ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 307

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
18. novembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1135/2008 zo 17. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1136/2008 zo 17. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 810/2008, ktorým sa otvárajú colné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/864/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 30. júla 2008 o návrhu vyhlášky Českej republiky, ktorou sa stanovujú požiadavky na potravinové doplnky a obohacovanie potravín [oznámené pod číslom K(2008) 3963]  ( 1 )

4

 

 

2008/865/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. novembra 2008 o nezaradení chlorečnanu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku [oznámené pod číslom K(2008) 6587]  ( 1 )

7

 

 

2008/866/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. novembra 2008 o núdzových opatreniach, ktorými sa pozastavuje dovoz určitých lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu z Peru [oznámené pod číslom K(2008) 6732]  ( 1 )

9

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2008/867/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 3. októbra 2008 o aktívnom začleňovaní osôb vylúčených z trhu práce [oznámené pod číslom K(2008) 5737]

11

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/868/SZBP z 13. októbra 2008 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o účasti Ruskej federácie na vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a v Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA)

15

Dohoda medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o účasti Ruskej federácie na vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA)

16

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 807/2001 z 25. apríla 2001, ktoré mení a dopĺňa prílohy I, II a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 ustanovujúcemu postup Spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu (Ú. v. ES L 118, 27.4.2001; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 32, s. 135)

21

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96 (Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007)

22

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

18.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1135/2008

zo 17. novembra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 18. novembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. novembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

25,7

MA

62,6

TR

79,8

ZZ

56,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,8

TR

78,7

ZZ

102,2

0709 90 70

MA

63,2

TR

122,8

ZZ

93,0

0805 20 10

MA

82,4

ZZ

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

50,3

MA

82,1

TR

68,4

ZZ

65,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

63,6

ZZ

70,0

0806 10 10

BR

210,5

TR

123,1

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

171,3

0808 10 80

CA

87,1

CL

60,5

CN

55,8

MK

37,6

US

102,9

ZA

76,5

ZZ

70,1

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

109,0

ZZ

73,2


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


18.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1136/2008

zo 17. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 810/2008, ktorým sa otvárajú colné kvóty pre čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso vysokej kvality a mrazené byvolie mäso a ustanovuje sa ich správa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1095/96 z 18. júna 1996 o implementácii koncesií ustanovených v zozname CXL vypracovanom bezprostredne po záveroch rokovaní podľa GATT XXIV.6 (1), najmä na jeho článok 1 ods. 1;

keďže:

(1)

Podľa nariadenia Komisie (ES) č. 810/2008 (2) sa musia certifikáty pravosti vydať pred tým, ako bude hovädzie a teľacie mäso dovezené do Spoločenstva. Zoznam orgánov vyvážajúcich krajín, ktoré sú splnomocnené vydávať tieto certifikáty je uvedený v prílohe k danému nariadeniu.

(2)

Paraguaj zmenil názov orgánu vydávajúceho certifikáty pravosti. V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 810/2008 by sa mal zoznam uvedený v prílohe II k danému nariadeniu zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(3)

Zmena a doplnenie daného nariadenia sa bude uplatňovať od 1. júla 2008, teda od dátumu, keď sa začal aktuálny rok colnej kvóty, aby sa zabránilo nesúladu medzi názvom orgánu uvedeného na certifikátoch pravosti, ktoré boli vydané nedávno, a názvom orgánu uvedeného v nariadení (ES) č. 810/2008. Komisia nedostala od príslušných orgánov v Paraguaji žiadne informácie o certifikátoch pravosti v predchádzajúcom roku colnej kvóty, ktorý sa skončil 30. júna 2008.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 810/2008 sa záznam týkajúci sa vydávajúceho orgánu Paraguaja nahrádza takto:

„—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal:“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. júla 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. novembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 219, 14.2.2008, s. 3.


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

18.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/4


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. júla 2008

o návrhu vyhlášky Českej republiky, ktorou sa stanovujú požiadavky na potravinové doplnky a obohacovanie potravín

[oznámené pod číslom K(2008) 3963]

(Iba české znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2008/864/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálov a niektorých ďalších látok do potravín (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 2 písm. b) a článok 12,

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálov a niektorých ďalších látok do potravín sa ustanovuje, že pokiaľ neexistuje ustanovenie Spoločenstva, nové vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa okrem iného zákazu alebo obmedzenia používania určitých ďalších látok pri výrobe určitých potravín podliehajú oznamovaniu a posudzovaniu.

(2)

V súlade s postupom ustanoveným v článku 12 v spojení s článkom 11 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1925/2006 české orgány 30. novembra 2007 oznámili Komisii návrh vyhlášky, ktorou sa stanovujú požiadavky na potravinové doplnky a obohacovanie potravín, a najmä jej článok 2 ods. 3 a článok 4, ako aj prílohy 4 a 5.

(3)

V článku 2 ods. 3 návrhu vyhlášky sa prostredníctvom jej prílohy 4 ustanovuje zoznam ďalších látok v zmysle článku 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1925/2006, ako aj jednotlivé podmienky, za ktorých sa tieto látky môžu používať pri výrobe potravinových doplnkov.

(4)

V článku 2 ods. 3 a článku 4 návrhu vyhlášky sa prostredníctvom jej prílohy 5 ustanovuje zoznam rastlín a ďalších látok, ktoré sú pri výrobe potravinových doplnkov a potravín vo všeobecnosti zakázané.

(5)

V súlade s ustanoveniami článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1925/2006 sa Komisia poradila s ostatnými členskými štátmi prostredníctvom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.

(6)

V návrhu vyhlášky v jej súčasnom znení sa neuvádza, prečo látky uvedené v prílohe 4 musia z dôvodov verejného zdravia spĺňať hraničné hodnoty z uvedenej prílohy.

(7)

Pokiaľ neexistujú harmonizované právne predpisy Spoločenstva, členské štáty si zachovávajú právomoc regulovať výrobu a uvádzanie tovaru na trh na svojom území bez toho, aby by boli dotknuté články 28 a 30 Zmluvy o ES.

(8)

Najmä z článku 2 ods. 3 návrhu vyhlášky v spojení s jej prílohou 4 sa zdá, že všetky látky okrem látok uvedených v tejto prílohe nie sú na použitie pri výrobe potravinových doplnkov povolené.

(9)

Aj keby sa preukázalo, že príloha 4 je odôvodnená v záujme verejného zdravia, v návrhu vyhlášky sa neuvádza, ako sa bude nakladať s výrobkami zákonne vyrobenými a/alebo uvádzanými na trh v iných členských štátoch, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené v jej článku 2 ods. 3 a článku 4.

(10)

Návrh vyhlášky neobsahuje žiadne ustanovenia, ktorými sa zabezpečuje voľný pohyb potravinových doplnkov zákonne vyrobených a/alebo uvádzaných na trh v iných členských štátoch, ktoré obsahujú látky uvedené v prílohe 4 bez toho, aby sa dodržali v nej ustanovené podmienky, alebo obsahujú iné látky, ako látky uvedené v prílohe 4, buď vo forme doložky o vzájomnom uznávaní, alebo vo forme schvaľovacieho postupu, ktorým hospodárskym subjektom umožní zahrnutie takýchto látok do vnútroštátnych zoznamov povolených látok.

(11)

Podľa článku 2 ods. 3 a článku 4 predloženej vyhlášky v spojení s jej prílohou 5 potravinové doplnky a potraviny vo všeobecnosti nesmú obsahovať žiadne narkotické a psychotropné látky, ani prekurzory kategórie 1, ani žiadnu inú látku s preukázanými toxickými, genotoxickými, teratogénnymi, halucinogénnymi, narkotickými alebo inými nepriaznivými účinkami na ľudský organizmus, ani obsahovať žiadnu z látok uvedených v prílohe 5. Zákaz určitých ďalších látok na výrobu potravinových doplnkov a potravín vo všeobecnosti sa môže odôvodniť na základe ochrany ľudského zdravia a života v zmysle článku 30 Zmluvy o ES.

(12)

Keďže sa v uvedenom článku ustanovuje výnimka z pravidla voľného pohybu tovaru v rámci Spoločenstva, ktorá sa má vykladať reštriktívne, pri každom prípade je povinnosťou vnútroštátnych orgánov, ktoré sa na ňu odvolávajú, aby na základe domácich stravovacích návykov a na základe medzinárodného vedeckého výskumu preukázali, že ich pravidlá sú nevyhnutné na poskytnutie účinnej ochrany záujmov uvedených v spomenutom ustanovení, a najmä skutočnosť, že uvádzanie predmetných výrobkov na trh predstavuje reálne riziko pre verejné zdravie.

(13)

České orgány nepredložili žiadne dôkazy, ktorými by sa mohlo zdôvodniť ustanovenie zoznamu látok, ktorých použitie je pri výrobe potravinových doplnkov a potravín vo všeobecnosti zakázané.

(14)

Aj keby takéto dôkazy predložili, návrh vyhlášky neobsahuje žiadne ustanovenie, ktorým sa zabezpečuje voľný pohyb potravinových doplnkov a potravín vo všeobecnosti zákonne vyrobených alebo uvedených na trh v iných členských štátoch s obsahom látok, ktoré sa v návrhu vyhlášky nepovoľujú.

(15)

Z tohto dôvodu sa v návrhu vyhlášky neposkytujú dostatočné záruky, pokiaľ ide o práva hospodárskych subjektov vyplývajúce z článkov 28 a 30 Zmluvy o ES.

(16)

Na základe týchto zistení Komisia vydala negatívne stanovisko v súlade s článkom 12 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1925/2006.

(17)

V dôsledku toho by sa od českých orgánov malo žiadať, aby návrh vyhlášky neprijali a upravili ju v súlade s článkami 28 a 30 Zmluvy o ES, pričom zohľadnia pripomienky Komisie uvedené v jej negatívnom stanovisku.

(18)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Od Českej republiky sa vyžaduje, aby neprijala svoj návrh vyhlášky, ktorou sa stanovujú požiadavky na potravinové doplnky a obohacovanie potravín, pokiaľ nebude zmenená a doplnená v súlade s odsekom 2.

2.   Od Českej republiky sa vyžaduje, aby zmenila a doplnila návrh vyhlášky tak, aby sa do nej jasne zahrnulo, ako nakladať s produktmi, ktoré nespĺňajú požiadavky oznámeného návrhu, ale sú zákonne vyrobené a/alebo uvádzané na trh v iných členských štátoch EÚ, Turecku alebo štátoch EHP.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Českej republike.

V Bruseli 30. júla 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26.


18.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/7


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. novembra 2008

o nezaradení chlorečnanu do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a odobratí povolení na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce túto látku

[oznámené pod číslom K(2008) 6587]

(Text s významom pre EHP)

(2008/865/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS sa ustanovuje, že členský štát môže počas 12 rokov od oznámenia uvedenej smernice povoliť umiestnenie prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich účinné látky, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k uvedenej smernici a ktoré sú už na trhu dva roky od dátumu jej oznámenia, na trh, zatiaľ čo uvedené látky sa postupne preskúmajú v rámci pracovného programu.

(2)

V nariadeniach Komisie (ES) č. 451/2000 (2) a (ES) č. 1490/2002 (3) sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania tretej etapy pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS a ustanovuje sa zoznam účinných látok, ktoré sa majú posúdiť s cieľom ich možného zaradenia do prílohy I k smernici 91/414/EHS. Tento zoznam zahŕňa chlorečnan.

(3)

Účinky chlorečnanu na ľudské zdravie a životné prostredie sa posúdili v súlade s ustanoveniami nariadení (ES) č. 451/2000 a (ES) č. 1490/2002 na rad použití, ktoré navrhol oznamovateľ. Týmito nariadeniami sa tiež vymenúvajú spravodajské členské štáty, ktoré musia v súlade s článkom 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 451/2000 predložiť príslušné hodnotiace správy a odporúčania Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Pokiaľ ide o chlorečnan, spravodajským štátom bolo Francúzsko a všetky príslušné informácie boli predložené 26. júla 2007.

(4)

Komisia preskúmala chlorečnan v súlade s článkom 11a nariadenia (ES) č. 1490/2002. Návrh správy o tejto látke preskúmali členské štáty a Komisia v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a dokončili ho 11. júla 2008 vo forme revíznej správy Komisie.

(5)

Výbor počas skúmania tejto účinnej látky dospel s ohľadom na pripomienky členských štátov k záveru, že existujú jasné náznaky, podľa ktorých sa dá očakávať, že táto látka má škodlivé účinky na ľudské zdravie, a najmä na jej operátorov, obzvlášť ak sa berie do úvahy neprijateľné vystavenie operátorov vzhľadom na navrhnutú predbežnú AOEL (prijateľnú úroveň vystavenia operátora). Informácie navyše nestačili na stanovenie definitívnej AOEL a na posúdenie presakovania príslušného metabolitu do podzemnej vody. Okrem toho sú v revíznej správe o tejto látke zahrnuté aj iné obavy, ktoré uviedli spravodajské členské štáty vo svojej hodnotiacej správe.

(6)

Komisia vyzvala oznamovateľa, aby predložil svoje pripomienky k výsledkom preskúmania chlorečnanu a aby sa vyjadril k tomu, či má alebo nemá v úmysle túto látku ďalej podporovať. Oznamovateľ predložil svoje pripomienky, ktoré boli dôkladne preskúmané. Napriek argumentom, ktoré prezentoval oznamovateľ, však nebolo možné dané obavy odstrániť a z posúdení vykonaných na základe informácií, ktoré sa predložili, nevyplýva, že za navrhovaných podmienok použitia možno očakávať, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom chlorečnanu vo všeobecnosti spĺňajú požiadavky stanovené v článku 5 ods. 1 písm. a) a b) smernice 91/414/EHS.

(7)

Chlorečnan by sa preto nemal zaradiť do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

(8)

Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie odňatia platných povolení na prípravky na ochranu rastlín s obsahom chlorečnanu do stanovenej lehoty a na zabezpečenie toho, že tieto povolenia sa nebudú obnovovať a že sa na takéto výrobky nebudú vydávať nové povolenia.

(9)

Akákoľvek dodatočná lehota, ktorú udelí členský štát na likvidáciu, skladovanie, umiestnenie na trh a použitie existujúcich zásob prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich chlorečnan, by sa mala obmedziť na dvanásť mesiacov, aby sa mohli existujúce zásoby využiť ešte aj v nasledujúcom vegetačnom období. Tým sa zabezpečí, aby prípravky na ochranu rastlín obsahujúce chlorečnan boli dostupné 18 mesiacov po prijatí tohto rozhodnutia.

(10)

Toto rozhodnutie neovplyvňuje predkladanie žiadostí týkajúcich sa chlorečnanu v súlade s ustanoveniami článku 6 ods. 2 smernice 91/414/EHS a nariadenia Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre posúdenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I (4), s cieľom jeho možného zaradenia do prílohy I.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Chlorečnan sa nezaraďuje ako účinná látka do prílohy I k smernici 91/414/EHS.

Článok 2

Členské štáty zabezpečia, aby:

a)

boli povolenia pre prípravky na ochranu rastlín obsahujúce chlorečnan odňaté do 10. mája 2009;

b)

odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia neboli udelené ani obnovené žiadne povolenia na prípravky na ochranu rastlín obsahujúce chlorečnan.

Článok 3

Akákoľvek dodatočná lehota poskytnutá členskými štátmi v súlade s ustanoveniami článku 4 ods. 6 smernice 91/414/EHS musí byť čo najkratšia a uplynie najneskôr 10. mája 2010.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. novembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 55, 29.2.2000, s. 25.

(3)  Ú. v. ES L 224, 21.8.2002, s. 23.

(4)  Ú. v. EÚ L 15, 18.1.2008, s. 5.


18.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/9


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. novembra 2008

o núdzových opatreniach, ktorými sa pozastavuje dovoz určitých lastúrnikov určených na ľudskú spotrebu z Peru

[oznámené pod číslom K(2008) 6732]

(Text s významom pre EHP)

(2008/866/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1 písm. b) bod i),

keďže:

(1)

V nariadení (ES) č. 178/2002 sa ustanovujú všeobecné zásady, ktoré sa vzťahujú na potraviny a krmivá vo všeobecnosti, a najmä na bezpečnosť potravín a krmív na úrovni Spoločenstva a na vnútroštátnej úrovni. V súlade s ním je potrebné prijať nevyhnutné opatrenia, ak je zrejmé, že potraviny alebo krmivá dovezené z tretej krajiny pravdepodobne predstavujú závažné riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo pre životné prostredie a že sa takéto riziko nedá uspokojivo zvládnuť prostredníctvom opatrení prijatých príslušným(-i) členským(-i) štátom(-mi).

(2)

V Spoločenstve sa potvrdilo ohnisko nákazy hepatitídy typu A u ľudí. Zistilo sa, že zdrojom nákazy je konzumácia určitých lastúrnikov dovezených z Peru, ktoré boli kontaminované vírusom hepatitídy typu A.

(3)

Kontaminované sú lastúrniky druhu Donax (Donax spp) a pôvodom kontaminácie je s najväčšou pravdepodobnosťou vírusová kontaminácia vody v oblastiach produkcie. Ostatné lastúrniky by preto tiež mohli byť kontaminované.

(4)

Keďže konzumácia uvedených lastúrnikov predstavuje vážne riziko pre ľudské zdravie, je vhodné pozastaviť dovoz lastúrnikov z Peru do Spoločenstva.

(5)

Vzhľadom na závažnosť kontaminácie by sa pozastavenie malo tiež vzťahovať na lastúrniky, ktoré boli zaslané do Spoločenstva pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia, ale ktoré boli doručené na miesta hraničnej kontroly Spoločenstva až po uvedenom dátume.

(6)

Pozastavenie tohto dovozu by sa malo ustanoviť na úrovni Spoločenstva s cieľom zaistenia účinnej a jednotnej ochrany zdravia spotrebiteľov vo všetkých členských štátoch.

(7)

Akvakultúrna produkcia hrebenatiek (Pectinidae) prebieha v Peru v oddelených výrobných oblastiach s nízkou hustotou obyvateľstva a ďaleko od potenciálnych zdrojov kontaminácie. Okrem toho sa pri spracovávaní hrebenatiek odstraňujú vnútornosti, čím sa znižuje riziko vírusovej kontaminácie jedlej časti produktu. Je preto vhodné povoliť dovoz hrebenatiek z Peru spracovaných uvedeným spôsobom.

(8)

Tepelné ošetrenie navyše obmedzuje životaschopnosť vírusu. Je preto vhodné povoliť dovoz lastúrnikov z Peru spracovaných tepelným ošetrením v súlade s požiadavkami stanovenými v časti A bode 5 písm. b) kapitoly II oddielu VII prílohy III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (2).

(9)

Peruánske orgány sa zaviazali, že okamžite zavedú nápravné opatrenia a umožnia v prípade potreby v nasledujúcich mesiacoch Komisii vykonať inšpekciu. Je preto vhodné obmedziť uplatňovanie opatrení ustanovených týmto rozhodnutím do 31. marca 2009 bez toho, aby bola dotknutá právomoc Komisie tieto opatrenia zmeniť, zrušiť alebo rozširovať v súvislosti s akýmikoľvek novými informáciami týkajúcimi sa vývoja situácie v Peru a výsledkami inšpekcií jej útvarov.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na lastúrniky dovezené z Peru a určené na ľudskú spotrebu (ďalej len „lastúrniky“) v súlade s definíciou v bode 2.1. prílohy I k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 2

Členské štáty nepovoľujú dovoz lastúrnikov z Peru do Spoločenstva.

Tento zákaz sa uplatňuje na všetky zásielky lastúrnikov doručené na miesta hraničnej kontroly Spoločenstva bez ohľadu na to, či boli zásielky vyrobené, uskladnené alebo osvedčené v krajine pôvodu pred nadobudnutím účinnosti tohto rozhodnutia.

Článok 3

Odchylne od článku 2 povoľujú členské štáty dovoz týchto produktov do Spoločenstva:

a)

vypitvané hrebenatky pochádzajúce z akvakultúry;

b)

lastúrniky, ktoré boli tepelne ošetrené, ako sa stanovuje v časti A bode 5 písm. b) kapitoly II oddielu VII prílohy III k nariadeniu (ES) č. 853/2004.

Článok 4

Všetky výdavky spojené s uplatňovaním tohto rozhodnutia hradí príjemca alebo jeho obchodný zástupca.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. marca 2009.

článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 12. novembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.


ODPORÚČANIA

Komisia

18.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/11


ODPORÚČANIE KOMISIE

z 3. októbra 2008

o aktívnom začleňovaní osôb vylúčených z trhu práce

[oznámené pod číslom K(2008) 5737]

(2008/867/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 211,

keďže:

(1)

Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti je hlavnou zásadou Európskej únie, ktorej cieľmi sú podpora úplnej zamestnanosti a sociálny pokrok, boj proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podpora sociálnej spravodlivosti a sociálnej ochrany. V súlade s článkom 137 ods. 1 písm. h) zmluvy Spoločenstvo podporuje a dopĺňa činnosti členských štátov pri integrácii osôb vylúčených z trhu práce. V článku 34 Charty základných práv Európskej únie sa stanovuje právo na sociálnu pomoc a pomoc pri bývaní s cieľom zabezpečiť dôstojnú existenciu všetkých osôb, ktoré nemajú dostatok prostriedkov.

(2)

Odporúčanie Rady 92/441/EHS z 24. júna 1992 o spoločných kritériách týkajúcich sa dostatočných prostriedkov a sociálnej pomoci v systémoch sociálnej ochrany (1) zostáva referenčným nástrojom politiky Spoločenstva v súvislosti s chudobou a sociálnym vylúčením, ktorý je naďalej relevantný, hoci na jeho úplnú implementáciu je potrebné urobiť viac.

(3)

Od roku 1992 existujú nové politické nástroje. K takýmto nástrojom patrí otvorená metóda koordinácie v oblasti sociálnej ochrany a sociálneho začleňovania, ktorej cieľom je aktívne sociálne začlenenie všetkých osôb, ktoré sa má dosiahnuť prostredníctvom podpory účasti na trhu práce a boja proti chudobe a vyčleneniu najviac marginalizovaných osôb a skupín (2). Ďalším nástrojom je európska stratégia zamestnanosti, ktorej cieľom je okrem iného posilniť sociálne začleňovanie, bojovať proti chudobe, zabrániť vylúčeniu z trhu práce a podporiť integráciu znevýhodnených osôb na trhu práce (3).

(4)

Pretrvávajúca chudoba a nezamestnanosť a čoraz zložitejšie viacnásobné znevýhodnenia si vyžadujú komplexné a integrované politiky (4). V záujme modernizácie systémov sociálnej ochrany je potrebné kombinovať primeranú podporu príjmu s prepojením na trh práce a prístupom ku kvalitným službám v rámci integrovanej stratégie aktívneho začleňovania (5). Táto stratégia sa v plnej miere dopĺňa s prístupom flexiistoty, pričom sa zameriava na osoby vylúčené z trhu práce. Prispieva k lisabonskej stratégii tým, že uľahčuje aktiváciu a mobilitu pracovnej sily a predstavuje stavebný kameň sociálnej dimenzie v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ (6).

(5)

Pri postupnom vykonávaní tohto odporúčania by sa mali zohľadniť vnútroštátne priority a dostupnosť finančných zdrojov.

(6)

Toto odporúčanie a uplatňovanie v ňom stanovených spoločných zásad sa nedotýka uplatňovania práva Spoločenstva vrátane pravidiel štátnej pomoci a všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách (7) a pravidiel Spoločenstva o udeľovaní verejných zákaziek.

(7)

V súlade so zásadou subsidiarity sú členské štáty zodpovedné za stanovenie výšky podpory príjmu a za stanovenie vhodného súboru opatrení vzhľadom na rozdielne situácie a potreby na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni,

TÝMTO ODPORÚČA, ŽE ČLENSKÉ ŠTÁTY BY MALI:

1.   Navrhnúť a realizovať integrovanú komplexnú stratégiu aktívneho začleňovania osôb vylúčených z trhu práce, ktorá je kombináciou primeranej podpory príjmu, inkluzívnych trhov práce a prístupu ku kvalitným službám. Politiky aktívneho začleňovania by mali uľahčiť integráciu do udržateľného kvalitného zamestnania osôb, ktoré môžu pracovať, a poskytnúť prostriedky postačujúce na dôstojný život spolu s podporou sociálnej účasti pre osoby, ktoré nemôžu.

2.   Zabezpečiť účinnosť integrovaných politík aktívneho začleňovania prostredníctvom:

a)

komplexného návrhu politiky, v ktorom je stanovená správna kombinácia troch línií stratégie aktívneho začleňovania a v ktorom sa zohľadňuje ich spoločný vplyv na sociálno-ekonomickú integráciu znevýhodnených osôb a ich možné vzájomné vzťahy vrátane synergií a kompromisov;

b)

integrovanej realizácie troch línií stratégie aktívneho začlenenia na účinné riešenie rôznorodých príčin chudoby a sociálneho vylúčenia a zlepšenie koordinácie medzi verejnými agentúrami a útvarmi, ktoré vykonávajú politiky aktívneho začleňovania;

c)

politickej koordinácie miestnych, regionálnych, celoštátnych orgánov a orgánov EÚ vzhľadom na ich osobitné úlohy, kompetencie a priority;

d)

aktívnej účasti všetkých ostatných relevantných aktérov vrátane osôb postihnutých chudobou a sociálnym vylúčením, sociálnych partnerov, mimovládnych organizácií a poskytovateľov služieb na vypracúvaní, realizácii a hodnotení stratégií.

3.   Zabezpečiť, aby politiky aktívneho začleňovania:

a)

podporovali implementáciu základných práv;

b)

presadzovali rodovú rovnosť a rovnaké príležitosti pre všetkých;

c)

zohľadňovali zložitosť viacnásobných znevýhodnení a osobitné situácie a potreby rôznych zraniteľných skupín;

d)

náležite zohľadňovali miestne a regionálne podmienky a zlepšovali územnú súdržnosť;

e)

boli v súlade s prístupom k sociálnej politike a politike zamestnanosti založených na životnom cykle, aby mohli podporiť solidaritu medzi generáciami a zabrániť prenášaniu chudoby z generácie na generáciu.

4.   Organizovať a realizovať integrované politiky aktívneho začleňovania podľa nasledujúcich spoločných zásad a usmernení pre každú líniu a zároveň rešpektovať zásadu subsidiarity a ich rozdielne situácie, potreby a priority bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie práva Spoločenstva vrátane pravidiel štátnej pomoci a pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa zadávania verejných zákaziek.

a)   Primeraná podpora príjmu

Uznať základné právo jednotlivca na prostriedky a sociálnu pomoc, ktoré sú dostatočné na to, aby človek viedol dôstojný život v rámci komplexného a konzistentného úsilia v boji proti sociálnemu vylúčeniu.

i)

V prípade potreby preskúmať systémy sociálnej ochrany podľa spoločných zásad uvedených v časti B odporúčania 92/441/EHS. V súvislosti so stratégiou aktívneho začleňovania by sa právo na dostatočné prostriedky malo viazať na:

aktívnu pripravenosť pracovať alebo zúčastniť sa na odbornom vzdelávaní s cieľom získať prácu v prípade osôb, ktorým takúto aktívnu pripravenosť umožní ich stav, alebo prípadne na podmienku, že sa prijmú opatrenia na sociálno-ekonomickú integráciu iných osôb,

politiky, ktoré sa na vnútroštátnej úrovni považujú za potrebné pre sociálno-ekonomickú integráciu príslušných osôb.

ii)

Zabezpečiť implementáciu tohto práva v súlade s praktickými usmerneniami v časti C ods. 1, 2 a 3 odporúčania 92/441/EHS. Najmä pri určovaní zdrojov potrebných na to, aby človek viedol dôstojný život, treba zohľadniť životnú úroveň a cenovú úroveň podľa druhu a veľkosti domácnosti v príslušnom členskom štáte s použitím vhodných národných ukazovateľov. V rámci aktívneho začleňovania by sa mala pre osoby, ktorým ich stav umožňuje pracovať, zabezpečiť stimulácia hľadať si zamestnanie a mali by sa upraviť a doplniť sumy na splnenie osobitných potrieb.

b)   Inkluzívne trhy práce

Prijať opatrenia, ktoré sa vzťahujú na osoby, ktorým ich stav umožňuje pracovať, s cieľom zabezpečiť, aby dostali účinnú pomoc pri vstupe alebo opätovnom vstupe do zamestnania a zotrvaní v zamestnaní, ktoré zodpovedá ich pracovnej spôsobilosti.

i)

Presadzovať tieto spoločné zásady v súvislosti so stratégiami aktívneho začleňovania:

reagovať na potreby osôb vylúčených z trhu práce s cieľom uľahčiť ich postupnú opätovnú integráciu do spoločnosti a na trh práce a zlepšiť ich zamestnateľnosť,

prijať potrebné opatrenia na podporu inkluzívnych trhov práce s cieľom zabezpečiť, aby bol prístup k zamestnaniu príležitosťou pre všetkých,

podporiť kvalitné pracovné miesta vrátane odmeňovania a dávok, pracovných podmienok, ochrany zdravia a bezpečnosti, prístupu k celoživotnému vzdelávaniu a kariérnych vyhliadok najmä s cieľom zabrániť „chudobe napriek zamestnaniu“,

odstrániť segmentáciu trhu práce prostredníctvom podpory udržania pracovných miest a postupu v zamestnaní.

ii)

Uplatňovať tieto zásady pomocou nasledujúcich praktických usmernení:

rozšíriť a zlepšiť investície do ľudského kapitálu prostredníctvom integračných opatrení v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy vrátane účinných stratégií celoživotného vzdelávania; prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy v dôsledku nových požiadaviek na odbornú spôsobilosť a potreby digitálnych zručností,

aktívne a preventívne opatrenia týkajúce sa trhu práce vrátane prispôsobených, individuálnych a flexibilných služieb a podpory, ku ktorým patrí včasná identifikácia potrieb, pomoc pri hľadaní práce, poradenstvo a odborná príprava a motivácia aktívne si hľadať zamestnanie,

priebežne skúmať motivujúce a demotivujúce stimuly vyplývajúce z daňových systémov a systémov sociálneho zabezpečenia vrátane riadenia a podmienenosti dávok a významného zníženia vysokých účinných marginálnych sadzieb dane, najmä pre osoby s nízkymi príjmami, a súčasne zabezpečiť primerané úrovne sociálnej ochrany,

podporovať sociálnu ekonomiku a chránené zamestnávanie ako dôležitý zdroj prvých zamestnaní pre znevýhodnené osoby, podporovať finančné začleňovanie a mikropôžičky, finančné stimuly pre zamestnávateľov, aby prijímali zamestnancov, vytváranie nových možností zamestnávania v službách, najmä na miestnej úrovni, a zvyšovať informovanosť o inkluzívnych pracovných trhoch,

podporovať prispôsobivosť a poskytovať podporu na pracovnom mieste a vytvoriť priaznivé prostredie vrátane pozornosti venovanej ochrane zdravia a pohody, nediskriminácii a uplatňovaniu pracovného práva v spojení so sociálnym dialógom.

c)   Prístup ku kvalitným službám

Realizovať všetky opatrenia s cieľom umožniť dotknutým osobám v súlade s príslušnými vnútroštátnymi predpismi získať primeranú sociálnu podporu prostredníctvom prístupu ku kvalitným službám. Je potrebné prijať opatrenia s cieľom:

poskytovať služby, ktoré sú rozhodujúce pre podporu aktívnych politík sociálno-ekonomického začleňovania, vrátane služieb sociálnej pomoci, služieb zamestnanosti a služieb odbornej prípravy, podpory pri bývaní a sociálneho bývania, starostlivosti o deti, služieb dlhodobej starostlivosti a zdravotníckych služieb v súlade s nasledujúcimi spoločnými zásadami, ktoré zohľadňujú úlohu miestnych, regionálnych a celoštátnych orgánov, uplatniteľné predpisy Spoločenstva a rozdielne situácie, potreby a želania v členských štátoch:

geografická dostupnosť, fyzická prístupnosť, cenová dostupnosť,

solidarita, rovnaké príležitosti pre používateľov služieb a zamestnancov so zohľadnením rôznorodosti používateľov,

investície do ľudského kapitálu, pracovných podmienok a primeranej materiálnej infraštruktúry,

komplexné a koordinované služby, skoncipované a poskytované integrovaným spôsobom,

zapojenie používateľov a individuálne prístupy s cieľom splniť rozdielne potreby jednotlivých osôb,

monitorovanie, hodnotenie výkonu a výmena osvedčených postupov.

5.   Zabezpečiť relevantné prostriedky a dávky v rámci opatrení v oblasti sociálnej ochrany; využívať možnosti a zdroje štrukturálnych fondov, najmä Európskeho sociálneho fondu, na podporu opatrení v oblasti aktívneho začleňovania.

Stanoviť podrobné opatrenia a financovať náklady a organizovať ich správu a vykonávanie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo postupmi.

Zohľadniť ekonomické a rozpočtové obmedzenia, priority stanovené vnútroštátnymi orgánmi a stav verejných financií s cieľom nájsť správnu rovnováhu medzi pracovnými stimulmi, bojom proti chudobe a trvalými výdavkami z rozpočtu.

Prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby všetky, aj tie najznevýhodnenejšie osoby boli informované o svojich právach a možnostiach podpory, v prípade potreby s použitím informačných technológií.

Čo najviac zjednodušiť administratívne postupy a opatrenia na preskúmanie zdrojov a situácií.

Podľa možnosti zorganizovať v súlade s vnútroštátnymi predpismi mechanizmy pre odvolania v príslušných administratívnych orgánoch a v prípade potreby pred nezávislými tretími stranami, ako napr. na súdoch, ku ktorým by mali mať príslušné osoby ľahký prístup.

6.   Zlepšiť ukazovatele a informačné systémy s cieľom zlepšiť možnosti tvorby aktuálnych, porovnateľných údajov, ktoré sa vzťahujú na všetky piliere aktívneho začleňovania.

Monitorovať a hodnotiť politiky aktívneho začleňovania v rámci otvorenej metódy koordinácie na základe úzkej spolupráce medzi Výborom pre sociálnu ochranu a Výborom pre zamestnanosť a s podporou z programu PROGRESS.

Zabezpečiť súlad s celkovou politikou lisabonskej stratégie v súvislosti s cieľmi sociálnej súdržnosti.

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. októbra 2008

Za Komisiu

Vladimír ŠPIDLA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 245, 26.8.1992, s. 46.

(2)  Oznámenie KOM(2005) 706 – Pracujeme spolu, pracujeme lepšie: nový rámec pre otvorenú koordináciu politík sociálnej ochrany a začlenenia v Európskej únii.

(3)  Rozhodnutie Rady zo 7. júla 2008 o usmerneniach pre politiky zamestnávania v členských štátoch, dokument Rady 10614/2/082008 (zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku).

(4)  Oznámenia KOM(2007) 620 – Modernizácia sociálnej ochrany na dosiahnutie väčšej sociálnej spravodlivosti a hospodárskej súdržnosti: intenzívnejšie presadzovanie aktívneho začlenenia ľudí najviac vzdialených od trhu práce a KOM(2005) 33 o sociálnom programe.

(5)  Oznámenie KOM(2006) 44 týkajúce sa konzultácie o opatreniach na úrovni EÚ na podporu aktívneho začlenenia ľudí najviac vzdialených od trhu práce.

(6)  Oznámenie KOM(2007) 620 – Závery predsedníctva Európskej rady v Bruseli zo 14. decembra 2007 a orientačná poznámka SPC o aktívnom začleňovaní z 3. júla 2008. Okrem toho pozri najmä: Závery Rady z 5. decembra 2007, dokument 16139/07; stanovisko Výboru regiónov z 18. júna 2008 o aktívnom začleňovaní (dok. CdR 344/2007); stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. októbra 2007 o minimálnych sociálnych štandardoch (dok. CESE 892/2007).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3).


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

18.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/15


ROZHODNUTIE RADY 2008/868/SZBP

z 13. októbra 2008

o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o účasti Ruskej federácie na vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a v Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na odporúčanie predsedníctva,

keďže:

(1)

Dňa 15. októbra 2007 Rada prijala jednotnú akciu 2007/677/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (1) (operácia EUFOR Tchad/RCA).

(2)

Článok 10 ods. 3 uvedenej jednotnej akcie ustanovuje, že podrobnosti o účasti tretích štátov podliehajú dohode v súlade s článkom 24 zmluvy.

(3)

Na základe poverenia Rady z 13. septembra 2004 predsedníctvo, ktorému pomáhal generálny tajomník Rady Európskej únie/vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, prerokovalo Dohodu medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o účasti Ruskej federácie na operácii EUFOR Tchad/RCA (ďalej len „dohoda“).

(4)

Táto dohoda by sa mala schváliť v mene Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskej únie schvaľuje Dohoda medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o účasti Ruskej federácie na vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA).

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis dohody s cieľom zaviazať Európsku úniu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 13. októbra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. EÚ L 279, 23.10.2007, s. 21.


PREKLAD

DOHODA

medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o účasti Ruskej federácie na vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA)

EURÓPSKA ÚNIA (EÚ)

na jednej strane a

RUSKÁ FEDERÁCIA

na strane druhej,

ďalej len „strany“,

BERÚC DO ÚVAHY:

rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1778 (2007) z 25. septembra 2007, ktorou sa EÚ poverila nasadením ozbrojených jednotiek v Čadskej republike a Stredoafrickej republike,

prijatie jednotnej akcie 2007/677/SZBP z 15. októbra 2007 o vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA) Radou Európskej únie,

rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru CHAD/1/2008 o prijatí príspevkov tretích štátov na vojenskú operáciu Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike a rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru CHAD/2/2008 o zriadení Výboru prispievateľov na vojenskú operáciu Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike, obidve v znení zmien a doplnení rozhodnutia Politického a bezpečnostného výboru CHAD/3/2008 zo 14. mája 2008,

KEĎŽE:

(1)

Generálny tajomník Rady EÚ/vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku vyzval listom zo 7. decembra 2007 Ruskú federáciu, aby zvážila možnú účasť na operácii EÚ v Čade a Stredoafrickej republike.

(2)

Ruská federácia prejavila ochotu zvážiť možnú účasť listom z 23. apríla 2008.

(3)

Generálny tajomník Rady EÚ/vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a minister zahraničných vecí Ruskej federácie vydali 29. apríla 2008 spoločné vyhlásenie o vzájomnej spolupráci v operáciách krízového riadenia,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účasť na operácii

1.   Ruská strana sa zúčastňuje na operácii, ktorú vedie Európska únia v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1778 (2007) a v súlade s jednotnou akciou 2007/677/SZBP z 15. októbra 2007 o vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA) (ďalej len „operácia EÚ“) a s operačným plánom z 18. januára 2008, tak, že poskytuje vojenský kontingent ozbrojených síl Ruskej federácie (ďalej len „ruský vojenský kontingent“) na účely podpory operácie EÚ prostredníctvom leteckej dopravy s výhradou všetkých podmienok vykonávania stanovených vo vykonávacích dojednaniach uvedených v článku 6 tejto dohody. Letecká doprava sa realizuje prostredníctvom lietadiel ruského vojenského kontingentu na účely ochrany životov a bezpečnosti personálu ozbrojených síl pod vedením Európskej únie (EUFOR) a misie Organizácie Spojených národov v Stredoafrickej republike a v Čade (MINURCAT), prostredníctvom prepravy personálu operácií EUFOR a MINURCAT, prepravy nákladu a pátracích a záchranných akcií v súvislosti s personálom operácií EUFOR a MINURCAT.

2.   Príspevok ruskej strany k operácii EU sa nedotýka autonómie rozhodovania Európskej únie.

3.   Ruská strana zabezpečuje, aby ruský vojenský kontingent vykonával svoje úlohy v súlade s:

jednotnou akciou 2007/677/SZBP uvedenou v odseku 1 tohto článku,

akýmikoľvek vykonávacími dojednaniami, na ktorých sa dohodnú obe strany.

4.   Personál ruského vojenského kontingentu bude uplatňovať pravidlá nasadenia, pokiaľ uvedené pravidlá nie sú v rozpore s ruskými právnymi predpismi. Prípadné upozornenia/obmedzenia pravidiel nasadenia uložené ruskou stranou sa oficiálne špecifikujú pre veliteľa operácie EÚ.

5.   Ruský vojenský kontingent plní svoje úlohy a koná v súlade s cieľmi a mandátom operácie EÚ, ako sa ustanovuje v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 1778 (2007).

6.   Ruská strana môže po konzultáciách strán kedykoľvek zrušiť svoj príspevok, a to buď na žiadosť veliteľa operácie EÚ, alebo rozhodnutím ruskej strany. Ruská strana včas informuje veliteľa operácie EÚ o akejkoľvek zmene svojej účasti na operácii EÚ.

Článok 2

Postavenie ozbrojených síl

1.   Postavenie ruského vojenského kontingentu sa od jeho príchodu do oblasti operácie riadi dohodami o postavení ozbrojených síl, na ktorých sa dohodla Európska únia a Čadská republika, Stredoafrická republika a Kamerunská republika.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté dohody o postavení ozbrojených síl uvedené v odseku 1 tohto článku, ruská strana vykonáva právomoc nad ruským vojenským kontingentom.

3.   Zástupca ruskej strany sa zúčastňuje na konaniach o riešení akýchkoľvek nárokov na úhradu škody, ktoré sa týkajú ruského vojenského kontingentu a sú stanovené v dohodách o postavení ozbrojených síl uvedených v odseku 1 tohto článku.

4.   Ruská strana zodpovedá za riešenie akýchkoľvek nárokov na úhradu škody spojených s účasťou ruského vojenského kontingentu na operácii EÚ, ktoré uplatní vojenský personál ruského vojenského kontingentu alebo ktoré sa ho týkajú. Ruská strana je zodpovedná za začatie konania, najmä súdneho alebo disciplinárneho, proti ktorémukoľvek príslušníkovi vojenského personálu ruského vojenského kontingentu v súlade so svojimi zákonmi a právnymi predpismi.

5.   Európska únia sa zaväzuje zabezpečiť, aby členské štáty vydali vyhlásenie o vzdaní sa nárokov na úhradu škody voči Ruskej federácii v súvislosti s účasťou Ruskej federácie na operácii EÚ, a urobia tak pri podpise tejto dohody. Toto vyhlásenie je uvedené v prílohe k tejto dohode.

6.   Ruská strana sa zaväzuje vydať vyhlásenie o vzdaní sa nárokov na úhradu škody voči ktorémukoľvek štátu, ktorý sa zúčastňuje na operácii EÚ, a urobiť tak pri podpise tejto dohody. Toto vyhlásenie je uvedené v prílohe k tejto dohode.

7.   Postavenie personálu vyslaného na veliteľstvo operácie EÚ v Paríži (Francúzsko) sa riadi dojednaniami medzi príslušnými orgánmi Francúzskej republiky a Ruskej federácie.

Článok 3

Utajované skutočnosti

1.   Ruská strana chráni akékoľvek utajované skutočnosti EÚ, ktoré sa jej poskytnú v rámci operácie EÚ, v súlade s požiadavkami na ochranu utajovaných skutočností stanovenými v právnych predpisoch Ruskej federácie. Na tento účel si bezpečnostné klasifikácie strán navzájom zodpovedajú takto:

Ruská federácia

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Obmedzujúce označenie Ruskej federácie „ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ“ zodpovedá bezpečnostnej klasifikácii EÚ RESTREINT UE.

2.   Ruská strana prijme všetky náležité opatrenia na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností EÚ, ktoré sa jej poskytnú v rámci operácie EÚ, na rovnakej úrovni, ako je úroveň, ktorú vyžadujú základné zásady a minimálne normy na ochranu utajovaných skutočností EÚ uplatňované v EÚ, pričom ruská strana najmä:

nepoužije utajované skutočnosti, ktoré sa jej poskytnú, na iné účely ako na tie, na ktoré ich EÚ sprístupnila,

nesprístupní takéto skutočnosti tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu EÚ,

zabezpečí, aby sa prístup k utajovaným skutočnostiam, ktoré sa jej poskytnú, povolil iba osobám, ktoré tieto informácie potrebujú na plnenie svojich služobných povinností, a aby v prípade, že utajovaná skutočnosť je klasifikovaná stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE alebo vyšším, mali k nej prístup len osoby, ktoré majú bezpečnostnú previerku,

zabezpečí, aby predtým, ako bude umožnený prístup k utajovaným skutočnostiam, boli všetky osoby, ktoré požadujú prístup k takýmto skutočnostiam, oboznámené s požiadavkami ochranných bezpečnostných predpisov vzťahujúcich sa na stupeň utajenia skutočnosti, ktorá im má byť sprístupnená, a aby tieto požiadavky spĺňali,

zabezpečí, aby všetky priestory, budovy, úrady, miestnosti, komunikačné a informačné systémy, v ktorých sa uchovávajú a/alebo spracúvajú utajované skutočnosti a dokumenty, boli chránené pomocou primeraných fyzických bezpečnostných opatrení,

zabezpečí, aby utajované dokumenty, ktoré sa jej sprístupnia, boli pri príjme zaregistrované do osobitného registra,

informuje EÚ o každom prípade skutočného porušenia či podozrenia z porušenia alebo prípade ohrozenia utajovaných skutočností, ktoré jej boli sprístupnené. Ruská strana v takom prípade iniciuje vyšetrovanie a prijme náležité opatrenia, aby sa zabránilo opakovanému porušeniu utajenia.

3.   S prihliadnutím na stupeň utajenia sa utajované skutočnosti zasielajú diplomatickou cestou, zabezpečenými poštovými službami alebo prostredníctvom kuriéra.

4.   Ak EÚ a Ruská federácia uzavreli dohodu o ochrane utajovaných skutočností, tak sa v kontexte operácie EÚ uplatňujú ustanovenia tejto dohody.

Článok 4

Velenie

1.   Ruský vojenský kontingent zostáva v plnom rozsahu pod velením ruskej strany.

2.   Príslušné ruské orgány zveria veliteľovi operácie právomoc prideľovať ruskému vojenskému kontingentu úlohy na splnenie misie, ako sa uvádza v článku 1 ods. 1 tejto dohody, po príchode ruského vojenského kontingentu do oblasti operácie. Pri plánovaní príkazu na leteckú úlohu alebo akéhokoľvek iného rozhodnutia, ktoré bude mať dôsledky pre ruský vojenský kontingent, sa zabezpečí plná koordinácia s vysokými vojenskými zástupcami ruského vojenského kontingentu. Ruská federácia má vo vzťahu k bežnému riadeniu operácie rovnaké práva a povinnosti ako členské štáty EÚ, ktoré sa na operácii zúčastňujú.

3.   Ruská strana vymenuje vysokých vojenských zástupcov, ktorí zastupujú ruský vojenský kontingent v operácii EUFOR na veliteľstve operácie EÚ v Paríži (Francúzsko) aj na veliteľstve ozbrojených síl EÚ v Abéché (Čad). Každý vysoký vojenský zástupca môže mať k dispozícii personál, ktorý mu bude pomáhať. Vysokí vojenskí zástupcovia konzultujú s velením ozbrojených síl EÚ všetky záležitosti, ktoré majú na operáciu EUFOR vplyv. Za každodennú disciplínu v kontingente zodpovedá veliaci dôstojník ruského vojenského kontingentu.

Článok 5

Finančné aspekty

1.   Ruská strana znáša všetky náklady spojené so svojou účasťou na operácii EÚ, pokiaľ tieto náklady nepodliehajú spoločnému financovaniu, ako je stanovené vo vykonávacích dojednaniach uvedených v článku 6 tejto dohody.

2.   Operácia EUFOR Tchad/RCA poskytne logistickú podporu ruskému vojenskému kontingentu na základe náhrady nákladov za podmienok stanovených vo vykonávacích dojednaniach uvedených v článku 6 tejto dohody.

3.   EÚ vyníma ruskú stranu z akýchkoľvek finančných príspevkov na spoločné náklady.

4.   Náhrada škody v prípade úmrtia, úrazu, straty alebo škody spôsobenej fyzickým alebo právnickým osobám zo štátu/štátov, na území ktorého/ktorých operácia EÚ prebieha, sa bude riešiť v súlade s ustanoveniami dohody o postavení ozbrojených síl, ako je uvedené v článku 2 ods. 1 tejto dohody.

5.   Administratívna správa výdavkov stanovená vo vykonávacích nariadeniach uvedených v článku 6 tejto dohody sa zverí mechanizmu EÚ, ktorý spravuje bežné náklady operácie a náklady operácie, ktoré znáša štát.

Článok 6

Vykonávacie dojednania k dohode

Účasť ruskej strany na operácii EÚ sa uskutočňuje v súlade s technickými a administratívnymi modalitami uvedenými vo vykonávacích dojednaniach tejto dohody, ktorú má uzavrieť minister obrany Ruskej federácie a veliteľ operácie EÚ.

Článok 7

Neplnenie záväzkov

Ak si jedna zo zmluvných strán neplní svoje záväzky ustanovené v článkoch 1 až 6 tejto dohody, druhá strana má právo túto dohodu ukončiť výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou.

Článok 8

Urovnávanie sporov

1.   Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tejto dohody a jej vykonávacích dojednaní riešia príslušné orgány zmluvných strán na náležitej úrovni alebo diplomatickou cestou.

2.   Akékoľvek finančné nároky alebo spory, ktoré sa nevyriešia v súlade s odsekom 1 tohto článku, sa môžu predložiť zmierovateľovi alebo mediátorovi určenému na základe vzájomnej dohody.

Akékoľvek nároky alebo spory, ktoré sa nepodarí vyriešiť takýmto zmierovacím konaním alebo prostredníctvom mediácie, môže ktorákoľvek zmluvná strana predložiť rozhodcovskému súdu. Každá zmluvná strana vymenuje do rozhodcovského súdu jedného rozhodcu. Dvaja takto vymenovaní rozhodcovia vymenujú tretieho rozhodcu, ktorý bude predsedom. Ak sa jednej zo zmluvných strán nepodarí vymenovať rozhodcu do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia druhej strany o predložení sporu rozhodcovskému súdu alebo ak sa dvom rozhodcom do dvoch mesiacov od ich vymenovania nepodarí dosiahnuť dohodu o vymenovaní tretieho rozhodcu, môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora o vymenovanie tretieho rozhodcu. Ak je predseda Medzinárodného súdneho dvora štátnym príslušníkom ktorejkoľvek zo zmluvných strán alebo nie je schopný splniť uvedenú úlohu z akéhokoľvek iného dôvodu, uskutoční potrebné vymenovania ďalší služobne najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je štátnym príslušníkom ani jednej zo zmluvných strán. Rozhodcovský súd rozhoduje ex aequo et bono. Rozhodcovia nemajú právomoc rozhodovať o odškodnení s funkciou trestu. Rozhodcovia sa dohodnú na postupoch rozhodovania. Sídlo rozhodovania je v Bruseli a jazykom rozhodovania je angličtina. Nález rozhodcovského súdu obsahuje odôvodnenie, na ktorom sa zakladá, a zmluvné strany ho prijímajú ako konečné rozhodnutie sporu. Každá zmluvná strana znáša vlastné náklady a všetky spoločné náklady znášajú rovnomerne obidve zmluvné strany.

Článok 9

Nadobudnutie platnosti

1.   Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po tom, ako si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie vnútorných postupov potrebných na tento účel.

2.   Táto dohoda sa predbežne vykonáva od dátumu podpisu.

3.   Táto dohoda zostáva v platnosti, kým Ruská federácia prispieva na uvedenú operáciu EÚ. Skončením platnosti tejto dohody nie sú dotknuté práva ani povinnosti vyplývajúce z vykonávania tejto dohody pred skončením jej platnosti.

Vypracované v Bruseli 5. novembra 2008 v dvoch vyhotoveniach v anglickom a ruskom jazyku, pričom obidve znenia sú rovnako autentické.

Za Európsku úniu

Za Ruskú federáciu

PRÍLOHA

VYHLÁSENIA

uvedené v článku 2 ods. 5 a 6 dohody

Vyhlásenie členských štátov EÚ:

„V prípade zranenia alebo smrti svojho personálu alebo škody, alebo straty akéhokoľvek majetku v ich vlastníctve, ktorý sa používa pri operácii EÚ, sa budú členské štáty EÚ, ktoré uplatňujú jednotnú akciu 2007/677/SZBP z 15. októbra 2007 o vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA), usilovať v miere, v akej to ich vnútroštátny právny systém dovoľuje, vzdať sa nárokov na náhradu škody voči Ruskej federácii a reagovať na ne, pokiaľ je to možné, ak takéto zranenie, smrť, škoda alebo strata:

boli spôsobené personálom Ruskej federácie pri výkone ich služobných povinností súvisiacich s operáciou EÚ okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného nesprávneho konania, alebo

vznikli používaním akéhokoľvek majetku vo vlastníctve Ruskej federácie za podmienky, že sa majetok používal v súvislosti s operáciou EÚ, a s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného nesprávneho konania personálu operácie EÚ z Ruskej federácie, ktorý tento majetok používal.“

Vyhlásenie Ruskej federácie:

„V prípade zranenia alebo smrti svojho personálu alebo škody, alebo straty akéhokoľvek majetku v jej vlastníctve, ktorý sa používa pri operácii EÚ, sa bude Ruská federácia, ktorá prispieva k vojenskej operácii Európskej únie v Čadskej republike a Stredoafrickej republike (operácia EUFOR Tchad/RCA), vedenej v súlade s jednotnou akciou 2007/677/SZBP z 15. októbra 2007, usilovať v miere, v akej to jej vnútroštátny právny systém dovoľuje, vzdať sa podľa možnosti nárokov na náhradu škody voči ktorémukoľvek inému štátu, ktorý sa zúčastňuje na operácii EÚ, ak takéto zranenie, smrť, škoda alebo strata:

boli spôsobené personálom pri výkone ich služobných povinností súvisiacich s operáciou EÚ okrem prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného nesprávneho konania alebo

vznikli používaním akéhokoľvek majetku vo vlastníctve štátov, ktoré sa zúčastňujú na operácii EÚ, za podmienky, že sa majetok používal v súvislosti s operáciou, a s výnimkou prípadov hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného nesprávneho konania personálu operácie EÚ, ktorý tento majetok používal.“


Korigendá

18.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/21


Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 807/2001 z 25. apríla 2001, ktoré mení a dopĺňa prílohy I, II a III k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90 ustanovujúcemu postup Spoločenstva pri určení maximálnych hraníc rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu

( Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 118 z 27. apríla 2001 ; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 03/zv. 32, s. 135)

Na strane 138 v prílohe, ktorou sa mení príloha I k nariadeniu (EHS) č. 2377/90, sa v bode 2.2.3 „Pyrethroidy“ zápis pre látku „cyflutrín“ nahrádza takto:

Farmakologicky aktívna/e látka/y

Ukazovateľ rezídua

Druh zvieraťa

MHR

Cieľové tkanivo

Iné ustanovenia

„Cyflutrín

cyflutrín (skupina izomérov)

hovädzí dobytok, kozy

50 μg/kg

tuk

 

10 μg/kg

pečeň

10 μg/kg

obličky

20 μg/kg

mlieko

je potrebné dodržať aj ďalšie ustanovenia smernice Rady 94/29/ES“


18.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/22


Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú smernice 2001/112/ES a 2001/113/ES a nariadenia (EHS) č. 827/68, (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96, (ES) č. 2826/2000, (ES) č. 1782/2003 a (ES) č. 318/2006 a zrušuje nariadenie (ES) č. 2202/96

( Úradný vestník Európskej únie L 273 zo 17. októbra 2007 )

1.

Na strane 22 v článku 52 [zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 1782/2003] bode 13 (nový článok 68b) v tabuľke v odseku 4 v riadku týkajúcom sa Portugalska):

namiesto:

„Portugalsko

2,400“

má byť:

„Portugalsko

2,900“.

2.

Na strane 25 v článku 53 [zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 318/2006]:

namiesto:

„Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V odsekoch 1, 2 a 4 článku 32 sa za slovné spojenie „príloha VII“ vkladá slovné spojenie „alebo príloha VIII.“

2.

Za prílohu VII sa dopĺňa táto príloha:

má byť:

„Nariadenie (ES) č. 318/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V odsekoch 1, 2 a 4 článku 32 sa za slovné spojenie „príloha VII“ vkladá slovné spojenie „alebo príloha VIIa“.

2.

Za prílohu VII sa dopĺňa táto príloha:

3.

Na strane 25 v článku 55 ods. 4 v poslednej vete:

namiesto:

„Pokiaľ ide o takéto skupiny výrobcov v členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo po tomto dátume, výška pomoci uvedená v článku 7 ods. 4 písm. a) sa uplatňuje na plány na získanie uznania od dátumu uplatňovania tohto nariadenia.“

má byť:

„Pokiaľ ide o takéto skupiny výrobcov v členských štátoch, ktoré pristúpili k Európskej únii 1. mája 2004 alebo po tomto dátume, výška pomoci uvedená v článku 7 ods. 5 písm. a) sa uplatňuje na plány na získanie uznania od dátumu uplatňovania tohto nariadenia.“


18.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 307/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.