELLUNG, FRUCTUS

Vedecký názov rastliny

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung

Botanická čeľaď

Apiaceae.

Rastlinná látka

Fenikel, sladký.

Bežný názov rastlinnej látky vo všetkých úradných jazykoch EÚ

 

BG (bălgarski): Сладко резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného sladkého

 

DA (dansk): Fennikel, sød

 

DE (Deutsch): Süßer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος γλυκύς

 

EN (English): Sweet fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo dulce, fruto de

 

ET (eesti keel): Magus apteegitill, vili

 

FI (suomi): Makea fenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil doux

 

HU (magyar): Édesköménytermés

 

IT (italiano): Finocchio dolce (o romano), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Saldžiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Saldā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież ħelu, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, zoet

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka)

 

PT (português): Fruto de funcho doce

 

RO (română): Fruct de fenicul dulce

 

SK (slovenčina): Feniklový plod sladký

 

SL (slovenščina): Plod sladkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Sötfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Sæt fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, søt

Rastlinný prípravok (prípravky)

Fenikel, sladký, sušený drvený (3) plod alebo zomletý na prášok.

Odkaz na monografiu v Európskom liekopise

Foeniculi dulcis fructus (01/2005:0825).

Indikácia (indikácie)

a)

Tradičný rastlinný liek na symptomatickú liečbu miernych spastických gastrointestinálnych ťažkostí vrátane nadúvania a plynatosti.

b)

Tradičný rastlinný liek na symptomatickú liečbu menších kŕčov spojených s menštruačným cyklom.

c)

Tradičný rastlinný liek, ktorý sa používa ako expektorancium pri kašli spojenom s prechladnutím.

Produkt je tradičný rastlinný liek na použitie v špecifických indikáciách výlučne na základe dlhodobého používania.

Druh tradície

Európska, čínska.

Špecifikovaná sila

Pozri časť Špecifikované dávkovanie.

Špecifikované dávkovanie

Dospelí

Jedna dávka

1,5 až 2,5 g (čerstvo (4)) rozdrvených feniklových plodov zaliať 0,25 l vriacej vody (nechať lúhovať 15 minút), trikrát denne vo forme bylinkového čaju.

Feniklový prášok: 400 mg trikrát denne (maximálne však 2 g denne).

Adolescenti nad 12 rokov, indikácia a)

Dávka pre dospelých.

Deti od 4 do 12 rokov, indikácia a)

Priemerná denná dávka.

3 – 5 g (čerstvo5) rozdrvených plodov vo forme bylinkového čaju, v troch rozdelených dávkach, len na krátkodobé užívanie pri miernych prechodných symptómoch (trvajúcich menej ako jeden týždeň).

Neodporúča sa užívanie u detí vo veku do 4 rokov (pozri časť Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní).

Spôsob podávania

Perorálne použitie.

Dĺžka užívania alebo obmedzenia týkajúce sa dĺžky užívania

Dospelí

Adolescenti nad 12 rokov, indikácia a)

Neužívať viac ako 2 týždne.

Deti od 4 do 12 rokov, indikácia a)

Len na krátkodobé užívanie pri miernych prechodných symptómoch (trvajúcich menej ako jeden týždeň).

Ak symptómy pretrvávajú počas užívania lieku, je potrebné poradiť sa s lekárom alebo s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom.

Ďalšie informácie potrebné na bezpečné užívanie

Kontraindikácie

Precitlivenosť na účinnú látku alebo na čeľaď Apiaceae (Umbelliferae) (aníz, rasca, zeler, koriander a kôpor) alebo na anetol.

Osobitné upozornenia a opatrenia pri užívaní

Neodporúča sa užívanie u detí vo veku do 4 rokov, keďže chýbajú primerané údaje, a je potrebné poradiť sa s pediatrom.

Liekové a iné interakcie

Neboli hlásené žiadne.

Gravidita a laktácia

Nie sú k dispozícii údaje o užívaní feniklového plodu v prípade gravidných pacientok.

Nie je známe, či sa zložky feniklu vylučujú do ľudského materského mlieka.

Vzhľadom na chýbajúce dostačujúce údaje sa neodporúča užívanie počas gravidity a laktácie.

Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.

Nežiaduce účinky

Môžu sa vyskytnúť alergické reakcie na fenikel postihujúce kožu alebo dýchací systém. Ich frekvencia nie je známa.

Ak sa vyskytnú ďalšie nežiaduce reakcie, ktoré neboli uvedené, je potrebné vyhľadať lekára alebo kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.

Predávkovanie

Nebol hlásený žiadny prípad predávkovania.

Farmaceutické informácie [ak sú potrebné]

Neuplatňuje sa.

Farmakologické účinky alebo účinnosť hodnoverne potvrdené na základe dlhodobého užívania a skúseností [ak sú potrebné na bezpečné užívanie produktu]

Neuplatňuje sa.


(1)  Označením „drvený plod“ sa rozumie aj označenie „roztlčený plod“.

(2)  V prípade komerčnej prípravy drvených feniklových plodov musí žiadateľ uskutočniť príslušné testovanie stability týkajúce sa obsahu zložiek esenciálneho oleja.

(3)  Označením „drvený plod“ sa rozumie aj označenie „roztlčený plod“.

(4)  V prípade komerčnej prípravy drvených feniklových plodov alebo plodov zomletých na prášok musí žiadateľ uskutočniť príslušné testovanie stability týkajúce sa obsahu zložiek esenciálneho oleja.


6.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/49


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 28. novembra 2008

o finančnom príspevku Spoločenstva na rok 2009 určitým referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti kontroly krmív a potravín

[oznámené pod číslom K(2008) 7283]

(Iba anglické, dánske, francúzske, holandské, nemecké, španielske, švédske a talianske znenie je autentické)

(2008/912/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (1), a najmä na jeho článok 32 ods. 7,

keďže:

(1)

Referenčným laboratóriám Spoločenstva v oblasti kontroly potravín a krmív možno poskytnúť finančný príspevok Spoločenstva v súlade s článkom 28 rozhodnutia Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (2).

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1754/2006 z 28. novembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva referenčným laboratóriám Spoločenstva na krmivo, potraviny a sektor zdravia zvierat (3), sa stanovuje, že finančný príspevok Spoločenstva sa poskytuje pod podmienkou, že schválené pracovné programy sa účinne realizujú a že príjemcovia poskytujú všetky potrebné informácie v rámci určitých lehôt.

(3)

V súlade s článkom 2 nariadenia (ES) č. 1754/2006 sú vzťahy medzi Komisiou a každým referenčným laboratóriom Spoločenstva stanovené v dohode o partnerstve, ktorú dopĺňa viacročný pracovný program.

(4)

Komisia posúdila pracovné programy a príslušné odhady rozpočtu, ktoré na rok 2009 predložili referenčné laboratóriá Spoločenstva.

(5)

Určeným referenčným laboratóriám Spoločenstva by sa preto mal poskytnúť finančný príspevok Spoločenstva s cieľom spolufinancovať ich činnosti spojené s výkonom úloh a povinností ustanovených v nariadení (ES) č. 882/2004. V súlade s nariadením (ES) č. 1754/2006 by sa finančný príspevok Spoločenstva mal poskytnúť vo výške 100 % oprávnených nákladov.

(6)

Nariadením (ES) č. 1754/2006 sa stanovujú pravidlá oprávnenosti týkajúce sa seminárov organizovaných referenčnými laboratóriami Spoločenstva. Zároveň sa ním obmedzuje poskytnutie finančnej pomoci na najviac 32 účastníkov seminára. V súlade s článkom 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1754/2006 by sa niektorým referenčným laboratóriám Spoločenstva, ktoré v záujme dosiahnutia optimálnych výsledkov svojich seminárov potrebujú podporu na zabezpečenie účasti viac ako 32 účastníkov, mali udeliť výnimky z tohto obmedzenia.

(7)

Podľa článku 3 ods. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (4) sa programy zamerané na eradikáciu a kontrolu chorôb zvierat (veterinárne opatrenia) financujú z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF). Okrem toho sa v článku 13 druhom odseku uvedeného nariadenia stanovuje, že výdavky týkajúce sa administratívnych a personálnych nákladov, vynaložené členskými štátmi a prijímateľmi pomoci z EPZF v súvislosti s opatreniami a programami uvedenými v rozhodnutí 90/424/EHS, sa v náležite odôvodnených výnimočných prípadoch hradia z fondu. Na účely finančnej kontroly sa majú uplatňovať články 9, 36 a 37 nariadenia (ES) č. 1290/2005.

(8)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Francúzsko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na analyzovanie a testovanie mlieka a mliečnych výrobkov.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 223 031 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 23 000 EUR.

Článok 2

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Bilthoven, Holandsko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na analyzovanie a testovanie zoonóz (salmonely).

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 337 509 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 31 072 EUR.

Článok 3

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Vigo, Španielsko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na monitorovanie morských biotoxínov.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 325 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 42 560 EUR.

Článok 4

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Spojené kráľovstvo, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na monitorovanie vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 304 772 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 36 505 EUR.

Článok 5

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok laboratóriu Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Francúzsko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na analyzovanie a testovanie baktérie Listeria monocytogenes.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 277 377 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Výška tohto príspevku predstavuje najviac 23 000 EUR.

Článok 6

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), Maisons-Alfort, Francúzsko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na analyzovanie a testovanie koagulázopozitívnych stafylokokov vrátane Staphylococcus aureus.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 245 406 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 23 000 EUR.

Článok 7

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok laboratóriu Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rím, Taliansko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na analyzovanie a testovanie baktérie Escherichia coli vrátane verotoxigenickej E. Coli (VTEC).

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 235 891 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Výška tohto príspevku predstavuje najviac 32 000 EUR.

Článok 8

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok laboratóriu Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala, Švédsko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na monitorovanie baktérie Campylobacter.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 278 570 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Výška tohto príspevku predstavuje najviac 40 000 EUR.

Článok 9

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok laboratóriu Istituto Superiore di Sanità (ISS), Rím, Taliansko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004 v súvislosti s analyzovaním a testovaním parazitov (najmä Trichinella, EchinococcusAnisakis).

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 299 584 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Výška tohto príspevku predstavuje najviac 32 000 EUR.

Článok 10

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok laboratóriu Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kodaň, Dánsko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na monitorovanie antimikrobiálnej rezistencie.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 436 345 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Výška tohto príspevku predstavuje najviac 24 000 EUR.

Článok 11

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok laboratóriu Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgicko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na analyzovanie a testovanie živočíšnych proteínov v krmivách.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 566 999 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Výška tohto príspevku predstavuje najviac 30 000 EUR.

Článok 12

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en (RIVM), Bilthoven, Holandsko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä v súvislosti s rezíduami určitých látok uvedených v prílohe I k smernici Rady 96/23/ES (5).

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 447 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 30 000 EUR.

Článok 13

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments, Fougères, Francúzsko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä v súvislosti s rezíduami určitých látok uvedených v prílohe I k smernici 96/23/ES.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 447 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 30 000 EUR.

Článok 14

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Berlín, Nemecko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä v súvislosti s rezíduami určitých látok uvedených v prílohe I k smernici 96/23/ES.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 447 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 30 000 EUR.

Článok 15

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Istituto Superiore di Sanità, Rím, Taliansko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä v súvislosti s rezíduami určitých látok uvedených v prílohe I k smernici 96/23/ES.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 260 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 26 000 EUR.

Článok 16

1.   Spoločenstvo prideľuje finančnú pomoc laboratóriu Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Spojené kráľovstvo, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v kapitole B prílohy X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (6), najmä na monitorovanie prenosných spongiformných encefalopatií.

Výška tejto finančnej pomoci na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 605 608 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky pomoci stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančnú pomoc na organizovanie seminárov. Výška tejto pomoci predstavuje najviac 68 995 EUR.

3.   Odchylne od článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1754/2006 je laboratórium uvedené v odseku 1 oprávnené požadovať finančnú pomoc na zabezpečenie účasti najviac 50 osôb na jednom zo seminárov uvedených v odseku 2 tohto článku.

Článok 17

Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok laboratóriu Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Nemecko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu a komoditách s vysokým obsahom tuku.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 198 900 EUR.

Článok 18

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok laboratóriu Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kodaň, Dánsko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov v obilninách a krmivách.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 198 900 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Výška tohto príspevku predstavuje najviac 110 000 EUR.

3.   Odchylne od článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1754/2006 je laboratórium uvedené v odseku 1 oprávnené požadovať finančný príspevok na zabezpečenie účasti najviac 110 účastníkov na jednom zo seminárov uvedených v odseku 2 tohto článku.

Článok 19

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok laboratóriu Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Španielsko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov v ovocí a zelenine vrátane komodít s vysokým obsahom vody a kyselín.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 440 840 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Výška tohto príspevku predstavuje najviac 10 000 EUR.

Článok 20

Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok laboratóriu Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Štutgart, Nemecko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov pomocou metód na stanovenie rezíduí jednotlivých látok.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 332 000 EUR.

Článok 21

1.   Spoločenstvo prideľuje finančný príspevok laboratóriu Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg, Nemecko, na vykonávanie úloh a povinností ustanovených v článku 32 nariadenia (ES) č. 882/2004, najmä na analyzovanie a testovanie dioxínov a PCB v krmivách a potravinách.

Výška tohto finančného príspevku na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 predstavuje najviac 432 000 EUR.

2.   Okrem maximálnej výšky príspevku stanovenej v odseku 1 prideľuje Spoločenstvo laboratóriu uvedenému v odseku 1 finančný príspevok na organizovanie seminárov. Výška tohto príspevku predstavuje najviac 55 410 EUR.

Článok 22

V súlade s nariadením (ES) č. 1754/2006 sa finančný príspevok Spoločenstva uvedený v článkoch 1 až 21 poskytne vo výške 100 % oprávnených nákladov.

Článok 23

Toto rozhodnutie je určené týmto laboratóriám:

pokiaľ ide o mlieko a mliečne výrobky: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francúzsko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie zoonóz (salmonela): Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Holandsko,

pokiaľ ide o monitorovanie morských biotoxínov: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Španielsko,

pokiaľ ide o monitorovanie vírusovej a bakteriálnej kontaminácie lastúrnikov: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, Spojené kráľovstvo,

pokiaľ ide o baktériu Listeria monocytogenes: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francúzsko,

pokiaľ ide o koagulázopozitívne stafylokoky vrátane Staphylococcus aureus: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), ktoré je súčasťou Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, Francúzsko,

pokiaľ ide o baktériu Escherichia coli vrátane verotoxigenickej E. Coli (VTEC): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rím, Taliansko,

pokiaľ ide o Campylobacter: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Švédsko,

pokiaľ ide o parazity (najmä Trichinella, Echinococcus a Anisakis): Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rím, Taliansko,

pokiaľ ide o antimikrobiálnu rezistenciu: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Kodaň V, Dánsko,

pokiaľ ide o živočíšne proteíny v krmivách: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgicko,

pokiaľ ide o rezíduá: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, Holandsko,

pokiaľ ide o rezíduá: Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, Francúzsko,

pokiaľ ide o rezíduá: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39–42, 10562 Berlín, Nemecko,

pokiaľ ide o rezíduá: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Rím, Taliansko,

pokiaľ ide o prenosné spongiformné encefalopatie (TSE): Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Spojené kráľovstvo,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Nemecko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov v obilninách: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Dánsko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov v ovocí a zelenine: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Španielsko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie rezíduí pesticídov pomocou metód na stanovenie rezíduí jednotlivých látok: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Nemecko,

pokiaľ ide o analyzovanie a testovanie dioxínov a PCB v krmivách a potravinách: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Nemecko.

V Bruseli 28. novembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19.

(3)  Ú. v. EÚ L 331, 29.11.2006, s. 8.

(4)  Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 10.

(6)  Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

6.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/55


RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2008/913/SVV

z 28. novembra 2008

o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 29, 31 a článok 34 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Rasizmus a xenofóbia sú priamym porušením zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu – zásad, na ktorých je založená Európska únia a ktoré sú spoločné členským štátom.

(2)

Akčný plán Rady a Komisie o tom, ako čo najlepšie vykonať ustanovenia Amsterdamskej zmluvy o priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (2), závery zasadnutia Európskej rady v Tampere z 15. a 16. októbra 1999, uznesenie Európskeho parlamentu z 20. septembra 2000 o pozícii Európskej únie na svetovej konferencii proti rasizmu a súčasnej situácii v Únii (3) a oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o polročnej aktualizácii výsledkovej tabule na preskúmanie pokroku pri vytváraní priestoru „slobody, bezpečnosti a spravodlivosti“ v Európskej únii (druhá polovica roku 2000) žiadajú podniknúť kroky v tejto oblasti. V Haagskom programe zo 4. a 5. novembra 2004 Rada pripomína svoje pevné odhodlanie čeliť každej forme rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie tak, ako to predtým vyjadrila Európska rada v decembri 2003.

(3)

Za jednotnou akciou Rady 96/443/SVV z 15. júla 1996, ktorá sa týka akcie na potlačenie rasizmu a xenofóbie (4), by mali nasledovať ďalšie legislatívne kroky, ktoré reagujú na potrebu ďalšej aproximácie zákonov a iných právnych predpisov členských štátov a prekonania prekážok účinnej justičnej spolupráce, ktoré sú dané predovšetkým rozdielnosťou právnych prístupov v členských štátoch.

(4)

Podľa vyhodnotenia jednotnej akcie 96/443/SVV a práce vykonanej na iných medzinárodných fórach, ako je napríklad Rada Európy, stále pretrvávajú určité problémy v justičnej spolupráci, a preto je potrebné ďalej aproximovať trestné právo členských štátov s cieľom zabezpečiť účinné vykonanie komplexnej a jednoznačnej legislatívy na účinný boj proti rasizmu a xenofóbii.

(5)

Rasizmus a xenofóbia predstavujú hrozbu voči skupinám osôb, ktoré sú terčom takéhoto správania. Je potrebné vymedziť spoločný trestnoprávny prístup Európskej únie k tomuto fenoménu, aby sa zabezpečilo, že vo všetkých členských štátoch bude mať povahu trestného činu to isté správanie a že fyzickým a právnickým osobám, ktoré spáchali alebo sú zodpovedné za takéto trestné činy, budú udelené účinné, primerané a odradzujúce tresty.

(6)

Členské štáty uznávajú, že boj proti rasizmu a xenofóbii si vyžaduje rôzne druhy opatrení v komplexnom rámci a nesmie sa obmedziť iba na trestné veci. Toto rámcové rozhodnutie sa obmedzuje na boj proti obzvlášť závažným formám rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva. Keďže kultúrne a právne tradície členských štátov sú do určitej miery rozdielne, najmä v tejto oblasti, úplná harmonizácia trestných práv nie je v súčasnosti možná.

(7)

V tomto rámcovom rozhodnutí by sa pojem „rodový pôvod“ mal chápať ako vzťah predovšetkým na osoby alebo skupiny osôb, ktoré sú potomkami osôb s určitými typickými vlastnosťami (ako napríklad rasa alebo farba pleti), avšak nie je nutné, aby všetky tieto typické vlastnosti naďalej existovali. Napriek tomu tieto osoby alebo skupiny osôb môžu byť pre svoj rodový pôvod vystavené nenávisti alebo násiliu.

(8)

Pojem „náboženské vyznanie“ by sa mal chápať ako všeobecný odkaz na osoby vymedzené podľa ich náboženského presvedčenia alebo viery.

(9)

Pojem „nenávisť“ by sa mal chápať ako odkaz na nenávisť založenú na rase, farbe pleti, náboženskom vyznaní, rodovom pôvode alebo na národnom alebo etnickom pôvode.

(10)

Toto rámcové rozhodnutie nebráni členským štátom, aby vo svojom vnútroštátnom právnom poriadku prijali ustanovenia, ktoré rozširujú článok 1 ods. 1 písm. c) a d) na trestné činy namierené voči skupine osôb vymedzenej podľa iných kritérií ako rasa, farba pleti, náboženské vyznanie, rodový pôvod či národný alebo etnický pôvod, ako je napríklad spoločenské postavenie alebo politické presvedčenie.

(11)

Malo by sa zabezpečiť, aby vyšetrovanie a trestné stíhanie za trestné činy, ktorých súčasťou je rasizmus a xenofóbia, neboli závislé od oznámení alebo obvinení zo strany obetí, ktoré sú často obzvlášť zraniteľné a neochotné začať súdne konanie.

(12)

Aproximácia trestného práva by mala viesť k účinnejšiemu boju proti rasistickým a xenofóbnym trestným činom tým, že napomôže k presadzovaniu úplnej a účinnej justičnej spolupráce medzi členskými štátmi. Rada by mala mať pri preskúmaní tohto rámcového rozhodnutia na zreteli problémy, ktoré v tejto oblasti môžu nastať, s cieľom zvážiť, či sú v tejto oblasti potrebné ďalšie kroky.

(13)

Keďže cieľ tohto rámcového rozhodnutia, a to zabezpečenie, aby boli rasistické a xenofóbne trestné činy v aspoň minimálnej miere sankcionované vo všetkých členských štátoch účinnými, primeranými a odradzujúcimi trestami, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, keďže pravidlá majú byť spoločné a kompatibilné, a pretože tento cieľ možno lepšie dosiahnuť na úrovni Európskej únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. V súlade so zásadou proporcionality podľa druhého z týchto článkov toto rámcové rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(14)

Toto rámcové rozhodnutie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané článkom 6 Zmluvy o Európskej únii a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä v jeho článkoch 10 a 11, ktoré sú zohľadnené v Charte základných práv Európskej únie, hlavne v jej kapitolách II a VI.

(15)

Ohľad na slobodu združovania a slobodu prejavu a najmä slobodu tlače a slobodu prejavu v iných médiách viedol v mnohých členských štátoch k procesným zárukám a osobitným pravidlám vo vnútroštátnom práve, pokiaľ ide o určenie alebo obmedzenie zodpovednosti.

(16)

Jednotná akcia 96/443/SVV by sa mala zrušiť, keďže sa stala zastaranou nadobudnutím platnosti Amsterdamskej zmluvy, smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (5), a tohto rámcového rozhodnutia,

PRIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE:

Článok 1

Trestné činy súvisiace s rasizmom a xenofóbiou

1.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa považovali za trestné tieto úmyselné skutky:

a)

verejné podnecovanie k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej podľa rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu;

b)

spáchanie skutku uvedeného v písmene a) prostredníctvom verejného rozširovania alebo distribúcie písomností, obrázkov alebo iných materiálov;

c)

verejné schvaľovanie, popieranie alebo hrubé zľahčovanie zločinov genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, ako sú vymedzené v článkoch 6, 7 a 8 Štatútu Medzinárodného trestného súdu, voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej podľa rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu, ak sú tieto skutky vykonané tak, že môžu podnecovať násilie alebo nenávisť voči takejto skupine alebo členovi takejto skupiny;

d)

verejné schvaľovanie, popieranie alebo hrubé zľahčovanie zločinov vymedzených v článku 6 Charty Medzinárodného vojenského tribunálu priloženej k Londýnskej dohode z 8. augusta 1945 voči skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej podľa rasy, farby pleti, náboženského vyznania, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu, ak sú tieto skutky vykonané tak, že môžu podnecovať násilie alebo nenávisť voči takejto skupine alebo členovi takejto skupiny.

2.   Na účely odseku 1 sa môže každý členský štát rozhodnúť trestať iba skutky vykonané buď tak, že pravdepodobne narušia verejný poriadok, alebo ak je skutok hrozbou, urážkou, alebo hanobením.

3.   Na účely odseku 1 má odkaz na náboženské vyznanie obsiahnuť aspoň skutky, ktoré sú zámienkou pre činy namierené voči skupine osôb vymedzenej podľa rasy, farby pleti, rodového pôvodu či národného alebo etnického pôvodu alebo členovi takejto skupiny.

4.   Každý členský štát môže pri prijatí tohto rámcového rozhodnutia alebo neskôr vyhlásiť, že popieranie alebo hrubé zľahčovanie trestných činov uvedených v odseku 1 písm. c) a/alebo d) bude považovať za trestné, iba ak boli tieto trestné činy uznané konečným rozhodnutím vnútroštátneho súdu tohto členského štátu a/alebo medzinárodného súdu alebo len konečným rozhodnutím medzinárodného súdu.

Článok 2

Podnecovanie, pomoc a navádzanie

1.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby podnecovanie konania uvedeného v článku 1 ods. 1 písm. c) a d) bolo trestné.

2.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby pomoc a navádzanie pri páchaní skutkov uvedených v článku 1 boli trestné.

Článok 3

Tresty

1.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa za skutky uvedené v článkoch 1 a 2 ukladali účinné, primerané a odradzujúce tresty.

2.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa za skutky uvedené v článku 1 ukladali tresty s hornou hranicou najmenej 1 až 3 roky odňatia slobody.

Článok 4

Rasistická a xenofóbna motivácia

Pri iných trestných činoch, ako sú uvedené v článkoch 1 a 2, členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa rasistická a xenofóbna motivácia považovala za priťažujúcu okolnosť alebo aby súdy mohli brať takúto motiváciu do úvahy pri určovaní trestov.

Článok 5

Zodpovednosť právnických osôb

1.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby právnické osoby mohli byť zodpovedné za skutky uvedené v článkoch 1 a 2 spáchané v ich prospech akoukoľvek osobou konajúcou buď samostatne, alebo ako súčasť orgánu právnickej osoby, ktorá má v rámci právnickej osoby vedúce postavenie na základe:

a)

oprávnenia zastupovať právnickú osobu;

b)

právomoci prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby alebo

c)

právomoci vykonávať kontrolu v právnickej osobe.

2.   Okrem prípadov ustanovených v odseku 1 tohto článku prijme každý členský štát potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mohli byť právnické osoby zodpovedné v prípade, že nedostatočný dohľad alebo kontrola osobou uvedenou v odseku 1 tohto článku umožnila spáchanie skutku uvedeného v článkoch 1 a 2 v prospech tejto právnickej osoby osobou, ktorá je jej podriadená.

3.   Zodpovednosť právnickej osoby podľa odsekov 1 a 2 tohto článku nevylučuje trestné konanie voči fyzickým osobám, ktoré sú páchateľmi alebo spolupáchateľmi pri skutkoch uvedených v článkoch 1 a 2.

4.   Pojem „právnická osoba“ znamená akýkoľvek subjekt, ktorý má toto postavenie podľa platného vnútroštátneho práva, s výnimkou štátov alebo iných verejných orgánov vykonávajúcich štátnu moc a s výnimkou verejných medzinárodných organizácií.

Článok 6

Tresty pre právnické osoby

1.   Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby právnickej osobe zodpovednej podľa článku 5 ods. 1 mohli byť uložené účinné, primerané a odradzujúce tresty, ktoré zahŕňajú trestné pokuty alebo pokuty netrestnej povahy, prípadne iné sankcie, ako sú:

a)

odňatie nároku na štátne dávky alebo pomoc;

b)

dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti;

c)

nariadenie súdneho dohľadu;

d)

súdne rozhodnutie o likvidácii.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby právnickej osobe zodpovednej podľa článku 5 ods. 2 mohli byť uložené účinné, primerané a odradzujúce tresty alebo opatrenia.

Článok 7

Ústavné pravidlá a základné zásady

1.   Toto rámcové rozhodnutie nemení povinnosť rešpektovať základné práva a základné právne zásady vrátane slobody slova a združovania zakotvenú v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.

2.   Toto rámcové rozhodnutie nevyžaduje od členských štátov, aby prijali opatrenia, ktoré odporujú základným zásadám vzťahujúcim sa na slobodu združovania a slobodu prejavu, najmä slobodu tlače a slobodu slova v iných médiách v podobe, v akej sú výsledkom ústavných tradícií alebo pravidiel, ktorými sa riadia práva a povinnosti tlače alebo iných médií a procesné záruky za ne, keď sa tieto pravidlá týkajú určenia alebo obmedzenia zodpovednosti.

Článok 8

Začatie vyšetrovania alebo trestného stíhania

Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenia toho, aby vyšetrovanie alebo trestné stíhanie za skutky uvedené v článkoch 1 a 2 neboli závislé od oznámení alebo obvinení zo strany obete týchto skutkov aspoň v tých najzávažnejších prípadoch, ak sa tieto skutky spáchali na jeho území.

Článok 9

Súdna právomoc

1.   Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, ktorými ustanoví svoju súdnu právomoc vo vzťahu k skutkom uvedeným v článkoch 1 a 2, ak tieto skutky boli spáchané:

a)

celé alebo čiastočne na jeho území;

b)

jedným z jeho štátnych príslušníkov alebo

c)

v prospech právnickej osoby, ktorá má svoje ústredie na území tohto členského štátu.

2.   Každý členský štát pri ustanovení súdnej právomoci v súlade s odsekom 1 písm. a) prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa jeho súdna právomoc vzťahovala aj na prípady, keď sú skutky spáchané prostredníctvom informačného systému a:

a)

páchateľ je v čase spáchania skutku fyzicky prítomný na jeho území, pričom sa neberie ohľad na to, či skutok zahŕňa materiál, ktorý sa nachádza v informačnom systéme na jeho území;

b)

skutok zahŕňa materiál, ktorý sa nachádza v informačnom systéme na jeho území, pričom sa neberie ohľad na to, či páchateľ v čase spáchania skutku bol fyzicky prítomný na jeho území.

3.   Členský štát sa môže rozhodnúť neuplatňovať alebo uplatňovať len v osobitných prípadoch alebo za osobitných okolností pravidlá o súdnej právomoci ustanovené v odseku 1 písm. b) a c).

Článok 10

Vykonanie a preskúmanie

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto rámcovým rozhodnutím do 28. novembra 2010.

2.   Do toho istého dňa členské štáty doručia Generálnemu sekretariátu Rady a Komisii znenie všetkých ustanovení, ktorými transponujú do svojho vnútroštátneho práva povinnosti, ktoré im ukladá toto rámcové rozhodnutie. Rada do 28. novembra 2013 na základe správy vypracovanej na základe tejto informácie Radou a písomnej správy Komisie posúdi, či členské štáty dosiahli súlad s týmto rámcovým rozhodnutím.

3.   Rada preskúma toto rámcové rozhodnutie do 28. novembra 2013. Pri príprave tohto preskúmania Rada osloví členské štáty, či mali ťažkosti v justičnej spolupráci v súvislosti so skutkami uvedenými v článku 1 ods. 1. Rada tiež môže požiadať Eurojust, aby predložil správu o tom, či rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi spôsobili nejaké problémy pri justičnej spolupráci medzi členskými štátmi v tejto oblasti.

Článok 11

Zrušenie jednotnej akcie 96/443/SVV

Jednotná akcia 96/443/SVV sa týmto zrušuje.

Článok 12

Územná pôsobnosť

Toto rámcové rozhodnutie sa vzťahuje na Gibraltár.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto rámcové rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 28. novembra 2008

Za Radu

predsedníčka

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Stanovisko z 29. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES C 19, 23.1.1999, s. 1.

(3)  Ú. v. ES C 146, 17.5.2001, s. 110.

(4)  Ú. v. ES L 185, 24.7.1996, s. 5.

(5)  Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22.


6.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.