ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 314

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
25. novembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1162/2008 z 24. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1163/2008 z 24. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 40/2008, pokiaľ ide o obmedzenia výlovu niektorých populácií tresky koruškovitej, tresky merlang a tresky jednoškvrnnej

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1164/2008 z 24. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených na rok 2009 podľa nariadenia Rady (ES) č. 517/94

7

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2008/879/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 22. októbra 2008 o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

13

 

 

USMERNENIA

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2008/880/ES

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 21. novembra 2008 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu (ECB/2008/18)

14

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 22.6.2001; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 17/zv. 01, s. 230)

16

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1162/2008

z 24. novembra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

25,7

MA

64,7

TR

76,0

ZZ

55,5

0707 00 05

EG

188,1

JO

178,8

MA

61,0

TR

83,8

ZZ

127,9

0709 90 70

MA

66,3

TR

115,1

ZZ

90,7

0805 20 10

MA

67,3

ZZ

67,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

56,5

HR

50,0

IL

69,9

TR

60,9

ZZ

59,3

0805 50 10

MA

65,5

TR

68,8

ZA

71,5

ZZ

68,6

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

MK

37,6

US

108,6

ZA

109,6

ZZ

82,3

0808 20 50

CN

71,0

KR

112,1

TR

106,0

ZZ

96,4


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1163/2008

z 24. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 40/2008, pokiaľ ide o obmedzenia výlovu niektorých populácií tresky koruškovitej, tresky merlang a tresky jednoškvrnnej

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 40/2008 zo 16. januára 2008, ktorým sa na rok 2008 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (1), a najmä na jeho článok 5 ods. 5 a 7,

keďže:

(1)

Predbežné obmedzenia výlovu populácií tresky koruškovitej v zóne ICES IIIa a vo vodách ES zón ICES IIa a IV sú ustanovené v prílohe IA k nariadeniu (ES) č. 40/2008.

(2)

Podľa článku 5 ods. 5 uvedeného nariadenia môže Komisia zrevidovať obmedzenia výlovu na základe vedeckých informácií získaných počas prvej polovice roka 2008.

(3)

Na základe vedeckých informácií získaných počas prvej polovice roka 2008 by sa mali stanoviť konečné obmedzenia výlovu pre tresku koruškovitú v príslušných zónach.

(4)

Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo uvádza, že v roku 2008 zodpovedajú úlovky do výšky 148 000 ton miere úmrtnosti rýb 0,6 a očakáva sa, že populácia bude zachovaná v miere presahujúcej preventívnu úroveň.

(5)

Treska koruškovitá je populácia žijúca v Severnom mori, o ktorú sa delí s Nórskom, ale v súčasnosti ju spoločne nespravujú obidve strany spoločne. Opatrenia ustanovené v tomto nariadení by mali byť v súlade s konzultáciami s Nórskom podľa ustanovení schválenej zápisnice o záveroch rokovaní v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Nórskom z 26. novembra 2007.

(6)

Podiel Spoločenstva na celkových povolených výlovoch (TAC) tresky koruškovitej v zóne ICES IIIa a vo vodách ES zón ICES IIa a IV by teda mal byť stanovený na 75 % zo 148 000 ton.

(7)

V súlade s článkom 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 40/2008 môže Komisia upraviť obmedzenia výlovu populácie tresky merlang v zónach ICES IIIa a populácie tresky merlang v zónach ICES IV a vodách ES zóny ICES IIa a populácie tresky jednoškvrnnej v zóne ICES IIIa a vodách ES zón ICES IIIb, IIIc a IIId a populácie tresky jednoškvrnej v zóne ICES IV a vodách ES zóny ICES IIa ako dôsledok úpravy obmedzení výlovu populácie tresky koruškovitej v súlade s článkom 5 ods. 5 uvedeného nariadenia v záujme zohľadnenia priemyselných vedľajších úlovkov populácií tresky koruškovitej.

(8)

S ohľadom na obmedzený rybolov tresky koruškovitej v zóne ICES IIIa a vo vodách ES zón ICES IIIb, IIIc a IIId a s ohľadom na skutočnosť, že nie sú k dispozícii žiadne nové prognózy na vedľajšie výlovy tresky jednoškvrnnej a tresky merlang v iných priemyselných rybolovoch v týchto zónach, obmedzenia výlovu populácií tresky merlang a tresky jednoškrvnnej v zónach ICES IIIa a vo vodách ES zón ICES IIIb, IIIc a IIId by mali zostať do konca roku 2008 bez zmeny.

(9)

Na základe stanovenia konečných obmedzení výlovu tresky koruškovitej v zóne ICES IIIa a vodách ES zón ICES IIa a IV by sa mali upraviť obmedzenia výlovu tresky merlang a tresky jednoškvrnnej v zóne ICES IV a vo vodách ES zóny ICES IIa.

(10)

Treska koruškovitá je druh s krátkym životným cyklom. Preto by sa mali obmedzenia výlovu uskutočniť čo najskôr, aby sa predišlo oneskoreniu, ktoré by mohlo viesť k nadmernému výlovu populácie.

(11)

Príloha IA k nariadeniu (ES) č. 40/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre rybné hospodárstvo a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IA k nariadeniu (ES) č. 40/2008 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2008

Za Komisiu

Joe BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2008, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha IA k nariadeniu (ES) č. 40/2008 sa mení a dopĺňa takto:

1.

Položka týkajúca sa populácie tresky koruškovitej v zóne ICES IIIa a vo vodách ES zón ICES IIa a IV sa nahrádza takto:

„Druh

:

treska koruškovitá

Trisopterus esmarki

Zóna

:

IIIa; vody ES zón IIa a IV

NOP/2A3A4

Dánsko

109 898

Analytický TAC.

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Nemecko

21 (1)

Holandsko

81 (1)

ES

110 000

Nórsko

1 000 (2)

TAC

Neuplatňuje sa.

2.

Položka týkajúca sa populácie tresky merlang v zóne ICES IV a vo vodách ES zóny ICES IIa sa nahrádza takto:

„Druh

:

treska merlang

Merlangius merlangus

Zóna

:

IV; vody ES zóny IIa

WHG/2AC4

Belgicko

367

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Dánsko

1 587

Nemecko

413

Francúzsko

2 385

Holandsko

917

Švédsko

3

Spojené kráľovstvo

9 330

ES

15 002 (3)

Nórsko

1 785 (4)

TAC

17 850

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach ICES uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

nórske vody zóny IV

(WHG/*04N-)

ES

10 884“

3.

Položka týkajúca sa populácie tresky jednoškvrnnej v zóne ICES IV a vo vodách ES zóny ICES IIa sa nahrádza takto:

„Druh

:

treska jednoškvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Zóna

:

IV; vody ES zóny IIa

HAD/2AC4

Belgicko

279

Analytický TAC

Článok 3 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 4 nariadenia (ES) č. 847/96 sa neuplatňuje.

Článok 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 847/96 sa uplatňuje.

Dánsko

1 920

Nemecko

1 222

Francúzsko

2 129

Holandsko

209

Švédsko

193

Spojené kráľovstvo

31 664

ES

37 616 (5)

Nórsko

8 082

TAC

46 444

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

nórske vody zóny IV

(HAD/*04N-)

ES

28 535“


(1)  Kvótu možno loviť iba vo vodách ES zón ICES IIa, IIIa a IV.

(2)  Túto kvótu možno loviť v časti VIa severne od 56° 30′ s. š.“

(3)  Okrem odhadovaných 1 063 ton priemyselných vedľajších úlovkov.

(4)  Môže sa loviť vo vodách ES. Úlovky získané v rámci tejto kvóty sa majú odpočítať z podielu TAC Nórska.

Osobitné podmienky

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach ICES uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

nórske vody zóny IV

(WHG/*04N-)

ES

10 884“

(5)  Okrem odhadovaných 746 ton priemyselných vedľajších úlovkov.

Osobitné podmienky

V rámci obmedzení uvedených kvót sa nemôžu v špecifikovaných zónach uloviť väčšie množstvá, ako sú uvedené nižšie:

 

nórske vody zóny IV

(HAD/*04N-)

ES

28 535“


25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/7


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1164/2008

z 24. novembra 2008,

ktorým sa ustanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených na rok 2009 podľa nariadenia Rady (ES) č. 517/94

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 517/94 zo 7. marca 1994 o spoločných predpisoch pre dovoz textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú bilaterálne dohody, protokoly a iné dojednania alebo iné osobitné dovozné predpisy Spoločenstva (1), a najmä na jeho článok 17 ods. 3 a 6 a článok 21 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 517/94 stanovilo množstevné obmedzenia na dovoz určitých textilných výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách, ktoré sa prideľujú podľa zásady kto príde prvý.

(2)

Podľa tohto nariadenia je za určitých podmienok možné použiť iné metódy prideľovania, rozdeliť kvóty na tranže alebo si vyhradiť časť osobitného množstevného limitu výlučne pre žiadosti, ktoré sú podporené dôkazmi o vykonávaní dovozu v minulosti.

(3)

Pravidlá riadenia kvót stanovené na rok 2009 by mali byť prijaté pred začiatkom kvótového roka, aby sa príliš neovplyvnila plynulosť obchodných tokov.

(4)

Opatrenia prijaté v predchádzajúcich rokoch, ako napríklad opatrenia v nariadení Komisie (ES) č. 1402/2007 z 28. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených na rok 2008 podľa nariadenia Rady (ES) č. 517/94 (2), sa ukázali ako postačujúce, a preto je vhodné prijať podobné opatrenia na rok 2009.

(5)

S cieľom uspokojiť najväčší možný počet prevádzkovateľov je vhodné použiť metódu prideľovania podľa zásady „kto príde prvý“ pružnejšie a to tak, že sa stanoví strop pre množstvá, ktoré môžu byť touto metódou pridelené každému prevádzkovateľovi.

(6)

Na zabezpečenie stupňa kontinuity v obchode a efektívnej správe kvót by malo byť prevádzkovateľom umožnené podať ich úvodnú žiadosť o povolenie na rok 2009 vo výške rovnej množstvu, ktoré doviezli v roku 2008.

(7)

Na dosiahnutie optimálneho využitia množstiev by prevádzkovateľovi, ktorý vyčerpal minimálne polovicu už povolenej sumy, malo byť povolené požiadať o ďalšiu sumu za predpokladu, že množstvá v kvótach sú dostupné.

(8)

Dovozné povolenia by mali byť kvôli spoľahlivej správe platné deväť mesiacov od dátumu vydania, avšak najneskôr do konca roka. Členské štáty by mali vydávať licencie iba po tom, ako Komisia oznámi, že množstvá sú dostupné, a iba ak prevádzkovateľ môže dokázať existenciu dohody a môže potvrdiť, v prípade absencie osobitných ustanovení o opaku, že mu ešte nebolo pridelené dovozné povolenie Spoločenstva podľa tohto nariadenia pre príslušné kategórie a krajiny. V rámci reakcie na žiadosti dovozcov by však príslušné národné orgány mali byť oprávnené predĺžiť licencie, ktoré vyčerpali minimálne polovicu sumy do dátumu žiadosti o tri mesiace a do 31. marca 2010.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre textil zriadeného článkom 25 nariadenia (ES) č. 517/94,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Účelom tohto nariadenia je ustanoviť pravidlá riadenia množstvových kvót na dovozy určitých textilných výrobkov ustanovených v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 517/94 na rok 2009.

Článok 2

Kvóty uvedené v článku 1 sa pridelia chronologicky podľa toho, v akom poradí Komisia obdržala od členských štátov oznámenia o žiadostiach od jednotlivých prevádzkovateľov o sumy nepresahujúce maximálne množstvá na prevádzkovateľa uvedené v prílohe I.

Maximálne množstvá sa však nevzťahujú na prevádzkovateľov, ktorí sú schopní dokázať príslušným národným orgánom v čase ich prvej žiadosti na rok 2009, že v súvislosti s danými kategóriami a danými tretími krajinami doviezli viac ako maximálne množstvá stanovené pre každú kategóriu podľa dovozných licencií, ktoré im boli udelené v roku 2008.

V prípade týchto prevádzkovateľov môžu príslušné orgány povoliť dovoz, ktorý nepresahuje množstvá dovezené v roku 2008 z daných tretích krajín a daných kategórií za predpokladu, že je dostupné dostatočné množstvo kvót.

Článok 3

Každý dovozca, ktorý už vyčerpal 50 % alebo viac zo sumy pridelenej podľa tohto nariadenia, môže požiadať o sumy, ktoré nepresahujú maximálne množstvá uvedené v prílohe I, v súvislosti s rovnakou kategóriou a krajinou pôvodu.

Článok 4

1.   Príslušné národné orgány uvedené v prílohe II môžu od 7. januára 2009 od 10:00 hod. oznámiť Komisii sumy pokryté v žiadostiach o dovozné povolenia.

Pod časom stanoveným v prvom pododseku sa rozumie bruselský čas.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány vydávajú povolenia len po oznámení Komisie podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 517/94, že množstvá sú k dispozícii na účely dovozu.

Povolenie vydajú, iba ak prevádzkovateľ:

a)

dokáže existenciu dohody týkajúcej sa ustanovení o tovare a

b)

písomne potvrdí, že v súvislosti s príslušnými kategóriami a krajinami:

i)

nebolo mu ešte pridelené povolenie podľa tohto nariadenia alebo

ii)

bolo mu pridelené povolenie podľa tohto nariadenia, ale už vyčerpal pridelenú sumu vo výške minimálne 50 %.

3.   Dovozné povolenia sú platné počas obdobia deviatich mesiacov odo dňa vydania, ale najneskôr do 31. decembra 2009.

Príslušné národné orgány však môžu na žiadosť dovozcu poskytnúť trojmesačné predĺženie pre povolenia, ktoré vyčerpali pridelenú sumu na minimálne 50 % v čase žiadosti. Tieto predĺženia za žiadnych okolností nevypršia neskôr ako 31. marca 2010.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. novembra 2008

Za Komisiu

Catherine ASHTON

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 67, 10.3.1994, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 311, 29.11.2007, s. 27.


PRÍLOHA I

Maximálne sumy uvedené v článkoch 2 a 3

Príslušná krajina

Kategória

Jednotka

Maximálna suma

Severná Kórea

1

kilogramy

10 000

2

kilogramy

10 000

3

kilogramy

10 000

4

kusy

10 000

5

kusy

10 000

6

kusy

10 000

7

kusy

10 000

8

kusy

10 000

9

kilogramy

10 000

12

páry

10 000

13

kusy

10 000

14

kusy

10 000

15

kusy

10 000

16

kusy

10 000

17

kusy

10 000

18

kilogramy

10 000

19

kusy

10 000

20

kilogramy

10 000

21

kusy

10 000

24

kusy

10 000

26

kusy

10 000

27

kusy

10 000

28

kusy

10 000

29

kusy

10 000

31

kusy

10 000

36

kilogramy

10 000

37

kilogramy

10 000

39

kilogramy

10 000

59

kilogramy

10 000

61

kilogramy

10 000

68

kilogramy

10 000

69

kusy

10 000

70

páry

10 000

73

kusy

10 000

74

kusy

10 000

75

kusy

10 000

76

kilogramy

10 000

77

kilogramy

5 000

78

kilogramy

5 000

83

kilogramy

10 000

87

kilogramy

10 000

109

kilogramy

10 000

117

kilogramy

10 000

118

kilogramy

10 000

142

kilogramy

10 000

151A

kilogramy

10 000

151B

kilogramy

10 000

161

kilogramy

10 000


PRĺLOHA II

Zoznam licenčných orgánov uvedených v článku 4

1.

Rakúsko

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Tel. (43-1) 711 00-0

Fax (43-1) 711 00-8386

2.

Belgicko

FOD Economie, KMO,

Middenstand en Energie

Economisch Potentieel

KBO-Beheerscel — Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Tel. +32 (0) 2 277 67 13

Fax +32 (0) 2 277 50 63

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Potentiel économique

Cellule de gestion BCE — Licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Tél. +32 (0) 2 277 67 13

Fax +32 (0) 2 277 50 63

3.

Bulharsko

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ ул. „Славянска“ № 8

BG-1052 София

Република България

Тел.

(359-2) 940 70 08/(359-2) 940 76 73/(359-2) 940 78 00

Факс

(359-2) 981 50 41/(359-2) 980 47 10/(359-2) 988 36 54

4.

Cyprus

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Tel: ++357 2 867100

Fax: ++357 2 375120

5.

Česká republika

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 224 90 71 11

Fax: (420) 224 21 21 33

6.

Dánsko

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.

Estónsko

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 625 6400

Faks: (372) 631 3660

8.

Fínsko

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Puhelin: (358-9) 61 41

Faksi: (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Faksi: (358-20) 492 28 52

9.

Francúzsko

Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

Direction générale des entreprises

Service des industries manufacturières et des activités postales

Bureau «Textile Importations»

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Tél. (33) 153 44 96 60

Fax (33) 153 44 91 81

10.

Nemecko

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49 61 96) 908-0

Fax: (49 61 96) 908 800

11.

Grécko

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30210) 328 6021-22

Φαξ: 210 328 60 94

12.

Maďarsko

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345.

Tel.: (36-1) 336 73 00

Fax: (36-1) 336 73 02

13.

Írsko

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353-1) 631 21 21

Fax (353-1) 631 28 26

14.

Taliansko

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America 341

I-00144 Roma

Tel.

(39 06) 59 64 75 17, 59 93 24 71, 59 93 22 45, 59 93 22 60

Fax (39 06) 59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

15.

Lotyšsko

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tel.: 00 371 670 132 99 / 00 371 670 132 48

Fakss: 00 371 672 808 82

16.

Litva

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel.: 00 370 5 262 87 50 / 00 370 5 261 94 88

Fax: 00 370 5 262 39 74

17.

Luxembursko

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 47 82 371

Fax (352) 46 61 38

18.

Malta

Ministry for Competitiveness and Communication

Commerce Division, Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta CMR02

Malta

Tel: 00 356 21 237 112

Fax: 00 356 21 237 900

19.

Holandsko

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

NL-9700 RD Groningen

Tel. (31 50) 523 26 00

Fax (31 50) 523 22 10

20.

Poľsko

Ministerstwo Gospodarki

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: (48 22) 693-55-53

Faks: (48 22) 693-40-21

21.

Portugalsko

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel.: (351) 218 81 42 63

Fax: (351) 218 81 42 61

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.

Rumunsko

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 21 315 00 81

Fax +40 21 315 04 54

E-mail: clc@dce.gov.ro

23.

Slovensko

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovensko

Tel.: (421-2) 48 54 20 21/(421-2) 48 54 71 19

Fax: (421-2) 43 42 39 19

24.

Slovinsko

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Tel: +386(0)4 297 44 70

Fax: +386(0)4 297 44 72

E-mail: taric.cuje@gov.si

25.

Španielsko

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 17, 913 49 37 48

Fax (34) 915 63 18 23, 913 49 38 31

26.

Švédsko

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tfn (46-8) 690 48 00

Fax (46-8) 30 67 59

27.

Spojené kráľovstvo

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

United Kingdom

Tel.: (44 1642) 36 43 33, 36 43 34

Fax: (44 1642) 53 35 57


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Európsky parlament a Rada

25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/13


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z 22. októbra 2008

o mobilizácii Fondu solidarity EÚ podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(2008/879/ES)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (1), a najmä na jej bod 26,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie (2),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Európska únia zriadila Fond solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“), aby prejavila solidaritu s obyvateľmi regiónov postihnutých prírodnými katastrofami.

(2)

Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 1 miliardy EUR.

(3)

Nariadenie (ES) č. 2012/2002 obsahuje ustanovenia, podľa ktorých možno fond mobilizovať.

(4)

Francúzsko predložilo žiadosť o mobilizáciu fondu v súvislosti s katastrofou zapríčinenou hurikánom Dean v auguste 2007,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2008 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 12 780 000 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 22. októbra 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J.-P. JOUYET


(1)  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.


USMERNENIA

Európska centrálna banka

25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/14


USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 21. novembra 2008

o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu

(ECB/2008/18)

(2008/880/ES)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na článok 105 ods. 2 prvú zarážku,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na článok 12.1. a článok 14.3. v spojení s článkom 3.1. prvou zarážkou, článkom 18.2. a článkom 20 prvým pododsekom,

keďže:

(1)

S cieľom dočasne podporiť poskytovanie likvidity zmluvným stranám operácií menovej politiky Eurosystému by bolo potrebné dočasne rozšíriť kritériá určujúce akceptovateľnosť kolaterálu, ktorý môžu zmluvné strany operácií menovej politiky Eurosystému poskytnúť Eurosystému na získanie likvidity. Kritériá, ktorými sa určuje akceptovateľnosť kolaterálu, sú ustanovené v usmernení ECB/2000/7 z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (1).

(2)

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) rozhodla 15. októbra 2008 o dočasnom rozšírení pravidiel, ktoré sa vzťahujú na akceptovateľnosť kolaterálu pre operácie Eurosystému. Rada guvernérov tiež rozhodla, že dátum nadobudnutia účinnosti jej rozhodnutia, ako aj všetky ďalšie opatrenia týkajúce sa takýchto rozšírených kritérií akceptovateľnosti budú oznámené čo najskôr,

PRIJALA TOTO USMERNENIE:

Článok 1

Rozšírenie niektorých kritérií akceptovateľnosti kolaterálu

1.   Kritériá akceptovateľnosti kolaterálu, ktoré sú ustanovené v prílohe I k usmerneniu ECB/2000/7 (ďalej len „všeobecná dokumentácia“), sa rozširujú v súlade s článkami 2 až 7.

2.   V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmto usmernením a všeobecnou dokumentáciou tak, ako ju implementujú národné centrálne banky na vnútroštátnej úrovni, má prednosť toto usmernenie. Národné centrálne banky naďalej uplatňujú všetky ustanovenia všeobecnej dokumentácie v nezmenenej podobe, pokiaľ nie je ustanovené inak v tomto usmernení.

Článok 2

Prijatie kolaterálu denominovaného v amerických dolároch, britských librách alebo japonských jenoch ako akceptovateľného kolaterálu

1.   Obchodovateľné dlhové nástroje uvedené v kapitole 6.2.1. všeobecnej dokumentácie, ak sú denominované v amerických dolároch, britských librách alebo japonských jenoch, predstavujú akceptovateľný kolaterál na účely operácií menovej politiky Eurosystému za predpokladu, že: i) sú vydané a držané/vysporiadané v eurozóne a ii) emitent je usadený v Európskom hospodárskom priestore.

2.   Eurosystém uplatňuje dodatočnú zrážku 8 % na všetky takéto obchodovateľné dlhové nástroje.

Článok 3

Prijatie syndikovaných úverov ako akceptovateľného kolaterálu

1.   Syndikované úvery predstavujú akceptovateľný kolaterál na účely operácií menovej politiky Eurosystému len za predpokladu, že sú v súlade s ustanoveniami kapitol 6.2.2. a 6.3.3., ako aj dodatku 7 k všeobecnej dokumentácii.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, syndikované úvery, ktoré sa spravujú právom Anglicka a Walesu, a ktoré boli prijaté na účely operácií menovej politiky Eurosystému 30. novembra 2008 v súlade s požiadavkami ustanovenými v rozhodnutí ECB/2008/15 zo 14. novembra 2008, ktorým sa vykonáva nariadenie ECB/2008/11 z 23. októbra 2008 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti kolaterálu (2), zostávajú akceptovateľným kolaterálom po dobu trvania operácie menovej politiky Eurosystému, pre ktorú boli prijaté ako akceptovateľný kolaterál.

Článok 4

Prijatie dlhových nástrojov vydaných úverovými inštitúciami, ktoré sa obchodujú na niektorých neregulovaných trhoch, ako akceptovateľného kolaterálu

1.   Dlhové nástroje vydané úverovými inštitúciami, ktoré sa obchodujú na niektorých neregulovaných trhoch stanovených ECB, predstavujú akceptovateľný kolaterál na účely operácií menovej politiky Eurosystému.

2.   Eurosystém uplatňuje dodatočnú zrážku 5 % na všetky takéto dlhové nástroje.

Článok 5

Prijatie kolaterálu s hodnotením úverovej bonity „BBB-“ a vyšším hodnotením ako akceptovateľného kolaterálu

1.   Minimálnou požiadavkou Eurosystému na hodnotenie štandardu úverovej bonity aktív, ktoré sú akceptovateľné ako kolaterál na účely operácií menovej politiky Eurosystému, je hodnotenie úverovej bonity zodpovedajúce „BBB-“. Táto zmena požiadavky na hodnotenie úverovej bonity sa vzťahuje tak na obchodovateľné, ako aj na neobchodovateľné aktíva s výnimkou cenných papierov krytých aktívami, ktoré sú uvedené v kapitole 6.3. všeobecnej dokumentácie, vo vzťahu ku ktorým požiadavka na vysoký štandard úverovej bonity zostáva nezmenená.

2.   Eurosystém uplatňuje dodatočnú zrážku 5 % na všetky akceptovateľné aktíva s hodnotením úverovej bonity nižším ako „A-“.

Článok 6

Prijatie podriadených aktív s primeranými zárukami ako akceptovateľného kolaterálu

1.   Požiadavka na nepodriadenie, ktorá sa vzťahuje na akceptovateľnosť obchodovateľných aktív ako kolaterálu na účely operácií menovej politiky Eurosystému podľa kapitoly 6.2.1. všeobecnej dokumentácie, sa neuplatňuje, ak vo vzťahu k týmto aktívam poskytne finančne spoľahlivý ručiteľ bezpodmienečnú a neodvolateľnú záruku splatnú na prvé požiadanie, ako je podrobnejšie uvedené v kapitole 6.3.2. všeobecnej dokumentácie.

2.   Eurosystém uplatňuje dodatočnú zrážku 10 % na všetky takéto aktíva s ďalším 5 % znížením ocenenia v prípade teoretického ocenenia.

Článok 7

Prijatie termínovaných vkladov ako akceptovateľného kolaterálu

Termínované vklady od akceptovateľných zmluvných strán uvedené v kapitole 3.5. všeobecnej dokumentácie predstavujú akceptovateľný kolaterál pre všetky refinančné operácie Eurosystému.

Článok 8

Ďalšie vykonávacie opatrenia

Rada guvernérov zverila Výkonnej rade právomoc prijať všetky ďalšie rozhodnutia, ktoré sú potrebné na vykonanie jej rozhodnutia z 15. októbra 2008.

Článok 9

Overovanie

Národné centrálne banky pošlú ECB podrobnosti o textoch a spôsoboch, pomocou ktorých zamýšľajú dosiahnuť súlad s týmto usmernením, najneskôr do 25. novembra 2008.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1.   Toto usmernenie nadobúda účinnosť 25. novembra 2008.

2.   Toto usmernenie sa uplatňuje od 1. decembra 2008 do 31. decembra 2009.

Článok 11

Adresáti

Toto usmernenie je určené národným centrálnym bankám zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. novembra 2008

Za Radu guvernérov ECB

prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Ú. v. ES L 310, 11.12.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 309, 20.11.2008, s. 8.


Korigendá

25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/16


Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 167 z 22. júna 2001 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 17/zv. 01, s. 230)

Na strane 237 v článku 5 ods. 3 písm. d):

namiesto:

„d)

citácie na účely kritiky alebo zhrnutia za podmienky, …“

má byť:

„d)

citácie na účely napríklad kritiky alebo zhrnutia za podmienky, …“.


25.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 314/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.