ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 302

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
13. novembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1119/2008 z 12. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1120/2008 z 12. novembra 2008, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení požadovaných od 3. do 7. novembra 2008 na produkty odvetvia cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

3

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/853/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 20. októbra 2008, o udelení mimoriadnej štátnej pomoci cyperskými orgánmi na zmiernenie následkov sucha v rokoch 2007/2008 v odvetví poľnohospodárstva

7

 

 

Komisia

 

 

2008/854/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 2. júla 2008 o schéme štátnej pomoci regionálny zákon č. 9 z roku 1998 – zneužitie pomoci N 272/98 C 1/04 (ex NN 158/03 a CP 15/2003) [oznámené pod číslom K(2008) 2997]  ( 1 )

9

 

 

2008/855/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 3. novembra 2008, o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom K(2008) 6349]  ( 1 )

19

 

 

2008/856/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 6. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/613/ES, pokiaľ ide o schválené inseminačné stanice pre odber spermy ošípaných v Kanade a v Spojených štátoch [oznámené pod číslom K(2008) 6473]  ( 1 )

26

 

 

2008/857/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 10. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/4/ES, ktorým sa členské štáty oprávňujú dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti šíreniu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vo vzťahu k Egyptu [oznámené pod číslom K(2008) 6583]

28

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2008/858/SZBP z 10. novembra 2008 na podporu Dohovoru o biologických a toxínových zbraniach (BTWC) v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

29

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

13.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/1


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1119/2008

z 12. novembra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13. novembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. novembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

34,6

MA

55,8

MK

46,2

TR

75,9

ZZ

53,1

0707 00 05

JO

175,9

MA

38,9

TR

90,4

ZZ

101,7

0709 90 70

MA

62,9

TR

112,6

ZZ

87,8

0805 20 10

MA

76,7

ZZ

76,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

26,6

MA

75,0

TR

73,6

ZZ

58,4

0805 50 10

MA

60,4

TR

97,0

ZA

87,0

ZZ

81,5

0806 10 10

BR

221,0

TR

117,5

US

272,9

ZA

197,4

ZZ

202,2

0808 10 80

AL

32,1

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

US

116,4

ZA

85,7

ZZ

72,0

0808 20 50

CN

85,3

ZZ

85,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


13.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1120/2008

z 12. novembra 2008,

ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení požadovaných od 3. do 7. novembra 2008 na produkty odvetvia cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 950/2006 z 28. júna 2006, ktorým sa na hospodárske roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 ustanovujú vykonávacie opatrenia na dovoz a rafináciu produktov zo sektora cukru v rámci určitých colných kvót a preferenčných dohôd (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 3,

keďže:

(1)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 950/2006 a/alebo s nariadením Rady (ES) č. 508/2007 zo 7. mája 2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty na dovoz surového trstinového cukru do Bulharska a Rumunska na zásobovanie rafinérií v hospodárskych rokoch 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 (3) boli v období od 3. do 7. novembra 2008 príslušným orgánom predložené žiadosti o dovozné povolenia na celkové množstvo rovné alebo vyššie ako je dostupné množstvo pre poradovým číslom 09.4434.

(2)

Za týchto okolností by Komisia mala stanoviť koeficient pridelenia s cieľom umožniť vydávanie povolení v pomere k dostupnému množstvu a/alebo informovať členské štáty, že sa dosiahol stanovený limit,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Pre žiadosti o dovozné povolenia predložené od 3. do 7. novembra 2008 v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (ES) č. 950/2006 a/alebo v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 508/2007 sa povolenia vydávajú v rozmedzí množstvových limitov stanovených v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. novembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 122, 11.5.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Preferenčný cukor AKT–INDIA

Kapitola IV nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 3.11.2008-7.11.2008

Limit

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Pobrežie Slonoviny

100

 

09.4334

Konžská republika

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

India

0

Dosiahnutý

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Keňa

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurícius

100

 

09.4343

Mozambik

100

 

09.4344

Svätý Krištof a Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazijsko

100

 

09.4347

Tanzánia

100

 

09.4348

Trinidad a Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Doplnkový cukor

Kapitola V nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 3.11.2008-7.11.2008

Limit

09.4315

India

 

09.4316

Signatárske krajiny protokolu AKT

 


Koncesný cukor CXL

Kapitola VI nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 3.11.2008-7.11.2008

Limit

09.4317

Austrália

0

Dosiahnutý

09.4318

Brazília

0

Dosiahnutý

09.4319

Kuba

0

Dosiahnutý

09.4320

Ostatné tretie krajiny

0

Dosiahnutý


Cukor z Balkánu

Kapitola VII nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 3.11.2008-7.11.2008

Limit

09.4324

Albánsko

100

 

09.4325

Bosna a Hercegovina

0

Dosiahnutý

09.4326

Srbsko a Kosovo

100

 

09.4327

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

100

 

09.4328

Chorvátsko

100

 


Mimoriadne dovezený cukor a cukor na priemyselné spracovanie

Kapitola VIII nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Typ

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 3.11.2008-7.11.2008

Limit

09.4380

Mimoriadny dovoz

 

09.4390

Priemyselné spracovanie

100

 


Dodatočný cukor podľa DHP

Kapitola VIIIa nariadenia (ES) č. 950/2006

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Krajina

Percentuálny podiel na vydanie z množstva požadovaného v týždni od 3.11.2008-7.11.2008

Limit

09.4431

Komory, Madagaskar, Maurícius, Seychely, Zimbabwe

100

 

09.4432

Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzánia, Uganda

100

 

09.4433

Svazijsko

100

 

09.4434

Mozambik

100

Dosiahnutý

09.4435

Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Dominika, Dominikánska republika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Svätý Krištof a Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Surinam, Trinidad a Tobago

100

 

09.4436

Dominikánska republika

0

Dosiahnutý

09.4437

Fidži, Papua-Nová Guinea

100

 


Dovoz cukru v rámci prechodných colných kvót otvorených pre Bulharsko a Rumunsko

Článok 1 nariadenia (ES) č. 508/2007

Hospodársky rok 2008/2009

Poradové číslo

Typ

Percentuálny podiel na vydanie z množstiev požadovaných v týždni od 3.11.2008-7.11.2008

Limit

09.4365

Bulharsko

0

Dosiahnutý

09.4366

Rumunsko

100

 


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Rada

13.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/7


ROZHODNUTIE RADY

z 20. októbra 2008,

o udelení mimoriadnej štátnej pomoci cyperskými orgánmi na zmiernenie následkov sucha v rokoch 2007/2008 v odvetví poľnohospodárstva

(2008/853/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 tretí pododsek,

so zreteľom na žiadosť, ktorú 19. septembra 2008 podala cyperská vláda,

keďže:

(1)

Cyprus predložil 19. septembra 2008 Rade žiadosť o rozhodnutie v súlade s článkom 88 ods. 2 zmluvy tretím pododsekom, v ktorej vyhlásil, že plán Cypru udeliť štátnu pomoc cyperským poľnohospodárom postihnutým extrémnym suchom, ktorá by im umožnila začať výrobný cyklus v novej sezóne, je zlučiteľný so spoločným trhom.

(2)

Cyprus čelil druhému najhoršiemu a najdlhšie trvajúcemu suchu od roku 1900, čo bolo spôsobené nedostatkom zrážok v rokoch 2007 a 2008, pričom august 2008 sa ukázal ako najhorúcejší mesiac posledného desaťročia a zrážky od januára do augusta 2008 predstavovali len 50 % bežných úrovní.

(3)

Podľa predbežných údajov o žatve v roku 2008 nedošlo na 95 % plochy osiatej obilninami k žiadnym výnosom a produkcia krmiva klesla tak drasticky, že nepokryla ani minimálne kŕmne požiadavky pre prežúvavce.

(4)

Z množstva približne 150 miliónov m3, resp. 54,7 %, kapacity na konci roku 2005 má sieť vodných nádrží na Cypre vodu v objeme iba 11 miliónov m3, resp. 4 %, celkovej kapacity, čo prinútilo úrady, aby prísne dávkovali dodávky vody na účely zavlažovania na rok 2007 a znížili ich na nulu v roku 2008.

(5)

Tieto škody sa musia považovať za o to vážnejšie a výnimočnejšie, že Cyprus zaviedol účinné nástroje na riadenie rizík a krízové riadenie. Cyprus konkrétne používa zdokonalené techniky zavlažovania na takmer 95 % zavlažovaného územia a zaviedol politiku cenotvorby vody a represívne opatrenia, ktoré odrádzajú od nadmernej spotreby vody a strát vody, a propaguje a podporuje stimuly pre zavádzanie systémov recyklácie vody v domácnostiach. Okrem toho cyperský národný program rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 už obsahuje viac opatrení na zlepšenie používania vody.

(6)

Keďže príjmy cyperských poľnohospodárov sa vplyvom sucha drasticky znížili, títo poľnohospodári čelia vážnemu riziku, že nebudú mať finančné prostriedky na uspokojovanie základných potrieb svojich rodín a na začatie novej sezóny, čo povedie k priamemu nebezpečenstvu opustenia pôdy, jej erózie a dezertifikácie.

(7)

Štátna pomoc, ktorá sa má prideliť, predstavuje 67,5 milióna EUR a vyplatí sa v prospech 34 000 poľnohospodárov a 3 000 chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí majú nárok na túto pomoc.

(8)

Aby bola štátna pomoc účinná, musí sa udeliť a sprístupniť poľnohospodárom čo najskôr.

(9)

Komisia v tejto etape nepredložila stanovisko o povahe a zlučiteľnosti pomoci.

(10)

Existujú preto výnimočné okolnosti, ktoré prostredníctvom udelenia výnimky a v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na nápravu vzniknutej mimoriadnej situácie, umožňujú považovať takúto pomoc za zlučiteľnú so spoločným trhom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Mimoriadna dodatočná pomoc cyperských orgánov pre poľnohospodársky sektor, najviac vo výške 67,5 milióna EUR, sa považuje za zlučiteľnú so spoločným trhom.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Cyperskej republike.

V Luxemburgu 20. októbra 2008

Za Radu

predseda

J.-L. BORLOO


Komisia

13.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/9


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. júla 2008

o schéme štátnej pomoci „regionálny zákon č. 9 z roku 1998 – zneužitie pomoci N 272/98“ C 1/04 (ex NN 158/03 a CP 15/2003)

[oznámené pod číslom K(2008) 2997]

(Iba taliansky text je autentický)

(Text s významom pre EHP)

(2008/854/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 88 ods. 2 prvý pododsek,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore, a najmä na jej článok 62 ods. 1 písm. a),

po vyzvaní zainteresovaných strán, aby predložili pripomienky v súlade s uvedenými ustanoveniami (1) a so zreteľom na tieto pripomienky,

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Komisia prijala 21. februára 2003 sťažnosť, ktorú zaevidovala pod číslom CP 15/03, týkajúcu sa zneužitia regionálnej schémy pomoci v prospech hotelového priemyslu na Sardínii, ktorú Komisia schválila v roku 1998 (vec N 272/98).

(2)

Listom z 26. februára 2003 (D/51355) Komisia požiadala talianske orgány o objasnenie. Listom z 28. marca 2003 Komisia schválila žiadosť talianskych orgánov o predĺženie lehoty na poskytnutie informácií, ktoré boli následne predložené v liste z 22. apríla 2003 (A/33012).

(3)

Komisia v súlade s článkom 88 ods. 2 Zmluvy o ES rozhodla 3. februára 2004 o začatí konania vo veci formálneho zisťovania – „Zneužitie pomoci N 272/98 – rozhodnutie o začatí konania stanoveného v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES“. Rozhodnutie o začatí konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (2). Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili pripomienky.

(4)

Listom z 10. marca 2004 (D/5172) Komisia schválila žiadosť talianskych orgánov o predĺženie lehoty na predloženie pripomienok. Talianske orgány predložili svoje pripomienky v liste z 19. apríla 2004, ktorý Komisia zaevidovala 26. apríla 2004 (A/32956).

(5)

V liste z 30. apríla 2004, ktorý Komisia zaevidovala v ten istý deň, prijala Komisia pripomienky od jednej zainteresovanej strany, t. j. príjemcu pomoci v rámci tejto schémy. Komisia nedostala žiadnu ďalšiu pripomienku zo strany navrhovateľa.

(6)

Listom D/53359 z 13. mája 2004 postúpila Komisia tieto pripomienky talianskym orgánom, aby mohli reagovať.

(7)

Talianske orgány nereagovali na predložené pripomienky.

(8)

Dňa 7. decembra 2004 sa uskutočnilo v Bruseli stretnutie s talianskymi orgánmi.

(9)

Talianske orgány predložili ďalšie informácie v liste z 28. júna 2005, ktorý Komisia zaevidovala 30. júna 2005 (A/35257).

(10)

Komisia prijala 22. novembra 2006 rozhodnutie o zmene a rozšírení konania, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie  (3). Komisia vyzvala zainteresované strany, aby predložili pripomienky.

(11)

Talianske orgány ani žiadna zo zainteresovaných strán nereagovali na toto rozhodnutie o zmene a rozšírení konania.

2.   OPIS OPATRENIA

(12)

V rámci schémy pomoci č. N 272/98 sa poskytujú granty na počiatočné investície do hotelového priemyslu na Sardínii. Schéma má regionálny charakter a bola schválená v roku 1998, keď ju Komisia posúdila ako zlučiteľnú so spoločným trhom na základe výnimky v článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES (4).

(13)

Schéma pomoci zahŕňa dve opatrenia:

a)

poskytnutie pomoci vo forme grantov a dotovaných pôžičiek na počiatočné investície;

b)

poskytnutie prevádzkovej pomoci vo forme úrokových úľav na základe pravidla de minimis podľa článku 9 regionálneho zákona č. 9 z 11. marca 1998.

Toto rozhodnutie nesúvisí s druhou časťou schémy, ktorá sa tu uvádza len na účely vysvetlenia všeobecných súvislostí.

(14)

Talianske orgány oznámili znenie regionálneho zákona č. 9 z roku 1998, ktorým sa stanovuje schéma regionálnej pomoci, avšak v čase oznámenia nezaslali žiadne vykonávacie predpisy.

(15)

Vo svojom rozhodnutí o schválení schémy opísala Komisia dané opatrenia takto:

a)

účelom schémy je poskytnúť pomoc na počiatočné investície do odvetvia cestovného ruchu;

b)

pomoc je poskytovaná vo forme grantov s intenzitou pomoci až do výšky 40 % oprávnených nákladov spolu s dotovanou pôžičkou do výšky 35 % oprávnených nákladov (referenčná úroková sadzba sa pritom môže znížiť až o 60 %);

c)

v rozhodnutí sa výslovne uvádza záväzok talianskych orgánov upraviť intenzitu pomoci, len čo sa schváli mapa regionálnej pomoci pre Taliansko na roky 2000 až 2006;

d)

trvanie schémy je neobmedzené a pridelené rozpočtové prostriedky na prvý rok implementácie opatrenia predstavujú 2,6 milióna EUR;

e)

žiadosti o pomoc sa musia predložiť pred začatím prác na projektoch;

f)

pomoc vo forme úrokových úľav sa môže za určitých okolností poskytnúť na investície uskutočnené pred implementáciou regionálneho zákona č. 40 z roku 1993. Podľa záväzku talianskych orgánov je tento druh pomoci obmedzený len na pomoc de minimis.

(16)

Po schválení schémy pomoci Komisiou prijala regionálna vláda dekrét a niekoľko administratívnych rozhodnutí o vykonávaní schémy. Po dekréte č. 285 prijatom v apríli 1999 (5) nasledovalo niekoľko vykonávacích predpisov, najmä deliberazione č. 33/4 a 33/6 z 27. júla 2000. Podľa deliberazione č. 33/6, ktoré platí paralelne k deliberazione č. 33/4, sa v určitých výnimočných prípadoch môže pomoc poskytnúť aj v prípade, keď sa práce začali pred predložením žiadosti.

(17)

Po prijatí mapy regionálnej pomoci pre Taliansko na obdobie rokov 2000 až 2006 (6) sa intenzity pomoci stanovené v schéme upravili. Listom z 2. novembra 2000 (A/39177) informovali talianske orgány Komisiu o vykonávacích opatreniach, ktoré prijali na úpravu schémy v rámci uplatňovania vhodných opatrení. Tieto potvrdzovali:

a)

úpravu intenzity pomoci v súlade so stropmi uplatniteľnými podľa mapy regionálnej pomoci pre Taliansko na roky 2000 až 2006 (pozri najmä deliberazione č. 34/73 z 8. augusta 2000);

b)

dodržiavanie zásady nevyhnutnosti pomoci (pozri najmä článok 6 deliberazione č. 33/4 z 27. júla 2000, v ktorom sa výslovne uvádza, že náklady sú oprávnené, ak boli vynaložené po predložení žiadosti o financovanie) (7).

(18)

Na základe informácií, ktoré predložili talianske orgány, Komisia v liste zo 17. mája 2001 vzala na vedomie, že Taliansko prijalo návrh vhodných opatrení a potvrdila, že schéma bola teraz uvedená do súladu s usmerneniami o národnej regionálnej pomoci z roku 1998 (ďalej len „usmernenia 1998“) (8).

(19)

Schéma fungovala v praxi na základe uverejnených výziev na predkladanie žiadostí, v ktorých sa zainteresované strany vyzývali, aby predložili žiadosti o poskytnutie pomoci v súlade s vyššie uvedenými administratívnymi rozhodnutiami.

(20)

Talianske orgány uvádzajú, že prvá výzva, v ktorej sa zainteresované strany vyzývajú, aby predložili formálnu žiadosť o financovanie v rámci schémy (známa ako „výzva 2000“) bola uverejnená v roku 2001.

(21)

Podľa dostupných informácií po prvej výzve na predkladanie žiadostí nasledovalo prijatie týchto administratívnych rozhodnutí:

regionálna vláda prijala 31. januára 2002deliberazione č. 3/24, v ktorom navrhla počiatočný zoznam príjemcov pomoci v určitých odvetviach. Uplatňovanými kritériami výberu boli kritériá uvedené v deliberazione č. 33/4, ktoré boli podrobnejšie opísané v obežníku z 21. novembra 2000,

regionálna vláda prijala 16. apríla 2002deliberazione č. 12/17, ktorým zmenila a doplnila uvedený zoznam príjemcov a navrhla ďalší zoznam,

regionálna vláda prijala 18. júla 2002deliberazione č. 23/40, ktorým schválila zoznam projektov oprávnených na základe prvej výzvy na predkladanie žiadostí,

regionálna vláda prijala 7. februára 2003deliberazione č. 5/38, ktorým opravila chyby týkajúce sa niektorých príjemcov pomoci uvedených v deliberazione č. 23/40.

(22)

V informáciách predložených 22. apríla 2003 (zaevidovaných Komisiou 28. apríla 2003 ako A/33012) talianske orgány na strane 13 uviedli, že „v záujme regiónu bolo rozhodnuté zaradiť do poradovníka určité takzvané ‚kritické‘ projekty (t. j. projekty, na ktorých sa práce začali už pred dátumom podania žiadosti o poskytnutie pomoci, ale až po nadobudnutí účinnosti zákona, t. j. po 5. apríli 1998)“. V dôsledku toho bola podľa talianskych orgánov v roku 2002 pomoc poskytnutá najmenej na 28 investičných projektov začatých pred dátumom podania žiadosti o pomoc, pričom celková výška pomoci predstavovala približne 24 miliónov EUR.

3.   DÔVODY NA ZAČATIE KONANIA

(23)

Keď Komisia začala konanie vo veci formálneho zisťovania, upozornila na skutočnosť, že v bode 4.2 usmernení sa uvádza, že žiadosť o poskytnutie pomoci musí byť podaná skôr, než sa začne s realizáciou prác na projektoch.

(24)

Komisia ďalej uviedla, že táto povinnosť je zdôraznená v rozhodnutí Komisie z roku 1998 o nevznesení námietok proti regionálnej schéme pomoci v prospech hotelového priemyslu – región Sardínia (N 272/1998).

(25)

Aj keď sa v rozhodnutí Komisie uvádzalo, že príjemcovia pomoci musia vyplniť žiadosť o pomoc pred začatím prác na projekte, a talianske orgány výslovne potvrdili splnenie tejto povinnosti v rámci uplatňovania vhodných opatrení po nadobudnutí účinnosti usmernení z roku 1998 (9), talianske orgány prijali niektoré vykonávacie predpisy, ktoré Komisii nikdy nepredložili (najmä deliberazione z 22. decembra 1998 a deliberazione č. 33/6 z 27. júla 2000). Podľa týchto vykonávacích predpisov sa pomoc mohla vo výnimočných prípadoch poskytnúť len v prvom roku fungovania schémy na základe prvej výzvy na predkladanie žiadostí o pomoc na projekty, ktoré sa začali pred dátumom predloženia žiadosti. Komisia sa preto domnieva, že talianske orgány nesplnili povinnosti uložené rozhodnutím Komisie, ktorým sa schéma pomoci schválila, a nedodržali požiadavky stanovené usmerneniami o národnej regionálnej pomoci.

(26)

Komisia v dôsledku toho usúdila, že motivačný účinok pomoci mohol byť oslabený, ak žiadosť o pomoc nebola podaná ešte pred skutočným začatím prác na projekte. To by mohlo predstavovať prípad zneužitia pomoci N 272/98 v zmysle článku 16 nariadenia (ES) č. 659/99 (ďalej len „procesné nariadenie“) (10) a mala pochybnosti, či pomoc poskytnutá na investičné projekty, ktorých realizácia sa začala pred dňom podania žiadosti o pomoc, je zlučiteľná so spoločným trhom.

4.   DÔVODY ZMENY A ROZŠÍRENIA KONANIA

(27)

Komisia sa vo svojom prvom rozhodnutí o začatí konania vo veci formálneho zisťovania sústredila vo svojej analýze na skutočnosť, že nikdy nebola aktuálne informovaná o vyššie uvedených vykonávacích predpisoch schémy. Okrem toho sa deliberazione č. 33/6 v rozhodnutí o začatí konania vo veci formálneho zisťovania vôbec neuvádzalo.

(28)

Pomoc uvedená v odôvodnení 22 sa opiera o deliberazione č. 33/6 a nie o deliberazione č. 33/4, ako bolo chybne uvedené v rozhodnutí o začatí konania vo veci formálneho zisťovania z 3. februára 2004.

(29)

V rozhodnutí, ktorým sa pôvodne začalo konanie vo veci formálneho zisťovania, sa taktiež hovorí o zneužití schválenej schémy pomoci v zmysle článku 16 procesného nariadenia. Článok 16 sa však vo všeobecnosti uplatňuje na situácie, v ktorých príjemca schválenej pomoci čerpá pomoc v rozpore s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí individuálnej pomoci alebo v zmluve o poskytnutí pomoci, a nerieši sa v ňom situácia, kedy členský štát úpravou existujúcej schémy štátnej pomoci zapríčiní poskytnutie neoprávnenej pomoci [článok 1 písm. c) a f) procesného nariadenia].

(30)

Komisia z týchto dôvodov a aby sa vyhla akémukoľvek prípadnému nedorozumeniu považovala za potrebné zmeniť a rozšíriť konanie a vyzvala talianske orgány a zainteresované strany na predloženie ďalších pripomienok.

5.   PRIPOMIENKY ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

(31)

V odpovedi na uverejnenie rozhodnutia o začatí konania vo veci formálneho zisťovania z roku 2004 v Úradnom vestníku Európskej únie prijala Komisia pripomienky od tejto zainteresovanej strany:

Grand Hotel Abi d’Oru S.p.A.

Zainteresovaná strana tvrdila, že pomoc v skutočnosti mala motivačný účinok a že zásada nevyhnutnosti pomoci bola splnená.

(32)

Zainteresovaná strana trvala na tom, že motivačný účinok a zásada nevyhnutnosti sa v plnom rozsahu dodržali, a to z týchto dôvodov:

po prvé, pred začatím prác požiadala zainteresovaná strana o poskytnutie pomoci v rámci inej schémy regionálnej pomoci, a síce schémy N 715/99 (zákon č. 488 z roku 1992) (11). Táto žiadosť bola schválená dvakrát, avšak v dôsledku rozpočtových obmedzení nebola poskytnutá žiadna pomoc,

zainteresovaná strana sa vzhľadom na neposkytnutie pomoci v rámci uvedenej schémy a v súvislosti so skutočnosťou, že v tom istom čase boli uverejnené vykonávacie predpisy regionálneho zákona č. 9 (máj 1999), rozhodla požiadať o pomoc v rámci schémy, ktorá je predmetom zisťovania. Spoliehala sa na schválenie svojej žiadosti napriek skutočnosti, že projekty sa už začali realizovať, a to na základe ustanovení prvého vykonávacieho predpisu opatrenia, dekrétu č. 285/99, podľa ktorého môže byť pomoc poskytnutá aj na projekty, s ktorých realizáciou sa už začalo, za predpokladu, že sa začali realizovať po nadobudnutí účinnosti regionálneho zákona č. 9 z roku 1998, t. j. po 5. apríli 1998,

zainteresovaná strana dodáva, že žiadosť o poskytnutie pomoci predložená v rámci schémy pomoci, ktorá je predmetom zisťovania, sa týkala len časti väčšieho investičného projektu (oprávnené náklady pôvodného investičného projektu predstavovali 10 500 000 EUR, oprávnené náklady posudzované v žiadosti predloženej v rámci schémy, ktorá je predmetom zisťovania, predstavovali 9 039 028 EUR),

zainteresovaná strana dospela k záveru, že nie je podstatné, či žiadosť o poskytnutie pomoci v rámci schémy pomoci, ktorá je predmetom zisťovania, bola predložená po začatí prác, nakoľko v prípade tejto žiadosti išlo len o opakované predloženie tej istej žiadosti pôvodne podanej v rámci inej schémy regionálnej pomoci, ktorá sa však týkala toho istého investičného projektu.

(33)

Aby zdôraznila potrebu poskytnutia pomoci, zainteresovaná strana argumentuje okrem iného aj tým, že vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov z verejných zdrojov by taký investičný projekt neuskutočnila. Až do poskytnutia pomoci musela použiť krátkodobé bankové finančné prostriedky, aby mohla začať s realizáciou investície.

(34)

Komisia po uverejnení rozhodnutia o zmene a rozšírení konania (12) nedostala žiadne ďalšie pripomienky.

6.   PRIPOMIENKY TALIANSKYCH ORGÁNOV

(35)

V odpovedi na posúdenia Komisie uvedené v liste o začatí konania vo veci formálneho zisťovania, predložili talianske orgány tri hlavné argumenty, ktoré sa týkali existencie legitímnych očakávaní, motivačného účinku pomoci a stanovenia prahovej hodnoty de minimis.

(36)

Vo svojich pripomienkach oznámených Komisii talianske orgány trvajú na existencii oprávnených nárokov a dovolávajú sa zásady právnej istoty. Vysvetľujú predovšetkým, že niektorí príjemcovia považovali regionálny zákon č. 9 z roku 1998 v určitom zmysle za pokračovanie predošlej schémy stanovenej regionálnym zákonom č. 40 z roku 1993, ktorý bol v čase prieskumu ešte vždy účinný a ktorý sa uplatňoval bez prerušenia (schéma N 611/93 zmenená a doplnená schémou N 250/01). Tento skôr zavedený systém prispieval k tomu, že vzbudzoval medzi príjemcami oprávnené očakávania, že majú nárok na získanie grantu jednoducho na základe predloženia žiadosti bez ohľadu na to, či práce na projektoch sa začali alebo nie.

(37)

Talianske orgány okrem toho poukazujú na to, že vykonávacie predpisy schémy regionálnej pomoci sa prijali až po schválení tejto schémy Komisiou. Prvý vykonávací predpis bol prijatý 29. apríla 1999 (dekrét č. 285 z roku 1999). V článku 17 tohto dekrétu („prechodné ustanovenia“) sa uvádza, že výdavky vynaložené po nadobudnutí účinnosti zákona 5. apríla 1998 boli oprávnené. Dekrét bol uverejnený v Úradnom vestníku regiónu Sardínia 8. mája 1999 (13).

(38)

Talianske orgány dodávajú, že dekrét č. 285 z roku 1999 bol zrušený na základe deliberazione č. 33/3 z 27. júla 2000 z toho dôvodu, že bol chybný. Regionálna vláda súčasne prijala nové vykonávacie predpisy, ktoré boli oznámené Komisii 20. septembra 2000.

(39)

Talianske orgány zdôrazňujú, že pri prijímaní uvedených vykonávacích predpisov 27. júla 2000 región Sardínia musel brať do úvahy skutočnosť, že uverejnenie dekrétu č. 285/99 v úradnom vestníku vyvolalo oprávnené očakávania medzi príjemcami pomoci. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté, že v rámci prvej výzvy na predkladanie žiadostí o pomoc budú žiadosti v súvislosti s investičnými projektmi, ktorých realizácia sa už začala, schválené podľa článku 9 regionálneho zákona č. 9 z roku 1998. Preto deliberazione č. 33/6 „Prechodné ustanovenia pre prvú výzvu na predkladanie žiadostí“ stanovuje, že výnimočne pri prvej výzve na predkladanie žiadosti sa za výdavky oprávnené na pomoc uznávajú náklady vzniknuté po 5. apríli 1998, po dátume nadobudnutia účinnosti regionálneho zákona č. 9/98.

(40)

Talianske orgány upozorňujú na to, že v rámci uplatňovania vhodných opatrení Komisia vo svojom liste zo 17. mája 2001 (D/52027) a potom, ako požiadala talianske orgány, aby implementovali článok 9 zákona č. 9 z roku 1998 v súlade s tzv. nariadením de minimis (nariadenie (ES) č. 69/2001), dospela k záveru, že schéma je zlučiteľná so spoločným trhom.

(41)

Ďalej uvádzajú tiež, že po nadobudnutí účinnosti deliberazione z 27. júla 2000 sa v súvislosti s praktickou implementáciou schémy vyžadovalo, aby sa žiadosti o poskytnutie pomoci podané pred uverejnením prvej výzvy na predloženie žiadostí ešte raz podali použitím nových formulárov.

(42)

Talianske orgány okrem iného trvajú na existencii motivačného účinku, keďže granty boli potrebné na splatenie bankových pôžičiek slúžiacich na preklenutie obdobia medzi momentom vynaloženia nákladov a vyplatením pomoci.

(43)

Talianske orgány nakoniec uvádzajú, že od príjemcov sa vyžadovalo, aby si zvolili odporúčanú schému regionálnej pomoci, pretože pre ten istý projekt nemohli predkladať žiadosti v rámci rôznych schém pomoci. Zdôrazňujú, že schéma regionálnej pomoci pre Sardíniu ustanovená regionálnym zákonom č. 9 z roku 1998 (N 272/98) a celoštátna schéma regionálnej pomoci ustanovená vnútroštátnym zákonom č. 488 z roku 1992 (N 715/99) sa navzájom vylučujú.

(44)

Talianske orgány tvrdia, že zásada motivačného účinku bola dodržaná, aj keď sa práce začali pred podaním žiadosti o pomoc, a to na základe ustanovení článku 9 regionálneho zákona č. 9 z roku 1998. Podľa talianskych orgánov sa na časť pomoci poskytnutej pred podaním žiadosti vzťahuje pravidlo de minimis. Časť pomoci pod hranicou 100 000 EUR, ktorá bola poskytnutá ešte pred podaním žiadosti, je potrebné posudzovať samostatne zohľadňujúc pritom len náklady vynaložené pred týmto dátumom a nie celkové náklady projektu. Tieto úvahy sa týkajú 12 z 28 projektov.

(45)

Po oznámení o zmene a rozšírení konania neboli prijaté žiadne ďalšie pripomienky.

7.   POSÚDENIE OPATRENIA

(46)

Treba pripomenúť, že posúdením schémy N 272/98 sa dospelo k záveru, že opatrenie predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES, pretože spĺňa všetky kritériá stanovené v tomto článku.

(47)

Opatrenie poskytuje hospodársku výhodu osobitnej kategórii príjemcov prostredníctvom zníženia ich bežných nákladov. Výhoda sa poskytuje prostredníctvom štátnych zdrojov a mohla by narušiť hospodársku súťaž, pretože posilňuje finančné postavenie niektorých podnikov oproti ich konkurentov. Keďže hotelieri v rôznych členských štátoch sa snažia konkurovať prilákaním turistov, poskytovanie finančnej podpory odvetviu cestovného ruchu by mohlo ohrozovať vnútorný obchod Spoločenstva (14).

(48)

Schéma pomoci, ktorá bola notifikovaná Komisii a ktorú Komisia schválila podľa článku 4 ods. 3 procesného nariadenia predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES.

(49)

V rámci uplatňovania vhodných opatrení deliberazione č. 34/73 zabezpečilo zlučiteľnosť s usmerneniami z roku 1998, pokiaľ ide o prispôsobenie intenzity pomoci stropom stanoveným novou mapou regionálnej pomoci, zatiaľ čo deliberazione č. 33/4 zabezpečilo dodržiavanie zásady motivačného účinku. Komisia preto usúdila, že tieto administratívne rozhodnutia nedoplnili pôvodne schválenú schému pomoci č. N 272/98 o nové prvky.

(50)

Komisia je toho názoru, že prechodnými ustanoveniami, ktoré sa zaviedli prostredníctvom dekrétu č. 285 z roku 1999, sa mohla zmeniť schéma, ktorú Komisia pôvodne schválila. Komisia uvádza, že nikdy nezaujala žiadne stanovisko k tomuto vykonávaciemu opatreniu, ale uznáva, že nikdy nenadobudlo účinnosť, pretože bolo zrušené na základe deliberazione č. 33/3.

(51)

Schéma č. 272/98 bola opätovne zmenená a doplnená 27. júla 2000 prijatím deliberazione č. 33/4 a deliberazione č. 33/6. Ako už bolo vysvetlené (pozri odôvodnenia 16 – 21), deliberazione č. 33/6 zaviedlo zmeny a doplnenia do notifikovaného opatrenia, ktoré neboli zlučiteľné s podmienkami rozhodnutia Komisie o schválení schémy.

(52)

Ako je uvedené v odôvodnení 38, talianske orgány tvrdia, že oznámili Komisii uvedené vykonávacie predpisy v rámci uplatňovania vhodných opatrení.

(53)

Komisia je toho názoru, že talianske orgány neoznámili uvedené vykonávacie predpisy a že v rámci uplatňovania vhodných opatrení Komisiu iba informovali o tom, že deliberazione č. 33/4 zabezpečuje dodržiavanie zásady motivačného účinku. Talianske orgány však nikdy neinformovali Komisiu o deliberazione č. 33/6 v rámci uplatňovania vhodných opatrení, a preto porušili článok 88 ods. 3 Zmluvy o ES a nesplnili svoj záväzok spolupracovať podľa článku 10 Zmluvy o ES (15).

(54)

Schéma pomoci, ktorá sa potom uplatňovala prostredníctvom uvedených vykonávacích predpisov, je preto v rozpore s pôvodným rozhodnutím Komisie o schválení schémy.

(55)

Pomoc na investičné projekty, na ktorých sa začali práce pred podaním akejkoľvek žiadosti o pomoc, sa preto musí považovať za neoprávnenú.

(56)

Proti pochybnostiam, ktoré Komisia vyjadrila vo svojich listoch z 3. februára 2004 a 22. novembra 2006 o začatí konania vo veci formálneho zisťovania, nevzniesli talianske orgány ani zainteresovaná strana žiadne námietky. Komisia preto potvrdzuje svoje posúdenie, ktoré možno zhrnúť takto.

(57)

Ako už bolo vysvetlené, najmenej 28 investičných projektov sa začalo realizovať vo fáze, keď nemohli spĺňať podmienky na poskytnutie pomoci v rámci predmetnej schémy.

(58)

V usmerneniach z roku 1998 sa vyžaduje, aby sa žiadosť o poskytnutie pomoci predkladala pred začatím prác na projekte.

(59)

Táto požiadavka sa tiež uvádza v rozhodnutí Komisie z roku 1998, ktoré neobsahuje žiadnu námietku proti regionálnej schéme pomoci v prospech hotelového priemyslu - región Sardínia (N 272/1998). V tomto rozhodnutí sa výslovne uvádza, že príjemcovia musia požiadať o poskytnutie pomoci pred začatím prác na projekte.

(60)

Navyše, v rámci uplatňovania vhodných opatrení, ktoré nasledovali po nadobudnutí účinnosti usmernení z roku 1998, predložili talianske orgány Komisii deliberazione č. 33/4 z 27. júla 2000, v ktorého článku 6 sa výslovne uvádza, že náklady sú oprávnené, ak boli vynaložené po podaní žiadosti o pomoc.

(61)

Tu treba pripomenúť, že nevyhnutnosť pomoci je všeobecnou zásadou, ktorú uznal Súdny dvor vo svojom rozsudku vo veci Philip Morris  (16), a je nepochybne rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní, či sú investície, ktoré realizujú podniky, oprávnené na poskytnutie pomoci podľa usmernení z roku 1998. V uvedenom rozhodnutí Komisie a aj v samotných usmerneniach sa uvádza, že žiadosť o pomoc sa musí predložiť pred začatím prác na projektoch.

(62)

Talianske orgány tvrdia, že systém, ktorý funguje v Taliansku, vzbudzoval oprávnené očakávanie, že grant bude k dispozícii jednoducho na základe predloženej žiadosti o pomoc, bez ohľadu na to, či sa práce na projektoch už začali alebo nie.

(63)

Komisia nemôže uznať tento argument, pretože v rozhodnutí o schválení predmetnej schémy regionálnej pomoci sa výslovne vyžaduje, aby bola žiadosť o poskytnutie pomoci podaná pred začatím prác na projekte.

(64)

Deliberazione č. 33/6 bolo zaslané Komisii až po podaní sťažnosti. Komisii bolo doručené pod záznamom č. 5245 z 22. apríla 2003 v priebehu konania, ktoré nasledovalo po sťažnosti (CP 15/2003). Argument talianskych orgánov, že existovali oprávnené očakávania, nie je možné uznať, pretože Komisia neposkytla žiadne konkrétne záruky talianskym orgánom ani inej zainteresovanej strane, ktoré by u nich mohli vzbudiť oprávnene očakávania, pokiaľ ide o nedodržanie predmetnej podmienky. „Podľa ustálenej judikatúry sa môže každý hospodársky subjekt, u ktorého orgán Spoločenstva vzbudil oprávnené očakávania, odvolávať na zásadu ochrany oprávnených očakávaní…. Nikto sa však nemôže odvolávať na porušenie zásady ochrany oprávnených očakávaní, ak mu zo strany administratívy Spoločenstva neboli poskytnuté žiadne konkrétne záruky (17)“.

(65)

Komisia takisto považuje za neprístupné argumenty predložené talianskymi orgánmi, podľa ktorých je zásada motivačného účinku dodržaná, ak príjemca požiadal o pomoc pred začatím prác v rámci inej schémy regionálnej pomoci.

(66)

Komisia sa domnieva, že motivačný účinok nie je možné preniesť z jednej schémy do druhej a preto rozhodnutie podniku podať žiadosť v rámci jednej alebo druhej schémy nie je možné uznať za platný dôkaz dodržania zásady motivačného účinku. Talianske orgány zdôraznili (pozri odôvodnenie 43), že príjemca nemôže predložiť viac než jednu žiadosť o pomoc pre ten istý projekt v rámci rôznych schém pomoci. Ďalej zdôraznili, že schéma regionálnej pomoci pre Sardíniu ustanovená regionálnym zákonom č. 9 z roku 1998 (N 272/98) a celoštátna schéma regionálnej pomoci ustanovená vnútroštátnym zákonom č. 488 z roku 1992 (N 715/99) sa navzájom vylučujú.

(67)

Komisia takisto považuje za neprístupné argumenty predložené talianskymi orgánmi, podľa ktorých existuje motivačný účinok, ak granty sú potrebné na splatenie bankových pôžičiek slúžiacich na preklenutie obdobia medzi momentom vynaloženia nákladov a vyplatením pomoci. Ochota hospodárskeho subjektu začať práce a požičať si peniaze na financovanie nákladov, nijako nedokazuje, že pomoc je potrebná na pokračovanie projektu alebo, že má motivačný účinok na začatie projektu, ktorý by sa inak nerealizoval. Naopak by sa dalo povedať, že ochota hospodárskeho subjektu začať práce a znášať finančné riziká spojené s projektom aj bez podania žiadosti o pomoc v rámci predmetnej schémy dokazuje, že pomoc nie je potrebná na poskytnutie motivačného účinku.

(68)

Komisia nepovažuje za prijateľné ani argumenty predložené talianskymi orgánmi týkajúce sa pravidla de minimis, pretože toto pravidlo nemožno použiť na vyhnutie sa povinnosti podať žiadosť o pomoc pred začatím prác na projekte, ako to ukladajú usmernenia, aby sa dodržala zásada motivačného účinku. Príslušná suma, ktorú treba brať do úvahy, by sa mala vzťahovať na celý projekt, a nie len na časť pomoci poskytnutej pred podaním žiadosti o pomoc. Komisia teda nemôže považovať počiatočné práce za oprávnené na základe pravidla de minimis a vyňať ich tak z rozsahu pôsobnosti usmernení. Navyše, talianske orgány pri výpočte hranice de minimis nielenže neposudzovali celé projekty, ale ani nebrali do úvahy aspekt, že ten istý príjemca by mohol dostať pomoc de minimis z iných zdrojov.

(69)

Na záver Komisia dospela k názoru, že talianske orgány nepreukázali, že pomoc bola poskytnutá v súlade s podmienkami rozhodnutia Komisie o schválení pomoci. Aj keby sa táto pomoc posudzovala ako prevádzková pomoc, nemohla by sa považovať za zlučiteľnú. Podľa usmernení z roku 1998 sa prevádzková pomoc môže poskytovať výnimočne v regiónoch oprávnených na základe výnimky uvedenej v článku 87 ods. 3 písm. a). Sardínia bola oprávnená na poskytnutie pomoci podľa článku 87 ods. 3 písm. a) v období rokov 1998 až 2006. S výnimkou pomoci de minimis však v rámci príslušnej schémy nebola schválená žiadna prevádzková pomoc. Navyše, talianske orgány nepredložili v rámci tohto konania žiadny dôkaz, ktorým by mohli preukázať, že pomoc bola oprávnená vzhľadom na jej prínos k regionálnemu rozvoju alebo svojím charakterom a ani nepreukázali, že je úmerná znevýhodneniam, ktoré sa snaží zmierniť.

(70)

Talianske orgány nepredložili žiadne argumenty, ktoré by nasvedčovali tomu, že príslušná pomoc by mohla byť zlučiteľná s inými ustanoveniami Zmluvy, pravidlami štátnej pomoci, rámcami alebo usmerneniami.

(71)

Komisia ani nemohla určiť žiadny iný základ pre schválenie pomoci. Ako už bolo vysvetlené, opatrenie nespĺňa podmienky pre výnimku podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES, podľa ktorého zlučiteľná so spoločným trhom je pomoc na rozvoj určitých hospodárskych činností alebo určitých hospodárskych oblastí, za predpokladu, že táto podpora nepriaznivo neovplyvní podmienky obchodu tak, že by to bolo v rozpore so spoločným záujmom. Výnimky uvedené v článku 87 ods. 2, ktoré sa týkajú pomoci sociálnej povahy poskytovanej jednotlivým spotrebiteľom, pomoci určenej na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami a pomoci poskytovanej hospodárstvu určitých oblastí Spolkovej republiky Nemecko sa v tomto prípade neuplatňujú. Dané opatrenie sa nemôže považovať za dôležitý projekt spoločného európskeho záujmu alebo za opatrenie na nápravu vážnej poruchy fungovania v talianskom hospodárstve, ako sa stanovuje v článku 87 ods. 3 písm. b). Opatrenie ani nemá za cieľ podporu kultúry a zachovanie kultúrneho dedičstva, ako je stanovené v článku 87 ods. 3 písm. d).

(72)

Komisia považuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom pomoc, ktorá bola pravdepodobne poskytnutá na projekty, s ktorých realizáciou sa začalo pred podaním žiadosti o pomoc v rámci regionálnej schémy pomoci v prospech hotelového priemyslu na Sardínii, ktorú Komisia prijala v roku 1998 (vec N 272/98) a ktorá sa implementovala na základe deliberazione č. 33/6 v súvislosti s prvou výzvou na predkladanie žiadostí.

(73)

Toto zistenie nezlučiteľnosti sa uplatňuje na pomoc poskytnutú na projekty, ktorých oprávnené náklady boli vynaložené pred podaním žiadosti o pomoc na základe vykonávacích opatrení účinných v čase podania žiadosti a ktorá presahuje hranicu pomoci de minimis, na poskytnutie ktorej mohol mať príjemca v príslušnom čase nárok, vypočítanú podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 69/2001.

8.   ZÁVER

(74)

Komisia sa domnieva, že Taliansko vykonávalo predmetnú pomoc neoprávnene v rozpore s článkom 88 ods. 3 Zmluvy o ES.

(75)

Komisia na základe svojho posúdenia dospela k záveru, že pomoc poskytnutá na uvedené projekty v rámci schémy označenej ako „Regionálny zákon č. 9 z roku 1998 – zneužitie pomoci N 272/98“ na základe prvej výzvy na predkladanie žiadostí a deliberazione č. 33/6 nespĺňa podmienky uvedené v usmerneniach z roku 1998. Z toho vyplýva, že pomoc bola poskytnutá neoprávnene a je nezlučiteľná so spoločným trhom podľa článku 87 ods. 3 písm. a) a c) Zmluvy o ES.

(76)

V súlade s dlhodobou praxou Komisia v zmysle článku 87 Zmluvy o ES vyžaduje od príjemcu vrátenie pomoci, ktorá bola poskytnutá neoprávnene a je nezlučiteľná so spoločným trhom v zmysle článku 88 Zmluvy o ES. Táto prax bola potvrdená článkom 14 procesného nariadenia.

(77)

Taliansko musí preto prijať všetky potrebné opatrenia, aby príjemcovia pomoc vrátili. Na tento účel musí Taliansko požiadať príjemcov, aby vrátili pomoc do štyroch mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia.

(78)

V článku 14 ods. 2 procesného nariadenia sa uvádza, že pomoc, ktorá sa má vymáhať podľa rozhodnutia o vymáhaní, bude zahŕňať úrok s príslušnou sadzbou stanovenou Komisiou. Úrok bude splatný od dátumu, kedy neoprávnená pomoc bola k dispozícii príjemcovi, do dátumu jej vymáhania.

(79)

Úroky sa vypočítajú v súlade s kapitolou V nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (18). Za týmto účelom Komisia žiada Taliansko, aby uložilo potenciálnym príjemcom vrátiť pomoc vrátane úrokov do štyroch mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia, ako je ďalej presnejšie uvedené.

(80)

Komisia žiada Taliansko, aby pomocou dotazníka priloženého v prílohe k tomuto rozhodnutiu poskytlo potrebné informácie, zostavilo zoznam príslušných príjemcov a jasne uviedlo prijaté a plánované opatrenia, ktorých cieľom je bezodkladné a reálne vrátenie neoprávnenej štátnej pomoci. Komisia žiada Taliansko, aby do dvoch mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia predložilo všetky doklady svedčiace o tom, že sa začali viesť konania na vrátenie pomoci proti príjemcom neoprávnene poskytnutej a nezlučiteľnej pomoci (obežníky, príkazy na vrátenie pomoci, atď.),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štátna pomoc poskytnutá v súlade s regionálnym zákonom č. 9 z roku 1998, ktorý bol v Taliansku neoprávnene vykonaný na základe deliberazione č. 33/6 a prvej výzvy na predkladanie žiadostí, je nezlučiteľná so spoločným trhom, pokiaľ príjemca pomoci nepodal žiadosť o pomoc v rámci schémy pred začatím prác týkajúcich sa počiatočného investičného projektu.

Článok 2

1.   Talianska republika žiada od príjemcov vrátenie nezlučiteľnej pomoci poskytnutej v rámci schémy uvedenej v článku 1.

2.   Sumy, ktoré sa majú vrátiť, sa úročia odo dňa, kedy boli poskytnuté príjemcom až do ich skutočného vrátenia.

3.   Úrok sa vypočítava na základe systému zložených úrokových sadzieb v súlade s kapitolou V nariadenia (ES) č. 794/2004 a nariadenia (ES) č. 271/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 794/2004.

4.   Talianska republika zruší všetky nevyplatené platby pomoci v rámci schémy pomoci uvedenej v článku 1 s účinnosťou od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 3

1.   Vrátenie pomoci poskytnutej v rámci schémy uvedenej v článku 1 je neodkladné a účinné.

2.   Talianska republika zabezpečí, aby sa toto rozhodnutie implementovalo do štyroch mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia.

Článok 4

1.   Talianska republika predloží do dvoch mesiacov od oznámenia tohto rozhodnutia tieto informácie:

a)

zoznam príjemcov, ktorí dostali pomoc v rámci schémy uvedenej v článku 1 ods. 1 a celkovú výšku pomoci, ktorú dostal každý z nich v rámci schémy. Na poskytnutie požadovaných informácií sa použije dotazník priložený v prílohe k tomuto rozhodnutiu;

b)

celkovú sumu, ktorú je potrebné požadovať od každého príjemcu (istina a úrok);

c)

podrobný opis opatrení, ktoré sa vykonali alebo sa plánujú vykonať na splnenie tohto rozhodnutia;

d)

podklady, z ktorých vyplýva, že príjemcom bol doručený príkaz na vrátenie pomoci.

2.   Talianska republika informuje Komisiu o pokroku vnútroštátnych opatrení, ktoré prijala na účely implementácie tohto rozhodnutia až do konečného vrátenia pomoci poskytnutej v rámci schémy uvedenej v článku 1. Na požiadanie Komisie predloží Talianska republika bezodkladne informácie o opatreniach, ktoré sa vykonali alebo sa plánujú vykonať na splnenie tohto rozhodnutia. Ďalej Talianska republika oznámi podrobné údaje o výške pomoci a úrokoch, ktoré príjemcovia už vrátili.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Bruseli 2. júla 2008

Za Komisiu

Neelie KROES

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ C 79, 30.3.2004, s. 4 a Ú. v. EÚ C 32, 14.2.2007, s. 2.

(2)  Ú. v. EÚ C 79, 30.3.2004, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ C 32, 14.2.2007, s. 2.

(4)  List Komisie z 12. novembra 1998, SG(98) D/9547.

(5)  Decreto dell’assessore del turismo, artigianato e commercio del 29.4.1999, n. 285 „Esecutività della Deliberazione della Giunta Regionale n. 58/60 del 22.12.1998 come modificata dalla Deliberazione n. 16/20 del 16.3.1999 che approva la direttiva di Attuazione prevista dall’Art. 2 della L.R. 11 marzo 1998 n. 9 disciplinante: incentivi per la riqualificazione delle strutture alberghiere e norme modificative della L.R. 14.9.1993 n. 40“. Uverejnený v BURAS, č. 14, 8.5.1999.

(6)  Ú. v. ES C 175, 24.6.2000, s. 11.

(7)  Príloha k deliberazione č. 33/4 z 27. júla 2000„Direttive di attuazione della L.R. 11 marzo 1998, n. 9“ (Usmernenia na uplatňovanie regionálneho zákona č. 9 z 11. marca 1998) – článok 6 Oprávnené výdavky: „[…] Výdavky uvedené vyššie sú oprávnené za predpokladu, že boli vynaložené po predložení žiadosti o poskytnutie požadovaných výhod“.

(8)  Ú. v. ES C 74, 10.3.1998, s. 9.

(9)  Listom č. 5368 z 25. apríla 2001, (ktorý Komisia zaevidovala pod č. A/33473). Pozri odôvodnenie 17.

(10)  Nariadenie Rady č. 659/99 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (teraz článok 88) (Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s 1).

(11)  List členskému štátu z 2. augusta 2000, SG(2000) D/105754.

(12)  Ú. v. EÚ C 32, 14.2.2007, s. 2.

(13)  Úradný vestník regiónu Sardínia (Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna) (mimoriadna príloha č. 3 k úradnému vestníku č. 14 z 8. mája 1999).

(14)  Na základe vyhľadávania na internetových stránkach Komisia napríklad zistila, že Grand Hotel Abi d’Oru je päťhviezdičkový hotel so 177 izbami a poskytuje služby zmiešanej talianskej a medzinárodnej klientele.

(15)  „Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia všeobecnej alebo osobitnej povahy, aby zabezpečili plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo z opatrení prijatých orgánmi Spoločenstva. Členské štáty uľahčia dosiahnutie úloh Spoločenstva.“

(16)  Vec 730/79 Philip Morris Holland BV/Komisia Zb. 1980 s 2671, bod 17: „… malo by to za následok, že členské štáty by mohli uskutočňovať platby, ktoré by zlepšili finančnú situáciu podniku, ktorý je príjemcom pomoci, i keď by neboli potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 92 ods. 3“.

(17)  Spojené veci T-132/96 a T-143/96 Freistaat Sachsen a ďalší/Komisia Zb. 1999 s II-3663, bod 300.

(18)  Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1.


PRÍLOHA

Informácie o implementácii rozhodnutia Komisie o schéme štátnej pomoci C 1/2004

1.   Celkový počet príjemcov a celková výška pomoci, ktorú je potrebné vrátiť

1.1.

Podrobne uveďte, akým spôsobom sa vypočíta výška pomoci, ktorú sú jednotliví príjemcovia povinní vrátiť:

istina,

úroky.

1.2.

Uveďte celkovú výšku neoprávnenej pomoci poskytnutej na základe predmetnej schémy, ktorú je potrebné vrátiť (v ekvivalente hrubého grantu, ceny …).

1.3.

Uveďte celkový počet príjemcov, ktorí sú povinní vrátiť neoprávnenú pomoc poskytnutú v rámci tejto schémy.

2.   Prijaté a plánované opatrenia na vrátenie pomoci

2.1.

Podrobne uveďte prijaté a plánované opatrenia, ktorých cieľom je bezodkladné a reálne vrátenie pomoci. Uveďte právny základ predmetných opatrení.

2.2.

Uveďte dátum, do ktorého bude pomoc vrátená.

3.   Informácie o jednotlivých príjemcoch

V nasledujúcej tabuľke uveďte údaje o každom príjemcovi, ktorý je povinný vrátiť neoprávnenú pomoc poskytnutú v rámci predmetnej schémy.

Totožnosť príjemcu

Celková výška pomoci poskytnutej v rámci schémy (1)

Celková výška pomoci, ktorá sa má vrátiť (1)

(istina)

Celková suma, ktorá už bola vrátená (1)

Istina

Úrok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  

(°)

V miliónoch jednotiek národnej meny.


13.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/19


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. novembra 2008,

o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch

[oznámené pod číslom K(2008) 6349]

(Text s významom pre EHP)

(2008/855/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na Akt o pristúpení Bulharska a Rumunska, a najmä na jeho článok 42,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Smernicou Rady 2001/89/ES z 23. októbra 2001 o opatreniach Spoločenstva na tlmenie klasického moru ošípaných (3) sa zavádzajú minimálne opatrenia Spoločenstva na kontrolu tohto ochorenia. Ustanovujú sa ňou opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade výskytu ohniska klasického moru ošípaných. Tieto opatrenia zahŕňajú plány členských štátov na eradikáciu klasického moru ošípaných v populácii diviakov a plány núdzového očkovania diviakov za určitých podmienok.

(2)

Rozhodnutie Komisie 2006/805/ES z 24. novembra 2006 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch (4) bolo prijaté ako reakcia na výskyt ohnísk klasického moru ošípaných v daných štátoch. Týmto rozhodnutím sa zavádzajú opatrenia na kontrolu klasického moru ošípaných v oblastiach tých členských štátov, kde sa toto ochorenie vyskytuje u diviakov, s cieľom zabrániť šíreniu tohto ochorenia do iných oblastí Spoločenstva.

(3)

Požaduje sa, aby dané členské štáty prijali náležité opatrenia na zabránenie šíreniu klasického moru ošípaných. Predložili preto Komisii plány eradikácie a plány núdzového očkovania proti tomuto ochoreniu, v ktorých sa stanovujú opatrenia potrebné na eradikáciu ochorenia v oblastiach, ktoré vo svojich plánoch vymedzili ako postihnuté nákazou, a stanovujúce potrebné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v chovoch ošípaných v takýchto oblastiach.

(4)

V členských štátoch alebo v ich oblastiach sú zaznamenané rôzne epidemiologické situácie, pokiaľ ide o klasický mor ošípaných. V záujme prehľadnosti právnych predpisov Spoločenstva je preto vhodné stanoviť tri odlišné zoznamy oblastí podľa epidemiologickej situácie každej z nich.

(5)

Vo všeobecnosti by sa mal presun živých ošípaných z príslušných členských štátov zakázať, keďže presun živých ošípaných z oblastí postihnutých nákazou predstavuje väčšie riziká ako presun mäsa, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov.

(6)

Sperma, vajíčka a embryá pochádzajúce z nakazených zvierat môžu prispieť k rozšíreniu vírusu klasického moru ošípaných. S cieľom predchádzať šíreniu klasického moru ošípaných do iných oblastí Spoločenstva je vhodné zakázať odosielanie spermy, vajíčok a embryí z území uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

(7)

Je vhodné, aby jeden zoznam uvádzal členské štáty a územia, v ktorých je epidemiologická situácia, pokiaľ ide klasický mor ošípaných, najpriaznivejšia, a preto sa výnimkou zo všeobecného zákazu môžu živé zvieratá odosielať do iných pásiem obmedzenia za predpokladu splnenia určitých bezpečnostných opatrení. Okrem toho, čerstvé mäso ošípaných z chovov nachádzajúcich sa v týchto oblastiach a mäsové prípravky a mäsové výrobky pozostávajúce z takéhoto mäsa alebo ktoré obsahujú mäso takýchto ošípaných sa môžu odosielať do iných členských štátov.

(8)

Určité oblasti zasiahnuté klasickým morom ošípaných u diviakov sú rozdelené vnútroštátnymi hranicami a zahŕňajú susediace územia dvoch členských štátov. Tiež by sa mali stanoviť opatrenia kontroly choroby týkajúce sa obmedzení odosielania živých ošípaných v rámci zasiahnutých susediacich oblastí nachádzajúcich sa v dvoch rôznych členských štátoch.

(9)

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v určitých oblastiach Maďarska a Slovenska je vhodné, aby boli zaradené do prvého spomenutého zoznamu oblastí.

(10)

Druhý zoznam by mal stanovovať oblasti, v ktorých je epidemiologická situácia v populácii diviakov alebo v chovoch ošípaných následkom sporadických ohnísk menej priaznivá. Z týchto oblastí sa nemôžu do iných členských štátov odosielať živé ošípané. Môže sa však z nich odosielať čerstvé mäso ošípaných z chovov, ktoré sa považujú za bezpečné, a mäsové prípravky a mäsové výrobky pozostávajúce z takéhoto mäsa alebo ktoré obsahujú mäso takýchto ošípaných, pod podmienkou splnenia určitých dodatočných bezpečnostných opatrení, ktoré by sa mali stanoviť v tomto rozhodnutí.

(11)

Tretí zoznam by mal obsahovať oblasti, z ktorých sa ani živé ošípané, ani čerstvé mäso ošípaných a mäsové prípravky nesmú vo všeobecnosti odosielať do iných členských štátov. Je však vhodné, aby sa takéto prípravky z mäsa ošípaných a mäsové výrobky pozostávajúce z mäsa ošípaných alebo obsahujúce takéto mäso mohli odosielať do iných členských štátov, ak sa ošetria takým spôsobom, ktorým sa zničia všetky prítomné vírusy klasického moru ošípaných.

(12)

Okrem toho je vhodné stanoviť, s cieľom predchádzať šíreniu klasického moru ošípaných do iných oblastí Spoločenstva, aby odosielanie čerstvého mäsa ošípaných a mäsových prípravkov a mäsových výrobkov pozostávajúcich z mäsa ošípaných alebo obsahujúcich takéto mäso z členských štátov, územia ktorých sú zahrnuté do tohto tretieho zoznamu, podliehalo určitým podmienkam. Obzvlášť by sa malo takéto mäso ošípaných a mäsové výrobky a prípravky z ošípaných označiť osobitnými značkami, ktoré nemožno zameniť so zdravotnými značkami pre mäso ošípaných ustanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (5), a identifikačnou značkou ustanovenou v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (6).

(13)

S cieľom predchádzať šíreniu klasického moru ošípaných do iných oblastí Spoločenstva, ak sa na členský štát vzťahuje zákaz odosielania čerstvého mäsa ošípaných a mäsových prípravkov a výrobkov pozostávajúcich z mäsa ošípaných alebo obsahujúcich takéto mäso z určitých častí jeho územia, by sa mali stanoviť určité požiadavky, najmä pokiaľ ide o osvedčovanie v súvislosti s odosielaním takéhoto mäsa, prípravkov a výrobkov z iných oblastí územia tohto členského štátu, na ktoré sa daný zákaz nevzťahuje.

(14)

Rozhodnutie 2006/805/ES bolo niekoľkokrát zmenené a doplnené. Je preto vhodné uvedené rozhodnutie zrušiť a nahradiť ho týmto rozhodnutím.

(15)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Týmto rozhodnutím sa ustanovujú určité kontrolné opatrenia v súvislosti s klasickým morom ošípaných v členských štátoch alebo v ich regiónoch, ako sa stanovuje v prílohe (ďalej len „príslušné členské štáty“).

Uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté plány eradikácie klasického moru ošípaných a plány núdzovej vakcinácie proti tejto chorobe schválené Komisiou.

Článok 2

Zákaz odosielania živých ošípaných z oblastí uvedených v prílohe do iných členských štátov

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby sa živé ošípané odosielali z ich územia do iných členských štátov iba v prípade, že tieto ošípané pochádzajú z:

a)

iných oblastí ako tých, ktoré sú uvedené v prílohe, a

b)

chovu, do ktorého neboli umiestnené žiadne živé ošípané pochádzajúce z oblastí uvedených v prílohe počas obdobia 30 dní bezprostredne predchádzajúceho odoslaniu.

Článok 3

Výnimky týkajúce sa odosielania živých ošípaných medzi členskými štátmi z oblastí uvedených v časti I prílohy

1.   Odchylne od článku 2, odosielanie živých ošípaných pochádzajúcich z chovov nachádzajúcich sa v oblasti uvedenej v časti I prílohy do chovov alebo bitúnkov nachádzajúcich sa v oblasti uvedenej v tejto časti prílohy, ktorá patrí inému členskému štátu, môže členský štát odoslania povoliť pod podmienkou, že tieto ošípané pochádzajú z chovu, kde:

a)

neboli dodané žiadne živé ošípané počas obdobia 30 dní bezprostredne predchádzajúceho odoslaniu;

b)

úradný veterinárny lekár vykonal klinické vyšetrenie na zistenie klasického moru ošípaných v súlade s postupmi kontroly a odberu vzoriek stanovenými v časti A a v bodoch 1, 2 a 3 časti D kapitoly IV prílohy k rozhodnutiu Komisie 2002/106/ES (7) a

c)

testy na klasický mor ošípaných reakciou polymerázového reťazca podľa časti C kapitoly VI prílohy k rozhodnutiu 2002/106/ES sa vykonali s negatívnymi výsledkami na vzorkách krvi odobratých zo zásielky ošípaných určených na odoslanie, počas obdobia sedem dní bezprostredne predchádzajúceho odoslaniu, pričom minimálny počet ošípaných, ktorým sa majú odobrať vzorky, musí byť dostatočný na to, aby umožňoval zistenie 5 % prevalencie s 95 % spoľahlivosťou v zásielke ošípaných určených na odoslanie.

Písmeno c) sa však nevzťahuje na:

i)

ošípané odoslané priamo na bitúnky na účely okamžitého zabitia;

ii)

ošípané odoslané do susediacej oblasti členského štátu uvedeného v časti I prílohy;

iii)

prípad, ak členský štát určenia vopred vydá súhlas.

2.   Pri odosielaní ošípaných podľa odseku 1 tohto článku príslušné členské štáty zabezpečia, aby boli vo veterinárnom osvedčení uvedenom v článku 9 písm. a) uvedené dodatočné informácie o dátumoch klinického vyšetrenia a prípadne počet zvierat, ktorým sa odobrali vzorky, a výsledky testu reakciou polymerázového reťazca podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 4

Premiestňovanie a tranzit živých ošípaných v príslušných členských štátoch

1.   Príslušné členské štáty zabezpečia, aby žiadne živé ošípané neboli odosielané z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe do iných oblastí na území toho istého členského štátu okrem prípadu, že:

a)

ošípané sa majú premiestniť priamo na bitúnky na účely okamžitého zabitia;

b)

pochádzajú z chovov, v ktorých:

i)

sa vykonalo klinické vyšetrenie a testy na zistenie klasického moru ošípaných reakciou polymerázového reťazca s negatívnymi výsledkami v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. b) a c) alebo

ii)

sa vykonalo klinické vyšetrenie s negatívnymi výsledkami a za predpokladu, že príslušný veterinárny orgán miesta určenia vopred vydal povolenie.

2.   Príslušné členské štáty, ktoré odosielajú ošípané z oblastí uvedených v časti I prílohy do iných oblastí uvedených v tejto časti prílohy zabezpečia, že sa transport ošípaných uskutoční iba po hlavných cestách alebo železniciach bez akéhokoľvek zastavenia vozidla, ktorým sa ošípané prepravujú, bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 (8).

Článok 5

Zákaz odosielania zásielok spermy, vajíčok a embryí ošípaných z oblastí uvedených v prílohe

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby sa z ich územia neodosielali do iných členských štátov zásielky:

a)

spermy ošípaných, pokiaľ táto sperma nepochádza od kancov chovaných v schválenej inseminačnej stanici podľa článku 3 písm. a) smernice Rady 90/429/EHS (9), ktorá sa nachádza mimo oblastí uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu;

b)

vajíčok a embryí ošípaných, pokiaľ tieto vajíčka a embryá nepochádzajú od ošípaných chovaných v chovoch, ktoré sa nachádzajú mimo oblastí uvedených v prílohe.

Článok 6

Odosielanie čerstvého mäsa a určitých mäsových prípravkov a mäsových výrobkov z oblastí uvedených v časti II prílohy

1.   Príslušné členské štáty s oblasťami uvedenými v časti II prílohy zabezpečia, že zásielky čerstvého mäsa ošípaných z chovov nachádzajúcich sa v týchto oblastiach a mäsové prípravky a výrobky pozostávajúce z mäsa takýchto ošípaných alebo obsahujúce takéto mäso sa odosielajú do iných členských štátov, iba ak:

a)

sa v uvedenom chove počas predchádzajúcich 12 mesiacov nezaznamenal žiadny dôkaz klasického moru ošípaných a tento chov sa nachádza mimo ochranného pásma alebo pásma dohľadu;

b)

sa ošípané nachádzali počas obdobia aspoň 90 dní v chove a do chovu sa nedodali žiadne živé ošípané počas obdobia 30 dní bezprostredne predchádzajúceho dátumu odoslania na bitúnok;

c)

príslušný veterinárny orgán v chove aspoň dvakrát ročne vykonal kontroly, ktoré:

i)

sa musia riadiť usmerneniami stanovenými v kapitole III prílohy k rozhodnutiu 2002/106/ES;

ii)

musia zahŕňať klinické vyšetrenie v súlade s postupmi kontroly a odberu vzoriek stanovenými v časti A kapitoly IV prílohy k rozhodnutiu 2002/106/ES;

iii)

musia skontrolovať účinné uplatňovanie ustanovení uvedených v článku 15 ods. 2 písm. b) druhej zarážke a štvrtej až siedmej zarážke smernice 2001/89/ES;

d)

pred udelením povolenia na odoslanie ošípaných na bitúnok vykonal úradný veterinárny lekár klinické vyšetrenie na zistenie klasického moru ošípaných v súlade s postupmi kontroly a odberu vzoriek stanovenými v bodoch 1, 2 a 3 časti D kapitoly IV prílohy k rozhodnutiu 2002/106/ES.

2.   V prípade, že chov pozostáva z dvoch alebo viacerých samostatných výrobných jednotiek, pričom štruktúra, veľkosť a vzdialenosť medzi týmito produkčnými jednotkami zabezpečuje úplne oddelené zariadenia na ustajnenie, držanie a kŕmenie, príslušný veterinárny orgán môže rozhodnúť o odoslaní čerstvého mäsa ošípaných, mäsových prípravkov a mäsových výrobkov iba z určitých produkčných jednotiek, ktoré spĺňajú podmienky článku 6 ods. 1.

Článok 7

Zákaz odosielania čerstvého mäsa a určitých mäsových prípravkov a mäsových výrobkov z oblastí uvedených v časti III prílohy

1.   Príslušné členské štáty s oblasťami uvedenými v časti III prílohy zabezpečia, že žiadne zásielky čerstvého mäsa ošípaných z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v časti III prílohy a mäsové prípravky a mäsové výrobky pozostávajúce z mäsa takýchto ošípaných alebo obsahujúce takéto mäso sa neodošlú z týchto oblastí do iných členských štátov.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné členské štáty, ktorých oblasti sú uvedené v časti III prílohy, povoliť odosielanie čerstvého mäsa ošípaných uvedeného v odseku 1 a mäsových prípravkov a výrobkov pozostávajúcich z mäsa ošípaných alebo obsahujúcich takéto mäso do iných členských štátov, ak výrobky:

a)

boli vyrobené a spracované v súlade s článkom 4 ods. 1 smernice Rady 2002/99/ES (10);

b)

podliehajú veterinárnemu osvedčovaniu v súlade s článkom 5 smernice 2002/99/ES a

c)

je k nim doložené náležité veterinárne osvedčenie na účely obchodovania vnútri Spoločenstva podľa nariadenia Komisie (ES) č. 599/2004 (11), ktorého časť II sa doplní týmto:

„Výrobok spĺňa podmienky rozhodnutia Komisie 2008/855/ES z 3. novembra 2008 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch (12).

Článok 8

Špeciálne zdravotné značky a požiadavky na osvedčovanie čerstvého mäsa, mäsových prípravkov a mäsových produktov, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa článku 7 ods. 1

Príslušné členské štáty s oblasťami uvedenými v časti III prílohy zabezpečia, že čerstvé mäso, mäsové prípravky a mäsové produkty, na ktoré sa vzťahuje zákaz podľa článku 7 ods. 1, sa označia špeciálnou zdravotnou značkou, ktorá nemôže byť oválna a nemôže sa zameniť s:

identifikačnou značkou pre mäsové prípravky a výrobky pozostávajúce z mäsa ošípaných alebo obsahujúce takéto mäso, ktorá je stanovená v oddiele I prílohy II k nariadeniu (ES) č. 853/2004, a

zdravotnou značkou pre čerstvé mäso ošípaných ustanovenou v kapitole III oddielu I prílohy I k nariadeniu (ES) č. 854/2004.

Článok 9

Požiadavky na veterinárne osvedčovanie platné pre príslušné členské štáty

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby sa vo veterinárnom osvedčení stanovenom v:

a)

článku 5 ods. 1 smernice Rady 64/432/EHS (13) priloženom k ošípaným odoslaným z ich územia doplnilo:

„Zvieratá spĺňajú podmienky rozhodnutia Komisie 2008/855/ES z 3. novembra 2008 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch (14).

b)

článku 6 ods. 1 smernice 90/429/EHS priloženom k sperme kancov odoslanej z ich územia doplnilo:

„Sperma spĺňa podmienky rozhodnutia Komisie 2008/855/ES z 3. novembra 2008 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch (15).

c)

článku 1 rozhodnutia Komisie 95/483/ES (16) priloženom k embryám a vajíčkam ošípaných odoslaným z ich územia doplnilo:

„Embryá/vajíčka (17) spĺňajú podmienky rozhodnutia Komisie 2008/855/ES z 3. novembra 2008 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch (18).

Článok 10

Požiadavky na osvedčovanie týkajúce sa členských štátov, ktorých oblasti sú uvedené v časti III prílohy

Príslušné členské štáty, ktorých oblasti sú uvedené v časti III prílohy k tomuto rozhodnutiu, zabezpečia, aby čerstvé mäso ošípaných a mäsové prípravky a výrobky pozostávajúce z mäsa ošípaných alebo obsahujúce takéto mäso, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa článku 7 ods. 1 a ktoré sa odosielajú do iných štátov:

a)

podliehali veterinárnemu osvedčovaniu v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 2002/99/ES a

b)

bolo k nim doložené náležité veterinárne osvedčenie na účely obchodovania vnútri Spoločenstva podľa článku 1 nariadenia (ES) č. 599/2004, ktorého časť II sa doplní týmto:

„Čerstvé mäso ošípaných a mäsové prípravky a výrobky pozostávajúce z mäsa ošípaných alebo obsahujúce takéto mäso spĺňajú podmienky rozhodnutia Komisie 2008/855/ES z 3. novembra 2008 o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch (19).

Článok 11

Požiadavky vzťahujúce sa na chovy a dopravné prostriedky v oblastiach uvedených v prílohe

Príslušné členské štáty zabezpečia, aby:

a)

sa ustanovenia článku 15 ods. 2 písm. b) druhej zarážky a štvrtej až siedmej zarážky smernice 2001/89/ES uplatňovali v chovoch ošípaných nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu;

b)

vozidlá použité na prepravu ošípaných pochádzajúcich z chovov nachádzajúcich sa v oblastiach uvedených v prílohe k tomuto rozhodnutiu boli vyčistené a vydezinfikované bezprostredne po každej preprave a aby prepravca poskytol dôkaz o takomto vyčistení a dezinfekcii.

Článok 12

Požiadavky na poskytovanie informácií zo strany príslušných členských štátov

Príslušné členské štáty informujú Komisiu a členské štáty v rámci Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat o výsledkoch dohľadu nad klasickým morom ošípaných vykonávaného v oblastiach uvedených v prílohe podľa plánov eradikácie klasického moru ošípaných alebo plánov núdzového očkovania proti tomuto ochoreniu schválených Komisiou a uvedených v článku 1 druhom odseku.

Článok 13

Súlad

Členské štáty zmenia a doplnia opatrenia, ktoré uplatňujú pri obchodovaní, aby boli v súlade s týmto rozhodnutím a prijaté opatrenia bezodkladne zverejnia náležitým spôsobom. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 14

Zrušenie

Rozhodnutie 2006/805/ES sa zrušuje.

Článok 15

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. decembra 2009.

Článok 16

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 3. novembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Ú. v. ES L 316, 1.12.2001, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ L 329, 25.11.2006, s. 67.

(5)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 206.

(6)  Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004, s. 55.

(7)  Ú. v. ES L 39, 9.2.2002, s. 71.

(8)  Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1.

(9)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 62.

(10)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(11)  Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 44.

(12)  Ú. v. EÚ L 302, 13.11.2008, s. 19.“

(13)  Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(14)  Ú. v. EÚ L 302, 13.11.2008, s. 19.“.

(15)  Ú. v. EÚ L 302, 13.11.2008, s. 19.“

(16)  Ú. v. ES L 275, 18.11.1995, s. 30.

(17)  Nehodiace sa prečiarknite.

(18)  Ú. v. EÚ L 302, 13.11.2008, s. 19.“

(19)  Ú. v. EÚ L 302, 13.11.2008, s. 19.“


PRÍLOHA

ČASŤ I

1.   Nemecko

A.   Porýnie-Falcko

a)

v okrese Ahrweiler: obce Adenau a Altenahr;

b)

v okrese Vulkaneifel: obce Obere Kyll a Hillesheim, v obci Daun lokality Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler a Kirchweiler, v obci Kelberg lokality Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath a Welcherath, v obci Gerolstein lokality Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm a Rockeskyll a mesto Gerolstein;

c)

v okrese Bitburg-Prüm: v obci Prüm lokality Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim a Weinsheim.

B.   Severné Porýnie-Vestfálsko

a)

v okrese Euskirchen: mestá Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden, v meste Euskirchen lokality Billig, Euenheim, Euskirchen (centrum), Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen a obce Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall a Nettersheim;

b)

v okrese Rhein-Sieg: v meste Meckenheim lokality Ersdorf a Altendorf, v meste Rheinbach lokality Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen a Kurtenberg, v obci Swisttal lokality Miel a Odendorf.

2.   Francúzsko

Územie departementov Bas-Rhin a Moselle, ktoré sa nachádza západne od Rýna a Marnsko-rýnskeho prieplavu, severne od diaľnice A 4, východne od rieky Sarre a južne od hranice s Nemeckom a obcí Holtzheim, Lingolsheim a Eckbolsheim.

3.   Maďarsko

Územie župy Nógrád a územie župy Pest nachádzajúce sa severne a východne od Dunaja, južne od hranice so Slovenskom, západne od hranice so župou Nógrád a severne od diaľnice E71, územie župy Heves nachádzajúce sa východne od hranice so župou Nógrád, južne a západne od hranice so župou Borsod-Abaúj-Zemplén a severne od diaľnice E71, a územie župy Borsod-Abaúj-Zemplén nachádzajúce sa južne od hranice so Slovenskom, východne od hranice so župou Heves, severne a západne od diaľnice E71, južne od cesty prvej triedy č. 37 (časť medzi diaľnicou E71 a cestou prvej triedy č. 26) a západne od cesty prvej triedy č. 26.

4.   Slovensko

Územie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Žiar nad Hronom (s pôsobnosťou v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Bystrica), Zvolen (s pôsobnosťou v okresoch Zvolen, Krupina a Detva), Lučenec (s pôsobnosťou v okresoch Lučenec a Poltár), Veľký Krtíš (s pôsobnosťou v okrese Veľký Krtíš), Komárno (s pôsobnosťou v okrese Komárno), Nové Zámky (s pôsobnosťou v okrese Nové Zámky), Levice (s pôsobnosťou v okrese Levice) a Rimavská Sobota (s pôsobnosťou v okrese Rimavská Sobota).

ČASŤ II

Bulharsko

Celé územie Bulharska.

ČASŤ III


13.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/26


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 6. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/613/ES, pokiaľ ide o schválené inseminačné stanice pre odber spermy ošípaných v Kanade a v Spojených štátoch

[oznámené pod číslom K(2008) 6473]

(Text s významom pre EHP)

(2008/856/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/429/EHS z 26. júna 1990, ktorou sa ustanovujú požiadavky na zdravotný stav zvierat platné pri obchodovaní so spermou ošípaných v rámci Spoločenstva a jej dovoze (1), a najmä na jej článok 8 ods. 1,

keďže:

(1)

V rozhodnutí Komisie 2002/613/ES z 19. júla 2002, ktorým sa stanovujú podmienky pre dovoz spermy domácich ošípaných (2), sa ustanovuje zoznam tretích krajín, z ktorých členské štáty majú povoliť dovoz spermy domácich ošípaných a zoznam inseminačných staníc pre odber spermy v týchto tretích krajinách schválených na vývoz tejto spermy do Spoločenstva.

(2)

Kanada a Spojené štáty požiadali o vykonanie určitých zmien v zozname inseminačných staníc schválených podľa rozhodnutia 2002/613/ES, pokiaľ ide o záznamy, ktoré sa ich týkajú.

(3)

Rozhodnutie 2002/613/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha V k rozhodnutiu 2002/613/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 6. novembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 62.

(2)  Ú. v. ES L 196, 25.7.2002, s. 45.


PRÍLOHA

Príloha V k rozhodnutiu 2002/613/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Tieto záznamy týkajúce sa Kanady sa vypúšťajú:

CA

4-AI-05

Centre d’insémination génétiporc

77 rang des Bois-Francs sud

Sainte-Christine-de-Port-neuf,

Québec

CA

4-AI-29

CIA des Castors

317 Rang Ile aux Castors

Ile Dupas

Québec

J0K 2P0

CA

5-AI-01

Ontario Swine Improvement Inc

P.O. Box 400

Innerkip, Ontario

CA

6-AI-70

Costwold Western Kanada Ltd

17 Speers Road

Winnipeg, Manitoba

Location SW 27-18-2 EPM

2.

Tieto záznamy týkajúce sa Spojených štátov sa vypúšťajú:

US

94OK001

Pig Improvement Company – Oklahoma Boar Stud

Rt. 1, 121 N Main St.

Hennessey, OK

US

95IL001

United Swine Genetics

RR # 2

Roanoke, IL

US

96AI002

International Boar Semen

30355 260th St.

Eldora IA 50627

US

96WI001

Pig Improvement Company – Wisconsin Aid Stud

Route # 2

Spring Green, WI


13.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/28


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/4/ES, ktorým sa členské štáty oprávňujú dočasne prijať mimoriadne opatrenia proti šíreniu Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vo vzťahu k Egyptu

[oznámené pod číslom K(2008) 6583]

(2008/857/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na jej článok 16 ods. 3,

keďže:

(1)

Podľa rozhodnutia Komisie 2004/4/ES (2) sa hľuzy Solanum tuberosum L. s pôvodom v Egypte v zásade nesmú dovážať do Spoločenstva. V predchádzajúcich rokoch vrátane dovoznej sezóny 2007/2008 bol však vstup takýchto hľúz do Spoločenstva povolený z „oblastí bez výskytu škodlivých organizmov“ a za predpokladu splnenia osobitných podmienok.

(2)

Počas dovoznej sezóny 2007/2008 nebolo zaznamenané žiadne zachytenie Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

(3)

Na základe žiadosti a technických informácií poskytnutých Egyptom Komisia stanovila, že za predpokladu splnenia určitých podmienok neexistuje riziko šírenia Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith vstupom hľúz Solanum tuberosum L. z „oblastí bez výskytu škodlivých organizmov“ v Egypte do Spoločenstva.

(4)

Vstup hľúz Solanum tuberosum L. s pôvodom v „oblastiach bez výskytu škodlivých organizmov“ v Egypte do Spoločenstva by preto mal byť povolený na dovoznú sezónu 2008/2009.

(5)

Rozhodnutie 2004/4/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2004/4/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 2 ods. 1 sa sezóna „2007/2008“ nahrádza sezónou „2008/2009“.

2.

V článku 4 sa dátum „31. augusta 2008“ nahrádza dátumom „31. augusta 2009“.

3.

V článku 7 sa dátum „30. septembra 2008“ nahrádza dátumom „30. septembra 2009“.

4.

Príloha sa mení a dopĺňa takto:

a)

v bode 1 písm. b) bode iii) sa sezóna „2007/2008“ nahrádza sezónou „2008/2009“;

b)

v bode 1 písm. b) bode iii) druhej zarážke sa dátum „1. januárom 2008“ nahrádza dátumom „1. januárom 2009“;

c)

v bode 1 písm. b) bode xii) sa dátum „1. januárom 2008“ nahrádza dátumom „1. januárom 2009“.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 10. novembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 2, 6.1.2004, s. 50.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

13.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/29


JEDNOTNÁ AKCIA RADY 2008/858/SZBP

z 10. novembra 2008

na podporu Dohovoru o biologických a toxínových zbraniach (BTWC) v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 14,

keďže:

(1)

Európska rada prijala 12. decembra 2003 Stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ďalej len „stratégia EÚ“), ktorá v kapitole III obsahuje zoznam opatrení zameraných na boj proti takémuto šíreniu.

(2)

Európska únia (EÚ) aktívne vykonáva stratégiu EÚ a uvádza do účinnosti opatrenia uvedené v jej kapitole III, najmä opatrenia, ktoré súvisia s posilnením, vykonávaním a všeobecným uplatňovaním Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich zničení (ďalej len „BTWC“).

(3)

V tejto súvislosti sa jednotnou akciou Rady 2006/184/SZBP z 27. februára 2006 na podporu Dohovoru o biologických a toxických zbraniach v rámci vykonávania Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (1) dosiahli výrazné výsledky, pokiaľ ide o všeobecné uplatňovanie a vykonávanie na národnej úrovni, pretože ďalších sedem štátov sa stalo zmluvnými stranami BTWC a dva štáty využili právnu pomoc, ktorú poskytli experti EÚ.

(4)

Rovnako priority a opatrenia stanovené v spoločnej pozícii Rady 2006/242/SZBP z 20. marca 2006 o konferencii o preskúmaní Dohovoru o biologických a toxínových zbraniach (BTWC) (2), najmä podpora procesu medzi zasadnutiami, vykonávanie na národnej úrovni, opatrenia na budovanie dôvery (CBM) a všeobecné uplatňovanie naďalej usmerňujú činnosti EÚ vrátane podpory a osvetových projektov. Mimoriadny význam pre iniciatívy EÚ na podporu BTWC majú tie aspekty spoločnej pozície, na ktorých sa dohodli štáty, ktoré sú zmluvnými stranami BTWC (ďalej len „štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru“), a ktoré sú zohľadnené v záverečnom dokumente zo šiestej konferencie o preskúmaní BTWC (ďalej len „šiesta konferencia o preskúmaní“).

(5)

EÚ by tiež mala pomáhať štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, aby využívali odborné znalosti, ktoré členské štáty získali v súvislosti s procesom budovania dôvery a transparentnosti v rámci BTWC, najmä prostredníctvom akčného plánu o biologických a toxínových zbraniach, ktorý Rada prijala 20. marca 2006, v ktorom je stanovené pravidelné predkladanie vyhlásení o CBM zo strany členských štátov a aktualizovanie zoznamu menovaných expertov a laboratórií, ktoré sú k dispozícii pre pomoc v rámci mechanizmu generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov na vyšetrovanie v prípadoch podozrenia z použitia chemických a biologických zbraní,

PRIJALA TÚTO JEDNOTNÚ AKCIU:

Článok 1

1.   EÚ na účely okamžitého a praktického uplatňovania niektorých častí Stratégie EÚ a na účely upevnenia pokroku, ktorý sa dosiahol pri všeobecnom uplatňovaní a vnútroštátnom vykonávaní BTWC prostredníctvom jednotnej akcie 2006/184/SZBP, naďalej podporuje BTWC, pričom hlavnými cieľmi sú:

presadzovanie všeobecného uplatňovania BTWC,

podpora vykonávania BTWC štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru,

podpora štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, aby predkladali vyhlásenia o CBM,

poskytovanie podpory procesu BTWC v období medzi zasadnutiami.

2.   EÚ bude podporovať projekty, ktoré majú tieto konkrétne ciele:

a)

poskytovať štátom, ktoré ešte nie sú zmluvnými stranami BTWC, prostriedky na realizáciu takých iniciatív na národnej a subregionálnej úrovni, ako je zvýšenie informovanosti o BTWC, poskytovaním právneho poradenstva v súvislosti s ratifikáciou BTWC a pristúpením k nemu a poskytovaním odbornej prípravy alebo inej formy pomoci vnútroštátnym orgánom, aby boli schopné plniť záväzky vyplývajúce z BTWC;

b)

pomáhať štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru pri vykonávaní BTWC na vnútroštátnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, plnili svoje záväzky vyplývajúce z BTWC prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov a správnych opatrení a vybudovali funkčné vzťahy medzi všetkými vnútroštátnymi zainteresovanými stranami vrátane národných zákonodarných orgánov a súkromného sektora;

c)

uľahčovať pravidelné predkladanie vyhlásení o CBM štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, prostredníctvom prípravy výkladových materiálov súvisiacich s procesom CBM a zlepšovaním technických aspektov elektronického predkladania existujúcich vyhlásení o CBM, ako aj zlepšovaním bezpečnosti a údržby webovej stránky s obmedzeným prístupom, prostredníctvom uľahčovania zriaďovania národných kontaktných miest a predkladania prvých vyhlásení o CBM a organizovaním konferencie kontaktných miest CBM v súvislosti so zasadnutiami BTW v roku 2008 a 2009;

d)

podporovať cielenú diskusiu na regionálnej úrovni medzi predstaviteľmi vlády, univerzít, výskumných ústavov a priemyslu o témach súvisiacich s BTWC v období medzi zasadnutiami, najmä dohľad v oblasti vedy a vzdelávania.

Podrobný opis týchto projektov sa uvádza v prílohe.

Článok 2

1.   Za vykonávanie tejto jednotnej akcie zodpovedá predsedníctvo, ktorému pomáha generálny tajomník Rady/vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku (ďalej len „GT/VP“). Komisia sa do tejto činnosti plne zapája.

2.   Technickým vykonávaním aktivít uvedených v článku 1 je poverený Úrad Organizácie Spojených národov pre otázky odzbrojovania (ďalej len „UN ODA“) v Ženeve. Túto úlohu vykonáva pod vedením GT/VP, ktorý pomáha predsedníctvu. GT/VP uzavrie na tieto účely s UN ODA potrebné dojednania.

3.   Predsedníctvo, GT/VP a Komisia sa v súlade s ich príslušnými právomocami navzájom o vykonávaní tejto jednotnej akcie pravidelne informujú.

Článok 3

1.   Referenčná suma na vykonávanie opatrení uvedených v článku 1 ods. 2 je 1 400 000 EUR a financuje sa zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev.

2.   Výdavky financované zo sumy stanovenej v odseku 1 sa spravujú v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

3.   Komisia dohliada na riadne spravovanie výdavkov uvedených v odseku 2, ktoré majú formu grantu. Komisia uzavrie na tento účel s UN ODA dohodu o financovaní. V nej sa stanoví, že UN ODA má zabezpečiť zviditeľnenie príspevku EÚ zodpovedajúce jeho výške.

4.   Komisia vynaloží úsilie, aby sa dohoda o financovaní uvedená v odseku 3 uzavrela do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto jednotnej akcie. Komisia informuje Radu o všetkých ťažkostiach, s ktorými sa počas tohto procesu stretne, a o dátume uzatvorenia dohody o financovaní.

Článok 4

Predsedníctvo, ktorému pomáha GT/VP, podáva Rade správu o vykonávaní tejto jednotnej akcie na základe pravidelných správ vypracovaných UN ODA. Tieto správy tvoria základ pre hodnotenie, ktoré vykoná Rada. Komisia sa plne zapája. Podáva správy o finančných aspektoch vykonávania tejto jednotnej akcie.

Článok 5

Táto jednotná akcia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Jej účinnosť uplynie 24 mesiacov po dni uzavretia dohody o financovaní uvedenej v článku 3 ods. 3 alebo šesť mesiacov po dátume jej prijatia, ak sa v tomto období neuzavrie žiadna dohoda o financovaní.

Článok 6

Táto jednotná akcia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. novembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. EÚ L 65, 7.3.2006, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 88, 25.3.2006, s. 65.


PRÍLOHA

1.   Všeobecný rámec

Na základe úspešného vykonávania jednotnej akcie 2006/184/SZBP slúži táto jednotná akcia ako operačný nástroj politiky na plnenie cieľov spoločnej pozície 2006/242/SZBP a zameriava sa najmä na tie aspekty, v súvislosti s ktorými sa dosiahol všeobecný konsenzus na šiestej konferencii o preskúmaní, ako sa uvádza v jej záverečnej správe.

Táto jednotná akcia sa bude riadiť týmito zásadami:

a)

čo najlepším využívaním skúseností získaných prostredníctvom jednotnej akcie 2006/184/SZBP;

b)

reagovaním na konkrétne potreby, ktoré vyjadrili štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, ako aj štáty, ktoré nie sú jeho zmluvnými stranami, v súvislosti s lepším vykonávaním a všeobecným uplatňovaním BTWC;

c)

podporovaním miestnej a regionálnej zodpovednosti za projekty v záujme zabezpečenia ich dlhodobej udržateľnosti a vybudovania partnerstva medzi EÚ a tretími stranami v rámci BTWC;

d)

zameraním sa na tie činnosti, ktoré prinášajú konkrétne výsledky a/alebo prispievajú ku skorému dosiahnutiu zhody dôležitej pre proces preskúmania BTWC v roku 2011;

e)

podporovaním predsedov zasadnutí štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a čo najlepším využívaním mandátu jednotky podpory vykonávania (ďalej len „ISU“) dohodnutého na šiestej konferencii o preskúmaní.

2.   Cieľ

Celkovým cieľom tejto jednotnej akcie je podpora všeobecného uplatňovania BTWC, posilnenie vykonávania BTWC vrátane predkladania vyhlásení o CBM a podpora čo najlepšieho využitia procesu medzi zasadnutiami 2007 – 2010 na prípravu ďalšej konferencie o preskúmaní.

EÚ bude pri svojej podpore BTWC plne zohľadňovať rozhodnutia a odporúčania, ktoré prijali štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, na šiestej konferencii o preskúmaní, ktorá sa konala 20. novembra až 8. decembra 2006 v Ženeve.

3.   Projekty

3.1.   Projekt 1: Podpora všeobecného uplatňovania BTWC

Účel projektu

Zvýšiť dodržiavanie BTWC a informovanosť o záväzkoch štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, vyplývajúcich z BTWC buď prostredníctvom pomoci zameranej na jednotlivé krajiny, alebo prostredníctvom subregionálnych iniciatív založených na skúsenostiach a kontaktoch vyplývajúcich z jednotnej akcie 2006/184/SZBP.

Tento projekt bude uvádzať do života rozhodnutia, ku ktorým dospeli štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, na šiestej konferencii o preskúmaní, o typoch činností súvisiacich so všeobecným uplatňovaním, výmene informácií a informovaní o úsilí vyvinutom v súvislosti so všeobecným uplatňovaním a o podpore predsedov zasadnutí štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, pri ich úlohe koordinátorov činností súvisiacich so všeobecným uplatňovaním.

Výsledky projektu:

a)

zvýšenie dodržiavania BTWC vo všetkých zemepisných oblastiach;

b)

lepšie chápanie BTWC v rámci príslušných vnútroštátnych orgánov a/alebo posilnenie subregionálnej siete týkajúcej sa BTWC s cieľom podporovať pristúpenie k BTWC;

c)

podpora dobrovoľného vykonávania BTWC štátmi pred ich pristúpením k dohovoru.

Opis projektu

V záujme podpory ratifikácie alebo pristúpenia k BTWC šírila EÚ v rokoch 2006 a 2007 regionálnu osvetu v takmer všetkých štátoch, ktoré nie sú zmluvnými stranami BTWC. Odvtedy pristúpilo k BTWC ďalších sedem štátov. V ďalšom kroku zabezpečí tento projekt osvetové aktivity najviac siedmim štátom, ktoré nie sú zmluvnými stranami BTWC, buď vo forme cielenej pomoci pre jednotlivé krajiny alebo vo forme subregionálnych pracovných seminárov s cieľom zabezpečiť ciele a výsledky tohto projektu.

Realizácia projektu

Od predsedov zasadnutí štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a ktorým pomáha ISU, sa bude požadovať, aby informovali tie štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru, o pomoci EÚ, ktoré je k dispozícii na podporu všeobecného uplatňovania, a ktorá môže mať takéto formy:

a)

právna pomoc pre jednotlivé krajiny alebo subregionálna právna pomoc (najviac päť krajín) súvisiaca s ratifikáciou BTWC alebo pristúpením k nemu. Ak v krajine, ktorá žiada pomoc, vyžaduje pristúpenie k BTWC alebo jeho ratifikácia prijatie legislatívnych alebo správnych opatrení súvisiacich s jeho vykonávaním, môže sa právna pomoc vzťahovať aj na tieto opatrenia;

b)

pomoc pre jednotlivé krajiny alebo subregionálna pomoc (najviac päť krajín) zameraná na zvýšenie informovanosti o BTWC a podpory BTWC medzi politickými predstaviteľmi a mienkotvorcami a na podnietenie tých štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami dohovoru, aby prijali opatrenia potrebné na vykonávanie BTWC, ako napr. zriadenie kontaktných miest, siete kľúčových vnútroštátnych zainteresovaných strán a poskytnutie odbornej prípravy;

c)

finančná pomoc pre jednotlivé krajiny umožňujúca účasť príslušných vnútroštátnych zainteresovaných strán, najmä orgánov zodpovedných za ratifikáciu BTWC, na procese súvisiacom s BTWC (napr. účasť na zasadnutiach expertov a/alebo zasadnutiach štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, ako pozorovatelia). Tento typ pomoci sa poskytuje na individuálnom základe a iba vtedy, ak skutočne môže zmeniť vyhliadky štátu na pristúpenie k BTWC;

d)

finančné granty na odbornú prípravu a návštevy príslušných vnútroštátnych zainteresovaných strán orgánov členských štátov EÚ zodpovedných za vykonávanie BTWC zamerané na zvýšenie informovanosti.

Tento projekt umožní, aby sa partnerstvom medzi členskými štátmi EÚ a prijímateľskými krajinami zabezpečila kontinuita úsilia, ktoré EÚ vynakladá v súvislosti so všeobecným uplatňovaním, a aby pre príjemcov predstavovalo počas procesu ratifikácie BTWC alebo pristúpenia k nemu stály orientačný bod. Zúčastnené členské štáty EÚ môžu dobrovoľne, jednotlivo alebo v skupinách, sprevádzať vybrané prijímateľské krajiny procesom pristúpenia alebo ratifikácie.

3.2.   Projekt 2: Pomoc štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, pri vykonávaní BTWC na národnej úrovni

Účel projektu

Zabezpečiť, aby štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, plnili svoje záväzky vyplývajúce z BTWC prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov a správnych opatrení a účinne ich vykonávali s prihliadnutím na záverečný dokument zo šiestej konferencie o preskúmaní, zhodu dosiahnutú na príslušných zasadnutiach štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a zhrnutie vyplývajúce z diskusií na zasadnutiach expertov a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru.

Výsledky projektu:

a)

prijatie náležitých legislatívnych alebo správnych opatrení vrátane trestnoprávnych ustanovení, ktorých súčasťou je aj plný rozsah opatrení týkajúcich sa zákazov a preventívnych opatrení stanovených v BTWC;

b)

účinné vykonávanie a vymáhanie s cieľom predísť porušovaniu a sankcionovať porušenia;

c)

lepšia koordinácia a vytvorenie siete všetkých zainteresovaných strán zapojených do procesu BTWC vrátane súkromného sektora s cieľom podporiť účinné vykonávanie.

Opis projektu

Na základe kladných skúseností získaných zo spolupráce v oblasti legislatívnej pomoci súvisiacej s vykonávaním BTWC v Peru a Nigérii bude EÚ naďalej poskytovať právnu pomoc najviac siedmym zainteresovaným krajinám, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru.

Od ISU sa bude požadovať, aby informovala štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, o pomoci EÚ, ktorá je k dispozícii pri vykonávaní BTWC, a ktorá môže mať takúto formu:

a)

právne poradenstvo a pomoc týkajúca sa navrhovania legislatívnych a správnych opatrení dôležitých pre vykonávanie akýchkoľvek opatrení týkajúcich sa zákazov a preventívnych opatrení stanovených v BTWC alebo spoločne dohodnutých;

b)

pracovné semináre zamerané na zvýšenie informovanosti v súvislosti s vykonávaním BTWC na národnej úrovni a vykonávaním vnútroštátnych opatrení, ktoré môžu byť zamerané na:

orgány prijímajúce rozhodnutia a vnútroštátne zákonodarné orgány s cieľom uľahčiť politický konsenzus v tejto otázke,

vládne zainteresované strany zapojené do vykonávania BTWC v záujme vytvorenia sietí a určenia kontaktných miest/príslušných vnútroštátnych orgánov,

priemysel, univerzity a výskumné ústavy a mimovládne organizácie s cieľom vytvoriť partnerstvá medzi verejným a súkromným sektorom.

Výrazne sa budú uprednostňovať dvojstranné projekty zamerané na navrhovanie právnych predpisov.

3.3.   Projekt 3: Podpora pravidelného predkladania vyhlásení o CBM zo strany štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru

Účel projektu

Podpora a zvýšenie pravidelného predkladania vyhlásení o CBM zo strany štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, prostredníctvom podpory a uľahčenia prípravy, zostavovania a prenosu požadovaných údajov na ročnom základe, vrátane príspevku k zlepšeniu elektronického predkladania vyhlásení o CBM a posilnenia bezpečnosti webových stránok týkajúcich sa CBM a poskytovaním pomoci, najmä pre kontaktné miesta.

Výsledky projektu:

a)

určenie národných kontaktných bodov na predkladanie vyhlásení o CBM;

b)

vytvorenie alebo posilnenie národných mechanizmov na prípravu a zber informácií požadovaných vo vyhláseniach o CBM;

c)

pravidelné predkladanie vyhlásení o CBM ISU prostredníctvom národných kontaktných miest;

d)

zlepšenie technických aspektov elektronického predkladania vyhlásení o CBM a bezpečnosti a údržby webovej stránky o CBM.

Opis projektu

Na šiestej konferencii o preskúmaní sa uznala naliehavá potreba zvýšiť počet štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, zúčastňujúcich sa na CBM. V tomto ohľade sa uznali aj technické problémy, s ktorými sa stretli niektoré štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, pri predkladaní úplných a včasných vyhlásení. V záujme zvýšenia účasti štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, v procese CBM ponúka EÚ pomoc štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru prostredníctvom troch typov činností:

a)

príprava komplexnej dokumentácie, ktorá sa vzťahuje na metodiku národnej prípravy a zber údajov o CBM, vrátane brožúry a časového harmonogramu predkladania vyhlásení o CBM, s cieľom poskytnúť príklady osvedčených postupov a rozpoznať pritom rozdiely vo vnútroštátnych postupoch. V tejto dokumentácii sa poskytne aj opis nástrojov a informácií, ktoré dáva k dispozícii v súvislosti s touto otázkou ISU, a zohľadnia sa podobné iniciatívy iných inštitúcií a štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru. Uvedená brožúra sa vypracuje vo všetkých oficiálnych jazykoch OSN.

Jej prípravu bude celkovo koordinovať UN ODA. Na prediskutovanie a finalizáciu brožúry je možné zvolať stretnutie expertov EÚ zapojených do jej vypracovávania.. Brožúra sa zašle štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru;

b)

poskytovanie podpory pri vytváraní a fungovaní národných kontaktných miest zodpovedných za prípravu predkladania vyhlásení o CBM vrátane pomoci v jednotlivých krajinách pre najviac sedem štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, pri príprave prvých vyhlásení o CBM. Za prioritu sa budú považovať štáty so značnou úrovňou biologického výskumu alebo s veľkým výskytom endemických chorôb.

Od ISU sa bude požadovať, aby informovala štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, o pomoci, ktorú v oblasti CBM poskytuje EÚ;

c)

zorganizovanie dvoch pracovných seminárov, na ktorých sa budú podieľať existujúce a novourčené kontaktné miesta CBM v spolupráci s expertmi, alebo zorganizovanie zasadnutí štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, s cieľom podeliť sa o skúsenosti získané v procese CBM a zo zberu údajov a s cieľom podnietiť všetky štáty, ktorú sú zmluvnými stranami dohovoru, aby určili kontaktné miesto.

V pozvánkach na pracovné semináre sa uvedie, že tieto pracovné semináre sú súčasťou iniciatívy EÚ. ISU bude informovať štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, že EÚ môže v prípade potreby na každej konferencii pokryť náklady najviac desiatim účastníkom z štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru a nie sú členmi EÚ, ktoré nedávno dospeli k rozhodnutiu určiť kontaktné miesto. Za prioritu sa v prípade financovania na individuálnom základe budú považovať štáty so značnou úrovňou biologického výskumu alebo s veľkým výskytom endemických chorôb;

d)

finančné príspevky pre UN ODA na podporu ďalšieho zlepšenia a údržby existujúcej zabezpečenej webovej stránky CBM a na zlepšenie technických aspektov elektronického predkladania existujúcich vyhlásení o CBM v súlade s rozhodnutím štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, prijatom na šiestej konferencii o preskúmaní.

3.4.   Projekt 4: Podpora procesu BTWC v období medzi zasadnutiami

Účel projektu

Podporovať proces BTWC v období medzi zasadnutiami, a najmä diskusie o témach medzi zasadnutiami v roku 2008 a 2009 v rámci EÚ a mimo nej v záujme podpory prijatia konkrétnych opatrení.

Výsledky projektu:

a)

začatie diskusií medzi súkromným a verejným sektorom v EÚ o výzvach v oblasti bezpečnosti spojených s pokrokom v biologických vedách a vo výskume biotechnológií a o príslušných opatreniach, ktoré sa majú na riešenie týchto výziev prijať na vnútroštátnej, regionálnej a celosvetovej úrovni, najmä pokiaľ ide o dohľad v oblasti vedy, vzdelávania, zvyšovanie informovanosti a rozvoj kódexov správania pre biologické vedy a biotechnologický priemysel, ako aj podnietenie diskusie o posilnení medzinárodnej spolupráce a pomoci v oblasti dohľadu nad chorobami, zisťovania a diagnostiky s cieľom určiť konkrétne potreby v oblasti pomoci;

b)

predkladanie správ na stretnutiach medzi zasadnutiami o zisteniach a odporúčaniach, ktoré vyplynuli z diskusií v kontexte EÚ;

c)

podpora diskusie o témach medzi zasadnutiami v rôznych oblastiach sveta, najmä v tých, ktoré nie sú primerane zastúpené na stretnutiach medzi zasadnutiami.

Opis projektu

Tento projekt zabezpečuje dva pracovné semináre na úrovni EÚ, na ktorých sa stretnú predstavitelia vlády, priemyslu, univerzít a výskumných ústavov a mimovládnych organizácií s cieľom umožniť výmenu skúseností a úvahy o témach medzi zasadnutiami v rokoch 2008 a 2009. V ideálnom prípade sa pracovné semináre budú konať pred zasadnutiami expertov alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru. Štátom, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, sa predloží správa o pracovných seminároch.

V záujme podpory úvah o týchto otázkach v celosvetovom meradle budú k dispozícii finančné prostriedky na dva typy činností:

a)

účasť najviac siedmych zástupcov z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, na každom regionálnom pracovnom seminári EÚ, najmä z Hnutia nezúčastnených krajín (NAM);

b)

zorganizovanie najviac štyroch národných pracovných seminárov s cieľom prediskutovať témy medzi zasadnutiami v rokoch 2008 a 2009 v rôznych oblastiach sveta. Očakáva sa, že štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru a ktoré nie sú členmi EÚ, ktoré sa zúčastnia regionálnych pracovných seminárov EÚ, budú chcieť zorganizovať podobné národné pracovné semináre vo svojich príslušných krajinách a budú na tento účel požadovať pomoc EÚ.

4.   Procedurálne hľadiská, koordinácia a riadiaci výbor

Žiadosti tretích štátov o akúkoľvek pomoc a spoluprácu v rámci tejto jednotnej akcie je v zásade potrebné adresovať GT/VP, ktorý pomáha predsedníctvu, a UN ODA. UN ODA tieto žiadosti podľa potreby preskúma a posúdi a predloží odporúčania riadiacemu výboru. Riadiaci výbor preskúma žiadosti o pomoc, ako aj akčné plány a ich vykonávanie. Riadiaci výbor predloží konečný zoznam prijímateľských krajín, ktorý následne po porade s príslušnou pracovnou skupinou Rady schváli predsedníctvo, ktorému pomáha GT/VP.

Riadiaci výbor sa bude skladať zo zástupcov predsedníctva, ktorému pomáha GT/VP, ako aj nadchádzajúceho predsedníctva a UN ODA. Komisia sa do tejto činnosti plne zapája. Riadiaci výbor bude vykonávanie tejto jednotnej akcie pravidelne skúmať, aspoň raz za šesť mesiacov, a to aj využitím elektronických komunikačných prostriedkov.

V záujme toho, aby sa zo strany prijímateľských krajín zabezpečila zodpovednosť za činnosti, ktoré začala EÚ, a ich udržateľnosť, sa plánuje, aby sa vždy, ak je to možné a potrebné, od vybraných príjemcov požadovalo pripravenie akčných plánov, v ktorých sa okrem iného spresní harmonogram realizácie financovaných činností (aj prostredníctvom vnútroštátnych zdrojov), podrobnosti týkajúce sa rozsahu a trvania projektu a hlavné zainteresované strany. UN ODA alebo členské štáty sa do prípravy akčných plánov budú podľa potreby zapájať. Projekty sa realizujú v súlade s akčnými plánmi.

5.   Podávanie správ a vyhodnocovanie

UN ODA bude predsedníctvu, ktorému pomáha GT/VP, pravidelne každé dva mesiace predkladať správy o pokroku pri realizácii projektov. Správy sa budú predkladať príslušnej pracovnej skupine Rady, ktorá posúdi pokrok a celkovo zhodnotí projekty, ako aj prípadné ďalšie kroky.

Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, budú vždy, ak je to možné, informované o vykonávaní tejto jednotnej akcie.

6.   Systém riadenia informácií a spolupráce (ICMS)

ICMS, ktorý bol vytvorený v rámci jednotnej akcie 2006/184/SZBP, sa bude udržiavať a využívať na účely výmeny informácií, navrhovanie a ďalšiu komunikáciu expertov EÚ, UN ODA a tretích krajín, ako aj na prípravu príslušných návštev zameraných na poskytovanie pomoci.

7.   Účasť expertov EÚ

Na úspešné vykonávanie tejto jednotnej akcie je potrebná aktívna účasť expertov EÚ. Ich náklady súvisiace s realizáciou projektov sa budú financovať touto jednotnou akciou. UN ODA sa bude nabádať, aby využívala existujúci zoznam právnych expertov EÚ a podľa potreby vypracovala podobné nástroje pre CBM a iné hľadiská realizácie.

Očakáva sa, že v súvislosti s plánovanými návštevami, ktorých cieľom je pomoc (napr. právna pomoc, pomoc v súvislosti s CBM), bude bežnou praxou účasť skupiny najviac troch expertov na najviac päť dní.

8.   Trvanie

Celková dĺžka trvania vykonávania tejto jednotnej akcie sa odhaduje na 24 mesiacov.

9.   Príjemcovia

Príjemcami činností, ktoré súvisia so všeobecným uplatňovaním, sú štáty, ktoré nie sú zmluvnými stranami BTWC (signatárske aj nesignatárske štáty).

Príjemcami činností, ktoré súvisia s CBM, sú štáty, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru.

Príjemcami činností súvisiacimi s procesom medzi zasadnutiami sú predstavitelia vlád členských štátov a iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, ako aj zástupcovia súkromného sektora, univerzít a mimovládnych organizácií.

10.   Zástupcovia tretej strany

V záujme podpory regionálnej zodpovednosti a udržateľnosti projektov sa prostredníctvom tejto jednotnej akcie môže financovať účasť expertov z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, vrátane expertov z regionálnych a iných relevantných medzinárodných organizácií. Účasť predsedu na zasadnutiach štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, ako aj zamestnancov ISU sa môže financovať na individuálnom základe.

11.   Vykonávací subjekt

Technickým vykonávaním tejto jednotnej akcie bude poverený UN ODA v Ženeve, ktorý bude plniť úlohy pod vedením GT/VP, ktorý pomáha predsedníctvu.

UN ODA pri vykonávaní činnosti spolupracuje podľa potreby s predsedníctvom, ktorému pomáha GT/VP, a členskými štátmi a inými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a medzinárodnými organizáciami.

12.   Vykonávajúci subjekt – personálne otázky

Vzhľadom na to, že činnosti, ktoré majú byť podľa tejto spoločnej akcie zverené UN ODA, nie sú zahrnuté v rozpočte, bude na realizovanie plánovaných projektov potrebný dodatočný personál.


13.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.