ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 300

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
11. novembra 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1110/2008 z 10. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1111/2008 z 10. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

29

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1112/2008 z 10. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1731/2006 o osobitných podrobných pravidlách uplatňovania vývozných náhrad v prípade niektorých konzervovaných výrobkov z hovädzieho a teľacieho mäsa

31

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1113/2008 z 10. novembra 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu soley európskej v zónach VIIIa a b plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

32

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1114/2008 z 10. novembra 2008, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu soley európskej v zóne IIIa a vo vodách ES zón IIIb, IIIc a IIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

34

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/840/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. novembra 2008 o núdzových opatreniach proti zavlečeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) do Spoločenstva a jeho rozšíreniu v ňom [oznámené pod číslom K(2008) 6631]

36

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rámcové Rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu

42

 

*

Rozhodnutie Rady 2008/842/SZBP z 10. novembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy III a IV k spoločnej pozícii 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

46

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/843/SZBP z 10. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje spoločná pozícia 2007/734/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Uzbekistanu

55

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/844/SZBP z 10. novembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska

56

 

 

 

*

Poznámka pre čitateľa (pozri vnútornú stranu zadnej obálky)

s3

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.


I Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

NARIADENIA

11.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1110/2008

z 10. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 60 a 301,

so zreteľom na spoločnú pozíciu 2008/652/SZBP zo 7. augusta 2008, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (1),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Spoločná pozícia 2008/652/SZBP ustanovuje dodatočné reštriktívne opatrenia týkajúce sa okrem iného osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov, rezervovanosti v otázke verejnej finančnej podpory, najmä vývozných úverov, záruk a poistenia, s cieľom vyhnúť sa tomu, aby sa finančnou podporou prispievalo na činnosti v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia alebo vývoja nosičov jadrových zbraní, a kontroly nákladu lietadiel a lodí smerujúcich do a z Iránu, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú spoločnosti Iran Air Cargo a Islamic Republic of Iran Shipping Line, pokiaľ existuje dôvodné podozrenie domnievať sa, že tieto lietadlá alebo plavidlá prepravujú tovar zakázaný podľa tejto spoločnej pozície. Spoločná pozícia 2008/652/SZBP zároveň ustanovuje zákaz dodávania, predaja alebo prepravy určitých položiek, tovaru, zariadení, materiálu a technológií, ktoré by sa mohli využiť pri činnostiach Iránu v jadrovej oblasti citlivých z hľadiska šírenia alebo pri vývoji systémov nosičov jadrových zbraní.

(2)

Spoločná pozícia 2008/652/SZBP okrem toho od všetkých členských štátov vyžaduje, aby venovali zvýšenú pozornosť aktivitám finančných inštitúcií patriacich pod ich jurisdikciu vykonávaných s bankami so sídlom v Iráne a ich zahraničnými pobočkami a dcérskymi spoločnosťami, a to s cieľom vyhnúť sa tomu, aby sa takýmito aktivitami prispievalo na činnosti v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia jadrových zbraní alebo vývoja ich nosičov. Na tento účel sa niektoré ustanovenia uvedenej spoločnej pozície týkajú smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (2).

(3)

Je potrebné upresniť, že predkladanie a postupovanie potrebných dokumentov banke na účely konečného transferu osobe, subjektu alebo orgánu, ktorý nie je zaradený do zoznamu, s cieľom uvolniť platby povolené na základe článku 9 nariadenia (ES) č. 423/2007 (3) nepredstavuje sprístupnenie finančných prostriedkov v zmysle článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia.

(4)

Nariadenie (ES) č. 423/2007 ukladá určité reštriktívne opatrenia voči Iránu v súlade so spoločnou pozíciou 2007/140/SZBP. V dôsledku uvedeného sú hospodárske subjekty vystavené riziku uplatňovania nárokov a je dôležité trvalo chrániť tieto subjekty voči nárokom súvisiacim s každou zmluvou alebo inou transakciou, ktorej uskutočnenie bolo ovplyvnené opatreniami stanovenými uvedeným nariadením.

(5)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, a preto sú na ich vykonanie v Spoločenstve potrebné právne predpisy Spoločenstva, najmä ak sa má zaručiť ich jednotné uplatňovanie hospodárskymi subjektmi vo všetkých členských štátoch.

(6)

S cieľom zohľadniť zmeny a doplnenia vykonané nariadením Rady (ES) č. 618/2007 z 5. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 423/2007 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (4) je potrebné opraviť odkaz na článok 5 ods. 1 písm. c) v článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 423/2007.

(7)

Nariadenie (ES) č. 423/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(8)

S cieľom zabezpečiť, aby boli opatrenia ustanovené v tomto nariadení účinné, malo by toto nariadenie nadobudnúť účinnosť okamžite,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 423/2007 sa týmto mení a dopĺňa takto:

a)

V článku 1 sa dopĺňajú tieto písmená:

„l)

‚zmluva alebo transakcia‘ je transakcia v akejkoľvek forme a podľa akéhokoľvek uplatniteľného práva, či už pozostáva z jednej, alebo viacerých zmlúv alebo podobných záväzkov uzatvorených medzi rovnakými alebo rôznymi stranami; na tento účel pojem ‚zmluva‘ zahŕňa záruku alebo zabezpečenie najmä finančnej povahy a úver, právne nezávislý alebo závislý, a akékoľvek súvisiace ustanovenie vznikajúce na základe transakcie alebo v súvislosti s ňou;

m)

‚nárok‘ je každý nárok na kompenzáciu alebo nárok takéhoto druhu, ako je napríklad nárok na započítanie pohľadávky alebo pohľadávka so zárukou, najmä nárok na rozšírenie alebo úhradu záruky alebo zabezpečenia najmä finančnej povahy v akejkoľvek forme;

n)

‚osoba, subjekt alebo orgán v Iráne‘ znamená:

i)

štát Irán alebo akýkoľvek jeho orgán verejnej správy;

ii)

každá fyzická osoba v Iráne alebo s bydliskom v Iráne;

iii)

každá právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý má svoje sídlo v Iráne;

iv)

každá právnická osoba, subjekt alebo orgán priamo alebo nepriamo kontrolovaný jednou alebo viacerými vyššie uvedenými osobami alebo orgánmi.“

b)

V článku 2 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa tento bod:

„iii)

určitý ďalší tovar a technológie, ktoré by sa mohli využiť pri činnostiach súvisiacich s obohacovaním a prepracovaním jadrového paliva alebo s ťažkou vodou, pri vývoji nosičov jadrových zbraní alebo pri činnostiach súvisiacich s inými oblasťami, v súvislosti s ktorými MAAE vyjadrila obavy alebo ktoré označila za nedoriešené. Tento tovar a technológie sú uvedené v prílohe IA.“

c)

Do článku 3 sa dopĺňa sa tento odsek:

„1a.   Na všetky vývozy, na ktoré sa na základe tohto nariadenia vyžaduje povolenie, takéto povolenie vydajú príslušné orgány členského štátu, v ktorom je vývozca usadený, a v súlade s opatreniami ustanovenými v článku 7 nariadenia (ES) č. 1334/2000. Povolenie platí v celom Spoločenstve.“

d)

Článok 4 sa nahrádza takto:

„Zakazuje sa nákup, dovoz alebo preprava tovaru a technológií uvedených v prílohe I a IA z Iránu bez ohľadu na to, či príslušná položka má alebo nemá pôvod v Iráne.“

e)

Vkladá sa tento článok:

„Článok 4a

S cieľom predchádzať preprave tovaru a technológií uvedených v prílohách I a IA musia nákladné lietadlá a obchodné plavidlá, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú spoločnosti Iran Air Cargo a Islamic Republic of Iran Shipping Line, pred príchodom alebo odchodom poskytovať príslušným colným orgánom dotknutého členského štátu informácie o všetkých tovaroch prepravených do Spoločenstva alebo z neho.

Pravidlá upravujúce povinnosť poskytovať informácie pred príchodom alebo obchodom, najmä povinné lehoty a požadované údaje, sa stanovujú v príslušných ustanoveniach o predbežných colných vyhláseniach o vstupe a výstupe a colných vyhláseniach v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2005 z 13. apríla 2005 z 13. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (5) a nariadení Komisie (ES) č. 1875/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2454/93, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (6).

Okrem toho spoločnosti Iran Air Cargo a Islamic Republic of Iran Shipping Line alebo ich zástupcovia vyhlásia, či sa na tovar vzťahuje nariadenie (ES) č. 1334/2000 alebo toto nariadenie, a, ak sa naň vzťahujú požiadavky na vývoznú licenciu, uvedú údaje o vývoznej licencie udelenej na tento tovar.

Predbežné colné vyhlásenia o vstupe a výstupe a doplnkové požadované prvky uvedené vyššie možno do 30. júna 2009 predkladať v písomnej forme za použitia obchodných informácií alebo informácií o prístave alebo preprave, pokiaľ obsahujú potrebné podrobné údaje. V prípade vyhlásenia o vývoze sa údaje uvedené v prílohe 30A k nariadeniu (ES) č. 1875/2006 nemusia poskytovať do 30. júna 2009.

Od 1. júla 2009 sa doplnkové požadované prvky uvedené vyššie predkladajú podľa potreby v písomnej forme alebo za použitia vyhlásení o vstupe a výstupe.

f)

Článok 5 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Zakazuje sa:

a)

poskytovať, priamo alebo nepriamo, technickú pomoc súvisiacu s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie alebo súvisiacu s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v tomto zozname, akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Iráne alebo na použitie v Iráne;

b)

poskytovať, priamo alebo nepriamo, technickú pomoc alebo sprostredkovateľské služby v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v prílohe I a Ia alebo súvisiacimi s poskytovaním, výrobou, údržbou a používaním tovaru uvedeného v prílohe I a Ia akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Iráne alebo na použitie v Iráne;

c)

poskytovať investície podnikom v Iráne, ktoré pôsobia v oblasti výroby tovaru a technológií uvedených v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie alebo v prílohe I a Ia;

d)

poskytovať, priamo alebo nepriamo, financovanie alebo finančnú pomoc v súvislosti s tovarom a technológiami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu Európskej únie alebo v prílohe I a Ia, najmä granty, pôžičky a poistenie vývozného úveru na akýkoľvek predaj, dodanie, presun alebo vývoz týchto položiek, alebo na akékoľvek poskytnutie súvisiacej technickej pomoci akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu v Iráne alebo na použitie v Iráne;

e)

zúčastňovať sa vedome a úmyselne na činnostiach, ktorých predmetom alebo dôsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v písmenách a) až d).“

g)

V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám, subjektom a orgánom uvedeným v prílohe IV alebo ktoré tieto osoby, subjekty alebo orgány vlastnia, majú v držbe alebo kontrolujú, sa zmrazia. Príloha IV obsahuje osoby, subjekty a orgány, ktoré v súlade s bodom 12 rezolúcie BR OSN č. 1737 (2006) a bodom 7 rezolúcie BR OSN č. 1803 (2008) označila Bezpečnostná rada OSN alebo Výbor pre sankcie Bezpečnostnej rady OSN.“

h)

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 11a

1.   Úverové a finančné inštitúcie patriace do rozsahu pôsobnosti článku 18 v rámci svojich aktivít súvisiacich s úverovými a finančnými inštitúciami uvedenými v odseku 2 a s cieľom vyhnúť sa tomu, aby sa takýmito aktivitami prispievalo na činnosti v jadrovej oblasti citlivé z hľadiska šírenia alebo na vývoj nosičov jadrových zbraní:

a)

venujú trvalú pozornosť činnostiam spojeným s vedením účtov, a to aj v rámci svojho programu povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a v rámci záväzkov v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu,

b)

vyžadujú vyplnenie všetkých informačných políčok v platobných príkazoch, ktoré sa týkajú pôvodcu a príjemcu v rámci predmetnej transakcie; v prípade neuvedenia týchto informácií odmietnu vykonať transakciu;

c)

uchovávajú všetky záznamy o transakciách za obdobie piatich rokov a na žiadosť ich sprístupňujú vnútroštátnym orgánom,

d)

v prípade, že sa domnievajú alebo majú oprávnený dôvod sa domnievať, že finančné prostriedky sa týkajú financovania šírenia jadrových zbraní, okamžite nahlásia svoje podozrenie jednotke finančnej polície alebo akémukoľvek inému príslušnému orgánu určenému daným členským štátom podľa internetových stránok uvedených v prílohe III bez toho, aby boli dotknuté články 5 a 7. Jednotka finančnej polície alebo podobný príslušný orgán slúži ako národné centrum prijímania a analyzovania záznamov o podozrivých transakciách týkajúcich sa potenciálneho financovania šírenia jadrových zbraní. Jednotka finančnej polície alebo podobný príslušný orgán musí mať priamy alebo nepriamy včasný prístup k finančným, správnym a právnym informáciám, ktoré sa vyžadujú na riadny výkon jej funkcie, vrátane možnosti analyzovať záznamy o podozrivých transakciách.

2.   Opatrenia stanovené v odseku 1 sa týkajú finančných a úverových inštitúcií a ich činností spojených s:

a)

úverovými a finančnými inštitúciami so sídlom v Iráne, najmä s Bank Saderat,

b)

pobočkami a dcérskymi spoločnosťami patriacimi do rozsahu pôsobnosti článku 18 úverových a finančných inštitúcií so sídlom v Iráne, ktoré sa uvádzajú v prílohe VI,

c)

pobočkami a dcérskymi spoločnosťami nepatriacimi do rozsahu pôsobnosti článku 18 úverových a finančných inštitúcií so sídlom v Iráne, ktoré sa uvádzajú v prílohe VI,

d)

úverovými a finančnými inštitúciami, ktoré nemajú sídlo v Iráne a nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 18, ale ktoré kontrolujú osoby a subjekty so sídlom v Iráne uvedené v prílohe VI.

Článok 11b

1.   Pobočky a dcérske spoločnosti Bank Saderat patriace do rozsahu pôsobnosti článku 18 oznámia príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sú usadené, podľa internetových stránok uvedených v prílohe III všetky prevody finančných prostriedkov, ktoré vykonali, alebo prostriedky, ktoré prijali, mená účastníkov, sumu a dátum transakcie, a to do piatich pracovných dní od vykonania príslušného prevodu alebo prijatia príslušných prostriedkov. Ak sú tieto informácie k dispozícii, vo vyhlásení sa musí uviesť povaha transakcie a v prípade potreby povaha tovaru, ktorého sa transakcia týka, a predovšetkým to, či sa na tento tovar vzťahuje nariadenie (ES) č. 1334/2000 alebo toto nariadenie, a ak vývoz tohto tovaru podlieha povoleniu, musí sa uviesť číslo udelenej licencie.

2.   V súlade s pravidlami výmeny informácií a ak sa v nich neustanovuje inak, príslušné orgány, ktorým sa uvedené skutočnosti oznámili, ich bezodkladne postúpia, podľa potreby s cieľom vyhnúť sa transakcii, ktorá by mohla prispieť k činnostiam v jadrovej oblasti citlivým z hľadiska šírenia alebo vývoja nosičov jadrových zbraní, príslušným orgánom iných členských štátov, v ktorých sú usadené protistrany takýchto transakcií.“

i)

V článku 12 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Zákazmi uvedenými v článku 5 ods. 1 písm. d) a v článku 7 ods. 3 nevzniká dotknutým fyzickým alebo právnickým osobám alebo subjektom zodpovednosť žiadneho druhu, ak nevedeli a nemali žiadny rozumný dôvod predpokladať, že svojím konaním tieto zákazy porušujú.“

j)

V článku 12 sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Oznámením v dobrej viere ustanoveným v článkoch 11a a 11b zo strany inštitúcie alebo osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo zamestnanca alebo riaditeľa takejto inštitúcie alebo osoby, ktorej sa táto informácia týka v zmysle článku 11a a 11b, nevzniká tejto inštitúcii alebo osobe alebo jej riaditeľom alebo zamestnancov zodpovednosť žiadneho druhu.“

k)

Vkladá sa tento článok:

„Článok 12a

1.   Nesmie sa poskytnúť žiadna kompenzácia ani uznať nárok takéhoto druhu, ako je napríklad nárok na započítanie pohľadávky alebo pohľadávky so zárukou alebo nárok na rozšírenie alebo úhradu záruky alebo zabezpečenia najmä finančnej povahy v akejkoľvek forme, ktorý predložia:

a)

označené osoby, subjekty alebo orgány uvedené v prílohe IV, V a VI;

b)

akékoľvek iné osoby, subjekty alebo orgány v Iráne vrátane iránskej vlády;

c)

akékoľvek osoby, subjekty alebo orgány konajúce prostredníctvom alebo v prospech jednej z týchto osôb alebo subjektov;

v prípade zmluvy alebo transakcie, ktorých vykonávanie bolo priamo alebo nepriamo, úplne alebo sčasti dotknuté opatreniami uloženými týmto nariadením.

2.   Výkon zmluvy alebo transakcie sa považuje za ovplyvnený opatreniami uloženými týmto nariadením, pokiaľ existencia alebo obsah nároku vyplýva priamo alebo nepriamo z týchto opatrení.

3.   Pri akomkoľvek konaní pri vymáhaní nároku nesie osoba, ktorá tento nárok vymáha, dôkazné bremeno o tom, že uspokojenie tohto nároku nie je odsekom 1 zakázané.“

l)

V článku 15 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„d)

prílohu VI na základe rozhodnutí prijatých s ohľadom na prílohy III a IV k spoločnej pozícii 2008/652/SZBP.“

m)

Text v prílohe I k tomuto nariadeniu sa vkladá ako príloha Ia.

n)

Príloha II sa nahrádza textom v prílohe II k tomuto nariadeniu.

o)

Príloha III sa nahrádza textom v prílohe III k tomuto nariadeniu.

p)

Text v prílohe IV k tomuto nariadeniu sa dopĺňa ako príloha VI.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008, s. 58.

(2)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

(3)  Ú. v. EÚ L 103, 20.4.2007, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 143, 6.6.2007, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 13.

(6)  Ú. v. EÚ L 360, 19.12.2006, s. 64.“


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA IA

Tovar a technológie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) bode iii)

ÚVODNÉ POZNÁMKY

1.

Pokiaľ nie je uvedené inak, referenčné čísla uvedené v stĺpci „Opis“ odkazujú na opisy položiek a technológií s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1334/2000.

2.

Referenčné číslo v stĺpci „Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007“ znamená, že vlastnosti položky opísanej v stĺpci „Opis“ presahujú parametre stanovené v opise príslušnej položky s dvojakým využitím.

3.

Vymedzenia pojmov uvedených v „jednoduchých úvodzovkách“ sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.

4.

Vymedzenia pojmov uvedených v „dvojitých úvodzovkách“ je možné nájsť v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007.

Všeobecné poznámky

1.

Účel zákazov obsiahnutých v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nezakázaných tovarov (vrátane závodov) obsahujúcich jednu alebo viacero zakázaných súčastí, ak je zakázaná súčasť alebo súčasti základným prvkom tovarov a dá sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Poznámka:

Pri posudzovaní, či zakázanú súčasť alebo súčasti treba považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť zo zakázanej súčasti alebo súčastí základný prvok zaobstarávaných tovarov.

2.

Medzi tovary uvedené v tejto prílohe patria nové, ako aj použité tovary.

Všeobecná poznámka k technológii (GTN)

(Má sa čítať v súvislosti s časťou IA.B)

1.

Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz „technológie“, ktorá je „požadovaná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov, ktorých predaj, dodávka, prevod alebo vývoz je zakázaný v nižšie uvedenej časti A (Tovar), je zakázaný na základe ustanovení časti IA.B.

2.

„Technológia“„požadovaná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov podliehajúcich zákazu podlieha zákazu dokonca aj vtedy, keď sa vzťahuje na nezakázané tovary.

3.

Zákazy sa nevzťahujú na tú „technológiu“, ktorá je nevyhnutným minimom na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takých tovarov, ktoré nie sú zakázané alebo ktorých vývoz bol povolený v súlade s nariadením (ES) č. 423/2007.

4.

Zákazy prevodu „technológie“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, na „základný vedecký výskum“, ani na minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

IA.A.   TOVAR

A0.   Jadrové materiály, prostriedky a príslušenstvo

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007

IA.A0.001

Výbojky s dutou katódou:

a)

Jódové výbojky s dutou katódou s otvormi z čistého kremíka alebo kremeňa

b)

Uránové výbojky s dutou katódou

IA.A0.005

Súčasti nádoby jadrového rektora a skúšobné zariadenie okrem tých, ktoré sú uvedené v 0A001:

1.

Upchávky

2.

Vnútorné súčasti

3.

Tesniace, skúšobné a meracie zariadenie

0A001

IA.A0.006

Jadrové detekčné systémy na detekciu, identifikáciu alebo kvantifikáciu rádioaktívnych materiálov a žiarenia jadrového pôvodu a ich špeciálne navrhnuté súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 0A001.j alebo 1A004.c.

0A001.j

1A004.c

IA.A0.007

Vlnovcové ventily s tesnením vyrobené zo zliatiny hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele typu 304, 304L alebo 316L.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na vlnovcové ventily vymedzené v 0B001.c.6 a 2A226.

0B001.c.6

2A226

IA.A0.012

Uzatvorené priestranstvo na manipuláciu s rádioaktívnymi látkami a ich skladovanie (horúce komory)

0B006

IA.A0.013

„Prírodný urán“ alebo „ochudobnený urán“ alebo tórium v podobe kovu, zliatiny, chemickej zlúčeniny alebo koncentrátu a ľubovoľný iný materiál obsahujúci jednu alebo viacero uvedených zložiek, okrem tých, ktoré sú uvedené v 0C001.

0C001


A1.   Materiály, chemikálie, „mikroorganizmy“ a „toxíny“

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007

IA.A1.001

Bis(2-etylhexyl)-hydrogen-fosfát (HDEHP alebo D2HPA) CAS 298-07-7 rozpustný v akomkoľvek množstve s čistotou väčšou ako 90 %

IA.A1.002

Plynný fluór (Chemical Abstract Number (číslo CAS: 7782-41-4) s čistotou väčšou ako 95 %

IA.A1.005

Elektrolytické články na výrobu fluóru s výrobnou kapacitou nad 100 g fluóru za hodinu.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na elektrolytické články vymedzené v položke 1B225.

1B225

IA.A1.008

Magnetické kovy všetkých druhov a foriem s počiatočnou relatívnou permeabilitou najmenej 120 000 a hrúbkou medzi 0,05 a 0,1 mm.

1C003.a

IA.A1.009

„Vláknité alebo vláknové materiály“ alebo predimpregnované lamináty:

a)

Uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ alebo „vláknité alebo vláknové materiály“ z aromatických polyamidov s jednou z týchto vlastností:

1.

„špecifickým modulom“ minimálne 10 × 106 m, alebo

2.

„špecifickou pevnosťou v ťahu“ vyššou ako 17 × 104 m,

b)

Sklené „vláknité alebo vláknové materiály“ s jednou z týchto vlastností:

1.

„špecifickým modulom“ minimálne 3,18 × 106 m, alebo

2.

„špecifickou pevnosťou v ťahu“ vyššou ako 76,2 × 103 m,

c)

Nekonečné „priadze“, „pramene“, „lanká“ alebo „pásky“ impregnované živicou vytvrditeľnou teplom, so šírkou najviac 15 mm (predimpregnované lamináty) vyrobené z uhlíkových alebo sklených „vláknitých alebo vláknových materiálov“ okrem tých, ktoré sú uvedené v IIA1.010.a alebo b.

Poznámka: Tieto položky sa nevzťahujú na vláknité alebo vláknové materiály vymedzené v položkách 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a a 1C210.b.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

IA.A1.010

Živicou alebo dechtom impregnované vlákna (predimpregnované lamináty), kovom alebo uhlíkom potiahnuté vlákna (predtvarky) alebo „predtvarky z uhlíkových vlákien“:

a)

vyrobené z „vláknitých alebo vláknových materiálov“ uvedených v IIA1.009;

b)

uhlíkové „vláknité alebo vláknové materiály“ (predimpregnované lamináty) impregnované „matricou“ z epoxidovej živice, uvedené v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c, určené na opravu leteckých konštrukcií alebo lamináty, u ktorých veľkosť jednotlivých tabúľ predimpregnovaných laminátov neprekračuje rozmery 50 cm × 90 cm;

c)

predimpregnované lamináty uvedené v 1C010.a, 1C010.b alebo 1C010.c, ak sú impregnované fenoplastickými alebo epoxidovými živicami, ktoré majú teplotu skleného prechodu (Tg) nižšiu ako 433 K (160 °C) a teplotu vulkanizácie nižšiu ako teplotu skleného prechodu.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na vláknité alebo vláknové materiály vymedzené v položke 1C010.e.

1C010.e.

1C210

IA.A1.011

Keramické kompozitné materiály vystužené karbidom kremíka použiteľné na hroty predných častí, hlavice a klapky dýz „riadených striel“ okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C107.

1C107

IA.A1.012

Martenzitické ocele okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C116 alebo 1C216, „dosahujúce“ medzu pevnosti v ťahu najmenej 2 050 MPa pri 293 K (20 °C)

Technická poznámka: Pod pojmom ocele s vysokou pevnosťou, „dosahujúce“ sa myslia ocele s vysokou pevnosťou v ťahu pred tepelným spracovaním alebo po ňom.

1C216

IA.A1.013

Volfrám, tantal, karbid volfrámu, karbid tantalu a zliatiny vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami:

a)

v tvaroch s dutou valcovitou alebo sférickou symetriou (vrátane súčastí valca) s vnútorným priemerom 50 mm až 300 mm; a

b)

hmotnosťou väčšou ako 5 kg.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na volfrám, karbid volfrámu a zliatiny vymedzené v položke 1C226.

1C226


A2.   Spracovanie materiálov

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007

IA.A2.001

Vibračné skúšobné systémy, ich zariadenia a súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B116:

a)

vibračné skúšobné systémy využívajúce techniky spätnej väzby alebo uzavretého obvodu, vybavené číslicovým regulátorom, schopné vyvinúť vibrácie v rozsahu 0,1 Hz až 2 kHz pri zrýchlení najmenej 0,1g rms a prenášajúce sily najmenej 50 kN merané na „holom stole“;

b)

číslicové regulátory kombinované so špeciálne navrhnutým „softvérom“ na vibračné skúšanie, so „šírkou kmitočtového pásma v reálnom čase“ väčšou ako 5 kHz, navrhnuté na používanie vo vibračných skúšobných systémoch, ktoré sú uvedené v písmene a);

c)

vibračné natriasacie zariadenia (natriasacie jednotky) s pripojenými zosilňovačmi alebo bez nich, schopné prenášať sily najmenej 50 kN, merané na „holom stole“, a použiteľné vo vibračných skúšobných systémoch uvedených v písmene a);

d)

nosné konštrukcie pre testované vzorky a elektronické jednotky navrhnuté s cieľom zlúčiť rad natriasacích zariadení do systému schopného vyvinúť účinnú kombinovanú silu najmenej 50 kN meranú na „holom stole“, a ktoré sú použiteľné vo vibračných systémoch uvedených v písmene a).

Technická poznámka: „Holý stôl“ je hladký stôl alebo plocha bez akéhokoľvek príslušenstva.

2B116

IA.A2.004

Diaľkové manipulátory, ktoré možno použiť na zabezpečenie diaľkového ovládania pri operáciách rádiochemickej separácie alebo v horúcich komorách okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B225, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

a)

schopnosťou preniknúť najmenej 0,3 m do steny horúcej komory (operácia vykonávaná cez stenu) alebo

b)

schopnosťou preklenúť strop horúcej komory s hrúbkou najmenej 0,3 m (operácia vykonávaná cez strop).

Technická poznámka: Diaľkové manipulátory zabezpečujú prenos činností ľudského operátora na diaľkovo ovládané rameno a upínací prostriedok na jeho konci. Môžu byť typu „pán/otrok“ (master/slave) alebo ovládané pákovým ovládačom (joystickom) alebo tlačidlami.

2B225

IA.A2.011

Odstredivé separátory schopné kontinuálnej separácie bez šírenia aerosólov a vyrobené zo:

1.

zliatiny s obsahom viac ako 25 % hmotnostných niklu a 20 % hmotnostných chrómu,

2.

fluóropolyméry,

3.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov),

4.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnostných,

5.

tantal alebo zliatiny tantalu,

6.

titán alebo zliatiny titánu, ou

7.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na odstredivé separátory definované v položke 2B352.c.

2B352.c

IA.A2.012

Spekané kovové filtre vyrobené z niklu alebo zliatiny niklu s obsahom niklu 40 % hmotnostných a viac.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na filtračné zariadenia uvedené v položke 2B352.d.

2B352.d


A3.   Elektronika

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007

IA.A3.001

Vysokonapäťové zdroje jednosmerného prúdu vyznačujúce sa obidvoma týmito charakteristikami:

a)

počas 8 hodín sú schopné nepretržite vytvárať napätie minimálne 10 kV pri výkone minimálne 5 kW vychýlením aj bez neho; a

b)

počas 4 hodín majú reguláciu prúdu alebo napätia lepšiu ako 0,1 %.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zdroje prúdu definované v položkách 0B001.j.5 a 3A227.

3A227

IA.A3.002

Hmotnostné spektrometre iné, ako sú uvedené v 3A233 alebo 0B002g, schopné merať ióny s hmotnosťou 200 atómových hmotnostných jednotiek a ťažšie, s rozlíšením lepším ako 2 častice v 200, a príslušné iónové zdroje:

a)

hmotnostné spektrometre s indukčne viazanou plazmou (ICP/MS);

b)

hmotnostné spektrometre s tlejivým výbojom (GDMS);

c)

hmotnostné spektrometre s tepelnou ionizáciou (TIMS);

d)

hmotnostné spektrometre s elektrónovým bombardovaním so zdrojovou komorou vyrobenou z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6“ alebo nimi obloženou alebo oplátovanou;

e)

hmotnostné spektrometre s molekulárnym zväzkom lúčov, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností:

1.

zdrojová komora je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele alebo molybdénu, alebo je nimi obložená alebo oplátovaná, a je vybavená vymrazovacou jednotkou schopnou ochladzovať na teplotu 193 K (– 80 °C) alebo nižšiu; alebo

2.

zdrojová komora je vyrobená z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6“, alebo je nimi obložená alebo oplátovaná;

f)

hmotnostné spektrometre s mikrofluorizačným iónovým zdrojom určeným pre aktinidy alebo fluoridy aktinidov.

3A233


A6.   Snímače a lasery

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007

IA.A6.001

Tyčinky z ytriovo-hlinitého granátu (YAG)

IA.A6.003

Systémy na korekciu čelnej vlny pre lasery, ktoré majú lúč s priemerom presahujúcim 4 mm a ich osobitne navrhnuté súčasti vrátane kontrolných systémov, snímačov čelnej fázy a „deformovateľných zrkadiel“ vrátane bimorfných zrkadiel.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zrkadlá uvedené v 6A004.a, 6A005.e a 6A005.f.

6A003

IA.A6.004

„Lasery“ na báze iónov argónu s priemerným výkonom 5 W alebo väčším

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na „lasery“ na báze iónov argónu uvedené v položkách 0B001.g.5, 6A005 a 6A205.a.

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

Laditeľné polovodičové „lasery“ a laditeľné polovodičové „laserové“ polia s vlnovou dĺžkou medzi 9 μm a 17 μm, ako aj skupiny polí polovodičových „laserov“ obsahujúcich aspoň jedno laditeľné polovodičové „laserové pole“ takejto vlnovej dĺžky.

1.

„Polovodičové lasery“ sa bežne nazývajú „laserové“ diódy.

2.

Táto položka sa nevzťahuje na polovodičové „lasery“ definované v položkách 0B001.h.6 a 6A005.b.

6A005.b

IA.A6.008

„Lasery“ (iné ako sklené) s prímesou neodýmu s výstupnou vlnovou dĺžkou prekračujúcou 1 000 nm, ale kratšou ako 1 100 nm a výstupnou energiou presahujúcou 10 J na pulz.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na „lasery“ (iné ako sklené) s prímesou neodýmu definované v položke 6A005.c.

6A005.c.2

IA.A6.010

Radiačne vytvrdené kamery alebo ich šošovky, iné ako uvedené v 6A203.c, osobitne navrhnuté alebo dimenzované ako radiačne vytvrdené, aby odolali celkovej dávke žiarenia väčšej ako 50 x 103 Gy (kremík), (5 x 106 rad (kremík)) bez toho, aby počas prevádzky došlo k degradácii ich vlastností.

Technická poznámka: Pojem Gy (kremík) sa vzťahuje na energiu v jouloch na kilogram absorbovanú netienenou vzorkou kremíka pri vystavení ionizujúcemu žiareniu.

6A203.c

IA.A6.011

Zosilňovače a oscilátory laditeľných impulzových laserov na báze farbiva so všetkými týmito vlastnosťami:

1.

pracujú v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 300 nm a 800 nm;

2.

priemerný výkon je vyšší ako 10 W, ale neprekračuje 30 W;

3.

opakovací kmitočet vyšší ako 1 Hz; a

4.

šírka impulzu je menšia ako 100 ns.

1.

Táto položka sa nevzťahuje na oscilátory pracujúce v jednom režime.

2.

Táto položka sa nevzťahuje na zosilňovače a oscilátory laditeľných impulzových laserov na báze farbiva definované v položke 6A205.c, 0B001.g.5 a 6A005.

6A205.c

IA.A6.012

Impulzné „lasery“ na báze oxidu uhličitého vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

pracujú v rozsahu vlnovej dĺžky medzi 9 000 nm a 11 000 nm;

2.

opakovací kmitočet vyšší ako 250 Hz;

3.

priemerný výkon je vyšší ako 100 W, ale neprekračuje 500 W; a

4.

šírka impulzu je menšia ako 200 ns.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zosilňovače a oscilátory impulzových laserov na báze oxidu uhličitého definovaných v položke 6A205.d, 0B001.h.6 a 6A005.d.

6A205.d

IA.B.   TECHNOLÓGIE

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007

IA.B.001

Technológia potrebná na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v časti IA.A. (Materiál)

–“


PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

Tovar a technológie uvedené v článku 3

ÚVODNÉ POZNÁMKY

1.

Pokiaľ nie je uvedené inak, referenčné čísla uvedené v stĺpci „Opis“ odkazujú na opisy položiek a technológií s dvojakým použitím uvedené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1334/2000.

2.

Referenčné číslo v stĺpci „Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007“ znamená, že vlastnosti položky opísanej v stĺpci „Opis“ presahujú parametre stanovené v opise príslušnej položky s dvojakým využitím.

3.

Vymedzenia pojmov uvedených v „jednoduchých úvodzovkách“ sú uvedené v technickej poznámke k príslušnej položke.

4.

Vymedzenia pojmov uvedených v „dvojitých úvodzovkách“ je možné nájsť v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007.

Všeobecné poznámky

1.

Predmet kontrol obsiahnutých v tejto prílohe nesmie byť zmarený vývozom žiadnych nekontrolovaných tovarov (vrátane zariadení) obsahujúcich jednu alebo viacero kontrolovaných súčastí, ak kontrolovaná súčasť alebo súčasti sú základným prvkom tovarov a dajú sa reálne odstrániť alebo použiť na iné účely.

Poznámka:

Pri posudzovaní, či kontrolovanú súčasť alebo súčasti treba považovať za základný prvok, je nevyhnutné zvážiť činitele množstva, hodnoty a obsiahnutého technologického know-how a ďalšie osobitné okolnosti, ktoré môžu urobiť z kontrolovanej súčasti alebo súčastí základný prvok zaobstarávaných tovarov.

2.

Medzi tovary uvedené v tejto prílohe patria nové, ako aj použité tovary.

Všeobecná poznámka k technológii (GTN)

(Má sa čítať v súvislosti s časťou II.B)

1.

Predaj, dodávka, prevod alebo vývoz „technológie“, ktorá je „požadovaná“ na „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov, ktorých predaj, dodávka, prevod alebo vývoz je zakázaný v dole uvedenej časti A (Tovar), je kontrolovaný na základe ustanovení časti II.B.

2.

„Technológia“„požadovaná“ pre „vývoj“, „výrobu“ alebo „používanie“ tovarov podliehajúcich kontrole zostáva pod kontrolou aj vtedy, keď sa vzťahuje na nekontrolované tovary.

3.

Kontroly sa nevzťahujú na tú „technológiu“, ktorá je nevyhnutným minimom na inštaláciu, prevádzku, údržbu (kontrolu) a opravu takých tovarov, ktoré nie sú kontrolované alebo ktorých vývoz bol povolený v súlade s nariadením (ES) č. 423/2007.

4.

Kontroly transferu „technológie“ sa nevzťahujú na informácie „vo verejnej sfére“, „základný vedecký výskum“ ani na minimálne nevyhnutné informácie na účely patentových prihlášok.

II.A.   TOVAR

A0   Jadrové materiály, prostriedky a príslušenstvo

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007

II.A0.002

Faradayove izolátory pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 nm – 650 nm

II.A0.003

Optické mriežky pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 nm – 650 nm

II.A0.004

Optické vlákna pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 nm – 650 nm potiahnuté antireflexnými vrstvami pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 – 650 nm s priemerom jadra väčším ako 0,4 mm, ale nepresahujúcim 2 mm

II.A0.008

Rovinné, konvexné a konkávne zrkadlá s vysoko reflexnými alebo regulovanými viacvrstvami pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 nm – 650 nm

0B001.g.5

II.A0.009

Šošovky, polarizátory, polvlnové retardačné doštičky (doštičky λ/2), štvrťvlnové retardačné doštičky (doštičky λ/4), laserové okienka z kremíka alebo kremeňa a rotátory s antireflexnými vrstvami pre vlnovú dĺžku v rozsahu 500 nm – 650 nm

0B001.g

II.A0.010

Rúrky, potrubia, obruby, fitingy vyrobené z niklu alebo ním potiahnuté alebo zo zliatiny niklu s obsahom minimálne 40 % hmotnostných niklu okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.h.1

2B350

II.A0.011

Vákuové vývevy okrem tých, ktoré sú uvedené v 0B002.f.2 alebo 2B231:

turbomolekulárne vývevy s prietokom minimálne 400 l/s,

rootsové vývevy na predvákuum s objemovým prietokom odsávania väčším ako 200 m3/h.

Suchý špirálový kompresor s vlnovcovým utesnením a suché špirálové vákuové vývevy s vlnovcovým utesnením

0B002.f.2

2B231


A1   Materiály, chemikálie, „mikroorganizmy“ a „toxíny“

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007

II.A1.003

Upchávky a tesnenia vyrobené z týchto materiálov:

a)

kopolyméry vinylidénfluoridu, ktorých najmenej 75 % betakryštalickej štruktúry sa nerozťahuje;

b)

fluórované polyimidy s obsahom najmenej 10 % hmotnostných kombinovaného fluóru;

c)

elastoméry z fluórovaného fosfazénu s obsahom najmenej 30 % hmotnostných kombinovaného fluóru;

d)

polychlórtrifluóretylén (PCTFE, napr. Kel-F ®);

e)

viton fluórelastoméry;

f)

polytetrafluóretylén (PTFE).

 

II.A1.004

Osobné zariadenie na zistenie žiarenia jadrového pôvodu vrátane osobných dozimetrov.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na zariadenia na zistenie jadrového žiarenia vymedzené v položke 1A004.c.

1A004.c

II.A1.006

Poplatinované katalyzátory, okrem tých, ktoré sú uvedené v 1A225, osobitne navrhnuté alebo upravené na podporu reakcie výmeny izotopov vodíka medzi vodíkom a vodou na získanie trícia z ťažkej vody alebo na výrobu ťažkej vody a jej náhrad.

1B231, 1A225

II.A1.007

Hliník a jeho zliatiny, okrem tých, ktoré sú uvedené v 1C002.b.4 alebo 1C202.a; v surovej alebo poloopracovanej forme, ktoré sa vyznačujú týmito vlastnosťami:

a)

dosahujú medzu pevnosti v ťahu najmenej 460 MPa pri 293 K (20 °C); alebo

b)

s pevnosťou v ťahu minimálne 415 MPa pri 298 K (25 °C).

1C002.b.4

1C202.a


A2   Spracovanie materiálov

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007

II.A2.002

Obrábacie stroje na brúsenie s presnosťou polohovania so „všetkými dostupnými kompenzáciami“ rovnou alebo menšou (lepšou) ako 15 μm pozdĺž ktorejkoľvek lineárnej osi podľa ISO 230/2 (1988) (1) alebo jej národných ekvivalentov.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na obrábacie stroje na brúsenie vymedzené v položkách 2B201.b a 2B001.c.

2B201.b

2B001.c

II.A2.002a

Súčasti a numerické riadenia špeciálne navrhnuté pre obrábacie stroje uvedené vyššie v položkách 2B001, 2B201 alebo II.A2.002.

 

II.A2.003

Vyvažovacie stroje a príslušné zariadenia:

a)

vyvažovacie stroje navrhnuté alebo upravené pre zubnolekárske alebo iné lekárske zariadenie a vyznačujúce sa všetkými týmito vlastnosťami:

1.

neschopné vyvažovať rotory/montážne celky s hmotnosťou nad 3 kg,

2.

schopné vyvažovať rotory/montážne celky pri rýchlostiach nad 12 500 ot/min,

3.

schopné korigovať nevyváženosť vo dvoch alebo viacerých rovinách; a

4.

schopné vyvažovať na zostatkovú špecifickú nevyváženosť 0,2 g mm na kg hmotnosti rotora;

b)

indikačné hlavy navrhnuté alebo upravené na používanie v strojoch uvedených vyššie v písmene a).

Technická poznámka: Indikačné hlavy sú známe aj pod názvom vyvažovacie prístroje.

2B119

II.A2.005

Pece s riadenou atmosférou:

Pece schopné prevádzky pri teplotách nad 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.006

Oxidačné pece schopné prevádzky pri teplotách nad 400 °C.

2B226, 2B227

II.A2.007

„Prevodníky tlaku“, okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B230, schopné merať absolútny tlak v ktoromkoľvek bode intervalu tlakov od 0 do 200 kPa a vyznačujúce sa oboma týmito vlastnosťami:

a)

snímače sú vyrobené z „materiálov odolných proti korózii spôsobenej UF6“ alebo sú nimi chránené; a

b)

vyznačujú sa niektorou z týchto vlastností:

1.

rozsah stupnice do 200 kPa a „presnosť“ lepšia ako ± 1 % v celom rozsahu stupnice; alebo

2.

rozsah stupnice najmenej 200 kPa a „presnosť“ lepšia ako 2 kPa.

Technická poznámka: Na účely 2B230 „presnosť“ zahŕňa nelinearitu, hysterézu a opakovateľnosť pri teplote okolia.

2B230

II.A2.008

Kontaktné zariadenia na premiešavanie kvapalín (zmiešavacie a usadzovacie nádrže, pulzové kolóny a odstredivkové kontaktory) a rozdeľovače kvapalín, rozdeľovače pár alebo zberače kvapalín pre takéto zariadenia, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

zliatiny s obsahom viac ako 25 % hmotnostných niklu a 20 % hmotnostných chrómu;

2.

fluóropolyméry,

3.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

grafit alebo „uhlíkový grafit“;

5.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnostných;

6.

tantal alebo zliatiny tantalu;

7.

titán alebo zliatiny titánu;

8.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia; alebo

9.

nehrdzavejúca oceľ.

Technická poznámka: „Uhlíkový grafit“ sa skladá z amorfného uhlíka a grafitu, pričom obsah grafitu je 8 % hmotnosti alebo viac.

2B350.e

II.A2.009

Priemyselné zariadenia a ich súčasti okrem tých, ktoré sú uvedené v 2B350.d:

výmenníky tepla alebo chladiče s teplovýmennou plochou viac ako 0,05 m2, ale menej ako 30 m2; a rúrky, platne, cievky alebo bloky (jadrá) určené pre tieto výmenníky tepla alebo chladiče, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

zliatiny s obsahom viac ako 25 % hmotnostných niklu a 20 % hmotnostných chrómu;

2.

fluóropolyméry,

3.

sklo (vrátane sklených alebo smaltovaných povlakov alebo sklených poťahov);

4.

grafit alebo „uhlíkový grafit“;

5.

nikel alebo zliatiny s obsahom niklu vyšším ako 40 % hmotnostných;

6.

tantal alebo zliatiny tantalu;

7.

titán alebo zliatiny titánu;

8.

zirkónium alebo zliatiny zirkónia;

9.

karbid kremičitý;

10.

karbid titánu; alebo

11.

nehrdzavejúca oceľ.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na radiátory vo vozidlách.

2B350.d

II.A2.010

Viacupchávkové čerpadlá a čerpadlá bez upchávok iné, ako sú uvedené v 2B350i, vhodné pre korozívne kvapaliny, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 0,6 m3/hod alebo vákuové vývevy, pri ktorých výrobca udáva maximálny prietok viac ako 5 m3/hod. [meraný pri štandardnej teplote 273 K (0 °C) a tlaku (101,3 kPa)]; a telesá (skrine čerpadiel), predformované výstelky telies, obežné kolesá, rotory alebo dýzy tryskových čerpadiel navrhnuté pre tieto čerpadlá, ktorých všetky plochy prichádzajúce do priameho styku so spracúvanou chemickou látkou (látkami) sú vyrobené z niektorého z týchto materiálov:

1.

nehrdzavejúca oceľ;

2.

zlatiny hliníka.

 


A6   Snímače a lasery

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007

II.A6.002

Infračervená optika pre vlnovú dĺžku v rozsahu od 9 μm do 17 μm a jej súčasti, vrátane súčastí z teluridu kadmia (CdTe).

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na kamery a súčasti uvedené v položke 6A003.

6A003

II.A6.005

Polovodičové „lasery“ a ich súčasti, tieto:

a)

Samostatné polovodičové „lasery“ s výkonom väčším ako 200 mW za každý laser v množstvách väčších ako 100;

b)

polovodičové „laserové“ polia s výkonom väčším ako 20 W.

1.

„Polovodičové lasery“ sa bežne nazývajú „laserové“ diódy.

2.

Táto položka sa nevzťahuje na „lasery“ definované v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005.b.

3.

Táto položka sa nevzťahuje na „laserové“ diódy s vlnovou dĺžkou v rozsahu 1 200 nm – 2 000 nm.

6A005.b

II.A6.007

Tuhofázové „laditeľné“„lasery“ a ich špeciálne navrhnuté súčasti:

a)

titán-zafírové lasery;

b)

alexandritové lasery.

Poznámka: Táto položka sa nevzťahuje na titán-zafírové lasery a alexandritové lasery definované v položkách 0B001.g.5, 0B001.h.6 a 6A005.c.1.

6A005.c.1.

II.A6.009

Akusticko-optické súčasti:

a)

elektrónky na nastavovanie obrazu a polovodičové zobrazovacie zariadenia s opakovacím kmitočtom rovným 1 kHz alebo vyšším;

b)

príslušenstvo pre opakovací kmitočet;

c)

pockelsove bunky.

6A203.b.4.c


A7   Navigácia a letecká elektronika

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007

II.A7.001

Inerciálne systémy a ich osobitne navrhnuté súčasti:

I.

inerciálne navigačné systémy, ktoré sú certifikované na používanie v „civilných lietadlách“ civilnými orgánmi štátu zúčastňujúceho sa na Wassenaarskej dohode a špeciálne navrhnuté súčasti:

a)

inerciálne navigačné systémy (INS) [na kardanovom závese alebo pevnom uchytení (strapdown)] a inerciálne zariadenie navrhnuté na určenie polohy, navádzanie alebo riadenie „lietadiel“, pozemných vozidiel, plavidiel (hladinových alebo podmorských) alebo „vesmírnych lodí“, vyznačujúce sa niektorou z týchto vlastností, a ich osobitne navrhnuté súčasti:

1.

navigačná chyba (neinerciálna) po normálnom nastavení 0,8 námornej míle za hodinu (nm/h) – „pravdepodobná cyklická chyba“ (CEP) alebo menej (lepšia); alebo

2.

špecifikované tak, aby fungovali pri úrovni lineárneho zrýchlenia viac ako 10 g;

b)

hybridné inerciálne navigačné systémy so zabudovaným globálnym navigačným systémom (systémami) (GNSS) alebo so systémom (systémami) „referenčnej navigácie na základe údajov“ („DBRN“) na určenie polohy, navádzanie alebo riadenie, po normálnom nastavení, s navigačnou presnosťou polohy INS, po strate GNSS alebo „DBRN“ na dobu najviac štyroch minút, s „pravdepodobnou cyklickou chybou“ (CEP) menej (lepšou) ako 10 metrov;

c)

inerciálne zariadenie na stanovenie azimutu, smeru alebo severu, ktoré má jednu z nasledujúcich vlastností a ich špeciálne navrhnuté súčasti:

1.

navrhnuté na stanovenie azimutu, smeru alebo severu s presnosťou rovnou alebo menšou (lepšou) ako 6 uhlových minút RMS pri 45 stupňoch zemepisnej šírky; alebo

2.

navrhnuté pre neoperačnú nárazovú hladinu 900 g alebo viac po dobu 1 ms alebo viac.

Poznámka: Parametre I.a a I.b sú uplatniteľné v každej z nasledujúcich podmienok prostredia:

1.

Vstupné náhodné vibrácie celkovej veľkosti 7,7 g rms počas prvej polhodiny – celková doba trvania testu 1,5 hodiny pre každú os v každej z troch kolmých osí, ak náhodné vibrácie spĺňajú tieto podmienky:

a)

konštantná hodnota výkonnej spektrálnej hustoty (PSD) 0,04 g2/Hz v intervale frekvencií 15 až 1 000 Hz; a

b)

výkonová spektrálna hustota slabne s frekvenciou z hodnoty 0,04 g2/Hz na hodnotu 0,01 g2/Hz v intervale frekvencií od 1 000 do 2 000 Hz;

2.

Uhlová rýchlosť naklonenia a zatočenia je rovná alebo vyššia ako + 2,62 radiánov/s (150 deg/s); alebo

3.

Podľa národných noriem rovnocenná s podmienkou 1 alebo 2.

1.

I.b. uvádza systémy, v ktorých sú INS a iné nezávislé navigačné pomôcky zabudované do jedného celku na dosiahnutie lepšieho výkonu.

2.

„Pravdepodobná cyklická chyba“ (CEP) – Pri kolmom rozdelení na kružnici, polomer kruhu obsahujúceho 50 percent jednotlivých vykonávaných meraní alebo polomer kruhu, v ktorom je 50-percentná pravdepodobnosť, že sa v ňom bude nachádzať.

II.

Teodolitové systémy obsahujúce inerciálne navigačné systémy osobitne navrhnuté na účely civilného pozorovania a navrhnuté na stanovenie azimutu, smeru a severu s presnosťou rovnou alebo menej (lepšou) ako 6 uhlových minút RMS pri 45 stupňoch zemepisnej šírky a ich osobitne navrhnuté súčasti.

III.

Inerciálne alebo iné zariadenia využívajúce akcelerometre uvedené v položke 7A001 alebo 7A101, v ktorej sú takéto akcelerometre špeciálne navrhnuté a vyvinuté ako snímače MWD (meranie počas vŕtania) na použitie pri zvislých vrtoch.

7A003, 7A103

II.B.   TECHNOLÓGIE

Číslo

Opis

Súvisiaca položka z prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1183/2007

II.B.001

Technológia potrebná na vývoj, výrobu alebo použitie položiek uvedených v časti II.A. (Materiál)“

 


PRÍLOHA III

„PRÍLOHA III

Internetové stránky s informáciami o príslušných orgánoch uvedených v článku 3 ods. 4 a 5, článku 4a, článku 5 ods. 3, článkoch 6, 8, 9, článku 10 ods. 1a 2, článku 11a, článku 11b, článku 13 ods. 1 a článku 17 a adresa pre oznámenia určené Európskej komisii

BELGICKO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NEMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTÓNSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRSKO

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

GRÉCKO

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANIELSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCÚZSKO

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

TALIANSKO

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUXEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLANDSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

RAKÚSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POĽSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FÍNSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

VEĽKÁ BRITÁNIA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa pre oznámenia určené Európskej komisii:

European Commission

DG External Relations

Directorate A – Crisis Platform – Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy (CFSP)

Unit A2 Crisis Response and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgicko)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32-2) 295 55 85

Fax: (32-2) 299 08 73“


PRÍLOHA IV

„PRÍLOHA VI

Zoznam finančných a úverových inštitúcií uvedených v článku 11a ods. 2

Pobočky a dcérske spoločnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 18 , finančných a úverových inštitúcií so sídlom v Iráne, ktoré sa uvádzajú v článku 11a ods. 2 písm. b) (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Francúzsko

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

Kód BIC: MELIFRPP

Nemecko

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

Kód BIC: MELIDEHH

Spojené kráľovstvo

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Kód BIC: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Francúzsko

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

Kód BIC: SEPBFRPP

Nemecko

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Kód BIC: SEPBDEFF

Taliansko

Via Barberini 50, 00187 Rome

Kód BIC: SEPBITR1

Spojené kráľovstvo

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Kód BIC: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Francúzsko

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

Kód BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Nemecko

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße11, D-20459 Hamburg

Kód BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Kód BIC: BSIRDEFF

Grécko

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

Kód BIC: BSIRGRAA

TELEX: 218385 SABK GR

Spojené kráľovstvo

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Kód BIC: BSPLGB2L

TELEX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Francúzsko

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

Kód BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK

Spojené kráľovstvo

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Kód BIC: PIBPGB2L

TELEX: 885426

Pobočky a dcérske spoločnosti, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 18, finančných a úverových inštitúcií so sídlom v Iráne a finančných a úverových inštitúcií, ktoré nemajú sídlo v Iráne a nepatria rozsahu pôsobnosti článku 18, ale ktoré kontrolujú osoby a subjekty so sídlom v Iráne, uvedené v článku 11a ods. 2 písm. c) a d) (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbajdžan

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

Kód BIC: MELIAZ22

Irak

No 111–27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

Kód BIC: MELIIQBA

Omán

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

Kód BIC: MELIOMR

Čína

Melli Bank HK (branch of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Kód BIC: MELIHKHH

Egypt

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Spojené arabské emiráty

Regional Office

P.O. Box:1894, Dubai

Kód BIC: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

Kód BIC: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

Kód BIC: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

Kód BIC: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

Kód BIC: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Kód BIC: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

Kód BIC: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

Kód BIC: MELIAEADSHJ

Ruská federácia

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

Kód BIC: MELIRUMM

Japonsko

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. TELEX: J296687.

2.   BANK MELLAT

Južná Kórea

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

Kód BIC: BKMTKRSE

TELEX: K36019 MELLAT

Turecko

Istanbul Branch

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

Kód BIC: BKMTTRIS

TELEX: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

Kód BIC: BKMTTRIS100

TELEX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Kód BIC: BKMTTRIS 200

TELEX: 53053 BMIZ TR

Arménsko

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Kód BIC: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Spojené arabské emiráty

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

Kód BIC: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanon

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

Kód BIC: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

Kód BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Kód BIC: BSIRLBBE

Baalbak Branch

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

Kód BIC: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

Kód BIC: BSIRLBBE

Saida Branch

NO.4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Kód BIC: BSIRLBBE

Omán

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Kód BIC: BSIROMR

TLX: 3146

Katar

Doha branch

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Kód BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkménsko

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Spojené arabské emiráty

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Kód BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TELEX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrajn

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825 Block n°316;Entrance n°3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O.Box 825 - Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Kód BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadžikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Kód BIC: BTEJTJ22XXX

TELEX: 201135 BTDIR TJ

Čína

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No.50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (známa tiež pod názvom Aryan Bank)

Afganistan

Head Office

House No.2, Street No.13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Kód BIC: AFABAFKA

Harat branch

NO .14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Kód BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrajn

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

Kód BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Kód BIC: IDUNVECAXXX“


(1)  Na subjekty označené * sa vzťahuje aj zmrazenie aktív v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) a b) spoločnej pozície 2007/140/SZBP.

(2)  Porovnaj poznámku pod čiarou 1.


11.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/29


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1111/2008

z 10. novembra 2008,

ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 1580/2007 z 21. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenia Rady (ES) č. 2200/96, (ES) č. 2201/96 a (ES) č. 1182/2007 v sektore ovocia a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 138 ods. 1,

keďže:

V súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných obchodných rokovaní sa nariadením (ES) č. 1580/2007 ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanoví paušálne hodnoty na dovoz z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XV k uvedenému nariadeniu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 138 nariadenia (ES) č. 1580/2007 sú stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 11. novembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2008

Za Komisiu

Jean-Luc DEMARTY

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 350, 31.12.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

(EUR/100 kg)

Číselný znak KN

Kód tretej krajiny (1)

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

AL

34,6

MA

50,9

MK

46,2

TR

69,0

ZZ

50,2

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

130,0

ZZ

112,0

0709 90 70

MA

62,9

TR

128,3

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

83,8

ZZ

83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

81,0

TR

82,3

ZZ

62,7

0805 50 10

AR

82,1

MA

88,3

TR

82,2

ZA

90,0

ZZ

85,7

0806 10 10

BR

226,4

TR

109,7

US

256,2

ZA

197,4

ZZ

197,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

103,1

ZA

95,8

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (ES) č. 1833/2006 (Ú. v. EÚ L 354, 14.12.2006, s. 19). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.


11.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/31


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1112/2008

z 10. novembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1731/2006 o osobitných podrobných pravidlách uplatňovania vývozných náhrad v prípade niektorých konzervovaných výrobkov z hovädzieho a teľacieho mäsa

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 170 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 1731/2006 (2) sú ustanovené nevyhnutné opatrenia a podmienky na zabezpečenie toho, aby sa konzervované výrobky oprávnené na vývozné náhrady vyrábali výlučne z hovädzieho a teľacieho mäsa a aby toto mäso pochádzalo zo Spoločenstva.

(2)

Obmedzeniami ustanovenými na základe nariadenia (ES) č. 1731/2006 v súvislosti s predložením mäsa colným orgánom vznikli príslušným prevádzkovateľom praktické a zbytočné problémy. Okrem toho, obmedzenia ustanovené v rámci tohto nariadenia, ktoré sa týkajú plnenia vývozných formalít, sťažujú úlohy colných orgánov v tých členských štátoch, v ktorých sa už uplatňujú elektronické colné systémy.

(3)

Na uľahčenie uplatňovania nariadenia (ES) č. 1731/2006 by sa mali zjednodušiť podmienky týkajúce sa predkladania mäsa colným orgánom, ako aj vývozné formality uvedené v tomto nariadení, pričom by sa zabezpečila účinnosť a transparentnosť kontroly zo strany colných orgánov.

(4)

Z tohto dôvodu by sa malo nariadenie (ES) č. 1731/2006 primerane zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1731/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 3 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Mäso sa predkladá a označuje tak, aby sa dalo jasne identifikovať a ľahko spojiť s vyhlásením, ktoré k nemu patrí.“

2.

V článku 6 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Prevádzkovatelia uvedú referenčné číslo vyhlásenia alebo vyhlásení uvedeného alebo uvedených v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia o vývoznom vyhlásení alebo vývozných vyhláseniach uvedenom alebo uvedených v článku 5 nariadenia (ES) č. 800/1999, ako aj množstvo a identifikačné údaje vyvážaných konzervovaných výrobkov na každé vyhlásenie.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2008

Za Komisiu

Mariann FISCHER BOEL

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 325, 24.11.2006, s. 12.


11.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/32


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1113/2008

z 10. novembra 2008,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu soley európskej v zónach VIIIa a b plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky v oblasti rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 40/2008 zo 16. januára 2008, ktorým sa na rok 2008 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2008.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2008.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z tejto zásoby, ako aj ponechávanie úlovkov z nej na palube, ich prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2008 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu zo zásoby uvedenej v tejto prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v danej prílohe.

Článok 2

Zákazy

Lov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa týmto plavidlám zakazuje od dátumu uvedeného v tejto prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje uvedené úlovky ulovené týmito plavidlami z uvedenej zásoby ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2008

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2008, s. 1.


PRÍLOHA

č.

55/T&Q

Členský štát

ESP

Zásoba

SOL/8AB.

Druh

Solea európska (Solea solea)

Oblasť

zóny VIIIa a b

Dátum

2.9.2008


11.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/34


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1114/2008

z 10. novembra 2008,

ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu soley európskej v zóne IIIa a vo vodách ES zón IIIb, IIIc a IIId plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Švédska

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (1), a najmä na jeho článok 26 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93 z 12. októbra 1993, ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky v oblasti rybolovu (2), a najmä na jeho článok 21 ods. 3,

keďže:

(1)

V nariadení Rady (ES) č. 40/2008 zo 16. januára 2008, ktorým sa na rok 2008 ustanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia populácií rýb uplatniteľné vo vodách Spoločenstva a pre plavidlá Spoločenstva vo vodách, v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu (3), sa ustanovujú kvóty na rok 2008.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa lovom zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2008.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať lov z tejto zásoby, ako aj ponechávanie úlovkov z nej na palube, jej prekládku a vykládku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vyčerpanie kvóty

Rybolovná kvóta pridelená na rok 2008 členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu zo zásoby uvedenej v tejto prílohe sa považuje za vyčerpanú od dátumu uvedeného v tejto prílohe.

Článok 2

Zákazy

Lov zo zásoby uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v tejto prílohe alebo plavidlami zaregistrovanými v tomto členskom štáte sa týmto plavidlám zakazuje od dátumu uvedeného v tejto prílohe. Po tomto dátume sa zakazuje tieto úlovky ulovené týmito plavidlami z tejto zásoby ponechávať na palube, prekladať alebo vykladať.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. novembra 2008

Za Komisiu

Fokion FOTIADIS

generálny riaditeľ pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo


(1)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  Ú. v. ES L 261, 20.10.1993, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2008, s. 1.


PRÍLOHA

č.

56/T&Q

Členský štát

SWE

Zásoba

SOL/3A/BCD

Druh

Solea európska (Solea solea)

Oblasť

zóna IIIa, vody ES zón IIIb, IIIc a IIId

Dátum

22.9.2008


II Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

ROZHODNUTIA

Komisia

11.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/36


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. novembra 2008

o núdzových opatreniach proti zavlečeniu organizmu Anoplophora chinensis (Forster) do Spoločenstva a jeho rozšíreniu v ňom

[oznámené pod číslom K(2008) 6631]

(2008/840/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na tretiu vetu jej článku 16 ods. 3,

keďže:

(1)

V oddiele I časti A prílohy I k smernici 2000/29/ES sa uvádza Anoplophora malasiaca (Forster) and Anoplophora chinensis (Thomson). V najnovších štúdiách sa zistilo, že uvedené dva názvy sa v skutočnosti vzťahujú na jeden druh škodlivého organizmu. Na účely tohto rozhodnutia je preto vhodné používať jeden zrevidovaný vedecký názov Anoplophora chinensis (Forster) na označenie toho, čo sa v uvedenej prílohe uvádza ako Anoplophora malasiaca (Forster) and Anoplophora chinensis (Thomson).

(2)

Ak členský štát uváži, že mu hrozí riziko zavlečenia škodlivého organizmu, či už uvedeného alebo nie na zozname prílohy I alebo II k uvedenej smernici, na jeho územie alebo jeho rozšírenie na ňom, môže podľa smernice 2000/29/ES dočasne prijať akékoľvek ďalšie opatrenia potrebné na to, aby sa uchránil pred takýmto nebezpečenstvom.

(3)

Keďže Anoplophora chinensis (Forster) sa vyskytol na niekoľkých hostiteľských rastlinách v regióne Lombardia, Taliansko 23. novembra 2007 informovalo Komisiu a ostatné členské štáty o tom, že 9. novembra 2007 prijalo dodatočné opatrenia, aby zabránilo ďalšiemu zavlečeniu a rozšíreniu uvedeného organizmu na svojom území.

(4)

Keďže sa na niekoľkých hostiteľských rastlinách v Holandsku zistil výskyt Anoplophora chinensis (Forster), Komisia a ostatné členské štáty boli 21. januára 2008 informované o opatreniach prijatých na eradikáciu uvedeného organizmu v Holandsku.

(5)

Mnoho zásielok rastlín druhu Acer zamorených škodlivým organizmom Anoplophora chinensis (Forster) a určených na vysádzanie, s pôvodom v tretích krajinách, sa zadržalo. V súvislosti týmto škodlivým organizmom neexistujú v súčasnosti žiadne osobitné požiadavky na rastliny druhu Acer, ani na iné rastliny, ktoré patria medzi najvnímavejšie hostiteľské rastliny, s pôvodom v tretích krajinách alebo v Spoločenstve.

(6)

Holandsko zverejnilo v roku 2008 analýzu nebezpečenstva škodcu Anoplophora chinensis (Forster), v ktorej sa skonštatovalo, že existuje veľká pravdepodobnosť usadenia organizmu v Spoločenstve a vysoký potenciál hospodárskych škôd na niekoľkých hostiteľských rastlinách.

(7)

Z týchto dôvodov je potrebné prijať núdzové opatrenia proti zavlečeniu Anoplophora chinensis (Forster) do Spoločenstva a jeho rozšíreniu v ňom. Opatrenia by sa mali vzťahovať na zoznam rastlín akéhokoľvek pôvodu, „špecifikovaných rastlín“, o ktorých sa vie, že sú hostiteľmi Anoplophora chinensis (Forster) a u ktorých je najväčšie riziko zamorenia.

(8)

Mali by sa vymedziť opatrenia na dovoz špecifikovaných rastlín, pokiaľ ide o ich pestovanie v tretích krajinách a kontroly pri vstupe do Spoločenstva. Mali by sa tiež vymedziť opatrenia týkajúce sa pestovania, prepravy a kontroly špecifikovaných rastlín pochádzajúcich z tých oblastí Spoločenstva, kde sa potvrdila prítomnosť Anoplophora chinensis (Forster).

(9)

V tých oblastiach Spoločenstva, kde sa potvrdila prítomnosť Anoplophora chinensis (Forster), t. j. v zamorených zónach, by sa mali stanoviť podrobné opatrenia. V uvedených zónach by sa mali uplatňovať vhodné opatrenia na eradikáciu organizmu a intenzívne monitorovanie jeho prítomnosti. V oblastiach okolo takýchto oblastí, t. j. v nárazníkových zónach, by sa malo uskutočniť intenzívne monitorovanie. Pri prvom zistení výskytu organizmu v oblasti Spoločenstva sa môže príslušná nárazníková zóna zmenšiť tak, aby jej veľkosť odrážala ohraničenejšie riziko rozšírenia.

(10)

Vo všetkých členských štátoch by sa mal vykonať prieskum hostiteľských rastlín na kontrolu prítomnosti alebo pretrvávajúcej neprítomnosti Anoplophora chinensis (Forster).

(11)

Je vhodné, aby sa dané opatrenia do 31. mája 2009 prehodnotili s ohľadom na skutočnosť, že po jednom vegetačnom období sú dostupné výsledky úradných prieskumov a skúmaní uskutočnených členskými štátmi a zameraných na špecifické rastliny, ktoré boli dovezené a prepravované na území Spoločenstva podľa núdzových opatrení.

(12)

V prípade potreby by členské štáty mali upraviť svoje právne predpisy tak, aby boli v súlade s týmto rozhodnutím.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto definície:

a)

„špecifikované rastliny“ sú rastliny na výsadbu, iné ako semená, druhu Acer, druhu Aesculus hippocastanum, druhu Alnus, druhu Betula, druhu Carpinus, druhu Citrus, druhu Corylus, druhu Cotoneaster, druhu Fagus, druhu Lagerstroemia, druhu Malus, druhu Platanus, druhu Populus, druhu Prunus, druhu Pyrus, druhu Salix, a druhu Ulmus;

b)

„miesto vypestovania“ znamená miesto vypestovania definované v Medzinárodnej norme pre fytosanitárne opatrenia č. 5 (2).

Článok 2

Dovoz špecifikovaných rastlín

Špecifikované rastliny dovezené z tretích krajín, v ktorých je známa prítomnosť Anoplophora chinensis (Forster), sa môžu doviesť do Spoločenstva iba ak:

a)

spĺňajú osobitné požiadavky na dovoz uvedené v bode 1 oddielu I prílohy I;

b)

zodpovedný úradný orgán bez dotknutia článku 13a ods. 1 smernice 2000/29/ES u nich pri vstupe do Spoločenstva vykoná kontrolu na prítomnosť Anoplophora chinensis (Forster) v súlade s bodom 2 oddielu I prílohy I k tomuto rozhodnutiu a nezistili sa žiadne stopy po uvedenom organizme.

Článok 3

Preprava rastlín na území Spoločenstva

Špecifikované rastliny s pôvodom vo vymedzených oblastiach Spoločenstva stanovených v súlade s článkom 5 sa môžu prepravovať na území Spoločenstva iba za predpokladu, že spĺňajú podmienky stanovené v bode 1 oddielu II prílohy I.

Špecifikované rastliny dovezené v súlade s článkom 2 z tretích krajín, v ktorých je známa prítomnosť Anoplophora chinensis (Forster), sa môžu prepravovať na území Spoločenstva iba ak spĺňajú podmienky stanovené v bode 2 oddielu II prílohy I.

Článok 4

Prieskumy

Členské štáty každoročne uskutočnia úradné prieskumy na zistenie prítomnosti škodcu Anoplophora chinensis (Forster) alebo dôkazov zamorenia hostiteľských rastlín daným organizmom na svojom území.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 1 smernice 2000/29/ES sa výsledky týchto prieskumov, spolu so zoznamom a určením vymedzených oblastí uvedených v článku 5 tohto rozhodnutia, každoročne oznámia Komisii a ostatným členským štátom do 30. apríla.

Článok 5

Vymedzené oblasti

V prípade, že výsledky prieskumov uvedených v článku 4 potvrdia prítomnosť Anoplophora chinensis (Forster) v oblasti, alebo sa prítomnosť uvedeného organizmu dokáže inými prostriedkami, členské štáty určia vymedzené oblasti, ktoré sa skladajú zo zamorenej zóny a nárazníkovej zóny, v súlade s oddielom 1 prílohy II.

Členské štáty prijmú vo vymedzených oblastiach úradné opatrenia podľa ustanovení uvedených v oddiele 2 prílohy II.

Článok 6

Súlad

Členské štáty prijmú všetky opatrenia na zabezpečenie súladu s týmto rozhodnutím a v prípade potreby zmenia a doplnia opatrenia, ktoré prijali na svoju ochranu pred zavlečením a rozšírením Anoplophora chinensis (Forster) tak, aby boli tieto opatrenia v súlade s týmto rozhodnutím. O týchto opatreniach bezodkladne informujú Komisiu.

Článok 7

Preskúmanie

Toto rozhodnutie sa preskúma najneskôr do 31. mája 2009.

Článok 8

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. novembra 2008

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Slovník fytosanitárnych pojmov – referenčná medzinárodná norma FAO pre fytosanitárne opatrenia č. 5, ktorú vypracoval sekretariát Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín, Rím.


PRÍLOHA I

NÚDZOVÉ OPATRENIA UVEDENÉ V ČLÁNKOCH 2 A 3

I.   Osobitné požiadavky na dovoz

(1)

Bez dotknutia ustanovení uvedených v prílohe III časti A ods. 9, 16, 18 a prílohe IV časti A oddiele I ods. 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44, 46 k smernici 2000/29/ES, k špecifikovaným rastlinám pochádzajúcim z tretích krajín, kde je známa prítomnosť škodcu Anoplophora chinensis (Forster), sa priloží osvedčenie uvedené v článku 13 ods. 1 danej smernice, v ktorom sa v kolónke „dodatočné vyhlásenie“ stanovuje, že:

a)

rastliny sa pestovali počas celého ich životného cyklu v pestovateľskej oblasti bez výskytu škodcu zriadenej v krajine pôvodu vnútroštátnym útvarom na ochranu rastlín v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia. Názov oblasti bez výskytu škodcu sa uvádza v položke „miesto pôvodu“; alebo

b)

rastliny sa počas obdobia aspoň dvoch rokov pred vývozom pestovali v pestovateľskej oblasti, ktorá je zriadená ako oblasť bez výskytu Anoplophora chinensis (Forster) v súlade s medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia:

i)

ktorá je zaevidovaná organizáciou ochrany rastlín v krajine pôvodu a pod jej dohľadom; a

ii)

v ktorej sa každoročne vo vhodnom čase vykonali dve úradné kontroly na zistenie stôp po Anoplophora chinensis (Forster), pričom sa pri nich nezistili žiadne stopy po uvedenom organizme; a

iii)

kde sa rastliny vypestovali na mieste:

s riadnou fyzickou ochranou proti zavlečeniu Anoplophora chinensis (Forster) alebo

ošetrenom vhodnou ochranou, okolo ktorého sa nachádza nárazníková zóna s aspoň dvojkilometrovým polomerom a kde sa každoročne vo vhodnom čase vykonávajú úradné prieskumy na zistenie prítomnosti alebo stôp po Anoplophora chinensis (Forster). V prípade nálezu stôp po Anoplophora chinensis (Forster) sa bezodkladne prijmú opatrenia na eradikáciu organizmu s cieľom obnoviť stav bez výskytu škodcu v nárazníkovej zóne; a

iv)

kde sa tesne pred vývozom vykonala dôkladná úradná kontrola na zistenie prítomnosti Anoplophora chinensis (Forster) v zásielkach rastlín, zameraná najmä na korene a stonky rastlín. Súčasťou tejto kontroly by mal byť podľa vhodnosti deštruktívny odber vzoriek.

(2)

Špecifikované rastliny dovezené v súlade s bodom 1 sa dôkladne skontrolujú pri vstupe alebo na mieste určenia zriadenom v súlade so smernicou Komisie 2004/103/ES (1). Uplatnenými metódami kontroly sa zaručí zistenie akýchkoľvek stôp po Anoplophora chinensis (Forster), a to najmä v koreňoch a stonkách rastlín. Súčasťou tejto kontroly by mal byť podľa vhodnosti deštruktívny odber vzoriek.

II.   Podmienky prepravy

(1)

Špecifikované rastliny pochádzajúce z vymedzených oblastí Spoločenstva možno prepravovať na území Spoločenstva iba vtedy, ak je k nim priložený rastlinný pas pripravený a vydaný v súlade so smernicou Komisie 92/105/EHS (2), a ak sa pred vývozom pestovali počas aspoň dvojročného obdobia v pestovateľskej oblasti:

i)

ktorá je zaevidovaná podľa smernice Komisie 92/90/EHS (3); a

ii)

v ktorej sa každoročne vo vhodnom čase vykonali dve dôkladné úradné kontroly na zistenie stôp po Anoplophora chinensis (Forster), pričom sa pri nich nezistili žiadne stopy po uvedenom organizme; súčasťou tejto kontroly by mal byť podľa vhodnosti deštruktívny odber vzoriek.

iii)

kde sa rastliny nachádzali na mieste:

s riadnou fyzickou ochranou proti zavlečeniu Anoplophora chinensis (Forster); alebo

ošetrenom vhodnou ochranou, okolo ktorého sa nachádza nárazníková zóna s polomerom aspoň dva kilometre od hranice zamorenej zóny a kde sa každoročne vo vhodnom čase vykonávajú úradné prieskumy na zistenie prítomnosti alebo stôp po Anoplophora chinensis (Forster). V prípade nálezu stôp po Anoplophora chinensis (Forster) sa bezodkladne prijmú opatrenia na eradikáciu organizmu s cieľom obnoviť stav bez výskytu škodcu v nárazníkovej zóne.

(2)

V súlade s oddielom I sa môžu špecifikované rastliny dovezené z tretích krajín, kde je známa prítomnosť Anoplophora chinensis (Forster), prepravovať na území Spoločenstva iba vtedy, ak je k nim priložený pas uvedený v bode 1.


(1)  Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 16.

(2)  Ú. v. ES L 4, 8.1.1993, s. 22.

(3)  Ú. v. ES L 344, 26.11.1992, s. 38.


PRÍLOHA II

NÚDZOVÉ OPATRENIA UVEDENÉ V ČLÁNKU 5

1.   Zriadenie vymedzených oblastí

a)

Vymedzené oblasti uvedené v článku 5 pozostávajú z týchto častí:

i)

zamorená zóna, kde sa potvrdila prítomnosť Anoplophora chinensis (Forster) a kde sú všetky rastliny preukazujúce symptómy spôsobené organizmom Anoplophora chinensis (Forster) a, ak je to vhodné, kde všetky rastliny patria do rovnakej sady v čase výsadby,

ii)

nárazníková zóna s polomerom aspoň dva kilometre od hranice zamorenej zóny.

b)

Pásma uvedené v bode a) sa presne vymedzia na základe spoľahlivých vedeckých princípov, biologických vlastností Anoplophora chinensis (Forster), rozsahu zamorenia, osobitného rozmiestnenia špecifikovaných rastlín v príslušnej oblasti a dôkazov napadnutia škodlivým organizmom. Pri prvom zistení výskytu organizmu v oblasti sa po prieskume vymedzenia môže príslušná nárazníková zóna zmenšiť na aspoň jeden kilometer za hranicou zamorenej zóny.

c)

Ak sa prítomnosť Anoplophora chinensis (Forster) potvrdí mimo zamorenej zóny, hranice vymedzených oblastí sa podľa toho upravia, alebo sa bezodkladne prijmú opatrenia na eradikáciu organizmu s cieľom obnoviť stav bez výskytu škodcu v nárazníkovej zóne.

d)

Ak sa na základe každoročných prieskumov uvedených v článku 2 písm. b) nezistí výskyt Anoplophora chinensis (Forster) vo vymedzenej oblasti počas štyroch rokov, toto vymedzenie sa zruší a opatrenia uvedené v bode 2 tejto prílohy stratia platnosť.

2.   Opatrenia vo vymedzených oblastiach

Úradné opatrenia uvedené v článku 5, ktoré sa majú prijať vo vymedzených oblastiach, obsahujú aspoň tieto kroky:

a)

v zamorenej oblasti: vhodné opatrenia zamerané na eradikáciu Anoplophora chinensis (Forster) vrátane vytrhnutia a zničenia zamorených rastlín a rastlín so stopami po Anoplophora chinensis (Forster) vrátane koreňov, každoročne pred 30. aprílom;

b)

v zamorenej a nárazníkovej zóne: intenzívne monitorovanie prítomnosti Anoplophora chinensis (Forster) každoročnými kontrolami rastlín, ktoré sú hostiteľmi pre organizmus, a to vo vhodnom čase.


III Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

11.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/42


RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE RADY 2008/841/SVV

z 24. októbra 2008

o boji proti organizovanému zločinu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29, článok 31 ods. 1 písm. e) a článok 34 ods. 2 písm. b),

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Cieľom Haagskeho programu je zlepšiť spoločnú schopnosť Únie a členských štátov, aby mohli okrem iného bojovať proti nadnárodnému organizovanému zločinu. O dosiahnutie tohto cieľa sa treba snažiť najmä prostredníctvom aproximácie právnych predpisov. S cieľom čeliť nebezpečenstvu a šíreniu zločineckých organizácií a účinne reagovať na očakávania občanov a vlastné požiadavky je potrebné, aby členské štáty Európskej únie medzi sebou užšie spolupracovali. V tejto súvislosti bod 14 záverov Európskej rady v Bruseli zo 4. a 5. novembra 2004 uvádza, že občania Európy očakávajú od Európskej únie, že prijme účinnejší spoločný prístup k cezhraničným problémom, akým je napríklad organizovaný zločin, pričom zabezpečí dodržiavanie základných práv a slobôd.

(2)

Komisia vo svojom oznámení z 29. marca 2004 o opatreniach, ktoré je potrebné prijať na boj proti terorizmu a iným formám závažnej trestnej činnosti, uviedla, že prostriedky na boj proti organizovanému zločinu v EÚ je potrebné posilniť a že vypracuje rámcové rozhodnutie, ktoré nahradí jednotnú akciu 98/733/SVV z 21. decembra 1998, ktorou sa stanovuje, že účasť v zločineckej organizácii je v členských štátoch Európskej únie trestným činom (2).

(3)

Bod 3.3.2. Haagskeho programu stanovuje, že aproximácia hmotného trestného práva slúži na účely uľahčenia vzájomného uznávania rozsudkov a súdnych rozhodnutí a policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach a týka sa oblastí obzvlášť závažnej trestnej činnosti, ktorá má cezhraničné rozmery, a že by sa mali uprednostniť oblasti trestnej činnosti, ktoré sa konkrétne uvádzajú v zmluvách. Definície trestných činov, ktoré súvisia s účasťou v zločineckej organizácii, by sa preto mali vo všetkých členských štátoch aproximovať. Toto rámcové rozhodnutie by teda malo zahŕňať trestné činy, ktoré zvyčajne páchajú zločinecké organizácie. Malo by okrem toho stanoviť tresty, ktoré by zodpovedali závažnosti týchto trestných činov, voči fyzickým a právnickým osobám, ktoré ich spáchali alebo sú za ne zodpovedné.

(4)

Povinnosti vyplývajúce z článku 2 písm. a) by nemali mať vplyv na slobodu členských štátov klasifikovať za zločinecké organizácie aj iné skupiny osôb, napríklad skupiny, ktorých cieľom nie je finančný ani iný hmotný prospech.

(5)

Povinnosti vyplývajúce z článku 2 písm. a) by nemali mať vplyv na slobodu členských štátov vykladať pojem „trestnej činnosti“ tak, že znamená vykonanie materiálnych skutkov.

(6)

Európska únia by mala nadviazať na významné kroky, ktoré uskutočnili medzinárodné organizácie, najmä na dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu („Dohovor z Palerma“), ktorý bol uzavretý v mene Európskeho spoločenstva rozhodnutím Rady 2004/579/ES (3).

(7)

Keďže ciele tohto rámcového rozhodnutia nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodu rozsahu opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pri uplatnení článku 2 druhého odseku Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality toto rámcové rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(8)

Toto rámcové rozhodnutie dodržiava základné práva a zásady, ktoré uvádza Charta základných práv Európskej únie, a najmä jej články 6 a 49. Žiadna časť tohto rámcového rozhodnutia nie je myslená ako zredukovanie alebo obmedzenie vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa základných práv alebo slobôd, ako je právo na riadny proces, právo na štrajk, sloboda zhromažďovania a združovania, sloboda tlače alebo prejavu vrátane práva každého človeka zakladať na obranu svojich záujmov odbory alebo vstupovať do nich a s ním súvisiaceho práva demonštrovať.

(9)

Jednotná akcia 98/733/SVV by sa preto mala zrušiť,

PRIJALA TOTO RÁMCOVÉ ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rámcového rozhodnutia:

1.

„zločinecká organizácia“ je štruktúrovaná skupina, ktorá existuje dlhšie obdobie, ktorú tvoria viac ako dve osoby páchajúce spoločne trestné činy, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie s hornou hranicou najmenej štyri roky alebo prísnejší trest, aby priamo alebo nepriamo získali finančný alebo iný hmotný prospech;

2.

„štruktúrovaná skupina“ je skupina, ktorá nebola vytvorená náhodne na účel bezprostredného spáchania trestného činu a ktorá nemusí mať formálne rozdelené úlohy svojich členov, pokračovanie členstva ani rozvinutú štruktúru.

Článok 2

Trestné činy súvisiace s účasťou v zločineckej organizácii

Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa jedno alebo oboje konania súvisiace so zločineckou organizáciou považovali za trestný čin:

a)

konanie osoby, ktorá s úmyslom a s vedomím cieľa a všeobecnej činnosti zločineckej organizácie alebo jej zámeru spáchať dotknuté trestné činy sa aktívne podieľa na trestnej činnosti organizácie vrátane poskytovania informácií alebo hmotných prostriedkov, náborom nových členov a všetkými druhmi financovania jej činností, s vedomím, že takáto účasť prispeje k uskutočňovaniu trestnej činnosti organizácie;

b)

konanie osoby, ktoré spočíva v dohode s jednou alebo niekoľkými osobami o uskutočnení činnosti, ktorá, ak sa uskutoční, povedie k spáchaniu trestných činov uvedených v článku 1, a to aj vtedy, ak sa táto osoba nepodieľa na samotnom uskutočňovaní tejto činnosti.

Článok 3

Tresty

1.   Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby:

a)

pre trestný čin uvedený v článku 2 písm. a) bola horná hranica sadzby trestu odňatia slobody najmenej v rozsahu od dvoch do piatich rokov alebo

b)

pre trestný čin uvedený v článku 2 písm. b) bola horná hranica sadzby trestu odňatia slobody rovnaká ako v prípade trestného činu, ku ktorému dohoda smeruje, alebo horná hranica sadzby trestu odňatia slobody bola najmenej v rozsahu od dvoch do piatich rokov.

2.   Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa skutočnosť, že trestné činy uvedené v článku 2, ako ich určuje tento členský štát, sa spáchali v rámci zločineckej organizácie, mohla považovať za priťažujúcu okolnosť.

Článok 4

Osobitné okolnosti

Každý členský štát môže prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa tresty uvedené v článku 3 mohli znížiť alebo aby páchateľ mohol byť oslobodený od trestu, ak napríklad:

a)

ukončí svoju trestnú činnosť a

b)

poskytne správnym alebo súdnym orgánom informácie, ktoré by inak nemohli získať, a tým im pomôže:

i)

zabrániť následkom trestného činu, ukončiť ich alebo zmierniť;

ii)

odhaliť alebo postaviť pred súd ostatných páchateľov;

iii)

nájsť dôkazy;

iv)

zbaviť zločineckú organizáciu nelegálnych zdrojov alebo výnosov z jej trestnej činnosti alebo

v)

zabrániť spáchaniu ďalších trestných činov uvedených v článku 2.

Článok 5

Zodpovednosť právnických osôb

1.   Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby právnické osoby mohli byť uznané za zodpovedné za ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článku 2, ak ich spáchala v ich prospech akákoľvek osoba, ktorá koná buď individuálne, alebo ako člen orgánu právnickej osoby, a ktorá má v tejto právnickej osobe vedúcu pozíciu na základe:

a)

splnomocnenia zastupovať právnickú osobu alebo

b)

právomoci prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby, alebo

c)

právomoci vykonávať kontrolu v právnickej osobe.

2.   Členský štát prijme tiež opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby právnické osoby mohli byť uznané za zodpovedné v prípade, že nedostatočný dohľad alebo kontrola osoby uvedenej v odseku 1 umožnila spáchanie niektorého z trestných činov uvedených v článku 2 osobou, ktorá je jej podriadená, v prospech tejto právnickej osoby.

3.   Zodpovednosť právnických osôb podľa odsekov 1 a 2 nemá vplyv na trestné stíhanie fyzických osôb, ktoré sú páchateľmi alebo účastníkmi niektorého z trestných činov uvedených v článku 2.

4.   Na účely tohto rámcového rozhodnutia „právnická osoba“ je akýkoľvek subjekt, ktorý má právnu subjektivitu podľa uplatniteľného práva, s výnimkou štátov alebo verejnoprávnych orgánov, ktoré vykonávajú štátnu moc, a verejnoprávnych medzinárodných organizácií.

Článok 6

Tresty pre právnické osoby

1.   Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa právnickej osobe trestne zodpovednej podľa článku 5 ods. 1 ukladali účinné, primerané a odrádzajúce tresty, ktoré zahŕňajú pokuty trestnej alebo inej povahy a ktoré môžu zahŕňať iné tresty, ako napríklad:

a)

vylúčenie z nároku na verejné dávky alebo verejnú pomoc;

b)

dočasný alebo trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti;

c)

nariadenie súdneho dohľadu;

d)

súdne rozhodnutie o zrušení (právnickej osoby);

e)

dočasné alebo trvalé zatvorenie zariadení, ktoré sa použili na spáchanie trestného činu.

2.   Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa právnickej osobe trestne zodpovednej podľa článku 5 ods. 2 ukladali účinné, primerané a odrádzajúce tresty alebo opatrenia.

Článok 7

Právomoc a koordinácia trestného stíhania

1.   Každý členský štát zabezpečí, aby jeho právomoc zahŕňala aspoň prípady, v ktorých sa trestné činy uvedené v článku 2 spáchali:

a)

v celom rozsahu alebo čiastočne na jeho území bez ohľadu na to, kde má zločinecká organizácia sídlo alebo kde vykonáva svoju trestnú činnosť;

b)

jedným z jeho štátnych príslušníkov alebo

c)

v prospech právnickej osoby, ktorá je usadená na území daného členského štátu.

Členský štát môže rozhodnúť, že neuplatní pravidlá právomoci stanovené v písmenách b) a c), ak sa trestné činy uvedené v článku 2 spáchali mimo jeho územia, alebo že ich uplatní iba v osobitných prípadoch alebo za osobitných okolností.

2.   Ak trestný čin uvedený v článku 2 patrí do právomoci viac ako jedného členského štátu a ak ktorýkoľvek z dotknutých členských štátov môže viesť zákonné trestné stíhanie na základe rovnakých skutočností, dotknuté členské štáty spolupracujú pri rozhodovaní o tom, ktorý z nich bude stíhať páchateľov, s cieľom sústrediť trestné stíhanie len do jedného členského štátu, ak to bude možné. Členské štáty sa môžu na tento účel obrátiť na Eurojust alebo akýkoľvek iný orgán alebo mechanizmus zriadený v rámci Európskej únie s cieľom uľahčiť spoluprácu medzi svojimi justičnými orgánmi a koordináciu svojich činností. Osobitne sa zohľadňujú tieto faktory:

a)

členský štát, na území ktorého sa trestné činy spáchali;

b)

členský štát, v ktorom má páchateľ miesto pobytu alebo jej jeho štátnym príslušníkom;

c)

členský štát, z ktorého pochádzajú obete;

d)

členský štát, na ktorého území sa našiel páchateľ.

3.   Členský štát, ktorý podľa svojho práva zatiaľ nevydáva ani neodovzdáva vlastných štátnych príslušníkov, prijme nevyhnutné opatrenia na stanovenie svojej právomoci vo vzťahu k trestným činom uvedeným v článku 2, a ak je to vhodné, na ich stíhanie, ak ich spáchajú jeho štátni príslušníci mimo jeho územia.

4.   Tento článok nevylučuje výkon právomoci v trestných veciach, tak ako to stanovuje členský štát v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 8

Absencia požiadavky oznámenia alebo obvinenia uskutočneného obeťami

Členské štáty zabezpečia, aby vyšetrovanie alebo trestné stíhanie trestných činov uvedených v článku 2 nezáviselo od oznámenia alebo obvinenia zo strany obete trestného činu, prinajmenšom v prípade, ak sa skutky spáchali na území členského štátu.

Článok 9

Zrušenie existujúcich ustanovení

Jednotná akcia 98/733/SVV sa týmto zrušuje.

Odkazy na účasť v zločineckej organizácii v zmysle jednotnej akcie 98/733/SVV v opatreniach, ktoré sa prijali podľa hlavy VI Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sa považujú za odkazy na účasť v zločineckej organizácii v zmysle tohto rámcového rozhodnutia.

Článok 10

Vykonávanie a oznamovanie

1.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia do 11. mája 2010.

2.   Do 11. mája 2010 členské štáty doručia Generálnemu sekretariátu Rady a Komisii znenie ustanovení, ktorými transponujú do svojho vnútroštátneho práva povinnosti im uložené na základe tohto rámcového rozhodnutia. Na základe správy vypracovanej podľa týchto informácií a na základe písomnej správy Komisie Rada do 11. novembra 2012 preverí, v akom rozsahu členské štáty dosiahli súlad s ustanoveniami tohto rámcového rozhodnutia.

Článok 11

Územné uplatňovanie

Toto rámcové rozhodnutie sa uplatňuje na Gibraltári.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto rámcové rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 24. októbra 2008

Za Radu

predsedníčka

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Stanovisko prijaté po nepovinnej konzultácii (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. ES L 351, 29.12.1998, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 69.


11.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/46


ROZHODNUTIE RADY 2008/842/SZBP

z 10. novembra 2008,

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy III a IV k spoločnej pozícii 2007/140/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na spoločnú pozíciu 2007/140/SZBP (1), a najmä na jej článok 7 ods. 2,

keďže:

(1)

Rada prijala 27. februára 2007 spoločnú pozíciu 2007/140/SZBP na účely vykonania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1737 (2006).

(2)

Rada 7. augusta 2008 prijala spoločnú pozíciu 2008/652/SZBP (2), ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2007/140/SZBP, na účely vykonania rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1803 (2008).

(3)

Spoločná pozícia 2008/652/SZBP predpokladá okrem iného, že členské štáty venujú zvýšenú pozornosť aktivitám finančných inštitúcií, ktoré patria do ich právomoci, ak tieto aktivity vykonávajú s akoukoľvek bankou so sídlom v Iráne alebo s jej zahraničnými pobočkami či dcérskymi spoločnosťami s cieľom vyhnúť sa tomu, aby takéto aktivity prispievali k činnostiam v jadrovej oblasti, ktoré predstavujú riziko z hľadiska šírenia jadrových zbraní, alebo k vývoju ich nosičov.

(4)

Rada určila zahraničné pobočky a dcérske spoločnosti bánk so sídlom v Iráne, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia spoločnej pozície 2008/652/SZBP. Je potrebné poznamenať, že niektoré uvedené subjekty sú aj predmetom zmrazenia aktív v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) a b) spoločnej pozície 2007/140/SZBP.

(5)

Prílohy III a IV k spoločnej pozícii 2007/140/SZBP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Prílohy III a IV k spoločnej pozícii 2007/140/SZBP sa nahrádzajú textom prílohy k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. novembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. EÚ L 61, 28.2.2007, s. 49.

(2)  Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008, s. 58.


PRÍLOHA

PRÍLOHA III

Pobočky a dcérske spoločnosti bánk so sídlom v Iráne, ktoré patria do právomoci členských štátov a ktoré sa uvádzajú v článku 3b ods. 1 písm. b) (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Francúzsko

43, avenue Montaigne, 75008 Paris

Kód BIC: MELIFRPP

Nemecko

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

Kód BIC: MELIDEHH

Spojené kráľovstvo

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Kód BIC: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Francúzsko

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

Kód BIC: SEPBFRPP

Nemecko

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Kód BIC: SEPBDEFF

Taliansko

Via Barberini 50, 00187 Rome

Kód BIC: SEPBITR1

Spojené kráľovstvo

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Kód BIC: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Francúzsko

Bank Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Paris

Kód BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Nemecko

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

Kód BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Kód BIC: BSIRDEFF

Grécko

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

Kód BIC: BSIRGRAA

TELEX: 218385 SABK GR

Spojené kráľovstvo

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Kód BIC: BSPLGB2L

TELEX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Francúzsko

Bank Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Paris

Kód BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Spojené kráľovstvo

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Kód BIC: PIBPGB2L

TELEX: 885426

PRÍLOHA IV

Pobočky a dcérske spoločnosti bánk so sídlom v Iráne, ktoré nepatria do právomoci členských štátov, ako aj finančné subjekty, ktoré nemajú sídlo v Iráne a nepatria do právomoci členských štátov, ale ktoré kontrolujú osoby a subjekty so sídlom v Iráne, uvedené v článku 3b ods. 1 písm. c) a d) (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbajdžan

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

Kód BIC: MELIAZ22

Irak

No.111 27 Alley 929 District Arasat street, Baghdad

Kód BIC: MELIIQBA

Omán

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8/

P.O. BOX 2643 PC 112

Kód BIC: MELIOMR

Čína

Melli Bank HK (subsidiary of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Kód BIC: MELIHKHH

Egypt

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tel.: 2700605 / Fax: 92633

Spojené arabské emiráty

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

Kód BIC: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

Kód BIC: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

Kód BIC: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

Kód BIC: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

Kód BIC: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Kód BIC: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

Kód BIC: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

Kód BIC: MELIAEADSHJ

Ruská federácia

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

Kód BIC: MELIRUMM

Japonsko

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. TELEX: J296687.

2.   BANK MELLAT

Južná Kórea

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong

Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

Kód BIC: BKMTKRSE

TELEX: K36019 MELLAT

Turecko

Istanbul Branch

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

Kód BIC: BKMTTRIS

TELEX: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

Kód BIC: BKMTTRIS100

TELEX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Kód BIC: BKMTTRIS 200

TELEX: 53053 BMIZ TR

Arménsko

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Kód BIC: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Spojené arabské emiráty

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O. BOX 119871, Dubai

Kód BIC: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanon

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

Kód BIC: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

Kód BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Kód BIC: BSIRLBBE

Baalbak Branch

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

Kód BIC: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

Kód BIC: BSIRLBBE

Saida Branch

NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Kód BIC: BSIRLBBE

Omán

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Kód BIC: BSIROMR

TLX: 3146

Katar

Doha branch

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Kód BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkménsko

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Spojené arabské emiráty

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Kód BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TELEX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Kód BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrajn

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316; Entrance no3; Manama Center;

Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Kód BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadžikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Kód BIC: BTEJTJ22XXX

TELEX: 201135 BTDIR TJ

Čína

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang

District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (známa tiež pod názvom Aryan Bank)

Afganistan

Head Office

House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Kód BIC: AFABAFKA

Harat branch

NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Kód BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrajn

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

Kód BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Kód BIC: IDUNVECAXXX.


(1)  Subjekty označené * sú aj predmetom zmrazenia aktív v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) a b) spoločnej pozície 2007/140/SZBP.

(2)  Subjekty označené * sú aj predmetom zmrazenia aktív v zmysle článku 5 ods. 1 písm. a) a b) spoločnej pozície 2007/140/SZBP.


11.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/55


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2008/843/SZBP

z 10. novembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa a predlžuje spoločná pozícia 2007/734/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Uzbekistanu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada prijala 13. novembra 2007 spoločnú pozíciu 2007/734/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Uzbekistanu (1).

(2)

Rada vo svojich záveroch z 13. októbra 2008 privítala pokrok, ktorý Uzbekistan za rok dosiahol v dodržiavaní zásad právneho štátu a ochrane ľudských práv. Rada vyzvala Uzbekistan, aby pokračoval v pokroku v otázke ľudských práv, demokratizácie a právneho štátu, a vyjadrila uspokojenie s úsilím Uzbekistanu spolupracovať s Európskou úniou v množstve otázok týkajúcich sa ľudských práv. V tomto kontexte sa Rada dohodla, že neobnoví zákaz pobytu, ktorý sa vzťahoval na niektoré osoby uvedené v spoločnej pozícii 2007/734/SZBP.

(3)

Rada vyjadrila napriek tomu vážne obavy, pokiaľ ide o situáciu ľudských práv v Uzbekistane vo viacerých oblastiach, a vyzvala uzbecké orgány, aby si v plnom rozsahu plnili svoje medzinárodné záväzky v tejto oblasti. V tomto kontexte sa Rada dohodla, že zbrojné embargo uvalené spoločnou pozíciou 2007/734/SZBP by sa malo obnoviť na ďalších 12 mesiacov,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Spoločná pozícia 2007/734/SZBP sa týmto predlžuje do 13. novembra 2009.

Článok 2

Články 3 a 4 a príloha II k spoločnej pozícii 2007/734/SZBP sa zrušujú.

Článok 3

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom svojho prijatia.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. novembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2007, s. 34.


11.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/56


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2008/844/SZBP

z 10. novembra 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

Rada prijala 10. apríla 2006 spoločnú pozíciu 2006/276/SZBP o reštriktívnych opatreniach proti niektorým predstaviteľom Bieloruska, ktorou sa ruší spoločná pozícia 2004/661/SZBP (1).

(2)

Rada sa 13. októbra 2008 dohodla, že reštriktívne opatrenia ustanovené spoločnou pozíciou 2006/276/SZBP by sa mali predĺžiť o ďalších 12 mesiacov. Rada sa však dohodla aj na tom, že v záujme podnietenia dialógu s bieloruskými orgánmi a prijatia opatrení zameraných na posilnenie demokracie a dodržiavania ľudských práv by sa počas obnoviteľného obdobia šiestich mesiacov nemal uplatňovať zákaz pobytu pre niektorých predstaviteľov Bieloruska s výnimkou osôb zapletených do prípadov zmiznutí v rokoch 1999 až 2000 a predsedkyne ústrednej volebnej komisie.

(3)

Rada po uplynutí uvedeného šesťmesačného obdobia situáciu v Bielorusku opätovne preskúma a zhodnotí pokrok, ktorý dosiahli bieloruské orgány v súvislosti s reformou volebného zákona s cieľom zosúladiť ho so záväzkami prijatými v rámci OBSE a inými medzinárodnými normami v oblasti demokratických volieb. Rada ocení aj akékoľvek iné konkrétne opatrenia zamerané na zlepšenie rešpektovania demokratických hodnôt, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd vrátane slobody slova a tlače, ako aj slobody zhromažďovania a politického združovania. V prípade potreby sa Rada môže rozhodnúť uplatňovať zákazy pobytu skôr, v súvislosti s akciami bieloruských orgánov v oblasti demokracie a ľudských práv.

(4)

Spoločná pozícia Rady 2008/288/SZBP zo 7. apríla 2008, ktorou sa obnovujú reštriktívne opatrenia proti niektorým predstaviteľom Bieloruska do 10. apríla 2009, by sa mala zrušiť,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Spoločná pozícia 2006/276/SZBP sa predlžuje do 13. októbra 2009.

Článok 2

1.   Opatrenia ustanovené v článku 1 ods. 1 písm. b) spoločnej pozície 2006/276/SZBP v súvislosti s Jurijom Nikolajevičom PODOBEDOM sa pozastavujú do 13. apríla 2009.

2.   Oparenia ustanovené v článku 1 ods. 1 písm. c) spoločnej pozície 2006/276/SZBP sa pozastavujú do 13. apríla 2009.

Článok 3

Do 13. apríla 2009 sa táto spoločná pozícia preskúma s ohľadom na situáciu v Bielorusku.

Článok 4

Spoločná pozícia 2008/288/SZBP sa zrušuje.

Článok 5

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom svojho prijatia.

Článok 6

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. novembra 2008

Za Radu

predseda

B. KOUCHNER


(1)  Ú. v. EÚ L 101, 11.4.2006, s. 5.


11.11.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 300/s3


POZNÁMKA PRE ČITATEĽA

Inštitúcie rozhodli, že vo svojich dokumentoch už nebudú uvádzať odkazy na posledné zmeny a doplnenia aktov, na ktoré sa odkazuje.

Pokiaľ nie je uvedené inak, odkazy na akty v uverejnených dokumentoch sa vzťahujú na akty v ich platnom znení.