ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 323

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
3. decembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1193/2008 z 1. decembra 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz kyseliny citrónovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1194/2008 z 2. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1195/2008 z 2. decembra 2008, ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Scottish Farmed Salmon (CHZO)]

18

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1196/2008 z 2. decembra 2008, ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme škótskej whisky na obdobie 2008/2009

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1197/2008 z 1. decembra 2008, ktorým sa zakazuje výlov merlúzy európskej vo vodách ES zón IIa a IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska

22

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1198/2008 z 1. decembra 2008, ktorým sa zakazuje výlov halibuta tmavého vo vodách 3LMNO Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Estónska

24

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1199/2008 z 2. decembra 2008 o vydávaní dovozných povolení na cesnak v podobdobí od 1. marca do 31. mája 2009

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1200/2008 z 2. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1186/2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. decembra 2008

28

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/102/ES z 19. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

31

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES z 19. novembra 2008 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (prepracované znenie) ( 1 )

33

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/899/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. decembra 2008 ktorým sa prijímajú záväzky ponúknuté v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu kyseliny citrónovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

62

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/900/SZBP z 2. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/107/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu

65

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/901/SZBP z 2. decembra 2008 o nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misii pre konflikt v Gruzínsku

66

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

3.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1193/2008

z 1. decembra 2008,

ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz kyseliny citrónovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na návrh predložený Komisiou po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   PREDBEŽNÉ OPATRENIA

(1)

Komisia uverejnila 4. septembra 2007 oznámenie (2) o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu kyseliny citrónovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) do Spoločenstva. Komisia nariadením (ES) č. 488/2008 (3) (ďalej len „dočasné nariadenie“) 3. júna 2008 uložila dočasné antidumpingové clo na dovoz kyseliny citrónovej s pôvodom v ČĽR.

(2)

Je potrebné uviesť, že konanie sa začalo na základe podnetu, ktorý podala Európska rada pre chemický priemysel (CEFIC – European Chemical Industry Council) (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcu, ktorý má podstatný podiel na celkovej výrobe kyseliny citrónovej v Spoločenstve, v tomto prípade viac ako 25 %.

(3)

Ako sa stanovuje v odôvodnení (14) dočasného nariadenia, prešetrovanie dumpingu a ujmy sa vzťahovalo na obdobie od 1. júla 2006 do 30. júna 2007 (ďalej len „obdobie prešetrovania“ alebo „OP“). Pokiaľ ide o trendy relevantné z hľadiska hodnotenia ujmy, Komisia analyzovala údaje vzťahujúce sa na obdobie od 1. januára 2004 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

B.   NÁSLEDNÝ POSTUP

(4)

Po uložení dočasného antidumpingového cla na dovoz kyseliny citrónovej s pôvodom v ČĽR predložili niektoré zainteresované strany pripomienky v písomnej forme. Stranám, ktoré o to požiadali, sa tiež poskytla možnosť na vypočutie.

(5)

Komisia pokračovala v získavaní a overovaní všetkých informácií, ktoré považovala za potrebné pre svoje konečné závery. Komisia najmä zintenzívnila prešetrovanie aspektov záujmu Spoločenstva. V tejto súvislosti sa po uložení dočasných opatrení uskutočnila jedna ďalšia návšteva v priestoroch tohto používateľa kyseliny citrónovej v Európskej únii:

Reckitt-Benckiser Corporate Services Ltd, Slough, Spojené kráľovstvo a Nowy Dwor, Poľsko.

Okrem toho, ako je podrobne vysvetlené v odôvodnení 11, sa uskutočnili overovacie návštevy v priestoroch týchto vyvážajúcich výrobcov:

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd (ďalej len „Laiwu Taihe“), mesto Laiwu, provincia Shandong,

Weifang Ensign Industry Co. Ltd (ďalej len „Weifang Ensign“), mesto Changle, provincia Shandong.

(6)

Všetky strany boli informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých bolo plánované odporučiť zavedenie konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny citrónovej s pôvodom v ČĽR a výber súm získaných prostredníctvom dočasného cla s konečnou platnosťou. Poskytla sa im aj lehota, počas ktorej sa mohli po tomto zverejnení vyjadriť.

(7)

Posúdili sa ústne a písomné pripomienky predložené zainteresovanými stranami a v prípade potreby sa závery upravili zodpovedajúcim spôsobom.

C.   ZAČATIE PRÍPADU, PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

(8)

Jeden vyvážajúci výrobca zopakoval tvrdenie, že uverejnená verzia podnetu neobsahuje žiadne jasné dôkazy o značnej ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, čo zabránilo zainteresovaným stranám uplatniť si svoje práva na obhajobu. Podľa tohto vyvážajúceho výrobcu sa tento prípad nemal začať v dôsledku chýbajúcich dostatočných dôkazov zahrnutých v podnete. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že uverejnená verzia podnetu obsahovala všetky nevyhnutné dôkazy a zhrnutia neutajovaných údajov poskytnutých ako dôverný materiál, aby zainteresované strany mohli uplatňovať svoje právo na obhajobu počas celého konania. Toto tvrdenie by sa preto malo zamietnuť.

(9)

Niektoré zainteresované strany tvrdili, že príslušný výrobok uvedený v odôvodnení 16 dočasného nariadenia a podobný výrobok nie sú rovnaké, ako je uvedené v odôvodnení 18 dočasného nariadenia, pretože nemajú rovnaké fyzikálne a chemické vlastnosti a nepožívajú sa na rovnaké účely. Podľa týchto zainteresovaných strán sa vyjadrenie v odôvodnení 18 dočasného nariadenia nezaoberá tvrdeniami predloženými počas prešetrovania a je v rozpore s úpravou vykonanou Komisiou vo výpočtoch cenového podhodnotenia týkajúcou sa odstránenia hrudiek z určitých množstiev príslušného výrobku po dovezení do EÚ. Po prvé, je potrebné uviesť, že prešetrovanie ukázalo, že príslušný výrobok aj podobný výrobok sa používajú na rovnaký základný účel, t. j. najmä na čistenie v domácnostiach (výrobky pre automatické umývačky riadu, čistiace prípravky, zmäkčovadlá vody) a ako prídavné látky v potravinách a nápojoch, ale aj v oblasti osobnej hygieny/kozmetiky. Tvrdenie, že určití používatelia v skutočnosti nepoužívajú príslušný výrobok v odvetví výroby čistiacich prípravkov, potravín a nápojov v dôsledku jeho zápachu a/alebo farby, nebol ďalej podložený dôkazmi. Prešetrovanie ukázalo, že iba pri jednom okrajovom účele použitia, t. j. vo farmaceutickej oblasti, sa v skutočnosti používala iba európska kyselina citrónová v dôsledku nákladov na osobitný test zhody, ktorý sa vyžaduje. Keďže farmaceutická oblasť predstavuje iba malý podiel na celkovom obchode používateľa, vykonanie testu zhody sa nepovažovalo za ekonomicky opodstatnené obchodné rozhodnutie. Po druhé, neexistuje žiadny rozpor medzi úpravou vykonanou vo výpočtoch cenového podhodnotenia týkajúcou sa častí príslušného výrobku, z ktorých sa po dovoze odstraňujú hrudky, ako je uvedené v odôvodnení 64 dočasného nariadenia, a tvrdením, že obidva výrobky sú rovnaké, pretože stačí, že príslušný výrobok a podobný výrobok majú rovnaké základné chemické, fyzikálne a technické vlastnosti a sú určené na rovnaký základný účel použitia, čo v tomto prípade platí. Ďalej je potrebné uviesť, že k hrudkovateniu ako takému nedochádza v dôsledku osobitných vlastností čínskeho výrobku, ale dochádza k nemu preto, že každá kyselina citrónová, bez ohľadu na svoj pôvod, má v dôsledku svojho chemického zloženia sklon k hrudkovateniu, keď je vystavená vlhkosti a zmenám teploty. Keďže príslušný výrobok je prirodzene počas prepravy do EÚ dlhší čas vystavený vlhkosti a zmenám teploty, tento problém vzniká najmä, ale nie výlučne, v prípade príslušného výrobku. V úprave je jednoducho zohľadnené to, že odstránenie hrudiek si vyžaduje ďalšie náklady, najmä v prípade príslušného výrobku, pretože z množstiev, ktoré sú poškodené zhrudkovatením, sa pred ďalším predajom buď odstránia hrudky (rozdrvením a preosiatím alebo skvapalnením zhrudkovateného výrobku), alebo sa tieto množstvá predávajú so zľavou. Toto tvrdenie by sa preto malo zamietnuť.

(10)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa dospelo ku konečnému záveru, že príslušný výrobok a kyselina citrónová vyrábaná a predávaná v analogickej krajine, Kanade, ako aj výrobok, ktorý vyrába a predáva výrobné odvetvie Spoločenstva na trhu Spoločenstva, sú rovnaké v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia, a týmto sa s konečnou platnosťou potvrdzujú odôvodnenia 15 až 17 dočasného nariadenia.

D.   DUMPING

1.   Všeobecné informácie

(11)

V dočasnom štádiu prešetrovania sa preskúmali žiadosti všetkých známych vyvážajúcich výrobcov o trhovo-hospodárske zaobchádzanie (ďalej len „THZ“)/individuálne zaobchádzanie (ďalej len „IZ“). Do vzorky bolo zaradených iba niekoľko vyvážajúcich výrobcov a iba jednej spoločnosti bolo udelené individuálne preskúmanie. Vo svojich pripomienkach k dočasnému nariadeniu niekoľko strán tvrdilo, že tento prístup má určité nedostatky. Táto záležitosť sa preto prehodnotila a aj vzhľadom na skutočnosť, že vzhľadom na okolnosti tohto prípadu, napríklad dostupné zdroje, bolo možné zvýšiť počet spoločností, ktoré by sa mohli primerane preskúmať, sa nakoniec rozhodlo, že výber vzorky by sa nemal použiť. Vzhľadom na to, že každej spolupracujúcej spoločnosti bolo v dočasnom štádiu udelené aspoň IZ, pre každú z nich by sa mala stanoviť individuálna sadzba cla. V dôsledku toho boli tri spoločnosti, ktoré neboli vybrané do vzorky alebo individuálne preskúmané v dočasnom štádiu, požiadané, aby poskytli odpovede v dotazníku. Iba dve z nich však predložili odpovede v dotazníku. Tretia spoločnosť nepredložila odpovede v dotazníku a nebola ďalej skúmaná.

2.   Trhovo-hospodárske zaobchádzanie („THZ“)

(12)

Spoločnosť uvedená v odôvodnení 27 dočasného nariadenia trvala na tom, že dotácia uvedená v tomto odôvodnení nebola určená na účely príslušného výrobku a že nezaplatenie nájomného bolo odôvodnené súkromnými dohodami v rámci skupiny týkajúcimi sa započítania ziskov voči splatnému nájomnému. Keďže neexistujú žiadne nové prvky alebo informácie týkajúce sa tohto problému a vzhľadom na narušujúce vplyvy na uvedené účtovné postupy týkajúce sa nájomného ostávajú závery vzťahujúce sa na túto spoločnosť nezmenené a týmto sa s konečnou platnosťou potvrdzujú.

(13)

Pokiaľ ide o dočasné zverejnenie, jedna skupina spoločností uvedená v odôvodnení 25 dočasného nariadenia tvrdila, že získala pôžičky na základe podrobnej finančnej analýzy jednej z bánk a po tom, ako jej bol udelený vysoký úverový rating. To, že banka formálne vykonala analýzu a udelila vysoký úverový rating však nevylučuje, že daná spoločnosť poskytla záruky ďalším spoločnostiam napriek tomu, že zaťažila hypotékou väčšinu svojich dlhodobých aktív, ani to, že pôžičky poskytnuté danej spoločnosti boli poskytnuté bankou, v prípade ktorej sa zistilo, že je pod vplyvom štátu. Závery týkajúce sa tejto spoločnosti preto zostávajú nezmenené a týmto sa s konečnou platnosťou potvrdzujú.

(14)

Jedna zo spoločností uvedených v odôvodnení 26 dočasného nariadenia trvala na tom, že bola penalizovaná za to, že jej väčšinový akcionár získal za dobrú cenu práva na užívanie pozemkov a potom ich dal správne znovu oceniť podľa vývoja cien na trhu. Nevysvetlil však obrovský rozdiel medzi obstarávacou cenou a neskoršími oceneniami (1 000 – 2 000 %). Preto v dôsledku chýbajúcich akýchkoľvek nových prvkov alebo informácií týkajúcich sa obstarania a následného opätovného ocenenia práv na užívanie pozemkov a vzhľadom na výhody, ktoré spoločnosť získala nadobudnutím majetku za ceny, ktoré sú značne pod úrovňou trhovej ceny, zostávajú závery týkajúce sa tejto spoločnosti nezmenené a týmto sa s konečnou platnosťou potvrdzujú.

(15)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky týkajúce sa THZ, týmto sa s konečnou platnosťou potvrdzujú odôvodnenia 25 až 30 dočasného nariadenia.

3.   Individuálne zaobchádzanie („IZ“)

(16)

Päť spoločností alebo skupín spoločností, ktorým nebolo udelené THZ, splnilo všetky kritériá stanovené v článku 9 ods. 5 základného nariadenia a bolo im udelené IZ. Jedna spoločnosť, ktorej bolo dočasne udelené IZ, ďalej nespolupracovala, a preto jej nebolo nakoniec udelené IZ (pozri odôvodnenia 11 a 34).

4.   Normálna hodnota

(17)

Ako bolo vysvetlené v odôvodnení 11, po predložení pripomienok k dočasnému nariadeniu sa rozhodlo, že by sa nemal použiť výber vzorky a tri spoločnosti, ktoré neboli vybrané do vzorky alebo ktoré neboli individuálne preskúmané v dočasnom štádiu, boli požiadané, aby predložili vyplnené dotazníky. Normálna hodnota bola stanovená pre jednu z týchto spoločností (Laiwu Taihe), ktorej bolo udelené THZ a ktorá predložila odpovede v dotazníku.

4.1.   Spoločnosti alebo skupiny spoločností, ktorým sa mohlo udeliť THZ

(18)

Keďže jediná spoločnosť, ktorej mohlo byť udelené THZ a ktorá bola preskúmaná individuálne v dočasnom štádiu prešetrovania, nepredložila žiadne pripomienky k normálnej hodnote, závery uvedené v odôvodneniach 35 až 39 dočasného nariadenia sa týmto s konečnou platnosťou potvrdzujú.

(19)

Pokiaľ ide o jedinú ďalšiu spoločnosť, ktorej bolo udelené THZ (Laiwu Taihe) a ktorá bola ďalej prešetrovaná z dôvodov vysvetlených v odôvodnení 11, najprv sa overilo, či celkový predaj podobného výrobku touto spoločnosťou na vnútornom trhu bol reprezentatívny v zmysle článku 2 ods. 2 základného nariadenia. Predaj príslušného výrobku na vnútornom trhu bol mierne pod 5 % vývozu podobného výrobku do Spoločenstva. Takýto nižší podiel je však napriek tomu dostatočne veľký, aby zabezpečil primerané porovnanie, a ceny podobného výrobku na vnútornom trhu sa považujú za reprezentatívne aj vzhľadom na celkový predaj danej spoločnosti na vnútornom trhu. Preto sa tieto ceny použili na stanovenie normálnej hodnoty.

(20)

Pre každý druh výrobku, ktorý spoločnosť Laiwu Taihe predala na vývoz do Spoločenstva, sa stanovilo, či sa na vnútornom trhu predával priamo porovnateľný druh výrobku. Druhy výrobkov sa považovali za priamo porovnateľné vtedy, keď patrili k rovnakému druhu výrobkov (vymedzený chemickým zložením), mali porovnateľnú zrnitosť a balenie. Stanovilo sa, že iba v prípade jediného druhu výrobku predávaného na vývoz do Spoločenstva sa na vnútornom trhu predával priamo porovnateľný druh výrobku.

(21)

Následne sa preskúmalo, či predaje na vnútornom trhu každého vyvážajúceho výrobcu možno považovať za predaje pri bežnom obchodovaní podľa článku 2 ods. 4 základného nariadenia. Stanovilo sa, že počas OP sa tento druh výrobku predával na vnútornom trhu nezávislým zákazníkom so ziskom, a teda pri bežnom obchodovaní.

(22)

Keďže objem ziskového predaja tohto druhu výrobku predstavoval 80 % alebo menej z celkového objemu predaja tohto druhu, normálna hodnota bola založená na skutočnej cene na vnútornom trhu, ktorá bola vypočítaná ako vážený priemer ziskových predajov iba tohto druhu výrobku.

(23)

Keďže ceny spoločnosti Laiwu Taihe na vnútornom trhu sa nemohli použiť na stanovenie normálnej hodnoty pre ostatné druhy výrobkov, normálna hodnota sa vypočítala v súlade s článkom 2 ods. 3 základného nariadenia.

(24)

Pri výpočte normálnej hodnoty podľa článku 2 ods. 3 základného nariadenia boli sumy na predajné, všeobecné a administratívne náklady (ďalej len „PVA“) a na zisky založené v súlade s článkom 2 ods. 6 prvým úvodným pododsekom základného nariadenia na skutočných údajoch týkajúcich sa výroby a predaja pri bežnom obchodovaní spoločnosti Laiwu Taihe s podobným výrobkom.

4.2.   Spoločnosti alebo skupiny spoločností, ktorým sa nemohlo udeliť THZ

(25)

Niektoré strany vo svojich pripomienkach k dočasnému nariadeniu tvrdili, že Kanada nie je vhodnou analogickou krajinou vzhľadom na to, že USA nedávno začali antidumpingové konanie týkajúce sa kyseliny citrónovej okrem iného s pôvodom v Kanade. Za alternatívnu analogickú krajinu bolo preto znovu navrhnuté Thajsko. Analýza však ukázala, že hoci antidumpingové opatrenia týkajúce sa kyseliny citrónovej s pôvodom v Kanade neboli počas OP účinné, účinnými boli počas OP antidumpingové opatrenia týkajúce sa kyseliny citrónovej s pôvodom v Thajsku. Antidumpingové opatrenia voči Thajsku zaviedla India a tieto opatrenia pozostávali zo značných antidumpingových ciel vo výške 374,36 USD za tonu, ktoré sa skončili až v auguste 2007, t. j. dva mesiace po skončení OP. Preto ak sa zohľadnia aj tvrdenia, ktoré už boli uvedené v odôvodneniach 42 a 43 dočasného nariadenia, a skutočnosť, že prešetrovanie USA týkajúce sa kyseliny citrónovej s pôvodom v Kanade v čase dokončovania prešetrovania Spoločenstva ešte prebiehalo, dospelo sa k záveru, že nie je žiadny dôvod na to, prečo by sa ako analogická krajina malo pred Kanadou uprednostniť Thajsko.

(26)

Podľa článku 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia sa normálna hodnota pre vyvážajúcich výrobcov uvedených v odôvodnení 11, ktorým nebolo udelené THZ, musela stanoviť na základe cien alebo vytvorenej hodnoty v analogickej krajine.

5.   Vývozná cena

(27)

V prípade dvoch spoločností, ktoré boli ďalej prešetrované z dôvodov vysvetlených v odôvodnení 11, bola vývozná cena stanovená na základe rovnakej metodiky vysvetlenej v odôvodneniach 45až47dočasného nariadenia.

(28)

Keďže žiadna spoločnosť nepredložila pripomienky k vývozným cenám, týmto sa s konečnou platnosťou potvrdzujú závery uvedené v odôvodneniach 45 až 47 dočasného nariadenia.

6.   Porovnanie

(29)

Jedna skupina spoločností vo svojich pripomienkach k dočasnému nariadeniu a ku konečnému zverejneniu spochybnila odpočet teoretickej provízie za predaj prostredníctvom obchodníka v ČĽR vzhľadom na to, že tento obchodník bol neoddeliteľnou súčasťou skupiny. Stanovilo sa však, že obchodujúca spoločnosť v skutočnosti vykonávala funkciu nezávislého obchodníka a že hospodársky výsledkom vzťahu týchto dvoch spoločností je vzťah zastupovaného a zástupcu. Stanovilo sa, že obchodník neobchodoval iba s výrobkami vyrobenými prepojenými spoločnosťami, ale aj s výrobkami vyrobenými nezávislými výrobcami. Navyše uvedená spoločnosť predávala aj priamo neprepojeným zákazníkom. Toto tvrdenie sa preto zamietlo a podľa článku 2 ods. 10 písm. i) základného nariadenia sa odpočítala suma založená na PVA a zisk neprepojených dovozcov.

(30)

Jeden vyvážajúci výrobca vo svojich pripomienkach k dočasnému nariadeniu tvrdil, že náklady na prepočty meny by sa nemali zohľadňovať, keďže podľa článku 2 ods. 10 písm. j) základného nariadenia sa vývozcom poskytuje 60 dní na zohľadnenie trvalého pohybu výmenných kurzov počas obdobia prešetrovania. Toto tvrdenie sa mohlo uznať a dumpingové rozpätie vyvážajúceho výrobcu sa upravilo zodpovedajúcim spôsobom.

(31)

V dočasnom nariadení sa od vývoznej ceny odpočítala nenávratná DPH účtovaná z predaja na vývoz podľa článku 2 ods. 10 písm. b) základného nariadenia. Jeden vyvážajúci výrobca vo svojich pripomienkach k dočasnému nariadeniu tvrdil, že vývozná cena sa nemala upraviť takýmto spôsobom, pretože článok 2 ods. 10 písm. b) základného nariadenia sa týka iba normálnej hodnoty. Uznáva sa, že úprava stanovená podľa článku 2 ods. 10 písm. b) základného nariadenia sa týka iba výpočtu normálnej hodnoty. Uvedený odpočet od vývoznej ceny je v skutočnosti primeraný a mal by sa vykonať podľa článku 2 ods. 10 písm. k) základného nariadenia. Pri preskúmaní tohto tvrdenia sa zistilo, že pri výpočte úpravy pre danú spoločnosť došlo k chybe pri prepisovaní a že rovnaká chyba sa urobila v prípade ďalších spoločností. Tieto nepresnosti boli opravené a viedli k miernym opravám dumpingových rozpätí, ktoré boli predtým vypočítané pre tieto spoločnosti, smerom nadol.

(32)

Pri skúmaní tvrdenia uvedeného v odôvodnení 31 sa zistilo, že sa nevykonala nevyhnutná úprava v prípade jednej spoločnosti, ktorej bolo udelené individuálne zaobchádzanie. Táto chyba sa opravila, čo viedlo k miernemu nárastu dumpingového rozpätia pre túto spoločnosť.

(33)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky k porovnaniu a bez ohľadu na zmeny uvedené v odôvodneniach 30, 31 a 32 týmto sa s konečnou platnosťou potvrdzujú odôvodnenia 48 až 50 dočasného nariadenia.

7.   Dumpingové rozpätie

(34)

V prípade dvoch spoločností, ktoré boli ďalej prešetrované z dôvodov vysvetlených v odôvodnení 11 vyššie, sa dumpingové rozpätie stanovilo pomocou rovnakej metodiky, ktorá bola vysvetlená v odôvodnení 51 dočasného nariadenia. V prípade spoločnosti, ktorá nepredložila vyplnený dotazník a nebola ďalej prešetrovaná, ako je vysvetlené v odôvodnení 11 vyššie, táto spoločnosť sa považuje za nespolupracujúcu spoločnosť a závery sú založené na dostupných skutočnostiach v súlade s článkom 18 ods. 1 základného nariadenia. V tomto prípade bolo tejto spoločnosti vzhľadom na vysokú úroveň spolupráce uvedenú v odôvodnení 19 dočasného nariadenia prisúdené najvyššie zistené dumpingové rozpätie, pokiaľ ide o všetky ostatné spoločnosti.

(35)

Dumpingové rozpätia všetkých spoločností, ktoré už boli individuálne prešetrované v dočasnom štádiu, sa prepočítali, aby sa opravili nepresnosti uvedené v odôvodneniach 30, 31 a 32. Tento prepočet viedol k miernym opravám dumpingových rozpätí.

(36)

Keďže neexistuje žiadny nový prvok týkajúci sa úrovne spolupráce, týmto sa s konečnou platnosťou potvrdzujú závery v odôvodnení 53 dočasného nariadenia.

(37)

Na základe toho sú konečné dumpingové rozpätia vyjadrené ako percento ceny CIF na hranici Spoločenstva, clo nezaplatené, takéto:

Spoločnosť

Konečné dumpingové rozpätie

(%)

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd

58,1

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

19,1

RZBC Co. Ltd

59,8

RZBC (Juxian) Co. Ltd.

59,8

TTCA Co., Ltd.

57,1

Yixing Union Biochemical Co. Ltd

55,7

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

6,7

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

53,5

Všetky ostatné spoločnosti

59,8

E.   UJMA

1.   Výroba v Spoločenstve a výrobné odvetvie Spoločenstva

(38)

Niektoré zainteresované strany tvrdili, že spoločnosť SA Citrique Belge NV zastavila výrobu po OP a obchodovala iba s príslušným výrobkom dovážaným od svojej prepojenej spoločnosti v Číne [DSM Citrid Acid (Wuxi) Ltd] a že SA Citrique Belge NV by nemala tvoriť súčasť výrobného odvetvia Spoločenstva. Toto tvrdenie však nebolo podložené žiadnym dôkazom a z údajov predložených SA Citrique Belge NV vyplýva, že spoločnosť pokračovala vo výrobe.

(39)

Jedna zainteresovaná strana sa tiež sťažovala, že v odôvodnení 56 dočasného nariadenia bolo uvedené iba rozpätie dovozu spoločnosti SA Citrique Belge NV od jej prepojeného čínskeho výrobcu počas OP. Táto strana tvrdila, že trend celého dovozu výrobného odvetvia Spoločenstva od prepojených a neprepojených spoločností by sa mal uviesť za celé posudzované obdobie, pretože dovoz je dôležitým faktorom pre hodnotenie výroby Spoločenstva a v dôsledku toho pre prijatie záveru o existencii ujmy. Prešetrovanie skutočne ukázalo, že dovoz výrobného odvetvia Spoločenstva bol počas celého posudzovaného obdobia nízky, t. j. medzi 1 % a 6 % výroby – toto rozpätie sa udáva z dôvodov utajenia. Preto by sa toto tvrdenie malo zamietnuť a odôvodnenia 55 až 58 dočasného nariadenia sa týmto s konečnou platnosťou potvrdzujú.

2.   Spotreba Spoločenstva

(40)

Keďže neboli doručené žiadne nové a podložené informácie týkajúce sa spotreby Spoločenstva, týmto sa s konečnou platnosťou potvrdzujú odôvodnenia 59 a 60 dočasného nariadenia.

3.   Dovoz z príslušnej krajiny

a)   Objem a podiel príslušného dovozu na trhu, dovozné ceny

(41)

Pokiaľ ide o objemy dovozu, podiel na trhu a ceny, nezistili sa, ani neboli poskytnuté žiadne nové a podložené informácie, preto a keďže zainteresované strany neuviedli žiadne tvrdenia alebo námietky týkajúce sa objemu a cien príslušného dovozu, sa týmto s konečnou platnosťou potvrdzujú odôvodnenia 61 až 63 dočasného nariadenia.

b)   Cenové podhodnotenie

(42)

Počas dočasného štádia prešetrovania sa s cieľom porovnať príslušný výrobok a kyselinu citrónovú vyrábanú výrobným odvetvím Spoločenstva na tej istej úrovni obchodu upravila prirážka (vrátane PVA) neprepojených dovozcov vo výpočte cenového podhodnotenia a okrem toho sa upravili náklady na osobitnú úpravu, ktoré vynaložili dovozcovia v Spoločenstve na odstránenie hrudiek v určitých objemoch príslušného výrobku pred ďalším predajom. V dôsledku menšej revízie údajov týkajúcich sa úpravy úrovne obchodovania sa však vážené priemerné rozpätie cenového podhodnotenia, ktoré bolo vypočítané a zistené vo výške 17,42 %, revidovalo smerom nadol na 16,54 %.

(43)

Po konečnom zverejnení jeden výrobca zo Spoločenstva tvrdil, že úpravy úrovne obchodovania by sa mali vykonať aj v súvislosti s predajom výrobného odvetvia Spoločenstva, t. j. mal by sa zohľadniť predaj uskutočnený prostredníctvom obchodníkov. V tejto súvislosti by sa malo poznamenať, že úprava úrovne obchodovania sa skutočne vykonala vzhľadom na predajné ceny výrobného odvetvia Spoločenstva pred ich porovnaním s dovoznými cenami príslušného výrobku.

(44)

Ten istý výrobca zo Spoločenstva tiež žiadal, aby sa úprava vzhľadom na náklady na osobitnú úpravu na odstránenie hrudiek v určitých objemoch príslušného výrobku uplatňovala aj na podobný výrobok. Táto žiadosť však nebola podložená údajmi týkajúcimi sa osobitných nákladov, ktoré vznikli tomuto výrobcovi zo Spoločenstva, a preto nemohla byť prijatá. Na základe uvedeného sa týmto s konečnou platnosťou potvrdzuje odôvodnenie 64 dočasného nariadenia.

4.   Situácia vo výrobnom odvetví Spoločenstva

a)   Všeobecné informácie

(45)

Niektoré zainteresované strany tvrdili, že Komisia dôkladne neanalyzovala všetky ukazovatele ujmy, a preto sa nestanovilo riadne a úplné spojenie medzi situáciou vo výrobnom odvetví Spoločenstva a čínskym dovozom. Tvrdili najmä to, že sa neposúdil pozitívny vývoj určitých ukazovateľov ujmy. Je potrebné uviesť, že hoci niektoré ukazovatele ujmy svedčia o pozitívnom vývoji, ktorý sa potvrdil v odôvodnení 79 dočasného nariadenia, celkový obraz poukazuje na zhoršenie situácie vo výrobnom odvetví Spoločenstva. Mierne zlepšenie výroby, výrobnej kapacity, využitia kapacity, objemu predaja a úrovní jednotkových cien, ako aj zvýšená efektívnosť nákladov opísaná v odôvodnení 76 dočasného nariadenia odzrkadľujú úsilie výrobcov Spoločenstva udržať si konkurencieschopnosť počas posudzovaného obdobia a využiť zvýšenú spotrebu. Ako však vyplýva z odôvodnenia 68 dočasného nariadenia, výrobné odvetvie Spoločenstva napriek tomuto úsiliu stratilo 5 percentuálnych bodov (t. j. podiel na trhu sa znížil z 54 % na 49 %) zo svojho podielu na trhu, ktorý prevzal väčšinou čínsky dumpingový dovoz s nízkou cenou. Ako priťažujúci faktor sa uvádza aj to, že výrobné odvetvie Spoločenstva mohlo očakávať, že získa časť z podielu na trhu vlastneného týmito troma výrobcami kyseliny citrónovej v Spoločenstve, ktorí ukončili výrobu v roku 2004. Ale naopak, výrobné odvetvie Spoločenstva nemohlo prevziať zákazníkov od týchto troch výrobcov v ES, ktorí ukončili výrobu, ani využiť zvýšenú spotrebu. Táto výrazná strata podielu na trhu spojená s jasne sa zhoršujúcimi finančnými ukazovateľmi, t. j. ziskovosťou, návratnosťou investícií a peňažným tokom, svedčí o tom, že celková situácia vo výrobnom odvetví Spoločenstva sa počas posudzovaného obdobia zhoršila a zdá sa, že bola najhoršia počas OP. Okrem toho pokles zásob nemožno v tomto prípade hodnotiť ako pozitívny vývoj situácie vo výrobnom odvetví Spoločenstva, pretože ho nemožno považovať za zmysluplný faktor vzhľadom na povahu výrobku, ktorý nemožno dlhodobo skladovať.

b)   Investície a schopnosť zvýšiť kapitál

(46)

Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že investície v tejto oblasti nie sú konštantné, ale riadia sa určitými investičnými cyklami. Hoci ani za normálnych trhových podmienok nemožno skutočne očakávať, že by sa každý rok uskutočnili významné investície, skutočnosť, že počas celého obdobia ani jeden z dvoch zostávajúcich výrobcov v Spoločenstve významne neinvestoval, sa považuje za znak toho, že nízka ziskovosť (ktorá sa od roku 2006 zmenila na stratu) neumožnila uskutočniť žiadne významné investície. Preto sa usudzuje, že investovanie je v tomto prípade osobitne zmysluplným ukazovateľom ujmy.

(47)

Nakoniec, mala by sa posúdiť schopnosť výrobcov v Spoločenstve zvýšiť kapitál. V tejto súvislosti prešetrovanie ukázalo, že obidvaja výrobcovia v Spoločenstve mali ťažkosti so zvýšením kapitálu v dôsledku zhoršujúceho sa obchodného prostredia, pokiaľ ide o kyselinu citrónovú.

(48)

Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že navrhovateľ bol prinajmenšom schopný zvýšiť kapitál v prípade iných výrobkov, keďže vo februári 2007 oznámil výstavbu nového závodu na výrobu glukózy. V tejto súvislosti sa uvádza, že rozsah prešetrovania sa obmedzuje na schopnosť zvýšiť kapitál vo vzťahu k danému výrobku, t. j. kyseline citrónovej, v prípade ktorej sa zdá, že bola negatívne ovplyvnená finančnou situáciou vo výrobnom odvetví Spoločenstva.

(49)

Na základe uvedených skutočností sa týmto s konečnou platnosťou potvrdzuje záver o investíciách výrobného odvetvia Spoločenstva uvedený v odôvodnení 72 dočasného nariadenia.

c)   Ziskovosť a návratnosť investícií

(50)

Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že závery uvedené v odôvodnení 73 dočasného nariadenia sa nemohli zlúčiť s účtami oboch výrobcov v Spoločenstve najmä preto, že na žiadnom z účtov sa nevykázali uvedené mimoriadne náklady na reštrukturalizáciu. Z tohto hľadiska sa uvádza, že počas posudzovaného obdobia musel byť mimoriadny výsledok jedného výrobcu v Spoločenstve v značnej miere ovplyvnený snahami v oblasti reštrukturalizácie, ktorý bol vykázaný na účtoch buď ako náklad, alebo ako príjem v závislosti od toho, či sa týka pridania alebo uvoľnenia zásoby, a poplatkami platenými materskej spoločnosti vo Švajčiarsku. Preto sa považovalo za vhodnejšie použiť ako základ pre analýzu ujmy radšej prevádzkový výsledok, ako čistý zisk.

(51)

Tá istá strana tvrdila, že pokuta za správanie narušujúce hospodársku súťaž, ktorá bola uložená v roku 2005 obidvom materským spoločnostiam výrobcov v Spoločenstve, mohla ovplyvniť situáciu vo výrobnom odvetví Spoločenstva z hľadiska zisku. Akékoľvek účinky vyplývajúce z pokuty (pridanie a uvoľnenie zásob) boli zaevidované pod mimoriadnym výsledkom. Ako bolo uvedené v odôvodnení 50, v tomto konaní sa ako ukazovateľ ujmy použil prevádzkový výsledok. Pokuta, ktorá bola uložená výrobcom v Spoločenstve, nemohla mať vplyv na situáciu z hľadiska zisku, ktorá sa použila v analýze ujmy. Okrem toho je potrebné uviesť, že výrobné odvetvie Spoločenstva vytváralo od roku 2006 až do konca OP stratu. Preto sa týmto s konečnou platnosťou potvrdzujú trendy uvedené v dočasnom nariadení.

(52)

Niekoľko zainteresovaných strán poukázalo na určitý rozpor medzi trendom týkajúcim sa ziskovosti a návratnosťou investícií. Na rozdiel od ziskovosti, ktorá bola stanovená tak, že prevádzkový zisk z predaja podobného výrobku neprepojeným zákazníkom sa vyjadril ako percento obratu z tohto predaja, sa návratnosť investícií v skutočnosti vypočítala ako percentuálny zisk čistej účtovnej hodnoty investícií. S cieľom zabezpečiť jednotnosť pri výpočte všetkých ukazovateľov ujmy sa výpočet návratnosti investícií prepracoval na základe percentuálneho prevádzkového zisku čistej účtovnej hodnoty investícií. Prepracované údaje sú takéto:

 

2004

2005

2006

OP

Návratnosť investícií spolu

(index)

100

148

– 147

– 207

(53)

Opravené údaje však sledujú ten istý trend, a preto sa nemení záver, ku ktorému sa dospelo v odôvodnení 74 dočasného nariadenia, ktorý sa týmto s konečnou platnosťou potvrdzuje.

5.   Záver týkajúci sa ujmy

(54)

Keďže neboli predložené žiadne nové a podložené informácie alebo tvrdenie týkajúce sa výroby, objemu predaja, podielov na trhu, jednotkovej predajnej ceny, zásob, peňažného toku, zamestnanosti, produktivity, miezd a veľkosti dumpingového rozpätia, závery v odôvodneniach 66 až 71, 73 a 75 až 78 dočasného nariadenia sa týmto s konečnou platnosťou potvrdzujú. Okrem toho opravené údaje uvedené pre návratnosť investícií nemajú vplyv na trendy uvedené v odôvodneniach 73 až 74 dočasného nariadenia. Preto sa týmto vzhľadom na jasne sa zhoršujúce finančné ukazovatele, napríklad, ziskovosť, návratnosť investícií a peňažný tok spolu so značnou stratou podielu na trhu, s konečnou platnosťou potvrdzuje záver uvedený v odôvodnení 81 dočasného nariadenia, že výrobné odvetvie Spoločenstva utrpelo značnú ujmu.

F.   PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI

1.   Vplyv dumpingového dovozu

(55)

Ako sa uvádza v odôvodnení 42, vyvodil sa konečný záver, že priemerné ceny dovozu z ČĽR počas OP viedli k podhodnoteniu priemerných cien vo výrobnom odvetví Spoločenstva. Po menšej úprave výpočtov sa zistilo, že priemerné rozpätie podhodnotenia je 16,54 %. Táto mierna úprava smerom dole nemôže mať vplyv na závery týkajúce sa účinku dumpingového dovozu uvedené v odôvodneniach 83 až 85 dočasného nariadenia, ktoré sa týmto s konečnou platnosťou potvrdzujú.

2.   Vplyv iných faktorov

a)   Ujma spôsobená vlastným zavinením

(56)

Niektorí dovozcovia tvrdili, že výrobné odvetvie Spoločenstva si spôsobilo ujmu vlastným zavinením, pretože sa riadilo stratégiou „cena nad objem“, t. j. zameralo sa iba na vyšší segment trhu, pričom sa zdržalo výroby a predaja výrobku nižšej triedy. Podľa tých istých dovozcov to viedlo k tomu, že výrobné odvetvie Spoločenstva nemohlo využiť zvýšený dopyt po kyseline citrónovej nižšej kategórie, a tým stratilo podiel na trhu a zhoršilo si svoj finančný výkon. Prešetrovanie však ukázalo, že príslušný výrobok aj podobný výrobok sa v podstate používajú na rovnaké účely a konkurujú si najmä v rovnakých segmentoch (pozri odôvodnenie 9), okrem jedného menšinového trhu predstavujúceho malú časť podielu na európskom trhu s kyselinou citrónovou, na ktorý doteraz dodávalo výrobky výrobné odvetvie Spoločenstva. Prešetrovaním sa v skutočnosti stanovilo, že výrobné odvetvie Spoločenstva bolo prítomné v trhovom segmente nižšej triedy. Preto by sa toto tvrdenie malo zamietnuť.

(57)

Okrem toho niektoré zainteresované strany považovali nedostatok akýchkoľvek investícií počas posudzovaného obdobia a najmä počas rokov, keď výrobné odvetvie Spoločenstva dosahovalo lepšie výsledky, t. j. v rokoch 2004 – 2005, za faktor, ktorý prispel k strate podielu na trhu a následne k zhoršeniu situácie v ňom. Prešetrovanie ukázalo, že výrobné odvetvie Spoločenstva nevyužívalo svoju plnú kapacitu a že využitie jeho kapacity bolo stabilné počas celého posudzovaného obdobia. Preto by v prípade vyššieho dopytu bolo bez ďalších investícií možné určité zvýšenie výroby. Okrem toho a vzhľadom na to, že ziskovosť výrobného odvetvia Spoločenstva bola nedostatočná, t. j. pod úrovňou cieľového zisku, počas celého posudzovaného obdobia a dokonca sa zmenila na negatívnu, sa rozhodnutie neinvestovať značné sumy do výroby podobného výrobku považuje za ekonomicky odôvodnené podnikateľské rozhodnutie. Toto tvrdenie nie je preto presvedčivé a malo by sa zamietnuť.

b)   Nárast nákladov na suroviny, nárast cien energií

(58)

Takmer všetky zainteresované strany zopakovali svoje tvrdenia, že akákoľvek zistená ujma je dôsledkom reformy trhu s cukrom a nasledovného zrušenia náhrad výroby v roku 2006 a/alebo zvýšenia cien energií.

(59)

Jedna zainteresovaná strana tvrdila, že vo výročnej správe jedného výrobcu v Spoločenstva za rok 2007 bolo uvedené, že dostupnosť surovín je obmedzená v dôsledku európskeho režimu obchodu s cukrom, ktorý viedol k vyšším nákladom. Z tohto hľadiska sa uvádza, že uvedený výrobca v Spoločenstve nepoužíva ako hlavnú surovinu cukor, ale melasu, a ako je vysvetlené v odôvodnení 89 dočasného nariadenia, teda nikdy nepodliehal náhradám vo výrobe. Zvýšenie nákladov na melasu však nebolo podstatné, ale zodpovedalo zvýšeniu cien cukru na svetovom trhu. Pokiaľ ide o situáciu u druhého výrobcu v Spoločenstve, ktorá bola podrobne opísaná v odôvodneniach 90 až 94 dočasného nariadenia, neboli predložené žiadne nové alebo podložené informácie alebo tvrdenie. Celkový záver uvedený v odôvodnení 93, že reforma trhu s cukrom nemala žiadny významný vplyv na situáciu v nákladoch vo výrobnom odvetví Spoločenstva, sa týmto s konečnou platnosťou potvrdzuje.

(60)

Tá istá zainteresovaná strana tvrdila, že v skutočnosti existuje spojenie medzi cenami cukru a výrobou biopalív, keďže to bolo potvrdené v štúdii Komisie s názvom Príčiny krízy cien potravín (4). Z tohto hľadiska sa uvádza, že Komisia, ako už uviedla v odôvodnení 98 dočasného nariadenia, mala prístup k údajom o nákladoch oboch výrobcov v Spoločenstve, a preto mohla v prípade oboch výrobcov v Spoločenstve analyzovať konkrétne náklady na suroviny pre výrobu kyseliny citrónovej. Akékoľvek spojenie medzi cenami cukru a výrobou biopalív sa preto prešetrilo a zohľadnilo pri posudzovaní vplyvu reformy trhu EÚ s cukrom a zvyšujúcej sa výroby biopalív. Na základe týchto skutočností bolo možné dospieť k záveru, ktorý sa týmto s konečnou platnosťou potvrdzuje, že tieto faktory nemali žiadny významný vplyv na ujmu, ktorú zistilo a utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

(61)

Okrem toho je potrebné uviesť, že akýkoľvek nárast nákladov na melasu, cukor alebo glukózu alebo na energie, ktorý sa potvrdil v dočasnom nariadení (pozri odôvodnenia 93 a 96), nie je zdrojom ujmy výrobného odvetvia Spoločenstva ako pri normálnej situácii na trhu, výrobné odvetvie Spoločenstva mohlo preniesť tieto zvýšené náklady prinajmenšom do určitej miery na svojich zákazníkov. Prešetrovanie však poukázalo na zvýšenú prítomnosť dumpingového dovozu, ktorý viedol k značnému podhodnoteniu cien výrobného odvetvia Spoločenstva. Preto, ako je uvedené v odôvodnení 84 dočasného nariadenia, došlo k zníženiu ceny a výrobné odvetvie Spoločenstva mohlo preniesť iba časť nárastu svojich vlastných nákladov na svojich zákazníkov, čo viedlo k zhoršeniu jeho finančnej situácie a ďalšej strate podielu na trhu.

(62)

Nakoniec, je potrebné uviesť, že prešetrovanie ukázalo, že sa zvýšili aj čínske náklady na výrobu kyseliny citrónovej. Tieto zvýšené náklady sa však nepreniesli do vyšších predajných cien, ale naopak, počas posudzovaného obdobia sa jednotkové predajné ceny dokonca znížili o 6 percentuálnych bodov, ako je uvedené v odôvodnení 63 dočasného nariadenia.

(63)

Na základe uvedených skutočností by sa tieto tvrdenia mali zamietnuť a týmto sa s konečnou platnosťou potvrdzujú odôvodnenia 88 až 99 dočasného nariadenia.

c)   Dohoda o cenách vo výrobnom odvetví Spoločenstva

(64)

Niektoré zainteresované strany zopakovali svoje tvrdenia, že stratu podielu na trhu si európski výrobcovia spôsobili sami dohodou o cenách kyseliny citrónovej (1991 – 1995), na ktorej sa zúčastnil navrhovateľ aj druhý európsky výrobca a v prípade ktorej sa tvrdilo, že bola dôvodom nárastu dovozu kyseliny citrónovej z Číny. Toto tvrdenie nebolo ďalej podložené, a preto neviedlo k úprave záveru, ku ktorému sa dospelo v odôvodnení 100 dočasného nariadenia v tom zmysle, že veľký nárast dumpingového dovozu nastal niekoľko rokov po ukončení dohody o cenách.

(65)

Na základe uvedených skutočností sa dospelo ku konečnému záveru, že dôsledky praktík narúšajúcich hospodársku súťaž, na ktorých sa zúčastnilo výrobné odvetvie Spoločenstva, neprispeli k značnej ujme, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva.

d)   Menové výkyvy

(66)

Niektoré zainteresované strany zopakovali svoje tvrdenia, že k poklesu cien čínskej kyseliny citrónovej počas OP došlo najmä v dôsledku nepriaznivého výmenného kurzu z USD na EUR, skutočnosti, že ceny kyseliny citrónovej boli na svetových trhoch obvykle vyjadrené v USD a problému s prispôsobením cien, ktoré sa obvykle dohodujú každý rok, novej menovej situácii.

(67)

Pripomína sa, že v odôvodnení 104 dočasného nariadenia sa vplyv akéhokoľvek menového výkyvu nepovažuje za významný, pretože aj keby sa úplne nezohľadnila devalvácia USD voči EUR medzi rokom 2004 a OP, ktorá predstavovala 4,97 %, po úprave dočasných výpočtov, stále by existovalo podhodnotenie vo výške viac ako 10 %.

(68)

V dôsledku toho sa dospelo ku konečnému záveru, že zhodnotenie eura voči USD nebolo také, aby sa tým porušila príčinná súvislosť medzi zistenou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, a príslušným dovozom do Spoločenstva, a toto tvrdenie by sa preto malo zamietnuť.

3.   Záver týkajúci sa príčinných súvislostí

(69)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie nové a podložené informácie ani tvrdenie, týmto sa s konečnou platnosťou potvrdzujú odôvodnenia 82 až 110 dočasného nariadenia.

(70)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa týmto s konečnou platnosťou potvrdil dočasný záver o existencii príčinných súvislostí medzi značnou ujmou, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, a dumpingovým dovozom z Číny.

G.   ZÁUJEM SPOLOČENSTVA

1.   Vývoj po období prešetrovania

(71)

Určití výrobcovia výrobného odvetvia Spoločenstva, ako aj spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia a dovozcovia predložili pripomienky týkajúce sa potreby zohľadniť určitý závažný vývoj po OP. Je potrebné uviesť, že v súlade s článkom 6 ods. 1 základného nariadenia sa informácie týkajúce sa obdobia nasledujúceho po období prešetrovania obvykle nezohľadňujú. Vzhľadom na stanovisko uvedené v odôvodneniach 119 a 129 dočasného nariadenia, sa však považovalo za výnimočne nevyhnutné zhromaždiť údaje a informácie týkajúce sa obdobia po júni 2007 až do júla 2008.

(72)

Niektoré zainteresované strany tvrdili, že zavedenie opatrení bude zbytočné, pretože ziskovosť výrobného odvetvia Spoločenstva dosiahla po OP vysokú úroveň v dôsledku značného nárastu cien, a že došlo k samoregulácii trhu. Počas OP existovali dôkazy o dumpingu a ujme a táto ujma bola v značnej miere spôsobená poklesom ceny vyplývajúcim z dumpingového dovozu. Štatistiky o dovoze svedčia o priemernom náraste čínskych predajných cien po OP iba o 12 %. V porovnaní s úrovňou podhodnotenia 16,54 % zistenou počas OP nie je tento nárast samozrejme dostatočný, pretože by neumožnil výrobnému odvetviu Spoločenstva zvýšiť jeho predajnú cenu na trvalo udržateľnú úroveň bez rizika straty viacerých zákazníkov pri neexistencii antidumpingových opatrení. Pokiaľ ide o cenovú úroveň výrobného odvetvia Spoločenstva, zistilo sa, že výrobnému odvetviu Spoločenstva sa podarilo mierne zvýšiť svoje ceny od prvého štvrťroka 2008, čím sa pravdepodobne zlepšila finančná situácia vo výrobnom odvetví Spoločenstva. Tieto nárasty cien sú však v úzkom časovom vzťahu so začatím tohto konania, a preto sa zdá, že situácia vo výrobnom odvetví Spoločenstva sa mohla zlepšiť v dôsledku potenciálnych antidumpingových opatrení týkajúcich sa dovozu z ČĽR. Z tohto dôvodu sa dospelo k záveru, že na trhu neexistovala samoregulácia, alebo že samoregulácia bola nedostatočná, aby spôsobila, že zavedenie opatrení bolo zbytočné. Toto tvrdenie by sa preto malo zamietnuť.

2.   Záujem výrobného odvetvia Spoločenstva

(73)

Keďže neboli predložené žiadne nové a podložené informácie alebo tvrdenie týkajúce sa záujmu výrobného odvetvia Spoločenstva, týmto sa s konečnou platnosťou potvrdzuje záver uvedený v odôvodneniach 112 až 115 dočasného nariadenia týkajúci sa záujmu výrobného odvetvia Spoločenstva.

3.   Hospodárska súťaž a bezpečnosť dodávok

(74)

Väčšina zainteresovaných strán zopakovala svoje tvrdenie, že zavedenie opatrení významne obmedzí hospodársku súťaž na európskom trhu a bude viesť k vytvoreniu dvojpolárnej situácie na trhu. Usudzuje sa však, že vzhľadom na silné postavenie, ktoré čínski vyvážajúci výrobcovia získali na trhu v posledných rokoch, by zavedenie opatrení neviedlo k ich vytlačeniu z trhu Spoločenstva, ale by iba obnovilo rovnaké podmienky, ktoré by umožnili výrobnému odvetviu Spoločenstva a čínskym vyvážajúcim výrobcom konkurovať si za rovnakých podmienok. Okrem toho primerané zvýšenie ceny na trhu Spoločenstva by v skutočnosti pritiahlo viac dovozu z ďalších tretích krajín s vlastnou výrobou, napríklad, z Izraela a Južnej Ameriky, ktoré mali menší záujem o vývoz na trh so zníženými cenami.

(75)

Na druhej strane, keby sa antidumpingové opatrenia nezaviedli, je možné, že by výrobné odvetvie Spoločenstva ukončilo svoje výrobné aktivity v tejto konkrétnej obchodnej činnosti, čo by viedlo k opačnému scenáru, t. j. k dominantnému postaveniu čínskeho dovozu.

(76)

Väčšina zainteresovaných strán tvrdila aj to, že ak by sa zastavil čínsky dovoz v dôsledku zavedenia opatrení, ohrozila by sa bezpečnosť dodávok, pretože výrobné odvetvie Spoločenstva nedokáže uspokojiť dopyt na trhu EÚ, dokonca ani vtedy, keby obidvaja výrobcovia vyrábali na úrovni 100 % svojej kapacity. Táto situácia by sa zhoršila aj tým, že sa predpokladá, že dopyt po kyseline citrónovej sa dokonca ešte zvýši v dôsledku účinkov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (5). V tomto nariadení sa Komisia zaväzuje preskúmať používanie fosfátov v detergentoch a na základe výsledkov predložiť návrh primeraných opatrení. Na základe tejto povinnosti Komisia predložila správu, ale ešte nenavrhla žiadne opatrenia. Ale aj keby bolo používanie fosfátov pri výrobe detergentov úplne zakázané, ich hlavnou náhradou sú zeolity a v iba menšej miere kyselina citrónová.

(77)

Predpokladu, že by sa čínsky dovoz skutočne zastavil, okrem toho protirečí niekoľko faktorov:

štatistiky o dovoze poukázali na to, že čínsky dovoz sa počas dvanástich mesiacov po OP zvýšil o 17 %, zatiaľ čo po zavedení dočasných opatrení zostal na značnej úrovni, čo je pravdepodobne dostatočná záruka bezpečnosti dodávok do EÚ,

prešetrovanie poukázalo na nadmernú kapacitu niektorých vyvážajúcich výrobcov v Číne, čo naznačuje, že čínsky dovoz na trh EÚ sa nezastaví, najmä ak by USA zaviedli opatrenia proti ČĽR v rámci antidumpingového prešetrovania v USA.

(78)

Okrem toho výrobné odvetvie Spoločenstva oznámilo, že prijme primerané opatrenia na zvýšenie svojej výrobnej kapacity. Navrhovateľ oznámil, že výrazne zvýši svoju výrobnú kapacitu. Podľa tlačovej správy vydanej v júli 2008 by tieto ďalšie kapacity mali byť úplne k dispozícii od polovice roka 2009, pričom prvý nárast bude k dispozícii v januári 2009. To by skutočne prispelo k uspokojeniu dopytu v EÚ. Okrem toho je potrebné uviesť, že druhý výrobca v Spoločenstve oznámil v auguste 2008, že do prvého štvrťroka 2009 zatvorí svoj výrobný závod v Číne a že sa zameria na výrobný závod v Spoločenstve.

(79)

Okrem toho atraktívnejšia cenová úroveň na trhu EÚ by pravdepodobne viedla aj k zvýšeniu dovozu z tretích krajín a zdá sa, že s týmito alternatívnymi zdrojmi by boli dodávky zabezpečené lepšie, ako keby používatelia boli závislí iba od kyseliny citrónovej z Číny. Počas 12 mesiacov po OP sa dovoz, napríklad, z Izraela zvýšil o 30 %.

(80)

Preto sa zdá, že zavedenie opatrení by neviedlo k vytlačeniu čínskych vyvážajúcich výrobcov z trhu, ale skôr k obnoveniu rovnakých podmienok, ktoré zabezpečujú alternatívne zdroje dodávok.

4.   Záujem neprepojených dovozcov

(81)

Niektoré zainteresované strany tvrdili, že v dôsledku výberu vzorky boli Komisii doručené výsledky týkajúce sa iba najväčších dovozcov v Európe, v dôsledku čoho chýbajú informácie o účinkoch ciel na prevažujúcu väčšinu malých a stredných dovozcov. Žiadna strana však nevzniesla žiadnu námietku proti vybranej vzorke, a preto sa vzorka považuje za reprezentatívnu pre všetkých dovozcov.

(82)

Vzhľadom na to, že kyselina citrónová v priemere predstavuje iba 1 % celkových príjmov dovozcov, očakáva sa, že účinky antidumpingového cla sa v celkových výsledkoch spoločností výrazne neprejavia.

(83)

Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky dovozcov, závery uvedené v odôvodneniach 116 až 120 dočasného nariadenia sa týmto s konečnou platnosťou potvrdzujú.

5.   Záujem používateľov

(84)

Po ukončení dočasnej fázy Komisia zintenzívnila prešetrovanie možného vplyvu opatrení na používateľov. Na tento účel boli používatelia a vnútroštátne združenia požiadané, aby poskytli informácie a v priestoroch jedného používateľa v Spoločenstve sa uskutočnila ďalšia overovacia návšteva.

(85)

Získané informácie potvrdzujú predbežný záver založený na neúplných odpovediach používateľov poskytnutých v dotazníku, ktorý je uvedený v odôvodneniach 121 a 122 dočasného nariadenia, že vplyv kyseliny citrónovej na celkové náklady používateľov na výrobu je relatívne mierny. Hoci podiel kyseliny citrónovej na výrobných nákladoch používateľa prirodzene závisí od výrobku, zistilo sa, že sa obvykle pohybuje medzi menej ako 1 % a 20 %. Už uvedené doplňujúce informácie potvrdili aj predbežné závery, že clo na úrovni rozpätia podhodnotenia by malo veľmi obmedzený vplyv na výrobu spolupracujúcich používateľov. Po konečnom zverejnení dvaja z hlavných priemyselných používateľov kyseliny citrónovej tvrdili, že kyselina citrónová má vysoký podiel v určitých výrobkoch, ktoré vyrábajú, a preto výrazne pocítia účinok ciel. Po prvé, malo by sa poznamenať, že obidvaja používatelia vyrábajú veľký rozsah výrobkov, v ktorých sa používa kyselina citrónová v rôznych podieloch. Po druhé, na základe poskytnutých údajov sa nemohlo dokázať, že títo používatelia predávali prevažne tie výrobky, v súvislosti s ktorými boli náklady na kyselinu citrónovú významné. Nakoniec, toto tvrdenie nebolo nijako inak podložené dodatočnými údajmi. Preto toto tvrdenie nemohlo byť prijaté.

6.   Záver týkajúci sa záujmu Spoločenstva

(86)

Uvedená doplňujúca analýza záujmu dovozcov a používateľov v Spoločenstve neviedla v tejto súvislosti k zmene predbežných záverov. Aj keby bolo v určitých prípadoch nevyhnutné, aby zaťaženie v plnej miere znášal dovozca/používateľ, akýkoľvek negatívny finančný vplyv na dovozcu/používateľa by v žiadnom prípade nebol významný. V tejto súvislosti sa uvádza, že závery týkajúce sa záujmu Spoločenstva, ktoré sú uvedené v dočasnom nariadení, sa nemenia. Keďže neboli predložené žiadne ďalšie pripomienky, tieto závery sa týmto s konečnou platnosťou potvrdzujú.

H.   KONEČNÉ OPATRENIA

1.   Úroveň odstránenia ujmy

(87)

Niekoľko zainteresovaných strán spochybnilo dočasne použitú úroveň ziskového rozpätia, a tvrdilo, že 9 % zisk je neprimeraný, pričom uviedli, že výrobné odvetvie Spoločenstva počas posudzovaného obdobia v skutočnosti nikdy nedosiahlo túto úroveň zisku. Je potrebné uznať, že naozaj iba jeden výrobca v Spoločenstve dosiahol túto úroveň zisku pri neexistencii dumpingu, t. j. v roku 2001, zatiaľ čo druhý výrobca ju nedosiahol. Metodika používaná na stanovenie úrovne odstránenia ujmy bola preto znovu preskúmaná a ako ziskové rozpätie sa za vhodnejšie považovalo použiť vážené priemerné ziskové rozpätie, ktoré dosiahli obidvaja európski výrobcovia v roku 2001, t. j. 6 %.

(88)

Na základe uvedených skutočností sa dospelo k záveru, že výrobné odvetvie Spoločenstva mohlo opodstatnene predpokladať dosiahnutie ziskového rozpätia pred zdanením vo výške 6 %, ak by nedochádzalo k dumpingovému dovozu, a toto ziskové rozpätie sa použilo v konečných záveroch.

(89)

Čínske dovozné ceny týkajúce sa OP sa porovnali s cenou podobného výrobku predávaného výrobných odvetvím Spoločenstva na trhu Spoločenstva, ktorá nespôsobuje ujmu. Cena nespôsobujúca ujmu sa získala úpravou predajnej ceny výrobného odvetvia Spoločenstva tak, aby zohľadňovala upravené ziskové rozpätie. Rozdiel vyplývajúci z tohto porovnania vyjadrený ako percento celkovej hodnoty CIF sa pohyboval v rozpätí od 8,3 % po 42,7 % pre každú spoločnosť, t. j. menej ako zistené dumpingové rozpätie, až na jednu spoločnosť.

2.   Konečné opatrenia

(90)

Vzhľadom na závery týkajúce sa dumpingu, ujmy, príčinných súvislostí a záujmu Spoločenstva a v súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia by sa malo uložiť konečné antidumpingové clo na úrovni najnižšieho zisteného dumpingu a rozpätia ujmy v súlade s pravidlom nižšieho cla. Vo všetkých prípadoch, s výnimkou jedného, by sa sadzba cla mala stanoviť zodpovedajúcim spôsobom na úrovni zistenej ujmy.

(91)

Na základe uvedených skutočností by konečné clá mali byť takéto:

Vyvážajúci výrobca

Navrhnuté antidumpingové clo

(%)

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd

35,7

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd

8,3

RZBC Co. Ltd.

36,8

RZBC (Juxian) Co. Ltd.

36,8

TTCA Co., Ltd

42,7

Yixing Union Biochemical Co. Ltd

32,6

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd

6,7

Weifang Ensign Industry Co. Ltd

33,8

Všetky ostatné spoločnosti

42,7

3.   Forma opatrení

(92)

Šesť vyvážajúcich výrobcov v ČĽR ponúklo počas prešetrovania prijateľné cenové záväzky v súlade s článkom 8 ods. 1 základného nariadenia.

(93)

Komisia rozhodnutím 2008/899/ES (6) prijala tieto ponuky záväzkov. Rada uznáva, že ponuky záväzkov odstraňujú poškodzujúci účinok dumpingu a v dostatočnej miere obmedzujú riziko obchádzania.

(94)

Na to, aby Komisia a colné orgány mohli účinne sledovať, či spoločnosti dodržiavajú svoje záväzky, keď sa príslušnému colnému orgánu predloží žiadosť o prepustenie do voľného obehu, oslobodenie od dumpingového cla má byť podmienené i) predložením faktúry súvisiacej so záväzkom, ktorá je obchodnou faktúrou obsahujúcou aspoň údaje a vyhlásenie uvedené v prílohe; ii) skutočnosť, že dovážané výrobky sú vyrobené, zasielané a fakturované priamo uvedenými spoločnosťami prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve, a iii) skutočnosť, že tovar deklarovaný a predložený colným orgánom presne zodpovedá opisu vo faktúre súvisiacej so záväzkom. Ak uvedené podmienky nie sú splnené, v čase prijatia vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu sa naúčtuje príslušné antidumpingové clo.

(95)

Vždy, keď Komisia po porušení odvolá prijatie záväzku podľa článku 8 ods. 9 základného nariadenia, pričom sa odvolá na konkrétne transakcie a vyhlási príslušné faktúry súvisiace so záväzkom za neplatné, vznikne colný dlh v čase prijatia vyhlásenia o prepustení týchto transakcií do voľného obehu.

(96)

Dovozcovia by si mali byť vedomí, že ako bežné obchodné riziko môže v čase prijatia vyhlásenia o prepustení do voľného obehu vzniknúť colný dlh, ako je uvedené v odôvodneniach 94 a 95, aj vtedy, keď Komisia prijala záväzok ponúknutý výrobcom, od ktorého priamo alebo nepriamo nakupovali.

(97)

Podľa článku 14 ods. 7 základného nariadenia by colné orgány mali bezprostredne informovať Komisiu vždy, keď zistia možné porušenie záväzku.

(98)

Z uvedených dôvodov považuje Komisia záväzky ponúknuté vyvážajúcimi výrobcami za prijateľné a príslušné spoločnosti boli informované o základných skutočnostiach, úvahách a povinnostiach, na ktorých je prijatie založené.

(99)

V prípade porušenia alebo odvolania záväzku alebo v prípade odvolania prijatia záväzku Komisiou sa antidumpingové clo, ktoré bolo uložené Radou v súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia, automaticky uplatňuje v súlade s článkom 8 ods. 9 základného nariadenia.

I.   VÝBER DOČASNÉHO CLA S KONEČNOU PLATNOSŤOU

(100)

Vzhľadom na zistenú výšku dumpingového rozpätia a úroveň ujmy, ktorú utrpelo výrobné odvetvie Spoločenstva, sa pokladá za potrebné, aby sa uskutočnil výber s konečnou platnosťou súm získaných prostredníctvom dočasného antidumpingového cla uloženého podľa dočasného nariadenia, a to do výšky konečného cla uloženého týmto nariadením. Keďže konečné sadzby cla sú nižšie ako dočasné sadzby cla, mali by sa vrátiť dočasne získané sumy presahujúce konečnú sadzbu antidumpingového cla,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz kyseliny citrónovej a dihydrátu citrátu trojsodného, ktoré patria pod kódy KN 2918 14 00 a ex 2918 15 00 (kód TARIC 2918150010) a majú pôvod v Čínskej ľudovej republike.

2.   Sadzba konečného antidumpingového cla uplatniteľná na čistú franko cenu na hranici Spoločenstva pred preclením výrobkov opísaných v odseku 1 a vyrobených spoločnosťami uvedenými ďalej v texte je takáto:

Spoločnosť

Antidumpingové clo

(%)

Doplnkový kód TARIC

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd – No 73, Daqinq Road, Bengbu City 233010, provincia Anhui, ČĽR

35,7

A874

DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd – West Side of Jincheng Bridge, Wuxi 214024, provincia Jiangsu, ČĽR

8,3

A875

RZBC Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, provincia Shandong, ČĽR

36,8

A876

RZBC (Juxian) Co., Ltd, West Wing, Chenyang North Road, provincia Ju, Rizhao, County Shandong, ČĽR

36,8

A877

TTCA Co., Ltd. – West, Wenhe Bridge North, Anqiu City, provincia Shandong, ČĽR

42,7

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd – zóna hospodárskeho rozvoja mesta Yixing 214203, provincia Jiangsu, ČĽR

32,6

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co., Ltd, No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, provincia Shandong, ČĽR

6,6

A880

Weifang Ensign Industry Co., Ltd, The West End, Limin Road, Changle City, provincia Shandong, ČĽR

33,8

A882

Všetky ostatné spoločnosti

42,7

A999

3.   Bez ohľadu na prvý odsek sa konečné antidumpingové clo nevzťahuje na dovoz prepustený do voľného obehu v súlade s článkom 2.

4.   Ak nie je uvedené inak, uplatňujú sa platné ustanovenia týkajúce sa ciel.

Článok 2

1.   Dovoz deklarovaný na prepustenie do voľného obehu, fakturovaný spoločnosťami, od ktorých Komisia prijala záväzky a ktorých názvy sú uvedené v rozhodnutí 2008/899/ES, v znení neskorších zmien a doplnení, sa oslobodzuje od antidumpingového cla uloženého podľa článku 1 pod podmienkou, že:

a)

výrobky sú vyrobené, odoslané a fakturované priamo uvedenými spoločnosťami prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve, a

b)

k takémuto dovozu je pripojená faktúra súvisiaca so záväzkom, ktorá je obchodnou faktúrou obsahujúcou aspoň údaje a vyhlásenie stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu, a

c)

tovar vyhlásený a predložený colnému orgánu presne zodpovedá opisu na faktúre súvisiacej so záväzkom.

2.   Colný dlh vzniká v čase prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu:

a)

zakaždým, keď sa zistí, pokiaľ ide o dovoz uvedený v odseku 1, že jedna podmienka alebo viac podmienok uvedených v tomto odseku nie sú splnené, alebo

b)

keď Komisia odvolá prijatie záväzku podľa článku 8 ods. 9 nariadenia (ES) č. 384/96 nariadením alebo rozhodnutím, v ktorom odkazuje na príslušné transakcie, a vyhlási príslušné faktúry súvisiace so záväzkom za neplatné.

Článok 3

Sumy získané prostredníctvom dočasného antidumpingového cla podľa nariadenia (ES) č. 488/2008 sa vyberajú s konečnou platnosťou na úrovni sadzby konečného cla uloženého podľa článku 1. Získané sumy presahujúce výšku konečného cla sa vrátia.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2008

Za Radu

predseda

H. NOVELLI


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 205, 4.9.2007, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 143, 3.6.2008, s. 13.

(4)  Európska komisia: Príčiny krízy cien potravín: Cukor, 20. mája 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/analysis/perspevct/foodprice/sugar_en.pdf

(5)  Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1.

(6)  Pozri stranu 62 tohto úradného vestníka.


PRÍLOHA

V obchodnej faktúre k tovaru, ktorý spoločnosť predáva do Spoločenstva a ktorý podlieha záväzku, sa uvádzajú tieto údaje:

1.

Názov „OBCHODNÁ FAKTÚRA K TOVARU PODLIEHAJÚCEMU ZÁVÄZKU“.

2.

Názov spoločnosti, ktorá vystavuje obchodnú faktúru.

3.

Číslo obchodnej faktúry.

4.

Dátum vystavenia obchodnej faktúry.

5.

Doplnkový kód TARIC, pod ktorým má byť tovar uvedený vo faktúre colne vybavený na hranici Spoločenstva.

6.

Presný opis tovaru vrátane:

číselného kódu výrobku (PCN), ktorý sa používa na účely záväzku,

zrozumiteľného opisu tovaru zodpovedajúceho príslušnému PCN,

číselného kódu výrobku spoločnosti (CPC),

kódu Taric,

množstva (v tonách).

7.

Opis podmienok predaja vrátane:

ceny za tonu,

uplatniteľných platobných podmienok,

uplatniteľných dodacích podmienok,

celkových zliav a rabatov.

8.

Názov spoločnosti vystupujúcej ako dovozca do Spoločenstva, ktorému spoločnosť priamo vystavila obchodnú faktúru k tovaru podliehajúcemu záväzku.

9.

Meno zamestnanca spoločnosti, ktorý vystavil obchodnú faktúru, a toto podpísané vyhlásenie:

„Ja, podpísaný, potvrdzujem, že predaj tovaru na priamy vývoz do Európskeho spoločenstva, na ktorý sa vzťahuje táto faktúra, sa uskutočňuje v rámci a za podmienok záväzku, ktorý ponúkla [SPOLOČNOSŤ] a prijala Európska komisia rozhodnutím 2008/899/ES. Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto faktúre sú úplné a správne.“


3.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/16


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1194/2008

z 2. decembra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 3. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

56,3

TR

106,2

ZZ

81,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

59,1

TR

146,5

ZZ

124,3

0709 90 70

JO

230,6

MA

71,0

TR

108,7

ZZ

136,8

0805 10 20

BR

44,6

TR

57,3

ZA

44,6

ZZ

48,8

0805 20 10

MA

65,0

TR

65,0

ZZ

65,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

49,2

IL

74,6

TR

60,2

ZZ

61,3

0805 50 10

MA

64,0

TR

61,7

ZA

79,4

ZZ

68,4

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

73,2

MK

33,4

US

110,9

ZA

114,6

ZZ

81,4

0808 20 50

CN

49,8

TR

103,0

US

147,8

ZZ

100,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


3.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/18


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1195/2008

z 2. decembra 2008,

ktorým sa schvaľujú nezanedbateľné zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Scottish Farmed Salmon (CHZO)]

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 4 prvý pododsek,

keďže:

(1)

Komisia preskúmala v súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom a podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 žiadosť Spojeného kráľovstva o schválenie zmien a doplnení špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Scottish Farmed Salmon“ zapísaného podľa nariadenia Komisie (ES) č. 2400/96 (2), zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 1437/2004 (3).

(2)

Keďže príslušné zmeny a doplnenia nie sú menšieho rozsahu v zmysle článku 9 nariadenia (ES) č. 510/2006, Komisia žiadosť o zmeny a doplnenia uverejnila podľa článku 6 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie  (4). Vzhľadom na to, že Komisii nebola v súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 oznámená žiadna námietka, tieto zmeny a doplnenia sa musia schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny a doplnenia špecifikácie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúce sa názvu, ktorý sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu, sa týmto schvaľujú.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Ú. v. ES L 327, 18.12.1996, s. 11.

(3)  Ú. v. EÚ L 265, 12.8.2004, s. 3.

(4)  Ú. v. EÚ C 76, 27.3.2008, s. 28.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu, uvedené v prílohe I k zmluve

Trieda 1.7.   Čerstvé ryby, mäkkýše a kôrovce a výrobky z nich

SPOJENÉ KRÁĽOVSVTVO

Scottish Farmed Salmon (CHZO)


3.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/20


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1196/2008

z 2. decembra 2008,

ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme škótskej whisky na obdobie 2008/2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 162 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1670/2006 z 10. novembra 2006 stanovujúce určité podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1784/2003 vzhľadom na stanovenie a poskytovanie upravených náhrad, pokiaľ ide o obilie vyvážané vo forme určitých liehovín (2), a najmä na jeho článok 5,

keďže:

(1)

Článkom 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1670/2006 sa ustanovuje, že množstvá obilniny, na ktoré sa poskytuje náhrada, sú množstvá, ktoré sú dané pod kontrolu a destilované, upravené koeficientom, ktorý sa na každý rok stanovuje pre každý dotknutý členský štát. Vzhľadom na zmeny, ktoré nastali v týchto množstvách počas rokov, ktoré zodpovedajú priemernému obdobiu dozrievania tohto alkoholického nápoja, tento koeficient vyjadruje pomer medzi vyvezenými celkovými množstvami a celkovými množstvami príslušného alkoholického nápoja uvedenými na trh.

(2)

Vzhľadom na informácie poskytnuté Spojeným kráľovstvom za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2007, priemerné obdobie dozrievania v roku 2007 bolo v prípade škótskej whisky osem rokov.

(3)

Mali by sa preto stanoviť koeficienty na obdobie od 1. októbra 2008 do 30. septembra 2009.

(4)

V článku 10 protokolu 3 k Dohode o Európskom hospodárskom priestore sa vylučuje poskytnutie náhrad za vývoz do Lichtenštajnska, na Island a do Nórska. Okrem toho Komisia uzavrela s určitými tretími krajinami dohody, ktoré zahŕňajú zrušenie vývozných náhrad. Preto by sa to v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1670/2006 malo brať do úvahy pri výpočte koeficientu na obdobie 2008/2009,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Na obdobie od 1. októbra 2008 do 30. septembra 2009 sa koeficienty uvedené v článku 4 nariadenia (ES) č. 1670/2006 uplatniteľné na obilniny používané v Spojenom kráľovstve na výrobu škótskej whisky stanovujú v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 33.


PRÍLOHA

Koeficienty uplatniteľné v Spojenom kráľovstve

Obdobie uplatňovania

Uplatniteľný koeficient

na jačmeň spracovaný na slad použitý na výrobu sladovej whisky

na obilie použité na výrobu obilnej whisky

od 1. októbra 2008 do 30. septembra 2009

0,235

0,234


3.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/22


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1197/2008

z 1. decembra 2008,

ktorým sa zakazuje výlov merlúzy európskej vo vodách ES zón IIa a IV plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Holandska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 40/2008 zo 16. januára 2008, ktorým sa na rok 2008 ustanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje (3) obmedzovanie úlovkov, sa ustanovujú kvóty na rok 2008.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte, vyčerpala kvóta ustanovená na rok 2008.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z tejto zásoby, ako aj ponechávanie úlovkov z nich na palube, ich prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2008 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu zo zásoby uvedenej v tejto prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Lov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa zakazuje od dátumu uvedeného v tejto prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje uvedené úlovky ulovené týmito plavidlami z uvedenej zásoby ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2008

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2008, s. 1.


PRÍLOHA

č.

63/T&Q

Členský štát

NDL

Zásoba

HKE/2AC4-C

Druh

merlúza európska (Merluccius merluccius)

Oblasť

vody ES zón IIa a IV

Dátum

9.10.2008


3.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/24


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1198/2008

z 1. decembra 2008,

ktorým sa zakazuje výlov halibuta tmavého vo vodách 3LMNO Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Estónska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 40/2008 zo 16. januára 2008, ktorým sa na rok 2008 ustanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje (3) obmedzovanie výlovu, sa ustanovujú kvóty na rok 2008.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte, vyčerpala kvóta ustanovená na rok 2008.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z tejto zásoby, ako aj ponechávanie úlovkov z nej na palube, jej prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2008 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu zo zásoby uvedenej v tejto prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Lov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa týmto plavidlám zakazuje od dátumu uvedeného v tejto prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje tieto úlovky ulovené týmito plavidlami z tejto zásoby ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. decembra 2008

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2008, s. 1.


PRÍLOHA

č.

52/T&Q

Členský štát

EST

Zásoba

GHL/N3LMNO

Druh

Halibut tmavý (Reinhardtius hippoglossoides)

Oblasť

vody 3LMNO NAFO

Dátum

18.9.2008


3.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/26


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1199/2008

z 2. decembra 2008

o vydávaní dovozných povolení na cesnak v podobdobí od 1. marca do 31. mája 2009

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 341/2007 (3) sa otvára a ustanovuje správa colných kvót a zavádza systém dovozných povolení a osvedčení o pôvode vzťahujúcich sa na cesnak a niektoré ďalšie poľnohospodárske výrobky dovezené z tretích krajín.

(2)

Množstvá, na ktoré tradiční a noví dovozcovia podali počas prvých piatich pracovných dní nasledujúcich po 15. dni mesiaca november 2008 žiadosti o povolenia „A“ podľa článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 341/2007, presahujú dostupné množstvá pre produkty pochádzajúce z Číny a Argentíny a zo všetkých ostatných tretích krajín okrem Číny a Argentíny.

(3)

V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1301/2006 je preto nevyhnutné ustanoviť, do akej miery je možné vyhovieť žiadostiam o povolenia „A“ poslaným Komisii do konca novembra 2008 v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 341/2007,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Žiadostiam o dovozné povolenia „A“ podaným podľa článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 341/2007 počas prvých piatich pracovných dní nasledujúcich po 15. dni mesiaca november 2008 a poslaným Komisii najneskôr do konca novembra 2008 sa vyhovuje do miery percentuálneho podielu požadovaných množstiev uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 90, 30.3.2007, s. 12.


PRÍLOHA

Pôvod

Poradové číslo

Koeficient pridelenia

Argentína

Tradiční dovozcovia

09.4104

78,613107 %

Noví dovozcovia

09.4099

1,125730 %

Čína

Tradiční dovozcovia

09.4105

22,581466 %

Noví dovozcovia

09.4100

0,460126 %

Ostatné tretie krajiny

Tradiční dovozcovia

09.4106

100 %

Noví dovozcovia

09.4102

18,349317 %


3.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/28


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1200/2008

z 2. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1186/2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín od 1. decembra 2008

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1249/96 z 28. júna 1996 o pravidlách na uplatňovanie (dovozné clá pre sektor obilnín) nariadenia Rady (EHS) č. 1766/92 (2), a najmä na jeho článok 2 ods. 1,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1186/2008 (3) sa stanovili dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. decembra 2008.

(2)

Keďže sa vypočítaný priemer dovozných ciel odchýlil od stanoveného cla o 5 EUR na tonu, treba pristúpiť k úprave zodpovedajúcej dovozným clám stanoveným nariadením (ES) č. 1186/2008.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1186/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy I a II k nariadeniu (ES) č. 1186/2008 sa nahrádzajú znením v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. decembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 161, 29.6.1996, s. 125.

(3)  Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 56.


PRÍLOHA I

Dovozné clá na produkty uvedené v článku 136 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1234/2007 uplatniteľné od 3. decembra 2008

Kód KN

Opis tovaru

Dovozné clo (1)

(EUR/t)

1001 10 00

PŠENICA tvrdá vysokej kvality

0,00

strednej kvality

0,00

nízkej kvality

0,00

1001 90 91

PŠENICA mäkká, na siatie

0,00

ex 1001 90 99

PŠENICA mäkká vysokej kvality, iná ako na siatie

0,00

1002 00 00

RAŽ

35,10

1005 10 90

KUKURICA na siatie, iná ako hybrid

27,72

1005 90 00

KUKURICA, iná ako na siatie (2)

27,72

1007 00 90

CIROK zrná, iné ako hybrid na siatie

35,10


(1)  V prípade tovaru prichádzajúceho do Spoločenstva cez Atlantický oceán alebo cez Suezský kanál môže dovozca podľa článku 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1249/96 využiť zníženie cla o:

3 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Stredozemnom mori,

2 EUR/t, ak sa prístav vykládky nachádza v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Írsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švédsku alebo na atlantickom pobreží Pyrenejského polostrova.

(2)  Dovozca môže využiť paušálnu zľavu 24 EUR/t, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1249/96.


PRÍLOHA II

Podklady výpočtu ciel stanovených v prílohe I

28.11.2008-1.12.2008

1.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

(EUR/t)

 

Pšenica mäkká (1)

Kukurica

Pšenica tvrdá, vysoká kvalita

Pšenica tvrdá, stredná kvalita (2)

Pšenica tvrdá, nízka kvalita (3)

Jačmeň

Burza

Minnéapolis

Chicago

Kvotácia

190,56

108,51

Cena FOB USA

241,10

231,10

211,10

114,32

Prémia – Záliv

10,79

Prémia – Veľké jazerá

27,27

2.

Priemery za referenčné obdobie uvedené v článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1249/96:

Náklady za prepravu: Mexický záliv–Rotterdam:

11,45 EUR/t

Náklady za prepravu: Veľké jazerá–Rotterdam:

8,98 EUR/t


(1)  Pozitívna prémia 14 EUR/t zahrnutá [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(2)  Negatívna prémia 10 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].

(3)  Negatívna prémia 30 EUR/t [článok 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1249/96].


SMERNICE

3.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/31


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/102/ES

z 19. novembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 79/409/EHS (3) uvádza, že niektoré opatrenia sa majú prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (4).

(2)

Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2006/512/ES (5), ktorým sa zaviedol regulačný postup s kontrolou pre prijatie opatrení so všeobecnou pôsobnosťou, ktorých cieľom je zmeniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého podľa postupu uvedeného v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením niektorých z týchto prvkov alebo doplnením nástroja o nové nepodstatné prvky.

(3)

V súlade s vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (6) týkajúcim sa rozhodnutia 2006/512/ES, aby sa regulačný postup s kontrolou vzťahoval na už účinné akty prijaté podľa postupu uvedeného v článku 251 zmluvy, sa musia tieto akty prispôsobiť v súlade s uplatniteľnými postupmi.

(4)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu niektorých príloh k smernici 79/409/EHS so zreteľom na vedecký a technický pokrok. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 79/409/EHS, okrem iného jej doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Smernica 79/409/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Keďže zmeny a doplnenia smernice 79/409/EHS touto smernicou sú technickými úpravami, ktoré sa týkajú len výboru, nevyžadujú transpozíciu zo strany členských štátov. Z tohto dôvodu nie je potrebné stanoviť na tento účel žiadne ustanovenia,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 79/409/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15

Prijmú sa také zmeny a doplnenia, ktoré sú nevyhnutné na prispôsobenie príloh I a V technickému a vedeckému pokroku, a zmeny a doplnenia uvedené v článku 6 ods. 4 druhom pododseku. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 17 ods. 2.“

2.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

1.   Komisii pomáha Výbor pre prispôsobenie sa technickému a vedeckému pokroku.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.“

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 3

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 19. novembra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Ú. v. EÚ C 211, 19.8.2008, s. 46.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 8. júla 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 27. októbra 2008.

(3)  Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  Ú. v. EÚ C 255, 21.10.2006, s. 1.


3.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/33


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/106/ES

z 19. novembra 2008

o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 80 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/25/ES zo 4. apríla 2001 o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (3) bola opakovane podstatným spôsobom zmenená a doplnená (4). Pri príležitosti ďalších zmien a doplnení uvedenej smernice je z dôvodu prehľadnosti vhodné, aby sa predmetné ustanovenia prepracovali.

(2)

Opatrenia prijaté v oblasti námornej bezpečnosti a ochrany mora pred znečistením na úrovni Spoločenstva by mali byť v súlade s medzinárodne dohodnutými pravidlami a normami.

(3)

Je dôležité venovať primeranú pozornosť námornému výcviku a postaveniu námorníkov v Spoločenstve, aby sa udržala a prehĺbila úroveň vedomostí a skúseností v námornom sektore Spoločenstva.

(4)

Jednotnú a vyhovujúcu úroveň prípravy na udelenie osvedčení o odbornej spôsobilosti námorníkov je potrebné zabezpečiť v záujme námornej bezpečnosti.

(5)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (5) sa uplatňuje na námorné povolania patriace do rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Smernica pomôže podporiť plnenie záväzkov stanovených v zmluve, ktorá odstraňuje prekážky voľného pohybu osôb a služieb medzi členskými štátmi.

(6)

Vzájomné uznávanie diplomov a osvedčení ustanovené smernicou 2005/36/ES nie vždy zabezpečuje normalizovanú úroveň prípravy v prípade všetkých námorníkov slúžiacich na palubách plavidiel plávajúcich pod vlajkou členského štátu. Absolútne nevyhnutné je to však z pohľadu námornej bezpečnosti.

(7)

Je preto nevyhnutné vymedziť minimálnu úroveň prípravy námorníkov v Spoločenstve. Táto úroveň by mala byť založená na normách prípravy, ktoré už boli dohodnuté na medzinárodnej úrovni, a to v Dohovore Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o normách prípravy, osvedčovania a o hliadkovaní námorníkov, 1978 (dohovor STCW) v znení z roku 1995. Všetky členské strany sú stranami uvedeného dohovoru.

(8)

Členské štáty môžu prijať prísnejšie normy, ako sú minimálne normy stanovené v dohovore STCW a v tejto smernici.

(9)

Predpisy dohovoru STCW pripojené k tejto smernici by mali byť doplnené záväznými ustanoveniami obsiahnutými v časti A Kódexu výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (kódex STCW). Časť B kódexu STCW obsahuje odporučené usmernenie určené na pomoc stranám dohovoru STCW a tým, ktorí sa zúčastňujú na jeho zavádzaní, aby uplatňovanie či presadzovanie opatrení dohovoru jednotným spôsobom zabezpečilo dohovoru úplný a dostatočný účinok.

(10)

Ustanovenia o minimálnej dĺžke odpočinku hliadkujúceho personálu by mali byť z dôvodu zvýšenia námornej bezpečnosti a ochrany mora pred znečistením v tejto smernici stanovené v súlade s dohovorom STCW. Uvedené ustanovenia by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice Rady 1999/63/ES z 21. júna 1999 ktorá sa týka Dohody o organizácii pracovného času námorníkov, uzavretej Združením majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Federáciou odborových zväzov pracovníkov dopravy v Európskej únii (FST) (6).

(11)

Členské štáty by mali prijať a presadzovať osobitné opatrenia na zabránenie a postihovanie podvodných konaní spojených s vydávaním osvedčení o spôsobilosti a v rámci IMO by sa mali usilovať o dosahovanie dôsledných a presaditeľných dohôd o celosvetovom boji proti takýmto konaniam.

(12)

Na účely zvýšenia námornej bezpečnosti, zamedzenia stratám na životoch a zabránenia námornému znečisťovaniu by sa mala zlepšiť komunikácia medzi členmi posádky na palubách lodí plávajúcich vo vodách Spoločenstva.

(13)

Personál na palube osobných lodí určený na pomoc pasažierom v núdzových situáciách by mal byť schopný komunikovať s pasažiermi.

(14)

Posádky slúžiace na palubách tankerov prevážajúcich škodlivý alebo znečisťujúci náklad by mali byť schopné účinne predchádzať nehodám a účinne sa vysporiadať s núdzovými situáciami. Je nanajvýš nutné, aby medzi kapitánom, dôstojníkmi a členmi posádky bolo vytvorené správne komunikačné spojenie zodpovedajúce požiadavkám stanoveným v tejto smernici.

(15)

Je potrebné zabezpečiť, aby námorníci, ktorí sú držiteľmi osvedčení vydaných tretími krajinami a ktorí slúžia na palubách lodí Spoločenstva, mali úroveň spôsobilosti zodpovedajúcu požiadavkám dohovoru STCW. Táto smernica by mala stanoviť postupy a spoločné kritériá uznávania osvedčení vydaných tretím krajinám zo strany členských štátov, založené na takých požiadavkách na prípravu a osvedčovanie odbornej spôsobilosti, ako boli dohodnuté v rámci dohovoru STCW.

(16)

V záujme bezpečnosti na mori by členské štáty mali uznávať osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré preukazujú požadovanú úroveň prípravy, pričom tieto osvedčenia by mali byť vydané výlučne stranami dohovoru STCW alebo v ich mene, a to stranami, pri ktorých Výbor IMO pre námornú bezpečnosť (MSC) zistil, že preukázateľne dodržiavali a stále dodržiavajú v plnom rozsahu normy stanovené v uvedenom dohovore. Na preklenutie časového obdobia, kým MSC vykoná takéto zistenie, je potrebný postup predbežného uznávania osvedčení.

(17)

V prípade potreby by mali byť preskúmané námorné inštitúty, programy prípravy a kurzy. Z tohto dôvodu by mali sa mali vytvoriť kritériá na takéto skúmanie.

(18)

Komisii by mal pri plnení úloh súvisiacich s uznávaním osvedčení vydaných inštitútmi na prípravu alebo orgánmi tretích krajín pomáhať výbor.

(19)

Európska námorná bezpečnostná agentúra zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (7) by mala pomáhať Komisii pri overovaní toho, či členské štáty plnia požiadavky upravené v tejto smernici.

(20)

Od členských štátov ako prístavných orgánov sa požaduje, aby zvýšili bezpečnosť a ochranu pred znečistením vo vodách Spoločenstva prostredníctvom prednostnej kontroly plavidiel plávajúcich pod vlajkou tretej krajiny, ktorá neratifikovala dohovor STCW, čím sa zabezpečí, že plavidlá plávajúce pod vlajkou tretej krajiny nebudú viac zvýhodňované.

(21)

Je vhodné, aby sa až do zmeny a doplnenia smernice Rady 95/21/ES (8) o štátnom prístavnom dozore zahrnuli ustanovenia o štátnej prístavnej kontrole do tejto smernice s cieľom ich prevedenia z tejto smernice do uvedenej smernice.

(22)

Je potrebné stanoviť postupy na prispôsobovanie tejto smernice zmenám v medzinárodných dohovoroch a kódexoch.

(23)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tejto smernice by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (9).

(24)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie tejto smernice s cieľom uplatňovať na účely tejto smernice následné zmeny a doplnenia určitých medzinárodných kódexov a všetky príslušné zmeny na právne predpisy Spoločenstva. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tejto smernice, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(25)

Nové prvky doplnené do tejto smernice sa týkajú len postupov výboru. Nie je preto potrebné, aby ich členské štáty transponovali.

(26)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe III časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice:

1.

„kapitán lode“ je osoba, ktorá na lodi velí;

2.

„dôstojník“ je člen posádky, ktorý nie je kapitánom lode a ktorého za dôstojníka určilo vnútroštátne právo alebo právne predpisy, alebo v prípade, keď takéto určenie neexistuje, kolektívna dohoda alebo zvyklosť;

3.

„palubný dôstojník“ je dôstojník spĺňajúci podmienky v súlade s ustanoveniami prílohy I kapitoly II;

4.

„prvý palubný dôstojník“ je dôstojník s hodnosťou hneď po kapitánovi lode, ktorý preberá velenie na lodi v prípade, ak kapitán lode nie je spôsobilý vykonávať svoju funkciu;

5.

„strojný dôstojník“ je dôstojník spĺňajúci podmienky v súlade s ustanoveniami prílohy I kapitoly III;

6.

„prvý strojný dôstojník“ je starší strojný dôstojník zodpovedný za mechanický pohon a za prevádzku a údržbu mechanických a elektrických častí lode;

7.

„druhý strojný dôstojník“ je strojný dôstojník s hodnosťou hneď po prvom strojnom dôstojníkovi, ktorý preberá zodpovednosť za mechanický pohon a za prevádzku a údržbu mechanických a elektrických častí lode, ak prvý strojný dôstojník nie je spôsobilý vykonávať svoju funkciu;

8.

„strojný dôstojník – asistent“ je osoba, ktorá je v príprave na funkciu strojného dôstojníka a je k tomu určená vnútroštátnym právom alebo právnymi predpismi;

9.

„radista“ je osoba, ktorá vlastní príslušné osvedčenie vydané alebo uznané príslušnými orgánmi, a to podľa ustanovení rádiokomunikačných predpisov;

10.

„člen posádky“ je člen posádky lode, ktorý nie je kapitánom lode ani dôstojníkom;

11.

„námorná loď“ je loď, ktorá sa nepohybuje výlučne len vo vnútrozemských vodách, v chránených vodách alebo vodách v bezprostrednej blízkosti chránených vôd, alebo v oblastiach, kde sa uplatňujú prístavné predpisy;

12.

„loď plávajúca pod vlajkou členského štátu“ je loď, ktorá je registrovaná a pláva pod vlajkou členského štátu v súlade s právom tohto štátu. Loď, ktorá nezodpovedá tomuto vymedzeniu, sa považuje za loď plávajúcu pod vlajkou tretej krajiny;

13.

„pobrežné plavby“ sú plavby v blízkosti členského štátu, tak ako sú vymedzené týmto štátom;

14.

„výkon pohonu“ je celkový maximálny trvalý menovitý výkon všetkých hlavných pohonov lode, ktoré sú uvedené v osvedčení o registrácii lode alebo v iných oficiálnych dokumentoch; udáva sa v kilowattoch;

15.

„tanker na prepravu ropy“ je loď konštruovaná a používaná na hromadnú prepravu ropy a ropných produktov;

16.

„tanker na prepravu chemikálií“ je loď konštruovaná alebo upravená a používaná na hromadnú prepravu akýchkoľvek kvapalných výrobkov uvedených v kapitole 17 Medzinárodného kódexu pre hromadnú prepravu chemikálií, v platnom znení;

17.

„tanker na prepravu skvapalnených plynov“ je loď konštruovaná alebo upravená a používaná na hromadnú prepravu akéhokoľvek skvapalneného plynu alebo iných výrobkov uvedených v kapitole 19 Medzinárodného kódexu pre prepravu plynov, v platnom znení;

18.

„rádiokomunikačné predpisy“ sú revidované rádiokomunikačné predpisy prijaté Svetovou rádiokomunikačnou konferenciou pre mobilné služby, v platnom znení;

19.

„osobná loď“ je námorná loď, ktorá prepravuje viac ako 12 pasažierov;

20.

„rybárska loď“ je plavidlo používané na lov rýb alebo iných živých morských zdrojov;

21.

„dohovor STCW“ je Dohovor Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov z roku 1978, platný pre príslušné záležitosti, berúc do úvahy prechodné ustanovenia článku VII a predpisu I/15 dohovoru, a podľa potreby vrátane uplatniteľných ustanovení kódexu STCW, v ich platnom znení;

22.

„rádiotelegrafická služba“ zahŕňa strážnu službu, prípadne technickú údržbu a opravy, vykonávané v súlade s rádiokomunikačnými predpismi, Medzinárodným dohovorom o bezpečnosti ľudského života na mori, 1974 (SOLAS 74) a podľa uváženia každého členského štátu, príslušnými odporúčaniami IMO, v ich platnom znení;

23.

„osobná loď ro-ro“ je osobná loď s nákladovými priestormi ro-ro alebo priestormi špeciálnej kategórie definovanými v dohovore SOLAS 74, v platnom znení;

24.

„kódex STCW“ je Kódex výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov (STCW), prijatý rezolúciou 2 na konferencii zmluvných strán STCW v roku 1995, v platnom znení;

25.

„funkcia“ je skupina úloh, povinností a zodpovedností definovaných v kódexe STCW, ktoré sú potrebné pre prevádzku lode, bezpečnosť života na mori alebo ochranu morského životného prostredia;

26.

„spoločnosť“ je vlastník lode alebo akákoľvek iná organizácia alebo osoba, ako napr. správca alebo nájomca lode, ktorý od vlastníka lode prevzal zodpovednosť za prevádzku lode a ktorý prevzatím takejto zodpovednosti súhlasil, že na seba preberá všetky povinnosti a zodpovednosti vyplývajúce spoločnosti z tejto smernice;

27.

„príslušné osvedčenie“ je osvedčenie vydané a potvrdené v súlade s touto smernicou, ktoré oprávňuje jeho zákonného držiteľa slúžiť v rozsahu danej spôsobilosti a vykonávať funkcie až do úrovne zodpovednosti uvedenej v danom osvedčení na lodi príslušného typu, tonáže, výkonu a spôsobu pohonu počas konkrétnej plavby, na ktorú bol najatý;

28.

„námorná služba“ je služba na palube lode zodpovedajúca vydanému osvedčeniu alebo inému dokladu o kvalifikácii;

29.

„schválený“ znamená schválený členským štátom v súlade s touto smernicou;

30.

„tretia krajina“ je akákoľvek krajina, ktorá nie je členským štátom;

31.

„mesiac“ znamená kalendárny mesiac alebo 30 dní, ktoré pozostávajú z časových období menších ako jeden mesiac.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Táto smernica sa uplatňuje na námorníkov uvedených v tejto smernici, ktorí slúžia na palubách námorných lodí plávajúcich pod vlajkou členského štátu s výnimkou:

a)

vojnových lodí, lodného príslušenstva alebo iných lodí, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú členské štáty a využívajú sa len na vládne neobchodné účely;

b)

rybárskych lodí;

c)

rekreačných jácht nevyužívaných v obchode;

d)

drevených lodí primitívnej konštrukcie.

Článok 3

Príprava a vydávanie osvedčení

1.   Členské štáty podniknú opatrenia potrebné k tomu, aby zabezpečili, že námorníci slúžiaci na lodiach uvedených v článku 2 sú pripravení minimálne v súlade s požiadavkami dohovoru STCW tak, ako je stanovené v prílohe I k tejto smernici, a sú držiteľmi osvedčení vymedzených v článku 4 alebo príslušných osvedčení vymedzených v článku 1 bode 27.

2.   Členské štáty podniknú opatrenia potrebné k tomu, aby tí členovia posádky, ktorým musia byť vydané osvedčenia v súlade s predpisom III/10.4 SOLAS 74, boli pripravovaní a aby im boli vydané osvedčenia v súlade s touto smernicou.

Článok 4

Osvedčenie

Osvedčenie je akýkoľvek platný dokument bez ohľadu na označenie, pod ktorým je známy, vydaný príslušným orgánom členského štátu alebo pod jeho dohľadom v súlade s článkom 5 a v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe I.

Článok 5

Osvedčenia a potvrdenia

1.   Osvedčenia sa vydávajú v súlade s článkom 11.

2.   Osvedčenia pre kapitánov lodí, dôstojníkov a radistov potvrdzuje členský štát podľa tohto článku.

3.   Osvedčenia sa vystavujú v súlade s predpisom I/2 ods. 1 dohovoru STCW.

4.   V prípade radistov môžu členské štáty:

a)

zahrnúť ďalšie znalosti požadované príslušnými predpismi do preskúšania pre vydanie osvedčenia zodpovedajúceho rádiokomunikačným predpisom alebo

b)

vydať osobitné osvedčenie preukazujúce, že držiteľ má aj ďalšie znalosti požadované príslušnými predpismi.

5.   Podľa rozhodnutia členského štátu môžu byť potvrdenia zahrnuté vo formáte osvedčení, ktoré sa vydávajú na základe oddielu A-I/2 kódexu STCW. Ak sa tieto potvrdenia zahrnú do osvedčení, musia mať formu stanovenú v oddiele A-I/2 ods. 1. Ak sa potvrdenia vydávajú iným spôsobom, ich forma má zodpovedať forme uvedenej v odseku 2 uvedeného oddielu. Potvrdenia sa vystavujú v súlade s článkom IV ods. 2 dohovoru STCW.

6.   Členský štát, ktorý uznáva osvedčenie podľa postupu stanoveného v článku 19 ods. 2, musí dané osvedčenie potvrdiť, čím sa doloží jeho uznanie. Uplatní sa pri tom forma potvrdenia stanovená v oddiele A-I/2 ods. 3 kódexu STCW.

7.   Potvrdenia uvedené v odsekoch 5 a 6:

a)

môžu byť vydané ako samostatné dokumenty;

b)

každé musí mať pridelené osobitné číslo s výnimkou potvrdení, ktorými sa dokazuje vydanie osvedčenia a ktorým môže byť pridelené to isté číslo ako dotknutému osvedčeniu, za predpokladu, že toto číslo sa nemôže zopakovať, a

c)

platnosť každého z nich sa skončí súčasne so skončením platnosti potvrdeného osvedčenia, s jeho zrušením, pozastavením jeho platnosti alebo jeho vyhlásením za neplatné, či už členským štátom alebo treťou krajinou, ktorí ho vydali, a v každom prípade po uplynutí piatich rokov odo dňa jeho vydania.

8.   Služba, na ktorú má držiteľ osvedčenia spôsobilosť, sa v potvrdení vymedzí rovnakými výrazmi, ako sú výrazy použité v uplatňovaných požiadavkách dotknutého členského štátu na bezpečnosť personálu.

9.   Za predpokladu, že minimálne požadované informácie sú uvedené latinským písmom a arabskými číslicami, berúc do úvahy odlišnosti, ktoré sa podľa oddielu A-I/2 pripúšťajú, môže členský štát použiť aj formát odlišný od formátu stanoveného v oddiele A-I/2 kódexu STCW.

10.   Pokiaľ článok 19 ods. 7 neustanovuje inak, je každé osvedčenie požadované touto smernicou k dispozícii v origináli na palube lode, na ktorej jeho držiteľ slúži.

Článok 6

Požiadavky na prípravu

Príprava požadovaná podľa článku 3 má formu zodpovedajúcu teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam požadovaným v prílohe I, a to najmä pri používaní prostriedkov na záchranu života a protipožiarnych prostriedkov, a má byť schválená príslušným orgánom alebo orgánom povereným každým členským štátom.

Článok 7

Zásady, ktorými sa riadia pobrežné plavby

1.   Pri vymedzovaní pobrežných plavieb členské štáty neuplatnia na námorníkov slúžiacich na palubách lodí oprávnených plávať pod vlajkou iného členského štátu alebo inej strany dohovoru STCW, ktoré vykonávajú takéto plavby, požiadavky na prípravu, prax alebo osvedčovanie takým spôsobom, ktorý vyústi do prísnejších požiadaviek kladených na týchto námorníkov v porovnaní s námorníkmi, ktorí slúžia na palubách lodí oprávnených plávať pod ich vlastnou vlajkou. Členský štát nesmie v žiadnom prípade v prípade lodí, ktoré nevykonávajú pobrežné plavby, klásť na námorníkov slúžiacich na palubách lodí plávajúcich pod vlajkou iného členského štátu alebo inej strany dohovoru STCW požiadavky presahujúce požiadavky uvedené v tejto smernici.

2.   Pokiaľ ide o lode oprávnené plávať pod vlajkou členského štátu, ktoré pravidelne vykonávajú pobrežné plavby pri pobreží iného členského štátu alebo inej strany dohovoru STCW, členský štát, pod ktorého vlajkou je loď oprávnená plávať, určí minimálne rovnaké požiadavky na prípravu, prax a osvedčovanie námorníkov slúžiacich na týchto lodiach, ako sa uplatňujú v členskom štáte alebo v prípade strany dohovoru STCW, v pobrežných vodách ktorých sa takáto loď plaví, a to za predpokladu, že tieto požiadavky nejdú nad rámec požiadaviek tejto smernice týkajúcich sa lodí, ktoré nevykonávajú pobrežné plavby. Námorníci slúžiaci na lodiach, ktoré pri svojich plavbách idú nad rámec toho, čo je vymedzené členským štátom ako pobrežná plavba, a plávajú do vôd, ktoré už nepodliehajú tomuto vymedzeniu, musia splniť príslušné požiadavky tejto smernice.

3.   Členský štát môže lodi, ktorá je oprávnená plávať pod jeho vlajkou udeliť výhody vyplývajúce z ustanovení tejto smernice o pobrežných plavbách, ak táto loď pravidelne vykonáva pobrežné plavby zodpovedajúce vymedzeniu členského štátu, ktorý nie je stranou dohovoru STCW, a to mimo pobrežia tohto štátu.

4.   Členské štáty oznámia Komisii podrobnosti ustanovení, ktoré prijali na základe rozhodnutia o vymedzení pobrežných plavieb a z nej vyplývajúcich podmienok kladených na vzdelávanie a prípravu v súlade s požiadavkami odsekov 1, 2 a 3.

Článok 8

Zabránenie podvodom a iným protiprávnym konaniam

1.   Členské štáty prijmú a presadia vhodné opatrenia na zabránenie podvodom a iným protiprávnym konaniam, ktoré zahŕňajú postupy udeľovania osvedčení alebo osvedčenia vydané a potvrdené ich príslušnými orgánmi, a stanovia sankcie, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty určia príslušné vnútroštátne orgány zodpovedné za odhaľovanie podvodov a iných protiprávnych konaní a boj proti nim, ako aj výmenu informácií o udeľovaní osvedčení námorníkov s príslušnými orgánmi iných členských štátov a tretích krajín.

Členské štáty bezodkladne informujú ostatné členské štáty a Komisiu o údajoch týkajúcich sa týchto príslušných vnútroštátnych orgánov.

Členské štáty bezodkladne informujú aj akékoľvek tretie krajiny, s ktorými uzatvorili dohodu v súlade s predpisom I/10 ods. 12 dohovoru STCW, o údajoch týkajúcich sa týchto príslušných vnútroštátnych orgánov.

3.   Na žiadosť hostiteľského členského štátu príslušné orgány iného členského štátu poskytujú písomné potvrdenie alebo odmietnutie pravosti osvedčení námorníkov, zodpovedajúcich potvrdení alebo akýchkoľvek iných listinných dôkazov o výcviku vystavených v tomto inom členskom štáte.

Článok 9

Sankcie alebo disciplinárne opatrenia

1.   Členské štáty vytvoria metódy a postupy nestranného vyšetrenia akejkoľvek oznámenej nespôsobilosti, konania alebo zanedbania zo strany držiteľov osvedčení alebo potvrdení vydaných daným členským štátom, ktoré môžu spôsobiť priame ohrozenie bezpečnosti života alebo majetku na mori, alebo morského životného prostredia v súvislosti s vykonávaním takých služieb držiteľov osvedčení, ktoré majú uvedené na svojich osvedčeniach. Členské štáty vytvoria metódy a postupy na zrušenie, pozastavenie platnosti alebo vyhlásenie za neplatné v prípade týchto osvedčení z uvedených dôvodov a z dôvodu predchádzania podvodom.

2.   Každý členský štát pre prípady, v ktorých sa vo veci lodí oprávnených plávať pod jeho vlajkou, alebo námorníkov, ktorým vydal riadne osvedčenia, neplnia ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa uvádza do účinnosti táto smernica, stanoví sankcie alebo disciplinárne opatrenia.

3.   Takéto sankcie alebo disciplinárne opatrenia sa stanovia a vykonajú najmä v prípadoch, keď:

a)

spoločnosť alebo kapitán lode najali osobu, ktorá nie je držiteľom osvedčenia požadovaného touto smernicou;

b)

kapitán lode pripustil, aby akúkoľvek funkciu alebo službu v akomkoľvek postavení, ktorá podľa tejto smernice musí byť vykonávaná osobou, ktorá je držiteľom príslušného osvedčenia, vykonávala osoba, ktorá nie je držiteľom požadovaného osvedčenia, nebola jej udelená platná výnimka ani nemá písomný dôkaz požadovaný článkom 19 ods. 7, alebo

c)

osoba podvodom alebo prostredníctvom falšovaných dokladov získala možnosť vykonávať akúkoľvek funkciu alebo slúžiť v akomkoľvek postavení, ktoré podľa tejto smernice musí byť vykonávané alebo obsadzované osobami, ktoré sú držiteľmi osvedčenia alebo im bola udelená výnimka.

4.   Členské štáty, v jurisdikcii ktorých sa nachádza akákoľvek spoločnosť alebo akákoľvek osoba, o ktorej sa jednoznačne predpokladá, že je zodpovedná alebo vie o akomkoľvek zjavnom neplnení tejto smernice uvedenom v odseku 3, rozvinú spoluprácu s ktorýmkoľvek členským štátom alebo inou stranou dohovoru STCW, ktorá im oznámi svoj úmysel začať konanie vo svojej jurisdikcii.

Článok 10

Normy kvality

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby:

a)

všetky činnosti súvisiace s prípravou, hodnotením spôsobilosti, osvedčovaním, potvrdzovaním a obnovovaním platnosti vykonávané mimovládnymi orgánmi alebo subjektmi pod dohľadom štátu boli neustále monitorované pomocou systému noriem kvality, čím sa zabezpečí dosiahnutie zadefinovaných cieľov vrátane cieľov týkajúcich sa kvalifikácie a praxe inštruktorov a školiteľov;

b)

ak tieto činnosti vykonávajú vládne orgány alebo subjekty, aby aj tieto mali systém noriem kvality;

c)

ciele vzdelávania a prípravy a im zodpovedajúce normy kvality spôsobilosti, ktoré sa majú dosiahnuť, boli jednoznačne definované a aby odrážali úroveň vedomostí, chápania a zručností zodpovedajúcu skúškam a hodnoteniu požadovanému podľa dohovoru STCW;

d)

oblasti uplatňovania noriem kvality zahrňovali spôsoby správy systému osvedčovania, ako aj všetky prípravné kurzy a programy, skúšky a hodnotenie vykonávané priamo alebo pod dohľadom každého členského štátu a aby zahŕňali tiež požadovanú kvalifikáciu a prax inštruktorov a školiteľov s ohľadom na politiku, systém, kontroly a interné audity kvality vytvorené na zabezpečenie dosiahnutia definovaných cieľov.

Ciele a zodpovedajúce normy kvality, na ktoré odkazuje písmeno c) prvého pododseku, môžu byť určované osobitne pre rôzne kurzy a prípravné programy a musia obsahovať systém, akým sa vykoná osvedčovanie.

2.   Členské štáty ďalej zabezpečia, že v intervaloch nie dlhších ako päť rokov sa budú vykonávať nezávislé hodnotenia vedomostí, chápania, zručností a činností na získanie a hodnotenie spôsobilosti, ako aj hodnotenie systému, ktorým sa uskutočňuje osvedčovanie spôsobilosti kvalifikovanými osobami, ktoré sa na uvedených činnostiach nezúčastňujú, a to s cieľom overiť, že:

a)

všetky vnútorné riadiace a monitorovacie opatrenia a následné činnosti zodpovedajú plánovaným opatreniam a zdokumentovaným postupom a sú účinné pri zabezpečení toho, že vymedzené ciele sa splnia;

b)

výsledky každého nezávislého hodnotenia sú zdokumentované a dané k dispozícii tým, ktorí sú zodpovední za hodnotenú oblasť;

c)

sa podnikajú včasné opatrenia na odstránenie nedostatkov.

3.   Dotknutý členský štát zašle správu o každom hodnotení vykonanom podľa odseku 2 Komisii do šiestich mesiacov odo dňa vykonania hodnotenia.

Článok 11

Zdravotné normy – vydávanie a registrácia osvedčení

1.   Členské štáty stanovia normy zdravotnej spôsobilosti námorníkov, najmä pokiaľ ide o zrak a sluch.

2.   Členské štáty zabezpečia, že osvedčenia budú vydané len kandidátom, ktorí spĺňajú požiadavky tohto článku.

3.   Každý kandidát na získanie osvedčenia musí predložiť dostatočný doklad:

a)

o svojej identite;

b)

že jeho vek nie je nižší, ako stanovujú predpisy v prílohe I pre príslušné osvedčenie, o ktoré sa žiada;

c)

že spĺňa, najmä pokiaľ ide o zrak a sluch, normy zdravotnej spôsobilosti stanovenej členským štátom a má platný dokument vydaný riadne oprávneným praktickým lekárom uznávaným príslušnými orgánmi členského štátu, ktorý preukazuje jeho zdravotnú spôsobilosť;

d)

že absolvoval námornú službu a každú tomu zodpovedajúcu povinnú prípravu stanovenú v predpisoch prílohy I pre osvedčenie, o ktoré sa žiada;

e)

že plní normy spôsobilosti stanovenej v predpisoch prílohy I pre postavenia, funkcie a úrovne, ktoré sú uvedené v potvrdení k osvedčeniu.

4.   Každý členský štát:

a)

vedie register alebo registre všetkých osvedčení a potvrdení pre kapitánov lodí a dôstojníkov, prípadne pre členov posádky, ktoré boli vydané, ktorým sa skončila platnosť alebo im bola obnovená platnosť, ktorým bola pozastavená platnosť, zrušená platnosť alebo ktoré boli oznámené ako stratené alebo zničené a všetkých vydaných výnimiek;

b)

sprístupní informácie o stave týchto osvedčení, potvrdení a výnimiek iným členským štátom alebo iným stranám dohovoru STCW a spoločnostiam, ktoré si vyžiadajú overenie pravosti a platnosti osvedčení, ktoré im predložia námorníci žiadajúci o uznanie ich osvedčení alebo o zamestnanie na palube lode.

Článok 12

Obnovenie platnosti osvedčení

1.   Od každého kapitána lode, dôstojníka a radistu, ktorí sú držiteľmi osvedčenia vydaného alebo uznaného podľa ktorejkoľvek kapitoly prílohy I s výnimkou kapitoly VI a ktorí slúžia na mori alebo sa chcú vrátiť na more po určitom období na pevnine, sa v záujme zachovania ich spôsobilosti pre námornú službu vyžaduje, aby v intervaloch najviac päť rokov:

a)

splnili normy pre zdravotnú spôsobilosť požadované článkom 11 a

b)

uchovali si nepretržitú odbornú spôsobilosť v súlade s oddielom A-I/11 kódexu STCW.

2.   Pre pokračovanie v námornej službe na palubách lodí, pre ktorú boli medzinárodne dohodnuté osobitné požiadavky na prípravu, musí každý kapitán lode, dôstojník a radista úspešne absolvovať príslušný schválený druh prípravy.

3.   Každý členský štát porovná normy spôsobilosti, ktoré boli požadované od kandidátov na osvedčenia vydané pred 1. februárom 2002, s normami stanovenými pre príslušné osvedčenia v časti A kódexu STCW a určí, či je potrebné požadovať od držiteľov týchto osvedčení, aby absolvovali vhodnú opakovanú alebo rekvalifikačnú prípravu alebo hodnotenie.

Opakovacie a rekvalifikačné kurzy musia byť schválené a musia obsahovať zmeny v príslušných vnútroštátnych a medzinárodných predpisoch týkajúcich sa bezpečnosti života na mori a ochrany morského životného prostredia a musia brať do úvahy akékoľvek aktualizácie v normách dotknutej spôsobilosti.

4.   Každý členský štát musí po porade s tými, ktorých sa to týka, definovať alebo upraviť definíciu štruktúry opakovacích a rekvalifikačných kurzov tak, ako je stanovené v oddiele A-I/11 kódexu STCW.

5.   Každý členský štát na účely zvýšenia úrovne vedomostí kapitánov lodí, dôstojníkov a radistov zabezpečí, že texty posledných zmien vnútroštátnych a medzinárodných predpisov týkajúcich sa bezpečnosti života na mori a ochrany morského životného prostredia budú k dispozícii na lodiach oprávnených plávať pod jeho vlajkou.

Článok 13

Používanie simulátorov

1.   Prevádzkové normy a iné ustanovenia uvedené v oddiele A-I/12 kódexu STCW a ďalšie požiadavky stanovené v časti A kódexu STCW pre každé dotknuté osvedčenie sa musia splniť s ohľadom na:

a)

všetky povinné prípravy na simulátoroch;

b)

akékoľvek hodnotenie spôsobilosti požadované časťou A kódexu STCW, ktoré sa vykonáva prostredníctvom simulátora;

c)

akékoľvek preukázanie trvajúcej odbornej spôsobilosti požadovanej časťou A kódexu STCW, vykonané prostredníctvom simulátora.

2.   Na základe rozhodnutia každého členského štátu môže byť simulátorom zavedeným alebo daným do užívania pred 1. februárom 2002 udelená výnimka z úplného plnenia prevádzkových noriem uvedených v odseku 1.

Článok 14

Zodpovednosť spoločností

1.   V súlade s odsekmi 2 a 3 členské štáty berú spoločnosti na zodpovednosť za prideľovanie námorníkov do služby na ich lodiach v súlade s touto smernicou a budú požadovať, aby každá spoločnosť zabezpečila, že:

a)

každý námorník pridelený na ktorúkoľvek z lodí členského štátu je držiteľom príslušného osvedčenia v súlade s ustanoveniami tejto smernice a ako ustanovuje členský štát;

b)

lode členského štátu sú personálne obsadzované v súlade s platnými požiadavkami členského štátu na bezpečnosť posádky;

c)

je vedená a okamžite dostupná dokumentácia a príslušné údaje všetkých námorníkov zamestnaných na lodiach členského štátu a že táto dokumentácia obsahuje bez toho, aby sa obmedzovala len na to, dokumentáciu a údaje o ich praxi, príprave, zdravotnej spôsobilosti a spôsobilosti pre pridelené služby;

d)

po pridelení na akúkoľvek z lodí členského štátu sú námorníci oboznámení so svojimi konkrétnymi službami a so všetkými zariadeniami, vybavením, opatreniami a postupmi na lodi a vlastnosťami lode, ktoré sú podstatné pre ich rutinné služby alebo služby v stave núdze;

e)

kompletná posádka lode vie účinne koordinovať svoje činnosti v núdzovej situácii a pri realizácii funkcií dôležitých pre bezpečnosť alebo pre ochranu alebo zmiernenie následkov znečistenia.

2.   Spoločnosti, kapitáni lodí a členovia posádky sú zodpovední za plnenie povinností stanovených v tomto článku v plnom a dostatočnom rozsahu a za to, že sa príjmu také iné opatrenia, ktoré môžu byť potrebné a ktoré zabezpečia, že každý člen posádky kvalifikovane a informovane prispeje k bezpečnej prevádzke lode.

3.   Spoločnosť poskytne kapitánovi každej lode, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, písomné inštrukcie stanovujúce zásady a postupy, ktoré je nutné dodržiavať, aby sa zabezpečilo, že všetci námorníci, ktorí sú na palube lode novými zamestnancami, majú dostatok príležitostí oboznámiť sa s vybavením lode, prevádzkovými predpismi a inými opareniami, ktoré potrebujú na správny výkon svojich služieb, a to skôr, ako sú im tieto služby pridelené. Tieto zásady a postupy obsahujú:

a)

stanovenie dostatočného časového obdobia, počas ktorého bude mať novo zamestnaný námorník príležitosť oboznámiť sa s:

i)

osobitným vybavením, ktoré bude tento námorník používať alebo prevádzkovať, a

ii)

postupmi a opatreniami hliadkovania, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a činnosti v núdzových situáciách, ktoré sú osobitné pre danú loď a ktoré námorník potrebuje poznať, aby mohol správne vykonávať pridelené služby;

b)

poverenie kvalifikovaného člena posádky, ktorý bude zodpovedný za to, že každý novo zamestnaný námorník bude mať príležitosť získať potrebné informácie v jazyku, ktorému rozumie.

Článok 15

Spôsobilosť pre službu

1.   S cieľom predchádzať únave členské štáty vytvoria a presadia odpočinkové intervaly pre hliadkujúci personál a budú požadovať, aby systém hliadok bol zorganizovaný tak, že výkonnosť hliadkujúceho personálu nebude ovplyvnená únavou a že služby budú zorganizované tak, že prvá hliadka na začiatku plavby a nasledujúce striedajúce hliadky budú dostatočne oddýchnuté a aj inak spôsobilé pre službu.

2.   Každej osobe, ktorá je určená do služby ako dôstojník veliaci hliadke alebo ako člen posádky, ktorý je členom hliadky, musí byť počas 24-hodinového časového obdobia umožnené odpočívať minimálne 10 hodín.

3.   Hodiny odpočinku môžu byť rozdelené najviac do dvoch častí, pričom jedna z nich musí trvať minimálne šesť hodín.

4.   Požiadavky na intervaly odpočinku stanovené v odsekoch 1 a 2 nemusia byť dodržané v prípade stavu núdze, pri výcviku alebo počas iných mimoriadnych prevádzkových podmienok.

5.   Bez ohľadu na odseky 2 a 3 môže byť minimálny interval odpočinku 10 hodín znížený na minimálne šesť po sebe nasledujúcich hodín za predpokladu, že takéto zníženie nebude trvať dlhšie ako dva dni a počas každého sedemdňového obdobia bude poskytnutých minimálne 70 hodín odpočinku.

6.   Členské štáty musia požadovať, aby boli rozvrhy hliadok zverejnené na ľahko dostupnom mieste.

Článok 16

Výnimka

1.   Príslušné orgány môžu v stave výnimočnej nevyhnutnosti vydať výnimku, ktorá umožňuje určenému námorníkovi slúžiť na určenej lodi na určené obdobie nepresahujúce šesť mesiacov postavení, na ktoré nemá príslušné osvedčenie, okrem postavenia radistu, s výnimkami stanovenými príslušnými rádiokomunikačnými predpismi, ak to podľa názoru týchto orgánov nemôže vystaviť nebezpečenstvu osoby, majetok alebo životné prostredie. To sa udeje za predpokladu, že osoba, ktorej sa výnimka má vydať, je náležite kvalifikovaná k tomu, aby zastávala voľnú pozíciu pri zachovávaní bezpečnosti a k spokojnosti príslušných orgánov. Výnimky sa však neudeľujú kapitánovi lode alebo prvému strojnému dôstojníkovi lode s výnimkou okolností vyššej moci a aj vtedy len na čo najkratšie možné obdobie.

2.   Akákoľvek výnimka udelená na určitú pozíciu sa udelí len osobe s náležite osvedčenou spôsobilosťou na zastávanie pozície hneď pod určenou pozíciou. Ak sa osvedčenie spôsobilosti pre pozíciu pod pozíciou, na ktorú sa udeľuje výnimka, nepožaduje, výnimka sa môže vydať osobe, ktorej kvalifikácia a prax sú podľa názoru príslušných orgánov jednoznačne v súlade s požiadavkami na pozíciu, ktorá má byť zastávaná, a to za predpokladu, že ak takáto osoba nemá príslušné osvedčenie, musí absolvovať skúšku akceptovanú príslušnými orgánmi na preukázanie, že sa daná výnimka môže spoľahlivo vydať. Príslušné orgány musia okrem toho zabezpečiť, že dotknutá pozícia sa obsadí držiteľom príslušného osvedčenia čo najskôr.

Článok 17

Zodpovednosť členských štátov pri príprave a hodnotení

1.   Členské štáty určia úrady alebo orgány, ktoré:

a)

poskytujú prípravu uvedenú v článku 3;

b)

organizujú a/alebo vykonávajú dozor nad skúškami, ak sa požadujú;

c)

vydávajú osvedčenia o spôsobilosti uvedené v článku 11;

d)

udeľujú výnimky stanovené v článku 16.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

každá príprava a hodnotenie námorníkov boli:

i)

štruktúrované v súlade s písomnými programami vrátane takých metód a spôsobov podania, postupov a materiálov pre kurzy, ktoré sú potrebné na dosiahnutie stanovenej normy spôsobilosti, a

ii)

vedené, monitorované, hodnotené a podporované osobami kvalifikovanými v súlade s písmenami d), e) a f);

b)

osoby, ktoré vykonávajú prípravu alebo hodnotenie na palube lode popri zamestnaní, tak robili len v prípade, že táto príprava alebo hodnotenie vážne neovplyvní bežnú prevádzku lode, a vtedy, keď tieto osoby môžu svoj čas a pozornosť venovať príprave alebo hodnoteniu;

c)

inštruktori, vedúci kurzov a osoby, ktoré uskutočňujú hodnotenie, boli náležite kvalifikovaní pre konkrétne druhy a úrovne prípravy alebo hodnotenia spôsobilosti námorníkov buď na palube lode, alebo na pevnine;

d)

akákoľvek osoba, ktorá vykonáva prípravu námorníka popri zamestnaní, a to buď na palube lode, alebo na pevnine, pričom táto príprava je určená na získanie kvalifikácie pre osvedčovanie spôsobilosti podľa tejto smernice:

i)

mala zmysel pre program prípravy a chápala osobitné ciele prípravy konkrétneho druhu prípravy, ktorej sa venuje;

ii)

bola kvalifikovaná v úlohách, kvôli ktorým sa príprava vykonáva, a

iii)

ak sa vykonáva príprava za použitia simulátora:

bola príslušne zaškolená o inštruktážnych technikách vrátane používania simulátorov a

nadobudla praktické prevádzkové skúsenosti na konkrétnom type simulátora, ktorý sa požíva;

e)

každá osoba zodpovedná za kontrolu prípravy námorníkov popri zamestnaní, ktorá má slúžiť na zabezpečenie kvalifikácie pre osvedčovanie spôsobilosti, úplne rozumela programu prípravy a osobitným cieľom každého druhu prípravy, ktorý sa vykonáva;

f)

akákoľvek osoba, ktorá vykonáva hodnotenie spôsobilosti námorníkov popri zamestnaní, a to či už na palube lode, alebo na pevnine, ktoré je určené na získavanie kvalifikácie pre osvedčovanie spôsobilosti podľa tejto smernice:

i)

mala dostatočnú úroveň vedomostí a znalostí o spôsobilosti, ktorá má byť hodnotená;

ii)

mala kvalifikáciu pre úlohy, kvôli ktorým sa hodnotenie vykonáva;

iii)

bola náležite vyškolená o hodnotiacich metódach a praxi;

iv)

nadobudla praktické hodnotiace skúsenosti a

v)

ak vykonáva hodnotenie, ktorého súčasťou je využitie simulátorov, nadobudla praktické skúsenosti z hodnotenia na konkrétnom type simulátora, a to pod dozorom a k spokojnosti skúseného školiteľa;

g)

ak členský štát uznáva prípravné kurzy, inštitúcie pre prípravu alebo kvalifikáciu udelenú inštitúciou pre prípravu ako súčasť jeho požiadaviek na vydanie osvedčenia, požiadavky na kvalifikáciu a prax inštruktorov a školiteľov sú zahrnuté v uplatnení ustanovení o normách kvality v článku 10. Tieto požiadavky na kvalifikáciu, prax a uplatňovanie noriem kvality musia zahŕňať vhodnú prípravu v inštruktážnych technikách, prípravné a hodnotiace metódy a prax a musia plniť všetky uplatňované požiadavky písmen d), e) a f).

Článok 18

Komunikácia na palube

Členské štáty zabezpečia, že:

a)

bez toho, aby boli dotknuté písmená b) a d), sú vždy na palubách všetkých lodí plávajúcich pod vlajkou členského štátu umiestnené prostriedky na účinnú verbálnu komunikáciu medzi všetkými členmi posádky lode z dôvodu bezpečnosti, a to najmä s cieľom správneho a včasného prijatia a zrozumiteľnosti odkazov a inštrukcií;

b)

z dôvodu zabezpečenia účinnej práce posádky v bezpečnostných záležitostiach sa na palube každej osobnej lode plávajúcej pod vlajkou členského štátu a na palube každej osobnej lode začínajúcej a/alebo končiacej svoju plavbu v prístave členského štátu stanoví pracovný dorozumievací jazyk a zaznamená sa do lodného denníka;

vhodný pracovný dorozumievací jazyk určí spoločnosť alebo kapitán lode. Každý námorník musí rozumieť, a ak je to potrebné, vydávať povely a inštrukcie a podávať hlásenia v tomto jazyku;

ak pracovný dorozumievací jazyk nie je úradným jazykom členského štátu, musia byť všetky plány a zoznamy zverejnené aj s prekladmi do pracovného dorozumievacieho jazyka;

c)

na palubách osobných lodí musí byť personál určený v zoznamoch dôstojníkov a posádky na pomoc pasažierom v núdzových situáciách ľahko identifikovateľný a musí mať dostatočné komunikačné schopnosti na tento účel, pričom sa berie do úvahy vhodná a zodpovedajúca kombinácia ktoréhokoľvek z týchto faktorov:

i)

jazyk alebo jazyky zodpovedajúce hlavným štátnym príslušnostiam pasažierov, ktorí sú prepravovaní na určitej trase;

ii)

pravdepodobnosť a schopnosť používať základnú slovnú zásobu v angličtine na základné inštrukcie môže byť komunikačným prostriedkom s pasažierom, ktorý potrebuje pomoc bez ohľadu na to, či pasažier a člen posádky hovoria spoločným jazykom;

iii)

možná potreba počas núdzových situácií, keď verbálna komunikácia je nepraktická, komunikovať niektorými iným prostriedkami (napr. predvádzaním, ručnými signálmi alebo privolávaním pozornosti k miestam inštrukcií, zhromažďovania, k umiestneniu záchranných zariadení alebo k evakuačným trasám);

iv)

rozsah, v akom boli úplné bezpečnostné inštrukcie poskytnuté pasažierom v ich rodnom jazyku alebo jazykoch;

v)

jazyky, v ktorých sa môžu vysielať núdzové hlásenia počas núdzových stavov alebo nácvikov na oznámenie rozhodujúcich usmernení pasažierom a ako pomoc členom posádky, ktorí napomáhajú pasažierom;

d)

na palubách tankerov na prepravu ropy, tankerov na prepravu chemikálií a tankerov na prepravu skvapalnených plynov, ktoré plávajú pod vlajkou členského štátu, budú kapitán lode, dôstojníci a členovia posádky schopní komunikovať medzi sebou spoločným pracovným dorozumievacím jazykom alebo jazykmi;

e)

na komunikáciu medzi loďou a pobrežnými orgánmi budú vytvorené vhodné prostriedky. Tieto komunikácie sa vykonávajú v súlade s kapitolou V predpisom 14 ods. 4 SOLAS 74;

f)

pri vykonávaní štátnej prístavnej kontroly podľa smernice 95/21/ES členské štáty skontrolujú aj to, či lode plávajúce pod vlajkou iného štátu ako členského štátu vyhovujú tomuto článku.

Článok 19

Uznávanie osvedčení

1.   Námorníci, ktorí nie sú držiteľmi osvedčení uvedených v článku 4, môžu slúžiť na palubách lodí plaviacich sa pod vlajkou členského štátu za predpokladu, že rozhodnutie o uznaní ich príslušných osvedčení bolo prijaté postupom uvedeným v odsekoch 2 až 6 tohto článku.

2.   Členský štát, ktorý chce potvrdením uznať príslušné osvedčenia vystavené treťou krajinou kapitánovi, dôstojníkovi alebo radistovi na službu na palube lodí plaviacich sa pod jeho vlajkou, predloží žiadosť o uznanie takejto tretej krajiny Komisii s uvedením dôvodov.

Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a s prípadným zapojením ktoréhokoľvek príslušného členského štátu zozbiera informácie uvedené v prílohe II a posúdi systémy výcviku a osvedčenia tretej krajiny, ktorej uznanie sa požaduje, aby overila, či dotknutá krajina spĺňa všetky požiadavky dohovoru STCW a či boli prijaté vhodné opatrenia na zabránenie podvodom s osvedčeniami.

3.   Rozhodnutie o uznaní tretej krajiny prijme Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 28 ods. 2 do troch mesiacov odo dňa predloženia žiadosti o uznanie.

Ak je udelené, uznanie platí, pokiaľ článok 20 neustanovuje inak.

Ak sa v priebehu časového obdobia stanoveného v prvom pododseku neprijme žiadne rozhodnutie o uznaní príslušnej tretej krajiny, členský štát predkladajúci žiadosť sa môže jednostranne rozhodnúť o uznaní tretej krajiny, pokiaľ sa rozhodnutie prijme v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 28 ods. 2.

4.   Členský štát môže vzhľadom na lode plaviace sa pod jeho vlajkou rozhodnúť o potvrdení osvedčení vydaných tretími krajinami uznanými Komisiou, pričom sa zohľadnia ustanovenia obsiahnuté v prílohe II bodoch 4 a 5.

5.   Uznania osvedčení vystavených uznanými tretími krajinami a uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C pred 14. júnom 2005 zostávajú platné.

Tieto uznania môžu použiť všetky členské štáty, až kým ich Komisia následne neodoberie podľa článku 20.

6.   Komisia vypracuje a bude aktualizovať zoznam tretích krajín, ktoré boli uznané. Zoznam sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie v sérii C.

7.   Bez ohľadu na článok 5 ods. 6 môže členský štát, ak to vyžadujú okolnosti, povoliť námorníkovi slúžiť na palube lode plávajúcej pod jeho vlajkou v akomkoľvek postavení okrem dôstojníka pre rádiokomunikáciu alebo radistu s výnimkami uvedenými v rádiokomunikačných predpisoch, a to na obdobie nepresahujúce tri mesiace, ak je tento námorník držiteľom príslušného a platného osvedčenia vydaného a potvrdeného podľa požiadaviek tretej krajiny, ktoré však ešte nebolo potvrdené ako uznané dotknutým členským štátom, čo by ho robilo vhodným pre službu na palube lode plávajúcej pod vlajkou členského štátu.

O tom, že žiadosť o potvrdenie bola predložená príslušným orgánom, sa uchováva ľahko dostupný písomný dôkaz.

Článok 20

Neplnenie požiadaviek dohovoru STCW

1.   Keď členské štáty bez ohľadu na kritériá špecifikované v prílohe II usúdia, že uznaná tretia krajina už neplní požiadavky dohovoru STCW, oznámia to bezodkladne Komisii a uvedú hlavné dôvody.

Komisia bezodkladne postúpi záležitosť výboru uvedenému v článku 28 ods. 1.

2.   Keď Komisia bez ohľadu na kritériá uvedené v prílohe II usúdi, že uznaná tretia krajina už neplní požiadavky dohovoru STCW, oznámi to bezodkladne členským štátom a uvedie hlavné dôvody.

Komisia bezodkladne postúpi záležitosť výboru uvedenému v článku 28 ods. 1.

3.   Keď členský štát zamýšľa odobrať potvrdenia všetkých osvedčení vydaných tretím krajinám, bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o svojom úmysle a uvedie hlavné dôvody.

4.   Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry prehodnotí uznanie príslušného členského štátu, aby overila, že tento štát neplní požiadavky dohovoru STCW.

5.   Keď sú indície, že určité námorné výcvikové zariadenie už neplní požiadavky dohovoru STCW, Komisia oznámi príslušnému štátu, že uznanie jeho osvedčení bude odobraté do dvoch mesiacov, pokiaľ sa neprijmú opatrenia na zabezpečenie zhody so všetkými požiadavkami dohovoru STCW.

6.   O odobratí uznania sa rozhodne v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 28 ods. 2 do dvoch mesiacov po oznámení členského štátu.

Príslušné členské štáty prijmú vhodné opatrenia na vykonanie rozhodnutia.

7.   Potvrdenia preukazujúce uznanie osvedčení, vydané v súlade s článkom 5 ods. 6 pred dátumom, keď bolo rozhodnutie o odobratí uznania tretej krajiny prijaté, zostávajú platné. Námorníci, ktorí sú držiteľmi takých potvrdení, si však nesmú nárokovať potvrdenie uznávajúce vyššiu kvalifikáciu, pokiaľ taký vyšší stupeň kvalifikácie nie je založený výhradne na dodatočných skúsenostiach v námornej službe.

Článok 21

Prehodnotenie

1.   Tretie krajiny, ktoré boli uznané podľa postupu uvedeného v článku 19 ods. 3 prvom pododseku, vrátane štátov uvedených v článku 19 ods. 6, prehodnotí Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry pravidelne a aspoň každých päť rokov, aby overila, či plnia príslušné kritériá stanovené v prílohe II a či boli prijaté vhodné opatrenia na zabránenie podvodom s osvedčeniami.

2.   Komisia stanoví kritériá priority hodnotenia tretích krajín na základe údajov o výkone poskytnutých štátnou prístavnou kontrolou podľa článku 23, ako aj informácií vyplývajúcich zo správ o výsledkoch nezávislého hodnotenia oznámených tretími krajinami podľa oddielu A-I/7 kódexu STCW.

3.   Komisia poskytne členským štátom správu o výsledkoch hodnotenia.

Článok 22

Štátna prístavná kontrola

1.   Bez ohľadu na vlajku, pod ktorou pláva, podlieha každá loď, ktorá sa nachádza v prístave členského štátu s výnimkou lodí uvedených v článku 2, štátnej prístavnej kontrole vykonávanej úradníkmi riadne splnomocnenými členským štátom k overovaniu, či všetci námorníci slúžiaci na palube, ktorí podľa dohovoru STCW majú mať osvedčenia, sú držiteľmi týchto osvedčení alebo majú zodpovedajúcu výnimku.

2.   Členské štáty pri výkone štátnej prístavnej kontroly podľa tejto smernice zabezpečia, že budú uplatnené všetky príslušné ustanovenia a postupy stanovené v smernici 95/21/ES.

Článok 23

Postupy štátnej prístavnej kontroly

1.   Bez toho aby bola dotknutá smernica 95/21/ES, štátna prístavná kontrola sa v súlade s článkom 22 obmedzuje na:

a)

overenie, že každý námorník, ktorý slúži na palube a musí mať osvedčenie v súlade s dohovorom STCW, má príslušné osvedčenie alebo platnú výnimku, alebo predloží písomný dôkaz, že orgánom štátu, pod ktorého vlajkou pláva loď, na ktorej slúži, bola predložená žiadosť o potvrdenie dokazujúce uznanie jeho osvedčenia;

b)

overenie, že čísla a osvedčenia námorníkov slúžiacich na lodi sú v súlade s požiadavkami orgánov štátu, pod vlajkou ktorého loď pláva, na bezpečnosť posádky.

2.   Schopnosť námorníkov dodržiavať normy pre hliadkovanie požadované dohovorom STCW sa hodnotí v súlade s časťou A kódexu STCW, ak existujú zrejmé dôvody domnievať sa, že tieto normy sa nedodržujú v dôsledku ktorejkoľvek z týchto skutočností:

a)

loď bola súčasťou kolízie, uviazla na plytčine alebo stroskotala;

b)

počas plavby, kotvenia alebo v prístave došlo k úniku látok z lode, ktorý je nezákonný podľa medzinárodného dohovoru;

c)

loď chybne alebo nebezpečne manévrovala, čím porušila opatrenia prijaté IMO, alebo nedodržala predpisy a postupy bezpečnej navigácie;

d)

loď bola iným spôsobom prevádzkovaná tak, že vystavila nebezpečenstvu osoby, majetok alebo životné prostredie;

e)

osvedčenie bolo získané podvodným spôsobom alebo držiteľ osvedčenia nie je osoba, ktorej bolo osvedčenie pôvodne vydané;

f)

loď pláva pod vlajkou štátu, ktorá neratifikovala dohovor STCW, alebo mala kapitána, dôstojníka alebo člena posádky, ktorého osvedčenie bolo vydané treťou krajinou, ktorá neratifikovala dohovor STCW.

3.   Bez ohľadu na overovanie osvedčení sa môže na základe hodnotenia podľa odseku 2 od námorníka požadovať, aby preukázal príslušnú spôsobilosť na mieste služby. Súčasťou takéhoto preukazovania môže byť aj overovanie, že boli splnené prevádzkové požiadavky týkajúce sa noriem hliadkovania a že v stavoch núdze námorník náležite reaguje v rozsahu svojich kompetencií.

Článok 24

Zadržanie

Bez toho aby bola dotknutá smernica 95/21/ES, jedinými dôvodmi podľa tejto smernice, na základe ktorých môže členský štát zadržať loď, sú tu uvedené nedostatky v rozsahu určenom úradníkom vykonávajúcim štátnu prístavnú kontrolu, ktoré vystavujú nebezpečenstvu osoby, majetok alebo životné prostredie:

a)

ak námorník, ktorý má mať osvedčenie, nemá príslušné osvedčenie, nemá platnú výnimku ani písomný dôkaz, že orgánom štátu, pod vlajkou ktorého loď pláva, bola predložená žiadosť o potvrdenie, že štát osvedčenie uznáva;

b)

ak sa neplnia platné požiadavky štátu, pod vlajkou ktorého loď pláva, na bezpečnosť posádky;

c)

ak navigačné alebo strojno-hliadkovacie zariadenia nie sú v zhode s požiadavkami určenými pre danú loď štátom, pod vlajkou ktorého pláva;

d)

ak v hliadke chýba osoba kvalifikovaná na obsluhu zariadení dôležitých pre bezpečnú navigáciu, bezpečnú rádiokomunikáciu alebo predchádzaniu znečistenia mora;

e)

ak sa nepreukáže odborná spôsobilosť námorníkov pridelených do služieb súvisiacich s bezpečnosťou lode a ochranou pred znečistením;

f)

ak nie je možné preukázať, že osoby pre prvú hliadku na začiatku plavby a pre nasledujúce striedajúce hliadky sú dostatočne odpočinuté a aj inak spôsobilé pre službu.

Článok 25

Pravidelné monitorovanie plnenia

Bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 226 zmluvy, Komisia s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry pravidelne overuje aspoň raz za päť rokov, či členské štáty plnia minimálne požiadavky stanovené touto smernicou.

Článok 26

Správy

1.   Najneskôr do 14. decembra 2008 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu založenú na podrobných analýzach a hodnotení ustanovení dohovoru STCW, ich uplatňovania a nových poznatkoch získaných o súvislostiach medzi bezpečnosťou a úrovňou výcviku posádok lodí.

2.   Najneskôr do 20. októbra 2010 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu, ktorú vypracuje na základe informácií získaných podľa článku 25.

Komisia v tejto správe analyzuje plnenia tejto smernice členskými štátmi, a ak to bude potrebné, navrhne ďalšie opatrenia.

Článok 27

Zmena a doplnenie

1.   Táto smernica môže byť zmenená a doplnená Komisiou, aby sa na účely tejto smernice uplatnili následné zmeny a doplnenia medzinárodných kódexov uvedených v článku 1 bodoch 16, 17, 18, 23 a 24, ktoré nadobudli účinnosť.

Táto smernica sa môže tiež zmeniť a doplniť Komisiou, aby sa na účely tejto smernice uplatnili akékoľvek príslušné zmeny a doplnenia právnych predpisov Spoločenstva.

Uvedené opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 28 ods. 3.

2.   Rada konajúca na návrh Komisie, berúc do úvahy parlamentné postupy členských štátov, ako aj príslušné postupy v rámci IMO, rozhodne po prijatí nových právnych noriem alebo protokolov k dohovoru STCW o podrobných opatreniach pre ratifikáciu týchto nových právnych noriem alebo protokolov, pričom zabezpečí, že tieto nové právne normy a protokoly sa budú uplatňovať v členských štátoch jednotne a súčasne.

3.   Zmeny a doplnenia medzinárodných nástrojov uvedených v článku 1 bodoch 16, 17, 18, 21, 22 a 24 sa môžu vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tejto smernice podľa článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS) (10).

Článok 28

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovaniu z lodí (COSS) ustanovený nariadením (ES) č. 2099/2002.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je osem týždňov.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Článok 29

Prechodné ustanovenia

Ak členský štát obnovuje vydanie alebo predlžuje platnosť osvedčení podľa článku 12, ktoré boli pôvodne vydané podľa ustanovení, ktoré platili pred 1. februárom 1997, môže členský štát podľa svojho rozhodnutia zmeniť obmedzenie tonáže (výtlaku) uvedené v pôvodných osvedčenia takto:

a)

„200 brutto registrovaných ton“ môže byť nahradených „hrubou tonážou 500 BRT“;

b)

„1 600 brutto registrovaných ton“ môže byť nahradených „hrubou tonážou 3 000 BRT“.

Článok 30

Sankcie

Členské štáty stanovia systém sankcií za porušovanie vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa článkov 1, 3, 5, 7, 9 až 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24 a 29 a príloh I a II a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby sa zaistilo, že sa tieto sankcie budú uplatňovať. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 31

Oznamovanie

Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie všetkých ustanovení, ktoré prijali v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Článok 32

Zrušenie

Smernica 2001/25/ES zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe III časti A sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu stanovených v prílohe III časti B do vnútroštátnych právnych predpisov.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IV.

Článok 33

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 34

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 19. novembra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Ú. v. EÚ C 151, 17.6.2008, s. 35.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu zo 17. júna 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 20. októbra 2008.

(3)  Ú. v. ES L 136, 18.5.2001, s. 17.

(4)  Pozri prílohu III časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.

(6)  Ú. v. ES L 167, 2.7.1999, s. 33.

(7)  Ú. v. ES L 208, 5.8.2002, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 157, 7.7.1995, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1.


PRÍLOHA I

POŽIADAVKY DOHOVORU STCW NA PRÍPRAVU UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.

Predpisy uvedené v tejto prílohe sú doplnené záväznými ustanoveniami obsiahnutými v časti A kódexu STCW s výnimkou kapitoly VIII predpisu VIII/2.

Akýkoľvek odkaz na požiadavku v predpise predstavuje tiež odkaz na zodpovedajúci oddiel časti A kódexu STCW.

2.

Členské štáty zabezpečia, aby boli námorníci dostatočne jazykovo vybavení, ako je stanovené v oddieloch A-II/1, A-III/1, A-IV/2 a A-II/4 kódexu STCW, aby tak mohli vykonávať osobitné povinnosti na plavidle plávajúcom pod vlajkou hostiteľského členského štátu.

3.

Časť A kódexu STCW obsahuje normy spôsobilosti, ktoré musia preukázať kandidáti na vydanie a obnovenie platnosti osvedčení o spôsobilosti podľa ustanovení dohovoru STCW. Aby bola jasná spojitosť medzi alternatívnymi ustanoveniami o osvedčovaní spôsobilosti v kapitole VII a ustanoveniami o osvedčovaní spôsobilosti v kapitolách II, III a IV, sú schopnosti stanovené v normách pre spôsobilosť príslušne zoskupené na základe týchto siedmich funkcií:

1.

navigácia;

2.

nakladanie, manipulácia a skladovanie;

3.

riadenie prevádzky lode a starostlivosť o osoby na palube;

4.

námorné inžinierstvo;

5.

elektrotechnické, elektronické a inžinierstvo riadenia;

6.

údržba a opravy;

7.

rádiokomunikácie;

a v týchto úrovniach zodpovednosti:

1.

riadiaca úroveň;

2.

prevádzková úroveň;

3.

pomocná úroveň.

Funkcie a úrovne zodpovednosti sú určené podtitulkom v tabuľkách noriem pre spôsobilosť uvedených v kapitolách II, III a IV v časti A kódexu STCW.

KAPITOLA II

KAPITÁN LODE A PALUBNÁ POSÁDKA

Predpis II/1

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčovanie dôstojníkov zodpovedných za navigačné hliadky na lodiach s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac

1.

Každý dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku slúžiaci na námornej lodi s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac musí mať príslušné osvedčenie.

2.

Každý kandidát na osvedčenie:

2.1.

nesmie byť mladší ako 18 rokov;

2.2.

musí ako súčasť schváleného programu prípravy, ktorý zahrňuje aj prípravu na palube, absolvovať schválenú námornú službu v dĺžke minimálne jedného roka, čím splní požiadavky oddielu A-II/1 kódexu STCW a čo sa zaznamená v schválenej knihe záznamov o príprave, alebo inak musí absolvovať schválenú námornú službu v dĺžke minimálne troch rokov;

2.3.

musí počas požadovanej námornej služby vykonávať hliadkovacie služby na mostíku pod dozorom kapitána lode alebo oprávneného dôstojníka, a to počas minimálne šiestich mesiacov;

2.4.

musí podľa potreby spĺňať uplatňované požiadavky predpisov v kapitole IV na vykonávanie určených rádiotelegrafických služieb v súlade s rádiokomunikačnými predpismi;

2.5.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu a musí plniť normy pre spôsobilosť určené v oddiele A-II/1 kódexu STCW.

Predpis II/2

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčovanie spôsobilosti kapitánov lode a prvých palubných dôstojníkov na lodiach s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac

Kapitán lode a prvý palubný dôstojník na lodiach s hrubou tonážou 3 000 BRT alebo viac

1.

Každý kapitán lode a prvý palubný dôstojník na námornej lodi s hrubou tonážou 3 000 BRT alebo viac musí mať príslušné osvedčenie.

2.

Každý kandidát na osvedčenie:

2.1.

musí plniť požiadavky na osvedčenie spôsobilosti ako dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku na lodiach s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac a musí absolvovať námornú službu v danom postavení:

2.1.1.

na osvedčenie prvého palubného dôstojníka minimálne 12 mesiacov a

2.1.2.

na osvedčenie kapitána lode minimálne 36 mesiacov; avšak toto obdobie sa môže znížiť na minimálne 24 mesiacov, ak minimálne 12 mesiacov tejto námornej služby slúžil ako prvý palubný dôstojník;

2.2.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu a musí plniť normy pre spôsobilosť určené v oddiele A-II/2 kódexu STCW pre kapitánov lodí a prvých palubných dôstojníkov na lodiach s hrubou tonážou 3 000 BRT alebo viac.

Kapitán lode a prvý palubný dôstojník na lodiach s hrubou tonážou medzi 500 BRT a 3 000 BRT

3.

Každý kapitán lode a prvý palubný dôstojník na námornej lodi s hrubou tonážou medzi 500 BRT a 3 000 BRT musí mať príslušné osvedčenie.

4.

Každý kandidát na osvedčenie:

4.1.

na osvedčenie prvého palubného dôstojníka musí plniť požiadavky na dôstojníka zodpovedného za navigačnú hliadku na lodiach s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac;

4.2.

na osvedčenie kapitána lode musí plniť požiadavky na dôstojníka zodpovedného za navigačnú hliadku na lodiach s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac a musí absolvovať námornú službu v dĺžke minimálne 36 mesiacov v danom postavení; avšak toto obdobie sa môže znížiť na minimálne 24 mesiacov, ak minimálne 12 mesiacov tejto námornej služby slúžil ako prvý palubný dôstojník;

4.3.

musí absolvovať schválenú prípravu a musí plniť normy pre spôsobilosť určené v oddiele A-II/2 kódexu STCW pre kapitánov lodí a prvých palubných dôstojníkov na lodiach s hrubou tonážou medzi 500 BRT a 3 000 BRT.

Predpis II/3

Minimálne záväzné požiadavky pre osvedčovanie spôsobilosti dôstojníkov zodpovedných za navigačnú hliadku a kapitánov lode na lodiach s hrubou tonážou menej ako 500 BRT

Lode nepoužívané pri pobrežných plavbách

1.

Každý dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku slúžiaci na námornej lodi s hrubou tonážou menej ako 500 BRT, ktorá sa nepoužíva pri pobrežných plavbách, musí mať príslušné osvedčenie pre lode s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac.

2.

Každý kapitán lode slúžiaci na námornej lodi s hrubou tonážou menej ako 500 BRT, ktorá sa nepoužíva pri pobrežných plavbách, musí mať príslušné osvedčenie pre vykonávanie služby kapitána lode na lodiach s hrubou tonážou medzi 500 BRT a 3 000 BRT.

Lode používané pri pobrežných plavbách

Dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku

3.

Každý dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku na námorných lodiach s hrubou tonážou menej ako 500 BRT používaných pri pobrežných plavbách musí mať príslušné osvedčenie.

4.

Každý kandidát na osvedčenie dôstojníka zodpovedného za navigačnú hliadku na námorných lodiach s hrubou tonážou menej ako 500 BRT používaných pri pobrežných plavbách:

4.1.

nesmie byť mladší ako 18 rokov;

4.2.

musí absolvovať:

4.2.1.

osobitnú prípravu vrátane zodpovedajúceho obdobia vhodnej námornej služby v zmysle požiadaviek úradov alebo

4.2.2.

schválenú námornú službu v palubnej posádke v dĺžke minimálne troch rokov;

4.3.

musí podľa potreby plniť uplatňované požiadavky predpisov v kapitole IV na vykonávanie určených rádiotelegrafických služieb v súlade s rádiokomunikačnými predpismi;

4.4.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu a musí plniť normy spôsobilosti určené v oddiele A-II/3 kódexu STCW pre dôstojníkov zodpovedných za navigačnú hliadku na lodiach s hrubou tonážou menej ako 500 BRT používaných pri pobrežných plavbách.

Kapitán lode

5.

Každý kapitán lode slúžiaci na námornej lodi s hrubou tonážou menej ako 500 BRT používanej pri pobrežných plavbách musí mať príslušné osvedčenie.

6.

Každý kandidát na osvedčenie kapitána lode na námorných lodiach s hrubou tonážou menej ako 500 BRT používaných pri pobrežných plavbách:

6.1.

nesmie byť mladší ako 20 rokov;

6.2.

musí absolvovať príslušnú námornú službu v dĺžke minimálne 12 mesiacov ako dôstojník zodpovedný za navigačnú hliadku;

6.3.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu a musí plniť normy spôsobilosti určené v oddiele A-II/3 kódexu STCW pre kapitánov lodí s hrubou tonážou menej ako 500 BRT používaných pri pobrežných plavbách.

7.

Výnimky

Ak úrady považujú vzhľadom na veľkosť lode a podmienky jej plavby plné uplatňovanie požiadaviek tohto predpisu a oddielu A-II/3 kódexu STCW za neodôvodnené alebo za nepraktické, môžu v príslušnej miere kapitánom lode a dôstojníkom zodpovedným za navigačnú hliadku na takejto lodi alebo triede lodí udeliť výnimku z niektorých požiadaviek, berúc do úvahy bezpečnosť všetkých lodí, ktoré sa môžu nachádzať v tých istých vodách.

Predpis II/4

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie spôsobilosti členov posádky tvoriacich súčasť navigačnej hliadky

1.

Každý člen posádky, ktorý je súčasťou navigačnej hliadky na námornej lodi s hrubou tonážou 500 BRT alebo viac a ktorý nie je v príprave alebo ktorého povinnosti počas hliadky nemajú povahu nekvalifikovanej činnosti, musí byť na vykonávanie týchto služieb riadne osvedčený.

2.

Každý kandidát na osvedčenie:

2.1.

nesmie byť mladší ako 16 rokov;

2.2.

musí absolvovať:

2.2.1.

schválenú námornú službu vrátane minimálne šesťmesačnej prípravy a praxe alebo

2.2.2.

osobitnú prípravu, a to buď na suchu, alebo na palube lode, vrátane schváleného obdobia námornej služby, ktorej dĺžka musí byť minimálne dva mesiace;

2.3.

musí plniť normy spôsobilosti určené v oddiele A-II/4 kódexu STCW.

3.

Námorná služba, príprava a prax požadovaná bodmi 2.2.1 a 2.2.2 musí byť spojená s funkciami navigačných hliadok a musí zahrňovať vykonávanie služieb pod priamym dozorom kapitána lode, dôstojníka zodpovedného za navigačnú hliadku alebo kvalifikovaného člena posádky.

4.

Členský štát môže považovať požiadavky tohto predpisu za splnené u námorníkov, ktorí slúžili v palubnej posádke v príslušnom postavení počas minimálne jedného roka za obdobie posledných piatich rokov pred nadobudnutím účinnosti dohovoru STCW v danom členskom štáte.

KAPITOLA III

STROJNÁ POSÁDKA

Predpis III/1

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie spôsobilosti dôstojníkov zodpovedných za strojný dozor v strojovniach s posádkou alebo strojných dôstojníkov v určených službách v strojovniach periodicky bez posádky

1.

Každý dôstojník zodpovedný za strojný dozor v strojovni s posádkou alebo každý strojný dôstojník v určenej službe v strojovni periodicky bez posádky na námornej lodi poháňanej hlavným pohonom s výkonom 750 kW alebo viac musí mať príslušné osvedčenie.

2.

Každý kandidát na osvedčenie:

2.1.

nesmie byť mladší ako 18 rokov;

2.2.

musí absolvovať minimálne šesťmesačnú námornú službu v strojnej posádke v súlade s oddielom A-III/1 kódexu STCW;

2.3.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu v dĺžke minimálne 30 mesiacov, ktorá zahrňuje prípravu na palube zaregistrovanú v schválenej knihe záznamov o príprave a musí plniť normy spôsobilosti určenej v oddiele A-III/1 kódexu STCW.

Predpis III/2

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie spôsobilosti prvých strojných dôstojníkov a druhých strojných dôstojníkov na lodiach poháňaných hlavným pohonom s výkonom 3 000 kW alebo viac

1.

Každý prvý strojný dôstojník a druhý stojný dôstojník na námornej lodi poháňanej hlavným pohonom s výkonom 3 000 kW alebo viac musí mať príslušné osvedčenie.

2.

Každý kandidát na osvedčenie:

2.1.

musí plniť požiadavky na osvedčenie dôstojníka zodpovedného za strojný dozor a:

2.1.1.

v prípade osvedčenia druhého strojného dôstojníka musí absolvovať minimálne 12 mesiacov schválenej námornej služby ako strojný dôstojník – asistent alebo ako strojný dôstojník a

2.1.2.

v prípade osvedčenia prvého strojného dôstojníka musí absolvovať minimálne 36 mesiacov schválenej námornej služby, počas ktorej minimálne 12 mesiacov musí slúžiť ako strojný dôstojník vo funkcii so zodpovednosťou, kým bude oprávnený slúžiť ako druhý strojný dôstojník;

2.2.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu a musí plniť normy spôsobilosti určené v oddiele A-III/2 kódexu STCW.

Predpis III/3

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie spôsobilosti prvých strojných dôstojníkov a druhých strojných dôstojníkov na lodiach poháňaných hlavným pohonom s výkonom medzi 750 kW a 3 000 kW

1.

Každý prvý strojný dôstojník a druhý strojný dôstojník na námornej lodi poháňanej hlavným pohonom s výkonom medzi 750 kW a 3 000 kW musí mať príslušné osvedčenie.

2.

Každý kandidát na osvedčenie:

2.1.

musí plniť požiadavky na osvedčenie dôstojníka zodpovedného za strojný dozor a:

2.1.1.

v prípade osvedčenia druhého strojného dôstojníka musí absolvovať minimálne 12 mesiacov schválenej námornej služby ako strojný dôstojník – asistent alebo ako strojný dôstojník a

2.1.2.

v prípade osvedčenia prvého strojného dôstojníka musí absolvovať minimálne 24 mesiacov schválenej námornej služby, z ktorej minimálne 12 mesiacov musí slúžiť ako strojný dôstojník vo funkcii so zodpovednosťou, kým bude oprávnený slúžiť ako druhý strojný dôstojník;

2.2.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu a musí plniť normy spôsobilosti určené v oddiele A-III/3 kódexu STCW.

3.

Každý strojný dôstojník, ktorý je oprávnený slúžiť na lodiach poháňaných hlavným pohonom s výkonom 3 000 kW alebo viac ako druhý strojný dôstojník, môže na lodiach poháňaných hlavným pohonom s výkonom menej ako 3 000 kW slúžiť ako prvý strojný dôstojník za predpokladu, že absolvoval minimálne 12-mesačnú schválenú námornú službu ako strojný dôstojník vo funkcii so zodpovednosťou a jeho osvedčenie je takto potvrdené.

Predpis III/4

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie spôsobilosti členov posádky, ktorí sú súčasťou dozoru v strojovniach s posádkou alebo ktorí vykonávajú určené služby v strojovniach periodicky bez posádky

1.

Každý člen posádky, ktorý je súčasťou dozoru v strojovni alebo ktorý vykonáva určené služby v strojovniach periodicky bez posádky na námorných lodiach poháňaným hlavným pohonom s výkonom 750 kW alebo viac, okrem členov posádky, ktorí sú v príprave, a členov posádky, ktorých povinnosti majú povahu nekvalifikovanej činnosti, musí byť na vykonávanie týchto služieb riadne osvedčený.

2.

Každý kandidát na osvedčenie:

2.1.

nesmie byť mladší ako 16 rokov;

2.2.

musí absolvovať:

2.2.1.

schválenú námornú službu vrátane minimálne šesťmesačnej prípravy a praxe alebo

2.2.2.

osobitnú prípravu, a to buď na suchu, alebo na palube lode, vrátane schváleného obdobia námornej služby, ktorá nesmie byť kratšia ako dva mesiace;

2.3.

musí plniť normy spôsobilosti určené v oddiele A-III/4 kódexu STCW.

3.

Námorná služba, príprava a prax požadovaná bodmi 2.2.1 a 2.2.2 musí byť spojená s funkciami dozoru v strojovni a musí zahrňovať vykonávanie služieb pod priamym dozorom kvalifikovaného strojného dôstojníka alebo kvalifikovaného člena posádky.

4.

Členský štát môže považovať požiadavky tohto predpisu za splnené u námorníkov, ktorí slúžili v strojnej posádke v príslušnom postavení počas minimálne jedného roka za obdobie posledných piatich rokov pred nadobudnutím účinnosti dohovoru STCW v danom členskom štáte.

KAPITOLA IV

RÁDIOKOMUNIKÁCIA A RÁDIOKOMUNIKAČNÝ PERSONÁL

Vysvetlivka

Záväzné ustanovenia týkajúce sa rádiokomunikačných hliadok sú uvedené v rádiokomunikačných predpisoch a v dohovore SOLAS 74 v platnom znení. Ustanovenia pre údržbu rádiokomunikácie sú uvedené v dohovore SOLAS 74 v platnom znení a v usmerneniach prijatých IMO.

Predpis IV/1

Uplatňovanie

1.

Ustanovenia tejto kapitoly s výnimkou toho, čo je uvedené bode 2, sa uplatňujú na rádiokomunikačný personál lodí, ktoré sú zapojené v celosvetovom námornom núdzovom a bezpečnostnom systéme (GMDSS) v zmysle SOLAS 74 v platnom znení.

2.

Rádiokomunikačný personál lodí, od ktorého sa nežiada, aby plnil ustanovenia GMDSS v kapitole IV SOLAS 74, nemusí plniť ustanovenia tejto kapitoly. Napriek tomu musí rádiokomunikačný personál na týchto lodiach plniť rádiokomunikačné predpisy. Úrady zabezpečia, že v zmysle rádiokomunikačných predpisov sa tomuto rádiokomunikačnému personálu vydajú alebo uznajú príslušné osvedčenia.

Predpis IV/2

Minimálne záväzné požiadavky na osvedčenie spôsobilosti rádiokomunikačného personálu GMDSS

1.

Každá osoba zodpovedná za alebo vykonávajúca rádiotelegrafické služby na lodi, ktorá sa zúčastňuje na GMDSS, musí mať príslušné osvedčenie týkajúce sa GMDSS vydané alebo uznané úradmi podľa ustanovení rádiokomunikačných predpisov.

2.

Okrem toho každý kandidát na osvedčenie podľa tohto predpisu pre službu na lodi, ktorá podľa SOLAS 74 v platnom znení musí byť vybavená rádiokomunikačným zariadením:

2.1.

nesmie byť mladší ako 18 rokov;

2.2.

musí absolvovať schválené vzdelanie a prípravu a musí plniť normy spôsobilosti určené v oddiele A-IV/2 kódexu STCW.

KAPITOLA V

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PRÍPRAVU PERSONÁLU NA URČITÝCH TYPOCH LODÍ

Predpis V/1

Minimálne záväzné požiadavky na prípravu a kvalifikáciu kapitánov lodí, dôstojníkov a členov posádky na tankeroch

1.

Dôstojníci a členovia posádky, ktorým sú pridelené osobitné povinnosti a zodpovednosti týkajúce sa plnenia alebo plniaceho zariadenia na tankeroch, musia okrem prípravy požadovanej predpisom VI/1 absolvovať schválený pobrežný protipožiarny kurz a musia absolvovať:

1.1.

minimálne trojmesačnú schválenú námornú službu na tankeroch s cieľom nadobudnutia príslušných znalostí o bezpečných prevádzkových postupoch alebo

1.2.

schválený kurz na oboznámenie sa s tankerom minimálne v rozsahu syláb určených pre tento kurz v oddiele A-V/1 kódexu STCW.

Úrady však môžu uznať aj námornú službu vykonanú pod dozorom kratšiu, ako je určené v bode 1.1, za predpokladu, že:

1.3.

takto uznaná doba nie je kratšia ako jeden mesiac;

1.4.

tanker má hrubú tonáž menej ako 3 000 BRT;

1.5.

trvanie každej plavby, na ktorej sa tanker zúčastní počas uvedenej doby, nepresiahne 72 hodín;

1.6.

prevádzkové vlastnosti tankera, počet plavieb a operácií nakladania a vykladania vykonaných za uvedenú dobu umožňujú získať rovnakú úroveň znalostí a praxe, aká sa požaduje.

2.

Kapitáni lodí, prví strojní dôstojníci, prví palubní dôstojníci, druhí strojní dôstojníci a všetky osoby s okamžitou zodpovednosťou za nakladanie, vykladanie, prepravu alebo manipuláciu s nákladom musia okrem požiadaviek bodov 1.1, alebo 1.2:

2.1.

mať dostatočnú prax vo vykonávaní ich služieb na rovnakom type tankera, na akom slúžia, a

2.2.

absolvovať schválený špecializovaný program prípravy, ktorého obsahom sú minimálne predmety stanovené v oddiele A-V/1 kódexu STCW, ktoré zodpovedajú ich povinnostiam na tankeri na prepravu ropy, tankeri na prepravu chemikálií alebo tankeri na prepravu skvapalneného plynu podľa toho, na ktorom slúžia.

3.

Počas dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti dohovoru STCW v členskom štáte sa môže považovať za to, že námorníci spĺňajú požiadavky bodu 2.2, ak počas piatich predchádzajúcich rokov slúžili v príslušnom postavení na palube dotknutého typu tankera minimálne l rok.

4.

Úrady zabezpečia, že kapitánom lodí a dôstojníkom, ktorí majú kvalifikáciu v súlade s odsekom 1 alebo 2, sa vydá príslušné osvedčenie alebo existujúce osvedčenie sa riadne potvrdí. Každý člen posádky, ktorý je takto kvalifikovaný musí byť riadne osvedčený.

Predpis V/2

Minimálne záväzné požiadavky na prípravu a kvalifikáciu kapitánov lode, dôstojníkov, členov posádky a iného personálu na osobných lodiach s priamym nájazdom a výjazdom (osobné lode ro-ro)

1.

Tento predpis sa uplatňuje na kapitánov lode, dôstojníkov, členov posádky a iný personál slúžiaci na palubách osobných lodí ro-ro, ktoré sa používajú v medzinárodných plavbách. Úrady stanovia uplatniteľnosť týchto požiadaviek na personál, ktorý slúži na osobných lodiach, ro-ro, ktoré sa používajú v domácich plavbách.

2.

Pred pridelením služieb na palubách osobných lodí ro-ro musia námorníci absolvovať prípravu v zmysle bodov 4 až 8 v súlade s ich postavením, povinnosťami a zodpovednosťami.

3.

Námorníci, ktorí majú absolvovať prípravu v súlade s bodmi 4, 7 a 8 musia v intervaloch nepresahujúcich päť rokov absolvovať príslušnú opakovanú prípravu alebo predložia dôkaz, že počas predchádzajúcich piatich rokov boli splnené požadované kvalifikačné normy.

4.

Kapitáni lodí, dôstojníci a iný personál určený na palubách osobných lodí ro-ro v zhromažďovacích zoznamoch na pomoc pasažierom v núdzových situáciách musia absolvovať prípravu zvládania davu v zmysle oddielu A-V/2 ods. 1 kódexu STCW.

5.

Kapitáni lodí, dôstojníci a iný personál s osobitnými povinnosťami a zodpovednosťami na palubách osobných lodí ro-ro musia absolvovať prípravu oboznámenia sa s loďou stanovenú v oddiele A-V/2 ods. 2 kódexu STCW.

6.

Personál, ktorý poskytuje priame služby pasažierom v priestoroch pre pasažierov na palubách osobných lodí ro-ro, musí absolvovať bezpečnostnú prípravu stanovenú v oddiele A-V/2 ods. 3 kódexu STCW.

7.

Kapitáni lodí, prví palubní dôstojníci, prví strojní dôstojníci, druhí strojní dôstojníci a každá osoba s pridelenou zodpovednosťou za nalodenie a vylodenie pasažierov, naloženie, vyloženie alebo zabezpečenie nákladu, alebo za uzatvorenie otvárateľných častí trupu na palubách osobných lodí ro-ro musí absolvovať schválenú prípravu v zabezpečení bezpečnosti pasažierov, bezpečnosti nákladu a tesnosti trupu lode v zmysle oddielu A-V/2 ods. 4 kódexu STCW.

8.

Kapitáni lodí, prví palubní dôstojníci, prví strojní dôstojníci, druhí strojní dôstojníci a každá osoba zodpovedná za bezpečnosť pasažierov v núdzových situáciách na palubách osobných lodí ro-ro musí absolvovať schválenú prípravu v krízovom manažmente a v správaní sa ľudí v zmysle oddielu A-V/2 ods. 5 kódexu STCW.

9.

Úrady zabezpečia, že každej osobe, ktorá získa kvalifikáciu podľa ustanovení tohto predpisu, sa vydá písomný doklad o príprave, ktorú táto osoba absolvovala.

Predpis V/3

Minimálne povinné požiadavky na výcvik a kvalifikáciu kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iný personál osobných lodí iných, než sú osobné lode ro-ro

1.

Tento predpis sa vzťahuje na kapitánov lodí, dôstojníkov, členov posádky a iný personál slúžiaci na ostatných osobných lodiach používaných na medzinárodnú prepravu, než sú osobné lode ro-ro. Správne orgány určia, či sa tieto požiadavky budú vzťahovať na personál osobných lodí vnútroštátnej dopravy.

2.

Pred pridelením povinností na palubách osobných lodí musia námorníci absolvovať výcvik v zmysle bodov 4 až 8 v súlade s ich postavením, povinnosťami a zodpovednosťou.

3.

Námorníci, od ktorých sa vyžaduje výcvik v súlade s bodmi 4, 7 a 8, musia v časových intervaloch, ktoré neprekročia dobu piatich rokov, absolvovať opakovací výcvik alebo predložia dôkaz, že počas predchádzajúcich piatich rokov splnili požadované normy spôsobilosti.

4.

Personál určený v zoznamoch dôstojníkov a členov posádky, ktorého úlohou je cestujúcim osobných lodí v prípade núdzovej situácie poskytnúť pomoc, musí absolvovať výcvik na zvládnutie davu ľudí v zmysle oddielu A-V/3 ods. 1 kódexu STCW

5.

Kapitáni lodí, dôstojníci a ostatný personál, ktorému boli pridelené konkrétne povinnosti a zodpovednosť na palubách osobných lodí, musia absolvovať zoznamovací výcvik v zmysle oddielu A-V/3 ods. 2 kódexu STCW.

6.

Personál, ktorý zabezpečuje priame služby cestujúcim na osobných lodiach v priestoroch pre cestujúcich, musí absolvovať výcvik bezpečnosti v zmysle oddielu A-V/3 ods. 3 kódexu STCW.

7.

Kapitáni lodí, prví palubní dôstojníci a každá osoba, ktorej je pridelená okamžitá zodpovednosť za nalodenie a vylodenie cestujúcich, musia absolvovať schválený výcvik bezpečnosti cestujúcich v zmysle oddielu A-V/3 ods. 4 kódexu STCW.

8.

Kapitáni lodí, prví palubní dôstojníci, prví strojní dôstojníci alebo ktorákoľvek osoba zodpovedná za bezpečnosť cestujúcich na palubách osobných lodí v núdzových situáciách musia absolvovať schválený výcvik v krízovom manažmente a v správaní sa ľudí v zmysle oddielu A-V/3 ods. 5 kódexu STCW.

9.

Správne orgány zabezpečia, že každej osobe, ktorá získa kvalifikáciu podľa ustanovení tohto predpisu, sa vydá písomný doklad o výcviku, ktorý táto osoba absolvovala.

KAPITOLA VI

FUNKCIE V NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH, V PRACOVNEJ BEZPEČNOSTI, ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI A PRE PREŽITIE

Predpis VI/1

Minimálne záväzné požiadavky pre oboznámenie, prípravu v základnej bezpečnosti a inštrukcie všetkým námorníkom

Námorníci musia absolvovať oboznámenie a prípravu v základnej bezpečnosti alebo inštrukcie v súlade s oddielom A-VI/1 kódexu STCW a musia plniť príslušné normy spôsobilosti stanovené v tomto oddiele.

Predpis VI/2

Minimálne záväzné požiadavky na vydanie osvedčení o odbornej spôsobilosti v plavidlách na prežitie, záchranných člnoch a rýchlych záchranných člnoch

1.

Každý kandidát na osvedčenie o odbornej spôsobilosti v plavidlách na prežitie a v záchranných člnoch okrem rýchlych záchranných člnov:

1.1.

nesmie byť mladší ako 18 rokov;

1.2.

musí absolvovať schválenú námornú službu v dĺžke minimálne 12 mesiacov alebo musí navštevovať schválený prípravný kurz a musí absolvovať schválenú námornú službu v dĺžke minimálne 6 mesiacov;

1.3.

musí plniť normy spôsobilosti na osvedčenie o odbornej spôsobilosti v plavidlách na prežitie a záchranných člnoch stanovené v oddiele A-VI/2 ods. 1 až 4 kódexu STCW.

2.

Každý kandidát na osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rýchlych záchranných člnoch:

2.1.

musí mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v plavidlách na prežitie a záchranných člnoch okrem rýchlych záchranných člnov;

2.2.

musí navštevovať schválený prípravný kurz;

2.3.

musí plniť normy spôsobilosti na osvedčenie o odbornej spôsobilosti v rýchlych záchranných člnoch stanovené v oddiele A-VI/2 ods. 5 až 8 kódexu STCW.

Predpis VI/3

Minimálne záväzné požiadavky na prípravu v modernom boji proti požiaru

1.

Námorníci určení na riadenie protipožiarnych operácií musia úspešne absolvovať modernú prípravu v technikách boja s požiarom so zvláštnym dôrazom na organizáciu, taktiku a velenie v súlade s ustanoveniami oddielu A-VI/3 kódexu STCW a musia plniť normy spôsobilosti stanovené v danom oddiele.

2.

Ak do kvalifikácie na vydanie osvedčenia nie je zahrnutá príprava v modernom boji proti požiaru, musí byť držiteľovi vydané osobitné osvedčenie alebo písomný doklad, že navštevoval kurz prípravy v modernom boji proti požiaru.

Predpis VI/4

Minimálne záväzné požiadavky týkajúce sa zdravotníckej prvej pomoci a zdravotníckej starostlivosti

1.

Námorníci určení na palubách lodí na poskytovanie zdravotníckej prvej pomoci musia plniť normy spôsobilosti v zdravotníckej prvej pomoci stanovené v oddiele A-VI/4 ods. 1, 2 a 3 kódexu STCW.

2.

Námorníci určení na vykonávanie zdravotníckej starostlivosti na palubách lodí musia plniť normy spôsobilosti zdravotníckej starostlivosti na palubách lodí stanovené v oddiele A-VI/4 ods. 4, 5 a 6 kódexu STCW.

3.

Ak do kvalifikácie potrebnej na vydanie osvedčenia nie sú zahrnuté prípravy v zdravotníckej prvej pomoci alebo v zdravotníckej starostlivosti, musí byť držiteľovi vydané osobitné osvedčenie alebo písomný doklad o tom, že navštevoval kurz prípravy v zdravotníckej prvej pomoci alebo zdravotníckej starostlivosti.

KAPITOLA VII

ALTERNATÍVNE OSVEDČENIE

Predpis VII/1

Vydávanie alternatívnych osvedčení

1.

Bez ohľadu na požiadavky na osvedčovanie spôsobilosti stanovené v kapitolách II a III tejto prílohy sa môžu členské štáty rozhodnúť vydávať alebo schvaľovať vydanie iných osvedčení ako osvedčení uvedených v predpisoch týchto kapitol, a to za predpokladu, že:

1.1.

s nimi súvisiace funkcie a úrovne spôsobilosti stanovené v osvedčeniach a v potvrdeniach sú vybrané a zhodné s tými, ktoré sú uvedené v oddieloch A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 a A-IV/2 kódexu STCW;

1.2.

kandidáti absolvovali schválené vzdelávanie a prípravu a plnia požiadavky noriem na spôsobilosť stanovené v príslušných oddieloch kódexu STCW a, ako je uvedené v oddiele A-VII/1 uvedeného kódexu, na funkcie a úrovne, ktoré majú byť stanovené v osvedčeniach a potvrdeniach;

1.3.

kandidáti absolvovali schválenú námornú službu zodpovedajúcu výkonu funkcií a úrovní, ktoré majú byť stanovené v osvedčení. Minimálne trvanie takejto námornej služby sa musí rovnať trvaniu námornej služby stanovenej v kapitolách II a III tejto prílohy. Minimálne trvanie námornej služby nesmie byť kratšie, ako je stanovené v oddiele A-VII/2 kódexu STCW;

1.4.

kandidáti na osvedčenie, ktorí majú vykonávať funkciu v navigácii na operačnej úrovni, plnia platné požiadavky predpisov v kapitole IV alebo pre vykonávanie určených rádiotelegrafických služieb v súlade s rádiokomunikačnými predpismi;

1.5.

osvedčenia budú vydané v súlade s požiadavkami článku 11 a ustanoveniami stanovenými v kapitole VII kódexu STCW.

2.

Žiadne osvedčenie podľa tejto kapitoly nesmie byť vydané, pokiaľ členský štát neoznámi informácie požadované dohovorom STCW Komisii.

Predpis VII/2

Osvedčovanie námorníkov

Každý námorník, ktorý vykonáva ktorúkoľvek funkciu alebo skupinu funkcií stanovenú v tabuľkách A-II/1, A-II/2, A-II/3 alebo A-II/4 kapitoly II, alebo v tabuľkách A-III/1, A-III/2, A-III/4 kapitoly III, alebo v tabuľkách A-IV/2 kapitoly IV kódexu STCW musí mať príslušné osvedčenie.

Predpis VII/3

Zásady, ktorými sa riadi vydávanie alternatívnych osvedčení

1.

Členský štát, ktorý sa rozhodne vydávať alebo schvaľovať vydávanie alternatívnych osvedčení, musí zabezpečiť, aby sa plnili tieto zásady:

1.1.

žiaden alternatívny systém osvedčovania sa nezavedie, pokiaľ nezabezpečí takú úroveň bezpečnosti na mori a nebude mať taký preventívny účinok, čo sa týka znečisťovania, ktorý by bol minimálne na rovnakej úrovni ako systém stanovený ostatnými kapitolami;

1.2.

akýkoľvek systém alternatívneho osvedčovania vytvorený podľa tejto kapitoly musí umožňovať zameniteľnosť osvedčení s osvedčeniami vydanými podľa ostatných kapitol.

2.

Zásada zameniteľnosti v odseku 1 musí zabezpečiť, že:

2.1.

námorníci osvedčení podľa systémov v kapitolách II a/alebo III a námorníci osvedčení podľa kapitoly VII sú spôsobilí slúžiť na lodiach, ktoré majú buď tradičnú, alebo inú formu palubnej organizácie;

2.2.

námorníci nie sú pripravovaní na určitú palubnú organizáciu takým spôsobom, ktorá by ovplyvnila ich schopnosť využiť ich vedomosti a zručnosti inde.

3.

Pri vydávaní akéhokoľvek osvedčenia podľa ustanovení tejto kapitoly sa musia brať do úvahy tieto zásady:

3.1.

vydávanie alternatívnych osvedčení nesmie byť použité:

3.1.1.

na zníženie počtu členov posádky na palube;

3.1.2.

na degradáciu povolania alebo zníženie vzdelanosti a zručnosti námorníkov, alebo

3.1.3.

na povolenie vykonávania kombinovaných služieb hliadkovania strojných a kontrolných dôstojníkov držiteľmi jedného osvedčenia počas akejkoľvek hliadky;

3.2.

osoba, ktorá na lodi velí, musí byť označená ako kapitán lode a právne postavenie a autorita kapitána lode a ostatných nesmú byť negatívne ovplyvnené zavedením akéhokoľvek systému alternatívneho osvedčovania.

4.

Zásady obsiahnuté v bodoch l a 2 musia zabezpečiť, že ako kompetencie palubných, tak aj strojných dôstojníkov zostanú zachované.


PRÍLOHA II

KRITÉRIÁ NA UZNANIE TRETÍCH KRAJÍN, KTORÉ V ZMYSLE ČLÁNKU 19 ODS. 2 VYSTAVILI OSVEDČENIE ALEBO TAKÉ OSVEDČENIE BOLO VYSTAVENÉ V RÁMCI ICH PRÁVOMOCI

1.

Tretia krajina musí byť zmluvnou stranou dohovoru STCW.

2.

Tretia krajina musí byť identifikovaná Námorným bezpečnostným výborom ako krajina, ktorá preukázala, že plne a bez obmedzenia uplatňuje ustanovenia dohovoru STCW.

3.

Komisia musí s pomocou Európskej námornej bezpečnostnej agentúry a s možnou účasťou príslušného členského štátu, s použitím všetkých nevyhnutných opatrení, ktoré môžu zahŕňať inšpekciu zariadení a postupov, potvrdiť, že boli bez obmedzenia splnené požiadavky týkajúce sa noriem spôsobilosti, vystavenia a potvrdenia osvedčení a vedenia záznamov a že systém zabezpečenia kvality bol zavedený v súlade s predpisom I/8 dohovoru STCW.

4.

Členský štát musí v súčasnosti rokovať s príslušnou treťou krajinou o dohode, ktorou sa táto tretia krajina zaväzuje okamžite oznámiť každú významnú zmenu systémov prípravy a osvedčovania vykonanú v súlade s dohovorom STCW.

5.

Členský štát zaviedol opatrenia, ktoré zabezpečujú, že námorníci, ktorí predložili na uznanie osvedčenia na vedúce funkcie, majú primerané vedomosti o námorných právnych predpisoch príslušného členského štátu zodpovedajúce funkciám, ktoré môžu zastávať.

6.

Ak členský štát chce doplniť posúdenie zhody tretej krajiny o hodnotenie určitých námorných výcvikových inštitúcií, musí postupovať podľa ustanovení oddielu A-I/6 kódexu STCW.


PRÍLOHA III

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 32)

smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2001/25/ES

(Ú. v. ES L 136, 18.5.2001, s. 17).

 

smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2002/84/ES

(Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53).

iba článok 11

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/103/ES

(Ú. v. EÚ L 326, 13.12.2003, s. 28).

 

smernica Komisie 2005/23/ES

(Ú. v. EÚ L 62, 9.3.2005, s. 14).

 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/45/ES

(Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 160).

iba článok 4

ČASŤ B

Zoznam lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 32)

Smernica

Lehota na transpozíciu

2002/84/ES

23. novembra 2003

2003/103/ES

14. mája 2005

2005/23/EC

29. septembra 2005

2005/45/ES

20. októbra 2007


PRÍLOHA IV

TABUĽKA ZHODY

Smernica 2001/25/ES

Táto smernica

článok 1

článok 1

článok 2 úvodné slová

článok 2 úvodné slová

článok 2 prvá až štvrtá zarážka

článok 2 písm. a) až d)

články 3 až 7

články 3 až 7

článok 7a

článok 8

článok 8

článok 9

článok 9 ods. 1 úvodné slová

článok 10 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 9 ods. 1 písm. a) a b)

článok 10 ods. 1 prvý pododsek písm. a) a b)

článok 9 ods. 1 písm. c) prvá veta

článok 10 ods. 1 prvý pododsek písm. c)

článok 9 ods. 1 písm. c) druhá veta

článok 10 ods. 1 druhý pododsek

článok 9 ods. 1 písm. d)

článok 10 ods. 1 prvý pododsek písm. d)

článok 9 ods. 2 a 3

článok 10 ods. 2 a 3

článok 10

článok 11

článok 11

článok 12

článok 12

článok 13

článok 13

článok 14

článok 14

článok 15

článok 15

článok 16

článok 16 ods. 1 úvodné slová

článok 17 ods. 1 úvodné slová

článok 16 ods. 1 prvá až štrvtá zarážka

článok 17 ods. 1 písm. a) až d)

článok 16 ods. 2 úvodné slová

článok 17 ods. 2 úvodné slová

článok 16 ods. 2 písm. a) body 1 a 2

článok 17 ods. 2 písm. a) body i) a ii)

článok 16 ods. 2 písm. b) a c)

článok 17 ods. 2 písm. b) a c)

článok 16 ods. 2 písm. d) body 1 a 2

článok 17 ods. 2 písm. d) body i) a ii)

článok 16 ods. 2 písm. d) bod 3 body i) a ii)

článok 17 ods. 2 písm. d) bod iii) prvá a druhá zarážka

článok 16 ods. 2 písm. e)

článok 17 ods. 2 písm. e)

článok 16 ods. 2 písm. f) body 1 až 5

článok 17 ods. 2 písm. f) body i) až v)

článok 16 ods. 2 písm. g)

článok 17 ods. 2 písm. g)

článok 17

článok 18

článok 18 ods. 1 a 2

článok 18 ods. 3 úvodná veta

článok 19 ods. 1

článok 18 ods. 3 písm. a)

článok 19 ods. 2

článok 18 ods. 3 písm. b)

článok 19 ods. 3 prvý pododsek

článok 18 ods. 3 písm. c)

článok 19 ods. 3 druhý pododsek

článok 18 ods. 3 písm. d)

článok 19 ods. 4

článok 18 ods. 3 písm. e)

článok 19 ods. 5

článok 18 ods. 3 písm. f)

článok 19 ods. 6

článok 18 ods. 4

článok 19 ods. 7

článok 18a ods. 1 prvá a druhá veta

článok 20 ods. 1 prvý a druhý pododsek

článok 18a ods. 2 prvá a druhá veta

článok 20 ods. 2 prvý a druhý pododsek

článok 18a ods. 3 až 5

článok 20 ods. 3 až 5

článok 18a ods. 6 prvá a druhá veta

článok 20 ods. 6 prvý a druhý pododsek

článok 18a ods. 7

článok 20 ods. 7

článok 18b

článok 21

článok 19

článok 22

článok 20 ods. 1 úvodné slová

článok 23 ods. 1 úvodné slová

článok 20 ods. 1 prvá a druhá zarážka

článok 23 ods. 1 písm. a) a b)

článok 20 ods. 2 úvodné slová

článok 23 ods. 2 úvodné slová

článok 20 ods. 2 prvá až šiesta zarážka

článok 23 ods. 2 písm. a) až f)

článok 20 ods. 3

článok 23 ods. 3

článok 21

článok 24

článok 21a

článok 25

článok 26 ods. 1

článok 21b prvá veta

článok 26 ods. 2 prvý pododsek

článok 21b druhá veta

článok 26 ods. 2 druhý pododsek

článok 22 ods. 1 prvá veta

článok 27 ods. 1 prvý pododsek

článok 22 ods. 1 druhá veta

článok 27 ods. 1 druhý pododsek

článok 27 ods. 1 tretí pododsek

článok 22 ods. 3 a 4

článok 27 ods. 2 a 3

článok 23 ods. 1 a 2

článok 28 ods. 1 a 2

článok 28 ods. 3

článok 23 ods. 3

článok 24 ods. 1 a 2

článok 24 ods. 3 body 1 a 2

článok 29 písm. a) a b)

článok 25

článok 30

článok 26 prvá veta

článok 31 prvý odsek

článok 26 druhá veta

článok 31 druhý odsek

článok 27

článok 32

článok 28

článok 33

článok 29

článok 34

prílohy I až II

prílohy I až II

príloha III

príloha IV

príloha III

príloha IV


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

3.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/62


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. decembra 2008

ktorým sa prijímajú záväzky ponúknuté v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu kyseliny citrónovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

(2008/899/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho články 8 a 9,

po porade s poradným výborom,

keďže:

A.   POSTUP

(1)

Nariadením (ES) č. 488/2008 (2) Komisia uložila dočasné antidumpingové clo na dovoz kyseliny citrónovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“) do Spoločenstva.

(2)

Po prijatí dočasných antidumpingových opatrení Komisia pokračovala v prešetrovaní dumpingu, ujmy a záujmu Spoločenstva. Konečné zistenia a závery prešetrovania sú stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1193/2008 (3), ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz kyseliny citrónovej s pôvodom v ČĽR.

(3)

Prešetrovaním sa potvrdili dočasné zistenia poškodzujúceho dumpingu týkajúce sa dovozu kyseliny citrónovej s pôvodom v ČĽR.

B.   ZÁVÄZKY

(4)

Po prijatí dočasných antidumpingových opatrení ponúkli šiesti spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia v ČĽR, konkrétne Anhui BBCA Biochemical, RZBC, TTCA, Yixing Union Biochemical, Laiwu Taihe Biochemistry a Weifang Ensign Industry cenové záväzky v súlade s článkom 8 ods. 1 základného nariadenia. V rámci týchto záväzkov ponúkli vyvážajúci výrobcovia, že budú príslušný výrobok predávať na úrovniach cien alebo nad úrovňami cien, ktoré odstraňujú poškodzujúci vplyv dumpingu. Každý vyvážajúci výrobca ponúkol jednu minimálnu dovoznú cenu pre všetky rôzne druhy výrobku, aby sa obmedzilo riziko obchádzania.

(5)

Ponuky okrem toho stanovujú indexáciu minimálnych cien vzhľadom na to, že ceny príslušného výrobku sa značne líšili, predovšetkým sa ceny po uplynutí obdobia prešetrovania značne zvýšili. Indexácia sa stanovuje v súlade s verejným medzinárodným kótovaním kukurice, ktorá je hlavnou surovinou používanou vyvážajúcimi výrobcami. Vyvážajúci výrobcovia však ponúkli stanovenie minimálnych cien prinajmenšom na úrovni ceny, ktorá nespôsobí ujmu, aj keď by indexácia viedla k nižšej cenovej úrovni.

(6)

Spoločnosť Laiwu Taihe Biochemistry, ktorej bolo priznané trhovohospodárske zaobchádzanie, ponúkla výpočet svojej minimálnej ceny na základe normálnej hodnoty ustanovenej počas prešetrovania.

(7)

Okrem toho vyvážajúci výrobcovia ponúkli, že ak budú predávať tovar takému zákazníkovi v EÚ, ktorého organizácia alebo štruktúra presahuje hranice EÚ, budú v záujme zníženia rizika nedodržania cien prostredníctvom krížových kompenzačných cien informovať o každom predaji mimo EÚ určenom pre takého zákazníka. Vyvážajúci výrobcovia takisto súhlasili s tým, že budú v súvislosti s týmto predajom mimo EÚ rešpektovať určitý cenový režim.

(8)

Vyvážajúci výrobcovia tiež poskytnú Komisii pravidelné a podrobné informácie, ktoré sa týkajú ich vývozu do Spoločenstva, aby mohla Komisia záväzky účinne monitorovať.

(9)

Takisto sa poznamenáva, že Čínska obchodná komora dovozcov a vývozcov kovov, minerálov a chemických látok (ďalej len „CCCMC“) združuje šesť spoločností uvedených v odôvodnení 4 a preto sa CCCMC tiež aktívne zapojí do monitorovania záväzkov. Komisia preto považuje riziko obchádzania dohodnutých záväzkov za obmedzené.

(10)

Po zverejnení ponúk záväzkov vznieslo výrobné odvetvie Spoločenstva voči týmto ponukám záväzkov námietky. Výrobné odvetvie Spoločenstva tvrdilo, že indexácia na základe kukurice nie je vhodná, keďže najdôležitejšie variabilné zložky nákladov tvoria iné hlavné vstupy a navrhlo namiesto toho indexáciu na základe nákladov na suroviny a energiu. Pokiaľ ide o pripomienky výrobného odvetvia Spoločenstva v tom zmysle, že by indexácia mala byť založená aj na energii, treba poznamenať, že energia nie je určujúcim faktorom ceny. Okrem toho by pri indexácii nebolo možné jednoznačne určiť zdroj, keďže požadovaná energia sa môže vyrobiť z rôznych zdrojov ako napr. z uhlia, zemného plynu alebo z elektriny.

(11)

Výrobné odvetvie Spoločenstva ďalej argumentovalo, že vzhľadom na to, že vyvážajúci výrobcovia predávajú výrobok, na ktorý sa vzťahuje záväzok, nadnárodným spoločnostiam, existuje vysoké riziko krížovej kompenzácie, t. j. výrobok, na ktorý sa vzťahuje záväzok, sa môže predať tomu istému zákazníkovi mimo ES za umelo nízke ceny s cieľom kompenzovať minimálne ceny v ES. V tejto súvislosti by sa malo poznamenať, že dané spoločnosti predávajú výrobky na vývoz do ES prevažne obchodníkom a nie nadnárodným spoločnostiam. Bez ohľadu na to a v záujme ďalšieho zníženia zostávajúceho rizika krížovej kompenzácie zo strany niektorých osobitných spoločností, ponuky obsahujú osobitné doložky o krížovej kompenzácii, pokiaľ ide o predaj tovaru príslušných spoločností zákazníkom ES, ktorých organizácia alebo štruktúra presahuje hranice EÚ. Tieto doložky významným spôsobom znižujú riziko krížovej kompenzácie.

(12)

Vzhľadom na uvedené sú záväzky ponúknuté vyvážajúcimi výrobcami prijateľné.

(13)

Aby Komisia mohla účinne monitorovať, či spoločnosti plnia záväzky, pri predkladaní žiadosti o prepustenie do voľného obehu príslušnému colnému orgánu bude oslobodenie od antidumpingového cla závisieť od i) predloženia faktúry súvisiacej so záväzkom obsahujúcej minimálne údaje uvedené v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1193/2008; ii) skutočnosti, že dovážané výrobky sú vyrobené, odoslané a fakturované priamo uvedenou spoločnosťou prvému nezávislému zákazníkovi v Spoločenstve; a iii) skutočnosti, že tovar colne prihlásený a predložený colným orgánom presne zodpovedá opisu na faktúre súvisiacej so záväzkom. Ak takáto faktúra nebude predložená, alebo ak nebude zodpovedať výrobku predloženému colnému orgánu, bude splatná primeraná čiastka antidumpingového cla.

(14)

S cieľom ďalej zabezpečiť rešpektovanie záväzkov boli dovozcovia v uvedenom nariadení Rady upozornení, že nesplnenie podmienok stanovených v tomto nariadení alebo odvolanie prijatia záväzkov Komisiou môže viesť k vzniku colného dlhu za príslušné transakcie.

(15)

V prípade porušenia alebo odvolania záväzku alebo v prípade odvolania prijatia záväzku Komisiou sa v zmysle článku 8 ods. 9 základného nariadenia automaticky uplatňuje antidumpingové clo uložené v súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Záväzky ponúknuté ďalej uvedenými vyvážajúcimi výrobcami spolu s Čínskou obchodnou komorou dovozcov a vývozcov kovov, minerálov a chemických látok („CCCMC“) v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu kyseliny citrónovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sa týmto prijímajú.

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód Taric

Čínska ľudová republika

Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd – No 73 Daqing Road, mesto Bengbu, 233010, provincia Anhui

A874

Vyrábané RZBC Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, provincia Shandong a predávané jej prepojenou obchodnou spoločnosťou RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, provincia Shandong

A926

Vyrábané RZBC (Juxian) Co., Ltd – West Wing, Chengyang North Road, Ju County, Rizhao, provincia Shandong a predávané jej prepojenou obchodnou spoločnosťou RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd – No 9 Xinghai West Road, Rizhao, provincia Shandong

A927

TTCA Co., Ltd. – West, Wenhe Bridge North, mesto Anqiu, provincia Shandong

A878

Yixing Union Biochemical Co., Ltd – Economic Development Zone Yixing City 214203, provincia Jiangsu

A879

Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, No 106 Luzhong Large East Street, Laiwu, provincia Shandong

A880

Weifang Ensign Industry Co. Ltd, The West End, Limin Road, mesto Changle, provincia Shandong

A882

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2008

Za Komisiu

Catherine ASHTON

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 143, 3.6.2008, s. 13.

(3)  Pozri stranu 1 Ú. v. EÚ.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

3.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/65


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2008/900/SZBP

z 2. decembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2008/107/SZBP, ktorou sa predlžuje mandát osobitného zástupcu Európskej únie pre Strednú Áziu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14, článok 18 ods. 5 a článok 23 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada 12. februára 2008 prijala jednotnú akciu 2008/107/SZBP (1).

(2)

Je potrebné zmeniť a doplniť mandát osobitného zástupcu Európskej únie, aby sa zohľadnila jeho úloha pri monitorovaní vykonávania stratégie Európskej únie pre nové partnerstvo so Strednou Áziou, ktorú prijala Európska rada v júni 2007,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

Článok 3 ods. 1 písm. i) jednotnej akcie 2008/107/SZBP sa nahrádza takto:

„i)

prispievať k formulácii aspektov SZBP, ktoré súvisia s energetickou bezpečnosťou, bojom proti obchodovaniu s omamnými látkami a riadením vodných zdrojov v Strednej Ázii.“

Článok 2

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 3

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2008

Za Radu

predsedníčka

C. LAGARDE


(1)  Ú. v. EÚ L 38, 13.2.2008, s. 19.


3.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/66


ROZHODNUTIE RADY 2008/901/SZBP

z 2. decembra 2008

o nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misii pre konflikt v Gruzínsku

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 13 ods. 3 a článok 23 ods. 1,

keďže:

(1)

Dňa 1. septembra 2008 Európska rada vyhlásila, že Európska únia je pripravená angažovať sa v snahe podporiť úsilie o dosiahnutie mierového a trvalého riešenia konfliktov v Gruzínsku a že je pripravená podporiť opatrenia na budovanie dôvery.

(2)

Dňa 15. septembra 2008 Rada podporila myšlienku nezávislého medzinárodného vyšetrovania konfliktu v Gruzínsku.

(3)

Za vedúcu tejto vyšetrovacej misie by sa mala vymenovať pani Heidi TAGLIAVINI,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Vedúca nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie a podmienky

1.   Pani Heidi TAGLIAVINI sa vymenúva za vedúcu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie pre konflikt v Gruzínsku (ďalej len „vyšetrovacia misia“) na obdobie od 2. decembra 2008 do 31. júla 2009.

2.   Cieľom vyšetrovacej misie je vyšetriť podnety a priebeh konfliktu v Gruzínsku, a to aj z hľadiska medzinárodného práva (1) humanitárneho práva a ľudských práv, a obvinenia vznesené v tejto súvislosti (2). Geografické a časové vymedzenie vyšetrovania bude dostatočne rozsiahle, aby bolo možné identifikovať celý súbor možných príčin konfliktu. Výsledky vyšetrovania sa vo forme správy predložia stranám konfliktu, ako aj Rade, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a Organizácii Spojených národov (OSN).

3.   Vedúca vyšetrovacej misie zodpovedá za vykonávanie vyšetrovacej misie. Disponuje úplnou nezávislosťou pri určovaní postupov a metód práce vyšetrovacej misie, ako aj obsahu správy uvedenej v odseku 2.

Článok 2

Financovanie

1.   Finančná referenčná suma určená na výdavky súvisiace s vykonávaním vyšetrovacej misie je 1 600 000 EUR na obdobie od 2. decembra 2008 do 31. júla 2009.

2.   Výdavky financované zo sumy ustanovenej v odseku 1 sú oprávnené od 2. decembra 2008.

3.   Hospodárenie s výdavkami sa vykonáva v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev. Hospodárenie s výdavkami je predmetom dohody medzi vedúcou vyšetrovacej misie a Komisiou.

4.   Vedúca vyšetrovacej misie zodpovedá Komisii za všetky výdavky.

Článok 3

Zloženie vyšetrovacej misie

O zložení vyšetrovacej misie rozhoduje vedúca misie. Vyšetrovaciu misiu tvoria uznávaní experti, konkrétne právnici, historici, odborníci vo vojenských otázkach a v otázkach ľudských práv.

Článok 4

Hodnotenie

Rada preskúma vykonávanie tohto rozhodnutia pred 31. júlom 2009.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti a ukončenie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Jeho účinnosť sa skončí 31. júla 2009.

Článok 6

Uverejnenie

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 2. decembra 2008

Za Radu

predsedníčka

C. LAGARDE


(1)  Vrátane Záverečného aktu helsinskej konferencie.

(2)  Vrátane obvinení z vojnových zločinov.


3.12.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.